Está en la página 1de 37

saqarTvelos saxeliT

saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlo


meore kolegia
gadawyvetileba

N2/1-370,382,390,402,405 q. Tbilisi, 2007 wlis 18 maisi

kolegiis Semadgenloba:
besik lolaZe – sxdomis Tavmjdomare, momxsenebeli mosamarTle
oTar siWinava – wevri
joni xecuriani – wevri

sxdomis mdivani: darejan Caligava

saqmis dasaxeleba: saqarTvelos moqalaqeebi zaur elaSvili,


suliko maSia, rusudan gogia da sxvebi da saqarTvelos saxalxo
damcveli saqarTvelos parlamentis winaaRmdeg

davis sagani: `mewarmeTa Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis 533


muxlis konstituciuroba saqarTvelos konstituciis me-14 da 21-e
muxlebTan mimarTebiT

saqmis ganxilvis monawileni: mosarCeleebi zaira natroSvili,


ioseb nacvliSvili, elene feraZe, darejan mTvareliSvili (#370
konstituciuri sarCeli) da maTi warmomadgeneli kaxa kukava;
mosarCele zaur elaSvili (#382 konstituciuri sarCeli) da misi
warmomadgenlebi rusudan mWedliSvili da nino elbaqiZe;
mosarCeleebi suliko maSia da rusudan gogia (#390 konstituciuri
sarCeli); mosarCele anzor manZulaSvili (#402 konstituciuri sarCeli) da
misi warmomadgenlebi zurab maraqveliZe da irakli xorbalaZe;
mosarCelis – saqarTvelos saxalxo damcvelis (#405 konstituciuri
sarCeli) warmomadgeneli giorgi mSvenieraZe; mopasuxis –
saqarTvelos parlamentis warmomadgeneli baTar Canqseliani;
mowmeebi: saqarTvelos saxelmwifo ministri reformebis koordinaciis
sakiTxebSi kaxa benduqiZe, reformebis koordinaciis sakiTxebSi

1
saqarTvelos saxelmwifo ministris mTavari mrCeveli qeTi qoqraSvili;
specialisti – sazogadoebriv mecnierebaTa universitetis samarTlis skolis
direqtori, profesori levan izoria.

I
1. sadavo norma, `mewarmeTa Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis
3
53 muxli (aqciaTa savaldebulo miyidva) saqarTvelos parlamentma
miiRo 2005 wlis 24 maiss. mis Sesabamisad, aqcioners, romelsac
sakuTrebaSi aqvs saaqcio sazogadoebis xmis uflebis mqone aqciaTa
95%-ze meti (SemdegSi – maJoritari aqcioneri), ufleba eZleva
gamoisyidos sxva aqcionerTa aqciebi samarTlian fasad. im aqcioners,
romlis aqciebis gamosyidvac xdeba (SemdegSi – minoritari aqcioneri),
aqvs ufleba, miiRos samarTliani fasi.
`mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 533 muxlis pirvel punqtSi
miTiTebulia amave kanonis 532 muxlis me-2 punqtze, romlis mixedviT,
arsebobs samarTliani fasis dadgenis orgvari procedura. procedura
SesaZlebelia gaiTvaliswinos saaqcio sazogadoebis wesdebam. Tu
wesdebaSi es sakiTxi mowesrigebuli ar aris, samarTlian fass adgens
damoukidebeli eqsperti an sabrokero kompania. damoukidebel
eqsperts an sabrokero kompanias evaleba gamosyidvis angariSis
Sedgena, romelSic mieTiTeba gamosyidvis dokumenturad
dadasturebuli garemoebebi, aqciaTa samarTliani fasis dasadgenad
gamoyenebuli meTodi da amis safuZvelze gansazRvruli aqciaTa fasi.
Sefasebisas aqcionerisaTvis miyenebuli zianisaTvis damoukidebeli
eqspertisa da sabrokero kompaniis pasuxismgebloba
gaTvaliswinebulia maTi mTeli qonebis farglebSi. dadgenilia
samarTliani fasis qveda zRvari – is ar unda iyos naklebi yvelaze maRal
fasze, romelic gamosyidvis ganmxorcielebelma aqcionerma bolo 12
Tvis ganmavlobaSi gadaixada am sazogadoebis aqciaSi.
`mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 533 muxlis Sesabamisad,
gadawyvetilebas aqciaTa gamosyidvis Taobaze iRebs maJoritari
aqcioneri. maJoritari aqcioneri beWdviT organoSi aqveynebs
gancxadebas, romelic unda Seicavdes informacias aqciaTa
gamosyidvis pirobebisa da proceduris Taobaze, registratoris
misamarTis Sesaxeb, sadac SesaZlebelia damoukidebeli eqspertis an
sabrokero angariSis gacnoba, aseve gamosyidvis saaRricxvo TariRze,
romlis mdgomareobiT moxdeba aqciaTa gamosyidva. maJoritari
aqcioneri gamoqveynebis dResve warudgens registrators
gancxadebas gamosyidvis Taobaze da damoukidebeli eqspertis an

2
sabrokero kompaniis mier Sedgenil gamosyidvis angariSs. igi aseve
valdebulia, rom gamosyidvis reestrSi aRricxul yvela aqcioners
dazRveuli weriliT gaugzavnos gancxadeba gamosyidvis Sesaxeb.
minoritari aqcionerebis mier maTi mflobelobidan aqciis dabruneba
xdeba gamosyidvis saaRricxvo TariRidan 7 dRis vadaSi. regsitratori
adgens e.w. `gamosyidvis reestrs~, sadac miTiTebulia aqciaTa yvela
registrirebuli mflobeli, maTi vinaoba da misamarTi, mflobelobaSi
arsebuli aqciebis raodenoba. mas Semdeg, rac maJoritari aqcioneri
registrators warudgens 533 muxlis pirveli punqtiT gaTvaliswinebul
qmedebaTa ganxorcielebis damadasturebel dokumentebs, registratori
axorcielebs masze yvela aqciis gadaformebas.
minoritari aqcioneri uflebamosilia ar daeTanxmos damoukidebeli
eqspertis an sabrokero kompaniis mier dadgenil aqciaTa fass da
mimarTos sasamarTlos aqciaTa gansxvavebuli fasis dadgenis
moTxovniT gamosyidvis Sesaxeb gancxadebis gamoqveynebidan 90
dRis vadaSi. minoritari aqcioneris mier Sesrulebis miRebis dayovnebis
SemTxvevaSi, aseve maSin, rodesac misi adgilsamyofeli ucnobia,
maJoritari aqcioneris valdebuleba SeiZleba Sewydes deponirebiT.
aqciaTa savaldebulo miyidvas SeiZleba mohyves saaqcio
sazogadoebis gardaqmna SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebad
kreditorTa savaldebulo Setyobinebis gareSe.
2. 2006 wlis 16 marts saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos
konstituciuri sarCeliT (registraciis #370) momarTes saqarTvelos
moqalaqeebma d. mTvareliSvilma, e. feraZem, n. kalandaZem, i.
nacvliSvilma da z. natroSvilma. isini iyvnen saaqcio sazogadoebis
`teleneti~ aqcionerebi. maTi umetesoba didi xnis ganmavlobaSi
muSaobda am sawarmoSi da aqciebi miiRes rogorc TanamSromlebma.
aqciebis nawili SeZenilia aqcionerebis danazogiT. mosarCeleTa mimarT
ganxorcielda `mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 533 muxliT
gaTvaliswinebuli aqciaTa savaldebulo gamosyidva. sarCels daerTvis
maJoritari aqcioneris gancxadeba, romliTac gamosyidvis saaRricxvo
TariRad dadgenilia 2005 wlis 26 seqtemberi, xolo erTi aqcia
Sefasebulia 40 TeTrad. mosarCeleTa informaciiT, aqciebis fasis
gaangariSebisas aqciebi ar imyofeboda brunvaSi fasiani qaRaldebis
bazarze. rogorc fasiani qaRaldebis damoukidebeli registratoris Sps
`kompania centris~ werilidan irkveva, 2006 wlis 2 TebervlisaTvis
mosarCeleebi ukve aRar iricxebodnen saaqcio sazogadoebis `teleneti~
aqcionerebad. 2006 wlis 29 martis #2/3/370 saoqmo CanaweriT
sakonstitucio sasamarTlos meore kolegiam arsebiTad gansaxilvelad

3
miiRo #370 konstituciuri sarCeli `mewarmeTa Sesaxeb~ saqarTvelos
kanonis 533 muxlis konstituciurobis Taobaze saqarTvelos konstituciis
me-14 da 21-e muxlebTan mimarTebiT.
saqarTvelos moqalaqe z. elaSvilma saqarTvelos sakonstitucio
sasamarTloSi konstituciuri sarCeli (registraciis #382) Semoitana 2006
wlis 25 aprils. mosarCele iyo saaqcio sazogadoebis `daviT sarajiSvili da
eniseli~ aqcioneri. man aqciebi SeiZina vauCerebiT 1992 wels.
miRebuli dividendebi misTvis, rogorc pensionerisaTvis, mniSvnelovan
Semosavals warmoadgenda. maJoritarma aqcionerma gazeTSi
`rezonansi~ 2006 wlis 13 Tebervals gamoaqveyna gancxadeba
aqciebis gamosyidvis Taobaze, xolo 14 Tebervals Sesabamisi
gancxadebiT mimarTa minoritar aqcionerebs. gamosyidvis saaRricxvo
TariRad ganisazRvra 2006 wlis 10 marti. 2006 wlis 10 maiss
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos me-2 kolegiam #2/4/382
saoqmo CanaweriT arsebiTad gansaxilvelad miiRo #383 konstituciuri
sarCeli `mewarmeTa Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis 533 muxlis
konstituciurobis Taobaze saqarTvelos konstituciis 21-e muxlTan
mimarTebiT.
2006 wlis 1 ivniss saqarTvelos sakonstitucio sasamarTloSi
konstituciuri sarCeli (registraciis #390) Semoitanes saqarTvelos
moqalaqeebma s. maSiam da r. gogiam. mosarCeleebi iyvnen saaqcio
sazogadoebis `ekrani~ minoritari aqcionerebi. am SeTxvevaSic
ganxorcielda `mewarmeTa Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis 533 muxliT
gaTvaliswinebuli procedura. 2006 wlis 16 ivniss saqarTvelos
sakonstitucio sasamarTlos me-2 kolegiam #2/6/390 saoqmo CanaweriT
arsebiTad gansaxilvelad miiRo #390 konstituciuri sarCeli `mewarmeTa
Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis 533 muxlis konstituciurobis Taobaze
saqarTvelos konstituciis me-14 da 21-e muxlebTan mimarTebiT.
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTloSi 2006 wlis 15 agvistos
daregistrirda saqarTvelos moqalaqis a. manZulaSvilis #402
konstituciuri sarCeli saqarTvelos parlamentis winaaRmdeg. mosarCele
iyo saaqcio sazogadoebis `kaspicementi~ aqcioneri. rogorc Sps
`kompania centris~ mier 2006 wlis 4 maiss gacemuli amonaweridan
irkveva, is flobda 503 aqcias, xolo TiTo aqciis nominaluri Rirebuleba
Seadgenda 1.30 lars. gancxadebaSi aqciaTa gamosyidvis
gadawyvetilebis miRebis Taobaze maJoritari aqcioneris mier
gamosyidvis saaRricxvo TariRad miTiTebulia 2006 wlis 4 maisi, xolo
erTi aqciis fasad – 26 TeTri. 2006 wlis 30 oqtombris #2/10/402,405
saoqmo CanaweriT sakonstitucio sasamarTlom #402 konstituciuri

4
sarCeli arsebiTad gansaxilvelad miiRo moTxovnis im nawilSi, romelic
Seexeba `mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 533 muxlis konstituciurobas
saqarTvelos konstituciis 21-e muxlis pirvel da me-3 punqtebTan
mimarTebiT.
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTloSi 2006 wlis 18 agvistos
daregistrirda saqarTvelos saxalxo damcvelis #405 konstituciuri sarCeli
saqarTvelos parlamentis winaaRmdeg. 2006 wlis 30 oqtombris
#2/10/402,405 saoqmo CanaweriT sakonstitucio sasamarTlom #405
konstituciuri sarCeli miiRo arsebiTad gansaxilvelad `mewarmeTa
Sesaxeb~ kanonis 533 muxlis konstituciurobis Taobaze saqarTvelos
konstituciis 21-e muxlis pirvel punqtTan mimarTebiT. amave saoqmo
CanaweriT sakonstitucio sasamarTlos mier saboloo gadawyvetilebis
miRebamde SeCerda `mewarmeTa Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis 533
muxlis moqmedeba.
3. saqmis arsebiTi ganxilvisaTvis momzadebis procesSi
sakonstitucio sasamarTlos meore kolegiam saqarTvelos parlamentidan
gamoiTxova `saxelmwifo qonebis privatizebis Sesaxeb~ saqarTvelos
kanonisa da `mewarmeTa Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa
da damatebebis Setanis Taobaze~ kanonis, romelmac gaiTvaliswina
533 muxli, saparlamento ganxilvis stenografiuli Canawerebi da
Sesabamisi ganmartebiTi baraTebi. `mewarmeTa Sesaxeb~
saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~
kanonis proeqtTan dakavSirebuli masalebi kolegias aseve moawoda
saqarTvelos prezidentis saparlamento mdivnis moadgilem.
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos meore kolegiis mier #370,
382, 390, 402 da 405 konstituciuri sarCelebis arsebiTi ganxilva
gaimarTa 2007 wlis 20, 21, 22 da 27 martis sxdomebze.
4. #370 konstituciur sarCelze mosarCeleTa warmomadgenels k.
kukavas miaCnia, rom mcdaria Sexeduleba, romlis Sesabamisad
sakuTrebis ufleba gulisxmobs ara uflebas konkretul obieqtze, aramed
uflebas am obieqtis safasurze. garkveuli safasuris gadaxdiT sakuTrebis
obieqtis Canacvleba gamonaklisia da ara wesi da saTanado
gamarTleba sWirdeba.
konstituciis 21-e muxliT sakuTrebis ufleba aRiarebuli da
uzrunvelyofilia, xolo ra SemTxvevebSi SeiZleba moxdes misi SezRudva,
dadgenilia amave muxlis me-2 da me-3 qvepunqtebSi. am dros unda
iyos aucilebeli sazogadoebrivi saWiroeba an gadaudebeli aucilebloba.
minoritari aqcionerebisaTvis aqciebis CamorTmevisas ar arsebobs arc
erTi miTiTebuli garemoeba. mxolod maJoritari aqcioneris survili,

5
hqondes saaqcio sazogadoebis aqciebis 100%, aris am aqcioneris
piradi da ara sazogadoebrivi saWiroeba.
yuradReba unda gamaxvildes or momentze – SezRudvis
legitimurobaze, sajaro da kerZo interesebis proporciulobasa da
dabalansebulobaze. mopasuxis warmomadgenelma miuTiTa erTaderTi
legitimuri mizani – minoritari aqcionerebis mier sasamarTlo davebis
usafuZvlo warmoeba, rac iwvevs kompaniis reputaciis Selaxvas da xels
uSlis mis saqmianobas. mowme k. benduqiZem zemoaRniSnuls
daamata ori garemoeba: minoritari aqcioneri, erTi mxriv, xels uSlis
sawarmos organizaciul-samarTlebrivi formis Secvlas, xolo, meore mxriv
- damatebiTi investiciebis mozidvas.
minoritari aqcionerebis ufleba, mimarTon sasamarTlos, praqtikaSi
formalur xasiaTs atarebs, realur dabrkolebas ar uqmnis saaqcio
sazogadoebas. argumentacia imis Taobaze, Tu ra zians ayenebs
sawarmos an sazogadoebriv interesebs minoritari aqcioneris mier am
uflebis ganxorcieleba, ar iqna warmodgenili. uflebis borotad
gamoyenebis safrTxis Tavidan acilebis SesaZlebloba, samoqalaqo
kodeqsisa da sxva Sesabamisi aqtebis mixedviT, ukve arsebobs da ar
aris saWiro damatebiTi SezRudvebis daweseba.
aseve ver dasabuTda saaqcio sazogadoebebis SezRuduli
pasuxismgeblobis sazogadoebebad gardaqmis aucilebloba. saaqcio
sazogadoebisaTvis, sadac xdeba vrceli sabuRaltro da sxva
dokumetaciis warmoeba, garkveuli angariSebis wardgena fasiani
qaRaldebis erovnuli komisiisaTvis ar aris imdenad mZime tvirTi, rom
aman gamoiwvios misi SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebad
gardaqmnis saWiroeba.
sawarmoSi damatebiTi kapitalis mozidva aSkarad legitimuri
mizania, Tumca ver iqna dasabuTebuli, Tu investirebis ra damatebiT
saSualebebs qmnis sadavo norma. investireba SesaZlebelia moxdes
sawarmos kapitalis gazrdis gziT, aqciebis emisiis gziT. aseT pirobebSi
kanonmdebelma ar unda SemoiRos gacilebiT mZime da uflebis
SemzRudavi saSualeba.
sadavo norma dadebiT gavlenas ver moaxdens fasiani qaRaldebis
bazris ganviTarebaze saqarTvelos pirobebSi. saaqcio sazogadoebebis
udidesi nawili saxelmwifo sawarmoTa privatizebis gziT Camoyalibda.
Tu saxelmwifo bazars gawmends am saaqcio sazogadoebebis
aqciebisagan, romlebic safondo birJaze aqciebis ZiriTad masas
warmoadgens, es daangrevs isedac mZime mdgomareobaSi arsebul
birJas da zogadad, saaqcio sazogadoebis instituts.

6
samarTliani fasis dadgenis meqanizmi samarTliani ar aris ori
mizezis gamo: 1. fasis dadgenis ufleba eZleva maJoritar aqcioners da
miviRebT fass, romelic mis interesebSia dadgenili 2. fasi ar iqneba
dadgenili realurad sawarmos ganviTarebis, Cadebuli investiciebis
prognozebidan gamomdinare. fasiani qaRaldebis ganviTarebuli bazris
pirobebSi dadgenili fasi axlos dgas obieqtur fasTan da gamoricxulia
subieqturi Sefaseba. aRsaniSnavia, rom mowmeebmac miuTiTes am
meqanizmis daxvewis Taobaze.
k. kukavam, romelic saqarTvelos parlamentis wevria, ganacxada,
rom raime diskusia kanonis socialuri efeqtisa da miznebis Taobaze
parlamentSi ar gamarTula. man agreTve aRniSna, rom saqarTvelos
parlamentSi mimdinareobs kanonproeqtze muSaoba, romelic
3
iTvaliswinebs `mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 53 muxlis gauqmebas.
rac Seexeba `mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 533 muxlis
konstituciurobis sakiTxs saqarTvelos konstituciis me-14 muxlTan
mimarTebiT, mosarCelis warmomadgenelma Tavis daskvniT sityvaSi
uari ganacxada am moTxovnaze.
5. #382 konstituciur sarCelze mosarCelis warmomadgenelma r.
mWedliSvilma Seamcira sasarCelo moTxovna da miuTiTa, rom sadavo
norma arRvevs saqarTvelos konstituciis 21-e muxlis pirvel da me-3
punqtebs.
sakuTrebis uflebis cneba da Sinaarsi gansazRvrulia saqarTvelos
samoqalaqo kodeqsiT. sakuTrebis ufleba moicavs mis Tavisuflad
gankargvis SesaZleblobas mesakuTris mier, sadavo norma ki, rogorc
misi saTauridanve Cans, minoritar aqcioners avaldebulebs Tavisi nebis
gareSe gankargos aqciebi.
sakuTrebis CamorTmevis cneba moicavs sadavo normiT
gaTvaliswinebul urTierTobasac, radganac arsad ar aris dakonkretebuli,
rom sakuTreba aucileblad unda iqnes CamorTmeuli saxelmwifos mier.
marTebuli ar aris mopasuxis warmomadgenlis pozicia, rom sadavo
normiT ar xdeba sakuTrebis CamorTmeva, radganac minoritar
aqcioners Sesabamis anazRaurebas uxdian. qonebis safasuris gadaxda
ar niSnavs, rom sakuTrebis CamorTmeva ar xdeba.
`mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 533 muxliT gaTvaliswinebul
SemTxvevaSi ar arsebobs sazogadoebrivi saWiroeba da am muxlis
gamoyeneba gaumarTlebelia. kanonSi `aucilebeli sazogadoebrivi
saWiroebisaTvis sakuTrebis CamorTmevis wesis Sesaxeb~, ar aris
gaTvaliswinebuli aqciebis savaldebulo miyidva, rogorc aucilebeli
sazogadoebrivi saWiroeba. investiciebis mozdivis interesi ar aris

7
sazogadoebrivi saWiroeba da ar Tavsdeba konstituciis 21-e muxlis
moTxovnebSi.
sadavo norma aseve ewinaaRmdegeba adamianis uflebaTa da
ZiriTad TavisuflebaTa dacvis konvenciis pirveli damatebiTi oqmis pirvel
muxls, romelic sakuTrebis uflebas Seexeba da sakuTrebis
CamorTmevis nawilSi konstituciis 21-e muxlis msgavsia.
6. #390 konstituciur sarCelze mosarCele s. maSiam Seamcira
sasarCelo moTxovna konstituciis 21-e muxlis me-2 punqtTan
dakavSirebiT da ZalaSi datova moTxovna amave muxlis pirvel da me-3
punqtebTan mimarTebiT.
sadavo normiT xdeba minoritari aqcioneris sayovelTaod
aRiarebuli uflebis gauqmeba, Tavisi nebiT gaasxvisos sakuTreba.
marTalia, saxelmwifo uSualod ar monawileobs aqciaTa savaldebulo
miyidvaSi, magram is ereva kerZo pirebs Soris urTierTobaSi kanonis
saSualebiT.
konstituciis 21-e muxlis me-2 da me-3 punqtebiT aris
gaTvaliswinebuli SemTxvevebi, rodesac SesaZlebelia sakuTrebis
uflebis SezRudva an sakuTrebis CamorTmeva, magram aqciebis
savaldebulo miyidva ar ganekuTvneba am SemTxvevebs, radganac am
dros ar arsebobs sazogadoebrivi saWiroeba. saqmis ganxilvisas ver
iqna moyvanili imis magaliTi, rom minoritari aqcionerebi xels uSlian
maJoritar aqcionerebs saaqcio sazogadoebis marTvaSi. es faqtobrivad
SeuZlebelia, radganac minoritar aqcioners SeuZlia mxolod daeswros
saerTo krebas, daayenos garkveuli sakiTxebi da moisminos
ganmartebebi.
SeuZlebelia aqciebis samarTliani fasis dadgena, radganac
saqarTveloSi safondo birJa faqtiurad ar arsebobs. samarTlian fasTan
dakavSirebiT sasamarTlosaTvis mimarTvac araefeqturia, radganac xSir
SemTxvevaSi aqciebis raodenoba imdenad mcirea da saxelmwifo baJis
odenoba imdenad maRali, rom minoritar aqcioners ar uRirs sarCelis
Setana. sarCelis Setanis SemTxvevaSic situacia ar icvleba, radganac
sasamarTlo isev auditis subieqtur daskvnas daeyrdnoba.
`mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 533 muxli arRvevs konstituciis
me-14 muxls. minoritari aqcioneri, mxolod imis gamo, rom misi
qonebrivi mdgomareoba uaresia, dgeba araTanaswor mdgomareobaSi
maJoritar aqcionerTan. am SemTxvevaSi adgili aqvs upiratesobis
miniWebas qonebrivi mdgomareobis niSniT.
7. #402 konstituciur sarCelze mosarCelis warmomadgenlebma i.
xorbalaZem da z. maraqveliZem yuradReba gaamaxviles imaze, rom

8
konstituciis 21-e muxlis pirveli punqtiT sakuTrebis aRiareba da
uzrunvelyofa, imavdroulad gulisxmobs mis xelSeuxeblobas, vidre
saqme ar Seexeba aucilebel sazogadoebriv saWiroebas. amavdroulad,
ar SeiZleba saqarTvelos konstituciis 21-e muxlis pirveli punqtis
ganxilva amave muxlis me-2 da me-3 punqtebisagan izolirebulad. me-
2 da me-3 punqtebi adgenen gamonaklisebs, rodesac SeiZleba
SezRudva an CamorTmeva.
samoqalaqo-samarTlebrivi gagebiT, sakuTrebis ufleba
samkomponentiania da moicavs mflobelobas, sargeblobas da
gankargvas. minoritar aqcioners ar rCeba arCevani, SeinarCunos
aqciebi an gayidos isini Tavis Sexedulebisamebr. mas ekargeba
sakuTrebis uflebis samive komponenti da Sesabamisad, sakuTrebac
aRar aris saxeze. sakuTrebis CamorTmevis ufleba ar aqvs kerZo pirs,
aramed mxolod saxelmwifos, romelsac gaaCnia imis eqskluziuri
uflebamosileba, rom sazogadoebrivi interesis an aucilebeli saWiroebis
saxeliT miiRos Sesasruleblad savaldebulo gadawyvetileba.
aucilebel sazogadoebriv saWiroebad SeiZleba CaiTvalos
adamianis sicocxlis dacva, danaSaulTan brZola, gzis gayvana da a.S.
maJoritari aqcioneris mier minoritari aqcionerisaTvis iZulebis wesiT
aqciebis CamorTmevisas aucilebeli sazogadoebrivi saWiroeba ar
ikveTeba. saaqcio sazogadoebis aqciaTa 100%-is erTi aqcioneris xelSi
Tavmoyra aris misi kerZo interesi. garda amisa, is subieqti, romelmac
SeiZleba daadginos aucilebeli sazogadoebrivi saWiroebis raoba, aris
saxelmwifo da ara kerZo piri, romelsac SeiZleba mxolod mosazreba
hqondes amis Taobaze, magram ara sazogadoebrivi saWiroebis
dadgenis ufleba.
darRveulia Tanabarzomierebis principi. im miznisaTvis, rom kvazi
saaqcio sazogadoeba gardaiqmnas efeqtur SezRuduli
pasuxismgeblobis sazogadoebad, romelic did investiciebs moizidavs,
ar aris aucilebeli, rom aqciaTa savaldebulo miyidva ganxorcieldes.
aqciebis Sesyidva SesaZlebelia momxdariyo Cveulebrivi sabazro
urTierTobebis gziT. aseve SeiZleboda kvazi saaqcio sazogadeobebis
likvidacia da maT bazaze sasurveli formis sawarmoebis Camoyalibeba.
8. #405 konstituciur sarCelze mosarCelis, saqarTvelos saxalxo
damcvelis warmomadgenels g. mSvenieraZes miaCnia, rom sadavo
norma ewinaaRmdegeba konstituciis 21-e muxlis pirvel punqts. 1997
wlis 25 martis #2/31-5 gadawyvetilebaSi sakonstitucio sasamarTlom
aRniSna, rom marTalia, saqarTvelos konstituciis 21-e muxlis pirvel
punqtSi ar aris naxsenebi sityva `SezRudva~, magram `sakuTreba da

9
memkvidreobis ufleba aRiarebuli da uzrunvelyofilia~ niSnavs, rom
sakuTrebis uflebis SezRudva dauSvebelia. Tumca, SezRudva
SesaZlebelia konstituciis 21-e muxlis meore punqtiT gansazRvrul
SemTxvevebSi.
sadavo muxliT ar xorcieldeba sakuTrebis CamorTmeva, aramed
sakuTrebis erTerTi elementis – gankargvis SezRudva. konstitucia
ambobs, rom arsebobs gasxvisebis ufleba da ara valdebuleba. am dros
xdeba ara adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis
konvenciis pirveli damatebiTi oqmis pirveli muxlis me-2 punqtiT
gaTvaliswinebuli sakuTrebiT sargeblobis kontroli, aramed gankargvis
SezRudva. sakuTrebis uflebis SezRudvis Taobaze mowmeebmac
aRniSnes TavianT CvenebebSi.
sakuTrebis uflebis SezRudvisas unda arsebobdes aucilebli
sazogadoebrivi saWiroeba da sazogadoebis interesi mkveTrad unda
iyos gamoxatuli. is, Tu ra warmoadgens aucilebel sazogadoebriv
saWiroebas, sasamarTlom unda Seafasos konkretuli sakiTxis
ganxilvisas.
sadavo normiT dadgenili SezRudva legitimuria imdenad,
ramdenadac saxelmwifos konstituciiT aqvs miniWebuli SesaZlebloba
SezRudos sakuTrebis ufleba. Tumca, SezRudva ar aris miznis miRwevis
erTaderTi saSualeba, rac mowme k. benduqiZis Cvenebidanac irkveva.
saaqcio sazogadoebaSi aqciebis 95%-is mflobels sruli ufleba da
saSualeba gaaCnia, rom moaxdinos saaqcio sazogadoebis likvidacia da
Seqmnas sxva saxis samewarmeo subieqti. SezRudva aseve ar iyo
aucilebeli miznis misaRwevad. saaqcio sazogadoebis mizania, rom
moxdes masSi Tavisufali kapitalis dabandeba. minoritari aqcionerebis
gandevna aucilebeli ar aris saaqcio sazogadoebebis gaZlierebisa da
saxelmwifos ekonomikuri ganviTarebisaTvis.
Tu mopasuxis poziciidan gamovalT, saaqcio sazogadoeba, rogorc
organizaciul-samarTlebrivi forma, miuRebelia, rac ar aris marTebuli.
mizezi, rom minoritari aqcionerebi xels uSlian saaqcio sazogadoebis
warmatebul saqmianobas da qveynis ekonomikur ganviTarebas
xelovnuri aJiotaJiT, antisareklamo kampaniiT, sasamarTlo procesebiT,
safuZvelsaa moklebuli. saqmis ganxilvisas ver dasaxelda msgavsi
magaliTebi saqarTvelos sinamdvileSi, xolo dausabuTebeli varaudis
safuZvelze uflebis SezRudva yovelgvar safuZvelsa da gonivrulobas aris
moklebuli. rac Seexeba im mizans, rom unda moxdes
arafunqcionirebadi saaqcio sazogadoebebis moqceva Sesabamis
organizaciul-samarTlebriv formaSi, rac daaCqarebs investiciebis

10
mozidvas da samomavlod ganapirobebs ekonomikur ganviTarebas,
misi miRweva SeiZleboda sxva saSualebebiT.
amdenad, sakuTrebis uflebis SezRudva xdeba 21-e muxlis me-2
punqtis darRveviT da Sedegad, imavdroulad irRveva amave muxlis
pirvel punqtSi aRiarebuli sakuTrebis ufleba.
9. saqarTvelos parlamentis warmomadgeneli baTar Canqseliani
Tvlis, rom mosarCeleTa moTxovna ar unda dakmayofildes usafuZvlobis
gamo.
konstituciis preambulaSi miTiTebulia, rom is eyrdnoba 1921 wlis
konstituciis ZiriTad principebs. aqedan gamomdinare, mizanSewonilia
moxdes saqarTvelos respublikis 1921 wlis 21 Tebervlis konstituciis
114-e muxlis analizi, romlis Sesabamisad, `sakuTrebis iZulebiTi
CamorTmeva an kerZo iniciativis SezRudva SeiZleba mxolod
saxelmwifoebrivi da kulturuli saWiroebisaTvis calke kanonSi
gansazRvruli wesiT. CamorTmeul qonebaSi miecema saTanado
safasuri, Tu kanonSi sxvagvarad ar aris gansazRvruli.~ 1921 wlis
konstitucia sakuTrebis uflebis SemzRudavi kanonmdeblis SeboWvis
erTaderT samarTlebriv saSualebas qonebis finansuri anazRaurebis
principSi xedavs. es aris aseve moqmedi konstituciis 21-e muxlis
ZiriTadi principi. Tu mas `mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 533 muxls
mivusadagebT, gamodis, rom minoritari aqcioneris ufleba, miiRos
samarTliani anazRaureba, fantavs yovelgvar eWvs misi uflebebis
darRvevasTan dakavSirebiT.
sadavo norma ar iTvaliswinebs sakuTrebis uflebis arc SezRudvas
da arc sakuTrebis CamorTmevas. es aris saxelmwifos kanonieri,
marTlzomieri da samarTlebrivad dasaSvebi RonisZieba, rac mimarTulia
saaqcio sazogadoebaSi garkveuli tipis aqcionerebis wevrad yofnis
upiratesi uflebis dacvisaken da ganpirobebulia am aqcionerebisa da
zogadad sajaro (qveynisa da sazogadoebis) interesebiT.
adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlosa da adamianis uflebaTa
evropuli komisiis praqtikaSi, damkvidrebulia `sajaro interesebis~
cnebis farTo gageba. adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlo pativs
scems kanonmdeblis xedvas am sakiTxze, Tu is aSkarad moklebuli ar
aris gonivrul msjelobas. ganmartebiTi baraTidan ar ikveTeba is sajaro
interesi, mizani, romlis miRwevasac emsaxureba `mewarmeTa
Sesaxeb~ kanonis 533 muxli, magram miTiTebulia, rom kanonproeqtis
miRebas mohyveba saaqcio sazogadoebebis gaZliereba, investiciebis
mozidva da mniSvnelovani ekonomikuri winsvla, rac sazogadoebis
interesebSia. saxelmwifo qonebis privatizebiT Seqmnili saaqcio

11
sazogadoebebi ufunqciodaa, rac aferxebs sawarmoo procesebis
ganviTarebas qveyanaSi. swored am problemis drouli mogvareba aris
sadavo normis mizani. minoritari aqcionerebi ayovneben sawarmos
ganviTarebas. maTi arseboba, erTi mxriv, sawarmoSi
kapitaldabandebis saSualebas ar iZleva, xolo, meore mxriv, uaryofiT
gavlenas axdens sawarmos sasicocxlo procesebis ganviTarebaze.
marTalia, saqarTveloSi amis Sesaxeb araferia cnobili, magram sxva
saxelmwifoTa magaliTi gviCvenebs, rom minoritar aqcionerebs
SeuZliaT xeli SeuSalon gadawyvetilebebis miRebas, investiciebis
mozidvas SantaJis, usafuZvlo sarCelebisa Tu antisareklamo
kampaniebis gziT.
minoritari aqcionerebi iZulebuli arian ara dakargon, aramed
gayidon, samarTlian fasad gadascen Tavisi qoneba sxva kerZo pirs.
aqciiT sargeblobis zogadi mizani misgan finansuri sargeblis miRebaa,
xolo sadavo kanoni minoritar aqcionerebs maTi kuTvnili aqciebisaTvis
samarTliani anazRaurebis miRebis saSualebas aZlevs. xdeba qonebis
transformacia, misi fulad, finansur aqtivad gadaqceva da ara
CamorTmeva an uflebis sxvagvari SezRudva.
adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlo kerZo pirebs Soris
urTierTobebis maregulirebel samarTlebriv normebs ar miiCnevs
sakuTrebis SemzRudav an CamomrTmev samarTlebriv normebad,
aramed acxadebs, rom amgvari sakanonmdeblo normebi ar
warmoadgenen saxelmwifos mxridan sakuTrebis uflebaSi Carevas.
sakuTrebis uflebis SezRudva an CamorTmeva rom dadgindes,
aucilebelia minoritar aqcionerebs ekisrebodeT safuZvels moklebuli da
gadaWarbebuli tvirTi. is, rom es ase ar aris, damtkicebulia Semdegi
garemoebebiT: 1. minoritari aqcioneri iRebs samarTlian anazRaurebas
2. sadavo muxlis miReba gamoiwvia qveyanaSi arsebulma
ekonomikurma mdgomareobam da is emsaxureba saaqcio
sazogadoebebis gaZlierebasa da ganviTarebas 3. maJoritari
aqcionerebisaTvis damatebiTi uflebebis miniWeba ganpirobebulia ara
interesTa balansis darRveviT, aramed ekonomikuri gaTvlebiT. rac ufro
met aqcias flobs piri, miT ufro meti investicia aqvs ganxorcielebuli
sawarmoSi da Sesabamisad moqmedebis imdenad farTo areali
gaaCnia, rom unda SeeZlos samarTlian fasad iyidos minoritari
aqcionerebis aqciebi. maJoritar aqcioners aqvs saaqcio sazogadoebaSi
wevrad darCenis upiratesi ufleba, radganac, sajaro interesidan
gamomdinare, misi ufleba ufro dacvadia, vidre minoritari aqcioneris
ufleba.

12
adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos praqtikis
gaTvaliswinebiT, qonebad miiCneva mxolod is uflebebi, moTxovnebi da
sxva sikeTe, romelic ukve arsebobs da ara is uflebebi da sikeTe,
romlebic SesaZloa momavalSi savaraudod warmoiSvas. aqedan
gamomdinare, konstituciis 21-e muxli ar axdens momavalSi SesaZeni
uflebebis, qonebis da komerciuli mogebis dacvis garantirebas.
konstitucia ar icavs sawarmoSi wevrad yofnis uflebas. minoritar
aqcioners aqvs erTaderTi ufleba, miiRos samarTliani anazRaureba.
aqciebis savaldebulo miyidvis gziT sazogadoebidan `garicxvis~
procedura ar warmoadgens arakonstituciur qmedebas manam, sanam
minoritar aqcionerebs miecemaT adeqvaturi anazRaureba. marTalia,
saqarTveloSi ar aris saTanado doneze ganviTarebuli fasiani qaRaldebis
bazari da am bazris ararseboba gamoricxavs samarTliani fasis
dadgenas, magram kanoni gaTvlilia momavlis perspeqtivaze.
samarTliani fasis gansazRvra individualuri midgomis sakiTxia, magram
sabrokero kompaniis an eqspertis mier fasis arasworad dadgenis
SemTxvevaSi dacvis saTanado meqanizmi sasamarTloa.
rac Seexeba saqarTvelos konstituciis me-14 muxlTan sadavo
normis Sesabamisobas, Tanasworobis principis darRveva qonebrivi
mdgomareobis mixedviT ar xdeba. aqciebis miyidva xorcieldeba
samarTlian fasad da kanonmdeblobiT zustad gansazRvruli proceduriT,
rac sruliad gamoricxavs Tanasworobis balansis darRvevas.
10. mowmem, saqarTvelos saxelmwifo ministrma ekonomikuri
reformebis sakiTxebSi k. benduqiZem miuTiTa, rom sadavo normis
msgavsi norma yvela ganviTarebul saxelmwifoSi moqmedebs. garda
amisa, arsebobs evrokavSiris direqtiva, romelic danergilia axal wevr
saxelmwifoebSi da saqarTveloSic arsebobda aseTi tipis regulirebis
Sinaarsobrivi aucilebloba.
minoritar aqcioners ar SeuZlia monawileoba miiRos saaqcio
sazogadoebis marTvaSi. is zRudavs maJoritar aqcioners sawarmos
ganviTarebaSi. minoritari aqcionerebi sazogadoebis Zalian mcire
nawils, albaT ramodenime aTeul aTas adamians, warmoadgenen.
xSirad Znelia maTi vinaobis dadgena. aqcia minoritari
aqcionerebisaTvis bevr SemTxvevaSi ara fasian qaRalds, aramed Tavis
sawarmosTan kavSiris simbolos warmoadgens da ar surT misi gayidva.
isini arian finansuri da ara strategiuli investorebi, romelTa mizanic
investiciis fulad gadaqcevaa.
aris SesaZlebloba, rom reorganizaciis, likvidaciis an sxva
SemTxvevaSi aqcia Canacvlebuli iyos sxva saxis aqtiviT. likvidaciis

13
Sedegebi minoritari aqcionerisaTvis SeiZleba iyos aqciaTa savaldebulo
miyidvis Sedegebis msgavsi. savaldebulo miyidvis dros maT saSualeba
eZlevaT TavianTi investicia fulad gadaaqcion. amis Sedegebi minoritari
aqcionerebisaTvis pozitiuria, radganac sxva SemTxvevaSi isini aqciebs
dakargavdnen, maTi gamosyidva moxdeboda arasamarTlian fasad an
valebis sanacvlod.
samarTlebrivi TvalsazrisiT, minoritari aqcionerebis uflebebi
SeizRuda, magram realurad aseTi SezRudva ar momxdara. saaqcio
sazogadoebebi gamoZebnidnen minoritari aqcionerebisagan Tavis
daRwevis sxva gzebs, romelic aqciebis savaldebulo miyidvis analogiur
Sedegebs moitanda. SezRudva xdeba kanoniT dadgenili wesiT,
gamomdinareobs saaqcio sazogadoebis bunebidan da Seesabameba
saerTaSoriso praqtikas. sadavo normiT gaTvaliswinebuli urTierToba ar
aris CamorTmeva, radganac am dros xdeba erTi saxis finansuri aqtivis
sxva aqtiviT Canacvleba.
arsebobs sadavo normis miRebis sazogadoebrivi aucilebloba.
saqarTveloSi arsebuli saaqcio sazogadoebebis umravlesoba Seqmnilia
privatizaciis da ara nebis Tavisufali gamovlinebis Sedegad. aseTi tipis
saaqcio sazogadoebebi ver iyeneben srulyofilad maT xelT arsebul
SesaZleblobebs, ver izidaven kapitals ucxouri bazridan da gakotrebis
piras arian. maTi aqciebi fasiani qaRaldebis bazarze ar brunaven.
arsebobs sazogadoebrivi saWiroeba, rom kvazi saaqcio sazogadoebebi
gadaiqcnen SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebebad, rac realurad
asaxavs maT samarTlebriv mdgomareobas, maT faqtobriv
saqmianobas da marTvas. SezRuduli pasuxismgeblobis
sazogadoebisagan gansxvavebiT, saaqcio sazogadoebas damatebiTi
angariSvaldebulebebi aqvs fasiani qaRaldebis bazris Sesaxeb
kanonmdeblobidan gamomdinare. es ar aris fataluri tvirTi, magram
mcire sawarmosaTvis sakmaod mZime tvirTs warmoadgens. kvazi
saaqcio sazogadoebebis likvidacis Semdeg bazari gaTavisufldeba
imisaTvis, rom nebis Tavisufali gamovlinebiT Seiqmnas saaqcio
sazogadoeba, romelic moizidavs kapitals. am sawarmoebis
ganviTareba gamoiwvevs ekonomikis winsvlas da axali samuSao
adgilebis Seqmnas. mowmem, SekiTxvaze, SeuZliaT Tu ara aqciaTa
5%-is mflobelebs saaqcio sazogadoebis kapitalis gazrdis Seferxeba,
upasuxa, rom maT aseTi SesaZlebloba ar aqvT.
aqciebis savaldebulo miyidvis institutma praqtikaSic moitana
pozitiuri Sedegi – mxsvili da avtoritetuli investori Semovida
ramodenime saaqcio sazogadoebaSi. minoritari aqcionerebis arsebobis

14
SemTxvevaSi, erTi mxriv, investors ar eqneboda kapitaldabandebis
ganxorcielebis saSualeba, xolo, meore mxriv, minoritari aqcionerebi
arian sxvadasxva sasamarTlo procesebis wyaro. es aris damatebiTi
riski da amis Tavidan acileba aris Zalian kargi.
aqciaTa savaldebulo miyidvas awonasworebs savaldebulo
satendero SeTavazeba, romliTac izRudeba maJoritari aqcioneri da
valdebulia 50%-ze meti aqciebis SeZenis Semdeg mimarTos sxva
aqcionerebs winadadebiT, rom is mzad aris Seisyidos misi aqciebi im
fasad, ra fasadac man Seisyida sxva aqciebi. es erTiorad zrdis
maJoritari aqcioneris xarjebs.
aqciis samarTliani fasis dadgenis srulyofili meqanizmi arsad ar
arsebobs. nebismieri Sefaseba subieqturi procesia da ara obieqturi.
mowme ver ixsenebs SemTxvevas, rom saqarTveloSi fasTan
dakavSirebiT minoritar aqcioners sasamarTlosaTvis miemarTos.
amdenad, SesaZlebelia CavTvaloT, rom ukve ganxorcielebuli miyidvebi
samarTlian fasad moxda. Tu konkretuli aqcioneri miiCnevs, rom misi
aqciebis gamosyidva arasamarTlian fasad moxda, mas SeuZlia
mimarTos sasamarTlos. miuxedavad amisa, samarTliani fasis dadgenis
meqanizmis daxvewa da am mimarTulebiT saqmianoba SesaZlebelia.
im periodis ganmavlobaSi, rodesac sakonstitucio sasamarTlos
mier `mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 533 muxlis moqmedeba
SeCerebuli iyo saqmeze saboloo gadawyvetilebis miRebamde,
marTalia ramodenime saaqcio sazogadoebaSi ver ganxorcielda
aqciebis savaldebulo miyidva, magram maTi mdgomareobis
gauaresebis Taobaze informacia ar aris.
zogadad, samewarmeo samarTali isea mowyobili, rom rac metia
wili sazogadoebaSi, miT metia uflebebi da maTi dacvis xarisxi. es aris
saaqcio sazogadoebis, rogorc organizaciul-samarTlebrivi formis
Tviseba da gamoricxavs sadavo normis winaaRmdegobas saqarTvelos
konstituciis me-14 muxlTan.
11. mowmem, saqarTvelos saxelmwifo ministris ekonomikuri
reformebis sakiTxebSi mTavarma mrCevelma q. qoqraSvilma, sadavo
normis miRebis aucileblobaze saubrisas aRniSna, rom realuri saaqcio
sazogadoebebis ricxvi mcirea. saaqcio sazogadoebebis Seqmna
ZiriTadad ganxorcielda privatizebis gziT. sadavo muxli am
sazogadoebebs gadaaqcevs realur SezRuduli pasuxismgeblobis
sazogadoebebad. sxva SemTxvevaSi es SeuZlebeli iqneboda, radganac
`mewarmeTa Sesaxeb~ kanonSi aris daTqma, rom 50-ze meti
partnioris arsebobis SemTxvevaSi, sawarmo, garda kooperativisa,

15
saaqcio sazogadoebis organizaciul-samarTlebrivi formiT unda
Camoyalibdes. sadavo norma iyo saqarTveloSi arsebuli realobis
samarTlebriv farglebSi moqcevis mcdeloba da am miznis
miRwevisaTvis saukeTeso saSualeba. aseve moxda saqarTvelos
kanonmdeblobis SesabamosobaSi moyvana evrokavSiris samarTlis
saTanado normebTan.
minoritari aqcionerebi ver uqmnian dabrkolebas maJoritar
aqcionerebs gadawyvetilebaTa miRebaSi. isini ufro mcire investorebs
warmoadgenen, vidre sazogadoebis partniorebs da faqtiurad,
dividendebsac ver iReben. aqedan gamomdinare, aqciebis savaldebulo
miyidva samarTlian gzas warmoadgens.
`mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 533 muxliT xdeba finansuri
aqtivis Tvisobrivi Secvla. SesaZlebelia, rom minoritarma aqcionerma
miRebuli Tanxa daabandos sxva saqmeSi. ar arsebobs sadavo normis
moqmedebis raime sazogadoebrivi saWiroeba, magram korporaciuli
urTierTobebis srulyofisa da harmonizaciis TvalsazrisiT is aucilebelia. is
aseve xels Seuwyobs fasiani qaRaldebis bazrisa da ekonomikis
ganviTarebas.
12. specialistma, sazogadoebriv mecnierebaTa universitetis
samarTlis skolis direqtorma, profesorma l. izoriam aRniSna, rom
konstituciis 21-e muxlis pirveli punqti icavs TiToeuli piris sakuTrebis
uflebas. konstitucias ar ainteresebs sakuTreba momgebiania Tu ara. es
ufleba unda gavigoT, rogorc mesakuTris samarTlebrivi SesaZlebloba,
saxelmwifos mxridan mis sakuTrebaSi ukanono Carevis SemTxvevaSi,
sarCeliT wardges sakonstitucio sasamarTloSi. amaSi vlindeba
sakuTrebis konstituciuri uflebis, rogorc uSualod moqmedi samarTlis
mniSvneloba, romelic saxelmwifo xelisuflebas zRudavs.
konstituciis 21-e muxlis pirveli punqti ar icavs absolutur,
substanciur da SeuzRudav sakuTrebas. kiTxva, icavs Tu ara es norma
sakuTrebas kanonmdeblis Carevisagan, alogikuria, radganac Careva
jer unda gavigoT, rogorc Sinaarsis gansazRvra. 21-e muxlis me-2
punqtiT gaTvaliswinebuli termini `SezRudva~ ar unda iqnes gagebuli,
rogorc negatiuri kategoria, romliTac saxelmwifo sakuTrebis uflebaSi
ereva. es aris pozitiuri SesaZlebloba, romlis mixedviT, kanonmdebeli
konkretuli sakuTrebis obieqtze, sazogadoebrivi saWiroebis arsebobis
SemTxvevaSi, am sakuTrebis Sinaarss gansazRvravs. kanonmdebeli
ara mxolod sajaro samarTlis farglebSi akeTebs amas, aramed
kerZosamarTlebriv urTierTobebSic. SezRudva maSin iZens negatiur
xasiaTs da 21-e muxlis pirveli punqti im SemTxvevaSi dairRveva,

16
rodesac sakonstitucio sasamarTlo daadgens, rom kanonmdebeli
sakuTrebis uflebis Sinaarsis gansazRvrisas, sazogadoebriv interesTan
erTad jerovnad ar iTvaliswinebs mesakuTris interess. amis dadgena ki
xdeba Tanazomierebis principis safuZvelze.
aucilebeli sazogadoebrivi saWiroeba ar unda gavaigivoT mxolod
saxelmwifo interesTan. gansaxilvel SemTxvevaSi saubaria
sazogadoebriv interesze, saaqcio sazogadoebis bunebaze da
Sesabamisad, aqciaze sakuTrebas sxva socialuri datvirTva aqvs,
romelic ganpirobebulia ara sajaro interesiT, aramed TviT am
sazogadoebis bunebiT.
konstituciis 21-e muxlis me-3 punqtSi wina planze sakuTrebis
Rirebuleba, misi qonebrivi mxare gamodis. amas araviTari saerTo ar
aqvs sakuTrebis Sinaarsisa da farglebis dadgenasTan. es norma
gansazRvravs sazogadoebrivi saWiroebisaTvis sakuTrebis
CamorTmevis pirobebs da uzrunvelyofs mesakuTris saTanado
anazRaurebas. CamorTmevis SemTxvevaSi saxelmwifos roli
gadamwyvetia. CamorTmevas yovelTvis saxelmwifo axorcielebs da
sajaro interesebis arsebobisas. Tumca, praqtikaSi aris iseTi
SemTxvevebic, romlebsac formalurad CamorTmevad ver CavTvliT,
magram uTanabrdeba CamorTmevas.

II
1. sakorporacio samarTlis instituti, romlis Sesabamisadac ama Tu
im winapirobis arsebobisas da garkveuli procedurebiT xdeba minoritari
aqcionerebis sakuTrebaSi arsebuli aqciebis savaldebulo wesiT miyidva
maJoritari aqcionerebisaTvis, ucxo ar aris sazRvargareTis ganviTarebuli
Tu ganviTarebadi saxelmwifoebis kanonmdeblobisaTvis. sxvadasxva
saxelmwifoSi gansxvavebulia aqciaTa savaldebulo miyidvisa da am
gziT ganxorcielebuli minoritar aqcionerTa saaqcio sazogadoebidan
garicxvis Tu gandevnis regulireba, Tumca sadavo arasodes gamxdara
is garemoeba, rom am proceduris momwesrigebeli normebi unda
Seesabamebodes Sesabamis saxelmwifoSi moqmed konstitucias, mis
normebsa da principebs. am dros gansakuTrebuli yuradReba unda
gamaxvildes aqciaTa savalebulo miyidvis maregulirebeli normis
Sinaarsze, im samarTlebriv interpretaciaze, romelic SemogvTavaza
kanonmdebelma da mocemulia `mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 533
muxlSi. aRsaniSnavia, rom erTia zogadad samarTlis instituti, xolo
meore misi samarTlebrivi gaformeba, romelic SeiZleba
Seesabamebodes an ar Seesabamebodes konstitucias. sakonstitucio

17
sasamarTlo sadavo normis konstituciurobis ganxilvisas unda
Semoifarglos aqciaTa savaldebulo miyidvis mxolod moqmedi wesis
konstituciur-samarTlebrivi SefasebiT.
2. rogorc aRiniSna, `mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 533 muxli,
garkveulwilad, sazRvargareTul gamocdilebas emyareba.
kanonSemoqmedebiT procesSi ganviTarebuli saxelmwifoebisa da
saerTaSoriso organizaciebis progresuli gamocdilebis gaziareba
misasalmebelia, magram es ar unda iyos TviTmizani. gamocdilebis
gaziarebisas mxedvelobaSia misaRebi ramodenime garemoeba. pirvel
rigSi, implementirebuli institutis Sinaarsis qarTuli versia unda
Tavsdebodes saqarTvelos konstituciur-samarTlebriv sivrceSi.
implementaciisas safuZvlianad unda iqnes Seswavlili ama Tu im
institutis arsi, misi adgili erovnuli samarTlis sistemaSi. mxolod
formaluri msgavseba ar niSnavs Sinaarsobriv msgavsebas. aseve unda
iqnes gaanalizebuli im sferoSi arsebuli mdgomareoba da perspeqtivebi,
sadac unda moxdes samarTlis axali institutis danergva, gakeTdes
SesaZlo Sedegebis prognozireba. gasaTvaliswinebelia, rom
sakorporacio samarTlis, iseve rogorc samarTlis sxva dargebis,
ganviTareba evoluciur process warmoadgens da mimdinareobs ama Tu
im saxelmwifos ekonomikuri mdgomareobisa da ganviTarebis
perspeqtivebis gaTvaliswinebis fonze. metad rTulia erT mocemulobaSi
aprobirebuli samarTlebrivi modelis sxva garemoebebze efeqturi
morgeba. aqedan gamomdinare, mtkicebas, rom esa Tu is norma,
romelic warmatebuli iyo erT saxelmwifoSi, aseve aucileblad
warmatebuli iqneba sxva samarTlebriv, ekonomikur, socialur da
politikur garemoSi, cdomilebis didi xarisxi aqvs.
3. sadavo normis, `mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 533 muxlis
konstituciurobis sakiTxi dasmulia konstituciis 21-e da me-14
muxlebTan mimarTebiT. Tumca, mosarCeleTa mier gansakuTrebuli
yuradReba iqna gamaxvilebuli sadavo normis Sesabamisobaze
konstituciis 21-e muxlTan, romelic Seexeba sakuTrebis uflebas. im
sazogadoebaSi, romelmac konstituciis preambulaSive Tavis umTavres
miznad gamoacxada ekonomikuri Tavisuflebis, demokratiuli,
samarTlebrivi da socialuri saxelmwifos damkvidreba, saxelmwifos mier
gatarebuli samarTlebrivi politika da kanonmdeblis mier miRebuli
gadawyvetilebebi unda Tavsdebodes am principebis farglebSi. am
farglebis darRveva, adamianis ZiriTadi uflebebisa da Tavisuflebebis,
gansakuTrebiT ki sakuTrebis uflebis ignorireba, gamoricxavs Tavisufali
sabazro ekonomikis ganviTarebas, mTlianad sazogadoebisa da mis

18
calkeul wevrTa Rirseuli cxovrebis uzrunvelyofas da politikur,
ekonomikur Tu socialur stabilurobas. demokratiuli, samarTlebrivi da
socialuri saxelmwifos ekonomikuri siZliere swored sakuTrebis uflebis
pativiscemasa da dacvas eyrdnoba.
4. sadavo normis konstituciis 21-e muxlTan Sesabamisobaze
msjelobisas sakonstitucio sasamarTlom unda moaxdinos 21-e muxlis
ganmarteba imis gasarkvevad, moxda Tu ara Careva am muxliT dacul
sikeTeSi, ra formisaa Careva, ganxorcielda Tu ara igi konstituciis
moTxovnaTa dacviT da Tavsdeba Tu ara konstituciur-samarTlebriv
farglebSi. `mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 533 muxlis konstituciurobis
Sefasebisas, sakonstitucio sasamarTlosaTvis samarTlebriv sazoms
warmoadgens konstituciis 21-e muxli, misi moTxovnebi da is
konstituciur-samarTlebrivi datvirTva, romelic sakuTrebas aqvs. rac
Seexeba kanonmdeblis mier Camoyalibebul sakuTrebis Sinaarssa da
farglebs, es aris sakonstitucio sasamarTlos Sefasebis obieqti da ara
kriteriumi, romliTac Sefaseba unda ganxorcieldes.
5. sadavo normis konstituciis 21-e muxlTan Sesabamisobis
ganxilvamde, unda gairkves konceptualuri sakiTxi – SesaZloa Tu ara
`mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 533 muxlis konstitciurobis Sefaseba
saqarTvelos respublikis 1921 wlis konstituciis 114-e muxlis mixedviT,
romelic sakuTrebis CamorTmevasa da kerZo iniciativis SezRudvas
awesrigebda. konstituciis preambulaSi miTiTebulia, rom saqarTvelos
moqalaqeni saqarTvelos konstituciis gamocxadebisas eyrdnobian
`saqarTvelos 1921 wlis konstituciis ZiriTad principebs~. upirveles
yovlisa, saWiroa gavaanalizoT, Tu ra konteqstSi aris moxsenebuli
konstituciis preambulaSi saqarTvelos respublikis 1921 wlis konstituciis
ZiriTad principebze dayrdnoba. aRniSnul sityvebamde preambulaSi
miTiTebulia, rom saqarTvelos moqalaqeni, 1921 wlis konstituciis
ZiriTad principebTan erTad `eyrdnobian qarTveli eris
mravalsaukunovani saxelwmifoebriobis tradiciebs~. mTlianobaSi, es
Canaweri aris erovnuli saxelmwifoebriobis tradiciebis, aseve im
faseulobebisadmi erTgulebis gamoxatva, rasac safuZveli saqarTvelos
respublikis 1921 wlis konstituciam Cauyara. konstituciis preambulaSi
saubaria swored ZiriTad principebze da ara calkeul normebze da maT
interpretaciaze da a.S. am TvalsazrisiT, gansxvaveba saqarTvelos 1995
wlis konstituciasa da 1921 wlis konstituciebs Soris arsebiTia da
nebismier aspeqtSi igrZnoba. garda amisa, unda gaviTvaliswinoT, rom
saqarTvelos respublikis 1921 wlis konstitucia iqmneboda XX sakunis
dasawyisisaTvis arsebuli mdgomareobis, samarTlebriv-politikuri

19
Sexedulebebisa da koncefciebis gaTvaliswinebiT, xolo adamianis
uflebaTa da TavisuflebaTa sferos axasiaTebs dinamizmi,
gansakuTrebiT maTi dacvis xarisxis zrdisa da gamyarebis
mimarTulebiT. sakuTrebis uflebis dRevandeli gageba, misi dacvis
garantiebi arsebiTad gansxvavdeba XX saukunis dasawyisSi arsebuli
mdgomareobisagan. Tumca, isic unda aRiniSnos, rom saqarTvelos
respublikis 1921 wlis konstituciis 114-e muxlis pirveli winadadeba
garkveviT miuTiTebs `saxelmwifoebriv da kulturul saWiroebas~, rogorc
sakuTrebis iZulebiT CamorTmevis an kerZo iniciativis SezRudvis
winapirobas da mxolod saTanado safasuris gadaxda ar aris sakmarisi
qonebis CamorTmevisaTvis. zemoaRniSnulidan gamomdinare,
saqarTvelos respublikis 1921 wlis konstituciis 114-e muxlze dayrdnobiT
Camoyalibebuli midgoma, romlis Sesabamisadac sakuTrebis uflebis
SemzRudveli kanonmdebeli SezRudulia mxolod saTanado finansuri
anazRaurebis gansazRvis principiT, arasworia. es winaaRmdegobaSia
konstituciis 21-e muxlis me-2 punqtis moTxovnebTan da sakuTrebis
uflebas mxolod deklarirebul, advilad xelyofad da gamofitul institutad
aqcevs, ramdenadac iZleva sakuTrebis uflebis SezRudvis
SesaZleblobas yovelgvari sazogadoebrivi saWiroebisa da legitimuri
miznis gareSe.
6. sakuTrebis ufleba umniSvnelovanesi ZiriTadi uflebaa.
amavdroulad, sakuTreba aris instituti, romelic saxelmwifos ekonomikur
safuZvels warmoadgens. sakuTrebis uflebis dacva ucxoa totalitaruli
saxelmwifosaTvis, xolo demokratiuli, samarTlebrivi da socialuri
saxelmwifosaTvis sasicocxlod aucilebelia, erTi mxriv, sakuTrebis,
rogorc institutis konstituciur-samarTlebrivi garantireba, xolo, meore
mxriv – mesakuTrisaTvis, rogorc subieqtisaTvis uflebis samarTlebrivi
dacvis sakmarisi saSualebebis miniWeba, misi xelSewyobisa da
uzrunvelyofis garantiebis Seqmna. swored am mizans emsaxureba
konstituciis 21-e muxlis pirveli punqti, romlis Sesabamisadac
sakuTrebis ufleba aRiarebuli da uzrunvelyofilia. es gulisxmobs ara
mxolod mesakuTrisaTvis uflebis dacvis samarTlebrivi SesaZleblobebis
miniWebas, aramed sakuTrebis dacvas iseTi xelyofisagan, romelic ar
Tavsdeba amave muxlis me-2 da me-3 punqtiT dadgenil farglebSi.
aqedan gamomdinare, 21-e muxlis me-2 an me-3 punqtis damrRvevi
norma, romelic ar Seesabameba sakuTrebis uflebis SezRudvisadmi an
sakuTrebis CamorTmevisadmi wayenebul konstituciur-samarTlebriv
standarts, imavdroulad winaaRmdegobaSi mova amave muxlis pirvel
punqtTanac.

20
7. saxelmwifos valdebuleba, uzrunvelyos sakuTrebis ufleba,
moiTxovs Sesabamisi samarTlebrivi wesrigis, maT Soris
kerZosamarTlebrivi wesrigis Seqmnas. kerZosamarTlebrivi urTierTobis
regulirebisas kanonmdebeli isevea SeboWili konstituciis normebiTa da
principebiT, rogorc sajarosamarTlebrivi normebis dadgenisas. aqedan
gamomdinare, mosazreba, rom kerZosamarTlebrivi urTierTobis
momwesrigebel normaze, maT Soris `mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis
533 muxlze, ar vrceldeba konstituciis 21-e muxlis moqmedeba da
Sesabamisad, SeuZlebelia sadavo normis konstituciasTan
Sesabamisobis Sefaseba, mcdaria. aseTi midgoma, konstituciuri
kontrolis sferodan gamoiyvanda samarTlis normebis did nawils da am
sferoSi TviTnebobisaTvis noyier niadags Seqmnida.
8. amavdroulad, gasaTvaliswinebelia, rom sakuTrebis ufleba ar
aris absoluturi da SeuzRudavi ufleba. sakuTrebas didi socialuri
datvirTva aqvs. mesakuTre sazogadoebis nawilia da ara mxolod
uflebamosilia miiRos garkveuli sikeTeebi sazogadoebisagan, aramed
valdebulicaa, rom Tavisi sakuTreba sazogadoebrivi keTildReobis
miznebisaTvis gamoiyenos. mesakuTrem unda gaiTavisos, rom ara
mxolod mas aqvs interesebi, aramed is imyofeba sxva interesTa
garemocvaSi, romelTaganac is izolirebuli ar aris da sadac aucilebelia
interesTa gonivruli balansis dacva. am fonze kanonmdebeli
uflebamosilia, konstituciur-samarTlebrivi normebisa da principebis
dacviT, daadginos normebi, romlebic gansazRvraven sakuTrebis
Sinaarssa da farglebs. sakuTreba aris kanonmdeblis mier definirebadi
ufleba. amas miT ufro meti mniSvneloba aqvs, rac ufro didia
sakuTrebis obieqtis socialuri datvirTva, misi bunebidan da
Taviseburebebidan gamomdinare.
9. imisaTvis, rom vimsjeloT, ramdenad konstituciuria
3
`mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 53 muxli, aucilebelia gavarkvioT
warmoadgens Tu ara aqcia `sakuTrebas~ konstituciis 21-e muxlis
TvalsazrisiT. `mewarmeTa Sesaxeb~ kanoniT aqcia ganmartebulia,
rogorc `fasiani qaRaldi, romelic adasturebs saaqcio sazogadoebis
valdebulebebs partnioris (aqcioneris) mimarT da aqcioneris uflebebs
saaqcio sazogadoebaSi~. aqcias sakmaod specifiuri samarTlebrivi
buneba aqvs. erTi mxriv, aqcia moicavs saaqcio sazogadoebis
wevrobisa da mis marTvaSi monawileobis komponents. am
mimarTebiT, aqcioners, saaqcio sazogadoebaSi misi monawileobis
Sesabamisad, aqvs xmis ufleba, informaciis miRebis ufleba, kontrolis
ufleba, saerTo krebis gadawyvetilebis gasaCivrebisa da `mewarmeTa

21
Sesaxeb~ kanoniT gaTvaliswinebuli sxva uflebebi. meore mxriv, aqcia
aris saaqcio sazogadoebis qonebaSi mesakuTris wilobrivi sakuTrebis
gamomxatveli da wilze uflebis arsebobis damadasturebeli dokumenti.
is aris `wilobrivi fasiani qaRaldi~ `fasiani qaRaldebis bazris Sesaxeb~
kanonis ganmartebiT. sakuTreba aqciaze materializebadia aqciis
gankargvis SemTxvevaSi, aseve sazogadoebis likvidaciisas, radganac
is aZlevs aqcioners uflebas miiRos likvidirebuli saaqcio sazogadoebis
qoneba Tavisi wilis Sesabamisad. garda amisa, aqcia aZlevs mis
mesakuTres sawarmos mogebidan wilis miRebis uflebas. amdenad,
aqcia ar aris savaraudod misaRebi, virtualuri Semosavali, Tundac im
SemTxevvaSi, rodesac saqme dividendebs Seexeba. is aris aqcioneris
samarTlebrivad ganmtkicebuli qonebrivi uflebebisa da poziciis
damadasturebeli sabuTi, romelic konstituciis 21-e muxliT dacul sikeTes
warmoadgens.
10. `mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 533 muxlis konstituciuroba,
sasarCelo moTxovnebidan gamomdinare, Sesamowmebelia rogorc
sakuTrebis CamorTmevis aseve sakuTrebis uflebis SezRudvis
TvalsazrisiT. mizanSewonilia, msjeloba warvmarToT sakuTrebaSi
Carevis simZimis mixedviT. Tavdapirvelad dasadgenia, aris Tu ara
sadavo normiT gaTvaliswinebuli urTierToba `sakuTrebis CamorTmeva~
konstituciis 21-e muxlis me-3 punqtis gagebiT. mxolod amis Semdeg
iqneba SesaZlebeli imis garkveva, Tu ramdenad akmayofilebs is
konstituciiT sakuTrebis CamorTmevisadmi wayenebul metad mkacr
formalur-samarTlebriv da materialur-samarTlebriv moTxovnebs. rogorc
adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos, aseve sxvadasxva
saxelmwifoebis sakonstitucio sasamarTloebisa da saqarTvelos
sakonstitucio sasamarTlos praqtikis analizi, aseve sasamarTlos
sxdomaze specialistis mier warmodgenili daskvna metyvelebs, rom 21-
e muxlis me-3 punqtiT gaTvaliswinebuli sakuTrebis CamorTmevis
instituts mkveTrad gamoxatuli formaluri niSnebi axasiaTebs. am
cnebaSi ver Tavsdeba nebismieri SemTxveva, rac piris mier, misi nebis
sawinaaRmdegod sakuTrebis dakargvas gulisxmobs. sakuTrebis
CamorTmevaSi igulisxmeba eqspropriacia, romlis pirobebi da wesi
dadgenilia saqarTvelos kanoniT `aucilebeli sazogadoebrivi
saWiroebisaTvis sakuTrebis CamorTmevis wesis Sesaxeb~.
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlo 2003 wlis 1 aprilis #2/155
gadawyvetilebaSi miuTiTebs: `mxedvelobaSia misaRebi is, rom
sakuTrebis uflebis CamorTmevis wesi vrceldeba im SemTxvevebze,
rodesac amas adgili aqvs saamisod uflebamosili subieqtebis

22
(saxelmwifo organoebis) mxridan sajaro amocanebis Sesasruleblad...
ar SeiZleba sakuTrebis CamorTmevad ganvixiloT is SemTxveva,
rodesac qonebis ukan dabrunebas saxelSekrulebo urTierToba
ganapirobebs~. 21-e muxlis me-3 punqtiT gansakuTrebuli datvirTva
eniWeba sakuTrebis qonebriv komponents. sakuTrebis CamorTmevis
urTierTobisaTvis maxasiaTebelia, rom saxelmwifo ara mxolod adgens
sakuTrebis CamorTmevis samarTlebriv reJims, aramed pirdapir an
iribad monawileobs CamorTmevis konkretul procesSi. aqciaTa
savaldebulo miyidvis SemTxvevaSi, saxelmwifom, sakanonmdeblo
xelisuflebam daadgina samarTlebrivi reJimi, magram TviTon ar
gamodis am urTierTobis monawiled. SeiZleba aqciaTa 95%-is an metis
mflobeli saxelmwifo iyos, magram am SemTxvevaSi igi aris aqcioneri,
romelic am urTierTobebSi arsebiTad ar gansxvavdeba sxva maJoritari
aqcionerebisagan. aqciaTa savaldebulo miyidvis SemTxvevaSi
faqtobrivad saxezea minoritari aqcioneris kontrahirebis iZuleba. es
aris garigeba, rac iTvaliswinebs, erTi mxriv, minoritari aqcioneris mier
maJoritari aqcionerisaTvis aqciebis sakuTrebaSi gadacemas, xolo,
meore mxriv, maJoritari aqcioneris mier minoritari aqcionerisaTvis am
aqciebSi samarTliani fasis gadaxdas. miuxedavad imisa, rom garigebis
dadebisas ignorirebulia minoritari aqcioneris neba, mas mainc ver
gavaigivebT diametralurad gansxvavebuli samarTlebrivi bunebis
mqone saxelisuflebo aqtTan, riTac xdeba sakuTrebis
CamorTmevisaTvis uflebamosilebis miniWeba da CamorTmevis
samarTlebrivi gaformeba. sakuTrebis CamorTmevisas urTierTobebi
mesakuTresa da xelisuflebas Soris Tavisi arsiT sajarosamarTlebrivi
urTierTobebia, rodesac urTierTobebi aqcionerebs Soris
kerZosamarTlebriv sferos ganekuTvneba. sakuTrebis CamorTmevis
ganxorcieleba SesaZlebelia mxolod aucilebeli sazogadoebrivi
saWiroebidan an gadaudebeli aucileblobidan gamomdinare, sajaro
miznebis misaRwevad. zemoaRniSnulidan gamomdinare, `mewarmeTa
Sesaxeb~ kanonis 533 muxliT mowesrigebuli urTierToba, miuxedavad
imisa, rom am dros xdeba minoritari aqcioneris mier sakuTrebis uflebis
dakargva aqciaze, ver iqneba ganxiluli, rogorc sakuTrebis CamorTmeva
da ver moxdeba misi konstituciurobis Semowmeba 21-e muxlis me-3
punqtTan mimarTebiT.
11. ramdenadac, `mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 533 muxliT
gaTvaliswinebul urTierTobas ver ganvixilavT sakuTrebis CamorTmevad,
unda dadgindes sadavo normis mimarTeba 21-e muxlis me-2
punqtTan. upirvelesad, gasarkvevia aqvs Tu ara adgili `sakuTrebis

23
uflebis SezRudvas~ 21-e muxlis me-2 punqtis TvalsazrisiT. sasamarTlo
iziarebs specialistis mosazrebas, rom `SezRudva~ unda iqnes gagebuli
pozitiuri SinaarsiT. Tu `SezRudvas~ am sityvis pirdapiri mniSvnelobiT
ganvmartavT, maSin konstituciis 21-e muxlis me-2 punqti mxolod
sakuTrebis uflebaSi negatiuri Carevisagan damcav da saxelmwifos
SemzRudvel normad iqceva. am SemTxvevaSi Zalian mniSvnelovania
sworad iqnes gagebuli 21-e muxlis me-2 punqtis mizanmimarTuleba.
swored am punqtis safuZvelzea uflebamosili saxelmwifo sakuTrebis
socialuri bunebidan gamomdinare, daadginos sakuTrebis Sinaarsi da
farglebi. `SezRudva~ unda gavigoT, rogorc sakanonmdeblo CarCoebis
dadgena saxelmwifos mier. sxva SemTxvevaSi, 21-e muxlis me-2
punqtis regulirebis sferodan gavidoda urTierTobebis mTeli kompleqsi,
romelTa mimarTac ver moxdeba `SezRudvis~ misadageba misi
pirdapiri mniSvnelobiT. 21-e muxlis me-2 punqtis SemTxvevaSi,
sakuTrebis CamorTmevisagan gansxvavebiT, saxelmwifo adgens
samarTlebriv reJims, magram ar aris aucilebeli, rom pirdapir an iribad
monawileoba miiRos konkretul urTierTobaSi. aRniSnulidan
3
gamomdinare, `mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 53 muxli, rogorc
minoritari aqcioneris aqciaze sakuTrebis Sinaarsisa da farglebis
ganmsazRvreli da Sesabamisi samarTlebrivi urTierTobis
momwesrigebeli norma, eqvemdebareba Semowmebas
konstituciurobis TvalsazrisiT konstituciis 21-e muxlis me-2 punqtTan
mimarTebiT.
12. sadavo normis konstituciis 21-e muxlis me-2 punqtTan
Sesabamisobis dadgenisas unda gairkves, Tu ramdenad aris daculi
konstituciis formaluri moTxovnebi. 21-e muxlis me-2 punqtis
Tanaxmad, SezRudva SeiZleba ganxorcieldes kanoniT gansazRvrul
SemTxvevebSi da dadgenili wesiT. aqciaTa savaldebulo miyidvis
SemTxveva, aqciebis SeZenis Sedegad erTerTi aqcioneris sakuTrebaSi
saaqcio sazogadoebis xmis uflebis mqone aqciaTa 95%-ze metis
gadasvla, romelic mas aZlevs uflebas gamoisyidos sxva aqcionerTa
aqciebi, dadgenilia `mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 533 muxliT. amave
muxliT aris mowesrigebuli minoritari aqcionerebis mier maJoritari
aqcionerisaTvis aqciaTa savaldebulo miyidvis wesi. amdenad, sadavo
norma, formaluri kuTxiT, Seesabameba konstituciis 21-e muxlis me-2
punqts.
13. ramdenadac `mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 533 muxli
konstituciis 21-e muxlis me-2 punqtiT gaTvaliswinebul `SezRudvas~
warmoadgens, aucilebelia dadgindes, aris Tu ara ganpirobebuli

24
aqciaTa savaldebulo miyidva `aucilebeli sazogadoebrivi saWiroebiT~.
Tumca, es SeuZlebelia `aucilebeli sazogadoebrivi saWiroebis~ arsis
garkvevis gareSe. adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos midgoma
am sakiTxisadmi sakmaod liberaluria. saqmeze `jeimsi gaerTianebuli
samefos winaaRmdeg~ adamianis uflebaTa evropulma sasamarTlom
miuTiTa, rom sakuTrebis iZulebiTi gadacema erTi kerZo piridan meore
kerZo pirisaTvis SeiZleba Seesabamebodes kanonier mizans
sazogadoebis interesebSi. `sazogadoebrivi interesebis~ gageba vrcelia
da moqmedebs e.w. `saxelmwifos farTo mixedulebis~ koncefcia.
sakanonmdeblo organosaTvis miniWebuli Tavisufali moqmedebis
CarCoebi mis mier socialur-ekonomikuri politikis ganxorcielebisas
sakmaod farTo unda iyos. Tumca, sakanonmdeblo organos pozicia
mcdaria, rodesac aSkaraa, rom am pozicias ar aqvs gonivruli safuZveli.
14. `aucilebeli sazogadoebrivi saWiroeba~ ar aris myari da yvela
sazogadoebaze universalurad morgebuli cneba. is cvalebadia drosa da
sivrceSi politikuri, ekonomikuri Tu socialuri mocemulobebis
gaTvaliswinebiT. aqedan gamomdinare, is rac erT sazogadoebaSi
SeiZleba CaiTvalos `aucilebel sazogadoebriv saWiroebad~, SeiZleba
sxva sazogadoebaSi aseTad ar iqnes miCneuli. garda amisa, is, rac
mocemuli momentisaTvis gagebulia rogorc `aucilebeli sazogadoebrivi
saWiroeba~, SesaZloa momavalSi aseTad aRar CaiTvalos an piriqiT –
dReisaTvis arsebulma mizanma, romelsac ver mivaniWebT `aucilebeli
sazogadoebrivi saWiroebis xarisxs~ momavalSi miiRos aseTi datvirTva.
`aucilebeli sazogadoebrivi saWiroebis~ gansazRvrisas didi
mniSvneloba aqvs imas, Tu ra aris sakuTrebis uflebis obieqti, rogoria
misi buneba da socialuri datvirTva. am TvalsazrisiT, is garemoebebi,
romlebic warmoadgenen `aucilebel sazogadoebriv saWiroebas~
sakuTrebis erTi obieqtis mimarT, aseT saWiroebas SeiZleba ar
warmoadginon sxva obieqtis mimarT.
15. `aucilebeli sazogadoebrivi saWiroebis~ Sinaarss konkretul
SemTxvevaSi kanonmdebeli gansazRvravs. moqmedeba `aucilebeli
sazogadoebrivi saWiroebisaTvis~ ar niSnavs, rom is aris mimarTuli
sazogadoebisaTvis garkveuli da gardauvali uaryofiTi Sedegebis
Tavidan asacileblad. kanonmdebeli `aucilebeli sazogadoebrivi
saWiroebisaTvis~ SeiZleba moqmedebdes, rodesac mas amoZravebs
sazogadoebisaTvis an misi nawilisaTvis dadebiTi Sedegebis momtani
miznebi. amasTanave, ar aris aucilebeli, rom kanonmdebelma
konkretulad miuTiTos normaSi, Tu ra `aucilebeli sazogadoebrivi
saWiroebisaTvis~ iRebs mas. `aucilebeli sazogadoebrivi saWiroebis~

25
arseboba SeiZleba gairkves normis analizis, misi ganmartebis
Sedegad. piri, romelic iyenebs normas, TviTon ki ar adgens `aucilebeli
sazogadoebrivi saWiroebis~ arsebobas an ararasebobas, aramed
miiCnevs, rom am konkretul SemTxvevaSi arsebobs kanonmdeblis
mier moazrebuli `aucilebeli sazogadoebrivi saWiroeba~. xolo imas, aris
Tu ara kanonmdeblis mosazreba `aucilebel sazogadoebriv
saWiroebasTan~ dakavSirebiT marTebuli da konstituciasTan
Sesabamisi, sakonstitucio sasamarTlo adgens.
16. termini `aucilebeli sazogadoebrivi saWiroeba~ aseve
gamoyenebulia konstituciis 21-e muxlis me-3 punqtSic, sakuTrebis
CamorTmevis mizanTan dakavSirebiT. sakuTrebis CamorTmevis
konteqstSi `aucilebeli sazogadoebrivi saWiroeba~ mkacr da konkretul
ganmartebas eqvemdebareba. es gamoxatulia `aucilebeli
sazogadoebrivi saWiroebisaTvis sakuTrebis CamorTmevis wesis
Sesaxeb~ kanoniT gaTvaliswinebul amomwurav CamonaTvalSic. 21-e
muxlis me-2 punqtis farglebSi `aucilebeli sazogadoebrivi saWiroebis~
Sinaarsi ufro farTod unda iqnes gagebuli, sakuTrebis socialuri
bunebidan gamomdinare. Tu ar moxdeba 21-e muxlis me-2 punqtiT
dadgenili `aucilebeli sazogadoebrivi saWiroebis~ SedarebiT farTo da
Tavisufali interpretacia, maSin kerZosamarTlebrivi urTierTobebis
maregulirebeli samarTlebrivi normebi miiReben sixistis iseT maRal
xarisxs, rac aqvs sajarosamarTlebrivi urTierTobebis maregulirebel
normebs. am sferoSi kanonmdebeli gacilebiT ufro Tavisufalia, vidre
sajarosamarTlebrivi urTierTobebis regulirebis sferoSi. Tumca, es ar
niSnavs kanonmdeblis srul Tavisuflebas da amovardnas konstituciur-
samarTlebrivi CarCoebidan. kanonmdeblis mier gamoxatuli pozicia
unda iyos dabalansebuli, mkafio, garkveuli da ar unda iZleodes
TviTnebobisa da normis borotad, aramiznobrivad gamoyenebis
SesaZleblobas.
17. minoritar aqcionerTa aqciebis savadldebulo miyidva
maJoritari aqcionerisaTvis ver iqneba ganxiluli sazogadoebrivi
saWiroebis konteqstSi da legitimur miznad, radganac is `SezRudvas~
warmoadgens. es winaaRmdegobaSi movidoda konstituciis 21-e muxlis
me-2 punqtTan, romelic SezRudvas ganixilavs ara miznad, aramed mis
miRwevis saSualebad. sakonstitucio sasamarTlos amocanaa
daadginos, arsebobs Tu ara legitimuri mizani, romelic kanonmdebelma
dainaxa da Semdeg Seafasos, Tu ramdenad Tanabarzomieri
saSualebaa aqciaTa savaldebulo miyidva am miznis misaRwevad.

26
18. saaqcio sazogadoebebis Camoyalibebis procesi saqarTveloSi,
iseve rogorc im saxelmwfioebSi, sadac ekonomikis socialisturi sistema
moqmedebda, garkveuli TaviseburebebiT warimarTa. saaqcio
sazogadoebebis ZiriTadi nawili privatizebis Sedegad aris Seqmnili.
Tumca, imis mtkiceba, rom saaqcio sazogadoebebi saqarTveloSi
xelovnurad da nebis gamovlenis gareSe Seiqmna, sadavoa.
saqarTvelos respublikis 1991 wlis 9 agvistos kanoni `saqarTvelos
respublikaSi saxelmwifo swarmoTa privatizebis Sesaxeb~ imisaTvis,
rom sawarmos muSakebi gamxdariyvnen sawarmos myidvelebi da
esargeblaT kanoniT daSvebuli SeRavaTebiT, moiTxovda amxanagobis
Seqmnas. saxelmwifo sawarmoTa privatizeba misi muSakebis mier
warmoadgenda mizanmimarTul moqmedebas da es procedura
TavisTavad gulisxmobda muSakebis mxridan Tavisufali nebis
gamovlenas. amxanagobebi ar iqmneboda avtomaturad, muSakebis
nebis gareSe. 1994 wlis 14 aprils saqarTvelos respublikis ministrTa
kabinetma miiRo dadgenileba #287 `saqarTvelos respublikaSi
saprivatizacio baraTebis sistemis SemoRebis Sesaxeb~, romliTac
saqarTvelos respublikis yovel moqalaqes 1993 wlis 1 seqtembris
mdgomareobiT ufleba mieniWa, mieRo erTi saprivatizacio baraTi,
romelic saSualebas miscemda sakuTrebaSi ufasod mieRo gansazRvruli
saerTo saxelmwifo (saprivatizacio) qonebidan Tanabari wili. am
dadgenilebiT damtkicebuli `saprivatizacio baraTebis Sesaxeb~
debulebis Sesabamisad, saprivatizebo baraTebiT ganxorcielda
saxelmwifo sakuTrebaSi myofi sawarmoebis, maTi qvedanayofebis,
qonebis, saaqcio sazogadoebaSi da amxanagobebSi aqciebisa da wilis
saqarTvelos respublikis moqalaqebisadmi usasyidlod gadacemis
meqanizmis realizacia. saprivatizebo baraTebi moqmedebda, rogorc
gadaxdis saSualeba. moqalaqes hqonda sruli Tavisufleba, Tavisi nebis
Sesabamisad ganekarga Tavisi kuTvnili vauCeri – moexdina misi
realizacia an gamoeyenebina vauCeri romelime saaqcio sazogadoebis
aqciebis SesaZenad. swored aseT samarTlebriv pirobebSi, rac faqtiurad
gamoricxavda piris mier aqciebis SeZenas misi nebis miuxedavad,
Camoyalibda saaqcio sazogadoebebis umravlesoba.
19. saaqcio sazogadoebebisadmi erTiani midgomis SemuSaveba,
rom aucilebelia maTi gardaqmna SezRuduli pasuxismgeblobis
sazogadoebebad, marTebuli ar aris. is, Tu romeli organizaciul-
samarTlebrivi forma iqneba efeqturi sawarmosaTvis, gadasawyvetia
konkretul SemTxvevaSi. garkveuli saaqcio sazogadoebebis
warumateblobis mizezi iyo ara maTi organizaciul-samarTlebrivi forma,

27
aramed am sawarmoTa efeqturi da gaazrebuli marTvis ararseboba. im
SemTxvevebisaTvis ki, rodesac sawarmosTvis SezRuduli
pasuxismgeblobis sazogadoebis organizaciul-samarTlebrivi forma ufro
mizanSewonili iqneboda, arsebobs `mewarmeTa Sesaxeb~ kanoniT
dadgenili procedura. Tu procedura naklovania da gardaqmnis
SesaZleblobebi SezRuduli, kanonmdebels SeuZlia, konstituciur-
samarTlebrivi farglebis dacviT, moaxdinos Sesabamisi cvlilebebis
Setana kanonSi. garda amisa, gasaTvaliswinebelia, rom saaqcio
sazogadoeba istoriulad aris kapitalis mozidvaze orientirebuli sawarmos
organizaciul-samarTlebrivi forma da, erTi mxriv, imis mtkiceba, rom
aucilebelia saaqcio sazogadoebebis gardaqmna SezRuduli
pasuxismgeblobis sazogadoebebad, romelic kapitalis mozidvis
TvalsazrisiT naklebad moqnili, mimzidveli da xelmisawvdomia, xolo,
meore mxriv, imis mtkiceba, rom es investiciebis mozidvas Seuwyobs
xels, winaaRmdegobrivia.
20. kanoni `fasiani qaRaldebis bazris Sesaxeb~ ar awesebs
moTxovnebs zogadad saaqcio sazogadoebebis organizaciul-
samarTlebrivi fomiT Camoyalibebuli sawarmoebis mimarT.
angariSvaldebul sawarmod saaqcio sazogadoeba CaiTvleba mxolod im
SemTxvevaSi, Tu mis mier gamoSvebuli fasiani qaRaldebi, am
SemTxvevaSi aqciebi, rogorc wilobrivi fasiani qaRaldebi, ganTavsdeba
sajaro SeTavazebis gziT an/da daSvebulia savaWrod safondo birJaze.
Tumca, saaqcio sazogadoeba angariSvaldebuli sawarmoc rom iyos,
valdebuleba komisias warudginos, gamoaqveynos an regsitrirebul
mesakuTreebs miawodos wliuri, naxevari wlisa da mimdinare
angariSebi, fasiani qaRaldebis bazarze investorTa interesebis dacvas,
Riaobis uzrunvelyofisa da sxva legitimuri miznebis miRwevas
emsaxureba da ar metyvelebs saaqcio sazogadoebis, rogorc
organizaciul-samarTlebrivi formis naklovanebaze da zedmeti, miT
umetes, gadaWarbebuli valdebulebebiT ar tvirTavs sazogadoebas.
21. saaqcio sazogadoebis saqmianoba dakavSirebulia garkveul
xarjebTan, maT Soris iseTTan, romlebsac iwvevs minoritari
aqcionerebis arseboba saaqcio sazogadoebaSi. Tumca, es ar aris
imdenad mZime da gadaWarbebuli tvirTi saaqcio sazogadoebisaTvis,
miT umetes normaluri marTvis pirobebSi, rom yvela SemTxvevaSi
gamoiwvios aqciebis savaldebulo miyidvis gziT minoritari aqcionerebis
saaqcio sazogadoebidan gandevnis aucilebloba. saqmis arsebiTi
ganxilvisas ver dasaxelda verc erTi SemTxveva, rodesac saaqcio
sazogadoebas xarji minoritar aqcionerTa destruqciuli moqmedebebis

28
Sedegad warmoeSva. pirma, romelic monawileobas apirebs
xelSekrulebaze dafuZnebul miznobriv gaerTianebaSi, sadac sxva
mravali piri monawileobs, winaswarve unda gaicnobieros, rom msgavsi
gaerTianeba mxolod ekonomikuri mogebis miRebas ar gulisxmobs,
finansurad udanakargod ver Caivlis da mouwevs Tavisi partniorebis
interesebisaTvis angariSis gaweva.
22. uflebis ganxorcielebisas arsebobs prezumfcia, rom
uflebamosili piri keTilsindisierad moqmedebs, Tumca praqtikaSi ver
gamoiricxeba uflebis borotad gamoyenebis SemTxvevebic.
sasamarTlosaTvis mimarTvas SeiZleba mohyves saaqcio
sazogadoebaze sxvadasxva saxis SezRudvebis dakisreba, rac
gamoiwvevs Seferxebebs mis saqmianobaSi. magaliTisaTvis, xelsayreli
garigebebis Seferxeba an CaSla da a.S. aqve isic ar unda daviviwyoT,
rom sabazro ekonomikis pirobebSi, rodesac sawarmos
konkurentunarianobis SesanarCuneblad moqnili, swrafi moqmedeba da
gadawyvetilebebis operatiuli miRebaa aucilebeli, drois faqtors
gadamwyveti mniSvneloba eniWeba da sasamarTlo dava drois
dakargvis TvalsazrisiTac zians ayenebs saaqcio sazogadoebas.
miuxedavad aRniSnulisa, minoritari aqcionerebis gandevnis
gamarTleba ver iqneba is, rom isini axorcieleben maTTvis kanoniT
miniWebul uflebebs, maT Soris sasamarTlosaTvis mimarTvis uflebas.
arakeTilsindisieri minoritari aqcioneris Semaferxebel faqtors
magaliTisaTvis, warmoadgens uflebis borotad gamoyenebasTan
dakavSirebiT arsebuli regulirebebi samoqalaqo kanonmdeblobaSi,
sasamarTlo xarjebis dakisrebis realuri perspeqtiva. kanonmdebels
SeuZlia aseve moaxdonos `mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis Sesabamisi
normebis gonivruli optimizacia da gacilebiT msubuqi saSualeba
iqneboda miznis misaRwevad, vidre minoritari aqcionerebis gandevna
saaqcio sazogadoebidan.
23. aucilebelia kanonmdebelma ise moaxdinos korporaciuli
urTierTobebis mowesrigeba, rom saaqcio sazogadoebebs mieceT
rogorc arsebuli, aseve perspeqtivaSi realurad mosalodnel
garemoebebSi moqnili samewarmeo politikis gatarebis, samewarmeo
iniciativis gamovlenisa da ganviTarebis SesaZlebloba. am TvalsazrisiT
aqtiuri subieqti saaqcio sazogadoebaSi swored maJoritari aqcioneria,
xolo minoritar aqcioners ZiriTadad mogebis miRebis interesi
amoZravebs da maJoritar aqcionerTan SedarebiT, gacilebiT pasiuria.
mimdinare etapze, rodesac ekonomikis ganviTarebisaTvis
gadamwyveti mniSvneloba aqvs ucxour investiciebs, arsebobs

29
sazogadoebrivi saWiroeba, Camoyalibdes mkveTri samarTlebrivi
CarCoebi SesaZlo korporaciuli konfliqtebis Tavidan asacileblad,
Seiqmnas kompaniebis STanTqmis, likvidaciisa Tu reorganizaciis
efeqturi sakanonmdeblo meqanizmi, romlis ganuyofel nawils aqciaTa
savaldebulo miyidvis instituti warmoadgens. es xels Seuwyobs
efeqturad organizebuli sawarmoebis Camoyalibebas, fasiani
qaRaldebis bazris ganviTarebas.
24. saqarTvelos ekonomikis ganviTarebisaTvis gansakuTrebuli
mniSvneloba aqvs im sawarmoebs, romlebic Camoyalibebulia saaqcio
sazogadoebis organizaciul-samarTlebrivi formiT. qveyanaSi arsebuli
warmoebis udidesi nawili swored maTze modis. am saaqcio
sazogadoebaTa saqmianobis efeqturobaze, maTi swraf da moqnil
restruqturizaciis SesaZleblobaze bevradaa damokidebuli investiciebis
mozidva, warmoebis ganviTareba, konkurentunariani produqciis
Seqmna, axali samuSao adgilebis gaCena da Sedegad, sazogadoebrivi
keTildReobisa da stabilurobis zrda. xSirad am swarmoTa ganviTarebis
interesi scdeba mxolod saaqcio sazogadoebis farglebs da regionalur,
zogjer ki zogadsaxelmwifoebriv mniSvnelobasac iZens.
25. restruqturizaciisa da miT umetes, likvidaciis procesSi myofi
saaqcio sazogadoebis, romlis aqciebi daSvebulia safondo birJaze,
aqciebis likviduroba mcirdeba, maTi fasic ecema da aqciebis
savaldebulo miyidva, srulfasovani anazRaurebis pirobebSi minoritari
aqcionerisaTvis xelsayrelic ki aris. Tumca, unda aRiniSnos, rom aqciaTa
savaldebulo miyidva ar warmoadgens universalur saSualebas yvela
sawarmosaTvis pozitiuri ekonomikuri cvlilebebis gansaxorcieleblad.
aqciaTa savaldebulo miyidva ZiriTadad gvevlineba, rogorc sawarmoTa
STanqmisa da restruqturizaciis, Tanmdevi da xelSewmyobi meqanizmi.
am TvalsazrisiT statikur mdgomareobaSi myof saaqcio
sazogadoebebze am institutis moqmedebis gavrceleba zrdis misi
aradaniSnulebisamebr gamoyenebisa da SesaZlo negatiuri Sedegebis
risks.
26. kanonmdebelma ise unda Camoayalibos aqciaTa savaldebulo
miyidvis momwesrigebeli norma, rom daicvas samarTliani balansi
mxareebs Soris, gamoricxos ekonomikuri Zalauflebis borotad
gamoyenebis SesaZlebloba. minoritar aqcioners sruli ufleba aqvs
icodes, Tu ratom xdeba misi kuTvnili aqciebis maJoritari aqcioneris
sakuTrebaSi gadasvla. mas unda hqondes Tavisi poziciis gamoxatvisa
da dacvis samarTlebrivi saSualeba. maJoritari aqcioneris survili,
sakuTrebaSi hqondes aqciebis sruli paketi, gasagebi da bunebrivia,

30
magram sakuTrebis uflebis SezRudvis gamarTlebas ar warmoadgens.
erTerTi aqcioneris xelSi aqciebis 95%-is an metis arseboba TavisTavad
ar niSnavs aqciaTa savaldebulo miyidvis socialuri saWiroebis gaCenas.
aqciaTa savaldebulo miyidva SesaZlebelia ganxorcieldes moxlod im
SemTxvevaSi, rodesac is warmoadgens aucilebel saSualebas
Sesabamisi sawarmos normaluri funqcionirebisa da ganviTarebisaTvis.
27. rodesac vaxdenT aqciaTa savaldebulo miyidvis Sefasebas
Tanabarzomierebis TvalsazrisiT, yuradRebis miRma ar unda darCes am
proceduris arc erTi arsebiTi komponenti. am mxriv gamosayofia da
Sesafasebelia ori momenti – pirvel rigSi, ramdenad Seesabameba
zemoT moyvanil moTxovnebs aqciaTa savaldebulo miyidvis Taobaze
gadawyvetilebis miRebisa da aRsrulebis procedura da meore,
ramdenad uzrunvelyofs minoritari aqcionerebis samarTlian
anazRaurebas aqciaTa savaldebulo miyidvisas aqciis fasis dadgenis
procedura. am ori umniSvnelovanesi garemoebis gaTvaliswinebis
gareSe, TviT legitimuri sazogadoebrivi miznis arsebobis SemTxvevaSic
ki, am miznis miRwevis saSualeba araadeqvaturi da araproporciuli
iqneba.
28. 2005 wlis 28 ivlisis #1/4/184,228 gadawyvetilebaSi
sakonstitucio sasamarTlo miuTiTebs: `...saxelmwifo valdebulia
sazogadoebrivi interesebiT sakuTrebis SezRudvis yvelaze swori da
efeqtiani gza gamonaxos, rac mZime tvirTad ar daawveba sameurneo
brunvis mxolod erT monawiles. miuRebelia erTi aseTi monawilis
sakuTrebis garantiaze uaris Tqma brunvis meore monawilis sakuTrebis
sasargeblod...~. ekonomikuri efeqturobis motiviT SemoRebuli wesi ar
SeiZleba calmxriv tvirTad daawves erTerT mxares, winaaRmdeg
SemTxvevaSi garda samarTlebrivi problemebisa, warmoiSveba sabazro
dezorganizaciis, miwodebisa da moTxovnis disbalansis saSiSroeba.
`mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 533 muxliT dadgenili wesi ar
Seesabameba am moTxovnebs. is aSkarad arRvevs samarTlian balanss
maJoritari aqcioneris sasargeblod. sadavo normidan, misi
sazRvargareTuli analogebidan gansxvavebiT, ar ikveTeba aqciaTa
savaldebulo miyidvis mizanmimarTuleba. es ki imis saSualebas iZleva,
rom maJoritarma aqcionerma gamoisyidos minoritari aqcionerebis
aqciebi im SemTxvevaSic ki, rodesac es sawarmosaTvis araviTar
saWiroebas ar warmoadgens. 533 muxliT dadgenili wesis Sesabamisad,
minoritari aqcioneri aqciaTa savaldebulo miyidvis Taobaze
gadawyetilebis Sesaxeb informacias iRebs beWdviT organoSi
gamoqveynebuli gadawyvetilebiT, mas aRniSnuli gancxadeba aseve

31
egzavneba dazRveuli weriliT. amgvar pirobebSi minoritar aqcioners
araTu ar aqvs samarTlebrivi saSualeba Tavi daicvas maJoritari
aqcioneris mier ekonomikuri Zalauflebis borotad gamoyenebisagan,
aramed mas imis SesaZleblobac ar aqvs, miiRos Sesabamisi informacia
aqciaTa savaldebulo miyidvis mizezebis Taobaze da daafiqsros Tavisi
pozicia amasTan dakavSirebiT. sadavo normiT gaTvaliswinebuli
procedura aragamWvirvalea, aqciebis savaldebulo miyidvisas
minoritari aqcioneri faqtiurad informaciul vakuumSi imyofeba da
gacilebiT wamgebian mdgomareobaSia, vidre maJoritari aqcioneri. im
pirobebSi, rodesac samarTlebrivi sistema ver uzrunvelyofs minoritari
aqcionerebis dacvasa da maTi uflebebis gansazRvras, maJoritari da
minoritari aqcionerebis interesebis konfliqti iwvevs damatebiT
samarTlebriv arastabilurobas saqmian garemoSi, zrdis riskebs da
`afrTxobs~ rogorc Sida, aseve ucxour investiciebs.
29. aqciaTa savaldebulo miyidvisas samarTliani fasis dadgenis
meqanizmis Sefasebisas `mewarmeTa Sexaxeb~ kanonis 533 muxlis
garda, gasaTvaliswinebelia amave kanonis 532 muxli, romelic
aregulirebs savaldebulo satendero SeTavazebas. rogorc aRvniSneT,
533 muxli samarTlian fasTan dakavSirebiT swored 532 muxlze,
konkretulad ki am muxlis me-2 punqtze miuTiTebs. termini
`samarTliani fasi~ kanoniT ar aris definirebuli. msgavsi ganusazRvreli
samarTlebrivi terminebi samarTlisaTvis ucxo ar aris da xSir
SemTxvevaSi aucilebelicaa. Tumca, rodesac kanonmdebeli iyenebs
ganusazRvrel samarTlebriv termins, unda gaTvalos, rom praqtikaSi
iarsebebs konkretul SemTxvevebSi am terminis ganmartebis garkveuli
obieqturi safuZvlebi da misi ganmarteba ar iqneba damokidebuli pirTa
garkveuli kategoriis fantaziaze Tu neba-survilze. am TvalsazrisiT,
gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba samarTliani fasis dadgenis iseTi
samarTlebrivi proceduris gansazRvras, romelic araorazrovani, mkafioa
da ar aZlevs romelime mxares manipulirebis saSualebas. safrTxe orive
mxridan arsebobs – maJoritari aqcioneris survilia, rom rac SeiZleba
xelsayrel fasad SeiZinos aqciebi, xolo minoritari aqcionerisa – miiRos
maqsimaluri anazRaureba Tavisi aqciebis sanacvlod. marTalia,
savaldebulo satendero SeTavazebis wesi, gansakuTrebiT minoritari
aqcionerebisaTvis samarTliani anazRaurebis micemis kuTxiT,
garkveulwilad abalansebs interesebs, magram es ar aris is procedura,
romelic yvela SemTxvevaSi win uZRvis aqciaTa savaldebulo miyidvas,
radganac is ar vrceldeba im SemTxvevebze, rodesac maJoritar
aqcioners `mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 532 muxlis amoqmedebis

32
momentSi ukve ekuTvnoda saaqcio sazogadoebis xmis uflebis mqone
aqciaTa 1/2-ze meti.
30. `mewarmeTa Sesaxeb~ kanoni samarTliani fasis dadgenis
orgvar meqanizms iTvaliswinebs - samarTliani fasis gansazRvras
damoukidebeli eqspertis an sabrokero kompaniis mier da samarTliani
fasis gansazRvras saaqcio sazogadoebis wesdebiT dadgenili wesiT.
kanonmdebeli adgens samarTliani fasis qveda zRvars – samarTliani fasi
ar unda iyos naklebi im yvelaze maRal fasze, romelic gamosyidvis
ganmaxorcielebelma aqcionerma bolo 12 Tvis ganmavlobaSi
gadaixada Sesabamisi saaqcio sazogadoebis aqciaSi, magram es
norma mxolod im SemTxvevebze gavrceldeba, rodesac am periodis
ganmavlobaSi ganxorcielda vaWroba saaqcio sazogadoebis aqciebiT.
Tumca, gaurkvevelia samarTliani fasis qveda zRvari im SemTxvevebSi,
rodesac bolo 12 Tvis ganmavlobaSi gamosyidvis ganmxorcielebel
aqcioners saaqcio sazogadoebis aqciebi ar SeuZenia an am aqciebiT
vaWroba saerTod ar xorcieldeboda.
31. damoukidebeli eqspertis an sabrokero kompaniis mier
samarTliani fasis dadgenisas minoritari aqcioneris uflebebis darRvevis
riski mcirdeba. amas uzrunvelyofs, erTi mxriv, gamosyidvis angariSis
Sedgenis valdebuleba, sadac aisaxeba gamosyidvis dokumenturad
dadasturebuli garemoebebi, samarTliani fasis dasadgenad
gamoyenebuli meTodi da aqciaTa fasi, xolo, meore mxriv, is, rom
damoukidebeli eqsperti an sabrokero kompania aqcionerisaTvis
daudevrobiT an ganzrax araswori SefasebiT zianis miyenebisaTvis
mTeli Tavisi qonebiT agebs pasuxs. yovelive zemoaRniSnuls emateba
isic, rom minoritari aqcioneri uflebamosilia gaecnos gamosyidvis
angariSs da mimarTos sasamarTlos aqciaTa gansxvavebuli fasis
dadgenis moTxovniT – e.i. mas kanonmdebeli aniWebs samarTlebrivi
dacvis saSualebebs. rac Seexeba samarTliani fasis dadgenis konkretul
meTods da am meTodis Sedegad miRebuli fasis samarTlianobis
dadgenas, es yovel konkretul SemTxvevaSi Semfaseblisa da saerTo
sasamarTlos uflebamosilebaa da ara sakonstitucio sasamarTlos
msjelobis sagani, miT umetes, rom aqciebis fasis gaangariSebis
konkretuli meTodi sakanonmdeblo doneze mowesrigebuli ar aris.
32. suraTi icvleba im SemTxvevaSi, rodesac samarTliani fasis
dadgenis procedura sazogadoebis wesdebiTaa gansazRvruli. am dros
balansi isev minoritari aqcioneris sazianod irRveva da mas
samarTlebrivi dacvis saSualebebic ar aqvs. `mewarmeTa Sesaxeb~
kanonis 533 muxlis me-3 punqti aqcioners sasamarTlosaTvis mimarTvis

33
uflebas aZlevs im SemTxvevaSi, Tu fasi eqspertis an sabrokero
kompaniis mier aris dadgenili, magram kanoni ar awesrigebs im
situacias, rodesac minoritari aqcioneri ar eTanxmeba saaqcio
sazogadoebis wesdebiT regulirebuli wesiT dadgenil fass.
33. `mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis 533 muxlis konstituciurobis
Sefaseba aseve unda moxdes konstituciis me-14 muxlTan mimarTebiT,
radganac mosarCeles #390 konstituciur sarCelze miaCnia, rom
minoritari aqcioneri, mxolod imis gamo, rom misi qonebrivi
mdgomareoba uaresia, dgeba araTanaswor mdgomareobaSi maJoritar
aqcionerTan da xdeba upiratesobis miniWeba qonebrivi mdgomareobis
niSniT. aqedan gamomdinare, gasarkvevia, aqvs Tu ara, sadavo
normiT diferenciacias adgili, SeiZleba Tu ara minoritari da maJoritari
aqcionerebis ganxilva, rogorc arsebiTad msgavsi subieqtebisa, xdeba
Tu ara diferenciacia, misi arsebobis SemTxvevaSi, qonebrivi niSniT,
ramdenad gamomdinareobs diferenciacia sagnis bunebidan, aqvs Tu
ara mas obieqturi safuZveli da ramdenad proporciulia igi.
34. mopasuxis warmomadgenelma konstituciis me-14 muxlis
darRveva uaryo im argumetiT, rom `aqciebis gadacema xdeba
samarTlian fasad da kanonmdeblobiT zustad gansazRvruli proceduriT,
rac sruliad gamoricxavs Tanasworobis balansis darRvevas~.
samwuxarod es pozicia ar iZleva srulfasovani Sefasebis saSualebas.
samarTliani anazRaurebis momenti im SemTxvevaSi SeiZenda
datvirTvas, rodesac ukve garkveulia diferenciaciis arsebobis sakiTxi da
xdeba misi Tanabarzomierebis dadgena. sityvebSi `kanonmdeblobiT
zustad gansazRvruli proceduriT~ savaraudod igulisxmeba, rom norma
Seesabameba gansazRvrulobis princips. Tumca is, rom norma
Seesabameba garkveul princips, TavisTavad ar gamoricxavs
konstituciis me-14 muxlis darRvevas.
35. imisaTvis, rom davadginoT `mewarmeTa Sesaxeb~ kanonis
3
53 muxlis konstituciuroba konstituciis me-14 muxlTan mimarTebiT,
mizanSewonilia gaviTvaliswinoT TviT korporaciuli urTierTobebis
samarTlebrivi buneba. korporaciuli urTierTobebi Tavisi xasiaTidan
gamomdinare, gansakuTrebiT kapitalur sazogadoebebSi, asimetriuli
urTierTobebia. mniSvnelovania, rom pirze am urTierTobaTa
momwesrigebeli samarTlebrivi reJimi ar vrceldeba misi nebis gareSe,
es ar aris urTierToba, romelSic piri savaldebulo wesiT monawileobs,
ramdenadac es faqtiurad mravalmxriv xelSekrulebaze dafuZnebuli
urTierTobaa. am urTierTobebSi piris Sesvla TavisTavad gulisxmobs,
rom man nebayoflobiT miiRo Sesabamisi saxelSekrulebo pirobebi da

34
gacnobierebuli aqvs urTierTobaTa sfecifika. korporaciuli urTierTobebis
xasiaTi ganapirobebs am urTierTobaTa monawileebis uflebebis,
movaleobebisa da pasuxismgeblobis diferencirebas sawarmoSi maTi
qonebrivi monawileobis Sesabamisad. es aris saaqcio sazogadoebis
ZiriTadi principi, ris Taobazec informirebulia piri, rodesac is Sedis am
tipis urTierTobebSi. aqedan gamomdinare, rodesac vsaubrobT saaqcio
sazogadoebaSi mimdinare urTierTobaTa monawileebze, maTi
uflebebisa da movaleobebis gansxvavebas ver ganvixilavT, rogorc
erTnairi SemTxveebis mimarT diferencirebul damokidebulebas,
arsebiTad msgavsi subieqtebisadmi araTanaswor midgomas. es aris
urTierToba aqcionerebs Soris, romlebmac nebayoflobiT airCies iseTi
organizaciul-samarTlebrivi forma, sadac gadawyvetilebis miRebasa da
marTvaSi monawileoba, sxva uflebamosilebaTa da aseve Sesabamisi
pasuxismgeblobis farglebi sawarmoSi monawileobis masStabebzea
damokidebuli. saaqcio sazogadoebis saqmianoba efuZneba
umravlesobis princips da aq imTaviTve gamoricxulia arsebiTad
gansxvavebuli wilobrivi monawileobis mqone aqcionerebis Tanabari
uflebebiTa da movaleobebiT aRWurvis, maTi Tanaswor subieqtebad
Camoyalibebis SesaZlebloba. konstituciis me-14 muxli ar avaldebulebs
kanonmdebels, rom uzrunvelyos msgavsi tipis urTierTobebSi mxareTa
Tanasworoba, ramdenadac is ar moiTxovs universalur Tanasworobas
urTierTobis samarTlebrivi bunebis gaTvaliswinebis gareSe.
36. garda zemoaRniSnulisa, gasaTvaliswinebelia isic, Tu ra
igulisxmeba terminSi `qonebrivi mdgomareoba~. mosarCele mas
aigivebs piris monawileobis sididesTan konkretul saaqcio
sazogadoebaSi, magram monawileoba sawarmoSi da piris `qonebrivi
mdgomareoba~ ar aris identuri cnebebi. `qonebrivi mdgomareoba~,
sawarmoSi monawileobis garda, bevr sxva komponentsac moicavs da
gacilebiT farTo cnebaa. aqedan gamomdinare, ar Cans diferenciaciis
niSanic.

III
ixelmZRvanela ra saqarTvelos konstituciis 89-e muxlis pirveli
punqtis `v~ qvepunqtiTa da me-2 punqtiT, „saqarTvelos sakonstitucio
sasamarTlos Sesaxeb“ saqarTvelos organuli kanonis me-19 muxlis
`e~ qvepunqtiT, 21-e muxlis me-2 da me-8 punqtebiT, 23-e muxlis
pirveli punqtiT, 25-e muxlis me-2 da me-3 punqtebiT, 43-e muxlis me-
2, me-4, me-7 da me-8 punqtebiT, 45-e muxliT, „sakonstitucio
samarTalwarmoebis Sesaxeb“ kanonis me-7 muxlis pirveli da me-2

35
punqtebiT, 24-e muxlis me-4 punqtiT, 30-e, 31-e, 32-e da 33-e
muxlebiT

saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlo adgens:


1. dakamyofildes konstituciuri sarCeli #405 (saqarTvelos saxalxo
damcveli saqarTvelos parlamentis winaaRmdeg).
2. nawilobriv dakmayofildes konstituciuri sarCeli #370
(saqarTvelos moqalaqeebi d. mTvareliSvili, e. feraZe, n. kalandaZe, i.
nacvliSvili da z. natroSvili saqarTvelos parlamentis winaaRmdeg).
3. ar dakmayofildes konstituciuri sarCelebi #382 (saqarTvelos
moqalaqe z. elaSvili saqarTvelos parlamentis winaaRmdeg), #390
(saqarTvelos moqalaqeebi s. maSia da r. gogia saqarTvelos
parlamentis winaaRmdeg) da #402 (saqarTvelos moqalaqe a.
manZulaSvili saqarTvelos parlamentis winaaRmdeg).
4. arakonstituciurad iqnes cnobili `mewarmeTa Sesaxeb~
saqarTvelos kanonis 533 muxli saqarTvelos konstituciis 21-e muxlis
pirvel da me-2 punqtebTan mimarTebiT.
5. gadawyvetileba ZalaSia sakonstitucio sasamarTlos sxomaze
misi sajarod gamocxadebis momentidan.
6. gadawyvetileba sabolooa da gasaCivrebas an gadasinjvas ar
eqvemdebareba.
7. gadawyvetilebis asli gaegzavnos mxareebs, saqarTvelos
prezidents, saqarTvelos mTavrobas da saqarTvelos uzenaes
sasamarTlos.
8. gadawyvetileba gamoqveyndes `saqarTvelos sakanonmdeblo
macneSi~ 15 dRis vadaSi.

kolegiis wevrebi

besik lolaZe

oTar siWinava

joni xecuriani

36
asli dedanTan sworia

saqarTvelos sakonstitucio
sasamarTlos mdivani qeTevan eremaZe

37

Intereses relacionados