Está en la página 1de 4

chtfUDtxe fu U mCe atg II=ev nÓ s÷t;u hn¸du, nb å÷tg fUe yt‚r∆tgt¸ mu y‡; ;fU ÷t\z;u hn¸du>OO

ctdtl, vqJo atg ctdtl ytih chtfUDtxe, rN÷tah (ymb) mu åfUtrN; YfUbt∫t ÷ttufUråg rn‡=e mtπttrnf
mCe rn‡=eCtMe Gu ∫ tt¸ b¸
vnw‚alu Jt÷tu YfUbt∫t mbtath
v∫t åuhKt Cth;e b¸ rJ“ttvl
fuU r÷tY/mbtath fuU r÷tY
mˆvfoU fUh¸>
JucmtRx& mhfUthe rJ“ttvlt¸ fuU r÷tY htflg ;:t fuU‡={ ≈tht ylwbtur=; mbtath v∫t
www. prernabharti .com Postal registration no. SC-36/05-07 www.prernabharti.com preranabharati@gmail.com
vksefUhK mkœgt (RNI No.) ASSHIN/2005/16397 ykf -47, JMo -5 cw∆tJth yd{nK f]UÌK ;];egt mkJ;T 2067 (24 lJch 2010) bq÷g - 3 h•vgu, v]≤ mkœgt 4

vrhJ;ol fUu r÷tY atg ∂rbfUt¸ fUtu nMtu÷o ÷ttm fuU mt: chbctct bu÷tt mˆv™t

mkdrX; ntult v\zudt-å.lt.bka


rJNuM år;rlr∆t, ntR÷ttfUt‡=e & JˇU‘g åÙ;w; rfY>
ytst=e fuU 63 JMtuouk v¥tt; Ce fUtgoNt÷tt fuU mCt∆gG
chtfUDtxe fuU atg ∂rbfU mbts ÷tt÷trcnthe ÷tturhgt lu =ev
b¸ W™tr; fUe vhAtRo Ce lnÈ =uFe> åôJ÷tl fUh fUtgo f { b fUt
yrNGt, fwUvtuMK ytih fwUmkÙfUth NwCthˆC rfUgt> yr;r:gt¸ fUt
fuU =÷t=÷t b¸ zwcu mbts fUt ÙJtd; nrhbtu n l htsCh,
ati;hVUt NtuMK yvlu ÷ttudtuk fuU ≈tht h•vlthtgK htg J rJfUtm vt÷t sJtnh÷tt÷t vt„zug, rN÷tfwU\ze & dti ; b htg lu VUe;t fUtxfUh chbctct fUe yht∆tlt fUh;t
ntu hnt ni> rNrG; atg ∂rbfU lu rfUgt> h•vlthtgK htg lu ymb ;:t chtfUDtxe fu U chbctct bu ÷ tt fUt W=T D txl hn;t nq‚, ytih chbctct cu\zt vth
mk;tlt¸ fUtu mhfUthe ltifUhe b¸ fUtuRo yvlu åÙ;trJfU JˇU‘g b¸ Yur;ntrmfU Ù:÷t vh fUtr;ofU bnelu rfUgt> rN÷tfwU\ze atg ctdtl fuU ÷tdt;u hn;u nÓ, Rmr÷tY bÓ nbuNt
Ù:tl åtπt lnÈ ntu vt hnt> mhfUthe ∂rbfU mbts fUe =w=oNt fUt b¸ htm vqrKobt fuU yJmh vh rJhtx Wvåck∆tfU fuU.Yb.C’tatgo fUe akdt hn;t nq‚> W‡nt¸lu fUnt rfU YfU
gtusltyt¸ fUt ÷ttC Ce dhec, JKo l fUh;u nw Y fUnt rfU ;el r=Jmeg bu÷tt nMtuo÷÷ttm fuU y∆gG;t b¸ WvrÙ:; bw œ g mbg Rkr=ht dtk∆te Ce gnt‚ ytge
rvA\zu ∂rbfU mbts ;fU lnÈ htslir;fU NtuMK fUt rNfUth ni mt: Ntkr;vqJofU mˆv™t ntu dgt> 20 yr;r: bk∫te htg lu fUnt rfU bÓ :e ;¿v¥tt; Ju rJsge Ce nwRo :e>
vnw‚a vt hnt> ntR÷ttfUt‡=e ytih nbtht mbts> J;obtl rÙ:r; lJˆch fUtu htflg fuU ytcdthe bk∫te snt‚ Ce hn;t nq‚ bl ne bl NuMtkN v]≤ 3 vh
chtfUDtxe fUe ytct=e fuU YfU ctdtl yka÷t fuU dih ∂rbfUt¸ fUtu ltdrhfU bk a ≈tht ytgtu r s; 21 lJˆch fUtu vqJto‡n 10.00 csu b¸ vrhJ;ol fuU rjY dˆCeh
ati:tRo mu flgt=t ∂rbfU ytih
dih∂rbfU Jtux cÓfU clfUh hn dY
mk d rX; ntu f Uh Ntu M K yti h cwrırsrJgt¸ fUe YfU r=Jmeg mu yvht‡n 4.00 csu ;fU a÷te ågtm fUe ytJágfU;t ni > atg Wëtudvr; fUb÷tuN rmkn fUtu rv;]rJgtud
y¿gtath fuU rJh•ı slstd]r; fUtgoNt÷tt b¸ JˇUtyt¸ lu ‘gˇU rfUgu> fUtgoNt÷tt b¸ rJrC™t JˇUtyt¸ lu ÷tt÷trcnthe ÷tturhgt lu ytf{tuN åu.mk.rN÷tah & chtfUDtxe fuU atg ath vwr∫tgtk nwRok rslb¸ flgu≤ vw∫t
nÓ> Rmr÷tY atg ∂rbfUt¸ ytih ÷ttle ntude> WˇU rJath åcwı ntR÷ttfUt‡=e fuU hJe‡={ CJl b¸ d; rJrC™t rJMgt¸ vh yvlt mthdrCo; NuMtkN v]≤ 3 vh Wëtud b¸ yvlt zkfUt cstlu Jt÷tu fUb÷tuN rmkn (YbY-blturJ“ttl)
;:t YfU mt: =ceo , h;lvw h , ;:t hKrJsg å;tv rmk n
brl÷tt÷t …Jt÷tt rxfUx l rb÷t;u =uF mtbwrnfU rJJtn fUe åÙ;wr; åthˆC brlvwh, vtr:le simu ath ctdtlt¸ (YbYmme f]UrM rJ“ttl) ni>
åu.mk.,rN÷tah & ÷ttg‡m ¢jc rN÷tah ≈tht år;JMo ytgturs; ntulu fuU ztghu¢xh fUb÷tuN rmkn fuU rv;t fUb÷tuN rmkn lu yvlt fiUrhgh Rme
c=nJtm ntu dgu nÓ-ybh=ev vt÷t Jt÷tu mtbwrnfU rJJtn fUe åÙ;wr; åthˆC ntu dge ni> åfU÷v mkat÷tfU
ybhlt: Fkzu÷tJt÷t ≈tht sthe YfU åum rJ“trπt b¸ mtbwrnfU rJJtn b¸
htblthtgK rmkn fUt 17 lJˆch htr∫t
12.30 csu ÙJdoJtm ntu dgt> b]¿gw
chtfUDtxe b¸ x[ule yrmÙxu‡x
bilush mu åthˆC rfUgt ytih yts
åu.mk.fUhebdks & vt:hfUt‡=e Gu∫t b¸ ytdtbe rJ∆ttlmCt vn÷tu rs÷tt fUtkd{um mCtvr; v= vh vwl& rcsge fuU mbg WlfuU rv;tse fUe ytgw 90 Ju atg ctdtl fUe nrÙ;gt¸ b¸ mu
mrˆbr÷t; ntulu Jt÷tu RÂAwfU vrhJtht¸ mu ylwhtu∆t rfUgt dgt ni rfU
awltJ fuU r÷tY å¿gtrNgt¸ fuU ythtuv-å¿gthtuv fUt ntulu fuU ct= mCtvr; lu Yu÷ttl rfUgt :t rfU =÷t fUt JMo :e> htblthtgK rmkn fUt s‡b YfU nÓ> fUrl≤ vw∫t W˙th ytmtb
ytdtbe 31 r=mˆch fuU Ce;h ytJu=l v∫t sbt fUhfuU vksefUhK
rm÷trm÷tt åthˆC ntu awfUt ni> nt÷t ne b¸ vt:hfUt‡=e fUtuRo ‘grˇU rlht∆tth ;:t rclt åbtK fuU fUtuRo ct; mlT 1920 b¸ W˙th å=uN fuU =uJrhgt b¸ ∆tehtRo xe Ùxux b¸ bilush fuU v=
fUht ÷tu> rJd; 7 JMtu¯ mu ÷tdt;th år;JMo mtbwrnfU rJJtn fUt ytgtusl
fuU vqJo rJ∆ttgfU brl÷tt÷t …Jt÷tt lu ltdrhfU rJfUtm ctu÷t;t ni ;tu WmfuU rJh•ı fUthJtRo ntude> rfU‡;w rs÷tu b¸ nwyt :t> sc Ju gwJtJÙ:t mrf{g h•v mu W;h v\zu> Wm sbtlu vh fUtgoh; nÓ> WlfUe å:b vw∫te
ntu hnt ni> WˇU ytgtusl mu år;JMo =solt¸ dhec vrhJtht¸ fUt Wıth ntu
vrhM= fuU bntmraJ ybh=ev vt÷t vh ythtuv ÷tdt;u brl÷tt÷t …Jt÷tt YfU rmrlgh lu;t ntulu fuU ctJsq= b¸ vnw‚au ;c =uN b¸ athtu ;hVU b¸ W‡nt¸lu RkxhberzYx fUe vheGt Ne÷tt mtne (Ùlt;fU) fuU vr;
hnt ni> rJJtn fUt vqht ‘gg ÷ttg‡m ¢jc Jnl fUh;t ni> rJJtn fuU
nwY fUnt rfU fUtr;ofUmult rm‡nt fUtu se;tlu fuU r÷tY ne Ce Yume ct; fUh hnu nÓ> W‡nt¸lu fUnt rfU ytg-‘gg ytst=e fUu r÷tY mkDMo fUe ÷tnh a÷t =ufUh rJNth= vtm rfUgt :t> ct= zeve mtne (YbYmme) c\z:÷t
v¥tt; lgu stu\zt¸ fUtu lge d]nÙ:e cmtlu fuU r÷tY ytJágfU mtbd{e Ce
ybh=ev vt÷t awltJ b¸ F\zt ntulu fUt Zt¸d fUh hnu nÓ> fUt rnmtc ÷tulu fuU r÷tY mhfUthe rJCtd ;tu ni ne hne :e, rsmu =uF Wlmu Ce l hnt b¸ htblthtgK rmkn W˙th å=uN b¸ atg ctdtl fuU rmrlgh bilush
WvnthÙJh•v C¸x rfUgt st;t ni> rJJtn b¸ stu\zt¸ fUt agl vrhJth fuU
brl÷tt÷t …Jt÷tt fuU Rm cgtl fUe rl‡=t fUh;u nwY rVUh Ce brl÷tt÷t …Jt÷tt fiUmu =trg¿J ÷tu hnu nÓ? dgt ytih Ju Ce ÙJ;k∫t;t mkd{tb b¸ ;nme÷t=th clu> WlfuU =tu vw∫t J NuMtkN v]≤ 3 vh
÷ttud mtbtrsfU h•v mu fUh;u nÓ> Jh-J∆tw rl∆ttorh; ntulu vh ne W‡n¸
ybh=ev lu fUnt rfU ytdtbe r=lt¸ b¸ bÓ stu altJ ybh=ev lu fUnt rfU Wb{ fuU rnmtc mu brl÷tt÷t
mtbwwrnfU rJJtn b¸ Ntrb÷t rfUgt st;t ni> gtu…g;t YJk y‡g mˆvqKo
÷t\zlu st hnt nq‚ RmfUt Fw÷ttmt ntu stlu fuU fUthK Ntg=
Rmer÷tY brl÷tt÷t …Jt÷tt yldo÷t y÷ttv fUh hnu nÓ>
…Jt÷tt yvlu fUtu rxfUx l rb÷t;u =uF vtd÷tt¸ fUe
;hn cfUJtm fUh hnu nÓ> ybh=ev lu gn Ce fUnt
rJMg fUe rsˆbu=the mˆcr‡∆t; vrhJtht¸ vh ne ntu;e ni> stu\zt¸ fUtu mhfUthe y™t rJ;hK b¸ Dtuxt÷tu fUt v=toVUtm fUhude d{tmwm
WlfuU ∆ttrbofU vhˆvht fuU ylwmth rJJtn fUe ‘gJÙ:t hn;e ni> åu.år;Ju=l & gërv htflg mhfUth å¿gufU bnelu htNl ntrm÷t fUh hne ni> fUtuytvhurxJ fuU awltJ fuU =tihtl
Rm mkck∆t b¸ ybh=ev lu rs÷tt fUtkd{um mCtvr; mu;w rfU rJd; 25 mt÷t mu brl÷tt÷t …Jt÷tt fuU a÷t;u
vt:hfUt‡=e b¸ fUtuRo fUtkd{ume F\zt lnÈ ntu vtgt ni> rJ;hK åKt÷te fuU y‡;do; c\zu vrhbtK b¸ htNl bksqh ÷ttFt¸ fUt Fao fUhlt ytih ct= b¸ Wmu mkatr÷t; fUhlt>
htg fuU vtm r÷trF; rNfUtg; =so rfUgt ni> fwUA r=l bwSmuu Ce bk∫te lu btkdu :u =tu fUhtu\z fUh hne ni, bdh d{tnfUt¸ ;fU gn ylts mne Zkd mu RlfUt c\ze mœ;e fuU mt: åNtmrlfU Ù;h vh st‚a
fUrJ yNtufU rJsg htnt fUtu ∂ıtksr÷t (mbt.Ys¸me)& dt¸zt Wëtudvr;gt¸
≈tht lu;tyt¸ vh Dqm btkdlu fuU
dw¡Jth fUtu nrh≈th b¸ ctct fuU
ythtuv fUe vwr≥ fUh;u nwY fUnt
vnw‚a lnÈ vt hnt ni> nt÷t ne b¸ mhfUthe rhvtuxo fuU
bt∆gb mu htNl rJ;hK årf{gt b¸ ‘gtvfU Dtuxt÷tu fUt
rfUgt stgudt ;tu C{≥tath yvlu ytv ne Fw÷tfUh mtblu
yt stYdt> Jimu Ce ÷ttud mhfUthe dtRz ÷ttRl fUt
Nrl C’tatgo & 19Jtk vwÙ;fU bu÷tt ÷tÃbK =tm, ztp0 bltusu‡={ ágtb ;⁄g mtblu ytgt ni> fUtAt\z rs÷tu b¸ gn =wleor; rJNt÷t ylwvt÷tl lnÈ fUh;u> fUtAt\z rs÷tu fuU ÷tdCd 60 år;N;
b¸ rJrvl akä vt÷t mCtÙ:÷t vh lu ÙJ0 fUrJ fUe gt= b¸ yvlt ythtuvt¸ fUtu ÷tufUh ntu-n÷÷tt yCe rfU bk∫te J;obtl mhfUth b¸ Ce d{tnfUt¸ fUtu mtbd{e rJ;hK åKt÷te mu Jkra; rfUgt st
:Ct Ce lnÈ :t rfU gtud dw¡ Ntrb÷t ni> dw¡Jth fUtu gntk h•v ÷tu awfUe ni> rmVoU Ftë ytvqr;o rJCtd ytih d{tnfU
chtfUmwhbt YJk Ntkr;rlfuU;l fuU JˇU‘g r=gt> rJáJse; mtnt lu mˆc‡∆te rJCtdt¸ vh =tuMthtuvK fUhlt XefU lnÈ hnudt, hnt ni> d{tnfU mwhGt mrbr; lu Rl Dtuxt÷tt¸ vh mu v=to
dJo fUrJ yNtufU rJsg htnt fuU fUrJ htnt ≈tht r÷trF; YfU v∫t ÙJtbe htb=uJ lu Ce YfU bk∫te vh v∫tfUtht¸ mu ct;ae; b¸ gtuddw¡ W;thlu fUt ce\zt WXtgt ni> gr= mhfUthe mau; lnÈ ntu;e
Rm C{≥tath b¸ ytih ÷ttud Ce Ntrb÷t nÓ> rslfuU bt∆gb
s‡bN;JtrMofUe fuU Wv÷tÃg b¸ fUt vtX rfUgt> =qh=Nol fu‡={ fuU Dqm btkdlu fUt ythtuv s\z r=gt> lu fUnt rfU fURo bwœgbk∫te cllt ni ;tu ytih Ce C{≥tath ViU÷t;e stYde> YfU åum rJ“trπt
mu gn mtbtl ckxl ntu;t ni, Yumu fUtuytvhurxJ Jt÷tu Ce
fUh•Kthksl ylwNe÷tl vrhM= fUe CtÌgfUth yrb; rNfU=th fUe ytuh W‡nt¸lu rfUme fUt ltb ;tu lnÈ ni, l bwœgbk∫te ytih l ne fUtuRo Rm rb÷teCd; b¸ mrˆbr÷t; nÓ> fUtAt\z rs÷tu fuU fRo fuU bt∆gb mu gn mbtath d{tnfU mwhGt mrbr; fuU
ytuh mu rJsg htnt fUtu ∂ıtksr÷t mu l‡nu-bw‡n¸ fU÷ttfUtht¸ lu fUrJ htnt r÷tgt, ÷turfUl gn fUnfUh atÓfUt awltJ ÷t\zlt ni, ÷turfUl m˙tt mu Ù:tlt¸ b¸ d{tnfU mwhGt mrbr; rlheGK fUh stlfUthe bntmraJ rJÀjJ fwUbth dtuÙJtbe lu r=gt>
yrvo; fUe dge> fUrJ fUt s‡b 14 fUe ;:t fUrJ hJe‡={lt: xidtuh fUe r=gt rfU YfU bk∫te lu x[Ùx a÷ttlu C{≤tatrhgt¸ fUtu Cdtlt ni> Rmmu
lJˆch 1910 b¸ J;o b tl fwUA fUrJ;tyt¸ fUt ytJ]r˙t vtX fuU r÷tY Wlmu Ce =tu fUhtu\z ¡vgu vn÷tu Nne=u ytsb mh=th JtrKNrˇU mˆbtrl; std]; ;e:oÙ:÷t,
ckd÷tt=uN fuU rm÷tnx Nnh fuU fUtk r ; =tm (÷tÃbK =tm)lu rfUgt> r=÷tev =tm, bw™tt af{J;eo, btkdu :u> v;ksr÷t gtudveX fuU Cd; rmkn Rkxh fUt÷tus dtuzt fuU åu.år;Ju=l & Cth; mhfUth fuU f{e\zt
bntbk∫te ytatgo ct÷tf]UÌK lu Ce NuMtkN v]≤ 3 vh ytih gwJt fU÷gtK bk∫tt÷tg fuU mÂau Ü=g mu fUedge
∆ttivtr=Deh vth ltbfU Ù:tl b¸ yr;r:gt¸ fUt ÙJtd; rfUgt> N;=÷t ytatgo lu fUrJ htnt fUe
nwyt :t> fUtgof{b fuU åthˆC b¸ W=TDtxl de; fuU ct= YfU mti r÷trF; fUrJ;t vtX fUhfu U y‡;do; lun¡ gwJt fuU‡={ mkdXl
bltufUtbltYk vqKo ntu;e ni>
ÙJ0 fUh•Kthksl fUe v¿le brKfUt å=ev s÷ttfUh fUrJ yNtufU htnt ∂ıt“ttvl rfUgt> mkat÷tl =uJtksl bkduN fU÷tJth mˆbtrl; 2009-10 JMo b¸ htflg Ù;h ;:t
C’tatgo lu =ev åôJ÷tl rfUgt fUtu ∂ıtksr÷t yrvo; fUe dge> bwFseo ;:t rJáJse; mtnt lu åuhKt år;Ju=l & 14 lJˆch fUtu rs÷tt Ù;h vh ∂u≤ gwJt mkdXl fuU
;;Tv¥tt; vwÙ;fU bu÷tt fuU y∆gG mwsgt C’tatgo, hbt vwhfUtgÙ:, rfUgt> dtg∫te C’tatgo lu mbtvl rNNw r=Jm fuU Wv÷tÃg b¸ btW„x ¡v b¸ brlgthFt÷t JtrKNrˇU ¢jc
vrh;tu M vt÷t ati ∆ the, årmı vrh;tuM vt÷t ati∆the, ylwh•vt de; åÙ;w; rfUgt, ;c÷tu vh mt: vefU Rkr…jN ÙfqU÷t ÷tt÷tt b¸ lJbT fUtu Ùtˆbtrl; fUhlu fuU r÷tY awlt
mbtsmuJe rarfU¿mfU ztp0 fwUbth rJáJtm, nehu‡={ fwUbth dwπt, ztp0 r=gt yhrJ‡= af{J;eo lu> JtrMofU mbthtun fUt ytgtusl rfUgt dgt ni> rJd; 14 lJˆch fUtu
dgt> mbthtun b¸ rJët÷tg fuU cÂat¸ fUtXeDtu\zt rmıuáJh ådr; mkD fuU
Y÷tytRome Ysu‡x vh ÷ttFt¸ fuU Dtuxt÷tu fUt ythtuv lu l]¿g, de;, fUrJ;t fuU y÷ttJt
sime RÂAt Jime môtt ytr=
mCtdth b¸ lunh• gwJt fuU‡={ fuU år;≤t
r=Jm fuU yJmh vh mkÙ:t fUe ytuh
åuhKt Ágqhtu,rN÷tah & Y÷tytRome cr÷fU fUtAt\z rs÷tu fuU fRo ctdtlt¸ nÓ> nrfUbwÊel lu ctdtl fUt me÷t- år;gturd;tyt¸ b¸ år;Ct å=Nol mu JtKeNr¢; ¢jc fUtu btlv∫t ytih
Ysu‡xt¸ vh Chtumt fUhlt d{tnfUt¸ b¸ l stlu rfU;lu ÷ttudt¸ mu cebt btu n h, vi z fUt Ce aw v fu U mu rfUgt> mbthtun b¸ bwœg yr;r: ld= =m nsth h•vgt =u f Uh mti.mu- chb ctct bkr=h, rN÷tfwU\ze
fuU r÷tY bwráfU÷t ntu;t st hnt ni> fUhJtgt :t> rslb¸ cdttl fuU RÙ;ubt÷t rfUgt ni> rsl ‘grˇUgt¸ fuU h•v b¸ rs÷tt vwr÷tm y∆teGfU atg ctdtl, fUtAt\z-ymb
mˆbtrl; rfUgt dgt> ¢jc fuU
gërv cebt fUˆvrlgt¸ b¸ ÙxtVU, ctdtl vkatg;, åck∆tfU, fuU vtr÷tme fUe yJr∆t vqKo ntu awfUe Ya.ve C’tatgo WvrÙ:; :u> ‡gq mCtvr; mksg ytuSt ytih mraJ
Y÷tytRome fUt Ù:tl NeMo vh ni, Wvåck∆tfU, rx÷ttctcw, nuz¢jfoU ni, W‡n¸ Ce gn Ysu‡x fuUJ÷t mtW: Ju ÷ m rJáJrJët÷tg vhuN ;tk;e fuU nt:t¸ fUtgof{b fuU å∆ttl
=qh=Nol vh cikz Jt=l fUt åmthK
÷turfUl fwUA cuRobtl Ysu‡xt¸ fuU ytr= ÷ttudt¸ lu cebt fUhJtgt :t> ytáJtml =u hnt :t rfU aufU lnÈ ytÙx[ur÷tgt ≈tht yk;hto≥[eg Ù;h vh åu.år;Ju=l & 15 lJˆch fUe Ntb rN÷tah =qh=Nol fuU‡={ b¸ gwJtsd;
yr;r: fUtXeDtuz\ t mrfoU÷t yr∆tfUthe
a÷t;u ÷ttudt¸ fUt rJáJtm WX;t st stlfUthe rb÷te ni rfU rN÷tfwU\ze clt ni gt ct= b¸ rb÷tudt scrfU ytgturs; rJ“ttl vheGt b¸ mJtuÂo a fUtgof{b b¸ cÓz Jt=l fuU ≈tht ath de;t¸ fUt åmthK rfUgt dgt> gu de;
htlt ctuht lu gn vwhÙfUth å=tl
hnt ni> fUtAt\z rs÷tu fuU DwkDwh :tlt ctdtl b¸ nrfUbwÊel fUt VUhuc vfU\z JtÙ;J b¸ h•vgt sbt ne lnÈ nwyt ykfU åtπt fUhlu Jt÷tu At∫t bkduN rs÷tt vwr÷tm y∆teGfU J rNrGfUt rfUgt> htflg fUe ytuh mu ytdtbe 12 yt∆twrlfU ;:t ÷ttuf mkde; vh yt∆ttrh; :t> Rmb¸ lgu fU÷ttfUth
fuU y‡;do; ∆thbFt÷t rlJtme b¸ yt dgt ni, gn‚t vh åck∆tfU, :t ;tu aufU fUnt‚ mu cludt> fwUA fU÷tJth fUtu mˆbtrl; rfUgt dgt> mwbl aticu fuU mt: bkduN bt÷trJfUt, rJr:, Wbt ;:t beltGe lu YfU mwh b¸ de;t¸ fUt W;th-
slJhe fUtu gwJt r=Jm vh ∂u≤ gwJt
Y÷tytRome fuU Ysu‡x nrfUbwÊel Wv-åck∆tfU, mntgfU åck∆tfU, Ysu‡x ;tu h•vgt ÷tufUh sbt Ce rs÷tt vwr÷tm y∆teGfU lu bkduN fuU lu btW„x vefU ÙfqU÷t fUtu mJo∂u≤ mkdXl fUt Ce vwhÙfUth JtKeNrˇU a\ZtJ åÙ;w; rfUgt> mkseJ C’tatgo fuU mkat÷tl b¸ gn cÓz de; fUt
≈tht rfUgu dgu ∆ttuFt∆t\ze fUt c\ztctcq ;:t ctdtl mraJ mrn; lnÈ fUh;u sc RlfUe fUh;q; vfU\z d÷tu b¸ ÙJKo v=fU vnltfUh yvle ÙfqU÷t c;t;u nwY, åck∆tl J ¢jc fUtu r=gt stYdt> å=Nol nwyt> gn mbtath mkJt==t;t vw÷tfU =tm lu å=tl rfUgt>
v=toVUt‚m ntu dgt ni> mq∫tt¸ fuU mCe ÙxtVUt¸ fu cebt fUt h•vgt Wmlu b¸ yt;e ni ;c fUb mu fUb h•vgt NwCfUtblt ‘gˇU fUe> ∂e C’tatgo At∫t-At∫ttyt¸ fUe mhtnlt fUe>
ylwmth rN÷tfwU\ze atg ctdtl fuU
y‡;do; fRo ÷ttudt¸ vh Y÷tytRome
sbt lnÈ rfUgt> mq∫tt¸ fuU ylwmth
rN÷tah Y÷tytRome c{kta fuU NeMo
=ufUh rfUme ;hn btl-rb™t; fUh CtdJt yt;kfUJt= NÁ= d\Zlu Jt÷tt¸ fUtu btVUe ltne
fuU cebt b¸ Dtuxt÷tt fUhlu fUt ythtuv yr∆tfUthe nrfUbwÊel ≈tht rfUgu dgu
yvle Ys¸me fUtu cat hnu nÓ> Yumu
fwUA cuRobtl Ysu‡xt¸ fuU fUthK ÷ttud
sil mkD fUe mt∆tthK mCt mˆv™t lRo r=÷÷te, (mbt.Ys¸me)& dtuhFvwh ht≥[eg ÙJgkmuJfU mkD fuU mhmkat÷tfU
ytgt ni> nrfUbwÊel lu gnÈ lnÈ vtr÷tme fUe st‚a-v\z;t÷t fUh hnu NuMtkN v]≤ 3 vh åu.mk.,rN÷tah & ∂e Ù:tlfUJtme yr;rhˇU Wvt∆gG ≈g f{bN& btunl htJ b∆twfUh CtdJ; lu fUnt ni rfU CdJt yt;kfUJt= NÁ= d\Zlu Jt÷tu fUtu
mt∆twbtdeo sil mkD, rN÷tah fUe nÙ;eb÷t ch\zegt J neht÷tt÷t Rr;ntm fUCe btVU lnÈ fUhudt> CdJt fuU mt: yt;kfUJt= NÁ= ÷tdtlu Jt÷tu lu
vt:hfUt‡=e b¸ nlwb;NrˇU stdhK fUt c\Z;t ÙJ¡v JtrMofU mt∆tthK mCt fUt ytgtusl vthF J fUtuMt∆gG S‚Jh ÷tt÷t Cth;eg ∆tbo ytih mkÙf]Ur; fUt yvbtl rfUgt ni> mkD åbwF 14 mu 17 lJkch
;fU dtuhFvwh b¸ :u> Rm =tihtl W‡nt¸lu mkD fuU rJrC™t fUtgof{bt¸ b¸ Ctd r÷tgt,
htsuN …Jt÷tt, vt:hfUt‡=e & åcwı ÷turfUl simu ne 30 y¢xqch fUtu vt:hfUt‡=e rÙ:; mtu l tFeht r=ltkfU 7 lJˆch fUtu sil CJl fwUˆCx, mkD mkhGfU seJhts
b¸ nwyt> mtbwrnfU bkd÷ttahK fuU ÷turfUl berzgt mu =qhe cltY hFe> Jtvm ÷ttixlu fuU =tihtl hu÷tJu ÙxuNl vh
ltdrhfU bka ≈tht vrhatr÷t; ∂e ViUm÷tt ytgt mCe yarˆC; ntu ntRÙfqU÷t b¸ atg ctdtl Gu∫t fUe murXgt J btlb÷t dw÷tdwr÷tgt fuU
v¥tt; bk∫te S‚Jh÷tt÷t vxJt lu mkD =irlfU stdhK lu Wlmu ct;ae; fUe> ygtu∆gt b¸ htb bkr=h rlbtoK fuU ctc;
nlwb; NrˇU stdhK ygtu∆gt fUt dgu> mCe W¿mtrn; :u> ViUm÷tu fuU WvrÙ:r; b¸ åF„z ciXfU nwyt yr;rhˇU 14 m=Ùgeg
fUe dr;rJr∆tgt¸ fUt rJÙ;]; rJJhb mkD fUe gtuslt fuU cthu b¸ CtdJ; lu fUnt rfU ygtu∆gt b¸ CtdJtl htb fUt «Jg
Vi U m÷tt ytlu fu U v¥tt; ne =tu rc‡=wyt¸ lu nh ‘grˇU fuU bl rVUh =tmehtb …Jt÷tt fUtu mkgtusfU fUtgofUtrhKe mrbr; fuU m=Ùgt¸
bkr=h rlbtoK nbtht ÷tÃg ni> rsm r=l gn ÷tÃg ntrm÷t ntu stYdt> mkvqKo
vt:hfUt‡=e yka÷t b¸ åthˆC ntu fUtu Aq r÷tgt (1) ygtu∆gt fUe cltfUh fUhebdks rs÷tu b¸ Ce bk∫te år;Ju=l fuU ¡v b¸ åÙ;w; fUt agl mJomˆbr; mu nwyt>
rfUgt> rJrJ∆t rJMg mqae vh aato rJáJ b¸ Cth; yvlu sdäw¡ ytih rJáJ ∆tbodw¡ fUt Ù:tl vwl& d{nK fUh ÷tudt> YfU y‡g mJt÷t fuU sJtc b¸ mkF
dgt> y=t÷t; fuU ViUm÷tu fuU mbg rJJtr= sbel ne htbs‡bCqrb ni nlwb;NrˇU fUt fUtgo r=lt¸r=l c\Zlu JtrMofU mt∆tthK mCt
fUh;u nwY mkD fuU v=tr∆tfUtrhgt¸ J åbwF lu fUnt rfU mbts, mkdXl ;:t ht≥[eg vwlrlbtoK fuU r÷tY mkD fUe 1925 mu sthe fUtgovır; ÙJgk b¸ vqKo ni>
yvlu vt:hfUt‡=e åFkz fuU nh (ViUm÷tt ntRfUtuxO), (2) lnÈ ÷tdt> rN÷tah b¸ atg ctdtl Gu∫t fuU v¥tt; mkD ≈tht mtbqrnfU
fUtgo f UtrhKe m=Ùgt¸ fUt mJo Wmu rfUme Ce vqhfU fUtgovır; fUe ytJágfU;t lnÈ ni> nbtht fUtgo RoáJheg ytih ht≥[Jt=e Rmr÷tY Ce ni rfU nbthu
dtkJ b¸ å¿gufU ‘grˇU fuU y‡=h gn nxude ygtu∆gt mu ∂ehtb÷t÷tt fUe fUe ciXfU fuU v¥tt; ne dtkJ-dtkJ Ctus fUt ytgtusl rfUgt dgt,
fUtgofU;to nh htus mkD NtFt fuU åt:olt Ù:÷t vh yvle bt;]Cqrb ytih vhbt¿bt fUe rl¿g åt:olt fUh;u ni> mkdXl
ra‡;t CtJ vi=t ntu dgt :t rfU bqr;o> rVUh =uNCh b¸ nlwb; NrˇU b¸ ciXfU ;:t nlwbtl at÷temt fUt mˆbr; mu agl nwyt> ytdtbe rsmb¸ mkD fuU mCe ∂tJfU- fuU r÷tY åt:rbfU ni nbtht yr∆t≤tl fUt y:o ntu;t ni> mkdXl fUe åuhKt, WmfUt miıtkr;fU yt∆tth, WmfUt ∆gug
30 y¢xqch fUtu ¢gt ntudt? cnw; stdhK yrCgtl åthˆC ntu dgt, vtX YJk mtπttrnfU m¿mkd fUt fUtgofUt÷t fuU r÷tY y∆gG v= fuU ∂trJfUtYk brn÷ttYk J cÂau mkfU÷v ;:t ∆gug vqr;o ;fU mu stlu Jt÷tt Qsto mtu; YJk WmfUt ykr;b d‡;‘g> mkD ∆tbtor∆tr≤;T mbts fuU rlbtoK
mu ÷ttud vqst-vtX b¸ b…l ntu dgu Rme fU\ze W˙th ymb fuU ;elt¸ rs÷tu fUtgofb{ rlh‡;h a÷tlu ÷tdt> yCe r÷tY dw÷ttc a‡= rmvtle, bk∫te v= Ntrb÷t nwY> mCe fUtgof{b fUt vG∆th ni, ¢gt¸rfU NtáJ; seJl bq÷gt¸ fuU yt∆tth vh yts fUe vrhrÙ:r; ytih ytJágfU;tyt¸ fuU ylwmth
:u rfU CdJtl Wra; ViUm÷tt b¸ ;h•K mbtsmuJe r=÷tev fwUbth vtFhfUt‡=e åFˆz b¸ atk=Feht fuU r÷tY S‚Jh ÷tt÷t vxJt, mnbk∫te mtl‡= mˆv™t nw Y > WˇU mbts ∆tthKt fuU r÷tY ∆tbtorar≤; mbts fUe rl;tk; ytJágfU;t ni> AwytAw; ytih st;-vt; fuU a÷t;u rnk=q mbts
ytY> ytih fwUA ÷ttud ;tu zh fuU fuU lu;]¿J b¸ gn yrCgtl stuh- atg ctdtl, ÷tt÷trFht, ÷tkdtRo, v= fuU r÷tY suXb÷t ci= J ÷twK mbtath rJsg fwUbth mktz fuU fUbstuh ntu hnt ni> mkD Rm r=Nt b¸ ¢gt fUh hnt ni? fuU sJtc b¸ CtdJ; lu fUnt rfU yÙv]ág;t rnk=q mbts fUe
bthu awnu simt Dh b¸ Awv dgu :u> Ntu h mu ythˆC ntu dgt> NuMtkN v]≤ 3 vh fUhK mtkz vwlrloJtora; nwY> RmfuU bt∆gb mu åtπt nwyt> rJzkclt ni, rsmu nbthu mkD fuU fUtgofU¿tto ne =qh fUh mf¸Udu> mkD b¸ str; J JKo fUt fUtuRo Ù:tl lnÈ ni>
cw∆tJth (24 lJˆch 2010) v]≤ 2
yb]; Jal IrbxTXq buhe ni Ctu÷teO
fUtfU au≥t, JfUtu∆gtlbT áJtl r‡tät ;:iJ a> mkD-mw-=Nol ytih mturlgt mkJu= IylwO
NwC=t vtkzug, ymb rJ.rJ.
rbxTXw cuxe htle ni
y÷vtnthe, d]n¿gtde rJëtr:ol& vka÷tGKbT>> ÷td;t lRo fUntle ni>
simu ;imu vtm ntuluJt÷tu d]nbk∫te (v;t lnÈ =uN fuU gt bizb Ù:tl vh åNtml fUtu c÷t ågtud mse ∆tse Jn ni hn;e
cuxu fUtu ctv lu ntim÷tt c\Ztlu fuU vrhJth fuU ) fUe bltufUtblt b¸ ne lnÈ fUhlt v\zt> fUhec =m ÷ttF ct÷t fU\Zt fUh ni n‚m;e>
mkvt=fUeg cwrıseJe mˆbu÷tl b¸ r÷tY fUnt Icuxt, Wm cth ;wˆnu
ctlJu (92) år;N; ykfUt¸ mu vtm
bizb fuU yhbtl Awvu nÓ> rVUh ¢gt
:t stk a Ys¸ r mgt¸ lu YfU
÷ttudt¸ lu =uN Ch b¸ Rl å=Nolt¸ b¸
Ctd r÷tgt> fUne fUtuRo c÷t ågtud
Atuxe me aÀv÷t vnlu
;w;÷te ctu÷te ¢gt fUnlu>
WXu fwUA gG åál? ntu fUh burzfU÷t fUe vheGt vtm
fUhle atrnY....>O cuxu lu ctv mu
fUt÷vrlfU ciXfU b¸ mkD-åathfU
RkäuN fUwbth fUt =]ág d\Zt ytih
ÙJgk fUtkd{ume mhfUthe fuU år; b¸
Ce lnÈ fUhlt v\zt> Jhl Rm
ck=h A; vh sc yt;u
÷tu htuxe mc rAv st;u>
åcwı ltdrhfU bka ≈tht chtfUDtxe fuU ;elt¸ rs÷tt f¸U={t¸ vh fUnt, ytv Atuxt mtua hnu nÓ bÓ Rm ythtuv v∫t b¸ WlfUt ltb Ce Ntrb÷t ÷tuFfU lu ÙJgk dwJtntxe fuU Dxlt y™tq WmfuU :u CRgt,
atg ctdtl Gu∫t fuU cwrıserJgt¸ fUt mˆbu÷tl ytgturs; rfUgt dgt> cth N; år;N; ykfU åtπt fUhlu fUh r=gt> ythtuv v∫t b¸ ltb Ù:÷t vh å:b ∂uKe fUe brn÷tt cd÷t b¸ :e mtulq dRgt>
cwrıseJe mˆbu÷tl mu fRo mJt÷t WCh fUh mtblu ytY nÓ> ymb fuU Jt÷tt nqk> ctv lu fUnt, ¢gqk bstfU r÷tFJt;u ne htsÙ:tl fuU fUtkd{ume brsÙx[ux fUtu mkgrb; å=Nol fuU YfU :e WmfUe bt;t se,
y:o‘gJÙ:t fUt åbwF ykd atg ctdtl ni ytih ÷ttFt¸ ÷ttudt¸ fUtu htusdth fUh;u ntu> cuxu fUt sJtc :t d]nbk∫te lu n÷÷tt batlt Nw¡ rfUgt- r÷tY ythYmYm fUtgofU;toyt¸ fUe mkd Wmu :t Ct;t se>
fUt bt∆gb Ce atg ctdtl ni> ytst=e fuU ct= mu yCe ;fU ylufUt¸ INw¡yt; rfUmlu fUe....> IRkäNu fwUbth fuU lu;¿] J b¸ ne ysbuh åNkmt fUh;u mwlt ytih dK;tkr∫tfU dtg mÈd vh fUv\zt ct‚∆tu,
lu;t, bk∫te ytih rJ∆ttgfU atg ctdtlt¸ b¸ vi=t nwY rVUh ¢gt sh•h; v\z =uN b¸ ythYmYm ytih ÁjtÙx nwyt :t> Rm cgtl fuU ;whk; rJhtu∆t fUt yår;b W=tnhK c;t;u ;tu;t A; vh Ab-Ab ltau>
dge ∂rbfU mbts fUe mbÙgtyt¸ fuU r÷tY cwrıseJe mˆbu÷tl fUhlu fUtkd{um fuU cea fwUA Yumt ne mkJt= ct= fUtkd{um åJˇUt bleM r;Jthe nwY =uFt> fUr;vg Ù:tlt¸ mu rs÷tt XwbfU-XwbfU Jtu v\Zlu st;e,
fUe> ymb fuU atg ctdtl Gu∫t b¸ fUtkd{um ylwbtur=; ∂rbfU gwrlgl Rl r=lt¸ a÷t hnt ni> ythtuv- lu Rk=u{N fwUbth fUtu bt÷tudtkJ ;:t åbwFt¸ ytih y‡g yr∆tfUtrhgt¸ fUtu :tu\zt-:tu\zt ni Nhbt;e>
R„xfU (ytR.Yl.xe.gw.me.) fUt JaoÙJ ni> R„xfU fUe NtFt ni chtfU å¿gthtuv fUt =tih sthe ni ytih ythtuvt¸ b¨Ut brÙs= mu Ce stu\z r=gt> n= åNtml fUtu ;:t ltdrhfUt¸ fUtu YfU r=l ck=h ciX rcAtilt,
atg ∂rbfU gwrlgl, rsmfUt YfUG∫t htflg chtfUDtxe b¸ ni> ∂rbfU mu GwÁ∆t ntufUh YfU =qmhu fuU rJhtu∆t ;tu ;c ntu dRo sc r=r…Jsg rmkn bwráfU÷t b¸ l zt÷tlu fuU r÷tY mkD WXt ÷tu dgt YfU rF÷ttilt>
gwrlgl fuU YfU lu;t htflg mhfUth fuU åCtJNt÷te bk∫te nÓ ytih =qmhu b¸ ∆thlu-å=Nol fUt rm÷trm÷tt Ce lu mCe yt;kfUJt=e Dxltyt¸ fuU mkÙ:tvfU zt. nuzduJth fUe sz¸ ytr= ct;¸ mw=Nol se lu YfU fUtgofU;toyt¸ fUtu ∆t‡gJt= =ulu fUtu zVU÷te fUtu W÷txt, v÷txtgt,
mkm=eg mraJ nÓ> ylJh; a÷t hnt ni> vh‡;w gu veAu Rkäum fwUbth fuU ntulu fUt åath Ce fUtkd{um b¸ hne ni, ytr= WvhtuˇU ltdrhfU fuU lt;u C÷tu ne d÷t; mqalt Ce ni, vhk;w JnÈ sc fUtkdm u{ e zb-zb fUh fwUA =uh cstgt>
Yumu b¸ ltdrhfU bka ≈tht ytgturs; fUtgoNt÷tt b¸ WXu åált¸ rm÷trm÷tt sthe rfUmlu rfUgt Rm R÷tu¢x[turl¢m ;:t råkx berzgt b¸ ct;¸ mkD fuU rs÷ttJth Dxlt¸ b¸ mbg, d÷t; mkåMu K;t fuU mt: fUne fUtgofU;toyt¸ fUtu ∆t‡gJt= =ulu fUe lt¸at ;c gu =tk; rDmu,
fUt sJtc =ulu fUe rsˆbu=the Rl =tu lu;tyt¸ vh yt;e ni stu ÷tˆcu ymuo vh dtih fUhlt atrnY> fUtkd{um yvlu Nw¡ fUh r=gt> mkD lu;]¿J fuU CtMK fUt rJMg nt¸, vh YfU rak;fU ytih ;trfoUfU mqalt Ce ni, vhk;w sc fUtkd{ume dwÙmt WmfUe yt‚F r=Fu>
mu atg ctdtl fUt år;rlr∆t¿J fUh;u yt hnu nÓ> mcmu vn÷tt ytih c\zt =qmhu fUtgofUt÷t b¸ ytk;rhfU mwhGt Rl mthe SqXe fUJtg= hnt ytih å¿gufU rs÷tu b¸ lRo ve\Ze ‘©trˇU fuU lt;u W‡nt¸lu =uN b¸ vn÷tu fUtgofU;to m\zfUt¸ vh W;hu ;tu vwr÷tm ;tRo se lu y=hfU V¸UfUt,
mJt÷t ni ctdtl b¸ mtGh;t fUt år;N; htflg fuU y‡g Gu∫tt¸ mu fUb fuU btb÷tu b¸ cwhe ;hn ymVU÷t hne fUtu culfUtc fUhlu fuU r÷tY mkD lu fuU rJët:eo, fUtbdth, mhtfUhe mu ne WXtY mJt÷tt fUtu =tunhtgt fUtu c÷t ågtud Ce fUhlt v\zt ck=h zVU÷te V¸UfU fuU =uFt>
¢gt¸? =qmht mJt÷t ctdtl fuU ÷ttudt¸ fUt ÙJtÙ⁄g GeK ¢gt¸ ytih ytim; ni> bnkdtRo ÷ttF ytáJtmlt¸ fuU ct= yvlu ÷ttufU;tkr∫tfU yr∆tfUtht¸ fUt fUboathe ytih yr∆tfUtrhgt¸ lu Ch :t> WvhtuˇU mthe ct;¸, mthu ytih ltdrhfUt¸ fUtu Ce vuhNtle =t‚;t¸ mu lt¸alu ÷tdt,
ytgw fUb ¢gt¸? rNrG; ∂rbfU mk;tlt¸ fuU r÷tY htusdth fUt yJmh Ce DxtRo lnÈ st hne ni> :tufU ågtud fUh;u nwY =uN fuU å¿gufU WvhtuˇU ;⁄gt¸ fUtu bk∫t-bw…∆t ntufUh NfU mw=Nol fuU yfuU÷tu fuU lnÈ nÓ, b¸ zt÷tt dgt> ml= hnu.. fUtkd{ume :q-:q fUhfuU ;us Ctdt>
Wv÷tÁ∆t lnÈ ¢gt¸? mhfUthe gtusltY‚ ctdtlJtrmgt¸ ;fU lnÈ vnw‚a bwm÷tbtl Jtux fUtkd{um fuU vG b¸ rs÷tt fuU‡={t¸ vh ∆thlt å=Nol fuU mwlt> R‡nÈ CtMKt¸ fuU f{b b¸ gt gu mthe ct;¸ Rkxhlux vh vn÷tu mu YfU ‘grˇU vh ÷tdu ythtuvt¸ mu ;tRo se n‚mfUh ctu÷tÈ,
vt;e ¢gt¸? atg ctdtl fUe Ftm sbel fUt v’t ∂rbfUt¸ fUtu ¢gt¸ lnÈ ÷ttbck= lnÈ lnÈ ntu hnu ni, mturlgt bt∆gb mu å∆ttlbk∫te fUtu “ttvl åum bex fuU f{b b¸ mkD vqJo åbwF ne ni > Jrh≤ yr∆tJˇUt =wFe ntufUh m\zfUt¸ vh lnÈ W;hu rbxTXw buhe ni Ctu÷te>
rb÷t;t? sldKlt b¸ ∂rbfU mbts fUe bt;]CtMt d÷t; r÷tFlu Jt÷tt¸ fUtkd{um fuU htsfwbth fuU gwJt-std]r; Cuslu fUt fUtgof{b ytgturs; mw=Nol lu ythYmYm vh ÷tdtY ve.Yl.÷tuFe, suXb÷ttle, vqJo :u Jhl Ju YfU m˙tt fUe =uJe fUe fUnt c\zt¸ lu mne ni ct;,
fuU rJh•ı yCe ;fU fUtuRo fUthJtRo ¢gt¸ lnÈ nwRo? ctdtlt¸ b¸ a÷t hnu yrCgtl fUe bt:tvÂae fuU ct= Ce rfUgt> Rl ∆thlt¸ fuU bt∆gb mu st hnu SqXu ythtuvt¸ fUtu cucwrlgt= fuU‡={eg bk∫te mwc{—„gbT ÙJtbe, lsht¸ b¸ yvle ArJ abfUtlu ¢gt stlu Jtu y=hfU ÙJt=>
lNt J swyt fUtu htufUlu fuU Wvtg lnÈ rfUgu dgu ¢gt¸? ctdtl fuU fU÷ttfUtht¸ yr∆tfU;h Wv-awltJt¸ b¸ fUtkdm u{ cwhe mkD lu;tyt¸ lu dtk∆te n¿gt fuU c;t;u nwY bizb mturlgt vh Ce rhxtgzo ze.se.ve. Je.ve.rmkn÷t fuU r÷tY dk=u ytih CÊu lthu ÷tdt
fUtu ytfUtNJtKe ytih =qh=Nol b¸ yJmh lnÈ rb÷t;t, ∂rbfU mbts
fUe fU÷tt-mkÙf]Ur; fUe WvuGt ¢gt¸? dtun¿gt htufUlu fuU r÷tY htflg mhfUth
;hn vhtrs; ntu hne ni, Dtuxt÷tucts
bkr∫tgt¸ fUe yk;nel mqae c\Z;e ne
btb÷tu b¸ =u N fu U mJtu o  a
‡gtgt÷tg fUt VUim÷tt =uN fUe
=uN fuU rJrC™t arao; ltdrhfUt¸
≈tht ÷tdtY ythtuvt¸ fUt rsf{ rfUgt
ytih fURo =uNe-rJ=uNe v∫tfUtht¸ lu
gu mJt÷t vn÷tu Ce WXtY ni>
hnu :u, vw;÷tu VqkUfU hnu :u> Ju mkD
fUtgto÷tgtuk vh ;t÷tt lnÈ ÷tdt
brKvwhe mtrn¿g
lu ¢gt rfUgt? mhfUthe fUtgto÷tgt¸ b¸ ∂rbfUt¸ mu Cu=CtJ vh åNtml hnu :u cr÷fU 85 JMo mu =uN muJt
btil hn;t ni ¢gt¸? Yumu ylufU gG åál, stu mˆbu÷tl b¸ WXu nÓ> atg
st hne ni, lhu‡={ btu=e fUtu ÷ttF
rDmlu fuU ct= Ce WlfUt fU= c\Z;t
sl;t fuU mtblu vwl& hFt ytih
yvle mkr÷tπt;t lu ntulu fUt åbtK
rfU Imturlgt fuU s‡b åbtKv∫t
ytih ÙfqU÷te åbtKv∫t mk=unslfU
YfU yt=No cnw ytih v¿le,
YfU ¿gtdbge btk ytih ‡gtgråg fUt vtX v\Ztlu Jt÷te rJath- vrhM= fuU
ctdtl fUt år;rlr∆t¿J fUh hnu bk∫te r=luN åmt= …Jt÷tt J mkm=eg ne st hnt ni> Rl mc fUthKt¸ mu =uN fUe lRo ve\Ze fUtu c;tlu b¸ nÓ> Rkr=htse fUe n¿gt fuU mbg NtmfUt¸ fUe NtmfU fuU lt;u mturlgt mkÙ:t vh ytf{bK fUh hnu :u>
mraJ yse; rmkn fUtu RlfUt mbwra; W˙th sl;t fuU mbG =ult fUtkd{um yt÷ttfUbtl yJmt= vxu÷t mVU÷t hne> fUábeh vh mturlgt YfU Cth;eg cnw fUe ;hn fUtu Rm mc ythtuvt¸ fUe stka rmVo si m t ytk = tu ÷ tl fUtk d { u r mgt¸ lu 60 JMo
atrnY> ;Ce Ju mÂau slår;rlr∆t fUn÷ttlu fuU yr∆tfUthe nt¸du> fUtu ÷tdt Ctsvt fUe stl ythYmYm fUctgr÷tgt¸ fuU JuN b¸ vtrfUÙ;tle Dtg÷t mtm fUtu yvle dtu= gt yvlu fUtu vtkfU mtVU r=Ftlu fuU r÷tY rmVoU mturlgt fUe ArJ rlbto K åu . mk . ,÷tFevw h & ÷ t F e v w h
¡ve ntlu b¸ ni ;tu ¢gqk l Wm vh ne nb÷tu fuU mbg sc ;¿fUt÷tel =u F hu F b¸ YfU ne dt\ Z e b¸ lnÈ ;tu YfU limrdofU vtrhJtrhfU ‡gtg fuU r÷tY rfUgt Jimt ydh rfUme brKvw h e mtrn¿g vrhM= ≈tht
=uF¸ Rm Fwcmqh; =wrlgt fUtu nb÷tt rfUgt stg...> rVUh ¢gt :t, bnthtst nrh rmkn lu Cth;eg mult yÙv;t÷t vnwkae :e gt y÷td ytih hts∆tbo fuU lt;u Ce fUhJtlu b¸ y‡g =÷t Ulu rfUgt ntu ; t ;tu l
stlu rfU;lu bw f U=b¸ =tgh ntu
÷tFevw h rs÷tt fUbu x e lu 20
fUtkdmu{ e lu;tyt¸ lu yvle vwhtle Stu÷te fUe b== btkde ;c ht;t¸ fUtu std dt\ze b¸,W‡ntuklu vtm fuU yÙv;t÷t vn÷t fUhle ne atrnY> s‡b y¢xq c h fUtu yvlu mrbr; fu U
bhlu fuU ct= Ce -mkgturd;t vtme mu dtk∆te fuU n¿gthu mkDe Jt÷tt awfUt
nwyt cgtl sntk-;ntk WAt÷tlt Nw¡
fUh dw\z alt Ft fUh mkrDgt¸ lu
Cth;eg Jtgw mult fuU r÷tY fUábehe
b¸ l ÷tu stfUh, =qh fuU yÙv;t÷t
b¸ =uN fUe Dtg÷t å∆ttbk∫te fUtu ÷tu
åbtKv∫t ytih ÙfqU÷te åbtKv∫t ;tu
YfU fUtlqle =Ù;tJus ni, fUb mu fUb
st;u > ¢gt ytv vtXfUt¸ b¸ mu
rfUme fUtu =u N b¸ fUnÈ Ce
60 mt÷t vq h u ntu l u vh YfU
Rm bntl Cth;Cqrb fUt Rr;ntm Rm ct; fUt mtGe ni rfU gnt‚ s‡b¸ rfUme fUtk d { u m e fu U rJ¡ı Rm fUtgo f { b ytgtu r s; rfUgt>
rfUgt> WÂa vwr÷tm yr∆tfUtrhgt¸ fUe nJtRo y»t¸ fUtu =w¡Ù; fUhlu fUt stlu fUt rlKo g ¢gt¸ r÷tgt, Jtu ;tu Rl ythtuv =tdlu Jt÷tt¸ fuU bwn
ytgovwh•Mt¸ lu ydh rfUme vw„g fUt mkag rfUgt ni ;tu Jn ni I=uluO fUt ci X fU b¸ dw n bk ∫ te lu ICdJt fUtb rfUgt> aele nb÷tu fuU mbg vh bthu ne st mfU;u nÓ> ytk = tu ÷ tl fUe JeC¿m;t fu U fUbu x e fu U mCtvr; fUe fw U meo
mturlgtse lu htseJ se fUe suz
dtihJ> y:to;T I=tlO fuU vw„g fUt> Rm Gu∫t b¸ =tlJeh fUKo, bnthtst yt;kfUJt=O fUt swb÷tt Rost= rfUgt vwr÷tm c÷t fUe fUbe fUtu vqht fUhlu mwhGt nxJtlu b¸ ¢gt fUtuRo CqrbfUt ythYmYm lu yvlu vh r÷tY bw f UÊbt =tgh fUhlu fUe Y.brn= ati ∆ the lu mk C t÷tt>
rNrJ, htst nrh¥t‡={ ytr= fUt ltb yt=h fuU mt: r÷tgt st;t ni> ytih stka Ys¸rmgt¸ fUtu vhtuG yt=uN fuU r÷tY mkrDgt¸ lu hts∆ttle fUe rlCtRo :e, ydh ntk ;tu ¢gq? Jtu ÷tdu ythtuvt¸ fUe mVUtRo =ulu ytih stlfUthe ni ? mn-mCtvr; fUt =trg¿J ∂efuU
nbthu NtÙ∫tt¸ b¸ Ce, ;e:oÙ:tlt¸ b¸, vqst-vJo fuU yJmh vh gt rVUh =u r=gt rfU mkr∆tgt¸ fUtu simu Ce ntu x[trVUfU ‘gJÙ:t fUtu cFqJe htseJ se fuU mt: =rGK fUe gt∫tt NtmfUeg y‡gtgtuk fuU år;fUth fuU =tult¸ fuU ytk=tu÷tlt¸ fuU rJëtvr; rm‡nt fUtu r=gt dgt>
vtv d{nt¸ mu bwrˇU nu;w =tl vhkvht fUt W÷÷tuF ni> vh‡;w gu ;tu rmVoU =tl ysbuh ÁjtÙx b¸ VkUmtytu> mturlgt rlCtgt> rsmmu åCtrJ; ntufU b¸ ath-vtka r=l mu :e rVUh r÷tY YfU dK;tkr∫tfU årf{gt yvlt;u arh∫t mu ytv ÙJgk ViUm÷tt fUh¸ yJmh åtπt Ya.∆tehu ‡ ={ rmk n
ni, Ibnt=tlO fUe vrhCtMt ;tu fwUA ytih ne ni> sc fUtuRo ‘grˇU rfUme fUtkd{um fuU htsfwUbth (htnw÷t dtk∆te) mturlgt bizb lu lrlgt mmwhse WlfUe n¿gt fuU YfU r=l fuU vn÷tu nwY =uN fuU mt; mti rs÷tt fuU‡={t¸, yt÷ttufU;tkr∫tfU fUtil ni, VUtrmÙx fUtu mn-mCtvr; cltgt dgt>
yvkd-yvtrns fuU r÷tY yvlu Wvgtude ykdt¸ fUt mnMo =tl fUh;t ni lu rmbe ytih mkD fUtu YfU ne ;htsq ÙJ. sJtnh÷tt÷t lun¡ lu dK;k∫t ne Jtvm r=÷÷te ÷ttixe> WlfuU bkz÷t fUu‡={t¸ gt y‡g Ù:tlt¸ vh fUtil ni ytih mkrJ∆ttl fUt mˆbtl vq h u W¿mtn fu U cea fUtgo f { b
;tu Jn Ibnt=tlO fUe ∂uKe b¸ yt;t ni> nbthu =uN fUe fwU÷t slmkœgt vh ;ti ÷ t fUh fUXvw ; ÷te stk a r=Jm fUe vhuz b¸ mkrDgt¸ fUtu mnMo ÷ttixlu fUe CqrbfUt b¸ fUnÈ n¿gtht¸ mGb yr∆tfUtrhgt¸ fuU bt∆gb mu fUhlu Jt÷tt fUtil? ytl‡= yti h W÷÷ttm fu U mt:
÷tdCd (118) YfU mti yXthn fUhtu\z ni> YfU rnmtc fuU ylwmth =uN Ys¸rmgt¸ fUtu mk=uN =u r=gt rfU mrˆbr÷t; fUhJtgt :t> mkD fUe mtrsN ;tu lnÈ :e?- ytr= å∆ttlbk∫te fUtu “ttvl Cust> YfU Ce (mtCth =irlfU vqJtu¯=g mbt.) mbtπt nw y t>
b¸ år;r=l fUhec 86,853 cÂau s‡b ÷tu;u nÓ ytih 62389 ÷ttud b]¿gw
fUtu åtπt ntu;u nÓ> Rl b]; ÷ttudt¸ fUtu gt ;tu s÷tt r=gt st;t ni gt =VUlt
a÷t hne ni, =uNCˇUt¸ fUtu fwUa÷tlu fUe mtrsN ¢gt y÷tdtJt=e Cth; mhfUth
YfU xe.Je. ail÷t gqhtuv seJl ce;t hnu ni> W‡n¸ fUábeh Dtxe lnÈ atrnY> gqhtuv fuU =uNt¸ b¸
fuU =uNt¸ b¸ RÙ÷ttb fuU rF÷ttVU b¸ vwl&cmtlu fUe ct; ntu;e ni, belth cltlu vh ckr=N ÷tdt =e
sgf]UÌK dti\z fuU mb:ol mu fUtb fUh hnu nÓ?
yrCgtl a÷ttlu fu U mbtath ÷turfUl fUtuRo mwhGt fUe dthkxe =ulu dRo ni, RmfUt y:o gn nwyt rfU ni ;tu nb¸ W‡n¸ Wme CtMt b¸
åmtrh; fUh hnt :t> NeMofU :t fUtu ;igth lnÈ ntu;u> Rm mk=Co b¸ Jntk RÙ÷ttbe yJ∆tthKt fuU mbStlt ntudt> nbthu gntk ;tu W÷txt
-ztp. mwhu‡={ sil
gqhtuv b¸ RÙ÷ttb fUt zh Wmb¸ c;tgt nt÷t ne b¸ nwRo Dxlt fUt mk=Co r=gt ylwfUq ÷t brÙs= lnÈ cl mfU;e, atuh fUtu;Jt÷t fUtu ztxu sime rÙ:r; vn÷tu ;tu ÷td;t :t rfU Cth; b¸ y÷tdtJJt=e yt‡=tu÷tl
dgt rfU V{tkm b¸ cwfUto vnllu vh st mfU;t ni> hts∆ttle r=÷÷te fu gr= fUtuRo clt;t ni ;tu Wmu l≥ cl hne ni> ht≥äturngt¸ fUt ;w≥efUhK fuU‡={eg mhfUth fUe ÷ttvhJtne fuU fUthK a÷t;u nÓ vh‡;w r=÷÷te b¸
r=gt st;t ni> Rm åfUth s÷ttlu ytih =VUltlu mu mthu ykd-yJgJ ytgturs; yt÷tdtJJtr=gt¸ fuU mˆbu÷tl mu yc gn Ùv≥ ntu dgt nÓ rfU
ckr=N ÷tdt =e dRo ni, nt÷ti„z, bkze ntWm b¸ nwrhg; fUtkV{um stu fUh =e st;e ni, Jntk RÙ÷ttb fuU ytih =uNCˇUt¸ fUtu fwUa÷tlu ytih
l≥ ntu st;u nÓ> scrfU nbthu ne =uN b¸ 68,82,497 ÷ttud yk∆t¿J fuU mbÙ; y÷tdtJJt=e yt‡=tu÷tl fuU‡={eg mhfUth fUe Nn vh ne a÷t;u
vtu÷tu„z, ÙJexsh÷ti„z ytr= =uNt¸ fUábeh fUtu vtrfUÙ;tl fuU akdw÷t b¸ fUtlql lnÈ =uN fuU fUtlql a÷t;u å;tr\z; fUhlu fUe årf{gt åthkC ntu
yrCNtv fuU rNfUth nÓ> Ji“ttrlfUt¸ fUu ylwmth b]¿gw fuU ct= Ce fRo YfU ni> Cth; mhfUth fUe ltfU fuU XefU leau, lRo r=÷÷te b¸ 21 y¢xqch,
b¸ belthu cltlu vh år;ck∆t ÷tdt =ulu fUe btkd fUh;e ni, rsmfuU lu;t ni> V{ t k m b¸ cwfuoU vh år;ck∆t dRo ni> ysbuh ytih bt÷tudtJ
Dkxt¸ ;fU nbthe ytkF¸ serJ; hn;e nÓ> ydh Rme mbgmebt fuU 2010 fUtu =uN fuU mCe y÷tdtJJt=e mkdXlt¸ fUt YfU sbtJzt nwyt
r=gt ni> sbol b¸ Yumu atkm÷th awlu mi©g= y÷te Ntn rd÷ttle Cth; fuU fUtlql fuU ≈tht ÷tdtgt dgt ni> rJÙVUtux b¸ =uNCˇUt¸ fUtu mwrlgturs;
y‡;do; b]¿gw åtπt ‘grˇU fUe ytkF¸ rfUme lu∫tnel ‘grˇU fUe ytkFt¸ b¸ rsmb¸ Fw÷tfUh Cth; rJhtu∆te CtMK nwY ytih Cth; mu y÷td ntulu fuU
dgu ni, stu RÙ÷ttb fuU fU’h rJhtu∆te rF÷ttVU snh Wd÷t;u ni, W‡n¸ ctu÷tlu Jntk fuU fU’hvk:e RÙ÷ttb fuU ltb mtrsN fuU mt: VkUmtgt st hnt ni>
å¿gthturv; fUh r=gt stg ;tu Jn Ce nbthe ne ;hn RoáJh fuU Rm ytnJtl rfUgu dgu> CthfU fUe ‡gtgvtr÷tfUt fUe Fw÷tfUh ∆trôtgtk W∆tu\ze
ni> Rm cthu b¸ cnm Ce nwRo bwrÙ÷tb fUt yJmh r=gt dgt> =uN fUe vh rJhtu∆t fUhlu fUe rnˆb; lnÈ ;tst mbtath ni rfU htsÙ:tl fuU
Fwcmqh; mkmth fUtu =uF mfuUdt> dRo> Cth; rJhtu∆te lthu stuh Ntuh fuU mt: ÷tdtgu dgu> vh‡;w Rl =uNäturngt¸
rJıtl fUn hnu :u rfU gqhtuv b¸ hts∆ttle b¸ =uNätune fUtu ctu÷tlu fUt r=Ft mfU;u> yc ;tu sbol, V{tm k yt;kfU rJhtu∆te =Ù;u (YxeYm) lu
Rm åfUth bt∫t …gthn r=lt¸ b¸ mthu =uN fUt yk∆t¿J rbx fUtu rdh‹;th fUhlu fUe ct; ;tu =qh RlfUt rJhtu∆t fUhlu Jt÷tu =uNCˇUt¸
ht≥Jt= ni, Jntk y÷vmkœgfUt¸ fUtu bka rb÷tu, gn rfUme Ce =uNCˇU ytr= gqhturÀtg =uNt¸ b¸ RÙ÷ttb mkD fuU Jrh≤ åathfU RkäuNse fuU
mfU;t ni> ytJágfU;t Rm ct; fUe ni rfU stdh•fU ‘grˇU Rm Gu∫t b¸ fUtu ne rdh‹;th fUh r÷tgt dgt> Rm mˆbu÷tl b¸ ¢gt ntudt, gn mcfUtu
c=toá; lnÈ rfUgt st mfU;t> ¡m fUtu c=toá; lnÈ ntu mfU;t> fUábeh fUt rJhtu∆t htslir;fU bwÊt cl rF÷ttVU ysbuh rJÙVUtux fuU btb÷tu
yd{Ke CqrbfUt rlCtgu> s‡b-s‡btk;hK fuU vw„g mu åtπt Rm blwÌg v;t :t> RmfuU ctJsq= RlfUtu ylwbr; =ulu mu Ùv≥ ni rfU RlfUtu
fuU aua‡gt b¸ nt÷t ne b¸ Jntk fuU fuU rn‡=q vkrz; stu rlJtorm; seJl dgt ni, stu RÙ÷ttrbfU yt;kfU b¸ lturxm r=gt ni>
;l fUtu ∆tthK fUhlu fuU r÷tY =uJ;t ;fU ÷tt÷ttrg; hn;u nÓ ;trfU åf]Ur; mhfUth fUe fuUJ÷t ylwbr; lnÈ, mhfUth fUe mnbr; Ce åtπt :e> stu
rlJtora; m=l vh nb÷tt rfUgt> ‘g;e; fUh hn ni, rs‡n¸ yvle fUt rJhtu∆t fUhu, Wmu sl;t yr∆tfU RkäuN se mu Rm fU÷tb fUt
fuU Rm y=TCw; mtÓ=go fUtu yvle ytkFt¸ b¸ W;th mf¸U> Yumu b¸ WlfuU CtMK Ju yvlu åtk;t¸ b¸ Awv fUh =u;u :u, Wlmu Ce F;hltfU CtMK
yburhfUt 9/11 fuU J÷zo xuz m¸xh mkÙf]Ur; yvle bt;]Cqrb mu yxqx vmk= fUhlu ÷tde ni> gn Ce ÙtˆvfoU hnt ni, Ju ht≥Jt=e bwrÙ÷tb
cthu b¸ sht mtua¸, stu Rm ylwvb Jh=tl mu Jkra; nÓ> ytvfUt, W‡nt¸lu r=÷÷te b¸ r=gu nÓ> Rl y÷tdtJJtr=gt¸ lu Fw÷tfUh Cth; fUe
vh nwY nb÷tu fUe mbeGt yCe ;fU ÷tdtJ ni, W‡n¸ gn c=toá; lnÈ nwyt> mÂatRo ni rfU gqhtuv fuU =uN yrCgtl fuU åKu;t hnu, rnbt÷tg
nbtht, nb mcfUt mrˆbr÷t; ågtm ydh Rm yk∆tuhu b¸ Wst÷tu fUt åCwm;t fUtu awlti;e =e ni> vh‡;w fUtlql fUtu Fw÷te awlti;e =ulu fuU
fUh hnt ni> YfU Ys¸me lu ;tu gntk fUábehe vkrz;t¸ fUt mbqn, y÷vmkœgfUJt= fUtu vmk= lnÈ vrhJth ytih ht≥[eg mwhGt fuU
rfUhK ViU÷tt mfuU ;tu rl¥tg ne YfU ytih Rr;ntm ytdu ytlu Jt÷te ve\Ze ctJsq= Ju ythtb fuU mt: yvle IIbt‡=tuOO b¸ Jtvm a÷tu dgu ytih
;fU fUnt ni rfU 9/11 fuU nb÷tu b¸ rslb¸ brn÷ttYk Ce :e, Jk = u fUh;u, Jntk fuU y÷vmkœgfUtu fUtu yrCgtl fUt lu ; ] ¿ J fUh hnu >
fuU nt:t¸ ntude, rsmb¸ nbtht Ce ltb ntudt> I;bmtu bt flgtur;odbgO =uN fUe vwr÷tm Wl vh fUtgoJtne fUhlu fUe sdn WlfUtu mwhGt =u;e hne>
;em nsth ÷ttud bthu dgu ni> rcxul bt;hb, Cth; bt;t fUe sg fUt atnu Ju bwrÙ÷tb gt ctiı ntu W‡n¸ rs‡nt¸ l u ht≥ fu U r÷tY yvlt
fUe fUtblt fUtu l rmVoU åt:olt b¸ cr÷fU seJl Gu∫t b¸ mtfUth fUhlu fuU y÷tdtJJtr=gt¸ fUe vwhtle mb:ofU y¡‡∆tr; htg lu mc mebtYk
Ce RÙ÷ttbe Dchtgt nwyt ni> W=TDtuM fUh;u nwY =uNätune rd÷ttle Jntk fuU cnwmkœgfUJt=e m«g;t mˆvqKo seJl mbrvo; fUh r=gt>
r÷tY nb mcfUt mrˆbr÷t; ågtm ytJágfU ni> vth fUh ÷te> W‡nt¸lu fUnt,OOfUábeh fUtu CqFu-lkdu rn‡=wÙ;tl mu ytst=e
yVUdtrlÙ;tl ;tr÷tctrlgt¸ mu swS fUt rJhtu∆t fUhlu vnwka dgu> rd÷ttle fuU Ztkau b¸ ne hnlt v\z;t ni> Yumu =uNC¢; åathfU fuU rF÷ttv
hnt ni> vtrfUÙ;tl fUe m˙tt vh fUe mCt b¸ nw÷÷t\z ntu dgt ytih Ju gn Ce ;foU r=gt st;t ltbs= btb÷tt =tgh fUhlu mu ÷tule atrnY> Cth; YfU :tu:e NrˇU ni ytih bÓ yvlu ytv fUtu Rmmu
chtfUJtrmgt¸ fUtu NwCfUtbltyt¸ mrn; ;t÷tectle fUtrcs ntult atn;u ni, Cth; fuU rF÷ttVU snh lnÈ Wd÷t ni rfU RomtRo =uN bwrÙ÷tb fU’h;t gne strnh ntu;t ni rfU =uNC¢;t¸ y÷td fUh;e nqk> IICqFu-lkduOO Cth; b¸ WlfuUŒNtu?O SSe ythtb fiUmu
Jntk htus Fql Fhtct ntu hnt ni> mfuU> Cth; fUe rJzkclt gn ni rfU fUtu c=toá; lnÈ fUh;u, Jntk fuU rF÷ttVU mtrsN a÷t hne ni> rb÷t;u nÓ, RmfUe stka ntule atrnY> nh y÷tdtJJt=e fUtu WlfUt mb:ol
Atux÷u tt÷t muX Y„z fU0 x[t‡mJ÷zo Rˆvu¢m Cth; b¸ RÙ÷ttbe =qmhu =uN b¸ =uNäturngt¸ fUtu rs‡=t ht≥Jt=e fU’h;t ni> =wrlgt fuU Rm mtrsN fUtu l fuUJ÷t ymVU÷t fiUmu rb÷t;t ni ytih WlfuU ylufU =uN rJhtu∆te J¢;‘gt¸ fuU ctJsq= Wl
yt;kfUJt= fuU DtJ dnhu ni, mkm= hnlu fUt yr∆tfUth lnÈ =u;t, nbthu Rr;ntm fUtu mbSfUh gne fUhlt ni, cr÷fU c=toá; Ce lnÈ vh fUtuRo fUtgoJtne lnÈ ntu;e yrv;w berzgt WlfUtu årmıe =u;t ni,
åub;÷tt, rN÷tah-788004 mu ÷tufUh rJ∆ttlmCt ytih bkr=htu gntk =uNäturn;t fUtu mkhGK r=gt rlÌfUMo rlfU÷tudt rfU Cth; ne rfUgt st mfU;t> gr= mhfUth RmfUe Ce stka ntule atrngu> =uN fUe mi¢gw÷trh≥ mhfUth =uN fUtu CqFt
-261866, 247016, 230205 mu ÷tufUh dtkJt¸ b¸ yt;kfUe =rh‡=u st;t ni, yVUs÷t dw¡ ytih 26/ Yumt =uN ni rsmfUt arh∫t W=th, yvlu rlrn; Jtux fuU ÙJt:o fuU hF fUh fUábeh vh vimt ÷twxt hne ni, RmfuU r÷tY W‡n¸ =uN fUt ynmtlbk=
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ntult atrnY> ydh gu vimt sl;t fUtu l rb÷tfUh Jntk fuU C{≥ lu;t Ft
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 rnkmt fUe ytd ÷tdt awfUu ni> fUábeh 11 fUtu bwckRo b¸ nwY brÙ÷tb mrnÌKw ytih mcfUtu mt: ÷tufUh fUthK =uNCˇUt¸ fuU å;tr\z; fUlhu
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Natural, Unique, Healthy, Good to Drink
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
stu Cqrb fUt ÙJdo btlt st;t :t, yt;krfUgt¸ fuU nb÷tu b¸ ÷ttudt¸ fUtu a÷tlu fUt ni> nbthe mkÙf]Ur; fUe yti h W‡n¸ Vk U mtl fUtu fw U af{ st;u nÓ ;tu RmfuU r÷tY Cth; fUtu =tuM fiUmu r=gt st mfU;t ni? dw÷ttb
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Jntk fuUNh fUe ¢gtrhgtk btlJ Fql dtur÷tgt¸ mu Cql;t nwyt fUmtc vfU\zt vtal NrˇU R;le yr∆tfU ni rfU a÷tt;e ni ;tu RmfUt fUhtht W˙tht fUábeh, stu WlfUe ytst=e fUt btz÷t ni, fUtu =uFfUh W‡n¸ fUr:;
ROSEKANDY TEA
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
‘‘ISO 22000:2005 Food Safety Management
mu ÷tt÷t ntu awfUe ni> mlT 1947 fuU dgt> gu yts su÷tt¸ bu kdw÷tAh¸ W\zt rJvrh; vrhrÙ:r; b¸ Ce stu sl;t fUtu ne =ult ntudt> ht≥eg ytst=e fuU ct= ntulu Jt÷tu nt÷t fUt y‡=tst ÷tdt ÷tult atrnY> ytst=e
W‡n¸ rb÷t lnÈ mfU;e ¢gt¸rfU sˆbq-fUábeh fUt rlKog 26 y¢;qch,
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
yk; b¸ vtrfUÙ;tl fUe ytuh mu hnu ni> fUábeh Dtxe stu sˆbq fUábeh mkvfoU b¸ ytgt Jn mkÙf]Ur; fuU ÙJgkmuJfU mkD ytih y‡g rn‡=q
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
System & ISO 9001:2008 Quality Manage-
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 fUctRr÷tgt¸ lu ∂eldh vh fUtrcs 1947 fUtu ne ntu awfUt :t> sc bnthtst nrh rmkn se lu rJ÷tg v∫t vh
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 htflg YfU Ctd ni, Jntk fuU y÷tdtJ mtdh b¸ mbt dgt> nbthe mkdXlt¸ fUtu fUxDhu b¸ F\zt fUhlu
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
ment System certified Tea Estate’’
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 rclt rfUme N;o fuU nÙ;tGh rfUgu :u> Jn rJ÷tg vqKo J yr‡;b :t>
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ntulu fu r÷tY nb÷tt rfUgt :t> Jtr=gt¸ fUtu mk;w≥ fUhlu fUe vn÷t ntu bt‡g;t hne ni rfU ∆tbo rfUme YfU fUe mtrsN åthkC ntu dRo ni> ntu
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 yc Wmu c=÷tt lnÈ st mfU;t> gu y÷tdtJJt=e vtrfUÙ;tl fuU nt:t¸
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Cth;eg mult lu W‡n¸ F=u\zlt åthkC hne ni> mult fuU bltuc÷t fUtu ;tu\zlu vwÙ;fU gt rfUme YfU ytÙ:t b¸ mfU;t ni rfU rJ=uNe bq÷t fUe
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 rfUgt> ;¿fUt÷tel å∆ttlbk∫te vk. Jt÷te ct;¸ fUnÈ st;e ni> cth-cth fiU= lnÈ hn mfU;t> ∆tbo fuU rJhtx mturlgt dtk∆te fuU lu;]¿J b¸ a÷tlu b¸ Fu÷tfUh fUábeh fUe c=nt÷te fUtu cZt ne mfU;u nÓ, Wmu FwNnt÷te fUe
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 lun¡ fUe ht≥Dt;e ler; fuU fUthK W‡nek mu ct;u fUe st;e ni stu =uN ÙJ¡v b¸ yr…l Ce ni ytih Jt÷te mhfUth Ce Wme ;ltNtne ytuh lnÈ ÷tu st mfU;u>
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 vqht rJáJ stl;t ni rfU fUábeh fUe mbÙgt sJtnh ÷tt÷t
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 gn btb÷tt ht≥ mkD fuU atxoh b¸ fUe yFkz;t fUtu awlti;e =u;u ni> Rm Ne;÷t;t Ce ni> htÙ;u fUt ylwmhK fUhu rsm vh
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 W÷tSt r=gt> ct; fUe aato berzgt b¸ yr∆tfU btlJeg bq ÷ gt¸ vh Rkr=ht se a÷te :e> gn =uNCr¢; lun¡ J NuF yÁ=w®t fUe =ul ni> yc =wCto…g mu WlfUe ;emhe ve\Ze
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
e in
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 =tult¸ sdn hts fUh hne ni> Ju =tult¸ yc Ju ne CtMt ctu÷t hnu nÓ stu
Availabl
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1947 mu ÷tufUh yCe ;fU nwRo rfU r=÷÷te b¸ =uNätune rd÷ttle yt∆ttrh; ht≥eg arh∫t fUtu l≥ ytih ht≥Dt;e rJatht¸ fUt mkDMo
R
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 WlfuU vqJos ctu÷t hnu :u> 1943 b¸ NuF ytih lun¡ fuU J¢;‘g yts
SILCHA
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 fUábeh rnkmt fUe ytd b¸ s÷t hnt vh fUábeh vkrz;t¸ lu sq;t ViUfUt, C{≥ fUhlu fUe stu mtrsN fUh;u ni, rsmb¸ ht≥ fuU yrÙ;¿J fuU r÷tY
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Wbh ytih mturlgt fuU J¢;‘gt¸ mu y÷td lnÈ ni> gu htsler;fU VUtg=t
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ni, nstht¸ ÷ttud bthu st awfuU ni> stu W‡n¸ lnÈ ÷tdt> stu =uNätune ni Ju ni, W‡n¸ nb ¢gt¸ c=toá; fUh¸? =uNCr¢; fUtu rJsge ntult ni>
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ÷tu mfU;u nÓ, vh‡;w Cwd;lt =uN fUtu v\z hnt ni> vh‡;w yc RmfuU r÷tgu
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
fUábeh Dtxe b¸ rn‡=wyt¸ vh ccoh l fuUJ÷t sq;u fuU cr÷fU dtu÷te fuU y÷vmkœgfUt¸ fUtu mkhGK =ult y‡gtge ytih =blfUthe
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 =uN WlfUtu btVU lnÈ fUhudt> =uN b¸, œttm ;tih vh sˆbq b¸, nwY
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 y¿gtath nwY, fURo rl=tuoMt¸ fUe ÷ttgfU ne ntu;u ni> Rmr÷tY atnu htflg fUt =trg¿J ni ÷turfUl fUtlql fUe yJ“tt fuUJ÷t Wra; ne
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 yt‡=tu÷tlt¸ mu WlfUtu =uN fUt Rht=t ytih ;uJh =tult¸ mbS b¸ yt hnt
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 n¿gt fUh =e dRo> rn‡=q vkrz;t¸ fUtu mhfUth yvlu Jtux fuU ÙJt:o fuU r÷tY y÷vmkœgfU gt RÙ÷ttb fuU ltb lnÈ, rJrN≥ vrhrÙ:r;gt¸ b¸ fU;o‘g
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
At
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Dh-cth Atu\zfUh v÷ttgl fuU r÷tY =uNätune ;¿Jt¸ fUtu d÷tu ÷tdtgu ÷turfUl vh =uNäturn;t fUtu c=toá; lnÈ ¡v ntu;e ni- bnrMo yhrc‡= > nt¸du> =uh ntulu mu vn÷tu RlfUtu mˆn÷tlt ntult ytih Rl y÷tdtJJtr=gt¸
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 vh ÷tdtb fUmle ntude> y‡g:t =uN W‡n¸ btVU lnÈ fUhudt> (lJtu¿:tl
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ct∆g ntult v\zt> J;obtl rn‡=q =uNCˇU sl;t, Yuumu ;¿Jt¸ fUtu rfUgt st mfU;t> gr= =uNätune (lJtu¿:tl ÷tuF muJt, rn‡=wÙ:tl
RAJESH TRADING CO.,
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 vkrz; sˆbq, r=÷÷te b¸ NhKt:eo c=toá; lnÈ fUh mfU;e, fUhlt Ce ;¿J cb-dtu÷te fUe CtMt mbS;u mbt.) ÷tuF muJt, rn‡=wÙ:tl mbt.)
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
cw∆tJth (24 lJˆch 2010) v]≤ 3
nMtuo÷÷ttm fuU mt:.. ytdtbe mπttn ytvfUt fiUmt hnudt?
v]≤ 1 fUt NuMtkN bk∫te lu fUnt rfU bkr=h fuU rJfUtm mˆbtrl; yr;r: fu U h•v b¸ =q h -=hts ;:t ytm-vtm fu U buM&- vrhrÙ:r;gtk Ct…g fuU ylwfqU÷t hnudt, lgu mbÙgtYk W¿v™t ntude
fuU r÷tY c\zu htrN fUe ytJágfU;t mbtsmuJe dwluN …Jt÷tt, vt÷ttuRo ‘gtvtrhgt¸ lu yvle-yvle =wfUtl fUso fUe yr∆tfU;t mu btlrmfU rak;tYk c\Zude, ytg fUe ;w÷tlt b¸ ‘gg
vrhJ;ol fUu r÷tY... ni, YfU-=tu ÷ttF h•vgu mu fwUA lnÈ
ntudt> yCe htflg mhfUth fuU vtm
fu U åck ∆ tfU Yb.fu U .rm‡nt,
yh•Ktck= atg ctdtl fuU åck∆tfU
÷tdtRo :e> chbctct bu÷tt mkat÷tl
fUbuxe fUe ytuh mu mnmCtvr;
yr∆tfU ntudt ytvme mˆJ‡∆tt¸ b¸ bl bwxtJ ntudt>
J]M&- fUtgtu¯ b¸ mVU÷t;t rb÷tude, yt∆ggl b¸ bl ÷tdudt, åCtJNt÷te
Chu NÁ=t¸ b¸ fUnt rfU awltJ mu vn÷tu ∂rbfU fUtu ÷ttud CRogt, =e=e, fUtfUt, btbt, btime cw÷tt;u nÓ, awltJ YfU gtuslt ni rsmfuU ;n; htflg yth.Yl.vt„zug, Ymzeytu m=h fuU.Yb.C’tatgo fUe =uFhuF b¸ fUbuxe
ce;;u ne nb fwU÷te, ∆ttkdh, =uNJt÷te ytih rcnthe clt r=gu st;u nÓ> ytst=e fuU ct= mu gne Fu÷t a÷t hnt ‘grˇUgt¸ mu mˆvfoU ªcZudt ‘gr¢;¿J fUt rJfUtm ntudt, vhtuvfUth fUe
fuU Ce;h 50 mt÷t mu yr∆tfU vwhtlu btlm =tm, veYVU mntgfU fuU mCe fUtgofU;to ‘gJÙ:t b¸ ÷td CtJlt W¿v™t ntude, ÙJgk fUt rlKog rn;fUh ntudt>
ni> mhfUthe gtusltyt¸ fUt ÷ttC ctcw ÷ttud WXt hnu nÓ, nbthu ÷ttudt¸ b¸ rNGt fUt yCtJ ni, Rmr÷tY v;t Ce lnÈ bkr=h gt ;e:oÙ:÷t fUtu ytih Ce fUrbálh yJle ÷tt÷t fw U beo , fUh bu÷tt fUtu Ntkr;vqKo Zkd mu mˆv™t
÷td;t> gwJt JˇUt ctcw÷t lwrlgt lu GtuC ‘gˇU rfUgt rfU rNrG; ytih gtu…g ∂rbfU mk;tlt¸ fUtu ctdtl b¸ fUtb rb:wl&- ytr:ofU rÙ:r; bltufUq ÷t hnude, s÷= ctse mu fUtgtū b¸ ¡fUtJxu
std]; fUhlt ni> Rme gtuslt b¸ ctcwhtb …Jt÷tt, ctcw÷t lthtgK fUhJtgt> vwr÷tm åNtml atht¸ ;hVU ntude rfUme W¿mJ b¸ mrˆbr÷t; ntulu fUt yJmh rb÷tudt, Ctud rJ÷ttrm;t
lnÈ r=gt st;t cr÷fU Ùxtv ytih Y¢m¢gwrxJ ctnh mu ÷ttgu st;u nÓ ¢gt¸? nb ÷ttudt¸ fuU ÙtˆbwF cuhtusdthe bwkn chbctct bkr=h fUtu ytih Ce C‘g fUtlq WvrÙ:; :u> 21 lJˆch fUtu mwhGt ‘gJÙ:t b¸ atifUm :e>
ctgu F\ze ni>∂rbfU lu;t nrhbtunl htsCh lu fUnt rfU gr= mhfUth lu ‘gJÙ:t b¸ vrhJ;ol lnÈ rfUgt ;tu ∆tehu- fUe ytuh ¡Stl hnudt, NuM mbg CwC ni>
clJtgt stgudt> W‡nt¸lu NeD{ ne Ctuh cu÷tt mu ne bu÷tt vrhmh yıomirlfU c÷t fuU sJtl Ce ;ilt; fUfoU&- rJrlgturs; ∆tl fUt år;VU÷t åtπt ntudt, ÷ttC fUt mwyJmh
∆tehu ctdtl ∂rbfU ctdtl Atu\z y‡g fUtgtu¯ b¸ ÷td stg¸du ytih ymb fUe vnatl atg ctdtlt¸ fUtu ck= ntu;u Rm bkr=h fUtu ytih mw‡=h ytih ÙJÂA ∂ıt÷twyt¸ mu FatFa Cht nwyt :u> m=h:tlt fuU ytume ágtb fwUbth
=uh lnÈ ÷tdude> rb÷tudt, vw¡Mt:o fuU år; y¡ra W¿v™t ntude, mtuau nwY fUtgo vqKo ntud¸,
cltlu fUt ytáJtml r=gt> bkr=h :t> chbctct bkr=h b¸ ymkœg atintl ;:t DwkDwh ytWxvtuÙx fuU rJrN≥ ‘gr¢;gt¸ fUt vthbNo fUtb ytYdt>
gwJt mbtsmurJfUt mhÙJ;e dtuÙJtbe lu brn÷ttyt¸ fUe =w=oNt fUt ra∫t FÈa;u nwY fUnt rfU brn÷ttY‚ fuU ytatgo N;ksg Nbto lu bu÷tt ltrhg÷t åmt= fuU h•v b¸ a\Ztgu dgu, R‡atso levw fUr÷t;t bu ÷ tu b¸
fuUJ÷t v˙te ;tu\zlu ytih Ftlt cltlu fuU r÷tY vi=t ntu;e ni ¢gt¸! YfU ltdrhfU fUe mwrJ∆tt W‡n¸ ¢gt¸ lnÈ rb÷t;e rmkn&- vrhJtrhfU =trg¿J fUe vwr;o b¸ ‘gJ∆ttl hnudt, =irlfU fUtgtu¯ fuU
fUe rJNuM;t vh yvlt rJath mCe bkr=ht¸ b¸ CˇUt¸ fUe Cthe Ce\z yhtsfU;t l ntulu vtgu, RmfuU r÷tY år; bl W=tm hnudt, mtSu=the fuU fUtgtu¯ b¸ lwfUmtl ntudt, mwF mwrJ∆tt
RmfuU r÷tY W‡nt¸lu ctdtl fuU b;tu mu lu;t, rJ∆ttgfU, bk∫te clu lu;tyt¸ fUtu rsˆbu=th c;tgt> rNGtrJ=T ‘g¢; rfUgt> W=TDtxl mbthtun b¸ ÷tde nwRo :e> bu÷tu b¸ chtfUDtxe fuU vqhe mtJ∆ttle ch; hnu :u>
htbJ{; lwrlgt lu ∂rbfUt¸ fuU =wco÷t ÙJtÙ⁄g fuU r÷tY fwUvtuMK, ctdtl b¸ ågtud fUe stlu Jt÷te htmtgrlfU fUt yCtJ hnudt, bl rF™t hnudt>
fU‡gt&- Ct…gtu™tr; fuU lgu htÙ;u Fw÷t¸du vhtf{b b¸ J]rı ntude, rNGt fuU
=Jtyt¸ J lNt fUtu rsˆbu=th c;tgt> W‡nt¸lu mwStJ r=gt rfU rbzzurb÷t fUe ;hn ∂rbfUt¸ fuU r÷tY Ce b∆gt‡n
Ctusl fUe ‘gJÙ:t fUe stg> dtubw∫t ytih dtuch mu vuÙxemtRz J Ft= cltge stg, rsmfUt fUtuRo mtRz
atg Wëtudvr; fUb÷tuN.. Gu∫t b¸ rJÙ;th ntudt, bltuhksl fUe ytuh ¡Stl hnudt, btis brÙ; fuU
nÓ> =qmhe vw∫te rJb÷tt rmkn zc÷t ceYmme, ceYz ;:t YbceY ytnth-rcnth Ntrb÷t :t> WlfUe rlrb˙t yr∆tfU ‘gg ntudt, fUtgo rmrı fUt ågtm ntudt>
RVuU¢x lnÈ ntu;t> mtrn¿gfUth v∫tfUth bltus vt„zug lu mthe rÙ:r; fuU r÷tY yrNGt fUtu rfltˆbu=th c;t;u nwY YbY.ceYz fUhfuU fUt÷tus b¸ rzd{e åtπt nÓ> RmfuU y÷ttJt 2 b]¿gw Ce rc÷fwU÷t åtf]Ur;fU yJÙ:t
fUnt rfU ∂rbfU mbts fuU r÷tY WvgwˇU rNGt fUe ‘gJÙ:t fUe stg ytih ∂rbfU mk;tlt¸ fUtu WÂa rNGt nu;w ;w÷tt&- mtbtrsfU fUtgtu¯ b¸ bl ÷tdudt, lgu fUtgo gtuslt fuU år; ¡ra
y∆gtrvfUt nÓ, WlfuU vr; åbtu= vhvtur;gtk Ce nÓ> b¸ áJtm ck= ntu stlu mu nwRo> WlfuU hnude, ∂¸Ìx slt¸ mu mˆvfoU ntudt, gt∫tt fUt mwvrhKtb åtπt ntudt, “ttl-
ythGK r=gt stg> fwUbth rmkn YbYmme, Y÷tY÷tce fUb÷tuN rmkn fuU rv;tse =unt‡; fUt mbtath vtfUh =ceo ctdtl
rJrN≥ mbtsmuJe a;wCwos Ntnt lu fUnt rfU fuUJ÷t ÙfqU÷te rNGt mu vrhJ;ol mkCJ lnÈ RmfuU rjY rJ“ttl fUe ytuh ¡Stl hnudt>
yr∆tJˇUt nÓ ;:t ;emhu =tbt= ;nme÷t=th fuU v= mu muJtrlJ]˙t ;:t ytm-vtm fuU yka÷t fuU mCe J]r¥tfU&- JtfU vxw;t mu fUtgo rmı ntudt, lgu W˙th =trg¿J fUt vt÷tl
ytJágfU;t ni mkÙfUth gwˇU mkdrX; NrˇU fUe> W‡nt¸lu dtun¿gt ytih ∆tbto‡;hK fUtu htufUlu fuU r÷tY nlwb; NrˇU hbuN fwUbth rmkn VUthuÙx ytrVUmh ntufUh yvlu vi;]fU dtkJ b¸ ne ∂rbfU WlfUu ykr;b =Nol fuU r÷tY
stdhK vh stuh r=gt> gwJt v∫tfUth htsuN Jbto lu yve÷t rfUgt rfU Rl mbÙgtyt¸ fuU r÷tY nb mcfUtu fUhlt v\zudt, htslir;fU fUtgtu¯ b¸ bl÷tdudt, ythtuv å¿gthtuv fUt mtblt
fu U v= vh fUtgo h ; nÓ > ÙJ0 rlJtm fUh;u :u rfU‡;w ÷tdCd zu\Z RfUËt ntu dgu :u> gnt‚ ;fU rfU mCe fUhlt v\zudt, NwC fUbo mˆv™t ntukdu>
rb÷tsw÷tfUh ågtm fUhlt ntudt> ;h•K mbtsmuJe r=÷tev fwUbth lu yvlu JˇU‘g b¸ fUnt rfU vrhJ;ol htblthtgK rmkn fuU 10 vti∫t nwY, JMo mu Ju yvlu flgu≤ vw∫t fuU vtm ∂rbfU Aw’e ÷tufUh WlfuU vtr:ofU
yJágˆCtJe ni> CebhtJ yˆcuzfUh ytih ztp0 htsu‡={ åmt= Ce dhec vrhJth b¸ s‡b r÷tY rfU‡;w W‡nt¸lu ∆tl&- mbg y‡;tuM vqKo hnudt, Jt=-rJ‘tt= fUe mbCtJltYk hnude,
rslb¸ 3 YbceY, 3 ce.xufU., 1 ytfUh hnlu ÷tdu :u > WlfUe Nheh fUe ykr;b rf{gt b¸ Ntrb÷t Ce NtherhfU mwF b¸ ‘gJ∆ttl hnudt, N∫tw ntrl vnwkatlu b¸ rJVU÷t nt¸du, ct;
=uN fuU mJtuoît v=t¸ fUtu rJCqrM; rfUgt> htbtgK b¸ Ce vrhJ;ol fUt mkfuU; ni, vrhJ;ol ntufUh hnudt> NirGfU, Ybxu f U, 1 Ùlt;fU ;:t 2 ∆tbov¿le htbmFe =uJe rmkn fUt nwgu> WlfUt =Ndt∫t fUbo 27 lJˆch
ytr:ofU, mtbtrsfU, htslir;fU NtuMK mu mbts fUtu bwˇU fUhlu fUt fUtb nbtht ni> fUtgoNt÷tt b¸ gwJt ct; vh f{tu∆t fUe yr∆tfU;t hnude>
ce.xufU. fuU At∫t nÓ> vtir∫tgtk ;el ÙJdoJtm ÷tdCd 7 JMo vqJo ne r=l NrlJth ;:t ∂tıofUbo 30 bfUh&- RrÂA; DxltYk Drx; ntude, rlhtNt fUt mbtvl ntudt, =wmht¸
mbtsmuJe ágtb mw‡=h hrJ=tm fUtu WlfuU mtbtrsfU gtud=tl fuU r÷tY Ùtˆbtrl; rfUgt dtg> nwRok rslb¸ =tu YbYmme ;:t YfU ntu awfUt :t> mcmu yt¥tgo fUe lJˆch r=l bkd÷tJth fUtu ntult
fUtgoNt÷tt b¸ WvrÙ:; Jrh≤ ltdrhfUt¸ b¸ fUb÷ttfUt‡; =wcu, ldhvtr÷tfUt mCtm= yb]; rmkn, fUe m÷ttn mu btlrmfU htn; rb÷tude, rfUme ytgtusl b¸ mrˆbr÷t; ntulu
ceYmme fUh awfUe nÓ> c\zu vw∫t ct; gn ni rfU yvlu 90 JMo fUe rlr¥t; nwyt ni> gu mCe fUbo fUt yJmh rb÷tudt, NuM mbg NwC ni>
ht∆tuágtb mtnw, htbfwUbth lwrlgt, sgåfUtN vtkzug, yrCse; lt:, NkfUh ati∆the, Ctu÷tt …Jt÷tt, nrhåmt= fUb÷tuN rmkn fUe =tu vw∫tJ∆twYk rågt ytgw b¸ Ju fUCe cebth lnÈ nwY =ceo atg ctdtl b¸ ne mˆvqKo
htsCh, rJsgt …Jt÷tt, v™tt C’tatgo, bleM vtkzug, yrb; hksl =tm ytr= mrˆbr÷t; :u> fUtgoNt÷tt fuU fwkUC&- vrhrÙ:r;gt¸ b¸ mw∆tth ntudt, rlse rs=kde b¸ mwF fuU mt∆tl
rmk n YJk r=‘gt rmk n f{ b N& :u> RmfuU veAu WlfUt mkgrb; rfUgu stg¸du> mw÷tC nt¸du, ∆tl fUt mwyJmh åtπt ntudt, btl mˆbtl vhfU fUtgo ntukdu,
y‡; b¸ rJrN≥ cwrıseJe ÷tÃberlJtm fU÷tJth lu rJrC™t rJMgt¸ vh åÙ;tJ åÙ;w; rfUgt, rsmu mJomˆbr;
mu ylwbtur=; rfUgt dgt> ∆t‡gJt= “ttvl nrhbtunl htsCh lu rfUgt> vt:hfUt‡=e b¸... ∆ttrbofU CtJlt W¿v™t ntude>
bel&- W™tr; fUt mwyJmh rb÷tudt, ytr:ofU ådr; fUt Ctdo åNÙ;
bwSmuu Ce bk∫te lu bt‚du :u..... Y÷tytRome Ysu‡x... rvv÷ttdtu÷t, vr:le, at‚=bthe, aˆvtct\ze, fUtufUe:÷t, bu=÷te, rmvlswhe, r∫tbxe, ntudt mbÙgtyt¸ fUt m‡;tuM slfU mbt∆ttl ntudt, htslir;fU rf{gtfU÷ttUVuU
fUt cebt fUˆvrlgt¸ mu rJáJtm WX;t st hnt ct÷twhc‡=, ciXtFt÷t, m÷tdtuRo, nt:eFeht, Ratrc÷t, yt=bxe÷tt, cwc{eDtx ytr= b¸ rJNuM ¡ra hnude>
åtkdK b¸ gtud dw¡ lu fUnt rfU Cth; ÙJtrCbtl gt∫tt Nw¡ ntu;u ne ni> Rm ∆ttuFt∆t\ze fuU fUtkz b¸ Y÷tytRome fuU atg ctdtlt¸ b¸ =irlfU nlwbtlat÷temt fUt vtX åthˆC ntu dgt RmfuU y÷ttJt å¿gufU mmkvfoU mq∫t& flgtur;M, Ju=, ;k∫t, bk∫t fUu “tt;t
C{≥tatrhgt¸ fUe W÷txe rdl;e Nw¡ ntu dRo ni> =uN fuU 624 rs÷tu zuJ÷tvbu‡x yr∆tfUthe Ce mk=un fuU Duhu b¸ yt mπttn mCe atg ctdtlt¸ b¸ m¿mkd fUt ytgtusl Ce ntu hnt ni> mtπttrnfU m¿mkd b¸ NtÙ∫te Dlágtb vt„zug-M-9435431931
ÙJtrCbtl gt∫tt fuU mt: sw\z dY nÓ> C{≥tath fuU bwÊu vh å∆ttlbk∫te hnu nÓ, ¢gt¸rfU rclt WlfuU mnbr; fuU Yumt cnw; yÂAe mkœgt b¸ ÷ttud Ctd ÷tu hnu nÓ> m¿mkd b¸ nlwbtl at÷tem vtX fuU y÷ttJt
blbtunl rmkn J htnw÷t dtk∆te mu rb÷t awfuU nÓ ytih =tult¸ lu;tyt¸ lu
btlt rfU C{≥tath ahb vh ni> W∆th, v;ksr÷t gtudveX fuU bntbk∫te
ytatgo ct÷tf]UÌK lu Ce dw¡cth fUtu nrh≈th b¸ gtud dw¡ ctct
zwÀjefuUx fUtb fUhlt mkCJ lnÈ ni> nrfUbwÊel dtkJ fUe rJrC™t mbÙgtyt¸ fuU cthu b¸ aato ;:t WmfuU mbt∆ttl fuU Wvtgt¸ fuU cthu b¸
lu rmVoU fUtAt\z rs÷tu b¸ ne lnÈ cr÷fU chtfUDtxe ra‡;l rfUgt st;t ni> atg ctdtl rlJtrmgt¸ fUu ytd{n vh bwœg mkgtusfU r=÷tev Cth; C{bK fUhlu Jt÷tu
fuU rJrC™t R÷ttfUt¸ b¸ Ce cebt fUhJtgt ni, gu mCe fwUbth lu ylufUt¸ atg ctdtl b¸ åJtm rfUgt> d{tbmCt b¸ flgt=t mu flgt=t mkœgt b¸
htb=uJ fuU ythtuv fUe vwr≥ fUe> ytatgo ct÷tf]UÌK lu W˙thtFkz mhfUth
fuU YfU bk∫te vh mkÙ:t fUt fUtgo fUhlu fuU c=÷tu =tu fUhtu\z ¡vgu c;tih
÷ttud yvle-yvle vtr÷tme fUt mne fkUzeNl stllu ÷ttudt¸ lu Ctd r÷tgt> vt:hfUt‡=e åF„z fuU nh dtkJ b¸ vrhJ;ol fUe ÷tnh ÙvÌx
fuU r÷tY Y÷tytRome fUtgto÷tg fUe Ctd=ti\z ÷tdt r=FtRo v\z hne ni> ÷ttudt¸ fUt bltuc÷t YJk W¿mtn c\Z hnt ni> ÷ttudt¸ fUe ytNt ni rfU neht÷tt÷t =uJlt: mˆbtrl;
rháJ; btkdlu fUt mlmleFus Fw÷ttmt rfUgt ni> W‡nt¸lu fUnt rfU r=gu nÓ> nt÷ttkrfU ∆ttuFt∆t\ze fuU st‚a v\z;t÷t årf{gt nlbw; NrˇU fuU bt∆gb mu ytlu Jt÷tt mbg yÂAt ne ntudt> Rme rJáJtm fUtu bl b¸ sg∂e =uJ, fUtx÷teAtu\zt & 26 lJˆch Ntgk 7 csu ni÷ttfUt‡=e fUu
fUhec =tu mt÷t vn÷tu gn hfUb btkde dRo :e> gtudveX fuU bntbk∫te lu b¸ yCe ;fU fUtuRo YVUytRoyth =so lnÈ nwyt> r÷tgu nwY Cth; bt;t fUe muJt b¸ YfU ne -I;uht JiCJ ybh hnu btk, nb =el ath hn¸ ÙJgkmuJe mkdDx Imtr…lfUO lu Cth; C{bK fUhlu Jt÷tu neht÷tt÷t =uJlt:
rháJ; btkdlu Jt÷tu bk∫te fuU ltb fUt Fw÷ttmt ;tu lnÈ rfUgt> st‚a yCe sthe ni> lt hn¸O fUt mkfU÷v ÷tufUh fUtgofU˙tto yvlu =trg¿J b¸ h; nÓ> fUtu mˆbtrl; rfUgt> =evfU af{J;eo, fUtgofUthe mraJ fUe y∆gG;t b¸
YfU mCt ytgturs; fUe dge> ;¿v¥tt; mraJ lu ÙJtd; CtMK r=gt
ldh htsCtMt fUtgto‡Jg mrbr;, rN÷tah fUe 42JÈ ciXfU mˆv™t fUtkd{um lu rmVoU buht RÙ;ubt÷t ;:t neht÷tt÷t =uJlt: fUtu c∆ttRo =e> W‡nt¸lu =uJlt: Rm dtihbge gt∫tt
åu.mk., rN÷tah & ICth; mhfUth ådr; nwRo ni rfU‡;w yc Ce Jn fuU J]˙ttk; vh åfUtN zt÷tt> 2010 fuU 2 bRo fUtu btuxh mtRrfU÷t fUu
lu mkD mhfUth fuU htsCtMt rnk=e ÷tÃg åtπt lnÈ rfUgt st mfUt, rfUgt& NuFh mwbl
=tm dwπt ;:t ht≥[eg åtiëturdfUe rnk=efUhK fUh¸>OO
mkÙ:tl fuU fwU÷t mraJ mwNe÷t mrbr; fu U m=Ùg bt∆gb mu Cth; fUu 32 htflgt¸ fUt vrhC{bK fUh =uJlt: 39 y¢xqch
fuU åath-åmth nu;w nh ldh b¸ rsmfUe yvuGt fUe st hne :e> fwUbth fUtu W˙theg ytu\ZtfUh ;:t fUtgto ÷ tg fu U åbw F t¸ y:Jt vxlt, (mbt.Ys¸ m e)& yrClu ; t Nu F h mw b l fUt fUtk d { u m mu btu n Cd ntu fUtu ni÷ttfUt‡=e Jtvm vnw‚au> Rm yJmh vh mkÙ:t fuU ≈tht =uJlt: fUtu
IIldh htsCtMt fUtgto ‡ Jg mhfUthe fUtgto÷tgt¸ b¸ rn‡=e fUt vwÌvdwÂA å=tl fUh ÙJtd; rfUgt> år;rlr∆tgt¸ rN÷tah Yghvtu x o fu U dgt ni > vxlt vnw k a u Nu F h lu fUnt rfU fUtk d { u m W‡n¸ gq s rfUgt ni > Nu F h Wvnth å=tl rfUgt dgt> mCt b¸ v÷÷tJ ati∆tJe, hkse; DtuM, =evtksl
mrbr;OO fUe Ù:tvlt fUe ni> ldh ågtud c\Zt ni rfU‡;w yCe Ce cnw; vuvh rb÷t fuU Wv åck∆tfU sd=eN ÙxuNl åck∆tfU =uJtNeM =tm dwπt, mwbl lu vtxeo fuU å=uN lu;]¿J vh dwxctse fUt ythtuv ÷tdt;u nwY fUnt rfU C’tatgo, v™tt÷tt÷t DtuM, ctÀvt =tm, ;h•K vt÷t ;:t htKt af{J;eo
htsCtMt fUtgto ‡ Jg mrbr;, mt fUtb ykds u{ e b¸ ntu hnt ni> ÷tÃg =uJlt: lu vqJo ciXfU fuU fUtgoJ]˙t lex fuU fwU÷t mraJ mwNe÷t fwUbth, ÷ttufUmCt awltJ fu ct= W‡n¸ vtxeo lu Cq÷tt r=gt ytih rJm awltJ fuU WvrÙ:; :u>
rN÷tah fUe Ù:tvlt Rme fU\ze b¸ gn ni rfU mhfUthe fUtbfUts b¸ fUtu vw≥ fUh;u nwY Wmu v\ZfUh Cth;eg mult fuU ÷tur‹xl¸x fUlo÷t =tihtl ;tu gt= Ce lnÈ rfUgt> rxfUx ckxJthu b¸ WlfUe htg ;fU lnÈ ÷te
nwRo ni> lhtfUtm fUe ciXfU rN÷tah bltus fwUbth ÷t¸fUt, mu‡x[÷t cÓfU dRo> Wˆbe=Jtht¸ fuU agl vh mJt÷t WXt;u nwY NuFh lu fUnt rfU mne
Nnh b¸ RmfuU r÷tY ågtm rfUgt
bq÷t rxÀvK ytih åt¡vK fuU r÷tY
rn‡=e fUt ne ågtud ntu ytih gne
mwltgt>
bwœg yr;r: fuU ¡v b¸ ytVU Rkrzgt fuU htsCtMt yr∆tfUthe å¿gtrNgt¸ fUt agl lnÈ ntulu mu fUtkd{um fUtu Wˆbe= fuU bw;trcfU mex¸
∂u≤ gwJt mkdXl lunh• gwJt
dgt ytih Rme fuU ylwmth mrbr; mkrJ∆ttl fUe bq÷t CtJlt fuU htsCtMt rJCtd dwJtntxe fuU bnt=uJ xtuÀvtu< hc\z ctuzo fuU Wv lnÈ rb÷t¸de> vxlt mtrnc ÷ttufUmCt mex mu fUtkd{um fuU rxfUx vh rvA÷tt
fUe 42JÈ ciXfU fUt ytgtusl
ytuYlseme vrhmh ∂efUtult b¸
ylw¡v ntudt>
bkatmel y∆gG dti\zt
mntgfU rl=uNfU rb∂ lu fUnt rfU hc\z W¿vt=l ytgwˇU Ym htsl, awltJ ÷t\z awfuU NuFh l fUnt rfU yc fUtkd{um b¸ W‡n¸ hnlu fUe RÂAt lnÈ
IIvqJtuo˙th b¸ vrhJnl fUe mbÙgt mebt mwhGt c÷t fuU yh•K r;Jthe, ntu hne> s÷= ne Ju vtxeo Atu\zlu fuU cthu b¸ fUtuRo ykr;b rlKog ÷t¸du>
fuU‡={ ≈tht vwhÙf]U;
rfUgt dgt ni> ldh htsCtMt fUtu ytuYlseme fuU mk=ev ytgo, fUtuRo lRo ct; lnÈ ni> rVUh Ce Cth;eg seJl rcbt rldb fuU htsler;fU dr÷tgthu b¸ a÷t hne aatoyt¸ fuU bw;trcfU NuFh mwbl fUe sg∂e =uJ, fUtx÷teAtu\zt & lunh• gwJt fuU‡={ fuU ;n; ∂u≤ gwJt mkdDl
fUtgto‡Jgl mrbr;, rN÷tah fuU y∆teGK yrCgk;t, fUtgofUthe rJatht¸ fUt yt=tl-å=tl rJsg vxJt, fuU.se.Yb.∂e∆th, ls=erfUgtk nt÷t fuU r=lt¸ b¸ bwœgbk∫te le;eN fwUbth mu c\Ze ni> htflg b¸ ;:t gwJt lu;tyt¸ fUtu vwhÙf]U; rfUgt dgt> lunh• gwJt fuU‡={ ni÷ttfUt‡=e
fUtgofUthe y∆gG YJk rn‡=wÙ;tl y∆gG ;:t bntåck∆tfU ztp0 ytJágfU ni > Rm ci X fU b¸ rnk=e rNGfU, sJtnh lJtu=g =tuctht YlzeY fUe mhfUth cllu fuU c\Z;u ytmth fuU cea awltJ fuU NtFt ;:t ybhflgtur; ¢jc fuU ;¿JtJ∆ttl b¸ 24 lJˆch stlfUectsth
vuvh fUtphvtuhuNl r÷t0, fUtAt\z ytrFh b¸ WlfUt fUtkd{um mu btunCkd ntult btglu hF;t ni> aato ;tu gntk
=uJu‡={ fwUbth rmkn fUt ytuYlseme fUtgto÷tg åbwFt¸ fUe WvrÙ:r; rJët÷tg, fUhebdks, WMt rfUhK rmrlgh curmfU ÙfqU÷t b¸ lunh• gwJt fuU‡={ år;≤t r=Jm fuU mt: ct÷t
vuvh rb÷t, vtkad{tb fuU åCthe ;fU ni rfU Ju s÷= ne s=-gq fUt =tbl :tb ÷t¸du>
fuU rarfU¿mfU ztp0 rnbtkNw fwUfUhu;e, yrlJtgo ni , ;:trv yvu r G; fUágv, rnk=e rNGfU fuU‡={eg r=Jm Ce W¿mtn mu bltgt dgt> Rm yJmh vh fRo fUtgof{b ytgturs;
bwœg yr∆tNtme xe yth dti\zt lu htsCtMt rJCtd, dwJtntxe fuU WvrÙ:r; lnÈ hn;e> vwl& ytd{n rJët÷tg, ∂efUtult< htsuN r∫tvtXe, mkÙfUth Cth;e ≈tht mtkÙf]Ur;fU ytgtusl rfUgu dgu> bwœg yr;r: :u ni÷ttfUt‡=e fuU yr;rhˇU rs÷ttrîtfUthe, NuFh
r=ltkfU 8 lJˆch 2010 fUtu mntgfU rl=uNfU yNtufUh fwUbth ni ytv÷ttudt¸ mu rfU Rm ciXfU b¸ rn‡=e rNGfU fuU‡={eg rJët÷tg
ytgturs; mrbr; fUe ciXfU fuU sg∂e =uJ, ni÷ttfUt‡=e & fUtx÷teAtu\zt ytih ytmvtm fuU ÷ttudt¸ fUtu ÷tufUh hksl =uJ, ht≥[eg vwhÙfUth åtπt gwJt mkdXfU yÁ=w÷t Awhntl c\zCwRogt>
rb∂ fUt fUtAt\z vuvh rb÷t fuU Wv ytv yJág WvrÙ:; nt¸> htsCtMt btrmbvw h -=u J u ‡ ={ ÷ttJrKgt,
yJmh vh mCe fUt mnMo ÙJtd; at÷tobt¢mo nt.mu. ÙfqU÷t b¸ mkÙfUth Cth;e ≈tht YfU mtkÙf]Ur;fU fUtgof{b RmfuU y÷ttJt lu.gw.fuU. fuU htbu‡={ C’tatgo, dktJ vkatg; mCtvr; ;:t
åck∆tfU (btmkfUtmu) sd=eN rn‡=e fu U åath-åmth nu ; w mkÙf]U; rNGfU, fuU‡={eg rJët÷tg,
rfUgt ytih fUnt rfU ytv mc fUt ytgtusl rfUgt dgt> fUtgo¢b b¸ NtÙ∫teg mkde; år;gturd;t, Csl y‡g môtlJ]k=> Rm yJmh vh rJrC™t mkdXlt¸ fuU år;rlr∆tgt¸ fUtu
=uJlt: ;:t vuvh rb÷t fuU mntgfU RÂAtNrˇU ytJágfU ni> ytv vtkad{tb htsfwUbth, rnk=e rNGfU år;gturd;t, l]¿g år;gturd;t ;:t ra∫tfU÷tt år;gturd;t fUt ytgtusl
stl;u nÓ rfU mhfUthe fUtbfUts b¸ Ymse ra;hksl÷tt÷t lu rN÷tah r;btne ådr; rhvtu x o yJág fuU.rJ. ∆tti÷tauht lu Ce yvlt rfUgt dgt :t> bwœg yr;r: fuU h•v b¸ chtfUDtxe mkÙfUth Cth;e fuU vwhÙfUth å=tl rfUgt dgt> y÷tdtvwh IdKbwrˇU mkÙ:tO fUtu ∂u≤ gwJt
rn‡=e fuU ådtbe ågtud fuU Gu∫t b¸ Yghvtuxo fuU ÙxuNl åck∆tfU =uJtNeM rCsJtY‚ > ytv fk U Àgw x ht¸ fUt JˇU‘g åÙ;w; rfUgt> mkdXl fuU h•v mu mˆbtrl; fUh;u nwY =m nsth h•vgu fUt aufU å=tl
mraJ mwCtM C’tatgo, mˆbtrl; yr;r: rlbo÷t ytatgo ;:t rfUgt dgt> =rGK ntR÷ttfUt‡=e gwJt Yu¢gbka mn-mˆvt=fU mwrVUgtl
gwr:fUt=˙t crlfU WvrÙ:; :u> rJrC™t Ù;h vh ytgturs; år;gturd;tyt¸
rmrÊfUe c\zCwRogt fUtu gwJt lu;t fuU h•v b¸ mˆbtrl; fUh;u nwY vt‚a
W˙th vqJo mebt‡; hu÷tJu fUt vrhKtb Ce DturM; rfUgt dgt>
nsth h•vgu fUt aufU å=tl rfUgt dgt>
(rlbtoK mkÙ:t) fUt÷ttRlAtu\zt ctdtl ∂rbfUt¸ fUtu ntr=ofU NwCfUtblt J c∆ttRogt¸ fuU mt:
xu„zh rJ“trπt mkœgt & rlbtoK/se-me/Y-su/2010/lJˆch/01 W‡ne fuU sbel mu nxtlu fUt M\zgk∫t
ylwCJe J mwœgt; XefuU=th mkÙ:t mu rlˆlr÷trF; fUtgtu¯ nu;w rm÷tc‡= r÷tVUtVuU b¸ bwˇU xu„zh åu.mk.,rN÷tah & fUt÷ttRlAtuz\ t d{txk (YYmytu) htlt ctuht lu c\ze
fuU 91, 103 =td fuU y‡;do; htrN ÷tufUh mhfUthe Ftm sbel
ytbkr∫t; rfUgt st hnt ni> rJrC™t R÷ttfUt¸ b¸ hnlu Jt÷tu Jt÷tu
ntrÙvx÷t htuz, rN÷tah-788 004 (ymb)
fUtu ∆tlvr;gt¸ fUtu mtÓv r=gt ni>
xu„zh mkœgt & Wvbwœg yrCg‡;t/rlbtoK/Y-su/mtRz x[ul/rhxurlkd Jt÷t/2010/02 ∂rbfUt¸ fUtu yJi∆th•v mu nxtlu fUt Rlfu U fUthltbt¸ fu U a÷t;u =qhCtM& 264689, (M) 9435073213
M\zgk∫t a÷t hnt ni> Rm M\zgk∫t b¸ fUt÷ttRlAtu\zt d{tkx fuU 91, 103 A HOUSE OF INDUSTRIAL & DOMESTIC
fUtgo fUt rJJhK & yh•Kta÷t mu yth.Yl.ve.ytu. ÙxuNl fuU cea meYa 2/000 rfUbe mu 21/610 rfUbe fUtXeDtu\zt mrfoU÷t yr∆tfUthe Ce lkch =td fuU mhfUthe sbel ELECTRICAL GOODS
(bhˆb; fUhlt) ;fU yh•Kta÷t mu rsrhctb ÙxuNl fuU cea ybtl vrhJ;ol mu sw\zu fUtgo fuU mt: rb’e Ntrb÷t nÓ> fUtAt\z d{tbeK rJfUtm vh hnlu Jt÷tu ctdtl ∂rbfUt¸ DEALS IN :
vrhM= lu ythtuv ÷tdt;u nwY fUnt fUtu cu=F÷t fUh r=gt stgudt> • Larsen & Toubro, • Bharatia Cuttler Hammer, • Siemens, • Havells,
fUe fUxtRo, rhxurlkd r=Jt÷t fUt rlbtoK, mtRz z[ul J y‡gt‡g mˆcr‡∆t; fUtgo> ni mhfUthe rlgb-ler; fUtu ykdqXt =qmhe ytuh Wm Ù:tl mu ∂rbfUtu • Plaza, • Philips, • Bajaj, • HPL, • Raymond Dr Beck Varnish, •
Anchor Switch & Accessories, • Tullu & Centifugal Pump Spares, •
mkCtrJ; ÷ttd; & 1,91,93,140/-, yrd{b htrN & 2,45,970/- r=FtfUh fUtXeDtu \ z t mrfo U ÷t fUtu nxtlu fuU r÷tY ht; fuU yk∆tuhu Motor Winding Wire, • Heating Element, • Fan Spares, • H.T. & L.T.
yr∆tfUthe fUtlqldtu sgak= rmkn, b¸ Xefu U =th ∂rbfUt¸ vh Line Materials, • Transformer Materials & • Panel Accessories.
fUtgo vqKo;t fUe mbgtJr∆t & 03 (;el) bnelt mntgfU muxu÷tbu‡x yr∆tfUthe y¿gtath fUh hnu nÓ>
xu„zh vuvh fUt bq÷g & h•0 5000/- ytih h•0 5500/- hrsÙxzo vtuÙx fuU ≈tht Please Contact Goods Carrier
xu„zh sbt fUhlu fUe ;theF J mbg & 29/11/2010 mu 06/12/2010 fuU 14.30 csu ;f SHREE INDIA
MANIPUR
xu„zh Fw÷tlu fUe r;r: J mbg &U Wvbwœg yrCg‡;t/rlbtoK/>>>/rN÷tah fuU ytrVUm b¸ r=ltkfU
( FLAT OWNERS &
TEA ESTATE
09/12/10 fUtu 11.00 csu>
TRANSPORT CONTRACTORS ) Drink Manipur Tea
xu„zh =Ù;tJus Wvbwœg yrCg‡;t/rlbtoK/>>>/ rN÷tah J Wvbwœg yrCg‡;t/rlbtoK/>/ ÷ttˆcrzkd mu åtπt
Head Office :- Bilpar Road, Near Grave Drink Ruttonpore Tea
fUh mfU;u nÓ> Yeard, Silchar Drink Derby Tea KAMLESH SINGH
Yl YVU hu÷tJu fUe fU‡Ùx[¢Nl JucmtRx www.nfrlyconstruction.org mu rJÙ;trh; xu„zh rJJhK Guwahati Office : Kumar Para Panch Ali, Drink Pathini Tea Director
stl mfU;u nÓ> Wvbwœg yrCgk;t/rlbtoK/>>> Solapara Paltan Bazar,Old Rajdeep Travels
YlYVU hu÷tJu, rN÷tah MANIPUR BAGAN, HAILAKANDI PHONE .( 03844)
Counter, House No-62
82423/ 82425 “GOVIND BHAWAN” NATIONAL
Cth; fuU ht≥[vr; fUe ;hVU mu Guwahati Phone : 9864109781 HIGHWAY (NEAR SOUTH POINT SCHOOL SILCHAR
H.O Ph : 9401542716, 9954239946 . 788005 . CACHAR, ASSAM Manipur Tea Co. Pvt.Ltd
YfU bwÙfUtl fuU mt: d{tnfUt¸ fUe muJt b¸ ;¿vh Continental Chamber (4th Floor)15A,Hemanta Basu Sarani Kolkata
cw∆tJth (24 lJˆch 2010) v]≤ 4
* YfU fUc{ vh ctuzo ÷tdt :t - gnt‚ vh YfU mÂat =tuÙ;, YfU
rn÷t dRo fUerJgt¸ fUe c÷÷tuctse ÙJtbe lu mturlgt fUtu Ce ÷tvuxt Àgtht Rkmtl ytih YfU cnt=wh Cth;eg mtugt nwyt ni>
=tuÙ; lu yvlu bt:u vh nt: bth;u nwY yvlu rb∫t mu cw=cw=t;u nwY
mbt.Ys¸me& =unht=ql sl;t vtxeo fuU y∆gG mwc{b„gb ÙJtbe lu yc 2 fUnt - n= ni gth! slmkœgt dsc fUe ;use mu c\Z hne ni> YfU
ltdvwh,(mbt.Ys¸me)& ;us d¸=cts Ym. ∂emk; ytih RoNtk; Nbto fuU ct= rÙvlh å“ttl ytuSt lu Ce bunbtl se Ùvu¢x[b Dtuxt÷tu fUe s= b¸ fUtkd{um J gqveY y∆gG mturlgt dtk∆te fUtu Ce
xeb ‡gqse÷tÓz fuU c÷÷tuctst¸ fUtu ltfUt¸u alu acJt r=Y> C{bKfUthe ‡gqse÷tÓz xeb lu Cth; fuU rF÷ttVU gntk ÷tu ytY ni> W‡nt¸lu ythtuv ÷tdtgt rfU vtilu =tu ÷ttF fUhtu\z ¡vgu fuU 2se
ne fUc{ b¸ ;el ;el fUtu =VUltlt v\z hnt ni>
mk;ht¸ fuU Nnh b¸ åthkC nwY ;emhu YJk ykr;b xuÙx bia fuU vn÷tu r=l 148 hlt¸ vh mt; rJfuUx dJt r=Y :u> Ùvu¢x[b Dtuxt÷tu b¸ 60 nsth fUhtu\z ¡vgu Dqm ctkxe dRo rsmb¸ ath ÷ttud
gr= sume htRzh (59) ytih bifUw ÷tb
ltct= (34) lu mtnm lnÈ r=Ftgt
rnÙmu=th :u> Rm Dqm b¸ mturlgt dtk∆te fUe =tu cnlt¸ fUt rnÙmt 30-30
år;N; ni> 10. slv: fUtu Dtuxt÷tu fUt f¸Uä rck=w c;t;u nwY W‡nt¸lu fUnt rfU
mw‡=h bltuCtJt¸ Jt÷te yıw; åub fUntle
ntu;t ;tu fUerJgt¸ fUe nt÷t; ytih Ce å∆ttlbk∫te mcfwUA stl;u nwY Ce bwfU =NofU clu hnu> Ùvu¢x[b btb÷tu vhb w k c R o fUe JfUt÷t;
Fhtc ntu;e> xtpm se;fUh vn÷tu mwåeb fUtuxo b¸ yd÷te mwlJtRo mu vn÷tu yvlu Dh ythtb fUhlu =unht=ql (mbt.Ysu.) fUh;t ni >
c÷÷tuctse fUt ViUm÷tt fUhlu Jt÷te & vn÷tu V{ub
vnwkau ÙJtbe lu v∫tfUth Jt;to fuU =tihtl 2 se btb÷tu b¸ fUtkd{um lu;]¿J vh fURo
Jn yd÷tu
fUeJe xeb fUe rÙ:r; YfU mbg cun= mu ytrFhe
ythtuv ÷tdtY> ÙJtbe lu =tJt rfUgt Rm Dtuxt÷tu b¸ Dqm fuU ;tih vh ctkxu dY
cthn mt÷tt¸
Fhtc :e> bt∫t 53 hl fuU fwU÷t V{ u b ;fU
60 csth fUhtu\z ¡Àtgu fUt =m år;N; rnÙmt vqJo mkath bk∫te Y.htst fUtu
;fU yvlt
ÙfUtuh vh WmfuU NeMo vtka c÷÷tucts dwstrhN
dgt> 30 VUem=e rnÙmu=the ;rb÷tlt\zw fuU bwœgbk∫te Yb. fU¡Ktrlr∆t fUtu
W÷÷ttm
vJur÷tgl ÷ttix awfUu :u> RNtk; lu htpm ytih 30-30 år;N; rnÙmu=the mturlgt dtk∆te fUtu =tu cnlt¸ ltrzgt ytihrfUme st=q cltY hF;t
fUe ;hn sthe
ylwÌfUtfUtu dgt ni> nt÷ttkrfU RmfuU fUtuRo =Ù;tJuse mwcq; Wv÷tÁ∆t lnÈ
ni , ÷tu r fUl
xu÷th fUtu 20 scrfU fUπttl zurlg÷t
hn;t ni >
fUhtY> ÙJtbe lu å∆ttlbk∫te mu ylwhtu∆t rfUgt ni rfU yburhfUt mu Ùvu¢x[b
÷ttath
rJxtuhe fUtu ;el hl fuU gtud vh ytWx
rVU÷b Yumt
btb÷tu b¸ nwY ÷tul=ul fUt rhfUtzo Ce bkdtgt stY> mt: ne W‡nt¸lu vqJo bk∫te
rsk=de Wmu
rfUgt> fuUl rJr÷tgbml fUtu å“ttl
ctk∆t;e ni rfU
Y.htst fUe mwhGt fUe btkd Ce å∆ttlbk∫te mu fUe ni> WlfUt fUnlt :t rfU Y.
Rm fU=h
ytuSt lu rclt fUtuRo hl cltY mnJtd ;tu\z;e ni rfU
fuU nt:t¸ fiUa fUhJtgt> Rmmu vn÷tu htst fUe mcmu yÂAe mwhGt ;Ce ntu mfU;e ni sc Jtu su÷t b¸ nt¸ gt rVUhnb yv÷tfU
W‡n¸ ntWm yhuÙx rfUgt stY> ÙJtbe lu htst fUe mwhGt fUtu ÷tufUh r÷tFev=o vh a÷t yrFhfUth
rJvGe xeb fuU m÷ttbe c÷÷tucts
rxb birfkUxtuN ath ytih btrxol dwrÀx÷t hne Dxltyt¸ fUtu =uF;u hn;u ni> RkxhJ÷t Ce yltgtm Jn RÂAt bw¿gw fUe btkd fUh;t ni> ymt∆g htudt¸ ytih
raËe fuU sJtc b¸ å∆ttlbk∫te fUe ytuh ytY v∫t fUtu Ce mtJosrlfU rfUgt>
An hl cltfUh Ntk;tfwUbthl ∂emk; Rm v∫t b¸ fUnt dgt ni rfU Y. htst fUtu WÂa Ù;heg mwhGt =e st hne ni ÷td;t ni> dwstrhN b¸ bltuCtJltyt¸ fuU mt: YfU ÷ttathde mu bwrˇU fUt ykr;b bti; ntu mfU;e ni, ÷turfUl
rJath ni rfU ¢gt ver\z; ‘grˇU fUtu RÂAt b]¿gw fUt =uN b¸ RÂAt bw¿gw fUe Rsts; lnek =e st mfU;e>
ytih Ùvu¢x[b ze÷t fuU vtm nÓ> Rm btb÷tu b¸ yhc =uNt¸ fuU ykzhJ÷zo fuU
fuU rNfUth clu :u> Cth; fUe ytuh mu
yr∆tfUth rb÷tlt atrnY? dwstrhN YfU yÿw; åub yvlt seJl R:ul fUtu mbrvo; fUh awfUe mturVUgt
÷ttud Ce Ntrb÷t nÓ> htst fUe n¿gt fUh Ju mcq; rbxtlt atn¸du> C{≥tath fuU
yc ;fU ∂emk; ytih RNtk; Nbto ytih
fUntle ni, rsmu R:ul ytih mturVUgt lu mtfUth rfUgt ytrFhfUth WmfuU r÷tY Jh=tl mtrc; ntu;e ni>
rF÷ttVU ctct htb=uJ bwrnb b¸ mngtud fUhlu vh Ce Fw= fUtu ;igth c;tgt>
å“ttl ytuSt lu =tu-=tu rJfuUx SxfuU
ni> gn NtherhfU ytih btkm÷t åub lnÈ ni> nb mCe rlCoh;t ytih mbvol mu åub vi=t ntu;t ni> rsk=tr=÷t
nÓ> yk; b¸ nhCsl lu sbfUh Fu÷t
hnu sume htRzh fUtu a÷t;t fUh Cth;
fUtu bn¿JvqKo mVU÷t;t r=÷tt =e>
å∆ttlbk∫te sJtc ¢gt¸ lnÈ stl;u ni rfU R:ul fUtu d=ol fuU leau ÷tfUJt (¢Jtz[tu R:ul vqhe ;hn mu mturVUgt vh rlCol ni ytih mturVUgt
À÷tursgt) bth dgt ni> Wmu ;tu gn Ce Ynmtm lnÈ fUtu yvlu =wFe =tkv¿g mu rlfU÷tlu fUt YfU bfUm=
ntu;t rfU Wmlu fUc b÷t-bq∫t ¿gtdt> YfU =wDoxlt fuU rb÷t dgt ni> =tult¸ fUt ytr¿bfU åub ¡ntle ni> Ckmt÷te
ltdvwh b¸ ce;u fwUA r=lt¸ mu cubtimb
ctrhN ntu hne ni> Rm Jsn mu rJ=Co
=u;u& mwåeb fUtuxo ct= =tu mt÷tt¸ fuU yÙv;t÷tt¸ fuU a¢fUh fuU ct= R:ul Ùv≥ fUh;u rfU R:ul fUt ytrFh b¸ ¢gt nwyt? ÷turfUl
rcÙ;h ytih £e÷t augh ;fU merb; yvle rsk=de ¢jtRbu¢m b¸ R:ul fuU bi÷ttuz[tbirxfU Ùvea fuU ct=
rf{fuUx mkD fUt bi=tl fUtVUe de÷ttlRo r=÷÷te,(mbt.Ys¸me)& mwåeb fUtuxo lu 2se Ùvu¢x[b Dtuxt÷tu fUtu fUtu ÙJefUth fUh ÷tu;t ni> gn rsk=de fUtu r=÷t mu selu =NofU ylwbtl ÷tdt mfU;u nÓ rfU ¢gt nwyt ntudt?
:t> rsmfuU fUthK bia CtuslfUt÷t ÷tufUh å∆ttlbk∫te blbtunl rmkn fUe CqrbfUt vh Ce mJt÷t F\zu fUh r=Y
fuU ct= Nw¡ nwyt> Rm bia b¸ Cth; nÓ> y=t÷t; lu vqAt ni rfU Rm Dtuxt÷tu b¸ f¸Uäeg =qhmkath bk∫te Y htst bt.y.mk Ù :t fUe Ntkr;vqJofU mˆv™t nwyt Ro=tu¿mJ
fUe ytuh mu aturx÷t sneh Ftl fUe fUtu ÷tufUh WXlu Jt÷tu mJt÷tt¸ fUt å∆ttlbk∫te sJtc ¢gtuk lnÈ =u;u nÓ>
sdn RNtk; fUtu xeb b¸ Ntrb÷t rfUgtmwåeb fUtuxo lu Rm Dtuxtlu mu sw\ze sl;t vtxeo fuU y∆gG mwc{—„gb
÷tFevwh fUbuxe drX;
dgt ni> ÙJtbe fUe gtrafUt vh mwlJtRo fUh;u nwY gn mJt÷t WXtgt> ÙJtbe lu åu u . år;Ju = l & fUtAt\ z btlJ
y=t÷t; b¸ gtrafUt =tgh fUh yr∆tfUth mk Ù :t fu U ÷tFevw h
Cth; mkath rldb r÷trbxuz (ceYmYlY÷t) htst fuU rF÷ttVU bwfU=bt a÷ttlu ytkar÷tfU mrbr; fUe JtrMofU mCt
fUe Rsts; =ulu fUe btkd fUe :e> rJd; 14 lJˆch fUtu ÷tFevwh b¸
(Cth; mhfUth fUt YfU Wvf{b)
y=t÷t; lu fUnt rfU å∆ttlbk∫te fUe nwRo> mrbr; fuU mCtvr; h:e‡={
bntåck∆tfU fUtgto÷tg, E-10 B rcr÷zkd, ;emhe bkrs÷t, ZtfUtRov’e, rN÷tah-1 IawÀve ytih rlrÌf{g;t mu nb akä htg fUe y∆gG;t b¸ nwgu Rm
rJ“ttvl nihtl-vhuNtl nÓ> ÙJtbe lu 2se ci X fU b¸ fu U ‡={ e g mrbr; fu U
ceYmYlY÷t rN÷tah YmYmY WvCtuˇUtyt¸ fUtu ceYmYlY÷t fuU rJrC™t W¿vt= ytih muJtyt¸ fUtu Wv÷tÁ∆t fUhtlu nu;w cexeYm fuU Ùvu¢x[b Dtuxt÷tu fUtu ÷tufUh 2008 mCtvr; Y.RhtJ; rmkn m=Ùg
rlfUxJ˙teo rlˆlr÷trF; dtkJt¸ b¸ zeYmY (ztghu¢x mur÷tkd Ysu‡x) rlgwˇU fUhudt> rJNuM h•v mu Rl dtkJt¸ mu mkckr∆t; RÂAwfU b¸ ne å∆ttlbk∫te fUtu raXXe r÷tFe ÷ttufUlt: =uJhtg WvrÙ:; :u> sg∂e =uJ, fUtx÷teAtu\zt & 17 lJˆch fUtu ni÷ttfUt‡=e rs÷tu b¸ RÙjtb
:e ÷turfUl å∆ttlbk∫te lu RmfUt fUtuRo
y«gr:ogt¸ mu ylwhtu∆t rfUgt st;t ni rfU W÷÷turF; YmzeR/Ymzeytu mu ytJu=l åv∫t åtπt fUh¸> fuUJ÷t Wr÷÷trF; dtkJt¸ b¸ fUtb fUhlu sJtc lnÈ r=gt> fUtuxo lu Rm vh mkdXl fuU bntmraJ ytRo rJltu= mbts fuU ÷ttudt¸ lu c\Z-a\Z fUh IRo=-W÷t-swntO fUt Chvqh ytl‡=
fuU RÂAwfU y«g:eo ne ytJu=l fUh mfU;u nÓ> mCe rlgb J N;u¯ ytJu=l åv∫t fuU mt: mk÷t…l cwfU÷tux b¸ =e dge nÓ> ytJu=l åv∫t fUnt rfU ytrFh å∆ttlbk∫te lu htst rmkn lu mkdXl mˆc‡∆te år;Ju=l WXtgt> mCe Ro=dtnt¸ ;:t stbt brÙs=t¸ b¸ nstht¸ =Noltr:ogt¸ fUe Ce\z
=uFlu gtu…g :e> IRo=O fuU W¿mJ fUt ltb mwl;u ne RÙjtb mbts fuU
sbt fUhlu fUe ykr;b ;theF 31 slJhe 2011 ni> ytJu=l v∫t YmzeR (seYmYb mu÷m) seYmYb btfuoUrxkd mu¢Nl fUtgto÷tg fuU rF÷ttVU fUthoJtRo fUhlu fuU r÷tY vtX rfUgt> ct= b¸ h:e‡={ akä ÷ttudt¸ b¸ YfU ÙVwU;eo W¿v™t ntu st;e ni, fR r=l ytdu mu ne RmfUe
seYbxeze, ceYmYlY÷t rN÷tah b¸ sbt rfUgt stgudt> yCe ;fU ¢gt¸ lnÈ fUnt> y=t÷t; htg fUtu mCtvr;, JfUe÷t Y÷t ;igtrhgt‚ Nwwh• fUh =u;u nÓ> Dht¸ b¸ mtV-mVUtRo fUhlt, lgu JÙ∫t Fhe=lt,
lu fUnt rfU mhfUth fUtu htst fuU bubtul rmkn fUtu mraJ cltfUh ÙJtr=≥ Ftlt cltlt R¿gtr= fUtgtu¯ b¸ swx st;u nÓ> Rm yJmh vh mCe
rlˆlr÷trF; cexeYm fuU rlfUxJ˙teo dtkJ&- rF÷ttVU ÷td hnu mCe ythtuvt¸ fUt mrbr; fUe lge fUtgofUthe mrbr; brÙs=t¸ b¸ NeN SwfUtfUh y÷÷ttn mu ytNeJto= btkd;unÓ> vqhu ni÷ttfUt‡=e
f{. cexeYm dtkJ WvrJCtdt¸ fu ltb sJtc =ult atrnY>
btrmbvwh d{tkx, btrmbvwh crdat, btrmbvwh->>, y=oJtr÷tfU Ymzeytuxe-1/rN÷tah fUt dXl rfUgt dgt> rs÷tu b¸ gn ¿gtinth W¿mtnvqJofU bltgt dgt> c\zu-cwswdtu¯ lu Ro=dtn
1. yh•Kta÷t
2. seheDtx seheDtx atg ctdtl->, ÷tt÷tvtle,lgt Fihtct= YVU.Je,CtdFt÷t YVU.Je. Ymzeytu(d{w.)/÷tFevwh ctdtlt¸ b¸ d{tb bkd÷t ylw≤tl fUe ∆tqb stfUh Ro= fUe NwCfUtblt åfUx fUe> W˙thvqJo Cth; fuU ytrbhu Nheg;
nsh; bti÷ttlt ;igcwh hnbtl c\zCwRogt lu ni÷ttfUt‡=e fuU fwUra÷tt Ro=dtn
3. htstctsth fUtbhkdt ctkz->,st÷tvwh->, ÷tur=gtAuht d{t‡x, gw.Ym.fUtbhkdtvwse vqJoJ;T åu.mk.,ytlevwh & ytrlvwh atg ctdtl rNJNkfUh …Jt÷tt, yh•K mtnw> r=dh bi=tl b¸ Ro= fuU lbts fUt mkat÷tl rfUgt> ÷tt÷ttctsth brÙs= b¸
÷tt÷ttl-IV,gw.Ym.÷ttCfUvth, auhkdtvwkse, ÷tt÷ttkdfUe;t ÷ttctuRytuh-> vqJoJ;T b¸ YfU÷t yrCgtl fuU ∂enrh m¿mkd ntu rfU Rm ctdtl fuU ÷ttud ctk…jt=uNe mwcn ytX csu Rbtb bti÷ttlt bwÙ;tfU ynb= lu lbts y=t fUhJtgt>
4. vi÷ttvw÷t mrbr; vqJtuo˙th fuU bt∆gb mu 16 DwmvirXgt¸ mu ∫tÙ; nÓ WlfUt W¿vt=
5. r=Jtl ÷tt÷ttkd d{tkx vqJoJ;T fUtx÷teAtu\zt b¸ ytn÷tu m™t; Jt÷t sbt; fUtu mCtvr; bti÷ttlt mtrhbw÷t
y¢xqch fUtu Nth=eg lJht∫t fuU r=lt¸r=l c\Z;t st hnt ni> Rmr÷tY nfU ÷tÙfUh lu fUtx÷teAtu\zt Ro=dtn bi=tl b¸ lbts fUhJtgt>
6. Ctkdhvth mtultvwh->, mtultvwh->>>, Ctkdhvth->, Ctkdhvth->> Ymzeytuxe->/rN÷tah Wv÷tÃg b¸ Rm JMo Ce htb÷te÷tt d{tbJtme nlwbtl at÷temt fUt vtX
8. lq;l htbldh rcltfUt‡=e->, rcltfUt‡=e->>, ÷tFevw h d{tkx, fUπttlvwh-VI Ymzeytu xe->>/rN÷tah fUe mˆvqKo ÷te÷tt å=rNo; fUe dge> fUhfuU ldh vrhf{bt fUh;u nÓ ;trfU
stu ÷tdCd YfU btm a÷te ytih ymwh rlfU‡=l bntc÷te nlwbtlse
ht≥[eg mkJt= r=Jm vtr÷t;
9. c\zgt∫ttvwh atk=vwh->, atk=vwh->>, akt=vwh->>>, c\zgt∫ttvwh Ymzeytuxe->/rN÷tah
Wmb¸ å¿gufU r=l åt;& 4 csu mu ne CˇUt¸ fUe mntg;t fUh mf¸> åu.år;Ju=l & ÷tFevwh åum ¢jc fUe ytuh mu 16 lJˆch fUtu ÷tFevwh
10. rcnt\zt ctsth rcnt\ztctsth-V,rcnt\ztctsth-VI,rcnt\ztctsth-VII,rcnt\ztctsth-VIII Ymzeytuxe->/rN÷tah 7.30 csu ;f nlwb; NrˇU stdhK U¢gt¸rfU DwmvirXgt¸ fuU yt;kfU fuU ytdu Fturhg÷t fUˆgwrlxe nt÷t b¸ ht≥[eg mkJt= r=Jm bltgt dgt> mCt fuU
11. cwh•kdt cwh•kdt-I, cwh•kdt-II, cwh•kdt-III, cwhkdt-IV vqJoJ;T nu;w Ud{tb vrhf{bt a÷t hne ni rsmb¸ Ntml-åNtml fUtb lnÈ yt hnt WÊuág vh ¢jc fuU mn-mraJ Dwhle rmkn lu ‘gtœgt r=gt> Rm yJmh
12. ÷tFevwh chu÷t;÷t->, chu÷t;÷t->>, brlvwh->, ÷tFevwh->>> YmzeR (d{wv)/÷tFevwh dtkJ fuU gwJt, brn÷ttYk ;:t cÂau ni> yCe nt÷t ne b¸ DwmviXe mbts vh bwœg JˇUt fuU ¡v b¸ btlJ yr∆tfUth mkÙ:t fuU mCtvr; h:e‡={ akä
13. dled{tb dled{tb->>>, rls VwU÷tcthe->>, ∂evwh->, dturJ‡=vwh-> Ymzeytuxe-1/rN÷tah de; fuU mt: mt: ∂ehtb sg htb, fuU ÷ttudt¸ lu rs÷ttr∆tfUthe nMobtunl htg WvrÙ:; ntufUh mkJt= r=Jm fuU mˆc‡∆t b¸ bn¿JvqKo JˇU‘g r=gu>
mCt fUt mkat÷tl ytRo rJltu= rmkn lu rfUgt>
14. dwb\zt f{udvtfoU cdeat, Fu÷tbt-VII, Fu÷tbt-VI, f{udvtfoU befUehvwkse YmzeR (d{wv)/c=hvwh sg sg htb fUt bntbk∫t fUe;ol Jtë fuUhu fuU cm fUtu s÷tt r=gt ;:t
15. nrhldh nheldh->, nheldh->>, xwfuUh d{tb, rls fUhe;efUh-> YmzeR (d{wv)/÷tFevwh gk∫tt¸ fuU Ùtt: dt;u nwY st;u nÓ> Rm ht;tct\ze :tlu b¸ Ce ;tu\z VUtu\z fUe
∆ttrbofU yrCgtl fUe vqKtonwr; :e> Rmr÷tY d{tbJtme ytmwhe
Nh;akä sg‡;e W=TDtxl mrbr; fUe ciXfU
16. s÷tt÷tvwh l;wlvwh d{tkx, fUhtcu÷te d{t‡x, hkdvwh, rls s÷tt÷tvwh YmzeR (d{wv)/c=hvwh åu.år;Ju=l & bntl Wv‡gtmfUth mbthtun fuU r÷tY rJd; 14 lJˆch
fUtr;ofU vqrKobt fUtu fUe dge rsmb¸ NrˇUgtk åc÷t ntulu fuU fUthK fwUA
17. fUt÷ttRol bWd{tb, c{t—K d{tb, C’ d{tb, zwbfUh vqJoJ;T YJk mtrn¿gfUth Nh;ak ä fUtu YfU mCt nwRo> gtuduN akä
nstht¸ CˇUt¸ lu Ctd r÷tgt> ∆ttrbofU fUh lnÈ vt hne nÓ> a’tu v t∆gtg sg‡;e W=T D txl c\ztRfU fUe y∆gG;t b¸ Rm ciXfU
18. b∆twhtbwF akzeDtx d{t‡x, fUtxehvwkse, VUxefUvwkse, =gt r=Nt vwkse YmzeR (d{wv)/W∆tthck= fUtgof{b fuU mkgtusfU Cwvu‡={ rb∂,
b¸ ytdtbe r=lt¸ b¸ ntulu Jt÷tu
19. vtld{tb akzeDtx->>>, vtld{tb->, vtld{tb->>, =gtvwh->
mtult ;w÷tt xe.R., Rkätd{tb xe.R., fwUˆCehd{tb xe.Ùxux, xefUhvth d{tkx
vqJoJ;T
vqJoJ;T
ht∆ttbtu n l htg ;:t yt£tgfU
dKvr; dtug‡=t, dtihe hrJ=tm,
ybtuD bkswhe fUe NtFt drX; fUtgof{bt¸ fUe h•vhuFt ;igth fUe
20. mt÷tdkdt dge>25,26 r=mˆch fUtu ytgturs;
21. :t÷ted{tb lw;l mwfUt vwkse, ltdtzwkdt ydÙ; ldh, :t÷ted{tb, xefU÷tvth cÙ;e vqJoJ;T ht∆tuágtb hrJ=tm ytih bndw htsCh Nrl C’tatgo, rN÷tah & rJÌKwrågt brKvwhe brn÷ttyt¸ fUe mtrn¿g, ntulu Jt÷tu =tu r=Jmeg fUtgof{b b¸
mkÙf]Ur; rJfUtm mkÙ:t ybtuD bkswhe rN÷tah fUe Yf NtFt UfUhebdks
22. rmkduhck= dwJtct\ze, btb=vwh, vt;ebtht xe.Ùxux, mecuhck= YmzeR (d{wv)/ W∆tthck= :u> WˇU fUtgof{b b¸ år;r=l mwcn b¸ 13 lJˆch fUtu drX; nwyt> RmfuU v¥tt; 20 m=Ùgtyt¸ fUe fUhebdks de;, mk d e;, l] ¿ g, fUntle
ytih Ntb mtbqrnfU nlwbtl at÷temt NtFt fUbuxe fUt dXl nwyt> lJdrX; fUbuxe fUe y∆gGt ht∆tthtle år;gturd;t, fUrJ;t vtX ytr=
23. W∆tthc‡= =wdtoldh-VI, =wdtoldh-IV, W∆tthck= vqJoJ;T fUt vtX Ce ntu;t :t> XefU gne rm‡nt, mraJ R‡=whuFt rm‡nt, fUtgofUthe y∆gGt ctm‡;e Nbto, Wvt∆gGt Ntrb÷t ni> gn fUtgof{b ∆ttuJthck=
24. dtumtRovwh =wdtoldh-I, =wdtoldh-IV, dtumtRovwh-IV vqJoJ;T fUtgof{b ahdtu÷tt atg ctdtl b¸ Ce Nt‡;t rm‡nt, mwNe÷t rm‡nt, mtkÙf]Ur; mraJ årb÷tt axseo, rb;t÷te ctdtl vtXNt÷tt b¸ ntude> YfU åum
25. fUtNevwh lq; l =gtvw h atifU, fUtNevw h d{tkx , lgtd{ tb, a„zeDtx-> vqJ oJ;T a÷ttgt st hnt ni> gnt‚ vh fUtgof{b rm‡nt R¿gtr= Ntrb÷t nÓ> rJrN≥ yr;r:gt¸ b¸ l‡= fwUbth rm‡nt, å=ev rJ“trπt fuU bt∆gb mu gn mbtath
26. yh•Ktck= ak z eDtx->>, yh•Ktck = atg ctdtl, btShd{ tb cÙ;e, fUtNevwh d{tkx vqJ oJ;T fUtu mkatr÷t; fUh hnu nÓ fuUNJ Jtrh, rm‡nt, mFe rm‡nt ;:t btlme rm‡nt WvrÙ:; :È> ;w÷tme rb∂ lu r=gt>
27. fwUˆCt ÷tt÷ttkdauht, zeselAuht d{tkx, btxeAuht atg ctdtl, Y÷tlAuht atg ctdtl vqJoJ;T
28. ÙJt∆tel ctsth dturJ‡=ldh->, =rGK btunlvwh-X, =.btunlvwh-XI, =.btunlvwh-VII Ymzeytuxe->>/rN÷tah ytRoY v]⁄Je fUtu nht-Cht ytih mw‡=h cltYk
29. lq;l ctsth lhrmknvwh->, lhrmknvwh->>, lhrmknvwh-IV, lhrmknvwh-V, vqJoJ;T
30. vt÷tkDtx h•¢le->, h•¢le->>, vlehbwF, bt÷twd{tb vqJoJ;T
31.
32.
sbt÷tvwh
fUaw=hb
sbt÷tvwh, ágtbahlvwh, lhtglvwh, CwJ‡zh
=rGK btunlvwh-V,=rGK btunlvwh-VI, fUaw=hb->, fUaw=hb->>
vqJoJ;T
vqJoJ;T
vgtoJhK fUe hGt-CrJÌg fUe mwhGt
33. fUπttlvwh fUπttlvwh->, chtb=t d{tkx, fUÀ;tlvwh-XIII, fUÀ;tlvwh-XVIII, vqJoJ;T
34. brlgthFt÷t ∆thbFt÷td{tkx, brlgthFt÷tatctrdat,ytlk=Ft÷tYVU.Je.,CwJlFt÷t YVU.Je. vqJoJ;T
35. nJtRo:tkd ÷ti÷ttvwh, nJtRo:tkd, V{¸aldh, atkleDtx vqJoJ;T
36. ∆ttu÷ttRo ctsth mt=td{tb, dwh•=gt÷tvwh, nt;÷tbtht YVU.Je., htbåmt=vwh vqJoJ;T
37. ;tuvFtlt ;tuvFtlt->, ;thtvwh->>, ;tuvFtlt->> Ymzeytuxe->/rN÷tah
38. ctkmfUt‡=e cäevth-IV, cäevth->>>, rls ctkmfUt‡=e->>, rls ctkmfUt‡=e->>> YmzeR(d{wv)/W∆tthck=
39. btu;eldh dkdtldh- VI, CwJl ldh -V , fwUmwbvwh, mtultvwh Ymzeytuxe->>/rN÷tah
41. rN÷tfwU\ze rm÷tfwU\ze, cthefUldh->> Ymzeytuxe-1/rN÷tah
42. ∂efUtult ytuYlseme nt;ehnth->, htFt÷tFt÷tuhvth->>, ∂efUtult, mt÷tAvht d{tkx vqJoJ;T
43. fUtxtFt÷t st÷tkdt-VII, vt÷ttu÷tvwkse xe.Ùxux, mt÷tdkdt YVU.Je, Atuxt mt÷tdkdt YVU.Je. Ymzeytuxe->>/rN÷tah
44. =q∆tvtr;÷t =q∆tvtr;÷t d{tkx, =q∆tvtr;÷t-VII, =q∆tvtr;÷t-VI YmzeR (d{wv)/W∆tthck=
45. =tuJthck= Atuxtst÷tkdt d{tkx, =tuJthck= d{tkx, =tuJthck= cÙ;e Ymzeytuxe->/rN÷tah
46. nt:eAtu\zt d{tkx b∆twhtvth d{tkx, nt:eAtu\zt d{tkx, bwh÷te∆th d{tkx, ÷tucwhck= YmzeR (d{wv)/W∆tthck=
47. =wdtofUtult ytRhkdbtht, =tuJthck=, rm÷tfwU\ze fiUˆv Ymzeytuxe->/rN÷tah
48. c\zF÷tt vtleAuht d{tkx, nhelAuht d{tkx, Wstl ldh, rls-c\zF÷tt-> vqJoJ;T
49. =ceo Y÷tlvwh atg ctdtl, =ceo atg ctdtl Ymzeytuxe->/rN÷tah MEGHALAYA CEMENT LIMITED Lohia House,M.G.Road, Fancy Bazar, Guwahati-781001,Tel:0361-
51. z÷tw htbvwh dtzuol, z÷tw d{tkx, fUt÷teldh dtzuol, fUt÷teldh -> YmzeR (d{wv)/W∆tthck= 2731183/85, Fax:0361-2731188, email:guwahati@topcem.in, Website:www.topcem.in

ÙJ¿Jtr∆tfUthe, åfUtNfU J bwäfU ∂e r=÷tev fwUbth ≈tht åuhKt Cth;e fUtgto÷tg bunhvwh rN÷tah-15 (ymb)mu bwrä; J åfUtrN; * mˆvt=fU ∂eb;e mebt fwUbth, Ph. & Fax (03842) 242633 (M) 94352-13512 preranabharati@ gmail.com