Está en la página 1de 48

]p-kv-X-I-w- aq-¶-v / e-¡w- H-¼-X-v/ 2007 amÀ-¨v- -/1428 kz-^À-

9
k-Zm-Nm-c-¯n-\v-
sIm-e¡- b-sdm-cp-¡p-¶h- À-
þD-kva- m³- ]m-e¡
- m-gn-

4 hm-b-\-¡m-cp-sS- kw-hm-Zw-
6 Xn-cp-sam-gn-
7 ]-{Xm-[-n-]À-¡v- ]-d-bm-\p-Å-Xv-
17 ChÀ Awt_-ZvI
- s
- dbpw ]qWq-eW
- n-bn-¡p-tam...?
þA-\nÂ- {]nw-tdm-kv-
21 hnimelnµp-Xzhpw kwL-]c
- n-hmÀ XmÂ]cy-§fpw
þ dPo-_v. F
-
31 ]cn-ip-² JpÀ-B\n-sâ k-hn-ti-j-X-IÄ-
þ inlm_v Iq-«nÂ
37 Fsâ ktlmZcnamcp-sS hgnIÄ
þ \m-C-a- _n.- tdm-_À-«v-
43 aX-¯n-s³d--X-\n-a-
þ tUm. sI. apl-½Zv kmPnZv
47 ssZhm-kvXn-Xzhpw imkv{X-tem-Is¯ ]pXnb hnhm-Z§
- fpw
þap-kvX^m X³hoÀ

Iq-Sn-¡m-gvN- - ....... 40
l \_n(-e)-bpsS IpSpw-_-¯n Ahn-izm-kn-Ifpw CtÃ?
l AÃm-lp- ]-W¡ - m-cpsS ]£-¯tÃ?
l AÃmlp kq¸À ]h-dm-sW-¦nÂ....
l JpÀ-B-\n hncp-²m-i-b-§-fp-Å-Xp-sIm-­tà aZvl_p-IÄ
]c-kv]c- h
- n-cp-²a- m-bXv?

Internet Edition: http://www.nicheoftruth.org/samvadam


Printed Published and owned by M.Mohammed Akbar. Printed at Screen Offset printers, Cochin-18. Published at Cochin-18.
Editor M.Mohammed Akbar, Niche of Truth, Kalabhavan Road, Cochin-18.

2007 amÀ-¨-v 3
\ÂIp-I-bm-Wn-hÀ sNbvX-Xv. Ckvemap-
ambn t\j³ Hm^v Ckvemansâ \nco-
£-W-§Ä hntbm-Pn-¡p¶ Hcp -Xew
hm-b-\-¡m-cp-sS- taÂ]-dª - X - m-Wv.
kw-hm-Zw- Idp-¯h- c- psS hwiob hÀW- kzXzw
Ac-¡-n-«p-d-¸n-¨p-sIm­v Ckvemans\
hntam-N\- ]- c- a- mbn hn\n-tbm-Kn-¡pI F¶
sshcp[-yw AwKo-Ic- n-¡m-hp¶-X - Ã- . Ckv
emansâ hntam-N\ bpànsb ZpÀ_-e-
am-¡p-I-bmWv AXp-hgn sN¿p-¶-Xv.
kÀh kzXz-§-sfbpw adn-I-S¶v Pohn-X-
"t\j³ Hm^v Ckvemw'- \-amWv Ckvemw. AXp-sIm­v hÀW-hn- s¯bpw Bß-k-¯-sbbpw \ho-I-cn-
N- n-e h
- n-tbm-Pn-¸p-IÄ th-N\- ¯ - n-sâbpw hwio-bX - b
- p-sSbpw adp- ¡p¶ ZÀi-\a- mWv Ckvemw.- HcmÄ apkv
a-cp¶v F¶- \n-eb - n Ckvemans\ DbÀ enambn¡-gnªmÂ- ]qÀh-Im-ew, PmXn,
\m-C-a- _n. tdm_À«nsâ A\p-`-h- ¯n-¡m-t«-­Xv Cu {]Øm-\-¯nsâ hÀWw, `mj, tZiw Ch-sbm¶pw {]k-
¡p-dn-¸p-I-fn "t\j³ Hm^v Ckveman'- A\n-hm-cy-Xbpw Bh-iy-IX-bp-amWv'' à-§f- Ã- . ]qÀh-Ime kzXz-§f- n \n¶v
-s\-¡-p-dn¨v Nne hncp-²m-`n-{]m-b-§Ä (HmÀUÀ Hm^v Ckveman-Iv t\-j³, t]Pv: tamNn-X-\m-Im¯ HcmÄ¡v Ckvemw
{]I-Sn-¸n-¨p-I-­p. AhÀ t\j³-Hm^v 210-þ211, Ckveman-Iv {]kv, ku¯v B{^n- apt¶m-«p-sh-¡p¶ kmÀh-{Xn-I-amb
Ckvemans\ th­{X ]T\ hnt[-b-am- ¡, 1995).- hntam-N\w A\p-`-h-t`--Zy-am-hp-I-bn-Ã.
¡m³ {ian-¨n-«nà F¶p hyàw. AI- Ckvemansâ kmÀhP\o-\hpw kmÀ Idp¸pw shfp¸pw kzXz-¯n-sâbpw
¶p-\n-¶p-sIm­v- GXm\pw \S-]S- n-If- psS h-{Xn-I-hp-amb Nne ho£-W-§-tfmSv kwkvIm-c-¯n-sâbpw ASn-¯-d-bmbn
ASn-Øm-\-¯n DÅ hne-bn-cp-¯Â t\j³ Hm^v Ckvemansâ hàm-¡Ä kzoI-cn-¨p-sIm-­pÅ Ah-t_m-[§ - t- fmSv
am{X-amWp \S-¯n-bn-«p-Å-Xv. ""CXvicn- hntbm-Pn-¡p-Ibpw hncp-²m-`n-{]mbw ]pe Ckvemw Bi-b-]-c-ambn hntbm-Pn-¡p-
bmb Ckvema-sö'' aäp-NnecpsS A`n- À¯p-Ibpw sN¿p-¶p-­v. hwiob kz I-bpw Ahsb XIÀ¯v a\pjyPohn-X
{]m-b-§Ä D²-cn-¡p-Ibpw sNbvXn-cn- Xzw F¶Xv JpÀB\nI hncp-²a- mb Hcp s¯ \ho-\-amb Hcp kwkvImc ]cn-k-
¡p¶p. ]cn-t{]-£y-am-Wv. Imc-Ww, CkvemanI c¯p \n¶p-sIm­v ]Wn-Xp-bÀ¯p-hm³
Hcp khn-tij LS-\bpw e£y-hp- ho£Ww hwiob kzXz-sa¶ Nn´sb \nÀtZ-in-¡p-Ibpw sN¿p-¶p. Ckveman
apÅ {]Øm\w F¶ \ne-bn t\j³ \ncm-I-cn-¡p-¶p. hÀW--þ-hw-i-þ-tZ-i- `n-¶- sâ ]p\À hn\-ymk XmÂ]-cy-§Ä¡v
Hm^v Ckveman\v AXn-sâ-Xmb KpW- X-IÄ¡Xo-X-ambn kmÀh-eu-In-I-ambn XS-Êa- mIpw hn[-¯n `qX-Im-e¯ - nsâ
tZmj hi-§f- p-­v. Ah-sbms¡ th­ Htc-kz-Xz-¯nsâ þ apkvenw kzXz-¯nsâ Xnàm-\p-`-h-§Ä¡v kzXz-]-c-amb km
{X ]T-\-hn-t[-b-am-¡msX Hä-hm-¡n ZÀi\amWv Ckvemw ]peÀ¯p-¶-Xv. [q-I-cWw \ne-\nÀ¯p-I-bmWv Idp¯
hne-bn-cp-¯p-¶Xv icn-b-Ã. Fen-Pm-ap-l- Idp-¯h- \pw shfp-¯h- \pw AXn CÃ. hyànXz t_m[-¯nsâ ]n´p-SÀ¨-bn-
½-Zn-sâbpw aä-pw \nco-£W - §- f- psS ASn- ]t£,- t- \-j³ Hm^v Ckvemanse AwK- eqsS t\j³ Hm^v Ckvemansâ hàm-
Øm-\-¯n Idp-¯- hw-i-P-cp-sS-Xmb §Ä Ah-cpsS ]qÀhImem-\p-`-h-§-fp- ¡Ä sN¿p-¶-Xv. ASn-a-¨-§-e-bp-ambn
Hcp aX-Iob tZio-bX cq]-s¸-Sp-¯p-I- sSbpw AhÀ A\p-`-hn¨ PohnX bmYm Pohn¨ Hcp -P-\X {]kvXpX N§-esb
bmWv {]Øm-\-¯nsâ ASn-Øm\ ÀYy-§f- p-sSbpw ASn-Øm-\¯ - n kzXz kz´w kzXz-¯nsâ `mK-ambn Icp-Xp-
e£yw. s¯ hÀW-hp-ambn _Ôn-¸n-¡p-I-bpw ¶-Xp-t]mse \ncÀY-I-amWv Idp-¸nsâ
""HmÀUÀ Hm^v CkvemanIv t\j³'' hÀW-kzXz-sa-¶Xv- A\n-tj-[y-amb kzXz-h¡-cW - w.
F¶ IrXn-bn ]d-bp-¶p: ""\qäm-­p-I- bmYmÀYy-ambn ImWp-Ibpw sN¿p-¶p. Ckvemansâ hnim-ea- mb hmb-\I - Ä
tfmfw ASn-¨-aÀ¯-s¸-«p-In-S¶ Idp-¯- ""Idp¯ Ckvemans\''¡-pdn-¨pÅ ¡v XSÊw \n¡p¶ ]eXpw t\j³
hsâ kzXzhpw Pohn-Xhpw Xncn-s¨-Sp-¡p- Fen-Pm-ap-l½ - Z- nsâ ho£-W§ - Ä A§ Hm^v Ckvemansâ DÅ-S-¡-am-Wv. 1988-
¶-Xn Ckvemansâ km[yXIsf D]- s\ BhnÀ`-hn-¨-h-bm-Wv. enb-tWm-thZ þ Ata-cn-¡b - nse sSIvkm-kn \n¶p
tbm-Kn-¡pI F¶-Xm-Wv {]Øm\w {]Ya t_m^nsâ " Idp¯ {InkvXp'' F¶ B Å Hcp kzX{´ Nn´-I-\mb ssa¡nÄ
Npa-X-e-bmbn I­n-cp-¶-Xv. ss{IkvXh i-b¯ - n\p kam-\a- mbn hntam-N\- ¯- nsâ hqs_À t\j³ Hm^v Ckvemanse Nne
aX-hn-izm-khpw kmaq-ly-co-Xn-Ifpw Idp- km[y-Isf hÀW- bmYmÀY-y-hp-ambn AwK-§f- p-ambn NÀ¨ \S-¯p-Ib - p-­mbn.-
¯-hsâ ASn-a-Xz-s¯bpw XS-h-d-I- _Ôn-¸n-¡p-I-bmWv F-en-Pm apl-½Zpw shfp¯ hÀK-¡m-c\pw- CkvemwaX -hn-
sfbpw hÀW-hyh-Øm-hm-Zn-IÄ¡-\p-Iq- am¡w FIvkpw sNbvXXv.- hÀWhnth- Úm-\§ - f- n XÂ]c-\p-amb ssa¡nÄ,
e-ambn \ymbo-I-cn¨p h¶-t¸mÄ thdn« N-\-¯nsâ ASn-¯-d-bmbn hÀ¯n¨ t\j³ Hm^v Ckvemansâ AwK-§-sf-
i_vZhpw ktµ-ihpw \ÂIn-s¡-m­v {InkvXy³ hwiob Nn´-IÄ¡v asäm- ¡-p-dn¨v ]n¶oSv Fgp-Xn-bXv ""Ckvemw
Idp-¯-h\v hgn-Xp-d¶p sImSp¯ ZÀi- cÀY-¯n kmaq-ly-amb Ønco-I-cWw ]qÀW-- a mbn DÄs¡m-Åp-¶X - n Nne XI-
2007 amÀ-¨-v 4
cm-dp-IÄ ]nWª ktlm-Z-c-§Ä'' Ckvemanse AwK-§Ä¡v km[n-¨X - mbn [-amWv bpàn-hm-Z-¯nsâ BsI-¯-pI
F¶m-Wv. ssa¡nÄ jq_-dnsâ "Ckv tXm¶p-¶n-Ã. CXv B {]Øm-\-¯nsâ F¶ k¦Â]-¯n-emWv amkn-I-bpsS
emw;- C³ ssa FIvkv]ocn-b³kv' F¶ ]cn-an-Xn-I-fn H¶m-Wv. Hmtcm-e-¡hpw ]pd-¯n-d-¡p-¶-Xv. apkv
IrXn-bpsS 109 apX 130 hsc-bpÅ Idp¯hcpsS kaq-l-¯n\v ]pd¯v enw hntcm-[-¯nsâ aqÀ²\yw ImcWw
t]Pp-I-fn C¡mcyw hnh-cn-¨n-«p-­v. At\Iw kXy-m-t\z-jn-I-fmb shfp¯ Nne-t¸mÄ Cu amkn-Ib - psS ]{Xm-[n-]À-
CkvemanI ktµ-i§ - f- psS {]N-cW - ¯
- n- hÀ- Fen-Pm apl-½Z- nsâ Ime-¯p-Xs¶ \S-¯m-dpÅ hnIm-c-{]-I-S-\-§Ä¡n-S-
\p-th­n Imcy-am{X {]k-à-§-fmb {]I-Sa- m-bn-c¶ - p. kzXz-t_m-[¯ - nsâ `qX- bnÂ, "apkvenam-bn- P-\n-¨- H-cmÄ-¡v-bYm
{]hr-¯n-I-sfm¶pw sN¿p-hm³ t\j³ Ime Ipbpàn Xs¶-bm-Wn-hn-sSbpw ÀY- bpàn-hm-Zn-bm-Im³ km[y-am-InÃ'
Hm^v Ckvemanse AwK-§Ä¡v km[n- {]Xn-Øm-\¯p hÀ¯n-¨Xv. Ckvemw F¶p-t]mepw ]d-ªp-I-f-bm-dp-s­¶v
¡msX hcp-¶Xv F´p-sIm­v F¶v Xpd¶p \ÂIp¶ am\-k-n-I-amb hnim- Nne A\p-`-h-ØÀ hyà-am-¡n-bn-«p-­v.-
{]kvXpX t]Pp-I-fn \n¶p {Kln-¡m- eX- BÀP-n-¡p-hm³ Ign-bmsX hcp- sI.-sI. A_vZp Aen Im¸m-Sv, skbvZp-
hp-¶-Xm-Wv. ]mÝmXy kaq-l-§-fnse t¼mÄ `qX-Imew kz´w ASn-¯d- b - mWv vapl-½Zv B\-¡-bw, A_vZpà ta¸-bqÀ
"t{]m{K-Êo-hþv {InkvXy³ s^bvX - v NÀ¨p' F¶p sXän-²-cn-¡pI kzm`m-hn-I-amWv. XpS-§nb apkvenw \ma-[m-cn-I-fmb Nne
IÄ ]peÀ¯p-¶-Xn\p kam-\-ambn Idp-¯-hsâ kzXz-t_m[w \ne-\n-¶Xv bpàn-hm-Zn-IÄ bpàn-hn-Nmcw amkn-I-
hnizm-ks¯ _mly-amb At\Iw LS- kmaqly hnth-N-\-¯nsâbpw hÀW-hn- bn-te-¡-b-¡m-dpÅ C-kv-emw- a-X,- ap-k- v
I-§-fpsS N§-e-s¡-«p-I-fn _Ôn-¸n- th-N-\-¯n-sâbpw sXm«p-Iq-Sm-bva-bp-sS enw- hn-cp-²- te-J\- §- f- nÂ- Ckveman-t\m
¨n-Sp-I-bmWv t\j³ Hm^v Ckveman bpw hn\m-iI - §- f- mb A\p-`h- §- f- n-eqsS Spw apkvenw ka-q-l-t¯mSpw arZp-`mj
sNbvXn-cn-¡p-¶-Xv. "s^bv-¯v Iay-q-Wp' bmbn-cp-¶p-sh-¦n A¯cw A\p-`h- § - - ImWp-¶-Xn-\m X\n¡v ]e-t¸mgpw
Isf-t¸mse _mly-am-b- th-jh- n-[m-\§ - - fpsS am\-kn-I-kzm-[o-\-§sf \ne-\nÀ Ah amänFgp-tX­n hcm-dp-s­-¶pw, A
fnepw tamSn-If- n-ep-saÃmw AhÀ hÃmsX ¯p-Ib - mWv t\j³ Hm^v Ckvemw sNbv ¯cw "apkvenw bpàn-hm-Zn'--IÄs¡m
{i²n-¡p-¶p. Xn-cn-¡p-¶X - v. kmaq-ly-cw-K¯pw hy àn ¶pw Ckveman-t\m-SpÅ- XmÂ]cyw ]qÀ
XpS-¡- Im-e¯v s]´-t¡mkvXp k`- cwK¯pw- Ckvemw hn`m-h\w sN¿p¶ W-am-bn -hn«pt]mbn-«n-söpw Cu ]{Xm-
I-fn F¶-Xp-t]mse km£yw ]d-bp¶ kmÀh-P\- o-\þ- k - mÀh euInI \oXn-bpsS [n-]À ]d-bm-dpÅXmbn Nne A\p-`-h-
]Xnhv t\j³ Hm^v Ckvemansâ tbmK- ]£-¯Ã Ah-sc-¶pw. ØÀ Cu Ipdn-¸p-Im-c-t\mSp hyà-am-
§-fn ]Xn-hm-bn-cp-¶p. hnizm-km-[n-jvTn- þ A-_q-P-hm-Zv,- ]-«m-¼n ¡n-bn-«p-­v.
X-amb hmIvt[m-cW - n-If- n s]m§-¨¯ - n-
sâbpw hwiob hn{`m-´n-bp-sSbpw Idp *** Npcp-¡-¯nÂ,- Cu bpàn-hn-Nmcw
¯ \ng-ep-IÄ hogv¯n-s¡-m­ - pÅ BZy- bp-àn-bn-Ãm-¯- hn-Nm-cw-!- amknI ss{IkvX-h-þ-A-ta-cn-¡³ ]£-
Ime km£y-{]-kw-K§ - f- n-eqsS t\j³ bp-àn-hm-Zn-If- n-d¡
- p-¶- "bp-àn-hn-Nm- ]m-Xn-Xz-apÅ Hcp-Xcw khn-tij bpàn-
Hm^v Ckvemanse AwK-§Ä \nÈ-_vZ- cw'- am-kn-I-bp-sS- -Xmfp-I-fn ap-¡m hm-Z-amWv {]N-cn-¸n-¡p-¶Xv F¶p hy
amb kwkvI-c-W-þ-]-cn-hÀ¯-\-¯nsâ ]¦pw hn\n-tbm-Kn-¡-s¸-Sp-¶Xv Ckvem àw. apkvenw hntZz-j-hpw CkvemwaX
CkvemanI km[y-XI - sf Xnc-kvIc- n-¡p- an\pw apkvenw P\-X¡ - p-sa-Xn-cmb \pW- \nµ-bpw _pjv`àn-bpw km{am-PyXz-
I--bmWp sNbvXn-cp-¶-Xv. hyàn-I-fpsS {]-N-c-W-¯n-\m-Wv. aX hnaÀi-\-¯n ASn-a¯- h- pw kwL-]c- n-hmÀ kvXpXnbpw
hos­-Sp-¸n\v PmXo-b-amb AÀY-IÂ]- bpàn-hm-Zn-IÄ km[m-cW ]peÀ¯mdp am{Xw A¨p-\n-c¯ - p¶ Hcp kmaqlyhncp
\-IÄ NmÀ¯p-Ibpw hntam-N-\-sa-¶Xv Å ka-`m-h\ Cu {]kn-²o-I-c-W-¯n\v ² {]kn-²o-I-c-Ws¯ F§-s\-bmWv
`qX-Im-e-hp-am-bpÅ Bt]-£n-I-amb ]t­ A\y-am-Wv. temI¯p \S-¡p¶ "bpàn-hm-Z-þ-kz-X{´ Nn´m-am-knI'
AI¨am-{X-am-sW¶v hcp-¯p-Ibpw FÃm {]iv\-§-fpsSbpw- Htc-sbm-cp- Im- F¶p hnfn-¡m-\m-hpI? bpàn-hmZ-s¯
sN¿p-hm³ C¯cw PmS-IÄ CS-bm-¡n. cWw Ckvemw aXhpw apkvenwIfp-amWv "ss{IkvXh bpàn-hmZw'- F¶v kz´w
aenIvjl-_m-knsâ IrXn-Isf ""Ckv F¶ \ne-]m-SmWv Cu am-kn-I¡ - p-ÅX- v. hnIe t_m[-¯nsâ klm-b-t¯msS
emanI hntam-N\ ssZh-im-kv{X-¯nsâ kn-tbm-Wn-kw, km{am-Py-Xz-w, kwL-]c- n- ]p\À\nÀWbw sN¿p¶ Cu {]kn-²o-
B[n-Im-cnI D]m-[n-I-fmbn FSp-¯p-Im- hmÀ, ^mkn-kw, aXm-[n-jvTnX `oI-c-{]- I-cWw a\p-jy-cm-in-s¡-Xn-cmb BtKm-
«p¶ sXämb hmb-\m-KX - n-¡m- À, t\j³ Øm-\§ - Ä, ss{IkvXh--km-{a-PyXz \o¡- f-Xn³a-I-sf-sbÃmw {]iw-kn-¡p-Ibpw
Hm^v Ckvemw {]Xn-\n-[m\w sN¿p¶ §Ä CsXm¶pw temI-¯n\p {]iv\§ - - kvXpXn-¡p-Ibpw sN¿p-¶Xv ImWp-t¼m
At\Iw \nKqV A\nkveman-I-X-I-sf- fà F¶pw, Htc-sbmcp {]iv\w Ckvemw Ä kmam\y _p²n-bpÅ BÀ¡pw a\-
¡-p-dn¨v t_m[-hm³am-cm-bn-«n-Ã. kmÀh- am{X-amWv F¶pw iTn-¡p¶h-cm-Wv- Cu Ên-em-hp- I- , CXn\p ]n¶nse Ic-§Ä¡v
eu-In-Ia- mb GI-Xz-¯n-eqsS PmXn, aXw am-kn-I-bp-sS- A-Wn-b-d-¡mÀ.- tIc-f-¯n Ft´m- Nn-e- XI-cm-dp-IÄ D­v F¶p-X-
hÀWw, hÀKw, `mj, tZiw F¶n-hsb se bpàn-hm-Zn-I-fnse- Ac-i-X-am-\-¯n s¶-bm-W.v
]qÀW-ambpw \njv{]-`-am-¡p¶ Ckvem sâ t]mepw ]n³_-e-an-Ãm¯ Cu "^m þC-lv-km³- H-ä-¸m-ew-
ans\ AXÀln¡p¶ hn[-¯n hmbn- knÌv hnNmcw'- amkn-I¡p ]n¶n {]h
¡m\pw DÄs¡m-Åm\pw t\j³ Hm^v À¯n-¡p-¶-hÀ ]¨-bmb apkvenw hntcm-
2007 amÀ-¨-v 5
Xn-cp-sam-gn-
A-_q-ap-^o-Zv-
- A-dn-hpw- [-\-hpw- t\-cm-b- hn-\n-tbm-K-hpw-

C-_\-v p-ak
- D-v u-Z(-v t)- ]-db
- p-¶p-:- \_n-(e)-]d- ª
- p-:- ""A-Ãm-lp- [-\w-\ÂIp-
I-bpw- F-¶n-«-Xv- \-Ã- amÀ-K-¯nÂ- sN-e-h-gn-¡m³- k-¶-²-\m-hp-I-bpw- _p-Jmcn-,
sN-¿p-¶h- \- pw- A-Ãm-lp- hn-PR -v m-\w- \Â-In-,- A-X\- p-kc- n-¨-v Xo-cp-am\sa- ap-kve- nw
Sp-¡p-I-bpw- A-Xv- ]-Tn-¸n-¡p-I-bpw- sN¿p-¶-h-\pa-m-Wv- A-kq-bmÀlÀ''.

X-\n-¡- v e-`y-am-b- Im-cy-§-fnÂ- Xr-]v- §Ä-¡v- A-Ãm-lp- A-h-s³-d- A-\p-{K-lw- Xm-Wv- C-hn-sS- A-kq-b- F-¶-Xp-sIm-­v-
Xn-s¸Sp-hm-\p-Å- k-·-\-Êv- H-cp- k-Xy-hn- \ÂIn-bX - nÂ- A-hÀ- A-kq-bs- ¸-Sp-It- bm?- Dt±-in-¡p-¶X - v.-
izm-kn-¡p-­m-bn-cn-¡W - w.- A-Ãm-¯]- £ - w- ' (- 4:-54). k-¼-¯pw- A-dn-hpw- h-en-b- A-\p-{K-
X-\n-¡n-Ãm-¯- ]-e- t\-«§ - f- pw- A-]c- \- nÂ- A-\y-s³-d- D-bÀ-¨b - pw- h-fÀ-¨b - pw- Im l-§f- m-Wv-.- C-h- c-­pw- t\-cmw-h® - w- D-]-
ZÀ-in-¡p-t¼mÄ- A-h-s³-d- a-\-ÊnÂ- Hcp- Wp-t¼mÄ- k-t´m-jn-¡p-I-bm-Wv- H-cp- tbm-K-s¸-Sp-¯p-¶-h-cm-I-s«- hn-c-f-am-Wv.-
hn-jh- n-¯v- ap-f¨ - p-Xp-S§- pw.- A-Xv- hfÀ¶v- hnizm-kn- sN-t¿-­-Xv.- a-dn-¨v,- AXnÂ- k¼-¯p-Åh- \- m-bn- am-dn-bmÂ- kz-´¡ - m-
h-ep-Xm-bmÂ- B- a-\p-jy³- \-in-¨-Xp-X- Ak-ly-X- {]-IS- n-¸n-¡p-Ib - msW-¦nÂ- A- sc-bpw- _-Ôp- ¡ - s- f-bp-sam-s¡- a-d¶ - v- kz-
s¶.- B hnj-hn-¯n-s³-d- t]cm-Wv- Akq- Xn-s³-d- t]-cm-W-v A-kqb.- a-\Ê - n-s³-d- Gä- ´w- kp-Jm-Vw-_c- § - f- nÂ- am-{Xw- ap-gp-In-
b.- Cu- A-kq-b- C-kv-emw- hn-e-¡n-b- H-cp- hpw- A-[-aa- m-b- Ah-kY-v b - m-bm-W-v a-\x- im- Po-hn-¡p-¶-h-c-p-­v.- ]«n-Wn-¸m-h-§-fp-sS-
ZpÀ-Kp-Wa- m-Wv.- kv{- X-PR -v À- A-kq-bs- b- Im-Wp-¶X - .v - a-säm- Zo-\t- cm-Z\- §
- Ä- A-hc- p-sS-- sN-hn-bnÂ- Ib-
H-cp- hy-IX v- n-bp-sS- h-fÀ-¨b- nÂ- asämcp- cm-fp-sS- Zpx-J-¯nÂ- k-t´m-jn-¡p-I- dn-Ã.- A-h-cp-sS- Z-b-\o-b- cq-]-§Ä- A-h-
hy-Iv-Xn-¡pw- H-cp- Ip-Spw-_-¯n-s³-d- t\-«- F¶p-ÅXv- A-t§-b-äw- A-[-a-am-b- am-\- cp-sS- a-\Ê- p-Is- f- BÀ-{Z-am-¡n-Ã.- F-¶mÂ-
¯nÂ- a-säm-cp- Ip-Spw-_¯ - n\pw- H-cp- cmPy- kn-Im-hk - Yv- s- b- kq-Nn-¸n-¡p-¶p.- Cu-sbm k-¼-¶-\m-b-XnÂ- a-Xn-a-d-¡m-sX,- A-Xv-
¯n-s³-d- ]p-tcm-K-XnbnÂ- a-säm-cp- cm-Py- cp- kz-`m-hw- A-kq-bm-ep-¡-fp-sS- k-hn-ti- ssZ-hn-Im-\p-{K-l-am-sW-¶v- a-\-Ên-em-¡n-
¯n-\pw- A-kq-b- tXm-¶p-t¼mÄ- A-kq-b- j-Xb - m-W.v - \-_n-(e)- ]- d- ª- p-:- ""\n-s³-d- k- ssZ-hw- C-jv-S-s¸-Sp-¶- amÀ-K-¯nÂ- sN-e-
sh-¡s- ¸-Sp-¶- hy-IvX - n-bp-sS-bpw- Ip-Spw-_- tlm-Zc- s- ³-d- I-jSv- ¸- m-SnÂ- \o- kt´m-jw- h-gn-¡p-¶h- c- p-ap-­.v - X-\n-¡-v k-¼¯- -v In«n-
¯n-s³-d-bpw- cm-Py-¯n-s³-d-bpw- \m-iw- {]-IS- n-¸n-¡c- p-Xv.- A-§s- \- sN-bvX - mÂ- A- sb-¦nÂ- A-h-s\-t¸m-se- Rm-\pw- ssZ-h-
Akq-b- sh-¡p-¶-hÀ- B-{K-ln-¡pw.- ]n- Ãm-lp- A-h-s\- A-\p-{K-ln-¡p-I-bpw- \n- amÀ-K-¯nÂ- sN-e-h-gn-¡pw- F-¶v- B-in-
s¶- A-Xn-\p-Å- \n-c-´-c- ]-cn-{i-a-¯n-em- s¶- t¢-in-¸n-¡p-Ib - pw- sN¿pw''- (Xp-Àa- pZn).- ¡p-¶-Xv- sX-ä-Ã.-
bn-cn-¡pw A-kq-bm-ep-¡Ä.- A-Xm-Is«- F-¶mÂ- c-­v- Kp-W-§-fp-Å-hÀ- A- A-dn-hp-Å- ]-ec- pw- B- A-dn-hn-s\- ZpÀ-
Hcp-]m-Sv- Zp-c-´-§Ä- h-cp-¯n-sh-¡pw.- kq-bmÀ-l-cm-sW-¶v- \-_n-(e)- ]-dªn-«p- hn-\n--tbm-Kn-¡m-dp-­v.- A-dn-hn-\v- hn-]-co-X-
AXp-sIm-­p-Xs- ¶- JpÀ-B³- C-{]-Im-cw- ­v.- A-Xm-Wv- ap-I-fnÂ- kq-Nn-¸n-¨-Xv.- ""\n- bm-an- {]-hÀ-¯n-¡m-dp-ap-­v.- kzmÀ-Y- Nn´-
{]mÀ-Yn-¡m³- B-h-iy-s¸ Sp-¶p:- §Ä- A-kq-bs- b- kq-£n-¡p-I.- Im-cW - w,- bmÂ- A-dn-hv- a-d-¨p-sh-¡p-¶-h-cp-ap-­v.-
""A-kq-bm-ep-hn-s³-d- A-kq-b-bn-eq-sS- Xo- hn-dI - n-s\-sb-¶t- ]m-se- A-kq-b- \·- ssZ-hm-\p-{K-ls- a-¶p- a-\Ê - n-em-¡n,-- kzmb-
D-­m-Ip-¶- hn-]¯ - p-If- nÂ-\n-¶pw- (Rm³- I-sf- Xn-¶p-XoÀ-¡pw'' F-¶pw- \-_n-(e) ¯-am-¡n-b- A-dn-h-\p-k-cn-¨v- Po-hn-¡p-¶-
A-Ãm-lp-hnÂ- i-c-Ww- tX-Sp-¶p)-' -(113:-5).- ]d-ªn-«p-­v.- A-Xp-sIm-­p-Xs- ¶ a-äp-Å- h-cpw- A-Xv- a-äp-Å-hÀ-¡v- ]-IÀ-¶p-s-Im-Sp-
A-Ãm-lp- \Â-Ip-¶- ap-gp-h³- A-\p{K- h-cpsS-- Kp-W§ - Ä- \o-§n-¡m-Wp-hm-\p-Å- ¡m³- DÂ-km-ln-¡p-¶-h-cp-ap-­v.- C-¯-
l-§f- pw- a-\p-jy-s\- kw-_\- [v- n-¨n-St- ¯m- B-{K-l-¯n-e-[n-jv-Tn-X-am-b- A-kq-b-b-Ã c-¯nÂ- A-dn-hn-s\- D-]t- bm-Ks- ¸-Sp-¯p-¶-
fw- ]-co-£-W-§-fm-Wv.- Cu- bm-YmÀ-Yyw- Chn-sS- hn-h-£n-¡p-¶-Xv-. A-h-cp-sS- {]- h-sc-t¸m-se-,- F-\n-¡v- A-dn-hp-­m-bmÂ-
DÄ-s¡m-Åm-sX- a-äp-Åh- À-¡v- A-\p-{K-l- hÀ-¯\- § - f- nÂ-\n-¶v- {]-tNm-Z\- a- pÄ-s¡m- Rm-\pw- A-Xv- hn-\n-tbm-Kn-¡p-sa-¶v- H-cmÄ-
§Ä- e-`n-¨p-Im-Wp-¶X - nÂ- A-kq-b- ImWn- ­v- F\n-¡pw- Ah-sc-t¸-ms- e- B-IW - s- a- -¡v- B-in-¡mw-.-
¡p-¶h- t- cm-S-v AÃm-lp- tNm-Zn-¡p-¶p-:- " P\- ¶v- I-cp-Xn- \-·-bnÂ- a-Xv-k-cn-¡p-I- F-¶-
2007 amÀ-¨-v 6
]-{Xm-[n-]À-¡v- ]-d-bm-\p-Å-Xv- Fw.-Fw.- A-Iv-_À-

{]-t_m-[-\w:-- kv-{Xo-I-fp-sS- ]-¦v-

c-£s- ¸-SW - s- a-¶m-{K-ln-¡p-¶h- s- c-Ãmw- k-Xyw- s- Im-­v- D-]t- Z-in-¡W - s- a-¶v- JpÀ-
B³- \n-jv-IÀ-jn¡p¶p:-
" Imew Xs¶bmWv kXyw, XoÀ¨bmbpw a\pjy³ \jvS¯n Xs¶bmIp¶p;
hnizkn¡pIbpw kÂIÀa-§Ä {]hÀ¯n¡pIbpw kXyw ssIs¡mÅm³
At\ym\yw D]tZin¡pIbpw £a ssIs¡mÅm³ At\ym\yw D]tZin¡pIbpw
sNbvXhscmgnsI'' (103:-1þ3)-.-
ap-kv-en-an-s\- kw-_-Ôn-¨n-S-t¯m-fw- G-ä-hpw- h-en-b- k-Xyw- C-kv-em-am-Wv.- C-kv-
em-a-n-I- {]-t_m-[-\w- H-cp- H-gn-hp-Im-e- hn-t\m-Z-a-Ã.- {]-Xyp-X,- c-£-bm-{K-ln-¡p-¶-
ap-gp-h³- kv-{Xo-]p-cp-j-·m-cp-sS-bpw- Po-hnX¯nÂ- \nÀ-_-Ô-a-m-bpw- D-­m-bn-cn-t¡-
­-Xm-W.v -
G-äh- p-w- \-Ã- {]-hÀ-¯\- a- m-W-v A-Ãm-lp-hn-te-¡p-Å- £-Ws- a-¶-v JpÀ-B³- hyà-
am-¡p-¶p-:-
""AÃmlphn¦te¡v £Wn¡pIbpw kÂIÀa-w {]hÀ¯n¡pIbpw XoÀ¨
bmbpw Rm³ apkvenwIfpsS Iq«¯nemIp¶p F¶v ]dbpIbpw sNbvXhs\¡mÄ
hninjvSamb hm¡v ]dbp¶ aämcp­-v?' - (41:-33).-
A-´n- a- {- ]-hm-NI- s- \- A-\p-[m-h\- w- sN-¿p-¶h- s- c-Ãmw-þ kv{- Xo-bm-bn- c- p-¶m-epw- ]pcp-
j-\m-bn-cp-¶m-epw-þ A-Ãm-lp-hn-te-¡v- £-Wn-¡p-¶h- c- m-bn-cn-¡p-sa-¶v- JpÀB³- ]Tn-
¸n-¡p-¶p-:-
""]dbpI: tl; P\§tf, \n§fpsS c£nXmhn¦Â \n¶pÅ kXyw \n§Ä¡v
hs¶¯nbncn¡p¶p. AXn\m BÀ t\Àhgn kzoIcn¡p¶pthm Ah³ Xsâ
2007 amÀ-¨-v 7
KpW¯n\v Xs¶bmWv t\Àhgn kzoIcn bm-b- J-Zo-P(- t)-bm-bn-cp-¶p.- {]-hm-NI - ¶ - v- 4).- C-kv-em-an-s\-Xn-sc- h-cp-¶- kv-{Xo-
¡p¶Xv. hÃh\pw hgn]ng¨v t]mbm ti-jw- B-ZÀ-i- {]-t_m-[\- - cw-K¯ - -v ià ]-£- hn-aÀ-i\- § - s- f- h-kX v- p-\n-jTv- a- m-bpw-
AXnsâ tZmjhpw Ah\v Xs¶bmWv. -am-bn- \n-e-sImÅp-I-bpw- {]-hm-N-I- hn- - {]-am-W-_-²-am-bpw- {]-Xn-tcm-[n-¡p-I.-
Rm³ \n§fpsS ta D¯chmZn¯w Úm-\o-bw- A-Sp-¯- X-ea- p-db - ¡ -v pw- A§- 5).- kv-{Xo-IÄ-¡n-S-bn-te-¡v- F-fp-¸-
GÂ]n¡s¸«h\Ã''- -(10:-108).- s\- A-hk - m-\- \m-fp-hs- c-bp-Åh- À¡pw- F- ¯nÂ- I-S¶ - p-Ib - d- p-¶- BÄ-ssZ-hþ- kn-²-
C-k-vem-an-I- k-aq-l-¯n-s³-d- s]m-Xp- ¯n-¨p-sIm-Sp-¡p-hm³- ]-cn-{i-an-¡p-I-bpw- Nq-jI - À-s¡-Xn-sc- kv{- Xo-Is- f- t_m-[h- Â-
hm-b- D-¯-hm-Zn-¯-am-bn- Z-Av-h-¯n-s\- sN-bX v- - B-Ci - (- t)-bpw- B-ZÀ- i - ¯ - n-\p-th- I-cn-¡p-I.-
JpÀ-B³- ]-cn-N-b-s¸-Sp-¯p-¶p-: ­n- B-Zy-am-bn- cà-km-£n-bm-b- kp-a¿ - - 6).- H-gn-hp k-a-b§-fnÂ- C-kv-em-ap-am
" \³abnte¡v £Wn¡pIbpw kZm (t)-bp-sa-Ãmw- G-Xm-\pw- D-Zm-lc- W - § - Ä.- bn- _-Ôs- ¸-« c-N\- I - Ä- X-bm-dm-¡p-Ib - pw-
Nmcw IÂ]n¡pIbpw ZpcmNmc¯n {]-hm-NI - ¶ - p-(e)- ti-jw- B-ZÀ-i- {]-t_m- {]-kn-²o-Ic- n-¡m³- {i-an-¡p-Ib - pw- sN-¿pI.-
\n¶v hne¡pIbpw sN¿p¶ Hcp kap [-\- cw-K-¯v- X-§-fp-tS-Xm-b- `m-K-t[-bw-
\nÀ-h-ln-¡-m³- k-Xy-hn-iz-m-kn-\n-IÄ- {i- 7).- kv-{Xo-I-sf- t_m-[-hÂ-I-cn-¡p-¶-
Zmbw \n§fn \n¶v D­-mbncn¡s«. Xn-\m-bp- Å - A-bÂ-¡q-«§ - f- pw- Iq-«m-ba-v b - pw-
Ahcs{X hnPbnIÄ''- -(3:-104).- ²n-¨n-«p-­v;- {i-an-¨-n-«p-­v.- kw-L-Sn-¸n-¡p-I.-
""a\pjyhwi¯n\p th­n cwK¯v kv-{Xo-bp-sS- `m-K-t[-bw- 8).- C-kv-em-an-I- ]m-T-§Ä- ]-Tn-¸n-¡p-
sIm­phcs¸« D¯akapZmbamIp¶p k-aq-l¯ - n ]p-cp-j³- \nÀ-hl - nt¡- ¶- hn-Zym-e-b-§-fnÂ- A-[ym-]-n-Iam-cm-bn
\n§Ä. \n§Ä kZmNmcw IÂ]n¡p ­- _m-[y-XI - f- pw- kv{- Xo- \nÀ-hl - n-t¡­- tk-h-\-a-\p-jv-Tn-¡p-I.-
Ibpw ZpcmNmc¯n \n¶v hne¡pI _m-[y-XI - f- pw-- hy-Xy-kX v- §- f- pw- ]-ck - ]v- c-
bpw AÃmlphn hnizkn¡pIbpw ]q-cI- § - f- p-am-Wv.- Z-Avh- m-cw-K¯ - pw- A-§- C-Xn-¶m-bn- th-­X - v-
sN¿p¶p. thZ¡mÀ hnizkn¨ncp¶psh s\-¯-s¶.- ]p-cp-j³- sN-t¿-­-sX-Ãmw- 1).- kv-{Xo-IÄ-¡n-S-bnÂ- C-kv-em-an-I-
¦n AXhÀ¡v D¯aambncp¶p. Ah sN-t¿-­h- f- Ã- - kv{- Xo;- Xn-cn-¨pw- X-ssYh.- t_m-[-hpw- C-kv-em-a-n-s\-¡p-dn-¨v- ]-Tn-¡m-
cpsS Iq«¯n hnizmkapÅhcp­v. Hm-tcm-cp-¯-cpw- X-§-fp-sS- `m-K-t[-bw- F- \p-Å- X-z-c-bpw- hfÀ-¯p-I-bpw- C-§-s\-
F¶m Ahcn A[nIt]cpw [n¡mcn s´-¶p- a-\-Ên-em-¡n- {]-hÀ-¯n-¡p-I-bm- ]-T\- k - Ö - c- m-Ip-¶h- À-¡v- {]-t_m-[\- - {]-
IfmIp¶p''- -(3:-110).- Wv- th-­-Xv.- hÀ-¯\- § - f- nÂ- Du-¶n-s¡m-­p-Å- hn-Zym-
k-aq-l¯ - n-se- FÃm-hc- pw- Z-Avh- m {]- A-Sp-¯- X-ea- p-ds- b- a-Xt- _m-[a- p-Åh- `ym-kw- \Â-Ip-I-bp-w- sN-¿p-I.-
hÀ-¯-\-§fnÂ- G-sX-¦n-epw- cq-]-¯nÂ- cm-¡n-sb-Sp-¡p-Ib - m-Wv- s]-®n-s³-d- {]-[m- 2).-- -{]-t_m-[-\- {]-hÀ-¯-\-§-fnteÀ-
_-Ôs- ¸-Sp-¶h- c- m-bn-cn-¡p-sa-¶m-Wt- Ãm- C- \-s¸-«- [À-aw.- Cu- [À-aw- G-sd- {]-[m-\- s¸-Sm³- k-Öa- m-Ip-¶h- À-¡v- {]-tXyI-am-
XnÂ-\n-¶v- a-\Ê - n-em-t¡-­X - v.- kv{- Xo-bpw- hpw- hn-e-s¸-«-Xp-am-Wv.- k-aq-l-¯n-\m-h- b- ]-cn-io-e-\- ]-cn-]m-Sn-IÄ- kw-L-Sn-¸n-
]p-cp-j\- pw- ]-Þn-X\- pw- ]m-ac- \- psam-¶pw- iy-am-b- {]-t_m-[I - s- c- D-­m-¡n-sb-Sp-¡p- ¡p-I.-
C-XnÂ-\n-s¶m-gn-h-Ã.- C-Xn-¶-]-hm-Z-am-b- ¶-Xv- am-Xm-hn-s³-d- a-Sn-¯«- m-Wv.- Cu- D¯- 3).- JpÀ-B³-,- l-Zo-Yv- ¢m-kp-IÄ- kw-
tc-JI - s- f-m¶ - p-an-sÃ-¶m-Wv- a-\Ê - n-em-hp-¶- c-hm-Zn-¯¯ - n-s³-d- \nÀ-hl - W - a- m-Wv- ap-kv- L-Sn-¸n-¨v- Hm-tc-m- hn-jb - ¯- n-epw- Ir-Xyam-
Xv.- ap-kv-enw- k-aq--l¯n-\-I-s¯- Z-Av-h- enw- h-\n-X-bv-¡v- {]-[m-\-am-bpw- \nÀ-h-ln- b- A-h-t_m-[-ap-­m-¡p-I.-
¯n-s\-¡p-dn-¨-v ]-d-ª-t¸mÄ- A-Xn-se- ¡p-hm-\p-Å- Z-Av-hm-{]-hÀ-¯-\w.- C-Xv- 4).- A-Sp-¯- X-e-ap-d-sb- {]-tXy-I-am-
kv{Xo-I-fp-sS- ]-¦m-fn-¯-s¯-¸-än- JpÀ- hnkv-a-cn-¨p-sIm-­p-Å- GXp-X-cw- {]-hÀ- bn- h-fÀ-¯n-sb-Sp-¡m-\m-hi - y-am-b- Kr-lm-
B³- {]-tXy-Iw- hy-à-am-¡n-: ¯-\-hpw- A-]-I-S-am-Wv;- C-kv-emw- A-\p- ´-co-£w- kr-jv-Sn-¡p-¶-s-X-§-s\-sb-¶v
""kXyhnizmknIfpw kXyhnizmkn h-Zn-¨n-«n-Ãm-¯X - m-Wv.- {]-tXy-I-am-bn- ]-Tn-¸n-¡p-I-bpw- A-Xn-¶m-
\nIfpw At\ym\yw an{X§fmIp¶p. kv{- Xo-IÄ-¡v- sN-¿m-hp-¶X - v- bn- am-{X-ap- Å - - tIm-gvk - p-IÄ- \-S¯ - p-Ib - pw-
AhÀ kZmNmcw IÂ]n¡pIbpw Zpcm sN-¿p-I.-
Nmc¯n \n¶v hne¡pIbpw \akv 1).- a-äp- kv-{Xo-I-fp-am-bn- Ckv-em-an-s\-
Imcw apdt]mse \nÀhln¡pIbpw ¸-än- kw-km-cn-¡p-I.- kv-{Xo-bp-sS- `q-an-I- 5).- h-\n-Xm- F-gp-¯p-Im-cn-IÄ-¡m-bn-
kIm¯v \ÂIpIbpw AÃmlpshbpw bnÂ- \n-¶p-sIm-­-v A-hf- p-sS- a-\Ê - n-\- -vDÄ- ]-c-n-io-e-\-¡-f-cn-IÄ- kw-L-Sn-¸n-¡p-I.-
Ahsâ ZqXs\bpw A\pkcn¡pIbpw s¡m-Åm-\m-hp-¶- co-Xn-bnÂ- kw-km-cn-¨v- 6).- {]-t_m-[\- - cw-K¯ - -v Im-cy-am-b- tk-
sN¿p¶p. A¯c¡mtcmSv AÃmlp t_-m[- y-s¸-Sp-¯m³- kv{- Xo-IÄ-¡m-W-v Ign- h-\-§Ä- sN-¿m-\m-Ip-¶- h-\n-Xm-{]-Xn-`-
IcpW ImWn¡p¶XmWv. XoÀ¨bmbpw bp-I.- IÄ-¡v- A-Xn-¶p-Å- A-h-k-cw- \Â-Im³-
AÃmlp {]Xm]nbpw bpIvXnam\pamWv' - 2).- A-bÂ-hoSp-I-fn-epw- _-Ôp-¡-fn- `À-¯m-¡· - mÀ-,- ]n-Xm-¡Ä,- k-tlm-Zc- § - Ä-
(- 9:-71).- epw- \-S-¡p-¶- A-\n-kv-em-a-n-Im-Nm-c-§Ä- ap-X-e-m-b-hÀ- b-X-v\n-¡p-I- .-
C-ke-v m-anI- {]-t_m-[\- h- p-am-bn- _-Ô- s¡-Xn-sc- {]-am-W-_-²-am-bn- {]-Xn-I-cn- \m-Ym...-!- k-Xy-a-X-¯n-s³-d- {]-Im-iw-
s¸-«v- kv{- Xo-IÄ- sN-bX v- - tk-h\- §Ä- \nc- ¡pI.- ]-c-am-h-[n- B-fp-IÄ-¡v- F-¯n-¨p-sIm-Sp-
h-[n-bm-Wv.- A-´-n-a- {]-hm-N-I-\nÂ- B-Zy- 3).- a-¡s- f-bpw- k-tlm-Zc- § - s- f-bpw- `À- ¡p-hm-\pw- A-Xp-h-gn- P-\-lr-Z-b-§-fn-ep-
am-bn- hn-iz-kn-¨X - pw- {]-t_m-[\- ¯ - n-s³d- ¯m-hn-s\-bpw Z-Ah-v m-{]-hÀ-¯\- § - Ä-¡m- Å- am-ä¯ - n-\v- \n-an-¯a- m-Ip-hm-\pw- R-§-
{]-bm-kI - c- a- m-b- B-Zy-\m-fp-If- nÂ- Xm-§pw- bn- {]-tNm-Zn- ¸- n-¡p-Ib - pw- I-cp-¯p-]I - c- pI- sf- \o- A-\p-{K-ln-t¡-W-ta..-(B-ao³).-
X-W-ep-am-bn- \n-¶-Xpw- {]-hm-N-I- ]-Xv-\n- bpw- sN-¿p-I.-
2007 amÀ-¨-v 8
D-kv-am³- ]m-e-¡m-gn-

k-Zm-Nm-c-¯n-\v-
tIc-fw- "ssZ-h-¯n-s³-d- kz-´w-
\mSv ' F-¶- t]-cnÂ- A-dn-b-s¸-Sp-¶-Xv
sIm-e-¡b-sdm-cp-¡p-¶-hÀ-
aäp- \m-Sp-I-sfm-¶pw- ssZ-h-¯n-
s³dX-Ã- F-¶- AÀ-Y-¯n-e-Ã-;-
A-{X- am-{Xw- {]Ir-Xn-c-a-Wo-b-am-Wv-
tIc-fw- "ssZ-h¯ - n-s³-d- kz-´w- \m-Sv' F-¶- t]-cnÂ- A-dn-bs - ¸-Sp-¶X- v aäp-
tI-c-fw- F-¶- AÀ-Y-¯n-em-Wv.- Cu- \m-Sp-Is - fm-¶pw- ssZ-h¯ - n-s³-dX- Ã- - F-¶- AÀ-Y¯ - n-eÃ- ;- - A-{X- am-{Xw- {]Ir-
tI-c-f- w-"kz-X-{´- cXnbp-sS- kz-´w- Xn-ca- W
- o-ba- m-Wv- tI-cf
- w- F-¶- AÀ-Y¯ - n-em-Wv.- Cu- tI-cf - w-- "kz-X{- ´- cXnbp-
sS- kz-´w- \m-Sv'- F-¶v- \m-sf- -hn-fn-¡-s¸-Sp-hm³- I-f-sam-cp-¡p-¶-hÀ- H-fn-
\m-Sv '- F-¶v- \m-sf- -hn-fn-¡-s¸-Sp-hm³-
ªpw- sX-fn-ªpw- A-Xn-\p-Å- {i-a-§Ä- \-S-¯n-s¡m-­n-cn-¡p-¶p- F-¶-Xv-
I-f-sam-cp-¡p-¶-hÀ- H-fn-ªpw- sX-fn- sR-«t- em-sS- HmÀ-t¡-­- h-kX -v p-Xb- m-W.v- - Sq-dn-ks
- a-¶- Hm-a\ - t- ¸-cnÂ- kÀ¡mÀ-
ªpw- A-Xn-\p-Å- {i-a-§Ä- \-S-¯n- hn-em-kw- hy-`n-Nm-c-im-e-IÄ- kv-Ym-]-n-¡-s¸-Sp-¶p.- "I-]-S- k-Zm-Nm-c-¯n-sâ--
bpw- a-X-¯n-s³-d-bpw- th-en-s¡-«p-IÄ- X-IÀ-¯p-sIm-­v-'- kz-hÀK- ss-ew-Kn-
s¡m-­n-cn-¡p-¶p- F-¶-Xv- sR-«-tem-
I-X-bp-sSbpw- - k-z-X-{´ ss-ew-Kn-I-X-bp-sSbpw- -I-Y-]-d-bp-¶- kn-\n-a-I-fpw-
sS- HmÀ-t¡-­- h-kv-Xp-X-bm-W-v......- t\m-h-ep-I-fpw-- ]p-d-¯p-h-¶p-sIm-­n-cn-¡p-¶p.- th-iym-hr-¯n-¡v- "ssew-Kn-
I-s¯-m-gnÂ'- F-¶- Hm-a-\-t¸-cn-«v- kw-L-S-\-IÄ- ap-f-s]m-«p-¶p.- ssew-Kn-I-
s¯m-gn-em-fn-IÄ- B-ß-I-Y-sb-gp-Xp-¶-p.- C-´y-³-- {]-kn-Uâ-n-s³-d- Nn-´-bp-
sS- Xo-s¸m-cn- ]m-dp-¶- {K-Ù-§-sf-¡mÄ- Nq-S-¸w- t]mse- hn-ä-gn-¡-s¸-Sp-¶-
Xv- ssew-Kn-I-hn-Im-c-¯n-s³-d-- an-¶Â-]n-W-cp-IÄ- ]m-bn-¡p-¶,-- ssew-Kn-I-
2007 amÀ-¨-v 9
s¯-mg - n-em-fn-bp-sS- ]p-kX -v I
- w!- sam-«p-kq-Nn- ap-XÂ- Xz'-¯n-epw- B- kv{- Xo-bà - m-sX- a-äm-cm-Wv- ]-ca
- m[n-
kIe- DÂ-]-¶-§-fpw- hn-ä-gn-¡-s¸-S-W-sa-¦nÂ- Im-cn?- kv{- Xo-ic
- o-c¯
- n-s³d- hn-ip-²n- A-f¡ - m-\p-
kv{- Xo-bp-sS- \-ái - c- o-cw- {]-ZÀ-in-¸n-¡W - s - a-¶v- ap- Å- G-Xp-am-\-Z-Þ-am-Wv- k-aq-l-¯n-s³-d- I-¿n-
X-em-fn-¯w- I-s­-¯p-¶p.- bp-àn-hm-Z-n-IÄ- kz- ep-Å-Xv?''-
X-{´-c-Xn-bp-sS- a-l-¯zw- ]m-Sn-\-S-¡p-¶p.-- "hn-hm- ""....-Ip-«n-bp-sS- ]n-Xr-Xz- w- kw-ib - t- e-ia - n-Ãm-sX-
lw- Ign-¡m-sX- H-¶n-¨v- Po-hn-¡p-¶ bp-h-Xo-bp- D-d-¸n-¡m-\p-Å- H-cp- {]m-tb-m-Kn-I -amÀ-aK-sa-¶-
hm-¡-sf-'-bpw-,- "`m-cym-`À-¯m-¡-·m-sc-t¸m-se- H- Xn-\-¸p-dw- Nm-cn-{Xy-¯n-\v- kv-{Xo-bp-sS- hn-Im-c-
¶n-¨v- Pohn-¡p-¶- bp-h-Xn-I-sf'--bpw-- am-[y-a-§Ä- hnNm-c§ - f- pam-tbm,- kz-]\ v- k
- ¦
- Â-]§ - f - pam-tbm-
sIm-­m-Sp-¶p.- -C-Xn-s\-Ãmw- sIm-gp-t¸-Ip-hm-\m- a-\Êp-am-tbm b -- m-sX-m-cp- _-Ô-hp-an-Ã.- ]p-Wy-]-
bn- \-½p-sS- tUm.- Fw-.- Kw-Km-[-c-\pw- sI.- th- m-]-§-sfm-¶pw- Nm-cn-{Xy-k-¦Â-]-hp-am-bn- Xo-sc-
Wp-hpw- kv{- Xo-hm-Zn-If - m-b- F-kv.- im-cZ - ¡
- p-«n-bpw- _-Ô-s¸-tS-­- hn-j-b-§-f-Ã.- ]n-Xr-Xzw- kv-Ym-
Nm-cn-{Xy-ip-²n- Im- Ko-X-bpw- F.- sI.- cm-tP-iz-cn-bp-a-S-¡-ap-Å \n-c- ]n-¨p-In-t«­- B-fn-s³-d- kz-mÀ-Ya - m-b- H-cm-hi - yw-
¯p-kq-£n-¡p- h-[n- t]À- X§-fp-sS- Xq-en-I- N-en-¸n-¨p-sIm-­n- am-{X-am-Wv- kv-{Xo-bp-sS- Nm-cn-{Xy-kw-c-£-Ww....--''-
cn-¡p-I-bpw- sN¿p-¶p.- tI-c-f-¯n-\-v BËm-Zn- (F-kv.- im-c-Z-¡p-«n,- am-Xr-`q-an- hm-cn-I,- 2006 Pq-
hm³- kv-{Xo-¡p- am-
¡m³- C-XnÂ-]-cw- asä-´p- th-Ww?- em-bv- 16þ22).-
{Xsa- _m-[y-Xb
- p-
kv-{Xo-bpw- Nm-cn-{Xy-ip-²n-bpw- "kv-{Xo-bp-sS- Nm-cn-{Xykw-c-£-Ww- Ip-ªn-
Åq-;- ]p-cp-j\
- v- A- s³d- A-Ñ\ - m-cm-sW-¶p-d¸ - n-¡m-\pÅ- {]m-tbm-Kn-
kv{- Xo- A-hK - W
- n-¡s - ¸-Sp-Ib- pw- A-]a - m-\n-¡-
Xns³d- -B-h-iy-an-Ã- s¸-Sp- I
- b - pw- ]o-Un-¸n-¡s¸-Sp-Ib - pw- sN-¿p-¶p-s­- I-amÀ-Kam-sW-'¶ - -v k-½X - n-¨X
- nÂ- te-Jn-Is- b- \mw-
F-¶- \n-e-]m-Sv- ¦nÂ,- A-h-fp-sS- \ym-b-am-b- A-h-Im-i-§Ä- l- A-`n-\µ- n-¡p-I.- A-Ñ\ - m-cm-sW-¶-v A-dn-bW- s - a¶v-
\n-¡-s¸-Sp-¶p-sh-¦nÂ-;- A-Xv- ]-cn-lm-cw- Im-tW- \nÀ-_Ô - a- p-Åh - À- th-Ws - a-¦nÂ- A-½b - p-sS- Pmc-
s]m-Xp-k-aq-l- ·m-sc-sb-Ãmw- hn-fn-¨p-Iq-«n- Un.- F³.- F- sS-kv-äv-
­- {]-i\ v- §
- Ä- X-s¶-bm-Wv.- F-¶mÂ,- am-Xmhpw-
¯nÂ- \n-e\
- nÂ- k-tlm-Z-cn-bpw- `m-cy-bpsam-s¡-bm-b- kv-{Xo- B- \-S-¯n-s¡m-Å-s«- F-¶v- te-Jn-I- \nÀ-tZ-in-¡m-
¡p-¶p- F-¶-Xv- \n-e-I-fn-ep-Å- X-s³-d- I-S-a-I-fpw- IÀ-¯-hy-§- Xn-cp-¶v a-lm-`m-Kyw-!-
fp-sa-Ãmw- a-d-¶p-sIm-­v- s]m-Xp-\n-c-¯n-te-¡n-d- tS-mÄ-kv-täm-bn-bp-sS- "A-¶-I-cn-\o-\'- F-¶-
kXy-am-Wv.- A-Xv-
§-W-sa-¶pw- B-kzm-Z-\-¯n-s³-d- ]p-Xp-h-gn-IÄ- t\m-he - n-se- hn-hm- l
- n-Xb
- m-b- \m-bn-I- a-säm-cmfp-
Xncp-¯-s¸-tS-­- tX-Sp-hm³- A-hÄ-¡-v kzm-X-{´y-w- th-W-sa-¶pw- am-bn- \n-c-´-cw- i-co-cw- ]-¦p-sh-¡p-¶-Xv- hn-h-cn-
Xp- X-s¶-bm-Wv.- A-¯c - ¯- n-ep-Å- kz-mX- {- ´yw- A-hÄ-¡v- h-Is - h- ¨p-sIm-­v- tUm.- Fw-.- Kw-Km-[-c-³- F-gp-Xp-¶p-:-
¨p-sIm-Sp-¡m-¯-Xv- k-Zm-Nm-c- hm-Zn-I-fp-sS- [mÀ- ""A-hÀ- sN-bv-X-Xv- h-f-sc- h-en-b- k-Zm-Nm-c
F-¶mÂ- C-Xpw-
jv-Sy-am-sW-¶pw- ]-d-bp-¶h-À- \-½p-sS- kv-{Xo- k- ew-L-\-am-sW-s¶m-s-¡ ]-d-bmw.- ]-t£,- A-Xv-
]d-ªv- -"kv-{Xo-I-fp- aq-ls - ¯- Ft§m-«m-Wp- \-bn-¡p-¶X - v?- \-S¶
- n-sÃ-¦n- Â A-hÀ-¡v- \-jvS - s
- ¸-Sp-am-bn-cp-¶X - v-
sS- Nm-cn-{Xy-ip-²n- - ""Zm-¼-Xy-¯n-se- h-nc-k-X-I-f-Ã,- a-dn-¨v- ku- G-Xm-­v- A-eu-In-I-am-b- B-\-µ-hpw- kw-Xr-]v-
F-¶- B-ibw- ]n-Xr- µ-cy-Xr-jW -v b
- pw- Po-hn- X
- t- am-lh
- p-am-W-v kv{- Xo-sb- Xn-bp-am-bn- c
- p-¶p.- A-Xv- ]m-Sn-Ãm-bn-cp-¶p- F-¶v- ]d-
kzm-X-{´-y-¯n-te-¡p- Ip-Xn-¡m³- t{]-cn-¸n-¡p- bm-\m-hp-tam?''- (tUm.- Fw-.- Kw-Km-[c - ³
- ,- am-Xr`qan-
ta-[m-hn-Xz- Ip-Spw-
¶-Xv.- kzm-X-{´y-sa-s´-¶-v Xn-cn-¨-d-n-bp-¶-h-cnÂ- hm-cn-I,- 2006 Pq-em-bv- 16þ22).-
_-§f
- p-sS- \ne- am-{X-ap-­m-Ip-¶- A-]qÀ-h-X-bpw- B-\-µ-hp-am- A-eu-In-Ia - m-b- B-\µ - w- In-«W
- s
- a-¦nÂ- kv{Xo
\nÂ-]n\p- th-­n- WXv.- B- Xn-cn-¨d - n-hpI-fp-­m-Im³- A-\p-hZ - n-¡m- ]
- p-cp-j·- mÀ- "th-en-Nm-SW - '-sa-¶v!- ]-cn-an-Xn-If
- nÃm-
sX- Im-h-en-cn-¡p-I-bpw- I-®p-cp-«n-¡m-Wn-¡p-I- sX-- sk-Iv-km-{K-lw- ]qÀ-¯o-I-cn-¡p-I.- A-Xn-\v-
\nÀ-an-¡s
- ¸-«X
- m-
bp-am-Wv- km-Zm-Nm-c-¸-S-bm-fn-IÄ''- (F-kv.- im-c-Z- _-Ô-§Ä- X-S-Ê-am-bn-¡q-Sm.- C-Xm-Wv- k-m-£-c
sW-¶p-w- A-Xv- ew- ¡p-«n,- am-Xr-`q-an- hm-cn-I,- 2006 Pq-em-bv- 16þ22).- tI-cf - ¯
- n-\-v Kw-Km-[c - ³
- kmÀ- \Â-Ip-¶- k-tµiw!-
Ln-¡m³- A-hÄ- Nm-cn-{Xy-ip-²n- Im-¯p-kq-£n-¡p-hm³- kv{- Xo- hn-hm-lw- kv-{Xo-IÄ-¡v- A-]-am-\-I-c-tam?-
¡v- kzm-X-{´yw- ¡p- am-{Xsa- _m-[y-Xb - p-Åq-;- ]p-cp-j\ - -v A-Xns³d- tUm.- Fw-.- Kw-Km-[c - ³- Fgp-Xp-¶p:- ""C-¶-v tIc
B
- h- i- y-an-Ã- F-¶- \n-e] - m-Sv- s]m-Xp-ka - q-l¯
- nÂ- f
- ¯
- n-se- F-Ãm- k-ap-Zm-b¯ - n-epw- \-S¡ - p-¶ hnhm-
\Â-I-W'-sa-¶pw--
\n-e-\nÂ-¡p-¶p- F-¶-Xv- k-Xy-am-Wv.- A-Xv- Xncp- lw- kv-{Xo-IÄ-¡v- h-f-sc- A-]-am-\-I-c-am-sW-¶v-
hm-Zn-¡p-¶-Xv- G-Xp- ¯-s¸-tS-­X - p- X-s¶-bm-Wv.- F-¶mÂ- C-Xpw- ]d- ]-e-cpw B-tem-Nn-¡p-¶n-Ã.- ho-Sv-sh-¨v- Ip-Spw-_-
X-cw- k-aq-l-s¯- ªv- "- kv{- Xo-If - p-sS- Nm-cn-{Xy-ip-²n- F - ¶- - B-ibw- am-bn- I-gn-bm-\m-W-v hn-hm- l - w- \-S¯ - p-¶s - X-¶mWv-
]n-Xr-ta-[m-hn-Xz- Ip-Spw-_§ - f - p-sS- \ne-\nÂ-]n\p- ]-db
- p-I.- ]-t£,- hn-hm- l - n-X\ - m-hp-¶h - s- ³-d- {][m\-
hmÀ-s¯Sp-¡p-
th-­n- \nÀ-an-¡-s¸-«-Xm-sW-¶p-w- A-Xv- ew-Ln- t\m-«w- sk-Iv-k-h-kcw- X-s¶-bm-bn-cn-¡pw. kv-
hm³- th-­n-bm-Wv ?- ¡m³- A-hÄ-¡v- kzm-X-{´yw- \Â-I-W'--sa-¶pw-- {Xo-[\ - a
- S- ¡
- a - p-Å- ]-W¡ - W - ¡ - p-If - pw- ln-µp-¡Ä-
hm-Zn-¡p-¶X - v- G-Xp-Xc - w- k-aq-ls - ¯- hmÀ-s¯Sp- Pm-XI-s¸m-cp-¯h - pw- t- \m-¡n-bX - n-\p- ti-ja - m-Wv-
¡p-hm³- th-­n-bm-Wv?- hn-h-m-lw- \-S-¯p-¶-Xv.- hn-hm-l-¯n-\p- ti-jw-
""H-cp- kv{- Xo-bp-sS- "Nm-cn-{Xy'-¯n-epw- "I-\yIm- \n-Xyw- skvI - v-kv- e-`y-amhp-¶p- F-¶X - m-hpw- ]pcp-
2007 amÀ-¨-v 10
j-s³-d- h-en-b- k-t´m-jw.- A-Xn-\n-Sb - nÂ- kv{Xo- "Ip-Spw-_w F-¶X - v- ]n-Xr-Xzw,- A-\´
- c- k
- z¯v-
]p-cp-j·- mÀ- X-½nÂ- \-Ã- _-Ô¯ - n-em-hm-w.- kvt\- F-¶n-h- Xm-\p-t±-in-¡p-¶- A-h-Im-in-bnte-¡p-
l-¯n-em-hmw.- Ip-«n-If - p-­m-hp-t¼mÄ- hm-Õe - y- X-s¶- ssI-am-dp-hm-³- I-s­-¯n-b- kq-{X-h-n-Zy-
¯n-s³-d- ku-c-`y-hpw- tNÀ-¶v- Ip-Spw-_- ku-`m- bmWv;- Nm-cn-{Xy-sa-¶-Xv- ]n-Xr-Xzw- kw-c-£n-¡p-
Kyw- ]p-e-cmw.- ]-t£,- C-§-s\-sbm-s¡- kw-`hn- ¶-XnÂ- km-¼-¯n-I- XmÂ-]-cy-ap-Å- H-cp- h-y-h-
¡p-¶X - -v h-fs
- c- hn-cf
- a
- m-bn-s¡m-­n-cn-¡p-Ib - m-W'v '- kv-Y-bpsS- aq-ey-t_m-[-am-Wv'-- -Xp-S-§n-b- Nn-´-I-
-(am-Xr-`q-an- hm-cn-I,- 2006 Pq-em-bv- 16þ22).- - sf-Ãmw- Xs¶- _À-{Sm-³-dv- d-Ê-en-s³-d- \n-co-£-
"F-Ãm- k-ap-Zm-b¯ - n-epw- \-S¡ - p-¶ hn-hm- l - w- W-§-fm-Wv.- AXv- I-S-sa-Sp-¯- v- A-Xn-s\- th-Z-hm-
kv-{Xo-IÄ-¡v- h-f-sc- A-]-am-\-I-c-am-sW-¶v- ]-e- Iy-am-bn- sIm-­p-\-S-¡p-I-bm-W-v kv-{Xo-]-£-hm-
cpw B-tem-Nn-¡m-¯-'-XnÂ- te-J-I-\v- h-Ãm-¯- Zn-IÄ- F-¶v- A-dnb-s¸-Sm³- B-{K-ln-¡p-¶-hÀ-
Zpx-Ja - p-­!-v - hn-hm-ls - a-¶- k-{¼-Zm-bw- X-s¶- sXäm- sN-¿p-¶X - v.-
sW-¶m-W-v A-t±-lw- [z-\n-¸n-¡p-¶X - .v - kv{- Xo-[\w- Ip-Spw-_s - a-¶X - -v ]-hn-{X-am-b- H-cp- kvY - m-]\ - am-
hm-§p-¶-Xv- ]p-cp-j-\m-Wv.- A-Xv- Xn-I-¨pw- ]n-Sn- Wv,- D-¶X - a - mb- H-cm-ib - a - m-Wv.- hn-hm- l - s - a-¶ ]cn-
Ip-Spw-_-sa-¶-Xv- ¨p-]-dn-bm-Wv.- A-Xp-sIm-­p-X-s¶- A-Xv- ]p-cp-j- ip-²a - m-b- IÀ-aam-Wv- A-Xn-s³-d- A-Sn-¯d - .- A§-
]hn-{X-am-b- H-cp- \-mW- -v A-]a - m-\a
- p-­m-¡p-¶X - .v - kz-X{- ´-cX - n-bpsS- s\-sb-mc - p- _-Ô¯ - n-eq-sS-tb- X-§f - p-sS- ssewKn-
tem-Iw- h-cm³-th-­n- B-{K-ln-¡p-¶- hy-àn- "hn- I- Z-ml- w- a-\p-jy³- XoÀ-¡m³- ]m-Sp-Åq.- Z-m¼Xy-
kvYm-]-\am-Wv,-
h-ml - n-X\ - m-hp-¶h - s- ³-d- {]-[m-\- t\m-«w- sk-Ivk- ¯n-eq-sS-bpw- h-y` - n- N
- m-c¯ - n-eq-sS-bpw- ssew-Kn-Im-
D¶-X-amb- H-cm-i-b- h-kcw- X-s¶-bm-bn-cn-¡p'-sa-t¶mÀ-¯-v A-tem-kc- \p-`q-Xn- e-`n-¡pw.- ]-t£,- Z-m¼-Xy-¯n-eq-sSbp-
am-Wv.- hn-h-m-l-sa- s¸-Sp-¶X - n-s³-d- Kp-«³-kv- ]n-Sn-In-«p-¶n-Ã.- "ho-Svsh- Å- hn-Im-ci - a - \- t- a- a-\p-jyÀ--Ah - e - w-_n-¡p-hm³-
¨v- Ip-Spw-_-am-bn- I-gn-bm-³- th-­n- am-{X-am-Wv- ]m-Sp-Åq.- C-ke v- mw- IÀ-i\ - a
- m-bn- C-¡m-cyw- ]Tn¸n-
¶ ]cn-ip-²-am-b-
hn-h-m-lw- \-S-¯p-¶-sX-'-¶v ]-d-bp-¶-;- sk-Iv-kv ¡p-¶p.- hn-hm-l-hpw- Ip-Spw-_hpw- th-­;-- D-Zm-c-
IÀ-aam-Wv- A-Xn- Xo-sc - - e-£y-am-¡m-sX- hn-hm-lw- I-gn-¡p-¶- GsX- am-b- sk-Iv-kv- a-Xn- F-¶- Nn-´- a-\p-jy³- F-¶-
s³-d- A-Sn-¯-d.- ¦n-ep-sam-cp- ]p-cp-j-s\- Kw-Km-[-c³- km-dn-\v- Np D-¶X - P - o-hn-bp-sS- A-´Ê - n-\p- tNÀ-¶X - Ã- .- - Xn-I¨pw-
­-n¡m-Wn-¡-mtam?--- "hn-hm-l-¯n-\p- ti-jw- ar-Ko-bs - a-¶p- hn-fn-¡m-hp-¶- {]-hÀ-¯\ - a - m-WX - v.-
A§-s\-sb-m-cp-
\nXyw- skv-I-vkv- e-`y-amhp-¶p- F-¶-Xm-hpw- ]p- "]p-Wy-]m- ] - §- s - fm-¶pw- Nm-cn-{Xy-k¦ - Â-]hp-am-bn-
_-Ô-¯n-eq-sS-tb- cp-js - ³d- h-en-b- k-t´m-jw'-F¶ - v- hn-eb - n-cp-¯p- Xo-sc- _-Ôs - ¸-tS-­- hn-jb - §- f - Ã- '- F¶ Nn´-
X-§f
- p-sS- ssewKn- t¼mÄ- kv{- Xo-¡v- A-§s - \-sbm-cp- k-t´m-jw- e- sb- C-ke -v mw- \n-cm-Ic - n-¡p-¶p.- s - sew-Kn-I- hnip²n-
`n-¡p-I-tb-bn-Ã- F-¶v- h-cp-¶n-tÃ?- bm-sXm-cp- hn- B-Wpw- s]-®pw- Im-¯p-kq-£n-t¡-­-Xp-­v.-
I- Z-m-lw- a-\p-jy³-
Im-ch - p-anÃm-¯- b-{´-§f - m- b
- n-¯o-cp-Ib - m-tWm- hn- s]¬-hm-Wn-`¯ - n-\- v ]-cn-lm-cw-
XoÀ-¡m³- ]m-Sp- hm-l-¯neq-sS kv-{Xo-IÄ- sN-¿p-¶-Xv?- hn-h-m-l- h-y-`n-Nm-c-im-e-IÄ-!- -
Åq.- Z-m¼Xy-¯n-eq- k-{¼-Zm-bt- ¯m-Sv- Xm-¦Ä-¡v- sh-dp-¸v- tXm-¶n-¯p-
s
- ]¬-hm-Wn-`§ - f - pw kv{- Xo-]o-U\ - §- f - pw--- \S-
S-§n-bn-«p-s­-¦nÂ- A-X-§v- sh-«n-¯p-d-¶p- ]-d-
sS-bpw- h-y-`-n-Nm-c-¯n- ¡p-hm³- Im-cW - w- ]p-cp-js - ³-d- ssew-Kn-IZ - m-lam-
ªp-Iq-tS?- "A-Xn-\n-Sb - nÂ- kv{- Xo-]p-cp-j· - mÀ- X-
eq-sS-bpw- ssew-Kn- Wv.- A-Xn-\p-Å- ]-cn-lm-cw- "I-]S- - k-Zm-Nm-cw'- ]Tn¸n-
½nÂ- \-Ã- _-Ô-¯n-em-hm-w.- kv-t\-l-¯n-em-
¡-e-Ã?- ]n-s¶-sb-´m-Wv?- {io.- Fw.- Kw-Km[c³-
Im-\p-`q-Xn- e-`n- hmw....-'F-¶n-§-s\- Ip-sd- km-[-y-X-IÄ- Xm-¦Ä-
]-db- s- «-:- ""hm-kX -v h
- ¯- nÂ- ssew-Kn-I- _-Ôw- B{K
F-Sp-¯p-]-dbp ¶p.- F-¶mÂ- C-sXm-s¡- sh-
¡pw.- ]-t£,- Z-m¼- l
- n-¡p-¶h - À- ssew-Kn-Is - ¯m-gn-em-fn-Is - f k-ao]n-
dpw- km-[y-X-I-fm-tWm?- _-lp-`q-cn-`m-Kw- Z-¼-Xn-
Xy-¯n-eq-sSbp-Å- ¡p-¶-Xm-Wv- \-Ã-Xv.- A-hÀ-¡v- tcm-K-§fp-­m-hp-
I-fp-sS-bpw- Po-hnX-¯n-se- bm-YmÀ-Yy-§Ä- X-s¶-
sa-¶- [m-cW - - Xn-cp-t¯-­X - m-W.v ......- "^mÄ Hu«v'-
hn-Im-c-i-a-\-ta- b-tÃ;-- A-]qÀ-hw- Nn-e- A-]-hm-Z-§Ä- Im-Wp-sa-
H-¶p-an-Ãm-¯- Cu- _-Ôs - ¸-Se - n-\v kuI-cyw- hÀ
¦n-epw?-
a\p-jyÀ- A-h-ew- [n-¡p-¶X - n-\\- p-kc - n-¨v- tI-cf - ¯- n-se s]¬-]nSp-
"hn-hm- l- s - a-¶- kvY - m-]\ - s
- ¯- \n-cm-Ic - n-¡p¶- ¯- s]¬-hm-Wn-`dm-¡-äp-IÄ- Ipdbm³- km-[y-
_n-¡p-hm³- ]m-Sp- h-cm-Wv- s]m-Xp-sh- kv{- Xo-hm-Zn-IÄ',- "hn-hm- l - h - pw X-bp-­v''- (am-Xr-`q-an- hm-cn-I,- 2006 Pqem-bv- 16þ22).-
Åq.- C-k-vemw- IÀ- hy-`n-Nm-ch- pw- H-tc- \m-Wb - ¯- n-s³-d- c-­p-hi - §-
""F-Ãmw- I-¨-h-S-am-bn-cn-¡p-¶- tem-I-¯nÂ-
i-\-am-bn- C-¡m-cyw- fmWv'-,- "]-e- kv-v{Xo-IÄ-¡pw- Iq-en-bn-Ãm-¯-sX-
cXn -am-{Xw- I-¨-h-Sw- sN-¿m³- I-gn-bn-Ã- F-¶-p-
s´-¦n-epw- D-]P - o-h\-¯n-\p-XI - p-¶- sXm-gnÂ-taJ-
]Tn¸n-¡p-¶p.- ]-db
- p-¶X - nÂ- F-´À-Ya- m-Wp-ÅX- 'v '- F-¶-v P-b{io.-
e-bm-Wv- {]m-tbm-Kn-Ia - mb-n- `m-cy-mh
- r-¯n'- Fs¶
F.- sI-bpw- (tI-c-fw,- ssew-Kn-I-X,- enw-K-\o-Xn,-
Ãmw- ]-dª- -v "kv{- Xo-P· - s- ¯- Im-e§ - f- m-bn- Akz-
t]-Pv- 78)- tNm-Zn-¡p-¶p-­v.-
X-{´-am-¡n-s¡m-­n-cn-¡p-¶- Ip-Spw-_a - S
- ¡- a - p-Å-
F-Ãm- A-[n-Im-c- tI-{µ-§Ä-¡p-sa-Xn-sc- I-e-ln- kz-ic - o-cw- hn-ä-v Im-im-¡p-¶- kv{- Xo-Is- f- AXn
¡p-¶'- - {io-aX - n- Ko-Xb- p-sSbpw- {io.- Fw.- Kw-Km[- Â- sIm-s­-¯n-¨-Xv- hn-hn-[- km-l-N-cy-§-fmbn-
c-sâ--bpw- - Ip-Spw-_-hn-tcm-[- N-n-´-IÄ- ]-c-kv-]-c- cn-¡pw.- ]-«n-Wn-bpw- A-an-X- ssew-Kn-Im-th-i-hpw-
]q-cI
- a- m-Wv.- s]-s«-¶-v Im-ip-­m-¡p-hm-\p-Å- F-fp-¸h - g- n- F¶-

2007 amÀ-¨-v 11
Nn-´-bp-sam-s¡- A-XnÂ- s]-Sp-¶p.- ]-e-cpw- \nÀ- i-bn-em-sW-¶-v tXm-¶p-¶p.- s]-s®-gp-¯p-If - n-epw-
_-Ôn-Xm-h-kv-Y-bnÂ- sN-¶p-s]-«-h-cm-bn-cn-¡pw. a-äp- km-ln-Xy- Ir-Xn-If - n-epap-Å- kv{- Xo- I-Ym]m-
F-´m-bn-cp-¶m-epw- A-Xn-s\- B-ZÀ-ih - Â-Ic - n-¡p- {X-§Ä- t]m-epw- "]-g-©³- k-Z-m-Nm-cw- ap-dp-sI-
I-bpw- H-cp- sXm-gn-em-bn- ]-cn-KW - n-¡p-Ib - pw- sN¿p- ]n-Sn-¡p-¶X - p- '- - Im-Wp-t¼mÄ- A-t±-l¯ - n-\p- Ien-
I- F-¶X - v- kwkvI - m-ca - p-Å- k-aq-l¯ - n-\v- tNÀ¶- I-bd - p-¶p-­!v- - A-t±-l¯ - n-s³-d- hm-¡p-IÄ- {i²n-
X-Ã.- B- h-gn-bnÂ- N-cn-¡p-¶-h-sc- A-XnÂ-\n-¶v- ¡p-I-:-
c-£s - ¸-Sp-¯p-hm-\pw- ]p-\c - [
- n-hk- n-¸n-¡p-hm-\pw- ""h-fs
- c- Kp-Wm-ßI
- a
- m-bn- D-WÀ-¶n-«p-Å \½p-
{i-an-¡m-sX- A-§s - \-sbm-cp- hn-`m-Kw- kv{- Xo-IÄ- sS- s]-s®-gp-¯n-\-p-t]m-epw- ]-g-©³- k-Zm-Nm-c-
k-aq-l-¯n-s³-d- B-h-iy-amW-¶pw- A-h-cnÂ-\n k-¦Â-]-§-fp-sS- B-[n-]-Xyw- X-IÀ-¡m³- I-gn-
¶pw- tcm-Kw- ]-I-cp-sa-¶v- t]-Sn-t¡-­-Xn-sÃ-¶pw- ªn-«n-Ã''-.--
hy-`n-Nm-cs
- ¯- A-Xn-\p-Å- ap³-Ic - p-Xe - p-IÄ- F- S- p-¡p-¶X - nÂ- A-
""N-´p-ta-t\m-\v- ti-jap-Å- \-½p-sS- km-ln-
hÀ- Pm-{K-Xb - p-Åh- c - m-sW-¶pw- {]-Jym-]n-¡p-hm³-
BZÀ-ih
- Â-Ic
- n- Xy-¯nÂ- kv{- Xo-IÄ- kz-´w- ssew-Kn-IX - s- b-¡pdn-
F-§-s\- C-hÀ-s¡m-s¡- I-gn-bp-¶p?-
¡p-I-bpw- H-cp- ¨v- t_m-[a- n-Ãm-¯h - c - pw- ]p-cp-j· - m-tcm-Sn-S] - g
- I
- m-
tI-cf - ¯
- n-se- kv{- Xo- hn-tam-N\ - - {]-kY v- m-\§ \p-Å- kzm-X{- ´yw- C-Ãm-¯X - nÂ- hn-ja - a- n-Ãm-¯-
sXm-gn-em-bn- ]-cn-K- Ä- ssew-Kn-Is - ¯m-gn-en-s\- Aw-Ko-Icn-¡m-¯X - nÂ- h-cp-am-Wv-.- a-\-ÊnÂ- t]m-epw- c-­p-]p-cp-j-·mÀ-
Wn-¡p-I-bpw- {io.- Fw.- Kw-Km-[c - ³- Jn¶-\m-Wv.- A-t±-lw- Fgp- ¡n-Sw- \Â-Im-¯- a-\k - zn-\n-am-cm-W-v \-½p-sS- \mbn-
Xp-¶p-:"- "kv{- Xo-hm-Zn-IÄ- A-Xv- kv{- Xo-IÄ-¡] - a- m\- I-am-sc-Ãmw''- (- am-Xr-`q-an- hm-cn-I,- 2006 Pq-em-b1-v 6þ22).-
sN¿p-I- F-¶-Xv- I-ca- m-b sXm-gn-em-bn- I-cp-Xp-¶p.- i-co-cw- hn¡p-
s]-®n-s\- sX-cp-hn-en-d¡ - m-\pw- A-hs- f- ssew-
kwkv-Im-c-ap-Å- ¶p- F-¶m-Wh - À- ]-db - p-I.- Po-hn-X¯ - n-\m-hi - yam-
Kn-Is- ¯m-gn-em-fn-bm-¡m-\p-ap-Å- {i-aw- \-S¯- p-¶-
kaq-l-¯n-\v- b-sX-Ãmw- hm-§p-I-bpw- hnÂ-¡p-I-bp-am-Wv- \mw-
hÀ- s]-®n-s³-d- \-·-bm-{K-ln-¡p-¶-h-cm-tWm?-
sN-¿p-¶X - v.- skvI - vk- m-{K-lw- ]p-cp-j\ - nÂ- h-fs - c-
tNÀ¶-X-Ã.- B- "B¬-tIm-ba v- s
- ¡-Xn-sc- I-el
- a- p-­m-¡p-¶'- {io-
i-àn-bm-bn- \n-e\ - nÂ-¡p-¶- kvY - e- ¯- v- A-Xn-s\-
a-Xn- Ko-X- X-s¶- ]-d-b-s«-:-
hgn-bnÂ- N-cn-¡p-¶- i-an-¸n-¡m³- ]-Ww- hm-§p-¶X - n-s\- Xm-g¶ -v - Xcam-
bn- Im-Wp-¶X - v- hn-Nn-{X-am-Wv''- (- am-Xr-`q-an- hm-cnI,- ""s]-®n-s³-d- ssew-Kn-I- kzm-X-{´y-¯n-s³-d-
h-sc- A-XnÂ-\n-¶v- t]-cnÂ- C-hn-sS- \-S¡ - p-¶- ]-e- NÀ-¨I - f
- n-epw- B
2006 Pq-em-bv- 16þ22).-
c-£-s¸-Sp-¯p-hm- Wn-s³-d- ssew-Kn-I- kp-J-¯n-\p-Å- sIm-Sp-¯p-
A-cn-bpw- ]-bd - p-sa-Ãmw- hnÂ-¡p-Ib - pw- hm§p
\pw- ]p-\-c-[n-h-kn- sh-¸p-I-fm-Ip-¶p.- s]-®p- ]-d-bp-I-b-Ã,- A-h-sf-
I-bpw- sN-¿p-t¼mÄ- F-´p-sIm-­v- s]-®n-s³-d-
]-d-bm³- ]-Tn-¸n-¡p-I-bm-Wv.- A-Xn-\mÂ- s]-®n-
¸n-¡p-hm-\pw- {i-an- i-co-cw- A-hÄ-¡-v hn-äp-Iq-Sm- F-¶m-W-v _-lp-am\y-
s\- A-hf - p-sS- ssew-Kn-IX - b
- p-sS- t]-cnÂ- hn-ZKv[-
tZ-l¯ - n-s³-d- "am-\y-am-b'- tNm-Zyw-!- A-t±-lw- s]
¡m-sX- A-§-s\- am-bn- I-_-fn-¸n-¡p-¶- Cu- I-]-S-kzm-X-{´y-hm-Zn-
®n-\p- th-­n- hm-Zn-¡p-Ib - m-sW-¶v- tXm-¶pw.- ]-
sbm-cp- hn-`m-Kw- IÄ- X-s¶-bm-Wv- \n-e\ - nÂ-¡p-¶- B¬-tIm-bva - -
t£,- kv{- Xo-hm-Zn-IÄ- ]-db - p-¶X - p-t]m-se- B-Wm-
bp-sS- I-]S- k- Z- m-Nm-c¯
- n-s³-d- b-YmÀ-Y- A-t¸mkv-
kv{Xo-IÄ- k-aq-l- [n-]X - y-¯n-s³-d- i-_Z-v a - m-W-v C-XnÂ- ap-g¨ - p-ImWp-
X-e·mÀ....''- ({]-Wb - w,- ssew-Kn-IX - ,- A-[n-Imcw,-
¶-Xv.- "skvI - k v- m-{K-lw- ]p-cp-j\ - nÂ- h-fs - c- iàn-
¯n-s³-d- B-h-iy- t]-Pv- 88).--
bm-bn- \n-e\ - nÂ-¡p-¶- kvY - e- ¯
- -v A-Xn-s\- ian¸n-
amW-¶pw- A-h-cnÂ- ¡m³- ]-Ww- hm-§p-¶ s]-®p-§s - f'--¡p-dn-¨v- ]d- hy-`n-Nm-c-¯n-s³-d- Kw-Km-[-c-`-m-jyw-
\n¶pw- tcm-Kw- ]I- bp-t¼mÄ;-- "skv-Iv-km-{K-lw- kv-{Xo-I-fnÂ-- h-f-sc- h
- n-hm-lk- {- ¼-Zm-bt- ¯m-Sv- ssh-ap-Jyw- {]-ISn-
i-àn-bm-bn- \n-e\ - nÂ-¡p-¶- kvY - e- ¯- v- A-Xn-s\- ¸-n-¡p-¶- {io.- Kw-Km-[-c³- hn-hm-l-Po-hn-Xw- hnP-
cp-sa-¶v- t]-Sn-t¡-
i-an-¸n-¡m³- ]-Ww- hm-§p-¶ ]p-cp-j· - m-sc-'¡ - pdn- bn-¡m³- Nn-e- t^mÀ-ap-e-IÄ- ssI-c-fn-¡p- kaÀ-
­-Xn-sÃ-¶pw- A-Xn- ¨v- A-t±-lw- au-\w- ]m-en-¡p-¶p-!- ]p-cp-j- thiym- ¸n-¡p-¶p-­v.- hn-hm-l¯ - n-\p- ap-¼p-Xs
- ¶- F-Ãmw-
\p-Å- ap³-I-cp-X- e-b§ - Ä- Iq-Sn- Xp-S§ - p-hm³- A-t±-l¯ - n-s³-d- \nÀ- A-\p-`h - n-¡p-I- F-¶X - m-W-v A-XnÂ- H-¶m-at- ¯Xv.-
tZ-iw- Xm-a-kn-bm-sX- -ssI-c-fn-¡p- e-`n-¡p-sa-¶p- A-t±-lw- ]-d-b-s«-:-
ep-IÄ- -F-Sp-¡p-¶-
{]-Xo-£n-¡mw.- "skvI - k v- m-{K-lw- ]p-cp-j\ - nÂ- hf- ""i-co-c¯
- n-s³-d- tNm-Z\ - I
- s- f- kzm-`m-hn-Ia- mbn-
XnÂ- A-hÀ- Pm-{K-X- sc- i-àn-bm-bn- \n-e\ - nÂ-¡p-¶- kvY - e
- ¯ - 'v- - F¶ I-­-v kz-X{- ´-am-b\ - p-`h- n-¡m³- A-\p-hZ- n-¡s - ¸Sp-
bp-Å-h-cm-sW-¶pw- Xn-se- kvY - e - w- F-¶X - p-sIm-­v- te-JI - ³- D-t±in- t¼m-tg- Cu-bh - k
- Yv- - am-dp-Ib - p-Åq.- bp-hX- o-bphm-
¡p-¶-Xv- k-µÀ-`w- F-¶m-tWm,- kv-Y-ew- F-¶p-X ¡-sf- "Ft^-dp'-(affair)I-fn-eq-sS-tbm- "tU-än-§p'-
{]-Jym-]n-¡p-hm³-
s¶-bm-tWm- F-¶d - n-bn-Ã.- kvY - e - w- F-¶m-Wv- Dt±- I-fn-eq-sS-tbm ]-cn-Nb - s- ¸-Sm³- A-\p-hZ- n-¡pI-bpw-
F-§-s\- C-hÀ- in-¡p-¶-sX-¦nÂ- tI-c-f-¯nÂ- skv-Iv-km-{K-lw- A-¯-cw- _-Ô-§-fn-eq-sS- H-¶n-¨p-I-gn-bmsa-¶p-
s¡m-s¡- Ign-bp- ]p-cp-j\ - nÂ- h-fs - c- i-àn-bm-bn- \n-e\ - nÂ-¡p¶- d-¸p-ÅhÀ- X-½nÂ- hn-h-m-lw- \-S-¯p-I-bpw- sN-
kvY - e - §
- Ä- G-sXms¡-bm-sW-¶-v hy-àa - m-¡p¶- ¿p-¶-Xm-Wv- C-¶v- tem-I-¯v- `q-cn-`m-Kw- {]-tZi-
¶p?- H-cp- en-kä v- v- {]-kn-²o-Ic - n-¡p-¶X - v- \-¶m-bn-cn-¡pw!- §-fn-epw- Aw-Ko-I-cn-¨- co-Xn.- C-Xv- k-zo-I-cn-¡p-
"D-fp-¸n-Ãm-sX'-- sk-Iv-kv- B-kz-Zn-¡p-h-m³- kv t¼m-gpw- hn-hm-lw- _-Ôp-¡-sf-bpw- th-­-s¸-«-
{Xo-cX-\-v §
- Ä- X-bm-dm-hm-¯X - nÂ- te-JI
- ³- \ncm- h-sc-bpw- A-dn-bn-¨m-tLm-jn-¨v- D-d¸ - n-¡p-¶- \-½p-

2007 amÀ-¨-v 12
sS- ]-c¼- c - m-KX- - co-Xn- \n-e\
- nÀ-¯m-hp-¶X - m-Wv...''- s¡-bp-Å- [m-cW - - tem-Im-\p-`h - §
- Ä-¡v- \n-c¡ - p-
- -(am-Xr-`q-an- hm-cn-I,- 2006 Pq-em-bv- 16þ22).- ¶-XÃ
- ...''- (- am-Xr-`q-an- hm-cn-I,- 2006 Pq-em-bv- 16þ22).-
]m-iv-Nm-Xy-sc- A-\p-I-cn-¨v- am-Xm-]n-Xm-¡Ä- -- g
] - b
- - \-Ik
-v Â- t\-Xm-hm-b- sI.- th-Wp-hns³d-
X-§f - p-sS- a-¡s - f- hy-`n-Nc - n-¡m-³- Xp-d¶ - p-hn-SW- hm-¡p-IÄ- Iq-Sn- A-\p-_Ô - a- m-bn- tNÀ-¡s - «-:- ""Rm
sa-¶À-Yw.- A-Xn-\p-ti-jw- s]-mc - p-¯s - ¸-Smsa-¶pd- -³- a-Wn-tbm-Sp Xp-d-¶p- ]-d-ªn-«p-­v-;- a-Wn-¡p-
¸p-Å-hÀ- hn-hm-lw- I-gn-¡p-I-;- A-Ãm-¯-hÀ- ho F-t¶m-sSm-¸ap-Å- _-Ôw- Xr-]vX - n-Ic
- a
- s- Ã-¦nÂ-
­pw- a-äm-sc-sb-¦n-epw- I-s­-¯n- Iq-sS-¡g - n-bpI.- th-sd- H-cm-fp-am-bn- -_-Ô-¯n-teÀ-s¸-Sp-¶-XnÂ-
A-Xn-epw- tbm-Pn-¡m³- I-gn-bn-sÃ-¦nÂ- a-sämcm F-\n-s¡m-cp- hn-tcm-[-hp-an-Ã.- H-cp- dn-te-j-\nÂ-
sf.. B-lm..- {io.- Kw-Km-[c - ³- kz-]\ -v w- Im-Wp¶Xv- a-äp- _-Ô-§-fp-am-hmw.- Ip-Spw-_w- F-¶p- ]-d-bp-
F-s´m-cp- kÀ-hX - {- ´- kz-X{- ´--- Zp-\n-bm-hv.- At±- ¶-Xv- `-{Z-am-bn- \n-e-\nÀ-t¯-­- H-¶m-sW-¶v- F-
Cu- kmw-kv-I-m-cn-I
l-s¯- Ip-äw- ]-db - c- p-X-v tI-t«m,- C-§s - \-sbms¡- \n-¡p- tXm-¶n-bn-«n-Ã''- (am-Xr-`q-an- H-m-W-¸-Xn-¸v,-
{]-hÀ-¯I
- À- sN-bX v- m-epw- th-Ws - a-¦nÂ- _-Ôp-¡s - f-sbm-s¡- 2005 sk]v-äw-_À- 11).-
GsXm-cp- kw-kv- A-dn-bn-¨v- "]-c¼- c- m-KX - - co-Xn'- \n-e\ - nÀ-¯m-\pÅ- Cu- kmw-kv-I-m-cn-I {]-hÀ-¯-IÀ-- G-sXm-cp-
A-\p-hm-Zw- A-t±-lw- I-\n-ªp-\Â-Ip-¶p-­v.- kw-kI -v mc-¯n-te-¡m-W-v \-s½- \-bn-¡p-¶s - X-¶-v
Imc-¯n-te-¡m-Wv-
ssew-K-n-I- k-Zm-Nm-c-¯nÂ- "]-c-¼-cm-K-X- co-Xn'- Nn-´n-¡p-I.- C-¸d - ª
- s
- X-Ãmw- {]m-hÀ-¯n-Ia - m¡p-
\-s½- \-bn-¡p-¶- t\-mt¡-s­-¶p- am-{Xw.- ¶- hy-àn-IÄ- \n-dª - - k-aq-l¯ - n-s³-d- A-hkv-
sX-¶v- Nn-´n-¡p-I.- hn-h-m-l- Po-hn-Xw- hn-P-bn-¡m-\p-Å- A-t±-l- Y-sb-´m-bn-cn-¡pw?- A-§s - \-bp-Å- k-aq-l¯ - nÂ-
C-¸-d-ª-sX-Ãmw- ¯n-s³-d- c­-m-a-s¯- t^mÀ-ap-e- C-\n- ]-d-bp-¶- Ip-Spw_w,- Zm-¼X - yw,- k-ZmNm-cw- F-¶n-hb - ¡ v- v- F-
Xm-Wv:- - `m-cy-bm-bm-epw- `À-¯m-hm- b - m-epw- a-äm-tcm- ´v- {]-kà - n-bm- W - p-­m-bn-cn-¡p- I - ?- km-aq-ly- hn
{]m-hÀ-¯n-Ia- m¡p- i-Ie - \- ¯ - nÂ- C-¶pw- amÀ-Ik -v n-b³- co-Xn-im-k{v X-
sS-¦n-ep-sam-s¡- ssew-Kn-I- XmÂ-]c - yw- tXm-¶ntb-
¶- hy-àn-IÄ- \n-d- ¡mw.- A-§s - \- ]-c]- p-cp-j,- ]-ck- v{- Xo- _-Ô¯n- ap]-t-bm-Kn-¡p-¶- sI.- th-Wp- t]m-epw- \-h-apX
eq-sS- B-\µ - w- A-\p-`h - n-¡m³- B-{K-ln-¡p-¶hÀ- em-fn-¯¯ - n-s³-d- Ip-ge - q-¯p-Im-c\ - m-bn- am-dp-¶p-
ª- k-aq-l-¯n-
A-X-§v- \nÀ-h-ln-¡p-I.- `m-cy-bp-sS- th-en-Nm-«w- F-¶X - n-s³-d- sX-fn-hm-Wn-Xv.- Ip-Spw-_¯ - n-sâ-- A-
s³-d- A-hkv-Y-sb- `À-¯m-hpw- `À-¯m-hn-s³-d- th-en-Nm-«w `mcy-bpw- Sn-¯-d-bn-f-¡p-I- F-¶-Xv- ap-Xem-fn-¯-¯n-s³-d-
´m-bn-cn-¡pw?- A-dn-bc - p-sX-¶v- am-{Xw.- C-\n- A-dn- ª - m-tem?- hg- e-£y-am-W.v - Ip-Spw-_¯ - nÂ- \n-¶-v h-yà - n-sb- ]dn-
¡n-\pw- h-¡m-W¯ - n-\p-sam-¶pw- t]mtI-­.- Hcp- s¨-Sp-¯m-Â- A-h-sâ- `u-Xn-I-hpw- ssh-Im-cn-I-
A§-s\-bp-Å-
h-ssd-än-¡p-th-­n- ho-«n-se- `-£-Ww- H-gn-hm-¡n- hp-am-b- B-h-iy-§Ä-¡v- A-h-\v- hym-]m-c-kv-Ym-
kaq-l-¯nÂ- tlm-«e - nÂ- \n-¶v- `-£W - w- I-gn-¡m-dn-tÃ- \-½Ä?- ]-\§ - s - f- k-ao-]nt¡-­n-hc - pw.- hr-²k - Z - \- § - Ä,-
IpSpw_w,- Zm-¼X
- yw,- A-Xpt]m-e-§v- I-W-¡m-¡n- c-­p-t]-cp-a-§-v kp h-y`- n-Nm-ci - m-eI- Ä-,- k-´m-\] - c
- n-]m-e\ - - tI-{µ§
Ãn-Sp-I!- -- th-en-Nm-«w- Ip-Spw-_w- X-IÀ-¡p-sa-¶-v t]Sn- Ä- Xp-S-§n-b-h-s¡-Ãmw Un-am³-dp- Iq-Spw.- A-§-
k-ZmNm-cw- F-¶n-h- s\- ap-X-em-fn-¯w- sIm-gp-¡pw.- ap-X-em-fn-¯-¯n-
¡p-It- b- th-­!- - F-§s - \-bp-­-v hy-`n-Nm-c¯ - ns³d-
bv-¡v- F-´v- {]-k- Kw-Km-[c - `
- m- j- yw?-!- A-t±-lw- F-gp-Xp-¶X - -v Im-WpI:- s³-d- ]m-X-bnÂ- ap-t¶m-«p- t]m-Ip-¶- hn-I-kn-X-
àn-bm- W
- p-­m-bn-cn- cm-Py-§f - n-se- "tU-än§v'- k-{¼-Zm-bhpw- D-Zm-c- sk
""hym-]I - a- m-b- H-cp- sX-äp-²m-cW - b - p-ÅX - v- ]c-
Ivk- pw- \-½p-sS- \m-«n-ep--w- \-S¸ - n-em-IW - s - a-¶- v- {io.-
¡-p-I?- km-aq-ly- kv-{Xo-,- ]-c-]p-cp-j- _-Ô-§Ä- Ip-Spw-_w- X-IÀ
Fw.- K-wK - m-[c - ³- B-hi - y-s¸-Sp-t¼mÄ- X-§f - p-sS-
¡p-sa-¶- Im-cy-¯n-em-Wv.- `m-cym-`À-¯m-¡Ä- ]c-
hni-Ie
- \
- ¯
- nÂ- \m-«nÂ- Ip-Spw-_- _-Ô§Ä- X-IÀ-¶p-sIm-­-n-
kv]- c- w- A-dn-bm-sX-bm-W-v _-Ô§ - Ä- \-S¡ - p- ¶- sX-
C¶pw- amÀ-Iv-kn- cn-¡p-Ib - m-sW-¶- A-¶m-«p-Im-cp-sS- \n-eh - n- f
- n- At±-
¦nÂ- H-cp- {]-i\ v- h- pw- D-­m-th-­X - n-Ã.........-]t- £,-
lw- Im-Wm-sX- t]m-hp- I - b- m-Wv.-
b³- co-Xn-im-kv{X- ]-e-t¸mgpw- `m-cy- `À-¯m-hn-s³-d-tbm- `À-¯m-hv-
`m-cy-bp-sS-tbm- A-\y-_Ô - w- I-s­-¯p-Ib - pw- A- "a-X¯- n-epw- k-Zm-Nm-c- k-¦Â-]§ - f - ne-pw- C-t¸m-
ap]-t-bm-Kn-¡p-¶- gpw- Im-]S- yw- Iq-Sm-sX h-ni
- z-kn-¡p-¶h - À¡v- aäp_-
Xn-s\-¡p-dn-¨v- sNm-dn-]d - ª- v- Ip--Spw-_w- I-e¡ - pI-
sI.-th-Wp- bpw- X-IÀ-¡p-I-bpw- sN-¿pw.- A-h-cp-sS- I-e-lw- Ô-§f - n-Ãm-sX- Po-hn-¡mw'- F-s¶-mc - p-- Cfhv- teJ-
aq-¸n-¡m³- _-Ôp-¡-fpw- kp-lr-¯p-¡-fp-ap­m I³- \Â-Ip-¶p­v F-¶-XnÂ- B-iz-kn-¡p-I.--- -
t]mepw- \-h-apX
Ipw.- B- h-gn- ¡- v- t]m-bmÂ- A-h\ - h - \- pw- Ip-«nIÄ- _-emÂ-¡-m-c-hpw- B¬-tIm-bv-a-bpw-
em-fn-¯-¯n-s³-d-
¡p-am-Wv- A-h-km-\w- Xn-cp-¯m-\m-hm-¯- tZm-j- B
- ¬-tIm-bva - s
- ¡-Xn-sc-bpw- s]-®n-\\ - p- I
- q-e-
Ip-g-eq-¯p-Im-c- ap-­m-hp-I- F-¶v- a-\-Ên-em-¡n- A-\-y-_-Ôw- am-bpw- i-_v-Zn-¡p-¶-p- F-¶v- h-cp-¯n-¯oÀ-¡p-¶-
\mbn- am-dp-¶p- tlm-«e - nÂ- a-säm-cp- `-£W - w- I-gn-¡m³- t]m-hp¶- te-J-I³- X-s³-d- B-Wm-[n-]-Xy- a-t\m-`m-hw- ad-
X-pt]m-se I-W¡ - m-¡n,- Im-cy-§Ä- G-sd- ]-cky- \o-¡n- ]p-d¯- p-sIm-­p-hc - p-¶X
- -v Im-Wmw.- ""_em
F¶-Xn-s³-d-
s¸-Sp-¯m-sX- ]-ck - v]
- c- w- kw-km-cn-s¨m-Xp-¡p-¶- Â-kw-Kw- \-S-¯p-¶- Ip-ä-hm-fn- hn-Nm-c-W-bv-s¡-
sXfnhm-Wn-Xv.- Xm-hpw- G-Xp- Ip-Spw-_¯ - n-\pw- \-ÃX - v.- F-s´¶m ¯p-t¼m-gpw- in-£-hm-§n- P-b-n-en-te-¡v- \-S-¡p-
Â- H-cp- kv{- Xo-¡v- am-{X-sa- H-cp- ]p-cp-j\ - v- a-\ÊnÂ- t¼m-gpw- X-eb - p-bÀ-¯n-¸n-Sn-¡p-¶X - v- Im-Wmw.- kv-
kv-Y-ew- sIm-Sp-¡m-\m-hq- F-¶pw-,- H-cp- kv-{Xo-¡v- {Xo- ap-Jw- a-d¨- v- Ip-gª
- v- \o-§p-¶X - pw- Im-Wmw''-
H-cp- ]p-cp-j-s\- am-{X-sa- C-jv-S-s¸-Sq- F-¶p-w- H F-¶v- Ip-dn-¡p-¶- te-J-I³- _-emÂ-kw-Kw- X-S-

2007 amÀ-¨-v 13
bp-hm-\pw- C-Ãm-Xm-¡p-hm-\p-ap-Å- bm-sXm-cp- t]mw- hn-I-e- Nn-´-IÄ-¡v- ap-l-½-Zv- \-_n-(e)-sb-
h-gn-bpw- \nÀ-tZ-in-¡p-¶n-Ã;- - B- lo-\I
- r-Xyw- sN- Iq-«p-]n-Sn-¡p-¶p-!-
¿p-¶-h-sc-- in-£n-¡-W-sa-¶v ]-d-bp-¶p-an-Ã-!- F- B
- h - n-jI-v m-c- kzm-X{- ´yap-ÅX- n-\mÂ- Kw-Km[-
¶mÂ- A-Xn-\n-c-bm-b- kv-{X-o-IÄ- F-´p-sN-¿-W- c³- km-dn-\v- kz-´w- B-i-b-§Ä- B-hn-jv-Icn
sa-¶pw- A-hc - p-sS- _-Ôp-¡Ä- {]-Xn-Im-c- \-S]Sn- ¡mw.- am-Xr-`q-an-¡v- A-Xv- {]-kn-²o-I-cn-¡mw.- B-
F-¶- s]m-Ãm-¸n-\p- t]m-tI-­- F-¶pw- Ir-Xy-amb- B-ib - §- t- fm-S-v hn-tbm-Pn-¸p-Åh
- À-¡-v A-Xpw- {]I-
\nÀ-tZ-iw- \Â-Ip-¶p-­v-!- Im-Wp-I-:- Sn-¸n-¡mw.- F-¶mÂ- tem-Iw- I-­- G-äh - pw- henb-
""_-emÂ-¡m-c¯ - n-\n-Sb- nÂ- i-co-c¯- n-\-v h-enb- a-lm-\pw- k-Zm-Nm-c-\n-jv-T-\p-am-b- ap-l-½-Zv- \-_n
]-cp-s¡m-¶pw- ]-än-bn-«n-sÃ-¦n- Â am-[h - n-¡p-«n- ]d- (e)-sb- X-s³-d- hn-Ie - h
- m-Z§
- Ä-¡v- Iq-«p-]n-Sn-¨Xv-
ª-Xp-t]mse- sU-tä-ms - fm-gn-¨- shÅ-¯nÂ- Ipfn- H-«pw- i-cn-bm-bn-Ã- F-¶p-- ]-d-b-s«.- an-X-am-b- `m-j-
¨v,- tI-kn-s\m-¶pw- t]m-hm-sX- I-gn-bp-¶-Xm-hpw- bnÂ- ]-d-ªmÂ- A-Xv- A-{I-a-am-Wv.-
\-ÃX - v.- ]-t£,- A-Xn-¶v- kv{- Xo-bp-sS- `À-¯m-thm- A-t±-lw- F-gp-Xn-:- ""a-\p-jyÀ-¡v- Kp-Ww- sNbv-
A-Ñ\ - ½ - a
- m-tcm- _-Ôp-¡t- fm- ]-et- ¸m-gpw- A-\ph- X- ]-e- ]p-cp-j-·m-cp-sS-bpw- Po-hn-X-¯nÂ- kv-{Xo-
C-¯-cw- hn-j-b- Zn-¡m-dn-Ã.- {]-Xn-Im-cZ - m-lw- A-hÀ-s¡m-Xp-¡m-\m- ku-lr-Zw- h-en-b- B-izm-k-hpw- {]-tNm-Z-\-hp-am-
§Ä- ]-d-bp-t¼mÄ- hn-Ã.- ^-ew- Po-hn-X-Im-ew- ap-gp-h³- No-¯-t\m« bn-«p-­v.- ap-l-½-Zv- \-_n- Nn-e-t¸mÄ- X-s³-d- H-cp-
§-fpw- k-ln-¨v- B- kw-`h - ¯- n-s³-d- Iq-«nÂ- DW- kv-{Xo- kp-lr-¯n-s³-d- ho-«n-te-¡v- \-S-¶-p-sN-¶v-
l-Zo-knep-­v- F-¶v- §n-¡gn-bp-¶p- F-¶X - m-hmw''- (- am-Xr-`q-an- hm-cn-I,- A-hc - p-sS- a-Sn-bnÂ- X-es - h-¨p-In-S¶ - v- Ip-sd- t\cw-
H-gp-¡³- a-«nÂ- ]-d- 2006 Pq-em-bv- 16þ22).- - kw`m-jW - w- \-S¯ - n-b- ti-jw- Xn-cn-¨p-h¶ - n-cp-¶p-
bm-sX- G-Xv- "kv{- Xo- kw-c£ - W - m-lzm-\§ - Ä sIm-t­m- kv- F-¶v- H-cp- l-Zo-knÂ- Im-Wp-¶p-­v.- kv{- Xo-If - pam-
{Xo- ]o-UI - À-s¡-Xn-sc- t]m-eo-kv- \-S] - S - n-Is - fSp bn-S]-g-Ip-t¼mÄ- ssew-Kn-Km-{K-l-ap-W-cp-¶-Xp-
lZokv- {K-Ù- t]m-ep-w-- Im-cy-am-t¡-­-Xn-Ã- F-¶v- \-_n- H-cp-
¯-Xp-sIm-t­m- h-en- b - - {]-tbm-P\ - a
- n-sÃ-¶v- C¶v-
¯nÂ,- B-cp-sS- hy-àa - m-bn-s¡m-­n-cn-¡p-¶p'- F-¶pw- "]p-cp-js³d- kp-lr-¯n-t\m-Sp- ]-dª - X
- m-bn- a-säm-cp- l-Zo-kn-
dnt¸mÀ-«v,- A-Xv- Im-a{- `m-´p-IÄ- am-{X-aà - ,- - h-fs - c-¡m-ea - m-bn- ASn- ep-­v.- B- kp-lr-¯v- kv-{Xo-I-fp-am-bn- kw-km-cn-
s¨m-Xp-¡-s¸-«- kv-{Xo-I-fp-sS- Xr-jv-W-I-fpw- Cu- ¨n-cn-¡p-t¼mÄ- X-\n-¡v- enw-tKm-²m-cW - ap-­m-hp-
lZo-kn-s³-d- am-\-Z- ¶p- F-¶pw- Nn-et- ¸mÄ- kvJ - e - \- w- kw-`h- n-¡p¶p-
A-hk - vY - ¡
- v- Im-cW - a - m-bn-«p-s­-¶v- tI-cf - ¯- nÂ-
Þ-§-f\p-k-cn-¨v- \-S¶- - {]-am-Zs - ¸-«- kv{- Xo- ]o-U\ - t- ¡-kp-IÄ- ]cn- F-¶pw- \-_n-tbm-Sp- ]-dª - t¸mÄ- A-¯c - w- kw`-
kzo-Im-cy-tbm-Kyam- tim-[n-¨mÂ- hy-àa - m-hpw'- F-¶pw- A-t±-lw- Fgp- h-§Ä- H-gn-hm-¡-W-sa-s¶m-¶p-a-Ã- \-_n- D-]-tZ-
in-¨X - vþ "A-X§ - v- I-gp-In-¡f - ª- mÂ- t]m-tc' F
sW-¶v- ap-kv-e-n-w- Xp-¶p-­v!- "tI-cf - ¯
- nÂ- \-S¶ - - {]-am-Zs - ¸-«- kv{Xo-
¶p- am-{Xw- ]-d-ªp''- (-- am-Xr-`q-an- hm-cn-I,- 2007
]o-U\ - t- ¡-kp-Ifp-sS'-- I-mc - W
- w ]p-cp-js - ³-d- Ima-
]Þn-X-·mÀ- ]-d- s^-{_-p-h-cn- 18þ24,- t]-Pv- 63)-.-
{`m-´v- am-{X-a-Ã-;- ]o-U-\-¯n-\n-c-I-fm-b- kv-{Xo-I-
ªn-«p-t­m- F-s¶- fp-sS- Im-a{- `m-´p-am-sW-¶!-v - A-§s - \-sbm-cp- {`m´p- C-¯c - w- hn-jb - § - Ä- ]-db - p-t¼mÄ- l-Zo-knep-
Å- k-v-{Xo-I-sf- ]o-Un-¸n-t¡-­- B-h-iyw- ]p-cp- ­v- F-¶v- H-gp-¡³- a-«nÂ- ]-db - m-sX- G-Xv- lZokv-
Ãmw- hn-i-Z-am-t¡-­-
j-·mÀ-¡p-­m-Iptam,- A-hs - c-t¯-Sn- A-hf - p-amÀ- {K-Ù-¯nÂ,- B-cp-sS- dn-t¸mÀ-«v,- A-Xv- l-Zo-kn-
Xp-­m-bn-cp-¶p.- - - A-t§-m«- p- sN-Ãn-tÃ- F-s¶m-¶pw- Kw-Km-[c - ³- km s³-d- am-\Z- Þ- §
- f - \p-kc - n-¨-v kzo-Im-cy-tbm-Kyam-
Ckv-em-an-I- \-n-b-a- dn-t\m-Sp- tNm-Zn-¡-cp-Xv-!- sW-¶v- ap-kv-e-n-w- ]-Þn-X-·mÀ- ]-d-ªn-«p-t­m-
F-s¶-Ãmw- hn-iZ - a - m-t¡-­X - p-­m-bn-cp-¶p. C - --- kv-
§-sf-¡p-dn-¨pw- C-cb - p-sS- `m-K¯
- p- \nÂ-¡p-¶p- F-¶- `m-th\-
em-an-I- \-nb
- a - §
- s - f-¡p-dn-¨pw- C-ke -v m-an-I- k-ZmNm-
Ckv-em-an-I- th-«-¡m-c-s\- k-lm-bn-¡p-¶- \n-e-]m-S-tÃ- C-Xv?-
c-s¯-¡p-dn-¨pw- AÂ-]s - a-¦n-epw- A-dn-hp-­m-bncp-
BWm-[n-]X - y-¯n-s³-d- aqÀ-¯c - q-]a - t- Ã- C-X?v - B-
kZmNm-c-s¯-¡p- ¶p-sh-¦nÂ- C-§-s\-sbm-cp- A-kw-_-Ôw- ]pe
Wp-§Ä-¡v- b-tY-jvS - w- kv{- Xo-Is - f- ]n-¨n-¨o-´mw,- ¼p-am-bn-cp-¶n-Ã.- --
dn-¨pw- AÂ-]-sa-¦n- N-h¨ - c - ¡ - mw.- F-¶mÂ- A-hÄ- A-Xv- ]-ck - y-am¡-
cp-Xv.- tI-kn-\pw- h-g¡ - n-\pw- t]m-Im³- kz-´¡ - mÀ- - "H-cp- kv-{Xo-bp-sS-- ho-«n-te-¡v- \-S-¶-p-sN-¶v-
epw- A-dn-hp-­m- A-hc - p-sS- a-Sn-bnÂ- X-es - h-¨p-In-S¶- v- kw`m-jW - w-
H-cp-§c - p-Xv.- A-§s - \- sN-bX v- mÂ- A-hÄ-¡v- Zpjv-
bncp-¶p-sh-¦nÂ- \-S¯
- n-b'- kw-`h - w- l-Zo-kv- {K-Ù¯ - nÂ- Im-Wmw.-
t]-cp-­m-Ipw.- A-hÄ- ho-«nÂ- X-s¶- I-g-n-tb-­n-
C-§-s\-sbm-cp- F-¶mÂ- B-cm-bn-cp-¶p- B- kv{- Xo?- kz-lo-lpÂ-
h-cpw!- -A-sX,- s]-®v- C-«mÂ- s]m-«p-¶- a-¬-I-e-
_p-Jm-cn-bp-sS- hn-iZ- o-Ic - W
- ¯
- n C-_\ -v p-lPdp
Akw-_-Ôw- ]pe am-W.v - s]m-«m-Xn-cn-¡W - s - a-¦nÂ- B-Wn-s³-d- C - wKn-
Â- A-kv-Jem-\n-,- C-amw- am-en-¡n-s³-d- "ap-hX - z'¡v-
X-§Ä-¡v- h-g§ - n- Po-hn-¡p-I.- C-Xm-Wv- Kw-Km[c-
¼p-am-bn-cp-¶n-Ã.-- - hn-iZ - o-Ic - W
- s - a-gp-Xn-b- C-_v\ - p- A-_vZ - nÂ- _Àdn-
³- km-dn-s³-d- D-]t- Z-iw.-- t`-jm-bn-«p-­v.- A - S- n-¨aÀ-
s\- D-²-cn-¨p-sIm-­v- -B- kv-{Xo- "D-½p-l-dmw'- B-
¯-s¸-Sp-¶- kv{- Xo-hÀ-K¯ - n-\p- th-­n- {]-hÀ-¯n-
bn-cp-s¶-¶pw- A-hÀ- \-_n-(e)-bp-sS- ap-e-Ip-Sn-_-
¡p-¶X - n-s³-d- t]-cnÂ- H-cp- tUm-IS v- t- d-äv- Iq-Sn- km
Ô-¯n-ep-Å- D-½b - m-bn-cp-s¶-¶pw- hn-iZ- o-Ic - n-¡p-
dn-\p- \Â-Ip-hm³- Cu-bp-Åh - ³- kÀ-¡m-dn-t\mSv-
¶-Xp- Im-Wmw.- A-hÀ- - \-_n-(e)-bp-am-bn- hn-hml
A-t]-£n-¡p-¶p!-
_-Ôw- \n-jn-²a - mb- kv{- Xo-bm-bn-cp-¶p- F-¶ÀYw.-
2007 amÀ-¨-v 14
\-_n-(e)-bp-sS- ap-eIp-Sn- _-Ô¯ - n-ep-Å- D-½bm- F-¶v- \-_n-(e)- ]-dª - X
- m-bn- l-Zo-kn-ep-­v.- A
sW-¦nÂ- A-dp-]-¯n-b-t©m- F-gp-]-tXm- h-b-Êv- Xn-s\- kvJ - e - \ - a
- m-bpw- A-\y-kv{- Xo-It- fm-Sn-]g
- I
- p
{]m-b-ap-Å- kv-{Xo-bm-bn-cn-¡n-tÃ- A-Xv?- t-- I-h-ew- t¼mÄ- kw-`-hn-¡p-¶-Xm-bpw- ZpÀ-hym-Jym-\n-¡p-
kv{- Xo- ku-lr-Zw- ]p-eÀ-¯n- km-bq-Py-aS - b- e
- m-bn- hm-\pw- A-¯-cw- kw-`-h-§Ä- H-gn-hm-¡p-hm³- \-
cp-¶p- A-Xn-s³-d- ]n-¶n-se-¦nÂ- A-h-sc-¯-s¶- _n- IÂ-]n-¨n-«p-an-Ã- F-¶v- -]-d-bp-hm-\pw- {io.-
tX-Sn-t¸m-tI-­X - p-­m-bn-cp-t¶m?- A-hc- nÂ- am{Xw- KwKm-[-c³- {i-an-¨-Xv- h-f-sc- tam-i-am-bn-t¸m-bn.-
A-Xv- H-Xp-¡p-am-bn-cp-t¶m?- C-kev- m-anI-- {]-am-W§ - Ä- i-àn-bm-bn- hn-e¡ - p¶-
{io.- Kw-Km-[c - ³- ]-db - p-¶- c-­m-as - ¯- Imcyw- Im-cy-am-WX - v.-
Xn-I¨- p-w- A-kw-_Ô - a - m-W.v - ""kv{- Xo-If- p-am-bn-S]g- ap-l½- Z- v- \-_n-(e)- tIm-Sn-¡W - ¡- n-\v- ap-kvenw-
Ip-t¼mÄ- ssew-Kn-Im--{K-l-ap-W-cp-¶-Xp-t]m-ep-w- IÄ-¡v- am-Xr-Im-hy-àn- Xz-am-Wv.- k-Zm-Nm-ch - n-cp²-
Im-cy-am-t¡-­-Xn-Ã- F-¶v- \-_n- H-cp- kp-lr-¯n- am-b- bm-sXm-¶pw- A-hn-Sp-¶v- {]-hÀ-¯n-¡p-It- bm-
t\m-Sp- ]-d-ª-Xm-bn''- G-Xv- l-Zo-kv-{K-Ù-¯nÂ- {]-hÀ-¯n-¡p-hm³- IÂ-]n-¡p-It- bm- sN-bX -v n-«nÃ.-
Im-Wn-¨p-Xc - p-hm³- Xm-¦Ä-¡-v I-gn-bpw?- B-kà - n- a-äp-Å-h-cp-sS- k³-amÀ-K- h-n-cp-²-am-b- G-sXm-cp-
Fw.- Kw-Km-[c
- s
- \- tbm-sS-bp-Å- t\m-«w- t]m-epw- H-gn-hm-¡p-hm-\pw- \o-¡-hpw- {i-²-bnÂ- s]-«mÂ- A-Xv- Xn-cp-¯n¡p
t¸m-ep-Å-hÀ- ssew-Kn-I- hn-i-p-²n- Im-¯p-kq-£n-¡p-hm-\pw- ¶-XnÂ- A-hn-Sp-¶v- Pm-Kc - q-I\
- m-bn-cp-¶p.- A-t±l-
kv{Xo-]p-cp-j· - m-tcm-S-v JpÀ-B³- B-lzm-\w- sN¿p- ¯n-s³-d- A-\p-Nc - ·
- mÀ- k-³a - mÀ-K\
- n-jT
v- c- pw- apkv-
ssew-Kn-I-s¯m-gn-
¶p-­v:- - enw-IÄ- B-Z-cn-¡p-¶-h-cp-am-Wv.- Cu- a-lm-·m-sc-
en-s\- a-l-Xzo-I-cn- ""(\_ntb,) \o kXyhnizmknItfmSv Ah ¡p-dn-¨v- sX-än-²m-c-W-]-c-¯p-¶- hn-[w- C-§-s\-
¡p-t¼mÄ- {io-a-Xn- cpsS ZrjvSnIÄ Xmgv¯phm\pw, Kplymhbh sbm-s¡- F-gp-Xn-hn-Sp-hm³- {io.- Kw-Km-[c - ³- Ah-
§Ä Im¯pkq£n¡phm\pw ]dbpI. AXm ew-_n-¨- C-kv-em-an-I- {K-Ù-ta-Xm-sW-¶-dn-bm³-
KoX-sb-t¸m-ep-Å-
Wv AhÀ¡v Gsd ]cnip²ambn«pÅXv. XoÀ¨ XmÂ-]-cy-ap-­v.- A-t±-lw-- A-h-ew-_n-¨-Xv- ap-k-v
hÀ- ]-d-bp-¶-Xv- bmbpw AÃmlp AhÀ {]hÀ¯n¡p¶Xns\ enw- ]-Þn-X-·m-cp-sS- {K-Ù-am-tWm?- C-kv-emw-
"HcmÄ-¡v- kz-´w- ¸än kq£vaambn Adnbp¶h\mIp¶p. kXy h-n-cp-²-cp-sS- c-N-\-I-fm-tWm?- hy-à-am-¡-Ww.-
ssew-Kn-I-X-sIm- hnizmkn\nItfmSpw AhcpsS ZrjvSnIÄ Xmgv hn-hm-l]- qÀ-h- ssew-Kn-I_
- Ô
- w- \nÀ-_Ô
- t- am?-
¯phm\pw AhcpsS Kplymhbh§Ä Im¯p "s^an-\v-kv-äp-IÄ- t]m-epw- ]p-cp-j-kw-kÀ-K-
t­m- kz-hÀ-K- kq£n¡phm\pw, AhcpsS `wKnbn \n¶v s¯- `-b-s¸-Sp-¶'- A-h-kv-Y- I-­n-«v- A-Xv- C-Ãm-
ssew-Kn-I-X-sIm- {]Xy£ambsXmgn¨v asäm¶pw shfns¸Sp¯m Xm-¡p- h
- m³- {io.- Kw-Km-[c- ³- \Â-Ip-¶- \nÀ-tZiw-
t­m- D-`-b-hÀ-K- Xncn¡phm\pw \o ]dbpI. AhcpsS a¡\I Im-Wp-I-:- ""kv-{Xo-]p-cp-j- _-Ô-¯n-s³-d- Im-cy
Ä Ip¸mbamdpIÄ¡v aosX AhÀ Xmgv¯nbn«p ¯nÂ- tI-c-fo-b- k-aq-l-¯nÂ- C-¶p- \n-e-\nÂ-
ssew-Kn-IX
- - sIm- sImÅs«..........-(-24:-30,-31)-.- ¡p-¶- h-en-b- hn-e-¡p-IÄ- Hgn-hm-¡p-¶-Xp-sIm-
t­m- B-\-µ-a-\p-`- enw-tKm-²m-cW - hpw- kvJ - e - \ - h - pw- kw-`h - n-¡p- ­v- am-{X-sa- C-¶-s¯- A-h-kv-Y-sb- tI-c-fo-bÀ-
hn-¡m-hp-¶X
- m-Wv.- ¶- \n-eb - ¡ -v -v kv{- Xo-If - p-am-bn- kw-km-cn-¡p-hm\pw- ¡p- a-dn-IS
- ¡
- m-\m-hpI-bp-Åq''- (am-Xr-`q-an- hm-cnI,-
sIm-©n-¡p-gb - p-hm-\pw- \-_n-(e)- - A-\p-hm-Zw- \Â 2007 s^-{_p-h-cn- 18þ24).-
]-t£,- A-sXm-cp-
In- F-¶X - -v sI-«n-¨a - ¨
- - hm-Za - m-sW-¶X - nÂ- kwib k-I-e-hn-e-¡p-I-fpw- X-«n-s¯-dn-¸n-¨v- I-¶p-
_-e-{]-tbm-K-¯n-eq- a
- n-Ã.- JpÀ-B\ - n-s³-db - pw- \-_n-(e)-bp-sS-bpw- IÂ- Imen-I-sf-t¸m-se- s]-cp-am-dm³- Xp-S-§p-¶-Xv-
sS- B-bn-cn-¡c
- p-Xv.- ]-\m-\nÀ-tZ-i§ - Ä-¡v- I-SI - h - n- c - p-²a - m-WX - v.- A-\y- sX½m-Sn-¯a - t- Ã?- A-Xn-\pw- A-t±-l¯
- n-\v- a-dp]-
kv{- Xo-bpw- ]p-cp-j\ - pw- X-\n-¨n-cn-¡p-¶X - pw- X-\n¨v- Sn-bp-­v:-
B-tWm- s]-t®m-
bm-{X-sN-¿p-¶X - pw- X-\n-¨s - Ã-¦n-Â- t]m-epw am\y-
B-bh
- À-¡v- ""hn-Zym-`ym-k-¯nÂ- \n-¶pw- hm-b-\-bnÂ- \n-
a-Ãm-¯- kw-km-cw- \-S¯ - p-¶X - pw- B-IÀ-jn-¸n¡p-
¶pw- B-tem-N\ - b
- nÂ- \n-¶pw- e-`n-¨- hn-th-Ihpw-
BtWm- s]-t®m- ¶- \n-eb - ¡ v- v- kw-km-cn- ¡ - p-¶X - pw- s]-cp-am-dp-¶Xp-
]n-Sn-¨p-\-nÂ-¡m-hp-¶- km-¼-¯n-I- \n-e-bp-ap-Å-
sa-Ãmw- hn-e¡ - n-b- {]-hm-NI - ³-(e)- A-§s - \-sbmc-
B-bh
- c
- pam-bn- kv{- Xo-]p-cp-j·- mÀ ]-e- X-e¯ - n-epw kv{- Xo-]p-cpj
\p-hm-Zw- sIm-Sp-¯p-sh-¶-v ]-db - p-¶X - -v hniz-kn¡p-
sse-w-K-n-Im-Ëm-Zw- k-¼À-¡w- hÀ-[n-¸n-¡m³- {i-an-¡p-¶X - -v \-¶mhpw.-
hm³- B-sc-¡n-«pw?- l-Zo-kp-IÄ- hy-àam¡p
C-X-v tXm-¶n-hm-kt- am- s-X½ - m-Sn-¯tam- B-bn- hym
]-¦n-Smw.- D-`b
- k
- - hm³- te-JI - ³- _m-[y-kY -v \ - m-W.v - k-J -v e- \- a - p­m-
bmÂ- Ip-fn-¨-v ip-²n-bm-¡W - s - a-¶X - -v JpÀ-B\ - nsâ- Jym-\n-¡m-\p-Å- {i-a§ - s- f- sN-dp-t¡-­n- hcpw''.-
½X- {]Im-c-am-bn-cn- hn-th-I þ- km-¼¯ - n-I¡ - p-dh - p-If - p-Å kv{- Xo
I
- Â-]\ - b - m-Wv- (4:-43 )- - F-¶n-cn-s¡- B- IÂ-]\bv
¡-Ww'- F-¶m-Wv.- ¡v- hn-cp-²a - m-bn-,- A-§s - \- kw-`h - n-¨mÂ- Ip-fnt¡- ]p-cp-j·mÀ-¡-v k-¼À-¡w- i-cn-bs - Ã-¶À-Yw.- ]nSn¨p
­-Xn-Ã;- - "A-X§ - v- I-gp-In-¡f - ª - mÂ- a-Xn'- F¶v- \
- n- Â-¡m-hp-¶- km-¼¯ - n-I- \n-eb - p-Åh - À-¡-v FÃmw-
\-_n-Xn-cpta-\n-(e)- ]-db - p-tam?- ssew-Kn-Ih - n-Imc- B-hmw.- A-sÃ-¦n- e - pw- ap-Xe- m-fn-¯¯ - n-\m-Wt- Ãm-
ap-­m-Ip-t¼mÄ- ]p-d¯ - p-hc - p-¶- sIm-gp-¯{- Zm-hI- A-\p-`h - n-¡m-\pw- A-\p-`h - n-¸n-¡m\psa-ms - ¡- kzm-
(ip-¢a - Ã
- )s¯-¡p-dn-¨-v kw-ib - a - p-bÀ-¶t- ¸mÄ,- A- X-{´y-ap-ÅX - v.- sX-½m-Sn-¯s - a-¶[ - n-t£-]n-¡p-¶-
Xn-\v- Ip-fn-t¡-­-Xn-Ã-;- I-gp-In-¡-f-ªmÂ- a-Xn- h-tcm-Sv- t]m-bn- ]-Wn-t\m-¡m³- ]d-b-Ww!--

2007 amÀ-¨-v 15
C-¸d
- ª
- - \n-_Ô- \ - I
- Ä- a-d¶- p-sIm-­-v teJ- Po-hn-X-sa-¶mÂ- ar-Ko-b-am-b- t`m-Km-kzm-Z-\w- a-m-
I³- X-s³-d- te-J-\-¯n-s³-d- A-h-km-\-¯nÂ- {X-am-sW-¶pw- [mÀ-an-I- k-Zm-Nm-c- aq-ey-§s - fms¡-
{]-Jym-]n-¡p-¶-Xv- Im-Wp-I-:- ""kv-{Xo-]p-cp-j·mÀ X-Ån-¡f - t- b-­- ]-g©- \- m-ib- § - f - m-sW-¶pw- ]d
X-½nÂ- hn-hm-l] - qÀ-h- ]-cn-Nb
- w- am-{X-aÃ
- ,- ssewKn bm³- I-gn-bpw?- Po-hn-Xw- - sse-wK - n-Im-kzm-Z\- ¯ - n\p-
I-_Ô- w- X-s¶- B-hmw- F-¶p- am-{X-aà - - D­mh- am-{X-ap-ÅX - m-sW-¶- Nn-´m-KX - n- hym-]I
- a - m-bmÂ-
Ww- F-¶p- X-s¶-bm-W-v C-hn-sS- kq-Nn-¸n¡p¶Xv''.- \-½p-sS- sIm-¨p- tI-c-fw- a-säm-cp- Xm-b-veâm-bn-
"hn-hm-l] - qÀ-h- ssew-Kn-I_ - Ô - w- D-­m-hW - w'- am-dpw.- I
- p-Spw-_s - a-¶- {]-kvY
- m-\w- X-s¶- X-Icpw.-
F-¶-Xv- A-\n-hm-cy-X-sb- kq-Nn-¸n-¡p-¶p.- _lp C-cp-Im-enÂ- \-S-¡p-¶- I-¶p-Im-en-I-fm-bn- a-\p-
am-\-s¸-«- tUm.- Kw-Km-[-c³- kmÀ,- Xm-¦Ä- a-m-Xr- jyÀ- am-dpw-.-
`q-an-bnÂ- c-­p- e-¡§ - f - nm-em-bn- - F-gp-Xn-b- teJ- {]-]-©- {k-jv-Sm-hn-s³-d- a-Xw- Cu- hn-j-b-
\-§Ä- BÀ-¡p-th-­n-bp-ÅX - m-Wv?- kmw-kI v- mcn- ¯nÂ- IrXy-am-b- amÀ-K-ZÀ-i-\w- \Â-Ip-¶p-­v.-
I- tI-cf - ¯- n-\-v F-´p- t\-«a - m- W-Xp-sIm-­p-­mIp- k-I-e-hn-[- k-Zm-Nm-c-§-fn-epw- A-Xv- a-\p-jy-s\-
hm³- t]m-Ip-¶-Xv?- sse-w-Kn-I- Nq-j-W-¯ns³d h-gn-\-S-¯p-hm³- {]m-]v-X-am-Wv.- ssZ-h-¯n-s³-d-
bpw- - sse-wK - n-I- A-cm-NI - X - z-¯n-s³-db - pw- Iq-¯c- kr-jv-Sn-I-f-m-b- a-\p-jy-À-¡v- X-§-fp-sS-- i-co-c§-
§m-bn- tI-cf - s¯- am-tä­-Xp-t­m?- Cu- ssewKn- sf-- tXm-¶n-b- h-gn-¡v- N-en-¸n-¡p-hm³- A-\p-hm-Z-
sse-w-Kn-I- Nq-j-W- I- kzm-X-{´yw- kz-´w- Po-hn-X-¯n-Â- A-\p-`-hn- an-Ã.- ssZ-h-¯n-s³-d- IÂ-]-\-IÄ-¡v- hn-t[-b-c-m-
¡p-Ib - pw- Ip-Spw-_¯ - n-epÅ-hs - c- A-Xn-\v- t{]cn- bn-cn-¡-Ww- A-hÀ.- X-§-fp-sS- kz-´w- kp-J-hpw-
¯ns³dbpw- ¸n-¡p-I-bpw- -sN-¿m-dp-t­m?-C-Ã,- A-Xn-\v- I-gn-bn- ku-Ic - y-hpw- am-{Xw- t-\m-¡n- Po-hn-¡p-¶- k-zmÀY-
sse-w-Kn-I- A-cm-N- Ã,- A-X-v ]-mS- n-Ã-- F-¶m-sW-¦nÂ- F-´n-\m-W-v bph- Nn-´m-K-Xn-¡m-cpw- kp-J-te-m-ep-]-cp-am-bn A-hÀ-
I-Xz-¯n-s³-d-bpw- k-aq-ls - ¯- A--¯c - w- PoÀ-WX - I- f- n-te-¡v- ]n-Sn¨p- am-dp-hm³- ]m-Sn-Ã.- _-lp-ssZ-h-m-cm-[-\,- k-´m\-
h-en-¡m³- {i-an-¡p-¶-Xv?-- l-Xy,- Zp-cm-tcm-]-W-§Ä-,- hy-`n-Nm-cw,- kz-hÀ-Kc-
Iq-¯c-§m-bn-
a-X¯
- n-s³-d- {]-kà
- n- Xn-,- ]-en-i,- Nq-Xm-«w,- e-lc - n-bp-]t- bm-Kn-¡Â,- A-
tI-c-fs¯- am-tä­- Ip-¯g - n-ª- ssew-Kn-Im-kzm-Z\ - - X-zc - - -- a-\pjy- {I-aw,- sIm-e,- h-©\ - - Xp-S§ - n-b- k-Ie - a
- m-\- Xn·-
Xp-t­m?- Cu- k-aq-ls - ¯- \m-i¯ - n-te- sIm-s­-¯n-¡q- F¶- I-sf-bpw- Xn-·-I-fm-bn-¯-s¶- C-kv-emw- Im-Wp-
XnÂ- kw-ib - a- nÃ.- B-kà - n-bp-sS- hn-jb - ¯ - nÂ- ¶p.- B- Xn-·I - Ä- sN-¿p-¶h-cp-Å- k-aq-l¯ - n\v-
ssewKn-I- kzm-X-
a-\p-jy-\pw- ar-Kh - pw- X-½n-ep-Å- hy-Xym-kw- CÃm- \m-i-ta-bp-­m-Iq.- B- Xn-·-IÄ- hÀ-Pn-¡p-¶- k-
{´yw- kz-´w- Po-hn- Xm-¡p- h
- m-\p-Å- {i-aw- F-´n-s³-d- t]-cn-em-bm-epw aq-l¯ - nÂ- t\-«§ - t- f-bp-­m-Iq.- h-cm-\n-cn-¡p-¶-
X-¯n-Â- A-\p-`-hn- A-]-e-]-\o-b-hpw- F-XnÀ-¡-s¸tS-­-Xp-am-Wv.- hn-N-m-c-W-bp-sS- \m-fnÂ- ssZ-h-¯n-s³-d- [À-a-
a\p-jy- k- a- q-l¯ - n-s³-d- \n-e\- n-Â]- n-\v- k-Zm-Nmc- kwln-XI - Ä- A-hK - W- n-¨h - À-¡-v X-¡X - m-b- in£-
¡p-Ib
- pw- Ip-Spw- D-d¸- m-WvX - m-\pw.-
aq-ey-§Ä- A-\n-hm-cy-am-Wv.-
_-¯n-epÅ-h-sc- Ip-Spw-_w- k-aq-l-¯n-s³-d- B-Wn-¡-Ãm-Wv.-
Fw.- Kw-Km-[-c-s\-t¸m-ep-Å-hÀ- ssew-Kn-I-
A-Xn-\v- t{]cn-¸n- s¯m-gn-en-s\- a-lX - zo-Ic- n-¡p-t¼mÄ- {io-aX - n- Ko Z-m¼
- X- y-¯n-eq-sS-bm- W - -v Ip-Spw-_w c - q-]w-sI- m-Åp¶-
¡p-I-bpw- -sN-¿m-dp- X-sb-t¸m-ep-Åh - À- ]-db
- p-¶X - v- "H-cmÄ-¡v- kz-´w- Xv.- Zm-¼X - y-¯n-s³-d- A-Sn-kvY - m-\` - m-hw- kvt\-l-
ssew-Kn-IX - s - Im-t­m- kz-hÀ-K- ssew-Kn-IX - s - Im- hpw- I-cp-Wb - p-am-bn-cn-¡W - w.- ss-Zh- ¯ - n-s³-d- Zrjv-
t­m? -C-Ã,- A-Xn-\v- Sm-´a - m-W-v Zm-¼X- y-¯n-se- A - h- À-W\ - o-ba- m-b- B-
t­m- D-`-b-hÀ-K- ssew-Kn-I-X- sIm-t­m- B-\-µ-
I-gn-bn-Ã,- A-Xv- a-\p-`-hn-¡m-hp-¶-Xm-Wv.- ]-t£,- A-sXm-cp- _-e- Kp-W§ - Ä:-
]-m-Sn-Ã- - F-¶m-sW- {]-tbm-K-¯n-eq-sS- B-bn-cn-¡-cp-Xv.-B-tWm- s]- ""\n§Ä¡v kam[m\]qÀh-w H¯p tNtc
t®m- B-bh - À-¡v- B-tWm- s]-t®m- B-bh - c- pam- ­Xn\mbn \n§fn \n¶v Xs¶ \n§Ä¡v
¦nÂ- F-´n-\m-Wv- bn- sse-wK - n- I- m-Ëm-Zw- ]-¦n-Smw.- D-`b- k
- ½
- X
- - {]Im- CWIsf krjvSn¡pIbpw, \n§Ä¡nSbnÂ
bph-k-aq-l-s¯- c-am-bn-cn-¡W - w'- F-¶m-Wv.- kvt\lhpw ImcpWyhpw D­-m¡pIbpw sN
A--¯-cw- PoÀ-W-X-I- hy-`n-Nm-cs - ¯-bpw- kz-hÀ-Kc - X- n-sb-bp-sam-s¡- bvXXpw Ahsâ ZrjvSm´§fn s]«Xs{X.
i-co-c¯ - n-s³-d- D-Sa - - Xm-s\-¶- Nn-´t- bm-sS- BZÀ- XoÀ¨bmbpw AXn Nn´n¡p¶ P\§Ä¡v
fn-te-¡v- ]n-Sn¨p-
i-hÂ-Ic - n-¡p-hm-\pw- ]p-tcm-Ka - \- - Nn-´b - p-sS- AS- ZrjvSm´ §fp­-v''-(JpÀ-B³- 30:-21-).--
hen-¡m³- {i-an- bm-fa - m-bn- I-W¡ - m-¡p-hm-\pw- {i-an-¡p-¶X - -v {kjv- A-Xv- im-´n-bp-sS-bpw- k-am-[m-\¯
- n-s³-db
- pw-
¡p¶-Xv ?-- Sm-hn-t\m-Sp-Å- sh-Ãp-hn-fn-bm-W.v - X-§f - p-sS- icocw- hn-f-\n-e-am-bn-cn-¡-Ww.- A-§-s\- kw-`-hn-¡-W-
sIm-­v- X-§Ä-¡n-jS v- a
- p-Ås
- X-Ãmw- sN-¿p-sa-¶p- sa-¦nÂ- Z-¼-Xn-IÄ- ssew-Kn-I- hn-ip-²n- Im-¯p-
]-db- p-¶X - v- Xn-Iª- - [n-¡m-ca - m-Wv.- B- i-co-c¯n- kq-£n-t¡-­-Xp-­v.- A-Xp-sIm-­p-X-s¶- JpÀ-
s³-d- {]-hÀ-¯-\-§Ä \n-b-{´n-¡p-¶-Xv- X-§-f- B³- hy-à-am-bn- IÂ-]n-¡p-¶p-:-
sÃ-¶pw- C-\n-bpw- \nÀ-h-Nn-¡m³- I-gn-ªn-«nÃm
""\n§Ä hy`-nNmcs¯ kao]n¨v t]mIcp
¯- a-c-W-t¯m-sS- A-Xv- No-ª-fn-ªv- hr-¯n-
Xv. XoÀ¨bmbpw AXv Hcp \oN hr¯nbpw Zp
sI-«- a-Ww- {]-kc - n-¸n-¡p-sa-¶pw- ]p-gp-¡Ä- AXn
jn¨ amÀKhpamIp¶p''- (17:-32)-.-
Â-- ]p-f-ªp-Ã-kn-¡p-sa-¶pw- t_m-[ap-Å-hÀ-¡v-

2007 amÀ-¨-v 16
ChÀ Awt_-Zv-I-sdbpw
]qWq-e-Wn-bn-¡p-tam...?

A-\nÂ- {]nw-tdm-kv-

`mc-Xob Ncn-{Xs¯ h{I-o-I-cn¨pw- Kth-j-Wm-ß-I-hp-amb ]T-\-§-fn-eqsS tIkcn hmcn-I-sb-gp-Xnb teJ-\-hpw.


X§Äs¡m-¸n¨pw ]p\À cNn¨ bq«n-en- ]pd-¯p-sIm­p-hcm³ At±-l-¯n\p sslµh ZÀi-\-§sf FXnÀ¡pI
tä-dn-b·
- mÀs¡-Xnsc Xqen-Ib - p-]t- bm-Kn¨p km[n-¨p. F¶m At±-l-¯nsâ \ma- F¶Xv PohnX k]-cy-bmbn Gsä-Sp¯;
Xs¶ ià-ambn {]Xn-Ic - n-¨, tZio-bh - mZ t[-b-¯n tImgn-t¡m«p- \n¶v ]pd-¯n- C´y³ `c-W-L-S-\-bpsS apJy-inev]n
Ncn{X cN-bn-Xm-¡-fn {][m-\n-bmWv d-§p¶ tIkcn hmcn-I-bpsS C¶s¯ bpw Ahi- kap-Zm-b-¯nsâ kap-²m-c-
tIkcn _me-Ir-jvW-¸n-Å. ]pcm-X\ {]bm-Ww, {]kvXpX {]hÀ¯-\-¯nsâ I-\p-amb tUm. `owdmhp dmwPn Awt_Zv
`mc-¯nsâ Ncn-{Xhpw A¡m-e-§-fnse t\À hn]-coX Zni-bn-te-¡m-sW¶v ]d- IÀ Hcp ssl-µh - \thm-°m\ \mb-I\pw
`c-Wm-[n-Im-cn-I-fpsS \S-]-Sn-{I-a-§fpw bm-sX -h-¿. CXn\v- DZm-l-c-W-amWv HSp- Kpcp-Pn-tKmÄhmÄ¡À¡v kam\\pam-
{_n«o-jp-ImÀ aXm-S-n-Øm-\-¯n hn`- hn ]pd-¯n-d-§nb tIkcn hmÀjn-I- sW¶v hcp-¯n-¯oÀ¡p-hm\pw ]äp-sa-
Pn¨p tcJ-s¸-Sp-¯n-bt- ¸mÄ A¯cw cN- ¸-Xn¸pw AXns\ A\p-Iq-en¨v "Awt_ ¦n amdn-semcp ]qWq Npän-s¡m-Sp-¡p-
\-I-fpsS \nP-Øn-Xn, \njvIrjvShpw ZvIdpsS kao-]-\-§Ä' F¶ t]cn h-m\
- p-amWv {]kvXpX c­v teJ-\§
- fpw
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Abn¯ PmXn-¡m-c-mb alÀ kapZm-b-¯nse dmwPn kIv]mensâ aI-\mbn alm-cm-jv{S-bnse Aw_hmUn-bn-emWv
Awt_ZvIdpsS P\-\w. Xmgv¶ PmXn-¡m-c-\mbn F¶-Xnsâ t]cn _mey-Imew apXÂt¡ ]oU-\-§-fm-bn-cp¶p
Awt_ZvIÀ - ¡v. AÑ-\mb dmwPn kI-v]mÂ--anen-«dn kvI-qfn slUvamÌÀ tPmenbpw ]n¶oSv kpt_-ZmÀ taPÀ F¶
]Z-hnbpw hln-¨-bmÄ F¶ \nebv-¡v AÂ]w am\y-amb Hc-hØ D­m-bn-cp-¶ hy-àn-bm-bn-cp-¶p.-
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
2007 amÀ-¨-v 17
D]-tbm-K-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-¶-Xv. CXn\v kÀh- ]oU--\§ - t- fm-Sp-apÅ {]Xn-Im-ch
- m- amWv teJ-Isâ {][m\ I­p-]n-Sp-¯w.
apJy Ah-ew-_-am-¡n-b-Xm-hs« 1954-þ Rv-O-bn \n¶mWv Awt_ZvI-À Xsâ bYmÀY-¯n Awt_-ZvIÀ cN-\-I-
[\-RvPbv IoÀ FgpXn {]kn-²o-I-cn¨ Pohn-X-¯n\v DuÀP-w Is­-¯p-¶-Xv. fpsS BsI¯pI Xs¶ sslµh thZ-
Dr. Ambedkar-Life and Mission F¶ Ata-cn-¡b - nse sImfw_nb kÀh-Ie - m- kw-lnXm JÞ-\a - m-W.v lnµp-aX
- ¯
- nse
Poh-N-cn-{X-¯nse kµÀ`m-\p-k-cWw im-eb - n \n¶v _ncp-Zh - pw XpSÀ¶v e­- 24 {]tl-fn-I-IÄ F¶ ]pkvX-I-¯nÂ
ASÀ¯n-sb-Sp¯ hmN-I§ - fpw!- tIkcn \n \n¶v \nb-a-]-T-\hpw ]qÀ¯n-bm- aX-]-c-amb 15 {]tl-fn-I-IÄ Ah-X-cn-
\ÂIp¶ Cu "ac-Wm-\-´c _lp-aXn' ¡n \m«n-te¡v Xncn-s¨¯n am\y-amb Hcp ¸n-¨-Xn\v tijw \ÂInb H¶m-as¯
¡v ap¼v At±-l¯ - nsâ Pohn-XI - m-e¯v tPmen-bn {]th-in-¨n«pw Abn¯PmXn- ]cn-in-jvS¯ - n At±lw C§s\ Fgp-
Ch-cpsS ap³Kman-IÄ sNbvXp sImSp¯ ¡m-c\ - mbn F¶-Xnsâ t]cn \nµy-amb Xp-¶p. ""thZ-§Ä a\p-jy-hn-c-Nn-X-am-
"tkh-\-§Ä' IqSn AÂ]-sam¶p ]cn- coXn-bn-em-bn-cp¶p Awt_ZvItdmSv kl- sW¶v Øm]n-¡m-\mWv C{X-tbsd sXfn-
tim-[n-¡p-¶Xv \¶m-bn-cn-¡pw. {]-hÀ¯-Icpw IogvPoh-\-¡m-cp-a-S¡w hp-IÄ \ÂIn-b-Xv. thZ-§Ä a\pjy
Abn¯ PmXn-¡m-cm- b alÀ kapZm- s]cp-am-dn-bn-cp-¶-Xv. ^b sI«p-IÄ \nÀa-n-X-a-sö AXncp IS¶ ho£-W
b-¯nse dmwPn kIv]mensâ aI-\mbn I¿n sImSp-¡m³ aSn¨v Fdn-ªp-sIm- s¯ {_mÒ-WÀ C{X KmV-ambn {]N-cn-
alm-cm-jv{S-bnse Aw_hmUn-bn-emWv Sp-¯-Xpw, Abn¯PmXn-¡m-csâ ]mZ- ¸n-¡p¶p F¶p ImWp-¶Xv Hcp {]tl-
Awt_ZvIdpsS P\-\w. Xmgv¶ PmXn-¡m- kv]Ài-ta¡mXn-cn-¡m³ Ib-äp-]mb fn-Ib
- m-Wv. A¯-cs - amcp ho£Ww {]N-
c-\mbn F¶-Xnsâ t]cn _mey-Imew Npcp-«n-amän sh¨-Xpw, IpSn-sh-Å-¯n-\m cn-¸n-¡m³ {_mÒ-Wsc t{]cn-¸n-¨Xv
apXÂt¡ ]oU--\§ - f
- m-bn-cp¶p Awt_Zv bn ]pd¯v t]mtI­n h¶-Xp-amb A\p- F´mWv?''(3)
I-À¡v. AÑ-\mb dmwPn kI-v]mÂ-- anen- `-h-§Ä At±-l-¯nsâ Poh-N-cn-{X-¯n-
IqSmsX sslµh ZÀi-\¯ - nsâ \nb
«dn kvI-qfn slUvamÌÀ tPmenbpw ep-S-\ofw ImWmw.(2)
a kwln-X-b-mb a\p-kvar-Xn-sb-¡-p-dn-¨p
]n¶oSv kpt_-ZmÀ taPÀ F¶ ]Z-hnbpw C¯cw Zpc-\p-`-h-§-fmWv Awt_Zv Å Awt_ZvIdpsS kao-]\w IqSn ]cnt-
hln-¨-bmÄ F¶ \nebv-¡v AÂ]w Isd lnµp-a-X-¯ns\ FXnÀ¡m\pw im--[n-¡p-¶Xv thZ-§-tfm-SpÅ A-t±-l-
am\y-amb Hc-hØ D­m-bn-cp-¶ hy-àn- Abn-¯P - m-Xn-¡m-cpsS hntam-N\ - ¯
- n-\m- ¯n-s³-d- \ne-]mSv a\-Ê-n-em-¡m³ Gsd
bm-bn-cp-¶p.- F-¶n-«pw- Abn¯ PmXn-¡m- bpÅ t]mcm-«-¯n\v t\XrXzw \ÂIm D]-I-cn-¡pw.- {]kvXpX {KÙ-¯nse-- D]-
c-\m-I-bm `oan\v C¶s¯ coXn-bn \pw t{]cn-¸n-¨-Xv. {]kvXpX {]hÀ¯-\- \-b\w apX ac-Wm-\-´c IÀa-§Ä
Ahn-iz-k\ - o-ba- mb Ah-KW - \ - b
- psS ]c- §Ä¡v Icp-¯p-]I - c
- m\mbn 1920-þÂ "aqI- hscbp-Å- kÀh-\n-ba - §
- s - fbpw hkvXp-
¼c Xs¶ A\p- ` - h n- t ¡- ­ n- h - ¶ p. \m-bIv' F¶ {]kn-²o-Ic - Ww XpS-§nb Xm-]c - a
- mbn JÞn-¡p-Ib - pw, PmXn-k{- ¼-
taÂPm-Xn-¡m-c\pw aX-`à - \ - p-amb Imf- At±lw 1924 Pqembv 20\v "_lnjvIrX- Zm-b¯- nsâ \mcmbthcm-sW¶ Imc-W-
h-­n-¡m-c³, `oapw tPyjvT\pw Abn-¯ ln-XI - m-cnWn k`' F¶ kwL-S\ cq]o- ¯m sXcp-hnÂsh¨v a\pkvarXnsb
P
- m-Xn-¡m-c\ - m-sW-¶d - n-ªb - p-Ss\ h­n- I-cn-¡p-Ibpw CXnsâ apJ-]-{X-sa¶ ]c-ky-ambn I¯n-¡m³ t\XrXzw \ÂIp-
bn \n¶v \njv¡cpWw Cd¡n hn«-Xv, \nebv¡v 27-þ "_lnjvIrX `mcXv' Ibpw sNbvXb - m-fmWv Awt_-ZvIÀ.
Zmlw kln-¡msX Hcp s]mXp-In-Wä - n F¶ adm¯n ssZzhm-cnI Bcw-`n-¡p- PmXn-hy-h-Ø-sb-¡-p-dn¨ a\phn-sâ
\n¶v shÅw tImcn-¡p-Sn-¨-Xn\v `oans\ Ibpw sNbvXp. XpSÀ¶pÅ Pohn-X-¯n \nb-a§- Ä F¡m-e¯pw hnaÀi\ hnt[-
taÂPmXn-¡mÀ s]mXnsc XÃn-b-Xv, aäp sâ GsX-¦nepw taJ-e-I-fn tIk-cn- b-am-bn-«-p-Å-Xm-Wv. F¶m NmXpÀhÀ
Ip«n-I-fp-tS-Xn \n¶v hyXy-kvX-ambn ¡- m - c ³- hnti- j n- ¸ n- ¡ p- ¶ Xv t]mse Wy-¯nsâ {]-tW-Xm-¡Ä Ch-sb, ]e-
¢mknsâ Hcp aqe-bn Nm¡pIjvW- "lnµp kaq-ls¯ Imcy-t£-{X-am-¡nb t¸mgpw tIm«n-am-«n- Ah-Xc
- n-¸n-¡m³ {ian-
¯n N{aw ]Sn-ªn-cp¶v kvIq- fn ]Tn- {]hÀ¯-\§ - Ä' At±lw \S-¯n-bX - mbn ¡m-dp-­v. {_mÒ-W-sc-bpw £{Xn-b-sc-
t¡­n h¶-Xv, Aip-²-am-¡-s¸-Sp-sa¶ Adn-bnÃ; am{X-aà sslµh {KÙ-§ bpw sshiy-scbpw iq-{Z-scbpw Xm´m-§-
`bw aqew A[ym-]-I-cn ]ecpw Ah- tfmSpw BZÀi kwln-XI - t- fmSpw hfsc fpsS sXmgn-ens\ ap³\nÀ¯n-bmWv hn`-
t\mSv tNmZyw tNmZn-¡p-Itbm t\m«p-_p- {]Xn-Im-cm-ß-I-amb \ne-]m-Sm-W-t±lw Pn-¨-sX¶ coXn-bn-emWv AhÀ Nn{Xo-I-
¡p-IÄ kv]Àin-¡p-Itbm sN¿m-Xn-cp- ssIs¡m-­X - v. cn-¡m-dv-. F¶m Cu Akw-_-Ôs¯
¶Xv F¶n-§s\ Fs´ms¡ Ah-KW - -
thZ-kw-ln-XI
- sf Awt_ZvIÀ FXn sXmgn hn`P-\ambÃ; sXmgn-emfn hn`-
\IÄ...-!(1)
À¯n-cp-¶n-söpw Ah-bpsS B[n-Im-cn- P-\-am-bmWv Awt_-ZvIÀ hni-Zo-I-cn-¡p-
C§s\ khÀW-cn \n¶-\p-`-hn¨ IX At±lw AwKo-I-cn-¨n-cp-¶p-sh-¶p- ¶-Xv. iq{Zsc shdpw Zmky-th-e-¡m-c-\m

C¯cw Zpc-\p-`h - §
- f
- mWv Awt_ZvIsd lnµp-aX- ¯
- ns\ FXnÀ¡m\pw Abn-¯P- m-Xn-¡m-cpsS hntam-N\
- ¯
- n-\m-bpÅ
t]mcm-«¯- n\v t\XrXzw \ÂIm\pw t{]cn-¸n-¨X
- v. {]kvXpX {]hÀ¯-\§- Ä¡v Icp-¯p-]I - c
- m\mbn 1920-þÂ "aqI-
\m-bIv ' F¶ {]kn-²o-Ic - Ww XpS-§nb At±lw 1924 Pqembv 20\v "_lnjvIrX-ln-X-Im-cnWn k`' F¶ kwL-S\
cq]o-I-cn-¨p.-

2007 amÀ-¨-v 18
bnam{Xw ]cn-KW - n-¡p¶ {]kvXpX IrXn- ln-¸n-¡p-¶n-söv am{X-a-Ã, AXv AÔ- At±lw Hcn-¡epw Hcp lnµp-hmbn acn-
s¡-Xnsc At±lw Bª-Sn-¡p-¶p-­v. Im-c¯
- nsâ kphn-tijw IqSn-bm-Wv. Cu ¡n-söv A\p-bm-bn-IÄ¡v Dd¸v sImSp-
""ss{X hÀW-n-I-cm F§-s\-bmWv iq- hkvXp-XI - Ä ]cn-KW
- n-¡p-t¼mÄ, kzmX ¡p-Ibpw AXv {]mhÀ¯n-I-am-¡p-Ibpw
{ZÀ ssIImcyw sN¿-s¸-«n-cp-¶Xv F¶p {´yw hfÀ¶p hcm³ D]-I-cn-¡p¶ km sNbvXb - m-fm-Wv. F³.- hn.- ]n- D®n-¯ncn-
a\p-kvarXn sXfnhp \ÂIp-¶p-­v. kmaq- l-Nc - y-§Äs¡-Xn-cmWv lnµp-aX- w. AXv sb-gp-Xnb "Acm-jv{So-b-X-bpsS cmjv{So
lym-hI - m-i§
- sf kw_-Ôn-¨n-St- ¯mfw kzmX-{´y-¯nsâ \ntj-[-am-hp-¶p''.-(6) bw'- F¶ ]pkvXI - ¯
- n C¡mcyw hni-
a\pkvarXn-sb-t¸-mse C{X-am{Xw A[- C§s\ XpS§n a\p-kvar-Xn-bpsS Zo-I-cn-¡p-¶p-­v. ""1935 HIvtSm_À 13\v
a-amb asämcp \nbakwln-Xbpw D­m- kmtlm-Zcy k¦-ev]-s¯-bpw kmaq-ly- tNÀ¶ Ctbme tIm¬^-d³-kn-Âsh¨v
bn-«n-Ã. kmaq-ly-amb A\o-Xnsb kw_- {I-a-s¯-bpw A¡m-e-§-fnse kv{XoI- lnµp-a-X-hp-am-bpÅ _Ôw Dt]-£n¨v
Ôn¨ GsXmcp kw`-hhpw a\p-jysâ fpsS kmaq-lnI Øm\-s¯-bpw cmjv{S asämcp aX-¯n Bizm-khpw Bßm`n-
\nb-ak - w-ln-X¡p ap¼n \mWn¨p hnf- ho£-W-s¯-bpw sslµh NnÓ-§-sf- am-\hpw Is­-¯m³ At±lw ]Xn-\m-
dn-t¸mhpw''.-(4) bp-saÃmw A¡-an«v hnaÀin-¨-Xn\v tij- bn-c¯
- nÂ]cw hcp¶ Abn-¯P - m-Xn-¡m-
\mk-n-I-fpsS hwi-]-c-¼-c-bpsS XpS- amWv iq-{Z-cpsS kÀh-tXm-·p-Ja - mb A[- cmb kZ-ky-tcmSv Blzm\w sNbvXp. Xm
¡-¡m-c\pw lnävedpsS amÀK-ZÀin-bp-am- a-Xz-¯n\v t{]c-I-amb B- {KÙs¯ ³ Hcp lnµp-hmbn acn-¡n-söv At±
bn-cp¶ \oXvtj-bpsS AXn-cmjv{Sw (Su- al-Zvk-a-c-¯nsâ `mK-ambn 1927 Unkw lw kZ-Ên- \v Dd¸v sImS-¡p-Ib - p-­m-bn.
per State) F¶ k¦-ev]-t¯mSv kam-\- _À- 25-þ\v Abn¯ PmXn-¡m-cpsS alm 1956 HIvtSm-_À 14\v \mKv]qcn sh¨v
amb cmjv{S k¦-ev]-amWv a\p-hn kt½-f-\-¯n sh¨v Awt_ZvIdpsS ap¶v e£w- A-\pbmbnI-tfmSv IqSn _p
Awt_-ZvIÀ ZÀin-¡p-¶-Xv.(5) k\ym-kn-amÀ BtLm-j-]qÀh-w Np«p-I- ²-aXw kzoI-cn-¨p-sIm­v Awt_-ZvIÀ
""iq{Z³ thZw a\x-]m- T - a
- m-¡p-¶X - n-\p- cn-¨-Xv. "C´y-bnse hnä³_ÀKv' F¶v B Dd¸v ]men-¨p''-.(8)
th­n a\x-]qÀh-w AXv tI«psIm­n-cp- hnti-jn-¸n¨ {]kvXpX kw`-h¯ - n\v ti ""GXm­v 30 e£-t¯mfw A[x-Øn-
¶m sNhn-If - n (D-cp-¡n-b) Cubhpw jw AXn-s\-¡-p-dn¨v Awt_-ZvIÀ {]Xn- Xsc _p²-a-X-¯n-te¡v B\-bn-¨Xv
Ac¡pw Hgn¨v \nd-¡-Ww. Ah³ thZw I-cn-¨Xv C§s\-bm-Wv:- ""a\x-]qÀh-amWv AhÀ ska-n-än¡v aX-§-fn-te¡v t]mIp-
sNmÃn-bm \mhv apdn¨p If-bW - w. thZ- a\pkvarXn I¯n-¨-Xv..... A\o-Xn-bpsS hm-\pÅ km[y-Xsb _p²n-]qÀh-w XS-
¯n {]mhoWyw t\Sn-bm Ahsâ Hcp {]Xo-I-sa¶ \nebv-¡m-W-Xv. \qäm- bm-\m-bn-cp-¶p-sh¶pw'' A¯-c-samcp
icocw Xp­-§-fmbn sh«n-ap-dn-¡-Ww'' ­p-It- fmfw Cu A\o-Xn-bnÂs]«v R§ \o¡-¯n-eqsS ""A[x-ØnX P\-hn-`m-K-
F¶ KuXa(XII:-4)sâ A`n-{]m-bs¯ Ä sRcn-ª-a-cp-I-bm-bn-cp-¶p. AXnse §Ä _p²-aXw kzoI-cn-¨t- ¸mÄ tKmamw-
]cm-aÀin¨v At±lw lnµp-a-X-¯nsâ {]t_m-[\ - §
- Ä sIm­mWv R§Ä Zmcn- k- `-£Ww Dt]-£n-¡p-Ibpw CXv lnµp-
X¯-zi - m-kv{X-¯n C§s\ tcJ-s¸-Sp- {Z-y¯
- nsâ ]Sp-Ip-gn-bn-te¡v XÅs¸«Xv.- [Àa-¯nsâ ImgvN-¸-m-Sp-Isf AwKo-I-cn-
¯p-¶p. ""thZw ]Tn-¡m³ Ah-Imiw AXv sIm­mWv R§Ä Bª-Sn-¨-Xv. ¡-em-bn-¯o-cp-Ibpw sNbvXp''(9)- F¶v
CÃm-¯-hÀ¡v hmbn-¡m\pw Fgp-Xm-\p- FÃmw A]-IS - s
- ¸-Sp-¯n-bX
- v. R§-fpsS kam-iz-kn-¡p-¶p-­v tI-kcn teJ-I³.-
apÅ Ah-Imiw \ntj-[n-¡s - ¸-«p. AXp- Poh³ I¿n-se-Sp-¯p-sIm-­mWv A§- F¶m kXyw CXnsâ t\À hn]-coX
sIm­v a\p-hn-sâ \nb-aa - \- p-kc- n¨v hmb- s\-sbmcp IÀa-w A\p-jvTn-¨Xv''.-(7) tImSn-bn-em-Wv. sslµh aX-{K-Ù-§-
\bpw Fgp¯pw D¶-Xh - ÀK-¡m-cmb Nne- Awt_ZvIdpsS kao-]-\-§sf hne sfm¶pw Xs¶ tKmlXy \ntcm-[n-¡p-
cpsS Ah-Im-ia - m-bn-¯oÀs¶¶pw \nc-£- bncp-¯nb tIkcn teJ-I³ "`mcX \ Itbm amwkm-lmcw Hgn-hm-¡p-hm³- IÂ-
cX Xmgv¶ hÀK-¡m-cmb Ht«sdt]cpsS thm-°m-\¯- n\v {io i¦-cs - âbpw {io_p- ]n-¡p-I-tbm- sNbvXn-«n-söv Xsâ H«-
hn[n-bm-bn-¯oÀs¶¶pw XnI¨pw icn-bm- ²-sâbpw ka-\z-b'--am-bmWv At±-ls¯ [nIw teJ-\§ - f- n-eqsS Awt_-ZIv À hni-
bn-¯s¶ ]d-bm³ Ign-bpw''-. ZÀin-¡p-¶X.-v am{X-aà "lnµp-[Àa-s¯ Z-am-Ip-¶p-­v. DZm-lc - W
- ¯
- n\v lnµp-aX
- -
""_lp-P-\-§sf Bh-cWw sNbvX FXnÀ¡m-\à kpZr-V-am-¡m-\mWv Aw ¯nse {]tl-fn-I-IÄ F¶ _rlXv
s]mXp-hmb APv-R-X-¡v a\p F§s\ t_-ZvIÀ {ian-¨-Xv' F¶p-IqSn ]d-ªp- {KÙ-¯n 13þma-t¯-Xmbn ]d-bp¶
D¯-ch - mZnbm-bn-¯oÀ¶p-sh¶v sXfn-bn- sh-¡p-¶p-­!-v - Gsd Xam-i¡v hI \ÂIp- "Alnw-k-bpsS {]tl-fnI'bn ""C¶
¡m³ Cu A]-{K-Y\ {]{In-b-bpsS Hcp ¶-XmWv {]kvXpX hmN-Iw-. ""lnµp C´y- s¯ lnµp-¡-fpsS ]qÀh-kq-cn-I-fmb
]Sn-am{Xw aXn-bm-Ipw. At¸mÄ lnµp- bnse Gä-hp-a[ - nIw shdp-¡s- ¸-Sp¶ hy {]mNo\ Bcy-·mÀ Cd¨n Ign-¡p-¶h - cm
aXw Adn-hnsâ {]N-c-Ws¯ t{]mÕm- àn Rm\mWv''(8) F¶v kzbw hniz-kn¨ -sW¶v am{X-a-Ã, am«n-d¨n Ign-¡p-¶-hÀ

a\p-kvar-Xn-b-nse-- D]-\-b\w apX ac-Wm-\-´c IÀa-§Ä hscbp-Å- kÀh-\n-b-a-§-sfbpw hkvXp-Xm-]-c-ambn JÞn-


¡p-I-bpw, PmXn-k-{¼-Zm-b-¯nsâ \mcmbthcm-sW¶ Imc-W-¯m sXcp-hnÂsh¨v a\pkvarXnsb ]c-ky-ambn I¯n-
¡m³ t\XrXzw \ÂIp-Ibpw sNbvX-bm-fmWv Awt_-ZvIÀ.

2007 amÀ-¨-v 19
ImÀjnI hyh-Øn-Xn-bn F¯n-¡g
- n-ªn-cp¶ P\X Gsd D]-tbm-Ka- pÅ ]ip-hns\ sImÃp-¶X
- n-t\mSv FXnÀ¸pÅh-
cp-am-bn-¯oÀ¶p.- {_mÒ-W-cm-sW-¦n ]ip-l-Xy-bn-eqsS P\-§-fpsS A{]oXn k¼m-Zn-¡p-Ibpw sNbvXn-cp-¶p. Cu
GSm-Iq-S¯
- n \n¶pw Ic-Ib
- d- p-hm\pw \jvSs
- ¸« {]Xm]w hos­-Sp-¡m\pw {_mÒ-WÀ I­p-]n-Sn¨ Hcp amÀKamWv
]ip-l-Xy Dt]-£n-¡p-I-sb-¶Xv.-

IqSn-bm-bn-cp¶p''(10) F¶-t±lw Btcm-]n- ImÀjnI hyh-Øn-Xn-bn F¯n-¡-gn- ac-Wm-\´ - cw Gsd hÀj-§Ä¡v tij-
¡p-¶p. IqSmsX "Alnw-k-bn \n¶pw ªn-cp¶ P\X Gsd D]-tbm-K-apÅ amWv.- am{X-aà Awt_-ZvI-tdm-sSm¸w
XncnsI lnwk-bn-te¡v' F¶ 14-þmw ]ip-hns\ sImÃp-¶-Xn-t\mSv FXnÀ¸p- _p²-aXw kzoI-cn-¨h- c
- n {][m-\n-bmbn-
{]tl-fn-I-bn aZy-hpw amwk-hpw aÕy- Åh-cp-am-bn-¯oÀ¶p.- {_mÒ-W-cm-sW- cp-¶p Cu "{_mÒ-W-h-\nX'sb¶ hkv
hpw ap{Z-bpw ssaYp-\-hp-a-S-§p¶ aIm-c ¦n ]ip-l-Xy-bn-eqsS P\-§-fpsS XpX IqSn tIkcn teJ-I³ a\-Ên-em-
]
- ©a§-fnse amwk-`£ - W - ¯ - nsâ km A{]oXn k¼m-Zn-¡p-Ibpw sNbvXn-cp-¶p. t¡-­X - p-­v.
¶n-[y-hpw, 15-þmw {]tl-fn-Ib - n Imfo]qP- Cu GSm-Iq-S¯- n \n¶pw Ic-Ib - d
- p-hm 1. Acm-jv{So-bX
- b
- psS cmjv{Sobw þ F³.-hn.
bp-ambn _Ô-s¸« _en-bpsS hni-Zo-I- \pw \jvSs- ¸« {]Xm]w hos­-Sp-¡m\pw ]n. D®n-¯ncn,- t]Pv: 126.-

c-Wh - p-saÃmw sslµ-h{- K-Ù§ - Ä amwkm- {_mÒ-WÀ I­p-]n-Sn¨ Hcp amÀK-amWv 2. Awt_- Z v I À:- Pohn- X hpw ZÀi- \ hpwþ
lm-c-¯n\v \ÂInb kzm[o-\s¯ hni- ]ip-l-Xy Dt]-£n-¡p-I-sb-¶Xv.- AXp- Awt_-ZvIÀ ]»n-t¡-j³kv, Xncp-h\
- ´
-

Z-am-¡m-\mWv Awt_ZvIÀ D]-tbm-K-s¸- sIm­p \nÀ¯n-bnÃ;- B arKs¯ tKm ]p-cw-þ1991, t]-Pv-:- 38.-

Sp-¯n-b-Xv. _p²-a-Xm-K-a-\-t¯m-Sp-Iq-Sn- am-Xm-hmbpw Bcm-[n-¡p-hm³ XpS-§n. 3. tUm. Awt_-ZvIÀ k¼qÀW IrXn-IÄ,-


bmWv tKmlXy Dt]-£n-¡s - ¸-«s
- X¶pw _p²`-n£-p-¡sf IS-¯n-sh-«p-¶ coXn- thmfyw-þ8,- tIcf `mjm C³Ìn-äyq-«v-,- -

CXn-sâ P - \
- {- ]o-Xn- I­v Akqb]q­mWv bn AhÀ amwkm-lmcw Dt]-£n-¡p- t]Pv:156.-

{_mÒ-WÀ- A¯-cs - amcp \ne-]m-Sn-te¡v Ibpw XnIª kky-_p-¡p-I-fm-Ip- 4. Annihilation of Cast,- t]Pv: 25.- ("Awt_-

NphSpamdn-b-sX¶pw At±lw asäm-cn- Ibpw sNbvXp.''(11) ZvIÀ:- Pohn-Xhpw ZuXyhpw'- F¶ IrXn

S¯v ]d-bp-¶p-­v. CXn\p t\sc-sbÃmw I®S-¨m-Wv bn \ns¶-Sp¯p tNÀ¯Xv t]Pv: 55-þ56).-

""....-]i
- p, BSv apX-emb arK-§sf D]- teJ-I³ tKmlXy XS-bm-\mWv _p² 5. lnµp-a-¯nsâ X¯-z-imkv{Xw t]Pv: 93.-

tbm-Kn-¨pÅ arK-_-enbpw bPv-R-hpw aX-¯ns\ Awt_-ZIv À sXsc-sª-Sp-¯- 6. A-tX- ]p-kv-X-Iw,- t]Pv: 54-,- 55.-

_p²-a-X-¡mÀ¡v A\yam-bn-cp¶p. ImÀ- sX¶v hcp¯n¯oÀ¡m³ {ian-¡p-¶-Xv. 7. Awt_-ZvIÀ:- Pohn-Xhpw ZÀi-\-hpw-,- -Aw

jnI hyh-Øn-Xn-bn F¯n-¡-gn-ªn- tIkcn teJ-Isâ `mK¯v \n¶p- t_-ZvIÀ ]»n-t¡-j³kv-,- Xn-cp-h-\´]p

cp¶ P\X Gsd D]-tbm-K-apÅ ]ip- ­mb Gsd Ip-Õn-X-am-b- asämcp ssI cw,- t]-Pv-:-122.-

hns\ sImÃp-¶-Xn-t\mSv FXnÀ¸p-Å-h- {Inb Awt_-ZI v d


- psS hnhm-lP - o-hn-Xs¯ 8. Acm-jv{So-b-X-bpsS cmjv{So-bw-,- F³.-

cp-am-bn-¯oÀ¶p. {_mÒ-W-cm-sW-¦n Iq«p-]n-Sn¨v {_mÒ-Wsc AwKo-Ic - n-¡p-¶p- hn.]n. D®n-¯ncn,- t]Pv: 131.-

]ip-l-Xy-bn-eqsS P\-§-fpsS A{]oXn sh¶v hcp-¯n-¯oÀ¡m³ {ian-¨-Xm-Wv. 9. Awt_-ZvI-dpsS kao-]-\-§Ä-,- -tI-kcn

k¼m-Zn-¡p-Ibpw sNbvXn-cp-¶p''(10) F¶- {_mÒW kv{Xosb hnhmlw Ign-¡p-I- hmcnI.-


t±lw Btcm-]n-¡p-¶p. IqSmsX Alnw- h-gn, Awt_-ZvIÀ {_mlv-a-WÀ¡v A\p- 10. tUm. Awt_-ZvIÀ-,- -k-¼qÀW-Ir-Xn-IÄ,-
k-bnÂ\n¶pw XncnsI lnwk-bn-te¡v Iq-e-am-bn-cp-¶p-sh¶v At±lw hni-Zn-I- thmfyw 8,- {]tl-fn-I-þ13, t]Pv:129.-
F¶ 14-þmw {]tl-fn-I-bn aZyhpw amw cn- ¡ m³ {ian- ¡ p- ¶ - p - . bYmÀY- ¯ n 11. The untouchables, t]Pv: 118-þ119 (Aw-
kpw aÕy-hpw ap{Z-bpw ssaYp-\-hp- a-S- KuU-km-ck - zX {_mÒ-WI - p-Spw-_¯ - n t_ZvIÀ-:- Po-hn-Xhpw ZuXyhpw (FUn-äÀ
§p¶ aImc ]©-a-§-fnse amwk-`-£- ]nd¶ tUm.- khn-Xsb At±lw hnhm sI.-sI. sIm¨v)- F¶ IrXn-bn \n¶pw
W-¯nsâ km¶n-[y-hpw, 19-þmw {]tl-f-n- lw Ign-¡p-¶Xv Xsâ H¶mw `mcy-bpsS FSp¯p tNÀ¯-Xv).-

bn Imfo]qP-bp-ambn _Ô-s¸« _en-


bpsS hni-Zo-Ic - W
- h- p-saÃmw sslµ-h{- K-
Ù-§Ä amwkm-lm-c-¯n\v \ÂInb
PB. No: 1981, Vyttila, Kochi -19

kzm[o-\s¯ hni-Za - m-¡m-\mWv Awt_-


ZvIÀ D]-tbm-K-s¸-Sp-¯n-b-Xv. _p²-a-Xm-
Sneha Samvadam

K-a\- t- ¯m-Sp-Iq-Sn-bmWv tKmlXy Dt]-£n-


¡-s¸-«-sX¶pw CXnsâ P\-{]o-Xn-I­v
Akqb ]q­mWv {_mÒ-WÀ A¯-c-
samcp \ne- ] m- S n- t e¡v - NphSpamdn- b -
h-cn-kw-Jy-
sX¶pw At±lw asäm-cn-S¯v ]d-bp-¶p- am-kw- C-´y-bnÂ- hn-tZ-i¯- -v
­v. ""....-]-ip, BSv apX-emb arK-§sf 12 120 420
D]-tbm-Kn-¨pÅ arK-_e - nbpw bRvPhpw 6 60 210
_p²- a - X - ¡ mÀ¡v A\y- a m- b n- c p- ¶ p.

2007 amÀ-¨-v 20
hnimelnµp-Xzhpw
kwL-]-cn-hmÀ XmÂ]cy-§fpw
dPo-_v. -F bn-et- §m-fa
- n-t§mfw \S-¶p-sIm-­n-cn-¡p- hnim-eh- n-ti-jW
- h - pw k¦p-NnX XmÂ]
¶Xpw \S¶p Ign-ª-Xp-amb kt½-f-\- cy-§f
- pw Ahm-kX v h ka-ck- X- b
- pw anYy-
§Ä kwL-]c - n-hm-dnsâ IpS-¡o-gn \S- bmb e£yhpw AWn-\n-c-¡p¶ {]iv\-
hnim-el- nµp kt½-f\ - §
- f
- psS _l- ¯-s¸« Nne Iq«m-bva-I-fm-bn-cp-¶p. Ch- ssh-Ir-X-§-fpsS ktµ-l-\nc \ap¡p
f-am-Wn-t¸mÄ C´y-bnÂ.- Cu kt½-f-\- bpsS {]ta-b-§-fpw B {]-ta-b-§-fpÄ ap¶n A\m-hr-X-am-Ip-¶p. Ah-bnÂ
§Ä¡p- ]n-¶n ]t£,- hnim-eX - b
- psS s¡m-Åp¶ A]-I-S-§-fpw Ah-bnse NneXv C{]-Im-c-am-Wv.
{]tab ]cn-k-c-§Ä Xosc-bn-Ã. k¦p- Zpcq-l-X-I-fp-amWv \½psS At\z-jW 1). k
- wL]-cn-hm-dn\v sslµh kaql-
Nn-X-Xz-¯nsâ ZpÊz-`m-h-apÅ Hcp {]Xn- hnj-bw. Ah-bpsS cmjv{So-bhpw B ¯nsâ {]mXn-\n[yw AwKo-Ic - n¨p \ÂI-
tem-aI cmjv{So-b-¯n\v km[-q-I-cWw cmjv{So-b¯- n\p IÂ]-n¡ - s
- ¸-Sp¶ Xo{h- s¸-«n-«n-Ã;- F¶n-cns¡ sslµh kt½-
At\z-jn-¡p-¶-hÀ kwL-Sn-¸n-¡p¶ h-e-Xp-]£ kz`m-hhpw Cu At\z-j- f-\§
- Ä- \S-¯p-hm³ kwL-]c - n-hmÀ cwK-
kt½-f-\-§sf hnimew F¶p- hn-fn-¡- W-¯nse D]-ta-J-e-IÄ Xs¶-bmWv. ¯n-d-§p-¶Xv F´n-\mWv?
s¸-Sp-Ib
- mWp sN¿p-¶X- .v hymP-amb Cu C¯cw hnime lnµp kt½-f-\-§sf 2).- kwL-]-cn-hm-dnsâ lnµpXzw k
hnti-jWw sI«n-¨p-a¯- n-s¡-m­v C´y- kXy-k-Ô-ambn hne-bn-cp-¯p-t¼mÄ, \m-X\ lnµp-Xz-¯n \n¶v hn`n-¶-am-

_me-Kw-Km-[c
- Xn-eI
- sâ lnµp t- Z-io-bX Ncn-{X-s¯bpw kwkvIm-cs
- ¯bpw {]Xo-I§
- s
- fbpw
Igp¯n\p ]nSn¨p IqsS-\nÀ¯p-Ibpw ]p\À \nÀh-N\
- §
- Ä NmÀ¯n ]pXn-sbmcp anYym-]Zw cq]-
s¸Sp-¯p-Ibpw sNbvX-t¸mÄ lnµp-Xz-cm-jv{So-b-¯nsâ ASn-¯-d-sbm-cp-§n.

2007 amÀ-¨-v 21
Wv;- F¶n-cns¡ kwLlnµp-hnsâ k BÀ. ap-wsP- C{]-Imcw FgpXn: ""\mw sâ ]qÀh-cq-]-amb ""kntbm¬ dn¸_v
t½-f-\-§sf k\m-X\ lnµp-¡-fpsS Du¶p-¶Xv hn¹-h-I-c-amb Nne Bi-b- fn¡v Hm^v Pyqhnjv'' F¶ km¦-ev]nI
kwK-a-§-fmbn Nn{Xo-I-cn-¡p-hm³ ]cn- §-fntem hyà-amb X¯-z-im-kv{X-§- cmjv{S-¯n \n¶pÅ Nne {]Xn-\n-[n-
hmÀ LS-I-§Ä¡v F´-[n-Im-c-am-Wp- fntem H¶p-aÃ;- Nne kz]v\-§-fn-em-Wv. I-fpsS km¶n-[y-¯n cmjv{Sob kzbw
ÅXv? \ap¡v \½p-tS-Xp-am-{X-amb Nne Bi- tkhI kwLw ]nd-hn-sb-Sp-¡p-t¼mÄ,
3).- lnµpXzw kwL-Om-bb
- n-ep-ÅX- m- b-§f - pw Hcp ]p¯³tZ-io-bX
- bpw D­m- lnµp-Xz-hm-Z-¯nsâ ASp-¡f kÖo-I-
bm-epw k\m-X\ Omb-bn-ep-ÅX- m-bm-epw h-Ww. Ncn-{Xhw `q-X-Im-ehpw AXn\p cn-¡-s¸«p Ign-ªn-cp-¶p. AhnsS kmh
AXn\v hnim-e-am-Ip-hm³ km[y-am-In-Ã;- ]n´pW \ÂI-Ww. A§s\ hcp-¯n- À¡-dn-Ìp-IÄ anI¨ ]mN-I¡ - m-cmbn Xbm-
F¶n-cns¡ GXp-Xcw hnim-e-X-bmWv ¯oÀ¡-Ww. adn-s¨mcp ]mX-bn-eqsS dmbn \n¡p-Ibpw sNbvXn-cp-¶p. s]s«-
]cn-hmÀ DbÀ¯n-¡m-«p-¶Xv? \o§n-bm lnµp-hn\v kzXz-t¯m-Sp s¶mcp Zn\-¯nÂ, 1937-þ-IÄ¡ptijw
\oXn-]p-eÀ¯p¶ £m{X-ho-cy-apÅ Hcp Hcp \mfn kmhÀ¡À I­ kv]\-am-
4).- PmXo-b-Xbpw D]-Pm-Xo-b-Xbpw
cmjv{Sobw km[y-am-Im-sX- h-cpw. CXp bn-cp-¶nà Zzncm-jv{S-hm-Z¯
- nsâ ASn-¯d-
Ah-bpsS ]Ým-¯e kwkvIm-c-§fpw
_me-Kw-Km-[-c-Xn-e-I³ Xncn-¨-dn-ªn- bm-bn-¯oÀ¶Xv F¶ÀY-w.
]c-kv]cw kwe-bn-¡m-\n-S-bn-Ãm¯ aqÀ
¯ kXy-§-fmbn Ah-ti-jn-¡sh,- tI
cp¶p'' (kp-ØnX cmjv{S k¦-Â-]v-, thm tZio-bX ]cn-Wa- n-¨pthm?
fyw: 4, t]Pv:- 219).-
hew Nne D]-cn-¹he£y-§Ä¡mbn ln ]ecpw A§s\ [cn-¨n-«p-­v. tZio-
µp-¡f - nse \m\m-Pm-Xn-Is
- fbpw D]-Nn-´- Xne-I³ ]e-scbpw Pzen-¸n-s¨-Sp-¯p. b-X-bpsS hgn-sX-änb ]cn-Wm-a-amWv
I-sfbpw XmÂIm-en-I-ambn H¶n¸n-¡p- kmhÀ¡À apX tKmÄhmÄ-¡Àhsc lnµpXz cmjv{So-bs - a-¶.v F¶m AXÃ
¶Xv aäp-Nn-esc `b-s¸-Sp-¯p-hm-\pÅ hn B ]«n-I -\o-­-Xm-Wv. `mKy-h-im tam kXyw. c­p [mc-IÄ 1937-þ\p ap¼p-
e-Ip-d-sªmcp X{´-sa-¶-XnÂI-hnªv l³Zmkv Icw-N-µv- -KmÔn B t{]c-W- Xs¶ kPo-ha - m-Wv. lnµp-Xz-¯nsâ al-
F´-p kzoIm-cy-Xb - m-WÀln-¡p-¶Xv? bn \n¶p ]pd-¯p-I-S-¶p. tKm]m-e-I-r- ¯-z-s¯-¡p-dn¨ Xne-Isâ Pbn kz
jvW-tKm-Jse ]n´p-SÀ¶p-h¶ ""kl- ]v\-§-fmWp cmjv{So-b-¯nse lnµp-Xz-
5).- Hcp hi¯v Bßh©-\-bp-sS
hÀ¯n¯z kwkvIrXn''bnte-¡mWv \-b-§-fmbpw sslµ-h-tZ-io-b-X-bmbpw
bpw adp-hi - ¯v ]c-h©
- \
- b
- p-sSbpw c­p
KmÔn-bpsS lnµpXz hmb-\I - Ä \bn¡ hnImkw {]m]n-¨X - v. 1938-þÂ ¢nt^mÀUv
hyà-am-b- X-e-§Ä DÅ-XmWv hnim-e-
s¸«-Xv. AXn\v Zqc-hym-]-I-amb ^e-§- s_Àen kmbn-¸v, ]qs\-bnse dmhp-ti-
lnµp {]tbm-K-§Ä. BßmÀYXbpw
fp-­m-bn. 1937-IÄ¡p ap¼p-Xs¶ C´y JÀZq-]vX-bp-ambn \S-¯nb kw`m-jWw
kXy-k-Ô-X-bp-an-Ãm¯ C¯cw XmÂ
³ tZio-bX - b
- n-epw C´y-bnse lnµp-Xzm- tIÄ¡pI:
¡menI {]tbm-K-§Ä C´y³ s]mXp-
h-t_m-[-§-fnepw anI-¨Xpw apJyhpw
k-aq-ls¯ h©n¨p cmjv{Sob t\«-ap- ¢nt^mÀUv: \n§Ä C´y-¡mÀ aX
{]_-eh - p-amb c­p khn-tij [mc-IÄ
­m¡p-¶-Xnsâ `mK-am-sW¶ \nco-£- s¯ cmjv{So-b-hp-ambn Iq«n-bn-W¡n
\ne-hn h¶p. H¶v Xne-Isâ kzm[o\-
W-§sf hkvXp-X-IÄ km[q-I-cn-¡p-I- kwkm-cn¨p XpS-§n-bn-cn-¡p-¶p. CXv
¯n-ep-Å-Xv. asäm¶v tKmJ-se-bpsS
bmWp sN¿p-¶-Xv. Cu hkvXp-\njvT R§Ä¡v ]pXnb A\p-`-h-am-Wv.
kzm[o-\a - p-ÅX- v. c­pw \o§n-bXv c­p-
hni-I-e-\s¯ adn-I-S-¡p-hm³ F´-v tiJÀ Zq]vsX: R§Ä ]pXnb Nne
h-gn-I-fn-eq-sS. Ncn-{X-a-Xn\v km£n-bp-am-
{]Xybimkv{X-amWv kwL-]c - n-hm-dnsâ Bi-b-§Ä BhnjvI-cn-¡p-I-bm-Wv.
Wv. lnµp-cm-j{v S-hm-Za - p-¶b- n¨v {KÙ-cN - \
ssIh-ia - p-ÅXv? \ne-hn-epÅ Nn´m-KX - n-If
- p-ambn apt¶m-
\S-¯p-Ibpw D]-`q-JÞ - s¯ aXm-[n-jT v n-
kwL-]c- n-hmÀ X-ambn hn`-Pn-¡-W-sa¶ Bibw sIm «p-t]m-bm C´ysb lnµp-¡-fp-tSXp
C´y³ cmjv{So-b-¯nse Nne `qX- tfm-Wn-b DtZym-KØ - c
- psS ImXn ]I- am{X-ambn amäm-\m-hn-Ã.
Ime {]Xn-k-Ôn-I-fn \n¶v apf-s]-m-«n cp-Ibpw sNbvXv kmhÀ¡-dnkw hfÀ¶ ¢nt^mÀUv: F¶m C´y ]­p
b sshIm-cn-IX - b
- mWv BÀ.- F-kv.- FÊn- Xv Xne-Isâ Nn´-Isf D]m-{i-bn-¨m-bn- Imet¯ ]e PmXn-Ifpw aX-§fpw DÅ-
sâ Øm]-\¯ - n-\n-Sb
- m-¡n-bX
- v. _me-Kw- cp-¶p. kmwkvIm-cnI tZio-bX - s- b-¶m X-tÃ?- ChnsS \o­-Im-e-t¯mfw apkv
Km-[-c -Xn-e-Isâ lnµp-tZ-io-bX Ncn-{X- lnµp-Xz-am-sW-¶pw lnµpXzw Hgn-hm-¡n- enwIÄ `cn-¨n-cp-¶-XtÃ?
s¯bpw kwkvIm-c-s¯bpw {]Xo-I-§- bm tZio-b-X¡v \ne-\nÂ]nsöpw tiJÀ Zq]vsX: AsXms¡ kXy-am-
sfbpw Igp-¯n\p ]nSn¨p IqsS-\nÀ¯p- bYmÀY- _lp-kz-cX AtimI N{I-hÀ bn-cn-¡mw. F¶m XneIvPnbpsS t\Xr-
Ibpw ]p\À\nÀh-N-\-§Ä NmÀ¯n ¯n-bpsS Ime-t¯mfw ]g-¡w-sN¶ Xz-¯n ChnsS ]pXn-sbm-c-[ymbw R
]pXn-sbmcp anYym-]Zw cq]-s¸-Sp-¯p- kzbw hnkvar-Xn-bpsS ]cym-ba - m-sW¶pw §Ä Bcw-`n¨p Ign-ªp. tZio-b-Xsb
Ibpw sNbvX-t¸mÄ lnµp-Xz-cm-jv{So-b- kmhÀ¡-dn-Ìp-IÄ Ah-Im-i-s¸-«p. 1925- R§-fp-]-tbm-Kn-¡p-¶Xv B A[ym-b-
¯nsâ ASn-¯-d-sbm-cp-§n. 1934-þ _n.- þse hnP-b-Z-i-an-Zn-\-¯n C{km-tb-en ¯n\p NmcpX ]I-cm-\mWv''

Xne-I³ ]e-scbpw Pzen-¸n-s¨-Sp-¯p. kmhÀ¡À apX tKmÄhmÄ-¡Àhsc B ]«n-I \


- o-­X
- m-Wv. `mKy-
h-im taml³Zmkv Icw-Nµ
- v- K
- mÔn B t{]c-Wb
- n \n¶p ]pd-¯p-IS- ¶
- p. tKm]m-eI
- r- j
- vWt- Km-Jse
]n´p-SÀ¶p-h¶ ""kl-hÀ¯n¯z kwkvIrXn''bnte-¡mWv KmÔn-bpsS lnµpXz hmb-\I
- Ä \bn¡s¸«Xv.

2007 amÀ-¨-v 22
(sa-½d
- okv Hm-^-v B³ C´y³ Hm^o- hnth-Im-\µ - s\ Xncp-¯p¶ KmÔn-Pnsb apXÂ 1960 hsc-bpÅ aq¶p ]Xn-äm-
k-À, thmfyw: 4, t]Pv: 608, {_n«ojv lnÌ bpw \ap¡p ImWmw. F¶m Chsc ­nsâ C´y³ A\p-`-h-§sf t{ImUo-
dn Iu¬knÂþ 1965).- H¶-S¦w Xncp-¯p-hm-\mWv kmhÀ¡-dn- I- c n¨ Zm\n- t b Fenkv t Imhnsâ
C´y³ tZio-bX ]cn-W-an-¡p-I-bm- Ìp-IÄ {ian-¨-Xv. slKvtU-hmÀ, kmh C´y³ Ipdn¸p ]pkvX-Iw, djybpw
bn-cp-¶nÃ.- A§s\ lnµp tZio-bX À¡À, tKmÄhmÄ¡À...- Ch-scms¡ C´ybpw X½n \ne-hn h¶ _Ô-
Bcw-`n-¡p-I-bm-bn-cp-¶nà kw`-hn-¨-Xv.- KmÔn-Pn-sbbpw hnth-Im-\µ - s
- \bpw Xnc- ¯nsâ ASn-Øm\ t{]c-WI - f
- n H¶m
adn¨v lnµpXz tZio-bX B \n-ebv¡pw kvI-cn-¨p. iàhpw hyà-hp-amb ZmÀi- bn ]Þnäv s\lv-dp ]cn-N-b-s¸-Sp-¯n-
atX-Xc tZio-bX B \nebv¡pw c­p \nI kwkvIr-Xn-bmbn k\m-X\ lnµp- bn-cp-¶p. KmÔn-Pn-bnse k\m-X\ lnµp-
hn`n¶ kwkvIm-ct- _m-[¯ - n \n¶p-am Xzs¯ ]cn-Nb - s
- ¸-Sp-¯nb KmÔn-Pnbpw hn\v A§s\ BtKm-fX - e
- ¯
- n Xs¶
bn BhnÀ`-hn¨v hnI-kn-¡p-Ib - m-Wp-­m- hnth-Im-\µ - \pw ChÀ¡v th­-s¸-«h - c
- m- khn-ti-j-amb ]e AwKo-Im-c-§fpw
b-sX¶pw ChnsS \ap¡p a\-Ên-em-¡m bn-cp-¶n-Ã. F¶p-am-{X-a-Ã, hnth-Im-\-µ- k½-Xn-]-{X-§fpw e`n-¨n-cp¶p F¶p
³ Ign-bp-¶p. C´y³ tZio-bX F¶p s\-t¸mepw ]mÀiz-hÂI-cn-¨p-sIm­v A- ImWmw. Cu k\m-X\ lnµp-hnsâ {]m
hnfn-¡m-hp-¶X
- v\
- qäm-­p-IÄ ]g-¡a - pÅ {I-tamÂkpI aX-hm-Za - mbn lnµp-Xzs¯ W-s\-Sp-¡m-\m-Wv, kntbm-WnÌp GPâp-
_lp-kzc kwkvIm-c-¯nsâ ]Ým-¯- ZpÀhybw sN¿m-\mWv tKmÄhmÄ¡À am-cn \n¶v ]cn-io-e\w t\Snb tKmUv
e-apÅ tZio-bX - sb am{X-am-sW-¶p-IqSn {ian-¨-Xv. tk-bpw, \mcm-bW B]v-tX-bpw, kmhÀ
AtXm-sSm¸w a\-Ên-em-t¡-­X - p-­v. KmÔn-Pn-bpsS lnµpXzw ¡-dp-saÃmw Dugw-Im-¯n-cp-¶-Xv.
lnµpXzw ]e-hn[w lnµp-Xz-¯nsâ Bßob hnip²n kzm`m-hn-I-ambpw KmÔn-Pn-bnse
Bcn-sem-s¡-bmWv At\z-jn-t¡-­Xv lnµp hyànXzw kmhÀ¡-dn-Ìp-IÄ¡v
CsXmcp ]pXnb Adn-hmtWm? XoÀ
F¶ Hcp tNmZyw Xntbm-k-^n-¡Â Hcp `ojWn Xs¶-bm-bn-cp-¶p. 1925
¨bmbpw A§-s\-bm-IW - s - a-¶n-Ã. lnµp
skmssk-än-bpsS {]hÀ¯-I-bm-bn-cp¶ apX¡p Xs¶ BÀ.- F-kv.- - F-kv- Bcw-
Xzw ]e-XmWv F¶v D]-\n-j-¯p-IÄ ]
amUwskdo-\n-b-tbmSv tNmZn-¡-s¸-«p. `n-¨n-cp-¶-Xpw, Xne-I-\nÂ\n¶v Gsä-
­p ]d-ªn-«p-­v. ]t£,- AXp ]eÀ
AhÀ \ÂInb adp-]Sn "BZyw hnth- Sp¯p sIm«n-tLm-jn¨p h¶n-cp-¶X - p-amb
¡pw a\-Ên-em-¡m³ Ign-ªn-«n-Ã. Hmtcm
Im-\µ - \
- nepw IqSp-XÂ ]qÀW-amb AÀY- sslµ-hm-Nc - W \mS-I§ - Ä temIs¯
lnµphpw Hmtcm kzXzm-kvXn-Xz-k-¯-
¯n KmÔn-Pn-bnepw'- F¶m-bn-cp-¶p. sXÃpw BIÀjn-¨n-Ã. kntbm-WnÌv km
bpsS ka-{K-Xs - b-¦n AX-\p-kc - n¨v Hm
hnth-Im-\-µsâ Imes¯ At]-£n¨v {am-Py¯ GPâp-amÀ \ÂIn-bn-cp¶ Nne
tcm lnµp-hn\pw Hmtcm lnµpXzw Xs¶-
lnµp-Xz-¯n\v {Inbm-ßI ]cn-Wmaw {]iwkm hmIy-§Ä Hgn-¨mÂ, C´y-
bm-W.v CXmWv C´y³ kwkvIm-c¯ - nse
KmÔn-Pn-bpsS Ime-¯p-­mbn F¶mWv bpsS sslµh kwkvIr-Xnsb {]Xn-\n-
_lp-kz-cX - b- psS ASn-Øm-\X - e
- w. C{X-
AhÀ \ymbo-I-cWw \ÂIn-b-Xv. hÀ[n- [o-I-cn-¡m-\pÅ Ah-Imiw temI¯v
t¯mfw F¯p-hm³ ]eÀ¡pw Ign-ªn-
¨p-h-cp¶ lnwk-IÄ, aX-¯nsâ t]cn- Bcpw BÀ.- F-kv-.- F-Ê-n-\v- \ÂIn-bn-cp-
«n-Ã. X¯-z-akn Fgp-Xnb Ago-t¡m-Sp-
epÅ Xn³aIÄ, Htc-sbmcp kaq-l-am- ¶n-Ã. Cu ]Ým-¯-e-¯n-emWv KmÔn
t]mepw F¯n-bXv CXn Xmsg-bm-Wv.
bn-cp¶ C´ysb apkvenw C´y,- lnµp- Pn lnµp-Xz-¯nsâ {]Xo-I-ambn temI-
_lp-kz-c-X¡p ]e kwL-§-fpsS ]
C´y F¶n-§s\ hn`-Pn¨ kmhÀ¡dn- hym-]I - a
- m-bn-¯s¶ AwKo-Ic - n-¡s- ¸-«X
- .v
Ým-¯e - a
- mWv \ÂIn-bX - .v hyàn \njvT-
Ìp-I-fpsS IncmX ho£-W-§Ä, A[n- CXv kmhÀ¡-dn-Êp-Isf tcmjm-Ip-e-cm
X-bn Du¶n\n¶p-sIm­v lnµp-Xzs¯
Imc {]m]vXn-bn-te¡v \o§p¶ C´y- ¡n amän. A-{I-tamÂkpI lnµp-Xzs¯
\nÀh-Nn-¡p- I- bp-­m-bn-Ã. AXmWv lnµp-
bpsS kzmX{´y Zml-¯n\v adp-h-i-¯p- kl-t\mÂkpI lnµpXzw {]Xn-tcm-[n-
Xz-¯n\v anI¨ Hcp _lp-kz-c-X-bp-s­
\n¶p IS¶p hcp¶ InS-aÂk-c-§Ä-þ- ¡p-sa¶ `oXn Ah-cn hfÀ¶p. hntZi
¶v Xncn-¨-dn-b-s¸-SmsX t]mb-Xv.
F-¶n-§s\ F®-aä Xn³a-IÄ¡n-Sb - n \nÀanX tXm¡nsâ l\-\-iàn A§-
Hmtcm Nn´-I\pw Hmtcm Xcw Ah- k\m-X-\n-bmb Hcp lnµp-hnsâ Bß- s\-bmWv Xo{h-ln-µp-Xz-hm-Z¯ - nsâ h{Pm-
t_m-[-§Ä. Ah-sbm-s¡bpw lnµp-Xz- {]-`mhw ]peÀ¯p-¶-Xn `K-hZvKoX- bp-[a- mbn amdn-bX- v. shSn-tbäp ]nd-tIm«p
¯nsâ `mK-am-Wv. Bcp-aXp Nn´n-¨n-Ã. bpsS aqey-§Ä kaÀY-ambn hn\n-tbm- adnªp hoW alm-ßm-KmÔn ""tl,
KmÔn, hnth-Im-\µ
- ³, {iocm-aI
- r-jW
v ³, Kn-¨-Xp-sIm-­mWv alm-ßm-Km-Ônsb dmw'' F¶p ]Xp-s¡-b-Ã, Dd-s¡-¯-s¶-
Hmtcm-cp-¯cpw Hmtcm lnµpXz¯nsâ C´y-bn Pohn¨p acn-¨p-t]mb bYmÀY- bmWv hnfn¨p ]d-ªX - .v KmÔnPn hnfn¨
hIvXm¡Ä. Ch-scms¡ kwK-an-¡p¶ lnµp-hmbn Rm³ IW-¡m-¡n-bXv F¶v B dman-\p-th­n t£{Xw ]Wnbm\mbn-
Hcp s]mXp [mc kwkvIm-c-¯nsâ hgn- 1962-þ djy³ ]{X-{]-hÀ¯-I\ - mb Zm\n- cp-¶nà 1992-þ kwL-]-cn-hmÀ _m_cn
bmbn \ne-\n¶p F¶p-am-{Xw. KmÔn- tb FenkvtImhv Xsâ t\m«p-_p¡v akvPnZv s]mfn-¨-sX¶v lnµpXz cmjv{So-
Pnsb Xncp-¯p¶ hnth-Im-\-µ-s\-bpw, F¶ IrXn-bn Fgp-Xp-Ib - p-­m-bn. 1930 b-¯nsâ \mÄh-gn-If - n-eqsS Hcp \S¯w

Hmtcm lnµphpw Hmtcm kzXzm-kvXn-Xz-k-¯-bpsS ka-{K-X-sb-¦n AX-\p-k-cn¨v Hmtcm lnµp-hn\pw


Hmtcm lnµpXzw Xs¶-bm-Wv. CXmWv C´y³ kwkvIm-c-¯nse _lp-kz-c-X-bpsS ASn-Øm-\-X-ew.
C{X-t¯mfw F¯p-hm³ ]eÀ¡pw Ign-ªn-«n-Ã.

2007 amÀ-¨-v 23
]nd-tIm«p \S-¶m \ap¡p a\-Ên-em- khn-ti-ja - mb Hcp \mK-cnI kz`m-hhpw hn\-y-kn-¨Xv:
¡m-hp-¶X - m-Wv. KmÔn-Pn-bpsS lnµp-Xzw AXn-tesd sa¨-s¸« Hcp ZoÀLZrjvSn 1).- a\p-jy-]£ \ne-]m-Sp-IÄ.-
kwL- ] - c n- h m- d nsâ lnµp- X z- h p- a mbn bpw AXn-s\-¡mÄ Gsd- ap-If - n iàn-
2).- thdn«p \n¡p¶ Nn´-I-sfbpw
hntbm-Pn-¡p-I-bm-Wv tbmPn-¡p-I-bà a-¯mb a\p-jy¯ Nn´bpw hnth-Im\-
Bi-b-§-sfbpw kln-jvWp-Xm-]qÀhw
F¶n-cn-s¡, Cub-Sp-¯I - m-e¯ - mbn \S- µsâ lnµpXz t_m[-¯n-ep-­m-bn-cp-¶p.
AwKo-Ic - n-¡Â.-
¯-s¸-«Xpw \S¶p hcp-¶X - p-amb hnime AXp-sIm-­p-Xs¶ Ipdp-hS - n¡pw Im¡n-
lnµp kt½-f-\-§-fpsS t]mÌ-dp-I-fn {Su-k-dn\pw A«-lm-k-§Ä¡pw Aev-]- 3).- ASn-Øm-\-]-c-amb imkv{Xm-h-
almßmKm-Ôn-bpsS Nn{Xw A¨-Sn¨p ¯-§Ä¡pw ap³Xq-¡-apÅ A`n-\h t_m[w.-
{]kn-²o-Ic - n-¡m³ kwL-]c - n-hm-dn\v B lnµpXzw kzman hnth-Im-\-µsâ t]cn- 4).- D¶X e£y-§Ä¡mbpÅ t{]c-
cmWv A[n-Im-chpw Ah-Im-ihpw \ÂIn- ep-¶-bn-¡p¶ Imcy-§Ä¡v At±-ltam W-IÄ Is­-¯Â.-
bXv F¶ tNmZyw AXoh Kuc-ht- ¯msS At±-l¯ - nsâ Pohn-Xtam D¯-ch - m-Zn-Xz- 5).- PohnXw Aaq-ey-am-Wv, AXn-\mÂ
D¶- b n- ¡ - s ¸- t S- ­ p¶ H¶m- W v . Cu taÂt¡­n hcp-¶n-Ã. kzman hnth-Im\- AXv AÀY-h-¯mbn hn\n-tbm-Kn-¡Ww
tNmZyw D¶-bn-¡m³ C´y-bnse bYmÀY- µs\ kwL- ] - c n- h mÀ lnµp- X z- ¯ n\v F¶ e£y-t_m-[w.
lnµp-¡ÄX-s¶-bmWv Gä-hp-amZyw cwK- A\p-kr-Xa - mbn h{Io-Ic- n¨p kz´-am-¡m
{]^kÀ- lnc¬abv tZimbn Xsâ
¯n-dt- §-­n-bn-cn-¡p-¶X - v. ³ kwL-¯nsâ _p²n-Po-hn-IÄ \S-¯p
""{io hnth-Im-\µ Bâ lnkv hyq Hm^v
hnth-Im-\-µsâ lnµpXzw ¶ {ia-§f - {- Xbpw hn^-e§- Ä am-{X-amWv
sse^v'' F¶ IrXn-bn hnth-Im-\µ - sâ
kXy-¯nÂ.
hnime lnµp kt½-f-\-§Ä¡mbn Pohn-X¯- nse taÂ]-dª Du¶-ep-IÄ
ASn-¨n-d-¡nb hÀWm-[n-Iy-apÅ t]mÌ- Kpcp-tKmÄhmÄ-¡À P·-i-Xm_vZn {]tXyIw ]cm-aÀin-¨n-«p-­v. taÂ]-dª
dp-I-fnÂ, bph-Xz-¯nsâ {]k-cn-¸p-hn- BtLm-j§ - f- psS `mK-ambn BÀ.- F-kv.- Du¶-ep-I-f-{Xbpw kwL-]-cn-hm-dnsâ
Sm¯--Hcp k\-ym-kn-bpsS Nn{Xw ImWmw. F-kv kwL-Sn-¸n¨ ]cn-]m-Sn-If - nepw ]pkv {]Xy-b-imkv{X {]hÀ¯\ \ne-]m-Sp-I-
AXp kzman hnth-Im-\-µ-\m-Wv. ""C´y- XI {]Im-i-\-th-Zn-I-fnepw aäpw ]s¦-Sp- fp-ambn F{X-am{Xw AI¶p \n¡p-¶p-
bnse Ah-km-\s¯ ]«n-Wn-¡m-c\pw ¯p-sIm­v, tIc-f¯ - nse Adn-bs - ¸-Sp¶ sh-¶Xv Nn´-\o-b-amb hnj-b-am-Wv.
lnµpXz cmjv{Sob _p²nPohn-bmb ]n.-
]cn-hÀ¯\w hcp-¶-Xp-h-sc-bpw, Ah-
km-\s¯ Akv]Àiy\pw kv]Àiy-\mbn- ]-c-ta-iz-c³ {]I-Sn-¸n¨ A`n-{]m-b-§-fn BNm-cy-{X-b¯
- nsâ lnµpXzw
am-dp-¶X - p-hs- cbpw al-¯m-sbmcp kwkv se sshcp-[-y- ssh-IrXw \ndª Gsd lnµp-Xzs¯ hnim-e-am-¡m-\mbn
Im-c-¯nsâ t]cn-epÅ \½psS Bßm- hen-b-sXm-¶v, tKmÄhmÄ-¡À kzman kwL-]-cn-hmÀ B{i-bn-¡p¶ aäp- aq¶p
`n-am\w AÀY-h¯ - m-sW¶p ]d-bm-\m-hn- hnth-Im-\µ - \p Xpey-\m-W,v - kam-\\ - mWv hyàn-Xz-§f - mWv N«-¼n-kzm-an, {io\m-cm-
söp'' {]kvXm-hn-¡p-hm³ ss[cyw F¶-Xm-bn-cp-¶p. Gsd hnNn-{X-I-chpw b-W-Kp-cp, A¿-¦mfn F¶n-hÀ. AtX
ImWn¨ kzman- hn-th-Im-\-µsâ Nn{X-am- AXn-tesd ]cn-lm-kyX \nd-ªX - p-amb kabw {_Òm-\-µ-kzm-an, hmKv`-Sm-\-µ-
W-Xv. Cu \ne-]mSv ]n´p-Sc - p-¶h - c- mtWm Hcp \nco-£W - a - m-Wn-Xv. hnth-Im-\µ - sâ kzm-an F¶n-hs - c-sbms¡ hn«p-If - b
- p-¶p.
At±-ls¯ hnime lnµp-Xz-¯n-te¡v lnµpXzw bYmÀY-¯n kwL-]-cn-hm- tIc-f¯ - nse lnµp s]mXp-aÞ - e
- ¯ - nÂ
F®n-sb-Sp-¯n-cn-¡p-¶Xv F¶p Nn´n- dnsâ lnµp-Xzs¯ ià-ambn {]Xn-tcm- ià-amb ASn-¯-d-bpÅ aq¶p PmXn-þ-
t¡-­X - p-­v. kzman h - n-th-Im-\µ - sâ ]e [n-¡m-\n-Sb - p-ÅX - m-W.v AXp-sIm-­p-Xs - ¶- k-ap-Zm-b§- Ä t\Xr-Xz-]Z- h - n-bnepw BNm-
{]kvXm-h\ - I- f
- nepw kwkvIm-ct- ¯m-SpÅ bmWv kwL-]c - n-hm-dnsâ B`n-ap-Jy-¯n- cy-]-Z-hn-bnepw ImWp-¶-h-cmWv N«-¼n-
kvt\l-¯nsâ Xo{h-amb kv-^-pen-w-K- epÅ C´yb-nse hnth-Im-\µ ]T-\t- I- kzm-anbpw {io\m-cm-bW - K- p-cphpw A¿-¦m-
§Ä \ap¡p ImWmw. Xo£-W-amb {µ-§-fnÂt]mepw kzman-bpsS lnµpXz fnbpw F¶-Xp-sIm­v P\-kw-Jym-_-
{]Xn-]m-Z-\-§-fpw IWn-i-amb Xpd¶p ho£-W-§Ä bYm-hn[n {]Im-in-¸n-¡- ehpw ]n´p-Wbpw t\m¡n-bpÅ Hcp
]d-¨n-ep-Ifpw ImWmw. F¶m A¯cw s¸-Sm-Xn-cn-¡p-¶-Xpw. hnNm-c-[m-c-bpw IqsS-¡-q-«-emWv BNm-cy-{X-b-¯nsâ
{]kvXm-h-\-IÄ t]mepw At±-ls¯ hnth-Im-\µ kmlnXy kÀh-kzhpw Hcp Imcy-¯n kwL-]c - n-hmÀ F¡m-e¯pw
B{I-tamÂkpI lnµp-Xz-¯nsâ \nc-bn- Xmc- X - a y- h m- b - \ ¡p hnt[- b - a m- ¡ pI A\p-hÀ¯n-¨n-«pÅ \b-sa¶v hyà-am-
te¡v Iq«p-¶X - n\v aXn-bm-bh - b- Ã- . imkv am{Xw sNbvXmÂaXn kwL-]c - n-hm-dnsâ Wv. bYmÀY-¯n kwL-]c - n-hmÀ C¶pw
{Xm-`n-ap-Jyhpw kwL-t_m-[hpw Ime- lnµp-Xzw hnth-Im-\µ - sâ lnµp-Xz-¯n F¶pw {]Xn-\n-[m\w sN¿p¶ A{I-
t¯m-SpÅ \oXn-t_m-[hpw AXn-e¸ - pdw \n¶v F§s\ thdn«p \n¡p-¶p-sh¶v tamÂkpI lnµp-Xz-¯nsâ FXnÀZn-i-
bpàn-b-[n-jvTn-X-amb ]p\-cm-tem-N-\- hfsc thK-¯n a\-Ên-em-¡m³.- Nne bn \n¶-hc - mWv Cu aq¶v BNm-cy³am-
Ifpw DÄt¨À¶-Xm-bn-cp¶p hnth-Im-\- ASn-Øm\ X¯-z-§-fn Du¶n-bmWv cpw. {io\m-cm-b-W-Kp-cp-hnsâ ho£-W-þ-
µ³ {]Xn-\n-[m\w sNbvX lnµp-Xzw. hnth-Im-\µ - ³ Xsâ lnµp-Xz-t_m-[s¯ {]-bXv\ aÞ-e-§-fn khÀW-- hÂI-

""C´y-bnse Ah-km-\s¯ ]«n-Wn-¡m-c\pw ]cn-hÀ¯\w hcp-¶-Xp-h-sc-bpw, Ah-km-\s¯


Akv]Àiy\pw kv]Àiy-\mbn-am-dp-¶-Xp-h-scbpw al-¯m-sbmcp kwkvIm-c-¯nsâ t]cn-epÅ \½psS
Bßm-`n-am\w AÀY-h-¯m-sW¶p ]d-bm-\m-hn-söp'' {]kvXm-hn-¡p-hm³ ss[cyw ImWn¨ kzman-
hnth-Im-\-µsâ Nn{X-am-W-Xv.

2007 amÀ-¨-v 24
-c-W- Xz-c-bpsS ]e-]e Awi-§fpw A¿-¦m-fn-bm-hs« khÀW- {]h-WX - - ¡Ä Ah-cpsS {]mNo-\a - mb anYym-ht- _m-
ImWm-sa-¦n-epw, khÀW- [mcsb A-{I- IÄs¡-Xn-cn Iem]w Iq«nb hn¹-hI - m [- § - f n Nne- X p- X - s ¶- b mWv F¶
a-tWm-Õp-I- kwkvImc kÖo-Ic - W
- h - n- cn F¶ \ne-bn kwL-]-cn-hm-dnsâ bmYmÀY-yw Xncn-¨-dn-bp-hm³ kwL-]-cn-
t[-b-am-¡p¶ kwL-]-cn-hm-dnsâ ho£- BNmcy aÞ-e-¯n-\p- ]p-d-¯p-Im-Wp- hmÀ {]Xy-bi - m-kv{X-¯nsâ hàm-¡Ä
W-§-tfmSv {]Xn-hÀ¯n-¡p¶ ]e Xe- hm³ am{Xw Ncn-{X-]-c-ambn AÀl-X- {ian-¡p-¶n-Ã. kz´w `qX-Im-e-¯nsâ
§fpw Ah-bn-ep-­m-bn-cp¶p F¶Xp bpÅ hyàn-Xz-am-Wv. At±-l-¯nsâ Xn³a-Isf bmYmÀY-y-t_m-[-t¯msS
]c-amÀY--am-W.v N«-¼n-kzm-an-If - psS ØnXn {]hÀ¯-\§ - f - psS kmwkvIm-cnI aqeyw Gäp-]d - ª- v, B Xn³a-Isf Aev]mÂ]-
bpw CXp-Xs - ¶-bm-Wv. At±lw lnµp[À hne-bn-cp-¯p-t¼mÄ kwL-]-cn-hm-dnsâ am-sb-¦nepw {]Xn-tcm-[n-¡p-hm³ klm-
as¯ hnim-e-amb AÀY-¯n kao-]n- e£y-§f - p-ambn tbmPn-¡p¶ Hcw-ihpw bn¨ al-¯mb Nne aqey-[m-c-I-tfmSp
¨n-cp-¶p-sh-¦nepw B hnime kao-]\w Ah-bn CsÃ-¶mWp a\-Ên-em-¡m³ kln-jvWp-Xbpw BZ-chpw ]peÀ¯n
kwL-]-cn-hm-dnsâ hymP-hn-im-e-X-bn Ign-bp-¶X - v. Ipdp-hS - nbpw Ihm¯pw KW- apt¶m«p t]mIp-¶-Xn-\p-]-Icw shdp-¸n-
\n¶v ]e I - m-cW
- § - f- m thdn-«p-\n¡p- ]-Xn-]q-Pbpw KtW-timÂkhhpw ZpÀKm- sâbpw hntZz-j-¯n-sâbpw sshIm-cn-I-
¶p. H¶m-aX - m-bn, thZm-[n-Imc \ncq-]Ww jvS-an-bp-ambn \S-¡p-¶-hÀ, Ac-¸-«n-Wn- Xbpw at\m-`m-hhpw {]N-cn-¸n-¡p-hm-
t]mse-bpÅ IrXn-I-fn N«-¼n-kzm-an- ¡mcpw \nc-£c - cpw Zcn-{Z-cp-amb Hcp P\- \mWv kwL-]-cn-hmÀ hàm-¡Ä {ian-
IÄ Nq­n-¡-m-Wn-¨-Xp-t]mse Úm\- hn-`m-K¯
- nsâ ASn-Øm-\] - c- a
- mb AXyp- ¡p-¶-Xv. Ckveman-sâbpw {InkvXp-a-X-
¯nsâ kmÀh-P-\o-\-amb hn\n-a-b-¯n ¶-Xn-¡p-th­n t]mcm-Snb Hcp hyànsb ¯n-sâbpw IS-¶p-h-c-hmWv C´y-bnse
epw kwkvIm-c¯ - nsâ kn²n-IÄ kmÀh- kz-mÀY- XmÂ]-cy-§Ä¡mbn ZpÀhym-Jym- khÀWþ- AhÀW- hn`m-Ko-bX - ¡p Imc
{Xn-I-ambn A\p-`-hn-¡p-¶-Xnepw e£y- \n¨p IqsS\nÀ¯p-hm³ {ian¡p¶-XmWv Ww F¶pÅ `oam-_² \ne-]m-Sp-IÄh
aq-¶n-s¡m-­p-ÅX - m-bn-cp¶p N«¼nkzman- A¿-¦m-fnsb kwL-]c - n-hmÀ ap{Zm-hm-Iy- sc kz´w {]Xy-b-im-kv{X-¯nsâ `mK-
I-fpsS hnim-e-ho-£-Ww. AXp-sIm-­p- §-fpsS ASn-¡p-dn-¸m-¡p-¶-Xn \mw ambn sIm­p \S-¡p-Ib - mWv C¶pw BÀ.-
Xs¶ AXv {Inbm-ßI - hpw KpW-]c - hpw ImWp¶ IpSne X{´w. A¿-¦mfn \bn F-kv-.- F-kv- at\m-`m-h-¡mÀ. lnµp-hns\
Bbn-cp-¶p. kwL-]c - n-hm-dn-sâ-Xp-t]mse ¨ ka-c-ap-J-§-sf-¡-p-dn¨v kXy-k-Ô- hnim-e-am-¡m³ Cd-§n-¯n-cn-¡p-¶-Xn\v
\io-Ic - W
- mXvaIhpw tZmj-Ic - h
- p-am-bn-cp- amb Hcp kmam-\ym-h-t_m[w ]peÀ¯p ap¼v kz´w Nn´-I-fnepw \ne-]m-Sp-I-
¶n-Ã. ¶ Bcpw CX-Ko-I-cn-¡p-hm³ Xb-m-dm- fnepw Ah-t_m-[-§-fnepw Bh-iy-amb
c­m-a-Xm-bn, \thm-°m-\-¯nsâ hnÃ. hnim-eX - bpw bmYmÀY-yt- _m-[hpw Ah-
km[y-X-IÄ D]-tbm-Kn¨v lnµp-k-aq-l hnim-e-am-Im¯ lnµpXzw ew-_n-¡p-I-bm-bn-cp¶p ChÀ BZyw
s¯ B[p-\n-tIm³apJ-am-¡Ww F¶ sNt¿-­n-bn-cp-¶X - v.
lnµpXzw hnim-ea - m-¡p-Ib - m-sW-¦nÂ
BßmÀY-amb A`n-emjw N«¼n kzman- AsX-§s\ km[y-am-Ip-sa¶v AÀY-h- \thm-°m\ hntcm-[n-IÄ
¡p-­m-bn-cp-¶p. ss{IkvXh - a- n-jW- d - n-amÀ ¯mb Hc-t\z-jW - ¯ - n\v kwL-]c - n-hmÀ lnµp-¡-fn Nne hn`m-K-§Ä kmw
s¡-Xn-cn Úm\ kacw \bn-¡p-t¼m Xbm-dm-bn-«nà \mfn-Xp-hs - c. ImcWw kh kvIm-cn-I-ambpw hnZym-`ym-k-]-c-ambpw
Ä t]mepw Cu A`n-em-j-amWv N«¼n ÀW-[m-cb- psS XS-hd - b
- n \ne-sIm-Åp¶ hfÀ¶p apt¶-dn-bm kz´w taÂt¡m
kzman-Isf \bn¨p sIm­n-cp-¶X - .v AXm- kwL-]-cn-hm-dn-\v, AhÀW- kwkvIm-c- bva \jvS-s¸-Sp-sa¶p Nn´n¨ khÀW-
b-Xv, kz´w P\-§Ä aäp aqV-hn-izm-k- §-sfbpw Ah-bpsS kz`mh khn-ti-j- cmWv bYmÀY-¯n C´y-bnse A[x-
§-fpsS ]nd-tI-t]-mbn B[p-\n-I -ap-J X-I-sfbpw AwKo-I-cn-¡m-\m-hn-Ã. ZfnXv ØnX hn`m-K-§Ä¡n-S-bn \thm-°m
Omb t\Sp-¶-Xn\p ]I-cw, kz´w ]cn- hn`m-K-§-tfmSpw ]n¶m-¡-P-\-hn-`m-K-§- \w kw`-hn-¡p-¶X - n\v XS-Êa- mbn \n¶Xv.
k-c-§sf shSp-¸m¡n kzbw B[p-\n- tfmSpw khÀWÀ ]peÀ¯p¶ PmXo-b- ZfnXv Nn´-I-\mb hn.-Sn. lntc-IÀ Xsâ
IX-bmÀPn-¡p-Ib - mWv th­Xv F¶m-W- amb sshIm-cnI hntZzjw kwL-]c - n-hm- Hcp IrXn-bn ]d-bp-¶p: ""C´y-bnse
t±lw Nn´n-¨-Xv. kwL-]-cn-hmÀ DbÀ dnsâ {]Xyb imkv{X-L-S-\-bpsS `mK- _lp-`q-cn-]£w hcp¶ P\-hn-`m-K-§-
¯p¶ \thm-°m-\-þ-hn-ime ap{Zm-hm-Iy- am-Wv. B Kpcp-Xc- a
- mb \yq\-Xb - nÂ\n¶v fpsS ]ptcm-K-Xn¡v PmXn-bp-sSbpw D]-
§Äs¡m¶pw C¯-cs - amcp BßmÀYX- s]mXp-{i² Xncn-¨p-hn-Sm-\mWv tKmÄhm Pm-Xn-bp-sSbpw hÀW-t`Z Nn´-If - p-sSbpw
bnà F¶p ImWmw. cmjv{So-b XmÂ-]- Ä¡À hnNm-c-W-[m-c-bnepw ]pd-¯pw, XS-Ê-§Ä ]t­-¡p-]t­ Hcp-¡n-sh-
cy-§-fpw- A[n-Im-c-tam-lhpw lnwkm _mlym-[n-\n-th-i-§-sfbpw Ah-bpsS ¨Xv khÀWcm-Wv. AhÀWÀ kzbw
XÂ]-cX - bpw ASn-Øm\ LS-I§ - f - mbn ^e-ambn sslµh kam-P-¯n-ep-­m-bn- AhÀW-kzXzw Xnc-sª-Sp-¯h - c- Ã
- t- Ãm.
hÀ¯n-¡p-¶X - p-sIm-­mWv kwL-]c - n-hm- ¯oÀ¶ {]iv\-§-sfbpw Ipdn¨p \pW- Ahsc Nne IncmX hyh-Ø-IÄ¡p
dnsâ {]ta-b-§Ä Zpcp-]-Zn-jvTn-X-§-fm ¡-Y-IÄ {]N-cn-¸n-¨-Xv. hnt\m-__ -- msh hnt[-b-am¡n AhÀWÀ F¶p Xcw
bn¯ocp-¶X - v. ]d-ªX - p-t]mse lnµp-P\ - X
- b- psS i{Xp- Xmgv¯n-bXv D¶-XP - m-Xn-¡m-cm-Wv. AXp-

lnµpXzw hnim-e-am-¡p-I-bm-sW-¦n AsX-§s\ km[y-am-Ip-sa¶v AÀY-h-¯mb Hc-t\z-j-W-¯n\v


kwL-]-cn-hmÀ Xbm-dm-bn-«nà \mfn-Xp-h-sc. ImcWw khÀW-[m-c-bpsS XS-h-d-bn \ne-sIm-Åp¶
kwL-]-cn-hm-dn-\v, AhÀW- kwkvIm-c-§-sfbpw Ah-bpsS kz`mh khn-ti-j-X-I-sfbpw
AwKoIcn¡m-\m-hn-Ã.

2007 amÀ-¨-v 25
sIm­v khÀW-cpsS Zpjv sNbvXn-I-fp Sn-¡p-I-tbm, sslµ-h-im-ào-I-c-W-¯n- cn-¨p-sIm­v lnµp-¡f - nse A[x-Øn-XÀ-
sS Zpc´ ^e-§Ä Xs¶-bmWv AhÀ \mbn {Inbm-ßI - a- mb \ne-sIm-Åp-Itbm ]pd-t¯-¡pÅ hgn-b-t\z-jn-¡p-t¼mÄ
WÀ A\p-`-hn-¨p-sIm-­n-cn-¡p¶ sISp- sNbvXX - mbn ImWp-¶n-Ã. C´y-bnse Zfn- kwL-]c - n-hmÀ iàn-IÄ tcmjm-Ip-ec- m-
Xn-IÄ. Ch-bvs¡m¶pw _mly-amb Imc- Xp-I-sfbpw ]n¶m¡ hn`m-K-§-sfbpw bn. AtXkabw F´p-sIm-­h - À AXn
W-§Ä At\z-jn-t¡­ Bhiyw Xs¶- Aln-µp-¡-fmbn KWn-¡p-Itbm Ah-K- \p Xb- m - d mbn F¶p Nn´n- ¡ p- h m³
h-cp-¶n-Ã. kzmX-{´y-¯n-\p-ap¼pw tij Wn-¡tbm sN¿p-¶-Xn\p kam-\-amb kwL-]-cn-hmÀ kabw Is­-¯n-bn-Ã.
hpw ]n¶m-¡¡ - m-cpsS D¶-a\ - ¯
- n-\p-th Ah-K-W\ khÀW-XmÂ]-cy-§-tfmSv 4).- ""sslµ-hm- tkm-Zcm kÀtÆ'' F¶v
­n {]hÀ¯n-¡m³ C´y-bnse khÀW- Hmcw tNÀ¶p-\n-¶p-sIm­v BÀ.- F-kv-.- imJ-I-fn ]Tn-¸n-¨p-sh-¦new AXns\
t\XrXzw aSn-Im-Wn-¨X - n\p ]n¶n ]­p F-kv ]peÀ¯n. {_mÒ-Wn-k-¯nsâ Hcp IÀa-]² - X
- n-bm¡n amäp-hm³ bmsXm
Ime¯v kz´w ]qÀhn-IÀ krjvSn¨ t`Z I]-S-bp-àn-Isf Znhy-hÂI-cn-¡p-Ibpw ¶pw sNbvXn-Ã. imJ-IÄ¡p ]pd¯v D¨-
hyh-Ø-bpsS aXn-ep-IÄ XI-cp-sa¶ khÀW- hwio-bX - b
- psS XmÂ]-cy-§sf \o-N-¯-§fpw tNcn-Xn-cn-hp-Ifpw \ne-\n-
`bw H¶p-am-{X-am-bn-cp¶p ImcWw'' (t{]m- DZm- ¯ o- I - c n- ¡ p- I bpw sN¿p- ¶ - ] - £ - ¶p.
»wkv Hm^v C´y³ ZfnXvkv, t]Pv: 408, ¯mWv BÀ.- F-kv-.- F-kv \ne-\n-¶p-h-
5).- lnµp kaq-ls¯ bmYmÀYy-t_m-
hn.-Sn. l-ntc-¡À, 1973, e­³).- ¶n-«p-ÅX - v. AtX ka-bw, khÀW- {]Xy
[-t¯msS Pohn-¡m³ t{]cn-¸n-¡p-¶-Xn
C´y-bnse `qcn-]£w hcp¶ P\- b imkv{X- tNcn¡v iàn ]I-cp-hm³
\p ]Icw Ahsc hÀK-ob sshIm-cn-I-
hn-`m-K-§Ä X§-fpsS ]ptcm-K-Xnsb AhÀWcpw A[x-Øn-X\pw P³a\m
X¡v ASn-as - ¸-Sp¯n cmPy¯v kwLÀj-
FXnÀ¯-hcpw X§-fpsS hgn-X-S-ª-h- _m[y-Ø-am-sW-¶pw, khÀW-sâ ka-
ap-­m-¡p-hm-\mWv ]cn-hmÀ LS-I-§Ä
cp-ambn ImWp¶ AhÀW ]£-¯nsâ tcmXvkpI hnIm-c-§sf klm-bn-t¡-
{ian-¨-Xv. Cu {]h-WX hgn-bmbn kaq-
Nn´-I-sfbpw \ne-]m-Sp-I-sf-bp-amWv ­Xv AhÀW-sâ _m[y-Xb - mWv F¶p-
l-¯nsâ DuÀPhpw Nn´bpw ZpÀhybw
kwL-]c - n-hmÀ {]Xn-\n-[m\w sN¿p-¶X - v. apÅ AÀY-¯n taÂt¡m-ba v b
- p-sSbpw
sN¿-s¸-Sp¶ Ah-Ø-bp-­m-bn.
hyàn-I-fpw Nn´-I³am-cpw kmaqly GI-]-£ob hnt[-b-Xz-¯n-sâbpw Hcp
]cnjvIÀ¯m-¡fpw kzmß-{]-tNm-Zn-X- kn²m´w AhÀW-cn ASn-t¨Â]n-¡p- 6).- BZn-hm-kn-þ-h-\-ta-J-e-I-fn kw
cmbn \bn¨ kwcw-`§ - f - n-eqsS km[y-amb hm\pw kwL-]c - n-hmÀ {i²n-¡p-Ib - p-­m- L-]c - n-hmÀ Øm]-\§ - Ä {ian-¨X - v Ah
\ma-am-{X-am-ä§- Ä¡p-t]mepw ]pdw Xncn- bn. Hcp hn`mKw P\-§Ä AI-s¸«p InS- sc BÀ.- F-kv-.-F-Ê-n-s³-d- Iqen-¯-Ãp-Im-
ªp-\n-¶p-sIm-­mWv khÀW- B`n-ap- ¡p-¶X - pw, {]mNo\ C´y³ kmaq-ln-Im- cm¡n amäp-hm-\m-Wv. AhÀ¡v ]ptcm-K-
Jy-apÅ {]Øm-\-§Ä \o§n-b-Xv. 1925 h-Øb - psS ^e-§f - p-amb ØnXn-KX - n-I- Xn-bpsS hgn-Xp-d-¶p-sIm-Sp-¡m-hp¶ bm
apX BÀ.- F-kv-.- F-Ê-nsâ kao-]-\ fn \n¶v Ahsc apt¶m-«p-sIm-­p-t]m- sXm¶pw Ah-X-cn-¸n-¡-p-Ibp-­m-bn-Ã.
hpw asämcp \ne-¡m-bn-cp-¶n-Ã. AhÀ¡v Im³ BÀ.- F-kv-.- F-kn-s³-d- `mK-¯p- bmYmÀYy-t_m-[t- ¯msS CS-s]-tS­
C´y- b nse _lp- ` q- c n- ] - £ w- h - c p¶ \n¶v bmsXmcp {ia-§-fp-ap-­m-bn-«n-Ã. taJ-eI - Ä H«-\[- n-bp-­mbncn¡sh Ah-
AhÀW-cpsS ASn-Øm\ {]iv\-§-sfm C\n-]-d-bp¶ hkvXp-X-IÄ {i²n-¡pI: sbms¡ Ah-K-Wn-¨p-sIm­v \o§nb
¶pw kz´w {]iv\§ - f - mbn tXm¶p-Itbm 1).- ZfnX-Is
- fbpw ]n¶m¡ hn`m-K§ - - BÀ.- F-kv.- - F-kv ]d-bp¶ hnim-el - nµp
A\p-`-h-s¸-Sp-Itbm sNbvXn-cp-¶n-Ã. sfbpw Ah-cpsS Zmcn-{Zyw, hnZym-`ym-k- Xzw BÀ¡pw AwKo-I-cn-¡m-\m-hm¯
BÀ.- F-kv-.- F-kv XpS¡w apXÂ cm-ln-Xyw, A\m-tcmKy PohnX kml-N- I]S {]tabw am{X-am-Wv. AXnsâ bYm
sslµh \thm- ° m- \ - ¯ n- \ p- t h­n cy-§Ä F¶n-h-bnÂ\n¶pw c£-s¸-Sp- ÀY- XmÂ]cyw hwio-b-Xbpw hÀKo--b-X
{]hÀ¯n-¡p¶ kwL-S\ - b
- m-bn-cp-¶p-sh- ¯p-hm³ Bh-iy-amb bmsXmcp IÀa-]- bpw Pzen-¸n-¡pI F¶-Xm-Wv. hwio-b-
¦n AXn\v \nÀh-ln-¡p-hm³ F¼mSpw ²-Xn-Ifpw BÀ.- F-kv.- - F-kv- Bhn-jvIcn amb kzXz-t_m[w DWÀ¯p-Ibpw ssh
Npa-X-e-I-fp-­m-bn-cp-¶p. Xnc-sª-Sp-¸p ¨p \S-¸n-em-¡p-I-bp-­m-bn-«n-Ã. Im-cn-I-amb D]m-[n-IÄ Ah-X-cn-¸n-¡p-
- a p- ¶ n I­p- s Im­v Bcw- ` n- ¡ p¶ Ibpw sNbvXp-sIm­v kz´w ]Xm-I¡ - p-
2).- sslµh B[ym-ßn-IX - sb Iogm-
hnim-e-X-sb-¡-p-dn-¨pÅ Nne ]pXnb Io-gn C´y-bnse hnhn[ PmXn-þ-D-]-
f-]-£-¯n\p IqSn {]m]y-am-¡p¶ hn[-
Ah- I m- i - h m- Z - § Ä¡p ]n¶n hà PmXn P\-hn-`m-K-§sf AWn-\n-c-¯p-
¯n Hcp kmam\yhÂI-cW - ¯- n\v {ia-
BßmÀY-Xbpw D­m-bn-cp-¶p-sh-¦n Ibpw AhÀ¡v B{I-an-I-amb sshIm-
ap-­m-bn-Ã. adn¨v ]u-tcm-ln-Xys¯ {] cn-IX- ]IÀ¶p \ÂIn \yq\-]-£-§sf
{]hÀ¯n-¡p-hm³ H«-\h - [n Imcy-§f - pw Xn-\n-[o-I-cn-¡p¶ \ne-]m-Sp-IÄ¡p-th
D­m-bn-cp-¶p. F¶m Ignª ]Xn-äm- Xp-c-¯p-I-bp-amWv kwL-]-cn-hm-dnsâ
­n \ne-sIm-Åp-I-bmWp sNbvX-Xv. e£yw. Cu e£y-¯n-\p-th­n {]hÀ
­p-I-fn Fhn-sSbpw BÀ.- F-kv-.- Fkv
C´y-bnse lnµp kaq-l-¯nsâ A-Sn- 3).- aäp aX-§Ä,- {]tXy-In¨v Ckvemw, ¯n-¡p¶ Hcp X¯-zi - mkv{Xw BÀ.- Fkv.-
Øm-\-]-c-amb {]iv\-§Ä DbÀ¯n-¸n- {InkvXp-aX - w, _p²-[Àa-w F¶nh kzoI- F-Ê-n-\p-­v-. B X¯-z-im-kv{X-¯nsâ

lnµp-hns\ kmwkvIm-cn-I-amb AÀY-¯nÂ, {]am-Wm-[n-jvTn-X-ambn \nÀh-Nn-¡p-¶-Xn-\p-]-Icw


hwiobamb AÀY-¯n sshIm-cn-I-ambn ]p\À \nÀh-Nn-¡-p-IbmWv BÀ.- F-kv-.- F-kv sNbvX-Xv.
kntbm-Wnkw PqXsc kzm[o-\n-¨Xpw CtX coXn-bn-em-bn-cp-¶p.

2007 amÀ-¨-v 26
t{kmXÊv lnµp-Xztam k\m-X\ [Àa §-sfbpw sshIm-cn-IX
- I
- s
- fbpw kntbm- I-§Ä F¶ \ne-bn-emWv _lp-kz-c-X-
tam AsÃ-¶pw, adn¨v sshtZ-inI kz`m- Wnkw kzm[o-\n-¡p-Ibpw D²o-]n-¸n-¡p- bpsS LS-I§ - sf BÀ.- F-k.v- - F-kv- ]p\
h-§-tfmSp IqSnb Nne hwiob D]m-[n- Ibpw sNbvXn-cp¶p F¶Xv hkvXp-Xa - m- À \nÀh-Nn-¨-Xv. F¶m bYmÀY-¯nÂ
I-fmWv F¶pw Xncn-¨-dn-bp-t¼m-gmWv {X-am-Wv. A§-s\-bm-bn-cp-¶n-Ã. hnhn[ e£y-§-
kwL-]-cn-hm-dnsâ {]hÀ¯\ taJ-e- hwio-bX - b- n Du¶n-bpÅ kzXz-\nÀ fpw hnhn[ kz`m-h§ - fpw ]peÀ¯n-s¡m
bpsS bmYmÀYyw A\m-hr-X-am-Ip-¶-Xv. h-N-\-amWv BÀ.- F-kv-.- F-kv- DbÀ¯n- ­v hnim-e-amb `mc-Xo-b-Xz-¯n kl-
1905 Ime-L-«-¯n kntbm-Wn-Ìp-IÄ ¸n-Sn-¨p-h¶ `mc-Xo-bX - b
- psS ImXÂ. Cu hÀ¯n-¡p¶ _lp-kz-c-X-bmWv C´y-
DbÀ¯n-¸n-Sn-¨p-h-¶n-cp¶ hwiob D²o- a®n P\n¨p hfÀ¶-hcpw Chn-Sp-s¯ bpsS Ncn-{X-]c - a- mb kz`m-hw. Cu kz`m
]\ X{´-§Ä BÀ.- F-kv-.- F-Ê-n-te¡v kwkvIm-ch - p-ambn _Ô-s¸«p \ne-\n-¶- hw Xnc-kvI-cn-¡-s¸-Sp-I-bmWp sNbvX-
]I-cp-Ib - pw, hntZzj¯nepw hwiob {`m hcpw hnip-²-cpw ChnsS Pohn-¡p-hm³ Xv. `qX-Im-e- N-cn-{Xs¯¡-pdn¨v k¦Â]-
´nepw ASn-Øm-\-aq-¶n-bpÅ Nn´m-K- AÀl-Xb-p-Å-hcpw BsW¶v ]Tn-¸n-¨p- §fpw \pW-¡Y - I - fpw sa\-ªp-sIm­v
Xn-IÄ¡v F§s\ Nne hn`m-K-§sf sIm­v C´y-bnse P\-§sf c­v ASn- BÀ.- F-k.v- - F-kv e£y-am-¡n-bXv bYmÀ
sshIm-cn-I-X-bpsS Nc-Sn H¶n-¸n-¡m- Øm\ kz`m-h-§-fn thdn«p ImWp- Y-¯n-epÅ C´y³ _lp-kz-cX - sb adn-
\m-Ip-sa¶p BÀ.- F-kv-.- F-Ê-nsâ XpS hm³ BÀ.- F-kv.- - F-kv t{]cn-¸n-¨p. hntZ- I-S-¡e-m-Wv. ""GIw-kXyw _lp[m
¡w apX¡p-Xs¶ At\z-jW hnt[- in-IÄ F¶ \nebv¡ - p Nnesc amän \nÀ hZ´n'' XpS-§nb thZ-]-cm-aÀi-§sf
b-am-¡s- ¸-Sp-Ibpw sNbvXn-«p-­v. kntbm- ¯p-hm-\pw, kztZ-in-IÄ F¶ \ne-bn t¸mepw lnwkm-ßI - a - mb GIo-`m-h¯ - n\v
Wnkw Ah-ew-_n-¨n-cp¶ ]e D]m-[nI Nnesc H¶mw-Xc - ¡- m-cmbn ImWp-hm- \pw \ymbo-I-cWw \ÂIp-hm-\mWv BÀ.- F-
-sfbpw XpS¡w apX¡p Xs¶ A-hÀ- t{]cn-¸n-¡p¶ X¯-zi - mkv{Xw ^e-¯n kv-.- F-Ê-n-sâ XmXzn-Im-Nm-cy³amÀ D]-
]n´p-SÀ¶n-cp-¶p. {][m-\-ambpw C\n hnip-²\ - m-Snsâ Ah-Im-in-Ifpw AÃm-¯- tbm-Kn-¨-Xv. CXp-hgn kmwkvIm-cn-I-amb
]d-bp-¶-h-bmWv {]kvXpX D]m-[n-IÄ: hcpw F¶ k-ntbm-WnÌv ]cn-IÂ]-\- kuµcyw \ntj-[n-¡-s¸-Sp-Ibpw ]qÀh-
1).- hwiob t_m[-¯n Du¶n-bpÅ bpsS BhÀ¯-\-ambncp¶p. CXnsâ Im-es - ¯-¡p- d- n-¨pÅ hnNm-c§ - fpw At\z-
kzXz-\nÀh-N-\w. kzm[o-\¯ - n\p hg-§nb BÀ.- F-kv.- - F- j-W-§fpw t£m`w DÂ]-m-Zn-¸n-¡p¶
Ê-p-Im-cmWv C´y-bn F¡m-e¯pw Xnàkvac-W-I-fm¡pw hn[-¯n _m
2).- Ncn{Xw,- \mK-cn-IX F¶n-hsb
Nne {]tXyI hn`mKw P\-§Äs¡Xncn ly-amb IS-¶p-Ib - ä - §
- s - f-¡p- d
- n-¨pÅ IY-
hwio-b-ambn ]p\À \nÀh-Nn-¡Â.-
 lnwk-bpsS D]m-b-§Ä {]tbm-Kn-¨p- IÄ Ipan-ªp-Iq-Sp-Ibpw sNbvXp. Chn-
3).- i{Xp-hn-s\¡-pdn-¨pÅ \nc-´c sSbpw kntbm-Wn-kt- ¯mSp BÀ.- F-kv.- -
sIm-­n-cn-¡p-¶X - .v lnµp-hns\ kmwkvIm-
HmÀa-s¸-Sp-¯Â.- F-knsâ {]Xy-b-im-kv{X-þ-{]m-tbm-KnI
cn-Ia- mb AÀY-¯nÂ, {]am-Wm-[n-jvTn-X-
4).- hwio-bm-[n-jvTn-X-amb hnI-k\ ambn \nÀh-Nn-¡p-¶X - n-\p-]I
- cw hwio-b- _Ôw \ap¡p sXfn- ª p- I m- W mw.
k¦Â]-§Ä¡p Du¶Â \ÂIÂ.- amb AÀY-¯n sshIm-cn-Ia - mbn ]p\À bYmÀY-¯n F´-mtWm Ncn-{X-¯n-ep-
5).- GI-]£
- o-ba
- mb hwim-[n-]X
- y-¯n- \nÀh-Nn-¡-p-IbmWv BÀ.- F-kv-.- F-kv ÅXv AXn\p hn]-co-X-amb ]pXnb ]Tn-
\p-th­n {]b-Xv\n-¡Â. sNbvXX - v. kntbm-Wnkw PqXsc kzm[o- ¸n-¡-ep-I-fn-eqsS Hcp P\-Xsb sXän-²-
1856-þÂ- Geokv tImÄ\m¡v F¶ \n-¨Xpw CtX coXn-bn-em-bn-cp-¶p. cn-¸n¨ kntbm-Wnkw km[n-¨Xv BÀ.-
PqX ssk²m- ´ n- I ³ Ah- X - c n- ¸ n¨ C´y-bpsS `qX-Ime Ncn{Xw _lp- F-kv-.- F-kpw km[-n-¡p-hm³ {ian-¨p.
""hnip-²t- c-JI- Ä'' F¶-dn-bs - ¸-Sp¶ {]am- kz-cX
- b- p-tS-XmW.-v kXy-¯n Cu _lp- C´y³ \mK-cn-I-X-sb-¡p-dn-¨pÅ
W-¯nÂ\n-¶pÅhbmWv Cu Bi-b- kz-cX DZm-¯a - mb ]e kmaq-lnI kz`m- kwL-]-cn-hmÀ `mjy-§Ä hfsc ImSp-
§Ä. Ncn-{X-s¯bpw `qX-Im-e-s¯bpw h-§Ä¡pw ]Ým-¯-e-ambn hÀ¯n-¨n- I-b-dn-b-h-bm-Wv. Bcy³ A[n-\n-th-i-
asämcp ]cn-t{]-£y-¯n t\m¡n-¡­ - p- cp-¶p. GXp- a-Xhpw hnizm-khpw kwkv ¯nsâ XpSÀ¨-bmbn BhnÀ`-hn¨ Úm
sIm­v ]pXnb Imes¯ \nÀh-Nn-¡p- Im-chpw AwKo-I-cn-¡-s¸-«n-cp-¶p. C¯- \-¯n-sâbpw k¦Â]§-fp-sSbpw ASn-
hm³ t{]cn-¸n-¡pI-bmWv Cu "hnip-²- c-¯n-epÅ AÀY-h-¯mb _lp-kz-c- ¯-d-bpÅ C´y³ kwkvIm-c-s¯bpw
tc-J'--If
- psS XmÂ]-cyw. 1925-þÂ BÀ.- F- Xsb kwL-]c - n-hmÀ GI-Xz-¯nsâ LS- \mK-cn-I-X-sbbpw AXn\p ap¼v AXn-
kv-.- F-kv Øm]n-X-am-Ip-¶-Xn\p ap¼p- I-§f - mb _lp-kz-cX F¶v ]p\À\nÀh- hn-Zq-c-amb Hcp ]Ým-¯-e-¯n k¦Â
Xs¶ C´y-bnse lnµpXz Xo{h-hm-Zn- Nn-¨p. AXm-bXv Hcp hr£-¯nse ]e ]n-¡p-Ibpw Nn{Xo-Ic- n-¡p-Ibpw sNbvXp-
IÄ kntbm-Wn-Ìp-I-fp-ambn ]peÀ¯n imJ-IÄt]m-setbm, Hcp N{I-¯nse sIm­v khÀW- hnip²n hmZs¯ Gsä-
h¶n-cp¶ _Ôhpw Bi-b-]-c-amb ]c- ]e Bc-§Ä t]mse-tbm, Hcp ssk\y- Sp-¡p-I-bmWv kwL-]-cn-hmÀ sNbvX-Xv.
kv]c hn\n-ab - hpw hnkvac- n-¡m-hp-¶X - Ã. ¯nse ]e AwK-§Ä t]msetbm Htc Bcym-[n-\n-th-i-s¯ -\n-tj-[n-¡p¶
BÀ.- F-kv-.- F-kv- X¯-z-im-kv{X-hn-Nm-c- e£yhpw kz`m-hhpw ]peÀ¯p¶ LS- kwL-]-cn-hmÀ `mjy-§Ä¡v C´y³

kXy-¯n Cu _lp-kz-cX DZm-¯a- mb ]e kmaq-lnI kz`m-h§


- Ä¡pw ]Ým-¯e
- a- mbn hÀ¯n-¨n-cp-
¶p. GXp- a-Xhpw hnizm-khpw kwkvIm-chpw AwKo-Ic
- n-¡s
- ¸-«n-cp-¶p. C¯-c¯
- n-epÅ AÀY-h¯mb
_lp-kz-c-Xsb kwL-]-cn-hmÀ GI-Xz-¯nsâ LS-I-§-fmb _lp-kz-cX F¶v ]p\À\nÀh-Nn¨p.

2007 amÀ-¨-v 27
\mK-cn-IX- b- psS kzX-kn-²Xm hmZ-t¯m C´y-bn IS-¶m-{I-aWw \S-¯n-b-hÀ, sbbpw hymh-km-bnI apt¶-ä-§-sfbpw
fw Zqjy-hi - §- f
- p-­.v kntbm-WnÌv kwkv kwkvImcw \in-¸n-¨-hÀ, lnµp-hns\ Ipdn¨v kwL-]-cn-hmÀ Ah-X-cn-¸n-¡p¶
Imc Ncn-{X-sa-gp-Xnb PqX³amÀ GsX ZpÀ_-e\ - m-¡n-bh- À, t£{X-§Ä \in-¸n- ho£-W-§Ä Nne {]tXyI P\-hn-`m-K-
Ãmw Ah-Im-i-hm-Z-§-fn-emtWm Du¶n- ¨-hÀ, lnµp-hns³-d- Bß-ho-cys¯ §sf Xg-ªp-sIm-­p-Åh - b - m-Wv. Zfn-Xp-
bXv kam-\-amb Ah-Im-i-hm-Z-§Ä XIÀ¯-hÀ Fs¶m-s¡ apkvenwI-sf-¡- IÄ, ]n¶m¡ hn`m-K§ - Ä, apkvenwIÄ,
kwL-]c - n-hmÀ Ncn{X `mjy-§f - nepw Im p-dn¨v F®n-sb-®n-¸-d-bp¶ Btcm-]-W- ss{IkvX-hÀ, _p²-a-X-¡mÀ, ssP\À,
Wmw. temIs¯ AXn-al - ¯
- mb kwkv §Ä¡v Ncn-{X-¯n-sâtbm hkvXp-XI - f- p- ]mÀkn-IÄ, kn¡p-ImÀ F¶n-§s\ ]e
Imcw PqX³am-cp-tS-Xp -am-{X-amWv F¶p sStbm ]n³_-e-an-sÃ-¶p-ÅXv BÀ.- F- hn`m-K§ - Ä¡pw kwL-]c - n-hm-dnsâ hnI-
hmZn¨ Ck-lm¡v \mC-w F¶ PqX Ncn- kv-.- F-kv ssk²m-´n-Isc eÖn-¸n-¡p- k-\þ- ]- p-tcm-KXn k¦Â]-§f - n CS-an-Ã.
{X-Im-csâ `mjbpw ssienbpw tKmÄhm ¶n-Ã. AhÀ Btcm-]-W-§sf Bi-b- C¡mcyw hnNm-c-[m-c-bnÂXs¶ kphy-
Ä¡dpsS hnNm- c - [ m- c - b n \ap¡p §-fm-¡p-I-bpw Bi-b-§sf Znhy- X-¯- à-ambn ]cm-aÀin-¡-s¸«p ImWmw.
ImWmw. Cu k-am-\X bmZr-Ñ-n-I-a-Ã. z-§-fm-¡p-Ibpw sNbvXp-sIm­v ka-Im- lnµp-hnsâ km¼-¯nI A`n-hr-²n-bn-
XnI¨pw t_m[-]qÀh-Ia - mb sImSp-¡Â eo\ lnµp-hns\ hÀK-o-b-ambn kz-mwio- emWv \mSn-sâ- A-`n-hr²n IpSn-bn-cn-¡p-
hm§-ep-I-fpsS ^ew Xs¶-bm-Wn-Xv. I-cn-¡p-hm³ {ian-¡p-Ib - m-W.v i{Xp-hns\ ¶Xv F¶p k¦Â]n-¡p-¶n-S¯v P\X
sshtZ-in-IX F¶Xv Hcp Atbm-Ky-X- ImWn-¨psIm­v t\Sp¶ imào-Ic - Ww F¶ s]mXp ]cn-K-W\ XnckvIcn-¡-
bmbn KWn-¡p-I-bm-sW-¦n {]kvXpX \ntj-[m-ß-I-amb Hcp AÀY-¯n-ep- s¸-Sp-Ibpw ]Icw hwiob-amb ]cn-KW -
Atbm-KyX Gä-hp-amZyw Xncn-¨-Sn-bm-Ip- ÅXpw Ab-YmÀY-hp-am-I-bm AXn\v \ IS¶p hcn-Ibpw sN¿p-¶p. kntbm-
¶Xv bYmÀY-¯n lnµp-kw-kvIm-c- Hcp P\-hn-`m-K-s¯bpw al-¯-z-¯n- WnÌv hnI-k\ k¦Â]-§-fpsSbpw
¯n\p Xs¶-bm-Wv. Ncn-{X-¯nse Cu te¡pw Hu¶-Xy-¯n-te¡pw \bn-¡m-\m- hnip² kz`mhw CXp-X-s¶-bm-bn-cp-¶p.
{]Xn-jvTnX kXy-¯nsâ Zq-jy-§Ä adn- hn-Ã. kntbm-Wnkw Cu Zni-bn t\Snb 1918-þ cmjv{S-¯nsâ hnI-k\ amÀK-tcJ
I-S-¡p-hm-\mWv Bcy³ A[n-\n-th-i iàn BtKm-f-am-\-hn-I-X-¡p-ap-¶n F¶ IrXn-bn bmt¡m-_i v a - o-cnb C{]-
s¯ kwL-]-cn-hmÀ \ntj-[n-¡p-¶-Xv. Ah-KW - n-¡s - ¸-Sp-¶Xv AXp-sIm-­m-Wv. Imcw FgpXn:
kntbm-WnÌv hnip-²-cm-Py-s¯-¡-p-dn-¨p kwkvIm-c-¯n-sâbpw aqey-§-fp-sSbpw ""btlmh Xnc-sª-Sp¯ khn-tij
Å k¦Â]-§Ä¡v km[q-I-cWw \ ]n³_-e-an-Ãm¯ ZpÀ_e \ne-\nÂ]n- P\X F¶ \ne-bn \½psS FÃm Im
Ip-hm-\mbn Xntbm-U lSvk - ¬ {]mNo eqsS C{km-tb-ensâ imàn-IX kzbw cy-§Ä¡pw CXc P\-X-I-fnÂ\n¶v
\ blqZ cm{ã-s¯-¡p-dn¨v Ah-Xc - n-¸n¨ A]-lm-ky-am-bn-¯o-cp-¶Xpw AXp-sIm- hyà-amb thÀXncn-hp-­m-bn-cn-t¡-­Xv
Bi-b-§Ä lnµpXz cmjv{S-s¯-¡-p-dn- ­p-Xs - ¶-bm-W.v kwL-]c - n-hm-dnsâ A\p- Bh-iy-am-Wv. \½psS k¼-¯pw kwkv
¨pÅ ImÂ]-\n-I-X-I-fp-ambn H¯p-tN- `-hhpw adn-¨-Ã. C´y³ kaq-l-¯nsâ Im-chpw \ap-¡p-am-{X-am-bn-cn-¡W
- w. C¡m-
cp-¶Xv bm-Zr-Ñn-I-a-sÃ-¶ÀY-w. C§s\ s]mXp-k-½Xn ]cn-hm-dnÂ\n¶pw Gsd- cy-¯n GXp D]m-[nbpw X{´hpw \ap
kam-\-X-I-fpsS kmtlm-Z-cy-_Ôw kn b-Ie - ¯- n-emWv C¶pw \ne-sIm-Åp-¶X - .v ¡v A\yhpw Akzo-Im-cy-hp-am-bn-cn-¡cp-
tbm-Wn-khpw kwL-]-cn-hmÀ lnµp-Xz hnI-k-\hpw hnIm-khpw am\-hn-I- Xv. e£y-amWv {][m\w'' (U-he - ]vsaâ v
hpw X½n Ht«-sd-bm-Wv. amb ]cn-t{]-£y-¯n-eqsS Ønco-Ic - Ww ¹m³ Hm^v Z tlmfn t\j³, t]Pv 108,
i{Xp-hns\ Nq­n-¡m-Wn¨v kwL-Sn- t\tS-­-h-bm-Wv. hwiob k¦p-Nn-X-¯- lo{_p-hn \n¶pÅ Cw¥ojv hnhÀ¯-
¡p-hm³ Blzm\w \ÂIp¶ Hcp Nn´m- §-fp-ambn CS-I-e-cp-t¼mÄ Ahbv¡v \w, kntbm¬{]Êv, 1948-þsS-Â Aho-hv).-
[m-csb \ap¡v am\-hn-I-X-bpsS ASn- Xnà-^e - §- f
- m-Wp-­m-hp-I. C´y-bnse CXn\p kam-\-amb \ne-]m-Sp-IÄ
Øm-\-¯n XÅn-¡-f-tb­n hcp-sa- kwL-]c - n-hmÀ km¼-¯nI hnIm-ks - ¯ tUmIvSÀ slUvtK-hm-dnsâ {]`-mj - W
- §- -
¦n B kz`mhw Gähpw IqSp-X {]Xn- bpw sshÚm-\nI ]cn-Wm-a-§-sfbpw fn ImWmw-. AhnsS \n¶p-amWv tKmÄ
^-en-¡p-¶Xv kntbm-Wn-k-¯nepw kw ^mknÌv X¯-zi - m-k{v X-¯nsâ ho£-W- hmÄ¡À Bi-b-§Ä kzoI-cn-¨Xpw
L-]-cn-hmÀ cmjv{So-b-¯n-ep-am-Wv. apkv tIm-Wn-eqsS \nÀh-Nn-¡p-hm³ {ian¨Xp kzmwio-I-cn-¨-Xpw. t\«-§-sfÃmw kz´-
enwIfpw Ad-_n-Ifpw ss{IkvX-hcpw ImWmw. hnI-k-\hpw ]ptcm-K-Xn-bp-sa- am-¡p-¶-Xn\v lnwkbpw lXyb-pw \c-
DÄs¸-Sp¶ `oam-Imc i{Xp-\n-csb Nq­n- ¶m lnµp-hnsâ hnI-k-\hpw ]ptcm- th-«bpw DÄs¸sS Incm-X-amb \S-]-Sn-
¡m-Wn-¨mWv Xntbm-UÀ lSvk¬ PqX K-Xnbpw; cmjv{Sob Pm{K-Xbpw DWÀ¨- IÄt]mepw kzoI-cn-t¡­n h¶mÂ
sc {]tIm-]n-¸n-¨n-cp-¶X - .v hnNm-c[
- m-cb
- n bp- s a- ¶ m lnµp- h nsâ DWÀ¨bpw A¡m-cy-¯n aSn-Im-Wn-t¡-­-XnÃ
tKmÄhmÄ¡À apkvenw IS-¶m-{I-aW - I- m- Pm{K-X-bpw-þ-F-s¶m-s¡-bpÅ {]ta-b- F¶m-bn-cp¶p kntbm-Wn-k¯ - nsâ \ne-
cn-Is
- f-¡p- d
- n¨p ]d-bp-¶n-S¯v Cu {]tIm- §Ä hwio-ba - mb ]Ým-¯eapÅ-hb - m- ]m-Sv. BÀ.- F-kv-.- F-kv DbÀ¯n-¸n-Sn-¨
]\w Xs¶-bmWp e£y-am-¡p-¶-Xv. Wv. C´y-bpsS km¼-¯n-Im-`n-hr-²n- Xpw 1947 apXÂ \S-¸m¡n hcp-¶Xpw

hnI-k\
- hpw hnIm-khpw am\-hn-Ia- mb ]cn-t{]-£y-¯n-eqsS Ønco-Ic
- Ww t\tS-­h
- b
- m-Wv. hwiob
k¦p-Nn-X-¯-§-fp-ambn CS-I-e-cp-t¼mÄ Ahbv¡v Xnà-^-e-§-fm-Wp-­m-hp-I. C´y-bnse kwL-
]cnhmÀ km¼-¯nI hnIm-k-s¯bpw sshÚm-\nI ]cn-Wm-a-§-sfbpw ^mknÌv X¯-z-
imkv{X¯nsâ ho£-W-tIm-Wn-eqsS \nÀh-Nn-¡p-hm³ {ian¨Xp ImWmw.

2007 amÀ-¨-v 28
AXp Xs¶-bm-Wv. kzmX-{´y-¯n-\p- ¡-s¸-Sp¶ hwio-b-kz-Xz-§sf GXp-hn- sNbvXX- .v hwio-bX - b- n A[n-jT v n-Xa
- mb
tijw C´y-bn-ep-­mb hnhn[ hÀKob t[-\bpw D³aqe\w sNbvXp-sIm­v hnI-k-\-¯nsâ kntbm-Wn-Ìp- ]-cn-IÂ
Iem-]-§-sf-¡-p-dn¨v ]T\w \S-¯nb km[y-am-Ip¶ kml-N-cys¯ anI¨ ]-\I
- Ä kwL-]c - n-hmÀ IS-sa-Sp-¡p-Ibpw
t]mÄ \nt¡mÄk¬ ]d-bp-¶Xv ""Ah- hnI-k-\-ambn Nq­n-¡-m-Wn-¡-s¸-Sp¶p kzmwio-Ic - n-¡bpw sNbvXp-sh-¶ÀY-w.
bvs¡Ãmw ]n¶n hyà-amb km¼-¯n F¶-Xm-Wv. \tc-{µ-tamUn \S-¸n-em-¡n- GI-]-£o-b -hw-iob taÂt¡mbva-
I kmaq-lnI cmjv{Sob t{]c-W-IÄ bXpw AXm-Wv. KpP-dm-¯nse apkvenw ¡m-bmWv kwL-]c - n-hmÀ {]b-X\
v n-¨p-sIm-
D­m-bn-cp¶p'' F¶m-Wv. im´hpw Bi- IÄ Ahn-Ss¯ shÅhpw aäpw Aan-X- ­n-cn-¡p-¶-Xv. C´y kwL-]-cn-hmÀ
b-]c - h
- p-amb {]hÀ¯-\§ - f - n-eqsS AIän ambn D]-tbm-Kn-¡p-¶p, ASn-Øm\ ku lnµp-Xz-¯nsâ Im¡o-gn hcp¶
\nÀ¯p-hm³ ka-b-sa-Sp-¡m-\n-S-bpÅ I-cy-§Ä A\Àl-ambn hn\n-tbm-Kn-¡p- Znhkw Ah-cpsS kz]v\-am-Wv. `c-W-Iq-
Nne hn`m-K-§sf s]s«¶v \nÀP-o-hhpw ¶p, hnI-k-\-¯n\v XSÊw \n¡p¶p S-hpw Øm]-\-§-fpw kwhn-[m-\-§-fpw
\njv{Inbcpw `b-`o-Xn-If - n Pohn-¡p-¶- XpS-§nb Btcm-]W - § - Ä \tc-{µ-tamUn hyh-Ø-I-fpw hyh-lm-c-§-ep-saÃmw
h-cp-am¡n ]pdw-XÅ - p-hm³ hÀKob Iem- A[n-Im-c-¯nÂh¶ \mÄ ap-X Kh ]qÀW-ambpw lnµp-Xz-`o-I-cÀ¡v hnt[-b-
]-§sf lnµpXz `oI-cÀ D]-tbm-Kn-¡p- ¬saâp-Xe - ¯
- n Xs¶ {]N-cn-¸n-¡s - ¸- am-Ip¶ Ime-¯n-\p-th­n Icp-¡Ä
I-bp-­mbn F¶mWv t]mÄ \nt¡mÄk «n-cp-¶p. KpP-dm¯v Iem-]-¯n\p ap¼p- \o¡p-I-bmWv kwL-]-cn-hmÀ. asämcp
sâ Is­-¯Â.- CXv Xnc-kvI-cn-t¡­ Xs¶ \ne-\n-¶n-cp¶ {]kvXpX Btcm- Nn´m-K-Xn¡pw \ne-\¸n-sÃ-¶pw \ne-
Hcp Is­-¯-e-Ã. kq£va-amb AÀY-- ]-W§ - f - psS XpSÀ¨-bn-emWv AhnsS Iq«- \n¡m³ Ah-Im-i-an-sÃ-¶pw atX-X-c-
¯n CXn\v kzoIm-cy-Xb - p-­v. BÀ.- F- s¡m-e-IÄ \S-¶-Xv. Iq«-s¡m-e-IÄ¡p- Xz-¯nsâ kao-]-\-§-sfbpw \ne-]m-Sp-
kv-.- F-kv AXnsâ hwiob D³aqe\ {] ti-ja - pÅ \mfp-If - n-emWv KpP-dm-¯nsâ I-sfbpw IpSªp Ifªv ]qÀW-amb
{In-b-I-fp-ambn cwK-¯n-d-§p-t¼m-fmWv hnI-k-\-s¯-¡-p-dn-¨pÅ IY-IÄ {]Xy- lnµpXz `oI-c-X-bpsS \b-\n-e-]m-Sp-IÄ
C´y-bn ]e-t¸mgpw hÀKob Iem-]- £-s¸«p XpS-§n-bX - v. CsXÃmw tNÀ¯p- ¡v cmjv{Shpw kaq-lhpw A[o-\-s¸-Sp-
§fpw hwi-l-Xy-Ifpw Ac-t§-dp-¶-Xv. sh¨p hmbn-s¨-Sp-¡p¶ ]c-amÀY-w, Hcp ¶n-S-¯mWv lnµp-Xz-¯nsâ bYmÀY-
cmjv{S-¯nsâ hmbphpw shfn-¨hpw hn`- hn`m-K¯ - nsâ ]¨-bmb D³aqe\w Xs¶ hnP-b-sa¶pw AhÀ iTn-¡p-¶p.
h-§fpw kuI-cy-§fpw D]-tbm-Kn-¡p- Hcp anI¨ hnI-k\ kw`-h-¯nsâ `mK-
F¶m \mw Nn´n-t¡-­Xv lnµp-
hm³ bYmÀY-¯n Ah-Imiw lnµpXz ambn Nq­n-¡m-Wn-¡p-hm³ kwL-]c - n-hm-
Xz-¯n\v bYmÀY-¯n taÂ]-dª Xc-
`oI-cÀ¡p-am-{X-amWv F¶ X¯-zi - m-k{v X- dn\pw tamUn¡pw Ignªp F¶-Xm-Wv.
¯n-epÅ hwiob ]cn-]qÀWXm k¦Â
amWv Iem-]-§Ä¡p ]n¶nse aqe-tl- KpP-dm-¯n Xm³ \S-¸n-em-¡nb ln ]-tam- hwio-bm-[n-]-Xy-Xz-ctbm Dt­m
Xp-¡f - n-sem-¶v. µpXz hnI-k\w tIcfw DÄs¸sS C´y- F¶-Xm-W.v kwL-]c - n-hm-dnsâ lnµpXzw
tamUn-sb¶ lnµpXz hnI-k-\hmZn bn FÃm-bn-S¯pw ]co-£n-¡p-hm-\mWv bYmÀY-¯n k\m-X\ lnµp-Xz-a-sÃ-
AwKo-I-cn-¡m-\m-hm¯ P\-hn-`m-K- tamUn Blzm\w sN¿p-¶-Xv. AXn-¶ ¶pw, kntbm-WnÌv hwio-b-Xbpw B[n-
§sf D³aq-e\w sNbvXp-sIm-­v- \S-¸m- ÀY-w C´y³ kwØm-\-§-fn-seÃmw ]-Xy-tam-l-§fpw CS-I-eÀ¯n ]pXp-
¡p¶ hnI-k-\-¯nsâ DZm-l-c-W-amWv hwi-lX - y-IÄ \S-¸n-em¡n apkvenwI-sf Xmbn \nÀa-n-s¨-Sp-¡-s¸« Hcp lnµp-Xz-
KpP-dm-¯n \tc-{µ-tamUn \S-¸n-em¡n bpw aäpw D·-q-e\w sN¿-emWv hnI-k- amWv kwL-]c - n-hmÀ {]Xn-\n-[m\w sN¿p-
ImWn-¨-Xv. kzbw-tk-h-I³, lnµp-Xzm-`n- \-¯nsâ BZy-]-Sn-sb¶v tamUn kn²m- ¶-sX-¶pw- kmhÀ¡-dn-kä -v p-If
- psS ^mkn
am-\n, `mc-Xmw-_-bpsS aI³ Fs¶Ãmw ´n-¡p-¶p-sh¶p Xs¶-bm-Wv. tamUnsb Ìv kmwkvIm-cn-I-X-bn \n¶p-am-WXv
A`n-am\ ]qÀhw kzbw hnti-jn-¸n-¡p¶ lnµpXz hnI-k-\-¯nsâ NnÓ-am-¡p-¶- hnImkw {]m]n¨p h¶n-«p-ÅXv F¶pw
\tc-{µ-tamUn KpP-dm-¯n F®-aä hÀ AÀY-am-¡p-¶Xpw asäm-¶-Ã. CtX a\-Ên-em-t¡-­-Xp-­v. hnth-Im-\-µ³,
apkvenwIsf \c-th-«¡ - n-cb
- m-¡n-s¡m­v \tc-{µ-tamUn tIc-f-¯n h¶-t¸mÄ, alm-ßm-^q-te, alm-ßm-Km-Ôn, XpS§n-
\S-¸n-em-¡n-bXv XnI-shm¯ kwL-]c - n- kzmKXw sNbvXp-sIm­p {]Xy-£s - ¸« b-hÀ- Nn´n-¡p-Ibpw AwKo-Ic - n-¡pI-bpw
hmÀ hnI-k\ \bw Xs¶-bm-Wv. kntbm- t]mÌ-dp-I-fn Nne-Xn "KpP-dm-¯n sNbvXn-cp¶ lnµp-Xz-¯nÂ\n¶v tKmUv
WnÌv _p²n-Po-hn-IÄ Ah-Xc - n-¸n-¨n-«pÅ apkvenwIsf ssIImcyw sNbvXp hnI- tkbpw kmhÀ¡dpw tKmÄhmÄ¡dpw
hwim-[n-jvTnX hnI-k\ - w, kzXzm-[n-jvTn- k\w \S-¸n-em-¡nb' Xnsâ t]cn tam {]Xn-\n-[m\w sN¿p¶ lnµpXzw ]peÀ
X- hn-Ik - \w XpS-§nb Bi-b§ - Ä BÀ.- Unsb {]iw-kn-¨p- I-­p. apkvenwIsf ¯p¶ ASn-Øm-\-]-c-amb `n¶-X-Isf
F-kv.- - F-kv t\cs¯ kzoI-cn-¨n-cp-¶X - m- ssIImcyw sN¿-emWv kwL-]-cn-hm- \ap¡v t{iWo-I-cn-¡mw. lnµp-Xzs¯
Wv. Cu kz`m-h-apÅ hnI-k\ k¦Â]- dnsâ hnI-k\]c-amb Bi-b-§-fn AXnsâ kwkvImc tcJ-I-fn \n¶v
§- f psS Gähpw {][m- \ - a mb hiw, H¶m-a-t¯Xv F¶v {]kvXpX t]mÌÀ a\-Ên-em-¡p-t¼mÄ Is­-¯p¶ lnµp-
_mly-sa¶pw A\y-sa¶pw hnti-jn-¸n- kwi-bc - l
- n-Xa
- mbn hyà-am-¡p-Ib
- mWp Xz-s¯-bmWv KmÔnPn DÄs¸-sS-bp-Å-

kwL-]-cn-hm-dnsâ lnµpXzw bYmÀY-¯n k\m-X\ lnµp-Xz-a-sÃ-¶pw, kntbm-WnÌv hwio-b-Xbpw


B[n-]-Xy-tam-l-§fpw CS-I-eÀ¯n ]pXp-Xmbn \nÀa-n-s¨-Sp-¡-s¸« Hcp lnµp-Xz-amWv kwL-]-cn-hmÀ
{]Xn-\n-[m\w sN¿p-¶-sX-¶pw- kmhÀ¡-dn-kv-äp-I-fpsS ^mknÌv kmwkvIm-cn-I-X-bn \n¶p-am-WXv
hnImkw {]m]n¨p h¶n-«p-ÅXv F¶pw a\-Ên-em-t¡-­-Xp-­v.

2007 amÀ-¨-v 29
hÀ {]Xn-\n-[m\w sNbvXs- X-¦nÂ, kwL- XmÂ]-cy-§fpw Iq«n-¡p-g-¨p-­m-¡nb Xmsg sImSp-¡p¶ ]«nI:
]-cn-hmÀ ]£w {]Xn-\n-[m\w sN¿p-¶- hn[zw- k I X¯- z - i m- k v { X- s ¯- b mWv
Xv hwio-bX
- bpw hÀKo-Xbpw km{am-Py¯ F¶ t_m[ys¯ icn-sh-¡p-¶-XmWv

k\m-X\ lnµpXzw kmhÀ¡dnÌp-I-fpsS lnµpXzw


1).- Alnw-k-bn Bßo-bX ZÀin-¡p¶p.- 1).- lnwksb Znhy-h¡-cn-¡p-¶p.
2).- ka-Xz-t_m-[s¯ Hc-p aqey-ambn F®p¶p.- 2).- Ak-a-Xzs¯ Znhy X¯-z-am-¡p-¶p.
3).- PmXo-bX
- sb hymJym-\h
- n-t[-ba
- m-¡p-¶p. 3).- PmXo-bk- w-hn-[m-\s¯ kv]Àin-¡m³ ]mSn-söp
iTn-¡p-¶p.
4).- BÀj-Úm-\-¯nsâ hym]-\-¯n hniz-kn-¡p-¶p. 4).- Úm\w khÀWÀ¡p-am-{X-sa¶p iTn-¡p-¶p.
5).- kÀh-[Àa- ka-`m-h\ ]n´p-S-cp-¶p. 5).- lnµp-[Àa-w am{Xw \ne-\n-¶mÂaXn F¶p iTn-¡p-¶p.
6).- Bcy³kw-kvIm-c¯- nsâ sshtZ-inI LS\ 6).- Bcy³ A[n-\n-th-is¯ \ntj-[n-¨p-sIm­v
bmYmÀYy-sa¶v AwKo-I-cn-¡p-¶p. sshtZ-in-I-Xsb \ncm-I-cn-¡p-¶p.
7).- Bßo-b-X¡v A\-´-ta-J-e-Ifpw km[y-X-Ifpw 7).- GtIm³apJ-amb Bßo-bX
- -¡mbn- \ne-sI-m-Åp-¶p.
D­v F¶p ]Tn-¸n-¡p-¶p.
8).- Ah-iP
- m-Xn-It- fmSpw ]n¶m¡ hn`m-K§
- t- fmSpw 8).- Ah-ih- n-`m-K§- sf Ah-iX - I
- f
- nÂXs¶ Xf-¨n- S
- p-hm³
klm-\p-`qXn {]I-Sn-¸n-¡p-hm³ t{]cn-¸n-¡p¶ hymP X¯-zi - m-kv{X-§f
- n Du¶p-¶p.
Dĸncn-hp-IÄ ]peÀ¯p-¶p.
9).- aX-\n-c-t]-£-X-tbmfw hnI-kn-¡m-hp¶ hnime 9).- aX-\n-c-t]-£-Xsb Xnc-kvI-cn-¡p-hm³ ià-ambn
Nn´-IÄ ]peÀ¯p-¶p. Bh-iy-ap-¶-bn-¡p-¶p.
10).- sshtZ-in-I-amb {]Xn-tem-a-I -X-¯-z-imkv{X§fp-ambn 10).- kntbm-Wn-kw,- ^mknkw XpS-§n-b-hsb BZÀi
AI¶p \n¶p-sIm­v X\na Im¯pkq£n-¡p-¶p. t{kmX-Êp-I-fm-¡p¶ Xo{h-hmZ lnµpXzw X\n-a-bn-
Ãm¯ {]Xy-im-kv{X-am-bn-¯o-cp-¶p.

Npcp-¡-¯n k\m-X\ lnµp-Xz-¯n\v dnsâ lnµpXzw hnim-e-am-bn-cn-¡-bn-Ã. F¡m-e¯


- pw.
t\Àhn-]c
- o-Xa
- mWv kwL-]c
- n-hmÀ lnµp AXp k¦p-Nn-Xhpw {]tIm-]-\-]-chpw
Xzw. AXp-sIm-­p-Xs¶ kwL-]-cn-hm- {]Xn-tem-a-Ihpw Xs¶-bmWv; F¶pw,

""Xs¶bÃmsX \n§Ä Bcm[n¡cpsX¶pw, amXm]nXm¡Ä¡v \³a

sN¿Wsa¶pw \nsâ c£nXmhv hn[n¨ncn¡p¶p. Ahcn (amXm]nXm¡

fn ) Hcmtfm AhÀ c­-v t]cpw Xs¶tbm \nsâ ASp¡Â sh¨v hmÀ[-

Iyw {]m]n¡pIbmsW¦n AhtcmSv \o "sO'- F¶v ]dbpItbm, Ah

tcmSv IbÀ¡pItbm sN¿cpXv. AhtcmSv \o am\yamb hm¡v ]dbpI.

ImcpWyt¯mSv IqSn FfnabpsS NndIv \o AhÀ CcphÀ¡pw Xmgv¯n

s¡-mSp¡pIbpw sN¿pI. "Fsâ c£nXmth, sNdp¸¯n ChÀ Ccphcpw

Fs¶ t]mänhfÀ¯nbXv t]mse ChtcmSv \o IcpW ImWn¡Wta'-

F¶v \o ]dbpIbpw sN¿pI. \n§fpsS c£nXmhv \n§fpsS a\ÊpIfn

epÅXv \Ãh®w Adnbp¶h\mWv. \n§Ä \Ãhcmbncn¡p¶ ]£w

XoÀ¨bmbpw Ah³ tJZn¨p aS§p¶hÀ¡v Gsd s]mdp¯psImSp¡p¶

h\mIp¶p. IpSpw__ÔapÅh¶v Ahsâ AhImiw \o \ÂIpI. AK

Xn¡pw hgnt]m¡¶pw ( AhcpsS AhImihpw ) . \o ( [\w ) ZpÀhybw

sNbvXv IfbcpXv'-'- (JpÀ-B³- 17:-23þ26)-.-

2007 amÀ-¨-v 30
]cn-ip-² JpÀ-B\n-sâ
k-hn-ti-j-X-IÄ-
inlm_v Iq-«n JpÀ- B ³ am\- h - I p- e - ¯ n\m- I - a m\w
amÀKZo]-am-Wv. A-Xn-s³-d- k-hn-ti-j-X-
IÄ- sN-dp-Xm-sbm-¶p- ]-cn-tim-[n-¡mw.-
]cn-ip² JpÀ-B³ ssZhnI{KÙ- kmln-Xy-¯nse F¡m-e-s¯bpw
amWv. B- ssZhnI{KÙw a\pjy_p²n-
]cn-ip-²J
- pÀ-B\- nse kmlnXyw
AXn-Im-b-I³am-cpsS CS-bn-te-
tbm-SmWv kw-hZ
- n-¡p-¶X
- v. JpÀB\n-sâ `mjmssienbpw Bi
¡mWv JpÀ-B\n-sâ Ah-X-c-Ww. b sshhn-[y-§fpw hn-kv-a-b-I-c-am-Wv.-
JpÀ-B³ Ah-X-cn¡-s¸-«n-«v- 1400 hÀ
14 \qäm-­p-IÄ¡v ap¼p-­m-bn-cp¶ Ad_n kmln-Xy-¯nse F¡m-e-s¯
j-§Ä Ign-ªp-sh-¦nepw A-Xv- A-P-¿-
bpw AXn-Im-bI- ³am-cpsS CS-bn-te-¡mWv
am-bn- \n-e-\nÂ-¡p-¶p- F-¶-Xv- AXnsâ Ad_n Ihn-XI
- Ä C¶pw Ad_n
JpÀ-B\n-sâ Ah-X-c-Ww. 14 \qäm-­p-
ssZhn-IX - b
- n-te-¡mWv hnc Nq­p-¶Xv. `mj-bn \nXy-h-k-´-§-fmWv-v. IÄ¡v ap¼p-­m-bn-cp¶ Ad_n Ihn-X-
JpÀ-B-\nI Bi-b-§Ä \n-Àa-eam- AhÀ¡n-Sb
- n P\n-¨p-hf
- À¶ IÄ C¶pw Ad_n `mj-bn \nXy-h-
bn,-- h-y-Iv-XX-tbmsS \ne-sIm-Åp-Ibpw k-´-§-fmWv-v. AhÀ¡n-S-bn P\n-¨p-h-
tem-I¯ - v- G-sd- NÀ-¨- sN¿-s¸«p-sIm­n \nc-£-c-\mb Hcm-fn-eq-sS-bmWv
fÀ¶ \nc-£-c-\mb Hcp-h-\n-eq-sS-bmWv
cn-¡pIbpw sN¿p¶p- F-¶-Xv- h-kv-Xp-X- JpÀ-B³ temIw {ih-n¡
- p-¶Xv.- JpÀ-B³ temIw {ih-n¡ - p-¶X- v. At±-l-
bm-Wv.- a\pjy _p²nsb DWÀ-¯n, GI- am-Is« 40 hb-Êp-h-sc bmsXmcp kmln
ssZ-hX - z-¯n-te¡v £Wn-¡p¶ hnip-²- Xy A`n-cp-Nnbpw {]I-Sn-¸n-¡m¯ hyàn

2007 amÀ-¨-v 31
bpw! JpÀ-B\n-sâ kmlnXy aq-eyw- A JpÀB\n-sâ ssien A\p-I-c-W- Hcp {KÙw- c-Nn-¡m³ Hcp \nebv¡pw
¡m-es¯ apkvenwIfpw AapkvenwIfpw ¯n \n¶pw apà-am-Wv. C¡mcyw Ign-bn-öv kmam-\y-_p-²n-bp-Å-hÀ
Hcp-t]mse AwKo-I-cn-¨n-cp-¶p. JpÀB B[p-\n-I-cmb apkvenwI-f-Ãm¯ Ad- s¡Ãmw Adn-bmw. AÃmlp ]d-bp¶p:
\ns³-d- `mjm ssienbpw AXns³-d- hnh- _n, A\-d_n ]Þn-X³amÀ t]mepw ""CXn-\p-ap¼v \o hà {KÙhpw ]mcm-
cW coXn-bp-saÃmw a\pjycN-\-I-fn AwKo-Ic- n-¨n-«p-ÅX
- m-W.v Hmdn-bâ-en-Ìmb bWw sN¿p-Itbm \nsâ heXpssI
\n¶pw XnI¨pw hyXy-kvX-am-Wv. GXm Pn. skbv Fgp-¶Xv ImWpI:- sIm­v AXv Fgp-Xp-Itbm sNbvXn-cp-
\pw JpÀ-B-\nI kmln-Xy-k-hn-ti-j-X- ""]uc-kvXym-kzm-Z-\-¯nsâ hyà- ¶n-Ã. A§-s\-bm-sW-¦n Cu kXy-
IÄ Im-Wp-I-: amb _nw_-§f - m D]-am-e¦- m-c§- f- mepw \n-tj-[n-IÄ¡p kwi-bn-¡m-am-bn-cp¶p''-
F).- sNdnb ]Z kap-¨-b-§Ä sIm AÀY-k¼ - p-jS
v a- mb ]Z-{]-tbm-K§- f- mepw (29:48).-
­v henb Bi-b§ - sf tZymZn-¸n-¡p-¶p. ssNX-\y-h-¯m-¡-s¸-Sp-Ibpw sNbvXn- temI¯v shfn¨w I­ kIe km
_n).- JpÀ-B-\nse hN-\-§-sfÃmw «pÅ JpÀ-B\n-sâ ssien AXn-kp-µ-c- lnXy, kmln-tXy-Xc IrXn-If
- n GsX-
hnh-cn-¡s- ¸« hnj-b§
- f
- p-ambn Xmc-Xayw am-Wv.'' ¦nepw \ne-bn A]-cym-]vX-X-Ifpw
sN¿p-t¼mÄ {lkzhpw AanX hnImc JpÀ-B-\n-tâ-Xn\v Xpey-amb Hcp sshcp-[-y-§fpw ImWm³ km[n-¡pw.
{]I-S\
- §- Ä DÄs¡mÅm-¯h - b
- p-am-Wv. A[ym-b-sa-¦nepw sIm­p-h-cm-\pÅ F¶m ]cn-ip-² -JpÀ-B-\n-s\-¸än
kn).- JpÀ-B³ hN-\-§Ä DbÀ¶ AXnsâ shÃp-hn-fn¡v (2:23,24) D¯cw AÃmlp kqNn-¸n-¡p-¶Xv ImWpI:
kmln-Xy-\n-eh
- mcw ]peÀ¯p-¶t- Xm-sSm \ÂIp-hm³ Ad-_n-þA - \- d
- _n kmln-Xy- ""AhÀ JpÀ-B-\ns\¸än Nn´n-¡p-
¸w AXnkq£vaX - bpw kXy-kÔ
- X- bpw cw-K-¯pÅ BÀ¡pwXs¶ CXp-hsc ¶ntÃ? AXv AÃmlp AÃm-¯-h-cpsS
]peÀ¯p-¶p. Ign-ªn-«n-Ã. ImcWw AXv ssZhnI-am- ]¡Â \n¶p-Å-Xm-bn-cp-s¶-¦n Ah-c-
Un).- JpÀ-B³ GXp hnj-bs¯¡p Wv. \nc-£-c-\mb Hcp Ad-_n¡v Hcn- Xn [mcmfw sshcp[-yw Is­-¯p-am-
dn¨v hni-Zo-I-cn-¡p-t¼mgpw AXnsâ cN- ¡epw CXp-t]m-epÅ {KÙw sIm­p bn-cp¶p (4:82).-
\m-ku-jvS-hw \ne-\nÀ¯p-¶p. hcm³ km[y-hp-a-Ã. \_n(-e) \nc-£-c- tKmbvtY JpÀ-B-\ns\ kw_-Ôn¨v
\mbn-cp-¶p. A£-c-Úm-\-an-Ãm¯ Hcp Fgp-Xn-bXv ImWpI:
C).- JpÀ-B\nsâ Bcw`w apXÂ
hyàn¡v D¶-X- \n-eh - mcw ]peÀ¯p¶
Ah-km\whsc D¶X kmln-Xy-þ{- ]m-k- ""\mw JpÀ-B-\n-te¡v Xncn-bp-t¼mÄ
þ-\n-e-hmcw ]peÀ¯p-¶p. BZyw AXv \ap¡v aS-p-¸p-f-hm-¡p-¶p.
F^v).- Htc kwK-Xn-Xs¶ hnjb {ItaW AXv BIÀjn-¡p-¶p, kvX_v-
Kmw`o-cw- -sIm­v H¶n-e-[nIw XhW [cm-¡p-¶p. `IvX - ym-Zc
- c-m¡
- p-¶p. AXnsâ
hnh- c n- ¡ p- t ¼mgpw aSp- ¸ pfhm¡m¯ ssien, DÅ-S-¡w, Dt±iw Ch hfsc
ssien \ne-\nÀ¯p-¶p. Dd-¨Xpw al-¯c - hpw sNdp¯p \n¡m
³ ]äm-¯-Xp-am-Wv. AXv \nXm-´hpw
Pn).- kmlnXy IrXn-IÄ¡v hg§m
t{ijvTX - b
- p-ÅX
- p-am-W.v Cu {KÙw AXn
¯ hnj-b-§-fmWv ]cn-ip² JpÀ-B³
sâ al-¯mb kzm[o-\w F¡m-e¯pw
{]Xn-]m-Zn-¡p-¶s
- X-¦n-epw, {]kvXpX hnh-
sNep-¯n-s¡-mt- ­-bn-cn¡pw'' (tKm-bvtY,
c-W-§-fn-seÃmw AXv D¶-X-amb at\m-
Ckvemw \nL-­p-hnÂ\n-¶v)-.-
lm-cnX Im¯p kq£n-¡p-Ibpw sN¿p-
¶p. C-{Xbpw kmln-Xy-k-¼p-jvS-Xbpw
temI¯v shfn¨w I­ kIe Bi-b Kmw`o-c-y-X-bpw Bscbpw ]nSn-¨p-
F¨v).- Hcp hnj-b-¯nÂ\n¶v asäm-
kmlnXy, kmln-tXy-Xc IrXn-I-fnepw- Ip-ep-¡p¶ ssienbpw DÄs¡mÅp¶
¶n-te¡v amdp-t¼mgpw AXnsâ kmln
GsX-¦nepw \ne-bn A]-cym-]vX-X- Hcp {KÙw a\pjy\v \nÀa-n¡
- m³ km[y-
Xy t{ijvT-X tNmÀ¶v t]mIp-¶n-Ã.
a-Ãm-¯Xv sIm­v CXv ssZhnI-am-sW¶v
sF).- JpÀ-B³- aäm-cp-sS-sb-¦nepw Ifpw sshcp-[-y-§fpw ImWm³ kv]jvS-ambpw \ap¡v a\-Ên-em-¡mw.
ssien IS-sa-Sp-¯n-«n-Ã. km[n-¡pw. F¶m ]cn-ip-² -JpÀ- JpÀ-B\- nsâ shÃp-hnfn
JpÀ-B\n-sâ `mjm-ssi-enbpw Bi- B-\n-s\-¸än AÃmlp kqNn-¸n- GsXmcp {KÙhpw Aaq-eyhpw D¶-
b-§-fpsS Kmw`o-cy--Xbpw t{imXm-hnsâ
¡p¶Xv ImWpI: X-hp-am-sW¶v sXfn-bn-¡W
- s
- a-¦n AXv
a\-Ên amä-¯nsâ iwsJmen apg-¡p-
shÃp-hn-fn¡v apXn-cp-Ibpw AXnsâ
¶-Xm-Wv. CXv ]ucm-Wn-Icpw B[p-\n-I- ""AhÀ JpÀ-B\
- ns\¸än Nn´n-¡p- AkvXnXzw \ne-\nÀ¯p-Ibpw sN¿-Ww.
cp-amb an-¡- CkvemanI hnaÀi-Icpw-
k½-Xn-¨n-«pÅ hkvXp-Xb - m-Wv. ]cn-ip² ¶ntÃ? AXv AÃmlp AÃm-¯h
- - JpÀ-B-\n-sâ-Xp-t]mse Hcp kq-à-
JpÀ-B³ AIm-i-s¸-Sp-¶-Xv, AXnsâ cpsS ]¡Â \n¶p-Å-Xm-bn-cp-s¶- tam- A-[ym-b-tam- sIm­p-h-cm³ shÃp-
ssienbpw LS-\bpw Bib {]]-© hn-fn¨ ssZhnI {KÙ-¯n\v ap¶nÂ
¦n Ah-cX
- n [mcmfw sshcp[-yw
hpw kmln-Xy-hp-saÃmw AP-¿a - m-sW¶pw hyà-amb D¯-c-hp-ambn Bcpw F¯n-
AXn\v Xpey-amb Hcp cN\ \S-¯m³ Is­-¯p-am-bn-cp¶p (4:82).- bn-Ã. F¯p-I-bp-an-Ã. ]cn-ip-² -JpÀ-B
Hcp krjvSn¡pw km[y-aà F¶p-am-Wv. ³ ]-d-bp-p-¶Xv ImWpI: ""(\-_n-tb) ]d-

2007 amÀ-¨-v 32
bpI: a\p-jycpw Pn¶p-Ifpw H¶n¨v tNÀ tbm-, sXfn-hp-I-fn-Ãms-X-tbm AwKo-I-cn- F´p-^ew sN¿m-\mWv''- (10:101).-
¶mepw XoÀ-¨-bmbpw AXp-t]m-sem¶v ¡m³ \nÀtZ-in-¡p-¶n-Ã. adn-¨v, ssZhw {]mtbm-Kn-IX
AhÀ sIm­p-hc - n-Ib
- n-Ã. Ah-cn Nne \ÂInb _p²n D]-tbm-Kn¨v Nn´n¨v
]cn-ip-² -JpÀ-B³ FÃm AÀY-¯n
À NneÀ¡v ]n´pW \ÂIp-¶-Xm-bm ]Tn¨v Imcy-§sf a\-Ên-em-¡n-b-Xn\v
epw {]mtbm-Kn-I-amb Hcp -{K-Ù-am-Wv.
t]mepw'' (17:88).- tijw am{Xw kXys¯ ]pÂIp-I. a\p
am\-hk- a- q-ls¯ kXy-¯n-sâbpw \·-
""\½psS Zmk\v \mw Ah-X-cn-¸n-¨p- jy [nj-W-tbmSv kwh-Zn-¡p¶ JpÀ-B-
bp-sSbpw amÀK-¯n sFIy-s¸-Sp¯pI
sIm-Sp-¯-Xns\(hn-ip-²-JpÀ-B\n-s\)- \nI X¯-z§ - Ä-]Tn¨v ssZhs¯ Is­-
F¶ ]ca {][m-\-amb e£ys¯ km
¸än \n§Ä kwi-bm-ep-¡-fm-sW-¦n ¯m³ {ian-¡p-I. AÃmlp ]d-bp¶p:
£mÂI-cn-¡m-\p-XI - p¶ Hscmä {KÙta
AXn-sâXv t]mepÅ Hcp A[-ym-b-sa- ""At¸mÄ AhÀ JpÀ-B³ Nn´n¨p a\-
temI-¯p-Åq. AXv ]cn-ip-²- JpÀB\m-
¦nepw \n§Ä sIm­p-h-cn-I. AÃm-lp- Ên-em-¡p-¶n-tÃ?...-.-'' (47:24).-
Wv. JpÀ-B³ {]Zm\w sN¿p¶ [mÀanI
hn\p ]pdsa \n§Ä¡pÅ klm-bn-I- A-Ôa - m-b- A-\p-Ic - W
- hpw- A-Ôa - mb- \nb-a-§Ä \qdp-i-X-am\hp-w {]mtbm-Kn-
sfbpw hnfn-¨p-sIm-Åp-I. \n§Ä kXy- F-XnÀ-¸pw- {]-IS- n-¸n-¡m-sX- Nn-´n-¨v- Imcy- I-am-Wv. JpÀ-B³ krjvSn¨ hn¹-ha - mWv
hm-·m-cm-sW-¦n (A-Xm-WtÃm th­-X)v . §Ä- ]-Tn-¨p-a-\-Ên-em-¡p-hm-\m-Wv- JpÀ- AXv {]mtbm-Kn-I-am-sW-¶-Xn-\pÅ Gä
\n§ Ä¡Xv sN¿m³ Ign-ªn-sÃ-¦nÂ- B³- \nÀ-tZ-in-¡p-¶-Xv.- hpw henb sXfn-hv.
þ-\n-§Ä - ¡
- Xv Hcn-¡epw sN¿m³ Ign-bp- ""X§-fpsS c£n-Xm-hnsâ hN-\§- Ä
I-bp-an-Ã-þ-a-\p-jycpw IÃp-Ifpw CÔ-\- hnÚm-\-an-Ãm-¯, IÅn-\pw s]®n-
aptJ\ DÂt_m[\w \ÂI-s¸-«m \pw a®n\pw th­n hÀj-§-tfmfw bp
ambn I¯n-¡-s¸-Sp¶ \c-Im-ánsb _[n-c-·mcpw AÔ-·m-cp-am-bn-sIm­v
\n§Ä Im¯p kq£n-¨p-sIm-Åp-I. ²w sNbvXn-cp-¶, kz´w cà-¯n ]nd
AXn-t·Â NmSn-ho-gm-¯-h-cp-am-Ip¶p ¶ Ipªns\ Ipg-n¨v aqSm³ aSn-Im-Wn-
kXy-\n-tj-[n-IÄ¡p-th­n Hcp-¡n-sh- AhÀ''- (25:73).-
¡-s¸-«-Xm-Ip¶p AXv'' (2:23,24).- ¡m-Xn-cp¶ Hcp kaq-ls¯ \·-bpsS
""(\_n-tb) ]d-bpI: BIm-i§
- f
- nepw [-z-P-hm-l-I-cm¡n ]cn-hÀ¯-\-¯nsâ
C§s\ temI-¯n\v ap¶n kss[
`qan-bnepw Fs´m-s¡-bm-Wp-Å-sX¶v cmP-ho-Yn-bn-eqsS \bn¨v temtIm-¯c
cyw shÃp-hn-fn¡v apXn-cm³ ssZhnI
\n§Ä t\m¡p-hn³.- hniz-kn-¡m¯ P\- amXrIm- kaq-la - m¡n¯-oÀ¯p! CXv Hcp
{KÙ-¯n\v am{Xsa km[y-am-hq. AXv
§Ä¡v ZrjvSm-´-§fpw Xm¡o-Xp-Ifpw ssZ-hn-I {KÙ-¯n-\p-am-{Xsa km[y-amIq.-
ssZh-¯n-¦Â \n¶pw AÃm-¯-Xmbncp
s¶-¦n AXp-t]msem-¶v a\p-jyÀ¡v kmwkvIm-cnI cwK¯v h«¸-qPy-am-bn-
\nÀa-n-¡m-am-bn-cp-¶p!- cp¶ Hcp kaq-ls¯ shdpw 23 hÀjw
sIm­v am\-hnIXbpsS ]ca ioÀj-¯n-
temI¯v ]e {KÙ-§fpw ]e-t¸m-
se-¯n¨ {KÙ-amWv JpÀ-B³. CXn\p
gmbn cNn-¡-s¸-«n-«p-s­-¦nepw Ah-sbm
Xpey-ambn temIs¯ ]cn-hÀ¯n-¸n-¡m
¶pw C¶v amä-¯n\v hnt[-b-am-Im-sX,
³ Ignª asämcp {KÙw am\h Ncn-
sXäp-If
- nÂ\n¶v apIvX -- a- mbn \ne\n¡p-
{X-¯n Fhn-sSbpw D­m-bn-«n-Ã. a\p-
¶n-Ã. Chn-sS-bmWv hneyw aqdnsâ Hcp
jys\ t\ÀamÀK-¯n-eqsS \bn-¡p¶
{]kvXm-h\ {it²-ba - m-Ip- ¶
- Xv:
hnj-b-¯n C{Xbpw {]mtbm-Kn-I-amb
""JpÀ-B³ HgnsI Hcp {KÙhpw ]n asämcp {KÙw Csö hkvXpX Pn.
¶n« ]{´-­p-\m-äm-­p-IÄ¡n-Sb - n C{X amÀtKm-en-tbm¯v tcJ-s¸-Sp-¯n:-
kpc-£n-X-ambn \ne-\n-¶n-«nÃ'' (hneyw kmwkvIm-cnI cwK¯v h«¸-qPy-am-bn-
""temI-¯nse al-¯mb aX-{K-Ù-
aqÀ-þ-ap-l-½-Znsâ Pohn-Xw).- cp¶ Hcp kaq-ls¯ shdpw 23 §-fn hfsc khn-ti-j-amb Øm\-
"A\-´-a-Úm-X-a-hÀW-\o-b-'-amb amWv JpÀ-B-\n-\p-Å-Xv. C¯cw {KÙ
hÀjw sIm­v am\-hnIXbpsS
Cu alm {]]-©¯ - nsâ {kjvSmhv hnip- §-fn Gähpw Cf-b-sX-¦nepw AÂ`p-
²- JpÀ-B\n-sâ Ah-X-c-W-s¯-¡p-dn¨v ]ca ioÀj-¯n-se-¯n¨ {KÙ-amWv
X-I-c-amb kzm[o-\-amWv AXv hn]p-e-
]d-bp¶p: JpÀ-B³. CXn\p Xpey-ambn amb P\hn`m-K§ - f- n-ep-­m-¡n-bn-«p-ÅX
- v.
""Cu {KÙ-¯nsâ Ah-XcW-w kÀh- temIs¯ ]cn-hÀ¯n-¸n-¡m³ AXv a\pjy Nn´-bpsS Hcp ]pXnb L
t- emI c£n-Xm-hn¦Â- \n¶m-Ip-¶p. CXn «hpw ]p¯³ e£W kz`m-hhpw {]I-
 bmsXmcp kwi-b-hp-an-Ã.'' (32:2).- Ignª asämcp {KÙw am\hNcn-{X- Sn-¸n-¡p-¶p. AXv Atd-_y³ D]-Zzo-]nse
Nn´¡pw A]-{K-Ù-¯n-\p-apÅ ¯n Fhn-sSbpw D­m-bn-«n-Ã. acp-{]-tZi tKm{X-§sf tZiob hoc³
kzmX{´yw a\p-jys\ t\ÀamÀK-¯n-eqsS amcm-¡n....- bqtdm-¸n\pw ]uc-kvXyÀ¡pw
F¡m-e¯pw hne-aX - n-t¡­ Hcp iàn-
ssZhn-I aXs¯ Is­-¯m³ ]T\- \bn-¡p¶ hnj-b-¯n C{Xbpw bm¡n'' (Pn. amÀtKm-en-tbm-¯v. Zn JpÀ-
¯n-\pw Nn´-¡pw A]-{K-Ù\ - ¯- n-\p-sa
{]mtbm-Kn-I-amb asämcp {KÙw B-\nsâ apJ-h-c-bnÂ\n-¶v).-
Ãmw ]cn-ip-² -JpÀ-B³ Ah-k-c-sam-cp-
¡p-¶p. Nn´n-¡p-hm³- t{]cn-¸n-¡p¶- \n Csö hkvXpX Pn. amÀtKm-en- JpÀ-B\- nsâ imkv{Xo-bX
c-h-[n- kqà-§Ä hnip² {KÙ-¯n-ep- tbm¯v tcJ-s¸-Sp-¯n.- JpÀ-B³ Hcp imkv{X{KÙa-Ã. F-
­v. CkvemanI BZÀi-§Ä AÔ-am- ¶mÂ- ssZh amÀKw- Is­-¯p-¶-Xn\v
2007 amÀ-¨-v 33
a\pjy _p-²n-¡-v a\-Ên-em-I-p¶ coXn- e P\-§-fpsS [mc-W. F¶m ]cn-ip- F-¶pw- {]Imiw ]c-¯p¶Xv F¶ÀY-
bn Nn-e- `uXnI kXy-§Ä JpÀ-B³ ²-JpÀ-B³ 14 \qäm­pIÄ¡v ap¼v ¯n-epÅ "ap\oÀ' F¶pw N{µs\ JpÀ-
Nq-­n-¡m-Wn-¡p-¶p-­.v 1- 400 hÀj-§Ä¡v {]Jym-]n-¨Xv C¶v imkv{X-temIw AwKo- B³ hn-ti-jn-¸n-¡p-¶p-­v.
ap¼v,- A£cm-`ym-ka- n-Ãm-Xn-cp¶ Hcp Ad- I-cn-¨n-cn-¡p-¶p. AÃm-lp- ]-d-bp-¶p: kqcy-{]-Imiw X«n {]Xn-^-en-¡p-
_n¡v kz]v\-¯nÂt]mepw Nn-´n-¡m³- ""kqcys\ Hcp {]Im-ia - m-¡n-bXv Ah- ¶Xpw kzbw {]Im-in-¡m-¯-Xp-amb
Ign-bm¯ Nn-e- imkv{Xob Imcy-§Ä \m-Ip-¶p. N{µs\ Ah-s\mcp tim`-bm- N{µsâ bYmÀY- {]Ir-Xh - p-ambn JpÀ-B-
JpÀ-B³ kq-Nn-¸n-¡p-¶p-s­-¦n AXv ¡p-Ib- pw, AXn\v L«-§Ä \nÀW-bn-¡p- \nsâ hnh-cWw ]qÀW-ambpw tbmPn-¡p-
JpÀ-B\nsâ ssZhn-IXbmWv- Nq-­n-¡m- Ibpw sNbvXn-cn-¡p-¶p...-''- (10:5).- ¶p. "kndm-P,v "hlvlmPv', "Znbm-A'-v F¶o
Wn-¡p-¶-Xv.- ]cn-ip-²-JpÀ-B³ {]Jym- ]Z-§Ä N{µs\ ]cm-aÀin-¡p-¶n-S¯v
ho­pw AÃmlp ]d-bp-¶Xv ImWp
]n-¡p-¶Xv ImWpI: JpÀ-B³ {]tbm-Kn-¨n-«nÃ! "\qÀ', "ap\oÀ'
I:
""CXv (JpÀ-B³) kXy-am-sW¶v F¶o ]Z-§Ä kqcys\ ]cm-aÀin-¡p-
""BIm-i¯v \£-{X-a-Þ-e-§Ä
AhÀ¡v hyà-am-I-¯-¡-h®w hnhn[ ¶n- S ¯pw {]tbm- K n- ¨ n- « n- à . N{µ\pw
D­m-¡n-b-h³ A\p-{K-l- ]qÀW-\m-Ip-
Zn¡p-If
- nepw Ah-cnÂXs¶bpw \½psS kqcy\pw X½n hyXn-cn-Iv-XX-bp-s­-
¶p. AhnsS Ah³ Hcp hnf¡pw (kq-
ZrjvSm-´-§Ä hgnsb \mw AhÀ¡v ¶mWv JpÀ- B ³ hyà- a m- ¡ p- ¶ X.- v
ImWn¨p sImSp-¡p-¶X - m-W.v \nsâ c£n- cy³) shfn¨w \ÂIp¶ N{µ\pw D­m- AÃmlp ]d-bp¶p: ""N{µs\ AhnsS
Xmhv GXp Imcy-¯n\pw km£n-bmWv ¡n-bn-cn-¡p-¶p.....''- (25:61).- Ah³ Hcp {]Im-i-am-¡n-bn-cn-¡p-¶p.
F¶-Xp-Xs¶ aXn-bmb XtÃ...? (41:53).- ""iwkv '' F¶ Ad_n ]Z- a mWv kqcys\ Ah³ hnf-¡p-am-¡n-bn-cn-¡p
F).- `qan-bpsS tKmfm-IrXn kqcys\ kqNn-¸n-¡m³ JpÀ-B³ D]- ¶p'' (71:16).-
`qan ]c-¶-Xm-sW-¶v- Jp-ÀB³- ]-d-
tbm-Kn-¨X
- v. kndmPv (sh-fn-¨w), h-lvlmPv kn).- Pe-¯n-sâbpw D¸v shÅ-¯n-
bp-¶p- F-¶X - v- hn-aÀ-iI
- c
- p-sS- kvY
- n-cw- B-
(Pz-en-¡p¶ hnf-¡v), Znbm-Av- (Xn-f§
tim`) F¶o hm¡p-I-fm-bn«pw "iwk'
- p¶ sâbpw CS-bn-epÅ XSÊw
tcm-]-W-am-Wv.- `qanbp-sS- ]-c-¸n-s\-¡p-dn- ]cm-aÀin-¡-s¸-Sp-¶p. AÃmlp ]d-bp¶p: ""c­pw IS-ep-I
¨v- JpÀ-B³- ]-d-bp-¶p-s­-¶-Xv- i-cn-bm- sf (P-em-ib
- §
- s
- f) X½n IqS-nt- ¨-c¯
- -
Wv.- A-Xm-Is - «- P-\§ - Ä-¡v- Po-hk - Ô- m-c- "JaÀ' F¶ Ad_n ]Z-amWv N{µ\v ¡- hn[w Ah³ Ab¨p hn«n-cn-¡p¶p''
W-¯n-\v- ]-än-b-Xm-¡n- `q-an-sb- hn-Xm-\n- JpÀ-B³ D]-tbm-Kn-¨X.-v "\qÀ' ({]-Im-iw) (55:19).-
¨p- F-¶v- hy-à-am-¡p-I-bm-Wv- sN-¿p-¶- ""Ah c­n-\p-an-Sbv¡v Ah At\ym
Xv.- A-Ãm-sX- A-Xn-s³-d- B-Ir-Xn-sb- kq- \yw AXn-{I-an¨p IS-¡m-Xn-cn-¡-¯-¡-
Nn-¸n-¡p-I-b-Ã.- `qan ]c-¶-Xm-sW-¶m-bn- hn[w Hcp XS-Ê-ap­v''- (55:20).-
cp¶p BZy-Ime P\-§-fpsS hnizm-kw.
JpÀ-B-\n ]cm-aÀin-¡-s¸« Cu
\qäm-­p-IÄ¡vtijw a\p-jysâ Cu
imkv{Xob {]Xn-`mkw ]qÀW-ambpw k
hnizm-k¯ - n amäw-h¶v XpS§n! ]n¶oSv
Xy-am-sW¶v Ata-cn-¡-bnse sImf-dm
`qan Dcp-­X - m-sW¶v imkv{Xw AwKo-I-
tUm kÀh-Ie- m-imebnse imkv{X-Ú
cn-¨p. 14 \qäm-­p-IÄ¡v ap¼v imkv{Xw
³ hneyw tl {]Jym-]n-¡p-I-bp-­m-bn.
Fs´¶v Adn-bm¯ {]hm-N-I\v Ah-
X-cn¨ ]cn-ip² JpÀ-B-\n AÃmlp ho­pw AÃmlp ]d-bp¶p: ""c­p
]d-bp-¶Xv ImWpI: JpÀ-B³ Hcp imkv{X{KÙa-Ã. Xcw Pem-ib
- §
- Ä¡n-Sb
- n Hcp XSÊw
D­m-¡p-Ibpw sNbvX-ht\m...-'' (27:61).-
""BIm- i - § fpw `qanbpw Ah³ F¶mÂ- ssZhamÀKw- Is­-¯p-¶-
bmYmÀY-y-]qÀh-w krjvSn-¨n-cn-¡p-¶p. Pn{_mÄ«-bnse Aävemân¡v kap-
Xn\v a\pjy _p-²n-¡-v a\-Ên-em-
cm{Xn-sb-s¡-m­v ]I-en-t·Â Npän-s¸-m- {Zhpw saUn-ät- d-\n-b kap-{Zhpw thÀXn-
Xn-bp-¶p. ]I-en-s\-s¡-m­v- cm{Xn-bn- Ip¶ coXn-bn Nn-e- `uXnI cn-bp-¶n-S¯
- S- ¡w ]e Øe-§f - nepw Cu
t·epw Npän-s¸m-Xn-bp¶p'' (39:5).- kXy§Ä JpÀ-B³ Nq-­n-¡m-Wn- {]Xn-`mkw \S-¡p-¶p!
Npän-s¸-m-Xn-bp-I, hebw sN¿p-I, ¡p-¶p-­v.- 1400 hÀj-§Ä¡v ap¼v,- Un).- krjvSn-¸nse AÂ`p-X-§Ä
F¶o AÀY-§-fpÅ ""IÆ-d'' F¶ Ad C¶v imkv{Xw Is­-¯nb krjvSn-
A£cm-`ym-k-an-Ãm-Xn-cp¶ Hcp
_n ]Z-am-Wn-hnsS D]-tbm-Kn-¡s - ¸-«n-«pÅ ¸nse AÂ`p-X-§Ä 1400 hÀj§Ä¡p
Xv.- `qan Dcp-­-Xm-sW-¦n am{Xsa Npän- Ad_n¡v kz]v\¯
- nÂt]mepw ap¼v ]cn-ip² JpÀ-B-\n-eqsS AÃmlp
s¸m-Xn-bÂ, hebw sN¿Â F¶o {]Xn- Nn´n-¡m³- Ign-bm¯ Nn-e- hyà-am-¡p-¶p­v:
`m-k-§Ä \S-¡p-I-bp-Åq. a-äp- Nn-e- kq- ""Ah³ {khn-¡-s¸-Sp¶ ip¢-¯nÂ
imkv{Xob Imcy-§Ä JpÀ-B³
à-§-fpw- `q-an-bp-sS- tKm-fm-Ir-Xn-sb- kq- \n¶pÅ Hcp IW-am-bn-cp-¶n-Ã..?''- ( 75:37)
Nn-¸n-¡p-¶p-­v.- kqNn-¸n-¡p-¶p-s­-¦n AXv JpÀ-
""a\p-jys\ Ah³ {`qW-¯nÂ\n¶v
_n).- N{µsâ {]Imiw B\nsâ ssZhn-IXbmWv- Nq-­n- krjvSn-¨n-cn-¡-p¶p'' (96:2).-
N{µ³ AXnsâ kz´w {]Im-ia - mWv ¡m-Wn-¡p-¶X
- v.- ""IqSnt¨À¶p-­mb Hcp _oP-¯nÂ
{]k-cn-¸n-¡p-¶Xv F¶m-bn-cp¶p ap³Im \n¶v XoÀ¨-bmbpw \mw a\p-jys\ krjv

2007 amÀ-¨-v 34
Sn-¨n-cn-¡p¶p'' (76:2).- ¯nsâ Imcy-¯n AhÀ¡v Ah³ bmbpw \mamWv Cu- DÂt_m[\w Ah-
""]n¶oSv Hcp _oP-am-bn-s¡-m­v Ah kzm[o\w \ÂIp-I-bpw, Ah-cpsS `b- X-cn-¸n-¨-Xv. XoÀ¨-bmbpw \mw C-Xns\
s\ \mw `{Z-amb Hcp-Øm¯v sh¨p. ]n ¸m- S n- \ p- t ijw AhÀ¡v \nÀ`- b Xzw Im¯p kq£n-¡p-¶-XmWv'' (15:9).-
s¶ B_o-Ps¯ \mw {`qW-ambn cq]- ]Icw \ÂIp-Ibpw sN¿p¶XmsW¶v-.- 1400 hÀj-§-fmbn hÅnt¡m
s¸-Sp-¯n. A\-´cw B {`qWs¯ \mw Fs¶-bm-bn-cn¡pw AhÀ Bcm-[n-¡p-¶- ]pÅnt¡m hyXym-k-an-ÃmsX ]cn-ip²
Hcp amwk]n-Þ-am-bn- cq-]-s¸-Sp-¯n.- Xp- Xv, Ft¶mSv bmsXm¶pw AhÀ ]¦p-tNÀ JpÀ-B³ \ne-\n¡p-¶p. CXpw ]pe
SÀ-¶v- \mw- B- amwk]n-Þs¯ AØn- ¡p-I-bn-Ã. AXn\v tijw Bsc-¦nepw À¶ Hcp {]h-N\ - a
- m-W.v ImcWw C{Xbpw
Iq-S-ambn cq]-s¸-Sp-¯n. F¶n«v \mw \µn-tISv ImWn-¡p-¶-]£w AhÀ X- Ime-¯n-\n- Sbv¡v amä-¯n\v hnt[-ba - m-Im
AØn-Iq-Ss¯ amwkw-sIm­v s]mXn- s¶-bm-Ip¶p [n¡m-cn-IÄ'' (24:55). ¯ {KÙw temI¯v CÃ-X-s¶. C\n -
ªp. ]n¶oSv asämcp krjvSn-bmbn \mw \_n(-e) acn-¡p-¶-Xn\v ap¼vXs¶ am-ä¯
- n\v hnt[-ba - m-hp-Ib
- p-an-Ã. ImcWw
Ahs\ hfÀ¯n-sb-Sp-¯p. At¸mÄ Atd_y³- D]-Zzo]v an¡hmdpw Ckv AXnsâ kwc-£Ww AÃm-lp-Xs¶
Gähpw \à krjvSnIÀ¯m-hmb AÃm eman\v A[o-\-X-bn-em-bn. A¡m-e¯v Gsä-Sp-¯n-cn-¡p-¶p.
lp A\p-{K-l-]qÀW-\m-bn-cn-¡p¶p'' {][m\ cmPm- ¡ ³amÀ- \- _ n(- e )¡p 3).- \_n(-e)-bpsS Ime-¯pw sXm«p-
(23:13,14).- k½m-\-§Ä sImSp-¯-b-¨-p! lnPvdnse- ap¼pw t]À-jybpw tdmapw X½n bp²w
C).- hnc-e-S-bmfw bpw knd-nb-bn-sebpw cmPm-¡³amÀ Ckv \S¶n-cp-¶p. CXn-\n-Sb
- nÂ, F.-Un. 614þÂ
1880 kÀ {^mknkv tKmÄ«nsâ emansâ `c-Wt\-Xr-Xzw Aw-Ko-I-cn¨v apkvenwIÄ¡v A\p-`mhap­m-bn-cp¶
Kth-j-W-§Ä¡v tijw hnc-e-S-bmfw I¸w sImSp-¡m³ Xb-m-dm-bn.- Inkvdm, tdma-s¡-Xn-cn t]Àjy hnPbw t\Sn.
Xncn-¨d- n-bm-\pÅ imkv{Xob amÀKambn ssIkÀ km{am-Py-§-fn `qcn-`m-Khpw ]cn-ip² JpÀ-B³ {]h-Nn-¡p¶p:
kzoI-cn-¡-s¸-«p. temI-¯n-epÅ GXv Ckveman\v Iogn-em-bn. Ch-sbÃmw Cu
""ASp¯ \m«n sh¨v tdma-¡mÀ
c­v hyàn-Isf FSp-¯mepw Htc cq]- hN-\-¯nse hmKvZm-\-¯nsâ ]peÀ¨-
tXmÂ]n-¡s - ¸-«n-cn-¡p-¶p. X§-fpsS ]cm-
¯n-epÅ hnc-eS- b - mfw ZÀin-¡pI km[y- sb-s{X.
P-b¯- n-\tv ijw GXm\pw hÀj-§Ä¡p-
a-Ã. hnc-e-S-bm-f-¯nsâ AXpeyXsb 2).- JpÀ-B\n-s\ kw_-Ôn¨v JpÀ- Ån Xs¶ AhÀ hnPbw t\Sp-¶-Xm-
Ipdn¨v 1400 hÀj-§Ä¡v ap¼v BÀ¡m B³ Xs¶ ]d-bp-¶Xv ImWpI: ""XoÀ¨- Wv.''
Wv Adn-bpI? krjvSn-IÀ¯m-hn-\à - msX
aämÀ¡pw Adn-bpI km[y-am-bn-cp-¶n-Ã. ""AÃm-lp-hnsâ hmKvZm-\-as{X CXv.
AÃmlp ]d-bp¶p: AÃmlp Ahsâ hmKvZm\w ewLn-¡p-
I-bn-Ã. ]t£,- a\p-jy-cn A[n-It- ]cpw
""AsX, \mw Ahsâ hnc¯p-¼p-
a\-Ên-em-¡p-¶nÃ'' (30:2,3,4,6).- tdma-¡m-
I-sf-t¸mepw icn-s¸-Sp-¯m³ Ign-hp-Å-
cpsS ]cm-Pbw Xm¡m-en-Ia - m-sW¶pw
h-\m-bn-cns¡'' (75:4).-
GXm\pw hÀj-§Ä¡Iw tdma hnPbw
(A[-nI- - hm-b\
- ¡v: JpÀ-B\pw B[p- hcn-¡p-sa-¶p-amWv {]h-N\ - w. F.-Un. 622-
\nI imkv{X-hpw ]mc-kv]-cytam sshcp- epw, F.-Un. 624epw tdma¡mÀ hnPbw
[-ytam? þtUm. km¡nÀ \mbn-¡v. JpÀ- t\Sp-Ibpw t]Àjy-¡m-cpsS A[o-\X - b
- n-
B³ AÛp-X-§-fpsS AÛp-Xw-þ-A-l-va- em-bn-cp¶ ]e {]tZ-i-§fpw tdma-¡mÀ
Zv- Zo-Zm-¯v).- ssIhi-s¸-Sp-¯p-Ibpw sNbvXp!
6. {]h-N-\-§-fpsS ]peÀ¨ 7).- hn¹-h-¯nsâ amÀK-ZÀi\w-
]cn-ip² JpÀ-B\nsâ ssZhn-IX - ¡v apl-½Zv \_n(-e) Hcn-¡Â IAv_
sXfn-hmbn ]e {]h-N-\-§fpw \ap¡v 1880 kÀ {^mknkv tKmÄ«nsâ
bpsS kao]wsh¨v JpÀ-B³ ]mcm-bWw
JpÀ-B\ - n ZÀin-¡m³ km[n-¡pw. Ah Kth-jW
- §
- Ä¡v tijw sN¿p-I-bm-Wv. t{imXm-¡-fn apkvenw
bnÂ- t\-c-s¯- ]p-e-tc-­-sX-Ãmw- ]p-eÀ-
hnceSbmfw Xncn-¨-dn-bm-\pÅ Ifpw AapkvenwIfpw D­v. kqd¯v
¶n-«p-­v.- C-\n-bpw- ]p-ec
- m-\n-cn-¡p-¶h- b
- p-
imkv{Xob amÀKambn kzoI-cn-¡- "\Pvan'se kmjvSmw-K-¯nsâ kqàw
ap-­v.-
HmXn-sIm-­n-cns¡ {]hm-NI- ³ kmjvSmw
1).- apkvenwI-tfm-Smbn JpÀ-B³ ]d s¸«p. temI-¯n-epÅ GXv c­v Kw sNbvXp. AhnsS IqSn-bn-cp¶ Aap
ªp: hyàn-Isf FSp-¯mepw Htc cq]- kvenwIÄ AS-¡-apÅ FÃm-hcpw \_n
""\n§-fnÂ\n¶v hniz-kn-¡p-Ibpw Xncn-ta-\n-tbm-sSm¸w kmjvSmKw sNbvXp
¯n-epÅ hnc-eS- b
- mfw ZÀin-¡pI
kÂIÀa-§Ä {]hÀ¯n-¡p-Ibpw sN t]mbn! JpÀB\nsâ kzm[o-\-iàn!
bvXh - t- cmSv AÃmlp hmKvZm\w sNbvXn- km[y-a-Ã. hnc-e-S-bm-f-¯nsâ
Da-dp_v\p-Â JXz-m-_nsâ Ckvemw
cn-¡p¶p; Ah-cpsS ap¼p-Åh - À¡v {]mXn- AXpeyXsb Ipdn¨v 1400 hÀj- AtÇ-jWw Ncn-{X-{]-kn-²-am-Wv. apl-
\n[yw \ÂIn-bX - p-t]m-se-¯s¶ XoÀ¨- ½Zv\-_n(-e )-bpsS Xe-sb-Sp-¡m-\mbn
§Ä¡v ap¼v BÀ¡mWv Adn-bpI?
bmbpw `qan-bn Ah³ AhÀ¡v {]mXn- hoSp-hn«n-d-§nb alm-\mb DaÀ(-t)- C-
\n[yw \ÂI-p-I-bpw AhÀ¡v Ah³ kv-em-an-s³-d- A-\p-bm-bn-bm-¡n- am-än-b-Xv-
Xr]vXn-s¸-«p-sIm-Sp¯ Ah-cpsS aX- JpÀ-B³ hN-\§ - fpsS hiy-Xbpw Bi
2007 amÀ-¨-v 35
b Kmw`o-c-y-hpw-Bbn-cp¶p! krjvSn¨ ssZh-¯nsâ hN-\§ - Ä am\- tem-Nn¨p a\-Ên-em-¡p-¶-Xn\v JpÀ-B³
JpÀ-B-\nsâ Cu kzm[o\ iàn- h-cm-insb GI-ssZh ZÀi-\-¯n-te¡v \mw Ffp-¸a- p-ÅX
- m-¡n-bn-cn-¡p-¶p. F¶m
bm-WtÃm tIhew 23 hÀj-§Ä sIm­v £Wn-¡p-¶p. AÃmlp ]d-bp¶p:  Btem-Nn¨p a\-Ên-em-¡p-¶-h-cmbn
A
- ÔImc-\n-_n-Va
- mb Hcp kaq-ls¯ ""\n§-fpsS ssZw GI-ssZhw am{X- Bsc-¦n-ep-ap-t­m...?'' (54:40).-
k³amK hn¹-h-Im-cn-I-fm¡n am-än-b-X-v!- am-Ip-¶p. Ah-\-ÃmsX bmsXmcp ssZh- aZy-]n-¡c - p-Xv, hy`n-Nc
- n-¡c- p-Xv, tamjv
JpÀB\nsâ kzm[o\ iàn-sb-¡p- hp-an-Ã. Ah³ ]c-a-Im-cp-Wn-I\pw Icp- Sn-¡-cp-Xv, IÅw ]d-b-cp-Xv, h©n-¡-cp-
dn¨v tamÀK³ FgpXn: Wm-\n-[n-bp-as{X'' (2:163).- Xv, ]en-i- hm-§-c-p-Xv, [qÀ¯-Sn-¡-cp-Xv,
Imcy-§Ä- {Kln-¡p-¶-Xn\v th­n càw Nn´-cp-Xv, A\y-cpsS Ah-Imiw
""t{imXm-hnsâ a\-Êns\ kzm[o-\n-
temI {kjvSmhv ssZhn-I-{KÙs¯- l\n-¡-cp-Xv.... XpS-§nb ]e hn-e-¡p-I-
¡p-¶-Xn-epÅ JpÀ-B-\nsâ AXy-]m-c-
Ffp-¸a
- p-ÅXpw a\pjy _p²nsb sXm«p- fpw- \nb-a§- fpw JpÀ-B³ apt¶m«v sh¨-
amb tijn-bm AXv amc-Wa - m-sW¶pw
WÀ¯p-¶Xpw B¡n-¯oÀ¯n-cn-¡p-¶p. Xv, a-\p-jy-s³-d- kp-`-{Z-am-b- sF-ln-I-Po-
B`n-Nm-c-am-sW-¶p-amWv AXnsâ FXn-
AÃmlp ]d-bp-¶p: ""XoÀ¨-bmbpw B hn-X¯ - n-\pw- ]m-c{- Xn-I- tem-Is- ¯- BXy-
cm-fn-IÄ Icp-Xn-bXv'' (K.W. Morgan: Is-
´n-I- hn-P-b-¯n-\p-am-Wv.-
lam interpereted by Muslims).-
Cu temI¯v- ssZhw \ÂInb A\p-
a-\x-]-cn-hÀ-¯-\-¯n-eq-sS- Bfp-Isf
{K-l§- Ä th­p-thmfw Bkz-Zn¨v Pohn
{]hÀ¯\ \nc-Xa - m-¡p-Ib- mWv ]cn-ip² ¨ a\p-jy³ ssZhnI aXw DÂ-t_m-[n-
JpÀ-B³ sN¿p-¶-Xv.- aZyw \ntcm-[n¨p ¸n-¡p-¶X
- ns\ sXm«v A{i-²\- m-sW-¦nÂ
sIm­pÅ kqà-§Ä (5:90,91) Ah-X- ]c-tem-I-s¯p-sh-¨v XoÀ¨-bmbpw AXn-
cn-¨-t¸mÄ B IÂ]\ kzb-tah \nd- \pÅ in£ A\p-`-hn-t¡-­n-h-cp-sa¶
th-äp-I-bmWv AXv tI«-hÀ sNbvX-Xv. bm-YmÀ-Yy-¯n-te¡v JpÀ-B³ ASn-¡Sn
aZo\ sXcp-hn-eqsS aZy-¨m-ep-IÄ Hgp-In- hnc Nq­p-¶p-­v.
b-Xn\v Imc-Wa - X
- m-bn-cp-¶p. CXp-t]mse
]cn-hÀ¯-\-¯nsâ ]-S-l-[z-\n-IÄ apg-
d^-d³kv:-
¡m³ Hcp a\p-jy-Ir-Xn¡pw km[y-a-Ã. 1).- CÂap- Dkq-en-Â ^nJvlv.- þ A_vZpÂ

a-\x-]-cn-hÀ-¯-\-¯n-eq-sS- Bfp-
8).- JpÀ-B\n-sâ A-Xp-ey- ktµiw hlm_v lÃm^v.-

GIssZh ZÀi-\¯ - n-te-¡mWv JpÀ- Isf {]hÀ¯\ \nc-Xa- m-¡p-I- 2).- JpÀ- B \pw B[p- \ nI imkv { Xhpw.-

tamdokv _p¡mbv.-
B³ £Wn-¡p-¶X - v. hÀW-, enwK, `mj bmWv ]cn-ip² JpÀ-B³ sN¿p- 3).- J p À B \ n s â auen-IX.- Fw.-Fw.
hy-Xym-k§fnÃmsX a\-Ên-em-¡m\pw ¶Xv.- aZyw \ntcm-[n¨psIm-­pÅ AIv_À.-
Pohn-X¯ - n ]IÀ¯m³ km[y-am-Ip-¶-
kqà-§Ä (5:90,91) Ah-X-cn-¨- 4).- JpÀ-B³ AÛp-X-§-fpsS AÛpXw.-
Xp-amb ktµ-ia - mWv JpÀ-B³ DbÀ¯n- Al-v-aZv ZoZm¯v.-
¸-nS
- n-¡p-¶Xv.- Ncn-{X-¯nsâ NXp¸p \ne- t¸mÄ B IÂ]\ kzb-tah \nd-
5).- JpÀ-B\pw B[p-\nI imkv{Xhpw ]mc
§-fn \ma-mh-ti-j-amb {]Xyb imkv th-äp-I-bmWv AXv tI«-hÀ sNbvX- kv]c
- ytam sshcp-[y
- tam?- tUm.km¡nÀ
{X-§Ä-¡pw- a\p-jy-_p-²n-bnÂ\n¶pw \mbn¡v.-
Xv. aZo\ sXcp-hn-eqsS aZy-¨m-ep-IÄ
DÂ`-hn¨ cN-\-IÄ¡pw H¶pw Xs¶ 6).- kvt\l-kw-hmZw amknI,- (2002 sk]v
a\p-jysâ [nj-Wsb Xr]vXn-s¸-Sp-¯m Hgp-In-b-Xn\v Imc-W-a-Xm-bn-cp-¶p. Xw-_À, 2005 \hw-_À,- 2006 sabv).-
³ Ign-bm-Xn-cns¡,- A-Xn-s\-Ãmw- I-gn-bp- CXp-t]mse ]cn-hÀ¯-\¯
- nsâ ]-S- 7).- kÀK hnNmcw amkn-I, BKÌv 2002.-
¶- JpÀ-Bsâ aln-Xa - mb ktµiw Ah
l-[z-\n-IÄ apg-¡m³ Hcp a\p-jy- 8).- apl-½-Zv\-_n(- e) Poh-N-cn{X kw{Klw,-
ÀW-\o-ba - m-Wv. ssiJv kz^n-bp-À-d-l-vam³ ap_ mdIv
{]]-©-¯nsâ AXn-kq£va Ah-
Ir-Xn¡pw km[y-aÃ
- .
]qcn.
Ø- ap-XÂ AXn-Kw-`oc Ah-ØI
- Ähsc

""XoÀ¨bmbpw \nsâ c£nXmhv Xm³ Dt±in¡p¶hÀ¡v D]Poh\amÀKw

hnimeam¡ns¡-mSp¡p¶p. (NneÀ¡Xv) CSp§nbXm¡pIbpw sN¿p¶p.

XoÀ¨bmbpw Ah³ Xsâ Zmk³amsc¸än kq£vaambn Adnbp¶h\pw

ImWp¶h\pamIp¶p. Zmcn{Zy `-b¯m \n§Ä \n§fpsS Ipªp§sf

sIm¶pIfbcpXv. \mamWv AhÀ¡pw \n§Ä¡pw D]Poh\w \ÂIp¶

Xv. Ahsc sImÃp¶Xv XoÀ¨bmbpw `-oaamb A]cm[amIp¶p.

2007 amÀ-¨-v 36
k-aÀ-¸W
- ¯
- n-s³-d- cm-P]- m-Xb- n-te-¡v-
B-ß-o-b-am-b- sh-fn-¨w- tX-Sn- A-e-bp-I-bpw- H-Sp-hnÂ- C-kv-eman-s³-d-
im-Zz-e- Xo-c¯nt- e-¡v- h-s¶-¯p-Ib- pw- sN-bvX- - ]m-ivN- m-Xy-cm-b- Ip-sd-
h-\n-X-I-fp-sS- A-\p-`-h-§Ä- hn-h-cn-¡p-I-bm-Wv- -A-h-cnÂ- s]-«- H-cm-
fmb- \m-Ca- - _n.- tdm-_À-«v.-

Fsâ ktlmZcnamcp-sS hgnIÄ


\m-C-a- _n.- tdm-_À-«v-

hnZqc tZi§fnse hnhn[ hÀK¯n «nItfmsSm¸w ]Tn¡p-¶hcp-sS amXm AXntâXmb coXnbn hnZym`-ymkw
 s]-«bmfpIÄ Ckvemw kzoIcn¨ IY ¡fmWhsc¦nepw. B AI¯fw Xpd t\SnbhcmWv.- AXnsâ hnizmkapÄ
IÄtI«v Hcn¡epw aSp¯hcà apkv ¡m³ kabambn Fs¶\n¡v tXm¶p- s¡m­hcmWv.- AXnsâ {]Xo£IÄ
enwIÄ. hyXykvX Npäp]mSpIfnse ¶p-. hnhn[ tZi¡m-cq- hn-h-n-[- \nd§- s¡m¯v Pohn¨hcp-amWv. HmIkv^Uv
hyànIÄ PohnX¯nsâ AÀY-s¯ fnepÅ-h-cp-w hy-Xy-kv-X -]Ým¯-e§- kv{Soänepw FPvshbÀ tdmUnepw "apJw
{]Xn Hcp-s]mXp t_m[y¯n H¶n¡p- fp-Å-h-cp-w ]-e -{]m-b-¡m-cp-am-b- B-fp ad¨'- apkv-enw- kv{XoIfmbn Ad_ns¸
¶Xns\ HÀa-s¸Sp¯pI F¶Xv Hcp- Isf kwtbmPn¸n¡p-¶ Hcp- Bßob ®p§sf am{Xw I­ncp-¶ AXnhnZqca
{]tNmZ\w Xs¶bmWv. Ckveman\p- bm{XbpsS AÛpX§Ä ]¦p-sh¡m\p- Ãm¯ Hcp- Imeap­mbncp-¶p-. GXmbm
Ånse ktlmZcnamcmbns¡m­v, B XIp-amdv, Ignª BdphÀj¡meambn epw kaIme Cw¥­n ImWp-¶ "aqSp
hr¯¯n\p-Ånse `-mKw F¶ \nebv- AXnsâ `-mKamIm\p-Å `-mKyw kn²n¨ ]S¯n\p-- ]n¶nse'- ktlmZcnamsc Hä
¡v C¯cw BIÀjIamb IYIÄ F\n¡v B hr¯¯n \n¶p-w t\Sm\m t\m«¯nÂt]mepw at[yjysc-¶v ]d
R§Ä¡v kp]cnNXamWv. AhÀ R bXv ]¦nSm³ Rm\m{Kln¡p-IbmWv. tb­nhcnÃ. apkv-e-nambXn\p- tijw
§fpsS Ncn{X¯nsâ GSpIfmWv . Abes¯ s]¬sImSnIÄ Cw¥ojpImcp-w shbvÂkpImcp-w Atacn
F¶m Aapkvenw kv{XoIÄ¡v Ah ChnsS {]Xn]mZn¡p-¶- kv{XoIsf ¡¡mcp-w B{^n¡bn \n¶p-Å Idp
Zpcqlambn¯-s¶ \ne\n¡p-¶p- F X½n _Ôn¸n¡p-¶- Hcp-Imcyw Ah ¯ ktlmZcnamcp-apÄs¸sS ssN\,
¶p-w R§fpsS hgnbn I­pap«p¶, scÃmw Cu kaql¯nsâ DÂ-]¶§fm atejy, Xbv h m³ F¶nhnS§fnÂ
A§p-Zqsc Xmakn¡p-¶, R§fpsS Ip- sW¶XmWv. AhcXn ]nd¶hcmWv.- \ns¶ÃmapÅ kv{XoIsf Ckv-eman

Ckv-e-mans\ "Is­¯p¶hcn'- ]mÝmXy AapkvenwIÄ am{Xaà DÅXv. apkv-e-nambn P\n¨v AÂ-]-saÃmw


A{]ImcwÿhfÀ¶ apkv-e-nw \ma[mcnIfmb C¡mes¯ bphXo bphm¡Ä Pohn¡p-¶Xv ]oädns\bpw
Pbns\bpw t]mse "]mÝmXy'-cmbmWv. "AÃmlv '- F¶ \maw AhÀ¡]cnNnXhpw CkvemanI hnizmkþ
IÀa-m\p-jvTm\§Ä A\yhpamWv.

2007 amÀ-¨-v 37
te¡v Xncn¨ph¶hcmbn F\n¡v Im ]t£,- X§fpsSbpw Ip-«nIfpsSbpw Rmt\mÀ¡p- I bmWv , Fsâ Hcp-
Wm³ Ignªn«p­v. Gsd hnZqcamb PohnX¯n\v Ckvemw KpWIcamIp-tam ]m¡nkv X m\o kplr¯v AhfpsS
\yq-kne­nÂ\n¶p-wþ AsX, icnbmb F¶v clkyambn kwibn¡p-¶hcmWv. ktlmZc\v k½m\n¡m\mbn Is­
Inhnþ Bkvt{XenbbnÂ\n¶p-t]mepw AXn\m ChnsS {]Xn]mZn¡s¸Sp ¯nb tamXnc¯n "AÃmlv'- Fs¶gp
Ckve-mw kzoIcn¨hsc Rm³ I­p ¶hcn Aapkv e nw Iq«pImscm¯v Xnbncp-¶-p-.
ap«n.ÿ kvIqfn t]mIp-Ibpw Ahcp-sS kz`mh ""F´mWXnsâ AÀ°w?''- Rm³
hyXykv X amb kwkv I mcamÀ¶ coXnIfpw hnizmk§fp-apÄs¡m­v tNmZn¨p.
apkv e nw kv { Xobsæn¯s¶bpw Ahcp-sS kmwkv-ImcnI {]tNmZ\§
""AXv ssZh¯nsâ t]cmWv. apkv
AhÄ \nesImÅp¶ Bibs¯ Ä¡v CcbmIp-¶ apkve- n- w ]mc¼cyapÅ
enwIÄ F¶ \ne¡v R§fpsS hnizm
kw_Ôn¨v hfsc Ffp¸¯n kmam kv{XoIfp­v. Cu kaql¯nsâ Xs¶ kaXmW''-þ AhÄ ]dªp.
\yhXvIcn¡s¸SpIbpw A]am\n¡ `mKamb Ahcp-sS Ckvemante¡p-Å
apkvenw hyànXz¯n \n¶p-w Rm
s¸SpIbpw sN¿pw: ""AsX, AhÄ {]thi\w aäp ]mÝmXy kv{XoIsf
³ ]qÀW-ambn thÀs]«ncp-¶p-. Hcp- apkv
\s½t¸msebÃ, AtÃ?''-. At]£n¨v Akm[mcWtam A{]Xo
enw \akvIcn¡p-¶Xv PohnX¯net¶m
hmkvXh¯n Cu kv{Xo \n§fp £nXtam AÃXs¶.ÿ
fw Rm³ I­ncp-¶nÃ. {]mÀY-\sb¡p-
sS sXm« AbÂhmkn Xs¶bmImw.- \n CkvemanI kzm[o\w H«panÃmXncp- d-n-¨- Fsâ k¦Â-]w- ssIIq¸n \nev¡p-
§fpsS aItfmsSm¯v kvIqfn t]mIp- ¶ ho«nemWv kmd hfÀ¶Xv. Ahsf I F¶Xmbncp-¶p-!''- a-äp- an¡ ]m¡nkv
¶hfmImw.- AXpasæn \n§fpsS t¶mSv ]dªp: Xm\o Ip-«nIfpw sshIp-t¶c§fn a{Z
aI³ hnhmlam{Kln¨ncp-¶hfmImw. ""A\p-jvTm\§tfXpanÃmXncp-¶ kbn (Ad_n FgpXm\p-w hmbn¡m\pw
Ahsfmcp- ]t£,- amfnIbntem aWnam Hcp- apkvenambncp-¶p- Fsâ ]nXmhv. JpÀB³ HmXm\p-w ]Tn¸n¡p-¶ ¢mÊv)
fnIbpsS Nmbv]ntem hfÀ¶hfmImw. ]¶nbnd¨n Ign¡mXncn¡p-I F¶Xpam t]mIp-t¼mÄ XnI¨pw `-n¶ambn kmd
]«W¯nse D¨-mcW ip²ntbmsS kw {XamWv Ckv-e-man \n¶p-w At±lw "{_uWn'-Ifpw "tKÄssKUp'-Ifpsam¯v
kmcn¡p-¶htfm {Kma¯nse XmfmßI ssIs¡-m­ GI \n_Ô\. At±l "k¬tU kvIqfn'-te¡mWv t]mbncp-
ssienbn samgnbp¶htfm BImw. sat¸msg¦nepw AÃmlpsh¡p- d n¨v ¶Xv.
IS]pgInb apkvenwIÄ kwkmcn¡p-¶tXm, \akvIcn¡p-¶tXm, {^m³kn P\n¨p hfÀ¶ lmPdn
Ckv-e-mans\ "Is­¯p¶hcn'- daZm\n {hXsaSp¡p-¶tXm asäs´ sâbpw thcp-IÄ Aäpt]mbncp-¶p-. {^m
]mÝmXy AapkvenwIÄ am{Xaà DÅ ¦neptam Rm³ I­n«nÃ. Fs¶ kw_ ³knse Ip-Sntbä¡mcmb At\
Xv. apkv-e-nambn P\n¨v AÂ-]-saÃmw A Ôn¨nSt¯mfaXv XnI¨pw A\yambncp- IwÿD¯cm{^n¡¡msct¸mse Ad_n
{]ImcwÿhfÀ¶ apkv-e-nw \ma[mcnI ¶p-. Fsâ ]nXmhv bqtdm]y³ kwkvIm IfpsS henb FtÌäpIfntem, AÄPo
fmb C¡mes¯ bphXo bphm¡Ä chpambnÿicn¡p-w {]Wb¯nembncp- cnb¡m-cp-sS BIÀjWob heb¯n
Pohn¡p-¶Xv ]oädns\bpw Pbns\bpw ¶p.- ]m¡nkvXm\nse hn]¯pIsf A tem Aà AhÄ hfÀ¶Xv. AÄPocnb³
t]mse "]mÝmXy'-cmbmWv. "AÃmlv'- t]£n¨v bqtdm]y³ kmaqly hyhØn kzmX{´y kac¯n t]mcmSnb lÀ
F¶ \maw AhÀ¡]cnNnXhpw Ckv Xn At±l¯n\v BIÀjWobhpw JnIÄ AÄPocnb³ s_Àt_gvkv B
emanI hnizmkþIÀa-m\p-jvTm\§Ä Xsâ Nn´mKXnbpambnW§p¶Xpambn bncp-¶p-. Ahcnsemcmfmbncp-¶p- lmP
A\yhpamWv. hnhn[§fmb ImcW§ cp-¶p-. Iebpw kwKoXhpw `mjIfpw dnsâ ]nXmhv.
fm a¡sf t_m[]qÀh-w "CkvemanÃm Cãs¸«ncp- ¶ At±l¯n\v ÿ "D¶X
lÀJnIfpsS a¡sf {^©pImcmbm
sX'- hfÀ¯m³ {]XnÚsbSp¯ amXm kmwkvImcnI tI{µ§f'-te¡-pÅ- bm{X
Wv hfÀ¯nbXv. ImcWw AÄPocnb³
]nXm¡fpap­v. NneÀ X§fpsS k´m B\µ{]Zambncp-¶-p-.
]ucXz¯n\v bmsXmcp- hn-e-bp-anÃmbn-
\§Ä AhÀ Pohn¡p-¶ kaqlhp XoÀ¨bmbpw Iq«pImcnIfneqsS cp-¶p.- AhÄ ]dªp:- ""Fsâ ]nXmhv
ambn tNÀ¶v apt¶dphms\¦n aäp am{Xambncp-¶p- kmdbpsS Ckvemapambp Atd_y³ kzm[o\¯n \n¶p-w R§
NneÀ aX¯n hiwhZcmbn hnZym Å kamKaap­mbXv. Ahfp-ambpÅ sf kZm amän\nÀ¯n. R§Ä IgnªXv
`ymk¯nse {i² \ãamImXncn¡p-hm XmZmßyw AwKoIcn¨ncp-¶p-sh¦nepw icnbmb {^©pImÀs¡m¸ambncp-¶p-.
\mWv. F¶men\nbpw NneÀ kmwkvIm AXnsâ A\nhmcy ]cnWnXnsb ho«n {^©pImsct¶m AÄPocnbs\
cnI `mcw Ahcp-sS ]ptcmKXn¡v XSÊ- kw_Ôn¨v AhÄ Xosc t_m[hXnbm t¶m DÅ hnthN\¯nsâ hymIp-eX
amImXncn¡p- h m\mWv . Chscms¡- bncp-¶nÃ. bnÃmbncp-¶-p-sh¦nepw {^©pImsc¶

a-äp- an¡ ]m¡nkvXm\o Ip-«nIfpw sshIp-t¶c§fn a{Zkbn (Ad_n FgpXm\p-w hmbn¡m\p-w JpÀB³
HmXm\p-w ]Tn¸n¡p-¶ ¢mÊv) t]mIp-t¼mÄ XnI¨pw `-n¶ambn kmd "{_uWn'-Ifpw "tKÄssKUp'-Ifpsam¯v
"k¬tU kvIqfn'-te¡mWv t]mbncp-¶Xv.

2007 amÀ-¨-v 38
coXnbn Xs¶bmWv R§Ä hfÀ¶Xv. k§Ä Rm\p-ambn ]¦p-sh¡p-Ibpap Ish Øncambn ÿ{]mÀY-n¡p-ambncp-¶p.
F\ns¡mcn¡epw Hcd_n,- Asæn ­mbn.ÿ ""Fsâ amXm]nXm¡Ä XmthmbnÌp
apkvenw kplr¯p­mbnÃ. Fsâ Iq«p kz´w Xeapdbnse an¡ Ico_n Ifmbncp-¶p- s
- h¦nepw A\p-jvTm\§fp
Imsct¸mgpw Imco³, Fhven³, Ck b³ kv{XoIsft¸mse D½p XmcoJpw Åhcmbncp-¶nÃ. ap¯Èn ]t£, icn
s_Ã.. Xp-S-§n-b- {^©pImÀ am{Xw''-.ÿ Hcp- bmYmØnXnI {InkvXym\nbmbn«m ¡p-w AXnsâ Bfmbncp-¶p-. iàbmb
Npäpw Ad_v kzm[o\§sfm¶-pan Wv hfÀ¶Xv. AhÀ ]dbp¶p-:- ""R§ Ahsc R§Ä \nÀtem`w ]n³]äpI
Ãmbncp-¶p-sh¦nepw Ckvemansâ hne fpsS amXm]nXm¡Ä kZm ssZh`bap bmbncp-¶p-. Ahsc k´pãbm¡m³ am
s¸« \p-dp§pIÄ AhnsSbp­mbncp¶p. Åhcp-w ssZhs¯ AwKoIcn¡m\p-w {Xw FÃm IÀa-m\p-jT -v m- \§fnepw R§
""R§fpsS ho«n Ckvemw H«pan Aht\mSv \µn ]dbm\p- w R§sf Ä ]s¦Sp¯p. F´mbncp-¶mepw, A¼
Ãmbncp-¶p-. aXw Xs¶bnÃ. F¶m ]Tn¸n¡p-¶hcp-ambncp-¶p.- AXn\m e¯nse _nw_§sf Rm\nãs¸«ncp-
hnhmlw, tNemIÀa-w F¶nh s_À_À hfÀ¶-p- hcp-t¼mÄ Xs¶ R§fpsS ¶nÃ. F\n¡h ssZh§fÃ;- adn¨v sh
]mc¼cysat¶mWw Fsâ amXm]nXm a\Ên ssZh`bap­mbncp-¶p''.- dpw Ae¦mc§Ä am{Xambncp-¶p-. ssZ
¡Ä ]n³]änbncp-¶p''.- D½p apl½Zv hfÀ¶Xpw Dd¨ aX hw F¶neps­¶mWv Rm³ Icp-Xnbncp-
_w¥mtZipImcmbncp-¶p- amXm]nXm kzm[o\¯n Xs¶bmbncp-¶p:- ""Fsâ ¶Xv. Aht\Xmbmepw Cu kphÀW-
¡sf¦nepw Paoe hfÀ¶Xv A\nkvem amXmhv R§sf hfÀ¯nbXv {InkvXym {]XnaIfn CÃXs¶''-.ÿÿÿÿ
anIamb A´co£¯nembncp-¶p-. \nbmbn«mWv.- ]Ånbnte¡p-w k¬tU Hcn¡Â {_n«Wn sh¨v {InkvXp
kvIqfnte¡-p-w R§Ä t]mbncp-¶p-. aXm[ym]\§fn tabn BIÀjn¡
""Gjybnseÿapkvenw Ip-Spw_amtI
ssZhs¯ `bs¸Sphm\p-w ssZhw kZm s¸SpIbp­mbn. NÀ¨v kvIqfnse ]T\
­ Hcp- Xdhm«nemWv Rm³ hfÀ¶sX
\s½ÿI­psIm­ncn¡p-¶p-sh¶dnbm ambncp-¶-p- AXn\v `-mKnIambn tlXp
¦nepw AX§s\bÃmbncp-¶p-. AXn\m \p-w AhÀ R§sf ]Tn¸n¨ncp-¶p-. A
ÂXs¶ Fsât]cv Pbn³ F¶p-w k hmbXv. "F'- sehen XntbmfPn ]T\
Xv icn¡p-samcp- ]Ýnta´y³ ]me\am ¯n ss__nfns\¡p-dn¨pw AXnsâ
tlmZcsâXv Kmhns\¶p-ambn. bq]v, Km bncp-¶p''.-
hn³, Pbn³!''-ÿ DÛhs¯¡p-dn¨psaÃmw a\Ênem¡n
Benb hfÀ¶Xv Hcp- aXapà bt¸mÄ AhfpsS hnizmkw thZ\mP\
Cu kv{XoIfpsS CkvemapambpÅ ]Ýnta´y³ Ip-Spw_¯nembncp-¶p-. Iamwhn[w ]co£n¡s¸SpIbmbncp-¶p.
kamKaw Ahcp-sS Aapkv-enw klIm AhfpsS ap¯Ñsâ {InkvXob {]am
cnIÄ¡\p-`h - s
- ¸«Xpt]mse ]pXpabmÀ ""ss__n ]pXnb \nbasa¶Xv
W§fnepÅ a¡SapãnbmWXn\v
¶Xpw Akm[mcWhpambncp-¶p- .- \njvT sa\ªSp¯ sI«pIYIÄ am{XamsW
tlXphmbXv:- ""R§Ä aXhnizmknIfm
bpÅ Hcp- apkvenamIm³ {]tNmZIamb ¶ Xncn¨dnhv F¶n \Sp¡hpw `bhp
bncp-¶nÃ. Hcp- ]t£,- Fsâ ap¯Ñ³
bmsXm¶p-w Ahcp-sS Npäp]mSnep­m apfhm¡n. {Zhn¨pt]mb Ahew_§fn
"skh³¯vtU AUvshânÌv'- BbXp
bncp-¶nÃ. AhÀ¡v Ckv-e-mans\ kzbw  \n¶-pw- I­wXp­§fm FgpXs¸
sIm­mbncn¡mw A§s\bmbXv. At±
Is­¯n ]pXpatbmsS ]pÂtI­n «XmWv ]pXnb \nbaw... \ne¯phoWv
l¯nsâ hnizmk Xo{hX GXp aX
h¶-p-.ÿ GSpIÄ sXdn¨pt]mb Hcp- ]pkvXIw
¯n s]«hcmbncp-¶mepw sIm¨pIp-
{InkvXob tZhmebhpw t£{Xhpw «nIsft¸mepw B«ntbmSn¡p-w hn[am
t]Pp \¼-ddnbmsX s]dp¡n sI«nb
Xpt]msebmWXv. XoÀ¯pw \ncÀY-Iw.
F¶n \n¶p-w hyXykvXambn an¡ bncp-¶p''.-
kvIqfnep­mbncp-¶ s]¬Ip-«nIfne
ktlmZcnIfpw GsX¦nepw hn[¯n tabn enwKv sNdp¸¯n Xs¶ ssZ
[nIhpw hnImcnamcp-sS a¡fmbncp-¶p-.
epÅ Hcp- aXhnizmkhpambmWv hfÀ h hnizmknbmbncp-¶p- :- - ""F\nt¡mÀa-sh Hcp- ¢mÊvdqw NÀ¨bn Ahcn-sem-cmÄ-
¶Xv. Ah kpZrVhpw Akm[phpamb ¨ \mÄ apXÂ Xs¶ ssZh hnizmkw ]-dªp:"ss__nÄ sI«nbp­m¡nb
AhØm´c§fnepÅ {Inkv X ob F¶n k¶nthin¡s¸«ncp-¶p''-.- XmsW¦nepw Rm\Xn hnizkn¡p¶p.
hnizmk§fpw AXpt]mse Xmthmbn Xmthmbnk¯n ZrV-ambn hniz Fsâ aX¯n Rm\p-d¨p \n¡p-¶p'.-
k¯n \n¶v PqXmbnkwhsc, kn¡n kn¨ncp-¶ ap¯ÈntbmsSm¸w AhÄ A¶mWv Rms\sâ Ip-cniv Cd¡nsh
k¯n \n¶v lnµqbnkwhsc hnhn[ PohnX¯nsâ A©phÀjw Nnehn«ncp- ¡p-Ibpw AXv ad¶p-Ifbm³ Xocp-am\n
§fpambncp-¶p-. kIe aXhnizmk§fn ¶p-. Cw¥­n ØncXmakam¡nbncp- ¡p-Ibpw sNbvXXv''.-
epapÅ ktlmZcnamsc F\n¡v I­p ¶ Xsâ amXm]nXm¡tfmsSm¯ptNcm
ap«m\mbn. NnescÃmw Ahcp-sS hnizm \mbn t£{X¯n AhtcmsSm¸w t]m (hn-h.- A-_q-lw-\,- Im-c-¯qÀ)-

Cu kv{XoIfpsS CkvemapambpÅ kamKaw Ahcp-sS Aapkv-enw klImcnIÄ¡\p-`-hs¸«Xpt]mse


]pXpabmÀ¶Xpw Akm[mcWhpambncp-¶-p-. \njvTbpÅ Hcp- apkvenamIm³ {]tNmZIamb bmsXm¶p-w
Ahcp-sS Npäp]mSnep­mbncp-¶nÃ. AhÀ¡v Ckve
- m- ans\ kzbwIs­¯n ]pXpatbmsS ]pÂtI­nh¶p.

2007 amÀ-¨-v 39
? l \_n(-e)-bpsS
l AÃm-lp- ]-W-¡m-cpsS ]£-¯tÃ?
l AÃmlp kq¸À ]h-dm-sW-¦nÂ....
IpSpw-_-¯n Ahn-izm-kn-Ifpw CtÃ?

l JpÀ-B-\n hncp-²m-i-b-§-fp-Å-Xp-sIm-­tà aZvl_p-IÄ


]c-kv]-c-hn-cp-²-am-bXv?

Iq-Sn-¡m-gv-N-
tNmZyw: hnip- ² - J pÀ- B ³ lp-th, \o IcpW sNmc-n-b-Wta F¶ ]W-¡mÀ¡v \mep-sI«n kpJn
9:113-þÂ _lp-ssZh hnizm-kn- {]mÀY-\b - m-W.v AÃm-lp-hnsâ ImcpWyw ¨p hmgmw. ]mh-s¸-«h - À¡v hnIm
Cl-tem-I¯v hnizm-kn-IÄ¡pw \ntj-
IÄ¡pth­n {]mÀY-n-¡p-hm³ [n-IÄ¡pw Hcp-t]mse e`n-¡p-¶-Xm-Wv. cw \nb-{´n-¡m³ {hXw A\pjv
(s]m- d p- ¡ - e ns\ tXSp- h m³) ]c-tem-I¯v kXy-hn-izm-kn-IÄ¡v am{X- Tn-¡-Ww. CXv A\o-Xn-btÃ?
]mSn-söp ]d-bp-¶p. CXnsâ hpw. Imcp-Wy-¯n-\p-th-­n-bpÅ {]mÀY- þ {]Imiv Xh-\qÀ
hymJym-\-¯n \_n(e) kz \- b n Ahn- i zm- k n- I - f psS Imcyhpw D¯- c w-
: - - Hcp `mcybpw a¡-fp-ambn
DÄs]-«p-t]m-bm Ipg-¸-an-Ã. F¶m Pohn-¨n-«p-Xs¶ Kpcp-X-c-amb IpSpw_
´w amXm-hn-\p-th­n {]mÀYn- "Bep-¶_o'- ({]-hm-NI IpSpw-_w) F¶ {]iv\-§Ä ]cn-l-cn-¡m-\m-ImsX hnj-
¡p-hm³ A\p-hmZw tNmZn-¨n«v hm¡p-sIm­v kXy-hn-izm-kn-IÄ s]mXp an-¡p¶ [mcmfw Bfp-I-fp-­v. Ah-cnÂ
A\p-hmZw In«n-bnà F¶ lZo sh Dt±-in-¡p-¶Xv \_n(-e)-bpsS hnizm- k¼-¶cpw Zcn-{Z-cp-ap-­v. AXy´w k¦o
Y-pw ImWpIbp­m-bn. F¶m kn-I-fmb IpSpw-_mw-K-§-sfbpw _Ôp- ÀW-amb {]iv\-§ÄsIm­v IpSpw-_mw-
 hnizm-kn-IÄ- \nXyhpw ]e- ¡- sf-bp-am-Ip-¶p. GXm-bmepw ]m]-tam- K-§-sfÃmw ISp¯ am\-knI kwL
N-\-¯n-\p-th-­n-bpÅ {]mÀY-\ hnizm- Àjw A\p-`-hn-¡p¶ AhØ Gähpw
X-hW \_n(-e)-bpsS IpSpw-_- kn-IÄ¡p-th­n am{Xsa ]mSp-Åq-. Imc- IqSp-X-ep-ÅXv k¼¶ IpSpw-_-§-fn-em-
¯n-\p-th­n {]mÀY-n¡ - p-¶p-­v. Ww, Ahsc am{Xsa AÃmlp ]m]-¯n Wv. Ch-scms¡ \mep hoXw sI«n-bmÂ
(DZm: kzem-¯v). CXn Ahn-  \n¶v apà-cm-¡p-I-bp-Åp. ]c-am-\µ
- a - m-bn-cn¡pw F¶v Icp-Xp-¶h - À
izm-kn-Ifpw s]Sn-tÃ?- F¦n *** hnUv V n-
I f
- psS kzÀK- ¯ n-
e m-
W v
. ]mh- s¸-
«-h-scms¡ hnhmlw Ign-¡msX {hX-a-
CXv A\p-h-Z-\o-b-am-Ip-¶-sX- tNmZyw: AÃmlp \oXn-am-\m- \p-jvTn¨v hnImcw \nb-{´n-¡-W-sa¶v
§s\? sW-¦n ]mh-s¸-«-hÀ¡v Hcp AÃm-lpthm dkqtem hn[n-¨n-«n-Ã. ]mh-
-þAlvaZv jmÀP \nb-ahpw ]W¡mÀ¡v asämcp s¸« F{Xtbm apkvenwIÄ A[zm-\n¨v
D¯-cw-:- - kzem¯v F¶m AÃm- \nb-ahpw D­m-Ip-am-bn-cpt¶m? IpSpw_w ]peÀ¯n kwXr]vX PohnXw
2007 amÀ-¨-v 40
\bn-¡p-¶p-­v. AXn-s\m¶pw k¶-²-c- h-dp-Å-h-\m-bn-cp-s¶-¦n FÃm- _[n-ccpw aqI-cp-amb Nne a\p-jyÀ¡v
Ãm-¯-hÀ Ahn-lnX _Ô-§-fn-te¡v hcpw c£-s¸-Sp-am-bn-cp-¶ntÃ? t]mepw A´-ÊpÅ PohnXw \bn-¡m³
\o§msX hnImcw \nb-{´n-¡-W-sa¶v km[n-¡p-¶X- .v sle³ sIÃdpw Ìo^³
\_n(- e ) \nÀtZ-in-¨-Xn bmsXmcp
Pnlm-Zn apkvenwIÄ Pbn-¡p- tlm¡nwKpw hniz-hn-Jym-Xc- m-bXv sshI-
A]m-IXbpw CÃ. ]W-¡m-scms¡ \m am-bn-cp-¶n-tÃ? {]Ir-Xn-Zp-c´
- §
- - ey-§fpw ]cm-[o-\-X-Ifpw DÅ-hÀ¡v
ep hoXw sI«n-s¡mÅq F¶Ã AÃmlp fnÂ\n¶pw c£-s¸-Sp-am-bn-cp- AÃmlp A]m-ca - mb A\p-{Klw \ÂIp-
]d-ªn-«p-Å-Xv. CXv kw_-Ô-amb JpÀ- ¶ntÃ? ¶-Xnsâ anI¨ ZrjvSm-´§ - f - s
- {X.
B³ kqà-¯nsâ ]cn-`mj t\m¡p-I:- þ\-Po_v ae-¸pdw PnlmZv F¶m AÃm-lp-hnsâ amÀ
""A\m-Y-I-fpsS Imcy-¯n \n§Ä D¯-cw-:- - FÃm Pnlm-Znepw ae-¡p- K-¯n-epÅ DuÀP-nX {ia-am-Wv. AXnÂ
¡v \oXn ]men-¡m-\m-hn-söv \n§Ä Isf Ab¨p klm-bn-¡m-sa¶v AÃmlp ]s¦-Sp-¡p¶ FÃm-hcpw AÃm-lp-hnsâ
`b-s¸-Sp-Ib - m-sW-¦n (a-äp) kv{XoI-fn hmKvZm\w sNbvXn-«n-Ã. _ZvÀbp² thf- sFln-Ihpw ]mc-{Xn-I-hp-amb A\p-{K-
\n¶v \n§Ä Cjv S - s ¸- S p¶ ct­m bn-emWv AÃmlp A{]-Imcw hmKvZm\w l-¯n\v Ah-Im-in-I-fm-Wv. Pnlm-Znsâ
aqt¶m \mtem t]sc hnhmlw sNbvXp- sNbvX-Xv. AXv Ah³ \nd-th-än-bn-«p-ap- `mK-am-bmWv i{Xp-¡f - psS B{I-aW
- s¯
sIm-Åp-I. F¶m (A-hÀ¡n-S-bnÂ) ­v. "hnizm-kn-IÄ bp²-¯n-\n-d-t§-­- t\cn-Sm-\pÅ t]mcm-«w. AXn Bßm
\oXn-]p-eÀ¯m-\m-hn-söv \n§Ä `b- XnÃ;- ae-¡p-Isf Cd¡n AÃmlp bp²w ÀY-ambn ]s¦-Sp-¡p¶ FÃm-hÀ¡pw
s¸-Sp-Ib- m-sW-¦n Hcp-hs - f-am{Xw (hn-hm \S-¯n-s¡-mÅpw' F¶Ã hmKvZm\w sNbv c­n-semcp t\«w Dd-¸mWv. H¶p-InÂ
lw Ign-¡p-I). AsÃ-¦n \n§-fpsS X-Xv. hnizm-kn-IÄ £am-]qÀh-w s]mcp- cà-km-£n-Xz-¯n-eqsS A\-iz-c-amb
A[o-\-¯n-epÅ ASn-a-kv{Xosb (`m-cy- Xn-bm AÃmlp \ntbm-Kn-¡p¶ ae-¡p- ku`m-Kyw. AsÃ-¦n sFln-I-a-mb
sb-t]mse kzoI-cn-¡p-I). \n§Ä AXn- I-fpsS ]n³_ew AhÀ¡v e`y-am-bn-cn- hnP-bhpw kp-c-£-bpw. AXn-\m Dt±-
cp-hn«p t]mIm-Xn-cn-¡m³ AXmWv IqSp- ¡p-sa-¶mWv hmKvZm\w. i-ip-²n-tbmsS Pnlm-Zn ]s¦-Sp-¡p-¶-
X A\p-tbm-Py-am-¡n-bn-«p-Å-Xv'' (4:3).- hÀ¡v ]cm-Pbw Fs¶mcp {]iv\-ta-bn-
ssZhs¯ XÅn-¸d - ªp imkv{Xo-b-
A\mY s]¬Ip«n-I-fpsS c£m-IÀ Ã. {]IrXn Zpc-´-§-fn ac-W-a-S-bp-¶-
tkm-jy-enkw \S-¸m-¡nb \mSp-I-fnepw
XrXzw Gsä-Sp-¡p-¶-hÀ Ah-cpsS kz hÀ¡v cà-km-£n-Xz-¯nsâ ]Z-hn-bp-
D¶-X-cmb `c-Wm-[n-Im-cn-Ifpw hb-ep-I-
¯nepw kuµ-cy-¯nepw I®p-sh-¨p- s­-¶mWv \_n(-e) hyà-am-¡n-bn-«p-Å-
fn ]Wn-sb-Sp-¡p¶ sXmgn-em-fn-Ifpw
sIm­v Ahsc hnhmlw sN¿p¶ k{¼- Xv. ssZh \ntj-[n-IÄ¡pw krjvSn ]qP-
X½n Øm\-¯n-sâbpw kuI-cy-§f - p-
Zmbw Ad-_n-IÄ¡n-Sb - n hym]-Ia- m-bn- IÀ-¡pw am{X-amWv Zpc-´-§Ä Xocm-\-
sSbpw Imcy-¯n henb hyXym-k-ap-
cp-¶p. F¶m Ah-cn an¡-hcpw A\m- jvSa- mbn Iem-in-¡p-¶X - v.
­v. F¶m a\p-jys\ kw_-Ôn-t¨-S-
Y-`m-cy-am-tcmSv \oXn ]peÀ¯n-bn-cp-¶nÃ. t¯mfw Gähpw ASn-Øm-\-]-c-am-bn-«p- ***
A§s\ \oXn ]peÀ¯m³ Ign-bm-¯-
hÀ c£n-Xm-¡-fpÅ kv{XoIsf¯-s¶
ÅXv imco-cn-Ihpw am\-kn-Ih- p-amb ku tNmZyw: \mep aZvl-_p-IÄ
Jy-am-Wv. bYmÀY- hnizm-kn-IÄ k¼-¶-
hnhmlw Ign-¡-W-sa¶pw H¶n-tesd cm-bmepw Zcn-{Z-cm-bmepw AhÀ¡v Cu
]c-kv]c hncp-²-am-b-Xp-sIm-­
`mcy-am-tcmSv \oXn ]peÀ¯m³ Ign-bm- c­p Xc-¯n-epÅ kuJyhpw A\p-`hn- tà apkvenwIÄ ]e {Kq¸p-I-
¯-hÀ Hcp-hs - f-am{Xw sI«n-s¡m-ÅW- s - a- ¡m³ Ign-bpw. PohnX¯n Gähpw fmbn¯oÀ¶Xv? ]c-kv]c hncp-
¶p-amWv Cu kqà-¯n ]Tn-¸n-¡p-¶-
Xv. CXn\v sXm«p-ap-¼pÅ 4:2 kqà-¯n
A[nIw ]Whpw kpJ kuI-cy-§fpw ²-amb Bi-b-§Ä JpÀ-B-\n-
epw A\m-Y-I-tfmSv \oXn ]peÀ¯p¶
A\p-`-hn-¡p¶ kn\n-am-\-Sn-I-fn [mcm ep- ­ m- b - X p- s Im- ­ tà FÃm
fw t]À ISp¯ hnjmZw \nan¯w Poh-
Imcyw Xs¶-bmWv ]cm-aÀin-¨n-«p-ÅX - v.
s\m-Sp-¡p¶p. F{Xtbm ]mh-§Ä XnI
{Kq¸p-IÄ¡pw Ah-c-h-cp-tS-Xm
*** ª a\-Ê-am-[m-\-t¯msS sXm®qdpw b ho£- W - ¯ n JpÀ- B ³
\qdpw hbÊvhsc Pohn-¡p-¶p. CsXm hymJym-\n-¡m³ Ign-bp-¶Xv?
tNmZyw: ae- ¡ p- I sf hn«v þþ kn.-sI. apl-½-Zv, at©cn
¶pw a\-Ên-em-¡msX F´n-\p-ta-Xn\pw
Pnlm- Z n klm- b n- ¡ m- s a¶v ssZhs¯ ]gn-¡p-¶Xv ]¼-c -hn-UvVn- D¯-cw-:- hnip² JpÀ-B-\n ]ckv-
AÃmlp ]d- ª p. F¶m ¯-am-Ip-¶p. I¿q-¡p-Å-h-scÃmw k¼- ]c- hncp-²-amb ]cm-aÀi-§-sfm-¶p-an-Ã.
AXv ]men-¨n-Ã. AÃmlp Nne ¶-cm-Ip¶p F¶v ]d-bp-¶Xv Akw-_- aZv l _p- I - f psS `n¶X a\p- j y- c psS
sc aäp Nne-sc-¡mÄ D¶-X-am- Ô- a m- W v . \Ã ImbnI tijn- b pÅ ImgvN-¸m-Sp-I-f-n-ep-­m-Ip¶ hyXym-k-
F{Xtbm Bfp-IÄ ISp¯ km¼-¯nI ¯nsâ ^e-a-s{X. Nne DZm-l-c-W-§-fn-
¡p-sa¶p ]d-ªp. A§s\
hnjaw A\p-`-hn-¡p-¶p-­v. eqsS Cu Imcyw hyà-am-¡mw.
Ipsd ]mh-§-fp-­m-bn. AhÀ
AÃmlp kÀh-ià - \- m-bX
- p-sIm-­m H¶v, bm{X-bn \a-kIv mcw Npcp¡n
Pohn-¡p-hm³ s]Sm-]m-Sp-s]-Sp- Wv alm-ià- s- c¶v kzbw Icp-Xn-bn-cp¶ \nÀh-ln-¡m-sa¶v hnip-²-JpÀB\nÂ
¶p. I¿q-¡p-Å-hÀ ]W-¡m-c-m- F{Xtbm Bfp-IÄ¡v A{]-Xo-£n-Xa - mb hyà-am-¡n-bn«p­v. CX-\p-kc
- n¨v bm{X-
Ip-¶p. ]W-¡mÀ kpJn-¨p-I-gn- ]X-\-ap-­m-b-Xv. AÃm-lp-hnsâ A]m-c- bn \mep dIvA¯pÅ \a-kvImcw
bp-¶p. AÃmlp Hcp kq¸À]- amb A\p-{Klw sIm­mWv AÔcpw c­p dIvA¯mbn Npcp-¡m-sa¶ Imcy-

2007 amÀ-¨-v 41
¯n \mep aZvl_p-Ifpw tbmPn-¡p- ² JpÀ-B\ - nse At\Iw kqà-§f - n aq¶v, bm{X-¡m-c\v da-Zm-\nse t\m¼v
¶p. F¶m Cu Cfhv e`n-¡W - s - a-¦n IÂ]n-¨n-«p-­v. kIm¯v BÀs¡m-s¡- Dt]-£n¨v ]Icw atä-sX-¦nepw kµÀ`-
F{X Zqc-t¯-¡pÅ bm{X-bm-IW - s- a¶ bmWv \ÂtI-­s - X¶v hyà-am-¡n-bn-«p- ¯n t\mäp ho«m-hp-¶-Xm-sW¶v JpÀ-
Imcy-¯n hnhn[ aZvl_p-ImÀ hyXy ­v. F¶m GsXms¡ kz¯nÂ\n- B-\n hyà-am-¡n-bn-«p-­v. F¶mÂ
kvX ho£-W-§Ä {]-ISn-¸-n-¡p-¶p. ¶mWv kIm¯v \ÂtI-­-sX¶v JpÀ- Cu A\p-hmZw F{X \o­ -bm-{X-bv¡m
AXp-t]mse bm{X-bv¡n-S-bn Hcn-S¯v B-\n F®n-¸-d-ªn-«n-Ã. AXn-\m Wv _m[-I-am-hpI F¶ Imcy-¯n-epw,
X§n-bm F{X Znhkwhsc Cu Cfhv tX§, ASbv¡ apX-emb hmWnPy hn- bm{X-bn t\m¼v FSp-¡p-¶-XmtWm
D]-tbm-Ks - ¸-Sp-¯m³ A\p-hm-Za - p-s­¶ f-If
- n kIm¯v \nÀ_-Ôa - mtWm F¶ Dt]-£n-¡p-¶X - mtWm D¯-as - a¶ Imcy-
Imcy-¯nepw A`n-{]m-b-hy-Xym-k-ap-­v. Imcy-¯n hnhn[ aZvl_p-ImÀ hyXy ¯nepw hnhn[ aZvl_p-ImÀ¡n-S-bnÂ
CXn-s\m¶pw ImcWw JpÀ-B\ - n ssh kvX A`n-{]m-b-¡m-cm-bn-¯oÀ¶n-«p-­v. ho£W hyXym-k-ap-­v. Cu hnj-b-I-
cp-[-y-ap-Å-X-Ã. Cuhn-j-b-¯nepw JpÀ-B-\n hncp² ambpw JpÀB\n ]c-kv]c - h
- n-cp-²a
- mb
c­v, kIm¯v \ÂI-W-sa¶v hnip Bi-b§ - f
- n-Ã. ]cm-aÀi-§-fn-Ã.

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND OTHER PARTICULAR'S ABOUT NEWSPAPER


SNEHA SAMVADAM MONTHLY

1. Place of Publication : Niche of Truth, P.B. No. 1981,


Vyttila, Cochin-19, Ernakulam Dt., Kerala
2. Periodicity of its publication : Monthly
3. Printer's Name : M.Mohammed Akbar
Printer's nationality : Indian
Printers Address : Niche of Truth, P.B. No. 1981,
Vyttila, Cochin-19, Ernakulam Dt., Kerala
4. Publisher's Name : M. Mohammed Akbar
Publisher's Nationality : Indian
Address : Niche of Truth, P.B. No. 1981,
Vyttila, Cochin-19, Ernakulam Dt., Kerala
5. Editor's Name : M. Mohammed Akbar
Nationality : Indian
Address : Niche of Truth, P.B. No. 1981,
Vyttila, Cochin-19, Ernakulam Dt., Kerala
6. Name and Address of individual: M. Mohammed Akbar
who own the newspaper : Niche of Truth, P.B. No. 1981,
Vyttila, Cochin-19, Ernakulam Dt., Kerala

I, M.Mohammed Akbar hereby declare that the particulars given above are correct of
the best of my knowledge and belief.
(Sd)
Date: 01-03-2007 Publisher

2007 amÀ-¨-v 42
aX-¯n-s³d-- X-\n-a-

tUm. sI. apl-½Zv kmPnZv

GsXmcp a\p-jy\pw-, Ah³ ssZh- hyà-am-¡p-¶p. ""a\p-jy-tc, \n§sf \·-sN-bv-Xn-cp-¶pthm Ah-\Xv ImWpw,
¯nsâ \nb-a-§Ä A\p-k-cn¨p Pohn- Htc Bßm-hn \n¶v krjvSn-¡p-Ib - pw, BÀ Hc-Wp-hnsâ Xq¡w Xn· sNbvXn-
¡p-Ib - m-sW-¦nÂ, Ah-s\ Ad_n `mj A-XnÂ-\n-¶p- X-s¶- A-Xn-s³-d- C-W-sb- cp-¶pthm, Ah-³ AXpw ImWpw'' (99:78).
bn hn-fn-¡-m-hp-¶- t]m-cm-Wv- "apkvenw'. bpw- kr-jv-Sn-¡p-I-bpw- AhÀ Ccp-h-cn Cu temI¯v a\p-jy³ sNbvX
]S-¨X- ¼- p-cm\v k-¼qÀ-Wa- m-bn- Iogvs]-«v, \n¶p-ambn [mcmfw ]pcp-j-·m-scbpw \nÊm-c-amb {]hr-¯n¡v t]mepw, AXv
Ahsâ hn[n-hn-e-¡p-IÄ- A\p-k-cn¨v kv{XoI-sfbpw hym]n-¸n-¡p-Ibpw sNbvX- \·-bm-h-s«, Xn·-bm-h-s«, bmsXm-cp- A-
Pohn-¡phm-\p-Å- \n-b-a-\nÀ-tZ-i§-fp-sS- h-\mb \n§-fpsS c£n-Xm-hns\ \n§Ä \o-Xnbpw ImWn-¡m-sX, X-¡X - mb {]Xn-
ZÀ-i-\-am-Wv- "Ckvemw', kemw (k-am-[m- kq£n-¡p-hn³'' (4:1)-. ^ew AÃmlp \ÂIp-¶-Xm-Wv:- ""AÃm-
\w)- F¶ ]Z-¯n \n¶mWX-v h¶-Xv. a\p-jys\ AÃmlp krjvSn-¨X - nsâ lp-hnsâ hN-\-§-fs{X Ah. kXy-{]-
apkvenwIÄ X½n ImWp-t¼mÄ "AÊ- e£yw, Cu `qan-bn BcmWv \¶mbn Imcw \mw Ah \n\¡v HmXn-t¡Ä¸n-
emap Asse¡pw' (\n-§Ä-¡v "kam-[m Pohn-¡p-¶Xv F¶v ]co-£n-¡em-W.v - \·- ¨p-Xc
- p-¶p. temI-tcmSv Hc-\o-Xnbpw ImWn-
\w' D­m-h-s«) F¶mWv A`n-hmZyw \n-dª PohnXw \bn-¨-h\v kzÀK-hpw ¡m³ AÃmlp Dt±-in-¡p-¶n-Ã'' (3:108)-.
sN¿p-I. A-Xm-b-X,--v- "Ckvemw' F¶m Xn· sNbvX-h\v \c-I-hp-am-bn-cn-¡pw k-Xy-ssZh¯n-\v- "AÃmlp' F-¶v- ]-
"kam-[m\w' F¶pw AÀY-ap-­v-!- {]Xn-^-ew. AÃmlp ]d-bp-¶p:- ""\n§- d-bp-¶p.- "AÃmlp' F¶ ]-Z¯ - n-\v- enwK
Ad-_n-`m-jb
- n ssZh-¯n\v "AÃm fn BcmWv IqSp-X \¶mbn {]hr- hy-X-ym-k-tam _lp-h-N-\tam CÃ.- ae-
lp' F¶v ]d-bp-¶p. ssZhw BZyw kr ¯n-¡p-¶h - À F¶v ]co-£n-¡m³ th­n bmf `mj-bn "ssZhw' F¶ hm¡n\v-
jvSn¨ a\p-jy-\mWv BZw \_n(u-). ac-Whpw Pohn-Xhpw krjvSn-¨-h-\m-Ip "ssZh-§Ä'- F-¶v- _lp-h-N\ cq-]-hpw-
At±-l¯- n \n¶v BZys¯ kv{Xobm ¶p Ah³. Ah³ {]Xm-]nbpw Gsd "tZ-h-X'- F-¶v- kv-{Xo-enw-K- hnXym-khpw-
b lÆm_ohn-(t)sbbpw krjvSn-¨p. CXv s]mdp-¡p-¶-h-\p-am-Ip-¶p'' (67:2)-. hcp-¯mw. Cw¥o-jn "God' F¶-Xns\
AÃmlp hnip² JpÀ-B-\n C§s\ ""At¸mÄ BÀ Hc-Wp-hnsâ Xq¡w "gods' ‘goddess’ ‘godfather’ F¶pw.-

2007 amÀ-¨-v 43
Cu-k-m- \-_n-(u)- (tbip {InkvXp)- H-cp- a\p-jy\m-b- {]hm-N-I³- am{X-am-bn-cp-¶p. F¶m
Â- ]utemkv {XnXzw F¶ hn-I-e- hnizm-k-w {]-N-cn-¸n-¡p-I-bpw- tbip-{InkvXp ssZh¯n
sâ ]p{X-\m-sW-¶v- k-aÀ-Yn-¡m³- {i-an-¡p-I-bpw- sN-bv-Xp.- AXp-sIm­v-v,- {XnXz-w F¶v
]d-bcp-Xv, ssZh-¯n\v k´m\aps­¶v ]d-b-cp-Xv, aÀ-bw ssZh-am-sW¶v ]d-b-cpXv
Fs¶m-s¡- JpÀ-B³- IÂ]n-¡p-¶-Xv Im-Wmw-.

GXp `mj-bnepw CXv km[n-¡pw. ] b, kphyà sXfn-hp-I-fm-bn-s¡m­pw ssZh-\n-tj-[n-bm-hpI am{X-aà - , Ah\nÂ-


t£,- "AÃmlp' F¶ hm¡n\v- CXp- t]m hnip² JpÀ-B³ Ah-X-cn-¸n-¡-s¸« Al-¦mc Nn´-bpw B[n-]X - y- at\m`mh-
se hy-Xymkw hcp-¯m³ km[n-¡p-I- amk-am-Ip¶p da-fm³'' (2:185)-. hp-ap-Ss
- e-Sp-¡p-Ibpw, aäp a\p-jy-sc bYm
bn-Ã. AÃm-lp-hmWv Cu {]]-©-hpw ""]d-bpI: (\-_n-tb) XoÀ¨-bmbpw ÀY- ssZhs¯ AwKo-I-cn-¡p-¶-Xn-s\-
a\pjyþP´p-hÀK-§-sfbpw apgp-h³ Rm³ \n§-fn-te-s¡-Ãm-apÅ AÃm-lp- sXm-«-v XS-ʧ - Ä krjvSn-¡p-Ibpw sN¿p-
krjvSn-¨-Xpw, AsXms¡ \ne-\nÀ¯p- hnsâ ZqX-\m-Ip-¶p. BIm-i§ - f- p-sSbpw ¶p. ]pXnb aX-§Ä DS-se-Sp-¡m-\pÅ
¶Xpw ]cn-]m-en-¡p-¶-Xpw.- Cu krjvSn- `qan-bp-sSbpw B[n-]X
- yw-Gs
- Xm-cmÄ¡m- Hcp ImcWw Xs¶, Cu Al-¦m-c Nn´-
¸n aämÀ¡pw ]¦n-Ã. \ap-¡v, Cu `qan- tWm, Ahsâ (Zq-X³).- Ah-\à - msX Hcp bm-Wv. a\p-jys\ ssZh-\n-tj-[n-bm-¡p-
bn Pohn-¡m-\pÅ hmbp-hpw- sh-Åhpw ssZh-hp-an-Ã. Ah³ Pohn-¸n-¡p-Ibpw ¶-hÀ, AhÀ¡v `qan-bn kam-[m\w
`£-Whpw \ÂIn-bXv AÃm-lp-hm-Wv. acn-¸n-¡p-Ibpw sN¿p-¶p. AXn-\m \n D­m-¡m³ Ignbpw F¶ hymtP-\, a\p-
AXp-sIm-­p-Xs¶ AÃmlp a\p-jy- §Ä AÃm-lp-hn-epw Ahsâ ZqX-\nepw jy-sc a\p-jy-\nÀanX aX-§-fnte¡v
tcmSv IÂ]n-¡p-¶Xv Ahs\am{Xw Bcm- hniz-kn-¡p-hn³. AsX, AÃm-lp-hnepw £Wn-¡p-¶p. cmPyhpw temIhpw Ah
[n-¡m-\pw Ahsâ \nb-a-§Ä A\p-k- Ahsâ hN-\-§-fnepw hniz-kn-¡p¶ À¡v `cn-¡m³ Ign-ªmÂ, k¼¯v apgp-
cn¨v Pohn-¡m-\p-am-Wv. B Pohn-X-coXn A£-c-Úm-\-an-Ãm¯ B {]hm-N-I-\n h³ Ah-cpsS A[o-\-¯n hcp-a-tÃm.
kzoI-cn-¡p-¶h - À¡v ]c-tem-I¯v Fs¶ Â.- At±-ls¯ \n§Ä ]n³]-äp-hn³.- a\p-jy³ B-Zn-bn Hä kap-Zm-bam-bncp-
¶pw \ne-\n¡p¶,- kpJ-kp-µ-c-amb,- \n§Ä¡v t\ÀamÀK-w {]m]n-¡mw''- (7:158). ¶p.- ]n¶oSv `n¶n-¡m³- Imc-Ww, ]pXn
ac-Wa - n-Ãm¯ PohnXw hmKvZm\w sNbvXn- b B-ZÀ-i-§Ä- DS-se-Sp-¯Xm-Wv.- CXv
\-½-Ä Hcp Sn.-hn. hm§n-bmÂ, AXn
cn-¡p-¶p. AÃmlphm-Wv a\p-jys\ JpÀ-B³- 10:19-þÂ hyà-am-¡n-bn-«p-­v:-
\v hà XI-cmdpw kw`-hn-¨mÂ, XI-cmdv
krjvSn-¨n-«p-ÅXv F¶Xp-sIm­v- X - s
- ¶, ""a\p-jyÀ Htc kap-Zm-b-a-ÃmsX Bbn-
]cn-l-cn-¡m³ Sn.-hn. \nÀa-n¨ I¼-\n-¡m
Ahsâ {]iv\-§Ä AÃm-lp-hn\v am{X cp-¶n-Ã. F¶n-«h - À- `n¶n-¨n-cn-¡p-Ib- m-W.v ''
À¡v Xs¶ sImSp-¡W - w. AhÀ¡v am{X
sa Adn-bp-I-bp-Åq. B {]iv\§Ä ]cn- F-Ãm- {]hm-N-I³am-cp-w {]-Y-a-am-bn-
sa AXnsâ XI-cmdv I­p-]n-Sn-¡m³ Ign-
l-cn-¡m-\mWv hnip² JpÀB³ Cd-¡n- Htc ktµ-i-amWv a\p-jy-À-¡p- \Â-In-
bp-I-bp-Åq. AXv Hcp I¼yq-«À dnt¸À
b-Xv. b-Xv.- ""(\-_n-tb) \nsâ ap¼p-­m-bn-cp¶
tjm¸n sImSp-¡p-¶Xv hnUvVn-¯-am-
25 {]hm-NI- ·m-cp-sS- \m-a§- Ä- AÃm WtÃm.- AXp-t]m-se- Xs¶ Sn.-hn. hm§p- ZqX-·m-tcmSv ]d-bs - ¸-Sp-Ib
- p-­m-bn-«p-ÅX
- -
lp JpÀ-B-\n ]cm-aÀin-¡p-¶p-­v.- t¼mÄ AXnsâ IqsS "C³kv{SIvj³ ÃmsX ]pXp-Xm-sbm¶pw \nt¶mSv ]d-b-
AXn apl-½Zv \_n(e-) Ah-km-\ am\yp-hÂ' (Instruction Manual) D­m- s¸-Sp-¶nÃ'-'- (41:43)-. B ktµiw, AÃm
s¯ {]hm--N-I-\m-Wv. At±-l-¯n-eqsS Ipw. AXnse \nÀtZ-i-§Ä ]men-¡Â lp GI-\m-Wv, Ahs\ am{Xsa Bcm-
Ah-Xc - n¨ Ah-km\ {KÙ-amWv hnip² \nÀ_-Ô-am-Wv.- AsÃ-¦n A]-ISw [n-¡m-hq-, A§s\ Pohn-¡p-¶-hÀ¡v
JpÀB³. asäÃm {]hm-NI - ·- mcpw {]tXy hsc kw`-hn-¡mw F¶v BZy-s¯- t]Pn kzÀK-w e`n¡pw Fs¶Ãm-amWv.
I Ime-¯n\-pw tZi-¯n-\pw P-\-hn-`m-K- Â Xs¶ hyà-am-¡n-bn-«p-­m-hpw. AÃm AÃmlp ]d-bp-¶p. ""CXv a\p-jyÀ
§Ä-¡pw- h¶-h-cm-Wv. ]t£,- A´y lphmWv a\p-jys\ krjvSn-¨n-«p-ÅXv ¡p th­n hyà-amb Hcp DÂt_m[-
{]hm-N-I-\pw hnip² JpÀ-B\pw temI F¶Xp-sIm­p-X-s¶, a\p-jyÀ F§ \-am-Ip-¶p. CXp-ap-tJ\ AhÀ¡v ap¶-
a\p-jyÀ¡v B-Ia - m-\ap-ÅX - m-Wv.- AÃm s\ Pohn-¨m-em-Wv hnP-bn-¡p-I, ]cmPb- dn-bn¸v \ÂI-s¸-tS-­X - n-\pw, Ah³ Htc
lp Cu hkvXpX JpÀ-B-\n kwi-b- ¯n-sâbpw \mi-¯n-sâbpw hgn-IÄ Hcm-cm-[y³ am{X-am-sW¶v AhÀ a\-Ên-
¯n-¶n-S-bn-Ãm-¯-hn[w C§s\ hyà- Gh F¶-dn-bn-¡Â Ahsâ _-m-[yX em-¡p-¶-Xn\pw _p²n-am³amÀ Btem-
am-¡p-¶p:- bmWtÃm.- AXn-\mWv {]hm-N-I-·m-sc Nn¨p a\-Ên-em-¡p-¶X - n\pw th­n-bpÅ
""P\-§Ä¡v amÀK-ZÀi\ambn-s¡m- A-b-¨-Xv;- A-hÀ-¡v- thZ-{K-Ù-§-Ä-Ah- (DÂt_m[-\w)''- (14:52)-.
­pw t\Àhgn Im«p-¶-Xpw kXyhpw A X-cn-¸n-¨-Xv. ]t£,- a\p-jy\v [n¡mc ""AÃmlp AÃmsX Bcm-[y-\n-Ã.
k-Xyhpw thÀXn-cn¨p ImWn-¡p-¶-Xp-am kz`m-h-ap-Å-Xp- sIm­p-X-s¶, Ah³ XoÀ¨-bm-bpw, Ah³ \n§sf (a-cn-¨X
- n\v

2007 amÀ-¨-v 44
tijw) ]c-tem-I¯ - n-te¡v Hcp-an¨v Iq«p lp-hn-\v) Iogvs]« apkvenap-w Bbn-cp- k´-Xn-Itf,- Fsâ-bpw \n§-fp-sSbpw
I Xs¶ sN¿pw. AXn kwi-b-an-Ã'' ¶p. At±lw _lp-ssZ-hm-cm-[I - c
- n s]- c£n-Xm-hmb AÃm-lpsh \n§Ä Bcm-
(4:87)-. ]t£,- NneÀ Cu ktµ-i-§sf «-h-\p-am-bn-cp-¶n-Ã'' (3:-67)-. [n-¡p-hn³.- A-Ãm-lp-thm-S-v h-Ãh - \ - pw- ]¦p-
]cn-lk - n-¡p-Ib
- pw \ntj-[n-¡p-Ib
- pw sN- Cu-km- - \-_n-(u)- (tbip {InkvXp)- tNÀ-¡p-¶- ]-£w- XoÀ-¨b - m-bpw- A-Ãm- l - p-
bv-Xp.- C-¶p-w- A-§-s\- sN-¿p-¶-h-cp-­v.- H-cp- a\p-jy\m-b- {]hm-NI - ³- am{X-ambn- A-h\ - v- kzÀ-Kw- \n-jn-²a - m-¡p-¶X - m-Wv.- \-
{][m\ a\p-jy-\nÀanX aX-§-fm-Wv, cp-¶p. F-¶mÂ- ]utemkv {XnXzw F¶ c-Iw- A-h-s³-d- hm-k-kv-Y-e-am-¡p-I-bpw-
hn{K-lm-cm-[-\, PqX-a-Xw, {InkvXp-a-Xw- hn-I-e- hnizm-k-w {]-N-cn-¸n-¡p-I-bpw- sN-¿pw.- A-{I-aI - m-cn-IÄ-¡v- k-lm-bn-If - m-
F-¶n-h.- C-hb - p-sS- A-\p-bm-bn-IÄ- Bcm- tbip-{InkvXp ssZh-¯nsâ ]p{X-\m-sW- bn- B-cpw-Xs - ¶-bn-Ã'- - F-¶m-Wv-'' (5:72,73).
[n-¡p-¶X- -v km-£mÂ- ssZ-hs - ¯-bà - .- ssZ- ¶v- k-aÀ-Yn-¡m³- {i-an-¡p-Ib- pw- sN-bvX
- p.- ]t£,- a\p-jycnÂ- A-[n-Ih - pw- Al-
th-X-c-sc- B-cm-[n-¡p-¶- hnizm-k-§Ä AXv sIm­v-v {XnXz-w F¶v ]d-bcp-Xv, ¦cn-¡p-¶-h-cp-w k-Xyw- DÀ-s¡m-Åp-hm³-
sXäm- s W- ¶ p t_m- [ y- s ¸- S p- ¯ m- \ pw- ssZh-¯n\v k´m\aps­¶v ]d-bc - p-Xv, ssh-a-\-kyw- Im-Wn-¡p-¶-h-cp-am-Wv.-
AÃmlphnsâ aX-¯n-te-¡v A-¯c - ¡- m- aÀ-bw ssZh-am-sW¶v ]d-bc - pXv Fs¶m- kzmÀY- XmÂ]-cy-§Ä Ahs³-d- Nn-´bv-
sc- £Wn-¡m-\p-amWv hnip² JpÀB³ s¡- JpÀ-B³- IÂ]n-¡p-¶-Xv Im-Wmw-. ¡p- a-d-bn-Sp-¶p.- -
Cd-¡n-b-Xv. apkvenwIÄ FÃm {]hm-N- bYmÀY- ssZhs¯ hn«v, aäp-Åh - sc ssZ ho-c-]p-cp-j-·m-sc- B-Z-cn-¡p-hm³- A-
I-·m-cnepw thZ-{K-Ù-§-fnepw hniz-kn- h-sa¶p- k-¦Â-]n-¨v- {]mÀY-n-¡p-¶Xpw h-cp-sS- hn-{K-l-§-fp-­m-¡p-I-bpw- {I-ta-
¡Â \nÀ_-Ô-am-Wv. GsX-¦nepw Hcp AXncp-Ihn-b-epw [n¡m-chpw ssZh- W- A-X-v B-cm-[\ - b- n-tÂ-¡-v h-gn-am-dp-Ibpw-
{]hm-NI- \- n hniz-kn-¨n-sÃ-¦n Ah³- t¯mSv ImWn-¡p¶ \µntISp-am-WtÃm.- sN-bX v- X- v- N-cn-{X- k-Xy-am-Wv.- Im-em-Ime-
Ckveman \n¶v ]pd¯v t]mIpw. Ah ""thZ-¡mtc,- \n§Ä aX-Im-cy-¯n §-fnÂ- {]hm-NI - ·- mÀ- CXv Xncp-¯n-s¡m-
³ \ntj-[n-bm-Ipw. Im-c-Ww- B- {]-hm-N- AXn-cp-I-hn-b-cp-Xv. AÃm-lp-hnsâ t]cn t­-bn-cp-¶p-sh-¦n-epw, a\p-jyÀ `qcn-`m-
I-sc-Ãmw- AÃm-lp-hnsâ hn[n-hn-e-¡p- Â hmkvXhaÃmsX ]d-bp-Ibpw sN¿- Khpw kXy-hn-izmkw XÅn-¡f - b
- p-Ib - pw
IÄ A\p-k-cn¨v Pohn-¨-h-cpw- AÃm-lp- cp-Xv. aÀb-ansâ aI-\mb akolv Cukm _lp-ssZ-hm-cm-[\ XpScp-Ib - pw- sN-bX v- p.-
hnsâ ktµiw DÂt_m[n-¸n-¡p-hm³- AÃm-lp-hnsâ ZqX-\pw, aÀb-an-te¡v apl-½Zv \_n(e-)bpw C-Xv- A-{I-a-hpw-
IÂ-]n-¡-s¸-«-h-cp-am-bn-cp-¶p.- AÃmlp Ah³ C«p-sIm-Sp¯ Ahsâ hN-\h - pw, ssZ-h[ - n-¡m-ch - p-am-sW-¶v- P-\§ - s - f- ]-Tn-
Cu Imcyw C§s\ hyà-am-¡p-¶p:- Ah-¦Â \n¶pÅ Hcm-ßmhpw am{X-am- ¸n-¨p.-
""(\-_ntb)- ]d-bpI: AÃm-lp-hnepw Ip-¶p. AXvsIm­v \n§Ä AÃm-lp- C_vd - m- l- o-w- \_n (u)- - hn{K-lm-cm[
R§Ä¡v Ah- X - c n- ¸ n- ¡ - s ¸- « - X nepw hnepw Ahsâ ZqX-·m-cnepw hniz-kn-¡p- \bp-sS- s]m-Å-¯-c-§Ä- sh-fn-hm-¡n-
(JpÀ-B³) C_v-d-m-lo-w, CkvamCu-Â,- I. "{XnXz-w' F¶ hm¡v \n§Ä ]d-b-cp s¡m-Sp-¯X - n-s³-d- D-Zm-lc
- W
- w- Im-Wp-I:-
CkvlmJv, bAv-Jq_v,- bAvJq-_v- k´- Xv. \n§-fpsS \·-¡mbn \n§Ä AXnÂ
""Xsâ ]nXm-hn-t\m-Spw P\-§t- f-mSpw
Xn-IÄ F¶n-hÀ¡v Ah-X-cn-¸n-¡-s¸« \n¶v hnc-an-¡p-I. AÃmlp GI Bcm-
A-t±-lw- C-{]-Im-cw- tNm-Zn-¨ k-µÀ-`w--:-
(Znhyktµ-iw)X-nepw, aqkm-¡pw Cukm [y³ am{X-am-W-v. Ah\v Hcp k´m-\-ap-
"\n§Ä ]q-Pn-¨p-sImt­b-nc - n-¡p¶ Cu
¡pw aäp {]hm-N-I-·mÀ¡pw X§-fpsS ­m-bn-cn-¡pI F¶-Xn \n¶v Ahs\
{]Xn-aI - Ä F´m-Ip¶p?-' AhÀ ]dªp:
c£n-Xm-hn-¦Â \n¶v \ÂI-s¸-«-Xnepw {Xtbm ]cn-ip-²³.- BIm-i-§-fn-ep-Å
-"R§-fpsS ]nXm-¡Ä Ahsb Bcm-
R§Ä hniz-kn-¨n-cn-¡p-¶p. Ah-cn Xpw `qan-bn-ep-ÅX- p-saÃmw AhsâXm-Ip-
[n¨p hcp-¶X - m-bn-«mWv R§Ä I­-Xv'.-
BÀ¡n-Sb - nepw R§Ä hnth-N\w I ¶p. ssIIm-cy-IÀ¯m-hmbn AÃmlp
At±lw ]dªp-:"- XoÀ¨-bmbpw \n§fpw
]n-¡p-¶n-Ã. R§Ä apkvenwI-fm-Ip-¶p'' Xs¶ aXn'' (4:171)-.
\n§-fpsS ]nXm-¡fpw hyà-amb hgn-
(9:84)-. ""\nÝ-ba
- mbpw aÀb-ansâ aI³ ako ]-n-g-hn-em-bn-cn-¡p¶p'-. AhÀ ]dªp-:-
- m- low (Abraham) blq-Zt- \m
""C_vd lv Xs¶-bmWv AÃmlp (ssZ-hw) F¶v "\o R§-fp- sS ASp-¡Â kXyhpw- sIm-
{InkvXym-\ntbm Bbn-cp-¶n-Ã. F¶m ]d-ª-hÀ Ahn-izm-kn-I-fm-bn-cn-¡p-¶p. ­v- h¶n-cn-¡p-Ib - m-tWm?- AXÃ- \o Ifn-
At±lw ip²-a\ - Ø- n-Xn-¡m-c\pw (A-Ãm- F¶m akolv ]d-ªXv;- Ckvd - m- Cu ]-d-bp-¶-h-cp-sS- Iq«-¯nem-tWm?-'.- At±

ho-c-]p-cp-j-·m-sc- B-Z-cn-¡p-hm³- A-h-cp-sS- hn-{K-l-§-fp-­m-¡p-I-bpw- {I-ta-W- A-Xv-


Bcm[-\-bn-tÂ-¡v- h-gn-am-dp-Ibpw- sN-bv-X-Xv- N-cn-{X- k-Xy-am-Wv.- Im-em-Ime-§-fnÂ-
{]hmNI·mÀ- CXv Xncp-¯n-s¡m-t­-bn-cp-¶p-sh-¦n-epw, a\p-jyÀ `qcn-`m-Khpw kXy-
hnizmkw XÅn-¡f
- b
- p-Ib
- pw _lp-ssZ-hm-cm-[\ XpScp-Ib
- pw- sN-bv-Xp.

2007 amÀ-¨-v 45
hn{K-l-§sf Bcm-[n-¡p-¶-hÀ A-Xn-s\- \ymbo-I-cn-¡m-dp-Å-Xv- X-§Ä- Hcp ssZhs¯
am{Xsa Bcm-[n-¡p-¶pÅq- F-¶pw- hn{K-l-§Ä a-\-Ên-s³-d- GIo-I-c-W-¯n\pw (Con-
centration) ssZh-¯n-te-s¡-¯m³ Hcp amÀK-hp-w am{X-am-sW-¶m-Wv. k-Xy-¯nÂ- CXv-
I-g-¼n-Ãm-¯- hm-Z-am-Wv.-

lw ]dªp-:- "A-Ã,- \n-§f - p-sS- c£n-Xmhv ]ns¶ Ah³ \n§sf acn-¸-n-¡p-¶p. ­vv-.- a-\p-jy-cp-s-S- D-bnÀ-s¯-gp-t¶Â-]pw-
BIm-i-`q-an-I-fpsS c£n-Xm-hm-Ip-¶p. ]n¶oSv Ah³ \n§sf Pohn-¸n-¡p-Ibpw ]p-\c - p-°m-\h
- p-sa- m-¶pw- A-Ãm-lp-hn-\v- {]-
Ah-sb kr-jv-Sn--¨p-­m-¡n-b-h³.- Rm³ sN¿pw. AXnÂ- s]-«- GsX-¦nepw Hcp bm-k-I-c-am-b- Im-cy-a-Ã.-
AXn\v km£yw hln-¡p-¶-h-cp-sS- Iq-«- Imcyw sN¿p¶ hÃ-hcpw \n§Ä ]¦m- ""a\p-jy³ I­n-tÃ;- Ahs\ \mw
¯n-em-Ip-¶p''- (21:52-þ56)-. fn-If
- m-¡n-bh
- c
- psS Iq«-¯n-ept­m? Ah Hcp _oP-I-W-¯n \n¶mWv krjvSn-
"".....-At±lw ]dªp:- "\n§Ä kzbw ³ F{Xtbm ]cn-ip-²³.- AhÀ ]¦p ¨n-cn-¡p-¶-sX¶v? F¶n«v Ah-\Xm Hcp
sIm¯nbp-­m-¡p-¶h - s
- b-bm-tWm- \n§ tNÀ¡p-¶-Xn-s\Ãmw Ah³ AXo-X-\m- {]-Xy-£-amb FXnÀ¸pIm-c-\m-bn-cn-¡p-
Ä Bcm-[n-¡p¶-Xv?- AÃm-lp-hm-W-tÃm Ip-¶p'' (30:40)-. ¶p!- Ah³ \ap¡v Hcp D]a FSp¯v
\n§-sfbpw \n§Ä \nÀ-an-¡p-¶-h-sb- ""\n§Ä AÃm-lp-hn\v ]pdsa Nne ImWn-¡p-Ibpw sNbvXn-cn-¡p-¶p. Xs¶
bpw- krjvSn-¨Xv'' (37:96)-. hn{K-l-§sf Bcm-[n-¡p-I-bpw, IÅw krjvSn-¨Xv Ah³ ad-¶p-I-f-bp-Ibpw
hn{K-l-§sf Bcm-[n-¡p-¶-hÀ A- sI«n-bp-­m-¡p-I-bp-amWv sN¿p-¶-Xv. sNbvXp.- Ah³ ]dªp: FÃp-IÄ {Zhn
Xn-s\- \ymbo-Ic - n-¡m-dp-ÅX
- v- X-§Ä- Hcp AÃm-lp-hn\v ]pdsa \n§Ä Bcm-[n- ¨p t]mbn-cns¡ BcmWv Ahbv¡v Poh
ssZhs¯ am{Xsa Bcm-[n-¡p-¶pÅq- ¡p-¶Xv Bsc-bmtWm AhÀ \n§Ä ³ \ÂIp-¶Xv? ]d-bpI: BZy-X-hW
F-¶pw- hn{K-l-§Ä a-\-Ên-s³-d- GIo- ¡pÅ D]-Po-h\w A[o-\-am-¡p-¶n-Ã. Ahsb D­m-¡n-bh - \
- mtcm Ah³Xs¶
I-c-W-¯n\pw (Concentration) ssZh- AXn-\m \n§Ä AÃm-lp-hn D]-Po- Ahbv¡v Poh³ \ÂIp-¶X - m-Wv. Ah³
¯n-te-s¡-¯m³ Hcp amÀK-hp-w am{X-am- h\w tXSp-I-bpw Ahs\ Bcm-[n-¡p-I FÃm-Xcw krjvSn-¸n-s\-¸ä - nbpw Adnhp
sW-¶m-Wv. k-Xy-¯nÂ- C-Xv- I-g-¼n-Ãm- bpw Ah-t\mSv \µn ImWn-¡p-Ibpw Åh\-s{X'' (36:77,78)-.
¯- hm-Za- m-Wv.- hn{K-lw- B-cp-sS- cq-]¯
- n- sN¿p-I. Ah-¦-te-¡mWv \n§Ä aS-¡- ""AhÀ (A-hn-izm-kn-IÄ) ]dªp:
ep-Å-XmtWm- B- hy-àn-sb- X-s¶-bm- s¸-Sp-¶-Xv'' (29:17)-. R§Ä `qan-bn ebn¨v A{]-Xy-£-am-
Wv- A-hÀ- B-cm-[n-¡p-¶-Xv.- - ]c-temIw a-\p-jy- _p-²n-bp-sS- tX-«- bm t]mepw R§Ä ]pXp-Xmbn krjv
a-¡-bn-ep-­m-bn-cp-¶- _-lp-ssZ-h-cm- am-Wv.- - e-£¡ - W - ¡ - n-em-fp-Is - f- sIm-¶h - - Sn-¡-s¸-Sp-sat¶m? AÃ, AhÀ X§-fp
[-Ic - p-sS- \ym-bo-Ic
- W
- w- Im-Wp-I:- - ""......A cpw- Aw-K-`w-Kw- h-cp-¯n-b-h-cp-am-b- F-{X- sS c£n-Xm-hns\ I­p-ap-«p-¶-Xns\
h¶p- ]pdsa c£m-[n-Im-cn-Isf kzoI- `-cW
- m-[n-Im-cn-IÄ- tem-I¯ - -v I-gn-ªp-t]m- \ntj-[n-¡p-¶h - c - m-Ip-¶p. (\_ntb)- ]d-
cn-¨-hÀ (]-d-bp-¶p:-) "AÃm-lp-hn-¦-te¡v bn-!- lntcm-jn-ab - n-epw \mKm-km-¡n-bnepw bpI: \n§-fpsS Imcy-¯n GÂ]n-¡-
R§Ä¡v IqSp-X ASp-¸a - p-­m-¡n-¯- Ata-cn¡ t_mw_p-IÄ hÀjn-¨-t¸mÄ s¸« ac-W-¯nsâ ae¡v \n§sf acn-
cm³ th­n am{X- a m- I p- ¶ p R§Ä e-£-§-fp-sS- Po-h³- F-cn-ª-aÀ-¶p- F- ¸n-¡p-¶-Xm-Wv. ]n¶oSv \n§-fpsS c£n-
Ahsc Bcm-[n-¡p-¶Xv.......''(39:3).- ¶p- am-{X-aà - ,- Xe-ap-dX - e- a - p-dI
- f
- m-bn- ssI- Xm-hn-te¡v \n-§Ä- aS-¡-s¸-Sp-¶-Xp-
am-dp-¶- a-mdm-tcm-K-§-fpw A-Xv- k-½m-\n- amWv'' (32:10,11).-
""Ah¶v- ]pdsa ]e ssZh-§s
- f-bpw
AhÀ kzoI-cn-¨n-cn-¡p-¶p. AhÀ (ssZ- ¨p-!- Cu- {Iq-c-Ir-Xy-§Ä- sN-bv-X-hÀ-¡v- ""A-sX-´p-sIm-s­-¶mÂ- AÃmlp
h-§Ä) bmsXm¶pw krjvSn-¡p-¶n-Ã. X-¡-Xm-b- in-£- Cu- tem-I-¯v- e-`n-¨p- Xs¶-bmWv Ønc bmYmÀY-y-ap-Å-h³
AhÀ Xs¶bpw krjvSn-¡-s¸-Sp-I-bm- thm?- a-\p- j
- y- tIm-SX - n-IÄ-¡v- A-Xn-\v- km- F¶pw Ah³ acn-¨-hsc Pohn-¸n-¡p-¶p-
Ip¶-p. X§Ä¡v Xs¶ D]-{Z-h-tam D]- [y-am-Ip-tam?- F¶mÂ- A-Ãm- l - p- BtcmSpw sh-¶pw, Ah³ FÃm-Im-cy-¯n\pw Ign-
Im-ctam AhÀ A[o-\-s¸-Sp-¯p-¶p-a-n-Ã. A\oXn ImWn-¡p-Ib - n-Ã.- Hm-tcm- a-\p-jy- hp-Åh - \- m-sW-¶p-apÅ ImcWw sIm­m-
ac-W-s¯-tbm, Pohn-X-s¯-tbm DbnÀ \-pw- A-h-s³-d- IÀ-a-^-ew- A-\p-`-hn-t¨- W-Xv. \nÝ-b-ambpw A´y kabw hcp-
s¯-gp-t¶Â]n-s\tbm AhÀ A[o-\s - ¸- Xo-cq.- AXpsIm­v bYmÀY- c-£m- i - n£- ¶-Xm-Wv. AXn bmsXmcp kwi-b-hp-
Sp-¯p-¶n-Ã'' (25:3).- bp-sS- \mÄ- ssZ-hw- \n-ivN - b- n-¨n-cn-¡p-¶p. anÃ.- J_vdp-I-fn DÅ-hsc A-Ãm-lp-
]-ct- em-It- am?- A-§s
- \-sbm-¶p-­m-Ip- DbnÀs¯-gp-t¶Â]n-¡pI-bpw- sN-¿pw''- -
""AÃm-lp-hmWv \n§sf krjvSn-¨Xv.
tam?- C-§-s\- Nn-´n-¡p-¶hÀ- [m-cm-f-ap- (22:6,7).
F¶n-«h
- ³ \n§Ä¡v D]-Po-h\w \ÂIn.

2007 amÀ-¨-v 46
ssZhm-kvXn-Xzhpw
imkv{X-tem-Is¯ ]pXnb hnhm-Z-§fpw
ap-kvX^m X³hoÀ

]ZmÀY- temI-s¯-¡p- d - n¨v a\p-jy³ sS {]N-cn-¸n¨ _p²n-Po-hn-I-fp-­m-bn-cp- ]cn-Wm-a-s¯bpw hni-Zo-I-cn-¡p-hm³


\S-¯p¶ ]T-\K - t- h-jW - § - f - mWv imkv ¶p. ssZhw acn¨p Ign-ªn-cn-¡p-¶p-sh- UmÀhn³ apt¶m«v sh¨ kn²m´w aX-
{X kn²m-´-§-fp-sS-b-Sn-¯-d-bmbn hÀ ¶mWv \otj {]kvXm-hn-¨-Xv. "]ZmÀY-w hn-aÀi-I-cpsS {][m-\-s¸« Bbp[§fn-
¯n-¡p-¶-Xv. Duln-s¨-Sp-¡m-\m-hm¯ Xcq' AXnÂ\n¶v {]]©w F§-s\-bp- sem-¶m-Wv. bYmÀY-¯n sXfn-hp-I-fp-
hnim-e-X-sIm­pw IrXy-amb \nb-a-hy- ­m-bn-sb¶v Rm³ ]d-ªp-Xcmw F¶v sS-bS- n-Øm-\¯ - n Øm]n-¡s - ¸« XXz
h-Øs - Im­pw AÛp-XI - c
- a
- mb Xmf-{Iaw sIâ v {]Jym-]n-¨p. "Pew, cmk ]ZmÀY- ta AÃ ]cnWmahm-Zw. ssZhs¯ amän
sIm­pw AÛp-XI - c- a
- mbn¯-ocp¶ hyh- §Ä, kabw Ch e`n-¨m a\p-jysâ \nÀ¯m³ Ign-bp¶p F¶Xv sIm­v
kvXm-]nX {]]-©hpw ssPh AssP-h krjvSn¸v \S¯mw' F¶m-bn-cp¶p tl¡- am{Xw {]Np-c -{]-Nm-caw kn²-n¨ UmÀhn-
temI§-fnse {it²-b-amb ZrjvSm-´- ensâ hoc-hm-Zw. ssZh-¯n\v ih-¡-Ã-d- \nkw tIhe Dul-§-fpsS kam-lmcw
§fpw a\p-jy [ - n-jW - b - psS At\z-jW - - sbm-cp-¡m³ ]mSp-s]-«h - À acn¨v at®mSv am{X-am-sW-¶Xv hni-Z-ambn kaÀY-n-¡-
]-c-Xsb kPo-h-am-¡p-¶-Xn hnkva-bn- tNÀ¶v IS¶pt]mbn-sb-¶X - Ã- msX Cu s¸-«-Xm-Wv. Pohsâ k¦oÀW-Xbpw
¡m-s\m-¶p-anà F¶-XmWv hkvXp-X. lp¦m-c-§Ä¡v Ncn-{X-¯n H¶pw sN sshhn-[yhpw hni-Zo-I-cn-¡m³ ]cn-Wm-
{]IrXn {]Xn-`m-k-§-sfbpw ssPh-tem- ¿m³ Ign-ªnà F¶v C¶v \ap-¡-dn- a-kn-²m-´-¯n\v km[y-a-söv hnth-I-
Is¯ AÛp-X-§-sfbpw \nco-£n¨v bmw. imkv{Xo-b-amb ]pXnb Is­-¯- a-Xn-I-sfms¡ C¶wKo-I-cn-¡p-¶p. Ing
\nÀh-ln-¡-s¸-Sp¶ kXy-k-Ô-amb A ep-Isf apgp-h³ ssZh-s¯bpw aX-s¯ ¡pw ]Sn-ªm-dp-apÅ aX-\n-tj-[n-IÄ¡v
t\z-jW - § - Ä D]-cn-bn-ep-Åh - \- mb kwhn- bpw XÃm-\pÅ hSn-bmbn D]-tbm-Kn-¡m- UmÀhn³`àn \nb-{´n-¡m-\m-ImsX
[m-bI- sâ AkvXn-Xz-¯n\v sXfn-hp-IÄ dpÅ imkv{X-km-lnXy ]cn-j¯ - p-Imcpw t]mIp-¶Xv imkv{X-Iu-XpIw sIm­-sÃ-
\ÂIp-sa-¶-XmWv A\p-`h ]mTw. hn\- bpàn- h m- Z n- t \- X m- ¡ fpw AÔ- X bpw ¶Xv Gsd-sbm¶pw hni-Zo-I-cn-¡-s¸-tS-
bhpw hnÚm-\-hp-ap-Å-bm-fp-IÄs¡m AÚ-Xbpw kaw tNcp-t¼mÄ _lnÀ ­-Xn-Ã. UmÀhnsâ ]pkvXIw hnhn[
¶pw imkv{X-]p-tcm-KXn ssZh-\n-tj-[- K-an-¡p¶ h¦-¯-§Ä am{X-amWv X§- C´y³ `mj-I-fn-te¡v hnhÀ¯\w
¯n\v ZmÀi-\nI ]iv]m-¯-e-sam-cp-¡p- fpsS teJ-\§ - f - nepw {]`m-jW - §- f- nepw sNbvXv kuP-\y-hn-e¡v hnX-cWw sNbv
¶-Xmbn A\p-`h - s - ¸-Sm-Xn-cn-¡p-¶Xv \tS DÅ-sX¶v ]e-t¸mgpw Xncn-¨-dn-bmsX XXv CS-ad - p-Insâ {]km-[I
- i
- m-eb
- m-bn-cp-
]d-ªI - m-cW
- §
- f - m-em-Wv. t]mIp-¶p. lÀ-tKm-hnµv Jpcm-\-bpsS ¶p-sh-¶Xv ad-¡m-Xn-cn-¡p-I.
imkv{X-¯nsâ ad-hn {]Xy-bi - mkv ]co-£-W-§sf apX P\n-XI F©n- sF³ssÌsâ Is­-¯-ep-Isf {]
{X {]Nm-cWw \S¯n _u²nI hymbm- \n-bd- nwKv cwK-s¯-A[ - p-\m-[p-\nI kt¦- tLm-jn-¡p¶ B[p-\nI `uXnIw \yq
a-§f - n-teÀs]-«p t]m¶-hÀ F¡m-e¯pw X-§sfhsc sXän-²-cn-¸n-¨-h-X-cn-¸n¨v t«m-Wn-b³ ^nknIvknsâ k¦Â]-§s - f-
imkv{Xw ssZh-\n-tj-[] - c- a
- m-sW¶v {]N- "[Àa-w' \nd-th-dp¶ _p²n-Po-hn-IÄ ae- sbm¶pw AwKo-I-cn-¡p-¶n-Ã. {]]©w
cn-¸n-¡p-hm³ ]cn-{i-an-¨n-cp-¶p. \yqt«m-Wn- bm-f¯ - n Xs¶ [mcm-fa - p-­v. Hcp b{´-am-sW¶ [mcW XIÀ¡-s¸-«-
b³ ^nknIvknsâ ae-sh-Å-¸m-¨n-en krjvSn-tem-Is¯ \nXy hnkvab
- §
- - X-dn-bmsX ]pcm-X-\-Im-es¯ hnSp-hm-b-
aXw XIÀ¶-Sn-ªp-sh¶v Al-¦m-ct- ¯m fn-sem-¶mb Pohsâ BhnÀ`m-hs- ¯bpw ¯-§f - m-hÀ¯n-¡p-Ib- m-Wn-t¸mÄ ]mhw

2007 amÀ-¨-v 47
_p²n-Po-hn-IÄ sNbvXp-sIm-­n-cn-¡p-¶- {]apJ Øm\-apÅ AssZzX thZm-´- tImfn³kns\bpw Htc kabw AWn-\n-
Xv. kq£va-{]-]-©-s¯bpw Øqe{]]- ¯n\v B[p-\nI `uXn-I-¯nsâ tasem c-¯n-sIm-­pÅ hni-Z-amb CâÀhyq
©-s¯bpw Ipdn-¨pÅ ]pXnb Adn-hp- ¸v hm§n-s¡m-Sp-¡p-hm-\pÅ ]cn-{i-a§ - Ä {]kn-²o-I-cn-¨n-«m-Wv. 2007 s^{_p-h-cn-
IÄ imkv{X-¯nsâ ]cn-an-Xn-Isf D]- Im{] \S-¯n. Tao of physics F-¶- At±- bn ]pd-¯n-d-§nb National Geo-
Po-hn-¨p-sIm-­pÅ hni-Z-amb NÀ¨-IÄ l-¯nsâ {KÙ-¯n tamtU¬ ^nkn graphic  tImfn³kp-ambn tPm¬ tlm
¡v hgn-ac- p-¶n-«p-Ig- n-ªp. imkv{X-temIw Ivkpw AssZzX ZÀi-\hpw \nÀZm-£n ÀK³ \S-¯p¶ kw`m-j-W-amWv {][m-
A\p-`h - n-¡p¶ {]Xn-kÔ - n-bn imkv{X- Wyw ZpÀhymJym-\§ - Ä¡v hnt[-ba - m-¡- \-s¸« tÌmdn-I-fn-sem-¶v.
tem-I-¯p-\n¶v Xs¶ "Ipäk½-X-§- s¸-«p. B[p-\nI hnÚm-\o-b-§-fpsS tUm¡n³kv-þ-tIm-fn³kv hnhmZw
fpsS ZÀi-\§ - Ä cq]w sImÅp-Ib - m-Wv. ASn-Øm-\¯ - n cq]w sImÅp¶ "\nco- {i²n-¡p-¶h - À¡v Ffp-¸¯ - n a\-Ên-em-
sIm«n-tLm-jn-¡-s¸« UmÀhn³ kn²m- £-I\v- ]cn-an-Xn-I-fp-­v'- F¶ Bi- ¡m-hp¶ Nne hkvXp-X-I-fp-­v. Øm]n-
´-¯nsâ apJ-Omb Xs¶ XoÀ¯pw bs¯ A«n-a-dn¨v "{]]©w amb-bmWv' ¡-s¸« sXfn-hp-I-fp-sS-b-Sn-Øm-\-¯nÂ
amdn. ssPh ]cn-Wmaw Bi-bX - e
- ¯- n F¶ kn²m-´¯ - n-\\- p-cq-]a
- m-¡p-Ib- mWv \nco-iz-ch- m-Zn-bm-hp-Ib- Ã - ;- {]XypX,- \nco-
t\cn-Sp¶ {]Xn-k-Ôn-Isf adn-I-S-¡p- Im{] sNbvX-Xv. ae-bm-f-¯n-te¡v ]n. iz-cX
- z-¯n\v A\p-Iq-ea - mb sXfn-hp-IÄ
hm³ Ìo^³ sP. tKmÄUv apX dn¨m tIi- h ³ \mbÀ ]IÀ¯n- s h- ¨ Xpw \nÀ[-cn-¡s - ¸-t«-¡m-sa¶ Øm]-\¯ - n-\p-
ÀUv tUm¡n³kv hsc-bpÅ \ntbm-UmÀ C¯cw hmNm-tSm-]-§Ä Xs¶-bm-Wv. ap-I-fn AS-bn-cn-¡p-I-bmWv tUm¡n³
hn-\n-Ìp-IÄ ]cn-{i-an¨p t\m¡n-sb-¦n Un.- k n._pIv k v {]kn- ² o- I - c n¨ "`u- kv sN¿p-¶Xv F¶-XmWv H¶m-as¯
epw A_-²§ - f- n \n¶pw ]pXnb A_- XnI¯n-\-¸pdw' F¶ ]pkvXIw ]cn- Imcyw. aX-hn-aÀi\w Hcp [Àa-ambn sIm
²-§-fn-te¡v Iq¸p-Ip-¯p-hm-\-ÃmsX tim-[n-¡p-I. C{µnb tKmN-ca - Ã
- m-¯X - mWv ­p-\S- ¡- p¶ {]Xn-`m-[\ - \vt]mepw ssZh-
Ah-bp-]-I-cn-¨n-«n-söv ImWm-\m-Ipw. thZm-´¯ - nsâ NÀ¨m-ta-Je F¶n-cns¡ \n-tj[w Dd-¸n¨v ]d-bm³ Ign-bp-¶n-sÃ-
X§-fpsS ZuÀ_-ey-§Ä ad-¨p-sh-¡m³ Im{]- b psS hmZ- § Ä AØm- \ - ¯ m- ¦n km[m-cW Iqen-sb-gp-¯p-Im-cpsS
th­n ]cn-Wm-ah - m-Zn-IÄ \S-¯n-s¡-m­ - n- sW¶v tUm. kpIp-amÀ Ago-t¡m-Sn-s\- ØnXn-sb-´m-bn-cn¡pw? 2006 P\p-hcn 9
cn-¡p¶ A`ym-k{- ]-IS - \
- §
- Ä \njv]£ t]m-epÅ thZm-´-]-Sp-¡Ä kqNn-¸n-¨n- sâ amXr-`qan BgvN¸ - X- n¸v tUm¡n³kp-
\nco-£-I-sc-sbms¡ Nncn-¸n-¡p-hm³ «p-­v.- (X-¯-z-a-kn). imkv{Xs¯ Kuc-h- ambn \S¶ Hc-`n-apJw hnhÀ¯\w sN
t]m¶-Xm-W.v _p²ym A\p-[m-h\w sN¿p-¶-hÀ¡v bvXv {]kn-²o-I-cn-¨n-cn-¡p-¶p. "{]Jym-
sF³ssÌ\v tijw imkv{X-Ú AÔ-hn-izm-k§ - sf B[p-\n-IÂI-cn-¡p- ]nX \nco-iz-c-hmZn' F¶v hyh-l-cn-¡-
³amÀ F¯n-s¸-«n-cn-¡p-¶Xv Bi-b-¡-p- hm-\pÅ \nKqV ]cn-{i-a-§sf hcn- s¸-Sp¶ At±lw {]kvXpX A`n-ap-J-
g-¸-§Ä \nd-ªm-Sp¶ Hcp temI-¯m- IÄ¡n-S-bn \n¶v hmbn-s¨-Sp-¡p-hm³ ¯n shfn-s¸-Sp-¯p-¶Xv Xm³ Hcp
sW¶ hkvXp-Xsb \ntj-[n-¡p-hm³ {]bm-k-ap-­m-InÃ.- {]]©w amb-bmWv BPvtRb-hm-Zn-bmWv F¶m-W.v
Ign-bn-Ã. ka-b-¯nsâ Bt]-jn-IX F¶ X¯-zw Øm]n-¡-s¸-Sp-¶-Xv hgn
ssZhw CÃ F¶v ]d-bp-¶-Xn\v ]I
F¶ Bi-bhpw AXn \n¶p-cp-¯n-cn- imkv{Xw t]mepw ip² Akw-_Ô - a - mbn
cw Dt­m Ctà F¶-dn-bnà F¶ Ag-
bp¶ Øe-Im-es - s\-c´ - c- y-¯n-sâ-Xmb amd-p-¶p-sh¶ kmam\y hkvXp-Xsb
sIm-g-¼³ \ne-]mSv {]Jym-]n-¡-s¸-«p-
{]]© k¦ev]hpw \½psS [mc-W- hsc Im{] hnkva-cn-¨p.
t¼mÄ imkv{X-tem-I¯v ssZh-\n-tj-[n-
Isf apgp-h³ Agn¨p ]Wn-bp¶ Xc ssZhm-kvXn-Xz-hp-ambn _Ô-s¸«v IÄ¡v hwi-\miw kw`-hn-¡p-¶p-sh¶v
¯n-em-bn-cp-¶p. kq£va-I-W-§-sf-¡p- hniz-hn-Jym-X-cmb c­v imkv{X-ÚÀ Xs¶-bmWv a\-Ên-em-Ip-¶X - v. tUm¡n³
dn¨ ]T-\-am-Is« AXy´w k¦oÀW- \nc-¯p¶ ]c-kv]c hncp-²-amb hmZ-ap- kns\ ]qÀW-ambp aeÀ¯n-b-Sn-¡m³
amb {]tl-f-n-I-I-sf-bmWv {]-Zm-\w- sN- J-§-fmWv hnj-b-kw-_-Ôn-bmb NÀ¨- ]e-t¸mgpw tImfn³kn\v Ign-bmsX
bv-X-Xv.- \-ap-¡v- ]-cn-N-b-an-Ãm-¯- H-cp- I-fpsS hÀ¯-am-\s¯ {it²-b-am-¡n- t]mIp-¶Xv {InkvXp-a-X-¯nsâ \mev-
sKbnw I­-tijw sKbnw- dq-fp-IÄ \mw ¯oÀ¡p-¶-Xv. The selfish Gene t]mep Nph-cp-IÄ¡-I¯v \n¶psIm­v kwkm-
\nÀ[- c n- s ¨- S p- ¡ p- ¶ - X n\v Xpey- a mWv Å \ntbm-UmÀhn-\nÌv {KÙ-§-fpsS cn- ¡ p- ¶ Xv ImcWam- W v - F- ¶ - X m- W v -
kq£vat- em-Is¯ kw_-Ôn¨v imkv{X- IÀ¯mhpw {]Jym-]nX \nco-iz-ch - m-Zn-bp- c­m- a s¯ hkv X p- X . ssZh- h n- i zm-
ÚÀ \nb-a-§Ä kzcq-]n-s¨-Sp-¡p-¶-Xv. amb dn¨mÀUv tUm¡n³kpw lypa³Pn ks¯ JÞn-¡p-¶-Xn\v ]Icw
bm{´n-IX ]qÀW-ambp-w \jvS-am-Ip¶ t\mw t{]mP-Ivän\v t\XrXzw \ÂInb {InkvXym-\n-änsb JÞn-¡p-¶Xv Hcp-
Hcp temI-{I-as - ¯-bpÄs¡m-Åm³ sF³ Soap-If
- n-sem-¶nsâ \mb-I³ {^m³knkv Xcw c£-s¸-SÂ X{´-am-sW¶v
ss̳ t]mepw hnk-½-Xn-¨p. Einstain tImfn³kpw X½n-epÅ hnhmZw temI- tImfn³kv Xs¶ kqNn-¸n-¡p-¶p-­v.
was the last classical physist F¶v ]d- {i-²-bm-IÀjn¨p Ign-ªp. ASn-bp-d¨ tUm¡n³knsâ {InkvXp-a-X-hn-aÀi-\-
b-s¸-Sm-dp-ÅXv ]pXnb Is­-¯-ep-I- Cuiz-c- hn-izm-knbpw {InkvXym-\n-bp- §Ä t]mepw ]qÀW-ambn hkvXp-\n-jvT-
tfmSv ]qÀW-ambpw- ka-c-k-s¸-Sm-\pÅ amWv tImfn³kv. tUm¡n³knsâ The a-Ã. XoÀ¯pw _men-ihpw AÂ]-Úm-
At±-l¯ - nsâ {]bm-ks¯ ap³\nÀ¯n- God Delnsion Dw- tImfn³knsâ The \-¯n-e[ - n-jT
v n-Xh
- p-amb ]cm-aÀi-§f - mWv
bm-W.v `uXn-Ih - mZ ZmÀi-\n-IÀ¡v i_vZw language of God Dw hncp² tNcn-I-fpsS skan-änIv ZÀi-\-§Ä¡v t\sc
\jvS-amb {]kvXpX ]Ým-¯-e-¯n-te- am\n-s^tÌmIfmbn hÀ¯n-¡p-¶p-sh¶v tUm¡n³kv ]e-t¸mgpw D¶-bn-¡p-¶X - v.
¡mWv {^ntPm^-v Im{]-sb-t¸m-ep-Åh - À ]d-bmw. 2007 P\p-hcn 15-þsâ ssSw amK- "Cuiz-c³:- imkv{X-ÚÀ t]mc-Sn-¡p-
IS-¶p-h-¶-Xv. `mc-Xob ZÀi-\-§-fn kn³ ]pd-¯p-h¶ - Xv tUm¡n³kn-s\bpw t¼mÄ'- F¶ t]cn amXr-`qan BgvN-
2007 amÀ-¨-v 48
¸-Xn-¸n (2007 s^{_p-hcn 4) Fgp-Xnb \n¶v DÄs¡m-Åp-¶b - m-fm-Wv. ]cn-Wmaw ¸n-¨p. {]m]-©nI Øncm-¦-§-fp-ambn
teJ-\-¯n tUm. _m_p-tPm-k^v BIkvanI-am-bn-cp-¶nÃ,- adn¨v {]]-©m- _Ô-s¸«v ssSw amK-knsâ {]Xn-\n[n
tUm¡n³knsâ "ZÀi\w' A\m-h-cWw Xo-X-amb Bkq-{X-W-¯nsâ ^e-am-bn- D¶-bn-¡p¶ tNmZy-§fpw Ahbv¡v
sN¿p-¶Xv ImWp-I. "skan-änIv aX-§Ä cp-¶p-sh-¶mWv At±-l-¯nsâ hmZw. \ÂI-s¸-Sp¶ adp-]-Sn-Ifpw hmbn-¡p-¶-
Cuiz-cm-cm-[\
- sb A\p-jvTm-\] - c
- a
- m-¡p- {]kvXpX hmZ-¯nse icn-sX-äp-IÄ hÀ¡v CsX-fp-¸-¯n a\-Ên-em-Ipw.
Ibpw Øm]-\h - ÂIcn-¡p-Ibpw sNbvX- \nÀ[-cn-¡s - ¸-tS-­h - b - m-Wv. F´p-Xs - ¶- tIhe bmZr-Ñ-n-I-X-bpsS krjvSn-bm-bn-
Xnsâ ^e-ambn s]m´n-h¶ - n-«pÅ \m\m- bm-bn-cp-¶mepw UmÀhnsâ ssZh-\n-tj- cp¶p {]]-©-sa-¦n A\p-tbm-Py-amb
Xcw {]iv\-§-fn-te¡v tUm¡n³kv [-]c- a
- mb ]cn-t{]-£y-s¯ AwKo-Ic - n-¡p- hyh-Øm-]n-XXzw Xpfp¼n\n¡m³
hnc Nq­p-¶p. ]oU-\-§-fp-sSbpw hm³ tImfn³kv Xb-m-dm-Ip-¶n-Ã. a\p- ]mI-¯n Øncm-¦-§Ä IrXy-ambn
cà-s¨m-cn-¨n-en-sâ-bpw- I-Ytb Cu aX- jy³ DbÀ¯n-¸n-Sn-¡p¶ aqey-hn-Nm-c§ - - h¶-sX-§s\ F¶-Xm-bn-cp¶p tNmZyw.
§-fp-ambn _Ô-s¸-Sp¯n¸d-bm-\p-Åq''- sfbpw XymK-io-es - ¯bpw hni-Zo-Ic - n-¡p- hyh-Øm-]n-XX - z-an-Ãm-¯, Øncm-¦§ - Ä
(t]Pv 9).- hm³ ]cn-Wm-a-kn-²m-¯nsâ ]ucm-Wn- IrXy-ambn h¶n-«n-Ãm¯ \nc-h[n {]]-
Itam B[p\-n-Itam Bb cq]-§Ä¡v ©-§Ä \½psS {]]-©-¯n\p ]pd¯v
"AXv ` pX- t cm- K - i m´n'bS- ¡ - a pÅ
km[y-a-söv tImfn³kv Nq­n-¡m-Wn- D­mImw F¶pw A§s\ h¶m bmZr-
B[p-\nI {InkvXp-a-X-¯nsâ khn-ti-
¡p-¶p. km[m-c-W-bmbn \ntbm-UmÀhn- Ñ-nI
- X
- I
- f
- psS {]f-b¯ - n\p \Sp-hn cq]w
j-X-Isf apgp-h³ kzmwio-I-cn-¡p¶
\n-Ìp-IÄ Cu tNmZy-¯n\v adp-]Sn ]d- sIm­ hyh-Øm-]n-X-Xz-amWv \½psS
{^m³knkv tImfn³kns\ ssZh-hn-izm-
{]]-©-¯n-tâXv F¶v hcp-sa-¶p-amWv
kn-If- psS sam¯w {_mâ v Aw-_m-kn-U- bm-dp-ÅXv "P\n-XI kzmÀY-Xsb' hni-
tUm¡n³knsâ adp-]-Sn. A¯-c-samcp
dmbn \nÝ-bn-¡p-¶-Xn XoÀ¨-bmbpw Zo-I-cn-¨n-«m-Wv. kz´w Poh³ ]W-b-s¸-
tNmZy-¯n-\¸ - p-d¯v Xmf-\n-_Ô - a - Ã
- m¯
Akm-wK - X
- y-§f- p-­.v ss__nÄ-þi- mkv{X Sp¯n IpSpw-_mw-K-§sf c£-s¸-Sp-¯m-
Nne ]pdwtemI-§-sf-¡-p-dn-¨pÅ Dul-
kwL-«\w F¶ Iodm-ap«n Hgn-hm-¡m³ s\m-cp-§p¶ Hcm-fpsS Imcy-sa-Sp-¡p-I.
§Ä ssZhs¯ \ntj-[n-¡m-\pÅ hy{K-
thZ-]p-kvX-I-¯nsâ {]Xy-£c hmb\ ChnsS AbmÄ¡v A¯-c-samcp IrXy-
X-bn Hcp-¡p-«p¶ _p²n-Po-hn-bpsS Zb-
Dt]-£n-¡s - W-¶mWv tImfn³kv ]d-bp- ¯n-s\m-cp-§m-\pÅ {]tNm-Z\ - s- a-´mWv?
\o-b-h-Ø-bmWv \s½ aYn-t¡-­-Xv.
¶- X v . F´m- b n- c p- ¶ mepw C¸- d - ª - ]cn-Wma irwJ-eb - n FhnsS \n¶mWv
sXms¡ ]ptcm-ln-X-a-X-§-fpsS hàm- a\p-jy-\n-te¡v A¯cw KpW-§Ä A]m-c-amb hnim-e-X-bpÅ Zriy-
kw{I-an-¨Xv? struggle for existence, sur- {]]-©-¯nsâ sNdn-sbmcp `mKw am{X-
¡Ä¡v am{Xw _m[-Ia - mb kwKXn-If - m-
vival of the fittest XpS-§nb Bi-b§ - Ä amWv `qan. `qan-bnse PohPm-e§- s - f- IqSn
Ip-¶p. {]kvXm-hy-amb Imcyw- ]ecpw
]cn-K-Wn-¡p-t¼mÄ ]cn-K-W-\o-b-amb
Gsä-Sp-¯m-tLm-jn¨ Pnt\mw hmb\ {]kvXpX DZm-lc - W - ¯ - n km[q-Ic - n-¡-
Hcp taÂhn-emkw t]mepw a\p-jy\v Cu
ssZhs¯ \ntj-[n-¡p-¶p-sh¶v {]kv s¸-Sp-¶-sX-§-s\-bmWv? Cu tNmZy-
{]]-©-¯n-en-Ã. hyh-Øm-]nX {]]-©-
XpX Kth-jW - ¯- n\v t\XrXzw \ÂInb §Ä¡pÅ Hä-aq-en-bmbn ]cn-Wm-a-hm-Zn-
¯nsâ {kjvSmhpw khn-[m-bI - \pw ]cn-
tImfn³kn-\v- tXm-¶n-bn-Ã- F-¶-Xm-Wv.- IÄ P\n-XI - k- zmÀY-Xsb sIm­m-Sp-¶p.
]m-e-I-\p-amb AÃm-lp-hnsâ AkvXn
Pnt\mw LS-\sb ImWp-¶Xv ssZh- IpSpw-_mw-K§ - f - psS Po³ LS-\¡v Xsâ
Xzw \ntj-[n-¡p-hm³ Hcp-s¼-Sp¶ a\p-
\nÀtZ-i-§-fpsS kam-I-e-\-am-bn-«m-Wv. Po³ LS-\t- bmSv kmZr-iy-ap-s­¶v Adn-
jy-¸p-gp-¡Ä aXhpw imkv{X-hp-a-dn-
sshZy-im-kv{X-¯nsâ ]ptcm-KXn tcmK- bm-hp¶ a\p-jy³ H«-\h - [
- n-bm-fp-If - psS
bm¯ AÂ]-Úm-\n-I-fm-sW-¶mWv
§- f n- Ã m¯ AhØ kwPm- X - a m- ¡ n- Poh³ kwc-£n¨v Xsâ am{Xw Poh³
ChnsS hyà-am-hp-¶-Xv. {]m]-©nI
bmtem F¶ tNmZy-¯n\v tImfn³kv shSn-ªm IqSp-X Po\p-I kwc-£n-
{]Xn-`m-k-§-sf-¡-p-dn-¨pÅ ]T\w Id-I-
\ÂIp¶ ad-p-]Sn Gsd Nnt´m-±o-]-I-am- ¡-s¸-Sp-sa¶v a\-Ên-em-¡p-¶X - n-\m-emWv
fª ssZh-`à - n¡v \nan-¯a- m-IW
- s - a¶
Wv. tlmÀK-\p-ambn \S-¯nb kw`m-j- XymK-k¶ - ² - \- m-hp-¶Xv F¶mWv hni-Zo- hnip² JpÀB\nsâ A[ym-]\w ChÀ
W-¯n \ap-¡n-§s\ hmbn-¡mw. I-c-Ww. ]cn-lm-ky-sa¶v Hä-t\m-«-¯n ¡v shfn-¨-am-sb-¦nÂ:-
In spite of the fact that we have Xs¶ a\-Ên-em-Ip¶ Cu {]Xn-tcm[w
t]mepw IpSpw-_-_-Ôtam tKm{X-_-Ô- ""XoÀ¨-bmbpw BIm-i-§-fp-sSbpw
achieved all these wonderful medical `qan-bp-sSbpw krjvSn-¸nepw cm]-Ie - p-IÄ
advances and made it possible to live tam (-kmt¦XnI-ambn ]d-ªm P\n-I-
amdn-amdn hcp¶Xnepw kÂ_p-²n-bp-Å-
longer and eradicate diseases, we will X-_-Ôw) CÃm-¯-hÀ¡v th­n Poh³
hÀ¡v ]e ZrjvSm-´-§-fp-ap-­v. \n¶p-
probably stil figure out ways to argue tlman-¡p¶ alm-c-Y³amÀ¡v _m[-I-
sIm­pw Ccp- ¶ p- s Im­pw InS- ¶ p-
with each othere and some times to kill am- I p- ¶ n- à . tImfn³kv DbÀ¯p¶
sIm­pw AÃm-lpsh HmÀ¡-p-Ibpw
each other, out of our self-righteousner tNmZy- a p- \ - I Ä¡v ap¶n ]X- d p¶
BIm-i§ - f
- p-sSbpw `qan-bp-sSbpw krjvSn-
and our determination that we have to tUm¡n³kv {]iv\-¯nÂ\n¶v hnNn-{X-
¸n-s\-¸än Btem-Nn-¨p-sIm-­n-cn-¡p-
be on top. So the death rate will con- amb \ymb hmZ-§-f-h-X-cn-¸n¨v c£-s¸-
Ibpw sN¿p-¶h - c
- s{X AhÀ. (A-hÀ ]d-
tinue tobe one per person, whatever the Sp-hm-\mWv {ian-¡p-¶-Xv. (Time, Jan 15,
bpw) R§-fpsS c£n-Xm-th, \o \ncÀY-
means. (National Geographic Magazine, 2007 , P. 40).
I
- a
- mbn krjvSn-¨X - Ã CXv. \o F{Xtbm
Feb 2007). tUm¡n³kv ssZh-\n-tj-[n-bm-Ip- ]cn- i p- ² ³! AXn- \ m \c- I - i n- £ -
{^m³-knkv tImfn³kv ]cn-Wm-ak - n- ¶Xv sXfn-hp-IÄ¡v ]Icw Dul-§sf bnÂ\n¶v R§sf \o Im¯p-c-£n-
²m-´s¯ Xtâ-Xmb Hcp {]X-e-¯n Iq«p-]n-Sn-¨n-«m-sW¶v \mw t\cs¯ kqNn- ¡tW'-' (3:190,191).-
2007 amÀ-¨-v 49
\ncm-i-b-Iän-
A-_q-A-ao³-
{]Xo£ sh¨p]nSn-¸n-¡pI
""AÃmlphnsâ ZrjvSm´§fnepw Ahs\ I­-pap«p¶Xnepw Ahn
izkn¨hcmtcm AhÀ Fsâ ImcpWys¯¸-än \ncmis¸«ncn¡pIbm
Wv. A¡q«À¡s{X thZ\tbdnb in£bpÅXv'' -( JpÀ-B³- 29:23).-

B{K-l§ - fpw {]Xo-£I - f


- p-amWv a\p- krjvSn ]qP-IÄ \S¯n B{K-lk - ^ - eo- ]mc-{XnI temI-t¯-¡pÅ k¼m-Zy-am-
jys\ apt¶m«v \bn-¡p-¶-Xv. ]T-\w, I-cW
- ¯
- n-\mbn _lp-ssZ-hm-cm-[\- b
- psS ¡n-am-äm³ hnizm-kn-IÄ¡v Ign-bpw.
tPmen, a¡Ä... XpS§n ]e-Xn-s\-¡-p-dn- tI{µ-§-fn-te¡v t\À¨bpw XoÀYm-S-\- Xsâ B{K-l§ - Ä¡pw A[zm-\§ - Ä¡p-
¨p-apÅ \msf-bpsS \Ã {]Xo-£I - ÄB §fpw \S-¯p-¶p. bYmÀY-ssZhs¯ ap-]cn ssZh-¯nsâ Xocp-am-\-amWv \S-
amÀK- ¯ n A[- z m- \ n- ¡ m³ t{]cW hnkvac
- n-¨p-sIm-­pÅ A¯cw bm{X-IÄ ¸n-em-hpI F¶v a\-Ên-em-Ip¶ hnizmkn
\ÂIp-¶p-­v. F¶m B {]Xo£ BXy-´n-I-ambn \jvShpw \ncm-ibpw \·-bv¡mbn A[-zm-\n-¡p-Ibpw ssZh-
\jvSs- ¸-Sp¶p F¶p tXm¶p-t¼m-tg¡pw am{Xsa k½m-\n-¡p-I-bp-Åq. t¯mSv {]mÀYn-¡p-Ibpw sN¿p-¶t- Xm-sSm
]ecpw \ncm-i-cmbn XfÀ¶p t]mIp-¶p. ssZh-¯nsâ Imcp-Wyhpw iàn ¸w Xm³ hnNm-cn-¨-Xvt]mse Imcy-§Ä
Xsâ acWkabw F®n- ¡ - g n- b p¶ amlm-ßy-§fpw Xncn-¨-dnª bmYmÀY \S-¡m-¯-Xnsâ t]cn \ncm-i-\m-hp-I-
Pbn ]pÅn-bpsS apJ¯pw amc-I-amb hnizm-kn-IÄ Hcn-¡-epw- \n-cmicmbn-¡q- bn-Ã.
tcmK-amWv X\n¡v _m[n-¨n-cn-¡p-¶- Sm. {]XypX,- Ahsâ Imcp-Wy-¯nepw ""`-qanbntem \n§fpsS tZl§fnÂ
sX¶v tI«v XfÀ¶p-t]mb tcmKn-bpsS klm-b¯ - nepw {]Xo£bpÅ-hc - m-IW
- w. Xs¶tbm bmsXmcp B]¯pw _m[n¡p
apJ¯pw B \ncm-i-bpsS Idp¯ ]mSp- JpÀ-B³ hnh-cn¨ {]hm-NI - ·- mÀ AXn\v Ibp­-mbn«nÃ; AXns\ \mw D­-m¡p
IÄ ImWm-dp-­v. ]co-£-bnse tXm D¯a amXr-I-I-fm-Wv. tcmKwsIm­v ¶Xn\v ap¼v Xs¶ Hcp tcJbn DÄs]
hnbpw _nkn-\-Ênse ]cm-P-bhpw {]nb- IjvSs - ¸« A¿q_v \_n(-u)- bpw (21:83) «pIgnªXmbn«ÃmsX. XoÀ¨bmbpw
s¸-«-h-cpsS thÀ]m-Sp-sams¡ A¯cw k´(-u -)bpw (12:86,87) a¡-fn-ÃmsX AXv AÃmlpsh kw_Ônt¨St¯mfw
\ncm-iI- Ä k½m-\n-¨h - sc \ap-¡n-Sb - n ZoÀL-Imew Zm¼-Xy-Po-hnXw \bn¨ Ffp¸apÅXmIp¶p. (C§s\ \mw sN
ImWm³ Ign-bpw. a\p-jysâ Hcp Zpxkz- C_vdm-low- \_n(-u-)bpw (37:100) kI- bv X Xv ) \n§Ä¡p \jv S s¸«Xnsâ
`m-ham-bn-«mWv hnip-²J - pÀ-B³ AXns\ cn¿m \_n(u)bpw (3:38) \ncm-ic - m-ImsX t]cn \n§Ä Z-pxJn¡mXncn¡phm\pw
ImWp-¶X - .v Imcp-Wy-hm\pw kÀh-ià - \ - p-amb AÃm- \n§Ä¡v Ah³ \ÂInbXnsâ t]cnÂ
""\³abv¡v th­-n {]mÀY-n¡p¶Xn lp-hn {]Xo-£-bÀ¸n¨v Ah-t\mSv \n§Ä BËmZn¡mXncn¡phm\pw
a\pjy\v aSp¸v tXm¶p¶nÃ. Xn³a A {]mÀYn-¨ Ncn-{X-amWv JpÀ-B³ hyà- th­-nbmWv. AÃmlp bmsXmcp Al
hs\ _m[n¨mtem Ah³ a\w aSp¯ am-¡p-¶X - v. ¦mcnsbbpw Zpc`n-am\nsbbpw CjvSs¸
h\pw \ncmi\pambn¯ocp¶p''-(41:49).- Cu `uXnI temI-¯nsâ \nÊm-c- SpIbnÃ''- (57:22,23).-
B{K-ln-¨t- ]mse Imcy-§Ä \S-¡m Xbpw ]mc-{XnI temI-¯nsâ A\-iz-c- ssZh-¯nepw ]mc-{XnI Pohn-X-¯n-
sX hcp-t¼mÄ \ncm-i-b-I-äm-\mbn aZy Xbpw a\-Ên-em-¡p-Ibpw Cu temIw ]c- ep-sams¡ hnizm-k-an-Ãm-¯-hÀ¡mWv
hpw ab-¡p-a-cp¶pw D]-tbm-Kn-¡p-¶-Xn tem-I-t¯-¡pÅ Irjn-bn-S-am-sW¶ \ncm-i-bp-­m-hp-I. AYhm \ncm-i-bnÂ
epw Bß-l-Xy-bn-ep-sams¡bmWv ]e {]mh-N-Im-[ym-]\w DÄs¡m-Åp-Ibpw \n-¶mWv Ah-cpsS \ntj[w F¶ JpÀ
cpw A`bw Is­-¯p-¶-Xv. aäp-Nn-eÀ sN¿p- t ¼mÄ Cu temI¯v AÂ]- B\nI- ]cm-aÀiw Nn´-\o-b-am-Wv.
ssZhtIm]- ¯ n\p \nan- ¯ - a m- I p¶ sams¡ IjvS-s¸-tS­n h¶mepw AXv

2007 amÀ-¨-v 50