PREFAŢĂ

LA

EDIŢIA

A

11-A

Epuizarea într-un timp extrem de scurt a primei ediţii a cărţii de faţă şi interesul mereu crescînd manifestat de oamenii muncii pentru limba spaniolă şi pentru metoda de predare Jără profesor" ne-au determinat să scoatem o a doua ediţie a acestui manual. Ediţia pe care o prezentăm acum apare cu o serie de îmbunătăţiri şi completări făcute la sugestiile multora dintre cei care au învăţat după acest manual şi cărora ţinem să le aducem cele mai vii mul­ ţumiri. In dorinţa de a oferi o ediţie r e v ă z u t ă şi a d ă u g i t ă , am med dez­ voltat unele probleme de gramatică, am încercat să completăm cunoş­ tinţele despre America Latină dînd noi date de istorie şi literatură, am introdus texte suplimentare şi am adăugat la sfîrşitul celor patru cicluri o culegere de lecturi în proză din cei mai reprezentativi scrii­ tori moderni spanioli şi latinoamericani. Cîteva ilustraţii noi aduc imagini din Cuba revoluţionară şi din alte ţări ale Americii Latine, menite să lărgească orizontul geografic al consultanţilor. Curînd după apariţia acestei noi ediţii, Editura Ştii?iţificâ va pune la îndemîna celor care vor să-şi perfecţioneze cunoştinţele ob­ ţinute cu ajutorul manualului, o culegere de texte instructive şi amu­ zante — de la simple anecdote la pagini de satiră clasică spaniolă — intitulată "Humor en español".

5

INTRODUCERE
Limba spaniolă aparţine — împreună cu franceza, italiana, portugheza, romîna, catalana, provensala, retoromana, sarda şi dalmata 1 —• marii familii a limbilor romanice, limbi care s-au format, după fărîmiţarea Imperiului roman, din trunchiul latinei. Limba latină vorbită în antichitate pe teritoriul Peninsulei Iberice era — ca şi aceea din Dacia romană — o vorbire populară: sermo culgaris. Din această latină „vulgară" s-au dezvoltat, cu timpul, mai multe dialecte. La cîteva secole după invazia arabă în Spania (711 e.n.), unul dintre aceste dialecte, şi anume acela vorbit în Castilia veche, a căpătat o deosebită importanţă, datorită rolului preponderent al Castiliei în lupta pentru recîştigarea teritoriilor ocupate de arabi. După terminarea recuceririi peninsulei (1492) şi întemeierea — în urma descoperirilor lui Columb — a imperiului colonial spa­ niol, castiliana devine limba oficială a Spaniei căpătînd denumirea de limbă spaniolă. Răspindindu-se pe o mare parte a globului, aceasta a ajuns să fie vorbită astăzi de populaţiile băştinaşe din 21 de ţări. In ciuda faptului că are o mare răspîndire, limba spaniolă s-a păstrat foarte unitară: aceeaşi limbă se vorbeşte azi — cu neîn­ semnate deosebiri în pronunţare — atît în Spania, cît şi în Ame­ rica Latină (cu excepţia Braziliei, unde se vorbeşte portugheza) şi în Filipine. Datorită marii sale răspîndiri, precum şi faptului că în pre­ zent ea este una dintre limbile folosite în relaţiile internaţionale, studierea limbii spaniole s-a impus în ultimul timp pe scară tot mai
1

Limbă dispărută astăzi.

7

largă. în şcolile medii şi facultăţile din U.R.S.S. şi din numeroase alte ţări, ea a intrat de mult în rîndul obiectelor de studiu. La noi, limba spaniolă este, încă, foarte puţin cunoscută, deşi' ea nu prezintă multe dificultăţi pentru cei ce ştiu limba romînă. Metoda de predare aplicată în manualul de faţă se bazează tocmai pe înrudirile dintre spaniolă şi romînă, urmărind prin aceasta să faciliteze unor cercuri cît mai largi de cititori învăţarea limbii spaniole fără profesor. Lecţiile din acest manual, în număr de 40, sînt alcătuite după un plan care permite asimilarea progresivă a cunoştinţelor, recurgînd, ori de cîte ori este posibil, la asemănările dintre limba noastră şi cea castiliană. Astfel, primele 10 lecţii cuprind un vocabular uşor de memorat^ format din cuvinte care se pronunţă aja cum se scriu — deci care nu prezintă nici o dificultate fonetică din punctul de vedere al limbii noastre — , permiţînd astfel celor care studiază materialul să-şi concentreze atenţia asupra problemelor de gramatică şi să se familiarizeze cu structura limbii spaniole. După aceste lecţii — de aclimatizare — urmează alte două cicluri, fiecare de cîte 10 lecţii, cuprinzînd probleme de fonetică şi ortografie, gramatică şi vocabular. Majorii atea textelor tratează aspecte ale vieţii cotidiene si, deoarece aceste teme pot constitui oricînd obiectul unei conversaţii, multe sînt prezentate sub formă de dialog. Ultimele zece lecţii, precum şi capitolul de lecturi în proză, îmbogăţesc cunoştinţele cititorului cu numeroase noţiuni privind geografia, istoria, literatura şi arta ţărilor în care se vorbeşte limba spaniolă. Ca supliment, manualul cuprinde un tabel fonetic al limbii spaniole, un vocabular spaniol-romîn, cheia exereiţiilor, un indice gramatical şi un indice al numelor proprii întilnite în texte. Manualul de faţă se adresează unor cercuri largi de cititori, şi anume tuturor acelora care doresc să înveţe singuri limba spa­ niolă, în orele libere. In acest scop, s-a adoptat o formă de expu­ nere care, menţinîndu-se pe o linie ştiinţifică, încearcă să fie totodată cît mai simplă şi accesibilă. Dăm mai jos cîteva îndrumări practice pentru a uşura munca celor care vor studia limba spaniolă după acest manual. 8

Primele lecţii pot fi asimilate fiecare în cile o zi; lecţiile ur­ mătoare, cuprinzînd un material mai bogat, vor trebui studiate fiecare, în cursul mai multor zile succesive. Este bine ca lecţiile recapitulative şi de sistematizare să fie lucrate ca oricare lecţie, într-o zi aparte, şi să includă recitirea lecţiilor anterioare. în linii mari, programul unei lecţii va trebui să cuprindă: 1. Citirea pe îndelete şi cu voce tare a textului spaniol. 2. Citirea explicaţiilor lexicale şi gramaticale, pentru înţele­ gerea deplină a textului. 3. Alcătuirea unui vocabular romîn-spaniol şi memorarea cuvin­ telor şi expresiilor noi. 4. Traducerea textelor în scris. 5. Efectuarea exerciţiilor, cu ajutorul vocabularului, al notelor' explicative şi al regulilor de gramatică din lecţiile precedente. Cheia exerciţiilor se va consulta numai după efectuarea acestora. Cu ajutorul ei se va face un control care, înlocuind prezenţa profe­ sorului de limba spaniolă, va corecta orice greşeală. Fiecare exerciţiu este necesar. Nu trebuie omis nici unul, oricît de uşor sau de greu ar părea. Simpla lectură a acestui manual nu va fi suficientă, dacă nu se i r depune toate eforturile necesare pentru însuşirea temeinică a cunoştinţelor predate. Cei care îşi vor însuşi materialul cuprins în acest manual vor putea înţelege cu uşurinţă orice text spaniol, folosindu-se, fireşte, de un bun dicţionar, în cazul unui text mai greu de literatură beletristică sau de literatură ştiinţifică de strictă specialitate. La astfel de lecturi trebuie să se treacă însă numai după asimi­ larea întregului material predat în manual. învăţarea oricărei limbi străine depinde, in ultimă instanţă, de perseverenţa şi metoda de lucru a celui care o studiază. Apro­ fundarea cunoştinţelor, printr-un studiu bine organizat şi sus­ ţinut, vă va duce la cunoaşterea temeinică a limbii spaniole. AUTORUL

9

LECŢIA

1

Aşa cum am arătat în introducere, primele lecţii cuprind cuvinte spaniole care se pronunţă aşa cum se scriu. Puteţi citi, aşadar, fără nici o dificultate, cuvintele de mai jos, pronunţînd clar toate literele:
casa mesa casă masă familie dormitorio piso amigo dormitor etaj a m i c , prieten

familia

Observăm că aceste cuvinte se împart în două grupe:
cu t e r m i n a ţ i a a cu t e r m i n a ţ i a o

Prima grupă cuprinde substantive de genul feminin, a doua grupă substantive de genul masculin. In limba spaniolă nu există substantive de genul neutru. Să reţinem deci, pentru început, că în general terminaţia a este specifică substantivelor feminine, iar o, celor masculine. Substantivele, aşa cum se află în lista de mai sus (sau în orice dicţionar), sînt nearticulate. Pentru a le articula ne servim — de altfel ca şi în limba romînă — de un articol hotărît sau nehotărît care însoţeşte substantivul. 11

în limba romînă, articolul hotărît se alipeşte la sfîrşitul sub­ stantivului. De exemplu:
„ etaj (nearticulat) casă (nearticulat) etajul (articulat) casa (articulat)

In limba spaniolă însă, articolul hotărît se pune înaintea sub­ stantivului şi este separat de acesta din urmă:
piso (nearticulat) casa (nearticulat) el piso (articulat) la casa (articulat)

Articolul

hotărît este:
el pentru masculin la pentru feminin

Articolul nehotărît se aşază, ca şi în romîneşte, înaintea substan­ tivului. De exemplu:
Articolul un lacăt un candado o scară una escalera nehotărît e s t e : un pentru masculin una pentru feminin

Din cele de mai sus putem deduce următoarea regulă: Articolul spaniol — hotărît sau nehotărît — se aşază totdeauna înaintea substantivului pe care-l însoţeşte. Să analizăm acum numele obiectelor din desenul de mai jos:

12

O b s e r v ă m că trei d i n t r e aceste s u b s t a n t i v e se t e r m i n ă în vocala e sau în consoană. Aceste t e r m i n a ţ i i nu sînt specifice u n u i singur gen, deoarece în l i m b a spaniolă s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e în e sau într-o consoană p o t fi sau feminine sau m a s c u l i n e . O regulă p r e c i s ă , care să stabilească genul lor, n u e x i s t ă , de aceea v o m p u n e t o t d e a u n a în d r e p t u l acestor s u b s t a n t i v e litera m - (masculin) sau f. (feminin). Vom scrie d e c i :
picaporte m. padre m. madre f. cristal m. umbral m. articulat: articulat: articulat: articulat: articulat: articulat: el el la el el picaporte padre madre cristal umbral clanţa tatăl mama geamul pragul floarea

fior f.

la fior

In ceea ce p r i v e ş t e genul s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e în e, limba spaniolă este într-o s i t u a ţ i e identică cu aceea a r o m î n e i , î n t r u c î t şi în limba n o a s t r ă t e r m i n a ţ i a e apare a t î t la s u b s t a n t i v e l e m a s ­ culine cît şi la cele feminine. De e x e m p l u : frate, părinte, munte — vulpe, vale, pădure. Observaţie: Genul substantivelor spaniole nu corespunde totdeauna cu genul sub­ stantivelor respective din limba romînă. Adesea unele substantive mascu­ line în limba spaniolă sînt feminine în romînă şi, invers, unele substan­ tive masculine în romînă pot fi feminine în spaniolă. Trebuie să fim deci foarte atenţi la aceste deosebiri de gen. Iată cîteva exemple: el picaporte el pan la serpiente clanţa pîinea şarpele

EXERCIŢII 1 . Să se traducă în limba spaniolă următoarele substantive:

scară, scara, etaj, etajul, geam, geamul, amic, amicul, familie, familia, fereastra, mamă, pragul, floare, floarea, o clanţă, pîine, şarpe, lacătul, o piatră, o mamă, tată, tatăl, un tată. 2 . Să se scrie cu articol holărît următoarele substantive:

carne / . ; diente m.; mente /.; animal m.\ m.; sangre /.

sal /.; examen m.\ metal

13

LECŢIA

2

Dacă citim următoarele combinaţii de cuvinte:
vino blanco camisa blanca vin a l b cămaşă albă

observăm că ele sînt formate din cîte un substantiv şi un adjectiv. Adjectivul se acordă în gen cu substantivul: adică un substantiv masculin cere totdeauna un adjectiv masculin, iar un substantiv feminin, un adjectiv feminin. In limba spaniolă adjectivele se termină de obicei în vocale, mai rar în consoane. Ne vom ocupa deocamdată de cele terminate în vocale (e, o ) . 1. Adjectivele terminate în e au aceeaşi formă atît pentru masculin, cît şi pentru feminin (ca şi adjecti­ vele romîneşti terminate în e). De exemplu:
Masculin: campo F e m i n i n : puerta verde verde c î m p verde usă verde

2. Adjectivele terminate în o sînt totdeauna masculine. La feminin ele schimbă terminaţia în a. Iată cîteva exemple:
negro nuevo numeroso bonito negra nueva numerosa bonita negru nou numeros frumos, c neagră noua numeroasă frumoasă, d r ă g u ţ ă

un amigo alegra una vida alegre

u n prieten vesel o v i a ţ ă veselă

14

Note: 1, Aceste t e r m i n a ţ i i , o p e n t r u masculin şi a pentru feminin, sînt carac­ teristice genurilor respective a t î t în cazul substantivelor, cît si în acela al p r o n u m e l o r şi al adjectivelor nehotărîte. De exemplu: «migo prieten prietenă romîn romîncă rumano muncitor muncitoare obrero campesina campesino ţăran ţărancă toda todo t o t , întreg t o a t ă , întreagă puţin puţină poco poca altă alt otro otra 2. Todo u r m a t de u n s u b s t a n t i v nearticulat se traduce cu orice: todo amigo orice prieten toda madre orice m a m ă Todo u r m a t de u n s u b s t a n t i v a r t i c u l a t se traduce prin tot, todo el pueblo toda la familia tot toată poporul, familia, întreg poporul întreaga familie

3 . S u b s t a n t i v e l e î n s o ţ i t e de adjectivul nehotărît otro nu primesc articol nehotărît: otro amigo (un) alt prieten otra flor (o) altă floare
• , '•< • .
,
i

N u se spune n i c i o d a t ă : un otro amigo, ci n u m a i : otro amigo. A c u m , d u p ă ce c u n o a ş t e m î n l i n i i m a r i s i n g u l a r u l s u b s t a n t i ­ v u l u i şi a l a d j e c t i v u l u i în l i m b a s p a n i o l ă , p u t e m t r e c e la f o r m a r e a p l u r a l u l u i lor. M a i î n a i n t e î n s ă e n e c e s a r să c u n o a ş t e m c î t e v a numerale: uno, una u n u , una dos doi, două tres trei cuatro patru Pluralul substantivelor şi al adjectivelor terminate în formează prin simpla adăugare a unui s . D e 1 e x e m p l u : casas grandes madres buenas dientes blancos dos amigas dos dientes tres rumanos cuatro mesas T o t a ş a se f o r m e a z ă ş i p l u r a l u l tite mai sus: todos, todas otros, otras pocos, pocas case m a r i m a m e bune dinţi albi două prietene doi dinţi trei romîni p a t r u mese pronumelor nehotărîte amin­ vocală se

tll

întreg:

toţi, toate alţi, alte puţini, puţine

15

Pluralul substantivelor terminate în consoană se formează adăugîndu-se e s . De e x e m p l u : panes pîini ¡lores flori cristales geamuri Notă: în limba spaniolă sunetul i se notează în două feluri: uneori cu litera i, alteori cu litera y. Cu litera i se notează: 1. Sunetul i silabic (care poate forma o silabă, fie singur, fie cu una sau mai multe consoane, ca în cuvintele romîneşti inimă, privire etc.). De exemplu: amigo, cristal, piso. 2. Sunetul i semivocalic, adică un i foarte scurt care face parte dintr-un diftong 1 . De exemplu: piedra, cuvînt în care litera i trebuie citită la fel ca în cuvintele romîneşti pierde, piept, piele etc. Cu litera y se notează: 1. Sunetul i semivocalic în diftongi:

a) la începutul cuvîntului, înainte de o vocală: yo eu.

b) la sfîrşitul cuvîntului, după o vocală: muy foarte; ley lege.

c) între două vocale: mayo — (luna) mai. 2. Sunetul i silabic, în cazul unui singur cuvînt spaniol: y — şi. De exemplu: el umbral y la puerta pragul şi uşa. Cu aceeaşi valoare apare şi în unele cuvinte străine: brandy, Boby etc.
1

Despre diftongi se va vorbi mai amănunţit în lecţia 5.

16

Sunetul y nefiind, de cazul conjuncţiei din p u n c t de vedere t e r m i n a t e în y fac ley — leyes,

după cum am a r ă t a t , o vocală propriu-zisă (afară şi), ci o semivocală sau o semiconsoană, urmează, gramatical, soarta consoanelor. De aceea, cuvintele p l u r a l u l tot prin adăugarea lui - e s . De exemplu:

O iistă cu cîteva cuvinte uzuale vă va ajuta să formaţi pro­ poziţii simple, pe care le vom numi frases modelo (fraze model):
con cuarto en frase f. modelo no cu cameră în frază model nu pero sin tengo tiempo tiene tienen însă, dar fără , (eu) am timp (el, ea) are (ei, ele) au

FBASES MODELO
obrero Popescu tiene una casa en Bucarest. La casa tiene cuatro ventanas y una puerta muy grande. La puerta tiene picaporte, pero no tiene candado. El campesino rumano tiene camisa blanca con flores. Pedro tiene una familia numerosa. Dos obreros tienen casas nuevas sin pisos, pero grandes y muy bonitas. No tengo una casa, pero tengo un cuarto muy bonito. Tengo Una amiga muy buena. Tengo muy poco tiempo. El Muncitorul Popescu are o casă în Bucureşti. Casa are p a t r u ferestre şi o uşă foarte m a r e . Uşa are o c l a n ţ ă , dar nu are l a c ă t . Ţăranul romîn are cămaşă albă cu flori. Petru are o familie numeroasă. Doi muncitori au case noi fără etaje, dar m a r i şi foarte frumoase. .Nu am o casă, dar am o cameră foarte frumoasă. A m o prietenă foarte b u n ă . Am foarte p u ţ i n t i m p .

EXERCIŢII

3. Să se traducă în spaniolă următoarele
1. O f a m i l i e numeroasă are o teni b u n i . 3 . Toată familia are am t i m p . 6 . I n Bucureşti am o are o casă cu uşi fără lacăte. şi Rodrigo au familii m a r i .

propoziţii:

casă mare. 2. Familia are numeroşi prie­ flori albe. 4. Eu am puţine flori. 5. Nu cameră foarte frumoasă. 7. Prietenul Petru 8. O ţărancă are o cămaşă nouă. 9. Petru

4 . S a se completeze spaţiile punctate cu cuvintele corespunzătoare: 1. La p u e r t a t i e n e . . . picaporte. 2. La ventana cuatro cristales. 3 . T e n g o . . . a m i g o b u e n o . . . alegre. 4. Tiene una casa... Bucarest. 5. La casa t i e n e . . . d o r m i t o r i o g r a n d e . . . dos puertas negras. 6. Pedro n o . . . t i e m p o .

5. Să se formeze femininul
2 — învăţaţi limba spaniolă

următoarelor adjective şi

substantive:

triste, b l a n c o , nuevo, b o n i t o , bueno, obrero, campesino, r u m a n o .

17

L E C Ţ I A

3

î n lecţia t r e c u t ă a m s t u d i a t p l u r a l u l n e a r t i c u l a t a l s u b s t a n ­ t i v e l o r . E s t e necesar a c u m să c u n o a ş t e m şi p l u r a l u l a r t i c o l e l o r h o t ă r î t e şi n e h o t ă r î t e . Articolele h o t ă r î t e e l şi la a u la p l u r a l formele los şi, respec­ tiv, las: el piso el animal el picaporte los pisos los animales los picaportes la casa • la flor la madre las casas las flores las madres

Articolele n e h o t ă r î t e u n şi u n a a u la p l u r a l formele u n o s (unii,, nişte) şi u n a s (unele, n i ş t e ) : unas amigos unii (nişte) prieteni unas casas unele (nişte) case

î n t r e b u i n ţ a r e a a r t i c o l u l u i h o t ă r î t în l i m b a s p a n i o l ă e u n e o r i diferită de cea d i n l i m b a r o m î n ă : s î n t cazuri cînd în r o m î n e ş t e acest a r t i c o l se î n t r e b u i n ţ e a z ă , pe cînd în s p a n i o l ă , n u . Aşa se î n t î m p l ă , b u n ă o a r ă , cînd u n s u b s t a n t i v e î n s o ţ i t de u n adjectiv posesiv. î n r o m î n e ş t e s p u n e m „ c a i e t u l meu'', „casa m e a " , darîn spaniolă se spune mi cuaderno şi mi casa, nu el mi cuaderno sau la mi casa. P e lîngă a c e a s t a , o b s e r v ă m că în l i m b a s p a n i o l ă a d j e c t i v u l posesiv se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i . Să v e d e m a c u m formele a d j e c t i v u l u i posesiv la s i n g u l a r şi l a plural. Singular mi amigo prietenul meu tu amigo prietenul tău su amigo prietenul său, lui, ei mi ventana fereastra mea tu ventana fereastra ta su ventana fereastra sa, lui, ei' Plural mis amigos prietenii mei tus amigos prietenii tăi sus amigos prietenii săi, lui, ei 18 mis ventanas ferestrele mele tus ventanas ferestrele tale sus ventanas ferestrele sale, lui, ci

'Observăm din tabelul de mai sus că în cazul unui singur posesor adjectivul posesiv este acelaşi pentru masculin şi feminin. Cînd sînt mai mulţi posesori:
Singular nuestro amigo prietenul nostru vuestro amigo prietenul vostru su amigo prietenul lor nuestra ventana vuestra ventana ventana su Plural nuestros amigos vuestros amigos sus amigos Jfote;: d. Adjectivul posesiv se acordă cu s u b s t a n t i v u l pe su amigo prietenul lui su amigo prietenul lor sus amigos p r i e t e n i i lui care îl determină: prietenii noştri prietenii voştri prietenii lor nuestras ventanas vuestras ventanas sus ventanas ferestrele noastre ferestrele voastre ferestrele lor fereastra noastră fereastra voastră fereastra lor

sus amigos p r i e t e n i i lor

2. La persoana a I l I - a , singular si plural ( s u ) , se pot crea confuzii, deoaTece la prima vedere nu p u t e m şti dacă este vorba de obiectul lui, al ei sau al lor. Dar, după cum vom vedea în t e x t e l e care urmează, sensul se poate deduce din context. 3 . I n t r e adjectivul posesiv şi s u b s t a n t i v se poate introduce ün a l t •adjectiv, care se acordă la rîndul său cu s u b s t a n t i v u l : mi alegre amigo mi numerosa familia p r i e t e n u l meu vesel familia mea numeroasă

'

Iată acum -oîfeva cuvinte noi:
PALABRAS NUEVAS "aparte separat, a p a r t e armario dulap biblioteca bibliotecă butaca fotoliu •cama pat caro scump cuadro t a b l o u escritorio masă de scris estudio birou (cameră) estufa sobă interesante interesant libro carte moderno modern mueble ni. mobilă padres p ă r i n ţ i (taţi) piano pian redondo rotund texto t e x t

19

N U E S T R A CASA Casa noastră Mis padres P ă r i n ţ i i mei tienen au una casa grande, o casă m a r e , un un estudio birou y otros şi alte nueva y bonita. La casa n o u ă şi frumoasă. Casa dos două cuartos. camere. Todos los Toate

tiene un dormitorio, are u n d o r m i t o r , cuartos tienen camerele au

muebles modernos y cuadros interesantes. Yo tengo m o b i l e moderne şi t a b l o u r i i n t e r e s a n t e . E u a m un aru n duy şi una o

un cuarto aparte. En mi cuarto tengo una cama blanca, o c a m e r ă s e p a r a t ă . în camera mea a m u n p a t alb, mario, una mesa redonda, unas butacas, lap, o masă r o t u n d ă , nişte fotolii, estufa. sobă. Mi padre Tatăl meu tiene are en în un piano un pian nuevo nou

su estudio un b i r o u l său o

escritorio y una masă de scris şi o interesantes. interesante.

biblioteca. Su biblioteca tiene libros muy b i b l i o t e c ă . Biblioteca sa are c ă r ţ i foarte

20

EXERCIŢII 6 . Să se traducă în limba spaniolă:

1. Prietenul meu are o casă bună. 2. Casaţlui nu are etaj. 3. Mun­ citorul Popescu are o familie numeroasă. 4. Prietenii voştri au cărţi interesante. 5. Noul lui prieten nu are cărţi. 6. Noua noastră bibliotecă are alte cărţi. 7. Am nişte prieteni veseli. 8. Anima­ lele şi florile au viaţa lor aparte. D. Textul are puţine cuvinte noi. V 10. Cartea are texte interesante.

A

ffl
-s.

i ¿1'":
n
•;

7 . Să se completeze rombul alăturat punînd cîte o literă în fiecare pătrăţel, astfel încît •să rezulte:

7

;

:"

A

tă Í 3
_

fi

V

1. Articol feminin la plural 2. Cîmp B 3. Foar te puţin (2 cuvinte) 4. Republică din America Centrală în care se vorbeşte limba spaniolă 5. Geam 6. Prieten 7. Articolul nehotărît feminin singular o De la A la B: ţăran

s

*

o

/_-

LECŢIA

4

Pentru a arăta că o persoană sau un lucru aparţine unei altepersoane sau unui alt lucru, ne servim de cazul genitiv, carerăspunde la întrebările: al cui?, a cui?, ai cui?, ale cui? Trebuie să menţionăm că substantivele în limba spaniolă nu-şî schimbă forma în declinare, diferitele cazviri deosebindu-se doarprin prepoziţia utilizată. In cursul declinării, substantivele sînt însoţite de articol, afară de cazurile cînd sînt însoţite de un adjectiv demonstrativ sau posesiv. Prepoziţia cu ajutorul căreia se formează cazul genitiv este de. De exemplu:
la ventana de la casa las ventanas de las casas la ventana de Kna casa las ventanas de unas casas fereastra ferestrele fereastra ferestrele casei caselor unei case unor case

De altfel şi în limba roniînă se întîlnesc construcţii cu valoarede genitiv, formate cu prepoziţia de, cum ar fi, de exemplu, în grupul de cuvinte zori de zi (zorii zilei). 0 formă specială ia genitivul singular al substantivelor mascu­ line articulate cu articolul hotărît. în acest caz, prepoziţia de şi articolul el se contractă, dînd: del. Astfel, pentru a spune „fereastra dormitorului", nu spunem la ventana de el dormitorio ci la ventana del dormitorio. La plural însă, ca şi înaintea articoluluíi nehotărît, contractarea nu se produce. Exemple:
las ventanas de los las ventarías de un Note: 1. Deoarece n u m e l e proprii d a t e n u m a i de p r e p o z i ţ i e : el amigo de Pedro dormitorios dormitorio la genitiv ele sînt prece­

nu au articol,

amicul lui Petru

2. Cînd s u b s t a n t i v u l e însoţit de un adjectiv posesiv, prepoziţia de se p u n e î n a i n t e a acestuia, articolul neîntrebuinţîndu-se, după cum amv a r ă t a t , d a t o r i t ă prezenţei adjectivului posesiv: la puerta de mi casa el amigo de mi padre uşa casei mele prietenul t a t ă l u i meu

22

A c u m , d u p ă ce ne^am însuşit cîteva n o ţ i u n i de b a z ă «cu s u b s t a n t i v u l şi a d j e c t i v u l s p a n i o l , este necesar să •.şi cîteva verbe p e n t r u a p u t e a forma p r o p o z i ţ i i m a i î n c e p e m p r i n a da conjugarea la indicativ prezent Ser a fi soy sînt eres eşti es este (el, ea) somos sintem sois sînteţi son sînt (ei, ele)

în legătură cunoaştem dezvoltate. a verbului

Note: 1. Să se observe că — spre deosebire de limba romînă — infinitivul verbului constă dintr-un singur cuvînt: ser. 2. în limba spaniolă — ca şi în romîneşte — pronumele personale se întrebuinţează destul de rar împreună cu verbul, deoarece persoanele se recunosc cu uşurinţă după terminaţia verbului. Nu vom spune, bunăoară: Yo soy rumano; ci, simplu: Soy rumano. Pronumele se utilizează numai -cînd vrem să subliniem cine anume face acţiunea. In cursul lecţiilor următoare, atunci cînd se va conjuga un verb, nu vom înşira şi pronumele personale, ele subînţelegîndu-se.

Să formulăm acum, utilizînd cuvintele cunoscute, cîteva FRASES MODELO
í.os amigos de mi padre son mis amigos. Todos somos buenos amigos. El nombre de mi nuevo amigo es Pablo. La casa de la familia de mi amigo tiene cuartos grandes. Todos los cuartos del piso tienen mue­ bles nuevos. El cuarto de mi amigo no tiene bi­ blioteca. La biblioteca de otro amigo es grande, pero no tiene libros. El libro es de Pedro. El libro de Pedro no es grande. Los libros son de mi amigo. La Puerta del Sol. Notăs După cum se observă din ultimele exemple, articolele a, ale, al, ai, care se folosesc în romîneşte înaintea genitivului, nu se traduc, de cele mai multe ori, în spaniolă. Prietenii tatălui meu sînt priete­ nii mei. Toţi sîntem prieteni buni. Numele noului meu prieten este Paul. Casa familiei prietenului meu are camere mari. Toate camerele etajului au mobile noi. Camera prietenului meu nu are bibliotecă. Biblioteca altui prieten este mare, dar nu are cărţi. Cartea este a lui Petru. Cartea lui Petru nu este mare. Cărţile sînt ale prietenului meu. Poarta Soarelui.

23

La formarea g e n i t i v u l u i , a m î n t î l n i t p r e p o z i ţ i a de. A c e a s t ă prepoziţie este foarte des î n t r e b u i n ţ a t ă în s p a n i o l ă . î n romîneşteea m a i poate fi t r a d u s ă p r i n : de din de la eu

{

casa de madera migas de pan soy de Toledo carta de mis padres amigo de pelo negro

casă de lemn firimituri de pîine sínt din Toledo , scrisoare de la părinţii mei prieten cu păr negru

P r e p o z i ţ i a de se m a i î n t î l n e ş t e la formarea unor n u m e p r o p r i L E x . : Lope de Vega, Tirso de Molina. La origine, m a i ales în v e c h i l e n u m e n o b i l i a r e , această prepoziţie desemna locul de obîrşie a familiei. PEDRO Y SUS P A D R E S Petru şi părinţii săi Pedro es de la capital de su pa­ tria. Es alumno en una es­ cuela grande. Es un alumno aplicado y orde­ nado ; tiene notas muy buenas. El padre de Pedro es obrero y la madre es maestra de escuela'. Los dos son muy laboriosos y ama­ bles. El abuelo de Pedro es una per­ sona muy bondadosa. La familia de Pedro vive en una casa alta, de dos pisos, muy moderna y bonita. P e t r u este din c a p i t a l a p a t r i e i sale. E s t e elev într-o şcoală mare. Este u n elev silitor şi ordo­ n a t ; are note foarte b u n e . T a t ă l lui P e t r u este m u n c i t o r iar m a m a este î n v ă ţ ă t o a r e . A m î n d o i sînt foarte m u n c i t o r i şi a m a b i l i . B u n i c u l lui P e t r u este o per­ soană foarte b l a j i n ă . F a m i l i a lui P e t r u locuieşte în­ tr-o casă î n a l t ă , cu d o u ă etaje,, foarte m o d e r n ă si d r ă g u ţ ă .

PALABRAS NUEVAS abuelo bunic alto înalt alumno elev amable amabil aplicado silitor bondadoso plin de bunătate, capital /. capitală escuela scoală laborioso harnic, muncitor maestra învăţătoare maestro învăţător, maestru nota notă ordenado ordonat patria patrie persona persoană vive locuieşte, trăieşte

blajin

25

T o a t e cele spuse p î n ă a c u m se v o r m e m o r a m a i uşor următoarele EXERCIŢII 8 . Să se traducă in limba spaniolă:

făcînd

1. Ferestrele dormitorului sînt de lemn negru. 2. Eşti un prieten bun. 3. Soba din camera noastră e verde. 4. Viaţa animalelor este foarte intere­ santă. 5. Vinul vostru este bun. 6. Numele (pi.) lor sînt Rosa şi Petru. 7. Casa lui are scări. 8. Pietrele scării sînt mari. 9. Uşile dormitoarelor au clanţe. 10. Muncitorii sînt prietenii ţăranilor. 11. învăţătorul ei este din Bucureşti. 12. Ferestrele casei lui sînt înalte. 13. învăţătoarea are elevi foarte silitori. 14. Elevii ei au note bune. 15. Am o scrisoare de la părinţii mei.

9. Să se completeze spaţiile punctate cu cuvintele

corespunzătoare:

1. Los libros... Pedro... blancos. 2. El vino... Alicante... bueno. 3. El padre... Pablo... obrero. 4. El campesino... una casa... madera. 5. El abuelo... mi amigo es... persona muy bondadosa. 6. El campesino... pelo blanco... mi abuelo.

LECŢIA

.5

în cele ce urmează vom face cîteva precizări în legătură cu pronunţarea spaniolă, atît pentru a completa cunoştinţele de pînă acum, cît şi pentru a preveni eventualele erori de pronunţare. In primul rînd, cei care mai cunosc şi alte limbi să nu se lase influenţaţi de pronunţări străine. S-ar putea să pronunţaţi, ca în limba italiană, „caza", „numerozo" sau, ca în franceză, „picaport" în loc de „casa", „numeroso", „picaporte" cum este corect în spaniolă. Chiar atunci cînd discutaţi cu o persoană a cărei limbă maternă e spaniola, nu trebuie să vă însuşiţi mecanic felul ei de a rosti sunetele acestei limbi. Există cazuri cînd vorbitorii din diferitele ţări în care se vorbeşte limba spaniolă sau din dife­ ritele provincii ale Spaniei au o pronunţare regională şi, deci, deosebită de limba spaniolă literară. Vom înregistra, treptat şi acolo unde e cazul, principalele abateri de la rostirea corectă, academică. Menţionăm, deocamdată, că mulţi dintre vorbitorii de limbă spaniolă confundă sunetele b şi v. Ei spun, de exemplu, un baso de bino, în loc de un caso de vino (un pahar de vin). Este reco­ mandabil ca, pînă cînd vom discuta problema mai pe larg, să nu ţineţi seama de fenomenul pomenit mai sus şi deci să distin­ geţi cele două sunete in discuţie, mai ales că prin confundarea lor se poate ajunge şi la confuzii de sens:
vasto vast basto grosolan vacante bacante f. vacant bacantă

Tot în legătură cu exactitatea pronunţării, trebuie să studiem mai îndeaproape diftongii şi triftongii. Unele substantive, cum ar fi puerta, diente, piano, conţin cîte două vocale, care se pronunţă cu un singur efort expirator, făcînd parte dintr-o singură silabă. Aceste grupuri de două vocale se numesc diftongi. In diftong, una dintre vocale se pronunţă 27

m a i i n t e n s , iar c e a l a l t ă m a i s l a b . D u p ă acest c r i t e r i u g r a m a t i c i l e spaniole a u î m p ă r ţ i t vocalele î n : tari şi slabe. a, e, o sînt vocale tari i şi u sînt vocale slabe Diftongii p o t fi formaţi n u m a i din u r m ă t o a r e l e com­ b i n a ţ i i ' d e vocale: slabă + tare: diente, piano, bueno tare + slabă: baile m. (bal, dans) slabă + slabă: ruido (zgomot), triunjo (triumf) Vocalele t a r i s î n t t o t d e a u n a cele pe care le a c c e n t u ă m , pe care le r o s t i m cu m a i m u l t ă i n t e n s i t a t e (bueno, baile). In diftongii f o r m a ţ i din două vocale slabe, u l t i m a vocală e cea a c c e n t u a t ă (ruido, triunfo). Două vocale tari nu formează un diftong şi de aceea ele se pro­ n u n ţ ă s e p a r a t , ca făcînd p a r t e din silabe diferite. C u v î n t u l paseo (plimbare) se v a p r o n u n ţ a pa-se-o 1 . Triftongii — foarte r a r î n t î l n i ţ i — s î n t f o r m a ţ i d i n t r e i v o c a l e : u n a t a r e , î n c a d r a t ă de două s l a b e . E x e m p l u : 6uey m. ( b o u ) ; Uruguay. Obser val ie: Pentru o memorare mai uşoară a cuvintelor spaniole care conţin diftongul ue, reţineţi că — în unele cuvinte — acesta corespunde adesea diftongului romînesc oa sau vocalei o. Exemple: puerta poartă puerco porc • suerte f. soartă puesto post muerte f. moarte puerto port rueda roată cuerpo corp puede poate acuerdo acord î n l i m b a spaniolă există unele c u v i n t e care c o n ţ i n g r u p u l r r (r d u b l u — doble erre) ca, d° exemplu: tierra pămînt burro măgar carro car
1 Acest cuvînt trebuie reţinut, deoarece conţine toate vocalele tari, în ordinea lor.

28

Acest grup se p r o n u n ţ ă m a i p u t e r n i c şi m a i p r e l u n g i t decît u n r s i m p l u , p r i n v i b r a r e a p u t e r n i c ă a l i m b i i . La î m p ă r ţ i r e a în silabe, grupul r r nu se d e s p a r t e . De e x e m p l u : bu-rro, tie-rra e t c . T o t u n d u b l u r este considerat şi r i n i ţ i a l . De e x e m p l u : rumân» se p r o n u n ţ ă „ r r u m a n o " , rayo (rază, t r ă s n e t ) se p r o n u n ţ ă „ r r a y o " . P r o n u n ţ i a lui r i n i ţ i a l se observă m a i b i n e a t u n c i cînd înain­ tea u n u i c u v î n t care începe cu r se alipeşte alt c u v î n t , formînd astfel u n c u v î n t c o m p u s . In acest caz, fostul r i n i ţ i a l se dublează,, p e n t r u a-şi p ă s t r a v a l o a r e a fonetică. Exemple: pararrayos grecorromano paratrăsnet greco-roman

Ca u n r d u b l u se p r o n u n ţ ă şi r p r e c e d a t de consoanele 1, n , s t alrededor (împrejur), sonrisa (suris). U n e o r i cuvintele se deosebesc ca sens, d u p ă cu r sau r r . Exemple: pero perro dar, însă ciine coral m. corral m. cum sînt scrise

coral, mărgean curte, ogradă

T o t în legătură cu p r o n u n ţ a r e a , ne v o m opri p u ţ i n a s u p r a s e m ­ nelor de p u n c t u a ţ i e , i m p o r t a n t e p e n t r u i n t o n a r e a frazei. Semnele de punctuaţie în spaniolă sînt aceleaşi ca şi în romînă. şi se utilizează în aceleaşi c o n d i ţ i i . E x i s t ă astfel: la coma el punto punto y coma dos puntos puntos suspensivos raya virgula punctul punct şi virgulă două puncte puncte de suspensie liniuţă

Semnele de î n t r e b a r e şi de e x c l a m a r e p r e z i n t ă o curiozitateîn limba s p a n i o l ă . Cînd se scrie o propoziţie i n t e r o g a t i v ă sau e x c l a m a t i v ă , fie chiar formată d i n t r - u n singur c u v î n t , se p u n semnele respective a t î t la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i , cît şi la sfîrşitul e i . Acest lucru ajută m a i ales a t u n c i cînd se face lectura oralăa u n u i t e x t n e c u n o s c u t , căci ne avertizează de la î n c e p u t ce feî de frază v o m c i t i , oricare ar fi lungimea ei. La sfîrşitul p r o p o ­ z i ţ i i l o r , semnele de î n t r e b a r e sau de e x c l a m a r e se scriu n o r m a l (deci ca şi în r o m î n ă ) . Cele de la început sînt însă răsturnate.. Iată două e x e m p l e : ¿Eres rumano? ¡Muy bien! Eşti romîn? Foarte bine! 29:

Una dintre cele mai frecvente situaţii în care utilizăm semnul •exclamării este cazul vocativ. Vocativul exprimă o chemare adre­ sată cuiva pentru a-i atrage atenţia asupra unei comunicări. In limba spaniolă, substantivul la vocativ se pune între semnele de exclamare. De menţionat că nu pot fi folosite la vocativ decît substantivele nearticulate (nume comune sau proprii).
Nominativ: el amigo; la patria; Pedro; Vocativ: ¡amigo! ¡patria! ¡Pedro! Isabel ¡Isabel!

Cînd substantivul la vocativ se găseşte într-o propoziţie (inte­ rogativă sau exclamativă), se pune între virgule.

30

FRASES MODELO ¡Viva el Primero de Mayo! ¡Antonio! ¿Tienes un cuaderno? ¡ No eres mi amigo ! ¿ Tienen tus padres una casa ? ¡ Basta con el ruido ! ¡ Cuidado con el piano ! ¡Cuidado ! Trăiască 1 M a i ! A n t o n i o , ai un caiet? Nu-mi eşti p r i e t e n ! Au p ă r i n ţ i i t ă i o casă? De-ajuns (terminaţi) cu z g o m o t u l î Ai grijă de p i a n ! Păzea ! Ai grijă ! Fii a t e n t !

EN UN PUEBLO Antonio vive en un pueblo de nuestra linda patria. Es un pueblo grande, con casas bonitas y campos muy ricos. Los padresde Antonio son campesinos. Tienen una casa muy pintoresca y en su corral varios animales: dos bueyes, una vaca, tres puercos, un burro y cuatro cabras. Antonio tiene numerosas palomas y un amigo fiel: Negro. Negro es un perro fuerte y grande. Con Antonio y sus amigos es bueno, pero con los enemigos de Antonio es muy malo. Negro cuida la casa y es el amo indiscutible de todo el corral.
PALABRAS NUEVAS malo rău amo stăpîn paloma porumbel cabra capră pintoresco pitoresc enemigo d u ş m a n , i n a m i c pueblo s a t ; popor fiel credincios rico bogat fuerte puternic Tarios m a i m u l ţ i , diferiţi (nuindiscutible indiscutabil mai la plural) lindo frumos, drăguţ

Inainte de a încheia această lecţie, să cunoaştem un alt verb uzual:
Dar a da doy das da dau dai dă damos dăm da in daţi dan dau

EXERCIŢII

10. Să se memoreze următoarele proverbe şi să se găsească echi­ valentele lor în limba romînă:
Perro ladrador^ poco mordedor. Pierde el lobo los dientes y no las mientes. Cîine lătrător, p u ţ i n muşcător. Pierde lupul dinţii şi nu i n t e n ţ i i l e .

31

1 1 . Să se înlocuiască cifrele din pătrăţele prin încît să căpătaţi pe rîndurile orizontale următoarele Pîine Pat Pămînt Fotoliu Prag Caiet Porumbel Are capitala la Montevideo Plimbare Două De la A la B: Paratrăsnet 12. niolă: Să se traducă în spa­
3 5
16 13 16 12 16 5

litere, soluţii:

astfel

c

12 11 13 3 12

4
12 12 12 6 10

3 19

12 13 12 1i 13 12 20 10 21

9
16 11 1 10 16

7
19

8
16 12 6 2 12

8
7 11 12 7 10

4

1. Casa părinţilor mei are pa­ ratrăsnet. 2. Manuel are un car cu roate mari şi boi puternici. 3. E nou pianul ei? 4. Nu e nou, •dar e bun. 5. Satul meu este foarte pitoresc. 6. Curtea casei -este mare. 7. Dau (eu) o scrisoare. 8. Prietenul meu dă cărţi bune. 9. Petre, nu ai prieteni?

21
1

Tierra

del Fuego

(Ţara de Foc)

LECŢIA

6

O propoziţie ca a c e a s t a : Carmen da flores (Carmen dă flori) pare oarecum i n c o m p l e t ă , aşa încît, i n e v i t a b i l , se iveşte î n t r e ­ b a r e a : cui dă flori? P e n t r u completarea propoziţiei de m a i sus t r e b u i e să folosim fie u n s u b s t a n t i v , fie u n p r o n u m e în cazul dativ, şi să s p u n e m , de e x e m p l u : lui Petru, mamei sale, bunicii, vouă, lui e t c . î n limba spaniolă, cazul d a t i v se formează cu a j u t o r u l prepoziţiei a:Pedro da libros a un estudiante. P e t r u dă c ă r ţ i u n u i s t u d e n t . Vedem deci că şi cazul d a t i v se formează t o t cu a j u t o r u l u n e i p r e p o z i ţ i i , ca şi cazul genitiv pe care l-am s t u d i a t m a i î n a i n t e . P r e ­ poziţia a, cînd se află î n a i n t e a a r t i c o l u l u i h o t ă r î t m a s c u l i n singular e l , se c o n t r a c t ă cu acesta, d î n d a l . Exemplu: Carlos da pan al perro. Carol dă pîine cîinelui. Carmen da flores a su madre. Carmen dă flori mamei sale.

Cînd î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i stă a r t i c o l u l n e h o t ă r î t , contrac­ t a r e a nu are loc. La p l u r a l ea nu se î n t î l n e ş t e n i c i o d a t ă , nici a t u n c i cînd î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i stă a r t i c o l u l h o t ă r î t . Exemplu: Doy un libro a «ÎI estudiante. Damos pan a los perros.
3 — învăţaţi limba spaniolă

Dau o carte unui student. Dăm pîine eîinilor.

33

Notă: O propoziţie de t i p u l Carmen da »u vestido a la costurera se poate tra­ duce în două feluri: 1. Carmen dă rochia sa la croitoreasă; şi 2. Carmen îşi dă rochia la croitoreasă. Rezultă deci că, în romîneşte, avem uneori două m o d a l i t ă ţ i de a t r a d u c e adjectivul posesiv. I a t ă cîteva exemple care vor lămuri mai b i n e această c h e s t i u n e : damos nuestra vida se poate traduce p r i n : dăm v i a ţ a noastră sau: ne dăm v i a ţ a ; Tot astfel ¿das t u libro? dai cartea ta? s a u : îţi dai c a r t e a ?

In lecţiile care urmează v e ţ i m a i întîlni m u l t e alte cazuri similare.

Mai departe ne vom ocupa de adjectivele demonstrative. Pentru moment, vom învăţa două dintre ele, şi anume:
— este, esta, estos, estas — ese, esa, esos, esas

Adjectivul demonstrativ este indica un obiect situat în apro­ pierea persoanei care vorbeşte. De exemplu:
este esta estos estas cuaderno camisa libros casas acest caiet (din mîna mea sau de lîngă mine) această cămaşă (de pe mine) aceste cărţi (pe care le citesc) aceste case (lîngă care mă aflu)

Adjectivul demonstrativ ese arată un obiect situat în apro­ pierea persoanei căreia i se vorbeşte, sau la o egală distanţă de interlocutori. In limba romînă ese se traduce prin „acel(a) (cel de colo)" sau, mult mai rar, în funcţie de context, prin „acest(a)". De exemplu:
esa mesa ese campesino masa aceea (lîngă care stai tu) ţ ă r a n u l acela (care se află la o mică depărtare de noi)

Note: 1. î n limba r o m î n ă , adjectivul d e m o n s t r a t i v poate sta fie în urma, fie înaintea s u b s t a n t i v u l u i ; în spaniolă stă de obicei înainte. De aceea, traducerea în r o m î n ă a expresiei este obrero poate fi sau „acest muncitor", sau „ m u n c i t o r u l acesta". I n v e r s : dacă dorim să traducem „ ţ ă r a n u l acesta" sau „familia a c e a s t a " în limba spaniolă, vom spune: este campesino şi esta familia şi foarte r a r el campesino este. 2. Adjectivul d e m o n s t r a t i v aşezat înaintea substantivului ţine loc şi de a r t i c o l . La declinarea s u b s t a n t i v u l u i cu un adjectiv demonstrativ, prepoziţiile specifice diferitelor cazuri se p u n înaintea adjectivului. De exemplu: la casa de este campesino el libro de este alumno doy un libro a este amigo casa acestui ţ ă r a n cartea acestui elev dau o carte acestui

prieten

34

3. Adjectivele este şi ese aşezate după s u b s t a n t i v au deseori u n depreciativ, m a i ales cînd este vorba de persoane. De exemplu: el amigo este acest (pretins) prieten

sens

FRASES MODELO

Este animal

es un oso blanco.

Esta

mesa

tiene

cuatro

pies

(palas).

Este libro es

delgado.

Este

libro

es

grueso.

Esta serpiente 3*

es

grande.

Estas dos cartas son de

Cuba.

35

Pedro da ese cuaderno a su amigo. Ese obrero es el padre de Pedro. Todos esos libros son de mi amigo Antonio. Notă: pie m. pata

Petru dă acel caiet p r i e t e n u l u i s ă u . Acel muncitor e t a t ă l lui ¡Petru. Toate acele cărţi sînt ale priete­ nului meu A n t o n .

picior l a b ă (de a n i m a l ) , picior (de masă, de scaun).

EN EL MISMO PUEBLO Es primavera. Los rayos del sol son fuertes y el viento es suave. Antonio tiene bastante tiempo libre, pero sus padres no: su madre prepara las comidas y atiende la casa y los animales; su padre ara la tierra. Antonio da granos de trigo a sus palomas y pan a Negro. Pero cuando el tiempo es bueno, un paseo resulta siempre algo agradable. Por eso, Antonio y Negro dan un paseo por el campo.

PALABRAS NUEVAS agradable plăcut algo ceva ara ară atiende îngrijeşte bastante destul comida mineare cuando cínd d a r u n paseo a tace o p l i m b a r e grano bob Notă: Por eso. — de aceea. Eso şi esto sînt pronume d e m o n s t r a t i v e n e u t r e , care se folosesc n u m a i la singular. Ele se t r a d u c în romîneşte p r i n „ a c e a s t a " , „asta", „acest lucru", „aceste lucruri", „faptul acesta". De e x e m p l u : No doy mis Tiene libros, teca. Eso Esto no es Esto es un Todo esto. libros. ¡ Esto es! pero no tiene una es. bueno. vaso. Nu-mi dau cărţile. Asta e! Are c ă r ţ i , dar n-are bibliotecă. Asla-i (adică: a s t a - i s i t u a ţ i a ) . Asta nu-i b i n e . Acest obiect e u n p a b a r . T o a t e acestea. libre liber mismo acelaşi prepara prepară primavera p r i m ă v a r ă resulta este, se dovedeşte a fi siempre mereu, t o t d e a u n a suave suav, uşor trigo grîu viento v î n t

biblio-

36

EXERCIŢII 13. Să se completeze spaţiile punctate cu cuvinte potrivite, alese din lista următoare: oso, serpiente, grueso, madera, lobo, tierra, trigo, carro şi delgado. 1. Este animal es un... das grandes. 4. Esta mesa cuaderno es... 6. Mi padre animal... pero muy malo 14. Să se traducă în blanco. 2. La... es muy mala. 3. El... tiene rue­ es de... 5. El cuaderno de Pedro es... pero mi ara la... 7. Ese es un grano de... 8. El... es un y fuerte. spaniolă:

1. Cămaşa aceasta este foarte bună. 2. Mama ei prepară mineare foarte gustoasă (bueno). 3. Prietenul meu este gras (gordo). 4. Părinţii lui sînt slabi. 5. Dau acest cîine unui prieten. 6. Nu-şi dă cărţile. 7. Asta este! 8. Anton dă firimituri de pîine tuturor porumbeilor săi. 9. Şarpele nu are picioare. 10. Lupul acesta este foarte mare. 11. Orice lup e foarte periculos (peligroso). 12. Aceasta (acest lucru) este o carte de lectură. 13. Am destul timp liber. 14. Sînteţi bunii mei prieteni. 15. Cărţile acestea sînt destul [de]* interesante. 16. Petre are numeroase cărţi? 17. Nu, are foarte puţine. 18. Caietele acestea sînt groase şi mari. 19. Petre şi Carol nu au alte caiete. 20. Florile de cîmp sînt frumoase. * Cuvintele scrise în paranteze . drepte nu se traduc în spaniolă. Este o regulă valabilă pentru toate exerciţiile din manual.

LECŢIA

7

Deoarece s u b s t a n t i v e l e — la orice caz — pot fi înlocuite cu p r o n u m e , v o m s t u d i a a c u m , d u p ă d a t i v u l s u b s t a n t i v e l o r , şi d a t i ­ vul pronumelor personale. î n l i m b a r o m î n ă d a t i v u l p r o n u m e l o r personale are două forme: mie-îmi; ţie-îţi e t c . Aceste două forme există şi în l i m b a spa­ n i o l ă . In lecţia aceasta ne v o m ocupa n u m a i de u n a d i n ele, şi a n u m e de cea de-a d o u a : îmi, îţi e t c . , care apare în exemplele de m a i j o s : Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael me te le nos os les da da da da da da un un un un un un libro libro libro libro libro libro Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael îmi îţi îi ne vă le dă dă dă dă dă dă o o o o o o carte carte carte (lui, carte carte carte

ei)

F o r m e l e p r o n o m i n a l e r o m î n e ş t i mi, ţi, i, ni, fi, li se t r a d u c în limba spaniolă t o t p r i n p r o n u m e l e de m a i sus. De e x e m p l u : Mi se dă pîine. Se me da pan. O b s e r v ă m că, în astfel de c o n s t r u c ţ i i i m p e r s o n a l e , singura deo­ sebire faţă de r o m î n ă constă în inversarea locului p r o n u m e l u i se. Se te dan libros. Ţi se dau cărţi. Se os prepara la comida. Vi se pregăteşte mîncarea. Se les dan flores. Li se dau flori. Notă: Negaţia no nu se contractă cu pronumele (aşa cum se întîmplă uneori -în romîneşte cu negaţia nu). De exemplu: Pedro no le escribe. Petru nu-i scrie. Pedro no me escribe. Petru nu-mi scrie. Observaţie: Să nu se confunde — cînd se traduc din romîneşte — aceste pronume personale în cazul dativ cu formele care înlocuiesc adjectivele posesive despre care am vorbit în lecţia trecută. Eu îmi dau cărţile. Yo doy mis libros (adjectiv posesiv; vezi lecţia 6). Petru îmi dă cărţi. Pedro me da libros (pronume în dativ).

Cînd traducem din limba spaniolă, trebuie să dăm atenţie locu­ lui pe care îl ocupă adjectivul faţă de substantiv. Sînt cazuri cînd acelaşi adjectiv are două sau mai multe înţelesuri după cum se află înaintea sau în urma substantivului. Iată cîteva exemple:
Un solo campesino lin campesino solo un nuevo libro un libro nuevo un pobre amigo un amigo pobre el mismo obrero el obrero mismo medio libro libro medio un singur ţ ă r a n u n ţ ă r a n singur (izolat, singuratic) o nouă carte (altă carte) o carte nouă (recentă) u n biet prieten u n prieten sărac acelaşi muncitor muncitorul însuşi j u m ă t a t e de carte carte de nivel mediu, mediocră

Constatăm, din exemplele adjectivul capătă înţelesuri îl ocupă faţă de substantiv. seama de acest fapt atunci limba spaniolă.

de mai sus, că şi în limba romînă deosebite în raport cu locul pe care De aceea, în general, trebuie să ţinem cînd traducem din limba romînă în

Notă: Articolul adjectival din l i m b a romînă, care se află s i t u a t î n t r e s u b s t a n t i v şi adjectivul care-1 însoţeşte, se redă în limba spaniolă prin articolul hotărît. Adeseori însă adjectivul precede s u b s t a n t i v u l . De e x e m p l u : casa cea î n a l t ă sau, m a i frecvent: Vedem deci că articolul faţă de s u b s t a n t i v : el antiguo mundo Alfonso el Sabio la casa alta la alta casa indiferent de locul acestuia

precede adjectivul,

lumea cea veche (antică) Alfons cel î n ţ e l e p t

Anumite adjective (puţine la număr) pierd vocala finală sau •chiar silaba finală cînd stau înaintea unui substantiv la singular. Acest fenomen se numeşte apocopa. 1. Adjectivele bueno, malo, primero pierd pe o atunci cînd se •află înaintea unui substantiv masculin la singular, şi devin astfel:
el el el el el buen libro buen soldado mal pensamiento mal estudiante primer piso cartea bună (cartea cea soldatul bun gîndul rău s t u d e n t u l rău primul etaj bună)

La plural apocopa nu are loc: los buenos soldados. 39

2. A d j e c t i v u l grande pierde silaba finală -de î n a i n t e a orică­ r u i s u b s t a n t i v la s i n g u l a r : Un gran libro; un gran viento etc. Una gran piedra; una gran mesa etc. La p l u r a l :

/

Unos grandes libros; unas grandes piedras. Notă: / Adjectivul grande îşi schimbă şi el semnificaţia în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de substantiv. Astfel, gran (înaintea substantivului) înseamnă mare, ca importanţă; pe cînd grande (în urma sub­ stantivului) înseamnă mare, ca dimensiuni. De exemplu: una gran familia o familie mare (importantă) una familia grande o familie mare (numeroasă) 3 . Adjectivul Santo — sfînt (foarte des î n t î l n i t în n u m i r i geografice) pierde Un buen soldado silaba -Io î n a i n t e a u n u i n u m e p r o p r i u masculin: San Salvador El Salvador din America Capitala republi Centrală San Pedro Sîn Petru: localitate în México Sfîntul Ludovic: numire geografică răspîndită. San Luis încep cu silaba To- sau Do-, adjec Atunci însă cînd numele propr tivul Sanio rămîne întreg: Santo Domingo Capitala Republicii Dominicane Santo Toribio Sfîntul Toribiu.

La plural, apocopa nu are loc. De asemenea, nu are loc nici la singular, în cazul substantivelor feminine:
Los Santos Padres Santa Fe Sfinţii Părinţi (nume de localitate) Sfînta Credinţă (localitate)

4. Alte cazuri de a p o c o p a : adverbele de c a n t i t a t e tanto (atît) şi cuanto (cît) pierd silaba -to î n a i n t e a u n u i adjectiv, a d v e r b sau participiu. Exemple: No doy un libro tan interesante Nu dau o carte atît de interesantă. Veo cuan interesante es. Văd cît de interesantă e. I n acest u l t i m e x e m p l u a m folosit v e r b u l ver (a v e d e a ) , care la p r e z e n t u l i n d i c a t i v se conjugă astfel: vemos vedem veo văd veis vedeţi ves vezi ven văd (ei, ele) ve vede

40

UNA GRAN BIBLIOTECA Entre los libros nuevos de Luis veo una obra muy rara de literatura . — Luis, ¿me das este libro? — Con sumo gusto. Es un gran libro, de un autor famoso. Algo muy interesante. Como se ve, mi amigo Luis es muy amable. Su biblioteca es muy rica y variada; tiene todas las obras maestras, antiguas o modernas, de la literatura universal. Tiene asimismo manuscritos y libros raros en varias lenguas. En fin, tiene libros interesantes en todos los dominios de la cultura. PALABRAS NUEVAS
asimismo de asemenea autor m. a u t o r cultura cultură dominio domeniu en fin în fine famoso faimos, vestit gusto plăcere lengua limbă Notă: î n general, adjectivele care se t e r m i n ă într-o consoană r ă m î n neschim­ b a t e la feminin: un autor universal una obra universal nuestro teatro popular una obra popular un a u t o r u n i v e r s a l o operă universală teatrul nostru popular o operă p o p u l a r ă manuscrito manuscris o sau obra operă, lucrare obra maestra capodoperă raro rar sumo cel m a i mare universal universal variado v a r i a t , diferit

EXERCIŢII 15. Să se completeze spaţiile cificate în paranteze:
1. 2 3 4. 5. 6. 7.

punctate,

traducînd cuvintele spe­

M i . . . libro es u n l i b r o . . . (prima, medie) nuevo amigo escribe (cel, vă) amigo tiene u n . . . pensamiento (acelaşi, bun) ...casa es m u y buena (cea mare) E l a u t o r . . . me da este libro (însuşi) No veo grande es esta piedra (cít de) ¿No da esa comida? (mi se)

41

1 6 . Să se traducă

în limba

spaniolă:

1. Prietenul familiei noastre ne scrie o scrisoare. 2. I se dă un pat bun si o masă mare. 3. Carmen scrie mamei sale. 4. Dau o floare mamei mele. 5. Părinţii noştri ne dau viaţa. 6. Soldatul acesta scrie o scrisoare, fami­ liei sale. 7. Prietenul meu îmi dă o carte. 8. Eu îi dau un porumbel alb. 9. Elevul rău nu are cărţi. 10. Nu văd toată cartea. 11. Este prima lui carte. 12. îmi scrie up bun prieten. 13. Acest vestit autor scrie o capo­ doperă. 14. Mi se dă manuscrisul. 15. Atît de rar este acest lucru (esto). 16. Primul etaj al acestei case are patru ferestre. 17. Casa cea înaltă are numeroase ferestre. 18. Are de asemenea două usi.

SANTIAGO DE CUBA. — Patio del

Ayuntamiento

42

LECŢIA

8

în cele cîteva pagini ale acestei lecţii vom studia cazul acuzativ. In general, dacă e vorba de un obiect sau de o persoană ne­ determinată ', acuzativul este identic cu nominativul.
Veo el cuadro de mi cuarto. Escribe una carta a su amiga. Busco un profesor de rumano. Văd tabloul din camera m e a . Serie o scrisoare prietenei sale. Caut un profesor (oarecare) de r o m î n ă ,

Cînd e vorba însă de: o) un nume propriu de fiinţă, b) un substantiv comun care desemnează o fiinţă (determinată), c) un nume de lucru personificat, trebuie să se utilizeze aşa-numitul acuzativ personal, care se for­ mează cu ajutorul prepoziţiei a: Iată cîteva exemple:
Vemos a nuestro amigo Luis. Luis busca a Pedro. Veo al perro, pero no a su amo. ¡Ama a tu Patria! 11 v e d e m pe p r i e t e n u l nostru L u i s . Luis îl c a u t ă pe P e t r u . Văd cîinele, dar nu pe s t ă p î n u l s ă u . Iubeşte-ţi P a t r i a !

Putem observa uşor că, în majoritatea cazurilor, prepoziţia a se traducé prin pe deci acuzativul personal are un echivalent în limba romînă. întrebarea cu care determinăm acuzativul per­ sonal este pe cine?
Observaţii: 1. După verbele care a r a t ă posesia nu se foloseşte a c u z a t i v u l p e r s o n a l . De e x e m p l u : Tengo esos dos A se compara cu: Veo a esos dos amigos. 2 . î n l i m b a r o m î n ă , în cazul a c u z a t i v u l u i personal, se utilizează de obicei a t î t s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţia pe, cît şi pronumele per­ sonal corespunzător în a c u z a t i v (îl, o, îi, le). De e x e m p l u : îl văd pe Anton ; o văd pe m a m a m e a . î n l i m b a spaniolă, pronumele personale nu se folosesc î m p r e u n ă cu s u b s t a n t i v e l e în a c u z a t i v , ca în limba r o m î n ă şi, astfel, cele două exemple d e m a i sus se vor t r a d u c e : veo a Antonio; veo a mi madre. amigos.

î n schimb, limba r o m î n â , Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro

pronumele personale în a c u z a t i v sînt u t i l i z a t e , v a p e n t r u a înlocui s u b s t a n t i v e l e respective. P e t r u mă vede m e ve P e t r u te vedé .*. te ve P e t r u ii vede le ve Petru o vede la ve P e t r u ne vede nos ve P e t r u vă vede os ve P e t r u ii vede los ve P e t r u le vede las ve FRASES MODELO

şi t a

O văd pe Roza şi o s a l u t . Veo a Rosa y la saludo. Le vedem t o t t i m p u l . Las vemos todo el tiempo. î i v e d e ţ i bine? ¿Los veis bien? Te v ă d t r i s t . Te veo triste. Vă caută t a t ă l v o s t r u . Os busca vuestro padre. Observaţie: Cînd este vorba de u n s u b s t a n t i v masculin comun (uneori, în vorbirea curentă, şi de un s u b s t a n t i v p r o p r i u ) , p r o n u m e l e personal în acuzatir este, la singular, Io. Pedro busca a su amigo, pero no le (sau lo) ve.

44

De foarte multe ori putem întîlni într-o propoziţie două pro­ nume personale alăturate: unul în dativ şi altul în acuzativ: „Are cărţi şi nu ni le dă". Traducerea acestei propoziţii în spa­ niolă va fi: Tiene libros y no nos los da. Am folosit deci elemen­ tele cunoscute de noi, fără nici o modificare. Excepţie face numai persoana a treia, căci în acest caz pro­ numele personale în dativ (Ie, Ies) se înlocuiesc prin se. De exemplu:
Tengo unos libros y se los doy. Escribo una carta a mis amigos y se la escribo con gusto. El cartero me da unas cartas y yo se las doy a mi padre. Am n i ş t e cărţi şi i le d a u . Scriu o scrisoare prietenilor mei şi Ie-o scriu cu plăcere. P o ş t a ş u l î m i dă nişte scrisori şi ou i le dau t a t ă l u i meu.

Prepoziţia a (întîlnită de noi în cursul ultimelor lecţii) se mai foloseşte, după verbele de mişcare, pentru a arăta ţinta sau direcţia mişcării (la, spre, către, în). înainte însă de a da exemplele corespunzătoare, trebuie să cunoaştem cel mai important verb de mişcare:
ir a merge voy vas va merg mergi merge vamos vais van mergem mergeţi merg

F R A S E S MODELO Unos campesinos van a Bucarest. Antonio regresa a Toledo. Todos vamos a la biblioteca. Voy con mi amiga al teatro. Nişte ţ ă r a n i merg la B u c u r e ş t i . Antonio se întoarce la (în) T o l e d o . Toţi mergem la bibliotecă. Merg cu prietena mea la t e a t r u .

Se poate observa de asemenea că prepoziţia a cere de ca substantivul care-i urmează să fie articulat: voy a la Prepoziţia a mai poate arăta, printre altele, locul sau în care se face o acţiune şi în acest caz ea se traduce, de prin la sau în. De exemplu:
al aire libre al sol a la ventana în aer liber la soare la fereastră

obicei escuela. situaţia obicei,

45

Sinalefa — spaniolii denumesc astfel legătura pe care o fac, în pronunţare, între vocale din cuvinte diferite. Această unire se face între ultima vocală a unui cuvînt şi prima vocală a celui următor, formîndu-se astfel o singură silabă pronunţată ceva mai lung. în spaniolă, vocalele nu se elidează (ca în franceză sau ita­ liană) şi, în consecinţă, nu există nici apostrof.
Va^a^Asia. Me^julegro detesta victoria. Tiene _una^amiga ^alegre.

Merge în Asia. Mă bucur de această victorie. Are o prietenă veselă.

POR EL BARRIO Es domingo. Emilio da un paseo por su barrio. Es un barrio populoso con largas y vistosas avenidas y casas grandes y modernas. Emilio va primero al Museo de Artes en donde admira numerosas pin­ turas, acuarelas, estam­ pas y esculturas en piedra y yeso. Es un museo muy rico en obras nota­ bles y cuadros valiosos de los maestros de la escultura y pintura mo­ dernas. En una sala ve a su amigo Manuel y le saluda. Luego Emilio sale del museo y se detiene ante el escaparate muy atrac­ tivo de una tienda. Este escaparate ostenta cosas muy diversas, bonitas y feas, nuevas y antiguas. Por fin, Emilio va a la biblioteca. 46

PALABRAS NUEVAS admira admira ante înaintea arte m. artă atractivo a t r a c t i v avenida bulevard barrio cartier cosa lucru detiene opreşte diverso diferit domingo duminică en donde u n d e (în care) escaparate in. vitrină escultura sculptură estampa s t a m p ă feo u r î t largo lung luego apoi museo muzeu notable însemnat ostenta prezintă pintura pictură populoso foarte p o p u l a t por prin primero mai întîi sala sală sale iese tienda prăvălie valioso valoros vistoso frumos, arătos yeso ghips

EXERCIŢII 1 7 . Să se completeze acolo unde este cazul: spaţiile punctate cu cuvintele necesare,

1. V e o . . . Pedro, pero Pedro n o . . . ve. 2. ¿Ves... este libro? 3 veo. 4. C a r m e n escribe... carta una a m i g a . 5. Estos campesinos v a n . . . campo. 6. Luis a m a . . . su a b u e l o . 7. Tiene cosas interesantes pero no nos... da. 1 8 . Să se traducă în limba spaniolă:

1. Anton merge la şcoală. 2. Anton şi bunicul său fac o plimbare. 3. Merg la Muzeul de a r t ă . 4. Bunicul vede nişte picturi foarte intere­ s a n t e . 5. A n t o n nu le vede. G. Vă salut. 7. O caut, dar n-o v ă d . 8. Merg cu prietenii mei la t e a t r u în aer liber. 9. într-o vitrină văd lucruri foarte diferite. 10. Această operă este foarte valoroasă şi veche. 1 1 . A c e a s t ă s c u l p t u r ă de ghips e u r î t ă . 12. Bunicul iese din muzeu şi se opreşte î n a i n t e a unei flori. 1 3 . O admiră. 14. î l vedeţi? 15. Poştaşul îmi dă nişte scrisori. 16. Sînt ale t a t ă l u i meu. 17. I le dau.

/

/

LECŢIA

9

Cuvintele spaniole pe care le-am cunoscut pînă acum nu pre­ zentau nici o particularitate de pronunţare şi de scriere faţă de fonetica sau ortografia romînească. Nici accentuarea cuvintelor învăţate n-a prezentat dificultăţi pentru romîni, cu excepţia cîtorva cuvinte a căror vocală tonică am redat-o cu alte caractere. Deoarece în toate limbile accentul joacă un rol deosebit de important, trebuie să studiem mai amănunţit accentuarea cuvin­ telor în limba spaniolă. Vom preciza mai întîi unele noţiuni generale în legătură cu problema accentului. Se numeşte accent tonic intensitatea mai mare pe care o dăm unei anumite silabe (sau mai exact, vocalei dintr-o anumită silabă) atunci cînd pronunţăm un cuvînt. Dacă luăm ca exemplu cuvîntul „gîndire", vedem că silaba de la mijloe (di) este tonică: gîn-di-re. in cuvinte cum ar fi bunăoară „lacrimă", „animal", accentul cade pe alte silabe. In felul acesta s-a făcut următoarea clasi­ ficare a cuvintelor după locul accentului:
1. cuvinte cu accentul pe ultima silaba: 2. cuvinte cu accentul pe penultima silabă: 3. cuvinte cu accentul antepenúltima silabă: cafea, animal; gîndire, casă; lacrimă, arbore.

După cum se ştie, în limba romînă nu avem nici o regulă care să precizeze locul accentului. Există cuvinte cu aceeaşi grafie care-şi pot schimba înţelesul după felul în care le accentuăm:
o haină bună — o femeie haină

In spaniolă, accentuarea cuvintelor se face după două reguli precise. Cunoscînd aceste reguli, avem siguranţa accentuării corecte la lectura oricărui text. Iată cele două reguli:
48

1. Cuvintele care se termină în consoanele n şi s sau în orice vocală au accentul tonic pe penultima silabă. E x e m p l e l e le p u t e m lua din cuvintele pînă acum: î n v ă ţ a t e în lecţiile de

a) t e r m i n a t e în v o c a l e : camisa, casa, candado, ventana, madre, picaporte; h) t e r m i n a t e în n şi 8 : examen, tienen, leyes, camisas, candados, picaportes. Notă: Aceleiaşi reguli i se supun si cuvintele care se termină într-un diftong for­ m a t din vocală slabă + vocală tare (ia, ie, io, ua, ne, uo). Astfel se vor -accentua cuvintele: agua (apă), lengua, patio (curte), individuo. Aci tre­ buie să fim mai atenţi, deoarece multe cuvinte asemănătoare în romînă şi spaniolă au accentuări diferite. Dacă anumite cuvinte, cum ar fi: fami­ lia, serie, le vom pronunţa la fel şi în spaniolă şi în romînă, în schimb cuvinte ca: academie, epidemie, radioscopie, sinonimie, cu aspect grafic asemănător în ambele limbi, se vor pronunţa în spaniolă: academia, epi­ demia, radioscopia, sinonimia. 2. Cuvintele terminate într-o consoanei oarecare (în afară sau s) au accentul tonic pe ultima silabă. de n

E x e m p l e l e le l u ă m t o t din cuvintele c u n o s c u t e : cristal, a n i m a l , •aviador, salvador, primer, ladrador, mordedor. E cazul să r e a m i n t i m că y este considerat consoană şi deci u r m e a z ă regula a d o u a : Uruguay, estoy (eu s t a u , m ă aflu). Observaţie: Multe cuvinte romîneşti care se termină într-o consoană au accentul ipe penultima silabă, de aceea trebuie să fim atenţi să nu accentuăm ca în romîneşte cuvintele asemănătoare din spaniolă. Astfel, în limba spaniolă se spune: director, doctor, pintor etc. şi nu director, doctor, pintor. In lecţiile care urmează, în cuvintele unde accentuarea ar putea fi făcuta greşit datorită asemănării acestor cuvinte cu cele din limba romînă, vom scoate în evidenţă vocala tonică, scriind-o cu alte caractere: fortifica, purifica, poligamia. Deoarece infinitivele tuturor verbelor se termină în r, accentuarea lor urmează cea de-a doua regulă: cantar, tener, escribir. Toate cuvintele care se abat de la cele două reguli enunţate mai sus poartă un accent grafic pe silaba tonică.

*

49

Accentul grafic (ascuţit:') are numai rolul de a indica vocala¡ tonică, fără să indice şi vreo particularitate de rostire. Iată cîteva cuvinte care fac excepţie de la regula întîi: lágrima lacrimă música muzică época epocă republica republică América America María Maria así aşa Perú Peru café m. cafea está el stă, se află sofá m. canapea río r î u interés m. interes compás m. compas limón m. lămîie álamo plop león m. leu país m. ţ a r ă

Observaţii: 1. Cînd silaba tonică conţine un diftong-, accentul grafic se pune d e a ­ supra vocalei t a r i : miércoles m. (miercuri); náutico (nautic). 2. Cînd vocala slabă este a c c e n t u a t ă tonic, ea primeşte accent grafic; în acest caz diftongul se dezmembrează şi c ă p ă t ă m două silabe separate: alegría oído país (bucurie) (auz) — alegri-a — o-ido — pa-is

3 . D a t fiind că locul silabei tonice r ă m î n e p e r m a n e n t acelaşi, cuvinteleterminate în n sau s, care sînt a c c e n t u a t e grafic p e u l t i m a silabă, pierd acest accent la p l u r a l : limón interés — limones — intereses

I a r cele care n u a u accent grafic l a singular, îl capătă la p l u r a l : examen — exámenes.

Excepţii la cea de-a doua regulă sînt mai puţine:
árbol m. (arbore, copac), útil (util, folositor), inútil.

Se poate observa că, la o mare parte din excepţiile enumerate mai sus, locul accentului este acelaşi ca în cuvintele corespunză­ toare din limba romînă. Notă:
Accentul grafic este obligatoriu şi-1 v o m întîlni în toate scrierile şi publicaţiile spaniole contemporane, considerîndu-se o greşeală omiterea lui, uneori chiar î n cazul scrierii cu majuscule.

Cîteodată accentul grafic se mai două omonime, cum ar fi:
Fără accent solo (adj. — singur) mas (conj. — dar, însă) Cu accent sólo (adv. — numai) más (adv. — mai)

utilizează

pentru a deosebi
Exemple

Sólo este alumno va solo, Numai acest elev merge singur. Mas no la veo más. Dar n u o m a i v ă d .

50

Fără accent si (conj. — dacă) el {articol hotărît) tu (adjectiv posesii1) este (adj. demonstrativ) te {pronume )

Cu accent si (adv. — da) él a I H - a sing.) (pronume personal, pers. tú (pronume personal, pers. a I i - a sing.) éste (pronume demonstraţii') té (subst. — ceai)

Notă: Următoarele cuvinte se scriu, în propoziţii interogative, cu accent .grafic: como -cual cuando cuanto — ¿Cómo es tu casa? — ¿Cuál es el nombre de este campesino ? — ¿Cuándo vamos al teatro? — ¿Cuánto vale el pan? Cum este casa t a ? Care este numele acestui ţ ă r a n ? Cind mergem la t e a t r u ? Cît costă pîinea?

donde adonde

— ¿Dónde tiene Pedro su cuaderno ? — ¿Adonde van esos campesinos ?

Unde-şi ţine (are) Petru

caietul?

încotro merg aceşti ţ ă r a n i ?

4*

51

FRASES MODELO Să se copieze următoarele fraze model, alegîndu-se răspunsul potrivit cu ilustraţiile.

¿Cómo es este libro? Este libro es (¿delgado

o

grueso?)

¿Cómo es esta línea? Esta linea es (¿recta

o

curva?)

¿Adonde va ese alumno? Ese alumno va a la... (¿escuela o-

fábrica ?)
¿Cómo es esta avenida? Esta avenida es (¿larga o amplia?)

¿Cómo es este automóvil? Este automóvil es (¿moderno antiguo ?)

o

¿Cuántas patas tiene esta Esta mesa tiene... patas

mesa?

52

¿Cuál ¿Dónde

es el nombre

de ese animal?

Ese animal

es un...

(¿toro o

burro?)

se ven las pinturas?

Las pinturas se ven en... (¿ un museo o un cuaderno ?)

EXERCIŢII

19. Să se copieze următoarele cuvinte şi să se sublinieze tonică:
cuaderno, examen, director, •paseo, adonde, a b e d u l , l u n e s . agua, poligamia, Italia, deseo,

silaba
teatro,

20. Să se explice de ce cuvintele de mai sus nu au accent grafic, indicîndu-se cărei reguli de accentuare i se supun. 21. 5a se citească cu voce tare şi să se scrie accentul grafic următoarele cuvinte:
volcan, crater, Atlántico, compas, republica, sovietico, léxico, gramatica, medico, carbon, Măria, filosofia, publico, iotografia.

pe

fabrica, ultimo,

53

2 2 . 5 a se pună

accentul

grafic acolo unde este

cazul:

música, lagrima, Ecuador, Berlin, Paris, sol, Bolivia, comun, critica. 2 3 . Să se traducă în limba spaniolă:

1. Cum este casa lui? 2. Are două balcoane (balcón). 3. încotro mergi? 4. Cum este mîncarea? 5. Cînd se întoarce prietenul tău? 6. Cît costă această carte? 7. Care este cartea ta? 8. în care din aceste camere ai biblioteca?'

SAN SEBASTIAN

L E C Ţ I A\l

O

în încheierea acestui prim ciclu de zece lecţii, vom analiza şi o parte dintre cuvintele care se folosesc foarte des într-o limbă: conjuncţiile şi prepoziţiile. Conjuncţia are funcţia de a face legătura între două cuvinte cu acelaşi rol sintactic în propoziţie sau între două propoziţii dintr-o frază. Cele mai utilizate conjuncţii în limba spaniolă, ca şi în limba romînă, sînt următoarele:
y şi mas dar pero însă sino ci Notă: Conjuncţia pues se m a i poate traduce în felul a) păi, apăi, ei b i n e : Pues, ¿no soy yo tu amigo? b) căci: Este cuadro es muy valioso, pues es de un gran pintor. c) ba da (sau ba nu) următor: ¡ o como si pues sau (ori) ca dacă deci

P ă i , nu sînt eu prietenul t ă u ?

Acest t a b l o u este foarte valoros, căci este (opera) unui mare pictor.

(în r ă s p u n s u r i ) :

¿No ves esto? Pues sí, lo veo. Nu vezi asta? Ba da, o v ă d . Uneori, conjuncţia pues nu se t r a d u c e , fiind e x p l e t i v a : Pues la veo — o v ă d .

Prepoziţiile sînt cuvintele care servesc la exprimarea legături­ lor sintactice existente între părţile unei propoziţii. Vom analiza cîteva dintre cele mai frecvente prepoziţii. Mai înainte însă de a studia fiecare prepoziţie în parte, e necesar să ţinem seamă de faptul că, de cele mai multe ori: a) substantivele (sau pronumele) însoţite de prepoziţia de stau în cazul genitiv; b) substantivele (sau pronumele) însoţite de prepoziţia a stau în cazul dativ sau în acuzativ (personal); c) substantivele (sau pronumele) însoţite de celelalte prepo­ ziţii stau în aşa-zisul caz ablativ. Amintim din nou că ele cer 55

ca substantivul ce le urmează să fie articulat. Dintre aceste din. urmă prepoziţii menţionăm: con, de (din), en, por, sin, sobre (pe) Exemple:
El libro está sobre la mesa. Pedro va por el barrio. Observaţie: După cum se ştie, în limba romînă s u b s t a n t i v u l care u r m e a z ă dupăl o prepoziţie e n e a r t i c u l a t ; deci trebuie să dăm deosebită a t e n ţ i e t r a d u ­ cerii, întrucît în limba spaniolă, aproape t o t d e a u n a , după prepoziţii,, substantivul este a r t i c u l a t . Cartea se ailă pe m a s ă . Petru merge prin cartier.

Iată acum cîteva dintre cele mai folosite prepoziţii:
către (spre) a (vezi lecţia 8). contra contra (nu cere dativul, ca în r o m î n ă ) : Va contra el enemigo. Merge împotriva d u ş m a n u l u i , cu con (exprimă ideea de asociere, amestec, combinaţie) : Vive con sus padres. Locuieşte cu p ă r i n ţ i i săi. Agua con vino. Apă cu v i n . de (arată o însuşire): El amigo de barba negra. Prietenul cu barba n e a g r ă , de de: Molino de viento. Moară de v î n t . para: Papel para cartas. Hîr.tie de scrisori. Vaso para el vino. P a h a r de v i n . deasupra sobre (spre deosebire de romînă, în spaniolă nu se c o n ­ struieşte cu genitivul): Sobre una mesa. Deasupra unei mese.. de către por: Una obra escrita por Lope de Vega. O operă scrisă de către Lope de Vega, de la de: Regresa de Toledo. Se întoarce de la Toledo. desde: Lo veo desde la ventana. II văd de la fereastră. din desde: Lo veo desde el balcón. î l văd din balcon. de: Le doy un libro de mi biblioteca. I i dau o carte din biblio­ teca mea. dintre de: Uno de estos amigos. Unul dintre aceşti p r i e t e n i . entre: Entre todos los libros esta obra es más larga. Dintre t o a t e cărţile, această operă este m a i l u n g ă , după después: Después de todo esto... După toate a c e s t e a . . . según: Según mi opinión... După părerea mea... detrás de, tras: El perro va detrás de su amo. Cîinele merge după stăpînul său. fără sin faţă de con, para con: Mi abuelo es bueno (para) con todos. Bunicul meu' este b u n fală de t o ţ i . în en; dentro de: La estilográfica está e n (dentro de) la cartera. Stiloul se află în servietă.

56

delante de: Tengo un árbol delante de la casa. Am u n copac in faţa casei. ante: Tengo un árbol grande ante mi ventana. Am un copac mare in faţa ferestrei. în spatele (înapoia) detrás de, tras (vezi „după"). între entre: Veo a Pedro entre los amigos. î l văd pe P e t r u între prieteni. la a (cu verb de mişcare; vezi lecţia 8). pe sobre: Veo un libro sobre la mesa. Văd o carte pe masă . a (acuzativul personal; vezi lecţia 8): Veo a mi amigo . î l văd pe prietenul meu. pentru para (exprimînd ideea de destinaţie, scop): Libros para Jos obreros. Cărţi pentru m u n c i t o r i . peste sobre:P#sa sobre este obstáculo. Trece peste acest obstacol dentro de (exprimă ideea de t i m p ) : Dentro de una semana. Peste o s ă p t ă m î n ă . prin por: Por el m u n d o . Prin l u m e . printre entre (vezi „între"). Note: 1. O serie de verbe din l i m b a spaniolă cer prepoziţii deosebite de ace­ lea cu care se construiesc verbele corespunzătoare romîneşti. De exemplu: ir por pan (a merge după pîine). De aceea, la sfîrşitul m a n u a l u l u i s-a întoc­ m i t o listă de verbe însoţite de prepoziţiile cu care se întrebuinţează. 2. Pronumele personale yo, tú au formele mi, ti (uneori şi él are forma si) atunci cînd sînt precedate de o prepoziţie, adică în cazurile: a) genitiv: de mi al meu, a mea, sau de mine, despre mine etc.; de ti al t ă u , a t a , sau d e ţ i n e , despre tine etc. b) d a t i v : a mi mie, la mine a ti ţie, la. tine c) acuzativ; a mi pe m i n e ; a ti pe tine d) a b l a t i v : para mi pentru mine ; para ti pentru t i n e ; para él sau para si pentru sine. Prepoziţia con se contopeşte cu aceste pronume, dînd naştere următoarelor forme speciale: conmigo cu mine contigo cu tine

tu faţă (înaintea)

consigo cu el, cu sine

Mi sombra va conmigo.

57

ANTE LA PUERTA Pedro entra en su casa. Entra por la puerta. Pedro tiene en su mano una maleta. En su maleta tiene ropas. Es una maleta para sus ropas. Las ropas están en (dentro de) la maleta. Detrás de Pedro va un perro. Pedro va delante del perro. La escalera de la casa no es grande y, por esto, no tiene baranda. Es pues una escalera sin baranda. Sobre la escalera, ante la puerta, vemos un gato. El gato ve al perro y no va adelante. Pero entre el gato y el perro está Pedro. En la tierra, al lado de la escalera, vemos un plato. E\ plato tiene comida dentro. ¿Es un plato con comida para el gato o para el perro?
PALABRAS NUEVAS baranda entra gato maleta balustradă intră pisică valiză mano / . plato ropas mînă farfurie haine, rufe

58

EXERCIŢII 2 4 . Să se completeze spaţiile punctate cu prepoziţiile necesare:

1. Tengo tres libros... mi cartera. 2. La cartera está... mesa. 3. Voy... tienda. 4. Veo un libro nuevo... los libros antiguos. 5. Doy un paseo... mi amigo... campo. 6... mi ventana tengo un gran árbol. 7. Mi abuelo es bon­ dadoso... todos mis amigos. 8. Vivo... esa casa. 9... veo, este libro no es interesante. 10. Os veo... la ventana de mi casa. 2 5 . Să se traducă în limba spaniolă:

1. îl vedem pe Petru în camera bunicului său. 2. Petru are o bibliotecă mare cu numeroase cărţi. 3. Pe bibliotecă are o frumoasă sculptură în ghips. 4. Intre bibliotecă si sobă are o masă, şi în faţa mesei un fotoliu. 5. De la fereastra camerei noastre vedem un bulevard frumos. 6. Prietena mea merge cu mine la biblioteca publică. 7. Acest student merge singur, fiindcă nu are prieteni. 8. Tu îl vezi? 9. Nu, nu-1 văd. 10. Nu-ţi vezi prietenul? 11. Ba da. 12. Casa mea se află în spatele muzeului. 13. Vedem două mori de vînt şi nişte case. 14. Pe tine nu te văd. 15. Paharul acesta este pentru mine. 16. Nu ţi-1 dau. 17. Nu văd lucruri urîte, ci numai lucruri atractive. 18. îmi dai florile albe din camera ta? 19. Cu cea mai mare plăcere. 20. Dar această carte? 21. Peste b săptămînă.

RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE
Iată încheiat un ciclu de zece lecţii. Cunoştinţele căpătate le vom recapitula sistematic pentru ca, cirnentîndu-le, să putem trece mai departe. In general trebuie să ne formăm obişnuinţa de a repeta lecţiile învăţate, chiar dacă nu mai prezintă noutatea şi interesul primei lecturi. O lecţie se însuşeşte temeinic după trei sau patru lecturi cu voce tare ale textului. In lecţiile care urmează se va pune accentul în special pe texte, iar problemele gramaticale se vor desprinde din analiza textelor respective. începem recapitularea cu problema despărţirii cuvintelor spa­ niole în silabe. Trebuie să reţinem că: 1. o consoană intervocálica formează totdeauna silabă cu vocala care urmează după ea:
meso mesa

2. grupurile de două consoane se despart în silabe deosebite:
al-ma dig-no; in-novar

3. rr nu se desparte: pe-rro 4. sînt inseparabile grupurile formate din consoanele b , c, d, f, g, p, t urmate de 1 sau r. Iată cîteva exemple:
ma-ăre, de-trás, ama-ble

5. Diftongii şi triftongii nu se separă niciodată:
cua-dro, suer-te, rui-do, Uru-gaay

Să aplicăm acum regulile de mai sus la următoarea frază: Por la ven-ta-na de mi dor-mi-to-rio se ven, en el co-rral, nu-mero-sos a-ni-ma-les: un buey, un bu-rro, ca-bras y va-cas. O altă problemă importantă tratată în lecţiile de pînă acum a fost accentuarea cuvintelor. In această ordine de idei ar fi util să recitiţi cu multă atenţie regulile accentuării.

în completarea celor spuse în lecţia 9, trebuie să menţionăm că majoritatea cuvintelor terminate în -ion sînt de genul feminin (avînd neapărat un accent grafic pe o). Exemple:
la cuestión, la discusión, la misión, la reunión
1

Excepţiile sînt foarte puţine. De exemplu: el avión, el camiónr el aluvión. La plural, acestor cuvinte li se adaugă o silabă (-ion, -iones) terminată în s, ceea ce face ca ele să se încadreze în regula I, neavînd, în consecinţă, nevoie de accent grafic. Exemplediscusión misión avión — discusiones — misiones — aviones

Unele cuvinte asemănătoare, ca grafie, cu corespondentele lor din limba romînă se accentuează diferit în spaniolă. Amintim' cîteva dintre ele:
rápido, fértil, útil, atmósfera, bárbaro, árabe.

Sînt cîteva cuvinte spaniole care au intrat în limba romînă prin intermediul limbii franceze, denaturîndu-li-se astfel accentul originar. Se ştie că în franceză accentul cade pe ultima silabă: de aceea francezii spun: tango, bolero etc., pe cînd în spaniolă se spune tango, bolero. Tot din franceză am luat unele cuvinte spaniole cu formă modificată. Cuvîntul „toreador", de exem­ plu, nu există în limba spaniolă, luptătorul cu taurii fiind numit torero. De asemenea unii spun „Grenada" în loc de Granada, cum este corect. Despre substantiv De obicei substantivele sînt însoţite de un articol hotărît sau nehotărît: un perro, el puerco. Substantivele comune folosite fără articol au sens partitiv, adică exprimă o cantitate nedeterminată, o parte oarecare dintr-un întreg:
como pan mănînc pîine

Dacă adjectivul sau adverbul de cantitate e precedat de articol,, el se leagă de substantiv prin prepoziţia de:
como un poco de pan m ă n î n c puţină pîine

Dat fiind că prefixul re- i n t r ă în compunere cu u n c u v î n t de sine s t ă ­ tător, nu formează diftong (re-u-nión).

61

Multe din s u b s t a n t i v e l e masculine î n t î l n i t e p î n ă a c u m au şi o f o r m ă de feminin. I a t ă felul în care se p o a t e forma f e m i n i n u l acestor s u b s t a n t i v e : a) s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e în o sau e s c h i m b ă această vocală în a:
amigo gato médico perro sastre amiga gata médica perra sastra prietenă pisică doctoriţă căţea croitoreasă

Antonio

Antonia t e r m i n a t e în f e m i n i n u l prin dansatoare doctoriţă profesoară germană englezoaică leoaică

b) s u b s t a n t i v e l e consoană formează a d ă u g a r e a u n u i a: bailarín doctor profesor alemán1 inglés león bailarina doctora profesora alemana inglesa leona

c) U n e o r i , p e n t r u d e s e m n a r e a fiinţelor de sex m a s c u l i n sau f e m i n i n care fac p a r t e din aceeaşi grupare s e m a n t i c ă , se folosesc •substantive d e o s e b i t e : padre tată yerno ginere toro taur Observaţie: Masculinul are de cele mai multe ori şi o valoare generică, în sensul că poate desemna o categorie sau un grup de fiinţe, indiferent de sexul lor. De exemplu: esposos padres león m. soţi (soţ şi soţie) părinţi (tată şi mamă) leu (indiferent de sexul animalului) mula paloma liebre f. catîr porumbel iepure madre mamá nuera noră vaca vacă

Cîteodată însă şi femininul poate îndeplini această funcţie. De exemplu:

«
1

Numele de popoare se scriu cu literă mică.

62

Deoarece diferitele cazuri ale substantivelor au fost învăţate treptat, în diferite lecţii, dăm în continuare declinarea completă a cîtorva substantive. Declinarea numelor proprii:
Masculin N. G. D. A. V. Abl. Feminin Pedro María de Pedro de María a Pedro a María a Pedro a María ¡ Pedro ! ¡ María 1 con (sin, de, por con María etc.) Pedro (numele proprii nu au plural)

Declinarea substantivelor comune: 1. Substantiv comun nume de persoană
Masculin Singular N . el padre G. del padre D . al padre A . al padre V . ¡ padre 1 Abl . con el p adre Plural los padres de los padres a los padres a los padres ¡ padres! con los padres Singular la madre de la madre a la madre a la madre ¡ madre ! con la madre Feminin Plural las madres de las madres a las madres a las madres ¡ madres ! con las madres

2. Substantiv comun nume de lucru
Mascu Un Singular N. G. D. A. V. Abl el libro del libro al libro el libro ¡ libro! con, en e t c . el libro Plural los libros de los libros a los libros los libros ¡ libros 1 en los libros Singular la casa de la casa a la casa la casa ¡ casa! en la casa Feminin Plural las casas de las casas a las casas las casas ¡ casas ! en las casas

După cum se vede din aceste exemple, substantivul rămîne neschimbat în cursul declinării, de aceea se poate considera că în limba spaniolă se declină numai articolul hotărît (îndeosebi la masculin singular).

De exemplu:
N. G. D. A. el buen amigo del buen amigo al buen amigo al buen amigo

La traducerea din romînă în spaniolă, singur acuzativul poate prezenta unele dificultăţi. Pentru rezolvarea lor, trebuie să ţinem seama întotdeauna de faptul că: a) substantivele care desemnează fiinţe determinate primesc prepoziţia a (acuzativul personal); b) substantivele care desemnează fiinţe nedeterminate, precum şi substantivele care desemnează lucruri au acuzativul identic cu nominativul. Să ne ferim, bineînţeles, de a traduce prepoziţia pe a acuzati­ vului personal prin sobre în loc de a. Se spune deci:
Veo a Pedro — şi n u : Veo sobre Pedro.

O confuzie similară se mai poate face în traducerea conjunc­ ţiei y (şi) şi a adverbului también (şi). In primul caz vom avea:
Pedro y Antonio. P e t r u şi A n t o n i o .

In al doilea caz:
Veo también a Pedro. î l văd .si pe P e t r u . También se poate t r a d u c e şi prin „de asemenea": Veo un campesino, asemenea casa lui. y veo también su casa. Văd u n ţ ă r a n şi văd (şi) de

Revedeţi cu atenţie primele zece lecţii şi apoi treceţi la lecţia ¡următoare.

LECŢIA

11

începem acest nou ciclu de lecţii cu studiul verbului. Verbele din limba spaniolă se împart în trei grupe, după termi­ naţia lor de la infinitiv, adică în trei conjugări:
Conjugarea Conjugarea Conjugarea I a a Ii-a IH-a o formează verbele t e r m i n a t e în - a r . o formează verbele t e r m i n a t e în -er. o formează verbele t e r m i n a t e în -ir.

Iată cîteva exemple pentru fiecare conjugare:
1 cantar, dar

§

a Ii-a a III-a

ser, tener, ir, vivir

ver

Ne vom ocupa în lecţia de faţă cu studiul verbelor regulate şi în special cu timpul prezent al modului indicaţie (Presente de indicativo). Modul indicativ exprimă o acţiune constatată obiec­ tiv, iar timpul prezent înseamnă că ea e săvîrşită în momentul vorbirii. Vom alege trei verbe — cîte unul din fiecare conjugare — pentru a ilustra felul în care se conjugă ele la acest timp.
P e n t r u conjugarea I : cantar P e n t r u conjugarea a I i - a : vender P e n t r u conjugarea a I l l - a : vivir cînt vendo vínd cînţi vendes vinzi cîntă vende vinde cîntăm vendemos vindem cîntaţi vendéis vindeţi vînd venden cîntă a cînta a vinde a trăi vivo vives vive vivimos vivís viven

canto cantas canta cantamos cantáis cantan

trăiesc trăieşti trăieşte trăim trăiţi trăiesc

Se poate observa uşor că, în timpul conjugării, o parte a ver­ bului rămîne neschimbată — rădăcina. Rădăcinile verbelor se pot obţine suprimîndu-se terminaţia infinitivului:
cant-ar, vend-er, 5 — învăţaţi limba spaniolă viv-ir

65

Vom extrage din t a b e l u l de m a i sus t e r m i n a ţ i i l e verbale care s î n t v a l a b i l e p e n t r u p r e z e n t u l i n d i c a t i v al t u t u r o r v e r b e l o r : Conjugarea I: -o, -as, -a, -amos, -ais, -an Conjugarea 11-a; -o, -es, -e, -eraos, -éis, -en Conjugarea III-a: -o, -es, -e, -irnos, -ís, -en E s t e i n t e r e s a n t să u r m ă r i m locul a c c e n t u l u i t o n i c în cursul c o n j u g ă r i i . Vom lua ca exemple v e r b e l e : buscar (a căuta) şi corner (a m î n c a ) . busc -o eoni -o
busc -as busc -a corn -es corn ~e 1 eoni -emos

|
busc -amos
i

!

locului accen tului e s t e :

busc-an corn -en I I La prezent indicativ, deci, a c c e n t u l tonic cade pe r ă d ă c i n a v e r b u l u i la cele 3 persoane ale s i n g u l a r u l u i şi la persoana a I l I - a p l u r a l ; la persoanele I şi a Ii-a p l u r a l , el se deplasează pe t e r m i n a ţ i e . Linia care uneşte aceste vocale tonice ia forma u n u i ax cotit şi r e p r e z i n t ă schema r i t m u l u i a c c e n t u ă r i i verbelor la prezent ( i n d i c a t i v şi s u b j o n c t i v ) . Această schemă ne va servi u l t e r i o r la înţelegerea a n u m i t o r modificări care survin în conjugarea verbelor ( e x . : diftongare). De altfel, în lecţiile care vor u r m a , v e ţ i cunoaşte m u l t e verbe spaniole care t r e b u i e s t u d i a t e cu m u l t ă a t e n ţ i e , a t î t din p u n c t de vedere g r a m a t i c a l , cît şi s e m a n t i c . I a t ă două verbe pe care le t r a d u c e m cu „a cinta".

a) El tenor canta con pasión.

b) El músico toca ci violin.

66

în lecţiile precedente am folosit prezentul verbului tener la cîteva persoane; să-1 cunoaş­ tem acum în întregime:
tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen

în bucata de lectură care urmează, veţi putea urmări o serie de verbe la prezentul indicativului.

DEPORTES Pedro y Antonio son dos buenos amigos. Pedro es obrero en una gran fábrica textil y Antonio estudia en un Instituto Superior. Los dos practican, en su tiempo libre, varios deportes. Pedro va cada día al lago donde rema en un bote o nada. Sobre el agua respira un aire puro y así forti­ fica no sólo sus mús­ culos sino también sus pulmones. Cuando Pedro sube al trampolín para saltar al agua, todos le miran con singular interés. Es un compeón famoso y toma parte en los concursos acuáticos. Antonio practica el atletismo. Cada día, des­ pués de acabar sus es­ tudios, va al estadio para correr sobre las pistas de arena y saltar en altura. Considera el atletismo como un deporte per5*

67

fecto y, por esto, toma parte en todos los encuentros y concursos atléticos universitarios. En cambio el boxeo o el fútbol son — según él — deportes brutales. Pero, con todo esto, según vemos en la fotografía de arriba, Antonio y Pedro asisten con entusiasmo a un interesante partido de fútbol entre rumanos y uruguayos. (Resultado: En el terreno — momentos antes del final los rumanos contraatacan y marcan el gol de la victoria; entre los espectadores — Antonio grita de alegría; en este momento, considera "interesante" y "cautivador"... el fútbol).
PALABRAS NUEVAS
acabar a t e r m i n a acuático a c v a t i c , n a u t i c agua apă aire m. aer alegría bucurie altura înălţime antes mai î n a i n t e antes de î n a i n t e de arena nisip arriba sus así aşa, astfel asistir a asista bote m. b a r c ă boxeo box brutal b r u t a l cada fiecare cambio schimb campeón m. campion

68

cautivador c a p t i v a n t considerar a considera correr a alerga, a fugi deporte m. sport día m. zi encuentro ¡ntílnire estadio stadion estudiar a s t u d i a , a î n v ă ţ a final m. sfîrşit, încheiere fortificar a î n t ă r i fútbol m. fotbal gritar a striga lago lac libre liber mirar a p r i v i momento clipă

músculo muşchi nadar a înota parte /. p a r t e partido p a r t i d ă , meci pista pistă pulmón in. p l ă m î n remar a vísli respirar a respira saltar a sări singular deosebit sino ci subir a se urca también de asemenea, şi tomar a lua trampolín m. t r a m b u l i n ă uruguayo u r u g u a i a n

ANALIZA TEXTULUI

Pentru a se putea traduce cu uşurinţă textul, se vor analiza acum diferite probleme de limbă care nu sînt încă lămurite. Remarcăm, mai întîi, că în text verbele sînt la prezent indicativ. (In lista de cuvinte noi, ele se dau la infinitiv, ca în dicţionare). Cuvintele care sînt foarte asemănătoare cu cele din limba romînă, cum ar fi: textil, instituto, superior, concurso, universi­ tario, gol, victoria etc. nu au mai fost date în lista de cuvinte noi, lucru care se va aplica de acum înainte. estudia — ultimele două vocale formează un diftong, de aceea accentul tonic cade pe u (silaba penultimă): estudia. In aceeaşi categorie cu verbul estudiar intră şi verbele abreviar (a scurta, a prescurta), cambiar (a schimba) etc. Alte verbe terminate tot în -iar, cum ar fi: ampliar (a mări), confiar (a încredinţa), enviar (a trimite), liar (a lega), variar (a varia) au la diferitele forme ale conjugării accentul tonic pe i şi deci se vor scrie cu accent grafic, pronunţîndu-se astfel separat. De exemplu: envío I en-vi-o (eu trimit), amplía (el, ea măreşte). La fel se întîmplă şi cu verbele terminate în -uar. Uneori ua nu formează diftong şi atunci verbele respective primesc, la diferitele forme ale conjugării, un accent grafic pe u . De exemplu, verbele actuar, continuar, efectuar, evaluar.
La discusión continúa. Las leyes actúan. Discuţia c o n t i n u a . Legile a c ţ i o n e a z ă .

69

La alte verbe, în special la cele terminate în -cuar: evacuar (a evacua) şi în -guar: averiguar (a cerceta), -ua este diftong, scriindu-se deci fără accent grafic.
Evacúan una casa.

en una —într-o. La fel se spune en un — într-un. los dos —-cei doi, amîndoi. cada día-— în fiecare zi. Adesea prepoziţia în, din construcţiile romîneşti care exprimă ideea de timp, nu se traduce în limba spaniolă:
un día una tarde într-o zi într-o seară

Observăm de asemenea că substantivul día, deşi se termină în -a, este de genul masculin. Face parte din puţinele excepţii la regula învăţată încă din lecţia întîi. Tot masculine terminate în -a sînt cuvintele: el camarada (tovarăşul) —feminin: la camarada; el papá (tăticul). Cada (adjectiv nehotărît) este invariabil. Exemplu:
cada amigo cada ventana fiecare amic fiecare fereastră

Ca pronume nehotărît, atunci cînd nu însoţeşte un sub­ stantiv, fiecare se traduce prin cada uno s,au cada cual:
Cada uno manda en su casa. Cada cual con su igual. Fiecare porunceşte în casa Fiecare cu egalul său. lui.

después de acabar — după ce termină. După expresia después de verbul se pune la infinitiv sau, uneori, la participiu; se traduce însă, în romînă, ţinînd seama de context. el agua — Substantivele feminine care încep cu a tonic primesc la singular, pentru eufonie, articolul masculin (el sau u n ) . Nu se va putea spune: la agua, una arma, ci numai: el agua, un arma. Aceasta nu înseamnă însă că ele şi-au schimbat şi genul. După cum vedem în exemplele ce urmează, ele rămîn feminine:
el agua limpia; un arma buena

La plural: las aguas etc. Substantivele feminine care încep cu a neaccentuat nu primesc articolul el sau un, de exemplu: la atmósfera, una antena, momentos antes del final — (cîteva) clipe înainte de sfîrşit. Cuvîntul algunos a fost omis, ca în limbajul sportiv. Pentru amatorii de sport dăm, în continuare, cîteva dintre denumirile spaniole ale unor sporturi mai cunoscute: vólibol m. volei, tenis m. tenis, esgrima scrimă, tiro tir. Alte spor­ turi păstrează denumirile internaţionale respective: ping-pong tenis de masă, waterpolo polo pe apă, bob-sleigh m. bobslei. 70

Notă: în text sînt cîteva verbe care, deşi foarte asemănătoare cu corespon­ dentele lor din limba romînă, trebuie accentuate diferit, conform regu­ lilor accentuării spaniole: practican, considera. înainte de a încheia lecţia, să învăţăm cîteva formule de salut întrebuinţate mai des: „Bună dimineaţa" şi „bună ziua" se spune în spaniolă: Buenos días sau mai cordial Muy buenos días. Acest salut se uti­ lizează de dimineaţă pînă pe la orele 14 (adică pînă la prînz), După-amiază şi seara se spune: Buenas lardes (bună seara) sau Muy buenas tardes. EXERCIŢII 26. Să se conjuge la prezent indicativ verbele: tomar, correr, asistir şi efectuar. 27. Să se completeze punctele cu terminaţiile necesare:

1. Yo beb... agua. 2. Pedro y Antonio estudi... en una escuela. 3. Pablo respir... un aire puro. 4. Măria mir... con interés el libro nuevo. 5. Tú no corr... bien. 6. Luis conţin... su lectura. 7. Yo env... una carta. 2 8 . Să se traducă în limba spaniolă:

1. Un bun student studiază în fiecare zi. 2. Măria se plimbă în fiecare seară. 3. Tatăl meu ne explică cum trăiesc ţăranii din satul lui. 4. Fie­ care student practică un sport. 5. Mănînc pîine fără sare. 6. Roza cîntă de bucurie. 7. Petru îşi caută caietul. 8. Cei doi prieteni asistă la un meci de fotbal. 9. Anton îşi fortifică muşchii. 10. în fiecare zi înotăm în apa limpede a lacului. 11. Tovarăşul meu e un mare campion. 12. Poştaşul îmi dă o scrisoare. 13. Este de la tovarăşul Luis. 14. Mă urc la etajul unde-şi are prietenul meu camera. 15. După ce citeşte scrisoarea, merge cu ni ine la stadion. 29. Răspundeţi cu cuvintele din text la următoarele întrebări:

— ¿Dónde estudia Antonio? — ¿Dónde salta Pedro? — ¿De dónde salta? — ¿Dónde corre Antonio? — ¿Dónde rema Pedro? — ¿Cómo considera Antonio el boxeo? — ¿Cuándo va Pedro al lago? — ¿Cuál de esos dos deportes se practica en el estadio: el atletismo o el tenis? 71

L E C Ţ I A

12

PRENDAS DE VESTIR En este grabado vemos a nuestro amigo Pedro vestido con una americana y un pantalón del mismo color. La americana (o el saco — según la expresión de los latinoamericanos) es de muy buen corte y tiene cuatro botones. Pedro no usa tirantes sino una co­ rrea de cuero. Tiene un sombrero de fieltro duro y una corbata muy elegante. Su camisa es de seda natural. Durante el invierno Pedro usa un sobretodo o un abrigo (gabán) de tela más gruesa. Este otro obrero tiene una boina muy práctica, de color negro (1). El soldado tiene uniforme mili­ tar, un casco y botas. Su arma es un fusil. Este es mi profesor. Es muy sobrio: tiene gafas, un bastón, un par de guantes y una cartera (2). Éste es un musulmán — tiene un gran turbante blanco (4). Ésta es Rosa. Tiene un vestido nuevo de medias mangas. El vestido es negro y los bolones blancos (3).
BREVE DIÁLOGO

— Ése es un sastre. — ¿Seguro? ¿Cómo sabes cuál es su profesión? •— ¿No ves? Su pantalón no tiene raya. 72

PALABRAS NUEVAS abrigo p a l t o n americana h a i n ă bastón m. b a s t o n boina bască bota gheată botón m. n a s t u r e breve scurt casco cască color m. culoare corbata c r a v a t ă correa curea corte m. croială cuero piele duro t a r e , ţ e a p ă n fieltro fetru fusil m. puşcă gabán m. p a l t o n gafas / . pi. ochelari grabado gravură, desen grueso gros guante m. m ă n u ş ă invierno iarnă manga in înecă pantalón m. p a n t a l o n par m. pereche prenda v e ş m î n t , h a i n ă (în genere) raya / . dungă saco h a i n ă sastre m. croitor seda mătase seguro sigur sobretodo pardesiu sobrio sobru sombrero p ă l ă r i e tela stofă tirante m. bretea turbante m. t u r b a n uniforme m. uniformă usar a folosi vestido î m b r ă c a t ; m. rochie vestir a îmbrăca

ANALIZA TEXTULUI Deşi traducerea textului nu prezintă dificultăţi, recomandăm totuşi ca ea să se facă în scris.
Observaţie: î n t e x t u l de m a i sus î n t î l n i m de două ori c u v î n t u l vestido. P r i m a d a t ă înseamnă „ î m b r ă c a t " , iar a doua oară „rochie". î n p r i m u l caz avem de-a face cu participiul trecut al verbului vestir. Deoarece p a r t i c i p i u l t r e c u t este foarte des folosit şi ca formă verbală şi ca adjectiv, dăm aci regula formării lui, care este, de altfel, foarte u ş o a r ă : La r ă d ă c i n a verbului respectiv se a d a u g ă t e r m i n a ţ i a : — ado p e n t r u verbele de conjugarea I — ido p e n t r u verbele de conjugarea a I i - a — ido > p e n t r u ve rbele de ci Cîteva exemple: Conj. I Conj. a I i - a Conj. a I l I - a infinitiv cantar corner vivir rădăcină cant corn viv participiu trecut cantaio cîntat comido mîncat espido trăit

Una dintre cele mai mari dificultăţi pe care le prezintă limba spaniolă este faptul că, pentru „a fi", există două verbe: ser şi estar. Fiecare dintre aceste verbe se foloseşte numai în anumite cazuri şi de aceea nu se poate utiliza ser în loc de eştar sau invers. 74

Vom învăţa, în această lecţie, cazurile în care se utilizează verbul ser. Dat fiind că pînă acum am mai folosit acest verb în lecţiile anterioare, vom face de fapt o sistematizare a unor exemple în majoritate deja cunoscute. Ser se foloseşte atunci cînd este vorba de: 1. proprietăţi esenţiale, durabile ale subiectului, sexul sau na­ tura lui:
— — — — El Mi La La lobo es un animal. abuelo es sordo. seda es natural. ley ^s dura, pero es L u p u l este u n a n i m a l . Bunicul meu e surd. Mătasea e n a t u r a l ă . Legea e aspră, dar e lege.

ley.

2. o proprietate specifică, tului:
— Antonio es venturoso. — Manuel es alto. — Nuestra patria es rica. — Pedro y Rosa son esposos. — La boina es barata.

particulară

a subiectului

sau obiec­

Anton e norocos. Manuel e î n a l t . Patria noastră e bogată. P e t r u şi Roza sînt soţi. Basca e ieftină.

3. formă, dimensiuni,
— La mesa es redonda. — Esta casa es grande. — El camino es largo. — Los botones son blancos. — La camisa es de seda. — La correa es de cuero.

culoa>c si materie:
Masa e r o t u n d ă . Casa aceasta e m a r e . D r u m u l e lung. N a s t u r i i sînt a l b i . Cămaşa e de m ă t a s e . Cureaua e de piele.

4. defecte, vicii, calităţi,
— Pedro es laborioso y amable. — El profesor es sobrio. — Este perro es muy malo.

virtuţi

sau orice trăsături de caracter:
P e t r u e harnic şi a m a b i l (simpatic). Profesorul e sobru. Cîinele acesta e foarte r ă u .

5. profesii, arte, tuaţie socială:
— — — — — — — Pedro es obrero. Antonio es estudiante. Manuel es capitán. Pablo es campeón. Ramón es minero. Diego es pintor. Mi amigo es director.

meşteşuguri,

grade, calificare,

demnitate,

si­

Petru e muncitor. Anton e s t u d e n t . Manuel e c ă p i t a n . Paul e campion. Ramón e miner. Diego e pictor. P r i e t e n u l meu e director.

0 . apartenenţă

politică,

naţionalitate: Dolores e c o m u n i s t ă . Sînt r o m î n .

— Dolores es comunista. — Soy rumano. i. o ordine, un număr:

Soy el primero. Somos cuatro amigos. Son las dos. 8 . proprietate, posesie,

Sînt p r i m u l . Sîntem patru prieteni. Sînt (orele) două. provenienţă sau destinaţie:

— Este libro es de la Biblioteca Universitaria. — Este cuaderno es de mi amigo. — Somos de Bucarest. — Esta carta es de Puerto Rico. — Esta carta es para Colombia.

Cartea aceasta e a Bibliotecii u n i ­ versitare. Caietul acesta e al p r i e t e n u l u i m e u . S î n t e m din Bucureşti. Scrisoarea aceasta e d i n P u e r t o R i c o . Scrisoarea aceasta e (destinată) pen­ t r u Columbia.

9.

timpul:
E devreme. E ziuă. E duminică.

— Es temprano. — Es de día. — Es domingo.

In afară de acestea, verbul ser se mai foloseşte în următoarele două cazuri: 1. Cînd e auxiliar şi serveşte la formarea diatezei (formei) pasive: — Un verb la pasiv are următoarea schemă: Verbul ser (la un anumit timp, mod şi persoană) -j~ verbul de conjugat (la- participiul trecut) -j- prepoziţia por -\- agentul de acţiune (adică: substantivul sau pronumele care desemnează pe autorul acţiunii respective). Exemplu:
Pedro es educado por su madre. Observaţie: P a r t i c i p i u l trecut, în diateza pasivă, se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul.

Exemple:
Somos criticados por nuestros camaradas. María es buscada por su amiga. Las ventanas son abiertas por mí. {Abierto Sîntem criticaţi de t o v a r ă ş i i n o ş t r i .

Măria e căutată de prietena e i . Ferestrele suit deschise de m i n e .

e p a r t i c i p i u l trecut neregulat al verbului abrir a deschide).

2 . în Es Es Es Es

diferite

expresii

idiomatice: E E E E posibil. n a t u r a l . E n o r m a l . E firesc. nevoie. de a ş t e p t a t aceasta. (Ne putem aştepta la asta).

posible (es probable). natural. menester. de esperar esto.

Vom întîlni astfel de expresii, în număr mai mare, în decursul lecţiilor viitoare. sabes — ştii (prezentul verbului saber)
sé sabes sabe eu ş t i u t u ştii el ştie EXERCIŢII 30. Sa se completeze spaţiile punctate cu cuvintele necesare: sabemos sabéis saben noi ştim voi ş t i ţ i ei ş t i u

1. Mi a m i g o . . . médico. 2. I v á n . . . u n ruso. 3 . E l director... c r i t i c a d o . . . los obreros. 4. N o . . . esperar eso. 5. P a r a saber una lengua menester aprender. 6. Los Andes... m u y altos.

Los Andes 77

3 1 . Să se traducă

în limba

spaniolă:

* 1. Toţi studenţii au uniformă universitară. 2. Pantalonii şi haina lui Petru au o croială foarte bună. 3. Croitorul său e bun. 4. în timpul iernii Petru foloseşte o bască. 5. Nu foloseşte mănuşi. 6. Anton e un mare pictor. 7. Sînteţi educaţi de părinţii voştri. 8. Pardesiul tău e din stofă bună. 9. Masa din camera mea este rotundă. 10. Ramon este foarte sărac; are o singură pereche de ghete. 11. Puşca acestui soldat are o curea de piele. 12. Cureaua ei este lungă. 13. Puştile sînt folosite de soldaţi. Î4. Pălăria mea e de culoare verde. 15. Manuel este un muncitor harnic.

LECŢIA

ÎS

în această lecţie vom studia cazurile în care se foloseşte ver­ bul estar. înainte de a trece la text, să învăţăm indicativul prezent al acestui verb:
estoy estás está estamos estáis están

Deoarece anumite părţi ale textului ce urmează vor părea la prima lectură destul de dificile, citiţi mai întîi analiza textului şi scoateţi pe caiet, sub formă de schemă, diferitele cazuri în care se foloseşte estar. După aceasta reveniţi asupra textului şi încercaţi să-1 traduceţi cu ajutorul schemei dumneavoastră.
Este texto es un pretexto para usar el verbo estar.

DESPUÉS DE LAS NUBES, EL SOL María está en su cuarto. Está sentada en una butaca y tiene ante sí un libro. El libro está abierto y María está leyendo en él. Otros libros están en desorden por todo el cuarto. Al lado de María están sus dos amigas, Rosa y Carmen. Las dos están mi­ rando un álbum de pinturas. María está aprendiendo la lengua rumana. Acaba de apiendcr un verbo nuevo y está buscando su cuaderno. — ¿Dónde está mi cuaderno? — pregunta María. Sus amigas no están atentas y, por esto, no contestan. — ¿Estáis sordas? — g r i t a María —. ¿Dónde está mi cuaderno? — No estamos sordas, pero sí estamos asombradas. Tu cuaderno está en el suelo, en lugar de estar sobre la mesa. Tú, claro está, 79

olvidas siempre dónde están tus cuadernos. ¿Cómo vas a estudiar con los libros en desorden? Todo esto no está bien — contesta un poco irritada Rosa. — ¿Estás en pedagoga? — grita de nuevo María —. ¿Me vas a explicar la manera de guardar los libros? — No estoy para bromas, María — contesta de nuevo Rosa. — Bien, pero, de todos modos no estoy obligada a aprender de ti como colocar mis libros —• grita muy nerviosa María. — Está bien, María — trata de intervenir Carmen. — No. Vamos a ver. ¿Cómo consideras tú, Rosa...? Carmen la interrumpe: — ¿Cuándo vas a estar más calmada? —- No importa mi estado. A ver ¿dónde debo poner mis libros? ¡ Es escandaloso ! — ¡ Estás loca, María! — contesta muy enfadada Carmen. En este momento, el altercado está a punto de aumentar. María está por contestar algo, pero Carmen la ve muy pálida y le pregunta con miedo: — ¿Estás enferma, María?... Estás muy pálida. — Sí, no estoy bien...
C O

— E s t á m a l c o n t i n u a r esta r e y e r t a . V a m o s a salir u n poco d e este c u a r t o . ¿ E s t á s de a c u e r d o , M a r í a ? . » — Sí. ¡ Vamos ! Así t e r m i n a esta b r e v e r e y e r t a . Las t r e s a m i g a s e s t á n a l e g r e s . La cólera es u n a locura c o r t a y . . . t o d o está b i e n c u a n d o a c a b a b i e n . PALABRAS NUEVAS al lado a l ă t u r i álbum m. a l b u m altercado ceartă mare aprender a învăţa asombrado m i r a t , u i m i t aumentar a se m ă r i broma glumă calmado calm cólera minie colocar a aşeza, a pune considerar a considera contestar a răspunde desorden m. dezordine enfadado s u p ă r a t enfadar a supăra enfermo bolnav escandaloso scandalos estado s t a t ; stare explicar a explica faltar a lipsi guardar a păstra importar a interesa interrumpir a întrerupe irritar a irita lado latură leer a citi loco nebun locura nebunie lugar m. loe manera fel, mod miedo frică nervioso nervos nube /. nor obligar a obliga olvidar a uita pálido palid poner a pune preguntar a întreba reyerta ceartă salir a ieşi, a pleca sentar a aşeza suelo podea tratar a încerca

ANALIZA TEXTULUI C u v i n t e l e : leyendo, mirando, buscando, s í n t forme de gerunziu a l e v e r b e l o r leer (a c i t i ) , mirar şi buscar. Gerunziul se formează d i n r ă d ă c i n a v e r b u l u i p l u s t e r m i n a ţ i a g e r u n z i a l ă specifică c o n j u g ă r i i d i n care face p a r t e v e r b u l . Terminaţiile gerunziale sînt: — ando pentru conjugarea I — iendo pentru conjugarea a I i - a — iendo pentru conjugarea a I l I - a Iată acum cîteva exemple: Gerunziu cantando c întind vendiendo vînzînd uniendo unind 81

Infinitiv cantar vender unir v'

Notă: Verbul leer, precum şi alte verbe de conjugarea a I i - a sau a H l - a care au rădăcina t e r m i n a t ă într-o vocală, modifică pe i din -iendo în y. Aşa cum am mai spus într-una din lecţiile de la început, i intervocalic (neac­ centuat) devine y: leyendo, influyendo. Gerunziul v e r b u l u i ir este yendo.

Acaba de aprender — Verbul acabar (a termina) poate forma uneori o construcţie proprie: acabar de -f- infinitiv, care se traduce prin tocmai -\- un timp trecut al verbului care stă la infinitiv. De exemplu:
Acabo de leer. Tocmai c i t e a m . (Tocmai a m t e r m i n a t de c i t i t ) .

pero sí — dar fireşte, desigur; cu totul. dónde — unde (anume). Donde se accentuează în propoziţii cu nuanţă de interogative indirecte. La fel se întîmplă cu cual, cuales, como. Ca indicaţie practică, menţionăm că ele primesc accent atunci cînd în traducerea romînească putem pune alături de echivalentul lor cuvîntul „anume".
Olvidas siempre dónde están tus libros. No sé cómo viven ésos. No sé cuál es su profesión. U i ţ i î n t o t d e a u n a unde (anume) sînt cărţile t a l e . Nu ştiu cum (anume) trăiesc aceia. Nu ştiu care (anume) este profesia l u i .

Vas a estudiar— o să înveţi; vei învăţa. 0 particularitate a lim­ bii spaniole o constituie multiplele folosiri ale verbului ir. Cu ir se poate forma, bunăoară, o construcţie cu valoare de viitor (bineînţeles nu este vorba despre viitorul propriu-zis al verbelor spaniole, de care ne vom ocupa mai tîrziu). Această construcţie se formează din prezentul verbului ir -(prepoziţia a -¡¡-infinitivul verbului de conjugat:
Voy a escribir. Vas a vivir. Va a corner. Vamos1 a ver2. Vais a buscar. Van a preguntar. O O O O O O să să să să să să scriu. trăieşti. mănînce. vedem. căutaţi. întrebe.

După ir a vedem că verbele sînt puse la infinitiv deşi se traduc în limba romînă prin subjonctiv. In mod analog se spune:
Estoy Trata obligado a salir. de intervenir. Sînt obligat să plec. încearcă să intervină.

Deducem din exemplele de mai înainte că, în spaniolă, atunci cînd două verbe care se succed au acelaşi subiect, al doilea verb se pune la infinitiv şi nu la subjonctiv ca în romîneşte. Debo comer. Trebuie să mănînc (textual: trebuie a mînca). De todos modos. Oricum.
1 2

Forma verbală ¡Vamos! A ver — să vedem

se mai traduce şi prin „Haidem! — Hai!"

82

Estar.
D i n t e x t u l de m a i sus ne d ă m uşor seama că, în general, estar i n d i c ă o s i t u a ţ i e , o p o z i ţ i e , o stare. Verbul estar e î n r u d i t e t i m o ­ logic cu „a s t a " . ( I n l i m b a l a t i n ă : stare = a s t a . S u n e t u l e la i n i ţ i a l ă pe care îl găsim în plus la v e r b u l spaniol este o proteză. L a î n c e p u t u l c u v i n t e l o r spaniolii nu p o t p r o n u n ţ a pe s u r m a t •de o consoană, de aceea cuvintele s t u d e n t , s c a n d a l , s t u d i u devin în spaniolă estudiante, escándalo, estudio. N u m e r o m î n e ş t i ca S t a n , Spiru e t c . nu p o t fi p r o n u n ţ a t e de spanioli decît Están, Espiru etc.). Să s t u d i e m a c u m a m ă n u n ţ i t u t i l i z a r e a v e r b u l u i estar. A. Verbul estar e x p r i m ă : 1. O stare trecătoare (temporară) sau întîmplătoare, susceptibilă •de schimbare: Estoy triste. Está de pie. Está sentado. Las tres amigas están alegres y contentas. Estas uvas están verdes, no están maduras. Sînt trist. E (stă) în picioare. Sade. (E aşezat). Cele trei prietene sînt vesele şi mulţumite. Aceşti struguri sînt verzi, nu sînt copţi.

Está de pie
6*

Está

sentado

33

Notă: A n u m i t e adjective care cu verbul ser a r a t ă o calitate esenţială sau dura­ bilă, în sens propriu, c a p ă t ă , u t i l i z a t e cu verbul estar, u n sens figurat sau d e t e r m i n ă o însuşire trecătoare. De exemplu: El cuarto es oscuro. El cuarto está oscuro. ¿Estáis ¡Muy sordas? sabio estás! Camera e întunecoasă. Camera e întunecată (se află în întuneric) (accidental). Sînteţi surde? (Cu sensul d e : faceţi pe surdele? s a u : nu auziţi?) Deştept m a i e ş t i !

(A se compara cu: es sordo — e, surd, nu aude (cu adevărat) ; es sabio — e înţelept.) La fel se comportă faţă de ser şi estar m u l t e alte adjective, p r i n t r e care şi cele referitoare la starea s ă n ă t ă ţ i i , la caracter şi, în genere, la diferite aspecte psiho-fizice sau la starea socială a unei persoane: Ser enfermo. Estar enfermo. Ser grave. Estar grave. Ser bueno. Estar bueno. ¿Cómo estás? Estoy bien. Ser alto. Estar alto. Ser cansado. Estar cansado. Ser listo. Estar listo. Ser vivo. Estar vivo. Ser discreto. Estar discreto. Ser rico. Estar rico. A îi invalid, A fi b o l n a v . infirm.

A fi grav, serios, auster. A fi grav b o l n a v . A fi b u n . A se s i m ţ i b i n e . Cum te simţi? (Mă simt bine). A fi î n a l t . A fi o persoană sus-pusă A fi plictisitor, obositor. A fi obosit. A fi deştept, ager la m i n t e . A fi g a t a . A fi vioi, viu, interesant, antrenant.. A fi în v i a ţ ă . A fi î n ţ e l e p t . A fi discret. A fi bogat. A fi delicios, m i n u n a t .

84 ¡

2. Locul distanţa:

unde se află

un obiect, situaţia

sau poziţia

geografică,

El piano está en un rincón del cuarto. Estoy en el tren. Los Cárpatos están en Rumania. Esta aldea está a algunos kilómetros del mar. Mi amigo está en Granada.

Pianul este într-un colţ al camerei. Sínt în tren. Carpaţii se află (sînt) în Romînia. Acest sat e la o depărtare de cîţiva kilometri de mare, Prietenul meu e în Granada.

3. Rezultatul unei acţiuni (în acest caz estar e însoţit de par­ ticipiul trecut al unui verb):
El libro está abierto. Estoy obligado a salir. Cartea e (stă) deschisă. Sînt obligat să plec.

Notă: Pentru a nu confunda construcţiile de mai sus cu construcţiile similare pasive (formate cu verbul ser), e bine ca, atunci cînd avem îndoieli, să facem următoarea probă: încercăm să transformăm construcţia dată într-o construcţie activă. De exemplu: La puerta es abierta por Pedro. Uşa e deschisă de către Petru.

La puerta es abierta por Pedro

La puerta está abierta

Transformînd în subiect s u b s t a n t i v u l care îl desemnează pe a u t o r u l a c ţ i u ­ nii, obţinem: Pedro abre la puerta. P e t r u deschide u ş a .

P r i m u l exemplu e deci la pasiv şi se î n t r e b u i n ţ e a z ă verbul ser. I n exemplul care La puerta urmează: Uşa e deschisă. se vede doar r e z u l t a t u l : e deschisă. Propo­

está abierta.

nu se ştie cine a deschis-o, ziţia nu se poate inversa.

4. O acţiune în curs de desfăşurare într-un anumit interval de timp (arătat de timpul verbului estar). In acest caz, — numit aspectul continuu (forma continua) a verbului — estar îndeplineşte funcţia unui verb auxiliar, pe lîngă un alt verb, care se pune la gerunziu:
Estoy mirando. Está escribiendo Privesc (în această c l i p ă ) . Scrie (acum)

Notă: Cînd verbele la gerunziu a r a t ă o mişcare, o deplasare, estar se înlo­ cuieşte cu ir (uneori şi cu venir, entrar, salir). Va caminando. Voy corriendo. Umblă. Alerg.

5. Data calendaristică (cînd se traduce prin „sîntem în"):
¿A cuántos estamos? Estamos a dos de mayo. î n cîte sîntem? (Ce d a t ă Sîntem în doi m a i . e?)

B. Verbul estar se mai utilizează cu unele prepoziţii, căpătînd diferite înţelesuri: 1. Estar de -f- substantiv arată o funcţie temporară (nu o profesie).
Está de inspector. Está de secretario. î n d e p l i n e ş t e (temporar) funcţia de inspector. E secretar (îndeplineşte această funcţie, dar nu aceasta e p r o ­ fesia l u i ) .

2. Estar para -(-verb la inf. — a fi pe punctul de a...
El altercado Estoy está para aumentar. Cearta e pe p u n c t u l de a lua p r o ­ p o r ţ i i (de a se m ă r i ) . Sînt pe p u n c t u l de a ieşi, sînt g a t a de plecare.

para salir.

86

3 . Estar

para -)- s u b s t . — a fi dispus s ă , a-i arde d e . . . JVo estoy para bromas. Nu-mi arde de glume.

4 . listar

por -f- inf. u n u i verb : — a) a avea i n t e n ţ i a să, a voi s ă . . . : Está por contestar algo. Vrea (e gata) să răspundă ceva.

— b) a r a t ă că a c ţ i u n e a t r e b u i e să se desăvîrşească în viitor: La carta está todavía por escribir. Las peras están por madurar. Scrisoarea nu e scrisă încă; urmează să fie scrisă de aici înainte. Perele trebuie (stau) să se coacă. Se vor coace curînd.

5 . Estar por -f- s u b s t . — a fi a d e p t u l , p a r t i z a n u l (unei idei sau persoane), a fi p e n t r u (ceva, c i n e v a ) . Estoy por el progreso. 6. Estar Sînt pentru progres progresului). (partizan al

en — a fi dispus să facă u n l u c r u .

Uneori însă, în expresiile ironice din vorbirea zilnică, se t r a ­ d u c e cu: a face p e . . . (a juca r o l u l ) : ¿Estás en pedagogo? Faci pe pedagogul?

Diferite Claro está. ¡ Ya está! Está bien. Le está bien. Estar de más. Estar de sobra. Listar de acuerdo. Estar a matar. Estar de luto. Estar de prisa. Estar de paso. Estar a punto.

expresii

cu verbul

estar:

Desigur. Gata ! S-a terminat! S-a făcut! Bine, e bine, în regulă. îi vine (îi stă) bine. A prisosi, a fi de prisos. A prisosi, a fi de prisos. A fi de acord.. A fi la cuţite. A fi în doliu. A se grăbi, a fi grăbit, (prisa-grabă) A fi în trecere. A fi gata, a fi pe punctul... cere u n p r o n u m e în

le pregunta —• o î n t r e a b ă . V e r b u l preguntar d a t i v . (Cui i se p u n e î n t r e b a r e a ? ei-Ze.)

C7

EXERCIŢII 3 2 . Să se formeze participiul trecut şi gerunziul verbe: destruir, contestar, salir, aprender, ser, estar. 3 3 . Să se formeze propoziţii loane după următorul model: simple cu cuvinte din următoarelor

cele trei

co­

El amigo está enfermo. Iată cele trei şiruri de cuvinte: son los estudiantes negras es los libros locura están buenos las nubes son la reyerta sentados son abiertas los Cárpatos los campesinos están laboriosos es las ventanas en Rumania mi padre están obrero 3 4 . Să se copieze textul şi să se sublinieze diferitele situaţii ale verbului estar, analizîndu-se şi grupîndu-se la punctele corespun­ zătoare din în schema utilizării lui e s t a r . 3 5 . Să se traducă în limba spaniolă:

1. Tatăl meu nu e de acord cu mine. 2. Carmen e grăbită. 3. Nu locuiesc în Bucureşti; sînt întrecere. 4. Sîntem în 3 mai. 5. Nu-i arde de citit. 6. E obligat însă să răspundă şi de aceea nu e vesel. 7. Tovarăşul meu e foarte palid; e bolnav. 8. E ceva grav? 9. Nu, dar nu se simte bine şi e foarte nervos. 10. Cînd o să fie mai calm? 11. Nu interesează asta. 12. Sînt obosit, dar nu sînt trist. 13. O să-ţi explic toate aceste lucruri. 14. Haide să ieşim puţin din casa asta. 15. Ferestrele nu sînt deschise şi aerul nu e curat. 16. Respirăm [estar -f- gerunziu) un aer foarte curat. 17. Cartea este pe jos în loc să fie (de a fi) pe masă sau în bibliotecă. 18. Stiloul meu este în servietă. 19. între aceste două cărţi este hîrtia de scrisori. 20. Bine, o să scriu o scrisoare lungă, eşti de acord? 21. Da.

88

LECŢIA

14

Deşi ortografia spaniolă este, în mare măsură, o ortografie fonetică, scrierea spaniolă păstrează totuşi, în virtutea tradiţiei, o literă care nu se pronunţă: litera h. Ea se scrie în unele cazuri, dar nu se pronunţă niciodată. De exemplu:
hora oră ahora acum hombre om hermoso frumos hoy azi hablar a vorbi se se se se se se pronunţă: pronunţă: pronunţă: pronunţă: pronunţă: pronunţă: ora aora ombre ermoso oi ablar

Tot cu h (mut) se scrie şi verbul auxiliar haber — a avea. Verbul haber nu exprimă ideea de posesiune ca tener, ci se folo­ seşte ca auxiliar la formarea timpurilor compuse ale tuturor verbelor. „A avea un lucru" — de exemplu — se traduce prin tener una cosa şi nu prin haber una cosa. La indicativul prezent, haber are următoarele forme:
he eu am has tu ai ha el a hemos habéis han noi am voi a ţ i ei au

Aceste forme nu pot fi utilizate în vorbire decît urmate de par­ ticipiul trecut al unui verb cu care formează perfectul compus (Pretérito perfecto) al acelui verb. Să formăm, de exemplu, perfectul compus al verbului hablar — a vorbi:
he hablado has hablado ha hablado hemos hablado habéis hablado han hablado am v o r b i t ai vorbit a vorbit am v o r b i t aţi vorbit au v o r b i t

89

Observăm că la acest timp participiul trecut rămîne neschim­ bat în cursul conjugării, atît în roniînă cît şi în spaniolă (hablado -vorbit). După modelul de mai sus putem forma perfectul compus al oricărui verb. Ştiind acum că h nu se pronunţă niciodată, putem citi uşor următorul text: AL TEATRO — Buenas tardes, Pedro. — Buenas tardes, Carlos. Estás muy elegante. ¿Adonde vas? — Voy al teatro de la Comedia. Hoy es la apertura de la nueva temporada. — ¡ Ah, sí! Mi hermana va también. Es el estreno de la "Dama duende" de Calderón. ¿La has visto antes? — ¡Cómo no! He visto casi todas las obras de Calderón, pero deseo ver de nuevo la "Dama duende", esa divertida comedia de capa y espada. Además de esto, deseo ver ese nuevo teatro. — Es muy moderno y tiene actores de renombre. En este teatro he visto un espectáculo con la obra de Lope de Vega, "El perro del hortelano". —¿Tú no vas al teatro? •— Es una lástima, pero esta semana no tengo tiempo para ir al teatro. Estoy muy ocupado en la empresa. — Pedro, yo estoy de prisa, y... — Bueno, hasta luego, Carlos. — Hasta la vista. Después de separarse de su amigo, Carlos entra en la sala de espectáculos. Es una sala elegante y moderna, en forma de
90

anfiteatro. Carlos toma asiento en un palco del primer piso y desde su sitio mira con interés la sala atestada de público. En una butaca ve a Carmen, hermana de Pedro. La saluda. Ahora todos los espectadores están en sus sitios y los rumores se apagan. El telón se levanta: los decorados son una verdadera sorpresa. Todos los espectadores están encantados. Los actores interpretan sus papeles con gran maestría y humor. El público está divertido. El telón cae al final de cada acto y los actores son saludados por el público con vivos aplausos. Los artistas han estado a gran altura. Cuando todo termina, Carlos regresa a su casa muy contento.
PALABRAS NUEVAS
actor m. a c t o r apagar(se) a (se) stinge apertura deschidere asiento loc (de aşezat) atestar a u m p l e , a înţesa, a t i x i caer a cădea capa m a n t i e casi aproape dama d o a m n ă decorado decor desear a dori divertido a m u z a n t duende m. spiriduş empresa î n t r e p r i n d e r e espada spadă estreno p r e m i e r ă hermana soră hortelano grădinar lástima păcat levantar(se) a (se) ridica obra operă; piesă (de teatru) palco lojă papel m. r o l ; hírtie regresar a se înapoia renombre m. r e n u m e , faimă rumor m. zgomot separar(se) a (se) d e s p ă r ţ i sitio loe sorpresa surpriză telón m. c o r t i n ă temporada stagiune verdadero adevărat

ANALIZA TEXTULUI

Dama duende — (Doamna spiriduş) este titlul unei piese de Cal­ derón care s-a jucat la noi cu titlul Doamna nevăzută. antes — mai înainte. Nu confundaţi cuvintele antes (adv. de timp) şi ante (prep.) — înaintea (exprimînd un raport spaţial). per de nuevo — a vedea din nou, a revedea. divertido (adj.) — amuzant, vesel, nostim. în ultima parte a lec­ ţiei întîlnim din nou cuvîntul divertido {el público está divertido), dar cu funcţie de participiu trecut al verbului divertir — a amuza, a recrea: „publicul e amuzat".
91

comedia de capa y espada — comedie de mantie şi spadă; gen tipic de piesă spaniolă avînd ca temă dragostea şi ca personaje tipice cavalerii.
Notă: Cuvintele comedia şi deseo se accentuează pe e : come-dia, dese-o. î n pri­ m u l c u v î n t , ia e diftong; în al doilea, eo nu formează un diftong.

visto — participiul trecut (neregulat) al verbului ver. además de esto — afară de aceasta; uneori se spune' doar además. es una lástima (sau lástima)—păcat! Ce păcat...! bueno — cu valoare de interjecţie — bine, ei bine. hasta la vista — (pînă la vedere) — la revedere ! hasta luego — pe curínd. hasta — pînă (pînă la). Hasta ahora — pînă acum. adiós—-adio, cu bine, rămas b u n ! (Spre deosebire de cuvintul romînesc adio, în limba spaniolă modernă adiós se foloseşte uneori şi în cazul cînd interlocutorii se despart pentru un inter­ val de timp limitat. Corect însă ar trebui să se spună numai atunci cînd crezi că nu te mai întîlneşti cu interlocutorul.) toma asiento — ia loc, se aşază. los rumores — rumoarea (se utilizează mai mult la plural) — zgomotele. los artistas — artiştii. Substantivele terminate în -ista au o sin­ gură formă pentru masculin şi feminin. De exemplu: el comunista comunistul — la comunista comunista. termina (mai rar se termina) — se termină; se utilizează în limba spaniolă la diateza activă, spre deosebire de romînă. Tot ast­ fel şi regresar — a se întoarce.
Notă: î n vocabularul acestei lecţii a m p u t u t observa cîteva verbe reflexive la infinitiv (levantarse, separarse, apagarse). Să r e ţ i n e m deocam­ d a t ă că la acest mod pronumele reflexiv se se alipeşte la sfîrşitul v e r b u l u i . Pronumele se m a i apare şi în diverse construcţii i m p e r s o n a l e : se habla (se vorbeşte).

< EXERCIŢII

36. Să se conjuge la prezent si la perfectul compus verbele:
ver, desear, ser (participiul t r e c u t : sido), tener, estar şi ir (participiu t r e c u t : ido).

92

3 7 . Să se traducă

în limba

spaniolă:

1. Azi avem destul timp pentru a face o plimbare. 2. Am vorbit azi cu nişte ţărani. 3. Fratele (hermano) ei e un om foarte frumos. 4. Am văzut o frumoasă comedie de mantie şi spadă. 5. Ai citit cartea aceea? G. Da, am citit-o într-o bibliotecă. 7. Ai vorbit cu fratele tău despre piesa aceasta? 8. Am vorbit cu el, dar nu m-a întrebat asta. 9. La teatru am văzut mai mulţi prieteni, dar n-am vorbit cu toţi. 10. Tu i-ai văzut (mai) înainte? 11. Nu, sala a fost plină de public pînă acum. 12. Nu am bibliotecă, dar am citit numeroase cărţi. 13. Azi ne-am întors de la teatru foarte încîntaţi.

BUENOS AIRES. - Teatro

Colón

93

LECŢIA

15

UNA VISITA Andrés y yo estamos invitados a casa de los padres de nuestro amigo Ricardo. Es el mediodía del domingo. La familia de Ricardo está en el comedor. Catalina, la hermana de Ricardo, pone la mesa: la cubre con un mantel blanco y, en el sitio destinado a cada co­ mensal, pone platos, cubiertos y vasos para agua y vino. De un aparador Catalina saca t^es clases de platos: hondos, lisos y de postre. Tomamos todos asiento en torno a la mesa. La madre de Catalina trae la sopa en una sopera grande y la coloca en medio de la mesa. Es una sopa de pescado. Como no tengo demasiada hambre, como muy poco. Andrés, en cambio, come muy bien; es un verdadero gastrónomo. Come demasiado deprisa y, por esto, siempre tiene dolores de estómago. Catalina come poco. Su padre la invita a comer y le pregunta: — ¿No tienes apetito hoy? — No, papá. Estoy desganada. — En este caso un poco de vino tinto con soda es un remedio muy indicado. — No. Un vaso de agua mineral abre el apetito — replica la madre. Después de la sopa comemos ternero asado con espinacas y bistec con patatas fritas. La mesa está completa ahora con una ensaladera, donde está preparada una ensalada de pepinos y tomate, una salsera y varias otras fuentes. Pero Catalina tampoco ahora tiene ganas de comer. — ¿No comes carne? — No, mamá. He comido antes un emparedado. — Pues, muy mal... ¿No comes tampoco carne de vaca con verduras? —• No, mamá. Pero, ¿no tienes acaso huevos fritos? 34

— N o , pero t e n g o h u e v o s a l p l a t o — c o n t e s t a la m a d r e . — E s t á b i e n , v o y a t o m a r de éstos — a d m i t e C a t a l i n a . E n fin C a t a l i n a come a l g o . — ¿No bebes v i n o ? — m e p r e g u n t a R i c a r d o . — N o . E v i t o s i e m p r e las b e b i d a s i r í a s . — ¡ V a m o s a b r i n d a r e n h o n o r de n u e s t r o s i n v i t a d o s ! — p r o p o n e R i c a r d o a su f a m i l i a . Después de b e b e r u n t r a g o , Andrés e x c l a m a : — ¡ M u y rico está este M á l a g a ! A l f i n a l t o m a m o s el p o s t r e : p a s t e l e s , h e l a d o s de l i m ó n y de fresa, frutas y café (Andrés es m u y g l o t ó n : t o m a el café con p a n u n t a d o con m a n t e c a y m i e l ) . Después de esta c o m i d a í n t i m a f u m a m o s y d i s c u t i m o s d u r a n t e una hora. PALABRAS NUEVAS acaso oare, cumva admitir a a d m i t e al plato (ouă) ochiuri prăjite análisis m. analiză aparador m. bufet apetito poftă de mineare asado fript beber a bea bistec m. biftec brindar a închina p a h a r u l , a ciocni café m. catea cambio schimb caso caz clase / . clasă, fel comedor m. sufragerie comensal m. comesean cubierto t a c í m cubrir a acoperi demasiado p r e a ; prea m u l t desganado fără poftă discutir a discuta dolor m. durere durante t i m p de; în t i m p u l emparedado sandviş en torno în j u r u t ensalada s a l a t ă , ensaladera salatieră espinaca spanac estómago stomac fresa fragă frío rece ; frig frito fript, prăjit . fruta fruct fuente / . castron fumar a fuma gana poftă gastrónomo gastronom, g u r m a n d glotón lacom, mîncău hambre / . foame helado îngheţată hondo adînc honor m. onoare, cinste huevo ou invitar a invita limón m. lămîie liso î n t i n s , neted manteca u n t mantel m. faţă de masă medio mijloc mediodía m. amiază miel / . miere pastel ni. prăjitură patata cartof pepino castravete

95

pescado peşte (pescuit) plato farfurie; fel de mineare poner a pune postre m. desert por p e n t r u , t i m p de proponer a propune remedio leac, remediu sacar a scoate salsera sosieră sin embargo t o t u ş i soda sifon sopa supă

sopera castron de supă tampoco nici ternero viţel * tomate m. roşie tinto negru (vin) traer a aduce trago î n g h i ţ i t u r ă untar a unge vaso p a h a r verduras (f. pi.) v e r d e ţ u r i , legume visita v i z i t ă

ANÁLISIS DEL TEXTO

Andrés y yo — Andrei şi cu mine. (Textual: Andrei şi eu). a casa de — la (cu verb de mişcare); en casa dé — la (cu un verb care arată starea pe loc). De exemplu: Vivo en casa de mis pa­ dres. Locuiesc la părinţii mei. eh tomo — cere dativul: en torno a la mesa. trae — aduce. Verbele traer (a aduce), salir (a pleca, a ieşi), poner (şi compusul său proponer), valer (a valora), caer (a cădea) pre­ zintă o neregularitate la persoana întîi singular a indicativului prezent, identică cu cea a verbului tener: anume, ca şi tengo, ele fac: traigo, salgo, pongo, valgo, caigo. La celelalte persoane se conjugă normal, după cum se poate vedea din paradigmele de mai jos:
Caer caigo caes cae caemos caéis caen Poner pongo pones pone ponemos ponéis ponen Salir salgo sales sale salimos salís salen Traer traigo traes trae traemos traéis traen Valer valgo vales vale valemos valéis valen

Notă: Verbul poner are p a r t i c i p i u l trecut puesto cipiul t r e c u t : caído, salido, traído şi valido.

(pus). Celelalte verbe fac parti­

como — Intîlnim acest cuvînt de două ori în aceeaşi frază, dar cu accepţii diferite: Como no tengo demasiada hambre, como poco. Cum nu îmi este prea foame, mănînc puţin. Avem de-a face deci cu două omo­ nime. Este interesant de reţinut că în limba spaniolă a-ţi fi foame se spune tener hambre — a avea foame. 96

E x p r e s i i r o m î n e ş t i , c u m ar fi: „(mie) mi-e foame" sau „mi-a fost foame", se t r a d u c în l i m b a spaniolă cu v e r b u l „a a v e a " : „ a m foame" sau „ a m a v u t foame" — tengo hambre; he tenido hambre. Tot aşa se s p u n e : tener tener tener tener miedo frío calor ganas a-i fi frică a-i fi frig a-i fi cald a-i fi (a avea) poftă

T r e b u i e să se a c o r d e , deci, a t e n ţ i a c u v e n i t ă acestor expresii în cazul t r a d u c e r i i lor în l i m b a s p a n i o l ă . De e x e m p l u : „ L u i A n t o n îi e frică" se r e d ă în spaniolă p r i n Antonio tiene miedo ( t e x t u a l : A n t o n are frică). deprisa — adv. i u t e , g r ă b i t . salsera — c u v î n t u l sal î. (sare) a d a t salsa (sos), de u n d e salsera. tampoco — este o n e g a ţ i e care se foloseşte d u p ă ce în p r e a l a b i l s-a m a i făcut o n e g a ţ i e . De e x e m p l u : — No he comido. — Tampoco yo. Nu am mîncat. Nici eu.

tomar café — a bea cafea. U n e o r i tomar înlocuieşte pe beber. Muy rico está este (vino de) Málaga — E delicios acest v i n de M a l a g a . Atenţie la p r o n u n ţ a r e a c u v i n t e l o r : visita, EXERCIŢII 3 8 . Să se conjuge la prezent si la perfectul traer .fi valer. 3 9 . Să se traducă în limba spaniolă: compus verbele: poner, íntima, mantel.

1. După o oră de plimbare, mie şi lui Anton ne este foame. 2. în tim­ pul iernii, cînd mergem să ne plimbăm, ne este frig. 3. Luis bea vin negru cu sifon, iar fratele său mănîncă pîine cu unt şi, după asta, fragi. 4. Nu mă mir că am dureri de stomac după ce beau apă şi mănînc pere crude (verzi). 5. Nu mănînc peşte ; mi-e frică de oase (espinas) . 6. Ţi-e frică? 7. Nu, dar ţie? 8. Nici mie. 9. După friptură şi salată mîncăm prăjituri. 10. Este bună îngheţata ta? 11. Da, dar e prea rece pentru mine. 12. Pun paharul de vin pe masă. 13. Mi 1-a adus prietenul meu. 14. Hai să ciocnim în cin­ stea prietenilor noştri. 15. Sîntem foarte veseli. 16. Am poftă să citesc cartea aceea. 17. In acest caz ţi-o aduc. 18. Şi eu îţi aduc ceva: am cum­ părat (comprar) patru prăjituri şi două lămîi. 19. Cît costă? — îl întreabă Diego. 20. N-am destui bani (dinero) ca să cumpăr (pentru a cumpăra) o îngheţată de cafea. 21. O să-ţi dau eu — îi răspunde amicul său. 22. Mi-e cald şi am poftă să mănînc îngheţată.

7 — Învăţaţi limba spaniolă

Q>7

LECŢIA

16

Deşi atît de asemănătoare ca fonetică şi ortografie, limbile spaniolă şi romînă au totuşi fiecare unele particularităţi de pro­ nunţare si ortografie. Astfel, sunetele romînesti h f» h z> ge, gi nu există în limba spaniolă. La rîndul ei, limba spaniolă are cîteva sunete (în afară de unele particularităţi de scriere) care lipsesc din limba romînă. Le vom studia treptat, începînd cu această lecţie. Ne vom ocupa mai întîi de un sunet propriu limbii spaniole, pe care îl vom transcrie cu litera grecească 0, neavînd în alfabetul latin o literă cu care să-1 redăm. Sunetul 6 se pronunţă aproape ca un s, sprijinind uşor vîrful limbii de incisivii superiori, fără a închide complet ieşirea aerului (corespunde aproximativ lui th englezesc din cuvintele bath, thank, thin). In ortografia spaniolă, sunetul 0 se redă în două feluri: 1. înaintea consoanelor, a vocalelor a, o, u şi la sfirşitul cuvin­ telor, prin z. Exemple:
mezelar zapato corazón azul a amesteca pantof m. inimă albastru lápiz m. feliz voz f. paz f. creion fericit voce pace

2. înaintea vocalelor e şi i, prin litera c. Exemple:
haeer cesar cena aceite m. cerveza Note: 1. Cuvintele (comune romînei şi spaniolei) care în limba r o m î n ă au u n z u r m a t de e şi i , în limba spaniolă îl redau prin c, conform regulii de m a i sus. Aşa se î n t î m p l ă cu cuvintele: cebra (zebră); cenit (zenit); cero (zero). a face a înceta cină ulei bere ciencia cielo ştiinţă cer uşor bucătărie a primi

fácil
cocina recibir

98

2. Substantivele şi adjectivele t e r m i n a t e în z primesc la p l u r a l - e s . î n acest caz, z trebuie s c h i m b a t cu c , deoarece s u n e t u l u i 0 îi urmează e . coz lápiz vocea lápices feliz audaz felices audaces (îndrăzneţi) (convingere),

3 . î n cuvinte ca: lección (lecţie), acción (acţiune), convicción p r i m u l c se p r o n u n ţ ă k, iar al doilea 0. Observaţie:

Trebuie să ne s t r ă d u i m să p r o n u n ţ ă m cît m a i corect s u n e t u l 0 p e n t r u a-1 p u t e a deosebi de u n s obişnuit. E x i s t ă c u v i n t e care nu se deosebesc decît prin corecta p r o n u n ţ a r e a lui 0; astfel s-ar p u t e a confunda: caza cazar zumo cima ciega cocer Notă: Mulţi vorbitori de limbă spaniolă, din America L a t i n ă şi chiar din Spa­ nia, p r o n u n ţ ă pe 0 ca pe s, defect n u m i t seseismo, nepermis în vorbirea literară. Cu t o a t e acestea, majoritatea celor care vorbesc l i m b a spaniolă sesean — adică p r o n u n ţ ă pe 0 — s. vinătoare a vîna zeamă, suc culme oarbă a coace cu cu cu cu cu cu casa casar sumo sima siega coser casă a căsători vîrf prăpastie seceriş a coase

PERIÓDICOS Y REVISTAS El periódico ocupa un lugar destacado en la vida moderna. Los hombres de todas partes del mundo leen con interés, diaria­ mente, los periódicos. Un periódico puede salir de madrugada o por la tarde, y se vende en kioscos destinados a este fin. Las revistas y los semana­ rios se publican periódicamente, pero no todos los días. Hay revistas de gran circulación: literarias, artísticas, humorísticas, científicas, técnicas, médicas, deportivas y otras. Una revista tiene comúnmente portada multicolor y contiene gran número de foto­ grafías en colores. Hay ciertas revistas mensuales o bimensua­ les ilustradas, interesantes, con aspectos de la vida de los pueblos del mundo y documentos fotográficos acerca de los acontecimientos acaecidos en los últimos tiempos. En cada número se publican resúmenes y artículos, cuentos y relatos firmados por notables escritores, periodistas y hombres de ciencia y políticos. Es muy importante leer el artículo editorial de un diario o de otro periódico del día. La prensa es hoy uno de los importantes medios de difusión de la cultura en las masas.
7*

99

PREGUNTAS IMPORTANTES PARA INFORMARSE
¿Dónde está el kiosco de periódicos? ¿ H a y periódicos nuevos? ¿Cuánto vale este periódico? ¿Cuáles son los periódicos ilustrados m á s interesantes? ¿Cuáles son las últimas noticias (informaciones) sobre la situación de (en)...? ¿Cuáles son las ú l t i m o s datos sobre el asunto d e . . . publicados en este periódico? ¿Cuál es la opinión del periódico (comentarista, redactor, corresponsal) sobre (el asunto t a l ) ? PALABRAS NUEVAS acaecer a surveni acerca de despre acontecimiento eveniment asunto chestiune, p r o b l e m a , afacere cierto anumit color m. culoare comentarista m. c o m e n t a t o r comúnmente de obicei corresponsal m. corespondent cuento povestire dato fapt, element, d a t ă deportista sub. s p o r t i v deportivo adj. s p o r t i v destacado de frünte diario ziar, j u r n a l difusión /. r ă s p î n d i r e , difuzare fin m. scop, ţ e l ; fine, sfîrşit firmar a semna 'hombre político om politic kiosco chioşc madrugada d i m i n e a ţ ă , zori médico adj. m e d i c a l ; sub. doctor mensual lunar notable cunoscut, î n s e m n a t noticia ştire opinión / . părere, opinie periódico ziar, j u r n a l periodista m. ziarist portada copertă prensa presă puede poate (de la poder) relato istorisire resumen m. r e z u m a t semanario revistă s ă p t ă m î n a l ă serio serios tal cutare

ANÁLISIS DEL TEXTO

diariamente: zilnic. Asemănător cu acest adverb mai este în text şi periódicamente (în mod periodic). Vedem deci că, în limba spaniolă, în afară de adverbele propriu-zise (bien, mal, ahora) există o serie de adverbe derivate din adjective, în limba romînă, majoritatea adjectivelor, atunci cînd sînt folosite ca adverbe, nu-şi modifică forma. De exemplu:
controlul zilnic (adj.) controlul se efectuează zilnic idv.)

In spaniolă vom traduce astfel:
el control diario el control se efectúa diariamente

100

O b s e r v ă m din aceste e x e m p l e că a d v e r b u l d e t e r m i n ă sau com­ p l e t e a z ă înţelesul u n u i v e r b . în afară de aceasta, el m a i p o a t e lă­ m u r i înţelesul u n u i adjectiv sau al u n u i a l t a d v e r b . De e x e m p l u : El control es seguramente bueno. Es evidentemente alto. Es precisamente tarde. Advei'bele de1 m a i sus se formează prin a d ă u g a r e a sufixului -mente la forma feminină a a d j e c t i v u l u i . De e x e m p l u , v r e m să s p u n e m : „ î n m o d a t e n t " . F o r m ă m femini­ n u l a d j e c t i v u l u i atento — atenta la care a d ă u g ă m sufixul -mente şi o b ţ i n e m atentamente: Ramón lee la carta atentamente. I n cazul adjectivelor i n v a r i a b i l e , e x i s t î n d o singură formă p e n t r u feminin şi m a s c u l i n , s i t u a ţ i a e s i m p l ă : fuerte — fuerte­ mente; normal — normalmente; feliz — felizmente. Cunoscînd acest procedeu p u t e m forma adverbe a p r o a p e de la orice a d j e c t i v : — rápido — rápida — rápidamente un tren rápido (adj.) corre rápidamente (adv.) — único — única — únicamente su único amigo es i'micamcnte mi amigo Se poate observa din exemplele de m a i sus că adverbele au d o u ă accente t o n i c e , deoarece, în afara a c c e n t u l u i n o r m a l din sufixul -mente, ele păstrează accentul t o n i c (şi grafic) din a d j e c t i v u l de origine, ca accent secundar. E x e m p l e : alto — altamente último — últimamente periódico — periódicamente I a t ă cîteva adverbe m a i u z u a l e : recientemente de curînd 1 primeramente în primul rînd, mai întîi últimamente în cele din urmă solamente numai, doar seguramente desigur verdaderamente într-adevăr, cu adevărat
1 înaintea unui participiu trecut se apocopează: recién nacido, recién casado, recién Venido.

101

hay — formă impersonală, echivalentă ca sens cu il y a francez, c'é italian sau es gibt german. O putem traduce în limba romînă prin „există", „se află", „este". De exemplu:
H a y cuatro puntos cardinales: Norte, Sur, Este y Oeste. No hay rosa sin espinas. Sobre gustos tio hay nada escrito. Există p a t r u p u n c t e c a r d i n a l e : n o r d , sud, est şi v e s t . Nu-t (nu există) trandafir fără s p i n i . Despre gusturi nu există (este) n i m i c scris.

Observaţie: escrito (scris) e (a scrie). participiul trecut (neregulat) al verbului escribir

Nota del día Am cunoscut, în lecţia trecută, infinitivul verbelor reflexive. Ne vom ocupa acum de conjugarea verbelor la diateza reflexivă. Ca exemplu vom lua verbul peinarse (a se pieptăna).
Indicativo Presente me te se nos os se peino peinas peina peinamos peináis peinan Prezent eu m ă p i e p t ă n t u te p i e p t e n i el (ea) se p i a p t ă n ă noi ne p i e p t ă n ă m voi vă p i e p t ă n a ţ i ei (ele) se p i a p t ă n ă Perfectul compus m-am pieptănat te-ai p i e p t ă n a t s-a p i e p t ă n a t ne-am p i e p t ă n a t v-aţi pieptănat s-au p i e p t ă n a t

Pretérito perfecto me he peinado te has peinado se ha peinado nos hemos peinado os habéis peinado se han peinado Observaţie: T i m p u r i l e compuse iar haber (deci ca şi „a a v e a " ) . î n general, verbele limba r o m î n ă . E x i s t ă

ale diatezei reflexive se formează cu verbul a u x i în l i m b a r o m î n ă , în care se foloseşte v e r b u l a u x i l i a r reflexive din limba spaniolă sînt reflexive şi în însă a n u m i t e verbe care se utilizează la diateza

102

reflexivă într-o limbă şi la diateza activă în c e a l a l t ă . De exemplu, v e r b u l atreverse nu se poate t r a d u c e în limba r o m î n ă decît p r i n t r - u n verb a c t i v : „a îndrăzni", în t i m p ce verbul reflexiv d i n limba r o m î n ă „a se ţfîndi" se t r a d u c e în limba spaniolă n u m a i p r i n t r - u n verb a c t i v : pensar. Alte verbe pot deveni, din a c t i v e , reflexive, schimbîndu-şi uneori î n ţ e l e s u l . B u n ă o a r ă , verbul ir (a merge) devine irse (a se d u c e ; a pleca). me voy te vas se va mă duc te duci se duce nos vamos os vais se van ne d u c e m vă duceţi se duc

Deoarece cunoaştem acum cele trei diateze ale verbelor, dăm o explicaţie suplimentară care să ajute pe cel ce studiază să le distingă mai uşor. La diateza activă, subiectul face o acţiune pe care o suferă altcineva. La diateza pasivă, acţiunea pe care o suferă subiectul este făcută de altcineva. La diateza reflexivă, subiectul face o acţiune pe care o suferă tot el. Am învăţat formarea diatezei pasive în lecţia 12, cînd am studiat diferitele cazuri în care se foloseşte verbul ser. Completăm cele spuse atunci cu conjugarea unui verb la forma pasivă. alabar — a lăuda, are forma pasivă: ser alabado — a fi lăudat
Indicativo soy alabado, alabada eres alabado, alabada es alabado, alabada somos alabados, alabadas sois alabados, alabadas son alabados, alabadas Presente sînt l ă u d a t , l ă u d a t ă eşti l ă u d a t , l ă u d a t ă este l ă u d a t , l ă u d a t ă sîntem l ă u d a ţ i , l ă u d a t e sînteţi lăudaţi, lăudate sînt l ă u d a ţ i , l ă u d a t e

Pretérito perfecto he sido alabado, alabada am fost lăudat, lăudată etc.

Observăm că participiul trecut (alabado), în spaniolă ca şi în romînă, se acordă în gen şi număr cu subiectul gramatical. TEMĂ Să se citească cu voce tare şi de mai multe ori, pronunţîndu-se atent sunetul 6, următoarele cuvinte: azúcar, (zahăr), cereza (cireaşă), tiza (cretă), Cádiz, Barcelona, Videncia, Venezuela, Zara­ goza, Andalucía, redacción (redacţie), utilizar, recibir (a primi). 103

EXERCIŢII

40. Să se completeze spaţiile punctate cu literele sau cuvintele nece­ sare, acolo unde e cazul:
1. En esta revista... tres artículos interesantes. 2. Este articulo... escri­ to... un periodista. 3. He visto como... ha atrevido a contestar... 4. El tren corre rápid

4 1 . Să se traducă în li?nba spaniolă:
1. Dimineaţa mă spăl (lavarse) şi mă pieptăn. 2. Tocmai anfcitit o revistă ştiinţifică ilustrată. 3. In această revistă există numeroase fotografii şi articole interesante semnate de oameni de ştiinţă romîni. 4. La chioşc se vînd ziare şi reviste săptămînale. 5. Poştaşul este la poartă cu două ziare şi o revistă. 6. Această revistă medicală este foarte bună. 7. Acel cunoscut sportiv este prezentat publicului de acest ziarist. 8. Revistele sportive au de obicei coperte multicolore. 9. Nu există ziar fără articol editorial. 10. Am primit ziarul de azi. 11. Cîte cărţi sînt pe masă? 12. Este o carte. 13. Scriitorul şi-a luat creionul albastru şi-şi scrie (forma continuă) însemnările zilnice într-un caiet. 14. Cîte persoane sînt în camera aceasta? 15. Sint doar patru. 16. Acest ziar aduce ultimele ştiri asupra situaţiei din ţările Americii Centrale. 17. Care este titlul (Ululo) acestui ziar şi unde este (se află) redacţia lui? 18. Acest ziarist a fost totdeauna un partizan (partidario) alg păeii. 19. Articolele sale sînt citite cu mare interes de oa­ menii din toate părţile lumii. 20. Anton Martin e un ziarist cuban. 21. El e un ziarist foarte bun. 22. Ţara sa ocupă cu adevărat un loc de frunte în viaţa popoarelor din America Latină.

42. Să se conjuge (Indicativ prezent şi perfect compus) la reflexiv verbul lavarse -si la pasiv verbul criticar. 43. Să se formeze adverbele de mod care derivă din adjectivele:
breve, continuo, artístico, vivo, alegre, abierto, caluroso, útil.

LECŢIA

17

Deoarece în textul acestei lecţii majoritatea verbelor se află la timpul viitor, vom începe prin a studia acest timp. Viitorul indicativ al tuturor verbelor se formează practic. în limba spaniolă, din infinitivul verbului de conjugat la care se alipeşte prezentul verbului haber. Să alegem, pentru exemplificare, verbul leer (a citi).
leer leer leei leer leer leer

+ he
+ has + /¡a + 'lentos + habéis + lian

— — — — — —

leeré leerás leerá leeremos leeréis leerán

eu voi citi tu vei citi el va citi noi vom citi voi v e ţ i citi ei vor citi

Vedem deci că viitorul (el futuro) este un timp simplu, format din infinitivul verbului de conjugat, plus terminaţiile -é, -ás, -á, -emos, -éis, -án. Atragem atenţia asupra faptului că, în afara persoanei întîi plural, toate celelalte persoane au accentul pe ultima silabă. LA CASA Y EL MOBILIARIO (Hablan dos amigos: Andrés y Pablo) ANDRÉS: Pablo, me darán un departamento. PABLO: ¡Hombre! Me alegro. ¿Pero, cómo es esto?... ¿No tienes casa? ANDRÉS: Sí, tengo, pero la casa donde estoy viviendo ahora no es buena y por eso voy a mudarme. PABLO: Y, ¿dónde está esa casa? ANDRÉS: En un suburbio de la capital. ¿Vienes conmigo a verla? PABLO: ¡ Con placer, Andrés, me interesa! ¡Vamos! ¿Iremos en tranvía? ANDRÉS: No, tomaremos el autobús. Esperaremos menos. (Los dos amigos loman el autobús y, desde la última parada, van 105

a pie hasta la nueva casa de Andrés. Entran en ésta por una gran puerta de hierro.) ANDRÉS: Subiremos con el ascensor al tercer piso, donde yo voy a vivir. PABLO: (admirando el interior de la casa): Hermosa vivienda. ¿Cómo vas a amueblarla? ANDRÉS: En cada pieza pondré muebles de estilos y colores diferentes. En esta sala colocaré un sofá, un par de butacas de cuero y dos mesitas. (Indicando dos puertas.) Esta puerta da a un gran balcón y por la otra se va a los cuartos interiores. Vamos, ahora, a otros cuartos. (Pasan por esta última puerta.) Éste será mi gabinete, donde pondré un canapé, un escritorio, y sobre él una lámpara moderna, y dos o tres bibliotecas. (Salen del gabinete.) Este otro cuarto, más aireado y soleado, será el dormitorio. PABLO: Me parece admirable. Un mueble muy importante de este cuarto será, por supuesto, una cama. . ANDRÉS: Claro. Pero como habrás visto en los almacenes hoy se hacen muebles de madera muy modernos. Tengo pues la intención de poner en esta pieza una cama de madera,

106

y t a m b i é n u n d i v á n con a l g u n a a l m o h a d a g r a n d e p a r a el descanso d u r a n t e el d í a . PABLO: ¿ P o n d r á s algo en el suelo? ANDRÉS: Sí, pero el b o n i t o e n t a r i m a d o del suelo no estará m u y c u b i e r t o : sólo u n a a l f o m b r i t a campesina r u m a n a y u n a piel de cordero. R e s u l t a r á así u n lindo d o r m i t o r i o y , de d í a , u n cómodo c u a r t o de estar. PABLO: ¿ E s t e edificio t i e n e calefacción c e n t r a l ? ANDRÉS: N a t u r a l m e n t e . PABLO: Según v e o , no faltará n a d a p a r a v i v i r c o n f o r t a b l e m e n t e . Será u n hogar m u y í n t i m o y alegre. ANDRÉS: Sin d u d a . Y como a m i esposa le gusta el orden y la l i m p i e z a , todo el día estará l i m p i a n d o y a r r e g l a n d o la casa. PABLO: La disposición de las piezas me a g r a d a . ¿Adonde da esta puerta? ANDRÉS: Es la p u e r t a de la c o c i n a . Vamos por la o t r a p u e r t a corrediza. Es la p u e r t a del comedor. PABLO: (entrando en el comedor): N u n c a he visto u n c u a r t o t a n l i n d o . (Se asoma a la ventana.) Desde esta v e n t a n a t e n d r á s u n a espléndida v i s t a de los alrededores. Es algo e n c a n t a d o r . ANDRÉS: Sí, estoy m u y c o n t e n t o con la h a b i t a c i ó n . Vamos a d a r ahora u n vistazo a l p a t i o . PABLO: P e r d ó n , Andrés. Debo i r m e , . . . estoy de p r i s a . ANDRÉS: B u e n o , P a b l o , no es n a d a . Gracias por h a b e r v e n i d o . PABLO: E n t o n c e s , con t u p e r m i s o , me r e t i r o . H e t e n i d o u n verdadero placer en conocer t u nuevo hogar. H a s t a la vista-. ANDRÉS: Adiós. PALABRAS NUEVAS
agradar a plăcea aireado cu aer, aerisit alegrarse a se bucura alfombra covor almacén m. magazin almohada pernă alrededor m. împrejurime amueblar a mobila arreglar a a r a n j a , a deretica asomar a se a r ă t a , a sta (la fereastră) autobús m. autobuz balcón m. balcon calefacción /. încălzire capital / . c a p i t a l ă canapé m. canapea cocina bucătărie color m. culoare confortable confortabil cordero miel corredizo glisant departamento a p a r t a m e n t descanso odihnă diván m. d i v a n duda îndoială encantador încîntător entarimado parchet entonces atunci entrar a intra

107

esperar a aştepta espléndido splendid e s p í r i t u m. spirit esposo soţ estilo stil gracias mulţumesc habitación /. locuinţă hierro fier hogar m. cămin indicar a indica lámpara lampă limpiar a c u r a ţ i limpieza curăţenie menos m a i p u ţ i n mesita m ă s u ţ ă mobiliario mobilier mudarse a se m u t a mueble m. mobilă

orden m. ordine par m. pereche parada staţie parar a opri parecer a părea patio curte pieza cameră placer m. plăcere por supuesto desigur preferir a prefera retirarse a se retrage sofá m. sofa soleado însorit suburbio suburbie tranvía m. t r a m v a i vista vedere, privelişte vistazo privire vivienda locuinţă

ANÁLISIS DEL TEXTO

verla, mudarme, irme, amueblarla — sínt infinitive însoţite de pronume personale. în limba romînă, pronumele stau înaintea verbului la infinitiv sau conjunctiv: a o vedea, să mă duc, a o mobila, să te văd etc.; în limba spaniolă ele stau după verb, formînd cu el un singur cuvînt, după cum se vede mai sus. Iată alte exemple:
me alegro de verte. me interesa perlas. le gusta visitaros. mă bucur că te v ă d (de a te vedea). mă interesează să le văd. îi place să vă viziteze.

¡Hombre! — este o exclamaţie foarte frecventa în limba spaniolă vorbită. Se traduce uneori prin „măi!", „dom'le"' etc. menos — mai puţin, este antonimul lui más (mai mult). a pie — pe jos. pondré — este viitorul verbului poner (a pune). Am văzut că tim­ pul viitor al indicativului este în general foarte regulat. Doar două neregularităţi pot interveni: 1. Verbele saber, poder, haber, caber pierd pe e dintre rădăcină şi r final. Exemple: sabré, habrá. Se poate observa că acest fenomen (numit sincopă) se produce la verbele a căror rădăcină se ter­ mină în d sau b . 2. Verbele poner, tener, salir, valer, venir înlocuiesc pe e sau i cu un d eufonic: pondré, tendrá etc. Se poate observa că aceste verbe au rădăcinile terminate in n sau 1. 108

la otra— c e a l a l t ă ; este otro — c e s t ă l a l t . tercer—al t r e i l e a . Acest n u m e r a l (tercero) apocopează î n t o c m a i ca primero: Primer libro; tercer libro. habrás pisto — vei fi v ă z u t , v i i t o r u l I I (Futuro perfecto sau com­ puesto) al v e r b u l u i ver. Se formează din v i i t o r u l v e r b u l u i haber şi p a r t i c i p i u l trecut a l v e r b u l u i de c o n j u g a t . hacen — fac. Verbul hacer este n e r e g u l a t . I a t ă prezentul şi viitorul indicativ: hago haces hace hacemos hacéis hacen haré, harás hará haremos haréis harán şi

el suelo — solul, p o d e a u a , p ă m î n t u l . Uneori înseamnă p u r s i m p l u jos, de e x e m p l u : ¡No tirar papeles al suelo! A nu se a r u n c a h î r t i i pe j o s ! Alguno şi ninguno pierd pe o final s t a n t i v masculin s i n g u l a r .

(apocopa) în faţa u n u i sub­

algún libro — vreo carte. ningún libro — nici o carte. alguno se t r a d u c e în m a i m u l t e feluri, aşa cum p u t e m vedea din exemplele de m a i j o s : Alguno de ¡ÍÍS" amigos ha*preguntado por ti. ¿Ha venido alguna caria? Verás esto algún día. Unul dintre prietenii tăi a întrebat de tine. A venit vreo scrisoare? Vei vedea asta într-o (anumită) zi.

La p l u r a l apocopa nu se p r o d u c e : He hablado con algunos amigos. A m v o r b i t cu cîţiva

prieteni.

Alguno se poate t r a d u c e prin ..nici u n u l " cînd este aşezat d u p ă substantiv. En manera alguna. [Sin duda alguna. în nici un fel, sub nici o formă. Fără nici o îndoială.

De obicei însă „nici u n u l " se t r a d u c e p r i n ninguno: No he hablado con ningún hombre. En ninguna parte. no fallará N-am vorbit cu nici un om. Nicăieri.

nada — nu va lipsi n i m i c . 109

î n limba spaniolă, negaţia se exprimă de obicei prin no urmat de verb. Negaţia no poate fi întărită prin alte adverbe de negaţie: nada, nadie, nunca, astfel încît într-o frază putem avea mai multe cuvinte cu sens de negaţie:
El avaro no da nunca nada a nadie. A v a r u l nu dă niciodată nimic nimănui.

Cînd există mai multe adverbe de negaţie, unul singur, şi anume no, precede verbul în mod obligatoriu, celelalte plasîndu-se după verb. In astfel de cazuri, situaţia este deci identică cu cea din limba romînă:
No ha venido nadie. No lie estado nunca en Toledo. Nu a (n-a) venit nimeni. Nu a m fost niciodată la Toledo.

Notă: Trebuie să semnalăm că nada are m a i m u l t e înţelesuri, de e x e m p l u : Por nada del mundo. Su primo no es nada modesto. ¿Hay nada más natural? P e n t r u nimic în l u m e . Vărul lui nu e de loc modest. E x i s t ă ceva m a i n a t u r a l ? (vorbitorul crede că nu)

nunca he visto — niciodată nu am (n-am) văzut. Spre deosebire de limba romînă, în limba spaniolă, atunci cînd o frază negativă începe cu un adverb de negaţie sau cu un pronume negativ, nu se mai repetă negaţia no. De exemplu, în romîneşte spunem: „nimeni nu a {n-a) venit," pe cînd în spaniolă se spune: nadie ha venido (nimeni a venit). Alt exemplu: Nunca he estado en Toledo. Niciodată nu am fost la Toledo. în limba spaniolă, unele cuvinte şi locuţiuni au căpătat cu timpul sens negativ, întărind negaţia:
en mi vida în v i a ţ a mea, niciodată en absoluto absolut, de loc un comino nici u n pic, n i m i c (literal: u n bob de chimen) No he visto en mi vida tal cosa. No sé nada en absoluto. No vale un comino. Me importa un comino. (fără adverb de negaţie) N - a m văzut niciodată aşa ceva. N u ş t i u absolut n i m i c . Nu íace nici două parale. Nu-mi pasă nici cit negru unghie.

sub

Singurul caz în care două negaţii spaniole folosite în aceeaşi propoziţie se neutralizează, căpătînd un sens afirmativ (oarecum atenuat, cu o nuanţă de îndoială), este acela al adverbelor no şi sin:
Leo este libro no sin pensar en ese asunto. Citesc această carte nu fără să m ă gîndesc la afacerea aceea.

110

P u t e m scrie această propoziţie şi în f o r m a : Leo este libro pensando en... Citesc această carte gîndindu-mă la... I n t e n s i t a t e a n e g a ţ i e i este a t e n u a t ă a t u n c i cînd folosim adver­ bele de negaţie a l ă t u r i de adjective formate cu prefixele p r i v a ­ t i v e des-, in-, a-: No estoy desganado. Una cosa no anormal. Nu-s lipsit de poftă (deci: am poftă). Un lucru nu (complet) anormal. de

tan— este forma a p o c o p a t ă a lui tanto ( a t î t ) . haber venido — a fi v e n i t ; Infinitivul are şi o formă c o m p u s ă t r e c u t (compuesto sau perfecto). EXERCIŢII 4 4 . Să se dezlege spaniolă următoarele
A

cuvintele cuvinte

încrucişate, romînesti: 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

traducîndu-se
C

în

limba

1. oare

1

2. loc
3. 4. 5. 6. 7. 8. fragă ordine mai puţin scurt roată friptură

*2'
3

*
5 b 7

8

acum lămîie lume lucrări cămin (mai) înainte dorinţă adio, la revedere

9
10 ti 12 13 14 15 16

B De la 4 la B : covor 4 5 . Să se completeze cuvintele necesare: spaţiile

D

De la C la D: pernă punctate, acolo unde e cazul, cu

1. Nadie... ha comido hasta ahora. 2. Andrés... ha leido nunca esta novela. 3. Iremos... pie. 4. Mi americana está en... armario. 5. No tirar papeles... suelo. 6. ¿No tienes... libro interesante? 7. No, por el momento no tengo... 8.¿ No puedes darme... de ésos? 9. De ésos no doy... 10. Sabrás esto... día. 4 6 . Să se traducă în limba spaniolă: 1. Niciodată n-am fost în casa lui Anton. 2. Soţia ta niciodată n-a ve­ nit la teatru fără sora ei. 3. N-a fost niciodată cu tine la teatru. 4. Mă bucur că vă văd. 5. Am văzut un lucru mai puţin important. 6. Nu voi putea merge pe jos pînă la staţia de tramvai; voi lua autobuzul. 7. Ni­ meni nu se grăbeşte. 8. Mă voi muta într-o casă frumoasă şi îmi voi cum­ păra un mobilier bun. 9. îmi voi cumpăra de asemenea nişte covoare foarte frumoase, de culori diferite. 10. Din balcon voi avea o privelişte încîntătoare asupra împrejurimilor şi a întregului cartier.

111

LECŢIA

18

Un sunet specific spaniol, necunoscut limbii romîne literare, este n muiat (sau palatalizat), adică un n la pronunţarea căruia aproape toată limba se lipeşte de cerul gurii, vîrful ei fiind îndrep­ tat în jos şi atingînd incisivii inferiori. în graiurile ardeleneşti şi bănăţene există un sunet identic; e de ajuns să ne gîndim la cuvîntul „bine", aşa cum îl pronunţă bunăoară ţăranii transilvă­ neni (bin'e), pentru a căpăta imaginea exactă a sunetului spa­ niol în discuţie 1 . Litera corespunzătoare acestui sunet este ñ (ene tilde2, sau eñe) şi se consideră o literă aparte, ocupînd loc, în alfabetul şi dicţio­ narele spaniole, între literele n şi o.
España español hazaña año mañana uña señor m. niño baño cizaña se se se se se se se se se se pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă Espanta espan'ol a6an¡a an'o man'ana un'a sen'or ninio ban'o 0i9ania Spania spaniol faptă măreaţă an mîine unghie domn copil baie zîzanie

APUNTES DE RUMANÍA El mes pasado, por primera vez, visité la República Popular Rumana, como enviado y corresponsal de una revista progresista española, y publico ahora algunos apuntes tomados durante mi estadía en ese lindo país, de una naturaleza tan variada y pinto­ resca. Mi visita fue bastante corta — duró solamente dos sema­ nas — pero resultó sumamente interesante y me dio un cuadro claro y verdadero de ese pueblo ahora libre y soberano. La R.P.R. es un país activo, amante de la paz, un país donde el pueblo, dueño de su destino, construye con entusiasmo una vida
1 Un sunet identic cu n m u i a t spaniol se întîlneşte şi în franceză (caropagne, Brefogne), în i t a l i a n ă (bagno, sogno) sau în portugheză (minho, carinho) e t c . 2 Seninul diacritic pus deasupra literei n se numeşte „ t i l d ă " (tilde).

112

nueva. Rumania fue anteriormente un país atrasado, donde tanto los campesinos como los obreros fueron cruelmente explotados y mantenidos en un grave estado de incultura y pobreza. Durante los años del poder democrático-popular, gracias a la fraternal ayuda de la U.R.S.S., Rumania logró afianzar su independencia económica y crearse una base técnica adelantada, transformándose en un poderoso país industrial. Tanto en el dominio de la industria pesada como en el de la industria de bienes de consumo, el pueblo rumano obtuvo destacados éxitos. Los adelantos logrados en el dominio de la técnica son visibles también en la agricultura. Toda la tierra está actualmente cultivada en común, — en grandes y ricas Haciendas Agrícolas Colectivas o del Estado —, y, debido a esto, se posibilita el empleo en amplia escala de los modernos métodos de mecanización de los cultivos. De este modo el aumento del nivel del bienestar de los campesinos se ve por todas partes. Cabe mencionar también el desenvolvimiento de la construcción. Me impresionaron especialmente la hidrocentral de Bieaz, los nuevos barrios de Bucarest y el gran número de hoteles de aspecto atrayente edificados en los últimos años en el litoral del Mar Negro. El Partido Obrero Rumano y el Gobierno de la R.P.R. se empeñan también en elevar el nivel cultural y artístico de las amplias masas populares. Se han creado casas de cultura, bibliotecas públicas, hogares culturales, cines, teatros, salas de ópera, museos. Las editoriales del Estado publican un impresionante número de libros. Las amplias masas populares son educadas política y moralmente por el Partido Obrero Rumano, en el espíritu del marxismo, y por esto en todo el país, en las fábricas así como en el campo, reina un impetuoso ritmo creador, en pro de la construcción del socialismo. Los hombres tienen una moral nueva, sana, comunista. Durante toda mi visita me vi rodeado del cariño fraternal del pueblo rumano.
PALABRAS NUEVAS adelantado î n a i n t a t adelanto progres; realizare . afianzar a consolida' amplio a m p l u , întins, larg anteriormente înainte apunte m. însemnare, notă atrasado înapoiat ayuda ajutor bienestar m. bunăstare cariño dragoste, afecţiune c i n e m. cinematograf claro, limpede construir a construi crear a crea cuadro imagine debido a d a t o r i t ă d e s e n v o l v i m i e n t o dezvoltare destacado însemnat, deosebit

114

dueño stăpîn durar a dura elevar a ridica empeñarse en a se s t r ă d u i să, a se preocupa de emplear a î n t r e b u i n ţ a enviado t r i m i s estadía şedere éxito succes explotar a exploata fraternal frăţesc gobierno guvern hacienda gospodărie hogar m. cămin igualmente la fel; de asemenea impetuoso n ă v a l n i c , n e s t ă v i l i t

lograr a o b ţ i n e ; a reuşi mantener a m e n ţ i n e mecanización f. mecanizare método m e t o d ă , procedeu moral / . m o r a l ă ; moral nivel ni. nivel obtener a obţine pasado t r e c u t pesado greu pobreza sărăcie poder m. p u t e r e ; regim reinar a domni rodear a înconjura sano sănătos soberano suveran vez /. dată, oară

ANÁLISIS DEL TEXTO

por primera vez — pentru prima dată (oară). Substantivul vez împreună cu un numeral arată o repetare: una vez (o dată); dos veces (de două ori); segunda vez (a doua oară). Alteori indică timpul, rîndul sau ocazia: de vez en cuando (din cînd în cînd); a veces (uneori); a su vez (la rîndul său); en vez de (în loc de). visité —• vizitai (am vizitat). Se poate observa că majoritatea verbelor din textul de mai sus sînt la un timp neîntîlnit încă în textele de pînă acum, anume la perfectul simplu, care în limba spaniolă se numeşte Pretérito indefinido (sau simple). In vorbirea curentă spaniolă, atunci cînd se redă o acţiune care a avut loc în trecut, se utilizează cu precădere perfectul simplu. Prin urmare, în această privinţă, limba spaniolă se deosebeşte de limba romînă literară, în care, după cum ştim, se foloseşte mai ales perfectul compus. De exemplu: Comí algunas frutas. Am mîncat cîteva fructe. Pentru trecutul îndepărtat sau istoric utilizăm totdeauna perfectul simplu. Exemplu: Lope de Vega vivió en el Siglo Lope de Vega a trăit în Secolul de de Oro. Aur. Deducem că el pretérito indefinido indică întotdeauna o acţiune anterioară, dar şi în acest caz trebuie să ţinem seama de adverbele de timp care eventual s-ar afla în propoziţie.
8*

115

Cînd în p r o p o z i ţ i e u n a d v e r b sau o l o c u ţ i u n e a d v e r b i a l ă a r a t ă o p e r i o a d ă d e t i m p î n c h e i a t ă ' ( d e e x e m p l u : el siglo pasado, el año pasado, el mes pasado, ayer e t c . ) , se u t i l i z e a z ă n u m a i p e r f e c t u l s i m p l u : Ayer leí el diario. El mes pasado compré dos libros. Ieri am citit z i a r u l . Luna trecută am cumpărat două c ă r ţ i .

Observaţie: Nu faceţi greşeala de a traduce mecanic perfectul simplu spaniol prin perfectul simplu romînesc. Ţineţi seama de faptul că, în majoritatea cazurilor, acolo unde spaniolii folosesc perfectul simplu, noi îl folosim pe cel compus. D a c ă p e r i o a d a d e t i m p î n c a r e a r e l o c a c ţ i u n e a v e r b u l u i n u s-a î n c h e i a t î n c ă ( e x e m p l u : hoy, este mes, este año e t c . ) , a t u n c i se î n t r e buinţează n u m a i perfectul compus: Hoy he leído el diario. Este mes me he comprado libros. Iată cum pasar pasé pasaste pasó pasamos pasasteis pasaron trecui trecuşi trecu trecurăm trecurăţi trecură se c o n j u g ă Pretérito dos Azi am citit L u n a aceasta cărţi. regulate del la ziarul. mi-am cumpărat timpul: vivir viví trăii viviste trăişi vivió trăi vivimos trăirăm vivisteis trăirăţi vivieron trăiră două

verbele

indefinido vender vendí vendiste vendió vendimos vendisteis vendieron

Indicativo

víndui vînduşi] víndu vîndurăm vîndurăţi vîndură

Observaţie: Dacă la verbele regulate, aşa cum vedem m a i sus, este suficient să cu­ noaştem t e r m i n a ţ i i l e p e n t r u a forma perfectul simplu — deoarece rădăcina r ă m î n e nemodificată — a n u m i t e verbe neregulate suferă modificări şi în r ă d ă ­ cină, iar t e r m i n a ţ i i l e lor la persoanele I şi a I l I - a singular nu au a c c e n t . De exemplu, r ă d ă c i n a pon- a verbului poner devine pus-e pusei pus-i/nos j pus-isie puseşi pus-isieis pus-o puse pus-ieron pus-: puserăm puserăţi puseră

î n mod analog şi căpătînd aceleaşi t e r m i n a ţ i i , se modifică şi r ă d ă c i n a altor verbe cum ar fi: anduvand-ar cab-er cupest-ar estuvhab-er hubhichac-er pod-er pudsab-er supten-er tuvven-ir vin-

116

Haber, tener, estar şi ser se conjugă la acest timp în felul următor:
hube hubiste hubo hubimos hubisteis hubieron tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron estuve estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron fui fuiste. fue fuimos fuisteis fueron

Note: 1. Perfectul simplu al verbului ir e identic cu al verbului ser: Yo no fui al teatro. Eu n-am mers (nu mersei) Ia teatru. 2. Tot ca tener se conjugă şi compuşii săi: detener (a opri), sostener (a susţine), abstener (a (se) abţine), obtener (a obţine), mantener (a menţine) etc. 3. Verbele creer (a crede), leer (a citi) şi oír (a auzi), avînd rădăcina terminată în vocală (ere-, le-, o.), transformă pe i din terminaţia cîtorva timpuri şi moduri în y, atunci cînd acesta nu este tonic (aşa după cum am văzut la formarea gerunziului: leyendo, creyendo, oyendo). Astfel, la perfectul simplu al acestor verbe, i intervocalic se scrie y : este deci o simplă modificare grafică şi nu o neregularitate propriu-zisă.
erei creíste creyó creímos creísteis creyeron crezul crezuşi crezu crezurăm crezurăţi crezură lei leíste leyó leímos leísteis leyeron
Cltll
01

citişi citi citirăm citirăţi citiră

oíste oyó oímos oísteis oyeron

auzii auzişi auzi auzirăm auzirăţi auziră

Verbul oír prezintă însă neregularităţi şi modificări grafice şi la pre­ zentul indicativ:
oigo oyes oye aud auzi aude oímos oís oyen auzim auziţi aud

4. Verbul dar are Ia perfectul simplu următoarele forme: di, diste, dio, dimos, disteis, dieron. 5. înainte de reforma ortografiei limbii spaniole din 1951, cîteva verbe se scriau cu accent la persoana I şi a III-a singular a perfectului simplu. Astfel se scria: fui, fué, vio, dio etc. Fiind însă vorba de cuvinte mono­ silabice (în care diftongii primeau accent chiar pe vocala tare), accentu grafic s-a dovedit inutil. coba mencionar — m e r i t ă m e n ţ i o n a t . (Caber — a î n c ă p e a . ) residió sumamente interesante — s-a d o v e d i t deosebit de intere s a n t a . Sumamente, a d v e r b d e r i v a t de la a d j e c t i v u l sumo (excep­ ţ i o n a l , e x t r a o r d i n a r ; foarte m a r e ) . construye — c o n s t r u i e ş t e . Verbele care se t e r m i n ă în -u-ir primesc u n y î n t r e u şi t e r m i ­ n a ţ i e , afară de cazul cînd aceasta din u r m ă conţine u n i accen­ t u a t . Astfel de verbe s î n t : concluir, constituir, contribuir, dis­ minuir, distribuir, huir. ^ 117

De exemplu, la indicativ prezent aceste verbe au următoarele forme: construyo, construyes, construye, construimos, construís, construyen, în loc de: construo, construes... gracias a — mulţumită, datorită. agrícola—agricol. în limba spaniolă, adjectivele terminate la masculin singular în altă vocală decît o sînt invariabile la ambele genuri. Astfel sînt cele în -a: belga (belgian), persa (persan), progresista (progresist) etc.
u n país agricola la técnica agricola o ţ a r ă agricolă tehnica agricolă

debido a — datorită (cu dativul, ca şi în roniîneşte). en amplia escala — pe scară întinsă. Ain mai întîlnit în primele lecţii cuvîntul „scară" tradus prin escalera (de piedra). Escala are sens figurat, însemnînd şi „măsură", „proporţie". por todas partes — pretutindeni; en todas partes—oriunde. las amplias masas populares — masele largi populare. la (casa) editorial del Estado — Editura de Stat. política y moralmente — adverbele de mod, pe care le-am învăţat în lecţia 16, au un regim special atunci cînd se folosesc într-o enumerare, şi anume: sufixul -mente se adaugă numai la ulti­ mul adverb, celelalte, înşiruindu-se ca nişte adjective femi­ nine (însă cu valoare de adverbe): Hemos ganado económica, política y moralmente. Hablar directa y francamente. en el campo — la ţară, la sate. en pro — pentru, spre binele, în scopul. TEMĂ Citiţi de mai multe ori următoarele ciwinte şi propoziţii:

a) Señora (doamnă), señorita (domnişoară), albanii (zidar), sueño (vis), señal (seinn), leña (lemn de foc), daño (pagubă), enseñanza (învăţămînt). b) El sol de otoño baña las montañas. (Soarele de toamnă scaldă munţii.) Mis compañeros españoles se empeñan en liberar al pueblo español. (Tovarăşii mei spanioli se străduiesc să elibereze poporul spaniol.) En Cataluña hay montañas y viñedos. (In Catalonia sînt munţi şi vii.) Un señor muy risueño enseña el diseño a los niños. (Un domn foarte zîmbitor îi învaţă pe copii desenul.)
118

EXERCIŢII 47. Să se scrie în tabelul de mai jos formele corespunzătoare tim­ purilor si modurilor indicate ale verbelor:
tomar, ver, oír, leer, tener, ir şi estar. Infini­ tiv Rădă­ cină Pre­ zent Perfect compus Perfect simplu Participiu trecut

Viitor

Gerunziu

4 8 . Să se traducă, în limba

spaniolă:

1. Poporul romîn construieşte cu entuziasm o viaţă nouă. 2. Munci­ torii acestei fabrici au obţinut succese importante. 3. Acei muncitori au o tehnică înaintată. 4. în ţara noastră nivelul de viaţă al maselor largi populare este în continuă creştere. 5. Cum s-a obţinut aceasta? 6. Datorită dezvoltării continue a economiei ţării noastre. 7. Corespondenţii de presă au luat (perj. simplu) numeroase însemnări în timpul acestor vizite. 8. Prietenii mei au trimis ieri o scrisoare, sigur şi rapid. 9. Copiii s-au dus ieri de două ori la bunica lor. 10. Lui Anton nu i-a fost (perj. simplu) foame şi de aceea n-a mîncat toată pîinea. 4 9 . Copiaţi textul în limba spaniolă, subliniind verbele care se află la perfectul simplu, si găsiţi pentru fiecare forma de la infinitiv. 5 0 . Puneţi la perfectul simplu verbele din următoarele fraze:

Pedro canta ante sus amigos. Tenemos un buen tiempo. Comen, beben y cantan con alegría. Mi amigo lee y no me oye. Estamos aprendiendo, pero no sabemos todavía esto. El obrero recibe todo el material, hace un plan y realiza una obra im­ presionante.

119

LE

C Ţ I A

19

NUESTROS AMIGOS FIELES En uno de mis cuartos tengo más de mil amigos. ¿Os asombráis? ¿Dónde caben todos estos amigos? Pues bien: en un armario. Mi biblioteca abarca todo un mundo, cuyos habitantes, es decir los libros, son mis fieles amigos. Y en este mundo, rodeado de estos compañeros, vivo horas enteras de deleite espiritual e intelectual. Diariamente me retiro a este cuarto y corro las cortinas para aislarme de los ruidos de afuera. En mi aposento se crea asi una atmósfera adecuada para la lectura. Sólo cuando la radio transmite alguna música sinfónica u otras melodías famosas, interrumpo mis lecturas. Tengo libros de todas clases: desde las obras completas de los grandes autores clásicos del mundo, hasta las novelas de aventuras y algunos tratados técnicos. También he comprado en los últimos tiempos varios libros de arte, así como libros de otra índole: estudios históricos, autobiografías, ensayos filosóficos y una historia de la literatura española en cuatro volúmenes. Pero me gustan más las obras maestras de literatura y, por esto, en mi biblioteca abundan las poesías, las novelas, las obras de teatro, los cuentos y relatos, así como las últimas ediciones de las obras de crítica y filosofía relativas a la literatura. Algunos de estos libros míos están encuadernados, otros eslán simplemente en rústica. Los libros encuadernados tienen la cubierta en cartón forrado de piel o de tela, y los en rústica tienen la cubierta de papel más o menos grueso. En la portada de un libro, así como en la de cada volumen, si se trata de una obra en varios volúmenes, figuran, además de su título, el nombre de su autor, el de la casa editorial o de la librería editora así como el año de aparición. El contenido de una obra está dividido, corrientemente, en capítulos y éstos en párrafos. Cuando deseo comprarme 'libros nuevos, consulto siempre los catálogos de las librerías. En éstos están^escritos los títulos de
120

todos los libros publicados h a s t a a h o r a , así como los nombres de sus a u t o r e s . H a c e u n mes, una librería p e r u a n a me envió desde L i m a u n catálogo completo de las obras literarias p u b l i c a d a s o por p u b l i c a r en esa c a p i t a l . He buscado en él una historia de las l i t e r a t u r a s h i s p a n o a m e r i c a n a s pero no la encontré. E s t a b a a g o t a d a . He v i s t o , en c a m b i o , el t í t u l o de un ensayo sobre las corrientes l i t e r a r i a s en América L a t i n a , t o d a v í a no p u b l i c a d o . E l a m o r por los libros se n o t a t a m b i é n en la m a y o r í a de los r u m a n o s . E n nuestro p a í s , los libros son m u y b a r a t o s y casi t o d o s tienen en sus casas u n a biblioteca p r o p i a . Además de esto, las b i b l i o t e c a s públicas t i e n e n sus salas r e p l e ­ t a s de lectores y el afán de leer es cosa h a b i t u a l t a n t o en las gran­ des urbes como en el c a m p o . PALABRAS NUEVAS
abarcar a cuprinde abundar a fi din belşug afán m. d o r i n ţ ă arzătoare afuera afară agotar a epuiza aislarse a se izola amor m. dragoste aposento odaie asombrarse a se mira capítulo capitol

121

catálogo catalog contenido c o n ţ i n u t cortina perdea corriente / . curent corrientemente în i iod c u r e n t , obicei cubierta copertă, scoarţă deleite m. desfătare, delectare dividir a î m p ă r ţ i editor m. editor encontrar a găsi, a afla encuadernado legat ensayo eseu espíritu m. s p i r i t espiritual s p i r i t u a l forrar a c ă p t u ş i ; a lega

de

habitante m. locuitor habitual o b i ş n u i t índole / . fel, gen interrumpir a întrerupe lector m. cititor librería librărie mayoría majoritate notarse a se observa párrafo a l i n e a t , paragraf peruano p e r u a n , din Peru propio propriu retirarse a se retrage rodear a înconjura tratarse a fi vorba urbe / . oraş volumen m. v o l u m

ANÁLISIS DEL TEXTO

más de... — m a i bine (mai mult) de..., peste... pues bien — ei bine, ei uite, atunci ... cuyo— pronume relativ în cazul genitiv (fem. cuya; plural cuyos — cuyas); corespunde pronnmelor romîneşti „al cărui (a cărei, ai căror, ale căror)"; se acordă în gen şi număr cu obiectul posedat, excluzînd articolul. Iată cîteva exemple:
La campana cuyo sonido se oye. Las amigas cuyos libros tenemos. Un mundo cuyos habitantes son mis amigos. Clopotul al cărui sunet se a u d e . Prietenele ale căror c ă r ţ i le a v e m . O lume ai cărei locuitori sînt prietenii mei.

e — (espiritual e intelectual) este de fapt conjucţia y redată prin e din cauza lui i iniţial al cuvîntului care urmează. Această transformare are loc şi înaintea cuvintelor care încep cu h i : papel e hilo. De observat că dacă cuvîntul următor în­ cepe cu y, conjuncţia y se menţine: Andrés y yo. correr las cortinas — a trage perdelele. la radio — aparatul de radio. Cîteva substantive sînt feminine deşi se termină în - o ; menţionăm acum doar la mano — mîna. u otras — în loc de o otras; pentru a se evita rostirea a doi o consecutivi, primul devine u. Conjuncţia o devine deci u în faţa cuvintelor care încep cu o sau ho: uno u otro; animal u hombre; día u horo.. desde... hasta... — de la... pînă la... asi como — precum şi 122

în legătură cu, referitor la relativo a broşat en rústica m a i m u l t sau m a i p u ţ i n más o menos în afară de además de Lima capitala statului Perú estaba — imperfectul i n d i c a t i v a l v e r b u l u i estar — e r a . I a t ă cum se formează imperfectul i n d i c a t i v (Imperfecto indicativo) a l v e r b e l o r r e g u l a t e de conjugarea I : cant cant cant cant cant cant aba abas aba abamos abáis aban eu cintám tu cíntai el • cinta noi cîntam voi cîntaţi ei cîntau

de

Note: 1. Verbul ir se conjugă la imperfect ca verbele de conj. I : iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban. 2. Deoarece persoanele I şi a III-a singular au aceleaşi terminaţii, trebuie exprimat pronumele pentru a preciza persoana: Yo estaba — El estaba. mío — p r o n u m e posesiv — el mío — a l m e u 1 I a t ă care sînt p r o n u m e l e posesive: Masculin Singular el mío al el tuyo al el suyo al el nuestro al el vuestro al él suyo al meu tău său (lui, ei] nostru vostru lor Plural los míos ai los tuyos ai los suyos ai los nuestros ai los vuestros ai los suyos ai Feminin Singular la mía a mea la tuya a ta la suya a sa (a lui, a ei) la nuestra a noastră la vuestra a voastră la suya a lor las las las las las las mías tuyas suyas nuestras vuestras suyas Plural ale ale ale ale ale ale mele tale sale (ale lui, ale ei) noastre voastre lor mei tăi săi (lui, noştri voştri lor

ei)

1 Pronumele posesiv este partea de cuvînt care ţine locul unui substan­ tiv ce denumeşte un obiect aparţinînd unui persoane; totodată poate în­ locui şi numele posesorului. De exemplu: los libros de Pedro y los míos ( = los libros de Pedro y mis libros).

123

Pronumele posesive ne scutesc de a mai repeta substantivul: bunăoară, în loc de a spune „casa mea şi casa ta" (mi casa y tu casa) spunem, în mod curent, „casa mea şi a la" (mi casa y la tuya). Pronumele posesive, cînd însoţesc şi determină un substantiv, au rol de adjective posesive.
el amigo mío el amor tuyo el dolor suyo el valor nuestro el deseo vuestro el profesor suyo

prietenul meu dragostea ta durerea lui curajul nostru dorinţa voastră, profesorul lor şi aşa mai departe.

Adjectivul posesiv — învăţat în primele lecţii — poate avea deci şi o formă identică cu aceea a pronumelui posesiv. In acest caz el stă în urma substantivului. Astfel putem traduce cuvintele „gîndul meu", sau prin mi pensamiento — aşa cum am învăţat — sau prin el pensamiento mío. Ultima construcţie se foloseşte mult mai rar. Aceste adjective posesive se utilizează atunci cînd înaintea substantivului pe care ele îl determină stă un articol, un numeral, un adjectiv nehotărît sau un adjectiv demonstrativ. De exemplu:
un amigo mío tres hermanos suyos algunos parientes nuestros este amigo mío

un prieten al meu trei fraţi ai săi cîteva rude de-aic noastre acest prieten al meu

în unele cazuri ele îndeplinesc o funcţie stilistică, dînd frazei un colorit afectiv mai mult sau mai puţin pronunţat. De exemplu: ' madre mía!; un señor, muy amigo mío etc. hace un mes — acum o luna. Verbul hacer se poate folosi în forma sa unipersonală hace, pentru a arăta timpul scurs: hace tres semanas (acum trei săptămîni); hace un año (acum un an) etc.
EXERCIŢII

51. Să se aleagă din textul „Nuestros amigos fieles" patru sub­ stantive (2 masculine si 2 feminine) si să li se alăture fiecăruia cite un adjectiv posesiv — din tabelul de mai sus —• la singular si plural.
124

5 2 . Să se înlocuiască cuvintele posesive corespunzătoare:

din

paranteze

'prin

pronumele

1. Mis libros y (tus libros) son muy buenos. 2. Mi cuaderno está entre (vuestros cuadernos). 3. La música popular latinoamericana es muy atrac­ tiva, también (nuestra música) es atractiva. 4. Mi hermana y (su hermana) se han ido al teatro. 5. Nuestros amigos y (sus amigos) van a la biblio­ teca pública. 5 3 . Să se traducă în limba spaniolă:

1. Am citit toată ziua fără a ieşi din casă. 2. Aceste cărţi nu sînt legate în piele. 3. Acum două zile am fost la bibliotecă, dar n-am găsit istoria literaturii spaniole. 4. Cărţile mele, precum şi ale tale, sînt broşate. 5. Catalogul acestei librării este mai mult sau mai puţin complet. 6. Această pălărie este a mea. 7. Cărţile acestea nu sînt ale noastre, sînt ale profesorului. 8. Anul trecut am trimis prin poştă o frumoasă carte, cu stampe şi picturi romîneşti, unui prieten din Peru. 9. Unui alt amic din Montevideo i-am trimis poeziile lui Eminescu traduse în (traducir a) limba spaniolă. 10. în librăriile noastre abunda cărţile bune.

MONTEVIDEO. — Una

avenida

125

LECŢIA

20

A t r e i a regulă de p r o n u n ţ a r e pe care o v o m î n v ă ţ a în acest ciclu este aceea a literei 11. Se consideră o singură literă (nu doi 1), iar în d i c ţ i o n a r se află între litera 1 şi litera m . F i i n d o literă a p a r t e , ea nu se d e s p a r t e n i c i o d a t ă ; e x e m p l u : ba-ta-lla ( b ă t ă l i e ) . Ca m a j u s c u l ă se scrie L I . S u n e t u l corespunzător acestei litere n u există în l i m b a r o m î n ă , d a r se întîlneşte în i t a l i a n ă (redat p r i n g l ) , în p o r t u g h e z ă (redat prin lh) etc. P e n t r u a p r o n u n ţ a cît m a i corect litera 11, î n t r e d e s c h i d e m g u r a , l i p i m vîrful l i m b i i de d i n ţ i i de jos şi a p r o p i e m mijlocul l i m b i i de cerul g u r i i , a r t i c u l î n d u n I înmuiat, ca u n fel de l i , cu i s c u r t şi 1 lichid (aproape p i e r d u t ) . î n c e r c a ţ i a c u m să p r o n u n ţ a ţ i această literă în u r m ă t o a r e l e cuvinte: gallo gallina pollo caballo silla bombilla Notă: Se poate observa că, de multe ori, 11 din limba spaniolă se găseşte în cuvinte ale căror corespondente în limba romînă conţin grupurile eh, pi: llamar a enema llorar a piînge llave f. cheie lleno piin cocos găină pui cal scaun bec llave f. calle f. estrella lluvia millón m. bolsillo cheie stradă, cale stea ploaie milion buzunar

ANTE E L M A P A D E E U R O P A E l profesor e n t r ó en la clase y , como de c o s t u m b r e , p r i m e r a ­ m e n t e saludó a los a l u m n o s . Estos eran del sexto grado y d e b í a n e s t u d i a r d u r a n t e u n a h o r a el m a p a económico y político de E u r o p a . 126

En la clase había un mapa grande y un globo terrestre. La primera pregunta del profesor fue: • • ¿Dónde está Rumania? — Felipe contestó: — Rumania está situada al sudeste de Europa, entre la Unión Soviética, Hungría, Yugoslavia, Bulgaria y el Mar Negro. Luego el profesor preguntó: — Felipe, ¿has oído hablar también de otros países europeos? Felipe respondió: — Sí, señor. He oído de algunos, pero no sé exactamente dónde están en el mapa... — ¿Sabes al menos algunos de sus nombres? — Los países, cuyos nombres me interesaban, los sé por los periódicos, y son: Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, España, Portugal, Polonia, Grecia, Suecia, Dinamarca y Holanda. El profesor le enseñó: —- Este país de color amarillo es Inglaterra; éste de color verde es Italia y éste de color azul, Francia. Londres es la capital de Inglaterra y Roma es la capital de Italia. La capital de Alemania se llama Berlín, la de Polonia, Varşovia, la de Portugal, Lisboa... ¿Hay preguntas? — se interrumpió el profesor. 127

Una alumna se había levantado y preguntó: — Señor profesor, ¿dónde está situada Laponia? Se hablaba de este país en mi casa y yo no supe dónde estaba. El profesor le explicó inmediatamente: — Laponia es el territorio más septentrional de Europa; (indicando en el mapa) está situado al norte de Finlandia, Suecia y Noruega. En esta parte de Europa reina el frío polar y hay nieves eternas. ¿Tienes otras preguntas? — Sí, señor. ¿Cómo viven los habitantes de Laponia si hace allí tanto frío? — preguntó a continuación la alumna. — Los lapones — contestó el profesor — tienen abrigos de piel, muy espesos; llevan una vida muy distinta de la nuestra: viven en casas de hielo y transportan sus bienes y alimentos con trineos tirados por perros o por renos. — ¡Muy interesante! — exclamó la niña. — Sí, verdaderamente es bello e interesante, pero antes debemos preocuparnos por estudiar otros países. En la lección de esta mañana os hablaré algo sobre la vida de varios pueblos del sur de Europa; próximamente — añadió el profesor — llegaréis a estudiar también los demás países y continentes.

128

P A L A B R A S NUEVAS al menos cel p u ţ i n allí acolo a m a r i l l o galben añadir a adăuga bello frumos • bienes b u n u r i , a v u t costumbre. /. obicei demás celălalt, restul distinto deosebit enseñar a a r ă t a ; a da lecţii espeso des europeo european grado clasă hielo gheaţă luego a p o i , după aceea lapón lapon llamarse a se chema a se n u m i llegar a ajunge a sosi. llevar a d u c e ; a p u r t a m a p a m. h a r t ă mar m. şi /. mare nieve / . z ă p a d ă , nea piel / . b l a n ă reinar a domni reno ren septentrional nordic sexto al şaselea sudeste m. sud-est trineo sanie

ANÁLISIS DEL TEXTO eran — i m p e r f e c t u l i n d i c a t i v a l v e r b u l u i ser ( s i n g u r u l i m p e r f e c t c o m p l e t n e r e g u l a t — î n s e n s u l c ă se f o r m e a z ă de la altă rădăcină). era eu eram eramos noi eram eras t u erai erais voi eraţi era el era eran ei'erau Observaţie: Accentul tonic cade mereu pe e în cursul conjugării de m a i s u s : era, éramos etc.

debían — imperfectul indicativ al verbului deber (a trebui). Verbele de conjugările a Ii-a şi a IlI-a au terminaţii identice la imperfect.
vendía vendía» vendía vendíamos vendíala vendían eu v i n d e a m t u vindeai el vindea noi v i n d e a m voi y i n d e a ţ i ei vindeau vivía vivías vivía ('[Víamos civíais finían eu t r ă i a m tu trăiai el t r ă i a noi t r ă i a m voi t r ă i a ţ i ei t r ă i a u

Note: 1. E x i s t ă n u m a i trei verbe care prezintă n e r e g u l a r i t ă ţ i la imperfectul indicativ: ir, care se conjugă, d u p ă cum am v ă z u t în lecţia 19, ca u n v e r b de conjugarea I : ¿60, ibas e t c . 9 — învăţaţi limba spaniolă

129

care păstrează ca rădăcină a imperfectului pe ve — în loc de v-: vela, veías etc. ser, singurul verb complet neregulat, aşa cum am v ă z u t la începutul acestei analize a t e x t u l u i : era, eras e t c . 2. î n limba spaniolă — ca şi în limba romînă — imperfectul se folo­ seşte p e n t r u a a r ă t a : — o acţiune în curs de desfăşurare şi de lungă d u r a t ă , în t i m p u l căreia se pot situa alte a c ţ i u n i t o t la imperfect (mai ales în povestiri sau descrieri): Era primavera, la tierra un aspecto de fiesta... tenía Era p r i m ă v a r ă , p ă m î n t u l aspect de s ă r b ă t o a r e . . . avea un celă-

ver,

Mientras un niño lloraba, el otro callaba.

In t i m p ce un copil plíngea, lalt tăcea.

— o a c ţ i u n e t r e c u t ă , în curs de desfăşurare, fără nici o indicaţie în ceea ce priveşte m o m e n t u l începerii sau al t e r m i n ă r i i ei: Hablaba sin parar. Vorbea fără oprire.

— o acţiune t r e c u t ă , în curs de desfăşurare, în care, în acelaşi interval de t i m p , pot avea loc a l t e a c ţ i u n i paralele cu cea e x p r i m a t ă de imperfect, dar t e r m i n a t e înaintea ei: Mientras estaba asomado a la ventana, llegó el cartero y me dio unas cartas. Se iba a la fábrica, contré. cuando lo enIn t i m p ce stăteam la fereastră, sosi poştaşul şi îmi dădu nişte scrisori. Se ducea tílnit. la fabrică, cînd l-am in-

— o acţiune care se repetă la a n u m i t e intervale de t i m p : Leía por la tarde. Citea seara (obişnuia să citească seara). — o n u a n ţ ă de p o l i t e ţ e , ezitare sau sfială cortesía) : Deseaba hablar con la señorita. Doream să (aşa-numitul Imperfecto vorbesc cu de

domnişoara.

había — era, exista (imperfeetul impersonalului hay) terrestre — t e r e s t r u ; se serie cu rr pentru că deriva de la cuvíntul tierra (pămînt).' De la acest substantiv s-au format:
terremoto terreno terreo terrenal territorio territorial terrero terrón m. terroso terruño cutremur de p ă m î n t teren din p ă m î n t sau asemănător lui (pămîntului) terestru, pămîntesc teritoriu teritorial situat pe p ă m î n t , în c o n t a c t direct cu pămîntulterrero — parter) bulgăre de p ă m î n t p ă m î n t i u , din p ă m î n t sau cu p ă m î n t (mîlos) bucată de p ă m î n t ; p ă m î n t n a t a l

(piso

130

T o t de la acest c u v î n t au d e r i v a t verbe care, la r î n d u l lor, au d a t naştere la alte s u b s t a n t i v e : , enterrar (a îngropa) şi de aci: entierro (îngropare) tierra f ^ desterrar (a exila; a dezgropa) şi de aci: destierro (exil; dezgropare) se había levantado — se sculase Cu imperfectul i n d i c a t i v al v e r b u l u i haber şi cu p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b u l u i de conjugat se formează mai-inull-ca-perfectul (Pluscuamperfecto) indicaţii1 al acelui v e r b . De e x e m p l u : yo había hablado tú ¡labias comido I a t ă , ca e x e m p l u , mai-mult-ca-perfectul había visto habías visto habia visto văzusem văzuseşi văzuse eu vorbisem tu mîncaseşi etc. indicaţii' al lui cer:

habíamos visto habíais visto habían visto

văzuserăm văzuserăţi văzuseră dar ante­

Mai-mult-ca-perfectul a r a t ă t o t o a c ţ i u n e t r e c u t ă , rioară unei alte a c ţ i u n i t r e c u t e . De e x e m p l u : Ayer, cuando regresé a casa, mi hermana habia terminado ya su tarea.

Ieri, cînd m-am întors acasă, sora mea îşi terminase munca.

señor profesor — d o m n u l e profesor. Señor—(feminin: señora; señorita; ]3rescurtat Sr. şi respectiv Sra., Srta.) se utilizează m a i ales singur sau cu u n n u m e de f a m i l i e . De e x e m p l u : el señor Obregón; la señorita Torres e t c . Nu se foloseşte a r t i c o l u l î n a i n t e a c u v i n t e l o r Señor, señora, seño­ rita în formule de adresare d i r e c t ă , dar se foloseşte cînd este vorba de persoana r e s p e c t i v ă . E x e m p l e : — No creo, señor González. — Ha venido el señor González. Observaţie: Majoritatea numelor sufixului — ez: spaniole de familie se formează cvi ajutorul

Femando — Fernández • Martín — Martínez Gonzalo — González etc. Notă: In limba spaniolă nu se răspunde niciodată monosilabic cusí sau no, ci se adaugă cuvîntul señor (-a, -ita): sí, señor; no, señor.
9* 131

hace tanto frío — este a t î t de frig. Verbul hacer mai p o a t e forma şi n u m e r o a s e e x p r e s i i u n i p e r s o n a l e p r i v i t o a r e la t i m p : hace buen (mal) tiempo — e t i m p frumos ( u r î t ) ; hace calor (frío) — e cald (frig) ; hace fresco (sol)—e răcoare (soare); hace viento — e vínt. Observaţie: Majoritatea numelor de ţări şi oraşe se scriu fără articol: Rumania, Italia, Colombia, Bogota, Moscú. în cazul în care se face o determinare, aceste numiri pot primi articol: la Rumania de hoy; la antigua Italia; la España del Siglo de Oro, la Suecia (Suedia) moderna. Există şi cîteva nume de ţări, neeuropene, care au articol: el Perú, el Canada, la India. Nume de oraşe cu articol sînt foarte puţine: La Paz, La Habana, El Cairo. Sabiduría popular Ira de hermanos, ira de diablos. Un solo golpe no derriba el roble. Pedir prestado causa enfado. Porta respeto al lugar en donde estás. No hay harina sin salvado. De dos males, el menor. La escoba nueva barre bien. Triste es la casa donde gallina canta y gallo calla. înţelepciune populară Ură de fraţi, ură de draci. O singură lovitură nu doboară ste­ jarul. A cere împrumut provoacă supărare. Poartă respect locului unde eşti (te afli). , Nu e făină fără tărîţe (nu e pădure fără uscături). Dintre două rele (alege-1) pe cel mai mic. Mătura nouă curăţă bine. Tristă-i casa unde găina cîntă şi cocoşul tace.

Zicale Vender miel al colmenero. Entrar por un oído y salir por otro. A vinde miere la prisăcar (castraveţi la grădinar). A-i intra pe o ureche şi a-i ieşi pe alta.

Temă de fonetică Pronunţaţi cu atenţie următoarele propoziţii:

— Sevilla es una verdadera maravilla. — La música del compositor español Manuel de Falla es muy bella. — El desarrollo económico y político de Castilla, en el Medio Evo, llevó al dominio de la lengua castellana en España, y, más tarde, en la otra orilla del Atlántico.

132

EXERCIŢII 5 4 . Să se conjuge per bele: 5 5 . Să se traducă la imperfect şi mai-mult-ca-perfecl indicaţie

tomar, comer, dividir, ver, saber, leer. în limba spaniolă: 1. în clasă avem o hartă economică si politică foarte interesantă. 2. Unde te-ai dus ieri după-amiază? 3. Am fost la muzeul de artă. 4. Dar unde fuseseşi mai înainte? 5. Fusesem la şcoală. 6. Profesorul era în clasă? 7. Nu, nu venise. 8. A venit mai tîrziu şi ne-a explicat cîteva lucruri interesante. 9. Ai fost în Uniunea Sovietică? 10. Da, am fost o săptămînă. 11. Astăzi de dimineaţă nu am citit nimic; ani fost foarte ocupat la întreprindere. 12. Era [timp] frumos şi m-am întors acasă plin de veselie. 13. Mama mea mă întreba mereu: „Nu mănînci?" 14. Dar mie-mi ardea de citit (lectură), nu de mîncat. 15. Limba spaniolă se vorbeşte în Spania şi în America Latină. 16. Ieri m-am dus la teatru şi am văzut piesa Steaua Seviliei. 17. Nu ştii care este strada Calderón? 18. Nu, nu ştiu. 19. Cîte scaune ai în odaia ta? 20. Patru. 21. îţi voi mai aduce două. 22. Cheia de la intrare (entrada) se află (este) în buzunarul hainei mele. 23. Mă cheamă la telefon. 24. Curtea ta e plină de găini şi pui, i-ai cumpărat? 25. Da, i-am cumpărat ieri de la piaţă (mercado) ; erau foarte ieftini şi mîine îmi vor veni cîteva rude (pariente m.) de la mare. 26. Ştiai de ieri? 27. îmi scriseseră o scrisoare. 28. Calul acela este foarte frumos, o adevărată minune. 29. Mie-mi plac mai mult cîinii. 30. Să ne odihnim acum; am ajuns. 31. A ajuns acolo foarte tîrziu. 32. Ploaia continua şi străzile erau pline de apă. 33. Purta în buzunarul său o scrisoare de la domnul Manuel Peña. 34. Fireşte, scrisoarea era scrisă în spaniolă. 35. Copilul a dus calul la apă, la (en) malul (orilla) rîului. 36. La Polul Nord e frig [şi] iarna şi vara. 37 E frig mereu; niciodată nu e cald.

RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE
Recitiţi cu voce tare, pronunţînd cu atenţie fiecare cuvînt, toate textele din ultimele zece lecţii. Singurele reguli de pronunţare învăţate în acest ciclu se referă la 6 şi la n şi 1 muiate, sunete deosebit de importante în limba spa­ niolă şi care nu au corespondent în limba romînă. Fiind deci vorba atîţ de litere (n, 11) cît şi de sunete 6 pe care nu le avem în limba noastră, este neapărat necesar să vi le însuşiţi corect îna­ inte de a trece la ciclul următor. In privinţa cazurilor în care conform ortografiei anumite cuvinte se scriu cu h (mut), nu se pot da reguli precise. Pentru a uşura învăţarea acestor cuvinte, putem adăuga totuşi că h se scrie: — înaintea diftongilor ie, ue, ui. De exemplu:
hielo (ger), hierba (iarbă), hierro huevo, hueso (os), huir (fier),

— în cuvinte culte luate din limbile greacă sau latină, ca de exemplu:
hidráulico, hipocresía, hiperbólico, hospital (spital)

— în cuvintele care încep cu grupul de sunete um urmat de o vocală. De exemplu:
húmedo (umed), humano, humo (fura), humilde (umil)

— după vocalele a şi e, în interjecţii: ¡ah!,

¡eh!

Din noţiunile de gramatică învăţate pînă acum trebuie să menţionăm că lucrul cel mai important este cunoaşterea deplină a cazurilor în care se foloseşte ser şi a acelora în care se utilizează estar. Dacă socotiţi că nu cunoaşteţi îndeajuns modul de folosire a acestor verbe, recitiţi acum regulile de gramatică de la lecţiile 12 şi 13. Cînd veţi reuşi să folosiţi bine aceste verbe, veţi vorbi corect limba spaniolă. Deci, mai întîi:
/ Vamos a repetir los verbos ser y estar / 134 s

Trebuie să fim foarte a t e n ţ i p e n t r u a nu confunda construcţia estar -f- participiu trecut cu ser -j- participiu trecut (diateza p a s i v ă ) , în cazul în care a u t o r u l a c ţ i u n i i nu este a r ă t a t . S u b s t a n t i v u l desemnînd pe a u t o r u l a c ţ i u n i i poate fi omis în construcţiile pasive ca fiind n e c u n o s c u t , neprecizat sau n e i n t e r e sînd pe v o r b i t o r i : Las casas son construidas rápidamente (por unos obreros, ' una empresa etc.). Casele sint construite repede (de către nişte muncitori, o întreprindere etc.).

P e n t r u a şti ce construcţie t r e b u i e să folosim, t r e b u i e să ţ i n e m seama de relaţia d i n t r e t i m p u l real în care se desfăşoară a c ţ i u n e a şi t i m p u l e x p r i m a t de v e r b u l a u x i l i a r (ser sau estar). Construcţia estar -f- participiu arată o acţiune terminată sau, m a i e x a c t , r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i realizate î n a i n t e a t i m p u l u i pe care îl indică v e r b u l estar.
La carta está escrita. Scrisoarea este scrisă, este deja scrisă, a fost, scrisă mai î n a i n t e .

Deci, t i m p u l cînd s-a desfăşurat a c ţ i u n e a respectivă este a n t e r i o r prezentului. Construcţia ser -~ participiu f (pasivă, chiar dacă n u m e l e de agent nu este e x p r i m a t ) a r a t ă o a c ţ i u n e care se desfăşoară în t i m ­ pul i n d i c a t de v e r b u l a u x i l i a r . B u n ă o a r ă , cînd acesta e la prezent (ca în e x e m p l u l de m a i jos), însemnează că şi acţiunea respectivă se desfăşoară în p r e z e n t .
La carta es escrita (por un alumno). Scrisoarea este scrisă (de către un elev), se scrie în m o m e n t u l de faţă, e în curs de redactare.

Vedem dar că p r e z e n t u l construcţiei cu estar este a n t e r i o r pre­ z e n t u l u i construcţiei cu ser. El libro está dividido en tres partes. corespunde t e m p o r a l cu u n t r e c u t : El libro fue dividido en tres partes (por su, autor). Cartea a fost împărţită în trei părţi (de către autorul său). Cartea este (se află) în trei părţi. împărţită

L i m b a spaniolă e v i t ă construcţiile p a s i v e , folosind cît m a i m u l t forma a c t i v ă a v e r b u l u i . In general, nu se foloseşte p a s i v u l la prezent şi imperfect, a t u n c i cînd v e r b u l indică o a c ţ i u n e m o m e n t a n ă (saltar — a sări, besar — a săruta e t c . ) . Construcţia pasivă ar a r ă t a în acest caz că a c ţ i u n e a v e r b u l u i se repetă în mod o b i ş n u i t :
El obstáculo tista. es sallado por el deporObstacolul este sărit de c ă t r e sportiv.

135

Aceasta ar î n s e m n a că s p o r t i v u l obstacolul sau că are p e r m a n e n t vorbită preferă construcţia activă: El deportista salta el obstáculo.

obişnuieşte să sară c o n t i n u u această o b l i g a ţ i e . Spaniola

Sportivul sare obstacolul.

La alte t i m p u r i însă, această construcţie nu m a i este a t î t de dificilă, î n t r u c î t c o n s t a t ă sau h o t ă r ă ş t e o a c ţ i u n e (fără alte interpretări): El obstáculo fue saltado por el deportista sau: El obstáculo será saltado por el deportista. A t u n c i cînd a u t o r u l a c ţ i u n i i este necunoscut sau n u se m e n ţ i o ­ n e a z ă , în l i m b a s p a n i o l ă v o r b i t ă c o n s t r u c ţ i a p a s i v ă cu ser se înlocuieşte p r i n construcţiile reflexive (impersonale) cu v a l o a r e de p a s i v , în care v e r b u l se acordă cu s u b i e c t u l . Se estimaba este hombre Este hombre es estimado... corespunde cu Acest om este stimat...

In aceste c o n s t r u c ţ i i i m p e r s o n a l e , se şi-a p i e r d u t sensul refle­ x i v şi apare ca u n s i m p l u semn al p a s i v u l u i , ţ i n î n d locul unei t e r ţ e persoane (de obicei al u n u i g r u p , al u n e i c o l e c t i v i t ă ţ i ) nede­ t e r m i n a t e , c o m p l e m e n t de a g e n t . I a t ă a c u m o schemă cu a j u t o r u l căreia r e ţ i n e m m a i uşor for­ m a r e a p a r t i c i p i u l u i t r e c u t şi a g e r u n z i u l u i : Infinitiv Part. trecut Gerunziu Conjugarea I tomar tomado tomando Conjugarea a II-a saber sabido ' sabiendo Conjugarea a III-a salir salido saliendo A m v ă z u t că o serie de verbe a u p a r t i c i p i i t r e c u t e n e r e g u l a t e :
abrir cubrir escribir poner per — — — — — abierto cubierto escrito puesto visto deschis acoperit scris pus văzut

Notă: Din participiile trecute ale anumitor verbe s-au format adjective^contentar — contento) sau substantive (vestir — vestido rochie; ver — visto, vista vedere j . Estar -f gerunziul u n u i verb formează a ş a - n u m i t a formă (vezi p a g . 86) a acelui v e r b : está escribiendo (el) scrie (in momentul vorbirii) estaba escribiendo ' scria; scriam estuvo escribiendo scrise, a scris estará escribiendo va scrie 136 continuă

-.'

T r e b u i e să a d ă u g ă m că în această c o n s t r u c ţ i e : a) V e r b u l estar îşi pierde înţelesul i n d e p e n d e n t şi devine uri v e r b a u x i l i a r care i n d i c ă modul, timpul, persoana şi numărul, c o n ţ i n u t u l a c ţ i u n i i fiind e x p r i m a t de v e r b u l la g e r u n z i u . Aşadar, în r o m î n e ş t e v o m t r a d u c e v e r b u l d i n g e r u n z i u , la m o d u l , t i m p u l , persoana şi n u m ă r u l a r ă t a t e de v e r b u l estar. b) î n funcţie de înţelesul v e r b u l u i r e s p e c t i v , forma c o n t i n u ă e x p r i m ă a c ţ i u n i de d u r a t ă sau a c ţ i u n i care se repetă la i n t e r v a l e scurte de t i m p : estoy viviendo trăiesc (proces în desfăşurare), faţă de: estoy saltando .,, sar (mereu; repetiţie). Ir a -\- infinitivul u n u i v e r b se t r a d u c e p r i n „o să -f- subjonc­ t i v u l acelui v e r b " . Această construcţie a r a t ă o a c ţ i u n e v i i t o a r e faţă de u n a n u m i t m o m e n t , pe care îl indică t i m p u l v e r b u l u i ir. Voy a comer. O să mănînc; am intenţia să mănînc. Iba a corner. Mă pregăteam să mănînc, aveam intenţia să mănînc. Construcţia ir a -\- infinitivul se foloseşte m a i m u l t la t i m p u r i l e prezent şi imperfect. Ir, folosit la v i i t o r sau la celelalte t i m p u r i îşi păstrează sensul p r o p r i u , acela de „a m e r g e " , „a se d u c e " . Iremos a bailar. Vom merge să dansăm. Hemos ido a ver... Ne-am duş să vedem... T o t u ş i , in construcţia fui a (he ido a) -f- infinitivul, ir poale avea v a l o a r e de v e r b a u x i l i a r , a t u n c i cînd în p r o p o z i ţ i e figurează un a d v e r b de t i m p , c u m a r fi: cuando, en cuanto, siempre e t c . Cuando fui a comer, me llevaron tu Cînd să mănînc, mi-au adus scricarta. soarea ta. Ir poate fi folosit şi în construcţia ir -j- gerunziu, care a r a t ă o a c ţ i u n e în desfăşurare: Voy paseando por el campo. Mă plimb pe cîmp. In general, cînd d o u ă verbe care se succed au acelaşi subiect, cel de-al doilea se află la i n f i n i t i v : debemos comer — t r e b u i e să m î n c ă m (în r o m î n ă a l doilea v e r b e la s u b j o n c t i v ) . Să r e c a p i t u l ă m a c u m conjugarea verbelor r e g u l a t e la i n d i c a t i v . U n u l d i n t r e t i m p u r i l e cele m a i p u ţ i n folosite ale m o d u l u i in­ d i c a t i v a fost v i i t o r u l I I (Futuro perfecto compuesto) care se for­ mează din v i i t o r u l I a l v e r b u l u i haber şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de c o n j u g a t . Acest t i m p p o a t e fi folosit cu înţeles t e m p o r a l (foarte rar): a) p e n t r u e x p r i m a r e a u n e i a c ţ i u n i v i i t o a r e cate are loc î n a i n ­ tea altei acţiuni, tot viitoare: Apenas me habrán traído este libro, te ¡o daré. De îndată ce-mi vor fi adus aceaslă carte, ţi-o voi da, 137

b) p e n t r u e x p r i m a r e a u n e i a c ţ i u n i v i i t o a r e a i b ă loc p î n ă la u n a n u m i t t e r m e n : Mañana a las cuatro ya habrás recibido el libró. Mîine (pînă) la orele patru vei ii primit cartea. Viitorul II î n acest caz, Habrás leído Iată acum indicativului:

care t r e b u i e

se foloseşte însă m a i des,cu înţeles m o d a l , e x p r i m î n d probabilitatea, presupunerea, posibilitatea (în t r e c u t ) : este libro — Probabil că ai citit această carte. o s c h e m ă care a r a t ă i n t e r d e p e n d e n ţ a t i m p u r i l o r timpului Futuro Preţ. perfecto Presente perfecto

Scurgerea v

\

Futuro

Piuseuatn perfecto Preţ. anterior

P r e ţ . itidef.

Imperfecto

Oiservaţii: 1. Vedem că printre timpurile menţionate mai sus a apărut unul pe care nu l-am învăţat pînă acum: Pretérito anterior (inexistent în limba romînă), pe care-1 traducem tot cu mai-mult-ca-perfectul şi care se formează din perfectul simplu al verbului haber şi participiul trecut. (E un timp puţin folosit). 2. Situarea unei acţiuni în timp se face în raport cu momentul vorbirii, faţă de care acţiunea respectivă poate fi anterioară, simultană sau viitoare. Prezentul, perfectul (simplu şi compus) şi viitorul sînt considerate timpuri fundamentale, întrucît arată tocmai acest raport dintre momentul acţiunii si momentul cînd se vorbeşte: Me voy a pasear. Iré a pie. , Estuve en la aldea de mis padres. Mă duc să mă plimb, mă plimb (azi). Voi merge pe jos (în viitor). Am fost în satul părinţilor mei (pe­ rioadă de timp încheiată).

Celelalte timpuri sînt relative, întrucît raportează acţiunea respectivă nu direct la momentul vorbirii, ci la acela al unei alte acţiuni, exprimate printr-un timp fundamental şi deci raportate la momentul cînd se vorbeşte: Cuando me fui al teatro, mi hermano Cînd am plecat la teatru, fratele todavía no había llegado a casa. meu nu sosise încă acasă. Faptele săvîrşite deja, şi deci exprimate prin diversele forme ale trecutului, pot fi situate mai precis în timp (unele faţă de altele) decît cele viitoare, a căror împlinire rămîne oarecum nesigură. Aceasta explică disproporţia dintre numărul de timpuri trecute (5) si viitoare (2).

Dăm mai jos paradigmele conjugării cîtorva verbe regulate, precum şi a verbelor auxiliare la toate timpurile indicativului. 138

1. Cantar — a cinta Tiempos simples: Presente earaio canias canta cantamos cantáis cantan Pretérito perfecto he cantado has cantado ha cantado hemos cantado liabais cantado lian cantado Imperfecto cantaba cantabas cantaba cantábamos cantabais can ta ban Pretérito indefinido canté cantaste cantó cantamos cantasteis cantaron .., Futuro I cantaré cantarás cantará can taremos cantaréis cantarán Futuro I I habré cantado habrás cantado habrá cantado habremos cantado habréis cantado habrán cantado

Tiempos compuestos: Pretérito Pluscuam­ perfecto anterior había cantado hube cantado habias cantado hubiste cantado había cantado hubo cantado habíamos cantado hubimos cantado hubisteis cantado habíais cantado hubieron cantado habían cantado

T i m p u r i l e c o m p u s e n u p r e z i n t ă n e r e g u l a r i t ă ţ i la n i c i o conju­ gare, întrucît v e r b u l de c o n j u g a t (la p a r t i c i p i u l trecut)», nu-şi modifică n i c i o d a t ă f o r m a . De aceea v o m da în c o n t i n u a r e n u m a i t i m p u r i l e s i m p l e ale v e r b e l o r . 2. Comei • — a minea Presente como comes come comemos coméis comen Imperfecto comía comías comía comíamos comíais comían P -etérito indefinido comí comiste comió comimos comisteis comieron Futuro I comeré comerás comerá comeremos comeréis comerán

Presente subo subes sube subimos subte suben Observaţie:

3. Subir — a (se) urca Imperfecto V retérito indefinido subí subía subiste subías subió subía subimos subíamos subisteis subíais subieron subían

Futuro T subiré subirás subirá subiremos subiréis subirán.

Cele trei conjugări se reduc practic Ia dona, întrucît deosebirile dintre conjugarea a Il-a şi a IlI-a sînt aproape inexistente (diferă numai pers. I şi a Ii-a pi. ale indicativului pieieatj.

139

Presente soy eres es somos sois son

Imperfecto era eras era éramos erais eran

4. Ser — a fi Pretérito indefinido fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron 5. Estar — a fi Pretérito indefinido estufe estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron

Futuro I seré serás será seremos seréis serán

Presente estoy estás está estamos estáis están

Imperfecto estaba estabas estaba estábamos estabais estaban

Futuro I estaré estarás estará estaremos estaréis estarán

Presente tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen

Imperfecto tenia tenias tenía teníamos teníais tenían

6 Tener — a avea Pretérito indefinido tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron

Futuro I tendré tendrás tendrá tendremos tendréis tendrán expresii ca: tener frío,

(Vezi analiza t e x t u l u i hambre).

de la lecţia 15 pentru

După cum spuneam încă din lecţiile primului ciclu, pronumele personale în cazul nominativ sînt foarte rar folosite în limba spaniolă. In celelalte cazuri însă, ele sînt folosite ca şi în limba romînă, de aceea am studiat pînă acum pronumele personale, îndeosebi în dativ şi acuzativ. Iată mai jos tabloul complet al formelor pronumelor personale:
nominativ yo tú él ella. ello. noso tros cu prepoziţie mi ti él (refl. si) ella (refl: si) ello . noso tros fără prepoziţie cu prepoziţia con me conmigo te contigo le, Io (refl: se) consigo (con él) le, la (refl: se) consigo (con ella) lo con ello connusco (f. rar)

pers. pers. pers. pers. pers. pers.
l

I sing. I I sing. I I I sing. m. I I I sing. / . I I I sing. n. I p i . m.

140

pers. pers. pers. pers.

I pi. /. I I p l . m. II pl. /. I I I p l . m.'

nosotras vosotros vosotras ellos ellas

nosotras vosotros vosotras ellos (refl: st) ellas (refl: sí)

nos os os les, los (refl: se)

pers. I I I p l . / .

connusco (f.rar). convusco (f.rar) convusco (f.rar) consigo (con ellos) les, las (refl: se) consigo (con ellas)

Am afirmat într-una dintre lecţii că în limba romînă adverbele se confundă adesea, din punctul dé vedere al formei, cu adjec­ tivele corespunzătoare. Există totuşi cîteva cazuri cînd ele se deosebesc. De exemplu:
substantiv loco nebun adjectiv loco nebunesc adverb locamente — nebuneşte

Deci, uneori sufixul adverbial —mente se poate traduce cu un echivalent romînesc: —este (valientemente — vitejeşte). Studiaţi zilnic! Ni un día sin linca. Nici o zi fără'(să scrii) un rînd.

LECŢIA

21

La începutul lecţiei 16 am arătat că unele sunete ale limbii romîne sînt inexistente în limba spaniolă. Există însă cazuri cînd sunete existente şi în romînă şi în spaniolă sînt redate prin li­ tere sau combinaţii de litere deosebite în fiecare din aceste limbi. Astfel, grupurile de sunete che, chi din limba romînă se redau în ortografia spaniolă prin que, qui. Pentru redarea literei c romîneşti din aceste grupuri de sunete, spaniolii folosesc deci o altă literă (litera q, inexistentă la noi). H mut din limba romînă este redat prin u mut, amîndouă avînd rolul de a separa consoana c (q) de vocalele e sau i. Dacă am transcrie cîteva cuvinte romîneşti, cum ar fi ,,c/iiparos" sau „chelie", cu ortografia spaniolă, ele ar apărea astfel: quiparós şi quelie. Iată acum cîteva cuvinte spaniole care conţin grupurile que, qui:
que queso querido querer c e ; c ă ; decît caş, brînză drag, i u b i t a dori, a voi, a iubi aquí quien quinina izquierdo aici cine chinină stîng

şi două proverbe în care sînt astfel de cuvinte:
Más vale buena fama, dorada. Quien cauta, sus males Notes 1. Litera Q ( q ) este a douăzecea literă a alfabetului spaniol s i s e află situată între literele P şi R . 2. Litera q se utilizează în limba spaniolă n u m a i în grupurile que, qui. î n celelalte cazuri, sunetul c este redat t o t prin litera c ; de e x e m p l u : casa, cuatro, cuestión, cuidado etc. 3. Uneori, m a i ales în neologisme, aceleaşi grupuri de sunete se r e d a u prin literele k e , k i . A m î n t î l n i t u n astfel de exemplu în t e x t u l Periódicos y revistas: kiosco. E l se poate scrie însă şi quiosco. Tot aşa, neologismele kimono, kepi se m a i p o t scrie şi quimono (chimono), quep¿ (chipiu). que cama espanta. Mai m u l t preţuieşte b u n a r e p u t a ţ i e dccît un p a t a u r i t . Cine cîntă, necazurile şi le s p e r i e .

142

¿QUE HORA ES? ANTONIO: H o l a , amigo mío ¿qué t a l ? PEDRO: H o l a , A n t o n i o . Muy bien, g r a c i a s . ANTONIO: Cuánto me alegro de v e r t e . La ú l t i m a vez que nos v i m o s fue al día de Año N u e v o . ¿Cómo le ha ido en el t i e m p o que no nos hemos v i s t o ? PEDRO: No me ha ido m a l . Varias veces he q u e r i d o v e n i r a verte desde entonces pero no he p o d i d o , y ¿tú cómo estás? ANTONIO: Así, así. Tu familia, ¿bien? PEDRO: Todos b i e n . ¿Cuándo v e n d r á s a comer con nosotros? ANTONIO; Cualquier día de la s e m a n a , q u e v i e n e . PEDRO: E s t a t a r d e , ¿estás ocupado? ANTONIO: Tengo que irme a Y a s i esta m i s m a t a r d e . A p r o p ó s i t o , . ¿no sabes qué hora es? PEDRO: No sé e x a c t a m e n t e . P e r o , p o d e m o s p r e g u n t a r a cualquier persona. ANTONIO: ¡ N o v a l e la p e n a ! PEDRO: (al primer transeúnte que pasa): ¡ S e ñ o r ! . . . Por favor, ¿qué hora es? EL TRANSEÚNTE (se para un instante y contesta apresuradamente): Son las dos en p u n t o . (Muy presuroso el transeúnte se va). PEDRO: (a Antonio): Es t e m p r a n o . A c a b a n de d a r las dos. ANTONIO: Al c o n t r a r i o , es m u y t a r d e . Tengo que d e s p e d i r m e . PEDRO: ¿Cuándo te veré de nuevo? ANTONIO: E l m a r t e s p r ó x i m o vendré a t u casa a t o m a r el t é . PEDRO: Muy b i e n , te esperaré. (En este momento Pedro y Antonio ven aproximarse al lugar donde están un amigo común). PEDRO: He a q u í a A n d r é s . ¿Adonde v a s , amigo? ANDRÉS: H o l a , a m i g o s . Me voy a c o m e r . Tengo h a m b r e y m e parece que ya es más de la una y m e d i a . ANTONIO: ¿Cómo... t o d a v í a no son las dos? ANDRÉS: N o . A h o r a , son casi las dos m e n o s c u a r t o . P e r o , ¿por qué te interesa saber la hora e x a c t a ? ANTONIO: P u e s , a las c u a t r o y pico sale el t r e n p a r a Y a s i , que yo debo t o m a r . ANDRÉS: (asombrado): ¿Cómo que „a las c u a t r o y pico"? ¿Todavía no sabes a qué hora sale el t r e n que debes tomar? ANTONIO: Creo que a eso de las c u a t r o y c u a r t o . ANDRÉS: He a q u í el h o r a r i o . (Le enseña una pequeña lista.) ANTONIO: ¿Qué es eso? ANDRÉS: A q u í se i n d i c a n las salidas de t r e n e s . ANTONIO: ¡ A h ! . . . Muy b i e n . 143

PEDRO: ¿A qué hora tienes tren? ANTONIO: (mirando en el horario): Veo que el t r e n de Y a s i sale de a q u í a las c u a t r o y v e i n t e de la t a r d e . PEDRO: E s t á b i e n . Tienes a ú n b a s t a n t e t i e m p o . ANTONIO: No o b s t a n t e tengo que d a r m e p r i s a , porque m í esposa t o d a v í a no está l i s t a . ANDRÉS: No es culpa suya si no se h a p r e p a r a d o t o d a v í a . Con u n m a r i d o que no sabe n i siquiera a qué hora t i e n e t r e n . . . ANTONIO: N o , amigo m í o , te aseguro que no es a s í . Mi esposa sabía ya que d e b í a m o s salir esta t a r d e . ANDRÉS: (a Antonio, tratando de cortar la discusión): Seguram e n t e t u esposa y la m í a - n o s e s t á n esperando p a r a la comid a . ¡ Vamos ! D e n t r o de poco v a n a d a r las dos. PEDRO: ¿Tenéis t a n t a prisa? ANTONIO: No estoy t r a n q u i l o . . . D e n t r o de dos horas debo estar en e l t r e n . ANDRÉS: ¡ Y a s a b e m o s ! ¡ Basta de d i s c u s i ó n ! Te q u e d a poco t i e m p o . Temo q u e como y a es algo t a r d e y n i s i q u i e r a tienes los b i l l e t e s , t e n d r á s otra discusión más i n t e r e s a n t e con t u esposa. ANTONIO: ¡ Ay de m í ! E x a c t o . (Un poco sorprendido)... Pero ¿de d ó n d e sabes eso? ANDRÉS: No estaba t a n seguro, pero pensé que t o d a s las esposas a c t ú a n de la m i s m a m a n e r a en tales ocasiones y c o n . . . tales m a r i d o s . ANTONIO: (observa una sonrisa en la comisura de los labios de su amigo): ¡ Ah ! Y a c o m p r e n d o . ¡ Me v o y ahora m i s m o ! ¡ Vamos Andrés ! Se hace t a r d e . Adiós, P e d r o . ¡ H a s t a otro r a t o ! (Se va.) ANDRÉS: H a s t a luego, P e d r o . (Se va también.) PEDRO: H a s t a la v i s t a , a m i g o s . PALABRAS NUEVAS
alegrarse a se bucura apresurado grăbit aproximarse a se apropia asegurar a asigura asombrado surprins, m i r a t aún încă ay vai billete m. bilet casi aproape comisura colţul (buzelor) creer a crede cualquier oricare, orice culpa vină despedirse a se despărţi, rămas b u n ¡ h o l a ! salutare, noroc! horario orar indicar a indica labio buză marido soţ, bărbat martes m. marţi

a-şi

lua

144

ni

nici

no obstante totuşi pena necaz pensar a gíndi pequeño mic próximo viitor quedar a rămîne rato moment salida plecare ; ieşire

semana săptămînă siquiera măcar, cel puţin té m. ceai temer a se teme temprano devreme tranquilo liniştit transeúnte m. trecător, pieton tratar de a încerca să... veinte douăzeci ANÁLISIS DEL TEXTO

¿qué hora es? — ce oră e? (cît e ceasul?) ¿qué tal? —• ce m a i faci? Tot în acest t e x t se v a î n t î l n i şi expresia ¿Cómo estás? — cu acelaşi î n ţ e l e s . A l t e o r i , în î n t r e ­ b ă r i , î n s e a m n ă cum?, ce fel? De e x : ¿Qué tal fue la película? — Cum a fost filmul? ¿cómo te ha ido? — c u m ţi-a mers? (cum ai dus-o?) cualquier día — (în) orice z i . A d j e c t i v u l cualquiera (oricare) este u n c u v î n t compus d i n . p r o n u m e l e r e l a t i v cual (care) şi forma v e r b a l ă quiera (vrei, să v r e i , ai vrea) şi s-ar p u t e a t r a d u c e literal p r i n „care vrei'". De aceea, la p l u r a l , p a r t e a a doua (quiera), care este o formă v e r b a l ă , r ă m î n e n e s c h i m b a t ă . S i n g u l a r : cualquiera, p l u r a l : cualesquiera. Acest a d j e c t i v , ca şi p l u r a l u l său, se apocopează î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : cualquier hombre orice (oricare) om cualesquier hombres orice oameni P u s d u p ă s u b s t a n t i v u l pe care îl d e t e r m i n ă sau folosit s i n g u r , ca p r o n u m e , cualquiera nu-si pierde s u n e t u l f i n a l : un hombre cualquiera como cualquiera de esas ¡rulas tengo que irme — t r e b u i e să m ă d u c . Ideea e x p r i m a t ă în r o m î neşte p r i n „ t r e b u i e " se p o a t e reda în spaniolă în m a i m u l t e feluri: 1. Tener que, haber de, indică o n e c e s i t a t e , o o b l i g a ţ i e şi uneori u n proiect de r e a l i z a t : Trebuie să studiem, avem de învăţat. Tenemos que (hemos de) estudiar. Va trebui să termini asta. Tendrás que (habrás de) terminar eso. Notă: Semnalăm faptul că, în limba rcmînă, „trebuie" este de obicei inva­ riabil din punctul de vedere al persoanei (nu şi al timpului), aşa încît mimai verbul care exprimă acţiunea propriu-zisă se acordă cu subiectul Eu trebuie să citesc. Noi trebuie să citim. 10 145

In limba spaniolă s i t u a ţ i a e inversă: subiectul se acordă cu expresia „trebuie", iar verbul care exprimă acţiunea respectivă rămîne invariabil (la infinitiv). Cele două exemple de mai sus se vor traduce deci: Tengo que (he de) leer. leer. Tenemos que (hemos de)

Haber de -]- infinitivul este o c o n s t r u c ţ i e folosită m a i m u l t în l i m b a l i t e r a r ă : han de leer. In v o r b i r e a c u r e n t ă , cea m a i r ă s p î n d i t ă formă p e n t r u ..trebuie" este construcţia personală tener que -f- infinitivul (corespunzătoare cu haber de din l i m b a l i t e r a r ă ) :
Tienes que estudiar este libro. Trebuie să studiezi această carte.

2. Deber — a t r e b u i (indică m a i degrabă o datorie m o r a l ă decît o n e c e s i t a t e ; o datorie i m p u s ă de factori e x t e r i o r i ) :
Debemos ayudar a nuestros amigos. Trebuie să-i ajutăm pe p r i e t e n i i n o ş t r i .

o. Deber

de — e x p r i m ă

o presupunere, o posibilitate:
După cum văd, acest om trebuie să fie foarte î n v ă ţ a t .

Según veo, este hombre muy instruido.

debe de ser

4. Hay que (haber que la forma impersonală) indică o o b l i g a ţ i e , o necesítate imperioasă:
Hay que leer el libro para comprender su contenido. Trebuie să citeşti c a r t e a ca să-i î n ţelea;i c o n ţ i n u t u l .

haber de si construcţia haber que ' *. ' . constă în faptul că cea de-a doua este o construcţie i m p e r s o n a l ă , d m care nu rezultă cine va fi a u t o r u l a c ţ i u n i i r e s p e c t i v e .
Hay qne leer este libro. Trebuie citită această carte (fără să se specifice cine a n u m e trebuie s-o citească).

Deosebirea de sens

dintre

esla misma

tarde — chiar în seara

aceasta.

Hoy mismo. Chiar azi. Ahora mismo. Chiar acum. tarde f. — seară, d u p ă - a m i a z ă . Ca a d v e r b , „ t î r z i u " : Ahora es tarde. A c u m e t î r z i u . a propósito — a p r o p o , fiindcă v e n i v o r b a . no vale la pena — nu m e r i t ă osteneala. 146 înseamnă

por favor — vă r o g ; te rog. Aceeaşi expresie se utilizează şi p e n t r u traducerea romînescului „poftim". son las dos — e ora d o u ă . S p a n i o l i i , p e n t r u a a r ă t a orele, folosesc expresia „sînt o r e l e . . . " son las horas..., care se abreviază în son las... Deci la întrebarea ¿Qué hora es? (Ce oră e?) se va r ă s p u n d e i n v a r i a b i l cu: Son las ... dos, tres, cuatro e t c . (afară, b i n e î n ţ e l e s , de cazul cînd e ora u n u ; a t u n c i se v a s p u n e : es la una). en punto — fix, precis. acaban de dar las dos (tres, cuatro etc.) — a d i n e a o r i a s u n a t de ora două (trei, p a t r u e t c . ) . dar las horas... a b a t e (a Es la u na suna) orele. Son las dos tomar el té — a bea c e a i u l . ven aproximarse — v ă d a p r o p i i n d u - s e . D u p ă verbele ver şi oír se foloseşte i n f i n i t i v u l , care se t r a d u c e în r o m î n e ş t e p r i n t r - u n gerunziu: le vi caminar oyó hablar a sus amigos he îl văzui umblind a auzit pe prietenii săi vorbind

aquí — i a t ă . Această expresie se p o a t e completa cu p r o n u m e personale în a c u z a t i v : heme aquí líele aquí a la puerta henos aquí iată-mă iată-1 la uşă iată-ne

ya es — deja e ; în general ya se t r a d u c e p r i n „deja". más de la una y media — trecut de u n u şi j u m ă t a t e . las dos menos cuarto — două fără u n sfert. ¿por qué n e ce? (prepoziţie + p r o n u m e i n t e r o g a t i v ) . R ă s ­ p u n s u l la această î n t r e b a r e este porque (scris î n t r - u n c u v î n t şi cu accentul tonic pe o ) ; se t r a d u c e p r i n „deoarece", „fiindcă" (conjuncţie). Prin u r m a r e nu t r e b u i e să confundăm formula ¿por qué? cu porque. las cuatro y pico — ora 4 şi ceva. ¿Como que...? — Cum...? Cum a d i c ă . . . ? c u m aşa...? E x p r i m ă m i r a r e a unei persoane în legătură cu o afirmaţie făcută de interlocutorul ei. De e x e m p l u : Este amigo tuyo es un atolondrado. ¿Cómo que "es un atolondrado"? 10* Amicul ăsta al tău Cum ,,e un zăpăcit"? un zăpăcit. 147

a eso de las cuatro y cuarto — cam pe la orele patru şi un sfert. cuatro y veinte de la larde — patru şi douăzeci după-amiază. darme prisa — să mă grăbesc. O expresie echivalentă cu darse prisa este şi tener prisa (a fi grăbit). Ex.: ¿Tienes prisa? Eşti grăbit? aún — încă (echivalent cu todavía); cînd se află înaintea ver­ bului se scrie fără accent.
No he comido Aun (todavía) aún (todavía). no he comido.

Aún mai înseamnă uneori „chiar":
Aun tus amigos saben eso. Chiar şi prietenii t ă i ştiu asta.

sabía que debíamos salir — ştia că trebuie (trebuia) să plecăm. Observăm că în limba spaniolă amîndouă verbele sînt la ace­ laşi t i m p . basta de — de ajuns cu. más interesante — mai interesant. Cu această ocazie vom studia în continuare gradele de comparaţie ale adjectivelor: 1. Gradul pozitiv este forma adjectivului care arată o însuşire a unui obiect oarecare, fără să intervină vreun raport de compa­ raţie. De exemplu: alto, rico, feo, interesante etc. 2. Gradul comparativ are trei trepte: I. de inferioritate:

Manuel es menos alio que Pedro. Manuel este mai puţin înalt decil Petru.

II. d e

egalitate:

Manuel es tan alto como Antonio. Manuel este tot atíl de înalt ca şi Anton. III. Pedro de s u p e r i o r i t a t e : que Manuel y

es más alto
ínalt

Antonio

Manuel

Pedro

P e t r u e mai

decít Manuel şi

Anton.

3. Gradul superlativ are două forme: I. r e 1 a t i v:
el más alto (el menos alto) de... cel mai înalt (cel mai puţin înalt) dintre

Se formează, după cum vedem, adăugind articolul hotărît la comparativul de superioritate sau inferioritate al adjectivului
148

respectiv. ( A r t i c o l u l e cel cerut adjectiv.) De exemplu: el más alto la más alta los m á s altos las más altas

de . s u b s t a n t i v u l

determinat

de

cel mai înalt cea mai înaltă cei mai înalţi cele mai înalte înaintea

Notă: Atunci cînd s u b s t a n t i v u l precedă adjectivul, a r t i c o l u l r ă m î n e substantivului: el hombre más alto los periódicos más interesantes o m u l cel mai ziarele cele mai înalt interesante

II. a b s o l u t care se formează prin două procedee: a) cu ajutorul adverbului muy (foarte):
un hombre muy alto un om foarte înalt

b) adăugind adjectivului sufixul —isimo şi acordîndu-1 în gen şi număr cu substantivul la care se referă. Dacă adjectivul se termină în vocală, aceasta se elimină:
Un hombre altísimo. Esta casa es grandísima. U n om Această foarte înalt casă e foarte mare

Note: 1. Cînd se compară două adjective care determină acelaşi pentru exprimarea c o m p a r a t i v u l u i de e g a l i t a t e se utilizează tanto... cuanto: Este libro caro. es tan interesante cuan

substantiv, construcţia

Această carte e tot atît de interes a n t a (pe) cît (e) de scumpă.

2. Cîteva adjective au la s u p e r l a t i v u l a b s o l u t în -isimo o formă care se deosebeşte întrucîtva de forma lor n o r m a l ă : — cele terminate în -ble înlocuiesc acest grup de sunete cu -bil-: amable noble amabilísimo nobilísimo

— cele care conţin în p e n u l t i m a silaba diftongul ue, îl contractă în o :

îî!

novísimo bonísimo fortisimo în -re sau -ro s c b i m b ă t e r m i n a ţ i a •isimo în

— adjectivele t e r m i n a t e — érrimo: áspero misero salubre

asp érrimo misérrimo salub érrimo

149

— cîteva îşi modifică şi rădăcina: pobre antiguo fiel sabio sagrado

paupérrimo antiquísimo fidelísimo sapientísimo sacratísimo

3. Şi adverbele pot fi trecute, în aceleaşi condiţii cu adjectivele, prin toate gradele de comparaţie. De exemplu: tarde tîrziu más tarde mai tîrziu muy tarde foarte tîrziu

tales — astfel de
EXERCIŢII DE FONETICA A. Pronunţaţi următoarele cuvinte: paquete m. ( p a c h e t ) ; química ( c h i m i e ) ; quieto ( l i n i ş t i t ) ; Quintín (nume p r o p r i u de b ă r b a t ) ; quedar (a r ă m î n e ) ; alquiler m. (chirie); quinquenal (cincinal). B . Citiţi cu voce tare: Cine nu priveşte înainte, rămîne în urmă. Cine n-a văzut Granada, n-a văzut nimic.

'Quien adelante no mira, atrás se queda. Quien no lia visto Granada, no ha visto nada.

Notă: In general, intonaţia frazei în limba spaniolă se aseamănă cu cea din romînă, adică la virgulă se ridică vocea, iar la punct se coboară: Cuando no tenían libros, /< acudían a la biblioteca. \ Cînd nu aveau cărţi, mergeau la bibliotecă.

Tocmai pentru că la sfîrşitul unei idei (în scris, la punct) se coboară vocea, propoziţiile interogative (care nu cuprind decît prima parte a unei idei, urmînd să fie completate prin răspuns) se caracterizează printr-o ridicare finală a vocii: ¿De dónde sabes esto?/* De unde ştii asta? La răspuns coborîm vocea la sfîrşit: De mi madre. \ De la mama mea.

Propoziţiile exclamative sînt caracterizate printr-o curbă des­ cendentă şi o nuanţare a cuvintelor, prin ritm şi intensificarea vocii, foarte asemănătoare cu cea romînească:
¡Muy hermosa es esta cosa/N^ Foarte frumoasă-i casa asta!

150

EXERCIŢII 5 6 . Sase răspundă, cu cuvintele din text, la următoarele întrebări:

¿Dónde tiene que ir Antonio? ¿Qué debe t o m a r para ir a Yasi? ¿A qué hora tiene tren? , ¿Dónde ha visto la hora de salida del tren? ¿A quién pregunta Pedro la hora exacta? ¿Cómo contesta el transeúnte y cuál es su respuesta? ¿Con quién h a b l a n los dos amigos después? ¿Dónde iba Andrés? ¿Quién espera a Antonio en su casa? ¿Por qué tiene t a n t a prisa Antonio?

5 7 . Să se traducă

în limba spaniolă

următoarele

propoziţii:

1. E ora u n u şi un sfert. 2. E două şi j u m ă t a t e . 3 . Ce oră e? 4. E patru fără un sfert. 5. E trei fix. 6. E tîrziu. 7. Trebuie să mă duc să cum­ păr biletele de- tren. 8. Trebuie să ştim orice cuvînt care ne interesează. 9. Vinul de Malaga e faimos în toată lumea. 10. O să beau un ceai. 1 1 . Trebuie să fie foarte b u n . 12. De ce nu-1 întreabă Quintín pe acest om ce oră este? 1 3 . De ce să-1 întrebe? 14. Pentru că trebuie să ştie asta. 15. După cum văd, trebuie să luăm trenul chiar în seara asta. 16. Acum e tîrziu, nu merită osteneala. 17. Vă rog, la ce oră pleacă trenul? 18. Iată pe prietenul meu. 19. încă nu-1 văd apropiindu-se, dar. aud vorbind. 20. Unde este? 2 1 . Uşa este mai înaltă decît fereastra; fereastra nu este atît de înaltă ca uşa. 22. Scaunul este tot atît de înalt ca şi masa? 23. Nu, este mai puţin înalt. 24. Cartea albastră este mai mare decît cea galbenă. 2 5 . Creionul negru este lung, iar cel albastru este mai mic.

L E C Ţ I A

22

Ultima dintre cele patru litere spaniole inexistente în alfa­ betul romîn este eh. Deşi grafic este reprezentată de două semne, eh este considerată" o singură literă (la despărţirea în silabe, eh nu se separă). Este cea de-a patra literă a alfabetului spaniol, situată deci între c şi d. Litera eh redă sunetul c rominesc înainte de e sau i din cuvintele „cer" sau „cinci". De exemplu:
noche / . ieche / . noapte lapte chispa chico] seînteie] m i c u ţ ; copil

Cînd eh este urmat de o altă vocală decît e sau i, atunci este scurt (c) ca în cuvintele romîneşti „baci", „ciorap", „ciulama":
mucho muchacho muchacha percha chocolate m. mult băiat fată cuier ciocolată derecho cuchara íecho enchufe m. drept lingură tavan priză luptă

¿ucha

UN PASEO POR EL PARQUE Era un día de asueto. Los cálidos rayos del sol, que penetra­ ban por la ventana, habían despertado a Rosa. Sentada en la cama, Rosa estaba mirando como se peinaba su hermana mayor y, muy curiosa, le preguntó: — María, ¿por qué te has levantado tan temprano y por qué te has vestido con tanto cuidado? — Pues, porque esta mañana debo ir a un lugar — respondió ésta, algo misteriosamente. —• ¿Qué lugar? ¿Adonde vas? ¿Con quién te encontrarás? — Por el momento es un secreto. Pero te invito a venir conmigo. Rosa saltó inmediatamente de la cama y poco después las dos hermanas estaban ya en camino. 152

— María, ¿ni siquiera ahora me explicas cuál es el lugar dónde tenemos que ir? — preguntó ansiosa Rosa. — ¿Todavía no te das cuenta? Nos vamos al parque. Rosa estaba muy contenta. Le gustaba mucho pasear por el parque, contemplar los canteros con flores, los árboles, las fuentes de agua que chorrean alegremente y las barcas que flotan sobre el lago. En el parque había encontrado siempre a sus amigas, las aves: palomas, pavos reales, faisanes, cisnes y pelícanos. Ahora esperaba tener tiempo para echar una mirada también a algunos animales que viven en un lugar aparte: osos, lobos, zorras, ciervos, liebres, monos, ardillas y varios otros. Pensar en todo aquello era tan interesante, que Rosa ni siquiera observó que ya habían entrado en el parque. Un grupo de muchachas saludaron a Rosa y a María. — ¡ Hola, chicas ! ¡ Rienvenidas al parque ! Eran las compañeras de escuela de María que se habían puesto de acuerdo con una de sus profesoras para pasar el domingo paseando por el parque, con el fin de aprender los nombres de varias plantas y, desde luego, para divertirse.
153

María a d m i r a b a sobre todo las rosas y , como éste era el n o m b r e de su h e r m a n a , opinó que era m u y l i n d o . — No estoy c o n t e n t a de tener u n n o m b r e de flor — contestó u n poco enfadada R o s a . —• Me sorprende m u c h o que no te guste u n n o m b r e t a n l i n d o . ¡ Nó te das c u e n t a , Rosa ! Es u n a flor espléndida, c a n t a d a en t o d a s las poesías y que exhala uno de los perfumes m á s exquisitos del m u n d o . — Sí, v e r d a d e r a m e n t e tiene u n olor s u a v e . Cortaré de a q u í u n r a m o de rosas para m i m a d r e . — ¡ No debes cortar las flores del p a r q u e ! E s t á p r o h i b i d o . — L á s t i m a . P e r o , ¿las v e r d u r a s no se sacan de aquí? — N o , c h i q u i t í n a . E s t o no es u n a h u e r t a sino u n p a r q u e , en d o n d e h a y s o l a m e n t e flores. — ¿Y esos árboles t a m p o c o d a n frutas? — ¡ Claro que n o , ésos no son árboles frutales ! — ¿Qué clase de árboles h a y aquí? — H a y t i l o s , robles, p l á t a n o s , sauces, fresnos, álamos y a b e t o s . — Pero éstos que están d e l a n t e , ¿no son perales? — N o , n i ñ a , son o l m o s . Cuando estudies u n poco de botánica sabrás m u y bien cuáles son los árboles frutales. — Creo que sabré t o d a s estas cosas después de v i v i r un verano en una h u e r t a . — E s t á s h a b l a n d o t o n t e r í a s , llosa. E n la h u e r t a comerás las frutas sin saber cuál es un a l b a r i c o q u e o un melocotón. — P u e s , no me q u e d a más q u e e s t u d i a r la b o t á n i c a — se resignó Rosa. — No p e r d a m o s más el t i e m p o . Vamos a dar ahora u n a v u e l t a por t o d o el p a r q u e . PALABRAS NUEVAS abeto brad álamo plop albaricoque m. caisă algo puţin ansioso nerăbdător ardilla veveriţă asueto concediu, repaos aTe /. pasăre barca barcă cálido cald cantero răzor, strat, rond ciervo cerb cisne m. lebădă cortar a tăia compañero tovarăş, coleg chica fată (mică) chiquitín, -ina micuţ, -ă chorrear a ţîşni despertar(se) a (se) deştepta, trezi divertirse a se distra echar a arunca encontrarse a se întîlni endonde în care, unde exhalar a exala, a răspîndi exquisito ales, distins faisán m. fazan flotar a pluti

(se)

154;

fresno frasin frutal fructifer fuente / . fîntînă huerta grădină de zarzavat; liebre / . iepure melocotón in. piersica mirada privire mono m a i m u ţ ă olmo u l m olor m. miros opinar a fi dé părere pasear a se plimba pavo real p ă u n pelícano pelican penetrar a p ă t r u n d e peral m. p ă r (pom)

livadă

.

perder a pierde perfume m. parfum plátano p a l t i n por prin prohibido interzis ramo r a m u r ă , buchet resignarse a se resemna responder a răspunde robie m. s t e j a r , sacar a l u a ; a scoate s a u c e m. salcie sentar a sta; a aşeza tilo t e i tontería prostie vuelta r a i t ă ; t u r zorra vulpe

ANÁLISIS DEL TEXTO

cálido — cald (în cazul obiectelor a căror căldură e permanentă, constituind o însuşire esenţială a lor): los países cálidos (ţările calde). Pentru noţiunea de „cald" mai există cîteva cuvinte, cum ar fi: caliente — cald (în urma . unei încălziri): agua caliente (apă încălzită, caldă). caluroso — călduros; aplausos calurosos (aplauze călduroase). calor m. — în expresia: tengo calor (mi-e cald); el sol nos da calor (soarele ne dă căldură). Substantivul caldo, care ne-ar putea induce în eroare datorită asemănării lui cu adjectivul romînesc „eald", are în limba spaniolă sensul de „supă". estaban ya en camino — se şi aflau pe drum. no te das cuenta — nu îţi dai seama; darse cuenta — a-şi da seama. pensar en — a se gîndi la. Verbul pensar se construieşte întot­ deauna cu prepoziţia en (în acest sens se poate consulta lista de verbe de la sfîrşitul manualului). In textul de mai sus, acest verb apare la infinitiv, dar poate fi tradus printr-un substantiv: gîndul la. aquello — acele lucruri, aceea. Pronume demonstrativ neutru, echivalent cu esto şi eso. In legătură cu demonstrativele trebuie să precizăm două situaţii: 1) înaintea unui substantiv avem de-a face cu adjective demon­ strative ;
155

2) izolate, sînt pronume demonstrative şi înlocuiesc s u b s t a n ­ tivele. I a t ă a c u m t a b e l u l c o m p l e t al adjectivelor demonstrative: Singular este libro esta casa ese libro esa casa Masculin aquel libro estos libros Feminin aquella casa estas casas Plural esos libros esas casas aquellos libros aquellas casas din

Adjectivele d e m o n s t r a t i v e este şi ese le c u n o a ş t e m încă lecţia 6 ; ne r ă m î n e de s t u d i a t a c u m doar aquel (aquella).

Aquel (acela) i n d i c ă , în general; obiectele ce se află la o m a i m a r e d i s t a n ţ ă de v o r b i t o r i sau care nu se află in c î m p u l lor v i z u a l , fiind la o m a r e d e p ă r t a r e . Avem deci de-a face cu t r e i Esta silla está aquí. Esa silla está ahí. Aquella silla está allí. situaţii: ylcest scaun este aci (lingă mine). ^Lceí (acest) scaun este oct (lîngă tine sau lîngă noi). Scaunul aceia este acolo (departe).

Este, ese şi aquel pe care le-am î n t î l n i t ca adjective demon­ s t r a t i v e , pot fi u t i l i z a t e şi ca p r o n u m e , adică p o t înlocui u n s u b s t a n t i v . î n acest caz, p e n t r u a p u t e a fi d e o s e b i t e , ele p r i ­ mesc accent grafic pe vocala t o n i c ă (vezi lecţia 9 ) . E x e m p l e : Creo que é3te es el libro que buscabas. ¿Es ésta la casa de tu hermano? No, ésa. ¿Cuál es su libro? — Aquél. Estos hombres y aquéllos. ¿Qué pelicula es ésta? Pronumele Singular Masculin éste, ése, aquél Feminin ésta, ésa, aquélla Neutru esto, eso, aquello — éstas, ésas, aquéllas éstos, ésos, aquéllos demonstrative: Plural Care-i cartea lui? — ^4ceea. Oamenii aceştia şi aceia. Ce film e acesta?

156

Forma neutră nu se referă la un substantiv, ci la o propoziţie sau lá o gîndire exprimată anterior:
¿Qué es esto? — Es un libro. ¿Qué significa eso? Eso rio puede ser. ¿Cuándo ocurrió aquello? Ce-i asta, lucrul ăsta? — O carte. Ce înseamnă aceasta, acest lucru?' Asta nu poate fi; nu se poate. Cînd s-a î n t î m p l a t acel fapt?

Sau cazul din textul acestei lecţii:
Pensar Notă.: Pronumele demonstrative sînt s u b s t i t u i t e de: en todo aquello... Gîndul la toate acele lucruri...

e l , la, los, las, cînd sînt u r m a t e de de sau que: Este cuaderno y el de mi hermana. Acest caiet şi acela (cel) al soret mele. Acest om şi acela (cel) de pe s t r a d ă . Ziarul acesta şi acela (cel), pe­ care-l ai în m î n ă .

Ese hombre y el de la calle. Este periódico y el que tienes en tus ínanos,

se habían puesto de acuerdo — căzuseră de acord. La infinitiv: ponerse de acuerdo — a cădea de acord. desde luego — bineînţeles, de bună seamă. sobre lodo — mai ales. exhala — emană, x se pronunţă mai totdeauna ca în romîneşte: (próximo, máximo). Uneori însă, în vorbirea curentă, în cazul cuvintelor care încep cu ex-, se pot auzi următoarele pronun­ ţări: dacă este urmat de o consoană se pronunţă s (exquisito, expuesto, experto se rostesc deci: escbisito, esperto...); dacă x. este urmat de o vocală sau de h se pronunţă gs (examen, exacto, ex-abogado1). estudies — o să studiezi (subjonctiv prezent, persoana a doua singular, al verbului estudiar), cu sens de viitor. Subjonctivul are în limba spaniolă trei timpuri simple: Presente, Imperfecto (cu două forme), Futuro, şi trei timpuri compuse: Perfecto, Pluscuamperfecto şi Futuro perfecto. Timpurile compuse se formează cu ajutorul timpurilor simple ale modului subjonc­ tiv al verbului haber. In această lecţie ne vom ocupa doar de subjonctivul prezent al verbelor regulate.
Prefixul ex-, despărţit prin linioară de c u v î n t u l care urmează, înseamnă „fost": ex-abogado — fost a v o c a t .

157

Conjugarea I cante eu să chit cantea t u să cînţi cante el să ciute caníemos noi să c î n t ă m cantéis voi să cîntaţi canten ei să cînte Observaţii:

Conjugarea a 11-a venda să vînd vendas să vinzi venda să vîndă vendamos să vindem vendáis să v i n d e ţ i vendan să vîndă

Conjugarea a IlI-a viva să trăiesc vivas să trăieşti viva să trăiască ('leamos să t r ă i m viváis să t r ă i ţ i vivan să trăiască

1. Conjugarea a I i - a şi a I l I - a au aceleaşi t e r m i n a ţ i i la subjonctiv. 2. Ştim că la infinitiv conjugarea I are în t e r m i n a ţ i e vocala a, iar con­ j u g a r e a a I i - a , vocala e : cantar vender

Observăm că la subjonctiv s i t u a ţ i a se inversează, în sensul că vocalele de m a i sus se schimbă între ele (e trece la conj. I, iar a la conj. a I I - a ) : cante Verbele Estar esté estés esté estemos estéis estén Notă: Verbele ser şi haber sînt neregulate la subjonctiv prezent. Verbul tener a r e ca rădăcină a subjonctivului prezent aceeaşi rădăcină pe care o avea la persoana I singular a i n d i c a t i v u l u i prezent, adică teng-. F a c subjonctivul prezent ca tener o serie de verbe cum ar fi: hacer, poner, oír, traer, salir, valer e t c . : haga, ponga, oiga, t r a i g a , v a l g a , salga e t c . Deci, p u t e m spune că, în general, m u l t e verbe neregulate formează sub­ j o n c t i v u l prezent de la persoana I singular a i n d i c a t i v u l u i prezent, a t u n c i cînd aceste verbe prezintă n e r e g u l a r i t ă ţ i la această persoană. Alt e x e m p l u : caber la pers. I sing. a i n d i c a t i v u l u i prezent face quepo şi la subjonctivul prezent face quepa, quepas etc. Verbele care prezintă alte n e r e g u l a r i t ă ţ i la acest t i m p şi mod nu sînt decît d o u ă : saber sepa vaya sepas vayas sepa vaya sepamos vayamos sepáis vayáis vayan sepan Verbul dar capătă la subjonctiv prezent accent: dé, des, dé, pentru a se •evita confuziile cu prepoziţia de. venda î n felul următor: Haber haya hayas haya hayamos hayáis hayan

a u x i l i a r e fac s u b j o n c t i v u l p r e z e n t Ser sea seas sea seamos seáis sean Tener tenga tengas tenga tengamos tengáis tengan

158

cual — c a r e ( p l u r a l : cuales), înlocuind un substantiv:

de

obicei

se f o l o s e ş t e ca p r o n u m e ,

Sabrás cuál es mi amigo. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es la casa en que vives? Cînd „ c a r e " este folosit ca a d j e c t i v r e l a t i v , deci î n s o ţ i n d î n l o c u i n d u n s u b s t a n t i v , se t r a d u c e d e o b i c e i p r i n que: El hombre que grita. ¿Qué libro es el tuyo? ¿En qué casa vives? más que — d e c î t . O m u l care strigă. Care carte este a t a ? î n care casă locuieşti? şi n u

no perdamos más — să n u m a i p i e r d e m . A c e s t a e s t e d e f a p t s u b ­ j o n c t i v u l p r e z e n t la f o r m a n e g a t i v ă , f o l o s i t c u v a l o a r e d e i m p e ­ r a t i v n e g a t i v (ca î n l i m b a r o m î n ă ) : ¡ No cantes ! (tú) ¡ No vendáis! i No salgamos así! să nu c î n ţ i ! (nu cînta !) să nu v i n d e ţ i ! să nu plecăm astfel!

S ă n u se d e d u c ă d i n c e l e s p u s e m a i s u s c ă i m p e r a t i v u l a f i r m a t i v se o b ţ i n e s u p r i m î n d a d v e r b u l d e n e g a ţ i e no. F o r m a r e a i m p e r a ­ t i v u l u i propriu-zis o v o m studia într-una din lecţiile u r m ă t o a r e . dar una vuelta por... — a da o r a i t ă p r i n . . . Acelaşi c u v î n t — vuelta f i g u r e a z ă şi î n e x p r e s i a dar vuelta a. — a î n c o n j u r a . î n a i n t e d e a t r e c e la e x e r c i ţ i i , e b i n e să m e m o r a ţ i c î t e v a e x p r e ­ sii u z u a l e din t e x t : Bienvenido. Está prohibido. Lástima 1 Claro que no (sí) Vamos a... Bun v e n i t ; bine ai v e n i t . Este interzis. P ă c a t ! Ce păcat ! (De) sigur că nu (da). Hai să... EXERCIŢII 5 8 . Să text: se răspundă la următoarele întrebări, cu cuvintele din

¿Por qué se ha levantado t e m p r a n o María? ¿Dónde se fueron las dos hermanas? ¿Por qué le gustaba a Rosa ir al parque? ¿Cómo fueron saludadas las dos hermanas por las camaradas de escuela de María?

159

¿Para qué se habían encontrado? ¿Qué opinó Rosa de su nombre? ¿Por qué no se cortan las flores del parque? • ¿De dónde se. sacan las verduras? ¿Qué clases de árboles hay en un parque? 5 9 . Să se conjuge la prezent Subjonctiv v e r b e l e : buscar, guntar, haber, hacer, comer, escribir şi ir. 6 0 . Să se traducă în limba spaniolei: pre­

1. Să nu mîncăm nimic în seara aceasta. 2. De ce nu-ţi place să cînţi cu mine? 3. Pentru că studiez toată ziua. 4. Pe un lac mare pluteau multe bărci. 5. Ge fel de arbori fructiferi sîiit în ţările calde? 6. Nu-mi dau seama. 7. Trebuie să ne gîndim şi la această chestiune. 8. Am mîncat o ciorbă bună de legume. 9. Cînd o să eîntăm, ne veţi auzi. 10. Bineînţeles. 11. Să nu vindeţi aceste cărţi! 12. Cred că acestea (¿se) sînt cărţile care te interesează. 13. Nu, aceea (aquél). 14. Seara mă spăl cu apă caldă. 15. Care este cartea pe care o citeşti? 16. Cartea pe care o citesc este aceasta. 17. Să nu-ţi fie frică. 18. Să nu mergi la acest doctor. 19. Cînd ai să ştii două sau trei limbi, vei fi mulţumit. 20. Sigur că da. 21. Pentru ca să iii mulţumit, îţi voi da cărţile pe care le-ai văzut la mine pe masă. 22. Cum este timp frumos, îmi va face plăcere (agradar) să faci o plimbare cu mine prin parc.

LECŢIA

23

VIDA DE ESTUDIANTE Cuando era escolar, Pedro estudiaba un poco de todo. Ahora, ya estudiante en el Instituto de Idiomas, se ocupa seriamente de dos lenguas: el español y el ruso. Le gustan muchísimo estos idiomas y, actualmente, comprende todos los textos de lectura de los manuales, así como las respectivas reglas gramaticales. No falta nunca a las clases y es muy aplicado en las horas de curso y seminarios. Pero Pedro no se limita a asistir puntualmente a las clases sino que dedica también dos o tres horas, cada día, a estudiar y leer libros, revistas y periódicos en español y ruso. De esta manera no cabe la menor duda que Pedro conocerá, dentro de poco, muy bien los dos idiomas. Los sábados por la larde va a la Casa de los Estudiantes donde tienen lugar reuniones o veladas literarias. De cuando en cuando asiste a los espectáculos o a las películas habladas en español y ruso para acostumbrar su oído a estos idiomas. Muchas veces se presentan allí obras cumbres de la cinematografía mundial que van precedidas de vina explicación y, después de visionadas, seguidas de discusiones que siempre instruyen y enriquecen a quienes en ellas participan. Como es sabido, los estudiantes de todas partes del globo se consideran unidos en una familia, formando así un mundo estudiantil. Pedro tiene, de este modo, algunos amigos en América Latina, la Unión Soviética y en 5 ó 6 otros países del Asia y el África, con quienes se cartea frecuentemente. Son estudiantes como él y se comunican, mediante sus carias, todas las cosas que consideran útiles que se sepan o que son dignas de saberse por doquier. Algunos de ellos son aficionados a la filatelia y aprovechan estas cartas para intercambiar sellos nuevos, otros quieren aprender: así, casi todos los estudiantes de Latinoamérica están interesados en aprender el rumano y absolutamente todos los estudiantes del mundo, con quienes se escribe Pedro, se interesan en saber lo máximo posible sobre Rumania.
11 — învăţaţi limba spaniolă

161

En sus cartas, escritas sincera y abiertamente, no hay nada de lo corriente o de lo banal que existe de costumbre en la mayoría de las cartas ordinarias. En estas interesantes cartas, Pedro averigua lo bueno y lo interesante del carácter de cada corresponsal suyo, for­ mándose así una idea sobre estos estudiantes que no ha visto nunca. Además, en tales misivas, Pedro ve cuáles son los rasgos caracte­ rísticos de la vida del pueblo respectivo, qué progresos se han logrado en la ciencia y la técnica, en el desarrollo de la industria, del arle y de la cultura de esos países, cómo viven los hombres y varias otras cosas interesantísimas; de modo que tales cartas unen lo útil a lo agradable, siendo un factor importante en la vida de un estu­ diante y, al mismo tiempo, un medio auxiliar para el estudio más profundo de una lengua. En nuestros tiempos se han creado, en todos los países del mundo, clubs que reúnen a estos amigos por... correo. En el plano mundial, esto significa un paso dado adelante en el camino de los intercambios culturales y del entendimiento entre los pueblos. PALABRAS NUEVAS
acostumbrar a obişnui adelante înainte aficionado a m a t o r averiguar a descoperi; a verifica camino d r u m carácter m. cai'acter cartearse a-şi scrie scrisori, a coresponda club m. club comprender a înţelege correo poştă corriente obişnuit, curent crearse a se crea cumbre / . culme curso curs desarrollo dezvoltare duda îndoială enriquecer a îmbogăţi entendimiento înţelegere escolar m. şcolar, elev escribirse a coresponda estudiantil studenţesc faltar a lipsi frecuente frecvent limitarse a se limita mayoría m a j o r i t a t e manual ni. m a n u a l mediante p r i n (intermediul) medio mijloc menor m a i mic misiva misivă, scrisoare mundial mondial ocuparse a se ocupa oído ureche ; auz ordinario obişnuit plano p l a n , t ă r î m película film rasgo t r ă s ă t u r ă regla regulă reunión / . reuniune reunir a reuni sábado s î m b ă t ă s e l l o marcă, t i m b r u seminario seminar serio serios significar a însemna velada serată

162

ANÁLISIS DEL TEXTO un poco de todo — cîte p u ţ i n din t o a t e . ya estudiante — (fiind) deja s t u d e n t . A d v e r b u l ya, pe care l-am m a i î n t î l n i t î n t r - u n a d i n lecţiile p r e c e d e n t e , însemnează, d u p ă c u m a m a r ă t a t , în p r i m u l r î n d „ d e j a " : In funcţie de c o n t e x t el se t r a d u c e însă şi p r i n a l t e adverbe sau l o c u ţ i u n i a d v e r b i a l e : 1. folosit cu un v e r b lâ t i m p u l p r e z e n t , se t r a d u c e p r i n „ a c u m " , „ c h i a r a c u m " , „ î n d a t ă " , „ i m e d i a t " , „fără î n t î r z i e r e " : Ya Ya han comido. Ya leí este libro. voy. Merg, plec (chiar) acum. 2 . cu u n verb la t i m p t r e c u t î n s e a m n ă „deja", „ d e m u l t " , „ ş i " : Au (şi) mîncat deja. Eu am şi citit această carte (demult).

3 . cu u n verb la v i i t o r înseamnă „peste p u ţ i n t i m p " , „în c u r î n d " , „la t i m p u l p o t r i v i t " , „ m a i t î r z i u " , „o d a t ă şi o d a t ă " : Ya irán. 4 . însoţit de no sau de a l t ă exclude pe más): Ya no le gusta verlos. Ya no sé. Ya nadie la admira. Notă: Dacă pe lîngă negaţie (cu sensul de „de aici Te explicaré todo, si ya interrumpes. Escribiré todo, si ya dictas tan de prisa. Vor merge o dată şi o dată. n e g a ţ i e , se t r a d u c e p r i n „ m a i " (şi Nu-i mai face plăcere să-i vadă. Nu mai ştiu. Nimeni n-o mai admiră.

se mai află si un sí, ya se traduce prin „mai" înainte"): no me O să-ţi explic totul, dacă nu mă mai întrerupi. no me Voi scrie totul, dacă nu-mi mai dictezi atît de repede.

5. ya que se t r a d u c e p r i n „deoarece", „ î n t r u c î t " , „o d a t ă ce", „ d a t fiind că", „ a t î t t i m p c î t " : Ya que tú no escribes esta carta, Dat fiind că tu nu scrii această la escribiré yo. scrisoare, o voi scrie eu. 6. uneori serveşte p e n t r u a î n t ă r i sensul u n e i e n u n ţ ă r i , p u t î n du-se t r a d u c e în limba r o m î n ă prin diferite a d v e r b e sau locu­ ţ i u n i c a : „fireşte", „desigur", „ b i n e î n ţ e l e s " , „fără î n d o i a l ă " , „cît de colo", „ b i n e " , „ ş i " : Ya se veía que no sabía hablar en público. Ya lo creo. Yasé yo que tú no me vas a escribir. 11* Se vedea cît de colo că nu ştia să vorbească în public. Cred şi eu. Ştiu eu bine că n-ai să-mi scrii.

163

7. uneori, repetat „cînd... cînd".

î n p r o p o z i ţ i e , se

traduce

prin „fie...

fie",

Ya negro, ya blanco. Ya de un modo, ya de otro, vendré. Observaţie:

Cînd negru, cînd a l b . Fie într-un fel, ţie în a l t u l , v o i v e n i .

ya cu sens t e m p o r a l (deja) poate sta a t î t înaintea cît şi în u r m a v e r b u l u i , avînd aceeaşi v a l o a r e : Ya he comido — He comido ya.

Instituto de Idiomas— Institut de limbi străine. Cuvîntul idioma (limbă, idiom), deşi se termină în a, este de genul masculin. în general, cuvintele cu terminaţiile -ma, -ta — în majoritatea lor de origine greacă — sînt de genul masculin.
el el el el el problema diploma sistema drama poema problema diploma sistemul drama poemul el el el el el teorema enigma cometa planeta poeta teorema enigma cometa planeta poetul

el español — spaniola, limba spaniolă. Pentru aceeaşi noţiune am mai întîlnit în lecţiile precedente termenul la lengua española. In spaniolă avem trei posibilităţi de a denumi o limbă. De exemplu, „limba romînă" se poate traduce astfel: — la lengua rumana — el habla rumana — el idioma rumano, care prin eliminarea cuvîntului idioma dă forma prescurtată: — el rumano (forma cea mai uzitată). clase f. — fel, clasă, categorie; în cazul nostru „curs"'. los sábados — în fiecare sîmbătă (textual — sîmbetele) cabe—încape. Verbul caber prezintă o serie de neregularităţi în conjugare: — la persoana I singular a indicativului prezent face: quepo (eu încap). De la această persoană se formează şi subjonctivul prezent: quepa, quepas etc. Celelalte persoane ale indicativului prezent se formează de la infinitiv, ca la orice verb regulat: cabes, cabe, cabemos, cabéis, caben. —- la perfectul simplü se conjuga astfel: cupe, cupiste, cupo, cupimos, cupisteis, cupieron. — la viitor pierde pe e din terminaţia infinitivului: cabré, cabrás etc. în restul conjugării nu prezintă alte neregularităţi. menor — mai mic. Remarcăm, în treacăt, că pequeño şi grande fac comparativul de superioritate neregulat: menor şi mayor.
164

conocerá — va cunoaşte. Verbul conocer a p a r ţ i n e u n u i g r u p de verbe care p r e z i n t ă a n u m i t e ) ; iieregularităţi" specifice. E s t e cazul să s e m n a l ă m aici că verbele din l i m b a spaniolă se p o t î m p ă r ţ i , din p u n c t de vedere al flexiunii lor, în: — verbe regulate (tomar, comer, vivir); — verbe care suferă alterări în timpul conjugării după o anumită regulă (huir—huyo, huyes..., poder —puedo, puedes..., pueda) şi se pot deci cate­ gorisi în grupe precise: diftongate, tip ,,pedir", tip ,,huir" etc. (Dintr-o astfel de grupă -incoative- face parte conocer.); — verbe neregulate (ser, estar^ tener, ir etc.^. A l t e r a r e a pe care o p r e z i n t ă v e r b u l conocer (şi ca el t o a t e verbele t e r m i n a t e în -acer, -ecer, -ocer, şi -ucir) este a p a r i ţ i a literei z î n a i n t e a lui c final din r ă d ă c i n ă oridecîte ori acesta este u r m a t d e a sau o. De e x e m p l u : Indicativ prezent conozco (cunosc) conoces conoce etc. Subjonctiv conozca conozcas conozca prezent conozcamos conozcáis conozcan

La celelalte t i m p u r i , v e r b u l conocer este r e g u l a t . Verbele de acest t i p sînt cunoscute în unele g r a m a t i c i sub d e n u m i r e a de verbe incoative. dentro de poco (tiempo) — p e s t e p u ţ i n ( t i m p ) . S i n o n i m cu próxi­ mamente (în c u r î n d ) . ó ó 6 — cinci sau şase. Conjucţia o (sau) cînd stă î n t r e cifre t r e b u i e a c c e n t u a t ă p e n t r u a nu fi confundată cu o. Deoarece p î n ă a c u m nu a m î n t î l n i t decît vreo cîteva n u m e r a l e , i a t ă lista numerelor c a r d i n a l e p î n ă la 100: 17 diez y siete 34 treinta y cuatro 9 nueve 1 uno 18 diez y ocho 40 cuarenta 2 dos 10 diez 19 diez y nueve 50 cincuenta 11 once 3 tres 20 veinte 60 sesenta 4 cuatro 12 doce 21 veinte y uno 70 setenta 5 cinco 13 trece 22 veinte y dos 80 ochenta 14 catorce 6 seis 23 veinte y tres 90 noventa 15 quince 7 siete 30 treinta 100 ciento 16 diez y seis 8 ocho Notă: Numeralele cardinale de la 16 la 29 inclusiv se pot scrie într-un •cuvînt: dieciséis, veintidós, veintinueve. quienes ( — p l u r a l u l p r o n u m e l u i r e l a t i v quien) — c a r e . Am î n v ă ţ a t în lecţia t r e c u t ă p r o n u m e l e cual, corespunzător r o m î n e s cului „ c a r e " . A l u n e i cînd este v o r b a însă de p e r s o a n e , se u t i l i ­ zează, m a i corect, p r o n u m e l e quien: El amigo a quien visité ayer era muy simpático. (Deşi, în conversaţie, se poate spune şi: El amigo que visité ayer era muy simpático.)

165

Comparaţi acum:
No sé quién es el director (persoană). No sé c u á l será el resultado (lucru).

De cele mai multe ori quien corespunde ca sens pronumelui relativ-interogativ romînesc „cine":
Quien mal anda, mal acaba. ' Cine umblă rău, termină rău.

Dacă este vorba de mai multe persoane, se foloseşte pluralul lui:
Yo sé quienes son esos hombres.

In fraze interogative, quien primeşte un accent pe vocala tonică (ca şi como, cuando, que, donde etc.):
¿Quién eres tú? ¿Sabes quiénes son esos hombres?

Tot în propoziţii interogative, dacă este însoţit de prepoziţia de, quien se traduce prin „al cui" (ştim că în propoziţii afirma­ tive al cui = cuyo).
¿De quién es esta cartera? A cui este această servietă?

como es sabido — după cum se ştie. de este modo (de esta manera) — în felul acesta. como él — ca şi el. Este interesant de semnalat faptul că, în limba romînă, expresia „ca şi" este urmată de un pronume v în acuzativ (mine, tine etc.). In limba spaniolă însă, como este urmat de un pronume în nominativ (como yo, como lú etc.^. Deosebiri de acest fel mai există şi în alte cazuri*, según yo (după mine), salvo tú (in afară de tine); tú y yo (tu şi cu mine), entre él y yo (între el şi mine). máximo — cel mai mare. Superlativul adjectivului grande. lo máximo posible — cît mai mult posibil. In afară de articolele învăţate încă din primele lecţii, în limba spaniolă mai există şi un articol neutru — Io (fără plural) — folosit în următoarele cazuri: — cu adjective sau participii trecute, care capătă, datorităi lui, valoare de substantive abstracte. De exemplu:
lo lo lo lo lo lo lo lo posible corriente bueno malo útil agradable prohibido barato es caro ceea ceea ceea ceea ceea ceea ceea ceea ce e ce e ce e ce e ce e ce e ce e ce e posibil, posibilul în curs, curent bun rău folositor, u t i l u l p l ă c u t , plăcutul interzis ieftin, revine s c u m p

166

\ —ţ- î n a i n t e a unor a d v e r b e : Aro sabes lo mal que habla. Lo de siempre. Lo mío y lo luyo.

Nu ştii cit de stricat (rău) vorbeşte. Vechea poveste. tuyo cual: etc.: Al meu şi al tău.

— î n a i n t e a p r o n u m e l o r posesive mío, — înaintea p r o n u m e l o r r e l a t i v e que,

Lo que. Ceea ce. He leído lo que has escrito. Am citit ceea ce ai scris. l a que bien se aprende no se olvida. Ceea ce se învaţă bine nu se uită. — în unele e x p r e s i i : por lo menos cel puţin por lo tanto în consecinţă por lo más cel mult; cu toată că — în locul unei n o ţ i u n i sau expresii considerate n e u t r e (in cazul a c u z a t i v ) . In acest caz, a r t i c o l u l are rol de p r o n u m e , aşa c u m a m v ă z u t în lecţia t r e c u t ă , referitor la a r t i c o l u l el care avea rol de pronume demonstrativ: Tú sabes el inglés, yo lo ignoro. ¿Lo comprendes? Tú eres alto, yo no lo soy. ¿Sois mis amigos? Lo somos. Debes de estar muy cansado. Y lo estoy. Tu ştii engleza, eu (o ignor) n-o ştiu. înţelegi asta? Tu eşti înalt, eu nu sînt (aşa). Sînteţi prietenii mei? Sîntem (asta). Trebuie să fii foarte obosit. Şi sînt într-adevăr.

— în locul u n u i n u m e p r e d i c a t i v , cu v a l o a r e de p r o n u m e :

De altfel, despre Io, ca p r o n u m e personal în a c u z a t i v , s-a m a i v o r b i t şi în lecţia 8. carácter — este u n u l d i n t r e p u ţ i n e l e c u v i n t e a l căror accent îsi schimbă locul la p l u r a l : caracteres. formándose — formîndu-şi. A m v ă z u t î n t r - u n a din lecţiile t r e c u t e că p r o n u m e l e în d a t i v sau a c u z a t i v care însoţeşte u n v e r b la infinitiv se alipeşte la acesta. Acelaşi lucru se î n t î m p l ă şi cu p r o ­ n u m e l e care însoţeşte u n gerunziu. Trebuie să a t r a g e m însă a t e n ţ i a că locul silabei tonice se p ă s t r e a z ă , ceea ce face necesară prezenţa a c c e n t u l u i grafic pe silaba t o n i c ă : buscando viendo buscándola viéndolos căutînd-o văzîndu-i la

arte — Acest s u b s t a n t i v este m a s c u l i n la singular şi feminin p l u r a l : el arte moderno—las artes plásticas.

167

/ de modo que— astfel î n c î t , aşa c ă . . . / al mismo tiempo — în acelaşi t i m p . / club — este u n neologism care — deşi t e r m i n a t în consoană — p r i m e ş t e la p l u r a l u n s i m p l u s (nu -es, c u m a r fi n o r m a l ) : cllib — clubs. In aceeaşi s i t u a ţ i e sînt şi a l t e c u v i n t e s t r ă i n e : soviet soviets stock stocks (pron. ostok) trust trusts plano — p l a n ( s u p r a f a ţ ă ) ; t ă r î m ; fig. d o m e n i u . In l i m b a spaniolă m a i există şi c u v î n t u l plan m., care î n s e a m n ă : p l a n , proiect (el plan quinquenal — p l a n u l c i n c i n a l ) .

EXERCIŢII 6 1 . Să se îndrepte greşelile următoarele propoziţii: de gramatică sau de ortografie din

1. Quando ya no se ve más, io le todavía veías. 2. Las cometas i las planetas formen parte de nuestra sistema. 3. Las cartas están escribidos de estos alumnos. 4. La agua del rio esta bueno. 5. El papel del nuestro libro está nuevo. 6. El amigo cuios libros e leido eres buena. 6 2 . Să se răspundă la următoarele întrebări: ¿Dónde es estudiante Pedro? ¿Qué lenguas estudia? ¿Dónde va Pedro todos los sábados por la tarde? ¿Por qué asiste a las películas españolas y rusas? ¿Cómo se consideran y qué forman todos los estudiantes del mundo? ¿Con quiénes se cartea Pedro? ¿Qué averigua Pedro en las cartas de sus amigos? ¿A qué son útiles estas cartas? 6 3 . Să se traducă în limba spaniolă: 1. Aceşti studenţi dedică studiului numai două ore zilnic, ceea ce e foarte puţin. 2. Dacă nu studiază aceste probleme, peste puţin timp nu vor mai şti nimic. 3. Tu ştii bine rusa, dar eu n-o ştiu. 4. învăţînd-o, mi-am dat seama că e foarte interesantă. 5. M-am bucurat să văd ce progrese ai obţi­ nut în acest domeniu. 6. Am citit ceea ce ai scris şi mi-a plăcut. 7. Mun­ citorii acestei fabrici îndeplinesc (cumplir) cu succes planul stabilit. 8. Nu ştiu nici măcar cum te cbeamă, nici cine eşti, nici de unde vii. 9. Numele meu este Henric (Enrique), care este al tău? 10. Port acelaşi nume ca şi tine.

LECŢIA

24

în l i m b a r o m î n ă , p e n t r u a p u t e a p r o n u n ţ a s e p a r a t s u n e t u l g de cel al lui e sau i, i n t r o d u c e m î n t r e ele litera h , pe care nu o p r o n u n ţ ă m n i c i o d a t ă . In felul acesta scriem cuvintele ghem sau ghinion. In limba s p a n i o l ă , cînd dorim să s e p a r ă m pe g de e sau de i, folosim acelaşi procedeu, adică i n t r o d u c e m î n t r e ele o literă care nu se p r o n u n ţ ă n i c i o d a t ă . Această literă — care are r o l u l lui h m u t din limba r o m î n ă — este u m u t , pe care l-am m a i î n t î l n i t în g r u p u l que, qui. A ş a d a r , corespondentele grupurilor ghe şi glii — din limba r o m î n ă — sînt redate în l i m b a spaniolă prin gue şi gui. Dacă am transcrie cu ortografia spaniolă c u v i n t e l e r o m î n e ş t i „ghem"' şi „ghinion", a m obţine *guem şi *guiniónp I a t ă , în c o n t i n u a r e , cîteva c u v i n t e spaniole care se scriu cu aceste g r u p u r i de l i t e r e : guitarra guía m. águiía siguiente portugués Notă: Există unele cuvinte spaniole în care sunetul g este urmat de sunetul u, apoi de sunetul e sau i, ceea ce însemnează că avem a face, în cazul lor, cu grupuri alcătuite din trei sunete: g-u-e şi g-u-i. Pentru a le reda în scris, se folosesc tot grupurile de litere gue, gui, cu un semn diacritic (nu­ mit în spaniolă crema sau diéresis) deasupra lui. (Se scrie, deci, giie, giii). Funcţiunea acestui semn constă în a arăta că litera u trebuie citită. Iată cîteva cuvinte spaniole cu diéresis: argüir se pronunţă argüir (a-r-g-u-i-r = 6 sunete) — a argumenta (diereza se păstrează şi în timpul conjugării) exangüe se pronunţă exangüe — fără sînge, palid, livid lingüista se pronunţă lingüista — lingvist cigüeña se pronunţă OigueuJa — barză ghitară ghid, călăuză acvilă, vultur următor portughez guerra guerrero aiguien guinda Miguei război războinic cineva cireaşă amară Mihai

169

COPLAS Las coplas son las poesías populares más difundidas en todo el mundo hispánico, tanto en España como en Latinoamérica. La razón de esta sorprendente difusión se halla en el hecho de que el pueblo canta en ellas el amor, la alegría, la melancolía o el dolor que lo acompañan:

I Dueña no tengo, salgo a buscar, porque sin dueña no puedo andar.

II Ni contigo, ni sin ti Tienen mis penas remedio: Contigo, porque me matas Y sin ti porque me muero.

170

III Quiéreme poco a poco N o te apresures, Que lo que yo deseo E s que me dm*e.

IV Tu querer y m i querer

Son como el agua del río Que a t r á s no p u e d e n volver.

A los árboles

altos

Los mueve el v i e n t o , Y a los enamorados El pensamiento.

171

VI Dos besos hay en el mundo Que no se apartan de m í : El último de mi madre Y el primero que te di.

VII Por los campos del olvido salí en busca de mi amor y encontré para mi alivio las espinas de una flor.

VIII El amor del hombre pobre es como el perro sin dueño: tiene hambre y no come a gusto, se acuesta y no tiene sueño.

172

IX Aunque tú no me quieras, Tengo el consuelo De saber que tú sabes Que yo te quiero.

X El puente voy a pasar, No sé si lo pasaré; Palabrita tengo dada No sé si la cumpliré.

Hay también muchas coplas humorísticas o satíricas, tal como son éstas que siguen aquí: Tuve un sombrero lindo sólo copa no tenía ; cada vez que galopaba, de corbata me servía. Si quieres que te lo diga cantando te lo diré: — El amor que te tenía como vino se me fue.
Nota: De costumbre las coplas se c a n t a n , a c o m p a ñ a d a s del rasgueo de la g u i t a r r a .

173

PALABRAS NUEVAS
a gusto pe plac acompañar a însoţi acostarse a se cuica alivio mîngîiere andar a u m b l a apartarse a se depărta apresurarse a se grăbi atrás înapoi beso sărutare consuelo consolare copa calotă (de pălărie). desear a dori difundido r ă s p î n d i t enamorado îndrăgostit galopar a galopa hallarse a se afla hacho fapt hispánico spaniol, hispanic matar a ucide mover a mişca olvido uitare pena durere, necaz puente m. p u n t e , pod rasgueo cîntare (la ghitară) razón /. motiv seguir a ü r m a servir a servi

ANÁLISIS DEL TEXTO puedo — pot (eu); v e r b u l poder (a putea) face parte din g r u p a verbelor diftongate. Multe d i n t r e verbele de conjugarea I şi a II-a care au vocalele e sau o în p e n u l t i m a silabă (cum s î n t , de e x e m p l u , v e r b e l e : pensar, contar, perder, mover) diftonghează aceste vocale în ie şi, respectiv, u e , cînd în cursul conjugării aceste vocale intră în silaba t o n i c ă . (Analizaţi schema a c c e n t u ă r i i d i n lecţia 11). Acest fenomen, n u m i t diftongarea verbelor, are loc n u m a i l a : i n d i c a t i v prezent,, s u b j o n c t i v prezent şi i m p e r a t i v (mod care, aşa d u p ă c u m v o m vedea în cursul lecţiilor v i i t o a r e , se formează de la cele două t i m p u r i de m a i sus). I a t ă a c u m u n e x e m p l u : verbul perder în loc d e : perdo perdes perde are formele d i f t o n g a t e : pierdo pierdes pierde Indicativ prezent
Pensar pienso piensas piensa pensamos pensáis piensan
1

în m o d analog fac t o a t e celelalte verbe diftongate 1 .
Contar cuento cuentos cuento contamos contáis cuentan (ax cotit) Perder pierdo pierdes pierde perdemos perdéis pierden din lecţia 1 1 . Mover muevo mueves mueve movemos movéis mueven

) Vezi r i t m u l a c c e n t u l u i

174

piense pienses piense pensemos penséis piensen

Subjonctiv cuente cuentes r cuente contemos contéis cuenten

prezent pierda pierdas pierda perdamos perdáis pierdan

mueva muevas mueva movamos mováis muevan

Deoarece nu toate verbele de conjugarea I sau a II-a care conţin vocalele e sau o în penultima silabă suferă fenomenul diftongării, am început explicaţia noastră cu cuvintele „multe verbe"... Cum le recunoaştem? Ca indicaţie practică, cu o valoare relativă, putem spune că ori de cîte ori în familia de cuvinte a unui verb din categoria celor discutate aici există un substantiv sau un adjectiv care conţine diftongul ie sau ue, verbul respectiv diftonghează si el. De exemplu:
contar a p o v e s t i ; a socoti cuento povestire cuenta socoteală

Nu există însă nici o metodă sigură pentru a recunoaşte verbele care diftonghează. De aceea, ori de cîte ori vom întîlni în voca­ bular verbe care diftonghează — indiferent de conjugarea lor —, le vom nota cu un d. Dăm în continuare o listă de verbe care diftonghează (pentru cele de conjugarea întîi dăm alăturat şi substantivul sau adjectivul din aceeaşi familie). Următoarele verbe prezintă aceeaşi diftongare ca pensar:
alentar apretar calentar cerrar comenzar gobernar manifestai segar sembrar sentar a a a a a a a a a a contar a a a a a a a curajul însufleţi el aliento strângerea strînge, a strivi el aprieto caliente cald încălzi închide el cierre închiderea început începe el comienzo guverna el gobierno guvernul manifestul manifesta el manifiesto la siega secerişul secera la siembra semănatul semăna locul (de stat) el asiento aşeza se c o n j u g ă următoarele v e r b e : aminti amintirea el acuerdo consolarea el consuelo consola mostra arăta la muestra poporul; satul popula el pueblo aminti el recuerdo amintirea visa el sueño visul zborul el vuelo zbura

Ca verbul
acordar consolar mostrar poblar recordar soñar volar

175

.

/

Acelaşi fenomen îl î n t î l n i m şi la u r m ă t o a r e l e v e r b e :

/

De conjugarea I: confesar — a m ă r t u r i s i , a r e c u n o a ş t e ; despertar — a d e ş t e p t a ; des­ plegar — a desfăşura ; desterrar — a exila ; empedrar — a p i e t r u i ; enterrar — a î n g r o p a ; fregar — a freca; helar — a î n g h e ţ a ; herrar — a fereca, a p o t c o v i ; invernar — a i e r n a ; negar — a n e g a ; nevar — a n i n g e ; quebrar — a sfărîma ; recomendar — a r e c o m a n d a ; regar — a s t r o p i ; remendar — a c î r p i ; renegar — a r e n e g a ; retem­ blar — a b î ţ î i , a t r e m u r a m e r e u ; serrar — a t ă i a cu f e r ă s t r ă u l ; sosegar — a se o d i h n i ; soterrar — a î n g r o p a ; temblar — a t r e m u r a ; tentar — a i s p i t i ; acostarse — a se c u l c a ; aprobar — a a p r o b a ; asolar — a j e f u i ; colar — a s t r e c u r a ; comprobar — a c o n s t a t a , a d o v e d i ; costar — a costa ; demostrar — a d e m o n s t r a ; encontrar — a î n t î l n i ; probar — a proba ; resonar — a r ă s u n a ; rodar — a r o s t o g o l i ; rogar — a r u g a ; soltar — a dezlega ; sonar — a suna ; tostar — a frige ; tronar — a t u n a ; volcar — a r ă s t u r n a . De conjugarea a 11-a:

atender — a fi a t e n t , a îngriji de ; encender — a a p r i n d e ; entender — a î n ţ e l e g e ; extender — a e x t i n d e ; tender — a î n t i n d e ; verter — a vărsa ; defender — a a p ă r a ; absolver — a i e r t a ; conmover — a mişca s u f l e t u l ; demoler — a d ă r î m a ; desenvolver — a desfăşura ; devolver — a î n a p o i a , a întoarce ; disolver — a d i z o l v a ; doler — a d u r e a ; envolver — a î n f ă ş u r ă ; llover — a p l o u a ; moler — a m ă c i n a ; morder — a m u ş c a ; promo­ ver — a p r o m o v a ; poder — a p u t e a ; soler — a o b i ş n u i ; volver — a se î n t o a r c e . Notă: Se poate observa că verbele de conjugarea a Ii-a care diftonghează se termină în: -eder, -ender, -erner, -erter şi -oier, -olver, -order, -over. me muero — m o r , m ă p r ă p ă d e s c . querer m. — d r a g o s t e ; d o r i n ţ ă ; dor. quiéreme—iubeşte-mă ; este i m p e r a t i v u l v e r b u l u i querer (a d o r i ; a v o i ; a iubi) -|- p r o n u m e l e personal în a c u z a t i v , care se a l ă t u r ă acestuia. Verbul querer, în afară de f a p t u l că i n t r ă în categoria verbelor d i f t o n g a t e , m a i p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la perfectul s i m p l u , u n d e r ă d ă c i n a este quis-, conjugîndu-se d u p ă m o d e l u l verbelor neregulate la perfectul s i m p l u , de care ne-am ocupai în lecţia 1 8 : quise, quisiste, quiso. La v i i t o r pierde pe e din t e r m i n a ţ i a infi­ n i t i v u l u i (ca şi saber), devenind querré, querrás e t c . 176

Refranes con el verbo q u e r e r : Quien habla lo que no debe, oye lo que no quiere. No hay peor sordo, que el que no quiere oír. Quien todo lo quiere, todo lo pierde. Cine vorbeşte ceea c& nu trebuie, aude ceea ce nu doreşte. Nu există surd mai rău, decît cel care nu vrea să audă. Cine crea totul, pierde totul (echi­ valent cu: Cine fuge după doi iepuri nu prinde nici unul).

palabrita — c u v i n ţ e l , v o r b u l i ţ ă ; d i m i n u t i v al substantivului palabra. U n u l d i n t r e sufixele spaniole cu care se formează d i m i n u ­ t i v u l este -ito ( - i t a ) , care înlocuieşte vocala finală a c u v î n t u l u i : hermano — hermanito frăţior hermana — hermanita surioară sigue — urinează (persoana a I l I - a s i n g u l a r , i n d i c a t i v prezent al v e r b u l u i seguir a u r m a ) . N e r e g u l a r i t a t e a pe care o observăm la acest verb este c o m u n ă u n e i serii întregi de v e r b e , cunoscute sub d e n u m i r e a de verbe de tip pedir. Verbul pedir (a cere) îşi schimbă vocala e în i a t u n c i cînd — la diferitele forme ale conjugării — în silaba u r m ă t o a r e a p a r vocalele a, e, o sau diftongii ie, io. La prezent i n d i c a t i v , v e r b u l pedir în mod obişnuit astfel: pedo pedes pede pedimos pedís peden s-ar conjuga Conform regulei enunţate se conjugă însă în felul următor: • pido pides pide pedimos pedís piden

La gerunziu (în loc de pediendo) face pidiendo; t o t astfel la t o a t e persoanele s u b j o n c t i v u l u i prezent (pida... pidamos) şi la persoana a I l I - a singular şi p l u r a l a perfectului s i m p l u (pidió, pidieron). — Verbele de t i p pedir au u r m ă t o a r e a schemă la i n f i n i t i v , d u p ă care le p u t e m r e c u n o a ş t e : consoană (p -e- consoană -ir -ed -ir) medir, repetir, seguir,

De aceea, verbe c a : competir, impedir, servir, vestir, sînt de t i p pedir. 12

177

Chiar verbul reír1 aparţine acestui grup (deşi îi lipseşte o con­ soană între e şi ir): Dăm mai jos prezentul indicativ al verbului reír (a rîde) care se poate confrunta cu verbul pedir de mai sus:
río ríes ríe reímos reís ríen

Ca verbul reír se conjugă şi sonreír (a surîde) şi freír (a frige). que te lo diga — să ţi-o zic (spun). Verbul decir (a zice) prezintă numeroase neregularităţi, dintre care menţionăm deocamdată: — Ia persoana I singular a prezentului indicativ are forma digo, de unde întreg subjonctivul prezent este: diga, digas, diga e t c . . — după forma sa de la infinitiv ne putem da seama că este un verb de tip pedir, ceea ce face ca restul persoanelor de la indicativ prezent să fie: dices, dice, decimos, decís, dicen, iar gerunziul: diciendo. • —• la viitor verbul decir se formează din forma sincopată a in­ finitivului dir-: diré, dirás etc. — participiul trecut este: dicho (spus, zis).
EXERCIŢII

64. Să se încete pe dinafară poeziile din această lecţie şi să se încerce, în scris, o traducere cît mai literară a lor. 65. Să se conjuge — în întregime —• două verbe de conjugarea I şi două de conjugarea a Ii-a din lista verbelor care diftonghează. 66. Să se dea forma corectă verbelor din propoziţiile următoarei
1. Antonio se veste con una americana n u e v a . 2. Nuestros amigos sonreen. 3 . Yo me sentó a q u í y t ú te sentas en el balcón. 4. No recordó, su n o m b r e . 5. Mis amigos pensan en este problema. 6. Los alumnos n o querieron escribir. 7. E l vino no cabo en el vaso.

67. Să se traducă în limba

spaniolă:

1. V î n t u l mişcă a r b o r i i . 2. Unii oameni pierd t i m p u l . 3 . Ţ ă r a n i i seceră şi cîntă cu b u c u r i e . 4. P u ţ i n cîte p u ţ i n se sfărîmă p i a t r a . 5. Nu p o ţ i să i n t r i ; cîinele acela negru muşcă. 6. Mărturisesc că nu-mi amintesc n i m i c . 7. Vreau să m ă odihnesc. 8. Mă mişcă necazurile t a l e . 9. P o ţ i fi a t e n t ? 10. Desigur, de ce n u ? 1 1 . Mama Iui frige carne de porc. 12. î n ţ e l e g toatecuvintele din această carte spaniolă. 1 3 . Mă doare un d i n t e . 14. Sora lui stropeşte florile care sînt lîngă casa mea şi, fără să vrea, varsă apă pe j o s . 1 5 . Acum p l o u ă şi florile vor avea destulă a p ă .
1 Aici, de fapt, lipseşte litera d (comparaţi cu romînescul a rîde) şi d e aceea ei nu formează diftong: re-ir.

178

LECŢIA

2.5

POR EL MUNDO, CAMINANDO... Querido lector: Vamos a hablar ahora sobre cosas que seguramente te intereserán cualquiera sea tu profesión. En este texto habrá numerosí­ simas palabras, algunas poco empleadas en la vida diaria, pero que se encuentran a menudo en los libros. Y aunque no seas lingüista o técnico, debes saber como se denominan los medios de transporte y sus partes integrantes. Sobre esto vamos a tratar en este texto. Para los transportes por tierra el más difundido medio es el ferrocarril. En nuestro país, todos los ferrocarriles forman una gran empresa de Estado. Los trenes son de dos categorías: ordinarios y expresos (o rápidos). Un tren Suele componerse de una locomotora, que es una máquina de vapor de varias ruedas puestas en marcha por la presión que mueve los émbolos, un ténder que lleva solamente el carbón para alimentar el fuego de la caldera, y un número variable de vagones. (Hay también trenes a motor y trenes eléctricos.) Los trenes se mueven sobre rieles de hierro colocados paralela­ mente en él suelo y unidos, uno con otro, por medio de traviesas de hierro, madera u hormigón. Los trenes sirven para transportar personas, mercaderías, animales o bien correo. La misión del correo consiste en el transporte de cartas ordinarias, certificadas o con valores declarados, impresos, periódicos o pa­ quetes postales de diversos pesos. El personal del tren está formado por el maquinista y el fogonero que están en la locomotora, el inspector y los guardafrenos que están distribuidos en los vagones. En diversos puntos de la vía, donde el ferrocarril atraviesa los caminos, hay guardabarreras que están encargados de interrumpir el tránsito por la carretera du­ rante el paso del tren. En las carreteras se ven numerosos medios de transporte o vehí­ culos: desde los carros campesinos hasta los más modernos auto­ móviles y camiones. 12* 179

En las grandes capitales, los medios de locomoción acostumbrados son las bicicletas, las motocicletas, los coches, los tranvías, los autobuses, los trolebuses, y el metro que va por vías subterráneas. Más rápidos que todos éstos son los medios de transporte aéreos. Hablaremos primeramente de los aviones. El progreso técnico actual les permite efectuar vuelos a gran altura, hasta la estratosfera y alcanzar desde 200 hasta más de 2000 kilómetros por hora, es decir ser más veloces que el sonido, o sea supersónicos. Con todo esto, la última expresión de la técnica moderna es el cohete. Con éste, los sabios soviéticos han llegado hasta la luna y

180

piensan volar también a otros planetas .de nuestro sistema, abriendo así una nueva era en la historia del mundo. Pero volvamos a la tierra... o por los menos a la atmósfera. La técnica inventó aparatos aéreos que no despegan de un aeródromo, tales como: El helicóptero, que se eleva en el aire verticalmente desde cualquier lugar, y el hidroavión que es un avión con flotadores que le permiten posarse en el mar y volver a emprender el vuelo desde él. En caso de una catástrofe aérea, los aviadores, así como todos los que se encuentran en el aparato en peligro, emplean paracaídas. Se usan para moderar la caída a un ritmo lento que permite a los hombres tocar la tierra sin riesgos. Antes de terminar, debemos hablar del más poético de los medios de transporte: el barco. Hay barcos de vela o de vapor. Los de velas tienen dos o tres mástiles, y, en éstos, vergas que sirven para sostener las velas. De costumbre, un gran barco de velas tiene tres mástiles o palos: palo de trinquete, palo mayor y palo de mesana. Los yates suelen tener un sólo mástil y pocas velas, pero tienen también un motor. Para largas travesías, como son las del Atlántico, hay barcos transatlánticos que son grandes urbes flotantes capaces de transportar miles de personas. En un transatlántico hay salones, cafés, restaurantes, bibliotecas, salas de teatro, cines, piscinas de natación, salas de deportes, y un gran número de camarotes. Integran la tripulación de un barco: el capitán, su segundo, otros oficiales, el médico, el timonel, varios marinos y grumetes, el cocinero, algunos camareros y un piloto. Los puertos son los lugares donde anclan todos los navios. En un puerto se puede ver, además de los barcos mercantes, la marina de guerra.
181

Los submarinos son las naves que pueden entrar completamente en las aguas del mar y navegar en su interior. Como es sabido, los cuatro lados de un barco son: proa, popa, babor y estribor. En la popa está la bandera según cuyos colores distinguimos la patria de cada barco. Algunos de los que van en buque se marean y experimentan un malestar muy grande. Si el mar está en completa calma, nadie sufre molestia alguna. Además, a los que están acostumbrados a navegar, nunca les ocurre eso.
PALABRAS NUEVAS
aereo aerian alcanzar a atinge; a ajunge a menudo adesea anclar a ancora aunque deşi babor m. babord bandera d r a p e l barco vas buque m. vapor caída cădere caldera cazan calma calm, linişte camarero chelner, ospătar camarote m. cabină pe vas caminar a u m b l a , a r ă t ă c i , a hoi­ nări camión m. camion, a u t o c a m i o n capaz capabil carretera şosea certificado recomandat cocinero bucătar coche m. a u t o m o b i l , m a ş i n ă ; t r ă s u r ă ; vagon cohete m. rachetă consistir a consta denominar a d e n u m i despegar a decola distinto deosebit elevar (se) a (se) ridica émbolo piston emplear a folosi encargar a însărcina estribor m. tribord ferrocarril m. cale ferată flotador m. flotor flotante p l u t i t o r fogonero fochist grumete m. m a t e l o t guardabarreras m. paznic de] b a r i e r ă guardafrenos m. frínar hormigón m. beton impreso i m p r i m a t inspector m. controlor integrante i n t e g r a n t , c o m p o n e n t integrar a forma, a alcătui locomotora locomotivă malestar rtl. indispoziţie maquinista m. mecanic marcha mers, m i ş c a r e ; m a r ş marearse a avea r ă u de m a r e marino m a r i n a r mástil m. catarg mayor mare mercadería marfă mercante comercial mesana a r t i m o n metro m e t r o u molestia supărare natación / . înot nave / . n a v ă ; h a l ă (fabrică) navegar a naviga navio n a v ă ocurrir a se î n t î m p l a oficial m. ofiţer ordinario obişnuit, personal palo a r b o r e ; par

182

paracaídas ni. paraşută paso trecere ; pas peligro pericol peso greutate piscina bazin, piscină popa pupă posarse a se aşeza proa provă puerto port riel m. şină riesgo risc segundo secund soler d. a obişnui (vezi „Analiza")

sufrir a suferi ténder m. tender timonel m. timonier tocar a atinge traviesa traversă trinquete m. trinchet tripulación /. echipaj valor m. valoare vela pînză veloz iute, rapid verga vergă vía cale yate m. iaht

ANÁLISIS DEL TEXTO cualquiera sea — oricare a r fi. Ş t i m că sea este s u b j o n c t i v u l pre­ zent al v e r b u l u i ser, d a r v e d e m că în fraza n o a s t r ă l-am t r a d u s p r i n c o n d i ţ i o n a l u l „ar fi". Reiese de aici că uneori m o d u l sub­ j o n c t i v se utilizează în limba spaniolă diferit de folosirea lui în limba r o m î n ă . P e n t r u a preciza în ce cazuri a n u m e se foloseşte s u b j o n c t i v u l în l i m b a s p a n i o l ă , v o m d a , în c o n t i n u a r e , u n t a b e l cu exem­ plificări. Modul subjonctiv se întrebuinţează:

.-l) în propoziţii de sine stătătoare. De fapt, în astfel de p r o p o z i ţ i i , m o d u l cel m a i folosit este indicativul. Subjonctivul se foloseşte n u m a i : 1. p e n t r u a e x p r i m a o dorinţă, o urare, o îndrumare, o încurajare: ¡Que descanses bien! ¡Que te vaya bien! ¡Que yo no te vuelva a ver hablando con éste! 2. pentru a exprima uimirea: ¡Que escribas tú esto! Să te odihneşti bine! Să-ţi fie de bine! Să nu te mai văd vorbind cu (omul) ăsta! Să scrii tu asta!

3 . în p r o p o z i ţ i i care a r a t ă o poruncă, un ordin: ¡ No nos vayamos ahora! Să nu plecăm acum ! ¡Que suba/ Să (se) urce! p r e c u m şi a t u n c i cînd e folosit ca i m p e r a t i v n e g a t i v (după c u m a m v ă z u t în u n a din lecţiile p r e c e d e n t e ) , subînţelegîndu-se v e r b u l querer: ¡No seas asi! ¡No perdamos tiempo! Nu fi aşa! Să nu pierdem timpul! 183

4. c u u n e l e v e r b e l a f o r m a r e f l e x i v a , p r e z e n t u l se f o l o s e ş t e p e n t r u a d a a n u m i t e i n d i c a ţ i i : /Véase el párrafo siguiente! /Tómese después de cada comida!

subjonctivului

Să se v a d ă paragraful u r m ă t o r ! Se va lua după fiecare m a s ă !

B ) în propoziţii secundare, în care caz s u b j o n c t i v u l este prece­ d a t d e o b i c e i d e c o n j u n c ţ i a que, şi a n u m e : 1. î n p r o p o z i ţ i i (concesive) i n t r o d u s e p r i n p r o n u m e s a u a d v e r b e : cualquiera (plural: cualesquiera) oricare quienquiera (plural: quienesquiera) oricine doquiera oriunde Cualquiera que sea tu motivo, no lo apro hamos. Quienquiera que seas, no te permito hablar de este modo. Cualquier auxilio que me pidáis... Quienesquiera que sean... Por doquiera que e s t é . . . Notă: Cualquiera Cualquiera se poate utiliza şi fără que: sea tu profesión... Oricare ţ i - a r fi profesia... locu­ Oricare ar fi m o t i v u l t ă u , nu-1 a p r o ­ băm. Oricine ai fi, nu-ţi p e r m i t să vorbeşti astfel. Orice ajutor m i - a ţ i c e r e . . . Oricine ar fi e i . . . Pe oriunde a r f i . . .

2. în propoziţii i n t r o d u s e p r i n ţ i u n i de t i p u l : a condición \'de) que a fin de que a menos que a no ser que antes (de) que con tal (de) que dado que en caso (de) que hasta que no sea que , para que por más que primero que puesto que siempre que sin que E>

următoarele conjuncţii sau cu condiţia să cu scopul de a n u m a i să, doar să doar să înainte de a cu condiţia că, n u m a i dacă în caz că, presupunînd în caz că pînă cind, pînă ce n u m a i să nu p e n t r u ca oricît (de mult) m a i î n a i n t e (de) ca d a t fiind faptul că a t î t t i m p cît fără ca să que: cum cum

şi con junei ;ii care nu
como si cual si

cer

ca şi ca si

184

De

exemplu: Trebuie să ceri iertare î n a i n t e de a fi prea t î r z i u . Te iert n u m a i dacă îţi m ă r t u r i s e ş t i vina. î n l ă t u r aceasta ca să pot să-mi t e r ­ m i n repede lucrul. P o ţ i pleca la aeroport î n a i n t e de a se face ziuă? î m i voi c u m p ă r a ceea ce-mi lipseşte fără să m ă intereseze ce gîndeşte prietenul m e u . Voi încerca să te m u l ţ u m e s c , n u ­ mai să n u - m i ceri lucruri i m p o ­ sibile.

Debes pedir perdón antes de que sea demasiado tarde. Te perdono con tal que confieses tu culpa. Elimino esto a fin de que pueda terminar pronto mi tarea. ¿Puedes salir al aeropuerto antes de que sea de día? Me compraré lo que me ¡alta sin que me importe lo que piense mi amigo. Procuraré contentarte, no me pidas cosas Notă: con tal que imposibles.

După conjuncţiile de m a i jos se întrebuinţează subjonctivul, m a i ales a t u n c i cînd propoziţia secundară e x p r i m ă ceva n e h o t ă r î t : o presupunere, o îndoială, o eventualitate etc. en cuanto luego que tan pronto así de de de de î n d a t ă ce como

que manera que modo que suerte que

astfel încît

apenas cuando aunque si bien

abia cînd desi chiar (atunci) cînd în t i m p ce, cît t i m p Cît t i m p î n v a ţ ă , va şti b i n e . Voi ieşi chiar dacă n i n g e .

aún cuando mientras Mientras aprenda, sabrá bien. Saldré aunque nieve (subjonctiv).

Cînd a c ţ i u n e a e certă, se î n t r e b u i n ţ e a z ă i n d i c a t i v u l : Salí aunque nevó (indicativ). Am ieşit deşi a nins 3. D u p ă expresiile impersonale: es posible es probable es dudoso e posibil e probabil e îndoielnic

185

es es es es Es Es Es Es

(caso) raro conveniente importante (importa indispensable

que) E E E E

e e e e

rar, ciudat bine nevoie nevoie

posible que venga esta tarde. dudoso que vayamos al teatro. conveniente que salga a pasear. indispensable que lea este artículo. 4. în propoziţii por más concesive (muy)

posibil să vin(ă) în seara a s t a . îndoielnic că vom merge la t e a t r u . bine să iasă la p l i m b a r e . necesar să citească acest articol. după schema:

formate

+ adjectiv

(adverb) + que + v e r b Oricît de frumos ar fi, nu-1 a d m i r .

Por más bonito que sea, no lo admiro. 5. uneori, după verbe care

exprimă:

a) u n s e n t i m e n t ( p l ă c e r e , n e p l ă c e r e , r e g r e t , f r i c ă , s p e r a n ţ ă , s u r ­ priză, preferinţă): Espera que pueda venir contigo. Temo que vuelvas tarde. Me alegro que aprendas este idioma. Speră să poată veni cu t i n e . Mă t e m că te vei întoarce t î r z i u . Mă bucur că înveţi această l i m b ă .

I) voinţă, permisiune, cerere, rugăminte, dorinţă, ordin, interzicere, părere:
Quiero que Manuel me espere. Nuestra hermana nos pide que le escribamos. Me ruega que venga. ¿Quieres que te preste este libro? Deseo que estudies bien la gramática.

sfat,

prevenire,

Vreau ca Manuel să m ă a ş t e p t e . Sora noastră ne cere să-i scriem. Mă roagă să v i n . Vrei să-ţi împrumut(e) această carte? Doresc să înveţi bine gramatica.

G. în propoziţii negative, după (cîteva) verbe ca: creer, pensar etc., sau în propoziţii afirmative, după verbe care exprimă presupu­ nerea, îndoiala, neîncrederea, nesiguranţa, negarea:
IVo creo que sea asi. El médico duda que el enfermo pueda curarse. Dudo que sepas bien esta regla. Ignoro Notă: Gînd e vorba însă de o afirmaţie precisă, se întrebuinţează în t o a t e aceste cazuri m o d u l i n d i c a t i v . Să se c o m p a r e : Creo que duerme. Creo que duerma. Cred (ştiu sigur) că d o a r m e . S-ar p u t e a (cred) să d o a r m ă . que tenga tantos amigos. Nu cred să fie aşa. Medicul se îndoieşte că bolnavul se poate vindeca. Mă îndoiesc că ştii bine această regulă. Nu ştiu dacă are a t î ţ i a p r i e t e n i .

186

7. d u p ă propoziţii p r i n c i p a l e cu verb la v i i t o r u l i n d i c a t i v , d a c ă propoziţia secundară e i n t r o d u s ă p r i n cuando sau en cuanto: Cuando venga, estaré en casa. Saldremos en cuanto (cuando) telefoneéis. ¿Te acordarás de mí, cuando me vaya? Me acordaré en cuanto vea tu fotogra/ia. Cînd o să vină, voi fi acasă. O să plecăm cînd veţi telefona. î ţ i vei aminti de mine cînd voi fi plecat? îmi voi aminti cînd îţi voi vedea fotografia.

8. în p r o p o z i ţ i i r e l a t i v e , s u b j o n c t i v u l se î n t r e b u i n ţ e a z ă a t u n c i cînd e v o r b a de ceva nesigur, de o p o s i b i l i t a t e , iar a t u n c i cînd se e x p r i m ă o r e a l i t a t e se utilizează m o d u l i n d i c a t i v . Mai precis, s u b j o n c t i v u l se foloseşte: —• cînd p r o p o z i ţ i a r e l a t i v ă e x p r i m ă o însuşire d o r i t ă : Busco un hombre que sepa hablar el portugués* Quiero hablar con quien me entienda. Caut un om care ştie să vorbească portugheza. Vreau să vorbesc cu cintva care să mă înţeleagă.

— cînd p r o p o z i ţ i a r e l a t i v ă conţine ceva nesigur, n e l i o t ă r i t ; m a i ales cînd p r o p o z i ţ i a ' e s t e i n t r o d u s ă p r i n lo que, todo lo que, cuanto: Te daré lo que pueda por ayudarte en tu estudio. Sea lo que sea. îţi voi da ce o să pot ca să te ajut în studiul tău. Fie ce-o fi.

— cînd propoziţia r e l a t i v ă se leagă de o n o ţ i u n e n e g a t i v ă d i n propoziţia p r i n c i p a l ă : No sé otra melodía que pueda igualar a ésta. Nu ştiu altă melodie care să o poată egala pe aceasta.

Acest t a b e l de u t i l i z ă r i ale s u b j o n c t i v u l u i va părea d e s t u l d e greu, d a t ă fiind c o m p l e x i t a t e a cazurilor e x p u s e , d a r el v a servi ca ghid p e n t r u t o a t e t r a d u c e r i l e în l i m b a spaniolă pe care le v e ţ i avea de făcut de a c u m î n a i n t e . habrá — v o r fi ( e x i s t a ) : v i i t o r u l lui hay. Haber se utilizează ca v e r b i m p e r s o n a l p e n t r u a t r a d u c e e x p r e ­ siile „ e x i s t ă " , „se află", „este", la t o a t e t i m p u r i l e şi m o d u r i l e , dar n u m a i la persoana a I l I - a s i n g u l a r : había hubo habrá exista (era) există (fuse), a fost va exista (va fi) 137

Aceleaşi forme se folosesc şi a t u n c i cînd s u b i e c t u l e la p l u r a l : Habrá numerosos hombres... Vor fi mulţi oameni... Hubo casos cuando... Au îost cazuri cînd... a menudo (adv.) — a d e s e a . por tierra — pe u s c a t . suele componerse — se c o m p u n e de obicei. V e r b u l soler d. este u n verb defectiv, folosit m a i m u l t la prezent şi imperfect indica­ t i v : u r m a t de i n f i n i t i v u l u n u i a l t v e r b , e x p r i m ă o a c ţ i u n e care are loc în mod o b i ş n u i t , care se săvîrşeste frecvent: Mi amigo suele irse al teatro. Los días de verano suelen ser muy calurosos. Prietenul meu se duce des la teatru. Zilele de vară de obicei sînt foarte călduroase.

por medio de — cu a j u t o r u l , p r i n i n t e r m e d i u l (sinonim cu me­ diante). o bien — sau. P e n t r u a nu repela în c a d r u l aceleiaşi p r o p o z i ţ i i conjuncţia o, se p o a t e u t i l i z a , cu acelaşi î n ţ e l e s , locuţiunea o bien. guardafrenos — frînar ( t e x t u a l : p ă z i t o r de frîne). E s t e u n s u b s t a n ­ t i v c o m p u s , ca şi cuvintele paracaídas, pararrayos, guardaba­ rreras (cantonier). Aceste c u v i n t e s î n t formate fie d i n t r - u n v e r b (sau a l t ă p a r t e de vorbire) -f- un s u b s t a n t i v , fie din două sub­ s t a n t i v e . De e x e m p l u : el mondadientes — scobitoarea (verb -f-substantiv) el paraguas — u m b r e l a (prepoziţie -(-substantiv) La p l u r a l n u se modifică decît a r t i c o l u l : los mondadientes los paraguas Dacă u l t i m u l t e r m e n a l c u v î n t u l u i compus este u n s u b s t a n t i v la singular, a t u n c i p l u r a l u l se formează n o r m a l : el ferrocarril — los ferrocarriles por vías — pe c ă i . Vía — cale, m i j l o c ; por vía aérea — pe cale aeriană. 200 — doscientos. I a t ă a c u m m u l t i p l i i lui 200 800 400 500 doscientos trescientos cuatrocientos quinientos ciento: 600 seiscientos 700 setecientos 800 ochocientos 900 novecientos

188

Aceste n u m e r a l e au şi f e m i n i n : doscientos libros quinientos hombres doscientas obras quinientas casas

1000 mil La p l u r a l r ă m î n e n e s c h i m b a t : 2000 dos mil 10 000 diez mil Observaţie: mil considerat ca substantiv are pluralul: miles. Miles y miles de obreros manijestaron en la Plaza Colón. Mii şi mii de muncitori au manifestat în Piaţa Columb.

Ciento apocopează atunci cînd multiplică pe mii: cien mil 100 000 Cifrele i n t e r m e d i a r e se c o m p u n la fel ca în r o m î n e ş t e : 207 511 817 1 959 33 794 904 815 1 000 000 1 000 000 000 doscientos siete quinientos once ochocientos diecisiete mil novecientos cincuenta y nueve treinta y tres mil setecientos noventa y cuatro novecientos cuatro mil ochocientos quince un millón mil millones

volver a emprender — a î n t r e p r i n d e din n o u , a r e l u a . V e r b u l volver u r m a t de u n s u b s t a n t i v înseamnă „a se î n t o a r c e " (de e x e m p l u : vuelvo a mi casa). U r m a t însă de un v e r b la i n f i n i t i v , a r a t ă că a c ţ i u n e a e x p r í m a l a de acel v e r b se r e p e t ă : volver a leer a r e c i t i . M e n ţ i o n ă m că prefixul r e se foloseşte d e s t u l de r a r în limba s p a n i o l ă , de e x e m p l u : revolver (a se reîntoarce). flotador — flotor, p l u t i t o r (bărcile care înlocuiesc, la h i d r o a v i oane, roţile a v i o a n e l o r ) . C u v î n t u l face p a r t e din aceeaşi familie cu v e r b u l flotar (a p l u t i ) şi cu a d j e c t i v u l flotante (plutitor). los de velas— cele cu p i n z e . P e n t r u a se e v i t a repetarea u n u i s u b ­ s t a n t i v din p r o p o z i ţ i a p r e c e d e n t ă , acesta poate fi s u b s t i t u i t n u m a i prin a r t i c o l u l s ă u ; în cazul n o s t r u : los s u b s t i t u i e s u b s t a n t i v u l los barcos. marina de guerra — m a r i n ă de r ă z b o i . A nu se confunda cu — escadră. algunos de los que... — u n i i d i n t r e acei c a r e . . . armada

189

EXERCIŢII 6 8 . Să se citească de cîteca ori textul memorie, un rezumai al său. 6 9 . Să se răspundă la următoarele si apoi să se compună, din

întrebări:

¿De qué se trata en este texto de lectura? ¿Cuál es el más difundido medio de transporte por tierra? ¿De qué suele componerse un tren? ¿Qué diferencia hay entre un tren expreso y uno de mercancías? ¿Sobre qué se mueven los trenes? ¿Cuál es la misión del correo? ¿Quiénes forman - el personal del tren? ¿Qué medios de transporte se ven por las carreteras? ¿Cuál es el más rápido medio de transporte? ¿Dónde piensan volar los hombres de nuestros dias? ¿Cuáles son los aparatos aéreos que no despegan de un aeródromo? ¿Qué se usa en caso de una catástrofe aérea? ¿Qué tiene un barco de vela? ¿Cuáles son los tripulantes de un barco? ¿Qué son los submarinos? ¿Qué experimentan algunos hombres que van en buque?

70. Să se înlocuiască infinitivele timpurile necesare:

din paranteze cu modurile si

1. Venga o no venga, tenemos que (ir) al teatro. 2. Te daré cualquier libro que me (pedir), a fin de que (estar) contento. 3. Sus padres no le permiten que (leer) tales libros. 4. Es posible que (haber impersonal) per­ sonas que (querer) saber dos o tres lenguas. 5. Cuando yo (tener) dinero, me •compraré estos libros. 6. Cuando todos los pueblos (estar) más unidos, no habrá guerras. 7. Dudo que este amigo tuyo (saber) bien las reglas grama­ ticales. 8. A mí no me gusta que él (hablar) tan malamente.

7 1 . Să se traducă în limba

spaniolă:

1. Cînd voi avea o ghitară, voi cînta adesea. 2. Nu sînt de acord să mergi singur să te plimbi cu barca. 3. Trebuie să înveţi să înoţi înainte de a pleca la mare. 4. In orice caz trebuie să ştii să înoţi, pentru că altfel «şti în mare pericol. 5. Voi încerca să învăţ. 6. Să nu-mi mai aminteşti de astfel de lucruri. 7. Oricît de interesant ar fi acest articol, nu-1 pot •citi acum. 8. Nu cred să fie aşa. 9. Te rog totuşi să crezi. 7 2 . Leer y escribir en letras los siguientes guarismos (cifre):

111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, 123, 456, 789, 919, 654, 785, 345, 1957, 1960, 2001, 2501, 5512, 513, 11314, 8670, 516836.

190

LECŢIA

26

Limba spaniolă nu cunoaşte sunetul j ; litera j există însă, dar are altă pronunţare, diferită de cea din limba romînă. Spaniolii pronunţă această literă, oriunde s-ar găsi, ca litera h din cuvîntul romînesc „hohot". In felul acesta, cuvintele: ojo — ochi; rojo — roşu ; Juan — loan, Ion; joven — tînăr; mujer f. — soţie, femeie; hijo — fiu, se pro­ nunţă: oho, roho, Huan, hoven, muher şi iho. Tot ca un h romînesc se pronunţă şi litera g cînd este urmată de e sau i. Deci grupurile ge, gi se citesc he, h i ; bunăoară: gente f. — lume, oameni; general — general; gitano — ţigan; fragil — fragil, se pronunţă: hente, heneral, hitano, fráhil. Iată alte cîteva cuvinte în care se întîlneşte sunetul h: trabajo — muncă ; oveja — oaie ; jefe rn. — şef; jardín m. —• grădină (de flori); Don Quijote (eroul celebrului roman cu acelaşi nume); in­ geniero— inginer; gigante—-gigant, uriaş; trágico — tragic; José — Iosif; Jorge— Ge or ge ; margen f. — margine; Argentina. Notă:
î n textele vechi spaniole, în locul actualei litere j se scria litera x: Qui­ zóte, exemplo, México etc. Astăzi, schimbîndu-se ortografia, se scrie: Qui­ jote, ejemplo, Méjico, litera x folosindu-se n u m a i pentru notarea grupului de sunete cs, ca în romîneşte, b u n ă o a r ă : próximo (viitor). Mexicanii au p ă s t r a t însă, din t r a d i ţ i e , ortografia veche, a t u n c i cînd evorba de numele ţ ă r i i lor, şi de aceea m a i scriu şi azi México, deşi p r o ­ n u n ţ ă Méhico.

TEXTOS DE LECTURA Los textos que siguen son muy cortos, pero, a nuestro enten­ der, bastante divertidos e instructivos. Leyéndolos, se podrá uno dar cuenta de la sabiduría del pueblo español. Y aunque no es literatura popular, tal como fueron las coplas, estos textos tienen origen folklórico porque son unas fábulas. Dos de éstas están adaptadas según las fábulas en versos de uno de los mayores fabulistas españoles, Félix María Samaniego, autor de las famosas "Fábulas morales".
191

EL PATO Y LA SERPIENTE Un pato estaba pensando, a orillas de un estanque. No muy lejos pasó una serpiente, la cual le pidió que le confesara en qué estaba pensando. El pato, muy orgulloso, le declaró que no hay en el mundo un animal mejor que él; porque, recalcaba: "Soy de agua, tierra y aire: Cuando de andar me canso, si se me antoja, vuelo, si se me antoja, nado". Después de escucharlo, la serpiente le contestó que no debía presumir tanto, porque "ni anda como el gamo, ni vuela como el sacre, ni nada como el barbo; y así tenga sabido que lo importante y raro no es entender de todo, sino ser diestro en algo".

EL CUERVO Y EL CANGREJO Volaba un cuervo sobre un río y vio un cangrejo. Sin perder tiempo, bajó al río y le cogió. Un minuto después, el cuervo se paró en un árbol, llevando el cangrejo en el pico. "¿Qué puedo invocar para

192

como tú. ¡ Tú eres el más hermoso y el más inteligente ! Todos lo saben. — ¡ Aja, aja ! — gritó el cuervo, y abrió todo el pico. El cangrejo, muy alegre, cayó al río. EL CONSEJO DE LOS RATONES Un buen día se reunieron los ratones en un consejo, para estudiar cómo librarse del sangriento Matarratón, el blanco y rubio, y de la hermosa y negra Gatalinda. El ágil y elocuente Roequeso, después de largas disputas, proclamó: — ¡ Tengo una idea ! Les ponemos a cada uno un cascabel y así todos podemos oírles desde lejos y escapar. La idea gustó a los ratones y todos la aplaudieron. Pero, en el momento en el que tuvieron que nombrar a los ratones que debían poner cascabeles al gato y a la gata, todos se quejaron: — Por favor, no me escojáis; yo soy corto de vista — se lamentó uno. — Yo soy ya muy viejo, debéis respetarme — gritó otro. — Estoy enfermo — suspiró otro y echó a correr. — A mí me duelen las patas — chilló un ratón más joven. Y ninguno se atrevió a poner el cascabel al gato.
PALABRAS NUEVAS
ágil isteţ alabar a lăuda antojarse a se năzări atreverse a îndrăzni, a bajar a coborî barbo mreană (peşte) cangrejo rac 13 — învăţaţi limba spaniolă cansarse a se obosi cascabel m. clopoţel coger a culege, a prinde confesar d. a m ă r t u r i s i consejo consiliu; sfat corto scurt cuerTO corb

cuteza

193

chillar a ţipa diestro priceput, dibaci dirigirse a se îndrepta; a se adresa doler d. a durea entender m. părere, pricepere escapar a scăpa escoger a alege escuchar a asculta estanque m. eleşteu famoso faimos, vestit gamo cerb lamentarse a se tîngui, a se jelui lejos departe librarse a se elibera mejor mai bun orgulloso mîndru origen m. origine, obîrşie orilla mal, ţărm

pariente m. rudă pararse a se opri pata lab;i; r a ţ ă pato răţo i pico cioc ; vîrf; tîrnăcop presumir a se făli, a se crede quejarse a se plínge ratón m. - şoarece recalcar a sublinia repetir a repeta reunirse a se a d u n a río ríu roer a roade rubio blond, gălbui sacre ni. un íel de şoim suspirar a suspina viejo bă trîn

ANÁLISIS DEL TEXTO a nuestro entender — „ d u p ă părerea n o a s t r ă " . I n f i n i t i v u l v e r b u l u i entender d. e folosit aci ca s u b s t a n t i v (părere), se podrá uno dar cuenta — îţi vei p u t e a da s e a m a . In unele c o n s t r u c ţ i i r o m î n e ş t i , persoana a Ii-a singular p o a t e avea u n sens i m p e r s o n a l — g e n e r a l i z a t o r . De e x e m p l u : „ N u poţi să treci p r i n această regiune fără să ram îi cîteva zile în c a p i t a l a &i". E clar că nu este vorba despre „ t i n e " , ci despre „oricine" ar face acţiunea r e s p e c t i v ă . Aceeaşi idee s-ar m a i p u t e a formula şi astfel: „ N u se poate trece p r i n această regiune fără a sta, cîteva zile în c a p i t a l a e i " , î n limba spaniolă se foloseşte n u m a i această din u r m ă construcţie i m p e r s o n a l ă , cu v e r b u l la d i a t e z a reflexivă, persoana a II 1-a singular sau p l u r a l . E x e m p l u l romînesc de m a i sus s-ar t r a d u c e deci în limba spaniolă p r i n : No se puede pasar por esta región sin quedar algunos días en su capital. U n e o r i , în locul lui se> se foloseşte p r o n u m e l e n e h o t ă r î t uno: No puede uno pasar por esta región sin quedar algunos días en su capital. Observaţie: Verbele reflexive nu pot repeta pe se în construcţii impersonale. în acest caz, se impersonal este reprezentat prin pronumele nehotărît uno: Se atrevía uno a contestar. Cineva îndrăznea să răspundă. în loc de: Se se atrevía a contestar. 194

la cual — care. Se utilizează acest p r o n u m e r e l a t i v p e n t r u a nu se repeta c u v î n t u l care, fiind c o m p l e m e n t într-o propoziţie a n t e ­ r i o a r ă , devine subiect în propoziţia r e l a t i v ă . I a t ă încă un exemplu: L-am invitat pe amicul meu, care a venit îndată.

Invité a mi amigo, el cual pino en seguida.

Afară de a c e a s t a , se m a i foloseşte în u r m ă t o r u l caz: cînd pro­ numele r e l a t i v este aşezat d e p a r t e de s u b s t a n t i v u l pe care îl înlocuieşte, p e n t r u că r e l a t i v u l cual, a v î n d gen şi n u m ă r (spre deosebire de que), nu dă naştere la confuzii: Pedí unos libros, jorrados en piel, con láminas, los cuales (que) me fueron enviados en seguida. Am cerut nişte cărţi legale în piele, cu planşe, care mi-au fost trimise imediat.

le pidió que le confesara — îi ceru să-i m ă r t u r i s e a s c ă . In această frază s-au ivit două p r o b l e m e n o i : A) un t i m p n e c u n o s c u t : confesara: B) acordul acestui t i m p cu t i m p u l v e r b u l u i din p r o p o z i ţ i a principală. Să s t u d i e m fiecare d i n t r e aceste p r o b l e m e : A) confesara este persoana a I l I - a singular a imperfectului subjonctiv al v e r b u l u i confesar. T i m p u l imperfect al m o d u l u i subjonctiv se formează, în mod practic, de la persoana a I l I - a p l u r a l a perfectului s i m p l u i n d i c a t i v , căreia i se înlocuieşte t e r m i ­ n a ţ i a -on cu t e r m i n a ţ i i l e -a, -as, -a, - a m o s , -ais, -an ( t e r m i n a ţ i i a s e m ă n ă t o a r e cu cele ale conjugării a I i - a , la prezentul subjonctivului). De e x e m p l u , verbele trabajar, comer, vivir, fac la persoana a 11 I-a a perfectului s i m p l u : trabajaron, comieron, vivieron. E l i m i n î n d t e r m i n a ţ i a -on şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i i l e specificate m a i sus, o b ţ i n e m :
I

trabajara să fi muncit Ira bajaras trabajara trabajáramos trabajarais tra bajaran 13*

II comiera să fi mîncat comieras comiera comiéramos comierais comieran

III viviera să fi trăit ('¡Vieras fí'fiera finiéramos fi'fierais eifieran 195

Verbele auxiliare fac acest timp în felul următor:
haber hubiera hubieras hubiera hubiéramos hubierais hubieran Note: 1. Terminaţiile imperfectului subjonctiv s î n t : Conjugarea I : -ara, -aras, -ara, -aramos, -aráis, -aran. Conjugarea a II-a şi a I l l - a : -iera, -ieras, -iera, -iéramos, -ierais, -ieran, care, în cazul verbelor regulate, se pot adăuga direct la rădăcina infinitivului. 2. Paralel cu aceste t e r m i n a ţ i i , m a i există t e r m i n a ţ i i l e : Conjugarea I: -ase, -ases, -ase, -asemos, -aséis, -asen. Conjugarea a II-a şi a IlI-a: -iese, -ieses, -iese, -iésemos, -ieseis, -iesen, cu care se formează cea de-a doua formă a imperfectului subjonctiv (folosind aceeaşi rădăcină ca şi p r i m a formă a imperfectului subjonctiv). forma I verb r e g u l a t : verb neregulat: comiéramos tupiéramos forma II estar estuviera estuvieras estuviera estuviéramos estuvierais estuvieran tener tuviera tuvieras tuviera tuviéramos tuvierais tuvieran ser fuera jueras juera fuéramos fuerais fueran

comiésemos tuviésemos

3 . A t î t forma I cît şi forma a II-a se utilizează cu acelaşi înţeles, p u t î n du-se înlocui oricînd u n a p r i n cealaltă, fără nici o modificare de sens.

B) Problema concordanţei timpurilor este destul de simplă în limba spaniolă. Am studiat în lecţia trecută o serie de cazuri în care se impunea folosirea subjonctivului (în diverse propoziţii subordonate). Trebuie să menţionăm că între timpul verbului din propoziţia principală şi acela al verbului din propoziţia subordo­ nată există un raport determinat. Aceasta este concordanţa tim­ purilor. Este interesant deci de văzut ce timp al subjonctivului se va utiliza în propoziţia secundară, atunci cînd în cea principală se foloseşte un anumit timp al indicativului. 1. Dacă în propoziţia principală verbul este la prezent, perfec­ tul compus sau viitor, în propoziţia secundară se utilizează, pentru a arăta o acţiune care ar trebui să aibă loc de aici înainte, pre­ zentul subjonctivului:
No creo (no he creído ; no creeré) que venga. Nu cred (n-am crezut, n u voi crede) că o să vină.

196

iar, dacă acţiunea din secundară ar fi p u t u t să aibă loc înaintea celei din principală, perfectul subjonctivului 1 : No creo que haya venido. Nu cred să fi venit.

2. Dacă în propoziţia principală verbul este la perfectul simplu, imperfect sau mai-mult-ca-perfect, în propoziţia secundară se utilizează, pentru o acţiune care urma să aibă loc ulterior, imper­ fectul subjonctivului (forma I sau a I i - a ) : No creí (no creía, no había creído) que viniera (viniese). iar pentru o acţiune anterioară ca-perfectul subjonctivului 2 : No creí que hubiera (hubiese) Tenido. N-am crezut c-o să fină. celei din principală, N-am crezut că venise. mai-mult-

Pentru cele arătate mai sus se poate alcătui următoarea schemă recapitulativă: Propoziţie principală Indicativo Presente Pretérito perfecto Futuro Pretérito indefinido Imoerfecto un n, peí l e c t u B . Pluscuamperfecto Note: Propoziţie secundară Subjuntivo

> Presente (Perfecto) J 1 T ¡. , ,-, . TT , I Imperfecto I o II / /TU p . \ J l .Pluscuamperfecto; r

1. Dacă în propoziţia principală verbul este la modul imperativ, în pro­ poziţia secundară se utilizează prezentul subjonctivului: No lo dejes que salga. Nu-1 lăsa să iasă (să plece).

2. Imperfectul subjonctiv se poate utiliza uneori în locul condiţionalului romînesc. De exemplu: Quisiera hablar con Jorge. Come de prisa como sí fuera última comida. Tu trabajo pudiera ser original. su Aş dori să vorbesc cu George. Mănîncă în grabă ca şi cînd ar fi ultima lui masă. Lucrarea ta ar putea fi originală.

1 Perfectul subjonctivului se formează din prezentul subjonctiv al ver­ bului haber -f- participiul trecut al verbului de conjugat: haya cantado, hayas cantado etc. 2 Mai-mult-ca-perfectul subjonctivului se formează din una din formele imperfectului subjonctiv al verbului haber -f- participiul trecut al verbului de conjugat: hubiese cantado sau hubiera cantado.

197

le cogió — îl p r i n s e . S u n e t u l h din diferitele forme ale v e r b u l u i coger se notează p r i n litera g î n a i n t e a vocalelor e, i şi p r i n litera j î n a i n t e a vocalelor a, o. Astfel de modificări (alternanţe) grafice se întîlnesc la t o a t e verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger sau -gir. Coger
rez. inii. cojo coges coge cogemos cogéis cogen Imperfect cogía cogías cogía cogíamos cogíais cogían dirigía dirigías dirigía dirigíamos dirigíais dirigían Perf. simplu cogí cogiste cogió cogimos cogisteis cogieron Dirigir dirigí dirigiste dirigió dirigimos dirigisteis dirigieron Prez. subj. coja cojas coja cojamos cojáis cojan dirija dirijas dirija dirijamos dirijáis dirijan Part.trec cogido

dirijo diriges dirige dirigimos dirigís dirigen

dirigido

volaba un cuervo — u n corb z b u r a . F o a r t e adesea v o m î n t î l n i , în textele spaniole, p r o p o z i ţ i i care încep cu p r e d i c a t u l , urinat de subiect, adică inversînd ordinea n o r m a l ă a p r o p o z i ţ i e i . E s t e o inversiune l i t e r a r ă , folosită p e n t r u obţinerea a n u m i t o r efecte stilistice, care se întilneşte şi în limba r o m î n ă (e a d e v ă r a t , ceva m a i rar decît în limba s p a n i o l ă ) . AH e x e m p l u : Eran los hombres muy valientes en ese pueblo. Erau oamenii din satul acela foarte viteji.

continuó alabando — c o n t i n u ă să(-l) l a u d e . Verbele care a r a t ă desfăşurarea u n e i a c ţ i u n i (continuar, seguir, terminar etc.) cer ca verbele care le u r m e a z ă să fie la g e r u n z i u : Después de esto, hemos continuado hablando. El profesor sigue explicando. Terminó declarando que... sin După aceasta, am continuat să vorbim. Profesorul continuă să explice. în încheiere, a declarat că...

abrir — fără să deschidă (fără a deschide). Sin este u r m a t de u n verb la i n f i n i t i v , care se t r a d u c e în l i m b a r o m î n ă prin s u b j o n c t i v u l p r e z e n t . Dacă a c ţ i u n e a a a v u t loc în t r e c u t , se î n t r e b u i n ţ e a z ă perfectul infinitivului: Sin haber comido. Fără să fi mîncât.

198

cayó al rio — căzu în r î u . Se foloseşte prepoziţia a, deoarece verbul caer e x p r i m ă o m i ş c a r e . un buen día — într-o b u n ă zi respetar — a respecta ; de aci respeto — respect
Los jóvenes deben respetar a los viejos. El respeto para con los viejos es un deber. Tinerii trebuie să respecte pe bătrîni. Respectul faţă de b ă t r î n i este o datorie.

Să nu se confunde v e r b u l de m a i sus cu un alt v e r b foarte a s e m ă n ă t o r ca formă, şi a n u m e respectar — impersonal — („a se referi /la/"', ,,a ţ i n e / d e / " ) , de unde expresia respecto a—faţă de. el blanco y rubio — cel (cu) a l b şi galben ( b l o n d ) ; t ă r c a t . Matarratón— (Ucide-şoarece), Galalinda (Pisică-frumoasă), queso ( R o a d e - b r î n z ă ) . Roe-

Refranero: He a q u í algunos proverbios con gatos y r a t o n e s :
Cuando el gato no está en casa, bai­ lan los ratones. dato con guantes no coge ratón. El hijo de la gata, ratones mata. Ratón que no sabe más que un llorado, presto es cazado. Las galas cuanto más maullan menos cazan. El gato escaldado del agua ¡ría huye. Cînd pisica nu-i acasă, joacă şoare­ cii (pe m a s ă ) . Pisica cu mănuşi nu prinde şoareci. Ce naşte din pisică şoareci mănîncă. Şoarecele care nu ştie decît o gaură repede-i vînat. Pisicile cu cît miaună m a i m u l t cu a t î t vînează mai p u ţ i n . Pisica opărită fuge şi de apă rece (Cine s-a ars cu ciorbă, suflă şi n iaurt).

Otros refranes

explicados:

No hay atajo sin trabajo — significa que sin trabajo no se puede conseguir en poco t i e m p o lo que se quiere (atajo — senda por donde se a b r e v i a el c a m i n o ) . Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro — no debemos observar solamente los defectos ajenos sin ver y corrigir los propios. Más vale pájaro en mano que buitre volando — más v a l e conservar una cosa segura que dejarla por una g r a n d e , insegura. Del joven el remedio, del viejo el consejo. Cada oveja con su pareja. 199

EXERCIŢII 7 3 . Să se pronunţe cu voce tare şi de mai multe ori, frazele:

Todos los trabajadores se j u n t a r o n bajo la bandera roja. J u a n jugaba con sus hijos después del t r a b a j o . José bajó al j a r d í n con los ojos extasiados de lo que veía. Extendió la mano con un gesto exigente. Quisiera la palabra exacta y la clara expresión. 7 4 . Să se conjuge la subjonctiv perfect, imperfect (amîndouă mele) şi mai-mult-ca-perfect verbele: t r a b a j a r , v e r , u n i r şi 7 5 . Să se traducă în limba spaniolă: for­ ir.

1. Racul îi ceru corbului să-i ierte şi să-i permită să plece. 2. î l lăudă pe corb pentru ca (a fin de que) să scape din ciocul lui. 3 . Dar corbul rămase neînduplecat. 4. N u m a i înţelepciunea racului îl scăpă de la m o a r t e . 5. Se plînse că nu-i respectau p ă r i n ţ i i şi că, în consecinţă (por consiguiente), i se jignea familia. 6. Consiliul îl alese pe cel mai deştept dintre şoareci pentru ca să pună clopoţei t u t u r o r pisicilor. 7. Dar acesta se plînse că e bolnav şi îi rugă să nu-1 aleagă. 8. Consiliul şoarecilor îi răspunse că nu e posibil să meargă a l t u l . 9. Şoarecele îşi repetă d o r i n ţ a , fără ca să obţină vreun r e z u l t a t . 10. F ă r ă să vezi acest spectacol nu-ţi poţi da seama dacă e interesant. 1 1 . Nu crezui că putea fi a t î t de interesant. 12. Mă tem că o fi v e n i t . 1 3 . Aş vrea să văd un film. 14. Te rog să-1 alegi pe cel mai interesant. 15. După masă au continuat să vorbească.

LA HABANA. -

Castillo

El

Morro.

200

LECŢIA

27

PLANES PARA UNA EXCURSIÓN Jorge devuelve una visita a su amigo Miguel. Al entrar en su casa encuentra solamente a la hermana de éste, Carmen, y la sa­ luda cordialmente: — Muy buenos días, Carmen. ¿Qué tal? — Bienvenido, Jorge; estoy muy bien, muchas gracias. — ¿Dónde está Miguel? — Miguel ha salido para algunas compras, pero tardará poco (indicándole una butaca). Puedes tomar asiento ahí. — No quiero molestarte. — Ninguna molestia. Me alegro mucho que hayas venido, porque tengo sorpresas para ti. — ¿Sorpresas? ¿Qué clase de sorpresas? — Acabo de hablar por teléfono con vuestro amigo RafaeL — Oh, muy interesante. Y ¿qué habéis hablado? — Varias cosas; de máximo interés para t i . — ¡Magnífico!... ¿Puedes referirme ahora, palabra por palabra, todo lo que has sabido por él? — Un momento, por favor. Debo pensar un poquito para acordarme de todo... (está pensando). Ah,sí... Rafael quiere emprender durante un mes una excursión por todo el país... — ¡Cuándo! ¿Cómo? — ¡ Qué prisa tienes! — Carmen continúa explicando: A partir de la próxima semana. Y me pidió que te informara que por nada del mundo querrá ir sin ti. — Está bien... Tú sabes que me muero por las excursiones^ Iremos por lugares agrestes, por aldeas escondidas entre las faldas de los montes con sus casitas alumbradas hoy por bombillas y con> hogares rústicos... (poético) por bosques espesos y obscuros, donde; no se verá alma viviente por ningún lado... — ¡Qué loco eres! Déjame hablar; todavía no he terminado. Rafael me explicó seguidamente que por los montes, claro está,.
201

andaréis a pie, mientras que, por las carreteras iréis en su automóvil... — ¿Tú no vienes? — No. Este año tengo que irme al mar tal como me aconsejó el doctor. — Resulta pues que iremos solamente tres... — No, también irán el primo* de Rafael, el que está estudiando para médico, y su hermana Clara. — No sé cómo vamos a caber todos en el coche, porque no hay sitio más que para cuatro personas. — No te preocupes; Rafael ha pensado ya en todo. El será el conductor. — Pero nosotros subiremos los montes y él no puede quedarse abajo, sacrificándose por los demás. Por mi parte, yo... — Siempre estás interrumpiéndome. Yo quisiera continuar describiendo, por último, todas las etapas de vuestra excursión, V tú... — Perdón; no te enojes, dispensa... Solamente quiero agregar eme... — ¡ Ni una palabra ! He aquí el programa para la primera etap a : el domingo próximo saldréis para Sinaya, donde quedaréis 202

dos días y luego iréis a u n lugar, cuyo n o m b r e no recuerdo a h o r a . Pero Rafael me aseguró que para lo que veréis a h í , S i n a y a no es n a d a pintoresca. P o r otra p a r t e , el c a m i n o h a s t a a q u e l sitio e s r por e n t e r o , un m o t i v o de verdadero e n c a n t o . Por lo que toca a los. a l i m e n t o s que debéis t o m a r p a r a esta p r i m e r a e t a p a , no tenéis; por qué p r e o c u p a r o s ; por lo visto todo esto es b a r a t o y a que s e t r a t a solamente de dos p a n e s , medio k i l o g r a m o de m a n t e c a y u n o de queso por persona. E s t o es t o d o . — ¡ P o r todos los s a n t o s ! ¿Me dejas, a h o r a , h a b l a r ? — C l a r o ; ahora sí, como n o . — No sé si me v a a b a s t a r el d i n e r o . Te ruego que m e envíes. poT correo el resto que me q u e d a r í a por cobrar del s a l a r i o . — ¿Crees que os v a a faltar el dinero? —• N o , p e r o . . . por si a c a s o . . . —• E s t o ya lo a r r e g l a r e m o s , y si por acaso os faltare el dinero* yo os lo e n v i a r é . — P o r el m o m e n t o , ¿puedes p r e s t a r m e , por favor, a l g ú n d i n e r o ? — Sí, en s e g u i d a ; p e r o , ¿para qué lo necesitas? — P a r a u n m a p a t u r í s t i c o de R u m a n i a . Tal cosa es m u y ú t i l para un excursionista. — B u e n o , a q u í lo t i e n e s . P e r o . . . ¿ q u é ? . . . ¿te preparas d e s d e ahora p a r a la s a l i d a ? . . . ¡ N o t e v a y a s ! . . . A h , ¿sabes q u e v o l veréis, por ú l t i m o , por el litoral del m a r ? —: E s t o sí que será u n a cosa e s t u p e n d a . — E f e c t i v a m e n t e ; será algo c o m p l e t o . P o r eso creo que v a aser, por c o n s i g u i e n t e , u n a singular ocasión de v e r , u n a por u n a , t o d a s las hermosuras de n u e s t r a q u e r i d a p a t r i a . . . Mira, m i r a p o r la v e n t a n a . . . Rafael está p a s a n d o por d e l a n t e de la casa. — P e r f e c t o ; me v o y a h a b l a r con él. Me referirá, por la c a l l e r t o d o lo que me interesa. (Sale. En la puerta se vuelve para saludar a Carmen.) H a s t a luego. — H a s t a luego y . . . no olvides que Miguel regresará d e n t r o d e u n a m e d i a hora y te a g u a r d a r á p a r a u l t i m a r detalles. ¿Volverás? — Sí, m u y p r o n t o . ¡ Adiós !

PALABRAS NUEVAS
aconsejar a sfătui acordarse ii. a-şi aminti agregar a adăuga agreste sălbatic aguardar a aştepta aldea comună, sat alumbrado l u m i n a t arreglar a aranja bosque m. p ă d u r e camino d r u m cobrar a încasa compra c u m p ă r ă t u r ă

203

dejar a lăsa detalle m. detaliu, amănunt devolver d. a înapoia dinero bani dispensar a ierta, a scuza efectivamente într-adevăr emprender a întreprinde encanto încîntare enojarse a se supăra escondido ascuns «speso des; stufos excursión /. excursie falda poală hermosura frumuseţe hogar m. cămin lado latură magnífico minunat, măreţ mientras în timp ce

molestar a supăra, a deranja molestia supărare, deranj monte m. munte motivo ocazie necesitar a avea nevoie obscuro întuneos preocuparse a se îngriji, a avea grijă primo văr pronto repede íeferir a povesti resultar a reieşi rústico ţărănesc sacrificarse a se jertfi seguro sigur sorpresa surpriză ultimar a definii iva verano vară

ANÁLISIS DEL TEXTO al entrar — i n t r í n d . I n f i n i t i v u l precedat de a l se t r a d u c e în romîneşte p r i n t r - u n gerunziu s a u , u n e o r i , p r i n i n f i n i t i v u l l u n g r o m î nesc, precedat de prepoziţia l a , a t u n c i cînd se a r a t ă timpul în care are - loc a c ţ i u n e a . Exemple: Al leer aquel articulo quedé sorprendido. Se poate pune întrebarea: ¿Cuándo quedé sorprendido? Al leer el artículo. El pajarito cantaba triste al verse de nuevo en la jaula. Al oír sus palabras quedé estupe¡acto. Păsărică cînta trist văzindu-se din nou în colivie. La auzul cuvintelor lui am rămas stupefiat. Citind (la citirea) articolul(ui) acela, rămăsei surprins.

ha salido para algunas compras — textual: a plecat după (pentru) cîteva cumpărături. Am întîlnit în lecţiile de pînă acum pre­ poziţia para cu diferite funcţiuni. Vom studia, în cadrul acestei analize, cazurile în care se foloseşte această prepoziţie. 204

Se

utilizează

para

atunci

cînd: sau ţinta: Această casă e de v î n z a r e ; e des­ t i n a t ă vînzării. Această carte c pentru t i n e ; îţi este destinată. Veţi pleca Ia Sinaia (ţinta călă­ toriei) .

I . se e x p r i m ă

destinaţia

Esta casa está para pender. Este libro es para ti. Saldréis para Sinaya.

Notă: De preferinţă, pentru a arăta locul către care se deplasează cineva ceva, după verbul ir se foloseşte prepoziţia a, iar după salir, para. Exemple: Voy a Toledo. Salgo para Toledo. Merg la Toledo. Plec la Toledo. acţiunea:

sau

2 . se a r a t ă s c o p u l î n c a r e se e f e c t u e a z ă Dar dinero para un mapa tico. Debo pensar para acordarme. Es á estudiando para médico. dativul: turis-

A da bani pentru Trebuie să mă aduc a m i n t e . Studiază pentru

o hartă t u r i s t i c ă . gîndesc ca să-mi medic.

(a deveni)

3. indică uneori Es muy Notă: útil

para los excursionistas.

Este foarte (util) folositor nişti/or.

excursio­

După unii a u t o r i , substantivele precedate dé prepoziţia para stau în cazul dativ, întrucît funcţiunea specifică a d a t i v u l u i constă în a e x p r i m a ideea de destinaţie. Or, în majoritatea cazurilor, cu ajutorul prepoziţiei para­ se exprimă tocmai această idee. 4. arată o comparaţie, raport no sau relaţie:

Para lo que veréis ahí, es nada pintoresca. Notă:

Sinaya

Faţă de ce-o să vedeţi acolo, Sinaia nu e de loc pitorească.

Cînd această relaţie se stabileşte între două fiinţe, exprimînd un s e n t i ­ m e n t sau o a t i t u d i n e „faţă de", se traduce cu para sau para con: Es muy amable para con su amigo. E foarte a m a b i l faţă de p r i e t e n u l său. Ce eşti tu pentru mine? Nu a m nici o rezervă jaţă de acest amic al m e u .

¿Quién eres tú para conmigo? No tengo reserva alguna para con este amigo mío.

205

•5. a r a t ă reducerea la o singură persoană sau la u n a n u m i t n u m ă r definit de persoane sau lucruri (aici a v e m de-a face cu cazul ablativ): ¡Leyó para si. .No hay sitio más que para cuatro ¡personas. .Este dinero es todo para ti. £>ejar algo para mañana. 7 . a r a t ă c a p a c i t a t e a sau Apto para el trabajo. Bueno para resolver este asunto. Citi pentru sine. Nu e loc decît pentru patru persoane. Aceşti bani sînt toţi pentru tine. durată: A lăsa ceva pe mîine. aptitudinea: Apt pentru muncă. Bun ca să rezolve această afacere. în

<3. e x p r i m ă ideea de t i m p , t e r m e n ,

8 . formează expresii cu v e r b u l estar, aşa cuna a m î n v ă ţ a t lecţia 1 3 : estar para + infinitiv — a fi pe punctul de a... estar para -f- substantiv — a ii dispus să..., a-i arde de...

ahí— a i c i ; colea. A d v e r b u l ahí indică o d i s t a n ţ ă mică de a m b i i v o r b i t o r i sau apropierea de persoana căreia i se vorbeşte (este corespunzător, în acest sens, lui ese). Se t r a d u c e în limba roi n î n ă , după caz, p r i n „aici" sau „acolo". Estas flores están aquí y ésas ahí. Florile acestea sînt aici, iar acelea acolo.

no quiero molestarte — nu vreau să te deranjez (supăr). R e v e n i m aici a s u p r a cazului cînd se succed două v e r b e : 1. în cazul în care a c ţ i u n e a e x p r i m a t ă de a m b e l e verbe este î n d e p l i n i t ă de către acelaşi a u t o r , al doilea verb se p u n e la

infinitiv:
quiero escribir = (eu) vreau (ca eu) să scriu. "2. în cazul în care acţiunea e x p r i m a t ă de cel de-al doilea v e r b se îndeplineşte de u n alt a u t o r , acest v e r b se p u n e la s u b j o n c t i v : quiero que escribas =• (eit) vreau (ca tu) să scrii O b s e r v ă m că, în a m î n d o u ă cazurile, în l i m b a r o m î n ă se u t i l i ­ zează s u b j o n c t i v u l . hablar por teléfono — a v o r b i la telefon. P r e p o z i ţ i a por, î n t î l n i t ă în decursul m u l t o r lecţii p î n ă a c u m , se poate t r a d u c e în diferite feluri. L n e o r i se poate confunda cu para, a t u n c i cînd a m î n d o u ă se t r a d u c cu „ p e n t r u " . Diferenţa esenţială d i n t r e aceste două i m p o r t a n t e p r e p o z i ţ i i constă în aceea că para e x p r i m ă de obicei

206

ideea de d e s t i n a ţ i e , u n scop, o f i n a l i t a t e , în t i m p ce por indică m o t i v u l , cauza unei a c ţ i u n i . Ha venido para interesarse... A venit să se intereseze... Ha venido por interés. A venit din interes. în p r i m u l caz se r ă s p u n d e la î n t r e b a r e a ¿para qué? — p e n t r u ce, în ce scop? (funcţiune finală). în cazul al doilea se r ă s p u n d e la î n t r e b a r e a ,;por qué? — de c e , din ce cauză? (funcţiune c a u z a l ă ) . S e r v i n d u - n e de t e x t u l lecţiei de faţă, p r e c u m şi de e x e m p l e l e î n t î l n i t e în alte lecţii, p u t e m spune că p r e p o z i ţ i a por: 1. a r a t ă cauza Por eso creo que... sau motivul unei a c ţ i u n i : De aceea, cred că... (din acest motiv cred că...) II decorară pentru vitejia sa. Mă bucur de (pentru) succesul tău.

Le condecoraron por su valor. Me alegro por tu éxito.

2. a r a t ă o calitate atribuită unei persoane sau u n u i lucru, o părere despre cineva sau ceva: Tomar algo por bueno. A lua ceva drept bun. Lo tengo por traidor. II consider (drept) trădător. Tener a uno por docto. A considera pe cineva învăţat. 3. a r a t ă preţul sau echivalentul u n u i lucru (pentru, în schimb); uneori a r a t ă înlocuirea unei persoane: ¿Cuánto pides por este sombrero? Cît ceri pe pălăria aceasta? Por nada del mundo. Pentru nimic în lume. Compré este pan por dos pesos. Am cumpărat această pîine cu (pentru) doi pesos. No daré mi libro por el tuyo. Nu-mi voi da cartea (pentru) in schimbul cărţii tale. Trabajo por mi amigo. Lucrez în locul prietenului meu. 4. a r a t ă locul unde se petrece o a c ţ i u n e , e x p r i m î n d , de obicei, ideea de mişcare î n t r - u n s p a ţ i u d e t e r m i n a t , ideea de trecere p r i n tr-un p u n c t oarecare, ideea de s t r ă b a t e r e a u n u i o b s t a t c o l : Iremos por lugares agrestes, por aldeas..., por bosques espesos. Pasar por delante de la casa. Fui por Moscú a Pekín. Rodó por la tierra. Mira por la ventana. Me referirá todo por la calle. No se verá alma viviente por ningún lado. Vom merge prin locuri sălbatice, prin sate..., prin păduri dese. A trece prin faţa casei. Ani mers prin Moscova la Pekin. Se rostogoli pe pămînt. Priveşte pe fereastră. îmi va povesti totul pe stradă. Nu se va vedea nici o fiinţă pe nicăieri.

207

5 . a r a t ă timpul,

durata (răspunde la î n t r e b ă r i l e : cînd?, cîl

timp?):

Tor ia tarde. Hemos hablado por una hora. He prestado el libro por una semana. t>. a r a t ă felul sau modul î n t r e b a r e a : cum P): Por orden alfabético. Me envíes por correo aéreo... 7 . e x p r i m ă ideea de măsură, Ver una por una todas las hermosuras... Un kilogramo de manteca por persona. Tantos kilómetros por hora. 8 . a r a t ă în favoarea cui (pentru Luchamos por nuestra patria y por un ideal grandioso. Votamos por nuestro candidato al Consejo Popular. 9 . a r a t ă mijlocul (obiectul)

Seara, pe seară. Am vorbit timp de o oră. Am împrumutat cartea pentru săptămînă.

o

în care se face o a c ţ i u n e (răspunde la In ordine alfabetică. Să-mi trimiţi prin poştă aeriană... de distribuţie:

Să vezi una cile una toate frumuseţile... Un kilogram de unt de persoană. Atîţia kilometri pe oră. cine) se face o a c ţ i u n e : Luptăm pentru patria noastră şi pentru un ideal măreţ. Votăm pentru candidatul nostru în Sfatul Popular.

p r i n care se face a c ţ i u n e a : Am vorbit la (prin) telefon. o

He hablado por teléfono.

10. introduce u n c o m p l e m e n t care e x p r i m ă afecţiune, o atitudine sau o părere personală: Me muero por las excursiones. Tengo interés por el arte moderno. Por mi parle.

u n sentiment,

Mă prăpădesc după excursii. Mă interesează arta modernă. Din partea mea; in ceea ce mă priveşte.

1 1 . a r a t ă că a c ţ i u n e a e x p r i m a t ă de v e r b se răsfrînge a s u p r a unei a n u m i t e părţi a corpului: Tomar por la mano. Lo cogió por la oreja. A lua de mînă. 11 apucă de urechi.

12. indică a u t o r u l u n e i a c ţ i u n i sau opere, cu verbe la p a s i v , e x p r i m a t e sau s u b î n ţ e l e s e : Fue buscado por un amigo. Es educado por su madre. „Teatro" por Lope de Vega.

208

13. se foloseşte cu verbul estar, construcţiile respective avînd diferite înţelesuri (vezi lecţia 13); 14. apare în construcţia por -\- adjectiv -\- que, care se traduce „oricît de" şi cere subjonctivul:
Por malo que sea no lo temo. Por hermosa que sea esta mujer... Oricît de rău ar fi, nu m ă t e m de el. Oricît de frumoasă a r fi această femeie...

15. stînd înaintea unui infinitiv, echivalează cu o propoziţie incidentală exprimînd cauza:
Por haber comido tanto, no pudo dormir. Por ser yo tu amigo, te perdonaré. Deoarece a mîncat a t î t , nu p u t u dormi. Deoarece sînt prietenul t ă u , te voi ierta.

16. urmează după anumite verbe de mişcare (ir, enviar), tînd că se caută ceva:
Ir por pan. Enviar por un médico. 17. apare în diverse expresii por por por por por por por por por por por por por por favor acaso si acaso el momento consiguiente entero otra parte último lo menos lo que loca a lo visto Io general lo común delante de A merge după p î i n e . A t r i m i t e după doctor. ca: te rog; poftim din î n t î m p l a r e pentru orice e v e n t u a l i t a t e deocamdată de aceea; în consecinţă în întregime pe de a l t ă parte în cele din u r m ă cel p u ţ i n în ceea ce priveşte după cît se vede în general de obicei p r i n faţa *

ară-

varias cosas — mai multe lucruri. Adjectivul varios(-as) îşi schim­ bă sensul după locul pe care îl ocupă faţă de substantiv: aşezat înainte, înseamnă „mai mulţi":
varios libros m a i m u l t e cărţi

aşezat după substantiv, înseamnă „diferiţi":
libros varios cărţi diferite

Se foloseşte numai la plural.
14

209

de interés máximo — de foarte mare interes. Cîteva d i n t r e adjec­ tive fac g r a d u l c o m p a r a t i v de s u p e r i o r i t a t e şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t în mod n e r e g u l a t . Aceste adjective s î n t :
Pozit iv alto înalt bajo jos bueno bun malo rău grande mare pequeño mic Notă: Compiirativ superior m a i înalt inferior m a i jos mejor mai bun peor mai rău mayor m a i mare menor m a i mic Superlativ supremo foarte infimo foarte óptimo foarte pésimo foarte máximo foarte mínimo foarte înalt jos bun rău mare mic

-

Paralel cu aeeste forme neregulate, toate adjectivele de mai sus au şi forme regulate de comparativ şi superlativ. poquito — cuvintele spaniole t e r m i n a t e in -co, -ca, -go, -ga suferă o modificare grafica a t u n c i cînd li se a d a u g ă u n sufix al cărui sunet i n i ţ i a l este -i sau - e , modificarea constînd în aceea că sunetele q, g se notează p r i n grupurile q u , g u . (altfel ar fi largísimo) larguísimo riquísimo poquito a partir de — cu începere d e . . . querría — ar vrea (persoana a III-a singular a c o n d i ţ i o n a l u l u i v e r b u l u i querer). largo rico poco F o r m a r e a c o n d i ţ i o n a l u l u i este a s e m ă n ă t o a r e cu a v i i t o r u l u i i n d i c a t i v : şi unul şi celălalt se formează de la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat -\- t e r m i n a ţ i i l e v e r b u l u i haber (pentru v i i t o r t e r m i ­ n a ţ i i l e p r e z e n t u l u i , iar p e n t r u c o n d i ţ i o n a l t e r m i n a ţ i i l e imperfec­ t u l u i i n d i c a t i v : -ia, -ias, -ia, -iamos, -iais, - i a n ) . Toate verbele se formează şi se conjugă identic la c o n d i ţ i o n a l , fără n e r e g u l a r i t ă ţ i (deoarece r ă d ă c i n a , fiind însuşi i n f i n i t i v u l , c invariabilă): II I aş cînta vender-ia aş vinde cantar-ia ai cînta vender-ias ai vinde can tar-ias ar cînta i'ender-ia ar vinde cantar-ia vender-iamos am vinde cantar-tamos am cînta aţi cînta vender-iais aţi vinde cantar-íais ar cînta vender-ian ar vinde cantar-ian III as trăi vivir-ia ai trai vivir-ias ar trăi vivir-ia am trăi vivir-iamos aţi trăi vivir-iais ar trăi vivir-ian 210

Notă: Modificările pe care le suferă infinitivul anumitor verbe la viitor, stu­ diate de noi în lecţia 17, se repetă şi la condiţional: 1. saber, poder, haber, querer pierd pe c din silaba finală: sabría, podría, habría, querría. 2. poner, tener, salir, venir înlocuiesc pe e sau i din silaba finală cu d: pondría, tendría, saldría, vendría. 3. decir şi hacer tac: diría şi haría. Unele g r a m a t i c i nu consideră c o n d i ţ i o n a l u l u n mod a p a r t e , ci u n t i m p , şi a n u m e forma a I l I - a a imperfectului s u b j o n c t i v , deoa­ rece uneori c o n d i ţ i o n a l u l poate fi înlocuit p r i n celelalte două forme ale s u b j o n c t i v u l u i imperfect. De e x e m p l u : „Aş vrea să vorbesc cu t i n e " se poate t r a d u c e în l i m b a s p a n i o l ă : Querría hablar contigo (condiţional) Quisiera hablar contigo (subjonctiv imperfect, forma I) s a u , loarte r a r : Quisiese hablar contigo (subjonctiv, imperfect forma a Il-a). Se poate spune că folosim exprimă: 1. o dorinţă: Desearía venir con vosotros. 2. o întrebare: ¿Serias amable en explicarme dónde hay un estanco por aquí? 3 . o presupunere condiţionalul a t u n c i cînd verbul

Aş dori să vin cu voi. Ai fi (eşti) atît de amabil să-mi explici unde este un debit de tutun pe aici? Să (tot) fi fost ora patru cînd a venit. Să fie oare folositor ceea ce am cumpărat?

în l e g ă t u r ă cu t r e c u t u l :

Serían las cuatro cuando vino. ¿Sería útil lo que compré?

4. o acţiune viitoare (într-o propoziţie, secundară) care depinde de u n timp trecui (imperfect sau perfect s i m p l u i n d i c a t i v ) din pro­ poziţia p r i n c i p a l ă : Afirmó que os ayudaría. A afirmat că vă va ajuta. Această construcţie se n u m e ş t e , în g r a m a t i c a s p a n i o l ă , futuro en el pasado. liste foarte i m p o r t a n t să sezisăm diferenţa care există între a c e a s t ă construcţie spaniolă şi construcţia e c h i v a l e n t ă din limba r o m î n ă . Dacă în l i m b a r o m î n ă propoziţia p r i n c i p a l ă este la pre14*

211

z e n t , iar p r o p o z i ţ i a secundară la v i i t o r , în limba spaniolă se t r a d u c e cu aceleaşi t i m p u r i : Me asegura que vendrá. Mă asigură că va veni.

fraza

Dacă însă în l i m b a roinînă fraza de m a i sus are in propoziţia p r i n c i p a l ă v e r b u l la un t i m p t r e c u t , în p r o p o z i ţ i a s e c ú n d a l a ver­ b u l r ă m î n e tot la v i i t o r : M-a asigurat că va veni, în t i m p ce în limba spaniolă se utilizează c o n d i ţ i o n a l u l : Me aseguró (aseguraba) que vendría. 5. o ipoteză sau o acţiune ireală.

î n acest caz p r o p o z i ţ i a secundară începe, de obicei, cu si, iar v e r b u l ei se află la s u b j o n c t i v imperfect (forma I sau a I i - a ) : Leería este libro si tuviera tiempo. St el alacrán viera y la víbora oyera, no habría hombre que al campo saliera. Note: 1. Dacă în propoziţia principală avem un timp prezent, un viitor indi­ cativ sau un imperativ, în propoziţia secundară, în care se află ipoteza, utilizăm prezentul indicativ: Si tiene este libro, me lo dará. Dacă are această carte, mi-o va da. Aş citi ¡această carte dacă aş avea timp. Dacă scorpionul ar vedea şi vipera ar auzi, n-ar fi om care să iasă pe cîmp (proverb spaniol).

Dacă în propoziţia principală există un verb la condiţional, atunci avem de-a face cu o „frază ipotetică": Si tuviera este libro, me lo daría. Dacă ar avea această carte, mi-ar da-o.

Vedem deci că uneori „fraza ipotetică" poate să înceapă cu si, adică cu propoziţia secundară. Alteori propoziţia condiţională, cu nuanţă opta­ tivă, poate fi enunţată singură, fără o propoziţie principală: ¡Si supieras cuánto sufro! Dacă ai şti cît sufăr!

2. Faptele exprimate într-o „frază ipotetică" pot avea loc: în prezent: Si lo tuviese (tuviera), le lo daría. Dacă l-aş avea, ţi l-aş da.

(Propoziţia secundară: subjonctiv imperfect; propoziţia principală: condiţional prezent)
212

în trecut: Si lo hubiese (hubiera) tenido, le lo habría dado.

Dacă l-aş fi avui, ţi l-aş fi dat.

(Propoziţia secundară: mai- mult- ca- perfectul subjonctiv; propoziţia principală: condiţionalul trecut) Condiţionalul trecut se formează din c o n d i ţ i o n a l u l haber -f- p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b u l u i de c o n j u g a t : Te habría visitado. Te-aş fi vizitat. verbului

andaréis a pie — v e ţ i merge pe j o s . Verbul andar (a u m b l a ) pre­ z i n t ă o singură n e r e g u l a r i t a t e şi a n u m e că la perfectul s i m p l u i n d i c a t i v îşi s c h i m b ă r ă d ă c i n a , la fel ca tener: anduve, anduviste, anduvo e t c . N a t u r a l că această n e r e g u l a r i t a t e se reflectă şi a s u p r a subjonc­ t i v u l u i imperfect: anduviera; anduviese, mientras — în t i m p ce. Se foloseşte cu v e r b e . Mientras viajaba amigo suyo. escribió a un In timp ce călătorea, i-a scris unui prieten de-al său.

In s c h i m b , durante

se foloseşle n u m a i cu s u b s t a n t i v e . In timpul călătoriei se întîlni un prieten de-al său. cu

Durante el viaje se encontró con un amigo suyo.

abajo — jos. Este u n a d v e r b d e r i v a t din p r e p o z i ţ i a bajo (sub). Din aceeaşi familie de c u v i n t e fac p a r t e ş i : debajo (dedesubt), por debajo (pe dedesubt) şi v e r b u l bajar (a coborî). sacrificándose por los demás — sacrificîndu-se p e n t r u c e i l a l ţ i . .. los demás, las demás lo demás ceilalţi, celelalte restul

No tenéis por qué preocuparos. N - a v e ţ i de ce să v ă faceţi griji. Si por acaso os faltare el dinero yo se os enviaré. Dacă din î n t î m p l a r e v ă vor lipsi b a n i i , o să v ă t r i m i t . Faltare este v i i t o r u l subjonctiv al v e r b u l u i faltar (a lipsi). Vii­ t o r u l subjonctiv este a s e m ă n ă t o r cu forma I a imperfectului sub­ j o n c t i v (adică se formează t o t de la persoana a I l I - a p l u r a l a perfectului s i m p l u i n d i c a t i v ) , deosebindu-se doar p r i n t e r m i ­ n a ţ i i l e : -e, -es, -e, -emos, -eis, -en (identice cu t e r m i n a ţ i i l e s u b j o n c t i v u l u i prezent al verbelor de conjugarea I). E x e m p l u : tener—tuviere, tuvieres, tuviere, tuviéremos, tuviereis, tuvieren. V i i t o r u l subjonctiv nu are e c h i v a l e n t în l i m b a r o m î n ă . E l 213

e x p r i m ă (bineînţeles în propoziţii secundare) o a c ţ i u n e v i i t o a r e nesigură sau ireală, totuşi p o s i b i l ă .
Los que no aprendieren esto se arrepentirán. Yo te amaré cuando tú me amares. Cei ce (eventual) nu vor învăţa acest lucru se vor căi. Eu te voi iubi cînd o să mă iubeşti (nu e sigur) t u .

tal cosa — u n astfel de lucru Adjectivul nedefinit tal se foloseşte cu s u b s t a n t i v e nearticulate: Tal espectáculo. Un astfel de spectacol. In loc de tal cosa se poate u t i l i z a şi forma eliptică tal cu v a ­ loare de p r o n u m e : No afirmo tal. No hay tal. Nu afirm aşa ceva. Nu există aşa ceva.

Tot ca p r o n u m e , însoţit de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t , tal î n s e a m n ă „ u n oarecare''. E x e m p l u : Un tal me preguntó. In acest caz este oarecum sinonim cu fulano sau mengano (cutare). Tal m a i poate e x p r i m a şi ideea de c a n t i t a t e , d i m e n s i u n e sau g r a d : Tal es su obra. Atlta, atit de mare e opera sa. T o t p e n t r u a a r ă t a u n r a p o r t d i m e n s i o n a l (o c o m p a r a ţ i e ) , se m a i utilizează şi expresiile: tal... cual, sau cual... tal: Cual el cuervo, tal su huevo. Cual es el padre, tal es el liijo. Expresii: -• con tal que — numai dacă, cu condiţia ca tales como — cum ar fi. en seguida — î n d a t ă ¡ mira! — uite ! (interjecţie) EXERCIŢII 7 6 . Să se aleagă patru adjective şi două adverbe din textul lecţiei şi să se treacă prin toate gradele de comparaţie (ar fi preferabil ca exemplele să fie d a t e în p r o p o z i ţ i i ) . 7 7 . Să se conjuge la toate timpurile subjonctivului (prezent, perfect, imperfect I şi II, mai- mult- ca- perfect şi viitor) şi la condiţional (prezent şi trecut) următoarele verbe: andar, decir, estar, ser, tener, saber, hacer şi oir. 214 Cum e corbul e ţi oul său. Cum e tatăl aşa-i şi fiul.

7 8 . Să se completeze •după necesitate:

spaţiile

punctate

cu prepoziţia

por sau p a r a ,

1. Hoy ... la tarde, saldremos... el m a r . 2. Debemos prepararnos... este viaje. 3. En esta maleta no hay sitio más q u e . . . tres camisas. 4. Pero, yo la lie c o m p r a d o . . . buena. 5. ¿Cuánto d i s t e . . . esta maleta? 6. A mí no me g u s t a . . . bonita que sea. 7. ¿No tienes, ...favor, algún dinero más? 8. ¿...qué te interesa? 9. ...si acaso. 10. No pudo levantarse de la c a m a . . . haber estado muy enfermo y , . . . consiguiente, le ayudaron tomándole ... la m a n o . 11. Fue a y u d a d o t a m b i é n . . . las demás personas que estaban con él. 12. E s t a m o s . . . terminar el estudio de esta gramática.

7 9 . Să se traducă, în limba

spaniolă:

1. Dacă aş fi vorbit cu el la telefon, i-aşi fi cerut cartea aceea. 2. Era­ tele său e m a i b u n decît el. 3 . După cit se vede, cartea aceasta nu e mai ieftină decît cealaltă. 4. In curînd voi t r i m i t e prin poştă toate alimen­ tele, de aceea nu trebuie să vă faceţi griji. 5. Deocamdată nu am bani pen­ tru aceasta, 6. Te rog, pentru a merge la Predeal, pe ce d r u m trebuie s-o iau? 7. Trebuie să treci prin Sinaia. 8. Dacă am fi cumpărat cel p u ţ i n (cîte) un kilogram de brînză de persoană, nu am m a i fi cumpărat aşa ceva pe d r u m . 9. Dacă aş avea timp te-aş vizita, deoarece îmi place să discut cu t i n e . 10. Aş dori să vin chiar astăzi. 1 1 . Dacă nu aş fi avut telefon, nu am putea vorbi acum. 12. Eu îţi voi scrie cînd îmi vei serie şi t u . 13. Ieri mi-ai promis că-mi vei scrie. 14. Să nu crezi că această mineare e foarte rea; e mai bună decît celelalte. 15. Incepînd de săptămîna viitoare, sala­ r i u l meu va fi m a i m a r e . 10. Citind acest articol m i - a m d a t seama că asemenea lucru este posibil. 17. Mobila aceasta este foarte nouă şi foarte b u n ă . 18. N-as fi m î n c a t în t i m p u l călătoriei, dacă d r u m u l n-ar fi fost a t î t de lung. 19. In t i m p ce călătoream, am obosit.

LECŢIA

28

Litera d prezintă în limba spaniolă cîteva particularităţi de pronunţare. Am văzut că la începutul cuvintelor sau alături de o consoană, d se pronunţă ca în romîneşte: dar, desdén (dispreţ), andar, dejar etc. Intre două vocale, litera d se pronunţă mai slab, nu atît de puternic ca în cazul de mai sus, mai ales în cuvintele terminale în -ado (cansado, dormido în loc de cansado, dormido). în cuvîntul duda, bunăoară, primul d este rostit puternic, iar al doilea mai slab. In anumite părţi ale Spaniei, acest d intervocalic este aproape suprimat; mulţi spanioli spun: naa más în loc de: nada más, iar în Andaluzia se spune, de exemplu, toa la via, în loc de toda la vida. In vorbirea populară sau în anumite cuvinte de origine străină, şi d final este omis. Astfel, cuvîntul englez lord se pro­ nunţă „lor", iar la plural se scrie chiar lores, eliminînd defini­ tiv pe d. Nici în limba spaniolă literară d final nu se rosteşte. Cuvintele terminate în d (deci într-o consoană) au accentul tonic, conform regulilor ştiute, pe ultima silabă, adică pe vocala dinaintea acestui d. Atragem atenţia, totuşi, că nu este corect să pronunţăm aceste cuvinte ca şi cînd s-ar termina într-o vocală accentuată, ignorîndu-1 complet pe d. Este nevoie ca, după ce am rostit ultima vocală, limba să atingă foarte uşor dinţii de sus şi să apropiem buzele ca şi cum am intenţiona să-1 pronunţăm pe d, ferindu-ne însă de a emite acest sunet prin încetarea, aproape instantanee, a vibraţiilor coardelor vocale. Aceasta este pronunţarea riguros academică. Cuvîntul libertad (libertate) se va pronunţa deci: liberta^. La fel se vor pronunţa: Madrid (capitala Spaniei), usted (dumnea­ ta), amistad (amiciţie, prietenie), salud (sănătate).
216

S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e în d fac p l u r a l u l n o r m a l ( a d i c ă p r i n a d ă u g a r e a lui - e s ) . In acest caz d, s i t u î n d u - s e în i n t e r i o r u l c u v î n t u l u i , r e d e v i n e s o n o r ş i se p r o n u n ţ ă . E x e m p l e : antigüedad f. a n t i c h i t a t e dificultad f. greutate universidad f. universitate ciudad f. oraş posibilidad f. posibilitate virtud f. v i r t u t e amplitud f. amploare antigüedades antichităţi dificultades dificultăţi, g r e u t ă ţ i universidades universităţi ciudades oraşe posibilidades posibilităţi virtudes v i r t u ţ i amplitudes mărimi

Observaţie: Majoritatea cuvintelor t e r m i n a t e în -ad, -ud sînt feminine. Notă: Pronumele de reverenţă usted (dumneata) se poate scrie prescurtat Ud., Vd. sau V. P l u r a l u l său este ustedes (dumneavoastră), care se prescurteazăîn Uds., Vds. sau F s . Deosebirea care există între pronumele spaniol usted şi cel romînesc „ d u m ­ n e a t a " constă în faptul că usted corespunde persoanei a I l I - a singular (res­ pectiv ustedes persoanei a I l I - a plural), în t i m p ce „ d u m n e a t a " corespunde persoanei a Ii-a singular (respectiv „ d u m n e a v o a s t r ă " persoanei a I i - a plu­ ral). In felul acesta în romîneşte s p u n e m : „ D u m n e a t a vorbeşti" la fel cu „Tu vorbeşti" (verbul la persoana a I i - a singular) „Te-am văzut pe d u m n e a t a " („pe t i n e " ) . î n limba spaniolă, pronumele usted corespunzînd gular, exemplele de m a i sus se t r a d u c : Usted habla. Le he visto a usted. sau

persoanei a I l I - a sin­

Textual: dumneata vorbeşte. T e x t u a l : /-am v ă z u t pe d u m n e a t a .

In mod similar vom avea la p l u r a l : vor­ besc) . Los he visto a ustedes. V-am văzut pe d u m n e a v o a s t r ă ( t e x t u a l : i-am v ă z u t pe d u m n e a v o a s t r ă ) , sau: Ustedes saldrán. D u m n e a v o a s t r ă v e ţ i pleca ( t e x t u a l : d u m n e a v o a s t r ă vor pleca). Ustedes cantaron. D u m n e a v o a s t r ă a ţ i c î n t a t ( t e x t u a l : d u m n e a v o a s t r ă au cintat). Ustedes hablan. Dumneavoastră vorbiţi (textual: Dumneavoastră

In cazul adjectivelor sau pronumelor posesive, referitoare la pronumele de reverenţă usled, se pot naşte confuzii, deoarece, de exemplu, expresia su libro se poate traduce atît prin „cartea lui", cît şi prin „cartea dumitale", sau „cartea dumneavoastră". De aceea, în aceste cazuri se obişnuieşte să se adauge şi pronumele de reverenţă, în cazul genitiv:
su libro de usted sau, m a i s i m p l u : el libro de usted.

217

P A R A HABLAR D E LA SALUD J u a n e n t r a en la casa de José y ve a éste m u y p á l i d o . — Hola, José. ¿Qué t a l ? — No me siento bien. He p a s a d o m u y m a l a noche. — ¿Qué es lo que tienes? — No lo sé coa certeza. Creo que me he resfriado; tengo un poco de fiebre. — P e r o , ¿sientes t a m b i é n algún dolor? — Siento un no sé qué. Algo en todo el c u e r p o . . . y u n poco de dolor de cabeza. — Espero que no será n a d a g r a v e ; o r d i n a r i a m e n t e gozas de b u e n a s a l u d . P e r o , ¿viene alguien a cuidarte? — N o . Ayer caí enfermo. Sentí p r i m e r o unos dolores de estómago y apenas podía tenerme en p i e . — Temo que v e r d a d e r a m e n t e estés enfermo; me voy por un médico. — ; No es n a d a !... No vale la p e n a . — No, José. Debes c u i d a r t e b i e n . P o n t e en la cama y quéd a t e t r a n q u i l o h a s t a que yo v u e l v a con el doctor. — L á s t i m a , yo q u i s i e r a . . . — P e p i t o , no te m u e v a s de la cama por favor. E s c r í b e m e en un p a p e l i t o dónde h a b i t a t u médico. - Vive m u y lejos de a q u í . Busca a o t r o . — A g u á r d a m e en la cama que volveré p r o n t o . (Sale.) Después de unos m i n u t o s , J u a n v u e l v e con el doctor Alberto Quintana. JUAN: Don A l b e r t o , éste es m i amigo .José. EL DUCTOR: T a n t o gusto. JOSÉ: A sus órdenes. EL DOCTOR: P e r m í t a m e usted que le t o m e el p u l s o . (Toma la mano de José y mira a su reloj.) JOSÉ: ¿Tengo el pulso débil? EL DOCTOR: No me he fijado t o d a v í a . (Después de • un rato): Su pulso está un poco r á p i d o . ¿Desde cuándo se siente usted mal? JOSÉ: Ayer sentí escalofríos y hoy no estoy n a d a b i e n . A d e m á s , . tengo n á u s e a s , j a q u e c a y dolor de e s t ó m a g o . EL DOCTOR: ¡ A ver su l e n g u a ! . . . Desnúdese de m e d i o cuerpo... Respire fuerte... Tosa u s t e d . . . No respire a h o r a . Tenga la b o n d a d de volverse de e s p a l d a s . Bien, ya puede cubrirse. No e n c u e n t r o n a d a en los p u l m o n e s . ¿Se cansa usted al a n d a r ? JOSÉ: N o , señor doctor. EL DOCTOR: ¿Le duele algo más? JOSÉ; Sí, doctor, me duele la g a r g a n t a al t r a g a r y , ayer por la t a r d e , tuve una tos t e r r i b l e . 218

EL DOCTOR: Esto no i m p o r t a . ¿Tiene usted a p e t i t o ? JOSÉ: Sí, en general sí, pero d u r a n t e los ú l t i m o s dos días t u v e dolor de v i e n t r e y no he podido comer. EL DOCTOR: Usted tiene indigestión y b a s t a n t e d e b i l i d a d a causa de esta e n f e r m e d a d . (Saca una estilográfica y escribe sobre una hoja de papel.) Tiene usted que someterse e s t r i c t a m e n t e al régimen que yo le prescribo. JOSÉ: (después de leer lo que escribió el médico): Sí, doctor, t o m a r é a diario todo lo que me aconseja u s t e d . . . después de las c o m i d a s . JUAN: Déjate de t o n t e r í a s , J o s é . . . JOSÉ: No te enfades, J u a n , sólo he b r o m e a d o . P e r o , efectivam e n t e , ahora ya tengo ganas de comer. Como dice el refrán „sólo q u i e n d u e r m e no siente h a m b r e " . EL DOCTOR: No me venga usted con eso. Debe r e s p e t a r el régimen y seguir e x a c t a m e n t e mis indicaciones, ¿lo ha c o m p r e n d i d o usted bien? JOSÉ: Sí, doctor, pero creo que puedo salir de la c a m a , ¿verdad? EL DOCTOR: Tiene usted que g u a r d a r c a m a . Yo volveré cada dos días a v e r l e . P o r ahora su estado es u n poco a l a r m a n t e . Pero no se asuste usted p o r q u e , dentro de unos cuantos d í a s , estará completamente curado.

219

JOSÉ: Puedo comer verduras o frutas? EL DOCTOR: Claro. De éstas tome usted lo que le dé la gana, sobre todo naranjas. JOSÉ: ¿Carne también? EL DOCTOR: Esto no. JOSÉ: ¿Tampoco vino? Tengo sed y siento la boca seca. EL DOCTOR: No, hombre, no. Más tarde podrá tocar el vino. Tendrá usted que tomar un té en cuanto tenga sed juntamente con una pildora, así sé le pasará todo. JOSÉ: Una última pregunta: ¿no puedo salir de casa? EL DOCTOR: Lo siento, pero ya le expliqué a usted que no se puede. Todavía no está en condiciones de salir. Tenga la bondad de abrigarse bien cuando anda por el cuarto y, si es posibile, trate de dormir la mayor parte del tiempo. Si no se siente mejor avíseme usted por teléfono a la clínica. He aquí mi tarjeta de visita. De todos modos vendré sin falta dentro de dos días. Hasta la vista y... salud.
PALABRAS NUEVAS
a diario zilnic abrigarse a se îmbrăca aconsejar a sfătui aguardar a aştepta apenas abia asustarse a se speria avisar a anunţa boca gură bondad /. b u n ă t a t e bromear a glumi certeza siguranţă, certitudine cuerpo corp cuidar(se) a (se) îngriji curar a vindeca débil slab debilidad /. d e b i l i t a t e d e s n u d a r s e a se dezbrăca, a se despuia enfadar(se) a (se) supăra escalofríos m. pi. frisoane, călduri espalda spinare estricto strict fiebre / . febră fijarse a-şi da seama, a observa garganta gít; gítlej gozar a se bucura; a avea guardar a p ă s t r a ; a păzi habitar a locui indigestión / . indigestie jaqueca migrenă juntamente împreună naranja portocală náusea greaţă pildora pilulă prescribir a prescrie pulmón m. p lamín pulso puls rato clipă, t i m p , m o m e n t régimen in. r e g i m ; sistem resfriarse a răci seco uscat sed / . sete sentir a simţi someterse a se supune tarjeta carte (de vizită, poştală) tontería prostie tos / . tuse toser a tuşi tragar a înghiţi verdad / . adevăr vientre m. pintee

220

ANÁLISIS DEL TEXTO ¿sientes algún dolor? — s i m ţ i vreo durere? Verbul sentir p o a t e î n s e m n a „a s i m ţ i " sau „a r e g r e t a " (aşa c u m v e d e m în u l t i m a replică a t e x t u l u i : lo siento — r e g r e t ) . Multe verbe de conjugarea a I l I - a , şi a n u m e cele t e r m i n a t e în -entir, -erir, -ertir, p r e z i n t ă fenomenul diftongării, p r e c u m şi n e r e g u l a r i t ă ţ i specifice verbelor de t i p pedir. Asemenea verbe „ m i x t e " s î n t : mentir (a m i n ţ i ) , referir (a referi). preferir (a prefera), adherir (a a d e r a ) , divertir (a amuza) e t c . T o t verbe „ m i x t e " se consideră şi dormir şi morir. Să conjugăm a c u m a cîte u n verb din fiecare g r u p ă : Sentir Indicaţii' prezent (simplă diftongare) siento sientes siente duermo sentimos daermes sentís duerme sienten Indicativ perfect simplu (neregularităţi tip pedir) sentimos sentisteis sintieron dormí dormiste durmió dormimos dormís duermen Dormir

sentí sentiste sintió

dormimos dormisteis durmieron

Aceste n e r e g u l a r i t ă ţ i se regăsesc şi la s u b j o n c t i v u l imperfect '\ şi II) şi v i i t o r :
S u b j . irap. I Subj-. i m p . I I S u b j . viitor sintiera sintiese sintiere

durmiera durmiese durmiere

Subjonctiv prezent diftongare -j- neregularităţi tip pedir la persoanele I şi a Ii-a plural): sienta sintamos duerma durmamos sientas sintáis duermas durmáis duerma duerman sienta sientan Gerunziu (tip pedir) sintiendo durmiendo Note: 1. Verbul morir are la participiul trecut forma muerto. 2. Verbul hervir (a fierbe) se conjugă ca sentir.

221

ponle en la cama y quédate tranquilo — bagă-te (pune-te) în pat şi stai (rămîi) liniştit. Verbele din această frază se găsesc la modul imperativ. Modul imperativ prezintă, în limba spaniolă, următoarele particularităţi: — are un singur t i m p : prezentul — are două forme: negativă (pe care am învăţat-o în lecţia 22) şi afirmativă (pe care o vom studia acum); — are cinci persoane (lipseşte persoana I singular). Dăm, în continuare, modul de formare a imperativului: — persoana a Ii-a singular este identică cu a IlI-a singular a indicativului prezent: canta tú (identic cu: él canta) — persoana a Ii-a plural este însuşi care se înlocuieşte r final prin d: infinitivul verbului, la

¡cantad! (de la forma infinitivului: cantar) ¡comed! (de la comer) ¡abrid! (de la abrir) — celelalte persoane (a III-a singular, I şi a Ill-a plural) sînt identice cu formele s u b j o n c t i v u l u i prezent, la persoanele corespunzătoare (ca şi în r o m î n ă ) : a IlI-a singular: I plural: a IlI-a plural: ¡cante (él)! ¡cantemos! ¡canten! să cînte (el, ea) să cîntăin (noi) să cînte (ei, ele)

Note: 1. Persoana a Ii-a singular a imperativului următoarelor verbe se forrnează neregulat: decir — di; hacer — haz; ir — ve; poner — pon; salir — sal; ser — sé; tener — ten; valer — val (vale); venir — ven. 2. Gînd un pronume personal în datiy sau acuzativ însoţeşte un verb la imperativ, atunci el se alipeşte acestuia: dame — dă-nii; hazme — fă-mi; vete — du-te. Deoarece locul silabei tonice nu se schimbă, vocala tonică primeşte, atunci cînd imperativul are mai mult de două sau trei silabe, accent grafic: levántate — scoală-te, ridică-te siéntese usted — luaţi loc, aşezaţi-vă (de la sentarse d.) La imperativul tului: negativ, pronumele reflexiv se se aşază înaintea verno se siente usted — nu vă aşezaţi 222

3. Persoana I plural pierde pe s final a t u n c i cînd acesta e u r m a t de p r o ­ numele nos, iar persoana a H - a p l u r a l pierde pe d final (mut de altfel) înaintea pronumelui os: levantémonos unámonos vamonos levantaos unios să ne sculăm (ridicăm) să ne u n i m să ne ducem, să plecăm sculaţi-vă uniţi-vă

Excepţie face verbul ir: idos duceţi-vă. 4. Cu pronumele se me, se te e t c . (studiate de noi încă în lecţia 7) i m p e ­ r a t i v u l capătă forme de acest fel: désenos usted dásele cánteseles sírvanseos să ne d a ţ i să-i d a i să li se cînte să v i se servească

5. I m p e r a t i v u l urinat -de două pronume — în d a t i v şi acuzativ — (vezi lecţia 8) are acelaşi regim ca la p u n c t u l 2 : traédnoslos tráiganselas dénnosla să ni-i aduceţi să i le aduceţi să ne-o dea (ei)

Pepito — d i m i n u t i v de la Pepe, care la r î n d u l său e un d i m i n u t i v de la n u m e l e José (Iosif). In m o d a n a l o g : Dolores — Lola — Lolita. aguardar — a a ş t e p t a . In lecţiile p r e c e d e n t e a m î n v ă ţ a t un sino­ n i m al s ă u , esperar (a a ş l e p t a ; a s p e r a ) . E x i s t ă t o t u ş i o deosebire de n u a n ţ ă î n t r e e l e : Se aguarda al que lia de venir. Se espera lo que nadie puede saber. E aşteptat cel ce trebuie să v i n ă . Te aştepţi la ceva ce nimeni n u poate ş t i .

don Alberto — î n a i n t e a p r o n u m e l o r n u se u t i l i z e a z ă señor, ci don (feminin doña): don Pedro, doña Isabel. ¿Le duele algo más? — Vă m a i doare ceva? A d v e r b u l más se a ş a z ă după verb: ¿Quieres algo más? No come más. Nada más. Y aún más. Alte înţelesuri ale lui más: N u mai ai ce să-i faci. încă p u ţ i n (puţin m a i m u l t ) , terog. Mai vrei ceva? Nu mai m ă n î n c ă . Nimic mai mult. Şi încă mai mult.

No hay más remedio. Un poco más, por favor.

223

Por más que miro, no veo nada. Más y más. No escribes más que tonterías. Este no es tonto, sino más bien ignorante.

Oricit privesc (de mult), nu vă nimic. Din ce în ce mai (mult). Nu scrii decit prostii. Acesta nu e prost, ci mai degrab ignorant.

tanto gusto — î n c î n t a t . Expresie u z u a l ă folosită ca r ă s p u n s cîn ţ i se prezintă o p e r s o a n ă . Alte expresii e c h i v a l e n t e : a sus órdenes; servidor de usted; encantado. reloj — orologiu; c e a s ; reloj de pulsera — c e a s de m î n ă .

Notă: / final e aproape mut în cazul acestui cuvînt. fijarse — a o b s e r v a ; a b ă g a de s e a m ă , a lua seamă l a . . . Nu observasem asta. Fii atent la el! Observă ce promite el.

No me había fijado en eso. ¡Fíjese usted en él! Fíjate bien en lo que está prometiendo.

E s t e u n u l din verbele care, d e v e n i n d reflexive, îşi s c h i m b ă ş sensul. Deci nu t r e b u i e să confundăm pe fijarse cu fijar (a fixa a lipi): Se prohibe fijar carteles. E interzisă lipirea afişelor.

régimen — r e g i m ; o r î n d u i r e . La p l u r a l a c c e n t u l se m u t ă în silaba u r m ă t o a r e : regímenes, gana — poftă, chef, d i s p o z i ţ i e ; m a i frecvent folosit la p l u r a l ganas. No tengo ganas de bailar. Canta lo que te dé la gana. De buena gana. De mala gana. N-am chef să dansez. Cîntă ceea ce pofteşti. De bunăvoie. Fără voie (poftă, chef).

guardar cama — expresie e c h i v a l e n t ă cu „a sta la p a t " , „a n u p ă r ă s patul". .sin falta — n e g r e ş i t ; falta = greşeală; defect, lipsă a (sau por) falta de — în (din) lipsă de

224

LECTURA

SUPLEMENTARIA:

REFRANES EN TORNO A LA SALUD
No hay tesoro corno la salud. Como se vive, se muere. A grandes males, grandes remedios.

EN
QUE

BROMA
MÉDICOS

NO NOS O I G A N LOS

El marido y la mujer están muy enfermos. El médico, después de una larga visita, señala a un amigo: — Temo que van a quedar viudos los dos. —• ¿Cómo está José? — Le han abandonado los médicos. —• ¡ Ay ! ¿Está moribundo? — No, hombre. Está curado por completo. — ¿Quién es el que come con los dientes de los demás? — El dentista.
EXERCIŢII

80. a) Să se conjuge la prezent si la perfectul simplu indicativ, precum si la subjonctiv prezent, verbele: mentir, morir, preferir. b) Să se conjuge la imperativ verbele: tomar, traer, ir> decir, vivir. 8 1 . Să se răspundă cu cuvinte din text la următoarele întrebări:
¿Cómo encontró J u a n a José al entrar en su casa? ¿Qué dolores sentía José? ¿Dónde se fue J u a n ? ¿Qué consejos dio J u a n a José al salir del cuarto? ¿Con quién volvió J u a n ? ¿Qué es lo p r i m e r o que quiso saber el doctor? ¿Cuál fue el diagnóstico del doctor Q u i n t a n a ? ¿Qué le prescribió y qué contestó José? ¿Qué otros consejos dio al enfermo? Si J u a n no se sintiera mejor, ¿dónde y cómo puede avisar al médico? ¿Cuándo prometió volver el doctor Q u i n t a n a ?

82. Să se traducă în limba

spaniolă:

1 . î n H a b a n a este o mare u n i v e r s i t a t e . 2. Boala mea m-a împiedicat (impedir) să merg la facultate. 3 . Prietenul meu încă nu s-a vindecat .15— învăţaţi limba spaniolă

225

complet. 4. Sănătatea dumitale nu este atît de bună, va trebui să iei pilule la fiecare trei ore. 5. Deşi nu mănîncă aproape nimic, nu este slab. 6. Ce păcat că nu pot să mănînc aceste portocale; mă doare gîtul şi nu vreau să mă simt mai rău decît acum. 7. Am răcit ieri, iar azi ani febră şi o tuse groaznică. 8. Regret că nu am observat (fijarse) ieri unde v-aţi pus pălăria. 9. V-aţi găsit pălăria? 10. Nu, dragul meu, am cău­ tat-o în camera mea şi într-a dumitale, dar n-am găsit-o. 11. Unde mergi dumneata? 12. încă nu vă daţi seama? 13. Trebuie să vă grăbiţi, altfel pierdeţi trenul. 14. Prefer vaporul, este mai poetic şi mai confortabil. 15. Cine o să vrea să cînte, să cînte ! 16. Fiţi puternici! 17. Proletari din toate ţările, uniţi-vă! 18. Dumneavoastră nu vedeţi amploarea mişcării (movimiento) pentru libertate în America Latină? 19. Te rog să ne dai cu împrumut ziarele dumitale. 20. Să vi le dea fiul meu, eu nu le am. 21. Mai bine ar fi să ni le aduceţi aici. 22. Scuzaţi, o să mă ocup eu de asta. 23. Să ne ridicăm şi să plecăm de aici. 24. Luaţi loc. 25. Mai doriţi ceva? 26. Aduceţi-mi tot ceea ce poftiţi, eu voi aştepta aici. 27. E interzis să aştep­ taţi în acest loc. 28. Bine, terminăm. 29. Să ne oprim aici.

iŞtk^j&f.

LA HABANA. — La

Universidad.

LECŢIA

29

DE BUEN HUMOR

Parecidos o desemejanzas — ¿En qué se parece una jarra a un sordo? —• En que tiene oreja y no oye. — ¿En — En — ¿*En — En recuerda. qué que qué que se parece un hombre a un alfiler? si no tiene cabeza, no sirve. se diferencia una mujer bonita de un reloj? la primera hace olvidar las horas y el segundo las

— ¿En qué se diferencia un manicomio de una guitarra? — En que en el manicomio están atadas las locas y en la guitarra, las cuerdas.

¿Qué se necesita

?

— ¿Qué se necesita para matar a un cerdo? — Que esté vivo. — ¿Qué se necesita para encender una lámpara? — Que esté apagada. -— ¿Qué se necesita para abrir una puerta? — Que esté cerrada. — ¿Qué se necesita que se acorte para que"~se alargue? — La vida. — ¿Qué se necesita para comer? — Tener hambre. 15* 227

Varias — ¿Por qué el león carga melena? — P o r q u e n i n g ú n p e l u q u e r o se a t r e v e a c o r t á r s e l a . — — Es nada y es ave, al revés. Adán y Eva.

— ¿Qué es lo que pasa sobre el agua sin hacer sombra? — El sonido de las c a m p a n a s . — — Sube llena y baja La c u c h a r a . vacía.

Vamos a adivinar 1. ¿Qué es lo que h a y en medio del fuego y no se q u e m a ? (La letra e). 2. Mientras m á s se le q u i t a , más grande es. (El hoyo). Una copla Si t u m a d r e te p r e g u n t a que si me quieres a m í , di con la boca que no con el corazón que sí.

Entrenamiento casero La mujer con t a c t o , a su m a r i d o : — No te sulfures, J o r g e , si sacudes las alfombras te e n t r e n a r á s m u y bien para el t e n i s . El celoso LA NOVIA: • Me dedicaré al t e a t r o y t o m a r é u n seudónimo ! EL NOVIO: ¡ E n t o n c e s os m a t a r é a los d o s ! Cortesía — ¿No conoce usted a m i h e r m a n o José? No nos parecemos en n a d a . — Tengo ganas de conocerlo. Debe de ser m u y s i m p á t i c o .

228

Entre amigos — ¿Y tú acostumbras a descansar después de haber almorzado? — Después del almuerzo, mi mujer suele hacer una siesta de una horită por lo menos. — ¡ Pero, hombre! Hazme el favor de estar atento. Yo me refiero a t i . — ¿Pero no comprendes, inocente, que cuando mi mujer duerme, es precisamente el único momento que yo descanso? Vamos a ver Pedro encuentra a Felipe sobre un puente y le refiere lo siguiente: — ¿Sabes? El pobre José ha muerto. Y sin darse cuenta. — ¡ Qué raro ! ¿Qué dirá cuando se dé cuenta? ¡ Vaya noche! En Groenlandia preguntó el presidente del tribunal a un esquimal: ¿Qué hizo usted durante la noche del 11 de octubre al 3 de abril?". Cuestión muy delicada Juanito, a su padre, antes de salir para una visita: — Papaíto, ¿debo lavarme las manos o ponerme mis guantes? No se equivoca — ¿Joselito, sabes el alfabeto? — Sí, papá. —- ¿Qué letra viene después de la a? — Todas las demás, papá. Buen escolar EL PADRE: Pepito, ¿no te da vergüenza crear mala impresión en la escuela? PEPE: Pero hoy he sido el único que ha sabido contestar a la pregunta del profesor. EL PADRE: Magnífico, y... ¿cuál era esta pregunta? PEPE: "¿Quién ha puesto esta aguja en mi asiento?"
229

El profesor de historia — ¿Desde cuándo falta López? — Desde... „la caída del imperio árabe". EL MISMO PROFESOR: ¿Cuándo ha muerto Francisco Pizarro? UN ALUMNO (asustado): No sabía ni siquiera que estaba enfermo... Por ahorrar Un avaro entra en una peluquería y pregunta: — ¿Cuánto cuesta el corte del pelo? — Un peso — contesta el barbero. — ¿Y una afeitada? — Cincuenta centavos. — Muy bien; entonces, afeíteme la cabeza. Cortando caña Después de un año sin verse, dos amigos se encontraron hace poco en una tienda de una calle de Santiago de Cuba. Se dieron un fuerte abrazo, intercambiaron los saludos de ritual y surgió la primera pregunta. Dijo el que parecía más joven de los dos: — Y tu mujer, ¿sigue tan gorda como antes? — No me digas nada que ayer domingo llegó a las cincuenta arrobas... — Chico, ¿y ella no piensa hacer nada para bajar de peso? — No, viejo, llegó a las cincuenta arrobas de caña, cortando conmigo en un cañaveral...

PALABRAS NUEVAS acortar(se) a (se) scurta acostarse d. a se cuica afeitar a bărbieri alargar(se) a (se) lungi alfiler m. ac cu gămălie atar a lega cabeza cap campana clopot caña trestie cargar a p u r t a ; a încărca celoso gelos cerdo porc cerrar d. a închide cuchara lingură cnerda coardă ; î n ţ e l e a p t ă desemejanza deosebire diferenciar(se) a (se) deosebi encender d, a aprinde ¡ entrenamiento a n t r e n a m e n t esquimal ni. eschimos humor m. umor, dispoziţie jarra cană l á m p a r a lampă león m. leu

230

manicomio b a l a m u c • matar a ucide melena c o a m ă ; chică necesitar a fi nevoie novio logodnic, i u b i t nueve nouă (numeral) parecer a se asemăna parecido asemănare peluquero frizer raro c i u d a t ; original

sacudir a scutura segundo al doilea seudónimo pseudonim sonido sunet sordo surd sulfurarse a se înfuria surgir a ţîşni tienda prăvălie vacío gol

ANÁLISIS DEL TEXTO

desemejanza — neasemănare. Prefixul romînesc ne- se traduce adesea, în spaniolă, cu prefixul des-. Prefixul des- arată o separare sau schimbarea unei noţiuni în contrariul ei:
pluma corteza agradable aprobar d. dicha pană scoarţă, coajă plăcut a aproba fericire desplumar descortezar desagradable desaprobar d. desdicha a jumvili a descoji neplăcut, a dezaproba nefericire

In unele cuvinte se păstrează forma veche dis-, din a acestui p ref ix:
continuar gusto a continua plăcere discontinuar disgusto

latină,

a întrerupe neplăcere

Uneori, cînd cuvîntul originar pe s final:
semejanza sentimiento asemănare sentiment

începe cu s, prefixul pierde
neasemănare divergentă

desemejanza disentimiento

oreja — ureche (în sens general anatomic sau pentru a denumi urechea animalelor; de obicei pentru urechea omului se spune în spaniolă: oído). In cazul de faţă e un joc de cuvinte — un retruécano — bazat pe faptul că oreja mai înseamnă şi „toartă'". hace olvidar — te face să uiţi. Verbul hacer împreună cu unele substantive sau verbe arată realizarea acţiunii pe care o numesc acestea: hacer burla (a-şi bate joc); hizo conducir (conduse). Su­ bliniem la hacer următoarele neregularităţi: — la perfectul simplu indicativ: hice, hiciste, hizo (c transcris prin z pentru a menţine sunetul 6), hicimos, hicisteis, hicieron. De aci subjonctivul imperfect: hiciera (hiciese) şi subjonctivul viitor: hiciere. — la participiul trecut: hecho — făcut. Exemplu: he hecho — am făcut.
231

Notă: Verbele terminate în -ducir mai prezintă o neregularitate la perfectul simplu indicativ şi la timpurile derivate din acesta: — conducir a conduce perfect simplu: conduje, condujiste, condujo etc. subjonctiv imperf.: condujera (condujese) subjonctiv viitor: condujere atar las cuerdas— a l t retruécano. Se poate t r a d u c e fie „a lega corzile" (unui i n s t r u m e n t m u z i c a l ) , fie „a lega pe cele î n ţ e l e p t e " (femi­ n i n u l a d j e c t i v u l u i cuerdo — î n ţ e l e p t ) . acortar... alargar — a s c u r t a . . . a l u n g i . Cu a j u t o r u l prefixului a- se formează verbe d i n s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e : corto largo isla plazo scurt lung insulă termen • acortar a scurta — — alargar a lungi — aislar a izola — aplazar a amina

cortársela — să i-o t a i e (coama) — (vezi i m p e r a t i v u l din lecţia precedentă). al revés—invers, pe dos, v i c e v e r s a ; de la coadă, la c a p .

AISLADO (El

que se quedó solo en una

isla)

Adán — A d a m . S p a n i o l i i t r a n s f o r m ă pe m final d i n c u v i n t e l e s t r ă i n e în n ; e x e m p l u : Amsterdán. del todo — în î n t r e g i m e , de t o t , c o m p l e t . papaíto — t ă t i c u l e . L i m b a s p a n i o l ă p o s e d ă u n m a r e n u m ă r de sufixe d i m i n u t i v a l e , care a u , în p r i n c i p i u , ca scop să d e n u m e a s c ă un obiect m a i m i c faţă de u n u l o b i ş n u i t . E necesar să s t u d i e m a c u m sufixele d i m i n u t i v a l e , n u a t î t p e n t r u a le folosi (căci n u s î n t o b l i g a t o r i i ) , ci p e n t r u a le r e c u n o a ş t e şi a le î n ţ e l e g e n u a n ţ e l e . P r i n a d ă u g a r e a u n u i sufix se m o d i f i c ă f o r m a ş i sensul u n u i s u b s t a n t i v , a d j e c t i v , g e r u n z i u , p a r t i c i p i u , a d v e r b . . . P r i n c i p a l e l e sufixe d i m i n u t i v a l e s î n t : -ito, - i l l o , -ico, -uelo, -in. -ino, -ajo, -ejo şi c o m p u ş i i l o r : — p e n t r u -ito: -cito, -ecito, -ececito — „ -illo: -cilio, -ecillo, -ececillo — „ -ico: -cico, -ecico, -ececico — „ -uelo: -zuelo, -ezuelo, -ecezuelo, -ichuelo — ,, -ajo: -acuajo, -arajo, -istrajo e t c . Note: 1. î n general, cuvintele monosilabice t e r m i n a t e într-o vocală pri­ mesc sufixul lung: pie > piececito, piececillo 2. Cuvintele t e r m i n a t e î n a, e, o pierd aceste v o c a l e înaintea sufixelor libro > librito, librillo, librado, librejo 3. Toate sufixele e n u m e r a t e m a i sus fac femininul în a : hijo — hijito hija — hijita 4. Cuvintele t e r m i n a t e î n z schimbă această l i t e r ă în c: pez > pececito voz > voeecita 5. Cuvintele t e r m i n a t e în -co sau -go modifică t e r m i n a ţ i a în qu, res­ pectiv g u : poco > poquito chico > chiquito amigo > amiguito 6. Unele substantive acumulează m a i m u l t e sufixe d i m i n u t i v a l e : chico > chiquito > chiquitín >- chiquitiñuelo 7. Şi numele proprii p o t avea d i m i n u t i v e . I a t ă cîteva e x e m p l e : Juanita, Antonito, Luisico, Luisita, Cafr/iencita, Agustinico; Concha şi Conchita (de la Concepción); Dolorcitas, Lola şi Lolita (de la Dolores); Pepe, Pepito şi Joselito {de la José); Manolo, Manolita, Manolin, (de la Manuel); Bélica (de la Isabel); Cata şi Catana (de la Catalina); Pero, Perico, Periquito, Perucho (de la Pedro'", Francisquiio, Frasquito, Fras­ cuelo, Paco, Paquita, Pancho, Curro, Quico — şi m u l t e altele — (de l a Francisco); Ruy (de la Rodrigo). A m i n t i m aici că a n u m i t e nume proprii feminine spaniole care ni se p a r ciudate nu sînt decît forme eliptice ale unor n u m e proprii compuse: Mercedes, Consolación, J)olores, Carmen, Pilar, Concepción, Remedios, Nieves e t c . . sînt provenite d i n formaţii c a : María de los Mercedes, María de la Consolación etc. Cităm din Sonata de Primavera de Valle-Inclán: „Me presentó a sus hijas: — María del Rosario,- María del Carmen, María del Pilar, María de la Soledad, María de las Nieves... Las cinco son Marías". •

233

î n afară de sufixele d i m i n u t i v a l e , m a i s î n t şi a l t e categorii d e sufixe: a) sufixe augmentativie, care a r a t ă că o b i e c t u l d e n u m i t p r i n c u v î n t u l format c u ele este m a i m a r e d e c î t n o r m a l , şi a v î n d adeseori n u a n ţ ă p e i o r a t i v ă . I a t ă p r i n c i p a l e l e sufixe a u g m e n t a t i v e : hombre > hombrón mujer > mujerona -azo (-aza) cave exprimü excesul, diformitatea: hombre > hombrazo -acho (-acha) 1 care exprimă monstruosul şi ridicolul: -ote (-ota) i hombracho, hombrote b) sufixe depreciative, care m a r c h e a z ă n u m a i s e n t i m e n t u l de d i s p r e ţ a l v o r b i t o r i l o r sau p r o a s t a c a l i t a t e a o b i e c t u l u i : -aco, - u c o , -acho, -alia, - a t o , -astro, -orrio, - u z a , -ucho (şi uneori - a j o , - e j o , -ijo). De e x e m p l u :
libro casa Observaţii: 1. Unele a u g m e n t a t i v e îşi schimbă genul faţă de s u b s t a n t i v u l de la care se formează şi c a p ă t ă valoare de d i m i n u t i v : callejón (străduţă), islote (insuliţă). 2 . A n u m i t e a u g m e n t a t i v e şi d i m i n u t i v e de formaţie veche a u pierdut n u a n ţ a p e i o r a t i v ă , desemnînd la ora a c t u a l ă t r ă s ă t u r i speciale, o valoare a p a r t e (pozitivă): calzones n u m a i sînt calzas grandes şi nici tenacillas, nişte tenazas pequeñas, ci desemnează obiecte speciale. > libraco >• casuca crítico^ criticastro poeta > poetastro \

-ón (-ona)

hacer el favor — expresie u z u a l ă e c h i v a l e n t ă cu „a fi a m a b i l , a fi d r ă g u ţ " , a t u n c i cînd solicităm u n serviciu: ¿Me hace Ud. el favor de venir aquí? Hágame Ud. el favor de darme un lápiz y una hoja de papel para escribir su dirección. Sînteţi amabil să veniţi aici? Fiţi amabil să-mi daţi un creion şi o foaie de hîrtie ca să vă scriu adresa.

López — u n u l d i n n u m e l e p r o p r i i spaniole cel m a i des î n t î l n i t e , la fel de frecvent ca Ionescu, Popescu la n o i . Francisco Pizarra — a v e n t u r i e r s p a n i o l , cuceritorul P e r u l u i . A fost ,ucis î n 1548 d e p a r t i z a n i i r i v a l u l u i s ă u , A l m a g r o .
¿JSQ te da vergüenza? — N u ţi-e r u ş i n e ?

darse un abrazo — a se î m b r ă ţ i ş a sigue tan gorda — c o n t i n u ă (să fie) a t î t de grasă arroba — m ă s u r ă de greutate egală c u 12,5 k g cañaveral m. p l a n t a ţ i e de t r e s t i e (caña) de z a h ă r .

234

TEME I. Să se citească cu voce t a r e şi de ţ î n d u - s e a t e n t s u n e t u l 0, frazele: mai multe ori, pronun-

El cielo de diciembre es aún puro y azul. Tal vez lo juzgas mal porque no lo conoces. Se hace difícil de creer aunque parezca cierto. Le tomó por los brazos con una fuerza atroz. I I . Apréndanse de m e m o r i a las siguientes c o p l a s : Si me miras y te miro A tu madre se lo dije; los dos bajamos los ojos, A tu padre no me atrevo; y no nos decimos nada, En sabiéndolo tu madre y nos lo decimos todo. Tu padre lo sabrá luego. Si duermo, sueño contigo; Si despierto, pienso en ti; Dime tú, compañerita, Si. te pasa lo que a mi.

EXERCIŢII 8 3 . Să se conjuge la indicativ prezent şi perfect simplu, la impe­ rativ şi la subjonctiv prezent şi imperfect, v e r b e l e : agradecer şi traducir. 8 4 . Să se corecteze greşelile din următorul text: 1. Esto ombre no mostra buenas intensiones. 2. Soy seguro de que hacera mal. 3. Es neagradable ver esto i no conosco algo mas malo. 4. Mí amigo me condució asta la estasión del ferocaril. 5. Yo no sabe que hació el.

8 5 . Să se traducă în limba, spaniolă: •• 1. Ce crezi despre Petrieă? 2. Nu-1 cunosc prea bine. 3. Fii te rog amabil şi anunţă familia lui că el a plecat din acest oraş. 4. Ce exerciţii trebuie să mai facem? 5. Dacă sora mea ar merge în seară asta la teatru, aş merge şi eu cu ea. 6. Totul era liniştit sub cerul albastru. 7. Seara, după ce am muncit toată ziua, am venit la cină. 8. în bucătărie se simţea un miros plăcut. 9. Nu putem amina plimbarea noastră. 10. Dar nu înţelegi că la această oră eu şi soţia mea obişnuim să ne plimbăm? 11. Ce va spune José cînd o să-şi dea seama că pe el nu-1 luaţi în consideraţie? 12. Nu ţi-e ruşine să mă întrebi aşa ceva? 13. De ce? 14. Pentru că nu e politicos. 15. Şi, în afară de asta, este interzis să întrerupi un om atunci cînd e în plină activitate. 16. Asta n-are importanţă. 17. Ba da, căci are nevoie tocmai de multă linişte (silencio). 18. Micuţul acesta are o cărţulie din care citeşte, cu mica lui voce, pentru cei din jurul său.

235

LECŢIA

30

HOJEANDO UNA ENCICLOPEDIA El padre- de César enlró al escritorio y en el acto quedó muy sorprendido al ver que su hijo, tumbado boca arriba en el diván, gritaba y golpeaba con los pies en el tabique con tanta fuerza que se estremecían los cuadros colgados sobre el diván y vibraba la cuerda del reloj de pared. —• ¿Qué estás haciendo aquí? — le preguntó con voz autoritaria. El corazón de César cesó de latir por un momento y la sangre casi se le heló. — ¿Por qué no dices nada? ¿Qué sucede? ¿Me temes? —-No...—suspiró César fijando sus ojos azules en el suelo. — Eres un tontuelo — dijo el padre. Dime la verdad; no me vengas con m e n t i r a s . .. —-Es que... no tenía con quien jugar... dijo con voz baja César. El padre conmovido le tomó por la mano y se dirigió con él a la biblioteca. —-Mira César, aquí tendrás siempre tus más fieles amigos... De los libros recibirás los más importantes conocimientos. En lo succesivo puedes acudir a mi biblioteca para tomar cualquier libro ... pero, por supuesto, después de hacer tus lecciones. El padre se dirigió hacia el armario de biblioteca y tomó un grueso volumen que estaba sobre un anaquel superior. —• Ten, ahora, para comenzar, una pequeña enciclopedia. — ¿Qué es eso? — Es una especie de diccionario que contiene toda clase de conocimientos en todos los dominios. Además de esto, aquí hay todas las palabras de nuestra lengua con sus significaciones y acepciones... dibujos, ilustraciones, láminas y fotografías. — Gracias, papaíto. — Acostúmbrate a leer diariamente algunas páginas de ese precioso tesoro. Aprende para saber.
236

— Como no, papá, con mucho gusto. No es difícil: miraré los dibujos y luego leeré la descripción. — Vamos a ver. Busca por el momento la palabra ave. César hojeó atentamente y, después lie un rato, dijo a su padre: — No la encuentro. No hay tal cosa. — A ver. No... te equivocas. Ave no se escribe con be de burro, sino con ve... de vaca. Busca ahora de nuevo. — Sí, ahora veo; mire, he aquí una lámina con pájaros. — ¿Qué aves conocías de entre éstas? — La golondrina, el gorrión, el pato, el cisne y el faisán... De los demás he conocido solamente en los libros: aguija, avestruz, colibrí, pingüino, cigüeña, curruca, buho, alondra, ruiseñor, estornino y mirlo. Especialmente al leer fábulas. — Está bien. Busca ahora los peces... Pero busca con paciencia... — Sí, papá; ¡ qué interesante! Mire un tiburón tal como lo vi en la película Una aventura en el Mar Caribe... y un esturión, y...ésta es una anguila, y varios peces de agua dulce... el salmón, la carpa, el arenque, el lucio... Doblando algunas páginas más, César descubrió unas láminas anatómicas que representaban el cuerpo humano y sus partes componentes: la cabeza, las manos, las piernasyeltronco. De este modo y sin darse cuenta, César aprendió numerosísimas cosas. Vio, por ejemplo, que la cabeza tiene : el pelo (o cabello), las dos sienes, las orejas, los pómupeshnBS los, la frente, las cejas, los ojos (que pueden ser azules, oscuros, negros o verdes) con los párpados que están guaroído necidos de pestañas y la pupila; la nariz, la boca con los labios, las mejillas boca y, debajo de la cabeza... la nuez de Adán. También se dio cuenta que detrás de la cabeza está la nuca y más abajo los hombros, el pecho y las espaldas; que los músculos están por todas partes, igual que los nervios.

237

Y que d e n t r o de la cabeza está el m a n d o supremo del h o m b r e : el cerebro. E n el libro e s t a b a escrito "los brazos son vigorosos (especialm e n t e en los h o m b r e s ) , pero el codo c o n s t i t u y e la más sólida a r t i culación de todo el cuerpo h u m a n o ' ' . Todas éstas eran cosas q u e , en p a r t e , César antes no conocía y por esto miró ahora con satisfacción a su p a d r e . — D i m e , ¿cuál es la diferencia e n t r e el pie y la pierna? Y ...¿qué t i e n e n los pies? — p r e g u n t ó el p a d r e . — Las piernas son los m i e m b r o s inferiores del h o m b r e ; el pie es la p a r t e que los sostiene. El pie t i e n e cinco dedos (con sendas u ñ a s ) , u n t a l ó n y u n a p l a n t a — dijo César, s e ñ a l a n d o lo q u e e s t a b a e x p l i c a n d o en la t e r c e r a de las c u a t r o l á m i n a s a n a t ó m i c a s q u e h a b í a en la enciclopedia — . P a p á , después de la p a l a b r a cerrar h a y u n a ce. ¿Qué significa? — Que esta p a l a b r a es u n v e r b o . — Y . . . ¿qué es u n verbo? •;— Es u n a p a l a b r a que significa acción o existencia, t a l como bañar, ser, hacer etcétera. Mas por h o y , b a s t a . — No sé qué d a r í a por saber i n m e d i a t a m e n t e t o d o lo que h a y en esa enciclopedia. — E s p e r a , con el t i e m p o lo sabrás m u y b i e n , en su casi t o t a lidad . César no contestó n a d a , pero se n o t a b a que e s t a b a profundam e n t e contento de h a b e r e n c o n t r a d o u n libro t a n i n t e r e s a n t e . PALABRAS NUEVAS águila acvilă; vultur alondra ciocirlie anaquel m. etajeră, raft anguila tipar arenque m. hering, scrumbie avestruz m. struţ brazo braţ buho bufniţă cabello păr cabeza cap carpa crap cejas /. pl. spríncene cerebro creier cerrar d. a închide ciertos cîţiva, anumiţi cigüeña barză codo cot colgar d. a atírna comenzar d. a începe conmoverse d. a fi mişcat conocimiento cunoştinţă constituir a constitui cuerda sfoară; aro de ceas curruca pitulice descubrir a descoperi dibujo desen doblar a întoarce (foaia); a cotí (după colţ) ; a trage clopotele empezar d. a începe equivocarse a greşi, a se înşela especie /. fel estornino graur estremecer a zgudui esturión ni. nisetru frente / . frunte golondrina rîndunică

238

golpear a lovi gorrión m. vrabie guarnecer a orna; a înzestra hacia spre hojear a răsfoi hombro umăr lámina planşă latir a palpita, a bate (inima) lucio ştiucă mando comandament mejilla obraz mentira minciună nariz /. nas notarse a se observa nuca ceafă nuez /. nucă paciencia răbdare pájaro pasăre

párpado pleoapă pato raţă pecho piept pestaña geană pez m. peşte (viu, în apă) planta talpă pómulo pomet ruiseñor m. privighetoare salmón ni. somn satisfacción /. satisfacţie seno sin sien /. tîmplă suceder a se întîmpla tabique m. perete despărţitor talón m. călcîi tiburón m. rechin tontuelo prostuţ tumbar a răsturna

ANÁLISIS DEL TEXTO en el acto — pe loc ; î n d a t ă boca arriba — cu faţa în sus, pe s p a t e tabique — perete d e s p ă r ţ i t o r î n t r e c a m e r e . Pared f. — perete (în general), zid cuerda — c o a r d ă ; sfoară; l a n ţ de p e n d u l ă ; a r c . Dar cuerda al reloj — a întoarce ceasul la sangre se le heló — sîngele îi î n g h e ţ ă . V e r b u l helar (a îngheţa) se u t i l i z e a z ă adesea ca v e r b i m p e r s o n a l . In acest caz se foloseşte numai persoana a treia singular. Aceasta este c a r a c t e r i s t i c a gene­ rală a verbelor i m p e r s o n a l e . Deoarece, începînd cu lecţia 3 1 , n u n u m a i t e x t e l e , ci şi unele e x p l i c a ţ i i vor fi d a t e în l i m b a spaniolă p e n t r u a v ă d e p r i n d e m a i b i n e cu l i m b a , v o m a n a l i z a deci în s p a n i o l ă cazurile în care se formează, p r o p o z i ţ i i impersonale. Los siguientes verbos t i e n e n carácter i m p e r s o n a l : 1. Los que significan fenómenos de la n a t u r a l e z a . E j e m p l o : nieva (ninge), llueve (plouă), graniza (bate g r i n d i n a ) , hiela ( î n g h e a ţ ă ) , tiembla (se c u t r e m u r ă ) , amanece (se face d i m i n e a ţ ă , se crapă de ziuă), atardece (se înserează), relampaguea (fulgeră), truena ( t u n ă ) . 2. E l verbo ser o estar u n i d o a los verbos a n t e r i o r m e n t e men­ cionados, p a r a formar t i e m p o s c o m p u e s t o s . E j e m p l o : está tem­ blando (se c u t r e m u r ă ) .

239

3. El verbo haber, cuando significa „existir". Ejemplo: hay alarma (e alarmă) (véase la página 102). 4. Los verbos intransitivos usados en la tercera (a treia) persona del singular con el pronombre reflejo (reflexiv) se. Ejemplo: se trabaja para construir el socialismo. 5. Los verbos transitivos usados en la tercera persona del sin­ gular, con el pronombre reflejo se, y con un acusativo personal. Ejemplo: se ama a los padres; se obedece al maestro. Esta cons­ trucción no se emplea cuando el acusativo es nombre de persona. Ejemplo: se cultiva los campos (incorrecta); se ama al padre (co­ rrecta). Cuando el acusativo es nombre de cosa, hay necesidad de usar la construcción regular reflejo-pasiva: se cultivan los campos. También con los pronombres se me, se te etc. (véase la lección 8): Se- me olvidó decir (am uitat să spun). 6. El verbo hacer, en las expresiones: hace frío (e frig); hace calor (e cald); hace buen tiempo (e frumos) y otras análogas. 7. El verbo hacer, cuando significa transcurso de tiempo. Ejem­ plo: hace tres meses (acum trei luni); hacía tiempo que yo no lo había visto (era mult de cînd nu-1 văzusem). 8. Los verbos haber que, ser preciso, ser menester y hacer falta, cuando significan „trebuie", ,,e nevoie". Ejemplo: hay que tra­ bajar ; he aquí lo que me hace falta (iată ceea ce îmi trebuie); es preciso que leas más (trebuie, e necesar să citeşti mai mult). Los siguientes verbos forman oraciones cuasi-impersonales: 1. Todos los verbos en tercera persona de plural, sin sujeto, ni refiriéndose a un sujeto expresado anteriormente, como en el ejemplo siguiente: ¡Que me matan! ¡Favor! Así clamaba una liebre infeliz... (de una fábula de Samaniego). 2. El verbo dar, en la tercera persona sin sujeto expreso, caso en que no puede sobrentenderse otro sujeto, sino únicamente el reloj. Ejemplo: cuando daban las dos, salí (cînd eră ora două, am plecat). Para que esta construcción pueda considerarse cuasiimpersonal es preciso que el complemento indique la hora.
Observaţie: Unele verbe impersonale pot deveni personale, căpătînd un sens figurat: Atardeceremos en esta aldea. El orador tronaba contra los eiiemigos de la patria. Vom însera (înopta) în acest sat. Oratorul t u n a contra duşmanilor patriei.

¿por qué no dices nada? — de ce nu spui nimic? Verbul decir (a spune, a zice) mai prezintă o neregularitate: 240 '

la perfectul simplu indicativ şi la timpurile derivate din acesta, rădăcina lui este dij-:
perfect s i m p l u : subjonctiv imperfect I : subjonctiv imperfect I I : subjonctiv v i i t o r : dije, dijiste, dijera dijese dijere dijo... dijeron

¿qué sucede?—• ce se întîmplă? Sinonime cu această expresie sînt: ¿qué pasa?, ¿qué occurre? me temes — te temi de mine. In limba spaniolă verbul temer nu e reflexiv, ca în romînă, ci tranzitiv. tontucio—prostut; diminutiv de la tonto. jugar — a juca, a se juca. Acest verb diftonghează în timpul con­ jugării, deşi, după aspectul său de la infinitiv, nu se încadrează în grupa verbelor diftongate. El se conjugă astfel:
— la indicativ prezent: — la subjonctiv p r e z e n t : juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan. juegue, juegues, juegue, juguemos, ju­ guéis, jueguen.

voz baja (alta) — voce joasă, înceată (tare). Bajo şi alto pot fi şi adjective şi adverbe. Ca adjective, ele se acordă cu substan­ tivul pe care-1 determină (ca în cazul de mai sus). Ca adverbe, ele rămîn invariabile. Iată cele mai uzuale adverbe de mod: bien, mal, así, apenas (abia), alto (tare, puternic), bajo (jos, încet, dulce), quedo (jos, molcom), recio (dur, aspru), despacio (rar, încet), conforme (întocmai cu), adrede (expres, înadins), quizá, quizás, tal cez (poate), acaso (oare), puede ser (poate), aprisa, de prisa (repede, iute), comoquiera (oricum). en lo sucesivo —- în viitor; echivalent cu de hoy en adelante — de azi înainte. comenzar, ca şi empezar, cere prepoziţia a atunci cînd e urmat de un verb la infinitiv:
Comenzó a trabajar hace algunas horas. Empecé a estudiar el latín. începu să lucreze a c u m cîteva ore. Am început să î n v ă ţ l a t i n a .

gracias — mulţumesc. A mulţumi — dar las gracias sau agradecer. Locuţiunea gracias a... e echivalentă cu merced a... — mulţu­ mită, datorită (cuiva). papaíto — diminutiv al substantivului papá. Similar: mamá — mamaíta. difícil — greu, dificil, anevoios. Antonimul său este fácil — uşor (de rezolvat). Adjectivul pesado înseamnă „greu" (în sens mate16

241

r i a l ) ; a n t o n i m u l l u i este ligero — uşor (ca g r e u t a t e ) . U n e o r i ligero p o a t e avea şi u n sens f i g u r a t : industria ligera, música ligera. equivocarse — a greşi. be de burro... ve de vaca — deoarece în l i m b a spaniolă b şi v se con­ fundă adeseori, a v î n d o p r o n u n ţ i e a p r o a p e i d e n t i c ă , scrierea lor corectă se precizează p r i n formula d e m a i sus. Notă: De fapt, b spaniol nu se pronunţă la fel cu cel romînesc decît la înce­ putul cuvîntului sau după literele m şi u: bien, bueno, sombra, en breve. In celelalte cazuri trebuie pronunţat fără a se închide complet buzele, ca şi cum am sufla în flacăra unui chibrit: lobo, labio, cantaba, iba. Tot cam în acest fel se pronunţă şi v, şi de aci se nasc desele confuzii. De fapt foneticienii moderni afirmă că v are —în limba spaniolă — acelaşi sunet ca şi b, cu două variante : oclusiv şi fricativ. pez,— peşte (viu, în apă) spre deosebire de pescado — peştele p r i n s , p e s c u i t (vezi lecţia 15). In l e g ă t u r ă cu acest c u v î n t , i a t ă c î t e v a : RETRUÉCANOS A P e p i t o le h a n colocado en u n a oficina y dice q u e está como el pez en el a g u a . — ¿Sí? ¿qué es lo que hace? — P u e s como los peces, nada. — E s t e bebe como u n pez. — Sí, pero no lo que b e b e n los peces. frente f. — f r u n t e ; m. f r o n t ; frente a — faţă de nuez de Adán — m ă r u l l u i A d a m ( t e x t u a l : n u c a lui A d a m ) ; în s p a n i o l ă : m ă r — manzana, espaldas f. pl. — s p a t e , spinare sendas uñas — fiecare cu cîte o u n g h i e . Alte e x e m p l e de folosire a a d j e c t i v u l u i d i s t r i b u t i v sendos: Campesinos montados en sendas muías. Nos compramos sendos sombreros. Ţărani călare fiecare pe cîte un catîr. Ne-am cumpărat fiecare cîte o pălărie.

la tercera—-a t r e i a . A d j e c t i v u l n u m e r a l tercero a p o c o p e a z ă ; el tercer lugar — a l t r e i l e a loc. Deoarece a m î n v ă ţ a t în lecţiile de p î n ă

242

a c u m numeralele cardinale, iată lista c o m p l e t ă o r d i n a l e (care indică ordinea) p î n ă la 100.
al

a

numeralelor

1-ul 2-lea 3-lea 4-lea 5-lea 6-lea 7-lea 8-lea 9-lea 10-lea 11-lea 12-lea

primero; segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno (nono) décimo undécimo duodécimo

al „

13-lea 14-lea 15-lea 20-lea 30-lea 40-lea 50-lea 60-lea 70-lea 80-lea 90-lea 100-lea

decimotercio decimocuarto decimoquinto vigésimo trigésimo cuadragésimo quincuagésimo sexagésimo septuagésimo octogésimo nonagésimo centesimo primo şi tercio:

Primero vigésimo

şi tercero d e v i n , d u p ă o a l t ă cifră, primo, quincuagésimo tercio e t c . EXERCIŢII

8 6 . Să se răspundă

la următoarele

întrebări:

¿Qué hacía César en el escritorio de su padre? ¿Qué le preguntó su padre al ver todo eso? ¿Qué contestó César? ¿Qué hizo entonces el padre? ¿Qué es una enciclopedia? ¿Qué aconsejó el padre a César? ¿Qué equivocación hizo César al buscar la palabra „ave"'? ¿Qué aves hemos conocido en esta lección? ¿Qué peces? ¿Cuáles son las partes componentes del cuerpo humano? ¿De qué se compone la cabeza de un hombre? ¿Qué es un verbo? ¿Cuáles son los modos y los tiempos que hemos aprendido? 8 7 . Să se traducă în limba spaniolă:

1. L-am rugat pe prietenul meu să-mi spună exerciţiile pe care trebuia să le facem. 2. El mi-a spus că-i e foarte greu să-şi amintească si, ca să nu greşească, deschise cartea, răsfoi prin ea şi-mi spuse: „Să se traducă textul de lectură al acestei lecţii şi să se facă descrierea (descripción) ora­ şului în care trăiţi dumneavoastră". 3. Chiar dacă (aunque) va cădea grin­ dina, trebuie să plec chiar în seara asta. 4. E posibil să vină, deşi a nins. 5. în timpul verii se mănîncă verdeţuri şi fructe. 6. îmi plac crapul şi somnul; ştiuca nu este atît de bună. 7. Astăzi am cumpărat cinci scrumbii mari. 8. Nu mai cumpăr peşte de acum înainte. 9. Desenează-mi cel puţin
16*

243

unul. 10. Poate să fie un rechin? 11. De ce nu? 12. Bine, dă-mi creionul albastru. 13. E ora cinci fără un sfert şi prietenul meu nu a venit încă. 14. Nu am întors încă ceasul. 15. Ge-ai crede despre mine dacă aş face aşa ceva? 16. Am văzut lucruri şi mai interesante decît acestea. 17. Spune-mi-Ie; cred totuşi că, oricare ar fi ele, nu sînt mai puţin interesante ca acestea. 18. Tu nu ştii ce -înseamnă să cazi de pe culme în prăpastia asta pe care o vezi în faţă! 19. Acum cîteva luni s-a întîmplat un lucru asemănător. 20. Nu-i nevoie să-mi povesteşti, îmi îngheaţă sîngele numai cînd mă gîndesc. 8 8 . Palabras I
1 2

cruzadas:
10 I! 12 13

3
i

s
6 7

«
15-

16

t
9

17 18

Horizontales: 1-pentru. 2-raţă. 3-peşti. 4-cerut; comandă. 5-prăjitură. 6-talpă; etaj; plantă. 7-puţine. 8-picioare. 9-aripă. 10-sete. 11-nucă. 12-a coase. 13-nebunie. 14-a plăcea. 15-dedesubt. 16-nas. 17-a fugi. 18-a auzi. Verticales: l-răbdare. Ii-a descoperi.

RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE
In următoarele zece lecţii nu se vor ivi probleme gramaticale de întinderea celor examinate pînă acum, ci numai anumite amănunte care vor fi explicate pe loc. Acest ultim ciclu de lecţii va trebui însă studiat cu multă atenţie, deoarece conţine o serie de elemente noi, indispensabile oricărui cunoscător al limbii spaniole. înainte de a trece la acest ciclu, vom face o sistematizare — pe capitole — a întregii gramatici studiate, insistînd asupra anumitor probleme mai importante, pentru ca astfel să se poată aborda cu uşurinţă şi folos lecţiile care urmează. La capitolul fonetică, vom reaminti că — h este mut, în orice cuvînt s-ar găsi: haya (fag), hoyo (groapă), humo (fum), Alhambra, şi că u este mut numai în grupurile que, qui şi gue, gui: níquel m., arquitectura, guerra, guía in. (ghid, călăuză). U devine sonor: în primul caz prin înlocuirea lui q prin c (exemple: cuestión f., cuidado), în al doilea caz prin notarea unei treme (diéresis) deasupra sa (exemplu: lingüista). Tot la acest capitol vom recapitula acum pronunţarea urmă­ toarelor litere: — eh se rosteşte ca un c (ci scurt): hecho (fapt), echar, chico, buen provecho (poftă bună). — j (jota) echivalent cu h puternic în romîneşte: jardín m., mujer f., jinete m. (călăreţ), cojo (şchiop), juramento (jurămînt). Uneori, înaintea vocalelor e sau i, j poate fi înlocuit grafic cu g, fără ca să existe vreo regulă precisă în acest sens, în afară de tradiţia etimologică: Gibraltar, general. — d este mai slab sau uneori mut: huésped ni. (oaspete). — 11 are pronunţarea specială a unui 1 înmuiat = sello (marcă, sigiliu), olla (oală). — ñ — n înmuiat: muñeca (păpuşă; încheietura mîinii); pa­ ñuelo (batistă; batic).
245

— z redă sunetul caracteristic 0: azúcar m. (zahăr); arroz m. (orez), razón f. Se transcrie prin c înaintea lui e sau i: césped m. (pajişte), ciruela (prună). Acestea sînt, în rezumat, diferenţele de scriere şi pronunţare dintre limba spaniolă şi limba romînă. Si acum, pentru a încheia definitiv acest capitol, iată cele 29 de litere ale alfabetului spaniol, cu numirile lor în spaniolă:
a b c eh d e f a be ce che de e efe g

h
i j

k 1 11

ge hache i jota ka ele elle

m n ñ o P

eme ene eñe
0

s t u
V

1
i

pe cu ere (erre)

•w
X

y z

ese te u ve ve doble equis y e , i griega ceta

Pentru a citi corect limba spaniolă, trebuie să cunoaştem în afară de regulile de fonetică — şi, bineînţeles, de regulile accen­ tului — felul în care se intonează frazele, precum şi accentul logic al propoziţiei. Vocea trebuie să capete, în timpul lecturii, anumite inflexiuni: — ascendentă, înaintea unei virgule sau conjuncţii copulative (adică la sfîrşitul unei părţi de vorbire care nu are înţeles deplin, complet) sau la sfîrşitul unei întrebări. — descendentă, pe ultimul cuvînt al unei fraze complete (adică înaintea unui punct, punct şi virgulă, două puncte). Tonul vocii se va nota pentru inflexiuni ascendente cu /* iar pentru cele descendente cu \ . Exemple:
Lo inútil / * , aunque cueste poco / * , siempre resulta caro^. ¿Qué te dio tu amigo /i ? ( I n t o n a ţ i a este, în acest caz, deosebită de cea d i n l i m b a romînă.) Me dio un libro^. El arroz\¿, el pez y el pepino /• nacen en el agua jX y mueren en el i<ino\.. Tres mujeres/* y un ganso /i hacen un mercado^.

Pentru a scoate în relief cuvintele care au valoare mai mare în frază, se utilizează aşa-numitul accent logic. Dacă într-o frază mutăm accentul logic de pe un cuvînt pe altul, se poate schimba întregul sens al ideii enunţate. Iată un exemplu:
¿Irá usted hoy a Madrid con el avión? 246

Aceentuînd pe rînd diversele părţi ale acestei propoziţii, deşi menţinem întrebarea, vom obţine răspunsuri diferite, corespun­ zătoare sensurilor noi căpătate prin modificarea intonaţiei (subli­ niem cuvîntul accentuat):
¿Irá ¿Irá ¿Irá ¿Irá ¿Irá Ud. Ud. Ud. Ud. Ud. hoy a hoy a hoy a hoy a hoy a Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid con el con el con el con el con el avión? avión? avión? avión? avión? — No, — No, — No, — No, — No, no puedo ir. enviaré a mi hermano. iré dentro de una semana. me quedaré en París. tomaré el tren.

In concluzie, atragem atenţia că nu este suficient să cunoaştem pronunţarea cuvintelor izolate; pentru a vorbi corect o limbă, e necesar să intonăm atent întreaga frază şi să accentuăm „cuvin­ tele cheie" din ea. Aceasta se poate obţine numai atunci cînd înţe­ legem sensul textului şi numai în urma unor numeroase exerciţii de lectură cu voce tare. Lecţiile care urmează vă vor oferi un bogat material pentru aceasta. Deocamdată puteţi face un exer­ ciţiu de lectură expresivă citind această frumoasă poezie a marelui poet spaniol Federico García Lorca: MEMENTO Cuando yo me muera, enterradme con mi guitarra bajo la arena. Cuando yo me muera, entre los naranjos y la hierbabuena. Cuando yo me muera, enterradme, si queréis, en una veleta. ¡ Cuando yo me muera !
(din volumul Poema del cante jondo) PALABRAS NUEVAS hierbabuena mentă, izmă jondo ţigănesc naranjo portocal veleta morisca de víivt

247

MORFOLOGIA In ceea ce priveşte substantivul, vom urmări două probleme importante: genul şi numărul. • 1. In cazul limbii spaniole, regulile care pot fi date pentru a recunoaşte genul substantivelor — după sens sau după termi­ naţie — au atîtea excepţii, încît considerăm că enumerarea lor nu ar fi de vreun folos practic. După cum s-a văzut, noi am notat în manual genul substantivelor atunci cînd el nu se putea deduce după terminaţie (e, consoană, -ma, -ta). Folosirea lor în exerciţii le va fixa în memorie cu genul respectiv. în ceea ce priveşte genul substantivelor, se poate spune totuşi că următoarele reguli sînt lipsite de excepţii: — numele de munţi şi rîuri sînt masculine: los Andes, los Cár­ patos, el Danubio, el Guadiana (rîu în Spania). — tot masculine sînt numele zilelor săptămînii, ale lunilor, ale punctelor cardinale şi ale notelor muzicale: el lunes (martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo); (el) enero (febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, no­ viembre, diciembre); el Norte, el Oeste, el Sur, el Este; el Do, el Re etc. — numele literelor alfabetului sînt (spre deosebire de limba romînă) feminine: una a, una be etc. Atragem în special atenţia asupra cuvintelor care au în limba spaniolă un alt gen decît corespondentele lor din limba romînă. Exemple:
la la la el el sangre ayuda serpiente día dolor ' sîngele ajutorul şarpele ziua durerea

Unele substantive îşi schimbă înţelesul după genul la care sînt folosite. Acelaşi cuvînt luat deci cu articol masculin va avea un înţeles, iar cu articol feminin va avea alt înţeles. De exemplu:
masculin feminin capitală zmeu (jucărie) frunte morală ordin, decoraţie smoală

capital
cometa frente moral orden pez

capital cometă front dud ordine peşte

248

2. Pluralul prezintă cîteva particularităţi: •— Substantivul el arte la plural este feminin: las artes. Spa­ niolii spun că este de género ambiguo (gen ambigen). Se zice deci el arte plástico rumano; las artes plásticas del mundo entero. •—Substantivele care denumesc metalele nu au plural: el oro (aurul), la plata (argintul), el cobre (cuprul, arama). — Cîteva substantive îşi schimbă silaba tonică la plural: carácter in. — caracteres; régimen ni. — regímenes.
Notă:

Să nu confundaţi substantivele de mai sus cu cele care primesc accent grafic pentru a-şi menţine silaba tonică: joven — jóvenes; volcán m. — volcanes — Substantivele care se termină în vocalele a, i, o, u (tonice) primesc un -es la plural: jabalí in. (mistreţ)—jabalíes; bajá m. (paşă) — bajaes; tribu m. — Iribúes. Numai substantivele el papă şi la mamá fac la plural: papas şi mamas. — Substantivele terminate în e fac pluralul adăugind un simplu -s: café m. — cafés; pie m. (e final tonic) — pies. — Literele alfabetului fac la plural: las aes, las ees, dos úes etc. — Unele substantive, care se termină la singular în -s, pri­ mesc la plural desinenţa -es:
el interés — los intereses el mes — los meses •

Altele rămîn invariabile la plural, exemplu:
el el la la la miércoles — los miércoles jueves — los jueves paréntesis — las paréntesis crisis — las crisis hipótesis — las hipótesis

Verbul fiind poate cea mai dificilă face aici o serie întreagă de precizări. 1. După cum am văzut, linia dată de conjugării poate fi de două feluri: — rectilinie (la indicativ imperfect, la condiţional; la subjonctiv imperfect
tomaba tomabas tomaba i 1 , tomábamos i 1 tomabais i 1 tomaban
1
i

parte a gramaticii,

vom

locul accentului în timpul perfect simplu şi viitor; I şi II şi viitor).
l
i i

tomaré 1 tomarás tomará
1 \
i

tomaría tomarías lomaría i 1 tomaríamos tomaríais
i il

1

lomase 1 tomases
i

1 tomaremos i 1 . tomaréis 1 tomarán

tomarían

1

lomase i I tomásemos i 1 lomaseis i 1 tomasen

1

249

— ax-colit (prezent i n d i c a t i v ; p r e z e n t subjonctiv şi i m p e r a t i v ) (vezi lecţia 11). tomo tome —
tomas toma tomes tome ]

i

toma i lome tomemos tomad tomen
i

1

1

tomamos i1, tomáis

tomemos toméis

I toman

tomen

Accentuarea v e r b e l o r în t i m p u l conjugării joacă u n rol deosebit d e i m p o r t a n t în morfologia lor, deoarece, în funcţie de locul a c c e n t u l u i , se produce u n a din cele m a i î n s e m n a t e modificări, şi a n u m e „diftongarea" (vezi lecţia 24). 2. Verbele de orice categorie (regulate, d i f t o n g a t e , de t i p pedir- sentir şi dormir etc.) din cele t r e i conjugări formează timpuri simple, adăugind la rădăcină (chiar a t u n c i cînd aceasta suferă modificările respective fiecărei categorii) terminaţiile de mai jos: Modul indicativ Prezent
I -o -as -a -amos -ais -an II -o -es -e -emos -éis -en Perfectai 1 -é -aste -ó -amos -asteis -aron III -o -es -e -irnos -ís -en simplu 11 «i III -í -iste -ió -irnos -isteis -ieron

/ mpeí •ject I II si III -aba -ía -abas -ías -aba -ía -íamos -abamos -abáis -iais -aban -ían
Pre zént I -e -es -e -emos -éis -en II şi III -a -as -a -amos -ais -an

M o d u l subji Bnctiv Imperfect I -ara -aras -ara -aramos -ara is -aran 1 II şi III -iera -ieras -iera -iéramos -ierais -ieran

250

Imperfect
I •ase

II
I I şi I I I I

Vii tor
JI şi I I I

ases •ase -asemos aséis asen

-iese -ieses -iese -iésemos -ieseis -iesen

-are -ares -are -aremos -aréis -aren

-iere -ieres -iere -ieremos -iereis -ieren

Modul imperativ
I

-a -e -emos -ad -en

II -e -a -amos -ed -an Gerunziu

III -e -a -amos -id -an

I

II

III

-ando

-iendo Participiu Trecut

-iendo

T

II

III

-ado

-ido

-ido plus trei

U r m ă t o a r e l e 2 t i m p u r i s i m p l e se f o r m e a z ă d e l a infinitiv terminaţiile de mai jos — r e g u l ă v a l a b i l ă p e n t r u t o a t e c a l e conjugări: Condiţional Indicativ viitor prezent -ia -ias -ia -iamos -iais -ian

-a -emos -éis -án Notă:

Rădăcina u n u i verb se obţine prin înlăturarea t e r m i n a ţ i e i m o d u l u i infi­ n i t i v . De e x e m p l u : I cantar-cant; II corner -corn; III vivir - viv.
(

251

3. Timpurile compuse ale tuturor verbelor (regulate sau neretlate) guíate) se formează cu ajutorul verbului haber şi al participiului trecut al verbului de conjugat. Vom lua ca exemplu verbul cantar.
Infinitivul perfect — haber cantado — a fi c î n t a t . Gerunziul perfect — habiendo cantado — c î n t î n d .

Indicativ Perfectul compus: prezentul v e r b u l u i haber plus p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de conjugat. E x e m p l u : he cantado. imperfectul v e r b u l u i haber plus t r e c u t a l v e r b u l u i de conjugat. E x e m p l u : había cantado. participiul

Mai-mult-ca-perfectul:

Perfectul a n t e r i o r :

perfectul simplu al verbului haber plus p a r t i ­ cipiul trecut al verbului de conjugat. E x e m p l u : hube cantado. v i i t o r u l v e r b u l u i haber plus p a r t i c i p i u l trecut al verbului de conjugat. E x e m p l u : habré cantado. Condiţional

Viitorul I I :

Perfect:

condiţionalul prezent al verbului haber p l u s p a r t i c i p i u l trecut al verbului de conjugat. E x e m p l u : habría Subjonctiv cantado.

Perfect:

subjonctivul prezent al verbului haber plus participiul trecut al verbului de conjugat. E x e m p l u : haya cantado. I: imperfect I subjonctiv de la haber plus p a r t i ­ cipiul trecut al v e r b u l u i de conjugat. E x e m p l u : hubiera cantado. imperfect I I subjonctiv de la haber plus p a r t i ­ cipiul trecut al verbului de conjugat. E x e m p l u : hubiese cantado. viitorul subjonctiv de la haber plus p a r t i c i p i u l trecut al verbului de conjugat. E x e m p l u : îmbiere cantado.

Mai-mult-ca-perfectul

Mai-mult-ca-perfectul

II:

Viitorul I I :

252

4 . In afară de modificările r ă d ă c i n i i , a r ă t a t e m a i î n a i n t e (diftongare, t i p pedir, incoative e t c . ) , a n u m i t e verbe suferă modifi­ cări grafice p e n t r u a-şi m e n ţ i n e în cursul conjugării lor fonemul (sunetul) u l t i m d i n r ă d ă c i n ă . I a t ă care sînL aceste v e r b e : Term. verbului c Modificarea ortografică = qu înainte de e
buscar alcanzar

Exemple
— perf. s i m p l u : busqué, buscaste... — s u b j . p r e z . : alcance, alcances... — ind. p r e z . : mezo, me­ ces ... — subj. prez.: venza... — peri', simplu : cargué, cargaste... — ind. p r e z . : escojo, es­ coges... — subj. prez.: exija... — ind. p r e z . : distingo, distingues... — perf. s i m p . : averigüé, averiguaste... — ind. p r e z . : delinco, delinquimos...

-cer, -cir -gar -ger, -gir -guir -guar -quir g g = gu = j

mecer vencer cargar escoger exigir distinguir averiguar delinquir

gu = g gu = gü qu = c

5. Verbele complet neregulate sînt cele care suferă modificări deosebite de la caz la caz — a t î t în ce p r i v e ş t e r ă d ă c i n a , cît şi în ce priveşte desinenţele — ceea ce face i m p o s i b i l ă o clasificare a lor. In limba spaniolă n u există decît 21 verbe neregulate. Notă: In tabelele care urmează, formele neregulate vor fi imprimate caractere grafice diferite. Nu se mai trec timpurile derivate. Conjugarea I (andar, dar, estar) 1. Andar (a merge, a umbla) perfect simplu: 2. Dar (a da) indicativ prez.: indic. perf. simplu: subjonct. prez.: doy, das, da, damos, dais, dan di, diste, dio, dimos, disteis, dieron dé, des, dé, demos, deis, den anduve, -iste...

cu

253-

3 . Estar (a fi) indicativ p r e z . : indic. perf. s i m p l u : subjonct. p r e z . : estoy, -ás, -á, -amos, -ais, -án estuve, -iste, -o, -irnos, -isteis, -ieron esté, -és, - é , -emos, -éis, -én

Conjugarea a l i a
(caber, caer, haber, hacer, poder, poner, querer, valer, "ver) 1. Caber (a încăpea) indicativ prez.: indic. perf. s i m p l u : indicativ v i i t o r : subjonct. p r e z . : 2. Caer (a cădea) indicativ prez.: subjonct. p r e z . : gerunziu 3 . Haber (a avea) indicativ prez.: indic. perf. s i m p l u : indicativ v i i t o r : subjonctiv prez.: 4. Hacer (a face) i n d i c a t i v prez.: i n d i c . perf. s i m p l u : indicativ viitor: subjonctiv p r e z . : imperativ: participiu trecut: 5. Poder (a putea) indicativ prez.: indic. perf. s i m p l u : indicativ viitor: subjonctiv p r e z . : gerunziu: 6. Poner (a pune) i n d i c a t i v prez.: i n d i c . perf. s i m p l u : pongo, pones, pone. puse, -iste, - o . . . puedo, -es, -e, podemos, pude, -iste, - o . . . podré... pueda, -as, -a, podamos, pudiendo -éis, pueden hago, haces, hace... hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron haré, -ás... haga, -as, -a... (pers. a I l - a sing.) haz hecho he, has, ha, hemos, habéis, hube, -iste, - o . . . habré, -ás... haya, -as, -a... han quepo, cabes, cabe... cupe, -iste, - o . . . cabré, -ás, -á... quepa, quepas... saber, ser, tener, traer

caigo, caes, cae... caiga, caigas... cayendo

-ais, puedan

• 254

indicativ v i i t o r : subjonctiv prez.: participiu t r e c u t : 7. Querer (a vo: indicativ prez.: indic. perf. s i m p l u : viitor i n d i c a t i v : subjonctiv prez.: 8. Saber (a şti) indicativ prez: indic. perf. simplu: indicativ v i i t o r : subjonctiv prez.: 9. Ser (a fi) i n d i c a t i v prez.: indicativ imperf.: indic. perf. s i m p l u : subjonctiv prez.: 10. Tener (a avea) indicativ prez:, indic. perf. s i m p l u : indicativ v i i t o r : subjonctiv prez.: imperativ: 11. Traer (a aduce) indicativ prez.: indic. perf. s i m p l u : subjonctiv prez.: gerunziu:

pondré, pondrás... ponga, -as, - a . . . puesto a dori, a iubi) quiero, -es, -e, queremos, quise, -iste, - o . . . querré... quiera... -éis, quieren

sé, sabes, sabe... supe, -iste... sabré... sepa, -as...

soy, era, fui, sea,

eres, es, somos, sois, son eras, era... fuiste, fue... seas, sea

tengo, tuve, tendré tenga, (pers.

tienes, tiene, tenemos, -iste, - o . . . -as... a I l - a sing.) ten

tenéis,

tienen

traigo, traes, - e. traje, -iste, - o . . . traiga, -as... trayendo

12. Valer (a valora; valgo, vales, -e.. indicativ prez.: valdré... indicativ v i i t o r : valga, -as, -a... subjonctiv prez.: 13. Ver (a vedea) indicativ prez.: indicativ imperf.: sub j onctiv prez.: participiu t r e c : veo, ves, ve... veía, veías... vea, -as, - a . . . visto

255

Conjugarea a IlI-a
(decir, ir, oír, salir, venir) 1. Decir indicativ prez.: indicativ v i i t o r : indic. perf. s i m p l u : subjonctiv prez.: imperativ: participiu t r e c u t : 2. I r (a merge) indicativ p r e z . : indicativ imp.: indic. perf. s i m p l u : subjonctiv prez.: imperativ: gerunziu: 3 . Oír (a auzi) indicativ prez.: subjonctiv prez.: oigo, oyes, oye, oímos, oiga, -as... oís, oyen voy, vas, va, vamos, vais, van iba, ibas, iba... fui, fuiste, fue... vaya, -as, -a... (pers. a I l - a sing.) ve; (pers. I-a pl.) vamos yendo digo, dices, dice, decimos, diré... dije, -iste, - o . . . diga, -as, - a . . . (pers. a I l - a sing.) di dicho decis, dicen

4 . Salir (a ieşi, a pleca) indicativ prez.: indicativ v i i t o r : subjonctiv prez.: imperativ: 5. Venir (a veni) i n d i c a t i v prez.: indicativ viitor: indic. perf. s i m p l u : subjonctiv prez.: imperativ: gerunziu: vengo, vienes, viene, venimos, vendré... vine, -iste, - o . . . venga, -as, -a... ven viniendo venís, vienen salgo, sales, -e saldré... salga, as, -a... sal (sau sale)

0 problemă asupra căreia autorii gramaticilor spaniole au încă păreri împărţite este existenţa participiului prezent în limba spaniolă. Recent, în gramatica lui Rafael Seco se afirmă, bună­ oară, că participiul prezent nu exista în limba spaniolă. Cuvintele pe care alte gramatici le numesc astfel sînt de fapt adjective formate cu sufixul -ante sau -iente si care nu au nici o înrudire cu 256

participiul (decît aceea a î n ţ e l e s u l u i lor v e r b a l ) . E x e m p l e : amante, oyente, durmiente (cel care i u b e ş t e ; cel care a u d e ; cel care d o a r m e ) . î n ceea ce p r i v e ş t e participiul trecut, despre care a m d i s c u t a t încă d i n lecţia 1 3 , n u a v e m a l t c e v a de p r e c i z a t în afară de cele c î t e v a n e r e g u l a r i t ă ţ i deja î n v ă ţ a t e : — abrir — abierto (idem: cubrir) — escribir — escrito (idem: describir, inscribir, proscribir, subscribir) — imprimir — impreso — morir — muerto — poner — puesto (idem: deponer, imponer, proponer, reponer) — prescribir — prescripto — resolver — resuello (idem: absolver) — ver — visto — volver — vuelto (idem: devolver, revolver)

O serie de v e r b e au d o u ă forme la p a r t i c i p i u l t r e c u t ( r e g u l a t ă şi n e r e g u l a t ă ) 1 . D i n t r e aceste v e r b e , d o a r u r m ă t o a r e l e folosesc forma n e r e g u l a t ă în t i m p u l c o n j u g ă r i i : freír prender proveer romper O ultima observaţie: Multe dintre verbele învăţate pînă acum se pot compune cu prefixe, dînd naştere altor verbe cu sens diferit, care se conjugă însă la fel cu verbul de b a z ă . De exemplu: Tener — abstenerse (a se abţine) atenerse (a se conforma) contener (a conţine) detener (a d e ţ i n e ; a o p r i ; a aresta) entretener (a întreţine) mantener (a menţine) obtener (a obţine) retener (a reţine) sostener (a susţine)
1 î n gramaticile spaniole se d a u numeroase verbe cu iorme neregulate la p a r t i c i p i u l t r e c u t . Deoarece în majoritatea lor nu se m a i folosesc a z i în limba curentă, s-a considerat de prisos enumerarea lor.

freído prendido proveído rompido

frito preso provisto roto

17 — învăţaţi limba spaniolă

257

Principalele prefixe s î n t : a-, ad-, a h - : antccondevine com- înainte de b sau p devine cordevine codises-, exindevine i- înainte de 1 devine im- înainte de b, p pos-, postretrans-, trasînainte de r înainte de h, 1 sau vocală asentar (de la sentar) adscribir (de la escribir) anteponer consentir combatir compadecer corresponder cohabitar colaborar cooperar disgustar, discontinuar (vezi lecţia estirar expedir investir ilegitimar imposibilitar imponer posponer rehacer trasponer

29)

SINTAXA
în acest capitol vom da cîteva exemple în legătură cu cazurile în care sintaxa verbului spaniol diferă de cea a verbului în limba romînă. Infinitivul — poate fi însoţit de articol, devenind astfel un substantiv masculin:
Con el leer y el poco dormir se ha cansado mucho. e l escribir con atención el vivir mío Notai Aceste s u b s t a n t i v e nu au — p o a t e s e r v i .ca traducir las siguientes plural. Cu cititul şi nedormitul mult. scrisul cu a t e n ţ i e traiul meu a obosit

imperativ: oraciones traduceţi următoarele fraze

— precedat de al indică simultaneitatea a două acţiuni:
Al salir de la casa amigo. tropecé con un Ieşind din casă m ă î n t î l n i i cu un prieten.

258

O b s e r v ă m că aici se t r a d u c e p r i n t r - u n gerunziu (vezi lecţia 2 7 ) . Mai p r e c i s : gerunziul din limba r o m î n ă se t r a d u c e cu al -f- infi­ nitiv în s p a n i o l ă , a t u n c i cînd el r ă s p u n d e la î n t r e b a r e a „ c î n d " ? : întîlnii pe un prieten (cînd?) ieşind din casă. Tropecé con un amigo (¿cuándo?) al salir de la casa. se t r a d u c e tot

— P r e c e d a t de verbele ver şi oír (vezi p a g . 145) printr-un gerunziu: Lo veo salir. îl văd ieşind.

— P r e c e d a t de a sau de e x p r i m ă o c o n d i ţ i e : De haber sabido esto dos días antes... A no ser que De haberlo conocido, yo no lo hubiera creído. Dacă aş fi ştiut asta cu două zile înainte... Dacă n-ar fi să... Dacă l-aş fi cunoscut, nu l-aş fi crezut. (atunci) cînd -f- p r e z e n t u l

— precedat de con se t r a d u c e p r i n indicativ: Con decirle esto, digo bastante.

Cînd vă spun asta, spun destul. subiect — se

— folosit cu a l t v e r b — şi referindu-se la acelaşi traduce printr-un subjonctiv: Quiero cantar. Le gusta bailar. Vreau să cînt. îi place să danseze.

E x c e p ţ i e fac doar verbele continuar şi seguir, j o n c t i v u l se t r a d u c e în spaniolă cu g e r u n z i u l : Continúa cantando. Siguió caminando.

d u p ă care sub­

Continuă să cinte. Continuă să meargă. în

Gerunziul a r a t ă o s i m u l t a n e i t a t e şi se t r a d u c e de obicei, limba r o m î n ă , t o t p r i n t r - u n gerunziu. De e x e m p l u : Le encontraron durmiendo. Los hombres, dándole la bienvenida. pusieron la casa a su disposición. î l găsiră dormind. Oamenii, urîndu-i bun sosit, puseră casa la dispoziţie. t r a d u s în participiu

îi

Uneori însă, gerunziul romînesc t r e b u i e p r i n t r - o propoziţie r e l a t i v ă sau p r i n t r - u n

spaniolă prezent:

„Am pierdut o carte aparţinînd Bibliotecii Publice" se traduce: He perdido un libro que pertenece (nu perteneciendo) a la Biblioteca Pública. „Am trimis o cutie conţinînd bomboane" — se traduce: Mandé una caja de bombones (sau que contenía bombones; în nici un caz conteniendo...). 17* 259

— p r e c e d a t de e n se t r a d u c e p r i n „ î n d a t ă ce": En terminando la lectura de este libro, te diré su contenido. Îndată ce termin (voi termina; o să termin) lectura acestei cărţi, îţi voi spune conţinutul ei.

— precedat de verbele estar, ir, venir, andar sau quedar, a r a t ă că a c ţ i u n e a e în curs de desfăşurare (vezi lecţia 13): El pobre estaba dando gritos. La grave enfermedad le iba consumiendo. Se va haciendo tarde. El ave vino volando hacia mi ventana. Sărmanul striga (scotea strigăte). Greaua boală îl consuma. Se face tîrziu. Pasărea veni în zbor (zbură) spre fereastra mea.

T i m p u r i l e indicativului (în afară de perfectul simplu) se t r a ­ duc fără m a r i deosebiri, p r i n echivalentele lor, în a m î n d o u ă limbile. Viitorul ipotetic din l i m b a r o m î n ă se p o a t e t r a d u c e în l i m b a spaniolă t o t cu v i i t o r u l : Ce-o face? O cumpăra ceva... ¿Qué hará? Comprará algo.... precedat de

V i i t o r u l romînesc din propoziţiile a f i r m a t i v e , cînd, se t r a d u c e p r i n s u b j o n c t i v u l p r e z e n t : Cînd tu vei veni, îţi voi da cartea. Pentru subjonctiv 26 şi 27. si

Cuando vengas, te daré el libro. se vor consulta lecţiile 2 5 ,

condiţional

Acordul adjectivului c u s u b s t a n t i v u l D u p ă cum s-a a r ă t a t încă din primele lecţii, în l i m b a spaniolă a d j e c t i v u l se acordă cu s u b s t a n t i v u l în gen şi n u m ă r . Vom s t u d i a a c u m p r o b l e m a a c o r d u l u i a d j e c t i v u l u i care însoţeşte d o u ă sau m a i m u l t e s u b s t a n t i v e . 1. Cînd substantivele sînt de acelaşi gen, la singular, adjectivul se p u n e la p l u r a l : sufrimiento y dolor agudos cultura y civilización maravillosas 2. Cînd substantivele sînt de gen diferit, la singular, adjectivul se p u n e la m a s c u l i n p l u r a l sau se acordă cu s u b s t a n t i v u l cel m a i apropiat: vino y cerveza frescos (fresca)

260

3 . Cind substantivele sînt de gen diferit, la plural, acordă cu s u b s t a n t i v u l cel m a i a p r o p i a t : talentos y habilidades raras ciudades y lugares hermosos

a d j e c t i v u l se

4. Cînd substantivele sînt de gen si număr diferit, ultimul singular, adjectivul se p u n e la m a s c u l i n p l u r a l : cuadros y alfombra caros 5. Cînd substantivele sînt de gen şi număr diferit, ultimul la plural, adjectivul se acordă cu u l t i m u l s u b s t a n t i v : baile y canciones estupendas corbata y zapatos nuevos

fiind

la

fiind

î n a i n t e de a încheia această r e c a p i t u l a r e , iată cîteva c u v i n t e despre topica frazelor şi propoziţiilor în l i m b a s p a n i o l ă : I. Topica directă este aceea în c a r e . p ă r ţ i l e p r i n c i p a l e ale propo­ ziţiei urmează o ordine logică: subiect — p r e d i c a t — comple­ m e n t direct şi i n d i r e c t : La verdadera utilidad de una lengua consiste sobre todo en la posibilidad de emplearla. I I . Topica răsturnată (inversiunea) se aşază d u p ă p r e d i c a t (verb): este aceea în care s u b i e c t u l

En todas partes ha dejado la guerra ruinas. U n e o r i , m a i ales a t u n c i cînd s u b i e c t u l e u r m a t de o serie î n t r e a g ă de c o m p l e t ă r i care îl î n d e p ă r t e a z ă prea m u l t de p r e d i c a t , verbul se aşază la î n c e p u t u l frazei: Veíase la Sierra Nevada, la cumbre más alta que hay en toda la peninsula. Adesea se inversează t o a t ă p a r t e a a d o u a a p r o p o z i ţ i e i : Para que el trabajo termine bien, debemos quedarnos aquí. O r d i n e a n o r m a l ă ar fi: Trebuie să r ă m î n e m aici, p e n t r u ca lucrul să se t e r m i n e cu

bine.
Note: 1. Cu verbul impersonal haber (hay) subiectul se poate aşeza înainte sau după predicat (habrá gente sau gente habrá) ; cînd e negaţie, subiectul se aşază după verb (no habrá gente). 2. Fraza interogativă începe de obicei cu verbul: ¿Va mejor su hijo? E mai bine fiul dumitale?

261

Dar şi aci topica normală e destul de frecventă: ¿Quién va? Cine merge? (uneori: Cine-i verb: acolo?)

3 . î n propoziţiile e x c l a m a t i v e , subiectul stă după ¡Qué linda es mi patria /

4. In propoziţiile în care verbul e la un t i m p compus, adverbul se aşază după p a r t i c i p i u : No hemos comido todavía.

Lecţiile următoare conţin texte cu puţine reguli de gramatică necunoscute. In afară de textele de bază ale lecţiilor, există şi lecturi suplimentare, compuse fie din texte originale ale mari­ lor scriitori spanioli şi latino-americani, fie dintr-un ghid de con­ versaţie uzuală sau bucăţi atractive, care trebuie să constituie obiectul unor lecturi zilnice.

LECŢIA

31

VISIÓN DE ARGENTINA La República Argentina es un importante país latinoamericano, cuyo territorio es el mayor de la América del Sur, después del Brasil. La Argentina es uno de los países más interesantes de las tres Américas, gracias, en primer lugar, a su gran variedad de relieve y de paisaje. Al norte se encuentra el Gran Chaco, aun imperfectamente explotado, con sus desiertos, sus lamosas sabanas y sus montes inextricables; en el centro están las inmensas pampas, cubiertas de hierbas y escasos árboles (entre los cuales el típico „ombú"), y al sur la meseta de Patagonia, donde alternan las colinas pedre­ gosas con los campos fértiles. Esta última región, que es al mis­ mo tiempo el extremo del continente, termina al sur en el Cabo de Hornos; dentro de su jurisdicción se incluye también el sector antartico argentino y las islas de la zona austral. En la Repú­ blica Argentina, alcanzan los Andes su mayor altura con el majes­ tuoso pico de Aconcagua. Pertenece casi toda la Argentina a la zona templada meridio­ nal, siendo por consiguiente sus estaciones exactamente opuestas a las de Rumania, aunque su clima es bastante semejante, en algunas zonas, al de nuestro país: cuando en la Argentina es invierno, en la República Popular Rumana es verano y viceversa. La región tropical del norte posee un río magnifico, el Paraná, hermosa vía navegable desde Cuyabá hasta Montevideo. Los de­ más ríos, aunque no carecen en general de caudal y profundidad, no son utilizados para la navegación. En la proximidad de la República Oriental del Uruguay, las aguas del río Paraná, unidas con las del río Uruguay, forman el impresionante estuario del Río de la Piala, la más profunda escotadura del litoral argentino. Lindando con el estuario del Plata, en la ribera del Océano Atlántico, está la capital de la Argentina, Buenos Aires, la más grande ciudad del hemisferio austral.'
263

Aquí reside el gobierno argentino y todos los órganos del poder estatal. La República Argentina es un estado federativo, formado por 22 provincias, un territorio nacional y un distrito federal. El poder ejecutivo está confiado a un presidente elegido por voto universal, y el poder legislativo está en manos del Congreso Nacional, compuesto de un Senado y una Cámara de Diputados. A principios de 1959 fue prohibida, por un decreto gubernamental, la actividad del Partido Comunista. Las autoridades argentinas recurren a toda clase de pretextos para ahogar las acciones democráticas y antiimperialistas del pueblo argentino. Pero la lucha de los obreros y de las masas trabajadoras ha tomado hoy una amplitud sin precedentes, provocando la furia de los reaccionarios y de los norteamericanos. Los recursos naturales, que tiene dentro de sus fronteras, convierten a la Argentina en uno de los más ricos países del inundo en materias primas. Su industria, que, hasta hace poco tiempo, era bastante escasa, está aumentándose. Argentina tiene, por el momento, escasas fábricas de siderurgia, fábricas textiles, químicas, farmacéuticas, destilerías y refinerías, fábricas de productos alimenticios, de papel, de cemento y otras varias. Existen en el país numerosas riquezas minerales. Explótase el petróleo principalmente en Comodoro Rivadavia y Neuquén y un gasoducto une los yacimientos gasíferos de Comodoro Rivadavia con la ciudad de Buenos Aires. En la región de la Puna de Atacama hay minas de sal, cobre, plata, plomo y tungsteno y, en Santa Cruz, minas de carbón. Todas estas riquezas se hallan en su mayoría en manos de un reducido grupo de familias pertenecientes a la oligarquía que domina el país. Otro fenómeno alarmante y contra el cual lucha el pueblo argentino es la penetración cada vez mayor de capitales extranjeros — en especial norteamericanos —', que colocan al país en una posición subordinada a los intereses belicistas de los monopolistas yanquis e impiden el desarrollo económico normal de la república. La industria argentina del petróleo, que existe desde hace unos cincuenta años, es controlada por los Yacimientos Petrolíferos Fiscales, empresa del Estado argentino, que dispone de obreros calificados y personal técnico instruido pero carece de equipos modernos. Los monopolios norteamericanos, en especial en los últimos años, han arreciado en su campaña por obtener concesiones que hasta ahora les habían sido negadas. Los últimos gobiernos han otorgado vergonzosas concesiones a los capitales estadounidenses, los que obtienen de ese modo enormes beneficios que emigran del país en lugar de ir a engrosar las arcas estatales. De hecho, actualmente la política de Argentina está dirigida por una
264

BOLIVIA

ARGENTINA
PARAGUAY

BRASIL

UAY

PACIFICO

)7

J H

«NEUOUCN

OCÉANO ATLÁNTICO

OCÉANO

Si»
ODORO RIVADAVIA

ISLAS MALVINAS

camarilla militar que ha llegado a ser el gobierno supremo y real del país. Los recursos agrícolas de la Argentina son considerables, gracias a su suelo muy fértil. Los principales productos son: el trigo, el maíz, el lino, la cebada, la avena, el centeno, el arroz, el maní, la alfalfa, la patata, el algodón, la remolacha azucarera, el tabaco, la caña de azúcar, el girasol, los aceites vegetales, la vid, varias frutas de mesa y la yerba mate. La ganadería ha tenido siempre suma importancia. Comprende principalmente el ganado vacuno y lanar y, en menor escala, el porcino. Con su ganado ovino la Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo. Argentina exporta lana, cuero, leche y carne de la mejor calidad. Pero la mayoría de la tierra se halla en manos de la oligarquía y por ello el pueblo lucha activamente por una reforma agraria, clave del desarrollo económico del país. Los viajeros que, desde cualquier lugar del mundo, acuden por líneas aéreas o marítimas del Atlántico, a esta gran „Capital del Sur", como suele denominarse a Buenos Aires, encuentran aquí una intensa vida económica, cultural y artística. Buenos Aires es siempre la misma y es siempre diferente; de día es la metrópoli laboriosa que debe ganarse el pan. Pero el intenso ritmo urbano que define la fisionomía de la gran ciudad comienza a acentuarse principalmente en las tardes, con la afluencia de la gente a las grandes tiendas, a su centenar de cines, a sus bares y confiterías. Y todo entre el fervor rumoroso de la gente que va y viene. Al salir por sus largas y amplias calles, de las cuales Corrientes, Santa Fe y Florida son las más características por la intensidad de su vida y del tráfico, el pulso de una jornada en esa urbe es muy febril. Casas de música de donde sale de pronto la voz de Garlos Gardel, el famoso cantante de tangos, vivo siempre en el fervor del pueblo; vendedores de diarios que clamorean su mercancía; acentos de todas las regiones del país y, de vez en cuando, idiomas de todos los rincones de la tierra. Eso es Buenos Aires para los ojos extraños que aun no conocen el triste panorama de los barrios obreros. En Buenos Aires hay un fenómeno característico, las llamadas „Villa Miseria", que son barrios enteros construidos en terrenos anegadizos de grandes capitalistas — sin el consentimiento de éstos. Las casas allí son hechas de latas vacías y maderas de cajones. Y para todo el barrio, que puede alcanzar una población de incluso varios miles de personas, existen sólo uno o dos grifos de agua, no hay luz eléctrica ni tampoco servicios sanitarios. Arri266

BUENOS AIRES. - Plaza de Mayo

ba de medio millón de seres viven en condiciones infrahumanas. El régimen burgués en lugar de construir viviendas para estos obreros cerco las „Villas Miseria" con altos paredones que las ocultan ante los OJOS de los despreocupados burgueses y turistas. (Estos barrios están fielmente descritos en la película „Detrás de un largo muro".) Otro fenómeno típico de Buenos Aires es la existencia de los llamados „conventillos", que son casas de inquilinato en donde las familias viven en una vergonzosa promiscuidad. Un conventillo suele ser una casa vieja con muchas habitaciones pequeñas en cada una de las cuales.viven una o dos familias. Existe una sola cocina común, una pileta en medio del patio interior y un baño para servir a todos. Los ^argentinos acostumbran a usar el común denominador de „plaza' a todo lugar ciudadano, despejado de edificación que tiene canteros de verde césped, flores, árboles y una generosa provisión de cómodos bancos para sentarse. La plaza más cara a los bonaerenses es la de Mayo, rebosante en evocaciones históricas, en cuyo ámbito se escuchó el primer grito en demanda de libertad. Esta plaza, como la del Congreso, entran en la categoría de plazas „senas", refugios de hombres solos que pasan sus ratos 267 1

de ocio alimentando a las palomas que mantienen, por tradición, un trato de confianza con el hombre. Las verdaderas plazas son no obstante las del barrio, más íntimas y familiares, como la plaza San Martín y la Recoleta, donde los vecinos se saludan amistosamente unos a otros y comentan incansablemente las variaciones del tiempo y la subida de los precios... Y Buenos Aires tiene algo más: unos amplios parques y paseos, entre los cuales Palermo y Lezama son los más concurridos, donde un hombre fatigado puede encontrar un remanso de paz. Se puede afirmar que el Jardín zoológico de Buenos Aires es muy amplio y completo. Fue creado a iniciativa del ilustre presidente y escritor argentino del siglo pasado, Domingo Faustino Sarmiento. Actualmente, la colección faunística del Jardín cuenta con apreciable número de especies autóctonas y exóticas, representantes de las más variadas regiones geográficas del país y del extranjero. No debemos olvidar, tampoco, los teatros, entre los cuales el „Teatro Colón" — sala de ópera de fama m u n d i a l — * , el teatro Nacional Cervantes, el teatro General San Martín etcétera, los museos, el subterráneo (donde se pueden admirar interesantes mosaicos murales en sus estaciones) y, sobre todo, la Universidad. Los bonaerenses, así como los extranjeros, después de sus actividades pueden tomar parte en diversos espectáculos de música o bailes. Quienes gustan del teatro o de la música sinfónica u operística acuden al Teatro Colón — que tiene una sala de siete pisos —, y los que quieren admirar los alegres y vivos bailes argentinos se van a las confiterías al aire libre, que se escalonan a todo lo largo de la Avenida Costanera, donde pueden disfrutar los encantos de la música popular famosísima en todo el mundo por su tango argentino. De este modo, Buenos Aires tiene un cierto ambiente cultural bastante atractivo. Pero la fiebre artística de los argentinos no se termina con la postrer palabra, la caída del telón o el último acorde. A los bonaerenses les gusta comentar mucho. Así es que las discusiones sobre tal o cual espectáculo se prolongan luego en los cafés, en los ensayos, en la revista de actualidad y sus ecos son transmitidos por los grandes diarios o radiados por las emisoras de radio y televisión, hasta los más remotos poblados de la Argentina y del mundo.
* En mayo de 1903, actuó en este escenario nuestra celebérrima cantante Darclée, quien, junto con Caruso y Ruffo, bajo la batuta de Toscanini, interpretó el papel femenino de la ópera „Rigoletto". 268 i

Las cataratas del Iguazú Desde Buenos Aires parten, como en un abanico, las carreteras que conducen a todos los puntos del país. El primer radio de este abanico imaginario es la carretera que nos conduce hasta las cataratas del Iguazú; el segundo, por Santa Fe hasta la' ciudad de Formosa, a un paso de la extensa y tupida selva subtropical del Chaco; el tercer recorrido tiene como meta Jujuy y sus quebradas de más al Norte, con un previo pasaje a través de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Adentrarse en la provincia de Salta es como adentrarse en el corazón mismo de la Argentina. Una ciudad característica del Norte argentino es Tucumán. Es huerta y jardín, parque y selva. La ciudad guarda como reliquia el salón de teja y adobe en que, a principios del siglo pasado, se juró la Independencia de Argentina. Si Córdoba es monumental por los edificios antiguos de estilo colonial que posee, Tucumán lo es por los acontecimientos históricos que acaecieron en su recinto. Córdoba es un verdadero eje de caminos de donde se puede ir a Calamarca y La Rioja, San Luis, Mendoza y San Juan. Entre 269

Casa Histórica de Tucumán, donde se juró la Independencia de Argentina estas últimas, la ciudad de Mendoza, en un admirable marco formado por la enorme cresta andina, ocupa un lugar destacado. Otra meta encantadora son los lagos de los parques nacionales Lanín, Nahuel Huapí y Los Alerces. Para conocerlos, es preciso atravesar la pampa, hasta los territorios de Neuquén, Río Negro y Chubut, en que están emplazados. El quinto radio de este arbitrario abanico corre hendiendo la provincia de Buenos Aires y permite conocer el litoral patagónico hasta Tierra del Fuego. Cabe anotar que por la naturaleza existente en esta isla se considera Tierra del Fuego como una de las más hermosas e interesantes regiones argentinas. La última línea tiene como extremo el conjunto de modernas playas atlánticas de la provincia de Buenos Aires — entre los cuales Mar del Plata es la más famosa. Los pueblos argentino y rumano están ligados por tradicionales relaciones de amistad. En los años de postguerra, estos vínculos se han fortalecido mediante el establecimiento de relaciones económicas cada vez más estrechas. El desarrollo de los intercambios comerciales durante los últimos años demonstró plenamente su utilidad para ambas econo270

mías; las ventajas recíprocas que resultan del desenvolvimiento de estos acuerdos contribuyen al progreso y a la prosperidad de la economía argentina. El comercio con Rumania es ventajoso para la Argentina desde dos puntos de vista. Por un lado, Rumania, siendo un país en pleno desarrollo industrial, puede adquirir las mercancías producidas por la economía argentina. Por otro lado, el utillaje de alta técnica y, en general, el riquísimo surtido de mercancías ofre­ cido por Rumania contribuye al progreso de la industria argentina. Las relaciones económicas de Rumania con la Argentina son una ilustración práctica de los principios en que se funda el estado rumano en su política exterior: sincera colaboración pacífica multilateral con todos los países del mundo, a base de una perfecta igualdad en derechos. PALABRAS NUEVAS
abanico evantai acaecer a se întîmpla aceite m. ulei acontecimiento eveniment adentrarse a p ă t r u n d e adobe m. chirpici adquirir d. a-şi însuşi; a procura alcanzar a ajunge; a atinge alfalfa lucerna algodón m. b u m b a c alimenticio alimentar ámbito mediu amistoso prietenos anegadizo inundabil anotar a m e n ţ i o n a , a adnota arcas tezaur arreciar a î n t e ţ i avena ovăz azúcar m. zahăr bailo baie cabo cap caíía trestie capaz capabil carecer a l i p s i ; a fi lipsit catarata cascadă caudal m . debit (de apă) cebada orz centenar sută centeno secară cine m. cinematograf clamorear a striga cobre m. cuprvi cocina bucătărie colina deal concurrido frecventat confianza încredere confiar a încredinţa confitería cofetărie consentimiento c o n s i m ţ ă m î n t convertir d. a transforma demanda cerere denominador m. denumire desierto deşert despejar a goli despreocupado indiferent disfrutar a se bucura eco ecou eje m. a x ă , osie elegir a alege emisora post de emisiune emplazar a situa escaso rar escotadura scobitură escuchar a asculta

271

esfuerzo efort explorar a cerceta, a explora extranjero s t r ă i n ; s t r ă i n ă t a t e extremo extrem fatigado obosit fervor m. fervoare. fortalecer a întări fundarse a se baza ganadería creşterea vitelor girasol m. floarea-soarelui grifo robinet habitación locuinţă ; a p a r t a m e n t habitante m. locuitor hender d. a despica; a străpunge igualdad / . egalitate incansable neobosit inextricable incílcít inquilinato închiriere isla insulă jornada călătorie (etapă) de o zi lata t i n i c h e a ; cutie de conserve lindar a mărgini lino in maíz m. porumb maní m. a r a h i d á , a l u n a americana marco cadru ; r a m ă mercancía marfă meseta podiş meta ţ i n t ă "" ocio o d i h n ă ; răgaz ocultar a ascunde paisaje m. peisaj paredón m. perete m a r e , zid patio curte interioară pedregoso pietros pertenecer a aparţine pileta bazin mic plaza p i a ţ ă
placer m. plăcere plata argint

plomo plumb poderoso puternic poseer a poseda, a avea postguerra după război postrero ultim previo prealabil procedencia provenienţă profundidad / . adîncime prolongar a prelungi proximidad / . apropiere quebrada rîpă radiar a t r a n s m i t e ; a radia rebosante plin recinto interior recorrido parcurs recurso resursă, bogăţii: relieve m. relief reliquia relicvă remanso clipă ; răgaz remolacha sfeclă remoto î n d e p ă r t a t ribera coastă riqueza bogăţie selva codru surtido sortiment, g a m ă , soi tabaco t u t u n teja ţiglă templado t e m p e r a t trato relaţie tungsteno tungsten tupido des utillaje m. utilaj vecino localnic ventaja avantaj vergonzoso ruşinos viajero călător vid / . vie vínculo legătură visión / . viziune yacimiento zăcămînt

ANÁLISIS DEL TEXTO

Argentina sau la Argentina. ţiile precedente, există o col (el Brasil, el Japón), care să ştim care anume 272

După cum am spus într-una din lec­ serie de nume de ţări care au arti­ dar nu putem stabili o regulă prin au articol si care nu. Tendinţa este

totuşi ca o parte din numirile de ţări care au articol să se utilizeze fără acesta. Aşa este cazul cu (la) Argentina.
Notă:
1. Numirile geografice pot fi folosite cu sau fără articol, în afara cazulu în care articolul face parte integrantă din n u m e : el (río de las) El Escorial Amazonas subiect al Cuyabd. (precedat de prepoziţia propoziţiei sînt folosite de

2. Numele de rîuri folosite ca obicei cu a r t i c o l : El Paraná-Paraguay pasa por

3. Cînd un nume propriu e folosit ca adjectiv de), nu primeşte a r t i c o l : El vino de Málaga. El clima de Rumania es templado.

V i n u l de Malaga. Clima Romîniei este

temperată.

4. Dar dacă se consideră numirea respectivă ca un teritoriu sau organ de s t a t , se poate folosi s u b s t a n t i v u l cu articol. Deosebirea se poate vedea din exemplele u r m ă t o a r e : La situación La situación económica de la India. económica de India. S i t u a ţ i a economică a I n d i e i . S i t u a ţ i a economică din I n d i a .

5. Numirile geografice compuse din două nume (unul generic şi a l t u l spe­ cific) nu primesc prepoziţie între ele: los montes Pirineos. Cînd numirile indică insule, capuri, strîmtori, oraşe, străzi, pieţe, luni, a n i , edificii sau i n s t i t u ţ i i , construcţia specifică spaniolă cere ca numele să fie precedat de prepoziţia de: cabo de Hornos, calle de Alcalá, el mes de mayo, el año de 1950, el Teatro de la Reconquista (Buenos Aires). 6. Cînd două n u m i r i geografice se deosebesc n u m a i prin adjectivele viejo si nuevo, aceste epitete primesc articol şi se aşază după s u b s t a n t i v : Casti­ lia la Vieja.

latinoamericano — adjectiv format de la substantivul America Latină (Latinoamérica) America del Sur — America de Sud. In limba spaniolă se între­ buinţează genitivul „a Sudului". Cînd Sur precede un nume, devine Sud: Sudamérica, Sudoeste (Sud-vest). las tres Américas — cele trei Americi: de Sud, Centrală şi de Nord. sabana — savană; cîmpie întinsă acoperită cu ierburi înalte şi cu grupuri izolate de arbuşti spinoşi sau copaci pitici. pampa — cîmpie vastă acoperită cu păşuni unde pasc turmele de vite. hierba— iarbă (în general). Mala hierba — buruiană. Hierba­ buena — mentă. Yerba mate — plantă americană ale cărei frunze se utilizează, ca şi cele de ceai, pentru obţinerea unei
18

273

infuzii. Această băutură este un excitant şi o hrană foarte apreciată în toată America de Sud. ombú —• arbore foarte mare şi stufos, asemănător stejarului nostru. La plural: ombúes. sector antartico — Argentina deţine un sector de 1 230 000 km 2 în Antartica, unde efectuează cercetări ştiinţifice. las islas de la zona austral: Malvinas, Orcades del Sur, Georgias del Sur, Pieton, Nueva şi altele. Austral — sudic, la sud de ecuator. Andes — munţii Anzi; lanţ de munţi care domină toată coasta apuseană a Americii de Sud, pe o întindere de 7 500 km.Vîrful cel mai înalt din acest lanţ este Aconcagua (6 959 m); alte vîrfuri mai importante: Tupungato (6 800 m), Chimborazo (6 272 m) şi Cotopaxi (5 897 m). meridional — de miazăzi, sudic. Opusul său: septentrional (nordic). estación f. — staţie ; anotimp Montevideo — capitala Uruguayului, aşezată la intrarea estuarului Río de la Plata. Oraş modern cu aproape 850 000 locuitori (a se compara cu Buenos Aires care are peste 3 500 000 de locuitori). República Oriental del Uruguay — Uruguayul poartă această nu­ mire deoarece se află la răsărit de fluviul cu acelaşi nume. Are o populaţie de 3 100 000 locuitori (numiţi şi orientales) escaso — rar (escasos árboles); slab, nedezvoltat (su industria era escasa) en donde impere — unde să domnească explótase—(în loc de: se explota) — se exploatează gasoducto — conductă de gaze. Tot cu sufixul-ducto ( = care duce) se formează şi oleoducto (conductă de petrol). Cu sufixul -fero ( = purtător) se obţine: yacimiento gasífero zăcămînt de gaze terreno petrolífero teren petrolifer intereses belicistas de los monopolistas yanquis — interesele de răz­ boi ale monopoliştilor din SUA. remolacha azucarera (de azúcar) — sfeclă de zahăr gaucho — călăreţ din pampa argentiniană; păzitor de turme, cirezi şi herghelii ha adquirido suma importancia — a căpătat foarte mare impor­ tanţă. Verbul adquirir (şi, în general, toate verbele terminate în -irir) diftonghează: adquiero, adquieres... ganado vacuno, lanar (ovino) y porcino — bovine, ovine şi porcine. ganado — vite (în genere). Ganado vacuno se poate traduce şi prin „vite cornute". 274

la gente que va y viene — lumea care forfoteşte (se duce şi v i n e ) De la această expresie s-a format s u b s t a n t i v u l el vaivén — d u - t e - v i n o , forfotă. jornada — p a r t e din d r u m efectuată într-o z i . C u v î n t u l m a i are şi u r m ă t o a r e l e î n ţ e l e s u r i : c ă l ă t o r i e ; zi, perioada d i n t i m p u l zilei (jornada de trabajo); act în piesele spaniole clasice. Carlos Oardei — celebru c î n t ă r e ţ a r g e n t i n i a n de m u z i c ă p o p u l a r ă de vez en cuando — din cînd în cînd algo más — ceva m a i m u l t . A d v e r b e l e mucho şi poco formează c o m p a r a t i v u l în mod n e r e g u l a t : mucho mult — más poco puţin — menos mai mult mai puţin

Am î n t î l n i t aceste c u v i n t e la formarea c o m p a r a t i v u l u i de supe­ r i o r i t a t e şi i n f e r i o r i t a t e : Este hombre es más (menos) que ése. alto

Acest om este mai (mai puţin) înalt ca acela.

piaza — p i a ţ ă , loc deschis la î n t r e t ă i e r e a s t r ă z i l o r ; a nu se con­ funda cu mercado — p i a ţ ă de desfacere, t î r g generosa provisión (figurat)—prevăzută cu u n mare (generos) n u m ă r . . . bonaerense—din Buenos A i r e s ; locuitor al acestui oraş. P e n t r u a forma adjective sau s u b s t a n t i v e d i n n u m e de oraşe sau ţ ă r i , ne servim de a n u m i t e sufixe: -ino (-ina): -ano (-ana): -ense: j -«So (-eña): -teco: bucarestino, granadino mexicano, rumano parisiense, canadiense malagueño, madrileño guatemalteco

Rivadavia (Bernardino) —• preşedinte al A r g e n t i n e i în 1826. A făcut o serie î n t r e a g ă de reforme economice şi a d m i n i s t r a t i v e . Sarmiento (Domingo Faustino) (1811—1888) — scriitor clasic şi om de s t a t a r g e n t i n i a n . P r e ş e d i n t e a l A r g e n t i n e i î n t r e 1868—1874. quienes gustan del teatro — cărora le place t e a t r u l Verbele: gustar (a plăcea), acomodar (a p o t r i v i ) , (no) convenir (a nu conveni) sînt folosite adesea n u m a i la persoana a I l I - a singular şi p l u r a l . î n acest caz au ca subiect persoana sau lucrul care p l a c e , convine e t c . , cu care se acordă în gen şi n u m ă r : Me gustan los dulces Las condiciones no me convienen.
18*

îmi plac dulciurile. Condiţiile nu-mi convin.

275

música operística —- m u z i c ă de operă se escalona a lo largo de la avenida... se înşiră de-a l u n g u l b u l e ­ vardului acorde m. — acord ( m u z i c a l ) ; a nu se confunda cu acuerdo — acord, înţelegere. tal o cual espectáculo — cutare sau c u t a r e spectacol ensayo — r e p e t i ţ i e t e a t r a l ă ; încercare, p r o b ă ; eseu literar radio f. — r a d i o ( a p a r a t ) ; m. r a d i u m ; r a z ă (de cerc) ciudad de Formosa — oraşul F o r m o s a . N u m i r i l e geografice prece­ d a t e de s u b s t a n t i v e l e ciudad, provincia, república necesită prepo­ ziţia d e : La provincia de Mendoza; la república de Panamá. se juró la Independencia — i n d e p e n d e n ţ a Argentinei a fost procla­ m a t ă în T u c u m á n la 9 iulie 1815. los parques nacionales — s t a t u l a r g e n t i n i a n protejează o suprafaţă de 2 500 000 ha sub forma unor p a r c u r i n a ţ i o n a l e , p e n t r u păs­ t r a r e a frumuseţilor n a t u r i i şi a faunei pe cale de d i s p a r i ţ i e . Mar del Plata — cea m a i m o d e r n ă s t a ţ i u n e b a l n e a r ă din A r g e n t i n a , c u n o s c u t ă p r i n t r - o plajă deosebit de frumoasă (120.000 loc.) sea cual fuere — oricare ar fi quebracho —• arbore b o g a t în t a n i n hierro colado — fontă madera de construcción — cherestea

LECTURA

SUPLEMENTARIA

¿SABE U S T E D . . .

qué es un puma? Mamífero carnicero de América parecido al t i g r e , pero de pelo suave y leonado. qué es una llama? Mamífero r u m i n a n t e de la América Meridional m u y a p r e c i a d o p o r su lana y como b e s t i a de carga. qué es el poncho? Abrigo que u s a n los gauchos, hecho de u n trozo de tela cuad r a d o , con u n agujero (gaură) en el c e n t r o , p a r a e n t r a r por él

276

la cabeza. Sirve t a m b i é n de cama en las noches, p a r a la gente del campo. qué es la zamba? Baile p o p u l a r a r g e n t i n o . Su nom­ bre deriva de la „ z a m b a " que sig­ nifica „ m u l a t a " (mulatră). qué son las boleadoras? Un a r m a arrojadiza (cese aruncă) que consiste en dos o tres bolas unidas con una c u e r d a . Las bolas son generalmente de p i e d r a , reto­ b a d a (învelită) en cuero c r u d o . E n los primeros regimientos ar­ g e n t i n o s , las boleadoras t u v i e r o n categoría de a r m a y fueron u t i l i ­ zadas en la guerra. H o y las usan los gauchos para coger varios a n i m a l e s . I g u a l m e n t e se usa el lazo (laţ, lasso).

EJERCICIOS

8 9 . Contestar

a las siguientes

preguntas:

¿Cuál es el mayor país de la América del Sur? ¿Cuál es el más alto pico de los Andes? ¿A qué zona de clima pertenece Argentina? ¿Hay alguna diferencia entre el hemisferio boreal y el austral respecto a las estaciones? ¿Cuántas provincias y territorios forman la República Argentina? ¿Cuáles son los recursos naturales de este país? ¿Qué fábricas tiene? ¿Cuáles son las riquezas minerales y agrícolas de Argentina? ¿Cómo se presenta Buenos Aires, según la descripción del trozo de lectura de la lección? ¿Qué otras ciudades de Argentina recuerda usted después de terminar la lección? 9 0 . Encontrar los sinónimos de las palabras:

continuar, terminar, estudiar, idioma, venir, acaecer.

277

9 1 . Traducir

al español

las siguientes

oraciones:

1. Unele dintre cele mai importante produse ale R.P.R. sînt grîul şi petrolul. 2. Minele din ţara noastră sînt foarte bogate. 3. Dar mai mult decît bogăţia naturală, munca poporului nostru e cea care contribuie la prestigiul ţării. 4. Munţii Anzi sînt mai înalţi decît orice lanţ de munţi europeni. 5. Produsele chimice pe care le exportă Argentina sînt de cea mai bună calitate. 6. Din cînd în cînd îmi place să ascult muzică de operă, dar mai mult (más) îmi place muzica simfonică. 7. In gările metroului e totdeauna un imens du-te-vino. 8. Cofetăria aceasta nu are prăjituri, ci numai îngheţată. 9. După ce terminăm munca, mergem să dansăm. 10. Vă place acest tango argentinian? 11. Noapte bună!

LECŢIA

32

DE CHILE A CUBA EN AVIÓN (Notas de viaje)
Miércoles, 14 de junio

Me encuentro en el aeropuerto de Santiago de Chile, en vísperas de una larga travesía por las repúblicas del sur y el centro de América, hasta La Habana, capital de Cuba. Hacía mucho que me había ideado este viaje hermoso por Hispanoamérica. Esta idea vivía pacientemente en mi alma en espera de su hora. Y cuando esta hora sonó, comencé a prepararme para subir hacia el norte, de paralelo en paralelo, como por una escala de cuerda. No era un capricho, ni un raro antojo. Tenía que lanzarme a hacer este viaje para darlo a conocer después a mis lectores del manual. Había vivido un mes en Chile y me había familiarizado ya con la vida chilena. La capital, Santiago de Chile, es una ciudad moderna y bonita, ubicada casi a los pies de los Andes. Cuenta con museos, una univer279

sidad, teatros, ópera y numerosas industrias. En el centro de la ciudad está el Cerro Santa Lucía que junto con el Cerro San Cristóbal constituyen los paseos más interesantes de esta capital. Otra ciudad muy interesante es Valparaíso, principal puerto de Chile y uno de los más importantes de toda la costa del Pacífico. Está ubicada sobre unos cerros que circundan una amplia y muy bien protegida bahía. Un importante puerto comercial, dotado de modernas instalaciones portuarias, especialmente para el embarque de la industria salitrera, es Iquique. La ciudad cuenta con una gran industria de pescado en conserva, bastante conocida. Debido al excelente clima de Iquique, prácticamente no existe invierno en la playa de Cavancha, punto de especial atracción para los turistas. Una gran ciudad del norte de Chile es Antofagasta, el punto más importante para el embarque del salitre y cobre, minerales de cuya explotación no se beneficia la nación, sino que están en manos de empresas norteamericanas. Ellas obtienen de este modo enormes beneficios mediante la explotación del trabajo y las materias primas ajenas, y contribuyen a deformar unilateralmente la economía nacional. Copiapó es uno de los grandes centros mineros de Chile. Su nombre significa „Taza de Oro". En una de sus plazas he visto una interesante fuente de mármol con incrustaciones de monedas de oro. Estuve dos días en una de la más antiguas ciudades de Chile — La Serena — que es, a mi parecer, un lugar ideal de descanso, 280

alejado del ajetreo de la vida moderna. Con motivo de mi estancia en La Serena he comido las famosas „chirimoyas" y „papayas", que son unas frutas muy sabrosas. En el sur he visitado la moderna ciudad de Concepción, que es el centro de la zona más poblada de Chile. La recuerdo siempre como una ciudad agradable con elegantes paseos, buenos teatros y una moderna ciudad universitaria. No lejos de Concepción he visitado una mina de carbón, para conocer la vida de los mineros chilenos. He visitado también otro centro obrero en la isla de Teja que se encuentra frente a la ciudad de Valdivia. Los obreros chilenos viven en construcciones míseras, de madera. Después de un trabajo brutal vienen a acostarse en lo que se llama „camas calientes", es decir en las camas que van desocupándose por los obreros que empiezan el trabajo y que son reemplazados instantáneamente por los obreros que regresan del trabajo. Las condiciones de trabajo son terribles. Bajan 2 ó 3 mil metros en profundidad y luego extraen mineral, internándose en galerías que se extienden 7 u 8 kms bajo el fondo del mar, sin ninguna protección. Allí sufren de la falta de aire y del frío, por ser una región cercana a la Antártida. Por este trabajo no reciben ni siquiera lo mínimo necesario para sostener su vida. Los niños mismos deben trabajar en condiciones pésimas. Al lado del movimiento de reivindicaciones de los obreros del salitre y de las demás ramas industriales, los campesinos chilenos luchan solidarios, en todas partes, contra los actos arbitrarios e inhumanos de los terratenientes. La vida llena de contrastes de toda Latinoamérica se refleja, como vimos, también en Chile, este país de inmensas riquezas naturales. En fin me fui también a Punta Arenas, la ciudad más austral del mundo, que tiene no obstante un clima bastante templado. Pero la persona que gusta de contemplar la diversidad de la tierra no puede menos de aspirar a emprender un viaje por las demás repúblicas latinoamericanas. Santiago, según mis proyectos, era para mí el punto de partida de este largo viaje, el primer puntal donde podía basarme para empezar... la lección. Esta excursión fue organizada por algunos amigos míos chilenos. Fui avisado poco tiempo antes de la salida. ¡ Un viaje por los países hispanoamericanos!... ¡Qué maravilla ! — Pero, amigos, no tengo el tiempo necesario para...
281

— Dispone usted de tiempo más que suficiente. Tal como está ahora, márchese. Cómprese unas... y me dieron una larga lista de compras. El aparato con el que debemos viajar es un poderoso cuadrimotor de la Línea Aérea Nacional — Chile. Antes de subir a él, he estudiado la ruta del avión, he arreglado las últimas compras y he colocado mi equipaje en la cabina trasera, guardando conmigo sólo mi maleta portátil y el sombrero. Luego he tomado asiento al lado de una ventanita para poder contemplar el paisaje durante el vuelo. El comandante y el piloto del avión entran en la cabina de mando. Después de un largo despegue, dejamos el aeródromo y tomamos altura. El sol se oculta lentamente en la lejanía entre las olas del Océano Pacífico. A la derecha se ven las cumbres andinas rosadas por los últimos rayos de la puesta del sol. Santiago queda abajo, lejos. El camino es rectilíneo como una cuerda de guitarra. Comienzo la cuenta de la latitud: cada cien y pico kilómetros un grado menos. Después de volar un corto trecho, vemos en las tinieblas unos enormes fantasmas que rodean el avión... son cóndores —• unas aves rapaces, gigantescas, semejantes a los buitres, pero de más de un metro de largo, y tres de envergadura, con la cabeza desnuda, plumaje de color negro azulado, blancas la espalda y la.parte superior de las alas. El cóndor habita en los Andes y es la mayor de las aves que vuelan. De pronto, el corazón me dio un brinco: un ala del avión desciende, la otra sube. Nada de particular; un viraje simplemente. Una tempestad que se había desencadenado en los montes nos obliga a cambiar el trayecto y así nos dirigimos al aeropuerto de Cochabamba, localidad de Bolivia, en vez de ir a La Paz, que era el rumbo de nuestra primera etapa.
Jueves, 15 de junio

Estoy ya en Cochabamba. El nombre de esta ciudad me pareció siempre exótico, enigmático. Aquí viven personas lo mismo que yo, pero viven, acaso, ¿de otra manera? Aquí, en el corazón del continente sudamericano, hay otros pueblos, otro género de vida, pero los puntos de vista de esta gente no son distintos de los nuestros, debido a las afinidades de lengua y costumbres latinas. En este país, de un atraso económico y social difícil de concebir en nuestro siglo, las gentes humildes viven miserablemente y trabajan en condiciones que no 282

Lago

Titicaca

se diferencian demasiado de las existentes en tiempos de la Colonia. Sus principales riquezas, es decir minerales y petróleo, están en manos de empresas extranjeras que no respetan siquiera las leyes del país para obtener así aun mayores ganancias. Por la tarde volamos hasta La Paz, capital de Bolivia, y de aquí tomamos un camión que nos conduce al famoso lago Titicaca, el mayor de los lagos de Sudamérica y el de mayor elevación en el mundo. En esta región pudimos ver la ignorancia y la miseria en que son mantenidos los aborígenes, antaño miembros del poderoso imperio incaico. Al regresar a La Paz, porque disponíamos de un día para visitar otras ciudades de Bolivia (Sucre, Potosí), aproveché la oportunidad de encontrar un helicóptero que iba al Paraguay y así, dejando Bolivia, me fui a visitar Asunción. Esta capital se encontraba en estado de emergencia. Los patriotas paraguayos libraban ya una lucha abierta por derribar el régimen del dictador local. Toda la población estaba en la calle. A causa de los numerosos incidentes callejeros no pudimos estar ahí más de dos horas.
Viernes, 16 de junio

De nuevo en La Paz. Todos mis amigos estaban preparados para la salida y me esperaban. Me subí inmediatamente al avión 283

que se dirigió raudo hasta Lima, capital del Perú. Al despegar, un amigo exclama: "¡Ojalá, haga buen tiempo durante el resto del vuelo !" Durante todo el camino reinó una alegre animación y las conversaciones no cesaron un momento.
Sábado, 17 de junio

La primera impresión en Lima: el pueblo viste mejor que en Bolivia y, por lo visto, su vida es algo más acomodada. Con todo, comprobamos que el atraso en este país es semejante al de Bolivia, de tal modo que ni siquiera la capital del pais posee aguas corrientes ni sistemas de canalización. Esto no impide que unas pocas familias de magnates, aliados de las empresas americanas que subyugan al país, vivan en condiciones de un lujo poco habitual. Las indias se enorgullecen con sus polícromas faldas y blusas, sus sombreros de ancha ala... y esconden bajo estos atavíos la humillación de su raza vencida, condenada a trabajar por unos mendrugos para los patrones de las clases más elevadas. El enorme y ruidoso mercado recuerda algo a un bazar oriental. Hileras de montones de frutas: bananas, aguacates, cocos, naranjas. Los indios venden telas de lana, recuerdos, objetos de plata, alfombritas y ponchos. ,En la plaza principal se yergue un monumento al inca MancoCápac. Los peruanos son descendientes de los incas. Pasamos bastante tiempo en el espacioso museo de la historia india, en el cual se conservan numerosos objetos antiguos: armas, ídolos, máscaras rituales y vasijas sagradas de la época de los incas, así como de sus antecesores, los indios tiahuanaco y mochica. El amor con que ha sido reunida esta colección única refleja el patriotismo del pueblo peruano. El conservador del museo me ofreció muchas explicaciones y al despedirnos me regaló un álbum con dibujos a mano de varios de los objetos expuestos.
Domingo, 18 de junio

En el aeropuerto "Limatambo" de la capital peruana encontramos a un reportero y a un grupo de arqueólogos que suben a bordo de nuestro avión para ir a México. El avión vuelve a tomar rumbo norte, recto como una flecha. Durante esa parte de viaje, aunque la altitud en la cual se efectúa el vuelo es muy grande, la presión atmosférica no nos molesta. Todos estamos contemplando abajo las hermosuras naturales de las regiones que atravesamos. A cada paso nuestro en dirección al ecuador, se percibe algo nuevo. El sol se eleva más y más, el 284

calor es cada vez mayor y cambia toda la naturaleza. El cuadro varía; unos colores se esfuman, otros aparecen. Algunos viajeros están escribiendo apuntes e impresiones del viaje, o cartas que enviarán en la siguiente escala. Al mediodía pasamos por debajo del sol en el cénit. Estarnos ya en el aeropuerto de Guayaquil (importante puerto del Ecuador) que tiene el nombre de uno de los grandes libertadores de la América del Sur, Simón Bolívar. Aquí sentimos de veras lo que es el calor ecuatorial. Es como si nos encontráramos en un horno al rojo vivo y, al mismo tiempo, húmedo. Guayaquil, con su gran puerto y varias fábricas, tiene un aspecto impresionante. Forman el centro modernos conjuntos arquitectónicos. El domingo esta zona parece muerta. Los ricos se van ya el sábado en sus coches, .huyendo del calor, a las playas a un centenar de kilómetros de la ciudad. Guayaquil no está en la costa, sino en el delta de un ancho río. Para respirar la brisa marítima hay que hacer un corto viaje. Desde luego, los simples mortales de Guayaquil carecen de esta posibilidad. Los domingos se quedan en la ciudad como el resto de la semana. No tardamos mucho aquí, porque viajamos con el propósito de ver lo más posible. Despegamos de nuevo para la capital del

Guayaquil

Ecuador, Quito. Un corto vuelo y subimos a casi tres mil metros de altura a esta ciudad, bastante grande, situada entre volcanes. Quito vista a medianoche, tal como la vimos nosotros, es, no obstante, muy interesante.
Lunes, 19 de junio

La arquitectura de esta capital es de estilo colonial, muy hermosa, pero uniforme. En todas partes se ven iglesias, ermitas, conventos, seminarios. Algunos conventos ocupan manzanas enteras y parecen fortalezas. A excepción de las iglesias, casi toda la ciudad se compone de casas de una o dos plantas. Los frecuentes terremotos impiden construir edificios más altos. El clima de Quito es asombrosamente suave e igual, aunque del ecuador aquí no hay más que unas decenas de kilómetros. La altura considerable modera el calor y los altos montes contienen los vientos. Por eso Quito es la "ciudad de la primavera eterna". En todo el tiempo la temperatura de día es constantemente de veinte a veintidós grados. Por la tarde y de noche, refresca. La población de la capital es diversa: blancos, mestizos, mulatos, indios. Uno se pregunta: ¿De qué vive aquí la gente? No se ven grandes fábricas; tampoco se advierten grandes edificios oficiales. Las ocupaciones principales son, por lo visto, los oficios artesanales y el comercio. Uno de los productos alimenticios fundamentales son las bananas, que aquí se comen también preparadas en las formas más diversas. Salta a la vista la miseria de la población india. Los indios van descalzos, con harapientos ponchos al hombro. Al lado se ven desfilar lujosos automóviles, elegantes damas. Desde las cinco de la tarde aparecen en las arterias céntricas bandadas de chicuelos que venden los periódicos vespertinos. Gritan a quien más titulares sensacionales, aprendidos de memoria, que seguramente no entienden. En Quito, como en toda América Latina, he advertido gran interés por la República Popular Rumana.
Martes, 20 de junio

Salimos para Bogotá, capital de Colombia. Bogotá es una antigua ciudad, bastante grande y moderna. He visitado la universidad y el jardín botánico pero, desgraciadamente, no pudimos detenernos más que unas cuantas horas en esta urbe. El piloto abrigaba el propósito de hacer una escala 286

durante la noche en Caracas. Y, efectivamente, aterrizamos el mismo día en el aeropuerto de Caracas. La economía de Venezuela se encuentra en una situación lamentable. La desocupación en masa, la crisis de vivienda, el hambre y la miseria son las condiciones en que se encuentran millones de venezolanos. 300 mil venezolanos viven en chozas y la mitad de la población de Venezuela, que tiene 6 700 000 almas, no sabe leer ni escribir. Esta situación es tanto más intolerable por cuanto Venezuela CARACAS. — Biblioteca de la Universidad posee riquísimos recursos naturales. Baste decir que ocupa el segundo lugar del mundo por la extracción de petróleo. En 1957 fueron obtenidos en sus yacimientos 146 millones de toneladas. Venezuela es también muy rica en mineral de hierro. Sin embargo, tanto el petróleo como el mineral se encuentran en manos de los extranjeros, fundamentalmente de los monopolios norteamericanos, que sacan ganancias colosales. Pero el movimiento del pueblo venezolano en pro de la democratización del régimen político y su decisión de llevar a cabo transformaciones en la economía, van cambiando los rasgos característicos de este país.
Miércoles, 21 de junio

Después de una breve escala en Panamá, pasamos a Costa Rica. Se denomina este país así porque tiene una hermosura verdaderamente excepcional. Lujuriante vegetación. Los árboles tropicales de todas las especies imaginables cubren las colinas y los montes. Enormes flores multicolores, platanales, cafetales, maizales incomparables. 287

MÉXICO. — Parte de la Ciudad

Universitaria

Los trabajadores de las plantaciones costarriqueñas acababan de llevar a cabo con éxito una gran huelga en la que había sido formulada la reivindicación de que el gobierno confisque todos los bienes de las compañías extranjeras, especialmente los del monopolio estadounidense "United Fruit", denominado el "monstruo verde". La capital de la república, San José, es muy pintoresca. Se encuentra entre colinas verdes y es todo un jardín rodeado por elegantes edificios. Compramos en esta ciudad algunos recuerdos para nuestros familiares y amigos, porque al día siguiente debemos continuar nuestro viaje, volando por encima de: Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Guatemala, uno de los países más bellos que vi en este viaje y el sitio en que apareció por primera vez el maíz, posee grandiosas ruinas mayas, lagos a gran altitud, más de cuarenta volcanes. En este país se produjo de 1944 a 1954 el cambio social que anunciaba la revolución cubana, lo que determinó la intervención yanqui y el derrocamiento del gobierno democrático que había entre gado la tierra a los campesinos. 288

Jueves, 22 de junio

Henos aquí en la gran ciudad de los aztecas — México. Hemos visitado primeramente la admirable Ciudad Universitaria. Los arquitectos y pintores mexicanos han sabido crear un conjunto original, impresionante, con elementos de la arquitectura moderna occidental unidos a las tradiciones nacionales arquitectónicas y pictóricas mexicanas. Imaginen, por ejemplo, un rectángulo completamente liso, bastante grande, que recuerda algo al edificio de la Organiza­ ción de las Naciones Unidas de Nueva York. Pero el muro continuo de este rectángulo está convertido en un formidable fresco con un tema de la revolución nacional. El edificio parece florecer bajo los rayos abrasadores del sol tropical. Otro inmueble. Por la forma parece una gigantesca colmena un poco achatada. Por cierto, esta forma, que mejor sería decir piramidal, no ha sido elegida por casualidad. Se encuentra a menudo en las antiguas obras religiosas de los indios. El exterior del edificio está pintado con caprichosas filigranas que repiten motivos de antiguos Ornamentos populares.

Mariachis
19 — învăţaţi limba spaniolă

El eminente pintor Diego Rivera, cantor de la revolución mexicana, ha prodigado el trabajo y el ingenio en la expresiva y original decoración pictórica de la Ciudad Universitaria. La estancia en esta capital ha sido una de las más gratas de todo nuestro viaje por América Latina. Hemos visitado la fortaleza de Chapultepec, cerca de la capital, que tiene un observatorio astronómico de donde se descubre un dilatado y grandioso panorama. Por la tarde fuimos a una corrida de toros que me gustó mucho.
Viernes, 23 de junic

Visitamos las pirámides de Teotihuacán, mil veces descritas, pero no por eso menos interesantes. Fuimos también al barrio suburbano de Xochimilco a fin de cumplir el ritual paseo en barca, obligatorio para los extranjeros, entre las canciones de los mariachis. "La cucaracha ya no puede caminar...", por supuesto, después de haber visto Xochimilco.
Sábado, 24 de junio

Atravesando el golfo de México nuestro avión se aproxima a "Yucatán donde bajarán los arqueólogos en busca de nuevos vestigios de la esplendorosa civilización maya. La Habana, luminosa ciudad moderna, es la última etapa de nuestro prolongado viaje. ¿Qué decir de la Habana? También aquí la viva naturaleza tropical, la arquitectura suntuosa, los rascacielos, las grandes avenidas — recias y anchurosas — pero la atmósfera que reina aquí es totalmente distinta de la que encontré en las demás capitales latinoamericanas. ..Cuija, territorio libre de América", éstas fueron las palabras que me acogieron en el aeropuerto. Grandes consignas revolucionarias encontré en la inmensa Plaza de la Revolución, adornada por el monumento a José Martí, donde transcurría un grandioso mitin. El 8 de enero de 195!) entraba en la Habana el comandante revolucionario Fidel Castro a la cabeza de un pueblo que acababa de derrotar una sangrienta tiranía defensora de los intereses de los latifundistas, de la gran burguesía local y de los monopolios norteamericanos. Dos años y medio significan muy poco en la vida de un pueblo. Pero en este breve tiempo han sucedido cambios y transformaciones muy sustanciales y profundos en la Cuba Socialista, que le han ganado la admiración y el fraterno cariño de todos los pueblos del mundo.
290

LA HABANA •— Capitolio Nacional — Sede de la de Ciencias de Cuba

Academia

El heroísmo del pueblo cubano y la solidaridad de los países socialistas unida a la de la clase obrera y de los pueblos de la América Latina y del mundo entero han obstaculizado a los imperialistas estadounidenses a que desencadenen una intervención militar contra Cuba. Esta solidaridad representa una garantía para la soberanía nacional y la independencia del pueblo cubano. Gracias a la solidaridad de los países socialistas y a la ayuda fraternal que la Unión Soviética ha concedido a Cuba sin condiciones de orden político, económico o de cualquiera otra naturaleza, la revolución cubana ha podido echar un desafío atrevido a los monopolios imperialistas del petróleo sin que se pida sacrificios extraordinarios al pueblo cubano. La Unión Soviética ha permitido en efecto que no falte a Cuba una sola gota de petróleo cuando la Standard Oil y sus filiales decidieron ahogar a Cuba con el cese de sus entregas de carburante. Gracias a la solidaridad socialista y a la ayuda fraternal de la Unión Soviética, de la República Popular Rumana, de Checoslovaquia y de otros países socialistas, la supresión de la cuota de exportación de azúcar cubano a los EE.UU. y el bloqueo económico desencadenado por los imperialistas para hundir a Cuba en una catástrofe económica, paralizar la producción y provocar un intenso paro forzoso y el hambre, no dieron los resultados esperados.
19*

291

LA HABANA — Casa

presidencial

Gracias a la solidaridad y la fuerza del campo socialista, Cuba está lista en cualquier momento a rechazar y vencer toda agresión de los mercenarios y contrarrevolucionarios a sueldo de la quinta columna de los EE.UU. Gracias a la solidaridad de los países socialistas, Cuba beneficia de medios materiales, maquinarias, materias primas, información técnica que le han permitido desarrollar y aumentar en un ritmo rápido la producción industrial y agrícola, de realizar una nacionalización acelerada sin tener que pasar por grandes dificultades ni disminuir el nivel de vida del pueblo. Las masas cubanas comprenden cada vez mejor que al construir el socialismo robustecen la independencia nacional, aceleran el desarrollo económico, liquidan el paro forzoso, elevan sin cesar el nivel de vida y cultural y mejoran el estado de salud del pueblo.
Domingo, 25 de junio

Después de admirar el excelente puerto con su malecón bañado de sol y algunos barrios obreros recién construidos, aproveché una ocasión para visitar la isla y me dirigí hacia Oriente, la provincia más grande y más montañosa de Cuba. Al viajar a vertiginosa velocidad por las magníficas carreteras de Cuba, admiré su hermosa tierra y sus majestuosas palmeras. De paso, visité la bella ciudad de Camagüey. Al posarnos en las cooperativas agrícolas, vi muchos poblados nuevos con escuelas y casas recién erigidas para los guajiros. Son asombrosamente expresivos los rostros surcados de estos campesinos — admirable gente —, que hablan de los duros y 292

difíciles años de hambre y miseria que arrastraron. ¡ Y ello ocurría precisamente en un país tan rico y fértil como Cuba ! En Oriente se alza la Sierra Maestra, y allí se estableció hace unos años el cuartel general de la Revolución popular cubana que había de derrocar la dictadura de Batista, lacayo de los grandes monopolios.
Lunes, 2(i de junio

Hoy he visitado la península de Zapata donde, a mediados de abril de este año, el imperialismo intentó un cobarde ataque contra la Cuba revolucionaria. Los imperialistas querían sojuzgar de nuevo a los millones de cubanos que estaban dispuestos a derramar su sangre por conservar lo que hoy tienen. Querían quitarles las tierras a los campesinos, arrebatarles sus títulos de propiedad, volver a someterlos a los latifundistas y destruirles sus cooperativas. Querían hacer que los cientos de miles de obreros de empresas nacionalizadas se resignaran a verse explotados como antes. Querían sumir de nuevo en la discriminación a los ciudadanos negros, que hoy gozan de iguales derechos y oportunidades que sus hermanos blancos. Querían cerrar las miles de aulas que el Gobierno Revolucionario ha abierto en todo el país y echar a los niños de los antiguos cuarteles ahora convertidos en escuelas. Querían romper los tratados que hoy facilitan a Cuba comerciar con todo el mundo, para llevarla de nuevo a la época en que dependía de un solo mercado. En suma, los imperialistas querían deshacer todo lo que la revolución ha hecho para transformar a Cuba en un país independiente, en el que el poder pertenece al pueblo, un país libre que se industrializa, y donde rápidamente van desapareciendo los últimos restos de injusticia social. El país atravesaba un período alarmante. Pero, los viles mercenarios, pagados, organizados, entrenados y enviados a Cuba por el rapaz y explotador imperialismo yanqui, resultaron impotentes desde los primeros momentos al desembarcar en Playa Larga y Girón, ante el empuje, coraje y heroísmo demonstrados en todo instante por los gloriosos miembros del Ejército Rebelde y las Milicias Nacionales Revolucionarias. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! — con estas palabras, obreros y campesinos acudieron a la defensa de las conquistas revolucionarias del pueblo. Todos los cubanos honestos habían tomado las armas ingresando voluntarios en las filas de las milicias populares. El imperialismo invasor se vio aplastado por la valentía del pequeño pueblo cubano. Su fuga cobarde fue inevitable. 293

E n los ú l t i m o s t i e m p o s , la clase obrera se ha desarrollado mucho y v a a d q u i r i e n d o u n a conciencia de clase más y más c l a r a ; la masa r u r a l se moviliza t r a s de la reforma a g r a r i a , y la m a y o r í a de los i n t e l e c t u a l e s , profesionales, técnicos, escritores y a r t i s t a s se sien­ ten ligados a las d e m a n d a s del p u e b l o . Todo el pueblo cubano se l e v a n t a en u n frente a m p l i o en defensa del régimen democrá­ t i c o . Cuba es u n ejemplo p a r a los d e m á s países l a t i n o a m e r i c a n o s de que la Revolución p o p u l a r t r i u n f a siempre a pesar de las m a n i o b r a s i m p e r i a l i s t a s . Las grandiosas acciones y d e m o s t r a ­ ciones de los pueblos de t o d a L a t i n o a m é r i c a en pro de la defensa del pueblo c u b a n o y contra la p o l í t i c a agresiva de los E E . U U . c o m p r u e b a n p l e n a m e n t e que el ejemplo de la lucha revolucio­ n a r i a c u b a n a e n c u e n t r a un poderoso eco en los corazones de los trabajadores latinoamericanos. Y con esto, d o y por t e r m i n a d o el largo, interesante e i n s t r u c t i v o viaje a través de los países que h a b l a n el idioma que están ustedes a p r e n d i e n d o en este m a n u a l . PALABRAS NUEVAS
abrigar a a d ă p o s t i ; a avea (intenţia) achatado t u r t i t acomodado înstărit advertirse a se observa ajetreo a g i t a ţ i e , sbucium ala aripă alejado îndepărtat ancho larg andino a n d i n , din m u n ţ i i Anzi antojo poftă aprovechar a profita artesano meşteşugar asombroso u i m i t o r bahía r a d ă bandada ceată brinco tresărire capricho capriciu céntrico din centru cerro deal cesar a înceta circundar a înconjura colmena stup contener a reţine contraste m. contrast convento mănăstire convertirse a deveni cucaracha gîndac, şvab cuerda coardă, sfoară cumbre / . culme choza cocioabă decena grup de zece derecha dreapta derrocar a dărîma descalzo desculţ descanso odihnă desencadenar a dezlănţui desfilar a defila desgraciadamente din nefericire desnudo gol desocupación / . şomaj dilatado lărgit, întins envergadura anvergură equipaje m. bagaj ermita schit escala scară ; escală esfwmarse a se e s t o m p a ; estancia şedere estilo stil familiar ni. m e m b r u de familie fantasma m. fantomă

294

flecha săgeată florecer a înflori fortaleza fortăreaţă fresco frescă (pictură) ganancia cîştig gigantesco imens, uriaş grato p l ă c u t guajiro ţ ă r a n (în Cuba) harapiento zdrenţăros hilera rînd, şir horno cuptor idear a gîndi iglesia biserică inconcebible de neconceput internarse a p ă t r u n d e , a duce sub pămînt lejanía depărtare lejos departe lujuriante l u x u r i a n t malecón m. cheiu maleta g e a m a n t a n , valiză manzana m ă r ; bloc de case marcharse a pleca mármol m. m a r m u r ă máscara mască medianoche / . miezul n o p ţ i i mestizo metis muro zid ocultarse a se ascunde oficio meserie, slujbă ola val paralelo paralelă

percibirse a se observa plumaje m. penaj portátil p o r t a t i v presumir a se m î n d r i , a (se) crede prodigar a risipi propósito intenţie puntal m. p r o p t e a ; p u n c t fix rapaz rapace, de p r a d ă raudo iute rectángulo d r e p t u n g h i reflejar a reflecta refrescarse a se răcori reivindicación / . revendicare rosado trandafiriu rumbo ţ i n t ă , destinaţie sabroso gustos, savuros salitre m. salpetru sereno senin; m. paznic suave dulce suntuoso somptuos taza cană, ceaşcă tempestad / . furtună terrateniente m. moşier tinieblas / . p i . î n t u n e r i c ; negură titular m. t i t l u torno schimb trasero d i n d ă r ă t travesía călătorie ubicado s i t u a t vasija vas vespertino de seară viraje m, v i r a j , cotitură

ANÁLISIS DEL TEXTO

Chile — este corect ca numele acestui stat să se pronunţe şi în limba romînă „Cile" (nu „Kile"). Ca substantiv comun: chile m.= (în Am.) ardei. Republica Chile are o suprafaţă de 741 767 km 2 (de două ori şi jumătate cît ţara noastră) şi o populaţie de 7 600 000 locuitori. Caracteristica teritoriului acestui stat o constituie lungimea sa: 4 200 km. 295

Antártida — v a s t c o n t i n e n t s i t u a t în i n t e r i o r u l cercului p o l a r , cu o suprafaţă de 14 m i l i o a n e k m 2 . A n t a r c t i d a este locuită d o a r de personalul s t a ţ i u n i l o r ş t i i n ţ i f i c e din U . R . S . S . , Australia, S . U . A . , Anglia, Chile, A r g e n t i n a , Norvegia şi F r a n ţ a . actos arbitrarios — acte samavolnice Santiago de Chile — c a p i t a l a r e p u b l i c i i Chile, fondată în 1 5 4 1 . E s t e necesar să se specifice „de Chile", deoarece m a i există şi a l t e oraşe cu aceeaşi n u m i r e : Santiago de Compostela ( S p a n i a ) ; Santiago de Cuba; Santiago de Chaco ( P e r ú ) ; Santiago del Estero ( A r g e n t i n a ) . N u m i r e a Santiago v i n e de la Sant-Yago (sfîntul Iacob). en vísperas — în a j u n u l ; víspera — ajun darlo a conocer — a-1 face cunoscut. La Habana — c a p i t a l a r e p u b l i c i i Cuba. Se scrie î n t o t d e a u n a cu a r t i c o l , dar în r o m î n e ş t e se spune s i m p l u : H a b a n a . O r a ş u l a fost fundat în 1538 şi are astăzi peste u n m i l i o n de l o c u i t o r i . Hispanoamérica — n u m i r e care include t o t a l i t a t e a ţ ă r i l o r a m e r i ­ cane în care se vorbeşte limba s p a n i o l ă . en espera de — în a ş t e p t a r e a a los pies— la picioarele. Cu c u v î n t u l pie se pot forma o serie întreagă de e x p r e s i i : a pie pe jos de pie în picioare al pie alături, la picioarele; în josul al pie de la letra textual, literal cuenta con — posedă chirimoya — fruct exotic din America papaya — fruct a s e m ă n ă t o r pepenelui no puede por menos de aspirar — nu p o a t e să n u a s p i r e . . . parece mentira — expresie e c h i v a l e n t ă cu „ n u - m i v i n e a crede" la puesta del sol — a s f i n ţ i t u l soarelui. S i n o n i m cu: crepúsculo, ocaso, cien — apocopa de la ciento. Ciento nu apocopează însă î n a i n t e a altui numeral: însă: cien personas, ciento sesenta personas

Bolivia — r e p u b l i c ă d i n centrul A m e r i c i i de Sud, cu o suprafaţă de p a t r u ori m a i m a r e decît a ţ ă r i i noastre (1 098 581 k m 2 ) . N u m e l e derivă de la Simón B o l í v a r . por la tarde — seara, pe seară. Construcţia aceasta diferă de cele­ lalte analoge ei în limba r o m î n ă : de día (ziua), de noche (noaptea).

296

aprovecho la oportunidad — profit de ocazie. Verbul aprovechar nu este urmat de prepoziţie. estado de emergencia — stare de asediu Paraguay — republică din centrul Arnericii de Sud cu o suprafaţă de 406 752 km 2 , dar cu o populaţie de peste un milion şi jumă­ tate de locuitori. Ţară eminamente agricolă, cu un sol foarte fertil. Bogată în peisaje pitoreşti. Capitala republicii, Asun­ ción, este cel mai important centru comercial al ţării şi port pe rîul Paraguay. Perú — important stat din vestul Americii de Sud, cu o suprafaţă de aproape cinci ori mai mare decît a ţării noastre (1 285 215 km 2 ), dar cu o populaţie mai puţin numeroasă. Capitala sa, Lima, are aproape un milion de locuitori. Înainte de venirea spaniolilor, exista în Peru un puternic imperiu indian (incas) cu capitala în Cuzco. Unul dintre cei mai importanţi conducători incaşi a fost Manco Cápac (secolul al XllI-lea). Incaşii au avut o civilizaţie foarte dezvoltată şi o industrie şi agricultură înfloritoare. Cunoşteau calendarul şi un fel de scriere făcută din sfori cu noduri. Imperiul incas a luat sfîrşit o dată cu cucerirea lui de către Francisco Pizarro şi Gonzalo de Carvajal. ; Ojalá haga, buen tiempo ! — Să dea Dumnezeu să fie timp frumos ! Interjecţia ¡Ojalá! (cuvînt arab: Allah) cere subjonctivul. el pueblo viste mejor — poporul se îmbracă mai bine aguacate — pom din America, al cărui fruct, asemănător cu o pară, este foarte gustos yergue— se înalţă; de la verbul erguir. Verbul erguir se poate conjuga fie ca un verb diftongat, fie, mai ales, ca un verb de tip pedir:
Indicativ: Prezent Perfect simplu irgo îlergo erguí irgues yergues erguíste irgue yergue irguió erguimos erguimos erguís erguísteis irguen yerguen irguieron Subjonctiv prezent Imperativ irga sau yerga irgue yergue Gerunziu irguiendo

Alt verb care diftonghează şi prezintă un aspect grafic oare­ cum asemănător cu erguir este errar (a greşi; a rătăci): yerro, yerras, yerra, erramos, erráis, yerran.
297

Deci, cînd avem de-a face cu diftongul ie la începutul cuvîntului, i devine y. Tot aşa diftongul ue la începutul cuvîntului e precedat întot­ deauna de h: huevo, hueso, sau verbul oier (a mirosi) — huelo, hueles, huele, olemos, oléis, huelen, dibujos a mano — desene de mînă más y más — din ce în ce mai. O altă expresie sinonimă cu aceasta este: cada vez más. Vedem, în rîndul următor: cada vez mayor — din ce în ce mai mare. Ecuador — stat situat între Perú şi Columbia, chiar pe linia ecuatorului. Posedă şi insulele Galápagos, situate la 600 km de coastă. Are o suprafaţă de 270 670 km 2 şi o populaţie de numai 4 500 000 locuitori. es como si nos encontráramos — e ca şi cum ne-am afla (găsi)... mestizo — metis, născut din părinţi de rasă albă şi indiană. mulato — mulatru, născut din părinţi de rasă albă şi neagră. indio — băştinaş din America. Columb, cînd a descoperit America, fiind convins că a ajuns în India, i-a denumit astfel pe locui­ torii noii lumi. Numirea a rămas pînă astăzi, iar adevăraţilor indieni (din India) li se spune hindúes, uno se pregunta — te întrebi (forma impersonală). salta a la vista — e evident, sare în ochi. chicuelo — puşti; diminutiv de la chico, gritan a quien más — strigă care mai de care. Colombia — stat situat în nord-vestul Americii de Sud, cu o suprafaţă de peste patru ori mai mare decît a ţării noastre (1 138 338 km 2 ) şi cu o populaţie de numai 14 132 000 locui­ tori. Columbia este al doilea stat producător de cafea din lume. unas cuantas horas — vreo cîteva ore. abrigaba el propósito — avea intenţia. Abrigar în sens figurat, atunci cînd este vorba de idei, sentimente, are înţeles de „a avea", „a nutri": abrigar esperanzas. Venezuela—-oficial: Statele Unite ale Venezuelei — are o supra­ faţă de peste 900 000 km 2 (mai mare decît Franţa şi Germania la un loc), cu o populaţie de aproape 7 milioane de locuitori. Se compune din 20 de state, 2 teritorii şi un district federal. Numele de Venezuela i-a fost dat de către Americo Vespucci care, văzînd pe ţărmul mării nişte case pe piloni — în apă — a numit aceste locuri „Veneţia mică" sau „Venezuela". Capitala statului, Caracas, este cel mai important centru politic şi cultural al ţării şi deţine una dintre cele mai renumite univer­ sităţi din America Latină. Maracaibo este cel mai important centru al industriei petrolifere venezolane, situat pe malul lacului cu acelaşi nume. 298

llevar a cabo — a desăvîrşi Panamá — r e p u b l i c ă s i t u a t ă pe i s t m u l d i n t r e cele două Amer i c i . E s t e s t r ă b ă t u t ă de c a n a l u l cu acelaşi n u m e , lung de peste 80 k m . şi a d î n c de 12,5 m . , care leagă oceanul A t l a n t i c de oceanul Pacific. Costa Rica — ţ a r ă foarte b o g a t ă d i n America C e n t r a l ă , n u m i t ă astfel (Coasta Bogată) chiar de C o l u m b . Are o suprafaţă r e l a t i v m i c ă (50 900 km 2 ) şi doar u n m i l i o n de locuitori. platanal, cafetal, maizal — p l a n t a ţ i i de b a n a n i (plátano), de cafea şi de p o r u m b Nicaragua—(capitala M a n a g u a ) , Honduras (cap. T e g u c i g a l p a ) , El Salvador (cap. San Salvador) şi Guatemala (cap. G u a t e m a l a ) , r e p u b l i c i din America C e n t r a l ă . aztecas — a z t e c i ; u n u l d i n t r e cele m a i vechi popoare d i n Mexic. por casualidad — d i n î n t î m p l a r e . corrida de toros — l u p t e cu t a u r i . mariachis — c î n t ă r e ţ i a m a t o r i de m u z i c ă p o p u l a r ă m e x i c a n ă . la cucaracha ya no puede caminar... p r i m u l vers d i n t r - u n cunoscut cîntec r e v o l u ţ i o n a r m e x i c a n . Yucatán — p e n i n s u l ă în golful México. Cuba — cea m a i m a r e insulă din A n t i l e , cu o s u p r a f a ţ ă de 114 524 k m 2 şi o lungime de 1300 k m . Are a p r o a p e 7 m i l i o a n e locuitori şi este î m p ă r ţ i t ă în 6 p r o v i n c i i . E s t e p r i m a r e p u b l i c ă socialistă d i n A m e r i c a . doy por terminado — î n c h e i , t e r m i n Nota del día. I a t ă c u m se numesc în l i m b a spaniolă şi în l i m b a r o m î n ă locuitorii diferitelor s t a t e din America L a t i n ă : Ţara Argentina Bolivia Brasil Colombia Costa Rica Cuba Chile Ecuador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú în limba spaniolă argentino boliviano brasileño colombiano costarriqueño cubano chileno ecuatoriano guatemalteco hondureno mexicano nicaragüense panameño paraguayo peruano în limba romînă argentinian bolivian brazilian columbian costarican cuban cilean ecuadorian guatemalez hondurez, honduran mexican nicaraguan panamez paraguaian peruan 299

Puerto Rico Salvador Santo Domingo Uruguay Venezuela

puertorriqueño salvadoreño dominicano uruguayo venezolano

portorican salvadorian dominican uruguaian venezolan

¿SABE USTED QUÉ ES E L . . . erke ? Especie de bucium r u m a n o , tocado por los indios de A r g e n t i n a y Bolivia. caimán? R e p t i l de América, parecido al cocodrilo, que alcanza h a s t a seis m e t r o s de largo. E n el s e n t i d o f i g u r a d o : persona m u y a s t u t a . guano? Abono (îngrâşâmint) formado por el excremento de aves m a r i n a s que se e n c u e n t r a a c u m u l a d o en gran c a n t i d a d en las islas Galá­ pagos y en las costas del Perú y del n o r t e de Chile. quetzal? Ave m u y hermosa de América t r o p i c a l , de plumaje suave, verde b r i l l a n t e y rojo. E s el símbolo de la l i b e r t a d (no puede v i v i r en cautiverio) y figura en las a r m a s (stema) de G u a t e m a l a . La m o n e d a de este país tiene el m i s m o n o m b r e . machete? Cuchillo grande de m u c h o peso que sirve p a r a cortar caña de azúcar (en Cuba). EJERCICIOS 9 2 . Contestar en escrito a las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las principales ciudades de Chile? ¿Qué capitales y ciudades se han visitado durante el viaje descrito en esta lección? ¿Cuál fue la antigua capital del Perú? ¿Cuáles son los picos más altos de los Andes y sus alturas en metros? ¿Cuál de los países visitados le parece a usted más interesantey por qué? 9 3 . Traducir las siguientes oriciones: 1. Am stat o lună în Cuba şi am cunoscut viaţa nouă a locuitorilor acestei insule. 2. Am speranţa că voi putea vizita de asemenea multe alte ţări din America Latină. 3. Această călătorie a fost un adevărat eveniment fîn viaţa mea. 4. Vizitînd locuri diferite am învăţat multe lucruri noi şi am învăţat să cunosc lumea mai bine. 5. Muncitorii de pe plantaţiile de cafea din Costa Rica muncesc în cele mai rele condiţii. 6. La corrida de ieri spectatorii strigau care mai de care văzînd moartea taurului.

300

7. Duminica trecută prietenul meu profită de ocazie să-mi ceară o carte şi trebuie să i-o dau. 8. Gînd înfloreşte grădina, toate albinele vin pentru că sînt atrase de parfumul florilor. 9. Sare în ochi că băieţaşului acestuia îi e frică de imensul vultur de la grădina zoologică. 10. Aş vrea să ştiu dacă acestea sînt desene (de mînă) sau fotografii? 11. Nu greşesc spunînd că acest mare sportiv este în ajunul unui concurs; mîine va avea loc o întîlnire sportivă internaţională. 12. Am plecat la Iaşi cu un avion care decola de pe aeroportul din Bucureşti la apusul soarelui. 13. Din nenoro­ cire nu putui asista la premiera acestui film mexican. 14. M-a uimit şi m-a bucurat anvergura construcţiilor de blocuri noi din cartierul tău.

LECŢIA

33

UNA CARTA México D. F., 4 de agosto de 1960 Querido amigo : Siento mucho haber retrasado tanto mi respuesta, pero los exá­ menes y el trabajo diario me han tenido ocupado todo este tiempo. Creo que disculparás este retraso mío si piensas en el proverbio latino: „más vale tarde que nunca". Como ya sabes, mi profesión es muy entretenida, pero también muy cansadora. No obstante mi poco tiempo libre, me gustaría mucho que me mandaras un manual de lengua rumana — por lo menos en francés —, pues así podría aprender algo de rumano. Como hablo un idioma semejante al tuyo, creo que será algo muy agradable e instructivo aprender este idioma latino del Oriente de Europa. A continuación, voy a tratar de contestar a las preguntas plan­ teadas en tu última carta: — El nombre oficial de México es el siguiente: „Los Estados Unidos Mexicanos"; en efecto, desde el punto de vista político, mi país forma una república federativa compuesta de 28 estados, 3 territorios y un distrito federal, autónomos entre sí. — La capital del país se encuentra en el distrito federal. El antiguo nombre de esta ciudad fue Tenochtitlán. Me preguntas asimismo cosas concernientes a los antiguos pueblos prehispánicos de México. — Mucho antes de la llegada de los españoles a América, varios pueblos indios se habían establecido en México. Fueron los más notables los tollecas, los chichimecas, los aztecas, los mayas y, en menor grado, los zapotecas. Todos ellos fundaron imperios de cierta duración. Los toltecas, oriundos del norte y guiados por Huémac, fundaron a Teotihuacán y a Tula, en el Anáhuac. Alcanzaron los toltecas civilización notable. Sus arquitectos elevaron pirámides 302

religiosas que superan en altura y extensión a las de Egipto (sólo sus ruinas cubren una superficie de 18 kilómetros cuadrados), sus astrónomos lograron formar un calendario muy perfecto; poseían una escritura jeroglífica. Yo mismo he visitado la zona arqueológica de Teotihuacán. Calzadas, palacios y sitios de penitencia han sido cubiertos por la tierra. Las ruinas, a pesar de todo, comunican ese aire de „serena grandeza" que Teotihuacán debió tener en los días de su apogeo y esplendor. Tres o cuatro siglos antes del descubrimiento de América por los europeos apareció en México el legendario Quetzalcóatl, hombre de tez blanca, cabello y barba largos, sabio y virtuoso. Residió Quetzalcóatl, primero en Tula, luego en Cholula, y por fin se embarcó con rumbo al Oriente para no volver más. (Parece ser el mismo que más tarde señalan las crónicas mayas con el nombre de Kukulcán.) Profetizó antes de marcharse que más tarde vendrían del Oriente otros hombres blancos como él, para conquistar el país y derribar sus ídolos. Los chichimecas, pueblo bárbaro del norte, vinieron en contacto con los toltecas y acabaron por adoptar la lengua y el género de vida toltecas.

Templo maya de Zaculeu (Guatemala)

CENTROS ARQUEOLÓGICOS
CE

MÉXICO

JZ

TEOTIHUACÁN.

Las pirámides del Sol y de la Luna el Templo de Quetzalcóatl

vistas

desde

20

Los aztecas, oriundos de A t l á n , en S i n a l o a , m o v i d o s por u n a profecía de su dios H u i t z i l i p o c h t l i (pronunciación casi imposible p a r a u n europeo ¿ v e r d a d ? ) , e m p r e n dieron — c o n t e m p o r á n e a m e n t e a otros pueblos mi^ gratorios en E u r o p a — u n larguísimo éxodo q u e los condujo h a s t a el lago de Texcoco, donde fundaron la Diseño de un fresco maya c i u d a d de T e n o c h t i t l á n , que luego t o m ó el n o m b r e de Méjico. E l reino azteca fue u n reino m i l i t a r , semejante a l de E s p a r t a en la a n t i g ü e d a d griega, que duró h a s t a la conquista de México por H e r n á n Cortés. E l ú l t i m o rey azteca fue M o c t e z u m a , que pereció con sus guerreros en u n a s sangrientas luchas l i b r a d a s c o n t r a los conquistadores españoles. E l p u e b l o de c u l t u r a más a v a n z a d a fue el m a y a , que v i v i ó y sigue v i v i e n d o en México, así como en otros países de América Cent r a l . De su n o t a b l e a r q u i t e c t u r a q u e d a n vestigios en la p e n í n s u l a de Y u c a t á n , en P a l e n q u e , U x m a l , I z a m a l o en G u a t e m a l a (Tical y Quirigua) y en H o n d u r a s (Copan). La civilización m a y a fue p a r a México lo que A t e n a s fue p a r a Grecia. Los m a y a s se d i s t i n g u í a n en la p i n t u r a , grabados en m a d e r a , la escultura y la a r q u i t e c t u r a . T e n í a n el m á s perfecto calendario del m u n d o ; e m p l e a b a n la cifra cero en sus cálculos m a t e m á t i c o s m u c h o antes que c u a l q u i e r otro p u e b l o . De a h í la d e n o m i n a c i ó n que se les d a : „los griegos de A m é r i c a " . P o r t r a t a r s e de u n a c a r t a no p u e d o e x t e n d e r m e m á s y desde ahora quedo a la espera de t u s n o t i c i a s . Aprovecho la o p o r t u n i d a d p a r a estrechar c o r d i a l m e n t e t u m a n o , con sincero afecto. P a n c h o López P . D . Te envío t a m b i é n algunas t a r j e t a s postales i l u s t r a d a s p a r a que t e des cuenta mejor de lo expuesto m á s a r r i b a . PALABRAS NUEVAS
afecto dragoste aparecer a aparea avanzar a î n a i n t a cabello p â r calzada d r u m p i e t r u i t cansador obositor civilización /. civilizaţie concerniente referitor conquistar a cuceri continuación / . continuare.

306

derribar a d ă r î m a descubrimiento descoperire desolado deşert disculpar a ierta duración / . d u r a t ă entretenido a n t r e n a n t establecer a stabili estrechar a strînge extenderse d. a se lungi întinde) grandeza mărire guerrero războinic guiar a călăuzi librar a p u r t a (război) lucha l u p t ă

llegada sosire mandar a t r i m i t e noticia ştire, n o u t a t e oriundo originar palacio p a l a t penitencia p e n i t e n ţ ă , ispăşire perecer a pieri profetizar a profeţi residir a locui sangriento sîngeros señalar a semnala superar a depăşi superficie / . suprafaţă tez / . t e n , culoarea pielii

ANÁLISIS DEL TEXTO

4 de agosto de 19... — data (la fecha) se scrie întotdeauna cu de înainte de lună şi de an. Uneori se adaugă şi articolul el (subînţelegîndu-se el día) înaintea cifrei care arată ziua: el 11 de mayo de 1960. Pentru scrisoare, data mai poate fi scrisă şi în altă ordine: agosto 4, de 1960. querido amigo: — titlul scrisorii (encabezamiento) este urmat de două puncte. Dacă între cei care corespondează nu este o inti­ mitate prea mare, se pot utiliza formulele: distinguido (admi­ rado, respetado) amigo (camarada). Tot ca titlu de scrisoare se mai utilizează formula: Muy señor mío: (Stimate domnule). Adresa (la dirección, las señas) de pe plic (el sobre) se compune astfel:
Sr. don Jacinto Sánchez Ala meda de Apodaca, 58 Cádiz España Pe dosul plicului se scrie: Remite (sau: Rte)... astfel:

Un formular de telegramă [impreso para telegrama) se completează Destino: Cádiz — ESPAÑA Destinatario: Jacinto Sánchez Domicilio: Alameda de Apodaca, 58 Indicaciones: urgente, ordinario (táchense los conceptos no utilizables) Texto: Intranquilo Nombre 20* y domicilio sin del noticias. Telegrafia cómo estás. Abrazos.

Miguel.

expedidor:...

307

siento mucho — regret preguntas planteadas—întrebări puse. Plantear — a pune, a ridica (probleme, întrebări) Estados Unidos Mexicanos—Statele Unite Mexicane. (1.969.269km 2 ; 35 milioane loc.) Este bine ca întotdeauna să specificăm ori de cîte ori spunem Estados Unidos despre care din ele este vorba, deoarece în America sînt mai multe state cu acest nume: Estados Unidos del Brasil (Brazilia) Estados Unidos de Venezuela (Venezuela) Estados Unidos de Norteamérica (S.U.A.) Cetăţenii din S.U.A. se numesc: norteamericanos sau estado­ unidenses. Numirea Estados Unidos se prescurtează EE.UU. en efecto — într-adevăr distrito federal — diviziune administrativă în care se află capitala ţării. Prescurtat D.F. (Peste 3 milioane locuitori). todos ellos — toţi aceştia — în acest caz ello are funcţia de pro­ nume demonstrativ. Teotihuacân — localitate în México, situată la 43 km de capi­ tală, vechi centru al civilizaţiei antice mexicane. Conţine mai multe piramide, dintre care cea a Soarelui are 194 m latura bazei şi 55 m înălţime. Quetzalcóatl — figură legendara a unui rege toltec (din secolul al XII-lea), venit din ţinuturi necunoscute, de peste mările din răsăritul Mexicului (Europa?), de unde aducea o civilizaţie înaintată şi o altă religie. A fost considerat de mexicani drept zeu. Aproape de sfîrşitul vieţii s-a îmbarcat din nou, plecînd spre răsărit. Sinaloa — stat în nord-vestul Republicii México. Hernán Cortés — căpitan spaniol, cuceritorul Mexicului, născut în 1485 în Extremadura (Spania). A debarcat în 1519 în México, unde a fundat oraşul Veraeruz. Numai după numeroase şi sîngeroase lupte, în care au pierit sute de mii de indieni, a reuşit să pună stăpînire pe această ţară. conquistador—cuceritor; numire generică dată soldaţilor şi aven­ turierilor spanioli care, cu mijloacele cele mai brutale, au întreprins cucerirea (la conquista) Noii Lumi. con sincero afecto — cu dragoste sinceră. Pentru formulele de poli­ teţă de la sfîrşitul scrisorilor (cortesías) spaniolii au o infini­ tate de expresii; spicuim cîteva care s-ar potrivi în cazul acestei scrisori:
Tu buen (leal) amigo. Te saluda atentamente (calurosamente, Muchos recuerdos de... Un abrazo de... Siempre a tus órdenes. cordialmente).

308

In cazul unei scrisori m a i ceremonioase: Mc subscribo de usted (rămîn al dumitale). Me repito de Ud. atto. y S.S. (cu deosebit respect). Aproveclio esta oportunidad para ofrecerme de Ud. atto. y S.S. q.e.s.m. (profit de ocazie pentru a vă asigura de deosebita mea stimă...). Quedo (soy) de Ud. atto. y S.S. Considérame siempre su muy agradecido y afino. S.S. Prescurtările (abreviaturas) din aceste formule s í n t : atto. = atento (se poate înlocui cu ajino. = afectísimo) S.S. = seguro servidor q.e.s.m. = que estrecha sus manos q.b.s.m. = que besa sus manos (către femei) Pancho — d i m i n u t i v de la Francisco P.D. — posdata = p o s t s c r i p t u m (P.S.) scrisoare după s e m n ă t u r ă . ceea ce se a d a u g ă într-o

ASUNTOS P A R A CONVERSAR Fórmulas para preguntar: ¿ H a y alguien a q u í que h a b l e rum a n o (español)? ¿ H a b l a U d . (el) español? ¿Podría Ud. decirme...? ¿ T e n d r í a la a m a b i l i d a d de decirme si...? ¿Sabe U d . quién (o cómo, por qué, de qué m a n e r a ) . . . ? ¿Es v e r d a d q u e . . . ? ¿Sería t a n a m a b l e en decirme (que me dijera, comunicara)..? ¿Me h a r í a el favor de...? T e n g a U d . la b o n d a d de decirme (o de c o n t a r m e , de comunicarme) si (o lo q u e ) . . . P o r favor, ¿quiere decirme (o i n d i c a r m e , m o s t r a r m e , señalarme)... contestar: Sí, señor. H a b l e U d . e s p a ñ o l , por favor. Sí, j u s t o lo necesario p a r a hacerme c o m p r e n d e r . Es m u y s i m p l e . N a d a m á s fácil. Creo que sí.—No estoy seguro. No lo sé. Con m u c h o g u s t o . — Con el m a y o r placer. — Con sumo placer. — De b u e n a g a n a . De b u e n grado. Voy a i n t e n t a r l o .

La cosa no es f á c i l ; intentémoslo, sin e m b a r g o . — U n poco de c a l m a , u n p o q u i t o de paciencia. — La cosa merece reflexionarse.

309

Quedaría muy reconocido (o agradecido) a Ud. si quisiera decirme si... Le agradecería mucho, si me dijera... ¿Cómo se explica Ud. que...? ¿Cómo es que ocurre (o sucede) que (seguido del subjuntivo)...? ¿Cree Ud. que (subjuntivo o futuro)... ? ¿No cree Ud. que (indicativo)...? ¿Entiende Ud. que (subjuntivo)...? ¿No le parece que (indicativo)...? ¿Está Ud. seguro de que (subjunctivo)...? ¿En qué se funda Ud. para sostener que (indicativo)...? ¿Qué entiende Ud. por...? ¿Lo dice Ud. en serio? ¿Qué dignifica esta palabra? , ¿Qué quiere decir eso en rumano? ¿Cómo se dice en vez de?... ¿Cómo diría Ud.? ¿No se dice también... en vez de...? ¿Qué quiere decir la palabra (o el vocablo)...? ¿Es esta una expresión corriente (usual)? ¿Para qué sirve (o sirven)...? Dígamelo Ud., si lo sabe. ¿Se acureda Ud. de lo que... (o recuerda Ud. lo...)? He sabido (o He oído decir) que (indicativo)...; ¿Ud. lo cree?
310

Tendré gran placer en decírselo. Estoy a las órdenes de Ud. Es fácil de comprender. La cosa salta a los ojos. — La razón es clara (u obvia). No afirmo lo contrario. En mi opinión... — A lo que yo entiendo... ¿Qué piensa Ud.? — ¡ Lo cree Ud. así! A mi parecer... Me parece... Depende de las circunstancias. — Según. — Puede ser. La cosa no puede saberse aún. Me fundo en que... — Lo deduzco de... que... Es un asunto (o un problema) difícil de resolver. — Por lo que sé.,... Tiene el siguiente significado... Aguarde Ud. se lo voy a decir; la cosa es ésta... Permit ame un instante; no estoy seguro. No lo sé yo tampoco. — No es difícil lo que Ud. me pregunta. Nada más fácil de contestar. No lo sé, pero... — Ya lo creo que me acuerdo. Por lo que sé Es poco verosímil. No es cierto. — Por lo que a mí toca, no sé nada de esto.

¿Sería indiscreto preguntar si...?

¿Me extralimitaría preguntando a Ud. lo que...? Si no temiera pasar por (si no fuera) indiscreto, le rogaría que me dijese si (lo que)... Quisiera saber, si... No sé con toda exactitud lo que significa la palabra... No se me alcanza . lo que se entiende por...; tenga Ud. la amabilidad de decírmelo (o ruego a Ud. que me lo diga). Digame Ud. (o Cuénteme Ud.) lo que... ¡ Déme Ud. algún pormenor ! ¿Lo sabe Ud. de cierto? No comprendo gran cosa; ¡ expliqúese Ud. ! ¡ Muy bien ! ¡ Admirable ! • Perfectamente ! Continúe Ud. (o Tenga Ud. la bondad de seguir)... ¿Me entiende Ud.? ¿Me lia entendido bien? Espere Ud., voy a repetirla. — Preguntaba a Ud. si... Voy a repetirlo de nuevo, a fin de que Ud. comprenda bien lo que le pregunto. Ahora (me) ha comprendido Ud. ; ¿verdad? ¡ Fíjese Ud. bien! La pregunta es algo larga.

¡ De ninguna manera! En el estado en que las cosas se encuentran, es muy fácil que (subjuntivo ) . . . Siento no poder decir nada todavía. ¿Indiscreto?... Todo el mundo lo sabe, y me sorprende que no esté Ud. al corriente. Si lo supiera yo, se lo diría de buena gana (o de buen grado), pero la memoria me es infiel en este instante. ¡ Me choca mucho ! — Es claro como el agua. — Es más claro que el sol. — Está a la vista. — Salta a la vista. ¿Nada más que eso? Con sumo gusto se lo diré a Ud. Le diré cuánto sepa por satisfacer su curiosidad. Pues bien; Ud. sabe que (indicaíü'o)... Dispénseme, no he entendido la pregunta de Ud. — Estoy a sus órdenes. Ud. (me) dispense, no he entendido la pregunta suya. Tenga Ud. la bondad de repetirla. ¿Decía Ud.? Habla Ud. algo de prisa para mis oídos; le suplico que hable más despacio. Me cuesta mucho (o sumo) trabajo entenderlo. Todavía no estoy al cabo de lo que U d . ' m e pregunta. ¿Querría Ud. repetírmelo? —¡ Ah ! ya comprendo.

Notă: Cuvintele necunoscute din acest exerciţiu de conversaţie se vor găsi în vocabularul de la sfîrşitul cărţii.
311

F I G U R A S CUMBRES DE LA H I S T O R I A DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

MÉXICO

iniciador del m o v i m i e n t o p a r a la i n d e p e n d e n c i a m e x i c a n a ; era el cura del p u e b l o de Dolores ( G u a n a j u a t o ) . E n la noche del 15 de s e p t i e m b r e de 1810 lanzó u n a l l a m a d a a la r e v u e l t a a todos los mejicanos (el grito de Dolores) contra los colonialistas e s p a ñ o l e s : " ¡ Mueran los gachupines !" ( " g a c h u p í n " — apodo d e s p e c t a t i v o p a r a d e n o m i n a r a los españoles). Al grito de H i d a l g o respondió t o d o el pueblo y se o b t u v i e r o n u n a s v i c t o r i a s contra los ejércitos colon i a l i s t a s . H i d a l g o organizó u n gobierno, pero fue d e r r o t a d o en la b a t a l l a de Calleja (al p u e n t e de Calderón) y , por t r a i c i ó n , fue preso y fusilado, en 1811, con otros 27 compañeros suyos. MORELOS Y PAVÓN (JOSÉ MARÍA) es considerado como el fundador de la república m e x i c a n a . E r a cura del pueblo de Carácuaro y , a la m u e r t e de H i d a l g o , condujo y organizó a los rebeldes, g a n a n d o la b a t a l l a del P a l m a r , convocando en 1813 el p r i m e r Congreso M e x i c a n o , d o n d e fue proclam a d a la i n d e p e n d e n c i a de México. Después de esto fue hecho p r i sionero en Temescala y fusilado en 1815 en México. BENITO JUÁREZ p a t r i o t a m e x i c a n o nacido en 1806, d i p u t a d o en 1850 y vicep r e s i d e n t e de México en 1 8 5 1 . C u a n d o , en 1863, los franceses invadieron México, i m p o n i e n d o a M a x i m i l i a n o de A u s t r i a como e m p e r a d o r , J u á r e z se c o n v i r t i ó en el a l m a de la resistencia p o p u lar, consiguiendo en 1867 la r e t i r a d a de las t r o p a s francesas. F u e elegido " e n dos o p o r t u n i d a d e s p r e s i d e n t e de la r e p ú b l i c a . Murió en 1872. FRANCISCO MADERO p a t r i o t a m e x i c a n o que encabezó la lucha de su p u e b l o contra el d i c t a d o r Porfirio D í a z . E n 1911 derribó la d i c t a d u r a , fue elegido presidente de México en 1912, pero m u r i ó asesinado en 1913. EMILIANO ZAPATA el héroe del l e v a n t a m i e n t o campesino de México de principios de n u e s t r o siglo. E s u n a de las m á s p o p u l a r e s y q u e r i d a s figuras revolucionarias de México. 312

LÁZARO CÁRDENAS nacido en 1895 ; presidente de México de 1934 a 1940. Realizó uno de los más democráticos p r o g r a m a s políticos de la historia de México y expropió las empresas petroleras extranjeras en 1938. E s t a b l e c i ó t a m b i é n el voto femenino. P o r sus méritos en la defensa de la p a z , fue laureado con el p r e m i o i n t e r n a c i o n a l Lenin por la p a z .

LECTURA

SUPLEMENTARIA

Y ¡ qué hermosa era T e n o c h t i t l á n , la ciudad c a p i t a l de los aztecas, cuando llegó a México Cortés ! E r a como una m a ñ a n a todo el d í a , y la ciudad parecía siempre como en feria. Las calles eran de agua unas y de t i e r r a otras ; y las plazas espaciosas y m u c h a s ; y los alrededores sembrados de u n a gran a r b o l e d a . P o r los canales a n d a b a n las canoas, t a n veloces y diestras como si t u v i e s e n entend i m i e n t o ; y h a b í a t a n t a s a veces que se podía a n d a r sobre ellas como sobre la tierra firme. E n unas v e n í a n frutas, y e n otras flores, y en otras jarros y t a z a s , y demás cosas de la alfarería. E n los mercados hervía la gente, saludándose con a m o r , y e n d o de puesto en puesto, celebrando a l rey o diciendo m a l de él, curioseando y vend i e n d o . Las casas eran de adobe, que es el ladrillo sin cocer, o de c a l i c a n t o , si el d u e ñ o era r i c o . Y en su p i r á m i d e de cinco t e r r a z a s se l e v a n t a b a por sobre t o d a la c i u d a d , con sus c u a r e n t a t e m p l o s menores a los pies, el t e m p l o m a g n o de H u t z i l i p o c h t l i , de ébano y jaspes, con m á r m o l como nubes y con cedros de olor, sin a p a g a r j a m á s , a l l á en el t o p e , las llamas sagradas de sus seiscientos braseros. ¡ De t o d a a q u e l l a grandeza apenas q u e d a n en el museo unos cuantos vasos de oro, u n a s piedras como y u g o , de o b s i d i a n a p u l i d a , y uno que otro anillo l a b r a d o ! T e n o c h t i t l á n no e x i s t e . No existe T u l a n , la c i u d a d de la gran feria. No existe Texcoco, el p u e b l o de los p a l a c i o s . Los indios de a h o r a , al p a s a r por d e l a n t e de las r u i n a s , b a j a n la cabeza, m u e v e n los labios como si dijesen a l g o , y m i e n t r a s las r u i n a s no les q u e d a n a t r á s , no se ponen el s o m b r e r o . De ese lado de México, d o n d e ' v i v i e r o n todos esos pueblos de u n a m i s m a lengua y familia que se fueron g a n a n d o el poder por t o d o el c e n t r o 313

de la costa del Pacífico en que estaban los nahuales, no quedó después de la conquista una ciudad entera, ni un templo entero. De Cholula, de aquella Cholula de los templos, que dejó asombrado a Cortés, no quedan más que los restos de la pirámide de cuatro terrazas, dos veces más grande que la famosa pirámide de Clieops. En Xochicalco sólo está en pie, en la cumbre de su eminencia llena de túneles y arcos, el templo de granito cincelado, con las piezas enormes tan juntas que no se ve la unión, y la piedra tan dura que no se sabe ni con qué instrumento la pudieron cortar, ni con qué máquina la subieron tan arriba. En Cent la, revueltos por la tierra, se ven las antiguas fortificaciones. Pero las ruinas más bellas de México no están allí, sino por donde vinieron los mayas, que eran gente guerra y de mucho poder, y recibían de los pueblos del mar visitas y embajadores. De los mayas de Oaxala es la ciudad célebre de Palenque con su palacio de muros fuertes cubiertos de piedras talladas, en donde figuran hombres de cabeza de pico con la boca muy hacia afuera, vestidos de trajes de gran ornamento, y la cabeza con penachos de plumas. Es grandiosa la entrada del palacio con las catorce puertas y aquellos gigantes de piedra que hay entre una puerta y otra. Por dentro y fuera está el estuco que cubre la pared lleno de pinturas rojas, azules, negras y blancas. En el interior está el patio rodeado de columnas... Pero ni el Palenque se puede comparar a las ruinas de los mayas yucatecos, que son más extrañas y hermosas. Por Yucatán estuvo el imperio de aquellos príncipes mayas que eran de pómulos anchos, y frente como la del hombre blanco de ahora. En Yucatán están las ruinas de Zayi, con su Casa Grande, de tres pisos, y con su escalera de diez varas de ancho. Está Labna con aquel edificio curioso que tiene por cerca del techo una hilera de cráneos de piedra, y aquella otra ruina donde cargan dos.hombres una gran esfera, de pie uno, y el otro arrodillado. En Yucatán está Izamal, donde se encontró aquella Cara Gigantesca, una cara de piedra de dos varas y más. Y Kabah está allí también, la Kabah que conserva un arco roto por arriba, que no se puede ver sin sentirse como lleno de gracia y nobleza. Pero las ciudades que celebran los libros son Uxinal y Chitchen Itza, las ciudades de los palacios pintados, de las casas trabajadas lo mismo que el encaje, de los pozos profundos y los magníficos conventos. Uxmal está como a dos leguas de Mérida, que es la ciudad de ahora, celebrada por su lindo campo de henequén, y porque su gente es tan buena
314

que recibe a los extranjeros como hermanos. En Uxmal son muchas las ruinas notables, y todas, como por todo México, están en las cumbres de las pirámides, como si fueran los edificios de más valor, que quedaron en pie cuando cayeron por tierra las habitaciones de fábrica más ligera. La casa más notable es la que llaman en los libros „del Gobernador", que es toda de piedra ruda, con más de cien varas de frente y trece de ancho, y con las puertas ceñidas de un marco de madera trabajada con muy rica labor. A otra casa le dicen de las Tortugas, y es muy curiosa por cierto, porque la piedra imita una como empalizada, con una tortuga de relieve de trecho en trecho. La Casa de las Monjas sí es bella de veras; no es una casa sola, sino cuatro, que están en lo alto de la pirámide. A una de las casas le dicen de la Culebra, porque por fuera tiene cortada en la piedra viva una serpiente enorme, que le da vuelta sobre vuelta a la casa entera; otra tiene cerca del tope de la pared una corona hecha de cabezas de ídolos, pero todas diferentes y de mucha expresión, y arregladas en grupos que son de arte verdadero, por lo mismo que parecen como puestas allí por la casualidad; y otro de los edificios tiene todavía cuatro de las diez y siete torres que en otro tiempo tuvo, y de las que se ven los arranques junto al techo, como la cascara de una muela cariada. Y todavía tiene Uxmal la Casa del Adivino, pintada de colores diferentes y la Casa del Enano, tan pequeña y bien tallada que es como una caja de China, de esas que tienen labradas en la madera centenares de figuras, y tan graciosa que un viajero le llama „obra maestra de arte y elegancia", y otro dice que „la Casa del Enano es bonita como una joya". La ciudad de Chitchen Itza es toda como la Casa del Enano. Es como un libro de piedra. Un libro roto, con las hojas por el suelo, hundidas en la maraña del monte, manchadas de fango, despedazadas. Están por tierra las quinientas columnas; las estatuas sin cabeza, al pie de las paredes a medio caer; las calles, de la yerba que ha ido creciendo en tantos siglos, están tapiadas. Pero de lo que queda en pie, de cuanto se ve o se toca, nada hay que no tenga una pintura finísima de curvas bellas, o una escultura noble, de nariz recta y barba larga. En las pinturas de los muros está el cuento famoso de la guerra de los dos hermanos locos que se pelearon por ver quién se quedaba con la princesa Ara; hay procesiones de sacerdotes, de guerreros, de animales que parece que miran y conocen, de barcos con dos proas, de hombres de barba negra, de negros de
315

pelo rizado ; y todo con el perfil firme, y el color t a n fresco y b r i l l a n t e como si a u n corriera sangre por las venas de los a r t i s t a s que dejaron escritas en jeroglíficos y en p i n t u r a s la historia del pueblo que echó sus barcos por las costas y ríos de t o d o Centro América, y supo de Asia por el Pacífico y de Africa por el A t l á n t i c o . H a y piedra en que u n h o m b r e en pie envía u n r a y o desde sus labios entreabiertos a otro h o m b r e s e n t a d o . H a y grupos y símbolos que parecen c o n t a r en una lengua que no se puede leer con el alfabeto incompleto del obispo L a u d a , los secretos del pueblos que c o n s t r u y ó el Circo, el Castillo, el P a l a c i o de las Monjas, el Caracol, el pozo de los sacrificios, lleno en lo hondo de u n a como piedra b l a n c a , que acaso es la ceniza e n d u r e c i d a de los cuerpos de las vírgenes hermosas, que m o r í a n en ofrenda a su dios sonriendo y c a n t a n d o , como m o r í a n por el dios hebreo en el circo de R o m a las vírgenes cristia n a s , como moría por el dios egipcio, coronada de flores y seguida del p u e b l o , la virgen más bella sacrificada al agua del río N i l o . ¿Quién t r a b a j ó como el encaje las e s t a t u a s de Chitehen Itza? ¿A d ó n d e h a i d o , a d ó n d e , el pueblo fuerte y gracioso q u e ideó la casa r e d o n d a del Caracol, la casita t a l l a d a del E n a n o , la Culebra grandiosa de la casa de las Monjas en U x m a l ? ¡ Qué novela t a n linda la historia de América ! JOSÉ MARTÍ (Las Ruinas Indias, din „La Edad de Oro") i EJERCICIOS 9 4 . Contestar a las siguientes preguntas:

¿Cuál es el nombre oficial de México? ¿Qué pueblos prehispánicos presentan mayor interés? ¿Cuáles son los centros arqueológicos más importantes de México? ¿Quién fue Quetzalcóatl? ¿Cuál de las figuras de la historia de México le parece a usted más interesante y por qué? ¿Cuáles son las abreviaturas que se emplean en las cortesías? 9 5 . Componer 9 6 . Encontrar una carta simple los antónimos utilizando el vocabulario conocido.

de las

palabras:

1. frío; 2. bueno; 3. delgado; 4. hermoso; 5. esclavitud; 6. alto; 7.corto; 8. seco; 9. agradable; 10. acostarse; 11. andar; 12. olvidar. 316

9 7 . Traducir

las siguientes

oraciones:

1. Datorită civilizaţiilor vechi descoperite în México s-a trezit interesul multor oameni pentru această ţară. 2. Cum vă explicaţi faptul acesta? 3. E uşor de înţeles. 4. Eu nu afirm contrariul, dar credeţi că într-adevăr sînt atît de interesante lucrurile acestea? 5. Fără nici o îndoială.6. Fiţi atît de amabil să continuaţi ceea ce începuserăţi! 7. Repet ceea ce am spus pentru ca dumneata să înţelegi mai bine. 8.. Nu înţeleg mare lucru, vă rog să vor­ biţi mai rar. !). Să nu începeţi încă; nu-s gata. 10. Cînd ai primit ultima scrisoare de la amicul tău? 11. Acum cîteva zile, dar nu am avut timp să-i răspund. 12. Am să-i răspund însă cît mai curînd cu putinţă.

LECŢIA

34

MONUMENTOS DE ARQUITECTURA ÁRABE EN ESPAÑA Casi todas las regiones de España guardan las trazas del pueblo árabe que vivió durante ocho siglos en las tierras de la península Ibérica. Sobresalieron los árabes sobre todo en las construcciones urbanas, cuyos restos nos asombran, por su hermosura, hasta el día de hoy. En muchas partes, especialmente en el norte y en el centro de España, lo que ha quedado es relativamente pobre; tal como, por ejemplo, en Toledo, donde la riqueza estaba vinculada a sus palacios ya perdidos. En Zaragoza, en cambio, se conserva la Aljafería, antiguo palacio real. Construyóse bajo el rey zaragozano Abucháfar, en el siglo X I , de cuyo nombre vino el de Aljafería; su denominación primitiva fue de "Dar Assour", o sea en español "casa del regocijo". El palacio de la Aljafería está ubicado a poca distancia de la ciudad y se compone de un cuadrilátero de unos 80 ms por 68 ms, que encierra gran e'splendor. Otras .construcciones civiles parecidas, muy difundidas en España, son los alcázares (del árabe „al qasr" — palacio), que eran unaţ casas reales o habitaciones de príncipes árabes (en Sevilla y Toledo), y las alcazabas o recintos fortificados, como es la alca­ zaba de Málaga, famosa por su estilo, o la de Almería, que domina la ciudad desde un rocoso monte muy pintoresco. En Córdoba, bajo el dominio árabe, había más de cuatrocientas mezquitas y cerca de novecientos edificios públicos. Hoy sólo se conserva la gran mezquita y las ruinas del palacio califal de Medina Azzahra, en las afueras de la ciudad. El conjunto del palacio de Medina Azzahra (o sea "ciudad de las flores") surgió en el siglo X al pie de la sierra y cerraba un cua­ drilátero de 1518 metros por 745 metros. En esos palacios residía la corte del califa de Córdoba. A principios del siglo XI, Medina Azzahra fue saqueada e incen­ diada por las hordas berberiscas, y, hasta el siglo XVI, sus ruinas
318

sirvieron de cantera. Sacáronse de ahí los materiales valiosos, columnas y losas, llevándose finalmente hasta los cimientos, pero se salvaron por "inútiles" las enchapaduras de piedra esculpida, verdaderos tesoros ornamentales, y algunos fragmentos de columnas. La extensión de las ruinas descubiertas en 1911 dio razón a los cronistas de aquellos remotos tiempos, que contaban asombrados las hermosuras de los palacios de Medina Azzahra: miles de columnas y numerosas puertas ricas, de madera y marfil, mosaicos de vidrio bizantinos, mármoles de Grecia e Italia, el azogue que llenaba una pila, la perla maravillosa colgada en una sala, animales metálicos dorados y refulgentes de pedrería, columnillas de jaspe y cristal de roca, un magnífico acueducto que aun queda reconocible, por donde traían agua de la sierra, una calzada, un rico salón etc. Y todo* esto era obra de unos famosos alarifes orientales. La gran mezquita de Córdoba, que rivaliza en proporciones con las mayores catedrales de Europa, hace ya casi mil años que sorprende a los viajeros por la austera belleza de sus innumerables columnas y arcos de mármol, el encaje afiligranado de piedra esculpida por muchas generaciones de alarifes. Esta mezquita es el mayor monumento de la arquitectura árabe. Comenzada su construcción en 785, por orden de Abderramán I, fue ampliada por sus succesores y terminada en 987. Forma el conjunto un inmenso cuadrilátero de 130 metros de ancho por 175 de largo. Tuvo 1418 columnas y 22 puertas. El área total del edificio, comprendidos los muros, cubre un cuadrado casi exacto de 76,70 X 75,73 metros, que se reparte en dos sectores, de norte a sur, casi iguales entre sí. Después de la conquista de la ciudad de Córdoba por los españoles, en 1236, la mezquita sufre varias alteraciones. Cuando la mezquita fue convertida en templo católico, se demolió una tercera parte de las columnas y se destrozó gran número de magníficas muestras de la arquitectura árabe. En 1377, Enrique II hizo derribar el alminar de Abderramán, que tenía unos veinte metros de altura. A principios del siglo XVI, el obispo Alonso Manrique consiguió de Carlos V el derecho de erigir en medio de aquella joya arquitectónica dos construcciones, causando la destrucción de una gran parte de las columnas, como ya hemos mencionado más arriba. Todos estos trabajos duraron varios siglos, pero por fortuna no alteraron fundamentalmente la estructura del edificio con su aire nítidamente oriental. Todo parece un cuento de las „Mil y una Noches". El espectáculo de esos mil arcos ligeros descritos en el espacio, apenas sos21 — învăţaţi limba spaniolă

321

tenidos en sus fustes y dejando pasar la luz como en un bosque de palmeras que sacude y levanta la brisa, es maravilloso y da la impresión de la naturaleza viva. Las columnas en serie, muy airosas, de rico material y ameno colorido, con sus hermosos capiteles, todos diferentes, y sus esbeltos arcos de herradura; el patio de los Naranjos, dechado de armonía y color; las puertas, sobre todo la del Perdón, practicada en el muro Norte, ante la torre elevada en el siglo XVII, sobre los cimientos del desaparecido alminar, con su arco de ojiva y con hojas mudejares, todo esto hace de la mezquita de Córdoba un monumento excepcional en el mundo. En Sevilla, queda todavía en pie la Giralda, el alminar de la Mezquita Mayor, que fue concluido a fines del siglo X I I . Dibujan, en planta, sus muros exteriores, un cuadrado de 13,60 metros de laclo. Alta de 50,85 metros, la Giralda sirve hoy de campanario a la Catedral de Sevilla. En Granada, se conservó milagrosamente el Palacio de la Alhambra. Más que una fortaleza o un palacio, era una pequeña ciudad regia, emplazada en lo alto de una larga y estrecha colina, en gran parte fuera de Granada. Erguida a considerable altura, a los pies de la Sierra Nevada, señoreando la ciudad, parecía protegerla. „Alhambra" la llamaron los cristianos, castellanizando las últimas palabras de su nombre árabe ,,al qal'a al-Hamrá", o sea „el Castillo Rojo", así conocido por el color bermejo de la arcilla con la que se construyó. Su área tiene una longitud de 740 metros y una anchura máxima de 220 metros. Junto a la Alhambra, el jardín del Generalife es su complemento. Todos estos monumentos, algunos sin par en el mundo, suponen una época creadora, de intensa vida cultural y de progreso de las artes y de las ciencias; son el testimonio de la grandeza de un pueblo que contribuyó, en todos los dominios, al progreso de la civilización humana.
PALABRAS NUEVAS
airoso graţios: eteric alarife m. arhitect, constructor alminar m. m i n a r e t , t u r n de geamie ameno plăcut ampliar a m ă r i arcilla argilă bermejo roşcat brisa briză m a r i n ă campanario clopotniţă cantera carieră (de piatră) cimientos m. pi. temelie columna coloană corte / . curte (domnească) dechado exemplu, pildă encaje m. dantelă enehapadura placă ornamentală

21*

323

erigir a înălţa fuste m. trunchiul coloanei herradura potcoavă joya bijuterie marfil m. fildeş nítido net, pur obispo episcop palmera palmier

recinto interior, incintă refulgente strălucitor regio regesc regocijo bucurie, desfătare saquear a jefui señorear a domni, a domina sucesor m. urmaş, succesor traza u r m ă ; plan, schiţă

ANÁLISIS DEL TEXTO

mezquita de Córdoba — e vorba despre celebra moscheie (catedrală musulmană) din oraşul Córdoba din sudul Spaniei. Enrique II — rege al Castiliei între anii 1369—1379
Notă: P e n t r u numeralele ordinale pînă la zece inclusiv (titluri de capi­ tole, numele regilor, ale ¡papilor şi alte serii de nume similare) nu se utilizează articolul. Enrique Segundo Felipe Cuarto Carlos Quinto Henric al II-lea Filip a l IV-lea Garol al V-lea

De la unsprezece in sus, numeralele ordinale pot fi înlocuite prin numerale •cardinale: capítulo decimoquinto sau quince lección vigésima sau veinte Numele proprii sînt însoţite (de la 11 în sus) n u m a i de numerale c a r d i n a l e : Luis S u b s t a n t i v u l siglo cardinal: este catorce Ludovic al XIV-lea întotdeauna — de numeralul

însoţit — aproape

el siglo diez el siglo dieciséis

(sau

^decimosexto)

I a t ă acum restul numeralelor ordinale* de la 100 în sus: al al al al al al al 200-lea 300-lea 400-lea 500-lea 600-lea 700-lea 800-lea ducentésimo tricentésimo cuadringentésimo quingentésimo sexcentésimo septingentésimo octingentésimo pînă al 900-lea al 1 000-lea al 10 000-lea al 100 000-Iea penultimul ultimul noningentésimo milésimo diez milésimo cien milésimo e t c . el penúltimo el último, el postrero

* Numeralele ordinale

la 100 au

fost studiate în lecţia 30 (vezi

pag. 242).

324

hizo derribar — puse să se d ă r î m e . A t u n c i cînd s u b i e c t u l nu face direct a c ţ i u n e a , ci pune pe altul să o facă, se foloseşte v e r b u l hacer -f- infinitivul verbului care a r a t ă a c ţ i u n e a : Mi hermano hizo construir una casa. (N-a construit-o el, ci a pus pe alţii s-o facă). Abderramán I — p r i m u l calif omeiad din S p a n i a (756—788). Carlos Quinto — fiul lui F i l i p cel F r u m o s şi al Ioanei N e b u n a ; rege a l Spaniei în 1516 şi î m p ă r a t al G e r m a n i e i în 1519. S t ă p î n al unor imense t e r i t o r i i şi colonii spaniole, r ă s p î n d i t e în î n t r e a g a l u m e , p r e c u m şi a l Ţ ă r i l o r de J o s şi al A u s t r i e i , se spunea că în i m p e r i u l său „No p o n í a el sol j a m á s " (Nu a p u n e a soarele n i c i o d a t ă ) . una tercera parte — o t r e i m e F r a c ţ i i l e (quebrados) de la u n u la zece p o t fi e x p r i m a t e p r i n n u m e r a l e ordinale u r m a t e de s u b s t a n t i v u l „ p a r t e " ; una quinta parle la quinta parte de veinte la cuarta parte las tres cuartas partes o cincime a cincea parte din douăzeci pătrimea, sfertul trei sferturi

I n c e p î n d de la unsprezece inclusiv — în a r i t m e t i c ă — , fracţiile se formează cu a j u t o r u l sufixului -avo ( - a v a ) : un onceavo o unsprezecime dos onceavos doua unsprezecimi tres centavos trei sutimi 583/1864 quinientos ochenta y tres, mil ochocientos sesenta y cuatroavos. Alte forme p e n t r u a d e n u m i
la mitad un medio un tercio un cuarto un quinto un sexto jumătate o jumătate o treime o p ă t r i m e , un sfert o cincime o şesime

fracţiile

sînt u r m ă t o a r e l e :
0

un séptimo un octavo un noveno un décimo un centesimo un milésimo

şeptime optime a noua p a r t e 0 zecime 0 sutime 0 miime
0

Fracţiile zecimale:
una una decima 0,1 centésima 0,01 dos décimas ocho centésimas 0,2 0,08

Numeralele multiplicative sînt: doble (sau duplicado) dublu, -ă triple (sau triplicado) triplu, -ă cuadruplo (sau cuadruplicado) cuadruplu, -ă

327

GRANADA. — Alhambra

y Sierra

Nevada.

N u m e r a l e colective: — p r o p r i u zise: un par, un millar, un siglo, un centenar, una decada — formate cu sufixul -ena a d ă u g a t la n u m e r a l u l c a r d i n a l : cinquena (grup de 5), treintena (grup de 30) hojas mudejares — frunze în stil mudejar. Mudejares se n u m e a u m a u r i i supuşi creştinilor, iar arte mudejar a fost a r t a p r o p r i e acestor a r a b i din teritoriile creştine. Homónimos rumanos: a ajunge a asculta sare vie 1. 2. 1. 2. 1. 2. l. 2. llegar bastar escuchar — estar atento a lo que se dice. obedecer — someterse a alguien. sub. sal < . verb salta sub. viñedo adj. f. viva

328

LECTURA

SUPLEMENTARIA

Fragmentos adaptados TOLEDO Toledo es un magnífico álbum arquitectónico, donde cada siglo ha colocado su página de piedra. Ver a Toledo es leer a un mismo tiempo la historia de España y la historia de la Arquitectura. Más ricas en monumentos árabes son Córdoba, Sevilla y Granada, en obras romanas Mérida y Segovia, en góticas las provincias de León y Castilla la Vieja; pero ninguna ciudad como Toledo lo encierra todo; ninguna como ella puede ostentar juntamente grandes obras de todos los tiempos y todos los períodos del arte. Y consiste en que Toledo es una ciudad diez veces histórica, que diez veces ha resuscitado de sus cenizas. En fin, un tomo entero no bastaría para reseñar todo lo que hay que ver en Toledo, desde que se la descubre, escalonada en aquella especie de erguida península, o corpulento promontorio ceñido por el profundo Tajo, y se comienza a subir la áspera cuesta, y se pasa el venerable Puente de Alcántara, hasta que se recorre aquel laberinto de torcidas calles arábigas, y se baja por el lado opuesto, y se vuelve a salir al campo por el Puente de San Martín. Sinagogas, mezquitas, alminares que sirven de torres a iglesias católicas; puertas tan notables como la del Cambrón, que compendia toda la historia de Toledo, pues en ella han puesto mano los visigodos, los moros y Carlos V, ennobleciéndola más y más con cada restauración; ruinas de palacios tan interesantes; muralla del tiempo del último rey visigodo de España, don Rodrigo; la capilla mozárabe de la Catedral; la gran Fábrica de Armas, donde se signen forjando y templando espadas como las que valieron tantas victoria en otros días; la romántica Plaza de Zocodover; la Posada de la Sangre, contemporánea de Don Quijote, ¡ que sé cuántas cosas me han entusiasmado durante mi estancia en Toledo !
PEDRO ANTONIO DE ALAECÓN

CÓRDOBA Córdoba es una ciudad de silencio y melancolía. Ninguna ciudad española tiene como ésta un encanto tan profundo en sus calles. Las calles se enmarañan, tuercen y retuercen en un laberinto inextricable. Sus callejuelas estrechas, angostas; a uno y otro lado se extienden unas anchas losas; el centro de la calle lo constituye
329

un pasito empedrado. Nada turba el silencio, de tarde en tarde pasa un transeúnte que hace un ruido sonoro con sus pasos. Las casas están enjalbegadas con cal nítida. He paseado durante un largo rato por la maraña de las callejas; me detenía a veces ante un portal para contemplar un hondo patio. Todas estas casas cordobesas tienen un patio, que es como su espíritu, su esencia. Unos tienen fuentes, surtidores; otros tienen columnas que sostienen una galería; otros son más modestos, más pobres. Yo prefiero éstos de las casas humildes, de las casas ignoradas. Al pasear y recorrer las callejas silenciosas y blancas, he divisado muchos patios de éstos. Todo era silencio, reposo y blancura en ellos; acaso una planta de evónimus o un laurel destacaban sobre la nitidez de las paredes o sobre el azul del cielo. ¿Es esta Andalucía de los conciertos harmónicos y hondos de las cosas, de la profunda y serena tristeza, la Andalucía ligera, frivola y ruidosa que nos enseñan en los cuadros y en los teatros? He llegado a la catedral^). He traspuesto la puerta y he entrado en el Patio de los Naranjos. Cuatro o seis mendigos toman el sol. El patio es ancho, empedrado de guijarros; se extienden los naranjos en filas; la alta y recia torre se yergue a un lado. El mismo silencio de la ciudad se goza aquí en este recinto. Una fuente deja caer un hilo de agua. Cada media hora una moza con un cántaro aparece y lo llena en la fuente; el agua hace un son ronco y precipitado al caer en el cántaro. La moza espera inmóvil junto a la fuente. Pían y saltan unos gorriones en los naranjos. Se remueve lentamente un mendigo en su capa. Las campanadas de las horas vuelven a descender sobre la ciudad, lentas, acompasadas, sonoras.
AZOBlN

GRANADA Contábame un andaluz el viaje que emprendió por el sur de España con un cierto árabe de Tánger: Llegaron a Granada. La frondosa vega, el marco de montañas, la confluencia de los ríos, las colinas coronadas de pinos y ceñidas de arbustos, las pirámides volcánicas de Sierra Elvira, esmaltadas por la luz de Andalucía; el cristal veneciano de Sierra Nevada, que toma tantos reflejos y tiene tantos resplandores, no influenciaron tanto al visitante. Subieron al cerro de la Alhambra. Pasaron las umbrosas alamedas, por donde bajan susurrando los claros arroyuelos. Detuvieron
* Se trata de la mezquita descrita en la lección.

330

un momento la vista en las torres bermejas doradas por el sol, en los mármoles del interrumpido palacio imperial, en los bosques del Monte Sacro, en las quebradas márgenes del río Darro, en los blancos miradores y alminares del Generalife, que se destacan sobre el cielo azul, entre cipreses y laureles. Por fin, atravesaron la puerta del árabe alcázar y dieron con el patio de los Arrayanes. La fisionomía del árabe se contrajo, sus ojos se oscurecieron y sólo se aumentó su silencio. Pasaron al Patio de los Leones, al bosque de ligeras columnas, sostenes de arcos que parecen prontos a doblarse, como las hojas de los árboles, al menor soplo del aire. El árabe, pálido, se apoyó en una columna para poder continuar en aquella visita. Por fin, cuando penetraron en las estancias y alzó los ojos a las bóvedas compuestas de estalactitas empapadas en colores brillantísimos, y leyó las leyendas místicas o guerreras que esmaltan las paredes, semejantes a visiones orientales, y se detuvo en aquel camarín incomparable que se llama el mirador de Lindaraja, a través de cuyas celosías se esparce la esencia de la flor de naranjo y se oye el rumor de la vega, su emoción iba rompiendo toda conveniencia. Ya en el salón de embajadores, con las paredes de mil matices, las ventanas antiguas bordadas con todos los prodigios de la fantasía asiática; las puertas, recuerdos de los días de esplendor y de la fortuna, cuando desde las tierras más remotas venían, unos, a recibir luz de tanta ciencia, y otros, de tantas artes, placeres y encantos; las bóvedas, encrustadas en marfil y oro; las letras, semejantes a las de una tapicería persa; el corazón le saltaba en pedazos y un lloro, un largo sollozo, que semejaba a la elegía de los moros al perder a Sevilla, llenó aquellos abandonados espacios, con el dolor de toda la triste suerte de los árabes en España.
EMILIO CASTELAR

CANTO A ANDALUCÍA Cádiz, soleada claridad; Granada, agua oculta que llora. Romana y mora, Córdoba callada. Málaga, cantora. Almeria, dorada. Plateado Jaén. Iluelva, a la orilla de las tres carabelas. Y Sevilla.
MANUEL MACHADO

331

EJERCICIOS:
• * • .

9 8 . Escribir

con

todas

las

letras:

al 5-lea, al 60-lea, al 500-lea, al 9Mea, al 99-lea, al 999-lea. 4/5, 5/4, 2 / 3 , 597/300. Al 5678-lea, al 2973-lea. 9 9 . Leer y luego escribir en guarismos:

nonagésimo q u i n t o , milésimo, undécimo, octogésimo segundo, once milésimo quingentésimo nono, cien milésimo trigésimo, quinientos milésimo nongentésimo septuagésimo sexto. Dos catorzavos, cincuenta cuarentavos, setecientos y nueve mil noventavos. Seis dozavos y quince treintavos valen u n entero. 1 0 0 . Traducir al español las siguientes oraciones:

1. America a fost descoperită la sfîrşitul secolului al cincisprezecelea. 2. Dacă as fi mîncat 1/3 din ceea ce mi-a d a t ieri la masă, nu aş fi dormit b i n e . 3 . Sîutem la lecţia 34. 4. Noua lor adresă (dirección) este urmă­ t o a r e a : A v . de la L i b e r t a d , 1111 (în litere). 5. Am pierdut 3 ore şi j u m ă ­ t a t e aşteptînd să decoleze cel de-al doilea avion. 6. Citesc pagina 105 din capitolul 26. 7. Am ajuns să cunosc destul de bine această limbă, dar încă nu ştiu să o vorbesc perfect. 8. Am fost în oraş pentru a vedea cea de-a 35-a expoziţie internaţională de pictură.

1

• « •

5

8

10 ,2

15

19 1

II
6

2

4 •j •J
ii

I • TT «

1 0 1 . Palabras

cruzadas:

Horizontales: 1-Stat federal în America de Sud. 2- a folosi. 3- a se plictisi. 13-vîrstă. Verticales: 1- ruşine. 4- d o r i n ţ ă . 5- nici. G- m a r e . 7- al ei. 8- ecou. 9- sud. 10- suc. 11- m a i r ă u . 12- o. 14- aci. 15- articol. 16- mers. 17- a mers. 18- interjecţia din a r a b ă . 19- a-şi a m i n t i .

'

a

'

LECŢIA

35

ESPAÑA No sé por qué al llegar a esta lección me sentí en un trance difícil a causa de Una momentánea falta de inspiración. Estaba con el papel delante, el lápiz en la mano derecha, el codo en el escritorio y la mano izquierda en la mejilla, pensando lo que diría, cuando entró, sin llamar a la puerta, un desconocido. No se veía bien su rostro y por esto lo miré con toda atención. — Dispense usted mi entrada tan repentina, señor profesor — me dijo éste en español. — ¿Habla usted español? — Sí, señor, lo hablo un poco; estoy estudiando la lengua española. — ¿Con quién estudia? — Con usted... Debo confesar que estas palabras me sorprendieron al colmo. Me fijé más atentamente aún. — Pero ¿quién es usted? — Perdone que no le conteste inmediatamente y le plantee antes una pregunta... ¿Con quién ha preparado usted su manual? — Con... nadie. — Bueno, quiero decir, ¿quién estuvo a su lado mientras trabajaba? — Pues... nadie. — Y ¿cómo se daba cuenta entonces si su método era bueno ara uno que quisiera aprender solo el español? — Tengo que reconocer que en este sentido siempre tuve presente en mi mente a una persona que no supiera nada de un idioma extranjero y que amara el español. Ese hombre... — Pues, he aquí a ese hombre en carne y huesos. Soy yo. Sé que al leer esto, es fácil que alguno de mis lectores se encoja de hombros y deje diseñarse en sus labios una sonrisa, pero os aseguro que las cosas así acaecieron. 333

A continuación no hago más que transcribir el interesante diálogo que tuvimos: —• Siéntese usted y dígame qué viento le trae por mi casa. ¿Qué se le ofrece? — continué yo. — Nada de particular... Quisiera sólo hablar con usted. Mire, ...lo primero es que hago esfuerzos enormes para hablar, y no para buscar ideas, sino para encontrar la forma de expresarlas, para cazar las voces españolas en que encerrarlas. Creo que mueve a risa mi lucha con este idioma que todavía no domino... No digo que me faltan los elementos básicos de gramática, sino que no tengo facilidad al hablar. —• Pero el único modo de superar esto es hablando... — Desde luego, soy de su parecer. Pero no pienso seguir adelante. Ya sé toda la fonética y bastante gramática. Creo que me basta; para uno que quiere conocer el español eso es suficiente. — No diga esto. Tiene todavía mucho que aprender y el español hay que estudiarlo no únicamente en el manual sino en distintos lugares: en los libros, en el teatro, en el cine, en la prensa y... a todo lo largo de la vida. Para saber bien una lengua hay que leer, oír y conversar mucho. Aparte de eso, usted es una persona consciente de la necesidad que tiene cada uno de elevar incesantemente su nivel cultural y profesional. Sólo así será un major constructor de una nueva sociedad. Lo que usted sabe ahora no es más que una milésima parte de la cultura española. Tendrá que leer toda su vida para poder conocer parte de todo lo que hay en los libros escritos en español... — ¡ Qué barbaridad! Entonces, ¿cómo haré yo para conocer todo lo que hay de interesante en la cultura española? —• ¡ Vaya una pregunta ! Estudiando con tenacidad día tras día. Cada instante se puede aprender algo, por pequeño y poco que sea. Sabe que „muchos pocos hacen un mucho". — Lo que me inquieta es que no tengo grandes conocimientos sobre el mundo hispánico. Sólo las últimas cuatro lecciones... —- Le diré cuanto sepa por satisfacer su curiosidad. —• Admirable. Le quedaré muy agradecido. Le rogaría que me dijese lo que necesita saber acerca de España cualquier persona que aprende el español. — Muy bien. Si no se aburre puedo enseñarle algo de la historia, la geografía, la literatura y las artes de España, así como de todos los demás países de habla española. 334

— No me aburriré en absoluto ; al contrario quiero tomar apuntes. Tenga Ud. la bondad de seguir hablando sobre estas cosas durante algunas lecciones. Por favor... — Desde luego, no pensamos agotar aquí lo que merece saberse acerca de España. No obstante, trataré de exponer en tíos o tres lecciones lo que más puede interesar: en esta lección una breve presentación geográfica seguida por un texto que aclarará la situación política de España; en la segunda y la tercera le diré, en breve, algo sobre la cultura y la civilización españolas, así como acerca de los más notables escritores de Hispanoamérica. No olvidaré de hablarle de las corridas de toros, espectáculo tradicional y característico del pueblo español, explicándole los términos taurinos. Comenzaremos pues con la geografía de España, que es, como usted lo sabe, un Estado situado al suroeste de Europa, limitado al norte por Erancia y el mar Cantábrico. Al oeste limita con el océano Antlántico y Portugal. Al sur y este está bañada por las ondas azules del mar Mediterráneo. Su territorio ocupa la mayor parte de la Península Ibérica, que es la mayor de las tres penínsulas mediterráneas. Está separada del Norte de Africa por el estrecho de Gibraltar. Al norte, la frontera natural con Francia es la cadena montañosa de los Pirineos. Paralelamente a ellos se escalonan en la península: la sierra de Guadarrama, prolongada por la de Gredos, los montes de Toledo y de Guadalupe, la Sierra Morena, y la Sierra Nevada cuyo punto culminante, el Mulhacén, alcanza 3.534 metros. Limitan estas sierras la cuenca de los grandes ríos: Duero, Tajo, Ebro, Guadiana y Guadalquivir. En general, España presenta el aspecto de una elevada meseta. Su clima varía de una a otra comarca de la península. Existen tierras frías en las montañas elevadas, tierras templadas en las vertientes marítimas, y tierras cálidas en las costas del este y sur, pero la naturaleza ha puesto en España ese cielo claro que los poetas han cantado tantas veces. — ¿Cuáles son sus principales producciones? — España produce todos los frutos que se dan en los países templados y hasta en los tórridos. Abundan cereales, olivares, viñedos, siendo famosos en el mundo entero algunos de sus vinos: Jerez, Málaga y Alicante. — ¿Cuáles son las ciudades más importantes y qué tienen de característico? 336

— Casi al centro de la península, a la izquierda del pequeño río Manzanares, sobre colinas de poca elevación, se encuentra la capital y el corazón de España, Madrid. Uno de los principales atractivos del transeúnte en Madrid es visitar su célebre museo del Prado, cuya colección de pinturas es considerada como la mejor y más rica del mundo. Además de esto, son de igual interés el museo de historia natural, el Palacio del Congreso o Parlamento, el Teatro de la Comedia, el de la Zarzuela, la Opera, la histórica plaza de la Puerta del So-1, el Alcázar, la ciudad universitaria y las Plazas de Toros. En Madrid, los edificios públicos y los Bancos rivalizan en lujo. Pero ésta es la fachada de la capital, que trata de disimular los violentos contrastes que se pueden observar a cada paso: la miseria impresionante junto a la riqueza ostentosa. Esta situación ha ido agravándose, cada vez más, en especial en los últimos 20 años de la tiranía de Franco y sobre todo desde el momento en que el dictador convirtió a la península en una agresiva cabeza de puente, cediendo bases militares al ejército norteamericano. Muchos aspectos de la vida de España permanecen ocultos a las miradas del observador extraño. Los ecos de los sucesos que se producen aquí no atraviesan siempre los Pirineos, aunque todos los años, inundan España turistas extranjeros que se dirigen principalmente a Madrid y Barcelona. El puerto más importante y una de las mayores ciudades de España es Barcelona, capital de Cataluña. En esa parte de España se habla el catalán. El espíritu industrioso de los catalanes es célebre y, por esto, su capital es muy activa y quizás el mayor centro obrero de España. Barcelona tiene todo el aspecto de una gran ciudad industrial y cultural. Los edificios son magníficos. La parte nueva es grandiosa. La famosa Rambla (hermosa avenida que baja hasta el puerto, donde se eleva el monumento de Cristóbal Colón), divide Barcelona en dos partes: nueva y vieja. La parte monumental de la ciudad tiene grandes encantos para el artista: el interior de la Audiencia, la Universidad, los famosos Archivos de Aragón (importantísima biblioteca) y uno de los mayores teatros de Europa — el Teatro del Liceo. Otros puertos españoles, también importantes, son: Valencia, ciudad encantadora, delicioso jardín donde se crían con increíble exuberancia toda clase de frutas. Para entrar en,esta ciudad es agradable tomar la tartana, típico vehículo valenciano. Desde el Miguelete, la torre de la catedral, se descubre el panorama de más sorprendente hermosura que puede imaginarse.
22
337

Cartagena que posee un excelente puerto y Málaga, población exclusivamente comercial, una de las ciudades más antiguas de España. Tiene una preciosa Alameda o paseo público y es célebre por sus vinos dulces y las uvas que en sus alrededores se cultivan. — Todos éstos son puertos al Mediterráneo ¿verdad? — Sí; he aquí los puertos que están en las costas del Atlántico: - Cádiz, con sus miles de casas blancas como la espuma de las azules ondas, entre las cuales se divisan su frondosa Alameda de Apodaca, sus tres arterias principales: Ancha, San Rafael y San Fernando, y su playa, presenta unos de los más grandiosos panoramas que pueden disfrutarse en España. - Vigo, la Coruña, Gijón, Santander, Bilbao y sobre todo San Sebastián, lindísimo sitio de veraneo, con una preciosa y bien situada playa, ciudad de unos conocidos festivales inter*nacionales de cine. Una ciudad muy antigua, famosísima en todo el mundo, es Toledo. Situada sobre el río Tajo, un poco más al sur de Madrid, es un punto de atracción para cualquier hombre que estudia España. La vista de Toledo desde cierta distancia es de imponente apariencia; dentro, es interesante y pintoresca. En esta vetusta ciudad morisca se pueden admirar la grandiosa catedral, mezcla

CÁDIZ.

338

TOLEDO. — Puente

Alcántara

de estilo gótico y mozárabe, la Fábrica de Armas, donde se forjaban las célebres espadas de Toledo, la Plaza de Zocodover cuyo estilo es del más puro carácter morisco y, finalmente, el Alcázar. También cerca de Madrid, pero esta vez al norte, se encuentra el Escorial (o El Real sitio de San Lorenzo), templo y mausoleo, bajo cuyas bóvedas yacen los restos de Carlos V y Felipe II. El Escorial es célebre por su monasterio, colosal y grandiosa obra de arquitectura, y su rica biblioteca. Otra ciudad muy interesante es Segovia, donde se puede ver el gran Acueducto que fue construido por Trajano, y que está considerado como la obra más importante de estilo romano en la Península Ibérica. Salamanca es la ciudad universitaria por excelencia, con la célebre universidad creada en 1243, una de las primeras del mundo. En fin es digna de conocerse también la ciudad de Burgos que tiene una antigua y célebre catedral, modelo inestimable y sin par de arquitectura gótica.
22*

339

Las tres pintorescas ciudades de Andalucía: Córdoba, con su mezquita, Granada con la cumbre del arte árabe — la Alhambra.. y Sevilla, conservan los vestigios de las grandes civilizaciones que pasaron por sus tierras. Los paisajes más encantadores se multiplican en ese suelo donde se oye el dulce lenguaje andaluz, y que fue cuna de unas espléndidas danzas y canciones'. La poesía, el encanto y la gracia han dado fama universal a Andalucía. Pero, aquí se ha hecho proverbial la pobreza. Son características la miseria, la ignorancia, la falta de mano de obra calificada, el atraso de la agricultura... No obstante, sus hijos se afanan por levantar su capacidad industrial tratando de asegurar así la vida de dicha región. Pero, sobre la lucha y la vida del pueblo español encontrará Ud, un texto suplementario dentro de esta misma lección. Estos son, en pocas palabras, algunos rasgos característicos de España. ¿Qué otras cosas quiere Ud, saber acerca de la geografía de España? — Sé que España tiene numerosas islas. — Sí. En el Mediterráneo se hallan las islas Baleares, y a lo lejos, en la ruta de América, surge el archipiélago canario (o sea, las Islas Canarias), como un jardín colgado sobre las olas. — Estoy arrobado. — Esto es solamente a título de introducción. La próxima vez hablaremos de otras cosas interesantes. — Muchísimas gracias, señor profesor.

PALABRAS NUEVAS aburrir (se) a se plictisi aclarar a lămuri, a explica acueducto apeduct afanarse a se s t r ă d u i apariencia aparenţă arrobado r ă p i t , î n c î n t a t contarca regiune criar a creşte cuenca bazin cuna leagăn divisarse a se observa encogerse a ridica (din umeri) estrecho strímtoare falta lipsă forjar a făuri imponente i m p u n ă t o r increíble de necrezut industrioso harnic, activ inquietar a nelinişti instante m. clipă limitar a se mărgini mezcla amestec montaña m u n t e montañoso muntos morisco m a u r olivar m. gradina de măslini precioso preţios; a d m i r a b i l rostro i a t ă , figură satisfacer a m u l ţ u m i sierra l a n ţ de m u n ţ i ; fierăstrău

342

tenacidad / . t e n a c i t a t e torre / . t u r n trance m. situaţie (dificilă), impas] veraneo vilegiatură

vertiente / . versant viñedo podgorie, vie vetusto învechit, vechi, desuet yacer a zace

ANÁLISIS DEL TEXTO

al colmo — la culme ¿qué se le ofrece (a Ud.)? — cu ce vă pot servi? mover a risa — a stîrni rîsul j Qué barbaridad ! — ce grozăvie ! vaya una pregunta —• poftim întrebare ! ce întrebare ! en absoluto — de loc, nicidecum al contrario — din contra Gihraltar — strîmtoare între Mediterană şi Atlantic, străjuită de muntele cu acelaşi nume. Gibraltar vine de la numirea arabă Gebel Tarik (muntele Tarik; Tarik fiind comandantul primilor arabi care au debarcat în Spania la 711). Pirineos — Pirinei; lanţ de munţi ce depăşesc 3 000 m înălţime (vîrful Aneto 3 404 m) Guadalquivir — (in arabă Uad-al-Kabir — rîul mare) — singurul fluviu navigabil din Spania. los frutos que se dan... fructele care se fac (cresc)... Jerez (de la Frontera) — localitate în apropiere de Cádiz, cele­ bra prin vinurile sale. Alicante — port la sud de Valencia, important centru comercial şi industrial. Manzanares — rîu mic, care trece prin Madrid şi se varsă în Tajo (manzanar — livadă de meri). Prado — vechi bulevard din Madrid, de-a lungul căruia se află celebrele fîntîni ale lui Apolo, Neptun, şi Cibeles. Tot aici se află situat vestitul muzeu Prado (prado — păşune). zarzuela — gen de operetă specific spaniolă, care-şi trage numele de la Zarzuela, localitate lîngă Madrid. Alcázar — nume ce se dă unor castele şi fortăreţe din diferite oraşe ale Spaniei. Numele, de origine latină (castrum) a venit prin intermediul arabei (al Kasr). Cataluña — Catalonia. Vastă regiune din nord-estul Spaniei, deosebită prin limbă şi obiceiuri de restul ţării. în 1932 a dobîndit autonomie şi era pe cale să-si cîştige independenţa, cind a izbucnit războiul din 1936. 343

tartana — t r ă s u r i c ă pe d o u ă r o ţ i , specifică r e g i u n i i v a l e n c i a n e . Cartagena — în a n t i c h i t a t e Cartago N o v a , oraş fundat de c a r t a ­ ginezii din n o r d u l Africii. divisarse — a se o b s e r v a ; nu t r e b u i e confundat cu dividirse (a împărţi) mozárabe — stil a r h i t e c t o n i c s p a n i o l (în l i m b a a r a b ă mustarab = a r a b i z a t ) . Alt stil t i p i c a r h i t e c t u r i i spaniole este cel n u m i t plateresco — c a r a c t e r i z a t p r i n excesul de basoreliefuri şi a r a b e s c u r i , a n a l o g oarecum s t i l u l u i baroc ( n u m i t în spaniolă şi churrigueresco de la n u m e l e a r h i t e c t u l u i José Churriguera (1650—1725) care 1-a i n t r o d u s în S p a n i a ) . yacen — zac. Verbul yacer este folosit foarte r a r , m a i m u l t în epitafe. Marea lui n e r s g u l a r i t a t e constă în f a p t u l că p r e z i n t ă t r e i forme paralele în conjugare. De altfel, nu se foloseşte decît l a : prezent indicativ: yazco, yazgo sau yago etc. prezent subjonctiv: yazca, yazga sau yaga etc. imperativ: yace sau yaz (tú) yazca, yazga sau yaga (él) yazcamos, yazgamos sau yagamos (nosotros) yazcan, yazgan sau yagan (ellos) U n v e r b a s e m ă n ă t o r este placer (a plăcea) care, deşi n u e con­ s i d e r a t defectiv, se foloseşte t o t u ş i n u m a i la persoana a I l I - a s i n g u l a r şi p l u r a l , a u r m ă t o a r e l o r t i m p u r i : prezent indicativ: p lace perfect simplu indicativ: plugo sau plació prezent subjonctiv: plega, plegué sau plazca imperfect subjonctiv: pluguiera sau placiera viitor subjonctiv: pluguiere sau placiere Placer este t o t d e a u n a î n s o ţ i t de u n p r o n u m e în d a t i v sau a c u z a t i v : Me place estet música. îmi place această m u z i c ă . •sin par — fără pereche, fără s e a m ă n . par — egal, cu s o ţ ; número par.

346

LECTURA

SUPLEMENTARIA

EXTRACTOS DEL FOLLETO
VEINTE AÑOS DE VIDA DE LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES BAJO LA DICTADURA FASCISTA DEL GENERAL FRANCO editado por la Confederación de ^Trabajadores de América Latina, en México D.F., en 1959 El 31 de marzo del año 1939 terminó la guerra civil en España que provocó la sublevación fascista contra la República democrática, proclamada el 14 de abril de 1931. Este año, pues, se cumplen los 20 años de existencia de la dictadura fascista del general Franco. El triunfo de la sublevación sobre las fuerzas democráticas que defendieron abnegadamente la República fue logrado, fundamentalmente, gracias a la poderosa ayuda militar que tuvo de Hitler y.Mussolini y al apoyo que le prestaron las fuerzas de imperialismo y de la reacción mundial. La pervivencia del régimen fascista en España, casi catorce años después de haber sido derrotado el fascismo en el mundo, es una burla sangrienta para el pueblo español que tanto ha luchado por la libertad y la democracia. Han sido veinte años de una explotación atroz, de miseria y de represión que han hecho estragos en las filas de la clase obrera y de las masas laboriosas. Pero al mismo tiempo han sido veinte años de lucha incesante y heroica de los trabajadores españoles por la reconquista de las libertades políticas y la defensa de sus intereses vitales. Su lucha reivindicatoria ha sido, y sigue siendo aún muy difícil y complicada y en algunos aspectos ha adquirido formas peculiares muy positivas. Paciente y progresivamente han tenido que ir venciendo las grandes dificultades originadas por el hecho de que desde la instauración de la dictadura fueron abolidos los derechos sindicales y políticos. Y a este efecto el 13 de septiembre de 1936, los franquistas, por medio de un decreto, declararon disueltos todos los partidos políticos y las organizaciones sindicales obreras y procedieron a la incautación de sus bienes. LUCHAS REIVINDICATORÍAS Y CONQUISTAS LOGRADAS POR LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES A lo largo de estos 20 años, Franco se ha jactado veces de haber terminado con la lucha de clases. repetidas

347

La p r o p a g a n d a falangista h a ' p r e s e n t a d o m a c h a c o n a m e n t e al E s t a d o franquista como un " E s t a d o por encima de las clases". Sin embargo ese p r e t e n d i d o Estado por encima de las clases q u e encarcela a los que exigen salarios decentes p a r a v i v i r , no ha m e t i d o a ú n en la cárcel ni a u n solo b a n q u e r o u oligarca, causantes directos de la carestía de la v i d a , de la elevación c o n s t a n t e de los precios. E s t a r e a l i d a d ha c o n s t i t u i d o u n a de las bases sobre la que h a ido elevándose d i a r i a m e n t e la conciencia de clase de la nueva generación de t r a b a j a d o r e s españoles, los que tienen de 18 a 35 años y que c o n s t i t u y e n h o y la inmensa m a y o r í a del p r o l e t a r i a d o e s p a ñ o l . Por encima de la p r o p a g a n d a y la demagogia f r a n q u i s t a , h a n c o m p r e n d i d o q u e la d i c t a d u r a es el poder de la oligarquía m o n o p o l i s t a , de los grandes c a p i t a l i s t a s y terratenientes latifundistas españoles; que existen en E s p a ñ a , como en c u a l q u i e r país c a p i t a l i s t a , e x p l o t a d o s y e x p l o t a d o r e s y que los intereses de a m b o s son antagónicos ; que la polarización entre los desposeídos y los poseedores n u n c a h a b í a sido t a n e x t r e m a d a entre los españoles llegando a enfrentar al pueblo en su c o n j u n t o , desde los trabajadores h a s t a la b u r g u e s í a n a c i o n a l , a la o l i g a r q u í a monopolista. E n esta dura r e a l i d a d está la r a í z de las luchas obreras bajo el franquismo y que hace del p r o l e t a r i a d o la v a n g u a r d i a del m o v i m i e n t o r e i v í n d i c a t i v o y d e m o c r á t i c o contra la d i c t a d u r a .

LA LUCHA DE LAS MASAS TRABAJADORAS, FACTOR DECISIVO DEL CRECIENTE MOVIMIENTO DE OPOSICIÓN A LA DICTADURA POR UNA SALIDA DEMOCRÁTICA Y PACÍFICA Todas esas luchas h a n dado su fruto. E l l a s h a n influido poderos a m e n t e en el desarrollo de los i m p o r t a n t e s cambios que se h a n p r o d u c i d o en la s i t u a c i ó n política en E s p a ñ a . H a n a g i t a d o los a r r a i g a d o s s e n t i m i e n t o s de amor a la l i b e r t a d y a la democracia del p u e b l o e s p a ñ o l . H a n p r o m o v i d o el r e n a c i m i e n t o de la preocupación y a c t i v i d a d p o l í t i c a de las masas p o p u l a r e s , de su radicalización dirigida contra la d i c t a d u r a f r a n q u i s t a . Ese cambio no significa que el franquismo h a y a dejado de ser u n régimen de caracter fascista. E l E s t a d o sigue rigiéndose no por u n sistema c o n s t i t u c i o n a l que garantice libertades y derechos a los c i u d a d a n o s , sino por unas leyes l l a m a d a s " f u n d a m e n t a l e s " , b a s a d a s en los principios p r o g r a m á t i c o s a n t i d e m o c r á t i c o s de F a l a n g e . Su p o l í t i c a sigue siendo la m i s m a en estos v e i n t e años de su e x i s t e n c i a : s u p e r e x p l o t a c i ó n y opresión de las m a s a s l a b o riosas en provecho de la o l i g a r q u í a financiera.

348

Sin embargo, el auge de las luchas obreras han puesto en evidencia el estado de descomposición y la debilidad del régimen. Pues si bien las leyes son las mismas, como el espíritu y la disposición del pueblo han cambiado, ya no tienen la misma eficacia de antes. Con la descomposición se ha acentuado la corrupción en las altas esferas del gobierno, llegando a extremos que adquiere caracteres de escándalo público. Franco se ha esforzado siempre por mantener vivo el espíritu de guerra civil, en discrimar falsamente a los españoles en rojos y nacionales. Y al ver que la correlación de fuerzas le es adversa para seguir detentando el poder, amenaza al país con otra guerra civil. En un discurso pronunciado en 1957 lanzó esta amenaza en los términos siguientes: "Si algo estorbase la realización de nuestro destino histórico, si algo se interpusiera en nuestro camino, lo mismo que en nuestra cruzada, daríamos suelta a la riada de camisas azules y de boinas rojas que lo arrollarían". (Camisas azules y boinas rojas son los elementos fascistas). Especula con esa amenaza, porque si bien de una parte el cambio político es deseado por la aplastante mayoría de los españoles, por otra parte aún existe el temor que ello pudiera acarrear otra guerra fratricida. No obstante, dicha amenaza cada vez surte menos efecto ya que la dura experiencia de esos largos años de tiranía ha conducido a todas las fuerzas sociales y políticas del país a hacer un balance de cuáles han sido los resultados que ha proporcionado a sus intereses, a qué situación les ha conducido, y cuáles son las perspectivas que ofrece para el futuro. Incluso entre las fuerzas más adversas a la República son cada día más numerosos los que consideran que para llegar a la situación a que les ha conducido la dictadura del general Franco no valía la pena haberse sublevado. La necesidad de resolver una serie de problemas sociales y políticos que frenan el desarrollo histórico del país empieza a ser comprendida por sectores sociales que se oponían a ello violentamente. En los medios liberales existen corrientes progresivas y un gran interés por las cuestiones sociales. Lo mismo ocurre en ciertos sectores católicos. En una palabra, entre las fuerzas sociales y políticas del país existe no sólo interés, sino hasta simpatía hacia la clase obrera y las masas trabajadoras por sus luchas y el papel que desempeñan en la actual etapa y para asegurar el porvenir democrático de España. Es indudable que para los hombres más inteligentes de otras clases no pasa inadvertido, a pesar de la infame propaganda franquista, la importancia que tiene la existencia del campo mundial del socialismo, sus extraordinarias realizaciones, tanto en el orden social, como en el de la cultura, de la ciencia y la técnica. 349

Todos los cambios que se han producido en la mentalidad de las fuerzas sociales españolas bajo el franquismo han creado una nueva situación política en España. La guerra civil deja de ser, como pretende Franco, la línea divisoria entre los españoles y es considerada, de más en más, sólo como un hecho histórico, cuyas desastrosas consecuencias es necesario liquidar. La reconciliación nacional es sentida como una necesidad inaplazable, su realización posible y como premisa para un cambio pacífico, sin guerra civil, para reemplazar la dictadura franquista y poder resolver sin violencia los problemas de la libertad, de la soberanía nacional de España y su desarrollo económico que garantice una vida digna y humana a todos Jos españoles. LA POLÍTICA REPRESIVA DEL RÉGIMEN FRANQUISTA Los veinte años de dictadura han sido años de persecución desenfrenada contra el pueblo, para defender los privilegios de casta e intereses de clase del puñado de terratenientes y capitalistas promotores de la sublevación fascista del 18 de julio. Franco ha intentado acallar con el teror y la represión la protesta del pueblo o las reclamaciones de los trabajadores. Pelotones de ejecución, leyes de excepción, tribunales militares han sido fundamentalmente los métodos represivos empleados por el régimen. Por las cárceles de España pasaron cientos de miles de españoles. Decenas de miles perdieron la vida, vilmente asesinados o ante los pelotones de ejecución. Otros se vieron condenados a una muerte lenta, sepultados en los presidios. Numerosos fueron, y aún actualmente, los represaliados, arrojados del trabajo, desterrados lejos de sus familiares, privados de sus medios de vida y de sus hogares. La represión se encarnizó, de modo permanente, contra todos los hombres que se esforzaban en reorganizar la acción de los trabajadores por la defensa de sus intereses y el restablecimiento de las libertades democráticas. Sólo en el espacio de unos años después de instaurada la dictadura, decenas y decenas de dirigentes obreros y militantes antifranquistas fueron asesinados por la dictadura, después de ser bárbaramente torturados, mientras que otros muchos, víctimas también de salvajes torturas, eran condenados a prisión perpetua en las mazmorras franquistas. Frente a las aspiraciones del pueblo español de que se restañen las heridas del pasado y de que se abra un período de convivencia nacional, Franco sigue enarbolando la política del rencor, de la división, de la guerra civil.
350

Si bien es cierto que la dictadura es cada vez más débil, y por tanto, no puede cometer las mismas atrocidades que antes, mantiene leyes de excepción, funcionan todavía los Tribunales Militares, aplica métodos policíacos de tortura a los detenidos, para reprimir las luchas de las masas trabajadoras y el creciente movimiento de oposición antifranquista. * Pero la política represiva del régimen choca con la resistencia creciente de la clase obrera que no se arredra, ni se resigna a su situación. Un vasto movimiento de solidaridad apoya a los detenidos y represaliados, haciendo retroceder en muchos casos a las autoridades policíacas. En fábricas y talleres, los trabajadores aportan una contribución económica para ayudar a los presos y sus familiares. Son numerosos los abogados que se interesan por los detenidos y actúan por su defensa y libertad. De día en día adquiere extensión la campaña del pueblo español exigiendo una amplia y verdadera amnistía para los presos antifranquistas y el libre regreso de los emigrados políticos. * Al cumplirse 20 años de haber terminado la guerra civil española, la F.S.M. reitera su posición en favor de una amnistía general para los presos y exilados españoles por cuestiones sociales y políticas, con la seguridad de que este nuevo llamamiento encontrará el mayor eco en todos los sindicatos, en las fábricas, obras y oficinas, entre todos los trabajadores del mundo. La F.S.M. está segura de que los trabajadores y sindicatos de todos los países, sin distinción de afiliaciones, que en todo momento han demostrado su simpatía y apoyo a la causa del pueblo español, intensificarán sus esfuerzos para arrancar la libertad de las víctimas de la tiranía franquista. Al mismo tiempo, la F.S.M. dirige una vez más su saludo caluroso a los trabajadores españoles, asegurándoles el apoyo y solidaridad de la clase obrera internacional. La acción unida de los trabajadores españoles, a la cabeza de su pueblo, ha asestado muy duros golpes a la dictadura fascista del general Franco. La F.S.M. está convencida de que la lucha unida del pueblo español, con el apoyo de la solidaridad obrera internacional, logrará poner término a la represión franquista y restablecer en España un régimen de libertad, de democracia y de convivencia nacional.
351

EJERCICIOS 1 0 2 . Encontrar los sinónimos de las palabras:

1 . pájaro. 2. lugar. 3. oriente. 4. razón. 5. responder. 6. volver. 1 0 3 . Encontrar los antónimos de las palabras:

apreciar, conocer, dar, mayor, mentira, nuevo, oponerse, recibir. 1 0 4 . Contestar a las siguientes preguntas:

¿Cuál es la capital de España y cuál es el nombre del rio que pasa p o r esta ciudad? ¿Cuál es la capital de Cataluña y dónde está s i t u a d a ? ¿Cuáles son los puertos más importantes de España? ¿Por qué es célebre Salamanca? ¿Qué monumento construido por el emperador Trajano se conserva t o d a vía en España? ¿Cuáles son las islas que forman parte de España? 1 0 5 . Traducir al españjl:

1. Miine voi pleca cu acest prieten în Catalonia. 2. A n u l trecut a m cunoscut m u l ţ i spanioli. 3 . Suprafaţa Spaniei este de 503 186 km 2 (în litere). 4. Limba spaniolă e asemănătoare romînei. 5. Vorbiţi spaniola? 6. Da, p u ţ i n . 7. Spune-mi, te rog, ceva interesant despre Spania. 8. Spu­ ne-mi ce te interesează. 9. Mă interesează să ştiu cum se prezintă n a t u r a în Spania. 10. î n t i m p u l toamnei trecute a m vizitat viile de la Alicante şi am mîncat nişte struguri foarte b u n i . 1 1 . Anul trecut a m ¡profitat de ocazie ca să văd şi sudul Spaniei, A n d a l u z i a . 12. Cu acest prilej, a m p u t u t cunoaşte îndeaproape lupta poporului spaniol pentru l i b e r t a t e .

LECŢIA

36

EL MUNDO HISPÁNICO — ¿Sobre qué tema quiere usted, querido lector, que hablemos a continuación? Lector. — No importa. Escoja usted lo que considere más útil. — Entonces escriba lo que le diré acerca de la difusión de la lengua española. Trataré de hacer una breve introducción a la civilización española en las dos lecciones que siguen. L. — ¡ Qué bonito ! Quedaría muy reconocido a Ud. si hiciera esto. — El español es uno de los idiomas más difundidos del mundo y, desde el punto de vista del número de las naciones y países que lo hablan como propio y exclusivo, lo mismo con carácter oficial que como idioma de los habitantes, ocupa un lugar importante en el mundo. El español es así la lengua de veinte pueblos distintos, descubiertos y colonizados en los siglos pasados por España: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana, El Salvador, Uruguay y Venezuela — países independientes de las tres Américas, a los cuales hay que añadir Puerto Rico, bajo el fideicomiso de los EE.UU. de Norteamérica y las Filipinas. L. — Resulta pues que el español se habla también en Oceania. — Sí. En Oceania se habla todavía en los archipiélagos de las Filipinas (que se componen de 7 100 islas agrupadas en torno a dos grandes tierras: Mindanao y Luzón donde está Manila — la capital filipina), así como en las islas Marianas, Carolinas y Palaos. Cabe mencionarse también que los territorios de habla española ocupan una superficie mucho mayor que la de toda Europa. De modo que no se puede prescindir del español que, con razón, figura entre las lenguas útiles del mundo. L. — ¡ Parece increíble ! Pero, ¿cómo consiguió el español conquistar tanto terreno en el mundo?
2 3 — învăţaţi limba spaniolă

353

— En la historia de España hay una fecha memorable que no se debe olvidar: el año 1492. Este año dio un vuelco al timón de la historia y la nave de España tomó el rumbo de los grandes descubrimientos geográficos. Después de las largas luchas de la "Reconquista" del territorio de España, que había quedado ocho siglos en poder de los árabes, los españoles comenzaron la 'Conquista" del Nuevo Mundo. L. — Cuénteme, por favor, con más pormenores. — En 1492, cuando fueron arrojados de España los últimos moros que habían quedado en Granada, Cristóbal Colón, un marino genovés a servicio de los reyes españoles don Fernando y doña Isabel, hizo una audaz expedición a través del Atlántico, navegando por primera vez, rumbo al oeste, para alcanzar las codiciadas Indias. Pero, en vez de éstas, descubrió un nuevo continente. Era el 12 de octubre de 1492. Inicióse así el dominio español en el mundo. Los conquistadores del Nuevo Mundo denominaron indios a los pobladores del continente. Sabido es que se les dio aquel nombre porque Colón y los españoles creían que las nuevas tierras eran la continuación del Asia, por lo cual las nombraron Indias Occidentales. Además de los pueblos que Ud. ha conocido en la lección sobre México, los españoles encontraron otros varios: los quechuas e incas en el Perú y Ecuador; los chibcas o muiscas en Colombia y parte de Centroamérica; los caribes en las islas del mar Caribe y en Nicaragua ; los guaraníes, en el Paraguay y en algunos lugares de la Argentina; los aymaráes en Bolivia, los araucanos en Chile y los patagones en el extremo sur del continente, que tomó el nombre de Patagonia. Algunos de estos indígenas habían edificado grandes ciudades y magníficos templos, de los cuales quedan todavía grandiosas ruinas. Descubiertas las nuevas riquísimas tierras, España tuvo que sostener larguísimas luchas contra los indios, para conquistarlas y colonizarlas. A cincuenta años de la hazaña de Colón, España poseía, después de sangrientas matanzas, el más grande imperio colonial que ha existido en el mundo. Entre los grandes exploradores y conquistadores españoles mencionaré a Vasco Núñez de Balboa, Sebastián de Elcano, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Pedro de Valdivia y Juan de Solís. Durante algunos siglos, España no hizo más que sacar de sus colonias buques cargados de oro. Para arrancar todas las riquezas de estas tierras, saquearon y destruyeron importantes civiliza354

ciernes indígenas, matando gran número de indios que estaban luchando por su libertad. Mucha gente de España, atraída por las riquezas fabulosas del Nuevo Mundo, acudió a América, en busca del país "dorado". De la mezcla de éstos con los pueblos aborígenes resultaron las naciones hispanoamericanas. Los hispanoamericanos tenían naturalmente rasgos distintos de los conquistadores europeos y no aceptaron por mucho tiempo la dominación de España. Bajo la influencia de las ideas de la revolución burguesa de Francia, comenzaron en toda América Latina grandes movimientos en pro de la independencia y libertad. Las guerras de independencia de las colonias españolas de América comenzaron en los primeros años del siglo pasado, cuando España fue invadida por Napoleón. Aprovechando estos sucesos, Inglaterra trató de apoderarse en 1808 de la ciudad de Buenos Aires, pero la heroica resistencia del pueblo argentino obligó a los ingleses a abandonar el Plata. En mayo de 1810, en Buenos Aires se dio el primer grito de libertad ; los proceres de la independencia fueron el general Manuel Belgrano y el general San Martín, el cual dio también la independencia a Chile, venciendo a los ejércitos de los virreyes españoles en Chacabuco y Maipú. Pasó luego San Martín al Perú con su expedición libertadora, y junto con Simón Bolívar acabaron con el poderío español allí, logrando proclamar también la independencia peruana. El general Bolívar, oriundo de Caracas, hombre genial tanto como jefe militar que como político, había comenzado su lucha contra la dominación española en 1812; en tres meses libró quince batallas, derrotó a los españoles y los arrojó de Venezuela, siendo nombrado el Libertador. En 1815, habiendo llegado a América nuevas tropas españolas, ante la superioridad del número de éstas, Bolívar tuvo que refugiarse a Santo Domingo. Pocos meses después, habiendo ya organizado un nuevo ejército y hasta una escuadra, desembarcó en Venezuela, siendo proclamado presidente de la República. Entonces empezó la magna guerra de la Independencia. Durante tres años, a la cabeza de su valiente ejército, no se cansó de perseguir a los españoles, consiguiendo muchas victorias sobre ellos. En 1819, salió de Venezuela, atravesó la cordillera andina tras increíbles trabajos y, pocos meses después, derrotó las fuerzas españolas de Nueva Granada (nombre que entonces se daba a Colombia). Bolívar abrigaba la esperanza de poder crear un gran Estado libre que comprendiese, si no toda la América del Sur, por lo menos todas las regiones de la parte norte, capaz de igualar en
23*

355

poderío a los EE.UU. de Norteamérica. Fundó pues la República de la Gran Colombia, formada por las actuales de Colombia, Venezuela y Ecuador, cuya presidencia aceptó. Pasando después al Perú, entró Bolívar triunfante en Lima. Un año después, en diciembre de 1824, su lugarteniente Sucre consiguió la famosa victoria de Áyacucbo que selló definitivamente la independencia sudamericana. O sea como dice José Joaquín Olmedo, el poeta más célebre de la independencia americana, en sus versos:
„por las manos de Sucre, la victoria ciñe a Bolívar lauro inmarcesible."

Y aunque, desgraciadamente, las tendencias separatistas lograron imponerse a pesar de los anhelos de Bolívar, él queda como el símbolo de la libertad y de una vida nueva para los latinoamericanos. Tal lo encontramos, por ejemplo, en una poesía del gran poeta contemporáneo, Pablo Neruda:
„Libertador, La paz, el De nuestra Saldrá paz, un mundo de paz nació en tus brazos, pan, el trigo de t u sangre n a c i e r o n ; joven sangre venida de t u sangre pan y trigo para el m u n d o que liaremos."

Y cuando se invoca un gran nombre que pueda empujar a la juventud en las luchas revolucionarias de hoy, se alude también al gran Libertador, tal como se puede ver en el fragmento del poema "Bolívar", titulado Credo, (que muchos revolucionarios latinoamericanos lo aprendieron de memoria), escrito por Miguel Ángel Asturias:
„Creo en la libertad Madre de América, creadora de mares dulces en la tierra, y en Bolívar, su hijo, Señor n u e s t r o , . . . No nos juzgues, Bolívar, antes del día ú l t i m o , porque creemos en la comunión de los hombres que comulgan con el pueblo, — sólo el pueblo hace libres a los hombres — , proclamamos guerra a muerte y sin perdón a los tiranos, creemos en la resurrección de los héroes, y en la vida perdurable de los que, como Tú, Libertador, no mueren, cierran los ojos y se quedan velando.

L. — ¡ Bellísimo ! Por favor, dígame usted algo acerca de la independencia de México, Cuba y los demás países de Centroamérica. —• En 1800, el virreinado de México comprendía todo el actual territorio de la República Mexicana, así como los estados de Cali356

fornia, Arizona, Colorado, Nevada, Nuevo México, Texas y Florida, extendiéndose la frontera norte desde San Agustín (Florida) hasta San Francisco (California). El misino virreinado — llamado de Nueva España — abarcaba también toda la América Central, exceptuando Panamá. El 15 de septiembre de 1810, en el pueblo de Dolores estalló la revolución mexicana. El jefe de los revolucionarios, Miguel Hidalgo, se apoderó de Guanajuato y organizó un gobierno, pero fue presó por los españoles y fusilado. Mejor suerte tuvo otro revolucionario, el cura Morelos, que alcanzó numerosas victorias, organizó mejor sus tropas, convocó el primer Congreso mexicano en 1813, que dictó la Constitución de Apatzingán (1814), pero acabó por ser hecho prisionero en 1815 y fusilado. Hacia 1820 la revolución parecía ya acabada, cuando Agustín Iturbide, encargado por el virrey de acabar con las tropas revolucionarias de Guerrero, prefirió entenderse con él y, en 1821, presentó un programa político en Iguala que garantizaba la independencia de México, bajo la forma de monarquía constitucional. Poco después, merced a un golpe de Estado, Iturbide se hizo proclamar emperador. Pero tuvo que abdicar en seguida, porque la revolución estalló de nuevo. El 4 de octubre de 1824 se proclamó la Constitución de la República Mexicana. Más tarde, en 1847, después de una guerra que fue un desastre para los mexicanos, a pesar de su heroísmo, los EE.UU. de Norteamérica anexaron Texas y los demás territorios del norte de la frontera actual de México, mutilándole la mitad de su territorio (dos millones de kilómetros cuadrados). • L. — ¿Los países de la América Central formaban parte todavía de México? — No. El 15 de septiembre de 1821, para ser exacto, en la ciudad de Guatemala, capital del reino de Guatemala — que abarcaba las provincias centroamericanas de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica — se declaró la independencia y se formó la República Federal de Centro-América, que en 1830 se disuelve y cada una de estas provincias forma un Estado aparte. Así pues, del inmenso imperio colonial, sólo le quedaban a España en 1830, las islas de Cuba y Puerto Rico y el archipiélago de las Filipinas en Oceania, que detuvo hasta 1898. En Cuba las luchas revolucionarias por la independencia estallaron en 1895. Los cubanos, capitaneados por José Martí —apóstol y mártir de la independencia —, Máximo Gómez y Antonio
357

Maceo, consiguieron varios c o m b a t e s contra los españoles. Los n o r t e a m e r i c a n o s a p r o v e c h a r o n esto p a r a declarar la guerra a E s p a ñ a . E n él t r a t a d o de P a r í s de 1898, E s p a ñ a cedió las F i l i p i n a s y P u e r t o Rico a los E s t a d o s U n i d o s y perdió sus derechos sobre C u b a . Pero los E E . U U . no a b a n d o n a r o n Cuba, p r e t e n d i e n d o „pacificarla". Las F i l i p i n a s , que h a b í a n conseguido, después de t r e s años de luchas, p r o c l a m a r s e i n d e p e n d i e n t e s , se vieron o c u p a d a s , en 1898, por los E E . U U . de N o r t e a m é r i c a . E n t o n c e s , E m i l i o A g u i n a l d o , jefe de los revolucionarios de la guerra de independencia filipina, e m p r e n d i ó u n a guerrilla contra los a m e r i c a n o s , pero fue hecho prisionero en 1 9 0 1 . L . — Según v e o , después de liberarse de la d o m i n a c i ó n ibérica, los nuevos estados l a t i n o a m e r i c a n o s t u v i e r o n q u e l u c h a r c o n t r a la d o m i n a c i ó n e s t a d o u n i d e n s e . — E x a c t o . E l c o n t r o l y el d o m i n i o n o r t e a m e r i c a n o son el n u e v o t i r a n o c o n t r a el c u a l M a r t í s u b l e v a b a a los p a t r i o t a s con sus versos: ¿Del t i r a n o ? ¡ Del t i r a n o di t o d o , di m á s ! ; y clava con furia de m a n o esclava sobre su oprobio al t i r a n o . PALABRAS NUEVAS
amanecer a se face d i m i n e a ţ ă antro grotă, peşteră •añadir a adăuga apoderarse a pune stăpînire archipiélago arhipelag arrojar a zvîrli, a alunga audaz îndrăzneţ capitanear a conduce; a comanda cara faţă c e ñ i r a încinge; a î n c u n u n a cerca lîngă clavar a ţ i n t u i , a înfige codiciado r î v n i t dicho m e n ţ i o n a t difundido r ă s p î n d i t ejército a r m a t ă fusilar a împuşca iniciar(se) a (se) începe introducción / . introducere levantamiento răscoală magno m a r e moro m a u r nacer a se naşte oprobio ocară poderío s t ă p î n i r e , d o m i n a ţ i e pormenor ni. detaliu prescindir (de) a ignora, a neglija, a face abstracţie procer m. om ales, personaj, erou reinado domnie sellar a pecetlui resurrección f. înviere velar a veghea vencer a învinge vuelco r ă s t u r n a r e , întoarcere

358

ANÁLISIS DEL TEXTO

llamar la atención — a atrage atenţia lo mismo... que como — atît... cît şi ca Cristóbal Colón — Cristofor Columb (1450—1506) quechuas (quichuas) — neam indian din Perú şi Bolivia împărţit în 6 triburi. Dintr-unul din aceste triburi se trag incaşii, vechii stăpînitori ai ţării. chibcas sau muiscas — popor indigen din Columbia şi America Centrală caribes—caraibi, popoare antropofage care locuiau în Antile guaraníes — neam de indieni din Bolivia şi Paraguay patagones — locuitorii coastei şi deşertului Patagoniei descubiertas—fiind descoperite; uneori, dacă propoziţia începe cu participiul trecut, verbul ser se omite Vasco Núñez de Balboa — conchistador şi călător spaniol. în 1513 traversează istmul Panamá şi descoperă Oceanul Pacific. (A fost decapitat în 1517.) Juan Sebastián de El Cano (Elcano) — navigator spaniol care a însoţit pe Magelan şi a terminat călătoria după moartea acestuia. Francisco Pizarro (1475—1541) — cuceritorul Peru-ului Diego de Almagro (1475—1538) conchistador, adversarul lui Pizarro. Pedro de Valdivia — cuceritorul teritoriului actualului stat Chile (1510—1569); căpitan vestit în luptele sale cu araucanii Juan Díaz de Solís — celebru navigator spaniol. A descoperit Yucatanul, fluviul Amazon şi a ajuns pînă în estuarul rîului La Plata, unde a murit ucis de indieni în 1615. Manuel Belgrano — patriot argentinian (1770—1820) Simón Bolívar — conducătorul armatelor latinoamericane în răz­ boiul pentru independenţă. A eliberat Venezuela (patria sa), Columbia, Ecuador, Perii şi Bolivia. (1783—1830). junto con — împreună cu (nu confundaţi cu junto a — alături de). Pablo Neruda (născut în 1904) — poet cilean de faimă mondială, unul dintre scriitorii progresişti contemporani de mare supra­ faţă. In operele acestui maestru al cuvîntului, care militează în primele rînduri ale luptătorilor pentru menţinerea şi consoli­ darea păcii, au fost ilustrate în mod magistral cele mai mari evenimente din lupta popoarelor pentru libertate şi independenţă. Miguel Ángel Asturias — unul dintre cei mai mari prozatori contemporani de limbă spaniolă. Viguros luptător pentru in­ dependenţa -Americii Latine şi a patriei sale, Guatemala. José Martí — ziarist şi avocat, poet al revoluţiei cubane, luptător pentru independenţa patriei sale (1853—1895). 359

GRAMATICA
D ă m m a i jos c î t e v a i n t e r j e c ţ i i , v p r e c u m şi 'cîteva s i n t a g m e şi propoziţii e x c l a m a t i v e , folosite m a i frecvent în l i m b a s p a n i o l ă : 1. A p r o b a r e , încurajare, urare: Asta e 1 Desigur ! Foarte bine ! Bravo ! Bis ! Bravo adresate B r a v o !! (aclamaţii adresate torilor cu tauri) H a i prieteni, curaj ! Să dea domnul să...

; Eso es ! ¡ Eso si 1 ¡ Claro ! ¡ Muy bien! ¡ Bravo 1 ¡ Otra vez ! ¡Ole! ¡Ole! / Ea, amigos, ¡ Ojalá! ánimo 1 indignare, durere:

luptă-

2. Surpriză,

¡Caramba! ¿qué es eso? ¡Cáspila, cómo se ha enfadado! ¡ Oiga usted! ¡Ay! ¡ Oiga! ¡ Oiga! ¡ Chito ! ¡ Chis ! ¡ Callar ! ¡ Silencio ! ¡ Pronto ! ¡ Cuidado ! ¡ Allá va ! ¡ Fuego ! ¡ Ladrones ! ¡ Que me matan 1

Ce dracu e asta? Pe n a i b a , cum s-a s u p ă r a t ! Uite ce-i! Ascultă ! Vai! Hei! Hei! S s t ! Tăcere ! Linişte ! Iute ! Atenţie ! Ai grijă ! Foc ! Hoţii ! Mă omoară ! H a i , t a c i ! Uite ! Na ! Măi! Dom'le ! Omule! Ei a s t a - i ! Las-o încolo ! Hei, da (întărire) guarismos);

3. Alte exclamaţii:
/ Cállate ! ¡ Toma ! ¡ Hombre! ¡ Quita allá! ¡ Ya, ya!

Nota del día: In lecţiile trecute am î n v ă ţ a t cifrele [cifras sau vom studia acum operaţiile a r i t m e t i c e : 1. Adición — a d u n a r e ; 2-f-3 = 5, dos y tres Termenii a d u n ă r i i : Rezultatul adunării a aduna — sumar son cinco, sau dos más tres son los sumandos. se numeşte suma. cinco.

2.

Sustracción — scădere; de la verbul sustraer — a scădea 8 — 1 = 7 , ocho menos uno restan siete. Termenii scăderii: el minuendo — descăzutul el sustraendo — scăzătorul R e z u l t a t u l scăderii se numeşte diferencia sau resto. Multiplicación — î n m u l ţ i r e ; de la verbul multiplicar — a 4 X 5 = 20, cuatro por cinco son veinte. Termenii înmulţirii se numesc factores (4,5), iar r e z u l t a t u l înmulţi. producto.

3.

4.

División — î m p ă r ţ i r e ; de la verbul dividir — a î m p ă r ţ i 7 : 3 = 2 rest 1, siete dividido por tres son dos, residuo uno sau siete entre tres son dos, residuo uno. R e z u l t a t u l î m p ă r ţ i r i i se numeşte el cociente.

360

PEQUEÑA ANTOLOGÍA JUEGOS DEL ANOCHECER Cuando, en el crepúsculo del pueblo, Platero y yo entramos, ateridos, por la oscuridad morada de la calleja miserable que da al río seco, los niños pobres juegan a asustarse, fingiéndose mendigos. Uno se echa un saco a la cabeza, otro dice que no ve, otro se hace el cojo... Después, en ese brusco cambiar de la infancia, como llevan unos zapatos y un vestido, y como sus madres, ellas sabrán cómo, les han dado algo de comer, se creen unos príncipes: — Mi pare tie un reló e plata. — Y er mío, un cabayo. — Y er mío, una ejcopeta. Reloj que levantará a la madrugada, escopeta que no matará el hambre, caballo que llevará a la miseria... El corro, luego. Entre tanta negrura, una niña forastera, que habla de otro modo, la sobrina del Pájaro Verde, con voz débil, hilo de cristal acuoso en la sombra, canta entonadamente, cual una princesa: Yo soy laaa viudiiitaa del Condeee de Oreé... ...¡Sí, sí! ¡Cantad, soñad, niños pobres! Pronto, al amanecer vuestra adolescencia, la primavera os asustará, como un mendigo, enmascarada de invierno. — Vamos, Platero... (Platero y yo)
J U A N RAMÓN J I M É N E Z

Nota: E n este trozo poético, J . R . Jiménez p i n t a , en estilo musical, la imagen de un pueblo pobre de Andalucía. Cabe fijarse en el lenguaje andaluz de los niños que quieren decir: — Mi padre tiene u n reloj de p l a t a . — Y el m í o , u n caballo. — Y el mío, una escopeta. Platero es el nombre de un burro.

361

MEDITACIÓN DEL DÍA Frente a la palma de .fuego que deja el sol que se va, en la tarde silenciosa y en este jardín de paz, mientras Valencia florida se bebe el Guadalaviar, pienso en la guerra. La guerra viene como un huracán por los páramos del Alto Duero, por las llanuras de pan llevar, desde la fértil Extremadura a estos jardines de limonar, desde los grises cielos astures, a las marismas de luz y sal. Pienso en España vendida toda de río a río, de monte a monte, de mar a mar.
ANTONIO MACHADO

EL GRITO La elipse de un grito va de monte a monte. Desde los olivos será un arco iris negro sobre la noche azul. ¡Ay! Como un arco de viola el grito ha hecho vibrar largas cuerdas del viento. ¡Ay! (Las gentes de las cuevas asoman sus velones.) ¡Ay!
F E D E R I C O GARCÍA LORCA

(Poema del Cante jondo)

362

UN LARGO LAGARTO VERDE Por el mar de las Antillas, que también Caribe llaman, batida por olas duras y ornada de espumas blandas, bajo el sol que la persigue y el viento que la rechaza, cantando a lágrima viva, navega Cuba en su mapa: Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. Alta corona de azúcar le teje en agudas cañas. No por coronada libre, sí de su corona esclava. Reina del manto hacia afuera, del manto adentro, vasalla. Triste como la más triste, navega Cuba en su mapa; Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua.

Junto a la orilla del mar, tú que estás en fija guardia, fíjate, guardián marino, en las puntas de las lanzas, y en el trueno de las olas, y en el grito de las llamas, y en el lagarto despierto sacar las uñas del mapa; Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. 7 DE NOVIEMBRE
(Oda a un día de victorias)

NICOLÁS GUILLEN

Siete, Noviembre, ¿en dónde vives? ¿En dónde arden los pétalos, en dónde tu silbido dice al hermano: ¡sube! y al caído: ¡levántate!

363

¿ E n dónde t u laurel crece desde la sangre y a t r a v i e s a la pobre carne del h o m b r e y sube a construir el héroe? E n t i , otra vez, U n i ó n , en t i , otra vez, h e r m a n a de los pueblos del m u n d o , P a t r i a p u r a y soviética, v u e l v e a t i t u semilla g r a n d e como u n follaje d e r r a m a d o en la t i e r r a !

Yo te saludo, U n i ó n Soviética, en este d í a , con h u m i l d a d : soy escritor y p o e t a . Mi padre era ferroviario: siempre fuimos pobres. E s t u v e ayer contigo, lejos, en m i pequeño país de grandes l l u v i a s . Allí creció t u n o m b r e c a l i e n t e , a r d i e n d o en el pecho del p u e b l o , h a s t a tocar el alto cielo de m i r e p ú b l i c a . ¡ Alabados sean t u s héroes, y cada gota de t u sangre, a l a b a d a sea la d e s b o r d a n t e m a r e j a d a de pechos que defienden t u p u r a y orgullosa m o r a d a ; A l a b a d o sea el heroico y a m a r g o p a n que te n u t r e , m i e n t r a s las p u e r t a s del t i e m p o se a b r e n p a r a que t u Ejército de P u e b l o y de hierro marche c a n t a n d o entre cenizas y p á r a m o , sobre los asesinos, a p l a n t a r una rosa, grande como la luna en la fina y d i v i n a t i e r r a de la victoria !
PABLO N E R U D A

EJERCICIOS 106. Escribir en letras las siguientes operaciones: 7 X 8 = 56; 9 x 9 = 81;

7 + 4 = 11; 16 + 28 = 44; 53 - 34 = 19; 45 : 3 = 15; 52 : 7 = 7 rest 3. 107. Contestar a las siguientes

preguntas:

¿Les parece a Vds. original el trozo de „Platero y yo"? Y ¿por qué? ¿Quién es Platero? En cuanto a la poesía de Machado, ¿qué comprende el poeta por la meditación? ¿Cuál es la significación de la última estrofa de dicha poesía? ¿Cómo resulta Cuba en la poesía de Guillen? ¿Están Vds. de acuerdo con las últimas líneas de dicha poesía? ¿Cuál de esas poesías les gustan a Vds. más y por qué? ¿Qué tal les parece „El grito" de Lorca?

364

1 0 8 . Llegar de la primera a la última solamente, donde hay puntos, obteniendo palabras:

palabra cambiando sucesivamente las

de letras siguientes

umăr — om — foame — femelă fier — iarbă — grădină

1 0 9 . Encontrar todavía,

los sinónimos

de las

palabras: m o d o , viaje, lucha, deseo.

venir, enfadarse,

continuar,

LECŢIA

37

LA LENGUA Y LAS COSTUMBRES DE CASTILLA L. — Estoy maravillado de la amplia difusión que tiene el español. Pero he oído decir que en España no todos los habitantes hablan el mismo idioma. Esto me extraña mucho, parece poco verosímil cuando uno piensa en el hecho de que todos los hispanoamericanos hablan el mismo idioma. — Tendré gran placer en explicárselo; la cosa es ésta: el idioma español se funda en el dialecto de Castilla, región del centro de la península. L. — ¿Qué entiende por "se funda en el dialecto de Castilla"? Me obligaría Ud. mucho, si me dijera algo sobre los orígenes del idioma español. — Voy a intentarlo. Los idiomas hablados en la Península Ibérica antes de la dominación romana desaparecieron muy pronto a la llegada de los conquistadores. El latín fue entonces el idioma oficial, quedando solamente algunos elementos célticos, iberos y fenicios en el habla popular. El idioma hablado por los vascos quedó, sin embargo, inalterado ; algunos filólogos sostienen que el vasco o vascuence es el idioma hablado por los primeros habitantes de la península, los Iberos: lo indudable es que el vasco es uno de los idiomas más antiguos que se conocen. Después de la conquista romana, el latín triunfó en España como en Dacia. No fue, empero, el latín literario de los escritores y de las clases cultas sino el bajo latín (sermo vulgaris), el origen de los idiomas romances (deformaciones del romano) o jergas populares, de los cuales proceden el español y los demás idiomas neolatinos de hoy, a saber: el italiano, el rumano, el francés, el portugués, el catalán, el retorromano, el provenzal y el sardo. En la Península Ibérica se formaron los siguientes idiomas fundamentales: al occidente, el gallego-portugués; al oriente, el catalán con el valenciano y el mallorquín; en el centro el español, o el dialecto castellano, hablado primeramente en Castilla 366

la Vieja, que luego sobresalió entre los demás romances, por causas políticas y también por la influencia de una cultura superior y de su rara pujanza, llegando a ser lengua oficial en tiempos de Fernando III y de Alfonso X. Los elementos que forman el idioma español son muy variados: el latín es su base y constituye el sesenta por ciento de las palabras ; los demás elementos proceden de los primitivos idiomas que he mencionado antes, del germánico, del francés, del italiano y del árabe, del cual quedan algunos centenares de palabras. L. — ¿Cómo se pueden reconocer estas últimas palabras? — En general, las palabras que comienzan con al son árabes, por ejemplo: alfombra, alhelí, alcázar. L. — ¡ Bellas y resonantes palabras! Quisiera saber ahora qué diferencias hay en el seno del español. — Claro que dentro de una lengua, especialmente si es de amplia difusión como el español, hay varios modos de hablar, propios de cada región, que comúnmente se llaman regionalismos. En la América Latina hay lo que denominamos americanismos. Existen ciertas pequeñas diferencias de vocabulario y de pronunciación entre el castellano de la Península Ibérica y el hablado en Hispanoamérica. El continente hispanoamericano, como se sabe, no constituye ninguna confederación política, económica o cultural. La afinidad espiritual es, sin duda alguna, muy grande. Actualmente, cuando todo el continente comienza a despertar, los intercambios culturales entre todos los países de habla española se intensifican y constituyen un poderoso factor de unidad que contribuirá a mantener la homogeneidad e integridad de la lengua. Por lo general, las diferencias entre el castellano literario de España y el del continente hispanoamericano son poco importantes. Existen, no obstante, algunas peculiaridades — llamémoslas dialectales —, que vamos a anotar a continuación: En primer lugar, algunas palabras que en la España de hoy pasan por anticuadas se conservan en Hispanoamérica. Un ejemplo: el "rebenque" servía en tiempos antiguos para castigar a los galeotes; en la Argentina esta palabra se emplea todavía en el sentido de "látigo de jinete". Otro ejemplo: la "pollera", especie de falda interior que llevaban las mujeres de la Edad Media, significa hoy en la Argentina, el Perú y el Ecuador, una falda moderna de mujer. Algunos adjetivos y construcciones que en tiempo de la colonización iban cayendo en desuso y fueron finalmente abandonados por la lengua literaria, se encuentran frecuentemente en Latino367

america; así se dice "liviano" por "ligero", "guapo" por "valiente", "es nacido" por "ha nacido" y "es muerto" por "ha muerto". Otro grupo de palabras latinoamericanas se deriva de idiomas indios, por ejemplo: "mucama", voz rioplatense que quiere decir "criada"; "chamaco" (femenino "chamaca"), palabra mejicana que designa a un joven (cabe mencionarse en esta ocasión que en México continúan hablándose 17 dialectos indios, siendo el más importante el náhuatl). En general, el empleo de los elementos léxicos derivados de idiomas indios queda limitado a las regiones donde se habla la lengua de que han sido tomados. Muchos animales y plantas de origen americano han conservado sus nombres indios como los "ñandúes" o avestruces de Patagonia, o el "ombú", árbol típico de la Pampa que hemos mencionado en la lección sobre la Argentina. Termino citando algunas voces técnicas que en América difieren de las que se usan en España. En la mayor parte de Sudamérica se dice „boleto" por „billete", "estampilla" por "sello" y ;) casilla" por "apartado". En España, la voz "pileta" significa una "pequeña pila" (para diferentes usos); para un argentino es una "piscina de natación". En América, lo mismo que en Andalucía y otras partes de España, la "c" delante de la i y la e se pronuncia como s, resultando de ahí el así llamado "seseo". Muy difundido es también el debilitamiento o pérdida total de la s final. Agregamos que la 11 se confunde a menudo en la pronunciación con la y, diciéndose "cabayo" por "caballo". Pero, por lo general, el castellano de los latinoamericanos es el mismísimo que el de España y cada uno de ellos se esfuerza por mantener puro el idioma. Los americanismos dan color y matiz local a su literatura. L. — ¿Podría usted explicarme ahora, cómo transcurre una corrida de toros en España? Estoy leyendo libros españoles y reiteradas veces me ha costado mucho trabajo entender los términos taurinos. — Nada más fácil. Se los voy a decir. L. — Aguarde Ud. un momentito, quiero tomar apuntes. — Pues bien. Creo que ya sabe el fervoroso amor de todos los españoles por las corridas de toros. En España, cualquier chicuelo le dirá los nombres de los toreros más populares y en casi todas las tabernas hay, además de las tradicionales cabezas de toros, retratos de Manolete, muerto por un toro en 1947. También la prensa, respondiendo a los deseos de sus lectores, los así llamados "aficionados", tiene una sección destinada a los toros y toreros, y, naturalmente, redactores especiales que la escri368

BARCELONA. — Plaza

de toros

ben. Hay además muchos periódicos profesionales en los que se habla solamente de este espectáculo y lo relativo a él. Cuando en las ciudades y los pueblos de España o de México se celebran fiestas o ferias tradicionales, los toros (es decir las corridas de toros) son una parte importantísima de ellas. Sobre las corridas de toros se puede discutir. Unos dicen que se trata de un espectáculo "bárbaro", destinado únicamente a excitar los nervios ; otros agitan con entusiasmo sus pañuelos pidiendo la oreja o el rabo del toro para el espada que mejor faena ha hecho. Pero una cosa es indiscutible: se trata, efectivamente, de un espectáculo popular que está muy arraigado en la vida de España. Arrebata verdaderamente por su atmósfera electrizada, por la original belleza de su ceremonial, por la plasticidad y el ritmo de los movimientos del hombre que sostiene un juego arriesgado con el animal embravecido... Las corridas "serias" sólo se verifican los domingos y días de fiesta y empiezan irremisiblemente a las cuatro y media en punto de la tarde. A esta hora precisa salen al ruedo los alguacilillos a caballo, en el traje clásico de los alguaciles del siglo XVII: chambergo ancho con pluma de colores, capa corta, calzón y media negra y zapato con hebilla; hacen lo que se llama el despejo de la plaza
24

369

(es decir, evacúan de gente el ruedo) y saludan al presidente de la fiesta o delegado de la autoridad, que es casi siempre un concejal. En seguida van los alguacilillos a buscar a las cuadrillas andando en procesión al son de la orquesta y conducidas por aquéllos. Están en la primera fila los matadores (o los espadas). Detrás van los banderilleros, por orden de antigüedad; luego los picadores a caballo, los monos sabios o chulos (que son ayudantes de los picadores), los areneros (que echan arena en el piso de la plaza cuando se mancha con la sangre de los toros), los carpinteros (que arreglan los destrozos de los toros en las barreras) y todas las personas que aparecen en el redondel para auxilió de la corrida, servicio y limpieza de la plaza, mientras dura la fiesta. En último término se ven las mulillas adornadas con banderolas y cascabeles. Las cuadrillas, después de saludar al presidente, cambian los capotes de lujo que llevan al salir de la plaza, por los de lidia o toreo. Cesa la música, se retira el personal auxiliar, el toro sale al ruedo y los lidiadores (o toreros) se colocan en sus puestos. Sale el toro llevando la "'divisa" (o señas, o distintivo que indica la procedencia, o ganadería a que pertenece), y comienza el primer tercio de la lidia, que es la suerte de varas (o de la pica), entre todas la más animada y terrible de la fiesta, en la que perecen algunos caballos y en que se promueven más escán-

Verónica 370

dalos y gritería, aplausos y protestas. Los toros que son "bravos" y "de poder", corno se dice en el lenguaje taurino, procuran fuertes porrazos a los picadores. Cuando éstos dan en tierra con sus caballos, los banderilleros ejecutan la suerte del quite, con el fin de apartar del peligro al picador. Al toro que es muy corredor y va de un lado para otro sin acometer a los picadores los capeadores le hostigan con suertes de capa. Todas estas suertes, cuando están bien ejecutadas, son muy vistosas y entusiasman al público. Terminada la suerte de varas, el presidente agita un pañuelo blanco, lo cual significa que empieza el segundo tercio de la lidia, o «Í-;Í sea la suerte de banderillas. Dos banderilleros clavan en la cerviz del toro tres pares de rehiletes, que van metidos en palos de unos 60 centímetros, adornados con papeles y cintas de colores varios. La suerte de banderillas requiere en los que la ejecutan mucha inteligencia y agilidad. Efectuado el banderillado, el presidente ordena al clarín dar Plaza de toros el toque para que comience el último tercio de la lidia, que es la suerte de matar. Matan los matadores, que llevan estoque y muleta; ésta última es un capote color grana extendido en un bastón de 60 cms. de largo. El matador, antes de principiar, se dirige a la parte del ruedo que está frente a la presidencia, y con el gorro en P P - Piadores la mano, brinda la muerte del BB - Banderilleras toro al presidente. En seguida MM - tUWCor»
24*

371

el matador, si así lo estimare oportuno, brinda también la muerte del animal a cualquier otro espectador. Al acabar el brindis, el matador gira airosamente sobre sus talones y lanza con garbo el gorro al callejón. La suerle de matar requiere mayor inteligencia y valentía que todas las precedentes. El matador provoca al toro con la muleta y ejecuta varios pases con el objeto de fijar al toro y de cuadrarlo. Se dice que el toro está "cuadrado" cuando tiene las dos patas delanteras juntas, juntas también las extremidades posteriores, y la cabeza y el cuello en línea recta con el costillar. En esta disposición ha de estar el toro cuando el matador entre a clavarle su estoque en lo que se llama "agujas" o "morillo", que es la parte del animal situada entre el cuello y el lomo. Muerto el toro, salen las muías para llevarlo fuera del ruedo. L. — Espero que no olvidaré tantos términos nuevos. De todos modos se lo agradezco, señor profesor. — No hay de qué. Pregunte cuanto quiera. Y nada más fácil ahora que leer libros españoles concernientes a este singular espectáculo. Le recomiendo en primer lugar Sangre y arena, novela famosísima del renombrado escritor Vicente Blasco Ibáñez. L. — Muchísimas gracias. — Hasta la próxima lección.

372

PALABRAS NUEVAS

acometer a ataca airosamente graţios, elegant alhelí ni. micşunea animado însufleţit anticuado învechit apartado sector poştal apartar a îndepărta arena nisip arrastrar a tîrî auxilio ajutor billete m. bilet brindis ni. dedicaţie, închinare calzón m. p a n t a l o n pînă la genunchi capote ni. m a n t i e mare carpintero dulgher cerviz / . spată concejal m. consilier m u n i c i p a l costillar m. coaste criada servitoare cuadrilla grup, echipă; bandă cuello gît chambergo pălărie cu bor mare destrozo distrugere diestro instruit, iscusit empero dar, totuşi esforzarse d. a se sforţa,a se strădui espada spadă estoque ni. sabie îngustă, spadă extrañar a u i m i falda poală, fustă feria tîrg fervoroso fierbinte fila r î n d fundar (se) a (se) baza galeote m. galerian, ocnaş ganadería crescătorie garbo eleganţă, graţie gorro(-a) chipiu, şapcă, beretă

gritería ţipete hebilla cataramă hostigar a incita, a a ţ î ţ a irremisiblemente negreşit, neapărat jerga argou jinete m. călăreţ látigo bici lidia luptă de arenă limpieza curăţenie lomo şold; spată (la vită) llegada sosire manchar a p ă t a maravillado u i m i t , încîntat matiz m. n u a n ţ ă media ciorap muleta baston cu eşarfă roşie natación / . înot, n a t a ţ i e pañuelo b a t i s t ă , batic peculiaridad / . p a r t i c u l a r i t a t e perecer a pieri picar a înţepa pila vas, cristelniţă piscina bazin porrazo lovitură zdravănă presenciar a asista promover d. a isca pujanza putere, vigoare rehilete m. vîrf de săgeată redondel m. loc rotund reiterado repetat, frecvent resonante răsunător ruedo [arenă (vezi desen p a g . 371). sección / . rubrică sello marcă, t i m b r u , ş t a m p i l ă señas / . pi. s e m n a l m e n t e ; adresă sobresalir a ieşi în evidenţă tardar a întîrzia taurino relativ la corrida

373

ANÁLISIS DEL TEXTO

celtas—celţi, popor foarte vechi; au fost absorbiţi în parte de romani iberos — iberi, poporul cel mai vechi care a existat în Europa apuseană fenicios—-fenicieni, popor de comercianţi, veniţi din regiunea corespunzătoare Libanului de astăzi i casco — basc, locuitor al provinciilor basce lo indudable — ceea ce-i neîndoios bajo latín (sermo vulgaris) •— latină populară. romance — romanic; idiom romanic (ex: limba spaniolă) provenzal — provensala, limbă vorbită în sudul Franţei gallego — dialect vorbit în Galicia spaniolă valenciano — dialect vorbit în Valencia mallorquín — dialect catalan vorbit în Baleare (Mallorca şi Me­ norca) asturiano (bable) — dialect vorbit de locuitorii Asturiei centenar m. sută. Din numerale se pot forma adeseori substantive colective cu sufixul — ena: treintena grup de 30. modismo — expresie tipică ; idiotism diferencias de pronunciación — sunetul 11 dă mult de furcă chiar spaniolilor; mulţi îl pronunţă atît de înmuiat încît îl confundă cu y şi zic "cabayo" în loc de caballo. Desigur că astfel se pot naşte unele confuzii: se calló tăcu se cayó căzu

Această rostire se numeşte yeísmo; ea trebuie evitată. Argen­ tinienii şi uruguayenii pronunţă pe 11 ca pe un fel de j romînesc (llorar — a plînge, îl pronunţă „jorar"), iar pe y ca pe un ge, gi romînesc (ayer — „ager"). In felul acesta la Buenos Aires în loc de Calle mayor se pronunţă „Caje magior". Tot în Argentina se utilizează în conversaţii pronumele personal "Vos" în loc de tú sau uneori chiar de usted. "Vos" pare a fi o parte a pronumelui vosotros, deoarece se acordă cu persoana a I I-a plural, puţin modificată, şi anume:
vos tenes ¿vos tomasp t u ai (tenéis) t u iei? (tomáis)

Argentinienii mai au şi interjecţia ¡che! pe care o adresează unei persoane cunoscute cu care se tutuesc (tutear), echiva­ lentă cu ¡hombre!, pasar por — a trece drept 374

mismísimo ( s u p e r l a t i v de la mismo) — a b s o l u t acelaşi corrida de toros— l u p t ă cu t a u r i i — cel m a i p o p u l a r si m a i t i p i c sport şi spectacol s p a n i o l . N a t u r a l că spaniolii au t r a n s m i s acest sport şi în America L a t i n ă , u n d e se p r a c t i c ă t o t a t î t de m u l t ca şi în Spania (mai ales în México). P e n t r u s p o r t u r i , vezi p a g . 70. D ă m m a i jos d e n u m i r e a altor cîtorva s p o r t u r i :

balonmano handbal natación f. înot baloncesto baschet equitación f. călărie esquí m. schiat ajedrez m. şah hokey m. balandro yola slalom m. A d ă u g ă m cîteva n u m i r i la atletismo: — carrera (cursă) de vallas (cu obstacole), de relevos (de ştafete); — lanzamiento (aruncare) de disco, jabalina (suliţă), bola (greutate), martillo (ciocan) ; — salto (săritură) de longitud (în lungime), de altura (în înălţime), de pér­ tiga (cu prăj ina);

şi la fútbol:
el arbitro, (portarul) ¡mijlocaş) el interior

el juez de línea (arbitrul de tusa), el portero sau el guardameta el defensa derecha/izquierda (fundaş dreapta/stînga) ; el medio derecha/centroj izquierda; el exterior (extrema) derecha:/izquierda; (inter) derechajizquierda; el delantero centro (centrul înaintaş).

me cuesta mucho trabajo — îmi vine foarte greu hasta — p î n ă şi aficionarse—a se pasiona de ceva (lucru). (Aficionado — a m a t o r ) por la mañana — de d i m i n e a ţ ă . Mañana — m i i n e ; la mañana—• d i m i n e a ţ a ; mañana por la mañana — m î i n e de d i m i n e a ţ ă alguacil m. — pe t i m p u r i : p o r t ă r e l , a p r o d . A c i : u n fel de a r b i t r u . matador m. (torero que mata) — cel care ucide t a u r u l banderillero — cel care înfige t a u r i l o r banderillas — săgeţi picador m. — (de la picar) — cel care î n ţ e a p ă t a u r u l cu o lance p e n t r u a-1 a s m u ţ i mulilla — (mulo — catîr) m ă g ă r u ş toreo — corrida, lidia (de a i c i : torear; torero, lidiador) tercio — t r e i m e . O corrida e î m p ă r ţ i t ă în t r e i tercios ( p ă r ţ i ) . suerte f. — fază de l u p t ă suerte de varas — faza de incitare a t a u r u l u i dar en tierra — a cădea la p ă m î n t quite—(de l a : quitar) îndepărtare corredor — a l e r g ă t o r ; a i c i : fugar, care aleargă fără rost. suerte de capa — faza în care se agită î n a i n t e a t a u r u l u i o m a n t i e roşie. E x i s t ă m a i m u l t e p o z i ţ i i : Verónica — se a ş t e a p t ă t a u r u l cu m a n t i a î n t i n s ă în a m b e l e m î i n i ; Carga — m a n t i a este î n t i n s ă 375

în lungime; Recorte — se agită mantia şi se mişcă iute şi abil corpul, lăsînd taurul să treacă pe lîngă trup. echar a -f- verb — a izbucni în..., a se porni pe..., a ţîşni în... Exemplu: echar a reír — a pufni (izbucni) în rîs. color grana — culoare roşie. E timpul acum să facem o recapitulare a numelor de culori;
blanco a l b negro negru azul albastru amarillo galben °i° r o ? u verde verde pardo cenuşiu „' . , moreno cafeniu, m a r o n ; brunet marrón, gris m a r o , gri (sînt adject i v e împrumutate) morado violet (închis)
r

anaranjado portocaliii castaño castaniu blond ruoi0 se spune apoi: color de rosa roz , , ... . , . color de violeta violet . color de oro auriu (sau: dorado) v ' color de ca é caf niu ¡ « (de Şocolate) c °lor de plata a r g i n t i u (sau argénteo) color de granate r u b i n i u

Nuanţele se dau prin trei termeni: claro, obscuro (oscuro) şi subido. Exemplu: rojo subido — roşu aprins, gris claro — gri deschis; tinto — se utilizează numai pentru vinuri: pino tinto — vin negru (roşu).

LECTURA

SUPLEMENTARIA

DOS NINOS
Dos niños, ramas de un mismo árbol de miseria, juntos en un portal, bajo la noche calurosa, dos niños pordioseros llenos de pústulas, comen en una misma lata, como perros hambrientos, la comida lanzada por el pleamar de los manteles. Dos niños: uno negro, otro blanco. Sus cabezas unidas sembradas de piojos; sus pies, muy juntos y descalzos; las bocas insaciables en un mismo frenesí de mandíbulas, y sobre la comida grasienta y agria, dos manos: una negra, otra blanca. 376

¡ Qué unión sincera y fuerte! Están sujetos por los estómagos, y por las noches foscas, y por las tardes melancólicas en los paseos brillantes, y por las mañanas explosivas, cuando despierta el día con sus ojos alcohólicos. Están unidos como dos buenos perros... Juntos así, como dos buenos perros, uno negro, otro blanco, cuando llegue la hora de la marcha, ¿querrán marchar también, como dos buenos hombres, uno negro, otro blanco? Dos niños, ramas de un mismo árbol de miseria, están en un portal, bajo la noche calurosa.
NICOLÁS GUILLEN

ESPINAS Y FLORES — Madre, ¿por qué el arbolito Que produce este botón Tan hermoso, tiene espinas Que causan tanto dolor? — Todo en el mundo es así, Hijo de mi corazón: Cerca de la flor, la espina, Junto a la espina, la flor. — ¿Por qué se marchitan, madre, Las flores de tu rosal, Y las espinas del mismo No se marchitan jamás? — Porque muy poco, hijo mío, Dura la felicidad; Pues los dolores se quedan Y los placeres se van.
L U I S C O R D E R O (ecuatoriano) (1830—1912)

377

LA SOMBRA
í b a m o s h a c i a el O r i e n t e , Cara al sol; amanecía, Y t o d o era luz a l frente: Nuestra sombra nos seguía. H o y , c o n el s o l e n o c a s o , A l p r o s e g u i r la j o r n a d a , Una sombra prolongada, Va precediendo m i paso. (La canción del camino) FRANCISCO A. DE ICAZA (mexicano) (1863—1925)

EJERCICIOS

i l O . Combinar

los colores

con

los

objetos:

1. Los colores de nuestra bandera nacional son... 2. La bandera de la Unión Soviética es... 3 . E l cielo... 4. La hierba es... 5. E l carbón... 6. Los limones son... 7. Las páginas del cuaderno son... 1 1 1 . Hacer 1 1 2 . Traducir el resumen al del orden de una corrida.

español:

1. Ieri, cînd mergeam pe stradă, am v ă z u t un copil p l î n g î n d . 2. L-am chemat şi l-am întrebat de ce plînge. 3 . Mi-a spus că pierduse o cheie şi că-i era frică să se întoarcă acasă. 4. L-am luat de mînă şi am mers cu el pînă la p ă r i n ţ i i săi. 5. Ajungînd acasă n-a v r u t să i n t r e : se temea de pe­ deapsă. 6. L i m b a spaniolă sau castiliană e vorbită de peste 160 milioane de oameni. 7. Taurilor nu le place culoarea roşu-aprins. 8. Cunoşti pe cineva care să fi asistat la o luptă cu tauri şi care să cunoască termenii specifici? 9. Toreadorul trebuie să evite să nu cadă la p ă m î n t în faţa t a u r u l u i . 10. Măria avea un costum de schi asortat cu b a t i c u l ei albastru, dar nu 1-a pus pentru că a răcit în ajunul plecării ei în v a c a n ţ ă . 1 1 . Pe cheiul portului sînt aşezate grămezi de mărfuri în saci cenuşii şi lăzi galbene. 12. Cînd am văzut ce pălărie p u r t a actorul acela, am pufnit de rîs. 1 3 . Copiii au început să-şi adune o colecţie de m ă r c i . 14. Nu trebuie să întîrzii la gară, dacă vrei să asişti la plecarea sportivilor în t u r n e u . 15. T a t a i-a d ă r u i t Isabelei un colier pe care ea îl dorea de m u l t .

378

LECŢIA

38

LA GLORIA DE CASTILLA L. — Necesitaría, señor profesor, que Ud. me indicara, en fin, las figuras más ilustres de la cultura hispánica. Ya sé que los españoles sobresalieron tanto en la literatura como en la música y pintura. También sé que la literatura española es una de las más famosas del mundo, pero me es difícil expresar una opinión personal porque actualmente tengo pocos conocimientos de ella. En nuestro siglo, cuando la literatura universal es tan rica, es necesario tener una previa orientación crítica para escoger con discernimiento entre la multitud de las obras literarias que cada día ven la luz. ¿Qué sucedería si se leyera cualquier libro, al azar? Recientemente dos librerías me enviaron sendos catálogos y me quedé estupefacto ante el cuantioso número de libros que se publican. — Sin duda, estamos asombrados de tanta literatura que se escribe, pero también felices del auge y del desarrollo de la misma. Continúe usted hablando, amigo. L. — Estaría muy agradecido, por el momento, si Ud. me presentara un panorama de la cultura hispánica. Esto sería mi primer paso dado adelante en el camino que conduce hacia las bellezas de dicha cultura. — Le felicito por su interés por la cultura — cosa digna de alabanza — y le diré, ahora mismo, algo de lo que debe Ud. saber acerca de la aportación hispánica a la cultura mundial. L. — Comencemos con la literatura, por favor. — Por supuesto. Y más precisamente con la literatura popular anónima, que es el principio de toda literatura culta y que surge directamente de la vida del pueblo, de su alegría o sufrimiento. Todavía se conserva aquella copla española que tal vez explica como se engendró la creación popular:
E l que quiere cantar bien Cante cuando tenga pena, Que la misma pena le hace Cantar bien aunque no sepa.

379

Así pues, en los siglos oscuros de la Edad Media, en la lucha por la libertad, en las penas que padeció el pueblo español para forjarse un Estado, surgieron las primeras producciones literarias españolas. No tengo ahora ni el tiempo ni el espacio para presentarle una síntesis de la historia de España. L. — Sí. Tiene Ud. razón. Esto puedo encontrarlo en una buena enciclopedia o en un libro de historia universal. Dejemos la historia, me interesa más la literatura. Para decirle la verdad, no pienso estudiar la historia de España. — No haga usted este disparate. Las primeras creaciones artísticas así como todas las demás que siguen están íntimamente ligadas a la historia. Escuche: El primer monumento literario de la lengua castellana es el cantar o Poema de Mió Cid, poema épico que no es, sin duda, la más antigua epopeya española, pero sí la que ha llegado hasta nosotros más completa. Fue escrito en el siglo X I I . Acerca de este poema hablaremos más ampliamente en la última lección. En el siglo X I I I aparecieron los primeros poemas cultos y Gonzalo de Berceo es considerado como el primer lírico castellano de nombre conocido. En la primera mitad del siglo XIV, vivió Juan Ruiz, arcipreste de Hita. Es éste, sin duda alguna, el mejor poeta español de la Edad Media. En los siglos XIV y XV, el número de poetas aumentó. Aparecieron a la vez los libros de caballería, de los cuales Amadís de Gaula es el más célebre. A fines del siglo XV fue escrita la Celestina, obra dramática de la cual leerá Ud. un fragmento en la lección 40. La época más fecunda de la literatura española es el Siglo de Oro, período que se extiende desde los principios del siglo XVI hasta fines del XVII. En estos tiempos vivieron las más notables figuras de la literatura clásica española. A propósito, si le interesa a Ud. saber los años del nacimiento o de la muerte de los hombres ilustres que mencionaré en esta lección, podrá consultar el "índice onomástico" que está al final de este libro. El más celebrado y el más popular de los poetas dramáticos españoles es Lope de Vega. Su asombrosa fecundidad y el arte de haber adivinado e interpretado el alma del pueblo español con prodigioso acierto le valieron celebridad y alabanzas universales. A él correspondió la gloria de crear el verdadero teatro nacional español. También fue autor de numerosas y valiosísimas obras en casi todos los géneros literarios. 380

Sus obras dramáticas forman muchísimos toinos y sus obras publicadas comprenden sólo una parte de las que escribió. Es uno de los mayores autores dramáticos del mundo y se cree que escribió durante su vida unos 2 200 dramas y comedias, de los que sólo se han conservado unos 400. Las más notables de estas obras teatrales son: El perro del hortelano; El acero de Madrid (comedias de enredo y costumbres) ; Fuente Ovejuna, El mejor alcalde el Rey, Peribáñez y el Comendador de Ocaña, La Estrella de Sevilla, Lo cierto por lo dudoso, El último godo y muchas otras. Creo que usted ha visto ya, en los escenarios bucarestinos, algunas obras de este famosísimo dramaturgo, a quien los literatos llamaron „El fénix de los ingenios". L. — Sí, he visto algunas. Dígame, señor profesor: por lo que sé, Lope de Vega fue contemporáneo de Cervantes, ¿no? — Exacto. Pero, sobre el inmortal Cervantes le he preparado las últimas lecciones. L. — Ah, no sabía. — Dos ilustres autores perfeccionaron y llevaron al apogeo de su gloria el teatro español. Eueron éstos don Pedro Calderón de la Barca y Tirso de Molina. El primero nació en 1600 y se dedicó desde los 19 años al teatro, escribiendo durante su vida unas obras dramáticas y algunos autos que hoy son conocidos en todo el mundo teatral. Sus obras escénicas pueden dividirse en autos sacramentales, dramas religiosos, filosóficos y trágicos, y comedias de capa y espada. Entre las obras trágicas figuran las siguientes: Amar después de la muerte, El médico de su honra, El pintor de su deshonra, A secreto agravio secreta venganza. Entre los dramas históricos, novelescos o religiosos: El mejor amigo el muerto, Las armas de la hermosura, Las cadenas del demonio y los dos más famosos: El alcalde de Zalamea (que es su mayor obra) y La vida es sueño. Entre las comedias: Mañana de Abril y Mayo, No hay burlas con el amor; pero las más conocidas son: La dama duende y Casa con dos puertas mala es de guardar. Murió Calderón en plena gloria, a la edad de 81 años. Tirso de Molina es el seudónimo de Fray Gabriel Téllez. Este dramaturgo nos dejó una herencia de 80 obras teatrales de gran valor y la legendaria figura del „Don Juan" en su comedia fantástica El Burlador de Sevilla. Muy conocidas son también sus comedias, como Don Gil de las calzas verdes etc. En la poesía de aquellos tiempos es bien conocido el estilo que hoy denominamos "gongorismo", mote que viene del nombre de Luis de Góngora y Argote, poeta de genio sumo. En su afán de distinguirse, Góngora buscó formas nuevas y nuevas palabras,
381

dirigiéndose a los lectores "cultos", hecho que caracterizó su creación poética. Sus imitadores — que carecían de su ingenio — cayeron en muchas exageraciones y extravíos, formándose así el gongorismo. Distingüese dicho estilo poético por el abuso de latinismos, la acumulación de las metáforas, el refinamiento de los conceptos y las atrevidas inversiones de las formas, los neologismos más extravagantes, entre muchas otras cosas. En fin, es necesario que sepa también el nombre del ilustre Francisco Gómez de Quevedo y Villegas, poeta y escritor satírico del mismo Siglo de Oro. Este brillantísimo y versátil ingenio escribió la famosa novela picaresca Historia de la vida del Buscón, llamado don Pablos, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños, que es la mejor entre todas de su género. También goza de inmortalidad Alonso de Ercilla y Zúniga que compuso, durante su estadía en América, uno de los pocos poemas épicos que existen en la literatura española y sin duda el mejor, que él tituló La Araucana y cuyo argumento es la lucha de los indios araucanos de Chile contra los conquistadores. Desde mediados del siglo XVII se inicia la decadencia literaria española. Al mismo tiempo decae también la potencia política y militar de España. Apenas en el siglo X I X aparecen de nuevo nombres ilustres en la literatura española. El Duque de Rivas (Ángel de Saavedra), poeta y autor dramático, rompió, en su célebre drama romántico Don Alvaro, o la fuerza del sino, los últimos eslabones de la cadena férrea de los preceptos clasicistas. El estreno de este drama (1835, en Madrid) marcó el triunfo oficial del romanticismo en el teatro español. Triunfó también el romanticismo en la lírica con José de Espronceda que fue, en su obra, encarnación de su agitada época. El poeta lírico más eminente del siglo X I X es Gustavo Adolfo Bécquer, de cuya obra leerá una poesía en esta misma lección. Y, en fin, uno de los más altos valores del período romántico fue Mariano José de Larra, que llegó a ser muy popular en su época por las sátiras mordaces de la sociedad, que él publicaba en los periódicos con el seudónimo de Fígaro. La segunda mitad del siglo X I X presenta multitud de tendencias, a veces contradictorias. No obstante, el auge de ciertas corrientes nos permite calificarla como la época del realismo. Alcanzó el realismo su pleno desarrollo sobre todo en el campo de la novela, género en que se destaca la obra ingente de Benito Pérez Galdós, fecundísimo escritor, natural de Las Palmas (Canarias). 383

Es su estilo sencillo y castizo. Su obra principal es la historia, novelada a veces, del siglo X I X español, en 46 tomos, bajo el título general de Episodios Nacionales. Escribió también otras novelas tales como: Doña Perfecta, Marianela y Gloria. Además de esta figura cumbre, consagraron sus nombres en la novelística española otras figuras de obra perdurable: Fernán Caballero (Cecilia Bohl de Faber), Pedro Antonio de Alarcón, Juan Valera, José María de Pereda y Armando Palacio Valdés. Hacia 1870, bajo la influencia de la literatura francesa, surge en España también el naturalismo. Los representantes de esta corriente fueron la condesa doña Emilia de Pardo Bazán y Vicente Blasco Ibáñez. Más tarde, se observa en todas partes una reacción contra el naturalismo. En el año 1898 ocurre el desastre de Cavite y Santiago de Cuba, por el que España pierde sus últimas colonias ultramarinas. Los sucesos de este año despertaron a los españoles y se oyó el grito de protesta contra la sociedad pútrida, de los escritores definidos más tarde como "la generación del 98". De entre los escritores que pertenecen a esta generación destacamos a: Antonio Azorín (José Martínez Buiz), Pío Baroja, Valle-Inclán y Antonio Machado. Se caracterizan éstos por el afán de reforma política, fervor por la tradición de Castilla y sobriedad de estilo. L. — Según veo, señor profesor, comienza aquí un segundo Siglo de Oro. — Sí, al llegar al siglo XX se puede hablar de tal cosa. Al iniciarse el siglo, el poeta hispanoamericano Bubén Darío (natural de Nicaragua) introduce en la lírica española el simbolismo y crea la poesía modernista. Siguieron esta nueva tendencia: Manuel Machado y Juan Bamón Jiménez, éste último laureado en 195G con el premio Nobel de literatura. Durante el período de la Bepública, España tuvo a uno de sus mayores genios, Federico García Lorca, notabilísimo poeta y autor dramático, fusilado en 1936 por los falangistas. Es el autor del célebre Romancero gitano y de los dramas Bodas de sangre y Mariana Pineda. Entre los poetas democráticos que defendieron la Bepública contra la rebelión de Franco, cabe mencionarse Bafael Álberti, que tradujo a Eminescu y a Arghezi al español, y Miguel Hernández, muerto en la cárcel en 1942. El inmenso valor de la creación de todos estos escritores y poetas progresistas estriba en sus lazos con la vida y la lucha del pueblo español. L. — Muchos nombres me ha dado Ud. a conocer... 384

— Y todavía hay muchos más, pero a éstos no olvide Ud., porque son los más importantes. A continuación, apúntese Ud. lo que le diré acerca de la literatura en la América Hispánica. Durante el largo período que va desde el descubrimiento del Nuevo Mundo hasta principios del siglo X I X , o sea durante la época colonial (1492—1810), no hay una literatura hispanoamericana propiamente tal, como tampoco existe una vida intelectual autónoma. La literatura en el imperio colonial español imita formalmente a la de la metrópoli. Algunos autores, conocidos como clásicos de la literatura española, nacieron en las colonias. Entre éstos cabe mencionar a Juan Ruiz de Alarcón (nacido en México), uno de los grandes poetas dramáticos del teatro español, y al inca Garcilaso de la Vega, cronista peruano, hijo de un español y de una india descendiente de los incas. De tales mestizajes, como el que acabo de mencionar," salieron las nuevas naciones hispanoamericanas. Pero muy pronto estas naciones tuvieron conciencia de su individualidad y trataron de liberarse del yugo colonial. Bajo la aparente inmovilidad del sistema colonial hubo muchos e importantes levantamientos populares, tal como fue la insurrección en 1780, de Tupac Amarú, un descendiente de los incas. Con la independencia política, comienza para Hispanoamérica también la independencia literaria e intelectual. Al período heroico siguió uno de completa transformación y organización en todos los dominios, período en que las literaturas se dividieron—aparentemente — según los nuevos Estados. Así pues tenemos una literatura argentina, otra mexicana, otra venezolana y así por el estilo, aunque todas de lengua española. Una de las características de la literatura hispanoamericana es que no puede ser clasificada según las escuelas, como las europeas, a pesar de haber habido en estos países poetas y escritores notables que siguieron aquellas escuelas, como el romanticismo, el realismo, el naturalismo y, más tarde, el simbolismo, así como otros movimientos literarios europeos de los siglos XIX y XX. Desde un principio han predominado en las literaturas de la América Hispánica, como notas características más salientes, el profundo sentimiento de la naturaleza y del paisaje, la exaltación de la libertad política y las tendencias costumbristas. A base de estos motivos creó José Hernández, por ejemplo, el poema „Martín Fierro'", epopeya nacional argentina y ejemplo clásico de literatura gauchesca. Así pues la América Hispánica puede ser orgullosa de haber dado a la literatura universal ilustres poetas, prosistas y drama2 5 — Învăţaţi limba spaniolă

385

turgos, como: Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, Lucio Mansilla, Roberto J . Payró, Ricardo Güiraldes y otros tantos — argentinos ; Gabriela Mistral y Pablo Neruda — chilenos ; Ricardo Palma y César Vallejo — peruanos; José Montalvo — ecuatoriano ; José Enrique Rodó y Horacio Quiroga — uruguayos; José Eustasio Rivera — colombiano; Andrés Bello y Rómulo Gallegos — venezolanos; Miguel Ángel Asturias — guatemalteco; José Martí y Nicolás Guillen — cubanos; Amado Ñervo — mexicano, y muchos otros que son una verdadera gloria para la lengua de Cervantes. Siento no poder señalar a todos como merecen. De algunos de estos autores, pocos en verdad, le he dado en estas últimas lecciones unos trozos. Con el propósito de hacer a Ud. conocer más de su obra, he colocado al final del libro un pequeño florilegio de prosa en castellano. No puedo concluir mi breve presentación, sin mencionar al insigne poeta lírico y crítico literario nicaragüense, Rubén Darío, que ha sido el creador del „modernismo", un movimiento literario al cual se debe la renovación de la poesía y literatura españolas en los tiempos modernos, y que ha tenido representantes tanto en la América Hispánica como en España. L. — Estoy satisfecho con eso. Dígame usted, por favor, algo sobre la pintura y la música españolas. — El más original y perfecto pintor de la escuela española es, sin duda alguna, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, nacido en 1599 y muerto en 1660. Entre sus obras más notables merecen citarse: Los borrachos, Las Hilanderas, Las meninas y muchos retratos de gran perfección. Otro pintor de fama mundial, pero de distinto carácter, fue Domingo Teotocópuli, natural de Creta y, por esto, más conocido con el apodo de El Greco. De este gran pintor del siglo XVI seguramente habrá Ud. visto algunos de los más famosos cuadros en- las galerías del Museo de Arte de Bucarest. Y pintores hubieron muchísimos en España, pero aquéllos que todo el mundo conoce y admira son, además de los ya mencionados, José Ribera, Bartolomé E. Murillo, Francisco Zurbarán,y en el siglo pasado los célebres Goya e Ignacio Zuloaga, gran realista. Insistiremos sobre Francisco Goya y Lucientes,recalcando su prodigiosa actividad. Las aguas fuertes conocidas con el nombre de Caprichos y Desastres de la guerra, son su obra más popular. Goya con El Greco y Velázquez forman la gloria de la pintura española y son fuente inagotable del moderno arte pictórico. La pintura moderna española ha alcanzado celebridad en el extranjero, y aunque Pablo Picaso es hoy ciudadano francés, podemos considerarlo todavía como representante de las artes plás386

ticas h i s p á n i c a s . Y claro que no p o d e m o s p a s a r de v i s t a el a u g e de las artes plásticas en la América L a t i n a . L . — Sí, he visto a l g u n a s exposiciones en n u e s t r a c a p i t a l . Me impresionó sobre t o d o la p i n t u r a m e x i c a n a , e s p e c i a l m e n t e las obras de Diego R i v e r a y D a v i d Álfaro S i q u e i r o s . — Me gusta que U d . conozca y a e s t o . A h o r a , a l g u n a s p a l a b r a s sobre la música e s p a ñ o l a . Creo que y a se conoce m u y bien el n o m b r e de Isaac A l b é n i z , ilustre compositor c a t a l á n (compuso la conocida Iberia) y creador de la escuela española de p i a n o . U n célebre v i o l i n i s t a y compositor español fue P a b l o M a r t í n Melitón de S a r a s a t e . Otro compositor famoso, que compuso las conocidísimas Danzas españolas y Goyescas fue E n r i q u e G r a n a d o s . Y , en fin, el celebér r i m o c a n t o r de A n d a l u c í a , Manuel de F a l l a . Vivió este compositor muchos años en P a r í s , dónde escribió u n a bellísima evocación de A n d a l u c í a l l a m a d a : Noches en los jardines de España — p a r a piano y orquesta. L.— Parece que A n d a l u c í a tiene un e n c a n t o s i n g u l a r . — Sí, efectivamente. E l recuerdo de las canciones populares inspiró a Manuel de F a l l a composiciones como La vida breve y Siete canciones, los dos b a l l e t s El Amor brujo y El Sombrero de tres picos. De F a l l a m i s m o decía que en su música u t i l i z a b a la s o n o r i d a d , el r i t m o y la substancia del folklore c a s t e l l a n o . Sus ú l t i m a s dos obras m a e s t r a s son El Retablo del Maese Pedro, a d a p t a c i ó n m u s i c a l y escénica de u n episodio del Quijote, y u n Concierto a c a b a d o en 1926. L . — Le doy las gracias de t o d o corazón por esos i n t e r e s a n t í s i mos d a t o s sobre u n d o m i n i o casi desconocido por m í . Creo que ahora continuaré e s t u d i a n d o con m u c h a más t e n a c i d a d y a m o r el e s p a ñ o l . PALABRAS NUEVAS acero oţel acierto iscusinţă adivinar a ghici alabanza laudă alcalde m. primar; judecător atrevido îndrăzneţ auge m. avínt azar m. întîmplare belleza frumuseţe bodas /. pi. nuntă borracho beţiv
25*

brujo vrăjitor burla batjocură, glumă rea capricho capriciu castizo pur, neaoş ; autentic cuantioso enorm, numeros desarrollo dezvoltare disparate m. aberaţie, inepţie engendrar a da naştere escenario scenă eslabón m. verigă, za espejo oglindă

387

expresar a exprima fingido prefăcut, fals forjar a făuri gitano ţigan, ţigănesc herencia moştenire hilandera torcătoare inagotable inepuizabil índice m. indice, listă jardín m. grădină de flori menina doamnă t î n ă r ă de la Curte mordaz muşcător, incisiv mote m. cuvínt, zicală; poreclă

natural originar onomástico de nume pena necaz perdurable nemuritor, etern previo prealabil recalcar a insista; a sublinia retablo scenă de t e a t r u de păpuşi retrato portret señalar a semnala sino soartă, destin talvez poate ultramarino de peste mare

ANÁLISIS DEL TEXTO sendos catálogos — fiecare cite un catalog. Adjectivul distributiv sendo = fiecare cîte un (o); iată alt exemplu: campesinos montados en sendas midas — ţărani călări, fiecare pe cîte un catîr. Vedem că se acordă cvf complementul şi nu cu subiectul a propósito — fiindcă veni vorba auto — piesă de teatru de dimensiuni mici. Pe timpuri, însemna şi proces; de aci auto de fe — pedeapsă publică aplicată de Inchiziţie. exacto — întocmai Fuente Ovejuna (Fuenteoeejuna) — Fîntîna .Turmelor. gozar de — a se bucuca de (ceva: faimă, reputaţie, încredere) ballet m. — balet. Cuvîntul fiind un neologism introdus din fran­ ceză, 11 se pronunţă ca un I simplu: „balet" şi nu „bal'et". La plural primeşte desinenţa s. folklore m. — alt neologism; se pronunţă „folclor".

LECTURA

SUPLEMENTARIA

EL CONGRESO DE LOS RATONES
Juntáronse los ratones para librarse del gato, y después de un largo rato de disputa y opiniones 388

dijeron que acertarían en ponerle un cascabel; que andando el gato con él guardarse mejor podrían; dijo un ratón literato, fingiendo cojear de un pie: "• A ver, señores ! ¿Quién le pone el cascabel al gato?

LOPE DE VEGA.

VOLVERÁN LAS OSCURAS GOLONDRINAS... Volverán las oscuras golondrinas De tu balcón sus nidos a colgar, Y, otra vez, con el ala a tus cristales Jugando, llamarán; Pero aquellas que el vuelo refranaban Tu hermosura y mi dicha al contemplar; Aquellas que aprendieron nuestros nombres... Esas... ¡ no volverán ! Volverán las tupidas madreselvas De tu jardín las tapias a escalar, Y otra vez, a la tarde, aun más hermosas, Sus flores abrirán; Pero aquellas cuajadas de rocío Cuyas gotas mirábamos temblar Y caer, como lágrimas del día... Esas... ¡ no volverán! Volverán del amor en tus oídos Las palabras ardientes a sonar; Tu corazón de su profundo sueño Tal vez despertará; Pero mudo, y Como se adora Como yo te he ¡Así no absorto, y de rodillas, a Dios ante el altar, querido... desengáñate, te querrán!...

GUSTAVO ADOLFO PfiCQUER

389

SINFONÍA EN GRIS MAYOR El mar como un refleja la lámina lejanas bandadas el fondo bruñido vasto cristal azogado de un cielo de zinc; de pájaros manchan de pálido gris.

El sol como un vidrio redondo y opaco con paso de enfermo camina al cénit; el viento marino descansa en la sombra teniendo de almohada su negro clarín. Las ondas que mueven su vientre de plomo debajo del muelle parecen gemir. Sentado en un cable, fumando su pipa, está un marinero pensando en las playas de un vago, lejano, brumoso país. Es viejo ese lobo. Tostaron su cara los rayos de fuego del sol del Brasil; los recios tifones del mar de la China le han visto bebiendo su frasco de gin. La espuma impregnada de yodo y salitre ha tiempo conoce su roja nariz, sus crespos cabellos, sus biceps de atleta, su gorra de lona, su blusa de dril. En medio del humo que forma el tabaco ve el viejo el lejano, brumoso país, adonde una tarde caliente y dorada tendidas las velas partió el bergantín... La siesta del trópico. El lobo se duerme. Ya todo lo envuelve la gama del gris. Parece que un suave y enorme esfumino del curvo horizonte borrara el confín. La siesta del trópico. La vieja cigarra ensaya su ronca guitarra senil, y el grillo preludia un solo monótono en la única cuerda que está su violín.
RUBÉN DARlO — Prosas Profanas

A OVIDIO Al que destierro aflige y c a n i a „Tristes", la sien ceñida por el lauro griego, saludo desde a q u í . A q u í crecistes el Negro Mar con t u llorar de ciego. Desterrado de de inhóspito c u l t i v a d o r de más que v i n o , R o m a , te dolistes lugar, no del labriego v i ñ a s y bebistes, m o r t a l desasosiego.

P o e t a , el S e p t e n t r i ó n lame con hielo t u s pies que perfumaron los u n g ü e n t o s . ¡ Poco t u c a n t o p a r a t a n t o d u e l o ! Que lejos de los t u y o s , t ú crecistes el Negro Mar con lágrimas a cientos y la d i v i n a lengua con t u s „Tristes". Constanza, agosto de 1962. ADORMECIDOS
MIGUEL ÁNGEL A S T U R I A S

PAJARILLOS

A medio d o r m i r los pájaros, se j u n t a n cerca del n i d o , se esconden entre las r a m a s . •¡ Buenas noches ! Sólo las aguas m u r m u r a n , m i e n t r a s el bosque se c a l l a ; las Lores t a m b i é n se d u e r m e n . ¡ D u e r m e en paz ! E l cisne cruza las a g u a s , yendo a dormir a los j u n c o s ; que el ángel g u a r d i á n te v e l e . ¡ Buen reposo ! Sobre el e n c a n t o n o c t u r n o , sube b r i l l a n t e la l u n a . Todo es sueño y a r m o n í a . ¡ Buenas n o c h e s ! MIGUEL EMINESCU Versión española de Rafael Alberti 391

EJERCICIOS 1 1 3 . Traducir al español:

1. După mine, nu văd de cine poate fi vorba în această scrisoare în afară de t i n e . 2. T o t u l s-a t e r m i n a t cu bine luna t r e c u t ă . 3 . Cunosc bine spaniola şi romîna şi vreau să învăţ italiana şi portugheza, deoarece m u l t e cuvinte sînt asemănătoatc în toate aceste l i m b i . 4. Cum te cheamă? 6. Mă numesc Andrés Ruiz. 6. Copilul acesta a căzut ieri pe stradă, a plîns o oră şi apoi a t ă c u t . 7. Noi am d a t fiecărui "copil cîte o carte. 8. E i s-au bucurat foarte m u l t , dar au u i t a t să ne m u l ţ u m e a s c ă . 9. Acel om n-a citit încă nici o carte în spaniolă, deşi a î n v ă ţ a t această limbă încă de anul t r e c u t . 10. Aş vrea să ascult u n concert frumos, dar joia aceasta nu voi avea t i m p liber seara. 1 1 . Fiindcă veni vorba, ai fost vreodată pe o scenă de teatru? 12. P o a t e , nu-mi aduc a m i n t e . 1 3 . Portretul torcătoarei, pe care l-am văzut la expoziţia aceea din t o a m n ă , era frumos. 14. I n t î m p l a r e a m-a făcut să întîlnesc un fals călător care se lăuda că vine din ţările de peste m a r e . 15. Ce prostie să crezi un astfel de o m ! 16. Povestirile lui erau inepuizabile cînd descria grădinile din Andaluzia. 17. Ai văzut u l t i m u l balet pe teme de folclor de la Opera din Bucureşti? 18. Dar dansul ţiga­ nilor, cum ţi-a plăcut? 19. Trebuie să insist asupra caracterului său original.

114. Tradúzcase

al

rumano:

Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados; y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro, tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comu­ n e s . . . todo era paz entonces, todo a m i s t a d , todo concordia... (CERVANTES „Don Quijote"}

115. Tradúzcase literariamente lectura de esa lección. 1 1 6 . Conjugúese
llorar, conocer,

al

rumano

todos

los

trozos

de

en todos los modos y tiempos
escribir.

los verbos:

LECŢIA

39

UNA CUMBRE DE LA LITERATURA ESPAÑOLA Y MUNDIAL: MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Horas de pesadumbre y de tristeza pasa mi soledad. Pero Cervantes es buen amigo. Endulza mis instantes ásperos, y reposa mi cabeza.

El es la vida y la naturaleza, regala un yelmo de oro y diamantes a mis sueños errantes. RUBÉN DARÍO

Miguel de Cervantes Saavedra, hijo del cirujano Rodrigo Cervantes, nació en Alcalá de Henares, según parece en 1547, porque fue bautizado el 9 de octubre de ese año. No se sabe a ciencia cierta dónde transcurrió su infancia y adolescencia, pues las primeras noticias se refieren a sus estudios en Madrid. En efecto, en 1568 estudiaba en Madrid bajo la dirección del maestro Juan López de Hoyos que regentaba una escuela de Humanidades. En diciembre delmismo año, a los veintidós años, se embarcó para Italia acompañando al cardenal Julio Acquaviva. Pero, como Cervantes no era madera de criados, dejó al cardenal y alistóse como soldado en la compañía del capitán Diego de Urbina que servía bajo órdenes del general Marco Antonio Colonna, en cuyas galeras participó en la famosa batalla dé Lepanto. Allí recibió heridas en el pecho y en la mano izquierda, de las que se enorgullecerá hasta su vejez. De ahí su glorioso mote de "el manco de Lepanto". 393

Su condición de soldado le llevó a tomar parte en otras expediciones militares, hasta que, regresando a España, íue apresado por los piratas berberiscos. Todos los tripulantes de la carabela- „El Sol", así como Cervantes y los que iban a su bordo, fueron llevados esclavos a Argel. Era en septiembre de 1575. Cinco años y medio quedó esclavo Cervantes en Argel y todas sus tentativas de fuga fracasaron y le acarrearon mayores trabajos y penas, hasta que por fin pudo ser rescatado por los Padres Trinitarios. Cervantes llegó a España sin recursos para vivir. Tenía treinta y tres años y en su patria le esperaba una vida llena de disgustos y privaciones. En diciembre de 1584 ¡;e casó con Doña Catalina Salazar de Palacios, natural de Esquivias (Toledo). Comenzó a escribir varias obras, entre otras La Galatea, novela pastoril que salió a la luz en 1585, pero la literatura no le producía los medios para vivir y tuvo que emplearse en Sevilla como recaudador de aduanas. Recogió víveres para la Invencible Armada y viajó por diversas ciudades de Andalucía en el desempeño de su cargo. Pero fue encarcelado dos veces, una de ellas al quebrar el banquero en cuyas manos había depositado Cervantes los impuestos que cobraba para la Hacienda; otra, al no poder pagar a ésta ciertos atrasos. En una de estas ocasiones, reducido a prisión, empezó a escribir la primera parte de su obra inmortal El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esa obra, que, según dice el mismo Cervantes en su prólogo, "se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación", es el orgullo de España y una de las más conocidas y apreciadas obras maestras de la literatura universal. La primera parte de esa obra apareció en Madrid en 1605 y diez años más tarde se publicó la segunda parte. El argumento de la novela es, en breve, el siguiente: Un hidalgo manchego, AJonso Quijano, pierde el juicio a fuerza de leer libros de caballería y tomando el nombre de don Quijote de la Mancha, decide abandonar su casa y su aldea para actuar como caballero andante en defensa de los desamparados. Su dama será doña Dulcinea de Toboso, nombre que inventa para substituir el de Aldonza Lorenzo, zafia aldeana de la que estuvo enamorado. Después del fracaso de su primera salida, se lanza de nuevo en busca de aventuras, en compañía de un vecino suyo, Sancho Panza, al que nombra escudero. En la próxima lección conoceremos lf> famosísima aventura de los molinos de viento. La se394

g u n d a p a r t e de la novela cuenta la tercera salida del héroe, q u i e n , después de enfrentar grandes disgustos, v u e l v e a su casa donde enferma y muere después de recobrar el juicio y de renegar los libros de c a b a l l e r í a . Viendo no solamente sus elementos cómicos sino los aspectos de profunda h u m a n i d a d , podemos afirmar que Quijote es la t r á gica lucha del h o m b r e q u e , i m p u l s a d o por ideales generosos, choca dolorosamente con la grosera incomprensión y las crueles b u r l a s de los que le r o d e a n y fracasa en sus n o t a b l e s propósitos, recib i e n d o golpes por t o d a r e c o m p e n s a . Es la creación de Quijote que colocó a su a u t o r al lado de las figuras e x t r a o r d i n a r i a s de D a n t e y Shakespeare. Otras obras de Cervantes dignas de ser recordadas son: u n a serie de novelas cortas que completó y t e r m i n ó en 1612, a ñ o en q u e fueron p u b l i c a d a s con el n o m b r e de Novelas Ejemplares; varias obras d r a m á t i c a s entre las cuales merecen citarse El trato de Argel y la Numancia, siendo esta ú l t i m a u n a v i b r a n t e apología del heroísmo e s p a ñ o l . Pero las joyas del t e a t r o c e r v a n t i n o son los entremeses, en cuyo género n a d i e igualó a C e r v a n t e s . E l a r g u m e n t o y la t r a m a son m u y sencillos y se d e s t a c a n especialmente por la s o l t u r a del d i á logo y la fina s á t i r a . S o n : El retablo de las maravillas, La cueva de Salamanca, El viejo celoso e t c . La ú l t i m a obra de Miguel de C e r v a n t e s S a a v e d r a se t i t u l a Los trabajos de Persiles y Segismunda que él t e r m i n ó de escribir c u a t r o días antes de fallecer. E l 23 de a b r i l de 1616, concluyó la gloriosa y a t o r m e n t a d a v i d a de C e r v a n t e s . F u e r o n sus v i d a y obras d e c h a d o de nobleza de á n i m o , i n q u e b r a n t a b l e o p t i m i s m o y fe en los v a l o r e s del e s p í r i t u h u m a n o .

PALABRAS NUEVAS acarrear a pncmuí acompañar a însoţi aduana vamă alistarse a se înrola apresar a prinde prizonier argumento subiect atormentado chinuit atrasos restanţe bautizar a boteza burla batjocură carabela caravelă, corabie cargo însărcinare, funcţie ciencia ştiinţă cirujano chirurg, felcer cobrar a încasa desempeñar a exercita enfermar a se îmbolnăvi enorgullecerse a se míndri esclavo sclav fallecer a deceda

395

fracasar a eşua impuesto impozit infancia copilărie inquebrantable de nezdruncinat juicio judecată manco ciung pirata m. p i r a t recaudador m. perceptor

recobrar a recîştiga regentar a conduce rescatar a răscumpăra tentativa încercare transcurrir a petrece trato t î r g , trafic vejez / . bătrîneţe zafio necioplit

ANÁLISIS DEL TEXTO a ciencia cierta — cu s i g u r a n ţ ă Humanidades — Litere madera de criados — făcut să fie s e r v i t o r Lepanto — S t r î m t o a r e în Grecia, u n d e a a v u t loc o b ă t ă l i e n a v a l ă (1571) în care s p a n i o l i i au z d r o b i t flota t u r c e a s c ă . berberisco (beréber) — berber, din n o r d u l Africei. Ârgel — Alger. manchego — din p r o v i n c i a La Mancha (regiune din c e n t r u l S p a n i e i ) . a fuerza de leer—• în urina (din cauza) m u l t e l o r l e c t u r i . . . novela corta — n u v e l ă . EXPLICACIÓN DE ALGUNOS SINÓNIMOS abertura ( = deschizătură) — apertura ( = deschidere, inaugurare) P o r la abertura del z a p a t o me e n t r a el a g u a . H o y se celebra la apertura de la u n i v e r s i d a d . aborrecer — odiar El odio es u n a ira con pasión (a veces personal). El aborrecimiento es u n a aversión, u n a r e p u g n a n c i a : aborrecemos a l asesino, a los que p r e p a r a n u n a n u e v a g u e r r a . aburrirse — hastiarse — fastidiarse E l que no hace n a d a o está solo se aburre. E l que hace siempre una m i s m a cosa (o que oye siempre la m i s m a cosa) se hastía. E l que hace lo que le repugna u oye sandeces de u n necio, se fastidia, acontecer — suceder — ocurrir — acaecer Acontecer t i e n e cierta s o l e m n i d a d , cierto sentido h i s t ó r i c o ; de a q u í „acontecimiento" (eveniment).

396

Suceder expresa c o r r i e n t e m e n t e la idea de d e s v e n t u r a : Me lia sucedido t a l o cual desgracia. Ocurrir expresa la idea de u n a cosa que surge p a r a e s t o r b a r n o s : Me ocurrió u n a a v e r í a de a u t o m ó v i l y no p u d e v e n i r . Acaecer significa siempre la idea de a v e n t u r a , de a z a r : Acaeció en t a l o p o r t u n i d a d (el a c c i d e n t e ) . acordarse — recordar Acordar significa u n a acción e s p o n t á n e a de la m e m o r i a ; nos acordamos de lo que menos interesa. Recordar supone p r o p ó s i t o , i n t e n c i ó n , esfuerzo; m u c h a s veces no conseguimos r e c o r d a r lo q u e m á s nos i m p o r t a . anciano —• viejo Viejo se refiere a la e d a d (vejez). Anciano, a las c u a l i d a d e s del e s p í r i t u y a la e x p e r i e n c i a . apartar — alejar Se aparta lo que nos estorba de m o m e n t o : u n o b s t á c u l o . Se aleja algo que a m e n a z a el p o r v e n i r : u n peligro. atar — ligar Atar expresa u n hecho e x t e r n o : se ata a u n h o m b r e con c u e r d a s . Ligar significa u n hecho i n t e r i o r : ligados por la a m i s t a d . baile — danza El baile es el género; la danza es la especie, t o d a s las d a n z a s c o n s t i t u y e n el baile, barbarie — barbaridad Barbarie es e s t a d o , condición. Barbaridad es c o n d u c t a , acción, h e c h o . bondadoso — afable H o m b r e bondadoso quiere decir h o m b r e de buenos s e n t i m i e n t o s , que t i e n e paciencia y c a r i d a d . H o m b r e afable quiere decir que es persona de b u e n a s p a l a b r a s . borracho — ebrio Borracho es el que causa t r a s t o r n o s y tiene el vicio de beber b e b i d a s alcohólicas. Ebrio — u n a p a l a b r a c u l t a — es el que tiene p a s i o n e s : ebrio de a m o r , de v e n g a n z a , de placeres, de e n t u s i a s m o . cambio — intercambio — trueque — permuta — canje El cambio es m e r c a n t i l : libre cambio; cambio de m o n e d a s . E l intercambio t i e n e fines a b s t r a c t o s : intercambio de o p i n i o n e s . El trueque es doméstico: se truecan los objetos caseros (în r o m . : t r o c ) . E s un cambio de cosas sin intervención de d i n e r o . La permuta es oficial: se permutan los e m p l e a d o s . El canje es m i l i t a r : se canjean los prisioneros de g u e r r a . cantador — cantante — cantor Cantador es t o d o el que c a n t a .

397

Cantante es el que c a n t a con gusto y c o n o c i m i e n t o . Cantor se refiere m á s b i e n al p o e t a , p o r q u e c a n t a f i g u r a d a m e n t e la gloria de los héroes. cobijar — cubrir — tapar — abrigar Cobijar supone t e c h o , a m p a r o ; el que cobija es h o s p i t a l a r i o . Cubrir significa s i m p l e m e n t e echar e n c i m a de t a l m o d o que no se vea lo que se cubre: u n a colcha cubre la c a m a . Tapar supone algo interior, cosa secreta o que no debe s a l i r : el m a n t o tapa el rostro de la que no quiere ser conocida. Abrigar significa a m p a r o o defensa o bien c a l e n t a r . conceder — otorgar Conceder es p r i v a d o ; otorgar es p ú b l i c o . Todos los h o m b r e s p u e d e n conceder; sólo la a u t o r i d a d puede otorgar, conocer — saber Conocer u n i d i o m a significa que se tienen noticias generales de su e t i m o l o g í a , de su construcción, de su r i q u e z a , de su filosofía, de su genio. Saber u n i d i o m a es e n t e n d e r l o , h a b l a r l o , t r a d u c i r l o y a u n escribirlo. construir — edificar Construir es formar u n conjunto o serie de e s t r u c t u r a s . Se construye el c o m u n i s m o , u n a c i u d a d . Edificar t i e n e u n sentido menos e x t e n s o : se edifica, u n a h a b i tación. convencer —- persuadir Se convence el e n t e n d i m i e n t o , se persuade la v o l u n t a d . El convencido cede a la fuerza del discurso o del a r g u m e n t o ; el persuadido cede a la fuerza de la v e r d a d . costa — coste — costo Costa significa lo que se hace a expensas n u e s t r a s . Así d e c i m o s : He hecho el viaje a m i costa. Coste significa la noción de v a l o r o p r e c i o : No has c o m p r a d o estos objetos por su Verdadero coste. Costo expresa la idea de sacrificio: Apenas h a y capricho que no nos tenga m u c h o costo, cualidad —• calidad Cualidad significa n a t u r a l e z a ; es v i r t u d . Calidad es j e r a r q u í a , condición social. despreciar — menospreciar Despreciar es negar todo precio a u n a cosa. Menospreciar es no darle el precio que r e a l m e n t e t i e n e . detestable — execrable — abominable Detestable es lo que merece condena o censura. 398

E s detestable u n h a b l a d o r . Execrable, lo que merece desprecio. E s execrable u n t r a i d o r . Abominable, lo que nos causa e s c á n d a l o , por ejemplo u n p a r r i cida. devolver — restituir Se devuelve lo que se ha r e c i b i d o . Se restituye lo que se ha h u r t a d o . disminuir — achicar — reducir — acortar Disminuir es perder en n ú m e r o y en i n t e n s i d a d : se disminuye u n a s u m a , u n dolor, u n a fiebre. Achicar es perder en m a g n i t u d : se achica u n t r a j e . Reducir es perder en v o l u m e n : se reduce u n m o n t ó n de n a r a n j a s . Acortar es perder en l o n g i t u d : se acorta una escalera. economizar — ahorrar El ahorro es e s c a t i m a r sin discreción, g u a r d a r r e s e r v a s ; la economía es d i s t r i b u i r con j u i c i o , no g a s t a r i n ú t i l m e n t e . echar — arrojar — lanzar Echar es u n a acción menos v i o l e n t a que arrojar o lanzar. E n c a m b i o , los dos ú l t i m o s suponen esfuerzo y v i o l e n c i a . fino — suave — liso — delicado — tenue — sutil Lo fino se refiere a la c a l i d a d . Todo lo superior es fino, a u n q u e sea grueso. Un p a p e l grueso superiormente fabricado, es fino. Suave se refiere al t a c t o . Todo lo sedoso es suave. Liso se refiere a la superficie. Todo cuerpo cuya faz no presenta obstáculo, de t a l m a n e r a que la m a n o corre con facilidad, es liso. Delicado se refiere más bien a la e s t r u c t u r a , a la organización. Todo lo que puede romperse o deshacerse con facilidad, es delicado. Tenue significa débil, a p a g a d o . U n soplo b a s t a p â r a e s t i n g u i r u n a luz tenue. Sutil envuelve más especialmente la idea de a g u d o . Sutil es todo lo que p e n e t r a , que t r a s p a s a . gustar — agradar Todo lo que halaga nuestros sentidos o nuestro s e n t i m i e n t o , gusta. Gustan los paseos, los t e a t r o s , las t e r t u l i a s , la lectura. Todo lo a m e n o , t o d o lo que t i e n e cierto e s p í r i t u , agrada. Agrada una conversación sabrosa, un chiste a g u d o , u n a galantería discreta, una a m a b l e lisonja, la franqueza o la h o n r a d e z . 399

I

honor — honra El honor es u n a v i r t u d , se t i e n e : t u v e el honor de h a b l a r con u n s a b i o ; t r a b a j a m o s en honor del P r i m e r o de Mayo. La honra es u n v a l o r m o r a l , u n a razón, se h e r e d a : a u n q u e se pierda t o d o , debemos conservar la honra, hombre — varón — macho El hombre es i n d i v i d u o en general. Varón es el hombre del esfuerzo y de la e m p r e s a . Así d e c i m o s : ánimo varonil. Macho expresa el género, lo v i r i l , el sexo, por cuya razón den o m i n a m o s machos a los animales m a s c u l i n o s : el macho de la p a l o m a , el macho de la c a b r a . pedir — demandar P a r a pedir b a s t a querer. Pedimos c u a n d o se nos a n t o j a . P a r a demandar es necesario tener u n a r a z ó n . Pide el necesitado, demanda el ofendido. principio— comienzo El comienzo de u n libro está en la p r i m e r a letra de la p o r t a d a . El principio está en d o n d e empieza la exposición de la m a t e r i a ; la d e m o n s t r a c i ó n de las verdades que el libro c o n t i e n e . E l escrito de u n loco, por ejemplo, tiene comienzo, pero no liene principio p o r q u e no t i e n e fin. quemar — arder Lo que se quema se reduce a cenizas o por lo menos m u d a de forma (el c a r b ó n ) . Lo que arde luce, se siente y se ve (la hoguera). quieto — tranquilo Quieto supone la idea de r e p o s o ; la quietud es inercia. El quieto no o b r a , tiene algo de i n m ó v i l . L a atmósfera p e r m a n e c e quieta. Tranquilo supone la idea de sosiego, de c a l m a ; el tranquilo obra sin s o b r e s a l t o : la tranquilidad es v i r t u d . Así d e c i m o s : conciencia tranquila, tranquilidad del e s p í r i t u . reflejar — reflexionar E l paisaje se refleja en el agua. E l filósofo reflexiona. refrán — proverbio A u n q u e estas dos p a l a b r a s tienen el mismo s e n t i d o , existen algunos m a t i c e s : El proverbio es u n dicho breve y agudo pero necesariamente m o r a l ; puede tener aplicación a n u e s t r a s c o s t u m b r e s : Quien come mucho, poco vive. Quien rompe los vasos, los paga.

400

E l refrán consiste en u n dicho ingenioso, p i c a n t e , que t i e n e u n a alegoría, es decir u n a c o m p a r a c i ó n que forme imagen, de t a l m a n e r a , que quien lo oye tenga que pensar p a r a entender lo que quiere decir: Sueños son vientos. En ningún lugar el queso cae sobre los macarrones. ruido — rumor Ruido no comprende más qiie relaciones m a t e r i a l e s : el ruido del v i e n t o , del m o t o r . E l ruido es d e s a g r a d a b l e . Rumor comprende dos s e n t i d o s : el poético y el f i g u r a d o : el rumor de la brisa, de las hojas (se t r a t a de u n ruido melodioso, por decirlo así) o el rumor de las personas que h a b l a n , de donde la expresión „corre (circula) el rumor" ( u m b l ă zvonul). sabido — notorio Sabido es lo que obra en n u e s t r a i n t e l i g e n c i a ; es cosa sabida q u e m a ñ a n a por la m a ñ a n a se l e v a n t a r á el sol como de c o s t u m b r e . Notorio es lo que corre de boca en b o c a : es notorio que no quiere luchar. •silbo — silbido — crujido — estampido — zumbido — chasquido — zurrido — rechinamiento Silbo es u n ruido que hacemos frunciendo los labios y arro­ jando el aire por la boca ( f l u i e r a t ) . Silbido es el r u i d o que hacemos soplando en u n p i t o , metién­ donos los dedos en la boca, así como el silbo p a r t i c u l a r del v i e n t o , el de las serpientes y el de las b a l a s ( ş u i e r a t ) . De modo que el silbo es u n efecto n a t u r a l , m i e n t r a s que el silbido es artificial o, a l parecer, i r r e a l . Crujido es el r u m o r q u e causan las m a d e r a s , los cristales, así como las cascaras de las frutas, poco antes de romperse o en el m o m e n t o en que se r o m p e n ( t r o s n e t ) . Estampido es el r u i d o que produce el t r u e n o o u n d i s p a r o de cañón ( b u b u i t ) . Zumbido es todo r u m o r que causa u n insecto o el aire en un espacio concavo (el golpe en la c a m p a n a , u n cuerpo agujereado c u a n d o se le arroja con fuerza). Chasquido es el ruido del látigo (p 1 e s n e t ) . Zurrido es el ruido que produce el golpe que se da con u n cuerpo flexibile como u n a correa. Rechinamiento es el r u i d o p a r t i c u l a r que oímos c u a n d o se pasa c u a l q u i e r cuerpo duro sobre u n a superficie v i d r i o s a , como si frotamos la p u n t a de u n clavo sobre u n p l a t o fino. sonido — son
2G

40 i

Sonido es u n efecto n a t u r a l e i n e v i t a b i l e de todos los cuerpos cuyo choque se deja oír. Así se dice de una m o n e d a que t i e n e b u e n o m a l sonido. El son es u n sonido a c o m p a ñ a d o de cierta m e l o d í a , de cierta c a d e n c i a : me d o r m í al son de u n a dulce canción. tiniebla — obscuridad Tiniebla es falta de luz ( î n t u n e r i c ) . Obscuridad es falta de c l a r i d a d . tomo — volumen Tomo significa p a r t e : t a l obra se divide en t a n t o s lomos (pollo menos dos). El volumen no se refiere más que a la forma: de modo que es preciso decir "obra en u n volumen'''; o este volumen se compone de dos lomos. tonto — necio — fatuo Tonto es el que no c o m p r e n d e . Necio, el que no es sabio, el que se o b s t i n a en el e r r o r . Fatuo, el que h a b l a sin t i n o (fără r o s t , sens). trabajo — quehacer — faena — tarea Trabajo es la misión y el honor del h o m b r e (m u n c a ). Quehacer es el t r a b a j o doméstico, interior, casero. La faena es un t r a b a j o a c t i v o , fuerte: las faenas del c a m p o . Tarea expresa u n a serie m á s elevada de t r a b a j o s : tarea cientí­ fica, literaria e t c . ( s a r c i n ă , însărcinare). valer — costar A m b a s p a l a b r a s se e m p l e a n p a r a significar el precio de las cosas ; pero las relaciones de cada una son e n t e r a m e n t e d i s t i n t a s : p a r a u n h o m b r e vale m u c h o el aire que respira, puesto que le m a n t i e n e en v i d a ; pero no le cuesta n a d a , porque no lo gana con su t r a b a j o . valer a p r e ţ u i ; costar a costa veloz — rápido Veloz es el cuerpo que se m u e v e con facilidad: u n á g u i l a , u n a serpiente. Rápido es el m o v i m i e n t o del cuerpo que recibe u n impulso o es a r r e b a t a d o (una b a l a ) . vigilar — velar • Un padre vigila a su hijo p a r a que no sea m a l o . Vela día y noche por su p o r v e n i r , p a r a que sea v e n t u r o s o . Vigilamos por oficio o deber, velamos en fuerza de grandes senti­ m i e n t o s y de altos y supremos deberes. yerro — error — falta — extravío — culpa Cuando no a c e r t a m o s a obrar b i e n , en cualquier s e n t i d o , pero sin relación a u n hecho d a d o , cometemos yerros. El yerro es

40?

genérico. Si el yerro consiste en cosas de j u i c i o , entonces co­ m e t e m o s errores. El error es i n t e l e c t u a l . S i el yerro consiste en no c u m p l i r con nuestros deberes, se deno­ mina falta. S i el yerro consiste en el desarreglo de c o n d u c t a , t o m a la deno­ m i n a c i ó n de extravío. T e n e m o s r e m o r d i m i e n t o de n u e s t r a s faltas, pero nos avergon­ zamos de nuestros extravíos. Cuando cometemos u n acto que i m p l i c a q u e b r a n t a m i e n t o de a l g u n a regla o ley, entonces t e n e m o s culpa y debemos arrepen­ timos. Zumo — jugo Zumo es u n a voz que no se aplica sino con relación a los vege­ t a l e s : zumo de l i m ó n , de n a r a n j a ; es el líquido que sirve a nuestros usos p a r t i c u l a r e s ( s u c , zeamă). Jugo es u n a p a l a b r a general y t é c n i c a : jugo de la t i e r r a , de los árboles, de la digestión ( s e v ă , s u c ) . EJERCICIOS 117. Palabras cruzadas

1. Horizontales: 1- a ploua. 2- a chema. 3- a duce. 4- a plínge. 5- a sosi. Verticales: I-II a spăla •2. Solamente horizontales: Litera a treia a alfabetului spaniol; Litera următoare; Interjecţie ergentiniană; Sssst!; Copil mic; Glumă; A pălăvrăgi; Coş, horn; Ciocolată.

FI
2 S
<l Í

6 7

a
9

1 1 8 . Fuga de vocales que f a l t a n ) :

(completar

las p a l a b r a s con las vocales

L. s.ngr. s. h.r.d., 1. v.rt.d n. .1 h . j . d. 1. g.t. r.t.n.s. m.t. N. s. h.z. 1. m..l p.r. 1. b.c. d.l .sn. M.s f.c.lm.nt. s. c.g. .n m.nt.r.s. q.. .n c.j.
26*

403

í
1 1 9 . Traducir al español: 1. Fácínd exerciţiile de pînă acum, am putut dobîndi o mare uşurinţă în traducere. 2. Dar cei ce se dedică studiului unei limbi străine trebuie să citească zilnic, msnţinînd astfel legătura cu cele învăţate. 3. Pentru a vorbi bine, e necesar să facem exerciţii de conversaţie. 4. De asemenea este bine să încercăm să traducem zilnic cîte un mic articol din ziar. 5. Cred că nu aţi găsit multe greşeli cînd aţi controlat exerciţiile. 6. Bunica şi-a pus ochelarii ca să te vadă cum scrii în spaniolă: nu putea să creadă că ai învăţat o limbă străină în cîteva luni. 7. Atunci ai început să-i citeşti din Don Quijote, mîndrindu-te cu ştiinţa ta. 8. Eroul romanului lui Cer­ vantes era însoţit de Sancho cel gras: care din cei doi ţi-a părut mai sim­ patic? 9. Ai înţeles de ce a eşuat el în lupta cu morile de vînt? 10. Viaţa lui Cervantes a fost foarte grea şi zbuciumată, dar el nu s-a lăsat învins de nedreptate. 11. Auzeam un zgomot puternic care nu-mi plăcea; nu părea zgomot de voci omeneşti, ci un bubuit. 12. Am stat liniştit îr> întuneric. 13. Cartea pe care am primit-o este într-un volum, deşi are două părţi: o culegere de zicale populare şi o antologie literară. 14. Valorează mai mult decît preţul ei. 15. Mă bucur că a venit acest om. 16. Vreau să-ţi cer o lămurire. 17. Copiii pe care i-am întîlnit cereau mamei lor să le cum­ pere o carte cu ilustraţii. 18. Unii fac greşeli fără să vrea. 19. Hoţul a fost pedepsit pentru vina lui. 20. Secerişul este una din muncile cîmpului. 21. Este ştiut că sucul portocalelor este o băutură plăcută. 22. Din cauza frigului ardem lemne multe. 23. Mă uit liniştit la imaginea pe care o reflectă apa lacului. 24. Ce se aude: un şarpe care şuieră sau fluieratul unui alt animal? 25. Nu-i o greşeală? 26. Nu ştiu care-i adevăratul început al acestei întîmplări. 27. Munca lui Manuel e grea, dar e o sarcină de cinste şi îi place. 28. Ai uitat cît fac 7 x 8 ? 29. Totuşi înmulţirea este bună. 30. împărţirea.ta are însă o greşeală. 31. Aş vrea să ştiu dacă gramatica spaniolă ţi s-a părut uşoară şi dacă nu ţi-a rămas nimic neclar. 32. Făcînd compunerile următoare, te vei convinge singur de cunoştinţele tale.

120. Escríbase una. composición de 3 páginas, por lo menos, tra­ tando uno de los siguientes argumentos:
Un domingo en compania de mis amigos. Las últimas vacaciones. ¿Qué planes tiene Ud. para el próximo verano? La vida en el campo. El mar y el monte; ¿cuál le gusta más? Cosas que vemos y no observamos. ¿Qué libro ha leído Ud. últimamente? Análisis paralelo del rumano y del español. Sus opiniones personales sobre Quijote. Un recuerdo querido. Lo que queremos más. La alegría de vivir en el siglo XX.
FIN ÜE LOS EJERCICIOS

404

LECŢIA

40

EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA PRIMERA PARTE
CAPÍTULO V I I I .

Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espan­ table y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice recordación. En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo; y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: — La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acer­ táramos a desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta, o pocos más, desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer: que ésta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. — ¿Qué gigantes? — dijo Sancho Panza. — Aquellos que allí ves, — respondió su amo — de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi" dos leguas. — Mire vuestra merced — respondió Sancho — que aquéllos que allí se parecen, no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. — Bien parece — respondió Don Quijote — que no estás cursado en esto de las aventuras: ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aqué405

líos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran; antes iba diciendo en voces altas: — Non íuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por Don Quijote, dijo: — Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar. Y en diciendo esto, y encomendándose de todo cotázona su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante, y embistió con el primero molino que estaba delante; y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno, y cuando llegó, halló que no se podía menear; tal fue el golpe que dio con él Rocinante. —• ¡ Válame Dios ! — dijo Sancho Panza — ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien l o q u e hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien ltef*íSe otros tales en la cabeza? — Calla, amigo Sancho,—respondió Don Quijote-— que las cosas de la guerra, más que otras están sujetas a continua mudanza: cuanto más yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio Fresíón. que me robó el aposento y los libros, ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento: tal es la enemistad que me tiene; mas al cabo y al cabo, han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. — Dios lo haga como puede — respondió Sancho Panza. Y ayudándole a levantar, tornó a subir sobre Rocinante, que medio despaldado estaba. Y hablando en la pasada aventura, siguieron el camino del Puerto Lapice porque allí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras, por ser lugar muy pasajero; sino que iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza. Y diciéndoselo a su escudero, le dijo: — Yo me acuerdo haber leído que un caballero español, llamado Diego Pérez de Vargas, habiéndosele en una batalla roto la espada, desgajó de una encina un pesado ramo o tronco, y con él hizo tales cosas aquel día y machacó tantos moros, que le quedó por sobrenombre Machuca, y así él como sus descendientes se llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca. Hete 406

dicho esto porque de la p r i m e r a encina o roble que se m e d e p a r e , pienso desgajar otro t r o n c o , t a l y t a n bueno como aquél que me i m a g i n o , y pienso hacer con él tales h a z a ñ a s , que t ú te tengas por bien afortunado de h a b e r merecido venir a v e r l a s , y a ser testigo d e cosas que apenas p o d r á n ser creídas. • — A la m a n o de Dios — dijo S a n c h o — ; yo lo creo lodo así como v u e s t r a merced lo d i c e ; pero enderécese un poco, que parece q u e v a de medio lado, y debe de ser del m o l i m i e n t o de la c a í d a . — Así es v e r d a d — respondió Don Quijote — ; y si no me quejo del dolor, es porque no es dado a los caballeros a n d a n t e s quejarse de herida a l g u n a , a u n q u e se les salgan las t r i p a s por ella. PALABRAS NUEVAS acertar d. a reuşi advertir a preveni antes dimpotrivă arremeter a ataca asno asin aspa aripă de moară atender d. a lua (ţine) seama la (de) ayudar a ajuta cobarde laş cursado priceput, versat dejar Ce a nu putea să nu deparar a se ivi în cale desaforado uriaş descendientes m. pi. urmaşi desgajar a rupe, a desprinde despaldado cu oasele frînte despojo pradă de război echar de ver a observa embestir (con) a se năpusti (asupra) encomendar d. a se încredinţa cuiva enderezar a îndrepta enriquecer a îmbogăţi escudero scutier espantable înspăimîntător espuela pinten fiero crud, cumplit hacer batalla a se lupta hallar a găsi, a afla hazaña faptă eroică lanza lance legua leghe machacar a lovi, a sparge malas artes vicleşuguri maltrecho maltratat, prăpădit menear a mişca molimiento oboseală, istovire molino moară mudanza transformare, schimbare oración /. rugăciune pedazo bucată pesaroso întristat, abătut quitar a lua ristre m. toc pentru lance rodar d. a rostogoli rodela scut mic şi rotund sabio înţelept, vrăjitor simiente /. sămînţă sobrenombre m. poreclă suceso întîmplare sujetar a supune testigo martor trance m. situaţie grea tripas /. pi. măruntaie ¡ válame Dios ! aoleu, Doamne ! valeroso viteaz vil josnic voces /. pi. strigăte voltear a învîrti volver en d. a transforma vuestra merced domnia voastră

407

Según se ha visto en ese trozo del Quijote, la lengua de Cervantes es — excepto pocas diferencias ortográficas -— la misma que la moderna. Se sabe que Cervantes fija definitivamente el español y que las modificaciones que surgieron desde la aparición del Quijote hasta el día de hoy son de poca importancia. Vamos a ver ahora cómo era el español anterior a Cervantes Escogeremos textos de las tres cumbres literarias anteriores al siglo XVI. I. El Poema de Mío Cid, que cuenta las hazañas del gran héroe medieval Rodrigo Ruy Díaz de Bivar contra los moros que le habían dado el título de Cid (Señor), debió de ser compuesto hacia 1140. Es la obra no de un individuo, sino de un pueblo. Durante siglos enteros, los juglares cantaban romances sobre el Cid Campeador. El texto que conocemos hoy nos hace suponer, dada la destreza artística que revela su autor (un anónimo juglar de Aragón), la existencia de una vieja tradición literaria anterior a él. En todo caso este texto es el más antiguo que conservamos de la literatura épica medieval española. Una particularidad gráfica que se observa inmediatamente es la c con una virgulilla (g), letra llamada cedilla que se usaba antes para expresar un sonido parecido al de la z. He aquí la descripción, en lenguaje antiguo, de una batalla contra los moros de España:
E n b r a c a n los escudos — delant los coraeones, a b a x a n las lancas — abueltas de los pendones, encimaron las caras — de suso de los, arzones, ívanlos ferir — de fuertes coraeones. A grandes vozes llama — el que en buen ora nació: "¡ Feridlos, cavalleros, — por amor del Criador ! ¡ Yo soy Roy Díaz, el Cid — de Bivar Campeador !" Todos fieren en el az — do está Per Vermudoz. Trezientas lancas son, — t o d a s tienen pendones; senos moros m a t a r o n , — todos de senos colpes; a la tornada que fazen — otros t a n t o s muertos son. Veriedes t a n t a s lancas — premer e a l t a r , t a n t a adáraga — foradar e passar, t a n t a loriga — falssar e desmanchar, tantos pendones blancos — salir vermejos en sangre, tantos buenos cavallos — sin sos dueños andar. Los moros llaman Mafómat — e los cristianos s a n t i Y a g u e . Cadién por el campo — en u n poco de logar Atoros muertos — m i l i e trecientos y a .

408

Observamos éstas son:

aquí

toda

una

serie de p a l a b r a s

anticuadas;

abuellas al mismo tiempo que suso encima (sus) » az fila de guerreros « stños sendos premer bajar adáraga escudo de cuero loriga armadura de cuero con escamas o anillos de metal cosidos encima falssar romperse desmanchar deshacerse las mallas de la loriga I I . El libro de Buen Amor — es el t í t u l o que se h a d a d o modern a m e n t e al largo p o e m a de cerca dos m i l versos que se conserva de J u a n R u i z . Ese n o t a b l e poeta satírico español v i v i ó en la p r i m e r a m i t a d del siglo X I V , d e s e m p e ñ a n d o el cargo de Arcipreste de H i t a , en la a c t u a l p r o v i n c i a de Guadalajara (España). Véase a q u í la descripción que "face" u n " h o m e " a la llegada de la "fermosa fembra" doña E n d r i n a . ] A y Dios, cuan fermosa viene doña Endrina por la plata ! j Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garca ! ¡ Qué cabellos, qué boquilla, qué color, qué buenandanca ! Con saetas d'amor fiere cuando los sus ojos alca... I I I . La Celestina — n o m b r e que t a m b i é n se da a la Tragedia de Calisto y Melibea — publicóse en 1499 en la ciudad de B u r g o s . La Celestina presenta la e s t r u c t u r a de u n a obra de t e a t r o , pero su e x t r a o r d i n a r i a extensión (veintiún actos) la hace irrepresent a b l e en su forma p r i m i t i v a . E l a u t o r de esa i m p o r t a n t e obra literaria parece h a b e r sido E e r n a n d o de Rojas, que se consigna, d i s i m u l a d a m e n t e , por m e d i o de u n acróstico. E s a es u n a cuestión t o d a v í a m u y d e b a t i d a , pero d e poca i m p o r t a n c i a . Lo i m p o r t a n t e es su e x t r a o r d i n a r i o valor l i t e r a r i o , y en ese sentido el triste cuento del a m o r de Calisto y Melibea, hace p e n s a r en la t r a g e d i a Romeo y Julieta de Shakespeare. Damos a c o n t i n u a c i ó n u n a escena de profundo lirismo (del Acto decimonono), la i n m e d i a t a m e n t e anterior a la m u e r t e de Calisto: 409

MELIBEA Óyeme t ú , por m i v i d a , que yo quiero c a n t a r sola. Papagayos, ruiseñores que cantáis al alborada, llevad nueva a mis amores, cómo espero aquí asentada. La media noche es pasada é no viene: Sabedme si otra amada le detiene. CALISTO Vencido me tiene el dulzor de t u suave c a n t o ; no puedo m á s sufrir t u p e n a d o esperar, ¡ oh m i señora y mi bien todo ! ¡ Cuál mujer podía haber nascido, que desprivase t u gran merescimiento ! ¡ Oh salteada melodía ! ¡ Oh gozoso r a t o ! ¡ Oh corazón mío ! ¡ E cómo no podiste más t i e m p o sufrir sin i n t e r r o m p e r t u gozo é c u m p l i r el deseo de e n t r a m b o s ? MELIBEA ¡ O h sabrosa t r a i c i ó n ! ¡ O h dulce s o b r e s a l t o ! ¿Es m i s e ñ o r , d e m i a l m a ? ¿Es el? No lo puedo creer. ¿Dónde e s t a b a s , luciente sol? ¿Dónde me t e n í a s t u claridad escondida? ¿ H a b í a r a t o q u e escuchabas? ¿Por que me dejabas echar p a l a b r a s sin seso a l aire con m i ronca voz de cisne? Todo se goza este huerto con t u v e n i d a . Mira la luna cuan clara se nos m u e s t r a ; m i r a las nubes cómo h u y e n . ¡ Oye la corriente agua d'eeta fontecica, c u á n t o m á s suave m u r m u r i o é r u i d o lleva por e n t r e las frescas yerbas ! ¡ Escucha los altos cipreses, cómo se dan paz unos r a m o s con otros por intercesión de u n t e m p l a d i c o v i e n t o que los menea ! ¡ Mira sus q u i e t a s s o m b r a s : cuan oscuras están é a p a r e j a d a s p a r a e n c u b r i r nuestro deleite ! LECTURA SUPLEMENTARIA

SOLILOQUIO D E D O N Q U I J O T E C U A N D O H I Z O LA • P R I M E R A SALIDA DE SU ALDEA Y e n d o , p u e s , c a m i n a n d o nuestro flamante a v e n t u r e r o , iba hab l a n d o consigo m i s m o y d i c i e n d o : ¿Quién d u d a sino que en los venideros t i e m p o s , c u a n d o salga a luz la v e r d a d e r a historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no p o n g a , 410

cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana, desta manera?: "Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada Aurora que, dejando la blanda cania del celoso marido, por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Moiitiel". Y era la verdad que por él caminaba; y añadió diciendo: "¡Dichosa edad y siglo dichoso aquel adonde saldrán a luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro ! ¡Oh, tú, sabio encantador, quienquiera que seas, a quien ha de tocar el ser cronista desta peregrina historia, ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras !". (Primera parte, capitulo II) LA MANCHA En opinión general, es la Mancha la más fea y la menos pintoresca de todas las tierras conocidas, y el viajero que viene hoy de la costa de Levante o de Andalucía se aburre junto al ventanillodel vagón, anhelando que se acabe pronto aquella desnuda estepa, que como inmóvil y estancado mar de tierra no ofrece a sus ojos accidente, ni sorpresa, ni variedad, ni recreo alguno. Esto es lo cierteo: la Mancha, si alguna belleza tiene, es la belleza de su conjunto, su propia desnudez y monotonía, que, si no distraen ni suspenden la imaginación, la dejan libre, dándole espacio y luz donde se precipite sin tropiezo alguno. La grandeza del pensamiento de Don Quijote no se comprende sino en la grandeza de la Mancha. En un país montuoso, fresco, verde, poblado de agradables sombras, con lindas casas, huertos floridos, luz templada y ambiente espeso, Don Quijote no hubiera podido existir y habría muerto en flor tras la primera salida, sin asombrar al mundo con las grandes hazañas de la segunda. Don Quijote necesitaba aquel horizonte, aquel suelo sin caminos, y que, sin embargo, todo él es camino: aquella tierra sin direcciones, pues por ella se va a todas partes, sin ir determinadamente a ninguna; tierra surcada por las veredas del acaso, de la aventura, y donde todo cuanto pase ha de parecer obra de la casualidad
411

o de los genios de la fábula; necesitaba de aquel sol que derrite los sesos y hace a los cuerdos locos; aquel campo sin fin, donde se levanta el polvo de imaginarias batallas, produciendo, al trans­ parentar de la luz, visiones de ejércitos de gigantes, de torres, de castillos; necesitaba aquella escasez de ciudades que hace más rara y extraordinaria la presencia de un hombre o de un animal; nece­ sitaba aquel silencio cuando hay calma, y aquel desaforado rugir de los vientos cuando hay tempestad, calma y ruido que son igual­ mente tristes y extienden su tristeza a todo lo que pasa, de modo que si se encuentra un ser humano en aquellas soledades, al punto se le tiene por un desgraciado, un afligido, un menesteroso, un agraviado que anda buscando quien le ampare contra los opre­ sores y tiranos; necesitaba, repito, aquella total ausencia de obras humanas que representen el positivismo, el sentido práctico, corta­ pisas de la imaginación, que la detendrían en su insensato vuelo; necesitaba, en fin, que el hombre no pusiera en aquellos campos más muestras de su industria y de su ciencia que los patriarcales molinos de viento, a los cuales sólo el lenguaje faltaría para ser colosos inquietos y furibundos, que desde lejos llaman y espantan al viajero con sus gestos amenazadores. Así es la Mancha.
B. P1ÎREZ CiALDÓS

Bailen,

cap. V I . Episodios

Nacionale

PALABRAS NUEVAS abajar a coborî acaso î n t î m p l a r e alborada z o r i ; cîntare de dimi­ neaţă anillo inel aparejar a pregăti aprendizaje ni. ucenicie arpado melodios; m ă i e s t r u arzón ni. toc de lemn anexat şelei calului, în care se fixează lancea bermejo roşiatic blando moale cargo funcţiune ciprés ni. chiparos cisne m. lebădă darse paz a se săruta debatido dezbătut deleite m. desfătare derritir (derretir) a (se) t o p i desprivar (azi privarJ a priva destreza măiestrie dichoso fericit donaire ni. graţie dulzor m. fig. dulceaţă é (azi y) şi embrazar a vîrî braţele în găicile scutului encantador vrăj itor entallarse a (se) grava entrambos a m î n d o i ; a m b i i escamos ni. pi. zale, solzi escasez / . lipsă flamante înflăcărat garza b î t l a n gozo plăcere, bucurie gozoso îmbucurător, plăcut

412

hebra fir, şuviţă horadar a perfora intercesión intervenţie binevoitoare juglar m. cîntăreţ recitator şi dan­ sator a m b u l a n t care dădea repre­ zentaţii în faţa poporului, în E v u l Mediu luciente strălucitor malla ochi de î m p l e t i t u r ă melifluo mieros menear a legăna, a mişca merescimiento (azi mérito) merit nueva ştire, noutate ocioso t r î n d a v pendón m. drapel m i l i t a r de formă lunguiaţă

penado chinuitor polvo praf, pulbere ronco răguşit rubicundo roşcat, blond rugir' a mugi sabroso delicios; savuros saeta săgeată saltear a r ă p i ; a asalta seso creier, minte sobresalto tresărire surcar a brăzda talie / . talie templadico t e m p e r a t ; c ă l d u ţ traición / . t r ă d a r e ; înşelare venidero viitor vereda potecă, cărare

LECTURAS

EN

PROSA

E S P A N A

MARIANO JOSÉ DE LARRA YO QUIERO SER CÓMICO
(Fragmentos)

No fuera yo Fígaro1, ni tuviera esa travesura y maliciosa índole que malas lenguas me atribuyen, si no sacara a luz pública cierta visita que no ha muchos días tuve en mi propia casa. Columpiábame en mi sillón, de éstos que dan vuelta sobre su eje, los cuales son especialmente de mi gusto, por asemejarse en cierto modo a muchas gentes que conozco, y me hallaba en la mayor perplejidad, sin saber cuál de mis numerosas apuntaciones elegiría para un artículo que me correspondía ingerir aquel día en la Revista. Quería yo que fuese interesante sin ser mordaz, y conocía toda la dificultad de mi empeño, y, sobre todo, que fuese serio, porque no está siempre un hombre de buen humor o de buen talante para comunicar el suyo a los demás. No dejaba de atormentarme la idea de que fuese histórico, y, por consiguiente, verídico ; porque mientras yo no haga más que cumplir con las obligaciones de fiel cronista de los usos y costumbres de mi siglo, no se me podrá culpar de mal intencionado ni de amigo de buscar pendencias por una sátira más o menos. Hallábame, como he dicho, sin saber cuál de mis notas escogería por más inocente, y no encontraba por cierto mucho que escoger, cuando me deparó 2 felizmente la casualidad materia sobrada 3 para un artículo al anunciarme mi criado a un joven que me quería hablar indispensablemente. Pasó adelante el joven haciéndome una cortesía bastante zurda, como de hombre que necesita y estudia en la fisionomía del que le ha de favorecer sus gustos e inclinaciones, o su humor del momento para conformarse prudentemente con él; y dando tor415

mentó a los tirantes y rudos músculos de su fisionomía para adoptar una especie de careta 4 que desplegase a mi vista sentimientos mezclados de afecto y de deferencia 5 , me dijo con voz forzada» mente sumisa y cariñosa: — ¿Es usted el redactor llamado Fígaro? — ¿Qué tiene usted que mandarme? — Vengo a pedirle un favor... ¡ Cómo me gustan sus artículos de usted 6 ! — Es claro... Si usted me necesita... — Un favor de que depende mi vida acaso... ¡ Soy un apasionado, un amigo de usted... ! — Por supuesto... siendo el favor de tanto interés para usted... — Yo soy un joven... — Lo presumo. — Que quiero ser cómico, y dedicarme al teatro... — ¿Al teatro? — Sí, señor... como el teatro está cerrado ahora... — Es la mejor ocasión. — Como estamos en Cuaresma 7 , y es la época de ajustar para la próxima temporada cómica, desearía que usted me recomendase. — ¡ Bravo empeño ! ¿A quién? — Al Ayuntamiento. — ¡ H o l a ! ¿Ajusta el Ayuntamiento? — Es decir, a la Empresa. — ¡ Ah ! ¿Ajusta la Empresa? — Le diré a usted... Según algunos, esto no se sabe...; pero... para cuando se sepa. — En ese caso, no tiene usted prisa, porque nadie la tiene... — Sin embargo..., como yo quiero ser cómico... — Cierto. Y ¿qué sabe usted? ¿Qué ha estudiado usted? — ¿Cómo? ¿Se necesita saber algo? — No; para ser actor, ciertamente, no necesita usted saber cosa mayor... — Por eso; yo no quisiera singularizarme 8 ; siempre es malo entrar con ese pie 9 en una corporación. — Ya le entiendo a usted; usted quisiera ser cómico aquí, y así será preciso examinarle por la pauta del país. ¿Sabe usted castellano? — Lo que usted ve... Para hablar, las gentes me entienden... — Pero la gramática, y la propiedad 10 , y... — No, señor, no. — Bien, eso es muy bueno ! Pero sabrá usted, desgraciadamente, el latín, y habrá estudiado humanidades, bellas letras... — Perdone usted.
416

— Sabrá de memoria los poetas clásicos, y los comprenderá, y podrá verter sus ideas en las tablas u . — Perdone usted, señor. Nada, nada. ¡ Tan poco favor me hace usted ! Que me caiga muerto aquí si he leído una sola línea de eso, ni he oído hablar tampoco... Mife usted... — No jure usted. ¿Sabe usted pronunciar con afectación todas las letras de una palabra, y decir unas voces por otras, actitud por aptitud, y aptitud por actitud, diferiencia por diferencia, hayamos por hayamos, dracmático por dramático, y otras semejantes? — Sí, señor, sí; todo eso digo yo. — Perfectamente; me parece que sirve usted para el caso 1 2 . ¿Aprendió usted Historia? — No, señor; no sé lo que es. — Por consiguiente, no sabrá usted lo que son trajes, ni épocas, ni caracteres históricos... — Nada, nada, no, señor. — Perfectamente. — Le diré a usted... En cuanto a trajes, ya sé que en siendo muy antiguo, siempre a la romana 1 3 . — Esto es: aunque sea griego el asunto. — Sí, señor: si no es tan antiguo, a la antigua francesa o a la antigua española; según... — ¡ Ah! • Ah! Muy bien. — Además, eso en el ensayo general se le pregunta al galán o a la dama, según el sexo de cada uno que lo pregunta, y conforme a lo que ellos tienen en sus arcas, así... — ¡ Bravo ! — Porque ellos suelen saberlo. — Y ¿cómo presentará usted un carácter histórico? — Mire usted; el papel lo dirá; luego como el muerto no se ha de tomar el trabajo de resucitar sólo para desmentirle a uno... Además, que alguna parte del público suele estar tan enterada como nosotros. — ¡ Ah! Ya... Usted sirve para el ejercicio. La figura es la que no... — No es gran cosa; pero eso no es esencial. — Y de educación, de modales 14 y usos de sociedad, ¿a qué altura se halla usted? — Mal; porque si voy a decir verdad, yo era escribiente 1 5 en una mala administración; me echaron por holgazán, y me quiero meter cómico, porque se me figura a mí que es oficio en que no hay nada que hacer... — Y tiene usted razón.
2 7 — învăţaţi limba spaniolă

417

— Todo lo hace el a p u n t e , y . . . por consiguiente, no conozco esos señores usos de sociedad que usted dice, n i n u n c a t r a t é a n i n g u n o de ellos. — Ni conocerá usted el m u n d o , ni el corazón h u m a n o . — Escasamente 16. — ¿ Y memoria? — No es cosa la que" t e n g o ; y a u n ésa no la a p r o v e c h o , p o r q u e n o me gusta el e s t u d i o . A d e m á s , que eso es cuenta del a p u n t a d o r . Si se descuida, se le lanza de vez en cuando un par de m i r a d a s t e r r i bles, como diciendo a l p ú b l i c o : ¡Ven ustedes qué h o m b r e ! — E s t o e s ; de m o d o que el a p u n t a d o r v a y a t i r a n d o del p a p e l como de una carreta 1 7 , y sacándole a usted la relación del cuerpo como u n a c i n t a . De esa manera y h a b l a n d o él a l t i t o 1 8 , t i e n e el público el placer de oír a un m i s m o t i e m p o dos ejemplares de u n mismo papel. — Sí, s e ñ o r ; y , en fin, cuando uno no sabe su relación, se dice c u a l q u i e r t o n t e r í a , y el público se la r í e . ¡Es t a n guapo el público ! ¡ Si usted viera ! — Ya sé, ¡ y a ! — Vez h a y que en una comedia en verso se a ñ a d e u n párrafo en p r o s a : pues ni lo n o t a n i menos se enfada. Así es que no h a y n a d a m á s común que a ñ a d i r . . . — ¡ Y a se ve que hacen m u y bien ! P u e s , señor, usted es cómico y bueno. (Publicado en la „Revista Española" de 1 de marzo de 1833) PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN E L S O M B R E R O D E T R E S PICOS * (Fragmento *) XXVII La fe mueve las montañas. T e n g a n Vds. m u y b u e n a s noches, — p r o n u n c i ó el recién llegado, q u i t á n d o s e el sombrero de tres picos, y h a b l a n d o con la boca s u m i d a 2 , como solía D . E u g e n i o de Zúñiga 3 . * Esta novelita — la obra maestra de Alarcón—se destaca por la vivacidad del diálogo, la ironía maliciosa y la gracia con que se describen tipos y situaciones. Su asunto, basado en una tradición popular, es como sigue: un viejo Corregidor pretende a una bella molinera, la „seña" Frasquita; ésta defiende su honor y salva la situación; pero su marido, eltío Lucas, creyendo que aquél ha conseguido su propósito, se dirige a la casa de la Corregidora para devolverle la afrenta, aunque sin conseguir tampoco nada. Al fin todo se aclara, quedando el viejo en ridículo.. 418

En seguida se adelantó por el salón, balanceándose en todos sentidos, y fue a besar la m: no de la corregidora. Todos se quedaron estupefactos. El parecido del tío Lucas con el verdadero corregidor era maravilloso. Así es que la servidumbre, y hasta el mismo Sr. Juan López 4 , no pudieron contener una carcajada. D. Eugenio sintió aquel nuevo agravio, y se lanzó sobre el tío Lucas como un basilisco 5 . Pero la seña ° Frasquita metió el montante, apartando al corregidor con el brazo de marras 7 , y Su Señoría, en evitación de otra voltereta 8 y del consiguiente ludibrio 9 , se dejó atropellar sin decir oxte ni moxte 10 . Estaba visto que aquella mujer había nacido para domadora del pobre viejo. El tío Lucas se puso más pálido que la muerte al ver que su mujer se le acercaba; pero luego se dominó, y, con una risa tan horrible que tuvo que llevarse la mano al corazón para que no se le hiciese pedazos, dijo, remedando n siempre al corregidor: — ¡ Dios te guarde, Frasquita ! ¿Le has enviado ya a tu sobrino el nombramiento 12? ¡ Hubo que ver entonces a la navarra 13 ! Tiróse la mantilla atrás, levantó la frente con soberanía de leona, y, clavando en el falso corregidor dos ojos como dos puñales: — ¡ Te desprecio, Lucas ! — le dijo en mitad de la cara. Todos creyeron que le había escupido. ¡ Tal gesto, tal ademán y tal tono de voz acentuaron aquella frase ! El rostro del molinero se transfiguró al oír la voz de su mujer. Una especie de inspiración, semejante a la de la fe religiosa, había penetrado en su alma, inundándola de luz y de alegría... Así es que, olvidándose por un momento de cuanto había visto y creído ver en el molino, exclamó con las lágrimas en los ojos y la sinceridad en los labios: — ¿Conque tú eres mi Frasquita? —- ¡ No ! (respondió la navarra fuera de sí.) ¡ Yo no soy ya tu Frasquita! Yo soy... ¡Pregúntaselo a tus hazañas de esta noche, y ellas te dirán lo que has hecho del corazón que tanto te quería !... Y se echó a llorar, como una montaña de hielo que se hunde y principia a derretirse. La corregidora se adelantó hacia ella sin poder contenerse, y la estrechó en sus brazos con el mayor cariño. La seña Frasquita se puso entonces a besarla, sin saber tampoco lo que se hacía, diciéndole entre sus sollozos, como una niña que busca amparo en su madre: — ¡Señora, señora! ¡Qué desgraciada soy!
27*

419

— i No tanto como Vd. se figura ! — contestábale la corregidora, llorando también generosamente. — ¡ Yo sí que soy desgraciado ! — gemía al mismo tiempo el tío Lucas, andando a puñetazos con sus lágrimas, como avergonzado de verterlas. — ¿Pues y yo? (prorrumpió 14 al fin don Eugenio, sintiéndose ablandado por el contagioso lloro de los demás, o esperando salvarse también por la vía húmeda; quiero decir, por la vía del llanto.) ¡ Ah, yo soy un picaro! ¡un monstruo! ¡un calavera 1 5 deshecho, que ha llevado su merecido ! Y rompió a berrear tristemente, abrazado a la barriga del Sr. Juan López. Y éste y los criados lloraban de igual manera, y todo parecía concluido, y, sin embargo, nadie se había explicado. XXVIII
¿ Pues y tú ?

El tío Lucas fue el primero que salió al flote en aquel mar de lágrimas.. Era que empezaba a acordarse otra vez de lo que había visto por el ojo de la llave. — ¡Señores, vamos a cuentas!... —dijo de pronto. — No hay cuentas que valgan 16 , tío Lucas... (exclamó la corregidora.) — ¡ Su mujer de Vd. es una bendita ! — Bien..., sí...; pero... — ¡Nada de pero!... Déjela Vd. hablar, y verá cómo, se justifica. Desde que la vi, me dio el corazón que era una santa, a pesar de todo lo que Vd. me había contado... — ¡Bueno; que hable!... — dijo el tío Lucas. — ¡ Yo no hablo ! (contestó la molinera.) ¡ El que tiene que hablar eres t ú ! . . . Porque la verdad es que tú... Y la seña Frasquita no dijo más, por impedírselo el invencible respeto que le inspiraba la corregidora. — Pues ¿y tú? — respondió, el tío Lucas, perdiendo de nuevo toda fe. — Ahora no se trata de ella... (gritó el corregidor, tornando también a sus celos.) ¡ Se trata de Yd. y de esta señora ! ¡ Ah, Merceditas!... ¿Quién había de decirme que tú?... — Pues ¿y tú? — repuso la corregidora midiéndolo con la vista. Y durante algunos momentos, los dos matrimonios repitieron cien veces las mismas frases: — ¿Y tú? 420

— Pues ¿y tú? — ¡ Vaya que tú ! — ¡ No que tú ! — Pero ¿cómo has podido tú?... Etc., etc., etc. La cosa hubiera sido interminable, si la corregidora, revistiéndose de dignidad no dijese por último a D. Eugenio: — ¡ Mira, cállate tú ahora! Nuestra cuestión particular la ventilaremos más adelanle. Lo que urge en este momento es devolver la paz al corazón del tío Lucas: cosa muy fácil a mi juicio; pues allí distingo al Sr. Juan López y a Toñuelo 17 , que están saltando por justificar a la seña Frasquita. — ¡ Yo no necesito que me justifiquen los hombres ! (respondió ésta.) Tengo dos testigos de mayor crédito, a quienes no se dirá que he seducido ni sobornado... — Y ¿dónde están? — preguntó el molinero. — Están abajo, en la puerta... — Pues diles que suban, con permiso de esta señora. — Las pobres no podrían subir... — ¡ Ah ! • Son dos mujeres!... ¡Vaya un testimonio fidedigno! — Tampoco son dos mujeres. Sólo son dos hembras... — ¡ Peor que peor ! ¡ Serán dos niñas !... Hazme el favor de decirme sus nombres. — La una se llama Piñona y la otra Liviana. — ¡ Nuestras dos burras ! Frasquita: ¿te estás riendo de mí? — No: que estoy hablando muy formal. Yo puedo probarte, con el testimonio de nuestras burras, que no me hallaba en el molino cuando tú viste en él al señor corregidor. — ¡Por Dios te pido que te expliques!... — ¡Oye, Lucas!..., y muérete de vergüenza por haber dudado de mi honradez. Mientras tú ibas esta noche desde el lugar a nuestra casa, yo me dirigía desde nuestra casa al lugar, y, por consiguiente, nos cruzamos en el camino. Pero tú marchabas fuera de él, o,por mejor decir, te habías detenido a echar unas yescas en medio de un sembrado... — ¡Es verdad que me detuve!... Continúa. — En esto rebuznó 18 tu borrica... — ¡ Justamente ! ¡ Ah, qué feliz soy !... ¡ Habla, habla; cpie cada palabra tuya me devuelve un año de vida ! — Y a aquel rebuzno le contestó otro en el camino... — ¡ Oh, sí... sí... ¡ Bendita 19 seas ! ¡ Me parece estarlo oyendo ! — Eran Liviana y Piñona, que se habían reconocido y se saludaban como buenas amigas, mientras que nosotros dos ni nos «aludamos ni nos reconocimos... 421

— ¡ N o me digas m á s ! . . . ¡ N o me digas m á s ! . . . — T a n no nos reconocimos (continuó la seña F r a s q u i t a ) , que los dos nos a s u s t a m o s y salimos h u y e n d o en direcciones contrar i a s . . . ¡ Conque y a ves que yo no estaba en el molino ! Si quieres saber ahora por qué encontraste a l señor corregidor en n u e s t r a c a m a , t i e n t a esas ropas que llevas p u e s t a s , y que t o d a v í a e s t a r á n h ú m e d a s , y te lo d i r á n mejor que y o . ¡ S u señoría se cayó en el caz del m o l i n o , y G a r d u ñ a 20 lo desnudó y lo acostó allí ! Si quieres saber por qué a b r í la p u e r t a . . . , fue p o r q u e creí que eras t ú el que se ahogaba y me l l a m a b a a g r i t o s . Y , en fin, si quieres saber lo del n o m b r a m i e n t o . . . Pero no tengo más que decir por la p r e s e n t e . Cuando estemos solos, te enteraré de ese y otros p a r t i c u l a r e s . . . que no debo referir d e l a n t e de esta señora. — ¡ Todo lo que ha dicho la seña F r a s q u i t a es p u r a v e r d a d ! — gritó el señor J u a n López, deseando congraciarse con 2 1 d o ñ a Mercedes, v i s t o que ella i m p e r a b a en el corregimiento. — ¡ T o d o ! ¡ T o d o ! — a ñ a d i ó T o ñ u e l o , siguiendo la corriente de su a m o . — ¡ H a s t a a h o r a . . . , todo ! — agregó el corregidor, m u y complacido 2 2 de que las explicaciones de la n a v a r r a no h u b i e r a n ido más lejos... — ¡ Conque eres i n o c e n t e ! ( e x c l a m a b a en t a n t o el t í o L u c a s , rindiéndose a la evidencia.) ¡ F r a s q u i t a m í a , F r a s q u i t a de mi a l m a ! ¡ P e r d ó n a m e la injusticia, y deja que te dé un a b r a z o ! . . . — E s a es h a r i n a de otro c o s t a l 2 3 . . . (contestó la m o l i n e r a , hurt a n d o el cuerpo.) Antes de a b r a z a r t e , necesito oír t u s e x p l i c a c i o n e s . . . VICENTE BLASCO IBÁÑEZ

LA BARRACA
(Fragmento *) Al pasar por la t a b e r n a de Copa, e n t r ó . Unos carreteros de la v e c i n d a d le h a b l a r o n p a r a compadecer su desgracia y le i n v i t a r o n * En esta obra maestra de ambiente valenciano, el famoso escritor naturalista Blasco Ibáñez nos presenta en su estilo lleno de color y de fuerza plástica la vida agitada de los labradores pobres de la vega de Valencia. La barraca es la historia de las tierras del tío Barret, un pobre huertano viejo, al que el terrateniente don Salvador le había aumentado el arrendamiento de las tierras, siendo éstas „mejor labradas". El pobre tío Barret, no teniendo hijos que le ayuden, toma dinero emprestado de don Salvador y se compra un rocín. Pero nada se resolvió; aun se empeoró porque su deuda ascendía. El viejo avaro se mostraba inflexible e inclusive intentó arrojarle de las tierras, embargando además para pago de sus deudas todo cuanto tenía en la barraca. „Todas estas tierras que estaban regadas

422

a tomar algo. Aceptaba con mucho gusto. Quería algo contra aquel frío que se le metía en los huesos. Y él, tan sobrio, bebió uno tras otro dos vasos de aguardiente, que cayeron como olas de fuego en su estómago desfallecido. Su cara *e coloreó, adquiriendo después una palidez cadavérica; sus ojos se vetearon 1 de sangre. Se mostró con los carreteros que le compadecían expresivo y confiado : casi como un ser feliz. Les llamaba hijos míos, asegurándoles que no se apuraba por tan poco. No lo había perdido todo. Aún le quedaba lo mejor de la casa, la hoz de su abuelo: una joya que no la cambiaba ni por cincuenta hanegadas 2 . Y sacaba de su faja el curvo acero, puro y brillante: una herramienta de fino temple 3 y corte sutilísimo que, según afirmaba Barret, cortaba en el aire un papel de fumar. Los carreteros pagaron, y arreando 4 sus bestias alejáronse hacia Valencia, llenando el camino de chirridos de ruedas. El viejo aún estuvo más de una hora en la taberna, hablando solo, sintiendo que la cabeza se le iba; hasta que molestado por la
con el sudor de la familia, ¿por qué no eran suyas?" — se p r e g u n t a b a tío Barret. „ Y ahora venía a hacerle morir aquel viejo usurero, que era el a m o de los campos, aunque no sabía coger u n azadón ni en su v i d a había doblado el espinazo..."

423

dura mirada de los dueños, que adivinaban su estado, experimentó un vago sentimiento de vergüenza y salió sin saludar, andando con paso inseguro. No podía apartar de su memoria un recuerdo tenaz. Veía con los ojos cerrados un gran huerto de naranjos que existía a más de una hora de distancia, entre Benimaelet y el mar. Allí había ido él muchas veces por sus asuntos; y allá iba ahora, a ver si el demonio era tan bueno que le hacía tropezar con el amo, el cual raro era el día que no inspeccionaba con su mirada de avaro los hermosos árboles uno por uno, como si tuviera contadas las naranjas. Llegó después de dos horas de marcha, deteniéndose muchas veces para dar aplomo 5 a su cuerpo, que se balanceaba sobre las inseguras piernas. El aguardiente se había apoderado de él; ya no sabía con qué objeto había llegado hasta allí, tan lejos de la parte de la huerta donde vivían los suyos, y acabó por dejarse caer en un campo de cáñamo a la orilla del camino. Al poco rato, sus penosos 6 ronquidos de borracho sonaban entre los verdes y erguidos tallos. Cuando despertó, era ya bien entrada la tarde. Sentía pesadez en la cabeza y el estómago desfallecido. Le zumbaban los oídos, y en la boca empastada sentía un sabor horrible. ¿Qué hacía allí, cerca del huerto del judío? ¿Cómo había llegado tan lejos? Su honradez primitiva se avergonzó al verse en tal estado de envilecimiento, e intentó ponerse en pie para huir. La opresión que producía sobre su estómago la hoz cruzada en la laja le daba escalofríos. Al incorporarse, asomó la cabeza por entre el cáñamo y vio en una revuelta del camino un hombrecillo que caminaba lentamente envuelto en una capa. Barret sintió que toda su sangre le subía de golpe a la cabeza, que reaparecía la borrachera, y se incorporó, tirando de la hoz... ¿Y aun dicen que el demonio no es bueno? Allí estaba su hombre; el que deseaba ver desde el día anterior. El viejo usurero había vacilado antes de salir de su casa. Le escocía ' algo lo del tío Barret; estaba el suceso reciente, y la huerta es traicionera ; pero el miedo de que aprovechasen su ausencia en el huerto pudo más que sus temores, y pensando que la finca estaba lejos de la barraca embargada 8 , púsose en camino. Ya veía su huerto, ya se reía del miedo pasado, cuando vio saltar desde el bancal de cáñamo a Barret, que le pareció un enorme demonio, con la cara roja y los brazos extendidos, impidiéndole toda fuga, acorralándolo 9 en el borde de la acequia que corría paralela al camino. Creyó soñar; chocaron sus dientes, su cara púsose verde y le cayó la capa, dejando al descubierto un viejo 424

gabán y los sucios pañuelos arrollados al cuello. Tan grande era su terror, su turbación, que hasta le hablaba en castellano 10 . — ¡Barret! ¡ Hijo mío! — decía con voz entrecortada—.Todo ha sido una broma: no hagas caso 11 . Lo de ayer fue para hacerte un poquito de miedo... nada más. Seguirás en las tierras... Pasa mañana por casa... hablaremos: me pagarás como quieras. Y doblaba su cuerpo, evitando que se acercara el tío Barret; pretendía escurrirse, huir de la terrible hoz, en cuya hoja se quebraba un rayo de sol y se reproducía el azul del cielo. Pero con la acequia a la espalda no encontraba sitio para moverse y echaba el cuerpo atrás, pretendiendo cubrirse con las crispadas manos. El labrador sonreía como una hiena, enseñando sus agudos y blancos dientes de pobre. — ¡ Embustero ! ¡ embustero ! — contestaba con voz que parecía un ronquido. Y moviendo su herramienta de un lado a otro, buscaba sitio para herir, evitando las manos flacas y desesperadas que se le ponían delante. — ¡Pero Barret! ¡hijo m í o ! ¿qué es esto? Baja esa arma... no juegues. Tú eres un hombre honrado... piensa en tus hijas. Te repito que ha sido una broma. Ven mañana y te daré las lia... 12 ¡ Aaay !... Fue un rugido horripilante, un grito de bestia herida. Cansada la hoz de encontrar obstáculos, había derribado de un golpe una de las manos crispadas. Quedó colgando de los tendones y la piel, y el rojo muñón 13 arrojó la sangre con fuerza, salpicando a Barret, que rugió al recibir en el rostro la caliente rociada. Vaciló el viejo sobre sus piernas, pero antes de caer al suelo, la hoz partió horizontalmente contra su cuello y... ¡zas! cortando la complicada envoltura de pañuelos, abrió una profunda hendidura, separando casi la cabeza del tronco. Cayó don Salvador en la acequia; sus piernas quedaron en el ribazo 14 , agitadas por un pataleo 15 fúnebre de res degollada. "\ mientras tanto, la cabeza, hundida en el barro, soltaba toda su sangre por la profunda brecha y las aguas se teñían de rojo, siguiendo su manso curso con un murmullo plácido que alegraba el solemne silencio de la tarde. Barret permaneció plantado en el ribazo como un imbécil. ¡ Cuánta sangre tenía el tío ladrón ! La acequia se enrojecía, parecía más caudalosa 16 . De repente, el labriego 17 , dominado por el terror, echó a correr, como si temiera que el riachuelo 18 de sangre le ahogara al desbordarse. Antes de terminar el día circuló la noticia como un cañonazo 19 que conmovió 20 toda la vega. ¿Habéis visto el gesto hipócrita, el regocijado silencio con que acoge un pueblo la muerte del gober425

nante que le oprime? Pues así lloró la huerta la muerte de don Salvador. Todos adivinaron la mano del tío Barret, y nadie habló. Las barracas hubiesen abierto para él sus últimos escondrijos; las mujeres le habrían ocultado bajo sus faldas. Pero el asesino vagó como un loco por la huerta, huyendo de las gentes, tendiéndose tras los ribazos, agazapándose 21 bajo los puentecillos, escapando al través de los campos asustado por el ladrido de los perros, hasta que al día siguiente lo sorprendió la Guardia civil 22 durmiendo en un pajar. En seis meses sólo se habló en la huerta del tío Barret. Los domingos iban como en peregrinación hombres y mujeres a la cárcel de Valencia para contemplar al través de los barrotes 23 al pobre „libertador", cada vez más enjuto, con los ojos hundidos y la mirada inquieta. ., Llegó la vista del proceso, y le sentenciaron a muerte.

RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN SONATA DE OTOÑO (Fragmento x)
i

Cuando volví a mi casa había cerrado la noche. Pasé la velada solo y triste, sentado en un sillón cerca del fuego. Estaba adormecido, y llamaron a la puerta con grandes aldabadas 2 , que en el silencio de las altas horas parecieron sepulcrales y medrosas. Me incorporé 3 sobresaltado, y abrí la ventana. Era el mayordomo que había traído la carta de Concha*, y que venía a buscarme para ponernos en camino. Manteníase ante la puerta, jinete en una mula y con otra del diestro. Le interrogué: — ¿Ocurre algo Brión? — Que empieza a rayar el día, señor Marqués 3 . Bajé presuroso, sin cerrar la ventana, que una ráfaga batió. Nos pusimos en camino con toda premura. Cuando llamó el mayordomo aún brillaban algunas estrellas en el cielo: cuando partimos oí cantar los gallos de la aldea. De todas suertes no llegaríamos hasta cerca del anochecer. Hay nueve leguas de jornada y malos caminos de herradura, trasponiendo monte. El mayordomo era un viejo aldeano, que llevaba capa de juncos con capucha y madreñas e . Adelantó su mula para enseñarme el camino, y al trote cruzamos la Quintana de San Clodio, acosados por el ladrido de los perros que vigilaban en las eras, atados bajo los hórreos 7 . Cuando salimos al campo empezaba la claridad del alba. Vi en lontananza 426

unas lomas 8 yermas y tristes, veladas por la niebla. Traspuestas aquéllas, vi otras, y después otras. El sudario 9 ceniciento de la llovizna las envolvía: no acababan nunca. Todo el camino era así. A lo lejos, desfilaba una recua 10 madrugadora, y el arriero n , sentado a mujeriegas 12 en el rocín que iba postrero, cantaba a usanza 13 de Castilla. El sol empezaba a dorar las cumbres de los montes: rebaños de ovejas blancas y negras subían por la falda, y sobre verde fondo de praderas, allá en el dominio de un Pazo 14 , larga bandada de palomas volaba sobre la torre señorial. Acosados por la lluvia, hicimos alto en los viejos molinos de Gundar, y como si aquello fuese nuestro leudo, llamamos autoritarios a la puerta. Salieron dos perros flacos, que ahuyentó al mayordomo, y después una mujer hilando. El viejo aldeano la saludó. Era una pobre alma, llena de caridad. Nos vio ateridos de frío, vio las muías bajo el cobertizo, vio el cielo encapotado, con amenaza de agua, y franqueó la puerta, hospitalaria y humilde: — Pasen y siéntense al fuego. ¡ Mal tiempo tienen, si son caminantes!... i Ay! Qué tiempo, toda la siembra anega... ¡Mal año nos aguarda ! Apenas entramos, el mayordomo volvió a^ salir por las alforjas. Yo me acerqué al hogar, donde ardía un fuego miserable. La pobre mujer avivó el rescoldo 15 y trajo un brazado 1 6 de madera verde y mojada, que empezó a dar humo, chisporroteando. En el fondo del muro, una puerta vieja y mal cerrada, con las losas del umbral blancas de harina golpeaba sin tregua: ¡ t a c ! ¡ t a c ! La voz de un viejo, que entonaba un cantar, y la rueda del molino, resonaban detrás. A poco tornó el mayordomo con las alforjas colgadas de un hombro: — Aquí viene el yantar 17 . La señora se levantó para disponerlo todo por sus manos... Salvo su mejor parecer, podríamos aprovechar este huelgo 18 . Si cierra a llover no tendremos escampo 19 hasta la noche. La molinera se acercó solícita y humilde: — Pondré una trébede 20 al fuego, si acaso les place calentar la vianda 21 . Puso la trébede, y el mayordomo comenzó a vaciar las alforjas: sacó una gran servilleta y la extendió sobre la piedra del hogar. Yo, en t a n t o r me salí a la puerta. Durante mucho tiempo estuve contemplando la cortina cenicienta de la lluvia, que ondulaba en las ráfagas del aire. 428

PÍO BAROJA BAROJA, NO SERÁS NUNCA NADA
(Canción)

...Cuando fui por primera vez a la escuela, en San Sebastián, yo tenía cuatro años — ya ha llovido 1 desde entonces — ;el maestro, don León Sánchez y Calleja, que tenía la costumbre de pegarnos con un puntero 2 muy duro (las veneradas tradiciones de nuestros antepasados) me miró y dijo: — Este chico va a ser tan cazurro como su hermano. Nunca será, nada. Estudiaba en Pamplona 3 , en el Instituto, con don Gregorio Paño, que nos enseñaba matemáticas, y este anciano, que parecía el comendador del Tenorio 4 por su cara helada y su perilla blanca, me decía con voz sepulcral: — No será usted ingeniero como su padre. Usted no será nunca nada. , Al cursar terapéutica con don Benito Hernando, en San Carlos, don Benito se plantaba delante de mí, y me decía: — Esa sonrisita... esa sonrisita... es una impertinencia. A mí no me viene usted con sonrisas satíricas. Usted no será nunca nada más que un negador inútil. Yo me encogía de hombros. Las mujeres que me han conocido, me han asegurado: — Tú no serás nunca nada. Y un amigo que se marchaba al nuevo mundo, indicaba: — Cuando vuelva dentro de veinte o treinta años, encontraré a todos los conocidos en distinta posición; uno se habrá enriquecido, el otro se habrá arruinado, éste habrá llegado a ser ministro, aquél habrá desaparecido en una aldea; tú seguirás como ahora, vivirás igual y tendrás dos pesetas en el bolsillo. No pasarás de ahí. La idea de que no seré nunca nada, está ya muy arraigada en mi espíritu. Está visto, no seré disputado, ni académico, ni caballero de Isabel la Católica, ni caballero de industria, ni consejal, ni chanchillero 5 , ni tendré una buena ropa negra... Y, sin embargo, cuando se pasan los cuarenta años, cuando el vientre empieza a hincharse de tejido adiposo 6 y de ambición, el hombre quiere ser algo, tener un título, llevar un cintajo, vestirse con una levita negra y un chaleco blanco, pero a mí me están vedadas 7 estas ambiciones. Los profesores de la infancia y de la juventud se levantan ante mis ojos como la sombra de Banco, y me dicen: Baroja, tú no serás nunca nada. 429

Cuando v o y a la orilla del m a r , las olas que se a g i t a n a m i s pies m u r m u r a n : B a r o j a , t ú no serás n u n c a n a d a . La lechuza s a b i a , que por las noches suele venir al t e j a d o , me d i c e : Baroja, tú no serás n u n c a n a d a ; y h a s t a los cuervos que cruzan el cielo suelen g r i t a r m e desde a r r i b a : B a r o j a , t ú no serás n u n c a n a d a . . . Y y o estoy convencido de que no seré n u n c a n a d a .

ARGENTINA

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO FACUNDO (Fragmentos *•) La v i d a del c a m p o , p u e s , ha desenvuelto en el g a u c h o , las facult a d e s físicas, sin n i n g u n a de las d é l a i n t e l i g e n c i a . Su carácter m o r a l se resiente de su h á b i t o x de t r i u n f a r los obstáculos y del poder de la n a t u r a l e z a : es fuerte, a l t i v o , enérgico La h i e r r a , que es como la v e n d i m i a de los agricultores, es u n a fiesta cuya llegada se recibe con t r a n s p o r t e s de júbilo 2 : allí es el p u n t o de r e u n i ó n de t o d o s los h o m b r e s de v e i n t e leguas a la red o n d a ; a l l í , la ostentación de la increíble destreza en el lazo. E l gaucho llega a la h i e r r a a l paso lento y m e s u r a d o de su mejor p a r e jero 3 , que detiene a d i s t a n c i a a p a r t a d a ; y p a r a gozar mejor del espectáculo, cruza la p i e r n a sobre el pescuezo 4 del c a b a l l o . Si el e n t u s i a s m o lo a n i m a , desciende l e n t a m e n t e del c a b a l l o , desarrolla su lazo y lo arroja sobre u n toro que p a s a , con la v e l o c i d a d del * Facundo (o „Civilización y barbarie — Vida de Juan Facundo Quiroga") es a la vez un panfleto, una biografía y un ensayo de sociología descriptiva. Empieza por describir la pampa y su influencia sobre el habitante; narra después la historia del célebre caudillo riojano, Facundo Quiroga, mezclando la verdad y la novela, y concluye con varios capítulos de reflexiones políticas y con un programa de gobierno para el futuro. Fue publicado por primera vez en Santiago de Chile, como folletín (1845). Aunque el libro trata de cosas ya desaparecidas, sus bellas páginas son merecidamente conocidas y amadas por todos los argentinos desde la escuela primaria. Damos aquí la descripción de una hierra (marcación del ganado, mediante un hierro caldeado) y del tipo clásico del gaucho cantor. 431

rayo, a cuarenta pasos de distancia: lo ha cogido de una uña, que era lo que se proponía, y vuelve tranquilo a enrollar su cuerda. Aquí tenéis la idealización de aquella vida de revueltas, de civilización, de barbarie y de peligros. El gaucho cantor es el mismo bardo, el vate 5 , el trovador B de la Edad Media, que se mueve en la misma escena, entre las luchas de las ciudades y del feudalismo de los campos, entre la vida que se va y la vida que se acerca. El cantor anda de pago 7 en pago, „de tapera 8 en galpón", cantando sus héroes de la pampa, perseguidos por la justicia, los llantos de la viuda a quien los indios robaron sus hijos en un malón9 reciente, la derrota y la muerte del valiente Rauch 10 , la catástrofe de Facundo Quiroga y la suerte que cupo a Santos Pérez n . El cantor está haciendo, candorosamente 12 , el mismo trabajo de crónica, costumbres, historia, biografía, que el bardo de la Edad Media, y sus versos serían recogidos más tarde como los documentos y datos en que habría de apoyarse el historiador futuro, si a su lado no estuviese otra sociedad culta, con superior inteligencia de los acontecimientos, que la que el infeliz despliega en sus rapsodias ingenuas. En la República Argentina, se ven a un tiempo', dos civilizaciones distintas en un mismo suelo: una naciente, que, sin conocimiento de lo que tiene sobre su cabeza, está remedando 432

los esfuerzos ingenuos y populares de la Edad Media; otra que, sin cuidarse de lo que tiene a sus pies, intenta realizar los últimos resultados de la civilización europea. El siglo XIX y el siglo XII viven juntos: el uno, dentro de las ciudades; el otro, en las campañas. El cantor no tiene residencia fija: su morada 13 está donde la noche lo sorprende; su fortuna, en sus versos y en su voz. Dondequiera que el cielito 14 enreda sus parejas sin tasa 15 , dondequiera que se apura una copa de vino, el cantor tiene su lugar preferente, su parte escogida en el festín. El gaucho argentino no hebe, si la música y los versos no lo excitan, y cada pulpería l e tiene su guitarra para poner en manos del cantor, a quien el grupo de caballos estacionados a la puerta, anuncia a lo lejos, donde se necesita el concurso de su gaya ciencia 1 7 . El cantor mezcla entre sus cantos heroicos, la relación de sus propias hazañas. Desgraciadamente, el cantor, con ser el bardo argentino, no está libre de tener que habérselas con la justicia. También tiene que darla cuenta de sendas puñaladas que ha distribuido, una o dos desgracias (¡ muertes !) que tuvo y algún caballo o una niuchacha que robó. El año 1840, entre un grupo de gauchos y a orillas del majestuoso Paraná, estaba sentado en el suelo, y con las piernas cruzadas, un cantor que tenía azorado 18 y divertido a su auditorio, con la larga y animada historia de sus trabajos y aventuras. Había ya contado lo del rapto de la querida, •con los trabajos que sufrió; lo de la desgracia y la disputa que la motivó; estaba refiriendo su encuentro con la partida, y las puñaladas que en su defensa dio, cuando el tropel 19 y los gritos de los soldados le avisaron que esta vez estaba cercado. La partida, en efecto, se había cerrado en forma de herradura; la abertura quedaba hacia el Paraná, que corría veinte v a r a s 2 0 más abajo: tal era la altura de la barranca. El cantor oyó la grita sin turbarse; viósele de improviso sobre el caballo, y echando una mirada escudriñadora sobre el círculo de soldados con las tercerolas 21 preparadas, vuelve el caballo hacia la barranca, le pone el poncho en los ojos y clávale las espuelas. Algunos instantes después, se veía salir de las profundidades del Paraná el caballo, sin freno, a fin de que nadase con más libertad, y el cantor tomado de la cola, volviendo la cara quietamente, cual si fuera en un bote de ocho reinos, hacia la escena que dejaba en la barranca. Algunos balazos de la partida no estorbaron que llegase sano y salvo al primer islote que sus ojos divisaron. Por lo demás, la poesía original del cantor es pesada, monótona, irregular, cuando se abandona a la inspiración del momento. Más narrativa que sentimental, llena de imágenes tomadas de la
28

433

vida campestre, del caballo y las escenas del desierto, o^ue la hacen metafórica y pomposa. Fuera de esto, el cantor posee su repertorio de poesías populares: quintillas, décimas y octavas, diversos géneros de versos octosílabos. Entre éstas hay muchas composiciones de mérito y que descubren inspiración y sentimiento.

ROBERTO J. PAYRÓ

EL CAUDILLO 1
(adaptación)

Don Ignacio era hombre de la oposición en Pago Chico. Las autoridades lo miraban como su bestia negra, y el pueblo, siempre descontento, tenía puestas en él sus esperanzas, seguíalo en todas sus empresas políticas, le daba a defender sus intereses. Sin Don Ignacio, Pago Chico hubiera sido un cementerio de vivos; con él f siquiera se ejercía el derecho del pataleo. No era don Ignacio muy largo, pero alguno de sus correligionarios hallaba modo de lograrle préstamos y donativos, ya para sus necesidades personales, ya para lo mismo, pero bajo el pretexto de gastos de propaganda. El se sometía refunfuñando 2 , pues,¿ cómo ser jefe de partido si se comienza por descontentar a los partidarios? Pero apuntaba... Sumaba cuidadosamente don Ignacio todos estos gastos que, en tres años de oposición, habían alcanzado a formar una gruesa suma — cuatro o cinco mil pesos —, y no examinaba su viejo cuaderno de notas sin lanzar un suspiro y sumirse en profunda meditación. — ¿Quién pagará estas misas? — se decía. O, conversando con sus tenientes, hablaba de la patria, de los deberes del ciudadano, de los sacrificios que hay que hacer en pro de la libertad, de la abnegación que exigen los partidos de principios, para terminar diciendo: — Yo soy el pavo de la boda. Silvestre, el boticario 3 , se encogía de hombros instruido de las alusiones de don Ignacio y considerando que de todos modos su popularidad le salía barata en estos tiempos en que no se puede ser popular sin dinero. Alguna vez le insinuó, con frase no muy atildada: 434

—- El que quiera pescado, que se moje... el que le dije. Acercábanse las elecciones; el gobierno de la provincia, preocupado por la importancia que iba tomando la oposición, había resuelto darle una válvula de escape, dejándola introducir algunos de los suyos en las municipalidades de campaña. Pero esta resolución no era conocida y la efervescencia popular continuaba a más y major. En Pago Chico preparábase un mitin, un rrietín, o cosa así, que debía tener lugar en el antiguo reñidero * de gallos, único lugar fuera de la cancha de pelota, apropiado para la solemne circunstancia, puesto que el teatro — un galpón de cinc — pertenecía a don Pedro González, gubernista, que no quería ni prestarlo, ni alquilarlo a sus enemigos de causa. Llegado el día, don Ignacio — q u e había contratado la banda a su costa, hecho embanderar el reñidero, y comprado unas docenas de bombas de estruendo — esperó impaciente la hora de su discurso, un discurso ya mil veces repetido en todos los tonos, palabra más, palabra menos, durante sus tres años de caudillaje. Cuando subió a la improvisada tribuna, rodeábalo un pueblo vibrante y entusiasta que sólo pedía correr al sacrificio, a la lucha, al atrio, a las urnas: don Ignacio estaba radioso. Sus palabras hicieron el acostumbrado efecto arrebatador, especialmente cuando, con grandes-gritos y violentos ademanes, reprodujo la frase: ,,Los mandatarios impuros que engordan a costillas del abdomen del pueblo, no pueden continuar un día más en el poder. El gobierno local tiene que entregarse a personas honradas que no roben, a hombres sanos que no se apoderen de las rentas, a ciudadanos que sean capaces de relamberse 5 junto al plato de caldo gordo sin tocarlo con un dedo.'' Los bravos, los vivas, los palmoteos estallaron como siempre, o por mejor decir, más que nunca, cubriendo la voz del oí ador que al fin logró dominar el bullicio, gritando: — ¡Ciudadanos! ¡Viva la honradez administrativa! — ¡¡ Vivaaa !! — ¡Abajo! ¡ Mueran! ¡Viva don Ignacio! ¡Viva la honradez! ¡ Viva el patriota ! ¡Shuitz... pum! y música, grandes golpes de bombo, alaridos de pistón... y otra bomba y otra. ¡Qué entusiasmo, qué delirio! ¡Prata-ra-trac-pum ! ¡un cohele! y vivas y más vivas, una algazara 6 , un jubileo como nunca se vio en Pago Chico, tanto que el bataraz encerrado en un cajón, encrespó la pluma, golpeó los musculosos flancos con las alas y lanzó un ronco y estentóreo co-co-ro-co, como diana triunfal del vencimiento. — ¿Qué le ha parecido el metin, don Ignacio? — preguntábale por la noche Silvestre.
28*

435

— ¡Oxi, magnífico! ¡Me ha costado más de quinientos pesos! Mentira. Gastó sólo ciento cincuenta, pero con tal habilidad... El jueves llegaron dos delegados guhernistas de la capital para preparar las elecciones comunales del domingo. Apenas instalados, trataron de provocar una entrevista con don Ignacio, para hacerle proposiciones. Pero Silvestre — la oposición dentro de la oposición — estaba allí, oído alerta, ojo avizor, husmeando 7 como politiquero de raza la componenda en cierne 8 , adivinándola antes de que se hubiera iniciado. Viera, a todo esto, había visto oscurecerse su estrella, eclipsada por la triunfante de don Ignacio. Tampoco él quería „componendas", y así lo escribió-en La Pampa. Inútilmente, porque el meeting había dado el mando a su rival, sostenido por los envidiosos de la popularidad del periodista, y por los que sólo hacían política opositora buscando una ubicación, amén de los que don Ignacio compraba como se ha visto. No faltaron, pues, las previsiones, los vaticinos 9 , las amenazas de perder lo hecho sin esperanza de rehacerlo más tarde... Sin embargo, la entrevista tuvo lugar, don Ignacio no pudo resistir a una transacción que lo llevaba de golpe y zumbido a la Municipalidad, que él creía tan verde aún, y el domingo siguiente resultó electo concejal, a pesar de los aspavientos de Silvestre y la agria censura de gran parte de sus partidarios del día anterior. Llegado al Concejo, sus colegas guhernistas, dirigidos por los delegados de la capital — no era la primer zorra que desollaban éstos — lo designaron para intendente. — En una semana se habrá desmonetizado — decían aquellos profundos políticos. — Déjenlo pastiar qu'engorde ! Y, en efecto, don Ignacio comenzó a engordar en la Intendencia, haciendo en ella lo que sus antecesores, y rebañando cuanto pesito encontraba a su alcance. Un día tuvo una grave explicación con Silvestre, que le echaba en cara sus procederes administrativos, muy alejados de la honradez acrisolada 10 que exigiera en tanto discurso, en tanta proclama, en tanta profesión de fe a los pueblos en general y al de Pago Chico en particular. — Mire, don Ignacio, ¡lo qu'est' haciendo es una vergüenza! Don Ignacio lo miró de hito en hito u . — ¿Y qu'estoy haciendo, vamos a ver? — ¿Quiere que le diga? ¿Quiere que le diga? ¡No me busque la lengua, canejo 12 ! 436

— Deci, deci no más. — ¡ Está robando como los otros ! El caudillo estuvo a punto de pegarle, pero se dominó, tragó saliva, y cuando se creyó bastante dueño de sí mismo, dijo con tono convincente: — ¿Y a mí quién me paga lo qu'hecho? ¿Y la platita que mián 13 comido?... Y después de una pausa, más insinuante aún, confidencial y tierno, exclamó como quien esboza un sublime programa: — ¡Deja que me desquite y verás que honradez!...

URUGUAY

HORACIO QUIROGA A LA DERIVA 1 El hombre pisó algo blanduzco, y en seguida sintió la mordedura el en pie. Saltó adelante, y al volverse con un juramento vio una yararacusú 2 que, arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza, y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral; pero el machete cayó de lomo, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas desangre, y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas, y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo, y siguió por la picada 3 hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpago habían irradiado desde la herida hasta la, mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad; una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento 4 . Llegó por fin al rancho, y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche 5 . Los dos puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada 437

y a punto de ceder, de tensa. El hombre quiso llamar a su mujer, y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. — ¡ Dorotea ! — alcanzó a lanzar en su estertor—. ¡ Dame caña 6 ! Su mujer corrió con un vaso lleno, que el hombre sorbió en tres tragos. Pero no había sentido gusto alguno. — ¡Te pedí caña, no agua ! —rugió de nuevo—. ¡ Dame caña ! — ¡ Pero es caña, Paulino ! — protestó la mujer espantada. — ¡ No, me diste agua ! ¡ Quiero caña, te digo ! La mujer corrió otra vez volviendo con la damajuana. El hombre tragó, uno tras otro, dos vasos, pero no sintió nada en la garganta . — Bueno; esto se pone feo... — murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos, y llegaban ahora a la ingle 7 . La atroz sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más, aumentaba a la par 8 . Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa subió a su canoa. Sentóse en la popa y comenzó a palear 9 hasta el centro del Paraná. Allí la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas, lo llevaría antes de cinco horas a Tacurú-Pucú 10 . El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río; pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa, y tras un nuevo vómito — de sangre esta vez —, dirigió una mirada al sol que ya transponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo: el bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Tacurú-Pucú, y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña, y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los veinte metros, exhausto, quedó tendido de pecho. — ¡ Alves ! — gritó con cuanta fuerza pudo; y prestó oído en vano. — ¡ Compadre Alves ! ¡ No me niegue este favor ! — clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no
438

•se oyó un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa, y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya cuyas paredes, altas de cien metros, encajonan 11 fúnebremente al río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, detrás, siempre la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje •es agresivo, y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío. Y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza: se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía, y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de tres horas estaría en Tacurú-Pucú. El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurú-Pucú? Acaso viera también a su ex patrón mister Dougald, y al recibidor del obraje 12 . ¿Llegaría pronto? El cielo, al poniente, se abría ahora en pantalla de oro, y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular, en penetrantes efluvios de azahar 13 y miel silvestre. Una pareja de guacamayos 14 cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor, y pensaba entretanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dougald. ¿Tres años? Tal vez no, no tanto. ¿Dos años y nueve meses? Acaso. ¿Ocho meses y medio? Eso sí, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? Y la respiración... Al recibidor de maderas de mister Dougald, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza 15 un viernes santo...¿ Viernes? Sí, o jueves... El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. — Un jueves... Y cesó de respirar.
439

CHIL

E

GABRIELA MISTRAL (Lucila Godoij) LA CHARCA Era una charca pequeña toda pútrida. Cuanto cayó en ella se hizo impuro: las hojas del árbol próximo, la plumillas de un nido, hasta los vermes del fondo, más negros que los de otras pozas. En los bordes, ni una brizna verde. El árbol vecino y unas grandes piedras la rodeaban de tal modo, que el sol no la miró nunca, ni ella supo de él en su vida. Mas un buen día, como levantaran una fábrica en los alrededores, vinieron obreros en busca de las grandes piedras. Fue eso en un crepúsculo. Al día siguiente, el primer rayo de sol cayó sobre la copa del árbol y se deslizó hacia la charca. Hundió el rayo en ella su dedo de oro, y el agua negra como un betún, se clareó, fue rosada, fue violeta, tuvo todos los colores: ¡ un ópalo maravilloso ! Primero, un asombro, casi un estupor, al transpasarla la flecha luminosa; luego, un placer desconocido, mirándose transfigurada; después... el éxtasis, la callada adoración de la presencia divina descendida hacia ella. Los vermes del fondo se habían enloquecido en un principio por el trastorno de su morada; ahora estaban quietos, perfectamente sumidos en la contemplación de la placa áurea que tenían por lecho. Así, la mañana, el mediodía, la tarde. El árbol vecino, el nido del árbol, el dueño del nido, sintieron el estremecimiento de aquel acto de redención que se realizaba junto a ellos. Esa fisonomía de la charca, toda gloriosa, se les antojaba una cosa insólita. Y al descender el sol, vieron una cosa más insólita. La caricia cálida fue, durante todo el día, absorbiendo el líquido impuro, lenta, insensiblemente. Con el último rayo, subió la última gota. El hueco gredoso quedó abierto, como la órbita de un gran ojo vaciado. Cuando el árbol y el pájaro vieron correr por el cielo una nube flexible y algodonosa, nunca hubieran creído que esa gala del aire fuera ni más ni menos que su camarada lamentable, la charca del vientre siniestro. Para las demás charcas de aquí abajo ¿no hay obreros providenciales que quiten las piedras ocultadoras del sol? 440

PERÜ RICARDO PALMA TRADICIONES PERUANAS La gruta de las maravillas A pocas cuadras del caserío de Levitaca, en la provincia de Chumbibilcas, existe una gruta, verdadero prodigio de la Naturaleza, que es constantemente visitada por hombres de ciencia y viajeros curiosos, que dejan su nombre grabado en las rocas de la entrada. Desgraciadamente, no es posible pasar de las primeras galerías; pues quien se aventurase a adelantar un poco la planta, moriría asfixiado por los gases que se desprenden del interior. Ahora refiramos la leyenda que cuenta el pueblo sobre la gruta de las maravillas. Mayta-Cápac, llamado el Melancólico, cuarto Inca del Cuzco 1 , después de vencer a los rebeldes de Tiahuanaco 2 y de dilatar su imperio hasta la laguna de Paria, dirigióse a la costa y realizó la conquista de los fértiles valles de Arequipa 3 y Moquegua 4 . Para el emprendedor monarca no había obstáculo que no fuese fácil de superar; y en prueba de ello dicen los historiadores que, encontrándose en una de sus campañas detenido de improviso el ejército por una vasta ciénaga 5 , empleó todos sus soldados en construir una calzada de piedra, de tres leguas de largo y seis varas de ancho, calzada de la cual aún se conservan vestigios. El Inca creía desdoroso dar un rodeo para evitar el pantano. Por los años 1181 de la era cristiana, Mayta-Cápac emprendió la conquista del país de los chumpihuillcas, que eran gobernados por un joven y arrogante príncipe llamado Huacari. Éste, a la primera noticia de la invasión, se puso al frente de siete mil hombres y dirigióse a la margen del Apurimac 6 , resuelto a impedir el paso del enemigo. Mayta-Cápac, para quien, como hemos dicho, nada había imposible, hizo construir con toda presteza un gran puente de mimbres, del sistema de puentes colgantes, y pasó con treinta mil guerreros a la orilla opuesta. La invasión del puente, el primero de su especie que se vio en América, dejó admirados a los vasallos de Huacari e infundió en sus ánimos tan supersticioso terror, que muchos, arrojando las armas, emprendieron una fuga vergonzosa. Huacari reunió su consejo de capitanes, convencióse de la esterilidad de oponer resistencia a tan crecido número de enemigos, y
441

después de dispersar las reducidas tropas que le quedaban, marchó, seguido de sus parientes y jefes principales, a encerrarse en su palacio. Allí, entregados al duelo y la desesperación, prefirieron morir de hambre antes que rendir vasallaje al conquistador. Compadecidos los auquis, o dioses tutelares, de la inmensa desventura de príncipe tan joven como virtuoso, y para premiar su patriotismo y la lealtad de sus capitanes, los convirtieron en preciosas estalactitas y estalagmitas que se reproducen, día por día, bajo variadas, fantásticas y siempre bellísimas cristalizaciones. En uno de los pasadizos o galerías que hoy se visitan, sin temor a las mortíferas exhalaciones, vese el pabellón del príncipe Iluacari y la figura de éste en actitud que los naturales interpretan, de decir a sus amigos: — Antes la muerte que el oprobio de la servidumbre. Tal es la leyenda de la gruta maravillosa.

COLOMBIA

JOSÉ EUSTASIO RIVERA LA VORÁGINE (Segunda parte — Fragmento *)

— ¡ Oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina ! ¿Qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Los pabellones de tus ramajes, con inmensa bóveda, siempre están sobre mi cabeza, entre mi aspiración y el cielo claro, que sólo entreveo cuando tus copas estremecidas muven su oleaje, a la hora de tus crepúsculos angustiosos. ¿Dónde estará la estrella querida que de tarde pasea las lomas? ¿Aquellos celajes2 de oro y múrice con que se viste el ángel de los ponientes, por qué no tiemblan en tu dombo 3 ? ¡ Cuántas veces suspiró mi alma, adivinando al través de tus laberintos el reflejo del astro que empurpura las lejanías, hacia el lado de mi país, donde hay llanuras inolvidables y cumbres de corona blanca, desde cuyos picachos 4 me vi a la altura de las cordilleras 5 ! ¿Sobre qué sitio erguirá la luna su apacible faro de plata? ¡ Tú me robaste el ensueño de horizonte y sólo tienes para mis ojos la monotonía de tu cénit, por donde pasa el plácido albor, que jamás alumbra las hojarascas 6 de tus senos húmedos ! 443

T ú eres la c a t e d r a l de la p e s a d u m b r e , d o n d e dioses desconocidos h a b l a n a m e d i a v o z , en el idioma de los m u r m u l l o s , p r o m e t i e n d o l o n g e v i d a d a los árboles i m p o n e n t e s , contemporáneos del p a r a í s o , que eran ya decanos c u a n d o las p r i m e r a s t r i b u s aparecieron y esperan impasibles el h u n d i m i e n t o de los siglos v e n t u r o s . Tus vegetales form a n sobre la tierra la poderosa familia que no se t r a i c i o n a n u n c a . E l a b r a z o que no p u e d e n darse t u s r a m a z o n e s lo llevan las enredaderas y los bejucos 7 , y eres solidaria h a s t a en el dolor de la hoja que cae. Tus m u l t í s o n a s voces forman u n solo eco a llorar por los t r o n c o s q u e se d e s p l o m a n , y en cada brecha los nuevos gérmenes a p r e s u r a n sus gestaciones. T ú tienes la a d u s t e z 8 de la fuerza cósmica y encarnas u n misterio de la creación. No o b s t a n t e , m i e s p í r i t u sólo se aviene con lo i n e s t a b l e , desde que soporta el peso de t u p e r p e t u i d a d , y , m á s que a la encina de fornido gajo 9 , a p r e n d i ó a a m a r la orquídea l á n g u i d a , porque es efímera como el h o m b r e y m a r c h i t a b l e como su ilusión. ¡Déjame h u i r , oh selva, de t u s enfermizas p e n u m b r a s , formadas con el h á l i t o de los seres que agonizaron en el a b a n d o n o de t u m a j e s t a d ! ¡Tú m i s m a pareces u n cementerio enorme donde te pudres y resucitas ! ¡ Quiero volver a las regiones donde el secreto no aterra a n a d i e , donde es imposible la e s c l a v i t u d , donde la v i s t a no tiene obstáculos y se e n c u m b r a 1 0 el espíritu en la luz libre ! ¡ Quiero el calor de los arenales, el espejeo de las canículas, la v i b r a c i ó n de las p a m p a s a b i e r t a s ! ¡ Déjame t o r n a r a la t i e r r a de donde v i n e , p a r a d e s a n d a r 1 1 esa r u t a de lágrimas y sangre que recorrí en nefando 12 d í a , c u a n d o t r a s la huella de u n a mujer me arrastré por m o n t e s y desiertos, en busca de la V e n g a n z a , diosa i m p l a c a b l e que sólo sonríe sobre las t u m b a s !

VENEZUELA

RÜMULO GALLEGOS EL CREPÚSCULO DEL DIABLO1 I E n el borde de u n a pila que m u e s t r a su cuenca seca bajo el ramaje sin fronda de los árboles de la p l a z a , de la c u a l fuera o r n a t o si el agua fresca y c a n t a r í n a brotase de su c a ñ o , está s e n t a d o „el D i a b l o - ' presenciando el desfile c a r n a v a l e s c o .

444

La turba 2 vocinglera 3 invade sin cesar el recinto de la plaza, se apiña en las barandas que dan a la calle por donde pasa „la carrera", se agita en ebrios hormigueos alrededor de los tarantines donde se expenden amargos, frituras, refrescos y cucuruchos 4 de papelillos y de arroz pintado, se arremolina en torno a los músicos, trazando rondas 5 dionisíacas al son del joropo 6 nativo, cuya bárbara melodía se deshace en la crudeza del ambiente deslucido por la estación seca, como un harapo que el viento deshilase. Con el sombrero sobre la nuca y el tabaco en la boca, el Diablo oye aquella música*tue despierta en las profundidades de su ánimo, no sabe qué vagas nostalgias. A ratos 7 melancólica, desgarradora, como un grito perdido en la soledad de las llanuras; a ratos erótica, excitante, aquella música era el canto de la raza oscura, llena de tristeza y de lascivia, cuya alegría es algo inquietante que tiene mucho de trágico. El Diablo ve pasar ante su mente trazos fugaces de paisajes desolados y nunca vistos, sombras espesas de un dolor que no sintió su corazón, relámpagos de sangre que otra vez, no sabe cuándo, atravesaron su vida. Es el sortilegio 8 de la música que escarba 9 en el corazón del Diablo, como un nido de escorpiones. Bajo el influjo de estos sentimientos se va poniendo sombrío; sus mejillas chupadas se estremecen levemente, su pupila quieta y dura taladra en el aire una visión de odio, pero de una manera siniestra. Probablemente la causa inconsciente de todo esto es la presencia de la multitud que le despierta diabólicos antojos 1 0 de dominación; sus dedos ásperos, de uñas filosas 11 se encorvan en una crispatura de garras. Al lado suyo, uno de los que junio con él están sentados en el borde de la pila, le dice: — Ah, compadre Pedro Nolasco, ¿no es verdad que ya no se ven aquellos disfraces13 de nuestro tiempo? El Diablo responde malhumorado 1 3 : — Ya esto no es carnaval ni es ná 14 . El otro continúa evocador: — ¡ Aquellos volatines 15 que ponían la cuerda de ventana a ventana ! ¡ Aquellas pandillas 16 de negritos que se daban esas agarras 17 al garrote 1 8 ! ¡ Y que se zumbaban de veras! ¡Aquellos diablos! Por aquí andaban las nostalgias de Pedro Nolasco. Era él uno de los diablos más populares y constituía la nota típica, dominante de la fiesta plebeya. A punto de mediodía echábase a la calle con su disfraz infernal, todo rojo, y su enorme „mandador" 19 y de allí en adelante, toda la tarde, era un infatigable ambular por los barrios de la ciudad, perseguido por la chusma 20 ululante, tan numerosa que a veces llenaba cuadras
445

enteras y contra la cual se revolvía de pronto, blandiendo el látigo, que no siempre chasqueaba ocioso en el aire para vanas amenazas. Buenos verdugones 21 levantó más de una vez aquella fusta 22 diabólica en las pantorrillas de chicos y grandullones. Y todos la sufrían como merecido castigo por sus aullidos ensordecedores, sin protesta ni rebeldía, tal que si fuera un flagelo de lo Alto. Era la tradición: contra los latigazos de los diablos nadie apelaba a otro recurso sino al de la fuga. Posesionado de su carácter, dábalos Pedro Nolasco con verdadera indignación, que le parecía la más justa de las indignaciones, pues una vez que se vestía de diablo y se echaba a la calle, olvidábase de la farsa y juzgaba como falta de lesa Majestad los irreverentes alaridos de la chiquillería. Esta, por su parte, procedía como si se hiciese estas reflexiones: un diablo es un ente superior; todo el que quiere no puede ser diablo, pues esto tiene sus peligros y al que sabe serlo como es debido hay que soportarle los latigazos. Pedro Nolasco era el mejor de los diablos de Caracas. Su feudo era la parroquia 23 de Candelaria y sus aledaños 24 y allí no había muchacho que no corriese detrás de él aullando hasta enroquecer y arriesgando el pellejo. Respetábanlo como a un ídolo. Cuando se aproximaba el Carnaval empezaban a hablar de él y su misteriosa personalidad era objeto de entusiastas comentarios. La mayor parte no lo conocían sino de nombre y muchos se lo forjaban de la manera más fantástica. Para algunos, Pedro Nolasco no podía ser un hombre como los demás, que trabajaba y vivía la vida ordinaria, sino un ente misterioso, que no salía de su casa durante todo el año y sólo aparecía en público en el Carnaval, en su carácter absurdamente sagrado de diablo. Conocer a Pedro Nolasco, saber cuál era su casa y estar al corriente de sus intimidades, era motivo de orgullo para todos; haber hablado con él era algo como poseer la privanza 2 5 de un príncipe. Se podía llenar la boca quien tal afirmaba, pues esto solo adquiría gran ascendiente entre la chiquillería de la parroquia. Aumentaba este prestigio una leyenda en la cual Pedro Nolasco aparecía como un héroe tutelar. Referíase que muchos años atrás, en la tarde de un martes de carnaval, Pedro Nolasco había realizado una proeza de consagración a „sú cuerda". Había para entonces en Caracas un diablo rival de Pedro Nolasco, el diablo de San Juan, que tenía tanto partido como el de Candelaria y que había dicho que ese día invadiría los dominios de éste para echarle cuero a él y a su turba. Súpolo Pedro Nolasco y fue en busca de él, seguido de su hueste ululante. Topáronse los dos bandos y el 446

diablo de San Juan arremetió contra la turba del otro, con el látigo en alto acudió en su defensa el de Candelaria y antes de que el rival bajase el brazo para „cuerearlo", le asestó en la cara un formidable cabezazo que a él le estropeó los cuernos y al otro le destrozó la boca. Fue un combate que no se hubiera desdeñado de cantar Dante. Desde entonces fue Pedro Nolasco el diablo vínico contra quien nadie se atrevía, temido de sus rivales vergonzantes, que arrastraban por las calles apartadas irrisorias turbas, admirado y querido de los suyos, a pesar del escozor26 de las pantorrillas y quizás por esto mismo, precisamente. Pero corrió el tiempo y el imperio de Pedro Nolasco empezó a bambolear 27 . Un fuetazo 28 mal dado, marcó las espaldas de un muchacho de influencia, y lo llevó a la policía; y como Pedro Nolasco se sintiese deprimido por aquel arresto que autorizaba el hecho insólito de una protesta contra su férula 29 , hasta entonces inapelable, decidió no disfrazarse más, antes que aceptar tal menoscabo de su majestad. II Ahora está en la plaza, viendo pasar la mascarada. Entre la muchedumbre de disfraces atraviesan diablos irrisorios, puramente decorativos, que andan en comparsas 30 y llevan en las manos inofensivos tridentes de cartón plateado. En ninguna parte el diablo solitario, con el tradicional mandador que era terror y fascinación de la chusma. Indudablemente el Carnaval había degenerado. Estando en estas reflexiones, Pedro Nolasco vio que un tropel de muchachos invadía la plaza. A la cabeza venía un absurdo payaso 31 , portando en una mano una sombrilla 32 diminuta y en la otra un abanico con el cual se daba aire en la cara pintarrajeada, con un ambiguo y repugnante ademán afeminado. Era esto toda la gracia del payaso, y en pos de la sombrilla corría la muchedumbre fascinada, como tras un señuelo 33 . Pedro Nolasco sintió rabia y vergüenza. ¿Cómo era posible que un hombre se disfrazase de aquella manera? Y sobre todo, ¿cómo era posible que lo siguiera una multitud? Se necesita haber perdido todas las virtudes varoniles para formar en aquel séquito vergonzoso y estúpido. ¡ Miren que andar detrás de un payaso que se abanica como una mujerzuela ! ¡ Es el colmo de la degeneración carnavalesca ! Pero Pedro Nolasco amaba su pueblo y quiso redimirlo de tamaña vergüenza. Por su pupila quieta y dura pasó el relámpago de una resolución. 447

Al día siguiente, martes de carnaval, volvió a aparecer en las calles de Caracas el diablo de Candelaria. Al principio pareció que su antiguo prestigio renacía íntegro, pues a poco ya tenía en su seguimiento una turba que alborotaba 34 las calles con sus siniestros ¡ aús ! Pero de pronto apareció el payaso de la sombrillita y la mesnada 35 de Pedro Nolasco fue tras el irrisorio señuelo, que era una promesa de sabrosa diversión sin los riesgos a que exponía el mandador del diablo. Quedó solo éste y bajo su máscara de trapo coronada por dos auténticos cuernos de chivo, resbalaron lágrimas de doloroso despecho. Pero inmediatamente reaccionó y movido por un instinto al cual la experiencia había hecho sabio, arremetió contra la turba desertora, confiando en que el imperativo legendario de su látigo la volvería a su dominio, sumisa y fascinada. Arremolinóse la chusma y hubo un momento de vacilación: el Diablo estaba a punto de imponerse, recobrando, por la virtud del mandador, los fueros36 que le arrebatase aquel ídolo grotesco. Era la voz de los siglos que resonaba en sus corazones. Pero el payaso conocía las señales del tiempo y tremolando su sombrilla como una bandera prestigiosa, azuzó 37 a su mesnada contra el diablo.. Volvió a resonar, como en los buenos tiempos el ululato ensordecedor que fingía una trailla 38 de canes visionarios, pero esta vez no expresaba miedo sino odio. Pedro Nolasco se dio cuenta de la situación; ¡ estaba irremisiblemente destronado ! Y, sea porque un sentimiento de desprecio lo hiciese abdicar totalmente el cetro que había pretendido restablecer sobre aquella patulea 39 degenerada, o porque su diabólico corazón se encogiese presa de auténtico miedo, lo cierto fue que volvió las espaldas al payaso y comenzó a alejarse para siempre a su retiro. Pero el éxito enardeció al payaso. Arengando a la pandilla, gritó: ¡Muchachos! Piedras con el diablo. Y esto fue suficiente para que todas las manos se armasen de guijarros y se levantasen vindicatorias contra el antiguo ídolo en desgracia. Huyó Pedro Nolasco bajo la lluvia del pedrusco que caía sobre él, y en su carrera insensata atravesó el arrabal y se ecbó por los campos de los aledaños. En su persecución la mesnada redoblaba su ardor bélico, bajo la sombrilla tutelar del payaso. Y era en las manos de éste el abanico fementido el sable victorioso de aquella jornada. Caía la tarde. Un crepúsculo de púrpuras se desgranaba sobre los campos como un presagio. El diablo corría, corría, a través del 448

paraje solitario por un sendero bordeado de montones de basura, sobre los cuales escarbaban agoreros 40 zamuros 41 que, al verle venir alzaban el vuelo, torpe y ruidoso, lanzando fatídicos gruñidos, para ir a refugiarse en las ramas escuetas* 2 de un árbol que se levantaba espectral sobre el paisaje sequizo*3. La pedrea continuaba cada vez más nutrida, cada vez más furiosa. Pedro Nolasco sentía que las fuerzas le abandonaban. Las piernas se le doblaban rendidas; dos veces cayó en su carrera; el corazón le producía ahogos angustiosos. Y se le llenó de dolor, como a todos los redentores cuando se ven perseguidos por las criaturas amadas. ¡Porque él se sentía redentor, incomprendido y traicionado por todos! El había querido libertar a „su pueblo" de la vergonzosa sugestión de aquel payaso grotesco, levantarlo hasta sí, insuflarle con su látigo el animo viril que antaño los arrastrara en pos de él, empujados por esa voluptuosidad que produce el jugar con el peligro. Por fin una piedra, lanzada por un brazo más certero y poderoso, fue a darle en la cabeza. La vista se le nubló, sintió que en torno suyo las cosas se lanzaban en una ronda vertiginosa y que bajo sus pies la tierra se le escapaba. Dio un grito y cayó de bruces44 sobre el basurero. Detúvose la chusma, asustada de loque había hecho y comenzó a desbandarse 4 5 . Sucedió un silencio trágico. El payaso permaneció un rato clavado en el sitio, agitando maquinalmente el abanico. Bajo la risa pintada de albayalde 46 en su rostro, el asombro adquiría una intensidad macabra. Desde el árbol fatídico 47 los zamuros alargaban los cuellos hacia la víctima que estaba tendida en el basurero. Luego el payaso emprendió la fuga. Al pasar sobre el lomo de un collado 4 8 , su sombrilla se destacó funambulesca 49 contra el resplandor del ocaso.

NICARAGUA

RUBÉN DARIO AGUAFUERTE De una casa cercana salía un ruido metálico y acompasado. En un recinto estrecho, entre paredes llenas de hollín, negras, muy negras, trabajaban unos hombres en la forja 1 . Uno movía
29 — învăţaţi limba spaniolă)

449

el fuelle que resoplaba, haciendo crepitar el carbón, lanzando torbellinos de chispas y llamas como lenguas pálidas, áureas, azulejas, resplandecientes. Al brillo del fuego en que se enrojecían largas barras de hierro, se miraban los rostros de los obreros con un reflejo trémulo. Tres yunques ensamblados en toscos 2 armazones 3 resistían el batir de los machos que aplastaban el metal candente, haciendo saltar una lluvia enrojecida. Los forjadores vestían camisas de lana de cuellos abiertos, y largos delantales de cuero. Alcanzábaseles a ver el pescuezo gordo y el principio del pecho velludo, y salían de las mangas holgadas los brazos gigantescos, donde parecían los músculos redondas piedras de las que se deslavan 4 y pulen 6 en los torrentes. En aquella negrura de caverna, al resplandor de las llamaradas 6 , tenían tallas de cíclopes. A un lado, una ventanilla dejaba pasar apenas un haz de rayos de sol. A la entrada de la forja, como un marco oscuro, una muchacha blanca comía uvas. Y sobre aquel fondo de hollín y de carbón, sus hombros delicados y tersos 7 , que estaban desnudos, hacían resaltar su bello color de l i s 8 , con un casi imperceptible tono dorado.

HONDURAS

R. AMAYA - AMADOR AMANECER
(Fragmento
1

)

En el quebrado valle de la Ermita, rodeado por colinas agrestes, cortado por precipicios de estirpe volcánica, se extiende la ciudad de Guatemala. Hermosa, pintoresca, limpia metrópoli, como una india cobanera 2 salida del baño en mañana de mayo. Diríase que en su conjunto armónico hay una plenitud suprema que impresiona al espíritu contemplativo. Y es que, excediendo a la belleza de su topografía quebrada, al cariz 3 fuerte de su modernización entrelazado indolentemente con sus viejos coloridos coloniales, hay en ella la gran belleza de las evocaciones históricas y el precioso álbum de sus leyendas. Guatemala es la ciudad propicia de las reminiscencias históricas. Una ciudad sin historia y sin colorido legendario puede ser muy próspera y muy bella, pero carece de ese espíritu propio que los
450

siglos y las generaciones imprimen a las ciudades, a los pueblos; es como un hombre de vida incolora, indolente, sin alma; es la ciudad-cadáver, la ciudad sólo de cemento y barro. Guatemala es distinta; de las ciudades de Centroamérica, es la que hiere con más fervor la mente y el corazón del observador por la riqueza de su legajo histórico, por la presencia intangible del alma de la raza que adoró a Kukulcán. Cada una de sus joyas artísticas que se levantan en arquitectura hispánica, cjue sobreviven en los lienzos, que eternizan en las páginas de los libros principiando por el Popol-Vuh 4 de los quichés 5 ; cada sitio, cada calle, cada iglesia, son estímulos para la pupila captadora de bellezas. Y desfilan como en un film de emociones recónditas 6 , acariciadas por el recuerdo, innúmeras siluetas de hombres y bosquejos de hechos, ya con los fuegos cegadores como centellas 7 , de lo heroico y portentoso 8 ; ya con la aureola de la abnegación y el sacrificio; ya con el repugnante estigma de la iniquidad 9 . Hombres y sucesos abarcan del cénit a las simas en una escala de valores, en un constante devenir de símbolos, en una estrecha asociación de tintes policromos ; todo eso que forma la historia de la vida impetuosa y novel 1 0 de un pueblo, y en la que se encierran como en un arco iris, todas las virtudes y todos los vicios innatos del hombre. En Guatemala hay espacio magnífico, tanto para el turista banal que va traspasando latitudes con una cámara fotográfjtj» en las manos y cansancio en el espíritu, como para aquellos que, ansiosos y ebrios de sapiencia, van de pueblo a pueblo espulgando en los archivos empolvados de siglos para meterse en su historia, para conocer su psicología étnica, para valorizar su personalidad como rama de la familia universal. En Guatemala se siente palpitar el alma heroica de centenares de generaciones cuya invisible presencia es fuerza e impulsión para las (pie van surgiendo. Guatemala es la ciudad-corazón. Acaso un día no lejano, aquella lejana Federación de Centroamérica, descuartizada por el cuchillo de los intereses bastardos, vuelva a compactarse en un abrazo supremo, y entonces, esta ciudad de los cipreses nostálgicos y de los templos coloniales vuelva a entrañar el órgano vital que acelere la sangre del Istmo. Mientras tanto, que duerma sobre los pueblos la voz de los antepasados, como duerme en las calles guatemaltecas el eco de las generaciones que encendieron sus vidas como t e a s 1 1 en la noche de los siglos. Esta ciudad ha sabido de sacrificios, de tormentas y de lágrimas; tanto por los caprichos de la naturaleza volcánica, como por el desborde pasional, no menos volcánico, de sus hijos. Raigambres coloniales han venido atando a ese pueblo a las modali29*

451

dades del pasado; el poder político y económico en manos de minorías privilegiadas ha venido dejando un lastre 1 2 de prejuicios que han culminado en una serie de dictaduras cuyos horrores son crímenes de lesa humanidad, pero asimismo se han incorporado en determinadas etapas históricas, sectores progresivos que han pugnado con ahinco 13 por hacer avanzar el carro de la nacionalidad. Guatemala, con todas sus sombras del pasado, es y será la ciudad-corazón de Istmania.

GUATEMALA

MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS WEEK-END i EN GUATEMALA (El Bueyón — fragmento) — ¡ Ah, fue una vez, una vez fuimos ricos, nos hicieron ricos, había un Gobierno que hacía ricas a las gentes regalándoles tierras ! ¿Oyen ustedes? Nosotros no lo estábamos pidiendo... Llamaron a su abuelo, Naiqué Cuyqué, a la plaza del pueblo y allí, bajo una enramada, yo fui con él, como si fuera hoy lo estoy viendo.. El abuelo de ustedes era fuerzudo 2 y bueno como el pan de maís... Pero lo que se llama bueno... Bajo la enramada 3 , en la plaza, había mucha gente de la ciudad y uno de ellos tomó la palabra, habló mucho y muchas cosas de las que dijo no entendimos. Lo puro cierto es que no habló en balde, porque al final nos entregó un título de la tierra de que nos hacía propietarios, dueños propiamente dueños, propietarios de tierra propia... — Es como un sueño, Nana Caida — observó la nieta que ya iba a la escuela. — Debe estar en la historia... — No, eso no está... — Entonces, m ' h i j a 4 , lo quitaron. No ponen lo que no les conviene. Pero como se los estoy contando sucedió. — Y por algo, verdad abuelita, la „Profe" dice que la historia es como una anciana que ha visto muchas cosas... — Cuando dice la verdad, porque los viejos, como la historia, que comparan con una vieja, también se vuelve mentirosa. No porque yo les esté mintiendo en esto que les cuento, y que de veras, de veras sucedió, repartían la tierra a los pobres.
452

— ¿Aquí? — Sí, aquí... ¡ Ah ! si ustedes nos hubieran visto cuando volvimos del pueblo con los títulos de propietarios ! Con decirles que como en tres noches no dormimos... A mí se me aflojaron las coyunturas del susto... ¡ Ay !, pero cuando se comenzó a trabajar, cuando el abuelo se arremangó la camisa y se puso a disponer. — Y esas tierras, abuela, dónde quedan... — Quedaban, porque se volvieron como tierra de otra parte, de otra tierra, tal maldición les cayó... — Se las volvieron a quitar los ricos... Después de un largo silencio y de parpadear lentamente, decía la Caiduna, canosa y arrugada, juntando los labios para pronunciar mejor las palabras: — Ni para ellos ni para nosotros; para devolverlas a los gringos^, a gente de otra parte... para eso nos tiraron bombas del cielo... — Fue entonces que ya no se supo más de abuelito... — Entonces... Mis hijos han pasado por allí. Sólo chirivisco 6 y espina se ven por todos lados. Y no lo imagino así. Lo miro como era, como lo vi, antes que el avión de los gringos acabara con todo en un decir amén, con el molino, con el puente, con el Bueyón... con todo... Carne — entredecíase para entenderse ella sola—, carnecita verde antojaban los terrenitos... Carne... Carne de esta nuestra, como ustedes, porque la tierra propia es carne de uno, es un poco la madre que se vuelve hija cuando el hijo crece. — ¿Y para qué se la quitaron, si no la siembran? — Para tenerla en propriedad, y hada más... Es lo que quieren los extranjeros, que nos arruinemos, que nos arruinemos todos con las tierras ociosas, para seguir siendo ellos dueños de nuestra miseria, de nuestra ruina, de nuestra pobreza... — ¡Fue un sueño, Nana Caida ! — ¡ Sí, un sueño que como fuego prendido en el descampado 7 , se apagó pronto. — Pero volverá a prender... — ¡ Muchacha ! — Así dice la „Profe". Un incendio que lo va a quemar todo, porque han quedado las chispas volando y las ideas no se apagan. La Caiduna calló. Acariciaba en su regazo la cabecita de su nieta Agustina, diciéndole al oído: — Y todo esto lo repite usted como lorito... Otros pensamientos la devoraban. Los hombres también regresan de la muerte. Un incendio que lo queme todo y haga volver la tierra a las manos de sus dueños más legítimos, los hijos del país, señalará el regreso de los que, como Naiqué Bueyón Cuyqué, murie453

ron o desaparecieron víctimas de los gringos que los bombardearon desde el cielo, y entonces se verá, entre la alegría del pueblo, el símbolo de sus penachos de plumajes humeantes.

M É X I CO JUAN RULFO1 NOS HAN DADO LA TIERRA Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después; que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo. Hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo, y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las cuatro de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice: — Son como las cuatro de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto con él, vamos Faustino, Esteban V yo. Somos cuatro. Yo los cuento: dos adelante, otros dos atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo: „Somos cuatro". Hace rato, como a eso de las once, éramos veintitantos; pero puñito a puñito 2 se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros. Faustino dice: — Puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas. Y pensamos: ,,Puede que sí". No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor
454

de afuera, y se le resecan a uno en la lengua nasta que acaban con el resuello 3 . Aquí así son las cosas. Por eso a nadie le da por platicar. Cae una gota de agua, grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más y las buscamos con los ojos. Pero no hay ninguna más. No llueve. Ahora si se mira el cielo se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos, a toda prisa. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros. Y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve, eh? liemos vuelto a caminar, nos habíamos detenido para ver llover. No llovió. Ahora volvemos a caminar. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andado. Se me ocurre eso. De haber llovido quizá se me ocurrireran otras cosas. Con todo, yo sé que desde que yo era muchacho, no vi llover nunca sobre el llano, lo que se llama llover. No, el llano no es cosa que sirva. No hay ni conejos ni pájaros. No hay nada. Y por aquí vamos nosotros. Los cuatro a pie. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Por acá resulta peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisarle, viéndolo a toda hora con „la 30" amarrada a las correas. Pero los caballos son otros asunto. De venir a caballo ya hubiéramos probado el agua verde del río, y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos. Pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Sólo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros, y luego que sienten la tatema del sol corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol, eh? Porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate para que la sembráramos. Nos dijeron: — Del pueblo para acá es de ustedes. Nosotros preguntamos: — ¿El Llano? —- Sí, el llano. Todo el Llano Grande.
455

Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos. Que queríamos lo que estaba junto al río. Del río para allá, por las vegas, donde están esos arboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena. No este duro pellejo de vaca que se llama el Llano. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a conversar con nosotros. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo: — No se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. — Es que el llano, señor delegado... — Son miles y miles de yuntas. — Pero no hay agua. Ni siquiera para hacer un buche hay agua. — ¿Y el temporal 4? Nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. En cuanto allí llueva, se levantará el maíz como si lo estiraran. — Pero, señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del Llano. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla, y ni aun así es positivo que nazca nada; ni maíz ni nada nacerá. — Eso manifiéstenlo por escrito. Y ahora vayanse. Es al latifundio al que tienen que atacar, no al Gobierno que les da la tierra. —• Espérenos usted, señor delegado. Nosotros no hemos dicho nada contra el Centro. Todo es contra el Llano... No se puede contra lo que no se puede. Eso es lo que hemos dicho... Espérenos usted para explicarle. Mire, vamos a comenzar por donde íbamos... Pero él no nos quiso cír. Así nos han dado esta tierra. Y en este comal 5 acalorado quieren que sembremos semillas de algo, para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará de aquí. Ni zopilotes 6 . Uno los ve allá cada y cuando, muy arriba, volando a la carrera; tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido, donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando. Melitón dice: — Ésta es la tierra que nos han dado. Faustino dice: -¿Qué? Yo no digo nada. Yo pienso: „Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así. El calor que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. Y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado, Meli-

456

ton? Aqui no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos". Melitón vuelve a decir: — Servirá de algo. Servirá aunque sea para correr yeguas. — ¿Cuáles yeguas? — le pregunta Esteban. Yo no me había fijado bien a bien en Esteban. Ahora que habla, me fijo en él. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo, y de debajo del gabán saca la cabeza algo así como una gallina. Sí, es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del gabán. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. Yo le pregunto: — Oye, Teban, ¿de dónde pepenaste esa gallina? — ¡ Es la mía ! — dice él. — No la traías antes. ¿Dónde la mercaste, eh? — No la merqué, es la gallina de mi corral. — Entonces te la trajiste de bastimento 7 , ¿no? — No, la traigo para cuidarla. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer; por eso me la traje. Siempre que salgo lejos cargo con ella. — Allí escondida se te va a ahogar. Mejor sácala al aire. Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. Luego dice: — Estamos llegando al derrumbadero 8 . Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca y él va mero adelante. Se ve que ha agarrado a la gallina por las patas y la zangolotea a cada rato, para no golpearle la cabeza contra las piedras. Conforme bajamos, la tierra se hace buena. Sube polvo desde nosotros como si fuera un hatajo de muías lo que bajara por allí; pero nos gusta llenarnos de polvo. Nos gusta. Después de venir durante once horas pisando la dureza del llano, nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. Por encima del río, sobre las copas verdes de las casuarinas, vuelan parvadas de chachalacas 9 verdes. Eso también es lo que nos gusta. Ahora los ladridos de los perros se oyen aquí, junto a nosotros, y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos. Esteban ha vuelto a abrazar su gallina cuando nos acercamos a las primeras casas. Le desata las patas para desentumecerla, y luego él y su gallina desaparecen detrás de unos tepemezquites. — ¡ Por aquí arriendo yo ! — nos dice Esteban. Nosotros seguimos adelante, más adentro del pueblo. La tierra que nos han dado está allá arriba.
457

PUERTO

RICO

M A N U E L ZENO GANDÍA

LA CHARCA
(Fragmento*)

Había pasado un año, y se estaba en plena vendimia. Los cafetos inclinábanse bajo el peso de la dehiscencia *, y la madurez bermeja de los frutos lucía al sol de otoño la magnificencia de sus galas. En todas las fincas, la mano del hombre desnudaba las plantas acopiando los racimos; por todas las veredas discurrían obreros o recuas conduciendo a los caseríos la granería recolectada ; en todas las hidráulicas rompíanse las cortezas que aprisionan los gemelares granos, lavábase el suero que los empapa, desecábase al calor solar su humedad íntima, y, ya secos, rompíaseles el pergamino envolvente, dándoles el brillo con que habían de presentarse en las lonjas de la especulación. Todo era vida, actividad, movimiento: la madre tierra dando el vigor de sus senos a la humana ambición. Colgábanse los obreros al cuello con hojas secas de banano cestos de variadas formas, en donde iban depositando los granos. Ceñíanse a veces la cintura con cordeles o con lianas, o con fibras textiles de la emajagua del trópico. Iban descalzos; las mujeres, con la falda recogida hasta cerca de las rodillas; los hombres, o con camisetas que el sudor ennegrecía o con el busto desnudo. Envolvíanse algunos la cabeza con pañuelos de colores vivos, otros la cubrían con sombreros de paja de grosero tejido; y así, en viviente vaivén, poblaban las vertientes, entregándose a la vendimia. Redoblaba el interés el ahinco de lodo. Familias enteras dejaban las chozas para tomar calle, para hacerse cargo de hileras ele arbustos que debían desnudar.
*) E s t a novela puertorriqueña pertenece a una serie de cuatro "Crónicas de u n mundo enfermo" que reflejan la miseria y dolor de u n pueblo presa de asfixiante colonialismo extractivo que mantuvo España en él. E n esta p r i m e r a novela, escrita en 1894, Zeno Gandía anheló „decirlo todo, para curarlo t o d o " , combatiendo así el sislema colonial. El novelista luchó por la independencia de su país y su mayor dolor fue al ver la isla, en 1898, bajo la soberanía estadounidense, es decir ver continuar las cosas en el mismo estado que antes. E n el trozo que presentamos se pueden ver las condiciones en que vive el campesinado de Puerto R i c o .

458

T u r b a i n q u i e t a p a l p i t a b a en las m o n t a ñ a s entre risas y cancíff n e s , como si la cosecha fuera de t o d o s . Parecía aquello gran h o r miguero a c o p i a n d o e n t r e el h o j a m b r e de las selvas. E n los declives y d e s i g u a l d a d e s del t e r r e n o el cuadro era pin toresco, poblado de rumores producidos por el crujir de los a r b u s t o s o por el choque de piedras al t r a n s i t a r los obreros, o por los roces' q u e ocasionaba el esfuerzo de los campesinos p a r a no perder e l equilibrio. U n a b r i g a d a de m u c h a c h o s enclenques a y u d a b a la l a b o r de íos a d u l t o s , recogiendo los granos caídos de los arbustos o d e r a m a d o s de los cestos. A veces, en u n solo a r b u s t o deteníase el obrero largo t i e m p o obligado por la copiosa fructificación; o t r a s , d o b l a b a los arbolillos, a t r a y é n d o l o s para alcanzar los granos a l t o s ; e n r e d á banse las r a m a s , y los arbustos p r o d u c í a n m a r a ñ a s que i m p e d í a n el t r á n s i t o . Cuando a l g ú n obrero i n e x p e r t o no r e b u s c a b a bien en el r a m a j e obligábale el m a y o r d o m o a retroceder y a a r r a n c a r las cerezas m a d u r a s que o l v i d a b a ; y c u a n d o , a t o l o n d r á n d o s e la labor, se m u t i l a b a n r a m i l l a s q u e b r á n d o l a s , oíanse los acentos de reproche del v i g i l a n t e . Si un obrero r e s b a l a b a en la v e r t i e n t e , algunos r e í a n , otros a c u d í a n en su a u x i l i o , m i e n t r a s el caído p r o c u r a b a incorporarse y volver a supuesto. Era u n a labor r u d a , difícil, peligrosa, que muchos campesinos a c o m e t í a n c a n t a n d o en su jerga p e c u l i a r versillos de intención erótica o satírica. D u r a n t e el d í a , el sol q u e m a b a , t a m i z a n d o su calor por el follaje y p r o d u c i e n d o , con las h u m e d a d e s de la t i e r r a c a l i e n t e , u n a a t m ó sfera i n t e r m e d i a en la que se p e r c i b í a n sensaciones de suave frescura a l t e r n a n d o con ráfagas a r d i e n t e s que t o s t a b a n la p i e l . E n el crepúsculo, c u a n d o la t a r d e m o r í a , en lo i n t r i n c a d o del m o n t e a p a g á b a n s e los v i v o s resplandores del día viajero, y m i e n t r a s , en el cielo n a v e g a b a n nubes de cien colores, iniciábase p a r a la t i e r r a la era nostálgica de la noche con sus medrosos m i s t e rios y sus t e m i d a s soledades. Después m e d í a n los obreros el café recogido en la j o r n a d a . De los cestos p a s a b a n los chorros de cereza a los sacos grises en d o n d e d e b í a n ser conducidos a las h i d r á u l i c a s . Los sacos, dos a dos, eran colocados sobre el lomo de pacientes í n u l a s , y luego descendía el convoy con la p r e m u r a del que ve cercano el t é r m i n o de sus f a e n a s . E n t o n c e s el eterno concierto de los c a m p o s l e v a n t a b a u n a v e z m á s su agreste s a l m o d i a , y c u a n d o trasponía el sol las ú l t i m a s s o m b r a s , i m p e r a b a n las horas en que a sus regios éxtasis la N a t u raleza se e n t r e g a . 459»

CUBA PABLO DE LA TORMENTE BRAU ULTIMO ACTO En el ángulo del patio, allí donde se alzaba la palma real, el hombre esperaba. La noche profunda y silenciosa lo envolvía todo. Sólo el mugido del ingenio x disfrazaba a lo lejos de un ruido monótono el silencio. Su traje de overall,azul obscuro, lo convertía en sombra. Sus antebrazos poderosos, velludos, manchados por la grasa, apenas si se distinguían. Estaba inmóvil. Esperaba. Aquel era su patio y aquella era su casa, pero en la medianoche llena de frío él esperaba. Dentro del amplio bolsillo, junto con ün puñado de estopa, su mano ruda de hombre de las máquinas estrujaba el papel, hallado casualmente sobre una mesa de la oficina, hacía apenas una hora, cuando fue a hacer una consulta al Ingeniero Jefe. Había visto un sobre dirigido a su mujer, abandonado sobre la mesa, lo había cogido y ahora estaba detrás de la palma, a la hora de la cita trágica. El papel decía: „Esta noche está de guardia en la casa de máquinas tu marido y a las doce iré de todas maneras"... ,,De todas maneras" estaba subrayado. Era el Administrador del Ingenio quien lo afirmaba. El sólo había tenido tiempo para correr del batey 2 a su casa y apostarse en el fondo del patio. Todavía su cerebro estaba turbio de sorpresa, de cólera y de humillación. Detrás de la palma él sólo era un hombre, es decir, una fiera. Y poco antes de las doce apareció el otro. Empinándose por sobre la cerca 3 su cabeza oteó 4 medrosamente el patio y la noche. Luego, con cuidados infinitos, saltó. Venía con camisa de kaki. Pegado a la cerca se estuvo un rato escuchando los rumores de la noche, el estruendo de su corazón precipitado... (Desde detrás de la palma los dos ojos de acero que lo espiaban llegaron a esta conclusión despreciativa: „¡Si es un cobarde !...") Fue avanzando con cuidado y llegó hasta la misma palma... Es extraño, pero no percibió el silencio tumultuoso del enemigo... Sin embargo, sólo el espesor de la palma real los separaba, y en lo alto el viento sonaba las pencas 5 ... Fue todo rápido, eléctrico. La mano de acero del hombre de las máquinas apresó su garganta y ahogó el espanto terrible. Y el bárbaro golpe lo dejó en el acto sin sentido. El hombre de las máquinas, rudo y violento, no tuvo la paciencia que se había propuesto y ahora estaba de pie, a su lado, contemplando su puño 460

lleno de sangre y con el cerebro vacío de impresiones. Así estuvo un rato quieto, inmóvil, como- la sombra de un tronco, cuando pensó: „Si no he podido hablar con él, hablaré con ella". Y le pegó una patada brutal al caído, dirigiéndose a la casa... Iba con la silenciosa e invisible velocidad de un gato negro. Cerca ya de la puerta del fondo, se detuvo. Un raro miedo lo había paralizado. Por un momento le asaltó la extraña emoción perturbadora de que él era en realidad el amante, que era a él á quien ella esperaba. Y el corazón se le agitó con perversa esperanza y tuvo el miedo del burlador 6 . Pero llegó a la puerta. Se puso a escuchar y no se oía nada. Sin embargo, sintió qué cerca estaba de ella. Hizo una suave presión sobre la puerta y a su débil quejido, dentro de la casa, respondió con su característico balanceo... Pensó sordamente: „¡Lo esperaba !"... Y la rabia le hizo proyectar con furia el amplio hombro hasta hacer saltar el pestillo de la puerta... Pero, antes de llegar a dos pasos, sintió el balazo en el cuerpo y la voz de ella que decía: „Canalla, te lo dije"... A su ,.¡ Ah !" de dolor y de sorpresa, ella llenó un espacio de silencio y de asombro. Luego, cuando encendió corriendo la luz, él vio su cara cuajada de una pena inaudita... Arrodillada 7 estaba a su lado y decía: „¿Por qué, por qué?"... sin comprender nada todavía... Pero ya su rostro, con el balazo en el cuerpo, comenzaba a ser alegre, alegre, como la cara de un niño que mejora. Más que el disparo, la angustia de la voz le había disipado todas las sospechas. Avergonzado y feliz le extendió el papel y se quedó mudo. Y ella lo vio y le gritó, con la duda más llena de dolor aún: „(;Pero lo leíste todo? ¿Viste lo mío, lo que le contesté?". Y, desdoblando el papel le dijo: „Mira, mira"... El papel decía con su letra: „Canalla, no insista, si se atreve a venir lo mato". Y la cara del hombre se iba poniendo cada vez más pálida, pero cada vez era más clara su sonrisa bajo el llanto inconsolable de la mujer arrodillada...

CÉSAR LÉANTE i CON LAS MILICIAS (Playa Girón2 — fragmentos) Eran aproximadamente las 10 de la noche del lunes cuando llegamos a Jagüey Grande. El pueblo estaba iluminado pero no se veía mucha gente en la calle ; al menos, eso me pareció de momento.
461

El primer conocimiento que tuve de la guerra que se había iniciado la noche anterior con el desembarco de los mercenarios, fue la goma destrozada de un jeep. El proyectil de una bazooka la había cercenado cerca del frente de batalla en Playa Larga. De labios de los compañeros fotógrafos que iban en el jeep oí las primeras noticias de la violenta lucha que había tenido y seguía teniendo lugar a unos treinta kilómetros de donde nos encontrábamos. Pero aún la guerra que se estaba librando era algo confuso para mí y sus relatos, escenas o retazos 3 de escenas que no podía ordenar mentalmente. A intervalos, camiones cargados de milicianos y soldados rebeldes desembocaban por la carretera, doblaban la esquina y se dirigían al central Australia. Las tropas iban envueltas en mantas y colchas, para evitar el frío aire de la noche en la carretera. Sus rostros eran graves y firmes. Los fusiles parecían crecerles de las manos. Cerca de donde nos encontrábamos, una cuadra hacia abajo, estaba el Casino Español, convertido en improvisado hospital. Allí estaban recluidos los primeros heridos que nos habían ocasionado el zarpazo brutal y cobarde del imperialismo. Entro. El amplio salón delantero está cubierto de camas y sobre ellas reposan los heridos. Médicos, sanitarios milicianos y enfermeras — muchas de ellas no profesionales — los atienden. Es la primera vez que veo un hospital de guerra y me siento impresionado. Las sábanas blancas y almidonadas cubren los cuerpos heridos. Esta es la imagen que más se queda grabada en mi memoria: la profusión 4 de sábanas blancas. Es la representación-característica de un hospital. Pasamos a un salón contiguo y me presentan a un hombre joven, de rostro afilado y barba crespa, tendido en una estrecha cama. Tiene un pie vendado y sus ojos están grandemente abiertos. Se llama Luis Tellería y pertenece al batallón 339, de Cienfuegos. Es tirador de ametralladora. — Hacía sólo cuatro días que habíamos bajado del Escambray — me cuenta — y estábamos cortando caña en el Australia, cuando el lunes por la madrugada, a eso de las dos y media, nos despertaron para decirnos que había un desembarco por Playa Larga. Inmediatamente se dirigen hacia allá, distante unos treinta kilómetros de Jagüey Grande. Luis va en la vanguardia y, sobre el camión que los lleva a Playa Larga, instala su ametralladora. — Cuando llegamos a la entrada de Playa Larga, a un lugar donde la carretera se divide, sentimos un cañoneo muy fuerte y nos topamos con los mercenarios. •— ¿Cerca? 462

— Pegaditos. Yo creo que no estábamos ni a diez metros de ellos. — ¿Entonces pudieron verlos? — Como no. ¿No le digo que los teníamos como quien dice frente a las narices? —• ¿Qué pasó? — Que nos gritaron que eran del Ejército de Liberación, que nos entregáramos y que no nos fajáramos 5 por Fidel. — ¿Y ustedes qué hicieron? — ¿Que qué hicimos? Pues les gritamos „¡ Viva Fidel! ¡Patria o Muerte !" y otras cosas que usted no va a poder poner en el periódico. Y con la misma abrimos fuego contra ellos. Se entabla el tiroteo 6 . La primera batalla entre la crápula vendida al imperialismo y nuestros heroicos soldados tiene lugar. La superioridad en armas, posiciones y hombres está de parte de los mercenarios. La balacera es infernal. En un instante el estruendo de la metralla es ensordecedor. Miles de balas pasan silbando o dejan su trazo de fuego en la oscuridad. — Una granizada de balas salía del cielo — me dice el herido de la cama contigua, que pertenece también al batallón 339; se llama Gregorio Padrón y está vendado en la frente. El camión en el que viaja Luis es acribillado a balazos. Luis, con su ametralladora al hombro y la caja donde está la cinta de balas en la mano, salta del vehículo y trata de buscar protección en la cuneta para instalar su ametralladora, cuando es herido en el pie. No obstante, logra emplazar su arma y hace fuego contra el enemigo. La batalla se prolonga por largas horas. A pesar de la enorme superioridad de los mercenarios, el batallón 339 logra contenerlos e impedirles un fácil avance. Su fuego y su tenaz resistencia siembran el desconcierto y el pánico entre los invasores. No esperaban hallar este recibimiento de plomo y heroísmo.

NOTAS
YO Q U I E R O S E R CÓMICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 véase la p á g . 383 suministró, proporcionó; puso d e l a n t e abundante máscara condescendencia, respeto véase la p á g . 217 abajo t i e m p o de abstinencia para los católicos (Páresimi) distinguirse de los demás empezar de esa manera (con t a l defecto) una a c t i v i d a d significado exacto que tienen las p a l a b r a s el escenario es bueno para eso del tipo romano acciones y conducta de una persona el que copia papeles en una oficina (conţopist) m u y poco (vag) carro bajo de dos ruedas (teleguţă) en voz a l t a E L S O M B R E R O D E T R E S PICOS 1 obra que inspiró a Manuel de F a l l a el conocidísimo b a l l e t (Tricornu 2 strînsă 3 el corregidor — a n t i g u a m e n t e , oficial de justicia en algunas pobla ciones. 4 el alcalde 5 a n i m a l fabuloso que m a t a b a con la v i s t a ; fig. furioso 6 señora 7 consabido, de otro t i e m p o 8 v u e l t a que se da en el aire 9 burla 10 sin decir nada (fără să zică pîs) 11 i m i t a n d o los gestos, p a r a burlarse 12 documento 13 n a t u r a l (habitante) de N a v a r r a 14 saltó, salió con í m p e t u 15 hombre sin juicio o vicioso 16 no hay explicaciones que valgan 17 el alguacil del pueblo

464

18 gritó (răgi) 19 de „bendecir" (binecuvîntat) 20 el alguacil — Toñuelo — se llamaba así (dihorul) porque „era la p r o ia estampa de su n o m b r e " . E l llevaba el sombrero „de tres picos". 21 ganar la benevolencia de 22 contento, satisfecho 23 eso ya es otra cosa (costal = saco grande) LA BARRACA 1 se llenaron de vetas [venas] (injectară) 2 fanega [medida] de t i e r r a 3 dureza que se comunica a los metales (călire) 4 e s t i m u l a n d o a los a n i m a l e s con la voz o el látigo 5 g r a v e d a d ; seguridad 6 trabajoso, difícil 7 percibía una sensación como de q u e m a d u r a . E n este caso sentía t a l vez r e m o r d i m i e n t o por haber t r a t a d o de a r r u i n a r al tío B a r r e t . 8 cerrada j u d i c i a l m e n t e . E l tío Barret ya no podía entrar en su casa. 9 encerrándolo, impidiéndole toda salida, dejándolo sin salida 10 en esta región se habla el c a t a l á n 11 no preste [dé] atención a eso (nu lua în seamă) 12 llaves, de la barraca 13 parte del miembro cortado que adhiere al cuerpo 14 terreno algo elevado y en declive 15 movimiento convulsivo de piernas o p a t a s 16 a b u n d a n t e , rica en líquido o c a u d a l 17 labrador, agricultor, trabajador del campo 18 río pequeño, arroyuelo 19 t i r o de cañón de artillería 20 p e r t u r b ó , inquietó 21 escondiéndose, ocultándose 22 cuerpo de soldados destinado — a n t i g u a m e n t e — a la persecución de los malhechores y asesinos. 23 barra gruesa SONATA DE OTOÑO 1 Basándose en esta sonata así como en la de estío, el gran director de película español, J u a n Antonio B a r d e m , hizo la película „ S o n a t a s " , co-producción hispano-mexicana que se presentó en el F e s t i v a l de Venecia en 1959 2 golpes que se d a n en la p u e r t a con una barra o anillo de hierro (aldaba) 3 me senté el cuerpo que estaba antes echado (mă ridicai în capul oase­ lor) 4 Concha de Brandeso, principal personaje femenino del libro. 5 X a v i e r de B r a d o m í n , héroe de las „ S o n a t a s " 6 calzado de madera 7 graneros (pátule) 8 a l t u r a de terreno larga y poco elevada 9 lienzo en que se envuelven los difuntos (giulgiu) 10 conjunto de m u í a s u otros animales de carga 11 el que conduce con bestias cargas de un lugar a otro 12 cabalgando como las mujeres y no a horcajadas. Es un modo adverbial c o m o : a hurtadillas (pe furiş), a escondidas (pe ascuns) 13 según el uso, la c o s t u m b r e
30

465

14 palacio en Galicia, provincia del noroeste de E s p a ñ a 15 carbón que se conserva entre la ceniza (jăratec) 16 lo que se puede abarcar con los brazos 17 comida 18 respiración; placer 19 t i e m p o sin lluvia 20 utensilio de hierro con tres pies, que sirve para poner vasijas al fuego(pirostrie) 21 cualquier manjar [alimento] que se sirve a la mesa B A R O J A , NO S E R Á S NUNCA NADA 1 ha pasado mucho tiempo 2 vara para señalar 3 ciudad de E s p a ñ a , c a p i t a l de la provincia de N a v a r r a , en la falda de los Pirineos 4 el famoso comendador de Ulloa, o sea el convidado de piedra del banq u e t e macabro de la obra d r a m á t i c a „ E l burlador de Sevilla" ; véase p á g . 381 5 persona aficionada a a n d a r en negocios sucios (coţcar) tí grasiento, lleno de grasa 7 prohibidas FACUNDO 1 costumbre 2 alegría manifestada v i v a m e n t e 3 caballo ligero, adiestrado 4 cuello 5 poeta 6 nombre dado a los poetas que r e c i t a b a n en los castillos feudales 7 lugar, paraje, vecindad 8 rancho en ruinas y abandonado 9 asalto de indios con saqueo y depredación 10 el coronel R a u c h que fue derrotado y muerto en 1829 por las fuerzas' de Rosas 11 c a p i t á n de la p a r t i d a que a s a l t ó , en 1835, la diligencia en que regre­ saba a Córdoba, Facundo Quiroga. 12 de manera sencilla y sincera, sin propósito ulterior 13 vivienda 14 el cielito o cielo es danza en que las parejas bailan sueltas. Empieza por u n paso de m í m i c a , en que el caballero parece invitar a la dama a b a i l a r . Aquella evita el compromiso y huye de él, imitando sus movimien­ t o s ; pero al fin cede y entonces ejecutan una especie de vals a dos t i e m p o s 15 sin m e d i d a , regla, ni método 16 casa de negocio donde se venden a r t í c u l o s de primera necesidad 17 ciencia de „ t r o v a r " las letras, en general. 18 c o n t u r b a d o , encendido el ánimo 19 agitación, m o v i m i e n t o confuso 20 poco más de dieciséis metros 21 arma de fuego usada a n t i g u a m e n t e por la caballería (flintă) EL CAUDILLO 1 jefe, líder político (Trozo escogido del v o l u m e n „Cientos 2 gruñir, m u r m u r a r , h a b l a r entre dientes 3 el que prepara y vende medicinas (spiţer) de Pago Chico")

466

4 5 (i 7 8 9 '10 11 12 13

sitio destinado a las riñas de gallos pasarse la lengua por los labios g r i t e r í a ; vocería de los moros al acometer al enemigo oliendo, averiguando en sus principios (în laşă) pronóstico comprobada, aclarada fijamente ¡ C a r a m b a ! arg. me han A LA D E R I V A

1 ir desgobernada la embarcación (în d e r i v ă , în voia valurilor). Es el c u e n t o más famoso del gran maestro de la prosa realista l a t i n o a m e r i c a n a 2 víbora m u y venenosa de la América del sur, larga de casi dos m s . 3 senda estrecha 4 imprecación, p a l a b r o t a , blasfemia (înjurătură) 5 ingenio [máquina] de azúcar G aguardiente de caña 7 p a r t e del cuerpo en que se unen los muslos con el tronco 8 juntamente, a un tiempo 9 remar con una pala 10 pueblo en la orilla p a r a g u a y a del P a r a n á , poco antes del lugar donde s e e n c u e n t r a n las fronteras del Brasil, P a r a g u a y y Argentina 11 meten como en u n cajón 12 sitio donde se t r a b a j a la madera 13 flor del naranjo o del limonero 14 especie de p a p a g a y o s , de cuerpo rojo, pecho azul y verde, p l u m a s de las alas azules, y cola roja y azul. 15 población del Alto P a r a n á , en el Brasil. TRADICIONES PEBUANAS

1 ciudad del Perú, ex-capital del antiguo reino de los incas. Se halla a 3.467 ms de a l t i t u d 2 ciudad de Bolivia, j u n t o al T i t i c a c a . Hermosas r u i n a s incas. 3 ciudad del Perú construida a 2230 ms de a l t i t u d y circundada por seis v o l c a n e s ; provincia del mismo nombre 4 otra región del Perú, famosa por sus vinos 5 sitio lleno de lodo depositado en aguas estancadas 6 río del Perú que, unido con el U r u b a m b a , forma el Ucayalí LA V O R Á G I N E 1 La grandiosidad del escenario n a t u r a l en que acontece ha hecho que La vorágine (que quiere decir: remolino, t o r b e l l i n o en el m a r o en los ríos) sea considerada como la novela de la selva. A poco de publicarse — 1924 — o b t u v o un éxito clamoroso y su i n m e d i a t a t r a d u c c i ó n a otros i d i o m a s . Pero el a u t o r murió en 1928, a u n joven. De esta obra maestra de la novelística criolla damos el comienzo de la segunda p a r t e . 2 n u b é c u l a s de colores que surcan el cielo 3 cúpula 4 p u n t a s agudas y escarpadas de montes 5 cadena de m o n t a ñ a s
30*

467

6 hojas secas que caen de los árboles 7 lianas, plantas tropicales de tallos muy largos y delgados que se enredan o se arrollan a los árboles 8 carácter excesivamente cálido 9 ramas, hojas 10 se eleva, engrandece 11 retroceder, volver atrás 12 indigno, iníame, abominable EL CREPÚSCULO DEL DIABLO 1 Este relato que presentamos, exactamente limitado al desarrollo deun acontecimiento apasionante, humano, es la historia de un „diablo de Carnaval" muy popular. El gran novelista venezolano es muy conocido por sus obras maestras de la literatura hispanoamericana contemporánea (Doña Bárbara; Cantaclaro; Canaima) así como poí su actitud progresista 2 muchedumbre 3 que da voces, que grita 4 papel arrollado en forma de cono; hombre que lo lleva 5 juego (horă) 6 baile popular venezolano 7 a veces 8 maleficia, brujería (vrajă, farmec) 9 rasca 10 deseo vivo y pasajero; capricho 11 afiladas 12 vestidos de máscaras 13 de mal humor, disgustado (prost dispus) 14 nada 15 persona que anda por el aire sobre una cuerda 16 grupos, cuadrillas 17 peleas i 18 palo grueso, estaca 19 látigo grande de mango de palo 20 conjunto de gente grosera, muchedumbre 21 heridas 22 látigo largo 23 territorio 24 confinante, territorios lindantes 25 gracia o confianza 26 sensación dolorosa, como la de la quemadura 27 oscilar, perder el equilibrio 28 latigazo, golpe dado con un látigo 29 dominación 30 tropas de máscaras (figuraţie) 31 bufón (paiaţă) 32 quitasol 33 buey que guía la manada de vacas 34 causaba turbulencia, confusión 35 compañía 36 privilegios; jurisdicción 37 excitó; incitó, instigó 38 cuerda con que se llevan atados los perros en las cacerías 39 tropa desordenada, muchedumbre ruidosa 40 que anuncian males o desdichas

468

•41 42 43 44 45 46 47 48 49

buitre americano secas, desnudas á r i d o , seco, desierto boca abajo dispersarse, huir carbonato de plomo de color blanco (ceruză) que pronostica lo porvenir cerro, colina e x t r a v a g a n t e , como de u n e q u i l i b r i s t a

AGUAFUERTE
1 2 3 4 5 G 7 8 fragua, ferreria grosero, basto a n d a m i o , m o n t u r a , apoyo se limpian y se l a v a n se alisan, se a l l a n a n , a d q u i e r e n brillo llama violenta y repentina limpios, b r i l l a n t e s , resplandecientes lirio AMANECER 1 E l a u t o r de la novela es u n joven escritor comunista, u n obrero a u t o ­ d i d a c t o que se ha dedicado a la l i t e r a t u r a . 2 de Cobán 3 aspecto 4 t í t u l o de uno de los antiguos libros m a y a s 5 raza indígena de G u a t e m a l a 6 m u y ocultas y reservadas 7 c h i s p a s ; rayos 8 extraordinario 9 injusticia (nedreptate) 10 nueva 11 pedazo de m a d e r a resinosa que sirve p a r a a l u m b r a r 12 cosa pesada que se pone en el fondo de las embarcaciones (lest) 13 empeño grande, ardor W E E K - E N D EN GUATEMALA

1 final de semana, descanso, excursión del sábado al lunes. Con este t í t u l o el gran escritor contemporáneo reúne algunos cuentos que publicó en 1955. Después de las Leyendas de Guatemala (1930), El Señor Presidente (1946), Hombres de maíz (1950), Viento fuerte (1951), Papa Verde (1952) y un volumen de poesía Sien de alondra (1948) el novelista nos presenta la heroica G u a t e m a l a del año 1954, cuando intervinieron los y a n q u i s . Bueyón (o sea el hombre manso y bueno) es u n indio, Naiqué Cuyqué, héroe del c u e n t o , asesinado por los norteamericanos. E n el trozo que presentarnos, su mujer, Nana Caida (Caiduna) h a b l a con su nieta de los t i e m p o s del gobierno democrático de J a c o b o Arbenz (1944 — 1954) cuando se expropió la filial de United F r u i t y se entregó la t i e r r a a los c a m p e s i n o s . 2 de mucha fuerza 3 conjunto de r a m a s espesas e n t r e l a z a d a s 4 mi hija

469

5 apodo que se da a los norteamericanos e ingleses 6 zarzas secas (mărăcini uscaţi) 7 terreno descubierto NOS H A N DADO LA T I E R R A 1 uno de los cuentistas mexicanos contemporáneos que con mayor i n t e n ­ sidad lian sabido referirse a la v i d a campesina 2 poco a poco 3 respiración 4 lluvia, tempestad 5 disco de barro usado en México y G u a t e m a l a , para cocer las t o r t i l l a s de maíz 6 ave de rapiña 7 provisión, abasto 8 precipicio, despeñadero 9 aves gallináceas de México LA CHARCA 1 frutos listos a arbirse naturalmente ULTIMO ACTO 1 2 3 4 5 G 7 fábrica de azúcar lugar ocupado por la fábrica v a l l a , barrera (gard) escudriñó, observó, miró hojas l i b e r t i n o , depravado de rodillas CON LAS MILICIAS 1 César Léante nació en la ciudad de Matanzas, en 1928. Escribió cuentos, ensayos, crítica literaria y después de la Revolución se dedicó c o m p l e t a m e n t e al periodismo y a la l i t e r a t u r a . E n 1960 se incorporó a las Milicias Nacionales Revolucionarias. Su libro „Con las Milicias" es u n docum e n t o de la Revolución Cubana 2 véase pág. 293 3 fragmentos 4 a b u n d a n c i a , exceso 5 lucháramos, peleáramos 6 tiros repetidos

E P í L O G 0
liemos llegado al final de este libro, amigo lector, y sé que al doblar esta última página sentirás, junto con la alegría de haber aprendido el español, la melancolía de tus tardes de estudio. Pero acuérdate siempre que tienes todavía que estudiar: sólo el aprendizaje acabó, queda aún el perfeccionamiento. El objeto de este libro fue enseñarte a comprender y a leer corrientemente cualquier texto en español. Nadie estima este manual como algo perfecto, completo. Quisiera sólo que fuese un instrumento útil para la formación de tu cultura. Veamos en él la primera etapa para el conocimiento del español. Aunque en este libro está casi toda la gramática española diseminada en varias lecciones, gracias al índice de materias que se halla al final, se puede considerar como una obra de consulta en lo sucesivo. Recuérdese siempre que la falta de lectura y de ejercicios hace que se pierda lo aprendido hasta ahora. Este tomo se ha escrito principalmente para los que no sabían el español y querían aprenderlo sin profesor. Si he logrado mi propósito, lo dirán mis .lectores, a quienes ofrezco esta obra con el mayor respeto. ¡ Hasta siempre !

LISTĂ DE VERBE CU PREPOZIŢII
Multe verbe spaniole se leagă cu complementul prin prepo­ ziţii, care diferă de cele cerute de corespondentele lor din limba romînă. Dăm mai jos o listă a unora dintre cele mai folosite verbe, cu prepoziţiile respective, în ordine alfabetică:
acercarse a alguno acompañarse con el piano acostumbrarse a acudir a, con, en adelantarse a adivinar por adoptar por hijo afilar en la piedra afirmarse en su dicho agraviar en palabra alzarse a mayores andar con el tiempo apartarse a un lado apoyarse en aprender a hacer aprender de memoria aspirar a luchar atreverse a hablar autorizar para ayudar a cambiarse beber al fiado beber por la salud besar en la frente brindar a la salud d e . . . brindar con u n regalo a a se apropia de cineva a se acompania la pian a se obişnui să/cu a v e n i ; a recurge la a înainta în (spre) a ghici din a adopta ca fiu a ascuţi pe piatră a-şi menţine spusele a jigni cu vorba a deveni arogant a se a d a p t a circumstanţelor a se da la o p a r t e a se sprijini de, pe a învăţa să facă a învăţa pe dinafară, pe de rost a năzui să lupţi a îndrăzni să iei c u v î n t u l a autoriza să... a ajuta să se schimbe a a a a a t r ă i din î m p r u m u t u r i bea în s ă n ă t a t e a . . . săruta pe frunte închina in sănătatea l u i . . . oferi un cadou cuiva

u

473

cesar de trabajar cesar en su empleo coger(se) a las paredes comprar a l fiado comprar en (por) 20 pesetas comprometerse a hacer... conocer a uno en la voz consentir en una cosa contar con alguien continuar en el mismo tono convenir en cubrir de cumplir con alguno dac de espalda dar en que entender doc en u n a cosa darse por vencido declararse a favor d e . . . dejar de hablar dejar a uno con la palabra desdecirse de detenerse con (en) los obtstáculos disculparse con distraerse con cazar dotar con (en, de) dudar en hacer algo echar a llorar educar en los buenos principios embestir con uno empeñar su palabra con otro emplear en entender de p i n t u r a enterarse de enviar a R u m a n i a esforzarse a (en) hacer... estar con (en) ánimo d e . . . estar de caza setar de hacer algo estimar en más estrecharse en los gastos estribar en examinar de m a t e m á t i c a s excusarse con alguno de

a înceta să lucrezi a-şi înceta munca (funcţia) a (se) sprijini de pereţi a cumpăra pe credit (datorie) a cumpăra (ceva) de 20 de „pesetas a se angaja să facă... a cunoaşte pe cineva după voce a consimţi la un lucru a se baza pe cineva a continua cu (pe) acelaşi ton a conveni să (asupra) a acoperi cu a se a c h i t a faţă de cineva a a a a a a a a a a a a a cădea pe spate da de gîndit ghici u n lucru se recunoaşte (ca, drept,) învins se declara în favoarea lui... renunţa să vorbeşti t ă i a vorba cuiva dezminţi fi oprit de obstacole se scuza de se distra vînînd înzestra cu ezita să faci ceva

a începe să plîngi a educa conform bunelor principii a ataca pe cineva a-şi da cuvîntul fală de cineva a folosi pentru a se pricepe în\la pictură a se pune la curent cu a t r i m i t e în Romînia a se strădui să facă a avea intenţia să a fi la vînătoare a avea intenţia să faci ceva a stima mai m u l t a-şi restrînge cheltuielile a se baza pe a e x a m i n a la m a t e m a t i c i a se scuza faţă de unul pentru

474

excusarse

del convite

a a a a a a a

refuza

o

invitaţie

faltar a su palabra fiarse de alguno jijarse en... forrar de fumar en pipa fundarse en razón guiarse por otro gustar de hacer habituarse a l frío hacer del t o n t o hacerse con algo hallar en la calle imprimir por el original incurrir en el delito inquietarse con (por, en) inspirarse en los principios interesarse en (por) inundar en (de) invitar a salir ir de caza ir de luto ir por pan jugar a la pelota jugar del vocablo justificarse con (para con) juzgar por /cer en voz baja (alta) limitarse con algunas p a l a b r a s mejorar de condición meter a barato mirar por su opinión molestarse en subir montar en cólera morir de pocos años ocuparse en o Ividarse de pararse en

nu-şi respecta c u v í n t u l avea încredere în cineva se u i t a ia, a observa fpe căptuşi i u fuma p i p ă se baza pe raţiune

cineva}

algo

a se conduce după a l t u l a-i plăcea să facă ceva a se obişnui cu frigul a face pe prostul a-şi însuşi un lucru a găsi pe d r u m a a a a a a a a a a t i p ă r i după original se face v i n o v a t de un delict fi îngrijorat de se inspira din principiile se interesa de inunda cu invita (pe cineva) să iasă merge la vînătoare fi în doliu merge după pîine

a se juca cu mingea a se juca cu cuvintele a se justifica faţă de a judeca după a citi cu voce înceată (tare) a se l i m i t a la cîteva cuvinte a-şi î m b u n ă t ă ţ i starea a ieftini a se gîndi la r e p u t a ţ i a sa a se obosi ureînd a se a p r i n d e , enerva a muri tînăr a se ocupa a uita de a se opri la de

475

¡parecer a otro del (en el) ¡participar de la cena pensar consigo pensar en perder (en) (a) el juego poner en olvido posar (se) en preguntar por uno prometer en casamiento provocar a ira •recibirse de abogado renegar de algo reparar en pelillos retractarse de la acusación saber de memoria saber de medicina saZir a l encuentro a uno ,sa£¡> a su padre salir con la suya saltar a los ojos saltar en tierra semejar a sentarse en u n banco sentir con otro ser de día solicitar con el ministro soñar con ladrones sospechar en (de) alguno substituir a lardar en llegar temblar con el susto trabajar de zapatero tratar con uno trepar a un árbol trepar por una t a p i a triunfar de los enemigos
ití¡¿/' a

rostro

a a a a a a a a a a

semăna c¡< a l t u l to faţă participa í« cină se gíndi í/¡ SÍ'ÍÍC (pentru sine) se gíndi la pierde la joc uita (se) aşeza pe căuta pe cineva, a întreba de se logodi înfuria

a-şi lua diploma de avocat a renega ceva a se opri la fleacuri a retrage o acuzaţie a şti pe dinafară a se pricepe în medicină a ieşi în î n t î m p i n a r e a cuiva a semăna cu t a t ă l său a-şi ajunge scopul a fi evident, a sări in ochi a debarca a semăna cu a se aşeza pe o bancă a c o m p ă t i m i pe cineva a fi zi a cere m i n i s t r u l u i a visa de (despre) hoţi a b ă n u i pe cineva a înlocui (pe) a a a a a a a a întîrzia să v i n ă t r e m u r a de frică lucra ca pantofar frecventa pe cineva se urca Í7¡ír-un copac se căţăra pe un zid triumfa asupra duşmanilor uni cu

vanagloriarse de, por algo variar de opinión ve/nr en defensa vender al contado vengarse de una ofensa vestir de

a se lăuda (degeaba) cu ceva a-şi schimba părerea a veghea pentru apărarea a vinde cu bani peşin a se răzbuna pentru o injurie a se îmbrăca cu, în

476

TABELA RECAPITULATIVĂ A FONETICII ALFABETUL SPANIOL A — s e p r o n u n ţ ă ca în r o m î n e ş t e , deschis: casa, s a / a . B — la î n c e p u t u l c u v î n t u l u i sau d u p ă nazalele n , m este p u t e r n i c i honhones, cambio; — î n a i n t e de s este m u t şi uneori se, o m i t e în scris: substantivo, o(b)scuro; — în celelalte cazuri e m a i deschise: abril, caber. slab, pronunţat cu buzele semi-

î n unele p ă r ţ i ale S p a n i e i , litera b se a p r o p i e de v (mai ales în poziţie intervocálica) sau, i n v e r s , v se p r o n u n ţ ă b . Este o p r o ­ n u n ţ i e n e l i t e r a r ă , care p o a t e d u c e , adesea, la confuzii de sens:. vasto vast gravar a îngreuna, revelar a revela a apăsa basto grosolan grabar a grava rebelar a răscula pro­

C — î n a i n t e a vocalelor a, o, u şi î n a i n t e a consoanelor se nunţă k: carne, codo, cuerpo, claro;

— î n a i n t e a vocalelor e şi i redă u n sunet i n e x i s t e n t în limba n o a s t r ă , pe care-1 v o m t r a n s c r i e cu litera grecească 0. S u n e t u l 8 sep r o n u n ţ ă ca u n s p r i n t r e d i n ţ i , sprijinindu-se limba de incisivii superiori (corespunde lui t h englezesc din c u v i n t e l e thin, bath): cielo, cemento, cinco, cera. E s t e u n a din p u ţ i n e l e litere spaniole care se p o t d u b l a . In acest caz p r i m u l c se p r o n u n ţ ă k , iar al doilea 0: acción. Ch — este o literă a p a r t e (nu c + h) care redă s u n e t u l c r o m î n e s e d i n grupurile ce, c i . P o a t e fi u r m a t de orice v o c a l ă : noche, chispa, mucho, muchacho.

477

D — la începutul cuvintelor sau după o consoană se pronunţă puternic: iiente, comandante, aldea; — între vocale este slab: asado, duda, pida, vestido; — final este mut, sau mai precis înghiţit, aspirat: libertad, virtud, Madrid. E — are aceeaşi valoare ca şi în limba romînă: elefante. F — se pronunţa ca în limba romînă: fior, Un. G — urmat de vocalele a, o, u sau de o consoană se pronunţă ca în cuvîntul romînesc „gol". De exemplu: gato, golpe, gloria, digno, gusto. Grupurile gue, gui corespund grupurilor ghe, glii din limba romînă: guerra, guitarra. Dacă u din aceste grupuri este scris cu o diereză (ii), el devine sonor: antigüedad, lingüística; — înainte de e sau i are sunetul gutural puternic al lui h romî­ nesc din cuvîntul „hohot": general, gigante. H — este o literă mută. Precede numai vocale: horn, harina, ahora, adherir; hueso, huevo. I — s e pronunţă ca în limba romînă: isla, camino. .3 — redă acelaşi sunet gutural h ca şi g din grupurile spaniole ge, gi: ojo, joven, jefe. Trebuie acordată o deosebită atenţie ortografiei cuvintelor care se scriu cu je, j i si celor care se scriu cu ge, gi (neexistînd nici o regulă în acest sens): jira (turneu) — gira (girează). K — se întîlneşte foarte rar, de obicei în numiri geografice străine sau în cuvinte tehnice: Kiee, kilogramo, kilómetro. L — este identic cu 1 romînesc: leira. LI — este o singură literă (nu dublu 1). Pentru a o pronunţa corect, se lipeşte vîrful limbii de dinţii de jos, se apropie mijlocul limbii de cerul gurii şi se articulează un 1 înmuiat, ca un fel de 1 cu i scurt şi 1 lichid (acest sunet se redă în italiană prin % gl, iar în portugheză prin Ih): gallina, caballo, lleno. M — se pronunţă ca în limba romînă: modo, hermano. -N — e s t e identic cu n romînesc: nivel, norte; — înainte de b sau v (uneori şi de p) se pronunţă ca un m: invierno. N — este o literă specifică limbii spaniole. Semnul diacritic ~ pus deasupra literei n se numeşte tilde (tildă). N se pronunţă ca un n înmuiat (urmat de un i scurt), cam ca în felul în care ţăranii din nordul Transilvaniei pronunţă cuvîntul „bin'e", 478

ceva m a i î n f u n d a t , m a i pe n a s . ( î n limbile i t a l i a n ă şi fran­ ceză s u n e t u l fi este r e d a t prin g r u p u l gn, iar în p o r t u g h e z ă p r i n nh.) De e x e m p l u : baño, año. O — a r e aceeaşi v a l o a r e ca şi în limba r o m î n ă : hombre, agosto. P — se p r o n u n ţ ă ca în l i m b a r o m î n ă : padre, capital. Q — este î n t o t d e a u n a u r m a t de u m u t (mai precis, de n e sau ui) şi se p r o n u n ţ ă k . ( G r u p u r i l e que, qui sînt e c h i v a l e n t e deci cu g r u p u r i l e che, chi d i n limba r o m î n ă ) : que, queso, quinina, quien. Cînd, în grupurile de m a i sus, u devine sonor, litera q este înlo­ c u i t ă de c : cuestión, cuidado. R — se p r o n u n ţ ă energic, v i b r a t p u t e r n i c (ca şi c u m ar fi r r ) : 1) la î n c e p u t u l c u v i n t e l o r : rumano, rico, radio; 2) d u p ă consoanele 1, n , s: alrededor, honra, Israel; 3) cînd e d u b l u . In acest caz este considerat ca o literă a p a r t e şi nu se separă la d e s p ă r ţ i r e a în s i l a b e : ferrocarril (fe-rro-ca-rril) Cînd, î n t r - u n c u v î n t c o m p u s , al doilea c u v î n t începe cu r, acest r se d u b l e a z ă , p e n t r u a-şi p ă s t r a v a l o a r e a fonetică de r i n i ţ i a l : romano — grecorromano, rector — vicerrector; — în celelalte cazuri este m a i s l a b , ca în limba r o m î n ă : oro, deber, perder. De p r o n u n ţ a r e a corectă — energică sau slabă — a lui r depind: înţelesurile a n u m i t o r c u v i n t e : pero însă, dar perro cîine perito expert perrito căţel caro scump carro car, căruţă coral coraliu corral curte, ogradă S — este identic cu s r o m î n e s c . (Nu se p r o n u n ţ ă n i c i o d a t ă z în< poziţie intervocálica.) De e x e m p l u : casa, rosa, cosa, después, entonces. Nu t o t d e a u n a însă s se p r o n u n ţ ă la fel de intens ca şi în romîneşte. In a n u m i t e r e g i u n i ale Spaniei (mai ales în A n d a l u z i a ) şi în numeroase ţ ă r i din America L a t i n ă , s este a b s o r b i t cînd se găseşte î n a i n t e a u n e i consoane sau în poziţie finală, p r o n u n ţîndu-se slab, aproape i m p e r c e p t i b i l . Astfel, m u l ţ i s c r i i t o r i , p e n t r u a reda vorbirea locală, scriu de e x e m p l u : depué (después) vamoh (vamos) entonce (entonces) ejcopeta (escopeta) T — s e p r o n u n ţ ă ca în limba r o m î n ă : tabaco, tanto.

473.

U — are aceeaşi p r o n u n ţ a r e ca şi în l i m b a r o m î n ă : mudo, Cuba; — în grupurile gue, gui, que, qui este, aşa c u m am v ă z u t , m u t (vezi fonetica literelor g şi q ) . "V — se p r o n u n ţ ă ca în l i m b a r o m î n ă (vezi şi c o m e n t a r i u l de la litera b ) : vena, venir, cavar. X — î n a i n t e a consoanelor se p r o n u n ţ ă s: explicar, extenso; — î n a i n t e a vocalelor se p r o n u n ţ ă c s : examen, exacto. Y —-se p r o n u n ţ ă la fel ca i, d a r e considerat — din p u n c t de vedere g r a m a t i c a l — consoană. P o a t e i n t r a în c o m p o n e n ţ a diftongilor şi triftongilor, ceea ce a r a t ă că, din p u n c t de vedere fonetic, este o s e m i v o c a l ă : yerno, ya, ley, mayo. (A se con­ sulta p a g . 16—17). Z — redă — ca şi litera spaniolă c din grupurile ce, ci — sunetul 6 (precedă n u m a i consoane, vocalele a, o, u sau se află la sfîrşitul c u v i n t e l o r ) : jazmín, zapato, zorro, azul, voz, paz. S u n e t u l 6, r e d a t p r i n c sau z, t r e b u i e p r o n u n ţ a t clar, p e n t r u a se •evita eventualele confuzii de sens: casa casa coser a coase sima prăpastie siervo serv siega seceriş caza vmatoare cocer a coace cima culme ciervo cerb cies,a oarbă

î n America L a t i n ă şi F i l i p i n e , 8 se p r o n u n ţ ă ca u n s o b i ş n u i t : cinco, cizaña, luz se citesc sinco, sisaña, lus. Această p r o n u n ţ a r e , n u m i t ă seseísmo, este c o n d a m n a t ă de Academia S p a n i o l ă , deşi •e foarte r ă s p î n d i t ă . Iată a c u m a l f a b e t u l spaniol, cu p r o n u n ţ i a spaniolă a fiecărei litere:
a b c eh d e f g h (a) (be) (ce) (che) (de) (e) (efe) (ge) (hache) (i)
111
11

ñ
o

(eme) (ene) (eñe sau ene tilde) (o)

P
q r s t u

(P")
(cu) (ere), r r (erre) (ese) (te)

(»)

480

j k I II

(jota) (ka) (ele) (elle)

v x y z

(ve sau vive) (equis) (ye sau i griega) (zeta sau zeda)

Notă: Citind ou voce tare textul care urmează, veţi găsi ilustrate sunetele din tabelul fonetic de mai sus. LA L E Y E N D A D E L P A J A R I T O D E L P E C H O R O J O

Una tarde, habían salido un leñador y su hijo a trabajar en el monte. En mitad de la faena les sorprendió la noche, y resolvieron entonces dormir allí. Después de comer el pan y el queso que habían llevado con ellos, el padre encendió un gran fuego para impedir que se acercaran las fieras. Y convino con su hijo en hacer guardia, para evitar que se apagase. Cada dos horas, uno substituía al otro en el trabajo de echar nuevas ramas a la hoguera. Cerca acechaba un tigre y, cada vez que las llamas estaban a punto de desaparecer, avanzaba dispuesto a atacar a la gente. Pero el que estaba de guardia avivaba el fuego, y el tigre se detenía sin atreverse a atacar a los leñadores. Ya era muy de madrugada, cuando el padre, que había dejado dormir al muchacho cerca de 4 horas seguidas, le despertó y le dijo: — Tienes mucho sueño, ¿eh? Si no temiese dormirme continuaría yo la guardia, pero estoy tan cansado... El muchacho se levantó y substituyó a su padre. Permaneció despierto un gran rato, echó nuevas ramas a la hoguera, hasta que por último, vencido por el sueño, quedó dormido. Se acercaba el amanecer cuando las llamas se hicieron débiles, tan débiles que parecía que el fuego se apagaba del todo. Entonces el tigre avanzó un paso, y otro más, y otro. Ya estaba sobre la gente que dormía, cuando un pajarito negro comenzó a volar sobre el lugar, piando desesperadamente para despertarlos. Cansados por el trabajo del día, padre e hijo seguían dormidos. El tigre estaba a pocos metros, alargando sus uñas... El pajarito negro voló sobre la hoguera medio apagada y comenzó a avivar el fuego con sus alas. En seguida surgieron las llamas y el tigre, al verlas, se detuvo. Y a pesar de que el fuego le quemaba el pecho al pajarito, lo siguió avivando hasta que la luz del día hizo huir a la fiera a su guarida. El padre y el hijo se despertaron y oyeron que piaba desesperadamente el pajarito. — ¡Mira, padre... — dijo el muchacho—, mira como tiene el pecho! Nunca supieron que el pajarito les había salvado la vida. (Fragmento adaptado de „Gran Chaco" de Raúl Larra)
31 — învăţaţi limba spaniolă!

481

VOCABULARIO ESPAÑOL-RUMANO
(ANEJO AL MANUAL DE ESPAÑOL)

P R E S C U R T Ă R I U T I L Í Z A T E ÎN ACEST VOCABULAR aje. alguna cosa adj. adjectiv adv. adverb alg. alguien om. americanism cj. conjuncţie comp. comparativ­ ii, verb care diftonghează / . de gen feminin ¡ig. figurat imp. impersonal inc. verb incoativ inj. infinitiv intr. verb intranzitiv loc. locuţiune m. de genul masculin n. neutru pas. pasiv pi. plural prp. prepoziţie s. singular sub. substantiv subj. subjonctiv sup. superlativ tr. verb tranzitiv v. verb I N D I C A Ţ I I

~ Acest semn substituie, în cadrul explicaţiei, cuvîntul titlu. De exemplu: gana, poftă; de buena -~ de bunăvoie. * Indică verbele complet neregulate, a căror conjugare se află explicată în lecţiile manualului. NOTE Din cauza spaţiului restrîns, numeralele şi pronumele au fost omise din vocabular. La substantivele masculine care se termină în —o şi la cele feminine care se termină în —a nu s-a mai menţionat genul. Nu s-a trecut indicaţia „verb" în dreptul cuvintelor respective din vocabular, deoarece acestea se disting uşor după terminaţii şi traducere. Cuvintele aproape identice cu corespondentele lor romîneşti nu au fost trecute în vocabular; exemple: observar, academia.
31*

483

în general nu s-a trecut indicaţia „substantiv"; în schimb s-a menţionat „adjectiv" şi „adverb". In caz că dintr-o familie de cuvinte s-a dat verbul, nu s-au mai dat şi substantivul şi adjectivul format de la aceeaşi rădăcină. A
a prp. la, spre, p î n ă , în, pe abajo adv. jos, în jos ; rio~ p e r î u î n j o s abandonar a părăsi, a abandona abanico evantai abarcar a c u p r i n d e ; a conţine abedul m. mesteacăn abeja albină abeto brad abierto adj. deschis abismo abis ablandar a înmuia abofetear a pălmui abogado avocat aborrecer inc. a u r î ; a detesta abrazo îmbrăţişare abrigar a adăposti; a ţine cald, a acoperi abrigo a d ă p o s t ; pardesiu abril aprilie abrir a deschide abrumador covîrşitor, copleşitor absorto absorbit abstenerse a se abţine absurdo adj. absurd abuelo bunic abundar a a b u n d a , a fi din belşug abundante a b u n d e n t , copios aburrir a plictisi acá adv. aici, colea; comp. más ~ m a i încoace, mai aproape acabar a t e r m i n a ; ~ de -j- v. inj. tocmai -f v. acacia salcîm acallar a reduce la Iacere acariciar a mîngîia acarrear a cauza acaso sub. întîmplare ; por ~ din întîmplare ; arii', poate (dubitativ), oare '(interogativ) ; loc. por si ~ pentru orice e v e n t u a l i t a t e , cine ştie acción /. acţiune acechar a pîndi aceite m. ulei, untdelemn aceituna măslină acequia şanţ, canal acera trotuar acerca de loc. adv. despre acercar(se) a (se) apropia acero oţel; jig. sabie acertado î n d e m î n a t i c ; iscusit acertar (/. a nimeri acierto reuşită ; ţig. dibăcie; prudenţă aclarar a lămuri, a explica acoger a primi acogida primire acometer a asalta, a înfrunta acomodar a a r a n j a ; a potrivi; ~ se a se împăca cu acompañar a însoţi acompasado cadenţat aconsejar a sfătui • acontecer inc. a se întimpla acontecimiento eveniment acopio colectare acorazado cuirasat acordar(se) d. a (-şi) a m i n t i acosar a g r ă b i ; a fugări acostumbrar(se) a (se) obişnui acrimonia a c r i m e ; jig. severitate actitud /. atitudine actuar a acţiona, a activa, a face acuático adj. acvatic acudir a veni; a recurge acuerdo amintire adecuado adj. a d e c v a t ; favorabil

484

adelantar a î n a i n t a , a trece înainte adelante adv. înainte ademán m. gest, a t i t u d i n e , ţinută además adv. în afară (de), pe lingă aceasta adherencia aderenţă adición /. adunare adicto adj. a t a ş a t adiestrar a dresa, a instrui adiós adio adivinanza ghicitoare adivinar a ghici adjetivo adjectiv adjudicar a acorda, a conferi adjunto adj. a l ă t u r a t , adjunct admirable a d m i r a b i l admitir a a d m i t e adonde adv. unde, încotro adormir intr. a a d o r m i adornar a împodobi adquirir a căpăta, a achiziţiona adrede adv. anume, expres aduana vamă advertir a avertiza aéreo adj. aerian afable adj. drăguţ, a m a b i l afán in. osteneală, s t r ă d a n i e ; dorin­ ţă arzătoare afeitar(se) a (se) rade, a (se) bărbieri aficionado amator afilar a ascuţi afortunado adj. norocos afrancesado franţuzit afuera adv. (în) afară; /. pi. împre­ jurimi agosto august agotar a epuiza agradable plăcui agradar a place. agradecer inc. a m u l ţ u m i agrado plăcere, poftă agravio insultă agregar a adăuga agreste adj. r u s t i c ; sălbatic

agricola adj. agricol agua a p ă aguantar a suporta, a îndura aguardar a aştepta aguardiente m. ţuică, rachiu agudo adj. a s c u ţ i t ; pătrunzător águila acvilă, v u l t u r aguja ac ahí adv. acolo ahogar a sufoca ahora adv. a c u m ; ~ bien ori, însă; por ~ deocamdată ahornar a băga în cuptor ahorrar a economisi ahuyentar a goni, a alunga airado irita t aire m. aer aireado adj. aerisit aislado adj. izolat aislamiento izolare aislar a izola ajedrez in. şah ajeno străin ajo usturoi ajustara angaja (funcţionar) : a ajusta ala aripă alabanza laudă alabar a lăuda alacrán m. scorpion alameda a le ie álamo plop alarde m. paradă alarido strigăt, ţ i p ă t albanii m. zidar albaricoque m. caisă albedrio a r b i t r u ; libre ~ voie, ca­ priciu albo adj. alb (poetic) álbum m. a l b u m alcalde m. p r i m a r ; judecător alcance m. indemînă; loc. al ~ de alg. la îndemîna cuiva alcanzar a ajunge, a atinge alcornoque m. arbore de plută

485

aldea comună, sat alegrar(se) a (se) bucura alegre adj. vesel, vioi alegría veselie, bucurie alejar(se) a (se) îndepărta alemán german alentar d. a încuraja alerta alarmă alfiler m. ac cu gămălie alfombra covor alforjas sub. pi. desagi algo ceva; adv. p u ţ i n algodón m. bumbac alguacil m. poliţai, j a n d a r m alguien cineva alguno adj. v r e u n ; pi. cîţiva alhelí m. micşunea alistar a înrola, a angaja aliviar a uşura aljibe m. cisternă alma suflet almacén ni. magazin, magazie almacenar a înmagazina almendro migdal almíbar m. sirop almidón m. amidon alminar m. minaret almirantazgo a m i r a l i t a t e almirante ni. a m i r a l almohada pernă alondra ciocîrlie alpargata opincă, sanda alquilar a închiria alrededor adv. împrejur; sub. pi. împrejurimi altercado gîlceavă, ceartă alto adj. înalt altura înălţime aludir a lace aluzie alumbrar a lumina alumno elev, cursant alzar a ridica allá adv. acolo; comp. más ~ mai încolo, mai departe allende adv. dincolo de

allí adv. acolo;' jig. atunci ama gospodină amable a m a b i l , drăguţ amanecer inc. a se face d i m i n e a ţ ă amante adj. iubitor amapola mac amar a iubi amargo adj. amar amarillo adj galben ambos adj. pi. amîndoi, ambii amenaza ameninţare americana haină, veston ametralladora mitralieră amigo amic, prieten amistad /. amiciţie, prietenie amo stăpîn amonestación /. dojana, admonestare amor ni. amor, dragoste amparo adăpost ampliar a mări amplio adj. amplu, vast amueblar a mobila ánade í/¡. răţoi análisis /. analiză analizar a analiza anaquel m. raft ancla ancoră ancho adj. larg anchura lărgime andamio schelă andar* a umbla andén m. peron andino adj. din m u n ţ i i Auzi andrajo zdreanţă anecdota anecdotă, snoavă anejo, adj. anex, alăturai anexión / . anexare anguila tipar ángulo u n g h i ; colţ angustia nelinişte anhelar a năzui anhelo năzuinţă anillo inel animal m. a n i m a l

486

ánimo s p i r i t ; curaj anoche adv. ieri seară, aseară anochecer a se inopia anonadar a distruge, a nimici ansioso n e l i n i ş t i t ; fig. avid, nerăb­ dător antaño adv. odinioară ante prp. înainte, în iată anteayer adv. alaltăieri antelación /. anticipaţie antemano adv. dinainte anteojo l u n e t ă ; pi. ochelari antepasado strămoş antes adv., prp. î n a i n t e ; ~ de ¡tablar (mai) înainte de a v o r b i ; dos días ~ cu două zile înainte anticario anticariat anticuado învechit antigüedad /. a n t i c h i t a t e , vechime antiguo adj. vechi, antic antojadizo adj. capricios antorcha t o r ţ ă antro grotă añadir a adăuga, a înnădi año a n ; ~ nuevo anul nou añoranza regret, dor apagar a stinge aparador m. bufet, d u l a p aparecer inc. a apărea apartado adj. î n d e p ă r t a t ; sub. sec­ tor poştal apartar a îndepărta, a separa aparte adv. a p a r t e , distinct apegado adj. ataşat apego ataşament apellido nume (de familie) apenas adv. abia apertura deschidere apesadumbrar a întrista apetito poftă de mineare apiadar a înduioşa, a se îndura ápice m. culme, vîrf; fig. a m ă n u n t aplastar a strivi aplazar a amina aplicado adj. silitor

apoderar(se) a pune stăpînire apodo poreclă aportación / . aport, contribuţie aposento odaie apostar d. a pune prinsoare apoyar a sprijini apreciara aprecia, a stima, a considera aprender a î n v ă ţ a ; ~ de memoria a învăţa pe dinafară aprendiz m. ucenic apresar a captura apresurar(se) a (se) grăbi apretar d. a strínge; me aprieta el zapato mă strînge pantoful; fig. a se î n t e ţ i : la lluvia aprieta aprisa adv. iute apropiar a însuşi aprovechar a- folosi; ~ aje. a pro­ fita de ceva aproximar(se) a (se) apropia apuesta prinsoare apuntar a n o t a ; a ţ i n t i ; fig. a sufla (la teatru) apunte m. notă, însemnare apurar a purifica; a t e r m i n a ; fig. a se s u p ă r a ; am. a se grăbi aquel adj. acel aqui adv. aici, a c u m ; he ~ iată árabe adj. arab arado plug araña păianjen arar a ara arbitro arbitru ; stăpîn árbol m. arbore, copac arca l a d ă ; casă de bani arcilla argilă arcipreste / « . a r h i e p i s c o p arco arc; ~ iris curcubeu archipiélago arhipelag archivo arhivă arder a arde ardiente adj. arzător ardilla veveriţă área arie, suprafaţă

487

arena nisip arenque m. scrumbie argelino algerian argüir a a r g u m e n t a , a discuta argumento subiect, a r g u m e n t arma a r m ă armada flotă ; escadră armario d u l a p arrabal m. m a h a l a arraigar a prinde rădăcini arrancar a smulge (din rădăcini) arrapiezo z d r e a n ţ ă arrasar a distruge, a nimici arrastrar a t î r î arrebatar a smulge arredrarse a se i n t i m i d a , a da înapoi arreglar a aranja arremeter a ataca arreo h a m arrepentirse a se căi arriba adv. s u s ; río ~ pe rîu în sus arriesgar a risca arrollar a răsuci, a înfăşură arrojar a arunca arroyo pîrîu arroz in. orez arrugar a încreţi arte m. -pi. f. a r t ă ; malas ~ s vicle­ ş u g u r i ; por ~ de birlibirloque în chip magic, hocus-pocus artesano meşteşugar asado friptură asalariado salariat asamblea a d u n a r e ; la — Nacional asar a frige ascender d. a se urca asco greaţă, dezgust; dar ~~ a pro­ voca g r e a ţ ă , repulsie, scîrbă ascua t ă c i u n e , jeratic asemejar a semăna, a părea asesino asasin asestar a da (o lovitură) así adv. astfel, aşa asiento loc; tomar ~

asignar a aloca asimismo adv. deasemeni, la fel asno asin asociación /. asociaţie asolar d. a devasta, a pustii asomar a a p ă r e a ; ~ se a la ventana a se ivi la fereastră asombrar a u i m i , a mira asombro uimire asombroso uimitor aspa aripă de moară asqueroso dezgustător astilla aşchie, frîntură astillero şantier n a v a l astucia viclenie astuto viclean asueto repaus, concediu asustar a speria atar a lega atardecer imp. inc. a se însera ataúd ni. coşciug atención /. atenţie atender d. a îngriji atento a t e n t aterido ţeapăn de frig aterrar a îngrozi atormentar a t o r t u r a , a chinui atraer* a atrage atrás adv. înapoi, în u r m ă atraso înapoiere atravesar d. a traversa atreverse a îndrăzni atronador adj. asurzitor atropello încălcare, v i o l a r e ; ofensă atroz adj. atroce, cumplit aturdir a zăpăci audacia îndrăzneală audaz adv. îndrăzneţ auge ni. a v í n t augurio urare aullar a urla aumentar a creşte, a spori, a m ă r i aumento spor, creştere aún ad v. î ncă

483

aunque cj. deşi auricular in. receptor (telefon) ausencia absenţă ausentarse a absenta, a lipsi ausente adj. absent austral adj. din emisfera sudică auto decret judecătoresc; pi. proces; loc. — de fe pedeapsă publică apli­ cată de t r i b u n a l u l i n c h i z i ţ i e i ; ~ sacramental piesă d r a m a t i c ă cu subiect religios automóvil m. automobil auxiliar a ajuta avance m. înaintare avanzar a î n a i n t a , a avansa avaricia zgîrcenie ave /'. pasăre avellana alună avena ovăz avenida bulevard aventurero aventurier

avergonzar d. a se ruşina avería avarie averiguar a cerceta, a verifica avestruz m. struţ avezar(se) a (se) obişnui aviación /. aviaţie avivar a înteţi, a înviora ayer adv. ieri ayuda ajutor ayunar a posti ayuntamiento p r i m ă r i e , consiliu mu­ nicipal azada sapă, hîrleţ azar in. h a z a r d ; nenorocire azaroso adj. nefericit azogue m. argint viu, mercur azote in. bici azúcar in. zahăr azucena crin azufre m. sulf, pucioasă azul albastru

B bable m. dialect asturian babor in. babord bacalao morun, batog báculo toiag, baston bachiller ?/;.. b a c a l a u r e a t , absolvent bahía r a d ă , golf bailar a dansa bailarín m. dansator, balerin baile in. dans, bal bajar a coborî bajel m. corabie, vas bajo adj. scund; j o s ; prp. dedesubtul ~ los árboles; adv. hablar ~ a vorbi încet bala glonte balance in. b i l a n ţ balanza b a l a n ţ ă , cîntar balde adv. de ~ degeaba; en ~ în van baldío viran (teren) ; zadarnic baluarte in. bastion ballena balenă bambolear a oscila, a se clătina bancal in. strat, răzor banco bancă bandera drapel bañar(se) a (se) scălda baño baie, cadă barato ieftin barba barbă barbaridad /. e n o r m i t a t e , gogomănie barbarie / . b a r b a r i e , sălbăticie barca barcă barco v a s , vapor barniz m. lac (pictură) ; smalţ barraca colibă ; baracă barranco prăpastie barrer a m ă t u r a

489

barriga pîntecc barrio cartier barro noroi base /. bază, fundament bastante adv. destul, îndeajuns bastar a fi suficient, a ajunge bastidor m. culisă basura gunoi bata h a l a t , capod batalla bătălie batir a bate batuta baghetă baúl m. cufăr bautismo botez beber a bea bebida b ă u t u r ă beca bursă beldad / . frumuseţe belga belgian belleza frumuseţe bello frumos bellota ghindă bencina benzină bendecir* a binecuvînta bergantín m. velier de tip bergantín bermejo roşcat berrear a b e b ă i ; a rage, a răcni besar a săruta beso sărut bestia a n i m a l betún m. păcură, asfalt; cremă de ghete bien m. binele, pi. b u n u r i ; adv. b i n e ; ~ estar bunăstare ; — hechor binefăcător; ~ venida b u n venit bigote m. m u s t a ţ ă billete m. bilet biombo paravan birlibirloque vezi: arte bisabuelo străbunic, strămoş bisiesto adj. bisect bizco adj. saşiu bizcocho biscuit blanco adj. a l b ; sub. ţ i n t ă

blando adj. moale, suav, dulce blusa b l u z ă ; haină de m a r i n a r boca g u r ă ; loc. a ~ de noche în asfinţit; ~ abajo culcat pe b u r t ă ; — arriba culcat pe spate boceto schiţă bochorno arşiţă, zăduf boda n u n t ă bodega beci, cramă bofetada (lovitură de) palmă bofetón m. (vezi: bofetada) boina bască bola b u l g ă r e ; bilă bolsillo buzunar bomba b o m b ă ; pompă bombardeo b o m b a r d a m e n t bombilla bec bonaerense adj. din Buenos Aires bondad / . b u n ă t a t e bonito drăguţ, simpatic bordado broderie bordón ni. fig. refren borrachera beţie borracho adj. beat, beţiv borrar a şterge; goma de ~ g u m ă borrasca furtună borrico măgar bosque ni. pădure bota gheată bote m. barcă botella sticlă botica farmacie botón m. nasture bóveda boltă bramar a mugi brazo b r a ţ brecha breşă breve scurt bribón ni. şnapan, h o ţ o m a n broma glumă bromear a glumi brotar a se ivi, a ţîsni brujo vrăjitor brújula busolă

490

bruma ceaţă bruñido lustruit, bronat bueno adj. bun buey m. bou bufanda fular buho bufniţă buitre m. v u l t u r bullir a clocoti; a forfoti buque m. vapor, vas burgués adj. burghez

burla batjocură; loc. de ~ s în g l u m ă ; hacer ~ de alg. a-şi bate joc de cineva burlador m. l i b e r t i n ; zeflemist buró b i r o u ; organizaţie burocracia birocraţie burro măgar buscar a Căuta butaca fotoliu buzón ni. cutie poştală

C

caballero d o m n ; cavaler, călăreţ; loc. ~ andante cavaler rătăcitor caballo c a l ; ~ de vapor cal putere cabana cabană cabecear a clătina din c a p ; a moţăi caber* a încăpea cabeza cap cable in. cablu, odgon cabo ţ i n t ă , c a p ă t ; c a p o r a l ; loc. al ~ la c a p ă t u l ; al ¡in y al ~ în cele din u r m ă ; de ~ a~ sau de ~ a rabo de la u n capăt la a l t u l ; llevar a~ a duce la bun sfîrşit cabra capră cacerola cratiţă cachimba am. pipă cacho bucată cada adj. fiecare; — cual, ~ uno fie­ cine cadena l a n ţ ; ~ perpetua osiridă pe viaţă cadera şold café ni. cafea, cafenea cafetal ni. plantaţie de cafea caída cădere caja c u t i e ; casă (de plăţi) cajón m. sertar cal / . var; ~ muerta var stins calaña teapă, calitate calavera hîrcă

calcetín m. ciorap, şosetă caldera cazan caldo supă (de carne) calefacción /. încălzire calentar a încălzi calentura febră calidad / . calitate cálido adj. ca ld caliente adj. cald, încălzit califa ni. calif caliza calcar calor ni. căldură caluroso adj. călduros calvo chel calzar(se) a (se) încălţa calzón m. c h i l o t ; am. p a n t a l o n callar a tăcea caile /. stradă cama p a t cámara cameră: ~ de Comercio, ~~ de. diputados; a p a r a t : ~ fotográfica camarada in. tovarăş camaranchón ni. mansardă camarero chelner, ospătar camarilla camarilă, clică camarote in. cabină cambio s c h i m b ; en ~ în schimb camello cămilă caminante ni. călător, d r u m e ţ caminar a u m b l a , a merge, a călă­ tori

491

camino drum camorra disputa campana clopot campeón ni. campion campesino ţăran campo címp can in. cîine canario canar canasta coş canción / . cínico cancha am. teren de sport candado lacăt candente adj. a r z ă t o r : incandescent candor in. candoare; nevinovăţie canela scorţişoară cangrejo rac canje ni. schimb cansado obosit cansancio oboseală cantante s.m. cîntăreţ cántaro urcior cantera carieră (de p i a t r ă , de nisip) cantidad / . cantitate canto cînt caña trestie; ~ de azúcar trestie de zahăr cáñamo eînepă caño t u b cañón m. tun caos m. liaos capa mantie; s t r a t ; p ă t u r ă capataz m. şef de echipă, vătaf capaz adj. capabil capital m. c a p i t a l ; / . capitală capricho capriciu, moft capricha glugă cara faţă; toc. — a — faţă în faţă; echar en ~ a arunca în faţă, a reproşa caracol ni. melc carácter ni. (pi. caracteres) caracter ¡caramba! la n a i b a ! carbón in. cărbune carcajada hohot de rîs cárcel / . închisoare

cardo ciulin carecer a fi lipsit carestía lipsă, scumpete carga încărcătură cargar a încărca cargo funcţie, însărcinare cariño afecţiune carne /. carne carnero berbec carnicería măcelărie caro scump carpa crap carpintero dulgher carrera cursă; ~ armamentista cursa înarmărilor carretera şosea carro car carta scrisoare; ~ credencial scri­ soare de acreditare cartearse a coresponda cartel ni. afiş cartera servietă casa casă casar(se) a se căsători cascabel m. clopoţel, zurgălău cascara coajă casco cască casero adj. casnic casi adv. a p r o a p e . . . ; c a m . . . casilla căsuţă; ~ postai căsuţă poş­ tală caso caz; loc. hacer— a face caz castellano castilian, spaniol castigar a pedepsi castizo adj. neaoş, get-beget casualidad /. întîmplare cauce in. albia rîului caución /. cauţiune caucho cauciuc caudal in. debit, bogăţie causa cauză cautivar a captiva cauto adj. prudent cavar a săpa

492

cavidad /. cavitate cavilar a reflecta, a se gíndi cayado toiag, b î t ă . eîrjă caza vînăt.oare; ~ mayor vinal ma­ re, ~~ menor vinal mic cazador m. v î n ă t o r ; — furtivo bra­ conier «azar a v i n a ; fig. a prinde cazurro nesociabil, încuiat cebada orz cebar a îngraşă (animale) cebolla ceapă cebra zebră ceder a ceda cedro cedru cédula ţ i d u l ă , bilet cegar (/. a orbi ceja sprinceană celda celulă, chilie celebrar a celebra, a aniversa, a sărbători célebre adj. celebru celo zel; pi. gelozie cena cină cenicero scrumieră cénit m. zenit ceniza cenuşă, scrum cesno recensămînt centavo centimă (monedă americană) centella scînteie centinela ni. sentinelă centuria secol ceño încruntare cepillo perie cera ceară cerca adt'. aproape cercanía apropiere; pi. împrejurimi cercano adj. a p r o p i a t ; ~ Oriente Orientul apropiat cerciorar(se) a asigura, a încredinţa cerco cerc ; încercuire cerdo porc cerebro creier cereza cireaşă

cerilla chibrit cerner d. a cerne cero zero cerradura broască (de usă) cerrajero lăcătuş cerrar d. a închide. ~ eon llave a închide cu cheia, a încuia cerro deal. înălţime, colină cerrojo zăvor, ivăr certamen m. concurs certeza certitudine, siguranţă certidumbre /. vezi: certeza cervecería berărie cerveza bere cesar a înceta cese /)i. încetare césped m. pajişte, gazon cesto coş, paner cid in. domn (în vechime) ciego adj. o r b ; loc. a~ as orbeşte, pe dibuite cielo cer ciencia ş t i i n ţ ă cierto adj. oarecare ; Joc. por ~ desigur ciervo cerb cigarra greier cigarrillo ţigară cigüeña barză cima vîrf, c u l m e : loc. dar ~ a termina cinta panglică; ~ magnetofónica ban­ dă de magnetofon ciprés m. chiparos ciruela prună cirujano chirurg cisne m. lebădă cita întîlnire ciudad /. oraş ciudadano cetăţean cizaña zîzanie clamar a chema, a striga clarín m. trompetă claro adj. clar, l i m p e d e ; loc. poner en ~ a l ă m u r i

493

clase /. clasă; fel clausura închidere clavar a ţ i n t u i , a fixa, a bate în cuie clavel m. garoafă clavo cui clérigo cleric clueca cloşcă cobarde laş cobertizo şopron cobijar a acoperi; ~ se a se aciui cobrar a încasa;— ánimo a căpăta curaj cobre m. aramă cocina bucătărie cocinero b u c ă t a r coco cocos, nucă de cocos cocodrilo crocodil coche m. t r ă s u r ă ; m a ş i n ă ; vagon codo cot coger a apuca, a prinde, a lua cohete m. rachetă cojear a şchiopăta cojín m. pernă elegantă cojo şchiop cok m. coes cola coadă colada şarjă (metalurgie) ; hierro colado fontă colchón m. saltea cólera minie colgar d. a atírna coliflor ni. conopidă colmena s tup colmo culme colocar a aşeza, a p u n e , a situa color ni. culoare columpio leagăn, scrîneiob coma virgulă comadre / . cumătră comarca regiune, ţ i n u t comedor m. sufragerie comenzar d. a începe comer a minea

cometer a comite cómico actor comida mineare, masa comienzo început comillas pi. ghilimele comité m. comitet como adv. cum compadecer inc. a c o m p ă t i m i compadre m. c u m ă t r u compañero partener, tovarăş compañía companie compás m. compas complejo complex comprar a cumpăra comprender a înţelege comprobar d. a dovedi compromiso angajament comunista m. comunist con prp. cu concebir a concepe concejal m. consilier m u n i c i p a l concertar d. a încheia (un acord) conciencia conştiinţă concha cochilie, scoică condecoración / . decoraţie condena condamnare, pedeapsa conejo iepure confesar d. a m ă r t u r i s i confiar a încredinţa confín m. margine, limită confitería cofetărie, bombonerie congojar a nelinişti congratular a felicita conocer inc. a cunoaşte conocimiento cunoştinţă conque cj. aşadar, care va să zică conquistar a cuceri consejero consilier conseguir a reuşi; a atinge (un ţel) consejo consiliu, sfat consigna lozincă constipar a răci, a avea guturai consuelo mîngîiere, consolare contar d. a socoti; a povesti; — con a se bizui pe

494

contener a r e ţ i n e ; a conţine contenido conţinut contento adj. m u l ţ u m i t contingencia împrejurare contorno contur contra prp. c o n t r a ; sub. ~ bajo con­ trabas contraer* a contracta convencer inc. a convinge conversación / . conservaţie, discu­ ţie convocatoria convocare copa cupă copla cíntec, cuplet copo fulg (de zapada) coraje m. curaj; minie corazón m. inimă corbata cravată cordero miel cordura înţelepciune coronel ni. colonel corral m. ogradă correa curea correo poştă correr a alerga; ~ la cortina a trage perdeaua corrida cursă; luptă cu tauri corriente /. curent corromper a corupe cortar a t ă i a corte m. t ă i e t u r ă ; croială cortés adj. politicos corteza scoarţă (de copac), coajă cortina perdea corto adj. scurt corzo căprior, cerb cosa lucru, ~ rara lucru uimitor; poca ~ p u ţ i n cosecha recoltă coser a coase costa preţ, cost; coastă costar d. a costa costumbre / . obicei, morav costurera croitoreasă

crear a crea crecer inc. creer a a creşte crede

crepitar .a trosni crepúsculo asfinţit crespo adj. creţ, sîrmos creyente adj. credincios cría creştere; crescătorie: ~ de aves (ganado) criado servitor criar a creşte criollo creol crisis /. criză cristal iii. g e a m ; cristal;-»- azogado oglindă cruel adj. crud, aspru cruento adj. crunt, sîngeros cruz / . cruce cruzar a încrucişa cuaderno caiet cuadra grajd; 100 metri cuadrado p ă t r a t cuadrilla t r u p ă , echipă cuadro t a b l o u cuajado n e m i ş c a t ; a d o r m i t ; plin cual care cualquier oricare cuando cînd cuantioso considerabil cuanto c î t ; loc. ~ antes cît m a i cur î n d ; en ~ a în ceea ce priveşte cuarto c a m e r ă ; adj. sfert, pătrime cuba p u t i n ă cubo găleată cubrir a acoperi cucaracha gîndac, şvab cuclillo cuc cuchara lingură cuchillo cuţit cuello g î t ; guler cuenca b a z i n ; ~ del río cuenta socoteală; loc. dar ~ de a da socoteală d e ; en resumidas ~ s în concluzie ; tener en— a ţine în seamă

495

cuento povestire, basm, poveste; dejarse de ~ s a se lăsa de po­ veşti cuerda coardă; sloară; loc. dar ~ al reloj a întoarce ceasornicul cuerdo adj. înţelept cuerno corn cuero piele (tăbăcită) cuerpo c o r p ; loc. en ~ y alina cu trup şi suflet cuervo corb cuestión / . chestiune, problemă cueva pivniţă, groapă, hrubă cuidado grijă, îngrijire cuidar a îngriji

culebra năpîrcă, viperă culpa vină cultivo cultură (agricolă) cunibre / . culme cumpleaños m. aniversare cumplir a î m p l i n i , a îndeplini cuna leagăn cuñado cumnat cura ni. preot; / . cură, t r a t a m e n t curar a îngriji, a vindeca cursar a studia cursado priceput curvo adj. curb cúspide /. vîrf cuyo al cărui

CH
chabacano adj. grosolan chaleco vestă chambergo pălărie bărbătească cu borul mare chamizo tăciune chanciller ni. cancelar chanza glumă chaqueta jachetă, haină charanga fanfară charco b a l t ă , băltoacă charla pălăvrăgeală; discuţie charlar a pălăvrăgi charlatán in. palavragiu, şarlatan chasquear a t a c h i n a ; a pocni cheque in. cec chico adj. m i c u ţ ; sub. copil chiflar a fluiera chile m. am. ardei chillar a ţipa chimenea coş, horn chirriar a scîrţîi chismear a bîrfi chispa seînteie chisporrotear a scapără, a seînteia chiste m. glumă, anecdotă chivo ţap chocaríse) a (se) lovi chocolate in. ciocolată choque ni. lovitură, şoc chorizo cîrnat chorro şuvoi choza colibă chubasco aversă, ploaie scurtă chulo adj. am. frumos; in. fante chupar a suge

I)
dable adj. posibil dado zar; adj. d a t , dăruit dama doamnă danubiano adj. dunărean danza dans dañar a d ă u n a , a strica «laño stricăciune dar* a d a ; loc. ~ salios (un paso, un paseo) a face salturi (un pas, o plimbare) ; ~ gusto a face plă-

496

cere; ~ las horas a suna orele; — con a găsi; — a conocer a face cunoscut; ~ se por a se socoti, a se da d r e p t . . . dato informaţie d e prp. de, d i n ; cu deambular a hoinări <lebajo adv. dedesubt; prp. ~ de sub debate ni. dezbatere deber a t r e b u i ; sub. m. datorie debidamente aşa cum trebuie debido adj. datorat, c u v e n i t ; ~ a datorită decaer* a decădea decir* a zice, a s p u n e ; es ~ vasăzică, adică decorado decor decrecer inc. a descreşte dechado model dedo deget defender d. a apăra defensa apărare degollar d. a tăia gîtul, a gîtui dejar a lăsa; loc. — de -\- v. inf. a înceta să delantal m. şorţ deiante adv. înainte; />/'/'. ~ de. în faţa, înaintea delantero înaintea delatar a denunţa deleitar a desfăta delgado slab, subţire d e l i n q u i r a comite u n delict demás adj. r ă m a s ; Io ~ r e s t u l ; pi. ceilalţi, los ~ hombres ceilalţi oa­ m e n i ; adv. por't~ i n u t i l ; prisos. demasiado ad\'. prea, prea mult demoler d. a dărîma demora întîrziere; loc. sin ~ neintîrziat, fără zăbavă dentro adv. î n ă u n t r u ; por ~ pe di­ n ă u n t r u ; prp. ~ de in, peste (timp) deponer* a depune deporte m. sport
32

deportista m. sportiv deportivo adj. sportiv derecha adj. d r e a p t a ; loc. a la ~ la dreapta derecho s. d r e p t , Facultad de ~ Facultate de drept derramar a vărsa derretirse a se topi derribar a dărîma derrocar a răsturna, a dărîmaderrota înfrîngere derrumbarţse) a (se) prăbuşi desabrochar a descheia desacostumbrar(se) a (se) dezobişnui desafiar a sfida desafío sfidare desagradable adj. neplăcut desahogo uşurare desalentar d. a descuraja desamparo părăsire desaparecer inc. a dispărea desarraigar a dezrădăcina desarrollo dezvoltare, desfăşurare desasosegar d. a nelinişti desatar a dezlega desatinar tr. a t u l b u r a , a a m e ţ i , a z ă p ă c i ; intr. a spune nerozii desayuno micul dejun desbaratar a s t r i c a ; a risipi descalabrar a răni, a sparge capul descalzo adj. desculţ descansar a se odihni descarado adj. neobrăzat descargar a descărca descender d. a coborî descompuesto descompus desconfianza neîncredere desconocido necunoscut descuajar a smulge (plante) descubrimiento descoperire descuidar a neglija desde prp. de la, de, d u p ă ; loc. ~

luego b i n e î n ţ e l e s ; ' ~ hace de (timp) ~ liace tres años de trei ani

497

desdén m. dispreţ desdeñar a dispreţul desdicha nenorocire desear a dori desechar a exclude; a respinge desembarco debarcare desembocar a se vărsa (rîu) desempeñar a j u c a ; ~ un papel a juca un rol desencadenar a dezlănţui desenfadar (se) a (se) înveseli desengañar a deziluziona desenlace m. dezlegare, sfîrşit, so­ luţie desenmascarar a demasca desenredar a descurca, a lămuri desentenderse d. a se dezinteresa desenvolver d. a desfăşura, a dez­ volta deseo dorinţă desesperar a dispera desfallecido leşinat, vlăguit . desfiladero defileu, chei, p a s desfile m. defilare desganado lipsit de poftă desgarrar a sfîşia, a rupe desgracia nenorocire; dizgraţie deshacer* a desface deshelar d. a dezgheţa deshonra necinste, dezonoare deshora oră nepotrivită desierto deşert, pustiu designar a desemna desigual neegal desilusión d. deziluzie deslenguado insolent, neruşinat desliar a dezlega deslizar a a l u n e c a ; ~ se a fugi, a se strecura deslumhrar a străluci; a orbi desmán m. exces desmañado neîndemînatic desmayar a leşina desmontar a demonta

desmoronar (se) a (se) nărui desnudar a dezbrăca desnudez / . goliciune desobedecer inc. a nu da ascultare desocupado fără o c u p a ţ i e ; şomer desolar d. a d i s t r u g e ; ~ se a se mîhni desollar d. a j u p u i desorden m. dezordine despacio adv. încet, rar, lent despachar a expedia despacho b i r o u ; p r ă v ă l i e , desfacere despaldar a désela desparpajo uşurinţă (în vorbire) despectivo adj. peiorativ despecho c i u d ă ; a ~ în ciuda despedir a a r u n c a ; a concedia; a r ă s p î n d i : ~ olor; — se a se d e s ­ p ă r ţ i , a-şi lua la revedere despegar a decola despejar a curăţa un loc despenar a consola despensa cămară desperdiciar a irosi despertar(se) a (se) trezi, a (se) deştepta despiadado adj. nemilos despilfarrar a cheltui fără socoteală desplazamiento deplasament desplegar a desfăşura despolmarse a se p r ă b u ş i despojar a jefui; a p r ă d a despreciar a dispreţul despropósito prostie, gogomănie después adv. d u p ă ; prp. ~ de după desquite m. revanşă destacado adj. desprins, însemnat destacamento detaşament destacar a desprinde; a se reliefa desterrar d. a exila; a dezgropa destreza îndemînare destrozar a distruge desunir a dezbina desusado adj. n e u t i l i z a t ; desuet

498

desvanecer ine. a leşina desvarío delir, nebunie desventaja dezavantaj desventura nenorocire desvergonzado neruşinat desvergüenza neruşinare desviar a devia, a abate detalle m. a m ă n u n t detener* a opri; a d e ţ i n e ; a aresta detentor m. deţinător detrás adv. înapoi; prp. ~ de în urma, în spatele deuda datorie deudor m. datornic devanar a depăna devolver d. a înapoia, a restitui dia m. z i ; buenos -~ s bună ziua; hoy ~ astăzi diablo diavol, drac diario adj. zilnic; sub. ziar dibujar a desena diciembre decembrie dicha fericire, noroc; por~ din fericire dicho adj. zis, m e n ţ i o n a t ; acest dichoso fericit diente m. dinte diestro priceput, difamar a defăima dificil adj. greu, dificil dificultad /. dificultate, greutate digno demn dije m. bijuterie diluvio potop dimitir a demisiona dinero bani dios zeu, Dumnezeu diptongo diftong digue m. dig dirección /. direcţie; adresă dirigir(se) a (se) conduce; a ¡se) adresa disculpar a dezvinovăţi; a scuza diseño desen disfrazar(se) a (se) deghiza 32*

disfrutar a se bucura de: ~ a/c. disgusto neplăcere, n e m u l ţ u m i r e disipar a împrăştia, a risipi dislate m. prostie disminuir a micşora disoluto dizolvat disparar a trage (cu arma) disparate m. prostie, inepţie disparo împuşcătură distinguido adj. distins distinto adj. deosebit distrito district, raion disturbio tulburare disuelto dizolvat divertirjse) a (se) distra, a (se) amuza dividir a împărţi divorcio divorţ doblar a d u b l a : a îndoi; a întoarce ~ las páginas; ~ la campana a trage clopotul doble adj. dublu docena duzină docil adj. ascultător doler (/. a d u r e a ; a regreta dolor fii. durere domar a îmblînzi domingo duminică don m. d a r ; d o m n ; conu donaire m. g r a ţ i e ; eleganţă donde adv. u n d e ; loc. en -~ în care dondequiera adv. oriunde dondiego zorea donoso frumos, graţios doña doamnă doquier adv. oriunde; por ~ pre­ tutindeni dorado a u r i t ; sub. El Dorado Ţara Aurului dormir a dormi dote m. şi /. dotă, zestre dril m. doc ducha duş ducho adj. obişnuit eu, versat duda îndoială, sin ~ fără îndoială

499

dudar a se îndoi dudoso adj. îndoielnic duelo d u e l ; doliu; loc. — s y brantos ouă eu j u m ă r i duende »). spiriduş

que­

dueño a stăpîn dulce adj. dulce; sub. dulceaţă durante adv. în timpul durar a dura duro adj. tare. dur

ébano alíanos ebrio beat eco ecou ecuador m. ecuator echar a arunca, a a z v î r l i ; Ioc. ~ a a începe să ; — de menos a simţi lipsa edad /. v î r s t ă ; — media ev mediu eficaz adj. eficace egipcio adj. egiptean egregio adj. ilustru eje m. ax, osie ejecutar a executa ejemplar m. exemplar ejemplo exemplu; loc. por~ de exemplu ejercer a exersa ejército a r m a t ă elenco listă elevador am. m. ascensor clevar(se) a (se) ridica, a (se) înălţa embajador m. ambasador embarazar a încurca; a însărcina embarcar!se) a (se) îmbarca embargo sechestru; e m b a r g o u ; loc. sin — totuşi embaucador adj. seducător; înşelător embelecar a seduce, a înşela embelesar a îneînta, a r ă p i minţile embellecer inc. a înfrumuseţa embestir a asalta embetunar a lustrui (face) pantofii émbolo piston emborrachar(se) a (se) îmbăta embriagar a îmbăta embrollo încurcătură embrujar a vrăji embudo pilnie embustero mincinos

embutido sub. c î r n a t ; adj. a m b u t i z a t . îmbucat emisora post de emisiune empapar a m u i a ; — se a se îmbiba emparedado sandviş empecinado adj. ani. încăpăţînat empellón m. b r i n c i ; loc. a~ es in brînci, brusc empeăar(se) a (se) angaja; a (se) încăpăţîna empeoramiento înrăutăţire empero cj. dar, însă empezar d. a începe c m p narse a se ridica pe vîrful pi­ cioarelor empleado funcţionar empleo folosire, uz, î n t r e b u i n ţ a r e empobrecer inc. a sărăci empolvado adj. cu praf; prăfuit emporio centru comercial empresa întreprindere emprestar a î m p r u m u t a empréstito î m p r u m u t empujar a împinge en prp. în, la enamorado îndrăgostit, enano pitic enarbolar a arbora encabezar a fi in fruntea, a conduce encadenar a î n l ă n ţ u i encajar a pune în cutie encaje m. dantelă encaminar a porni la d r u m encantar a îneînta encanto îneîntare, farmec encapotado acoperit (cer) encaramarse a se căţăra

500

encarcelar a închide encargar a însărcina encarnizado adj. crîncen, sîngeros encender d. a aprinde encerrar d. a închide encima adv. deasupra; prp. ~ de aje pe ceva; loc. por ~ pe deasupra encina stejar, gorun, tufan encogerse (de hombros) a da (a ri­ dica) din umeri encomendar d. a încredinţa (ceva) ; ~ se a alguien a se încredinţa c u ¡va encomio laudă encontrar(se) d. a ¡se) intîlni, a (se) găsi, a (ge) afla encrucijada răspîntie encrudecer inc. a exaspera encuadernar a lega (o carte) encubrir a ascunde encuentro întîlnire encumbrar a ridica, a înălţa enchufe m. priză (electrică) endeble adj. slab enderezar a î n d r e p t a ; a adresa endeudarse a se îndatora enemigo duşman enemistad /. duşmănie enero ianuarie enfadar a supăra enfermar a se îmbolnăvi enfermedad /. boală enflaquecer inc. a slăbi enfocar a aborda (o problemă), a pune la punct enfrascarse jig. a se cufunda: ~ en la lectura enfrente adv. în Ţaţă enfriar a răci enfurecer inc. a înfuria engalanar a împodobi enganchar a a g ă ţ a ; a î n h ă m a ; a angaja engañar a înşela

engendrar a da naştere engordar a îngraşă engrandecer inc. a creşte, a mări engullir a î n g h i ţ i ; a înfuleca enhestar d. a ridica (drapel) enhorabuena urare de bine enjambre ;/¡. roi enjundia grăsime, osîuză enjuto adj. uscat, slab enlace m. legătură enlazar a î n l ă n ţ u i ; a lega enloquecer inc. a înnebuni enmienda a m e n d a m e n t ; despăgu­ bire enmudecer inc. a a m u ţ i enojar(se) a (se) supăra enorgullecerse inc. a se míndri enredar a încurca enredo încurcătură, intrigă, compli­ caţie enriquecer ¡se) inc. a (se) îmbogăţi ensalada salată ensanchar a lărgi ensayar a încerca ensayo încercare; eseu; repetiţie teatrală enseñar a a r ă t a ; a da lecţii ensordecedor asurzitor ensueño v i s ; incíntare entarimado parchet, duşumea ente m. fiinţă, entitate entender d. a înţelege, a pricepe; loc. a mi ~~ după părerea m e a ; — se a se înţelege entendimiento înţelegere enterar (se) a (se) informa entero adj. întreg enterrar d. a îngropa entonces adr. atunci entorpecer inc. a a m o r ţ i ; a îngreuna entrada i n t r a r e ; înmînare entrañas /. pi. m ă r u n t a i e entrar a intra entre prp. între, printre

501

entrega livrare; luminare entregar a î n m î n a ; a livra entrelazar a împleti entremés m. scurtă piesă t e a t r a l ă entretanto adv. între t i m p entretenerţse) a (se) întreţine entrevista întrevedere envejecer inc. a îmbătrîni envenenar a otrăvi enviar a trimite envilecimiento înticăloşire envío t r i m i t e r e , expediere envoltura înveliş; înfăşurare envolver d. a înfăşură equipaje m. bagaj equipo echipă; echipament equitación /. călărie equivocarjse) a (greşi) ; a confunda era arie (agricol) ; eră erguirjse) a (se) ridica; a (se) înălţa erizo ariei errabundo rătăcitor errar d. a greşi; a rătăci ¡drumul) error ni. greşeală, eroare esbelto adj. zvelt esbozo schiţă e-'.calar a escalada , escalera scară; ~ de caracol scară în spirală ; ~ de tijera scară dublă escalofrío frison escapar a scăpa escaparate m. vitrina escaramujo măceş escasear a economisi; ~ a/c, a lip­ si ceva escaso adj. rar escatimar a precupeţi escenario scenă; scenariu esclarecer inc. a lumina; a lămuri esclavitud /. sclavie escoba m ă t u r ă escoger a alege esconder a ascunde escondrijo ascunzătoare escopeta flintă, puşcă

escoria zgură escribir a serie; — a máquina a scrie la maşină escritor m. scriitor escritorio birou, masă de scris escuchar a asculta escudero scutier escudo scut, p a v ă z ă ; m o n e d ă ; stemă escudriñar a cerceta; a examina escuela şcoală esculpir a sculpta escupir a scuipa escurrir a luneca; a scurge ese adj. acest, acel esfinge /. sfinx esfuerzo efort, sforţare esfumino tentă esgrima scrimă eslabón m. verigă esmero grijă espacio spaţiu espalda spate, spinare espantar a înspăimînta espanto spaimă español spaniol esparcir a răspîndi especia mirodenie espejo oglindă espera aşteptare esperanza speranţă esperar a a ş t e p t a ; a spera espeso adj. des; gros espía ni. spion espiga spic espina spin espinaca spanac espíritu ni. spirit esponja burete esposo soţ espuela pinten espuma spumă esquila talangă esquilar a tunde (animale) establecer inc. a stabili

502

establecimiento u z i n ă ; fabrica estación / . sezon, a n o t i m p ; staţie, gară estadía am. şedere estadio stadion estado s t a t ; s t a r e ; stadiu estafador m. escroc estallar a izbucni estampilla am. marcă poştală estancia şedere; am. fermă estanco debit de t u t u n estanque m. iaz, b a z i n estante m. etajeră, raft estaño cositor estar a fi, a sta, a se afla (vezi lecţia 13] estatua statuie este m. est, răsărit, orient; adj. acest estilar a fi în uz estío vară estoque m. sabie; spadă subţire estorbar a t u l b u r a , a deranja estornino sticlete estornudar a strănuta estragar a corupe estrechar a strînge estrella stea estrellar a sparge (în ţăndări) estremecer lile, a cutremura

estreno premieră estrépito gălăgie, larmă estribar a (se) sprijini estribillo refren estribor m. tribord estropear a strica estruendo zgomot puternic estudiantil adj. studenţesc estufa sobă, godin esturión m. nisetru evento e v e n i m e n t ; loc. a todo ~în orice caz excluir a exclude eximio adj. excelent éxito succes ; rezultat expensas / . pi. speze, cheltuială explotar a exploata expresar a exprima exprimir a stoarce: ~ un limón a stoarce o lăinîie expuesto adj. expus exquisito adj. ales, distins extender(se) rf. a (se) întinde extranjero s t r ă i n ; s t r ă i n ă t a t e extrañar a surprinde, a m i r a ; a î n d e p ă r t a ; a exila extraño adj. straniu extraviar a r ă t ă c i (calea) extremar a exagera

fábrica fabrică, uzină fácil adj. uşor facundo adj. vorbăreţ, fachada faţadă faena muncă, treabă faisán m. fazan faja faşă falda fustă; poală falso adj. fals falta greşeală; lipsă falia lipsă; scăpare

limbul.

fallecer inc. a deceda fanta faimă, renume fandango dans popular spaniol fango noroi, mocirlă fantasma m. fantomă fardo legătură (de lucruri) farol m. felinar farsante m. farsor fastidiar a plictisi; a dezgusta fatiga oboseală fatuo adj. p r o s t ; încrezut

503

fausto adj. fericit, norocos favor ni. favoare; p r o t e c ţ i e ; bună­ voinţă ; loc. a ~ de prin inter­ m e d i u l ; en ~ de in beneficiul; por ~ vă rog favorecer inc. a favoriza, a ajuta faz / . faţă, obraz fe / . credinţă; loc. buena ~ inten­ ţie bună fealdad / . urîţenie febrero februarie fecha d a t ă fechoría faptă rea felicidad /. fericire feliz adj. fericit felpa pluş fenecer inc. a termina ; a pieri feo adj. urît féretro coşciug, sicriu feria tirg feroz adj. crud, feroce ferrocarril m. cale ferată; tren fértil fertil, roditor fervor m. zel festejar a sărbători festin m. banchet, chef fiado adj. g a r a n t a t ; pe c r e d i t ; com­ prar (al) ~ a cumpăra pe datorie fiar a asigura, a g a r a n t a ; a încre­ dinţa ficción / . ficţiune, închipuire fidedigno adj. demn de • încredere fideicomiso t u t e l ă fiebre /. febră, t e m p e r a t u r ă ; ~ ama­ rilla friguri galbene fiel adj. fidel, credincios; exact, sigur fieltro fetru fiera fiară, sălbăticiune fiero adj. crud, aspru fiesta sărbătoare figurarse a-'şi imagina fijar a fixa; ~ se a observa remarca, a

fila rind fin ni. capăt, sfirşit, fine; s c o p ; loc. poner. ~ a aje. a termina un lucru; a — de cu scopul d e ; al ~ y al cabo la u r m a u r m e l o r ; cu ~ , por — în cele din urmă finado adj. defunct finea moşie fingir a se preface, a simula firma semnătură firme adj. ferm, solid fiscal ni. procuror; adj. fiscal flaco adj. slab, subţirel, debil flamenco adj. flamand; ţ i g ă n e s c ; sub. flamingo flaqueza slăbiciune, debilitate flauta flaut, fluier flecha săgeată flojo adj. moale, slab ¡legat, întins) ; fără p u t e r e ; leneş fior /. floare florecer inc. a înflori florido adj. înflorit flotador m. plutitor flotar a p l u t i flujo flux foco locar fogonero fochist follaje ni. frunziş folleto broşură fomentar a încălzi; jig. a pune la cale, a urzi fonda birt forastero adj. străin ¡de partea locului) forjar a făuri forraje ;». furaj, n u t r e ţ forrar a căptuşi fortalecer inc. a întări fortuna noroc, soartă; avere; fericire; loc. por ~ din fericire forzoso obligatoriu, inevitabil fósforo fosfor; chibrit fracasar a eşua

504

fracaso eşec, nereuşită fragor m. zgomot fragoso adj. accidentat fragua fierărie frambuesa zmeură francachela chef, petrecere franquear a intra (pe uşă) frasco flacon, sticluţă fray m. frate (călugăr) frecuentar a merge des la, a frec­ venta fregar a freca; a curăţa, a spăla freír a frige freiite in. front; / . frunte; loc. eu ~ de î n a i n t e a ; hacer — a face faţă fresa fragă fresco adj. proaspăt frijol m. am. fasole frío frig; loc. hacer— a fi frig; adj. rece G gabán m. pardesiu gaceta gazetă gafas sub. pi. ochelari gaita cimpoi galán m. cavaler; june prim galápago broască ţestoasă (de mare) galgo ogar galpón m. şopron gallardo adj. a r ă t o s ; viteaz gallego galician gallina găină gallo cocoş gana poftă; de buena (mala) ~ de bună (fără) voie; tener — s de . a avea poftă de ganadería creşterea vitelor ganado v i t e ; adj. cîştigat ganancia cîştig ganar a cîştiga gancho cîrlig garbo eleganţă, graţie garganta gîtlej

frito adj. fript frondoso adj. stufos frontera frontieră frotar a freca fruta fructă, poamă frutal adj. fructifer; árboles — es pomi fructiferi fruto rod, fruct fuego foc fuelle m. foală fuente /. fîntînă, izvor; castron fuera adv. afară fuerte adj. puternic fuerza forţă fulano c u t a r e ; ~ de tal u n oare­ care fundir a topi fusil in. armă, puşcă futuro viitor

garra gheară garza cocostîrc gastar a c h e l t u i ; a isprăvi; a folosi gata pisică gaucho călăreţ din p a m p a argentiniană gavilán m, uliu, erele gaviota pescăruş gemelo adj. geamăn gemir a geme género gen, fel; pînză, ţesătură gente /. lume, oameni; buena. — oameni b u n i gestión /. gestiune; demers gibado ghebos gigante m. uriaş girar a (se) întoarce girasol m. floarea-soarelui giro ocol, întorsătură ; ~ postai m a n d a t gitano ţigan globo glob, sferă; balon; ~ cautivo balon captiv

505

gloriarse a se lauda glotón adj. lacom gobierno guvern golondrina rîndunică goloso pofticios, mîncău golpe m. lovitură; loc. de ~ dintr-o dată gordo gras gorrión m. vrabie gorro căciulă; şapcă gota picătură gozar tr. a se bucura de grabado gravură, ilustraţie gracia favoare; i e r t a r e ; loc. dar ~ s a m u l ţ u m i ; muchas~ s mulţumesc grande adj. mare granja fermă grano bob, boabă grasa grăsime grato plăcut gravar a apăsa, a împovăra gremio breaslă griego grec grifo robinet grillo greier gringo am. străin, anglo-saxon gritar a striga

grosero adj. grosolan grúa macara grueso gros grumete m. matelot gruñir a grohăi, a m o r m ă i , a mîrîi gruta grotă, peşteră guadaña coasă guajolote am. curcan guante m. mănuşă guapo adj. frumos, drăguţ guardar a păzi, a păstra guardia gardă ; m. paznic guarismo cifră, număr guerra război guerrillero partizan guía m. călăuză, ghid ; indicator guijarro pietricică guinda vişină guiñapo zdreanţă guión m. scenariu (de film) ; trăsură de unire, liniuţă guisa fel, manieră guisar a găti, a prepara gusano vierme: ~ de seda gustar a g u s t a ; a plăcea gusto gust, plăcere; tener ~~ en + v. a-i face plăcere să

haber * a a v e a ; sub. m. avere, bunuri hábil adj. îndemînatic habitación /. locuinţă habituar a obişnui habla grai, limbă hablar a vorbi hacendado bogat, înstărit hacer a face hacia prp. spre hacienda fermă, gospodărie; finanţe; ministerio de ~ hacha secure hada zînă

halagar a măguli halagüeño adj. măgulitor halcón m. şoim hálito suflu hallar a afla hallazgo descoperire hambre / . foame harapo zdreanţă harina făină harto adj. sătul hasta adv. pînă la; ~ luego pe curînd; ~ la vista la revedere hastío scîrbă, dezgust hatajo t u r m ă

506

haya fag haz /. faţă; m. snop hazaña faptă eroică hazmerreír m. caraghios; persoană ridicolă, măscărici hechicero vrăjitor, magician hecho fapt; adj. făcut; loc. de ~ de fapt helar d. a îngheţa helero gheţar hembra femelă henchir a umple hendidura crăpătură heredar a moşteni herencia moştenire herida rană herir a răni . hermana soră hermandad /. frăţie hermano frate hermoso adj. frumos héroe m. erou herramienta unealtă, instrument herrería fierărie herrero fierar herrumbre /. rugină hervir a fierbe hez /. drojdie hidalgo boiernaş hiel m. fiere hielo g h e a ţ ă ; ger, îngheţ hierba i a r b ă ; ~ buena mentă, izmă hierro fier hígado ficat hijo fiu, copil hilandera torcătoare hilera şir hilo fir; aţă hincapié m. efort; hacer ~ a depune sforţări; a stărui hinchar a umfla hinojo mărar hocico b o t ; rît

hogar m. cămin hoguera r u g ; foc; vîlvătae hoja foaie; frunză; lamă hojalata tablă (de metal) hojear a răsfoi holgar d. a se o d i h n i ; a trindăvi holgazán in. t r î n d a v hollín m. funingine hombre in. om, bărbat hombro u m ă r ; loc. — con ~~ umăr la umăr homenaje in. omagiu hondo adj. adînc, profund honesto adj. cinstit hongo ciupercă honor in. onoare, cinste honra onoare personală honradez /. onoare, cinste honrar a onora, a cinsti hora oră horadar a g ă u r i ; a fora horea furcă; spînzurătoare horda hoardă hormiga furnică horno c u p t o r ; alto ~ furnal horripilante oribil, îngrozitor horror ni. groază hortelano grădinar hospedar a găzdui hosp'tal in. spital hoy adv. astăzi hoyo groapă hoz /. seceră huelga grevă huella u r m ă huérfano orfan huerta grădină de zarzavat hueso os huésped in. oaspete hueste /. oaste huevo ou huida fugă

507

huir a fugi humanidades /. litere, studii nistice húmedo adj. umed humilde adj. umil

uma­

huino fum hundir a cufunda; a ruina huraño adj. s ă l b a t i c , nesociabil hurtadillas loc. a -~ pe furiş hurtar a fura

idear a imagina; a se gîndi la ida d u s ; ~ y vuelta dus şi întors idioma in. limbă, grai idiota m. idiot idóneo adj. propriu, anume făcut iglesia biserică igual adj. egal, asemănător, tot, a ş a ; loc. por ~ tot astfel, la fel igualdad /. egalitate ilegible adj. ilizibil, neciteţ ileso adj. n e v ă t ă m a t ilícito adj. nepermis imagen /. imagine; icoană imán m. magnet impávido adj. neînfricat impedir a împiedica impeler a împinge, a stimula impensado adj. n e b ă n u i t imperdonable adj. de n e i e r t a t imperecedero adj. nepieritor ímpetu in. avînt, impetuozitate impiedad /. nelegiuire imponer* a impune importación /. import imprenta tipografie impreso adj. t i p ă r i t , i m p r i m a t imprevisto adj. neprevăzut ímprobo adj. corupt, necinstit improviso adj. n e p r e v ă z u t ; loc. de ~ pe neaşteptate impuesto impozit; adj. impus impugnar a ataca, a combate inacabable adj. i n t e r m i n a b i l , nesfîrşit inaudito adj. neauzit incansable adj. neobosit

incapaz adj. incapabil incauto adj. i m p r u d e n t incentivo stimulent inccrtidumbre /. nesiguranţă incluir a include incomprensible adj. de neînţeles incomunicación / . izolare, secret inconcebible adj. de neeonceput increíble adj. de necrezut incremento creştere incurrir (en) a c o m i t e ; a-şi atrage (pedeapsă) indagar a cerceta indeleble adj. de neşters indigno adj. nedemn indio indian (din America) índole /. caracter indomable adj. neîmblinzit indudable adj. neîndoios indultar a ierta, a graţia indumentaria costum inefable adj. de nespus ineficaz adj. fără efect inesperado neaşteptat inextricable adj. încîlcit infalible adj. caro nu dă greş infancia copilărie infante m. infanterist; copil de rege infatigable adj. neobosit infatuar a se m î n d r i infausto adj. nefericit infligir a aplica (o pedeapsă) influjo influenţă informe m. raport infortunio nenorocire infringir a încălca

508

infundir a inspira ingerir a introduce, a anexa inglés englez ingreso a d m i t e r e ; intrare inhabitado adj. nelocuit inhestar d. a ridica, a înălţa inicuo adj. injust injuria injurie inmaculado adj. n e p ă t a t inmediación / . apropiere; pi. îm­ prejurimi inmortal adj. nemuritor inmóvil adj. nemişcat inmueble ;/?,. imobil inmundo necurat innovador m. inovator inolvidable adj. de n e u i t a t inquebrantable adj. nezdruncinat, n e s t r ă m u t a t , neclini it inquietar a nelinişti inquilino chiriaş inquirir a se informa, a cerceta inquisición /. cercetare; inchiziţie, insaciable adj. nesătul insano nebun inscribir a înscrie insertar a insera (într-un ziar) insigne adj. celebru insólito neobişnuit

instante ni. clipă instar a insista; a grăbi insulso adj. fără g u s t ; insipid insuperable adj. de netrecut intachable ireproşabil integrar a forma; a alcătui intentar a i n t e n t a ; a încerca interdecir * a interzice interrogar a întreba, a interoga interrumpir a întrerupe interviu /. interviu interviuvar a lua un interviu intestino i n t e s t i n ; adj. intern intricado adj. încilcit inútil adj. i n u t i l , nefolositor invasor in. invadator, năvălitor invencible adj. neînvins inversión / . inversiune; investiţie invierno iarnă inyección /. injecţie ir* a merge; loc. ~ por a merge după, in căutarea ira minie irse* a se duce, a pleca isla insulă isleño adj. insular izar a ridica (drapelul) izquierdo adj. s t î n g ; loc. a la iz­ quierda la stínga

.1
jabalí m. mistreţ jabalina suliţă (sport) jabón in. săpun jactarse a se făli jadear a gîfîi jaleo dans popular andaluz jamás adv. v r e o d a t ă ; niciodată jamón in. şuncă jaqueca migrenă jarabe in. sirop jardín in. grădină jaula cuşcă; colivie jarro cană jazmín ni. iasomie jefe in. şef jerga argou jinete in. călăreţ jira turneu jirafa girafa jocoso adj. glumeţ, nostim, a m u z a n t jondo adj. ţigănesc jornada călătorie de o z i ; act (teatru) ; zi

(de flori)

509

jornal m. salariu pe o zi jornalero salahor; zilier joroba cocoaşă jota litera / ; dans popular aragonez joven tînăr joya bijuterie jubilar a pensiona; a se bucura judia fasole; am. fasole albă judio evreu juego j o c ; hacer ~ a se potrivi juerga chef, petrecere jueves m. joi juez m. judecător jugar d. a se juca jugo suc (de fructe) juguete in. jucărie

juguetón adj. jucăuş juicio j u d e c a t ă ; loc. perder el — a-şi pierde raţiunea julio iulie jumento măgar junco stuf, păpuriş junio iunie junta adunare, grupare juntar a uni junto adj. a l ă t u r a t ; adv. împreună loc. ~ a a l ă t u r i de jurado juriu jurar a jura justo adj. just, drept juventud /. tinereţe juzgar a judeca

K kilogramo m. kilogram, oca kilómetro kilometru L labio buză labor /. lucrare; muncă labrar a munci (pămîntul) ladear a se înclina într-o parte lado l a t u r ă ; loc. al ~ de alături d e ; dar de ~~ a da deoparte ladrar a lătra ladrillo cărămida ladrón ni. hoţ lagar m. teasc lagarto şopîrlă lago lac lágrima lacrimă lamer a linge lamina planşă laminador m. laminor lámpara lampă lana lînă lancha barcă langosta lăcustă; langustă lanza lance lanzar a lansa lápiz m. creion lapso perioadă de t i m p largo adj. lung; loc. a lo ~ delungul largura lungime lástima m i l ă ; loc. ¡ Qué ~_ / C păcat! lastimoso adj. jalnic lata cutie látigo bici latir a bate (inima), a pulsa laurel nil. laur lavar (se) a (se) spăla lazo l a ţ ; legătură lección /. lecţie lector ni. cititor kiosco chioşc koljós ni. colhoz.

510

leche /. lapte lecho p a t lechuga lăptucă lechuza cucuvaic leer a citi legua leghe; loc. cómico de la ~ comediant a m b u l a n t legumbre /. legumă lejano adj. îndepărtat lejos adv. d e p a r t e ; loc. ~ de ser... departe de a f i . . . lema deviză, lozincă lengua limbă lente / . l e n t i l ă ; pi. ochelari lento lent, încet leña lemne de foc león m. leu lerdo greoi letra literă; loc. al pie de la ~ tex­ t u a l ; ~ por ~ cuvînt cu cuvînt letrero inscripţie; firmă levantar(se) a (se) r i d i c a ; a (se) scula; a (se) răscula levante m. orient leve adj. uşor levita redingotă ley / . lege leyenda legendă lezna sulă liar a lega libertar a elibera libre adj. liber libro carte lícito adj. permis, îngăduit lidia luptă liebre /. iepure (de chiip) lienzo p î n z ă ; tablou ligar a lega ligero adj. uşor lila liliac (planta) lima pilă limite ni. margine limón m. lămiie limosna pomană

limpiabotas in. lustragiu limpiar a curaţi limpieza curăţenie lince in . linx, rîs linaje in. descendenţă lindar a se mărgini cu lindo drăguţ, frumos línea linie lino in lío l e g ă t u r ă ; încurcătură lirio stinjenel liso adj. întins, neted lisonja linguşire lisonjero m ă g u l i t o r ; linguşitor lista d u n g ă ; listă listo adj. d e ş t e p t ; gata loa laudă lobo lup loco nebun locomotora locomotivă locura nebunie lodo noroi lograr a obţine, a reuşi lomo şale lona pînză groasă pentru vele longitud /. lungime lontananza depărtare loro papagal losa lespede loza faianţă lucero luceafăr lucio ş t i u c ă ; adj. lucios lucir a luci; a îmbrăca lucro cîştig, profit lucha luptă luego adv. a p o i ; î n d a t ă ; loc. desde ~ bineînţeles lugar ni. loc lujo lux lumbre /. foc; luna lună lunes in. luni luto doliu luz /. lumină lumină

511

LL
llaga rană llama flacără; lama (animal) llamamiento apoi, chemare llamar a chema llamativo ţipător llana mistrie llano adj. plan, întins llanto plînset llanura cîmpie llave / . cheie llegar a sosi, a ajunge llenar a umple lleno adj. plin llevar a p u r t a , a duce llorar a plînge llover d. a ploua llovizna b u r n i ţ ă lluvia ploaie

M macaco am. m a i m u ţ ă ; adj. u r î t macanudo am. m i n u n a t , excelent. macizo masiv macular a p ă t a machacón adj. plictisitor, pisălog; odios macho m a s c u l ; b ă r b a t machuca măciucă madera lemn madrastra m a m ă vitregă madre /. m a m ă madreselva caprifoi madrugada zori madurar a se coace, a se maturiza maestro maestru, meşter; învăţător magno adj. mare magro adj. slab maíz / / ¡ . porumb mal adv, r ă u ; de ~ en peor din rău în mai rău malabarista m. echilibrist malagueña dans din Malaga malaventura nenorocire maldad / . r ă u t a t e maldecir * a blestema maldito blestemat maleta valiză malhechor in. răufăcător malhumorado morocănos malo adj. rău malograr a pierde: — una ocasión; a eşua malsano nesănătos malvado adj. r ă u , răutăcios mampara p a r a v a n manantial ÍÍ¡ . izvor manco ciung mancomunidad /. c o m u n i t a t e , uniune mancha pată manchego adj. din provincia l.a .Mancha mandar a ordona, a porunci mando comandament manejar a manevra manera fel, chip, stil, manieră manga mînecă ; furtun mango mîner mani m. arahidă, alună americană maniobra manevră mano /. mină mansión /. locaş manso adj. blînd manta cuvertură, velinţă manteca grăsime, unt mantecoso adj. gras mantei ni. faţă de masă mantener a menţine manzana măr

512

mañana d i m i n e a ţ ă ; adv. mîine; pasado ~ poimîine mapa m. hartă máquina maşină, mecanism mar m.f. mare maravilla m i n u n e , m i n u n ă ţ i e marco r a m ă , cadru marcha m a r ş , mişcare, mers marchar a m e r g e ; ~ se a pleca marchitar:'se) a (se) vesteji marearse a avea rău de mare marfil m. fildeş margen m.f. margine marido soţ, bărbat mariposa fluture mariscal m. mareşal mármol m. m a r m u r ă martes m. m a r ţ i martillo ciocan marzo martie mas cj. însă, dar más adv. m a i ; m a i m u l t ; - « . que d e c î t ; loc. por ~ que cu toate c ă ; sin ~ ni — deodată, nici una nici două mascar a mesteca máscara mască mástil m. catarg matadero abator matador ucigător matanza măcel, masacru matar a ucide matiz m. n u a n ţ ă máximo sup. cel m a i mare mayo m a i (lună) mayor comp. mai m a r e ; m a j o r ; loc. al por ~ cu ridicata mayoría majoritate mecer a legăna mazmorra carceră subterană media ciorap mediante adv. prin, cu ajutorui medida măsură medio adj. j u m ă t a t e , s e m i ; sub. mijloc 33 — învăţaţi limba spaniolii

mediodía amiază medir a măsura medroso înfiorător, îngrozitor mejilla obraz mejor comp. m a i b u n ; m a i b i n e ; loc. tanto ~ cu a t î t m a i bine mejora î m b u n ă t ă ţ i r e , ameliora>-e melena coamă, chică melocotón m. piersică melón m. pepene membrillo gutuie memo neghiob, netot mendaz adj. mincinos mendigo cerşetor mendrugo coajă (de pîine)] menear a mişca, a agita menester nevoie; loc. es ~ trebuie, e necesar mengano cutare (sinonim cu fulano) menguar a descreşte, a scădea menor comp. m a i m i c ; m i n o r ; loc. al por ~ cu de-amănuntul menos comp. m a i p u ţ i n ; fără; loc. echar de — a s i m ţ i lipsa, a dori menoscabo scădere, micşorare; loc. en ~ de în detrimentul menospreciar a dispreţui mensaje m. mesaj mensual adj. lunar mente / . m i n t e , spirit mentir a m i n ţ i menudo m ă r u n t , m i c ; o ~ aaesea meñique m. degetul mic meollo m ă d u v ă mercader m. negustor, neguţător mercancía marfă .merced / . favoare; |j recompensă; t i t l u onorific; loc. a la ~ de la d i s c r e ţ i a ; ~ a alg. graţie, m u l ţ u ­ m i t ă cuiva merecer inc. a merita merendar d. a lua o gustare merienda gustare de după masă merluza batog mermar a scădea, a coborî

513

mero adj. simplu, pur mes m. lună mesa masă mesana artimon mesar a smulge (părul) meseta platou, podiş mesón j / ¡ . han meşter m. meşteşug, a r t ă mestizo metis meta ţ i n t ă , scop meter a p u n e ; — se en a se amesteca î n ; ~ con uno a se certa metido p u s ; loc. ~ en a/c. absor­ bit de u n lucru; ~- con alg. intim cu cineva mezcla amestec mezquita moschee miedo frică; loc. tener — a-i fi frică miel / . miere mientras adv. in t i m p ce miércoles m. miercuri mies holdă, seceriş, recoltă miga miez, firimitură mil o mie milagro miracol, minune mimbre m. răchită mirada privire mirar a privi, a se u i t a ; a se gîndi, a reflecta; a fi a t e n t mirla mierlă misa liturghie mismo adj. însuşi; acelaşi; adv. chiar mitad / . j u m ă t a t e mitigar a îndulci, a uşura mitin m. m i t i n g mocedad / . tinereţe mochila r a n i ţ ă , rucsac modo mod, manieră, fel; loc. de ~ que astfel î n c î t ; de todos ~ s oricum, fie ce-o fi mofa derîdere; hacer ~~ a-şi r î d e de mohín m. strîmbătură, grimasă moho mucegai, muşchi, rugină

mojar a înmuia, a uda molde m. formă, t i p a r moler d. a măcina molestar a supăra, a j e n a , a necăji molino moară mondar a curăţa monja călugăriţă mono m a i m u ţ ă ; salopetă, halat montana munte montar a încăleca; a se sui, -a se urca montón m. g r ă m a d ă ; a — es din belşug moña panglică mora mură morada locuinţă morado adj. violet-închis moral / . m o r a l ; m o r a l ă ; m. dud morder d. a muşca moreno brunet, cafeniu morir a muri moro m a u r mosca muscă mostaza muştar mostrar d. a arăta mote m. cuvînt, poreclă motín m. răscoală, răzvrătire mover d. a mişca móvil adj. mobil movimiento mişcare mozo t î n ă r mucamo am. servitor muchacha fată muchacho b ă i a t muchedumbre / . m u l ţ i m e , gloată mucho m u l t ; loc. ni < menos cîtuşi — de p u ţ i n mudanza schimbare mudar a m u t a ; a schimba mudo m u t mueble m. mobilă muela măsea: ~ del juicio măsea de minte muelle m. chei, m o l ; rampă muerte / . moarte

514

muguete m. lăcrămioară mujer / . femeie, muiere mulato m u l a t r u muleta cîrjă, baston mulo catîr multa amendă multitud /. m u l ţ i m e mundanal adj. lumesc, monden

mundo lume muñeca păpuşă murciélago liliac (animal) murmullo m u r m u r muro zid musgo muşchi (plantă) muslo coapsă muy adj. foarte

nabo nap nacer inc. a naşte nacimiento naştere nación / . naţiune nada ad\>. nimic nadar a înota nadie nimeni naipe m. carte de joc naranja portocală naranjado portocaliu nariz /. nas narrar a povesti nata smintînă natación / . înot natalicio zi de naştere naturaleza n a t u r ă navaja cuţit, briei navidad /. Crăciun neblina ceaţă uşoară necedad /. prostie necio prost negar a nega; ~ se a refuza negativa refuz negocio afacere; am. magazin negro adj. negru nene m. copil mic nevar a ninge ni cj. nici niebla ceaţă nieto nepot de (bunic) nieve /. zăpadă nimio încărcat; excesiv; prolix ninguno nici unul niñez /. copilărie 33*

niño copil no adv. n u ; , loc. — bien de îndată ce; ~ más nimic mai mult; como ~~ cum să nu nocivo dăunător noche / . n o a p t e ; loc. buenas ~ s bună seara, noapte b u n ă ; de ~ în t i m p u l nopţii nogal in. nuc nombrar a numi nombre m. n u m e ; loc. en ~ de in numele nomeolvides m. nu-mă-uita, miozotis notable adj. cunoscut, înseninat notar a observa, a nota noticia ştire novedad /. noutate novela r o m a n ; ~ corţp. nuvelă novelista m. romancier novia logodnică, mireasă noviembre m. noiembrie nube /. nor nuca ceafă nudo nod nuera noră nuestro nostru nuevo n o u ; loc. de ~ din nou, iarăşi nuez /. n u c ă ; ~ de Adán mărul lui Adam número n u m ă r ; loc. de ~ titular nunca adv. niciodată nutrir a hrăni, a nutri

515

Ñ ñandú am. struţ O obedecer inc. a asculta, a se supune obediente adj. ascultător, supus obispo episcop objeto obiect; scop obra lucrare, operă; ş a n t i e r ; piesă de teatru obrar a acţiona, a lucra; a construi obrero muncitor obscuro întunecos; întunecat obsequio cadou, dar obstar a împiedica obvio adj. evident ocasionar a prilejui, a pricinui ocaso asfinţit ocio răgaz ocioso adj. t r î n d a v , i n u t i l ocultar a ascunde ocurrir a se întîmpla odio ură oeste m. vest, apus ofender a jigni oficial m. ofiţer, slujbaş oficina birou oficio meserie ofrecer inc. a oferi oido a u z ; ureche oír a auzi ¡ ojalá ! să dea Dumnezeu ! ojeada privire ojo ochi ola val oler d. a mirosi olivo măslin olor m. miros olvidar a uita olla oală onda undă opinión / . p ă r e r e , opinie opuesto opus oración / . discurs; propoziţie; pi. rugăciuni orden m. ordine, dispunere; ordin, clasă; / . poruncă, ordin, dispo­ ziţie ordenar a porunci, a ordona ordeñar a mulge oreja ureche órgano orgă; organ orgullo orgoliu, mîndrie origen m. origine orilla m a l , ţ ă r m oriundo originar, de loc din ornar a împodobi oro aur ortiga urzică oruga o m i d ă ; şenilă osadía îndrăzneală oscuro adj. întunecos oso urs ostentar a a r ă t a , a expune otoño t o a m n ă otorgar a conferi, a acorda otro a l t u l oveja oaie oyente m. auditor, ñaño am. frate

ascultător

P
pabellón m. pavilion pacer inc. a paşte paciencia răbdare pacífico adj. paşnic padecer inc. a p ă t i m i , a suferi padre m. t a t ă ; pi. p ă r i n ţ i

516

padrino naş, nun pagar a plăti pago p l a t ă país m. ţară paisaje m. peisaj paja pai pajar m. şură de paie pájaro pasăre palabra c u v í n t ; hacer uso de la ~ a lua cuvîntul palanca pîrghie palco lojă palmera palmier palo p a r ; catarg paloma porumbel pan m. píine panadería brutărie panocha ştiulete pantalla a b a j u r ; ecran pantano mlaştină pantorilla pulpă panza pintee pañuelo b a t i s t ă ; b a t i c papa am. cartof papel m. h î r t i e ; rol par m. pereche; adj. asemănător, egal; Inc. de ~ en ~ vraişte, larg deschis ; sin ~ fără seamăn para prp. p e n t r u ; c ă t r e ; l a ; loc. estar ~ (vezi lecţiile 13 şi 27) parabién m. compliment, felicitare parada oprire, staţie paradoja paradox paraguas m. umbrelă paraíso paradis, rai paraje m. loc, t ă r î m páramo platou pustiu; stepă parar(se) a (se) o p r i ; a termina pardo cenuşiu parecer inc. a p ă r e a ; a apărea; ~ se a se a s e m ă n a ; sub. părere parecido a s e m ă n ă t o r ; asemănare pared / . perete pareja pereche

parentesco rudenie pariente m. rudă parir a naşte paro încetarea lucrului; ~ forzoso şomaj párpado pleoapă parque m. parc parra v i ţ ă urcătoare párrafo paragraf, aliniat parte / . p a r t e ; loc. por ~ s pe rînd, o r d o n a t ; formar ~ a face parte partida plecare; act partido p a r t i d ; meci partir a î m p ă r ţ i ; a pleca parto naştere pasado trecut pasajero adj. trecător pasar a t r e c e ; a petrece pascua P a ş t i pasear a se plimba paseo plimbare pasillo culoar, coridor pasión / . p a t i m ă paso p a s ; loc. apretar el ~ a iuţi p a s u l ; dar un ~ a face un p a s ; salir al — a ieşi în întîmpinarea pastel m. prăjitură pasto păşune pastor m. păstor, cioban pata l a b ă ; r a ţ ă patata cartof patio curte paulatino adj. încet, lent pauta r e g u l ă ; obicei, d a t i n ă pavo curcan; ~ real păun pavor m. teamă paz / . pace pecar a păcătui peculiar adj. particular pecho piept pedazo b u c a t ă ; loc. a~s în b u c ă ţ i , sfărîmat pedido cerere, comandă

517

pedir a cere, a solicita pedregoso pietros pegar a lipi peinar(se) a (se) pieptăna peine m. pieptăn peldaño treaptă pelear a se lupta película film peligro pericol pelo p ă r ; cortar el ~ a ¡se) t u n d e pelota minge pena necaz, durere, t r i s t e ţ e ; pedeap­ s ă ; dificultate; adv. a~s abia pendenciero adj. certăreţ pender a atîrna pensamiento gînd, gindire; cugetare pensar d. a gîndi peña stîncă peón m. salahor; pion peor comp. mai rău pepino castravete pequeño mic pera pară percibir a p r i m i t a percepe percha prăjină; cuier; urnăraş (de haine) perder d. a pierde perdiz /. potîrniche perdón m. iertare perecer inc. a pieri perejil m. pătrunjel perezoso adj. leneş, p u t u r o s perfil m. profil perfume in. parfum pericial adj. expert; informe ~ ex­ pertiză periódico ziar, publicaţie [periodică perito expert perjuicio prejudiciu, pagubă permanecer inc. a rămîne pero cj. însă, dar perplejo perplex perro cîine perseguir a urmări (pe cineva)

persiana stor persuadir a convinge pertenecer inc. a aparţine pértiga prăjină pertinaz adj. încăpăţînat pesadez /. greutate pesadilla coşmar pesado adj. greu; greoi pesadumbre / . necaz, mîhnire pésame m. condoleanţă pesar m. c ă i n ţ ă ; loc. a ~ de în ciuda, cu toate c ă ; <>. a cîntări pesca pescuit pescado peşte (prins) peseta monedă spaniolă pésimo sup. foarte rău peso g r e u t a t e ; am. monedă unitară pesquisa percheziţie pestaña geană peste / . ciumă petición /. cerere, petiţie petulante adj. neastîmpărat pez m. p e ş t e ; / . smoală picaporte m. clanţă picar a înţepa picaro puşlama, ştrengar; p u n g a ş ; ticălos pico t î r n ă c o p ; cioc; vîrf; pisc; toc: 3/ — şi ceva pie m. picior; loc. a ~ pe j o s ; en ~ în picioare; al ~ de la letra exact, t e x t u a l piedad /. milă, compasiune piedra p i a t r ă . piei / . piele pierna picior pieza piesă, b u c a t ă ; cameră pila vas de p i a t r ă ; am. bazin de înot pilar stîlp pildora pilulă pilludo p u ş t i ; ţînc pimiento ardei pimpollo lăstar; copil frumos

518

pincel m. penel pingüe gras pintar a picta, a vopsi pío pios piojo păduche pisar a merge, a călca pe piso etaj pisotear a călca în picioare pitillo ţigară pito fluier; fluierat pizarra t a b l ă neagră; ardezie placer m. plăcere; v. inc. a plăcea planchar a călca (rufe) planicie / . cîmpie planta p l a n t ă ; talpa piciorului; e t a j ; am. fabrică, uzină plasmar a crea, a traduce în fapt plata argint plátano p a l t i n ; b a n a n ă ; bananier plateresco adj. stil artistic din Renaştere plática conversaţie, discuţie platillo talger plato fel de mineare; farfurie playa plajă piaza p i a ţ ă ; ~ de toros amfiteatru (arenă) pentru luptele cu t a u r i plazo termen, scadenţă plegaria rugăciune pleito proces pliego foaie de hîrtie (pentru scri­ sori) plomo p l u m b pluma pană ; p e n i ţ ă ; toc población / . populaţie poblado aşezare pobre sărac poco p u ţ i n poder d. a p u t e a ; sub. m. putere poderoso puternic podrir = pudrir a putrezi polvo praf; pulbere pollo p u i ponencia raport, dare de seamă

poner a p u n e ; ' ~ se a-şi p u n e ; a deveni por prp. p r i n ; de (către); (vezi lecţia 24) porfiar a se încăpăţîna pormenor m. detaliu, a m ă n u n t porque cj. pentru că porra măciucă portada coperta porteño adj. din Buenos Aires portero portar porvenir m. viitor pos adv. en ~ în u r m a posada h a n posar a se aşeza; a se odihni poseer a poseda postergar a amina postre m. desert postrero adj. u l t i m u l potencia putere potro cîrlan, mînz pozo p u ţ , fîntînă ^ prado pajişte, izlaz precario adj. nesigur precio preţ precipitar a arunca, a prăvăli preguntar a întreba prejuicio prejudecată premura grabă prenda chezăşie, zălog; obiect de î m b r ă c ă m i n t e ; pi. calităţi prender a prinde prensa presă presa p r a d ă ; dig, stăvilar prescindir a face abstracţie presenciar a asista presidio puşcărie presidium m. prezidiu preso prizonier, prins prestado î m p r u m u t ; dar (tomar) • a — da (a lua) cu î m p r u m u t presto adj. g a t a ; adv. îndată, re­ pede presumir a presupune, a bănui

519

presumido încrezut presupuesto buget presuroso adj. grăbit pretensión / . pretenţie pretérito trecut prevalecer inc. a prevala previo adj. prealabil primo v ă r prisa grabă ; loc. tener ~ a f i g r ă b i t ; darse ~ a se g r ă b i ; a (de) ~ repede prisión / . închisoare privado particular, familiar privar a lipsi de pro profit; loc. en ~ de în bene» ficiul, în favoarea, pentru proa prova probar d. a încerca proceder a proceda proceloso furtunos procer personaj marcant (istorie) procurar a încerca; a procura proemio prefaţă, prolog proeza faptă vitejească prohibir a interzice prole / . u r m a ş , odraslă prolongar a prelungi promesa promisiune, făgăduială pronto adj. r a p i d ; g a t a ; ad\'. iute Q que ce, c a r e ; d e c î t ; că quebrada rîpă quebradizo fragil quebrantar a crăpa, a sfărîma quebrar d. a sparge, a strica quedar a rămîne queja plîngere quemar a arde querer d. a v o i ; a " d o r i ; a iubi querido drag queso brînză quicio b a l a m a ; loc. sacar de scoate din ţ î ţ î n i

propalar a divulga propina bacşiş propuesta propunere proseguir a continua prosista m. prozator proteger a proteja provecho profit, beneficiu; buen ~ poftă bună proveer a furniza, a aproviziona provisional adj. provizoriu proximidad / . apropiere proyectar a proiecta prueba probă, încercare; experienţă puerta uşă, intrare, poartă puerto port pues cj. deci puesto post, loc; p u s ; adv. ~ que d a t fiind că pulga purice pulgar m. degetul mare pulmón m. plămîn pulular a mişuna • punta vîrf puntar a împunge puno p u m n purgar a curăţa, a purifica puro pur, curat, limpede pusilánime laş, mic la suflet

quiebra s p ă r t u r ă ; quien cine quienquiera oricine quieto liniştit quijada falcă química chimie

faliment

,

quinqué m. lampă de gaz quinta conac quitar a scoate, a lua quitasol m. umbrelă de soare quizá(s) poate, „ cine ştie

520

R
rábano ridiche rabia turbare rabo coadă racimo ciorchine raciocinar a judeca, a raţiona racionar a raţionaliza ráfago rafală raíz /. r ă d ă c i n ă ; echar ~ es a prinde rădăcini raja crăpătură ralo rar, rărit rama r a m u r ă rana broască rancio rînced rancho am. fermă rapaz adj. r a p a c e ; ' d e pradă rapto furt, răpire raro r a r ; ciudat, straniu rascar a sgîria rascacielos m. zgîrie-nori rasgo trăsătură rastrear a u r m ă r i ; a tîrî rastrillo greblă rata şobolan rato clipă ratón in. şoarece rayo r a z ă ; trăsnet raza n e a m ; rasă razón /. r a ţ i u n e ; m i n t e ; motiv real adj. r e a l ; regal; sub. monedă realce m. reliefare reanudar a relua rebaja scădere, cobor rre rebanada felie rebaño t u r m ă rebasar a depăşi rebelde in. rebel; revoluţionar rebosar a se (re)vărsa; a abunda recelo t e a m ă , suspiciune recibir a primi recibo chitanţă reciente adj. recent; p r o a s p ă t ; nou recio t a r e , p u t e r n i c ; dur, aspru recluir a închide recoger a strînge ; a culege ; a aduna ; ~~ se a se retrage reconciliar ¡se) a (se) împăca reconocer inc. a recunoaşte reconquista recucerire recordar (se) d. a(-ş') aminti recorrer a parcurge recorte m. d e c u p a j ; tăietură recoveco c o t i t u r ă ; zig-zag recreo distracţie recrudecer inc. a se înăspri recuerdo amintire recurso recurs; sursă rechazar a respinge red /. plasă ; fileu ; reţea redimir a răscumpăra rédito dobîndă redondo adj. rotund redundar a prisosi; a reieşi reemplazar a înlocui referir a povesti; ~ se a se referi reflejar a oglindi; a reflecta reforzar d. a î n t ă r i ; fig. a încuraja refrán m. p r o v e r b ; zicală refrenar a înfrîna, a struni refrescar a răcori; a împrospăta regalo cadovi, dar regañar a m î r î i ; a certa regatear a se tocmi régimen m. r e g i m ; orînduire, sistem regir a conduce regla regulă regocijar a bucura regresar a se întoarce rehacer* a reface rehusar a refuza reinar a domni reír a r î d e ; loc. ~ a carcajadas a rîde în hohote

521

reiterar a repela reja fierul p l u g u l u i ; grilaj rejuvenecer inc. a întineri relación / . r e l a ţ i e , legătură relámpago fulger relato povestire reloj ni. ceasornic; ~ de pulsera ceas de mînă remar a vîsli remedio leac remendar d. a cîrpi, a repara remitir a r e m i t e ; a amîna remolacha sfeclă remolcador ni. remorcher rencor in. pică rendir(se) a (se) preda renombre ni. renume renta venit reñir a se certa repente m. izbucnire; loc. de ~ dintr-o d a t ă , brusc replegar(se) d. a (se) replia (retrage) repleto p l i n ; burtos reponer* a r e p u n e ; ~.se a se reface reprender a dojeni requiebro compliment res /. vită resbalar a aluneca; a luneca rescatar a răscumpăra resfriar a r ă c i ; ~se a avea guturai resguardar a apăra, a proteja respecto p r i v i n ţ ă resplandecer inc. a străluci respuesta răspuns restablecer inc. a restabili restañar a opri sîngele resucito adj. decis, h o t ă r î t resumen ni. rezumat retirar(se) a (se) retrage retoño m l ă d i ţ ă retrasar ir. a a m î n a ; ~se a întîrzia retrato portret retroceder a da înapoi retruécano joc de cuvinte, calam­ bur

reunión / . adunare reventar d. a crăpa, a plesni revés m. revers; loc. al — invers revolver d. a a g i t a ; a r ă v ă ş i ; a răs­ t u r n a ; ~ s e a se întoarce rey m. rege reyerta ceartă rezar a se ruga r i a d a inundaţie ribera m a l , ţărm rico bogat; delicios riego irigaţie riel ni. şină riesgo risc rimbombante adj. răsunător rincón ni. colţ; ungher riña ceartă riñon ni. rinichi río rîu riqueza bogăţie risa rîset, r î s ; loc. desternillarse de ~ , reventar de ~ a se prăpădi de rîs risueño adj. surizător robar a fura, a răpi robie m. stejar robustecer inc. a întări roca stîncă rocín m. niîrţoagă rocío rouă rodar d. a se rostogoli, a se r o t i ; a t u r n a un film rodilla genunchi roer a roade rojo adj. roşu rompeolas m. dig romper a rupe, a sparge ron m. rom roncar a sforăi ronco răguşit ronquido sforăit ropa rufe; loc. ~ blanca lenjerie ropero şifonier rosa t r a n d a f i r ; adj. trandafiriu, roz rostro faţă

522

roto adj. r u p t rubio adj. blond rudeza asprime rueda roată ruedo arenă pentru rugido răget

corrida

ruido zgomot ruin adj. meschin, josnic ruiseñor in. privighetoare rumano rom în rumbo direcţie, rută rumor m. zgomot, r u m o a r e ;

zvon

sábado sîmbătă sábana cearşaf saber a ş t i ; loc. a ~ şi a n u m e sabiduría înţelepciune sabio înţelept, savant sabie m. sabie sabor m. savoare, gust sabroso delicios, gustos, plăcut sacar a scoate saciar a sătura saco sac; am. haină sacudir a scutura saeta săgeată sagrado adj. sfînt, sacru sal / . sare salchichón m. cîrnat salida ieşire, plecare salir* a ieşi, a pleca salitre ¡n. salpetru salpicar a stropi salsa sos saltar a sări salto săritură, s a l t ; Ioc. dar ~ s a face s a l t u r i ; a sări salud / . sănătate saludo salutare salvaje adj., sub. m. sălbatic salvo adj. teafăr; adv. exceptînd, în afară de sandez / . neghiobie sandía pepene verde, harbuz sangre / . sînge sangriento sîngeros sanguijuela lipitoare sanidad / . s ă n ă t a t e ; ministerio de ~

santiamén m. clipă saña furie, mînie sapo broască sartén /. tigaie sastre m. croitor satisfecho satisfăcut sauce m. salcie savia sevă sazón / . m a t u r i t a t e ; coacere; loc. a la ~ a t u n c i ; en ~ la t i m p u l po­ trivit sebo seu secar a usca sed / . sete seda mătase sede /. sediu sedición / . răzvrătire, rebeliune segar d. a secera seguida u r m a r e ; loc. en ~ imediat seguir a u r m a ; a continua según prp. d u p ă ; după cum seguro sigur, desigur selva codru sello ş t a m p i l ă ; marcă, t i m b r u ; si­ giliu semana săptămînă sembrar d. a semăna semejante asemănător semilla s ă m î n ţ ă sencillo simplu senda cale sendero potecă sendos adj. fiecare cîte un (o) ; unul (una) pentru fiecare seno sîn

523

sensato chibzuit, înţelept sentar d. a aşeza, a p u n e ; a cădea bine sau rău (haină etc.) sentido sens; simţ sentir a s i m ţ i ; a regreta seña indiciu; pi. adresă señal /. semn señor domn septiembre septembrie sepultar a î n m o r m î n t a sequía secetă séquito a l a i ser* a fi (vezi lecţia 12) sereno adj. senin; sub, paznic serio serios serpiente / . şarpe servir a servi; —se a binevoi să servilleta şervet sesear a pronunţa pe z ca s sesión / . şedinţă seso creier; m i n t e si adv. da siega seceriş siembra s e m ă n a t , s e m ă n ă t u r ă siempre adv. î n t o t d e a u n a , mereu sien / . t î m p l ă sierra ferăstrău; creastă (şir) de munţi siesta odihnă sigiloso t a i n i c , t ă c u t siglo secol siguiente adj. u r m ă t o r silbar a fluiera silencio tăcere silla s c a u n ; şa sillón m. jilţ sima prăpastie similitud / . asemănare sin prp. fără singular adj. deosebit sino ursită, s o a r t ă ; cj. ci siquiera cj. deşi; fie c ă ; adv. măcar, doar, cel p u ţ i n sitio loc; asediu

sobaco subsuoară soberanía suveranitate sobornar a corupe, a m i t u i sobrar a prisosi sobre prp. pe, deasupra; sub. m. plic sobresaliente adj. distins, excelent sobresalto tresărire sobretodo sub. pardesiu sobrino nepot (de unchi) socarrón adj. şiret socavar a săpa pe dedesubt; a sub­ mina socio asociat socorrer a ajutora soda sifon soez adj. grosolan, vulgar soga funie, frînghie; ştreang sojuzgar a subjuga sol m. soare solapa rever solaz m. o d i h n ă ; destindere; plăcere soldador m. sudor soledad / . singurătate soler d. a avea obiceiul să, a fi de obicei; a obişnui să solo adj. singur; sub. solo; ~ de violin solo de vioară sólo adv. n u m a i , doar soltar d. a da d r u m u l soltero burlac sollozar a plînge în hohote sombra u m b r ă sombrero pălărie someter(se) a (se) supune sonar d. a suna sonido sunet sonrisa surîs soñar d. a visa sopa supă soplar a sufla sosa sodă sosegar d. a linişti, a calma, a odihni soslayo o b l i c ; pieziş sospecha b ă n u i a l ă

524

sostén ni. sprijin sótano p i v n i ţ ă subasta licitaţie subdito supus subir a u r c a ; a se înălţa, a se ridica sublevación / . răscoală subrayar a sublinia suceder a u r m a ; a m o ş t e n i ; imp. a se întîmpla suceso întîmplare sucio m u r d a r suegro socru suela t a l p ă ; pingea suelo sol, p ă m î n t ; loc. por el ~ pe jos suelto desprins; desperecheat; izo­ lat ; deslegat; liber; uşor sueño somn; vis suerte / . soartă; noroc T tabaco t u t u n taberna crisma tabique m. perete despărţitor tabla scîndură, placă tacaño puşlama, derbedeu; avar tacón m. toc (la pantof) tal astfel taladrar a găuri, a sfredeli tallar a t ă i a taller m. atelier tamaño dimensiune; adj. atît de mare también adv. de asemenea, si tambor m. t o b ă tamiz m. sită tampoco adv. nici tan adv. a t î t de tanteo m ă s u r ă ; scor tanto a t î t tapar a acoperi tapia zid, împrejmuire (de lut) tapiz m. covor

suicidio sinucidere sujetar a supune sulfurar(se) a (se) irita, a se înfuria sumamente extraordinar d e ; extrem sumo sup. cel m a i î n a l t ; suprem supeditar a aservi; a supune superar a depăşi superficie / . suprafaţă suplicar a ruga fierbinte, a implora supuesto p r e s u p u s ; loc. pol ~ bine­ înţeles sur m. sud surcar a brăzda surgir a ţîşni, a se ivi surtido a s o r t i m e n t ; soi sustento h r a n ă susto spaimă sutil s u b t i l ; d e l i c a t ; subţire

tapón m. dop taquilla ghişeu tardar a înlîrzia tarde adv. t î r z i u ; sub. f. după-amiază, seară tarea sarcină, misiune tartamudo bîlbîit tasa t a x ă taza ceaşcă tecla clapă tscho acoperiş tedio dezgust, neplăcere teja ţiglă tejado acoperiş tejer a ţese tejido ţesut, ţesătură tela stofă, pînză temblar a tremura temer a se teme temeridad / . îndrăzneală temor m. frică, spaimă tempestad /. furtună

525

templado t e m p e r a t temporada stagiune temprano arfe, d e v r e m e ; adj. pre­ coce tenaz adj. tenace, dîrz tenaza cleşte ten con ten loc. cu grijă; atent tender d. a t i n d e ; a întinde tenedor adj. posesor; p u r t ă t o r ; m. furculiţă tener* a avea, a poseda; a ţ i n e ; — que a trebui tentación /. ispită, tentaţie teñir a vopsi terciopelo catifea terco încăpăţînat ternero viţel ternura duioşie, dragoste terquedad / . încăpăţînare terremoto cutremur terror m. teroare, groază tertulia taifas, sindrofie tesoro camoară, tezaur testarudo încăpăţînat testigo m a r t o r tez / . t e n tía m ă t u ş ă tibio călduţ tiburón m. rechin tiempo t i m p tienda c o r t ; prăvălie tierra p ă m î n t ; loc. por ~ pe uscat tijeras pl. f. foarfeci tilo t e i timbre ro. clopoţel, sonerie timón ni. cîrmă tinieblas pl. f. neguri, întuneric tinta cerneală, vopsea tio u n c h i ; ~ vivo căluşel tirante m. bretea tirar a trage, a arunca títere m. marionetă tiza cretă toalla prosop, şervet

tocar a a t i n g e ; a cînta (la u n instru­ ment) ; a r e v e n i ; a corespunde tocino slănină ; şuncă todavía adv. încă ţodo adj. tot tomar a lua tomate m. pătlăgea roşie tonei m. butoi tonelada tonă tontería prostie torcer d. a t o a r c e ; a răsuci torear a se lupta cu t a u r i i torero toreador tornillo şurub torno s t r u n g ; menghine toro t a u r torpe adj, stîngaci, n e î n d e m î n a t i c torpedo torpilă torre / . t u r n tortuga broască ţestoasă tos / . tuse tostar rf. a frige trabajador m. om al m u n c i i , m u n ­ citor trabajar a munci trabajo lucru, muncă trabar a lega; a angaja traducción / . traducere traer* a aduce tragar a înghiţi traición / . trădare traidor trădător traje m. costum t r a m a r a urzi trampa capcană trampolín m. t r a m b u l i n ă trance ni. clipă de cumpănă tranquilo liniştit transcurso curs transeúnte ni. trecător trapo cîipă tras prp. după, în spatele, în u r m a trascendencia i m p o r t a n ţ ă , însemnă­ tate

526

trasero adj. posterior traslado transfer; deplasare traspaso transport, trecere trastornar a r ă s t u r n a ; a r ă v ă ş i ; a încurca tratar a t r a t a ; a încerca través m. înclinare; loc. a~ prin­ tre, de-a curmezişul; de ~~ oblic travesía cursă, călătorie travieso poznaş traza plan, proiect; aspect, apa­ renţă trébol f». trifoi trecho d i s t a n ţ ă , interval tregua răgaz ; armistiţiu tremendo teribil, îngrozitor trenza coadă (de păr) trepar a se căţăra trigo grîu U ubicación /. poziţie, aşezare ufanarse a se mîndri, a se lăuda ultramarino de dincolo de mare ulular a urla umbral ni. prag uncir a înjuga unir a u n i ; a aduna untar a unge V vacación / . pi. v a c a n ţ ă ; concediu vacilar a oscila; a ezita vacio gol vagar a hoinări valedero valabil valentía curaj, vitejie vaier a v a l o r a ; a costa; • se a — se servi de valiente viteaz valor m. v a l o a r e ; p r e ţ ; curaj valla gard

trillar a treiera trineo sanie tripa m a ţ ; b u r t ă , pîntece tripulación /. echipaj trojje) /. p a t u l , h a m b a r tronar imp. d. a t u n a tropezar d. a se ciocni trozo bucată trucha păstrăv trueno t u n e t tuerto sucit; chior tuétano m ă d u v ă tugurio colibă tulipán in. lalea tumbar a cădea tupido des, stufos turbar a tulbura turbio t u l b u r e tutear(se) a (se) tutui

uña unghie urdir a urzi urogallo cocoş de usted d u m n e a t a usurero cămătar uva strugure

munte

usar a folosi, a î n t r e b u i n ţ a ; a uza

vanagloria lăudăroşenie vanguardia avangardă vanidad /. v a n i t a t e , deşertăciune vapor m. abur vara b ă ţ vario deosebit, divers varón in. b ă r b a t vastago mlădiţă vecino vecin; locuitor vedar a interzice; a opri vega luncă S >

527

vejez / . bătrîneţe Tela l u m i n a r e ; p î n z ă ; veghe Telada serată velar a veghea velón m. faclă vencer a învinge venda faşă, b a n d a j ; moletieră vender a vinde vendimia culesul viei veneno otravă, venin vengar a răzbuna venir* a veni ventaja avantaj ventana fereastră ventanilla ghişeu ventura fericire, noroc ver a vedea; loc. a~ să vedem veranear a petrece vara veras loc. de ~ într-adevăr verdad / . a d e v ă r ; loc. de (en) ~ într-adevăr verdugo călău verdura verdeaţă, zarzavat, legumă vereda potecă vergüenza ruşine; loc. dar ~ a ruşina verter d. a vărsa vestido rochie vez / . d a t ă , oară; r î n d ; loc. a veces u n e o r i ; de ~ en cuando din cînd în c î n d ; tal ~ poate via d r u m , cale viaje m. călătorie víbora viperă vid / . v i ţ ă vida v i a ţ ă vidrio geam, sticlă viejo b ă t r î n ; adj. vechi viento vînt

vientre m. pînteco viernes m. vineri viga bîrnă vigente adj. în vigoare vigilar a veghea vigilia veghe, ajun vileza r ă u t a t e villancico colind villano ţăran vinagre m. oţet vinculo legătură viña vie violin m. vioară viraje m. cotitură virgen / . fecioară viruela vărsat, variolă viruta şpan, t a l a ş ; aşchie visión / . v i z i u n e ; imagine víspera a j u n ; en — s în ajun vista vedere; loc. hasta la ~ la revedere viudo v ă d u v víveres pl. m. h r a n ă , alimente vivir a t r ă i ; a locui vocablo cuvînt vocear a striga, a ţ i p a volar d. a zbura volcar d. a răsturna voltear a întoarce voluntad / . v o i n ţ ă volver d. a (se) întoarce; a se în­ drepta ; a deveni; ~ a -f- v. a repeta o acţiune voz / . voce ; s t r i g ă t ; cuvînt vuelo zbor vuelta înconjur, t u r ; rest (de b a n i ) ; raită vulnerar a răni vulpeja vulpe

(
y cj. ş i ; iar ya adv. deja; a c u m ; î n d a t ă yacer inc. a zace yacimiento zăcămînt yate m. iacht yegua iapă

528

f

yema m u g u r e ; germene; de ou yermo deşert, gol, uscat yerno ginere

gălbenuş

yeso gips yngo jug yunque m. nicovală yunta pereche de vite

zahori m. ghicitor zanahoria carota, zapato pantof zinc m. zinc zorro vulpe morcov zanjar a canaliza; a rezolva

zozobrar a se scufunda; a se nişti zumbar a bîzîi; a-şi rîdc de zumo zeamă, suc zurcir a cîrpi zurdo stingaci zutano careva, cutare

neli­

34

CHEIA EXERCIŢIILOR
E x . 1 : escalera, la escalera, piso, el piso, cristal, el cristal, amigo, el amigo, familia, la familia, la v e n t a n a , madre, el u m b r a l ; flor, la flor, u n picaporte, p a n , serpiente, el candado, una piedra, una ma­ dre, padre, el padre, un p a d r e . E x . 2 : la carne, el diente, m e t a l , la sangre. la mente, el a n i m a l , la sal, el examen, el

E x . 3 : 1. Una familia numerosa tiene una casa grande. 2. La familia tiene numerosos amigos buenos. 3 . Toda la familia tiene flores blancas. 4. Tengo pocas flores. 5. No tengo t i e m p o . 6. E n Bucarest tengo un cuarto m u y bonito. 7. E l amigo Pedro tiene una casa con puertas sin candados. 8. Una campesina tiene una camisa nueva. 9. Pedro y Rodrigo tienen familias n u m e r o s a s . E x . 4 : 1. u n ; 2. t i e n e ; 3 . u n , y ; 4. e n ; 5. un, con; 6. t i e n e . E x . 5 : t r i s t e , blanca, nueva, bonita, buena, obrera, campesina, rumana.

E x . 6 : 1. Mi amigo tiene una casa b u e n a . 2. Su casa no tiene piso. 3 . E l obrero Popescu tiene una familia numerosa. 4. Vuestros amigos t i e ­ nen libros interesantes. 5. Su nuevo amigo no tiene libros. 6. Nues­ tra nueva biblioteca tiene otros libros. 7. Tengo unos amigos ale­ gres. 8. Los animales y las flores tienen su vida a p a r t e . 9. E l texto tiene pocas palabras nuevas. 10. El libro tiene textos interesantes. E x . 7 : (orizontal) 1. l a s ; 2. c a m p o ; 3 . m u y poco; 4. G u a t e m a l a ; 5. c r i s t a l ; 6. a m i g o ; 7. u n a ; (vertical) A — B : campesino. E x . 8: 1. Las ventanas del dormitorio son de madera negra. 2. Eres un amigo bueno. 3 . La estufa de nuestro cuarto es verde. 4. La vida de los animales es m u y interesante. 5. Vuestro vino es bueno. 6. Sus nombres son Rosa y Pedro. 7. Su casa tiene escaleras. 8. Las pie­ dras de la escalera son grandes 9. Las puertas de los dormitorios tienen picaportes. 10. Los obreros son los amigos de los campe­ sinos. 1 1 . Su maestro es de Bucarest. 12. Las ventanas de su casa son a l t a s . 13. La maestra tiene alumnos m u y aplicados. 14. Sus a l u m nos tienen notas buenas. 15. Tengo una carta de mis p a d r e s . 34*

v

531

E x . 9 : 1. de, son; 2. de, es; 3 . de, es; 4. tiene, d e ; 5. de, u n a ;

6. de, es.

E x . 1 0 : Cîinele care latră nu muşcă. Lupu-şi schimbă părul, dar n ă r a v u l b a . E x . 1 1 : (orizontal): 1. p a n ; 2. cama. 3 . t i e r r a ; 4. b u t a c a ; 5. u m b r a l ; 6. cuaderno; 7. p a l o m a ; 8. U r u g u a y ; 9. paseo; 10. d o s ; (vertical): pararrayos. E x . 1 2 : 1. La casa de mis padres tiene pararrayos. 2. Manuel tiene u n carro con ruedas grandes y bueyes fuertes. 3 . ¿Es nuevo su piano? 4. No es nuevo, pero es bueno. 5. Mi pueblo es m u y pintoresco. 6. E l corral de la casa es grande. 7. Doy una c a r t a . 8. Mi amigo da libros buenos. 9. ¿Pedro, no tienes amigos? E x . 1 3 : 1. oso; 2. serpiente; 3 . c a r r o ; 4. m a d e r a ; 6. t i e r r a ; 7. t r i g o ; 8. lobo, delgado. 5. delgado, grueso;

E x . 1 4 : 1. Esta camisa es m u y b u e n a . 2. Su madre prepara comida muy b u e n a . 3 . Mi amigo es gordo. 4. Sus padres son delgados. 5. Doy este perro a u n amigo. 6. No da sus libros. 7. ¡ E s t o e s ! 8. A n t o nio da migas de p a n a todas sus p a l o m a s . 9. La serpiente no t i e n e pies. 10. Este lobo es muy grande. 1 1 . Todo lobo es m u y peligroso. 12. Esto es un libro de lectura. 1 3 . Tengo bastante tiempo libre. 1 4 . Sois mis buenos amigos. 1 5 . Estos libros son b a s t a n t e interesantes. 16. ¿Pedro tiene numerosos libros? 17. N o , tiene m u y pocos. 18. Estos cuadernos son gruesos y grandes. 19. Pedro y Carlos notienen otros cuadernos. 20. Las flores del campo son b o n i t a s . E x . 1 5 : 1. primer, m e d i o ; 2. E l , os; 3 . E l 5. m i s m o ; 6. c u a n ; 7. se m e . mismo, buen; 4. La gran;

E x . 1 6 : 1. E l amigo de nuestra familia nos escribe una c a r t a . 2. Se le da una cama buena y una gran mesa. 3 . Carmen escribe a su madre.* 4 . Doy una flor a m i m a d r e . 5. Nuestros padres nos dan la v i d a . G. Este soldado escribe una carta a su familia. 7. Mi amigo m e da u n libro. 8. Le doy una paloma b l a n c a . 9. E l m a l a l u m n o no tiene libros. 10. No veo todo el libro. 1 1 . Es su primer libro. 12. Me escribe u n buen amigo. 1 3 . Este famoso autor escribe una obra m a e s t r a . 14. Se me da el m a n u s c r i t o . 15. T a n raro es esto. 16. E l primer piso de esta casa tiene cuatro v e n t a n a s . 17. La casa alta tiene numerosas v e n t a n a s . 18. Tiene asimismo dos p u e r t a s . E x . 1 7 : 1. a, m e ; 2. — ; 3 . L o ; 4. u n a , a ; 5 . a l ; 6. a; 7. las. E x . 1 8 : 1. Antonio va a la escuela. 2. Antonio y su abuelo dan u n paseo. 3 . Van al Museo de Artes. 4. E l abuelo ve unas p i n t u r a s m u y i n t e resantes. 5. Antonio no las v e . 6. Os saludo. 7. La busco, pero no la veo. 8. Voy con mis amigos al t e a t r o al aire libre. 9. E n u n escaparate veo cosas m u y diversas. 10. E s t a obra es m u y valiosa y a n t i g u a . 1 1 . Esta escultura de yeso es fea. 12. E l abuelo sale del museo y se detiene delante de una flor. 1 3 . La a d m i r a . 14. ¿Le (lo) veis? 1 5 . E l cartero me da unas c a r t a s . 16. Son de mi p a d r e . 17. Se las doy.

532

E x . 2 1 : volcán, cráter, A t l á n t i c o , compás, república, soviético, fábrica, léxico, gramática, médico, carbón, María, filosofía, público, ú l t i m o , fotografía. E x . 2 2 : música, crítica. lágrima, Ecuador, Berlín, París, sol, Bolivia, común,

E x . 2 3 : 1. ¿Cómo es su casa? 2. Tiene dos balcones. 3 . ¿Adonde vas? 4. ¿Cómo es la comida? 5. ¿Cuándo regresa t u amigo? 6. ¿Cuánto vale este libro? 7. ¿Cuál es t u libro? 8. ¿ E n cuál de estos cuartos tienes la biblioteca? E x . 2 4 : 1. e n ; 2. sobre l a ; 3 . a l a ; 4. e n t r e ; 5. con, por e l ; 6. Delante d e ; 7. con; 8. en; 9. Según; 10. desde. E x . 2 5 : 1. Lo vemos a Pedro en el cuarto de su abuelo. 2. Pedro tiene una gran biblioteca con numerosos libros. 3 . Sobre la biblioteca tiene una bonita escultura en yeso. 4. E n t r e la biblioteca y la estufa tiene una mesa y , delante de la mesa, una b u t a c a . 5. Desde la vent a n a de nuestro cuarto vemos una vistosa avenida. 6. Mi amiga va conmigo a la biblioteca pública. 7. Este estudiante va solo, pues no tiene amigos. 8. ¿Tú lo ves? 9. No, no lo veo. 10. ¿No ves a t u amigo? 1 1 . Pues sí. 12. Mi casa está detrás del museo. 1 3 . Vemos dos molinos de viento y unas casas. 14. A t i no te veo. 15. Este vaso es para m í . 16. No te lo doy. 17. No veo cosas feas, sino sólo cosas a t r a c t i v a s . 18. ¿Me das las flores blancas de t u cuarto? 1 9 . Con sumo g u s t o . 20. ¿Pero este libro? 2 1 . Dentro de una semana. E x . 2 7 : 1. b e b o ; 2. e s t u d i a n ; 3 . respira; 4. m i r a ; 5. corres. 6. c o n t i n ú a ; 7. envío. , E x . 2 8 : 1. U n buen estudiante estudia cada día. 2. María da u n paseo cada t a r d e . 3 . Mi padre nos explica como viven los campesinos de su pueblo. 4. Cada estudiante practica un deporte. 5. Como pan sin sal. 6. Rosa canta de alegría. 7. Pedro busca su cuaderno. 8. Los dos amigos asisten a u n partido de fútbol. 9. Antonio fortifica sus músculos. 10. Cada día nadamos en el agua limpia del lago. 1 1 . Mi camarada es u n gran campeón. 12. E l cartero me da una c a r t a . 1 3 . Es del camarada L u i s . 14. Subo al piso donde mi amigo tiene su c u a r t o . 15. Después de leer la carta, va conmigo al estadio. E x . 3 0 : 1. es; 2. es; 3 . es, p o r ; 4. es d e ; 5. es; 6. son. E x . S I : 1. Todos los estudiantes tienen uniforme universitario. 2. E l p a n t a l ó n y la americana de Pedro tienen u n m u y buen corte. 3 . Su sastre es bueno. 4. D u r a n t e el invierno Pedro usa una boina. 5. No usa guantes. 6. Antonio es u n gran p i n t o r . 7. Sois educados por vuestros padres. 8. Tu gabán es de tela b u e n a . 9. La mesa de mi cuarto es redonda. 10. R a m ó n es m u y p o b r e ; tiene u n solo par de b o t a s . 1 1 . E l fusil de este soldado tiene una correa de cuero. 12. Su correa es larga. 1 3 . Los fusiles son usados por los soldados. 14. Mi sombrero es de color verde. 15. Manuel es u n obrero laborioso.

533

E x . 3 2 : destruido, d e s t r u y e n d o ; contestado, c o n t e s t a n d o ; salido, s a l i e n d o ; aprendido, a p r e n d i e n d o ; sido, siendo; estado, estando. E x . 3 3 : Los estudiantes están sentados. Los libros son buenos. Las nubes son negras. La reyerta es locura. Los Cárpatos están en R u m a n i a . Los campesinos son laboriosos. Las ventanas están a b i e r t a s . Mi padre es obrero. E x . ¡.5: 1, Mi padre no está de acuerdo conmigo. 2. Carmen está de prisa. 3 . No vivo en Bucarest, estoy de paso. 4. Estamos a tres de m a y o . 5. No está para leer. G. Pero está obligado a contestar y por es» no está alegre. 7. Mi camarada está muy p á l i d o ; está enfermo. 8. ¿Es algo grave? 8. No, pero no está bien y está m u y n e r v i o s o . 10. ¿Cuándo va a estar más calmado? 1 1 . No interesa eso. 12.Estoy cansado, pero no estoy t r i s t e . 1 3 . Voy a explicarte todas estas cosas. 14. Vamos a salir u n poco de esta casa. 15. Las v e n t a n a s no están abiertas y el aire no es puro. 16. Estamos respirando u n aire m u y puro. 17. E l libro está en el suelo, en lugar de estar sobre la mesa o en la biblioteca. 18. Mi estilográfica está dentro de la c a r t e r a . 19. Entre estos dos libros está el papel para cartas. 20. E s t á bien, voy a escribir una carta larga, ¿estás de acuerdo? 2 1 . Si. E x . 3 7 : 1. Hoy tenemos bastante tiempo para dar un paseo. 2. He h a b l a d o hoy con unos campesinos. 3- Su hermano es un hombre m u y hermoso. 4. He visto una hermosa comedia de capa y espada. 5. ¿Has leído ese libro? 6. Sí, lo he leído en la biblioteca. 7. ¿Has hablado con t u hermano de esta obra? 8. He hablado con él, pero no me ha preguntado eso. 9. E n el teatro he visto (a) numerosos amigos, pero no he hablado con todos. 10. ¿Los has visto túantes? 1 1 . No, la sala ha estado atestada de público hasta ahora. 12. No tengo biblioteca, pero he leído numerosos libros. 13. Hoy hemos regresado del t e a t r o muy encantados. E x . 3 9 : 1. Después de pasear una hora, Antonio y yo tenemos h a m b r e 2. Durante el invierno, cuando vamos a pasear, tenemos frío. 3 . Luis bebe vino t i n t o con soda y su hermano come pan u n t a d o con manteca y , después de esto, fresas. 4. No me asombra tener dolores de estómago después de beber agua y comer peras verdes. 5. No como pescado; tengo miedo de las espinas. 6. ¿Tienes miedo? 7. No, ¿y tú? 8. Yo t a m p o c o . 9. Después del asado y de la ensalada comemos pasteles. 10. ¿Es bueno t u helado? 1 1 . Sí, pero es d e m a s i a d o frío para m í . 12. Pongo el vaso de vino sobre la mesa. 13. Me la ha traído mi amigo. 14. ¡ Vamos a brindar en honor de nuestros a m i g o s ! 15. Estamos muy alegres. 1G. Tengo ganas de leer ese libro. 17. E n este caso te lo traigo. 18. También yo te traigo algo: he comprado cuatro pasteles y dos limones. 19. ¿Cuánto vale? — le pregunta Diego. 20. No tengo bastante dinero para comprar u n helado de café. 21. Te voy a dar yo — le contesta su amigo. 22. Tengo calor y tengo ganas de comer helado. Ex. 40: 1. hay; 2. es, por; 3. se; 4. rápidamente.

534

<Ex. 4 1 : 1. De madrugada me lavo y me peino. 2. Acabo de leer una revista científica ilustrada. 3 . E n esta revista hay numerosas fotografías y artículos interesantes, firmados por hombres de ciencia r u m a n o s . 4. E n el kiosco se venden periódicos y semanarios. 5. El cartero está en la puerta con dos diarios y una revista. 6. Esta rev i s t a médica es muy buena. 7. Ese notable deportista es presentado al público por este periodista. 8. Las revistas deportivas tienen de costumbre portadas multicolores. 9. No hay diario sin articulo edit o r i a l . 10. He recibido el periódico de hoy. 11. ¿Cuántos libros hay en (sobre) la mesa? 12. Hay u n libro. 13. El escritor ha tomado su lápiz azul y está escribiendo sus apuntes diarios en un cuaderno. 14. ¿Cuántas personas hay en este cuarto? 15. Hay sólo cuatro. 16. E s t e periódico t r a e las ú l t i m a s noticias sobre la situación en los países de la América Central. 17. ¿Cuál es el t í t u l o de este periódico (diario) y dónde está su redacción? 18. E s t e periodista ha sido siempre u n partidario de la p a z . 19. Sus artículos son leídos con gran interés por los hombres de todas las p a r t e s del m u n d o . 20. Antonio M a r t í n ' e s un periodista cubano. 2 1 . Es u n periodista muy bueno. 22. Su país ocupa verdaderamente u n lugar destacado en la vida de los pueblos de América L a t i n a . E x . 4 3 : brevemente, continuamente, artísticamente, m e n t e , a b i e r t a m e n t e , calurosamente, útilmente. vivamente, alegre-

E x . 4 4 : 1. acaso; 2. lugar; 3 . fresa; 4. o r d e n ; 5. m e n o s ; 6. breve; 7. rueda 8. a s a d o ; 9. a h o r a ; 10. limón; 1 1 . m u n d o ; 12. obras; 13. hogar; 14. a n t e s ; 15. deseo; 16. adiós. A - B : a l f o m b r a ; C-D: almohada. E x . 4 5 : 1. — ; 2. n o ; 3 . a; 4. el; 5. a l ; 6. u n ; 7, ninguno; 8. alguno; 9. nunca ninguno; 10 u n (algún). E x . 4 6 : 1. Nunca he estado en la casa de Antonio. 2. Tu esposa nunca ha venido al t e a t r o sin su h e r m a n a . 3 . No ha ido nunca contigo al t e a t r o . 4. Me alegro de veros. 5. He visto una cosa menos i m p o r t a n t e . 6. No podré ir a pie hasta la p a r a d a del t r a n v í a ; tomaré el a u t o b ú s . 7. Nadie está de prisa. 8. Me mudaré a una casa hermosa y me compraré u n buen mobiliario. 9. Me compraré también unas alfombras muy hermosas de colores distintos (diferentes). 10. Desde el balcón tendré una vista encantadora sobre los alrededores y todo el barrio. E x . 4 8 : 1. E l pueblo rumano construye con entusiasmo una vida nueva. 2. Los obreros de esta fábrica obtuvieron éxitos i m p o r t a n t e s . 3 . Esos obreros tienen una técnica a d e l a n t a d a . 4. E n nuestro país el nivel de vida de las amplias masas populares está en continuo a u m e n t o . 5. ¿Cómo se ha obtenido esto? 6. Debido al desenvolvimiento cont i n u o de la economía de nuestro p a í s . 7. Los corresponsales de prensa tomaron numerosos apuntes durante estas visitas. 8. Mis amigos enviaron ayer una c a r t a , segura y r á p i d a m e n t e . 9. Los niños se fueron ayer dos veces a casa de su abuela. 10. Antonio no tuvo hambre y por eso no comió todo el pan.

535

E x . 5 2 : 1. los t u y o s ; 2. los vuestros; 3 . la n u e s t r a ; 4. la s u y a ; 5. los suyos. E x . 5 3 : 1. Leí todo el día sin salir de casa. 2. Estos libros no están forrados de piel. 3 . Hace dos días n e fui a la biblioteca pero no encontré la historia de la literatura española. 4. Mis libros, así como los t u y o s , están en rústica. 5. El catálogo de esta librería es más o menos completo. 6. Este sombrero es el m í o . 7. Estos libros no son los n u e s t r o s , son del profesor. 8. E l a ñ o pasado envié por correo un hermoso l i b r o , con estampas y pinturas rumanas, a un amigo del Perú. 9. A otro a m i g o de Montevideo le envié las poesías de Eminescu traducidas al español. 10. E n nuestras librerías a b u n d a n los libros buenos. E x . 5 5 : 1. En la clase tenemos un mapa económico y político m u y inter e s a n t e . 2. ¿Dónde t e fuiste ayer por la tarde? 3 . Me fui al (estuve en el) Museo de Artes. 4. ¿Pero dónde habías estado antes? 5. Había estado en la escuela. 6. ¿El profesor estaba en la clase? 7. N o , n o había v e n i d o . 8. Vino m á s t a r d e y nos explicó algunas cosas interesantes. 9. ¿Has estado en la Unión Soviética? 10. Sí, estuve una semana. 1 1 . Hoy por la mañana no he leído n a d a ; he estado m u y ocupado en la empresa. 12. Hacía buen tiempo y he regresado a casa lleno de alegría. 1 3 . Mi madre me preguntaba siempre (a menudo): "¿No comes?" 14. Pero yo estaba para la lectura, no para comer. 15. La lengua española se habla en España y (en) Latinoamérica. 16. Ayer me fui al teatro y vi la obra La estrella de Sevilla. 17. ¿No sabes cuál es la calle Calderón? 18. No, no sé. 19. ¿Cuántas sillas tiene t u cuarto? 20. Cuatro. 2 1 . Te traeré otras dos. 22. La llave de la entrada está en el bolsillo de mi americana. 23. Me llama al teléfono. 24. Tu corral está lleno de gallinas y pollos, ¿los has comprado? 25. Sí, los compré ayer en el mercado; eran m u y b a r a t o s y m a ñ a n a vendrán algunos parientes míos del mar. 26. ¿Supiste eso desde ayer? 27. Me hab!a<h escrito una c a r t a . 28. Ese caballo es m u y hermoso, una verdadera maravilla. 29. A mí me gustan más los perros. 30. Ahora vamos a descansar: hemos llegado. 3 1 . H a llegado allí m u y t a r d e . 32. La lluvia continuaba y las calles estaban llenas de a g u a . 33. Llevaba en su bolsillo una carta del señor Manuel Peña. 34. N a t u r a l m e n t e , la carta estaba escrita en español. 35. E l niño llevó el caballo al agua, en la orilla del r í o . 36. En el Polo Norte hace frío en invierno y en verano. 37. Hace frío siempre; nunca hace calor. E x . 5 7 : 1. Es la una y c u a r t o . 2. Son las dos y media. 3 . ¿Qué hora es? 4. Son las cuatro menos cuarto. 5. Son las tres en p u n t o . 6. Es t a r d e . 7. Tengo que irme para comprar los billetes de t r e n . 8. Debemos saber cualquier palabra que nos interesa. 9. El vino de Málaga es famoso en todo el m u n d o . 10. Voy a tomar un t é . 1 1 . Debe de ser muy bueno. 12. ¿Por qué no le pregunta Quintín a este hombre qué hora es? 1 3 . ¿Por qué preguntarle? 14. Porque debe saber esto. 15. Según veo, debemos t o m a r el tren esta misma t a r d e .

536

16. Ahora es t a r d e , no vale la pena. 17. Por favor, ¿ a qué hora sale el tren? 18. He aquí a mi amigo. 19. Todavía no lo veo aproximarse, pero le oigo hablar 20. ¿Dónde está? 2 1 . La puerta es más alta que la v e n t a n a ; la ventana no es t a n alta como l a p u e r t a . 22. ¿La silla es t a n alta como la mesa? 23. No, es menos alta. 24. El libro azul es más grande que el amarillo. 25. El lápiz negro es lar^o, y el azul es más p e q u e ñ o . E x . 6 0 : 1. ¡ N o comamos nada esta t a r d e ! 2. ¿Por qué no te gusta cant a r conmigo? 3 . P o r q u e estudio todo el d í a . 4 . Sobre u n gran lago flotaban numerosas barcas. 5. ¿Qué clases de árboles frutales h a y en los países cálidos? 6. No me doy cuenta. 7. Debemos pensar también en esta cuestión. 8. Comí u n buen caldo de legumbres. 9. Cuando cantemos nos oiréis. 10. Desde luego. 1 1 . ¡ N o vendáis estos l i b r o s ! 12. Creo que ésos son los libros que t e interesan. 13. No, aquéllos. 14. Por la tarde me lavo con agua caliente. 15. ¿Cuál es el libro que estás leyendo? 16. El libro que estoy leyendo es éste. 17. No tengas miedo. 18. No vayas a este doctor. 19. Cuando sepas dos o tres lenguas, estarás contento. 20. Claro que sí. 2 1 . P a r a que estés c o n t e n t o , te daré los libros que has visto en m i casa sobre (encima de) la mesa. 22. Como hace buen t i e m p o , me agradará que des u n paseo conmigo por el p a r q u e . E x . 6 1 : 1. Cuando ya no se veía, todavía le veía y o . 2. Los cometas y los planetas forman parte de nuestro sistema. 3 . Las cartas son escritas por estos a l u m n o s . 4 . E l agua del río es buena. 5. E l papel de nuestro libro es nuevo. 6. El amigo cuyos libros he leído es b u e n o . E x . 6 3 : 1. Estos estudiantes dedican al estudio sólo dos horas d i a r i a m e n t e , lo que es muy poco. 2. Si no estudian estos problemas, dentro de poco tiempo ya no sabrán n a d a . 3 . Tú sabes bien el ruso, pero yo no lo sé. 4. Aprendiéndolo me he dado cuenta que es muy interesante. 5. Me he alegrado ver qué progresos has logrado en este d o m i n i o . 6. He leído lo que has escrito y me g u s t ó . 7. Los obreros de esta fábrica cumplen con éxito el plan establecido. 8. No sé ni siquiera cómo te llamas, ni quién eres, tampoco de dónde vienes. 9. Mi nombre es Enrique ¿cuál es el tuyo? 10. Llevo el mismo nombre que t ú . E x . 6 6 : 1. se v i s t e ; 2. sonríen; 3 . siento, sientas; 4. recuerdo; 5. piens a n ; 6. quisieron; 7. cupo. E x . 6 7 : 1. E l viento mueve los árboles. 2. Algunos hombres pierden el tiempo. 3 . Los campesinos siegan y cantan con alegría. 4. Poco a poco se quiebra la piedra. 5. No puedes entrar: ese perro negro muerde. 6. Confieso que no recuerdo nada. 7. Quiero descansar. 8. Me conmueven tus penas. 9. ¿Puedes estar atento? 10. Desde luego, ¿por qué no? 1 1 . Su madre asa carne de puerco. 12. Entiendo todas las palabras de este libro español. 1 3 . Me duele u n d i e n t e .

537

14. Su hermana riega las flores que están al lado de mi casa y, sin querer, vierte agua al suelo. 15. Ahora ya llueve y las flores tendrán bastante a g u a . E x . 7 0 : 1. irnos; 2. pidas, estés; 3 . lea; 4. h a y a , quieran; 5. tenga d i n e r o ; 6. eslén; 7. sepa; 8. hable. E x . 7 1 : 1. En cuanto (cuando) tenga una guitarra la rasguearé a menudo. 2. No estoy de acuerdo de que vayas solo a pasearte con el bote. 3. Debes aprender a nadar antes de marcharte al m a r . 4. De todos modos debes saber nadar, porque de otra manera estás en gran peligro. 5! Trataré de aprender. 6. No me recuerdes tales cosas. 7. Por más interesante que sea este artículo, no puedo leerlo ahora. 8. No creo que sea así. 9. Te ruego no obstante que lo creas. E x . 7 5 : 1. E l cangrejo pidió al cuervo que le perdonara y le permitiera salir. 2. Alabó al cuervo a fin de que escapase de su pico. 3 . Pero el cuervo quedó inflexible. 4. Sólo la cordura del cangrejo le salvó de la m u e r t e . 5. Se quejó que no respetaban a sus padres y q u e , por consiguiente, se ofendía a su familia. 6. El consejo escogió al más listo de los ratones para que pusiera cascabeles a todos los gatos. 7. Pero éste se lamentó que estaba enfermo y los rogó que no le escogiesen. 8. E l consejo de los ratones le contestó que no era posible que fuera otro. 9. E l ratón repitió su deseo sin que tuviera resultado alguno. 10. Sin ver este espectáculo no se puede uno d a r cuenta si es interesante. 1 1 . No creí que pudiera ser t a n i n t e r e s a n t e . 12. Temo que haya venido. 1 3 . Quisiera ver u n a película. 14. Te ruego que escojas la más interesante. 15. Después de haber comido h a n continuado h a b l a n d o . E x . 7 8 : 1. por, p a r a ; 2. p a r a ; 3 . p a r a ; 4. por; 5. por; 6. por m á s ; 7 . - p o r ; 8. p o r ; 9. p o r ; 10. por, por, p o r ; 1 1 . por; 12. por. E x . 7 9 : 1. Si hubiera hablado con él por teléfono, le habría pedido ese libro. 2. Su hermano es mejor que él. 3 . Según se ve, este libro no es más barato que el o t r o . 4. P r ó x i m a m e n t e enviaré por correo todos los a l i m e n t o s ; por eso no debéis preocuparos. 5. Por el momento no tengo dinero para eso. 6. Por favor, para ir a Predeal, ¿qué camino debo tomar? 7. Debes pasar por Sinaya. 8. Si hubiéramos comprado por lo menos u n kilogramo de queso por persona, no habríamos comprado t a l cosa por el camino. 9. Si tuviera t i e m p o te visitaría, porque me gusta discutir contigo. 10. Quisiera venir hoy mismo. 1 1 . Si no hubiera tenido teléfono no podríamos h a b l a r ahora. 12. Te escribiré cuando me escribieres t ú también. 13. Ayer me prometiste que me escribirías. 14. No creas que esta comida es pésima; es mejor que las demás. 15. A p a r t i r de la próxima semana mi salario será mayor. 16. Al leer este artículo me he dado cuenta de que t a l cosa es posible. 17. Este mueble es novísimo y bonísimo. 18. No habría comido durante el viaje, si el camino no hubiera sido t a n largo. 19. Mientras viajaba, me cansé.

538

E x . 8 2 : 1. E n La H a b a n a hay una gran universidad. 2. Mi enfermedad me impidió ir a la facultad. 3 . Mi amigo t o d a v í a no se ha curado por completo. 4. Su salud no es t a n buena, deberá usted t o m a r pildoras a cada tres horas. 5. Aunque no come casi n a d a , no es delgado. 6. Lástima que no puedo comer estas n a r a n j a s ; me duele la garganta y no quiero sentirme peor que ahora. 7. Me resfrié ayer y hoy tengo fiebre y una tos terrible. 8. Siento que no me fijé ayer en dónde puso Ud. su sombrero. 9. ¿Ha encontrado Ud. su sombrero? 10. N o , querido mío, lo he buscado en m i cuarto y en el suyo, pero no lo he encontrado. 1 1 . ¿Adonde va Ud.? 12. ¿Todavía no se da (Ud.) cuenta? 13. Tiene Ud. que apresurarse, de otra manera perderá el tren. 14. Prefiero el b a r c o ; es más poético y (más) confortable. 15. ¡ Quienes quieran c a n t a r , que canten ! 16. ¡ Sed fuertes ! 17. ¡ Proletarios de todos los países, u n i o s ! 18. ¿Uds. no ven la a m p l i t u d del movimiento por la libertad en Latinoamérica? 19. Por favor, ¡ dénos sus periódicos (de Ud) ! 20. Que se los dé mi hijo, yo no los tengo. 2 1 . Mejor sería que nos los traiga Ud. a q u í . 22. Perdón, me ocuparé yo de eso. 23. ¡Levantémonos y vamonos de a q u í ! 24. Tomen Uds. asiento (Siéntense Uds). 25. ¿Quieren (Uds.) algo más? 26. Tráiganme todo lo que les dé la gana, yo aguardaré a q u í . 27. Está prohibido esperar en este lugar. 28. E s t á bien, t e r m i n a m o s . 29. Parémonos a q u í . E x . 8 4 : 1. Este hombre, muestra intenciones. 2. Estoy, h a r á . 3 . desagrad a b l e , y, conozco, peor; 4 . Mi, condujo, h a s t a , estación, ferrocar r i l ; 5. sé, lo, hizo, él. Ex. 8 5 : l ; ¿Qué opinas de Pedrito? 2. No lo conozco b a s t a n t e bien. 3 . Hágame Ud. el favor de anunciar a su familia de que él se fue de esta ciudad. 4. ¿Qué ejercicios debemos hacer más? 5. Si mi hermana se fuera esta tarde al t e a t r o , me iría yo t a m b i é n con ella. 6. Todo estaba tranquilo bajo el cielo azul. 7. Por la t a r d e , después de h a ber trabajado todo el d í a , vine a la cena. 8. E n la cocina se sentía un olor agradable. 9. No podemos aplazar nuestro paseo. 10. Pero, ¿no comprendes que a esta hora mi esposa y yo solemos pasear? 1 1 . ¿Qué dirá José cuando se dé cuenta de que no le tomáis en consideración? 12. ¿No te da vergüenza preguntarle t a l cosa? 13. ¿Por qué? 14. Porque no es cortés. 15. Y , además de eso, está prohibido interrumpir a una persona cuando está t r a b a j a n d o . 16. Esto no tiene importancia. 17. Pues sí, porque es necesario precisamente el silencio. 18. Este chiquito tiene un librito del que lee, con su vocecita, para los de su alrededor. Ex. 8 7 : 1. Rogué a mi amigo que me dijera los ejercicios que debíamos hacer. 2. El me dijo que le era m u y difícil acordarse y, p a r a no equivocarse, abrió el libro, ojeó por él y me dijo: Tradúzcase el texto de lectura de esta lección y hágase la descripción de la ciudad en (la) que viven U d s . 3 . Aunque granice, debo salir edfa m i s m a

539

t a r d e . 4. Es posible que venga, a pesar de que ha nevado. 5. D u r a n t e el verano se comen verduras y frutas. 6. Me gustan la carpa y el salmón: el lucio no es t a n bueno. 7. Hoy lie comprado cinco arenques grandes. 8. No compraré más pescado en lo sucesivo. 9. Dibújame por lo menos u n o . 10. ¿Puede ser un tiburón? 1 1 . ¿Por qué no? 12. Bien, dame el lápiz azul. 1 3 . Son las cinco menos cuarto y mi amigo todavía no ha venido. 14. Todavía no he dado cuerda al reloj. 15. ¿Qué pensarías de mí si hiciera t a l cosa? 16. He visto cosas aún más interesantes que éstas. 17. D í g a m e l a s ; creo sin embargo que, cualesquiera que sean, no son menos interesantes que éstas. 18. ¡ Tú no sabes lo que significa caer de la cima a la sima que ves delante de t i ! 19. Hace algunos meses ocurrió a l g o semejante. 20. No hace falta contármelo, se me hiela la sangre sólo al pensar en esto. E x . 8 8 : Orizontal: 1. p o r ; 2. p a t o ; 3 . peces; 4. p e d i d o ; 5. p a s t e l ; 6. p l a n t a ; 7. pocas; 8. p i e s ; 9. a l a ; 10. sed; 1 1 . nuez; 12. coser; 1 3 . locura; 14. g u s t a r ; 15. debajo; 16. n a r i z ; 17. h u i r ; 1 8 . oír. Vertical: I paciencia; I I descubrir. E x . 9 0 : seguir; acabar, concluir, dar fin; aprender, observar; lengua, habla, lenguaje; acudir, llegar, volver; suceder, ocurrir, acontecer, pasar. E x . 9 1 : 1. Unos de los más importantes productos de la República Popular R u m a n a son el trigo y el petróleo. 2. Las minas de nuestro país son m u y ricas. 3 . Pero, más que la riqueza n a t u r a l , el trabajo de nuestro pueblo es lo que contribuye al prestigio del p a í s . 4. Los Andes son más altos que cualquiercadena de montañas europeas. 5. Los productos químicos que exporta Argentina son de la mejor calidad. 6. De vez en cuando me gusta escuchar música operística, pero me gusta más la música sinfónica. 7. E n las estaciones del subterráneo h a y siempre u n inmenso vaivén. 8. E s t a confitería no tiene pasteles sino sólo helados. 9. Después de acabar el trabajo vamos a bailar. 10. ¿Le gusta este tango argentino? 1 1 . Buenas noches. E x . 9 3 : 1. Estuve un mes en Cuba y conocí la nueva vida de los h a b i t a n t e s de esta isla. 2. Abrigo la esperanza de poder visitar t a m b i é n muchos otros países de Latinoamérica. 3 . Este viaje fue u n verdadero acontecimiento en mi v i d a . 4. Visitando lugares distintos, a p r e n d í muchas cosas nuevas y aprendí a conocer mejor el m u n d o . 5. Los t r a bajadores de los cafetales de Costa Rica t r a b a j a n en condiciones pésimas. 6. E n la corrida de ayer, los espectadores gritaron a quien más al ver la muerte del t o r o . 7. E l domingo pasado m i amigo aprovechó la oportunidad para pedirme u n libro y t u v e que dárselo. 8. Cuando florece el j a r d í n todas las abejas acuden porque son atraídas por el perfume de las flores. 9. Salta a la vista que este chicuelo tiene miedo de la gigantesca águila del j a r d í n zoológico. 10. Querría saber si éstos son dibujos a mano o fotografías. 1 1 . No yerro diciendo q u e este gran deportista está en vísperas de un

540

concurso: mañana t e n d r á lugar un encuentro deportivo internacion a l . 12. Salí para Yasi con un a v i ó n que despegó del aeropuerto de Bucarest a la puesta del sol. 13. Desgraciadamente no pude asist i r al estreno de esta pelicula mejicana. 14. Me asombró y me alegró la envergadura de las construcciones de nuevas manzanas de t u barrio. E x , 9 6 : 1. cálido, caluroso, caliente; 2. m a l o ; 3 . grueso; gordo; 4. feo; 5. l i b e r t a d ; 6. bajo, m e n u d o ; 7. largo; 8. húmedo, v e r d e ; 9. desag r a d a b l e ; 10. despertarse, levantarse; 1 1 . quedarse; detenerse, par a r s e ; 12. acordarse, recordar. E x . 9 7 : 1. Debido a las antiguas civilizaciones descubiertas en México, se despertó el interés de muchos hombres para este p a í s . 2. ¿Cómo se explican ustedes esto? 3 . Es fácil comprenderlo. 4. Yo no afirmo lo contrario, ¿pero U d . cree que, verdaderamente, sean t a n interesantes estas cosas? 5. Sin duda alguna. 6. Tenga U d . la a m a b i l i d a d de continuar lo que había comenzado. 7. Repito lo que dije a fin de que U d . comprenda mejor. 8. No comprendo gran cosa, le rogaría que hable más despacio. 9. No comiencen t o d a v í a ; no estoy listo. 10. ¿Cuándo recibiste l a ú l t i m a carta de t u amigo? 11. Hace algunos días, pero no t u v e tiempo p a r a contestarle. 12. Pero le voy a contestar lo más t e m p r a n o posible. E x . 9 9 : al 95-lea, a l 1000-lea, al 11-lea, al 82-lea, a 11509-lea, a l 100 030-lea, al 500 976-lea; 2/14; 50/40; 709 000/90; 6 / 1 2 + 1 5 / 3 0 = 1. E x . 100: 1. América fue descubierta a fines del siglo decimoquinto. 2. Si hubiera comido un tercio de lo que me dieron ayer a comer, no habría dormido bien. 3 . Estamos en la (trigésima cuarta) lección treint a y cuatro. 4. Su nueva dirección es la siguiente: Avenida de la Libertad, m i l ciento once. 5. P e r d í tres horas y media esperando que despegara el segundo avión. 6. Leo la página ciento cinco del capítulo veintiséis (vigésimo sexto). 7. He llegado a conocer bast a n t e bien este idioma, pero todavía no lo sé h a b l a r perfectamente. 8. F u i a la ciudad para ver la trigésima q u i n t a exposición internacional de p i n t u r a . E x . 1 0 1 : Horizontales: 1. Venezuela; 2. u s a r ; 3 . a b u r r i r s e ; 13. e d a d . Verticales: 1. Vergüenza; 4. deseo; 5. n i ; 6. m a r ; 7. s u ; 8. eco; 9. s u r ; 10. zum o ; 1 1 . peor; 12. u n a ; 14. a h í ; 15. e l ; 16. i d o ; 17. i r ; 18. ¡ o j a l á ! 19. acordarse. E x . 102: 1. a v e . 2. sitio, asiento. 3 . este, levante. 4. j u i c i o ; motivo, causa; fin. 5 . contestar, replicar, reponer. 6. regresar. E x . 1 0 3 : despreciar, menospreciar; desconocer, ignorar; t o m a r , p e d i r ; menor, más p e q u e ñ o ; v e r d a d ; viejo, a n t i g u o ; a d m i t i r , a y u d a r ; entregar, negarse.

541

E x . 1 0 5 : 1. Mañana saldré con este amigo para Cataluíla. 2. E l año pasado conocí muchos españoles. 3 . La superficie de España es de quinientos tres m i l cuatrocientos ochenta y seis kilómetros cuadrados. 4. E l español es semejante al r u m a n o . 4. ¿Habla usted español? 6. Sí, un poco. 7. Dígame, por favor, algo interesante acerca de España. 8. Dime lo que te interesa. 9. Me interesa saber cómo se presenta la naturaleza en España. 10. D u r a n t e el otoño pasado visité los viñedos de Alicante y comí unas uvas muy buenas. 1 1 . E l año pasado aproveché la ocasión para ver también el Sur de E s p a ñ a , Andalucía. 12. Con ese motivo, pude conocer de cerca la lucha del pueblo español por la libertad. E x . 1 0 8 : 1. hombro; 2. hombre; 3. h a m b r e ; 4. h e m b r a ; 5. hierro; 6. hierba; 7. h u e r t a ; 8. huelga; 9. huella. E x . 1 0 9 : 1. a ú n ; 2. acudir, llegar; 3 . enojarse, sulfurarse; 4. seguir; 5. manera; 6. jornada, t r a v e s í a ; 7. c o m b a t e ; 8. afán. E x . 112: 1. Ayer, citando andaba por la calle, vi un niño llorando. 2. Lo llamé y le pregunté por qué lloraba. 3 . Me dijo que había perdido una llave y que tenía miedo de regresar a su casa. 4. Lo cogí por la mano y me fui con él hasta sus padres. 5. Llegando a su casa no quiso e n t r a r : t e m í a el castigo. 6. La lengua española o castellana se habla por más de ciento sesenta millones de hombres. 7. A los toros no les gusta el color rojo subido. 8. ¿Conoces a alguien que haya asistido a u n a lidia y qvie conozca los términos taurinos (específicos)? 9. E l torero debe evitar caer al suelo ante al toro. 10. María tenía u n traje de esquí que hacía juego con su pañuelo azul, pero no lo visitó porque se resfrió en vísperas de su salida de vacaciones. 1 1 . E n el muelle (del puerto) están colocados montones de mercancías, en sacos grises y cajas a m a r i l l a s . 12. Al ver el sombrero que se puso aquel artista, eché a reír. 13. Los niños empezaron a recoger una colección de sellos. 14. No debes llegar t a r d e a la estación si quieres asistir a la salida de los deportistas en j i r a . 15. El padre regaló a Isabel un collar que ella deseaba desde mucho t i e m p o . E x . 1 1 3 : 1. Según mi parecer, salvo t ú , no veo de quien puede tratarse en esta c a r t a . 2. Todo acabó bien el mes pasado. 3 . Conozco bien el español y el rumano y quiero aprender el italiano y el portugués, porque muchas palabras son semejantes en todos estos idiomas. 4. ¿Cómo te llamas? 5. Me llamo Andrés Ruiz. 6. Este niño cayó ayer por la calle, lloró (por) una hora y, después, se calló. 7. Hemos dado a los niños sendos libros. 8. Se alegraron mucho pero olvidaron agradecérnoslo. 9. Ese hombre todavía no leyó ningún libro en español, aunque aprendió este idioma ya desde el año pasado. 10. Quisiera escuchar un hermoso concierto pero este jueves por la t a r d e no tendré tiempo libre. 1 1 . A propósito, ¿estuviste alguna vez en un escenario? 12. Quizás, no me acuerdo. 1 3 . E l retrato de la hilandera, que he visto en aquella exposición de otoño, era hermoso. 14. E l

542

azar me ha hecho encontrar un falso viajero que se jactaba de venir de los países de u l t r a m a r . 15. ¡ Q u é tontería creer en t a l h o m b r e ! 16. Sus cuentos eran inagotables cuando describía los jardines de Andalucía. 17. ¿Has visto el último ballet de la Opera de Bucarest sobre temas de folclor(e)? 18. Y la danza de los gitanos ¿cómo t e gustó? 19. Debo insistir sobre su carácter original. Ex. 117: I. Horizontales: 1. llover; 2. l l a m a r ; 3 . llevar; 4. llorar; 5. llegar. Verticales: lavar. I I . c, ch, che, chis, chico, chiste, charlar, chimenea, chocolate. E x . 118: 1. La sangre se hereda, la v i r t u d n o . 2. El hijo de la gata ratones m a t a . 3 . No se hizo la miel para la boca del asno. 4. Más fácilmente se coge un mentiroso que un cojo. E x . 119: 1. Haciendo los precedentes ejercicios he podido obtener una gran facilidad en la traducción. 2. Pero los que se dedican a l estudio de una lengua extranjera deben leer diariamente, manteniendo así contacto con lo aprendido. 3 . Para hablar bien es necesario hacer ejercicios de conversación. 4. También, es bueno t r a t a r de traducir diariamente u n pequeño artículo de diario. 5. Creo que no habéis encontrado muchos errores al controlar (corregir) los ejercicios. 6. La abuela se puso los anteojos para ver mejor cómo escribes en españ o l : no podía creer que habías aprendido un idioma extranjero en unos meses. 7. Entonces empezaste a leer para ella del Don Quijote, enorgulleciéndote con t u ciencia. 8. E l héroe de la novela de Cervantes iba acompañado por Sancho el gordo: ¿Cuál de los dos te pareció más simpático? 9. ¿Has comprendido por qué ha fracasado él en su lucha con los molinos de viento? 10. La vida de Cervantes fue m u y difícil y a g i t a d a , pero él no.so dejó vencer por la injusticia. 11. Oía un ruido fuerte que no me g a s t a b a : no parecía rumor de voces h u m a n a s , sino u n e s t a m p i d o . 12. Quedé t r a n q u i l o en las t i n i e blas. 13. E l libro que he recibido está en u n volumen, aunque tenga dos p a r t e s : una colección de refranes y una antología literaria. 14. Vale más que su costo. 15. Me alegro que vino este h o m b r e . 16. Quiero pedirte una explicación. 17. Los niños que hemos encontrado pedían a su madre que les comprara un libro con imágenes. 18. Unos hacen errores sin quererlo. 19. E l ladrón fue castigado por su culpa. 20. La siega es una de las faenas del c a m po. 2 1 . Se sabe que el zumo de las naranjas es una bebida agrad a b l e . 22. A causa del frío quemamos muchas leñas. 2 3 . Miro quieto a la imagen que refleja el agua del lago. 24. ¿Qué se oye: una serpiente que silba o el silbido de otro animal? 25. ¿No es u n yerro? 26. No sé cuál es el verdadero principio de este suceso. 27. E l trabajo de Manuel es difícil, pero es u n a tarea de honor y le gusta. 28. ¿ Has olvidado cuánto son siete por ocho? 29. No obstante la multiplicación es b u e n a . 30. Pero t u división tiene u n yerro. 3 1 . Quisiera saber si la gramática española te pareció fácil .y si no t e quedó nada poco claro. 32. Haciendo las siguientes composiciones te convencerás solo de tus conocimientos.

543

TABLA DE MATERII
Introducere Lecţia 1 Lecţia 2 Lecţia 3 Nuestra casa Lecţia 4 Pedro y sus padres Lecţia â En un pueblo Lecţia O En el mismo pueblo Lecţia 7 Una gran biblioteca Lecţia S Por el barrio Lecţia 9 Lecţia JO Ante la puerta Recapitulare şi sistematizare Lecţia 11 Deportes Lecţia 12 Prendas de vestir Lecţia 13 Después de las nubes, Lecţia 14 Al teatro Lecţia IU Una visita Lecţia 1(¡ Periódicos y revistas
7

11 14 18 20 22 25 27 31 33 3G 38 41 43 46 48 55 58 60 65 07

el sol.

70 79 89 90 94 94 98 99

557

17 La casa y el mobiliario Lecţia 18 Apuntes de Rumania Lecţia 19 Nuestros amigos fieles 20 Ante el mapa de Europa Recapitulare si sistematizare Lecţia 21 ¿Qué hora es? Lecţia 22 Un paseo por el parque Lecţia 23 Vida de estudiante Lecţia 21 Coplas Lecţia 25 Por el mundo, caminando Lecţia Lecţia

Lecţia

105 105 112 112 120 120 126 126 134 142 143 152 152 161 161 169 170 179 179 191 192 192 193 201 201 216 218 225 227 227 236 236 245 263 263 276 279 279 302 302 309 312 313

'.

_.

26 El pato y la serpiente El cuervo y el cangrejo El consejo de los ratones Lecţia 27 Flanes para una excursión Lecţia 28 Para hablar de la salud Lectura suplementaria Lecţia 29 De buen humor Lecţia 30 Hojeando una enciclopedia Recapitulare şi sistematizare Lecţia 31 Visión de Argentina Lectura suplementaria Lecţia 32 De Chile a Cuba en avión (Notas de viaje) Lecţia 33 Una carta Asuntos pura conversar Figuras cumbres de la historia de México Lectura suplementaria

558

34 _ Monumentos de arquitectura árabe en España Lectura suplimentaria ¿Lecţia 35 •' España Veinte años de vida de los trabajadores españoles bajo la fascista del general Franco Lecţia 36 El mundo hispánico '. Pequeña antología 37 La lengua y las costumbres de Castilla Lectura suplementaria Lecţia 38 La gloria de Castilla Lectura suplementaria Lecţia 39 Una cumbre de la literatura española y mundial: Miguel de Cervantes Saavedra Explicación