Está en la página 1de 32

c 


 

 c  

Dezvoltare durabila


Calitatea aerului

   

 

 


urezentare generala

r     1. dioxid de sulf (SO2)


  !  2. dioxid de azot (NO2)
   3. ozon (O3)
     
4. monoxid de carbon (CO)
 !"
5. pulberi in suspensie (u 10)

r      


#$  !%c    
  !    !&

        


  !    !&r    
!    '  ! 
 ( ) !    *&


Dioxid de sulf SO2

1.Caracteristici generale


 +  !     ! 
 , &

  " )      


 !  +!   ! 
  &
  "( )  *" !  
 !!!     ( 
     *   !, 
 )  &

   

r   + + 


   &
+   + 
  )  )& 
   )      
 &
+   +  
 )    & +   
  ! &


  

 +  !)!   ) 


    ! , &
-   " ,  
  &


  

r     + 
)  &%  + ! ! 
  ! ! &.+!  "!
) ,   &

O. Metode de masurare

   ! +  )! 


r./0r12(  * c 3 4 + 
 4   ) &

3. Norme

ORDIN nr. 592 din 25 iunie 2002


Dioxidul de sulf - SO2

500 ug/m34  ) ! )


urag de
     5  
alerta
 !  &
350 ug/m34)     

alori 125 ug/m34) !     


limita 20 ug/m34)    (  
  4*

Oxizi de azot NOx (NO / NO2)1.Caracteristici generale
.+!!  ! )  ! + 
 )& 3 +! ! !  
 & +!! "
4 + ! ($.* !  6
4 + ! ($.* !  4    
  &

 + !      4
 &
r !   +!!   ,  
+  , &.+!!     !
   ) &

  "
+!! !      
  !   ) 
    &.+!!   
      
 )! !  &


   


 + !   ! +   
  ( + + ! 1 
 + ! *&
+   
  !  &
 +   ) 
   &
+  
     !
 &
  +    &


   

+    ) ) 


      &

+ +!!  )    
!  + + !  
  )    &

c 
.+!!    ) !!  
 )    ) ,   &
  )   )  
 &

O. Metode de masurare
   ! + ! +! ! 
)! r.7'/28 c 3 4  )
 +!! 4  ,  &

3. Norme

ORDIN nr. 592 din 25 iunie 2002


Oxizi de azot - NOx

400 ug/m34  ) ! )


urag de
     5  
alerta
 !  

alori 200 ug/m3 NO24)     


limita 40 ug/m3 NO24)     
30 ug/m3 NOx4)   )

Ozon O3

1.Caracteristici generale
! +  )   & ! 
  )- )&.! ! ) 
        , & ! 
     +!!   
) &

„ 
 
%  ! )   )   
 , &%  !  )  &

„   

  )   


!  &

O. Metode de masurare
   ! !     
! "
4 !"   -(r.'1*6
4 "   -(r.'1r1'29&'*&

3. Norme

ORDIN nr. 592 din 25 iunie 2002


Ozon - O3

urag de alerta 240 ug/m34,

alori tinta 120 ug/m34)     


18.000 ug/m3 x h4)   )

120 ug/m34 )    


Obiectiv pe termen  
lung 6000 ug/m34 )    
)


ORDIN nr. 592 din 25 iunie 2002


onoxid de carbon - CO


aloare limita 10 ug/m34)    


ORDIN nr. 592 din 25 iunie 2002


Benzen - C6H6


aloare limita 5 ug/m34)    &


ORDIN nr. 592 din 25 iunie 2002


uulberi in suspensie - u 10

Faza 1
50 ug/m3 u 104) !    
 ( 7*
40 ug/m3 u 104)    

alori ( 7*
limita Faza 2
50 ug/m3 u 104) !    
 ( *
20 ug/m3 u 104)    
 ( *Science-direct

I.p Comparison of the Revised Air Quality Index with


the uSI and AQI indices - Compararea revizuită a calităţii aerului cu
indicatorii PSI si AQI
p
Autori: Wan-Li Cheng, Yu-Song Chen, Junfeng Zhang, T.J. Lyons, Joy-Lynn uai,
Shiang-Hung Chang

r      !   ) 


    &  (r*  : 
;  < ; ;   ;  !:
  ;: &r  )! < = 
 ;-
c= <)   r + 
 (c>r*&
r 7'-
c r +  (r* ) !
 48   
   ($cc>*&r !;    
3  $cc> )    
    &
c   -c(
c* r  
 !   ! )! 
  ) &r4 !  )  
 8   " ! + 
 +  + ! &
r  ;+   :   
    &r )! r + 
 (c>r*<  = = ;-
c&$ 
 )   ! < 4    = 
 &%  , ;c>r=  r= - 
 = ;  c>r=   !
 ; &+  !c>r ; 
   &
Un nou model RAQI
c?c>r<r ) : + 
)  4   :< + : 
 
 ; ;;:&+   ;! @A  
   )  <  
   ! 3  4    
  ) )  &
  #c>r3 c>r)  
c>r&


II.p Air quality management in the WHO European Region Ͷ Results
of a quality assurance and control programme on air quality monitoring
(1994ʹ2004) - Gestionarea calităţii aerului în Regiunii Europene -
Rezultatele unui program de control si asigurarea a calitatii aerului
(1994-2004)

Autor: Hans-Guido cke

    !; ; ;. !: ;


; ;;:(. *      3 
 = )   ; ; !  :
 &
B 1<1 :  !  
  ; ;< ;  ) < &B  
)< 
   !   ($.$.*
 +  (..*.! (.*  ) &!
=  $.$.  = !   . 7
 < .  
$)  : ) 478 $.48
 $.84 .4 .&
C   );!  &8,) 
 3  ,     &c 4
!   ) &÷ p p
 p p
p p p ppp
 pp pppp
p p pp  ppp pp
pp pp pp
p p p p p p p p pp pp p p
 p pp p p p p pp pp !pp
pppppppppppp"p#pp#p$  p p  $pp%÷&ppp p p ppp
p pp p p pp p p'p p p p p p p
 pp p  p pp p p pp
(p'p p p )p pp
 ) p'p  p
p  p
p p p ppp  p p p p p
p p pp  p pp p p
p
p

III.p Evolution of the air pollution in SW Germany evaluated by the long


term air quality index LAQx - Evoluţia poluarii aerului în Sud-
estul
Germaniei evaluata pe termen lung prin indicele de calitate a aerului
LAQx

Autori: Helmut ayer, Jutta Holst, Dirk Schindler, Dieter Ahrens

r   Cc>+(r +   *


  !)  )  ;: = 
; ; ;<; ;   ;  !
) : ;  ) 4  < 
 2848= 4 & Cc>+ = < = 
 : <  cCc>+<  ;  
 =   ;   ;
Cc>+ '&0   :  < Cc>+
 )!= Cc>+) ! ! &
: ! ;: DD ,4 ,DDDD0 DD 
  ;) : ;)   ;= 
= Cc>+ 
! &c: ;= :DD ,4 DD
  
  : <  0 & ) 
 $. ! $... =  ,4 ? 
0 &C: ! ;: ) :  : 
 <  
=  ,;2848&
p
p
p
p

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

÷ 


  pp p p p p pp
pp p p pp
p
pp ppp pp  p
p
 p
 pp pppp !p
"!p# ppp
 ppp pp p p p$%&pp
p p'p
p
 
 pp&(&p pp
 ppp pp p p p)p$%pppp
 p

p p)
pp p
pp
p
p
 p!p

*)
p!!&!&!p

    


 ÷ ÷ 
    %&
 !"#$ !"#$
    !"#$

$%&p ++,p ,-,p p -p -++p --"p &&&p

$%p ,,,p +p p +p ""p ,p &&+p


p p
p p p p ppp p
p
 p
pp
 p pp p-+,ppp !p"pp p
p p
ppp
p !p.p p$%&p
p p
pp 
 p p pp pp

p pp p
p
 pp/ppp p p 
pp ! p
 p ) p) p p 
pp p p
p p0  
p1 p
 p
p
p p'pp p p  p
p

p
 p p p
 
 pp
 !p
p

p
  
'
p


pp p p p
p pp
pp p p pp
p
pp p  p
p
 p
 pp !p"p pp!pp

*)
p!!!&!p

    


  ÷ ÷ 
   %&
  !"#$ !"#$
   !"#$

$%&p ,&p p p p "&p ,&+p ""p

$%p ,-p -p p p "&"p p -,p

 ( )

 
 p
 p p
) pp p p10&p pp p
 pp

pp p p pp
ppp ppp
p p+p  p
p
 p

 pp !p"p pp!p# pp&p


 ppp pp
 p p p$%&p p 
 pp p p p p


pp p  ppp
 pp p p p)p$%pp pp 
p

p p)
pp p

ppp p/pp
 p!p

*)
p!!!!p

    


 ÷ ÷ 
    %&
 !"#$ !"#$
    !"#$

$%&p "p "p &p &+p p "+p +--p

$%p &,p -,p p &&p -,&p -&,"p "-+p

p
p

.p p p p)p$%p(pppp  p
p p p
) p
p p p10&p p p p p p !p

*)
p!!!!p


    ÷ ÷  
÷  
    %&
 #  !"#$
   !"#  !"#$
$2
 p &,p -,p p &&p -,&p -&,"p "-+p

% p &,"p -"p +p &-p p "p ,p÷  ( 
p

3

p p
p
p
pppp
p 
 p p)p pp
p
ppp p pp pp
 p
 p p&ppp !p"pp
 pp p
pp p p !pp

*)
p!!!&!p

    


 ÷ ÷ 
    %&
#!"#$ #!"#$
   #!"#$

$%&p &p -p p p &-p &-p +p

$%p ++p ,+p p p -p &p &,p

$
ppp
 p
pp
p
 pp p p)pp pp
)
p/p
p 

p
 p1 !p p p ) p) p p 
p)p
p p pp 
p
p
p p'p,(&p p&(&!p
p

þ 
.ppp p
p
 p) 
pp p p
p 
p1 
 ppp
p
pp
ppp p p p
ppp
ppp p
 p p p!pp

*)
p!!!&!p

    


 ÷ ÷ 
    %&
 !"#$ !"#$
  *  !"#$

$%p -p +,p &p p -p --"p &p

1
p
 pp p pp pp)
p/p
p 

p1 
 p
 
p p p p p  p
pp 
pp

p p (
) pp 
p))!p

÷ +   

,( --..p# 
p p pp
ppp4 p

þ , , # /  #    #   
  
0!"#
4p 
p * p 2 (p
0
p &5p ,p ,p +p
4p 0 5 p * p 2 (p
4p &5p "p +p "p
4p * p 6 
p 2 (p
&5p +p p "p
4p #
p  
p 2 (p
*) p &5p ++p -"p -+p
4p 4
 p 7 p 2 (p
 
p &5p +&"p &p p
4p 0
p 7 p 2 (p
))p &5p p +p p
4p 8
p 7 p)p 2 (p
0 p &5p p p &p
4p 4 p 6 
p 2 (p
&5p &-p p -p

9p 
p:p;p  pp
p p p<p$10p4 p

1p p 
p p p p 
 p 1
 p 6p p % p p

 p $
 p =(p p 38p >0*p p p 
p p &p p p 
p 
  ?# p

 p p 
p (p 
p p p p p 
p -p p p p +p p ,p 

p
  pp!p.p
ppp(p p pp p
 p p
p
=-p@?p p ppp p
p p#
p*) pp p p&&!!!p3

p
 p
pppp
pppp pp p+p p,pp pp
pp(p
p p p )
p p 
p p 2 !p * p 

p p 
p
p 
p
 p
p 
p 
p 0
p 0 5 p 4p p #
p *) p p 
p
 p 
 p !p


„ p 

p p p p 

ë

 ë ëë
ëë ëë 

ëë

ë ëë 
ë ëë
ë 


! --..(pA
 p
p
p p2 pp p-(p

  
'

,( ---.1p# 
p p
pp
ppp4 

 , 
 , # /  #
   #  
0!"#

p0
p * p 9 (p&5p ,++p ,!-p p
0 5 p4p * p 9 (p&5p &&p +!&p p
* p 6 
p 9 (p&5p ,""p ,!,p p
#
p  
p 9 (p&5p p
*) p -"-,p &&!"p
4
 p 7 p 
p 9 (p&5p ",p ,!,p p
0
p 7 p 9 (p&5p p
))p ,"p +!&p
8
p0 p 7 p)p 9 (p&5p ,,,p &!p p
4 p 6 
p 9 (p&5p &+-p &!&p p

p0
p * p 9 (p-p5p -p ,!+p p
0 5 p4p * p 9 (p-5p -p ,!+p p
* p 6 
p 9 (p-5p -+p +!&p p
#
p 6 
p 9 (p-p5p p
*) p -p ,!,p
4
 p 7 p 
p 9 (p-5p &""p &!&p p
0
p 7 p 9 (p-5p p
))p -p ,!-p
8
p0 p 7 p)p 9 (p-5p +p +!p p
4 p 6 
p 9 (p-5p p &!p p

9p 
p:p;p  pp
p p p<p$10p4 p

1p9 pp(pp
p)
p ) p

p p ' (ppp

p p )p 

p
 p 
p /p p 
p =p @?!1p 
p p 
p p

ppp(p p p
 p p
p
p pp p p !p
p

 ( )

 
 

,( --$.p1
) pp pp
ppp4 p

 , , # /  #    #  

0!"#

p * p 10&p
0
p p p &&,p
0 5 p4p * p 10&p
&p p &+,p
* p 6 
p 10&p
,-p -p ,"p
#
p 6 
p 10&p
*) p ,"p p &&p
4
 p 7 p 10&p
 
p &,p "p &p
0
p 7 p 10&p
))p p --p p
8
p0 p 7 p 10&p
)p p -p "p
4 p 6 
p 10&p
",p -"p &&p

9p 
p:p;p  pp
p p p<p$10p4 p

1p p 
p p ) p p 1
p 6p p % p p 
 p
$
 !p B p p 
p p p p 
p p p 
p
 p
p p p

p p !p9p)pp pp ppp pp p
pp

 p p 
pp p
pp p 
p !p

p
÷  ( 

,( --2.(p 


pp p p p)pp4 p

 , , # /  #      #   

#!"#

p
* p p ,-,p !,p p
0
p
0 5 p
* p p -&p !,"p p
4p
* p 6 
p p ,&"p !"p p
#
p
 
p p ,p !+p p
*) p
7 p
4
 p p ",p !"p p
 
p
7 p
0
p p +-,p !,p p
))p
8
p0 p 7 p)p p -&&p !&-p p

4 p 6 
p p -p !"-p p

9p 
p:p;p  pp
p p p<p$10p4 p

.p 
pp p (p p p 
 p
 p =&pp p
p p ?p p
 p p)!p

þ  
'  ' 3#

C
p 
p p p p 
p p p p p 
p )p 'p
 pp 
 p=p 
p p p p p p
p p p p

?pp
 p p  
p  
p p p 
p !.p  p p p <p p ' p


p p
 p p p p 
p 5 p p p p 
p
p p p p 
p p 
p p p p 
p p 
p

p p

p=p p ppp ?! p5  pp 
p 
p p
p p p p p pp p 
p p p 

!1 
p

 p  p p p p p p 5 p p 
 p p p 
p
 p p p /p :p p p p p p 
p p p  p 

p
 p pp !pppp 
p p p  ppp p
pp
pppp
 p p:p

åp p ) )

p 
p =)p p 
p p 
?p p p
 =
p 
 p p p 
p  
p p  
?p p )
p
= p p
p p
p p ?Dpp
åp  p
p p ) p

 p pp 
p
Dpp
åp  p p ) p 
p
Dpp
åp 
p

p !pp

,( --&.(p 


pp p pp 
p
 p p pp

 , , # /  #     #    

0!"#

p * p (p
0
p pp5p
,"p &!+p p
0 5 p * p (p
4p pp5p
-p &p p
* p 6 
p (p
 pp5p
"p ,!p p
#
p  
p (p
*) p pp5p
,+p +!p p
4
 p 7 p (p
 
p pp5p
+-+p &!-p p
0
p 7 p (p
))p pp5p
,+p &p p
8
p0 p 7 p)p (p
 pp5p
+"+p --!p p
4 p 6 
p (p
 pp5p
+p -!,p p

9p 
p:p;p  pp
p p p<p$10p4 p
# 
p
 p pp p=&pp(p
pp) p pp
p&?p
(p p p 
p p  p p p p p p p p 
p p 
p =-p
p p p p p p ?!p .p 
p p p p p (p p p 
p p
p =&p p ?p p p p p p p p p !"!p
p p 4
 !p
3
p p ppp p&"-!-p!p

 !
  .415$1-5.5+ 
&,
$%(&p $%(p 4(&p 4(p 4(p 4(-p 4(p 4(+p 4(,p 4(p
&p

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p
p )p )p )p )p )p )p )p )p )p )p
= = = = = = = = = =
E?p E?p E?p E?p E?p E?p E?p E?p E?p E?p

)
p(p p
&:p !&-p !p !&pp !pp p &!,+pp !-+pp !pp !-&pp !-pp


 pp

)
p(p p
:p !&pp !p !pp !-pp p &!pp !-pp !-&pp !pp !-pp


 pp

)
p(p p
:p !&-pp !p !pp !&pp p &!"pp !pp !-&pp !pp !,+pp


 pp

)
-:p !&&&p !p !"pp !pp p(p p !pp !-,pp !,pp !-pp &!pp
p


 pp

)
p(p p
:p !&,p !p !-pp !-pp p &!&pp !&pp !-pp !pp &!pp


 pp

)
p(p p
+:p !&,&p !p !-pp !pp p &!-pp !+pp !-pp !&pp &!pp


 pp

)
p(p p
,:p !&p !p !-,pp !,&pp p &!"pp !"pp !-pp !pp &!pp


 pp

)
p(p p
:p !,p !p !,pp !"-pp p &!-pp !,pp !pp !-pp &!pp


 pp

)
p(p p
":p !&&p !p &!pp &!,pp p &!--pp !"pp !,+pp !pp &!pp


 pp

)
p(p p
&:p &!"pp !p !,pp &!pp p &!pp !&pp !,pp !pp &!&pp


 pp

&&:p !-"&p !p !+"pp !+"pp ) &!"pp !&pp !pp !-pp !"pp
p(p p
p


 pp

)
p(p p
&:p !&,p !p !++pp !+pp p !"pp !-"pp !&pp !pp !+pp


 pp

)
p(p p
&:p !&++p !p !-pp !,pp p !pp !"pp !-,pp !-pp !--pp


 pp

)
p(p p
&-:p !&p !p !+pp !pp p !-pp !-pp !-pp !-+pp !pp


 pp

)
p(p p
&:p !+p !p !"pp !-,pp p !-"pp !-"pp !"pp !-pp !,pp


 pp

)
p(p p
&+:p !&+p !p !+,pp !-pp p !+pp !-pp !pp !-pp !+pp


 pp
)
p(p p
&,:p !,,pp !p !+pp !-pp p !,pp !&pp !pp !pp !,pp


 pp

)
p(p p
&:p !",p !p !p !pp p !+&pp !&pp !pp !,-pp !,pp


 pp

)
p(p p
&":p !"",p !p !p !+pp p !,&pp !&pp !-,pp !,pp !pp


 pp

)
p(p p
&!+"
:p !p !p !+pp p !+pp !-pp !+pp !pp !"-pp
&pp


 pp

)
p(p p
&:p &!-+pp !p &!"pp !,pp p !pp !,pp !,pp !,pp &!&pp


 pp

)
p(p p
:p &!,-p !p ,!&pp !-pp p &!pp !,-pp !-pp !+pp &!pp


 pp

)
:p &!&"pp !p !,-pp !-pp p(p p &!+pp !"pp !-pp !"pp &!-pp
p


 pp

)
p(p p
!&,
-:p !p &!"+pp !-pp p &!pp !pp !pp !-pp &!-+pp
"pp


 pp

/ # + 
"
6-55&

'

8&1
8 1'&7
1& 1&7
1 7&
&
&7
 '&
&'7 &27

 +c!  +    + .!

9 Calitatea aerului ambiental la nivelul Romaniei
p
p
C )  2  = # ?  !;  
 1: ; !=  :;  
#: $: ; !%;:c (#$ %c*&:  ! 
  ; ;  :=   : " + 
(.* +!! ($.$.+* + (%.* ! ! =  ( 
 :   E*&c  ; ,  
! ;  : < <  
 ) ; : (  8 :  
 8E*&
: ! =  :;  )
  )  = ) :; ;;: ):<
 &c: )  :  
  &  ):  ; !;"
F: (2* )  :  ;: 6
F: (18* )  : );:   ;:
 6
F:  (*<  (* )  :G<!; 
 H ;: 6
F: (*< (* ) ;: = ! 
; &
  :.$./$.+%. ! =  < !  !:<
) :=  þ

     
 
  :);! ;  6  !; :
þ
 
    
  !"!#
 
$% 
&
 '(
  


@ p pp
p
% : +! = = 3 ; ;;<) 
  ; ; ;=  ;  )"
FF9 < ;:  !!;  ) ; ( ,9) <
% *< : (&@*6
FF9< ):  6
FF% :: &

;<) ; (F/* :$. ; 
 (2*4= : <  9 <<: 
 @< &


Dioxidul de sulf

% : + ;<)  ;(8F/* 


 :  ):= "
FF# ) (1!= < 2*6
FF  % )(= = <! ; ;:*6
FF% < ;( ;!*6
FF <( !*&
 ) :; ! =  ; &uulberi în suspensie

 =   ; )  !  +  
  :  ;)?   "  :( 
 ;  , ; &*   <  :<
  ,< !<  < = ;!
 ) =   !!;  ! &
$   );&c :  
(  *(    &* +! :< +
 +  )?   ( !  :  
 :cI<%9 :   !*&
  ( *  !    ;
: ! ,=  &
B ; 9 <% )% 3r< =   ; 
  :;) ;& ;;<) ; ; 
 :; ;;: =   ;&
onoxidul de carbon

% :  = : ! &


$  ;<) ; ; ; ;(/  ;
+;! ;  *=   2&
Ozonul

.!   ; + )?  ; &
.! ; "
FF  : ) 3? ):@(J
  ; ! *6
FF     :   ;(J  ;
! *&
.!   + <    
:; < <  !    )  );: <
 &
$  = ;< ;(1E/ ; 
 )*: ! : #$ %c&
;<) : ; (E/ ;* ; 
 (8* =  ;:&
)  ;) : ; 
)!= ?   8 ; ;<&


p
p
+( !' 7


åp %  ,#)c> Kr +A,,r c>r 4
(  ) &   
 !* +*
åp cL K  ,MI.
 # N# L K
    L K  (11*4
 ;: = # 
 4#!  
   (141*
åp
)  ,  M K) K, 
L K +Cc>+4
) :  = 4 ) 
    Cc>+
åp c @  c
åp c @  9 
åp AAA& & 
p
p