Está en la página 1de 2
                                                                       
             

·∫∫· ¥ß√“¬°“√¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡

                             

¿.æ.30

 
                   

μ“¡ª√–¡«≈√—…Æ“°√

     

°“√¬◊Ëπ·∫∫· ¥ß√“¬°“√ °√≥’¡’“¢“

 
     

‡≈¢ª√–®”μ—«ºŸâ‡ ’¬¿“…’Õ“°√

 

------

------

------

------

------

------

   
             

(1) ”π—°ß“π„À≠à

·¬°¬◊Ëπ‡ªìπ√“¬ ∂“πª√–°Õ∫°“√

 

™◊ËÕºŸâª√–°Õ∫°“√

------

------

------

------

“¢“∑’Ë

¬π√«¡◊Ë

’Ë

°π∑

(2) “¢“∑’Ë

(3) ‡ªìπ ”π—°ß“π„À≠à

(4) ‡ªìπ “¢“

¬◊Ëààπª°μ‘

¬◊Ëπ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡§√—Èß∑’Ë

¢Õß ¿.æ.30 ´÷Ë߬◊Ëπ‰«â

                   

¿“¬„π°”À𥇫≈“

‡°‘π°”À𥇫≈“

™◊ËÕ ∂“πª√–°Õ∫°“√ ∑’ËÕ¬Ÿà : Õ“§“√

ÀâÕ߇≈¢∑’Ë

™—Èπ∑’Ë

”À√—∫‡¥◊Õπ¿“…’(„Àâ∑”‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ çé ≈ß„π ç

é Àπâ“™◊ËÕ‡¥◊Õπ)

(1) ¡°√“§¡

(4) ‡¡…“¬π

(7) °√°Æ“§¡

(10) μÿ≈“§¡

À¡Ÿà∫â“π

‡≈¢∑’Ë

À¡Ÿà∑’Ë

μ√Õ°/´Õ¬

(2) °ÿ¡¿“æ—π∏å

(5) 情¿“§¡

(8) ‘ßÀ“§¡

(11) 惻®‘°“¬π

μ”∫≈/·¢«ß

(3) ¡’π“§¡

 

(6) ¡‘∂ÿπ“¬π

(9) °—𬓬π

(12) —𫓧¡

∂ππ

Õ”‡¿Õ/‡¢μ

®—ßÀ«—¥

                                           

√À— ‰ª√…≥’¬å

------

------

------

------

                                                                   

‚∑√»—æ∑å

                                                         
         

°“√§”π«≥¿“…’

                             

”À√—∫∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈®“°√–∫∫ TCL

         
                                         

∫“∑

       

μ.

                 
   

¬Õ¥¢“¬„π‡¥Õππ’È

 

{ À√Õ°√≥’¬◊Ëπ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡

(1.1) ¬Õ¥¢“¬·®â߉«â¢“¥

(1.2) ¬Õ¥´◊ÈÕ·®â߉«â‡°‘π

}

                   
 

1.

 

1

                 
 

2.

≈∫ ¬Õ¥¢“¬∑’ˇ ’¬¿“…’„πÕ—μ√“√âÕ¬≈– 0 (∂â“¡’)

         

2

                 

¿“…

3.

≈∫ ¬Õ¥¢“¬∑’ˉ¥â√—∫¬°‡«âπ (∂â“¡’)

         

3

                 

¢“¬

4.

¬Õ¥¢“¬∑’ËμâÕ߇ ’¬¿“…’(1. - 2. - 3.)

             

4

   

∫“∑

     

μ.

 
 

5.

       

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

5

5

¿“…

6.

6.

¬Õ¥´◊ÈÕ∑’Ë¡’ ‘∑∏‘π”¿“…’´◊ÈÕ

¬Õ¥´◊ÈÕ∑’Ë¡’ ‘∑∏‘π”¿“…’´◊ÈÕ¡“À—°„π°“√§”π«≥¿“…’‡¥◊Õππ’È

{

À√Õ°√≥’¬◊Ëπ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡

(6.1) ¬Õ¥´◊ÈÕ·®â߉«â¢“¥

(6.2) ¬Õ¥¢“¬·®â߉«â‡°‘π

¡“À°„π°“√§”π«≥¿“…’‡¥◊Õππ’È

}

6

                 

´◊ÈÕ

7.

¿“…’´◊ÈÕ‡¥◊Õππ’È(μ“¡À≈—°∞“π„∫°”°—∫¿“…’¢Õ߬ե´◊ÈÕμ“¡ 6.)

                           

7

7

¿“…

8.

¿“…’∑’ËμâÕß™”√–‡¥◊Õππ’È (∂â“

5

¡“°°«à“

7

)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8

“à

¡≈§Ÿ

9.

¿“…’∑’Ë™”√–‡°π‡¥Õππ’È (∂â“

5

πâÕ¬°«à“

7

)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9

‡æ‘Ë¡

10.

¿“…’∑’Ë™”√–‡°‘π¬°¡“

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10

¿“…

11.

μâÕß™”√–

(∂â“ 8.

¡“°°«à“

10.)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11

                 

ÿ∑∏

12.

™”√–‡°‘π

. ((∂â“ 10. ¡“°°«à“ 8.) À√◊Õ (9. √«¡°—∫ 10.))

 

12

                 

°√≥’¬◊Ëπ·∫∫· ¥ß√“¬°“√·≈–™”√–¿“…’‡°‘π°”À𥇫≈“ À√◊Õ¬◊Ëπ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡

                                             
 

13.

¡‘Ë

‡ßπ‡æ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

                 
 

14.

‡∫’Ȭª√—∫

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

14

                 
 

15.

√«¡¿“…’‡ß‘π‡æ‘Ë¡ ·≈–‡∫’Ȭª√—∫∑’ËμâÕß™”√– ((11. + 13. + 14.) À√◊Õ (13. + 14. - 12.))

       

15

 

16.

√«¡¿“…’∑’Ë™”√–‡°‘π À≈—ߧ”π«≥‡ß‘π‡æ‘Ë¡·≈–‡∫’Ȭª√—∫·≈â« (12. - 13. - 14.)

       

16

 

∂“ª√–â

°“√¢Õ§π¿“…

ߧ®–¢Õ§å

π¿“…◊

∑’ ™”√–‡°’Ë

πμ“¡®”π«π‡ß‘

π∑‘

·’Ë

¥ß‰«μ“¡â

12. À√Õ◊

16.

§”√—∫√Õß

¢â“懮ⓢÕ√—∫√Õß«à“ ¢âÕ§«“¡∑’Ë· ¥ß„π·∫∫· ¥ß√“¬°“√π’È

‡ªìπ‡ß‘π ¥ À√◊Õ„À‚Õπ‡¢â

â“∏𓧓√ ‚ª√¥≈ß™◊ËÕ„π™àÕߢâ“ß≈à“ß ·≈â«·μà°√≥’

 

∂Ÿ°μâÕß·≈–‡ªì𧫓¡®√‘ß∑ÿ°ª√–°“√ °√≥’¬◊Ëπ·∫∫· ¥ß

À“°‰¡à≈ß™◊ËÕ∂◊Õ«à“¢Õπ”¿“…’∑’Ë™”√–‡°‘π‡¥◊Õππ’ȉª™”√–¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡„π‡¥◊Õπ ∂—¥‰ª ‡«âπ·μà°√≥’¬◊Ëπ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À“°‰¡à≈ß™◊ËÕ®–μâÕ߬◊Ëπ¢Õ§◊π¥â«¬·∫∫ §.10 ‡∑à“π—Èπ

√“¬°“√‡°π°”À𥇫≈“À√‘ Õ¬◊ π‡æ◊Ë ¡‡μ‘Ë ¡‘¢“懮⠓¢Õ≈¥‡∫â ¬ª√’È ∫¥— «¬â

 

‡ªìπ‡ßπ ¥

≈ß™Õ◊Ë

               

ºª√–°Õ∫°“√Ÿâ

ßÕË

                             

ºª√–°Õ∫°“√Ÿâ

 

‚Õπ‡¢â“∏𓧓√ (μ“¡∑’ˉ¥â¬◊Ëπ§”¢Õœ ·≈–‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“° ”π—°ß“π √√æ“°√ æ◊Èπ∑’Ë “¢“·≈â«)

≈ß™Õ◊Ë

ºª√–°Õ∫°“√Ÿâ

     

(

)

   

ª√–∑∫μ√“

 

¬◊Ëπ«—π∑’Ë

 

πμ‘∫‘ §§≈ÿ

(∂â“¡’)

                                                           

(°àÕπ°√Õ°√“¬°“√‚ª√¥¥Ÿ§”·π–π”¥â“πÀ≈—ß)

§”·π–π”°“√°√Õ°·≈–¬◊Ëπ·∫∫ ¿.æ.30

ºŸâ¡’Àπâ“∑’ˬ◊Ëπ·∫∫ ¿.æ.30

·∫∫ ¿.æ.30 π’È ‡ªìπ·∫∫· ¥ß√“¬°“√ ”À√—∫ºŸâª√–°Õ∫°“√´÷Ëß®¥∑–‡∫’¬π ¿“…’¡≈§à“‡æ‘Ë¡·≈â«Ÿ ·≈–‡ªìπºŸâª√–°Õ∫°“√∑’ËμâÕ߇ ’¬¿“…’‚¥¬§”π«≥®“°¿“…¢“¬’ À—°¥â«¬ ¿“…’´◊ÈÕ„π·μà≈–‡¥◊Õπ¿“…’ ∑—Èßπ’È ‰¡à«à“ºŸâª√–°Õ∫°“√π—Èπ®–ª√–°Õ∫°“√„π√Ÿª¢Õß∫ÿ§§≈ ∏√√¡¥“ §≥–∫ÿ§§≈ Àâ“ßÀÿâπ à«π “¡—≠ °Õß¡√¥° ∫√‘…—∑À√◊ÕÀâ“ßÀÿâπ à«ππ‘μ‘∫ÿ§§≈ Õߧ尓√¢Õß√—∞∫“≈ À√◊Õπ‘μ‘∫ÿ§§≈ „π√Ÿª·∫∫„¥°Áμ“¡ „™â¬◊Ëπ· ¥ß√“¬°“√‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ¿“…’ ºŸâª√–°Õ∫°“√∑’Ë¡’ ∂“πª√–°Õ∫°“√À≈“¬·Ààß·≈–¡’§«“¡ª√– ߧ宖¢Õ¬◊Ëπ·∫∫ ¿.æ.30 ·≈–™”√–¿“…’¡≈§à“‡æ‘Ë¡√«¡°—πŸ °Á∑”‰¥â‚¥¬μâÕߢÕÕπÿ¡—μ‘μàÕ°√¡ √√æ“°√°àÕπ·≈– ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°°√¡ √√æ“°√·≈â«®÷ß®–¬◊Ëπ·∫∫·≈–™”√–¿“…’√«¡°—π‰¥â „π°√≥’π’È„À⺟⠪√–°Õ∫°“√¬◊Ëπ·∫∫ ¿.æ.30 ‡æ¬ß©∫’ ∫‡¥— ¬«’ æ√Õ¡°â ∫„∫·π∫— μ“¡∑’Ë°√¡ √√æ“°√°”Àπ¥

«‘∏’°√Õ°·∫∫

‚ª√¥°√Õ°·∫∫· ¥ß√“¬°“√©∫—∫π’ȥ⫬≈“¬¡◊Õ∑’ËÕà“π‰¥âßà“¬ À√◊Õ„™âæ‘¡æ奒¥

„π°√≥’‡ªìπ “¢“·≈–·¬°¬◊Ëπ·∫∫‡ªìπ√“¬ ∂“πª√–°Õ∫°“√„Àâ°√Õ°‡≈¢∑’Ë “¢“ ¥â«¬ ∑—Èßπ’È μ“¡∑’Ë√–∫ÿ„π„∫∑–‡∫’¬π¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡ (¿.æ.20) ‚¥¬„Àâ°√Õ°μ—«‡≈¢À≈—° ÿ¥∑⓬ ™‘¥™àÕߢ«“ ÿ¥ „Àâ√–∫ÿ«à“‡ªìπ°“√¬◊Ëπ√«¡°—πÀ√◊Õ·¬°¬◊Ëπ‚¥¬„ à‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ç√√√√√ é ≈ß„π™àÕß

ç
ç

é Àπâ“¢âÕ§«“¡π—Èπ

„Àâ√–∫ÿ«à“‡ªìπ°“√¬◊Ëπª°μ‘À√◊Õ¬◊Ëπ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡§√—Èß∑’ˇ∑à“„¥·≈–‡ªìπ°“√™”√–¿“…’¢Õß

‡¥◊Õπ¿“…’ ·≈–ªï æ.».„¥ ‚¥¬„ à‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ç√√√√√ é ≈ß„π™àÕß ç æ√âÕ¡°—∫°√Õ°ªï æ.». ¥â⫬ °“√§”π«≥¿“…’„Àâ°√Õ°√“¬°“√¥—ßπ’È

1. ¬Õ¥¢¬π¥ÕππÈ (À√◊Õ°√≥’¬◊Ëπ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡

È (À√◊Õ°√≥’¬◊Ëπ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ é Àπâ“™◊ËÕ‡¥◊Õπ¿“…’π—Èπ
é Àπâ“™◊ËÕ‡¥◊Õπ¿“…’π—Èπ (1.1) ¬Õ¥¢“¬·®â߉«â¢“¥
é Àπâ“™◊ËÕ‡¥◊Õπ¿“…’π—Èπ
(1.1) ¬Õ¥¢“¬·®â߉«â¢“¥
(1.1) ¬Õ¥¢“¬·®â߉«â¢“¥ (1.2) ¬Õ¥´◊ÈÕ·®â߉«â‡°‘π)

(1.2) ¬Õ¥´◊ÈÕ·®â߉«â‡°‘π) „Àâ°√Õ°®”π«π‡ß‘π¬Õ¥¢“¬∑—Èß ‘Èπ„π‡¥◊Õπ¿“…’π’È

„Àâ°√Õ°‡©æ“–¬Õ¥¢“¬∑’Ë· ¥ß‰«â¢“¥‰ª·≈–À√◊Õ¬Õ¥´◊ÈÕ

∑’Ë· ¥ß‰«â‡°‘π‰ª ‚¥¬„ à‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ç√√√√√é ≈ß„π™àÕß ç

0 (∂“¡â )’„Àâ°√Õ°®”π«π‡ß‘π‚¥¬¬°¬Õ¥

¡“®“°√“¬ß“π¿“…’¢“¬

πâ (∂“¡â )’„Àâ°√Õ°®”π«π‡ß‘π‚¥¬¬°¬Õ¥¡“®“°∫—≠™’

√“¬‰¥â‡©æ“–¬Õ¥¢“¬∑’ˉ¥â√—∫¬°‡«âπ

4. ¬Õ¥¢“¬∑’ËμâÕ߇ ’¬¿“…’(1. - 2. - 3.) „Àâ°√Õ°º≈≈—æ∏å∑’ˉ¥â®“°°“√π”¬Õ¥ ¢“¬„π‡¥◊Õπ¿“…’π’Èμ“¡ 1. ≈∫¥â«¬¬Õ¥¢“¬∑’ˇ ’¬¿“…’„πÕ—μ√“√âÕ¬≈– 0 μ“¡ 2. ·≈–≈∫¥â«¬ ¬Õ¥¢“¬∑’ˉ¥â√—∫¬°‡«âπμ“¡ 3.

’È„Àâ°√Õ°®”π«π‡ß‘π¿“…’¢“¬‚¥¬¬°¬Õ¥¡“®“°¬Õ¥√«¡¢Õß

™àÕß ç®”π«π‡ß‘π¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡é „π√“¬ß“π¿“…’¢“¬

6. ¬Õ¥´◊ÈÕ∑’Ë¡’‘∑∏‘π”¿“…’´◊ÈÕ¡“À—°„π°“√§”π«≥¿“…’‡¥◊Õππ’È(À√◊Õ°√≥’¬◊Ëπ‡æ‘Ë¡

„Àâ°√Õ°‡©æ“–®”π«π‡ß‘π

¬Õ¥´◊ÈÕ∑’Ë¡’ ‘∑∏‘π”¿“…’´◊ÈÕ¡“À—°„π°“√§”π«≥¿“…’¢Õ߇¥◊Õπ¿“…’π’È

¡‘ „Àâ°√Õ°‡©æ“–¬Õ¥´◊ÈÕ∑’Ë¡’ ‘∑∏‘π”¿“…’´◊ÈÕ¡“À—°„π°“√§”π«≥

¿“…’∑’Ë· ¥ß‰«â¢“¥‰ª·≈–À√◊Õ¬Õ¥¢“¬∑’ˇ ’¬¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡„πÕ—μ√“√âÕ¬≈– 7 ∑’Ë· ¥ß‰«â‡°‘π

‰ª ‚¥¬„ à‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ç√√√√√é ≈ß„π™àÕß ç

7. ¿“…´’ Õ‡¥◊È Õππ◊ ’È(μ“¡À≈°∞“π„∫°”°— ∫¿“…— ¢Õ߬ե´’ Õμ“¡◊È 6.) „Àâ°√Õ°®”π«π

‡ß‘π¿“…’´◊ÈÕ‡¥◊Õππ’Èμ“¡À≈—°∞“π„∫°”°—∫¿“…’·∫∫‡μÁ¡√ª¢Õ߬ե´◊ÈÕμ“¡Ÿ 6. ´÷Ëß¡’ ‘∑∏‘π”¡“ À—°‡ªìπ¿“…’´◊ÈÕ„π°“√§”π«≥¿“…’ ‚¥¬¬°¬Õ¥¡“®“°¬Õ¥√«¡¢Õß™àÕß ç®”π«π‡ß‘π¿“…’ ¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡é „π√“¬ß“π¿“…’´◊ÈÕ

¿“…’∑’ËμâÕß™”√–‡¥◊Õππ’È (∂â“ 5 ¡“°°«à“ 7 ) „Àâπ”®”π«π¿“…’¢“¬‡¥◊Õπ

°√≥’¬◊Ëπ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡

2. ≈∫¬Õ¥¢“¬∑‡’Ë

2. ≈∫¬Õ¥¢“¬∑‡’Ë é

é Àπâ“¢âÕ§«“¡π—Èπ·≈â«·μà°√≥’

¬¿“…’

„πÕ’

μ√“√—

Õ¬≈–â

‡©æ“–¬Õ¥¢“¬ ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√∑’ˇ ’¬¿“…’„πÕ—μ√“√âÕ¬≈– 0

3. ≈∫¬Õ¥¢“¬∑‰¥’Ë

√â∫¬°‡«—

5. ¿“…¢“¬‡¥’

(6.1) ¬Õ¥´Õ·®◊È

߉«â

°√≥¬’π‡æ◊Ë

¡‡μ‘Ë

Õππ◊

¢“¥â

‡μ¡‘

¡‡μ‘Ë Õππ◊ ¢“¥â ‡μ¡‘ (6.2) ¬Õ¥¢“¬·®ß‰«â ‡°â π)‘ é
¡‡μ‘Ë Õππ◊ ¢“¥â ‡μ¡‘ (6.2) ¬Õ¥¢“¬·®ß‰«â ‡°â π)‘ é

(6.2) ¬Õ¥¢“¬·®ß‰«â

‡°â π)‘

‡μ¡‘ (6.2) ¬Õ¥¢“¬·®ß‰«â ‡°â π)‘ é Àπâ“¢âÕ§«“¡π—Èπ·≈â«·μà°√≥

é Àπâ“¢âÕ§«“¡π—Èπ·≈â«·μà°√≥

8.

’ 8. π’Èμ“¡ 5.

π’Èμ“¡ 5. ≈∫¥â«¬®”π«π¿“…’´◊ÈÕ‡¥◊Õππ’Èμ“¡ 7. º≈≈——æ∏å∑’’Ëà‰¥â„Àâπ”¡“°√Õ°„π 8.

9.

¿“…’∑’Ë™”√–‡°‘π‡¥◊Õππ’È(∂â“ 5 πâÕ¬°«à“ 7 ) „Àâπ”®”π«π¿“…’´◊ÈÕ‡¥◊Õππ’È

μ“¡ 7. ≈∫¥â«¬®”π«π¿“…’¢“¬‡¥◊Õππ’Èμ“¡ 5. º≈≈—æ∏å∑’ˉ¥â„Àâπ”¡“°√Õ°„π 9.

10. ¿“…’∑’Ë™”√–‡°‘π¬°¡“ °√≥’ºŸâª√–°Õ∫°“√¡’¿“…’∑’Ë™”√–‡°‘π„π‡¥◊Õπ°àÕπ·≈–

„Àâ°√Õ°®”π«π‡ß‘π¿“…’∑’Ë™”√–‡°‘π

´÷Ë߬°¬Õ¥¡“®“°‡¥◊Õπ¿“…’°àÕπ ¢Õâ ߇°μ¿“…’∑’Ë™”√–‡°‘π¬°¡“Àâ“¡π”¡“„™â„π°“√§”π«≥¿“…’°√≥’¬◊Ëπ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡

11. ¿“…’ÿ∑∏‘∑’ËμâÕß™”√– (∂â“ 8. ¡“°°«à“ 10.) „Àâ°√Õ°®”π«π‡ß‘π¿“…’ ÿ∑∏‘∑’ËμâÕß

™”√–‚¥¬π”®”π«π‡ß‘πμ“¡ 8. ≈∫¥â«¬®”π«π‡ß‘πμ“¡ 10. º≈≈—æ∏åå∑’Ëà‰¥â„Àâπ”¡“°√Õ°„π 11.

12. ¿“…’ÿ∑∏‘∑’Ë™”√–‡°‘π ((∂â“ 10. ¡“°°«à“ 8.) À√◊Õ (9. √«¡°—∫ 10.)) ∂â“¿“…’∑’Ë

™”√–‡°‘π¬°¡“μ“¡ 10. ¡“°°«à“¿“…’∑’ËμâÕß™”√–‡¥◊Õππ’Èμ“¡ 8.À√◊Õ¡’∑—Èß¿“…’∑’Ë™”√–‡°‘π‡¥◊Õπ

π’Èμ“¡ 9. ·≈–¿“…’∑’Ë™”√–‡°‘π¬°¡“μ“¡ 10. ®–‡ªìπ¿“…’ ÿ∑∏‘∑’Ë™”√–‡°‘π „Àâπ”®”π«π‡ß‘π

‰¡à‰¥â¢Õ§◊π¿“…’‡ªìπ‡ß‘‘π ¥À√◊Õ„Àâ‚Õπ‡¢â“∏𓧓√

μ“¡ 10. ≈∫¥â«¬®”π«π‡ß‘πμ“¡ 8. À√◊Õπ”®”π«π‡ß‘πμ“¡ 9. ∫«°°—∫®”π«π‡ß‘πμ“¡ 10. ·≈â«·μà°√≥’ º≈≈—æ∏å∑’ˉ¥â„Àâπ”¡“°√Õ°„π 12.

—߇°μ °√≥’¬◊Ëπ·∫∫· ¥ß√“¬°“√·≈–™”√–¿“…’¿“¬„π°”À𥇫≈“ À√◊Õ

¬◊Ëπª°μ‘ °“√°√Õ°√“¬°“√®– ‘Èπ ÿ¥∑’Ë 11. À√◊Õ 12. ·≈â«·μà°√≥’

¢âÕ

°√≥¬’π·∫∫·◊Ë

¥ß√“¬°“√·≈–™”√–¿“…‡°’

π°”À𥇫≈“‘

À√Õ¬◊

π‡æ◊Ë

¡‡μ‘Ë

¡‘

13. ‡ß‘π‡æ‘Ë¡ „π°√≥’ºŸâª√–°Õ∫°“√™”√–¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡‡°‘π°”À𥇫≈“

®–μâÕߧ”π«≥·≈–™”√–‡ß‘π‡æ‘Ë¡Õ’°√âÕ¬≈– 1.5 μàÕ‡¥◊Õπ À√◊Õ‡»…¢Õ߇¥◊Õπ¢Õß‡ß‘π¿“…’∑’Ë μâÕß™”√–‡¥◊Õππ’Èμ“¡ 8. ∑—Èßπ’È „À⧔π«≥‡ß‘π‡æ‘Ë¡‡ªìπ√“¬‡¥◊Õππ—∫·μà«—πæâπ°”À𥇫≈“¬◊Ëπ

·∫∫ ¿.æ.30 ¢Õ߇¥◊Õπ¿“…’π—Èπ®π∂÷ß«—π¬◊Ëπ·∫∫ ¿.æ.30 ·≈–™”√–¿“…’

14. ‡∫’Ȭª√—∫ „π°√≥’ºŸâª√–°Õ∫°“√¬◊Ëπ·∫∫· ¥ß√“¬°“√¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡‰«â‰¡à

À√◊Õ¬◊Ëπ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡„π°√≥’¬Õ¥¢“¬

·®â߉«â¢“¥·≈–À√◊Õ¬Õ¥´◊ÈÕ·®â߉«â‡°‘π À√◊Õ¬◊Ëπ·∫∫œ ‡°‘π°”À𥇫≈“ ®–μâÕߧ”π«≥·≈– ™”√–‡∫’Ȭª√—∫Õ’° 1 ‡∑à“ À√◊Õ 2 ‡∑à“ ¢Õß‡ß‘π¿“…’·≈â«·μà°√≥’ ´÷Ë߇∫’Ȭª√—∫¥—ß°≈à“«≈¥‰¥âμ“¡

√–‡∫’¬∫∑’ËÕ∏‘∫¥’°”Àπ¥ „Àâ°√Õ°®”π«π‡∫’Ȭª√—∫∑’Ë¢Õ≈¥‰¥â·≈â«μ“¡√–‡∫’¬∫œ ·∫∫ ¿.æ.30 ∑’˺Ÿâª√–°Õ∫°“√¬◊Ëπ‡°‘π°”À𥇫≈“À√◊Õ¬◊Ëπ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡∂◊Õ‡ªì𠧔√âÕߢÕ≈¥‡∫’Ȭª√—∫¥â«¬ ºŸâª√–°Õ∫°“√®–‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘„Àâ≈¥‡∫’Ȭª√—∫μ“¡√–‡∫’¬∫œ „π ∑—π∑’∑’ˬ◊Ëπ·∫∫ ¿.æ.30

15. √«¡¿“…’‡ß‘π‡æ‘Ë¡ ·≈–‡∫’Ȭª√—∫∑’ËμâÕß™”√– ((11.+13.+14.) À√◊Õ (13.+14.

- 12.)) „Àâ°√Õ°¬Õ¥√«¡ ¿“…’ ÿ∑∏‘∑’ËμâÕß™”√–μ“¡ 11. ∫«°‡ß‘π‡æ‘Ë¡μ“¡ 13. ∫«°

≈∫¿“…’ ÿ∑∏‘∑’Ë™”√–‡°‘π

μ“¡ 12. ·≈â«·μà°√≥’

16. √«¡¿“…’∑’Ë™”√–‡°‘πÀ≈—ߧ”π«≥‡ß‘π‡æ‘Ë¡·≈–‡∫’Ȭª√—∫·≈â« (12. - 13. - 14.)

‡∫’Ȭª√—∫μ“¡ 14. À√◊Շߑπ‡æ‘Ë¡μ“¡ 13. ∫«°‡∫’Ȭª√—∫μ“¡ 14.

∂Ÿ°μâÕ߇ªìπ‡Àμÿ„Àâ®”π«π¿“…’∑’ËμâÕ߇ ’¬§≈“¥‡§≈◊ËÕπ‰ª

∂â“¿“…’ ÿ∑∏‘∑’Ë™”√–‡°‘πμ“¡ 12. ¡’®”π«π¡“°°«à“‡ß‘π‡æ‘Ë¡μ“¡ 13. ·≈–‡∫’Ȭª√—∫ μ“¡ 14. „Àâπ”¬Õ¥¿“…’ ÿ∑∏‘∑’Ë™”√–‡°‘πμ“¡ 12. ≈∫‡ß‘π‡æ‘Ë¡μ“¡ 13. ·≈–≈∫‡∫’Ȭª√—∫ μ“¡ 14. ‰¥âº≈≈—æ∏å‡∑à“‰√ „Àâπ”¬Õ¥¡“°√Õ°„π 16.

∂⓺Ÿâª√–°Õ∫°“√ª√– ߧ宖¢Õ§◊π¿“…’∑’Ë™”√–‡°‘π (μ“¡ 12.

À√◊Õ 16.) ‡ªìπ‡ß‘π ¥ À√◊Õ‚Õπ‡¢â“∫—≠™’‡ß‘πΩ“°∏𓧓√ „Àâ≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕºŸâ¢Õ§◊π„π™àÕß

ç°“√¢Õ§◊π¿“…’é ·≈â«·μà°√≥’¥â«¬ À“°‰¡≈ß≈“¬¡à Õ™◊ Õ¢Õ§◊Ë π¿“…◊ ‡ª’ π‡ßì π‘ ¥À√Õ‰¡◊ ≈ß≈“¬¡à Õ™◊ Õ¢Õ§◊Ë π¿“…◊ ’

°“√¢Õ§π¿“…◊

‚¥¬„Àâ‚Õπ‡¢â“∏𓧓√ ®–∂◊Õ«à“∑à“π¢Õπ”¿“…’∑’Ë™”√–‡°‘π‡¥◊Õππ’ȉª™”√–¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡ „π‡¥◊Õπ∂—¥‰ª ‡«âπ·μà°√≥’¬◊Ëπ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À“°‰¡à≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ¢Õ§◊π¿“…’‡ªìπ‡ß‘π ¥À√◊Õ‰¡à≈ß ≈“¬¡Õ™◊ËÕ¢Õ§π¿“…‚¥¬„Àâ‚Õπ‡¢â“∏𓧓√ ®–‰¡à∂◊Õ«à“∑à“π¢Õπ”¿“…’∑’Ë™”√–‡°π‡¥Õππ’ȉª ™”√–¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡„π‡¥◊Õπ∂—¥‰ª ·≈–μâÕ߬◊Ëπ¢Õ§◊π¥â«¬·∫∫ §.10 ‡∑à“π—Èπ

¢âÕ —߇°μ °√≥’¢Õ§◊π¿“…’‚¥¬„Àâ‚Õπ‡¢â“∏𓧓√ °√¡ √√æ“°√®–§◊π„Àâ‚¥¬ ‚Õπ‡¢“∫â ≠™— ‡ß’ πΩ“°∏𓧓√‘ ¢ÕߺŸâª√–°Õ∫°“√¥—ßπ—ÈπºŸâª√–°Õ∫°“√μâÕ߇ªî¥∫—≠™’‡ß‘πΩ“° ª√–‡¿∑ ç°√–· √“¬«—πé À√◊Õ çÕÕ¡∑√—æ¬åé ‚¥¬μâÕ߬◊Ëπ§”¢Õ„Àâπ”‡ß‘π¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡∑’ˉ¥â √—∫§◊π‡¢â“∫—≠™’‡ß‘πΩ“°¢Õßμπ æ√âÕ¡§”√—∫√Õß°“√‡ªìπ‡®â“¢Õß∫—≠™’‡ß‘πΩ“°®“°∏𓧓√ ·≈–μâÕ߉¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“° √√æ“°√Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë·≈â«

„À⺟âª√–°Õ∫°“√≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ·≈–„π°√≥’‡ªìππ‘μ‘∫ÿ§§≈„Àâª√–∑—∫μ√“π‘μ‘∫ÿ§§≈ (∂â“¡’) ¥â«¬ æ√âÕ¡∑—Èß°√Õ°«—π‡¥◊Õπªï∑’ˬ◊Ëπ·∫∫

°”À𥇫≈“

∂“π∑’ˬ◊Ëπ·∫∫·≈–™”√–¿“…’

„À⺟âª√–°Õ∫°“√∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π¿“…’¡≈§à“‡æ‘Ë¡¬◊Ëπ·∫∫Ÿ ¿.æ.30 æ√âÕ¡°—∫™”√– ¿“…’ (∂â“¡’) ‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ¿“…’∑ÿ°‡¥◊Õπ ‰¡à«à“®–‰¥â¢“¬ ‘π§â“À√◊Õ„Àâ∫√‘°“√„π‡¥◊Õπ¿“…’π—Èπ

À√◊Õ‰¡à°Áμ“¡ ¿“¬„π«—π∑’Ë 15 ¢Õ߇¥◊Õπ∂—¥‰ª

∂“π∑’Ë¥—ßμàÕ‰ªπ’È

1. „π‡¢μ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ „Àâ¬◊Ëπ ≥

(1)

(2) °Õß√“¬‰¥â °√¡ √√æ “¡‘μ

”π—°ß“π √√æ“°√æ◊Èπ∑’Ë “¢“„π∑âÕß∑’Ë∑’Ë ∂“πª√–°Õ∫°“√μ—ÈßÕ¬Ÿà

”À√—∫ºŸâª√–°Õ∫°“√∑’Ë¢“¬ ‘π§â“À√◊Õ„Àâ

∫√‘°“√∑’ËμâÕ߇ ’¬∑—Èß¿“…’ √√æ “¡‘μ·≈–¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡

2. πÕ°‡¢μ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ „Àâ¬◊Ëπ ≥ (1) ”π—°ß“π √√æ“°√æ◊Èπ∑’Ë “¢“„π∑âÕß∑’Ë∑’Ë ∂“πª√–°Õ∫°“√μ—ÈßÕ¬Ÿà (2) ”π—°ß“π √√æ “¡‘μæ◊Èπ∑’Ë “¢“ À√◊Õ ”π—°ß“π √√æ “¡‘μæ◊Èπ∑’Ë

”À√—∫ºŸâª√–°Õ∫°“√∑’Ë¢“¬ ‘π§â“À√◊Õ

∑âÕß∑’Ë∑’Ë‚√ßß“πÕÿμ “À°√√¡À√◊Õ ∂“π∫√‘°“√μ—ÈßÕ¬Ÿà

„Àâ∫√‘°“√∑’ËμâÕ߇ ’¬∑—Èß¿“…’ √√æ “¡‘μ·≈–¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡

À¡“¬‡Àμÿ

Õ∫∂“¡¢âÕ¡≈‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‰¥â∑’ËŸ

»Ÿπ¬å∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈ √√æ“°√

RD Call Center

‚∑√. 0-2272-8000

Ÿ » Ÿπ¬å∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈ √√æ“°√ RD C all Center ‚∑√. 0-2272-8000