Está en la página 1de 2

[®M¸Ë¤G]³q±`¼u¡E³s®g½b«Â¤OUP ; ¬Ý¬ï+3 ; §ðÀ»¤OUP¡i¤j¡j

³¡¦ì ¦WºÙ ¥²nµ¥‾Å ¨¾¿m¤O ¤õ@©Ê ¤ô@©Ê ¹p@©Ê ¦B@©Ê Às@©Ê µo°Ê§Þ‾à
ÀY³¡ ©Ç³¾¦ÕÀô 5 14 2 -3 0 -2 3 §ðÀ»¤OUP¡i
±j¤Æ³q±`¼u
¬Ý¬ï+3
¨Åé ÅIÃÉ»´¥Ò 1 14 0 3 -2 3 3
µÃ³¡ ÅIÃɤâ¥Ò 3 18 0 3 -3 0 3
¸y³¡ ÅIÃÉÅ@¸y 1 12 0 3 -3 0 3
¸}³¡ ÅIÃÉ»L¥Ò 4 20 0 3 -3 0 3
Á`¦X 84 2 9 -12 -2 15
¸Ë¹¢«~ ©Ç¤O‾]x4¹F¤H‾]x1
³Æµù —s×¥¿ªº¸Ë,¦n°µ¦n¬Ý,±qì¥»ªº¬Ý¬ï+2Åܦ¨¬Ý¬ï+3 P.S:³o®M¥uPO¥X³Ì§C»Ý¨D~¥i¦b±j¤Æ¤W¥h
§ðÀ»¤O¢ã¢Þ¡i¤j¡j;°ª‾Ŧնë
¨Ï¥Î‾¡¥Û°ª³t¤Æ —À£¡i¤j¡jµL®Ä

[®M¸Ë¤G]±M—~¶]ªÌ;¦a§Î¶Ë®`´î¤Ö(¤p);—w‾t¾÷²v´î¥b;¬r´î¥b; §ðÀ»¤O¢ã¢Þ¡i¤¤¡j;¨Ï¥Î‾¡¥Û°ª³t¤Æ
³¡¦ì ¦WºÙ ¥²nµ¥‾Å ¨¾¿m¤O ¤õ@©Ê ¤ô@©Ê ¹p@©Ê ¦B@©Ê Às@©Ê µo°Ê§Þ‾à
ÀY³¡ ¬r²rÀsÀY²‾ 7 45 1 0 0 3 3 §ðÀ»¤O¢ã¢Þ
¦a§Î¶Ë®`´î¤Ö(¤p)
—w‾t¾÷²v´î¥b
¬r´î¥b
±M—~¶]ªÌ
¨Ï¥Î‾¡¥Û°ª³t¤Æ
¨Åé ¬r²rÀs‾Ý¥Ò 6 49 1 0 0 3 3
µÃ³¡ ¬r²rÀsµÃ¥Ò 3 15 1 0 0 3 3
¸y³¡ ¬r²rÀs¸y±a 6 42 1 0 0 3 3
¸}³¡ ©@°Ø¦â¹B°Ê¿Ç 1 14 0 0 0 10 0
Á`¦X 165 4 0 0 22 12
¸Ë¹¢«~ ©Ç¤O‾]x4,¬ã¿i‾]x5
³Æµù ¥þLv7¨¾¿m¤O256
ÂŦâ¹B°Ê¿Ç±j¤Æ¨ìLV7§Y¥iÂà¤Æ¬°©@°Ø¦â¹B°Ê¿Ç

[®M¸Ë¤@]¨¾¿m©Ê‾à+1; §ðÀ»¤O¢ã¢Þ¡i¤j¡j;—À£¡i¤j¡jµL®Ä;¨Ï¥Î‾¡¥Û°ª³t¤Æ
³¡¦ì ¦WºÙ ¥²nµ¥‾Å ¨¾¿m¤O ¤õ@©Ê ¤ô@©Ê ¹p@©Ê ¦B@©Ê Às@©Ê µo°Ê§Þ‾à
ÀY³¡ ¾Ô°«ÀY²‾ 3 9 5 -5 0 0 0 §ðÀ»¤O¢ã¢Þ
—À£¡i¤j¡jµL®Ä
¨¾¿m©Ê‾à+1
¨Ï¥Î‾¡¥Û°ª³t¤Æ
¨Åé ¾Ô°«ñZ¥Ò 4 18 5 0 0 -5 0
µÃ³¡ ¾Ô°«Áu¥Ò 6 26 5 -5 0 0 0
¸y³¡ ¦Xª÷¸y¥Ò 6 49 0 0 8 0 -5
¸}³¡ ¦Xª÷×H¥Ò 2 14 0 0 8 0 -5
Á`¦X 116 15 -10 16 -5 -10
¸Ë¹¢«~ ©Ç¤O‾]x4,¬ã¿i‾]x2,¤åÂí‾]x3
³Æµù ¥þLv7¨¾¿m¤O254
33¾ð®ü§ðÀ»+3±M¶ñ+4Ãzµo¤O+5@¤O+5¥ÎÀ\-4U

¸ÀsºØÀY¥Ø®zÂI³t¬d
¡—¡G«D±`¦³®Ä¡þO¡G¦³®ÄªG¡þ¡µ¡G²¤¦³®ÄªG¡þ¡Ñ¡GµL®Ä©Î«Ü®t
¦WºÙ ¤õ ¤ô ¹q Às ¦B ¬r¶Ë ³Â—ô ºÎ‾v —w‾t ÄÝ©Ê®zÂI
»Û¤õÀs ¡Ñ ¡µ ¡³ ¡— ¡µ 60¬í \ 240dmg 10¬í 30¬í 10¬í Às
»Û¤õÀs¡iÅܺءj ¡³ ¡³ ¡³ ¡µ ¡Ñ 60¬í \ 240dmg 10¬í 30¬í 10
»Û¤õÀs¡i¨ÈºØ¡j ¡Ñ ¡— ¡µ ¡³ ¡µ 60¬í \ 360dmg 10¬í 30¬í 10
»Û¤õÀs¡iµ}¦³ºØ¡j ¡Ñ ¡³ ¡— ¡Ñ ¡Ñ 60¬í \ 360dmg 10¬í 40
¤õÀs ¡Ñ ¡³ ¡µ ¡³ ¡— 60¬í \ 240dmg 10¬í 30¬í 10¬í ¦B
¤õÀs¡iÅܺءj ¡Ñ ¡— ¡³ ¡— ¡Ñ 60¬í \ 240dmg 10¬í 30¬í 10
¤õÀs¡i¨ÈºØ¡j ¡Ñ ¡³ ¡— ¡— ¡µ 60¬í \ 360dmg 10¬í 40¬í 10
¤õÀs¡iµ}¦³ºØ¡j ¡Ñ ¡— ¡— ¡Ñ ¡³ 60¬í \ 420dmg 10¬í 40¬í 10
¹qÀs ¡— ¡µ ¡Ñ ¡µ ¡µ 30¬í \ 60dmg 5¬í 40¬í 5¬í ¤õ
¹qÀs¡iÅܺءj ¡µ ¡Ñ ¡Ñ ¡³ ¡µ 30¬í \ 60dmg 5¬í 40¬í 5¬
¹qÀs¡i¨ÈºØ¡j ¡µ ¡— ¡Ñ ¡µ ¡µ 30¬í \ 120dmg 5¬í 40¬í 5¬

¦B¡Ö¹q ¡Ñ ¡Ñ ¡³ ¡³—Å—x´Á
¨¤Às ¡Ñ ¡µ ¡³ ¡³ ¡— 120¬í \ 240dmg 15¬í 40¬í 10¬í ¦B
¨¤Às¡iÅܺءj ¡Ñ ¡³ ¡³ ¡³ ¡Ñ 120¬í \ 240dmg 15¬í 40¬í 10
¨¤Às¡i¨ÈºØ¡j ¡Ñ ¡³ ¡— ¡µ ¡Ñ 90¬í \ 360dmg 15¬í 50¬í 15
©¥Às ¡µ ¡³ ¡µ ¡³ ¡µ 60¬í \ 240dmg 15¬í 60¬í 15¬í Às
©¥Às¡iÅܺءj ¡µ ¡Ñ ¡µ ¡µ ¡³ 60¬í \ 240dmg 15¬í 60¬í 15
ñZÀs ¡Ñ ¡— ¡µ ¡— ¡µ 60¬í \ 240dmg 15¬í 60¬í 15¬í ¤ô
ñZÀs¡iÅܺءj ¡Ñ ¡³ ¡Ñ ¡µ ¡Ñ 60¬í \ 240dmg 15¬í 60¬í 15
ñZÀs¡i¨ÈºØ¡j ¡Ñ ¡— ¡µ ¡Ñ ¡Ñ 60¬í \ 480dmg 15¬í 60¬í 15
¤@¨¤Às ¡³ ¡Ñ ¡— ¡Ñ ¡— 120¬í \ 240dmg 15¬í 40¬í 10¬í ¹q
¤@¨¤Às¡i¨ÈºØ¡j ¡Ñ ¡— ¡µ ¡Ñ ¡³ 90¬í \ 360dmg 15¬í 40¬í 15
ÅFÀs £A ¡µ ¡— ¡³ ¡Ñ 60¬í \ 240dmg 10¬í 40¬í 15¬í ¹q
ÅFÀs¡iÅܺءj ¡Ñ ¡³ ¡µ ¡µ ¡Ñ 60¬í \ 240dmg 10¬í 40¬í 15
ÅQÀs £A ¡µ ¡— ¡— ¡Ñ 60¬í \ 240dmg 10¬í 30¬í 10¬í Às
ÅQÀs¡iÅܺءj ¡Ñ ¡Ñ ¡Ñ ¡Ñ ¡Ñ 60¬í \ 240dmg 10¬í 30¬í 10
´ÆÀs £A ¡µ ¡µ ¡µ ¡— µL®Ä 10¬í 20¬í 10¬í ¦B¡ÖÀs¡×¤ô
´ÆÀs¡iÅܺءj ¡Ñ ¡µ ¡µ ¡µ ¡µ µL®Ä 10¬í 20¬í 10¬í ¤ô
´ÆÀs¡i¨ÈºØ¡j ¡µ ¡— ¡³ ¡Ñ ¡Ñ µL®Ä 10¬í 10¬í 20¬í ¤ô
´ÆÀs¡iµ}¦³ºØ¡j ¡Ñ ¡— ¡µ ¡— ¡³ µL®Ä 10¬í 20¬í 10¬í ¤ô
»R¹qÀs \ »R¹qÀs¡ièºØ¡j ¡µ ¡³ ¡Ñ ¡µ ¡— 60¬í \ 240dmg µL®Ä µL
§]Às \ §]Às¡ièºØ¡j ¡³ ¡Ñ ¡³ ¡Ñ ¡µ µL®Ä µL®Ä µL®Ä