Está en la página 1de 1

XXVIII.

IBILALDI NEURTUA (2010)

CRITERIOS PARA ESTABLECER LA


SAILKAPEN FINALA EGITEKO IRIZPIDEAK: CLASIFICACIÓN FINAL:

- Ibilbidearen tarte bakoitzerako Antolakuntzak denbora bat - La Organización ha establecido un tiempo en minutos para
jarri du minututan. cada tramo del recorrido.

- Bikote eta tarte bakoitzerako Antolakuntzak jarritako - Para cada pareja y para cada tramo se calcula la diferencia
denbora eta emandako denboraren arteko diferentzia en valor absoluto entre el tiempo invertido por ellos y el
kalkulatzen da balore absolutuetan. tiempo establecido por la organización.

- Tarte bakoitzeko denboraren diferentziak batzen dira. - Se suman las diferencias de tiempo de cada tramo.

1º - Diferentzia total txikiagotik handiagora egiten da 1º -Se establece la clasificación de menor a mayor desviación
sailkapena. total.

2º Enpate egonez gero 2. tarteko diferentzia hartzen da, 2. 2º En caso de empate se usa como 2º criterio la diferencia
irizpide moduan, baita txikiagotik handiagora ere. del 2º tramo también de menor a mayor.

3º Enpate jarraituz gero bikotearen batezbesteko adina 3º En caso de persistir el empate se usará el de edad media
hartzen da, handiagotik txikiagora. de la patrulla de mayor a menor.

- Hornimendu gunearen irteerako ordutegia automatikoki - El horario de salida del avituallamiento se fija
jartzen da kontrolerako heldueraren ordutegiari 10 minutu automáticamente sumando 10 minutos a la hora de llegada al
gehituz. control.

OHAR GARRANTSITZUAK NOTAS IMPORTANTES


12:45etan itxiko da Nagusien heldueraren kontrol-mahaia eta, A la 12:45 se realizará el Cierre del Control de Llegada de los
ondorioz, beranduago iritsiko diren bikoteek ez dute saririk Adultos, de tal forma que los que lleguen posteriormente no
jasotzeko eskubiderik izango, bai ordea oparia hartzeko. tendrán derecho a premio, pero sí a regalo.

Nagusiei dagokienez, talde bakoitza bi pertsonaz osatutakoa Las patrullas, en Adultos, se compondrán de dos personas. En
izango da. Ibiltariren el supuesto de que un marchista se apunte individualmente
batek bikoterik gabe izena ematen badu, oparia jasotzeko tendrá derecho al regalo pero no al premio.
eskubidea izango du, baina ez saririk izateko.