Está en la página 1de 86

Genadij Petrovič Malahov

PROSTATA
Prevod s ruskog

BEOGRAD

2007.
SADRŽAJ

UVOD UTEMU ....7

OPŠTI PODACI O M O K R A Ć N O P O L N O M SISTEMU


M U Š K A R C A I N J E G O V O M R A D U (FUNKCIJI) ....9

OPŠTI POJAM, RAZMEŠTAJ, G R A Đ A


I FUNKCIJA PROSTATE .15

M E T O D ISPITIVANJA PROSTATE .25


.29
UZROCI I OBLICI OBOLJENJA PROSTATE
..31
INFEKTIVNI UZROCI
..32
N E N O R M A L A N POLNI ŽIVOT
..35
U Z R O C I Z A S T O J A (STAGNACIJE)
HLAĐENJE O R G A N I Z M A , KAO UZROK ..36

UZROCI IZAZVANI STARENJEM ..37

KOMBINACIJA RAZNIH UZROKA ..38


P R I R O D N I M E T O D I P R O F I L A K S E I L E Č E N J E P R O S T A T E .. 3 9
PROSTATITIS ..39
Hronični prostatitis! ..40
Lečenje prostatitisa ..45
S R E D S T V A , KOJA UBIJAJU P A T O G E N E BAKTERIJE
U O R G A N I Z M U I PROSTATI ..47
MIKROKLISTIRI, SVECE, OBLOGE
I LEČENJE P R O S T A T E B L A T O M ..76
S R E D S T V A , KOJA O B N A V L J A J U FUNKCIJU K A P I L A R A
I L I M F N O G S I S T E M A PROSTATE ..87
P R I B L I Ž N A Š E M A LEČENJA A K U T N O G P R O S T A T I T I S A
UVOD U TEMU
NEPOZNATOG POREKLA ....99
A D E N O M PROSTATE ..134
Lečenje a d e n o m a prostate
„živom" i „mrtvom" vodom ..143
Primeran p r o g r a m lečenja
i profilakse a d e n o m a prostate ..148
Čoveka je stvorio Stvoritelj prema Svojoj slici i pri­
K A M E N J E U PROSTATI ..153
lici, i ima veoma složenu konstrukciju, koju savremena
O S T A L A O B O L J E N J A PROSTATE ..156
P R I M E R I LEČENJA PROSTATE nauka tek počinje da shvata. Iza vidljive anatomije krije
..159
ZAKLJUČAK .165
se „anatomija finih struktura i tela"; iza jasne fiziologije
P R E G L E D L E K O V I T O G BILJA .167 krije se „fiziologija nevidljivih sila prirode", nepoznata
savremenoj nauci. Izgleda da, davno izučeni i shvatlji­
vi (jasni, razumljivi), zakoni prirode ne deluju tako,
kako su to predvideli naučnici. I sve zbog toga, što se
oni temelje na još jačim zakonima Prirode, Kosmosa,
Božanskih sila, koje još nisu otkrivene i nepoznate su
savremenoj nauci.
Zdravlje čoveka temelji se na tri m e đ u s o b n o pove­
zana nivoa. Prvi nivo, na kome radi savremena m e d i ­
cina - anatomija i fiziologija, nazvaćemo fiziološkim
zdravljem. Drugi nivo, na k o m e radi bioenergetska
medicina - bioenergetika organizma (energetska po­
lja, strukture, kretanje energije kroz kanale i slično),
nazvaćemo energetsko zdravlje. S obzirom na to, da
je energija čoveka veoma tesno povezana s osećaji-
ma, emocijama i raspoloženjem čoveka, p o t p u n o je
opravdano što je taj nivo zdravlja nazvan psihičkim
zdravljem. Treći nivo, na kome radi religija, filozofija
i d u h o v n a medicina - povezan sa pogledom na svet i

7
prirodnošću čoveka, nazvaćemo „informacionim zdra­ OPŠTI PODACI
vljem". M e đ u t i m , termin „informaciono zdravlje" je re­ O MOKRAĆNOPOLNOM SISTEMU
lativno nov i najbolje je taj nivo označavati „starim" i
odavno p o z n a t i m t e r m i n o m d u h o v n o zdravlje.
MUŠKARCA I NJEGOVOM RADU (FUNKCIJI)
Na osnovu navedenog nameće se jednostavan, ali
važan zaključak - da bi se čovek izlečio, treba ga ,,le-
čiti" na sva tri nivoa - fiziološkom, psihičkom i du­
h o v n o m . Pošto su pristupi lečenju na svakom nivou
različiti, lečenje m o r a biti kombinovano navedenim
načinima lečenja, a ta kombinacija stalno varira u za­
visnosti od konkretnog čoveka i stanja njegovog zdra­ Pre pristupanja pisanju ove knjige na veoma primi­
vlja. Upravo iz tog razloga lečenje kod svakog čoveka tivan način razmatrao sam gradu i rad (funkciju) mo-
nije samo individualno, već se menja tokom procesa kraćnopolnog sistema muškarca. Međutim, to se u stvar­
„lečenja". Na primer, u početku se više pažnje pokla­ nosti pokazalo veoma složenijim i interesantnijim.
nja fiziološkim m e t o d i m a lečenja (terapije, trave, ishra­ Sam naziv „mokraćnopolni sistem" govori o tome,
na, m o t o r n i režim i slično), ili psihološkim m e t o d i m a da on objedinjava dve funkcije: luči mokraću i seme.
(smirivanju, opuštanju), posle kojih se m o g u prime- Bez obzira na to, što se mokraća stvara u bubrezima, a
njivati fiziološki metodi lečenja. Pri tom uvek treba seme u testisima - p o t p u n o različitim organima, koji
imati na u m u d u h o v n o lečenje - izmenjeno gledanje su udaljeni jedan od drugog, njihovi produkti se izba­
na svet, koje uzbuđuje psihu; rad sa navikama - koje cuju kroz jedan te isti mokraćni kanal.
izobličuju fiziologiju i uništavaju telo. Zbog toga je, p o ­ Mokraćnopolni kanal može se predstaviti kao cev-
sle uspešno primenjenih fizioloških i psihičkih načina čica dužine 22-25 centimetara, koja se sastoji od sluzo-
lečenja, važno učvrstiti i pojačati rezultate lečenja du­
kože i mišićne obloge. On počinje na d n u m o k r a ć n e
hovnim metodima, da štetne navike i poročan način
bešike širokim otvorom bešike i proteže se do glavića
života ne bi p o n o v n o izazvali već izlečenu bolest.
polnog organa, gde se završava u vidu pukotine i z m e đ u
Polazeći od tih postavki, razmatraćemo ozdravlje­ dve vertikalne usne mokraćnopolnog kanala. Upravo
nje i lečenje prostate na fiziološkom, psihološkom i du­ kroz taj kanal iz organizma se odstranjuje mokraća. Što
h o v n o m nivou. I s a m o u tom slučaju m o ž e m o postići se tiče izbacivanja sperme, kanali za izbacivanje seme-
željeni rezultat.
8
na ulaze u mokraćni kanal kod prostate, koja se nalazi Rezultat je da se kod čoveka javlja želja da se pomokri.
ispod mokraćne bešike. I što je mokraćna bešika više raširena, tim je i nužda za
tim veća.
Polazeći od navedenog, mokraćni kanal ima neko­
liko posebnih odeljaka: od mokraćne bešike do prosta­ Sam akt mokrenja je spontan. Čovek ide u toalet,
te (mokraća izlazi iz m o k r a ć n e opušta sfinkter zatvarač mokraćne bešike i mokraća sa­
bešike), odeljak prostate (na ma izlazi iz mokraćne bešike.
tom delu u m o k r a ć n o m kana­ Mokraća prolazi kroz mokrać­
lu otvaraju se kanali prostate i ne kanale (kroz sva tri dela) i
kanali za izbacivanje semena) i izlazi napolje.
mokraćnopolni odeljak (zajed­ Da bi pojačali lučenje mo­
nički za mokraću i seme). kraće treba se napregnuti -
Sada ću nešto reći o tome, udahnuti, zadržati disanje i na­
kako radi (funkcionišc) mo­ pregnuti stomačne mišiće. Re­
kraćnopolni sistem čoveka. zultat toga je da se dijafragma
Prvo ćemo razmotrili lučenje spušta nadole, mišići trbušne
mokraće, a zatim izbacivanje prese pritisnu stomak spreda i
semena. s boka. Ta dejstva izazivaju na­
gli porast pritiska u trbuhu, koji
Mokraća, koju stvaraju bu­
pojačava pritisak na mokraćnu
brezi, kroz mokraćne kanale sli­
bešiku i mokraća iz nje izlazi
va se u mokraćnu bešiku, koja
p o d velikim pritiskom i brzo, u
predstavlja šuplji mišićni organ.
vidu jakog mlaza.
Na dnu mokraćne bešike nalazi
se snažan sfinkter (mišić stezač), Čovek po svojoj želji može
koji se stalno nalazi u zgrčenom prekinuti akt mokrenja. Radi
- zatvorenom stanju. Mokraća se postepeno nagomilava toga on napreže mišiće medice
i širi mokraćnu bešiku. To širenje deluje na posebne re- (perineuma) i sfinkter zatvarač.
ceptore koji se nalaze u zidovima mokraćne bešike, koji Rezultat toga je grčenje anusa i ponovno skupljanje (za­
preko nervnih vlakana dostavljaju informaciju u mozak. tvaranje) sfinktera zatvarača. Sve to možete proveriti na

10 II
sebi ukoliko svesno prekinete otpočelo mokrenje. Jasno druge žlezde, koje stvaraju i izbacuju svoj sekret u m o ­
ćete osetili koji mišići učestvuju u tom procesu. kraćni kanal.
Sada ću nešto reći o muškom semenu. O n o se sa­ Sam polni akt s a m o pojačava opisani proces, koji se
stoji iz tri glavne komponente: sperme (stvaraju je završava ejakulacijom (izbacivanjem semena).
testisi i nagomilava se u proširenom delu semenih Ejakulacija kod muškaraca počinje s prebacivanjem
kanala), sekrcta semenih mehurića (nagomilava se u sekreta testisa iz ampule semenog kanala u deo m o k r a ć ­
semenim mehurićima) i sekreta prostate (nagomilava nog kanala u prostati. Tu se luče i sekreti semenih me-
se u njenim žlezdama). hurića i same prostate.
Lučenje semena je veoma složen proces, koji akti­ Lučenje, svojevrsno ubrizgavanje semena i sekreta
vira niz uzastopnih mehanizama, čiji se začeci (kore- u prostatu vrši se pod uticajem kontrakcija snažne mu­
ni, osnove) nalaze u svesti čoveka. U prvom redu, sve skulature semenih kana­
počinje od polne želje, koja aktivira energiju i fiziolo­ la i semenih meli urica.
giju organizma muškarca. To je početak orgazma.
Polna želja aktivira mehanizam polnog nadražaja. Kulminacija orgazma
Dolazi do povećavanja krvnog pritiska. Krv se priliva - snažne kontrakcije mi­
u polni organ, izazivajući njegovo bubrenje, poveća­ šića prostate, koji pod pri­
nje i erekciju (ispravljanje). tiskom izbacuju vlastiti
U vezi s tim važno je da shvatimo kuda se upravo sekret u mokraćni kanal,
priliva krv i šta se povećava? Mi spolja vidimo ispravlja­ gde se on meša sa seme-
nje i stvrdnjavanje polnog organa, što ukazuje na to, da n o m i sluzi (sekretom) se­
je u t o m delu organizma došlo do zastoja krvi. U kaver- menih mehurića, a zatim
nozna telašca polnog organa priliva se više krvi, nego izbacuje napolje kroz mokraćni
mol kanal.
što iz njih izlazi. Upravo to izaziva erekciju. Međutim, Pre ejakulacije žlezde Litre (slika 3) i, možda, Kupe-
to je s a m o vidljivi deo ogromnog unutrašnjeg procesa. rove žlezde svojim jakim alkalnim sekretom (koji pod-
I prostata se p u n i krvlju. Ona se lakode povećava i p u n a seća na bezbojnu mast) natapaju sluzokožu mokraćnog
je krvi. U njoj se stvara poseban sekret, koji se izbacuje kanala i samim tim u njemu stvaraju alkalnu reakciju,
zajedno sa semenom. Pored toga nadimaju se (bubre) i n e o p h o d n u za život spermatozoida, a ujedno čini sluzo­
kožu klizavom i pomodnom za izbacivanje ejakulata.

12 13
Usled veoma snažnih kontrakcija muskulature se­ OPŠTI POJAM, RAZMEŠTAJ, GRAĐA
m e n i h mehurića i prostate (zahvaljujući učešću mu­ I FUNKCIJA PROSTATE
skulature cele karlice), u deo mokraćnog kanala koji
se nalazi u prostati p o d pritiskom se ubacuje sadržaj
tih žlezda (seme, sekret semenih mehurića i sekret pro­
state) i dalje kroz mokraćni kanal izbacuje napolje.
Važno je znati sledeće. Da se seme ne bi izbaciva­
lo na drugi kraj m o k r a ć n o g kanala i da ne bi dospe-
valo u m o k r a ć n u bešiku, na zadnjem zidu prostate
Prostata {prostata, glandula prostatica, grčki pro­
nalazi se poseban m e h a n i z a m koji zatvara gornji deo
states, od reči proistanai - predstajati, biti isturen) je
m o k r a ć n o g kanala. To podstiče i sfmkter m o k r a ć n e
žlezda muškog polnog aparata, koja je tesno priljublje­
bešike, čija slaba funkcija predstavlja jedan od uzroka
na uz donji deo mokraćne bešike i koja obuhvata po­
muške neplodnosti.
četak muškog mokraćnog kanala na mestu gde se u
Važno je n a p o m e n u t i , da je proces mokrenja sva­ njega slivaju kanali za izbacivanje semena (slika 4).
kodnevni i životno važan proces. Proces lučenja seme­ Prostata zajedno sa semenim mehurićima, koji su pri­
na nije svakodnevni proces, nije od životne važnosti, pijeni uz nju, ulazi u sastav dodatnih žlezda muškog
ali ima o g r o m a n značaj za osećaj potpunosti života i polnog trakta.
vlastitog značaja muškarca.
Prostata se sastoji iz 30-50 posebnih žlezda razne
P r e m a tome, razmotrili smo dva procesa i sada
veličine, koje su otvorene prema delu m o k r a ć n o g ka­
i m a m o opštu predstavu o m o k r a ć n o p o l n o m sistemu
nala u prostati i koje su naslagane u čvrstu vezivno-
muškarca.
tkivnu stromu sa obiljem snopova glatkih mišićnih
vlakana. Obilje tih mišića, koji sačinjavaju više od jed­
ne četvrtine mase žlezde, čini prostatu žlezdano-mišić-
nim organom.
Prostata čoveka, prema svojim konturama, podseća
na zaobljeni trougao (slika 5). Njena osnova je okrenu­
ta prema mokraćnoj bešici, a vrh se u obliku kljuna iz-
dužuje odozgo prema dole i otpozadi napred prema m o -
i l 15
kraćno-polnoj dijafragmi. Prostata leži u maloj karlici bljenim stranama prostata se graniči s mišićima koji p o ­
između kosti venerinog brežuljka i pravog creva. O s n o ­ dižu anus, od kojih je odvojena čvrstom a p o n e u r o z o m 1 .
va prostate spreda je srasla sa grlićem m o k r a ć n e beši­ Pri kontrakciji tih mišića prostata se podiže uvis.
ke, a sa zadnje strane mokraćne bešike priležu semeni Na zadnjoj površini prostate može se napipati bra­
mehurići. Prednja površina prostate okrenuta je prema zda male dubine, koja deli prostatu na dva bočna dela,
m e đ u s o b n o povezana prevlakom ili srednjim đelom.

kosti venerinog brežuljka. Između nje i kosti venerinog Veličina prostate uveliko se menja s uzrastom čove-
brežuljka nalazi se venozni splet, kao i vezivno tkivo ko­ ka. Do nastupanja polne zrelosti ona je mala i predsta­
je povezuje prostatu s tom kosti. Zadnja površina, koja vlja skoro isključivo mišićni organ. Žlezdasti deo prosta-
zauzima veći prostor od prednje, odvojena je od ampu­
1
Beličasta čvrsta i jako otporna opna koja obavija, poput navla­
le pravog creva finom vezivno-tkivnom fascijom (opna
ke, mišiće, grupu mišića i ccle udove. Sastavljena je od vezivnog žiliča-
koja obavija mišiće i grupe mišića). Svojim bočnim zao- stog tkiva. - Primedba prevodioca.
16 17
te razvija se do polnog sazrevanja i prostata se zaključno
formira približno u sedamnaestoj godini života. Kod od­
raslog muškarca dužina prostate je 2,5-4,2 centimetra,

širina - 2,2-5 centimetara i debljina - 1,7-2,3 centime­


tra. Težina prostate varira od 17 do 28 grama. Kod sta­
rijih osoba često se javlja adenom prostate, usled čega

19
njena veličina ponekad dostiže razmere kokošijeg jajeta. tom ima uzvišenje u vidu produženog malog brežuljka
Pošto prostata kao prsten obuhvata gornji deo mokrać­ (semeni brežuljak).
nog kanala, tada adenom može uzrokovati sužavanje U delu oko semenog brežuljka presek mokraćnog
tog kanala i otežavati pražnjenje mokraćne bešike. kanala poprima oblik potkovice. Upravo tu se otvaraju
Deo m o k r a ć n o g kanala okruženje prostatom (slika žlezde prostate i ulaze u kanale za izbacivanje semena.
6 ) . U srednjem delu mokraćnog kanala prostata ga obu- Prostata je, kao mišićno-žlezdasti organ, obilno
snabdevena krvnim i limfnim sudovima. Fini spletovi
nervnih vlakana prvenstveno inerviraju (snabdevaju
nervima) mišićni deo prostate.
Prostata je spolja o m o t a n a kapsulom, koja se sasto­
ji od čvrstog vezivnog tkiva s primesom glatkih mišić­
nih vlakana. Osnovu prostate čini vezivno tkivo, koje
je bogato elastičnim vlaknima, i snažni snopovi glat­
kih mišićnih vlakana, koji obrazuju prstenasti mišić.
Prstenasti mišić se sa gornje strane sliva (vezuje) sa
okruglim slojem mokraćne bešike, a sa donje strane
- sa s p o n t a n i m stezačem opnastog dela uretre.
Tanki slojevi vezivnog tkiva i mišića radijalno se
šire od semenog brežuljka prema periferiji i dele (raz­
dvajaju) žlezde prostate. Kod tih žlezda razlikuju se tri
grupe žlezda (slika 8). Neposredno oko m o k r a ć n o g
kanala nalaze se sitne periuretralne žlezde. Svaka od
njih otvorom ulazi u mokraćni kanal. Te male žlezde
često su izvori adenomatoznih izraštaja u prostati. Iz­
n a d periuretralnih žlezda nalazi se koncentrični sloj
hvata nešto šire, stvarajući šupljinu. Na zadnjoj površi­
podsluzokožnih žlezda. Te žlezde imaju cevno-alveol-
ni m o k r a ć n o g kanala sluzokoža je nešto isturena (ispup-
ni oblik i spojene su zajedničkim o d v o d n i m kanalima
čena) u vidu uzdužnog valjka (grebena) - koji približno
(kanali prostate), koje su sa svake strane otvorene pre-
na sredini dela mokraćnog kanala obuhvaćenog prosta-
20 21
ma sinusu m o k r a ć n o g kanala. Takav raspored žlezda čičama. Proširenja su vezana za mogućnost nagomi-
uočava se i u spoljašnjem, najjačem sloju prostate. U lavanja i zadržavanja sekreta u adenomu. Zaostali se­
njemu se nalaze krupne, glavne, ili spoljašnje žlezde, kret često se kondenzuje u čvrsta okrugla ili ovalna
čiji su zajednički odvodni kanali otvoreni na zadnjoj telašca, kod kojih se uočava koncentrična slojevitost,
strani sinusa mokraćnog kanala. takozvana konkrecija prostate. Ta konkrecija (slojevi)
prostate natapa se (impregnira) solima kalcijuma i
pretvara se u kamenje prostate, koje je većim delom
mikroskopskih razmera, ali ponekad dostiže veličinu
prečnika 1 milimetar. Broj i razmere konkrecija pove­
ćavaju se sa starenjem čoveka.

Nekoliko odvodnih kanala pojedinih žlezda ispod


sluzokože i spoljašnjih slojeva prostate slivaju se u za­
jedničke odvodne kanale, kojih ima od 16 do 32. Za­
jednički odvodni kanali slivaju se u bočne sinuse m o ­
kraćnog kanala; oni su često prošireni i po prečniku
su veći od adenomera.
Sekret prostate je relativno lepljiva, zamućena be-
la tečnost. Mešajući se sa s p e r m o m , sekret prostate p o ­
prima specifični miris, koji zavisi od količine spermi-
na u njemu. Sekret prostate sadrži natrijum, kalij um
i kalcij um u većim koncentracijama u odnosu na pla­
z m u krvi, kao i znatne količine cinka. Sekret prostate
Između pojedinih (pojedinačnih) žlezda u sva tri ne sadrži sluz.
sloja prolaze snopovi mišića, koji se ističu slično prste­ Manje količine sekreta prostate luče se uglavnom
nastim mišićima. neprekidno, mešajući se sa mokraćom. Masivno (po­
Žlezde prostate (slika 9) prema obliku spadaju u većano) lučenje nagomilanog sekreta prostate javlja
cevno-alveolne, ali nemaju pravilne konture, pošto se se u trenutku ejakulacije i uslovljeno je jakim kontrakci­
u njima naizmenično smenjuju proširenja, ponekad jama mišićnih vlakana prostate.
cistoznog karaktera, sa uskim, često razgranatim cev-
22 23
Smatra se, da se uloga prostate u polnoj funkciji IVIETOD ISPITIVANJA PROSTATE
ograničava time, što njen sekret, koji se izbacuje za
vreme ejakulacije, razblažuje spermu i povećava nje­
nu zapreminu. Sperma, koja se nalazi u s e m e n o m ka­
nalu, toliko je gusta, a njena zapremina (količina) je ta­
ko mala, da bi ona u trenutku ejakulacije jedva mogla
proći kroz mokraćni kanal napolje bez odgovarajućeg
razblaživanja sekretom prostate i bez snažnog pritiska
Jedan od glavnih m e t o d a za ispitivanje prostate je
koji se javlja usled jakih spazmatičnih kontrakcija mi­
rektalno pipanje prstima. Palpacija prostate vrši se u
šićnog aparata prostate.
raznim položajima tela: klečeći na kolenima i laktovi-
ma ili polusavijenom vertikalnom položaju tela, ležeći
na d e s n o m boku s nogama savijenim prema stomaku;
ležeći na leđima sa rastavljenim i savijenim u koleni­
ma i karlično-bedrenom zglobu donjim ekstremiteti­
ma. Izbor položaja zavisi od cilja ispitivanja i stanja
bolesnika. Radi uzimanja sekreta prostate najbolji su
položaji klečanja na kolenima i laktovima i ležanje na
d e s n o m boku. U položaju ležanja na leđima najčešće
se vrši ispitivanje slabih i teško obolelih ljudi. Radi od­
ređivanja veličine prostate ispitivanje (palpaciju) tre­
ba vršiti sa dve ruke u položaju bolesnika na leđima.

Pri ispitivanju sa dve ruke vrhovima prstiju leve


ruke nešto iznad spajanja venerinog brežuljka ( m o n s
pubis) lekar pritišće zidove trbuha u smeru p r e m a
prostati, koja je podignuta uvis prstom desne ruke,
uvedenim u pravo crevo, i na taj način određuje duži­
nu, širinu, debljinu i pomerenost prostate.

24 25
Kod srednje gojaznih bolesnika pri normalnoj (gnojnika) karakteristični su za oboljenje prostate od
veličini prostate, može se palpirati (blago dodirivati, tuberkuloze. Njen oblik i granice mogu biti nejasni,
pipati) čitava njena zadnja površina i v r h o m prsta na­ žlezda se može stapati s okolnim tkivom, često se pri
pipati zadnju površinu venerinog brežuljka. Ukoliko palpaciji (akutni ili hronični prostatitis) javlja bol u
je prostata uvećana, tada se ona ne m o ž e obuhvatiti prostati.
kažiprstom. Istraživanje p o m o ć u prstiju treba vršiti
tek kada bolesnik isprazni mokraćnu bešiku. Pri rek-
talnom ispitivanju prstima n o r m a l n o je da se prostata
nalazi na udaljenju 3-4 centimetra od analnog otvora
i po obliku podseća na plod kestena. Poprečni presek
u osnovi prostate varira od 2,2 do 5 centimetara, a uz­
dužni - od 2,5 do 4,2 centimetra.

Njena konzistencija je elastična po čitavoj dužini.


Granice su jasne i precizne (izražene), sredinom pro­
state proteže se uzdužna brazdica (žleb), koja je deli
na dva jednaka bočna dela, koji prodiru u m e đ u p r o ­
stor pravog creva. Sluzokoža pravog creva koja se na­
lazi iznad prostate je pokretna.
Pri ispitivanju (pregledu) treba obratiti pažnju na
simetričnost delova prostate, na p r o m e n u njene veliči­
ne, oblika, konzistencije, pokretljivosti, osetljivosti, na
stanje semenih mehurića (kesa) i zidova pravog creva.
Pri oštećenju prostate njena veličina m o ž e biti jako
smanjena (atrofija) ili uvećana (adenom, cista). Kon­
zistencija prostate varira od meke i mlitave (atonija,
hronični prostatitis) do hrskavične ili k a m e n e (rak, ka­
m e n u prostati). Čvrste brežuljkaste tvorevine različi­
te veličine ili razmekšana (omekšana) žarišta ili delovi
prostate gde se zadržao gnoj iz ispražnjenih apscesa
26 27
UZROCI I OBLICI OBOLJENJA PROSTATE

Većini ljudi nije interesantno da se upušta u poje­


dinosti građe vlastitog organizma i u „sitnice" procesa
ozdravljenja-lečenja. To je veoma česta greška, koja ne
dozvoljava čoveku da se kvalitetno izleći. Samo polaze­
ći od toga što n a m je poznato m o ž e m o pretpostaviti
koji glavni uzroci utiču na pojavu oboljenja prostate.
Hf Prostata, mišićno-žlezdasti organ, uglavnom
je namenjena za povećanje semenske tečnosti
i njeno snažno izbacivanje iz organizma. Svoj
sekret ona izbacuje u mokraćni kanal kroz 1 6 -
32 kanala i druge žlezde. Kroz mokraćni kanal
nagore i nadole može da prodire infekcija i da
kroz kanale dopire u prostatu, izazivajući u njoj
upalu. Treba znati, da je sekret prostate ukusan
supstrat (dobra hrana) za bakterije.

H? Sekret prostate treba da se redovno luči i obna­


vlja. Ukoliko se to ne dešava iz bilo kakvih raz­
loga, tada sekret ima svojstva da se zgušnjava
i stvrdnjava, a materije koje se nalaze u njemu
talože se i stvaraju čvrste taloge, tvrde skoro
kao kamen.

29
Pv S obzirom da je prostata u izobilju snabdevena INFEKTIVNI UZROCI
krvnim i limfnim sudovima, krv i limfa treba
da cirkulišu kroz nju bez prepreka. Ukoliko se Prema statistici, na prvom mestu je infektivna pri­
to iz bilo kojih razloga poremeti (naruši), u te- roda oboljenja prostate. Pri tome bakterije dospevaju
lu prostate dolazi do zastoja, što ugrožava nje­ u prostatu raznim putevima.
nu životnu delatnost. <••
!> Mikrobi dospevaju kroz krvotok. Kapilari pro­
Ph> Hlađenje, kako samog organizma, a posebno u state toliko su mali, da se u njima bakterije lako
predelu međice (perineuma), izaziva zgušnjava­ talože i zadržavaju.
nje i zastoj sekreta u prostati. Dalje se razvoj fy Mikrobi dospevaju kroz limfotok. Limfni kana­
patogenog procesa odvija prema scenariju za­ li svih organa male karlice m e đ u s o b n o su pove­
stoja sekreta i krvi s limfom. zani, zbog čega, usled ispadanja iz stroja jednog
Pv Prirodne starosne promene, vezane za dehidra- kanala, može doći do oboljenja i drugog kanala.
ciju i gubitak toplotnih sposobnosti organizma, Pri upali mokraćnog kanala ili pravog creva in­
odražavaju se na stanje prostate. Usled toga zgu­ fekcija prodire u prostatu kroz limfne sudove.
šnjava se sekret žlezda prostate i dalje počinje Infekcija može da se širi nagore (od spoljašnjeg
patogeni proces (koji izaziva oboljenja). Upra­ otvora mokraćnog kanala do same žlezde) i na-
vo zbog toga oboljenja prostate su tako široko dole (zajedno s inficiranom m o k r a ć o m , koja se
rasprostranjena kod ljudi starijeg i staračkog izbacuje iz mokraćne bešike).
uzrasta. •ijl Uzrok prostatitisa može biti slab imunitet. Ka­
Ph> M e đ u s o b n a kombinacija navedenih uzroka da je organizam zagađen i oslabljen bilo koja
izaziva oboljenja prostate. Zato, treba shvatiti infekcija (od angine, gajmoritisa tj. sinusitisa,
uzroke koji su izazvali oboljenje i naizmenično bolesnih zuba i druge) lako se širi po organi­
(pojedinačno) razmotriti svakog od njih. zmu i taloži u raznim organima, m e đ u kojima
Sada ćemo detaljnije istražiti uzroke koji izazivaju i u prostati.
patogeni proces u prostati, i kako se on ispoljava. Slabljenje imuniteta podstiču: psihički, unutrašnji
i spoljašnji nepovoljni faktori.

M) M
Psihički: loše karakterne crte, stalni stresovi i rad potrebne emocionalne obojenosti i novina. Takozvani
bez odmaranja, štetne navike (alkohol, pušenje, ljuti „polni rad", pri kojem ne dolazi do p o t p u n e ejakulaci­
začini). je. Uzrok sličnih postupaka ukorenjen je u svesti, u la­
Unutrašnji: zagađenost organizma, nepravilna is­ žno shvaćenim p r i r o d n i m normativima ( n o r m a m a ) ,
koje ne omogućavaju da se u intimu unese raznoobra-
hrana, zatvori, skrivene infekcije i paraziti.
znost i svežina. Rezultat je da se kod muškarca, osim
Spoljašnji: opšte ili lokalno (posebno u predelu uri-
m o r a l n o g nezadovoljstva svojom suprugom, javlja i
n e u m a i stopala) suvišno hlađenje.
poremećaj u prostati.
„ N e n o r m a l n i m " se smatra i prekinuti polni akt s
ciljem sprečavanja neželjene trudnoće. On ne samo da
N E N O R M A L A N POLNI ŽIVOT
drži muškarca u stalnoj napregnutosti, već izobličava i
N e n o r m a l a n i neredovan polni život može biti tok orgazma, lišavajući ga prirodne finoće i završavanja.
uzrok oboljenja prostate. Stid, nezadovoljavanje, i kao posledica pojava potišteno-
sti i unutrašnjeg protesta protiv sličnog, bacaju muškar­
U „ n e n o r m a l a n " polni život pre svega spada pre-
ca u depresiju, uz poremećaj funkcije prostate.
k o m e r n o poklanjanje pažnje p o l n o m pitanju. Kod čo­
veka se formira karakterna crta, kada on stalno razmi­ „ N e n o r m a l n i " su polni akti u analni otvor. Mikro­
šlja o seksu i sam sebe stimuliše gledanjem erotskih i n o m iz pravog creva, kroz mokraćni kanal podiže se u
p o r n o slika, filmova. Čita erotske priče, koje stimulišu prostatu i izaziva njenu upalu.
njegovu maštu. Često masturbira ili se samostalno „ N e n o r m a l n i m " se smatra i pokušaj veštačkog sti-
bavi stimulacijom svojih erogenih zona. Kod takvog mulisanja polne strasti i erekcije p o m o ć u alkohola.
muškarca pažnja je koncentrisana u predelu polnih Alkohol čini čoveka slobodnijim, što s jedne strane
žlezda, prostata je stalno napunjena krvlju, što u njoj pojačava želju, ali s druge strane smanjuje njegove m o ­
izaziva povećano stvaranje sekreta, zastoj krvi, limfe i gućnosti. Osim toga, slična praksa n e m i n o v n o dovodi
samog sekreta. O n a se praktično ne o d m a r a , nalazeći do poremećaja polne potencije muškarca, o n e m o g u ­
se u nabubrelom stanju. Tokom vremena to dovodi do ćava mu da se bavi seksom bez dopunskog podstica-
njenog oštećenja, upale, bolesnog stanja. ja, smanjuje njegovu radnu sposobnost i čak podstiče
„ N e n o r m a l n i m " polnim životom smatra se i dru­ prevremeno starenje.
ga krajnost, kada se polni akt obavlja po navici, bez

32 33
U „ n e n o r m a l n e " pojave treba svrstati i razne stimula- UZROCI ZASTOJA (STAGNACIJE)
tore polne funkcije kod muškaraca, tipa vijagre i drugih.
Ti „preparati" bukvalno cede iz muškarca poslednje, da Razvoj upalnog procesa u prostati podstiče slabo
bi on dokazao svoju „muškost". Crpeći brzo rezerve or­ pokretan, posebno sedeći način života. Važno je shva­
ganizma, ti stimulatori pustoše organizam muškarca i titi, da je čovečji organizam n o r m a l n o osposobljen da
izazivaju nepovratni gubitak polne sposobnosti. funkcioniše samo u stanju kretanja. Kretanje primora­
Prostata radi svog normalnog ftinkcionisanja zahteva va mišiće da vrše kontrakciju, aktivira ventile na vena­
redovnu „upotrebu", što se pozitivno odražava na njeno ma nogu, vrši blagu masažu organa trbušne duplje p o ­
zdravlje. Dugotrajno uzdržavanje narušava zdravlje pro­ m o ć u dijafragme i p u m p a venoznu krv prema srcu.
state. Usled neaktivnosti ona atrofira, kao i bilo koji or­ Poremećaj (smanjenje) cirkulacije krvi u sitnim
gan čovečjeg organizma. Prekomerni polni život, obrnu­ krvnim sudovima (kapilarima) prostate, usled malo
to, prenapreže prostatu i takode negativno utiče na nju. pokretnog načina života, izaziva kiseoničko gladova­
Zbog toga, radi zdravlja muškarca, treba odabrati prihva­ nje u ćelijama prostate, zastoj sekreta i nagomilavanje
tljiv ritam polnog života. Treba imati na u m u da će se on otpada, nastalog pri ispunjavanju svakodnevnih život­
starenjem donekle menjati i to je potpuno normalno. nih potreba. Pošto to traje godinama u prostati se p o ­
A sada se sukobljavamo s novim p r o b l e m o m - pol- stepeno razvija patogeni proces.
na usklađenost supružnika. Jednom od njih, zbog svo­ Posebno treba istaći štetnost sedećeg načina živo­
jih jakih konstitutivnih osobina, temperamenta i dru­ ta. Kada muškarac sedi venozna krv ne teče istim in­
gih karakternih osobina, potrebna je takva frekvencija tenzitetom prema srcu, kao što se to dešava pri kreta­
polnih odnosa koja se ne poklapa s frekvencijom supru­ nju (hodanju). To je jedan od uzroka zastoja.
žnika. Javlja se konflikt, razdraženost, nezadovoljstvo, Drugi uzrok je, što samo sedenje na međici (pe-
što se, na kraju krajeva, ispoljava na „lomljenje" polnog r i n e u m u ) blago pritišće organe koji se nalaze u njoj,
aparata muškarca. Zbog toga, pre nego se pristupi teče­ između ostalog i prostatu, pogoršavajući u njoj tok
nju prostate, treba regulisati ta pitanja. Tek posle toga krvi i limfe. Upravo zbog toga su oboljenja prostate
treba težiti prema „zlatnoj sredini", koja ne samo da za­ specifična profesionalna patologija za vozače, koji se-
dovoljava supružnike, već i čuva njihovo zdravlje i sve- de duže vremena za volanom i stalno vrše pritisak na
žinu odnosa duži niz godina. međicu (perineum). Skoro kod 70% obolelih od hro-
ničnog prostatitisa profesija je vezana za upravljanje

vi
35
t r a n s p o r t n i m sredstvima, za stalnu vibraciju, potrese, UZROCI IZAZVANI STARENJEM
fizička preopterećenja i hronično pritiskanje medice.
Uzroci prostatitisa mogu biti h o r m o n a l n i p o r e m e ­
Pojave zastoja u jetri, usled njene zagađenosti, ko­
ćaji, vezani za prestrojavanje organizma u starijem i
je izazivaju portalnu hipertoniju, takođe ispoljavaju
staračkom uzrastu. Uočeno je, da polni h o r m o n i utiču
štetno dejstvo na procese cirkulacije u prostati.
na n o r m a l n o stanje prostate i njihov nedostatak izazi­
Zatvori su veoma štetni za prostatu zbog toga što
va nepovoljne p r o m e n e u njoj.
prostatu od pravog creva deli samo njen zid. Ekskre-
Važno je istaći i to, da se prirodne p r o m e n e sa
mentne mase koje se nagomilavaju u pravom crevu deli-
starenjem čoveka, vezane za dehidraciju i gubitak to­
mično vrše pritisak na prostatu, a delimično je truju tok­
plotnih sposobnosti organizma, odražavaju na stanje
sičnim egzudatima (gnojnim izlivima) i bakterijama.
prostate. O n a počinje da se takoreći suši, sekret se zgu­
Pored toga, toksini i produkti razmene materija
šnjava, p o p r i m a oblik želea i teže se izbacuje kroz ka­
ne izbacuju se iz organizma n o r m a l n i m putem s feka-
nale u mokraćni kanal. Nove porcije sekreta nadimaju
lijama. Oni se upijaju u krv i štetno deluju na razne or­ žlezdu, izazivaju njeno povećanje, bolove i remete (na­
gane, m e d u kojima i na prostatu. To najčešće izaziva rušavaju) n o r m a l n o mokrenje.
razvoj h r o n i č n o g prostatitisa i drugih oboljenja.
Na bazi sličnog zastoja javljaju se i gomilaju druge
p r o m e n e i komplikacije.

HLAĐENJE O R G A N I Z M A , KAO UZROK Dehidracija organizma, smanjivanje toplotnih spo­


sobnosti u njemu - je prepobuđivanje životnog princi­
Uočeno je, da hlađenje, kako samog organizma ta­ pa vetra u organizmu. Upravo ti procesi podstiču zgu­
ko i dela tela oko međice (perineuma), stopala nogu šnjavanje sekreta prostate, dospevanje taloga u njega i
izaziva pojavu ili komplikacije kod već postojećeg pro­ stvaranje kamenja u prostati.
statitisa. Hlađenjem se zgušnjavaju tečnosti u telu i
s a m i m tim naglo koči njihova n o r m a l n a cirkulacija.
Dalje, razvoj patogenog procesa u prostati odvija se
po scenariju zastoja sekreta, krvi i limfe. Na toj pod­
lozi (osnovi) m o g u ć je razvoj bakterijske infekcije i
komplikacija, koje ta infekcija izaziva.

36 37
KOMBINACIJA RAZNIH UZROKA PRIRODNI METODI PROFILAKSE
I LEČENJE PROSTATE
Međusobno povezivanje nabrojanih uzroka i njihova
kombinacija izazivaju najozbiljnija oboljenja prostate.
Nabrojani uzroci izazivaju sledeća oboljenja prostate:
1. Prostatitis.
2. Gonorejni prostatitis.
3. Sifilis prostate.
4. Tuberkulozu prostate. PROSTATITIS
5. Kamenje u prostati.
Prostatitis - upala prostate, koja se javlja usled
6. Ciste prostate.
prodiranja mikroorganizama u prostatu, najčešće sta­
7. Tumoreprostate-benignei maligne (dobroćudne filokoka i streptokoka, ponekad mešovite (kombino-
i zloćudne). vane) infekcije (stafilokoke, streptokoke, bakterija coli,
8. Povrede i anomalije u razvoju prostate. bacila tifusa i drugih).
9. Oboljenja prostate kod dečaka. Infekcija može prodreti u prostatu raznim pute-
vima, najčešće iz zadnjeg dela mokraćnog kanala ne­
posredno (direktno) kroz kanale za čišćenje prostate.
Infekcija može da se širi (rasprostire) i kroz krv: posle
2
apscesa krajnika, posle panaricijuma , angine, furun-
kuloze, trbušnog tifusa, gripa itd. Prostatitis se često
javlja posle instrumentalnih ispitivanja m o k r a ć n e be­
šike i m o k r a ć n o g kanala, i drugih sličnih ispitivanja.
Sklonosti muškarca za javljanje prostatitisa mogu biti
opšteg i lokalnog karaktera. Sedeći način života izazi­
va zastoj krvi i limfe u organima male karlice. Stalno
polno uzbuđivanje, kao i n e n o r m a l a n polni akt podsti-
2
Prišt na prslu - Primeđba prevodioca.
38 39
ču dugotrajno punjenje krvlju polnih žlezda i spreča­ nivoa žlezde, može se opipati u vidu semenke ili zrna
vaju n o r m a l n o oticanje sekreta, što povoljno utiče na graška, bolnog pri pritiskanju.
prodiranje i aklimatizaciju infekcije u prostati. Kod parenhimatoznog oblika prostatitisa žlezda
P r e m a stepenu patogenog ispoljavanja razlikuju je uvećana po svojim dimenzijama i čvrste je konzi­
se akutni i hronični prostatitisi. stencije. Pri pritiskanju žlezde luči se serozno-gnojni
(vodnjikavo-gnojni), krvavi otpad. Dalje se upalni in-
fliltrati resorbuju (splašnjavaju) i dolazi do p o t p u n o g
Hronični prostatitisi izlečenja uz stvaranje vezivnih elemenata, ili postoje­
ći infiltrati i blaži apscesi progresiraju i, stapajući se
H r o n i č n i prostatitisi, u odnosu na oštećenja (po­ m e đ u s o b n o , tope (razlazu) tkivo prostate. Ti apscesi
vrede) koje izazivaju u prostati, uslovno se dele na: ka- m o g u da se nalaze u raznim delovima žlezde ili, sto-
taralne, folikularne, parenhimatozne (upala ilezdastog pivši se m e đ u s o b n o , da stvore jedan gnojni čir, koji
tkiva) i flegmonozne. se kapsulira u žlezdi {flegmozni prostatitis). U pojedi­
n i m slučajevima upala se prenosi na tkivo oko žlezde
Katar alni prostatitis je prvi stadij um progresira-
i javlja se flegmozni paraprostatitis, pri čemu se pato­
nja upale: epitel kanala za lučenje sekreta iz prostate
loški proces može proširiti na vlaknasto vezivno tki­
protkan leukocitima počinje da se ljušti, puneći otvo­
vo, vene i limfne kanale. Još rede uočava se periprosta-
re kanala za lučenje. Upala kod kataralnog prostatitisa
tični flebitis, koji se karakteriše postojanjem upalnih
protiče usporeno, p r o m e n e oblika i veličine prostate
niti (repica). Poslednji oblik oboljenja posebno lako
slabo se uočavaju. Ponekad se može uočiti blaži otok
izaziva gnojne procese u prostati.
žlezdastog dela prostate, koji ukazuje na poremećaj kr­
votoka i limfotoka u organu. Simptomi i tok akutnog prostatitisa su raznovrsni
Folikularni prostatitis je drugi stadij um razvoja i zavise od karaktera patogenog procesa. Kod kataral­
upalnog procesa: Razaranje epitela jasno je izraženo; nog oblika oboljenje može da traje skoro bez subjek­
epitel folikula protkan je leukocitima; sluzokoža ka­ tivnih pojava ili se ograničava na neznatnu učestalost
nala za lučenje je nabubrela i delimično su zapušeni poziva na mokrenje. Objektivno može se uočiti izve-
njihovi otvori, što dovodi do zadržavanja gnoja u foli- sna otećenost i mekoća prostate i niti (končići) u dru­
kulu i stvaranje gnojnika (gnojnih čepova) u njemu. goj porciji mokraće. Dalje, pri prelasku procesa u foli­
Razmere folikula se povećavaju, on se podiže iznad kularni oblik mokrenje je sve učestalije i propraćeno
je bolnim spazmima; javljaju se bolovi u međici (pe-
40 41
r i n e u m u ) - pojedinačni i pri defekaciji. Pri palpaciji delovima prostate mokrenje je malo učestalo, donekle
javljaju se bolovi pri pritiskanju i žlezda je uvećana; u otežano i sa blažim bolovima pri kraju mokrenja. Pri lo­
pojedinim slučajevima mogu se opipati folikule pre­ kalizaciji upalnog fokusa u neposrednoj blizini zadnjeg
krivene gnojem, koje se izdižu iznad površine žlezde. dela mokraćnog kanala potreba za mokrenjem je učesta­
Prilikom pritiskanja one nestaju usled pražnjenja se­ lija, javljaju se bolovi pri kraju mokrenja, mlaz mokra­
kreta u m o k r a ć n i kanal. će je isprekidan, ponekad se uočava p o t p u n a zadrška
Kod folikularnog prostatitisa često se uočava povi­ mokraće. Opšte stanje bolesnika može ostati n o r m a l n o ,
šena telesna temperatura. Mokrenje postaje učestalo, bez poremećaja, a pojava groznice može da izostane.
posebno noću, što je vezano za priliv krvi u organe Mokraća je u obe porcije mutna.
karlice, između ostalog i u prostatu. Mokraća je u obe U ostalim slučajevima patogeni proces se širi, za-
porcije r a v n o m e r n o gnojna. Ponekad se kataralni ili hvatajući ne samo tkivo žlezde, već i vlaknasto vezivno
folikularni prostatitis ispoljavaju u tom, što je druga tkivo koje se nalazi oko prostate. Tada dolazi do pore­
porcija mokraće mutnija od prve, s p r i m e s o m niti mećaja opšteg stanja bolesnika, temperatura se često po­
(končića) u obliku zareza (zapeta), pošto kontrakcija većava (do 39°), uočava se opšta n e m o ć (slomljenost) i
mišića medice (perineuma) pri kraju akta mokrenja gubitak apetita. Mokrenje je bolno. Potreba za mokre­
podstiče pražnjenje gnojnog sadržaja iz folikula ili ka­ njem je veoma česta, posebno noću. Bolovi poprimaju
nala za lučenje u mokraćni kanal. probadajući i žigajući karakter; lokalizuju se u predelu
Na tom stadij u m u upala se može završiti potpu­ pravog creva, šire se prema krstima (sakrumu), kuko­
vima i glaviću polnog organa. Svako pritiskanje na m e ­
n i m ozdravljenjem. Produkti upale resorbuju se, žle­
đicu (perineum) bolno je. Defekacija je otežana zbog
zda se vraća u n o r m a l n o stanje ili upalni proces p o ­
pritiska uvećane prostate na pravo crevo. Sve te pojave
p r i m a hronični tok. U drugim slučajevima folikuli se
obično traju 5-6 dana, posle čega intenzitet procesa p o ­
stapaju (spajaju) i proces prelazi u parenhimatozni ob­
činje da slabi, nestaju (gube se) subjektivni osećaji i obo­
lik. Pri tome upala može da zahvati ceo organ ili samo
ljenje p o p r i m a hronični tok.
deo organa.
Sirenje patogenog procesa ispoljava se uvećanjem Ukoliko upala progresira, tada razlivanje gnoja iz
obima prostate. Bolesnici se žale na tupi bol u anusu, ko­ kapsula folikula izaziva stapanje sitnih gnojnica i stva­
ji se pojačava pri defekaciji, kao i na bolove u međici (pe- ranje apscesa prostate. U slučajevima kada se apsces
r i n e u m u ) . Pri lokalizaciji patogenog procesa u bočnim javlja na b o č n i m delovima prostate, bliže zidu pravog
creva, pri palpaciji se oseća prelazak tečnosti s jedne
42 43
na d r u g u stranu (talasanje). Ukoliko se apsces nalazi u Lečenje prostatitisa
dubini, bliže m o k r a ć n o m kanalu, palpira se samo pro­
stata koja je uvećana, očvrsla i vruća na dodir. Dalje Kod akutnog prostatitisa treba se odmah obratiti le-
se proces m o ž e razvijati u o b r n u t o m smeru i završiti karu. Lekar obično preporučuje lečenje snažnim (jakim)
ozdravljenjem, ili apsces prodire u susedna tkiva i or­ i raznovrsnim antibioticima, da se organizam ne bi na­
gane. Najbolji ishod u slučaju prodora apscesa je pro­ vikavao na lekove. Samo kao dopuna njegovom lečenju,
dor gnojnica u zadnji deo mokraćnog kanala: za vre- može se postupati prema sledećim preporukama.
me mokrenja neočekivano (iznenada) se s m o k r a ć o m Posteljni režim, dijeta bez uzimanja hrane koja sa­
luči veća količina gnoja; bolovi prestaju, temperatura drži m n o g o celuloze. Uglavnom je to hrana koja guši
se snižava. Kod narednih mokrenja gnoj se luči u ma­ i reguliše životni princip vetra. Veoma je važno ne sa­
njim količinama. Pri rektalnom ispitivanju na mestu mo pratiti, već i regulisati n o r m a l a n rad creva. Važno
gnojnice koja je ispražnjena može se opipati udublje- je uspostaviti n o r m a l n u cirkulaciju krvi, limfe u prede­
nje (jamica). Gnojna šupljina vremenom zarasla. Poja­ lu karlice i prostate. Radi toga se preporučuju sedeće
ve h r o n i č n e upale, koje su preostale treba dolečiti. tople kupke (temperatura vode 37-43°, dva puta dnev­
Prema statistici Segona, pri gnojnom procesu u no po 15-20 minuta), ili vrući mikroklisliri s vodom
prostati najčešće se uočava prodiranje gnoja u okolne (zapremine do 3/4 čaše, temperature 50-52°, 3-4 puta
organe i tkiva (od 102 slučaja p r o d o r u mokraćni ka­ d n e v n o ) ili mlečno-uljni (u 50 mililitara mleka rasto­
nal uočava se u 35, u pravo crevo - u 18, istovremeno piti 10-15 grama maslaca, temperatura pri unošenju
u mokraćni kanal i pravo crevo - u 21, na druga me- u debelo crevo treba da bude kao i temperatura vode,
sta - u 28 slučajeva). p r e t h o d n o probajte prstom da se ne bi opekli). Ukoli­
ko n a k o n 10 minuta posle mikroklistiranja još uvek
Najopasniji je prodor apscesa u paraprostatičko
imate potrebu za n u ž d o m , vodu (mleko) treba ispusti­
vlaknasto vezivno tkivo ili u vlaknasto vezivno tkivo
ti; ukoliko nemate potrebe za nuždom, vodu (mleko)
međice (perineuma), pošto je flegmona vlaknastog ve­
možete ostaviti.
zivnog tkiva karlice propraćena sepsom i može se zavr­
šiti letalno (smrtonosno). Naravno, treba otkriti uzroke koji su izazvali akut­
ni prostatitis i odstraniti ih.
Važno je shvatiti glavni mehanizam lečenja akutnog
prostatitisa, usled nekih uzroka (prehlade, zatvora, sede-

44 45
ćeg načina života, nenormalnog polnog života) kapilari Ukoliko bi se sada, s navedenih pozicija, preporu­
prostate gube prirodnu peristaltiku, kojom se sabija krv čivalo p r i r o d n o lečenje akutnog prostatitisa, treba dej-
u tkiva žlezde i h r a n e njene ćelije. Usled toga se javlja stvovati na tri paralelna pravca: ispoljiti protivupalno,
hematoprostatska barijera - krv (limfa) ne prolazi kroz anestetičko i resorbujuće (splašnjavajuće) dejstvo.
kapilare, a to znači da se ne može uspostaviti normalan r Pošto se upala javlja usled prisustva patogenih
rad žlezda i ćelija prostate. Zastoj sekreta u žlezdama mikroba u prostati treba odabrati sredstva koja
prostate, odsustvo imunih zaštitnika (limfocita) stvara ubijaju patogene bakterije ne samo u prostati,
povoljne uslove za razvoj akutnog prostalitisa. Zbog to­ već i u ćelom organizmu.
ga ga obično lekari lece na sledeći način: protiv infekcije
r r
Ukoliko su prisutni bolovi primenjivati sred­
naznačuju antibiotike, a za savlađivanje hematoprostat-
stva i m e t o d e za ublažavanje bolova.
ske barijere - masažu, zagrevanje, lekove i sredstva koji
šire krvne sudove ili razređuju krv. Odabrati sredstva koja ispoljavaju resorbujuće
i normalizujuće dejstvo na prostatu.
Kada antibiotici i masaže odrade svoj posao - ot­
Posle ispunjavanja uslova iz tri navedene tačke
klone akutne napade prostatitisa, važno je produžiti sa
odabrati sredstva koja obnavljaju (uspostavlja­
normalizacijom snabdevanja krvlju prostate. Radi toga
ju) rad (funkciju) kapilara i limfnog sistema u
treba primenjivati p o t p u n o druga sredstva i m e t o d e
prostati. To je već stalan profilaktičan rad.
- vežbe koje normalizuju cirkulaciju krvi i limfe u pre-
delu karlice, medice (perineuma), pravog creva. I dalje Ponavljam, nemojte zaboraviti da radite na pri­
redovno vežbati, smanjujući intenzitet i frekvenciju do m a r n i m uzrocima prostalitisa, navedenim u poglavlju
najprihvatljivijeg stepena. Uzroci i oblici oboljenja prostate.

Veoma česta greška pri lečenju akutnog prostatitisa


sastoji se u tome, što se posle otklanjanja akutnih simp­
SREDSTVA, KOJA UBIJAJU PATOGENE
toma lečenjem ne radi dovoljno na otklanjanju hemato-
prostatske barijere. Tkiva i ćelije prostate produžavaju
BAKTERIJE U ORGANIZMU I PROSTATI
da gladuju i slabo su zaštićeni limfocitima. To dovodi
Izobilje sredstava koja ću navesti u daljem tekstu
do prelaska patogenog procesa iz akutnog stadijuma u
zasnovano je na tome da se ona biraju polazeći od:
usporeni, hronični stadijum. Počinje ubrzano starenje
prostate, a zatim njena degradacija (adenom, rak). j|» individualnih osobina muškarca koji se leci.

46 47
«§> prisutne „količine zdravlja", koja omogućava sokom, aplikacije itd.). Oni imaju protivupalno dej­
da se n o r m a l n o podnese prirodni m e t o d (sred­ stvo, čiste gnojne rane (čireve) i rane od o d u m r l o g
stvo) lečenja. tkiva, podstiču brzu epitelizaciju. U hirurškoj praksi
sok od kalanhoje primenjuje se za lečenje rana koje
Jfl prisustva drugih oboljenja, koja otežavaju sta­
duže v r e m e n a ne zarastaju, trofičnih gnojnih rana (či-
nje bolesnika.
reva) na golenici, rana od ležanja i gnojnih procesa sa
fy uzrasta i postojanja povoljnih uslova.
izumiranjem tkiva.
Polazeći od toga bira se odgovarajući m e t o d i sred­ Za lečenje akutnog prostatitisa sitno iseckane listo­
stvo, koji ubijaju patogene bakterije u organizmu. Po- ve kalanhoje (jedna čaša) sipati u flašu (teglu) i preliti
čećemo od slabijih sredstava, koja najmanje optereću­ sa pola litra vode. Ostaviti da odstoji 4-5 dana. Piti, u
ju organizam (ali to ne znači da ona slabo dejstvuju početku, po jednu kafenu kašičicu pre jela jedanput
na patogene bakterije) i završićemo sa najjačim, koja dnevno. P r e m a stepenu poboljšanja ličnog osećanja
se šire po ćelom organizmu. smanjiti do 1-2 kašičice mesečno.
Najbolje je početi s biljnim sredstvima. Upravo Istovremeno sa uzimanjem vodenog ekstrakta ka­
ona najmanje opterećuju organizam čoveka koji se le­ lanhoje na međicu (perineum) stavljati obloge nato­
ci. Kao tečnost najbolje je koristiti vodu, odstajalu sa pljene njenim sokom. Obloge držati dok se ne osuše,
3
šungitom (vrsta silicijuma) . Ona sama po sebi ima posle čega ih zameniti svežim oblogama.
lekovite osobine.
Očišćeno seme od bundeve-tikve (Cucurbita pe-
Kalanhoja perjasta (Kalanchoe pinnatum Lam., po) odlično se pokazalo pri lečenju prostatitisa.
Bryophyllum pinatum Kurz.) - višegodišnja sukulent-
fy Pola kilograma očišćenog semena od bundeve
na (sočna) večito zelena sivkastomodra (plavičasta)
(ne prženog) sa zelenom o p n o m samljeti u m a ­
travnata biljka visine od 50 do 150 centimetara. Raste
šini za meso i pomešati sa j e d n o m čašom teč­
u Tropskoj Africi, na Zelenortskim ostrvima, Madaga­
n o g meda (med ne grejati!). Od dobijene sme-
skaru i Kanarskim ostrvima. U Evropi i Rusiji uzgaja
se napraviti loptice prečnika 1-1,5 centimetar.
se kao dekorativna kućna biljka. Njen sok ima protivu-
Deset loptica staviti u teglicu i čuvati na sobnoj
p a l n o dejstvo. Preparati od kalanhoje primenjuju se
temperaturi, a ostale čuvati u frižideru na naj-
spolja u hirurškoj, stomatološkoj i akušersko-gineko-
donjoj polici.
loškoj praksi (Orošavanje sokom, obloge natopljene
3
Primedba prevodioca.
48 49
Način p r i m e n e : jedanput dnevno, natašte, na 30 <•§»! Pomešati 100 grama isitnjenog luka, 100 grama
m i n u t a pre jela sisati jednu lopticu. Kada se sve lop­ m e d a i pola litra belog vina. Smesu ostaviti da
tice potroše - završeno je lečenje. Sredstvo je veoma odstoji 10 dana na toplom i t a m n o m mestu, uz
jako, pa se zbog toga ne preporučuje češće lečenje od povremeno mućkanje. Procediti i uzimati po
j e d n o m godišnje. jednu supenu kašiku 3 puta dnevno.
j& Pojesti natašte po 30-35 očišćenih semenki „Recepti sa lukom" dobro odgovaraju za obolele
bundeve. Tako postupali sve dotle, dok ne na­ od prostatitisa izazvanog prehladom organizma.
stupi poboljšanje. „Na sebi sam isprobala (proverila) snažna svojstva
*§» P r e m a d r u g i m izvorima savetuje se d n e v n o luka da zagreva organizam pri dugotrajnom hlađenju.
uzimati po 100-120 grama očišćenog semena Svojevremeno privlačio me je ribolov p o d ledom. Ja
bundeve. i moji drugovi, entuzijasti ribolova, promrzavali s m o
•Sjl Ekstrakt od islucanog (samlevenog) semena: do kostiju, ali smo uvek u džepovima imali pregršt
10-20 grama semena preliti čašom ključale vo­ malih lukovica, što nas je i spašavalo. Posle pojedene
de, ostaviti da odstoji 30-40 m i n u t a i piti po male glavice luka po čitavom telu se bukvalno razliva-
jednu trećinu do polovine čaše 3-5 puta dnev­ la vatra" - Galina Satalova.
no pre jela. •i^ Može se primenjivati i kombinacija luka i seme­
O svih nabrojanih varijanti za lečenje prostatitisa na od bundeve radi povećanja efikasnosti leko-
p o m o ć u semena bundeve za m e n e je najprihvatljivija vitog dejstva na upaljenu prostatu. Pred spava­
treća varijanta (100-120 grama). Najprirodniji i naj­ nje, n a k o n 2-3 sata posle večere, pojesti malu
jednostavniji način lečenja. glavicu crnog luka. Drugog dana, uveče pojesti
pola čaše sirovih semenki od bundeve. Trećeg
Crni luk (Allium čepa)
dana, takođe pred spavanje - pola čaše jezgri
Svakog dana uveče pojesti manju glavicu luka.
od oraha. Tako naizmenično uzimati u trajanju
Crni luk ima ljut ukus, koji zavisi od prisustva eter- 1-3 meseca. Luk ispoljava baktericidno dejstvo
skih ulja u njemu. Pored toga, u raznim sortama luka na patogene mikroorganizme, koji su izazvali
sadrži se 3,7-4,6% azotnih materija, 0,05-0,14% šećera upalu. Seme bundeve pojačava protivparazitno
i 0,65% mineralnih soli (među kojima kalijuma, fosfora, dejstvo i snabdeva žlezdu materijalima (na pri-
kalcij uma i gvozda), kao i vitamini B ( , B2, PP i C. U luku
se nalaze i fitoncidi koji imaju baktericidna svojstva.
50 51
mer, za nju n e o p h o d n i m cinkom) za reproduk­ PERŠUN (Petroselinum sativum Hoflm.) - seme i
ciju njenog tkiva. Orasi je hrane i opuštaju. korenje.
„Todikamp" - ekstrakt mladih plodova oraha sa pre­ Za lečenje prostatitisa primenjivati parenje n a d
čišćenim avionskim kerozinom, za lečenje prostatitisa. čajem pripremljenim od korenja peršuna. Za
Todikamp odlično pomaže u m n o g i m slučajevi­ pripremanje čaja sitno narezati koren peršuna
ma, naročito pri lečenju upala i tumora. (jedna supena kašika), sipati u termos i preliti
sa dve čaše (400 mililitara) ključale vode. Osta­
Doziranje:
viti da odstoji 8-10 sati i procediti. Uzimati po
Prva nedelja po 5 kapi 3 puta
jednu supenu kašiku tri puta dnevno na pola
dnevno na pola sata pre jela. sata pre jela (u nekim uputstvima savetuje se
Druga nedelja po 10 kapi. uzimati do 5-8 puta dnevno).
Treća nedelja po 15 kapi.
Parenje nad čajem od korenja peršuna u n a r o d u
Četvrta nedelja po 20 kapi. se upotrebljava u različitim dozama kod naduvenosti
Peta nedelja po 15 kapi. creva, kod svih vrsta oboljenja mokraćnopolnih orga­
Šesta nedelja po 10 kapi. na, k o d kamena u mokraćnoj bešici, kod vodene bo­
Sedma nedelja, završna nedelja po 5 kapi lesti - kao jako diuretično sredstvo. Mnogi tvrde, da
čaj od korena peršuna brže „isteruje ospe" i skraćuje
3 puta dnevno na pola sata pre jela.
vreme trajanja takvih teških zaraznih oboljenja, kao
Zatim napraviti pauzu od mesec dana i ponoviti ku­ što su male boginje i šarlah.
ru lečenja.
Seme peršuna je efikasnije od korenja za leče­
Za vreme pauze dobro je utrljavati po nekoliko
nje upale prostate, a isto tako i kao diuretik pro­
kapi (od 3 do 5 kapi) oko međice (perineuma), gde se
tiv vodene bolesti, otoka srčanog i bubrežnog
nalazi prostata. Pri tom treba obratiti pažnju na stanje
porekla.
kože, da je ne bi opekli, radi čega praviti prekide od 1
do 3 dana, smanjujući količinu kapi. Seme isitniti u prah i uzimati po pola do jednog
grama 3-5 puta dnevno pre jela, uz pijenje tople pro-
Detaljnije o „Todikampu" načinu njegovog pripre­
kuvane vode.
manja i p r i m e n e možete saznati iz moje knjige Leče­
fy Svezi sok od peršuna ima svojstva koja podsti-
nje kerozinom i „Todikampom".
ču razmenu kiseonika u organizmu, a to znači
52 53
održavanje raznih žlezda organizma u zdravom u toplom stanju po pola do dve trećine čaše ekstrakta
stanju, m e d u kojima i prostate. Kompleks ele­ 3-5 puta dnevno.
menata, koji se sadrži u soku peršuna, podsti- Odvar od korenja čička (50-60 grama na litar vo­
če jačanje krvnih sudova, posebno arterijskih de) u n a r o d n o j medicini pije se pri lečenju raznih ko­
kapilara, što je od velike važnosti pri lečenju žnih oboljenja, čireva, furunkuloze, ospi, a kod škrohr­
prostatitisa. le i rahitisa kao sredstvo za čišćenje krvi. Pored toga,
Zbog zasićenosti eterskim uljima, sok peršuna taj odvar se pije kod raznih oboljenja mokraćnopol­
podstiče resorpciju kamenja u bubrezima, mokraćnoj nih organa, m e d u kojima i veneričnih oboljenja, kao
bešici i prostati. Leci oboljenja m o k r a ć n o p o l n i h orga­ diuretik i sredstvo za čišćenje bubrega, m o k r a ć n i h ka­
na, glomerulonefritis i druga oboljenja bubrega. On nala i kanala prostate.
se, takode, uspešno primenjuje kod vodene bolesti
(eterska ulja peršuna pojačavaju procese cirkulacije u Celer (Apium graveolans)
organizmu). +fc Sok od korena celera preporučuje se kod upa­
le prostate kao diuretično sredstvo za ublažava­
Sok od peršuna uzima se najviše 1-3 supene kaši­
nje bolova.
ke u j e d n o m obroku. Najbolje ga je uzimati pomeša-
nog sa sokom od šargarepe (2 supene kašike soka per­ Piti po 1-2 kafene kašičice sveže isceđenog soka
šuna pomešati sa 100-150 grama soka od šargarepe). 3-4 puta dnevno.

Ulje od peršuna na vodi (doza za uzimanje vij* Može se uzimati i po jedna supena kašika soka
- pola grama) upotrebljava se kao p o p u l a r n o od celera, ukoliko se u njega doda jedna kafena
4
sredstva za lečenje prostatitisa (i kamenja u kašičica meda (majskog , najbolje livadskog).
prostati), lečenje kamena u žuči i bubrezima, Uzimati 3 puta d n e v n o pre jela.
otoka i pojačane menstruacije. Sok od celera. Cediti u septembru iz korenja i lišća.
On sadrži veoma m n o g o biološki aktivnog organskog
Korenje čička (Arctium lappa, Lappa major)
natrijuma. Četiri puta više nego kalcij uma. Natrijum
Parenje n a d čajem od velikog čička i drugih vrsta podstiče rastvaranje kalcijuma, posebno ako se on već
čička preporučuje se pri lečenju prostatitisa. U tu svr­ nataložio u organizmu, između ostalog i u prostati u
hu isitnjeni koren čička (1-2 supene kašike) preliti sa vidu kamenčića, i začepio krvne sudove. To svojstvo
dve čaše vruće vode i kuvati pet minuta. Posle toga 4
Od cvetova voćki i drugih biljaka koje cvetaju u martu-maju.
sipati u termos i ostaviti da odstoji 1-2 sata. Uzimati - Prirnedba prevodioca.
54 55
čini ga j e d n i m od najkorisnijih sokova za čišćenje krv­ Soli kalcijuma koje se sadrže u soku celera povolj­
nih sudova prostate. no utiču na srčano-vaskularni sistem. Sok poboljšava
Kalcijum je jedan od najneophodnijih mikroele- vodeno-slanu razmenu, deluje kao diuretik, indikati­
m e n a t a u ishrani čoveka. On treba da b u d e biološki van je kod gojaznosti i neuroza, podiže opšti tonus or­
aktivan, da bi ga organizam mogao asimilovati. Pri ganizma, povećava fizičku i u m n u radnu sposobnost.
termičkoj obradi h r a n e kalcijum se u njoj pretvara u Primenjuje se kod nefritisa i kamena u mokraći, kod
nerastvorivo jedinjenje i organizam ga ne može asimi­ upale prostate, bolnih menstruacija, dermatitisa, pove­
lovati. Usled toga slična hrana podstiče razvoj takvih ćava apetit.
oboljenja, kao što su artritis, dijabetes, ishemijsko obo­
Najkorisniji sokovi kod oboljenja prostate.
ljenje srca, varikozno proširenje vena, hemoroidi, ka­
N o r m a n Džoker, na osnovu višegodišnjih istraži­
m e n u žuči i bubrezima i druga oboljenja (nedostatak
vanja, odredio je najkorisnije sokove za lečenje i jača­
kalcijuma u organizmu izaziva oko 300 poremećaja
nje prostate.
zdravlja!).

Pri unošenju u organizam biološki aktivnog natri- H) Šargarepa - 300 grama, cvekla - 90 grama,
j u m a (nalazi se u soku od celera), taloži kalcijuma po­ krastavac - 90 grama.
činju da se rastvaraju i izbacuju napolje iz organizma. č*> Šargarepa - 300 grama, spanač - 180 grama.
Zajedno s njima nestaju i oboljenja koja su ti taloži Hf Šargarepa.
izazvali!
Ja vam predlažem, po m o m mišljenju, najlekovi-
Natrijum sprečava zgrušnjavanje krvi i limfe. Po tiji sok za lečenje i jačanje prostate: šargarepa - 150
tom pitanju cenjen je samo organski natrijum, koji se grama, celer - 60 grama, peršun - 30-60 grama. Sa
dobija iz svežeg povrća i voća. p e r š u n o m treba eksperimentisati, jer je njegov sok ve­
Celer je veoma bogat biološki aktivnim magneziju- o m a jak i snažno deluje kao sredstvo za čišćenje. Uko­
m o m i gvoždem. Takva kombinacija veoma je potreb­ liko imate jak proliv posle uzimanja soka, tada smanji­
na za n o r m a l n o obnavljanje krvi. Jer m n o g a oboljenja te njegovu količinu, ili ga uopšte izbacite iz recepta.
nervnog i sistema krvotoka su posledica unošenja u Pri t o m imajte na u m u da su reakcije čišćenja creva i
organizam neorganskih mineralnih elemenata preko m o k r a ć n o p o l n o g sistema u prvih 2-4 dana uzimanja
h r a n e , lišene životne snage. soka p o t p u n o n o r m a l n e i ukazuju na pročišćavajuće

56 57
dejstvo soka. Ukoliko su one prekomerne, traju duže toplom mestu. Zatim dodati 10 supenih kašika nezaso-
- smanjite količinu soka peršuna. ljenog svinjskog sala od iznutrica i zagrevati u otvore­
Da bi sokovi ispoljili izrazito korisno dejstvo, tre­ noj posudi na vodi sve dotle, dok se alkohol ne ispari.
ba ih uzimati po 1,5 do 3 litra dnevno. Dobijeni sastav izgnječiti i procediti kroz tri sloja gaze.

Terapiju sokovima najbolje je primenjivati za leče­ Dobijena mast primenjuje se kod t u m o r a prostate.
nje prostate u sezoni sazrevanja navedenog povrća. Njom se maže međica (perineum) i anus. Ona, tako-
đe, otklanja svrab kod h e m o r o i d n i h čvorića, pomaže
Korenje i p o d z e m n o stablo špargle (Asparagus of­ kod m n o g i h kožnih oboljenja infektivnog karaktera
ficinalis) u vidu čaja (ekstrakta) pije se kod otežanog (naročito kod veneričnih oboljenja).
mokrenja, prostatitisa, vodene bolesti, cistitisa i drugih
Lanilist ima protivupalno, preznojavajuće, opšte
oboljenja.
jačajuće, diuretično, iskašljavajuće dejstvo, izbacuje
Ekstrakt: 2-3 kafene kašičice sirovine preliti ča­ žuč iz organizma, ublažava bolove, deluje protiv glista
šom ključale vode, ostaviti da odstoji 2 sata i sve ispiti i kao blag purgativ. Reguliše funkcionalni rad želudač-
tokom dana u gutljajima. no-crevnog trakta. Lanilist se sa pozitivnim efektom
Spargla je višegodišnja travnata biljka iz porodice upotrebljava kod početnih stadijuma hipertrofije p r o ­
ljiljana (krina). P o d z e m n o stablo je debelo i horizon­ state i m n o g i h drugih oboljenja (vodene bolesti, žuti­
talno se pruža. Koristi se kao blagi diuretik i sredstvo ce, kod n o ć n e enureze, hemoroida, dijateze, anemije,
za čišćenje krvi kod otežanog mokrenja. Primenjuje cistitisa, kamena u mokraći i drugih oboljenja).
se i kod k a m e n a u bubrezima i mokraćnoj bešici. Ne
Seme od konoplje (Cannabis sativa).
preporučuje se uzimati je kod upale m o k r a ć n o g kana­
la, pošto m o ž e izazvati njegov nadražaj. fy Dve supene kašike istucanog (samlevenog) se­
mena konoplje uveče sipati u termos i preliti sa 2
Lanilist (Linaria vulgaris) 5 .
čaše ključale vode. Ujutro procediti. Uzimati po
Mast od cvetova lanilista priprema se na sledeći na­ 100 grama 4 puta dnevno na 30 minuta pre jela.
čin: uzeti 2 supene kašike praška od osušenih cvetova,
*|L Istucati supenu kašiku semena konoplje, sipati
pomešati sa jednom supenom kašikom 70%-nog alko­
u termos i preliti čašom ključalog mleka. Osta­
hola i ostaviti da odstoji 3 sata u zatvorenoj posudi na
viti da odstoji dva sata, procediti i ispiti.
J
Biljka je otrovna i sa njom treba pažljivo postupati. - Primed-
ba prevodioca.
58 59
Emulzija od isitnjenog semena konoplje sa vodom, staviti u emajlirani lonac (šerpu) i preliti sa tri
m l e k o m smatra se dobrim sredstvom za ublažavanje čaše hladne vode. Ostaviti da odstoji preko n o ­
bolova kod bolnog mokrenja. Upravo iz tog razloga ći. Ujutru kuvati na slaboj vatri 30 m i n u t a sa za­
konoplja je jedna od najboljih trava kod intenzivira­ tvorenim poklopcem. Skinuti sa vatre i ostaviti
nja (pogoršanog stanja) prostatitisa. da odstoji 30 minuta. Procediti, razdeliti na 3
ty> Kod svakog otežanog mokrenja sa krvlju može dela i svaki deo uzimati na jedan sat pre jela.
se primenjivati „mleko" od semena bundeve i Jasika spada u porodicu iva (vrba). O ivi n a m je
konoplje. Seme bundeve i konoplje u odnosu poznato sledeće, tj. da je još početkom XIX veka iz ko­
1:1 istucati u stupi (avanu), dodajući postepeno re ive dobijena salicilna kiselina (iva, latinski, - saliks).
vruću vodu. Piti od jedne do tri supene kašike. Salicilna kiselina (čuvena karbolna kiselina po svom
hemijskom sastavu najbliža joj je), koja je bez mirisa i
Dobričica [Glechoma hederaceae).
koja nema, kao karbolna kiselina, jasno izražena otrov­
Dve supene kašike dobričice uveče sipati u termos na svojstva, bez obzira na to, odlično ubija mikroorga­
i preliti sa dve čaše ključale vode. Ujutro procediti, po- nizme. Salicilna kiselina je u medicini brzo osvojila
deliti na 3 dela i uzimati svaki deo jedan sat pre jela. autoritet odličnog antiseptičkog sredstva.
Dobričica je višegodišnja travnata biljka iz porodi­ U lekovite svrhe koriste se pupoljci jasike, lišće i
ce usnatica. Cvetovi su joj plavi ili svetloljubičasti, u kora od mladih grana. Pupoljci i kora se pripremaju u
obliku pupoljaka ili srca. Koristi se n a d z e m n i deo bilj­
proleće, a lišće u maju-junu.
ke u periodu cvetanja (maj-juni). Raste u evropskom
Preparati od jasike imaju protivupalno, antiseptičko
delu Rusije na poljima, između žbunova u nižim pre-
dejstvo, ublažavaju bolove i podstiču zarastanje rana.
delima.
Što se tiče kore jasike, preporučuje se koristiti njen
Biljka je otrovna i treba je uzimati oprezno! Pove­
unutrašnji (beli) deo.
ćava stvaranje mokraće, otklanja bolove kod oboljenja
fy Supenu kašiku isitnjene kore jasike preliti sa ča­
m o k r a ć n o p o l n o g sistema (između ostalog i prostate),
šom ključale vode, kuvati 5 m i n u t a na slaboj
podstiče izbacivanje kamenja i peska iz bubrega.
vatri i ostaviti da odstoji 2 sata. Uzimati po 1-2
Kora od jasike (Populus tremula). supene kašike 3 puta d n e v n o na 20 m i n u t a pre
fy Tri supene kašike kore od jasike (koru uzimati jela.

sa grana koje nisu deblje od kažiprsta) uveče


60 61
Može se uzimati i čaj od kore jasike, ali se u tom O m a n ima diuretično, protivupalno i protivmi-
slučaju doziranje određuje individualno - počevši od k r o b n o dejstvo, izbacuje žuč iz organizma.
male doze. Seme ovsa deluje kao sredstvo za jačanje organi­
U slučaju da nemate jasike,* možete je zameniti zma, čime pomaže organizmu iscrpljenom od bolesti.
ivom (vrbom). Primena i doziranje su isti. Zahvaljujući purgativnim svojstvima i svojstvima da
obavija (prekriva) ono podstiče n o r m a l n o čišćenje
pravog creva, što takođe povoljno utiče na lečenje
akutnog prostatitisa.
Smese od trava za lečenje akutnog prostatitisa.
•if*. Breza {Betula pendula), pupoljci 20 grama
Kod akutnog prostatitisa preporučuju se sledeće
smese trava, uz objašnjenje p r i m a r n o g dejstva trava. • Topola, pupoljci 20 grama
Trave su odabrane tako da pojačavaju njihovo m e đ u ­ • Imela (Viscum album), lišće 10 grama
sobno dejstvo. • Zečja stopa (Geum urbanum),
<•§» Topola {Populus nigra), pupoljci 20 grama koren sa p o d z e m n i m stablom 5 grama

• O m a n (Inula helenium), koren 10 grama • Glog (Crataegus sanguinea),

• Pirevina (Agropyrum repens), plodovi 10 grama

p o d z e m n o stablo 10 grama • Zova (Sambucus nigra), plodovi 10 grama

• Kopriva {Urtica dioica), koren 5 grama • Rusa (Chelidonium majus), trava 6 .... 10 grama.

• Ovas (Avena sativa), seme 10 grama. Pripremanje i upotreba je ista kao kod p r e t h o d n o g
ekstrakta.
Trave isitniti, uzeti 3 supene kašike smese, preliti
Pupoljci breze imaju diuretično i antiseptičko dej­
sa pola litra vode, kuvati 5 minuta na slaboj vatri, osta­
stvo, izbacuju žuč iz organizma. Dva dejstva upravo
viti da odstoji 4 sata i procediti. Uzimati po pola čaše
odgovaraju za lečenje akutnog prostatitisa. Dejstvo iz­
3 puta d n e v n o na 30 minuta pre jela. Kura lečenja tra­
bacivanja žuči važno je u datom receptu zbog toga,
je 1,5 do 2 meseca.
što obezbeđuje redovnu stolicu, koja veoma zavisi od
Pupoljci topole smatraju se jednim od boljih sred­
izlučene žuči u otvor creva, kao i peristaltiku creva.
stava za lečenje prostatitisa. Oni znatno pojačavaju mo­
krenje, smanjuju bolove i imaju antimikrobno dejstvo.
Stabljika sa lišćem - Primcdba prevodioca.
62 63
Imela se primenjuje kao sredstvo za zaustavljanje Dve supene kašike smese preliti sa pola litra vode,
i koagulaciju krvi, za izbacivanje glista i ublažavanje kuvati 5 minuta, ostaviti da odstoji 2 sata i procedi­
bolova. Odlično pomaže kod ateroskleroze. Protivpa- ti. Uzimati po jednu trećinu čaše 3 puta d n e v n o na
razitna svojstva, svojstva za ublažavanje bolova i po­ 30 m i n u t a pre jela. Smesa je najefikasnija ukoliko se
boljšanje stanja kapilara upravo odgovaraju za lečenje upotrebljava pri pojavi prvih simptoma zadrške m o ­
akutnog prostatitisa. krenja.

Zečja stopa ispoljava protivupalno i antiseptično Žalfija ima dezinfikujuća, protivupalna, koagulaci-
dejstvo - to što je potrebno. ona, smekšavajuća svojstva i zaustavlja krvarenje.
P r i m e n a gloga opravdava se time, što on poboljša­ Nana ima antiseptička, spazmolitička svojstva i
va san i opšte stanje bolesnika koji je izmučen bolovi­ ublažava bolove.
ma i nesanicom. Rastavić ima izražena diuretična svojstva. On je
Zova podstiče otklanjanje upale sa sluzokoža, delu- jedna od glavnih trava koje se preporučuju kod obo­
je kao blag purgativ i diuretik. ljenja mokraćnih organa.
Rusa sadrži niz biološki aktivnih materija, koje «|» Kleka (Juniperus communis),
imaju protivmikrobna, protivtumorska, protiwiru- plodovi 30 grama
sna, protivupalna svojstva i podstiču zarastanje rana. • Morač (Foeniculum vulgare),
O n a je od svih biljaka najpotrebnija za likvidaciju (ot­
plodovi 10 grama
klanjanje) akutnog stanja i sprečava prelazak upale u
• Peršun, koren 10 grama
a d e n o m prostate.
• Slatko drvce (Glycyrrhiza glabra),
•fy Neven (Calendula officinalis), koren 10 grama
cvetovi 20 grama • Kamilica (Chamomilla recutita),
• O m a n , koren 10 grama cvetovi 10 grama.
• Žalfija {Salvia officinalis), lišće 10 grama Pripremanje i upotreba je ista kao kod p r e t h o d n o g
• Kopriva (Urtica dioica), lišće 10 grama ekstrakta. Ekstrakt je efikasan kod bolova u medici (pe-
r i n e u m u ) i krstima (sakrumu).
• Nana (Mentha arvensis), lišće 10 grama
Plodovi kleke primenjuju se kao diuretično i sred­
+ Rastavić (Equisetum arvense) 20 grama.
stvo za dezinfekciju mokraćnih kanala.

64 65
Morač, zahvaljujući svojim fitoncidnim svojstvi­ tffr Lanilist (Linaria vulgaris) 100 grama
ma, ima dezinfekciono dejstvo. • Žalfija 100 grama
Kamilica ispoljava protivupalno, antiseptičko, bla­ * Lokvanj (Numphar luteum),
go koagulaciono, smirujuće dejstvo, zaustavlja krv, koren 75 grama.
ublažava bolove, izbacuje žuč iz organizma i deluje
Tri supene kašike smese trava uveče sipati u ter­
protiv grčeva.
m o s i preliti sa tri čaše ključale vode. Ujutro procediti
vS|* Vresak (Calluna vulgaris), trava 20 grama i uzimati po jednu čašu 3 puta d n e v n o na sat pre jela.
• Kopriva, lišće 10 grama Lišće žalfije ima protivmikrobno, protivupalno, ko­
• Breza, lišće 10 grama agulaciono, smekšavajuće dejsto i smanjuje znojenje.

• Leska (Corylus avellana), lišće 20 grama Žuti lokvanj, njeno korenje se u jesen vadi iz vo­
de i priprema za upotrebu. Materije (alkaloidi) koji se
• Lan (Linum usitatissimum), seme 5 grama
nalaze u njoj ispoljavaju pogubno dejstvo na t r i h o m o -
+ Beli sleza (Althaea officinalis) 15 grama.
nade, kao i na druge patogene mikroorganizme, pato­
Smesu isitniti, uzeti 3 supene kašike smese, preliti gene gljive tipa kandide.
sa pola litra ključale vode, ostaviti da odstoji 30 m i n u ­
Lokvanj je otrovna biljka i sa njom treba oprezno
ta i procediti kroz 2 sloja gaze. Uzimati po pola čaše 3
postupati. Kod pojave simptoma trovanja njome (po­
puta d n e v n o na 30 minuta pre jela. Kura lečenja traje
vraćanje, proliv, stalna pospanost) o d m a h smanjiti ko­
mesec i po (45 dana).
ličinu lokvanja u smesi, ili privremeno prekinuti upo­
Vresak se primenjuje kod upale bubrežne karlice trebu smese.
i m o k r a ć n e bešike, kod kamena u bubrezima kao anti­
Lanilist 100 grama
septičko i protivupalno sredstvo, a kod nervne uzbu-
denosti kao sredstva za smirenje i uspavljivanje. • Ljuspice (krilca) pasulja 100 grama

Seme lana sadrži mnogo sluzi, čime se objašnjava • Špargla, koren 100 grama.
njegovo dejstvo i učešće u ovom receptu. Sluzne materi­ Dve supene kašike smese uveče staviti u termos i pre­
je semena lana imaju oblagajuće, protivupalno i blago liti sa dve čaše ključale vode. Ujutro procediti. Uzimati
purgativno dejstvo. O n e su posebno indikativne kod po 100 grama 4 puta dnevno na 30 minuta pre jela.
upalnih procesa u bubrezima i mokraćnoj bešici. Ljuspice pasulja deluju kao diuretično sredstvo za
brže otklanjanje infekcije iz prostate.
66 67
Lanilist 100 grama Peršun, trava 75 grama
• Kopriva 100 grama • Kupina (Rubus caesius), lišće 100 grama
• Slatko drvce, koren 75 grama. • Kopriva 100 grama
Tri supene kašike smese uveče staviti u termos i • Srdačica (Leonorus cardiaca) 100 grama
preliti sa tri čaše ključale vode. Ujutro procediti. Uzi­ • Troskot (Polygonum aviculare) 100 grama.
mati po 150 grama 4 puta dnevno. Dve supene kašike smese uveče staviti u termos i pre­
Kopriva se primenjuje kao diuretik i sredstvo za liti sa dve čaše ključale vode. Ujutro procediti. Uzimati
zaustavljanje krvarenja u bubrezima i prostati, kao i po 100 grama 4 puta dnevno na 30 minuta pre jela.
drugih krvarenja. Ima izraženo dejstvo toniziranja Lišće kupine primenjuje se kod upale mokraćnopol­
glatke muskulature. To je upravo i potrebno da bi se iz
nog sistema.
prostate i m o k r a ć n i h kanala odstranio zaostali sekret.
Kopriva se primenjuje kao diuretik, sredstvo za za­
Pored navedenog kopriva deluje protiv groznice, ubr­
rastanje rana, protiv groznice itd. Povoljno utiče na
zava, zarastanje rana, podstiče resorpciju i otklanjanje
glatku muskulaturu, podstiče brzu resorpciju(splašnja-
upalnih procesa.
vanje) i otklanjanje upalnog procesa.
Korenje slatkog drvceta ima protivupalno, diure-
Srdačica ima diuretično i smirujuće dejstvo, p o ­
tično, purgativno dejstvo i ublažava bolove. Još je Avi­
boljšava krvotok. Upravo to treba postići da bi se kapi-
cena preporučivao da se slatko drvce koristi za lečenje
lari prostate vratili u n o r m a l n o stanje.
m o k r a ć n o p o l n o g sistema muškarca.
Troskot ima koagulaciono dejstvo i zaustavlja kr­
«|» Slatko drvce, koren 75 grama varenje. Primenjuje se kod oboljenja mokraćnopol­
• Sparga, koren 100 grama n o g sistema, naročito kamena u m o k r a ć n o p o l n o m
• Čičak, koren 100 grama. sistemu. Intenzivno izbacuje pesak iz organizma.

Dve supene kašike smese sipati u emajlirani lonac Važno je shvatiti, da se upala prostate često javlja
(šerpu) i preliti sa dve čaše hladne vode. Lonac poklopi­ usled oboljenja bubrega i mokraćne bešike zbog pri­
ti, staviti na slabu vatru i kuvati na pari 30 minuta. Ski­ sustva u njima kamenja, upale. Zbog toga često treba
nuti sa vatre, procediti, podeliti na 4 dela i ispiti tokom lečiti ne samo prostatu, već i kamen u m o k r a ć n o m
dana. sistemu i druge poremećaje u njemu.

68 69
Pokosnica (Polygonatum officinale), Ima hrapavo, usko i dugo lišće. Cvetovi su joj skupljeni
koren 100 grama u pravo, dugačko i usko klasje. Cveta u j u n u - julu.
• Čičak, koren 100 grama Avicena je u „Kanonu lekarske nauke" pisao o pi-
• Špargla, koren 100 grama revini: „Korisna je kod svežih rana, ukoliko se stavi
na njih, posebno koren, koji ima svojstva zarastanja
• Vodena perunika (Ms pseudocorus),
koren 75 grama rana. On sprečava pojavu svih katara. Sok isceden iz
pirevine, ukuvan s m e d o m ili vinom (uzetim u jedna­
• Vodopija, koren 100 grama.
kim težinskim količinama) odličan je lek za oči. Lek
Tri supene kašike smese sipati u emajlirani lonac i se p r i p r e m a na sledeći način: uzeti iscedeni sok iz si­
preliti sa 3 čaše hladne vode. Lonac poklopiti, staviti na laže pirevine, dodati mu pola njegove količine mire
slabu vatru i kuvati na pari 30 minuta. Skinuti sa vatre, {Commiphora abyssinica)7, trećinu - paprike 8 i trećinu
ostaviti da odstoji 30 minuta i procediti. Ispiti u toku - tamjana (Bosvelia carterii) i to sve pomešati. To je
dana. odličan lek i treba ga čuvati u bakarnoj kutijici. Seme i
Korenje pokosnice podstiče resorpciju inliltrata u koren pirevine prekidaju povraćanje i sprečavaju pro­
prostati, poboljšava cirkulaciju limfe. Ovakvo dejstvo diranje materija u želudac. Njeno seme u lekovima ko­
veoma je važno pri lečenju zastoja u žlezdi. ji se ližu izbacuje mokraću i drobi kamenje usled svo­
Dve supene kašike smese uveče staviti u termos i pre­ je suvoće, koja se kombinuje s gorčinom; njen koren
liti sa dve čaše ključale vode. Ujutro procediti. Uzimati i odvar od njega korisni su protiv čira na mokraćnoj
po 100 grama 4 puta dnevno na 30 minuta pre jela. bešici. Ona lepi otvorene rane, koje krvare. Njen od­
var izbacuje kamenje, a seme tera na mokrenje".
tffr Pirevina (Agropyrum repens), koren 100 grama
• Orah, list 100 grama Kod prostatitisa koren pirevine može se primenji-
vati kao posebno sredstvo. Tri supene kašike korenja
. Neven 75 grama.
pirevine uveče sipati u termos i preliti sa tri čaše klju­
Dve supene kašike smese uveče staviti u termos i pre­
čale vode. Ujutro procediti i uzimato po jednu čašu na
liti sa dve čaše ključale vode. Ujutro procediti. Uzimati
sat pre jela.
po 100 grama 4 puta dnevno na 30 minuta pre jela.
Pirevina je višegodišnja travnata biljka sa dugačkim
puzavičastim p o d z e m n i m stablom i glatkim, golim, a na
Mirisne smole iz istog drveta. - Primedba prevodioca.
vrhu prekrivenim lišćem stablom, koje se podiže uvis. 8
Verovatno se misli na sok iz paprike. - Primedba prevodioca.
70 71
Orah, lišće. U njimu se sadrži jod, kao i niz drugih Upravo to je i potrebno za vreme lečenja akutnog pro­
materija važnih za održavanje imuniteta. statitisa - ispoljavanje antibakterijskog dejstva.
Umesto listova oraha može se koristiti sitno isec- ^ Različak (Centaurea cyanus),
kana (samlevena) ljuska, koja pomaže kod oboljenja cvetovi 100 grama
prostate. Srednjevekovni lekar Amirdovlat Amasiaci
• Steža (Potcntilla anserina, P. erecta),
pisao je o načinu primene isitnjene ljuske oraha slede-
koren 100 grama
će: „Ukoliko se dobro isitni i daje bolesniku svakoga
• Leska, lišće 100 grama.
dana po 9 grama praška, pomaže u slučaju kada se
mokri kapima". Tri supene kašike smese uveče sipati u termos i
preliti sa tri čaše ključale vode. Ujutro procediti i uzi­
Neven - koristi se cvet sa peteljkom (cvetna ča­
mati po jednu čašu 3 puta d n e v n o na sat pre jela.
šica) i trava, bez donjih delova stabla. Cvetna čašica
ima dezinfikujuće, protivupalno i smirujuće dejstvo. Različak cveta od maja do avgusta. Cvetovi različ-
Posebno je uočeno njihovo baktericidno svojstvo u ka povećavaju stvaranje mokraće u bubrezima, poja­
odnosu na štetne mikrobe, naročito stafilokoke i strep­ čano luče žuč iz organizma i imaju protivmikrobna
tokoke. Upravo to svojstvo opravdava što se neven na­ svojstva. Upravo iz tih razloga oni se primenjuju za
lazi u sastavu recepta za lečenje prostate. lečenje prostatitisa, mokraćnopolnog sistema, jetre i
žučnih kanala.
i^. Divizma (Verbascum thapsiforme),
Steža se primenjuje kao sredstvo za koagulaciju i
cvetovi 75 grama
zaustavljanje krvarenja. Ima baktericidna i protivupal­
• Kruška (obična), cvetovi 75 grama
na svojstva.
• Leska, lišće 100 grama.
Zečji t r n (Ononis spinosa, O. hircina),
Dve supene kašike smese uveče staviti u termos i pre­
koren 100 grama
liti sa dve čaše ključale vode. Ujutro procediti. Uzimati
po 100 grama 4 puta dnevno na 30 minuta pre jela. . Beli slez, koren 100 grama

Divizma se primenjuje kao sredstvo protiv upale, za • Kokotac (Melilotus officinalis) 75 grama.
smekšavanje, ublažavanje bolova i kao blag purgativ. Dve supene kašike smese uveče staviti u termos i pre­
Cvetovi kruške ispoljavaju diuretično dejstvo, pod- liti sa dve čaše ključale vode. Ujutro procediti. Uzimati
stiču razbistravanje mokraće kod jake inficiranosti. po 100 grama 4 puta dnevno na 30 minuta pre jela.

72 73
Zečji trn {Ononis hircina), korenje, pripremiti u j e ­ pijete nije zaražen veneričnim infekcijama. Zbog toga
sen. Ima diurelična svojstva, zaustavlja krvarenja i regu- se preporučuje dečja mokraća (najbolje dečaka od 7 do
liše rad creva. Povoljno deluje na ceo m o k r a ć n o p o l n i 9 godina).
sistem muškarca. O tome, kako gladovati, možete pročitati u mojim
Od belog sleza za lečenje prostatitisa koristi se sa­ knjigama o gladovanju (Gladovanje, Gladovanje u leko-
mo j e d n o od njegovih svojstava - protivupalno. vite svrhe).
Kokotac ima prolivspazmatsko dejstvo i ublažava Muškarci koji su primenjivali gladovanje za leče­
bolove. nje prostate ističu, da se posle 3-4 dana otklanja anu-
<•§» Pokosnica, koren 100 grama rija (zastoj u mokrenju) i prestaju bolovi u prostati.
M e đ u t i m , sa gladovanjem treba produžiti do potpu­
• Kantarion
nog izlečenja. Vreme lečenja gladovanjem varira u za­
(Hypericum perforatum) 100 grama
visnosti od težine oboljenja, opšteg zdravstvenog sta­
• Kopriva 100 grama. nja, uzrasta i u prošeku iznosi od 9 do 15 dana. Kod za­
Tri supene kašike smese uveče staviti u termos i puštenih slučajeva oboljenja može biti i z n a t n o duže
preliti sa tri čaše ključale vode. Ujutro procediti. Uzi­ (u takvim slučajevima bolje je primenjivati frakciono
mati po 150 grama 4 puta dnevno na sat pre jela. gladovanje) i zahteva dopunske načine lečenja.
Trava kantariona ima višestrana farmakološka Dugotrajno gladovanje (ali ne na vlastitom urinu,
svojstva: koagulaciono, antimikrobno, protivupalno, već na urinu zdravog delela - potpuno je moguće) in-
antiseptičko, za ublažavanje bolova, zarastanje rana, dikovano je i kod oboljenja prostate izazvanih vene­
diuretično, izbacivanje žuči, stimulišuće i spazmolitič- ričnim oboljenjima, što je od velike važnosti kod go-
ko. Njeno prisustvo u smesi za lečenje prostatitisa pot­ norejnog prostatitisa, sifilisa, kao i tuberkuloze i ciste
p u n o je opravdano. prostate.
U m n o g i m knjigama o gladovanju govori se o br­
zom izlečenju od veneričnih oboljenja. Više od toga,
Gladovanje kod prostatitisa
gladovanje se preporučuje.
Jedan od efikasnih, ali „surovih m e t o d a " lečenja
Gonoreja. Gladovanje i n a k n a d n a lakša dijeta, ne
svih oboljenja prostate je glad. Najefikasnije je gladova­
samo da ubrzavaju ozdravljenje i prekidaju razvoj
nje na urinu, ali pri tom se treba uveriti da urin koji
komplikacija, već i obezbeđuju bolji komfor čoveku u
7-1 75
periodu najjačeg razvoja oboljenja. Smanjuju se bolo­ u donjim delovima debelog creva dolazi do aktivnog
vi, a kod muškaraca su sve rede bolne erekcije. upijanja (usisavanja) vode (ekskrementne mase, dehi-
Gladovanje p u t e m opšteg zakiseljavanja organizma dracijom, poprimaju oblik kobasice), a zajedno sa njom
otklanja uzroke gonoreje i uspostavlja n o r m a l n o stanje u krv dospevaju i lekovite materije koje se sadrže u m i -
organizma. kroklistirima i svećama. One o d m a h ispoljavaju lekovi-
to dejstvo na prostatu, otklanjajući bol i upalu.
Postoje podaci, da su drevni egipćani dugotrajnim
gladovanjem uspešno lečili sifilis. Godine 1822., za vre- Primena mikroklistira veoma je jednostavna - pri­
me okupacije teritorije Egipta, francuzi su registrovali premljenu lekovitu tečnost sipati u g u m e n u krušku
mnogobrojne slučajeve izlečenja navedenog oboljenja (aparat za klistiranje) zapremine 20-50-100 mililitara
upravo na taj način. i uliti u pravo crevo. Ukoliko se mikroklistiranje vrši
sa uljem, ne uzimati više od 20-30 grama ulja (uljne
Doktor Veger iznosi, da lokalni simptomi prvog sta­
smese). Ukoliko se klistiranje vrši na vodenoj bazi, ta­
dij u m a bolesti nestaju (iščezavaju) zapanjujućom brzi­
da koristiti 30-100 grama rastvora. Mikroklistiranje se
n o m , a gnojne rane u grkljanu, na usnama i obrazima
zarastaju do desetog dana gladovanja. Selton je na osno­ obično vrši uveče.
vu vlastitog iskustva ustanovio, da su oboleli od sifilisa <»f» Mikroklistiri sa 10-20%-im sadržajem propoli-
p o t p u n o ozdravljali posle 4-8 nedelja gladovanja i na­ sa na bazi od ulja pasjeg trna (Hippophae rham-
k n a d n o g pridržavanja pravilnog načina života. noides), šipka, suncokreta, breskve, eukaliptusa,
ricinusa.

Propolis ima izražena baktericidna, antivirusna i


MIKROKLISTIRI, SVEĆE, OBLOGE protivgljivična svojstva. Pored toga propolis ima pro­
I LEČENJE PROSTATE BLATOM tivupalna, antitoksična, biostimulišuća, protivtumor-
ska i druga korisna svojstva, a deluje i na ublažavanje

Pri lečenju prostate dobro su se pokazali mikrokli- bolova. N a u č n o je dokazano, da je propolis aktivno

stiri, svece i stavljanje obloga na deo tela oko medice lekovito sredstvo, koje stimuliše specifične i nespecifič­

(perineuma). ne faktore imuniteta. Propolis stimuliše regeneraciju


tkiva, učestvuje u regulisanju e n d o k r i n o g sistema, p o ­
Mikroklistiri omogućavaju da se preko sluzokože
voljno utiče na jetru, smanjuje arterijski krvni pritisak i
pravog creva direktno deluje na prostatu. Više od toga,
poboljšava ritam srčanih kontrakcija.
76 77
Ulje od pasjeg trna deluje kao smekšavajuće, proti­ (zgusnuto) ulje, mast u koju se pomešaju lekovi-
vupalno, baktericidno i stimulišuće sredstvo, podstiče te materije (pripremaju se na razne načine: fino
zarastanje rana i gnojnih rana (čireva), pojačava epiteli- se isitne u mlinu za kafu, posle čega se pomešaju
zaciju tkiva. sa uljnom bazom)... Prvo se ulje (mast) istopi i u
Ulje od šipka stimuliše obnavljanje oštećenog tki­ njega doda lekovita materija. Dalje se sve razliva
va kože i sluzokoža, ima protivupalno i diuretično dej­ prema obliku i zamrzava. U nekim slučajevima
stvo. natapa se tkanina, savija u mali cilindar (veličine
malog prsta). U drugim slučajevima lekovita baza
Ulje od suncokreta primenjuje se kao sredstvo za
(osnova) svece meša se sa istopljenim maslacem i
smekšavanje, podstiče pražnjenje žučne kese.
stavlja u kesicu od gaze, veličine malog prsta.
Ulje od eukaliptusa ima antiseptička i stimuliraju-
ća svojstva. Posebno je indikativno (korisno) kod in­ Dobijene svece ubacuju se u pravo crevo. To je naj­
fektivnih oboljenja mokraćnopolnog sistema. bolje raditi uveče i držati preko noći.
Ulje od ricinusa primenjuje se kao antiseptičko, Kao osnovu najbolje je koristiti maslac (mast) ili
protivupalno i epitelizirajuće sredstvo. drugu podlogu, koja se ne topi na sobnoj temperaturi.
Smesa za mikroklistiranje priprema se na sledeći na­ Rektalne svece najbolje je čuvati u frižideru.
čin: u čistu emajliranu posudu sipa se 100 grama ulja, Čfr Odličan efekat pri lečenju prostatitisa postiže se
posuda se stavlja na vatru, dovodi do ključanja, skida sa svećom od svežeg korena iđirota (Acorus cala­
sa vatre i hladi do 50-60° C. U smesu se dodaje 10-20 mus) sa kozjim (ovčjim) lojem.
grama usitnjenog propolisa, očišćenog od mehaničkih Iđirot pojačava lučenje želudačnog soka, poboljšava
primesa i voska. Smesa se zagreva 10 m i n u t a do tempe­ probavu, pobuđuje apetit, pojačava polnu aktivnost, sti­
rature 80° C uz neprekidno mešanje. Posuda pri t o m e muliše stvaranje (reprodukciju) krvi, a isto tako ima smi-
m o r a biti pokrivena poklopcem. Vruću smesu filtrirati rujuće, diuretično, iskašljavajuće i antiseptičko dejstvo,
kroz filter od gaze i ohladiti. Čuvati u dobro zatvorenoj a deluje i kao sredstvo za izbacivanje gasova.
posudi na suvom i p r o h l a d n o m mestu.
Najjednostavnija varijanta pripremanja svece sa idi-
tffc Mikroklistiri sa uljem od semena bundeve. r o t o m - isitniti u prah koren iđirota (5 grama) i dobro
<•!». Rektalne svece deluju slično mikroklistirima. U izmešati u rastopljenom ovčjem salu (50 grama). Pripre­
datom slučaju ne koristi se voda, već stvrdnuto miti kalup za oblik svece i razliti ga na 25 sveca. U p o ­
trebljavati po jednu svecu uveče. Orijentisati se p r e m a
78 79
vlastitom ličnom osećanju. Za kuru lečenja obično je jednostavno - sveca se stavlja u pravo crevo svakoga
p o t r e b n o 25 do 50 sveca. dana t o k o m 3 nedelje. P r e t h o d n o se sveca namaze bilj­
n i m uljem (zejtinom), vazelinom i slično. Sveca se drži
Svece sa propolisom. Pripremaju se od ekstrak­
u pravom crevu 2-3 sata (mislim daje najbolje držati je
ta propolisa isparavanjem (evaporacijom) u
preko noći). Posle toga kuru produžiti još 3 nedelje, ali
96%-om etil alkoholom u o d n o s u 40:200 gra­
sa svećom od cvekle.
ma. Svece treba da sadrže 0,1 gram ekstrakta
propolisa i 2 grama ulja od kakaoa. Krompir u svežem (sirovom) stanju ima protivu­
palna, diuretična, spazmolitična svojstva, a podstiče i
Svece se upotrebljavaju j e d n o m dnevno, preko n o ­
zarastanje rana.
ći. Kura lečenja traje 30 dana. Kura se ponavlja 2-3
puta sa prekidima od 1 do 2 meseca. <S^. Cvekla (crvena, jestiva) u svežem stanju kori­
sna je, jer sadrži m n o g o mineralnih materija i
Za vreme lečenja prostatitisa svećama od propoli­
mikroelemenata, koji veoma korisno utiču na
sa preporučuje se piti smesu svežih sokova, koja poja­
organizam. Na primer, u njoj se nalazi više od
čava lečenje.
50% natrijuma i samo 5% kalcijuma. Taj o d n o s
Svež sok od krastavaca 1 deo je veoma važan za održavanje rastvorljivosti
Svež sok od cvekle 1 deo kalcijuma u organizmu. Sveca od cvekle rastva­
Svež sok od šargarepe 1 deo. ra nagomilani neorganski kalcij um u zidovima
krvnih sudova prostate, širi kanale njenih krv­
Pripremiti sok od navedenog svežeg povrća i piti 3 nih sudova i poboljšava ishranu njenog tkiva.
- 4 puta d n e v n o po pola čaše na 20-30 m i n u t a pre jela.
U svežoj cvekli sadrži se dosta hlora, koji je odlič­
Kombinacija rektalnih sveca i terapije sokom (po­
no organsko sredstvo za čišćenje jetre, bubrega i žuč­
red ovih pogledajte i druge recepte pripremanja soko­
ne kese.
va) preporučuje se kod upalnih oboljenja prostate.
fy Mogu se koristiti i svece od šargarepe, koje svoj
«|» Pored navedenih rektalnih sveca m o g u se kori­
crveni pigment predaju organizmu i postaju
stiti svece od sirovog krompira, cvekle, kao i dru­
bezbojne. To ukazuje na to, da organizam za
gih svežih korenastih plodova.
svoje potrebe aktivno koristi materije iz sveca
Od sirovog krompira prave se svece dužine 5 cen­
od korenskih plodova.
timetara i debljine srednjeg prsta pacijenta. Lečenje je

80 81
<aj* Obloge od p a m u č n e ili vunene tkanine, natoplje­ dospevaju aktivni joni, a iz organizma se u blato izluču­
ne u lekovitom rastvoru stavljaju se na deo tela ju produkti raspadanja.
oko medice (perineuma) tako da lekovite mate­ P r e m a mišljenju velikog broja lekara blato m o ž e
rije, upijajući se kroz kožu, ispoljavaju lokalni da upija patogenu energiju koja izaziva prostatitis i
uticaj na tkiva i organe u neposrednoj okolini vezati je za sebe. Obilje minerala, biološki aktivnih ma­
međice. terija iz blata prelazi u organizam i ispoljava dejstvo
Kod upale prostate preporučuje se odvar od zele­ lečenja-ozdravljenja.
nih ljuski divljeg kestena (Aesculus hippocastanum), Lečenje prostatitisa blatom praktikuje se od dav­
koji se u vidu obloge stavlja na međicu. Odvar se pri­ nina.
p r e m a na sledeći način: 50 grama zelenih ljuski divljeg Pri lečenju upale prostate u domaćim uslovima
kestena sipati u litru vode, dovesti do ključanja i kuva- najprihvatljivije je stavljanje obloga sa blatom na deo
ti na pari 10 minuta, na slaboj vatri. Natopiti p a m u č ­
tela ispod gaćica. Temperatura blata treba da b u d e
nu tkaninu odvarom i staviti na deo tela oko međice
40-42° C (najviše 47" C). Trajanje terapije je 15-20 mi­
( p e r i n e u m a ) . Oblogu držati pola sata.
nuta. Kura lečenja prostatitisa blatom proračunata je
<SL
| Lečenje blatom u vidu apilacija (nanošenja na te- na 10-18 terapija u zavisnosti od težine oboljenja i
lo, mazanja) na „zonu gaćica" (stražnjicu i polne lekovitog efekta. Seanse lečenja blatom primenjuju se
organe) 9 i u vidu „sveca od blata" dobro se poka­ svakog drugog ili trećeg dana.
zalo kod lečenja prostate. Sama terapija primenjuje se na sledeći način. Uze­
Lekovito blato (mulj) stvara se na d n u reka, jezera i ti 2-3 kilograma blata iz mulja i razmutiti ga u čistoj,
prudova (ribnjaka) kao rezultat sadejstva vode i organ­ poželjno izvorskoj, vodi u o d n o s u 1:7. Treba da dobi­
skih ostataka biljnog i životinjskog porekla t o k o m dese­ jete m a s u koja podseća na gustu pavlaku. Tu m a s u slo­
tina, stotina, pa čak i hiljada godina. jem debljine 2-3 centimetra nanesite ispod gaćica. To
Lekovito blato je sivkasto-crna lepljiva materija, je najbolje raditi na divanu, prekrivenom m u š e m o m ,
koja svojim mirisom podseća na pokvarena jaja. ali može i na stolici.
Dejstvo blata je višestruko i različito. Tako se, pre­ Posle nanošenja blata, umotajte se m u š e m o m (foli­
ma mišljenju m n o g i h naučnika, za vreme terapije bla­ j o m ) i ćebetom i ostanite u takvom položaju 15-20 mi­
tom javljaju električne struje preko kojih u organizam nuta. Zatim skinite ćebe, m u š e m u i operite se v o d o m

Primedba prevodioca.
82 83
čija temperatura ne srne biti ispod 36-37° C. Posle tera­ Reakcija sličnog čišćenja ispoljava se u vidu izve-
pije obući se, leci i odmoriti se 1-1,5 sat. sne progresije (intenziviranja) bolesti. To je n o r m a l n a
*f!» Lečenje glinom. Čovek je od davnina koristio gli­ reakcija organizma na p r o m e n e koje se dešavaju u nje­
nu za lečenje raznih oboljenja, između ostalog mu - kriza lečenja-ozdravljenja.
i prostatitisa. Za lečenje je najbolja glina koja je p o g o d n a za ob­
Istraživanja naučnika pokazala su, da lekovita svoj­ likovanje (vajanje). Njeni delovi su ne samo sitni, već
stva gline m n o g o zavise od sadržaja radijuma u njoj. i istorodni. O n a je elastična, sposobna da upija patoge­
Radij um je glavni radioaktivni elemenat, koji se sadr­ ne uzročnike i materije, a da istovremeno daje organi­
ži u glini i lekovitom blatu. Taj elemenat se retko susre­ z m u njemu n e o p h o d n e materije.
će u prirodi. Sto se glina više izlaže sunčevim zracima, Glina se može kupiti u apoteci ili iskopati sa dubi­
time je veći sadržaj radijuma u njoj. P r e m a tome, glina ne 1-2 metra, na kojoj dubini se nalazi čista glina. Pri
ima sposobnost da upija i vezuje sunčeve zrake, aku­ t o m treba znati da glina ne voli gvožđe - kopati i m e -
mulirajući njihovu energiju u radijum. siti je treba drvenim predmetima, a mutiti u staklenoj
Pri lečenju glinom, ozračenom suncem, radijum ili emajliranoj posudi.
dospeva u organizam u čistom obliku, p r i r o d n o m sta­ Da bi se glina napunila radijumom, stavite je na sun­
nju i tačno u d o z a m a potrebnim čoveku. Radijum svo­ ce da se suši. Ukoliko je glina slabo osušena, ona će se
jim dejstvom ubija patogene mikroorganizme. To svoj­ slabo rastvarati u vodi. Ukoliko dani nisu sunčani, suši­
stvo radijuma čini glinu veoma važnim elementom za te glinu pored veslačkih izvora toplote: oko peči, grejali-
lečenje svih vrsta prostatitisa. ce ili rerne. Pri t o m isitnite veće i tvrde parčiće gline.
Pored dejstva radijumom, glina jača imunitet, obna­ Pripremanje lekovite gline. Kada se glina osuši,
vlja ćelije i p u n i ih novom snagom, bez obzira da li su potrudite se da je dobro istucate - u prašak. N a p u n i ­
stare ili obnovljene. Glina sadrži u sebi sve mineralne te mali lavor, drugu emajliranu ili drvenu p o s u d u gli­
soli i mikroelemente potrebne čovečjem organizmu, n o m . Posude sa obijenim emajlom nisu pogodne, kao
u o p t i m a l n i m proporcijama (odnosima) i kombinaci­ ni gvozdene ili plastične posude. Prelijte glinu čistom
jama. Na r a č u n adsorpcije (usisavanja) ona upija ne v o d o m (najbolje izvorskom ili protijevom) tako, da
samo štetna jedinjenja i izbacuje ih iz organizma, već b u d e p o t p u n o prekrivena. Posudu sa glinom ostavite
upija i patogene uzročnike bolesti, čisteći organizam na da odstoji nekoliko sati, da glina p o t p u n o upije vodu.
svim nivoima. Posle toga, dobro promešajte i izgnječite tvrde parči-

84 85
će. Ostavite rastvor da odstoji, dok se na d n u ne pojavi Kataplaziju treba držati sve dok ne postane suva i
pesak. Zatim izvadite glinenu masu iz p o s u d e i p o n o ­ vruća. Posle toga ona se baca, a na njeno mesto se sta­
vo je dobro prosušite. Ponovo stavite glinu u p o s u d u vlja nova, ukoliko je potrebno.
i češće je iznosite na svež vazduh, na svetlost, najbolje Posle terapije kožu isprati toplom v o d o m i istrljati
izložite suncu. Po potrebi glinenu masu p o m a l o razre- dok se ne osuši.
dujte v o d o m do potrebne konzistencije (gustine), da
Kod hroničnog prostatitisa, uporedo sa spoljašnjom
bude uvek s p r e m n a za upotrebu, ili čuvajte glinu u
p r i m e n o m gline, preporučuje se piti rastvor gline to­
o s u š e n o m stanju.
k o m tri nedelje (21 dan). Rastvor se priprema tako da se
Mislim, da pripremanje gline, kupljene u apoteci, uzme jedna supena kašika na čašu vode i dobro p r o m e -
zahteva m n o g o manje vremena - ozračivanja na sun­ ša. Tokom prve nedelje lečenja piti po jednu čašu dnev­
cu i n a k n a d n o g rastvaranja u vodi. no. Zatim dozu smanjiti na pola supene kašike na čašu
Glinene obloge nazivaju se kataplazijama i stavljaju vode i piti j e d n o m dnevno tokom druge nedelje. Posled-
se više na donji deo stomaka, nego na medicu (perine­ nje, treće, nedelje količinu gline smanjiti na jednu kafe-
u m ) . Glina treba da bude sobne temperature (18-23° nu kašičicu i piti j e d n o m dnevno.
C), kako bi posle izvesnog zagrevanja od tela na sebe
„privlačila" patogene uzročnike.
Radi pripremanja kataplazije treba uzeti lanenu, SREDSTVA, KOJA OBNAVLJAJU FUNKCIJU
p a m u č n u ili v u n e n u tkaninu u vidu salvete. Na salve­ KAPILARA I LIMFNOG SISTEMA PROSTATE
tu staviti pripremljenu glinenu masu konzistencije gu­
ste pavlake. Površina kataplazije treba da bude veličine U sredstva, koja obnavljaju i normalizuju krvotok i
10x10 centimetara i debljine 3 centimetra. Zapamtite, limfotok u prostati, spadaju magnetna polja, masaže i ve-
sloj gline treba da bude dovoljno čvrst i debeo, pošto on žbe kojima se masira prostata, kao i neke trave koje po­
treba da upije m n o g o štetnih materija. voljno utiču na normalizaciju krvotoka u organizmu.

Kataplazija se stavlja tako da glina bude uz telo, Lečenje m a g n e t n i m poljem. Krv se sastoji iz he­
posle čega je umotati zavojem da ne bi spadala sa tela. moglobina, koji sadrži atome gvozda. Radi pro-
Preko nje se stavlja vunena tkanina, da se ne bi gubila ticanja krvi kroz kapilare nije samo dovoljna
toplota. razlika između arterijskog i venoznog krvotoka.
Tu za kretanje crvenih krvnih zrnaca p o m a ž u

86
elektromagnetne sile, a upravo sam potencijal deo tela oko međice (perineuma), bliže anusu, preme-
hemoglobina. Kada je on dovoljan, tada se česti­ štajući ga s jedne na drugu stranu svakih 3-4 minuta.
ce (delići) krvi odbijaju jedna od druge i ne lepe Terapiju lečenja m a g n e t n i m poljem poželjno je
se. To je glavni uslov za uspešno proticanje krvi primenjivati svakoga dana bez prekida.
kroz kapilare.
<a|» Postoji još efikasnije sredstvo za normalizaciju
U bolesnoj prostati kapilarni krvotok je poreme­ rada kapilara prostate, a to je elektrostimulator
ćen, crvena krvna zrnca se m e đ u s o b n o lepe i zabuša­ ESRV-01 O C P B - 0 1 ) .
vaju kanale kapilara, usled čega se javljaju negativne
Princip dejstva je sledeći: u pravo crevo stavlja se
posledice.
specijalni uređaj u vidu „štapića", p o m o ć u koga se vrši
•tffr Upravo iz tih razloga predloženo je lečenje h r o - elektrostimulacija prostate. Uređaj je dovoljno primenji­
ničnog prostatitisa i a d e n o m a prostate feritnim vati mesec dana po pola sata da bi kod m n o g i h bole­
magnetom. Rezultati su bili veoma upečatljivi. snika prestali bolovi i potreba da se ustaje noću. Kod
Ljudi, koji su se lečili m a g n e t n i m poljem, pri­ daljne p r i m e n e uređaja obnavlja se prostata.
čaju da su im za nedelju dana lečenja tegobe sa
.& Vežbe kojima se masira prostata. Za vreme napre­
mokrenjem upola smanjene, a posle još jedne ne­
zanja mišića krvotok u samim mišićima i okol­
delje lečenja p o t p u n o nestale. To se desilo kod
n o m tkivu može biti povećan više puta. Usled
muškarca koji deset godina boluje od prostatiti­
toga se mišić puni (naliva) krvlju, poboljšava se
sa. Počeo je n o r m a l n o da spava, iščezlo je bes­
njegova ishrana i on raste.
konačno nadimavanje oko međice (perineuma),
Prostata je sama po sebi mišićni organ, povezana sa
prestali su oštri bolovi u donjem delu stomaka
zatvarajućim mišićem (sfinkterom) 1 0 mokraćne bešike
i niz drugih deprimirajućih (tištećih) simptoma
i nalazi se u međici (perineumu), koja se p o t p u n o sasto­
prostatitisa.
ji iz mišića. Kada ti mišići vrše kontrakcije, tada se p o ­
Da bi se počelo sa lečenjem pribaviti prstenasti stal­ boljšava krvotok i ishrana prostate. U njoj se otklanjaju
ni magnet (ne električni) prečnika 3-4 centimetra i de­ pojave zastoja. Navešću nekoliko vežbi, koje podstiču
bljine 1-2 centimetra. Takav magnet može se skinuta normalizaciju i pojačavaju krvotok u maloj karlici m u ­
sa zvučnika nekog starog televizora ili radioprijemnika. škarca.
Takav magnet treba mesec-mesec i po dana, svakoga da­
na ujutro i pred spavanje, ležeći na leđima, stavljati na
10
Prinicdba prevodioca.
88 89
«§* Naglo stegnite mišiće medice tako, da vam se Takvo „hodanje" u trajanju od 5 do 7 minuta 2-3
uvuče anus. Opustite se i ponovo napregnite. Ve- puta d n e v n o veoma je efikasno sredstvo za lečenje i
žbu počnite da vežbate od deset puta i postepe­ stimulaciju prostate.
no povećavajte. Čjfc U ležećem položaju na leđima podići ispruže­
Trenirati možete u stojećem, ležećem, sedećem po­ ne noge (ugao 45-60°) i m e đ u s o b n o ih ukrštati
ložaju, za volanom automobila, u transportu, praktič­ kao „makazice" - 1 minut.
no u svim situacijama i na svakom mestu. Ponavljaju­ U ležećem položaju na leđima podići ispružene
ći u jednoj vežbi 100 i više puta, a d n e v n o do hiljadu i noge (ugao 45-60°) i vršiti pokrete kao da vozite
više puta. Mislim da je tokom dana p o t p u n o dovoljno bicikl - 1 minut.
vežbu uraditi 200-500 puta. Glavno je vežbati redov­ ^ Za lečenje prostatitisa mogu se primenjivati asa-
no i rezultat neće izostati. ne - specijalni položaji tela, pri kojima se ostva­
j|» Da bi obnovili rad kapilara prostate možete pri- ruje ili dotok, ili oticanje krvi od jednog ili dru­
menjivati brzo hodanje (kaskanje). Uočeno je gog dela tela.
da osobe, koje redovno trče i hodaju, retko pate
od oboljenja prostate. Poznato je, da se hronič­ Svastikasana.
ni prostatitis uglavnom javlja k o d muškaraca U datoj pozi međica je razvučena, što podstiče nje­
koji imaju sedeći, slabo pokretni način života. no snab deva nje krvlju.
Na osnovu nekih posmatranja, vežbe trčanja i br­ Postoje dve varijante - lakša i osnovna. Prvo vežbaj-
zog hodanja tokom godine omogućavaju da se zaboravi te lakšu varijantu, a zatim možete pristupiti osnovnoj.
o bolestima prostate. Pozu je lakše pokazati, vidite sliku, nego opisati.
„Hodanje na stražnjici". Sedite na p o d i poku­ Radi postizanja efekta lečenja posle zauzimanja
šajte, sedeći, da se krećete unapred, a zatim una­ poze treba ostati u njoj od 5 do 15 minuta.
zad. Radi toga vam je potrebno da naprežete
Asana je veoma dobra za starije ljude.
mišiće medice, pomerajući čas jedan (levi ili de­
sni), čas drugi deo stražnjice napred ili nazad.
To je „hodanje na stražnjici", koje primorava
mišiće medice da rade i masiraju prostatu.

90 91
Sarvangasana kalnom položaju. Rukama pridržavajte leđa. Laktima
Sarvangasana - stoj na ramenima, „breza". U toj se oduprite od pod, a p o d b r a d k o m pritisnite na grudi.
pozi dolazi do oticanja krvi iz međice, što je važno u Zadnji deo deltastih mišića i vrat dodiruju tepih.
slučaju kada treba otkloniti bolove usled nadimanja u
međici.

Slika 10-Lakša (gore) i osnovna (dole) varijanta svastikasane. Slika 1 1 - Sarvangasana: (evo - lakša varijanta, desno - teža.

Radi zauzimanja poze leći na tepih, opustiti se, po­ Ne dozvolite da vam se telo njiše (ljulja), noge drži­

lako ispružiti noge i isto tako polako ih podići uvis. te ispružene. Telo se u tom položaju ne održava napre­
zanjem, već očuvanjem ravnoteže. Kičma je opuštena i
Kičma, k a r i k a i noge treba da budu u p o t p u n o verti-
92 93
zadržava s a m o n e o p h o d a n tonus. Upravo takvo stanje Sedite na pod s ispruženim nogama. Sa ispravlje­
omogućava da se ostvari dotok krvi u kičmu i ispolji n i m leđima, disajući polako i ritmično, nagnite se bla­
lekovito dejstvo. Kada završite vežbu, spustite noge - ve­ go unapred i kažiprstima se uhvatite za velike prste na
o m a polako, bez trzaja i elegantno. nogama. Naginjite se unapred sve dotle, dok vam lice
U toj asani težina tela leži na ramenima. Koncentri- ne d o d i r n e kolena (ili koliko možete). Ni u k o m slučaju
šite pažnju na mišiće donjeg dela leda. ne savijati noge u kolenima i ne odvajati pete od poda.
Ruke saviti u laktovima (u prvoj etapi - p o č e t n o m polo­
Disanje je slobodno, kroz nos.
žaju, ruke su ispružene) i odupirali se laktovima u pod.
Tu asanu možete vežbati dva puta tokom dana - uju­
tro i uveče. U početku vežbajte 2 minuta i postepeno
povećajte vreme trajanja vežbe do 10-15 minuta.
Ta asana se smatra kao dobar lek protiv svih obo­
ljenja. Ona poboljšava fizičko stanje tela i budi životnu
snagu, pojačava intelekt, a takode sprečava oboljenja
creva i jetre.
Ta asana izaziva priliv krvi u koren nerava kičmene
moždine. Zahvaljujući tome, što p o d b r a d a k čvrsto upi­
re u grudi krv se ne sliva u glavu, kako to m n o g i misle.
Prema tome, ta asana podstiče priliv krvi u kičme­
ni stub, čime se on odlično čisti. Rezultat toga je, da Stomak uvucite da bi olakšali istezanje leda i kukova.
leda postaju elastičnija, kao u mladosti. Zdrava kičma Disanje je slobodno i ravnomerno.
ispoljava pozitivan uticaj na radnu sposobnost, prolaze Stariji ljudi se u početku mogu držati za gležnjeve
n o ć n e polucije, povećava se potencija i tonizuje nervni (članke na nogama), to je za početak sasvim dovoljno.
sistem.
Da bi se postigao efekat lečenja u krajnjem položaju
Pašimotanasana treba ostati od 3 do 10 minuta. Preporučuje se početi sa
pola m i n u t a i postepeno dovesti do vremena koje vam
U toj pozi dobro se istežu krsta, stražnjica, medica
odgovara.
(perineum) i zadnji deo kukova.

94 95
Ljudi, koji ne m o g u da urade p o t p u n u Pašimotana- Trave, koje povoljno utiču na normalizaciju krvo­
sanu, m o g u da je rade naizmenično sa j e d n o m n o g o m toka. Postoje trave koje razređuju krv i šire ka-
i odgovarajućom rukom (desna noga - desna ruka). Po­ pilare, čime povoljno utiču na lečenje oboljenja
sle nekoliko dana, kada leda postanu elastičnija, može prostate.
se preći na p o t p u n u asanu. <•§•• Ekstrakt od kore i lišća lešnika (leske) protiv
Ta asana normalizuje tok životne energije u telu, po­ prostatitisa.
većava lučenje želudačnog soka, smanjuje taloge sala u Dve supene kašike kore i lišća lešnika (jedna su-
trbušnoj presiji i čini krsta elastičnijim. Pored toga, nor­ p e n a kašika lišća i isto toliko kore) preliti sa dve čaše
malizuje rad slezine i jetre. vode, dovesti do ključanja i kuvati 5 minuta. Posle hla­
Smatra se, da ova asana odlično odgovara gojaznim đenja procediti i sipati u teglu. Uzimato po 50-100
ljudima. grama 3-4 puta d n e v n o pre jela.
Pošto Sarvangasana stimuliše endokrine žlezde, to Da bi se pojačalo dejstvo lešnika, zajedno sa listo­
Pašimotasana služi za stimulaciju rada želuca, jetre, bu­ vima i k o r o m mogu se skuvati jelove ili borove četine
brega itd. Prolaze sva neuralgična oboljenja leđa, nesta­ (iglice). Radi toga se dodaje isto toliko (2 supene kaši­
ju hemoroidi i dijabetes. ke) četina.
Tonizuje se i zadržava u odličnom stanju trbušna Kura lečenja traje dok se ne postignu postojani re­
presija, sunčani splet, trbušni nervi i nervi krsta (slabi­ zultati lečenja. Dalje se preporučuje ponavljati kure le­
na), kao i deo tela oko prostate muškarca. Zbog toga čenja.
se ta vežba i preporučuje. Obični lešnik (šumski, leska) u svojim listovima i
Važno je odabrati asane prema svojoj snazi i imaju­ kori sadrži eterska ulja, koja skupljaju krvne sudove,
ći u vidu svoje lično zdravstveno stanje, da ne bi došlo taninske materije, koje povoljno utiču na prostatu, p o ­
do povreda usled p r i m e n e tih asana. Na primer, ukoli­ sebno ukoliko je ona uvećana.
ko imate probleme sa krvnim sudovima mozga, tada fy Divlji kesten.
može doći do pucanja krvnog suda za vreme izvođe­ Preparati od divljeg kestena odlično su se pokazali
nja vežbe „breza". Prekomerna revnost (marljivost) za kod lečenja najrazličitijih vaskularnih oboljenja (vari-
vreme istezanja, može izazvati povredu tetiva. Radite koznog proširenja vena, sklerotičnih p r o m e n a krvnih
sve prema vašoj mogućnosti i sa voljom. sudova nogu, poremećaja perifernog arterijskog krvo­
toka, hemoroida, tromboflebitisa i slično). U vezi s tim,
96 97
p r i m e n a tog recepta je opravdana za normalizaciju kr­ PRIBLIŽNA Š E M A LEČENJA A K U T N O G
votoka prostate, kako za vreme njene upale, tako i posle PROSTATITISA NEPOZNATOG POREKLA
normalizacije krvotoka i u svrhu profilakse.
Tri supene kašike ljuske od divljeg kestena sipati u Polazeći od izloženog, shvatili smo da je za lečenje
emajlirani lonac i preliti sa tri čaše hladne vode. Posudu akutnog prostatitisa potrebno dejstvovati na tri paralelna
poklopiti, staviti na slabu vatru, dovesti do ključanja i pravca: protiv upale, na resorpciju i otklanjanje bolova.
kuvati jedan sat. Skinuti sa vatre, ostaviti da odstoji (u Razmotrili smo pomoću kojih se sredstava mogu ispolji-
poklopljenoj posudi) 30 minuta, procediti, razdeliti na ti ta dejstva, to jest imamo arsenal lekovitih sredstava.
3 dela i uzimati na jedan sat pre jela. Kura lečenja tra­
je 2-3 nedelje. Dalje profilaktički ponavljati j e d n o m u Sada, polazeći od uslova, mogućnosti i stanja vlasti­
1-3 meseca. tog organizma, pristupamo sastavljanju programa svog
lečenja.
Ljuska divljeg kestena je bodljikava opna, koja
Uzimate protivupalna i antibakterijska sredstva. Na
prekriva seme kestena (podseća na bodljikavog ježa).
primer, smesu trava (topole, omana, pirevine, koprive i
O n a se skuplja za vreme sazrevanja ploda od septembra
do oktobra. ovsa), ili koru jasike, ili Todikamp i slično.
Ukoliko imate bolove, tada primenjujte sredstva za
<§> Pregrade (između jezgri) 1 1 od oraha.
ublažavanje bolova: seme od konoplje, mast od lanilista,
Kod prostatitisa i a d e n o m a prostate, kod jednog
dobričicu, rektalne svece (sa belim slezom) i slično. Kod
dela bolesnika, postignuti su dobri rezultati p r i m e n o m
jakih bolova i učestalih poziva na nuždu najbolje je obra­
odvara (čaja) sa pregradama od oraha. Odvar se pije
titi se lekaru, da bi vam on prepisao narkotike koji se
po pola čaše 3 puta d n e v n o tokom meseca (30 dana),
stavljaju u rektalne svece (pantopon, morfijum, buniku-
posle čega se pravi pauza i kura ponavlja još jedan do
velebilje i druge) ili dodavati opijum u mikroklistire.
dva puta.
Kod ishurije (zadrške mokrenja), m o k r a ć u treba
izbacivati kroz kateter - samostalno ili u zdravstvenoj
ustanovi. Moguća je i rektalna masaža prostate.
Biramo sredstva za resorpciju (splašnjavanje). To
m o g u biti trave, mikroklistiri (propolis na ulju, masla-

" Primedba prevodioca.


98 99
cu), obloge (lanilist, divlji kesten), lečenje blatom, leče­ ga piti po pola čaše ujutro i uveče), kao i druge sveže
nje glinom, lečenje m a g n e t n i m poljem i slično. sokove (koji su p r e t h o d n o nabrojani).
Posle postignutog poboljšanja produžavamo leče­ Pod uticajem lečenja i n a k n a d n e profilakse, akutne
nje, ali sada pažnju više poklanjamo uspostavljanju upale podvrgavaju se o b r a t n o m putu razvoja i muška­
n o r m a l n o g krvotoka u prostati. Radi toga koristimo rac p o t p u n o ozdravlja.
m a g n e t n o polje, vežbe za mišiće medice (perineuma), i Važna primedba. Da bi lečenje bilo kvalitetno va­
elektroslimulator, više se krećemo i slično. žno je shvatiti, da dubinski uzroci pojave oboljenja pro­
Posebnu pažnju skrećem vam na otklanjanje pri­ state leže u pogledu na svet, pokretačkim motivima i
m a r n i h uzroka prostatitisa, koji su navedeni u p r e t h o d ­ karakternim crtama (to jest u svesti) muškarca. „Koren
n o m tekstu. zla" nalazi se u nedovoljnoj samorealizaciji muškarca,
kao predstavnika upravo muškog pola. Polni organ (i
Ukoliko je progresija (intenziviranje) prostatitisa
sve što je s njim anatomsko-fiziološki povezano) uvek
bila isprovocirana oboljenjima m o k r a ć n o p o l n o g siste­
je služio kao simbol muškosti u svetu. Neostvareni sno­
ma, zatvorima, gnojnim oboljenjima, tada obavezno
vi (mašte), preuveličano mišljenje o sebi, ne zadovoljava­
treba raditi na njihovom otklanjanju. U tu svrhu naj­
nje potreba u samoizražavanju, gubitak vlastitog autori­
bolje odgovara program za opšte jačanje organizma:
teta, depresivno deluje na muškost. Upravo ti p r i m a r n i
čišćenje organizma (debelog creva, jetre, međutkivne
uzroci neizbežno smanjuju energiju m o k r a ć n o p o l n o g
tečnosti), pravilna i individualna ishrana, terapije če-
sistema i izazivaju u njemu razna oboljenja. Da bi se
ličenja (tipa kontrastnog tuširanja), pravilan dnevni
povećala energija log sistema, treba razmotriti (preispi­
raspored rada i aktivan način života (manje sedeti, re­
tati) svoj odnos prema životu, promeniti karakterne cr­
d o v n o šetati, trčati i raditi vežbe za karlicu i oko nje).
te, u m e t i shvatati i prihvatati život takvim, kakav jeste,
Preporučuje se isključiti iz ishrane alkoholne napit­ radovati se životu i njegovim neznatnim ispoljavanjima
ke, čak i pivo, pošto oni podstiču rast adenoma. Manje (događajima). To je nivo duhovnog rada muškarca sa
upotrebljavati, a najbolje je isključiti iz ishrane: mesne samim sobom (razmatranje svog pogleda na svet, skala
i riblje buljone, teško rastvorljive masti, jak čaj i kafu, životnih vrednosti, rada na svom karakteru), što omogu­
ljute i slane zakuske, slane krastavce i ribu, kao i suho­ ćava da se uspostavi n o r m a l n o snabdevanje energijom
mesnate proizvode. I obrnuto, uključili u svoj dnevni m o k r a ć n o p o l n o g sistema. Ukoliko taj nivo nije zadej-
obrok hrane: lešnik, orahe, svež luk (male glavice), se­ stvovan, teško se može računati na p o t p u n o izlečenje i
obnavljanje polne funkcije.
me bundeve i suncokreta, sok od sirove bundeve (treba

100 101
HRONIČNI PROSTATITIS - često oboljenje, ko­ tim stvaranje šupljina razne veličine, napunjenih slu-
je je u većini slučajeva ishod ne izlečenog ili ne prepo­ zno-gnojnim sadržajem, niti koje podsećaju na ožiljke
znatog akutnog prostatitisa, kao i nedolečene gonoreje, i prolaze kroz žlezdu u raznim pravcima, pri čemu je
hlamidoza, gardnereleza 12
(oko 80% muškaraca). mestimično vidljivo njeno n o r m a l n o tkivo. U zavisno­
Prelazak bilo kog oboljenja u hronični stadijum ne sti od toga, koji je od nabrojanih patogenih procesa
znači samo d a j e ono „slabo lečeno", već i da nije poklo­ izraženiji, hronični prostatitisi mogu se podeliti na:
njena dovoljna pažnja, nisu otkriveni i razmotreni pri­ kataralne, folikularne, apscedirajuće (kavernozne) i ip-
m a r n i uzroci oboljenja. U prvom redu, to su loše karak­ tersticijalne.
terne crte (loš karakter), izopačene navike i nepravilan Simptomi. Subjektivne žalbe kod hroničnog prosta­
pogled na svet. Upravo oni i daju podsticajni impuls u titisa ponekad ne postoje (odsustvuju), i samo izvesno
razvoju bilo kog „odraslog" oboljenja. Ozbiljna obolje­ slepljivanje usnica mokraćnog kanala i manja količina
nja u dečjem uzrastu, najčešće su uslovljena karmičkim niti u mokraći primoravaju bolesnika da se obrati leka-
uzrocima iz prošlog života. ru. U drugim slučajevima bolesnici se žale na svrab u
m o k r a ć n o m kanalu, u anusu, u medici ( p e r i n e u m u ) ,
Hronični prostatitis neinfektivnog porekla razvija
na tupe bolove u krstima (sakrumu), slabinama, oko
se na bazi zastoja sekreta u folikulama prostate. D u ­
bubrega, u mošnicama (testikulima), u kukovima, duž
gotrajno nadraživanje sluzokože folikula p r o d u k t i m a
13 ishijalgusa itd. Ti osećaji obično nisu stalni. Često se
raspada zaostalog sekreta izaziva njenu aseptičku upa­
pojačavaju posle polnih snošaja, rede pri uzdržavanju.
lu - takozvani zastojni (stagnantni) prostatitis. Uzroci
U nizu slučajeva uočava se poremećaj polnih funkcija:
zastoja su ranije nabrojani.
učestale erekcije, polucije, odsustvo polne strasti, sla­
Patogene p r o m e n e u žlezdi kod h r o n i č n i h oblika bljenje erekcije, prevremeno izbacivanje semena. U p o ­
upale prostate veoma su raznovrsne, kako po lokali­ ran tok bolesti i povećano poklanjanje pažnje nenor­
zaciji i rasprostranjenosti, tako i po oštećenju tkiva. m a l n i m osećajima u predelu genitalija često dovode do
Istovremeno se mogu uočiti oštećenja sloja sluzokože depresivnih stanja, do n e n o r m a l n e (preterane) analize
kanala za lučenje, sitnoćelijska infiltracija njihovih zi­ simptoma - takozvane polne neurastenije.
dova, razvoja vezivnotkivnih elemenata i uporedo s
Može se javljati učestala potreba za mokrenjem, po­
12
Infektivne oboljenje mokraćnopolnog trakta, koje se prenosi
sebno noću. Po završetku akta mokrenja ostaju nepri­
polnim putem. Klinička slika bolesti je slična gonoreji ili trihomonazi.
- Primedba prevodioca. jatni osećaji: poslednje porcije mokraće ističu polako,
13
Nije sklona trulenju, nema zaraznih klica. - Primedba prevodioca.
102 103
kapima, što se objašnjava slabljenjem muskulature zad­ žlezde se javlja kao rezultat jako izraženog razrastanja
njeg dela m o k r a ć n o g kanala. vezivnog tkiva ili zbog stalnog infiltrata (prodiranja)
upale, koja još nije počela da se leci. R a v n o m e r n o me­
Mokraća je prozračna (prozirna), sa primesom niti
ka, mlitava konzistencija obično se uočava kod ljudi, ko­
sluzno-gnoj nog karaktera. Za prostatitis su karakteristič­
ji vode n e n o r m a l a n polni život (masturbacija itd.).
ne niti u vidu zapete (zareza) u drugoj porciji mokraće,
koje izlaze iz kanala za lučenje prostate. Kod jako izraže­ Za hronični prostatitis karakteristična je neravno-
nog i dugotrajnog procesa s oslabljenim tonusom glatke m e r n a konzistencija žlezde. Mekši delovi u zadebljanoj
muskulature prostate i zadnjeg dela mokraćnog kanala žlezdi ili, obrnuto, zadebljani delovi u elastičnoj masi
mokraća može biti m u t n a u obe porcije. Često je m u t n o - ukazuju na upalne p r o m e n e u odgovarajućim delovima
ća mokraće kod prostatitisa povezana sa fosforizacijom, parenhima. U prvom slučaju - to je infiltracioni proces
koja se javlja pri dejstvu alkalnog patološkog sekreta žle­ ili žarišta istopljenog tkiva, u d r u g o m - p r o m e n e koje
zde na mokraću, uslovljenog taloženjem fosfata. podsećaju na ožiljke, nastale usled p r e t h o d n e upale.

Dijagnoza hroničnog prostatitisa zasniva se na Osetljivost žlezde se individualno razlikuje. Treba


p o d a c i m a palpacije prostate kroz pravo crevo i mikro- razlikovati osećaje prenosnog karaktera (na glavić pol­
skopsko ispitivanje njenog sekreta, dobijenog p u t e m nog organa), koji su fiziološki, i bolne osećaje, koji se
masaže. Kod palpacije treba obratiti pažnju na veličinu, javljaju na mestu gde se organ pritišće prstom, a koji
oblik, površinu, konzistenciju i osetljivost žlezde. Svi ti ukazuju na patološki proces koji se tu razvija. Ljudi, ko­
podaci m o g u da variraju u znatnim granicama, pa se ji imaju povećanu osetljivost - ekstrasensi, prisustvo
zbog rešavanja tog pitanja upoređuje desni i levi deo oboljenja prostate određuju na sledeći način. Ukoliko
prostate. Ponekad se umesto povećanja može konstato- imaju osećaj povećanog pritiska, naduvenosti oko medi­
vati smanjenje ili udubljenje jednog od delova prostate, ce (perineuma) (kada prolaze rukom o d o z d o i pozadi
što se obično uočava kao rezultat oštećenja dela paren- pacijenta) to ukazuje na prisustvo prostatitisa. Ukoliko
14
hima žlezde gnojnim procesom. se u t o m delu tela javlja hladan osećaj slabog intenziteta

Konzistencija žlezde i u n o r m a l n o m stanju varira: to ukazuje na adenom prostate. Veliki intenzitet takvog

ona je čvrsta ukoliko u njoj postoji veća količina ele­ osećaja ukazuje na postojanje a d e n o m a većih razmera.

m e n a t a vezivnog tkiva i meka pri z n a t n o m povećanju A iznad mokraćne bešike ispitanika (pacijenta), u tim

mišićnih vlakana. Kod patoloških procesa zadebljanje slučajevima m o g u se javiti osećaji nadimanja i upale.

' Tkivo od koga se sastoje žlezde. - Primedba prevodioca.


104 105
Prognozu kod hroničnog prostatitisa treba postavi­ state. Mi takođe m o ž e m o postupiti tako, zamenivši ve-
ti oprezno. Obnavaljenje anatomske grade žlezde obič­ štačko lečenje prirodnijim.
no se ne uočava; što se tiče otklanjanja infekcije i žarišta Prirodna antimikrobna sredstva. Sto se tiče pri­
upale i normalizovanja funkcije prostate, to se pri pra­ r o d n o g lečenja, antibiotici se mogu zameniti sa protiv-
vilnom, p o n e k a d dugotrajnom, lečenju m o ž e postići. mikrobnim sredstvima biljnog ili drugog porekla, kao i
Dijagnoza kliničkog izlečenja treba da bude postavlje­ kod akutnog prostatitisa. Imajući u vidu dužinu lečenja
na na osnovu kombinovanih podataka, dobijenih pri hroničnog prostatitisa, protivmikrobna sredstva prirod­
palpaciji žlezde i ponovljenog mikroskopskog pregleda nog porekla treba menjati da bi se izbeglo stvaranje p o ­
sekreta. U našem slučaju uspostavljanje n o r m a l n o g m o ­ stojanih (otpornih) oblika mikroba u njima. Naizmenič-
krenja i prestanak žalbi. na p r i m e n a biljnih smesa sa drugim sredstvima odlično
Lečenje hroničnog prostatitisa. Sto duže traje upal­ je sredstvo protiv sličnog prilagođavanja.
ni proces u prostati, time su manje šanse za p o t p u n o Pored nabrojanih smesa od trava, koje se preporu­
izlečenje. Kod kataralnih oblika preporučuje se lokal­ čuju kod akutnog prostatitisa, navešću i druge, koje se
no lečenje: 3-5 seansi masaže, svakog drugog dana, preporučuju kod hroničnog prostatitisa.
obično zaustavljaju proces. Kod p o o d m a k l i h stanja
tffc Perunika (iris), koren 100 grama
prostatitisa, pre svega, treba pristupiti lečenju za opšte
jačanje organizma: nskultura bez naglih pokreta do­ • Lokvanj {Nuphar luteum), koren 75 grama
njih ekstremiteta, odgovarajući režim ishrane; treba • Šipak, plodovi 100 grama
obratiti pažnju na redovno svakodnevno pražnjenje • Glog, plodovi 100 grama
creva; p o t p u n o se uzdržavati od polnih odnosa i spre-
• Breza, list 100 grama
čiti polna uzbuđenja. Kod izraženih nervnih poreme­
• Brusnica, list 100 grama
ćaja treba naznačavati hidroterapiju. Za smanjivanje
subjektivnih osećanja simptomatski (u zavisnosti od • Sipanica (Herniaria glabra) 75 grama.
simptoma) se primenjuju svece ili mikroklistiri sa Dve supene kašike smese uveče staviti u termos i pre­
sredstvima za otklanjanje bolova, skoro do narkotika liti sa dve čaše ključale vode. Ujutro procediti. Uzimati
(morfijum, opijum). po 100 grama 4 puta dnevno na 30 minuta pre jela.

Zvanična medicina, kao glavne načine lečenja, pre­ Lišće brusnice ima diuretično i koagulativno svoj­

poručuje antibiotike, toplotne terapije i masažu pro- stvo. Često se primenjuje kod upale bubrega i m o k r a ć -

106 107
ne bešike. Ustvari, jedan od efekata „koagulacionog Priprema se kao i prethodni ekstrakt. Uzimati po
svojstva" je antibaktericidni, u o d r e đ e n o m stepenu. jednu trećinu čaše 3 puta dnevno, jedan sat posle jela.
Sipanica se smatra sredstvom koje ima veoma ja­ Zečji trn deluje kao diuretik, zaustavlja krvarenje i
ko diuretično dejstvo i upotrebljava se kod raznih obo­ reguliše rad creva. Preporučuje se kod hemoroida, za
ljenja bubrega i mokraćne bešike (akutnog nefritisa, normalizaciju stolice (proliv), znatno poboljšava lično
hroničnog cistitisa, spontanog mokrenja, gonoreje, ka­ osećanje bolesnika koji pati od hemoroida.
mena u m o k r a ć n i m kanalima). Sipanica je i sredstvo Hajdučka trava ima jaka fitoncidna svojstva. Poseb­
za smirivanje kod grčeva u bubrezima, upalnih proce­ no uništava bele stafilokoke i nehemolitične strepto­
sa u bubrežnoj karlici i m o k r a ć n i m kanalima. koke. Povećava zgrušnjavanje (koagulaciju) krvi, ima
Mečje grožđe (Arctostaphylus uva-ursi), protivupalno dejstvo i ubrzava zarastanje rana. Ne iza­
ziva trombozu. Siri krvne sudove i otklanja bolove. To
lišće 40 grama
je veoma potrebna trava za lečenje prostatitisa.
* Sipanica (Herniaria odorata), trava .. 40 grama
Kod sklonosti zatvorima radi regulisanja funkcije
* Žalosna breza (Betula pendula), lišće .. 10 grama.
probavnog kanala uzimati sledeći odvar (čaj):
Priprema se kao i prethodni ekstrakt. Uzimati po
pola čaše 3 puta dnevno, jedan sat posle jela. Jj* Krušina (Frangula alnus, R h a m n u s frangula),
kora 10 grama
Mečje grožđe ima diuretična, koagulaciona i bak-
tericidna svojstva. Primenjuje se kao diuretik i sred­ • Žalfija, lišće 10 grama
stvo za dezinfekciju kod cistitisa, pielitisa, uretritisa i • Nana, lišće 10 grama
upalnih procesa u bubrezima. • Odoljen, koren 10 grama.
fy Rastavić, trava 10 grama Smesu trava isitniti, uzeti 3 supene kašike smese,
• Zečji t r n (Onosis arvensis), koren 10 grama preliti sa pola litra vode, kuvati 5 minuta, ostaviti da
• Neven, cvetovi 20 grama odstoji 30 m i n u t a i procediti. Piti po pola čaše ujutro i
• Hajdučka trava 20 grama uveče, jedan sat posle jela.

• Kopriva, lišće 10 grama Krušina se primenjuje kod atoničnih zatvora, kao


purgativno sredstvo.
• Morač, plodovi 10 grama.

108 109
Odoljen je indikativan kao sredstvo za smirivanje, bi što efikasnije delovao na oboljenje koje je isprovoci­
utiče na regulaciju nervnog sistema i ima spazmolilič­ ralo prostatitis.
no dejstvo. Preporučuje se kod spastičnih zatvora.
Propolis, produkti pčelarstva kod oboljenja pro­
Kod opadanja polne funkcije primenjuje se sledeći state.
ekstrakt:
*f» Lečenje propolisom. Pozitivno dejstvo propoli-
«§i' Salep (Orchis militaris), sa kod hroničnog prostatitisa je rezultat pove­
samleveni koren 5 grama ćanja otpornosti organizma na infekciju, njego­
• Iđirot, p o d z e m n o stablo 20 grama vog antibakterijskog i protivupalnog dejstva na
• Dimnjača (Fumaria officinalis), trava . 10 grama upaljeno tkivo žlezde.

• Srdačica, trava 10 grama Ekstrakt: Proizvoljno uzeti određenu količinu pro-


polisa (20% od željene količine ekstrakta) i preliti ga
• Matičnjak (Melissa officinalis), lišće . 10 grama
sa alkoholom 70° (apotekarski), dobro izmešati i ostavi­
• Veronika (Veronica incana), trava .... 10 grama.
ti da odstoji izvesno vreme da bi se propolis rastvorio
Dve supene kašike smese preliti sa pola litra ključa­ u alkoholu. Sipati 30-40 kapi ekstrakta u pola do dve
le vode, ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. Piti t o k o m trećine čaše toplog mleka, dobro promešati i piti 3-4
dve nedelje (14 dana) po jednu četvrtinu čaše 3-4 puta puta d n e v n o na jedan sat pre jela. Korisno je uzimati
d n e v n o na 30 m i n u t a pre jela. čist propolis po 3-5 grama 3-4 puta dnevno. U tu svr­
Salep se koristi kao sredstvo za lečenje polne n e m o ­ hu treba ga dugo žvakati i tek posle toga progutati.
ći, kod upale mokraćne bešike i za obnavljanje zdravlja
<•§•. Cvetniprah. Kod oboljenja prostate preporuču­
(oporavak) posle preležanog infektivnog oboljenja.
je se jesti cvetni prah sa cvetova na koje sleću
Dimnjača podstiče obnavljanje snage posle preleža- pčele - po jednu kafenu kašičicu 2-3 puta dnev­
nih teških oboljenja. Zahteva opreznu p r i m e n u - otrov­ no na pola sata pre jela. To p r i m e t n o poboljšava
na je. opšti imunitet organizma.
Matičnjak pojačava apetit i aktivnost raznih žle­ <S|» Lečenje prostatitisa telima uginulih pčela. Ži­
zda. I m a protivupalno i antitoksično dejstvo, deluje votni vek pčela je kratak - svega 26-30-35 dana,
protiv grčeva, čisti i zaustavlja krv. a zimi žive duže.
Poznavajući karakteristike dejstva trava, možete
odabrati neki od recepata ili sami sastaviti recept, koji
110 111
U telu svake uginule pčele nalazi se „kesica" sa otro­ Zapamtite - ukoliko je miris od tela uginulih pčela
vom. U hitinskoj opni (pokrivci) pčela sadrži se m n o g o n e u g o d a n - tela su se već pokvarila i ne treba ih upotre­
lekovitih materija - heparin i heparoidi (antikoagulan- bljavati da bi izbegli trovanje.
ti, koji razređuju krv i sprečavaju stvaranje trombova). Od tela uginulih pčela priprema se odvar i ekstrakt
Te lekovite materije neutralist! upalne procese, stabili- sa alkoholom. Ljudi koji slabo p o d n o s e lekove sa sadr­
zuju krvni pritisak, lece sistem krvotoka, poboljšavaju žajem alkohola primenjuju odvar.
stanje krvnih sudova. Upravo to, što je potrebno kod Odvar se priprema na sledeći način: uzeti 1-2 supe­
lečenja prostate.
ne kašike tela uginulih pčela, preliti sa pola litra ključa­
Ekstrakt i odvar od tela uginulih pčela ubija strepto­ le vode, dovesti do ključanja i 2 sata dinstati na veoma
koke (uzročnike reumatizma), kao i bezbojnu spirohe- slaboj vatri.
tu (uzročnik sifilisa). U Francuskoj je jedan lekar telima Rok čuvanja odvara od uginulih pčela je najviše 3
uginulih pčela uspešno lečio psorijazu, lupus (lokalna dana u frižideru.
tuberkuloza kože) 1 5 , ekcem i epilepsiju.
Uzimati po 50 grama pre jela.
Uginulih pčela ima preko cele godine. Leti se mogu
Ekstrakt od tela uginulih pčela sa votkom (alkoho­
videti oko košnice i na sletnoj daščici ispred košnice.
lom) priprema se na sledeći način: teglu od pola litra na­
Za lečenje se koriste tela uginulih pčela koje na puniti telima uginulih pčela i preliti sa pola litra votke
sebi nemaju plesni i nemaju neugodan miris (ne za­ (alkohola). Ostaviti da odstoji 2 nedelje, procediti i piti
udaraju). Zapamtite, tela uginulih pčela vrlo brzo se tokom 1,5-2 meseca 3 puta d n e v n o po 20 kapi pre jela
raspadaju i ukoliko se na vreme ne upotrebe njima se (kapi sipati u 50 grama vode).
možete otrovati.
Lečenje produktima pčelarstva odgovara za veći­
Tela uginulih pčela mogu se sačuvati, ukoliko ih nu oboljenja prostate.
stavite u r e r n u ili "rusku peć sa t e m p e r a t u r o m 45-50°
Uočeno je, da lečenje telima uginulih pčela podsti­
C - tela prijatno mirišu na pržene semenke. Tu se te­
če znatno smanjivanje prostate, normalizaciju njenog
la postepeno suše, što sprečava njihovo trulenje. Tela
sekreta i normalizaciju izbacivanja mokraće. Lečenje
uginulih pčela mogu se čuvati i u rashladnoj komori
ponekad može da traje duže vremena (1,5-3 godine).
frižidera.
Međutim, u većini slučajeva ono omogućava da se
a d e n o m resorbuje (splasne), da izbegnete hiruršku in-

Primedba prevodioca.
112 113
tervenciju, uspostavite prohodnost m o k r a ć n i h kanala i cijalni jastuk. To je najbolje raditi pred spavanje, pošto
sprečite prelazak a d e n o m a u zloćudni oblik. posle terapije treba leći u postelju.

Toplotne terapije. Dugotrajne vruće kupke, sa v o d o m temperature


od 41 do 43° C, primenjivati za otklanjanje bol­
Toplotne terapije za zagrevanje prostate s ciljem
nih kontrakcija mišića međice ili jednostavno za
povećanja procesa cirkulacije u njoj (krvi, izbacivanja
opuštanje kod prenadraženosti.
sekreta, razredivanja zgusnutog sekreta, pojačanja pro­
cesa razmene i obnavljanja, otklanjanja spazama itd.) Za vreme terapije, prema stepenu hlađenja vode, doh­
m o g u se podeliti na razne vrste, u zavisnosti od načina vati vruću vodu, tako da temperatura vode bude stalna.
dostavljanja toplo te do tog dela tela (međice). Da bi izbegli priliv krvi u glavu umotajte je vlažnim

Toplota se može na razne načine dostavljati do me­ peškirom. To je preporuka za starije ljude.
đice (perineuma). Najrasprostranjenija su dva načina Važno. Deo tela oko srca uvek treba da bude iznad
- p o m o ć u vode i materija, koje dobro akumuliraju i pre­ vode.
nose toplotu.
Trajanje terapije prema ličnom osećanju, ali ne m a ­
Vodene terapije za lečenje prostatitisa. nje od 15 i ne više od 30 minuta.

fy Kupke sa vodom čija je temperatura od 33 do Ko se od vruće vode oseća loše, posle kupke treba
36° C su najprirodnije sredstvo za smirivanje. da se istušira h l a d n o m vodom.

Muškarci, koji pate od prostatitisa, često su tffc Sedeća kupka. Kod hroničnog prostatitisa va­
skloni da se nerviraju, da padaju u očajanje, žno je redovno zagrejavati deo tela oko medi­
da se neadekvatno ponašaju, da jedu i spavaju. ce. U tu svrhu najbolje odgovara sedeća kupka.
Kupke sa v o d o m su izvanredne za opuštanje, Brzo deluje, udobna je i korisna.
smirivanje i regulisanje sna. Sipati u kadu toliko tople vode da vam, kada sed-
Prema tome, napunite kadu sa vodom, potopite se nete u nju, voda bude do pupka. Za vreme terapije
u njoj do vrata, p o t p u n o se opustite i odležite u vodi masirajte deo tela oko karike, međice, ispirajte se oko
najviše 15-25 minuta. Možete sebi stvoriti dopunske p r e p o n a (slabina) i anus. Trajanje terapije je 15-20 mi­
uslove za opuštanje - zapaliti svecu u kupatilu dok nuta.
traje terapija, zapaliti aromatični štapić, slušati dobru, Neki autori preporučuju sedeće kupke (38-40° C)
smirujuću muziku. Ispod glave staviti peškirić ili spe- sa ekstraktom od lekovitih trava:

114 115
^ Kamilica, cvetovi 10 grama kat otklanjanja bolova, pozitivno utiču na stvaranje i sa-
zrevanje spermatozoida.
• Žalfija, trava 10 grama
Lečenje kupkama sa terpentinom treba početi od
• Rutavica (Gnaphalium uliginosum),
malih koncentracija emulzije terpentina uz postepe­
trava 20 grama
no povećavanje od 20 do 60 mililitara emulzije na 200
• Lipa (Tilia cordata), cvetovi 10 grama litara vode. Temperatura kupke sa terpentinom treba
• Rusa (sedef), trava 15 grama. da bude 37° C, a dužina trajanja terapije 10 minuta.
Pet supenih kašika smese preliti sa 3 litra ključale Kura lečenja - 10 terapija.
vode, ostaviti da odstoji jedan sat i procediti. Sipati u la­ Sada se k o m p o n e n t e za terpentinske kupke prodaju
vor i primeniti sedeću kupku u trajanju 10-15 minuta. i u apotekama. O n e su dostupne svima, samo ostaje na
Posle kupke odmoriti se u postelji 1-2 sata. Kura lečenja vama da ih nabavite i primenite u domaćim uslovima.
- do 15 kupki, svakodnevno ili svakog drugog dana.
*» Kontrastno tuširanje odlično tonizuje organizam,
Taj isti ekstrakt preporučuje se i za mikroklistira- p u n i ga energijom, podstiče normalizaciju krvo­
nje, po 50-100 mililitara toplog ekstrakta, svakodnev­ toka, stimuliše razmenu materija, jača zidove
no ili svakog drugog dana. Kura lečenja - do 20 m i - krvnih sudova, smiruje nervni sistem, otklanja
kroklistira. depresiju, osećaj u m o r a i čak normalizuje san.
Može se koristiti i kao efikasno sredstvo za čeli-
fx Važno. Temperatura vazduha u kupatilu (prostori­
čenje organizma, čime se povećava o t p o r n o s t na
ji), gde se primenjuje terapija, ne srne biti ispod 23° C,
oboljenja izazvana prehladom.
da se ne bi prehladili za vreme terapije i za vreme odeva-
nja posle terapije. Kažu, da nekoliko m i n u t a kontrastnog tuširanja za-
menjuje šetnju u trajanju od jednog sata - toliko snaža-
Hf Odlični ruski lekar Zalmanov, p o d utiskom ot­
no i blagotvorno deluje.
krića uloge kapilara za zdravlje čoveka, smislio
je kupke sa terpentinom, koje veoma snažno de- Sama reč „kontrast" govori o tome, da za vreme tu­
luju na kapilarni sistem organizma i zagrevaju širanja m o r a da se neizmenično primenjuje topla voda,
organizam. koja zagreva organizam, a zatim naglo, par sekundi (na­
kratko), hladna voda. Upravo to dejstvo toplo te i hlad­
Uočeno je, da kod hroničnog prostatitisa, pored
noće primorava krvne sudove da „igraju" - da se šire
navedenog dejstva, terpentinske kupke ispoljavaju efe-
od tople vode i grče (spazmiraju) od hladne. Na račun

116 117
toga krvni sudovi rade „gimnastiku", ispira se kapilarni ( p e r i n e u m ) . Drugom r u k o m podizati testise uvis, da
krvotok i sistem krvotoka u celini. vam ne bi smetali mlazu vode da ispira medicu.
P r e m a tome, stanite ispod tuša i zagrevajte se to­ Praksa pokazuje, da je dovoljna terapija uzlaznog
plom v o d o m (38-43° C) oko 3 minuta. Zatim, na 2-5 tuširanja u trajanju od 3 do 7 minuta. Temperatura vo­
sekundi, ne više, naglo uključite hladnu vodu (15-20° de ne srne da bude ispod temperature tela, a nekima od­
C). Posle toga ponovo se zagrevajte toplom vodom 1- govara da bude malo toplija.
2 minuta, pa novi kontrast hladnom vodom. Takvih Ciklus p r i m e n e uzlaznog tuširanja traje od 20 do 30
kontrasta uradite od 5 do 10, ali obavezno završite sa dana. Takvu terapiju preporučljivo je primenjivati sva­
h l a d n i m kontrastom i posle toga energično obrišite kodnevno, bez prekida.
telo peškirom.
* | t Vruće obloge primenjuju se za lečenje h r o n i č n o g
Kontrastno tuširanje može se primenjivati u bilo ko­ prostatitisa, kada je bolest u stanju mirovanja,
je doba dana, ali je najbolje ujutro i uveče, da bi otklo­ tj. kada nije u progresiji. U tu svrhu treba uzeti
nili umor. mali peškir, natopiti ga u vreloj vodi, malo isce-
Posle kontrastnog tuširanja oseća se bodrost, p o ­ diti, presaviti nekoliko puta, staviti na donji deo
boljšava se raspoloženje, povećava radna sposobnost, stomaka i držati dok se ne ohladi. Preko obloge
pojačava vam se vera u to da se možete izboriti sa bilo staviti ćebe, da se obloga ne bi pre vremena ohla­
kojim životnim problemom, pa i sa prostatitisom. dila.

fy Kod prostatitisa, spontano vam se javlja želja fy Kod hroničnog prostatitisa važno je opšte čeliče-
da izmasirate i zagrejete deo tela oko međice, nje organizma, posebno stopala. Jer, čim se ras­
što vam pruža izvesno olakšanje. Ta potreba hlade stopala, javljaju se prehlade i prostatitis
se s u s p e h o m ostvaruje toplim uzlaznim tušira­ progresira (intenzivira).
njem, s u m e r e n o jakim mlazevima. Mlazevi vo­ Radi čeličenja organizma, pored njegovog čišćenja,
de masiraju međicu, a toplota vođe je zagreva. pravilne ishrane i održavanja duševne ravnoteže, prepo­
Takva kombinacija daje veoma dobre lekovito- ručuje se hodati bos po rečnom pesku, šljunku, rosi, pa
profilaktičke rezultate. čak i po snegu. Jedino što treba raditi u r a z u m n i m gra­
Sama terapija je jednostavna. U kadi ili kabini za nicama i ne preterivati.
tuširanje, uzeti crevo za tuširanje, malo raširiti noge u Kada se h o d a bos stimuliše se veliki broj zona i tača-
stranu u usmeriti mlaz tuša odozdo nagore na medicu ka, koji su refleksno povezani sa svim glavnim organima
118 119
čovečjeg organizma. Takvo hodanje pozitivno utiče na toplotu. U tu svrhu obično se koriste: parafin, ozokerit,
krvotok, reguliše razmenu toplote u organizmu i smiru- grejalice sa vodom ili električne, kao i čist pesak (mor­
juće deluje na svest. Otpornost organizma se povećava, ski ili rečni), o d n o s n o kuhinjska so.
gubi se potišteno stanje izazvano prostatitisom. •fy Parafin, pored zagrevajućeg dejstva, otklanja bolo­
Po rečnom pesku i šljunku, kada je toplo vreme, ve i podstiče resorpciju žarišta upale u prostati.
može se d n e v n o hodati do jednog sata. Po rosi 5-20 fy Ozokerit ima izraženija svojstva za akumulaciju
minuta. Po snegu - ne više od 5 minuta. Glavni kri- i prenošenje toplote, nego parafin. Njegov leko-
terijum je da se osećate udobno. Č i m osetite da vam viti efekat je još uslovljen i hemijskim dejstvom
stopala počinju da mrznu, o d m a h prekinite. D o b r o is- ulja i smola, koje se sadrže u njemu. O n , kao i
trljajte stopala, obujte se i prošetajte brzim korakom, parafin, podstiče otklanjanje bolova i p o m a ž e re­
da vam se stopala zagreju. sorpciju žarišta upale u prostati.
fy Mikroklistiri kao zagrevajuće lekovito sredstvo Kod hroničnog prostatitisa parafin i ozokerit naj­
kod hroničnog prostatitisa. Pripremaju se sa to­ jednostavnije je primenjivati u vidu obloga. Za pri­
plom vodom, temperature oko 38° C, u koju se premanje obloge treba natopiti uložak od 6-8 slojeva
dodaju ekstrakti kozjih rogova (Bidens tripar­ gaze rastopljenim ozokeritom. Zatim iscediti uložak,
tita, B. cermia), žalfije i drugih biljaka sa proti- ohladiti do temperature 50° C i staviti na donji deo
vupalnim i drugim dejstvo, posebno dejstvom stomaka.
otklanjanja bolova. Obloga se obično sastoji iz dva uloška, koji se sta­
Pri tom voda može biti različita - kisela, alkalna, sul- vljaju jedan preko drugog i prekrivaju sa voštanim papi­
fidna, namagnetisana, odstojala sa srebrom, šungitom
16
r o m ili m u š e m o m . Preko toga bolesnika umotati ćebe-
i slično. U zavisnosti od vode, u m n o g o m zavisi dejstvo t o m ili toplim v u n e n i m šalom.
mikroklistira. Na primer, sulfidna voda normalizuje raz­ Ozokerit ili parafin, zagrejani do 45° C, m o g u se
m e n u materija, oslobađa organizam od šljake (nečisto­ direktno nanositi na kožu medice ili polnih organa i
ća). Ona, takođe, aktivno deluje protiv upalnih procesa, držali najviše pola sata. To je preporučljivo raditi svako­
ublažava bolove i resorbuje (splašnjava) otoke. dnevno, poželjno u jedno te isto vreme. Kura lečenja je
Pored vode, kao prenosnik toplote telu primenjuju 10-15 terapija.
se materije, koje dobro akumuliraju i dugo zadržavaju Kod p r i m e n e parafina i ozokerita, pored opekotina,
16
od neoprezne p r i m e n e terapije, može se javiti privreme-
Vrsta silicijuma. - Prirnedba prevodioca.
120 121
no pogoršanje ličnog osećanja, koje nestaje do treće-če- peraturom; akutnih oboljenja srca; visokog arterijskog
tvrte terapije. pritiska; dobroćudnih i zloćudnih neoplazmi; oboljenja
krvi; hroničnih čireva u želucu i na dvanaestopalačnom
«|» Vekovima su ljudi ublažavali bolove p o m o ć u crevu; teških oboljenja jetre; tromboflebitisa; tireotoksi-
zagrejanog peska. Ispostavlja se da pesak ima koza; emfizema pluća; bronhijalne astme i tuberkuloze.
dva izvanredna svojstva. On d o b r o akumulira
Pre p r i m e n e toplotnih terapija treba trezveno da
toplotu i slabo je ispušta u spoljašnju sredinu.
procenite stanje svog zdravlja, ili da se posavetujete sa
Pesak je veoma hidroskopan - on trenutno upi­
lekarom.
ja znoj sa kože koji dospe na njega, što je veo­
ma važno pri lečenju starijih i slabih ljudi. Masaža prostate
Važno je i to, što terapije sa peskom ne izazivaju Masaža prostate primenjuje se radi odstranjivanja
ni pregrevanje, ni opekotine. Lečenje zagrejanim pe­ zaostalog sekreta i stvaranja hiperemije organa, što
skom ispoljava odlično protivupalno dejstvo, ublaža­ podstiče resorpciju infiltrata upale. Masiranje upalje­
va bolove i smanjuje otoke. nog organa nije celishodno, niti preporučljivo, ali p o ­
U d o m a ć i m uslovima primenjuje se prostija varijan­ što je, radi uspešne terapije potrebno isprazniti folikule
ta lečenja peskom i solju. U rerni se zagreje pesak (so) od gnojnog sekreta, ponekad se to m o r a vršiti. Masažu
i sipa u lanene vrećice (bolje u v u n e n u čarapu). Dobije- treba početi čim prestanu simptomi akutne upale, prvo
na obloga stavlja se na donji deo stomaka ili na m e d i c u blagim milovanjem, a n a k o n 2-3 nedelje, kada p r o đ u
( p e r i n e u m ) . Terapiju je najbolje primenjivati ležeći, pri s i m p t o m i akutne upale u prostati, može se početi sa
čemu se umotati ćebetom. energičnijom masažom prstima.

fy Grejalice sa vodom (termofori) ili električne pri- Masaža prostate prstom. Masaža se vrši kažiprstom,
menjuju se 20-30 minuta dnevno. Kura lečenja koji se uvlači u pravo crevo pri položaju bolesnika na
je 15-20 terapija. d e s n o m boku. Kretanje prsta kojim se masira može biti
usmereno u pravcu kanala za lučenje prostate, koji se ot­
7
t^ Važno. Kontraindikacije ili ograničena primena le­
krivaju u žlebu prostate sa obe strane semenog brežulj­
čenja toplotom, p o m o ć u nabrojanih toplotnih terapija,
ka. Prema tome, kretanje kažiprsta pri masaži gornje
kod hroničnog prostatitisa je u slučajevima: gnojnih pro­
trećine svakog dela treba da se vrši s m e r o m odozgo i
cesa u organima male karlice - tu spada i akutni bak­
spolja - nadole i unutra, srednje trećine - spolja u n u t r a
terijski prostatitis; epilepsije; groznice sa visokom tem-
i u donjoj trećini - spolja i odozdo - unutra i naviše. Po

122 123
mogućnosti, masaža se vrši samo na patološki izmenje- Masirati treba toliko vremena, koliko je potrebno
n o m delu prostate. da se smanji obim (zapremina) žlezde (to oseća lice
Masaža treba da bude bezbolna i da se ponavlja koje masira), što obično iznosi oko 1-2 m i n u t a . Kuru
svaki drugi dan. Po završetku masaže bolesnik treba masiranja, čiji broj seansi zavisi od težine slučaja (naj­
manje 10-12), treba završavati postepeno: u početku se
masiranje vrši posle svaka 3, a zatim - posle 5-7 dana.

Slika 14.- Položuj bolesnika pri masaži prostate.

Sliku 1 3 . - Masaža prostate. Sa masažom prostate treba kombinovati i zagreva-


nje. Seansa zagrevanja traje 15-30 minuta, pri čemu bo­
da izmokri mokraću, koja mu se zadržala u mokraćnoj lesnik treba da oseća prijatnu toplotu. Primena toplote
bešici pre masaže, ili tečnost koja mu je pre masaže une­ u vidu mikroklistira indikativna je kod hroničnog pro­
sena u m o k r a ć n u bešiku (rastvor manganskokiselog ka- statitisa, naročito pri lokalizaciji procesa u perifernim
lijuma, azotnokiselog srebra). delovima žlezde.
124 125
Refleksna masaža prostate, pomoću srednjeg prsta svi prsti. Kada se odredi koji je prst najosetljiviji i najbol-

Specijalista za terapiju prstima Pak Čže Vu, prepo­ niji, masira se on.
ručuje da se masiraju posebne tačke na prstima ruku da Sila pritiskanja na tačku je individualna, jer svaki
bi izlečili prostatitis. čovek ima svoju vlastitu osetljivost, kao i stepen ošteće­
nja. Što je prostata više oštećena, time se više oseća bol
Na svim prstima ruku nalaze se odgovarajuće tačke
pri dodiru odgovarajuće tačke. Dijagnostiku počnite
prostate, nešto više prema sredini nabora (falte) u kore-
slabim pritiskanjem.
nu prsta na dlanovima. On preporučuje da se masiranje

tog dela ruke vrši dijagnostičkim štapićem ili p o m o ć u


površinskih aplikatora, kao što su metalne ili m a g n e t n e Kada pronađete odgovarajuću tačku, brižljivo i ume-
zvezdice, minerali i seme crne boje. reno je intenzivno masirati. Brzo olakšanje patnji ukaza-
će vam na to, da ste pravilno odredili tačku i pristupili
Pošto na r u k a m a ima deset prstiju, treba masirati
lečenju prostate.
prst na kome su najviše izraženi bolovi. Radi toga se,
u početku, dijagnostičkim štapićem (slika 15) masiraju

126 127
Što se tiče stimulacije (masaže) odgovarajuće tačke, Ishrana kod hroničnog prostatitisa
o n a m o r a biti dovoljno intenzivna, ali ne srne da nanosi Ukoliko vam ništa ne uspeva u lečenju prostate i
jak bol. Bol u tački treba da se brzo ublaži i zameni ose- bolest je prešla u hroničnu fazu, savetujem da p o s e b n u
ćajem toplote, što ukazuje na završetak stimulacije. pažnju obratite na to što jedete i čime jedete. Sledeća
Stimulaciju odgovarajućih tačaka prostate na prsti­ informacija od Hilde Klark odlično će vam p o m o ć i da
ma ruku treba, u početku, raditi svakodnevno, orijenti- to razmotrite.
šući se p r e m a ličnom osećanju. Dalje, s ciljem profilak­ Evo njenog razmišljanja o uzrocima hroničnog prosta­
se, vršiti j e d n o m u 2-3 dana. titisa.
Što se tiče lečenja aplikatorom, najbolje je na odgo­ O n a preporučuje p o t p u n o pražnjenje m o k r a ć n e be­
varajuću b o l n u tačku prostate stavljati seme, metalne ili šike posle svakog mokrenja, jer zadržavanje male koli­
m a g n e t n e zvezdice, parče minerala i to odozgo pričvr­ čine urina izaziva infekciju u mokraćnim kanalima ili
stiti flasterom. bubrezima, pošto je bakterije koriste kao hranu.
Tokom dana, na svakih 2-3 sata pritiskati na apli- Bakterije iz mokraće za ishranu koriste ureu (mo-
kator u trajanju 3-5 minuta, da bi se vršila stimulacija. kraćevinu), razlažući je p o m o ć u fermenta ureaze na
Vreme nošenja površinskog aplikatora zavisi od stepe- amonijak i ugljen-dioksid.
na oštećenja prostate i kreće se od nekoliko sati do 1-3
Ferment ureaza u sebi sadrži nikl. Bez prisustva ni­
nedelje.
kla bakterije ne mogu da razlazu mokraćevinu i da se
Kod jake upale prostate poboljšanje se može postići hrane. Zbog toga se one nalaze na tim mestima u orga­
koristeći aplikaciju sa malim parčićima leda na odgova­ nizmu, gde se nagomilava i taloži nikl.
rajuće tačke prostate.
Hilda Klark smatra, da prostata prikuplja toksine.
Lekovita stimulacija može se vršiti i preko stopala Pri čemu ne bilo koje, već od nikla. Upravo iz tog raz­
nogu. Refleksna zona prostate nalazi se ispod unutra­ loga, bakterije se u njoj b u r n o razmnožavaju i izazivaju
šnjeg dela gležnja (članka). Razgibavanje i masiranje njenu upalu, a zatim i a d e n o m prostate.
te zone aktivira procese lečenja i ozdravljenja u samoj
Zaključak se nameće sam, treba ne s a m o očistiti or­
prostati. Na tu zonu najbolje je dejstvovati toplotom
ganizam od nepotrebnog nikla, već i smanjiti njegovu
(raznim oblogama, aplikacijama, m e đ u kojima i m i n ­
suvišnu količinu u organizmu.
skim).

128 129
Niki u naš organizam dospeva sa h r a n o m i vodom. vanjem, terapija parenjem, sokovima, dijetom) obolje­
Pri čemu, u najvećem stepenu dospeva u naš organizam nje prostate biti samo uspomena. Bolest se istovremeno
preko pribora za jelo, koji nisu od nerđajućeg čelika i sa­ ponovo vraća tada, kada muškarac upotrebi metalnu
drže u sebi 8% nikla! Njena preporuka je sledeća: presta­ p o s u d u u restoranu ili pojede salatu sa majonezom m e ­
nite jesti ili pripremati h r a n u u posudi napravljenoj od talnim p r i b o r o m za jelo.
metala, koristite staromodnu drvenu, čvrstu staklenu P r e m a njenim posmatranjima, problemi prostate,
ili emajliranu posudu. Za pripremanje sendviča uvek raznih oblika, uspešno se rešavaju tada, kada se organi­
koristite drveni nož i nikada ne kupujte maslac u m o t a n zam očisti od bakterija, kada se očiste creva i bubrezi,
u foliju. usta oslobode od metala i prestane koristiti pribor za
jelo od metala. O n a dopunski preporučuje da se uzima­
Drugi izvor nikla su stomatološki materijali. Niki se
ju kapsule sa histidinom (aminokiselina, koja se m o ž e
u datom slučaju koristi za ojačanje zlata. Ukoliko ima­
dobiti iz produkata-namirnica u kojima se sadrži u ve­
te problema sa prostatom, odstranite sav metal iz vaših
ćim količinama) oko 500 miligrama d n e v n o tokom tri
usta. Niki se koristi kao stomatološki materijal za izra­
nedelje, kao i da se uzima cink po 60 miligrama 2 puta
du mostova, k r u n a itd. Njen savet je - zamenite nikl sa
d n e v n o tokom jednog meseca. Smatra da je korisno uzi­
metilmetakrilatom.
mati laneno seme.
Niki je rastvorljiv elemenat zato može dospevati u
većim količinama u organizam kroz kožu. Ukoliko se
Profilaksa hroničnog prostatitisa
on sadrži u kremama, može izazvati alergiju na koži.
Prostata može naneti m n o g o zla muškarcima. Po­
Loj (mast) iz kože rastvara nikl, koji se sadrži u ju-
sebno onima, koji su pustili da im život prolazi stihijski.
velirskim ukrasima od metala, i upija ga u organizam.
Ali, ukoliko se svesno odnosite p r e m a svom zdravlju,
Njen savet je - ne nosite metalne ukrase!
unesete odgovarajuće p r o m e n e u režim ishrane i način
Hilda Klark pretpostavlja, daje ćelavost kod muška­
života, tada možete da uopšte ne znate, staje to prostati­
raca najčešće vezana za nikl. Znoj na glavi, koži, p o m a ­
tis. Sledeće preporuke će vam ukazati, šta upravo treba
že organizmu da se oslobodi nikla i druge šljake (neči­
da radite.
stoća). O n a preporučuje da se češće pere glava, da bi se
Vodite računa o redovnoj ejakulaciji. Ta p r e p o r u k a
p o m o g l o organizmu da se očisti od nikla.
vam omogućava da sprečite začepljavanje m o k r a ć n i h
Hilda Klark ističe, da će posle smanjivanja nivoa ni­
kanala i da uspostavite njihovu n o r m a l n u p r o h o d n o s t .
kla u organizmu muškarca (kao rezultat čišćenja glado-

130 131
Smanjite količinu masti u hrani. Postarajte se da ma­ šleg mišićnog tonusa, između ostalog i mišića mokrać­
nje jedete h r a n u koja sadrži teško rastvorljive masti, obi­ ne bešike, što dopunski utiče na zadršku mokraće.
lje holesterina. Izbegavajte uzimanje masne h r a n e : crve­ Radite fizičke vežbe. Na osnovu navedenih informa­
nog mesa, mlečnih produkata i prženih jela. Ograničite cija, možete sami za sebe pripremiti specijalne vežbe za
količinu mesa, ribe ili piletine do 100 grama dnevno. prostatu. Takve vežbe, kao što su uvlačenje anusa, „hoda­
Prvenstveno ih upotrebljavajte pripremljene na pari. nje na stražnjici" - specijalno treniraju mišiće međice i
Jedite više povrća i pijte više svežih sokova od njega. završni otvor (grlić) mokraćne bešike. Ostale, kao hoda­
Prelaskom na biljnu hranu dolazi do smanjivanja sadrža­ nje, brzo hodanje (sporije trčanje) - korisno opterećuju
ja muškog polnog h o r m o n a u organizmu. Krv nije tako ceo organizam. Njih treba redovno vežbati tokom nede­
lepljiva, kao od upotrebe „teških" jela od belančevina, lje. Jer odavno je uočeno, da se kod muškaraca, koji se
koja jako opterećuju bubrege. Time se objašnjavaju rela­ nalaze u dobroj fizičkoj formi, poremećaji prostate rede
tivno retki slučajevi oboljenja prostate u zemljama, čiji susreću, nego kod muškaraca koji se slabo kreću.
stanovnici uglavnom uzimaju hranu biljnog porekla. Nemojte dugo da sedite. Ukoliko sedite ceo dan, ta­
Unosite u organizam dovoljnu količinu prirodnog da svojom težinom pritišćete prostatu. Otprilike, posle
cinka. U o č e n o je, da muškarci sa obolelom prostatom 2-3 sata sedenja obavezno ustanite. Prošetajte ili uradi­
imaju smanjen sadržaj cinka u organizmu. Da bi se to te nekoliko vežbi za mišiće međice.
nadoknadilo preporučuje se češće jesti sirovo seme od Ne uzdržavajte se od potrebe za mokrenjem. Kod pre-
tikvica i haringu. Ovseno brašno (jela od ovsa), proklija- punjene mokraćne bešike moguće je oticanje mokraće
la pšenica, p r i r o d n o mleko, grašak i orasi takode sadrže u o b r n u t o m smeru, što je štetno za bubrege i povoljno
veću količinu cinka. U nekim slučajevima preporučuje za razvoj bakterija u mokraći. O d m a h se izmokrite, čim
se uzimati i preparate cinka u vidu bioloških dodataka, osetite potrebu za tim.
ali od proverenih firmi.
Trudite se da ne pijete tečnost uveče. Uzdržavajte se
Ograničiti uzimanje ljute hrane i alkohola. Jako slana od pijenja tečnosti posle 6 sati uveče do 7 sati ujutro sle-
jela, začini i alkohol nadražuju sluzokožu mokraćne beši­ dećeg dana, ukoliko zbog toga morate često da ustajete
ke i pravog creva. Od njih se javlja upala sluzokože, koja n o ć u (dva ili više puta tokom noći) da mokrite. Ograni­
n a m uopšte nije potrebna kod hroničnog prostatitisa. čite upotrebu napitaka koji sadrže kofein, kako danju,
Najštetniji su alkoholni napici. Oni depresivno delu- tako i uveče. O n i izazivaju povećano lučenje mokraće
ju na centralni nervni sistem i uzrokuju smanjivanje op- i nadražuju m o k r a ć n u bešiku. Zbog toga vam se može

132 133
javiti osećaj da vam je mokraćna bešika prepuna, iako A d e n o m prostate, prema podacima raznih autora,
u stvari nije. susreće se kod 10-50% muškaraca starijih od 50 godi­
na. Najčešće se uočava kod ljudi starosti 60-70 godina,
Zagrevajte svoj organizam. Makar j e d n o m nedelj-
ali se p o n e k a d javlja i kod muškaraca starih od 40 do 50
no idite u saunu, ili primenjujte toplu kupku u traja­
godina. Više od polovine slučajeva a d e n o m a prostate ja­
nju od 20 m i n u t a . Zagrevanje dela tela oko male karli-
vlja se kod muškaraca koji se bave u m n i m r a d o m , koji
ce poboljšava krvotok, podstiče smanjivanje mišićnih
se slabo kreću, a više sede, pri čemu se dobro h r a n e i ne
spazama i otoka.
rade fizičke vežbe.
Ne dozvolite da vaš organizam bude u kontaktu sa
predmetima koji sadrže nikl. Ta preporuka vam omogu­
ćava da sprečite razvoj patogene mikroflore u m o k r a ć n o -
p o l n o m traktu i da odstranite izvor njenih uzročnika.

A D E N O M PROSTATE

Adenom prostate - dobroćudna (benigna) neopla-


zma, koja izlazi iz parauretralnih žlezdica, kao i iz žle-
zdastih elemenata prostate i lokalizuje se oko grlića
m o k r a ć n e bešike i dela mokraćnog kanala koji prola­
zi kroz prostatu. Oboljenje se uočava kod starijih lju­
di i ispoljava se poremećajem mokrenja i pražnjenja
m o k r a ć n e bešike, skoro do potpune zadrške mokraće.
A d e n o m prostate je kapsuliran i može se izvaditi (ise- Čvorići a d e n o m a mogu biti razne veličine, pojedi­
ći) iz kapsule. On potiskuje prostatu, ne prorasta kroz načni ili u množini (grupama), beličasti, imaju jasne
nju i ne metastazira. granice i čvršću konzistenciju od tkiva prostate. T u m o r
ima različit oblik, uglavnom je okrugao (slika 17), p o ­
Oboljenje je poznato još od davnina i pominje se u
nekad cilindričan. Težina mu često dostiže 80-100 gra­
delima Hipokrata.
ma. Opisani su i slučajevi, kada je a d e n o m prostate bio
o g r o m a n i težio 500-510 grama. Neoplazma se često
1 34 135
sastoji iz tri dela, od čega se takozvani srednji deo nala­ m o k r a ć n a bešika postepeno gubi svoju sposobnost
zi pozadi otvora mokraćnog kanala. Lokalizacija, broj, kontrakcija i ne prazni se p o t p u n o . U njoj se nagomi­
veličina i oblik čvorića neoplazme bitno se odražavaju lava zaostala mokraća (mokraća, koja ostaje u bešici
na veličinu i konfiguraciju organa. Prostata može da za­ posle mokrenja), čija se količina povećava i može do­
drži uobičajenu veličinu i oblik, ali može da se znatno stići do 400-600 mililitara. Mokrenje postaje učestalo
poveća i naglo promeni oblik. ne samo noću, već i danju. U njoj se razvija patogena
Klinički simptomi i tok bolesti. Adenom prostate m o ­ mikroflora. Pogoršava se opšte slanje bolesnika, naru­
že više godina da bude prikriven i da se ispoljava kroz šava se probava hrane, gubi apetit.
neznatne poremećaje mokrenja, koje bolesnici obično Treći stadijum karakteriše se skoro p o t p u n o m za­
smatraju skoro n o r m a l n i m za svoj uzrast. drškom mokraće. Mokraćna bešika se širi (zapremina
U kliničkom toku adenoma prostate obično se razli­ dostiže 1-3 litra). Zastoj i proširenje šire se na m o k r a ć ­
kuju tri stadijuma. ne kanale, bubrežne karlice i čašice. Javlja se poliurija
(količina izlučene mokraće dolazi do 4 litra d n e v n o ) ,
Prvi stadijum, naziva se stadijumom preteče (pred­
uslovljena izrazitim opadanjem funkcionalnih sposob­
znaka) ili stadijumom dizurije, koji je karakterističan
nosti bubrega, žeđ, ponekad neutoljiva, simptomi in­
po učestalom i otežanom mokrenju noću, uglavnom
toksikacije mokraće sa iscrpljenošću i naglim pogorša­
u drugoj polovini noći. Otežano mokrenje ispoljava se
njem opšteg zdravstvenog stanja bolesnika.
kašnjenjem početka akta mokrenja. Muškarac mora da
čeka, dok se ne pojavi mlaz mokraće. Pri tom je mlaz Komplikacije. Na bilo kom stadijumu adenoma
mokraće slab, o d m a h pada nadole („mokrite na svoje ci­ prostate može doći do p o t p u n e zadrške mokraće, što
pele") i isprekidan je. Za vreme mokrenja morate da se je p r o p r a ć e n o oštrim bolovima oko mokraćnog m e h u -
naprežete. Na t o m stadijumu oboljenja m o k r a ć n a beši­ ra. Zadrška mokraće uglavnom se javlja posle hlađenja
ka se p o t p u n o prazni, n e m a zaostataka mokraće. Opšte (prehlade), zloupotrebe alkohola ili posle dužeg uzdrža­
stanje zdravlja muškarca u tom periodu je dobro. vanja od potrebe za mokrenjem. Zadrška mokraće
uglavnom prestaje posle jedne ili nekoliko kateteriza-
Prvi stadijum može da traje duže vremena i da
cija (pražnjenja mokraćne bešike uvođenjem specijal­
postepeno prelazi u drugi stadijum, koji se naziva sta­
ne cevčice u nju - katetera), ali može biti i stalna.
dijumom zaostale mokraće, ili n e p o t p u n e hronične
zadrške mokraće bez širenja mokraćne bešike. Usled Ostale česte komplikacije kod adenoma prostate su
progresivnog povećanja adenoma, još težeg mokrenja, prisustvo krvi u mokraći, ponekad obilne sa ugrušcima.

136 137
Zastoj mokraće u mokraćnoj bešici i gornjim m o ­ Kod a d e n o m a palpacija prostate je bezbolna, za raz­
kraćnim kanalima čini povoljno tlo za razvoj upalnih liku od jakog bola pri palpaciji žlezde kod akutnog pro­
procesa i patogene mikroflore. statitisa. Granice a d e n o m a su jasne. Kod takozvanog
Infekcija m o k r a ć n i h kanala, koja se ispoljava pri­ srednjeg dela a d e n o m a rektalnim ispitivanjem ne može
sustvom gnoja u mokraći i razvojem cistitisa, pa čak i se otkriti da li je prostata uvećana, ali to ne isključuje
pielonefritisa, opasna je komplikacija (progresija) ade­ dijagnozu adenoma.
n o m a prostate. Pored toga, upalni proces, ponekad A d e n o m prostate treba razlikovati od nekih dru­
gnojan, može da se razvije u samom a d e n o m u . Posle gih oboljenja prostate, a pre svega od raka, akutnog i
kateterizacije m o g u se pojaviti razne komplikacije, koje h r o n i č n o g prostatitisa. Kod bolesnika mlađih od 3 5 -
se često završavaju gnojnim procesom. 40 godina u većini slučajeva isključena je dijagnoza
Česte komplikacije a d e n o m a prostate, naročito kod a d e n o m a prostate.
infekcije u mokraćnoj bešici, su pojava kamenja u m o ­ Prognoza. Adenom prostate se postepeno, iako
kraćnoj bešici. polako, povećava. Razvoj nekih oblika a d e n o m a se,
Dugotrajni hronični procesi upale su p o g o d n o tlo ipak, može zaustaviti i njihove razmere se ne poveća­
za prelazak a d e n o m a prostate u rak. vaju. Od trenutka pojave prvih simptoma oboljenja
do razvoja p o t p u n e zadrške mokraće sa proširenjem
Dijagnostika. Temeljito saslušavanje bolesnika p o ­
m o k r a ć n e bešike ponekad p r o đ e m n o g o godina. Kod
maže da se pravilno raspozna a d e n o m prostate. Pregled
nekih bolesnika oboljenje se stabilizuje na p r v o m ili
i perkusija (ispitivanje kucanjem, lupkanjem) dela tela
d r u g o m stadijumu. Ponekad bolest brzo, za nekoliko
ispod trbuha omogućava da se odredi da li je m o k r a ć n a
meseci, prede iz prvog u drugi stadijum.
bešika prepuna.
Na p r v o m stadijumu a d e n o m prostate nije bolest
R a v n o m e r n a tvorevina elastične ili čvrste konzisten­
koja ugrožava zdravlje, već je samo tegobna (mučna) za
cije bez žarišta stvrdnjavanja, koja nabubri u pravom
bolesnika zbog n e o p h o d n o s t i pridržavanja o d r e đ e n i h
crevu i podiže njegove zidove, a oseća se pri rektalnom
režima (ishrane, načina života itd.). Na d r u g o m stadi­
ispitivanju, svedoči o a d e n o m u prostate. Pri tome oba
j u m u prognoza postaje ozbiljnija, pošto kateterizacije
dela a d e n o m a m o g u biti simetrično, a p o n e k a d nejed­
koje se često primenjuju predstavljaju opasnost za poja­
n a k o povećana. Središnja brazdica između njih obično
vu infekcije u mokraći. Na trećem stadijumu raširenost
se izravnjava.
m o k r a ć n e bešike i gornjih mokraćnih kanala, poreme-

138 139
ćaj funkcije bubrega i uz to infekcija predstavljaju ozbilj­ Uzimati po pola kafene kašičice praška 3-5 pu­
nu opasnost za život bolesnika (urosepsis, uremija). ta d n e v n o pre jela, sa pola do jedne čaše tople vode.
Lečenje. Na p r v o m stadijumu a d e n o m a prostate Ekstrakt ili odvar: uzeti jednu supenu kašiku korenja
indikativno je konzervativno (uobičajeno) lečenje s ci­ ili 2 supene kašike trave, preliti sa pola litra hladne vo­
ljem otklanjanja ili ublažavanja poremećaja mokrenja. de, ostaviti da ostoji 2 sata i kuvati da ključa 10 m i n u ­
U p r v o m redu naznačuje se higijenski režim. Treba od­ ta. Piti po pola do dve trećine čaše 3-5 puta dnevno,
straniti sve uzroke karlične hiperemije (prisustvo viška najbolje pre jela.
krvi): duže stajanje na nogama ili vožnja automobila, ^ Pupoljci topole kao ekstrakt piti kod nedovolj­
jahanje ili vožnja bicikla, alkohol, začinjena i ljuta jela. nog lučenja mokraće, uvećanja prostate i hronič-
Pražnjenje creva treba regulisati dijetom ili klistirima za ne upale mokraćne bešike.
čišćenje. Preporučuje se svakodnevna šetnja posle jela Ekstrakt: supenu kašiku pupoljaka (rede mla­
po 15-20 minuta, izbegavati rashlađivanje organizma, dih lepljivih listića) topole preliti sa čašom tople, p r o -
posebno nogu, kao i pregrevanje u postelji. Muškarac kuvane, vode, ostaviti da odstoji 1-2 sata i piti u gutlja­
se ne srne uzdržavati od potrebe za mokrenjem, „suviše
jima t o k o m dana.
zadržavati mokraću".
J$L Beli slez, koren 75 grama
Na sledećim stadijumima a d e n o m a prostate treba
• Slatko drvce, koren 100 grama
ispoljiti protivupalno, resorbujuće dejstvo i delovati
• Čičak, koren 75 grama.
protiv bolova. Radi toga se mogu koristiti najrazličitiji
recepti i terapije, o kojima je bilo reči pri lečenju prosta­ Supenu kašiku smese uveče sipati u emajlirani lo­
titisa (običnog i hroničnog). Kao d o p u n u , navešću još n a c i preliti sa 300 grama hladne vode. Ujutru staviti
nekoliko smesa od trava i preporuke za lečenje adeno­ lonac na vatru, dovesti do ključanja i kuvati na pari sa
ma prostate. poklopljenim loncem 30 minuta. Skinuti sa vatre i osta­
viti da odstoji 30 minuta. Procediti, razdeliti na 3 dela i
<•§• Korenje ili travu glatkog sikavca (Eryngium
uzimati na jedan sat pre jela.
planum) u vidu praška, ekstrakta ili odvara pre­
poručuje se piti kod hipertrofije prostate, ote­ fy Perunika (iris), koren 100 grama
žanog mokrenja i drugih poremećaja funkcije • Steža, koren 75 grama
prostate. • Kokotac 100 g r a m a
• Leska, lišće 75 grama.

140 141
Tri supene kašike smese trava uveče sipati u termos Lečenje adenoma prostate
17
i preliti sa 3 čaše ključale vode. Ujutro procediti i piti po „živom" i „mrtvom" vodom
jednu čašu 3 puta d n e v n o na jedan sat pre jela.
Možda je to najprostiji i najefikasniji m e t o d lečenja
Slatko drvce, koren 75 grama
najrazličitijih oboljenja prostate od običnog prostatitisa
• Špargla, koren 100 grama
do adenoma.
• Pokosnica, koren 100 grama.
„Živa" i „mrtva" voda dobijaju se elektrolizom vode
Tri supene kašike smese sipati u emajlirani lonac p o m o ć u specijalnih instrumenata. Pri tom „živa" voda
i preliti sa 3 čaše hladne vode. Dovesti do ključanja i ima izražena alkalna svojstva, koja ispoljavaju efekat
kuvati na pari, sa poklopljenim loncem, 30 minuta. Ski­ zarastanja rana. „Mrtva" voda ima kisela svojstva i is­
nuti sa vatre i ostaviti da odstoji 30 minuta. Procediti, poljava dezinfekujući efekat. Primena tih vrsta vode u
razdeliti na 4 dela i piti na 30 minuta pre jela. lečenju raznih oboljenja pokazala se kao veoma efika­
*jt Kamforne obloge protiv adenoma. sna. Entuzijasti tog metoda lečenja izlečili su sami sebe,
Zagrevajuće obloge za muškarce, koji pate od ade­ svoje najbliže, kao i svoje prijatelje i drugove od najrazli­
n o m a i prostatitisa. čitijih oboljenja, m e đ u kojima i od prostatitisa.

Za obloge vam je potreban alkohol od kamfora i Osnivač tog izuzetnog m e t o d a je D. I. Krotov. Upra­
zavoj. Pre stavljanja obloge obrijte venerin brežuljak i vo je on izumeo instrumente za dobijanje „žive" i „mr­
preponu. tve" vode, i prvi je na samom sebi ispitao njihovo leko­
vito dejstvo.
Parče zavoja natopite u kamforni alkohol i stavite
na venerin brežuljak i međicu (od anusa do sredine te­ Početkom 1981. godine Krotov je oboleo od upale
stisa). Noge držite skupljene. U takvom položaju sedite bubrega i a d e n o m a prostate. Smestili su ga na urološko
ili ležite, koliko možete izdržati - peći će vas. Izdržite odeljenje Stavropoljskog medicinskog instituta. Na t o m
izvesno vreme. odeljenju odležao je više od mesec dana. Kada su mu
predložili da mu operišu adenom, on je odbio i napu­
stio bolnicu.

17
O „živoj" i „mrtvoj" vodi detaljnije je izloženo u knjizi Samo-
izlečenje u XXI veku od istog autora. - Primedba prevodioca.
142 143
Svoje lečenje počeo je od toga, što je pio „živu" vo­ Ostalih 20 dana piti samo „živu" vodu.
du, po pola čaše pre jela 3 puta dnevno. Ubrzo je osetio Drugi mesec. Tokom drugog meseca ozdravljamo i
da mu se vraća snaga. lečimo donji deo kičme. Prvih 10 dana, takođe, pijemo
Posle nedelju dana uzimanja „žive" vode, da bi se naizmenično svakog drugog dana „živu" i „ m r t v u " vo­
uverio u njeno dejstvo, izvršio je detaljan lekarski pre­ du. M e đ u t i m , obloge stavljamo na donji deo leđa: odo­
gled na polildinici sa svim analizama. Rezultat je bio da zgo - od lopatica, dole - uključiti trtičnu kost, po širini
nije otkrivena ni jedna bolest, a normalizovao se i krvni - karlično-bedreni zglobovi.
pritisak. Dalje, sledećih 20 dana piti „živu" vodu.
Istraživači tog m e t o d a tvrde, da ni „živa", ni „mr­ P r e m a mišljenju osnivača tog metoda, u p r v o m m e -
tva" voda ne lece pojedinačne bolesti. O n a leci ceo or­ secu lece se organi grudnog koša, a u d r u g o m - želudač-
ganizam. „Mrtva" (kisela) voda rastvara i izbacuje iz no-crevni trakt i organi mokraćnopolnog sistema.
organizma soli, šljaku (nečistoće) i sve infekcije. „Živa" Uzgred rečeno, taj opšti metod lečenja „živom" i
(alkalna) voda normalizuje pokazatelj pH unutrašnje „ m r t v o m " v o d o m odgovara za sve - muškarce, žene,
sredine organizma, krvni pritisak i r a z m e n u materija decu, sredovečne i stare ljude.
u organizmu.
Posle završetka osnovne kure ozdravljenja-lečenja
O n i su predložili opštu dvomesečnu kuru lečenja, „živom" i „mrtvom" vodom, produžite da je uzimate
usmerenu uglavnom na kičmu, kao osnovu čitavog or­ s ciljem profilakse. Iskustvo pokazuje, da je to veoma
ganizma. važno. Svakoga dana ujutro ispirajte nosnu duplju „mr­
Prvi mesec. Tokom 10 dana piti „živu" i „ m r t v u " vo­ tvom" v o d o m . Za žene je veoma korisno da se njome i
du svakog drugog dana po 150 grama na pola sata pre izapiru. Na pola sata pre doručka preporučuje se popi­
jela. Preko noći stavljati obloge na gornji deo kičme. ti 50-100 grama „mrtve" vode. Posle doručka (a ljudi,
Kod osteohondroze vratno-grudnog dela kičme stavlja­ koje boli zub, posle svakog jela) isprati usta „ m r t v o m "
ti obloge: odozgo - od polovine vrata, dole - na donji v o d o m , a zatim držati u ustima „ m r t v u " vodu 15-20
nivo lopatica, po širini - rameni zglobovi. m i n u t a . O n a je odlično dezinfekciono sredstvo.
Za obloge se može koristiti pamučna, lanena ili vu­ Na pola sata pre ručka i večere popiti 100-150 gra­
n e n a tkanina dimenzija 30x50 ili 50x50 centimetara. ma „žive" vode. Ukoliko se probudite noću, korisno je
Preko obloge staviti celofan i nečim pričvrstiti. T k a n i n u popiti 100 grama „mrtve" vode.
za oblogu natopiti istom vodom, koju tog dana pijete.
144 145
P r e p o r u č e n e količine vode date su u prošeku. Pola­ j|» Da se ne bi javljao zastoj sekreta u prostati, vo­
zeći od ličnog osećanja, svako može povećati ili smanji­ dite redovan polni život, sa p r i r o d n i m izbaciva­
ti tu količinu. njem semena (ejakulacijom).

Metod lečenja adenoma prostate pomoću „žive" i <S|* Upotrebljavajte povrće koje sadrži fitoncide: beli
„mrtve" vode. luk, crni luk, peršun, morač, mirodiju i slično.

Mesečno, tokom tri nedelje na pola sata pre jela piti Uočeno je da je rezultat p r i m e n e takvog p r o g r a m a
po 100-150 grama „žive" i „mrtve" vode (svakog drugog sledeći: posle 3-4 meseca a d e n o m prostate se resorbuje
dana). Zatim još nedelju dana piti „živu" vodu, a preko i izlazi kroz mokraćni kanal u vidu sluzi. Sam t u m o r se
noći, dopunski, piti 100-150 grama „mrtve" vode. ne oseća, prostata postaje normalna.

Pored toga, primenjivati i druge mere lečenja: Preporučuje se da starija lica, s ciljem profilakse, po­
v r e m e n o ponavljaju navedenu kuru.
Lečenje toplotom - ležeći u kadi mlazom tuša
masirati deo tela oko međice. Ukoliko oboljenje nije zapušteno tada je, u nekim
slučajevima, p o t p u n o dovoljno tokom dana na pola sa­
fy Nežno, kao da milujete, masirati prstima prosta­
ta pre jela 4 puta piti po pola čaše „žive" vode. I već,
tu kroz međicu.
posle 3-4 dana luči se sluz (što ukazuje na raspadanje
fy Mikroklistir sa 100 do 200 grama tople „žive" vode.
t u m o r a ) , n e m a potrebe za čestim mokrenjem. Posle 8
*jl Preko noći stavljati obloge na međicu sa „živom" d a n a t u m o r p o t p u n o nestaje.
v o d o m . Ali pre toga oprati međicu sapunom, a
Preporučujem vam prvu varijantu, koja je ozbiljni­
zatim, natopiti medicu „mrtvom" v o d o m i sače­
ja i konkretnija. Premda moj otac (80 godina), redov­
kati da se osuši.
no i uspešno već 10 godina 1-2 puta d n e v n o pije po
fy Takođe uveče, pre stavljanja obloge, staviti u 100-150 grama „žive" vode protiv raznih poremećaja
anus rektalnu svecu od očišćenog sirovog k r o m - (ne zapuštenih) prostate.
pira, koju p r e t h o d n o natopiti (pola sata) u „ži­
voj" vodi.
Mesto masaže međice odgovara „hodanje na
stražnjici" ili vožnja bicikla.
<•§» Poželjno je primenjivati sunčane kupke.

146 147
Primeran program lečenja Posle prvog ulaska u prostoriju sa p a r o m znoj treba
i profilakse adenoma prostate. saprati toplom vodom. U sledećim ulascima može se
koristiti hladnija voda.
Normalizacija krvotoka u organizmu. Preporučuje U bilo k o m slučaju, navedene preporuke su date za
se hodanje, kao sredstvo protiv zastoja krvi u organima „statistički prosečnog" bolesnika, koji boluje od a d e n o ­
karlice i, s h o d n o tome, protiv adenoma. Radi toga dnev­ ma prostate. Na osnovu toga, preporučujem da odabe­
no treba hodati od 6 do 10 kilometara. rete svoj režim boravka u sauni. O tome, da ste ga pravil­
Veoma je korisno prošetati na jedan sat pre spava­ no izabrali ukazuje vaš čvrst san posle saune.
nja. Stvar nije samo u tome, što ćete čvršće spavati. Glav­ Terapija sa p a r o m omogućava da brzo očistite orga­
no je - rede ćete ustajati n o ć u da idete u toalet. nizam od šljake (nečistoća), poboljšate cirkulaciju krvi
Zagrevanje organizma. Preporučuje se sauna jed­ u organizmu i snabdevanje krvlju prostate. T i m e ste
n o m nedeljno. Ući u saunu (prostoriju sa p a r o m ) i za­ stvorili najbolje preduslove za njeno izlečenje.
držati se dok ne počnete da se znojite, odmoriti se i p o ­ Kod a d e n o m a prostate korisne su kupke sa lekovi-
novo zagrejati još 2-3 puta. Trajanje svakog ulaska u t i m biljem. Najefikasnije su: od brezovog lišća, poljskog
prostoriju sa p a r o m zavisi od ličnog osećanja i obično rastavića, hmelja, žalfije i dvozubice (Bidens tripartita).
iznosi od 1 do 5 minuta. Za kupku uzeti 200-300 grama suve smese navedenih
Druge nedelje preporučuje se dva puta posetiti sa­ trava. Način p r i m e n e i doziranje vidite u poglavlju za­
unu. grevanja vodom.
Treće nedelje posetiti saunu dva puta sa po 5 ulaza­ Osnovno lečenje. Kao osnovno sredstvo za lečenje
ka u prostoriju sa parom. Zagrevajte se najmanje 5 mi­ pijte „živu" i „ m r t v u " vodu; ekstrakt (odvar) od kore
n u t a t o k o m jednog ulaska u prostoriju sa parom. jasike; tela uginulih pčela i slično (sredstva i recepti na­
Četvrte nedelje, takođe dve posete sauni, po 5 ula­ vedeni su u p r e t h o d n o m tekstu).
zaka. Vreme zagrevanja kod svakog ulaska je duže, po Jednom nedeljno preporučuje se gladovati po 24-36
7-10 minuta. sati. Može se probati gladovati na „živoj" i/ili „mrtvoj"

U bilo k o m slučaju, prvi ulazak treba da traje do po­ vodi, pijući je po 100 grama i vodeći računa o ličnom
jave prvog znoja. Ostali ulasci, prema preporučljivom osećanju. Pri izlasku iz gladovanja, tokom sledećeg da­
vremenu, ali bez pregrevanja. na, preporučujem da pijete sveže sokove. Tek posle to­
ga, kada osetite da vam nisu dovoljni samo sokovi, m o -

148 149
žete pojesti bilo koju kašu na vodi. Kod sledećeg obroka sadrže p r i r o d n o sredstvo za profilaksu raka - takozva­
h r a n e možete se vratiti na vašu uobičajenu hranu. ni likopen. Pošto a d e n o m prostate predstavlja latentnu
opasnost za pojavu raka, paradajz treba uvek imati u
Ishrana kod adenoma prostate. Preporučuje se hra­
obroku hrane. I poslednje - za vreme jela na hleb na­
na bez svinjskog, goveđeg, ovčjeg, konzerviranog mesa
mažite maslac (margarin) od bundeve: po jednu kafenu
i ribe. Ljuto, alkohol i duvan nisu dozvoljeni!
kašičicu uz obrok hrane.
Za ručak muškarac može pojesti 150 grama kuva-
Preporučuje se svakoga dana pojesti po jednu gla­
n o g mesa (teletine, piletine), sveže ribe zajedno sa dru­
vicu crnog luka veličine kokošjeg jajeta. Nije važno u
gom h r a n o m . Za večeru - hrana bez mesa, kiselo mleko
kakvom stanju - sirovom, p e č e n o m ili kuvanom.
sa 1-2 supene kašike narezanog sirovog celera, pire od
povrća, kompot, voće i hleb od proklijalog zrna. Prema Leti jedite što više kupina. To je najbolja jagoda pro­
mogućnosti piti navedene sveže sokove. tiv a d e n o m a prostate.

Korisno je za ručak i večeru jesti salatu od lišća i Kod zatvora, uveče pred spavanje, uradite ldistir sa
korena peršuna. Ukoliko nemate peršuna m o ž e se na­ uljem (opis klistira sa uljem već je opisan u ovoj knjizi).
praviti salata od zelene salate i celera. Korisna su jela od D o p u n s k i stavite zagrevajuću oblogu sa votkom (raki­
svežeg, kiselog ili kuvanog („hrskav") 18
kupusa, belog i j o m ) na deo tele oko venerinog brežuljka ili na krsta
crnog luka. (slabine).

Posle 2 sata nakon uzimanja hrane preporučuje se Kod komplikacija sa cistitisom.


popiti čašicu odvara od mečjeg grožđa (supenu kašiku Obzirom da je adenom prostate često propraćen ja­
listova mečjeg grožđa preliti čašom ključale vode, osta­ kim cistitisom, što još više komplikuje lečenje, preporu­
viti da odstoji 30 minuta, procediti i piti). čuje se uzimati smesu od korena anasona (Pimpinella
D o b r o je, na pola sata pre jela, pojesti 20-30 grama saxifraga) i poljskog rastavića (po jedan deo), plodova
sirovih semenki od bundeve (tikve). Preporučuje se do­ kleke, lišća breze i mečjeg grožđa (po 2 dela). Uzeti 2
bro ih sažvakati, tako da se one resorbuju u ustima. supene kašike smese, preliti sa pola litra ključale vode i
kuvati 5-7 minuta. Skinuti sa vatre, ostaviti da odstoji
Namirnice, koje su korisne za sprečavanje a d e n o m a
jedan sat, procediti, ohladiti i piti tokom dana.
prostate su: paprika koja se upotrebljava za salatu, šarga-
repa, cvekla, kupus i posebno paradajz, pošto oni u sebi Uz tu smesu preporučuje se primena propolisa ili te­
la uginulih pčela, kao protivgljivično, protivmikrobno i
18
Ne srne se potpuno ukuvati, već samo malo, tako da hrska kad
p r o t i w i r u s n o sredstvo.
se jede. - Primedba prevodioca.
150 151
Lekovita fiskultura kod adenoma prostate. KAMENJE U PROSTATI
j | * Skupljanje i podizanje analnog otvora do 108 pu­
O kamenju u prostati prvi je pisao Marcelijus D o -
ta (sveti broj). Trenira se sama prostata i sfinkter-
natus 1586. godine. Kamenje u prostati deli se na prave
na muskulatura mokraćne bešike.
(stvarne) i lažne. Stvarno kamenje stvara se u tkivu žle­
i|t> O b r n u t a „vožnja bicikla". Ležeći na leđima, vrši­
zde, a lažno se stvara van prostate (u bubrezima, m o ­
te pokrete nogama savijenim u kolenima kao da
kraćnoj bešici) i prodire u prostatu iz dela m o k r a ć n o g
vozite bicikl unazad u trajanju pola do jednog
kanala koji prolazi kroz prostatu.
minuta. Prema ličnom osećanju to uradite od
1 do 5 puta. Vežba podstiče cirkulaciju krvi u Pri rentgenografskom ispitivanju muškaraca, koji
organizmu i olakšava oticanje venozne krvi od pate od oboljenja prostate, vrlo često se u njoj otkriva
udova. kamenje.
Stvarno kamenje ima jezgro od amiloidnih zrna,
<*§» Ležeći na leđima, podignuti ispružene ruke i n o ­
ugrušaka krvi, oljuštenih i nekrotizovanih (degenerisa-
ge uvis i „drhtati" u trajanju 1-1,5 m i n u t . Vežba
n i h ) 1 9 epitelnih ćelija, taloga bakterija, na koje se poste­
poboljšava venski krvotok, kao i kapilarni krvo­
p e n o talože fosfornokisele i krečnjačke soli. Kamenje
tok u udovima.
može biti razbacano po celoj žlezdi ili da se nalazi u ne­
Čjfr Ležeći na leđima, pritisnite uz p o d kičmu, stra­
kom njenom delu. Mogu biti pojedinačni, u grupama,
žnjicu, listove nogu, donju stranu butina i, ne krupni i sitni. Registrovani su slučajevi, kada se u prosta­
odvajajući se od poda, radite kružne pokrete kar­ ti nalazilo 1247 kamenčića. Opisani su konkrementi
20

i k o m čas u jednu, čas u drugu stranu. Ta vežba težine 107,6 grama, 320 i 348,4 grama. Oblik kamenja je
odlično pojačava krvotok u međici i sprečava okrugao, boja - većim delom t a m n o b r a o n (slika 18).
razvoj adenoma.
Žlezdasti mehurići, koji sadrže kamenje, rašireni su,
„Hodanje na stražnjici". Vežbu radite na toploj
njihov epitel često je protkan leukocitima i limfoidnim
i apsolutno tvrdoj površini svakoga jutra i pred
ćelijama. Kamenje može da zapuši kanale za lučenje u
spavanje, u m e r e n i m tempom.
prostati, što izaziva proširenje žlezdastih šupljina i če-
Obavezno treba da preduzmete sve m e r e pronala­
ženja i otklanjanja p r i m a r n i h uzroka (već su navedeni) 19
Pritnedba prevodioca.
koji izazivaju oboljenje prostate. 20
Telo koje nastaje zgušnjavanjem neke tečnosti u telu čoveka-ži-
votinje. -- Primedba prevodioca.

152 153
sto je propraćeno upalnom reakcijom tkiva koje naležc Poznavaoci tog načina lečenja tvrde, da je lečenje
uz prostatu. dugotrajno, ali daje dobre rezultate.
Jezgro lažnog kamenja prostate sastoji se iz urata i Ista smesa trava obično se koristi i za drobljenje ka­
fosfata. Prodiranje tih konkremenata iz m o k r a ć n o g ka­ m e n a u bubrezima i mokraćnoj bešici, kao i kod kile.
nala u tkivo žlezde može izazvati razvoj prostatitisa. Ranilist se primenjuje, kao sredstvo za jačanje organi­
U većini slučajeva kamenje zma, u vidu odvara ili praška kod oboljenja jetre, upale
u prostati ne izaziva nikakve bubrega i mokraćne bešike, kao i kod drugih oboljenja.
simptome. Kod stvarnog kame­ fy Možete probati piti svež brezov sok. Preporučuju
nja, kombinovanog sa prostatiti- ga kod oboljenja organa za varenje, propraćenih
som, uočava se lokalni i raspro­ manjkom kiseline. O n , takode, ima i diuretično
stranjeni bol, poremećaj polnih dejstvo, podstiče izbacivanje štetnih materija iz
funkcija i mokrenja. organizma kod dijateze i hroničnog pielonefriti-
Pri ispitivanju prstima često sa, kao i posle hirurške intervencije i odstranjiva­
se može napipati da je prostata nja kamenja iz bubrega i m o k r a ć n i h kanala.
čvrsta i brežuljkasta. Kod veće fy Možete probati i da se lečite ekstraktom od bre-
količine kamenja u prostati palpacijom se može odredi­ sta (Ulmus campestris) i limunovim sokom, raz-
ti svojevrsna nežna krepitacija (šum kamenčića pri me­ blaženim u čistoj vodi (protijevoj, destilovanoj).
đ u s o b n o m trenju).
Uzeti supenu kašiku ekstrakta od bresta i supenu
kašiku limunovog soka, razblaženu popola s vodom, i
Lečenje. to sve piti kroz cevčicu 3 puta d n e v n o pre jela.

N a r o d n i travari za rastvaranje kamenja u prosta­ To sredstvo podstiče rastvaranje kamenja u organi­


ti predlažu ranilist (Betonica officinalis) i sipani- zmu.
cu (Herniaria glabra). «§» Možete probati piti odvar od korenja šipka kao
Pomešati u jednakim delovima navedene trave i isit- čaj.
niti ih u prah. Uzeti supenu kašiku praška, preliti ga sa Odstranjivanje kamenja u prostati moguće je samo
pola litra ključale vode, ostaviti da odstoji dva i po sata, u retkim slučajevima, pošto mogu da se pojave m o k r a ć ­
procediti. Piti po 100-150 grama 3 puta dnevno. ne (urinalne) fistule koje duže vremena ne m o g u da za­
raslu.
154 155
OSTALA OBOLJENJA PROSTATE lozu) nekroze, njihova inkapsulacija i kalcifikacija. Ka-
(ne razmatraju se u ovoj knjizi). zeozni oblik tuberkuloze prostate uočava se kod 70%
muškaraca, umrlih od tuberkuloze polnog sistema.
Akutni gonorejni prostatitis. Isto, kao i kod akutnog Ciste na prostati m o g u biti urođene i stečene. Uro­
prostatitisa, kod gonorejnog prostatitisa u zavisnosti od đ e n e ciste retko se susreću. Najčešće se uočavaju steče­
karaktera, intenziteta i rasprostranjenosti upalnog pro­ ne ciste, koje se javljaju usled pritiskanja ili zarastanja
cesa treba razlikovali kataralni, folikularni i parcnhima- kanala za lučenje i n a k n a d n o g širenja ili spajanja šuplji­
lozni oblik upale. Kod gonorejnog prostatitisa prisutna na. Te ciste se razvijaju kod a d e n o m a prostate ili kao
su sva oštećenja, koja se uočavaju kod akutne nespecifič­ komplikacija prostatitisa i mogu se lokalizovati u bilo
ne upale prostate, kao i neke specifične osobine.
Najveći intenzitet upale kod akutnog gnojnog pro­
statitisa javlja se u srednjem delu žlezde smerom prote-
zanja mokraćnih kanala i kanala za lučenje prostate.
Hronični gonorejni prostatitis izaziva naglo zadeblja­
nje prostate.
Sifilis prostate uništava žlezdasto tkivo prostate,
usled čega se na tom mestu stvara vezivno tkivu u vidu
ožiljaka.
Tuberkuloza prostate rede se susreće, u o d n o s u na
tuberkulozu drugih muških polnih organa. Otkrivena k o m delu prostate. Mogu biti pojedinačne (slika 19) ili
je kod 80% bolesnika, koji su umrli od tuberkuloze m u ­ grupne i ponekad dostižu velike razmere. Ciste su oblo­
škog polnog sistema. Do infekcije obično dolazi preko žene tvrdim (zadebljanim) epilelom i mogu da sadrže
krvi, ali su mogući i drugi putevi širenja infekcije. gustu sluznu masu.
Oštećenja prostate pri oboljenju od tuberkuloze su U stečene ciste spadaju, takode ehinokokusove ci­
različita. Pri povoljnom ishodu procesa tuberkuloze u ste na prostati. O n e se javljaju retko i spadaju u ehino-
prostati javlja se razrastanje i skleroza vezivnog tkiva, kokozu većeg kruga krvotoka. Ehinokokusne ciste m o ­
koje zamenjuje žarišta kazeozne (spolja podseća na osu­ gu biti o g r o m n i h razmera i izazvati atrofiju većeg dela
šenu masu sličnu siru, s t o j e karakteristično za tuberku- prostate.
156 157
Rak prostate može se razviti u bilo k o m delu prosta­ Akutni prostatitis kod dece prvenstveno se javlja pu­
te, ali se najčešće javlja u zadnjem delu prostate. Ošteće­ tem inficiranja krvi, kao progresija opšte infekcije. Kod
nje m o ž e biti ograničeno na deo prostate, ali se obično udaljenih gnojnih žarišta (tonzilitis, gnojno oboljenje
širi na ceo organ. Prostata je većim delom znatno uve­ maksilarnih sinusa, furunkuloza, gnojne rane) proces
ćana, često asimetrična, sa brežuljkastom površinom, se odvija prvenstveno u vidu parenhimatoznog prosta­
ima veoma čvrstu, kamenastu konzistenciju. Pri secira­ titisa.
nju tkiva prostate ono ima žutosivu boju, mestimično Upala prostate kod dece može poprimiti hronični
je vlaknasto. Ponekad se, usled nekroze tumorskog tki­ karakter. U pojedinim slučajevima to podstiče hronič-
va, u prostati javljaju žarišta smekšavanja tkiva i ciste, na hiperemija (prepunjenost krvlju) žlezde, izazvana
p u n e tumorskog sadržaja. masturbacijom.
Sarkom prostate retko se susreće i čini 0,1-0,3% svih T u m o r i prostate kod dece se javljaju veoma retko i
zloćudnih t u m o r a tog organa. Sarkom prostate susreće karakteristični su po svom z l o ć u d n o m toku. Takva de­
se kod ljudi svih uzrasta, ali njime najčešće obolevaju ca ne žive više od godinu dana.
deca i mladi ljudi (više od 50% tumora opisano je kod P r e m d a se navedena oboljenja prostate k o d dece
dece uzrasta do 10 godina i 75% k o d lica mladih od 30 teško raspoznaju, njih treba probati lečiti sredstvima i
godina). m e t o d i m a koji su opisani (gladovanje, „živom" i „mr­
Sarkom prostate odlikuje se brzim rastom. To ote­ tvom" vodom, „Todikampom", telima uginulih pčela i
žava ili onemogućava određivanje mesta p r i m a r n e lo­ slično).
kalizacije t u m o r a i uslovljava njegove velike razmere
(opisani su slučajevi sarkoma prostate veličine glave n o ­
vorođenčeta i težine oko 2 kilograma). Izvor za razvoj PRIMERI LEČENJA PROSTATE
sarkoma m o g u biti elementi vezivnog i mišićnog tkiva,
kao i krvni (limfni) sudovi prostate. Prvi primer. „Imam 50 godina, visok sam 182 cen­
Oboljenja prostate kod dece. timetra i težak 65 kilograma (pre gladovanja imao sam
85 kilograma).
Oboljenja prostate kod dece retko se susreću.
Već 9 godina bolujem od hronične upale prostate!
Prostatitisi na bazi gonorejne ili nespecifične infek­
Sve te godine samo sam se bavio time, kako se oslobodi­
cije, vezani za polni život, kod dece se susreću veoma
ti te bolešljivosti, ali avaj...
retko.

158 159
Šest godina lečili su me lekari u Litvaniji, Minsku, ni proces je za 9 godina „pojeo" žlezdasti deo prostate, za-
Lenjingradu i Moskvi. Dugo sam ležao u bolnici, puto­ menivšije sa ožiljcima.)
vao u s a n a t o r i u m u gradu Soči, ali bez rezultata. Usled Od 27. februara 1995. godine svakog dana pijem ju­
lečenja medikamentima (antibioticima) uništen mi je tarnju mokraću, očistio sam debelo crevo klistirima s
imuni sistem i stekao sam mnogo drugih oboljenja. (17 u r i n o m (prema Vašoj preporuci), očistio sam jetru (prvi
tome i jeste nedostatak medicinskog lečenja, oni pokušava­ put). Iz debelog creva nije ništa izašlo, dok je pola dana
ju da Vas lece na način koji nije ništa bolji od izopačenog iz m e n e izlazio crveni urin! Posle čišćenja jetre povratila
načina života, ništa ne rade na čišćenju organizma. Leko- mi se snaga i energija. Poboljšava se varenje, pražnjenje,
vi samo uništavaju Vašu životnu snagu, podrivaju imuni­ ali me prostata još uvek boli." (Tu je važno istaci, da su
tet, izazivaju zagađenost organizma lekovima. Rezultat gladovanje i čišćenje odradili svoj posao. Međutim, način
toga je, da su Vam rezultati još gori, nego pre lečenja.)11 života tog muškarca je takav, da ne dozvoljava da se pot­
puno otkloni hematoprostatska barijera. To jest, kod nje­
Pre tri godine, s obzirom da sam bio u veoma teškom
ga se samostalno ne obnavlja mikrocirkulacija krvi i Umje
stanju (prostatitis je poprimio akutni oblik), shvatio sam
u prostati. Da bi se to uspostavilo, treba da primenjuje i
da me klasična medicina tera u grob i odbio sam usluge
druge metode lečenja - masaže, stimulaciju pomoću rek­
lekara. Nemajući dobru teoretsku podlogu, počeo sam
talnih instrumenata, specijalne vežbe i terapije.)
da čistim organizam gladovanjem. Gladovao sam 50 da­
na! Gladovanje sam p o d n e o veoma teško! (Ukoliko se Drugi primer. „Od detinjstva patim od raznih obo­
prethodno pripremite za gladovanje i pravilno se ponaša­ ljenja: furunkuloza, oboljenja izazvanih prehladom, p o ­
te pri gladovanju, tada je gladovanje potpuno podnošlji­ vremeni bolovi u želucu i jetri, gorušica, podrigivanje.
vo, a u nekim slučajevima veoma lako! Sledeća etapa je Dalje - još više: gastritis, čir na želucu i dvanaestopalač-
pravilan izlazak iz gladovanja, inače može da se blokira n o m crevu, hronični hepatitis, holecistitis, pankreatitis,
probava hrane.) Napravio sam mnogo grešaka, ali ostao kolitis, prostatitis, hemoroidi. Uopšte gledano, u 45. go­
sam živ i bio sam veoma radostan što sam se izlečio od dini života imao sam solidan „buket" oboljenja. Ipak,
akutnog i hroničnog prostatitisa (prestali su mi bolovi). p o v r e m e n o lečenje u bolnicama i sanatorijumima, ak­
Posle gladovanja lekari su mi ultrazvukom pregleda­ tivno bavljenje sportom, stroga dijeta, prestanak puše­
li prostatu i otkrili su gomilu ožiljaka! (Šta hoćete, upal- nja i pijenja alkohola pomogli su mi da se do 55. godine
života održim, kako kažu, „na splavu".

U zagradi autor, Genadij Petrovič Malahov, daje svoj komentar. Izlečio sam se „Todikampom".
- Primedba prevodioca.
160
Treći primer. Lečenje adenoma prostate ekstraktom Kora jasike prikupljena u drugo vreme n e m a leko­
od kore jasike sa votkom. vito dejstvo, kao što ga ima kora prikupljena u periodu
Muškarac priča, kako se posle tromesečne kure le­ aktivnog kretanja sokova (kraj juna).
čenja a d e n o m a prostate sa ekstraktom od kore jasike, Četvrti primer. Muškarac priča, da se kod njega sa
p o t p u n o izlečio, što je potvrđeno i ispitivanjem ultra­ starenjem pojavio adenom, bez obzira što vodi zdrav
zvukom. način života.
Sada noću ide u toalet samo 1-2 puta, a ranije je Za lečenje adenoma koristio je: ljusku od crnog luka,
išao svakih sat-sat i po. semenke od bundeve, ekstrakt sabeljnika-ognjenog cve-
Za tri meseca lečenja zapremina prostate smanjila ta [Comarum palustris), ekstrakt ruse, ekstrakt od kore
se na polovinu, dok su mu istovremeno svi mogući sku­ jasike... Tim redosledom, oko pola godine, on se lečio.
pi preparati, u najboljem slučaju, samo kočili razvoj b o ­ Provera sa ultrazvukom pokazala je da se a d e n o m
lesti. smanjio na trećinu.
To su bili sledeći preparati: američki Proskar, japan­ Peti primer. Lečenje koprivom.
ski Omnik, francuski Daljfas i mnoga druga sredstva, Jedan muškarac, deset godina je uspešno sprečavao
za koja je davao velike novce. Za lečenje ekstraktom od razvoj a d e n o m a p o m o ć u koprive. On je uzimao dve
jasike on je trošio najviše 100 rubalja (dve flaše votke grančice koprive dužine 30 centimetara, stavljao ih u
za ekstrakt). lonče od jedne litre, prelivao ključalom vodom, osta­
Za pripremanje ekstrakta za prvu kuru lečenja on je vljao dok se voda ne ohladi, procedio i pio 3 puta dnev­
sakupljao koru jasike krajem juna, u periodu aktivnosti no po 150 grama, na 20 minuta pre jela.
protoka sokova, a ne u proleće. Kura lečenja je 10 dana, posle čega se m o r a napravi­
Pri pripremanju ekstrakta sa votkom (rakijom) tre­ ti pauza od 15 dana. Dalje se lečenje profilaktički pona­
ba znati, da je kora jasike hidroskopna i da veći deo vot­ vlja prema ličnom osećanju.
ke upija. P r e m a tome, veoma je teško iz nje iscediti p o ­ Koprivu je najbolje pripremati krajem maja, kada
trebnu količinu tečnosti. Ekstrakt treba pripremati sa cveta.
p r o r a č u n o m : 200 grama suve kore na pola litra votke Šesti primer. Muškarac star 63 godine, lečio se od
(rakije). Piti po 20 kapi ekstrakta 3 puta dnevno, na 30 a d e n o m a prostate II-III stepena. Pošto nije bilo efekta,
m i n u t a pre jela, uz 15-20 mililitara votke. Trajanje leče­ odlučio je da se leci produktima pčelarstva.
nja bez prekida - 3 meseca.
162 163
Odlučio je da istovremeno koristi produkte pčelar­ ZAKLJUČAK
stva i smese lekovitih trava. Uzimao je po jednu kafenu
kašičicu 20%-og propolisnog meda (držao ga je u usti­
ma dok se p o t p u n o ne rastvori). Zatim je 3 puta dnev­
no, na 1,5-2 sata pre jela, uzimao po jednu kafenu ka­
šičicu perge. 2 2 Posle toga, uzimao je ekstrakt od smese
sledećih trava:
«§•• Rastavić, trava 35 grama U dat oj knjizi razmotrili smo šta je prostata, njene
funkcije, oboljenja, zašto se ta oboljenja javljaju i najra­
<aL
| Kopriva, lišće 35 grama
znovrsnije metode lečenja i profilakse. U b e đ e n sam, da
tffc Brusnica (ili borovnica), lišće 30 grama
će znanja izložena u ovoj knjizi p o m o ć i m n o g i m mu­
Uzeti 2 supene kašike suve, isitnjene smese, si­ škarcima da se izleče i postanu zdravi.
pati u termos i preliti sa pola litra ključale vode. Da bi sprečili oboljenja prostate, starijim ljudima
Ostaviti da odstoji pola sata - sat, procediti i piti preporučujem da vode računa o mokrenju p o m o ć u jed­
po 100 grama 3 puta dnevno na pola sata pre jela. nostavnog testa.
Pored toga, koristio je svece, koje su sadržavale 0,1 Da li ste imali sledeće poremećaje mokrenja za po-
gram propolisa i 2 grama ulja od kakaoa. Jednom dnev­ slednjih nekoliko meseci:
no, uveče, unosio ih je duboko u pravo crevo.
Osećaj n e p o t p u n o g pražnjenja m o k r a ć n e bešike
Kura lečenja trajala je 2 meseca i posle mesec dana posle mokrenja.
pauze, ponovljena je.
<•!». Da li ste imali potrebu da p o n o v o mokrite pre
Rezultat lečenja je da se opšte stanje pacijenta znat­ nego su prošla dva sata od p r e t h o d n o g mokre­
no poboljšalo. Smanjio se broj mokrenja, smanjila se nja, uz uobičajeni režim uzimanja napitaka?
zapremina zaostale mokraće u mokraćnoj bešici i sma­
Da li za vreme jednog mokrenja imate više pau­
njio se a d e n o m . Organizam je ojačao i povećala se rad­
za u mokrenju?
na sposobnost. Otpala je potreba za operacijom.
«|» Da li vam je teško ukoliko pokušavate da odlo­
žite mokrenje do povoljnijeg trenutka? (Na pri­
mer, nalazite se na ulici. Nemate uslova da odete
22 u toalet. Morate da trpite.)
Cvetni prah, kojeg su preradile pčele. - Primedba prevodioca.
164 165
«J» Da li ste primetili, da vam je za vreme mokrenja PREGLED LEKOVITOG BILJA
n a p o n mlaza slabiji, nego ranije?
<SJL> Da li imate potrebu da se naprežete na početku
mokrenja?
fy Da li imate potrebu da ustajete noću da bi mokri­
li, uz uobičajeni režim uzimanja napitaka?
Da li oko međice osećate neugodnost, s vremena
na vreme ili stalno? Anason (Pirnpinella saxifraga)
Sada, prema skali od 0 do 5, izvršite ocenjivanje i Beli luk (Allium sativum)
saberite poene. Beli slez (Althaea officinalis)
Pri tom je ocena: 0 - nema nikakvih osećaja, 1 - ne­ Brest (Ulmuspumila)
što postoji, ali ne stalno, 2 - da primetio sam, 3 - to Breza (Betula pendula)
sigurno postoji, 4 - to mi već postaje teskobno, 5 - uz­
Bundeva (Cucurbita pepo)
n e m i r e n sam tim, nešto treba uraditi.
Celer (Apium graveolens)
Saberite opšti broj poena. Ukoliko broj p o e n a izno­
Crni luk (Allium čepa)
si ili je veći od 10-12, obratite se urologu radi pregleda
i počnite da preduzimate prirodne profilaktičke mere Cvekla (Beta vulgaris)
za lečenje prostate. Čičak (Arctium lappa, Lappa major)
Želim vam uspešnu primenu opisanih znanja i m u ­ Dimnjača (Fumaria officinalis)
škog zdravlja na dugi niz godina! Divizma (Verbascum thapsus)
26. februar 2006. godine
Divlji kesten (Aesculus hippocastanum)
Geneša (Malahov Genadij).
Dobričica (Glechoma hederacea)
Dvozubica (Bidens tripartita)
Glog (Crataegus sanguinea)
Hajdučka trava (Achillea millefolium)
Heljda (Fagopyrum esculentum)

166
Hmelj (Humulus lupulus) Morač (Foeniculum vulgare)
Iđirot (Acorus calamus) Nana (Mentha arvensis)
Imela (Viscum album) Neven (Calendula officinalis)
Jasika (Populus tremula) Odoljen (Valeriana officinalis)
Kalanhoja (Kalanchoe pinatum) O m a n visoki (Inula helenium)
Kamilica (Chamomilla recutita) Ovas (Avena sativa)
Kantarion (Hypericum perforatum) Pasji trn (Hippophae rhamnoides)
Kleka {Juniperus communis) Peršun (Petroselinum crispum, P. sativum)
Kokotac {Melilotus officinalis) Pirevina (Agropyrum repens, Elytrigia repens)
Konoplja (Cannabis sativa) Pokosnica (Polygonatum odoratum, P. officinalis)
Kopriva (Urtica dionica) Ranilist (Betonica officinalis)
Kotrljan (Eryngium planum) Rastavić (Equiselum arvense)
Kozji rogovi (Bidens tripartita) Različak (Centaurea cyanus)

Krušina (Frangula alnus, Rhamnus frangula) Rusa (Chelidonium majus)

Lokvanj (Numpher luteum) Rutavica (Gnaphalium uliginosum)

Kupina (Rubus caesius) Salep (Orchis militaris)

Kurilski čaj (Potentilla fruticosa, pentaphylloides fruticosa) Sedef (Ruta graveolens)

Krompir (Solanum tuberosum) Sipanica (Herniaria glabra)

Lan (Linum usitatissimum) Slatko drvce (Glycyrrhiza glabra)

Lanilist (Linaria vulgaris) Srdačica raznolista (Leonorus quinquelobatus Gilib.

Leska (Corylus avelana) Srdačica (Leonorus cardiaca)


Steža (Potentilla anserina)
Lipa (Tilia cordata)
Šargarepa (Daucus sativus)
Matičnjak (Melissa officinalis)
Šipak majski (Rosa cinnamomea)
Mečje grožđe (Arctostaphylos uva ursi)
Špargla (Asparagus officinalis)
Mira (Comniphora abyssinica)
168
Tamjan (Bosvelia carterii)
Topola {Populus nigra)
Troskot (Polygonum aviculare)
Veronika (Veronica incana)
Vodena perunika (Iris pseudocorus)
Vodopija (Cichorium intybus)
Vresak (Calluna vulgaris)
Zečja stopa (Geum caryophyllata Gill, G. urbanum)
Zečji trn (Ononis spinosa)
Zova (Sambucus racemosa)
Žalfija (Salvia officinalis)
Žilovlak - Bokvica (Plantago major)

170