Está en la página 1de 5

SURAT AL-BAQARAH ( Sapi Betina )

Surat ke 2 : 286 ayat

1. TIGA GOLONGAN MANUSIA DALAM MENGHADAPI AL-QUR’AN


1. Golongan Mu’min ( ayat 1-5 )
2. Golongan Kafir ( ayat 6-7 )
3. Golongan Munafik ( ayat 8-20)

2. KEESAAN DAN KEKUASAAN TUHAN


1. Perintah menyembah Tuhan Yang Maha Esa ( ayat 21-22 )
2. Tantangan kepada kaum Musyrikin mengenai Al-Qur’an ( ayat 23-24 )
3. Balasan terhadap orang-orang yang Beriman ( ayat 25 )
4. Perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Qur’an dan hikmah-hikmahnya ( ayat 26-27 )
5. Bukti-bukti kekuasaan Tuhan ( ayat 28-29 )
6. Penciptaan manusia dan penguasaanya di bumi (ayat 30-39 )

3. PERINGATAN TUHAN KEPADA BANI ISRAIL


1. Beberapa perintah dan larangan Tuhan terhadap Bani Israil ( ayat 40-48 )
2. Perincian ni’mat Tuhan kepada Bani Israil ( ayat 49-60 )
3. Pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israil ( ayat 61 )
4. Pahala orang yang Beriman ( ayat 62 )
5. Pembalasan terhadap Bani Israil yang melanggar perjanjian dengan Tuhan ( ayat 63-66 )
6. Kisah penyembelihan sapi betina ( ayat 67-74 )
7. Keimanan orang Yahudi sukar diharapkan di masa Rasulullah s.a.w ( ayat 75-82 )
8. Bani Israil mengingkari janjinya dengan Allah ( ayat 83-86 )
9. Sikap orang Yahudi terahdap para Rasul dan Kitab-kitab yang diturunkan Allah ( ayat 87-91 )
10. Penyembahan yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap anak sapi, merupakan tanda bagi
kecenderungan mereka kepada benda ( ayat 92-96 )
11. Memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah yang mengutusnya ( ayat 97-101 )
12. Tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman a.s ( ayat 102-103 )
13. Ketidak sopanan orang-orang Yahudi terhadap Nabi dan para sahabat-sahabatnya ( ayat 104-105 )
14. Menasakhkan sesuatu ayat adalah urusan Allah ( ayat 106-113 )
15. Tindakan-tindakan menghalangi ibadah ( ayat 114-118 )
16. Larangan mengikuti Yahudi dan Nasrani ( ayat 119-123 )
17. Perjanjian dengan Nabi Ibrahim a.s ( ayat 124-129 )
18. Agama Nabi Ibrahim a.s ( ayat 130-141 )
4. KEESAAN TUHANLAH AKHIRNYA YANG MENANG
1. Sekitar pemindahan kiblat ( ayat 142-152 )
2. Cobaan berat dalam menegakkan kebenaran ( ayat 153-157 )
3. Manasik Haji ( ayat 158 )
4. La’nat terhadap orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah dan terhadap orang-orang Kafir
( ayat 159-162 )
5. Allah yang berkuasa dan yang menentukan ( ayat 163-171 )
6. Makanan yang halal dan yang haram ( ayat 172-176 )
7. Pokok-pokok kebajikan ( ayat 177 )
8. Qishaash dan hikmahnya ( ayat 178-179 )
9. Wasiat ( ayat 180-182 )
10. Puasa ( ayat 183-188 )
11. Berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah s.w.t ( ayat 189-195 )
12. Haji ( ayat 196-203 )
13. Perbuatan orang-orang Munafik ( ayat 204-210 )
14. Hikmah diutusnya para Rasul dan pelbagai cobaan bagi para pengikutnya ( ayat 211-214 )

5. BEBERAPA HUKUM SYARI’AT


1. Orang-orang yang diberi nafkah ( ayat 215 )
2. Hukum perang dalam Islam ( ayat 216-218 )
3. Khamar, judi harta yang dinafkahkan dan pemeliharaan anak yatim ( ayat 219-220 )
4. Pokok-pokok hukum perkawinan, perceraian dan penyusuan ( ayat 221-237 )
5. Kewajiban mengerjakan shalat biarpun dalam keadaan takut ( ayat 238-239 )
6. Wasiat untuk istri dan mut’ah ( ayat 240-242 )
7. Kewajiban berjihad dan mengeluarkan harta di jalan Allah s.w.t ( ayat 243-252 )

6. TENTANG RASUL-RASUL DAN KEKUASAAN ALLAH


1. Keistimewaan dan perbedaan derajat rasul-rasul ( ayat 253 )
2. Anjuran membelanjakan harta ( ayat 254 )
3. Ayat Kursi ( ayat 255 )
4. Tidak ada paksaan memasuki agam Islam ( ayat 256-257 )
5. Membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati ( ayat 258-260 )

7. CARA-CARA PENGGUNAAN HARTA DAN HUKUM-HUKUMNYA


1. Menafkahkan harta di jalan Allah ( ayat 261-274 )
2. Hukum Riba ( ayat 275-281 )
3. Kesaksian dalam mu’amalah ( ayat 282-283 )
4. Pujian Allah terhadap para mu’min dan do’a mereka ( ayat 284-286 )
SURAT ALI ‘IMRAN ( Keluarga ‘Imran )
Surat ke 3 : 200 ayat

1. KEESAAN DAN KEKUASAAN ALLAH


1. Al-Qur’an dan kitab-kitab yang sebelumnya ( ayat 1-9 )
2. Ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi ( ayat 10-17 )
3. Pernyataan Allah tentang keesaan dan keadilan-Nya serta agama yang di ridhai-Nya ( ayat 18-20 )
4. Pembalasan terhadap orang-orang yang membunuh nabi-nabi ( ayat 21-22 )
5. Orang-orang Yahudi berpaling dari hukum Allah ( ayat 23-25 )
6. Bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah s.w.t ( ayat 26-27 )
7. Larangan berpihak terhadap orang kafir ( ayat 28-30 )
8. Bukti cinta kepada Allah s.w.t ( ayat 31-32 )

2. KELUARGA ‘IMRAN
1. Keutamaan keluarga ‘Imran ( ayat 33-44 )
2. Kisah Al Masih ‘Isa Putera Maryam ( ayat 45-63 )
3. Ajakan kepada agama Tauhid “Millatu Ibrahim” ( ayat 64-68 )
4. Sikap Ahli Kitab terhadap orang Islam ( ayat 69-74 )
5. Keburukan-keburukan orang Yahudi ( ayat 75-78 )
6. Seorang nabi tidak akan menyuruh manusia menyembah dirinya ( ayat 79-80 )
7. Janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Muhammad s.a.w ( ayat 81-92 )

3. BANTAHAN ALLAH TERHADAP PENDAPAT-PENDAPAT AHLI KITAB YANG KELIRU


1. Bantahan terhadap larangan orang Yahudi tentang makanan ( ayat 93-95 )
2. Bantahan terhadap pengakuan Ahli Kitab tentang rumah ibadah yang pertama ( ayat 96-99 )
3. Keharusan menjaga persatuan ( ayat 100-109 )
4. Kelebihan umat Islam dari umat yang lain ( ayat 110-115 )
5. Perumpamaan harta yang dinafkahkan orang-orang kafir ( ayat 116-117 )
6. Larangan mengambil orang Yahudi sebagai teman kepercayaan ( ayat 118-120 )

4. KISAH PERANG BADAR DAN UHUD


1. Sabar dan tawakkal kepada Allah pangkal kemenangan ( ayat 121-129 )
2. Larangan melakukan riba dan perintah untuk bertaqwa ( ayat 130-131 )
3. Perintah ta’at kepada Allah dan Rasul serta sifat-sifat orang-orang yang bertaqwa ( ayat 132-148 )
4. Peringatan supaya waspada terhadap ajakan orang-orang kafir ( ayat 149-151 )
5. Sebab-sebab kekalahan umat Islam dalam perang Uhud ( ayat 152-155 )
6. Menanamkan jiwa berkorban dan berjihad ( ayat 156-158 )
7. Akhlak dan beberapa sifat nabi Muhammad s.a.w ( ayat 159-164 )
8. Beberapa sifat orang-orang munafiq ( ayat 165-168 )
9. Pahala orang-orang yang mati syahid ( ayat 169-175 )
10. Ayat-ayat untuk menentramkan hati Nabi Muhammad s.a.w ( ayat 176-179 )
11. Kebakhilan dan dusta serta balasannya ( ayat 180-189 )
12. Faedah selalu ingant kepada Allah dan merenungkan ciptaan-Nya ( ayat 190-195 )
13. Kesenangan sementara bagi orang-orang kafir dan kebahagiaan abadi bagi orang-orang mu’min
( ayat 196-200 )
SURAT AN NISAA’ ( Keluarga ‘Imran )
Surat ke 4 : 176 ayat

1. HUKUM KELUARGA
1. Kewajiban para washi terhadap asuhannya dan kewajiban para wali terhadap orang yang dibawah
perwaliannya ( ayat 1-6 )
2. Pokok-pokok hukum warisan ( ayat 7-14 )
3. Dasar-dasar untuk menetapkan perbuatan-perbuatan keji dan hukumnya ( ayat 15-18 )
4. Cara bergaul dengan isteri ( ayat 19-21 )
5. Beberapa hukum perkawinan ( ayat 22-28 )
6. Islam melindungi hak milik laki-laki dan perempuan ( ayat 29-33 )
7. Beberapa peraturan hidup bersuami-isteri ( ayat 34-35 )

2. KEWAJIBAN TERHADAP ALLAH DAN TERHADAP SESAMA MANUSIA ( ayat 36-42 )


3. KESUCIAN LAHIR DAN BATIN
1. Kesucian lahir dan batin dalam sembahyang ( ayat 43 )
2. Orang-orang yang tidak suci batinnya dan ancaman Allah terhadap mereka ( ayat 44-57 )

4. DASAR-DASAR PEMERINTAHAN ( ayat 58-70 )


5. TAKTIK, TUJUAN DAN ADAB PERANG DALAM ISLAM
1. Keharusan siap siaga terhadap musuh ( ayat 71-76 )
2.