l

INSTRUCCIOES -

de cosier y bordar

ALFA

Medelo 40

L C~on8ejos pl'actb:::05, para Ia buena QOnSerVR·'~d~ I ~~ .

910n ~ le~ it m.aq wna ~ ,I ~ .' • • ~ ; ., • , ~ • ~ ~ • , , F ., •

2 ,D1esertpcj;..all de: let ~:8tquina ~~ .. ~ ., ~ ~ ... ~ .' ~ .~ , :3 Lim·p.£9g~ y engtasado de .JilL maq uma ,',',' , ~ 4 E led,cton d~ hU~)., y agu:fas. " . ~ ',i,' ., ;; ~ ~ ;; •• " s Bobmado de Ia eanilla. ~ . . ~ " . ~ ... ~ . . . '" .' ,. 6 CO'l!ccacion. de la aguja . ~ ~ i • 0; • i, ••• ~ •• , ' •• p, '1 En h a brad. 0 dsl hilo5 uper.ior. ~ i ~".." ~ • ~ • ,8 C.'ol®.Jcinn de 1,1 @an:iUI, en la, capsula '0

lOBI. ja de bobina t ., " ~ ~ ••. ~ .• , .. ,i " ; ~. ~ " • • ., • ~ ••• "

f! ComierrzQ del aasJdo .. ,. , ~ . ,i ;; ~ • " " ~ " • ' •• ' •• 10 R~g laj e' de: las ien.elo.nes. '.' " ." ." .. . . ~. . .. 11 Reg-Iafe d.e la puruada ", ~ ~ .' . ,. .. " • , ~ , " I ••• 12 Co.lof.:aci'on. d.e La m~quina en di Sposiclon

d.~. hOI~~a.do . ~.. . ,i. • ~ ~ " " " ~ ~ • • • ~ ~ , .' ., ~ ., ~ , , .,. ,

1:3 Bordados. ~ 'I! !'_ II '!!. !i II! 'I II! II! 'I I' Il ~. Ii I! II! iI· Il,· ! ., • _ • '! II .II

1,4 O:bee.rva,eiO.Des ! ~ •••• ' •••• 0, •••• ' .' .'

-

15 Aceasort.os y a parates . . ~ ~ .. ~ - ~ . ~ ~ ,oo ."~ .' • ~ ~

16 Mo.tor "e]~c1nool ~ ,0 •• ~ .. ~ .' • Ii i ~ ,I • ,I .0; • " " • ~ ... ~

~7 APBI8:tiS' de Iuz \Ii ,I, ,OO ,0 ~ ,., • '!!i ~ i , ~ •• ' •• ," , ••• ' ~ " • ~ Ii

p.' . 5
agma.
~ 61
~ 7'
~ 11
:& "w'2
~:. 14
;., 1'51 '1:6 18: ,20

·22'

'~I

.... ;.]1

,24 31J 33 43,

44

L~·CDNS~Elas PBACTI!COS' PARA, :tA aDEliA CONS'.R ...

VA'eIOR DE LA :MAQUINA ..

Q UlEN. fl'a te ('on e5f1Jel'C) 511 ",0 qutll'CI de (Oler IIAlFAJ

. Y Jiglt1 £II .pie de fa 'e'h~'o IDS C'DRs.eio·,1 de efts libri-

fo, con,seg [J:i rei eX"c,e,' e nt,es re5ul'f'Cl,d os.

C d ..... ~ '~d fdL ~ ,,! "

O,~ a mCUt;rU'l'lO sOre [e"" ~1f'lca' r,lgu,ros10mISJlil,e' [e.x'a~

m[;n'[odo' len todos 'ItlS' de"alles y disPfJes·ta~ pOt tania" para .5U uso~ Solo 'falUa saber cd·mo h'a de CIQ,Io,car,se 1o 'ClgU"U,

'" d'·L L. ,Ik.I'· It. d

c'o,m',Ci' . _eQle·ennE!!urarse, r Icomo "10 ~ e' CO'm'en'rar,l,e' a CGSl'er~

fstos d[ef(d,,',es ,CQ,n.V,;'e,D,e adqui,.;'r·JoI d,Jreclamenf'e del mis...- 010 ve,nderlar y conslu"'ar es'ta.5 pdginas cuando[ ,.u,rg·1! a'gun,a du.d·a.,

C d· .. d' "b~ 11&

Iuan 'Cit 0' ICOll'.llcuenct'o' [ e un _ ra '~a,"G ,nJ8A'IO, 0

par haher 'elt[a[d:o ,prg'Q fiem,pa p, .• nJdg,!o po,,. ,na ,ha,ber

~ . .-11 M'·~ ~d...Jl ~~'."" ."

'f.,uD,a, co n e'u CII Eh C'U I" a u'D D,e c.elia rUJ.1 d:l m u q tn'Ull n a

WnC;QIA'el n,o[rmo'me·nfe, !i:iDm'pI'ueb,e,si Db'ede'ce a cdg'lu'nu de las causa's' qu'e,' seiig,gmDS en e" ca-prfu"e: nOSSfR"VACJ'ON,e'S~", pagifl'll' ,30'~

S~· d" ,~' ~ f ~

. _ , au flf'e,pO'51Q,n ::- a e.s'lI'IClS ',gle,ras rn.s flIJCC:'1 a n,8.1 In 0 e Q ..

,~ f ,t, ~ - 'f ~ ..., ,I'

C,U,untlr,1J 10 ~'D-I~'a'l no 1,,,te,"',8 r.eparar g u5eti DUlm,a n, can,'"

s;,e;n'fa quer petf,anos in'expIB;rtas .oqluen' la maq'uina" ',ro. ,que e'n fa ,ma,'oria de 'os CIE3'S'OS fiila 1:8 ronsrgue rileiarla 'enl peDfe'S' .[t'ondi,t;iDneSI' D,irtjcue· enlfDne"eSL a 'a' represeo'f~cfci'n «AtFA.), Milas. prdxim[D., " s.~ p,ers,onrd "c·nico. '0'

d~ ,,. -. .If 'd- d f~'> ,. 'i,

,el'CJF'D IBliI ,pernlJc,far 'es:h,)· 0 .' e '_ u,nC'I'o,n'Cln1U!,nD~

-

...

I~DESC.I.ClO:,N 'D'E, LA, NAQUIN,A

La. maquina. d:s,' '00.591: y bordu' .ALFA", mCII:ietlo m, '8~, ,de~, 'sistema con.·ocidlo CCUl el .nQmbIDe d,e bubin',cl ce'l] ,riro 'I" y SJ.l .cam po de '1littU iRejd\:n, ea:ie~ usee domootkios Y' tam bien en, la E.Ildu~,tri!a ,de: I a o:cm.accion~, sjempre· .U€l: se use' i9~vl~loc1da,deSi no supsriores ·8 1:2001 p'1IJIl,!"a;alB;s 'pOI' minuto,

D'].g~~e dellD m~~artismQ que· hQ,cl!! l'i.e:vetsihle el senndo d,e lat'~'Ltl1c~r de Ia ~ela Qurarue ~l loostd.P. mitntenlendose Ia liongUucl1 de', puntada ,,~onst8'me,.en amhm' seJl,~idos d,e 'COSLOO, El B'Gcioniami.e.1l10 die e&t~ ma·qtdna :p~u!,de' SI9:;T a ~diU~ par meditil d~ UDa eerrea, 0 hiaD. ,~la:c~tll'i.~Qi por :mclQ,f, Qcoplad'!l"

'ii

Para queIa maqullla conserve siampre una march. resu~ la r 1 ~llencjosa as de 'rode pun It 0' irn POIJ.ft,rrle it u e ~l e n.gTAs.tS r Ihnpieza de na, miSima se ~fe~~ meipdi,ce'm~nte.

'Cu~nd~ la m,aq,mn~ ~:sm "so-menda aun rrabaje constants I e 1 e ngJ:"asc.do de la mis ID:a! d ahe h acerse dta n a maara ~ po I: lOBi puntos sei1alaQc,s en IRs £ig"UTIllS rnims. i, ~ Y '3.

-

~ engase en cuenta Iq;ue ha y que echer ~a.m.bien 1.1 na '9,oia en e1 ci.uil alroj'tB!we,uJo de IlL lB.m:~uie[.a1 deiAU.~& de hsher qUita.do ~ 'y h:aberla llm:piado bien, ~i3]j~dtiI5e pUB. elle del pinr.19l que sa ISn.€on.trua, en ht OB.J R a~ aoeesorios,

.Engrasese' Xam.hieu 91 I~stan'te Q pie' de 16. :m8.(:;rruna,~ an, [~B p1lDtol, hldic81dos en las figula~s mrms, 4- I'f{ 5~

t~, ::re~amendam'b.,s que use UIiir:;a y 'i!xcluslvam en te, e-l' a. CHi re respeciad At'1\. pa,m~maqufn,as de: CQ'se'F1, 'qlle powt adquirrrlo en nuestf1lB Ep.,pur~,asJ C!~1~9Acioneri 'r a,genclaaj Y Ilamarnos

1

su a:Iencio'n sobrs el PQligrQ de age:rro:rBl~liento def'la: maqu1.na a cons.oouenobl del empleo de aesites de mala calidad.

Una vez al aiior cuando menOs'f 'Y a-nas de eoharlaa

~I

.anB~J sf as qu~ h-;;;t itslacio palici1l ciull!n'le. mucho ·tie:m;p0l_ es nGteesaxio Iiwp~a.r oo.m1l1eta.mente la maq,wna_ F1Ha eUol en l ug1s;r ele a.ooilel· em plesse petroleo: inrreduciendo pOI tcdos los puntas de engI.lse y hag-,ass wnGlonar la ~:~quinLl Jt,u.ta 'conseg uir S'u co.:mp] e,j:o aJ igera..tmimll . Despues de habeT. 's8C'Bide bien con un pan·o, en grasesB de' EuevcruIiHzanclo el aceite EHtpef"".a I .AL'F.A

Ltmpiar de vez en euaado 131 inmdo:r.de.lillanzadBr~'1 caml

'0i 1 iilJ1zl.ciel'8.:,r UtUiZ3,l'fdQ el pineel. N 10 soplar n unca en e 1

interior d811 maqulrra (figs,. 6 'y 7~_

Q.

Despues de B'ngraSa:Ua., 1B m~qullUl.r gees!" bien la superlieie de Ia placa, pa:I'S crus no ssmanehe 18. la'b"o,r~

J:!g.1

,lfIJ-ILECCI,OM DE :HILOS" 'YAG'UrJ~S,~

.Anles~ de._·~ame~u'_ una la,ijt)rj ~s: DE!?:'esaricl ,~~~gi[' ride~!1Id/amenIe el huo y a.9rD.] a. apr'q~d;_ados pale. It! ,e-Ia_5l2 ~:-tejii:lg 11lue .. 8e Bm:pl~a, CQIUHlltand.o Ia 'Sigu1e<n±e tabl.a:

i~,ai~~ ~albJliI '~m~a luna, ~ ., " , ~ i

I ~~ll-1J,,, f~i) iii l~t;lfi~~,", ~ ~ ~ ~ , '. ~ " , " ~d~ pe:s~[d~~ I ejtd ell de "~~ ,t[9~~a;f 'lnU· ~b1lia 'f ~arjCti, • ., , ~ ., ,. ~ • • • ~ ~ I

M_u$~inal ,M'n ,a ~re:slo'l b,~n!!.Ji!1 dk~ ~I''Q(:IJ6,f1

FU$!lim, y It.ljOs Iljg"e'fcQ:j de LadJeda '. ~ ~ WrejtdDi' '9ruenu en ~[Je;r,'Il[1 ~ i, " •• i ii ~ •

H .~' dill IB- I ,~El~EI~1l DE,L mtIJ. "!lOA"" ,I ~~~OD" I i>~ h. ~7' 11.5'0 -.J [J I U3(J = 1 00 8 II gO-OIl ] OQ, - ,80

1l(!:U:~i!I:J.ut

i!I~' .

-Ilill'! b._~iiII ..

I

8-12

~,2

~9, p[)-40 70 - 00 J 2'-11"
.
],0 1rJ..30 60 ,_, 50 17-20
1 ~ 3O-2()1 51) "- 40 2'5"30
' .-
1.:2 2tl=~,Q 4.D 25 ,~O
~, '~, . N Q .hay :que. 01 vuill que: 110s' hH(]s del can~t~! (hUG l$llpe·' dor~ "y de l.a\ "d1mr'n:iUa fhi] 0 ,iule'r.iot)' l'le rten qut!! mr d~[ mis:l1l,tAll

_LUI:ma~ro,

Ce,:(1 81 Ii 11 de evUI!tr' que 1 a. m aqlIina entera 'funcione inu,l!lme.ll~d:u.Jr,ante Ia OR~I'a.ciQn. de:1bribiuEidQ de· la eanilla, 'se' s~j'em al v-olall§.ta can .la mana iZqnijUda laf:llcilum, 'que eon Is d.9:reCltia ~e ecciona elterni Ua-,bo!)o:n m eleteado (fia- ~ 8 ~ ha~, la l'z'q]J;ierda:_ :segnn indi.ca Ia 'fi'eceh.a,

fig, fJ

fUna 'Ve.z efecruado 91 b0~ina.do'l ,1318 "l,:u:~il1e III ~p,e:iaI el tornillo parfi ftmh,mg8][" y de]!;l'r la maquina en di~PQ;~h~i6n de. tF8:bapn- ~

Sa toms una canilla y £,013 enrollen 12.P- BaJa UP,B;S cua ntas 'VUleltas de hilo, Oclocatlra en el ~'i,e 1. (11:9L 9} y haesrla Q[ifi8l"l': a la VGIZ que sa ap.rif!:ta haGia, den 1 rc, has ta, qu;,e~ Sy ranu ria S'G

U~

in hod 1Jtzca 18 D la cha v'eta que' ,al BEacro J lleva el ~ua:do ~1 e hacer pasar el hue .por .entre los platilloe 2· de_1a b)lse y CO 0- car el our~e 0 hohina ~e hilo SQErr.s B'R 'podacMleiea, 8pre~hn: .. - oon el d..oo,o SOba'B la palanca l hasta que 18 pelea del dSVilL~ nador que-d.e p{esionad~a sabre el vola nte,

HEc~r gizar el llo1'ante de Ia ma.quma an su !i'sntiae de Mucha h'Hm <:J_uela eanilla se have U~nad.~ de hila I rtn ~uyo memento 91 dev: 1 J ador !j.e disparrua aui0-m4tioomente y' su bira 'I au pun to superior die deec an~cr~

Si per desg8Z3te de-l an1110 de go rna, eM~r no [}eg:a a rcza r

. .

len I~I "Volante 11 por consiguiental el devanadcr no hmciona,

a- peS'ar de ·es±at·an_·_su posLcio'n de tntBaja alloja:r el ternillo ,4 y' opdmi'E' la FaJianca !~ (ha!ita que el ~oqoede an'ccnmcte, con 191 "Volame) 'Y' amT de __ usvo el tamina 4_

La. pIesion SniI<B dev.anador"'( volanta ha de 3Br urucaUl,ente la; neeesana pUP1il1ssg urar el funeiena mien to de- a.Q'1:J.8 I sin qus Ie. matoha d~ la rna'quina llegue, a ser pesacla-

61~~,COlOCA,CION 'DI. .L,AAJCi'UJA.

Ha,~l:e:I:iI,do gi,I:B.r 91 vG).',lia:n la, a, rna no; llever lim Mrra de ,Hgu:l8.,l hast.,a1.5u punta ,ma~ ~f,O~ ~bUat el tOifuill6 2; '$9. 1.0)., !'b.ge.,r ]i ~gura C,QIl Ia mane- i~qm~ld:_a Y I cuidaDlla' Ide, que :~a :parts ph"D,a qUJed'Q; 'bacia Ia izq;u,j,erd,1.1: l.Dtr.aa!tO.ida,en ']a ramrra. dte la ha,Hla:r ,haclendola.~suhi! sebre la ml.s'n1!l-hasta que

Uti'u:a a ta~a..l :an. ,e,1 paBld'r:rr""'roc~~J , eutiOll'cM ,Ud.I fUer!emen,:i,e e] tOinrill:o 12.

C~Ldes e de que la aSrUJ'i. Ilia lIi~~e fo[cid~ ni lemooIada 'Y 'empleE'slrsm,prB Ilu,estms a·gu;f,B,s ALF A, de prim.E·;y:,a '~~lHdad s,istema zes,

14

7.-ENHIIRADOI DE.L HJLO",

- - - -

Elevax la pa~;atnca; del prensatelas 1 (nS·. 11) y. hacer gir,~ ·e 1. V"'Gl ante d a .10.. ID'aqtrinu ha~'t'a qne 1 B. harm. de ag';! J a '8$I€ en &11 . unto mas alto. Toma:r un Icabo de~ hile del oarrete, ha srle 'pus"at par Ia gwa 2r inttotiucido entm h)'S plattllos 3'~ hacien~ dola· pa::sa:r por la 19'5rganta «, pot 91 hUE:cO correspcndienrs del mualle ~tml.oltieuadQ;r :5~ p_or el aglljetb d~l tirahilos 01 pOI

J as g1:lias 7" 'Y' 8, 2 to 6

Y r 'nruflm el1~e r 'la .. maD,dlalm hila COD la dIIi8DO 'de .. :I'ecba, ~DhehrB:r la, al11,la, 9 aD B8ati,do de ,d. :re," cha II :izqlllerda'!!J

r~,ng:t!se prese-nile que la 'm·a.~ nera de enhebrar lij; aguj,8i as apue~ ...

a, ,Eli la de nuestro 'liifo del C!l, A ~ pUEH5 en eI1ase~. enhsbrl d e tzq:ufe'r~~ a d,srecn.a.

..

1~,=o>JCOLOCACEO'N :D~E L.I CA:NILU, 'Ell LA ICAPS,UtA 0, CAI,A, D(£ BOBJ)lA~

IC6j ase IE. ~i,p;sula 0 ~a:j,~ lae'~blt!jna A r con lB..mafio i~cfufe,miiIJ. Y eon [a de]iec'h~a., 16 ~anina B (fig,~ 11)~ e ~ntroo U2E!ase i6s,t!wM ·,aqu~nar cuid~DdQ d~ quE) ~a mL~,i6ndel hilo 'sea 1B i.ndic:adiIJ, en. 1 a fi:SfUla. (,N feU.-se GlaB la, po.ll,cl'. de' la, c .ailt. lraate: '111, la, c-al a, Cle 110 hiDla,; GOD :re:lpec:la ,a'i eU1DUamiiBAIa d111 'hUD, I&S ,Ill red's, ClIB eD D'weisua modelo A,).

lntrQa,'JjGidii i,,81 ca,:piUa e~ la, ~t~clai pasar el :11.1]0 POI la. raDUJ;~ 1 (fig;m 13J Y' MildQ ds.el i h,a;ce:rle p~SB1l' b~,~, e1 muen~, de tem:i6n i '~,fig,. 14')~ E n es:~amomoo-!o, compJ,~hat, R~ laI, tilll de,l odJo del hilo, el

I

\ \

-

mClVlm.];en.:tg ~!e se, Ie :~m~#me' I 1 a eanilla 'es Ie-a a1 senfielD fie .10 Ill&e_hB Ique se 'fl,e en Ia .ligtlllL'1 14.

Para ~Q:1QCil la cjpsola. 1m .Iii, ma.q~a, I]a BglJ,~ :j a ha ,de eaeen:tiarse en ,su :p.1l.n.-

tc?, mas 1110 In"hoducid'a Ia eariilla en Ia Q.p~rtllal tal comQ ~E: ha d.e:fle:l)1!D m a;s a n:w a, ceyer esta,u 1 ti rna. con los . de'tl,ClS I dice

~,- '11 ,::l 1

= 1 pu ~.ga:r (Ie . a

m EIt n 0 izqu~elda Y r al ·mi:;).lnp: tiem.po r levante ndo roealmsnte al pe,stJllo'l (fig" 1.5}, int.rcnucLda en. I a.L Mplga, 2. cuidan- . de de qu~ ·-e.nJre te!a.lmen18 en ta enisma Y qua el. ra hilla 0.5 enCCl] e en la ranura 4, Ccmprchar e.n=

F,i g'. , 4 ton~e~ ! i el PeB'·

Uno 1 ha I8-nganchadc -bien ~. el geT ete de que va prcvista Ia esp~ga 2.

!iLIa tetrra.r.la eapeula de ]6, maqult:iB, cuidar ambien de que 16. ifII,guja, s.sf:e. en su punto mas alto, iClpoyar el

d ... ·,JI., ~ d~'d' . la 'tru.O In, . lee ' e '"'

m:a.. n 0 iaquisrda en la I8. pa.del ea:ml, IDril" el p~sti- 110 1. con 'el d,ed,o . pula ar y tU-al ha:cia iue,m. De esm manera, cap.rula 'Y canijla qusdaran re::!1,I'B d. [is. de Ia trulqt!fn"a.

:17'

9 .. ~eQ'MrE,NZOI DEL COiSlDO ..

E:b~!C"hladQ ~] en.nebIElmie-p,.oo de la agru)s. e' i:n.ttod1J,~iaa. la 'caps,wa. C9111 la .canUla. en lao forma ]ndic~d.-a.j tomar e1 cahe del nile d.e la agl1 i ,8, co 11 ~ a ma no izgu.ierda (fig. 16,) Y j u.th;:ind01a sua,voementel h.a;cer rtpJ:6 sobTBsa.lga., de ,!iata, uno,s to Q HI cenlhnelroi,. M'anterurmdro el hno ,flajQr b'B.CtlI9in'f una VUiE!ftBl 8" man,n al vel an t'e de la ma¢[UitulI ·!!n 'S u seattdo d.e masehe, bas ta ~:~u.e 58 huga :lli'slh: e 1 ,hit 0 in£enQ;[.

Pe,sal: lag hilQs deJHaja. del pIien,salelas (ltg'. ~7t de nw.uarq que qued~n ap:ri,sion,lld,os' par el nridlG'iunto con 18 tela que' se ha cle IOO~U;~lr; tire- ne femer ,est.apfeca,ucieD~, los, hilos pueden enrederse entre ii!DZadem 'y carnl Y' causer un lento.r,Pacimien~to jEt lamaquina.

fig~ 11

,AI. ccser j e n'fe "B tirar d,e 10 :t,ala con la m anc j puss el ,b~etnsporie de Ia misma l(l ~e:lecl,u:a Ia '!iI'Opi'l, ma1qui.n:a.,- y s6)o duranteel Pi<80 del casturss, fusrt~1 pu:eft'·B.yudus~le argo. Sli SiB: ecsen mlas muy :lliJasJ, :a fin de eviIBI ,sn anu§J,a.miento~ puedsll ma.:;n1e ne-fse lig'eramen1'e tensades 00-11. ,amb" - m'a.n,Qs 'd,e~on1e y det.ras, Idel pr.e:n.sa~~las)i' p,elro ,sin. q.u~ en ma.ne'Ia. aljJUDo' elle ten~Q;Ho pue~a \!;egM a 'coll,ati1u11 una ayud6 BJl el h"a.nspotl,GI."

..

'10.~RBGLAJ' DEI 'LAI TE)lSl'QN'~S,~

En una 00 alttm: ~'o:rIeCmj' las; Wll'sibI'f@:Er del hl1.o su ped,ar e :m£edo:r ¢lsben ser iguw.IEi'S, pate. que elenlaee cl€, los doe, hilos se'miliCC9 :entre des telasr come 'S~ ind1c~ en la Ug'lJ,ta 18 A.

A

8

,I

C-

.

tf.fill :t,ensi6n d,ehil delWlo superior lOliJ'Xom5ivl del hilOi inferiO.I da. ~~m.Q IesuUado la c .. ~:d~:u,ta Q"1i'il mneSlllCl Ia£igu ~ fa 18 B,

Per e] een tmri1c j :SJ. la len-siGn superioI es .fueli'~ y la in:fe~ neil dehil., ~e ten9br:;t como Iesn1~do una C"oEhlIft como iaf ,1.,e Ie. fiqum 1.8, C.

La., ~.I··~duacio'n de la ~t~u.sion n,el bile, SU~T.iQ·t SIS electUil.

~I- 4 - ~-

con 131. ha'f~n I I fi'g. h' )1:: guandal a hao!a, ~il i~CiIDeld Et~ :S~' Iclli~IDi-

v,e _ ~ ~ Mcia III diSriecha.~ sa :tj;lllHenia la f;erisi6n del hila. En Ia mlsma fi,Q um sa 'ven t11uam.ente lcs s!9l1QS- ,+ y ~ ~ qne i.1Jj.~U=

eo

• I.: •

nor, at ,5U.uClenfe,j

en la mil YOlis. de les OUCSc~ el rsIgla,'][8 de, llia tllUl',mjpn del ~ild '[sup8':rio'I.,

Algunos Ira ba:] 0& ,espeoiales pUj3den c:'bl iglFl.f a madilicarr

lEi ,!ensi6n ella] hile inf,e,do!'j cuya operaei6n sa hsee como

sigue:

can hacia dt6nde hiT qU€f 9 trar el bot6n P ar a' a~'men tarr a dtsm i _,

nuir dicha tension.

En 9 en-eJfI11~ no EaS lle.cesm__riQ 'mooifica;:r 18 :' ell&ion cle~ hilo iute-

F"" "'iIl!Ii ~ !I~ ,&y

"

POI m,ed,i;o de un des,torn!Uadof . "q1J#iiQj

l "d .

. [1 " ---;- '11 'J. _. , " ( -1' ," .. ,-_- • -= "

que [lie en..cueDt~ e;n ~,i1: Ca]li _' Q aCOENi;QTl:0ir

.sel bade, g iraI ~ tCl'Dl:ulo 2 ~,lig. 201) J~ac~:a [a

• • • _jl' h d' ' ~ I

llqu'l~tJla Sl es que . '8;Y que : ·'lSDu:n Ulr . ' B.

tension y hacia Ie. dsreana 81 Ita y que ,aJ.l~

mentaIIQ~

S:egim~el Slfues,o de la. le,la' que se he, de

COSfil, eenvisne resnlaI la pJ5s'ian delp:r.sb.""

..... ".e.]-I!E!ii~ !JijI'i.'!lili'l!3 'i";l<'i'\i:f~i~~:,A1f'I ..J ~1l;.:,-"'I""~C'II~!r ,iI;'ffI"I'lI ~ me. .... :Sa.:l~I_:~~ II J.I!:.!~~-~ .r3"',"~,.;i.lLl~;~-~ U~& ~- ~~. l¥Jk~ i'U . Q.;"

fue[te cuante mas gtlll~sa 10 fu'e:r-te sea 1a tela.

Para au'mental la ~pfei6nf guar bacia la _ defieKdia al tornillo: moL81ead,o 10. (fig. II Y

-b -111 - ~.J d~' ,. 1

acia ~,a 1:ZqUl9I!aB. pal,a, + VOlununt a.

211

La .£~~tl ra 21 te-!~'Ii!~itriim sl di~pQSiti ve pire, 81 regl~]~ iii! de ,llil~ longUud .d~ pu.ma.da y reversi,on ,~e\ Slentid.~ asl.eosid.o.,

La cJ:Mlpp.l1lev~ mlltJffid~.s, nDOS, Il"Um,eL0g ~e~ lndi~a:n Ias l.o'ngHudea d:e plHl.tada, G[1J~ gS pueden CllbJ3Ef1li~rl. 9~:p:resa,~~'S' en deGima,$ ds :mil i:metrg., La tabla as 1a pagio:ii II J.t;l.ai~8 1~ langi.tud de puntada OQnveni~n1.e'J sc~9un 1a elase de ~~ei'.idQ que !Ie llEln€3: que eoser r para ,eDtee ner Iii, eual basta, U~Vi!J"' 1 a palanqni;;a _y a 1 'par rl~~l nUm em etsctlg1~' do. :Pa~ Q}1e' l~a pa:lanc;, 2 mngfl, mO"vl.mieldo com:fl1e.famen1:e linI;€', :e1 :tomU1D ! Idiiilbe ,es!al' en su PO$'CU:)D m,Bs b'aja,~ :En ~U:atll:tD sa h~' calJooadGl Ia pa)anca g sn el punto e~C1lG,gidQr co i®:r .81: tornillb 3: Y' nev,~]g n'aci~ 'arrweLj ha:sla Clue, 1 a Qn:a,pB! in ± ,e [i 0- I' que' i:lffat~rr:-J cQ1nstgo ,U~g;ue, a :taC8"'!' en, la Ea:n-e~ in:ferio'f a~-la. palanea,

f'ig" ,2:1 ES1Ml,do la palanGs 2 eh esti.

posigi'On j el sen tirl~ dar aos5.d.o ~s, 'bacia adel'a.18.~, es dooir~ 'aCH! Us. Ia:bsl' S'i W alejand.QI uel op,~rad,~'r. .8i 'I~ quie':J:ie iuv-ern:r este S9 rntd~, bisn pa.TG1 hacer 1J n j["rEl'mate1 eIc"1 baStla eleva! la, pW,iinoa ha:stn ~ue; Sill pmel

m,perior 1] egue' a. ,tGC:~U:- e:n Ia C~M F;G., ;ltiterio~! La loftgijud ie JI.a.l.1I8 pefllD'''Bce iava:ri,ula 8D, amlt £II; !IleD:tid,&g,~

El sentldo de:l 'OO&i.ao pne-de oorntDlat'S81 en eual ~tue'r memen to j' sin que~ei, nece~ario qWtf:ll' la labcr de l.a ,Jll~~quina.,

Obsenaci6'D, illJ,JlGlklD'tal.-El s.~Btido, d:ii: :rotaciprl del

~ ..J'"'~t..", ',., 1· , l'..:I~·

VOiante' ~Qe ser e~ misme ~ eua .qmem 4Pe sea a 'tl .. "l,recc:J,;Of-i,

lel. cestdo.

12..-COLOCACI~OR D,E LA MAQD:I'NA, EN D'ISP"OS,ICJO'H 'DE 'BO·KD.ADO',jj'

P-;mu:a qp.lotar J31 'm~qU1na en. di~p05icia,n aa' 3*trdia"d-o bas:tall dos simples cperaciones: 'qui.tar al'pie pteuss.tel-as y liaeer qu.e al .itmpe-lenj;~, de dientes. llQ 50hr~'Salg'a de laplaneha d.~ dientss. La ,ptime:rsJ pot su ~!!ncil.Iez, ne 'neoesitaJexpJicaci~ .Pam 10 ,SeB¥lld,I!'r abrlr la ,~a1?a cerredsra 1 (fig. 2,g A~, iIl~OO:tl~ cir los dedo,s iPLd'ice y pulgaI de Ia mane i~erda. pOI Ia wbSfIura y, cogienrlo Ia ca.heza moh~1:e,a.da_ ~~ transportarla sn IEll selliiaQ qll.le" mdj.ca.· ,1a &cl9.a~ Un!! vez rermineda Ja Iaber de .00 .d£tdOI sa ,embrsga. el impelenl,e, de dientes~como indioa l.a figu'ra 2:g;-B.

'13~~,BJOR.DAD'DS~

Dhpues_ Ia maquina para 91 be rdade, SE coloca Ill. tela. en . n ·flLIO 0 lba'stid'PI'1 c.1li&ndo de que' queds bien tira.:nte.

La cBHdad del berdade a, maquina dspen,de sserrcralmenta de lao ha:lJUidt:rtd de Ia operaria en sincronizar e1 movirmen .. to de 'vBiven del bastidor GO'n el de Ia.barra de agu~ a es d.ecir, tiel mnvimiento ·d-e impulsion del pedaLj ae'mp.n,,a'fR qUre t~da.s las punladss ±enganoooluia I'egnlaridad

. La 81tSicci-6n de hi. Ie 65 .de suma imp,ntanc-ia,: geg'lln ellra~ bajo que ss l.rata de reali~a,r~ se emplearan, alg·odon.B.s G sedas de los numeros 60\1, 80 Y aglJ,jas de Ibs nirll]'ST9'S 7 y 8 r· is ema 105)'.

2' ·3

fjerch=io prcJcfi,co!'

LO~PurrtidM,~i.n medroa. pam ir '[pOco_a p~CQ precisando mBs eli movimiento del Mstfdor (fig'. 23, n.CI I).

~2.I)~Ehne dos lin'ea~ p!UaletasJ de una distanma apIo>timarla SD rre sf de un ~nti metro j lId,ar pun'lad,e s sin 'medid.a.l hasra .ir pra~isando 'mas las dislancias ~fig,. ,g3'r 11,~D 2}:

'3_IJ-Cub.rir un 00 d6nr e~emici0 similar ala:nteTioI', a, ,lin .:cleo preetsar. 8.'Un masr en puntada mb cotta, ha"st.a ~onse8'uir, ~ pidz y ~ 1 tum de mevjmlenJ:QI5 1(£ g. '3" n, iJ. '3».

'4~o-Se reeorta 'en ]0.. tela un cuadrc de uncs 5, 6 6 csnnmeiro'- de lade Y. sujet~udQ el hH Q en 'U110 de sus ,exU'a_m,GSf

'por medlO de varies puntadas, ,se h.ar-a el movimiento de basUdor de Iorma lf1Je las puntad.as pasen deim 1 a.tt e' a. otre

del cuadro, en se.nIida de dereeha a Izquierd:a 0 de bertte ?a'ra :BltaS'j 'COg?lE!D1d:O le ,I.ala ell cad,!! OB.\SO_ Esb~ ei,ereL'Cl(), es la: ~ .. ba!~Ef y iundamento de Is! 'caia.d'o5 a ID'oquina. (fig'. ~"jlL [I 4}1

LaS! fig-uris '24~ 25., 26 Y 2( [Iepre_nlan algunas IBbQIi~.s que, e:ritan lei ecuta.nde c,Qn m,aquinas; d,e COBar y .borp1l1 ALFA

P:~r~ mas detalles ,aobr'Eil- bordados, le ]reeiDme'~dames la ad.quisiaion de nuedra. 'feVl:;;1:a t'L.ABORES' ALF'A~'t donds sn.c.G},n.tra:ra gr,a.n V:siDSuad de ma:l1telr.f~~.i ju.egos de cama, ett::'e::tera, 'etc~j eon sus d,wtJtjoSl cQl'l'e"SI,Eood!e_nJ:es y expliea~~ne5 amplias ''de la manera de ej~ecU1'8lrla_s

F:ig. l~,

"

t,t., ---D:I,Slll,VAIC,IDHI,S~

:lIar.'!c'ba pel'sda., dB 'Ia miiq'D'ID_a~ -luad~ $e'T' dleb,ld-a - II qn~ ~a maqub~B hilye.1 :per"m&necido cllur:an t)81 aJ.gu~~iem,~q ~)1 nn local hlims€lo sin ,Ble~ utHiaadaj IQ hiJe:-n '~e haya sid.lo en'gt&BJ~!,da GDnilgun Boebe· dt'e. mala caHdait E:n, e~IDe. C&;-e! se e'cdJBt UlJ_a, 'io;ta dB' :~ali6i~ e~D," "od,as l~s aguje;I'Q!1 He; ~eJ;lgIast,e Y Jae haas g:i'~M la. mtaqnina, (I,. mcl.a veloeidao;.. ,Eng,rasat la,

ma'~uil1la, cen aoeitle ~sp ectal MFA y reFH!tir l~a oPQ~aci6n his;fa que 1'05 .r.esid.u os ,Gte peitI,tJ.leo he yan. de~B:p.arlecidC), fDtaI ~ m~Hje", B •. em',ph,a. g.lal'iDa~.

Si Ia 'ma,qu']na :iuu~i,~na ,M.cilme]!l'te·a,cci~Qll'Ii9ndo elvolere GOIl la ma~ft()~ Ia ,CiiUS,8 d,e Ia m~rclla pessaa_ s .~6I.l~ correa e d~ma.Eb3d'D' eorta, ~I p'~~r.1o lan:t~)~ ha!', qUE'sus,filuilla.

G'uiinOlQ eu' mvj.'ernQo~ ,s'e 'tra;~Bda, ,bl ma,~ina d:,e un iocsJ friql i]l[ 'otm caJi.eDJ;~ I 5.9, 'ncd:;~, un v·'8!l-i.Q I~~n Ia sup~:rrfi-c:e de la m'ilqpina" l!Q'_ue,; antes cle~ ettrplearl~ PM)],· eoser i'3 b:ardID.', ba:y

q""'~ ollim,l'.'Ii'"'I.::::.,,'r:" l~m,··',iI~;I:~il"'::;"-m·- ;:;,."JiI.;::;" .'·hA.ii"i "'liD' ~~An. ]L';e"1i"!i ~~ ' .. ',~ ,.1, _'!!.;Io}I;:;!; o;;;.!L.",1 "I;.~"," !Q,~ __ :aol;:li.a.~oJIlIi!Ii; _: 1¥lJ,..;!;,,o;;:r """"",",,1II;,L.1i,;Il ,t"_.l.<i' ..... ,u" ~-~. ~j_'_~ P'U!eB;, iU.8

10 Gontbuif},~&a~ioniU.ia, un aglJ.lt,oiamien EO de Ins meeanis-

...

ta m~:u;~ha,' pesada puede ser ti3lmbie'n debidcat Ii "ut~ lEI,

polw del devanador lesl:~ ro~an.do el vol~nte.

Pueclle ser o:oas:idlUtdil tam]Jf~n per aJ.gun os tf\Q~~S ~e: h.ua qu.e~e :f'uul. -Iota Y' ,s't! han ·acunifido en ,U,e 1 aU2wde:r,a, Y CBi-

r-til, en ,cuya 'C~S'!3 ser quitara.la lanzadera y ss Um.piara cuidados,a:mente el lliechQ del earril y la lanaadera por medio de un p.i.nool que 'S.9 eneontrara en 1& Cafl de a.oce$'ori.DB.

Pallo de la punia,da .. ,-Estel d~fe:eto pueds oourrir porque 1a l.i.Qza.dera sate ae!puntad.a~ 0 porque la .i.'guja.. este toreida e daspunmda. T'ambien pusde ocurrir pnrque 11. 8,'guja qua sa emplea no es adecuada para el hilo y genero que S'I' ,e-Ita usando, 0 bien qu,e el prensatslas no preaione con :suficien:f,e fuersa el geaefc qu.e sa ba.ba.:]'8r Y/Por Ul.:tirmo'l por'que la 80911'" ja. no asta bien colocade len labarre. (Este ultimo deJecta es el que ocurrs con mas Iraeuaneia] ,.

Ratur,. I •• IUlal" ...... La rorura de] hilo superior suele ser ocasi.onadll por hsber girada La maquina en sentido eontrano al de marcha normal; per esiar le maqui-na ccntension superior IgI8_m!uiado fnerte, por estar Is. aguj a colocada al 'rev€'ti por rotilJn;',a, de: la punfada de 1~ lanaadera '0 pOI' estar III aguja toreida QI despllfitada . c mal colocada; por emplear ,aguj,as, d,e mala calildad '0 hiles de-

fectnoso's 0 no adecuados al gener"o y 81guj,a qu.e sel urilizan, N unca deben tenerse 105,- hiles al sol 0 en hahitaciones Qsmo,s p,e:mas.i.ado celientes

Las causes mas freeuen tes de rotura del hile laie-no'l sian: por sar excesivamen ~ hier~)e' is'tensi6n de, hl.ca:pi"'· sula 0 caja de bohina; por rorura della Ianzaders 0 porque el agujero de la plan aha de dientes

fU~~B:~a ~ullciente:men!e rebordQido,'en !Cu.yo tlct£O b~J qua ~,d sf~t. illm: tl.i1ilt~;m~m6 ru as itahjecbruen.tlQ AL.' A"

A,vance il'J"Sg'.liElI dal 9 'nera. - Pu~ds sal: OCH.$io n,GIldt(j) '-porqoo €1 pren8hlela~,u(J i:F'Iiefa, 1'0 :9 ufici,erue '0 PO.l'q~.·e los di~:[l:tes dtel. ~iOn~:~~las estau . .'Ilucf·o·s~ El t~ito,~ se s;u.~Ue~~st:Iiopear a ea;:1JJsca de: ·;_tu e Ia p:r,eSfl!c;n ,jel pt:ensatel as es e1xcesi:va ..

Co·stara.inel 'II1ar • .'~·La. :irregul.l!ti.cl.'~Q. de~ las pun.~,ad'B SI Rue~e se:r prod.uC!id'Ef PC;! no e5'tBI la-s 1JeBs£.gn~' ~~Clanlen;~e reg ladas, pOI 8'mphifa r h Hos vd~mal a calidad 01 .porque Ios di8008 de tSQ5:1 OD. esf~io S)lJ,~i,Q~,"

1,01.18 lie ,a·gui a:s~·~.La rotu Fa. dle aguj ali E!,~!Q 'OCEl.S 1,on~8J.da.

POI' e'3t.aiIQroid!aB~1 p-Q:r tira,! Q rErteU~I el.lTeneTO ;mient.ras se 'po.s:a a :p6:r :~fl'l d!9fID aBiad~' l-U-Efrte 18 ~~n &],00, ISU.pS!f] or"j pue~ cualquie'f8 dB l~s1os e~'Soa da. lugar I que la ,EtgQjlB, C".h.:f;u:{~le' SJ'!. 1111 plsneha de dien:~e!3'1 ,p'xecl.uc.iendase 8U Z:OIU:E8..

/

4,··'C" C"'ESQ' "'RI'-IO' "S y" .'b'·'I-'·O"S

!lI!i.I!.-a.- .. _ '.: .. _."_ "., .. _.. I. lA~A -'A." /',

. - I ~. - ~

i.

1""" "'IIiB

F~g., "'-'!;ill

Pai8i efeotuar COStlll[,WJ: p~Ifeetameute 'Pa~ mlel~.s ,w. horde de III lel~J ,S~ eru@t§8L Ia ~ II€k!ta io;bI€a', ,91 pl~to 00 Ia 'maqUina

] .J~\. ..J" • - ~~ ..

y ~.e jL,,a ,Ji]a ,R utsmllG]Jll oonv~lle.rtte pp,r

-~. d-~'"'- AI, ... ~I "'" l.':1" A ~ L" - "-I-n- ,,JI

'me,u" ~w £,oml.Jti.o ~e ~QEUJ'~i J[lDleu:;il'aa

A (l..!.,-,r QD)I

. ' .U.~o!l ~,O I!

.La gUIB, l\ectB·r,~sulta 8.Blmi.s,mD m u y ,pf,aetta,a pam ej'ec:~uaJ' _cost.ula9~ la miSmi a-ista.ncia. en dis.!in tas clases de Ie] fdo'r aOOrrin.aose ecnalle .191 f&tlg"oso tTuajo

del mnerlo qnB wbuj at prevtamen te I

""1;:'::Iik,JI

...

Cbmen~a'I pOI eo!CC<11 ei dobladinado[' en lugErr del rpren~ sstslaa normal y ti,~,M1Q m&dianl'e, elltJ'Illi11o d:e cabe:za moletreads B ~fi(9'. 27'.

Con 111 puma;, de un tij era ~IS eualqufe r otro ohi ~to' flUe. 10- 810., miciar 1 a, entrada de la tel a en" el caraccl del €tQhladi11a:der, ha:sm que ~quAUa S6tJl. c0gid!6\ POt la aguja.

Asar la, tela! ,de tnanera que ae le "Wi'ya obllIDUldo a entrar en alcala,col ~onvenientemei ,1sl'atol'dcia, para qus-el dobledille quede :periectol 'Y t::lQmen§€H' a CG~e'I, con cierte ouida.ds, le!lt'iJ;m~nte.

Mienttas se va ,Go~ilendo r la tela, de:he '&e'T gtLiad~a d@ m cdc que 18. ,emr,ad.a d,8!1 caraeol qu,edeb~en Dena. y a que 11 a resulre 'pedecm_men~e. dobladaJl '110 as 'tam po co; eon venie,ll.te"qu8 sntrs de'ma,si;acia i'Edikj, 10 eual puede ccurnr si 61 -IDeli.dp esforzad6, demas;iado ,contra el aparwQ',:,

Os' facias medos, se, trela, alB' un dispo-sitiyo ~e ian lac!} mans; 0 que 'ba.st,a prnctiaar' un poco 'para domlne:r e~ tabalo'.

li~·

..

Utllizanno:. esfe: ·ru;cmo:o'o y ·~d:n n ~c~sid.ad d.e preVld hil vi-na.d.El" ·pnad.ej pespun'learse una. coleha 0 for.ro cu8l.1qt'tiem .. en ooSW!',BS 'pa:r:a1,~'1iii~ 0: Q1J,adi'isis de. ltlentica:s dimlen-

s'iGn'eJ:J.

Al ~ectoll fij g,I' ·eI aparate en la ~bar.n\ del pJensatel,a:sl rnedisn.te 61 iomlUo m.(]i.e·t'B~rk' d~ Cs ·CQma ,me ViS !;l~. la fi,gulij.. 3P.~ ':ren:iendo cuidado d,e eolcoar Ia guia o T~la Sl diBtin~ CQ;nv,e:nl1enira de Ia as'uJ'~j <5eg'tW la .an~.}li'lJLra de· ~as cq.sitlll',9l·s 'qu~i' S'J dl~~,!nl efecIjJ1Eil:'f Es n~~sa'dol dibufal laprimrerB eostura, que h&hr& de servlr de gw ~ pare

Ias aemia,

,LargTlti.a "ne ,deb~ pr,es:ion,uae. B Dba€! el geft@!rQI sinG a,paYa.;l's'e 3.U,6. VIS,m.ehle en 61.

iI.~ I~

Retila:I el prensareles y eelocar en 9U lu_Q'a.t ,~l pie ..zulCid.or., de manera 'que 5U palmoa queue"< debaj 0, del lornil lo de 16- brida· de i-Q u:j a: D, ~ fig. 311

En'un basfidor cornenm c_ lQS que oSJ emplean para bordiU a. lDaquma" 'GQ}tmaI" bien esmada all tela qn.lle se desea suretr, de, manera que su parte' IO,fa ,qued.e ha.cim, e1 centro de,l

·ba. sti dol'.

311hir Hg·eram.ente ,1 apamtD ~UIqidOl' pOI memsi de la palanca el.evao.o.m d~l prensarelas E, 19 tnrroducrr dabaj'o de loom. el basilid,oI' con 1 a tela, preparada, vol vtendo seguida.me:n,'" 1& 11 ba]ar el aparq,iQ

'Colocu' 81 ba.sti:tloI' d.e manera ,que uno qe los hordes de la, p~r±e 'rotil (IlIa tela, trn:ede ha] OJ le a,guj lit. TomaJt el hila de:

IB- :ag,ujEl (que,~al elector @SIB.la y~, e.nheb.ri!clo,' con lamano izquimda.j mienrras que con 18: deiecha ,99 MIOe. gira:r una vusha.

ail

81 volanie, sac ndo de asia ma,n:e~g '91 hilo tni~erlor, misntras 'qU'6 con liB, mane iEquiel'da~~e iUl~l!n ambo$ hllcs para ]mpe~ tiir ',s~e enred'gn en el carril durants 1M prim'eras p11ntaOelSj ini,c~aJ' Ia m,Hch'! ae 18. 111 aqui rra con la mane deJ:eohuil~, ccntt,D,Jland.o seguj.damen te Sill fun(1iaTJ.;iilmi~1]tc, a pedaJ, :Ditl'ienj:ra.s qne C01l ambas manoa se "ooge el b~stidoI y se lie hilb~' if memmeru.e de un [a-d.o a. ofto Q€t Is rotm-l. Y' de. la jela ha:am rellenarla ds hilo, ,erdendo ,e.l relleno en un sentidcJ girar un cuartc de vuelra a1 basIidory rspsfir-Ia mism.a. 6p~jaci6nl de asta manera, ;J. CfUM':rse l,pa ]'~1qSI li paIm r'qta' i!le la !ela ~De'd,B ·iiI ~omrphlfame_nte cubieIta PO! una 8~peci,e de zureido'l .rsla,livamente curiosa y heeho a I;mn velocid.ad.

NoI,o.'=Para esra opemeidn~ 14 m":&quina debe estar ,0010" oada e:c ~siciDll de bcrdadc.

Mod.l,o !!!T~

EsJos, a~' .a.~I,~OS ti,e nen n u:l'Q:e;r:csis:im as, el'pHeaO~ain'el ~ e:nlre' 0ftss, pa.tat u.nU' en una pi,eza dos partes separades (poI" efem,.· plo~ des talaH d ia1intasl ,0 un a 'leIla Y una puUtilla} r Q .hi.en snlazar UD, c~ld6n" 9' re:paaal:'j caser. :potanes, dneleililI [!IQSlll.r.~~. de B~!'no en ourva, Bte"r Y su manejo as sumameJlJ€!"Ef€!IElJ.ciJla~

Para coleoar al a:parato en 1& maqui'fUi hay que pone:r 18. l:ua;mt d'el p:rensaJ"elu, -en .su PU,[l,]O mu~ alt~.t se ,suel til]). 8JpJn~'nn

38

·sa'lel_~Sl: _, el 'tbmllJo r Sle· :intr6dlJq~' el ap~'r~f~ POl' delan:te, .fijindQlo a:Ja. b~ur.a. d·el ·p;r.ensa1:B~a~, par :med:iQ a,elt.QInil.lp m.ole!Jea.de' ..

fJ. es.paef a eu.f;te el.~paJa±D , ~L tran a~:rtad:br' de 1m. ma ~1.]'l a .HQ 0'SE8. ~~I $1;lPtiujot a. los G~dO milfmetro 5l"

,Adlverien.eja 'impOl'ta·D,t.E!.Il ~ N·~ se deb~ aQci·onar el. a.parentcni ssd'sbe. llllarlo sin qu~ hfn"{a, tela entre'e11.mismo·1 el tran ~ portlad orr pues d.·ari'a ! ll@ear a: que ~lHa astropeara 11] es dtent~.

GonClaaa a pa < d~ se eritleg.a"J.nr 1 i,bit 1:,~ de' in~ll,eclQ'~~. ,e:~n IO,d.a. ckiU:e de detalle..s sobfie Ia man.8m de tdili·znliQ£l.

Apsi'la.to, Ide hac.I' punta de: :iD.er.wrtaciGa

~~;:!:~~,':.

..

~'iI '~I d'

Can eJ usc de nnestre apanlto evj.1u~ llste'C[ ''=P em:p~:~o _. B.

m'iquin.'iS ,esp~e~a:1~B :plrra mt,EI. olate· derbaJ!}aj O~, 't 0Ru:nl 3,4)., ,Su:mini'S:t~£tm'O;s. en 'Gada a:p.ata;j'Q 'un '£ollJ~m bon lPildru:cciolies, 'claJ;(lrs y "dstaJLal~a~ 'pal a, 'su m~nl~a.

j91

en la 1iQ'llfQ., :3'5 mCistramo5 mte tUimQ IG~eoori,c J ell ra 'UsO eon~Q.to e.s tj 9'Xphcado e>tMnsamant'8 en el 1 tbro de ins'!rueJ:J:1.D,nes q'l]! faeili ~amQiS OOn cads. a panl!. to.

Fi9r~ 36

La figura, '57 f"'l1PI95sDta 'esle: ala ,muy indj~BdDI para hacer ta.,petitQ~

Las nguras numer'Gs 38 A, 'Y' B dan una ide;;t ,de~ 105 'frabaJJQS que l$e: plleden eieutar con ,auxilie de esfe apaIitl!~.

--

S1. S!2 desea, se Plllsds,_"5uministrar la m ~ qpina con ac;p~oftl3.mimIto pal' mGIDr lelecrnc;c;m segiu.n S8 ve 00 18 figula 39-

·Et. motor Uav:I una o[,sji1a que' '.1e: a1cCl,pla al br.aw' de, la, 'm'!quina y ,sa fiJs ron un 10l111]10 S(i gmdu8 la Isns.iQu de la corraa tie 29'Omi3l .,. se 'f:ij~' al rom'illo fue·rlemen.iE' paTa. unpedlr que elmok),:r ,00 musva durante el trabejo, El aooiooam,isn [0 del mol ,or;.l9 ha,t=e. PQI m6!i~p '8 pedal

Aniefi"de instalu el molo.r sa debe co.usultar .ecn un em_plBJ~ilQ de Is emp'~9sri BUmirush!8rdom. de fl)l.)d-celecl:r:lico para :o,9l'ciD!arse de ~ff¥e Ia GOIdente de qua Be- dispone es adeeuada para _ al huen iunc:~onamiento d.el meter

NUes.ffo.51 moto:res: son universalee, es decir; sirvan le mis-

, ,

mo para oorJ:iente e1b~I~'na o continua a ~llO~l2S veltioa,

tao :fJguf~ 40, r~".[e~eIitB e~te ,Ei:pa.raiiC)' ~uya sen,cilia. s,tJje~ mon an e1. bf~'2]O ~e lao m.arqumtl. se a'adlucene IIi rnJ:!lm;l,

~. ..li'1i'ii I"'lg •. !!t¥'

'Ten'scl cui,dad'o d'e ,smplear ;bomlbil"os' de fens,ian ad'elcuad'a~

~
Q;
..Q
'e
::J
a
a.
iD
~I
0
M
.,
..,
-<
C7
0
a.
a-
-.
tL
Gil
lr
0
'C"' ~
-. .
:::I
Q
n
CD
a.
..,
Q
.._.,
.'
~
0
0..,
~
-
0
& •

MOD. 1005 • L ~ ALFA