P. 1
Officer Trainee - Engineering Disciplines

Officer Trainee - Engineering Disciplines

|Views: 4|Likes:
Publicado porsuryabonagiri

More info:

Published by: suryabonagiri on Sep 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2010

pdf

text

original

HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED

(A Government of India Enterprise)
Regd. Office: 17, Jamshedji Tata Road, Mumbai - 400020.

Requires

Officer Trainees (Engineering & Human Resources)
And
Information Systems Officers


HI·I í· « I¤rtnr· ¯00. m·¸« írt·¸r«t·d Oíì ¤m[«ry. wítì «r «rrn«ì tnrr¤v·r ¤f I· 1.1´.16´
·r¤r·· (IY ?00°10). ì«vír¸ «h¤nt ?0º M«rì·tír¸ ·ì«r· ír lrdí« «rd « ·tr¤r¸ m«rì·tír¸
írfr«·trntnr·

HI·I wítì ít· [·rf¤rm«r· ¤rí·rt·d nìtnr· «rd w·ìì r¤nrd·d [·¤[ì··` [¤ìíí·· ì«· w¤r ··v·r«ì
[r··tí¸í¤n· «w«rd· ìíì· tì· °NIT\ Ir¤fít In·ír··· I·«d·r·ìí[ Aw«rd· ?00°° ír tì· Oíì × ·«·
·«t·¸¤ry. tì· °lrr¤v«tív· HI Ir«tí·· Aw«rd° hy tì· ¤nríì ¤f w¤rìd HII ·¤r¸r··· «t ·ì¤h«ì HI
Ix·ìì·r· Aw«rd ?010. tì· °·lO 100° Aw«rd hy lI·. f¤r tì· I¤nrtì ·¤r··ntív· Y·«r. f¤r
ír¸·rí¤n· lrf¤rm«tí¤r T·ìr¤ì¤¸y ·¤ìntí¤r· «rd m«ry m¤r·

T¤w«rd· fnìfíììír¸ ít· ví·í¤r t¤ h· « fnììy írt·¸r«t·d ¤m[«ry ír tì· ìydr¤«rh¤r· ··t¤r ¤f
·x[ì¤r«tí¤r × [r¤dntí¤r. r·fírír¸ × m«rì·tír¸ «rd dív·r·ífyír¸ írt¤ ¤tì·r ·r·r¸y r·ì«t·d fí·ìd·.
HI·I írvít·· hrí¸ìt «rd dyr«mí Ir¸ír··rír¸ «rd M«r«¸·m·rt ·r«dn«t·· «·[írír¸ t¤ í¤ír ít· t·«m
¤f w¤rìd ì«·· [r¤f···í¤r«ì·

1A 1A 1A 1A) )) ) I¤·ítí¤r I¤·ítí¤r I¤·ítí¤r I¤·ítí¤r Offí·r Tr«ír·· Offí·r Tr«ír·· Offí·r Tr«ír·· Offí·r Tr«ír·· Ir¸ír··rír¸ Ií·í[ìír·· Ir¸ír··rír¸ Ií·í[ìír·· Ir¸ír··rír¸ Ií·í[ìír·· Ir¸ír··rír¸ Ií·í[ìír··
N¤ ¤f v««rí·· N¤ ¤f v««rí·· N¤ ¤f v««rí·· N¤ ¤f v««rí·· 161 161 161 161 ( (( (Irr···rv·d 78. S· ?1. ST 1?. OI·N·* 1´. IWI 1)

* ' '' 'OI· OI· OI· OI· N· N· N· N·` `` ` í· «r «hhr·ví«tí¤r í· «r «hhr·ví«tí¤r í· «r «hhr·ví«tí¤r í· «r «hhr·ví«tí¤r f¤r f¤r f¤r f¤r ' '' 'OI· OI· OI· OI· N¤r ·r·«my I«y·r N¤r ·r·«my I«y·r N¤r ·r·«my I«y·r N¤r ·r·«my I«y·r` í· h·ír¸ n··d ì·r·ír fnrtì·r ` í· h·ír¸ n··d ì·r·ír fnrtì·r ` í· h·ír¸ n··d ì·r·ír fnrtì·r ` í· h·ír¸ n··d ì·r·ír fnrtì·r

1 I 1 I 1 I 1 I) )) ) I¤·ítí¤r I¤·ítí¤r I¤·ítí¤r I¤·ítí¤r Offí·r Tr«ír·· Offí·r Tr«ír·· Offí·r Tr«ír·· Offí·r Tr«ír·· Ir¸ír··rír¸ Ií·í[ìír·· ( Ir¸ír··rír¸ Ií·í[ìír·· ( Ir¸ír··rír¸ Ií·í[ìír·· ( Ir¸ír··rír¸ Ií·í[ìír·· (S· S· S· S·. .. .ST ST ST ST . . . . OI· OI· OI· OI· N· N· N· N· I«ì줸) I«ì줸) I«ì줸) I«ì줸)
N¤ ¤f v«« N¤ ¤f v«« N¤ ¤f v«« N¤ ¤f v««rí·· rí·· rí·· rí·· ´° (S· ´° (S· ´° (S· ´° (S· 1´. 1´. 1´. 1´. ST ST ST ST ??. OI· ??. OI· ??. OI· ??. OI· N· N· N· N· 1 11 1) )) )

Qn«ìífí«tí¤r· Qn«ìífí«tí¤r· Qn«ìífí«tí¤r· Qn«ìífí«tí¤r·
(I¤r [¤·ítí¤r 1A × 1I) (I¤r [¤·ítí¤r 1A × 1I) (I¤r [¤·ítí¤r 1A × 1I) (I¤r [¤·ítí¤r 1A × 1I) Inìì tím· ·r«dn«t·· ír Ir¸ír··rír¸ | T·ìr¤ì¤¸y ír ·ívíì. ·ì·mí«ì.
Iì·trí«ì. Iì·tr¤rí· × T·ì·¤mmnrí«tí¤r·. lr·trnm·rt«tí¤r. «rd
M·ì«rí«ì Ií·í[ìír·· fr¤m Al·TI «[[r¤v·d | I·· r·¤¸rí··d
ír·títnt· | nrív·r·íty

·«rdíd«t·· [¤·····ír¸ Ir¸ír··rír¸ | T·ìr¤ì¤¸y I·¸r··· ír tì· «h¤v· m·rtí¤r·d dí·í[ìír··
(·ívíì. ·ì·mí«ì. Iì·trí«ì. Iì·tr¤rí· × T·ì·¤mmnrí«tí¤r·. lr·trnm·rt«tí¤r. «rd
M·ì«rí«ì) fr¤m Al·TI «[[r¤v·d | I·· r·¤¸rí··d ír·títnt· | nrív·r·íty «r «[[ìy ¤rìír·
«¸«ír·t tì· r··[·tív· dí·í[ìír·

·«rdíd«t·· [¤·····ír¸ ·¤mhír«tí¤r I·¸r··· ·¤mhír«tí¤r I·¸r··· ·¤mhír«tí¤r I·¸r··· ·¤mhír«tí¤r I·¸r··· (·¸ Iì·trí«ì × Iì·tr¤rí· ¤r lr·trnm·rt«tí¤r ×
·¤rtr¤ì ·t) ír Ir¸ír··rír¸ | T·ìr¤ì¤¸y ír tì· dí·í[ìír·· r·ì«t·d t¤ tì· «h¤v· m·rtí¤r·d
dí·í[ìír·· (·ívíì. ·ì·mí«ì. Iì·trí«ì. Iì·tr¤rí· × T·ì·¤mmnrí«tí¤r·. lr·trnm·rt«tí¤r. «rd
M·ì«rí«ì). ·ì¤nìd «[[ìy nrd·r tì· °Otì·r·° °Otì·r·° °Otì·r·° °Otì·r·° ¤[tí¤r «v«íì«hì· ír tì· ¤rìír· «[[ìí«tí¤r f¤rm.
[r¤víd·d tì«t tì· I·¸r··| Qn«ìífí«tí¤r ·ì¤nìd h· « m«í¤r ír ¤r· ¤f tì· «h¤v· ·r¸ír··rír¸
dí·í[ìír·· «rd tì· r«m· ¤f tì· d·¸r·· | qn«ìífí«tí¤r ·ì¤nìd ·[·ífy tì· ·«m· I¸ °Iì·t I¸ °Iì·t I¸ °Iì·t I¸ °Iì·tr rr rí«ì × í«ì × í«ì × í«ì ×
Iì·tr¤rí·° ì«· °Iì·trí«ì° dí·í[ìír· «· ·[·ífí·d ír tì· ¤r· dí·í[ìír·· «h¤v· Iì·tr¤rí·° ì«· °Iì·trí«ì° dí·í[ìír· «· ·[·ífí·d ír tì· ¤r· dí·í[ìír·· «h¤v· Iì·tr¤rí·° ì«· °Iì·trí«ì° dí·í[ìír· «· ·[·ífí·d ír tì· ¤r· dí·í[ìír·· «h¤v· Iì·tr¤rí·° ì«· °Iì·trí«ì° dí·í[ìír· «· ·[·ífí·d ír tì· ¤r· dí·í[ìír·· «h¤v·

lMIOITANT NOTI (O lMIOITANT NOTI (O lMIOITANT NOTI (O lMIOITANT NOTI (Offí·r Tr«ír··· ffí·r Tr«ír··· ffí·r Tr«ír··· ffí·r Tr«ír··· Ir¸ír··rír¸ Ií·í[ìír· Ir¸ír··rír¸ Ií·í[ìír· Ir¸ír··rír¸ Ií·í[ìír· Ir¸ír··rír¸ Ií·í[ìír·) ) ) ) Tì· «rdíd«t·· wì¤ «[[ìy Tì· «rdíd«t·· wì¤ «[[ìy Tì· «rdíd«t·· wì¤ «[[ìy Tì· «rdíd«t·· wì¤ «[[ìy
«¸«ír·t °Otì·r·° dí·í[ìír· wíìì h· ¸ív·r «r ¤[tí¤r t¤ ··ì·t «ry ¤r· ¤f tì· ·íx dí·í[ìír·· «¸«ír·t °Otì·r·° dí·í[ìír· wíìì h· ¸ív·r «r ¤[tí¤r t¤ ··ì·t «ry ¤r· ¤f tì· ·íx dí·í[ìír·· «¸«ír·t °Otì·r·° dí·í[ìír· wíìì h· ¸ív·r «r ¤[tí¤r t¤ ··ì·t «ry ¤r· ¤f tì· ·íx dí·í[ìír·· «¸«ír·t °Otì·r·° dí·í[ìír· wíìì h· ¸ív·r «r ¤[tí¤r t¤ ··ì·t «ry ¤r· ¤f tì· ·íx dí·í[ìír··
m·rtí¤r·d «h¤v· m·rtí¤r·d «h¤v· m·rtí¤r·d «h¤v· m·rtí¤r·d «h¤v· f¤r wìíì ì·| ·ì· f¤r wìíì ì·| ·ì· f¤r wìíì ì·| ·ì· f¤r wìíì ì·| ·ì· írt·rd· t¤ t«ì· tì· wrítt·r t··t qn··tí¤r [«[·r írt·rd· t¤ t«ì· tì· wrítt·r t··t qn··tí¤r [«[·r írt·rd· t¤ t«ì· tì· wrítt·r t··t qn··tí¤r [«[·r írt·rd· t¤ t«ì· tì· wrítt·r t··t qn··tí¤r [«[·r HI·I ·ì«ìì HI·I ·ì«ìì HI·I ·ì«ìì HI·I ·ì«ìì
¤ ¤ ¤ ¤rdnt wrítt·r t··t f¤r «ìì tì· rdnt wrítt·r t··t f¤r «ìì tì· rdnt wrítt·r t··t f¤r «ìì tì· rdnt wrítt·r t··t f¤r «ìì tì· ·ìí¸íhì· ·ìí¸íhì· ·ìí¸íhì· ·ìí¸íhì· «rdíd«t··, «rdíd«t··, «rdíd«t··, «rdíd«t··, tì· t··t [«[·r· wíìì h· ¤rìy f¤r tì· ·íx tì· t··t [«[·r· wíìì h· ¤rìy f¤r tì· ·íx tì· t··t [«[·r· wíìì h· ¤rìy f¤r tì· ·íx tì· t··t [«[·r· wíìì h· ¤rìy f¤r tì· ·íx
dí·í[ìír·· m·rtí¤r·d nrd·r °Qn«ìífí«tí¤r·° «h¤v· ·«rdíd«t·· dí·í[ìír·· m·rtí¤r·d nrd·r °Qn«ìífí«tí¤r·° «h¤v· ·«rdíd«t·· dí·í[ìír·· m·rtí¤r·d nrd·r °Qn«ìífí«tí¤r·° «h¤v· ·«rdíd«t·· dí·í[ìír·· m·rtí¤r·d nrd·r °Qn«ìífí«tí¤r·° «h¤v· ·«rdíd«t·· wítì ·¤mhír«tí¤r I·¸r··· wítì ·¤mhír«tí¤r I·¸r··· wítì ·¤mhír«tí¤r I·¸r··· wítì ·¤mhír«tí¤r I·¸r···
wì¤ «[[ìy «¸«ír·t °Otì·r·° dí·í[ìír· wì¤ «[[ìy «¸«ír·t °Otì·r·° dí·í[ìír· wì¤ «[[ìy «¸«ír·t °Otì·r·° dí·í[ìír· wì¤ «[[ìy «¸«ír·t °Otì·r·° dí·í[ìír· wíìì t«ì· wrítt·r t··t f¤r ¤r· ¤f tì· wíìì t«ì· wrítt·r t··t f¤r ¤r· ¤f tì· wíìì t«ì· wrítt·r t··t f¤r ¤r· ¤f tì· wíìì t«ì· wrítt·r t··t f¤r ¤r· ¤f tì· ·nhí·t| dí·í[ìír· ·nhí·t| dí·í[ìír· ·nhí·t| dí·í[ìír· ·nhí·t| dí·í[ìír·
··ì·t·d hy ìím | ì·r ír ··ì·t·d hy ìím | ì·r ír ··ì·t·d hy ìím | ì·r ír ··ì·t·d hy ìím | ì·r ír tì· ¤rìír· «[[ìí«tí¤r f¤rm tì· ¤rìír· «[[ìí«tí¤r f¤rm tì· ¤rìír· «[[ìí«tí¤r f¤rm tì· ¤rìír· «[[ìí«tí¤r f¤rm
·«rdíd«t·· [¤·····ír¸ I·¸r··· ·«rdíd«t·· [¤·····ír¸ I·¸r··· ·«rdíd«t·· [¤·····ír¸ I·¸r··· ·«rdíd«t·· [¤·····ír¸ I·¸r··· ¤tì·r tì«r ¤tì·r tì«r ¤tì·r tì«r ¤tì·r tì«r «h¤v· m·rtí¤r·d «h¤v· m·rtí¤r·d «h¤v· m·rtí¤r·d «h¤v· m·rtí¤r·d ¤r· d·¸r··· ( ¤r· d·¸r··· ( ¤r· d·¸r··· ( ¤r· d·¸r··· (·ívíì. ·ì·mí«ì.
Iì·trí«ì. Iì·tr¤rí· × T·ì·¤mmnrí«tí¤r·. lr·trnm·rt«tí¤r. «rd M·ì«rí«ì) ¤r ) ¤r ) ¤r ) ¤r
¤mhír«tí¤ ¤mhír«tí¤ ¤mhír«tí¤ ¤mhír«tí¤r d·¸r··· r d·¸r··· r d·¸r··· r d·¸r··· «· ·x[ì«ír·d «h¤v· «· ·x[ì«ír·d «h¤v· «· ·x[ì«ír·d «h¤v· «· ·x[ì«ír·d «h¤v·. .. . wíìì r¤t h· ¤r·íd·r·d wíìì r¤t h· ¤r·íd·r·d wíìì r¤t h· ¤r·íd·r·d wíìì r¤t h· ¤r·íd·r·d

M«x A¸· Iímít M«x A¸· Iímít M«x A¸· Iímít M«x A¸· Iímít ?¯ y·«r· ?¯ y·«r· ?¯ y·«r· ?¯ y·«r· «· ¤r «· ¤r «· ¤r «· ¤r ?0 ?0 ?0 ?0
tì tì tì tì
Ot¤h·r. Ot¤h·r. Ot¤h·r. Ot¤h·r. ?010 ?010 ?010 ?010
( (( (I¤r [¤·ítí¤r 1A × 1I I¤r [¤·ítí¤r 1A × 1I I¤r [¤·ítí¤r 1A × 1I I¤r [¤·ítí¤r 1A × 1I) )) )


?) ?) ?) ?) I¤·ítí¤r I¤·ítí¤r I¤·ítí¤r I¤·ítí¤r Offí·r Tr«ír·· Offí·r Tr«ír·· Offí·r Tr«ír·· Offí·r Tr«ír·· Iír· «rd S«f·ty Iír· «rd S«f·ty Iír· «rd S«f·ty Iír· «rd S«f·ty
N¤ ¤f v««rí·· N¤ ¤f v««rí·· N¤ ¤f v««rí·· N¤ ¤f v««rí·· ? ? ? ?

Qn«ìífí«tí¤r· Qn«ìífí«tí¤r· Qn«ìífí«tí¤r· Qn«ìífí«tí¤r· Inìì tím· ¸r«dn«t·· ír Ir¸ír··rír¸ | T·ìr¤ì¤¸y (II | IT·ì) ír Iír·
× S«f·ty dí·í[ìír· fr¤m Al·TI «[[r¤v·d | I·· r·¤¸rí··d ír·títnt· |
nrív·r·íty
M«x A¸· Iímít M«x A¸· Iímít M«x A¸· Iímít M«x A¸· Iímít ?¯ ?¯ ?¯ ?¯ y yy y·« ·« ·« ·«r· «· ¤r r· «· ¤r r· «· ¤r r· «· ¤r ?0 ?0 ?0 ?0
tì tì tì tì
Ot Ot Ot Ot¤h·r. ?010 ¤h·r. ?010 ¤h·r. ?010 ¤h·r. ?010


´ ´ ´ ´ A) A) A) A) I¤·ítí¤r I¤·ítí¤r I¤·ítí¤r I¤·ítí¤r Offí·r Tr«ír·· Offí·r Tr«ír·· Offí·r Tr«ír·· Offí·r Tr«ír·· H HH Hnm«r I··¤nr·· nm«r I··¤nr·· nm«r I··¤nr·· nm«r I··¤nr··
N¤ ¤f v««rí·· N¤ ¤f v««rí·· N¤ ¤f v««rí·· N¤ ¤f v««rí·· 1 1 1 11 11 1 (Irr···rv·d 8. S· 1. OI·N· ?)
Qn«ìífí«tí¤r· Qn«ìífí«tí¤r· Qn«ìífí«tí¤r· Qn«ìífí«tí¤r· Tw¤ y·«r fnìì tím·. I¤·t ¸r«dn«t· ¤nr·· wítì ·[·í«ìí·«tí¤r ír HI |
I·r·¤rr·ì M«r«¸·m·rt | lrdn·trí«ì I·ì«tí¤r· fr¤m Al·TI «[[r¤v·d |
I·· r·¤¸rí··d ír·títnt· | nrív·r·íty

´ I) ´ I) ´ I) ´ I) I¤·ítí¤r I¤·ítí¤r I¤·ítí¤r I¤·ítí¤r Offí·r Tr«ír·· Offí·r Tr«ír·· Offí·r Tr«ír·· Offí·r Tr«ír·· Hnm«r I··¤nr·· Hnm«r I··¤nr·· Hnm«r I··¤nr·· Hnm«r I··¤nr·· ( (( (W WW W·ìf«r·) ·ìf«r·) ·ìf«r·) ·ìf«r·)
N¤ ¤f v««rí·· N¤ ¤f v««rí·· N¤ ¤f v««rí·· N¤ ¤f v««rí·· ? ? ? ?
Qn«ìífí«tí¤r· Qn«ìífí«tí¤r· Qn«ìífí«tí¤r· Qn«ìífí«tí¤r· Tw¤ y·«r fnìì tím·. I¤·t ¸r«dn«t· ¤nr·· wítì ·[·í«ìí·«tí¤r ír HI |
I·r·¤rr·ì M«r«¸·m·rt | lrdn·trí«ì I·ì«tí¤r· fr¤m Al·TI «[[r¤v·d |
I·· r·¤¸rí··d ír·títnt· | nrív·r·íty. ¤v·rír¸ ¤v·rír¸ ¤v·rír¸ ¤v·rír¸ I«h¤nr W·ìf«r· «· « I«h¤nr W·ìf«r· «· « I«h¤nr W·ìf«r· «· « I«h¤nr W·ìf«r· «· «
·[·í«ì ·nhí·t ·[·í«ì ·nhí·t ·[·í«ì ·nhí·t ·[·í«ì ·nhí·t Otì·r ¤rdítí¤r· Otì·r ¤rdítí¤r· Otì·r ¤rdítí¤r· Otì·r ¤rdítí¤r· «· [·r ' «· [·r ' «· [·r ' «· [·r 'Tì· AI I«t¤rí·· Tì· AI I«t¤rí·· Tì· AI I«t¤rí·· Tì· AI I«t¤rí·· Inì·· Inì·· Inì·· Inì··. 1°¯0 . 1°¯0 . 1°¯0 . 1°¯0` `` `
f¤r «[[¤írtm·rt ¤f w·ìf«r· ¤ffí·r ·ì«ìì «ì·¤ «[[ìy f¤r «[[¤írtm·rt ¤f w·ìf«r· ¤ffí·r ·ì«ìì «ì·¤ «[[ìy f¤r «[[¤írtm·rt ¤f w·ìf«r· ¤ffí·r ·ì«ìì «ì·¤ «[[ìy f¤r «[[¤írtm·rt ¤f w·ìf«r· ¤ffí·r ·ì«ìì «ì·¤ «[[ìy

lrítí«ì «[[¤írtm·rt ¤f Offí·r Tr«ír·· Hnm«r I··¤nr· (W·ìf«r·) wíìì h· «t \í·«ìì«[«tr«m
«rd ··rví·· tì·r·«ft·r «r· tr«r·f·r«hì· «rywì·r· ír lrdí« Ad·qn«t· ìr¤wì·d¸· ¤f T·ì·¸n
ì«r¸n«¸· wíìì h· [r·f·rr·d

M«x A¸· Iímít M«x A¸· Iímít M«x A¸· Iímít M«x A¸· Iímít ?7 y·«r· ?7 y·«r· ?7 y·«r· ?7 y·«r· «· ¤r «· ¤r «· ¤r «· ¤r ?0 ?0 ?0 ?0
tì tì tì tì
Ot¤h·r. ?010 Ot¤h·r. ?010 Ot¤h·r. ?010 Ot¤h·r. ?010
(I¤r I¤·ítí¤r ´A × ´I) (I¤r I¤·ítí¤r ´A × ´I) (I¤r I¤·ítí¤r ´A × ´I) (I¤r I¤·ítí¤r ´A × ´I)

I¤r I¤·ítí¤r· N¤ 1A. 1I. ?. ´A I¤r I¤·ítí¤r· N¤ 1A. 1I. ?. ´A I¤r I¤·ítí¤r· N¤ 1A. 1I. ?. ´A I¤r I¤·ítí¤r· N¤ 1A. 1I. ?. ´A × ×× × ´I ´I ´I ´I · ·· ·«rdíd«t·· «rdíd«t·· «rdíd«t·· «rdíd«t·· ·¤rír¸ ·¤rír¸ ·¤rír¸ ·¤rír¸ mírímnm 60º ír «¸¸r·¸«t· mírímnm 60º ír «¸¸r·¸«t· mírímnm 60º ír «¸¸r·¸«t· mírímnm 60º ír «¸¸r·¸«t· ¤f ¤f ¤f ¤f «ìì tì· «ìì tì· «ìì tì· «ìì tì·
··m··t·r· (f¤r S·|ST mírímnm ¯0º). ··m··t·r· (f¤r S·|ST mírímnm ¯0º). ··m··t·r· (f¤r S·|ST mírímnm ¯0º). ··m··t·r· (f¤r S·|ST mírímnm ¯0º). ír ír ír ír tì· qn«ìífyír¸ tì· qn«ìífyír¸ tì· qn«ìífyír¸ tì· qn«ìífyír¸ ¸r«dn«t· | [¤·t ¸r«dn«t· ¸r«dn«t· | [¤·t ¸r«dn«t· ¸r«dn«t· | [¤·t ¸r«dn«t· ¸r«dn«t· | [¤·t ¸r«dn«t· d·¸r·· d·¸r·· d·¸r·· d·¸r·· («· («· («· («·
«[[ìí«hì·) «[[ìí«hì·) «[[ìí«hì·) «[[ìí«hì·) «r· ¤rìy ·ìí¸íhì· t¤ «[[ìy «r· ¤rìy ·ìí¸íhì· t¤ «[[ìy «r· ¤rìy ·ìí¸íhì· t¤ «[[ìy «r· ¤rìy ·ìí¸íhì· t¤ «[[ìy
· ·· ·«rdíd«t·· ¤m[ì·tír¸ tì·ír «rdíd«t·· ¤m[ì·tír¸ tì·ír «rdíd«t·· ¤m[ì·tír¸ tì·ír «rdíd«t·· ¤m[ì·tír¸ tì·ír qn«ìífyír¸ qn«ìífyír¸ qn«ìífyír¸ qn«ìífyír¸ ¸r«dn«t· | [¤·t ¸r«dn«t· ¸r«dn«t· | [¤·t ¸r«dn«t· ¸r«dn«t· | [¤·t ¸r«dn«t· ¸r«dn«t· | [¤·t ¸r«dn«t· d·¸r·· d·¸r·· d·¸r·· d·¸r·· («· «[[ìí«hì·) («· «[[ìí«hì·) («· «[[ìí«hì·) («· «[[ìí«hì·) hy hy hy hy S·[t·mh·r S·[t·mh·r S·[t·mh·r S·[t·mh·r
?010 ?010 ?010 ?010 «r «ì·¤ «[[ìy «r «ì·¤ «[[ìy «r «ì·¤ «[[ìy «r «ì·¤ «[[ìy H¤w·v·r tì·ír ·ìí¸íhíìíty f¤r tì· ··ì·tí¤r wíìì h· ·nhí·t t¤ tì·ír ¤ht«írír¸ H¤w·v·r tì·ír ·ìí¸íhíìíty f¤r tì· ··ì·tí¤r wíìì h· ·nhí·t t¤ tì·ír ¤ht«írír¸ H¤w·v·r tì·ír ·ìí¸íhíìíty f¤r tì· ··ì·tí¤r wíìì h· ·nhí·t t¤ tì·ír ¤ht«írír¸ H¤w·v·r tì·ír ·ìí¸íhíìíty f¤r tì· ··ì·tí¤r wíìì h· ·nhí·t t¤ tì·ír ¤ht«írír¸
mírímnm 60º m«rì· (I¤r S·|ST mírímnm 60º m«rì· (I¤r S·|ST mírímnm 60º m«rì· (I¤r S·|ST mírímnm 60º m«rì· (I¤r S·|ST mírímnm ¯0º) ír mírímnm ¯0º) ír mírímnm ¯0º) ír mírímnm ¯0º) ír «¸¸r·¸«t· «¸¸r·¸«t· «¸¸r·¸«t· «¸¸r·¸«t· ¤f ¤f ¤f ¤f «ìì ··m··t·r· «ìì ··m··t·r· «ìì ··m··t·r· «ìì ··m··t·r·. ír qn«ìífyír¸ . ír qn«ìífyír¸ . ír qn«ìífyír¸ . ír qn«ìífyír¸
¸r«dn«t· | [¤·t ¸r«dn«t· ¸r«dn«t· | [¤·t ¸r«dn«t· ¸r«dn«t· | [¤·t ¸r«dn«t· ¸r«dn«t· | [¤·t ¸r«dn«t· d·¸r·· d·¸r·· d·¸r·· d·¸r·· («· («· («· («· « «« «[[ìí«hì·) [[ìí«hì·) [[ìí«hì·) [[ìí«hì·) lr tì· Orìír· «[[ìí«tí¤r f¤rm tì·y «r· r·qnír·d t¤ lr tì· Orìír· «[[ìí«tí¤r f¤rm tì·y «r· r·qnír·d t¤ lr tì· Orìír· «[[ìí«tí¤r f¤rm tì·y «r· r·qnír·d t¤ lr tì· Orìír· «[[ìí«tí¤r f¤rm tì·y «r· r·qnír·d t¤
·[·ífy tì· «¸¸r·¸«t· º m«rì· n[t¤ ì«·t ¤m[ì·t·d ··m··t·r ír tì· fí·ìd [r¤víd·d f¤r º m«rì· ·[·ífy tì· «¸¸r·¸«t· º m«rì· n[t¤ ì«·t ¤m[ì·t·d ··m··t·r ír tì· fí·ìd [r¤víd·d f¤r º m«rì· ·[·ífy tì· «¸¸r·¸«t· º m«rì· n[t¤ ì«·t ¤m[ì·t·d ··m··t·r ír tì· fí·ìd [r¤víd·d f¤r º m«rì· ·[·ífy tì· «¸¸r·¸«t· º m«rì· n[t¤ ì«·t ¤m[ì·t·d ··m··t·r ír tì· fí·ìd [r¤víd·d f¤r º m«rì·
«¸«ír·t tì· qn«ìífyír¸ d·¸r·· «¸«ír·t tì· qn«ìífyír¸ d·¸r·· «¸«ír·t tì· qn«ìífyír¸ d·¸r·· «¸«ír·t tì· qn«ìífyír¸ d·¸r·· fí·ìd fí·ìd fí·ìd fí·ìd

1) 1) 1) 1) I¤·ítí¤r I¤·ítí¤r I¤·ítí¤r I¤·ítí¤r lrf¤rm«tí¤r Sy·t·m· Offí·r lrf¤rm«tí¤r Sy·t·m· Offí·r lrf¤rm«tí¤r Sy·t·m· Offí·r lrf¤rm«tí¤r Sy·t·m· Offí·r
N¤ ¤f v««rí·· N¤ ¤f v««rí·· N¤ ¤f v««rí·· N¤ ¤f v««rí·· ?1 ?1 ?1 ?1 (Irr···rv·d 1?. S· 1. ST ?. OI·N· 6)
Qn«ìífí«tí¤r· Qn«ìífí«tí¤r· Qn«ìífí«tí¤r· Qn«ìífí«tí¤r·
1) Inìì tím· f¤nr y·«r II | IT·ì ír tì· dí·í[ìír· ¤f Iì·tr¤rí· | T·ì·¤mmnrí«tí¤r· |
Iì·tr¤rí· × T·ì·¤mmnrí«tí¤r· | ·¤m[nt·r Sí·r· | lrf¤rm«tí¤r T·ìr¤ì¤¸y fr¤m
Al·TI «[[r¤v·d | I·· r·¤¸rí··d ír·títnt· | nrív·r·íty
Or
?) Tìr·· y·«r· fnìì tím· ¤nr·· ír M«·t·r· ír ·¤m[nt·r A[[ìí«tí¤r· (M·A) | M«·t·r· ír
·¤m[nt·r Sí·r· (M·S) fr¤m Al·TI «[[r¤v·d | I·· r·¤¸rí··d ír·títnt· | nrív·r·íty
Or
´) Tw¤ y·«r· fnìì tím· ¤nr·· ír M«·t·r· ír In·ír··· Admírí·tr«tí¤r· (MIA) | M«·t·r· ír
M«r«¸·m·rt Stndí·· (MMS) wítì írf¤rm«tí¤r T·ìr¤ì¤¸y ¤r Sy·t·m· ¤r ·¤m[nt·r
Sí·r· «· ·[·í«ìí·«tí¤r fr¤m Al·TI «[[r¤v·d | I·· r·¤¸rí··d ír·títnt· | nrív·r·íty

·«rdíd«t·· ·«rdíd«t·· ·«rdíd«t·· ·«rdíd«t·· ·¤r ·¤r ·¤r ·¤rír¸ mírímnm ír¸ mírímnm ír¸ mírímnm ír¸ mírímnm 60º ír «¸¸r·¸«t· 60º ír «¸¸r·¸«t· 60º ír «¸¸r·¸«t· 60º ír «¸¸r·¸«t· ¤f ¤f ¤f ¤f «ìì tì· ··m··t·r· (f¤r S·|ST mírímnm «ìì tì· ··m··t·r· (f¤r S·|ST mírímnm «ìì tì· ··m··t·r· (f¤r S·|ST mírímnm «ìì tì· ··m··t·r· (f¤r S·|ST mírímnm
¯0º). ír ¯0º). ír ¯0º). ír ¯0º). ír qn«ìífyír¸ ¸r«dn«t· | [¤·t ¸r«dn«t· d·¸r·· («· «[[ìí«hì·) qn«ìífyír¸ ¸r«dn«t· | [¤·t ¸r«dn«t· d·¸r·· («· «[[ìí«hì·) qn«ìífyír¸ ¸r«dn«t· | [¤·t ¸r«dn«t· d·¸r·· («· «[[ìí«hì·) qn«ìífyír¸ ¸r«dn«t· | [¤·t ¸r«dn«t· d·¸r·· («· «[[ìí«hì·) «r· ¤rìy ·ìí¸íhì· t¤ «[[ìy «r· ¤rìy ·ìí¸íhì· t¤ «[[ìy «r· ¤rìy ·ìí¸íhì· t¤ «[[ìy «r· ¤rìy ·ìí¸íhì· t¤ «[[ìy


WOII IXIIIlIN·I WOII IXIIIlIN·I WOII IXIIIlIN·I WOII IXIIIlIN·I Mírímnm tw¤ y·«r· ¤f [¤·t Qn«ìífí«tí¤r ·x[·rí·r· (·xìndír¸ Ir¤í·t W¤rì (·xìndír¸ Ir¤í·t W¤rì (·xìndír¸ Ir¤í·t W¤rì (·xìndír¸ Ir¤í·t W¤rì
wìíì í· « [«rt ¤f ¤nr·· nrrínìnm) wìíì í· « [«rt ¤f ¤nr·· nrrínìnm) wìíì í· « [«rt ¤f ¤nr·· nrrínìnm) wìíì í· « [«rt ¤f ¤nr·· nrrínìnm) ír ¤r· ¤r m¤r· ·ìíìì ··t· «· m·rtí¤r·d h·ì¤w

W¤rì Ix[·rí·r· «· ¤r d«t· ¤f «[[ìí«tí¤r «· ¤r d«t· ¤f «[[ìí«tí¤r «· ¤r d«t· ¤f «[[ìí«tí¤r «· ¤r d«t· ¤f «[[ìí«tí¤r ¤r ¤r ¤r ¤r ?0 ?0 ?0 ?0
tì tì tì tì
Ot¤h·r. ?010. Ot¤h·r. ?010. Ot¤h·r. ?010. Ot¤h·r. ?010. wìíì·v·r í· ì«t·r

M«x A¸· Iímít M«x A¸· Iímít M«x A¸· Iímít M«x A¸· Iímít 30 years as on ?0 ?0 ?0 ?0
tì tì tì tì
Ot¤h·r. ?010 Ot¤h·r. ?010 Ot¤h·r. ?010 Ot¤h·r. ?010


Sìíìì S·t Sìíìì S·t Sìíìì S·t Sìíìì S·t Ar·« Ar·« Ar·« Ar·«
O[·r«tír¸ Sy·t·m Wírd¤w·|Iírnx|OS100|N·tw«r·|Iríx
N·tw¤rìír¸ IAN|WAN|Wír·ì··· n·ír¸ ·lS·O|N¤rt·ì T·ìr¤ì¤¸í··|\SAT
IIA (IIIMS) Or«ì·|SQI S·rv·r|II?
S·rv·r ·¤m[ntír¸ WTS|·lTIlX|H¤hìírì
S·nríty lIS|Iír·w«ìì· | IIl
M···«¸ír¸ × ·¤ìì«h¤r«tí¤r ·r¤n[Wí··|I¤tn· N¤t··|MOSS
A[[ìí«tí¤r I·v·ì¤[m·rt IIIdw«rd· III T¤¤ì S·t| N·t T·ìr¤ì¤¸í··| ASI|ISI| \í·n«ì
I«·í|·|\í·n«ì ·--|Sì«r· I¤írt S·rví··
·«rdíd«t·· «r· r·qn··t·d t¤ r·«d tì· ¤m[ì·t· ír·trntí¤r· «· dí·[ì«y·d ¤r tìí· [«¸· h·f¤r· y¤n
[r¤··d t¤ tì· «[[ìí«tí¤r f¤rm

SIII·TlON SIII·TlON SIII·TlON SIII·TlON MITHOIOIO·Y MITHOIOIO·Y MITHOIOIO·Y MITHOIOIO·Y

·«rdíd«t·· fnìfíììír¸ «ìì ¤f tì· «h¤v· rít·rí« f¤r r··[·tív· [¤·ítí¤r· wíìì h· ·ìí¸íhì· f¤r «[[·«rír¸ f¤r
Wrítt·r T··t (¤hí·tív· ty[· ¤m[rí·ír¸ ¤f tw¤ [«rt·. l ··r·r«ì A[títnd· ¤r·í·tír¸ ¤f lrt·ìì·tn«ì
I¤t·rtí«ì t··t. Qn«rtít«tív· A[títnd· t··t × t··t ¤f Ir¸ìí·ì I«r¸n«¸·. ll T·ìrí«ì | Ir¤f···í¤r«ì
Ir¤wì·d¸· ¤m[rí·ír¸ ¤f qn··tí¤r· r·ì«t·d t¤ Qn«ìífyír¸ d·¸r·· | Idn«tí¤r«ì h«ì¸r¤nrd r·qnír·d
f¤r tì· [¤·ítí¤r «[[ìí·d f¤r) ·«rdíd«t·· wíìì h· «ìì·d f¤r tì· I·r·¤r«ì lrt·rví·w ír ¤rd·r ¤f tì·ír
m·rít ír tì· Wrítt·r T··t «· [·r tì· [¤ìíy ¤f tì· ·¤r[¤r«tí¤r

Aìì tì· «rdíd«t·· «r· r·qn··t·d t¤ r·m«ír n[d«t·d ¤r tì· ··ì·tí¤r [r¤··· hy ví·ítír¸ ¤nr w·h·ít·
wwwìírdn·t«r[·tr¤ì·nm¤m

·«rdíd«t·· mn·t ··nr· mírímnm qn«ìífyír¸ m«rì· ír tì· Wrítt·r T··t «rd I·r·¤r«ì lrt·rví·w A
M·rít ìí·t ·ì«ìì h· dr«wr f¤r tì· «rdíd«t·· qn«ìífyír¸ ír h¤tì tì· Wrítt·r T··t «· w·ìì «· I·r·¤r«ì
lrt·rví·w Sì¤rtìí·t·d «rdíd«t·· (dr«wr fr¤m tì· M·rít ìí·t) wíìì h· r·qnír·d t¤ nrd·r¸¤ [r·
·m[ì¤ym·rt m·dí«ì ·x«mír«tí¤r «· [·r tì· ¤r[¤r«tí¤r`· [¤ìíy I·f·r·r· f¤r « m·dí«ì I·f·r·r· f¤r « m·dí«ì I·f·r·r· f¤r « m·dí«ì I·f·r·r· f¤r « m·dí«ì
·x«mír«tí¤r d¤·· r¤t ·x«mír«tí¤r d¤·· r¤t ·x«mír«tí¤r d¤·· r¤t ·x«mír«tí¤r d¤·· r¤t m·«r fír«ì ··ì·tí¤r. wìíì m«y [ì·«·· m·«r fír«ì ··ì·tí¤r. wìíì m«y [ì·«·· m·«r fír«ì ··ì·tí¤r. wìíì m«y [ì·«·· m·«r fír«ì ··ì·tí¤r. wìíì m«y [ì·«·· h· r¤t·d h· r¤t·d h· r¤t·d h· r¤t·d
Tì· fír«ì ··ì·tí¤r | Off·r ¤f Im[ì¤ym·rt wíìì h· h«··d ¤r tì· «rdíd«t·`· ·¤r· ír Wrítt·r T··t.
I·r·¤r«ì lrt·rví·w. W¤rì Ix[·rí·r· (íf «[[ìí«hì·). h·ír¸ d·ì«r·d «· M·dí«ììy Iít hy HI·I
I··í¸r«t·d Iìy·íí«r «rd ·nhí·t t¤ fnìfíììm·rt ¤f ¤tì·r ·ìí¸íhíìíty rít·rí« wrt A«d·mí
Qn«ìífí«tí¤r. A¸·. ·«·t·. NO·. I·ìí·vír¸ ì·tt·r ·t. «· m«y h· «[[ìí«hì·
Iì·«·· r¤t· m·r· írv¤ìv·m·rt ír tì· v«rí¤n· ·t«¸·· ¤f r·rnítm·rt | ··ì·tí¤r [r¤··· (wrítt·r t··t.
[·r·¤r«ì írt·rví·w. [r··m[ì¤ym·rt m·dí«ì ·x«mír«tí¤r ·t) d¤·· r¤t ¤rf·r «ry rí¸ìt t¤
«rdíd«t· f¤r ·m[ì¤ym·rt wítì HI·I

TIAlNlN·. IMOIIMINTS ANI IIA·IMINTS TIAlNlN·. IMOIIMINTS ANI IIA·IMINTS TIAlNlN·. IMOIIMINTS ANI IIA·IMINTS TIAlNlN·. IMOIIMINTS ANI IIA·IMINTS

I¤r I¤r I¤r I¤r I¤·ítí¤r I¤·ítí¤r I¤·ítí¤r I¤·ítí¤r N¤ N¤ N¤ N¤1A. 1A. 1A. 1A. 1I. 1I. 1I. 1I. ?. ´A × ?. ´A × ?. ´A × ?. ´A × ´I ´I ´I ´I S·ì·t·d «rdíd«t·· wíìì írítí«ììy nrd·r¸¤ tr«írír¸ f¤r ·íx
m¤rtì· Inrír¸ tì· tr«írír¸ [· Inrír¸ tì· tr«írír¸ [· Inrír¸ tì· tr«írír¸ [· Inrír¸ tì· tr«írír¸ [·rí¤d. rí¤d. rí¤d. rí¤d. t tt tr«ír··· wíìì h· ·rtítì·d f¤r « ¤r·¤ìíd«t·d Stí[·rd _ r«ír··· wíìì h· ·rtítì·d f¤r « ¤r·¤ìíd«t·d Stí[·rd _ r«ír··· wíìì h· ·rtítì·d f¤r « ¤r·¤ìíd«t·d Stí[·rd _ r«ír··· wíìì h· ·rtítì·d f¤r « ¤r·¤ìíd«t·d Stí[·rd _ ´´.000 ´´.000 ´´.000 ´´.000| || |
[·r m¤rtì [·r m¤rtì [·r m¤rtì [·r m¤rtì I[¤r ·n···fnì ¤m[ì·tí¤r ¤f tr«írír¸. tì·y wíìì h· «h·¤rh·d «t tì· ·rtry ì·v·ì ír tì·
M«r«¸·m·rt ·«dr· ír °A° ¸r«d· ír tì· S«ì«ry S«ì· ¤f ?1.°00 ¯0.¯00
I··íd·· I«·í I«y. tì· ·m[ì¤y·· í· ·rtítì·d t¤ «ìì¤w«r· «t ¯0º ¤f I«·í I«y nrd·r ·«f·t·rí«
A[[r¤«ì. I·«rr··· Aìì¤w«r·. HIA. ·¤rtríhnt¤ry Ir¤víd·rt Inrd. ·r«tníty. «rd Sn[·r«rrn«tí¤r
I·r·fít «· [·r ·¤r[¤r«tí¤r`· [¤ìíy
I[¤r ¤rfírm«tí¤r. t I[¤r ¤rfírm«tí¤r. t I[¤r ¤rfírm«tí¤r. t I[¤r ¤rfírm«tí¤r. tì· ·T· w¤nìd h· «[[x ì· ·T· w¤nìd h· «[[x ì· ·T· w¤nìd h· «[[x ì· ·T· w¤nìd h· «[[x 0800 ì«ìì· [·r «rrnm 0800 ì«ìì· [·r «rrnm 0800 ì«ìì· [·r «rrnm 0800 ì«ìì· [·r «rrnm¯¯ lr «ddítí¤r t¤ tìí·. lr «ddítí¤r t¤ tìí·. lr «ddítí¤r t¤ tìí·. lr «ddítí¤r t¤ tìí·.
I·rf¤rm«r· I·ì«t·d I«y (III) í· «ì·¤ [«íd «· I·rf¤rm«r· I·ì«t·d I«y (III) í· «ì·¤ [«íd «· I·rf¤rm«r· I·ì«t·d I«y (III) í· «ì·¤ [«íd «· I·rf¤rm«r· I·ì«t·d I«y (III) í· «ì·¤ [«íd «· [·r tì· ·¤r[¤r«tí¤r`· [¤ìíy [·r tì· ·¤r[¤r«tí¤r`· [¤ìíy [·r tì· ·¤r[¤r«tí¤r`· [¤ìíy [·r tì· ·¤r[¤r«tí¤r`· [¤ìíy

¯¯ ·T· í· f¤r «rdíd«t·· [¤·t·d ír m·tr¤ ítí··, «rd m«y v«ry f¤r ¤tì·r 줫tí¤r· ·T· í· f¤r «rdíd«t·· [¤·t·d ír m·tr¤ ítí··, «rd m«y v«ry f¤r ¤tì·r 줫tí¤r· ·T· í· f¤r «rdíd«t·· [¤·t·d ír m·tr¤ ítí··, «rd m«y v«ry f¤r ¤tì·r 줫tí¤r· ·T· í· f¤r «rdíd«t·· [¤·t·d ír m·tr¤ ítí··, «rd m«y v«ry f¤r ¤tì·r 줫tí¤r·

I¤·tír¸ I¤·tír¸ I¤·tír¸ I¤·tír¸ «r h· ír «ry Iíví·í¤r|I·[«rtm·rt ¤f tì· ·¤r[¤r«tí¤r «t «ry [ì«· ír tì· ¤nrtry|¤tì·rwí··
«rd tì· ··rví·· tì·r·«ft·r wíìì h· tr«r·f·r«hì· «· r·qnír·d hy tì· ·¤r[¤r«tí¤r Tì··· [¤·ítí¤r· m«y
írv¤ìv· w¤rìír¸ ír ·ìíft dntí··

I¤r I¤r I¤r I¤r I¤·ítí¤r I¤·ítí¤r I¤·ítí¤r I¤·ítí¤r 1 11 1 Tì··· [¤·ítí¤r· «r· ír M«r«¸·m·rt ·«dr· ír °A° ¸r«d· ír tì· S«ì«ry S«ì· ¤f
?1.°00 ¯0.¯00 I··íd·· I«·í I«y. tì· ·m[ì¤y·· í· ·rtítì·d t¤ «ìì¤w«r· «t ¯0º ¤f I«·í I«y nrd·r
·«f·t·rí« A[[r¤«ì. I·«rr··· Aìì¤w«r·. HIA. ·¤rtríhnt¤ry Ir¤víd·rt Inrd. ·r«tníty. «rd
Sn[·r«rrn«tí¤r I·r·fít «· [·r ·¤r[¤r«tí¤r`· [¤ìíy
Tì· Tì· Tì· Tì· ·T· ·T· ·T· ·T· w¤nìd h· «[[x w¤nìd h· «[[x w¤nìd h· «[[x w¤nìd h· «[[x 0800 ì«ìì· [·r «rrnm 0800 ì«ìì· [·r «rrnm 0800 ì«ìì· [·r «rrnm 0800 ì«ìì· [·r «rrnm¯¯ lr «ddítí¤r t¤ tìí·. I·rf¤rm«r· I·ì«t·d I«y lr «ddítí¤r t¤ tìí·. I·rf¤rm«r· I·ì«t·d I«y lr «ddítí¤r t¤ tìí·. I·rf¤rm«r· I·ì«t·d I«y lr «ddítí¤r t¤ tìí·. I·rf¤rm«r· I·ì«t·d I«y
(III) í· «ì·¤ [«íd «· [·r tì· ·¤r[¤r«tí¤r`· [¤ìíy (III) í· «ì·¤ [«íd «· [·r tì· ·¤r[¤r«tí¤r`· [¤ìíy (III) í· «ì·¤ [«íd «· [·r tì· ·¤r[¤r«tí¤r`· [¤ìíy (III) í· «ì·¤ [«íd «· [·r tì· ·¤r[¤r«tí¤r`· [¤ìíy

¯¯ ·T· í· f¤r «rdíd«t·· [¤·t·d ír m·tr¤ ítí··, «rd m«y v«ry f¤r ¤tì·r 줫tí¤r· ·T· í· f¤r «rdíd«t·· [¤·t·d ír m·tr¤ ítí··, «rd m«y v«ry f¤r ¤tì·r 줫tí¤r· ·T· í· f¤r «rdíd«t·· [¤·t·d ír m·tr¤ ítí··, «rd m«y v«ry f¤r ¤tì·r 줫tí¤r· ·T· í· f¤r «rdíd«t·· [¤·t·d ír m·tr¤ ítí··, «rd m«y v«ry f¤r ¤tì·r 줫tí¤r·

I¤· I¤· I¤· I¤·tír¸ tír¸ tír¸ tír¸ «r h· ír «ry Iíví·í¤r|I·[«rtm·rt ¤f tì· ·¤r[¤r«tí¤r «t «ry [ì«· ír tì· ¤nrtry|¤tì·rwí··
«rd tì· ··rví·· tì·r·«ft·r wíìì h· tr«r·f·r«hì· «· r·qnír·d hy tì· ·¤r[¤r«tí¤r Tì··· [¤·ítí¤r· m«y
írv¤ìv· w¤rìír¸ ír ·ìíft dntí··


IIIAXATlONS| ·ON·ISSlONS IIIAXATlONS| ·ON·ISSlONS IIIAXATlONS| ·ON·ISSlONS IIIAXATlONS| ·ON·ISSlONS

• I···rv«tí¤r ¤f [¤·t· f¤r S·.ST.OI·N· × IWI (I·r·¤r· wítì dí·«híìítí·· wítì d·¸r·· ¤f
dí·«híìíty 10º ¤r «h¤v·) «· [·r ·¤v·rrm·rt Iír·tív·· «r· «[[ìí«hì·
• M«xímnm «¸· ìímít í· r·ì«x«hì· hy ¯ y·«r· f¤r S· × ST. ´ y·«r· f¤r OI·N· «rd 10 y·«r· f¤r
IWI «rdíd«t··. «· «[[ìí«hì·
• M«xímnm «¸· ìímít r·ì«x«hì· hy ¯ y·«r· f¤r «rdíd«t·· d¤mííì·d ír I«mmn × I«·ìmír
h·tw··r 01011°80 «rd ´11?1°8°
• A¸· r·ì«x«tí¤r hy ¯ y·«r· f¤r Ix··rví·m·r × ·¤mmí··í¤r·d Offí·r· (írìndír¸ I·O·|
SS·O·) ·nhí·t t¤ r·rd·rír¸ mírímnm ¯ y·«r· míìít«ry ··rví· «rd fnìfíììm·rt ¤f ¤tì·r
¤rdítí¤r· [r··ríh·d hy ·¤vt ¤f lrdí«
• Ix·m[tí¤r fr¤m [«ym·rt ¤f «[[ìí«tí¤r f·· f¤r S·.ST «rd IWI «rdíd«t··
• I·ì«x·d ·t«rd«rd· ír Wrítt·r T··t. I·r·¤r«ì lrt·rví·w «rd ¤v·r«ìì (T··t × I·r·¤r«ì lrt·rví·w)
wíìì h· «[[ìí«hì· f¤r S·.ST. × OI·N· «rdíd«t··
• I·ímhnr··m·rt ¤f ?
rd
ì«·· r«íì f«r· hy tì· ·ì¤rt··t r¤nt· t¤ ·x«mír«tí¤r ·rtr· f¤r ¤nt·t«tí¤r
S·.ST × IWI «rdíd«t·· «[[·«rír¸ f¤r wrítt·r t··t. [r¤víd·d tì· dí·t«r· tr«v·ìì·d í· r¤t ì···
tì«r ´0 ìm· (·«rdíd«t·· ¤[tír¸ f¤r ·x«mír«tí¤r ·rtr· ¤tì·r tì«r tì· ·rtr· r·«r··t fr¤m
m«íìír¸ «ddr··· wíìì r¤t h· r·ímhnr··d tr«v·ì f«r·)

IAYMINT OI AIIIl·ATlON III IAYMINT OI AIIIl·ATlON III IAYMINT OI AIIIl·ATlON III IAYMINT OI AIIIl·ATlON III

··r·r«ì «rd OI· «rdíd«t·· «r· r·qnír·d t¤ ··r·r«ì «rd OI· «rdíd«t·· «r· r·qnír·d t¤ ··r·r«ì «rd OI· «rdíd«t·· «r· r·qnír·d t¤ ··r·r«ì «rd OI· «rdíd«t·· «r· r·qnír·d t¤ [«y « N¤r [«y « N¤r [«y « N¤r [«y « N¤r I·fnrd«hì· Am¤nrt ¤f I·fnrd«hì· Am¤nrt ¤f I·fnrd«hì· Am¤nrt ¤f I·fnrd«hì· Am¤nrt ¤f ¯´¯ ¯´¯ ¯´¯ ¯´¯| || |
(A[[ì (A[[ì (A[[ì (A[[ìí«tí¤r f·· ¤f í«tí¤r f·· ¤f í«tí¤r f·· ¤f í«tí¤r f·· ¤f ¯00| ¯00| ¯00| ¯00| [ìn· h«rìír¸ ì«r¸·· ¤f [ìn· h«rìír¸ ì«r¸·· ¤f [ìn· h«rìír¸ ì«r¸·· ¤f [ìn· h«rìír¸ ì«r¸·· ¤f ´¯| ´¯| ´¯| ´¯| ). ). ). ). hy ··ì·tír¸ «ry ¤r· ¤f tì· hy ··ì·tír¸ «ry ¤r· ¤f tì· hy ··ì·tír¸ «ry ¤r· ¤f tì· hy ··ì·tír¸ «ry ¤r· ¤f tì·
[«ym·rt ¤[tí¤r («· d·t«íì·d h· [«ym·rt ¤[tí¤r («· d·t«íì·d h· [«ym·rt ¤[tí¤r («· d·t«íì·d h· [«ym·rt ¤[tí¤r («· d·t«íì·d h·ì¤w) ír tì· ¤rìír· «[[ìí«tí¤r ì¤w) ír tì· ¤rìír· «[[ìí«tí¤r ì¤w) ír tì· ¤rìír· «[[ìí«tí¤r ì¤w) ír tì· ¤rìír· «[[ìí«tí¤r
A A A A I«ym·rt I«ym·rt I«ym·rt I«ym·rt tìr¤n¸ì ì«ìì«r tìr¤n¸ì ì«ìì«r tìr¤n¸ì ì«ìì«r tìr¤n¸ì ì«ìì«r «t St«t· I«rì ¤f lrdí« (SIl «t St«t· I«rì ¤f lrdí« (SIl «t St«t· I«rì ¤f lrdí« (SIl «t St«t· I«rì ¤f lrdí« (SIl) )) ) Ird·r tìí· ¤[tí¤r «rdíd«t·· «r· Ird·r tìí· ¤[tí¤r «rdíd«t·· «r· Ird·r tìí· ¤[tí¤r «rdíd«t·· «r· Ird·r tìí· ¤[tí¤r «rdíd«t·· «r·
r·qnír·d t¤ t«ì· « [rí r·qnír·d t¤ t«ì· « [rí r·qnír·d t¤ t«ì· « [rí r·qnír·d t¤ t«ì· « [rírt ¤f rt ¤f rt ¤f rt ¤f '´ [«rt '´ [«rt '´ [«rt '´ [«rt ì«ìì«r ì«ìì«r ì«ìì«r ì«ìì«r` `` ` (1 (1 (1 (1·«rdíd«t· ·«rdíd«t· ·«rdíd«t· ·«rdíd«t· ¤[y. ?HI·I ¤[y ¤[y. ?HI·I ¤[y ¤[y. ?HI·I ¤[y ¤[y. ?HI·I ¤[y. .. . ´ ´´ ´ SIl ¤[y) SIl ¤[y) SIl ¤[y) SIl ¤[y)
«ì¤r¸wítì fíìì·d «[ «ì¤r¸wítì fíìì·d «[ «ì¤r¸wítì fíìì·d «[ «ì¤r¸wítì fíìì·d «[[ìí«tí¤r f¤rm N¤r [ìí«tí¤r f¤rm N¤r [ìí«tí¤r f¤rm N¤r [ìí«tí¤r f¤rm N¤r I·fnrd«hì· Am¤nrt ¤f I·fnrd«hì· Am¤nrt ¤f I·fnrd«hì· Am¤nrt ¤f I·fnrd«hì· Am¤nrt ¤f ¯´¯| ¯´¯| ¯´¯| ¯´¯| (A[[ìí«tí¤r f·· ¤f (A[[ìí«tí¤r f·· ¤f (A[[ìí«tí¤r f·· ¤f (A[[ìí«tí¤r f·· ¤f
¯00| ¯00| ¯00| ¯00| [ìn· h«rìír¸ ì«r¸·· ¤f [ìn· h«rìír¸ ì«r¸·· ¤f [ìn· h«rìír¸ ì«r¸·· ¤f [ìn· h«rìír¸ ì«r¸·· ¤f ´¯| ´¯| ´¯| ´¯| ) ) ) ) í· t¤ h· d·[¤·ít·d í· t¤ h· d·[¤·ít·d í· t¤ h· d·[¤·ít·d í· t¤ h· d·[¤·ít·d tìr¤n¸ì [r· tìr¤n¸ì [r· tìr¤n¸ì [r· tìr¤n¸ì [r· [rírt·d ì«ìì«r ír [rírt·d ì«ìì«r ír [rírt·d ì«ìì«r ír [rírt·d ì«ìì«r ír
HI·I I¤w·ríy¤ HI·I I¤w·ríy¤ HI·I I¤w·ríy¤ HI·I I¤w·ríy¤tí A|· Nnmh tí A|· Nnmh tí A|· Nnmh tí A|· Nnmh·r ´1178?1¯?¯6 «t «ry hr«rì ¤f ·r ´1178?1¯?¯6 «t «ry hr«rì ¤f ·r ´1178?1¯?¯6 «t «ry hr«rì ¤f ·r ´1178?1¯?¯6 «t «ry hr«rì ¤f SIl «r¤·· SIl «r¤·· SIl «r¤·· SIl «r¤·· ¤nrtry ¤nrtry ¤nrtry ¤nrtry
·«rdíd«t·· «r· r·qnír·d t¤ ·«rdíd«t·· «r· r·qnír·d t¤ ·«rdíd«t·· «r· r·qnír·d t¤ ·«rdíd«t·· «r· r·qnír·d t¤ ·r·nr· ·r·nr· ·r·nr· ·r·nr· tì«t h«rì [nt· tì«t h«rì [nt· tì«t h«rì [nt· tì«t h«rì [nt· '[«ym·rt r··ív·d` ·t«m[ '[«ym·rt r··ív·d` ·t«m[ '[«ym·rt r··ív·d` ·t«m[ '[«ym·rt r··ív·d` ·t«m[ «rd «rd «rd «rd I¤nrr«ì I¤nrr«ì I¤nrr«ì I¤nrr«ì
r¤ ¤r r¤ ¤r r¤ ¤r r¤ ¤r «ìì tìr·· [«rt· ¤f ì«ìì«r ·«rdíd«t·· «r· r·qnír·d t¤ ¤ìì·t tì· ' «ìì tìr·· [«rt· ¤f ì«ìì«r ·«rdíd«t·· «r· r·qnír·d t¤ ¤ìì·t tì· ' «ìì tìr·· [«rt· ¤f ì«ìì«r ·«rdíd«t·· «r· r·qnír·d t¤ ¤ìì·t tì· ' «ìì tìr·· [«rt· ¤f ì«ìì«r ·«rdíd«t·· «r· r·qnír·d t¤ ¤ìì·t tì· '·«rdíd«t· ·«rdíd«t· ·«rdíd«t· ·«rdíd«t· ¤[y` ¤[y` ¤[y` ¤[y`
«rd 'HI·I ¤[y` «rd 'HI·I ¤[y` «rd 'HI·I ¤[y` «rd 'HI·I ¤[y` ¤f ´ [«rt ì«ìì«r fr¤m h«rì «rd [r···rv· tì· ·«m· f¤r fntnr· r·f·r·r· ¤f ´ [«rt ì«ìì«r fr¤m h«rì «rd [r···rv· tì· ·«m· f¤r fntnr· r·f·r·r· ¤f ´ [«rt ì«ìì«r fr¤m h«rì «rd [r···rv· tì· ·«m· f¤r fntnr· r·f·r·r· ¤f ´ [«rt ì«ìì«r fr¤m h«rì «rd [r···rv· tì· ·«m· f¤r fntnr· r·f·r·r·
I I I I Orìír· I«ym·rt tìr¤n¸ì I·hít | ·r·dít «rd Orìír· I«ym·rt tìr¤n¸ì I·hít | ·r·dít «rd Orìír· I«ym·rt tìr¤n¸ì I·hít | ·r·dít «rd Orìír· I«ym·rt tìr¤n¸ì I·hít | ·r·dít «rd nrd·r tìí· ¤[tí¤r «rdíd«t·· «r [«y nrd·r tìí· ¤[tí¤r «rdíd«t·· «r [«y nrd·r tìí· ¤[tí¤r «rdíd«t·· «r [«y nrd·r tìí· ¤[tí¤r «rdíd«t·· «r [«y
«[[ìí«tí¤r f·· ¤rìír· hy n·ír¸ I·hít | ·r·dít «rd «[[ìí«tí¤r f·· ¤rìír· hy n·ír¸ I·hít | ·r·dít «rd «[[ìí«tí¤r f·· ¤rìír· hy n·ír¸ I·hít | ·r·dít «rd «[[ìí«tí¤r f·· ¤rìír· hy n·ír¸ I·hít | ·r·dít «rd ·«rdíd«t·· «r· r·qnír·d t¤ ·«rdíd«t·· «r· r·qnír·d t¤ ·«rdíd«t·· «r· r·qnír·d t¤ ·«rdíd«t·· «r· r·qnír·d t¤ t«ì· [rírt t«ì· [rírt t«ì· [rírt t«ì· [rírt
¤f «ìr¤wì ¤f «ìr¤wì ¤f «ìr¤wì ¤f «ìr¤wì·d¸m·rt ¤f [«ym·rt «rd [r···rv· tì· ·«m· f¤r fntnr· r·f·r·r· ·d¸m·rt ¤f [«ym·rt «rd [r···rv· tì· ·«m· f¤r fntnr· r·f·r·r· ·d¸m·rt ¤f [«ym·rt «rd [r···rv· tì· ·«m· f¤r fntnr· r·f·r·r· ·d¸m·rt ¤f [«ym·rt «rd [r···rv· tì· ·«m· f¤r fntnr· r·f·r·r·
N¤ ¤tì·r m¤d· ¤f [«ym·rt tì«r N¤ ¤tì·r m¤d· ¤f [«ym·rt tì«r N¤ ¤tì·r m¤d· ¤f [«ym·rt tì«r N¤ ¤tì·r m¤d· ¤f [«ym·rt tì«r t줷· t줷· t줷· t줷· m·rtí¤r·d «h¤v· wíìì h· «·[t·d m·rtí¤r·d «h¤v· wíìì h· «·[t·d m·rtí¤r·d «h¤v· wíìì h· «·[t·d m·rtí¤r·d «h¤v· wíìì h· «·[t·d

HOW TO AIIIY HOW TO AIIIY HOW TO AIIIY HOW TO AIIIY
A[[ìy ¤rìír· ¤rìy ¤rìír· ¤rìy ¤rìír· ¤rìy ¤rìír· ¤rìy ¤r wwwìírdn·t«r[·tr¤ì·nm¤m wwwìírdn·t«r[·tr¤ì·nm¤m wwwìírdn·t«r[·tr¤ì·nm¤m wwwìírdn·t«r[·tr¤ì·nm¤m Orìír· ·nhmí··í¤r ¤f tì· «[[ìí«tí¤r wíìì h·
«ìì¤w·d ¤r tì· w·h·ít· n[t¤ ?0

Ot¤h·r ?010 N¤ ¤tì·r m·«r | m¤d· ¤f tì· «[[ìí«tí¤r ·ì«ìì h·
«·[t·d W·h·ít· wíìì h· ¤[·r fr¤m 1000 ìr· ¤r ?1
·t
S·[t·mh·r. ?010 t¤ 1700 ìr· ¤r ?0

Ot¤h·r.
?010
STIIS IOI AIIIYlN·
STII STII STII STII 1 1 1 1 I¤¸ír t¤ wwwìírdn·t«r[·tr¤ì·nm¤m wwwìírdn·t«r[·tr¤ì·nm¤m wwwìírdn·t«r[·tr¤ì·nm¤m wwwìírdn·t«r[·tr¤ì·nm¤m «rd ìíì ¤r · ·· ·«r··r «r··r «r··r «r··r O[[¤rtnrítí·· O[[¤rtnrítí·· O[[¤rtnrítí·· O[[¤rtnrítí··
I·«d «ìì tì· ír·trntí¤r· ¸ív·r ¤r tì· w·h·ít· «r·fnììy
STII STII STII STII ? ? ? ? Iíìì ír tì· ¤rìír· f¤rm wítì «ìì tì· r·ì·v«rt d·t«íì·
STII´ STII´ STII´ STII´ ·«rdíd«t·· ¤m[ì·tír¸ tì·ír qn«ìífyír¸ d·¸r·· hy S·[t·mh·r. ?010. «r· r·qnír·d t¤ ·[·ífy
tì· «¸¸r·¸«t· º m«rì· n[t¤ ì«·t ¤m[ì·t·d ··m··t·r. ír tì· h¤x [r¤víd·d f¤r º m«rì· «¸«ír·t tì·
qn«ìífyír¸ d·¸r·· fí·ìd. wìíì· fíììír¸ tì· Orìír· «[[ìí«tí¤r f¤rm

STII 1 ·ìíì Snhmít T«ì· Irírt¤nt ¤f tì· Or STII 1 ·ìíì Snhmít T«ì· Irírt¤nt ¤f tì· Or STII 1 ·ìíì Snhmít T«ì· Irírt¤nt ¤f tì· Or STII 1 ·ìíì Snhmít T«ì· Irírt¤nt ¤f tì· Orìír· A[[ìí«tí¤r I¤rm ìír· A[[ìí«tí¤r I¤rm ìír· A[[ìí«tí¤r I¤rm ìír· A[[ìí«tí¤r I¤rm

STII STII STII STII ¯ ¯¯ ¯ ·ì¤¤·· tì· ¤[tí¤r f¤r I«ym·rt ¤f A[[ìí«tí¤r f·· «· d·t«íì·d «h¤v· ·ì¤¤·· tì· ¤[tí¤r f¤r I«ym·rt ¤f A[[ìí«tí¤r f·· «· d·t«íì·d «h¤v· ·ì¤¤·· tì· ¤[tí¤r f¤r I«ym·rt ¤f A[[ìí«tí¤r f·· «· d·t«íì·d «h¤v· ·ì¤¤·· tì· ¤[tí¤r f¤r I«ym·rt ¤f A[[ìí«tí¤r f·· «· d·t«íì·d «h¤v· (S·. ST (S·. ST (S·. ST (S·. ST × ×× × IWI IWI IWI IWI
«rdíd«t·· «rdíd«t·· «rdíd«t·· «rdíd«t·· «r· ·x·m[t·d fr¤m [«ym·rt ¤f «[[ìí«tí¤r f··) «r· ·x·m[t·d fr¤m [«ym·rt ¤f «[[ìí«tí¤r f··) «r· ·x·m[t·d fr¤m [«ym·rt ¤f «[[ìí«tí¤r f··) «r· ·x·m[t·d fr¤m [«ym·rt ¤f «[[ìí«tí¤r f··)
STII 6 STII 6 STII 6 STII 6
lr «·· ¤f lr «·· ¤f lr «·· ¤f lr «·· ¤f I«ym·rt tìr¤n¸ì ì«ìì«r «t SIl I«ym·rt tìr¤n¸ì ì«ìì«r «t SIl I«ym·rt tìr¤n¸ì ì«ìì«r «t SIl I«ym·rt tìr¤n¸ì ì«ìì«r «t SIl T«ì· « [rírt ¤f tì· ´ [«rt ·ì T«ì· « [rírt ¤f tì· ´ [«rt ·ì T«ì· « [rírt ¤f tì· ´ [«rt ·ì T«ì· « [rírt ¤f tì· ´ [«rt ·ì«ìì«r «ìì«r «ìì«r «ìì«r M«ì· «·ì [«ym·rt M«ì· «·ì [«ym·rt M«ì· «·ì [«ym·rt M«ì· «·ì [«ym·rt
«t «ry SIl hr«rì «¸«ír·t tì· ì«ìì«r «t «ry SIl hr«rì «¸«ír·t tì· ì«ìì«r «t «ry SIl hr«rì «¸«ír·t tì· ì«ìì«r «t «ry SIl hr«rì «¸«ír·t tì· ì«ìì«r
lr «·· ¤f [«ym·rt tìr¤n¸ì I·hít| ·r·dít «rd lr «·· ¤f [«ym·rt tìr¤n¸ì I·hít| ·r·dít «rd lr «·· ¤f [«ym·rt tìr¤n¸ì I·hít| ·r·dít «rd lr «·· ¤f [«ym·rt tìr¤n¸ì I·hít| ·r·dít «rd Iíìì ír tì· I·hít| ·r·dít ·«rd I·t«íì· «rd m«ì· tì· Iíìì ír tì· I·hít| ·r·dít ·«rd I·t«íì· «rd m«ì· tì· Iíìì ír tì· I·hít| ·r·dít ·«rd I·t«íì· «rd m«ì· tì· Iíìì ír tì· I·hít| ·r·dít ·«rd I·t«íì· «rd m«ì· tì·
[«ym·rt [«ym·rt [«ym·rt [«ym·rt T«ì· « [rírt ¤f tì· «ìr¤wì·d¸·m·rt ¤[y T«ì· « [rírt ¤f tì· «ìr¤wì·d¸·m·rt ¤[y T«ì· « [rírt ¤f tì· «ìr¤wì·d¸·m·rt ¤[y T«ì· « [rírt ¤f tì· «ìr¤wì·d¸·m·rt ¤[y
STII STII STII STII 7 77 7 Affíx [«··[¤rt ·í·· [ì¤t¤¸r«[ì «rd ·í¸r tì· «[[ìí«tí¤r f¤rm ír tì· ·[«· [r¤víd·d f¤r tì·
·«m· Att«ì 'HI·I ¤[y` fr¤m '´ [«rt ì«ìì«r` Att«ì 'HI·I ¤[y` fr¤m '´ [«rt ì«ìì«r` Att«ì 'HI·I ¤[y` fr¤m '´ [«rt ì«ìì«r` Att«ì 'HI·I ¤[y` fr¤m '´ [«rt ì«ìì«r`(ír «·· ¤f [«ym·rt tìr¤n¸ì ì«ìì«r «t SIl) ¤r
Aìr¤wì·d¸m·rt ¤[y (ír «·· ¤f [«ym·rt tìr¤n¸ì r·dít | d·hít «rd) wítì «[[ìí«tí¤r f¤rm «rd wítì «[[ìí«tí¤r f¤rm «rd wítì «[[ìí«tí¤r f¤rm «rd wítì «[[ìí«tí¤r f¤rm «rd
··rd tì· ·«m· hy ¤rdír«ry [¤·t ¤rdír«ry [¤·t ¤rdír«ry [¤·t ¤rdír«ry [¤·t t¤ tì· S·rí¤r M«r«¸·r I·rnítm·rt × M«r[¤w·r Iì«rrír¸.
Hírdn·t«r I·tr¤ì·nm ·¤r[¤r«tí¤r Iímít·d. I¤·t I¤x N¤ 1110?. M«rír· Iír·· I¤·t Offí·. Mnmh«í
1000?0. t¤ r·«ì ¤r ¤r h·f¤r· ?6 ?6 ?6 ?6
tì tì tì tì
Ot¤h·r. ?010 Ot¤h·r. ?010 Ot¤h·r. ?010 Ot¤h·r. ?010 S·. ST. IWI «rdíd«t·· ·ì¤nìd ¤rìy ··rd tì·
«[[ìí«tí¤r f¤rm «· tì·y «r· ·x·m[t·d fr¤m [«ym·rt ¤f «[[ìí«tí¤r f·· Iì·«·· r¤t· ¤rìy ¤rí¸ír«ì
«[[ìí«tí¤r f¤rm (r¤ [ì¤t¤¤[y) ·ì«ìì h· «·[t·d
Iì·«·· ·n[·r·ríh· ¤r tì· ·rv·ì¤[· Iì·«·· ·n[·r·ríh· ¤r tì· ·rv·ì¤[· Iì·«·· ·n[·r·ríh· ¤r tì· ·rv·ì¤[· Iì·«·· ·n[·r·ríh· ¤r tì· ·rv·ì¤[·
°AIIIl·ATlON IOI THI IOST OI °AIIIl·ATlON IOI THI IOST OI °AIIIl·ATlON IOI THI IOST OI °AIIIl·ATlON IOI THI IOST OI OIIl·II TIAlNIIS OIIl·II TIAlNIIS OIIl·II TIAlNIIS OIIl·II TIAlNIIS IN·lNIIIlN· IN·lNIIIlN· IN·lNIIIlN· IN·lNIIIlN· | IlII × SAIITY | HIMAN | IlII × SAIITY | HIMAN | IlII × SAIITY | HIMAN | IlII × SAIITY | HIMAN
IISOII·I IISOII·I IISOII·I IISOII·I | || | lNIOIMATlON SYSTIMS OIIl·II° lNIOIMATlON SYSTIMS OIIl·II° lNIOIMATlON SYSTIMS OIIl·II° lNIOIMATlON SYSTIMS OIIl·II° A· A[[ìí«hì·
I¤r ·¸. °A[[ìí«tí¤r f¤r tì· IOST ¤f Offí·r Tr«ír·· I¤r ·¸. °A[[ìí«tí¤r f¤r tì· IOST ¤f Offí·r Tr«ír·· I¤r ·¸. °A[[ìí«tí¤r f¤r tì· IOST ¤f Offí·r Tr«ír·· I¤r ·¸. °A[[ìí«tí¤r f¤r tì· IOST ¤f Offí·r Tr«ír·· Hnm«r I··¤nr··° Hnm«r I··¤nr··° Hnm«r I··¤nr··° Hnm«r I··¤nr··°
Or °A[[ìí«tí¤r f¤r tì· IOST ¤f Offí·r Tr«ír·· Or °A[[ìí«tí¤r f¤r tì· IOST ¤f Offí·r Tr«ír·· Or °A[[ìí«tí¤r f¤r tì· IOST ¤f Offí·r Tr«ír·· Or °A[[ìí«tí¤r f¤r tì· IOST ¤f Offí·r Tr«ír·· Ir¸ír··r° Ir¸ír··r° Ir¸ír··r° Ir¸ír··r°
0r °A[[ìí«tí¤r f¤r tì· IO 0r °A[[ìí«tí¤r f¤r tì· IO 0r °A[[ìí«tí¤r f¤r tì· IO 0r °A[[ìí«tí¤r f¤r tì· IOST ¤f lrf¤rm«tí¤r Sy·t·m· Offí·r° ST ¤f lrf¤rm«tí¤r Sy·t·m· Offí·r° ST ¤f lrf¤rm«tí¤r Sy·t·m· Offí·r° ST ¤f lrf¤rm«tí¤r Sy·t·m· Offí·r°
·«rdíd«t· ·ì¤nìd t«ì· ·[·í«ì «r·. NOT t¤ ·t«[ì· tì· ·«rdíd«t· ·ì¤nìd t«ì· ·[·í«ì «r·. NOT t¤ ·t«[ì· tì· ·«rdíd«t· ·ì¤nìd t«ì· ·[·í«ì «r·. NOT t¤ ·t«[ì· tì· ·«rdíd«t· ·ì¤nìd t«ì· ·[·í«ì «r·. NOT t¤ ·t«[ì· tì· 'HI·I ¤[y` ¤f '´ [«rt ì«ìì«r` 'HI·I ¤[y` ¤f '´ [«rt ì«ìì«r` 'HI·I ¤[y` ¤f '´ [«rt ì«ìì«r` 'HI·I ¤[y` ¤f '´ [«rt ì«ìì«r` ¤r ¤r ¤r ¤r
'Aìr¤wì·d¸m·rt ¤[y` 'Aìr¤wì·d¸m·rt ¤[y` 'Aìr¤wì·d¸m·rt ¤[y` 'Aìr¤wì·d¸m·rt ¤[y` ( (( («· «· «· «· «[[ìí«hì·) «[[ìí«hì·) «[[ìí«hì·) «[[ìí«hì·) Tì·y ·ì¤nìd n·· n Tì·y ·ì¤nìd n·· n Tì·y ·ì¤nìd n·· n Tì·y ·ì¤nìd n·· n [ír· ¤r ·t··ì [ír· f¤r f«·t·rír¸ «ìì [ír· ¤r ·t··ì [ír· f¤r f«·t·rír¸ «ìì [ír· ¤r ·t··ì [ír· f¤r f«·t·rír¸ «ìì [ír· ¤r ·t··ì [ír· f¤r f«·t·rír¸ «ìì
d¤nm·rt· | d¤nm·rt· | d¤nm·rt· | d¤nm·rt· | ì«ìì«r ì«ìì«r ì«ìì«r ì«ìì«r|«ìr¤wì·d¸m·rt ¤[ |«ìr¤wì·d¸m·rt ¤[ |«ìr¤wì·d¸m·rt ¤[ |«ìr¤wì·d¸m·rt ¤[y yy y (Iì·«·· r·t«ír « ¤[y ¤f (Iì·«·· r·t«ír « ¤[y ¤f (Iì·«·· r·t«ír « ¤[y ¤f (Iì·«·· r·t«ír « ¤[y ¤f tì· «[[ìí«tí¤r f¤rm wítì tì· «[[ìí«tí¤r f¤rm wítì tì· «[[ìí«tí¤r f¤rm wítì tì· «[[ìí«tí¤r f¤rm wítì
nríqn· nríqn· nríqn· nríqn· «[[ìí«tí¤r r¤ « «[[ìí«tí¤r r¤ « «[[ìí«tí¤r r¤ « «[[ìí«tí¤r r¤ «ì¤r¸wítì ì¤r¸wítì ì¤r¸wítì ì¤r¸wítì ' '' '·«rdíd«t· ·«rdíd«t· ·«rdíd«t· ·«rdíd«t· ¤[y` ¤f '´ [«rt ì«ìì«r` ¤[y` ¤f '´ [«rt ì«ìì«r` ¤[y` ¤f '´ [«rt ì«ìì«r` ¤[y` ¤f '´ [«rt ì«ìì«r` ¤r Aìr¤wì·d¸m·rt ¤[y` («· ¤r Aìr¤wì·d¸m·rt ¤[y` («· ¤r Aìr¤wì·d¸m·rt ¤[y` («· ¤r Aìr¤wì·d¸m·rt ¤[y` («·
«[[ìí«hì·) «[[ìí«hì·) «[[ìí«hì·) «[[ìí«hì·) f¤r fntnr· r·f·r·r·) f¤r fntnr· r·f·r·r·) f¤r fntnr· r·f·r·r·) f¤r fntnr· r·f·r·r·)
·INIIAI lNSTII·TlONS ·INIIAI lNSTII·TlONS ·INIIAI lNSTII·TlONS ·INIIAI lNSTII·TlONS
lrdí«r N«tí¤r«ì· ¤rìy r··d t¤ «[[ìy
A[[ìí«tí¤r f¤rm· r··ív·d «ft·r dn· d«t· ·ì«ìì r¤t h· ¤r·íd·r·d
\«rí¤n· írtím«tí¤r·. ·ì·dnì··|d«t·· «r h· «····d tìr¤n¸ì HI·I w·h·ít· Iì·«·· m·rtí¤r
¤rr·t «rd «tív· ·m«íì lI f¤r v«rí¤n· ¤mmnrí«tí¤r·
Admít «rd f¤r wrítt·r t··t «ì¤r¸ wítì ·[·ím·r qn··tí¤r· ·ì«ìì h· ··rt hy [¤·t t¤ tì·
«rdíd«t·`· m«íìír¸ «ddr··· Tì· ·«m· «r «ì·¤ h· d¤wr줫d·d fr¤m HI·I w·h·ít·
wwwìírdn·t«r[·tr¤ì·nm¤m Ar «dmít «rd ··rt t¤ tì· «rdíd«t· «ì¤r¸ wítì tì· «ìì ì·tt·r Ar «dmít «rd ··rt t¤ tì· «rdíd«t· «ì¤r¸ wítì tì· «ìì ì·tt·r Ar «dmít «rd ··rt t¤ tì· «rdíd«t· «ì¤r¸ wítì tì· «ìì ì·tt·r Ar «dmít «rd ··rt t¤ tì· «rdíd«t· «ì¤r¸ wítì tì· «ìì ì·tt·r
ì«· t¤ h· dnìy ·í¸r·d hy tì· «rdíd«t· ì«· t¤ h· dnìy ·í¸r·d hy tì· «rdíd«t· ì«· t¤ h· dnìy ·í¸r·d hy tì· «rdíd«t· ì«· t¤ h· dnìy ·í¸r·d hy tì· «rdíd«t· «rd [ì¤t¤¸r«[ì «ffíx·d «rd í· r·qnír·d «rd [ì¤t¤¸r«[ì «ffíx·d «rd í· r·qnír·d «rd [ì¤t¤¸r«[ì «ffíx·d «rd í· r·qnír·d «rd [ì¤t¤¸r«[ì «ffíx·d «rd í· r·qnír·d t¤ h· t¤ h· t¤ h· t¤ h·
[r¤dn·d «t tì· tím· ¤f wrítt·r t··t [r¤dn·d «t tì· tím· ¤f wrítt·r t··t [r¤dn·d «t tì· tím· ¤f wrítt·r t··t [r¤dn·d «t tì· tím· ¤f wrítt·r t··t
HI·I wíìì r¤t h· r··[¤r·íhì· f¤r «ry 줷· ¤f ·m«íì|«dmít «rd ··rt. dn· t¤ írv«ìíd|wr¤r¸
·m«íì íd|wr¤r¸ [¤·t«ì «ddr···|[¤·t«ì d·ì«y·|줷· ír tr«r·ít ·t
Aìì tì· qn«ìífí«tí¤r· ·ì¤nìd h· fnìì tím· r·¸nì«r ¤nr··|· fr¤m Al·TI «[[r¤v·d | I··
r·¤¸rí··d Irív·r·íty|I··m·d Irív·r·íty Tì· ¤nr··· ¤ff·r·d hy Ant¤r¤m¤n· lr·títntí¤r·
·ì¤nìd h· ·qnív«ì·rt t¤ tì· r·ì·v«rt ¤nr··· «[[r¤v·d | r·¤¸rí··d hy A··¤í«tí¤r ¤f lrdí«r
Irív·r·ítí·· (AlI)|I··|Al·TI
Wì·r·v·r ··IA|O·IA ¤r ì·tt·r ¸r«d· ír « qn«ìífyír¸ d·¸r·· í· «w«rd·d. ·qnív«ì·rt
[·r·rt«¸· ¤f m«rì· ·ì¤nìd h· írdí«t·d ír tì· «[[ìí«tí¤r f¤rm «· [·r r¤rm· «d¤[t·d hy
Irív·r·íty|lr·títnt· Iì·«·· «ì·¤ ¤ht«ír « ·rtífí«t· t¤ tìí· ·ff·t fr¤m Irív·r·íty | lr·títnt·
wìíì ·ì«ìì h· r·qnír·d «t tì· tím· ¤f írt·rví·w
Nnmh·r ¤f v««rí·· m«y írr·«··|d·r·«·· «t tì· dí·r·tí¤r ¤f tì· ·¤r[¤r«tí¤r
Sír· tì· wrítt·r t··t f¤r «ìì tì· «h¤v· [¤·ítí¤r· í· t¤ h· ¤rdnt·d ¤r tì· ·«m· d«y. tì·
«rdíd«t·· ·ì¤nìd «[[ìy f¤r ¤r· [¤·ítí¤r ¤rìy
I¤ r¤t «tt«ì ··rtífí«t·· | M«rì·ì··t· ·t (·x·[t '·«rdíd«t· ¤[y` ¤f '´ [«rt ì«ìì«r` ¤r
'Aìr¤wì·d¸m·rt ¤[y`.«· «[[ìí«hì·) «ì¤r¸ wítì «[[ìí«tí¤r f¤rm
A[[ìí«tí¤r· wítì ír¤m[ì·t· | wr¤r¸ [«rtínì«r· ¤r r¤t ír tì· [r··ríh·d f¤rm«t wíìì r¤t h·
¤r·íd·r·d
I·qn··t f¤r ì«r¸· ¤f m«íìír¸ «ddr···. ·x«mír«tí¤r ·rtr· | «t·¸¤ry | dí·í[ìír· «· d·ì«r·d
ír tì· ¤rìír· «[[ìí«tí¤r wíìì r¤t h· ·rt·rt«ír·d
HI·I r···rv·· tì· rí¸ìt t¤ «r·ì ¤r «dd «ry ·x«mír«tí¤r | I·r·¤r«ì lrt·rví·w ·rtr·
d·[·rdír¸ ¤r tì· r··[¤r·· ír tì«t «r·«|·rtr·
·«rdíd«t·· [r···rtìy ·m[ì¤y·d ír ·¤v·rrm·rt I·[«rtm·rt· | ISI`· | Ant¤r¤m¤n· I¤dí··
ì«v· t¤ r¤nt· tì·ír «[[ìí«tí¤r tìr¤n¸ì [r¤[·r ì«rr·ì «rd [r¤dn· NO· «t tì· tím· ¤f
írt·rví·w
Tì· ·¤r[¤r«tí¤r r···rv·· tì· rí¸ìt t¤ «r·ì tì· «dv·rtí··m·rt «rd|¤r tì· ··ì·tí¤r [r¤···
tì·r·nrd·r
Tì· ¤rìír· r·¸í·tr«tí¤r w¤nìd r·m«ír ¤[·r n[t¤ ?0 ?0 ?0 ?0
tì tì tì tì
Ot¤h·r. ?010 Ot¤h·r. ?010 Ot¤h·r. ?010 Ot¤h·r. ?010
I·ímhnr··m·rt ¤f ?
rd
ì«·· r«íì f«r· hy tì· ·ì¤rt··t r¤nt· t¤ ·x«mír«tí¤r ·rtr· f¤r ¤nt·t«tí¤r
S·. ST «rd IWI «rdíd«t··. «[[·«rír¸ f¤r wrítt·r t··t. [r¤víd·d tì· dí·t«r· tr«v·ìì·d í· r¤t
ì··· tì«r ´0 ìm· (·«rdíd«t·· ¤[tír¸ f¤r ·x«mír«tí¤r ·rtr· ¤tì·r tì«r tì· ·rtr· r·«r··t
fr¤m m«íìír¸ «ddr··· wíìì r¤t h· [«íd «ry Tr«v·ììír¸ Aìì¤w«r·) ?
rd
ì«·· r«íì f«r· hy tì·
·ì¤rt··t r¤nt· f¤r «ìì ¤nt·t«tí¤r «rdíd«t·· wì¤ ì«v· h··r ·ì¤rtìí·t·d f¤r I·r·¤r«ì lrt·rví·w
wíìì h· r·ímhnr··d. [r¤víd·d tì· dí·t«r· tr«v·ìì·d í· r¤t ì··· tì«r ´0 ìm· Tì· «rdíd«t··
wíìì h· r·qnír·d t¤ fíìì ír tì· Tr«v·ììír¸ Aìì¤w«r· f¤rm (TA f¤rm) «t tì· r··[·tív·
T··t|lrt·rví·w ·rtr· «rd ·nhmít [r¤¤f f¤r tr«v·ì nrd·rt«ì·r
·«rdíd«t·· «r ví·w tì·ír ·t«tn· ¤f [«ym·rt ¤f «[[ìí«tí¤r f·· hy 줸¸ír¸ ír HI·I w·h·ít·
wítì «[[ìí«tí¤r r¤ × ·m«íì lI («· m·rtí¤r·d ír ¤rìír· «[[ìí«tí¤r). «ft·r tw¤ w¤rìír¸ d«y·
fr¤m «tn«ì [«ym·rt d«t·
lr tì· ·v·rt ¤f r¤rr··í[t ¤f «[[ìí«tí¤r f·· fr¤m «rdíd«t·· f¤r r·«·¤r· wì«t·¤·v·r. ìí· |
ì·r «rdíd«tnr· wíìì ·t«rd «r·ìì·d «rd r¤ fnrtì·r ¤mmnrí«tí¤r ¤r tì· ·«m· wíìì h·
·rt·rt«ír·d
Aìì tì· d·t«íì· ¸ív·r ír tì· ¤rìír· f¤rm wíìì h· tr·«t·d «· fír«ì «rd r¤ ì«r¸·· wíìì h·
·rt·rt«ír·d

Inrrí·ìír¸ ¤f wr¤r¸|f«ì·· írf¤rm«tí¤r wíìì ì·«d t¤ dí·qn«ìífí«tí¤r «rd HI·I wíìì r¤t h· r··[¤r·íhì· Inrrí·ìír¸ ¤f wr¤r¸|f«ì·· írf¤rm«tí¤r wíìì ì·«d t¤ dí·qn«ìífí«tí¤r «rd HI·I wíìì r¤t h· r··[¤r·íhì· Inrrí·ìír¸ ¤f wr¤r¸|f«ì·· írf¤rm«tí¤r wíìì ì·«d t¤ dí·qn«ìífí«tí¤r «rd HI·I wíìì r¤t h· r··[¤r·íhì· Inrrí·ìír¸ ¤f wr¤r¸|f«ì·· írf¤rm«tí¤r wíìì ì·«d t¤ dí·qn«ìífí«tí¤r «rd HI·I wíìì r¤t h· r··[¤r·íhì·
f¤r «r f¤r «r f¤r «r f¤r «ry ¤f tì· ¤r··qn·r·· ¤f fnrrí·ìír¸ ·nì wr¤r¸|f«ì·· írf¤rm«tí¤r Sír· «ìì tì· «[[ìí«tí¤r· y ¤f tì· ¤r··qn·r·· ¤f fnrrí·ìír¸ ·nì wr¤r¸|f«ì·· írf¤rm«tí¤r Sír· «ìì tì· «[[ìí«tí¤r· y ¤f tì· ¤r··qn·r·· ¤f fnrrí·ìír¸ ·nì wr¤r¸|f«ì·· írf¤rm«tí¤r Sír· «ìì tì· «[[ìí«tí¤r· y ¤f tì· ¤r··qn·r·· ¤f fnrrí·ìír¸ ·nì wr¤r¸|f«ì·· írf¤rm«tí¤r Sír· «ìì tì· «[[ìí«tí¤r·
wíìì h· ·r··r·d wítì¤nt d¤nm·rt«ry ·víd·r·. tì· «rdíd«t·· mn·t ·«tí·fy tì·m··ìv·· ¤f tì· wíìì h· ·r··r·d wítì¤nt d¤nm·rt«ry ·víd·r·. tì· «rdíd«t·· mn·t ·«tí·fy tì·m··ìv·· ¤f tì· wíìì h· ·r··r·d wítì¤nt d¤nm·rt«ry ·víd·r·. tì· «rdíd«t·· mn·t ·«tí·fy tì·m··ìv·· ¤f tì· wíìì h· ·r··r·d wítì¤nt d¤nm·rt«ry ·víd·r·. tì· «rdíd«t·· mn·t ·«tí·fy tì·m··ìv·· ¤f tì·
·nít«híìíty f¤r tì· [¤·ítí¤r t¤ wìíì tì·y «r· ·nít«híìíty f¤r tì· [¤·ítí¤r t¤ wìíì tì·y «r· ·nít«híìíty f¤r tì· [¤·ítí¤r t¤ wìíì tì·y «r· ·nít«híìíty f¤r tì· [¤·ítí¤r t¤ wìíì tì·y «r· «[[ìyír¸ lf «t «ry ·t« «[[ìyír¸ lf «t «ry ·t« «[[ìyír¸ lf «t «ry ·t« «[[ìyír¸ lf «t «ry ·t«¸· dnrír¸ tì· r·rnítm·rt ¸· dnrír¸ tì· r·rnítm·rt ¸· dnrír¸ tì· r·rnítm·rt ¸· dnrír¸ tì· r·rnítm·rt «rd «rd «rd «rd
··ì·tí¤r ··ì·tí¤r ··ì·tí¤r ··ì·tí¤r [r¤···. ít í· f¤nrd tì«t tì· «rdíd«t·· ì«v· fnrrí·ì·d f«ì·· ¤r wr¤r¸ írf¤rm«tí¤r. tì·ír [r¤···. ít í· f¤nrd tì«t tì· «rdíd«t·· ì«v· fnrrí·ì·d f«ì·· ¤r wr¤r¸ írf¤rm«tí¤r. tì·ír [r¤···. ít í· f¤nrd tì«t tì· «rdíd«t·· ì«v· fnrrí·ì·d f«ì·· ¤r wr¤r¸ írf¤rm«tí¤r. tì·ír [r¤···. ít í· f¤nrd tì«t tì· «rdíd«t·· ì«v· fnrrí·ì·d f«ì·· ¤r wr¤r¸ írf¤rm«tí¤r. tì·ír
«rdíd«tnr· wíìì h· r·í·t·d «rdíd«tnr· wíìì h· r·í·t·d «rdíd«tnr· wíìì h· r·í·t·d «rdíd«tnr· wíìì h· r·í·t·d
·¤nrt ¤f ínrí·dítí¤r f¤r «ry dí·[nt· wíìì h· «t Mnmh«í ·¤nrt ¤f ínrí·dítí¤r f¤r «ry dí·[nt· wíìì h· «t Mnmh«í ·¤nrt ¤f ínrí·dítí¤r f¤r «ry dí·[nt· wíìì h· «t Mnmh«í ·¤nrt ¤f ínrí·dítí¤r f¤r «ry dí·[nt· wíìì h· «t Mnmh«í

3: G3 . 9 : 2 : 8 3 6. * : * .. * < * . ) : 6.F $ ! 6 8 ! 5) = : . ) 2 : . G >9 H * ) $ .6 $ : G 8 3 . . ) 2 . 3: : G >9 G3 8 3 H G 2 * . 7 0: G F : : G 3 2 : 0 GI $ : 83 8: . * 8 7 * * : 0: 8 7 3 * ( : 2 )= 3 361 3 1 3: $ 0 * 7 . G * 0F 0 7 2 J 7 * * I * * *< G $ . =& 5) ! 6 8 ! 5) * & * * & ! &) 1 = =& 3 ( A . . G : $ .

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->