:1- ,N-r'-'T1\.O .. ·.:·~"'IU· .. :·C··':,C'I- .O.····.~.·N·:·: ..

-

. ~I~, ~ ~

L·'- s' de c.-· .'-' prlc .-'. ns t' .--'. m'" _ .. _. n . -1- p' u' _. t1. rt .-. '--'S"p"'-- c"',,--··I' p-' -··r· -=-, v· .~' .. -." ._. r de 1',- T"er' 'r' - .. _. SUI

O'·C '. e····· 'e'" 11'- 0' r .' 0'" ,1'111' D' '. D'I Oi D "'0" '~iii"iI' "10" [ .. 1"1' .. llnJO· ... Oi 1'111 ~.,! ,a a" '

·",.',-.··.1_.:, :~, I •. 1~ .. II!:Iii;o' l!(;i;o I~ ~:- I'IIY Y:IIU .,,1 _.l~ I~ _III .. ! '.' ,.,

- - . _I _ _ I.:.. ..

f ... t· 1- I' .- .. ··,t,.-· - ... ,t""II'" '.' Ii" ·i· .- d ··1 - I .' - t'· des t-' ... i'd' I ..... '.,. :i·t- . ' .. II '

, r'IIO ptonem [me·' -a,IICCt, uejenc 0' ell puerr -,e~_es'.-IrUI.~,IO pore eVI-_I10r' que 0$,

tlbt ~ ... ,

au , 0-0' ,-So 110,$ per'.Slguiiler,an"

Optimus P'riilmeJ, snblende que $'i Megatr1cn 11'C):9Irar'Q oc't'ivl1[r ell P'I[a.n,eta de

C'ybI!J'-rt' r'- n serfo p' -r'':;ct-' lcom en+ e invenc lb . II!J' M' aM do n t-· - d _. S ,t:i!'u·t!!! Q' ., Ilt- . ab _. +s _ ',:.~" 1,-'[ 0" se 'Ih.;~, _." u:.: Ih;~:ul ' errre ~ I'~'I!'II"I_ 'II~,~ ". ','11(_', Iy, . IOI! _'0,-', ~I s '!II..iI. I eel' I ~

o pers iIOg''''UI ir 'V d·· .. ·,st,sn~ l:Ii'r·: ", los ·d· ece ·t'rt·· '~I..rAns··' en Ie': y" -b··l:i!'r't· 'III"'!I'O··-· n To ··m··a·lln·~··d" uno -n"'''''V''S

-,. :_: ~ ','~ •. '_ I _ t:_:_I~1 ~"~ u _'"",::.: .__:,I~~.'~'.r' - 1!!i,..'I!;,III'k:_' ~_ , ": ",:_:!!i;;;' 11_", . :_:_! I !_~, .:_:,I!I;,;iI' :_:, !I'I:_: _ U.~ ~

espoclol 11,0,S autobots se diri .'> n ,su Ihol

P""I"~"'I-" "I~d""'" 11 II' tobof ~I,.":······'··· ~:.~ '., C··'·~·'b",,·······t'·'··""·'I':·~ 11,., " d',,,' scetrricens 11,· ··; , ".~.

ora, cuonco tos alI_OO~S II ega," a"yer~lron l_os:~,ecep~lllc.ons I.ogran,

a- cr ~V~::·'Q··-· r '~IU con rren edor d-1Q Dn"'D'r,-"g~fa'" poro 1~ln: y:>~Q,~·t'nr~:~·II,o p: od er In '~IU moribundo

)11;;... ~ .... .:JI. 1Ii.... J. '.' .I""~'."~ ~ I~' . II. ,u, U, ~ .'. ~1Ii... U ~ ..... ~ u,~. . .'. ~ .Iill .. · U

,_.. _ I.' _

Milia·, net Q::: .

rr. . __ rrl~ - '_ '!I'

L· 0'-: IS,~ Q'-:'~U .. to'~ bets ~'a,,'C-:'bn ~'·III Q-lnln~~I"C:'~" ~IIO'~'~ sor nr~:'t:ti~'·I)V:· ~n 'lIi~t"a"'c'-'a-nd,-'o"-:' "iii 110"-: 'S"~' decep ticons

, ','" "'. I ,',' .':' '.,' 1,0:11' fiI" ',,!!to;;1I11 .o:U.:I ,. rlLU, ",11'1, ~u r ~~I" ut, !I;.I I.," ",' !, ,1I11,:!",!I;.I ',,~ ,'" ~"", " ' !!.,;!I'll 'I',;:)

I':' " ~'" ~',,~ "'S',, I""n'~' s",' d .. ,)f'·' .. ··,·"",~s',','" p,:.', ,,,', "'d' I"" ~',,~ '" II _-'I." ,",,'t,~',,","~ 'd,l, I meco-cont ',.,,,',"', " ide ',,' 'd- ,',,',

qUlenle.~e", ,JU_ e" enso l~ ler:.:,eln e,~ con ~I rcu ':_ ,ell "ega con ~ eneJ_,or_,e

':- n"'~'~"~'~' nrovocond ',." un sob ~ eeolenrc m' " '·· v ~',~t ,~.' ""~!n"'~'11 '~l - , .. rcro ' .. ~ 'nr' ""nc,"",-,I d"~'-

e ,ergla",. r" 'OVO'~QI' ,.·.'0 IJ', score ·allell! I, all ,Je,I1'!,I, '0 en e rene _I or F" ,II ,i,JFOI '.' e

,C'yber,t'ro,n,; ~o que pr\od~uJo que I,a 't'em,IP,elratulra y lo lex(l,ulls'ion descentrolndo die ,e,nergia fueron ins',oporto,b,lle, para los tlralns'formes~ ,olb~igdn!d,olo,s' cbcndonor ,Cyber'tr'oln en ncves colec+fvos 'Y' pcr+ieuicres, Los

qUI!> Hn IIO~' Ilo~I'g"lr',n'rn~ Im~' iurieron d·-I or'r·.ID:tii',d'-' os "Y:" "iIi'11 rojo '!ii"~"'llu'n .y iIi"lI'uln" los 1'I1Iu'e-

I ,'~~~' 11111V I .... I.:~, '",-", 'Ull 'I' ~~~~ I~, 'U'I, .... I~ ~I~',' I,;:), ~.' !I;.I ,'U,Y 'Y~¥'U~ • u~" 'U'~ '''1';

huveren en navies fueron a.llcanz,ad1os p,or! las explcslenes que ell ,m"et6lfco

P'llanDtn' em ~1"t';!'I:a y 0' tres cerenaves f' 'U' ieren dnriad'n's quedondo perdid as' ,Qn~'

j~~.··'I~!!'~.U: '~',! '1 c , "I'·.~' i U::('.' ,.I~<I~! 1- ·~'I·"Y,. 1_IYIUI:I!,~i,W:.',I .. '_'I~,.I,_" j!W '·'_,~I'~.I.:;~ en

,eJ ,Cybe,r'unJver,so~ Una de los expelsiones die, ene,r:g~a emltidos pori ,C;)rbe,r,tro'ln averli',Q sericmerrte Ila, InO"le donde lliajl,alba, M,ega,tron '''I' ell ;mlayolr

I" "-: - ~p'" ",,, de Id-' (, I-'>P- '~t"'I"-'"'' In· ~ d '.' ~',<Iii'ii·d-'····II··· ··~~I 1I1I d '~' ~ "".~"-: I' '1!i'iiI "", II '~nf',"" n' "'~t- ....~'~p,"" ,':-"'~"'i"1 ":~~ "1'~"ln

,grulo e ece r ~ C,OI ;3, eJ1QI111 0 0;3 a, U] .. erll va en e II , III J .I 0 e',;:)'I~aCIO ,~' co ,

" . ,i d Ii ,i ,i'

pOCO e,ne,r':911IQ en, SUS cuerpos 'V ,Sllln esperonzcs ... · .. e ,Sa,~VQC~Oil1~

LOIS cutobots conficdos die que sus e+ernos ene,m,~:gos hon sldo an,j'qllllii'laido,s$ nhorn se pr',opon"f,ln resorter a sus cD'lmp,aner,os' 'que !que,d,aro,n perdidos len el ICybe.r'-Ulniv,er!'O~, y v,er' I,Q mo!nelra de recuperlQ,rl SU planeto,

:IN:ICI'Q

E'MI un, r'li'ncon, del Cylbelr· es ,univlers,Q" un me-te,lic.o, pl,ane:ta, ~hlm,ado Dr!it(lnium donde existe una ci'yi'llfzoclj'!on, rolb,o'tli'ca, que, g'oze die uno paz t!f.lmp'D'lral onte una, :guelrr1ea c:ivi~J' ,estaln ,cdertas die c.Lh:llquielr s'~tuiac:16n lextr\an!a,~

UlrrLa ex' ~tlin~a nave 1~I!'illvade el espeele aelre(jl ~ y de i nmed i',otc se activa e I s ~stemo. defens:l~vo de !a ci'udad ca~pftlrn I de I~a.s dr'j't'ani OJn!iOiS.~ derrlbando cen sum.a facU ldod lew naV,ei, de, air i:gen, descenoc i do,

4'

'-'

ILos' dr ita!niQjri1,'~lS' mandan UWiI, gru po de so I dodos para IEXp lorer e inlv'e.5tl~gor I a, nove derlri~ bcdo, Dentra de ello sdilo en,Ctlie!'illtMn, U!'it[iJJ enerme C~IQ, con ~IQ, li~s'i':9n'~Q de les decepttcons, donde se el m,QCle!!'lan ermcs,

f d' - t d ~ ,,'. - h bl " , ,', , - " d' d , - t· -, ue d -

," ._.' (. '". .~""" ," I .·.·1 -._,' - :'," .' . ." "( I' . ,". "1 • '", I ,I .' '", ", _I •• "1'" .' ..•• _ I ", . I' "..... :.. (. '., I' - ," I ."' '. (. 1··", I .' " . -,_, '

, erooen re ce 0, gran ,CClJO, no _ ,QIIC!Ji ormcs, ,5~llnI;O un grlllJlpo_B,_,ecep ncons. que.,e manera

a -, a ; '-- - - '~' , 'I'd' d "d' "f -- -a -- ..

, • . . . ( I', .:."', • . '1' . "'I .' "1 ) i', .. .'. "1"1 . ,.,.' . .,1' ',", I· .

so r e51~Vfl e m~ ~ nOln ,a, I os SO " II CIS I" ,lrI an~ onos;

~ ~ ~ Yo 5 ~ a r.s C.lr'£,Qim;, mle, " leclcro Rey de. Ie! te plllanlEta, y IQ los Seekers' principes ~ ~ ~

' .. ' ..lEn un ecto I~,~e! pe1rado ~ St'crJrs'creaJtn se O!~todeno m i no, R'e,y del pl~a~e,'t,o Dr itaniu m, y 0, lllo~' Seek,er,s,~ ~CLS' declQrlCill IPr'1 nc lpes palrG qUie;, ,glob lernen j ~nt'Q Q e I 0.1 rec i ente p~Qne'fa co nqu i'.s'fndo.

Astlroltrl~ClJrn V'i"OYIO, haci',a ~CI, Iluno de Dr ItQlnlll'Ulm'l do nde y.cu:e I~a nave donde Megaf'ro n lagoln! zu por fal to

de e "" ,,' i(iJl", Su Ue," " '0. + i' , ' es i~a. c I def i'",i rd, elll destine del Uder de lias dec ,,, I~COlnft.

E'I f i e~1 :gue rrero A,s:tlrotrah1 no ~1~10gI01 crt tl~,elm;po cen e~1 vituJi cargam.Ie;Iri1lto I que lC!JJun contra todo 'pr'on,OI,s:t leo le es II nyectnda ~o. energma al in:erte cuerpo de, Mega.tr1oin es perundo lmna. rleot'cici;5!1.

MI~e.n,tr\(]s i,ontot ien, lo base tlIUitobot ~ IOp,tl~lmlmS' IPrime, ha ,Iklhiuldo Q jlultlIita, :ge~'H:;r,o~ para !e}(lpl!i~llr' Qlue

Ian + lene I . ... er'tr,OlmIJ

j!_d~!!i~W, ,II!!. info rI!!Jii) • . P'f 11!"i LIS .• CfI m.s no h If t(i5hfifIB mmn·iiYltro;n,do.

. •. Ia. ~ dondl: v! P :.,.,.. .. .....,.., WhulljQ¢k. Iblilll'ltil~ e:s~pdl de

es S,tvei"StfUlk:, [~, ~FI iI'IG¥!t (on Cfj~k4f t. m~es'ito etre yoluft.'

CI qve.I'l(I$I!JEOm~,

Coni los tripulantes I listo,s I les yo,I,E';Ir'lOSOS outobots li,!1k~i'an Ulna IRlJeV,tl at Vie mu r,o, con el fin de encon-

t- ru"!i'r .." -W' . hee IJ" .." ... 1.. e~1 U~IIi'Ti,'I''''''' ('111111'.0. C'-"," n .... ",,'i!',i .t:Ii'1 ... ;; -11.1 n'" m' a...Jr~ ....... n 00< ~ q'u""" ,~~, P 'I"l~'d'., I, ....... .." I ~I- '''',;;'Ii'r v ~.o. ""'up ~'~aij!1; 'Q ' I~ .. :' _. ~~I '.IY,~r\~ :'.,.'1 ,'.lII~_~U ,1, I~ l".JiJ!I: cce ~ ~uUII~,u:-.l.···::_'U l~, cnt [~II ':' e ~I~, .... I~f~·~ _[~I ~i~!U, rzm ";';' {,~~ ··'>~k··: .11'-

. ber-rre n., Tr,i · nde una ~lave, ' . . ,'_ iQ~1 ,1,05 Qutc!lbQ!t'ij',s ,se dis ' .- ron el ,.'

1.S

".iIi."'.·-·-·_,..,,-·,-·, H-',--"';' ",.,. d-' -', .. - '''I C .. '·-lii....,-~- IIIUI--··--;,-,-, '~-t··-,·,-, ,.'C ,-'-r'- ,-"', --, .'., . --",--,,·c·:t-,~, ,:-,'C ,_'I ,-, ... ,' ...... ,.- ,- ,-,c, -1-'--'" de

"-It'd en ! ras F rllllm~ S~ ",- mlli'"lllge Q 'Y ~ e!1i'"~ u n ~~r,s'Q';, ,~ , or sc r~olm yo se ,encYen, _ ra I~n ~I!I y g'OIU! 1,e:.r"lrlLa I~ no: e

I,""""", F'-y····~~r-il:iiil!i'\iill!'il,~:t- ..... I'!' 11i);!fi.r-1 f' 'I"n ,.,..-u- ,ofiIim-; .... ::-li;i"l; ,.,..-u-.q:~n-····o·- d' ,..:i!, i!'1r-Cl-'n'~q,'9!'a- , .... ;0_ h,;r1Ii .... ~, r-~'ofiII';I~"",d-' 'V'i!'"~-n--" ,M·'··,~Jii'1 .... i'i'r~,lfi;n flt'II' .... n·- ','=,

v.~ ~~: rJ~\ l!r'~~Q:II.~,.- ~'ii F ~_ .'~I ~I. __ .~_ J yJg:y ~ . .:..~ . - . .: ~ ~I_ :..:JIII~gl~~:.:.~ ~11t;.r _,~~~ I. ~!lllglY' . .: ,. ~Jv. " __ ~,~yIV _ ~.'~I ~~_ I

,zon,d'o t perece que St·tlr'!H: ream ~)CI hcrJJ'Y' Quie~ 110 detenga.

iCOlmo en un Im,ail ,sueno a,l1r1ece Megatr\cln, Iq1ue ne eflt'9 dis puesto a ceder nllda~ muc ho men os con su lr iv'al i nterno S:to r,:;,creaM", Uina nueva Don,fro fiUtochJln i nl~c:ia .•.. e~ mds fuer+e se i·...",,,"'·· .... ,,I'1,"""

d,Qi!C ~iJCed~ dqU'

iVtegtiltT~1!IJ )'iJ, M hlGinalfiB, wntl~ 11«' e.i podu. Atloii'\iii ~ el Rq< dot ,ute ~~, y fl!Jl 'f1li!IDcl!!l. F'odr~ tOIMf' I'i!t-

!.I~J Maldlihl:l qetil!. 1f"0CllJerdo

. u;st,ed'es. d'isq~ IrlCUpe5.r los qu:iu.o ·i"lifliilid,(i~. AHORA

fll'inCli ~ 1'10 1& OD~C]es'l:Qn. Y'fJ :soy :i1J

,MeglCIDt rd n demuestl~Q. s U centre I totali .$lolbre SUS decept i cons ~ y en ILl nCill 50,1110. 0 rden los deel erodes Pr'] nc lpes de Dr'itan ium se IC~lnVI~lerten, en, vi les s i r'vi'erut'es de. ,M!eg'Qitroln.

p:!df'a.$ '9~ t~o lybl!!l"-urllver.m. Am.i i&stt: mUl'ldl!,,_

St,or,scream ve un.o, vel mas ceme ,SU ,!tueno de ,gral~deza se d,esb,o,r',orUl ipor Sl~ ef'ern,IQ' OJmo Me= ga1ir6nj, i,c) ,que provo.ca eln ell l~a m,(lni'fiest,ucjon de ,odic d'ifscOlmUi1oi hlocia $!UI IPod'ifroso lider'"

PjI'It n U'1'!i ei"i; 1- 0 til ..... '~Ih ~ ,Ill §nQ·'tr"'io'!i t' ~"m- j "a- .,-;jI'It n .0 Iii ber r lnche de ~ 1"11 c .... 'm-· o"!i'nd""'iP'rI1t- "'" ''ijJ 1- e de I-I"", t"i;I-p .... i[.A:n de i_,"llu i Io'!I II,.;.~I -' _ HI ,~!U .•• _. ~:Y~II~""'" IY\~:" U~I~ I'"",,m- _ 1~ln oi;.;vi " ~u '.,~ '-, ~ '-U~~~, ,;;j~ '::iy '_ ,~'~Y!nl~ ~ i ._ ._,~ u u _. !,;;~Iu' .: 1~,~I_'"hlll

ba_J,o ,SU sombre 0 ImDr iln" Co me un trQi'd~Jir, HiI1lrml~ I ila.d;fJ;~, St,(fJJr'!,Clreom tie ~dr,6 que decl~d I~r s'i' vi'vi'r ,s\()!m,etllido 10 mo.r,i r co'n ,dl~,' ,:'dad

i!l j,{l ,!Q, E'I TI!'~M me , uei:h rr.l~.J0J" 'e!.!!n~ 00 10

20

.,.~

_JJL

• ,IE! 1!I1l1i;fO !!lYe tl~ MtCi!T' PrIll1'!!!:, e:S ~~JbIlP las: mfflt: MillI!JS

liS !l;!Jmplll5., !l;Oii ~ ftr-.lif..oll'lil!1li' Ii'LISIOrt ~!hmlli1lGi ~~ d~otptj~OiM. 10 e~ :s:el"(!! f(!l!:d,

E's,puel'!~ ft'!l!!O ,S~re$ 1:M:i!',1llI d'etectonam I<rJ1ill ~,n~II"i!F'1 Q, IDttl'ifUla AAAoo._ .. ,

22

lQI,I ~ 5.Cin i'I!..Iii\C4 I~ hal b! Q'If!.05i 'V i Slo jI'

Int~l'fI:!ll<!:. [$(III'! Ii;l.l;!lffi~ oo"li~n:!!iUS~

?: "1'

-j~

I •. d~pr,ooi\S.,

-lB .. ASriU 5>01'iII05 Iq . ~. derTOta.~

."Ifillltm;M;t!; del 'futuro. ~liIC. If"CiI'll en ll'Iue.5itro

'!'"'

en FlIlJte:!!iiITO h~po 'e::!!:ISres d';g(;~p11{;:(lIns. g'_ eJ

• tGmbi~1'L

NQ. es po~iti:JI!:;.ICls deecpti!l;Q;1"I5: !!:IUI!l ~i$t'ii:lI1I, Prl~ I\O~ ha folliJdi:l tlI ·iddGS',

Sil!uwip. i~ ~d"'ie!"hll que 00 oc.epf.flJ!le eS~ hpa' de !::ilillEJitm"ll]!!l, 001 q:ti18r'.Q Olf-rutGrtii!:,

Prime kiD necho : ~~ 1!llpCI:sd;~te.

iPr-il'!"!e no !!l'nd'e!lfld~ ~1!:,t'i;:lfIe:r a j!ll;;tl~ Que

. pi.aji) detuv. a!

. pt:U!'d ~d!:l~ r!fi poi.

Los i~lriI!vo_so res resu lrero n s!e!r nutnbots de! 'f uturo.. IUn 'w'utur1o donde los decept i cons hen exterm i nadoi y VeifruC:l do, a sus: erernes r i'vcde.s lcs cutobots, Hot- Shot 'Y ,C,loicker flier,on, los unJcos 50 b~e,vivi entes. y ehoro hen viojado 01 posada., ,osea a nuest ro presenre cctucl, co n el 'f:li,rm de vencelr a ~os decepticons de este ti'emIP~o pr\esen,t.e para oomlo'loJr su 'futuro.

[Pera esto Inot'fc ~a ha des borolMdlo e I 6J~imio del os eure bets, Q'~:e c re~an que ,$IUl$ ene;m 1':90$ ya hob ian,

stdo 'I In·nr'l'd-niE'i E-~' sob "D'ir (]I~~'I!J' 1,n1E" decenticcn IE" nYliRi, est A:n fun r'I-,nn..-w't':I'd-n Ln -1~IO'i"'l'Ii-d-n ,;'I' ~~I-d-'.o'~w·'no n

'Ul~ ',,~~:~j~ < "~\~I. I ~.!.w..' ~._ -11Il£!lJ~' "~\~I . ~~~r- ~'liry~' ~I I~ - li'l~ W I!~~:~I _ ~~ ~. ~~ ~~~'I~ .i ~I r~~ I ~~-¥~II .. ll~ ~ ~I ."_~~! .1. f'·~lt. Yl

decepc lonorse de ,$'U UdeJ~ 0 pt j'mtis Pri~m,'e. V he tral do; v'h:;_.J os recuerdes y po i'em!cas j' sobre eJI Qnti':9u'Oi co'ma!nd-ante de los outo'bots' J'az2'~ que ho, :s~do c,onsiderado un tral~d~or para aJ:gllAos~, "'I' 'P-l!'jllli!'i.tfIi n"'·I'"i\t.'li,~ un d n'~"1Ilf-""'I-r_'''';-u-nAd'cll~ m-- AI '~·I..,.t' endld A (iji'iD L.A,-y-c nlllll'~ RiC' 'IAFili"ifr-

"'~Q' I~ ~ ~II' ~~j. . _. _' -,"_ ~~I~, ~_I ,. _. _u: I~I .. _~ ~r"I!I_ ~ _","_. "," ~ ,~~ rh~··.: 1"'111U11,I~j I~t': ,-,,' ~,_I ,~

5elr-o u rg'~nItec ,que ,Opt i MUS Pr i me reg'resre, Iprolrrlito die su ml~s i'onl e~~ el 'C'yber- UI~J\i'ielr,:!:'N]1 Y' po ngo' orden ecntlre ~I'DS I(]u',obc;ts~, que se s i'en1",en deson i'mados y oOlrruf und'l~dQ~i'.,

.2.5

i'nl FilffiO, bruTll'U_ pore iE.-'Vitlifll1'i'I1iR mQ~ IUS. les d~ 11".

26

,M,i entres M~Qatr~n ~g>Olz'a 10 pi~enJttld de. su pode,r ,$loibre l~os drl~t~n,i'!~nQs i 5,t'(lrsc~~am se r\~I~ne. Cion, los See'kers peru confeb ~1~IOJr- ,e,n ,OOlnl,'VrO de ,Megatroln. St,orscreom, qllJJlie~e ,S\t1belr de ai,g ~In modo I

... I '" ' .. d' , ,e; '.e; ii!!i b , ,-,'dl:·'. ",,~.,'~ . '--;,'" ' "", ,,'''1 "," I '" -" illiIl,', +', ,,' I" et . ,', ~I' "h' "" I .,', .,', ,,' , ~I '""",~" " II "",,-

q u ~leWil, ae sus ,WI,U", Q,r ,', I nauos es ICil co 11 e y q uillen co n 'lfN,egrtllll ro n en '0, e erne I UC, a po r e.~ po oer. it..'OS

Seeke,rs h~Ulr quedado sf-due-idolS eon ~Ia, Ifldle,a de dejlCillr de ser guerre,ro& de Me"QQt~o~, "'I' cenvernrse ,e'l, P',r'l nc i pes del pl~ane:tn D r'itaniu m If) qIU(;Z,U de I C:ybeJr~U niverso., P',ero rpara l,oglroJr 18:S,')i' primle!~o Sf.

"11;;'. - - - ..J -, - -, ..JI'II,' "11;;' - '-,;IIi;;. - - - • - - "i' - - ..... ,;!Ii; ~',.J t - d ...!Ii IL.,"--

'~~lel~etTh q lIIJe y;es'aCI~r,~'e o,e, ~¥~,e:9ClIU riO", ql~:e no' 'U lelmli6, n I ng UIln IIII~I! I!I er'6S ue to J!olrgur un p-o: er igl8 §lOu I er no 0

les S'6ie~kers,.

,27

,uplN; bo!.:I~OC! Ia IM~ de: w!l(ulo V t1:,

INere,2,~ eJi slerve del,R~)t Gam,:zalr S~ ent',e,f"<Q, de i"~$ i'n.teAc~o,nes' de eHminar' ai mon~rca, dr~t,(lnnan.o.

D,~ ·1- n ilo"i'!!"''9i'd'''.·,nt,;i''i; N: ii!'J'II'!'D z -m' U' -n~n rre ~ 'pD,mUJ9!'Ii;i'i';t'J -n'o"Ii'l"'D'.t'" Q' buscor i'iVu,..J~, f":! !er-\O'1' d ,i!'J' -I IlIllil;;"ll"i'!!.i!iII,tJi"ll' d D'IE".t.1I'~'O"l!"!t'! ,1-

'Il# _ !I~I!I;,,;:.:_ !y,I'iio!' I -,!!;,o;~ '1;;;0 _1 __ U!y, ,,_ ~.;!I' :.:'1!;#"1-~~'III'I;.W ,Y.'!f~-;;!I ,- !i.iI,-~" .... y~ '!;A,,_ Uy _ y~_ ~ __ 'I;,O,_ 1r!'I!.lIIH'II;O'_Y" __ ~~II",lII~I~1 ,I!!;!II

Irtatiam"e;,nf'e este no, POSlO desaperc~b~do para I~QIS' decepticons qu~enes vi,E:lron i,as n:av,e,s partl~r, ...

2'[}i, ,~

30

I~a,mjet IRO iC9~(i!j destr1uir Ira m,in~l!1tlY1e que averifada,j busce jrefugl~o en urn p,~!aru:;ta QbandcMiliOlldo, 51'n

sa D e r ,que es el~ mts mo rP;I,aneta q ue lem i +e hl seno,1 de IICll nove donde vl~aJ(]Jba Whee~l,jack 'y ctros o.1utfe,oet.S:" Ramjlet sin $lc\$'pechaJr n~,da,~ es't,a a punte d\e, descuDri'r un 'glr(]I~1 secr1et'Q de ~IO$ eurebets. secreta q ue en, Illas mn~os de ,M,egatlro n podrio provo,car' tUUlIl nuevtl GI!lJl~e,rflQ, T'roIMf;of'me!r"

co IN',:'T1i"j- -N''', U'A,-n"Jij,

~' .. "-""" . _ I!l JL _ .. _1 .. ·:.:.· .. _' _~" 'il !il •

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful