Está en la página 1de 5

BOIB Num.

26 16-02-2010 213

El que es fa públic, en compliment del que estableix, l’article 35 i els apar- Sr. Pere Montaner Alonso (titular)
tats 3r. i 4rt. de l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Sr. Miquel Vives Mascaró (suplent)
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
i l’article 194 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre, del Reglament d’organit- Secretaria:Sra. Maria Quetglas Peñas (titular)
zació, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. Sra. Berta Ripoll Sánchez (suplent)

Palma, a 4 de febrer de 2010 El tribunal podrà disposar la incorporació d’assessors especialistes.


LA REGIDORA DE L’ÀREA DELEGADA DE SALUT, Begoña Sánchez
Muñoz 3r. Aprovar les bases específiques que regiran aquesta convocatòria, que
s’adjunten.
_____________ Bases Específiques Del Concurs Oposició De Tècnic Animador
Sociocultural. Torn Lliure
Area delegada de Salud
Escala: administració especial, subescala tècnica, tècnics mitjans.
Por no haberse podido efectuar la notificación en los domicilios que figu-
ran en los expedientes de las personas, que a continuación se relacionan, no Grup: A, subgrup A2.
haber contestado a los avisos dejados y no tener conocimiento de ningún otro
donde llevarlos a cabo, por el presente edicto se comunica que: Requisits Dels Aspirants. A més dels prevists a les bases generals:

Por tal de que se pueda ejercitar los derechos que establece el artículo 35.a 1. Comptar amb la Diplomatura en Educació Social, Diplomatura en
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Treball Social, Diplomatura en EGB, Diplomatura en Teràpia Ocupacional, tres
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y al arti- cursos complets de les llicenciatures de Psicologia, Sociologia o Pedagogia.
culo 180 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico 2. Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell B mitjançant
de las corporaciones locales, al objeto de que, en el plazo de diez días contados un certificat expedit per l’EBAP a partir de 1994 o per la Direcció General de
a partir de la fecha de publicación del presente edicto, pueda formular las ale- Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura, que segons el Decret
gaciones que se crean pertinentes, se le comunica que se han incoado el perti- 80/2004, de 10 de setembre, sobre avaluació i certificació de coneixements de
nente expediente como consecuencia de falta de conexión al alcantarillado català (BOIB número 132, de 21-09-2004), garanteixi els coneixements de cata-
público. là exigits. Aquest document acreditatiu, original o fotocòpia compulsada, s’hau-
rà de presentar dins el termini d’admissió de sol·licituds al procés selectiu.
SRA. FRANCISCA FORTEZA FERRER, NIF: 43051974E Igualment restaran exempts de realitzar la prova de català els aspirants
Inmueble: c/ Espartero, 22, 1º, Palma. Exp. 95.1/09V que hagin superat la corresponent prova del nivell exigit o d’un nivell superior
en una altra prova anterior realitzada amb motiu d’una oposició o concurs opo-
SR. GABRIEL ALOMAR NAVARRO. DNI: 43078342D sició de l’Ajuntament de Palma en els darrers quatre anys. Per això, els aspirants
Vivienda: c/ Ramaderia 10 bxs, Palma. Exp: 151/09V. exempts per aquest motiu ho han de manifestar a la sol·licitud d’admissió a les
proves selectives, circumstància que serà comprovada d’ofici a partir de les
SR. MIGUEL A. TIRADO ESPINOSA. DNI: 43115678 dades que figurin als arxius i bases de dades d’aquesta corporació.
Vivienda: c/ Ramaderia, 12 bxs. Palma. Exp: 152/09V Els tribunals qualificadors actuaran assessorats per un representant de
l’EBAP o del Servei d’Assessorament Lingüístic municipal, per a la realització
Los citados expedientes se encuentran de manifiesto en el Servicio de d’aquesta prova específica. Es valorarà com a apte o no apte.
Sanidad, ubicado en la Plaza Santa Eulalia, 9-4rt., y se puede examinar los días
laborables, desde las 9:30 a las 13:30 horas. Procediment De Selecció: concurs oposició lliure.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo que establece, el articulo Qualificacions: tots els exercicis seran obligatoris i eliminatoris. El primer
35 y los apartados 3r. y 4rt.; del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem- es valorarà com a apte o no apte.
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el articulo 194 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, Composició Del Tribunal Qualificador: el tribunal qualificador estarà
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las constituït per un president i quatre vocals, que seran designats per la corporació
Entidades Locales. d’entre personal funcionari en servei actiu que compleixi els requisits exigits a
la normativa vigent. Aquesta designació implicarà la dels respectius suplents. El
Palma, a 4 de febrero del 2010 tribunal actuarà assistit d’un secretari, que serà designat per la corporació, amb
LA REGIDORA DEL AREA DELEGADA DE SALUD, Begoña Sánchez veu però sense vot.
Muñoz El tribunal podrà disposar la incorporació de personal assessor especialis-
ta per a totes o algunes de les proves.
—o—
Categoria Del Tribunal: segona.
Num. 3020
Drets D’examen: 19,36 euros, que s’hauran d’abonar dins el termini
Servei de Recursos humans
d’admissió d’instàncies.
Secció de selecció
Les bases generals que regeixen aquesta convocatòria es varen publicar al
El regidor de l’Àrea de Hisenda, Funció Pública i Innovació, dia 19 de
BOIB núm. 97, de 12 de juliol de 2008.
gener de 2010, ha dictat la següent resolució, inscrita amb el número 450:
Programa Del Concurs Oposició
1r. Convocar oposició per cobrir 2 places de Tècnic Animador
Sociocultural pel torn lliure.
El concurs oposició constarà de dues parts.
2n. Nomenar el tribunal que jutjarà aquesta oposició, la constitució del
Fase De Concurs
qual serà la següent:
Per avaluar la fase de concurs, tots els aspirants hauran de presentar amb
President:Sr. Antoni Pol Coll (titular)
la sol·licitud d’admissió la documentació relativa als mèrits, mitjançant origi-
Sr. Damià Sans Tous (suplent)
nals o fotocòpies compulsades. Únicament es valoraran els que estiguin ade-
quadament i clarament acreditats d’acord amb els barems de la fase de concurs.
Vocals:
No es tindrà en compte la remissió a altres expedients de convocatòries anteriors
Sra. Francisca Pons Munar (titular)
ni als expedients personals dels aspirants. La data límit per a l’al·legació dels
Sra. M. Isabel Alcázar Franco (suplent)
mèrits i la presentació dels documents relatius als mateixos, serà la de finalitza-
ció del termini de presentació de sol·licituds. Els mèrits adduïts i no justificats
Sra. Cristina Melero Cerdà (titular)
pels aspirants en la forma indicada no seran valorats.
Sr. Rafael Perelló Gelabert (suplent)
Pel que fa als serveis prestats a l’Ajuntament de Palma o reconeguts per
aquest, la seva comprovació serà realitzada d’ofici pel tribunal a partir de les
Sra. M. Teresa Benito Roser (titular)
dades que figurin als arxius i bases de dades d’aquesta corporació.
Sra. Sergio Ibáñez Lora (suplent)
L’acreditació dels serveis prestats a la resta d’administracions públiques
214 BOIB Num. 26 16-02-2010

s’haurà d’efectuar mitjançant un certificat original emès pels òrgans, les autori- Primer Apartat
tats o els càrrecs que duen a terme la gestió dels recursos humans.
Si l’experiència professional s’ha assolit en l’àmbit de l’empresa privada 1.Cultura: diversos conceptes.
aquesta s’haurà d’acreditar mitjançant la presentació de còpia del contracte 2.Multiculturalitat i interculturalitat.
laboral juntament amb el certificat de vida laboral. 3.Educació permanent de la ciutadania.
Els documents acreditatius dels mèrits presentats podran ser retirats pels 4.Animació sociocultural i resolució de conflictes.
aspirants en el termini de tres mesos comptats des de l’endemà d’adquirir fer- 5.Animació sociocultural i les seves funcions en la dinamització de la ciu-
mesa la resolució definitiva del procediment. En cas contrari seran destruïts. tadania.
6.Cultura i poders públics.
Els mèrits a valorar seran els que es relacionen a continuació: 7.Polítiques de l’Ajuntament de Palma en matèria d’immigració.
8.Funcions i actituds tècniques al si de les institucions democràtiques i en
- Experiència professional: per cada any o fracció superior a 6 mesos de el foment de la participació ciutadana.
serveis prestats a l’Administració pública en treballs relacionats amb la plaça 9.Funcions del tècnic en animació sociocultural.
que es convoca, 0,50 punts. Màxim, 3,5 punts. 10.Gestió municipal en el camp de la dinamització ciutadana i tècniques
de treball.
- Experiència professional: per cada any o fracció superior a 6 mesos de 11.Processos educatius en el camp de l’animació sociocultural.
serveis prestats a l’empresa privada en treballs relacionats amb la plaça que es 12.Associacionisme, voluntariat i participació ciutadana.
convoca, 0,30 punts. Màxim, 1 punt. 13.Formació per a la participació ciutadana.
14.Obstacles per a la participació ciutadana i formes de superar-los.
- Cursos de formació relacionats amb la plaça que es convoca; es puntua- 15.Participació ciutadana i institucions democràtiques.
ran de la següent manera: 0,05 punts per als de durada igual o superior a 10 16.Societat civil i les seves organitzacions a Palma.
hores; 0,10 punts per als de durada igual o superior a 15 hores, 0,15 punts per 17.Organització i funcions de la Regidoria de Participació Ciutadana pel
als de durada igual o superior a 20 hores i 0,25 punts per als de durada igual o que fa a la participació ciutadana.
superior a 50 hores. Màxim, 1,5 punts. 18.Procés històric de la reglamentació de la participació ciutadana a
l’Ajuntament de Palma.
Titulacions acadèmiques oficials: Llicenciatura universitària, 1,25 punts; 19.La participació ciutadana segons la Llei de les grans ciutats.
Diplomatura universitària distinta a l’exigida com a requisit, 1,00 punt. 20.Possibilitats de participació ciutadana segons el vigent Reglament de
Doctorat, 0,25 punts. Màxim, 2,50 punts. participació ciutadana de l’Ajuntament de Palma.
No es valorarà la diplomatura si es té la llicenciatura de la mateixa espe- 21.Memòries i informes participatius.
cialitat. 22.Registre municipal d’entitats ciutadanes.
23.Declaració d’utilitat publicomunicipal.
- Nivell de coneixements de català superiors a l’exigit: 24.Gestió dels centres culturals municipals i procés de creació.
25.Funcions dels centres culturals i dels casals de barri.
Nivell C : 0,10 punts 26.Repercussions de la Llei 38/2003, general de subvencions, sobre el
Nivell D : 0,20 finançament d’activitats realitzades per entitats ciutadanes.
Nivell E : 0,05 27.Aportació de recursos municipals a les entitats ciutadanes.
28.Procés de concessió de subvencions i la seva justificació.
Només es valorarà el certificat del nivell més alt que s’acrediti, a més del 29.La Policia de Barri.
certificat de nivell de coneixements de llenguatge administratiu, la puntuació del 30.Relacions de la Policia Local amb les entitats ciutadanes.
qual s’acumularà a la de l’altre certificat que s’acrediti. En el cas que es pre-
sentin dubtes sobre la validesa d’algun certificat o sobre la puntuació que se li Segon Apartat
d’atorgar, es pot sol·licitar un informe de la Direcció General de Política
Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura. Màxim, 0,25 punts. 1.La dinamització ciutadana i les festes.
2.Elements que intervenen a la festa: música, teatre, tradició, art, cultura,
Total de la puntuació de la fase de concurs: 8,75 punts. religió, gastronomia, folklore, turisme, participació ciutadana.
3.Els recursos necessaris per a la realització de les festes: humans, econò-
Exercicis I Temari De L’oposició mics, logístics i d’infraestructura.
4.La programació, la gestió i l’avaluació d’activitats festives. El calenda-
Primer Exercici. Obligatori i eliminatori per a les persones que no hagin ri de festes populars, tradicionals i cícliques de Palma.
justificat la possessió del corresponent certificat. Consisteix en una prova que 5.El ball de bot i la música tradicional mallorquina.
avalua coneixements elementals de català. Per a la pràctica d’aquest exercici es 6.La Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de llicències integrades d’activitat de
comptarà amb l’assistència tècnica del Servei d’Assessorament Lingüístic les Illes Balears i la seva incidència en l’organització de festes.
municipal. El temps màxim per realitzar-lo serà d’una hora. 7.Normativa en general a tenir en compte en la programació de les festes.
Aquest exercici podrà ser substituït per un certificat de nivell B dels expe- 8.La prevenció, la seguretat i les assegurances en matèria d’espectacles
dits per l’EBAP, a partir de 1994, o per un dels prevists al Decret 80/2004, de públics.
10 de setembre, de la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria 9.La coordinació de serveis municipals en la programació de les festes.
d’Educació i Cultura (BOIB número 132, de 21-09-2004), sobre avaluació i cer- 10.La contractació artística.
tificació de coneixements de català, i altres disposicions aplicables que garan- 11.La Societat General d’Autors. Legislació en matèria de propietat
teixin els coneixements de català. Aquest document acreditatiu, original o foto- intel·lectual.
còpia acarada, s’haurà de presentar dins el termini d’admissió de sol·licituds al 12.El finançament i l’esponsorització d’espectacles de festes.
procés selectiu. La no-presentació implica l’obligatorietat de realitzar l’exerci- 13.La subvenció en matèria de festes.
ci. 14.Les festes de Sant Antoni i Sant Sebastià a Palma: significat historico-
Igualment restaran exempts de realitzar la prova de català els aspirants religiós, les activitats que tradicionalment formen part del programa de festes.
que hagin superat la corresponent prova del nivell exigit o d’un nivell superior 15.Les festes de Carnaval: el significat històric dels darrers dies. Activitats
en una altra prova anterior realitzada amb motiu d’una oposició o concurs opo- que les defineixen i formen; la participació ciutadana a la festa.
sició de l’Ajuntament de Palma en els darrers quatre anys. Per això, els aspirants 16.La participació ciutadana i les festes: la Federació d’Associacions de
exempts per aquest motiu ho han de manifestar a la sol·licitud d’admissió a les Veïns de Palma i les festes del Diumenge de l’Àngel i la Nit de Sant Joan. Altres
proves selectives, circumstància que serà comprovada d’ofici a partir de les actes festius: la Romeria de Sant Bernat, les Beneïdes de Sant Antoni.
dades que figurin als arxius i bases de dades d’aquesta corporació. 17.La Feria de Abril a Palma i la seva relació amb la immigració dels anys
60 i el boom turístic. El significat de la Feria a Andalusia i la seva implantació
Aquest exercici serà qualificat com a apte o no apte i, en cas de ser no a Palma. La Casa de Andalusia a les Balears i la seva col·laboració amb
apte, l’aspirant no podrà continuar amb el procés selectiu. l’Ajuntament de Palma.
18.Les indústries culturals i les festes.
Segon Exercici. Serà escrit i consistirà a desenvolupar, en un temps 19.Les festes que es duen a terme a Palma durant l’estiu: a barriades i al
màxim de dues hores, dos temes elegits a l’atzar d’entre els que s’enumeren a centre de Palma.
continuació, un del primer apartat i l’altre del segon apartat. Es valoraran fona- 20.Les Festes de la Mare de Déu de la Salut a Palma. Significat historico-
mentalment els coneixements exposats sobre els temes que corresponguin, així religiós de la festa, activitats que la caracteritzen.
com la claredat, l’ordre d’idees i la qualitat de l’expressió escrita. Cada tema es 21.Festes de Nadal i Reis: el consum i la festa.
qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessari obtenir una puntuació mínima de 5 22.Les festes a l’Ajuntament de Palma: la seva ubicació dins l’organitza-
punts per cada tema i una qualificació global de 10 punts per superar aquest ció municipal i recursos públics de què disposen.
exercici. 23.Festa i consum de drogues. el Pla municipal de drogodependències.
24.L’animació sociocultural com a metodologia de treball i els equips que
BOIB Num. 26 16-02-2010 215

intervenen a les festes: professionals i voluntaris.


25.Les festes i la promoció turística. El tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas.
26.Espais públics i privats de Palma per a la festa.
27.El paper de la Policia Local en la detecció i gestió d’espais públics de 3º. Aprobar las bases específicas que regirán esta convocatoria, que se
festes no regulades. adjuntan
28.El paper de la Policia Local en relació amb el consum de drogues i la Bases Específicas Del Concurso Oposición De Técnico/A Animador
seguretat viària als espais de festa. Sociocultural. Turno Libre
29.Formació i participació de la ciutadania envers la seguretat ciutadana.
30.Treball en xarxa en el marc de la Policia Local. Escala: administración especial, subescala técnica, técnicos medios.

Tercer Exercici. Consistirà a resoldre un supòsit pràctic elegit a l’atzar Grupo: A, subgrupo A2.
d’entre els tres que proposi el tribunal, relacionats amb les funcions pròpies de
la plaça. El temps màxim per dur a terme aquest exercici serà de 90 minuts. Requisitos De Los Aspirantes. Además de los previstos en las bases gene-
Es valorarà la capacitat de raciocini, la correcta interpretació de la nor- rales:
mativa aplicable al cas plantejat, l’adequada formulació de conclusions i els
coneixements exposats. Es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessari obtenir 1. Contar con la Diplomatura en Educación Social, Diplomatura en
una puntuació mínima de 5 punts per superar aquest exercici. Trabajo Social, Diplomatura en EGB, Diplomatura en Terapia Ocupacional, tres
cursos completos de las licenciaturas de Psicología, Sociología o Pedagogía.
Quart Exercici. Consistirà a contestar per escrit, en un temps màxim d’una 2. Acreditar el conocimiento de la lengua catalana de nivel B mediante un
hora, un tema elegit a l’atzar, d’entre els que s’indiquen a continuació. Es qua- certificado expedido por el EBAP a partir de 1994 o por la Dirección General
lificarà de 0 a 10 punts, i serà necessari obtenir una puntuació mínima de 5 punts de Política Lingüística de la Consejería de Educación y Cultura, que según el
per superar aquest exercici. Decreto 80/2004, de 10 de septiembre, sobre evaluación y certificación de cono-
cimientos de catalán (BOIB número 132, de 21-09-2004), garantice los conoci-
1.La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. mientos de catalán exigidos. Este documento acreditativo, original o fotocopia
2.La corona. El poder legislatiu. compulsada, se tendrá que presentar dentro del plazo de admisión de solicitudes
3.El poder judicial. al proceso selectivo.
4.El Govern i l’Administració de l’Estat. Igualmente quedarán exentos de realizar la prueba de catalán los aspiran-
5.Organització territorial de l’Estat. Els estatuts d’autonomia. L’Estatut tes que hayan superado la correspondiente prueba del nivel exigido o de un nivel
d’autonomia de les Illes Balears. superior en otra prueba anterior realizada con motivo de una oposición o con-
6.El municipi. El terme municipal. La població. L’empadronament. curso oposición del Ayuntamiento de Palma en los últimos cuatro años. Por eso,
7.Organització municipal. Competències. los aspirantes exentos por este motivo lo tienen que manifestar en la solicitud de
8.Ordenances i reglaments de les entitats locals. admisión a las pruebas selectivas, circunstancia que será comprobada de oficio
9.La funció pública local. Organització de la funció pública local. a partir de los datos que figuren en los archivos y bases de datos de esta corpo-
10.Principis generals del procediment administratiu comú. ración.
11.Procediment administratiu local. Registre de documents. Requisits per Los tribunales calificadores actuarán asesorados por un representante del
a la presentació de documents. EBAP o del Servicio de Asesoramiento Lingüístico municipal, para la realiza-
12.La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals: ción de esta prueba específica. Se valorará como apto o no apto.
àmbit d’aplicació. Drets i deures. Principis de l’acció preventiva. Avaluació de
riscs. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de risc. Procedimiento De Selección: concurso oposición libre.
13.Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals: con-
sulta dels treballadors. Comitè de Seguretat i Salut. Calificaciones: todos los ejercicios serán obligatorios y eliminatorios. El
14.Drets i deures dels funcionaris públics locals. primero se valorará como apto o no apto.
15.La Llei 57/2003, de modernització del govern local.
16.La Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i Composición Del Tribunal Calificador: el tribunal calificador estará cons-
homes: objecte i àmbit de la llei. El principi d’igualtat a l’ocupació pública. tituido por un presidente y cuatro vocales, que serán designados por la corpora-
ción de entre personal funcionario en servicio activo que cumpla los requisitos
Palma, 25 de gener de 2010 exigidos en la normativa vigente. Esta designación implicará la de los respecti-
El regidor de l’Àrea de Hisenda, Funció Pública i Innovació, Andreu vos suplentes. El tribunal actuará asistido de un secretario, que será designado
Alcover Ordinas por la corporación, con voz pero sin voto.
El tribunal podrá disponer la incorporación de personal asesor especialis-
___________ ta para todas o algunas de las pruebas.

Servei de Recursos humans. Categoría Del Tribunal: segunda.


Secció de selección.
Derechos De Examen: 19,36 euros, que se tendrán que abonar dentro del
El concejal del Área de Hacienda, Función Pública e Innovación, día 19 plazo de admisión de instancias.
de enero de 2010, ha dictado la siguiente resolución, inscrita con el número 450:
Las bases generales que rigen esta convocatoria se publicaron en el BOIB
1º. Convocar oposición para cubrir 2 plazas de Técnico/A Animador nº. 97, de 12 de julio de 2008.
Sociocultural por el turno libre.
Programa Del Concurso Oposición
2º. Nombrar el tribunal que juzgará esta oposición, cuya constitución será
la siguiente: El concurso oposición constará de dos partes.

Presidente:Sr. Antoni Pol Coll (titular) Fase De Concurso


Sr. Damià Sans Tous (suplente)
Para evaluar la fase de concurso, todos los aspirantes tendrán que presen-
Vocales: tar con la solicitud de admisión la documentación relativa a los méritos, median-
Sra. Francisca Pons Munar (titular) te originales o fotocopias compulsadas. Únicamente se valorarán los que estén
Sra. M. Isabel Alcázar Franco (suplente) adecuadamente y claramente acreditados de acuerdo con los baremos de la fase
de concurso. No se tendrá en cuenta la remisión a otros expedientes de convo-
Sra. Cristina Melero Cerdà (titular) catorias anteriores ni a los expedientes personales de los aspirantes. La fecha
Sr. Rafael Perelló Gelabert (suplente) límite para la alegación de los méritos y la presentación de los documentos rela-
tivos a los mismos será la de finalización del plazo de presentación de solicitu-
Sra. M. Teresa Benito Roser (titular) des. Los méritos aducidos y no justificados por los aspirantes en la forma indi-
Sr. Sergio Ibáñez Lora (suplente) cada no serán valorados.
Con respecto a los servicios prestados al Ayuntamiento de Palma o reco-
Sr. Pere Montaner Alonso (titular) nocidos por éste, su comprobación será realizada de oficio por el tribunal a par-
Sr. Miquel Vives Mascaró (suplente) tir de los datos que figuren en los archivos y bases de datos de esta corporación.
La acreditación de los servicios prestados en el resto de administraciones
Secretaría:Sra. Maria Quetglas Peñas (titular) públicas se tendrá que efectuar mediante un certificado original emitido por los
Sra. Berta Ripoll Sánchez (suplente) órganos, las autoridades o los cargos que llevan a cabo la gestión de los recur-
216 BOIB Num. 26 16-02-2010

sos humanos. 10 puntos para superar este ejercicio.


Si la experiencia profesional se ha alcanzado en el ámbito de la empresa
privada ésta se tendrá que acreditar mediante la presentación de copia del con- Primer Apartado
trato laboral junto con el certificado de vida laboral.
Los documentos acreditativos de los méritos presentados podrán ser reti- 1. Cultura: diversos conceptos.
rados por los aspirantes en el plazo de tres meses contados desde el día siguien- 2. Multiculturalidad y interculturalitat.
te de adquirir firmeza la resolución definitiva del procedimiento. En caso con- 3. Educación permanente de la ciudadanía.
trario serán destruidos. 4. Animación sociocultural y resolución de conflictos.
5. Animación sociocultural y sus funciones en la dinamización de la ciu-
Los méritos a valorar serán los que se relacionan a continuación: dadanía.
6. Cultura y poderes públicos.
- Experiencia profesional: por cada año o fracción superior a 6 meses de 7. Políticas del Ayuntamiento de Palma en materia de inmigración.
servicios prestados en la Administración pública en trabajos relacionados con la 8. Funciones y actitudes técnicas en el seno de las instituciones democrá-
plaza que se convoca, 0,50 puntos. Máximo, 3,5 puntos. ticas y en el fomento de la participación ciudadana.
9. Funciones del técnico en animación sociocultural.
- Experiencia profesional: por cada año o fracción superior a 6 meses de 10. Gestión municipal en el campo de la dinamización ciudadana y técni-
servicios prestados a la empresa privada en trabajos relacionados con la plaza cas de trabajo.
que se convoca, 0,30 puntos. Máximo, 1 punto. 11. Procesos educativos en el campo de la animación sociocultural.
12. Asociacionismo, voluntariado y participación ciudadana.
- Cursos de formación relacionados con la plaza que se convoca; se pun- 13. Formación para la participación ciudadana.
tuarán de la siguiente manera: 0,05 puntos para los de duración igual o superior 14. Obstáculos para la participación ciudadana y formas de superarlos.
a 10 horas; 0,10 puntos para los de duración igual o superior a 15 horas, 0,15 15. Participación ciudadana e instituciones democráticas.
puntos para los de duración igual o superior a 20 horas y 0,25 puntos para los 16. Sociedad civil y sus organizaciones en Palma.
de duración igual o superior a 50 horas. Máximo, 1,5 puntos. 17. Organización y funciones de la Concejalía de Participación Ciudadana
con respecto a la participación ciudadana.
Titulaciones académicas oficiales: Licenciatura universitaria, 1,25 puntos; 18. Proceso histórico de la reglamentación de la participación ciudadana
Diplomatura universitaria distinta a la exigida como requisito, 1,00 punto. en el Ayuntamiento de Palma.
Doctorado, 0,25 puntos. Máximo, 2,50 puntos. 19. La participación ciudadana según la Ley de las grandes ciudades.
No se valorará la diplomatura si se tiene la licenciatura de la misma espe- 20. Posibilidades de participación ciudadana según el vigente Reglamento
cialidad. de participación ciudadana del Ayuntamiento de Palma.
21. Memorias e informes participativos.
- Nivel de conocimientos de catalán superiores al exigido: 22. Registro municipal de entidades ciudadanas.
23. Declaración de utilidad publicomunicipal.
Nivel C: 0,10 puntos 24. Gestión de los centros culturales municipales y proceso de creación.
Nivel D: 0,20 25. Funciones de los centros culturales y de los casales de barrio.
Nivel E: 0,05 26. Repercusiones de la Ley 38/2003, general de subvenciones, sobre la
financiación de actividades realizadas por entidades ciudadanas.
Sólo se valorará el certificado del nivel más alto que se acredite, además 27. Aportación de recursos municipales a las entidades ciudadanas.
del certificado de nivel de conocimientos de lenguaje administrativo, cuya pun- 28. Proceso de concesión de subvenciones y su justificación.
tuación se acumulará a la del otro certificado que se acredite. En caso de que se 29. La Policía de Barrio.
presenten dudas sobre la validez de algún certificado o sobre la puntuación que 30. Relaciones de la Policía Local con las entidades ciudadanas.
se le de otorgar, se puede solicitar un informe de la Dirección General de
Política Lingüística de la Consejería de Educación y Cultura. Máximo, 0,25 Segundo Apartado
puntos.
1. La dinamización ciudadana y las fiestas.
Total de la puntuación de la fase de concurso: 8,75 puntos. 2. Elementos que intervienen en la fiesta: música, teatro, tradición, arte,
cultura, religión, gastronomía, folclore, turismo, participación ciudadana
Ejercicios Y Temario De La Oposición 3. Los recursos necesarios para la realización de las fiestas: humanos,
económicos, logísticos y de infraestructura.
Primer Ejercicio. Obligatorio y eliminatorio para las personas que no 4. La programación, la gestión y la evaluación de actividades festivas. El
hayan justificado la posesión del correspondiente certificado. Consiste en una calendario de fiestas populares, tradicionales y cíclicas de Palma.
prueba que evalúa conocimientos elementales de catalán. Para la práctica de este 5. El ball de bot y la música tradicional mallorquina.
ejercicio se contará con la asistencia técnica del Servicio de Asesoramiento 6. La Ley 16/2006, de 17 de octubre, de licencias integradas de actividad
Lingüístico municipal. El tiempo máximo para realizarlo será de una hora. de las Islas Baleares y su incidencia en la organización de fiestas.
Este ejercicio podrá ser sustituido por un certificado de nivel B de los 7. Normativa en general a tener en cuenta en la programación de las fies-
expedidos por el EBAP, a partir de 1994, o por uno de los previstos en el tas.
Decreto 80/2004, de 10 de septiembre, de la Dirección General de Política 8. La prevención, la seguridad y los seguros en materia de espectáculos
Lingüística de la Consejería de Educación y Cultura (BOIB número 132, de 21- públicos.
09-2004), sobre evaluación y certificación de conocimientos de catalán, y otras 9. La coordinación de servicios municipales en la programación de las
disposiciones aplicables que garanticen los conocimientos de catalán. Este fiestas.
documento acreditativo, original o fotocopia careada, se tendrá que presentar 10. La contratación artística.
dentro del plazo de admisión de solicitudes al proceso selectivo. La no presen- 11. La Sociedad General de Autores. Legislación en materia de propiedad
tación implica la obligatoriedad de realizar el ejercicio. intelectual.
Igualmente quedarán exentos de realizar la prueba de catalán los aspiran- 12. La financiación y la esponsorización de espectáculos de fiestas.
tes que hayan superado la correspondiente prueba del nivel exigido o de un nivel 13. La subvención en materia de fiestas.
superior en otra prueba anterior realizada con motivo de una oposición o con- 14. Las fiestas de San Antonio y San Sebastián en Palma: significado his-
curso oposición del Ayuntamiento de Palma en los últimos cuatro años. Por eso, tórico-religioso, las actividades que tradicionalmente forman parte del progra-
los aspirantes exentos por este motivo lo tienen que manifestar en la solicitud de ma de fiestas.
admisión a las pruebas selectivas, circunstancia que será comprobada de oficio 15. Las fiestas de Carnaval: el significado histórico de los últimos días.
a partir de los datos que figuren en los archivos y bases de datos de esta corpo- Actividades que las definen y forman; la participación ciudadana en la fiesta.
ración. 16. La participación ciudadana y las fiestas: la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Palma y las fiestas del Domingo del Ángel y la
Este ejercicio será calificado como apto o no apto y, en caso de ser no Noche de San Juan. Otros actos festivos: la Romería de San Bernardo, las
apto, el aspirante no podrá continuar con el proceso selectivo. Bendecidas de San Antonio.
17. La Fería de Abril en Palma y su relación con la inmigración de los
Segundo Ejercicio. Será escrito y consistirá en desarrollar, en un tiempo años 60 y el boom turístico. El significado de la Feria en Andalucía y su implan-
máximo de dos horas, dos temas elegidos al azar de entre los que se enumeran tación en Palma. La Casa de Andalucía en las Baleares y su colaboración con el
a continuación, uno del primer apartado y el otro del segundo apartado. Se valo- Ayuntamiento de Palma.
rarán fundamentalmente los conocimientos expuestos sobre los temas que 18. Las industrias culturales y las fiestas.
correspondan, así como la claridad, el orden de ideas y la calidad de la expre- 19. Las fiestas que se llevan a cabo en Palma durante el verano: en barria-
sión escrita. Cada tema se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesario obtener das y en el centro de Palma.
una puntuación mínima de 5 puntos por cada tema y una calificación global de 20. Las Fiestas de la Virgen de la Salud en Palma. Significado histórico-
BOIB Num. 26 16-02-2010 217

religioso de la fiesta, actividades que la caracterizan. Sr. Andreu Pierre Colom (titular)
21. Fiestas de Navidad y Reyes: el consumo y la fiesta. Sr. Joan Sintes Janer (titular)
22. Las fiestas en el Ayuntamiento de Palma: su ubicación dentro de la
organización municipal y recursos públicos de que disponen. Sr. Miguel A. Coll Mir (titular)
23. Fiesta y consumo de drogas. El Plan municipal de drogodependencias. Sr. Antoni Artigues Mas (suplent)
24. La animación sociocultural como metodología de trabajo y los equi-
pos que intervienen en las fiestas: profesionales y voluntarios. Sr. Frederic Climent Guimerà (titular)
25. Las fiestas y la promoción turística. Sr. Antoni Sbert Casasayas (suplent)
26. Espacios públicos y privados de Palma para la fiesta.
27. El papel de la Policía Local en la detección y gestión de espacios
públicos de fiestas no reguladas. Secretaria: Sra. M. José Muñoz Muñoz (titular)
28. El papel de la Policía Local en relación con el consumo de drogas y la Sra. M. Pilar Fernández Rado (suplent)
seguridad vial en los espacios de fiesta.
29. Formación y participación de la ciudadanía hacia la seguridad ciuda- El tribunal podrà disposar la incorporació de personal assessor especialis-
dana. ta.
30. Trabajo en red en el marco de la Policía Local.
3r. Aprovar les bases específiques que regiran aquesta convocatòria, que
Tercer Ejercicio. Consistirá en resolver un supuesto práctico elegido al s’adjunten.
azar de entre los tres que proponga el tribunal, relacionados con las funciones
propias de la plaza. El tiempo máximo para llevar a cabo este ejercicio será de Bases Específiques Del Concurs Oposició De Delineant
90 minutos.
Se valorará la capacidad de raciocinio, la correcta interpretación de la nor- Escala: administració especial, subescala tècnica, classe de tècnics auxi-
mativa aplicable al caso planteado, la adecuada formulación de conclusiones y liars.
los conocimientos expuestos. Se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesario
obtener una puntuación mínima de 5 puntos para superar este ejercicio. Grup: C, subgrup C1

Cuarto Ejercicio. Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo máxi- Requisits. A més dels que preveuen les bases generals:
mo de una hora, un tema elegido al azar, de entre los que se indican a continua-
ción. Se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesario obtener una puntuación 1. Tenir el títol de tècnic especialista en delineació.
mínima de 5 puntos para superar este ejercicio.
2. Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell A mitjançant
1. La Constitución española de 1978. Principios generales. un certificat expedit per l’EBAP a partir de 1994 o per la Direcció General de
2. La corona. El poder legislativo. Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura, que segons el Decret
3. El poder judicial. 80/2004, de 10 de setembre, sobre avaluació i certificació de coneixements de
4. El Gobierno y la Administración del Estado. català, (BOIB número 132, de 21-09-2004), garanteixi els coneixements de
5. Organización Territorial del Estado. Los estatutos de autonomía. El català exigits. Aquest document acreditatiu, original o fotocòpia compulsada,
Estatuto de autonomía de las Islas Baleares. s’haurà de presentar dins el termini d’admissió de sol·licituds al procés selectiu.
6. El municipio. El término municipal. La población. El empadronamien- Igualment restaran exempts de realitzar la prova de català els aspirants
to. que hagin superat la corresponent prova del nivell exigit o d’un nivell superior
7. Organización municipal. Competencias. en una altra prova anterior realitzada amb motiu d’una oposició o concurs opo-
8. Ordenanzas y reglamentos de las entidades locales. sició de l’Ajuntament de Palma en els darrers quatre anys. Per això, els aspirants
9. La función pública local. Organización de la función pública local. exempts per aquest motiu ho han de manifestar a la sol·licitud d’admissió a les
10. Principios generales del procedimiento administrativo común. proves selectives, circumstància que serà comprovada d’ofici a partir de les
11. Procedimiento administrativo local. Registro de documentos. dades que figurin als arxius i bases de dades d’aquesta corporació.
Requisitos para la presentación de documentos.
12. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos labora- Procediment de selecció: concurs oposició lliure.
les: ámbito de aplicación. Derechos y deberes. Principios de la acción preventi-
va. Evaluación de riesgos. Obligaciones de los trabajadores en materia de pre- Qualificacions: tots els exercicis seran obligatoris i eliminatoris.
vención de riesgo.
13. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: Composició del tribunal qualificador: el tribunal qualificador estarà cons-
consulta de los trabajadores. Comité de Seguridad y Salud. tituït per un president i quatre vocals, que seran designats per la corporació d’en-
14. Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. tre funcionaris en servei actiu que compleixin els requisits exigits a la normati-
15. La Ley 57/2003, de modernización del gobierno local. va vigent. Aquesta designació implicarà la dels respectius suplents. El tribunal
16. La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres actuarà assistit d’un secretari, que serà designat per la corporació amb veu però
y hombres: objeto y ámbito de la ley. El principio de igualdad en el empleo sense vot.
público.
El tribunal podrà disposar la incorporació de personal assessor especialis-
Palma, 25 de enero de 2010 ta per a totes o algunes de les proves.
El concejal del Área de Hacienda, Función Pública e Innovación, Andreu
Alcover Ordinas Categoria del tribunal: segona.

—o— Drets d’examen: 14,68 euros, que s’hauran d’abonar dins el termini d’ad-
missió d’instàncies, sense que es puguin abonar en cap altre moment.
Num. 3055
Termini d’instàncies: el termini de presentació de sol·licituds serà de vint
Servei de Recursos humans.
dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria
Secció de selecció
al Butlletí Oficial de l’Estat.
El regidor de l’Àrea de Hisenda, Funció Pública i Innovació, dia 19 de
Les bases generals que regeixen aquesta convocatòria varen ser publica-
gener de 2010, ha dictat la següent resolució, inscrita amb el número 445:
des al BOIB núm. 97, de 12 de juliol de 2008.
1r Convocar oposició per cobrir 3 places de Delineant.
Programa Del Concurs Oposició
2n. Nomenar el tribunal que jutjarà aquesta oposició, la constitució del
Fase De Concurs
qual serà la següent:
Per avaluar la fase de concurs, tots els aspirants hauran de presentar amb
President: Sr. Juan García Lliteras (titular)
la sol·licitud d’admissió la documentació relativa als mèrits, mitjançant origi-
Sr. Francisca Cirer Oliver (suplent)
nals o fotocòpies compulsades. Únicament es valoraran els que estiguin ade-
quadament i clarament acreditats d’acord amb els barems de la fase de concurs.
Vocals: Sra. Catalina Frau Ximelis (titular)
No es tindrà en compte la remissió a altres expedients de convocatòries anteriors
Sr. Miguel Quintana Villalonga (suplent)
ni als expedients personals dels aspirants.
La data límit per a l’al·legació dels mèrits i la presentació dels documents