Está en la página 1de 1

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA

Lietuvos jaunųjų matematikų mokykla skelbia STOJAMOJI UŽDUOTIS


klausytojų priėmimą 2010–2012 mokslo metams. 1. Iš vietovės A į vietovę B išvyko motociklinin-
Mokykla yra dvimetė. Jos klausytojais priimami kas. Tuo pačiu laiku iš vietovės B į A išvyko
vienuoliktos klasės, o rekomendavus matematikos dviratininkas. Važiuodami pastoviais greičiais
mokytojui, ir žemesnių klasių moksleiviai, išsprendę jie susitiko po 45 min. ir nesustodami tęsė
stojamąją užduotį. Iš viso numatoma išnagrinėti kelionę toliau. Apskaičiuokite, kiek laiko moto-
aštuonias temas: keturias šiais mokslo metais, o ciklininkas važiavo iš A į B, jeigu dviratininkas
likusias keturias – kitais. Mokslą planuojame kelionėje užtruko dviem valandomis ilgiau.
užbaigti 2012 metų balandžio mėnesį įskaitiniu 2. Parke augo klevai ir liepos. Klevai sudarė 60
uždavinių sprendimo konkursu Vilniaus universitete. procentų visų medžių. Pavasarį parke liepų
Sėkmingai įvykdę visą programą, klausytojai gaus pasodino tiek, kad klevų skaičius sudarė jau tik
Lietuvos jaunųjų matematikų mokyklos baigimo 20 procentų, o rudenį klevų pasodino tiek, kad
pažymėjimus. jų dalis vėl tapo 60 procentų. Kiek kartų
Mokestis už visą mokymosi LJMM laiką yra padidėjo medžių skaičius parke?
25 Lt (jį moka tik priimtieji į LJMM). Metodinė
3. Žymus Lietuvos visuomenės veikėjas gimė po
medžiaga ir užduotys skelbiamos LJMM interneto
Žalgirio mūšio. Jo gimimo metų skaitmenų
svetainės www.mif.vu.lt/ljmm/ puslapiuose.
suma dalijasi iš penkių. Atėmus iš gimimo metų
Stojamosios užduoties sprendimus prašome rašyti skaičiaus 270, gaunamas skaičius, užrašytas tais
į ploną sąsiuvinį. Ant sąsiuvinio viršelio ir ant pačiais skaitmenimis tik atvirkščia tvarka.
atskiro lapelio spausdintomis raidėmis užrašykite Kuriais metais gimė šis žmogus? Gal žinote jo
savo vardą ir pavardę, mokyklą, klasę, kurioje pavardę?
mokotės, bei namų adresą.
4. Iš kokio mažiausio skaičiaus reikia padauginti
Kartu su sprendimais prašome atsiųsti tuščią
skaičių 2940, kad gautoji sandauga būtų natūra-
voką su užrašytu savo adresu ir priklijuotu pašto
liojo skaičiaus kubas?
ženklu. Šiuo laišku pranešime, ar Jūs įstojote į
LJMM, o įstojusius informuosime apie mokesčio 5. Lentoje parašyti penki sveikieji skaičiai.
mokėjimo tvarką bei mokymąsi. Įstojusieji tame Sudėjus juos po du, gaunamos tokios sumos: 0,
pačiame laiške ras suteiktą informacinės sistemos 2, 4, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15. Kokie skaičiai
,,Mano LJMM“ vartotojo vardą ir slaptažodį, su buvo parašyti lentoje?
kuriais galės matyti kiekvienos savo užduoties
6. Su kuriais natūraliaisiais skaičiais n skaičius
sprendimų įvertinimus. LJMM mokinių atsiųsti
darbai negrąžinami. n3 − 1
yra pirminis?
Sprendimus išsiųskite iki 2010 m. spalio mėn. 5
2d. šiuo adresu: Lietuvos jaunųjų matematikų 7. Išspręskite lygčių sistemą
mokykla, Matematikos ir informatikos metodikos ⎧ x + y + z = 4,
katedra, VU Matematikos ir informatikos fakultetas, ⎨ 2
Naugarduko 24, LT-03225 Vilnius. ⎩2 xy − z = 16.
8. Į statųjį trikampį ABC (kampas C – statusis),
LJMM 2010–2012 mokslo metų progra- kurio perimetras 36 cm, įbrėžtas apskritimas.
ma: Apskritimas trikampio įžambinę liečia taške D.
- kvadratinio trinario savybių taikymo Apskaičiuokite trikampio kraštines, kai
uždaviniai; AD : DB = 2 : 3 .
- pirminiai skaičiai ir jų taikymas;
9. Trapecijos, kurios kampai prie vieno pagrindo
- kaip spręsti, kai nelabai žinai kaip;
yra 40 0 ir 50 0 , vidurinė linija lygi 4, o
- apskritimų geometrija;
atkarpos, jungiančios pagrindų vidurio taškus,
- simetrinės tapatybės, lygtys ir nelygybės;
ilgis lygus 1. Raskite trapecijos pagrindų ilgius.
- nelygybės su parametrais;
- atsitiktiniai dydžiai; 10. Futbolo kamuolys aptrauktas tinkleliu, kuriame
- sukiniai. iš kiekvieno mazgo išeina 3 virvutės. Ar gali
tinklelis turėti 2011 mazgų?
LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ
MOKYKLOS TARYBA