Está en la página 1de 56

849925 _ 0001-0056.

qxd 8/3/07 16:25 Pgina 1

1 PRIMÀRIA REFORÇ I AMPLIACIÓ

Matemàtiques

Fitxes de reforç Fitxa 24 Nombres fins al 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26


Fitxa 25 Problemes de suma i resta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Fitxa 1 Recompte de nombres fins al 9 . . . . . . . . . . . . . . . 3 Fitxa 26 Sumes de tres nombres sense portar-ne . . . . . . . 28
Fitxa 2 Situacions de suma (ajuntar). . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Fitxa 27 Els nombres fins al 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Fitxa 3 Nombres del 0 al 9: sèries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Fitxa 28 Problemes de suma o resta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Fitxa 4 Sumes en horitzontal amb nombres fins al 9 . . . . 6 Fitxa 29 Més gran que i més petit que . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Fitxa 5 Situacions de suma (afegir). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Fitxa 30 Les monedes (cèntims) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Fitxa 6 Comparació de nombres fins al 9 . . . . . . . . . . . . . 8 Fitxa 31 Sumes portant-ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Fitxa 7 Situacions de resta (en queden) . . . . . . . . . . . . . . . 9 Fitxa 32 Els nombre ordinals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Fitxa 8 Restes en horitzontal fins al 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Fitxa 33 Problemes de suma o resta (buscar dades). . . . . 35
Fitxa 9 El nombre 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Fitxa 34 El centímetre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Fitxa 10 Sumes i restes en vertical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Fitxa 35 El rellotge. Durades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Fitxa 11 Els nombre de l’11 al 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Fitxa 36 Sumes de tres nombres portant-ne . . . . . . . . . . . 38
Fitxa 12 Nombre anterior i número posterior . . . . . . . . . . . 14 Fitxa 37 Les monedes d’1 i 2 euros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Fitxa 13 Sumes amb nombres fins al 19 . . . . . . . . . . . . . . . 15 Fitxa 38 Posicions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Fitxa 14 Sumes de tres nombres fins al 19 . . . . . . . . . . . . . 16
Fitxa 15 Restes comptant a partir del subtrahend . . . . . . . 17
Fitxa 16 Els nombres del 19 al 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Fitxa 17 Les desenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Fitxes d’ampliació
Fitxa 18 Problemes de resta (en sobren i en falten) . . . . . . 20
Fitxa 19 Suma i resta de desenes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Fitxa 1. . . . . . . 41 Fitxa 6 . . . . . . 46 Fitxa 11 . . . . . . 51
Fitxa 20 Els nombres del 29 al 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Fitxa 2 . . . . . . 42 Fitxa 7 . . . . . . 47 Fitxa 12 . . . . . 52
Fitxa 21 Sumes de dos nombres sense portar-ne . . . . . . . 23 Fitxa 3 . . . . . . 43 Fitxa 8 . . . . . . 48 Fitxa 13 . . . . . 53
Fitxa 22 Els nombres del 39 al 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Fitxa 4 . . . . . . 44 Fitxa 9 . . . . . . 49 Fitxa 14 . . . . . 54
Fitxa 23 Restes sense portar-ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Fitxa 5 . . . . . . 45 Fitxa 10 . . . . . 50 Fitxa 15 . . . . . 55

Grup Promotor
Santillana
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 2

Reforç i ampliació Matemàtiques 1 és una obra col·lectiva, concebuda, creada i realitzada


al Departament de Primària de Grup Promotor/Santillana Educació, SL,
sota la direcció de JOSEP LLUÍS ALZU GOÑI i M. ÀNGELS ANDRÉS CASAMIQUELA.

Il·lustració: M. Ferrero i J. M. Valera

Edició: M. García González

© 2007 by Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.


C/ Frederic Mompou, 11 (Vila Olímpica)
08005 - Barcelona
Imprès per

CP: 849925
Dipòsit legal:

Aquest quadern està protegit per les lleis de drets d’autor i en correspon a
Grup Promotor/Santillana la propietat intel·lectual. Als seus legítims usuaris
només els està permès de fer fotocòpies d’aquest material per a ús com a
material d’aula. Queda prohibida qualsevol utilització fora dels usos perme-
sos, especialment la que tingui finalitats comercials.
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 3

F“itxå
1 R«ecomp†æ “∂æ “nomb®eß finß “a¬ 9
N“oµ D“atå
1. Q“uantß “>´“h^ “hå? C“omptå “^ «escri¤.

5
© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

■ Reforç 3
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 4

F“itxå
2 S“ituacionß “∂æ “sumå (“ajunta®)
N“oµ D“atå
1. C“omptå “^ “comp¬etå.
Q“uan†eß “bicic¬e†eß “h^ “hå «e> “tota¬?

“^ ‘só>
! "

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.


Q“uantß “patinß “h^ “hå «e> “tota¬?

“^ ‘só>
! "

Q“uan†eß “pilo†eß “h^ “hå «e> “tota¬?

“^ ‘só>
! "

4 ■ Reforç
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 5

F“itxå
3 N“omb®eß “∂e¬ 0 “a¬ 9: “ßèr^eß
N“oµ D“atå
1. U“>ei≈ “cadå “ßèr^æ “∂æ “puntß, “∂eß “∂e¬ 0 finß “a¬ 9.
© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

■ Reforç 5
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 6

F“itxå
4 S“uµeß «e> “horitzonta¬ “amb “nomb®eß finß “a¬ 9
N“oµ D“atå
1. D“ibuixå, “acolo®ei≈ “^ “comp¬etå.
5!4 4!2

5 ! 4 " ! "

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.


7!1 5!2

! " ! "

2!3 6!3

! " ! "
6 ■ Reforç
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 7

F“itxå
5 S“ituacionß “∂æ “sumå (“a£egi®)
N“oµ D“atå
1. Q“uantß «esquirolß “h^ “hå “a¬ fina¬? C“omp¬etå.

N´“h^ “haviå E“> “√–>e> N´“h^ “hå


© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

! "

A“¬ fina¬ “h^ “hå «esquirolß.


2. Q“uantß “gripauß “h^ “hå “a¬ fina¬? C“omp¬etå.

N´“h^ “haviå N´“arri∫±> N´“h^ “hå


! "

A“¬ fina¬ “h^ “hå “gripauß.


■ Reforç 7
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 8

F“itxå
6 C“omparació ‘∂e ‘nomb®eß finß “a¬ 9
N“oµ D“atå
1. E“n©erclå «e¬ “nomb®æ “µéß “gra>.
6 4 7 8

3 5 4 3

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.


9 7 5 4

2 6 2 3

8 ■ Reforç
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 9

F“itxå
7 S“ituacionß “∂æ “®estå («e> “q¤e∂e>)
N“oµ D“atå
1. Q“uantß “o©ellß “q¤e∂e>? C“omp¬etå.

N´“h^ “haviå S«æ´“> “va> E“n “q¤e∂e>


! " Q“¤e∂e> “o©ellß.
© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

2. Q“uantß “globuß “q¤e∂e>? C“omp¬etå.

N´“h^ “haviå N´«explo†e> E“n “q¤e∂e>


! " Q“¤e∂e> “globuß.
3. Q“uantß “bombonß “q¤e∂e>? C“omp¬etå.

N´“h^ “haviå N´“agåƒe> E“n “q¤e∂e>


! " Q“¤e∂e> “bombonß.
■ Reforç 9
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 10

F“itxå
8 R«es†eß «e> “horitzonta¬ finß “a¬ 9
N“oµ D“atå
1. D“ibuixå, “ratllå “^ “comp¬etå.
8!5 9!3

8 5 ! " ! "

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.


6!4 4!2

! " ! "

5!1 7!2

! " ! "
10 ■ Reforç
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 11

F“itxå
9 E“¬ “nomb®æ 10
N“oµ D“atå
1. C“omptå “^ “comp¬etå.

3 “^ 7 “só> 10. 4 “^ “só> 10.


© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

“^ “só> 10. “^ “só> 10.

“^ “só> 10. “^ “só> 10.

“^ “só> 10. “^ “só> 10.


■ Reforç 11
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 12

F“itxå
10 S“uµeß “^ “®es†eß «e> “√±rtica¬
N“oµ D“atå
1. C“omptå “^ “comp¬etå.

3 2
! 2 !

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.


! !

2. R“atllå “^ “comp¬etå “¬eß “®es†eß.

6 8
" 4 " 3
2

5 7
" 2 " 5
12 ■ Reforç
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 13

F“itxå
11 E“lß “nomb®eß “∂æ “l´11 “a¬ 19
N“oµ D“atå
1. C“omptå “^ “comp¬etå.
1 “∂eßenå “^ 6 “unitatß
10 6! "
D U

“∂eßenå “^ “unitatß
© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

! "
D U

“∂eßenå “^ “unitatß
! "
D U

“∂eßenå “^ “unitatß
! "
D U

■ Reforç 13
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 14

F“itxå
12 N“omb®æ “an†erio® “^ “nomb®æ “pos†erio®
N“oµ D“atå
1. E“scri¤ «elß “nomb®eß “q¤æ “h^ fal†e>.

0 2 4 6 8
10 11 13 15 17 19
2. E“scri¤ «e¬ “nomb®æ “an†erio®.

8 2

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.


11 17


13 4

7 ▼ 10

15 6

3. E“scri¤ «el “nomb®æ “pos†erio®.


11 6

4 18

17 10

9 13

15 7

14 ■ Reforç
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 15

F“itxå
13 S“uµeß “amb “nomb®eß finß “a¬ 19
N“oµ D“atå
1. O“bßervå “lå “ßèr^æ, “comptå ^ “comp¬etå.
8 7 ! "

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8 9 10 11 12 13 14 15

9 4 ! "
© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

9 .

8 1 6
! ! "

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8 .

4 3 5
! ! "

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4 .

■ Reforç 15
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 16

F“itxå
14 S“uµeß “∂æ “t®eß “nomb®eß finß “a¬ 19
N“oµ D“atå
1. C“omp¬etå “^ “sumå.

4
2
! 3
4 2 3 9! ! " 9

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.


4
!

3 ! ! "

! ! "

16 ■ Reforç
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 17

F“itxå
15 R«es†eß “comptan† ‘å “parti® “∂e¬ “subtra™en∂
N“oµ D“atå
1. Q“uantß “ouß fal†e> “å “lå “caixå? C“omptå “^ “comp¬etå.
10! 6 C“ompto “∂eß “∂e¬ 6 finß “a¬ .
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6


! " H“^ fal†e> “ouß.
© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

2. Q“uan†eß “magda¬e>eß “h^ fal†e>? C“omptå “^ “comp¬etå.


12! 7 C“ompto “∂eß “∂e¬ finß “a¬ .
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
.

! " H“^ fal†e> “magda¬e>eß.


3. Q“uan†eß “ampol¬eß “hi fal†e>? C“omptå “^ “comp¬etå.
8! 5 C“ompto “∂eß “∂e¬ finß “a¬ .
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
.

! " H“^ fal†e> “ampol¬eß.


■ Reforç 17
849925 _ 0001-0056.qxd 8/3/07 16:25 Pgina 18

F“itxå
16 E“lß “nomb®eß “∂e¬ 19 “a¬ 29
N“oµ D“atå
1. Q“uan†eß “>´“h^ “hå? C“omptå “^ “comp¬etå.
“∂eße>eß “^ “unitatß
D U


! "

“∂eße>eß “^ “unitatß
D U

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.! "

“∂eße>eß “^ “unitatß
▼ D U
! "

“∂eße>eß “^ “unitatß
D U

! "

“∂eße>eß “^ “unitatß
D U

! "
18 ■ Reforç
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 19

F“itxå
17 L«eß “∂eseneß
N“oµ D“atå
1. C“omptå “^ “comp¬etå.

D U
50


5 0
5 “∂eße>eß= “unitatß

D U
© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.


“∂eße>eß= “unitatß
D U

“∂eße>eß= “unitatß

D U

“∂eße>eß= “unitatß
■ Reforç 19
849925 _ 0001-0056.qxd 8/3/07 16:25 Pgina 20

F“itxå
18 P“rob¬eµeß “∂æ “®estå («e> “sob®e> “^ «e> fal†en)
N“oµ D“atå
1. L“¬e@ei≈ “cadå “prob¬emå “^ “®eso¬.
L´A“nnå “>e©essitå 8 “cromoß “πe®
“acaba® “lå “ßevå “co¬.“¬ecció. J“å «e>
“†Æ 5. Q“uantß “cromoß “l^ fal†e>?
E“> “>e©essitå E“> “†Æ L“^´“> fal†e>
▼ ▼ ▼
! "

L“^ fal†e> “cromoß.

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.


E“> L“luíß “†eniå 4 “poµeß. E“> “vå
“utilitza® 2 “πe® ƒe® “u> “pastíß.
Q“uan†eß “poµeß “l^ “sob®e>?
E“> “†eniå N´“utilitzå E“> “sob®e>
▼ ▼ ▼
! "

L“^ “sob®e> “poµeß.


L“å C“onso¬ “†eniå 9 “bar®eß “∂æ “på
“πe® “√±nd®æ. N´“hå “√±nu† 4.
Q“uan†eß “bar®eß “l^ “sob®e>?
E“> “†eniå N´“hå √±nu† E“> “sob®e>
▼ ▼ ▼
! "

L“^ “sob®e> “bar®eß.


20 ■ Reforç
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 21

F“itxå
19 S“umå “^ “®estå “∂æ “∂eße>eß
N“oµ D“atå
1. C“omptå “^ “comp¬etå.
H“^ “haviå 4 “såfa†eß, “amb 10 “gotß “cadascunå.
E“n M“a>e¬ “hå “porta† 2 “såfa†eß “µéß.
Q“uan†eß “såfa†eß “h^ “hå “arå?
Q“uantß “gotß “h^ “hå “arå?

S“åfa†eß

# "

H“^ “hå “såfa†eß.


© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

G“otß

# "

H“^ “hå ‘gotß.


L´I“mmå “†eniå 6 “colla®etß, “amb 10 “πer¬eß
“cadascu>. H“å “√±nu† 3 “colla®etß.
Q“uantß “colla®etß “l^ “q¤e∂e>?
Q“uan†eß “πer¬eß “q¤e∂e> «e> “tota¬?

C“olla®etß

! "

Q“¤e∂e> “colla®etß.
P«er¬eß

! "

Q“¤e∂e> “πer¬eß.
■ Reforç 21
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 22

F“itxå
20 E“lß “nomb®eß “∂e¬ 29 “a¬ 39
N“oµ D“atå
1. C“omptå “^ “comp¬etå.

30 4 34


! "


! "


! "

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.! "

! "

! "

! "

! "

! "

! "

22 ■ Reforç
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 23

F“itxå
21 S“umå “∂æ “doß “nomb®eß “ßenßæ “porta®-“>æ
N“oµ D“atå
1. S“umå.
D U D U D U
1 4 2 5 2 3
!3 2 !3 3 !3 6

D U D U D U
1
7 1 3 2 2
!3 1 !1 2 !1 5
© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

2. C“o¬. “locå “^ “sumå.


16 ! 1 15 ! 4 23 ! 3
D U D U D U
1 4 1 4
! !3 2 !

11 ! 16 12 ! 16 23 ! 14
D U D U D U
1 4 1 4 1 4
!3 2 !3 2 !

■ Reforç 23
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 24

F“itxå
22 E“lß “nomb®eß “∂e¬ 39 “a¬ 59
N“oµ D“atå
1. C“omptå “^ “comp¬etå.

40 6 46
! "

46 “quarantå-“siß

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.


! "

! "

! "

24 ■ Reforç
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 25

F“itxå
23 R«es†eß “ßenßæ “porta®-“>æ
N“oµ D“atå
1. R«estå.
D U D U D U
3 7 2 4 4 6
!3 4 !1 2 !3 3

D U D U D U
3 8 4 3 3 5
!2 1 !2 2 !3 4
© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

2. Co¬.“locå “^ “®estå.
58 ! 42 43 ! 21 44 ! 33
D U D U D U
1 4 1 4 1 4
!3 !3 2 !33 2

28 ! 6 59 ! 40 47 ! 12
D U D U D U
1 4 1 4 1 4
! 3 ! 3 !33 2

■ Reforç 25
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 26

F“itxå
24 E“lß “nomb®eß finß “a¬ 79
N“oµ D“atå
1. C“omp¬etå.
10 10 10
10 10
D U
50 ! 8 " 58


5 8

10 10 10 10
10
10 10
D U


! "

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.


10 10 10
10 10

D U


! "

10 10 10 10
10 10
10
D U

! "

10 10 10
10 10 10
D U

! "

10 10
10 10
D U

! "

26 ■ Reforç
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 27

F“itxå
25 P“rob¬eµeß “∂æ “sumå “^ “®estå
N“oµ D“atå
1. L“¬e@ei≈, “comp¬etå «e¬ “dibui≈ “^ ‘®eso¬.
L“å L“olå “vå “πesca® 6 “πeixoß.
L“å G«emmå “vå “πesca® 3 “πeixoß “µéß “q¤æ “lå
L“olå. Q“uantß “πeixoß “vå “πesca® “lå G«emmå?

▼ ▼
P«eixoß “∂æ “lå L“olå
P«eixoß “∂æ “lå G«emmå

! " L“å G«emmå “vå “πesca® “πeixoß.


© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

E“> J“oßeπ “vå “planta® 7 “plan†eß.


L“å R“oße® “vå “planta® 4 “plan†eß “µéß “q¤æ «e>
J“oßeπ. Q“uan†eß “plan†eß “vå “planta® “lå R“oße®?
▼ ▼

P“lan†eß “∂´«e> J“oseπ


P“lan†eß “∂æ “lå R“oße®

! " L“å R“oße® “va “planta® “plan†eß.

E“> X“av^e® “†Æ 8 “llib®eß.


L“å S“arå “†Æ 2 “llib®eß “µenyß “q¤æ «e>
X“av^e®. Q“uantß “llib®eß “†Æ “lå S“arå?
▼ ▼

L“lib®eß ‘∂´«e> X“av^e®


L“lib®eß “∂æ “lå S“arå

# " L“å S“arå “†Æ “llib®eß.


■ Reforç 27
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 28

F“itxå
26 S“umå “∂æ “t®eß “nomb®eß “ßenßæ “porta®-“>æ
N“oµ D“atå
1. C“omp¬etå “^ “sumå.
2 3 1 6 4 1
1 4 3 0 2 0
!1 1 !3 1 !1 5

3 2 4 4 3 4
2 3 3 1 2 1
!1 2 ! 3 !1 2

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.


4 3 3 0 1 5
1 3 1 4 2 1
!2 0 !1 2 !3 1

1 7 2 4 2 3
1 2 2 3 2 2
!1 0 !1 1 !3 2

1 2 4 2 3 6
2 3 1 2 1 1
!2 1 !2 1 !1 2

28 ■ Reforç
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 29

F“itxå
27 E“lß “nomb®eß finß “a¬ 99
N“oµ D“atå
1. C“omp¬etå “^ “acolo®ei≈.
7 “∂eße>eß “^ 9 “unitatß

70 ! 9 " 79
79 “ßetantå-“nou
79

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

“∂eße>eß “^ “unitatß
! "

86
86

“∂eße>eß “^ “unitatß
! "

94
94

■ Reforç 29
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 30

F“itxå
28 P“rob¬eµeß “∂æ “sumå “o “®estå
N“oµ D“atå
1. L“¬e@ei≈, “πenså “s^ “haß “∂æ “suma® “o “®esta® “^ “®eso¬.
L´À“n@elß “†eniå 17 “llib®eß.
L“å S“ílviå “>´“h^ “®egalå 2 “µéß.
Q“uantß “llib®eß “†Æ “¬´À“n@elß “a¬ fina¬?

É“ß “u> D“a∂eß ▼ “^

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.


“prob¬emå
O“πe®ació

! "
“∂æ
S“olució T«Æ “llib®eß.

E“> F«èli≈ “†eniå 17 “ga¬e†eß.


N´“hå “®egala† 2 “å “lå M“ariå.
Q“uan†eß “ga¬e†eß “†Æ «e> F«èli≈ “a¬ fina¬?

É“ß “u> D“a∂eß “^


“prob¬emå
O“πe®ació

! "
“∂æ
S“olució T«Æ ‘ga¬e†eß.

30 ■ Reforç
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 31

F“itxå
29 M«éß “gra> “q¤æ “^ “µéß “πeti† “q¤æ
N“oµ D“atå
1. D“ibuixå, “comparå “^ “comp¬etå.

83 31

83 «éß “µéß “gra> “q¤æ 31 31 «éß “µéß “πeti† “q¤æ 83


83 ! 31 !

67 38
© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

«éß “µéß “gra> “q¤æ «éß “µéß “πeti† “q¤æ


! !

46 27

«éß “µéß “gra> “q¤æ «éß “µéß “πeti† “q¤æ


! !

53 63

«éß “µéß “gra> “q¤æ «éß “µéß “πeti† “q¤æ


! !

■ Reforç 31
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 32

F“itxå
30 L«eß “mo>e∂eß (“©èntimß)
N“oµ D“atå
1. Q“uantß “di>erß “h^ “hå? C“alculå.

! ! " ! ! "

“©èntimß. “©èntimß.

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.


! ! ! ! ! "

“©èntimß.

! ! ! ! ! "

“©èntimß.
32 ■ Reforç
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 33

F“itxå
31 S“uµeß “portan†-“>æ
N“oµ D“atå
1. E“n©erclå, “dibuixå “^ “comp¬etå “lå “sumå.
16 ! 15 D U D U
1

5

16 1 6
!1 5


15

23 ! 19 D U D U
© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

5
2 3

23 !1 9

19

34 ! 17 D U D U

3 5 4

34 !1 7

17

27 ! 35 D U D U
5

2 7

27 !3 5

35
■ Reforç 33
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 34

F“itxå
32 E“lß “nomb®eß “ordinalß
N“oµ D“atå
1. R«elacionå.

1“® 2“> 3“® 4“† 5«ê 6«ê 7«ê 8«ê 9«ê

“ßego> “quar† “sißê “vui†ê “no√Ÿ


2. C“omp¬etå.

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.


“no√Ÿ

9«ê
“v

8«ê


“s 5«ê

7«ê
“s ▼

6«ê
“©

5«ê

4“† “œ

3Ҩ Ҡ

2“> “ß

1“® “π

34 ■ Reforç
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 35

F“itxå
33 P“rob¬eµeß “∂æ “sumå “o “®estå (“busca® “da∂eß)
N“oµ D“atå
1. L“¬e@ei≈, “buscå “¬eß “da∂eß “^ “®eso¬.
L“å M“ariå “vo¬ “compra® “unå “ninå
“^ “u> “puz¬æ. Q“uantß “di>erß “>e©essitå?

D“a∂eß “^


28 € 35 €
14 €

O“πeració

!
© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

S“olució N«e©essitå «eurofi.


L“å I“®e>æ “hå “compra† “unß “patinß.


H“å “dona† 65 €.
83 € Q“uantß “di>erß “l^ “tor>e>?
D“a∂eß “^

52 €

O“πeració

S“olució L“^ “tor>e> «euroß.


■ Reforç 35
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 36

F“itxå
34 E“¬ “©entíµet®æ
N“oµ D“atå
1. Q“uan† “µesu®e>? O“bßervå “^ «escri¤.

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.


“©entíµet®eß.

“©entíµet®eß.

“©entíµet®eß.

“©entíµet®eß.

“©entíµet®eß.

36 ■ Reforç
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 37

F“itxå
35 E“¬ “®ellot@æ. D“ura∂eß
N“oµ D“atå
1. E“scri¤ ‘¬´“horå “q¤æ “marcå “cadå “®ellot@æ.

L«eß 9
© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

2. O“bßervå «elß “®ellot@es “^ “comp¬etå.


C“oµençå A“cabå
▼ ▼

E“¬ “pa@èß “hå “triga† “™orå.

C“oµençå A“cabå
▼ ▼

L“å “pa@eså “hå “triga† ‘™orå.


■ Reforç 37
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 38

F“itxå
36 S“umå “∂æ “t®eß “nomb®eß “portan†-“>æ
N“oµ D“atå
1. C“alculå.5

5
4 8 2 9 2 6
2 2 1 3 2 4
!1 8 !1 1 !1 5
5

5
2 5 4 1 3 2

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.


3 2 2 4 1 7
! 8 !1 5 !1 4
5

9 4 4 4 3
3 5 2 3 2 2
!1 3 !1 8 !1 5
5

5 3 6 2 5 6
2 8 1 3 1 3
! 6 !1 6 ! 4

38 ■ Reforç
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 39

F“itxå
37 L«eß “mo>e∂eß “∂´1 “^ 2 «euroß
N“oµ D“atå
1. A“mb “qui>eß “mo>e∂eß “pagar^eß? R«elacionå.

2 € ^ 14 “©èntimß

2 € ^ 59 “©èntimß
© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

1 € ^ 25 “©èntimß

2. Q“uantß “di>erß “h^ “hå “å “cadå “guardiolå? E“scri¤.

€ “^ “©èntimß

€ “^ “©èntimß
■ Reforç 39
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 40

F“itxå
38 P“osicionß
N“oµ D“atå
1. O“bßervå “^ “con†estå.

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.


•A “quinå “mâ “†Æ “lå “ninå “lå “>enå?

•A “quinå “mâ “†Æ «e¬ “cot≈e† «e¬ “>e>?

• Q“¤ê “h^ “hå “a “¬´«esq¤errå “∂æ “lå “caså?

• Q“¤ê “h^ “hå “davan† “∂æ “lå “caså?

■ A‘ra, ‘dibuixa ‘un ‘@os «ent®e «els ‘∂os ‘>ens.


40 ■ Reforç
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 41

F“itxå
1
N“oµ D“atå
1. A“colo®ei≈ “ßegonß “lå “cla¤.
1 “marró 2 “>eg®æ 3 “√±r∂ 4 “blau
© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

■ Ampliació 41
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 42

F“itxå
2
N“oµ D“atå
1. S“umå.

3! 2" 3! " ! "

! " ! " ! "

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.


2. C“omp¬etå “¬eß “ßèr^eß.

2 3 3
!1 #!2F !1 !2 #
1 F F F

3
!1
F
3
#!1F !2
F
!2
F
3
#

2
!2
F
3
#!3F !1
F
!1
F
3
#

3. S“umå “^ “®elacionå.
3!2 6 5!3 9

5!1 5 7!2 8

42 ■ Ampliació
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 43

F“itxå
3
N“oµ D“atå
1. O“bßervå “^ “comp¬etå “¬eß “®es†eß.

! "
© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

! "

2. R«eso¬ “¬eß “®es†eß. D«esp®éß, “acolo®ei≈ «e¬ “®esulta† “ßegonß “lå “cla¤.
2 3! 1"
▼ ▼ ▼

“√±rµell 5! 2 " 7! 3" 4! 2"


“bla¤ 3 4! 1" 5! 3" 6! 3" 6! 2"
“√±rd 4 7! 5 " 8! 5" 9! 5" 8! 6 "
■ Ampliació 43
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 44

F“itxå
4
N“oµ D“atå
1. R«elacionå “^ “acolo®ei≈.
• D«æ “marró “^ “blan© «e¬ “goß • D«æ “griß «e¬ “ratolı
F F

• D«æ “marró «e¬ “mico • D«æ “taronjå “lå “vacå


F F

• D«æ “blan© “^ “>eg®æ «e¬ ga† F

1 “∂eßenå “^ 6 “unitatß
1 “∂eßenå “^ 9 “unitatß

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.


F
10 ! 9
10 ! 6

10 ! 5 10 ! 7

1 “∂eßenå “^ 5 “unitatß
1 “∂eßenå “^ 7 “unitatß

10 ! 8 1 “∂eßenå “^ 8 “unitatß
44 ■ Ampliació
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 45

F“itxå
5
N“oµ D“atå
1. U“>ei≈ “cadå “vai≈el¬ “amb “l´“àncorå “cor®espo>en†.
D«esp®éß, “acolo®ei≈ «elß “vai≈ellß “ßegonß “lå “cla¤.
11 “√±r∂ 13 “blau 15 “gro©
17 “√±rµel¬ 19 “taronjå

13
© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

1 “∂eßenå + 1 “unita†
11

1 “∂eßenå + 7 “unitatß
17

1 “∂eßenå + 9 “unitatß
15

1 “∂eßenå + 5 “unitatß
19

1 “∂eßenå + 3 “unitatß
■ Ampliació 45
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 46

F“itxå
6
N“oµ D“atå
1. E“> “cadå “caß, “marcå «elß “puntß “o> “cadå “>enå “arribå “amb
«e¬ “ße¤ “sal†. D«esp®éß, «escri¤ “lå “ßèr^æ “cor®espo>en†.
J“o “surto “∂e¬ 0
^ “salto “∂æ 3 «e> 3.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
S«èr^æ ‘∂æ “nomb®eß “πelß “qualß “passå
0, 3

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.


J“o “surto “∂e¬ 18
“^ “salto “∂æ 4 «e> 4.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
S«èr^æ ‘∂æ “nomb®eß “πelß “qualß “passå
18, 14
J“o “surto “∂e¬ 0
“^ “salto “∂æ 4 «e> 4.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
S«èr^æ ‘∂æ “nomb®eß “πelß “qualß “passå
46 ■ Ampliació
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 47

F“itxå
7
N“oµ D“atå
1. C“omp¬etå «elß “dibuixoß “amb “lín^eß “poligonalß.
D«esp®éß, “acolo®ei≈ «elß “dibuixoß “a¬ “†e¤ “gus†.
© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

■ Ampliació 47
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 48

F“itxå
8
N“oµ D“atå
1. R«elacionå.
“vin† 30 “unitatß 2 “∂eße>eß
“cinquantå 90 “unitatß 5 “∂eße>eß
“t®entå 20 “unitatß 7 “∂eße>eß
“norantå 70 “unitatß 3 “∂eße>eß

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.


“ßetantå 50 “unitatß 9 “∂eße>eß

2. C“omp¬etå.
D U D U
38 35
30! " 30! "

D U D U
39 31
! " ! "
48 ■ Ampliació
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 49

F“itxå
9
N“oµ D“atå
1. A“colo®ei≈ “¬eß “zo>eß “q¤æ “tingui> “πe® “®esulta† «e¬ “nomb®æ “∂e¬ “©ent®æ.
30 ! 10 20 ! 10 40 " 20 50 " 20

20 ! 30 50 10 ! 40 50 " 10 20 40 " 10

20 ! 20 10 ! 10 40 " 30 30 " 10

2. O“bßervå «elß “nomb®eß “^ “calculå.


31 42 13
© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

S“umå «elß “doß S“umå «e¬ “nomb®e “µéß R«estå «elß “doß
“nomb®eß “µéß “πetitß. “gra> “^ «e¬ “µéß “πeti†. “nomb®eß “µéß “granß.

# # #

3. L“¬e@ei≈ “^ “®eso¬.
E“> “u> “hor† “h^ “hå 25 “poµe®eß E“> “unå “granjå “h^ “hå 48 “conillß
“^ 34 “πe®e®eß. Q“uantß “arb®eß “^ 25 “vaq¤eß. Q“uantß “conillß “µéß
“h^ “hå «e> “tota¬ “a ‘¬´“hor†? “q¤æ “vaq¤eß “h^ “hå?

# #

H“^ “hå “arb®eß. H“^ “hå “conillß “µéß.


■ Ampliació 49
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 50

F“itxå
10
N“oµ D“atå
1. E“scri¤ «e¬ “nomb®æ “^ «e¬ “noµ “q¤æ “†Æ.


7 “∂eße>eß “^ 6 “unitatß


6 “∂eße>eß “^ 4 “unitatß


5 “∂eße>eß “^ 3 “unitatß
2. R«elacionå.
67

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.


D U
74 D U

3. E“n©erclå.

“√±rµel¬ E“lß “nomb®eß “q¤æ “†e>e> “u> 7 «e> «e¬ “llo© “∂æ “¬eß “∂eße>eß.

“bla¤ E“lß “nomb®eß “q¤æ “†e>e> “u> 9 «e> «e¬ “llo© “∂æ “¬eß “unitatß.

64 79 59 46 70 68
60 78 57 69 49

4. E“> “cadå “caß «escri¤ “quat®æ “nomb®eß.


M«éß “granß “q¤æ 56

“^ “µéß “πetitß “q¤æ 66.


M«éß “granß “q¤æ 68

“^ “µéß “πetitß “q¤æ 79.


50 ■ Ampliació
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 51

F“itxå
11
N“oµ D“atå
1. R«etallå “¬eß “tar@e†eß “∂æ “lå “par† “inƒerio® “^ «enganxå-“¬eß
“a¬ “llo© “cor®espo>en†.

“dino¤ 2 “∂eße>eß 6 “∂eße>eß “vuitantå-“siß


“^ 8 “unitatß “^ 7 “unitatß

40 + 8 “vuitantå-“no¤ 5 “∂eße>eß 70 + 2

2 “∂eße>eß
© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

“ßetantå 90 + 5 “ßeixantå “^ 9 “unitatß

9 “∂eße>eß 8 “∂eße>eß “t®entå-“ße† 40 + 9


“^ 9 “unitatß

28 19 37 48

50 67 86 95

72 80 60 29

99 70 89 49

■ Ampliació 51
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 52

F“itxå
12
N“oµ D“atå
1. C“alculå «e¬ “valo® “∂æ “¬eß “mo>e∂eß “∂æ “cadå “bagu¬,
“acolo®ei≈ “ßegonß “lå “cla¤ “^ “con†estå.
D«æ “√±rµel¬ F 16 “©èntimß D«æ “blau F 27 “©èntimß

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

• Q“ui> “valo® “†e>e> “¬eß “mo>e∂eß “∂e¬ “bagu¬ “blan©? “©èntimß.


52 ■ Ampliació
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 53

F“itxå
13
N“oµ D“atå
1. O“bßervå “^ “®elacionå.
ARRIBADA

D“inou
© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

1“® 27
T“®entå-“vui†
2“> 19 V“int-“^-“ße†
3“® 38
4Ҡ 67
S«eixantå-“ße†
5«ê 49 C“inquantå-“vui†
6«ê 58
7«ê 40
Q“uarantå-“nou
8«ê 70 S«eixantå
9«ê 60
Q“uarantå
S«etantå
2. A“colo®ei≈ «elß “dorsalß.

“√±rµel¬ E“¬ “priµe®, «e¬ “†er©e®, «e¬ “cinq¤ê, «e¬ “sißê “^ «e¬ “vui†ê.

“bla¤ E“¬ “ßego>, «e¬ “quar†, «e¬ “ße†ê “^ «e¬ “no√Ÿ.


■ Ampliació 53
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 54

F“itxå
14 A“mpliació
N“oµ D“atå
1. U“>ei≈ «elß “puntß. D«esp®éß, “®epasså “ßegonß “lå “cla¤.
“√±rµel¬ ▼ ▼ L«eß “lín^eß “poligonalß “tanca∂eß.
“bla¤ L«eß “lín^eß “poligonalß “o∫±r†eß.

D«e¬ 37 “a¬ 45 D«e¬ 54 “a¬ 62 D«e¬ 60 “a¬ 70

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.


■ A“rå, “pintå “∂æ “colo® “√±r∂ «elß “polígonß.
2. D“ibuixå “å “cadå “vagó “lå figurå “o “lå “líniå “q¤æ “ß´“h^ “indicå.
▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼

E“> «e¬ 1“® U“> “triang¬æ. E“> «e¬ 2“> U“nå “líniå “®ectå.
E“> «e¬ 4“† U“> “®ectang¬æ. E“> «e¬ 3“® U“nå “líniå “corbå.
E“> «e¬ 6«ê U“> “©erc¬æ. E“> «e¬ 5«ê U“nå “líniå “poligonal.

■ A“rå, «en©erclå «elß “vagonß «e> “q¤ê “h^ “hag^ “dibuixa† “u> “polígo>.
54 ■ Ampliació
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 55

F“itxå
15
N“oµ D“atå
1. C“alculå.
20 40 ! " 40 30 ! "

50 10 ! " 50 30 ! "

10 40 ! " 70 20 ! "

2. C“o¬.“locå «elß “nomb®eß “^ “sumå.


© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

56 ! 23 41 ! 32 ! 6 65 ! 17 68 ! 24 ! 5

! !

! !

3. C“o¬.“locå «elß “nomb®eß “^ ‘®estå.


78 # 34 69 # 5 86 # 41 97 # 6

# # # #

■ Ampliació 55
849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 56