Está en la página 1de 1

DERIVATIVES AND INTEGRALS

Basic Differentiation Rules


d d d
1. cu cu 2. u ± v u ± v 3. uv uv vu
dx dx dx
vu uv

d u d d n
4. 5. c 0 6. u  nu n1u
dx v v2 dx dx
d d u d u
7.
dx
x 1 8.
dx 
u
u
u , u 0 9.
dx
ln u 
u
d u d u d u
10. e  eu u 11. loga u 12. a  ln aau u
dx dx ln au dx
d d d
13. sin u cos uu 14. cos u  sin uu 15. tan u sec2 uu
dx dx dx
d d d
16. cot u  csc2 uu 17. sec u sec u tan uu 18. csc u  csc u cot uu
dx dx dx
d u d u d u
19. arcsin u 20. arccos u 21. arctan u 
dx 1 u2 dx 1 u2 dx 1 u2
d u d u d u
22. arccot u 23. arcsec u 24. arccsc u 
dx 1 u2 dx u u2 1 dx 
u u2 1
d d d
25. sinh u cosh uu 26. cosh u sinh uu 27. tanh u sech2 uu
dx dx dx
d d d
28. coth u  csch2 uu 29. sech u  sech u tanh uu 30. csch u  csch u coth uu
dx dx dx
d u d u d u
31. sinh1 u 32. cosh1 u 33. tanh1 u 
dx u2 1 dx u2 1 dx 1 u2
d u d u d u
34. coth1 u 35. sech1 u 36. csch1 u 
dx 1 u2 dx u1 u2 dx 
u 1 u2

Basic Integration Formulas

1.
kf u du k f u du 2.
 f u ± gu du f u du ±
gu du

3. du u C 4.
au du 
ln1a a u C

5. eu du eu C 6.
sin u du cos u C

7. cos u du sin u C 8. 
tan u du ln cos u C 
9. 
cot u du ln sin u C 10. 
sec u du ln sec u tan u C 
11. 
csc u du ln csc u cot u C 12.
sec2 u du tan u C

13. csc2 u du cot u C 14.


sec u tan u du sec u C

15. csc u cot u du csc u C 16. du


a2 u2
u
 arcsin
a
C

17. a2
du
u 2
1
a
u
 arctan C
a
18. du
uu a
2 2
1
 arcsec
a
u
a
C 

© Houghton Mifflin Company, Inc.