Está en la página 1de 95

1 Kings: 1-11

http://unbound.biola.edu/index.cfm?method=searchResults.doSearch
and

http://www.sacred-texts.com/bib/tan/kg1011.htm

English: New American Standard Hebrew OT: BHS (Consonants &


Bible Vowels) Romanized Hebrew Latin: Nova Vulgata

1 Kings 1
1. Now King David was old, advanced in ‫ְו ַה ֶמּלְֶך דָּ וִד ז ָקֵ ן בָּא ַבּיּ ָמִ ים ַוי ְ ַכסֻּהוּ‬ 1 wəhammeleḵə dāwiḏ Et rex David senuerat
‫ַבּ ְבּגָדִ ים וְֹלא יִחַם ֹלו׃‬
age; and they covered him with zāqēn bā’ bayyāmîm habebat que aetatis
clothes, but he could not keep warm. wayəḵassuhû babəḡāḏîm plurimos dies; cum que
wəlō’ yiḥam lwō: operiretur vestibus, non
calefiebat.
2. So his servants said to him, "Let them ִ‫י וַיּ ֹאמְרוּ ֹלו ֲעבָדָ יו יְבַקְ שׁוּ לַאדֹנ‬ 2 wayyō’mərû lwō Dixerunt ergo ei servi
‫ַה ֶמּלְֶך נַע ֲָרה בְתוּלָה ְו ָעמְדָ ה ִל ְפנֵי‬
seek a young virgin for my lord the ‘ăḇāḏāyw yəḇaqəšû sui: “ Quaeratur domino

‫שׁ ְכבָה‬ ָ ‫ַה ֶמּלְֶך וּתְ הִי־ֹלו ס ֹ ֶכנֶת ְו‬


king, and let her attend the king and la’ḏōnî hammeleḵə na‘ărâ nostro regi adulescentula
become his nurse; and let her lie in ḇəṯûlâ wə‘āməḏâ lifənê virgo et stet coram rege
your bosom, that my lord the king ‫ְבחֵי ֶקָך ְוחַם לַאדֹנִי הַמֶּ לְֶך׃‬ hammeleḵə ûṯəhî-lwō et curam eius agat
may keep warm." sōḵeneṯ wəšāḵəḇâ dormiatque in sinu tuo et
ḇəḥêqeḵā wəḥam la’ḏōnî calefaciat dominum
hammeleḵə: nostrum regem ”.
3. So they searched for a beautiful girl ‫ַוי ְ ַבקְשׁוּ נַע ֲָרה יָפָה בְּכ ֹל גְּבוּל‬ 3 wayəḇaqəšû na‘ărâ yāfâ Quaesierunt igitur
‫שׂ ָר ֵאל ַויּ ִ ְמצְאוּ אֶת־ ֲאבִישַׁג‬
ְ ִ‫י‬
throughout all the territory of Israel, bəḵōl gəḇûl yiśərā’ēl adulescentulam
and found Abishag the Shunammite, wayyiməṣə’û ’eṯ-’ăḇîšaḡ speciosam in omnibus
and brought her to the king. ‫הַשּׁוּנַמִּית ַויָּבִאוּ א ֹתָ הּ ַל ֶמּלְֶך׃‬ haššûnammîṯ wayyāḇi’û finibus Israel et
’ōṯāh lammeleḵə: invenerunt Abisag
Sunamitin et adduxerunt
eam ad regem.
4. The girl was very beautiful; and she ‫ְו ַהנַּע ֲָרה יָפָה עַד־מְא ֹד וַתְּ הִי ַל ֶמּלְֶך‬ 4 wəhanna‘ărâ yāfâ ‘aḏ- Erat autem puella pulchra
‫ס ֹ ֶכנֶת וַתְּ שׁ ְָרתֵ הוּ ְו ַה ֶמּלְֶך ֹלא י ְדָ עָהּ׃‬
became the king's nurse and served mə’ōḏ watəhî lammeleḵə nimis et curam agebat
him, but the king did not cohabit with sōḵeneṯ watəšārəṯēhû regis et ministrabat ei;
her. wəhammeleḵə lō’ rex vero non cognovit
yəḏā‘āh: eam.

5. Now Adonijah the son of Haggith ‫ַואֲדֹנִיּ ָה בֶן־ ַחגִּית מִתְ נַשֵּׂ א לֵאמ ֹר‬ 5 wa’ăḏōnîyâ ḇen-ḥagîṯ Adonias autem filius
‫ֲאנִי ֶאמְֹלְך ַויַּעַשׂ ֹלו ֶרכֶב וּפ ָָרשִׁ ים‬
exalted himself, saying, "I will be miṯənaśśē’ lē’mōr ’ănî Haggith elevabatur

‫שּׁים אִישׁ ָרצִים ְל ָפנָיו׃‬ ִ ‫ַו ֲח ִמ‬


king." So he prepared for himself ’eməlōḵə wayya‘aś lwō dicens: “ Ego regnabo! ”.
chariots and horsemen with fifty men reḵeḇ ûfārāšîm Fecitque sibi currum et
to run before him. waḥămiššîm ’îš rāṣîm equites et quinquaginta
ləfānāyw: viros, qui ante eum
currerent.
6. His father had never crossed him at ‫ וְֹלא־ ֲעצָב ֹו אָבִיו מִ יָּמָיו לֵאמ ֹר מַדּוּ ַע‬6 wəlō’-‘ăṣāḇwō ’āḇîw Nec corripuit eum pater
‫ָכּכָה ָעשִׂיתָ ְוגַם־הוּא ט ֹוב־תּ ֹאַר‬
any time by asking, "Why have you mîyāmāyw lē’mōr suus aliquando dicens: “

‫ מְא ֹד וְא ֹת ֹו יָלְדָ ה אַח ֲֵרי אַ ְבשָֹׁלום׃‬wəḡam-hû’ ṭwōḇ-tō’ar


done so?" And he was also a very madû‘a kāḵâ ‘āśîṯā Quare hoc fecisti? ”. Erat
handsome man, and he was born after autem et ipse pulcher
Absalom. mə’ōḏ wə’ōṯwō yāləḏâ valde, secundus natu post
’aḥărê ’aḇəšālwōm: Absalom.

7. He had conferred with Joab the son of ‫דְ ב ָָריו עִם י ֹואָב בֶּן־צְרוּי ָה ַויִּהְיוּ‬ 7 wayyihəyû ḏəḇārāyw Et sermo ei cum Ioab
‫ְועִם ֶא ְבי ָתָ ר הַכֹּהֵן ַויּ ַ ְעזְרוּ אַח ֲֵרי‬
Zeruiah and with Abiathar the priest; ‘im ywō’āḇ ben-ṣərûyâ filio Sarviae et cum

‫אֲדֹנִיּ ָה׃‬
and following Adonijah they helped wə‘im ’eḇəyāṯār hakōhēn Abiathar sacerdote, qui
him. wayya‘əzərû ’aḥărê adiuvabant partes
’ăḏōnîyâ: Adoniae.

8. But Zadok the priest, Benaiah the son ‫ְוצָד ֹוק הַכֹּהֵן וּ ְבנָי ָהוּ בֶן־י ְה ֹוי ָדָ ע‬ 8 wəṣāḏwōq hakōhēn Sadoc vero sacerdos et
ûḇənāyâû ḇen-
‫שׁ ְמעִי‬ ִ ‫ו ְֵרעִי ְו ַהגִּבּ ִֹורים ְונָתָ ן ַהנָּבִיא ְו‬
of Jehoiada, Nathan the prophet, Banaias filius Ioiadae et
Shimei, Rei, and the mighty men who ‫ֲאשֶׁר לְדָ וִד ֹלא הָיוּ עִם־אֲדֹנִיּ ָהוּ׃‬ yəhwōyāḏā‘ wənāṯān Nathan propheta et
belonged to David, were not with hannāḇî’ wəšimə‘î wərē‘î Semei et Rei et robur
Adonijah. wəhagibwōrîm ’ăšer exercitus David non erat
ləḏāwiḏ lō’ hāyû ‘im- cum Adonia.
’ăḏōnîyâû:

9. Adonijah sacrificed sheep and oxen ‫ַויִּזְבַּח אֲדֹנִיּ ָהוּ צ ֹאן וּ ָב ָקר וּמ ְִריא‬ 9 wayyizəbaḥ ’ăḏōnîyâû Immolatis ergo Adonias
ṣō’n ûḇāqār ûmərî’ ‘im
‫עִם ֶאבֶן הַזּ ֹ ֶחלֶת ֲאשֶׁ ר־אֵ צֶל עֵין‬
and fatlings by the stone of Zoheleth, ovibus et vitulis et

‫רֹגֵל ַויּ ִקְ ָרא אֶת־כָּל־אֶ חָיו ְבּנֵי‬


which is beside En-rogel; and he ’eḇen hazzōḥeleṯ ’ăšer- pinguibus iuxta lapidem
invited all his brothers, the king's ’ēṣel ‘ên rōḡēl wayyiqərā’ Zoheleth, qui erat vicinus
sons, and all the men of Judah, the ‫ַה ֶמּלְֶך וּ ְלכָל־אַנְשֵׁ י י ְהוּדָ ה ַעבְדֵ י‬ ’eṯ-kāl-’eḥāyw bənê fonti Rogel, vocavit
‫ַה ֶמּלְֶך׃‬
king's servants. hammeleḵə ûləḵāl-’anəšê universos fratres suos
yəhûḏâ ‘aḇəḏê filios regis et omnes
hammeleḵə: viros Iudae servos regis;

10. But he did not invite Nathan the ‫ְואֶת־נָתָ ן ַהנָּבִיא וּ ְבנָי ָהוּ‬ 10 wə’eṯ-nāṯān hannāḇî’ Nathan autem prophetam
‫שֹׁלמ ֹה אָחִיו‬ ְ ‫ְואֶת־ ַהגִּבּ ִֹורים ְואֶת־‬
prophet, Benaiah, the mighty men, and ûḇənāyâû wə’eṯ- et Banaiam et robustos

‫ֹלא קָ ָרא׃‬
Solomon his brother. hagibwōrîm wə’eṯ- quosque et Salomonem
šəlōmōh ’āḥîw lō’ qārā’: fratrem suum non
vocavit.
11. Then Nathan spoke to Bathsheba the ‫שׁבַע‬ ֶ ‫וַיּ ֹאמֶר נָתָ ן ֶאל־בַּת־‬ 11 wayyō’mer nāṯān ’el- Dixit itaque Nathan ad
‫שׁ ַמעַתְּ כִּי‬ ָ ‫ אֵם־שְֹׁלמ ֹה לֵאמ ֹר הֲֹלוא‬lē’mōr hălwō’ šāma‘atə kî
mother of Solomon, saying, "Have baṯ-šeḇa‘ ’ēm-šəlōmōh Bethsabee matrem

‫ ָמלְַך אֲדֹנִיּ ָהוּ בֶן־ ַחגִּית ַואֲדֹנֵינוּ דָ וִד‬mālaḵə ’ăḏōnîyâû ḇen-


you not heard that Adonijah the son of Salomonis: “ Num
Haggith has become king, and David audisti quod regnaverit
our lord does not know it? ‫ֹלא י ָדָ ע׃‬ ḥagîṯ wa’ăḏōnênû ḏāwiḏ Adonias filius Haggith,
lō’ yāḏā‘: et dominus noster David
hoc ignorat?
12. "So now come, please let me give you ‫ְועַתָּ ה ְלכִי ִאי ָעצְֵך נָא ֵעצָה וּ ַמ ְלּטִי‬ 12 wə‘atâ ləḵî ’î‘āṣēḵə Nunc ergo veni, accipe a
‫אֶת־נַ ְפשְֵׁך ְואֶת־נֶפֶשׁ ְבּנְֵך שְׁ ֹלמ ֹה׃‬
counsel and save your life and the life nā’ ‘ēṣâ ûmalləṭî ’eṯ- me consilium et salva
of your son Solomon. nafəšēḵə wə’eṯ-nefeš animam tuam filiique tui
bənēḵə šəlōmōh: Salomonis.
13. "Go at once to King David and say to ְ‫ְלכִי וּב ֹאִ י אֶ ל־ ַה ֶמּלְֶך דָּ וִד וְאָמ ְַרתּ‬ 13 ləḵî ûḇō’î| ’el- Vade et ingredere ad
‫ֵאלָיו הֲֹלא־אַתָּ ה אֲדֹנִי ַה ֶמּלְֶך‬
him, `Have you not, my lord, O king, hammeleḵə dāwiḏ regem David et dic ei:

‫שׁ ַבּעְתָּ ַל ֲאמָתְ ָך לֵאמ ֹר כִּי־שְׁ ֹלמ ֹה‬ ְ ִ‫נ‬


sworn to your maidservant, saying, wə’āmarətə ’ēlāyw hălō’- Nonne tu, domine mi rex,
"Surely Solomon your son shall be ’atâ ’ăḏōnî hammeleḵə iurasti mihi ancillae tuae
king after me, and he shall sit on my ‫ְבנְֵך יִמְֹלְך אַח ֲַרי וְהוּא יֵשֵׁב‬ nišəba‘ətā la’ămāṯəḵā dicens: “Salomon filius
lē’mōr kî-šəlōmōh ḇənēḵə
‫עַל־ ִכּ ְס ִאי וּמַדּוּ ַע ָמלְַך אֲ דֹנִי ָהוּ׃‬
throne"? Why then has Adonijah tuus regnabit post me et
become king?' yiməlōḵə ’aḥăray wəhû’ ipse sedebit in solio
yēšēḇ ‘al-kisə’î ûmadû‘a meo”? Quare ergo regnat
mālaḵə ’ăḏōnîâû:1 Adonias?

14. "Behold, while you are still there ‫ִהנֵּה ע ֹודָ ְך מְדַ בּ ֶֶרת שָׁ ם עִם־ ַה ֶמּלְֶך‬ 14 hinnēh ‘wōḏāḵə Et, adhuc ibi te loquente
‫ַו ֲאנִי אָב ֹוא אַח ֲַרי ְִך וּ ִמלֵּאתִ י‬
speaking with the king, I will come in məḏabereṯ šām ‘im- cum rege, ego veniam

‫אֶת־דְּ ב ָָרי ְִך׃‬


after you and confirm your words." hammeleḵə wa’ănî post te et complebo
’āḇwō’ ’aḥărayiḵə sermones tuos ”.
ûmillē’ṯî ’eṯ-dəḇārāyiḵə:

15. So Bathsheba went in to the king in ‫שׁבֶע אֶ ל־הַמֶּ לְֶך ַהחַדְ ָרה‬
ֶ ‫ וַתָּ ב ֹא בַת־‬15 watāḇō’ ḇaṯ-šeḇe‘ ’el- Ingressa est itaque
hammeleḵə h ḥaḏərâ
‫ ְו ַה ֶמּלְֶך ז ָקֵ ן מְא ֹד ַו ֲאבִישַׁ ג הַשּׁוּנַמִּית‬wəhammeleḵə zāqēn
a
the bedroom. Now the king was very Bethsabee ad regem in

‫ְמשׁ ַָרת אֶת־ ַה ֶמּלְֶך׃‬


old, and Abishag the Shunammite was cubiculo; rex autem
ministering to the king. mə’ōḏ wa’ăḇîšaḡ senuerat nimis, et Abisag
haššûnammîṯ məšāraṯ ’eṯ- Sunamitis ministrabat ei.
hammeleḵə:
16. Then Bathsheba bowed and prostrated ‫שׁבַע וַתִּ שְׁתַּ חוּ ַל ֶמּלְֶך‬
ֶ ‫וַתִּ קּ ֹד בַּת־‬ 16 watiqqōḏ baṯ-šeḇa‘ Inclinavit se Bethsabee et
watišətaḥû lammeleḵə
‫וַיּ ֹאמֶר הַמֶּ לְֶך מַה־לְָּך׃‬
herself before the king. And the king adoravit regem; ad quam
said, "What do you wish?" wayyō’mer hammeleḵə rex: “ Quid tibi, inquit,
mah-llāḵə: vis? ”.
17. She said to him, "My lord, you swore ָ‫שׁ ַבּעְתּ‬
ְ ִ‫וַתּ ֹאמֶר ֹלו אֲדֹנִי אַתָּ ה נ‬ 17 watō’mer lwō ’ăḏōnî Quae respondens ait: “
‫בַּיהוָה אֱֹלהֶיָך ַל ֲאמָתֶ ָך כִּי־שְׁ ֹלמ ֹה‬
to your maidservant by the LORD ’atâ nišəba‘ətā bayhwâ Domine mi, tu iurasti per

‫ְבנְֵך יִמְֹלְך אַח ֲָרי וְהוּא יֵשֵׁב‬


your God, saying, `Surely your son ’ĕlōheyḵā la’ămāṯeḵā kî- Dominum Deum tuum
Solomon shall be king after me and he šəlōmōh ḇənēḵə yiməlōḵə ancillae tuae: “Salomon
shall sit on my throne.' ‫עַל־ ִכּ ְסאִי׃‬ ’aḥărāy wəhû’ yēšēḇ ‘al- filius tuus regnabit post
kisə’î: me, et ipse sedebit in
solio meo”;
18. "Now, behold, Adonijah is king; and ‫ְועַתָּ ה ִהנֵּה אֲדֹנִיּ ָה ָמלְָך ְועַתָּ ה אֲדֹנִי‬ 18 wə‘atâ hinnēh et ecce nunc Adonias
‫ַה ֶמּלְֶך ֹלא י ָדָ עְתָּ ׃‬
now, my lord the king, you do not ’ăḏōnîyâ mālāḵə wə‘atâ regnat, te, domine mi rex,
know it. ’ăḏōnî hammeleḵə lō’ ignorante.
yāḏā‘ətā:
19. "He has sacrificed oxen and fatlings ‫ַויִּזְבַּח שׁ ֹור וּ ְמ ִריא־וְצ ֹאן לָר ֹב‬ 19 wayyizəbaḥ šwōr Mactavit boves et
‫ַויּ ִ ְק ָרא ְלכָל־ ְבּנֵי ַה ֶמּלְֶך וּ ְל ֶא ְבי ָתָ ר‬
and sheep in abundance, and has ûmərî’-wəṣō’n lārōḇ pinguia quaeque et oves

‫הַכֹּהֵן וּלְי ֹאָב שַׂ ר ַה ָצּבָא ְולִשְׁ ֹלמ ֹה‬


invited all the sons of the king and wayyiqərā’ ləḵāl-bənê plurimas et vocavit
Abiathar the priest and Joab the hammeleḵə ûlə’eḇəyāṯār omnes filios regis,
commander of the army, but he has ‫ֹלא ָק ָרא׃ ַעבְדְּ ָך‬ hakōhēn ûləyō’āḇ śar Abiathar quoque
not invited Solomon your servant. haṣṣāḇā’ wəlišəlōmōh sacerdotem et Ioab
‘aḇədəḵā lō’ qārā’: principem militiae;
Salomonem autem
servum tuum non
vocavit.
20. "As for you now, my lord the king, the ‫ עֵינֵי כָל־יִשׂ ְָראֵ ל ְואַתָּ ה אֲדֹנִי ַה ֶמּלְֶך‬20 wə’atâ ’ăḏōnî Verumtamen, domine mi
hammeleḵə ‘ênê ḵāl-
‫ ָעלֶיָך ְל ַהגִּיד ָלהֶם מִי י ֵשֵׁ ב עַל־ ִכּסֵּא‬yiśərā’ēl ‘āleyḵā ləhagîḏ
eyes of all Israel are on you, to tell rex, in te oculi respiciunt

‫אֲדֹנִי־ ַה ֶמּלְֶך אַח ֲָריו׃‬


them who shall sit on the throne of my totius Israel, ut indices
lord the king after him. lâem mî yēšēḇ ‘al-kissē’ eis quis sedere debeat in
’ăḏōnî-hammeleḵə solio tuo, domine mi rex,
’aḥărāyw: post te.
21. "Otherwise it will come about, as soon ‫שׁ ַכ‬ְ ‫ב אֲדֹנִי־ ַה ֶמּלְֶך ְו ָהי ָה ִכּ‬ 21 wəhāyâ kišəḵaḇ Eritque, cum dormierit
‫’ עִם־אֲב ֹתָ יו ְו ָהי ִיתִ י ֲאנִי וּ ְבנִי שְֹׁלמ ֹה‬ăḇōṯāyw wəhāyîṯî ’ănî
as my lord the king sleeps with his ’ăḏōnî-hammeleḵə ‘im- dominus meus rex cum

‫ַחטָּאִ ים׃‬
fathers, that I and my son Solomon patribus suis, erimus ego
will be considered offenders." ûḇənî šəlōmōh ḥaṭṭā’îm: et filius meus Salomon
peccatores ”.
22. Behold, while she was still speaking ‫ְו ִהנֵּה ע ֹודֶ נָּה מְדַ בּ ֶֶרת עִם־ ַה ֶמּלְֶך‬ 22 wəhinnēh ‘wōḏennâ Adhuc illa loquente cum
‫ְונָתָ ן ַהנָּבִיא בָּא׃‬
with the king, Nathan the prophet məḏabereṯ ‘im- rege, Nathan propheta
came in. hammeleḵə wənāṯān venit;
hannāḇî’ bā’:
23. They told the king, saying, "Here is ‫ַויַּגִּידוּ ַל ֶמּלְֶך לֵאמ ֹר ִהנֵּה נָתָ ן‬ 23 wayyagîḏû lammeleḵə et nuntiaverunt regi
Nathan the prophet." And when he ‫שׁתַּ חוּ ַהנָּבִיא‬ְ ִ ‫ַויּ ָב ֹא ִל ְפנֵי ַה ֶמּלְֶך ַויּ‬ lē’mōr hinnēh nāṯān dicentes: “ Adest Nathan
‫אָרצָה׃‬ְ ‫ַל ֶמּלְֶך עַל־ ַאפָּיו‬
came in before the king, he prostrated hannāḇî’ wayyāḇō’ lifənê propheta ”. Cumque
himself before the king with his face hammeleḵə wayyišətaḥû introisset ante
to the ground. lammeleḵə ‘al-’apāyw conspectum regis et
’ārəṣâ: adorasset eum pronus in
terram,
24. Then Nathan said, "My lord the king, ‫וַיּ ֹאמֶר נָתָ ן אֲדֹנִי ַה ֶמּלְֶך אַתָּ ה‬ 24 wayyō’mer nāṯān dixit Nathan: “ Domine
‫יִמְֹלְך אַח ֲָרי וְהוּא אָמ ְַרתָּ אֲדֹנִיּ ָהוּ‬
have you said, `Adonijah shall be king ’ăḏōnî hammeleḵə ’atâ mi rex, tu ergo dixisti:

‫יֵשֵׁב עַל־ ִכּ ְסאִי׃‬


after me, and he shall sit on my ’āmarətā ’ăḏōnîyâû “Adonias regnet post me,
throne'? yiməlōḵə ’aḥărāy wəhû’ et ipse sedeat super
yēšēḇ ‘al-kisə’î: thronum meum”?
25. "For he has gone down today and has ‫כִּי י ַָרד הַיּ ֹום ַויִּזְבַּח שׁ ֹור‬ 25 kî| yāraḏ hayywōm Quia descendit hodie et
wayyizəbaḥ šwōr ûmərî’-
‫וּמ ְִריא־וְצ ֹאן לָר ֹב ַויּ ִקְ ָרא ְלכָל־ ְבּנֵי‬
sacrificed oxen and fatlings and sheep immolavit boves et

‫שׂ ֵרי ַה ָצּבָא וּ ְל ֶא ְבי ָתָ ר‬


ָ ‫ַה ֶמּלְֶך וּ ְל‬
in abundance, and has invited all the wəṣō’n lārōḇ wayyiqərā’ pinguia et arietes
king's sons and the commanders of the ləḵāl-bənê hammeleḵə plurimos et vocavit
army and Abiathar the priest, and ‫הַכֹּהֵן ְו ִהנָּם א ֹ ְכלִים וְשׁ ֹתִ ים ְל ָפנָיו‬ ûləśārê haṣṣāḇā’ universos filios regis et
‫וַיּ ֹאמְרוּ יְחִי ַה ֶמּלְֶך אֲדֹנִיּ ָהוּ׃‬
behold, they are eating and drinking ûlə’eḇəyāṯār hakōhēn principes exercitus,
before him; and they say, `Long live wəhinnām ’ōḵəlîm Abiathar quoque
King Adonijah!' wəšōṯîm ləfānāyw sacerdotem; illique
wayyō’mərû yəḥî vescentes et bibentes
hammeleḵə ’ăḏōnîyâû: coram eo dixerunt:
“Vivat rex Adonias!”.
26. "But me, even me your servant, and ‫ְולִי ֲאנִי־ ַעבְדֶּ ָך וּ ְלצָד ֹק הַכֹּהֵן‬ 26 wəlî ’ănî-‘aḇədeḵā Me autem servum tuum
‫ְו ִל ְבנָי ָהוּ בֶן־י ְה ֹוי ָדָ ע ְולִשְׁ ֹלמ ֹה‬
Zadok the priest and Benaiah the son ûləṣāḏōq hakōhēn et Sadoc sacerdotem et
wəliḇənāyâû ḇen-
‫ַעבְדְּ ָך ֹלא ָק ָרא׃‬
of Jehoiada and your servant Banaiam filium Ioiadae
Solomon, he has not invited. yəhwōyāḏā‘ wəlišəlōmōh et Salomonem famulum
‘aḇədəḵā lō’ qārā’: tuum non vocavit.
27. "Has this thing been done by my lord ‫אִם ֵמאֵת אֲדֹנִי ַה ֶמּלְֶך נִ ְהי ָה הַדָּ בָר‬ 27 ’im mē’ēṯ ’ăḏōnî Numquid a domino meo
ֶ ‫] ַעבְדֶּ יָך =כ[ה וְֹלא ה ֹודַ עְתָּ אֶת־ ַהזּ‬
the king, and you have not shown to hammeleḵə nihəyâ rege exivit hoc verbum,

[‫ִמי יֵשֵׁב עַל־ ִכּסֵּא ] ַעבְדְּ ָך =ק‬


your servants who should sit on the hadāḇār hazzeh wəlō’ et mihi non indicasti
throne of my lord the king after him?" hwōḏa‘ətā ’eṯ-‘ăḇāḏeyḵā servo tuo quis sessurus
‘aḇədəḵā mî yēšēḇ ‘al- esset super thronum
‫אֲדֹנִי־ ַה ֶמּלְֶך אַח ֲָריו׃ ס‬ kissē’ ’ăḏōnî-hammeleḵə domini mei regis post
’aḥărāyw: s eum? ”.
28. Then King David said, "Call ‫ן ַה ֶמּלְֶך דָּ וִד וַיּ ֹא ֶמר ק ְִראוּ־לִי ַויּ ַ ַע‬ 28 wayya‘an hammeleḵə Et respondit rex David
‫שׁבַע וַתָּ ב ֹא ִל ְפנֵי ַה ֶמּלְֶך‬
ָ ‫ְלבַת־‬
Bathsheba to me." And she came into dāwiḏ wayyō’mer qirə’û- dicens: “ Vocate ad me

‫וַתַּ עֲמ ֹד ִל ְפנֵי ַה ֶמּלְֶך׃‬


the king's presence and stood before lî ləḇaṯ-šāḇa‘ watāḇō’ Bethsabee ”. Quae cum
the king. lifənê hammeleḵə fuisset ingressa coram
wata‘ămōḏ lifənê rege et stetisset ante eum,
hammeleḵə:
29. The king vowed and said, "As the ‫שּׁבַע ַה ֶמּלְֶך וַיּ ֹאמַ ר חַי־י ְהוָה‬ ָ ִ ‫ַויּ‬ 29 wayyiššāḇa‘ iuravit rex et ait: “ Vivit
‫שׁר־פָּדָ ה אֶת־נַ ְפשִׁי ִמ‬ ֶ ‫כָּל־צ ָָרה׃ ֲא‬
LORD lives, who has redeemed my hammeleḵə wayyō’mar Dominus, qui eruit
life from all distress, ḥay-yəhwâ ’ăšer-pāḏâ ’eṯ- animam meam de omni
nafəšî mikāl-ṣārâ: angustia,
‫שׁ ַבּעְתִּ י לְָך בַּיהוָה‬ ְ ִ ‫שׁר נ‬
ֶ ‫כִּי ַכּ ֲא‬
a
30. surely as I vowed to you by the LORD 30 kî ka’ăšer nišəb ‘ətî quia, sicut iuravi tibi per
‫ אֱֹלהֵי י ִשְׂ ָראֵ ל לֵאמ ֹר כִּי־שְֹׁלמ ֹה‬yiśərā’ēl lē’mōr kî-
the God of Israel, saying, `Your son lāḵə bayhwâ ’ĕlōhê Dominum, Deum Israel,

‫ְבנְֵך יִמְֹלְך אַח ֲַרי וְהוּא יֵשֵׁב‬


Solomon shall be king after me, and dicens: Salomon filius
he shall sit on my throne in my place'; šəlōmōh ḇənēḵə yiməlōḵə tuus regnabit post me et
‫ ֶא ֱעשֶׂה הַיּ ֹום עַל־ ִכּ ְס ִאי תַּ חְתָּ י כִּי כֵּן‬ḥăraya wəhû’ yēšēḇ ‘al-
a
I will indeed do so this day." ’ ipse sedebit super solium
kisə’î t ḥətāy kî kēn
‫ַהזּ ֶה׃‬
meum pro me, sic faciam
’e‘ĕśeh hayywōm hazzeh: hodie ”.
31. Then Bathsheba bowed with her face ‫שׁבַע ַא ַפּ‬ ֶ ‫י ִם אֶ ֶרץ וַתִּ קּ ֹד בַּת־‬ 31 watiqqōḏ baṯ-šeḇa‘ Summissoque Bethsabee
’apayim ’ereṣ watišətaḥû
‫וַתִּ שְׁתַּ חוּ ַל ֶמּלְֶך וַתּ ֹאמֶר יְחִי אֲדֹנִי‬
to the ground, and prostrated herself in terram vultu, adoravit

‫ַה ֶמּלְֶך דָּ וִד לְעֹלָם׃ ף‬


before the king and said, "May my lammeleḵə watō’mer yəḥî regem dicens: “ Vivat
lord King David live forever." ’ăḏōnî hammeleḵə dāwiḏ dominus meus rex David
lə‘ōlām: f in aeternum! ”.
32. Then King David said, "Call to me ‫ וַיּ ֹאמֶר הַמֶּ לְֶך דָּ וִד ק ְִראוּ־לִי ְלצָד ֹוק‬32 wayyō’mer| Dixit quoque rex David:
‫ְלנָתָ ן ַהנָּבִיא ְו ִל ְבנָי ָהוּ הַכֹּהֵן וּ‬
Zadok the priest, Nathan the prophet, hammeleḵə dāwiḏ qirə’û- “ Vocate mihi Sadoc

‫בֶּן־י ְה ֹוי ָדָ ע ַויּ ָב ֹאוּ ִל ְפנֵי ַה ֶמּלְֶך׃‬


and Benaiah the son of Jehoiada." And lî ləṣāḏwōq hakōhēn sacerdotem et Nathan
they came into the king's presence. ûlənāṯān hannāḇî’ prophetam et Banaiam
wəliḇənāyâû ben- filium Ioiadae ”. Qui cum
yəhwōyāḏā‘ wayyāḇō’û ingressi fuissent coram
lifənê hammeleḵə: rege,
33. The king said to them, "Take with you ‫ְך ָלהֶם קְחוּ ִע ָּםכֶם וַיּ ֹאמֶר הַמֶּ ֶל‬ 33 wayyō’mer dixit ad eos: “ Tollite
‫אֶת־ ַעבְדֵ י אֲדֹנֵיכֶם ְוה ְִר ַכּבְתֶּ ם‬
the servants of your lord, and have my hammeleḵə lâem qəḥû vobiscum servos domini

‫אֶת־שְֹׁלמ ֹה ְבנִי עַל־ ַהפּ ְִרדָּ ה‬


son Solomon ride on my own mule, ‘immāḵem ’eṯ-‘aḇəḏê vestri et imponite
and bring him down to Gihon. ’ăḏōnêḵem Salomonem filium
‫שׁר־לִי וְה ַֹורדְ תֶּ ם א ֹת ֹו אֶל־גִּח ֹון׃‬ ֶ ‫ֲא‬ wəhirəkaḇətem ’eṯ- meum, super mulam
šəlōmōh ḇənî ‘al-hapirədâ meam et ducite eum in
’ăšer-lî wəhwōraḏətem Gihon,
’ōṯwō ’el-giḥwōn:
‫ וּ ָמשַׁח א ֹת ֹו שָׁ ם צָד ֹוק הַכֹּהֵן ְונָתָ ן‬34 ûmāš ḥ ’ōṯwō šām
a
34. "Let Zadok the priest and Nathan the et ungat eum ibi Sadoc
ṣāḏwōq hakōhēn wənāṯān
‫ ַהנָּבִיא ְל ֶמלְֶך עַל־י ִשְׂ ָראֵ ל וּתְ ַקעְתֶּ ם‬hannāḇî’ ləmeleḵə ‘al-
prophet anoint him there as king over sacerdos et Nathan

‫בַּשּׁ ֹופָר ַו ֲאמ ְַרתֶּ ם יְחִי ַה ֶמּלְֶך‬


Israel, and blow the trumpet and say, propheta in regem super
`Long live King Solomon!' yiśərā’ēl ûṯəqa‘ətem Israel, et canetis bucina
‫שְֹׁלמ ֹה׃‬ baššwōfār wa’ămarətem atque dicetis: “Vivat rex
yəḥî hammeleḵə šəlōmōh: Salomon!”.
35. "Then you shall come up after him, ‫ַו ֲעלִיתֶ ם אַח ֲָריו וּבָא ְוי ָשַׁ ב‬ 35 wa‘ălîṯem ’aḥărāyw Et ascendetis post eum,
‫עַל־ ִכּ ְס ִאי וְהוּא י ִ ְמֹלְך תַּ חְתָּ י וְא ֹת ֹו‬
and he shall come and sit on my ûḇā’ wəyāšaḇ ‘al-kisə’î et veniet et sedebit super
wəhû’ yiməlōḵə taḥətāy
‫ִצוִּיתִ י ִלהְי ֹות נָגִיד עַל־יִשׂ ְָראֵ ל‬
throne and be king in my place; for I solium meum, et ipse
have appointed him to be ruler over wə’ōṯwō ṣiûîṯî lihəywōṯ regnabit pro me; illique
Israel and Judah." ‫ְועַל־י ְהוּדָ ה׃‬ nāḡîḏ ‘al-yiśərā’ēl wə‘al- praecipiam, ut sit dux
yəhûḏâ: super Israel et super
Iudam ”.
36. Benaiah the son of Jehoiada answered ‫ַויַּעַן ְבּנָי ָהוּ בֶן־י ְה ֹוי ָדָ ע אֶ ת־ ַה ֶמּלְֶך‬ 36 wayya‘an bənāyâû Et respondit Banaias
ḇen-yəhwōyāḏā‘ ’eṯ-
‫וַיּ ֹאמֶר אָמֵן כֵּן י ֹאמַר י ְהוָה אֱֹלהֵי‬
the king and said, "Amen! Thus may filius Ioiadae regi dicens:

‫אֲדֹנִי ַה ֶמּלְֶך׃‬
the LORD, the God of my lord the hammeleḵə wayyō’mer| “ Amen, sic loquatur
king, say. ’āmēn kēn yō’mar yəhwâ Dominus Deus domini
’ĕlōhê ’ăḏōnî hammeleḵə: mei regis.
37. "As the LORD has been with my lord ‫ַכּ ֲאשֶׁר ָהי ָה י ְהוָה עִם־ ֲאדֹנִי ַה ֶמּלְֶך‬ 37 ka’ăšer hāyâ yəhwâ Quomodo fuit Dominus
‫]י ִ ְהי ֶה =ק[ ]יְהִי =כ[כֵּן‬
the king, so may He be with Solomon, ‘im-’ăḏōnî hammeleḵə cum domino meo rege,

‫עִם־שְׁ ֹלמ ֹה וִיגַדֵּ ל אֶת־ ִכּסְא ֹו ִמ ִכּסֵּא‬


and make his throne greater than the kēn yəhî yihəyeh ‘im- sic sit cum Salomone et
throne of my lord King David!" šəlōmōh wîḡadēl ’eṯ- sublimius faciat solium
‫אֲדֹנִי ַה ֶמּלְֶך דָּ וִד׃‬ kisə’wō mikissē’ ’ăḏōnî eius a solio domini mei
hammeleḵə dāwiḏ: regis David ”.
38. So Zadok the priest, Nathan the ‫ַויּ ֵֶרד צָד ֹוק הַכֹּהֵן ְונָתָ ן ַהנָּבִיא‬ 38 wayyēreḏ ṣāḏwōq Descendit ergo Sadoc
‫ ְו ַה ְפּלֵתִ י וּ ְבנָי ָהוּ בֶן־י ְה ֹוי ָדָ ע ְו ַהכּ ְֵרתִ י‬hannāḇî’ ûḇənāyâû ḇen-
prophet, Benaiah the son of Jehoiada, hakōhēn wənāṯān sacerdos et Nathan

‫ַויּ ְַרכִּבוּ אֶת־שְֹׁלמ ֹה עַל־פּ ְִרדַּ ת‬


the Cherethites, and the Pelethites propheta et Banaias filius
went down and had Solomon ride on yəhwōyāḏā‘ wəhakərēṯî Ioiadae et Cherethi et
King David's mule, and brought him ‫ַה ֶמּלְֶך דָּ וִד וַיֹּלִכוּ א ֹת ֹו עַל־גִּח ֹון׃‬ wəhapəlēṯî wayyarəkiḇû Phelethi, et imposuerunt
to Gihon. ’eṯ-šəlōmōh ‘al-pirədaṯ Salomonem super mulam
hammeleḵə dāwiḏ regis David et
wayyōliḵû ’ōṯwō ‘al- adduxerunt eum in
giḥwōn: Gihon.
39. Zadok the priest then took the horn of ‫שּׁמֶן‬ֶ ‫ַויּ ִ ַקּח צָד ֹוק הַכֹּהֵן אֶת־קֶ ֶרן ַה‬ 39 wayyiqqaḥ ṣāḏwōq Sumpsitque Sadoc
‫מִן־הָאֹהֶל ַויּ ִ ְמשַׁ ח ֶאת־שְׁ ֹלמ ֹה‬
oil from the tent and anointed hakōhēn ’eṯ-qeren sacerdos cornu olei de

‫ַויּ ִתְ קְעוּ בַּשּׁ ֹופָר וַיּ ֹאמְ רוּ כָּל־ ָהעָם‬


Solomon. Then they blew the trumpet, haššemen min-hā’ōhel tabernaculo et unxit
and all the people said, "Long live wayyiməšaḥ ’eṯ-šəlōmōh Salomonem; et
King Solomon!" ֹ ‫ה׃יְחִי ַה ֶמּלְֶך שְׁ ֹלמ‬ wayyiṯəqə‘û baššwōfār cecinerunt bucina, et
wayyō’mərû kāl-hā‘ām dixit omnis populus: “
yəḥî hammeleḵə šəlōmōh: Vivat rex Salomon! ”.
40. All the people went up after him, and ‫ַויַּעֲלוּ כָל־ ָהעָם אַח ֲָריו ְו ָהעָם‬ 40 wayya‘ălû ḵāl-hā‘ām Et ascendit universa
’aḥărāyw wəhā‘ām
ֵ‫שׂמ‬ְ ‫שׂ ְמחָה ְמ ַח ְלּלִים ַבּ ֲח ִללִים וּ‬
ִ ‫חִים‬
the people were playing on flutes and multitudo post eum, et
məḥalləlîm baḥălilîm
‫ָאָרץ בְּק ֹולָם׃‬ ֶ ‫גְד ֹולָה וַתִּ ָבּקַע ה‬
rejoicing with great joy, so that the populus canebat tibiis et
earth shook at their noise. ûśəmēḥîm śiməḥâ laetabatur gaudio magno,
ḡəḏwōlâ watibāqa‘ et insonuit terra ad
hā’āreṣ bəqwōlām: clamorem eorum.
‫שׁ ַמע אֲדֹנִיּ ָהוּ ְוכָל־‬ ְ ִ ‫שׁר ַויּ‬
ֶ ֲ‫ הַקְּ ֻר ִאים א‬41 wayyišəm ‘ ’ăḏōnîyâû
a
41. Now Adonijah and all the guests who Audivit autem Adonias et
‫’ אִתּ ֹו ְוהֵם כִּלּוּ ֶלאֱכ ֹל ַויּ ִשְׁ מַע י ֹואָב‬itwō wəhēm killû le’ĕḵōl
were with him heard it as they wəḵāl-haqqəru’îm ’ăšeromnes, qui invitati

‫אֶת־ק ֹול הַשּׁ ֹופָר וַיּ ֹאמֶ ר מַדּוּ ַע‬


finished eating. When Joab heard the fuerant ab eo; iamque
sound of the trumpet, he said, "Why is wayyišəma‘ ywō’āḇ ’eṯ-convivium finitum erat.
the city making such an uproar?" ‫ק ֹול־הַקִּ ְרי ָה ה ֹומָה׃‬ qwōl haššwōfār Sed et Ioab, audita voce
wayyō’mer madû‘a qwōl- tubae, ait: “ Quid sibi
haqqirəyâ hwōmâ: vult clamor civitatis
tumultuantis? ”.
42. While he was still speaking, behold, ‫ע ֹודֶ נּוּ מְדַ בֵּר ְו ִהנֵּה י ֹונָתָ ן‬ 42 ‘wōḏennû məḏabēr Adhuc illo loquente,
Jonathan the son of Abiathar the priest wəhinnēh ywōnāṯān ben- Ionathan filius Abiathar
came. Then Adonijah said, "Come in, ‫בֶּן־ ֶא ְבי ָתָ ר הַכֹּהֵן בָּא וַיּ ֹאמֶר‬ ’eḇəyāṯār hakōhēn bā’ sacerdotis venit; cui dixit
‫ אֲדֹנִיּ ָהוּ בּ ֹא כִּי ִאישׁ ַחי ִל אַתָּ ה וְט ֹוב‬kî ’îš ḥayil ’atâ wəṭwōḇ
for you are a valiant man and bring wayyō’mer ’ăḏōnîyâû bō’ Adonias: “ Ingredere,

‫תְּ ַבשֵּׂר׃‬
good news." quia vir strenuus es et
təḇaśśēr: bona nuntians ”.
‫ ַויַּעַן י ֹונָתָ ן וַיּ ֹא ֶמר ַלאֲדֹנִיּ ָהוּ ֲאבָל‬43 wayy ‘an ywōnāṯān
a
43. But Jonathan replied to Adonijah, Responditque Ionathan
‫אֲדֹנֵינוּ ַה ֶמּלְֶך־דָּ וִד הִמְ לִיְך‬
"No! Our lord King David has made wayyō’mer la’ăḏōnîyâû Adoniae: “ Nequaquam!

‫אֶת־שְֹׁלמ ֹה׃‬
Solomon king. ’ăḇāl ’ăḏōnênû Dominus enim noster,
hammeleḵə-dāwiḏ rex David, regem
himəlîḵə ’eṯ-šəlōmōh: constituit Salomonem
‫ ַויּ ִשְׁ לַח אִתּ ֹו־ ַה ֶמּלְֶך אֶת־צָד ֹוק הַכֹּהֵן‬44 wayyišəl ḥ ’itwō-
a
44. "The king has also sent with him misitque cum eo Sadoc
‫ ְואֶת־נָתָ ן ַהנָּבִיא וּ ְבנָי ָהוּ בֶּן־י ְה ֹוי ָדָ ע‬hakōhēn wə’eṯ-nāṯān
Zadok the priest, Nathan the prophet, hammeleḵə ’eṯ-ṣāḏwōq sacerdotem et Nathan

‫ ְו ַהכּ ְֵרתִ י ְו ַה ְפּלֵתִ י ַויּ ְַרכִּבוּ א ֹת ֹו עַל‬hannāḇî’ ûḇənāyâû ben-


Benaiah the son of Jehoiada, the prophetam et Banaiam
Cherethites, and the Pelethites; and filium Ioiadae et Cherethi
they have made him ride on the king's ‫פּ ְִרדַּ ת ַה ֶמּלְֶך׃‬ yəhwōyāḏā‘ wəhakərēṯî et Phelethi, et
mule. wəhapəlēṯî wayyarəkiḇû imposuerunt eum super
’ōṯwō ‘al pirədaṯ mulam regis;
hammeleḵə:
45. "Zadok the priest and Nathan the ֹ ‫שׁחוּ א ֹת ֹו צָד ֹוק הַכּ‬ ְ ‫הֵן ְונָתָ ן ַויּ ִ ְמ‬ 45 wayyiməšəḥû ’ōṯwō unxeruntque eum Sadoc
ṣāḏwōq hakōhēn wənāṯān
‫ַהנָּבִיא ְל ֶמלְֶך ְבּגִח ֹון ַויַּעֲלוּ ִמשָּׁ ם‬
prophet have anointed him king in sacerdos et Nathan

‫שׂ ֵמחִים וַתֵּ ה ֹם ַה ִקּ ְרי ָה הוּא הַקּ ֹול‬ ְ


Gihon, and they have come up from hannāḇî’ ləmeleḵə propheta regem in Gihon.
there rejoicing, so that the city is in an bəḡiḥwōn wayya‘ălû Et ascenderunt inde
uproar. This is the noise which you ‫שׁ ַמעְתֶּ ם׃‬
ְ ‫ֲאשֶׁר‬ miššām śəmēḥîm laetantes, et insonuit
have heard. watēhōm haqqirəyâ hû’ civitas; haec est vox,
haqqwōl ’ăšer šəma‘ətem: quam audistis.
46. "Besides, Solomon has even taken his ֹ ‫ה עַל ִכּסֵּא ַהמְּלוּכָה׃ ְוגַם יָשַׁב שְׁ ֹלמ‬ 46 wəḡam yāšaḇ šəlōmōh Sed et Salomon sedit
seat on the throne of the kingdom. ‘al kissē’ hamməlûḵâ: super solio regni,
47. "Moreover, the king's servants came ‫ְוגַם־בָּאוּ ַעבְדֵ י הַמֶּ לְֶך ְלב ֵָרְך‬ 47 wəḡam-bā’û ‘aḇəḏê et ingressi servi regis
‫אֶת־אֲדֹנֵינוּ ַה ֶמּלְֶך דָּ וִד לֵאמ ֹר י ֵיטֵב‬
to bless our lord King David, saying, hammeleḵə ləḇārēḵə ’eṯ- benedixerunt domino

[‫]אֱ ֹלהִים =ק[ ]אֱֹלהֶיָך =כ‬


`May your God make the name of ’ăḏōnênû hammeleḵə nostro regi David
Solomon better than your name and dāwiḏ lē’mōr yêṭēḇ dicentes: “Amplificet
his throne greater than your throne!' ‫שּׁמֶָך וִיגַדֵּ ל‬ ְ ‫שׁם שְׁ ֹלמ ֹה ִמ‬ֵ ‫אֶת־‬ ’ĕlōheyḵā ’ĕlōhîm ’eṯ- Deus nomen Salomonis
And the king bowed himself on the ‫ַויִּשְׁתַּ חוּ ַה ֶמּלְֶך אֶת־ ִכּסְא ֹו ִמ ִכּ ְס ֶאָך‬ šēm šəlōmōh miššəmeḵā super nomen tuum et
‫שׁכָּב׃‬ ְ ‫עַל־ ַה ִמּ‬
bed. wîḡadēl ’eṯ-kisə’wō magnificet thronum eius
mikisə’eḵā wayyišətaḥû super thronum tuum”. Et
hammeleḵə ‘al- adoravit rex in lectulo
hammišəkāḇ: suo.
48. "The king has also said thus, `Blessed ‫ְוגַם־ ָכּכָה אָמַר ַה ֶמּלְֶך בָּרוְּך י ְהוָה‬ 48 wəḡam-kāḵâ ’āmar Insuper et haec locutus
‫אֱֹלהֵי י ִשְׂ ָראֵ ל אֲ שֶׁר נָתַ ן הַיּ ֹום יֹשֵׁב‬
be the LORD, the God of Israel, who hammeleḵə bārûḵə yəhwâ est: “Benedictus

‫עַל־ ִכּ ְס ִאי ְועֵינַי ר ֹא ֹות׃‬


has granted one to sit on my throne ’ĕlōhê yiśərā’ēl ’ăšer Dominus, Deus Israel,
today while my own eyes see it."' nāṯan hayywōm yōšēḇ qui dedit hodie sedentem
‘al-kisə’î wə‘ênay rō’wōṯ: in solio meo, videntibus
oculis meis” ”.
49. Then all the guests of Adonijah were ‫ַויֶּח ְֶרדוּ ַויָּקֻמוּ כָּל־ ַה ְקּ ֻראִ ים ֲאשֶׁ ר‬ 49 wayyeḥerəḏû Territi sunt ergo et
ֹ ‫נִיּ ָהוּ ַויֵּלְכוּ ִאישׁ לְדַ ְרכּ ֹו׃ ַלאֲד‬
terrified; and they arose and each went wayyāqumû kāl- surrexerunt omnes, qui
on his way. haqqəru’îm ’ăšer invitati fuerant ab
la’ăḏōnîyâû wayyēləḵû Adonia, et ivit
’îš ləḏarəkwō: unusquisque in viam
suam.
50. And Adonijah was afraid of Solomon, ‫ַואֲדֹנִיּ ָהוּ י ֵָרא ִמ ְפּנֵי שְֹׁלמ ֹה ַויּ ָקָ ם‬ 50 wa’ăḏōnîyâû yārē’ Adonias autem timens
‫ַויֵּלְֶך ַויּ ַ ֲחז ֵק ְבּק ְַרנ ֹות הַמִּ ז ְ ֵבּחַ׃‬
and he arose, went and took hold of mipənê šəlōmōh Salomonem surrexit et
the horns of the altar. wayyāqām wayyēleḵə abiit tenuitque cornua
wayyaḥăzēq bəqarənwōṯ altaris.
hammizəbēḥa:
51. Now it was told Solomon, saying, ‫ַויֻּגַּד ִלשְֹׁלמ ֹה לֵאמ ֹר ִהנֵּה אֲדֹנִיּ ָהוּ‬ 51 wayyugaḏ lišəlōmōh Et nuntiaverunt Salomoni
‫י ֵָרא אֶת־ ַה ֶמּלְֶך שְׁ ֹלמ ֹה ְו ִהנֵּה אָחַז‬
"Behold, Adonijah is afraid of King lē’mōr hinnēh ’ăḏōnîyâû dicentes: “ Ecce Adonias

‫שּׁבַע־לִי‬ ָ ִ ‫ְבּק ְַרנ ֹות ַה ִמּז ְ ֵבּ ַח לֵאמ ֹר י‬


Solomon, for behold, he has taken yārē’ ’eṯ-hammeleḵə timens regem
hold of the horns of the altar, saying, šəlōmōh wəhinnēh ’āḥaz Salomonem tenuit cornua
`Let King Solomon swear to me today ‫כַיּ ֹום הַמֶּ לְֶך שְֹׁלמ ֹה אִ ם־יָמִית‬ bəqarənwōṯ hammizəbēḥa altaris dicens: “Iuret mihi
ֹ ‫ו ֶבּח ֶָרב׃אֶת־ ַעבְדּ‬
that he will not put his servant to death lē’mōr yiššāḇa‘-lî hodie rex Salomon quod
with the sword.' " ḵayywōm hammeleḵə non interficiat servum
šəlōmōh ’im-yāmîṯ ’eṯ- suum gladio””.
‘aḇədwō beḥāreḇ:
52. Solomon said, "If he is a worthy man, ‫ וַיּ ֹאמֶר שְֹׁלמ ֹה אִם י ִ ְהי ֶה ְלבֶן־ ַחי ִל‬52 wayyō’mer šəlōmōh Dixitque Salomon: “ Si
‫ם־רעָה‬ ָ ‫אָרצָה ְו ִא‬ ְ ‫ ֹלא־י ִפּ ֹל ִמשַּׂ ע ֲָרת ֹו‬lō’-yipōl miśśa‘ărāṯwō
not one of his hairs will fall to the ’im yihəyeh ləḇen-ḥayil fuerit vir bonus, non

‫תִ ָמּצֵא־ב ֹו ָומֵת׃‬


ground; but if wickedness is found in cadet ne unus quidem
him, he will die." ’ārəṣâ wə’im-rā‘â capillus eius in terram;
ṯimmāṣē’-ḇwō wāmēṯ: sin autem malum
inventum fuerit in eo,
morietur ”.
‫ ַויּ ִשְׁ לַח ַה ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה וַיּ ִֹרדֻ הוּ ֵמעַל‬53 wayyišəl ḥ hammeleḵə
a
53. So King Solomon sent, and they Misit ergo rex Salomon
‫שׁתַּ חוּ ַל ֶמּלְֶך שְׁ ֹלמ ֹה‬ְ ִ ‫ ַה ִמּז ְ ֵבּ ַח ַויּ ָב ֹא ַויּ‬mē‘al hammizəbēḥa
brought him down from the altar. And et eduxit eum ab altari, et
šəlōmōh wayyōriḏuhû

‫ וַיּ ֹא ֶמר־ֹלו שְׁ ֹלמ ֹה לְֵך ְלבֵיתֶ ָך׃ ף‬wayyāḇō’ wayyišətaḥû


he came and prostrated himself before ingressus adoravit regem
King Solomon, and Solomon said to Salomonem; dixitque ei
him, "Go to your house." lammeleḵə šəlōmōh Salomon: “ Vade in
wayyō’mer-lwō šəlōmōh domum tuam ”.
lēḵə ləḇêṯeḵā: f

1 Kings 2
1. As David's time to die drew near, he ‫ַויִּק ְְרבוּ י ְ ֵמי־דָ וִד לָמוּת ַויְצַו‬ 1 wayyiqərəḇû yəmê- Appropinquaverant
ḏāwiḏ lāmûṯ wayəṣaw
‫אֶת־שְֹׁלמ ֹה בְנ ֹו לֵאמ ֹר׃‬
charged Solomon his son, saying, autem dies David ut
’eṯ-šəlōmōh ḇənwō moreretur, praecepit que
lē’mōr: Salomoni filio suo
dicens:
2. "I am going the way of all the earth. ָ‫ָאָרץ ְו ָחזַקְתּ‬
ֶ ‫ אָנֹכִי הֹלְֵך בְּדֶ ֶרְך כָּל־ה‬2 ’ānōḵî hōlēḵə bəḏereḵə “ Ego ingredior viam
‫ְו ָהי ִיתָ ְל ִאישׁ׃‬
Be strong, therefore, and show kāl-hā’āreṣ wəḥāzaqətā universae terrae;
yourself a man. wəhāyîṯā lə’îš: confortare et esto vir
3. "Keep the charge of the LORD your ‫שׁמ ֶֶרת י ְהוָה אֱֹלהֶיָך‬ְ ‫שׁמ ְַרתָּ אֶת־ ִמ‬ ָ ‫ְו‬ 3 wəšāmarətā ’eṯ- et observa decreta
‫ָל ֶלכֶת בִּדְ ָרכָיו ִלשְׁמ ֹר חֻקּ ֹתָ יו‬
God, to walk in His ways, to keep His mišəmereṯ| yəhwâ Domini Dei tui, ut

‫שׁ ָפּטָיו ְועֵדְ וֹתָ יו ַכּכָּתוּב‬ ְ ‫ִמצְוֹתָ יו וּ ִמ‬


statutes, His commandments, His ’ĕlōheyḵā lāleḵeṯ ambules in viis eius et
ordinances, and His testimonies, biḏərāḵāyw lišəmōr custodias statuta eius et
according to what is written in the ‫בְּת ַֹורת מֹשֶׁה ְל ַמעַן תַּ שְׂ כִּיל אֵת‬ ḥuqqōṯāyw miṣəwōṯāyw praecepta eius et iudicia
‫כָּל־ ֲאשֶׁ ר תַּ ֲעשֶׂה ְואֵת כָּל־אֲ שֶׁר‬
Law of Moses, that you may succeed ûmišəpāṭāyw et testimonia, sicut
in all that you do and wherever you wə‘ēḏəwōṯāyw kakāṯûḇ scriptum est in lege
turn, ‫תִּ ְפנֶה שָׁם׃‬ bəṯwōraṯ mōšeh ləma‘an Moysi, ut prospere agas
taśəkîl ’ēṯ kāl-’ăšer in universis, quae facis et
ta‘ăśeh wə’ēṯ kāl-’ăšer quocumque te verteris;
tifəneh šām:
4. so that the LORD may carry out His ‫ְל ַמעַן י ָקִ ים י ְהוָה אֶת־דְּ בָר ֹו אֲ שֶׁר‬ 4 ləma‘an yāqîm yəhwâ ut confirmet Dominus
‫דִּ בֶּר ָעלַי לֵאמ ֹר אִ ם־י ִשְׁ מְרוּ ָבנֶיָך‬
promise which He spoke concerning ’eṯ-dəḇārwō ’ăšer diber sermonem suum, quem

‫אֶת־דַּ ְרכָּם ָל ֶלכֶת ְל ָפנַי ֶבּ ֱאמֶת‬


me, saying, `If your sons are careful of ‘ālay lē’mōr ’im- locutus est de me dicens:
their way, to walk before Me in truth yišəmərû ḇāneyḵā ’eṯ- “Si custodierint filii tui
with all their heart and with all their ‫שׁם לֵאמ ֹר‬ ָ ‫ְבּכָל־ ְל ָבבָם וּ ְבכָל־נַ ְפ‬ darəkām lāleḵeṯ ləfānay viam suam et
‫ֹלא־יִכּ ֵָרת לְָך אִ ישׁ ֵמעַל ִכּסֵּא‬
soul, you shall not lack a man on the be’ĕmeṯ bəḵāl-ləḇāḇām ambulaverint coram me

‫שׂ ָראֵל׃‬ ְ ִ‫י‬
throne of Israel.' ûḇəḵāl-nafəšām lē’mōr in veritate, in omni corde
lō’-yikārēṯ ləḵā ’îš mē‘al suo et in omni anima sua,
kissē’ yiśərā’ēl: non auferetur tibi vir de
solio Israel”.
‫ ְוגַם אַתָּ ה י ָדַ עְתָּ אֵת אֲ שֶׁ ר־ ָעשָׂה לִי‬5 wəḡam ’atâ yāḏ ‘ətā ’ēṯ
a
5. "Now you also know what Joab the Tu quoque nosti, quae
‫י ֹואָב בֶּן־צְרוּי ָה ֲאשֶׁ ר ָעשָׂה‬
son of Zeruiah did to me, what he did ’ăšer-‘āśâ lî ywō’āḇ ben-
fecerit mihi Ioab filius
ṣərûyâ ’ăšer ‘āśâ lišənê-
‫שׂ ָראֵל לְאַ ְבנֵר‬ ְ ִ ‫שׂ ֵרי ִצבְא ֹות י‬
ָ ‫שׁנֵי־‬ ְ ‫ ִל‬śārê ṣiḇə’wōṯ yiśərā’ēl
to the two commanders of the armies Sarviae, quae fecerit
of Israel, to Abner the son of Ner, and duobus principibus
to Amasa the son of Jether, whom he ‫ בֶּן־נֵר ְו ַלעֲמָ שָׂא בֶן־י ֶתֶ ר ַויַּה ְַרגֵם‬lə’aḇənēr ben-nēr exercitus Israel, Abner
wəl ‘ămāśā’ ḇen-yeṯer
‫שֹׁלם ַויּ ִתֵּ ן‬
ָ ‫ַויּ ָשֶׂ ם דְּ ֵמי־ ִמ ְל ָחמָה ְבּ‬
a
killed; he also shed the blood of war in filio Ner et Amasae filio

‫ מָתְ נָיו דְּ מֵי ִמ ְל ָחמָה ַבּחֲג ָֹרת ֹו אֲ שֶׁר ְבּ‬wayyāśem dəmê-


peace. And he put the blood of war on wayyaharəḡēm Iether, quos occidit; et
his belt about his waist, and on his effudit sanguinem belli in
sandals on his feet. ‫שׁר בּ ְַרגְלָיו׃‬ ֶ ֲ‫וּ ְבנַעֲֹלו א‬ miləḥāmâ bəšālōm pace et posuit cruorem
wayyitēn dəmê miləḥāmâ proelii in balteo suo, qui
baḥăḡōrāṯwō ’ăšer erat circa lumbos eius, et
bəmāṯənāyw ûḇəna‘ălwō in calceamento suo, quod
’ăšer bəraḡəlāyw: erat in pedibus eius.
6. "So act according to your wisdom, and ‫ ְועָשִׂ יתָ ְכּ ָח ְכמָתֶ ָך וְֹלא־ת ֵֹורד שֵׂ יבָת ֹו‬6 wə‘āśîṯā kəḥāḵəmāṯeḵā Facies ergo iuxta
wəlō’-ṯwōrēḏ śêḇāṯwō
‫שׁא ֹל׃ ס ְבּ‬ ְ ‫שָֹׁלם‬
do not let his gray hair go down to sapientiam tuam et non
Sheol in peace. bəšālōm šə’ōl: s deduces canitiem eius
pacifice ad inferos.
7. "But show kindness to the sons of ‫ְו ִל ְבנֵי ב ְַרזִלַּי ַה ִגּ ְלעָדִ י‬ 7 wəliḇənê ḇarəzillay Sed filiis Berzellai
‫שׁ ְל ָחנֶָך‬ ֻ ‫תַּ ֲעשֶׂה־ ֶחסֶד ְוהָיוּ בְּא ֹ ְכלֵי‬
Barzillai the Gileadite, and let them be hagilə‘āḏî ta‘ăśeh-ḥeseḏ Galaaditis reddes

‫כִּי־כֵן קָ ְרבוּ אֵ לַי ְבּב ְָרחִי ִמ ְפּנֵי‬


among those who eat at your table; for wəhāyû bə’ōḵəlê gratiam, eruntque
they assisted me when I fled from šuləḥāneḵā kî-ḵēn qārəḇû comedentes in mensa tua;
Absalom your brother. ‫אַ ְבשָֹׁלום אָחִיָך׃‬ ’ēlay bəḇārəḥî mipənê occurrerunt enim mihi,
’aḇəšālwōm ’āḥîḵā: quando fugiebam a facie
Absalom fratris tui.
8. "Behold, there is with you Shimei the ‫שׁ ְמעִי בֶן־גּ ֵָרא‬ ִ ‫ְו ִהנֵּה ִעמְָּך‬ 8 wəhinnēh ‘imməḵā Habes quoque apud te
šimə‘î ḇen-gērā’ ḇen-
‫בֶן־ ַהיְמִינִי ִמ ַבּח ִֻרים וְהוּא ִק ְל ַלנִי‬
son of Gera the Benjamite, of Semei filium Gera de
hayəmînî mibaḥurîm
‫ְק ָללָה נִ ְמ ֶרצֶת בְּי ֹום ֶלכְתִּ י ַמ ֲחנָי ִם‬
Bahurim; now it was he who cursed Beniamin de Bahurim,
me with a violent curse on the day I wəhû’ qiləlanî qəlālâ qui maledixit mihi
went to Mahanaim. But when he came ‫שּׁבַע‬ ָ ֶ‫וְהוּא־י ַָרד ִל ְק ָראתִ י ַהיּ ְַרדֵּ ן וָא‬ niməreṣeṯ bəywōm leḵətî maledictione pessima,
maḥănāyim wəhû’-yāraḏ
‫ֹלו בַיהוָה לֵאמ ֹר אִ ם־ ֲאמִ יתְ ָך‬
down to me at the Jordan, I swore to quando ibam ad

‫ֶבּח ֶָרב׃‬
him by the LORD, saying, `I will not liqərā’ṯî hayyarədēn Mahanaim; sed quia
put you to death with the sword.' wā’eššāḇa‘ lwō ḇayhwâ descendit mihi in
lē’mōr ’im-’ămîṯəḵā occursum ad Iordanem,
beḥāreḇ: et iuravi ei per Dominum
dicens: Non te
interficiam gladio.
9. "Now therefore, do not let him go ‫ְועַתָּ ה אַל־תְּ נַקֵּהוּ כִּי אִ ישׁ ָחכָם‬ 9 wə‘atâ ’al-tənaqqēhû kî Tu noli pati esse eum
’îš ḥāḵām ’ātâ wəyāḏa‘ətā
‫שׁר תַּ ֲעשֶׂה־ֹּלו‬ ֶ ‫אָתָּ ה ְוי ָדַ עְתָּ אֵת ֲא‬
unpunished, for you are a wise man; innoxium; vir autem

‫וְה ַֹורדְ תָּ אֶת־שֵׂ יבָת ֹו בְּדָ ם שְׁ א ֹול׃‬


and you will know what you ought to ’ēṯ ’ăšer ta‘ăśeh-llwō sapiens es et scies, quae
do to him, and you will bring his gray wəhwōraḏətā ’eṯ-śêḇāṯwō facias ei deducesque
hair down to Sheol with blood." bəḏām šə’wōl: canos eius cum sanguine
ad infernum ”.
10. Then David slept with his fathers and ‫שׁכַּב דָּ וִד עִם־אֲב ֹתָ יו ַויּ ִ ָקּבֵר‬
ְ ִ ‫ַויּ‬ 10 wayyišəkaḇ dāwiḏ Dormivit igitur David
‫ְבּעִיר דָּ וִד׃ ף‬
was buried in the city of David. ‘im-’ăḇōṯāyw cum patribus suis et
wayyiqqāḇēr bə‘îr dāwiḏ: sepultus est in civitate
f David.
11. The days that David reigned over ‫ ְו ַהיָּמִים ֲאשֶׁ ר מָ לְַך דָּ וִד עַל־יִשׂ ְָראֵ ל‬11 wəhayyāmîm ’ăšer Dies autem, quibus
‫שׁבַע‬ֶ ‫שׁנָה ְבּ ֶחבְר ֹון מָ לְַך‬ָ ‫אַר ָבּעִים‬ְ yiśərā’ēl ’arəbā‘îm šānâ
Israel were forty years: seven years he mālaḵə dāwiḏ ‘al- regnavit David super
reigned in Hebron and thirty-three Israel, quadraginta anni
years he reigned in Jerusalem. ‫שׁנִים וּבִירוּשָׁ לַ ִם ָמלְַך שְֹׁלשִׁ ים‬
ָ bəḥeḇərwōn mālaḵə šeḇa‘ sunt: in Hebron regnavit
‫שׁנִים׃‬ָ ‫שֹׁלשׁ‬ ָ ‫ְו‬
šānîm ûḇîrûšālaim mālaḵə septem annis, in
šəlōšîm wəšālōš šānîm: Ierusalem triginta tribus.
12. And Solomon sat on the throne of ‫וּשְֹׁלמ ֹה יָשַׁב עַל־ ִכּסֵּא דָּ וִד אָבִיו‬ 12 ûšəlōmōh yāšaḇ ‘al- Salomon autem sedit
‫וַתִּ כּ ֹן ַמ ְלכֻת ֹו מְא ֹד׃‬
David his father, and his kingdom was kissē’ dāwiḏ ’āḇîw super thronum David
firmly established. watikōn maləḵuṯwō patris sui, et firmatum est
mə’ōḏ: regnum eius nimis.
13. Now Adonijah the son of Haggith ‫ַויּ ָב ֹא אֲדֹנִיּ ָהוּ בֶן־ ַחגֵּית‬ 13 wayyāḇō’ ’ăḏōnîyâû Et ingressus est Adonias
ḇen-ḥagêṯ1 ’el-baṯ-šeḇa‘
‫שׁבַע אֵ ם־שְֹׁלמ ֹה וַתּ ֹאמֶר‬ ֶ ‫אֶל־בַּת־‬
came to Bathsheba the mother of filius Haggith ad

‫ֲהשָֹׁלום בֹּאֶָך וַיּ ֹאמֶ ר שָׁ ֹלום׃‬


Solomon. And she said, "Do you ’ēm-šəlōmōh watō’mer Bethsabee matrem
come peacefully?" And he said, hăšālwōm bō’eḵā Salomonis, quae dixit ei:
"Peacefully." wayyō’mer šālwōm: “ Pacificusne ingressus
tuus? ”. Qui respondit: “
Pacificus ”.
14. Then he said, "I have something to say ‫וַיּ ֹאמֶר דָּ בָר לִי ֵא ָלי ְִך וַתּ ֹאמֶר דַּ בֵּר׃‬ 14 wayyō’mer dāḇār lî Addiditque: “ Sermo
to you." And she said, "Speak." ’ēlāyiḵə watō’mer dabēr: mihi est ad te ”. Cui ait: “
Loquere ”. Et ille:
15. So he said, "You know that the ‫וַיּ ֹאמֶר אַתְּ י ָדַ עַתְּ כִּי־לִי ָהי ְתָ ה‬ 15 wayyō’mer ’atə “ Tu, inquit, nosti quia
ֵ‫ל ַהמְּלוּכָה ְו ָעלַי שָׂמוּ כָל־יִשׂ ְָרא‬
kingdom was mine and that all Israel yāḏa‘atə kî-lî hāyəṯâ meum erat regnum, et me
hamməlûḵâ wə‘ālay śāmû
‫ְפּנֵיהֶם לִמְ ֹלְך וַתִּ סּ ֹב הַמְּ לוּכָה וַתְּ הִי‬
expected me to be king; however, the proposuerat omnis Israel
kingdom has turned about and become ḵāl-yiśərā’ēl pənêhem sibi in regem, sed
my brother's, for it was his from the ‫לְאָחִי כִּי ֵמי ְהוָה ָהי ְתָ ה ֹּלו׃‬ liməlōḵə watissōḇ translatum est regnum et
LORD. hamməlûḵâ watəhî lə’āḥî factum est fratris mei; a
kî mêəhwâ hāyəṯâ llwō: Domino enim
constitutum est ei.
16. "Now I am making one request of ‫שׁאֵ לָה אַחַת אָנֹכִי שֹׁאֵל ְו ַע‬ ְ ‫תָּ ה‬ 16 wə‘atâ šə’ēlâ ’aḥaṯ Nunc ergo petitionem
‫שׁבִי אֶת־ ָפּנָי וַתּ ֹאמֶר‬
ִ ָ‫ֵמאִתָּ ְך אַל־תּ‬
you; do not refuse me." And she said ’ānōḵî šō’ēl mē’itāḵə ’al- unam deprecor a te; ne

‫ֵאלָיו דַּ בֵּר׃‬
to him, "Speak." tāšiḇî ’eṯ-pānāy watō’mer confundas faciem meam
’ēlāyw dabēr: ”. Quae dixit ad eum: “
Loquere ”.
17. Then he said, "Please speak to ‫ וַיּ ֹאמֶר ִאמ ְִרי־נָא לִשְׁ ֹלמ ֹה ַה ֶמּלְֶך כִּי‬17 wayyō’mer ’imərî-nā’ Et ille ait: “ Precor, ut
Solomon the king, for he will not ‫ֹלא־י ָשִׁ יב אֶת־ ָפּנָי ְִך ְוי ִתֶּ ן־לִי‬ lišəlōmōh hammeleḵə kî dicas Salomoni regi —
‫אֶת־ ֲאבִישַׁג הַשּׁוּנַמִּית ְל ִאשָּׁה׃‬
refuse you, that he may give me lō’-yāšîḇ ’eṯ-pānāyiḵə neque enim negare tibi
Abishag the Shunammite as a wife." wəyiten-lî ’eṯ-’ăḇîšaḡ quidquam potest — ut
haššûnammîṯ lə’iššâ: det mihi Abisag
Sunamitin uxorem ”.
18. Bathsheba said, "Very well; I will ‫שׁבַע ט ֹוב אָנֹכִי אֲדַ בֵּר‬
ֶ ‫וַתּ ֹאמֶר בַּת־‬ 18 watō’mer baṯ-šeḇa‘ Et ait Bethsabee: “ Bene,
ṭwōḇ ’ānōḵî ’ăḏabēr
‫ָעלֶיָך אֶ ל־ ַה ֶמּלְֶך׃‬
speak to the king for you." ego loquar pro te regi ”.
‘āleyḵā ’el-hammeleḵə:
19. So Bathsheba went to King Solomon ‫שׁ‬
ֶ ‫בַע אֶ ל־הַמֶּ לְֶך שְֹׁלמ ֹה וַתָּ ב ֹא בַת־‬ 19 watāḇō’ ḇaṯ-šeḇa‘ ’el- Venit ergo Bethsabee ad
‫לְדַ בֶּר־ֹלו עַל־אֲדֹנִיּ ָהוּ ַויָּקָם ַה ֶמּלְֶך‬
to speak to him for Adonijah. And the hammeleḵə šəlōmōh regem Salomonem, ut

‫שׁתַּ חוּ לָהּ ַויֵּשֶׁב‬ ְ ִ ‫ִלק ְָראתָ הּ ַויּ‬


king arose to meet her, bowed before ləḏaber-lwō ‘al-’ăḏōnîyâû loqueretur ei pro Adonia.
her, and sat on his throne; then he had wayyāqām hammeleḵə Et surrexit rex in
a throne set for the king's mother, and ‫עַל־ ִכּסְא ֹו ַויּ ָשֶׂ ם ִכּסֵּא לְאֵ ם ַה ֶמּלְֶך‬ liqərā’ṯāh wayyišətaḥû lāh occursum eius
‫וַתֵּ שֶׁב לִימִ ינ ֹו׃‬
she sat on his right. wayyēšeḇ ‘al-kisə’wō adoravitque eam et sedit
wayyāśem kissē’ lə’ēm super thronum suum;
hammeleḵə watēšeḇ positus quoque est
lîmînwō: thronus matri regis, quae
sedit ad dexteram eius.
20. Then she said, "I am making one ‫שׁאֵ לָה אַחַת ְק ַט‬ ְ ‫נָּה אָנֹכִי וַתּ ֹאמֶר‬ 20 watō’mer šə’ēlâ ’aḥaṯ Dixitque ei: “ Petitionem
‫שׁ ֹ ֶאלֶת ֵמאִתָּ ְך אַל־תָּ שֶׁב אֶת־ ָפּנָי‬
small request of you; do not refuse qəṭannâ ’ānōḵî šō’eleṯ unam parvulam ego

‫וַיּ ֹא ֶמר־לָהּ ַה ֶמּלְֶך שַׁ ֲאלִי ִאמִּי כִּי‬


me." And the king said to her, "Ask, mē’itāḵə ’al-tāšeḇ ’eṯ- deprecor a te; ne
my mother, for I will not refuse you." pānāy wayyō’mer-lāh confundas faciem
‫ֹלא־אָ שִׁיב אֶת־ ָפּנָי ְִך׃‬ hammeleḵə ša’ălî ’immî meam”. Dixit ei rex: “
kî lō’-’āšîḇ ’eṯ-pānāyiḵə: Pete, mater mi, neque
enim fas est, ut avertam
faciem tuam ”.
21. So she said, "Let Abishag the ‫שּׁנַמִּית‬ ֻ ‫וַתּ ֹאמֶר י ֻתַּ ן אֶת־ ֲאבִישַׁג ַה‬ 21 watō’mer yutan ’eṯ- Quae ait: “ Detur Abisag
‫ַלאֲדֹנִיּ ָהוּ אָחִיָך ְל ִאשָּׁה׃‬
Shunammite be given to Adonijah ’ăḇîšaḡ haššunammîṯ Sunamitis Adoniae fratri
your brother as a wife." la’ăḏōnîyâû ’āḥîḵā tuo uxor ”.
lə’iššâ:
22. King Solomon answered and said to ‫אִמּ ֹו ַויַּעַן ַה ֶמּלְֶך שְׁ ֹלמ ֹה וַיּ ֹאמֶר ְל‬ 22 wayya‘an hammeleḵə Responditque rex
his mother, "And why are you asking ‫ְו ָלמָה אַתְּ שׁ ֹאֶ לֶת אֶת־אֲ בִישַׁג‬ šəlōmōh wayyō’mer Salomon et dixit matri
‫שׁאֲ לִי־ֹלו‬
ַ ‫שּׁנַמִּית ַלאֲדֹנִיּ ָהוּ ְו‬ ֻ ‫ַה‬
Abishag the Shunammite for lə’immwō wəlāmâ ’atə suae: “ Quare postulas

‫אֶת־ ַהמְּלוּכָה כִּי הוּא אָחִי ַהגָּד ֹול‬


Adonijah? Ask for him also the šō’eleṯ ’eṯ-’ăḇîšaḡ Abisag Sunamitin
kingdom--for he is my older brother-- haššunammîṯ la’ăḏōnîyâû Adoniae? Postula ei et
even for him, for Abiathar the priest, ‫ִמ ֶמּנִּי וְֹלו וּ ְל ֶא ְבי ָתָ ר הַכֹּהֵן וּלְי ֹואָב‬ wəša’ălî-lwō ’eṯ- regnum! Ipse est enim
‫בֶּן־צְרוּי ָה׃ ף‬
and for Joab the son of Zeruiah!" hamməlûḵâ kî hû’ ’āḥî frater meus maior me et
hagāḏwōl mimmennî habet Abiathar
wəlwō ûlə’eḇəyāṯār sacerdotem et Ioab filium
hakōhēn ûləywō’āḇ ben- Sarviae ”.
ṣərûyâ: f
‫שּׁ ַב‬ָ ִ ‫ ע ַה ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה בַּיהוָה לֵאמ ֹר ַויּ‬23 wayyiššāḇ ‘
a
23. Then King Solomon swore by the Iuravit itaque rex
‫שׂה־לִּי אֱ ֹלהִים וְכ ֹה י ֹוסִיף כִּי‬ ֶ ‫ כּ ֹה י ַ ֲע‬bayhwâ lē’mōr kōh
LORD, saying, "May God do so to me hammeleḵə šəlōmōh Salomon per Dominum

‫ְבנַפְשׁ ֹו דִּ בֶּר אֲדֹנִיּ ָהוּ ֶאת־הַדָּ בָר‬


and more also, if Adonijah has not dicens: “ Haec faciat
spoken this word against his own life. ya‘ăśeh-llî ’ĕlōhîm wəḵōh mihi Deus et haec addat,
‫ַהזּ ֶה׃‬ ywōsîf kî ḇənafəšwō certe contra animam
diber ’ăḏōnîyâû ’eṯ- suam locutus est Adonias
hadāḇār hazzeh: verbum hoc.
24. "Now therefore, as the LORD lives, ‫=כ[ ְועַתָּ ה חַי־י ְהוָה ֲאשֶׁ ר ֱהכִינַנִי‬ 24 wə‘atâ ḥay-yəhwâ Et nunc, vivit Dominus,
‫]וַיּ ֹושִׁ י ַבנִי =ק[ ]וַיּ ֹושִׁ יבִינִי‬
who has established me and set me on ’ăšer hĕḵînanî qui firmavit me et

‫שׂה־לִי‬ ָ ‫שׁר ָע‬ ֶ ‫עַל־ ִכּסֵּא דָּ וִד אָבִי ַו ֲא‬


the throne of David my father and wayywōšîḇênî collocavit me super
who has made me a house as He wayywōšîḇanî ‘al-kissē’ solium David patris mei
promised, surely Adonijah shall be put ‫הַיּ ֹום יוּמַת ַבּי ִת ַכּ ֲאשֶׁר דִּ בֵּר כִּי‬ dāwiḏ ’āḇî wa’ăšer ‘āśâ-lî et qui fecit mihi domum,
‫אֲדֹנִיּ ָהוּ׃‬
to death today." bayiṯ ka’ăšer dibēr kî sicut locutus est, certe
hayywōm yûmaṯ hodie occidetur Adonias
’ăḏōnîyâû: ”.
25. So King Solomon sent Benaiah the ‫ַויּ ִשְׁ לַח ַה ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה ְבּי ַד ְבּנָי ָהוּ‬ 25 wayyišəlaḥ hammeleḵə Misitque rex Salomon
‫בּ ֹו ַויּ ָמ ֹת׃ סבֶן־י ְה ֹוי ָדָ ע ַויּ ִ ְפגַּע־‬
son of Jehoiada; and he fell upon him šəlōmōh bəyaḏ bənāyâû per manum Banaiae filii
so that he died. ḇen-yəhwōyāḏā‘ Ioiadae, qui interfecit
wayyifəga‘-bwō eum, et mortuus est.
wayyāmōṯ: s
26. Then to Abiathar the priest the king ‫הַכֹּהֵן אָ ַמר ַה ֶמּלְֶך ֲענָת ֹת וּ ְל ֶא ְבי ָתָ ר‬ 26 ûlə’eḇəyāṯār hakōhēn Abiathar quoque
said, "Go to Anathoth to your own ’āmar hammeleḵə ‘ănāṯōṯ sacerdoti dixit rex: “
field, for you deserve to die; but I will ‫שׂדֶ יָך כִּי אִ ישׁ מָ וֶת אָתָּ ה‬ ָ ‫ לְֵך עַל־‬lēḵə ‘al-śāḏeyḵā kî ’îš Vade in Anathoth ad
ָ‫ וּבַיּ ֹום ַהזּ ֶה ֹלא ֲאמִיתֶ ָך כִּי־נָשָׂאת‬hazzeh lō’ ’ămîṯeḵā kî-
not put you to death at this time, māweṯ ’ātâ ûḇayywōm agrum tuum; es quidem

‫ אֶת־אֲר ֹון אֲדֹנָי י ְהֹוִה ִל ְפנֵי דָּ וִד אָבִי‬nāśā’ṯā ’eṯ-’ărwōn


because you carried the ark of the vir mortis, sed hodie te
Lord GOD before my father David, non interficiam, quia
and because you were afflicted in ‫שׁר־הִתְ ַענָּה‬ ֶ ֲ‫ְוכִי הִתְ ַענִּיתָ בְּכ ֹל א‬ ’ăḏōnāy yəhwōih lifənê portasti arcam Domini
‫אָבִי׃‬
everything with which my father was dāwiḏ ’āḇî wəḵî Dei coram David patre
afflicted." hiṯə‘annîṯā bəḵōl ’ăšer- meo et sustinuisti
hiṯə‘annâ ’āḇî: laborem in omnibus, in
quibus laboravit pater
meus ”.
27. So Solomon dismissed Abiathar from ‫ַויְג ֶָרשׁ שְׁ ֹלמ ֹה אֶת־ ֶא ְבי ָתָ ר ִמהְי ֹות‬ 27 wayəḡāreš šəlōmōh Eiecit ergo Salomon
‫כֹּהֵן לַיהוָה לְמַ לֵּא אֶת־דְּ בַר י ְהוָה‬
being priest to the LORD, in order to ’eṯ-’eḇəyāṯār mihəywōṯ Abiathar, ut non esset

‫ֲאשֶׁר דִּ בֶּר עַל־בֵּית ֵעלִי ְבּשִֹׁלה׃ ף‬


fulfill the word of the LORD, which kōhēn layhwâ ləmallē’ sacerdos Domini, ut
He had spoken concerning the house ’eṯ-dəḇar yəhwâ ’ăšer impleretur sermo
of Eli in Shiloh. diber ‘al-bêṯ ‘ēlî bəšilōh: f Domini, quem locutus est
super domum Heli in
Silo.
28. Now the news came to Joab, for Joab ‫שּׁ ֻמעָה בָּאָה עַד־י ֹואָב כִּי י ֹואָב‬ ְ ‫ְו ַה‬ 28 wəhaššəmu‘â bā’â ‘aḏ- Venit autem nuntius ad
‫נָטָה אַח ֲֵרי אֲדֹנִיּ ָה וְאַח ֲֵרי אַ ְבשָֹׁלום‬
had followed Adonijah, although he ywō’āḇ kî ywō’āḇ nāṭâ Ioab. Ioab autem
’aḥărê ’ăḏōnîyâ wə’aḥărê
‫ֹלא נָטָה ַויָּנָס י ֹואָב אֶ ל־אֹהֶל י ְהוָה‬
had not followed Absalom. And Joab declinaverat post
fled to the tent of the LORD and took ’aḇəšālwōm lō’ nāṭâ Adoniam, cum post
hold of the horns of the altar. ‫ַויּ ַ ֲחזֵק ְבּק ְַרנ ֹות ַה ִמּז ְ ֵבּחַ׃‬ wayyānās ywō’āḇ ’el- Absalom non declinasset;
’ōhel yəhwâ wayyaḥăzēq fugit ergo Ioab in
bəqarənwōṯ tabernaculum Domini et
hammizəbēḥa: apprehendit cornua
altaris.
29. It was told King Solomon that Joab ‫ַויֻּגַּד ַל ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה כִּי נָס י ֹואָב‬ 29 wayyugaḏ lammeleḵə Nuntiatumque est regi
‫ז ְ ֵבּ ַח אֶל־אֹהֶל י ְהוָה ְו ִהנֵּה ֵאצֶל ַה ִמּ‬
had fled to the tent of the LORD, and šəlōmōh kî nās ywō’āḇ Salomoni, quod fugisset

‫ַויּ ִשְׁ לַח שְֹׁלמ ֹה אֶת־ ְבּנָי ָהוּ‬


behold, he is beside the altar. Then ’el-’ōhel yəhwâ wəhinnēh Ioab in tabernaculum
Solomon sent Benaiah the son of ’ēṣel hammizəbēḥa Domini et esset iuxta
Jehoiada, saying, "Go, fall upon him." ‫בֶן־י ְה ֹוי ָדָ ע לֵאמ ֹר לְֵך ְפּגַע־בּ ֹו׃‬ wayyišəlaḥ šəlōmōh ’eṯ- altare; misitque Salomon
bənāyâû ḇen-yəhwōyāḏā‘ Banaiam filium Ioiadae
lē’mōr lēḵə pəḡa‘-bwō: dicens: “ Vade, interfice
eum! ”.
30. So Benaiah came to the tent of the ‫ַויּ ָב ֹא ְבנָי ָהוּ אֶ ל־אֹהֶל י ְהוָה וַיּ ֹא ֶמר‬ 30 wayyāḇō’ ḇənāyâû ’el- Venit Banaias ad
‫ֵאלָיו כּ ֹה־אָ ַמר ַה ֶמּלְֶך צֵא וַיּ ֹאמֶ ר‬
LORD and said to him, "Thus the king ’ōhel yəhwâ wayyō’mer tabernaculum Domini et

‫ֹלא כִּי פ ֹה אָמוּת ַויָּשֶׁב ְבּנָי ָהוּ‬


has said, `Come out.' " But he said, ’ēlāyw kōh-’āmar dixit ei: “ Haec dicit rex:
"No, for I will die here." And Benaiah hammeleḵə ṣē’ Egredere!”. Qui ait: “
brought the king word again, saying, ‫אֶת־ ַה ֶמּלְֶך דָּ בָר לֵאמ ֹר כּ ֹה־דִ בֶּר‬ wayyō’mer| lō’ kî fōh Non egrediar, sed hic
‫י ֹואָב וְכ ֹה ָענָנִי׃‬
"Thus spoke Joab, and thus he ’āmûṯ wayyāšeḇ bənāyâû moriar ”. Renuntiavit
answered me." ’eṯ-hammeleḵə dāḇār Banaias regi sermonem
lē’mōr kōh-ḏiber ywō’āḇ dicens: “ Haec locutus
wəḵōh ‘ānānî: est Ioab et haec respondit
mihi ”.
31. The king said to him, "Do as he has ֹ ‫אמֶר ֹלו ַה ֶמּלְֶך ֲעשֵׂה ַכּ ֲאשֶׁר דִּ בֶּר וַיּ‬ 31 wayyō’mer lwō Dixitque ei rex: “ Fac,
‫וּ ְפגַע־בּ ֹו וּ ְקב ְַרתּ ֹו ַו ֲהסִיר ֹתָ דְּ מֵי‬
spoken and fall upon him and bury hammeleḵə ‘ăśēh ka’ăšer sicut locutus est, et

‫שׁפְַך י ֹואָב מֵ ָעלַי וּ ֵמעַל‬ ָ ‫שׁר‬ ֶ ֲ‫ִחנָּם א‬


him, that you may remove from me diber ûfəḡa‘-bwō interfice eum et sepeli; et
and from my father's house the blood ûqəḇarətwō wahăsîrōṯā| amovebis sanguinem
which Joab shed without cause. ‫בֵּית אָבִי׃‬ dəmê ḥinnām ’ăšer šāfaḵə innocentem, qui effusus
ywō’āḇ mē‘ālay ûmē‘al est a Ioab, a me et a
bêṯ ’āḇî: domo patris mei.
32. "The LORD will return his blood on ‫־דָּ מ ֹו עַל־ר ֹאשׁ ֹו ְו ֵהשִׁיב י ְהוָה אֶת‬ 32 wəhēšîḇ yəhwâ ’eṯ- Et reddet Dominus
‫שׁים צַדִּ ִקים‬ ִ ָ‫שׁנֵי־ ֲאנ‬ְ ‫ֲאשֶׁר ָפּגַע ִבּ‬
his own head, because he fell upon dāmwō ‘al-rō’šwō ’ăšer sanguinem eius super

‫ַבּח ֶֶרב וְאָבִי *וְטֹבִים ִממֶּנּוּ ַויַּה ְַרגֵמ‬


two men more righteous and better pāḡa‘ bišənê-’ănāšîm caput eius, quia interfecit
than he and killed them with the ṣadiqîm wəṭōḇîm duos viros iustos
sword, while my father David did not ‫דָ וִד ֹלא י ָדָ ע אֶת־אַ ְבנֵר בֶּן־נֵר‬ mimmennû melioresque se et occidit
wayyaharəḡēm3 baḥereḇ
‫שׂ ָראֵל ְואֶת־ ֲע ָמשָׂא‬ ְ ִ ‫שַׂר־ ְצבָא י‬
know it: Abner the son of Ner, eos gladio, patre meo
wə’āḇî ḏāwiḏ lō’ yāḏā‘
‫בֶן־י ֶתֶ ר שַׂ ר־ ְצבָא י ְהוּדָ ה׃‬
commander of the army of Israel, and David ignorante: Abner
Amasa the son of Jether, commander ’eṯ-’aḇənēr ben-nēr śar- filium Ner principem
of the army of Judah. ṣəḇā’ yiśərā’ēl wə’eṯ- militiae Israel et Amasam
‘ămāśā’ ḇen-yeṯer śar- filium Iether principem
ṣəḇā’ yəhûḏâ: exercitus Iudae.
33. "So shall their blood return on the ‫ְושָׁבוּ דְ מֵיהֶם בְּר ֹאשׁ י ֹואָב וּבְר ֹאשׁ‬ 33 wəšāḇû ḏəmêhem Et revertetur sanguis
head of Joab and on the head of his bərō’š ywō’āḇ ûḇərō’š illorum in caput Ioab et
descendants forever; but to David and ‫ז ְַרע ֹו לְעֹלָם וּלְדָ וִד וּ ְלז ְַרע ֹו וּ ְלבֵית ֹו‬ zarə‘wō lə‘ōlām ûləḏāwiḏ in caput seminis eius in
‫וּ ְל ִכסְא ֹו י ִ ְהי ֶה שָׁ ֹלום עַד־ע ֹולָם‬
his descendants and his house and his ûləzarə‘wō ûləḇêṯwō sempiternum; David

‫ֵמעִם י ְהוָה׃‬
throne, may there be peace from the ûləḵisə’wō yihəyeh autem et semini eius et
LORD forever." šālwōm ‘aḏ-‘wōlām domui et throno illius sit
mē‘im yəhwâ: pax usque in aeternum a
Domino ”.
34. Then Benaiah the son of Jehoiada ‫ַויַּעַל ְבּנָי ָהוּ בֶּן־י ְה ֹוי ָדָ ע ַויּ ִ ְפגַּע־בּ ֹו‬ 34 wayya‘al bənāyâû ben- Ascendit itaque Banaias
‫ַויְמִתֵ הוּ ַויּ ִ ָקּבֵר ְבּבֵית ֹו ַבּמִּדְ בָּר׃‬
went up and fell upon him and put him yəhwōyāḏā‘ wayyifəga‘- filius Ioiadae et
to death, and he was buried at his own bwō wayəmiṯēhû aggressus eum interfecit;
house in the wilderness. wayyiqqāḇēr bəḇêṯwō sepultusque est in domo
bammiḏəbār: sua in deserto.
35. The king appointed Benaiah the son of ‫ ַויּ ִתֵּ ן ַה ֶמּלְֶך אֶת־ ְבּנָי ָהוּ בֶן־י ְה ֹוי ָדָ ע‬35 wayyitēn hammeleḵə Et constituit rex Banaiam
’eṯ-bənāyâû ḇen-
‫ תַּ חְתָּ יו עַל־ ַה ָצּבָא ְואֶת־צָד ֹוק הַכֹּהֵן‬yəhwōyāḏā‘ taḥətāyw ‘al-
Jehoiada over the army in his place, filium Ioiadae pro eo

‫נָתַ ן ַה ֶמּלְֶך תַּ חַת ֶא ְבי ָתָ ר׃‬


and the king appointed Zadok the super exercitum et Sadoc
priest in the place of Abiathar. haṣṣāḇā’ wə’eṯ-ṣāḏwōq sacerdotem posuit pro
hakōhēn nāṯan Abiathar.
hammeleḵə taḥaṯ
’eḇəyāṯār:
36. Now the king sent and called for ‫ַויּ ִשְׁ לַח ַה ֶמּלְֶך ַויּ ִקְ ָרא לְשִׁ ְמעִי‬ 36 wayyišəlaḥ hammeleḵə Misit quoque rex et
‫וַיּ ֹאמֶר ֹלו ְבּנֵה־לְָך ַבי ִת בִּירוּשָׁ לַ ִם‬
Shimei and said to him, "Build for wayyiqərā’ ləšimə‘î vocavit Semei dixitque

‫שׁבְתָּ שָׁ ם וְֹלא־תֵ צֵא מִ שָּׁם אָנֶה‬ ַ ָ ‫ְוי‬


yourself a house in Jerusalem and live wayyō’mer lwō bənēh- ei: “ Aedifica tibi domum
there, and do not go out from there to ləḵā ḇayiṯ bîrûšālaim in Ierusalem et habita ibi
any place. ‫וָאָנָה׃‬ wəyāšaḇətā šām wəlō’- et non egredieris inde
ṯēṣē’ miššām ’āneh huc atque illuc;
wā’ānâ:
37. "For on the day you go out and cross ‫ְו ָהי ָה בְּי ֹום צֵאתְ ָך ְו ָעב ְַרתָּ אֶת־נַחַל‬ 37 wəhāyâ| bəywōm quacumque autem die
ṣē’ṯəḵā wə‘āḇarətā ’eṯ-
‫קִדְ ר ֹון י ָד ֹ ַע תֵּ דַ ע כִּי מ ֹות תָּ מוּת‬
over the brook Kidron, you will know egressus fueris et
naḥal qiḏərwōn yāḏō‘a
‫דָּ מְָך י ִ ְהי ֶה בְר ֹאשֶָׁך׃‬
for certain that you shall surely die; transieris torrentem
your blood shall be on your own tēḏa‘ kî mwōṯ tāmûṯ Cedron, scito te
head." dāməḵā yihəyeh interficiendum; sanguis
ḇərō’šeḵā: tuus erit super caput
tuum ”.
38. Shimei then said to the king, "The ‫שׁ ְמעִי ַל ֶמּלְֶך ט ֹוב הַדָּ בָר‬ ִ ‫ וַיּ ֹאמֶר‬38 wayyō’mer šimə‘î Dixitque Semei regi: “
lammeleḵə ṭwōḇ hadāḇār
‫ ַכּ ֲאשֶׁר דִּ בֶּר אֲדֹנִי ַה ֶמּלְֶך כֵּן י ַ ֲעשֶׂה‬ka’ăšer diber ’ăḏōnî
word is good. As my lord the king has Bonus sermo; sicut

‫שׁלַ ִם י ָמִ ים‬


ָ ‫שׁמְ עִי בִּירוּ‬ ִ ‫ ַעבְדֶּ ָך ַויֵּשֶׁב‬hammeleḵə kēn ya‘ăśeh
said, so your servant will do." So locutus est dominus meus
Shimei lived in Jerusalem many days. rex, sic faciet servus tuus
‫ַרבִּים׃ ס‬ ‘aḇədeḵā wayyēšeḇ ”. Habitavit itaque Semei
šimə‘î bîrûšālaim yāmîm in Ierusalem diebus
rabîm: s multis.
39. But it came about at the end of three ִ ‫שׁנִים ַויּ‬ָ ‫ב ְְרחוּ ַויְהִי ִמקֵּ ץ שָׁ ֹלשׁ‬ 39 wayəhî miqqēṣ šālōš Factum est autem post
‫שׁ ְמעִי אֶ ל־אָכִישׁ‬ ִ ‫שׁנֵי־ ֲעבָדִ ים ְל‬
ְ
years, that two of the servants of šānîm wayyiḇərəḥû šənê- annos tres, ut fugerent

‫שׁמְ עִי‬
ִ ‫בֶּן־ ַמ ֲעכָה ֶמלְֶך גַּת ַויַּגִּידוּ ְל‬
Shimei ran away to Achish son of ‘ăḇāḏîm ləšimə‘î ’el-’āḵîš duo servi Semei ad Achis
Maacah, king of Gath. And they told ben-ma‘ăḵâ meleḵə gaṯ filium Maacha regem
Shimei, saying, "Behold, your ‫לֵאמ ֹר ִהנֵּה ֲעבָדֶ יָך ְבּגַת׃‬ wayyagîḏû ləšimə‘î Geth; nuntiatumque est
servants are in Gath." lē’mōr hinnēh ‘ăḇāḏeyḵā Semei quod servi eius
bəḡaṯ: essent in Geth.
40. Then Shimei arose and saddled his ‫שׁמְ עִי ַויַּחֲב ֹשׁ אֶת־חֲמ ֹר ֹו ַויֵּלְֶך‬ִ ‫ ַויּ ָקָ ם‬40 wayyāqām šimə‘î Et surrexit Semei et
wayy ḥăḇōš ’eṯ-ḥămōrwō
‫ גַּתָ ה אֶל־אָכִישׁ ְל ַבקֵּשׁ אֶ ת־ ֲעבָדָ יו‬wayyēleḵə gaṯâ ’el-’āḵîš
a
donkey, and went to Gath to Achish to stravit asinum suum

‫שׁמְ עִי ַויָּבֵא אֶת־ ֲעבָדָ יו ִמגַּת׃‬ ִ ‫ ַויֵּלְֶך‬ləḇaqqēš ’eṯ-‘ăḇāḏāyw


look for his servants. And Shimei ivitque in Geth ad Achis
went and brought his servants from ad requirendos servos
Gath. wayyēleḵə šimə‘î suos et adduxit eos de
wayyāḇē’ ’eṯ-‘ăḇāḏāyw Geth.
migaṯ:
41. It was told Solomon that Shimei had ‫ַויֻּגַּד ִלשְֹׁלמ ֹה כִּי־ ָהלְַך שִׁ ְמעִי‬ 41 wayyugaḏ lišəlōmōh Nuntiatum est autem
‫מִירוּשָׁ לַ ִם גַּת ַויּ ָשׁ ֹב׃‬
gone from Jerusalem to Gath, and had kî-hālaḵə šimə‘î Salomoni quod isset
returned. mîrûšālaim gaṯ wayyāšōḇ: Semei in Geth de
Ierusalem et redisset.
42. So the king sent and called for Shimei ‫ַויּ ִשְׁ לַח ַה ֶמּלְֶך ַויּ ִקְ ָרא לְשִׁ ְמעִי‬ 42 wayyišəlaḥ hammeleḵə Et mittens vocavit eum
‫שׁ ַבּעְתִּ יָך‬ ְ ‫וַיּ ֹאמֶר ֵאלָיו הֲֹלוא ִה‬
and said to him, "Did I not make you wayyiqərā’ ləšimə‘î dixitque illi: “ Nonne

‫בַיהוָה וָאָעִד בְָּך לֵאמ ֹר בְּי ֹום‬


swear by the LORD and solemnly wayyō’mer ’ēlāyw testificatus sum tibi per
warn you, saying, `You will know for hălwō’ hišəba‘ətîḵā Dominum et praedixi
certain that on the day you depart and ‫צֵאתְ ָך ְו ָה ַלכְתָּ אָנֶה וָאָנָה י ָד ֹ ַע תֵּ דַ ע‬ ḇayhwâ wā’ā‘iḏ bəḵā tibi: Quacumque die
lē’mōr bəywōm ṣē’ṯəḵā
‫כִּי מ ֹות תָּ מוּת וַתּ ֹאמֶר אֵ לַי ט ֹוב‬
go anywhere, you shall surely die'? egressus ieris huc et illuc,
And you said to me, `The word which wəhālaḵətā ’āneh wā’ānâ scito te esse moriturum?
I have heard is good.' ‫שׁ ָמעְתִּ י׃‬
ָ ‫הַדָּ בָר‬ yāḏō‘a tēḏa‘ kî mwōṯ Et respondisti mihi
tāmûṯ watō’mer ’ēlay “Bonus sermo; audivi”.
ṭwōḇ hadāḇār šāmā‘ətî:
43. "Why then have you not kept the oath ‫שׁ‬
ָ ‫מַ ְרתָּ אֵת שְׁ ֻבעַת י ְהוָה וּמַדּוּ ַע ֹלא‬ 43 ûmadû‘a lō’ šāmarətā Quare ergo non custodisti
‫ְואֶת־ ַה ִמּ ְצוָה ֲאשֶׁ ר־ ִצוִּיתִ י ָעלֶיָך׃‬
of the LORD, and the command ’ēṯ šəḇu‘aṯ yəhwâ wə’eṯ- iusiurandum Domini et
which I have laid on you?" hammiṣəwâ ’ăšer-ṣiûîṯî praeceptum, quod
‘āleyḵā: praeceperam tibi? ”.
44. The king also said to Shimei, "You ‫שׁ ְמעִי אַתָּ ה‬ ִ ‫וַיּ ֹאמֶר הַמֶּ לְֶך אֶ ל־‬ 44 wayyō’mer Dixitque rex ad Semei: “
‫י ָדַ עְתָּ אֵת כָּל־ה ָָרעָה אֲ שֶׁ ר י ָדַ ע‬
know all the evil which you hammeleḵə ’el-šimə‘î ’atâ Tu nosti omne malum,

‫ָבבְָך ֲאשֶׁ ר ָעשִׂיתָ לְדָ וִד אָבִי ְל‬


acknowledge in your heart, which you yāḏa‘ətā ’ēṯ kāl-hārā‘â cuius tibi conscium est
did to my father David; therefore the ’ăšer yāḏa‘ ləḇāḇəḵā ’ăšer cor tuum, quod fecisti
LORD shall return your evil on your ‫ֶת־רעָתְ ָך בְּר ֹאשֶָׁך׃‬ָ ‫ְו ֵהשִׁיב י ְהוָה א‬ ‘āśîṯā ləḏāwiḏ ’āḇî David patri meo; reddit
own head. wəhēšîḇ yəhwâ ’eṯ- Dominus malitiam tuam
rā‘āṯəḵā bərō’šeḵā: in caput tuum.
45. "But King Solomon shall be blessed, ‫מ ֹה בָּרוְּך ְו ִכסֵּא דָ וִד ְו ַה ֶמּלְֶך שְׁ ֹל‬ 45 wəhammeleḵə Et rex Salomon
‫י ִ ְהי ֶה נָכ ֹון ִל ְפנֵי י ְהוָה עַד־ע ֹולָם׃‬
and the throne of David shall be šəlōmōh bārûḵə wəḵissē’ benedictus, et thronus
established before the LORD forever." ḏāwiḏ yihəyeh nāḵwōn David erit stabilis coram
lifənê yəhwâ ‘aḏ-‘wōlām: Domino usque in
sempiternum ”.
46. So the king commanded Benaiah the ‫ַויְצַו ַה ֶמּלְֶך אֶת־ ְבּנָי ָהוּ בֶּן־י ְה ֹוי ָדָ ע‬ 46 wayəṣaw hammeleḵə Iussit itaque rex Banaiae
‫ָלכָה ַויֵּצֵא ַויּ ִ ְפגַּע־בּ ֹו ַויּ ָמ ֹת ְו ַה ַמּ ְמ‬
son of Jehoiada, and he went out and ’eṯ-bənāyâû ben- filio Ioiadae, qui egressus

‫נָכ ֹונָה ְבּי ַד־שְֹׁלמ ֹה׃‬


fell upon him so that he died. Thus the yəhwōyāḏā‘ wayyēṣē’ percussit eum, et mortuus
kingdom was established in the hands wayyifəga‘-bwō est. Confirmatum est
of Solomon. wayyāmōṯ igitur regnum in manu
wəhammaməlāḵâ Salomonis.
nāḵwōnâ bəyaḏ-šəlōmōh:

1 Kings 3
1. Then Solomon formed a marriage ‫’ ַויּ ִתְ חַתֵּ ן שְֹׁלמ ֹה ֶאת־פּ ְַרע ֹה ֶמלְֶך‬eṯ-parə‘ōh
1 wayyiṯəḥatēn šəlōmōh Et affinitate coniunctus

‫ ִמצ ְָרי ִם ַויִּקַּח ֶאת־בַּת־פּ ְַרע ֹה‬miṣərāyim wayyiqqaḥ ’eṯ-


alliance with Pharaoh king of Egypt, meleḵə est pharaoni regi
and took Pharaoh's daughter and Aegypti. Accepit namque
brought her to the city of David until ‫ַויְבִי ֶא ָה אֶל־עִיר דָּ וִד עַד כַֹּּלת ֹו‬ baṯ-parə‘ōh wayəḇî’ehā filiam eius et adduxit in

‫ִלבְנ ֹות ֶאת־בֵּית ֹו ְואֶת־בֵּית‬


he had finished building his own ’el-‘îr dāwiḏ ‘aḏ kallōṯwō civitatem David, donec
house and the house of the LORD and
‫י ְהוָה ְו ֶאת־ח ֹו ַמת י ְרוּשָׁלַ ִם‬
liḇənwōṯ ’eṯ-bêṯwō wə’eṯ- compleret aedificans
the wall around Jerusalem. bêṯ yəhwâ wə’eṯ-ḥwōmaṯ domum suam et domum

‫ָסבִיב׃‬
yərûšālaim sāḇîḇ: Domini et murum
Ierusalem per circuitum.
2. The people were still sacrificing on ‫ַרק ָהעָם ְמזַ ְבּחִים ַבּבָּמ ֹות כִּי‬ 2 raq hā‘ām məzabəḥîm Attamen populus

‫ְלשֵׁם י ְהוָה עַד ֹלא־נִ ְבנָה ַבי ִת‬


the high places, because there was no babāmwōṯ kî lō’-niḇənâ immolabat in excelsis;
house built for the name of the LORD ḇayiṯ ləšēm yəhwâ ‘aḏ
‫ַהיּ ָ ִמים ָההֵם׃ ף‬
non enim aedificatum
until those days. hayyāmîm hâēm: f erat templum nomini
Domini usque in diem
illum.
3. Now Solomon loved the LORD, ‫ַויּ ֶ ֱאהַב שְֹׁלמ ֹה ֶאת־י ְהוָה ָל ֶלכֶת‬ 3 wayye’ĕhaḇ šəlōmōh Dilexit autem Salomon

‫ְבּחֻקּ ֹות דָּ וִד אָבִיו ַרק ַבּבָּמ ֹות‬


walking in the statutes of his father ’eṯ-yəhwâ lāleḵeṯ Dominum ambulans in
David, except he sacrificed and
‫הוּא ְמזַ ֵבּ ַח וּ ַמ ְקטִיר׃‬
bəḥuqqwōṯ dāwiḏ ’āḇîw praeceptis David patris
burned incense on the high places. raq babāmwōṯ hû’ sui, excepto quod in
məzabēḥa ûmaqəṭîr: excelsis immolabat et
accendebat thymiama.
4. The king went to Gibeon to sacrifice ‫ַויֵּלְֶך ַה ֶמּלְֶך ִגּבְעֹנָה ִלז ְבּ ֹ ַח שָׁם‬ 4 wayyēleḵə hammeleḵə Abiit itaque in Gabaon,

‫כִּי הִיא ַה ָבּמָה ַהגְּד ֹולָה ֶאלֶף‬


there, for that was the great high giḇə‘ōnâ lizəbōḥa šām kî ut immolaret ibi; illud
place; Solomon offered a thousand
‫עֹֹלות י ַ ֲעלֶה שְֹׁלמ ֹה עַל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח‬
hî’ habāmâ hagəḏwōlâ quippe erat excelsum
burnt offerings on that altar. ’elef ‘ōlwōṯ ya‘ăleh maximum. Mille hostias

‫הַהוּא׃‬
šəlōmōh ‘al hammizəbēḥa in holocaustum obtulit
hahû’: Salomon super altare
illud.
5. In Gibeon the LORD appeared to ‫ ְבּגִבְע ֹון נ ְִראָה י ְהֹוָה אֶל־שְֹׁלמ ֹה‬yəhwōâ
5 bəḡiḇə‘wōn nirə’â In Gabaon apparuit

‫ ַבּחֲֹלום ַה ָלּיְלָה וַיּ ֹאמֶר אֱֹלהִים‬baḥălwōm hallāyəlâ


Solomon in a dream at night; and God ’el-šəlōmōh Dominus Salomoni per
said, "Ask what you wish me to give
‫שׁאַל מָה ֶאתֶּ ן־לְָך׃‬ ְ
somnium nocte dicens: “
you." wayyō’mer ’ĕlōhîm šə’al Postula quod vis, ut dem
mâ ’eten-lāḵə: tibi ”.
6. Then Solomon said, "You have shown ָ‫שׂית‬
ִ ‫וַיּ ֹאמֶר שְֹׁלמ ֹה ַאתָּה ָע‬ 6 wayyō’mer šəlōmōh Et ait Salomon: “ Tu
great lovingkindness to Your servant ‫ד ֹול עִם־ ַעבְדְּ ָך דָ וִד אָבִי ֶחסֶד ָגּ‬ ’atâ ‘āśîṯā ‘im-‘aḇədəḵā
ḏāwiḏ ’āḇî ḥeseḏ gāḏwōl
fecisti cum servo tuo

‫ַכּ ֲאשֶׁר ָהלְַך ְל ָפנֶיָך ֶבּ ֱא ֶמת‬


David my father, according as he David patre meo
walked before You in truth and
‫וּ ִבצְדָ קָה וּ ְביִשׁ ְַרת ֵלבָב ִעמְָּך‬
ka’ăšer hālaḵə ləfāneyḵā misericordiam magnam,
righteousness and uprightness of heart be’ĕmeṯ ûḇiṣəḏāqâ sicut ambulavit in

‫שׁמָר־ֹלו ֶאת־ ַה ֶחסֶד ַהגָּד ֹול‬ ְ ִ‫וַתּ‬


toward You; and You have reserved ûḇəyišəraṯ lēḇāḇ ‘immāḵə conspectu tuo in veritate
for him this great lovingkindness, that
‫ַהזֶּה וַתִּ תֶּ ן־ֹלו בֵן יֹשֵׁב‬
watišəmār-lwō ’eṯ- et iustitia et recto corde
You have given him a son to sit on his haḥeseḏ hagāḏwōl hazzeh tecum; custodisti ei
watiten-lwō ḇēn yōšēḇ
‫עַל־ ִכּסְא ֹו כַּיּ ֹום ַהזֶּה׃‬
throne, as it is this day. misericordiam tuam
‘al-kisə’wō kayywōm grandem et dedisti ei
hazzeh: filium sedentem super
thronum eius, sicut est
hodie.
7. "Now, O LORD my God, You have ָ‫’ ְועַתָּ ה י ְהוָה אֱֹלהָי ַאתָּה ִה ְמ ַלכְתּ‬atâ
7 wə‘atâ yəhwâ ’ĕlōhāy Et nunc, Domine Deus

‫‘ ֶאת־ ַעבְדְּ ָך תַּ חַת דָּ וִד אָבִי וְאָנֹכִי‬aḇədəḵā taḥaṯ dāwiḏ ’āḇî


made Your servant king in place of himəlaḵətā ’eṯ- meus, tu regnare fecisti
my father David, yet I am but a little
‫ נַעַר קָט ֹן ֹלא אֵדַ ע צֵאת וָב ֹא׃‬wə’ānōḵî
servum tuum pro David
child; I do not know how to go out or na‘ar qāṭōn lō’ patre meo. Ego autem
come in. ’ēḏa‘ ṣē’ṯ wāḇō’: sum puer parvus et
ignorans egressum et
introitum meum;
8. "Your servant is in the midst of Your ָ‫‘ ְו ַעבְדְּ ָך בְּת ֹוְך ַעמְָּך ֲאשֶׁר ָבּח ְָרתּ‬amməḵā
8 wə‘aḇədəḵā bəṯwōḵə et servus tuus in medio

‫ַם־רב ֲאשֶׁר ֹלא־י ִ ָמּנֶה וְֹלא‬


ָ ‫‘ ע‬am-rāḇ ’ăšer lō’-
people which You have chosen, a ’ăšer bāḥārətā est populi, quem elegisti,
great people who are too many to be
‫י ִ ָסּפֵר מֵר ֹב׃‬
populi infiniti, qui
numbered or counted. yimmāneh wəlō’ yissāfēr numerari et supputari non
mērōḇ: potest prae multitudine.
9. "So give Your servant an ‫שׁ‬
ְ ‫פּ ֹט ְונָתַ תָּ ְל ַעבְדְָּך לֵב שׁ ֹ ֵמ ַע ִל‬ 9 wənāṯatā lə‘aḇədəḵā lēḇ Da ergo servo tuo cor

‫ֶאת־ ַעמְָּך ְל ָהבִין בֵּין־ט ֹוב ל ְָרע‬


understanding heart to judge Your šōmē‘a lišəpōṭ ’eṯ- docile, ut iudicare possit
people to discern between good and
‫שׁפּ ֹט אֶת־ ַעמְָּך‬ ְ ‫כִּי ִמי יוּכַל ִל‬
‘amməḵā ləhāḇîn bên- populum tuum et
evil. For who is able to judge this ṭwōḇ lərā‘ kî mî yûḵal discernere inter bonum et

‫ַה ָכּבֵד ַהזֶּה׃‬


great people of Yours?" lišəpōṭ ’eṯ-‘amməḵā malum. Quis enim potest
hakāḇēḏ hazzeh: iudicare populum tuum
hunc multum? ”.
10. It was pleasing in the sight of the Lord ‫ַויּ ִיטַב הַדָּ בָר ְבּעֵינֵי אֲדֹנָי כִּי‬ 10 wayyîṭaḇ hadāḇār Placuit ergo sermo coram

‫שׁאַל שְֹׁל‬ ָ ‫מ ֹה ֶאת־הַדָּ בָר ַהזֶּה׃‬


that Solomon had asked this thing. bə‘ênê ’ăḏōnāy kî šā’al Domino quod Salomon
šəlōmōh ’eṯ-hadāḇār rem huiuscemodi
hazzeh: postulasset,
11. God said to him, "Because you have ‫’ וַיּ ֹאמֶר אֱֹלהִים ֵאלָיו יַעַן ֲאשֶׁר‬ēlāyw 11 wayyō’mer ’ĕlōhîm et dixit Deus Salomoni: “

‫שׁאַלְתָּ ֶאת־הַדָּ בָר ַהזּ ֶה‬ ָ


asked this thing and have not asked ya‘an ’ăšer Quia postulasti verbum
for yourself long life, nor have asked
‫שׁאַלְתָּ ְלּ‬ ָ ‫ ָך י ָ ִמים ַרבִּים וְֹלא־‬lləḵā yāmîm
šā’alətā ’eṯ-hadāḇār hoc et non petisti tibi dies
riches for yourself, nor have you hazzeh wəlō’-šā’alətā multos nec divitias aut

‫שׁאַלְתָּ לְָּך עֹשֶׁר וְֹלא‬ ָ ‫וְֹלא־‬


asked for the life of your enemies, but rabîm wəlō’- animam inimicorum
have asked for yourself discernment to
‫שׁאַלְתָּ לְָּך‬ ָ ‫שׁאַלְתָּ נֶפֶשׁ אֹיְבֶיָך ְו‬ָ wəšā’alətā
šā’alətā lləḵā ‘ōšer wəlō’ tuorum, sed postulasti
understand justice, šā’alətā nefeš ’ōyəḇeyḵā tibi sapientiam ad

‫שׁפָּט׃‬ ְ ‫ָהבִין ִלשְׁמ ֹ ַע ִמ‬


lləḵā hāḇîn discernendum iudicium,
lišəmō‘a mišəpāṭ:
12. behold, I have done according to your ‫שׂיתִ י כִּדְ ב ֶָריָך ִהנֵּה נָתַ תִּ י‬ִ ‫ ִהנֵּה ָע‬12 hinnēh ‘āśîṯî ecce feci tibi secundum

‫ ָחכָם ְונָב ֹון ֲאשֶׁר כָּמ ֹוָך לְָך לֵב‬nāṯatî ləḵā lēḇ ḥāḵām
words. Behold, I have given you a kiḏəḇāreyḵā hinnēh| sermones tuos et dedi tibi
wise and discerning heart, so that
‫ֹלא־ ָהי ָה ְל ָפנֶיָך וְאַח ֲֶריָך‬
cor sapiens et intellegens,
there has been no one like you before wənāḇwōn ’ăšer in tantum ut nullus ante

‫ֹלא־י ָקוּם כָּמ ֹוָך׃‬


you, nor shall one like you arise after kāmwōḵā lō’-hāyâ te similis tui fuerit nec
you. ləfāneyḵā wə’aḥăreyḵā post te surrecturus sit;
lō’-yāqûm kāmwōḵā:
13. "I have also given you what you have ‫שׁאַלְתָּ נָתַ תִּ י לְָך‬
ָ ‫ ְוגַם ֲאשֶׁר ֹלא־‬šā’alətā
13 wəḡam ’ăšer lō’- sed et haec, quae non

‫גַּם־עֹשֶׁר גַּם־כָּב ֹוד אֲ שֶׁר‬


not asked, both riches and honor, so nāṯatî lāḵə gam- postulasti, dedi tibi,
that there will not be any among the
‫ ֹלא־ ָהי ָה כָמ ֹוָך ִאישׁ ַבּ ְמּ ָלכִים‬lō’-hāyâ
‘ōšer gam-kāḇwōḏ ’ăšer divitias scilicet et
kings like you all your days. ḵāmwōḵā ’îš gloriam, ut nemo fuerit

‫כָּל־י ָ ֶמיָך׃‬
bamməlāḵîm kāl- similis tui in regibus
yāmeyḵā: cunctis diebus tuis.
14. "If you walk in My ways, keeping My ֵ‫ לְֵך בִּדְ ָרכַי ִלשְׁמ ֹר ֻח ַקּי ְואִם תּ‬14 wə’im| tēlēḵə
biḏərāḵay lišəmōr ḥuqqay
Si autem ambulaveris in

‫ וּ ִמצְוֹתַ י ַכּ ֲאשֶׁר ָהלְַך ָדּוִיד אָבִיָך‬ûmiṣəwōṯay ka’ăšer


statutes and commandments, as your viis meis et custodieris
father David walked, then I will
‫ַאַרכְתִּ י ֶאת־י ָ ֶמיָך׃ ס‬
ַ ‫ְוה‬
praecepta mea et
prolong your days." hālaḵə dāwîḏ ’āḇîḵā mandata mea, sicut
wəha’araḵətî ’eṯ- ambulavit David pater
yāmeyḵā: s tuus, longos faciam dies
tuos ”.
15. Then Solomon awoke, and behold, it ‫ ַויּ ִ ַקץ שְֹׁלמ ֹה ְו ִהנֵּה חֲֹלום ַויּ ָב ֹוא‬15 wayyiqaṣ šəlōmōh
wəhinnēh ḥălwōm
Igitur evigilavit Salomon

‫י ְרוּשָׁלַ ִם ַויַּעֲמ ֹד ִל ְפנֵי אֲר ֹון‬


was a dream. And he came to et intellexit quod esset
Jerusalem and stood before the ark of
‫ בּ ְִרית־אֲדֹנָי ַויַּעַל עֹֹלות ַויַּעַשׂ‬wayy
wayyāḇwō’ yərûšālaim somnium. Cumque
a
the covenant of the Lord, and offered ‘ămōḏ| lifənê| venisset Ierusalem, stetit

‫שׁתֶּה‬ ְ ‫שׁ ָל ִמים ַויַּעַשׂ ִמ‬ ְ


burnt offerings and made peace ’ărwōn bərîṯ-’ăḏōnāy coram arca foederis
offerings, and made a feast for all his wayya‘al ‘ōlwōṯ wayya‘aś
‫ְלכָל־ ֲעבָדָ יו׃ ף‬
Domini et obtulit
servants. šəlāmîm wayya‘aś holocausta et fecit
mišəteh ləḵāl-‘ăḇāḏāyw: f victimas pacificas et
convivium universis
famulis suis.
16. Then two women who were harlots ‫שׁתַּ י ִם נָשִׁים ז ֹנ ֹות‬ ְ ‫אָז תָּ ב ֹאנָה‬ 16 ’āz tāḇō’nâ šətayim Tunc venerunt duae

‫אֶל־ ַה ֶמּלְֶך וַתַּ עֲמ ֹ ְדנָה ְל ָפנָיו׃‬


came to the king and stood before nāšîm zōnwōṯ ’el- mulieres meretrices ad
him. hammeleḵə regem steteruntque
wata‘ămōḏənâ ləfānāyw: coram eo.
17. The one woman said, "Oh, my lord, ִ‫ י וַתּ ֹאמֶר ָה ִאשָּׁה הָאַחַת בִּי אֲדֹנ‬17 watō’mer hā’iššâ
hā’aḥaṯ bî ’ăḏōnî ’ănî
Quarum una ait: “

‫ ֲאנִי ְו ָה ִאשָּׁה הַזּ ֹאת יֹשְׁב ֹת ְבּ ַבי ִת‬wəhā’iššâ hazzō’ṯ yōšəḇōṯ et mulier haec
this woman and I live in the same Obsecro, mi domine; ego
house; and I gave birth to a child
while she was in the house. ‫ֶאחָד ָו ֵאלֵד ִעמָּהּ ַבּ ָבּי ִת׃‬ bəḇayiṯ ’eḥāḏ wā’ēlēḏ
‘immāh babāyiṯ:
habitabamus in domo
una, et peperi apud eam
in domo;
18. "It happened on the third day after I ‫שׁי ְללִדְ תִּ י ַויְהִי בַּיּ ֹו‬ִ ‫שּׁלִי‬
ְ ‫ם ַה‬ 18 wayəhî bayywōm tertia vero die, postquam

‫ וַתֵּ לֶד גַּם־ ָה ִאשָּׁה הַזּ ֹאת ַו ֲאנַחְנוּ‬gam-hā’iššâ hazzō’ṯ


gave birth, that this woman also gave haššəlîšî ləliḏətî watēleḏ ego peperi, peperit et
birth to a child, and we were together.
‫ יַחְדָּ ו ֵאין־זָר ִאתָּ נוּ ַבּ ַבּי ִת זוּלָתִ י‬zār ’itānû babayiṯ zûlāṯî nullusque
haec; et eramus simul,
There was no stranger with us in the wa’ăn a
ḥənû ya
ḥədāw ’ên- alius nobiscum

‫שׁתַּ י ִם־ ֲאנַחְנוּ ַבּ ָבּי ִת׃‬ ְ


house, only the two of us in the house. in domo, exceptis nobis
šətayim-’ănaḥənû babāyiṯ: duabus.
19. "This woman's son died in the night, ֹ ‫ את ָליְלָה ַויּ ָ ָמת בֶּן־ ָה ִאשָּׁה הַזּ‬19 wayyāmāṯ ben-hā’iššâ Mortuus est autem filius

‫שׁ ְכבָה ָעלָיו׃‬ ָ ‫ֲאשֶׁר‬


because she lay on it. hazzō’ṯ lāyəlâ ’ăšer mulieris huius nocte;
šāḵəḇâ ‘ālāyw: dormiens quippe
oppressit eum.
20. "So she arose in the middle of the ‫וַתָּ קָם בְּת ֹוְך ַה ַלּיְלָה וַתִּ קַּח‬ 20 watāqām bəṯwōḵə
hallayəlâ watiqqaḥ ’eṯ-
Et consurgens intempesta

‫שׁנָה‬ ֵ ְ ‫ֶאת־ ְבּנִי ֵמ ֶא ְצלִי ַו ֲא ָמתְָך י‬


night and took my son from beside me nocte, silentio tulit filium
while your maidservant slept, and laid
‫שׁכִּיבֵהוּ ְבּחֵיקָהּ ְו ֶאת־ ְבּנָהּ‬ ְ ַ‫וַתּ‬
bənî mē’eṣəlî wa’ămāṯəḵā meum de latere meo
him in her bosom, and laid her dead yəšēnâ watašəkîḇēhû ancillae tuae dormientis

‫שׁכִּיבָה ְבחֵיקִי׃‬ ְ ‫ַה ֵמּת ִה‬


son in my bosom. bəḥêqāh wə’eṯ-bənāh et collocavit in sinu suo;
hammēṯ hišəkîḇâ ḇəḥêqî: suum autem filium, qui
erat mortuus, posuit in
sinu meo.
21. "When I rose in the morning to nurse ‫ וָאָקֻם בַּבֹּקֶר ְלהֵינִיק ֶאת־ ְבּנִי‬ləhênîq 21 wā’āqum babōqer Cumque surrexissem

‫ ִהנֵּה־ ֵמת ָו ֶאתְ בּ ֹון ֵן ֵאלָיו בַּבֹּקֶר ְו‬wəhinnēh-mēṯ


my son, behold, he was dead; but ’eṯ-bənî mane, ut darem lac filio
when I looked at him carefully in the
‫ְו ִהנֵּה ֹלא־ ָהי ָה ְבנִי ֲאשֶׁר‬
meo, apparuit mortuus;
morning, behold, he was not my son, wā’eṯəbwōnēn ’ēlāyw quem diligentius intuens

‫יָלָדְ תִּ י׃‬
whom I had borne." babōqer wəhinnēh lō’- clara luce, deprehendi
hāyâ ḇənî ’ăšer yālāḏətî: non esse meum, quem
genueram ”.
22. Then the other woman said, "No! For ‫וַתּ ֹאמֶר ָה ִאשָּׁה הָאַח ֶֶרת ֹלא כִי‬ 22 watō’mer hā’iššâ
hā’aḥereṯ lō’ ḵî bənî haḥay
Responditque altera

‫ְבּנִי ַהחַי וּ ְבנְֵך ַהמֵּת וְז ֹאת‬


the living one is my son, and the dead mulier: “ Non est ita, sed
one is your son." But the first woman
‫אֹמ ֶֶרת ֹלא כִי ְבּנְֵך ַהמֵּת וּ ְבנִי‬
ûḇənēḵə hammēṯ wəzō’ṯ filius meus vivit, tuus
said, "No! For the dead one is your ’ōmereṯ lō’ ḵî bənēḵə autem mortuus est ”. E

‫ֶהחָי וַתְּ דַ בּ ְֵרנָה ִל ְפנֵי ַה ֶמּלְֶך׃‬


son, and the living one is my son." hammēṯ ûḇənî heḥāy contrario illa dicebat: “
Thus they spoke before the king. watəḏabērənâ lifənê Mentiris. Filius quippe
hammeleḵə: tuus mortuus est, meus
autem vivit ”. Atque in
hunc modum
contendebant coram rege.
23. Then the king said, "The one says, ‫וַיּ ֹאמֶר ַה ֶמּלְֶך ז ֹאת אֹמ ֶֶרת‬ 23 wayyō’mer Tunc rex ait: “ Haec

‫נְֵך ַהמֵּת וְז ֹאת זֶה־ ְבּנִי ַהחַי וּ ְב‬


`This is my son who is living, and hammeleḵə zō’ṯ ’ōmereṯ dicit: “Filius meus vivit,
your son is the dead one'; and the zeh-bənî haḥay ûḇənēḵə
‫אֹמ ֶֶרת ֹלא כִי ְבּנְֵך ַהמֵּת וּ ְבנִי‬
et filius tuus mortuus
other says, `No! For your son is the hammēṯ wəzō’ṯ ’ōmereṯ est”; et ista respondit:
lō’ ḵî bənēḵə hammēṯ
‫ֶהחָי׃ ף‬
dead one, and my son is the living “Non, sed filius tuus
one.' " ûḇənî heḥāy: f mortuus est, et filius
meus vivit” ”.
24. The king said, "Get me a sword." So ‫וַיּ ֹאמֶר ַה ֶמּלְֶך קְחוּ לִי־ח ֶָרב‬ 24 wayyō’mer Dixit ergo rex: “ Afferte

‫ַויָּבִאוּ ַהח ֶֶרב ִל ְפנֵי ַה ֶמּלְֶך׃‬


they brought a sword before the king. hammeleḵə qəḥû lî-ḥāreḇ mihi gladium! ”. Cumque
wayyāḇi’û haḥereḇ lifənê attulissent gladium
hammeleḵə: coram rege:
25. The king said, "Divide the living child ‫ֶמּלְֶך ִגּזְרוּ אֶת־ ַהיֶּלֶד וַיּ ֹאמֶר ַה‬ 25 wayyō’mer “ Dividite, inquit,

‫שׁנָי ִם וּתְ נוּ ֶאת־ ַה ֲחצִי‬


ְ ‫ַהחַי ִל‬
in two, and give half to the one and hammeleḵə gizərû ’eṯ- infantem vivum in duas
half to the other." hayyeleḏ haḥay lišənāyim
‫לְאַחַת ְו ֶאת־ ַה ֲחצִי ְל ֶאחָת׃‬
partes, et date dimidiam
ûṯənû ’eṯ-haḥăṣî lə’aḥaṯ partem uni et dimidiam
wə’eṯ-haḥăṣî lə’eḥāṯ: partem alteri ”.
26. Then the woman whose child was the ‫וַתּ ֹאמֶר ָה ִאשָּׁה ֲאשֶׁר־ ְבּנָהּ ַהחַי‬ 26 watō’mer hā’iššâ
’ăšer-bənāh haḥay ’el-
Dixit autem mulier, cuius

‫אֶל־ ַה ֶמּלְֶך כִּי־נִ ְכמְרוּ ַר ֲח ֶמי ָה‬


living one spoke to the king, for she filius erat vivus, ad
was deeply stirred over her son and
‫עַל־ ְבּנָהּ וַתּ ֹאמֶר בִּי אֲדֹנִי‬
hammeleḵə kî-niḵəmərû regem — commota sunt
said, "Oh, my lord, give her the living raḥămeyhā ‘al-bənāh quippe viscera eius super

‫תְּ נוּ־לָהּ ֶאת־ ַהיּ ָלוּד ַהחַי ְו ָה ֵמת‬


child, and by no means kill him." But watō’mer| bî ’ăḏōnî tənû- filio suo —: “ Obsecro,
the other said, "He shall be neither lāh ’eṯ-hayyālûḏ haḥay
‫אַל־תְּ ִמיתֻ הוּ וְז ֹאת אֹמ ֶֶרת‬
domine, date illi
mine nor yours; divide him!" wəhāmēṯ ’al-təmîṯuhû infantem vivum et nolite

‫גַּם־לִי גַם־לְָך ֹלא י ִ ְהי ֶה גְּז ֹרוּ׃‬


wəzō’ṯ ’ōmereṯ gam-lî interficere eum ”. E
ḡam-lāḵə lō’ yihəyeh contrario illa dicebat: “
gəzōrû: Nec mihi nec tibi sit;
dividatur ”.
‫ַויַּעַן ַה ֶמּלְֶך וַיּ ֹאמֶר תְּנוּ־לָהּ‬
a
27. Then the king said, "Give the first 27 wayy ‘an hammeleḵə Respondens rex ait: “

‫ֶאת־ ַהיּ ָלוּד ַהחַי ְו ָהמֵת ֹלא‬


woman the living child, and by no wayyō’mer tənû-lāh ’eṯ- Date huic infantem
means kill him. She is his mother." hayyālûḏ haḥay wəhāmēṯ
‫תְ ִמיתֻ הוּ הִיא אִמּ ֹו׃‬
vivum, et non occidatur;
lō’ ṯəmîṯuhû hî’ ’immwō: haec est mater eius ”.

28. When all Israel heard of the judgment ‫ְראֵל‬ ָ ‫שׁמְעוּ כָל־יִשׂ‬ ְ ִ ‫ַויּ‬ 28 wayyišəmə‘û ḵāl- Audivit itaque omnis

‫מּ‬
ֶ ‫ה‬
ַ ‫ַט‬ ‫פ‬ ‫שׁ‬
ָ ‫ֶר‬ ‫שׁ‬ ‫א‬ ֲ ‫ָט‬ ‫פּ‬ ‫שׁ‬ְ ‫מּ‬
ִ ‫ה‬
ַ ‫ת־‬ ‫א‬
ֶ ‫ְֶך‬
‫ל‬
which the king had handed down, they yiśərā’ēl ’eṯ-hammišəpāṭ Israel iudicium, quod
feared the king, for they saw that the
‫אוּ‬ ‫ר‬
ָ ‫ִי‬
‫כּ‬ ‫ְֶך‬
‫ל‬ ‫מּ‬
ֶ ‫ה‬
ַ ‫ֵי‬ ‫נ‬ ‫פּ‬
ְ ‫מ‬ ִ ‫אוּ‬ ‫ִר‬
ְ ‫יּ‬ ‫ו‬
ַ
’ăšer šāfaṭ hammeleḵə iudicasset rex; et
wisdom of God was in him to wayyirə’û mipənê timuerunt regem videntes

‫כִּי־ ָח ְכ ַמת אֱֹלהִים ְבּק ְִרבּ ֹו‬


administer justice. hammeleḵə kî rā’û kî- sapientiam Dei esse in eo
ḥāḵəmaṯ ’ĕlōhîm
‫שׁפָּט׃ ס‬ ְ ‫ַלעֲשׂ ֹות ִמ‬
ad faciendum iudicium.
bəqirəbwō la‘ăśwōṯ
mišəpāṭ: s

1 Kings 4
1. Now King Solomon was king over all ‫ַויְהִי ַה ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה ֶמלְֶך‬ 1 wayəhî hammeleḵə Erat autem rex Salomon

‫ל׃ סעַל־כָּל־יִשׂ ְָר ֵא‬


Israel. šəlōmōh meleḵə ‘al-kāl- regnans super omnem
yiśərā’ēl: s Israel.
2. These were his officials: Azariah the ‫’ ְו ֵאלֶּה ַהשּׂ ִָרים ֲאשֶׁר־ֹלו ֲעז ְַרי ָהוּ‬ăšer-lwō
2 wə’ēlleh haśśārîm
‘ăzarəyâû ḇen-
Et hi principes quos

‫בֶן־צָד ֹוק הַכֹּהֵן׃ ס‬


son of Zadok was the priest; habebat: Azarias filius
ṣāḏwōq hakōhēn: s Sadoc sacerdos;
3. Elihoreph and Ahijah, the sons of ֵ‫שׁא ֱאלִיח ֶֹרף ַו ֲא ִחיּ ָה ְבּנ‬ ָ ‫שׁי‬
ִ ‫ י‬šîšā’
3 ’ĕlîḥōref wa’ăḥîyâ bənê Elihoreph et Ahia filii

‫שׁפָט בֶּן־ ֲאחִילוּד‬ ָ ‫ סֹפ ְִרים י ְה ֹו‬ben-’ăḥîlûḏ hammazəkîr:


Shisha were secretaries; Jehoshaphat sōfərîm yəhwōšāfāṭ Sisa scribae; Iosaphat
the son of Ahilud was the recorder;
‫ַה ַמּזְכִּיר׃‬
filius Ahilud
cancellarius;

4. and Benaiah the son of Jehoiada was ‫ וּ ְבנָי ָהוּ בֶן־י ְה ֹוי ָדָ ע עַל־ ַה ָצּבָא‬yəhwōyāḏā‘
4 ûḇənāyâû ḇen- Banaias filius Ioiadae

‫ְוצָד ֹוק ְו ֶא ְבי ָתָ ר כּ ֹ ֲהנִים׃ ס‬


over the army; and Zadok and ‘al-haṣṣāḇā’ super exercitum; Sadoc
Abiathar were priests; wəṣāḏwōq wə’eḇəyāṯār autem et Abiathar
kōhănîm: s sacerdotes;
5. and Azariah the son of Nathan was ‫ַו ֲעז ְַרי ָהוּ בֶן־נָתָ ן עַל־ ַהנִּ ָצּבִים‬ 5 wa‘ăzarəyâû ḇen-nāṯān Azarias filius Nathan

‫ְוזָבוּד בֶּן־נָתָ ן כֹּהֵן ֵרעֶה ַה ֶמּלְֶך׃‬


over the deputies; and Zabud the son ‘al-hanniṣṣāḇîm wəzāḇûḏ super praefectos; Zabud
of Nathan, a priest, was the king's ben-nāṯān kōhēn rē‘eh filius Nathan sacerdos
friend; hammeleḵə: amicus regis;
6. and Ahishar was over the household; ‫ל־ ַה ָבּי ִת ַואֲדֹנ ִָירם ַו ֲאחִישָׁר ַע‬ 6 wa’ăḥîšār ‘al-habāyiṯ et Ahisar praepositus

‫בֶּן־ ַעבְדָּ א עַל־ ַהמַּס׃ ס‬


and Adoniram the son of Abda was wa’ăḏōnîrām ben-‘aḇədā’ domus et Adoniram filius
over the men subject to forced labor. ‘al-hammas: s Abda super tributa.
7. Solomon had twelve deputies over all ‫שׁנֵים־ ָעשָׂר נִ ָצּבִים‬ ְ ‫ְו ִלשְֹׁלמ ֹה‬ 7 wəlišəlōmōh šənêm- Habebat autem Salomon

‫עַל־כָּל־יִשׂ ְָראֵל ְו ִכ ְלכְּלוּ‬


Israel, who provided for the king and ‘āśār niṣṣāḇîm ‘al-kāl- duodecim praefectos
his household; each man had to
‫ֶאת־ ַה ֶמּלְֶך ְו ֶאת־בֵּית ֹו ח ֹדֶ שׁ‬
yiśərā’ēl wəḵiləkəlû ’eṯ- super omnem Israel, qui
provide for a month in the year. hammeleḵə wə’eṯ-bêṯwō praebebant annonam regi
ḥōḏeš baššānâ yihəyeh
‫שּׁנָה י ִ ְהי ֶה עַל־‬
ָ ‫] ֶאחָד =כ[ ַבּ‬
et domui eius; per
‘al-’eḥāḏ hā’eḥāḏ singulos enim menses in
[‫ְל ַכ ְלכֵּל׃ ס ] ָה ֶאחָד =ק‬ ləḵaləkēl: s anno singuli necessaria
ministrabant.
8. These are their names: Ben-hur, in the ‫ְו ֵאלֶּה שְׁמ ֹותָ ם בֶּן־חוּר ְבּהַר‬ 8 wə’ēlleh šəmwōṯām Et haec nomina eorum:

‫ֶאפ ְָרי ִם׃ ס‬


hill country of Ephraim; ben-ḥûr bəhar ’efərāyim: Benhur in monte
s Ephraim;
9. Ben-deker in Makaz and Shaalbim ‫שׁ ַע ְלבִים‬ַ ‫בֶּן־דֶּ קֶר ְבּ ָמ ַקץ וּ ְב‬ 9 ben-deqer bəmāqaṣ Bendecar in Maces et in

‫שׁמֶשׁ ְו ֵאיֹלון בֵּית ָחן ָן׃ ס‬ ָ ‫וּבֵית‬


and Beth-shemesh and Elonbeth- ûḇəša‘aləḇîm ûḇêṯ šāmeš Salebim et in Bethsames
hanan; wə’êlwōn bêṯ ḥānān: s et in Elon et in Bethanan;
ûḇəša‘aləḇîm ûḇêṯ šāmeš
wə’êlwōn bêṯ ḥānān: s
10. Ben-hesed, in Arubboth (Socoh was ‫בֶּן־ ֶחסֶד ָבּא ֲֻרבּ ֹות ֹלו שׂ ֹכ ֹה‬ 10 ben-ḥeseḏ bā’ărubwōṯ
lwō śōḵōh wəḵāl-’ereṣ
Benhesed in Aruboth,

‫ְוכָל־א ֶֶרץ ֵחפֶר׃ ס‬


his and all the land of Hepher); ipsius erat Socho et
ḥēfer: s omnis terra Epher;
11. Ben-abinadab, in all the height of Dor ‫ בֶּן־ ֲאבִינָדָ ב כָּל־נָפַת דּ ֹאר ָטפַת‬nāfaṯ
11 ben-’ăḇînāḏāḇ kāl-
dō’r ṭāfaṯ baṯ-
Benabinadab, cuius

‫ בַּת־שְֹׁלמ ֹה ָהיְתָה ֹּלו ְל ִאשָּׁה׃ ס‬šəlōmōh hāyəṯâ llwō


(Taphath the daughter of Solomon omnis regio Dor,
was his wife); Tapheth filiam
lə’iššâ: s Salomonis habebat
uxorem;
‫ ַבּ ֲענָא בֶּן־ ֲאחִילוּד תַּ ְענְַך וּ ְמגִדּ ֹו‬12
a
12. Baana the son of Ahilud, in Taanach b ‘ănā’ ben-’ăḥîlûḏ Baana filius Ahilud

‫שׁאָן ֲאשֶׁר ֵאצֶל‬ ְ ‫ְוכָל־בֵּית‬


a
and Megiddo, and all Beth-shean t ‘ənaḵə ûməḡidwō regebat Thanach et
which is beside Zarethan below
‫’ צ ְָרתַ נָה ִמתַּ חַת ְליִז ְְרעֶאל ִמבֵּית‬ēṣel
wəḵāl-bêṯ šə’ān ’ăšer Mageddo et universam
Jezreel, from Beth-shean to Abel- ṣārəṯanâ mitaḥaṯ Bethsan, quae est iuxta

‫שׁאָן עַד אָבֵל מְח ֹולָה עַד ֵמ ֵעבֶר‬ ְ ‘aḏ ’āḇēl məḥwōlâ ‘aḏ
meholah as far as the other side of ləyizərə‘e’l mibêṯ šə’ān Sarthan subter Iezrahel, a
Jokmeam;
‫ְלי ָ ְק ֳמעָם׃ ס‬
Bethsan usque
mē‘ēḇer ləyāqəmŏ‘ām: s Abelmehula et usque
ultra Iecmaam;
13. Ben-geber, in Ramoth-gilead (the ‫ָרמ ֹת ִגּ ְלעָד ֹלו ַחוֹּת בֶּן־ ֶגּבֶר ְבּ‬ 13 ben-geḇer bərāmōṯ
gilə‘āḏ lwō ḥaûōṯ yā’îr
Bengaber in Ramoth

‫י ָ ִאיר בֶּן־ ְמנַשֶּׁה ֲאשֶׁר ַבּ ִגּ ְלעָד‬


towns of Jair, the son of Manasseh, Galaad habebat villas Iair
which are in Gilead were his: the
‫אַרגּ ֹב ֲאשֶׁר ַבּ ָבּשָׁן *ֹלו‬ ְ ‫ֶחבֶל‬
ben-mənaššeh ’ăšer filii Manasse in Galaad:
region of Argob, which is in Bashan, bagilə‘āḏ lwō3 ḥeḇel ipse praeerat in omni
sixty great cities with walls and ’arəgōḇ ’ăšer babāšān regione Argob, quae est
bronze bars were his); ‫שּׁים ע ִָרים גְּדֹֹלות ח ֹומָה‬
ִ ‫שׁ‬
ִ šiššîm ‘ārîm gəḏōlwōṯ in Basan, sexaginta
ḥwōmâ ûḇərîḥa nəḥōšeṯ: s civitatibus magnis atque
‫שׁת׃ ס‬ ֶ ֹ ‫וּב ְִרי ַח נְח‬ muratis, quae habebant
seras aereas;
14. Ahinadab the son of Iddo, in
Mahanaim;
‫ֲאחִינָדָ ב בֶּן־עִדּ ֹא ַמ ֲחנָיְמָה׃‬ 14 ’ăḥînāḏāḇ ben-‘idō’
maḥănāyəmâ:
Ahinadab filius Addo
praeerat in Mahanaim;
‫ נַפְתָּ לִי גַּם־הוּא ָלקַח ֲאחִי ַמעַץ ְבּ‬gam-hû’
a
15. Ahimaaz, in Naphtali (he also married 15 ’ăḥîm ‘aṣ bənafətālî Achimaas in Nephthali,
lāqaḥ ’eṯ-
‫שׂ ַמת בַּת־שְֹׁלמ ֹה ְל ִאשָּׁה׃‬
ְ ‫ ֶאת־ ָבּ‬bāśəmaṯ baṯ-šəlōmōh
Basemath the daughter of Solomon); sed et ipse habebat
Basemath filiam
lə’iššâ: Salomonis in coniugio;
16. Baana the son of Hushai, in Asher and ‫שׁי ְבּ ָאשֵׁר‬
ָ ‫ַבּ ֲענָא בֶּן־חוּ‬ 16 ba‘ănā’ ben-ḥûšāy Baana filius Chusai in

‫וּ ְבעָֹלות׃ ס‬
Bealoth; bə’āšēr ûḇə‘ālwōṯ: s Aser et in Baloth;

17. Jehoshaphat the son of Paruah, in


Issachar;
‫שׁפָט בֶּן־פָּרוּ ַח ְבּיִשָׂשכָר׃ ס‬
ָ ‫י ְה ֹו‬ 17 yəhwōšāfāṭ ben-
pārûḥa bəyiśāsḵār: s
Iosaphat filius Pharue in
Issachar;
18. Shimei the son of Ela, in Benjamin; ‫שׁ ְמעִי בֶן־ ֵאלָא ְבּ ִבנְיָמִן׃ ס‬
ִ 18 šimə‘î ḇen-’ēlā’
bəḇinəyāmin: s
Semei filius Ela in
Beniamin;
19. Geber the son of Uri, in the land of ‫ ֶגּבֶר בֶּן־אֻ ִרי ְבּא ֶֶרץ ִגּ ְלעָד א ֶֶרץ‬19 geḇer ben-’urî bə’ereṣ Gaber filius Uri in terra

‫ סִיח ֹון ֶמלְֶך ָהאֱמ ִֹרי וְע ֹג ֶמלְֶך‬meleḵə hā’ĕmōrî wə‘ōḡ


Gilead, the country of Sihon king of gilə‘āḏ ’ereṣ sîḥwōn| Galaad, in terra Sehon
the Amorites and of Og king of
‫ָאָרץ׃‬ֶ ‫’ ַה ָבּשָׁן וּנְצִיב ֶאחָד ֲאשֶׁר בּ‬eḥāḏ
regis Amorraei et Og
Bashan; and he was the only deputy meleḵə habāšān ûnəṣîḇ regis Basan, ut praefectus
who was in the land. ’ăšer bā’āreṣ: unus, qui erat in terra.
20. Judah and Israel were as numerous as ‫י ְהוּדָ ה ְויִשׂ ְָראֵל ַרבִּים כַּח ֹול‬ 20 yəhûḏâ wəyiśərā’ēl
rabîm kaḥwōl ’ăšer-‘al-
Iuda et Israel

‫ֲאשֶׁר־עַל־ ַהיּ ָם לָר ֹב א ֹ ְכלִים‬


the sand that is on the seashore in innumerabiles, sicut
abundance; they were eating and
‫שׂ ֵמחִים׃‬ ְ ‫וְשׁ ֹתִ ים וּ‬
hayyām lārōḇ ’ōḵəlîm arena maris in
drinking and rejoicing. wəšōṯîm ûśəmēḥîm: multitudine, comedentes
et bibentes atque
laetantes.
21. Now Solomon ruled over all the
kingdoms from the River to the land
5:1 ‫וּשְֹׁלמ ֹה ָהי ָה מ ֹושֵׁל‬ 5:1 Salomon autem erat
in dicione sua habens
of the Philistines and to the border of ‫ְבּכָל־ ַה ַמּ ְמלָכ ֹות מִן־ ַהנָּהָר א ֶֶרץ‬ omnia regna a Flu mine

‫שׁתִּ ים ְועַד גְּבוּל ִמצ ְָרי ִם‬ ְ ‫ְפּ ִל‬


Egypt; they brought tribute and served usque ad terram
Solomon all the days of his life.
‫שׁים ִמנְחָה וְעֹבְדִ ים‬ ִ ‫ַמ ִגּ‬
Philisthim et ad
terminum Aegypti

‫ֶאת־שְֹׁלמ ֹה כָּל־יְמֵי ַחיּ ָיו׃ ף‬


offerentium sibi munera
et servientium ei cunctis
diebus vitae eius.
22. Solomon's provision for one day was 5:2 ‫י ֶלחֶם־שְֹׁלמ ֹה לְי ֹום ַוי ְ ִה‬ 5:2 Erat autem cibus

‫שּׁים‬ִ ‫שׁ‬ִ ‫שׁים כּ ֹר סֹלֶת ְו‬ ִ ‫ֶאחָד שְֹׁל‬


thirty kors of fine flour and sixty kors Salomonis per dies
of meal,
‫כּ ֹר ָקמַח׃‬
singulos triginta chori
similae et sexaginta chori
farinae,
23. ten fat oxen, twenty pasture-fed oxen, 5:3 ‫ֲעשׂ ָָרה ָבקָר בּ ְִר ִאים‬ 5:3 decem boves pingues

‫ְו ֶעשׂ ְִרים ָבּקָר ְרעִי וּמֵאָה צ ֹאן‬


a hundred sheep besides deer, et viginti boves pascuales
gazelles, roebucks, and fattened fowl.
‫ְלבַד ֵמ ַאיּ ָל וּ ְצבִי ְויַחְמוּר‬
et centum oves, excepta
venatione cervorum,

‫וּב ְַרבּ ִֻרים אֲבוּסִים׃‬


caprearum atque
bubalorum et avium
altilium.
24. For he had dominion over everything 5:4 ‫כִּי־הוּא ר ֹדֶ ה ְבּכָל־ ֵעבֶר‬ 5:4 Ipse enim obtinebat

‫ַהנָּהָר ִמתִּ ְפסַח ְועַד־ ַעזָּה‬


west of the River, from Tiphsah even omnem regionem, quae
to Gaza, over all the kings west of the
‫ְבּכָל־ ַמ ְלכֵי ֵעבֶר ַהנָּהָר ְושָֹׁלום‬
erat trans Flumen, a
River; and he had peace on all sides Thaphsa usque Gazam, et

‫ָהי ָה ֹלו ִמכָּל־ ֲעב ָָריו ִמ ָסּבִיב׃‬


around about him. cunctos reges illarum
regionum; et habebat
pacem ex omni parte in
circuitu.
25. So Judah and Israel lived in safety, 5:5 ‫ַויֵּשֶׁב י ְהוּדָה ְויִשׂ ְָראֵל‬ 5:5 Habitabatque Iuda et

‫ָל ֶבטַח ִאישׁ תַּ חַת ַגּפְנ ֹו וְתַ חַת‬


every man under his vine and his fig Israel absque timore ullo,
tree, from Dan even to Beersheba, all
‫שׁבַע כּ ֹל תְּ ֵאנָת ֹו מִדָּ ן ְו ַע‬
ָ ‫ד־ ְבּ ֵאר‬
unusquisque sub vite sua
the days of Solomon. et sub ficu sua a Dan
usque Bersabee cunctis
‫י ְ ֵמי שְֹׁלמ ֹה׃ ס‬ diebus Salomonis.

26. Solomon had 40,000 stalls of horses 5:6 ‫אַר ָבּעִים‬ ְ ‫ַויְהִי ִלשְֹׁלמ ֹה‬ 5:6 Et habebat Salomon

‫ֶאלֶף א ְֻרוֹת סוּסִים ְלמ ְֶרכָּב ֹו‬


for his chariots, and 12,000 horsemen. quattuor milia praesepia

‫שׁים׃‬ ִ ‫שׁנֵים־ ָעשָׂר ֶאלֶף פּ ָָר‬


ְ ‫וּ‬
equorum currulium et
duodecim milia
equestres.
27. Those deputies provided for King 5:7 ‫ְו ִכ ְלכְּלוּ ַהנִּ ָצּבִים ָה ֵאלֶּה‬ 5:7 Et praebebant

‫ֶאת־ ַה ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה ְו ֵאת‬


Solomon and all who came to King supradicti praefecti
Solomon's table, each in his month;
‫שׁ ְלחַן‬ֻ ‫כָּל־ ַהקּ ֵָרב אֶל־‬
necessaria mensae regis
they left nothing lacking. Salomonis et convivarum

‫ַה ֶמּלְֶך־שְֹׁלמ ֹה ִאישׁ חָדְ שׁ ֹו ֹלא‬


eius cum ingenti cura,

‫יְעַדְּ רוּ דָּ בָר׃‬
unusquisque in suo
mense.

28. They also brought barley and straw for 5:8 ‫השְּׂע ִֹרים ְוהַתֶּ בֶן לַסּוּסִים‬ ַ ‫ְו‬ 5:8 Hordeum quoque et

where it should be, each according to ‫אשֶׁר‬ ֲ ‫ְול ָָרכֶשׁ יָבִאוּ אֶל־ ַהמָּק ֹום‬
the horses and swift steeds to the place paleas equorum et

‫שׁפָּט ֹו׃ ס‬ ְ ‫י ִ ְהי ֶה־שָּׁם ִאישׁ ְכּ ִמ‬


iumentorum deferebant
his charge. in locum, ubi erat
unicuique constitutum.
29. Now God gave Solomon wisdom and 5:9 ‫ַויּ ִתֵּ ן אֱֹלהִים ָח ְכמָה‬ 5:9 Dedit quoque Deus

‫ִלשְֹׁלמ ֹה וּתְ בוּנָה ה ְַרבֵּה ְמא ֹד‬


very great discernment and breadth of sapientiam Salomoni et
mind, like the sand that is on the
‫שׂפַת‬ ְ ‫וְרֹחַב לֵב כַּח ֹול ֲאשֶׁר עַל־‬
prudentiam multam
seashore. nimis et latitudinem

‫ַהיּ ָם׃‬
cordis quasi arenam,
quae est in litore maris.
30. Solomon's wisdom surpassed the 5:10 ‫וַתֵּ ֶרב ָח ְכ ַמת שְֹׁלמ ֹה‬ 5:10 Et praecedebat

‫ֵמ ָח ְכ ַמת כָּל־ ְבּנֵי־קֶדֶ ם וּמִכּ ֹל‬


wisdom of all the sons of the east and sapientia Salomonis
all the wisdom of Egypt.
‫ָרי ִם׃ ָח ְכ ַמת ִמ ְצ‬
sapientiam omnium
Orientalium et
Aegyptiorum;
31. For he was wiser than all men, than 5:11 ‫ַויּ ֶ ְחכַּם ִמכָּל־הָאָדָ ם‬ 5:11 et erat sapientior
Ethan the Ezrahite, Heman, Calcol ‫ֵמ ֵאיתָ ן ָה ֶאז ְָרחִי ְוהֵימָן ְו ַכלְכּ ֹל‬ cunctis hominibus,

‫וְדַ ְרדַּ ע ְבּנֵי מָח ֹול ַויְהִי־שְׁמ ֹו‬


and Darda, the sons of Mahol; and his sapientior Ethan Ezrahita
fame was known in all the surrounding
‫ְבכָל־הַגּ ֹוי ִם ָסבִיב׃‬
et Heman et Chalchol et
nations. Darda filiis Mahol et erat
nominatus in universis
gentibus per circuitum.
32. He also spoke 3,000 proverbs, and his 5:12 ‫ַוי ְדַ בֵּר שְֹׁלשֶׁת ֲא ָלפִים‬ 5:12 Locutus est quoque

‫שׁיר ֹו ֲח ִמשָּׁה וָאָלֶף׃‬


ִ ‫ָמשָׁל ַויְהִי‬
songs were 1,005. Salomon tria milia
parabolas, et fuerunt
carmina eius quinque et
mille.
33. He spoke of trees, from the cedar that 5:13 ‫ַוי ְדַ בֵּר עַל־ ָה ֵעצִים‬ 5:13 Et disputavit super

ֹ ‫ון ְועַד מִן־ ָהא ֶֶרז ֲאשֶׁר ַבּ ְלּבָנ‬


is in Lebanon even to the hyssop that lignis, a cedro, quae est
grows on the wall; he spoke also of
‫ָהאֵז ֹוב ֲאשֶׁר יֹצֵא ַבּקִּיר ַוי ְדַ בֵּר‬
in Libano, usque ad
animals and birds and creeping things hyssopum, quae egreditur

‫עַל־ ַה ְבּ ֵהמָה ְועַל־הָע ֹוף‬


and fish. de pariete; et disseruit de

‫ְועַל־ה ֶָרמֶשׂ ְועַל־הַדָּ גִים׃‬


iumentis et volucribus et
reptilibus et piscibus.

34. Men came from all peoples to hear the 5:14 ‫מּים‬ ִ ‫ַויּ ָב ֹאוּ ִמכָּל־ ָה ַע‬ 5:14 Et veniebant de

‫ִלשְׁמ ֹ ַע אֵת ָח ְכ ַמת שְֹׁלמ ֹה ֵמ ֵאת‬


wisdom of Solomon, from all the cunctis populis ad
kings of the earth who had heard of
‫שׁ‬
ָ ‫ָאָרץ ֲאשֶׁר‬ ֶ ‫מְעוּ כָּל־ ַמ ְלכֵי ה‬
audiendam sapientiam
his wisdom. Salomonis, ab universis

‫ֶאת־ ָח ְכ ָמת ֹו׃ ס‬


regibus terrae, qui
audiebant sapientiam
eius.

1 Kings 5
1. Now Hiram king of Tyre sent his
servants to Solomon, when he heard
5:15 ‫ִירם ֶמלְֶך־צ ֹור‬
ָ ‫שׁלַח ח‬
ְ ִ ‫ַויּ‬ 1 ûšəlōmōh hāyâ mwōšēl 5:15 Misit quoque Hiram
bəḵāl-hammaməlāḵwōṯ rex Tyri servos suos ad
that they had anointed him king in ‫שׁמַע‬ ָ ‫ ֶאת־ ֲעבָדָ יו אֶל־שְֹׁלמ ֹה כִּי‬pəlišətîm
min-hannâār ’ereṣ Salomonem; audivit

‫כִּי א ֹת ֹו ָמשְׁחוּ ְל ֶמלְֶך תַּ חַת‬


place of his father, for Hiram had wə‘aḏ gəḇûl enim quod ipsum
always been a friend of David.
‫ִירם‬ָ ‫אָבִיהוּ כִּי אֹהֵב ָהי ָה ח‬
miṣərāyim magišîm unxissent regem pro
minəḥâ wə‘ōḇəḏîm ’eṯ- patre eius, quia amicus

ָ ‫ִמים׃ סלְדָ וִד כָּל־ ַהיּ‬


šəlōmōh kāl-yəmê fuerat Hiram David omni
ḥayyāyw: f tempore.
2. Then Solomon sent word to Hiram, 5:16 ‫ִירם‬ ָ ‫שׁלַח שְֹׁלמ ֹה אֶל־ח‬ ְ ִ ‫ ַויּ‬ləywōm
2 wayəhî leḥem-šəlōmōh 5:16 Misit autem et

‫לֵאמ ֹר׃‬
saying, ’eḥāḏ šəlōšîm Salomon ad Hiram
kōr sōleṯ wəšiššîm kōr dicens:
qāmaḥ:
3. "You know that David my father was 5:17 ‫ ַאתָּ ה י ָדַ עְתָּ אֶת־דָּ וִד אָבִי‬3wə‘eśərîm
‘ăśārâ ḇāqār bəri’îm 5:17 “ Tu scis

‫ ֹלא י ָכ ֹל ִלבְנ ֹות ַבּי ִת ְלשֵׁם כִּי‬ûmē’â ṣō’n ləḇaḏ


unable to build a house for the name bāqār rə‘î voluntatem David patris
of the LORD his God because of the
‫ י ְהוָה אֱֹלהָיו ִמ ְפּנֵי ַה ִמּ ְל ָחמָה‬mē’ayyāl
mei et quia non potuerit
wars which surrounded him, until the ûṣəḇî aedificare domum
wəyaḥəmûr ûḇarəburîm
‫ֲאשֶׁר ְס ָבבֻהוּ עַד תֵּ ת־י ְהוָה‬
LORD put them under the soles of his nomini Domini Dei sui
feet.
‫]רגְֹלו =כ[א ֹתָ ם תַּ חַת כַּפּ ֹות‬ ַ
’ăḇûsîm: propter bella imminentia
per circuitum, donec

[‫׃]רגְלָי =ק‬ ַ
daret Dominus eos sub
vestigio pedum eius.
4. "But now the LORD my God has 5:18 ‫ ְועַתָּ ה ֵהנִי ַח י ְהוָה אֱֹלהַי‬4‘ēḇer
kî-hû’ rōḏeh| bəḵāl-
hannâār mitifəsaḥ
5:18 Nunc autem

‫שׂטָן ְו ֵאין ֶפּגַע‬ ָ ‫ לִי ִמ ָסּבִיב ֵאין‬wə‘aḏ-‘azzâ bəḵāl-


given me rest on every side; there is requiem dedit Dominus
neither adversary nor misfortune.
‫ָרע׃‬
Deus meus mihi per
maləḵê ‘ēḇer hannâār circuitum; non est
wəšālwōm hāyâ lwō adversarius neque
mikāl-‘ăḇārāyw missāḇîḇ: occursus malus.
5. "Behold, I intend to build a house for 5:19 ‫ְו ִהנְנִי אֹמֵר ִלבְנ ֹות ַבּי ִת‬ 5 wayyēšeḇ yəhûḏâ
wəyiśərā’ēl lāḇeṭaḥ ’îš
5:19 Quam ob rem cogito

‫ְלשֵׁם י ְהוָה אֱֹלהָי ַכּ ֲאשֶׁר דִּ בֶּר‬


the name of the LORD my God, as the aedificare templum
LORD spoke to David my father, taḥaṯ gafənwō wəṯaḥaṯ
‫י ְהוָה אֶל־דָּ וִד אָבִי לֵאמ ֹר ִבּנְָך‬
nomini Domini Dei mei,
saying, `Your son, whom I will set on tə’ēnāṯwō midān wə‘aḏ- sicut locutus est Dominus

‫ֲאשֶׁר ֶאתֵּ ן תַּ חְתֶּ יָך עַל־ ִכּ ְסאֶָך‬


your throne in your place, he will bə’ēr šāḇa‘ kōl yəmê David patri meo dicens:
build the house for My name.' šəlōmōh: s “Filius tuus, quem dabo
pro te super solium tuum,
‫שׁ ִמ‬
ְ ‫י׃הוּא־י ִ ְבנֶה ַה ַבּי ִת ִל‬ ipse aedificabit domum
nomini meo”.
6. "Now therefore, command that they 5:20 ‫ְועַתָּ ה ַצוֵּה ְויִכ ְְרתוּ־לִי‬ 6 wayəhî lišəlōmōh 5:20 Praecipe igitur, ut

‫א ֲָרזִים מִן־ ַה ְלּבָנ ֹון ַו ֲעבָדַ י יִהְיוּ‬


cut for me cedars from Lebanon, and ’arəbā‘îm ’elef ’urəwōṯ praecidant mihi cedros de
my servants will be with your
‫שׂכַר ֲעבָדֶ יָך ֶאתֵּ ן‬ ְ ‫עִם־ ֲעבָדֶ יָך וּ‬
sûsîm ləmerəkāḇwō Libano, et servi mei sint
servants; and I will give you wages for ûšənêm-‘āśār ’elef cum servis tuis;

‫לְָך כְּכ ֹל ֲאשֶׁר תּ ֹאמֵר כִּי ַאתָּ ה‬


your servants according to all that you pārāšîm: mercedem autem
say, for you know that there is no one
‫י ָדַ עְתָּ כִּי ֵאין בָּנוּ ִאישׁ י ֹדֵ ַע‬
servorum tuorum dabo
among us who knows how to cut tibi quamcumque

‫ִלכ ְָרת־ ֵעצִים ַכּצִּדֹנִים׃‬


timber like the Sidonians." praeceperis; scis enim
quoniam non est in
populo meo vir, qui
noverit ligna caedere
sicut Sidonii ”.
7. When Hiram heard the words of 5:21 ‫ִירם‬ ָ ‫ַויְהִי ִכּשְׁמ ֹ ַע ח‬ 7 wəḵiləkəlû hanniṣṣāḇîm 5:21 Cum ergo audisset

‫שׁ‬
ְ ‫שׂמַח ְמא ֹד ֶאת־דִּ ב ְֵרי‬ ְ ִ ‫ֹלמ ֹה ַויּ‬
Solomon, he rejoiced greatly and said, hā’ēlleh ’eṯ-hammeleḵə Hiram verba Salomonis,
"Blessed be the LORD today, who has
‫וַיּ ֹאמֶר בָּרוְּך י ְהוָה הַיּ ֹום ֲאשֶׁר‬
šəlōmōh wə’ēṯ kāl- laetatus est valde et ait: “
given to David a wise son over this haqqārēḇ ’el-šuləḥan Benedictus Dominus

‫נָתַ ן לְדָ וִד בֵּן ָחכָם עַל־ ָהעָם‬


great people." hammeleḵə-šəlōmōh ’îš hodie, qui dedit David
ḥāḏəšwō lō’ yə‘adərû
‫ה ָָרב ַהזֶּה׃‬
filium sapientissimum
dāḇār: super populum hunc
plurimum ”.
8. So Hiram sent word to Solomon, 5:22 ‫ִירם אֶל־שְֹׁלמ ֹה‬ ָ ‫שׁלַח ח‬ְ ִ ‫ ַויּ‬8wəhateḇen
wəhaśśə‘ōrîm 5:22 Et misit Hiram ad

‫שׁ ַמעְתִּ י אֵת‬ָ ‫לֵאמ ֹר‬


saying, "I have heard the message lassûsîm Salomonem dicens: “
which you have sent me; I will do
‫שׁ ַלחְתָּ ֵאלָי ֲאנִי ֶא ֱעשֶׂה‬ ָ ‫ ֲאשֶׁר־‬yihəyeh-ššām ’ăšer
wəlārāḵeš yāḇi’û ’el- Audivi, quaecumque
what you desire concerning the cedar hammāqwōm mandasti mihi; ego

‫ֶאת־כָּל־ ֶח ְפצְָך ַבּ ֲעצֵי א ֲָרזִים‬


and cypress timber. ’îš faciam omnem

‫שׁים׃‬ִ ‫וּ ַב ֲעצֵי בְר ֹו‬


kəmišəpāṭwō: s voluntatem tuam in lignis
cedrinis et abiegnis.

9. "My servants will bring them down


from Lebanon to the sea; and I will
5:23 ‫ ֲעבָדַ י י ִֹרדוּ מִן־ ַה ְלּבָנ ֹון‬9ḥāḵəmâ wayyitēn ’ĕlōhîm
lišəlōmōh
5:23 Servi mei deponent
ea de Libano ad mare, et
make them into rafts to go by sea to ‫שׂיםֵם דֹּבְר ֹות ַבּיּ ָם‬ ִ ‫יָמָּה ַו ֲאנִי ֲא‬ ûṯəḇûnâ harəbēh mə’ōḏ ego componam ea in
wərōḥaḇ lēḇ kaḥwōl ’ăšer ratibus in mari usque ad
‫שׁלַח ֵאלַי‬ ְ ִ‫עַד־ ַהמָּק ֹום ֲאשֶׁר־תּ‬
the place where you direct me, and I
will have them broken up there, and
‫שּׂא‬ ָ ִ‫ְונִ ַפּצְתִּ ים שָׁם ְו ַאתָּ ה ת‬
‘al-śəfaṯ hayyām: locum, quem
you shall carry them away. Then you significaveris mihi, et

‫ְו ַאתָּ ה תַּ ֲעשֶׂה ֶאת־ ֶח ְפצִי לָתֵ ת‬


shall accomplish my desire by giving applicabo ea ibi, et tu
food to my household."
‫ֶלחֶם בֵּיתִ י׃‬
tolles ea; praebebisque
necessaria mihi, ut detur
cibus domui meae ”.
10. So Hiram gave Solomon as much as 5:24 ‫ ַויְהִי חִיר ֹום נֹתֵן ִלשְֹׁלמ ֹה‬10 watēreḇ ḥāḵəmaṯ 5:24 Itaque Hiram dabat

‫שׁים‬ ִ ‫ֲעצֵי א ֲָרזִים ַו ֲעצֵי בְר ֹו‬


he desired of the cedar and cypress šəlōmōh mēḥāḵəmaṯ kāl- Salomoni ligna cedrina et
timber.
‫כָּל־ ֶחפְצ ֹו׃‬
bənê-qeḏem ûmikōl ligna abiegna iuxta
ḥāḵəmaṯ miṣərāyim: omnem voluntatem eius.

11. Solomon then gave Hiram 20,000 kors 5:25 ‫ִירם‬ ָ ‫ח‬ ‫ל‬
ְ ‫ן‬ ַ‫ָת‬ ‫נ‬ ‫ֹה‬ ‫ְֹלמ‬ ‫שׁ‬ ‫וּ‬ 11 wayyeḥəkam mikāl- 5:25 Salomon autem

‫ ֶעשׂ ְִרים ֶאלֶף כּ ֹר ִחטִּים מַכֹּלֶת‬hā’ezərāḥî wəhêmān


of wheat as food for his household, hā’āḏām mē’êṯān praebebat Hiram viginti
and twenty kors of beaten oil; thus
‫ית‬ ִ‫ָת‬ ‫כּ‬ ‫ֶן‬‫מ‬ ‫שׁ‬ ֶ ‫ֹר‬ ‫כּ‬ ‫ים‬ ‫ְר‬
ִ ‫שׂ‬ ‫ע‬
ֶ ‫ו‬
ְ ‫ֹו‬ ‫ֵית‬
‫ב‬ ‫ל‬
ְ
milia chororum tritici in
Solomon would give Hiram year by wəḵaləkōl wəḏarəda‘ cibum domui eius et

‫שׁנָה‬ ָ ‫ִירם‬ ָ ‫ כּ ֹה־י ִתֵּ ן שְֹׁלמ ֹה ְלח‬šəmwō ḇəḵāl-hagwōyim


year. bənê māḥwōl wayəhî- viginti choros purissimi

‫שׁנָה׃ ף‬ ָ ‫ְב‬
olei; haec tribuebat
sāḇîḇ: Salomon Hiram per
annos singulos.
12. The LORD gave wisdom to Solomon, 5:26 ‫וַיהוָה נָתַ ן ָח ְכמָה‬ 12 wayəḏabēr šəlōšeṯ 5:26 Dedit quoque

‫ִלשְֹׁלמ ֹה ַכּ ֲאשֶׁר דִּ בֶּר־ֹלו ַויְהִי‬


just as He promised him; and there ’ălāfîm māšāl wayəhî Dominus sapientiam
was peace between Hiram and šîrwō ḥămiššâ wā’ālef:
‫ִירם וּבֵין שְֹׁלמ ֹה‬ ָ ‫שָֹׁלם בֵּין ח‬
Salomoni, sicut locutus
Solomon, and the two of them made a est ei; et erat pax inter

‫שׁנֵיהֶם׃‬ ְ ‫ַויִּכ ְְרתוּ ב ְִרית‬


covenant. Hiram et Salomonem, et
percusserunt foedus
ambo.
13. Now King Solomon levied forced 5:27 ‫ַויַּעַל ַה ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה מַס‬ 13 wayəḏabēr ‘al-hā‘ēṣîm 5:27 Elegitque rex

‫ִמכָּל־יִשׂ ְָראֵל ַויְהִי ַהמַּס‬


laborers from all Israel; and the forced min-hā’erez ’ăšer Salomon operas de omni
laborers numbered 30,000 men.
‫שׁים ֶאלֶף ִאישׁ׃‬ ִ ‫שְֹׁל‬
balləḇānwōn wə‘aḏ Israel, et erat indictio
hā’ēzwōḇ ’ăšer yōṣē’ triginta milia virorum.
baqqîr wayəḏabēr ‘al-
habəhēmâ wə‘al-hā‘wōf
wə‘al-hāremeś wə‘al-
hadāḡîm:
14. He sent them to Lebanon, 10,000 a 5:28 ‫שׁ ָלחֵם ְלבָנ ֹונָה ֲעשׂ ֶֶרת‬ ְ ִ ‫ַויּ‬ 14 wayyāḇō’û mikāl- 5:28 Mittebatque eos in

‫ֲא ָלפִים בַּח ֹדֶ שׁ ֲחלִיפ ֹות ח ֹדֶ שׁ‬


month in relays; they were in Lebanon hā‘ammîm lišəmō‘a ’ēṯ Libanum decem milia per
a month and two months at home. ḥāḵəmaṯ šəlōmōh mē’ēṯ
‫שׁים‬ ִ ָ‫שׁנַי ִם חֳד‬
ְ ‫יִהְיוּ ַב ְלּבָנ ֹון‬
menses singulos
And Adoniram was over the forced kāl-maləḵê hā’āreṣ ’ăšer vicissim, ita ut duobus

‫ְבּבֵית ֹו ַואֲדֹנ ִָירם עַל־ ַהמַּס׃ ס‬


laborers. šāmə‘û ’eṯ-ḥāḵəmāṯwō: s mensibus essent in
domibus suis; et
Adoniram erat super
huiuscemodi indictione.
15. Now Solomon had 70,000 5:29 ‫שׁ ְבעִים‬ ִ ‫ַויְהִי ִלשְֹׁלמ ֹה‬ 15 wayyišəlaḥ ḥîrām 5:29 Fueruntque

‫שׂא ַסבָּל וּשְׁמֹנִים ֶאלֶף‬ֵ ֹ ‫ֶאלֶף נ‬


transporters, and 80,000 hewers of meleḵə-ṣwōr ’eṯ- Salomoni septuaginta
stone in the mountains,
‫חֹצֵב ָבּהָר׃‬
‘ăḇāḏāyw ’el-šəlōmōh kî milia eorum, qui onera
šāma‘ kî ’ōṯwō māšəḥû portabant, et octoginta
ləmeleḵə taḥaṯ ’āḇîhû kî milia latomorum in
’ōhēḇ hāyâ ḥîrām ləḏāwiḏ monte,
kāl-hayyāmîm: s
5:30 ‫ְלבַד ִמשּׂ ֵָרי ַהנִּ ָצּבִים‬ 16 wayyišəl ḥ šəlōmōh
a
16. besides Solomon's 3,300 chief 5:30 absque praepositis,

‫ִלשְֹׁלמ ֹה ֲאשֶׁר עַל־ ַה ְמּלָאכָה‬


deputies who were over the project ’el-ḥîrām lē’mōr: qui praeerant singulis
and who ruled over the people who
‫שְֹׁלשֶׁת ֲא ָלפִים וּשְֹׁלשׁ ֵמא ֹות‬
operibus numero trium
were doing the work. milium et trecentorum

‫שׂים ַבּ ְמּלָאכָה׃‬ ִ ֹ ‫הָר ֹדִ ים ָבּעָם הָע‬


praecipientium populo,
his, qui faciebant opus.
17. Then the king commanded, and they 5:31 ‫’ ַויְצַו ַה ֶמּלְֶך ַויַּסִּעוּ ֲא ָבנִים‬āḇî
17 ’atâ yāḏa‘ətā ’eṯ-dāwiḏ 5:31 Praecepitque rex, ut

‫ גְּדֹֹלות ֲא ָבנִים יְקָר ֹות ְליַסֵּד‬bayiṯ ləšēm yəhwâ


quarried great stones, costly stones, to kî lō’ yāḵōl liḇənwōṯ tollerent lapides grandes,
lay the foundation of the house with
‫אַ ְבנֵי גָזִית׃ ַה ָבּי ִת‬
lapides pretiosos in
cut stones. ’ĕlōhāyw mipənê fundamentum templi,
hammiləḥāmâ ’ăšer lapides quadratos;
səḇāḇuhû ‘aḏ tēṯ-yəhwâ
’ōṯām taḥaṯ kapwōṯ
raḡəlāw raḡəlāy:
18. So Solomon's builders and Hiram's 5:32 ‫ ַויּ ִ ְפסְלוּ בֹּנֵי שְֹׁלמ ֹה וּבֹנֵי‬18 wə‘atâ hēnîḥa yəhwâ 5:32 dolaverunt ergo

‫ ֵעצִים חִיר ֹום ְו ַה ִגּ ְבלִים ַויָּכִינוּ ָה‬śāṭān wə’ên peḡa‘ rā‘:


builders and the Gebalites cut them, ’ĕlōhay lî missāḇîḇ ’ên caementarii Salomonis,
and prepared the timbers and the
‫ְו ָה ֲא ָבנִים ִלבְנ ֹות ַה ָבּי ִת׃ ף‬
caementarii Hiram et
stones to build the house. Giblii ligna et lapides et
praeparaverunt ad
aedificandam domum.

1 Kings 6
1. Now it came about in the four hundred ‫ְאַרבַּע‬ ְ ‫שׁנָה ו‬ ָ ‫ַויְהִי ִבשְׁמ ֹונִים‬ 1 wayəhî ḇišəmwōnîm Factum est igitur

‫שׁנָה ְלצֵאת ְבּנֵי־יִשׂ ְָראֵל‬ ָ ‫ ֵמא ֹות‬šānâ ləṣē’ṯ bənê-yiśərā’ēl


and eightieth year after the sons of šānâ wə’arəba‘ mē’wōṯ quadringente simo et
Israel came out of the land of Egypt,
‫שּׁנָה ה ְָרבִיעִית‬ ָ ‫ ֵמא ֶֶרץ־ ִמצ ְַרי ִם ַבּ‬mē’ereṣ-miṣərayim
octogesimo anno egres
in the fourth year of Solomon's reign sionis filiorum Israel de

‫שּׁנִי‬
ֵ ‫ בְּח ֹדֶ שׁ זִו הוּא הַח ֹדֶשׁ ַה‬ziw hû’ haḥōḏeš haššēnî
over Israel, in the month of Ziv which baššānâ hārəḇî‘îṯ bəḥōḏeš terra Aegypti, in anno
is the second month, that he began to
‫ ִלמְֹלְך שְֹׁלמ ֹה עַל־יִשׂ ְָראֵל ַויִּבֶן‬yiśərā’ēl
quarto, mense Ziv —
build the house of the LORD. liməlōḵə šəlōmōh ‘al- ipse est mensis secundus

‫ַה ַבּי ִת לַיהוָה׃‬


wayyiḇen — regni Salomonis super
habayiṯ layhwâ: Israel, aedificare coepit
domum Domino.
2. As for the house which King Solomon ‫ ְו ַה ַבּי ִת ֲאשֶׁר ָבּנָה ַה ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה‬2hammeleḵə
wəhabayiṯ ’ăšer bānâ Domus autem, quam

‫אָרכּ ֹו‬ְ ‫שּׁים־ ַאמָּה‬ ִ ‫שׁ‬ ִ ‫לַיהוָה‬


built for the LORD, its length was šəlōmōh aedificabat rex Salomon
sixty cubits and its width twenty
‫’ ְו ֶעשׂ ְִרים ָרחְבּ ֹו וּשְֹׁלשִׁים ַאמָּה‬ārəkwō
layhwâ šiššîm-’ammâ Domino, habebat
cubits and its height thirty cubits. wə‘eśərîm sexaginta cubitos in

‫ק ֹו ָמת ֹו׃‬
rāḥəbwō ûšəlōšîm ’ammâ longitudine et viginti
qwōmāṯwō: cubitos in latitudine et
triginta cubitos in
altitudine.
3. The porch in front of the nave of the ‫ְוהָאוּלָם עַל־ ְפּנֵי הֵיכַל ַה ַבּי ִת‬ 3 wəhā’ûlām ‘al-pənê Et porticus erat ante

‫אָרכּ ֹו עַל־ ְפּנֵי‬ְ ‫ֶעשׂ ְִרים ַאמָּה‬


house was twenty cubits in length, hêḵal habayiṯ ‘eśərîm templum viginti
corresponding to the width of the
‫רֹחַב ַה ָבּי ִת ֶעשֶׂר ָבּ ַאמָּה ָרחְבּ ֹו‬
’ammâ ’ārəkwō ‘al-pənê cubitorum longitudinis
house, and its depth along the front of rōḥaḇ habāyiṯ ‘eśer iuxta mensuram
the house was ten cubits. ‫עַל־ ְפּנֵי ַה ָבּי ִת׃‬ bā’ammâ rāḥəbwō ‘al-
pənê habāyiṯ:
latitudinis templi et
habebat decem cubitos
latitudinis ante faciem
templi.
‫שׁ ֻקפִים‬ ְ ‫ַויַּעַשׂ ַל ָבּי ִת חַֹּלונֵי‬
a
4. Also for the house he made windows 4 wayy ‘aś labāyiṯ Fecitque in templo
ḥallwōnê šəqufîm
‫ֲא ֻט ִמים׃‬
with artistic frames. fenestras cum marginibus
’ăṭumîm: et cancellis.
5. Against the wall of the house he built ‫ ]י ָצ ֹו ַע =כ[ ַויִּבֶן עַל־ ִקיר ַה ַבּי ִת‬5habayiṯ
wayyiḇen ‘al-qîr Et aedificavit contra

[‫ ָסבִיב ֶאת־ ִקיר ֹות ]יָצִי ַע =ק‬sāḇîḇ ’eṯ-qîrwōṯ habayiṯ per gyrum in parietibus
stories encompassing the walls of the yāṣû‘a yāṣî‘a parietem templi tabulata
house around both the nave and the
inner sanctuary; thus he made side ‫ַה ַבּי ִת ָסבִיב ַלהֵיכָל ְולַדְּ בִיר‬ sāḇîḇ lahêḵāl wəladəḇîr domus per circuitum
wayya‘aś ṣəlā‘wōṯ sāḇîḇ: templi et Dabir et fecit
‫ַויַּעַשׂ ְצלָע ֹות ָסבִיב׃‬
chambers all around.
latera in circuitu.
6. The lowest story was five cubits wide, [‫] ַהיָּצִי ַע =ק[ ] ַהיּ ָצ ֹו ַע =כ‬ 6 hayyāṣwō‘a hayyāṣî‘a Tabulatum, quod subter
hataḥətōnâ ḥāmēš
‫ הַתַּ חְתֹּנָה ָחמֵשׁ ָבּ ַאמָּה ָר ְחבָּהּ‬bā’ammâ rāḥəbāh
and the middle was six cubits wide, erat, quinque cubitos
and the third was seven cubits wide;
‫ שֵׁשׁ ָבּ ַאמָּה ָר ְחבָּהּ ְוהַתִּ יכֹנָה‬rāḥəbāh wəhaššəlîšîṯ šeḇa‘ medium
habebat latitudinis et
for on the outside he made offsets in wəhatîḵōnâ šēš bā’ammâ tabulatum sex

‫שׁבַע ָבּ ַאמָּה ָר ְחבָּהּ‬ ֶ ‫שׁית‬ ִ ‫שּׁלִי‬ְ ‫ ְו ַה‬bā’ammâ rāḥəbāh kî


the wall of the house all around in cubitorum latitudinis et
order that the beams would not be
‫ כִּי ִמג ְָרע ֹות נָתַ ן ַל ַבּי ִת ָסבִיב‬sāḇîḇ
tertium tabulatum septem
inserted in the walls of the house. miḡərā‘wōṯ nāṯan labayiṯ habens cubitos
ḥûṣâ ləḇilətî ’ăḥōz latitudinis; gradus enim
‫חוּצָה ְל ִבלְתִּ י אֲח ֹז‬
‫ְבּ ִקיר ֹות־ ַה ָבּי ִת׃‬
bəqîrwōṯ-habāyiṯ: posuit in domo per
circuitum forinsecus, ut
non ingrederentur trabes
in muros templi.
7. The house, while it was being built, ‫שׁ ֵלמָה‬ ְ ‫’ ְו ַה ַבּי ִת ְבּ ִהבָּנ ֹת ֹו ֶאבֶן־‬eḇen-šəlēmâ
7 wəhabayiṯ bəhibānōṯwō Domus autem cum

‫ַמסָּע נִ ְבנָה וּ ַמקָּב ֹות ְו ַהגּ ְַרזֶן‬


was built of stone prepared at the massā‘ aedificaretur, lapidibus
quarry, and there was neither hammer
‫שׁמַע ַבּ ַבּי ִת‬ ְ ִ‫ כָּל־ ְכּלִי ב ְַרזֶל ֹלא־נ‬wəhagarəzen
niḇənâ ûmaqqāḇwōṯ dedolatis atque perfectis
nor axe nor any iron tool heard in the kāl-kəlî aedificata est; et malleus
ḇarəzel lō’-nišəma‘
‫ְבּ ִהבָּנ ֹת ֹו׃‬
house while it was being built. et securis et omne
babayiṯ bəhibānōṯwō: ferramentum non sunt
audita in domo, cum
aedificaretur.
‫פֶּתַ ח ַה ֵצּלָע הַתִּ יכֹנָה אֶל־כֶּתֶ ף‬ 8 peṯ ḥ haṣṣēlā‘ hatîḵōnâ
a
8. The doorway for the lowest side Ostium lateris inferioris

‫ַה ַבּי ִת ַהי ְ ָמנִית וּבְלוּלִּים יַעֲלוּ‬


chamber was on the right side of the ’el-keṯef habayiṯ in parte erat domus
house; and they would go up by
‫עַל־הַתִּ יכֹנָה וּמִן־הַתִּ יכֹנָה‬
hayəmānîṯ ûḇəlûllîm dextrae, et per cochleam
winding stairs to the middle story, and ya‘ălû ‘al-hatîḵōnâ ûmin- ascendebant in medium

‫שׁים׃‬ ִ ‫שּׁ ִל‬ְ ‫אֶל־ ַה‬


from the middle to the third. hatîḵōnâ ’el-haššəlišîm: latus et a medio in
tertium.
9. So he built the house and finished it; ‫ַויִּבֶן ֶאת־ ַה ַבּי ִת ַוי ְ ַכלֵּהוּ ַויִּסְפּ ֹן‬ 9 wayyiḇen ’eṯ-habayiṯ Et aedificavit domum et

‫שׂדֵר ֹת‬ ְ ‫ֶאת־ ַה ַבּי ִת ֵגּבִים וּ‬


and he covered the house with beams wayəḵallēhû wayyisəpōn consummavit eam; texit
and planks of cedar.
‫ָבּא ֲָרזִים׃‬
’eṯ-habayiṯ gēḇîm quoque domum
ûśəḏērōṯ bā’ărāzîm: laquearibus cedrinis.

10. He also built the stories against the ‫=ק[ ] ַהיּ ָצ ֹו ַע =כ[ ַויִּבֶן ֶאת־‬ 10 wayyiḇen ’eṯ- Aedificavit ergo stratum

‫י ִת ָחמֵשׁ עַל־כָּל־ ַה ַבּ ] ַהיָּצִי ַע‬


whole house, each five cubits high; hayyāṣû‘a hayyāṣî‘a ‘al- contra omnem domum
and they were fastened to the house kāl-habayiṯ ḥāmēš
‫אַמּ ֹות ק ֹו ָמת ֹו ַויֶּאֱח ֹז ֶאת־ ַה ַבּי ִת‬
quinque cubitis
with timbers of cedar. ’ammwōṯ qwōmāṯwō altitudinis et iunxit

‫ַבּ ֲעצֵי א ֲָרזִים׃ ף‬


wayye’ĕḥōz ’eṯ-habayiṯ domui lignis cedrinis.
ba‘ăṣê ’ărāzîm: f
11. Now the word of the LORD came to ‫ַויְהִי דְּ בַר־י ְהוָה אֶל־שְֹׁלמ ֹה‬ 11 wayəhî dəḇar-yəhwâ Et factus est sermo

‫לֵאמ ֹר׃‬
Solomon saying, ’el-šəlōmōh lē’mōr: Domini ad Salomonem
dicens:
12. "Concerning this house which you are ‫ַה ַבּי ִת ַהזֶּה ֲאשֶׁר־ ַאתָּ ה בֹנֶה‬ 12 habayiṯ hazzeh ’ăšer-
’atâ ḇōneh ’im-tēlēḵə
“ Domus haec, quam

‫שׁ ָפּטַי אִם־תֵּ לְֵך‬ ְ ‫ְבּחֻקּ ֹתַ י ְו ֶאת־ ִמ‬


building, if you will walk in My aedificas, si ambulaveris
statutes and execute My ordinances
‫שׁמ ְַרתָּ ֶאת־כָּל־ ִמצְוֹתַ י‬ ָ ‫תַּ ֲעשֶׂה ְו‬
bəḥuqqōṯay wə’eṯ- in praeceptis meis et
and keep all My commandments by mišəpāṭay ta‘ăśeh iudicia mea feceris et

‫ָל ֶלכֶת ָבּהֶם ַו ֲהקִמ ֹתִ י ֶאת־דְּ ב ִָרי‬


walking in them, then I will carry out wəšāmarətā ’eṯ-kāl- custodieris omnia

‫ִאתָּ ְך ֲאשֶׁר דִּ בּ ְַרתִּ י אֶל־דָּ וִד‬


My word with you which I spoke to miṣəwōṯay lāleḵeṯ bâem mandata mea gradiens
David your father. wahăqimōṯî ’eṯ-dəḇārî per ea, firmabo

‫אָבִיָך׃‬
’itāḵə ’ăšer dibarətî ’el- sermonem meum tibi,
dāwiḏ ’āḇîḵā: quem locutus sum ad
David patrem tuum;
13. "I will dwell among the sons of Israel, ‫שׁ ַכנְתִּ י בְּת ֹוְך ְבּנֵי יִשׂ ְָראֵל וְֹלא‬
ָ ‫ ְו‬13 wəšāḵanətî bəṯwōḵə et habitabo in medio

‫ֶאעֱז ֹב ֶאת־ ַע ִמּי יִשׂ ְָראֵל׃ ס‬


and will not forsake My people bənê yiśərā’ēl wəlō’ filiorum Israel et non
Israel." ’e‘ĕzōḇ ’eṯ-‘ammî derelinquam populum
yiśərā’ēl: s meum Israel ”.
14. So Solomon built the house and
finished it.
‫ַויִּבֶן שְֹׁלמ ֹה ֶאת־ ַה ַבּי ִת ַוי ְ ַכלֵּהוּ׃‬ 14 wayyiḇen šəlōmōh ’eṯ- Igitur aedificavit
habayiṯ wayəḵallēhû: Salomon domum et
consummavit eam.
15. Then he built the walls of the house on ‫ַויִּבֶן ֶאת־ ִקיר ֹות ַה ַבּי ִת ִמ ַבּי ְתָ ה‬ 15 wayyiḇen ’eṯ-qîrwōṯ Et aedificavit parietes

‫ְבּ ַצלְע ֹות א ֲָרזִים ִמקּ ְַרקַע ַה ַבּי ִת‬


the inside with boards of cedar; from habayiṯ mibayəṯâ domus intrinsecus tabulis
the floor of the house to the ceiling he
‫עַד־ ִקיר ֹות ַה ִסּפֻּן ִצפָּה עֵץ‬
bəṣalə‘wōṯ ’ărāzîm cedrinis; a pavimento
overlaid the walls on the inside with miqqarəqa‘ habayiṯ ‘aḏ- domus usque ad
qîrwōṯ hassipun ṣipâ ‘ēṣ
‫ִמ ָבּי ִת ַויְצַף ֶאת־ק ְַרקַע ַה ַבּי ִת‬
wood, and he overlaid the floor of the summitatem parietum et
house with boards of cypress.
‫שׁים׃‬ ִ ‫ְבּ ַצלְע ֹות בְּר ֹו‬
mibāyiṯ wayəṣaf ’eṯ- usque ad laquearia
qarəqa‘ habayiṯ operuit lignis intrinsecus
bəṣalə‘wōṯ bərwōšîm: et texit pavimentum
domus tabulis abiegnis.
16. He built twenty cubits on the rear part ‫=כ[ ֶאת־ ֶעשׂ ְִרים ַאמָּה ַויִּבֶן‬ 16 wayyiḇen ’eṯ-‘eśərîm Aedificavitque viginti

‫ ַה ַבּי ִת ] ִמיּ ְַרכְּתֵ י =ק[ ] ִמיּ ְַרכּ ֹותֵ י‬mîyarəkəṯê habayiṯ


of the house with boards of cedar from ’ammâ mîyarəkwōṯê cubitorum a posteriore
the floor to the ceiling; he built them
‫ְבּ ַצלְע ֹות א ֲָרזִים מִן־ ַהקּ ְַרקַע‬
parte templi tabulis
for it on the inside as an inner bəṣalə‘wōṯ ’ărāzîm min- cedrinis a pavimento

‫עַד־ ַה ִקּיר ֹות ַויִּבֶן ֹלו ִמ ַבּי ִת‬


sanctuary, even as the most holy place. haqqarəqa‘ ‘aḏ-haqqîrwōṯ usque ad superiora; et

‫לִדְ בִיר לְק ֹדֶשׁ ַהקֳּדָ שִׁים׃‬


wayyiḇen lwō mibayiṯ fecit ei intrinsecus Dabir,
liḏəḇîr ləqōḏeš id est sancta sanctorum.
haqqŏḏāšîm:
17. The house, that is, the nave in front of ‫ְאַר ָבּעִים ָבּ ַאמָּה ָהי ָה ַה ָבּי ִת‬
ְ ‫ ו‬17 wə’arəbā‘îm bā’ammâ Porro quadraginta

‫הוּא ַההֵיכָל ִל ְפנָי׃‬


the inner sanctuary, was forty cubits hāyâ habāyiṯ hû’ hahêḵāl cubitorum erat ipsum
long. lifənāy: templum ante illud.
18. There was cedar on the house within, ‫ ְוא ֶֶרז אֶל־ ַה ַבּי ִת ְפּנִימָה ִמ ְק ַלעַת‬pənîmâ
18 wə’erez ’el-habayiṯ Et cedrus in domo

‫ְטוּרי ִצצִּים הַכּ ֹל א ֶֶרז‬ֵ ‫ ְפּ ָקעִים וּפ‬ûfəṭûrê ṣiṣṣîm hakōl ’erez


carved in the shape of gourds and miqəla‘aṯ pəqā‘îm intrinsecus sculptas
open flowers; all was cedar, there was
‫ֵאין ֶאבֶן נ ְִראָה׃‬
habebat colocynthidas et
no stone seen. ’ên ’eḇen nirə’â: calices apertos florum.
Omnia cedrinis tabulis
vestiebantur, nec omnino
lapis apparere poterat in
pariete.
19. Then he prepared an inner sanctuary ‫וּדְ בִיר בְּת ֹוְך־ ַה ַבּי ִת ִמ ְפּנִימָה‬ 19 ûḏəḇîr bəṯwōḵə- Dabir autem in medio

‫ֵהכִין לְתִ תֵּ ן שָׁם ֶאת־אֲר ֹון‬


within the house in order to place habayiṯ mipənîmâ hēḵîn domus in interiori parte
there the ark of the covenant of the
‫בּ ְִרית י ְהוָה׃‬
ləṯitēn šām ’eṯ-’ărwōn fecerat, ut poneret ibi
LORD. bərîṯ yəhwâ: arcam foederis Domini.

20. The inner sanctuary was twenty cubits ‫ְו ִל ְפנֵי הַדְּ בִיר ֶעשׂ ְִרים ַאמָּה‬ 20 wəlifənê hadəḇîr Habebat viginti cubitos

‫א ֶֹרְך ְו ֶעשׂ ְִרים ַאמָּה רֹחַב‬


in length, twenty cubits in width, and ‘eśərîm ’ammâ ’ōreḵə longitudinis et viginti
twenty cubits in height, and he
‫ְו ֶעשׂ ְִרים ַאמָּה ק ֹו ָמת ֹו ַוי ְ ַצפֵּהוּ‬
wə‘eśərîm ’ammâ rōḥaḇ cubitos latitudinis et
overlaid it with pure gold. He also wə‘eśərîm ’ammâ viginti cubitos altitudinis;

‫אָרז׃‬ ֶ ‫זָהָב סָגוּר ַויְצַף ִמזְ ֵבּ ַח‬


overlaid the altar with cedar. qwōmāṯwō wayəṣapēhû et vestivit illud auro
zâāḇ sāḡûr wayəṣaf purissimo et fecit altare
mizəbēḥa ’ārez: cedrinum ante Dabir.
21. So Solomon overlaid the inside of the ‫ ַויְצַף שְֹׁלמ ֹה ֶאת־ ַה ַבּי ִת ִמ ְפּנִימָה‬habayiṯ
21 wayəṣaf šəlōmōh ’eṯ- Domum quoque operuit

‫=כ[זָהָב סָגוּר ַוי ְ ַעבֵּר‬


house with pure gold. And he drew mipənîmâ zâāḇ Salomon intrinsecus auro
chains of gold across the front of the
‫]בּ ְַרתּוּק ֹות =ק[ ]בּ ְַרתִּ יק ֹות‬
sāḡûr wayə‘abēr purissimo et posuit
inner sanctuary, and he overlaid it bəratîqwōṯ bəratûqwōṯ catenas aureas ante

‫ ְפנֵי הַדְּ בִיר ַוי ְ ַצפֵּהוּ זָהָב׃זָהָב ִל‬wayəṣapēhû zâāḇ:


with gold. zâāḇ lifənê hadəḇîr Dabir.

22. He overlaid the whole house with ‫ְו ֶאת־כָּל־ ַה ַבּי ִת ִצפָּה זָהָב‬ 22 wə’eṯ-kāl-habayiṯ ṣipâ Nihilque erat in templo,

‫ עַד־תּ ֹם כָּל־ ַה ָבּי ִת ְוכָל־ ַה ִמּזְ ֵבּ ַח‬wəḵāl-hammizəbēḥa


gold, until all the house was finished. zâāḇ ‘aḏ-tōm kāl-habāyiṯ quod non auro tegeretur;
Also the whole altar which was by the
‫׃ ֲאשֶׁר־לַדְּ בִיר ִצפָּה זָהָב‬
sed et totum altare Dabir
inner sanctuary he overlaid with gold. ’ăšer-ladəḇîr ṣipâ zâāḇ: texit auro.

23. Also in the inner sanctuary he made ‫שׁנֵי כְרוּבִים‬ ְ ‫ַויַּעַשׂ בַּדְּ בִיר‬ 23 wayya‘aś badəḇîr šənê
ḵərûḇîm ‘ăṣê-šāmen ‘eśer
Et fecit in Dabir duos

‫שׁמֶן ֶעשֶׂר אַמּ ֹות ק ֹו ָמת ֹו׃‬ ָ ‫’ ֲעצֵי־‬ammwōṯ qwōmāṯwō:


two cherubim of olive wood, each ten cherubim de lignis
cubits high. oleastri decem cubitorum
altitudinis.
24. Five cubits was the one wing of the ‫ְו ָחמֵשׁ אַמּ ֹות ְכּנַף ַהכְּרוּב‬ 24 wəḥāmēš ’ammwōṯ Quinque cubitorum ala
cherub and five cubits the other wing ‫כּנַף‬ ְ ‫ָה ֶאחָת ְו ָחמֵשׁ אַמּ ֹות‬ kənaf hakərûḇ hā’eḥāṯ cherub una et quinque

wing to the end of the other wing were ֹ ‫עשֶׂר אַמּ‬ ֶ ‫שּׁנִית‬ֵ ‫ות ַהכְּרוּב ַה‬
of the cherub; from the end of one wəḥāmēš ’ammwōṯ kənaf cubitorum ala cherub

‫ִמ ְקצ ֹות ְכּנָפָיו ְועַד־קְצ ֹות‬


hakərûḇ haššēnîṯ ‘eśer altera, id est decem
ten cubits. ’ammwōṯ miqəṣwōṯ cubitos habentes a

‫ְכּנָפָיו׃‬
kənāfāyw wə‘aḏ-qəṣwōṯ summitate alae unius
kənāfāyw: usque ad alae alterius
summitatem.
25. The other cherub was ten cubits; both ‫שּׁנִי‬
ֵ ‫ְו ֶעשֶׂר ָבּ ַאמָּה ַהכְּרוּב ַה‬ 25 wə‘eśer bā’ammâ Decem quoque

‫שׁנֵי מִדָּ ה אַחַת ְו ֶקצֶב ֶאחָד‬ְ ‫ִל‬


the cherubim were of the same hakərûḇ haššēnî midâ cubitorum erat cherub
measure and the same form. ’aḥaṯ wəqeṣeḇ ’eḥāḏ
‫ַהכּ ְֻרבִים׃‬
secundus, mensura par et
lišənê hakəruḇîm: effigies una erat duobus
cherubim;
26. The height of the one cherub was ten ‫ק ֹו ַמת ַהכְּרוּב ָה ֶאחָד ֶעשֶׂר‬ 26 qwōmaṯ hakərûḇ altitudinem habebat unus

‫שּׁנִי׃‬
ֵ ‫ָבּ ַאמָּה ְוכֵן ַהכְּרוּב ַה‬
cubits, and so was the other cherub. hā’eḥāḏ ‘eśer bā’ammâ cherub decem cubitorum
wəḵēn hakərûḇ haššēnî: et similiter cherub
secundus.
27. He placed the cherubim in the midst ‫ ַויּ ִתֵּ ן ֶאת־ ַהכְּרוּבִים בְּת ֹוְך ַה ַבּי ִת‬hakərûḇîm
27 wayyitēn ’eṯ- Posuitque cherubim in

‫ַה ְפּנִי ִמי ַויִּפ ְְרשׂוּ ֶאת־ ַכּנְפֵי‬


of the inner house, and the wings of bəṯwōḵə| medio templi interioris;
the cherubim were spread out, so that
‫ַהכּ ְֻרבִים וַתִּ גַּע ְכּנַף־ ָה ֶאחָד‬
habayiṯ hapənîmî extendebant autem alas
the wing of the one was touching the wayyifərəśû ’eṯ-kanəfê suas cherubim, et

‫שּׁנִי נֹגַעַת‬ ֵ ‫ ַבּ ִקּיר וּ ְכנַף ַהכְּרוּב ַה‬hā’eḥāḏ baqqîr ûḵənaf


one wall, and the wing of the other hakəruḇîm watiga‘ kənaf- tangebat ala una parietem
cherub was touching the other wall.
‫שּׁנִי‬ ֵ ‫ְו ַכנְפֵיהֶם * ַבּ ִקּיר ַה‬
et ala cherub secundi
So their wings were touching each hakərûḇ haššēnî nōḡa‘aṯ tangebat parietem

‫אֶל־תּ ֹוְך ַה ַבּי ִת נֹגְע ֹת ָכּנָף‬


other in the center of the house. baqqîr haššēnî3 alterum; alae autem

‫נָף׃אֶל־ ָכּ‬
wəḵanəfêhem ’el-twōḵə alterae in media parte
habayiṯ nōḡə‘ōṯ kānāf ’el- templi se invicem
kānāf: contingebant.
28. He also overlaid the cherubim with
gold.
‫כְּרוּבִים זָהָב׃ ַויְצַף ֶאת־ ַה‬ 28 wayəṣaf ’eṯ-hakərûḇîm Texit quoque cherubim
zâāḇ: auro.
29. Then he carved all the walls of the
house round about with carved
‫ַבּי ִת ֵמסַב ְו ֵאת כָּל־ ִקיר ֹות ַה‬ 29 wə’ēṯ kāl-qîrwōṯ
habayiṯ mēsaḇ| qāla‘
Et omnes parietes templi
per circuitum scalpsit
engravings of cherubim, palm trees, ‫ָקלַע פִּתּוּחֵי ִמ ְקלְע ֹות כְּרוּבִים‬ pitûḥê miqələ‘wōṯ variis caelaturis; et fecit

‫ְטוּרי ִצצִּים ִמ ִלּ ְפנִים‬ ֵ ‫וְתִ מ ֹר ֹת וּפ‬


and open flowers, inner and outer kərûḇîm wəṯimōrōṯ in eis cherubim et palmas
sanctuaries. ûfəṭûrê ṣiṣṣîm millifənîm
‫ְו ַלחִיצ ֹון׃‬
et calices apertos florum
wəlaḥîṣwōn: intrinsecus et foras.

30. He overlaid the floor of the house with ‫צפָּה זָהָב‬ ִ ‫ְו ֶאת־ק ְַרקַע ַה ַבּי ִת‬ 30 wə’eṯ-qarəqa‘ habayiṯ Sed et pavimentum
ṣipâ zâāḇ lifənîmâ
ֹ ‫ון׃ ִל ְפנִימָה ְו ַלחִיצ‬
gold, inner and outer sanctuaries. domus texit auro
wəlaḥîṣwōn: intrinsecus et extrinsecus.
31. For the entrance of the inner sanctuary ‫ב‬ִ ְ‫יר ָעשָׂה דַּ לְת ֹות ְו ֵאת פֶּתַ ח הַדּ‬ 31 wə’ēṯ peṯaḥ hadəḇîr Et pro ingressu Dabir

‫שׁמֶן הָאַי ִל מְזוּז ֹות‬ ָ ‫ֲעצֵי־‬


he made doors of olive wood, the ‘āśâ daləṯwōṯ ‘ăṣê-šāmen fecit valvas de lignis
lintel and five-sided doorposts.
‫שׁית׃‬ ִ ‫ֲח ִמ‬
hā’ayil məzûzwōṯ oleastri postesque cum
ḥămišîṯ: marginibus quinque.

32. So he made two doors of olive wood, ‫קלַע‬ ָ ‫שׁמֶן ְו‬ ֶ ‫שׁתֵּ י ַדּלְת ֹות ֲעצֵי־‬ ְ ‫וּ‬ 32 ûšətê daləṯwōṯ ‘ăṣê- Et in duabus valvis de

‫ֲעלֵיהֶם ִמ ְקלְע ֹות כְּרוּבִים‬


and he carved on them carvings of šemen wəqāla‘ ‘ălêhem lignis oleastri scalpsit
cherubim, palm trees, and open
flowers, and overlaid them with gold; ֹ ‫צפָּה וְתִ מ ֹר‬ ִ ‫ְטוּרי ִצצִּים ְו‬
ֵ ‫ות וּפ‬
miqələ‘wōṯ kərûḇîm cherubim et palmas et
wəṯimōrwōṯ ûfəṭûrê calices apertos florum et
ṣiṣṣîm wəṣipâ zâāḇ
‫זָהָב ַויּ ֶָרד עַל־ ַהכְּרוּבִים‬
and he spread the gold on the vestivit ea auro operiens
cherubim and on the palm trees.
‫ְועַל־הַתִּ מ ֹר ֹות ֶאת־ ַהזָּהָב׃‬
wayyāreḏ ‘al-hakərûḇîm tam cherubim quam
wə‘al-hatimōrwōṯ ’eṯ- palmas et cetera auro.
hazzâāḇ:
‫שׂ‬
ָ ‫ ה ְלפֶתַ ח ַההֵיכָל מְזוּז ֹות ְוכֵן ָע‬hahêḵāl
33 wəḵēn ‘āśâ ləfeṯ ḥ a
33. So also he made for the entrance of Fecitque eodem modo

‫שׁמֶן ֵמ ֵאת ְר ִבעִית׃‬ָ ‫ֲעצֵי־‬


the nave four-sided doorposts of olive məzûzwōṯ ‘ăṣê- pro introitu templi postes
wood šāmen mē’ēṯ rəḇi‘îṯ: cum quattuor marginibus
de lignis oleastri
34. and two doors of cypress wood; the ‫שׁנֵי‬ ְ ‫שׁים‬ ִ ‫שׁתֵּ י ַדלְת ֹות ֲעצֵי בְר ֹו‬
ְ ‫וּ‬34 ûšətê ḏaləṯwōṯ ‘ăṣê
ḇərwōšîm šənê ṣəlā‘îm
et duas valvas de lignis

‫ ְצ ָלעִים הַדֶּ לֶת הָאַחַת ְגּלִילִים‬hadeleṯ hā’aḥaṯ gəlîlîm


two leaves of the one door turned on abiegnis; et utraque valva
pivots, and the two leaves of the other
‫שּׁנִית‬ ֵ ‫שׁנֵי ְק ָלעִים ַה ֶדּלֶת ַה‬ ְ ‫ וּ‬haššēnîṯ
duplex erat et versatilis.
door turned on pivots. ûšənê qəlā‘îm hadeleṯ

‫ְגּלִילִים׃‬
gəlîlîm:

‫ ְו ָקלַע כְּרוּבִים וְתִ מ ֹר ֹות וּ ְפט ֵֻרי‬35 wəqāl ‘ kərûḇîm


a
35. He carved on it cherubim, palm trees, Et scalpsit cherubim et
and open flowers; and he overlaid ‫ִצצִּים ְו ִצפָּה זָהָב ְמיֻשָּׁר‬ wəṯimōrwōṯ ûfəṭurê
ṣiṣṣîm wəṣipâ zâāḇ
palmas et calices apertos

‫עַל־ ַה ְמּ ֻחקֶּה׃‬
them with gold evenly applied on the florum operuitque omnia
engraved work. məyuššār ‘al- laminis aureis.
hamməḥuqqeh:
36. He built the inner court with three ‫ַויִּבֶן ֶאת־ ֶה ָחצֵר ַה ְפּנִי ִמית‬ 36 wayyiḇen ’eṯ-heḥāṣēr
hapənîmîṯ šəlōšâ ṭûrê
Et aedificavit atrium

‫טוּרי גָזִית וְטוּר כּ ְֻרת ֹת‬ ֵ ‫ שְֹׁלשָׁה‬ḡāzîṯ wəṭûr kəruṯōṯ


rows of cut stone and a row of cedar interius tribus ordinibus
beams.
‫א ֲָרזִים׃‬
lapidum politorum et uno
’ărāzîm: ordine lignorum cedri.

37. In the fourth year the foundation of ‫שּׁנָה ה ְָרבִיעִית י ֻ ַסּ‬ ָ ‫ ד בֵּית י ְהוָה ַבּ‬yussaḏ37 baššānâ hārəḇî‘îṯ
bêṯ yəhwâ bəyeraḥ
Anno quarto fundata est

‫ְבּי ֶַרח זִו׃‬


the house of the LORD was laid, in domus Domini in mense
the month of Ziv. ziw: Ziv;
38. In the eleventh year, in the month of ‫שּׁנָה הָאַחַת ֶעשׂ ְֵרה ְבּי ֶַרח‬ ָ ‫ וּ ַב‬38 ûḇaššānâ hā’aḥaṯ
‘eśərēh bəyeraḥ bûl hû’
et in anno undecimo,

‫שּׁמִינִי ָכּלָה‬ ְ ‫ בּוּל הוּא הַח ֹדֶ שׁ ַה‬haḥōḏeš haššəmînî kālâ


Bul, which is the eighth month, the mense Bul — ipse est
house was finished throughout all its
‫ =כ[ ַה ַבּי ִת ְלכָל־דְּ ב ָָריו וּ ְלכָל־‬ûləḵāl-mišəpāṭāw
mensis octavus —
parts and according to all its plans. So habayiṯ ləḵāl-dəḇārāyw perfecta est domus in

‫שׁפָּט ֹו‬ ְ ‫שׁ ָפּטָיו =ק[ ] ִמ‬ ְ ‫ ַויּ ִ ְבנֵהוּ ] ִמ‬mišəpāṭāyw wayyiḇənēhû


he was seven years in building it. omni opere suo et in

‫שׁנִים׃‬ ָ ‫שׁבַע‬ ֶ
universis utensilibus;
šeḇa‘ šānîm: aedificavitque eam annis
septem.

1 Kings 7
1. Now Solomon was building his own ‫ְו ֶאת־בֵּית ֹו ָבּנָה שְֹׁלמ ֹה שְֹׁלשׁ‬ 1 wə’eṯ-bêṯwō bānâ Domum autem suam

‫שׁנָה ַויְכַל‬
ָ ‫ֶעשׂ ְֵרה‬
house thirteen years, and he finished šəlōmōh šəlōš ‘eśərēh aedificavit Salomon
all his house.
‫ֶאת־כָּל־בֵּית ֹו׃‬
šānâ wayəḵal ’eṯ-kāl- tredecim annis et ad
bêṯwō: perfectum usque
perduxit.
‫ ַויִּבֶן ֶאת־בֵּית יַעַר ַה ְלּבָנ ֹון ֵמאָה‬2halləḇānwōn
a
2. He built the house of the forest of wayyiḇen ’eṯ-bêṯ| y ‘arAedificavit quoque

‫שּׁים ַאמָּה‬ ִ ‫אָרכּ ֹו ַו ֲח ִמ‬


ְ ‫ַאמָּה‬
Lebanon; its length was 100 cubits mē’â ’ammâ domum Saltus Libani
and its width 50 cubits and its height ’ārəkwō w ḥămiššîm
a
centum cubitorum
30 cubits, on four rows of cedar pillars ’ammâ rāḥəbwō ûšəlōšîm longitudinis et
with cedar beams on the pillars. ‫שׁים ַאמָּה ק ֹו ָמת ֹו עַל‬ִ ‫’ ָרחְבּ ֹו וּשְֹׁל‬ammâ qwōmāṯwō ‘al
’arəbā‘â ṭûrê ‘ammûḏê
quinquaginta cubitorum

‫טוּרי עַמּוּדֵ י א ֲָרזִים‬


ֵ ‫אַר ָבּעָה‬ְ
latitudinis et triginta

‫וּכ ְֻרת ֹות א ֲָרזִים עַל־ ָהעַמּוּדִ ים׃‬


’ărāzîm ûḵəruṯwōṯ cubitorum altitudinis
’ărāzîm ‘al-hā‘ammûḏîm: super quattuor ordines
columnarum cedrinarum,
et ligna cedrina super
columnas.
3. It was paneled with cedar above the ‫ַמּעַל עַל־ ַה ְצּלָע ֹת ְו ָספֻן ָבּא ֶֶרז ִמ‬ 3 wəsāfun bā’erez Et erat tectum cedrinum

‫אַר ָבּעִים‬ְ ‫ֲאשֶׁר עַל־ ָהעַמּוּדִ ים‬


side chambers which were on the 45 mimma‘al ‘al-haṣṣəlā‘ōṯ in alto super tabulas
pillars, 15 in each row.
‫ַו ֲח ִמשָּׁה ֲח ִמשָּׁה ָעשָׂר הַטּוּר׃‬
’ăšer ‘al-hā‘ammûḏîm quadraginta quinque,
’arəbā‘îm waḥămiššâ quae erant super
ḥămiššâ ‘āśār haṭṭûr: columnas, quindecim in
uno ordine,
4. There were artistic window frames in ‫טוּרים וּ ֶמ ֱחזָה‬ִ ‫שׁ ֻקפִים שְֹׁלשָׁה‬ ְ ‫ וּ‬4ûmeḥĕzâ
ûšəqufîm šəlōšâ ṭûrîm et marginum tres ordines,

‫אֶל־ ֶמ ֱחזָה שָֹׁלשׁ ְפּ ָעמִים׃‬


three rows, and window was opposite ’el-meḥĕzâ šālōš fenestra iuxta fenestram
window in three ranks. pə‘āmîm: tribus vicibus.
5. All the doorways and doorposts had ‫ ֻבעִים ְוכָל־ ַהפְּתָ חִים ְו ַהמְּזוּז ֹות ְר‬wəhamməzûzwōṯ
5 wəḵāl-hapəṯāḥîm Ostia, id est postes,

‫שׁקֶף וּמוּל ֶמ ֱחזָה אֶל־ ֶמ ֱחזָה‬ ָ


squared artistic frames, and window rəḇu‘îm habebant quadruplicem
was opposite window in three ranks.
‫שָֹׁלשׁ ְפּ ָע ִמים׃‬
šāqef ûmûl meḥĕzâ ’el- marginem.
meḥĕzâ šālōš pə‘āmîm:

6. Then he made the hall of pillars; its ‫ְו ֵאת אוּלָם ָהעַמּוּדִ ים ָעשָׂה‬ 6 wə’ēṯ ’ûlām Et porticum columnarum

‫שׁים‬ ִ ‫אָרכּ ֹו וּשְֹׁל‬


ְ ‫שּׁים ַאמָּה‬ ִ ‫ ֲח ִמ‬ḥămiššîm ’ammâ ’ārəkwō cubitorum longitudinis et
length was 50 cubits and its width 30 hā‘ammûḏîm ‘āśâ fecit quinquaginta
cubits, and a porch was in front of
them and pillars and a threshold in ‫ ַאמָּה ָרחְבּ ֹו וְאוּלָם עַל־ ְפּנֵיהֶם‬wə’ûlām ûšəlōšîm ’ammâ rāḥəbwō triginta cubitorum

‫׃ ְו ַעמֻּדִ ים ְועָב עַל־ ְפּנֵיהֶם‬


front of them. ‘al-pənêhem latitudinis, et alteram
wə‘ammuḏîm wə‘āḇ ‘al- porticum in facie maioris
pənêhem: porticus et columnas et
cancellos ante eas.
7. He made the hall of the throne where ‫שׁפָּט־שָׁם‬ְ ִ ‫וְאוּלָם ַה ִכּסֵּא ֲאשֶׁר י‬ 7 wə’ûlām hakissē’ ’ăšer Porticum quoque solii, in

‫שׁפָּט ָעשָׂה ְו‬ ְ ‫סָפוּן ֻאלָם ַה ִמּ‬


he was to judge, the hall of judgment, yišəpāṭ-šām ’ulām qua tribunal erat, fecit et
and it was paneled with cedar from hammišəpāṭ ‘āśâ wəsāfûn texit lignis cedrinis a
floor to floor. ‫ָבּא ֶֶרז ֵמ ַהקּ ְַרקַע עַד־ ַהקּ ְַרקָע׃‬ bā’erez mēhaqqarəqa‘
‘aḏ-haqqarəqā‘:
pavimento usque ad
pavimentum.
8. His house where he was to live, the ‫וּבֵית ֹו ֲאשֶׁר־יֵשֶׁב שָׁם ָחצֵר‬ 8 ûḇêṯwō ’ăšer-yēšeḇ šām
ḥāṣēr hā’aḥereṯ mibêṯ
Et domus, in qua

‫ַמּ ֲעשֶׂה הָאַח ֶֶרת ִמבֵּית לָאוּלָם ַכּ‬


other court inward from the hall, was habitabat, erat in altero
of the same workmanship. He also lā’ûlām kamma‘ăśeh
‫ַהזֶּה ָהי ָה וּ ַבי ִת י ַ ֲעשֶׂה‬
atrio intro a porticu et
made a house like this hall for hazzeh hāyâ ûḇayiṯ simili opere. Domum

‫ְלבַת־פּ ְַרע ֹה ֲאשֶׁר ָלקַח שְֹׁלמ ֹה‬


Pharaoh's daughter, whom Solomon ya‘ăśeh ləḇaṯ-parə‘ōh quoque fecit filiae
had married. ’ăšer lāqaḥ šəlōmōh
‫כָּאוּלָם ַהזֶּה׃‬
pharaonis, quam uxorem
kā’ûlām hazzeh: duxerat Salomon, tali
opere quali et hanc
porticum.
9. All these were of costly stones, of ‫כָּל־ ֵאלֶּה ֲא ָבנִים יְקָר ֹת ְכּמִדּ ֹת‬ 9 kāl-’ēlleh ’ăḇānîm Omnia lapidibus

‫ָגּזִית ְמג ָֹרר ֹות ַבּ ְמּג ֵָרה ִמ ַבּי ִת‬


stone cut according to measure, sawed yəqārōṯ kəmidōṯ gāzîṯ pretiosis, qui ad normam
with saws, inside and outside; even
‫וּמִחוּץ וּ ִמ ַמּסָּד עַד־ ַה ְטּפָח ֹות‬
məḡōrārwōṯ bamməḡērâ quandam atque
from the foundation to the coping, and mibayiṯ ûmiḥûṣ mensuram tam

‫וּמִחוּץ עַד־ ֶה ָחצֵר ַהגְּד ֹולָה׃‬


so on the outside to the great court. ûmimmassāḏ ‘aḏ- intrinsecus quam
haṭṭəfāḥwōṯ ûmiḥûṣ ‘aḏ- extrinsecus serrati erant,
heḥāṣēr hagəḏwōlâ: a fundamento usque ad
summitatem parietum, et
extrinsecus usque ad
atrium maius.
10. The foundation was of costly stones, ‫ וּ ְמיֻסָּד ֲא ָבנִים יְקָר ֹות ֲא ָבנִים‬10 ûməyussāḏ ’ăḇānîm Fundamenta autem de

‫ אַ ְבנֵי גְּדֹֹלות אַ ְבנֵי ֶעשֶׂר אַמּ ֹות ְו‬gəḏōlwōṯ ’aḇənê ‘eśer


even large stones, stones of ten cubits yəqārwōṯ ’ăḇānîm lapidibus pretiosis,
and stones of eight cubits.
‫שְׁמֹנֶה אַמּ ֹות׃‬
lapidibus magnis decem
’ammwōṯ wə’aḇənê sive octo cubitorum.
šəmōneh ’ammwōṯ:
11. And above were costly stones, stone ‫וּ ִמ ְל ַמ ְעלָה ֲא ָבנִים יְקָר ֹות‬ 11 ûmiləma‘əlâ ’ăḇānîm Et desuper lapides

‫ָאָרז׃‬
ֶ ‫ְכּמִדּ ֹות ָגּזִית ו‬
cut according to measure, and cedar. yəqārwōṯ kəmidwōṯ gāzîṯ pretiosi secundum
wā’ārez: mensuram secti et ligna
cedrina.
12. So the great court all around had three ‫ְו ָחצֵר ַהגְּד ֹולָה ָסבִיב שְֹׁלשָׁה‬ 12 wəḥāṣēr hagəḏwōlâ Et atrium maius in
rows of cut stone and a row of cedar ‫טוּרים ָגּזִית וְטוּר כּ ְֻרת ֹת‬ ִ sāḇîḇ šəlōšâ ṭûrîm gāzîṯ circuitu habebat tres

‫א ֲָרזִים ְו ַל ֲחצַר בֵּית־י ְהוָה‬


beams even as the inner court of the wəṭûr kəruṯōṯ ’ărāzîm ordines de lapidibus
house of the LORD, and the porch of wəlaḥăṣar bêṯ-yəhwâ
‫ָבּי ִת׃ ף ַה ְפּנִי ִמית וּ ְל ֻאלָם ַה‬
sectis et unum ordinem
the house. hapənîmîṯ ûlə’ulām de dolata cedro; necnon
habāyiṯ: f et atrium domus Domini
interius et porticus
domus.
13. Now King Solomon sent and brought ‫שׁלַח ַה ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה ַויִּקַּח‬ ְ ִ ‫ַויּ‬ 13 wayyišəlaḥ hammeleḵə Misit quoque rex
šəlōmōh wayyiqqaḥ ’eṯ- Salomon et tulit Hiram
‫ִירם ִמצּ ֹר׃‬ ָ ‫ֶאת־ח‬
Hiram from Tyre.
ḥîrām miṣṣōr: de Tyro,
14. He was a widow's son from the tribe ‫בֶּן־ ִאשָּׁה אַ ְל ָמנָה הוּא ִמ ַמּטֵּה‬ 14 ben-’iššâ ’aləmānâ hû’ filium mulieris viduae de

‫נַפְתָּ לִי וְאָבִיו אִישׁ־צ ִֹרי ח ֵֹרשׁ‬


of Naphtali, and his father was a man mimmaṭṭēh nafətālî tribu Nephthali, patre
of Tyre, a worker in bronze; and he wə’āḇîw ’îš-ṣōrî ḥōrēš
‫שׁת ַויּ ִ ָמּלֵא ֶאת־ ַה ָח ְכמָה‬
ֶ ֹ ‫נְח‬
Tyrio, artificem aerarium
was filled with wisdom and nəḥōšeṯ wayyimmālē’ ’eṯ- et plenum sapientia et
haḥāḵəmâ wə’eṯ-hatəḇûnâ
‫ְו ֶאת־הַתְּ בוּנָה ְו ֶאת־הַדַּ עַת‬
understanding and skill for doing any intellegentia et doctrina
work in bronze. So he came to King wə’eṯ-hada‘aṯ la‘ăśwōṯ
‫שׁת‬ ֶ ֹ ‫ַלעֲשׂ ֹות כָּל־ ְמלָאכָה ַבּנְּח‬
ad faciendum omne opus
Solomon and performed all his work. kāl-məlā’ḵâ bannəḥōšeṯ ex aere. Qui, cum

‫ַויּ ָב ֹוא אֶל־ ַה ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה ַויַּעַשׂ‬


wayyāḇwō’ ’el- venisset ad regem

‫ֶאת־כָּל־ ְמלַאכְתּ ֹו׃‬


hammeleḵə šəlōmōh Salomonem, fecit omne
wayya‘aś ’eṯ-kāl- opus eius.
məla’ḵətwō:
15. He fashioned the two pillars of ‫שׁת‬ ֶ ֹ ‫שׁנֵי ָהעַמּוּ ִדים נְח‬
ְ ‫ ַויָּצַר ֶאת־‬15 wayyāṣar ’eṯ-šənê Et finxit duas columnas

‫שְׁמֹנֶה ֶעשׂ ְֵרה ַאמָּה ק ֹו ַמת‬


bronze; eighteen cubits was the height hā‘ammûḏîm nəḥōšeṯ aereas, decem et octo
of one pillar, and a line of twelve
‫ָהעַמּוּד ָה ֶאחָד וְחוּט‬
šəmōneh ‘eśərēh ’ammâ cubitorum altitudinis
cubits measured the circumference of qwōmaṯ hā‘ammûḏ columnam unam, et linea

‫שׁתֵּ ים־ ֶעשׂ ְֵרה ַאמָּה י ָס ֹב‬


ְ
both. hā’eḥāḏ wəḥûṭ šətêm- duodecim cubitorum

‫שּׁנִי׃‬ֵ ‫ֶאת־ ָהעַמּוּד ַה‬


‘eśərēh ’ammâ yāsōḇ ’eṯ- ambiebat columnam, et
hā‘ammûḏ haššēnî: grossitudo eius quattuor
digitorum, et intrinsecus
cava erat; sic et columna
altera.
16. He also made two capitals of molten ‫שׁתֵּ י כ ֹתָ ר ֹת ָעשָׂה ָל ֵתת‬ ְ ‫וּ‬ 16 ûšətê ḵōṯārōṯ ‘āśâ lāṯēṯ Duo quoque capitella

‫שׁי ָהעַמּוּדִ ים ֻמצַק‬ ֵ ‫ַל־רא‬ָ ‫ע‬


bronze to set on the tops of the pillars; ‘al-rā’šê hā‘ammûḏîm fecit, quae ponerentur
the height of the one capital was five muṣaq nəḥōšeṯ ḥāmēš
‫שׁת ָחמֵשׁ אַמּ ֹות ק ֹו ַמת‬ ֶ ֹ ‫נְח‬
super capita
cubits and the height of the other ’ammwōṯ qwōmaṯ columnarum, fusili aere;

‫הַכּ ֹתֶ ֶרת ָה ֶאחָת ְו ָחמֵשׁ אַמּ ֹות‬


capital was five cubits. hakōṯereṯ hā’eḥāṯ quinque cubitorum

‫שּׁנִית׃‬ ֵ ‫ק ֹו ַמת הַכּ ֹתֶ ֶרת ַה‬


wəḥāmēš ’ammwōṯ altitudinis capitellum
qwōmaṯ hakōṯereṯ unum et quinque
haššēnîṯ: cubitorum altitudinis
capitellum alterum,
‫שׂ ָבכָה גְּדִ לִים‬ְ ‫שׂ ָבכִים ַמ ֲעשֵׂה‬ ְ 17 śəḇāḵîm m ‘ăśēh
a
17. There were nets of network and et serta quasi in modum
śəḇāḵâ gəḏilîm ma‘ăśēh
‫ ַמ ֲעשֵׂה שׁ ְַרשְׁר ֹות לַכֹּתָר ֹת ֲאשֶׁר‬šarəšərwōṯ lakōṯārōṯ ’ăšer
twisted threads of chainwork for the texturae, fimbriae in
capitals which were on the top of the
‫שׁ ְבעָה עַל־ר ֹאשׁ ָהעַמּוּ‬ ִ ‫דִ ים‬
modum catenarum sibi
pillars; seven for the one capital and ‘al-rō’š hā‘ammûḏîm invicem miro opere

‫שׁ ְבעָה לַכּ ֹתֶ ֶרת‬ִ ‫ לַכּ ֹתֶ ֶרת ָה ֶאחָת ְו‬wəšiḇə‘â lakōṯereṯ
seven for the other capital. šiḇə‘â lakōṯereṯ hā’eḥāṯ contextarum in capitellis,

‫שּׁנִית׃‬ ֵ ‫ַה‬
quae erant super caput
haššēnîṯ: columnarum, septem in
capitello uno et septem in
capitello altero.
18. So he made the pillars, and two rows ‫שׁנֵי‬
ְ ‫ַויַּעַשׂ ֶאת־ ָהעַמּוּדִ ים וּ‬ 18 wayya‘aś ’eṯ-
hā‘ammûḏîm ûšənê ṭûrîm
Et fecit malogranatorum

‫שּׂ ָבכָה‬ ְ ‫טוּרים ָסבִיב עַל־ ַה‬


ִ
around on the one network to cover duos ordines per
the capitals which were on the top of
‫ָה ֶאחָת ְלכַסּ ֹות ֶאת־הַכּ ֹתָ ר ֹת‬
sāḇîḇ ‘al-haśśəḇāḵâ circuitum super sertum
the pomegranates; and so he did for hā’eḥāṯ ləḵasswōṯ ’eṯ- unum, ut tegerent

‫ֲאשֶׁר עַל־ר ֹאשׁ ה ִָרמֹּנִים ְוכֵן‬


the other capital. hakōṯārōṯ ’ăšer ‘al-rō’š capitella, quae erant

‫שּׁנִית׃‬ ֵ ‫ָעשָׂה לַכּ ֹתֶ ֶרת ַה‬


hārimmōnîm wəḵēn ‘āśâ super summitatem
lakōṯereṯ haššēnîṯ: columnarum; eodem
modo fecit et capitello
secundo.
19. The capitals which were on the top of ‫וְכ ֹתָ ר ֹת ֲאשֶׁר עַל־ר ֹאשׁ‬ 19 wəḵōṯārōṯ ’ăšer ‘al- Capitella autem, quae

‫ ָהעַמּוּדִ ים ַמ ֲעשֵׂה שׁוּשַׁן בָּאוּלָם‬ma‘ăśēh šûšan bā’ûlām


the pillars in the porch were of lily rō’š hā‘ammûḏîm erant super capita
design, four cubits.
‫אַרבַּע אַמּ ֹות׃‬
ְ
columnarum, quasi opere
’arəba‘ ’ammwōṯ: lilii fabricata erant in
porticu, quattuor
cubitorum.
20. There were capitals on the two pillars, ‫שׁנֵי ָהעַמּוּדִ ים‬ ְ ‫וְכ ֹתָ ר ֹת עַל־‬ 20 wəḵōṯārōṯ ‘al-šənê Et rursum alia capitella

‫גַּם־ ִמ ַמּעַל ִמ ְלּ ֻע ַמּת ַה ֶבּטֶן ֲאשֶׁר‬


even above and close to the rounded hā‘ammûḏîm gam- in summitate duarum
projection which was beside the mimma‘al millə‘ummaṯ
‫שׂ ָבכָה =כ[ ְל ֵעבֶר‬ ְ ] [‫=ק‬
columnarum etiam
network; and the pomegranates habeṭen ’ăšer lə‘ēḇer desuper, iuxta alvum,
śəḇāḵâ haśśəḇāḵâ
‫שּׂ ָבכָה‬ ְ ‫ם ְוה ִָרמּ ֹונִים מָאתַ י ִ ] ַה‬
numbered two hundred in rows around quae erat super sertum.
both capitals.
‫ט ִֻרים ָסבִיב עַל הַכּ ֹתֶ ֶרת‬
wəhārimmwōnîm Malogranatorum autem
mā’ṯayim ṭurîm sāḇîḇ ‘al ducentorum duo ordines

‫שּׁנִית׃‬ ֵ ‫ַה‬
hakōṯereṯ haššēnîṯ: erant in circuitu capitelli
primi et eodem modo in
circuitu capitelli secundi.
21. Thus he set up the pillars at the porch ‫ַויָּקֶם ֶאת־ ָה ַעמֻּדִ ים ְל ֻאלָם‬ 21 wayyāqem ’eṯ- Et statuit duas columnas

‫ ַההֵיכָל ַויָּקֶם ֶאת־ ָהעַמּוּד ַהי ְ ָמנִי‬hahêḵāl wayyāqem ’eṯ-


of the nave; and he set up the right hā‘ammuḏîm lə’ulām in porticum templi;
pillar and named it Jachin, and he set
‫ַויִּק ְָרא ֶאת־שְׁמ ֹו יָכִין ַויָּקֶם‬
cumque statuisset
up the left pillar and named it Boaz. hā‘ammûḏ hayəmānî columnam dexteram,

‫שּׂ ָמאלִי ַויִּק ְָרא‬ ְ ‫ ֶאת־ ָהעַמּוּד ַה‬yāḵîn wayyāqem ’eṯ-


wayyiqərā’ ’eṯ-šəmwō vocavit eam nomine

‫ֶאת־שְׁמ ֹו בֹּעַז׃‬
Iachin, similiter erexit
hā‘ammûḏ haśśəmā’lî columnam sinistram et
wayyiqərā’ ’eṯ-šəmwō vocavit nomen eius
bō‘az: Booz.
22. On the top of the pillars was lily ‫ְועַל ר ֹאשׁ ָהעַמּוּדִ ים ַמ ֲעשֵׂה‬ 22 wə‘al rō’š Et super capita

‫שׁ ֹושָׁן וַתִּ תּ ֹם ְמלֶאכֶת‬


design. So the work of the pillars was hā‘ammûḏîm ma‘ăśēh columnarum opus in
finished.
‫ָהעַמּוּדִ ים׃‬
šwōšān watitōm məle’ḵeṯ modum lilii posuit; per
hā‘ammûḏîm: fectumque est opus
columnarum.
‫ַויַּעַשׂ ֶאת־ ַהיּ ָם מוּצָק ֶעשֶׂר‬
a
23. Now he made the sea of cast metal ten 23 wayy ‘aś ’eṯ-hayyām Fecit quoque mare fusile

‫שׂפָת ֹו עָג ֹל‬


ְ ‫שּׂפָת ֹו עַד־‬ ְ ‫ ָבּ ַאמָּה ִמ‬miśśəfāṯwō ‘aḏ-śəfāṯwō
cubits from brim to brim, circular in mûṣāq ‘eśer bā’ammâ decem cubitorum a labio
form, and its height was five cubits,
‫‘ =כ[ ָסבִיב ְו ָחמֵשׁ ָבּ ַאמָּה ק ֹו ָמת ֹו‬āḡōl|
usque ad labium,
and thirty cubits in circumference. sāḇîḇ wəḥāmēš rotundum in circuitu,

‫שׁים ] ְו ָקו =ק[ ]וּ ְקוֵה‬ ִ ‫שְֹׁל‬


bā’ammâ qwōmāṯwō quinque cubitorum
ûqəwēh wəqāw šəlōšîm altitudo eius; et resticula
bā’ammâ yāsōḇ ’ōṯwō triginta cubitorum
‫ָבּ ַאמָּה י ָס ֹב א ֹת ֹו ָסבִיב׃‬ sāḇîḇ: cingebat illud per
circuitum.
‫שׂפָת ֹו ָסבִיב‬ ְ ‫ וּ ְפ ָקעִים ִמתַּ חַת ִל‬24 ûfəqā‘îm mit ḥaṯ
a
24. Under its brim gourds went around Et scalptura

‫שׂ‬
ֶ ‫ר ָבּ ַאמָּה ס ֹ ְבבִים א ֹת ֹו ֶע‬
encircling it ten to a cubit, completely liśəfāṯwō| sāḇîḇ sōḇəḇîm colocynthidum subter
surrounding the sea; the gourds were
‫שׁנֵי‬ְ ‫ַמ ִקּפִים ֶאת־ ַהיּ ָם ָסבִיב‬
’ōṯwō ‘eśer bā’ammâ labium circuibat illud,
in two rows, cast with the rest. maqqifîm ’eṯ-hayyām duo ordines scalpturarum
sāḇîḇ šənê ṭûrîm
‫טוּרים ַה ְפּ ָקעִים י ְ ֻצ ִקים‬ִ
fusilium in una fusione

‫בִּי ֻצ ָקת ֹו׃‬


hapəqā‘îm yəṣuqîm cum mari.
bîṣuqāṯwō:

25. It stood on twelve oxen, three facing ‫שׁנֵי ָעשָׂר ָבּקָר‬ ְ ‫עֹמֵד עַל־‬ 25 ‘ōmēḏ ‘al-šənê ‘āśār Et stabat super duodecim

‫ שְֹׁלשָׁה פֹנִים צָפ ֹונָה וּשְֹׁלשָׁה‬ṣāfwōnâ ûšəlōšâ fōnîm|


north, three facing west, three facing bāqār šəlōšâ fōnîm| boves, e quibus tres
south, and three facing east; and the
‫ פֹנִים יָמָּה וּשְֹׁלשָׁה פֹּנִים נֶגְבָּה‬yāmmâ
respiciebant ad
sea was set on top of them, and all ûšəlōšâ| pōnîm aquilonem et tres ad

‫ וּשְֹׁלשָׁה פֹּנִים ִמז ְָרחָה ְו ַהיּ ָם‬mizərāḥâ wəhayyām


their rear parts turned inward. neḡəbâ ûšəlōšâ pōnîm occidentem et tres ad

‫ ֲעלֵיהֶם ִמ ְל ָמ ְעלָה ְוכָל־אֲח ֵֹריהֶם‬wəḵāl-’ăḥōrêhem


meridiem et tres ad
‘ălêhem miləmā‘əlâ orientem, et mare super

‫ָבּי ְתָ ה׃‬


bāyəṯâ: eos desuper erat; quorum
posteriora universa
intrinsecus latitabant.
26. It was a handbreadth thick, and its ‫שׂפָת ֹו ְכּ‬ ְ ‫ַמ ֲעשֵׂה ְו ָעבְי ֹו ֶטפַח וּ‬ 26 wə‘āḇəywō ṭefaḥ
ûśəfāṯwō kəma‘ăśēh śəfaṯ-
Grossitudo autem luteris

‫שׂפַת־כּ ֹוס פּ ֶַרח שׁ ֹושָׁן אַ ְל ַפּי ִם‬ ְ


brim was made like the brim of a cup, habebat mensuram palmi,
as a lily blossom; it could hold two kwōs peraḥ šwōšān
‫בַּת יָכִיל׃ ף‬
labiumque eius erat quasi
thousand baths. ’aləpayim baṯ yāḵîl: f labium calicis et folium
repandi lilii; duo milia
batos capiebat.
‫שׁת‬ ֶ ֹ ‫ ַויַּעַשׂ ֶאת־ ַהמְּכ ֹנ ֹות ֶעשֶׂר נְח‬27
a
27. Then he made the ten stands of wayy ‘aś ’eṯ- Et fecit bases decem

‫אַרבַּע ָבּ ַאמָּה א ֶֹרְך ַהמְּכ ֹונָה‬ ְ


bronze; the length of each stand was hamməḵōnwōṯ ‘eśer aereas, quattuor
four cubits and its width four cubits nəḥōšeṯ ’arəba‘ bā’ammâ
‫ְאַרבַּע ָבּ ַאמָּה ָר ְחבָּהּ‬ ְ ‫ָה ֶאחָת ו‬
cubitorum longitudinis
and its height three cubits. ’ōreḵə hamməḵwōnâ bases singulas et quattuor

‫ְושָֹׁלשׁ ָבּ ַאמָּה ק ֹו ָמתָ הּ׃‬


hā’eḥāṯ wə’arəba‘ cubitorum latitudinis et
bā’ammâ rāḥəbāh trium cubitorum
wəšālōš bā’ammâ altitudinis.
qwōmāṯāh:
28. This was the design of the stands: they ‫ְוזֶה ַמ ֲעשֵׂה ַהמְּכ ֹונָה ִמ ְסגְּר ֹת‬ 28 wəzeh ma‘ăśēh Hoc autem erat opus

‫שׁ ַל‬ְ ‫בִּים׃ ָלהֶם וּ ִמ ְסגְּר ֹת בֵּין ַה‬


had borders, even borders between the hamməḵwōnâ misəgərōṯ basium: limbos habebant,
frames, lâem ûmisəgərōṯ bên insuper et limbos inter
hašəlabîm: columellas.
29. and on the borders which were ‫ְועַל־ ַה ִמּ ְסגְּר ֹות ֲאשֶׁר בֵּין‬ 29 wə‘al-hammisəgərwōṯ Super limbos inter

‫שׁ ַלבִּים א ֲָרי ֹות ָבּקָר וּכְרוּבִים‬ ְ ‫’ ַה‬ărāywōṯ| bāqār ûḵərûḇîm


between the frames were lions, oxen ’ăšer| bên hašəlabîm columellas erant leones
and cherubim; and on the frames there
‫שׁ ַלבִּים כֵּן ִמ ָמּעַל‬ ְ ‫ְועַל־ ַה‬
et boves et cherubim, et
was a pedestal above, and beneath the wə‘al-hašəlabîm kēn super columellas
mimmā‘al ûmitaḥaṯ
‫ וּ ִמתַּ חַת ַלא ֲָרי ֹות ְו ַל ָבּקָר ֹלי ֹות‬la’ărāywōṯ wəlabāqār
lions and oxen were wreaths of similiter; supra et infra
hanging work.
‫ָרד׃ ַמ ֲעשֵׂה מ ֹו‬
leones et boves erant
lōywōṯ ma‘ăśēh mwōrāḏ: coronae, opus malleatum.

30. Now each stand had four bronze ‫ְאַר ָבּעָה א ֹו ַפנֵּי נְחֹשֶׁת ַל ְמּ‬ ְ ‫ כ ֹונָה ו‬30 wə’arəbā‘â ’wōfannê Et quattuor rotae per

‫ְאַר ָבּעָה‬
ְ ‫שׁת ו‬ ֶ ֹ ‫ הָאַחַת ְוס ְַרנֵי נְח‬hā’aḥaṯ wəsarənê nəḥōšeṯ
wheels with bronze axles, and its four nəḥōšeṯ lamməḵwōnâ bases singulas et axes
feet had supports; beneath the basin
‫ַפעֲמ ֹתָ יו כְּתֵ פ ֹת ָלהֶם ִמתַּ חַת‬
aerei, et quattuor pedes et
were cast supports with wreaths at wə’arəbā‘â fa‘ămōṯāyw quasi umeruli subter
kəṯēfōṯ lâem mitaḥaṯ
‫ַלכִּיּ ֹר ַהכְּתֵ פ ֹת יְצֻק ֹות ֵמ ֵעבֶר‬
each side. luterem fusiles, contra

‫ִאישׁ ֹלי ֹות׃‬


lakîyōr hakəṯēfōṯ singulos coronae.
yəṣuqwōṯ mē‘ēḇer ’îš
lōywōṯ:
31. Its opening inside the crown at the top ‫ וּפִיהוּ ִמבֵּית לַכּ ֹתֶ ֶרת ָו ַמ ְעלָה‬31 ûfîhû mibêṯ lakōṯereṯ Et os eius erat rotundum,

‫ָבּ ַאמָּה וּפִי ָה עָג ֹל ַמ ֲעשֵׂה־כֵן‬


was a cubit, and its opening was round wāma‘əlâ bā’ammâ ûfîhā opus basis, unius cubiti et
like the design of a pedestal, a cubit ‘āḡōl ma‘ăśēh-ḵēn ’ammâ
‫ ַאמָּה ַו ֲחצִי ָה ַאמָּה ְוגַם־עַל־פִּי ָה‬w‘al-pîhā
dimidii; etiam in ore eius
and a half; and also on its opening a
ḥăṣî hā’ammâ wəḡam- variae caelaturae erant,

‫ ִמ ְקלָע ֹות וּ ִמ ְסגְּר ֹתֵ יהֶם מ ְֻרבָּע ֹות‬ûmisəgərōṯêhem


there were engravings, and their miqəlā‘wōṯ limbi autem eius erant
borders were square, not round.
‫ֹלא ֲעגֹֻּלות׃‬
quadrati, non rotundi.
mərubā‘wōṯ lō’
‘ăḡullwōṯ:
32. The four wheels were underneath the
borders, and the axles of the wheels
‫ְאַר ַבּעַת הָא ֹו ַפנִּים ְלמִתַּ חַת‬
ְ ‫ו‬ 32 wə’arəba‘aṯ
hā’wōfannîm ləmitaḥaṯ
Quattuor quoque rotae
subter limbis erant, et
were on the stand. And the height of a ‫ַל ִמּ ְסגְּר ֹות וִיד ֹות הָא ֹו ַפנִּים‬ lammisəgərwōṯ wîḏwōṯ fulcra rotarum

‫ַבּמְּכ ֹונָה וְק ֹו ַמת הָא ֹופַן ָה ֶאחָד‬


wheel was a cubit and a half. hā’wōfannîm cohaerebant basi; una

‫ַאמָּה ַו ֲחצִי ָה ַאמָּה׃‬


bamməḵwōnâ wəqwōmaṯ rota habebat altitudinis
hā’wōfan hā’eḥāḏ ’ammâ cubitum et semis.
waḥăṣî hā’ammâ:
‫וּ ַמ ֲעשֵׂה הָא ֹו ַפנִּים ְכּ ַמ ֲעשֵׂה א ֹופַן‬33
a
33. The workmanship of the wheels was ûm ‘ăśēh Tales autem rotae erant,

‫ַהמּ ְֶר ָכּבָה י ְד ֹותָם ְוגַבֵּיהֶם‬


like the workmanship of a chariot hā’wōfannîm kəma‘ăśēh quales solent in curru
wheel. Their axles, their rims, their
‫שּׁ ֵקיהֶם ְו ִחשּׁ ֵֻריהֶם הַכּ ֹל‬ ֻ ‫ְו ִח‬
’wōfan hammerəkāḇâ fieri, et fulcra earum et
spokes, and their hubs were all cast. yəḏwōṯām wəḡabêhem canthi et radii et modioli,

‫מוּצָק׃‬
wəḥiššuqêhem omnia fusilia.
wəḥiššurêhem hakōl
mûṣāq:
‫ְאַרבַּע‬
ְ ‫אַרבַּע פִּנּ ֹות ו‬ ְ ‫’ כְּתֵ פ ֹות אֶל‬arəb
a
34. Now there were four supports at the 34 wə’arəb ‘ kəṯēfwōṯ ’el Nam et umeruli illi

‫ַהמְּכֹנָה ָה ֶאחָת מִן־ ַהמְּכֹנָה‬


a
four corners of each stand; its supports ‘ pinnwōṯ quattuor per singulos
were part of the stand itself.
‫כְּתֵ פֶיהָ׃‬
hamməḵōnâ hā’eḥāṯ min- angulos basis unius ex
hamməḵōnâ kəṯēfeyhā: ipsa basi fusiles et
coniuncti erant.
35. On the top of the stand there was a ‫וּבְר ֹאשׁ ַהמְּכ ֹונָה ֲחצִי ָה ַאמָּה‬ 35 ûḇərō’š hamməḵwōnâ
ḥăṣî hā’ammâ qwōmâ
In summitate autem basis

‫ק ֹומָה עָג ֹל ָסבִיב ְועַל ר ֹאשׁ‬


circular form half a cubit high, and on erat quaedam rotunditas
the top of the stand its stays and its
‫ר ֹתֶ י ָה ַהמְּכֹנָה י ְד ֹתֶ י ָה וּ ִמ ְס ְגּ‬
‘āḡōl| sāḇîḇ wə‘al rō’š dimidii cubiti, et in
borders were part of it. hamməḵōnâ yəḏōṯeyhā summitate basis fulcra

‫ִמ ֶמּנָּה׃‬
ûmisəgərōṯeyhā eius et limbi eius ex
mimmennâ: semetipsa.
36. He engraved on the plates of its stays ‫ה ְועַל‬ ָ ‫ַויְפַתַּ ח עַל־ ַהלֻּח ֹת י ְד ֹ ֶתי‬ 36 wayəfataḥ ‘al-halluḥōṯ Scalpsit quoque in

[‫=ק[ ] ַו ִמ ְסגְּר ֹתֶ י ָה =כ‬


and on its borders, cherubim, lions and yəḏōṯeyhā wə‘al tabulatis illis, fulcris eius

‫א ֲָרי ֹות כְּרוּבִים ] ִמ ְסגְּר ֹתֶ י ָה‬


palm trees, according to the clear ûmisəgərōṯeyhā et super limbos eius
space on each, with wreaths all misəgərōṯeyhā kərûḇîm cherubim et leones et

‫וְתִ מ ֹר ֹת ְכּ ַמעַר־ ִאישׁ וְֹלי ֹות‬


around. ’ărāywōṯ wəṯimōrōṯ palmas secundum
kəma‘ar-’îš wəlōywōṯ
‫ָסבִיב׃‬
vacuum singulorum, et
sāḇîḇ: coronas per circuitum.
37. He made the ten stands like this: all of ‫כָּז ֹאת ָעשָׂה ֵאת ֶעשֶׂר ַהמְּכ ֹנ ֹות‬ 37 kāzō’ṯ ‘āśâ ’ēṯ ‘eśer In hunc modum fecit

‫מוּצָק ֶאחָד מִדָּה אַחַת ֶקצֶב‬


them had one casting, one measure hamməḵōnwōṯ mûṣāq decem bases, fusura una,
and one form. ’eḥāḏ midâ ’aḥaṯ qeṣeḇ
‫נָה׃ ס ֶאחָד ְל ֻכ ָלּ ְה‬
et mensura scalpturaque
’eḥāḏ ləḵullâənâ: s consimili.

38. He made ten basins of bronze, one ‫שׁת‬ ֶ ֹ ‫ַויַּעַשׂ ֲעשׂ ָָרה כִיּ ֹר ֹות נְח‬ 38 wayya‘aś ‘ăśārâ
ḵîyōrwōṯ nəḥōšeṯ
Fecit quoque decem

‫אַר ָבּעִים בַּת יָכִיל ַהכִּיּ ֹור‬ ְ


basin held forty baths; each basin was luteres aereos;
four cubits, and on each of the ten
‫אַרבַּע ָבּ ַאמָּה ַהכִּיּ ֹור‬ ְ ‫ָה ֶאחָד‬
’arəbā‘îm baṯ yāḵîl| quadraginta batos
stands was one basin. hakîywōr hā’eḥāḏ ’arəba‘ capiebat luter unus,

‫ָה ֶאחָד כִּיּ ֹור ֶאחָד עַל־ ַהמְּכֹנָה‬


bā’ammâ hakîywōr eratque quattuor

‫הָאַחַת ְל ֶעשֶׂר ַהמְּכ ֹונ ֹות׃‬


hā’eḥāḏ kîywōr ’eḥāḏ ‘al- cubitorum; singulosque
hamməḵwōnâ hā’aḥaṯ luteres per singulas, id
lə‘eśer hamməḵōnwōṯ: est decem bases posuit.
39. Then he set the stands, five on the ֵ‫ן ֶאת־ ַהמְּכ ֹנ ֹות ָחמֵשׁ ַויּ ִתּ‬ 39 wayyitēn ’eṯ-
hamməḵōnwōṯ ḥāmēš ‘al-
Et constituit decem

‫עַל־כֶּתֶ ף ַה ַבּי ִת ִמיּ ָ ִמין ְו ָחמֵשׁ‬


right side of the house and five on the bases, quinque ad
left side of the house; and he set the
‫עַל־כֶּתֶ ף ַה ַבּי ִת ִמשְּׂמ ֹאֹלו‬
keṯef habayiṯ mîyāmîn dexteram partem templi
sea of cast metal on the right side of wəḥāmēš ‘al-keṯef et quinque ad sinistram;

‫ְו ֶאת־ ַהיּ ָם נָתַ ן ִמכֶּתֶף ַה ַבּי ִת‬


the house eastward toward the south. habayiṯ miśśəmō’lwō mare autem posuit ad

‫ַהי ְ ָמנִית ֵק ְדמָה מִמּוּל נֶגֶב׃ ס‬


wə’eṯ-hayyām nāṯan dexteram partem templi
mikeṯef habayiṯ contra orientem ad
hayəmānîṯ qēḏəmâ meridiem.
mimmûl neḡeḇ: s
40. Now Hiram made the basins and the ‫ַויַּעַשׂ חִיר ֹום ֶאת־ ַהכִּיּ ֹר ֹות‬ 40 wayya‘aś ḥîrwōm ’eṯ- Fecit quoque Hiram

‫ְו ֶאת־ ַהיָּעִים ְו ֶאת־ ַה ִמּז ְָרק ֹות‬


shovels and the bowls. So Hiram hakîyōrwōṯ wə’eṯ- lebetes et vatilla et
finished doing all the work which he
‫ִירם ַלעֲשׂ ֹות‬ ָ ‫ַויְכַל ח‬
hayyā‘îm wə’eṯ- phialas et perfecit omne
performed for King Solomon in the hammizərāqwōṯ wayəḵal opus regi Salomoni in
ḥîrām la‘ăśwōṯ ’eṯ-kāl-
‫לָאכָה ֲאשֶׁר ָעשָׂה ֶאת־כָּל־ ַה ְמּ‬
house of the LORD: templo Domini;

‫ַל ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה בֵּית י ְהוָה׃‬


hamməlā’ḵâ ’ăšer ‘āśâ
lammeleḵə šəlōmōh bêṯ
yəhwâ:
41. the two pillars and the two bowls of
the capitals which were on the top of
ִ‫שׁנַי ִם ְוגֹֻּלת הַכּ ֹתָ ר ֹת ַעמֻּד‬
ְ ‫ים‬ 41 ‘ammuḏîm šənayim columnas duas et globos
wəḡullōṯ hakōṯārōṯ ’ăšer- capitellorum super capita
the two pillars, and the two networks ‫שׁתָּ י ִם‬ְ ‫‘ ֲאשֶׁר־עַל־ר ֹאשׁ ָה ַעמֻּדִ ים‬al-rō’š hā‘ammuḏîm columnarum duos et serta

‫שׁתַּ י ִם ְלכַסּ ֹות‬


ְ ‫שּׂבָכ ֹות‬ ְ ‫ְו ַה‬
to cover the two bowls of the capitals šətāyim wəhaśśəḇāḵwōṯ duo, ut operirent duos
which were on the top of the pillars;
‫שׁתֵּ י גֹֻּּלת הַכּ ֹתָר ֹת ֲאשֶׁר‬ ְ ‫ ֶאת־‬rō’š hā‘ammûḏîm:
šətayim ləḵasswōṯ ’eṯ-šətê globos, qui erant super
gullōṯ hakōṯārōṯ ’ăšer ‘al- capita columnarum;

‫עַל־ר ֹאשׁ ָהעַמּוּדִ ים׃‬


42. and the four hundred pomegranates ‫אַרבַּע ֵמא ֹות‬ ְ ‫ְו ֶאת־ה ִָרמֹּנִים‬ 42 wə’eṯ-hārimmōnîm et malogranata

‫ֵי־טוּרים‬
ִ ‫שׁנ‬ ְ ‫שּׂבָכ ֹות‬ְ ‫שׁתֵּ י ַה‬ ְ ‫ִל‬
for the two networks, two rows of ’arəba‘ mē’wōṯ lišətê quadringenta in duobus
pomegranates for each network to
‫שּׂ ָבכָה ָה ֶאחָת ְלכַסּ ֹות‬ְ ‫ ִרמֹּנִים ַל‬hā’eḥāṯ
haśśəḇāḵwōṯ šənê-ṭûrîm sertis, duos versus
cover the two bowls of the capitals rimmōnîm laśśəḇāḵâ malogranatorum in sertis

‫שׁתֵּ י גֹֻּּלת הַכּ ֹתָר ֹת ֲאשֶׁר ֶאת־‬ ְ


which were on the tops of the pillars; ləḵasswōṯ ’eṯ-šətê singulis, ad operiendos

‫עַל־ ְפּנֵי ָהעַמּוּדִ ים׃‬


gullōṯ hakōṯārōṯ ’ăšer ‘al- globos capitellorum, qui
pənê hā‘ammûḏîm: erant super faciem
columnarum;
43. and the ten stands with the ten basins ‫ְו ֶאת־ ַהמְּכ ֹנ ֹות ָעשֶׂר‬ 43 wə’eṯ-hamməḵōnwōṯ et bases decem et luteres

‫ְו ֶאת־ ַהכִּיּ ֹר ֹת ֲעשׂ ָָרה‬


on the stands; ‘āśer wə’eṯ-hakîyōrōṯ decem super bases

‫עַל־ ַהמְּכ ֹנ ֹות׃‬


‘ăśārâ ‘al-hamməḵōnwōṯ:

44. and the one sea and the twelve oxen ‫ ְו ֶאת־ ַהיּ ָם ָה ֶאחָד ְו ֶאת־ ַה ָבּקָר‬44 wə’eṯ-hayyām hā’eḥāḏ et mare unum et boves

‫שׁנֵים־ ָעשָׂר תַּ חַת ַהיּ ָם׃‬ ְ


under the sea; wə’eṯ-habāqār šənêm- duodecim subter mare;
‘āśār t ḥaṯ hayyām:
a

45. and the pails and the shovels and the ‫יר ֹות ְו ֶאת־ ַהיָּעִים ְו ֶאת־ ַה ִסּ‬ 45 wə’eṯ-hassîrwōṯ wə’eṯ- et lebetes et vatilla et

‫ ְו ֶאת־ ַה ִמּז ְָרק ֹות ְו ֵאת כָּל־ ַה ֵכּלִים‬hammizərāqwōṯ wə’ēṯ quae fecit Hiram regi
bowls; even all these utensils which hayyā‘îm wə’eṯ- phialas. Omnia vasa,
Hiram made for King Solomon in the
house of the LORD were of polished [‫ ֲאשֶׁר ] ָה ֵאלֶּה =ק[ ]הָאֹהֶל =כ‬hā’ēlleh kāl-hakēlîm hā’ōhel Salomoni in domo
’ăšer ‘āśâ ḥîrām Domini, de aere polito
‫ִירם ַל ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה בֵּית‬ ָ ‫ ָעשָׂה ח‬lammeleḵə šəlōmōh bêṯ erant.
a
bronze.

‫שׁת מְמ ָֹרט׃‬ ֶ ֹ ‫י ְהוָה נְח‬ yəhwâ nəḥōšeṯ məmōrāṭ:

46. In the plain of the Jordan the king cast


them, in the clay ground between
‫ְבּ ִככַּר ַהיּ ְַרדֵּ ן י ְ ָצקָם ַה ֶמּלְֶך‬ 46 bəḵikar hayyarədēn
yəṣāqām hammeleḵə
In campestri regione
Iordanis fudit ea rex in
‫ ְבּ ַמ ֲעבֵה ָהאֲדָ מָה בֵּין סֻכּ ֹות וּבֵין‬bəm
a
Succoth and Zarethan. ‘ăḇēh hā’ăḏāmâ bên argillosa terra inter
sukwōṯ ûḇên ṣārəṯān:
‫צ ְָרתָ ן׃‬
Succoth et Sarthan.

47. Solomon left all the utensils ‫ַויַּנַּח שְֹׁלמ ֹה ֶאת־כָּל־ ַה ֵכּלִים‬ 47 wayyannaḥ šəlōmōh Et posuit Salomon omnia

‫מֵר ֹב ְמא ֹד ְמא ֹד ֹלא נֶ ְחקַר‬


unweighed, because they were too ’eṯ-kāl-hakēlîm mērōḇ vasa; propter
many; the weight of the bronze could
‫שׁת׃‬ ֶ ֹ ‫שׁקַל ַהנְּח‬
ְ ‫ִמ‬
mə’ōḏ mə’ōḏ lō’ neḥəqar multitudinem autem
not be ascertained. mišəqal hannəḥōšeṯ: nimiam ignorabatur
pondus aeris.
‫ ַויַּעַשׂ שְֹׁלמ ֹה ֵאת כָּל־ ַה ֵכּלִים‬48
a
48. Solomon made all the furniture which wayy ‘aś šəlōmōh ’ēṯ Fecitque Salomon omnia

‫ֲאשֶׁר בֵּית י ְהוָה ֵאת ִמזְבַּח‬


was in the house of the LORD: the kāl-hakēlîm ’ăšer bêṯ vasa in domo Domini:
golden altar and the golden table on yəhwâ ’ēṯ mizəb ḥ
a

‫שּׁ ְלחָן ֲאשֶׁר ָעלָיו‬ ֻ ‫’ ַהזָּהָב ְו ֶאת־ ַה‬ăšer ‘ālāyw leḥem


altare aureum et mensam,
which was the bread of the Presence; hazzâāḇ wə’eṯ-haššuləḥān super quam ponerentur

‫ֶלחֶם ַה ָפּנִים זָהָב׃‬


panes propositionis,
hapānîm zâāḇ: auream;
49. and the lampstands, five on the right ‫ְו ֶאת־ ַהמְּנ ֹר ֹות ָחמֵשׁ ִמיּ ָ ִמין‬ 49 wə’eṯ-hammənōrwōṯ et candelabra, quinque ad
ḥāmēš mîyāmîn wəḥāmēš dexteram et quinque ad
‫ ְו ָחמֵשׁ ִמשְּׂמ ֹאול ִל ְפנֵי הַדְּ בִיר‬miśśəmō’wl lifənê
side and five on the left, in front of the
inner sanctuary, of pure gold; and the
‫זָהָב סָגוּר ְו ַהפּ ֶַרח ְו ַהנֵּר ֹת‬
sinistram contra Dabir,
flowers and the lamps and the tongs, hadəḇîr zâāḇ sāḡûr ex auro puro, et florem et
wəhaperaḥ wəhannērōṯ
‫ְו ַה ֶמּ ְל ַק ַחי ִם זָהָב׃‬
of gold; lucernas desuper aureas;
wəhammeləq ḥayim zâāḇ: et forcipes aureos
a

50. and the cups and the snuffers and the ‫ ְו ַה ִמּז ְָרק ֹות ְו ַהסִּפּ ֹות ְו ַה ְמזַמְּר ֹות‬wəhaməzammərwōṯ
50 wəhassipwōṯ et pateras et cultros et

‫ ְו ַהכַּפּ ֹות ְו ַה ַמּחְתּ ֹות זָהָב סָגוּר‬wəhammizərāqwōṯ


bowls and the spoons and the firepans, phialas et sartagines et
of pure gold; and the hinges both for
‫ ְוהַפּ ֹת ֹות ְל ַדלְת ֹות ַה ַבּי ִת ַה ְפּנִימִי‬wəhakapwōṯ
turibula de auro
the doors of the inner house, the most purissimo; et cardines
wəhammaḥətwōṯ zâāḇ
‫שׁים לְדַ לְתֵ י ַה ַבּי ִת‬ ִ ָ‫ לְק ֹדֶ שׁ ַהקֳּד‬sāḡûr wəhapōṯwōṯ
holy place, and for the doors of the ostiorum domus

‫ַלהֵיכָל זָהָב׃ ף‬
house, that is, of the nave, of gold. interioris Sancti
ləḏaləṯwōṯ habayiṯ sanctorum et ostiorum
hapənîmî ləqōḏeš domus templi ex auro.
haqqŏḏāšîm ləḏaləṯê
habayiṯ lahêḵāl zâāḇ: f
51. Thus all the work that King Solomon ‫שׁ‬
ְ ִ‫לַם כָּל־ ַה ְמּלָאכָה ֲאשֶׁר וַתּ‬ 51 watišəlam kāl- Et perfecit omne opus,
performed in the house of the LORD ‫ָעשָׂה ַה ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה בֵּית י ְהוָה‬ hamməlā’ḵâ ’ăšer ‘āśâ quod faciebat Salomon in

‫ַויָּבֵא שְֹׁלמ ֹה ֶאת־קָדְ שֵׁי דָּ וִד‬


was finished. And Solomon brought in hammeleḵə šəlōmōh bêṯ domo Domini, et intulit
the things dedicated by his father
‫אָבִיו ֶאת־ ַה ֶכּסֶף ְו ֶאת־ ַהזָּהָב‬
yəhwâ wayyāḇē’ šəlōmōh Salomon, quae
David, the silver and the gold and the ’eṯ-qāḏəšê| dāwiḏ ’āḇîw sanctificaverat David

‫ְו ֶאת־ ַה ֵכּלִים נָתַ ן בְּאֹצְר ֹות בֵּית‬


utensils, and he put them in the ’eṯ-hakesef wə’eṯ-hazzâāḇ pater suus, argentum et
treasuries of the house of the LORD.
‫י ְהוָה׃ ף‬
wə’eṯ-hakēlîm nāṯan aurum et vasa,
bə’ōṣərwōṯ bêṯ yəhwâ: f reposuitque in thesauris
domus Domini.

1 Kings 8
1. Then Solomon assembled the elders of ‫אָז י ַ ְקהֵל שְֹׁלמ ֹה ֶאת־ז ִ ְקנֵי‬ 1 ’āz yaqəhēl šəlōmōh Tunc congregavit

‫שׁי ַהמַּטּ ֹות‬ ֵ ‫ָל־רא‬


ָ ‫יִשׂ ְָראֵל ֶאת־כּ‬
Israel and all the heads of the tribes, ’eṯ-ziqənê yiśərā’ēl ’eṯ- Salomon om nes maiores
the leaders of the fathers' households
‫שׂי ֵאי הָאָב ֹות ִל ְבנֵי יִשׂ ְָראֵל‬ִ ְ‫נ‬
kāl-rā’šê hammaṭṭwōṯ natu Israel — om nes
of the sons of Israel, to King Solomon nəśî’ê hā’āḇwōṯ liḇənê principes tribuum, duces

‫אֶל־ ַה ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה י ְרוּשָׁלָ ִם‬


in Jerusalem, to bring up the ark of the yiśərā’ēl ’el-hammeleḵə familiarum filiorum
covenant of the LORD from the city
‫ְל ַהעֲֹלות ֶאת־אֲר ֹון בּ ְִרית־י ְהוָה‬
šəlōmōh yərûšālāim Israel ad regem
of David, which is Zion. ləha‘ălwōṯ ’eṯ-’ărwōn Salomonem — in

ָ‫וִד הִיא צִיּ ֹון׃ ֵמעִיר דּ‬


bərîṯ-yəhwâ mē‘îr dāwiḏ Ierusalem, ut deferrent
hî’ ṣîywōn: arcam foederis Domini
de civitate David, id est
de Sion.
2. All the men of Israel assembled ‫ַויּ ִ ָקּהֲלוּ אֶל־ ַה ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה‬ 2 wayyiqqâălû ’el- Convenitque ad regem

‫כָּל־ ִאישׁ יִשׂ ְָראֵל ְבּי ֶַרח‬


themselves to King Solomon at the hammeleḵə šəlōmōh kāl- Salomonem universus
feast, in the month Ethanim, which is ’îš yiśərā’ēl bəyeraḥ
‫ָה ֵאתָ נִים ֶבּחָג הוּא הַח ֹדֶ שׁ‬
Israel in mense Ethanim
the seventh month. hā’ēṯānîm beḥāḡ hû’ in sollemnitate, ipse est
haḥōḏeš haššəḇî‘î:
‫שּׁבִיעִי׃‬ ְ ‫ַה‬
mensis septimus.

3. Then all the elders of Israel came, and


the priests took up the ark.
‫שׂאוּ‬ ְ ִ ‫ַויּ ָב ֹאוּ כּ ֹל זִ ְקנֵי יִשׂ ְָראֵל ַויּ‬ 3 wayyāḇō’û kōl ziqənê
yiśərā’ēl wayyiśə’û
Veneruntque cuncti senes
Israel, et tulerunt
‫ר ֹון׃הַכּ ֹ ֲהנִים ֶאת־הָאָ‬ hakōhănîm ’eṯ-hā’ārwōn: sacerdotes arcam

4. They brought up the ark of the LORD ‫את־אֲר ֹון י ְהוָה‬ ֶ ‫ֲלוּ‬ ‫ע‬ ַ ‫יּ‬ ‫ו‬ַ 4 wayya‘ălû ’eṯ-’ărwōn et portaverunt arcam

‫ ְו ֶאת־אֹהֶל מ ֹועֵד ְו ֶאת־כָּל־ ְכּלֵי‬mwō‘ēḏ wə’eṯ-kāl-kəlê


and the tent of meeting and all the yəhwâ wə’eṯ-’ōhel Domini et tabernaculum
holy utensils, which were in the tent,
and the priests and the Levites brought ‫אשֶׁר בָּאֹהֶל ַויַּעֲלוּ א ֹתָ ם‬ ֲ ‫שׁ‬ ֶ‫ֹד‬ ‫ַקּ‬
‫ה‬
conventus et omnia vasa
haqqōḏeš ’ăšer bā’ōhel sanctuarii, quae erant in

‫הַכּ ֹ ֲהנִים ְו ַה ְל ִויּ ִם׃‬


them up. wayya‘ălû ’ōṯām tabernaculo; et ferebant
hakōhănîm wəhaləwîyim: ea sacerdotes et Levitae.
5. And King Solomon and all the ‫ְו ַה ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה ְוכָל־עֲדַ ת‬ 5 wəhammeleḵə šəlōmōh Rex autem Salomon et

‫ֹו‬ ‫תּ‬ ‫א‬


ִ ‫ָיו‬
‫ל‬ ‫ע‬
ָ ‫ים‬ ִ‫ָד‬ ‫ע‬ ‫ֹו‬ ‫ַנּ‬
‫ה‬ ‫ֵל‬ ‫א‬ ‫ְר‬
ָ ‫שׂ‬ ִ ‫י‬
congregation of Israel, who were wəḵāl-‘ăḏaṯ yiśərā’ēl universus coetus Israel,
assembled to him, were with him
‫ֹאן‬ ‫צ‬ ‫ִים‬ ‫ח‬ ‫בּ‬
ְ ַ ‫ז‬‫מ‬ְ ‫ֹון‬ ‫ָאָר‬ ‫ה‬ ‫ֵי‬ ‫נ‬ ‫פ‬
ְ ‫ל‬
ִ
hannwō‘āḏîm ‘ālāyw qui convenerat ad eum,
before the ark, sacrificing so many ’itwō lifənê hā’ārwōn cum illo ante arcam
məzabəḥîm ṣō’n ûḇāqār
ִ ‫ָסּפְרוּ וְֹלא וּ ָבקָר ֲאשֶׁר ֹלא־י‬
sheep and oxen they could not be immolabant oves et
counted or numbered.
‫יִמָּנוּ מֵר ֹב׃‬
’ăšer lō’-yissāfərû wəlō’ boves absque
yimmānû mērōḇ: aestimatione et numero.

6. Then the priests brought the ark of the ‫את־אֲר ֹון ַויָּבִאוּ‬ ֶ ‫הַכּ ֹ ֲהנִים‬ 6 wayyāḇi’û hakōhănîm Et intulerunt sacerdotes

‫ֹו‬ ‫ֹומ‬ ‫ְק‬ ‫מ‬ ‫ֶל־‬ ‫א‬ ‫ָה‬ ‫ו‬ ‫ְה‬ ‫י‬ ‫ית־‬ ‫ְר‬ ִ ‫בּ‬
covenant of the LORD to its place, ’eṯ-’ărwōn bərîṯ-yəhwâ arcam foederis Domini in
into the inner sanctuary of the house,
‫שׁ‬ ֶ‫ֹד‬ ‫ֶל־ק‬ ‫א‬ ‫ִת‬ ‫י‬ ‫בּ‬
ַ ‫ה‬
ַ ‫ִיר‬ ‫ב‬ ְ‫ֶל־דּ‬ ‫א‬
’el-məqwōmwō ’el-dəḇîr locum suum in Dabir
to the most holy place, under the habayiṯ ’el-qōḏeš templi, in sanctum
haqqŏḏāšîm ’el-taḥaṯ
‫שׁים אֶל־תַּ חַת ַכּנְפֵי‬ ִ ָ‫ַהקֳּד‬
wings of the cherubim. sanctorum, subter alas

‫ַהכְּרוּבִים׃‬
kanəfê hakərûḇîm: cherubim;

7. For the cherubim spread their wings ‫שׂים ְכּנָ ַפי ִם‬ ִ ‫ כִּי ַהכְּרוּבִים פּ ְֹר‬7kənāfayim kî hakərûḇîm pōrəśîm siquidem cherubim

‫ֹכּוּ‬ ‫ָס‬ ‫יּ‬ ‫ו‬


ַ ‫ֹון‬ ‫ָאָר‬ ‫ה‬ ‫ֹום‬ ‫ְק‬
‫מ‬ ‫ֶל־‬ ‫א‬
over the place of the ark, and the ’el-məqwōm expandebant alas super
cherubim made a covering over the
‫ ַהכּ ְֻרבִים עַל־הָאָר ֹון ְועַל־בַּדָּ יו‬wə‘al-badāyw
hā’ārwōn wayyāsōkû locum arcae et
ark and its poles from above. hakəruḇîm ‘al-hā’ārwōn protegebant arcam et

‫ִמ ְל ָמ ְעלָה׃‬
vectes eius desuper.
miləmā‘əlâ:
8. But the poles were so long that the ‫שׁי‬ ֵ ‫ ַויַּא ֲִרכוּ ַהבַּדִּ ים ַויּ ֵָראוּ ָרא‬8wayyērā’û wayya’ăriḵû habadîm Cumque eminerent

‫ֵי‬ ‫נ‬‫פּ‬ְ ‫ַל־‬ ‫ע‬ ‫ֹדֶשׁ‬ ‫ַקּ‬ ‫ה‬ ‫ִן־‬ ‫מ‬ ‫ים‬ ִ‫ַדּ‬ ‫בּ‬ ‫ה‬
ַ
ends of the poles could be seen from rā’šê habadîm vectes et apparerent
the holy place before the inner min-haqqōḏeš ‘al-pənê summitates eorum foris
sanctuary, but they could not be seen ‫ הַדְּ בִיר וְֹלא י ֵָראוּ הַחוּצָה ַויִּהְיוּ‬hadəḇîr wəlō’ yērā’û
haḥûṣâ wayyihəyû šām
in sanctuario ante Dabir,

‫שָׁם עַד הַיּ ֹום ַהזֶּה׃‬


outside; they are there to this day. non apparebant ultra
‘aḏ hayywōm hazzeh: extrinsecus; qui et
fuerunt ibi usque in
praesentem diem.
9. There was nothing in the ark except ‫שׁנֵי לֻח ֹות‬ְ ‫ֵאין בָּאָר ֹון ַרק‬ 9 ’ên bā’ārwōn raq šənê In arca autem non erat

‫ ָה ֲא ָבנִים ֲאשֶׁר ִהנִּ ַח שָׁם מֹשֶׁה‬hinniḥa šām mōšeh


the two tablets of stone which Moses luḥwōṯ hā’ăḇānîm ’ăšer aliud nisi duae tabulae
put there at Horeb, where the LORD
ֵ‫ י בְּח ֵֹרב ֲאשֶׁר כּ ַָרת י ְהוָה עִם־ ְבּנ‬bəḥōrēḇ
lapideae, quas posuerat
made a covenant with the sons of ’ăšer kāraṯ in ea Moyses in Horeb,

‫יִשׂ ְָראֵל ְבּצֵאתָ ם ֵמא ֶֶרץ‬


Israel, when they came out of the land yəhwâ ‘im-bənê yiśərā’ēl quando pepigit Dominus
of Egypt.
‫ִמצ ְָרי ִם׃‬
bəṣē’ṯām mē’ereṣ foedus cum filiis Israel,
miṣərāyim: cum egrederentur de terra
Aegypti.
10. It happened that when the priests came ‫ ַויְהִי ְבּצֵאת הַכּ ֹ ֲהנִים מִן־הַקּ ֹדֶ שׁ‬10 wayəhî bəṣē’ṯ Factum est autem cum

‫ָען ָן ָמלֵא ֶאת־בֵּית י ְהוָה׃ ְו ֶה‬


from the holy place, the cloud filled hakōhănîm min-haqqōḏeš exissent sacerdotes de
the house of the LORD, wəhe‘ānān mālē’ ’eṯ-bêṯ sanctuario, nebula
yəhwâ: implevit domum Domini,
11. so that the priests could not stand to ‫וְֹלא־יָכְלוּ הַכּ ֹ ֲהנִים ַלעֲמ ֹד‬ 11 wəlō’-yāḵəlû et non poterant

‫ְלשׁ ֵָרת ִמ ְפּנֵי ֶה ָען ָן כִּי־ ָמלֵא‬


minister because of the cloud, for the hakōhănîm la‘ămōḏ sacerdotes stare et
glory of the LORD filled the house of
‫כְב ֹוד־י ְהוָה ֶאת־בֵּית י ְהוָה׃ ף‬
ləšārēṯ mipənê he‘ānān ministrare propter
the LORD. kî-mālē’ ḵəḇwōḏ-yəhwâ nebulam; impleverat
’eṯ-bêṯ yəhwâ: f enim gloria Domini
domum Domini.
12. Then Solomon said, "The LORD has said ‫אָז אָמַר שְֹׁלמ ֹה י ְהוָה אָמַר‬ 12 ’āz ’āmar šəlōmōh Tunc ait Salomon: “

‫ִלשְׁכּ ֹן ָבּע ֲָרפֶל׃‬


that He would dwell in the thick cloud. yəhwâ ’āmar lišəkōn Dominus dixit ut
bā‘ărāfel: habitaret in nebula.
13. "I have surely built You a lofty house, ‫בָּנ ֹה ָבנִיתִ י בֵּית זְבֻל לְָך מָכ ֹון‬ 13 bānōh ḇānîṯî bêṯ zəḇul Aedificans aedificavi

‫שׁבְתְּ ָך ע ֹו ָלמִי‬
ִ ‫ם׃ ְל‬
A place for Your dwelling forever." lāḵə māḵwōn ləšiḇətəḵā domum in habitaculum
‘wōlāmîm: tuum, firmissimum
solium tuum in
sempiternum ”.
14. Then the king faced about and blessed ‫’ ַויַּסֵּב ַה ֶמּלְֶך ֶאת־ ָפּנָיו ַויְב ֶָרְך‬eṯ-pānāyw
14 wayyassēḇ hammeleḵə Convertitque rex faciem

‫’ ֵאת כָּל־ ְקהַל יִשׂ ְָראֵל ְוכָל־ ְקהַל‬ēṯ kāl-qəhal yiśərā’ēl ecclesiae Israel; omnis
all the assembly of Israel, while all the wayəḇāreḵə suam et benedixit omni
assembly of Israel was standing.
‫יִשׂ ְָראֵל עֹמֵד׃‬ wəḵāl-qəhal yiśərā’ēl
‘ōmēḏ:
enim ecclesia Israel
stabat.
15. He said, "Blessed be the LORD, the ‫וַיּ ֹאמֶר בָּרוְּך י ְהוָה אֱֹלהֵי‬ 15 wayyō’mer bārûḵə Et ait: “ Benedictus

‫דִּ בֶּר ְבּפִיו ֵאת יִשׂ ְָראֵל ֲאשֶׁר‬


God of Israel, who spoke with His yəhwâ ’ĕlōhê yiśərā’ēl Dominus, Deus Israel,
mouth to my father David and has
‫דָּ וִד אָבִי וּ ְבי ָד ֹו ִמלֵּא לֵאמ ֹר׃‬
’ăšer diber bəfîw ’ēṯ qui locutus est ore suo ad
fulfilled it with His hand, saying, dāwiḏ ’āḇî ûḇəyāḏwō David patrem meum et in
millē’ lē’mōr: manibus suis perfecit
dicens:
16. `Since the day that I brought My ‫הַיּ ֹום ֲאשֶׁר ה ֹוצֵאתִ י מִן־‬ 16 min-hayywōm ’ăšer “A die qua eduxi

‫ֶאת־ ַע ִמּי ֶאת־יִשׂ ְָראֵל ִמ ִמּצ ְַרי ִם‬


people Israel from Egypt, I did not hwōṣē’ṯî ’eṯ-‘ammî ’eṯ- populum meum Israel de
choose a city out of all the tribes of
‫שׁ ְבטֵי‬ ִ ‫ֹלא־ ָבח ְַרתִּ י ְבעִיר מִכּ ֹל‬
yiśərā’ēl mimmiṣərayim Aegypto, non elegi
Israel in which to build a house that lō’-ḇāḥarətî ḇə‘îr mikōl civitatem de universis

‫יִשׂ ְָראֵל ִלבְנ ֹות ַבּי ִת ִלהְי ֹות‬


My name might be there, but I chose šiḇəṭê yiśərā’ēl liḇənwōṯ tribubus Israel, ut
David to be over My people Israel.'
‫שׁ ִמי שָׁם ָו ֶא ְבחַר בְּדָ וִד ִלהְי ֹות‬
ְ
bayiṯ lihəywōṯ šəmî šām aedificaretur domus, et
wā’eḇəḥar bəḏāwiḏ esset nomen meum ibi;

‫עַל־ ַע ִמּי יִשׂ ְָראֵל׃‬


lihəywōṯ ‘al-‘ammî sed elegi David, ut esset
yiśərā’ēl: super populum meum
Israel”.
17. "Now it was in the heart of my father ‫ַויְהִי עִם־ ְלבַב דָּ וִד אָבִי ִלבְנ ֹות‬ 17 wayəhî ‘im-ləḇaḇ Voluitque David pater

‫אֱֹלהֵי יִשׂ ְָראֵל׃ ַבּי ִת ְלשֵׁם י ְהוָה‬


David to build a house for the name of dāwiḏ ’āḇî liḇənwōṯ bayiṯ meus aedificare domum
the LORD, the God of Israel. ləšēm yəhwâ ’ĕlōhê nomini Domini, Dei
yiśərā’ēl: Israel,
18. "But the LORD said to my father ‫וַיּ ֹאמֶר י ְהוָה אֶל־דָּ וִד אָבִי יַעַן‬ 18 wayyō’mer yəhwâ ’el- et ait Dominus ad David

‫ֲאשֶׁר ָהי ָה עִם־ ְל ָבבְָך ִלבְנ ֹות‬


David, `Because it was in your heart dāwiḏ ’āḇî ya‘an ’ăšer patrem meum: “Quod
to build a house for My name, you did
‫שׁמִי ֱהטִיב ֹתָ כִּי ָהי ָה‬
ְ ‫ַבּי ִת ִל‬
hāyâ ‘im-ləḇāḇəḵā cogitasti in corde tuo
well that it was in your heart. liḇənwōṯ bayiṯ lišəmî aedificare domum

‫עִם־ ְל ָבבֶָך׃‬
hĕṭîḇōṯā kî hāyâ ‘im- nomini meo, bene fecisti
ləḇāḇeḵā: hoc ipsum mente
tractans;
19. `Nevertheless you shall not build the ‫ַרק ַאתָּ ה ֹלא תִ ְבנֶה ַה ָבּי ִת כִּי‬ 19 raq ’atâ lō’ ṯiḇəneh verumtamen tu non

‫אִם־ ִבּנְָך הַיֹּצֵא ֵמ ֲח ָלצֶיָך‬


house, but your son who will be born habāyiṯ kî ’im-binəḵā aedificabis domum sed
to you, he will build the house for My
‫שׁמִי׃‬ְ ‫הוּא־י ִ ְבנֶה ַה ַבּי ִת ִל‬
hayyōṣē’ mēḥălāṣeyḵā filius tuus, qui egredietur
name.' hû’-yiḇəneh habayiṯ de lumbis tuis, ipse
lišəmî: aedificabit domum
nomini meo”.
20. "Now the LORD has fulfilled His ‫ַויָּקֶם י ְהוָה ֶאת־דְּ בָר ֹו ֲאשֶׁר‬ 20 wayyāqem yəhwâ ’eṯ- Confirmavit Dominus

‫דִּ בֵּר וָאָקֻם תַּ חַת דָּ וִד אָבִי‬


word which He spoke; for I have risen dəḇārwō ’ăšer dibēr sermonem suum, quem
in place of my father David and sit on wā’āqum taḥaṯ dāwiḏ ’āḇî
‫ ָו ֵאשֵׁב עַל־ ִכּסֵּא יִשׂ ְָראֵל ַכּ ֲאשֶׁר‬yiśərā’ēl
locutus est; stetique pro
the throne of Israel, as the LORD wā’ēšēḇ ‘al-kissē’ David patre meo et sedi

‫ דִּ בֶּר י ְהוָה ָו ֶא ְבנֶה ַה ַבּי ִת ְלשֵׁם‬yəhwâ wā’eḇəneh habayiṯ


promised, and have built the house for ka’ăšer diber super thronum Israel,
the name of the LORD, the God of
‫י יִשׂ ְָראֵל׃י ְהוָה אֱֹל ֵה‬
sicut locutus est
Israel. ləšēm yəhwâ ’ĕlōhê Dominus, et aedificavi
yiśərā’ēl: domum nomini Domini,
Dei Israel.
21. "There I have set a place for the ark, ‫ָו ָאשִׂם שָׁם מָק ֹום לָאָר ֹון‬ 21 wā’āśim šām māqwōm Et constitui ibi locum

‫ֲאשֶׁר־שָׁם בּ ְִרית י ְהוָה ֲאשֶׁר‬


in which is the covenant of the LORD, lā’ārwōn ’ăšer-šām bərîṯ arcae, in qua foedus est
which He made with our fathers when
‫כּ ַָרת עִם־אֲב ֹתֵ ינוּ בְּה ֹוצִיא ֹו‬
yəhwâ ’ăšer kāraṯ ‘im- Domini, quod percussit
He brought them from the land of ’ăḇōṯênû bəhwōṣî’wō cum patribus nostris,

‫א ֹתָ ם ֵמא ֶֶרץ ִמצ ְָרי ִם׃ ס‬


Egypt." ’ōṯām mē’ereṣ miṣərāyim: quando eduxit eos de
s terra Aegypti ”.
‫ ַויַּעֲמ ֹד שְֹׁלמ ֹה ִל ְפנֵי ִמזְבַּח י ְהוָה‬22
a
22. Then Solomon stood before the altar wayy ‘ămōḏ šəlōmōh Stetit autem Salomon
lifənê mizəbaḥ yəhwâ
‫ נֶגֶד כָּל־ ְקהַל יִשׂ ְָראֵל ַויִּפְר ֹשׂ‬neḡeḏ kāl-qəhal yiśərā’ēl conspectu omnis
of the LORD in the presence of all the ante altare Domini in
assembly of Israel and spread out his
hands toward heaven. ‫שּׁ ָמי ִם׃‬
ָ ‫ַכּפָּיו ַה‬ wayyifərōś kapāyw
haššāmāyim:
ecclesiae Israel et
expandit manus suas in
caelum
23. He said, "O LORD, the God of Israel, ‫וַיּ ֹאמַר י ְהוָה אֱֹלהֵי יִשׂ ְָראֵל‬ 23 wayyō’mar yəhwâ et ait: “ Domine, Deus

‫שּׁ ַמי ִם‬
ָ ‫ֵאין־כָּמ ֹוָך אֱֹלהִים ַבּ‬
there is no God like You in heaven ’ĕlōhê yiśərā’ēl ’ên- Israel, non est similis tui
above or on earth beneath, keeping
‫ָאָרץ ִמ ָתּחַת שֹׁמֵר‬ ֶ ‫ ִמ ַמּעַל ְועַל־ה‬wə‘al-hā’āreṣ
kāmwōḵā ’ĕlōhîm Deus in caelo desuper et
covenant and showing lovingkindness baššāmayim mimma‘al super terra deorsum, qui
to Your servants who walk before You mitāḥaṯ custodis pactum et
with all their heart, ‫ַהבּ ְִרית ְו ַה ֶחסֶד ַל ֲעבָדֶ יָך‬ šōmēr habərîṯ wəhaḥeseḏ misericordiam servis tuis,

‫הַה ֹ ְלכִים ְל ָפנֶיָך ְבּכָל־ ִלבָּם׃‬


la‘ăḇāḏeyḵā hahōləḵîm qui ambulant coram te in
ləfāneyḵā bəḵāl-libām: toto corde suo;
24. who have kept with Your servant, my ‫שׁמ ְַרתָּ ְל‬ ָ ‫ַעבְדְָּך דָּ וִד אָבִי ֲאשֶׁר‬ 24 ’ăšer šāmarətā qui custodisti servo tuo

‫ֵאת ֲאשֶׁר־דִּ בּ ְַרתָּ ֹלו וַתְּ דַ בֵּר‬


father David, that which You have lə‘aḇədəḵā dāwiḏ ’āḇî ’ēṯ David patri meo, quae
promised him; indeed, You have
‫ְבּפִיָך וּ ְבי ָדְ ָך ִמלֵּאתָ כַּיּ ֹום ַהזֶּה׃‬
’ăšer-dibarətā lwō locutus es ei; ore locutus
spoken with Your mouth and have watəḏabēr bəfîḵā es et manibus perfecisti,
fulfilled it with Your hand as it is this ûḇəyāḏəḵā millē’ṯā ut et haec dies probat.
day. kayywōm hazzeh:
25. "Now therefore, O LORD, the God of ‫ ְועַתָּ ה י ְהוָה אֱֹלהֵי יִשׂ ְָראֵל שְׁמ ֹר‬yiśərā’ēl
25 wə‘atâ yəhwâ| ’ĕlōhê Nunc igitur, Domine,

‫ְל ַעבְדְּ ָך דָ וִד אָבִי ֵאת ֲאשֶׁר‬


Israel, keep with Your servant David šəmōr Deus Israel, conserva
my father that which You have lə‘aḇədəḵā ḏāwiḏ ’āḇî ’ēṯ
‫’ דִּ בּ ְַרתָּ ֹּלו לֵאמ ֹר ֹלא־יִכּ ֵָרת לְָך‬ăšer
famulo tuo David patri
promised him, saying, `You shall not dibarətā llwō lē’mōr meo, quae locutus es ei

‫סֵּא ִאישׁ ִמ ְלּ ָפנַי יֹשֵׁב עַל־ ִכּ‬


lack a man to sit on the throne of lō’-yikārēṯ ləḵā ’îš dicens: “Non auferetur de
Israel, if only your sons take heed to
‫שׁמְרוּ ָבנֶיָך‬ ְ ִ ‫ יִשׂ ְָראֵל ַרק אִם־י‬yišəmərû
milləfānay yōšēḇ ‘al- te vir coram me, qui
their way to walk before Me as you kissē’ yiśərā’ēl raq ’im- sedeat super thronum
ḇāneyḵā ’eṯ-
‫ ֶאת־דַּ ְרכָּם ָל ֶלכֶת ְל ָפנַי ַכּ ֲאשֶׁר‬darəkām lāleḵeṯ ləfānay
have walked.' Israel, ita tamen, si

‫ָה ַלכְתָּ ְל ָפנָי׃‬


custodierint filii tui viam
ka’ăšer hālaḵətā ləfānāy: suam, ut ambulent coram
me, sicut tu ambulasti in
conspectu meo”.
26. "Now therefore, O God of Israel, let ‫י ֵאָמֶן נָא ְועַתָּ ה אֱֹלהֵי יִשׂ ְָראֵל‬ 26 wə‘atâ ’ĕlōhê yiśərā’ēl Et nunc, Domine, Deus

[‫]דְּ ב ְָרָך =ק[ ]דְּ ב ֶָריָך =כ‬


Your word, I pray, be confirmed yē’āmen nā’ dəḇāreyḵā Israel, firmentur verba
which You have spoken to Your
‫ֲאשֶׁר דִּ בּ ְַרתָּ ְל ַעבְדְּ ָך ָדּוִד אָבִי׃‬
dəḇārəḵā ’ăšer dibarətā tua, quae locutus es servo
servant, my father David. lə‘aḇədəḵā dāwiḏ ’āḇî: tuo David patri meo.

27. "But will God indeed dwell on the ‫כִּי ַה ֻא ְמנָם יֵשֵׁב אֱֹלהִים‬ 27 kî ha’umənām yēšēḇ Ergone putandum est

‫שׁמֵי‬ ְ ‫שּׁ ַמי ִם וּ‬
ָ ‫ָאָרץ ִהנֵּה ַה‬ֶ ‫עַל־ה‬
earth? Behold, heaven and the highest ’ĕlōhîm ‘al-hā’āreṣ quod vere Deus habitet
heaven cannot contain You, how
‫שּׁ ַמי ִם‬ ָ ‫ֹלא י ְ ַכ ְלכְּלוָּך אַף ַה‬
hinnēh haššāmayim super terram? Si enim
much less this house which I have ûšəmê haššāmayim lō’ caelum et caeli caelorum

‫כִּי־ ַה ַבּי ִת ַהזֶּה ֲאשֶׁר ָבּנִיתִ י׃‬


built! yəḵaləkəlûḵā ’af kî- te capere non possunt,
habayiṯ hazzeh ’ăšer quanto magis domus
bānîṯî: haec, quam aedificavi!
28. "Yet have regard to the prayer of Your ‫וּ ָפנִיתָ אֶל־תְּ ִפלַּת ַע ְבדְָּך‬ 28 ûfānîṯā ’el-təfillaṯ Sed respice ad orationem

‫ ְואֶל־תְּ ִחנָּת ֹו י ְהוָה אֱֹלהָי ִלשְׁמ ֹ ַע‬təḥinnāṯwō yəhwâ


servant and to his supplication, O ‘aḇədəḵā wə’el- servi tui et ad preces
LORD my God, to listen to the cry
‫ אֶל־ה ִָרנָּה ְואֶל־הַתְּ ִפלָּה ֲאשֶׁר‬hārinnâ
eius, Domine Deus meus;
and to the prayer which Your servant ’ĕlōhāy lišəmō‘a ’el- audi clamorem et

‫ַעבְדְּ ָך ִמתְ ַפּלֵּל ְל ָפנֶיָך הַיּ ֹום׃‬


prays before You today; wə’el-hatəfillâ orationem, quam servus
’ăšer ‘aḇədəḵā miṯəpallēl tuus orat coram te hodie,
ləfāneyḵā hayywōm:
29. that Your eyes may be open toward ‫ִלהְי ֹות עֵינֶָך פְתֻ ח ֹות אֶל־ ַה ַבּי ִת‬ 29 lihəywōṯ ‘êneḵā ut sint oculi tui aperti

‫ַהזֶּה ַליְלָה וָי ֹום אֶל־ ַהמָּק ֹום‬


this house night and day, toward the fəṯuḥwōṯ ’el-habayiṯ super domum hanc nocte
place of which You have said, `My
‫שׁמִי‬ְ ‫שָׁם ֲאשֶׁר אָמ ְַרתָּ י ִ ְהי ֶה‬
hazzeh layəlâ wāywōm ac die, super locum, de
name shall be there,' to listen to the ’el-hammāqwōm ’ăšer quo dixisti: “Erit nomen

‫ִלשְׁמ ֹ ַע אֶל־הַתְּ ִפלָּה ֲאשֶׁר‬


prayer which Your servant shall pray ’āmarətā yihəyeh šəmî meum ibi”, ut exaudias
toward this place.
‫י ִתְ ַפּלֵּל ַעבְדְּ ָך אֶל־ ַהמָּק ֹום ַהזֶּה׃‬
šām lišəmō‘a ’el-hatəfillâ orationem, qua orat te
’ăšer yiṯəpallēl ‘aḇədəḵā servus tuus in loco isto,
’el-hammāqwōm hazzeh:
‫שׁ ַמעְתָּ אֶל־תְּ ִחנַּת ַעבְדְּ ָך ְו ַעמְָּך‬
ָ ‫ ְו‬təḥinnaṯ
a
30. "Listen to the supplication of Your 30 wəšām ‘ətā ’el- ut exaudias

‫יִשׂ ְָראֵל ֲאשֶׁר י ִתְ ַפּלְלוּ‬


servant and of Your people Israel, ‘aḇədəḵā deprecationem servi tui
when they pray toward this place; hear
‫שׁמַע‬ ְ ִ‫’ אֶל־ ַהמָּק ֹום ַהזֶּה ְו ַאתָּ ה תּ‬ăšer
wə‘amməḵā yiśərā’ēl et populi tui Israel,
in heaven Your dwelling place; hear yiṯəpaləlû ’el- quodcumque oraverint in

‫שּׁ ַמי ִם‬ָ ‫שׁבְתְּ ָך אֶל־ ַה‬ ִ ‫ אֶל־מְק ֹום‬wə’atâ tišəma‘ ’el-


and forgive. hammāqwōm hazzeh loco isto, et exaudies in

‫שׁ ַמעְתָּ ְו ָס‬ ָ ‫ָלחְתָּ ׃ ְו‬


loco habitaculi tui in
məqwōm šiḇətəḵā ’el- caelo et, cum exaudieris,
haššāmayim wəšāma‘ətā propitius eris.
wəsālāḥətā:
31. "If a man sins against his neighbor and ‫ֵרעֵהוּ ֵאת ֲאשֶׁר י ֶ ֱחטָא ִאישׁ ְל‬ 31 ’ēṯ ’ăšer yeḥĕṭā’ ’îš Si peccaverit homo in

‫שׁא־ב ֹו אָלָה ְל ַהאֲֹלת ֹו וּבָא‬ ָ ָ‫ְונ‬


is made to take an oath, and he comes lərē‘ēhû wənāšā’-ḇwō proximum suum et
and takes an oath before Your altar in
‫אָלָה ִל ְפנֵי ִמזְ ַבּחֲָך ַבּ ַבּי ִת ַהזֶּה׃‬
’ālâ ləha’ălōṯwō ûḇā’ ’ālâ habuerit aliquod
this house, lifənê mizəbaḥăḵā babayiṯ iuramentum, quo teneatur
hazzeh: astrictus, et venerit
propter iuramentum
coram altari tuo in
domum istam,
ָ‫שׂית‬ִ ‫שּׁ ַמי ִם ְו ָע‬
ָ ‫שׁמַע ַה‬ְ ִ‫ְו ַאתָּ ה תּ‬
a
32. then hear in heaven and act and judge 32 wə’atâ| tišəm ‘ tu exaudies in caelo et

‫שׁי ַע‬ִ ‫שׁ ַפטְתָּ ֶאת־ ֲעבָדֶ יָך ְלה ְַר‬ָ ‫ְו‬


Your servants, condemning the haššāmayim wə‘āśîṯā facies et iudicabis servos
wicked by bringing his way on his
‫ָרשָׁע לָתֵ ת דַּ ְרכּ ֹו בְּר ֹאשׁ ֹו‬
wəšāfaṭətā ’eṯ-‘ăḇāḏeyḵā tuos condemnans impium
own head and justifying the righteous ləharəšî‘a rāšā‘ lāṯēṯ et reddens viam suam

‫וּ ְל ַהצְדִּ יק צַדִּ יק לָתֶ ת ֹלו‬


by giving him according to his darəkwō bərō’šwō super caput eius
righteousness. ûləhaṣədîq ṣadîq lāṯeṯ lwō
‫ְכּצִדְ ָקת ֹו׃ ס‬
iustificansque iustum et
kəṣiḏəqāṯwō: s retribuens ei secundum
iustitiam suam.
33. "When Your people Israel are ‫ ְבּ ִהנָּגֵף ַעמְָּך יִשׂ ְָראֵל ִל ְפנֵי א ֹוי ֵב‬yiśərā’ēl
33 bəhinnāḡēf ‘amməḵā Si superatus fuerit

‫’ שֶׁר י ֶ ֶחטְאוּ־לְָך ְושָׁבוּ ֵאלֶיָך ֲא‬ăšer yeḥeṭə’û-lāḵə


defeated before an enemy, because lifənê ’wōyēḇ populus tuus Israel ab
they have sinned against You, if they
‫שׁמֶָך ְוהִתְ ַפּלְלוּ‬ ְ ‫וְה ֹודוּ ֶאת־‬
inimicis suis, quia
turn to You again and confess Your wəšāḇû ’ēleyḵā wəhwōḏû peccaturus est tibi, et

‫ְוהִתְ ַחנְּנוּ ֵאלֶיָך ַבּ ַבּי ִת ַהזֶּה׃‬


name and pray and make supplication ’eṯ-šəmeḵā wəhiṯəpaləlû agentes paenitentiam et
to You in this house, wəhiṯəḥannənû ’ēleyḵā confitentes nomini tuo
babayiṯ hazzeh: venerint et oraverint et
deprecati te fuerint in
domo hac,
ָ‫שּׁ ַמי ִם ְו ָס ַלחְתּ‬
ָ ‫שׁמַע ַה‬ ְ ִ‫ ְו ַאתָּ ה תּ‬34
a
34. then hear in heaven, and forgive the wə’atâ tišəm ‘ exaudi in caelo et dimitte
haššāmayim wəsālaḥətā
‫ ְל ַחטַּאת ַעמְָּך יִשׂ ְָראֵל ַו ֲהשֵׁב ֹתָ ם‬ləḥaṭṭa’ṯ ‘amməḵā
sin of Your people Israel, and bring peccatum populi tui
them back to the land which You gave
ָ‫אֶל־ ָהאֲדָ מָה ֲאשֶׁר נָ ַתתּ‬
Israel et reduces eos in
to their fathers. yiśərā’ēl wahăšēḇōṯām terram, quam dedisti

‫ַלאֲב ֹותָ ם׃ ס‬
’el-hā’ăḏāmâ ’ăšer nāṯatā patribus eorum.
la’ăḇwōṯām: s
35. "When the heavens are shut up and ‫שׁ ַמי ִם וְֹלא־י ִ ְהי ֶה ָמטָר‬ָ ‫ ְבּ ֵה ָעצֵר‬35 bəhē‘āṣēr šāmayim Si clausum fuerit caelum

‫כִּי י ֶ ֶחטְאוּ־לְָך ְוהִתְ ַפּלְלוּ‬


there is no rain, because they have wəlō’-yihəyeh māṭār kî et non pluerit propter
sinned against You, and they pray
‫אֶל־ ַהמָּק ֹום ַהזֶּה וְה ֹודוּ‬
yeḥeṭə’û-lāḵə peccata eorum, et
toward this place and confess Your wəhiṯəpaləlû ’el- oraverint in loco isto

‫שׁמֶָך וּ ֵמ ַחטָּאתָ ם‬ ְ ‫ י ְשׁוּבוּן כִּי ֶאת־‬wəhwōḏû ’eṯ-šəmeḵā


name and turn from their sin when hammāqwōm hazzeh confessi nomini tuo et a
You afflict them,
‫תַ ֲענֵם׃‬
peccatis suis conversi
ûmēḥaṭṭā’ṯām yəšûḇûn kî propter afflictionem
ṯa‘ănēm: suam,
ָ‫שּׁ ַמי ִם ְו ָס ַלחְתּ‬
ָ ‫שׁמַע ַה‬ ְ ִ‫ ְו ַאתָּ ה תּ‬36
a
36. then hear in heaven and forgive the sin wə’atâ| tišəm ‘ exaudi eos in caelo et
haššāmayim wəsālaḥətā
‫ ְל ַחטַּאת ֲעבָדֶ יָך ְו ַעמְָּך יִשׂ ְָראֵל‬ləḥaṭṭa’ṯ ‘ăḇāḏeyḵā
of Your servants and of Your people dimitte peccata servorum
Israel, indeed, teach them the good
‫ כִּי ת ֵֹורם ֶאת־הַדֶּ ֶרְך הַטּ ֹובָה‬ṯwōrēm
tuorum et populi tui
way in which they should walk. And wə‘amməḵā yiśərā’ēl kî Israel et ostende eis viam

‫ֲאשֶׁר יֵלְכוּ־בָהּ ְונָתַ תָּה ָמטָר‬


send rain on Your land, which You ’eṯ-hadereḵə bonam, per quam
have given Your people for an
‫ַל־אַרצְָך ֲאשֶׁר־נָתַ תָּ ה ְל ַעמְָּך‬ ְ ‫’ ע‬arəṣəḵā
haṭṭwōḇâ ’ăšer yēləḵû- ambulent, et da pluviam
inheritance. ḇāh wənāṯatâ māṭār ‘al- super terram tuam, quam

‫ה׃ ס ְלנַ ֲח ָל‬


’ăšer-nāṯatâ dedisti populo tuo in
lə‘amməḵā lənaḥălâ: s possessionem.
37. "If there is famine in the land, if there ‫ָאָרץ דֶּ בֶר‬ ֶ ‫ָרעָב כִּי־י ִ ְהי ֶה ב‬ 37 rā‘āḇ kî-yihəyeh
ḇā’āreṣ deḇer kî-yihəyeh
Fames si oborta fuerit in

‫אַרבֶּה‬ ְ ‫ כִּי־י ִ ְהי ֶה שִׁדָּ פ ֹון י ֵָרק ֹון‬šidāfwōn yērāqwōn


is pestilence, if there is blight or terra aut pestilentia aut
mildew, locust or grasshopper, if their
‫ ָחסִיל כִּי י ִ ְהי ֶה כִּי יָצַר־ֹלו אֹי ְב ֹו‬kî
uredo aut aurugo aut
enemy besieges them in the land of ’arəbeh ḥāsîl kî yihəyeh locusta vel bruchus, et

‫שׁע ָָריו כָּל־נֶגַע‬ ְ ‫ְבּא ֶֶרץ‬


their cities, whatever plague, whatever yāṣar-lwō ’ōyəḇwō afflixerit eum inimicus
sickness there is,
‫־ ַמ ֲחלָה׃כָּל‬
bə’ereṣ šə‘ārāyw kāl- eius portas obsidens,
neḡa‘ kāl-maḥălâ: omnis plaga, universa
infirmitas,
38. whatever prayer or supplication is ‫כָּל־תְּ ִפלָּה כָל־תְּ ִחנָּה ֲאשֶׁר‬ 38 kāl-təfillâ ḵāl-təḥinnâ
’ăšer ṯihəyeh ləḵāl-
cuncta oratio et

‫ תִ ְהי ֶה ְלכָל־הָאָדָ ם לְכ ֹל ַעמְָּך‬hā’āḏām ləḵōl ‘amməḵā


made by any man or by all Your deprecatio, quae acciderit
people Israel, each knowing the
‫ יִשׂ ְָראֵל ֲאשֶׁר י ֵדְ עוּן ִאישׁ נֶגַע‬yiśərā’ēl
omni homini de populo
affliction of his own heart, and ’ăšer yēḏə‘ûn ’îš tuo Israel; si quis

‫ְלבָב ֹו וּפ ַָרשׂ ַכּפָּיו אֶל־ ַה ַבּי ִת‬


spreading his hands toward this house; neḡa‘ ləḇāḇwō ûfāraś cognoverit plagam cordis

‫ַהזֶּה׃‬
kapāyw ’el-habayiṯ sui et expanderit manus
hazzeh: suas in domo hac,

39. then hear in heaven Your dwelling ‫שּׁ ַמי ִם מְכ ֹון‬ָ ‫שׁמַע ַה‬ ְ ִ‫ְו ַאתָּ ה תּ‬ 39 wə’atâ tišəma‘ tu audies in caelo in loco

ָ‫שׂי ָת ְונָתַ תּ‬
ִ ‫שׁבְתֶּ ָך ְו ָס ַלחְתָּ ְו ָע‬
ִ
place, and forgive and act and render haššāmayim məḵwōn habitationis tuae et
to each according to all his ways, šiḇəteḵā wəsālaḥətā
‫ ָל ִאישׁ ְכּכָל־דְּ ָרכָיו ֲאשֶׁר תֵּ דַ ע‬wə‘āśîṯā
repropitiaberis et facies,
whose heart You know, for You alone wənāṯatā lā’îš ut des unicuique

‫ ֶאת־ ְלבָב ֹו כִּי־ ַאתָּ ה י ָדַ עְתָּ ְלבַדְּ ָך‬tēḏa‘ ’eṯ-ləḇāḇwō kî-’atâ
know the hearts of all the sons of men, kəḵāl-dərāḵāyw ’ăšer secundum omnes vias

‫ֶאת־ ְלבַב כָּל־ ְבּנֵי הָאָדָ ם׃‬


suas, sicut videris cor
yāḏa‘ətā ləḇadəḵā ’eṯ- eius, quia tu nosti solus
ləḇaḇ kāl-bənê hā’āḏām: cor omnium filiorum
hominum,
‫ְל ַמעַן י ִָראוָּך כָּל־ ַהיָּמִים‬
a
40. that they may fear You all the days 40 ləm ‘an yirā’ûḵā kāl- ut timeant te cunctis

‫ ֲאשֶׁר־הֵם ַחיּ ִים עַל־ ְפּנֵי ָהאֲדָ מָה‬ḥayyîm ‘al-pənê


that they live in the land which You hayyāmîm ’ăšer-hēm diebus, quibus vivunt
have given to our fathers.
‫ֲאשֶׁר נָתַ תָּ ה ַלאֲב ֹתֵ ינוּ׃‬
super faciem terrae,
hā’ăḏāmâ ’ăšer nāṯatâ quam dedisti patribus
la’ăḇōṯênû: nostris.
41. "Also concerning the foreigner who is ‫ְוגַם אֶל־ ַהנָּכ ְִרי ֲאשֶׁר‬ 41 wəḡam ’el-hannāḵərî Insuper et alienigena, qui

‫וּבָא ֹלא־ ֵמ ַעמְָּך יִשׂ ְָראֵל הוּא‬


not of Your people Israel, when he ’ăšer lō’-mē‘amməḵā non est de populo tuo
comes from a far country for Your
‫שׁמֶָך׃‬
ְ ‫ֵמא ֶֶרץ ְרח ֹוקָה ְל ַמעַן‬
yiśərā’ēl hû’ ûḇā’ mē’ereṣ Israel, cum venerit de
name's sake rəḥwōqâ ləma‘an šəmeḵā: terra longinqua propter
nomen tuum
42. (for they will hear of Your great name ‫שׁמְָך ַהגָּד ֹול‬ ִ ‫שׁמְעוּן ֶאת־‬ ְ ִ ‫ כִּי י‬42 kî yišəmə‘ûn ’eṯ- — audietur enim nomen

‫ְו ֶאת־י ָדְ ָך ַה ֲחזָקָה וּזְרֹעֲָך‬


and Your mighty hand, and of Your šiməḵā hagāḏwōl wə’eṯ- tuum magnum et manus
outstretched arm); when he comes and yāḏəḵā haḥăzāqâ
‫ַהנְּטוּי ָה וּבָא ְוהִתְ ַפּלֵּל‬
tua fortis et brachium
prays toward this house, ûzərō‘ăḵā hannəṭûyâ ûḇā’ tuum extentum ubique —

‫אֶל־ ַה ַבּי ִת ַהזֶּה׃‬


wəhiṯəpallēl ’el-habayiṯ cum venerit ergo et
hazzeh: oraverit in hoc loco,
43. hear in heaven Your dwelling place, ‫שּׁ ַמי ִם מְכ ֹון‬ ָ ‫שׁמַע ַה‬ ְ ִ‫ַאתָּ ה תּ‬ 43 ’atâ tišəma‘ tu exaudies in caelo in

‫שׂי ָת כְּכ ֹל‬ִ ‫שׁבְתֶּ ָך ְו ָע‬ִ


and do according to all for which the haššāmayim məḵwōn loco habitationis tuae et
foreigner calls to You, in order that all
‫ ֲאשֶׁר־יִק ְָרא ֵאלֶיָך ַהנָּכ ְִרי ְל ַמעַן‬hannāḵərî ləma‘an
šiḇəteḵā wə‘āśîṯā kəḵōl facies omnia, pro quibus
the peoples of the earth may know ’ăšer-yiqərā’ ’ēleyḵā invocaverit te alienigena,

‫שׁמֶָך‬ ְ ‫ָאָרץ ֶאת־‬ ֶ ‫ י ֵדְ עוּן כָּל־ ַע ֵמּי ה‬yēḏə‘ûn kāl-‘ammê


Your name, to fear You, as do Your ut sciant universi populi
people Israel, and that they may know
‫ְלי ְִראָה א ֹתְ ָך ְכּ ַעמְָּך יִשׂ ְָראֵל‬
terrarum nomen tuum et
that this house which I have built is hā’āreṣ ’eṯ-šəmeḵā timeant te, sicut populus

‫שׁמְָך נִק ְָרא‬ ִ ‫ְולָדַ עַת כִּי־‬


called by Your name. ləyirə’â ’ōṯəḵā tuus Israel, et probent

‫ זֶּה ֲאשֶׁר ָבּנִיתִ י׃עַל־ ַה ַבּי ִת ַה‬niqərā’ ‘al-habayiṯ hazzeh invocatum


kə‘amməḵā yiśərā’ēl quia nomen tuum
a
wəlāḏ ‘aṯ kî-šiməḵā est super
domum hanc, quam
’ăšer bānîṯî: aedificavi.
44. "When Your people go out to battle
against their enemy, by whatever way
‫כִּי־יֵצֵא ַעמְָּך ַל ִמּ ְל ָחמָה‬ 44 kî-yēṣē’ ‘amməḵā
lammiləḥāmâ ‘al-
Si egressus fuerit populus
tuus ad bellum contra
You shall send them, and they pray to ‫שׁ ָלחֵם עַל‬ ְ ִ‫־אֹי ְב ֹו בַּדֶּ ֶרְך ֲאשֶׁר תּ‬ ’ōyəḇwō badereḵə ’ăšer inimicos suos per viam,

‫ְוהִתְ ַפּלְלוּ אֶל־י ְהוָה דּ ֶֶרְך ָהעִיר‬


the LORD toward the city which You tišəlāḥēm wəhiṯəpaləlû quocumque miseris eos,
have chosen and the house which I
‫ֲאשֶׁר ָבּח ְַרתָּ בָּהּ ְו ַה ַבּי ִת‬
’el-yəhwâ dereḵə hā‘îr et oraverint te contra
have built for Your name, ’ăšer bāḥarətā bāh viam civitatis, quam

‫שׁמֶָך׃‬ ְ ‫ֲאשֶׁר־ ָבּנִתִ י ִל‬


wəhabayiṯ ’ăšer-bāniṯî elegisti, et contra
lišəmeḵā: domum, quam aedificavi
nomini tuo,
45. then hear in heaven their prayer and ‫שּׁ ַמי ִם ֶאת־תְּ ִפלָּתָ ם‬ָ ‫שׁ ַמעְתָּ ַה‬ָ ‫ְו‬ 45 wəšāma‘ətā exaudies in caelo

‫שׁ ָפּטָם׃‬ ְ ‫שׂיתָ ִמ‬


ִ ‫ְו ֶאת־תְּ ִחנָּתָ ם ְו ָע‬
their supplication, and maintain their haššāmayim ’eṯ-təfillāṯām orationes eorum et preces
cause. wə’eṯ-təḥinnāṯām eorum et facies iudicium
wə‘āśîṯā mišəpāṭām: eorum.
46. "When they sin against You (for there ‫כִּי י ֶ ֶחטְאוּ־לְָך כִּי ֵאין אָדָ ם‬ 46 kî yeḥeṭə’û-lāḵə kî ’ên Quod si peccaverint tibi

‫ֲאשֶׁר ֹלא־י ֶ ֱחטָא וְאָנַפְתָּ בָם‬


is no man who does not sin) and You ’āḏām ’ăšer lō’-yeḥĕṭā’ — non est enim homo
are angry with them and deliver them wə’ānafətā ḇām ûnəṯatām
‫וּנְתַ תָּ ם ִל ְפנֵי א ֹוי ֵב ְושָׁבוּם‬
qui non peccet — et
to an enemy, so that they take them lifənê ’wōyēḇ wəšāḇûm iratus tradideris eos

‫שֹׁבֵיהֶם אֶל־א ֶֶרץ הָא ֹוי ֵב‬


away captive to the land of the enemy, šōḇêhem ’el-’ereṣ inimicis suis, et captivi
far off or near;
‫ְרח ֹוקָה א ֹו קְר ֹובָה׃‬
hā’wōyēḇ rəḥwōqâ ’wō ducti fuerint in terram
qərwōḇâ: inimicorum longe vel
prope
47. if they take thought in the land where ‫ָאָרץ ֲאשֶׁר‬ֶ ‫שׁיבוּ אֶל־ ִלבָּם בּ‬ ִ ‫ ְו ֵה‬47 wəhēšîḇû ’el-libām et egerint paenitentiam in

‫־שָׁם ְושָׁבוּ ְו ִה ְת ַחנְּנוּ ֵאלֶיָך נִשְׁבּוּ‬wəšāḇû| wəhiṯəḥannənû


they have been taken captive, and bā’āreṣ ’ăšer nišəbû-šām corde suo in loco
repent and make supplication to You
‫’ ְבּא ֶֶרץ שֹׁבֵיהֶם לֵאמ ֹר ָחטָאנוּ‬ēleyḵā
captivitatis et conversi
in the land of those who have taken bə’ereṣ šōḇêhem deprecati te fuerint in
lē’mōr ḥāṭā’nû
‫שׁעְנוּ׃‬
ָ ‫ְו ֶה ֱעוִינוּ ָר‬
them captive, saying, `We have sinned captivitate sua dicentes:
and have committed iniquity, we have wəhe‘ĕwînû rāšā‘ənû: “Peccavimus, inique
acted wickedly'; egimus, impie gessimus”;
48. if they return to You with all their ‫ְושָׁבוּ ֵאלֶיָך ְבּכָל־ ְל ָבבָם‬ 48 wəšāḇû ’ēleyḵā bəḵāl- et reversi fuerint ad te in

‫וּ ְבכָל־נַ ְפשָׁם ְבּא ֶֶרץ אֹיְבֵיהֶם‬


heart and with all their soul in the land ləḇāḇām ûḇəḵāl-nafəšām universo corde suo et tota
of their enemies who have taken them
‫ִה ְת ַפּלְלוּ ֲאשֶׁר־שָׁבוּ א ֹתָ ם ְו‬
bə’ereṣ ’ōyəḇêhem ’ăšer- anima sua in terra
captive, and pray to You toward their šāḇû ’ōṯām wəhiṯəpaləlû inimicorum suorum, ad

‫אַרצָם ֲאשֶׁר נָתַ תָּ ה‬ ְ ‫ֵאלֶיָך דֶּ ֶרְך‬


land which You have given to their ’ēleyḵā dereḵə ’arəṣām quam captivi ducti sunt,
fathers, the city which You have ’ăšer nāṯatâ la’ăḇwōṯām et oraverint te contra
chosen, and the house which I have ָ‫ַלאֲב ֹותָ ם ָהעִיר ֲאשֶׁר ָבּח ְַרתּ‬ hā‘îr ’ăšer bāḥarətā viam terrae suae, quam

‫=ק[ ] ָבּנִיתָ =כ[ ְו ַה ַבּי ִת ֲאשֶׁר־‬


built for Your name; wəhabayiṯ ’ăšer-bānîṯā dedisti patribus eorum, et

‫שׁמֶָך׃ ] ָבּנִיתִ י‬ְ ‫ִל‬


bānîṯî lišəmeḵā: civitatis, quam elegisti, et
templi, quod aedificavi
nomini tuo,
49. then hear their prayer and their ‫שׁבְתְּ ָך‬
ִ ‫שּׁ ַמי ִם מְכ ֹון‬
ָ ‫שׁ ַמעְתָּ ַה‬
ָ ‫ְו‬ 49 wəšāma‘ətā exaudies in caelo in

‫תְּ ִפלָּתָ ם ְו ֶאת־תְּ ִחנָּתָ ם ֶאת־‬


supplication in heaven Your dwelling haššāmayim məḵwōn firmamento solii tui
place, and maintain their cause,
‫שׁ ָפּטָם׃‬ ְ ‫שׂיתָ ִמ‬
ִ ‫ְו ָע‬
šiḇətəḵā ’eṯ-təfillāṯām orationes eorum et preces
wə’eṯ-təḥinnāṯām eorum et facies iudicium
wə‘āśîṯā mišəpāṭām: eorum;
50. and forgive Your people who have ‫ָך ֲאשֶׁר ָחטְאוּ־לְָך ְו ָס ַלחְתָּ ְל ַע ְמּ‬ 50 wəsālaḥətā lə‘amməḵā
’ăšer ḥāṭə’û-lāḵə ûləḵāl-
et propitiaberis populo

‫שׁעֵיהֶם ֲאשֶׁר‬ ְ ‫וּ ְלכָל־ ִפּ‬


sinned against You and all their tuo, qui peccavit tibi, et
transgressions which they have
‫ָפּשְׁעוּ־בְָך וּנְתַ תָּ ם ל ְַר ֲח ִמים‬
pišə‘êhem ’ăšer pāšə‘û- omnibus iniquitatibus
transgressed against You, and make ḇāḵə ûnəṯatām ləraḥămîm eorum, quibus

‫ִל ְפנֵי שֹׁבֵיהֶם ו ְִרחֲמוּם׃‬


them objects of compassion before lifənê šōḇêhem praevaricati sunt in te, et
those who have taken them captive, wəriḥămûm: dabis misericordiam
that they may have compassion on coram eis, qui eos
them captivos habuerint, ut
misereantur eis
51. (for they are Your people and Your ‫כִּי־ ַעמְָּך ְונַ ֲחלָתְ ָך הֵם ֲאשֶׁר‬ 51 kî-‘amməḵā
wənaḥălāṯəḵā hēm ’ăšer
— populus enim tuus est

‫ה ֹוצֵאתָ ִמ ִמּצ ְַרי ִם מִתֹּוְך כּוּר‬


inheritance which You have brought et hereditas tua, quos
forth from Egypt, from the midst of
‫ַהבּ ְַרזֶל׃‬
hwōṣē’ṯā mimmiṣərayim eduxisti de terra Aegypti
the iron furnace), mitwōḵə kûr habarəzel: de medio fornacis ferreae

52. that Your eyes may be open to the ‫ ת אֶל־תְּ ִחנַּת ִלהְי ֹות עֵינֶיָך פְתֻ ח ֹו‬fəṯuḥwōṯ
52 lihəywōṯ ‘êneyḵā ut sint oculi tui aperti ad

‫‘ ַעבְדְּ ָך ְואֶל־תְּ ִחנַּת ַעמְָּך יִשׂ ְָראֵל‬aḇədəḵā wə’el-təḥinnaṯ


supplication of Your servant and to ’el-təḥinnaṯ deprecationem servi tui
the supplication of Your people Israel,
‫ִלשְׁמ ֹ ַע ֲאלֵיהֶם בְּכ ֹל ק ְָראָם‬
et populi tui Israel, et
to listen to them whenever they call to ‘amməḵā yiśərā’ēl exaudias eos in universis,

‫ֵאלֶיָך׃‬
You. lišəmō‘a ’ălêhem bəḵōl pro quibus invocaverint
qārə’ām ’ēleyḵā: te.
53. "For You have separated them from ‫ כִּי־ ַאתָּ ה ִהבְדַּ לְתָּ ם לְָך ְלנַ ֲחלָה‬53 kî-’atâ hiḇədalətām Tu enim separasti eos tibi
all the peoples of the earth as Your ָ‫ָאָרץ ַכּ ֲאשֶׁר דִּ בּ ְַרתּ‬ֶ ‫מִכּ ֹל ַעמֵּי ה‬ ləḵā lənaḥălâ mikōl in hereditatem de

‫ְבּי ַד מֹשֶׁה ַעבְדֶּ ָך בְּה ֹוצִיאֲָך‬


inheritance, as You spoke through ‘ammê hā’āreṣ ka’ăšer universis populis terrae,
Moses Your servant, when You
‫ֶאת־אֲב ֹתֵ ינוּ ִמ ִמּצ ְַרי ִם אֲדֹנָי‬
dibarətā bəyaḏ| mōšeh sicut locutus es per
brought our fathers forth from Egypt, ‘aḇədeḵā bəhwōṣî’ăḵā Moysen servum tuum,

‫י ְהוִה׃ ף‬
O Lord GOD." ’eṯ-’ăḇōṯênû quando eduxisti patres
mimmiṣərayim ’ăḏōnāy nostros de Aegypto,
yəhwih: f Domine Deus ”.
54. When Solomon had finished praying ‫ל ַויְהִי ְכּכַֹּלות שְֹׁלמ ֹה ְלהִתְ ַפּ ֵלּ‬ 54 wayəhî| kəḵallwōṯ Factum est autem cum

‫אֶל־י ְהוָה ֵאת כָּל־הַתְּ ִפלָּה‬


this entire prayer and supplication to šəlōmōh ləhiṯəpallēl ’el- complesset Salomon
the LORD, he arose from before the
‫ְוהַתְּ ִחנָּה הַזּ ֹאת קָם ִמ ִלּ ְפנֵי‬
yəhwâ ’ēṯ kāl-hatəfillâ orans Dominum omnem
altar of the LORD, from kneeling on wəhatəḥinnâ hazzō’ṯ qām orationem et
millifənê mizəbaḥ yəhwâ
‫ִמזְבַּח י ְהוָה ִמכְּר ֹ ַע עַל־בּ ְִרכָּיו‬
his knees with his hands spread deprecationem hanc,
toward heaven.
‫שּׁ ָמי ִם׃‬ ָ ‫ְו ַכפָּיו פּ ְֻרשׂ ֹות ַה‬
mikərō‘a ‘al-birəkāyw surrexit de conspectu
wəḵapāyw pəruśwōṯ altaris Domini; utrumque
haššāmāyim: enim genu in terram
fixerat et manus
expanderat in caelum.
55. And he stood and blessed all the ‫ַויַּעְמ ֹד ַויְב ֶָרְך ֵאת כָּל־ ְקהַל‬ 55 wayya‘əmōḏ Stetit ergo et benedixit

‫יִשׂ ְָראֵל ק ֹול גָּד ֹול לֵאמ ֹר׃‬


assembly of Israel with a loud voice, wayəḇāreḵə ’ēṯ kāl-qəhal omni ecclesiae Israel
saying: yiśərā’ēl qwōl gāḏwōl voce magna dicens:
lē’mōr:
56. "Blessed be the LORD, who has given ‫שֶׁר נָתַן מְנוּחָה בָּרוְּך י ְהוָה ֲא‬ 56 bārûḵə yəhwâ ’ăšer “ Benedictus Dominus,

‫ְלעַמּ ֹו יִשׂ ְָראֵל כְּכ ֹל ֲאשֶׁר דִּ בֵּר‬


rest to His people Israel, according to nāṯan mənûḥâ lə‘ammwō qui dedit requiem populo
all that He promised; not one word has
‫ֹלא־נָפַל דָּ בָר ֶאחָד מִכּ ֹל דְּ בָר ֹו‬
yiśərā’ēl kəḵōl ’ăšer dibēr suo Israel iuxta omnia,
failed of all His good promise, which lō’-nāfal dāḇār ’eḥāḏ quae locutus est; non

‫הַטּ ֹוב ֲאשֶׁר דִּ בֶּר ְבּי ַד מֹשֶׁה‬


He promised through Moses His mikōl dəḇārwō haṭṭwōḇ cecidit ne unus quidem
servant.
‫ַעבְדּ ֹו׃‬
’ăšer diber bəyaḏ mōšeh sermo ex omnibus bonis,
‘aḇədwō: quae locutus est per
Moysen servum suum.
57. "May the LORD our God be with us, ‫יְהִי י ְהוָה אֱֹלהֵינוּ ִעמָּנוּ ַכּ ֲאשֶׁר‬ 57 yəhî yəhwâ ’ĕlōhênû Sit Dominus Deus noster

‫ָהי ָה עִם־אֲב ֹתֵ ינוּ אַל־י ַ ַעזְבֵנוּ‬


as He was with our fathers; may He ‘immānû ka’ăšer hāyâ nobiscum, sicut fuit cum
not leave us or forsake us, ‘im-’ăḇōṯênû ’al- patribus nostris, non
‫וְאַל־י ִ ְטּשֵׁנוּ׃‬ ya‘azəḇēnû wə’al-
yiṭṭəšēnû:
derelinquens nos neque
proiciens,
58. that He may incline our hearts to ‫ְלהַטּ ֹות ְל ָבבֵנוּ ֵאלָיו ָל ֶלכֶת‬ 58 ləhaṭṭwōṯ ləḇāḇēnû sed inclinet corda nostra

‫ְבּכָל־דְּ ָרכָיו ְו ִלשְׁמ ֹר ִמצְוֹתָ יו‬


Himself, to walk in all His ways and ’ēlāyw lāleḵeṯ bəḵāl- ad se, ut ambulemus in
to keep His commandments and His
‫שׁ ָפּטָיו ֲאשֶׁר ִצוָּה‬ ְ ‫ְו ֻח ָקּיו וּ ִמ‬
dərāḵāyw wəlišəmōr universis viis eius et
statutes and His ordinances, which He miṣəwōṯāyw wəḥuqqāyw custodiamus mandata
ûmišəpāṭāyw ’ăšer ṣiûâ
‫ֶאת־אֲב ֹתֵ ינוּ׃‬
commanded our fathers. eius et decreta et iudicia,
’eṯ-’ăḇōṯênû: quaecumque mandavit
patribus nostris.
59. "And may these words of mine, with ‫ְויִהְיוּ דְ ב ַָרי ֵאלֶּה ֲאשֶׁר‬ 59 wəyihəyû ḏəḇāray Et sint sermones mei isti,

‫הִתְ ַחנַּנְתִּ י ִל ְפנֵי י ְהוָה קְרֹבִים‬


which I have made supplication before ’ēlleh ’ăšer hiṯəḥannanətî quibus deprecatus sum
the LORD, be near to the LORD our
‫םָם ָו ָליְלָה אֶל־י ְהוָה אֱֹלהֵינוּ י ֹו‬
lifənê yəhwâ qərōḇîm ’el- coram Domino,
God day and night, that He may yəhwâ ’ĕlōhênû ywōmām appropinquantes Domino

‫שׁפַּט‬ ְ ‫שׁפַּט ַעבְדּ ֹו וּ ִמ‬ְ ‫ַלעֲשׂ ֹות ִמ‬


maintain the cause of His servant and wālāyəlâ la‘ăśwōṯ| Deo nostro die ac nocte,
the cause of His people Israel, as each
‫עַמּ ֹו יִשׂ ְָראֵל דְּ בַר־י ֹום בְּי ֹומ ֹו׃‬
mišəpaṭ ‘aḇədwō ut faciat iudicium servo
day requires, ûmišəpaṭ ‘ammwō suo et populo suo Israel
yiśərā’ēl dəḇar-ywōm per singulos dies,
bəywōmwō:
60. so that all the peoples of the earth may ‫ָאָרץ כִּי‬
ֶ ‫ְל ַמעַן דַּ עַת כָּל־ ַע ֵמּי ה‬ 60 ləma‘an da‘aṯ kāl- ut sciant omnes populi

‫י ְהוָה הוּא ָהאֱֹלהִים אֵין ע ֹוד׃‬


know that the LORD is God; there is ‘ammê hā’āreṣ kî yəhwâ terrae quia Dominus ipse
no one else. hû’ hā’ĕlōhîm ’ên ‘wōḏ: est Deus, et non est ultra
absque eo.
61. "Let your heart therefore be wholly ‫שׁלֵם עִם י ְהוָה‬ ָ ‫ְו ָהי ָה ְל ַב ְבכֶם‬ 61 wəhāyâ ləḇaḇəḵem Sit quoque cor vestrum

‫אֱֹלהֵינוּ ָל ֶלכֶת ְבּ ֻח ָקּיו ְו ִלשְׁמ ֹר‬


devoted to the LORD our God, to šālēm ‘im yəhwâ perfectum cum Domino
walk in His statutes and to keep His
ֶ ‫ה׃ ִמצְוֹתָ יו כַּיּ ֹום ַהזּ‬
’ĕlōhênû lāleḵeṯ Deo nostro, ut ambuletis
commandments, as at this day." bəḥuqqāyw wəlišəmōr in decretis eius et
miṣəwōṯāyw kayywōm custodiatis mandata eius
hazzeh: sicut et hodie ”.
62. Now the king and all Israel with him ‫ְו ַה ֶמּלְֶך ְוכָל־יִשׂ ְָראֵל עִמּ ֹו‬ 62 wəhammeleḵə wəḵāl- Igitur rex et omnis Israel

‫ז ֹ ְבחִים זֶבַח ִל ְפנֵי י ְהוָה׃‬


offered sacrifice before the LORD. yiśərā’ēl ‘immwō cum eo immolabant
zōḇəḥîm zeḇ ḥ lifənê
a
victimas coram Domino.
yəhwâ:
‫שּׁ ָל ִמים‬
ְ ‫ ַויִּזְבַּח שְֹׁלמ ֹה ֵאת זֶבַח ַה‬63 wayyizəb ḥ šəlōmōh Mactavitque Salomon
a
63. Solomon offered for the sacrifice of
’ēṯ zeḇaḥ haššəlāmîm
‫’ יהוָה ָבּקָר ֶעשׂ ְִרים ֲאשֶׁר זָבַח ַל‬ăšer zāḇaḥ layhwâ bāqār immolavit Domino,
peace offerings, which he offered to hostias pacificas, quas
the LORD, 22,000 oxen and 120,000
sheep. So the king and all the sons of ‫שׁנַי ִם ֶאלֶף וְצ ֹאן מֵאָה‬ ְ ‫וּ‬ ‘eśərîm ûšənayim ’elef boum viginti duo milia et

‫’ ְו ֶעשׂ ְִרים אָלֶף ַויּ ַ ְחנְכוּ ֶאת־בֵּית‬ālef wayyaḥənəḵû ’eṯ-bêṯ milia. Et dedicaverunt
Israel dedicated the house of the wəṣō’n mē’â wə‘eśərîm ovium centum viginti
LORD.
‫ י ְהוָה ַה ֶמּלְֶך ְוכָל־ ְבּנֵי יִשׂ ְָראֵל׃‬bənê
yəhwâ hammeleḵə wəḵāl- templum Domini rex et
yiśərā’ēl: omnes filii Israel.
64. On the same day the king consecrated ‫בַּיּ ֹום הַהוּא ִקדַּשׁ ַה ֶמּלְֶך‬ 64 bayywōm hahû’ qidaš In die illa sanctificavit

‫ֶאת־תּ ֹוְך ֶה ָחצֵר ֲאשֶׁר ִל ְפנֵי‬


the middle of the court that was before hammeleḵə ’eṯ-twōḵə rex medium atrii, quod
the house of the LORD, because there heḥāṣēr ’ăšer lifənê ḇêṯ-
‫בֵית־י ְהוָה כִּי־ ָעשָׂה שָׁם‬
erat ante domum Domini;
he offered the burnt offering and the yəhwâ kî-‘āśâ šām ’eṯ- fecit quippe holocaustum

‫ ֶאת־הָעֹלָה ְו ֶאת־ ַה ִמּנְחָה ְו ֵאת‬wə’ēṯ ḥeləḇê haššəlāmîm


grain offering and the fat of the peace hā‘ōlâ wə’eṯ-hamminəḥâ ibi et oblationem et
offerings; for the bronze altar that was
‫שּׁ ָל ִמים כִּי־ ִמזְבַּח‬ ְ ‫ֶח ְלבֵי ַה‬
adipem pacificorum,
before the LORD was too small to kî-mizəbaḥ hannəḥōšeṯ quoniam altare aereum,

‫ ֲאשֶׁר ִל ְפנֵי י ְהוָה קָט ֹן ַהנְּחֹשֶׁת‬mēhāḵîl ’eṯ-hā‘ōlâ wə’eṯ-


hold the burnt offering and the grain ’ăšer lifənê yəhwâ qāṭōn quod erat coram Domino,
offering and the fat of the peace
‫ ֵמ ָהכִיל ֶאת־הָעֹלָה ְואֶת־ ַה ִמּנְחָה‬hamminəḥâ
minus erat et capere non
offerings. wə’ēṯ ḥeləḇê poterat holocaustum et

‫שּׁ ָל ִמים׃‬ ְ ‫ְו ֵאת ֶח ְלבֵי ַה‬


haššəlāmîm: oblationem et adipem
pacificorum.
65. So Solomon observed the feast at that ‫ההִיא‬ ַ ‫ֵת־‬ ‫ע‬ ‫ב‬
ָ ‫ֹה‬ ‫ְֹלמ‬ ‫שׁ‬ ‫ַשׂ‬ ‫ע‬ַ ‫יּ‬ ‫ו‬
ַ 65 wayya‘aś šəlōmōh Fecit ergo Salomon in
ḇā‘ēṯ-hahî’| ’eṯ-heḥāḡ
assembly from the entrance of Hamath ‫קהָל‬ ָ ‫ ֶאת־ ֶהחָג ְוכָל־יִשׂ ְָראֵל עִמּ ֹו‬wəḵāl-yiśərā’ēl ‘immwō
time, and all Israel with him, a great tempore illo festivitatem

‫גָּד ֹול ִמלְּב ֹוא ֲחמָת עַד־נַחַל‬


celebrem, et omnis Israel
to the brook of Egypt, before the qâāl gāḏwōl milləḇwō’ cum eo, ecclesia magna
ḥămāṯ| ‘aḏ-naḥal
seven more days, even fourteen days. ‫פנֵי י ְהוָה אֱֹלהֵינוּ‬ ְ ‫ִמצ ְַרי ִם ִל‬
LORD our God, for seven days and ab introitu Emath usque

‫שׁ ְבעַת י ָ ִמים‬ ִ ‫שׁ ְבעַת י ָ ִמים ְו‬ ִ


miṣərayim lifənê yəhwâ ad rivum Aegypti, coram
’ĕlōhênû šiḇə‘aṯ yāmîm Domino Deo nostro

‫שׂ‬
ָ ‫ֹום׃אַר ָבּעָה ָע‬
ְ ‫רי‬
wəšiḇə‘aṯ yāmîm ’arəbā‘â septem diebus.
‘āśār ywōm:
66. On the eighth day he sent the people
away and they blessed the king. Then
‫שׁלַּח אֶת־ ָהעָם‬ ִ ‫שּׁמִינִי‬ ְ ‫ בַּיּ ֹום ַה‬šill
66 bayywōm haššəmînî
a
ḥ ’eṯ-hā‘ām
Et in die octava dimisit
populos; qui
they went to their tents joyful and glad ‫ַויְב ֲָרכוּ ֶאת־ ַה ֶמּלְֶך ַויֵּלְכוּ‬ wayəḇārăḵû ’eṯ- benedicentes regi

‫שׂ ֵמחִים וְט ֹובֵי לֵב‬ ְ ‫לְאָ ֳהלֵיהֶם‬


of heart for all the goodness that the hammeleḵə wayyēləḵû profecti sunt in
LORD had shown to David His lə’âŏlêhem śəmēḥîm
‫עַל כָּל־הַטּ ֹובָה ֲאשֶׁר ָעשָׂה‬
tabernacula sua laetantes
servant and to Israel His people. wəṭwōḇê lēḇ ‘al kāl- et alacri corde super

‫וּ ְליִשׂ ְָראֵל י ְהוָה לְדָ וִד ַעבְדּ ֹו‬


haṭṭwōḇâ ’ăšer ‘āśâ omnibus bonis, quae

‫עַמּ ֹו׃‬
yəhwâ ləḏāwiḏ ‘aḇədwō fecerat Dominus David
ûləyiśərā’ēl ‘ammwō: servo suo et Israel populo
suo.

I Kings 9
1. Now it came about when Solomon had ‫ַויְהִי ְכּכַֹּלות שְֹׁלמ ֹה ִלבְנ ֹות‬ 1 wayəhî kəḵallwōṯ Factum est autem cum

‫ ֶאת־בֵּית־י ְהוָה ְו ֶאת־בֵּית ַה ֶמּלְֶך‬yəhwâ wə’eṯ-bêṯ


finished building the house of the šəlōmōh liḇənwōṯ ’eṯ-bêṯ- perfecisset Salomon
LORD, and the king's house, and all
‫ְו ֵאת כָּל־ ֵחשֶׁק שְֹׁלמ ֹה ֲאשֶׁר‬
aedificium domus
that Solomon desired to do, hammeleḵə wə’ēṯ kāl- Domini et aedificium
ḥēšeq šəlōmōh ’ăšer ḥāfēṣ regis et omne, quod
‫ָחפֵץ ַלעֲשׂ ֹות׃ ף‬ la‘ăśwōṯ: f optaverat et voluerat
facere,
2. that the LORD appeared to Solomon a ‫שׁנִית ַויּ ֵָר‬
ֵ ‫א י ְהוָה אֶל־שְֹׁלמ ֹה‬ 2 wayyērā’ yəhwâ ’el- apparuit ei Dominus

‫ַכּ ֲאשֶׁר נ ְִראָה ֵאלָיו ְבּגִבְע ֹון׃‬


second time, as He had appeared to šəlōmōh šēnîṯ ka’ăšer secundo, sicut apparuerat
him at Gibeon. nirə’â ’ēlāyw ei in Gabaon.
bəḡiḇə‘wōn:
3. The LORD said to him, "I have heard ‫שׁ ַמעְתִּ י‬ָ ‫וַיּ ֹאמֶר י ְהוָה ֵאלָיו‬ 3 wayyō’mer yəhwâ Dixitque Dominus ad

ְ‫ ָך ֲאשֶׁר ֶאת־תְּ ִפלָּתְ ָך ְו ֶאת־תְּ ִחנָּת‬təfillāṯəḵā wə’eṯ-


your prayer and your supplication, ’ēlāyw šāma‘ətî ’eṯ- eum: “ Exaudivi
which you have made before Me; I
‫שׁתִּ י‬ְ ‫הִתְ ַחנַּנְתָּ ה ְל ָפנַי ִה ְק ַדּ‬
orationem tuam et
have consecrated this house which təḥinnāṯəḵā ’ăšer deprecationem tuam,

‫ֶאת־ ַה ַבּי ִת ַהזֶּה ֲאשֶׁר ָבּנִתָ ה‬


you have built by putting My name hiṯəḥannanətâ ləfānay quam deprecatus es
there forever, and My eyes and My
‫שׁ ִמי שָׁם עַד־ע ֹולָם ְוהָיוּ‬ ְ ‫ לָשׂוּם־‬lāśûm-šəmî
hiqədašətî ’eṯ-habayiṯ coram me; sanctificavi
heart will be there perpetually. hazzeh ’ăšer bāniṯâ domum hanc, quam
šām ‘aḏ- aedificasti, ut ponerem
‫עֵינַי ְו ִלבִּי שָׁם כָּל־ ַהיּ ָ ִמים׃‬ ‘wōlām wəhāyû ‘ênay
wəlibî šām kāl-
nomen meum ibi in
sempiternum; et erunt
hayyāmîm: oculi mei et cor meum ibi
cunctis diebus.
4. "As for you, if you will walk before ‫ְו ַאתָּ ה אִם־תֵּ לְֵך ְל ָפנַי ַכּ ֲאשֶׁר‬ 4 wə’atâ ’im-tēlēḵə Tu quoque, si

‫ָהלְַך ָדּוִד אָבִיָך בְּתָ ם־ ֵלבָב‬


Me as your father David walked, in ləfānay ka’ăšer hālaḵə ambulaveris coram me,
integrity of heart and uprightness,
‫וּבְיֹשֶׁר ַלעֲשׂ ֹות כְּכ ֹל ֲאשֶׁר‬
dāwiḏ ’āḇîḵā bəṯām-lēḇāḇ sicut ambulavit David
doing according to all that I have ûḇəyōšer la‘ăśwōṯ kəḵōl pater tuus in simplicitate
’ăšer ṣiûîṯîḵā ḥuqqay
‫שׁ ָפּטַי תִּ שְׁמ ֹר׃‬ְ ‫ִצוִּיתִ יָך ֻח ַקּי וּ ִמ‬
commanded you and will keep My cordis et in aequitate, et
statutes and My ordinances, ûmišəpāṭay tišəmōr: feceris omnia, quae
praecepi tibi, et legitima
mea et iudicia mea
servaveris,
5. then I will establish the throne of your ‫ַו ֲהקִמ ֹתִ י ֶאת־ ִכּסֵּא ַמ ְמ ַלכְתְּ ָך‬ 5 wahăqimōṯî ’eṯ-kissē’ ponam thronum regni tui

‫שׁ‬
ֶ ‫ר עַל־יִשׂ ְָראֵל לְעֹלָם ַכּ ֲא‬
kingdom over Israel forever, just as I maməlaḵətəḵā ‘al- super Israel in
promised to your father David, saying,
‫דִּ בּ ְַרתִּ י עַל־דָּ וִד אָבִיָך לֵאמ ֹר‬
yiśərā’ēl lə‘ōlām ka’ăšer sempiternum, sicut
`You shall not lack a man on the dibarətî ‘al-dāwiḏ ’āḇîḵā locutus sum David patri

‫ֹלא־יִכּ ֵָרת לְָך ִאישׁ ֵמעַל ִכּסֵּא‬


throne of Israel.' lē’mōr lō’-yikārēṯ ləḵā ’îš tuo dicens: Non auferetur

‫יִשׂ ְָראֵל׃‬
mē‘al kissē’ yiśərā’ēl: de genere tuo vir de solio
Israel.

6. "But if you or your sons indeed turn ‫אִם־שׁ ֹוב תְּ שֻׁבוּן ַאתֶּ ם וּ ְבנֵיכֶם‬ 6 ’im-šwōḇ təšuḇûn ’atem
ûḇənêḵem mē’aḥăray
Si autem aversione aversi

‫שׁמְרוּ ִמצְוֹתַ י‬ ְ ִ‫ֵמאַח ֲַרי וְֹלא ת‬


away from following Me, and do not fueritis vos et filii vestri
keep My commandments and My wəlō’ ṯišəmərû
‫חֻקּ ֹתַ י ֲאשֶׁר נָתַ תִּ י ִל ְפנֵיכֶם‬
non sequentes me nec
statutes which I have set before you, miṣəwōṯay ḥuqqōṯay ’ăšer custodientes mandata

‫ַו ֲה ַלכְתֶּ ם ַו ֲעבַדְ תֶּם אֱֹלהִים‬


and go and serve other gods and nāṯatî lifənêḵem mea et decreta mea, quae

‫שׁתַּ ֲחוִיתֶ ם ָלהֶם׃‬ ְ ‫ֲאח ִֵרים ְו ִה‬


worship them, wahălaḵətem proposui vobis, sed
wa‘ăḇaḏətem ’ĕlōhîm abieritis et colueritis deos
’ăḥērîm wəhišətaḥăwîṯem alienos et adoraveritis
lâem: eos,
7. then I will cut off Israel from the land
which I have given them, and the
‫ְו ִהכ ְַרתִּ י ֶאת־יִשׂ ְָראֵל ֵמעַל ְפּנֵי‬ 7 wəhiḵəratî ’eṯ-yiśərā’ēl auferam Israel de
mē‘al pənê hā’ăḏāmâ superficie terrae, quam
house which I have consecrated for ‫ָהאֲדָ מָה ֲאשֶׁר נָתַ תִּ י ָלהֶם‬ ’ăšer nāṯatî lâem wə’eṯ- dedi eis, et templum,

‫שׁתִּ י‬ ְ ‫ְו ֶאת־ ַה ַבּי ִת ֲאשֶׁר ִה ְק ַדּ‬


My name, I will cast out of My sight. habayiṯ ’ăšer hiqədašətî quod sanctificavi nomini
So Israel will become a proverb and a lišəmî ’ăšallaḥ mē‘al
‫שׁלַּח ֵמעַל ָפּנָי ְו ָהי ָה‬ ַ ‫שׁ ִמי ֲא‬ ְ ‫ ִל‬pānāy
meo, proiciam a
byword among all peoples. wəhāyâ yiśərā’ēl conspectu meo; eritque

‫שׁנִינָה‬ ְ ‫יִשׂ ְָראֵל ְל ָמשָׁל ְו ִל‬


ləmāšāl wəlišənînâ bəḵāl- Israel in proverbium et in

‫ְבּכָל־ ָה ַע ִמּים׃‬
hā‘ammîm: fabulam cunctis populis,

8. "And this house will become a heap of ‫עלְי ֹון‬ ֶ ‫ְו ַה ַבּי ִת ַהזֶּה י ִ ְהי ֶה‬ 8 wəhabayiṯ hazzeh et domus haec erit in

astonished and hiss and say, `Why has ‫ָרק‬ ָ ‫כָּל־עֹבֵר ָעלָיו י ִשּׁ ֹם ְושׁ‬
ruins; everyone who passes by will be yihəyeh ‘eləywōn kāl- ruinas. Omnis, qui

‫ָה‬ ‫כ‬ ‫כּ‬


ָ ‫ָה‬ ‫ו‬ ‫ְה‬ ‫י‬ ‫ָה‬
‫שׂ‬ ‫ע‬
ָ ‫ֶה‬
‫מ‬ ‫ַל־‬ ‫ע‬ ‫ְרוּ‬ ‫מ‬‫ְאָ‬
‫ו‬
‘ōḇēr ‘ālāyw yiššōm transierit per eam,
the LORD done thus to this land and wəšārāq wə’āmərû ‘al- stupebit et sibilabit et

‫ָאָרץ הַזּ ֹאת ְו ַל ַבּי ִת ַהזֶּה׃‬ ֶ ‫ל‬


to this house?' meh ‘āśâ yəhwâ kāḵâ dicet: “Quare fecit
lā’āreṣ hazzō’ṯ wəlabayiṯ Dominus sic terrae huic
hazzeh: et domui huic?”.
9. "And they will say, `Because they ‫וְאָמְרוּ עַל ֲאשֶׁר ָעזְבוּ ֶאת־י ְהוָה‬9‘āzəḇû wə’āmərû ‘al ’ăšer Et respondebunt: “Quia

‫אֱֹלהֵיהֶם ֲאשֶׁר ה ֹוצִיא‬


forsook the LORD their God, who ’eṯ-yəhwâ dereliquerunt Dominum
brought their fathers out of the land of
‫ֶרץ ִמצ ְַרי ִם ֶאת־אֲב ֹתָ ם ֵמ ֶא‬
’ĕlōhêhem ’ăšer hwōṣî’ Deum suum, qui eduxit
Egypt, and adopted other gods and ’eṯ-’ăḇōṯām mē’ereṣ patres eorum de terra
miṣərayim wayyaḥăziqû
‫ =כ[ ַויּ ַ ֲחזִקוּ בֵּאֹלהִים ֲאח ִֵרים‬bē’lōhîm ’ăḥērîm
worshiped them and served them, Aegypti, et secuti sunt
therefore the LORD has brought all
‫שׁתַּ חוּ‬ְ ִ ‫שׁתַּ חֲווּ =ק[ ] ַויּ‬ ְ ִ ‫ ָלהֶם ] ַויּ‬wayyišət
deos alienos et
this adversity on them.' " a
ḥû adoraverunt eos et
wayyišətaḥăwû lâem
‫ַויּ ַ ַעבְדֻ ם עַל־כֵּן ֵהבִיא י ְהוָה‬
coluerunt eos; idcirco
wayya‘aḇəḏum ‘al-kēn
‫ ֲעלֵיהֶם ֵאת כָּל־ה ָָרעָה הַזּ ֹאת׃ ף‬hēḇî’
induxit Dominus super
yəhwâ ‘ălêhem ’ēṯ eos omne malum hoc” ”.
kāl-hārā‘â hazzō’ṯ: f
10. It came about at the end of twenty ‫שׁנָה‬ָ ‫ַויְהִי ִמ ְקצֵה ֶעשׂ ְִרים‬ 10 wayəhî miqəṣēh Expletis autem annis

‫שׁנֵי‬ְ ‫ֲאשֶׁר־ ָבּנָה שְֹׁלמ ֹה אֶת־‬


years in which Solomon had built the ‘eśərîm šānâ ’ăšer-bānâ viginti, postquam
two houses, the house of the LORD
‫ַהבָּתִּ ים ֶאת־בֵּית י ְהוָה‬
šəlōmōh ’eṯ-šənê habātîm aedificaverat Salomon
and the king's house ’eṯ-bêṯ yəhwâ wə’eṯ-bêṯ duas domos, id est

‫ְו ֶאת־בֵּית ַה ֶמּלְֶך׃‬


hammeleḵə: domum Domini et
domum regis
11. (Hiram king of Tyre had supplied ‫שּׂא‬ָ ִ‫ִירם ֶמלְֶך־צ ֹר נ‬
ָ ‫ח‬ 11 ḥîrām meleḵə-ṣōr — Hiram rege Tyri

‫שׁ‬
ְ ‫’ ֹלמ ֹה ַבּ ֲעצֵי א ֲָרז ִים וּ ַב ֲעצֵי ֶאת־‬ărāzîm ûḇa‘ăṣê ḇərwōšîm
Solomon with cedar and cypress niśśā’ ’eṯ-šəlōmōh ba‘ăṣê praebente Salomoni ligna
timber and gold according to all his
‫שׁים וּ ַבזָּהָב ְלכָל־ ֶחפְצ ֹו אָז‬ ִ ‫ בְר ֹו‬ûḇazzâāḇ
cedrina et abiegna et
desire), then King Solomon gave ləḵāl-ḥefəṣwō aurum iuxta omne quod

‫ִירם‬
ָ ‫י ִתֵּ ן ַה ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה ְלח‬
Hiram twenty cities in the land of ’āz yitēn hammeleḵə opus habuerat — tunc
Galilee.
‫ֶעשׂ ְִרים עִיר ְבּא ֶֶרץ ַה ָגּלִיל׃‬
šəlōmōh ləḥîrām ‘eśərîm dedit Salomon Hiram
‘îr bə’ereṣ hagālîl: viginti oppida in terra
Galilaeae.
12. So Hiram came out from Tyre to see ‫ִירם ִמצּ ֹר ל ְִרא ֹות‬
ָ ‫ַויֵּצֵא ח‬ 12 wayyēṣē’ ḥîrām Et egressus est Hiram de

‫ֶאת־ ֶהע ִָרים ֲאשֶׁר נָתַ ן־ֹלו‬


the cities which Solomon had given miṣṣōr lirə’wōṯ ’eṯ- Tyro, ut videret oppida,
him, and they did not please him.
‫שְֹׁלמ ֹה וְֹלא יָשְׁרוּ ְבּעֵינָיו׃‬
he‘ārîm ’ăšer nāṯan-lwō quae dederat ei Salomon,
šəlōmōh wəlō’ yāšərû et non placuerunt ei;
bə‘ênāyw:
13. He said, "What are these cities which ‫ה וַיּ ֹאמֶר מָה ֶהע ִָרים ָה ֵא ֶלּ‬ 13 wayyō’mer mâ et ait: “ Haeccine sunt

‫ֲאשֶׁר־נָתַ תָּ ה לִּי אָחִי ַויִּק ְָרא‬


you have given me, my brother?" So he‘ārîm hā’ēlleh ’ăšer- civitates, quas dedisti
they were called the land of Cabul to
‫ ָלהֶם א ֶֶרץ כָּבוּל עַד הַיּ ֹום ַהזֶּה׃‬lâem
nāṯatâ llî ’āḥî wayyiqərā’ mihi, frater? ”. Et
this day. ’ereṣ kāḇûl ‘aḏ appellavit eas terram

‫ף‬
hayywōm hazzeh: f Chabul usque in diem
hanc.
14. And Hiram sent to the king 120 talents ‫מּלְֶך מֵאָה‬ ֶ ‫ל‬
ַ ‫ם‬ ‫ִיר‬
ָ ‫ח‬ ‫ַח‬ ‫ל‬‫שׁ‬ְ ִ ‫יּ‬ ‫ו‬
ַ 14 wayyišəlaḥ ḥîrām Misit quoque Hiram ad

‫ְו ֶעשׂ ְִרים ִכּכַּר זָהָב׃‬


of gold. lammeleḵə mē’â regem centum viginti
wə‘eśərîm kikar zâāḇ: talenta auri.
15. Now this is the account of the forced ‫ָה‬ ‫ל‬ ‫ע‬
ֱ ‫ה‬
ֶ ‫ֶר־‬‫שׁ‬ ‫א‬
ֲ ‫ַס‬
‫מּ‬ ‫ה‬
ַ ‫ַר־‬ ‫ב‬ ְ‫ד‬ ‫ֶה‬ ‫ז‬‫ו‬ְ 15 wəzeh ḏəḇar-hammas Haec est summa

build the house of the LORD, his own ‫שׁ‬ ְ ‫ ֹלמ ֹה ִלבְנ ֹות ֶאת־בֵּית ַה ֶמּלְֶך‬šəlōmōh liḇənwōṯ ’eṯ-bêṯ
labor which King Solomon levied to ’ăšer-he‘ĕlâ| hammeleḵə indictionis, quam

‫ י ְהוָה ְו ֶאת־בֵּית ֹו ְו ֶאת־ ַהמִֹּּלוא‬yəhwâ


constituit rex Salomon ad
house, the Millo, the wall of wə’eṯ-bêṯwō aedificandam domum

‫ ְו ֵאת ח ֹו ַמת י ְרוּשָׁלָ ִם ְו ֶאת־חָצ ֹר‬ḥwōmaṯ yərûšālāim


Jerusalem, Hazor, Megiddo, and wə’eṯ-hammillwō’ wə’ēṯ Domini et domum suam
Gezer.
‫ְו ֶאת־ ְמגִדּ ֹו ְו ֶאת־ ָגּזֶר׃‬
et Mello et murum
wə’eṯ-ḥāṣōr wə’eṯ- Ierusalem et Asor et
məḡidwō wə’eṯ-gāzer: Mageddo et Gazer.
16. For Pharaoh king of Egypt had gone ‫ פּ ְַרע ֹה ֶמלְֶך־ ִמצ ְַרי ִם ָעלָה ַויִּלְכּ ֹד‬16 parə‘ōh meleḵə- Pharao rex Aegypti
up and captured Gezer and burned it ‫ֶאת־ ֶגּזֶר ַויִּשׂ ְְרפָהּ ָבּאֵשׁ‬ miṣərayim ‘ālâ ascendit et cepit Gazer

‫יר ה ָָרג ְו ֶאת־ ַה ְכּנַ ֲענִי הַיֹּשֵׁב ָבּ ִע‬


with fire, and killed the Canaanites wayyiləkōḏ ’eṯ-gezer succenditque eam igni et
who lived in the city, and had given it
‫שׁת‬ ֶ ‫שׁ ֻלּחִים ְלבִתּ ֹו ֵא‬ ִ ‫ַויּ ִתְּ נָהּ‬
wayyiśərəfāh bā’ēš wə’eṯ- Chananaeum, qui
as a dowry to his daughter, Solomon's hakəna‘ănî hayyōšēḇ bā‘îr habitabat in civitate,

‫שְֹׁלמ ֹה׃‬
wife. hārāḡ wayyitənāh interfecit; et dedit eam in
šilluḥîm ləḇitwō ’ēšeṯ dotem filiae suae uxori
šəlōmōh: Salomonis.
17. So Solomon rebuilt Gezer and the ‫ַויִּבֶן שְֹׁלמ ֹה ֶאת־ ָגּזֶר ְו ֶאת־בֵּית‬ 17 wayyiḇen šəlōmōh ’eṯ- Aedificavit ergo
gāzer wə’eṯ-bêṯ ḥōrōn
‫ח ֹר ֹן תַּ חְתּ ֹון׃‬
lower Beth-horon Salomon Gazer et
t ḥətwōn:
a
Bethoron inferiorem
18. and Baalath and Tamar in the ‫]תָּ מָר =כ[ ְו ֶאת־ ַבּ ֲעלָת ְו ֶאת־‬ 18 wə’eṯ-ba‘ălāṯ wə’eṯ- et Baalath et Thamar in

[‫ָאָרץ׃ ]תַּ דְ מ ֹר =ק‬ ֶ ‫ַבּמִּדְ בָּר בּ‬


wilderness, in the land of Judah, tāmār taḏəmōr terra solitudinis
bammiḏəbār bā’āreṣ:
19. and all the storage cities which ‫ְו ֵאת כָּל־ע ֵָרי ַה ִמּ ְסכְּנ ֹות ֲאשֶׁר‬ 19 wə’ēṯ kāl-‘ārê et omnes civitates

‫הָיוּ ִלשְֹׁלמ ֹה ְו ֵאת ע ֵָרי ה ֶָרכֶב‬


Solomon had, even the cities for his hammisəkənwōṯ ’ăšer horreorum, quae ad se
chariots and the cities for his
‫שׁים ְואֵת ֵחשֶׁק‬ ִ ‫ְו ֵאת ע ֵָרי ַהפּ ָָר‬
hāyû lišəlōmōh wə’ēṯ ‘ārê pertinebant, et civitates
horsemen, and all that it pleased hāreḵeḇ wə’ēṯ ‘ārê curruum et civitates
hapārāšîm wə’ēṯ| ḥēšeq
‫שְֹׁלמ ֹה ֲאשֶׁר ָחשַׁק ִלבְנ ֹות‬
Solomon to build in Jerusalem, in equorum et quodcumque
Lebanon, and in all the land under his šəlōmōh ’ăšer ḥāšaq
‫בִּירוּשָׁלַ ִם וּ ַב ְלּבָנ ֹון וּבְכ ֹל א ֶֶרץ‬
ei placuit, ut aedificaret
rule. liḇənwōṯ bîrûšālaim in Ierusalem et in Libano

‫שׁלְתּ ֹו׃‬ַ ‫ֶמ ְמ‬


ûḇalləḇānwōn ûḇəḵōl et in omni terra potestatis
’ereṣ meməšalətwō: suae.
20. As for all the people who were left of ‫כָּל־ ָהעָם הַנּ ֹותָ ר מִן־ ָהאֱמ ִֹרי‬ 20 kāl-hā‘ām hannwōṯār
min-hā’ĕmōrî haḥitî
Universum populum, qui

‫ַהחִתִּ י ַהפּ ְִרזִּי ַה ִחוִּי ְו ַהי ְבוּסִי‬


the Amorites, the Hittites, the remanserat de Amorraeis
Perizzites, the Hivites and the hapərizzî haḥiûî
‫ֲאשֶׁר ֹלא־ ִמ ְבּנֵי יִשׂ ְָראֵל ֵהמָּה׃‬
et Hetthaeis et Pherezaeis
Jebusites, who were not of the sons of wəhayəḇûsî ’ăšer lō’- et Hevaeis et Iebusaeis,
Israel, mibənê yiśərā’ēl hēmmâ: qui non erant de filiis
Israel,
21. their descendants who were left after ‫ְבּנֵיהֶם ֲאשֶׁר נ ֹתְ רוּ אַח ֲֵריהֶם‬ 21 bənêhem ’ăšer nōṯərû horum filios, qui
’aḥărêhem bā’āreṣ ’ăšer remanserant post eos in
‫ָאָרץ ֲאשֶׁר ֹלא־יָכְלוּ ְבּנֵי‬
ֶ ‫בּ‬
them in the land whom the sons of
Israel were unable to destroy utterly, lō’-yāḵəlû bənê yiśərā’ēl terra, quos scilicet non
from them Solomon levied forced ‫יִשׂ ְָראֵל ְל ַהח ֲִריםָם ַויּ ַ ֲעלֵם‬ ləhaḥărîmām wayya‘ălēm potuerant filii Israel

‫שְֹׁלמ ֹה ְלמַס־עֹבֵד עַד הַיּ ֹום‬


laborers, even to this day. šəlōmōh ləmas-‘ōḇēḏ ‘aḏ exterminare, fecit

‫ַהזֶּה׃‬
hayywōm hazzeh: Salomon tributarios
usque in diem hanc.

22. But Solomon did not make slaves of ‫וּ ִמ ְבּנֵי יִשׂ ְָראֵל ֹלא־נָתַ ן שְֹׁלמ ֹה‬ 22 ûmibənê yiśərā’ēl lō’- De filiis autem Israel non

‫ָעבֶד כִּי־הֵם אַנְשֵׁי ַה ִמּ ְל ָחמָה‬


the sons of Israel; for they were men nāṯan šəlōmōh ‘āḇeḏ kî- constituit Salomon
of war, his servants, his princes, his
‫שׂ‬
ָ ‫שׁ ִלשָׁיו ְו‬ ָ ‫ֵרי ַו ֲעבָדָ יו ְושׂ ָָריו ְו‬
hēm ’anəšê hammiləḥāmâ servire quemquam, sed
captains, his chariot commanders, and wa‘ăḇāḏāyw wəśārāyw erant viri bellatores et

‫שׁיו׃ ס‬ ָ ‫ִרכְבּ ֹו וּפ ָָר‬


his horsemen. wəšālišāyw wəśārê ministri eius et principes
riḵəbwō ûfārāšāyw: s et pugnatores eius et
praefecti curruum et
equitum.
23. These were the chief officers who ‫ֵאלֶּה שׂ ֵָרי ַהנִּ ָצּבִים ֲאשֶׁר‬ 23 ’ēlleh| śārê Erant autem principes

‫שּׁים עַל־ ַה ְמּלָאכָה‬ ִ ‫ִלשְֹׁלמ ֹה ֲח ִמ‬


were over Solomon's work, five hanniṣṣāḇîm ’ăšer ‘al- eorum, qui super omnia
hundred and fifty, who ruled over the
‫ַו ֲחמֵשׁ ֵמא ֹות הָר ֹדִ ים ָבּעָם‬
hamməlā’ḵâ lišəlōmōh opera Salomonis
people doing the work. ḥămiššîm waḥămēš praepositi erant,

‫שׂים ַבּ ְמּלָאכָה׃‬ ִ ֹ ‫הָע‬


mē’wōṯ hārōḏîm bā‘ām quingenti quinquaginta;
hā‘ōśîm bamməlā’ḵâ: qui habebant subiectum
populum et statutis
operibus imperabant.
24. As soon as Pharaoh's daughter came ‫פּ ְַרע ֹה ָעלְתָ ה ֵמעִיר דָּ וִד אְַך בַּת־‬mē‘îr
24 ’aḵə baṯ-parə‘ōh ‘āləṯâ Filia autem pharaonis

‫’ אֶל־בֵּיתָ הּ ֲאשֶׁר ָבּנָה־לָהּ אָז‬ăšer bānâ-lāh ’āz bānâ


up from the city of David to her house dāwiḏ ’el-bêṯāh ascendit de civitate
which Solomon had built for her, then
‫ָבּנָה ֶאת־ ַהמִֹּּלוא׃‬
David in domum suam,
he built the Millo. ’eṯ-hammillwō’: quam aedificaverat ei;
tunc aedificavit Mello.
25. Now three times in a year Solomon ‫ֱעלָה שְֹׁלמ ֹה שָֹׁלשׁ ְפּ ָע ִמים ְו ֶה‬ 25 wəhe‘ĕlâ šəlōmōh Offerebat quoque

‫שׁ ָל ִמים‬
ְ ‫שּׁנָה עֹֹלות וּ‬ ָ ‫ַבּ‬
offered burnt offerings and peace šālōš pə‘āmîm baššānâ Salomon tribus vicibus
offerings on the altar which he built to
‫עַל־ ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ֲאשֶׁר ָבּנָה לַיהוָה‬
‘ōlwōṯ ûšəlāmîm ‘al- per annos singulos
the LORD, burning incense with them hammizəbēḥa ’ăšer bānâ holocausta et pacificas

‫ְו ַה ְקטֵיר ִאתּ ֹו ֲאשֶׁר ִל ְפנֵי י ְהוָה‬


on the altar which was before the layhwâ wəhaqəṭêr ’itwō victimas super altare,
LORD. So he finished the house. ’ăšer lifənê yəhwâ quod aedificaverat
‫שׁלַּם ֶאת־ ַה ָבּי ִת׃‬
ִ ‫ְו‬ wəšillam ’eṯ-habāyiṯ: Domino, et adolebat
coram Domino;
perfectumque est
templum.
26. King Solomon also built a fleet of ‫ָו ֳאנִי ָעשָׂה ַה ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה‬ 26 wā’ŏnî ‘āśâ Classem quoque fecit rex

‫ ְבּ ֶעצְי ֹון־ ֶגּבֶר ֲאשֶׁר ֶאת־אֵֹלות‬bə‘eṣəywōn-geḇer ’ăšer


ships in Ezion-geber, which is near hammeleḵə šəlōmōh Salomon in Asiongaber,
Eloth on the shore of the Red Sea, in
‫שׂפַת י ַם־סוּף ְבּא ֶֶרץ אֱד ֹום׃‬ ְ ‫’ עַל־‬eṯ-’ēlwōṯ
quae est iuxta Ailath in
the land of Edom. ‘al-śəfaṯ yam- litore maris Rubri in terra
sûf bə’ereṣ ’ĕḏwōm: Idumaea.
27. And Hiram sent his servants with the ‫ִירם ָבּ ֳאנִי אֶת־ ֲעבָדָ יו‬ ָ ‫שׁלַח ח‬ ְ ִ ‫ַויּ‬ 27 wayyišəlaḥ ḥîrām Misitque Hiram in classe

‫שׁי ֳאנִיּ ֹות י ֹדְ עֵי ַהיּ ָם עִם‬ֵ ְ‫אַנ‬


fleet, sailors who knew the sea, along bā’ŏnî ’eṯ-‘ăḇāḏāyw illa servos suos viros
with the servants of Solomon.
‫ַעבְדֵ י שְֹׁלמ ֹה׃‬
’anəšê ’ŏnîywōṯ yōḏə‘ê nauticos gnaros maris
hayyām ‘im ‘aḇəḏê cum servis Salomonis.
šəlōmōh:
28. They went to Ophir and took four ‫ִירה ַויִּקְחוּ ִמשָּׁם‬ ָ ‫ַויּ ָב ֹאוּ א ֹופ‬ 28 wayyāḇō’û ’wōfîrâ Qui, cum venissent in

‫שׂ‬
ְ ‫אַרבַּע־ ֵמא ֹות ְו ֶע‬ ְ ‫ִרים זָהָב‬
hundred and twenty talents of gold wayyiqəḥû miššām zâāḇ Ophir, sumptum inde
from there, and brought it to King ’arəba‘-mē’wōṯ wə‘eśərîm
‫ִכּכָּר ַויָּבִאוּ אֶל־ ַה ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה׃‬
aurum quadringentorum
Solomon. kikār wayyāḇi’û ’el- viginti talentorum

‫ף‬
hammeleḵə šəlōmōh: f detulerunt ad regem
Salomonem.

1 Kings 10
‫שׁמַע‬ ֵ ‫שׁבָא שׁ ֹ ַמעַת ֶאת־‬ ְ ‫’ וּ ַמ ְלכַּת־‬eṯ-šēm
a
1. Now when the queen of Sheba heard 1 ûmaləkaṯ-šəḇā’ šōm ‘aṯ Sed et regina Saba,

‫שְֹׁלמ ֹה ְלשֵׁם י ְהוָה ַותָּב ֹא ְלנַסּ ֹת ֹו‬yəhwâ watāḇō’


a
about the fame of Solomon ‘ šəlōmōh ləšēm audita fama Salomonis
concerning the name of the LORD,
‫ְבּחִיד ֹות׃‬
— in hono rem nominis
she came to test him with difficult lənassōṯwō bəḥîḏwōṯ: Domini — venit tentare
questions. eum in aenigmatibus.
2. So she came to Jerusalem with a very ‫וַתָּ ב ֹא י ְרוּשָׁלַ ְמָה ְבּ ַחי ִל ָכּבֵד‬ 2 watāḇō’ yərûšālaəmâ Et ingressa Ierusalem

‫שׂ ִמים‬ָ ‫שׂ ִאים ְבּ‬ְ ֹ ‫ְמא ֹד ְגּ ַמלִּים נ‬


large retinue, with camels carrying bəḥayil kāḇēḏ mə’ōḏ multo cum comitatu et
spices and very much gold and gəmallîm nōśə’îm divitiis, camelis
precious stones. When she came to ‫ְוזָהָב ַרב־ ְמא ֹד ְו ֶאבֶן יְק ָָרה‬ bəśāmîm wəzâāḇ raḇ- portantibus aromata et

‫וַתָּ ב ֹא אֶל־שְֹׁלמ ֹה וַתְּ ַדבֵּר ֵאלָיו‬


Solomon, she spoke with him about mə’ōḏ wə’eḇen yəqārâ aurum infinitum nimis et
all that was in her heart.
‫ֵאת כָּל־ ֲאשֶׁר ָהי ָה עִם־ ְל ָבבָהּ׃‬
watāḇō’ ’el-šəlōmōh gemmas pretiosas, venit
watəḏabēr ’ēlāyw ’ēṯ kāl- ad Salomonem et locuta
’ăšer hāyâ ‘im-ləḇāḇāh: est ei universa, quae
habebat in corde suo.
3. Solomon answered all her questions; ‫ ַויַּגֶּד־לָהּ שְֹׁלמ ֹה ֶאת־כָּל־דְּ ב ֶָרי ָה‬3’eṯ-kāl-dəḇāreyhā
wayyageḏ-lāh šəlōmōh Et docuit eam Salomon

‫ ֹלא־ ָהי ָה דָּ בָר נֶ ְעלָם מִן־ ַה ֶמּלְֶך‬hāyâ dāḇār ne‘əlām min- proposuerat: non fuit
nothing was hidden from the king lō’- omnia verba, quae
which he did not explain to her.
‫ֲאשֶׁר ֹלא ִהגִּיד לָהּ׃‬ hammeleḵə ’ăšer lō’ higîḏ sermo, qui regem posset
lāh: latere, et non responderet
ei.
4. When the queen of Sheba perceived ‫שׁבָא ֵאת‬ ְ ‫וַתֵּ ֶרא ַמ ְלכַּת־‬ 4 watēre’ maləkaṯ-šəḇā’ Videns autem regina

‫כָּל־ ָח ְכ ַמת שְֹׁלמ ֹה ְו ַה ַבּי ִת ֲאשֶׁר‬


all the wisdom of Solomon, the house ’ēṯ kāl-ḥāḵəmaṯ šəlōmōh Saba omnem sapientiam
that he had built,
‫ָבּנָה׃‬
wəhabayiṯ ’ăšer bānâ: Salomonis et domum,
quam aedificaverat,

5. the food of his table, the seating of his ‫שׁ ְלחָנ ֹו וּמ ֹושַׁב ֲעבָדָ יו‬
ֻ ‫וּ ַמ ֲאכַל‬ 5 ûma’ăḵal šuləḥānwō et cibos mensae eius et

‫=ק[ ] ְמשׁ ְָרת ֹו =כ[וּ ַמ ֲעמַד‬


servants, the attendance of his waiters ûmwōšaḇ ‘ăḇāḏāyw sessionem servorum et
and their attire, his cupbearers, and his ûma‘ămaḏ məšārəṯāw
‫שׁ ָקיו ] ְמשׁ ְָרתָ יו‬ ְ ‫שׁיהֶם וּ ַמ‬ֵ ‫וּ ַמ ְל ֻבּ‬
ordinem ministrantium
stairway by which he went up to the məšārəṯāyw vestesque eorum et

‫ֲאשֶׁר י ַ ֲעלֶה בֵּית י ְהוָה וְעֹלָת ֹו‬


house of the LORD, there was no ûmaləbušêhem pincernas et holocausta,
more spirit in her.
‫וְֹלא־ ָהי ָה בָהּ ע ֹוד רוּחַ׃‬
ûmašəqāyw wə‘ōlāṯwō quae offerebat in domo
’ăšer ya‘ăleh bêṯ yəhwâ Domini, non habebat
wəlō’-hāyâ ḇāh ‘wōḏ ultra spiritum
rûḥa:
6. Then she said to the king, "It was a ‫וַתּ ֹאמֶר אֶל־ ַה ֶמּלְֶך ֱאמֶת ָהי ָה‬ 6 watō’mer ’el- dixitque ad regem: “

‫ְאַרצִי‬ְ ‫שׁ ַמעְתִּ י בּ‬ ָ ‫הַדָּ בָר ֲאשֶׁר‬


true report which I heard in my own hammeleḵə ’ĕmeṯ hāyâ Verus est sermo, quem
land about your words and your hadāḇār ’ăšer šāma‘ətî
‫עַל־דְּ ב ֶָריָך ְועַל־ ָח ְכ ָמתֶ ָך׃‬
audivi in terra mea super
wisdom. bə’arəṣî ‘al-dəḇāreyḵā rebus tuis et super
wə‘al-ḥāḵəmāṯeḵā: sapientia tua!
7. "Nevertheless I did not believe the ‫וְֹלא־ ֶה ֱא ַמנְתִּ י לַדְּ ב ִָרים עַד‬ 7 wəlō’-he’ĕmanətî Et non credebam

‫ֲאשֶׁר־בָּאתִ י וַתִּ ְר ֶאינָה עֵינַי‬


reports, until I came and my eyes had ladəḇārîm ‘aḏ ’ăšer-bā’ṯî narrantibus mihi, donec
seen it. And behold, the half was not
ָ‫ ְו ִהנֵּה ֹלא־ ֻהגַּד־לִי ַה ֵחצִי ה ֹו ַספְתּ‬hwəhinnēh
watirə’eynâ ‘ênay ipsa veni et vidi oculis
told me. You exceed in wisdom and lō’-hugaḏ-lî meis et probavi quod
ḥēṣî hwōsafətā ḥāḵəmâ
‫ ָח ְכמָה וָט ֹוב אֶל־ ַהשְּׁמוּעָה ֲאשֶׁר‬wāṭwōḇ ’el-haššəmû‘â
a
prosperity the report which I heard. media pars mihi nuntiata

‫שׁ ָמעְתִּ י׃‬ָ
non fuerit; maior est
’ăšer šāmā‘ətî: sapientia et bona tua
quam rumor, quem
audivi.
8. "How blessed are your men, how ָ‫שׁיָך ַאשׁ ְֵרי ֲעבָדֶ יָך ַאשׁ ְֵרי ֲאנ‬ֶ 8 ’ašərê ’ănāšeyḵā ’ašərê Beati viri tui et beati

‫ֵאלֶּה הָעֹמְדִ ים ְל ָפנֶיָך תָּ ִמיד‬


blessed are these your servants who ‘ăḇāḏeyḵā ’ēlleh servi tui hi, qui stant
stand before you continually and hear
‫הַשּׁ ֹ ְמעִים ֶאת־ ָח ְכ ָמתֶָך׃‬
hā‘ōməḏîm ləfāneyḵā coram te semper et
your wisdom. tāmîḏ haššōmə‘îm ’eṯ- audiunt sapientiam tuam!
ḥāḵəmāṯeḵā:
9. "Blessed be the LORD your God who ‫יְהִי י ְהוָה אֱֹלהֶיָך בָּרוְּך ֲאשֶׁר‬ 9 yəhî yəhwâ ’ĕlōheyḵā
bārûḵə ’ăšer ḥāfēṣ bəḵā
Sit Dominus Deus tuus

‫ָחפֵץ בְָּך לְתִ תְּ ָך עַל־ ִכּסֵּא‬


delighted in you to set you on the benedictus, cui placuisti,
throne of Israel; because the LORD
‫שׂ‬
ְ ִ ‫ָראֵל בְּאַ ֲהבַת י ְהוָה י‬
ləṯitəḵā ‘al-kissē’ et posuit te super
loved Israel forever, therefore He yiśərā’ēl bə’ahăḇaṯ yəhwâ thronum Israel, eo quod

‫שׂימְָך‬ִ ְ ‫ֶאת־יִשׂ ְָראֵל לְעֹלָם ַוי‬


made you king, to do justice and ’eṯ-yiśərā’ēl lə‘ōlām dilexerit Dominus Israel
righteousness."
‫שׁפָּט וּצְדָ קָה׃‬ ְ ‫ְל ֶמלְֶך ַלעֲשׂ ֹות ִמ‬
wayəśîməḵā ləmeleḵə in sempiternum et
la‘ăśwōṯ mišəpāṭ ûṣəḏāqâ: constituit te regem, ut
faceres iudicium et
iustitiam ”.
10. She gave the king a hundred and ‫ וַתִּ תֵּ ן ַל ֶמּלְֶך ֵמאָה ְו ֶעשׂ ְִרים ִכּכַּר‬10 watitēn lammeleḵə Dedit ergo regi centum

‫שׂ ִמים ה ְַרבֵּה ְמא ֹד ְו ֶאבֶן‬


ָ ‫ זָהָב וּ ְב‬zâāḇ ûḇəśāmîm harəbēh
twenty talents of gold, and a very mē’â wə‘eśərîm| kikar viginti talenta auri et
great amount of spices and precious
‫יְק ָָרה ֹלא־בָא כַבֹּשֶׂם הַהוּא ע ֹוד‬lō’-ḇā’
aromata multa nimis et
stones. Never again did such mə’ōḏ wə’eḇen yəqārâ gemmas pretiosas; non
ḵabōśem hahû’
‫שׁבָא‬ ְ ‫‘ לָר ֹב ֲאשֶׁר־נָתְ נָה ַמ ְלכַּת־‬wōḏ lārōḇ ’ăšer-nāṯənâ
abundance of spices come in as that sunt allata ultra aromata
which the queen of Sheba gave King
‫ַל ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה׃‬
tam multa quam ea, quae
Solomon. maləkaṯ-šəḇā’ lammeleḵə dedit regina Saba regi
šəlōmōh: Salomoni.
11. Also the ships of Hiram, which ‫שׂא זָהָב‬ ָ ָ‫ִירם ֲאשֶׁר־נ‬ ָ ‫’ ְוגַם ֳאנִי ח‬ăšer-nāśā’
11 wəḡam ’ŏnî ḥîrām Sed et classis Hiram,

‫ֵמא ֹופִיר ֵהבִיא ֵמאֹפִיר ֲעצֵי‬


brought gold from Ophir, brought in zâāḇ mē’wōfîr quae portabat aurum de
from Ophir a very great number of
‫אַ ְל ֻמגִּים ה ְַרבֵּה ְמא ֹד ְו ֶאבֶן‬
hēḇî’ mē’ōfîr ‘ăṣê Ophir, attulit ex Ophir
almug trees and precious stones. ’aləmugîm harəbēh ligna thyina multa nimis

‫יְק ָָרה׃‬
mə’ōḏ wə’eḇen yəqārâ: et gemmas pretiosas.

12. The king made of the almug trees ‫ִים‬ ‫גּ‬ ‫מ‬ֻ ‫ל‬
ְ ‫ָאַ‬‫ה‬ ‫ֵי‬
‫צ‬ ‫ע‬
ֲ ‫ת־‬ ‫א‬
ֶ ‫ְֶך‬
‫ל‬ ‫מּ‬
ֶ ‫ה‬ַ ‫ַשׂ‬ ‫ע‬ַ ‫יּ‬ ‫ו‬
ַ 12 wayya‘aś hammeleḵə Fecitque rex de lignis

and for the king's house, also lyres and ‫לבֵית‬ ְ ‫ִמ ְסעָד ְלבֵית־י ְהוָה וּ‬
supports for the house of the LORD ’eṯ-‘ăṣê hā’aləmugîm thyinis fulcra domus

harps for the singers; such almug trees ‫ָרים‬ ִ ‫ ַה ֶמּלְֶך ְוכִנּ ֹר ֹות וּנְ ָבלִים ַלשּׁ‬ûləḇêṯ
misə‘āḏ ləḇêṯ-yəhwâ Domini et domus regiae
hammeleḵə et citharas lyrasque

‫ְֹלא‬ ‫ו‬ ‫ִים‬ ‫גּ‬ ‫מ‬


ֻ ‫ל‬
ְ ‫אַ‬ ‫ֵי‬
‫צ‬ ‫ע‬
ֲ ‫ֵן‬
‫כ‬ ‫ָא־‬ ‫ב‬ ‫ֹלא‬
have not come in again nor have they wəḵinnōrwōṯ ûnəḇālîm cantoribus. Non sunt
been seen to this day. laššārîm lō’ ḇā’-ḵēn ‘ăṣê allata huiuscemodi ligna
‫נ ְִראָה עַד הַיּ ֹום ַהזֶּה׃‬ ’aləmugîm wəlō’ nirə’â thyina neque visa usque
‘aḏ hayywōm hazzeh: in praesentem diem.
13. King Solomon gave to the queen of ‫ְו ַה ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה נָתַ ן‬ 13 wəhammeleḵə Rex autem Salomon

‫שׁבָא ֶאת־כָּל־ ֶח ְפצָהּ‬ ְ ‫ ְל ַמ ְלכַּת־‬šəḇā’ ’eṯ-kāl-ḥefəṣāh


Sheba all her desire which she šəlōmōh nāṯan ləmaləkaṯ- dedit reginae Saba
requested, besides what he gave her
‫שׁאָלָה‬ ָ ‫ִמ ְלּבַד ֲאשֶׁר ֲאשֶׁר‬
omnia, quae voluit et
according to his royal bounty. Then ’ăšer šā’ālâ milləḇaḏ ’ăšer petivit ab eo, praeter ea,

‫נָתַ ן־לָהּ ְכּי ַד ַה ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה‬


she turned and went to her own land nāṯan-lāh kəyaḏ quae ultro obtulerat ei
together with her servants.
‫ְאַרצָהּ הִיא‬ ְ ‫וַתֵּ פֶן וַתֵּ לְֶך ל‬
hammeleḵə šəlōmōh munere regio. Quae
watēfen watēleḵə reversa est et abiit in

‫ַו ֲעבָדֶ יהָ׃ ס‬


lə’arəṣāh hî’ terram suam cum servis
a
w ‘ăḇāḏeyhā: s suis.
14. Now the weight of gold which came ‫שׁקַל ַהזָּהָב ֲאשֶׁר־בָּא‬ ְ ‫ ַויְהִי ִמ‬14 wayəhî mišəqal Erat autem pondus auri,

‫שׁנָה ֶאחָת שֵׁשׁ ֵמא ֹות‬ ָ ‫ ִלשְֹׁלמ ֹה ְבּ‬lišəlōmōh bəšānâ ’eḥāṯ Salomoni per annos
in to Solomon in one year was 666 hazzâāḇ ’ăšer-bā’ quod afferebatur
talents of gold,
‫שּׁים ָושֵׁשׁ ִכּכַּר זָהָב׃‬ ִ ‫שׁ‬ ִ šēš mē’wōṯ šiššîm wāšēš singulos, sescentorum
kikar zâāḇ: sexaginta sex talentorum
auri,
15. besides that from the traders and the ‫ְלבַד ֵמאַנְשֵׁי הַתָּ ִרים וּ ִמ ְסחַר‬ 15 ləḇaḏ mē’anəšê praeter id, quod

‫הָר ֹ ְכלִים ְוכָל־ ַמ ְלכֵי ָהע ֶֶרב‬


wares of the merchants and all the hatārîm ûmisəḥar proveniebat ex tributis
kings of the Arabs and the governors hārōḵəlîm wəḵāl-maləḵê subiectorum et
of the country. ‫ָאָרץ׃‬
ֶ ‫וּפַח ֹות ה‬ hā‘ereḇ ûfaḥwōṯ hā’āreṣ: commercio negotiatorum
et omnium regum
Arabiae et ducum terrae.
16. King Solomon made 200 large shields ‫ַויַּעַשׂ ַה ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה מָאתַ י ִם‬ 16 wayya‘aś hammeleḵə
šəlōmōh mā’ṯayim ṣinnâ
Fecit quoque rex

‫ִצנָּה זָהָב שָׁחוּט שֵׁשׁ־ ֵמא ֹות‬


of beaten gold, using 600 shekels of Salomon ducenta scuta
gold on each large shield.
‫זָהָב י ַ ֲעלֶה עַל־ ַה ִצּנָּה ָה ֶאחָת׃‬
zâāḇ šāḥûṭ šēš-mē’wōṯ de auro puro, sescentos
zâāḇ ya‘ăleh ‘al-haṣṣinnâ auri siclos dedit in
hā’eḥāṯ: laminas scuti unius;
17. He made 300 shields of beaten gold, ‫וּשְֹׁלשׁ־ ֵמא ֹות ָמגִנִּים זָהָב שָׁחוּט‬17 ûšəlōš-mē’wōṯ et trecentas peltas ex

‫שְֹׁלשֶׁת ָמנִים זָהָב י ַ ֲעלֶה‬


using three minas of gold on each māḡinnîm zâāḇ šāḥûṭ auro probato, tres minae
shield, and the king put them in the
‫ עַל־ ַה ָמּגֵן ָה ֶאחָת ַויּ ִתְּ נֵם ַה ֶמּלְֶך‬hā’eḥāṯ
šəlōšeṯ mānîm zâāḇ auri unam peltam
house of the forest of Lebanon. ya‘ăleh ‘al-hammāḡēn vestiebant; posuitque ea

‫בֵּית יַעַר ַה ְלּבָנ ֹון׃ ף‬


wayyitənēm rex in domo Saltus
hammeleḵə bêṯ ya‘ar Libani.
halləḇānwōn: f
18. Moreover, the king made a great ‫ַויַּעַשׂ ַה ֶמּלְֶך ִכּסֵּא־שֵׁן גָּד ֹול‬ 18 wayya‘aś hammeleḵə Fecit etiam rex Salomon

‫ַוי ְ ַצפֵּהוּ זָהָב מוּפָז׃‬


throne of ivory and overlaid it with kissē’-šēn gāḏwōl thronum de ebore
refined gold. wayəṣapēhû zâāḇ mûfāz: grandem et vestivit eum
auro fulvo nimis.
‫ שֵׁשׁ ַמעֲֹלות ַל ִכּסֵּה וְר ֹאשׁ־עָג ֹל‬19
a
19. There were six steps to the throne and šēš m ‘ălwōṯ lakissēh Qui habebat sex gradus,

‫ ַל ִכּסֵּה ֵמאַח ֲָריו ְוי ָד ֹת ִמזֶּה וּ ִמזֶּה‬mē’aḥărāyw wəyāḏōṯ


a round top to the throne at its rear, wərō’š-‘āḡōl lakissēh et summitas throni
and arms on each side of the seat, and
‫שׁנַי ִם‬
ְ ‫שּׁבֶת וּ‬ ָ ‫אֶל־מְק ֹום ַה‬
rotunda erat in parte
two lions standing beside the arms. mizzeh ûmizzeh ’el- posteriori, et duae manus

‫א ֲָרי ֹות עֹמְדִ ים ֵאצֶל ַהיּ ָד ֹות׃‬


məqwōm haššāḇeṯ hinc atque inde tenentes
ûšənayim ’ărāywōṯ sedile, et duo leones
‘ōməḏîm ’ēṣel stabant iuxta manus;
hayyāḏwōṯ:
20. Twelve lions were standing there on ‫שׁנֵים ָעשָׂר א ֲָרי ִים עֹמְדִ ים שָׁם‬ְ ‫‘וּ‬ōməḏîm
20 ûšənêm ‘āśār ’ărāyîm et duodecim leunculi

‫ַה ַמּעֲֹלות ִמזֶּה וּ ִמזֶּה עַל־שֵׁשׁ‬


the six steps on the one side and on šām ‘al-šēš stantes super sex gradus
the other; nothing like it was made for hamma‘ălwōṯ mizzeh
‫ ֹלא־נַ ֲעשָׂה כֵן ְלכָל־ ַמ ְמלָכ ֹות׃‬ûmizzeh lō’-n ‘ăśâ ḵēn
hinc atque inde. Non est
a
any other kingdom. factum tale opus in
ləḵāl-maməlāḵwōṯ: universis regnis.
21. All King Solomon's drinking vessels ‫שׁקֵה ַה ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה‬ ְ ‫ וְכ ֹל ְכּלֵי ַמ‬hammeleḵə
21 wəḵōl kəlê mašəqēh Sed et omnia vasa,

‫ זָהָב וְכ ֹל ְכּלֵי בֵּית־יַעַר ַה ְלּבָנ ֹון‬wəḵōl kəlê bêṯ-ya‘ar


were of gold, and all the vessels of the šəlōmōh zâāḇ quibus potabat rex
house of the forest of Lebanon were of
‫’ ר ֵאין ֶכּסֶף ֹלא נֶ ְחשָׁב זָהָב סָגוּ‬ên
Salomon, erant aurea, et
pure gold. None was of silver; it was halləḇānwōn zâāḇ sāḡûr universa supellex domus

‫בִּי ֵמי שְֹׁלמ ֹה ִל ְמאוּמָה׃‬


not considered valuable in the days of kesef lō’ neḥəšāḇ Saltus Libani de auro
Solomon. bîmê šəlōmōh limə’ûmâ: purissimo; non erat
argentum nec alicuius
pretii putabatur in diebus
Salomonis,
22. For the king had at sea the ships of ‫שׁישׁ ַל ֶמּלְֶך ַבּיּ ָם עִם כִּי‬ ִ ‫ ֳאנִי תַ ְר‬22 kî ’ŏnî ṯarəšîš quia classis Tharsis, quae

‫שׁנִים‬ ָ ‫ִירם אַחַת ְלשָֹׁלשׁ‬ ָ ‫’ ֳאנִי ח‬ŏnî ḥîrām ’aḥaṯ ləšālōš


Tarshish with the ships of Hiram; once lammeleḵə bayyām ‘im regi erat, per mare cum
every three years the ships of Tarshish
‫שׂ ֵאת זָהָב‬ ְ ֹ ‫שׁישׁ נ‬
ִ ‫ תָּ ב ֹוא ֳאנִי תַ ְר‬šānîm
classe Hiram semel per
came bringing gold and silver, ivory tāḇwō’| ’ŏnî ṯarəšîš tres annos redibat

‫שׁנְ ַהבִּים וְקֹפִים וְתֻ ִכּיּ ִים׃‬ ֶ ‫ ָו ֶכסֶף‬šenəhabîm wəqōfîm


and apes and peacocks. nōśə’ēṯ zâāḇ wāḵesef deferens aurum et
argentum et ebur et
wəṯukîyîm: simias et pavos.
23. So King Solomon became greater than ‫ ַויִּגְדַּ ל ַה ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה מִכּ ֹל ַמ ְלכֵי‬23 wayyiḡədal Magnificatus est ergo rex

‫ָאָרץ לְעֹשֶׁר וּ ְל ָח ְכמָה׃‬


ֶ ‫ה‬
all the kings of the earth in riches and hammeleḵə šəlōmōh Salomon super omnes
in wisdom. mikōl maləḵê hā’āreṣ reges terrae divitiis et
lə‘ōšer ûləḥāḵəmâ: sapientia.
24. All the earth was seeking the presence ‫שׁים ֶאת־ ְפּנֵי‬ ִ ‫ָאָרץ ְמ ַב ְק‬
ֶ ‫ְוכָל־ה‬ 24 wəḵāl-hā’āreṣ Et universa terra

‫שְֹׁלמ ֹה ִלשְׁמ ֹ ַע ֶאת־ ָח ְכ ָמת ֹו‬


of Solomon, to hear his wisdom which məḇaqəšîm ’eṯ-pənê desiderabat vultum
God had put in his heart.
‫ֲאשֶׁר־נָתַ ן אֱֹלהִים ְבּלִבּ ֹו׃‬
šəlōmōh lišəmō‘a ’eṯ- Salomonis, ut audiret
ḥāḵəmāṯwō ’ăšer-nāṯan sapientiam eius, quam
’ĕlōhîm bəlibwō: dederat Deus in corde
eius.
25. They brought every man his gift, ‫ְו ֵהמָּה ְמ ִב ִאים ִאישׁ ִמנְחָת ֹו ְכּלֵי‬ 25 wəhēmmâ məḇi’îm ’îš
minəḥāṯwō kəlê ḵesef
Et singuli deferebant ei

‫שׂלָמ ֹות ְונֵשֶׁק‬ ְ ‫ֶכסֶף וּ ְכלֵי זָהָב וּ‬


articles of silver and gold, garments, munera, vasa argentea et
weapons, spices, horses, and mules, so
‫שׂ ִמים סוּסִים וּפ ְָר ִדים‬ ָ ‫וּ ְב‬
ûḵəlê zâāḇ ûśəlāmwōṯ aurea, vestes et arma
much year by year. wənēšeq ûḇəśāmîm sûsîm bellica, aromata quoque
‫שׁנָה׃ ס‬
ָ ‫שׁנָה ְבּ‬
ָ ‫דְּ בַר־‬ ûfərāḏîm dəḇar-šānâ
bəšānâ: s
et equos et mulos per
annos singulos.
26. Now Solomon gathered chariots and ‫שׁים‬ ִ ‫ ַויֶּאֱס ֹף שְֹׁלמ ֹה ֶרכֶב וּפ ָָר‬reḵeḇ
26 wayye’ĕsōf šəlōmōh Congregavitque Salomon

‫ְאַרבַּע־ ֵמא ֹות‬ ְ ‫ַויְהִי־ֹלו ֶאלֶף ו‬


horsemen; and he had 1,400 chariots ûfārāšîm wayəhî- currus et equites, et facti
and 12,000 horsemen, and he lwō ’elef wə’arəba‘-
‫שׁים‬ ִ ‫שׁנֵים־ ָעשָׂר ֶאלֶף פּ ָָר‬ ְ ‫ ֶרכֶב וּ‬mē’wōṯ
sunt ei mille quadringenti
stationed them in the chariot cities and reḵeḇ ûšənêm- currus et duodecim milia

‫ ַויַּנְחֵם ְבּע ֵָרי ה ֶָרכֶב ְועִם־ ַה ֶמּלְֶך‬wayyanəḥēm bə‘ārê


with the king in Jerusalem. ‘āśār ’elef pārāšîm equitum; et disposuit eos

‫בִּירוּשָׁלָ ִם׃‬
per civitates quadrigarum
hāreḵeḇ wə‘im- et cum rege in Ierusalem.
hammeleḵə bîrûšālāim:
27. The king made silver as common as ‫ַויּ ִתֵּ ן ַה ֶמּלְֶך ֶאת־ ַה ֶכּסֶף‬ 27 wayyitēn hammeleḵə Fecitque ut tanta esset

‫בִּירוּשָׁלַ ִם ָכּ ֲא ָבנִים ְואֵת‬


stones in Jerusalem, and he made ’eṯ-hakesef bîrûšālaim abundantia argenti in
cedars as plentiful as sycamore trees
‫שּׁ ְקמִים‬ ִ ‫ָהא ֲָרזִים נָתַ ן ַכּ‬
kā’ăḇānîm wə’ēṯ Ierusalem quanta et
that are in the lowland. hā’ărāzîm nāṯan lapidum; et cedrorum

‫שּׁ ֵפלָה לָר ֹב׃‬ְ ‫ֲאשֶׁר־ ַבּ‬


kaššiqəmîm ’ăšer- praebuit multitudinem
baššəfēlâ lārōḇ: quasi sycomoros, quae
nascuntur in Sephela.
28. Also Solomon's import of horses was ‫וּמ ֹוצָא הַסּוּסִים ֲאשֶׁר ִלשְֹׁלמ ֹה‬ 28 ûmwōṣā’ hassûsîm Et educebantur equi

‫ִמ ִמּצ ְָרי ִם וּ ִמ ְקוֵה סֹח ֲֵרי ַה ֶמּלְֶך‬


from Egypt and Kue, and the king's ’ăšer lišəlōmōh Salomoni de Aegypto et
merchants procured them from Kue
‫יִקְחוּ ִמ ְקוֵה ִבּ ְמחִיר׃‬
mimmiṣərāyim ûmiqəwēh de Coa; negotiatores
for a price. sōḥărê hammeleḵə yiqəḥû enim regis emebant de
miqəwēh biməḥîr: Coa statuto pretio.
‫ וַתַּ ֲעלֶה וַתֵּ צֵא מ ְֶר ָכּבָה ִמ ִמּצ ְַרי ִם‬merəkāḇâ
a
29. A chariot was imported from Egypt 29 wat ‘ăleh watēṣē’ Constabat autem et

‫ף וְסוּס ְבּשֵׁשׁ ֵמא ֹות ֶכּ ֶס‬


for 600 shekels of silver, and a horse mimmiṣərayim egrediebatur quadriga ex
for 150; and by the same means they
‫שּׁים וּ ֵמאָה ְוכֵן ְלכָל־ ַמ ְלכֵי‬ ִ ‫ ַבּ ֲח ִמ‬wəḵēn
bəšēš mē’wōṯ kesef Aegypto sescentis siclis
exported them to all the kings of the wəsûs baḥămiššîm ûmē’â argenti, et equus centum

‫ַהחִתִּ ים וּ ְל ַמ ְלכֵי א ֲָרם ְבּי ָדָ ם‬


Hittites and to the kings of the ləḵāl-maləḵê quinquaginta; atque in
Arameans. haḥitîm ûləmaləḵê ’ărām
‫יֹצִאוּ׃ ף‬
hunc modum cunctis
bəyāḏām yōṣi’û: f regibus Hetthaeorum et
Syriae per manus suas
venundabant.
1 Kings 11
1. Now King Solomon loved many ‫שׁים‬ ִ ָ‫ְו ַה ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה אָהַב נ‬ 1 wəhammeleḵə šəlōmōh Rex autem Salomon

‫נָכ ְִריּ ֹות ַרבּ ֹות ְו ֶאת־בַּת־פּ ְַרע ֹה‬


foreign women along with the ’âaḇ nāšîm nāḵərîywōṯ amavit mulieres
daughter of Pharaoh: Moabite,
‫מ ֹו ֲאבִיּ ֹות ַע ֳמּנִיּ ֹות אֲד ֹ ִמיּ ֹת‬
rabwōṯ wə’eṯ-baṯ-parə‘ōh alienigenas multas, filiam
Ammonite, Edomite, Sidonian, and mwō’ăḇîywōṯ quoque pharaonis et

‫צֵדְ נִיּ ֹת חִתִּ יּ ֹת׃‬


Hittite women, ‘ammŏnîywōṯ ’ăḏōmîyōṯ Moabitidas et
ṣēḏənîyōṯ ḥitîyōṯ: Ammonitidas, Idumaeas
et Sidonias et Hetthaeas,
2. from the nations concerning which the ֹ ‫אשֶׁר אָמַר־י ְהוָה מִן־הַגּ‬ ֲ ‫’ וי ִם‬āmar-yəhwâ
2 min-hagwōyim ’ăšer de gentibus, super quibus

‫ֶם‬‫ה‬ ‫ב‬
ָ ‫ֹאוּ‬ ‫ב‬ ָ‫ֹלא־ת‬ ‫ֵל‬
‫א‬ ‫ְר‬
ָ ‫שׂ‬ ִ ‫י‬ ‫ֵי‬ ‫נ‬‫בּ‬ְ ‫ֶל־‬
‫א‬
LORD had said to the sons of Israel, ’el-bənê dixit Dominus filiis
"You shall not associate with them, yiśərā’ēl lō’-ṯāḇō’û ḇâem
‫’ ְוהֵם ֹלא־י ָב ֹאוּ ָבכֶם אָכֵן י ַטּוּ‬āḵēn yaṭṭû
Israel: “ Non
nor shall they associate with you, for wəhēm lō’-yāḇō’û ḇāḵem ingrediemini ad eas,

after their gods." Solomon held fast to ‫אֹלהֵיהֶם‬ ֱ ‫ֶאת־ ְל ַב ְבכֶם אַח ֲֵרי‬
they will surely turn your heart away ’eṯ-ləḇaḇəḵem neque de illis
’ ḥărê ’ĕlōhêhem bâem
a

‫ָבּהֶם דָּ בַק שְֹׁלמ ֹה לְאַ ֲהבָה׃‬


ingredientur ad vestras;
these in love. dāḇaq šəlōmōh lə’ahăḇâ: certissime enim avertent
corda vestra, ut
sequamini deos earum ”.
His itaque copulatus est
Salomon amore;
3. He had seven hundred wives, ‫שׁבַע‬ ְ ‫שׁים שָׂר ֹות‬ ִ ָ‫ַויְהִי־ֹלו נ‬ 3 wayəhî-lwō nāšîm
śārwōṯ šəḇa‘ mē’wōṯ
fueruntque ei uxores

‫שׁים שְֹׁלשׁ ֵמא ֹות‬ ִ ְ‫ֵמא ֹות וּ ִפ ַלג‬


princesses, and three hundred quasi reginae
concubines, and his wives turned his
‫שׁיו ֶאת־לִבּ ֹו׃‬ ָ ָ‫ַויּ ַטּוּ נ‬
ûfilaḡəšîm šəlōš mē’wōṯ septingentae et
heart away. wayyaṭṭû nāšāyw ’eṯ- concubinae trecentae, et
libwō: averterunt mulieres cor
eius.
4. For when Solomon was old, his wives ‫שׁיו‬ ָ ָ‫ַויְהִי ְלעֵת זִ ְקנַת שְֹׁלמ ֹה נ‬ 4 wayəhî lə‘ēṯ ziqənaṯ Cumque iam esset senex,

‫הִטּוּ ֶאת־ ְלבָב ֹו אַח ֲֵרי אֱֹלהִים‬


turned his heart away after other gods; šəlōmōh nāšāyw hiṭṭû ’eṯ- depravatum est cor eius
and his heart was not wholly devoted ləḇāḇwō ’aḥărê ’ĕlōhîm
‫שׁלֵם ֲאח ִֵר‬ ָ ‫ים וְֹלא־ ָהי ָה ְלבָב ֹו‬
per mulieres, ut
to the LORD his God, as the heart of ’ăḥērîm wəlō’-hāyâ sequeretur deos alienos;

‫עִם־י ְהוָה אֱֹלהָיו ִכּ ְלבַב דָּ וִיד‬


David his father had been. ləḇāḇwō šālēm ‘im- nec erat cor eius
yəhwâ ’ĕlōhāyw kiləḇaḇ perfectum cum Domino
dāwîḏ ’āḇîw: Deo suo sicut cor David
‫אָבִיו׃‬ patris eius,

5. For Solomon went after Ashtoreth the ‫שׁתּ ֶֹרת‬ ְ ‫ַויֵּלְֶך שְֹׁלמ ֹה אַח ֲֵרי ַע‬ 5 wayyēleḵə šəlōmōh
’aḥărê ‘ašətōreṯ ’ĕlōhê
sed colebat Salomon

‫אֱֹלהֵי צִדֹנִים וְאַח ֲֵרי ִמלְכּ ֹם‬


goddess of the Sidonians and after Astharthen, deam
Milcom the detestable idol of the ṣiḏōnîm wə’aḥărê
‫שׁ ֻקּץ עַמֹּנִים׃‬ ִ
Sidoniorum, et Melchom
Ammonites. miləkōm šiqquṣ idolum Ammonitarum.
‘ammōnîm:
6. Solomon did what was evil in the ‫ַויַּעַשׂ שְֹׁלמ ֹה ה ַָרע ְבּעֵינֵי י ְהוָה‬ 6 wayya‘aś šəlōmōh hāra‘ Fecitque Salomon quod

‫וְֹלא ִמלֵּא אַח ֲֵרי י ְהוָה כְּדָ וִד‬


sight of the LORD, and did not follow bə‘ênê yəhwâ wəlō’ non placuerat coram
the LORD fully, as David his father millē’ ’aḥărê yəhwâ
‫אָבִיו׃ ס‬
Domino et non
had done. kəḏāwiḏ ’āḇîw: s adimplevit ut sequeretur
Dominum sicut David
pater eius.
7. Then Solomon built a high place for ‫ אָז י ִ ְבנֶה שְֹׁלמ ֹה ָבּמָה ִלכְמ ֹושׁ‬7bāmâ’āz yiḇəneh šəlōmōh Tunc aedificavit

‫שׁ ֻקּץ מ ֹואָב ָבּהָר ֲאשֶׁר עַל־ ְפּנֵי‬ ִ mwō’āḇ bâār ’ăšer ‘al-
Chemosh the detestable idol of Moab, liḵəmwōš šiqquṣ Salomon fanum Chamos
on the mountain which is east of
‫שׁקֻּץ ְבּנֵי‬ ִ ‫י ְרוּשָׁלָ ִם וּלְמֹלְֶך‬
idolo Moab in monte, qui
Jerusalem, and for Molech the pənê yərûšālāim est contra Ierusalem, et

‫עַמּ ֹון׃‬
detestable idol of the sons of Ammon. ûləmōleḵə šiqquṣ bənê Melchom idolo filiorum
‘ammwōn: Ammon;
8. Thus also he did for all his foreign ‫שׁיו ַהנָּכ ְִריּ ֹות‬
ָ ָ‫ ְוכֵן ָעשָׂה ְלכָל־נ‬8nāšāyw
wəḵēn ‘āśâ ləḵāl- atque in hunc modum

‫ ַמ ְקטִיר ֹות וּ ְמזַבְּח ֹות לֵאֹלהֵיהֶן׃‬maqəṭîrwōṯ ûməzabəḥwōṯ


wives, who burned incense and hannāḵərîywōṯ fecit universis uxoribus
sacrificed to their gods. suis alienigenis, quae
lē’lōhêhen: adolebant et immolabant
diis suis.
9. Now the LORD was angry with ‫ ַויּ ִתְ ַאנַּף י ְהוָה ִבּשְֹׁלמ ֹה כִּי־נָטָה‬9bišəlōmōh
wayyiṯə’annaf yəhwâ Igitur iratus est Dominus

‫ ְלבָב ֹו ֵמעִם י ְהוָה אֱֹלהֵי יִשׂ ְָראֵל‬ləḇāḇwō mē‘im yəhwâ


Solomon because his heart was turned kî-nāṭâ Salomoni, quod aversa

‫ַהנּ ְִראָה ֵאלָיו ַפּ ֲע ָמי ִם׃‬


away from the LORD, the God of esset mens eius a
Israel, who had appeared to him twice, ’ĕlōhê yiśərā’ēl hannirə’â Domino, Deo Israel, qui
’ēlāyw pa‘ămāyim: apparuerat ei bis
10. and had commanded him concerning ‫ְו ִצוָּה ֵאלָיו עַל־הַדָּ בָר ַהזֶּה‬ 10 wəṣiûâ ’ēlāyw ‘al- et praeceperat de verbo

‫ְל ִבלְתִּ י־ ֶלכֶת אַח ֲֵרי אֱֹלהִים‬


this thing, that he should not go after hadāḇār hazzeh ləḇilətî- hoc, ne sequeretur deos
other gods; but he did not observe leḵeṯ ’aḥărê ’ĕlōhîm alienos; et non custodivit,
what the LORD had commanded. ‫שׁמַר אֵת‬ ָ ‫ֲאח ִֵרים וְֹלא‬ ’ăḥērîm wəlō’ šāmar ’ēṯ quae mandavit ei

‫ֲאשֶׁר־ ִצוָּה י ְהוָה׃ ף‬


’ăšer-ṣiûâ yəhwâ: f Dominus.

11. So the LORD said to Solomon, ‫ וַיּ ֹאמֶר י ְהוָה ִלשְֹׁלמ ֹה יַעַן ֲאשֶׁר‬11 wayyō’mer yəhwâ Dixit itaque Dominus

ָ‫שׁמ ְַרתָּ ָהי ְת‬ ָ ‫ ה־זּ ֹאת ִעמְָּך וְֹלא‬hāyəṯâ-zzō’ṯ ‘immāḵə


"Because you have done this, and you lišəlōmōh ya‘an ’ăšer Salomoni: “ Quia
have not kept My covenant and My
‫בּ ְִריתִ י ְוחֻקּ ֹתַ י ֲאשֶׁר ִצוִּיתִ י‬
habuisti hoc apud te et
statutes, which I have commanded wəlō’ šāmarətā bərîṯî non custodisti pactum
wəḥuqqōṯay ’ăšer ṣiûîṯî
‫‘ ָעלֶיָך קָר ֹ ַע ֶאק ְַרע ֶאת־ ַה ַמּ ְמ ָלכָה‬āleyḵā qārō‘a ’eqəra‘ ’eṯ-
you, I will surely tear the kingdom meum et praecepta mea,
from you, and will give it to your
‫ֵמ ָעלֶיָך וּנְתַ תִּ י ָה ְל ַעבְדֶּ ָך׃‬
quae mandavi tibi,
servant. hammaməlāḵâ mē‘āleyḵā disrumpens scindam
ûnəṯatîhā lə‘aḇədeḵā: regnum tuum a te et dabo
illud servo tuo.
12. "Nevertheless I will not do it in your ‫שׂנָּה ְל ַמעַן‬ ֶ ‫אְַך־ ְבּי ָ ֶמיָך ֹלא ֶא ֱע‬ 12 ’aḵə-bəyāmeyḵā lō’ Verumtamen in diebus

‫דָּ וִד אָבִיָך ִמיּ ַד ִבּנְָך ֶאק ְָר ֶענָּה׃‬


days for the sake of your father David, ’e‘ĕśennâ ləma‘an dāwiḏ tuis non faciam propter
but I will tear it out of the hand of ’āḇîḵā mîyaḏ binəḵā David patrem tuum; de
your son. ’eqərā‘ennâ: manu filii tui scindam
illud.
13. "However, I will not tear away all the ‫ַרק ֶאת־כָּל־ ַה ַמּ ְמ ָלכָה ֹלא‬ 13 raq ’eṯ-kāl- Nec totum regnum

‫שׁבֶט ֶאחָד ֶאתֵּ ן ִל ְבנֶָך‬ ֵ ‫ֶאק ְָרע‬


kingdom, but I will give one tribe to hammaməlāḵâ lō’ ’eqərā‘ auferam, sed tribum
your son for the sake of My servant
‫ְל ַמעַן דָּ וִד ַעבְדִּ י וּ ְל ַמעַן‬
šēḇeṭ ’eḥāḏ ’etēn liḇəneḵā unam dabo filio tuo
David and for the sake of Jerusalem ləma‘an dāwiḏ ‘aḇədî propter David servum

‫י ְרוּשָׁלַ ִם ֲאשֶׁר ָבּח ְָרתִּ י׃‬


which I have chosen." ûləma‘an yərûšālaim ’ăšer meum et Ierusalem,
bāḥārətî: quam elegi ”.
14. Then the LORD raised up an ‫שׂטָן ִלשְֹׁלמ ֹה ֵאת‬ ָ ‫ַויָּקֶם י ְהוָה‬ 14 wayyāqem yəhwâ
śāṭān lišəlōmōh ’ēṯ hăḏaḏ
Suscitavit autem

‫הֲדַ ד ָהאֲד ֹ ִמי ִמזּ ֶַרע ַה ֶמּלְֶך הוּא‬


adversary to Solomon, Hadad the Dominus adversarium
hā’ăḏōmî mizzera‘
‫ֶבּאֱד ֹום׃‬
Edomite; he was of the royal line in Salomoni Adad
Edom. hammeleḵə hû’ Idumaeum, qui erat de
be’ĕḏwōm: semine regio, in Edom.
15. For it came about, when David was in ‫ַויְהִי ִבּהְי ֹות דָּ וִד ֶאת־אֱד ֹום‬ 15 wayəhî bihəywōṯ Cum enim vicisset David

‫ַבּעֲֹלות י ֹואָב שַׂר ַה ָצּבָא ְל ַקבֵּר‬


Edom, and Joab the commander of the dāwiḏ ’eṯ-’ĕḏwōm Idumaeam, et ascendisset
army had gone up to bury the slain, ba‘ălwōṯ ywō’āḇ śar Ioab princeps militiae ad
and had struck down every male in ‫ֶאת־ ַה ֲח ָללִים ַויּ ְַך כָּל־זָכָר‬ haṣṣāḇā’ ləqabēr ’eṯ-
haḥălālîm wayyaḵə kāl-
sepeliendum eos, qui

‫ֶבּאֱד ֹום׃‬
Edom fuerant interfecti, et
zāḵār be’ĕḏwōm: occidisset omne
masculinum in Idumaea
16. (for Joab and all Israel stayed there six ‫שׁים יָשַׁב־שָׁם‬ ִ ָ‫שׁשֶׁת חֳד‬ ֵ ‫כִּי‬ 16 kî šēšeṯ ḥŏḏāšîm — sex enim mensibus ibi

‫י ֹואָב ְוכָל־יִשׂ ְָראֵל עַד־ ִהכ ְִרית‬


months, until he had cut off every yāšaḇ-šām ywō’āḇ wəḵāl- moratus est Ioab et omnis
male in Edom),
‫כָּל־זָכָר ֶבּאֱד ֹום׃‬
yiśərā’ēl ‘aḏ-hiḵərîṯ kāl- Israel, donec interimerent
zāḵār be’ĕḏwōm: omne masculinum in
Idumaea —
17. that Hadad fled to Egypt, he and ‫שׁים‬ ִ ָ‫ַויִּב ְַרח אֲדַ ד הוּא ַו ֲאנ‬ 17 wayyiḇəraḥ ’ăḏaḏ hû’ fugit Adad ipse et viri

‫אֲד ֹ ִמיּ ִים ֵמ ַעבְדֵ י אָבִיו ִאתּ ֹו‬


certain Edomites of his father's wa’ănāšîm ’ăḏōmîyîm Idumaei de servis patris
servants with him, while Hadad was a
‫לָב ֹוא ִמצ ְָרי ִם ַו ֲהדַד נַעַר ָקטָן׃‬
mē‘aḇəḏê ’āḇîw ’itwō eius cum eo, ut
young boy. lāḇwō’ miṣərāyim ingrederetur Aegyptum;
wahăḏaḏ na‘ar qāṭān: erat autem Adad puer
parvulus.
18. They arose from Midian and came to ‫ָארן‬
ָ ‫ַויָּקֻמוּ ִממִּדְ י ָן ַויּ ָב ֹאוּ פּ‬ 18 wayyāqumû Cumque surrexissent de

‫ָארן‬ָ ‫שׁים ִע ּםָם ִמפּ‬ ִ ָ‫ַויִּקְחוּ ֲאנ‬


Paran; and they took men with them mimmiḏəyān wayyāḇō’û Madian, venerunt in
from Paran and came to Egypt, to
‫ַויּ ָב ֹאוּ ִמצ ְַרי ִם אֶל־פּ ְַרע ֹה‬
pā’rān wayyiqəḥû Pharan tuleruntque
Pharaoh king of Egypt, who gave him ’ănāšîm ‘immām secum viros de Pharan et

‫ֶמלְֶך־ ִמצ ְַרי ִם ַויּ ִתֶּ ן־ֹלו ַבי ִת‬


a house and assigned him food and mipā’rān wayyāḇō’û introierunt Aegyptum ad
gave him land.
‫ְו ֶלחֶם אָמַר ֹלו ְוא ֶֶרץ נָתַ ן ֹלו׃‬
miṣərayim ’el-parə‘ōh pharaonem regem
meleḵə-miṣərayim Aegypti, qui dedit ei
wayyiten-lwō ḇayiṯ domum et cibos
wəleḥem ’āmar lwō constituit et terram
wə’ereṣ nāṯan lwō: delegavit.
19. Now Hadad found great favor before ‫ַויּ ִ ְמצָא הֲדַד חֵן ְבּעֵינֵי פ ְַרע ֹה‬ 19 wayyiməṣā’ hăḏaḏ ḥēn Et invenit Adad gratiam

‫ְמא ֹד ַויּ ִתֶּ ן־ֹלו ִאשָּׁה אֶת־אֲח ֹות‬


Pharaoh, so that he gave him in bə‘ênê farə‘ōh mə’ōḏ coram pharao valde, in
marriage the sister of his own wife,
‫ִירה׃‬ָ ‫שׁתּ ֹו אֲח ֹות תַּ ְח ְפּנֵיס ַה ְגּב‬
ְ ‫ִא‬
wayyiten-lwō ’iššâ ’eṯ- tantum ut daret ei
the sister of Tahpenes the queen. ’ăḥwōṯ ’išətwō ’ăḥwōṯ uxorem sororem uxoris
taḥəpənês hagəḇîrâ: suae germanam Taphnes
reginae.
20. The sister of Tahpenes bore his son ‫ֹלו אֲח ֹות תַּ ְח ְפּנֵיס ֵאת וַתֵּ לֶד‬ 20 watēleḏ lwō ’ăḥwōṯ
taḥəpənês ’ēṯ gənuḇaṯ
Genuitque ei soror

‫ְגּנֻבַת בְּנ ֹו וַתִּ גְ ְמלֵהוּ ַת ְח ְפּנֵס‬


Genubath, whom Tahpenes weaned in Taphnes Genubath filium
Pharaoh's house; and Genubath was in
‫בְּת ֹוְך בֵּית פּ ְַרע ֹה ַויְהִי גְנֻבַת‬
bənwō watiḡəməlēhû et ablactavit eum
Pharaoh's house among the sons of ṯaḥəpənēs bəṯwōḵə bêṯ Taphnes in domo
parə‘ōh wayəhî ḡənuḇaṯ
‫בֵּית פּ ְַרע ֹה בְּת ֹוְך ְבּנֵי פ ְַרע ֹה׃‬
Pharaoh. pharaonis, eratque
bêṯ parə‘ōh bəṯwōḵə bənê Genubath habitans apud
farə‘ōh: pharaonem cum filiis
eius.
21. But when Hadad heard in Egypt that ‫שׁכַב ַוהֲדַד‬ ָ ‫שׁמַע ְבּ ִמצ ְַרי ִם כִּי־‬
ָ 21 wahăḏaḏ šāma‘ Cumque audisset Adad in

‫דָּ וִד עִם־אֲב ֹתָ יו ְוכִי־מֵת י ֹואָב‬


David slept with his fathers and that bəmiṣərayim kî-šāḵaḇ Aegypto dormisse David
Joab the commander of the army was
‫שַׂר־ ַה ָצּבָא וַיּ ֹאמֶר ֲהדַד‬
dāwiḏ ‘im-’ăḇōṯāyw cum patribus suis et
dead, Hadad said to Pharaoh, "Send wəḵî-mēṯ ywō’āḇ śar- mortuum esse Ioab

‫שׁ ְלּ ֵחנִי ְו ֵאלְֵך‬
ַ ‫אֶל־פּ ְַרע ֹה‬
me away, that I may go to my own haṣṣāḇā’ wayyō’mer principem militiae, dixit
country."
‫ֶל־אַרצִי׃‬
ְ ‫א‬
hăḏaḏ ’el-parə‘ōh pharaoni: “ Dimitte me,
šalləḥēnî wə’ēlēḵə ’el- ut vadam in terram meam
’arəṣî: ”.
22. Then Pharaoh said to him, "But what ‫וַיּ ֹאמֶר ֹלו פ ְַרע ֹה כִּי מָה־ ַאתָּ ה‬ 22 wayyō’mer lwō
farə‘ōh kî mâ-’atâ ḥāsēr
Dixitque ei pharao: “

‫ָחסֵר ִע ִמּי ְו ִהנְָּך ְמ ַבקֵּשׁ ָל ֶלכֶת‬


have you lacked with me, that behold, Qua enim re apud me
you are seeking to go to your own
‫שׁ ֵלּ ַח‬
ַ ‫ֶל־אַרצֶָך וַיּ ֹאמֶר ֹלא כִּי‬ְ ‫א‬
‘immî wəhinnəḵā indiges, ut quaeras ire ad
country?" And he answered, "Nothing; məḇaqqēš lāleḵeṯ ’el- terram tuam? ”. At ille

‫שׁ ְלּ ֵחנִי׃‬
ַ ְ‫תּ‬
nevertheless you must surely let me ’arəṣeḵā wayyō’mer| lō’ respondit: “ Nulla; sed
go." kî šallēḥa təšalləḥēnî: obsecro, ut dimittas me ”.
23. God also raised up another adversary ‫ת־רז ֹון‬
ְ ‫שׂטָן ֶא‬ ָ ‫ַויָּקֶם אֱֹלהִים ֹלו‬ 23 wayyāqem ’ĕlōhîm
lwō śāṭān ’eṯ-rəzwōn ben-
Suscitavit quoque Deus

‫בֶּן־ ֶא ְלי ָדָ ע ֲאשֶׁר בּ ַָרח ֵמ ֵאת‬


to him, Rezon the son of Eliada, who Salomoni adversarium
had fled from his lord Hadadezer king ’eləyāḏā‘ ’ăšer bāraḥ
‫הֲדַ דְ ֶעזֶר ֶמלְֶך־צ ֹובָה אֲדֹנָיו׃‬
Razon filium Eliada, qui
of Zobah. mē’ēṯ hăḏaḏə‘ezer fugerat ab Adadezer rege
meleḵə-ṣwōḇâ ’ăḏōnāyw: Soba domino suo.
24. He gathered men to himself and ‫שׁים ַויְהִי‬ִ ָ‫ַויִּקְבּ ֹץ ָעלָיו ֲאנ‬ 24 wayyiqəbōṣ ‘ālāyw Et congregavit ad se
’ănāšîm wayəhî śar-gəḏûḏ viros et factus est
‫שַׂר־גְּדוּד ַבּהֲר ֹג דָּ וִד א ֹתָ ם‬
became leader of a marauding band,
after David slew them of Zobah; and
‫ דַ ֶמּשֶׂק ַויֵּשְׁבוּ בָהּ ַויּ ִ ְמלְכוּ ַויֵּלְכוּ‬wayyēšəḇû
bahărōḡ dāwiḏ ’ōṯām princeps turmae, cum
they went to Damascus and stayed wayyēləḵû ḏammeśeq interficeret eos David;
there, and reigned in Damascus. ḇāh abieruntque Damascum
‫בְּדַ ָמּשֶׂק׃‬ wayyimələḵû
bəḏammāśeq:
et habitaverunt ibi et
regnaverunt in Damasco.
25. So he was an adversary to Israel all ‫שׂטָן ְליִשׂ ְָראֵל כָּל־י ְ ֵמי‬ ָ ‫ַויְהִי‬ 25 wayəhî śāṭān Eratque adversarius

‫שְֹׁלמ ֹה ְו ֶאת־ה ָָרעָה ֲאשֶׁר הֲדָד‬


the days of Solomon, along with the ləyiśərā’ēl kāl-yəmê Israeli cunctis diebus
evil that Hadad did; and he abhorred
‫ַויּ ָ ָקץ ְבּיִשׂ ְָראֵל ַויִּמְֹלְך‬
šəlōmōh wə’eṯ-hārā‘â Salomonis; et hoc cum
Israel and reigned over Aram. ’ăšer hăḏāḏ wayyāqāṣ malo, quod erat Adad. Et

‫עַל־א ֲָרם׃ ף‬
bəyiśərā’ēl wayyiməlōḵə detestatus est Israel
‘al-’ărām: f regnavitque in Syria.
26. Then Jeroboam the son of Nebat, an ‫ְוי ָָר ְבעָם בֶּן־נְבָט ֶאפ ְָרתִ י‬ 26 wəyārāḇə‘ām ben- Ieroboam quoque filius

‫מִן־ ַהצּ ְֵרדָ ה ְושֵׁם אִמּ ֹו צְרוּעָה‬


Ephraimite of Zeredah, Solomon's nəḇāṭ ’efərāṯî min- Nabat, Ephrathaeus de
servant, whose mother's name was
‫ִאשָּׁה אַ ְל ָמנָה ֶעבֶד ִלשְֹׁלמ ֹה‬
haṣṣərēḏâ wəšēm Sareda, servus
Zeruah, a widow, also rebelled against ’immwō ṣərû‘â ’iššâ Salomonis, cuius mater

‫ַויּ ֶָרם י ָד ַבּ ֶמּלְֶך׃‬


the king. ’aləmānâ ‘eḇeḏ lišəlōmōh erat nomine Sarva mulier
wayyārem yāḏ vidua, levavit manum
bammeleḵə: contra regem.
27. Now this was the reason why he ‫ְוזֶה הַדָּ בָר ֲאשֶׁר־ה ִֵרים י ָד‬ 27 wəzeh hadāḇār ’ăšer- Et haec causa rebellionis

‫ַבּ ֶמּלְֶך שְֹׁלמ ֹה ָבּנָה אֶת־ ַהמִֹּּלוא‬


rebelled against the king: Solomon hērîm yāḏ bammeleḵə adversus eum: Salomon
built the Millo, and closed up the
‫ָסגַר ֶאת־פּ ֶֶרץ עִיר דָּ וִד אָבִיו׃‬
šəlōmōh bānâ ’eṯ- aedificavit Mello et
breach of the city of his father David. hammillwō’ sāḡar ’eṯ- coaequavit voraginem
pereṣ ‘îr dāwiḏ ’āḇîw: civitatis David patris sui.
28. Now the man Jeroboam was a valiant ‫ ְו ָה ִאישׁ י ָָר ְבעָם גִּבּ ֹור ָחי ִל ַויּ ְַרא‬28 wəhā’îš yārāḇə‘ām
gibwōr ḥāyil wayyarə’
Erat autem Ieroboam vir

‫שְֹׁלמ ֹה ֶאת־ ַהנַּעַר כִּי־עֹשֵׂה‬


warrior, and when Solomon saw that fortis et strenuus;
the young man was industrious, he šəlōmōh ’eṯ-hanna‘ar kî-
‫יּ ַ ְפקֵד א ֹת ֹו ְמלָאכָה הוּא ַו‬
vidensque Salomon
appointed him over all the forced ‘ōśēh məlā’ḵâ hû’ adulescentem industrium

‫ְלכָל־ ֵסבֶל בֵּית י ֹוסֵף׃ ס‬


labor of the house of Joseph. wayyafəqēḏ ’ōṯwō ləḵāl- constituerat eum
sēḇel bêṯ ywōsēf: s praefectum super labores
universae domus Ioseph.
29. It came about at that time, when ‫ַויְהִי ָבּעֵת ַההִיא ְוי ָָר ְבעָם יָצָא‬ 29 wayəhî bā‘ēṯ hahî’ Factum est igitur in

‫ירוּשָׁלָ ִם ַויּ ִ ְמצָא א ֹת ֹו ֲא ִחיּ ָה ִמ‬


Jeroboam went out of Jerusalem, that wəyārāḇə‘ām yāṣā’ tempore illo, ut Ieroboam
the prophet Ahijah the Shilonite found
‫שּׁיֹלנִי ַהנָּבִיא בַּדֶּ ֶרְך וְהוּא‬ ִ ‫ַה‬
mîrûšālāim wayyiməṣā’ egrederetur de Ierusalem,
him on the road. Now Ahijah had ’ōṯwō ’ăḥîyâ haššîlōnî et inveniret eum Ahias
clothed himself with a new cloak; and ‫שׂ ְלמָה ֲח ָדשָׁה‬ַ ‫ִמתְ ַכּסֶּה ְבּ‬ hannāḇî’ badereḵə wəhû’ Silonites propheta in via

‫שּׂדֶה׃‬
ָ ‫שׁנֵיהֶם ְלבַדָּ ם ַבּ‬ ְ ‫וּ‬
both of them were alone in the field. miṯəkasseh bəśaləmâ opertus pallio novo; erant
ḥăḏāšâ ûšənêhem autem duo tantum in
ləḇadām baśśāḏeh: agro.
30. Then Ahijah took hold of the new ‫שּׂ ְלמָה ַהחֲדָ שָׁה‬ ַ ‫ ַויּ ִתְ פּ ֹשׂ ֲא ִחיּ ָה ַבּ‬baśśaləmâ30 wayyiṯəpōś ’ăḥîyâ Apprehendensque Ahias
haḥăḏāšâ ’ăšer pallium suum novum,
‫שׁנֵים ָעשָׂר‬ ְ ‫‘ ֲאשֶׁר ָעלָיו ַויִּק ְָר ֶע ָה‬ālāyw wayyiqərā‘ehā quo coopertus erat, scidit
cloak which was on him and tore it
into twelve pieces.
‫ק ְָרעִים׃‬ šənêm ‘āśār qərā‘îm: in duodecim partes

31. He said to Jeroboam, "Take for ‫ה‬ ‫ָר‬ָ ‫שׂ‬ ‫ע‬


ֲ ‫ְָך‬ ‫ל‬ ‫ַח־‬ ‫ק‬ ‫ָם‬ ‫ע‬ ‫ב‬
ְ ‫ָר‬
ָ ‫י‬ ‫ל‬
ְ ‫ֶר‬ ‫מ‬ ‫ֹא‬ ‫ַיּ‬
‫ו‬ 31 wayyō’mer
ləyārāḇə‘ām q ḥ-ləḵā
et ait ad Ieroboam: “

‫‘ ק ְָרעִים כִּי כ ֹה אָמַר י ְהוָה אֱֹלהֵי‬ăśārâ qərā‘îm kî ḵōh


a
yourself ten pieces; for thus says the Tolle tibi decem
LORD, the God of Israel, `Behold, I
will tear the kingdom out of the hand ‫ע‬ ַ ‫יִשׂ ְָראֵל ִהנְנִי ק ֵֹר‬
scissuras; haec enim dicit
’āmar yəhwâ ’ĕlōhê Dominus, Deus Israel:

ַ ‫ד שְֹׁלמ ֹה ֶאת־ ַה ַמּ ְמ ָלכָה ִמיּ‬


of Solomon and give you ten tribes yiśərā’ēl hinənî qōrē‘a Ecce ego scindam

‫ְונָתַ תִּ י לְָך ֵאת ֲעשׂ ָָרה‬


’eṯ-hammaməlāḵâ mîyaḏ regnum de manu
šəlōmōh wənāṯatî ləḵā ’ēṯ Salomonis et dabo tibi

‫שּׁ ָבטִים׃‬ ְ ‫ַה‬
‘ăśārâ haššəḇāṭîm: decem tribus.

32. (but he will have one tribe, for the ‫שּׁבֶט ָה ֶאחָד י ִ ְהי ֶה־ֹּלו ְל ַמעַן‬ ֵ ‫ ְו ַה‬yihəyeh-llwō
32 wəhaššēḇeṭ hā’eḥāḏ Porro una tribus

‫ַעבְדִּ י דָ וִד וּ ְל ַמעַן י ְרוּשָׁלַ ִם‬


sake of My servant David and for the ləma‘an| remanebit ei propter
sake of Jerusalem, the city which I ‘aḇədî ḏāwiḏ ûləma‘an
‫ הּ מִכּ ֹל ָהעִיר ֲאשֶׁר ָבּח ְַרתִּ י ָב‬bāḥarətî
servum meum David et
have chosen from all the tribes of yərûšālaim hā‘îr ’ăšer Ierusalem civitatem,
ḇāh mikōl šiḇəṭê quam elegi ex omnibus
‫שׁ ְבטֵי יִשׂ ְָראֵל׃‬ ִ
Israel),
yiśərā’ēl: tribubus Israel;
33. because they have forsaken Me, and ‫עז ָבוּנִי ַויִּשְׁתַּ חֲווּ יַעַן‬ ֲ ‫ֶר‬ ‫שׁ‬‫א‬ֲ
a
33 y ‘an| ’ăšer ‘ăzāḇûnî eo quod dereliquerint me
wayyišətaḥăwû lə‘ašətōreṯ et adoraverint Astharthen
of the Sidonians, Chemosh the god of ‫לכְמ ֹושׁ‬ ִ ‫שׁתּ ֶֹרת אֱֹלהֵי צִדֹנִין‬ ְ ‫’ ְל ַע‬ĕlōhê ṣiḏōnîn liḵəmwōš deam Sidoniorum et
have worshiped Ashtoreth the goddess

Moab, and Milcom the god of the sons ‫מלְכּ ֹם אֱֹלהֵי‬ ִ ‫ אֱֹלהֵי מ ֹואָב וּ ְל‬ûləmiləkōm ’ĕlōhê mwō’āḇ Chamos deum Moab et
’ĕlōhê ḇənê- Melchom deum filiorum
in My ways, doing what is right in My ‫הלְכוּ בִדְ ָרכַי‬ ָ ‫ְבנֵי־עַמּ ֹון וְֹלא־‬
of Ammon; and they have not walked

‫י‬ ַ‫ֹת‬ ‫ֻקּ‬


‫ח‬ ‫ו‬
ְ ‫ַי‬ ‫נ‬‫ֵי‬‫ע‬ ‫בּ‬
ְ ‫ָר‬
‫שׁ‬ ָ ‫יּ‬ ‫ה‬
ַ ‫ֹות‬ ‫ֲשׂ‬ ‫ע‬ ‫ל‬ַ
‘ammwōn wəlō’-hāləḵû Ammon et non
sight and observing My statutes and ḇiḏərāḵay la‘ăśwōṯ ambulaverint in viis
My ordinances, as his father David hayyāšār bə‘ênay meis, ut facerent
did. ‫שׁ ָפּטַי כְּדָ וִד אָבִיו׃‬
ְ ‫וּ ִמ‬ wəḥuqqōṯay ûmišəpāṭay
kəḏāwiḏ ’āḇîw:
iustitiam coram me et
praecepta mea et iudicia
sicut David pater eius.
‫ וְֹלא־ ֶאקַּח ֶאת־כָּל־הַמַּ ְמ ָלכָה‬34 wəlō’-’eqq ḥ ’eṯ-kāl-
a
34. `Nevertheless I will not take the whole Nec auferam omne

‫שׁתֶ נּוּ כּ ֹל יְמֵי‬ִ ‫שׂיא ֲא‬ִ ָ‫ ִמיּ ָד ֹו כִּי נ‬kî| nāśî’ ’ăšiṯennû kōl
kingdom out of his hand, but I will hammaməlāḵâ mîyāḏwō regnum de manu eius,
make him ruler all the days of his life,
‫ַחיּ ָיו ְל ַמעַן דָּ וִד ַעבְדִּ י ֲאשֶׁר‬
sed ducem ponam eum
for the sake of My servant David yəmê ḥayyāyw ləma‘an cunctis diebus vitae suae

‫שׁמַר ִמצְוֹתַ י‬ ָ ‫ ָבּח ְַרתִּ י א ֹת ֹו ֲאשֶׁר‬bāḥarətî ’ōṯwō ’ăšer


whom I chose, who observed My dāwiḏ ‘aḇədî ’ăšer propter David servum
commandments and My statutes;
‫ְוחֻקּ ֹתָ י׃‬
meum, quem elegi, qui
šāmar miṣəwōṯay custodivit mandata mea
wəḥuqqōṯāy: et praecepta mea.
35. but I will take the kingdom from his ‫ְו ָל ַקחְתִּ י ַהמְּלוּכָה ִמיּ ַד בְּנ ֹו‬ 35 wəlāqaḥətî hamməlûḵâ Auferam autem regnum

‫וּנְתַ תִּ י ָה לְָּך ֵאת ֲעשׂ ֶֶרת‬


son's hand and give it to you, even ten mîyaḏ bənwō ûnəṯatîhā de manu filii eius et dabo
tribes.
‫שּׁ ָבטִים׃‬ ְ ‫ַה‬
lləḵā ’ēṯ ‘ăśereṯ tibi decem tribus;
haššəḇāṭîm:

36. `But to his son I will give one tribe, ‫שׁבֶט־ ֶאחָד ְל ַמעַן‬ ֵ ‫ְו ִלבְנ ֹו ֶאתֵּ ן‬ 36 wəliḇənwō ’etēn filio autem eius dabo

‫הֱי ֹות־נִיר לְדָ וִיד־ ַע ְב ִדּי‬


that My servant David may have a šēḇeṭ-’eḥāḏ ləma‘an tribum unam, ut
lamp always before Me in Jerusalem,
‫כָּל־ ַהיּ ָ ִמים ְל ָפנַי בִּירוּשָׁלַ ִם‬
hĕywōṯ-nîr ləḏāwîḏ- remaneat lucerna David
the city where I have chosen for ‘aḇədî kāl-hayyāmîm| servo meo cunctis diebus

‫ָהעִיר ֲאשֶׁר ָבּח ְַרתִּ י לִי לָשׂוּם‬


Myself to put My name. ləfānay bîrûšālaim hā‘îr coram me in Ierusalem

‫שׁ ִמי שָׁם׃‬ ְ
’ăšer bāḥarətî lî lāśûm civitate, quam elegi, ut
šəmî šām: esset nomen meum ibi.

37. `I will take you, and you shall reign ‫וְא ֹתְ ָך ֶאקַּח וּ ָמ ַל ְכ ָתּ בְּכ ֹל‬ 37 wə’ōṯəḵā ’eqqaḥ Te autem assumam, et

‫ֲאשֶׁר־תְּ ַאוֶּה נַ ְפשֶָׁך ְו ָהי ִיתָ ֶמּלְֶך‬


over whatever you desire, and you ûmālaḵətā bəḵōl ’ăšer- regnabis super omnia,

‫עַל־יִשׂ ְָראֵל׃‬
shall be king over Israel. tə’aûeh nafəšeḵā quae desiderat anima tua,
wəhāyîṯā mmeleḵə ‘al- erisque rex super Israel.
yiśərā’ēl:
‫שׁ‬
ֶ ‫שׁמַע ֶאת־כָּל־ ֲא‬ ְ ִ‫ ר ְו ָהי ָה אִם־תּ‬38
a
38. `Then it will be, that if you listen to all wəhāyâ ’im-tišəm ‘ Si igitur audieris omnia,

ָ‫שׂית‬ִ ‫ ֲא ַצוֶָּך ְו ָה ַל ְכ ָתּ בִדְ ָרכַי ְו ָע‬wəhālaḵətā ḇiḏərāḵay


that I command you and walk in My ’eṯ-kāl-’ăšer ’ăṣaûeḵā quae praecepero tibi, et
ways, and do what is right in My sight ambulaveris in viis meis
by observing My statutes and My ‫ַהיָּשָׁר ְבּעֵינַי ִלשְׁמ ֹור חֻקּ ֹותַ י‬ wə‘āśîṯā hayyāšār et feceris, quod rectum

‫ וּ ִמצְוֹתַ י ַכּ ֲאשֶׁר ָעשָׂה דָּ וִד ַעבְדִּ י‬ḥuqqwōṯay ûmiṣəwōṯay


commandments, as My servant David bə‘ênay lišəmwōr est coram me custodiens
did, then I will be with you and build
‫ְו ָהי ִיתִ י ִעמְָּך וּ ָבנִיתִ י לְָך‬
mandata mea et
you an enduring house as I built for ka’ăšer ‘āśâ dāwiḏ ‘aḇədî praecepta mea, sicut fecit

‫ ַבי ִת־נֶ ֱאמָן ַכּ ֲאשֶׁר ָבּנִיתִ י לְדָ וִד‬ləḵā ḇayiṯ-ne’ĕmān


David, and I will give Israel to you. wəhāyîṯî ‘immāḵə ûḇānîṯî David servus meus, ero

‫ְונָתַ תִּ י לְָך ֶאת־יִשׂ ְָראֵל׃‬


tecum et aedificabo tibi
ka’ăšer bānîṯî ləḏāwiḏ domum stabilem,
wənāṯatî ləḵā ’eṯ- quomodo aedificavi
yiśərā’ēl: David, et tradam tibi
Israel
‫ וַא ַענֶּה ֶאת־ז ֶַרע דָּ וִד ְל ַמעַן ז ֹאת‬dāwiḏ
a
39. `Thus I will afflict the descendants of 39 wa’‘anneh ’eṯ-zer ‘ et affligam semen David

‫אְַך ֹלא כָל־ ַהיּ ָ ִמים׃ ס‬


David for this, but not always.' " ləma‘an zō’ṯ ’aḵə super hoc, verumtamen
lō’ ḵāl-hayyāmîm: s non cunctis diebus ”.
40. Solomon sought therefore to put ‫ַוי ְ ַבקֵּשׁ שְֹׁלמ ֹה ְל ָה ִמית‬ 40 wayəḇaqqēš šəlōmōh Voluit ergo Salomon

‫ֶאת־י ָָר ְבעָם ַויָּקָם י ָָר ְבעָם‬


Jeroboam to death; but Jeroboam ləhāmîṯ ’eṯ-yārāḇə‘ām interficere Ieroboam, qui
arose and fled to Egypt to Shishak
‫שׁ‬
ַ ‫שׁי‬ ִ ‫ק ַויִּב ְַרח ִמצ ְַרי ִם אֶל־‬
wayyāqām yārāḇə‘ām surrexit et aufugit in
king of Egypt, and he was in Egypt wayyiḇəraḥ miṣərayim Aegyptum ad Sesac

‫ֶמלְֶך־ ִמצ ְַרי ִם ַויְהִי ְב ִמצ ְַרי ִם‬


until the death of Solomon. ’el-šîšaq meleḵə- regem Aegypti et fuit in

‫עַד־מ ֹות שְֹׁלמ ֹה׃‬


miṣərayim wayəhî Aegypto usque ad
ḇəmiṣərayim ‘aḏ-mwōṯ mortem Salomonis.
šəlōmōh:
41. Now the rest of the acts of Solomon ‫ְוי ֶתֶ ר דִּ ב ְֵרי שְֹׁלמ ֹה ְוכָל־ ֲאשֶׁר‬ 41 wəyeṯer diḇərê Reliqua autem gestorum

‫ָעשָׂה ְו ָח ְכ ָמת ֹו הֲֹלוא־הֵם‬


and whatever he did, and his wisdom, šəlōmōh wəḵāl-’ăšer ‘āśâ Salomonis, omnia, quae
are they not written in the book of the
‫כְּתֻ בִים עַל־ ֵספֶר דִּ ב ְֵרי שְֹׁלמ ֹה׃‬
wəḥāḵəmāṯwō hălwō’- fecit, et sapientia eius,
acts of Solomon? hēm kəṯuḇîm ‘al-sēfer ecce universa scripta sunt
diḇərê šəlōmōh: in libro gestorum
Salomonis;
42. Thus the time that Solomon reigned in ‫ְו ַהיּ ָ ִמים ֲאשֶׁר ָמלְַך שְֹׁלמ ֹה‬ 42 wəhayyāmîm ’ăšer dies autem, quos regnavit

‫בִירוּשָׁלַ ִם עַל־כָּל־יִשׂ ְָראֵל‬


Jerusalem over all Israel was forty mālaḵə šəlōmōh Salomon in Ierusalem
years. ḇîrûšālaim ‘al-kāl-
‫שׁנָה׃‬ָ ‫אַר ָבּעִים‬ ְ
super omnem Israel,
yiśərā’ēl ’arəbā‘îm šānâ: quadraginta anni sunt.
43. And Solomon slept with his fathers ‫שׁכַּב שְֹׁלמ ֹה עִם־אֲב ֹתָ יו‬ ְ ִ ‫ַויּ‬ 43 wayyišəkaḇ šəlōmōh Dormivitque Salomon

‫ַויּ ִ ָקּבֵר ְבּעִיר דָּ וִד אָבִיו ַויִּמְֹלְך‬


and was buried in the city of his father ‘im-’ăḇōṯāyw cum patribus suis et
David, and his son Rehoboam reigned
‫ְר ַח ְבעָם בְּנ ֹו תַּ חְתָּ יו׃ ס‬
wayyiqqāḇēr bə‘îr dāwiḏ sepultus est in civitate
in his place. ’āḇîw wayyiməlōḵə David patris sui;
rəḥaḇə‘ām bənwō regnavitque Roboam
taḥətāyw: s filius eius pro eo.