Está en la página 1de 3

NORMATIVA DE EXAMEN DE CINTURON NEGRO S.K.I.

SHODAN

KIHON

Zenkutsu dachi, gedan barai

(Adelante)

(Adelante)

(Atrás)

oi Zuki sambon (jodan, chudan, chudan) Gyaku Zuki sambon (chudan, jodan, chudan) Age Uke, gedan barai, gyaku Zuki Soto uke, Empi (kiba dachi), uraken, gyaku Zuki Uchi uke, kizami Auki, mae geri, gyaku Zuki

(Adelante) (Atrás) Kokutsu dachi Shuto uke, kizami geri, nukite Zenkutsu dachi gedan barai (Adelante) (Adelante)
(Adelante)
(Atrás)
Kokutsu dachi
Shuto uke, kizami geri, nukite
Zenkutsu dachi gedan barai
(Adelante)
(Adelante)
Mae geri, mawashi geri, gyaku Zuki
Mae geri, kekomi, gyaku Zuki
Kibadachi
Keage kekomi, (diferentes piernas)
Kime waza
Gyaku zuki
KATA
SENTEI (voluntaria) a elegir entre Basai dai, Kanku dai, Jion o Empi
SHITEI (obligatorias) Heian 1 a 5 y Tekki shodan
KUMITE

Jiyu Ippon Kumite Jodan Chudan Mae geri Kekomi Mawashi geri Uchiro geri Kizami zuki

Gyaku zuki

(ambos lados)

Jiyu Na Gamae

NIDAN

KIHON

(Adelante) Kizami Zuki, Mae geri, Jun zuki

(Adelante) Age uke (paso atrás) Mawashi geri, Uraken, Jun zuki Fudo Dachi (Adelante) Chudan Jun
(Adelante) Age uke (paso atrás) Mawashi geri, Uraken, Jun zuki
Fudo Dachi
(Adelante) Chudan Jun Zuki
(Adelante) Jun Zuki Sambon Chudan, Jodan (zenkutsu); Chudan
Zenkutsu Shomen
Mae geri-mawashi
Mawashigeri-kekomo
Mae geri-yokogeri-ushiro geri (ambos lados)
Kime waza
Kizami zuki
KATAS
TOKUI KATA (favorita)
SHITEI (impuesta) Basai dai, kanku dai, Jion o Empi
KUMITE
Jiyu Kumite

Okuri Jiyu Ippon Kumite

Fudo Dachi Gedan Barai

SANDAN

KIHON

(Adelante) Chudan Jun Zuki (Adelante) Jun Zuki Sambon Chudan, Jodan (zenkutsu); Chudan Shomen Jiyu Na
(Adelante) Chudan Jun Zuki
(Adelante) Jun Zuki Sambon Chudan, Jodan (zenkutsu); Chudan
Shomen Jiyu Na Gamae
(Adelante) Kizami zuki Tate Shuto (mano derecha) (pierna izquierda
paso al lado) Gyaku zuki, Jiyu Na Gamae
(Adelante) Kizami Zuki Gyaku zuki (pierna derecha gira 45º sentido
reloj); Mawashi geri uraken gyaku zuki, Jiyu Na Gamae
Mae geri- yoko geri- Ushiro geri- mawashi geri (ambos lados)
KATAS
TOKUI KATA (favorita)
SHITEI (impuesta) Basai dai, Kanku dai, Jion o Empi
KUMITE
Jiyu Kumite
-Kaeshi Ippon Kumite