Está en la página 1de 192

Genadij Petrovič M a l a h o v

PRIRUČNIK ZA SAMOLEČENJE
XXI VEKA
Prevod s ruskog

BEOGRAD
2006.
SADRŽAJ

OD A U T O R A 9

Z D R A V L J E I BOLEST (Pitanja i odgovori) 11

LEČENJE OBOLJENJA 57
OSNOVNI SIMPTOMI RAZVOJA VEĆINE OBOLJENJA 57

OSNOVNE SEME SAMOPOMOĆI 58


Uzroci i mehanizam javljanja oboljenja 59
Protivparazitno letenje travama prema Hildi Klark 62
Čišćenje creva prema metodu Hilde Klark 65
Čišćenje bubrega 66
Čišćenje jetre 67
ZATVORI 73
Dijagnostika zatvora prema ekskrementu 79
Poremećaj stolice i onkologija 88
O štetnosti purgativa 89
S P A Z M A T I Č N I K O L I T I S (iskustvo u lečenju) 92

HEMOROIDI 94
Kompleksni pristup lečenju hemoroida prema V. L. Igrušinu 98
Profilaksa hemoroida 100
VARIKOZNO PROŠIRENJE VENA 100

HIPERTENZIJA 103

ARTRITIS 104

POLIARTRITIS 106

M A M U Z E N A PETI 107

BEHTEROVA BOLEST 109

TRAHOMA 114

BEONA (OČNA MRENA) 115

HEPATITIS 115
Mere tečenja kod hepatitisa 117
Preporuke jogista kod tečenja žutice i hepatitisa
(prema Svami Šivanande) 133
Kako pravilno čistiti jetru 150
Čišćenje jetre pomoću trava 151
Dvostruko čišćenje jetre 154 POLIPI - ISKUSTVA LEČENJA 218
Čišćenje jetre leti 157 KOŽA 226
Kako se osloboditi od kamenja u žučnoj kesi Zdravlje i lepota kože lica 226
(recept oca Georgija) 159 Briga o usnama 227
Šest proverenih načina izbacivanja kamenja iz žuči 160 Kako otkloniti ožiljke 228
GAJMORITIS (MAKSILARNI SINUSITIS) 162
Kako odstraniti mladeže 229
Kako otkloniti bradavice 230
HERPES 165
Kako se osloboditi od žuljeva i masnog tkiva 233
MUCANJE 173
Krpeljev dermatitis 233
KRV - LEČENJE IIZLEČENJE 174
VITILIGO 234
Kako povećati hemoglobin u krvi 174
SKLEROZA 235
Sokovi od povrća, koji obnavljaju krv 176
SINDROM HRONIČNOG UMORA 243
Čišćenje krvi 177
Transfuzija krvi i bolesti 178 DEPRESIJA 248

Ishrana i problemi sa krvnim sudovima 180 ZNOJENJE N O G U 249

TROMBOFLEBITIS 181 UMOR NOGU 250

NEKONTROLISANO M O K R E N J E (ENUREZA) 182 DIJETA ZA P U Š A Č E I P A S I V N E P U Š A Č E 251

Simptomi slabosti mokraćne bešike 182 FISTULE - ISKUSTVA LEČENJA 252

Lečenje nekontrolisanog mokrenja 183


Originalno čišćenje bubrega 185 K O R I S N E I N F O R M A C I J E O LEČENJU 255
Kako ojačati slabu mokraćnu bešiku 187 K A K O SE P R A V I L N O KLISTIRATI 255

MIKROKLISTIRI 255
GLOMERULONEFRITIS , 188
PITANJA O G L A D O V A N J U 257
OBOLJENJA PLUĆA 190
Da li postoje zabrane (kontraindikacije)
ZDRAVLJE KIČME 193
u tečenju gladovanjem? 257
Važnost držanja tela za zdravlje 193
Kome gladovanje posebno pomaže 258
Fizičke vežbeza kičmu 196
Rokovi gladovanja i efekat ozdravljenja 258
PUPAK 199 Devet pravila gladovanja 259
NESANICA 202 Prethodna priprema pre gladovanja 264
Tajna dobrog sna leti 204 Kako pravilno gladovati 24-42 sata 265
Lekoviti san 204 Kako se psihički stimulisati za vreme gladovanja 267
Snovi i zdravlje 208 Može li se gladovati u starosti 268
Lekovito došaptavanje u snu 209 ŠEST LEKOVITIH ZVUKOVA 270

O ZUBIMA I ODRŽAVANJU USNE DUPLJE 210 Sezonske vežbe za jačanje funkcije jetre i žučne kese 272
Sezonske vežbe za jačanje funkcije imuniteta (slezine) 274
STOMATITIS 211
Sezonske vežbe za jačanje funkcije srca 274
ONKOLOGIJA - ISKUSTVA LEČENJA 213 Sezonska vežba za jačanje funkcije pluća 276
Sezonska vežba za normalizaciju funkcije bubrega 276 OD AUTORA
Vežba za normalizaciju funkcije „trostrukog grejača" 277
P O S E B N I POKRETI RUKU (GESTOVI) 279

MOTIVACIJA ZA PODMLAĐIVANJE 283

MASAŽA SUVORINA 284

MASAŽA S UKUVANIM URINOM 285

O RADŽA-JOGI 286
KORISĆENJE PIRAMIDA U LEKOVITE S V R H E 290 Ova knjiga je namenjena onima, koji žele da budu kom­
Izgradnja piramide 290 pletna, zdrava ličnost. Pre svega hoću da vam objasnim, moji
Kako se lečiti pomoću piratnida 293 uvaženi čitaoci, zašto sam ovu knjigu nazvao „Priručnik za sa-
O LEKOVITIM SVOJSTVIMA VODE 299 molečenje". Stvar je u tome, d a j e većinu oboljenja, sa kojima
„Živa" i „mrtva" voda 299 se čovek sukobljava tokom svog života, on sam „zaradio". Zbog
Korišćenje „žive" i „mrtve" vode toga on sam treba da spozna uzrok svoje bolesti, da spozna da
za lečenje raznih oboljenja 301 se zdravlje može povratiti i znatno poboljšati u većini slučajeva
Levitirana voda 305 samo vlastitim naporima.
Voda odstojala sa kristalima 305 U ovoj knjizi nisu dati samo recepti za lečenje jedne ili
Silicijumska voda 306 druge bolesti, već je ukazano i na uzroke njenog nastajanja,
Protijeva voda - 306 osobenosti bolesti, putevi izlečenja, a navedeni su i primeri iz
URINOTERAPIJA 307 prakse. M n o g e teme su razmotrene na osnovu pisama čitalaca,
Organski sastav urina i njegova svojstva 310 dati su odgovori na pitanja, komentari i objašnjenja.
Vrste urina i njihove osobine 314 Upravo zato knjiga počinje s pitanjima koja ste mi posta­
Nekoliko načina primene veoma starog urina 319 vili u pismima. Nadam se da će vam odgovori na ta pitanja
URINOTERAPIJA U PRAKSI 330 pomoći u samoozdravljenju. Takode se trudim da detaljnije
Put urina kroz čovečji organizam pri oralnoj upotrebi 330 razjasnim pitanja i teme, bez čijeg poznavanja ne možete pri­
Put urina kroz čovečji organizam pri klistiranju 332 stupiti samolečenju.
Put urina kroz čovečji organizam pri ukapavanju u nos 333 Naravno, ne apelujem na vas da se slepo pridržavate rece-
Put urina kroz čovečji organizam pata i preporuka navedenih u ovoj knjizi. Ne mogu biti iste
pri unošenju preko kože 334 preporuke za sve ljude jer se ljudi međusobno razlikuju. O b i m
Načini korišćenja urina klistiranjem 335 lekovitih sredstava, terapija i tome slično, koji je naveden u
Načini unošenja urina u organizam preko kože .. 336 knjizi, ne odgovara za sve ljude. Vaš zadatak je da na sebi flek­
Načini korišćenja urina kroz oči, nos i uši 338 sibilno primenjujete preporuke za lečenje, imajući u vidu indi­
Načini oralne upotrebe urina 339 vidualnu konstituciju, uzrast, godišnje doba, kao i procese koji
se dešavaju u prirodi. Uzimajući u obzir sve to pomoći će vam
M E T O D LEČENJA KEROZINOM 342
da stvorite vlastiti sistem lečenja. U tom sistemu ne srne biti
SVEST ČOVEKA - GLAVNI LEKAR 352
mesta nikakvim drugim sistemima i metodima.
JAKE I SLABE STRANE UČENJA IVANOVA 368

9
Zadržimo se na načinu izlaganja materijala u poglavlju o ZDRAVLJE I BOLEST
bolestima. Na početku izlažem osnovne podatke o najraspro­
stranjenijim oboljenjima, o tome kako sami sebi možete pomo­
ći, šta pri tome treba uzeti u obzir, a da sebi ne nasete štetu; Pitanja i odgovori
ukazujem na uzroke nastanka oboljenja, predlažem recepte za
lečenje, navodim dopunske savete i preporuke, između ostalog
i iz iskustva narodne medicine.
Određena pažnja je poklonjena i danas tako popularnim i
uistinu lekovitim biljkama, kao što su mrazovnjak (Helleborus
caucasicum), pelen, lovorov list i druge, kao i njihova lekovita
svojstva. U navedenom poglavlju načete sve o tome kako ih
pravilno primenjivati i kod kojih oboljenja, kao i recepte smeša
i način primene. U kom stepenu zdravlje zavisi od samog čoveka, koliko on
Značajno mesto u knjizi dato je informaciji o sprovodenju sam sebi može pomoći?
zdravstvenih mera. Jer bez pravilnog shvatanja, na primer, ka­
Na osnovu statistike, čovečje zdravlje 20 odsto zavisi od
ko i kada primeniti terapiju čišćenja ili šta je to „mrtva", „živa"
naslednosti, još 20 odsto - od ekološke situacije, od zdravstve­
ili protijeva voda i drugo, ne možete kvalitetno primenjivati
ne zaštite - svega 8,5 procenata (odsto) i 51,5 odsto čovečjeg
recepte iz knjige.
zdravlja određuje se njegovim načinom života.
Trudio sam se da uzmem u obzir sve nijanse da se za vre-
Kao što vidimo, zdravlje i blagostanje zavise od samog čo­
me vežbi po Priručniku kod vas ne pojave nikakve sumnje i
veka. Ovo vam je ujedno i dokaz u korist samolečenja. Na ra­
pitanja, da vam proces samoozdravljenja (samolečenja) donese
čun pravilne organizacije vlastitog života čovek može sam da
radost sticanjem zdravlja.
se izbori (izađe na kraj) s bilo kojim oboljenjem.
Ukoliko želite da živite dugo i da ne bolujete, koristite se
receptima i savetima iz Priručnika, izađite na put ozdravljenja
Tri glavne greške u lečenju kod savremene medicine
i njime koračajte s optimizmom i nadahnućem. Želim vam
zdravlja, dragi moji čitaoci! • Metodi lečenja koje predlaže savremena medicina ne uzi­
maju u obzir prethodno čišćenje organizma. Lekar odmah
naznačava (prepisuje) bolesniku lekove-korektore, kojima
pokušava da u zagađenom organizmu uspostavi jednu ili
drugu funkciju. Postižući privremeni uspeh, lekovi još u
većem stepenu zagađuju organizam.
• Medicina nije usmerena na rad (se ne orjentiše) sa ži­
votnom snagom organizma. Rasčlanivši lečenje na orga­
ne i delove tela medicina ne uzima u obzir celokupnost

10 1i
čovečjeg organizma. Rezultat je kao u čuvenoj p o s l o ­ Ishrana - zasićenost manjom količinom prirodne hrane,
vici: „Jedno - lečimo, drugo - sakatimo (bogaljimo)". stalan osećaj neznatnog osećaja gladi (to govori o tome, da se
• Ne otklanja se poročni (pogrešan, izopačen) način života, ne prejedate), posle svakog uzimanja hrane laka stolica i eks-
krement oblika kobasice (to ukazuje na idealan rad-funkcioni-
koji je izazvao bolest kod čoveka. Medicina kao da govo­
sanje probavnog trakta).
ri: „Greši, budi proždrljiv, izobličavaj bioritmove, a kada
Koža - čista, lepa, bez ikakvih defekata i neprijatnih miri­
oboliš mi ćemo te izlečiti - tabletama, injekcijama, hirur- sa, razmena toplote se odlično reguliše.
gijom, presađivanjem organa. I za sve to ćeš nam platiti". Imunitet - odsustvo bilo kakvih oboljenja, brzo zarastanje
rana, posekotina, opekotina i slično.
Šta je zdravlje, a šta bolest? Mišići - elastični, izdržljivi, umereno snažni (dobra elastič­
nost svih tetiva i zglobova), proporcionalno razvijeni.
Ja razmatram čoveka kao harmonični sistem, koji postoji
na račun toga, što kroz sebe stalno propušta bujice (snopove) Zdrav čovek ima dobro držanje tela, on je proporcionalno
informacija, energije i materije. Zahvaljujući tome čovek može građen, ima mali sloj sala, praktično se ne zamara, blagonaklon je
da se orjentiše u prostoru koji ga okružuje (rad sa informacio- prema ljudima koji ga okružuju, trezveno i razumno shvata (pri­
nim tokovima), da funkcioniše/radi, deluje/ (rad s energijama), hvata) ekstremne događaje, bez suvišne emocionalne obojenosti.
da se ispoljava u fizičkom obliku (rad sa materijom - ishrana).
Kada u propuštenim bujicama (tokovima) dode do nekog pore­ Parametri bolešljivog (bolesnog) čoveka
mećaja (odstupanja), to se ispoljava u vidu bolesti.
Bilo kakva promena koja pogoršava funkcionisanje svesti,
Covećje zdravljeJe stanje, pri kojem se vrši normalna, har­
disanja, ishrane, kože, imuniteta, mišića ukazuje na jedan ili
monična, informaciona, energetska i materijalna razmena iz­
drugi stepen bolešljivosti (slabosti) ili bolesti.
među čovečjeg organizma i prirode (okolne sredine).
Svest- potišteno raspoloženje, česta snažna preživljavanja,
Bolest čoveka je stanje, pri kojem je poremećena normalna,
nametljive misli, stalni osećaj umora i ravnodušnost (indife-
harmonična, informaciona, energetska i materijalna razmena
rentnost) prema životu.
između čovečjeg organizma i prirode, a rezervne sposobnosti
organizma su smanjene ili nedovoljne. Disanje - znatno više od sedam disajnih ciklusa u minuti.
Ishrana - zasićenost velikom količinom termički obrađene
Parametri zdravog čoveka ili neprirodne hrane, odsustvo osećaja gladi, otežana stolica ili
je uopšte nema tokom 24 sata.
Svest - s t a l n o preovladavanje povišeno-radosnog raspolo­
Koža - masna ili suva ispucala, s miteserima, bubuljičava,
ženja, odsustvo jakih negativnih preživljavanja, nametljivih m i ­
s neprijatnim mirisom.
sli i umora.
Imunitet-stalno prisustvo nekih oboljenja,posebno infek­
Disanje - zdrav čovek uradi pet-sedam disajnih ciklusa
tivnih, sporo zarastanje rana, posekotina, opekotina i slično.
(udisaj, izdisaj i pauza između njih - to je jedan disajni ciklus)
u minuti (što manje, time je čovek zdraviji). Mišići - slabi, mlitavi, teško pokredjivi, neproporcionalno
razvijeni.

i: 13
Bolestan čovek ima loše držanje tela, neproporcionalno je Šta treba da ima u vidu čovek, koji je pošao putem samoozdra­
razvijen, brzo se zamara, nezadovoljan je ili razdražljiv zbog vljenja, da bi dobar efekat postigao brzo i na duže vreme?
sitnica, ima višak ili nedostatak sala, bilo koji događaj za njega
je stres. Pre svega - individualna konstitucija, starosno doba i kli­
matski uslovi, u kojima se čovek nalazi. Kada se pridržavate
navedenog, samoozdravljenje se odvija stabilno i uzlaznom li­
Kakvo treba da bude samolečenje i samoozdravljenje čoveka?
nijom.
Rad na ozdravljenju i lečenju treba da se odvija istovre­ Takođe je poželjno odrediti mesto stanovanja i rada imaju­
meno kompleksno i harmonično sa svim lekovitim silama orga­ ći u vidu geopatogenu zonu i lečiti se od parazita.
nizma. Nabrojmo te lekovite sile: svest, disanje, ishrana, koža
(čeličenje, čišćenje), imunitet (čišćenje, pravilna ishrana, trave,
Način određivanja geopatogene zone (GPZ) u prostoriji
čeličenje) i motorna aktivnost.
Pri pravilnom pristupu samolečenje se odvija veoma brzo Lokalna geopatogena zona svojom negativnom energijom
- nedelja, mesec, pola godine (oslobađanje od parazita - do guši svaku životnu delatnost. Zbog toga treba da imamo biolo­
godinu dana). Proces samoozdravljenja treba da se odvija ne­ ški objekat, na osnovu kojeg, kao prema indikatoru, možemo
prekidno. da se orjentišemo o kojoj se trenutno energiji radi - pozitivnoj
ili negativnoj. I takav indikator je - proklijalo seme pšenice.
Zapamtite: samoozdravljenje - nije samo jednokratna mera,
već postepen, promišljen i redovan rad tokom celog čovečjeg života. Pokvasite seme pšenice i stavite ga u nekoliko tacni. Te
Način života treba da bude takav, da samoozdravljenje ne bude tacne razmestite (postavite) na mesta gde provodite najviše
teret, već da postane radosni element života. vremena (na radnom stolu, ispod kreveta i slično). Ukoliko je
prostorija prazna, tada postupite još prostije - postavite tacne u
U radu na ozdravljenju organizma treba naći interes i na­
redovima s međusobnim rastojanjem od 50 centimetara. Pribli­
dahnuće. Ako vam to predstavlja teret (teškoće), donosi nepri­
žno posle 2 - 3 dana sve će biti jasno. Tamo, gde je jako negativ­
jatne glavobolje (brige) - to znači da to nije ozdravljenje, već
no geopatogeno zračenje, pšenica neće proklijati.Tamo, gde je
nadogradnja negativnog, koje će početi da narušava zdravlje. Z a ­
ono posebno povoljno, pšenica će proklijati brže i klice će biti
pamtite još jednu istinu - stihijski život, radi zadovoljavanja glu­
znatno veće. Tamo, gde je energetski fon normalan - klijanje
pih navika, ukusa, crta karaktera obavezno vodi ka oboljenjima
će biti uobičajeno (obično).
i patnjama. Ozdravljenje sa negativnim raspoloženjem ne daje
posebnog efekta. Lečenje bez samostalne normalizacije i harmo­ Donesite odgovarajuće zaključke i... izvršite premeštanje.
nizacije veza između organizma i okolne sredine daje privreme­ Radno mesto uredite u zoni s najjačim i najpovoljnijim zrače­
ni efekat. Čovek pri lečenju, ozdravljenju i pođmlađivanju nema njem. Krevet je bolje ostaviti u neutralnoj zoni, da ne bi patili
drugog izbora, osim prirodnog. Priroda je ukazala na jedan put od nesanice. Na mesta sa nepovoljnim geopatogenim zrače­
- normalizacija, harmonizacija veza čoveka i okolne sredine to­ njem stavite ormare, noćne ormariće i drugi nameštaj. Kućan­
kom celog života. I tim putem treba ići s radošću i nadahnućem. ske aparate (tehniku), radio i televizor bolje je staviti na mesta
s normalnim (običnim) fonom zračenja.
Ukoliko se samoozdravljenju pristupa jednostrano, prime-
njujući jedno-dva sredstva za ozdravljenje (na primer, urino-
terapiju, gladovanje), tada su rezultati ozdravljenja daleko od
kompleksnog pristupa i kasnije su nestabilni.
14 15
Pet metoda za određivanje geopatogene zone u stanu (osetljivost). Čovek, koji se ne izvede iz G P Z , ne može biti izle-
čen, a bolest će progresirati, ispoljavajući nove osobine.
Postoji mnogo lokalnih geopatogenih zona, koje negativ­
no utiču na čovečje zdravlje. Na primer, ukoliko zona prolazi Lekari često povezuju glavobolju i nesanicu s psihičkim
po uzglavlju kreveta - javljaju se insult i tumori mozga; u n o ­ uzbuđenjem i strahom da neće doći do sna. Ali, ukoliko nema­
gama - upala zglobova, varikozno proširenje vena; u predelu te nikakvog povoda da se nervirate, a slabo spavate, mrznete
stomaka - rak želuca, bolesti jetre, creva i slično. (hladno vam je) - to ukazuje na to, da se nalazite u G P Z . Izne­
nadna vrtoglavica i „svetlucanje" u očima govore o tome, da se
Navešću nekoliko specijalnih testova pomoću kojih može­ čovek nalazio u G P Z i da izlazi iz nje.
te proveriti svoj stan na prisustvo geopatogene zone.
Neki specijalisti tvrde, da se svaki peti čovek nalazi u jed­
Prvi test. Na geopatogenu zonu veoma su osetljiva deca, noj ili drugoj podvrsti (varijanti) G P Z . O tome se može suditi
psi, mačke i sobno bilje. Ukoliko dete ili pas ne žele da se nala­ i prema broju ljudi koji se obraćaju lekaru zbog glavobolje ili
ze na specijalno određenim za njih mestima, ne treba ih prinu- nesanice.
đavati. Najverovatnije da se na tim mestima nalazi G P Z .
Drugi test. Maćke ne vole da se duže vremena nalaze u
Spoljašnji simptomi inficiranja parazitima
zoni negativnog zračenja, ali se one upravo pothranjuju tim zra­
čenjem. Nekoliko dana posmatrajte svoju mačku: ako ona stal­ Prema spoljašnjem izgledu čoveka (miteseri, bubuljice, se-
no svraća (navraća) na jedno te isto mesto, ali, čim tu probavi 1
boreja , grubost kože, pege, mrlje, prerane bore na licu, prerana
izvesno vreme, odlazi - znači da se mesto, koje je ona izabrala, ćelavost, papilomi, ispucale pete, maceracija kože na prstima, ra­
nalazi u geopatogenoj zoni. Čuvajte se tog mesta! slojavanje i lomljenje noktiju) može se odrediti da muježeludač-
Treći test. Cesto u stanovima postoje mesta gde slabo ra­ no-crevni trakt zaražen (inficiran).To mogu biti proste ili mač­
ste, pa i gine sobno cveće. To je očigledan znak da se tu nalazi je lamblije, trihomonade ili drugi bičari, a najčešće - buket njih.
GPZ. Najprostija infekcija izbacuje iz stroja samoregulaciju i
Četvrti test. Ukoliko se vaši kućanski električni aparati, te­ imunu zaštitu organizma.
levizor i radioaparati često kvare, premestite ih na drugo mesto Simptomi inficiranja parazitima kod žena: belo pranje,
i posmatrajte kako rade. Normalizacija njihovog rada ukazuje upala jajnika, bolne menstruacije s krvarenjem, gubitak snage,
na to, da su se ranije nalazili u G P Z . poremećaj menstrualnog ciklusa (pomeranja), zatim fibrom,
Peti test. U slučaju, kada neko mesto u stanu kod vas izazi­ miom, fibrozno-cistozna mastopatija, upala nadbubrežnih žle-
va podozrenje (sumnju), na to mesto postavite važnu s jednim zda, mokraćne bešike i bubrega.
ili nekoliko cvetova, a buket, iz koga su cvetovi uzeti, na drugo S i m p t o m i inficiranja p a r a z i t i m a k o d muškaraca su:
mesto. Prevremeno uginuće oglednih cvetova, u odnosu na kon­ prostatitis, impotencija, a d e n o m , cistitis, pesak i k a m e n j e
trolne, znači da vaše sumnje nisu naprasne - tu se nalazi G P Z . u b u b r e z i m a i m o k r a ć n o j bešici. U s l e d infekcije m o ž e d o ­
ći do poremećaja p s i h e u t r e ć e m kolenu. Pokolenje koje
Simptomi (znaci) da se čovek nalazi u geopatogenoj zoni smenjuje inficirane roditelje u m i r e 10—15 g o d i n a ranije.
Infekcija se, takode, ispoljava k r o z česta a k u t n o - r e s p i r a -
Glavobolja, nesanica, vrtoglavica, košmarni snovi, buđe­
nje s osećajem prisustva opasnosti, povećana razdražljivost 1
Peru tanje kože s p r e t e r a n i m lučenjem masti. — Primedba
prevodioca.
16 17
t o r n a oboljenja ( A R O ) , a n g i n e , k r o n i č n e tonzilitise, u p a ­ nekoliko puta u toalet. Creva će sama proraditi. Obično p o -
le m a k s i l a r n i h sinusa, sinusitise, polipe i h r k a n j e m u snu. sleđnje izbacivanje sadrži sluz - izlazi tečnost koja podseća na
Bebe se inficiraju parazitima pri rađanju. Kođ njih se infi­ čorbu od gljiva, plesan i krupni paraziti.
ciraju sve sluzokože u organizmu. To su oči, usta, nos, međica Voda se može pripremiti i na drugi način: nalijte 7 - 8 lita­
(perineum). Inficira se i koža. Infekcija se vrlo brzo širi i već ra vode u emajliranu kofu, na čijem se dnu nalaze kamenčići
u 5. do 8. meseca starosti bebe uzrokuje iscrpljenost guštera­ silicijuma (ili šungit - lekovitija vrsta silicijuma). Poželjno je
če (pankreasa), što često dovodi do „neočekivanog" dijabetesa. uzeti manje kamenčiće silicijuma - što su oni manji, time je
veća dodirna površina s vodom i samim tim se više korisnog si­
Metodi čišćenja od parazita (glista) licijuma rastvara u vodi. Kofu s vođom i silicijumom ostaviti da
prenoći. Za to vreme voda se strukturira, zasićuje silicijumom
N. Semjonova je priznati autoritet u čišćenju organizma i i prečišćava. Na dno kofe pada smesa (rastvor) đubreta. Vođu
čišćenju organizma od parazita. Slušaocima svoje škole „Nada" sa dna kofe ne treba koristiti. Pažljivo odlijte gornji sloj vode
ona predlaže dvonedeljni program čišćenja organizma od šljake i tu vodu koristite za klistiranje. Talog izlijte iz kofe, silicijum
(nečistoća) i parazita. Ona preporučuje da se protivparazitno le­ isperite pod mlazom protočne vode, nalijte svezu vodu i ostavi­
čenje vrši na fonu opšteg čišćenja organizma i pravilne ishrane. te da odstoji.
Klistiri za čišćenje - 2 puta dnevno. Najpogodnije vreme Joni silicijuma stvaraju u vodi koloidne sisteme koji imaju
za to je od 5 do 7 sati ujutro i od 18 do 19 sati uveče. Cilj ta­ električni potencijal. Silicijumov koloidni sistem, zahvaljujući
kvog klistiranja je da se debelo crevo očisti od prljavštine, larvi svom posebnom električnom punjenju (potencijalu), ima svoj­
glista, da se u njemu uspostavi potrebna sredina i mikroflora. stvo privlačenja,zadržavanja, uništavanja i iz organizma izbacu­
Poželjno je unapred pripremiti vodu za klistiranje. Ukoli­ je viruse, patogene mikroorganizme i njihove otrove.
ko je moguće, koristite izvorsku vodu, a ako je nemate, tada pro- Ukoliko se u čovečjem organizmu nalazi dovoljno silici­
kuvajte vodu iz gradskog vodovoda i ostavite je da se ohladi. j u m a on je sigurno zaštićen od virusa i mikroparazita. U k o ­
Z a j e d n o klistiranje potrebno je 2 litra vode. N. Semjono­ liko n e m a dovoljno silicijuma, tada treba popuniti o r g a n i ­
va preporučuje da se koristi voda sobne temperature (20-22° z a m silicijumom. J e d a n od brzih načina p o p u n e organizma
C). Radi zakiseljavanja vode u nju treba dodati supenu kašiku silicijumom je uzimanje kaolinske bele gline. U k o l i k o se
jabukovog sirćeta ili supenu kašiku limunovog soka ili soka kaolinska glina uzima 1 0 - 1 2 dana normalizuje se sadržaj
2
borovnice , pasjeg trna, mahovice ili bilo kojeg drugog svežeg silicijuma u organizmu.
kiselog voćnog soka. Naj preponi čljiviji je sok od mahovice (on Kada se organizam snabđije silicijumom bolje se čisti jetra
ubija trihomonade). Da bi klistir povoljno delovao na sluzoko- - mogu se rastvarati tvrđi kalcinirani kamenčići. Glina podsti-
žu (ukoliko se na njoj pojave ranice pri odvajanju glista od slu­ če čišćenje, upijajući šljaku (nečistoće) koja se izdvaja pri čišće­
zokože debelog creva), preporučuje se dodati u vodu još jednu nju organizma.Time se smanjuje rizik od samotrovanja organi­
supenu kašiku kuhinjske soli. zma. Za dve nedelje treba pojesti 250 grama bele gline.
Klistiranje vršiti na uobičajen način. Vodu zadržite izve- Rezerve silicijuma u organizmu mogu se i treba ih popu­
sno vreme u sebi. Čak je sasvim dovoljno zadržati vodu u sebi njavati ishranom monolitnim žitaricama i celulozom iz povrća
1-2 minuta da bi se creva isprala iznutra. Posle klistiranja idite i voća.
2
Latinski nazivi biljaka dati su u prilogu na kraju knjige.
18 19
Poljski rastavio sadrži m n o g o silicijuma. U z m i t e 5 0 - Osmog dana treba izvršiti debelmentizaciju širokog spektra
60 g r a m a trave, zavežite je n gazu i spustite u p o s u d u s dejstva.
vodom. Posudu stavite na vatru i dovedite do ključanja, a Uveče očistite 300 grama semena od tikve (bundeve), tako
z a t i m ostavite da odstoji 3 - 4 sata. Dobijenu vodu koristite da sačuvate zelenu ljusku ispod bele čvrste kožice. Ujutro poje­
za pripremanje h r a n e . dite tih 300 grama semena i uz to popijte 100 grama dehelmen-
Najbolje je koristiti svež sok od krastavaca i od bugarske tika svakoga dana.
paprike. Ti sokovi sadrže najbolji silicijum koji se lako asimilu- Dehelmentik za svaki dan:
j e . T i sokovi se najbolje kombinuju sa sokom od šargarepe, što
Kamilica (lišće i stabljika) - 1 kafena kašićica
poboljšava njihov ukus. Na primer, uzmite 2 0 - 3 0 % soka od
krastavaca i 7 0 - 8 0 % soka od šargarepe. Na isti način se pripre­ Hrast (kora) - 1 kafena kašićica
ma i smesa sa bugarskom paprikom. Krušina, (kora) - 1 kafena kašićica
Odvojena ishrana (pravilna kombinacija produkata) o m o ­ Povratič (cvetovi s peteljkama) -1 supe na kašika.
gućava da se u želuđačno-crevnom traktu uspostavi unutrašnja Smesu preliti sa 500 mililitara vode, ostaviti da odstoji u
sredina svakog dela trakta, da se normalizuje mikroflora i p o ­ termosu 4 - 6 sati. Posle 2 sata popiti slani purgativ (30 grama
veća imuna zaštita creva. U zdravom probavnom traktu nema engleske soli (gorke soli) rastvoriti u 100 grama vode i dobro
mesta parazitima. O n i se u njemu ne mogu odomaćiti. promešati).
Vratimo se na čišćenje organizma od parazita. Jedan sat posle toga i dalje primenjivati klistire čišćenja
3
Prva dehelmentizacija traje tri dana. Koristi se vekovima prema ličnom osećanju.
provereno sredstvo - ekstrakt pelena po 100 grama ujutro i uveče Trinaestog i četrnaestog dana izvršiti čišćenje jetre. Otpaci
pre jela. Aktivna komponenta je pelenovo ulje. O n o kod glista žuči ubijaju oslabele parazite, ukoliko ili još ima u organizmu.
paralizuje nervni sistem i one izlaze iz organizma. Na taj način Nadežda Semjonova ne preporučuje da se vrši čišćenje jetre
postiže se koncentrično dejstvo odjednom na čitavu grupu okru­ odmah posle dehelmentizacije i to objašnjava time, Što se pri
glih i pantljičastih glista, kao i jednoćelijskih parazita (protozoa). odvajanju glista od sluzokože creva stvaraju mikro ranice. Ona
^••Upozorenje. Ni u kom slučaju ne zloupotrebljavajte pelen, savetuje da se pričeka 1-2 nedelje da te ranice zarastu i da se
ne zanosite se predoziranjem i dugotrajnom primenom. Pažlji­ posle toga izvrši čišćenje jetre.
vo lečite decu. Celishodno je primenjivati dehelmentik svakoga dana.To
Za tri dana dehelmentizacije lica koja su zaražena ostri- je ekstrakt od trava ili od jedne vrste trave. Ujutro natašte, p o ­
cama treba da uveče isitne 1-2 režnja belog luka i preliju ih sle pranja zuba ispijte čaj-dehelmentik. Ako to budete redovno
sa 200 mililitara ključale vode i ostave da odstoji preko noći. radili, tada neće doći do invazije glista.
Ujutro narednog dana ekstrakt od belog luka procediti kroz
gazu i uneti u pravo crevo. To klistiranje se vrši pre klistira za Recepti opštih sredstava protiv glista
čišćenje organizma.
• 2 supene kašike kore hrasta preliti sa 200 mililitara ključa­
3
Dehelmentizacija (invazivne bolesti čoveka, životinja i biljaka, ko­ le vode. Ostaviti da odstoji 4 - 6 sati, procediti i piti natašte.
je izazivaju parazitski crvi-helminti: gliste) je kompleks mera za lečenje
helmintoza i zaštitu spoljašnje sredine od zagađenosti jajašcima i larva­
ma helminata.
20 21
. 2 supenc kašike kore krušine i 2 supene kašike apotekar­ etape pročišćavajuće-protivparazitnog lečenja - 8-9. marta.
ske kamilice preliti sa 200 mililitara ključale vode. Ostaviti Uzmite još nedelju dana na pripremu (ukoliko vam je potreb­
da odstoji 4-6 sati, procediti i piti natašte. na) i dobija se početak lečenja: 1-2. marta. Na taj način vi se ne­
delju dana (do 8-9. marta) pripremate, 10-11 dana traje osnov­
• Kod glista u organizmu natašte pojesti po nekoliko listića na etapa pročišćavajuće-protivparazitnog lečenja i 18-19. mar­
zelenog kiseljaka. ta čistite jetru (neposredno pred izlazak punog meseca).
• Kupke sa ekstraktom anisa isteruju razne vrste glista. Kada se „smekša" organizam pristupa se čišćenju organi­
• Od svih sredstava protiv glista najbezazlenije za čovečji zma i protivparazitnom lečenju. Klistiri za čišćenje biraju se
uzimajući u obzir individualnu konstituciju čoveka. Gojaznim
organizam je jesti semenke od bundeve (tikve). Zato je za
ljudima preporučuje se dvolitarsko klistiranje sa rusom (supe-
decu i trudnice najbolje da koriste upravo njih.
na kašika soka ili odvara - supena kašika trave na čašu vode),
• Kod kolitisa i čireva izazvanih glistama, što se skoro uvek sa jabukovim sirćetom (jedna supena kašika), sa solju (supena
dešava pri invazijama glista, osim sredstava protiv glista kašika kuhinjske soli). Mršavim ljudima - sa semenom lana (2
treba primenjivati sledeće sredstvo koje jača organizam i supene kašike na 2 litra vode. Dovesti do ključanja i kuvati 20
minuta na slaboj vatri, ohladiti i uneti u pravo crevo klistira-
podstiče zarastanje rana: 1 supenu kašiku korenja suve ko­
njem), topli klistiri sa cveklom (1-2 supene kašike soka od cve-
prive preliti 1 čašom ključale vode i dinstati na veoma sla­ kle na 2 litra tople vode), klistiri sa svežim urinom uz dodatak
boj vatri 15 minuta, a zatim ostaviti da odstoji 30 minuta. supene kašike kuhinjske soli.
Uzimati po 2 - 3 supene kašike 3 puta dnevno.
Prvog i drugog dana:

T. Z. Abramovskaja preporučuje da se lečenje protiv para­ • Ujutro natašte pojesti 4 cvetića pelena (cvetić podseća na
zita otpočne sa ekstraktom od pregrada između jezgri oraha sivu lopticu veličine zrna prosa), 2 cvetića povratiča (žuta
sa alkoholom. Ekstrakt se priprema tako da se jedna čaša pre­ loptica) i 1 karanfilić (seme jestivog karanfilića podseća na
grada oraha samelje u mlinu za kafu i dobijeni prašak prelije mali štapić). Sve to uzeti sa vodom. Deci do 10 godina - 2
čašom votke (rakije). Ostaviti da odstoji 24 sata i posle toga cvetića pelena, 1 cvetić povratiča i 1 štapić karanfilića.
uzimati ujutro natašte po sledećoj šemi. Prvoga dana - 5 kapi,
drugog - 10 kapi, trećeg - 20 kapi i zatim tokom tri nedelje • Pri tome ishrana mora biti vegetarijanska, odvojena. Iz is­
piti po 20 kapi svakoga dana. hrane isključiti ljuto, kiselo i slano.
• Ujutro uraditi mikroklistir sa belim lukom, a posle njega
Osnovna (glavna) etapa pročišćavajuće-protivparazitnog lečenja dvolitarski klistir za čišćenje sa jabukovim sirćetom.
Pri određivanju rokova ovog lečenja preporučuje se imati • Klistir sa belim lukom: uzeti uveče 2 - 3 režnja belog luka,
u vidu lunarni ciklus, tako da se završna etapa - čišćenje jetre isitniti ga, preliti sa 200 grama ključale vode (može se do­
- sprovede 13. i 14. binarnog dana (najpovoljnije za čišćenje dati mala grančica pelena), ostaviti da odstoji preko noći,
jetre). Osnovna etapa traje 10-11 dana. Na primer, danas je 1. ujutro procediti i uraditi mikroklistir.
mart, a pun mesec (uštap) je 20. marta. Jetru je najbolje čistiti
18-19. marta. Oduzmite 10 dana i dobićete početak osnovne • Klistir za čišćenje - uzeti 2 supene kašike jabukovog sirće-
ta na 2 litre tople vode.
22 23
. Vreme primene tih klistira - od 5 do 7 sati ujutro. Odrasli treba da pojedu 200-300 grama, deca do 4 godine - 75
Pola sata posle završetka klistiranja može se jesti. grama, do 9 godina - 100 grama, do 15 godina - 150 grama.

• Pred ručak pojesti 4 cvetića pelena, 2 cvetića povratiča i Devetog dana:


štapić karanfilića i uz to popiti malo vode. Ujutro natašte pojesti prethodno očišćene semenke od
• Pred večeru uzeti pelen, povratič i karanfilić, kao i pred bundeve, a zatim popiti 150 grama ekstrakta.
ručak. Ekstrakt se priprema na sledeći način: uzeti jednu kafenu
kašičicu kamilice, jednu kafenu kašičicu kore od hrasta, jednu
• Uveče - topla kupka i klistir za čišćenje sa svezim urinom
kafenu kašičicu kore od krušine_(pasjakovine) i jednu supenu
ili jabukovim sirćetom. kašiku povratiča, smesu preliti sa pola litra ključale vode i osta­
viti da odstoji u termosu preko noći.
Trećeg cio petog dana:
Odležati u postelji 2 sata i posle toga popiti slani purgativ
Od trećeg do petog dana uraditi sve što je rađeno prva
(jednu supenu kašiku engleske soli na 100 grama vode. Deca
dva dana, ali to dopuniti lečenjem protivparazitnim prepara­
od 5 do 7 godina starosti -jednu kafenu kašiku na 50 grama vo­
tom „Vermaks" (za kuru lečenja potrebno je 6 tableta, po 2
de, do 10 godina - jednu dezertnu kašiku na 75 grama vode).
tablete dnevno: po 1 tableta ujutro i uveče sa jelom), uz to piti
slatki čaj (kod kolitisa i čireva - gnojnih rana pored „Vermaksa" Posle sat i po nakon uzimanja purgativa uraditi klistir za
treba primenjivati sredstvo za jačanje organizma i zarastanje pročišćavanje sa dva litra tople vode (sa mlevenom ili istuca-
rana: jednu supenu kašiku korenja suve koprive preliti jednom nom u kašu većom glavicom belog luka), koju procediti.
čašom ključale vode i dinstati na vrlo slaboj vatri 15 minuta,
ostaviti da odstoji 30 minuta. Piti po 2 - 3 supene kašike 3 puta Desetog i jedanaestog dana:
dnevno). Pridržavati se preporuka za prvi i drugi dan.
„Vermaks" kod helminata (glista) izaziva samovarenje.
Dvanaestog i trinaestog dana - čišćenje jetre.
Ukoliko nemate „Vermaks" uzimajte ujutru natašte po pola ka-
fene kašičice suvog pelene i isto toliko mlevenog karanfilića. Čišćenje jetre je završna etapa. M o ž e se uraditi prema o p -
Prašak pelena i karanfilića može se staviti u hleb i progutati. štoj šemi (maslinovo ulje i limunov sok), ili nekoj drugoj.
Posle čišćenja jetre organizam treba da se odmori nedelju
Šestog cio osmog dana: dana. Sve terapije treba prekinuti. Probava treba da se sama
Šestog i sedmog dana ne pije se „Vermaks", već se koriste reguliše.
preporuke za prvi i drugi dan. Osmog dana uveče pred spava­ Kuru čišćenje ponoviti nakon 21 dan, a zatim još posle 21
nje pojesti haringe (riba) koliko možete. Posle toga ni u kom dan. Ukupno 3 kure čišćenja.To je u vezi s tim, što ciklus razvo­
slučaju ne piti nikakvu tečnost. U mesto haringe možete pojesti ja nekih glista u organizmu traje do 90 dana.
slanu, dobro osušenu ribu, ali ne sušenu na dimu - rezultat će
biti još bolji (provereno).
Preporuke za ishranu za vreme čišćenja od parazita
Uveče osmog dana pojesti natašte sveže (sirove) semen-
ke od bundeve, očišćene, ali sa sačuvanom zelenom opnom. Kada se pojave prvi simptomi inficiranja parazitima tre­
ba odmah izbegavati upotrebu životinjskih masti i belančevina

24 25
- mesa, ribe, ptica (piletine i slično), jaja i inleka. Znatno ograni­ Kako izbaciti solitera
čiti upotrebu soli, šećera, buljona, bombona, kafe, prehrambenih
Soliter je velika člankasta glista u vidu trake (lente). On
proizvoda koji izazivaju vrenje (kvas, pivo, votka-rakija, hleb,
raste brzo i upotrebljava mnogo životnih sokova iz čovečjeg
turšije, marinade). Treba uzimati biljne belančevine: orahe, se­
organizma. Usled toga čovek može da oboli od najrazličitijih
mena, gljive i lišće zeleni. Mogu se uzimati kaše skuvane na
oboljenja i poremećaja.
vodi, salate i bareno povrće, što više svezih sokova od povrća (po­
sebno od šargarepe), kiselo i kiselo-slatko voće i jagodasto voće. Simptomi solitera u čovečjem organizmu su: bledilo lica,
ponekad sa plavom nijansom; modrice (kolutovi) ispod očiju;
Korisno je upotrebljavati kiselomlečne produkte (namirnice), umoran i mlitav izgled; odraz tuge u očima; ponekad blag ka­
koji sadrže probiotike (bakterijske mikroorganizme koji žive u šalj; beo jezik; neredovna stolica; povremeno neverovatno veli­
čovečjem želudačno-crevnom traktu). Upravo oni stvaraju poseb­ ki i stalan apetit i nezasidjivost; vrtoglavica (katkad nesvestica)
ne materije koje omogućavaju da se odvija proces probave, da se kada je želudac prazan, a ponekad i posle uzimanja nekih vrsta
podiže imunitet i sprečavaju razmnožavanje patogenih bakterija. hrane; suvišno lučenje pljuvačke; kiseli recidiv (podrigivanje);
U čovečjem organize .1 živ: dve vrste probiotika: laktoba- štucanje; glavobolja; bolovi u stomaku (šum, tačnije, neki zvuči
cilus acidofilus i bifidobacterium bitidum. Još jedna varijanta u stomaku, koji podsećaju na zapljuskivanje talasa) i osećaj si­
- laktobacillus bulkarikus (bugarski kisclomlečni bacil), koji se sanja i kretanja u njemu; lupanje srca; neredovne menstruacije
u prirodnim uslovi.ma ne nalazi u čovečjem organizmu, ali u kod žena; košmarni snovi.
njega dospeva zajedno sa kiselomlečnim produktima i ispolja­
Pažljivo posmatrajte svoju stolicu - da li se u njoj vide beli
va svoje povoljno dejstvo.
članci, komadići, koji podsećaju na rezance i slično. Ukoliko se
Probiotici pomažu da se leci čitav niz oboljenja, uključu­ to povremeno javlja u stolici, vi ste, bez ikakve sumnje, zaraže­
jući infekcije želudačno-crevnog trakta, vaginalnu kanđidozu, ni soliterom.
infekciju mokraćnih kanala, mitesere i poremećaje u želucu.
Da bi izbacili solitera možete koristiti sledeće recepte:
Oni jačaju imuni sistem organizma.
Navedene bakterije ulaze u sastav prirodnih kiselomlečnih • Uzmite dve pune supene kašike semena tikve {Cucurbita
produkata - kiselo mleko, jogurt itd. Dnevni obrok, bogat slo­ pepo) i pojedite ih ujutro natašte. Posle jednog sata uzmite
ženim ugljenim hidratima (povrćem, voćem, monolitnim zrni­ jaku dozu purgativa. Praksa pokazuje da izlazi čitav soliter
ma), podstiče razmnožavanje bifidobakterija. i to vrlo brzo.
Uzimanje antibiotika, alkohola, nagla promena dnevnog • Neki vidari (narodni lekari, nadrilekari) preporučuju da
obroka ishrane mogu da ubiju te osetljive mikroorganizme. se pije mleko za vreme uzimanja semena od tikve; drugi
Zapamtite, kada se narušava količinski i kvalitativni sastav preporučuju da se seme zasladi šećerom. M o ž e se, po želji,
probiotika javljaju se patološki poremećaji u korist parazitskih
seme samleti u mašini za meso, ali treba obratiti pažnju da
mikroorganizama. Javlja se disbakterioza, a posle nje ozbiljnija
oboljenja, skoro do onkoloških. samlevenog semena bude najmanje dve pune supene kaši­
ke, pošto mnogo zrna ostaje u mašini za meso.
Specijalisti preporučuju da se, kao pomoćno sredstvo, za
borbu protiv mikroparazita koriste prirodni kiselomlečni pro­ • Soliter se može izbaciti i belim lukom. Radi toga je potreb­
dukti, posebno produkti koji su ukiseljeni bugarskim kiselo­ no pojesti deset režnjeva belog luka i uz to piti vruće (tek
mlečnim bacilom. skuvano) ili podgrejano nepasterizovano mleko.
26 27
Soliter se može izbaciti i samo sa belim lukom. Radi toga Međutim, čim se poveća opterećenje - kao rezultat neočeki­
treba ujutro pojesti veću količinu belog luka, što više, tim vanog trčanja, uzimanja alkohola ili oboljenja od gripa, to se
odmah oseća kroz prenaprezanje srca, što može dovesti do
bolje. Posle dva sata uzeti purgativ.
njegovog oštećenja. Usled postepenog zagađivanja organizma
« Još je bolje jesti beli luk sa mariniranom haringom ujutro krvni sudovi postaju manje elastični i nisu sposobni da izdrže
natašte — odlično izbacuje solitera. visoki krvni pritisak, odnosno da se blagovremeno šire. Jaka
emocionalna preživljavanja, koja naglo podižu krvni pritisak,
• Stručnjaci za izbacivanje solitera savetuju da se brzo pre-
mogu izazvati njihovo prskanje i nepovoljne posledice za orga­
duzmu mere za njegovo izbacivanje. U praksi ima mnogo nizam. 1 obrnuto, redovne i umerene fizičke vežbe jačaju srce i
slučajeva da je soliter progrizao zidove creva i usmrtio čo­ ono može lako da izdrži opterećenje. Čišćenje organizma m o ­
veka. že da povrati elastičnost krvnih sudova, što omogućava da se
izbegne njihovo prskanje (oštećenje) u slučaju emocionalnog
• Kada se soliter podigne u gornje delove creva i počne ne-
izliva (nastupa).
poštedno da grize, treba popiti čašicu kerozina. Ni jedna
glista ne trpi kerozin i odmah se spušta „nadole" ili izlazi U zavisnosti od načina života, čovek može stalno da pove­
ćava ili smanjuje rezervu izdržljivosti organizma. Na primer,
napolje.
opšte čišćenje organizma daje jednu rezervu izdržljivosti i pove­
ćava kvantitativni nivo zdravlja; dodavanjem pravilne ishrane,
Količina zdravlja - šta je to? fizičkih vežbi, čeličenja, kontrole nad emocijama, raspoloženja,
Cesto se susreću takve formulacije, kao „niski" i „visoki" pozitivnih misli, primenom gladovanja i urinoterapije — još vi­
nivo zdravlja. To nije ništa drugo, nego količinske (kvantita­ še povećava nivo zdravlja. Rezultat je da čovek ne samo pre­
tivne) karakteristike zdravlja, koje su zasnovane na potencija­ staje da boluje od neke bolesti, već i poprima (stiče) posebno
lu životne snage, sposobnosti organizma da se suprotstavlja savršenstvo.
spoljašnjim i unutrašnjim nepovoljnim faktorima, sposobnost Postepeno zagađivanje organizma smanjuje rezervu izdr­
samoobnavljanja izgubljenog potencijala životne snage i ravno­ žljivosti; prejedanje, pušenje, neaktivni način života, emocio­
teže između životnih principa.To je svojevrsna rezerva izdržlji­ nalna neuravnoteženost, zatvori, uzimanje hemijskih lekova, a
vosti organizma. još više hormona, operativni zahvati još više smanjuju rezervu
Covek prvobitno ima 100%-ni potencijal životne snage, izdržljivosti organizma.
koji istovremeno cbezbeduje i njegovu rezervu izdržljivosti.
Rezerva izdržljivosti je višestruki pojam. Tu se može svr­ Zašto je potrebno čistiti svoj organizam?
stati sposobnost srca da održava visoki ritam kontrakcija, pluća Covečji organizam živi na račun toga, što kroz sebe nepre­
- da snabdevaju organizam kiseonikom,jetre i bubrega - da n e - kidno propušta bujice informacija, energije i materije. Prolaze­
utrališu toksine i čiste krv, želudačno-crevnog trakta - da vari ći kroz svest i organe, negativne emocije se talože u našim spo­
hranu, imuniteta - da se suprotstavlja nepovoljnim uticajima; ljašnjim manifestacijama života, a hrana i voda zagađuju telo.
da se komforno (udobno) osećate u nepovoljnim uslovima i da
im se uspešno suprotstavljate i tako dalje. Organizam treba čistiti da bi bili zdravi.

Ukoliko se čovek malo kreće, njegovo srce se prilagoda-


va tom režimu životne aktivnosti. Covek se oseća normalno.
28 29
Koji faktori utiču na efikasnost čišćenja čovečjeg organizma? Upotreba ter//o.y//,zasićenih biokoloidima: odvara, ekstrak­
ta, sokova i drugih.Takve tečnosti ispoljavaju kako opšti.tako i
U osnovi čišćenju čovečjeg organizma leže tri glavna princi­ specifični efekat (izbacivanje žuči i diuretični - izmokravanje).
pa: otklanjanje uzroka zagađenja,smekšavanje organizma i prime- Njihovi đelići (čestice) vezuju nečistoće i izbacuju ih iz organi­
na sredstava za razređivanje (razblažavanje) i drobljenje kamena. zma (čišćenje krvi), podstiču razblaživanje zgusnutog i dopu­
Da bi otklonili uzroke koji podstiču zgušnjavanje koloida njuju potencijal organizma (svezi sokovi).
(žuči, krvi, mokraće) organizma, treba:
U posebnim slučajevima, kada stvrdnuća poprime kon­
• Ograničiti ili isključiti iz ishrane produkte koji pospešuju zistenciju tromba, kserogela, kamena Ltd., primenjuju se jaka
stvaranje kserogela: meso, ribu, posebno mlečne produkte sredstva za rastvaranje, razblaživanje i drobljenje kamena, kao
(oni su bogati kazeinom - životinjskim lepkom), škrobne i razne terapije.
produkte, posebno visokorafinirane, fino mlevene i dehi- U jaka sredstva za rastvaranje i razblaživanje spadaju sred­
drirane (hleb, kiselo testo, škrob, keks - biskvit); stva koja imaju veliku površinsku aktivnost: alkohol, votka, ra­
kija, prečišćeni kerozin, voda i urin.
• Uzimati što više sveže biljne hrane i što manje termički
Urin je najjači i potpuno bezopasan prirodni rastvarač.
obrađene;
U organizam se mogu unositi razni začini, koji pojačavaju
• lsključiti štetne uticaje vremenskih faktora (hladnoća, su- toplotne i rastvarajuće procese u organizmu (biber, ljuta papri­
voća, promaja i suva toplota). koji dehidriraju organizam; ka, cimet, karanfilić, đumbir).
• Preći sa slabo aktivnog načina života, koji smanjuje meta­ U sredstva za drobljenje kamena spadaju biljke i materije
bolizam i ciklozu (mešanje) u ćelijama, na aktivniji i pokre­ koje imaju veoma gorak ukus i isparljiva svojstva (što se izraža­
tljiviji način života. va kroz efekat hlađenja). Za tu svrhu dobri su: pelen, peršun
(čitava biljka), ulje odjele i četine (igličasto lišće četinara).
• Da bi podstakli razblaživanje koloida (tečnosti organi­
Za izbacivanje svega razdrobljenog i rastvorenog iz orga
zma) i poboljšali njihovu cirkulaciju, treba: nizma koriste se diuretični produkti - lubenica, diuretični čaj,
• Koristiti spoljašnju toplotu u raznim varijantama: za opšte produkti za preznojavanje (čaj za preznojavanje), kao i materije
zagrevanje organizma - banje (saune), kupke i drugo, za koje imaju opor ukus i đejstvo oblaganja, odvar od četina i ovsa.
lokalno zagrevanje - polukupke, parenja, grejalice, flastere
i masaže. Te terapije podstiču cirkulaciju tečnih sredina
Kako postupati pri povišenju temperature?
organizma;
• Piće. Za razblaživanje i čišćenje koloidnih rastvora koristi se Povišenje telesne temperature je proces čišćenja i lečenja
destilovana voda, namagnetisana destilovana voda, otoplje­ pomoću kojeg organizam pokušava da se oslobodi od bolesti.
na voda (od snega), kao i druge kombinacije i varijante.Ta Za to vreme se nečistoće rastvaraju i počinju da se izbacuju iz
organizma, patogeni mikrobi se uništavaju i primetno se poja­
voda, zahvaljujući svojoj čistoći, električnom naboju i struk­
čava aktivnost fermenata. Energija organizma troši se na podr­
turi, odlično ispira organizam, odstranjuje iz njega šljaku žavanje tog procesa.
(nečistoće) i normalizuje sastavi svojstva koloidnih rastvora.

30 31
Opšta slabost i loše stanje za vreme povišene temperature Višak sunčane aktivnosti ne sftmuliše, već guši životnu aktivnost
objašnjava se time, što nečistoće, isprane sa mesta taloženja, organizma. Sto se tiče mikroorganizama, tu je obrnuto - višak
eirkulišu u krvotoku i izazivaju intoksikaciju organizma. Treba sunčane energije daje im dopunski impuls za razmnožavanje i ot­
biti strpljiv i pomoći organizmu da se očisti. pornost. Upravo u to vreme i dolazi do naglog razvoja epidemije.
Radi toga treba što više piti toplu protijevu vodu (način Isto tako uočava se i zakonitost u razvoju onkologije. Ali
pripremanja protijeve vode opisan je u knjizi Čišćenje organi­ tu je nešto drukčija slika. Da bi se javila onkologija organizam
zma)*, piti deo izlučenog vlastitog urina (3-4 puta dnevno po mora biti oslabljen, a njegovo slabljenje se uočava kod opada­
100 grama), stavljati obloge ili umotavati se i poželjno je glado­ nja sunčeve aktivnosti.
vati (da bi se nečistoće bolje izbacivale, a da organizam ne gubi U Istočnom kalendaru postoji pet primarnih elemenata
snagu na varenje hrane). kosmičke energije, koji nalaze svoj odraz (uticaj) i u čovečjem
Ukoliko obarate temperaturu pomoću sredstava za sniža­ organizmu.
vanje temperature, time samo „utabavate" nečistoće na mestu Primarni elemenat „Drvo" (boja - zelena) svojom energi­
njihovog taloženja i posle izvesnog vremena njima će se pono­ jom aktivira funkciju jetre i žučne kese, a razorno deluje na
vo „hraniti" patogeni mikroorganizmi. „Zemlju" i guši (suzbija) „Metal".
Uz to nečistoće (a one su, po pravilu, sluzne prirode) ima­ Primarni elemenat „Vatra" (boja - crvena) svojom energi­
ju tendenciju „kvarenja", što pomera opštu sredinu organizma jom aktivira funkciju srca i tankog creva, a razorno deluje na
prema truležnoj strani i podstiče razvoj raznovrsne onkologije. „Metal" i guši (suzbija) „Vođu".
Ukoliko želite da u sebi odgajite tumor, tada uzimajte sredstva
za snižavanje temperature. „Zemlja" (boja - žuta) svojom energijom aktivira funkciju
želuca, slezine i pankreasa (gušterače), a razorno deluje na „Vo­
đu" i guši (suzbija) „Drvo".
Aktivnost Sunca, 60-godišnji ciklus i oboljenja
„Metal" (boja - bela) svojom energijom aktivira funkciju
5
Pitanja heliobiologije brižljivo je izučio ruski naučnik A. pluća i debelog creva, a razorno deluje na „Drvo" i guši (suzbi­
L. Ciževskij. On je ustanovio da za 11,1 godinu Sunce prođe ja) „Vatru".
kroz maksimum i minimum svoje aktivnosti i da energija Sun­ „Voda" (boja - crna) svojom energijom aktivira funkciju
ca utiče na tok većine procesa u biosferi naše planete. Specijal­ bubrega i mokraćne bešike, a razorno deluje na „Vatru"i guši
no je istraživan uticaj Sunca na aktivnost zaraznih oboljenja (suzbija) „Zemlju".
- kuge, kolere i gripa. Na osnovu mase statističkih podataka
Svaki od primarnih elemenata tokom dve godine deluje
uočena je zakonitost između vrhunca sunčane aktivnosti i epi­
na Zemlju svojom energijom. Tokom prve godine na Zemlju
demija. Utvrđeno je da se u godinama maksimalnih aktivnosti
deluju najjače energije {Jang). Tokom druge godine - slabije
Sunca aktiviraju patogeni mikrobi uz istovremeno slabljenje
energije (jin). Zaključak je da prema zakonu suprotnosti pri­
imuniteta organizma. Ispostavlja se, da je čovečji organizam
marni elemenat i njegove funkcije, koji su aktivni u te dve g o ­
najotporniji kod srednjih pokazatelja sunčane aktivnosti.
dine, guše (suzbijaju) pasivne i njima suprotne primarne ele­
4
Primedba prevodioca. mente (i za njih vezane funkcije). Ukoliko se u to vreme javi
5
Heliobiologija - deo biofizike koji izučava uticaj izmenjene aktiv­ minimum sunčeve aktivnosti, tada ugušeni organi i funkcije
nosti Sunca na zemaljske organizme. Jedan od osnivača heliobiologije postaju toliko slabe, da ne mogu da se odupru razvoju onkolo­
je A. L. Ciževskij. gije u njima.
32 33
Godine 1996-1997. bili su minimumi sunčeve aktivnosti. Aktivnost mišića: mišići najbolje funkcionišu između 13 i
U to vreme javljale su se nastupi onkoloških oboljenja. U 1997. 14 sati.
godini naglo je porastao broj obolelih od tumora bubrega i štita- Međusobna privlačnost muškarca i žene: najveća sekrecija
ste žlezde, u 1998. godini došlo je do povećanja onkopatologije polnih hormona je u 8 sati ujutro.
pluća. Stvar je u tome, što su 1996-1997. godina, prema Istoč­
Probavnafunkcija: najviše sc stvara želudačnog soka u 13
nom kalendaru, godine aktivnosti primarnog elementa „Vatra", sati, čak i kada čovek nije ništa jeo.
koji je u to vreme gušio (suzbijao) primarni elemenat „Vodu"
(bubrege) i razarao primarni elemenat „Metal" (pluća). Rezul­ Imuna zaštita: imuni sistem organizma pruža najefikasni­
tat je da se upravo u tim organima javila masovna onkologija. ju zaštitu od infekcija u 22 sata.
Prema tome, ako bi uradili prognozu masovnih onkolo­ Sat rađanja: većina dece pojavljuje se na svet između 24 i
4 sata ujutro.
ških oboljenja za naredni period, tada bi to trebalo da se desi
posle 11,1 godina i da napadne pluća (debelo crevo) - u 2008. Smanjenje funkcionalne aktivnosti: najniži krvni pritisak je
godinijetru (mokraćnu bešiku) - u 2009. godini. Nakon slede- između 4 i 5 sati ujutro.
ćih 11,1 godina onkološka oboljenja mogu da napadnu jetru Povećanje funkcionalne aktivnosti: pluća najintenzivnije di-
(2019.) i bubrege (2020.). šu između 16 i 18 sati.
Svoj uticaj na pojavti i težinu oboljenja ispoljava i Mesec. Intenziviranje čulnih organa: čulo ukusa, sluha i mirisa po­
Taj uticaj je posebno uočen u dane mladog meseca. Mesec u te sebno su intenzivni između 17 i 19 sati.
dane ispoljava najjače gravitaciono dejstvo, koje izbacuje čove­ Sat rasta: kosa i nokti najbrže rastu između 16 i 18 sati.
ka iz stabilne ravnoteže i slabi ga. Tom privremenom slabošću
koriste se virusi i mikroparaziti, provocirajući razne komplika­ Aktivnost mozga: mozak najefikasnije funkcioniše između
10 i 12 sati.
cije skrivenih hroničnib oboljenja.
Sat rastanka: samoća se najteže podnosi između 20 i 22
Zato ne čekajte da vam organizam oslabi, već ga čistite i ja­
sata.
čajte ga. Samim tim ćete i'/.beći mnoge neprijatnosti sa zdravljem.
Prop ustljivost kože: koža je najpropustljivija za kozmetička
sredstva između 18 i 20 sati.
Informacija o biološkim ritmovima
Pogoršanje vida: oštrina vida kod vozača automobila najvi­
Bioritmološka informacija pomaže u mnogo čemu. Zapam­ še se pogoršava u 2 sata noću.
tite, ti podaci dobijeni su na osnovu obrade mase statističkog
Aktivnost jetre na alkohol: jetra najefikasnije razlaže alko­
materijala. Ukoliko imate druge aktivnosti, to, pre svega, znači
hol između 18 i 20 sati.
da ste izobličili vlastiti bioritam i da živite na račun suvišnog
trošenja životne energije.
Kako i koliko hrane treba (ili se može) uzimati tokom dana?
Brzina reagovanja prstiju: oni najbrže reaguju između 15
i 16 sati. U Ajurvedi (učenju o zdravom životu) dnevna ishrana usa-
Snaga šake: stisak šake je najjači između 9 i 10 sati. glašena je sa ritmovima prirode. Dnevni mudraci su uočili da se
Osetljivost kože: koža je najosetljivija na ubadan ja (injekci­ tokom dana naizmenično smenjuju tri perioda, svaki po 4 sata.
je) u 9 sati ujutro.

34 35
Prvi period - mirovanje {Kapha, što u prevodu znači Sluz), Pv U periodu završetka Vetra - početka Sluzi, pred zalazak
drugi - energetska aktivnost (Pitta, što u prevodu znači Ž//f) sunca (17-20 sati) laka večera - voće, jela od povrća, čaša
1 treči period - motorna aktivnost (Vata, što u prevodu znači kiselog nileka ili toplog odvara (čaja) od trava. Posle toga
Veta/-).
preporučuje se ne jesti ništa.
Period Sluzi (nastupa sa izlaskom sunca) - od 6 do 10 sati.
Po pravilu, jutro je mirnije. Na fiziološkom nivou organizma to H> Ići na spavanje najbolje je u periodu od 21 do 22 sata.
se ispoljava kroz mirovanje i težinu tela. Period Služi najpovoljniji je za tu svrhu, jer stvara osećaj
Period Žuči traje od 10 do 14 sati i karakteriše se visokim težine i pospanosti u organizmu.
položajem sunca. U to vreme čovek najviše oseča glad i u orga­ Sličan bioritmološki režim života najpovoljniji je za rad
nizmu je najjača (prema analogiji sa suncem) „probavna vatra". čovečjeg probavnog sistema. Tonući u san nećete se loše ose-
Period Vetra traje od 14 do 18 sati. Sunce je zagrejalo ze­ ćati sa želucem kojeg ste napunili uveče. Noćni san će vas od­
mlju i vazduh. Usled toga dolazi do kretanja vazdušnih masa, moriti i mirano ćete sanjati. Kada se probudite osećaćete se
počinje da duva vetar i sve se kreće - njiše se drveće i trava, odmornim, normalno ćete isprazniti creva, a oko 9 sati ujutro
talasa voda itd. Na fiziološkom nivou to je period motorne ak­ pojaviće vam se zdrav osećaj gladi. Međutim, ukoliko ste se čak
tivnosti, najveće radne sposobnosti. i umereno prejeli uveče, procesi probave hrane neće vam dozvo­
liti da normalno odmorite organizam, on će raditi, vareći i asi-
Zatim se sve ponavlja: od 18 do 22 sata - SI uz; od 22 do milujući hranu u nepovoljnim uslovima (noću se temperatura
2 sata posle ponoći - Žuč; od 2 do 6 sati ujutro - Vetar. Upravo tela snižava, što se negativno odražava na fermente za probavu
tim ritmom živi čitav svet životinja i biljaka. Pri tom se ta aktiv­ hrane). Takva probava hrane je nekvalitetna i stvara mnogo
nost uočava kako kod dnevnih, tako i kod noćnih životinja. nečistoća (šljake). Probudićete se umorni i, da biste se obodrili,
Polazeći od te tri pretpostavke, mudraci Ajurvede daju sle- uzećete neki stimulator - čaj ili kafu. Nepravilna ishrana slabi
deće preporuke u odnosu na ishranu tokom dana: i zagađuje čovečji organizam.
P%f Ustajte u periodu Vetra (motorne aktivnosti) nešto ranije Da bi promenili način života i navike u ishrani treba, prvo,
od 6 sati ujutro (po lokalnom vremenu) i bi ćete ceo dan da shvatite proces probave hrane; drugo - izmenite stereotip
aktivni. Ukoliko ustanete u periodu Sluzi (mirovanja) - bi- nagona za hranom u svojoj svesti, da stvorite i učvrstite potreb­
ćete ceo dan inertni. ne karakterne crte.
Dakle, kakav treba da bude pravilan režim ishrane.
Kada ustanete popijte čašu tople protijeve, izvorske ili mi­
Prvi obrok - ujutro od 7 do 9 sati. Treba ga pojesti kada
neralne vode. Vetar pojačava rad creva i podstiče evakua­
osetite glad, poželjno posle fizičkih vežbi - fiskulture, trčanja,
ciju sadržaja debelog creva. Ta preporuka se poklapa sa
brzog hodanja, rada po kući itd. Fizički rad zagreva organizam,
vremenom aktivnosti debelog creva od 5 do 7 sati ujutro. aktivira fermente i puni organizam energijom. Setite se krilati­
Obično se od 7 do 9 sati ujutro javlja blaža glad - pojedite ce Pola Brega: „Doručak treba zaraditi". Jedite prirodnu, lako
nešto. svarljivu hranu u skladu sa godišnjim dobom. Jedite dok se
malo ne zasitite.
Hf U periodu Žuči (posebno od 12 do 14 sati), kada je pro­
Drugi obrok - u podne od 12-13 do 13-14 sati. Treba ga
bavna „vatra" najjača, pojedite najveći obrok po zapremini pojesti pri osećaju jakog glada i on treba da se sastoji od povrća
(količini). Naredna 2 sata posle ručka sedite ili hodajte.
36 37
(u salati ili dinstano) ili supe-čorbe (posebno za vreme suvog i sa blagim osećajem gladi. Evo šta o tome misli pisac V. G. Ćer-
hladnog godišnjeg doba), monolitnih kaša, oraha, supa ili hle- kasov: „Ako si ustao od stola sa blagim osećajem gladi - najeo
ba od pioklijalog zrna, krompira itd. (pristalice mesa mogu je­ si se. Ako osećaš da si se najeo za stolom - prejeo si se. Ako
sti hranu sa mesom, ali najviše 2-3 puta nedeljno). osećaš da si se prejeo za stolom - otrovao si se."
Treći obrok - najkasnije u 17-18 sati.Treba da se sastoji sa­ Obratimo se preporukama jogista.
mo iz jednog jela. To može biti voće, u zavisnosti od godišnjeg • Cista i slatka hrana, koja nije ljuta i koja je ukusna i pri­
doba (raskvašeno suvo voće), neko jelo od povrća (poželjno sve­ jatna, treba da napuni polovinu želuca - to je umerena
že i pravilno pripremljeno), kiselo mleko itd. Možete se ograni­
ishrana.
čiti i na pijenje sveže iscedenog soka iz povrća ili ekstrakta od
trava sa medom. • Polovina želuca treba da bude popunjena hranom, a jedna
Veoma je važan odnos između kiselinske (belančevine i četvrtina - vodom. Druga četvrtina ostaje slobodna za kre­
škrob) i alkalne (voće i povrće) hrane tokom dana. Ukoliko se tanje hrane i stvaranje gasova.
u tome ne snađete, efekat ishrane će biti slab ili nikakav. Prosečna zapremina normalnog želuca (on je najčešće ras­
Krvotok se, u zavisnosti od ishrane, može menjati prema tegnut) iznosi od dva do tri litra. Zato se ne preporučuje odjed­
kiseloj ili alkalnoj strani. Kiselinska proporcija krvi sadrži u nom uneti više od 400-700 grama hrane. Na količinu unete
sebi energetske materije i nadoknađuje rashode energije. Nju hrane izluči se isto toliko želudačnog soka, a rezultat je da je
stvaraju produkti koji u sebi sadrže belančevine i škrob (meso, on optimalno popunjen. Podrigivanje posle jela ukazuje na to,
jaja, mlad kravlji sir, krompir, hleb, prekrupe). daje želudac prepun. Hranite se tako, da posle jela ne dolazi do
Alkalna sredina - obezbeđuje konstrukciju našeg organi­ toga, jer to ukazuje na suvišno unošenje hrane.
zma, stvaranje kostiju, nerava, mišića, održava fizičko i umno Štetnost prepunjavanja želuca hranom sastoji se u tome,
zdravlje, čini organizam otpornim (sveže voće ili pravilno pri­ što se on zapreminski povećava i pritišće najbliže organe (na­
premljeno povrće). dima organizam iznutra). Pritisak na srce otežava njegov rad;
Većina specijalista za pravilnu ishranu navodi sledeće pro­ na dijafragmu — otežava disanje i peristaltiku tankog i debelog
porcije (odnose): 5 0 - 6 0 % alkalne i 5 0 - 4 0 % kiselinske hrane. creva; na krvne sudove (aortu, vene prema srcu) - otežava kr­
votok; na jetru - lučenje žuči itd. Stalno prejedanje, a shodno
Na primer, Pol Breg smatra da je sledeća proporcija hrane
tome - stalni pritisak dijafragme nađole, podstiče spuštanje
idealna: jedna petina svakodnevnog obroka hrane treba da bu­
organa male karlice, poremećaj normalne cirkulacije energije u
du belančevine (biljnog i životinjskog porekla); jedna petina
organizmu sa svim posleđicama koje iz toga proizilaze (zatvo­
- škrob i šećer (monolitne žitarice i prekrupe, prirodni sokovi
ri, problemi sa probavom hrane, stvaranje kamenja, poremećaj
i šećer - med, suvo voće), kao i nerafinirana ulja; tri petine
menstrualnog ciklusa i polni poremećaji).
hrane treba da su voće i povrće, sveže i pravilno pripremljeno.
U procentima takva dijeta izgleda ovako: 60% - voće i povrće,
20% - hrana sa belančevinama, 7% - produkti sa škrobom, 7% Ukus hrane
prirodni šećeri i 6% - masti.
Kakvu hranu prema ukusu treba jesti tokom dana, da bi se
Koliko se hrane može pojesti za jedan obrok? Po tom pitanju uravnotežila energija organizma?
postoje razna mišljenja. 11. Šelton savetuje da se hranite u skla­
du sa individualnim potrebama, drugi - da se ustaje od stola

38 39
Ukus hrane je spoljašnja manifestacija energije, koja se sa­ nedostatkom kiseonika u tkivima; nedovoljnom ishranom tki­
drži u jednoj ili drugoj hrani. Mi imamo potrebu za hranom va; nedovoljnom količinom slobodnih elektrona za fermenta-
jednog ili drugog ukusa zbog toga, što u organizmu nedostaje cione reakcije; nekim zgušnjavanjem tečnih sredina ti organi­
te energije. Zato imamo želju da pojedemo nešto slatko, kiselo, zmu; umorom ugled nagomilavanja toksina i šljake (nečistoća)
slano itd. u organizmu itd. i slično.
Ukoliko vam nedostaje telesne toplote, upotrebljavajte pro­ Kao lek treba primeniti kretanje i fizičko opterećenje, koji
dukte koji sadrže: ljut + kiseo ukus, ili kiseo + slan ukus. bi primorali tečne sredine organizma da snažno cirkulišu - ispi-
Ukoliko osećate težinu u telu i želite da se „olakšate" (smr- raju nečistoće, dostavljaju slobodne elektrone i kiseonik, stvara­
šate i postanete pokretljiviji). Radi toga u ishrani treba prven­ ju snažne impulse u nervnom sistemu, vrše generalno čišćenje
stveno da upotrebljavate produkte koji sadrže gorak + ljut i organizma kroz organe za lučenje i kožu.
kiseo + ljut ukus. Ispostavlja se, daje obolelom čoveku za obnavljanje (pre­
Ukoliko osećate nedostatak težine u organizmu, upotre­ porod) organizma potrebno 1-2 sata i više fizičkog optereće­
bljavajte produkte sa slanim + slatkim ili slatkim + kiselim uku­ nja. To je za njega najbolji lek.
som. Pri kretanju veoma osetno dolazi do sadejstva plazme na­
Ukoliko vam je vruće i želite da rashladite svoj organizam, šeg organizma sa magnetnim poljima okoline, sa bujica­
upotrebljavajte produkte gorkog, oporog i slatkog ukusa. ma naelektrisanih čestica, koje se kreću uvis od površine
Ukoliko se osećate normalno, tada u svakodnevnu ishranu Zemlje i nadole od stratosfere prema površini zemlje. To
uključujte produkte koji sadrže razne nijanse ukusa, ne dajući izaziva hiperpolarizaciju membrana ćelija, koja, sa svoje
prednost nijednom od njih. Takvo uzimanje hrane harmonič­
strane, aktivira biosintezu.
no će stimulisati vašu energiju.
Prema tome, tokom dana uzimanjem hrane odgovarajućeg P*f Samo kretanje delova tela u jajastom plazmenom kokonu
ukusa možete uravnotežiti energiju u vlastitom organizmu. (čauri) podseća na kretanje rotora (ruku i nogu) u statoru
(plazmenoj sferi). Ponovo je pokrenut mehanizam hiper-
Kako fizičko opterećenje utiče na čovečji organizam? polarizacije membrana.

U procesu evolucije naš organizam se stalno i maksimalno Hi Pojačanje krvotoka za 4 - 5 puta.


prilagodavao na kretanje i kvalitetno može da opstaje samo Povećanje srčanih kontrakcija (sa 6 0 - 7 0 do 200-240 uda­
ukoliko je podvrgnut raznim vibracijama,potresima,skupljanji­ ra u minutu) je moćno napajanje organizma energijom.
ma, rastezanjima i drugim fizičkim i gravitacionim uticajima.
Hi Ubrzanje disanja do 2 0 - 3 0 puta u poredenju sa mirova­
Na primer, oboleli ste. Prvo se postavlja pitanje o izboru
njem je najsnažniji mehanizam dostavljanja slobodnih
leka. Odlazite kod lekara,zatim u apoteku i uzimate lek, poku­
šavajući da na račun nekih hemijskih reakcija izjednačite „neu­ elektrona u organizam.
ravnoteženi" fiziološki proces u organizmu. Po pravilu, za vreme kretanja u organizmu se intenzivno
Pokušajmo da odredimo uzrok vašeg bolesnog stanja. O n o stvara ugljenična kiselina, javlja se disajna acidoza, koja izaziva
je izazvano nagomilavanjem šljake, toksina, komadića lekova, biosintezu ćelija.
koje ste ranije upotrebljavali, u tečnim sredinama organizma;
40 •1!
• Razne vrste vibracija i trenja, koji se javljaju za vreme inten­ su postavili dijagnozu: aktivni proces tuberkuloze desnog pluć­
zivnog kretanja u samom organizmu, stvaraju energiju. nog krila i kičme. Zatim - gips od vrata do peta, neprekidni
bolovi u leđima i potpuna nepokretnost. Posle osam godina
• Aktiviranje receptora u organizmu podstiče maksimalno
lekari su pomogli da se podigne, ali Anatolij je bio osuđen da
uzimanje i asimilaciju elektrona akupunkturnog sistema. čitav život nosi specijalni korzet od kože i metala i da se kreće
• Pojava znoja na koži i samim tim stvaranje dopunskog bro­ na štakama. Godine 1961. posavetovan od jednog sportiste on
ja električnih kontakata omogućava da se kroz kožu uzima je počeo da trenira sa tegovima, jer je verovao u takve vežbe.
više energije u poređenju sa mirovanjem. Na početku sa veoma malim tegovima, a zatim je sve više i više
povećavao težinu. Telo je postepeno ojačalo — odbacio je omr­
• Razaranje protoplazme ćelija i drugih unutrašnjih struktu­ znuti korzet i štake. Danas je to veoma lep čovek, ima porodicu
ra za vreme kretanja stimuliše procese obnavljanja i hiper- i živi normalnim životom.
regeneracije. Kretanje je najsnažniji stimulator razornih Svaka bolest je poseban duhovni, energetski, fiziološki i
procesa u organizmu, koji u periodu mirovanja aktiviraju hemijski proces, koji se razlikuje od zdravog procesa. Da bi se
regenerativne (obnavljajuće) procese. taj proces obnovio i normalizovao uzaludno je upotrebljavati
samo hemijske preparate. Ukoliko vam ekstrasens daje energi­
Vežbe sa teretom u procesu ozdravljenja. ju ili stimuliše njeno dostavljanje pomoću laserske terapije, aku­
Različite vežbe, koje se vežbaju sa tegovima su svojevrsni punkture i sličnih terapija, to je veoma malo. Vi ste aktivirali
atletski trening. Kod jakih mišićnih naprezanja dolazi do raza­ dva procesa: fiziološki (kojeg je aktivirala parazitska energija)
ranja protoplazme ćelija, rashodovanja materijala u ćelijama, i hemijski (posledica aktiviranja fiziološkog procesa). Uzgred
usled čega se jako aktiviraju biosintetički procesi. Kod mišić­ rečeno, oni se kupuju za novac. M e đ u t i m ostala dva - duhovni
nih kontrakcija koje su dovoljno snažne obavlja se najbolja i energetski, od kojih direktno zavisi naše zdravlje, ne možete
razmena vanćelijske tečnosti sa krvlju, veoma snažno se poja­ kupiti. Tu je potrebna vaša volja, vaše naprezanje i vaš znoj.
čava krvotok u aktivnim mišićima, što omogućava da se brzo Ukoliko se opuštate, padate na zemlju; ukoliko se napre­
obnove traumirane tetive i mišići. Posebno treba istaći, da se žete - stojite kao stub.Tako i fizičke vežbe, zasićujući vas ener­
nikakvim drugim metodima ne može postići takvo povećanje gijom, izbacuju svu bolešljivost iz mlitavog tela i omogućavaju
krvotoka kao pri radu sa tegovima. Pri tome se snažni krvotok vam da se oduprete svim oboljenjima, u pravom smislu reči
može stvarati izolovano u raznim grupama mišića, postižući - da stojite uspravno kao stub.
konkretno dejstvo.
Dugotrajan i dovoljno intenzivan trening sa tegovima, ta- Kako pravilno jačati vlastiti imunitet
kode, podstiče stvaranje endorfina, koji kod čoveka izazivaju
osećaj radosti. U celini gledano, to je veoma snažno sredstvo za Imunitet je sposobnost organizma da raspoznaje, uništa­
obnavljanje zdravlja, poboljšanje biosinteze i povećanje energi­ va i izbacuje iz organizma genetski strani materijal. Nosioci
je u organizmu. strane genetske informacije su: belančevine (koje su iz nekih
razloga zaobišle jetrenu barijeru i našle se u krvi), virusi, bakte­
Svako od nas zna neki primer izlečenja ljudi od teških obo­ rije, jednoćelijski mikroorganizmi (protozoe), helminti (gliste),
ljenja pomoću atletskih vežbi. Evo jednog od tih primera. Ana- strane ćeije i izobličene ćelije samog organizma. Sve navedeno
tolij Aleksejcev ponovo je sam sebe stvorio. Kao dvogodišnji
deeak on je traumirao (ozledio) slabinski deo kičme. Lekari
42 43
je strano za organizam i, pri dospevanju u njega, izaziva imunu T-limfociti. Pomoću tog sistema vrši se efikasno čišćenje svih
reakciju organizma (raspoznavanje, uništavanje i izbacivanje). organa i tkiva. Limfni čvorovi „kontrolišu"odgovarajuće delove
Smatra se da imunitet pođstiče stvaranje života i njegovo organizma. Pomoću njih se ostvaruje brza reakcija na mogući
održavanje. Zahvaljujući njemu bezbroj ćelija i tkiva spajaju se prodor stranog materijala u dati deo organizma. Pomoću krvi i
u jedinstveni organizam. Imunitet je odgovoran za celokupnost limfe ostvaruje se cirkulacija ćelija imunog sistema kroz organi­
svakog konkretnog organizma i održava tu celokupnost sve do- zam. Limfno tkivo nalazi se na onim delovima organizma koji
tle,dokse ne iscrpe njegovi resursi. Gašenje imuniteta izaziva pro­ kontaktiraju sa spoljašnjom sredinom (koža, sluzokože očiju,
cese starenja i oboljenja, a njegov potpuni nestanak izaziva smrt. nosa,grla,polnih organa,pluća i želudačno-crevni trakt).Ti de-
lovi organizma, kroz koje najverovatnije mogu u organizam d o -
Funkcije imuniteta izvršava imuni sistem. On se sastoji od
speti strane materije, unapred su dobro zaštićeni. U limfnom
organa i tkiva, koja odvajaju „svoje" (svoja tkiva) od „stranog"
tkivu (sluzokožama) najbrže se obnavlja i regeneriše tkivo.
(strane belančevine, virusi, bakterije i drugo).
Glavni ,,raspoznavač"(identifikator) i „uništavač" (egzeku­ Treba se posebno zadržati i na drugim zaštitnim „instru­
tor) stranog genetskog materijala su limfociti (ćelije imunog mentima" organizma. Zdrava i neoštećena koža sprečava pro­
sistema), koji se stvaraju ili sazrevaju u posebnim imunim or­ diranje većine mikroorganizama u organizam. Tu posebnu
ganima. ulogu ima znoj. Mlečna kiselina znoja i sekret lojnih žlezda
imaju baktericidno dejstvo. Sluzokože aktivno štite organizam
Imuni sistem čoveka uslovno se deli na: centralni i peri­ od prodiranja patogenih mikroba i sličnog u njega. Sekreti slu-
ferni. U centralne organe imuniteta spadaju: timus (viljuškasta zokoža imaju baktericidna svojstva. Suze štite oči, pljuvačka
žlezda) i koštana srž. U timusu sazrevaju T-limfociti, koji uni­ - sluzokožu usne duplje, sona kiselina - zidove želuca. Nor­
štavaju strane materije, posebno strane ili izobličene ćelije i vi­ malna mikroflora želudačno-crevnog trakta (posebno debelog
ruse. U koštanoj srži sazrevaju B-limfociti, koji na strane mate­ creva) uništava patogene mikrobe, koji su dospeli u organizam
rije dejstvuju pomoću antitela (distanciono). Pri tome za svaku sa hranom. Mokraća štiti sluzokožu mokraćnih kanala od pro­
stranu materiju stvaraju svoja antitela. O b e vrste limfocita spo­ diranja bakterija u njih. O n a ima povećanu kiselost u kojoj
sobne su da kroz krvne sudove i pukotine između tkiva prodiru preživljavaju samo retki mikroorganizmi. Zaštita biološkog
tamo, gde postoje genetski strane materije i da ih neutrališu. polja je energetski ekran (aura), koji sprečava prodiranje ra­
Makrofazi su treći tip ćelija imunog sistema i imaju sna­ znovrsnih parazita i stvorenja iz biološkog polja u organizam i
žan fermentacioni aparat, pomoću kojeg uništavaju (vare) dezinfekuje prostor oko čoveka. Naučnici tu zaštitu organizma
strane materije. (posredstvom kože, sluzokože, mokraće, mikroflore, aure) na­
Sve ćelije imunog sistema (T i B-limfociti, makrofazi) ra­ zivaju različito - urođeni, nespecifični imunitet ih spoljašnja
de zajedno radi boljeg obezbedenja zaštite organizma. Organi­ imuna zaštita organizma. Imunitet se aktivira samo tada, kada
zam je protkan i nafilovan ćelijama imunog sistema, koje su u je probijena, narušena ili oslabljena spoljašnja imuna zaštita or­
svakom trenutku spremne da napadnu genetski strani materi­ ganizma. Imunitet može biti specifični i prirodni.
jal (vlastite izobličene ćelije, virusi, gljivice, bakterijski paraziti, Specifični imunitet zasnovan je na „imunoj memoriji" i ostva­
helminti i slično). ruju ga glavne ćelije imunog sistema: T-limfociti, B-limfociti i
U periferni imuni sistem spadaju slezina, limfni sistem makrofazi. Njegova karakterna crta je u tome, što pre njegovog
i limfni čvorovi, krv, limfa i limfno tkivo. U slezini se vrši formiranja ćelije limfnog sistema treba da kontaktiraju sa genet­
sinteza antitela. U limfnom sistemu prvenstveno se nalaze ski stranom materijom. Rezultat tog kontakta je da će ona biti

44 45
raspoznata kao strana (za to je potrebno izvesno vreme - od Profilaktične preporuke za otklanjanje stečenog imunodeficita
nekoliko sati do jednog dana) i uništena. To ostavlja svoju „me­
moriju" o štetnosti date materije za organizam. Pri ponovnom • Savremeni čovek se nigde ne može sakriti od stresova. N e ­
dospevanju te materije u organizam ona će odmah biti uništena. prijatnosti na radnom mestu, beda, porodične nesuglasice,
Prirodni imunitet zasniva se na tome, što neke ćelije imunog ljudski prostakluci, socijalna nezaštićenost - to i mnogo
sistema odmah uništavaju genetski stranu materiju ili stvaraju drugog provociraj u čoveka na negativno mišljenje, nagomi­
takve materije, koje podstiču uništavanje strane materije. Prema lavanje u svesti osećaja uznemirenosti, emocija zla, uvrede
tome, genetski strani materijal (materija), koji je na neki način i nezadovoljstva. Sve to guši čoveka, izbija iz njega u vidu
dospeo u organizam ili se tu stvorio kao rezultat mutacije ćelija, skandaloznih situacija.
uništava se za nekoliko minuta ili sati. Ukoliko se ispostavi da
je to nedovoljno, tada se dopunski uključuje specifični imunitet. • Zbog toga, što je timus tesno povezan sa nervnim siste­
Funkcionalni nedostatak imunog sistema naziva se imuno- mom, slična stresna stanja svesti preko nervnog sistema,
deficitno stanje, lmunodeficitno stanje đeli se na urođeno (pri­ u prvom redu, negativno utiču na njegovu delatnost. O r ­
marno) i stečeno (sekundarno). Razmotrimo stečena stanja, ganizam takvog čoveka nije zaštićen od virusa i gljivičnih
koja se „stiču" tokom života sama od sebe (spontano). infekcija, tuberkuloze,osetljiv je na alergije i tumorska obo­
Uzroci koji dovode do imunodeficita su sledeći: ljenja. (Praksa pokazuje, da navedena oboljenja najčešće
H> Stresne situacije, posebno snažne ili koje se često ponavlja­ nastaju posle teških preživljavanja.)
ju (stres je naprezanje svesti čoveka, koje se javlja pod utica- • Zaštititi se od emocionalnih stresova moguće je samo na
jem nekog utiska, emocije ili spoljašnjeg uticaja). jedan način - ponovo razmotriti svoj odnos prema životu.
č*> Prekomerna, suvišna, kao i čovečjem organizmu nesvoj- Treba da postanete zreliji, da bolje rasuđujete i budete uz-
stvena ishrana, koja zagađuje organizam i izaziva deficit držaniji prema svemu. Svakom životnom događaju treba
biološki aktivnih materija (minerala, vitamina i slično). pristupati ne sa emocionalne tačke gledišta, već sa logičke.
Nikada ne treba podleći emocijama, već delovati trezveno.
Masovna primena antibiotika.
Trezveni odnos prema nastaloj situaciji podstiče njeno pra­
Masovna primena najraznovrsnijih hemijskih materija vilno i efikasno razrešenje, čuva vaše životne resurse i ne
(koje imaju svojstva da uništavaju imunitet), koje zagađu­ unosi haos u životne procese organizma. Naravno, veoma
ju okolinu čoveka. je teško kontrolisati se u stresnoj situaciji, ali treba raditi
Hf Geopatogene i tehnopatogene zone, posebno one koje đej- nad sobom.
stvuju jonizujućim zračenjem (televizijski ekrani sa elek-
• Suvišna ishrana, koja nije svojstvena čoveku kao biološkoj
tronsko-zračnim topom) i visokof rekventnim elektromag-
vrsti, je drugi faktor stvaranja stečenog imunodeficita.
netnim poljima.
Posebno je opasna ishrana sa prečišćenom i rafiniranom
Hf Nepravilno lečenje lekovima, koji blokiraju funkciju lim­ hranom - šećerima, ugljenim hidratima i njihovim smesa-
fnog tkiva. ma sa belaneevinama. Pri suvišnoj ishrani čovek se prepla­
(>v Teške traume i hirurške operacije. vljuje prehrambenim produktima (namirnicama). Njih se
46 47
tako mnogo nagomilava, da humoralni faktori krvi i limfe u njega jednu vrstu parazita, gvozda - drugu vrstu, propil
ne mogu na sve da reaguju. Hrane ima dovoljno ne samo alkohola - treću. Shodno tome u tom organu se javlja jed­
za organizam, već i za mnoštvo mikroorganizama-parazi- no ili drugo oboljenje. Gljivice i mikrobi-paraziti hrane
ta, koji žive u krvi i limfi. Obilje sluzi u organizmu (koja se ćelijama tog organa, razvijaju se u njemu, stvaraju svoje
se stvara kao rezultat nepravilne ishrane) - najpovoljniji kolonije, koje medicina dijagnostikuje kao jedan ili drugi
uslovi za njihovo razmnožavanje. oblik oboljenja ili onkologije. A sve je počelo od sitnica
Razvoj defekta imunog sistema podstiče inficiranje orga­ - nepravilne ishrane.
ni/ma bakterijama (stafilokoke, streptokoke), što izaziva Da bi otklonio imunodeficit čovek mora da se hrani vo­
pojavu bubuljica, raznih gnojenja, furunkula i drugih obo­ ćem, povrćem, sokovima iz svežeg povrća i voća, orasima,
ljenja krvi). To izaziva i mnogobrojna prehladna i plućna divljim i kultivisanim travama, prekrupama i žitaricama,
oboljenja. Usled nedostatka određenih antitela u krvi mo­ medom i produktima pčelarstva. U nekim slučajevima,
gu se pojaviti alergije, tumori i artritisi. kao izuzetak, mogu se koristiti mlečni i kiselomlečni pro­
Ishrana hranom koja nije svojstvena ćoveku izaziva razvoj dukti i jaja.
đisbakterioze. Zeludačno-crevni trakt, a odmah za njim i Količina hrane treba da bude zapreminski manja (u jed­
ceo organizam navodnjavaju se stranim i patogenim mi­ nom obroku uzeti toliko hrane, koliko može stati u vaše
kroorganizmima, koji čovečji organizam, njegova tkiva i sastavljene šake), treba je dobro sažvakati (do tečnog sta­
ćelije razmatraju kao jelo i udoban životni prostor za se­ nja) i uzimati u skladu sa bioritmološkom aktivnošću pro-
be. Dolazi do blokiranja aktivnosti makrofaga i neutro- bavnih organa (od 7 do 9 i od 13 do 15 sati).
fila, što izaziva pojavu virusnih, gljivičnih i bakterijskih Veoma je korisno redovno gladovati: 2 4 - 4 2 sata - jednom
procesa, koji poprimaju oblik hroničnih, povremeno kom- u dve nedelje i 7-14 dana — jednom u 3—4 meseca. Glado­
plikovanih oboljenja, sa sve težim karakterom oboljenja. vanje je jedno od najboljih i najbržih sredstava za obnavlja­
Upravo hrana koja nije svojstvena čoveku predstavlja pr­ nje i jačanje imuniteta. {Prigladovanju treba imati u vidu
vu kariku u lancu, koja podstiče razvoj stranih bakterija vlastite individualne^ starosne i klimatske osobenosti.)
i gljivica u želudačno-crevnom traktu. Na prvo mesto po Ukoliko, iz bilo kojih razloga, u vašoj ishrani bude malo
štetnosti stavljam produkte koji sadrže kvasac (hleb i pro­ biološki aktivnih materija, one se mogu dopuniti visoko­
izvodi od njega) i produkte koji podstiču vrenje u orga­ kvalitetnim prirodnim dodacima hrani.
nizmu (šećer). Kada se bakterije ili gljivice utvrde u želu­
Štetnost primene antibiotika sastoji se u tome, što oni re­
dačno-crevnom traktu počinju da se šire po ćelom organi­
mete normalan rad imunog sistema i u izvesnom smislu
zmu, stvaraj ući svoje kolonije na onim mestima,gde mogu
ga blokiraju.
najbolje da žive. Na primer, mnoge parazite privlače neke
od materija koje se nagomilavaju u jednom ili drugom or­ Prema tome, infekcija je prodrla u organizam i počela br­
ganu. Na primer, taloženje bakra u nekom organu privlači zo da se širi. Odgovor imunog sistema je sledeći: poveća­
no stvaranje imunih ćelija ( T - i B-limfocita, makrofaga i
49
slično) i povišenje telesne temperature. Ukoliko je s pove­ Posle nekoliko terapija sa antibioticima organizam se „od-
ćanim stvaranjem imunih ćelija sve jasno, zašto onda or­ učava" da brzo i snažno aktivira svoju imunu zaštitu. On
ganizam povišava temperaturu? Temperatura organizma više nije tako aktivan u stvaranju imunih ćelija, kasni sa
povišava se radi toga, da bi se time stvorili nepovoljni povišenjem temperature,Što utiče na ćelije da su manje ak­
uslovi za širenje infekcije (usleđ visoke temperature dola­ tivne. Jednom rečju, tu deluje nepogrešivi biološki zakon
zi do zakiseljavanja unutrašnje sredine organizma, koja je — funkcija za kojom se ne oseća potreba polako se gubi,
nepovoljna za razmnožavanje mnogih patogenih mikroor­ atrofira. Upravo to rade s imunim sistemom antibiotici.
ganizama); fermenti, pomoću kojih imune ćelije napadaju
Istovremeno bakterije, koje su antibiotici ranije uspešno
infekciju, znatno bolje dejstvuju pri nešto povišenoj tem­
uništavali, tako menjaju svoj oblik da postaju otporni na
peraturi organizma (oko 38-40°C), nego pri normalnoj;
dejstvo antibiotika i ponovo napadaju organizam. Pred ta­
povišena temperatura povećava procese cirkulacije u orga­ kvim napadom organizam postaje nemoćan.
nizmu (znoj,lučenje mokraće, proliv), koji podstiču brže iz­
bacivanje toksina iz organizma. Rezultat je - opšta slabost, U čovečjem organizmu žive bakterije i gljivice. Antibioti­
telo gori i lomi se, limfni čvorovi su uvećani i bole, obilno ci uništavaju bakterije, ali ne deluju na gljivice. Obrnuto
se luče znoj, mokraća i stolica je česta.To je normalno fizio­ - antibiotik je za njih hrana! Rezultat primene antibiotika
loško ispoljavanje krize ozdravljenja i čišćenja. Pod takvim je da nestaju bakterijske infekcije, ali se javljaju gljivične.
napregnutim režimom organizam funkcioniše 2 - 3 dana i Bežeći od jedne napasti, čovek dospeva u kandže druge.
potpuno izbacuje bolest i njene nečistoće. Posle toga nastu­ Antibiotici uništavaju normalnu mikronom organizma i
pa potpuno ozdravljenje. podstiču pojavu disbakterioze.
Kako deluje antibiotik? Javila se kriza - temperatura orga­ Primena antibiotika uništava, atrofira imuni sistem čoveka.
nizma se povećava, sve više se javljaju neprijatne pojave, Kakvo je dejstvo hemijskih materija,koje uništavaju (bloki­
koje ukazuju na aktiviranje imunog sistema. Covek uzima raju) imuni sistem čoveka. Raznovrsna sredstva za borbu
antibiotik, koji ubija patogene mikroorganizme, normali- protiv insekata, sredstva za održavanje kuće (stana) i na-
zujc telesnu temperaturu i otklanja sve simptome nastu- meštaja, sredstva za pranje, kozmetika i dezodoransi, hlad­
pajuće krize ozdravljenja (bolove, slabost i slično). Reklo njaci i kondicioneri (isticanje gasa za hlađenje, koji ima
bi se da su se u organizmu desile pozitivne promene, ali sposobnost da prodire i kroz najmanje pukotine motora za
razmotrimo taj proces dublje. hlađenje), razna goriva i maziva za automobile i mnoštvo
drugog kroz pluća i kožu dospevaju u organizam i tu se
Posle svog dejstva sam antibiotik bi trebao da se izbaci iz
organizma. Treba izbaciti i mikrobe koje je on ubio, što se nagomilavaju. Posle izvesnog vremena te naslage počinju
u stvarnosti sporo dešava. To je uzrok što se javlja intoksi­ da utiču na čovečji organizam, izazivajući jedne ili druge
kacija organizma leševima mikroba. vrste alergije, poremećaja i oboljenja. Zbog toga pri izboru
praškova za pranje i drugih hemijskih materija treba obra­
titi posebnu pažnju.
51
• Ukoliko se čovek nalazi u tehnogenoj ili geopatogenoj zo­ . Šank Prakšalana jača imunitet čisteći sluzokožu želudač-
ni njegov organizam slabi i istovremeno se provocira iz- no-crevnog trakta od patogenih mikroorganizama (oni ne
obličavanje ćelija. Savet je jedan - bez krajnje potrebe ne vole slani rastvor, koji se koristi kod ovog načina čišćenja).
posećivati te zone.
• Kretanje, terapije čeličenja organizma (kontrastna poliva­
• Sto se tiče lečenja i operacija, tome treba pristupati samo
nja, kupanja, sauna), posebno na svežem vazduhu, omogu­
u slučaju krajnje nužde. Ni u kom slučaju ne pristajati na
ćavaju stvaranje i održavanje vlastitog imuniteta.
odstranjivanje timusa ili slezine. Bez njih je organizam osu­
đen na muke i sigurnu smrt. Naglo se povećava opasnost
od pojave zloćudnih tumora. Još su opasnije operacije pre­ Šta je snaga prirodnog lečenja?
sađivanja organa i postoperativna primena imunodepresa-
nata (lekova koji uništavaju imunitet, s ciljem sprečavanja Malo ko sebi predstavlja snagu (silu) prirodnog lečenja.
kidanja presađenog organa). Kod takvih ljudi opasnost od Mnogi se nadaju pomoći od bolnica i lekara, ali oni skoro ni­
šta ne mogu da urade, pošto se uzroci oboljenja kriju u ranije
pojave zloćudnih tumora je za 10 -1 000 puta veća u po-
opisanim faktorima (vlastitoj karmi i karmi predaka, načinu
ređenju sa zdravim čovekom! Savetujem da iz usta odstra­ života, mišljenja i ishrane). Avaj, lekari tim kategorijama ne
nite sve plombe sa amalgamom, koje sadrže živu i polako manipulišu.
truju čoveka. Bilo kakvo drugo lečenje i ozdravljenje treba Za dugotrajno lečenje potreban je samo samostalni rad sa
da se vrši pomoću prirodne snage organizma i Prirode. svojom svešću - u prvom redu, a kao drugo - rad na svom orga­
nizmu. Evo očiglednog primera.
Jačanje imuniteta podstiču: „Imam 26 godina. Odrastala sam kao bledo, kržljavo i bo­
• Protivparazitno lečenje pomoću „trojke " (detaljnije obja­ lesno dete. Patila sam od čestih krvarenja iz nosa i glavobolje.
šnjeno u knjizi Život bez parazita). Ukratko, odrasla sam na lekovima.
• Čišćenje debelog creva (pomoću klistira, posebno sa uku- Izvršila sam čišćenje creva sa limunom - izašlo je mnogo
sluzi i druge gadosti. U martu sam čistila jetru i gladovala na so­
vanim urinom, mršavi ljudi treba da primenjuju veoma
ku od jabuka jedan dan. iz mene su izašla tri komadića veličine
oprezno). šljive, kao neko meso sa plavim žilicama. Tako su zaudarali da
Čišćenje krvi i limfe (pomoću saune i svežih sokova). sam mislila da ću da umrem od gađenja. To su, verovatno, bili
polipi jer su mi otpali svi viseći mladeži na telu.
• Čišćenje vezivnog tkiva (gladovanje, svezi sokovi i sauna).
Pri čišćenju jetre imala sam 5 pražnjenja na svakih jedan i
t Čišćenje usne duplje (sisanjem ulja i zatim žvakanjem be-
po sat. Uopšte rečeno, posle tog čišćenja sakupila sam dve i po
log luka). čaše izbačenog kamenja! Alergija, koju sam imala, prošla je na­
• Čišćenje, lečenje i jačanje kože pomoću saune i utrljavanja kon jednog dana posle čišćenja. Nekoliko dana posle čišćenja
ukuvanog urina jačaju zaštitu organizma preko kože. osećala sam se kao razvaljena, pošto se iz mene nešto prosipalo
i isticalo: sline, sluz, u mokraći je bio neki taman pesak, a iz
vagine su izlazili potoci sive smrdljive tečnosti.To je trajalo 5

52 53
dana. Sada mi je boja lica predivna, kosa gusta i blistava, jezik som, kamenom u mokraći; siva zauđarajuća tečnost - erozijom
roze, misli jasne i pozitivne. Uvek sam dobro raspoložena i ose- vagine, a možda, čak i rakom), bili su izbačeni u procesu čišće­
ćam se kao preporođen i čist čovek. nja. Naravno, na to je potrošeno mnogo snage, životne energi­
Iz pisma se vidi daje 26-gođišnja žena živela oslanjajući se je, što se odrazilo tako da se bolesnica osećala razvaljenom. Sve
na tuđu pamet, zbog toga je bolovala. Nije razmišljala da lekovi je to potpuno prirodno i zakonito.
ne pomažu uvek, ali je shvatala glavnu, primarnu, osnovu zdra­ Kada je nečistoća izbačena iz organizma, normalizovala
vlja i oboljenja. Kada je pravilno očistila organizam - debelo se unutrašnja sredina i zdravlje se povratilo na prirodan način,
crevo i jetru, rezultati su bili poražavajući. bez hemijskih lekova.
Čišćenjem debeiog creva u njoj se normalizovala unutra­ Boja lica zavisi od stanja krvi. Ako se ona ranije kvarila
šnja - kisela sredina, koju ne podnose polipi-mekušci i ostala gnojnim izlivima (egzudatima) iz debelog creva, sada toga ne­
gadost, koja se razmnožava u truloj sredini. Zato su oni i izašli ma. Ako su ranije hranljive materije služile kao izvor alergije,
u vidu smrdljivih, odvratnih parčađi mesa sa plavim žilicama. sada ih normalna jetra pretvara u „svoj materijal" i njih kvalitet­
Sve što se dešava u organizmu obavezno se odražava i na no asimiluje organizam.
njegovu spoljašnjost. Ukoliko su vam se počele na koži javljati Normalizacija funkcije jetre povukla je za sobom normali­
bradavice ili viseći mladeži, to znači da u vama postoje polipi zaciju svih vrsta razmene u organizmu, a čim se to desilo, povra­
i druga gadost, a vaš organizam je samo hranljiva sredina za tila se boja lica, kvalitet kose i sve drugo se obavezno obnavlja.
njih. Ukoliko sedite skrštenih ruku, ta gamad će vam pojesti Ukoliko nema otrova u krvi, koji guše životnu aktivnost,
iznutra. Ne oklevajući, počnite sa terapijom čišćenja debelog pritišću čoveka teškim i mračnim mislima, stvaraju potišteno
creva s urinom, a zatim sa ukuvanim urinom do jedne četvrtine raspoloženje, tada se čovečje raspoloženje popravlja i vraća mu
prvobitne zapremine. se volja za životom.
Čaša kamenja, kojeg je sakupila čitateljka, toliko je prepla­ Ukoliko izvršite slično čišćenje, obavezno ćete se osećati
vila jetru, smanjila njene funkcionalne sposobnosti, da ona nije kao preporođeni i čisti. To je dostupno svakom čoveku.
mogla da prerađuje hranljive materije, koje u nju đospevaju
krvotokom iz želudačno-crevnog trakta, i one su ostajale stra­
ne organizmu, izazivajući alergiju. Čim je jetra očišćena i nor­ Razmišljanja o zdravlju
malno proradila, počela je sve kvalitetno da asimiluje i alergija Blagonaklonost leži u osnovi duhovnog i psihičkog zdra­
je nestala. Da li su tu potrebni lekovi protiv alergije ili treba vlja čoveka. Čovek, kao delić prirode, treba da bude blagona­
očistiti jetru? Taj očigleda slučaj pokazuje, da je opšteraspro- klon prema svemu. Ukoliko se takvo stanje kod njega retko
stranjeno „lečenje" toliko glupo i štetno, da ga treba iz korena javlja, ubrzo će se pojaviti psihosomatska oboljenja, a u karmič-
ponovo razmotriti i lečiti čoveka na potpuno drugi način. kim situacijama on će biti najviše oštećen i kažnjen.
Cim se obnovila funkcija jetre, jednog od najvažnijih or­ Uvežbanost (treniranje) leži u osnovi fiziološkog zdravlja
gana, ona je „povukla" za sobom čišćenje ostalog dela organi­ organizma. Ni za koga nije tajna, da boravak u uslovima apso­
zma, što se odrazilo kroz snažnu petodnevnu krizu čišćenja i lutne nepokretnosti vodi ka atrofiji mišića i opštem slabljenju
ozdravljenja. Šljaka, trulež i ostala patologija, koji su se nalazili organizma. Uvežbanost (trening) mora biti redovna i dovoljna.
u raznim delovima organizma i pretili ozbiljnim oboljenjima Čovečji organizam je prirodno prilagođen da normalno funkci­
(sline i sluz - pleuritisom, tuberkulozom pluća; p e s a k - nefriti- oniše samo tada, kada je u poketu. Kretanje pomaže normalnu

54 55
cirkulaciju krvi kroz vene nogu, podstiče peristaltiku probavnih LEČENJE OBOLJENJA
kanala, daje potrebni životni tonus ćelom organizmu, podstiče
normalno izbacivanje šljake (nečistoća) i mnoštva drugog.
Unutrašnja čistoća leži u osnovi zdravlja ćelijskih struktu­
ra - materijalnog fundamenta organizma. Mirijade (bezbroj,
mnoštvo) ćelija našeg organizma u procesu neprekidnog i ve­ OSNOVNI SIMPTOMI RAZVOJA VEĆINE OBOLJENJA
oma složenog rada stalno luče u medućelijsku tečnost krvave
otpatke svoje životne delatnosti. Sto se aktivnije, potpunije i Većina oboljenja se u početku ispoljava „bezazlenim" p o ­
redovnije odstranjuju prerađeni produkti ćelijske razmene, ti­ remećajima zdravlja. To se obično ignoriše. Međutim, vreme­
me će bolje i zdravije funkcionisati svaka funkcija organizma nom oni ukazuje na sebe ozbiljnijim akutnim ili hroničnim
i ceo organizam. Unutrašnja čistoća je zalog mladosti, dobrog oboljenjima.
zdravlja i dugovečnosti. Održavati unutrašnju čistoću - veoma
• Ceste angine,prehlade, kijavica,karijes,gnojne rane u usti­
je težak i komplikovan posao. Mnogo je lakše održavati spolja-
ma, bubuljice, ospe po koži, furunkuli. Samo jedan od na­
šnju, nego unutrašnju čistoću.
brojanih simptoma treba da vas opomene. Kod tih simpto­
O tim komponentama zdravlja treba stalno razmišljati.
ma čovek živ trune. Obilje mikroorganizama u njegovom
Treba biti otvoren i blagonaklon prema svemu, što nam nudi
bolju budućnost. Sve treba prihvatati sa zahvalnošću. 1 pamtiti organizmu vremenom može izazvati onkološko oboljenje.
prostu istinu: ukoliko nam se nešto neprijatno dogodi, znači To se odnosi i na ljude koji su ranije bolovali od veneričnih
da smo tome sami krivi. Božje proviđenje nas sve prati i bez oboljenja ili koji su rođeni od roditelja, veneričnih bolesni­
njegove volje neće nam ni dlaka sa glave otpasti. ka. Bez obzira na to, što se čovek navodno izlečio, infekcija
Svakodnevno treba malo jače i dovoljno opteretiti svoj or­ je ostala skrivena na teško dostupnim mestima za antibio­
ganizam. On će vam se za to odužiti besprekornim radom, ose- tike i, „tinjajući" u njima tokom mnogih godina, daće svoje
ćajem svežine i snage, željom da živite punokrvnim životom, a „mlade useve" u vidu adenoma prostate, mioma materice,
ne da samo egzistirate.
jajnika, srčano-vaskularnih oboljenja i tako dalje.
Stalni napori na održavanju unutrašnje čistoće organizma
pravilnom ishranom,posećivanjem saune (banje),čišćenjem de­ U datom slučaju efikasni su metodi primene raznih biljnih
belog creva, jetre, profilaktičnim terapijama gladovanja, čišće­ otrova i čišćenje organizma, kao i rad sa svešću.
njem spoljašnjih manifestacija života i drugim omogućiće vam
• Zatvori, povišeni krvni pritisak, proširenje vena isto tako
da osetite pravu sreću zdravlja i svu draž života.
govore o tome, da u organizmu nije sve u redu. Posleđice
Btidite zdravi! Jer to je u vašim rukama i vašoj vlasti! mogu biti depresija, sindrom hroničnog umora, raznovrsni
„poremećaji-nedostaci",onkologija, kožna oboljenja,gnoj­
ni procesi, insulti i infarkti.

Reklo bi se, šta može biti opšte medu tim oboljenjima?


Odgovor jejednostavan - svest čoveka. Svest upravlja čovečjim
organizmom. Komande svesti veoma snažno utiču na fiziolo-
56 57
giju organizma. U prvom redu one se prenose na mišiće. Na stoji šljaka (nečistoće), paraziti itd. - instrumenat signalizira o
primer, razljutili ste se, uvređili i želite nekoga da udarite, ali se tome. Urađivši ogroman posao, I tilda Klarke je razjasnila đa je
uzdržavate. Vaši mišići su spontano stavljeni u režim dejstva. organizam hronično obolelih ljudi opterećen šljakom (nečisto­
Međutim, nema naredbe za konačno dejstvo i oni ostaju u blago ćama) i parazitima. Posebno organizam onkoloških bolesnika.
napregnutom obliku. Slične situacije mogu se ponavljati izdana
u dan i vaši mišići ostaju napregnuti - spazmirani. Emocije ve­
oma snažno utiču na rad želuđačno-crevnog trakta. One mogu Uzroci i mehanizam javljanja oboljenja
naglo da zakoče probavu hrane, peristaltiku i da izazovu crevni
spazam. I, na kraju, od emocija se u organizmu javlja hormonal- Organizam se prvo zagađuje. U organima i tkivima stvara
na bura. Masa hormona izbacuje se u krv, izobličavajući izne­ se nenormalna sredina, koja na sebe privlači parazite.Tu se na­
nada i na duže vreme normalne parametre rada organa i ćelija. seljava odgovarajuća vrsta parazita, u zavisnosti od toga kakve
Kao rezultat nenormalnog funkcionisanja svesti kod ne­ nečistoće i gde se talože (đeponuju). Paraziti izazivaju jedno ili
kih ljudi javljaju se zatvori usled spazma debelog creva, a kod drugo oboljenje.
drugih - zbog hroničnog spazma mišica i skupljanja (stezanja) Na primer, prema istraživanjima Hilde Klark, sve vrste ra­
krvnih sudova povećava se krvni pritisak. 1 Ironični spazmo- ka (među njima leukemija i rak dojke) uzrokovane su lisnatom
vi i emocije, koje ih podržavaju, oduzimaju ćoveku mnogo crevnom trematodom (malom glistom), koja se naziva Fascio-
energije. On to oseća kao hronični umor i energetsku opusto- lopsis buski. Taj parazit obično živi u crevima, izazivajući kolitis
šenost. Poremećaj protoka krvi izaziva zastoj u venama i po­ i akutne crevne grčeve. Ali, ukoliko on prodre u bubrege, jetru,
javu proširenja i trombova u njima, kao i pojavu hemoroida. matericu, prostatu, tada se može javiti rak.
U tim slučajevima treba, u prvom redu, normalizovati Glavni izvori zaraze crevnim trematodama i drugim vrsta­
svoje emocionalno stanje i kontrolisati ga. Zatim treba otklo­ ma parazita su nesvarene (sveže) meso i termički neobrađeni
niti spazme u mišićima,crevima i arterijama, njihovim opušta- mlečni produkti. Posle inficiranja čovek može prenositi para­
njem i nizom drugih metoda. Tek posle toga treba pristupiti zite na druge ljude preko krvi, pljuvačke, semena i majčinog
metodima i sredstvima za obnavljanje rada (funkcija) creva, mleka.
vena i srca. Zadatak je višeplanski - treba očistiti organizam
U celini mehanizam javljanja onkologije Hilda Klark ob­
od posleđica zagađenja, pravilno se hraniti radi kvalitetnog o b ­
jašnjava ovako: čovek se inficira jajašcima crevne trematode.
navljanja organizma i dovoljno ga opteretiti da bi normalno
Iz jajašca se razvijaju larve, koje polažu jajašca (milione jaja)
funkcionisao.
u čovečjem organizmu. Ukoliko su jetra i imuni sistem slabi i
nisu u stanju da ubiju parazite u krvi, a pluća, jetra, materica,
prostata i drugi organi prepuni nečistoća i toksina, jajašca se
mogu pričvršćivati u njima.
OSNOVNE ŠEME SAMOPOMOĆI
Za pojavu raka, smatra Hilda Klark, potrebna su dva uzro­
Smatram da je najperspektivniji metođ doktorke Hilde ka - prisustvo navedenog parazita i propil-alkohola (tehnički
Klark. Sa svojim sinom ona je izu mela (1990 g.) instrumenat, špiritus).
koji meri frekvencije zračenja raznih materija i bioloških obje­ Hilda Klark, na osnovu svojih istraživanja, tvrdi, ukoliko
kata, koji se nalaze u čovečjem organizmu. Ukoliko u njemu po- se organizam oslobodi navedenih parazita, da faktor rasta, koji

58 59
stimuliše ćelije na delenje, nestaje za 24 sata! Rast raka je zau­ Da bi se ekstrakt dobro održao i da ne izgubi lekovitu
stavljen! To isto dešava se i sa drugim oboljenjima. Samo treba snagu, preporučuje se u njega dodati jednu četvrtinu kafene
obnoviti povredene organe. kašike vitamina C na jedan litar. Da bi se dobio ekstakt, koji
Preporuke doktorice Klark svode se na tri mere: se može upotrebljavati tokom godine, treba ga razblažiti istom
količinom čiste vode.
f>v Uništavati parazite na svim stadijumima njihovog razvoju.
Smatram, da se ekstrakt ne treba razblaživati ukoliko se
Pv Sprečiti dostup propil-alkohola u čovečji organizam. pripremi sa votkom (rakijom). On će se i tako dobro sačuvati i
Hf Očistiti organizam od šljake, toksina i drugih materija. bez ikakvih dodataka. To je provereno u praksi.
Zbog toga, što u organizmu jednog čoveka može istovre­ Moguće zamene. Veoma dobra zamena ekstrakut od zelenih
meno da živi do 70 vrsta parazita, 1 lilđa Klark je pronašla tri oraha je ekstrakt od suvih pregrada jezgri oraha. On se priprema
vrste protivparazitnih biljaka (plod oraha, sveže samljeven ka- sa votkom (rakijom). Gotov ekstrakt poprima tamnobraon boju.
ranfilić i gorki pelen), koje uništavaju 100 vrsta parazita na Ukoliko nemate oraha uzmite ekstrakt Lugola (jod sa gli-
svim stadijumima njihovog razvoja i te biljke se obavezno pri- cerinom), koji se prodaje u apoteci, nakapajte 5-10 kapi na 50
menjuju zajedno.
grama vode i pijte.
Orah (plod) - oslobađa čovečji organizam od 100 i više vr­ Pelen odlično čisti čovečji organizam od parazita, počevši
sta parazita u odraslom stadijumu! od mikroorganizama, pa do krupnih glista.
Karanfilu (sveze samleven) - ubija larve i jajašca parazita. Koristi se samo sazreli pelen. Njegovi listići i plodovi se
Deluje svojim ljutim svojstvima - spaljuje sve što je strano u suše i sitne (melju). Uzimaju se suvi, kao prašak, i piju sa obič­
organizmu. nom vodom. Doza jednog uzimanja je 200-300 miligrama (po­
Pelen - čuveno protivparazitno sredstvo veoma širokog la kafene kašičice).
spektra dejstva. Efikasniji je pelen u zrnu.
Navedene biljke u kompleksu se nazivaju „trojka". Karanjilić u semenu. To je obično seme koje se prodaje za
Da ne bi došlo do ponovne infekcije parazitima, treba se kulinarstvo.Treba ga uzimati isitnjeno.
osloboditi domaćih životinja.To se posebno odnosi na onkološke Doza jednog uzimanja je 500 miligrama (oko zrna graška).
bolesnike. To je preporuka koja se obavezno mora ispoštovati.
Prašak karanfilića uzima se narastajućim dozama: prvog
Kako sami možete da pripremite komponente „trojke". dana - jedna doza, drugog - dve, a od trećeg do desetog dana
- po tri doze dnevno. Prašak se uzima pre jela. Posle deseto­
Ekstrakt od oraha dnevne kure radi profilakse prašak karanfilića se uzima tokom
godine jednom nedeljno, odjednom tri doze.
Uzeti 15 zelenih oraha (mlečno-voštane konzistencije),
sitno ih narezati i preliti sa pola litra 50%-og alkohola za upo­ Radi prijatnijeg uzimanja praška pelena i karanfilića m o ­
trebu u ishrani (apotekarski alkohol, rakija, votka itd.). Posudu gu se praviti svojevrsne „kapsule" sa hlebom (bez kore) i u njih
(flašu, teglu) dobro zatvoriti kapronskim poklopcem i ostaviti sipati prašak.
da odstoji dva dana. Kriterijum gotovosti ekstrakta je njegova
boja (zelenobraon). Procediti.

60 61
Protivparazitno lečenje travama prema Hildi Klark Treći dan - 1/3 kafene kašičice pre jela.
* Ekstrakt oraha (uzimati jednom dnevno). Četvrti dan - 1/2 kafene kašičice pre jela.
Prvi dan: uzmite jednu kap i kapnite je u pola čaše vode. Peti dan - 2/3 kafene kašičice pre jela.
Poželjno je piti na prazan želudac, pre jela. Taj ekstrakt Hil­ Šesti dan - 1 kafenu kašičicu pre jela.
da Klark savetuje da se pije (sisa) 15 minuta radi dezinfekcije Sedmi dan - 1,3 kafenu kašičicu pre jela.
usne duplje.
Osmi-dvanesti dan - 1/3 supene kašike pre jela.
Drugi dan - 2 kapi sipati u pola do jedne čaše vode. Trinaesti-šesnaesti dan - 1/2 supene kašike pre jela.
Treći dan — 3 kapi sipati u pola do jedne čaše vode. Sedamnaesti dan - jednom nedeljno po 1/2 supene kašike
Četvrti dan - 4 kapi sipati u pola do jedne čaše vode. pre jela.
Peti dan - 5 kapi sipati u pola do jedne čaše vode.
Dozu povećavajte do četrnaestog dana, kada možete uzi­
Šesti i sedmi dan - 2 kafene kašičice sipati u čašu vode. mati po pola supene kašike praška. Dozu ne morate uzeti od­
Dalje uzimati jednom nedeljno po 2 kafene kašičice ujutro jednom, već je možete tokom dana uzeti u 2 - 3 puta pre jela
natašte. (u „kapsulama" od hleba). Narednih 6 dana uzimajte po pola
Takvo doziranje ubija parazite na svim stadijumima razvo­ supene kašike praška, a zatim - po pola supene kašike jednom
ja (čak u crevima i na drugim teško dostupnim mestima). nedeljno.
Važno. Ne sipajte ekstrakt oraha u vruću vodu! To uništava Hilda Klark preporučuje da se svakoga dana uzima doza
njegovu protivparazitnu snagu. pelena - po pola supene kašike. Pri tome treba imati u vidu indi­
Posle uzimanja ekstrakta ništa ne piti, jer će to svesti efe­ vidualnu konstituciju čoveka. Savetujem vam da izučite svoj or­
kat dejstva ekstrakta na nulu. ganizam, njegove reakcije na „trojku" i da odredite svoju dozu.
Ukoliko je vaša telesna težina iznad 70 kilograma uzimaj­ Karanfilu u prahu (uzimati 3 puta dnevno).
te po dve i po kafene kašičice ekstrakta na čašu vode. Ukoliko Prvi dan- 1/5 kafene kašičice 3 puta dnevno pre jela.
je iznad 100 kilograma - po 3 kafene kašičice. Drugi dan- 1/4 kafene kašičice 3 puta dnevno pre jela.
Kao profilaksu protiv parazita uzimajte 2 kafene kašičice Od trećeg do desetog dana - po 1/3 kafene kašičice 3 puta
ekstrakta na 50 grama vode jednom nedeljno. Kao lek uzimati dnevno pre jela.
tu istu dozu 5 dana, ali dva puta dnevno. Dalje uzimati po 2
Posle desetog dana uzimati po jednu kafenu kašičicu jed­
kafene kašičice jednom dnevno godinu dana.
nom nedeljno.
Clknovi vaše porodice i prijatelji treba da uzimaju po 2
Prema tome, sve tri komponente „trojke" uzimaju se samo
kafene .kašičice jednom nedeljno, da vas ne bi ponovo inficirali.
jednom ujutro, a mleveni karanfilić uzima se još dva puta pre jela.
Oni mogu biti nosioci parazita u crevima, ne ispoljavajući nika­
kve simptome. To se posebno odnosi na onkološke bolesnike. Kada primenite navedenu kuru pređite na stalno održava­
nje lečenja (konstantno lečenje) - uzimajte sve komponente
* \ Pelen u prahu (uzima se jednom dnevno sa vodom): „trojke")eđnom nedeljno, ujutro natašte. Ekstrakt oraha - 2 ka­
Prvi dan - 1/5 kafene kašičice pre jela. fene kašičice, pelen u prahu - 1/2-1 supene kašike i karanfilić
Drugi dan - 1/4 kafene kašičice pre jela. u prahu - 1 kafenu kašičicu.

62 63
Važno je shvatiti, da prvo treba da se izlečite od parazita pakovan kikiriki), hleb koji je odstojao pet dana i prezrelo vo­
pomoću tri navedene komponente, a dalje, s ciljem profilakse, će. Cim su ti produkti nestali sa trpeze bolesnika, kod njih se
da uzimate njihove udarne doze jednom neđeljno ceo život. naglo poboljšalo zdravlje.
U slučaju potrebe nedeljna ili đvoneđcljna kura protivpara- Da bi pomogli jetri da se oslobodi propil alkohola, prepo­
zitnog lečenja može se ponoviti.To se posebno odnosi na teško ručuje se upotrebljavati što više prirodnog vitamina C - jak
obolele ljude. Tako treba postupali dok ne ozdravite. Ukoliko odvar (čaj) od šipka, pasji trn i drugo kiselo voće i jagodaste
se sve uradi pravilno, rezultat ozdravljenja postiže se brzo i bo­ plodove.
lest se ne vraća. U drugim slučajevima postupajte u zavisnosti
Doktorica I I . Klark najveću pažnju poklanja održavanju i
od trenutne situacije.
lečenju usne duplje. Ona je kategorički protiv toksičnih zubnih
Radi kvalitetnog oslobađanja od paraziti treba paralelno plombi, posebno od amalgama (sadrži živu) i štetnih plastičnih
lećiti sve ostale članove porodice: jer se hlamidije, na primer, masa. Ona uporno preporučuje da dobro izlečite usnu duplju,
prenose poljupcima, gljivice - pri rukovanju, a jajašca glista posebno kaverne, koje su ostale posle odstranjivanja bolesnog
— pri milovanju mačaka i pasa. Poslednje ta kode treba lečiti, zuba. U njima se najčešće nalaze žarišta skrivene infekcije, koja
inače je inficiranje neizbežno! 11. Klark savetuje da se oslobodi­ polako narušavaju zdravlje. Ona savetuje da se odstrane svi mr­
te životinja pri postojanju ozbiljnog Kroničnog oboljenja, dok tvi i inficirani zubi - potencijalni izvor intoksikacije organizma.
svi članovi porodice ne sprovedu kuru lečenja. Sto se tiče neposrednog čišćenja, Hilda Klark preporučuje
Ukoliko nemate neku od komponenti „trojke", možete po­ da se pomoću trava za čišćenje očisti debelo crevo, bubrezi i
četi lečenje protiv parazita i onkologije i bez te komponente. Na posebno jetra.
primer, ja sam počeo lečenje sa uzimanjem pelena i karanfilića.
Kako zaustaviti dospevanje propil alkohola u organizam?
Propil alkohol je tehnički alkohol, koji je široko rasprostranjen Čišćenje creva prema metodu Hilde Klark
i primenjuje se u domaćinstvu. Sva kozmetika na bazi alkohola
proizvedena je od njega. On je prisutan u mnogim polufabrika- Hilda Klark smatra, da bitan preduslov za izlečenje od
tima i aromatizatorima. raka nije samo čišćenje creva, već normalizacija potrebne mi-
kroflore u njima. Zbog „loših " bakterija u crevima se javljaju
Hilda Klark ne preporučuje upotrebu sledećih produkata, bolovi od naduvenosti. Posebno su štetne dve vrste bakterija:
u kojima može biti propil alkohola: flaširana voda, konzervira­ Salmonella i Shigella. Te bakterije štetne su i po tome, što se
ni sokovi, zubne paste, gazirani napici, prečišćena rastvorljiva mogu premostiti u sve slabe i traumatizovane organe. O n e su
kafa, pakovani čajevi i beli šećer. prisutne i u tumoru, usporavajući njegovo smežuravanje čak i
H . Klark je ustanovila, ukoliko je u jetri prisutan propil al­ posle likvidacije kancerogenih svojstava tumora.
kohol, obavezno je prisutana i veoma štetna materija aflotoksin Da bi se oslobodili tih bakterija treba se pridržavati ele­
B. On se obično sadrži u produktima koji nisu svezi ili u pro­
mentarnih pravila higijene.
duktima koji su plesnivi. Prema njenom mišljenju, ta materija
sprečava da jetra razlaže propil alkohol i on se nagomilava u M o ž e se uzimati po jedna kapsula moraća tri puta dnevno,
njoj. Ona ne preporučuje da se upotrebljavaju sleđeći produk­ a dobar je i ekstrakt od oraha. Uzimati po dve kafene kašičice
ti, koji sadrže aflotoksin B: pivo, orasi (pod ovim se pođrazu- na čašu vode.
mevaju plesnivi orasi, slani kikiriki, oljušteni kikiriki i fabrički

64 65
Čišćenje bubrega Ukoliko ne pronađete sve navedene trave, možete i bez njih
Za čišćenje bubrega Hilda Klark preporučuje da se koriste pristupiti čišćenju. Jednostavno će čišćenje nešto duže trajati.
sledeće biljke i ostala sredstva: 50 grama suvog korenja horten- Hilda Klark savetuje da se pređe na čajeve od trava, da se
zije (Hydrangea arborescens), 50 grama purpurnog paskonika ne upotrebljava meso, hleb industrijske proizvodnje, gazirani
0
(Eupatoriurn purpurnim) , 50 grama korena belog sleza, 4 sve­ napici i da se dnevno pije najmanje dve litre tečnosti.
žnja peršuna, ekstrakt zlatnog korena (Rhodiola rosea), mečje S ciljem profilakse Hilda Klark savetuje da se bubrezi čiste
grožđe (Arctostaphylos nva-ursi Spreng.) u kapsulama,jestivi gli- 2 puta godišnje.
cerin, koncentrat crne višnje, oksid magnezijuma.
Korenje isitniti i potopiti u dve litre čiste vode u posudi
Čišćenje jetre
koja nije od metala i posudu poklopiti. Posle četiri sata, nakon
potapanja, smesu dovesti do ključanja i kuvati 20 minuta. Pro­ Hilda Klark savetuje da se Čišćenju jetre pristupi posle ku­
cediti. Popiti 50 grama čim se malo ohladi. Preostali ekstrakt si­ re protivparazitnog lečenja sa „trojkom ", čišćenja bubrega i či­
pati u posudu za zamrzavanje i ostaviti u frižider. Svež person šćenja creva.
kuvati 3 minuta u litar i po vode, procediti i popiti 50 grama. Čišćenje jetre i žučnih kanala od stare žuči, ugrušaka i ka­
Ostali deo ohladiti i polovinu zamrznuti. menja je veoma korisna terapija, koja pomaže da se brzo ob­
Svakoga jutra pomešati 50 grama odvara od korena hor- novi zdravlje. Mnogobrojni primeri to potvrđuju. Hilda Klark
tenzije i 100 grama odvara od peršuna. Dodati 20 kapi eks­ ukazuje, da posle uzimanja masne hrane žučna kesa u toku 20
trakta od zlatnog korena i jednu kafenu kašičicu glicerina. Tu minuta počinje da vrši kontrakcije i da se oslobađa žuči. Kon­
smesu popiti u nekoliko obroka tokom dana. Smesu čuvati na trakcije žučne kese, takođe, podstiču crvena paprika, đumbir i
prohladnom mestu. voćne kiseline. U vezi s tim poželjno je odmah posle čišćenja
Navedena terapija čišćenja bubrega traje šest nedelja. Sa­ jetre piti sveže voćne sokove (poželjno kiselog ili kiselo-slat-
kog ukusa).
mo tako dugo trajanje terapije garantuje dobre rezultate.
Dopunski doktor Hilda Klark preporučuje da se uzimaju: Kod ljudi koji se nepravilno hrane žučni kanali su prepuni
kapsule dumbira - po jedna kapsula tri puta dnevno za vreme ugrušcima žuči i žučnim kamenjem. Hilda Klark smatra daje
svakog uzimanja hrane (jedna kapsula po zapremini je jednaka to uzrok alergije kod mnogih ljudi.
zaravnjenoj kašičici za senf); kapsule s mečjim grožđem - po Istraživanja pokazuju, da se u središtu svakog žučnog ka­
jedna kapsula za vreme doručka i po dve za vreme večere; vita­ mena nalaze bakterije i mrtvi paraziti. Kada se veličina kame­
min B (250 miligrama) - jednom dnevno (može se zameniti
6 nja povećava, oni vrše pritisak na žučne kanale i količina izluče-
proklijalom pšenicom); oksid magnezijuma (300 miligrama) ne žuči smanjuje se. Ona se kvari od stajanja, crni i gubi svoja
- j e d n o m dnevno. baktericidna svojstva. Kamenje koje podseća na vosak je dosta
Smatra se, da su te doze dovoljne za rastvaranje kamenja porozno, tako da se mnoge bakterije, ciste, virusi i paraziti, ko­
u bubrezima. ji prolaze kroz jetru, talože u njemu. Tako se stvaraju žarišta
infekcije, koja stalno „snabdevaju"organizam novim pokolenji-
ma parazita.
6
Hilda Klark smatra, da se ni čir na želucu, ni problemi sa
Za biljke koje su podvučene nisam našao naziv na srpskom niti
crevima ne mogu izlečiti bez odstranjivanja kamenja iz jetre.
hrvatskom jeziku. - Primedbaprevodioca.
66 67
Pri čemu se dobrim čišćenjem jetre smatra kada se iz nje izbaci hranu za doručak i ručak. Hilda Klark savetuje da se pojede
oko dve hiljade zelenkastih, mrkih i drugih kamenčića. D r u ­ malo pečenog krompira i zasoljenog povrća.
gim recima, jedno-dva, pa i tri čišćenja jetre je malo. 14.00 sati. Ništa ne jedite i ne pijte posle 14 sati. Razme-
šajte 4 supene kašike sulfata magnezijuma sa 300 grama vode
Priprema za čišćenje jetre
i podelite na 4 porcije. Čuvajte u frižideru.
Hilda Klark preporučuje da se za čišćenje jetre koristi
16.00 sati. Popijte jednu ohlađenu porciju (75 grama) sul­
17,5%-ni peroksid vodonika, da bi se pomoću njega uništile
fata magnezijuma. Mogu se isprati usta vodom. Unapred pri­
sve bakterije i virusi, koji će se izbacivati kroz žučne kanale.
premite maslinovo ulje i sok od grejpfruta (na toplom mestu).
Ona preporučuje da se uzima po jedna leap peroksida vodo­
18.00 sati. Popijte još jednu porciju sulfata magnezijuma.
nika sa bilo kojim napitkom za vreme uzimanja hrane, tri puta
dnevno. Glavno je, da peroksid vodonika bude ravnomerno p o - 19 sati 45 minuta. Nalijte 100 grama maslinovog ulja u
mešan sa hranom unetom u organizam. Kada peroksid deluje plastičnu posudu sa čvrstim poklopcem i tu dodajte 75 grama
na bakterije može doći do poremećaja stolice. Ukoliko se posle soka od grejpfruta (iscedite grejpfrut). Dodajte 10 kapi ekstrak­
toga osećate bolesnim ostanite na toj dozi sve dotle, dok se ne
t
ta oraha i 10 kapi peroksida vodonika. Poklopac dobro zatvo­
budete osećali bolje. Čim osetite poboljšanje povećajte dozu rite i tresite (mućkajte) posudu sve dotle, dok se sve dobro ne
do 2 kapi sa svakim uzimanjem hrane. Povećavajte dozu svako­ izmeša.
ga dana za jednu kap i dovedite je do 10 kapi dnevno. Ostanite 20.00sati. Popijte pripremljenu smesu kroz plastičnu slam-
na toj dozi do završetka čišćenja jetre. čicu i progutajte 4 - 8 kapsula ornitina, da bi preko noći mogli
Hilda Klark preporučuje da se čišćenje jetre vrši sledećim mirno da spavate. O d m a h idite na spavanje.
komponentama: Hilda Klark tvrdi, ukoliko to ne uradite (ne legnete da
spavate) izbacivanje kamenja se može usporiti. Sto pre odete
Hf Sulfat magnezijuma - 4 supene kašike;
na spavanje oslobodićete se veće količine kamenja. Sulfat mag­
P%> Maslinovo ulje - 100 grama; nezijuma širi (otvara) sve žučne kanale.
Pv Svež grejpfrut; Sledećeg dana ujutro, pre nego što ustanete, popijte treću
Hf Ekstrakt od oraha - 10 kapi; porciju sulfata magnezijuma. Ukoliko osetite potrebu za pra-
žrijem creva, strpite se dok ne popijete sulfat magnezijuma.
P*f Peroksid vodonika - 10 kapi; Posle toga možete isprazniti creva.Treba da vas dobro protera,
Ht Ornitin - 4 - 8 tableta (da bi mogli da spavate) i što ukazuje na uspešno čišćenje jetre. Posle toga možete leci da
se odmorite.
Plastična posuda sa poklopcem koji dobro dihtuje za mešanje u Hilda Klark ne savetuje da treću porciju sulfata magneziju­
njoj ulja, soka, ekstrakta oraha i peroksida vodonika. ma ispijete ranije od 6 sati ujutro.
Izaberite takav dan u nedelji da sutradan budete slobodni Posle dva sata možete jesti. Počnite sa svežim voćnim so­
i da možete da se odmorite. kom. Nakon pola sata možete jesti slatko ili kiselo voće. Sače­
Na dan čišćenja jetre nemojte ništa raditi, ne uzimajte ni­ kajte jedan sat i posle toga jedite običnu hranu. Hilda Klark
kakve Jekove i ne primenjujte nikakve terapije, ne jedite masnu preporučuje supu od povrća, koja dobro obnavlja organizam.

68 69
Hilda Klark smatra, daje za dobro čišćenje jetre potrebno Magnezijum - povećava imunu aktivnost ćelija. Ima ga
izbaciti 2 000 kamenčića! (Na osnovu ličnog iskustva, mogu reći mnogo u mladom kravljem siru, ostalim sirevima, povrću i ze­
da je to veoma snažan osećaj). Tada će nestati alergija, bolovi u leni. Najviše ga ima u lubenicama.
zglobovima i mnoga druga oboljenja. Radi što bržeg čišćenja Povremeno gladovanje po 2 - 3 , a najbolje 7-14 dana, o m o ­
jetre čišćenje se može ponoviti posle dve nedelje. gućava da očistite organizam od raznovrsnih toksina i šljake
Ukoliko je čovek slab ili bolestan, ne preporučuje se čistiti (nečistoća) na ćelijskom nivou, da lišite parazite životnih uslo-
jetru. va i odlično dopunjava lečenje „trojkom". Upravo zbog toga
vam preporučujem da kombinujete ta dva metoda lečenja.
Posle čišćenja creva, bubrega i jetre za što brže obnavljanje
organizma Hilda Klark preporučuje da se uzimaju sledeći pre­ Primer. Kod jednog muškarca otkriven je rak grla 1998.
parati: godine. Počeo je da se leci smesom votke i ulja. Posle izvesnog
vremena poboljšao mu se apetit, normalno se osećao, iako je
Hf Vitamin C - do 10 grama dnevno (savetujem vam da pi­
povremeno ispljuvavao krv i govorio šapatom.
jete jak odvar od šipka ili sveže sokove od povrća, voća i
Neočekivano posle deset meseci on je počeo naglo da mr­
jagodastih plodova);
šavi. Izgubio mu se apetit i nije mogao da spava. Smesa ulja sa
H Selen - po 400 miligrama dnevno. To je važan mikroele- votkom nije pomogla. Odlučio je da promeni lečenje - probao
menat za zaštitu ćelija i imunog sistema; je da se leci „trojkom".
Hf Cink - po 100 miligrama dnevno. To je važan mikroele- Prema njegovim recima, s njim se desilo čudo! Već posle
menat za poboljšanje razmene fermenata i jačanje imunog nedelju dana lečenja normalno je progovorio, vratio mu se ape­
tit i počeo je da pribavlja kilograme.
sistema.
Lečio se „trojkom" prema metodu doktorke Hilde Klark.
Navedeni mikroelementi sadrže se u jajima, u mesu pti­
Ujutro je natašte uzimao ekstrakt oraha - 2 kafene kašičice.
ca, tvrdim sirevima, bobovim kulturama (pasulj, grašak itd.),
O d m a h zatim uzimao je karanfilić u prahu (zaravnjena kašiči-
monolitnim prekrupama, orasima i semenima. Najbolje ih je
ca za senf) i odvar od pelena. Odvar od pelena pripremao je
uzimati iz oraha i semena, jedući ih sirove.
u termosu: dve supene kašike suve trave na pola litra ključale
Bromelajn je poseban ferment koji se sadrži u ananasu. vode. Ostavio je da odstoji 3 sata i pio po pola čaše.
Hilda Klark ga uporno preporučuje iz razloga, što se pomoću
Pre ručka i večere uzimao je samo mleveni karanfilić i od­
njega razaraju fibrozni zidovi tumora, zahvaljujući čemu imuni
var od pelena u istoj dozi kao ujutro (pola čaše).
sistem može napadati ćelije raka.
Primer. Žena stara 49 godina. M i o m materice u predonko-
Sličan efekat uočava se za vreme gladovanja (dužeg od
loškom stanju, oboljenje dvanaestopalačnog creva, pielonefri-
5-7 dana) - resorbuju se fibrozne tvorevine, sraštaji i slično.
tis i glavobolje. Posle prve kure lečenja pomoću „trojke" miom
Brzo obnavljanje organizma podstiču vitamini A, vitamini se potpuno resorbovao i smanjila se glavobolja. Posle druge
grupe B i vitamin E. Dobro ih je uzimati posle hemioterapije. kure sede vlasi poprimile su prirodnu boju i normalizovao se
Najbolje ih je uzimati u prirodnom obliku - piti sok od šargare- rad creva. Posle treće kure povećala joj se radna sposobnost i
pe i jesti produkte (namirnice) od proklijale pšenice. došlo je do potpunog izlečenja. Podmladila se, prema njenim
recima, za 10 godina.

70 71
Ruska varijanta „trojke" Donska varijanta „trojke"'
V. A. Ivančenko, doktor medicinskih nauka, razradio je va­ Kao što pokazuje praksa kombinacija zelenih oraha sa ke-
rijantu ruske „trojke". U tu „trojku" spadaju: povratič (cvet sa rozinom čini čuda pri lečenju. Umesto ekstrakta oraha sa vot­
čašicom), stablo sa lišćem pelena i karanfilić u prahu. kom predlažem da se upotrebljava ekstrakt zelenih oraha sa
kerozinom. Priprema se na isti način kao sa votkom, samo što
Sve tri komponente imaju antimikrobno, antiseptično i
dejstvo za izbacivanje sokova i glista, a snižavaju i telesnu tem­ se umesto votke uzme ista količina kerozina. M o ž e se koristiti
peraturu. i najobičniji kerozin - za osvedjenje, koji se koristi za lampe
i primuse. U davna vremena kada su se ljudi počeli lečiti kero­
Jedan obrok praška od cvetova povratiča je 1 gram, a dnev­ zinom nije bilo avijacije, pa se koristio kerozin (petrolej) za
na norma do 3 grama. Za pelen je - 200-300 miligrama, od­ osvetljenje.
nosno do 1 gram dnevno, a za svež prah od karanfilića - 0,5
grama, odnosno 1,5 gram dnevno. Sve ostale komponente donske „trojke"su iste (pelen i ka­
ranfilić). Primenjuje se prema metodu Hilde Klark. Trajanje
Poželjno je uzeti sve tri komponente odjednom (povratič,
lečenja je isto, samo je dejstvo te „trojke" mnogo efikasnije.
pelen i karanfilić), smestivši ih u kapsule za lekove, koje se p o ­
nekad prodaju u apotekama. U krajnjem slučaju možete kupi­ U slučaju potrebe zeleni orasi mogu se zameniti sa njiho­
ti najjevtiniji lek u kapsuli i sami zameniti sadržaj kapsule ili vim pregradama, ali ih treba 2 - 3 puta duže držati da odstoje,
komponente zaviti u sredinu od hleba. Praškovi se mogu uzi­ nego zelene orahe.
mati i bez kapsula, sa vodom. U daljem tekstu razmotrićemo najčešća oboljenja kod ko­
^Upozorenje! Kod čira na želucu i erozivnih gastritisa ne pre­ jih će težište biti na profilaksi. Ukoliko često imate zatvore;
poručuje se uzimati „trojku". Oprezno je koristiti kod hiper­ ukoliko vam se posle uzbuđenja i preživljavanja podiže krvni
tonije, kontrolisati arterijski pritisak (karanfilić ga povećava). pritisak; ukoliko su vam vene nabrekle; nedostaje vam snage,
Navedeno lečenje ne počinjati za vreme menstruacije- navede­ uočili ste suvišno naprezanje u telu (zubi su vam stisnuti, lice
ni preparati izazivaju obilne menstruacije. Lečenje je kontrain- natmureno, teško se opuštate). Upravo tu treba da se razumno
dikativno za trudnice - može doći do pobačaja. pobrinete o sebi, da ne bi pogoršali svoje stanje i da ne navuće-
te teža oboljenja.
„Trojku" uzimati na sledeći način:
Prvi dan - po jednu kapsulu (jedna doza) na pola sata pre
jela;
Drugi dan - po kapsulu pre doručka i ručka; ZATVORI
Treći dan i do kraja nedclje - po kapsulu (porciju) „trojke" 3
puta dnevno: pre doručka, ručka i večere. Zatvori brzo izazivaju pojavu teških oboljenja. Zatvor je
dugotrajna zadrška ekskrementa u crevima ili sistematični ne­
Dalje treba uzimati „trojku" jednom nedeljno tokom čita­
vog života. dostatak aktivnosti creva (prisilna i nedovoljna stolica). Pri to­
me ekskrementne mase, nagomilavajući se u debelom crevu,
uzrokuju njegovo rastezanje i bitnu promenu oblika i veličine
creva. Rezultat je da dolazi do pomeranja i pritiskanja unutra­
šnjih organa, što se negativno odražava na njihov normalan

72 73
rad. Količina vode u ekskrementu kod zatvora je manja od nor­
malnog i iznosi do 60% (umesto 80%), a ekskrement je suv.
Z b o g toga, što čovek produžava da jede, a n e m a stoli­
ce, ekskrementne materije kroz sluzokožu debelog creva Slika 1. - Izgled debelog creva
upijaju se (prodiru) u krv i cirkulišu u njoj, trujući ceo or­ kod atoničnog zatvora
ganizam. U napregnutom režimu rade (funkcionišu) „dru- Zbog opadanja nervno-mišić-
gostepeni" organi za lučenje - jetra, koža, pluća. Veliko nog tonusa debelo crevo je ćelom
opterećenje trpe i bubrezi. Ekskrementna šljaka nagomila­ dužinom ispunjeno ekskrement-
va se u vezivnom tkivu organizma, podrivajući imunitet. nim masama.
Takvo samotrovanje dovodi organizam u krajnje teške
uslove funkcionisanja, brzo ga troši (stari) i predstavlja
uzrok razvoja velikog broja oboljenja - od običnih prehla­
da, alergija i parazitnih oboljenja - do onkologije, srčano-
vaskularnih, kožnih oboljenja i hormonalnih poremećaja.
Spastični zatvori javljaju se zbog spazama u debelom crevu.
Spoljašnji simptomi zapuštenog zatvora su: teško disa­ Rezultat tih spazama je tla se deo debelog creva skuplja kao vrpca
nje, ponekad sa smradom, jezik obložen naslagama, brzo za­ (gajtan) i sprečava normalan prolazak ekskrementnog sadržaja.
maranje, loša boja kože i kose, miteseri, ospa, suviše masna To uzrokuje da se deo debelog creva, koji nije spazmiran, usled
ili suva koža. nagomilavanja ekskrementa u njemu nadima po obimu (slika 2).
Oboleli od zatvora ponekad se žale na čitav niz neprijat­
nih osećaja, koji se direktno ne odnose na probavni trakt. Tu
spadaju: glavobolja, potmuli bolovi koji se lokalizuju najviše na
temenu i zatiljku, loše i potišteno raspoloženje, slabljenje me­
morije, neprijatni osećaji oko srca i udaranje srca, gadan ukus
u ustima, zadah iz usta i drugo. Ponekad se uočavaju dispep-
tičke pojave - žgaravica, podrigivanje, mučnina i pritisak na
podbratku.
Zatvori se javljaju usleđ mnogo uzroka i mogu biti: atonič-
ni i spastični.
Atonićni zatvori javljaju se zbog toga, stoje smanjen tonus
zidova debelog creva, veoma smanjena osetljivost i ne mogu se Slika 2. - Izgled debelog creva kod spastičnog zatvora
obezbediti normalne kontrakcije i pokretanje ekskrementnog Zbog nastalog spazma u poprečnom i silaznom delu debelog creva crevo se jako zgrči­
sadržaja prema anusu. Debelo crevo se potpuno napuni ekskre- lo (posebno na slici desno) i ne može da propušta ekskrementne mase. One se nagomi­
mentom i ne može samostalno da riinkcioniše (slika 1). lavaju i zadržavaju u uzlaznom delu (jetreni ugao) debelog creva i rastežu ga (poseb­
no izraženo na desnoj slici). Pored toga. rastezanje i zastoj su vidljivi u ampuli pravog
creva (posebno na slici levo). Usled toga javlja se osećaj težine, pritisak i nadimanje u
stomaku, pomeranje i pritiskanje oko jetre (to utiče na njen normalan rad) i u donjem
delu stomaka (materica, grlić materice i vagina - kod žena, prostata - kod muškaraca).

7-1 75
Razmotrimo sada uzroke zatvora i metode lečenja i spreča­ creva dolazi do spazma i atonije na drugim delovima creva. Pri
vanja (profilakse). tom se zatvori nastali usled smanjene motorne funkcije creva
Zadrška ekskrementa u crevima usled njihovih funkcional­ nazivaju atoničnim zatvorima, a zatvori nastali usled grčevitog
nih poremećaja naziva se „uobičajenim zatvorom". Uzroci funk­ skupljanja (kontrakcija) zidova creva - spastičnim.
cionalnih poremećaja mogu biti sledeći: Atonični zatvori nastaju usled toga što se nervni završeci
. alimentarni (prehrambeni); creva ili slabo nadražuju, ili delimično gube sposobnost da pri­
maju nadražaje. Nedovoljna stimulacija pokreta može nastati
• diskinetički; usled nedovoljnog stvaranja ekskrementnih masa pri necelis-
endokrinog porekla; hodnoj ishrani, smanjenju hemijskih pobudivača (hormona).
Drugi uzrok atoničnog zatvora može biti iscrpljenost nervnih
. refleksni;
receptora zidova creva kao rezultat primene čestih i jakih na­
. zatvori kod organskih oboljenja centralnog nervnog sistema; draživača (na primer, jakih purgativa ili klistira).Treći uzrok su
• psihičkonervni i depresivne emocije i raspoloženja, koja guše motoriku creva.
Cei vrti uzrok je svesno uzdržavanje od potrebe za pražnjenjem
• zatvori kao profesionalno oboljenje. (nuždom).
Cesto se susreću i mešoviti oblici funkcionalnih zatvora. U osnovi atoničnih zatvora može biti pad tonusa nervno-
mišićnog aparata creva posle teških, posebno infektivnih, obo­
Alimentarni zatvori spadaju u najčešće oblike funkcional­
ljenja, posle nagle iscrpljenosti kod žena koje su mnogo rađale
nog poremećaja dinamike creva. Premda pokreti creva zavise
od raznovrsnih nervno-humoralnih uticaja, odlučujući značaj i kod staraca. Nedovoljna fizička aktivnost (kod ljudi koji se
za stvaranje ekskrementa i njegovo izbacivanje iz organizma bave umnim radom, službenika i slično) podstiče pojavu te vr­
ima sastav hrane. Kod količinski oskudne hrane, kod jednolič­ ste zatvora.
ne prvenstveno mesne ishrane ili ishrane sa testeninom, osiroma­ Spastićni zatvor je poremećaj normalnog planskog kreta­
šene pobudivačima crevne peristaltike, kao i prilikom poremećaja nja ekskrementnih masa kroz creva usled pojačane, neuredne,
režima ishrane mogu se javiti uporni zatvori (opstipacije). a zatim i necelishodne peristaltike debelog creva. Spazam se
najčešće javlja na mestima koja se i pri normalnim uslovima
Hrana koja sadrži malo biljnih ostataka (meso, mlad kra­
vlji sir,jaja) usled nedostatka hranljivih nadraživača creva, tako- nalaze ti stanju pojačanih kontrakcija (prelazak jednog creva u
de, uzrokuje alimentame zatvore. Poznato je, da se belančevine drugo, pregrade-vratanca i sfinkteri).
iz mesa i jaja asimiluju do 9 7 - 9 8 % i da ostavljaju malo šljake. Uzroci spastičnih zatvora su veoma raznovrsni. U nekim
Nedostatak vitamina grupe B u hrani uzrokuje poremećaj crev­ slučajevima uzrok je povećana razdražljivost creva usled upal­
ne peristaltike. Razvoj zatvora može podstaći nedovoljno uzi­ nih ili gnojnih procesa (polipi,gliste, disbakterioza), ponekad
manje vode, pojačani gubitak vode preko drugih kanala, kao neznatnih po intenzitetu, na primer, kod naprsnuća anusa. U
i upotreba „tvrdih" voda, koje sadrže mnogo kreča, pa i suva, drugim - refleksni odgovor obolelih organa trbušne duplje,
dehidrirana hrana. posebno mokraćno-polnog aparata. U trećim - zbog bojazni
od pričinjavanja boli. Taj oblik zatvora javlja se kao rezultat
Diskinetički zatvori su najrasprostranjeniji oblik zatvora. dugotrajnih bolnih pražnjenja (naprsnuća, hemoroidi, čirevi
U osnovi diskinetičkog procesa u crevima je poremećaj koordi­ i ožiljci u pravom crevu), koji primorava bolesnika da se uz­
nacije raznih oblika motorike, usled čega na nekim delovima država od nužde i da je prigušuje, ili zbog lažnog stida kod
76 77
zloupotrebe klistira itd. Smatra se, da je najmanje kod 50% pražnjenja. Tu spadaju, na primer, zatvori prvih dana putova­
hroničnih zatvora uzrok bolno izbacivanje ckskrementa. nja železnicom, kao i različiti oblici zatvora usled prigušivanja
Zatvori endokrinog porekla. Poremećaj rađa endokrinih primarnih poziva na nuždu.
žlezda uzrokuje pojavu uobičajenih zatvora, posebno nedosta­ Uporni zatvori kod psihičke depresije, nervnog zamora i
tak hormonalne sekrecije. U klimakteričnom periodu često se slično,zatvori koji su rezultat psihičkih konflikata iz podsvesti,
javljaju zatvori i meteorizam, a tok hroničnog zatvora pogorša­ takode spadaju u grupu psihičkonervnih zatvora.
va se i u menstrualnom periodu. Psihičkonervni zatvori kod depresije i nervne iscrpljenosti
Zatvori endokrinog porekla najčešće su atonični. najčešće su atonični. Kada su u pitanju ostale vrste psihičkoner­
Toksični zatvori. U njih spadaju hronični zatvori kod pro­ vnih zatvora, posebno uzdržavanje od stolice usled psihičkih
fesionalnih trovanja, kod trovanja pušača i narkomana nikoti­ konflikata koji su u podsvesti čoveka, to su, nesumnjivo, spa­
nom, kod zloupotrebe lekova (opijum, bunika, kođcin) ili hra­ stični zatvori.
ne sa velikim sadržajem taninskih i koagulacionih materija. Profesionalni zatvori svojstveni su, mahom, Ljudima koji
Toksični zatvori mogu biti atonični i spastični. se bave radom vezanim za sedenje i zbog toga se sreću kod
ljudi koji rade u kancelarijama, bave se umnim radom ili ko­
Refleksni zatvori mogu biti atonični i spastični. Tu spada­
ji mnogo putuju železnicom (u današnje vreme kod mnogih
ju mnogobrojni zatvori, prvenstveno kod oboljenja polne sfere
ljudi koji se stalno voze automobilom, čak i na kraćim rasto-
kako kod žena (oboljenje materice i posebno jajnika), tako i 7
janjima) . Zatvori usled profesionalnih trovanja susreću se u
kod muškaraca (metritis, prostatitis itd.).
proizvodnji i granama industrije gde je rad ljudi vezan za olovo
Prema nekim podacima, razvoj zatvora kod upalnih obo­ (kod topioničara olovnih ruda, kod radnika koji izrađuju olov­
ljenja polnog sistema kod žena se uočava u 6 1 - 7 3 % slučajeva. ne sanduke, cevi, kofe, žicu, retorte, koji izlivaju tipografska
Kod trudnica se, takode, javljaju zatvori, ali usled mehaničkog slova, koji rade sa olovnim belilima i drugim olovnim bojama,
pritiska. U tu grupu treba svrstati i zatvore kod oboljenja, na koji se bave molerajom i koji rade u keramičkoj industriji). U
primer, bubrežne karlice, naročito kod bubrežne litijaze (ka­ fabrikama anilinskih boja, gde se primenjuje metil broma ili j o ­
mena u bubrezima), kod holecistitisa i drugih oboljenja. O t ­ da, kod radnika se uočava profesionalni zatvor usled hroničnog
krivanje izvora refleksa koji izaziva zatvor ima veliki praktični trovanja tim materijama (eto zastoje važno primenjivati profi­
značaj, jer daje mogućnost da se otkloni primarni uzrok i tla se laktične kure čišćenja radi održavanja svog zdravlja ti relativno
postigne potpuno izlečenje. dobrom stanju).
Oboljenja centralnog nervnog sistema često su praćena Profesionalni zatvori najčešće su atonični.
upornim zatvorima, koji se ne mogu lečiti na uobičajen način.
Na primer, upala moždanih opni, kako kičmenih tako i cere­
bralnih, može prouzrokovati zatvor. Dijagnostika zatvora prema ekskrementu
Refleksni zatvori su najčešće spastični. Spoljašnji izgled ekskrementa razlikuje se kod raznih o b ­
Psihičkonervni zatvori zauzimaju posebno i veoma važno lika zatvora.
mesto medu zatvorima funkcionalnog porekla. Kod čoveka Kod proktogenog zatvora izlučuje se znatna količina
je akt pražnjanja u znatnoj meri podčinjen psihi. Zbog toga oformljenog ekskrementa, kod atoničnog - ekskrement je
promena uslova uobičajenog života često uzrokuje zadrške
/ ^rimedba prevodioca.
78 79
taman, cilindričnog oblika sa uzdužnim tragovima (otiscima) no šljive. Povrće i voće po mogućnosti treba uzimati u svežem
ili u obliku grudvica, čas većih čas manjih. i neisitnjenom stanju. U hranljive materije, koje svojim hemij-
skim sastavom nadražuju creva, spadaju šećer, posebno voćni
Kod spastičnih zatvora ekskrement ima spljošten oblik,po­
i mlečni i med. Treću grupu hranljivih materija čine materije
nekad u obliku trake ili se luči u obliku malih fasetiranih (bru-
koje u sebi sadrže veliku količinu organskih kiselina: kefir koji
šenih) grudvica tipa ovčjeg ekskrementa. Za neke spastične H
jc odstojao dva dana, kiselo mleko (jogurt), kumis i drugo. Od
zatvore karakteristična je pojava sluzi u obliku tanke paučine,
napitaka preporučuju se sveže isceđeni sokovi, gazirana hladna
koja obmotava ekskrementne grudvice. Ta sluz može se lučiti
vođa, mineralne i voćne vode, zasićene ugljen-dioksidom.
i bez kataralnog procesa, kao rezultat reakcije zidova creva na
mehaničke nadražaje ekskrementom. Ponekad se na površini Ishrana kod atoničnih zatvora. Pre svega upotrebljavati
ekskrementa mogu uočiti odvojene krvne žilice, nastale usled produkte, koji proteruju (izazivaju stolicu): šljive, suve šljive,
mehaničkih povreda hemoroidnih čvorova ili sluznice anusa smokve, sokovi od cvekle i spanaća. Kada ih pripremate prelijte
tvrdim parčadima ekskrementa. ih ključalom vodom i ostavite da odstoje preko noći. Ne ku-
vajte ih i ne zaslađujte. Šljive je poželjno jesti natašte i tokom
Kronični zatvori imaju raznovrsne uzroke, počevši od gru­
bih anatomskih promena oblika i prohodnosti creva, i završa­ dana.
vajući finom, jedva primetnom igrom psihe. Pravilno određen Zapamtite, da otklanjanje atoničnih zatvora podstiče i d o ­
uzrok zatvora je zalog njegovog uspešnog lečenja. bro žvakanje hrane. Za vreme žvakanja aktivira se peristaltika
creva. Što više žvačete hranu, tim je bolja peristaltika creva.
Lečenje zatvora može biti dijetalno,fizioterapeutsko,medi-
kamentno,psihoterapeutsko,balneološko,hirurškoizavisiodpra- Navodim primer dnevne ishrane kod atoničnih zatvora.
vilnog raspoznavanja oblika zatvora, koji diktira primenu odre­ Doručak: sveže, sazrelo i sočno voće (ukoliko je zatvor upo­
đenih metoda lečenja u svakom pojedinačnom slučaju. ran, tada sitno narendajte) ili veća činija svežeg kupusa i jabuka.
Dijetalna terapija kod alimentarnih zatvora i na bazi sma­ Ručak: jedna supena kašika meda, dve supene kašike vode,
njivanja osetljivosti nervno-mišićnog aparata creva namenjena dve supene kašike sirove ovsane prekrupe, jedna supena kašika
je da pojača nedovoljni nadražaj creva uzimanjem hrane koja u zrna od proklijale pšenice, dve izrendane jabuke srednje veliči­
sebi sadrži mnogo balastnih materija ili koja hemijski nadražu- ne, jedna supena kašika narendanih (samlevenih) oraha i sok
je zidove creva, i da izvuče iz hrane materije koje želudac i creva od pola limuna. Sve komponente pomešati i servirati na sto.
posebno lako i dobro probavljaju. Zbog toga kod tih zatvora ne Radi postizanja što boljih rezultata, osima navedenih produka­
treba imati duže prekide u uzimanju hrane, a pri sastavljanju ta ne treba ništa jesti, ali tu smesu možete jesti koliko želite.
jelovnika treba ograničiti uzimanje mesnih i ribljih supa, deli­ Večera: malo obarenog nesočnog povrća, salata od zelenog
katesnih vrsta mesa, ribe, belog hleba, keksa od nepreradenih i lisnatog povrća i mladog kravljeg sira. Umesto mladog kravljeg
buđavih vrsta brašna, kakao, kaše od riže i geršle, krompir pire
sira možete izabrati jedno od sledećih jela: parče ribe, kuvano
i slično i staviti u jelovnih hranljive materije sa većim sadrža­
jaje ili orahe.
jem celuloze. Tu spadaju crni hleb i hleb od prosejanog brašna,
med, medeni kolači (medenjaci), kaša od heljde koja je rastre­ Da bi ojačali slabe zidove debelog creva i obnovili nje­
sita, supe od povrća, kupus,'krastavci, cvekla, salate, šargarepa, gove mišiće, preporučuje se češće piti sok od cvekle i spana­
repa, rotkva, grašak, bobovi, gljive, jabuke i drugo voće, poseb- ća, pomešan sa sokom od šargarepe. Što je zatvor uporniji,

Kiselo kobilje mleko. - Primedba prevodioca.


80 81
tim više treba da ima soka od cvekle i spanaća, a manje od od slačice (ono zageva i smekšava, čime sprečava spazam de­
šargarepe. Ukoliko vam se pojavi jak proliv smanjite obrok so­ belog creva). Zamena za ulje od slačice priprema se na slede-
ka od cvekle ili spanaća, a povećajte obrok soka od šargarepe. ći način: uzeti 200 grama maslinovog ulja i u njega dodati
jednu kafenu kašičicu praška od slačice i dobro promešati.
Narodni recepti za lečenje atoničnih zatvora Navedena smesa (oko jednog litra) klistiranjem se unosi u
Hf Ujutro uzeti 2 supene kašike mekinja, preliti ih ključalom debelo crevo uveče pred spavanje.
vodom i ostaviti da odstoji. Kada se ohladi izliti vodu, a Drugog dana radi se sve isto, ali sa litar i po vode i jednom
i po supenom kašikom semena lana.
gustiš (mekinje) pojesti natašte.
Trećeg dana sa 2 litra vode i 2 supene kašike semena lana.
Obično se posle 5 dana poboljšava probava, a posle 10 da­
(Nemojte zaboraviti da nalijete ulje od slačice - 2 supene ka­
na normalizuje stolica.
šike).
Uzimanje mekinja dobro je kombinovati sa klistirima.
Četvrtog dana treba napraviti pauzu.
Kao prirodno purgativno sredstvo kod atoničnih zatvora
može se koristiti čaj od kore krušine (Rhamnusfrangula). Od petog do sedmog dana klistiranje se nastavlja sa istom ko­
ličinom kao trećeg dana, a osmog dana treba napraviti pauzu.
Upravo su tako ranije i radili: 15 grama kore krušine preli-
vali su sa pola litra ključale vode i pili kao čaj. Od devetog do jedanaestog dana primenjivati klistire, kao
Kod spastičnih oblika zatvora potpuno su drugi zahtevi trećeg dana, a dvanaestog dana pauzirati.
prema ishrani i dijeti. Tu je neumesno prepisivati grube mate­ Posle toga čitav proces (kura) ponavlja se još jednom.
rije, koje nadražuju i bez toga nadražene zidove creva. Zato se U zavisnosti od situacije i zdravstvenog stanja, može se
takvim bolesnicima biljna hrana, koja sadrži celulozu, preporu­ ponoviti još 3 dana, ili 6 dana, ili svih 12 dana.
čuje samo u vidu kašice, pri čemu se veliki značaj pridaje pre­
H> Jednom-dva puta dnevno uzimati po jednu supenu kašiku
pisivanju masti, slatke pavlake, maslaca i maslinovog ulja, koji
želea, pripremljenog od zrelih plodova zove, skuvanih bez
smanjuju spazam creva. Povrće i voće prepisuje se kao obareno
šećera. Umesto šećera može se koristiti med.
uz znatan dodatak šećera.
čh> Ljudima koji pate od zatvora vidari (nadrilekari) savetuju da
Kod spastičnih zatvora prepisuju se mehanički i hemijski
piju vodu u kojoj su se dugo kuvale šljive ili ovas. Sok od rot­
ograničena hrana, kao kod proliva. Zabranjeni su hladni napici,
posebno gazirani, a prednost se daje čaju i kan sa slatkom pavla­ kve, rasol od kupusa u toplom stanju, kiselo mleko (jogurt) i
kom. Takva dijeta se naziva ograničena dijeta protiv zatvora. čaj od suvih višanja i jabuka treba piti 4-5 puta dnevno.

Fizioterapeutsko lečenje zatvora je takode p o t p u n o


Narodni recepti za lečenje spastičnih zatvora: različito.
Hf Uzeti litar vode i u nju sipati jednu supenu kašiku lana. Kod atoničnog zatvora indikativna je lekovita gimnastika
Kuvati dok ne proključa, a zatim produžiti kuvati 20 minu­ sa vežbama za trbušnu presiju, hladan tuš, hladna trljanja (ma­
ta na blagoj vatri. Ohladiti. Naliti u Esmarhovo lonče (ili saže) i polivanje stomaka, kao i stiskanje stomaka rukama. Pre­
poručuje se bavljenje sportom: hodanje, lako trčanje, plivanje
termofor zapremine 2 litra) i tu dodati 2 supene kašike ulja
i jahanje.
82 83
Kod proktogenog zatvora (zastoj ekskrementnih masa u narastajućim količinama, uvek izazivaju smanjivanje nadražaja
pravom erevu) preporučuje se masaža pravog creva i mikrokli­ nervno-mišićnog aparata creva, a shodno tome, pri privreme­
stir i sa ukuvanim urinom. nom simptomatičkom uspehu - pogoršavaju glavno oboljenje.
To se odnosi na atonične i proktogene zatvore, posebno na
Kod spastičnog zatvora navedene terapije su kontraindi-
njegove spastične oblike, kod kojih nadražaj i bez toga veoma
kativne. Tu je prikladan posteljni režim, grejalice, zagrevajuće
obloge sa votkom (rakijom), tople sedeće aromatične kupke i osetljivih creva izaziva pojačanje spazma, propraćenog jakim
parafinske aplikacije. Potpuno se isključuju bilo kakve masaže bolovima s naknadnim pogoršanjem oboljenja. U tim slučaje­
i gimnastika. vima veliku uslugu pružaju protivspazmatična sredstva (na pri­
mer, atropin), a ne purgativi.
Kod diskinetičkih zatvora indikativne su obloge sa toplim,
ukuvanim do jedne četvrtine prvobitne zapremine, urinom na Veliki značaj kod spastičnih zatvora ima vitaminska te­
stomak i klistiri sa toplom vodom. Dobri su mlečno-uljni kli­ rapija, posebno s vitaminom B (proklijala pšenica u raznim
a

stiri preko noći. Mogu se primenjivati i topli klistiri sa svežim oblicima i terapija sokovima). U nizu slučajeva treba prepisiva­
urinom, ali pri tom treba pratiti reakciju organizma. ti tople uljne klistire (31-32° C) sa maslinovim uljem, uljem
od suncokreta, kao i mlečno-uljne klistire. Njihovo dejstvo ne
Medikamentno lečenje zatvora treba da bude samo do­ treba tumačiti kao pražnjenja, već kao protivspastično dejstvo,
puna narodnim sredstvima lečenja. Pri lečenju zatvora treba zbog čega klistiranje treba obavljati uveče a unetu tečnost za­
ograničiti upotrebu purgativa. Ili primenjivati samo „najblaže", držati u crevima do jutra. Klistiranje treba obavljati 2 - 3 puta
prvenstveno biljnog porekla: preparati od rzvzri^Rheum pal- nedeljno sa po 1-2 čaše čistog ulja (bez vode), koje se unosi u
matum rhaponticum undulatum), aleksandrijski list i kombino- creva polako pomoću dugog creva sa mekim završetkom.
vani prašak od korena slatkog drvceta [Glycirrhiza glabra).
Klistiri kod spastičnog zatvora. Jednu supenu kašiku istu-
Slatko za pročišćavanje. Poznato je da slatko i voćne kiseli­ canog lanenog semena (može se zameniti ovsom, ječmom ili
ne podstiču crevnu peristaltiku. Veoma sladak ukus ima sorbit listovima crnog sleza) preliti sa četiri čaše vode, dovesti do klju­
(sladi od šećera). On se koristi kao zamena za šećer. Ispostavlja
čanja, procediti, dodati jednu supenu kašiku soli i/ili dve supe­
se da se sorbit može uspešno koristiti za pripremu slatkog za
ne kašike lanenog ili ulja od konoplje.
pročišćavanje.
Navedene komponente imaju pročišćevajuće i prodiruće
U tu svrhu treba uzeti kilogram sorbita, kilogram bilo ka­ dejstvo, što je neophodno za opuštanje spazmiranog debelog
kvih jagodastih plodova ili jabuka i od njih skuvati obično slat­
creva. Klistirati se toplom smesom.
ko. To slatko treba uzimati po 1-2 kafene kašičice. Ukoliko je
dejstvo slabo - povećajte dozu, ah oprezno, jer stolica može Taj klistir je odličan za ljude, koji tek počinju da čiste cre­
biti veoma obilna i bolna. Praksa pokazuje, da su rezultati pri- va i kod kojih su se pojavili problemi sa prolaskom vode. Prepo­
mene takvog slatkog veoma dobri. ručujem da se prvo „raširi" debelo crevo pomoću tih klistira, a
dalje da se primene obični klistiri za čišćenje sa dva litra vode
Kod kroničnih zatvora nije poželjno primenjivati aloju, ri- ili mokraće.
cinusovo ulje i jake mineralne purgative; ne preporučuje se ni
dugotrajna upotreba većine sintetičkih purgativa.To se odnosi Kod upornih zatvora može doći do mehaničke zapušeno-
i na klistire, posebno ako oni sadrže materije koje nadražuju sti creva pa ldistiri nisu efikasni. U tim slučajevima prvo treba
creva, na primer, sapun, so (ukuvani urin do jedne četvrtine). izvući parčad ekskrementa prstom ili kafenom kašičicom, a za­
Kako purgativi, tako i klistiri, koji se primenjuju iz dana u dan tim uraditi mikroklistir.

84 85
Psihoterapeutsko lečenje hroničnih zatvora ima veliku princip čuvanje fekalnih masa van pravog creva, što pra­
ulogu u vezi sa znatnim učešćem psihičko-nervnog faktora u vom crevu omogućava da se zgrči do normalnih razmei a i
javljanju čitavog niza zatvora. Zato treba brižljivo izučiti način
tla izvrši pobuđivanje.Lečenje treba primenjivati nekoliko
života bolesnika i uočiti koliko psihički nađražaji i konflikti uti­
ču na rad creva. Treba se boriti sa nepravilnim razmišljanjima meseci.
bolesnika o štetnosti zatvora i koristi purgativa. Istovremeno Balneološka i banjska terapija zatvora. Piti vode esenm-
treba otkloniti, ukoliko je to moguće, psihogene uzroke zatvora. kija (proizvođač vode) i hladne vode sa većim procentom gvo­
zda, a zabranjuje se stalno piti gorku vodu. Banjsko lečenje ima
Veoma je važno uvežbavati izgubljene uslovne reflekse za
značaj ne toliko zbog pijenja vode, koliko zbog opšteg uticaja
pravilno pražnjenje.
promene svakodnevnog načina života na psihičkonervnu aktiv­
Pv Navikavajte se da zauzimate pravilnu pozu na WC šolji nost bolesnika: njegovo rasterećenje od uobičajenih uzrujano-
- „poza orla" ili čučeći stav. Sedeća poza na VVC šolji ne sti, promena utisaka, dijete i drugi način života.
podstiče stvaranje pravilnih napona - naprezanja za potpu­
no pražnjenje. U čučećoj pozi butine nogu dopunski priti- Profilaksa zatvora
skaju stomak i pravo crevo, a jedno i drugo podstiču bolje Objasniti potrebu svakodnevne stolice, posebno učenici­
pražnjenje creva od ekskrementa. ma, koji često guše nuždu, stideći se da pitaju da izađu sa časa.
Pv Zabrana neurednog posećivanja klozeta u različito vreme. Veliki značaj ima postojanje uređenih toaleta u društve­
- Navikavajte se na jutarnje pražnjenje, istovremeno s m o ­ nim objektima.
krenjem. Ako je glavni obrok hrane u podne, a shodno Ograničiti nekontrolisano uzimanje lekova (opijuma, koa-
tome i obilno lučenje žuči, postarajte se da se nakon 2 0 - 3 0 gulanata) i razumno fizički opteretiti organizam.
minuta posle jela kod vas pojave jala pozivi za stolicom. Ne zloupotrebljavati alkohol i pušenje, jer to štetno utiče
na motornu funkciju creva.
Pv Odvlačenje pažnje od akta defekacije. - To posebno odgo­
Hrana treba da sadrži dovoljnu količinu vitamina, vode, ce­
vara ljudima koji imaju problema sa bolovima za vreme
luloze i da je količinski određena, da bi motorika debelog creva
pražnjenja: naprsline na pravom crevu, hemoroidi i drugo.
normal no f u n kcion isala.
Čovek se ne srne suzdržavati od akta defekacije, već treba
Zatvori se, takode, mogu javiti i usled osobenosti individu­
da profilaktički primenjuje sredstva za brzo zarastanje na-
alne konstrukcije čoveka (suviše dugačko debelo crevo), usled
prslina i otklanjanje bola. mehaničkih uzroka (pregib, polipi, tumor) i razne vrste upala.
Pv Saveti za uspostavljanje normalnog pražnjenja. - Kod mla­
đih ljudi uspostavljanje poziva za pražnjenjem podstiče Sredstvo protiv proliva
održavanje pravog creva u ispražnjenom stanju, isključu­ Uzeti pregrade između jezgri od 200 grama oraha, preliti
jući momenat defekacije. S tim ciljem pacijentu se prepo­ ih sa pola litra alkohola (apotekarski alkohol, votka, rakija) i
ručuje da creva prazni natašte, a zatim, ako je evakuacija ostaviti da odstoji dva-tri dana. Uzimati tri—četiri puta dnevno
nepotpuna, uraditi mikroklistir sa manjom količinom vo­ po šest do deset kapi na 50 grama tople vode.
de ili mokraće (100-200 grama). U osnovi tog lečenja je
86 87
Čim proliv počne da prestaje, uzimanje kapi odmah preki­ Da je 10-15 godina pre toga sprovedena odgovarajuća profilaksa,
nuti, da ne bi došlo do zatvora. one ne bi obolele od tumora dojke, niti od raka bilo koje vrste".
Kod proliva iz ishrane treba isključiti svo sveže voće i po­ Meni su se obraćali oboleli od raka s molbom da im po­
vrće, kao i jako gazirane napitke. Jesti dobro skuvanu kašu od mognem. Prvo pitanje, koje sam im postavljao, bilo je: da li
pirinča (riže) sa manjom količinom morske soli i pretopljenog pate od zatvora? Odgovor je, po pravilu, bio pozitivan. Avaj, ti
maslaca. Ne pijte posle jela. ljudi, ne vodeći računa o normalnom radu debelog creva, navu­
kli su sebi grozno oboljenje i sada im je potrebno mnogo više
vremena i napora da bi ga se oslobodili.
Stolica i zdravlje
Na osnovu ekskrementnih masa koje se izbacuju iz organi­
O štetnosti purgativa
zma može se suditi o probavi hrane.
Kod normalne probave treba da budu u vidu debrecinera Purgativi deluju na zidove creva slično udaru biča, izazi­
(kobasice) meke konzistencije. „Debreciner"je u početku čvrst, vajući u početku super aktivnost posle koje nastupa depresija.
a zatim sve mekši. To se objašnjava time, što je početni deo Pored toga, purgativna sredstva ne samo da ne lece, već, gušeći
ekskrementnih masa više dehidriran od završnog. Suviše tvrda uzroke oboljenja, samo dopunski pojačavaju bolest i čine je ne-
i suviše tečna stolica, a još više sa sluzi, nekim neshvatljivim po­ izlečivom.
javama i slično, ukazuje na slab rad probavnog sistema. Dugotrajna istraživanja nemačkih lekara primorala su ih
da javno iznesu upozorenja o veoma opasnim posledicama pur-
gativnih preparata za zdravlje čoveka.
Ukoliko vas boli srce To se posebno odnosi na žene, koje ih upotrebljavaju 5-6
Venozna krv iz donjeg dela pravog creva ne prolazi kroz puta češće nego muškarci. Redovna upotreba purgativa smanju­
jetru, već neočišćena dospeva direktno u srce. Ukoliko je pra­ je nivo kalcijuma u krvi koji je itekako potreban organizmu.
vo crevo zagađeno (zatvori, nedovoljna stolica itd.), tada krv Ali još važnije je što purgativna sredstva naglo smanjuju asimi­
iz njega, zasićena toksinima i nečistoćama, podriva srce, izazi­ laciju životno važnih vitamina A, D, E i K. Krajnji rezultat je
va rasprostranjena srčana oboljenja (srčane mane, poremećaje pojava bolesti i oslabljen imunitet.
itd.). Medikamentno lečenje tih oboljenja nije perspektivno, Purgativna sredstva se preporučuju na početku gladovanja
jer se srce (kao i bilo koji drugi organ) obnavlja od čiste, zdrave koje traje najmanje tri dana. Za vreme gladovanja sluzokoža se
krvi, a ona je stalno zagađena zbog zatvora. Rezultat je da čo­ potpuno obnavlja.
vek pati od vlastitog neznanja i nikakvi uvozni lekovi, lečenja u
Atonija creva izaziva atonične zatvore.
inostranstvu i ekstrasensi mu ne mogu pomoći.
Biljna sredstva protiv zatvora
Revenj (Rheum palmatum..). U lekovite svrhe koristi se
Poremećaj stolice i onkologija koren revenja, koji se priprema u jesen. Dobro ga opreti u vo­
di, izrezati na parčiće, ostaviti da uvene na suncu i osušiti na
Doktor Poše piše: „Ustanovio sam, da se kod žena obolelih temperaturi do 60° C, što omogućava da se u njima sačuvaju
od raka dojke u 9 od 10 slučajeva uočava zadrška u radu creva. taninske i druge biološki aktivne materije.

88 89
Neposredno pre korišćenja koren je revenja treba isitniti u opustili, pritiskajte svaki deo stomaka, koristeći za to četiri is­
prašak i primenjivati kod raznih oboljenja. U malim dozama pružena prsta ruke ili pesnicu (slika 3). Uzmimo, na primer,
(0,05-0,2 grama) revenj ispoljava koagulaciono dejstvo i p o ­ jetru. Počnimo pažljivo da pritiskamo rukom što dublje. Ako
maže kod proliva i gastritisa sa smanjenom kiselinom. Srednje se pojavi bol, držite pritisnutu ruku sve dok se bol ne izgubi.
doze (0,2 grama) deluju kao prirodno sredstvo za izbacivanje Ako nema bola, tada, pritisnuvši prstima na maksimalnu dubi­
žuči i pojačavaju probavu. Velike doze (0,2-2 grama) - kao nu vršimo vibracione pokrete, kao čekićem koji odskače, težeći
blag purgativ kod atonije creva i spastičnih zatvora. da prodremo što dublje.
Kompot od revenja. Uzeti 500 grama peteljki (drški) reve­ Dalje premeštamo ruke na dvanaestopalačno crevo, želu­
nja, 200 grama šećera, koru od limuna, prstohvat dumbira (Zin­ dac, tanko crevo i ponavljamo sve radnje. Na taj način pritl-
giber officinalis) ili suvog grožđa. Peteljke (drške) oprati, oči­
stiti i izrezati na komadiće. Uzeti 1/4 litre vode i prokuvati sa
šećerom, korom od limuna i đumbirom. Kada voda proključa
dodati revenj i kuvati dok se parčići revenja ne skuvaju. Voditi
računa da se revenj ne prekuva i raspadne. Ohladiti i piti.
Kontraindikacije. Pri uzimanju preparata koji sadrže re­
venj mokraća, mleko i znoj poprimaju žutu boju. U alkalnoj
sredini - boja je crvena. Ove preparate ne treba davati niti pre­
pisivati obolelim od pođagre (kostobolje) i litijaze bubrega (ka­
mena u bubrezima) sa oksalatnim kamenjem. Zato što revenj
može izazvati krvoproliće iz vena pravog creva, njegova prime­
na se ne preporučuje ljudima koji pate od hemoroida.
Vrani/ova trava (Origanum vulgare). Primenjuje se kao
Slika 3. - Pritiskanje stomaka rukama.
antispazmatično sredstvo i sredstvo protiv prehlade i gasova.
Vranilova trava pojačava sekreciju probavnih, bronhijalnih i Na ovoj slici prsti jedne ruke pritiskaju, a druga ruka pomaže da se taj

znojnih žlezda i peristaltiku creva. Ima izvesno dezodoransno pritisak pojača. Pritiskanje stomaka preporučuje se kod atoničnih zatvora.

svojstvo i koristi se protiv bolova.


skamo čitav stomak. Jedno pritiskanje sa vibracijama zauzima
Čaj od vranilove trave dobar je za prehladu, želudac ne i crev­ oko pola minuta. Za čitav stomak potrebno je oko 5-7 minuta.
ne grčeve i naduvenost stomaka.
Pritiskanjem stomaka izvodimo specijalnu, duboku masa­
Ekstrakti. Dve kafene kašičice smeše vranilove trave preli- žu unutrašnjih organa. To poboljšava snabdevanje trbušne du­
1
ti čašom ključale vode, ostaviti da odstoji 20 minuta, procediti
plje krvlju, smanjuje zastoj i simptome portable hipertonije.To
i piti po 1/2 čaše 3-4 puta dnevno.
je odlična priprema pre iđeomotomog čišćenja organa trbušne
Ekstrakti od vranilove trave pripremljeni prema proraču­ duplje.
nu 30 grama listova na 1 litar ključale vođe piju se kod mlitave
peristaltike creva i poremećaja motorne j'unkcije želuca. Ukoliko se za vreme pritiskanja stomaka pojave bolovi,
to je znak da je zastojni, patološki proces portable hipertoni­
Pritiskanje stomaka je osnovni uslov za uspešno čišće­
je dovoljno duboko prodro. Pri daljem pritiskanju i gnječenju,
nje organa trbušne duplje i jetre. Ležeći, da biste se bolje
90 91
usled povećanog pritiska, koji se javlja u trbušnoj duplji, otvara (stazu) licem nadole, pete i vrhove nogu sastavite, ruke savijte
se veliki broj krvnih sudova, simptomi portalne hipertonije se u taktovima, dlanovima se uprite u pod, a podbradak da vam
smanjuju i iščezavaju. dodiruje tepih".
Drevni mudraci su preporučivali da se pritiskanje stoma­ „Imam 58 godina, invalid sam druge kategorije od tride­
ka radi ujutro, kao varijanta jednostavne i efikasne posteljne set druge godine života. Dijagnoze: hipertonija 2. stadijum, od
gimnastike. dvadeset treće godine života pritisak 200/100, a sada je 2 6 0 -
240/140-130. Ne mogu da primam nikakve lekove jer već dve
godine imam alergijsku reakciju na njih. Od trideset druge go­
dine života počeo sam da gubim ravnotežu. Strašni zatvori. U
danom trenutku počeo mi se podizati šećer u krvi.
Počeo sam da se lečim prema Vašem sistemu. To je moj
spas. Shvatio sam, daje sva moja beda od zagađenosti organi­
zma na fizičkom i nivou spoljašnjih manifestacija. Sta radim:
H Pijem urin ujutro u 4 sata, po 150 grama jednom dnevno.
H Tri meseca sam se masirao svežim urinom i mesec i po di-
9
uretikom (50 grama jednom dnevno).
Hf Svakog drugog dana stavljam obloge sa svežim urinom na
glavu (sa điuretikom ne mogu - počinjem da se jako tetu­
ram).
H Uradio sam deset kupkica za stopala nogu sa proključalim
urinom.
H Ispiram grlo i nos urinom svakoga dana.
Slika 4. - Asa na „Zmija".
H Čistim creva običnim i ukuvanim urinom.
Ta poza preporučuje se kod spastičnih zatvora.
H Četiri puta sam čistio jetru. Izašlo je mnogo sluzi, „katra­
na", bilirubinskog i holesterinskog kamenja. Pri svakom
S P A Z M A T I Č N I K O L I T I S ( i s k u s t v o u lečenju) čišćenju izlazilo je kamenje slepljeno u golubije jajce - 9
komada.
Čitaoci zajedno sa mnom stiču iskustvo u lečenju tog obo­ H Potpuno sam promenio ishranu (jedem povrće, voće, kaše,
ljenja. Evo šta mi pišu:
hleb od proklijale pšenice, orahe, sušene kajsije), meso j e ­
„Dugo sam se mučio s tim oboljenjem i savet sam našao dem retko.
kod joga. Postoji veoma jednostavna i efikasna vežba „poza
H Vežbam disanje sreće.
zmije". Ujutro natašte, sedeći na stolici, ispijte dve čaše vruće
vode, ali da vam ne prži usne. Odmah posle toga ležite na tepih 9
Urin ukuvan do 1/4 prvobitne zapremine.- Primedbaprevodioca.
92
93
H> Rezultati lečenja za četiri i po meseca: upale. U osnovi tih promena je poreme­
• Pritisak je spao na 180/100. Prinuđen sam da pijem klo- ćaj ishrane i stalno traumiranje hemoro-
felin. idnih čvorića ekskrementnim masama.
Za razvoj hemoroida veliki značaj
• Prošla mije alergija, ali moram da popijem po jednu table­
imaju osobenosti venskih spletova i kon­
tu — ponovo se javlja.
strukcija njihovih zidova. Oni su lako pod­
• Manje me boli glava. ložni širenju pod uticajem niza uzroka, ko­
Zatvori su skoro potpuno nestali. ji dovode do zastoja krvi. To su hronični
zatvori, spazmi sfinktera zbog naprsnuća,
• Ne boli me jetra i pankreas. nepravilna ishrana, čirevi, polipi u pravom
• Pojavila mi se želja za životom, nestalo je straha od smrti crevu, česta trudnoća, duže boravljenje na Slika 5. - Presek
i poboljšao se rad srca. nogama, srčane mane (poremećaji), obo­ anusa. Ispod se vide
ljenja jetre, prekomerna upotreba alkoho­ hemoroidni - čvorići
• Ranije sam imao zadršku mokrenja (anuriju). Čistio sam la itd. Tumori u maloj karlici, koji priti- - donji hemoroidi.
bubrege rastavićem i troskotom. Počeo sam primenjivati skaju odlazne vene, izazivaju dugotrajne
urinoterapiju i sve se normalizovalo. povremene zastoje krvotoka u maloj kaditi i sistemu vratnih
vena, pa takode mogu uzrokovati pojavu hemoroida.
• Analize krvi su mnogo bolje".
Važno je shvatiti, da proširenje vena hemoroidalnog prste­
na nije lokalni proces, već pokazatelj promena u venoznom si­
stemu celog organizma. Zato se lečenjem tog oboljenja mora
HEMOROIDI delovati na normalizaciju krvotoka u organizmu. Treba lečiti
hemoroidne čvoriće i upale pravog creva, normalizovati krvo­
l o j e varikozno proširenje vena oko anusa. O n i često prate tok (za to je potrebno 4 - 8 puta očistiti jetru). Uspostaviti pra­
zatvore. U nekim slučajevima bolovi od hemoroida izazivaju vilnu ishranu, da bi stolica bila normalna (zbog upotrebe suve
spastične zatvore. Zato ih treba odstraniti. hrane i mesne ishrane dehidriram tvrdi ekskrement povreduje
anus, izaziva napinjanje i naprsnuća pravog creva), isključiti iz
Klinički se razlikuju gornji i donji hemoroidi. Kod gornjih
ishrane alkohol, slanu i ljutu hranu i produkte koji nadražuju
je proširenje vena iznad sfinktera pravog creva, a kod donjih -
sluzokožu.
ispod njega. Donji hemoroidi stvaraju se od donjeg venoznog
spleta, koji se nalazi neposredno ispod kože. Gornji hemoroidi Lečenje hemoroida treba da bude usmereno na otklanja­
- iz unutrašnjeg hemoroidnog spleta, kojeg sačinjavaju gornje nje uzroka bolesti, tj. zatvora, zastoja krvi u organima karlice.
hemoroidne vene, koje se nalaze u sloju sluzokože pravog cre­ Radi otklanjanja zatvora prepisuju se odgovarajuće dijete (stra­
va. Kod hemoroida često postoje i jedni i drugi čvorići. nica 6 7 , 6 8 knjige Sve o zatvorima); preporučuju se manje d o ­
ze prirodnih purgativa ili mikroldistiri s uljem, mlečno-uljni
Hemoroidni čvorići (slika 5) predstavljaju varikozno pro­
i klistiri sa svezom mokraćom. Radi normalizacije venoznog
širenje vena. Sluzokoža donjeg dela pravog creva, koja prekri­
krvotoka treba očistiti jetru. Za zarastanje sluzokože pravog
va čvoriće, često je bitno izmenjena. O n a je zadebljana, pre­
creva preporučuje se pojačana terapija sokovima i lokalno ma­
puna krvi (usled čega izgleda pomodrelo) i nalazi se u stanju
zanje hemoroidnih čvorića uljem od pasjeg trna ili tamponi
94 95
sa njim. Posle defekacije korisne su sedeće prohladne kupke ?v M o g u se primenjivati sedeće tople kupke sa dodavanjem u
ili pranje anusa hladnom vodom ili vlastitom mokraćom. vodu soka iz 5 režnjeva češnjaka u trajanju od 10 minuta.
Ukoliko su hemoroidni čvorići ispali, treba ih namazati Hf Ako su hemoroidi unutrašnji, treba očistiti režanj belog
uljem i pokušati vratiti u šupljinu creva. Da bi se anus opustio, luka, namazati ga uljem (maslacem ili biljnim uljem - zej-
možete ga zagrejati toplom sedećom kupkom.
tinom) i ubaciti ga u pravo crevo.
Ukoliko se čvorići ne mogu vratiti na svoje mesto, ostaviti
ih spolja, mazati vazelinom i na njih staviti tanak povez. Kod H Možete 2 - 3 režnja češnjaka isitniti (istucati), pomešati sa
kapsuliranih hemoroida bolesniku se prepisuje posteljni režim. vrućim maslacem i od te smeše napraviti svece (naliti isto­
On treba da leži sa malo podignutom karlicom. Posle stišava- pljeni maslac u konusne oblike od folije i staviti u frižider).
nja akutnih pojava primenjivati tople sedeće kupke po 15-20 Posle svakog vršenja nužde te svece stavljajte u anus.
minuta 2 - 4 puta dnevno. Stolica treba da bude kašasta, radi
čega se prepisuje odgovarajuća dijeta i pijenje sveže isceđenih
Gimnastika i lečenje hemoroida
sokova. Pod uticajem navedenog lečenja trombi se resorbuju
(splašnjavaju), otok nestaje i ispali čvorići se posle 7-10 dana U nekim slučajevima gimnastika anusa pomaže u izleče-
vraćaju u pravo crevo. nju veoma upornih hemoroida. Ta gimnastika se izvodi po­
Narodni načini lečenja hemoroida moću jednostavne vežbe - svesnog stezanja i istezanja anusa.
Prema joga terminologiji, to se naziva „mula - bhanda" (mula
?%> Jednu kafenu kašičicu praška slačice staviti u usta i držati - koren, bandha - stezanje, zatvaranje). Samo to podstiče bolju
u ustima dok se ne zgrudva i resorbuje. cirkulaciju krvi kroz hemoroidalne vene i samim tim otklanja
Hf Pr< )kuvati suncokretovo ulje, u njemu natopiti vatu i staviti zastoj krvi.
je u anus. Na primer, jedna žena je mnogo patila od hemoroida, a
izlečila se bez lekova za nekoliko dana pomoću takve gimnasti­
H Četiri supene kašike slačice rastvoriti u tri litra ključale vo­
ke. Kaže daje imala takve bolove,da nije mogla ni da ustane, ni
de. Naliti u kofu (lavor) i šesti iznad toga. Umotati se ćebe- da sedi, ni da hoda. Naravno, ona je isprobala različite metode
tom do pojasa i sedeti 10 minuta. To ponoviti 2 - 4 puta. lečenja: parila se u vodi sa hipermanganom, mazala hemoroide
H Praksa je pokazala da bolovi iščezavaju, a čvorići se povlače. raznim mastima, stavljala salo na hemoroide. Ništa nije poma­
galo. Sinjoj je ukazao na metod lečenja hemoroida pomoću j o ­
H> U emajlirani lonac sakupiti svu svoju mokraću od jednog ge. T i m metodom jogisti lece spuštenost unutrašnjih organa.
mokrenja. Postaviti lonac na vatru i dovesti do ključanja.
Lečenje se sastojalo u sledećem postupku: ona je uvlačila
Skinuti lonac sa vatre i postaviti ga na mesto gde ćete vr­ analni otvor (anus) 8-10 puta zaredom. Sto je to češće radila
šiti zagrevanje (na primer, u kofu ili lavor). U mokraću tokom dana, to joj je bilo sve bolje i bolje. Vežba se može raditi
nasuti 1 supenu kašiku sode bikarbona i šesti. Umotati se stojeći, ležeći, sedeći, kao i za vreme hodanja. Već trećeg dana
ćcbetom. Podstiče resorpciju čvorića. žena je osetila poboljšanje, a posle mesec dana hemoroidi su
iščezli!
Hf Isprati hemoroidne čvoriće toplim urinom, a zatim na njih sta­
Ta vežba se preporučuje sa ciljem profilakse.
vljati od 3 do 5 puta pamučne ili vunene obloge natopljene u
soku od bclog luka ili razblaženom nastruganom belom luku.
96 97
Kompleksni pristup lečenju hemoroida prema V. L. Igrušinu 2 . - „Bicikl": Leći na leda, ruke ispružiti niz telo i nogama
imitirati vožnju bicikla - 3 minuta jednom dnevno. Posle te
Moskovski narodni lekar V. L. Igrušin odavno se bavi le-
vežbe odmoriti se 3—5 minuta ne podižući se sa poda.Ta vežba
čenjem proktoloških (proktologija - deo medicine koji se bavi
poboljšava venozni krvotok u donjim ekstremitetima i maloj
lečenjem oboljenja pravog creva) oboljenja, medu kojima i he­
karlici. O n a smanjuje opterećenje na vene nogu i karlicu, a sa­
moroida. Prema njegovom mišljenju, hemoroidi, povredujući
mim tim podstiče obnavljanje tonusa zidova vena.
razne delove pravog creva, predstavljaju jedan od uzroka dru­
gih ozbiljnih oboljenja pravog creva (između ostalog i raka pra­ ® Zagrevanje anusa parama stipse (alauna), koje imaju jaka
vog creva). Zbog toga, što proktološka oboljenja imaju opšte
koagulaciona svojstva. Naliti u emajlirani lonac (šerpu)
poreklo, likvidacija uzroka jednog oboljenja može dovesti do
nestanka drugih oboljenja. dva litra vode i kuvati dok ne proključa, a zatim u ključaloj
vodi rastvoriti 45 grama stipse i dobijeni rastvor kuvati
Igrušin preporučuje kompleksni pristup lečenju hemoro­
15-20 minuta na blagoj vatri. Skinuti sa vatre, poklopiti
ida: primenu kontrastnih vodenih terapija, specijalne fizičke
vežbe, asane joge, fitoterapiju i drugo. U tom slučaju postići će lonac drvenim poklopcem sa otvorom u sredini (ili zamo­
se lekoviti efekat, što će omogućiti da se bolest lokalizuje i uni­ tati krajeve lonca debelim peškirom), šesti na poklopac i
šti njen koren. 2 0 - 3 0 minuta zagrevati anut na pari rastvora stipse. Posle
On predlaže nekoliko najefikasnijih recepata lečenja počet­ toga namazati anus vazelinom i uzeti bilo koji biljni pur-
nog i srednjeg stadij uma hemoroida. gativ. Koagulacioni i skupljajući efekat stipse je toliko jak,
Za smanjenje bolova, upale i krvarenja. Pomešati u jedna­ da može izazvati zatvor i jako stezanje (skupljanje) pravog
kim delovima isitnjene cvetove lanenke (Linaria vulgaris) i kan- creva. Primena ulja vlazi i smanjuje to jako dejstvo. Purga-
tariona, koru od hrasta, stabljiku sa lišćem od vodene paprike. tiv podstiče normalnu stolicu.
Smesu trava držati 12 sati u rastopljenom svinjskom salu od
iznutrica uz povremeno mešanje. Zatim podgrejati i procediti. Zagrevanje vršiti najviše jednom nedeljno. Obično su tri
Pripremljenu masi čuvati na tamnom i prohladnom mestu (u zagrevanja dovoljna da bi se postigao vidljiv lekoviti efekat.
podrumu, frižideru). U salo će preći korisne materije iz trava, Za vreme tog lečenja piti vodu u kojoj su se 30 minuta ku-
koje podstiču otklanjanje bolova, upala i zaustavljaju krvarenje vali čisti opiljci od gvozda.
(kora od hrasta koagulira). Za vreme lečenja iz ishrane izbaciti sveže mleko i crni čaj (cr­
Način primene. Dobijenu mast razmazati na manje parče ni čaj može se zameniti zelenim, a još bolje čajevima od trava).
gaze i tu gazu pažljivo ubaciti (uvesti) u analni otvor i držati
5-6 sati. Gaza treba da se ubaci potpuno u analni otvor. ® Ukoliko nemate stipsu, tada se navedena terapija može
uraditi sa litar i po mleka, u koje dodati četiri velike glavi­
Dopunski uz to treba uzimati svež sok od plodova crvene
oskoruše (Sorbus aucuparia) 2 - 3 puta dnevno tokom dve nede- ce luka. Tehnologija pripremanja i lečenja je ista.
lje i raditi sledeće gimnastičke vežbe: ® Kod jakih hemoroidnih bolova možete primeniti sledeći
1- Naprezanjem unutrašnjih mišića uvlačiti anus - po recept: uzeti 5 grama praška od cvetova (sa drškom) haj­
2 - 3 minuta 2 puta dnevno. Ta vežba podstiče krvotok u pra­ dučke trave i 5 grama listova maline i pomešati ih sa 50
vom crevu i poboljšava odlazak venozne krvi. grama svežeg maslaca. Maslac prethodno treba rastopiti na

98 99
vodenoj pari. U rastopljeni maslac sipati sitno isitnjene tra­ uključiti materije koje su neophodne za jačanje zidova vena.
ve (poželjno u prahu) i dobro promešati. Dobijenu smesu Upotrebljavati što više tečne hrane, sveže isceđenih sokova (po­
čuvati u frižideru. sebno soka od šargarepe), salata, kaša bez ulja (masti) ili sa mi­
Uveče pred spavanje smesom namazati anus. Tu terapiju nimumom ulja; uveče ništa ne jesti, noge fizički opteretiti, više
primenjivati svakoga dana dok se ne potroši smesa. hodati, primenjivati vibrogimnastiku prema Mikulinu, a isto
Posle trodnevne pauze lečenje mazanjem ponoviti. tako raditi specijalne fizičke vežbe za normalizaciju krvotoka u
venama nogu, male karlice i slično.
Za vreme tog lečenja ujutru natašte treba popiti čašu sve­
že surutke, a tokom dana pojesti 5-10 komada plodova kle- Da bi izazvali oticanje krvi treba držati noge u malo podig­
ke, skuvanih u pretopljenom maslacu i osušenih u toploj rerni. nutom položaju.
Plodovi kleke imaju protivupalno, protivmikrobno i diuretično Ne treba duže stajati, niti sedeti najednom mestu.
dejstvo, podstiču izbacivanje žuči, otklanjaju bolove, aktiviraju Nositi komotnije rublje, jer rublje koje prileže uz telo ote­
motornu funkciju creva i slično. Njihova lekovita svojstva su se žava protok krvi.
veoma dobro pokazala kod lečenja hemoroida.
Imajte u vidu da uzimanje lekova i pilula protiv začeća p o ­
Maksimalni efekat uočava se kod komplekse primene na­ goršava stanje vena.
vedenih načina lečenja.
® Kod varikoznog proširenja vena dobro pomaže vibrogim-
Profilaksa hemoroida nastika Mikulina: podići se na vrhove prstiju nogu tako,
da se pete odvoje od poda za jedan centimetar i naglo ih
H Profilaksa i borba sa invazijom glista. spustiti na pod. Ponoviti 20 puta. Napraviti pauzu od 10
Hf Izbegavati portalnu hipertoniju, čistiti jetru i pravilno se sekundi. Kod svake vežbe uraditi najviše 60 pokreta. Prepo­
hraniti. ručuje se ponavljati vežbe tokom dana 3-5 puta za jedan
H Izbegavati suvišna hlađenja i dehidraciju organizma, ne- minut. Vežbe raditi smireno, ne žureći.
prospavane noći, uzbuđenja, ishranu suhomesnatim proiz­ © Specijalne fizičke vežbe kod varikoznog proširenja vena
vodima, hladnu i ljutu hranu, duža zadržavanja u stojećem na nogama:
ili sedećem položaju. 1. Leći na leda, podići i staviti noge na stolicu, tabure ili ih
upreti u zid. Pripodići se, zadržati se u tom položaju 5 sekundi
i opustiti se. U tom početnom položaju skupljati i ispružati
VARIKOZNO PROŠIRENJE VENA noge.
2. Leći na leđa, ruke ispružiti niz telo. Nogama raditi kao
Proširenje vena je posledica nepovoljnih promena u krvo­ da vozite bicikl. Disanje spontano. Ponavljati vežbe sve dok ne
toku (portalna hipertonija, srčana slabost, nepravilna ishrana, osetite cirkulaciju krvi u nogama.
rad u položaju seđeći).To se u prvom redu odnosi na portalnu 3. Leći na leđa, podići noge uvis pod pravim uglom, za­
hipertoniju, slabost srca i tek posle toga - slabost vena. držati ih u tom položaju oko jednog minuta i polako spustiti.
Radi uspešnog lečenja varikoznog proširenja vena na no­ Vežbu uraditi 5-10 puta.
gama treba očistiti debelo crevo i jetru, ojačati srce i u ishranu
100 101
4. Zauzeti stav četveronoške. Savivši ruke u laktovima te­ Za lečenje varikoznog proširenja vena koriste se sazreli
lo približiti podu i visoko podignuti desnu nogu. Zadržati se plodovi paradajza. Paradajz izrezati na kriščice i staviti na
u tom položaju 3-5 sekundi i vratiti se u početni položaj. To delove tela sa proširenim venama, umotati u celofan i učvr­
isto ponoviti sa levom nogom. Vežbu uraditi po 4-6 puta sa
stiti elastičnim zavojem. Posle 3-4 sata kriške paradajza
jednom i drugom nogom.
zamen i ti svezi m.
5. Leći na leda, ruke staviti ispod glave. Podigavši noge
Tri navedena recepta mogu se koristiti naizmenično jedan
vršiti pokrete „makazica" u vertikalnoj i horizontalnoj ravni.
Vežbati dok se ne pojavi izrazit osećaj zamora. za drugim, posebno u težim slučajevima.
6. Leći na stomak, ruke priljubiti uz butine. Podignuti
desnu nogu stoje moguće više, zadržati je u tom položaju 2 - 3
sekunde i spustiti. To ponoviti sa levom nogom. Ponoviti 4-10 HIPERTENZIJA
puta sa jednom i drugom nogom. To je povišeni hidrostatički pritisak u krvnim sudovima,
Za ljude koji dugo stoje na nogama (prodavci), odgovara­ šupljim organima ili šupljinama organizma (isto kao hipertoni­
ju sledeće vežbe: podići se na vrhove prstiju nogu da se peta ja). Uzroci povišenja krvnog pritiska su:
odvoji od poda za 1-2 centimetra i zatim udariti petama o - stres i uzbuđenje;
pod. Ponoviti vežbu 10-20 puta. To pojačava cirkulaciju krvi u
- nepravilna ishrana;
venama golenice.
- poremećaj razmene materija i
Supenu kašiku sveže ubranog lišća i cvetnih glavica pelena
- zagađenost organizma.
{Artemisia absinthium) pažljivo isitniti u stupi (avanu). Su­
Hf Da bi se izbavili od povišenog krvnog pritiska, treba izbe­
penu kašiku dobijene kašice pomešati sa istom količinom
gavati stresove i na mnoge događaje reagovati smireno.
kiselog mleka i naneti ravnomernim slojem na gazu, koju
zatim staviti na delove nogu sa proširenim venama. Oko Hf Naučiti kako se opustiti, savladati autogeni trening, da bi
gaze omotati celofan i to učvrstiti elastičnim zavojem. N o ­ mogli da otklonite naprezanje skupljeno tokom dana.
siti na nozi dok se potpuno ne osuši. Lečenje traje 3-4 H Kvalitetno disati i obnoviti kapilarni krvotok. Za to su dobre
dana. Posle nekoliko dana kura lečenja može se ponoviti. vodene terapije. One ne samo da opuštaju i poboljšavaju kapi­
+ Kada su uzrok proširenja vena mikroparaziti, koji žive u larni krvotok, već i podstiču čišćenje organizma od nečistoća.
krvi i na zidovima vena, preporučuje se koristiti mušku H Fizičke vežbe do blagog preznojavanja u vidu šetnji, trčanja,
paprat (Dryopterisfilix-mas schott.). Radi toga treba isitni­ običnih gimnastičkih vežbi (i posebno adetskih vežbi) takode
ti i pretvoriti u kašicu sveže ubrani nadzemni deo muške podstiču kapilarni krvotok i smanjuju arterijski pritisak krvi.
paprati, supenu kašiku te kašice pomešati sa istom količi­ Hf Vežbati vežbe disanja, koje su vezane za nagomilavanje
nom kiselog mleka i tu smesu ravnomerno naneti na gazu. ugljenične kiseline u organizmu, koja podstiče otvaranje
Gazu sa nanesenom smesom staviti na delove nogu (tela) krvnih sudova i opuštanje mišića: metod Butejka, metod
sa proširenim venama, umotati u celofan i učvrstiti elastič­ Streljnikove, ritmično disanje joga, disanje koje čisti spolja-
nim zavojem. Držati dok se gaza potpuno ne osuši. šnje manifestacije života.
102 103
Pv Pravilna i racionalna ishrana, uglavnom svezom hranom grupa, od 27 ljudi, pridržavala se eksperimentalne vegetarijan­
(salate, voće, klice). ske dijete, a druga kontrolna grupa, od 26 ljudi - obične dijete.
Hf Povremeno gladovanje. Upravo gladovanje podstiče čišće­ Vegetarijanska dijeta obuhvatala je tri etape. Na prvoj eta­
pi, koja je trajala od sedam do devet dana, ispitanicima su pred­
nje organizma na nivou vezivnog tkiva i povećava opšti
lagani odvari od povrća, sokovi od povrća, čajevi od trava i beli
potencijal organizma.
luk. Na drugoj etapi, koja je trajala tri i po meseca, u dnevni
Očistiti jetru i debelo crevo. obrok uključena je samo vegetarijanska hrana. Bolesnici nisu
upotrebljavali meso, jaja, mlečne proizvode, citruse, rafinade,
Hf Truditi se da ništa ne jedete posle 18 sati. Ljudi koji su se
začine, soli i žitarice, koje sadrže lepljivu materiju. Posle četiri
na ovaj način izlečili od krvnog pritiska pričaju, da su prvo meseca naučnici su počeli da postepeno uvode u dnevni obrok
smršali, zatim im se stabilizirala telesna težina i posle toga mlečne proizvode, po jedan dnevno. Ispitanici su se pridržavali
normalizovao krvni pritisak. te dijete godinu dana. Članovi obe grupe ispitanika vodili su
Ukoliko pre spavanja imate neodoljivu želju da jedete, po­ dnevnik, u kojeg su zapisivali sve svoje želje prema ukusima i
pijte svež sok, čaj od trave ili čašu kiselog mleka (jogurta). opisivali sve simptome toga.
Hf Za smanjivanje arterijskog pritiska odlično se pokazala uri- Rezultati istraživanja bili su zapanjujući. Već posle mesec
noterapija. Obzirom da ima blago diuretično dejstvo, urin dana kod članova eksperimentalne grupe uočeno je znatno
smanjenje broja oteklih i mekih zglobova. Skratili su se perio­
izbacuje suvišnu vodu iz organizma, podstiče otvaranje ka-
di jutarnje oduzetosti i drugi simptomi, koji su pratili napade
pilara i usled toga smanjuje arterijski pritisak u lobanji i artritisa. Osim toga, ispitanici iz te grupe u celini su se osećali
očima. zdravijim i snažnijim. Interesantno je da su se te promene zadr­
Pridržavajući se navedenih preporuka može se uspešno žale svih trinaest meseci istraživanja.
normalizovatl krvni pritisak i osloboditi se mnogobrojnih ne­ Članovi kontrolne grupe tokom prve četiri nedelje osećali
prijatnih posledica za zdravlje. su blaže bolove, iako nije došlo ni do kakvih promena u sastavu
krvi. Na kraju istraživanja svi simptomi, uključujući i bolove,
kod tih bolesnika su se pojačali.
ARTRITIS
Rastvaranje soli u zglobovima
Ukoliko patite od artritisa, pre svega promenitc ishranu. Kod taloženja soli u zglobovima preporučuje se primenji­
Naučnici su davno ustanovili da dnevni obrok čoveka utiče vati razna utrljavanja, koja rastvaraju soli. Sastav za utrljavanje
na takva oboljenja, kao stoje artritis. Istraživanja su pokazala, treba da ima razredujuća, zagrevajuća i smekšavajuća svojstva.
da veoma jednostavna dijeta, a posebno gladovanje, može ot­ Navešću jedan takav recept.
kloniti simptome tog oboljenja. Na primer, tokom jednog od • U flašu od pola litra staviti parče kamfora (ima razreduju­
tih istraživanja, čiji su rezultati objavljeni u engleskom medi­
ća svojstva) veličine 1/4 kocke šećera, u flašu sipati 150 mi­
cinskom časopisu Lanceta, norveški naučnici su uporedili dve
grupe ljudi, koji su bolovali od reumatoidnog artritisa. Jedna lilitara terpentina (ima zagrevajuća i prodiruća svojstva),
150 mililitara maslinovog ulja (ima smekšavajuća svojstva)

104 105
i 150 mililitara 70%-og alkohola (ima zagrevajuća i prodi- Cigani. O n a se sastoji u slcdećem: ujutro natašte pojesti jedan
ruća svojstva). Pre upotrebe promućkati. Pred spavanje d o ­ svež krompir. Zatim jedan-dva krompira (malo prekuvana).
bro utrljati u oboleli zglob dok se ne osuši, a zatim zglob skuvana sa ljuskom, pojesti bez soli.
umotati vunenom tkaninom i držati preko noći. Preporučuje se ceo dan nositi sa sobom jedan svež krom­
pir. Ukoliko je čovek ozbiljno bolestan, on iznutra pocrni i pri­
• Kod bolova u kolenima uzeti 1.30 cvetova maslačka, preliti
ma na sebe bolest.Taj krompir treba zakopati u zemlju tako, da
ih sa bočicom kolonske vode i ostaviti da odstoji duže vre­ do njega slučajno neko ne dode.
mena (kod mene je odstojalo četrdeset dana). Ekstraktom
mazati kolena.
• M o ž e se napraviti ekstrakt i od suvih cvetova maslačka sa M A M U Z E N A PETI
votkom (neki ljudi ne podnose miris kolonjske vode).
Mamuze na peti izazivaju masu neprijatnosti. Međutim,
• Kod jedne žene ispod kolena se pojavila čvoruga. U bolni­ od njih se može osloboditi pomoću jednostavnog recepta.
ci joj nisu mogli pomoći. Tada je ona pripremila ekstrakt ® Skuvati neočišćen krompir srednje veličine, isitniti ga (iz­
od cvetova nevena {Calendula officinalis) sa votkom i sta­ gnječiti) dok je vruć i pomešati sa jednom kafenom kaši-
vljala obloge na tu čvorugu. Čvoruga je splasnula. čicom kerozina. Brze staviti na parče najlona, staviti na
petu sa mamuzom i zaviti zavojem. Preko zavoja navući
čarapu.
POLIARTRITIS (Tu kerozin deluje kao odličan organski rastvarač. Krom­
pir služi za zagrevanje, smekšavanje i upijanje rastvorene soli.)
Krompir pripremljen na poseban način pomaže da se iz­ Navedenu terapiju najbolje je raditi uveče i držati preko
leći deformišući poliartritis. Tu tajnu otkrila je Alma Nekse. noći. Ujutro oprati nogu toplom vodom.
Alma je od detinjstva patila od deformišućeg poliartritisa i pro­ Obloge se stavljaju sve dotle, dok se mamuza ne resorbtije
vela 20 godina u invalidskim kolicima. Posle smrti majke,ostav­ (splasne). Za to je obično potrebno od 3 do 10 terapija (noći).
ši sama, ona je prve noći sanjala ostvarljiv san o tome kako da
Čuvajte se da „kerozinsko pire" ne dospe na nežnu kožu
se izleći: treba đugo-dugo kuvati neoljušten krompir, zatim ga
- može se pojaviti opekotina.
izgnječiti i tokom dana jesti tu tečnu kašicu.
® U 200 grama običnog kerozina sipati 10 grama ljute crve­
Posle dve nedelje primene tog sredstva nastupilo je pobolj­
ne paprike i ostaviti da odstoji dve nedelje.
šanje: Alma je osetila da lakše otvara usta kada jede, nema ra­
Namočiti vunenu tkaninu veličine 10 x 10 centimetara,
nije stešnjenosti (grčenja) donje vilice i zubi nisu tako stisnuti,
malo iscediti i staviti na petu. Preko toga navući kesu od celofa­
kao ranije. Posle nekoliko nedelja niko nije mogao prepoznati
Almu Nekse, koja je ozdravila i postala pravi čovek. 1 u sedam­ na (plastičnu kesu), a zatim čarapu.
desetim godinama života ona je bila vitka i pokretna žena. Vreme terapije - prema ličnom osećanju. Počnite sa 2 0 - 3 0
Postoji i druga varijanta upotrebe krompira kod reuma­ minuta, a zatim produžujte vreme terapije.
tizma i poliartritisa. Tu varijantu su od davnina primenjivali Posle terapije operite nogu sa sapunom i toplom vodom i
u petu utrljajte malo meda.
106 107
Kerozin ima ulogu rastvarača, a ljuta paprika povećava nje­ Sok od crne rotkve je jako sredstvo za izbacivanje žuči.
govu aktivnost. Zahvaljujući tome kerozin prodire u mamuzu Ukoliko se u žučnim kanalima sadrži mnogo soli, tada je prola­
i brzo rastvara soli. zak žuči kroz njih otežan - otuda bol.
Taj recept se pokazao kao veoma efikasan. Stavljati oko jetre grejalicu sa vodom (termofor) i prime­
U zavisnosti od osetljivosti kože količina ljute paprike se njivati vruće kupke.
može povećavati ih smanjivati. Ako se bol može trpiti, terapije produžavati sve dotle, dok
se ne popije sav sok. Bol se obično oseća na samom početku te­
rapije. Soli izlaze neprimetno, ah je efekat čišćenja ogroman.
Odvar, koji izbacuje šljaku (nečistoće)
Terapije treba primenjivati 1-2 puta godišnje,za vreme ko­
U sastav takvog odvara ulaze: jelove iglice, ljuska od crnog jih biti na dijeti i izbegavati ljute i kisele produkte (namirnice).
luka i plodovi šipka. Kada nestane soka upotrebljavati melasu, koja će za to vreme
Uzeti 5 supenih kašika isitnjenih jelovih iglica (poželjno već prokisnuti. Melasu uzimati za vreme jela po 1-3 supene
mladih iglica), 2 - 3 supene kašike isitnjenih plodova šipka i 2 kašike, sve dok se ne potroši. To posebno jača plućno tkivo i
supene kašike ljuske od luka (odvar od ljuske luka leci pielone- srčano-vaskularni sistem.
fritis), preliti sa 0,7 litara vode, dovesti do ključanja i kuvati
. Za rastvaranje i izbacivanje kiselih soli iz organizma tako­
na slaboj vatri 10 minuta. Posudu dobro zamotati i ostaviti da
odstoji preko noći. Procediti i piti umesto vode tokom dana od de je dobro piti čajeve (odvare) od trava, sveže iscedene
pola do litar i po dnevno. Lečenje traje četiri meseca. sokove i vlastiti urin.
Ukoliko vas ne uznemiravaju bubrezi, nije obavezno doda­ Soli dobro rastvara čaj od troskota (Polygonum aviculare),
vati ljusku od luka. rastavića (Equisetum arvense), kora od lubenice i repova
(loza) tikve (bundeve).
Rastvaranje lužinskih soli sokom od crne rotkve Soli odlično rastvaraju sokovi iz korenja peršuna, rena,
Sok od crne rotkve odlično rastvara minerale u žučnim listova podbela (Tussilago far/ara), vodopije (Cichorium
kanalima,žučnoj kesi, bubrežnoj karlici, mokraćnoj bešici i krv­ intybus), repe i gradunje (Helianthus tuberosus). Uzimati
nim sudovima. najviše do 100 grama 30 minuta posle jela.
Oprati 10 kilograma korenovog ploda crne rotkve, isitniti,
ne ljušteći je, iscediti sok. Dobija se oko tri litra soka. Sok
čuvati u frižideru, a iscedenu melasu pomešati sa medom:
BEHTEROVA BOLEST
na jedan kilogram melase 300 grama meda (ili 500 grama
šećera), dodati mlečnu surutku. Čuvati u tegli na toplom Navešću pismo mog čitaoca, koji je pobedio bolest. M o ­
mestu pod presom, da se ne ubuda. žda će njegovo lečenje pomoći nekom od vas.
Piti po jednu kafenu kašičicu soka jedan sat posle jela. Uko­ „Vaše knjige dale su mi odličnu teoretsku osnovu za borbu
liko se ne osećaju bolovi u jetri doza se može postepeno pove­ protiv Behterove bolesti. Vaše preporuke omogućile su mi da
ćavati od jedne do dve supene kašike i dovesti je do 100 grama. stvorim vlastiti sistem lečenja, kao i da dobijem odgovore na

108 109
mnogu pitanja koja su me uznemiravala. U prvom redu na to, Svakoga jutra pijem po 200 mililitara svežeg urina i ispi-
da je organizam sistem koji se sam obnavlja i da za to samo ram nos, radim netir. Tokom dana koristim urin kao lek i d o ­
treba stvoriti povoljne uslove: očistiti ga, pravilno se hraniti, datak ishrani.
truditi se da održavate na visokom nivou biosintezu i bioenergi- Za vreme Uspenskog posta gladovao sam na urinu 16 da­
ju, usaglašavajući sve sa bioritmologijom. Jednom rečju,živeti i na. Za vreme Božičnog posta - 14 dana. U januaru sam gla­
raditi sa sobom prema zakonima Majke-prirode! dovao 23 dana uz primenu urinoterapije: pio sam mokraću,
Sta sam ja do danas uspeo da postignem? utrljavao sam je u kožu 1-2 puta dnevno, zbog poremećaja u
Prvo, naučio sam da čistim svoj organizam. Od maja do de­ bubrezima stavljao sam obloge na deo tela oko bubrega.
cembra uspeo sam da 5 puta očistim jetru od sluzi, mekog i tvr­ Rezultati su odlični. Pojavila se gipkost u telu. Stvarno,
dog kamenja. Sluz i meko kamenje sam izbacio prema Vašem urin je prvoklasni rastvarač. Za utrljavanje u telo, obloge na deo
metodu.Tvrde kamenčiče i kupolaste u obliku pčelinjeg saća iz­ tela oko bubrega i za klistiranje koristio sam vlastiti recept na
bacio sam ekstraktom od četina sa limunskom kiselinom, kao bazi urina. H t e o sam da upotrebljavam diuretik, kojeg Vi pre­
i odvarima (čajevima) lekovitih trava. Kada sam peti put čistio poručujete, ali moji domaći i drugi uslovi ne omogućavaju mi
jetru nije bilo kamenja. Na taj način uspeo sam da normalizu- da kuvam urin u otvorenoj posudi do 1/4 prvobitne zapremine.
jem razmenu materija i očistim krv. Rezultat takvog čišćenja T i d a sam iskoristio Vašu ideju, da je „urin zasićen raznim ma­
je bio da sam počeo manje da spavam. Ja sam na nogama već terijama - ogromno polje za stvaralaštvo...". I tom pitanju pri­
u 5 sati ujutro. Budim se bodar (čio) i veoma odmoran. Ranije stupio sam domišljato. Da bi bilo što manje isparavanja počeo
toga nije bilo: spavao sam do 7-8 sati ujutro, budio se mlitav i sam da primenjujem brzo kuvanje, to jest kuvao sam urin pod
izlomljen. Povećala mi se radna sposobnost. pritiskom. Da bih u proključalom urinu povećao koncentraciju
soli, počeo sam u njega da dodajem bišofit (hlor-magnezijeva
Dva puta sam čistio debelo crevo ukuvanim urinom do
so, koja sadrži jod, brom i oko 20 mikroelemenata). Pri kuva-
1/4 prvobitne zapremine, prema Vašoj šemi. Samim tim uspeo
nju (kada ključa) stavljao sam u urin i srebrni predmet. Na taj
sam da se oslobodim patološke sluzi u trbušnoj duplji, bubrezi­
način uspeo sam da za sebe pripremim pravi eliksir zdravlja.
ma i debelom crevu.
Kuvanjem pod pritiskom menjao sam strukturu urina, nje­
Od 1978. godine imao sam bolove u donjem delu stoma­
ka, u mokraćnom kanalu (hronični nespecifični uretritis) i u gov površinski napon. Pošto sam prema horoskopu Lav, moj
bubrezima. Posle čišćenja debelog creva ukuvanim urinom od­ organizam nema dovoljno magnezijuma i sumpora. U bišofi-
mah sam osetio olakšanje. tu ima mnogo soli magnezijuma. Za vreme gladovanja hranio
sam organizam preko kože solima magnezijuma. Magnezijum
Osim toga, s ciljem normalizacije kiselo-alkalne ravnoteže podstiče obnavljanje potencijala nervnog sistema. (To je otkri­
(KAR) jednom sam isprao bubrege jelovim uljem. Za vreme će za obolele od raka-pothranjivanje organizma magnezijumom
urinskog gladovanja stavljao sam komprese od diuretika (uku- kroz kožu!) Jod i brom, koji se nalaze u bišofitu, deluju smiruju-
vanog urina do 1/4 ) na deo tela oko bubrega (stavljao i držao će. {Može se preporučiti kod gušavosti.) Osim toga, smesa na bazi
ih od 15 do 19 sati). Ujutro je izlazila tamna mokraća, sa pove­ urina sa bišofitom deluje zagrevajuće, stoje od velike važnosti
ćanim sadržajem soli. za vreme gladovanja. Obloge sa tom smesom imaju svojstva

10
Joga vežba za ispiranje nosa. Ušmrkava se urin, voda ili druga
teenost kroz nos i izbacuje kroz usta. - Primcdba prevodioca.
I 10 111
izvlačenja. U to sam se uverio kada sam olakšavao rad bubrega. proklijala zrna, sokovi i urin. Kaše i drugu hranu pripremam sa
U početku, pri menjanju, tkaninu obloge nisam ispirao, usled gomasijom (istucano seme od suncokreta sa morskom solju).
čega je ona pri narednom kvašenju u urinu od boje ćilibara po­ Urin, usled primene režima ishrane sa malo soli, postaje uku­
primila mlečno-belu boju, zbog nečistoće i otrova. U početku sniji. Takva ishrana mi pričinjava zadovoljstvo i odlično me
tome nisam pridavao poseban značaj, ali kada su me zaboleli zasićuje. Jedem dva puta dnevno. Ranije, kada su mi bila za­
bubrezi usled povratnog usisavanja otrova, dosetio sam se, da gađena creva i jetra, osećao sam glad. Sada je moj organizam,
se tkanina obloga mora obavezno isprati, a zatim sam u Vašim zbog zdrave mikrofiore creva, sposoban da sam produkuje to
knjigama našao potvrdu toga. Tu smesu sam dodavao i u vodu što mu nedostaje.
za klistiranje. O n a odlično odvaja (otkida) svaku nečistoću. Tu Posle izlaska iz gladovanja za čišćenje unutrašnjih sredina
smesu utrljavam u kožu pri gladovanju i sada je upotrebljavam organizma, osim urina, pijem odvar (čaj) od četina bora sa d o ­
preko noći jer ima smirujuća i antistresna svojstva. To je rezul­ datkom slatkog drvceta, šipka i diuretičnih trava. Koristim i
tat mog vlastitog iskustva. jabukovo sirce.
Za vreme urinskog gladovanja kod mene već drugoga da­ Svakoga jutra od 5 do 7 sati bavim se psihoenergetskom
na nastupa acidoza. samoregulaeijom.Tu spadaju vežbe disanja, masaža Siacu s ci­
U ovom mesecu počeo sam da izlazim iz gladovanja kada ljem povećanja energije i smirivanja uma, vežbe za gipkost kič­
je urin, posle pijenja, postao bljutav (neslan) i kada se pojavio me i meditacija. Posle takvih vežbi ceo dan se osećam bodrim
osećaj gladi. Međutim, još uvek se nisam potpuno očistio. Urin i uravnoteženim. Naučio sam ne samo kompleks vežbi disajne
je postao bljutav (neslan) pa sam kupio med i probao da ga po- prane, već da pomoću vežbi meditacije uspostavljam unutra­
mešam s urinom. On se odmah u usnoj duplji asimiluje u krv. šnju harmoniju.
Osim urina prerađenog u posudi za brzo kuvanje, deo smese Za sebe sam odabrao i fizičke vežbe: trčanje, istezanje, ve­
apsorbovao se u crevima, pa se organizam prihranjivao i preko žbe za snagu, što upražnjavam uveče posle 19 sati. Za osnovu
creva. Rezultat je da sam isprovocirao prevremeni prekid i izla­ sam uzeo preporuke Kennota Kupera,a za dužinu trčanja - Va­
zak iz gladovanja. Imao sam želju da duže gladujem. Ali nisam še preporuke (trčati najmanje 30-40 minuta). Vežbe istezanja
se oneraspoložio. Najvažnije je - umeti gladovati radi čišćenja radim na površini sa nagibom. Vežbe za snagu radim bez tego­
organizma, umeti izaći iz njega i preći na obnavljanje ishrane. va i utega: vratilo (podizanje i spuštanje), odvajanje od poda,
Kao što pišete, da se „ne možete najesti nedelju dana pre glado­ espander i gumeni zavoj, hvataljke (ručke).
vanja, tako se posle jednog dugotrajnog gladovanja ne možete
Dva puta nedeljno sa zadovoljstvom idem u saunu. Stvorio
očistiti i podmladiti za 5 godina unapred. Gladovanje na urinu
11
sam svoj sistem banjskih terapija: tri puta ulazimu kabinu sa pa­
treba da uklopite u sistem (način života) i da ga se pridrža­
rom po 5-10 minuta. Posle dva ulaska polivam se hladnom vo­
vate čitavog života, tek tada će efekat podmlađivanja biti sta­
dom radi boljeg čišćenja od nečistoća i gimnastike krvnih sudo­
bilan i počećete u sebi otkrivati nadnormalne sposobnosti...".
va. Posle trećeg ulaska masiram se sapunicom u smeru kretanja
Zbog toga, što sam uspeo da očistim svoj organizam, to limfe radi boljeg čišćenja limfnog sistema organizma, zatim se
mi je olakšalo prelazak na pravilnu ishranu: bez životinjskih trljam grubom likom od lipe i, na kraju, masiram se četkom (za
belančevina i hleba sa kvascem. Ja se uglavnom pridržavam ma- tu svrhu prilagodio sam gumenu četku sa jelenskom kožom),
krobiotičke ishrane: kaše, povrće i supe. Kao energetski dodaci: perem glavu, polivam se hladnom vodom i osećam se kao pre­
porođen u belom svetu: telo lagano, energija ključa".
" Primedba prevodioca.
112 113
TRAHOMA BEONA (OČNA MRENA)

To je infektivno oboljenje očnih kapaka. Od njega pate ® Još od biblijskih vremena postoji jednostavan, efikasan i
ljudi raznog uzrasta, često deca - očni kapci se gnoje i slepljuju dostupan metod odstranjivanja beone s rožnjače očiju p o ­
od gnoja. Ujutro je teško otvarati oči. Premda se zvanična medi­ moću riblje (štukine) žuči.
cina dosta uspešno bori protiv te neprijatne bolesti, lečenje od­
Da bi se skinula beona s očiju, najbolje je koristiti žuč tek
uzima mnogo vremena. Postoji jednostavno narodno sredstvo,
ulovljene štuke. Kapnite samo jednu kap sveže štukine žuči u
koje u svom priručniku za lečenje navodi P. Kurenov:
oko sa beonom. Naravno, oko će od toga pocrveneti i zasuziti.
® Za lečenje su potrebni: limun, vata i drveni štapić veliči­ To je normalna reakcija, strpite se. Beona će spasti - posle ne­
ne drvceta šibice. Uzeti limun, šibicu i parče hidroskop- koliko minuta otpašće slojevi sa rožnjače.
ne vate. Vatu omotati oko vrha šibice, sa koje prethodno M o ž e se koristiti i žuč od drugih riba, ali će dejstvo biti
ostrugati sumpor, odrezati vrh limuna i iz njega nacediti mnogo jače. Zato nemojte suviše da rizikujete.
do dvadeset kapi soka u čašicu za rakiju. Vatu umakati u
sok i mazati očne kapke. Prvi put namazati samo spolja,
svakoga dana jednom dnevno, dva-tri dana zaredom. Tre­ HEPATITIS
ćeg dana namazati ne samo spolja, već pažljivo saviti očne
kapke i namazati ih iznutra. Hepatitis ( od grčke reči hepar-)exr?) - akutno difuzno
Da bi se unutrašnji deo očnih kapaka dobro podmazao, oboljenje jetre, izazvano filtrirajućim virusom.
treba žmirkati. Najbolje je ako oboleli od trahome leci sam Karakteriše se uvećanjem jetre i slezine, lučenjem tamne
sebe. S jedne strane, on će uz manje bola zavrtati očne kapke mokraće i bezbojnog ekskrementa,oštećenjem želudačno-crev-
radi podmazivanja iznutra, a s druge - neće zaraziti trahomom nog trakta, nervnog i srčano-vaskidarnog sistema.
toga, koji ga leci.
Zbog tesne anatomske i funkcionalne veze jetre sa m n o ­
Obično je dovoljno oko 7 dana da bi se bolest potpuno gim drugim organima, hepatitis se često kombinuje s obolje­
izlečila. njima slezine, žučne kese i jetrenih žučnih kanala, oboljenjima
® Evo još jednog proverenog sredstva protiv trahome. Tri želuca, creva, pankreasa (gušterače), bubrega, nervnog sistema
puta dnevno polivati čitavu glavu jakim ekstraktom od i drugim.
listova i mladih izdanaka crne ribizle (ekstrakt treba da To je jedno od važnijih oboljenja jetre i unutrašnjih orga­
bude toplo-vruć). Taj ekstrakt piti kao čaj nekoliko puta na. Javlja se ili kao samostalno (glavno) oboljenje, ili kao sekun­
darno simptomatično ispoljavanje raznih infekcija, intoksikaci­
dnevno: što češće, tim bolje.
ja i niza drugih manifestacija.
Praksa pokazuje, da se lece skoro svi oslepeli ljudi od te
bolesti. Prema toku bolesti hepatitis se deli na akutni i hronični.
Hronični hepatitis razvija se najčešće posle akutnog virusnog
® Dobro sredstvo je topao svež urin. Ispirati oči pri svakom hepatitisa. Uzrok toga mogu, takode, biti hronični alkoholi­
mokrenju. Odlično pomaže. zam, oboljenja žučne kese, žučnih kanala, organa za probavu i
drugo. Prema težini, kliničkoj slici i simptomatologiji hepatitis
114 115
se deli na blage („male"), srednje teške i teške (zloćudne, munje­ povišenu temperaturu, krvarenje iz desni, svrab kože, tamnu
vite), očigledne i skrivene, žutičave, nežutičave, atipične i druge mokraću, svetli ekskrement, žutilo kože i skleritis, pospanost
kliničke varijante hepatitisa. i uvećanje jetre.
Kao primarni uzroci nastanka hepatitisa najveći značaj Profilaksa hepatitisa ima veliki značaj. Ona treba da bu­
imaju razne infekcije i intoksikacije: Botkinova bolest,žuta gro­ de usmerena na likvidaciju infektivnih oboljenja, intoksikacija
znica, dugotrajni septični endokarditis, pneumonija, bruceloza, prehrambenog i profesionalnog karaktera. Kvalitetna ishrana,
malarija, sifilis, tuberkuloza, infektivna mononukleoza,amebio- kao i velika opreznost pri primeni metoda lečenja pospešuju
za, progresivna crevna infekcija, prehrambene toksikoinfekcije, sprečavanje hepatitisa.
trovanje alkoholom, nekim gljivama, posuncem (Heliotropium Lečenje obolelih od hroničnog hepatitisa treba vršiti ne­
europaeum, H. peruvianum), industrijske i intoksikacije lekovi- prekidno, uključujući aktivne i neaktivne faze oboljenja.
ma - trinitrotoluolom, dinitrofenolom, dihloretanom, beriliju-
mom, četvero hlornim ugljen i kom, hloro formom i drugim, a Neposredna primena lekova, namenjenih za otklanjanje
takode i takvim fizičkim povredama, kao što su opekotine po primarnih uzroka oboljenja ima svrhu uništavanja virusa hepa­
telu, jonizujuća radijacija. Razvoj hepatitisa (posebno masne titisa ili drugih uzroka.
distrofijc jetre) takode može podstači nekvalitetna i neizbalan- Ograničeni režim, fizičko i psihičko mirovanje, isključiva­
sirana ishrana, a pre svega nedostatak belančevina, aminoki- nje hrane koja nadražuje i lekova (osim apsolutno indikativnih).
selina, vitamina i materija sličnih mastima. Određeni značaj Metodi patogenične terapije direktno su usmereni na o b ­
imaju poremećaji nervno-endokrine regulacije (na primer, is- navljanje narušene aktivnosti razmene fermenata u jetri i ubr­
poljavanje akutnog toka Botkinove bolesti pod uticajem straha zavanje njene regeneracije — lečenje glukozom, vitaminima,
- takozvana emocionalna žutica, oštećenje jetre kod bazedove preparatima od jetre, lipotropnim materijama, preparatima za
bolesti, možda, pre svega, usled poremećaja jetrenog krvotoka izbacivanje žuči (kod indikacija) i slično.
i drugo). U razvoju porodičnih oboljenja od hepatitisa veliki
Dejstvo preko nervno-endokrinih sistema - primena sred­
značaj ima direktan uticaj sredine - zaraza u porodici.
stava protiv bolova, antispastičnih, sedativnih, protivupalnih i
Simptomatologija razvoja akutnog hepatitisa svodi se, upo- đesenzibilirajućih sredstava.
redo s opštim žalbama, na slabost, bolove u zglobovima, svrab U celini lečenje je dugotrajno i zahteva kompleksan pri­
kože, koprivnjaču, groznicu, nervno-psihičke poremećaje i na stup. Da se oboljenje ne bi povratilo, ne treba se zanositi brzim
vlastite simptome oboljenja jetre (žutica sa zadrškom pigme­ uspesima i prekidati lečenje.
nata i privremenom potpunom bezbojnošću fekalija, lučenje
tamne mokraće, povećanje osetljivosti jetre i slezine, ponekad
posebni bolovi u predelu jetre); kod zloćudnog (malignog) toka Mere lečenja kod hepatitisa
bolesti preovladavaju nervno-psihički poremećaji skoro do je­
trene kome, krvarenja itd. Opšte usmeravanje lečenja
Hronični hepatitis, koji traje više od 6 meseci, oseća se Ukoliko se odbace besmisleni (apsurdni) slučajevi inficira­
kroz razne bolove u desnoj podrebrici, dispeptične poremeća­ nja virusnim hepatitisom, može se reći da se oboljenje razvija
je (smanjenje apetita, mučnina, podrigivanje, slabo podnošenje kod ljudi čiji je organizam već oslabljen i pripremljen za pri-
masti, osećaj debljine i pritiska, meteorizam, neredovna stoli­ hvatanje spoljašnje virusne infekcije. Pod pojmom „oslabljen
ca), opštu slabost, zamaranje, bolešljivost, bolove u zglobovima, i pripremljen* podrazumevaju se: slaba imuna zaštita (usled
116 117
starosti, preležani 11 oboljenja, načina života) i prisustvo unutra­ Primena jakih fitoncida i otrova kod lečenja hepatitisa.
šnje prljavštine i šljake (posebno od zatvora). Ukoliko se takav
U fitoncide spadaju materije biljnog i životinjskog pore­
organizam dovede u red - očisti terapijama za čišćenje (debelo
kla, koje imaju jako protivvirusno i protivmikrobno dejstvo.
crevo, jetra, tečne sredine), ojača pravilnom ishranom, redov­
Narodna mudrost je uočila, da se u vašima (obično se koriste
nim gladovanjem (jednom nedeljno ili po 2 4 - 3 6 sati u dane
12 čovečje) sadrži slična materija, koja odlično uništava uzročnike
ekadaši ) i upotrebom mokraće, tada se lako i jednostavno m o ­
žutice i hepatitisa.
že izbaviti od hepatitisa.
Primer. „Kako sam se lečio od hepatitisa. U sredinu hleba
Primer. „Primenjujući urinoterapiju, gladujući jednom ne­
stavio sam 3-4 žive vaši i progutao, posle toga nisam ništa pio
deljno, očistivši creva i jetru, izlečila sam depresiju, teške noćne
4 sata. Pre toga nisam jeo šest dana jer nisam imao apetit. Po­
(od 3 do 5 sati ujutro) vaskularne hipertonične krize i hepatitis.
sle ovog postupka bilo mije lakše, pojavio se apetit i odjednom
Hranim se odvojeno.Takode sam se izlečila i od težeg oblika stal­
sam požuteo. To se kod hepatitisa obično javlja postepeno, ali
ne naduvenosti creva " (lekai; docent iz grada Dnepropetrovsk).
je najinteresantnije da se žutilo, takode, veoma brzo izgubilo. I
U zavisnosti od težine oboljenja može se kombinovati gla­ premda su lekari govorili da je, zbog težine slučaja, za lečenje
dovanje s urinoterapijom ili jednostavno ograničiti se na pijenje potrebno dva meseca,već posle dve nedelje analize su pokazale
vlastite mokraće. Na primer, evo šta piše D. Armstrong o leče­ tla je sve u redu!
nju žutice: „Treba napomenuti, da je žutica - samo simptom
hroničnog ili akutnog poremećaja rada jetre (po pravilu, „akutni Ne znam kakav je to mehanizam, ali moja poznanica je na
poremećaj rada jetre"javlja se od virusa hepatitisa). Prvi, najteži isti način spasila svoju kćerku, koja je već umirala od hepatitisa".
slučaj žutice s kojim sam se sukobio, bio je na samom početku Mislim da su to delotvorna i efikasna sredstva protiv hepa­
mog rada kao urinoterapeuta. Za izlečenje je trebalo 10 dana titisa i žutice. Bez obzira na to, narodni lekari kod hroničnog
urinskog gladovanja i pijenja vode. (Urinsko gladovanje, prema hepatitisa uveliko primenjuju ekstrakte i odvare (čajeve) kako
Armstrong/!,obuhvata: gladovanje, upotrebu dnevne količine mo­ od smesa, tako i od pojedinačnih lekovitih biljaka. O n e se m o ­
kraće, vode po potrebi i dvosatna utrljavanje u telo stare mokraće, gu koristiti kao dopunski ili glavni lek.
tj. mokraće sa blagim mirisom amonijaka). Ranije nisam imao
posla sa žuticom, ali u slučajevima, kada mi se dešavalo da je Lekovite smese za lečenje hepatitisa
lečim, bilo je interesantno posmatrati kako žutica nestaje prva
2-3 dana lečenja. Zatim se pri produžavanju lečenja smenjuje Žilovlak - bokvica (Plantago majo?) 20 grama
sa tako svezom i zdravom bojom lica, koju imaju samo devojči-
Vodopija (Cichorium intybus), koren 30 grama
ce-mlekariee! Za takav preobražaj potrebno je najviše 10 dana".
Kantarion (Hypericumperforatum), stabljika s lišćem 40 grama
Primer. „Moj sinje, dok je bio bolestan (bolovao je 6 me-
Smilje (Xeranthernum annum), cvetovi 40 grama
seci od Botkinove bolesti i ležao je u bolnici), pio mokraću
(očigledno, pio je svu svoju dnevnu mokraću) po 2 - 3 dana, i sada Neven (Calendula officinalis), cvetovi 40 grama
je sve normalno". Kamilica (Chamomilla recutita), cvetovi 10 grama
Krušina (Rhamnusfrangura), kora 30 grama

Posebni dani u lunarnom mesceu kod Indusa. - Primedba


prevodioca.
118 119
Dve supene kašike smese preliti sa pola litra sveže vode i podstiče čišćenje creva i probavu, posebno pomaže kod obo­
ostaviti da odstoji preko noći. Ujutro kuvati da ključa 5 minu­ ljenja jetre; seme lana - pri kuvanju daje gustu sluz, koja ima
ta, ostaviti da odstoji 30 minuta i procediti. Uzimati po 3/4 blago purgativno, oblagajuće i smekšavajuće dejstvo (sprečava
čaše 15 minuta pre jela. asimilaciju toksina u sluzokožu creva); rusomača - podstiče
U datoj smesi biljke ispoljavaju sledeće dejstvo: bokvica normalizaciju razmene materija; nana - izbacuje gasove, pre­
- otvara žučne kanale u jetri; vodopija - poboljšava razmenu znojava, poboljšava probavu, smanjuje muku (gađenje); jetreni
materija (smatra se najkorisnijom biljkom kod oboljenja jetre čaj - ima izraženo diuretično dejstvo, podstiče brzo izbacivanje
i posebno žutice); kantarion - ispoljava antimikrobno, protivu- žučne šljake i toksina iz organizma; hajdučka trava - podstiče
palno, stimulišuće dejstvo, otklanja bolove, izbacuje žuč i slično rastvaranje žuči i ima protivparazitna svojstva (neophodna za
(njegovi fitoncidi uništavaju viruse hepatitisa i žutice); cvetovi uništavanje virusa hepatitisa); šipak - izbacuje gasove i žuč,
smilja - pojačavaju sekreciju žuči, povećavaju tonus žučne kese, ima stimulišuća i baktericidna svojstva.
podstiču oticanje žuči, menjaju lepljivost i hemijski sastav žu­
či, prekidaju povraćanje, mučninu; neven, zahvaljujući svojim
Mrtva kopriva (Lamiurn album), trava 50 grama
fitoncidnim svojstvima, leći upalu; kamilica - isteruje gasove, Breza, pupoljci 50 grama
preznojava, smiruje bolove i grčeve, smekšava; kora krušine Jasika (Populus tremula), kora (zamena iva, vrba) 40 grama
- deluje kao slab i bezopasan purgativ, normalizuje stolicu, sa­ Kantarion, trava 30 grama
drži fitoncide, koji mogu uništavati viruse.
Dve supene kašike isitnjene smese preliti sa pola litra sve­
Smilje, cvetovi 60 grama že vode uveče i ostaviti da odstoji preko noći. Ujutro kuvati
Kantarion, trava 13
50 grama dok ne proključa, ostaviti da se ohladi i procediti. Uzimati po
Kopitnjaka (Asarum europaeum), trava 30 grama 1/4 čaše 15-20 minuta pre jela.
Lan (Linum usitatissimnni), seme 20 grama U toj smesi mrtva kopriva je - prirodno sredstvo za čišće­
nje i reprodukciju krvi; pupoljci breze - jako protivparazitno
Rusomača (Capsella burs a-pas to ris tried.), trava 20 grama
sredstvo; jasika (iva, vrba) - jako dezinfikujuće (deluje na mi-
Nana (Mentha arvensis), lišće 30 grama kroparazite krvi) i diuretično sredstvo.
Jetreni čaj (Pediciilaris comosa), trava 40 grama
Kod hroničnog hepatitisa sa žuticom preporučuje se slede-
Hajdučka trava {Achillea mi lie juli um), trava 30 grama
ća smesa:
Sipak, plodovi 50 grama
Veronika {Veronica officinalis), trava 30 grama
Uzeti 2 - 3 supene kašike smese, preliti sa 3 čaše ključale Zečja loboda (Hieracium pilosella), trava 40 grama
vode, ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. Uzimati po pola čaše Neven, cvetovi 40 grama
2 puta dnevno 15 minuta pre jela mesec dana. Napraviti pauzu
Divlja verbena (Verbena officinalis), lišće 20 grama
od dve nedelje i kuru ponoviti.
Vresak (Calluna vulgaris), trava 30 grama
U toj smesi biljke ispoljavaju sledeće dejstvo: kopitnjak
- otrovna biljka (tj. ima jake fitoncide protiv virusa i bakterija), Breza, majski listovi 30 grama
Rusa (Chelidonium majus), trava 20 grama
13
Stabljika sa lišćem. - Primedbaprevodioca. Šipak, plodovi 40 grama
120 121
Uzeti 4 supene kašike (uvršene) isitnjene smese, preliti li­ lita sa 150 mililitara ključale vode) i ostaviti da odstoji 3 sata,
trom sveže vode, ostaviti da odstoji 30 minuta, postaviti na pa procediti. Uzimati po jednu supenu kašiku 4 puta dnevno.
vatru i dovesti do kljucanja, kuvati 1-2 minuta, skinuti sa vatre,
dobro poklopiti i ostaviti da odstoji 2 sata, a zatim procediti. Rastavić, trava 10 grama
Uzimati po jednu čašu 3-4 puta dnevno. Kantarion, cvetovi 10 grama
H Različak (Centaurea cyanus), cvetovi - 30 grama. Kafenu Povratič (Tanacetum vulgare) 10 grama
kašiku cvetova preliti jednom čašom ključale vode, ostaviti Hajdučka trava, trava 10 grama
da odstoji jedan sat i procediti. Uzimati po pola čaše 2 - 3 Kamilica, cvetovi 10 grama
puta dnevno 30 minuta pre jela. Čičak (Arctium lappa), koren 10 grama
Koti hroničnog hepatitisa: Sipak, plodovi 10 grama
Kantarion 40 grama Žalfija, trava 10 grama
Troskot 20 grama O m a n (Inula he/enium), koren 10 grama
Vodopija (cikorija) 30 grama Troskot, trava 10 grama
Smilje 40 grama Čičak, listovi ubrani u maju 10 grama
Kamilica, cvetovi 10 grama Petrovac (Agrimonia eupatoria), trava 10 grama
Krušina, kora 30 grama H Uzeti 4 supene kašike smese na litar ključale vode, ostaviti
Neven, cvetovi 30 grama da odstoji u zatvorenoj posudi 2 - 3 sata. Uzimati po jednu
Uzeti uveče 20 grama smese, preliti je sa 400 mililitara sve­ trećinu do polovine čaše 3 puta dnevno kod hroničnog h e ­
že vode, ostaviti da odstoji preko noći i ujutro kuvati da ključa patitisa. Kod ciroze jetre uzimati trećinu čaše 2 puta dnev­
5-7 minuta. Piti po 3 čaše dnevno. no 30 minuta pre jela.
H Uzeti 40 grama isitnjene zelene ovsane slame, preliti sa li­
Selcu (Levisticum officinale), koren 50 grama trom vode, kuvati tla ključa 5 - 6 minuta, procediti. Uzimati
Jagoda šumska (I'ragaria vesca), lišće 50 grama po pola čaše 3 0 - 4 0 minuta pre jela najmanje 3 puta dnev­
Zutilica (Genista tinetoria), trava 30 grama no tokom 20-25 dana koti hroničnog hepatitisa.
Vresak, cvetovi 30 grama čhf Uzeti 3 kafene kašike podzemnog stabla sa korenjem mla­
Hf Uzeti 30 grama isitnjene smese, preliti je litrom vode, dih izdanaka ili trave špargle (Asparagus officinalis), osta­
ostaviti da odstoji 30 minuta, staviti na vatru i kuvati da viti da odstoji u čaši ključale vode, procediti i piti po 2 - 3
ključa 2 minuta, ostaviti tla odstoji 2 sata i procediti. Uzi­ supene kašike pre jela kod hroničnog hepatitisa.
mati po četvrtinu čaše 3 puta dnevno jedan sat posle jela. H Uzeti kafenu kašiku trave vcro\\\\^(Veronica ehama-
H Uzeti 4grama semena ili listova selena,preliti ih sa 150 mili­ edrys L.), ostaviti da odstoji pola sata u čaši ključale vo­
litara hladne vode (može se jedna kafena kašika semena prc- de, procediti i uzimati po četvrtinu čaše 3 puta dnevno

122 123
kod virusnog hepatitisa, kao i kod bolova u 'zglobovima, H> Protiv kamenja u jetri narodna medicina preporučuje: sa-
raznih kožnih ospi i kao sredstvo za izbacivanje žuči. mleti u mašini za meso čašu semena od konoplje, pomeša­
ti sa 3 čaše svežeg nepasterizovanog mleka, kuvati dok ne
Kamilica, cvetovi 20 grama
ostane jedna čaša i vruće procediti. Piti natašte 5 dana po
Jagoda šumska, plodovi 20 grama
jednu čašu dnevno. Posle 10 dana ponoviti. Ne jesti ništa
Sipak, kitice (cvetni listići) 20 grama
ljuto. Može se pojaviti jak bol u jetri, ali treba izdržati. Po­
Rastavić, izdanci 30 grama
sle godinu dana ponoviti kuru lečenja.
Bela breza, lišće 10 grama
H/ Kod oboljenja jetre i kamenja u žuči preporučuje se piti
Smilje, cvetovi 30 grama
svež sok od čitave biljke ugas {Nasturtium officinale) - po
Neven, cvetovi 15 grama
jednu kafenu kašičicu 3 puta dnevno.
Mrtva kopriva, trava 15 grama
?v Kod upale jetre preporučuje se piti smesu mleka sa pivom:
Uzeti 2 supene kašike smese, preliti sa 3 čaše ključale vode, pola litra mleka pomešati sa litrom piva. Uzimati po jednu
ostaviti da odstoji 3 sata i uzimati po 150 grama 3 puta dnevno
do jednu i po čašu pre jela.
3 0 - 4 0 minuta pre jela za vreme lečenja hroničnog hepatitisa.
Z;\ lečenje infektivne žutica narodna medicina preporuču­
Hf Uzeti 3 kafene kašičice isitnjene trave krasuljka (Bellis je smesu: čaša vrućeg ključalog mleka, čaša vruće vode, 2
perennis), ostaviti da odstoji u pola čaše hladne, prokuva- supene kašike soka od mladih izdanaka hmelja. Ta smesa
ne, vode 2 - 3 sata i procediti. Uzimati po pola čaše 3 puta se pije topla tokom dana. Zimi se umesto soka od hmelja
dnevno pre jela kod hroničnog hepatitisa. uzimaju 2 supene kašike isitnjenih šišarki hmelja, potopi
č*> Ukoliko se pojave jaki bolovi ispod desnog rebra, na to me­ u smesu mleka sa vodom i ostavi da odstoji preko noći.
sto staviti vruću oblogu i popiti pola čaše maslinovog ulja. Taj ekstrakt se pije tokom dana. Preporučuje se uzimati
ga 10-12 dana.
Za ublažavanje bolova u jetri narodni lekari predlažu: če­
tvrtinu čaše dobrog maslinovog ulja pomešati sa četvrti­ Kod hroničnog hepatitisa, koji prelazi u cirozu jetre, u na­
nom čaše soka od grejpfruta. Popiti uveče, ali najranije 2 rodnoj medicini se uzimaju sledeći odvari:
sata posle večere. Prethodno uraditi klistir, da bi očistili ® Uzeti 3 kilograma ječma, oprati ga od prašine, preliti sa
creva. Zatim leći u postelju i okrenuti se na desni bok. Uju­ 6 litara vode i ostaviti da odstoji 2 sata. Zatim staviti na
tro ponoviti klistiranje. U slučaju potrebe lečenje se može vatru i kuvati sve dotle, dok ne ostane jedan litar vode.
ponoviti posle 4 - 5 dana. Skinuti sa vatre, ohladiti, procediti i iscediti. Uzimati po
Hf Prost narodni lek kod oboljenja jetre: pomešati pola čaše četvrtinu čaše 3 puta dnevno jedan sat pre jela.
rasola sa istom količinom soka od svežeg paradajza i piti ® Uzeti jedan kilogram ovsa, oprati ga, preliti sa 10 litara
3 puta dnevno posle jela. M o ž e se uzimati uporedo sa eks­ vode, staviti na vatru i kuvati dok ne ostanu 2 litra. Proce­
traktima lekovitih trava. diti, dodati jedan kilogram meda i 100 grama maslaca i

124 125
kuvati još 10-15 minuta. Skinuti sa vatre i ohladiti. Uzima­ Odlično pomaže ako se dva puta dnevno operu noge u
ti po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno jedan sat pre jela. prohladnoj vodi.
Ukoliko beonjače požute i pojavi se blago žutilo na koži, Dijeta. Terapija sa dijetom namenjena je za otklanjanje
tada treba istovremeno sa uzimanjem ekstrakta, radi poboljša­ opterećenja jetre, smanjenje upalno-distrofičnih i destruktiv­
nja raspoloženja, primenjivati tople klistire sa odvarom od cve­ nih promena u njoj, sprečavanje prelaska oboljenja u cirozu
tova kamilice (2-3 puta nedeljno). jetre. Ishrana mora biti maksimalno laka (sveza, odvojena, sa
pravilnom kombinacijom hranljivih produkata,pravilnim redo-
Bolesnicima je potreban ograničeni režim, fizički i psihič­
sledom uzimanja hrane u jednom obroku i tokom dana, ne
ki mir, iz ishrane izbaciti hranu koja nadražuje i lekove (osim
jesti noću) i da sadrži žive fermente, koji podstiču samovarenje
lekova koji su potpuno indikativni - dozvoljeni). Obolele od
hrane, smanjujući samim tim opterećenje probavnog sistema
hroničnog hepatitisa treba osloboditi od rada koji je vezan za
obolelog čoveka. To su, uglavnom, svezi sokovi - od šargare-
znatna fizička naprezanja, vibracije,potrese, ubrzani tempo, kon­
pe, jabuka, šargarepe i cvekle, jabuke i cvekle; voćni sokovi od
takte sa fosforom, arsenikom i drugim otrovnim materijama.
svežih jagoda kiselog ukusa - mahovice (Oxycoccus palustris),
Preporučuje se mirovanje, tiha, opuštajuća muzika, odmor, kartopa (Viburnum opulus), maline i drugih. Sto više upotreblja­
krače šetnje ujutro i uveče pred spavanje. vati jela od svežeg povrća (prema sezoni). Može se pripremati
Terapije čišćenja. Mogu se raditi jednostavne terapije či­ doručak i večera sa voćem. Dnevni obrok treba da sadrži razne
šćenja, koje ne opterećuju organizam: sisanje biljnog ulja uju­ monolitne kaše, jela od proklijale pšenice. Povremno se može
tro natašte i klistiri sa limunovim sokom i jabukovim sirćetom. jesti mlad kravlji sir, rovito kuvana jaja, pileće meso i riba koja
Uveče se može primenjivati ideomotorno čišćenje jetre - oko nije masna. Za pripremanje hrane upotrebljavati biljno ulje i
10-15 minuta zamišljati kako ona vibrira, podrhtava, skuplja pretoplieni maslac. Jesti orahe i semena i, naravno, piti odvare
se i širi. (čajeve) i ekstrakte od trava sa medom, kao i kiselomlečne pro­
dukte. Takva hrana omogućava da se organizam zasiti obiljem
Lekovita gimnastika sastoji se iz jednostavnih vežbi: h o ­
prirodnih vitamina iz grupe B, vitaminima C, A, E, mikroele-
danje u mestu, savijanje tele napred i u stranu, kruženje telom,
čučnjevi, odbijanje od zida (za ljude koji su jako slabi) ili poda, mentima i biološki aktivnim materijama i fitoncidima.
blago masiranje tela oko jetre. Umesto soli preporučuje se koristiti samleveni osušeni
Lečenje vodom. Kod intenziviranja hroničnog hepatitisa morski kupus.
svakoga dana treba primenjivati kupke za smirenje (35-36° C). Količina tečnosti ne ograničava se, najbolje je unositi je pi­
Radi zasićenja organizma energijom i ispiranja šljake (ne­ jenjem svežih sokova od voća, jagodastog voća i povrća, uzima­
čistoća) veoma je dobro kontrastno tuširanje, po 10—15 kontra­ njem kompota, ekstrakta od šipka, odvara i ekstrakta od trava
sta (vruća voda 40-45° C - 3 0 - 6 0 sekundi, hladna voda 15-20° pripremljenih sa protijevom vodom.
C - oko 5 sekundi). Terapiju primenjivati 2 - 3 puta dnevno. Količina hrane tokom dana ne srne biti velika - jesti 3-4
Veoma je dobro ukoliko se 10-15 minuta pre kontrastnog tuši- puta dnevno. Na primer, prvi obrok ujutro - sveže isceden sok,
ranja u kožu utrlja stari urin. drugi - salata i kaša, treći - voće i mlad kravlji sir, četvrti - od­
Radi otklanjanja svraba kože primenjivati uobičajene kup­ var (čaj) od trava sa medom i semenke.
ke (36-37° C) u trajanju 15-20 minuta svakoga dana ili svakog Zabranjeni su: teško rastvorljive masti (goveđe, ovčje,
drugog dana. guščje, svinjsko salo-loj i slično), losos, ekstraktivne materi-

126 127
je (odvari od ribe, mesa, gljiva, buljoni i supe-čorbe od njih), Kičica {Centaurium ervthruea), trava 20 grama
produkti koji su bogati holesterinom (mozak, riblje ulje, jetra, Morač (Foeniatlum vulgarc), plodovi 10 grama
srce, bubrezi itd.), pržena jela, kakao, suhomesnati proizvodi,
konzerve, mirodije i ljuti začini (luk, beli luk, senf, paprika, ja­ Kim (Caruni carvi), plodovi 10 grama
ko sirce i drugi), suviše slana hrana, alkoholni napici, kolači sa L a n , seme 20 grama
masnim kremom i druga hladna jela i napici. Pv Supenu kašiku smese preliti čašom ključale vode, ostaviti
Međutim, karakter dijete može se bitno menjati u zavisno­ da odstoji 2 sata na toplom mestu i procediti. Uzimati po
sti od težine stanja bolesnika, oblika oštećenja jetre i karakteri­
četvrtinu čaše 3 puta dnevno jedan sat posle jela.
stika individualne konstitucije bolesnika.
Kod zatvora korisni su: suve šljive, kuvana cvekla, šargare- Krušina, kora 30 grama
pa, med, svež kefir (jogurt) i kiselo mleko.
Grčica (Menyanthes trifoliata), lišće 30 grama
Ukoliko je kod obolelih od kolitisa i hepatitisa neredovna Lincura (Geutiuna lu tea), koren 20 grama
stolica, piti ekstrakt od sledećih trava:
Rusa, trava 20 grama
Slatko drvce (Glycyrfhizaglabra), koren 10 grama
Maslačak, koren 20 grama
Rusa, trava 20 grama
Nana, lišće 30 grama
Kantarion, trava 20 grama
P*> Dve supene kašike isitnjene smese preliti sa pola litra vo­
Nana (menta), lišće 20 grama
de, kuvati do ključanja, ostaviti da odstoji 2 sata i procedi­
Kamilica, cvetovi 10 grama
ti. Uzimati po jednu čašu 2 puta dnevno pre jela.
Pv Uzeti 2 supene kašike smese, preliti sa pola litra ključale
Klimatsko lečenja. Preporučuje se što duži boravak na sve-
vode, ostaviti da odstoji 30 minuta, kuvati da ključa 1-2 žem vazduhu, vazdušne kupke za vreme toplog godišnjeg doba
minuta, ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. Uzimati po u trajanju od 30 minuta do 2 sata. Sunčane kupke primenjivati
100 grama 2 puta dnevno pre jela. prema ličnom osećanju.
Kantarion, trava 20 grama Profilaksa se sastoji u sprečavanju virusnih hepatitisa, uzdr­
žavanju od konzumiranja alkohola, izbegavanja i neutralisanja
Krušina, kora 20 grama industrijskih i kućanskih trovanja, u ograničavanju uzimanja
Smilje, trava 20 grama niza lekova, u jačanju organizma prirodnim sredstvima.
P*> Navedene trave pomešati i preliti sa jednim litrom ključale Terapija m e d o m . Jetra ima potrebu za mikroelementima,
vode, ostaviti da odstoji 1-2 sata, popiti tokom dana u pet koji se u dovoljnim količinama sadrže u medu. M e d daje ener­
obroka (piti 20-25 dana). getski materijal jetri, ublažava u njoj i žučnim kanalima upalni
proces, a ujedno je i dobro sredstvo za izbacivanje žuči.
Radi održavanja redovne stolice kod hepatitisa piti eks­ M e d je indikativan kod hroničnog hepatitisa, kamena u
trakt od sledećih trava: žuči i posle odstranjivanja žučne kese. Pri prepisivanju meda
Krušina, kora 20 grama bolesnicima sa oboljenjem jetre i žučnih kanala treba imati u
Nana, lišće 20 grama vidu procenat kiseline u želudačnom soku. Tako, na primer,

128 129
kod hroničnog holecistitisa i gastritisa sa uvećanim procentom P%) Na jetru blagotvorno deluje smesa sledećih sokova:
kiseline med treba uzimati 3 puta dnevno 1,5-3 sata pre jela. Sok od cvekle 300 grama
® Supenu kašiku meda rastvoriti u čaši tople vode (37° C) Sok od rena 300 grama
i popiti odjednom. Treba piti svakoga dana tokom 1,5-2 Sok od limuna 300 grama
meseca, 2 kure godišnje - u proleće i ujesen. Kod kamena Prirodni med 300 grama
u žuči i gastritisa sa smanjenim procentom kiseline med Sve dobro izmešati da bi se rastvorio med. Uzimati po jed­
uzimati na isti način - supena kašika na čašu tople vode nu supenu kašiku 30 minuta pre jela. Kada se potroši sva smesa
(u jednom obroku), ali piti polako, 10-15 minuta pre je­ napraviti pauzu od mesec dana, a zatim pripremiti sledeću por­
la, 3 puta dnevno. Kod oboljenja jetre i žučnih kanala sa ciju. Ukupno treba uzeti 3 porcije.
normalnim procentom kiseline u želudačnom soku takode M u m i j o . Za lečenje i obnavljanje funkcije jetre predlaže
treba 3 puta dnevno piti po čašu vode sa medom, ali 45 mi­ se uzimati mumijo.
nuta pre jela. U svim navedenim slučajevima primenjuju Uzeti 15 grama mumijo i rastvoriti u 500 mililitara (pola
se 2 kure lečenja - u proleće i u jesen. litra) ključale vode temperature 60-70° C. Za kuru lečenja
® Kod hroničnog hepatitisa narodna medicina preporučuje potrebno je 60 grama. Kura lečenja traje 21 dan. Lečenje
da se uzima mahovica sa medom. Mahovicu (jarebiku) se počinje sa uzimanjem 30 kapi, postepeno povećavajući
treba isitniti (izgnječiti) i pomešati sa medom (da ukus dozu do 60 kapi. Tako piti 7 dana. Dalje uzimati po jednu
bude kiselo-sladak). Uzimati po jednu supenu kašiku 3 kafenu kašičicu 2 puta dnevno 30 minuta pre jela. Uz to
puta dnevno. piti voćni sok, mleko ili mineralnu vodu.
Ukoliko nemate mahovicu, možete uzeti sok od kartopa Mumijo poboljšava asimilaciju u probavnom kanalu, upija­
sa medom. To je kvalitetna zamena. nje kiseonika i lučenje ugljenične kiseline u tkivima jetre, želuca
i debelog creva. Obnavlja se disajni koeficijent u jetri i smanjuje
® Prema narodnoj medicini kod oboljenja jetre uzeti crnu sadržaj šećera u krvi. Povećava se količina nukleinskih kiselina.
rotkvu, odrezati joj vrh (1,5 centimetar ispod lišća), izdubi­
ti je i u unutra sipati šećer. Zatvoriti udubljen je sa odreza­ . Uzeti 3 grama mumijo i rastvoriti u 3 litra ključale vode.
nim vrhom (bez lišća) i staviti repu u činiju (zdelu), tako Uzimati 3 puta dnevno po jednu čašu na pola sada pre jela
da „poklopac" bude odozgo. Posle 24 sata u udubljenju re­ 10 dana, a zatim napraviti pauzu od 5 dana. Lečiti se do
pe pojaviće se sok, kojeg uzimati po jednu kafenu kašičicu ozdravljenja.
3 puta dnevno pre jela i pred spavanje. Fitoterapija. Glavna namena lekovitih biljaka u lečenju
hroničnog hepatitisa je da se poboljša lučenje žuči i sekrecija
® Sibirski narodni lek kod hroničnog hepatitisa: izrendati
fermenata, da se dejstvuje protiv upala i alergijskih reakcija,
crnu rotkvu i iscediti sok kroz gazu. Dobro izmešati jedan kao i da se otklone spazmi. U tu svrhu se koriste ekstrakti i
litar soka sa 400 grama tečnog meda. Uzimati po 2 supene ođvari (čajevi) od smesa biljaka. Ekstrakte je najbolje priprema­
kašike 3 puta dnevno pre jela i pred spavanje. ti u termosu (2-3 supene kašike isitnjene smese na pola litra

130 131
vode) i uzimati ih pre jela u toplom stanju - na 3-4 puta. Tra­ i
(Helleborus caucasicwn).T c\ biljka je otrovna i deluje na pato­
janje lečenja - najmanje pola godine. Posle svaka 2 meseca na­ gene gljivice, viruse i mikrobe, koji žive u krvi, limfi i medu-
praviti dvoneđeljnu pauzu. ćelijskoj tečnosti. Samo kura od godinu dana primene mra-
Pelen, trava 10 grama zovnjaka može sigurno garantovati daje sa raznim infekcija­
Smilje, trava 20 grama ma u organizmu završeno. Osim toga, mrazovnjak podstiče
Rastavić, trava 20 grama obnavljanje razmene materija i preporođuje funkciju jetre.
Kukuruzna stigma (svila) 20 grama Treba ga uzimati uveče, 2 - 3 sata pre spavanja. Upravo u to
Breza, listovi 10 grama vreme on najpovoljnije deluje na jetru. Doza: pola kašičice za
senf sa kafenom kašikom meda.
Mirodija, seme 10 grama
® Marijanski čičak (Silybum marianum gaertn.). Ta trava je
Zova, cvetovi 10 grama
veoma korisna za jetru. O n a sadrži blage fitoncide koji bla­
Šipak, plodovi 200 grama
gotvorno utiču na jetru i njene funkcije. Pomoću nje leci
Dve supene kašike isitnjene smese preliti sa 2 čaše ključale se hepatitis, ciroza jetre, žutica, kolitis, holecistitis i upala
vode, ostaviti da odstoji 30 minuta i procediti. Uzimati po pola žučnih kanala. O n a izbacuje iz organizma toksine i radija­
čaše 3 puta dnevno pre jela u toplom stanju tokom 2 - 3 nedelje. ciju. Predlažem vam daje koristite za lečenje jetre.
Zatim napraviti pauzu od 7 dana i ponoviti kuru.
Recept je prost: uzimati po jednu kafenu kašičicu semena
Smilje, cvetovi 50 grama (celog ili samlevenog) marijanskog čička 2 puta dnevno, ujutro
Neven, cvetovi 20 grama i uveče, pre jela. Za jednu kuru lečenja potrebno je 100 grama
Rusa, trava 20 grama marijanskog čička. Posle prekida od jedne do tri nedelje kura
Kamilica, cvetovi 20 grama se može ponoviti.
Ljudi, koji su koristili marijanski čičak za lečenje jetre, ve­
Kantarion, cvetovi 30 grama
oma su zadovoljni njime. U prošeku potrebne su dve kure leče­
Breza, mlado lišće 30 grama
nja da bi se jetra normalizovala.
Kopriva, lišće 20 grama
Žilo vlak (bokvica), lišće 20 grama
Preporuke jogista kod lečenja žutice i hepatitisa
Sipak, plodovi 200 grama
(prema Svami Šivanande)
Dve supene kašike smese preliti sa pola litra ključale vo­
de, ostaviti da odstoji jedan sat na toplom mestu i procediti. Ove preporuke mogu se koristiti kao samostalno lečenje
Uzimati po pola čaše 3 puta dnevno 30 minuta pre jela tokom ili kao dopuna opisanim metodima lečenja.
mesec i po dana. Zatim napraviti pauzu od dve nedelje.Taj eks­ Lečenje se sastoji u primeni terapija koje čiste i jačaju orga­
trakt je koristan kod intenziviranja oboljenja. nizam, kao i regulisanju ishrane.
® Zbog toga, što je virusnu infekciju veoma teško sanirati i ® Ujutro, čim se oboleli od žutice probudi, treba da uradi te­
izbaciti iz organizma, preporučujem da se posle lečenja he­ rapiju čišćenja pod nazivom „Sa/jadža-basti-krijja". Nje­
patitisa godinu dana Lečite sa kavkaskim mrazovnjakom na suština je sleđeća: popiti specijalni rastvor, a zatim ga

132 133
pomoću posebnih vežbi protezati kroz probavni trakt i izbaci­ se zadržati nekoliko sekundi. Produži­
ti iz organizma. Voda ispira raspadnutu žuč i sluz iz želuca i ti podizati noge, savijajući ih „prema
tankog creva, zatim dospeva u debeio crevo i razređuje njihov sebi", odvojivši karlicu od poda.
sadržaj, koji se izbacuje iz organizma zajedno sa ekskremen-
Uhvatiti rukama slabine (krsta), a lak-
tom i otrovnim materijama. Jogisti tvrde, da nijedan poznati tove osloniti na pod. Pridržavajući telo na
purgativ, nikakav klistir nisu u stanju da to urade tako neško­ rukama ispraviti trup. Glava leži na podu,le­
dljivo i tako efikasno, kao što to čini Sahadža-basti-krijja. da su ispravljena, noge ispružene vertikalno
uvis (zauzeti položaj prikazan na slici 6).
U toj terapiji limunov sok istovremeno predstavlja lek i di­
jetetski produkt, pošto ima neko purgativno dejstvo. On smesi Vežbu treba završavati pažljivo i bez
daje prijatan ukus i sadrži izvesnu količinu kalcijuma, koji je žurbe. Radi toga treba saviti noge prema
apsolutno potreban za održavanje zdravlja. glavi, ruke spustiti i priljubiti dlanovima
na pod i, oslanjajući se rukama o pod, ve­
Rastvor se priprema na sleđeći način: pola čaše limunovog oma polako i pažljivo - kičmeni pršljen
soka (u našim uslovima može se uzeti bik) koji prirodni kiseli za pršljenom - spustiti trup (telo) na pod.
produkt-namirnica - mahovica, kartop, malina i slično) i kafe­ Opustiti noge i malo odležati na leđima,
nu kašičicu soli (prvenstveno uzeti morsku nerafiniranu so, jer opustivši čitavo telo. _ .
$ m 6 Z a v r š n j p o / o
so sprečava asimilaciju vode i time olakšava njen prolazak kroz
probavni trakt), preliti sa 1,5 litar čiste (protijeve ili izvorske) Tokom vežbe zadržava se slaba Mula- žaj Viparita-karani, u

tople vode i dobijenu smesu ispiti. bandha (kontrakcija mišića anusa).Te kon- kome se treba zadržati
trakcije ne dozvoljavaju da se energetsko 2-5 minuta.
Da bi se voda provela kroz probavni kanal, treba odmah
polje čoveka podiže uvis.
uraditi sledeće vežbe: leći na leda i vežbati Viparita-karani
(opis vežbe sledi) 4-5 minuta, zatim Majurasanu - 3-4 puta Lekovito dejstvo. Klasični traktati o Jogi tvrde, da vežba-
i Padahastasanu - 4 - 5 puta.Taj, ko nije u stanju da vc/ba MH- nje Viparita-karam-niudn' održava mladost u telu. Koža se ne
jurasanu, neka 5-6 puta odvežba Salabhasanu. U narednih pet smežurava i kosa ne sedi duže vremena.Ta vežba ispoljava sna­
minuta javlja se velika potreba za defekacijom. žan blagotvorni uticaj na strukture, koje spadaju u Visma-grant-
U zavisnosti od individualne konstitucije, uzrasta i stanja h\. „Visina" - označava deo vrata, a „granthi"- energetski čvor
creva, neki ljudi, možda, treba navedenim vežbama da doda­ finog tela. Reč je o stimulaciji energetskog čvorišta u predelu
ju još Bhudžangasanu, Ardha-čakrasanu i Dhanurasanu. vrata. Na materijalnom nivou u to čvorište spadaju štitasta i
Zajedno sa prethodnim vežbama one daju dobre rezultate. paraštitasta (paratireoidna) žlezda, krajnici i druge tvorevine u
vratu. Smatra se, da lučenja žlezda Visma-granthi ima glavni
Opisaćemo navedene vežbe u jednostavnom obliku. značaj u borbi protiv oboljenja i podstiče očuvanje zdravlja,
snage i mladosti. Stanje tih žlezda direktno se odražava na rad
® Viparita-karani. Leći na pod na leda, ispod glave ne srne
svih ostalih žlezda za unutrašnju sekreciju. Eto zašto ta vežba
se ništa stavljati. Noge ispružiti, ruke niz telo, dlanove pri­
otklanja zatvore, slabo varenje, anemiju, povećava apetit i opšti
ljubiti uz pod. Polako podizati noge približno do ugla oil životni tonus organizma.
30 stepeni i zadržati ih u (om položaju. Opirući se rukama
o pod, podići noge u vertikalni položaj i u tom položaju
134 135
Usled stimulacije energije kretanja i energije vatre u struk­ Prema stepenu uvežbanosti broj ponavljanja vežbe može
turama spoljašnjih manifestacija života Vi pari ta-kara ni-mudra se povećati.
podstiče neutralizaciju i uništavanje virusa, toksina i žučne šlja­
Ko nema snage da podigne obe noge odjednom, neka u
ke u organizmu.
početku trenira samo sa naizmeničnim podizanje desne i leve
Preokrenuti položaj tela u Viparita-karmi-mudri otklanja noge. Snaga će se pojaviti sa praksom.
deo opterećenja u sistemu krvotoka, koji mora da savladava
silu teže pri prolasku krvi u donje delove tela. Krv se sliva u ^o-Upozorenje! Pri vežbanju Šalabhasane vrši se pritisak na plu­
organe trbušne duplje i gornje delove tela, posebno u vrat i ća i srce, zbog čega se ova vežba strogo zabranjuje licima sa
glavu. Krvni sudovi nogu se odmaraju. Zato se mozak i štitasta slabim plućima i srčanim poremećajima.
žlezda dopunski snabdevaju i obilno ispiraju svezom krvlju. Lekovito dejstvo. Vežbanjem Šalabhasane toniziraju (jača­
® Salabhasana. Leći na pod licem okrenutim prema podu, ju) se i razrađuju donji delovi tela i noge. Ta asana je veoma
istegnuti kičmu, podbradak spustiti na pod, ruke ispružiti efikasno profilaktično sredstvo protiv radikulita (išijasa) i reu-
matskih simptoma u krstima. Posle nekoliko dana vežbanja pot­
niz telo. Stegnuti ruke u Vadžra-mudru - simbol munje
puno se lece bolovi u krstima kod žena, koji se često javljaju za
vreme menstruacija. Vežba pomaže da se oslobodite od reuma­
tizma ruku i nogu, kao i od neuralgije ishijalgusa. Osim toga,
ona povećava izdržljivost na svakodnevna životna opterećenja.
Zbog toga, što se stvara pritisak u gornjem delu trupa, p o ­
pijena voda sabija se u tanko crevo. Taj pritisak tonizuje i uve­
ćava alveole pluća, daje vitkost nogama, podstiče brzo otklanja­
nje masnih naslaga na kukovima i bokovima struka.

$1 Padahastasana. Padahastasanom S. Sivananda naziva kom­


binaciju od tri vežbe koje podstiču istezanje bokova, stoma-
ka-grudi i leda.
Slika 7. - Završni položaj u Šalabhasani.
Prvi deo vežbe. Stati uspravno, stopala raširiti na rastojanje
Lakša varijanta.
oko 2 5 - 3 0 centimetara. Težinu tela ravnomerno rasporediti
na stopala - ne oslanjati se ni na pete, ni na vrhove prstiju.
(pesnice sa velikim prstima uvučenim u pesnicu). Staviti Odvežbati laku Mula-bandhu (zategnuti i blago skupiti mišiće
pesnice vertikalno na pod sa velikim prstima nadole. Ruke anusa). Noge treba da budu ispružene i blago zategnute. Izdah-
u laktovima mogu se malo saviti. Udahnuti i uz lagano iz- nuti. Uz kontinuirano i lagano udisanje podići ispruženu levu
disanje odgurivati se rukama od poda, istežući i podižući ruku iznad glave, lakat prisloniti uz levo uho. Polako izdišući,
nazad-uvis što više desnu nogu. Udahnuti i spustiti nogu. istezati kičmu udesno, ravnomerno saviti telo u desnu stranu,
ne dozvoljavajući „lomljenje" kičme u krstima i zadržavši levo
Isto uraditi sa levom nogom. Ponoviti još dva puta. Zatim
rame i levu ruku u stabilnom (nepromenjenom) položaju. N o ­
podići obe noge. Sema disanja ista. Ponoviti još dva puta
ge ne opuštati i ne savijati ih u kolenima. Desna ruka klizi niz
sa obe noge.
136 137
renog grudnog koša. Rukama se držati za noge što je moguće
niže. Kartica i stomak se ne podižu, noge - kruto ispravljene.
Izdišući, još više se nakloniti napred, istežući kičmu nadole.
U početku se možete potpomagati rukama.
Uradivši u najdonjem položaju jedno-dva neduboka pot­
puna disanja (udisaj—izdisaj), sa ravnomernim udisajem podići
se u uspravni položaj. Izdišući, još jednom se nakloniti u donji
položaj. Polako se ispraviti i opustiti.
Cela vežba se radi 3-4 puta.
Lekovito dejstvo. Vežba podstiče održavanje gipkosti kič­
me, razvija mišiće leda i nogu, blagotvorno utiče na sistem kr­
votoka, otklanja oboljenja bubrega, leci hronične zatvore, slabo
varenje, neuralgiju ishijalgusa i čini efikasno sredstvo za pove­
Slika 8. - Padahastasana: a - bočno istezanje; b - istezanje stomaka i grudi;
ćanje životnog tonusa celog organizma.
c - i stezanje leda. ^•Upozorenje! Vežba je zabranjena za ljude koji pate od obo­
desnu nogu prema peti. Zaustavite disanje na nekoliko sekun­ ljenja srca i hipertonije.
di u pauzi posle izdisaja. Polako udišući, ispravite telo i sa izdi­ Ukoliko terapija nije uspela. Ukoliko creva ne prorade
sajem spustite ruke. Ponovite naklon ulevo. posle primene Sahadža-basti-krijja, treba se jedan do dva dana
uzdržati od uzimanja hrane, jer to ukazuje na to, da je dvana-
Drugi deo vežbe. Udišući podignite obe ruke, oba lakta
estopalačno crevo zablokirano slabo svarenim ostacima hrane.
prislonite uz glavu, izdahnite, sa udisajem ispraviti grudni
Posle gladovanja uraditi Sahadža-basti-krijja.
koš i istegnuti se unazad u grudnom delu, istežući kičmu na-
zad-uvis. Polako izdišući produžiti sa istezanjem, maksimalno ® Posle defekacije i umivanja - Sahadža-danda-dhauti
se nakloniti unazad. Kičma se isteže nazad-uvis, savijajući se - čišćenje sadržaja želuca pomoću cevčice.Ta terapija kod
ravnomerno, a ne da se „lomi" u krstima (slabinama). Zadržati žutice stvarno ima čarobno dejstvo.
se u krajnjem položaju i posle izdisaja na nekoliko sekundi za­ Radi toga se preporučuje uzeti dezinfekovanu želudačnu
ustaviti disanje.
sondu, zagrejati čistu vodu i piti je sve dotle, dok se potpuno
Treći deo vežbe. Udišući ispraviti se i, izdišući saviti te­ ne napuni želudac. Malo se nagnuti napred i potruditi se da
lo i ispružene ruke napred u horizontalni položaj. Udahnuti. potpuno progutate sondu - kroz nju treba da se izlije sadržaj
Izdišući produžiti savijati telo, trudeći se da šakama ruku d o - želuca.
dirnete prste na nogama. Uhvativši se rukama za golenice i Naravno, to zahteva određeni trening, naviku i samokon-
udišući istegnuti kičmu unapred, savivši se stoje moguće više trolu. Kod većine ljudi, čim kraj sonde uđe malo dublje u grlo,
nazad-uvis.
može se javiti potreba za povraćanjem. Ne treba očajavati. Po­
Kartica se pri tom, obrnuto, naginje još više napred, sto­ sle nedelju-dve upornih pokušaja sonda će doći do želuca.
mak teži da se prisloni uz butine. Istezati ramena uvis, koliko Kada se kraj sonde nade u želucu, sačekajte dok sadržaj že­
vam dozvoljavaju ispružene ruke kod zategnutih ramena i raši- luca ne iscuri napolje. Preporučuje se ne žuriti sa izvlačenjem
138 139
sonde, već sačekati 5-7 minuta, da bi želudac konačno iscedio stražnjicu i zadnji deo karlično-bedrenog zgloba. Posle toga
iz sebe ostatke vode i sluzi. Smatra se, da će u tom slučaju doći polivati ostale delove tela, trljajući ih i polivajući prema indivi-
i do čišćenja pankreasa (gušterače). d u al n i m pot re b a ma.
Preporučuje se da se terapija ponovi. Posle toga izvući son­ Posle tople vode telo obrisati peškirom d o k se ne osuši.
du i dobro je oprati toplom vodom i sapunom. M e đ u t i m posle p r o h l a d n e vode telo se nikada ne briše! J o ­
Lekovito dejstvo. Jogisti kažu, da ta terapija čišćenja ot­ gisti preporučuju da se m o k r o telo snažno istralja m o k r i m
klanja i sprečava poremećaje u jetri, narušavanje kiselosti želu- r u k a m a , počevši od stomaka. Z a t i m , stresti telo i obući se.
dačnog soka, nevarenje različitog porekla, zatvore, grčeve, neu- S m a t r a se, da se tako m o ž e u telu sačuvati „snaga vode".
ralgije, leukodermiju, gubu (lepru), kožna oboljenja, kataralne
poremećaje i čak tuberkulozu. ® Agni-sara-dhauti broj jedan - osam puta, broj dva - četi­
ri puta treba odvežbati posle kupanja. Agni-sara-dhauti-
Po završetku te terapije ne preporučuje se uzimati hranu krijja je „čišćenje unutrašnjom vatrom".
narednih 2 0 - 3 0 minuta. Posle toga najbolje je pojesti rižu sku- Broj jedan. Staviti šake ruku na struk - veliki prst pozadi,
vanu u vodi sa malo pretopljenog maslaca ili neku drugu laku
a ostala četiri - na stomak. Udahnuti. Izdahnuti. Zadržati di­
neutralnu hranu. Ne preporučuje se upotreba ničega ljutog, tvr­
sanje i blago pritisnuti rastavljenim prstima stomak, trudeći se
dog, slanog, gorkog i kiselog.
da deo tela oko pupka pritisnete prema kičmi. Otpustiti prste.
Jogisti ukazuju, da prvo ispiranje (Vamana-dhauti) čisti Ponavljati dok traje zadrška disanja. Udahnuti. Izdahnuti. Z a ­
samo želudac, a drugo (Sahadža-danda-dhauti) širi efekat či­ držati disanje i ponoviti masažu.
šćenja širi efekat čišćenja „dublje" - na pankreas (gušteraču) i
dvanaestopalačno crevo. T i m e se ispoljava i efekat čišćenja na Broj dva. Stati uspravno. Staviti ruke na struk. Sake opu­
jetru, žučnu kesu i žučne kanale. stiti. Izdahnuti, zadržati disanje na izdisaju i privući podbra­
dak prema grudima. Udišući, uvlačiti prednje zidove stomaka
Sve joga vežbe za čišćenje treba da se vežbaju ujutro na prema kičmi naprezanjem muskulature zidova. Posle završetka
prazan želudac. potpunog udisaja - do osećaja nadimanja - opustiti se i ne žu-
#• Kupanje. O n o sledi po završetku Sahadža-danda-dhauti. reći izdahnuti.
Jogisti preporučuju da se vodena terapija primenjuje na sle- ^-Upozorenje! Pri uvežbavanju Agni-sara-dhauti-krijja po­
deći način. Prvo treba prohladnom vodom namočiti šake trebna je razumna opreznost. Prekomerna revnost u vidu za­
ruku, oprati glavu, isprati oči i lice. Zatim udobno šesti u drške disanja na izdisaju daje sporedne efekte, koji nepovoljno
kadu, zagnjurivši u vodu donji deo tela do pupka na ne­ utiču na stanje srca.
koliko minuta. Posle toga politi vodom gornji deo tela i
Lekovito dejstvo. Jogisti kažu, da je Agni-sara-dhauti-
završiti kupanje.
krijja - savršeno unikatan metod prema svojoj efikasnosti za
Voda za kupanje treba da bude prijatno prohladna leti i razvoj finog energetskog centra sunčanog spleta i probavnih
malo topla - zimi. žlezda, koje se nalaze u tom delu tela. Ona brzo povećava ži­
Tuširanje. Obično polivanje ili tuširanje jogisti preporuču­ votnu snagu celog organizma i nezamenjiva je kod lečenja bilo
ju da se vrši na sledeći način. kojih oboljenja, posebno probavnih organa.
Prvo polivati glavu, zatim dva-tri minuta mlaz vode usme- Posle toga treba prošetati primenjujući posebno disanje.
riti na pupak i polne organe i deset sekundi do minuta - na
140 141
® Vradžana-pranajama. To je vežba disanja za vreme hoda­ ® Sahadža-agni-dhauti je uprošćena pranajama, koja akti­
nja. Vradžana-pranajamu treba praktikovati za vreme sva­ vira unutrašnju vatru (agni) i pomoću koje se vrši čišćenje
kodnevnih jutarnjih i večernjih šetnji na svežem i čistom (dhouti).
vazduhu. Sedite na tabure ili stolicu tako, da vam leda budu ravna.
Taj način disanja treba izvoditi na sledeći način. Za vreme Potpuno izdahnite. Pri izdisaju privucite podbradak na grudi
hodanja održavajte pravilan stav tela. Udisaj mora biti lagan, i uvucite, koliko možete, stomak (ali bez prekomernog napre­
ravnomeran i dubok, u ritmu sa koracima. Udahnuti na četiri ko­ zanja -jednostavno uvucite). Zadržite disanje, koliko možete,
raka (brojanjem do četiri), zatim, ne zadržavajući disanje, izdah- ali bez prenaprezanja. Ravnomerno udahnite. Ponavljajte 2 - 3
nuti na šest koraka (odbrojavanja do šest). Udisaj mora biti pot­ minuta.
pun, čitavim grudima. Takav treba da bude i izdisaj - potpun. Lekovito dejstvo. Otklanja slabu probavu (raspaljujući
Početnici, posebno slabi i bolesni ljudi, po potrebi m o ­ „vatru za varenje hrane"), povećava apetit, smanjuje taloženje
gu udisati i i/disati na isti broj koraka. Obično posle nedelju sala na stomaku, tonizuje polne organe, podstiče preraspodc'lu
dana vežbanja sve poteškoće i osećaji neudobnosti prestaju. semena i seksualne energije.
Prema stepenu usvajanja ritmičnog disanja pri hodanju Uveče - Vradžana-pranajama; Agni-sara-dhauti broj je­
treba postepeno produžiti udisaj do šest koraka i izdisaj - do dan - deset puta; Uddijana-bandha-mudra - četiriputa; Pasci -
osam koraka. Praktikujući takav ritam disanja trenirati nekoli­ matanasana; Širšasana; Pavana-muktasana; Sahadža-pranaja-
ko nedelja. Zatim udisaj treba produžiti do 8 koraka, a izdisaj ma broj jedan, tri i devet.
- do 12. Postepeno treba dostići odnos pri kome se 18 koraka ® Uddijana-bandha-mudra. Početni položaj - stojeći, noge
udiše, a izdiše - 36 koraka. Za običnog čoveka to je granica,
u širini ramena. Ugao između stopala - 45 stepeni. Malo se
koju se ne preporučuje prelaziti. U svakom slučaju, zapamti­
te: komfornost disanja je glavni kriterijum njegove pravilnosti.
Odredite svoj ritam i pridržavajte ga se.
S. Sivananda savetuje da se tako uvežbava ta disajna vežba.
Prvih nekoliko nedelja dišite tako 2 minuta na početku šetnje,
2 minuta u sredini i 2 minuta na kraju šetnje, što ukupno izno­
si 6 minuta za jednu šetnju. Zatim postepeno povećajte do 3
minuta - u početku, sredini i na kraju, ukupno 9 minuta. Posle
toga svaka serija se povećava za jedan minut, a zatim - još za
jedan minut... Postepeno će čitava šetnja biti „obuhvaćena" ve-
žbanjem Vradžana-pranajame.
Lekovito dejstvo. Prema tvrdnji S. Sivanande, čovek, koji
ovlada Vradžana-pranajamom, ne treba da se boji tuberkuloze,
Slika 9. - Uddijana-bandha-mudra. Kako uvlačiti stomak
gube, kolere i drugih teških infektivnih oboljenja.
U podne se preporučuje: kupanje,za vreme kojeg odvežba-
ti Agni-sara-dhauti broj jedan - dvanaest puta i Sahadža-ag- nageti napred i staviti ruke na butine iznad kolena. Udahnu­
ni-sara-dhauti - trideset puta. ti i uz brzi naklon napred da grudi dodirnu butine snažno
142 143
izdahnuti kroz usta sav vazduh iz pluća. Pri tom se javlja Mula-bhandom. Izdišući, opustiti se napred, trudeći se da napra­
zvuk ,,ha-a-a!" istovremeno s tim snažno skupiti i zategnu­ vite naklon prvenstveno na račun savijanja u karlično-bedrenim
ti anus (naziva se Mu'la-htuidha). Ispraviti se, izdahnuvši s zglobovima. Uhvatiti se rukama za stopala, privukavši prema sebi
naporom ostatak vazduha iz pluća i ne otpuštajući Mula- prste nogu osnovama dlanova. U koliko to ne možete postići, mo­
žete uraditi običan zahvat velikih prstiju nogu velikim, srednjim
bandhu, i uvući stomak što je moguće „dublje". Na mestu
i kažiprstom ruku. Ukoliko i to bude nesavladiv problem uhva
stomaka treba da se obrazuje udubljenje. Mišići prednjih titi rukama golenice. Pri udisaju istegnuti kičmu napred-naviše,
zidova stomaka moraju biti potpuno opušteni, inaće se neće trudeći se da još više naldonite karlicu napred, ne savijajući pri
ništa postići. Ostanite sa uvučenim stomakom stoje mogu­ tome noge u kolenima, stavljajući stomak na butine.
će duže, zadržavajući disanje na izdisaju. Zatim se opustite i Pri izdisaju istegnite se napred, slobodnim „obuhvatnim"
udahnite. Uvlačenje stomaka treba ponoviti nekoliko puta. pokretom, trudeći se da telo potpuno stavite na butine. Kolena,
Ta vežba se vežba samo na prazan želudac. po mogućnosti, ne savijati.
Lekovito dejstvo. Udđijana-banđha-mudra jača i razvija Ponoviti naizmenično pokrete „istezanje - obuhvatanje"
fine energetske strukture spoljašnjih manifestacija života, koje još dva do tri puta, posle čega, potpuno izdahnuvši, opustiti
su odgovorne za toplotne sposobnosti organizma, štiteći orga­ telo i ostati nepomičan u najdonjem položaju 10-15 sekundi.
ne za probavu i organe mokraćnopolne sfere od svih mogućih Ravnomerno udišući, polako šesti, a zatim leći i odmoriti se.
oboljenja, čime se obezbeduje opšte zdravlje organizma i spre­ Tajna pravilnog vežbanja te vežbe je: ne privlačiti glavu
čava prevremeno starenje.
prema nogama, savijajući kičmu, već se truditi da telo stoma­
® Paščimatanasana. To je vežba koja podstiče snažno raste­ kom gurate napred, praveći naklon sa karticom pri ispravljenoj
zanje zadnje površine čitavog tela, usled čega se aktiviraju i maksimalno istegnutoj kičmi - skoro sa nagibom unazad. Sto­
energetski kanali i fine strukture čovečjeg organizma. pala privlačiti prema sebi.
Leći na leda. Izdahnuti. Polako udišući ispružiti ruke iza gla­ Lekovito dejstvo. Zahvaljujući istezanju leda energetske
ve. Uraditi blagu Mula-banđhu (blago skupiti i zategnuti anus). sile aktiviraju deo tela oko krsta (slabina). To aktivira „probav­
Podižući ruke ispred sebe, sa izdisajem polako šesti (rastojanje im vatru", imunitet, uništava naslage sala u struku i, kako tvrde
jogisti, „leci sve čovečje bolesti".
Vežba podstiče lečenje netiralgije ishijalgusa, zatvora, he­
moroida, dijabetesa, želudačno-crevnih oboljenja, medu kojima
i akutnih, otklanja noćne polucije kod muškaraca, likvidira op-
štu mlitavost i slabost, čini telo snažnim, gipkim i izdržljivim.
--Upozorenje! Vežba je zabranjena ljudima kod kojih je uve­
ćana jetra ili slezina, koji imaju kilu, i kod kojih postoje simpto­
Slika 10. - Završni položaj Paščimatanasane.
mi akutnog apendicitisa.
između stopala je jednako dužini jednog stopala). Uz lagani udi­
saj ispružiti ruke uvis sa dlanovima okrenutim napreci, takode
Siršasana je stoj na glavi.
istegnuti kičmu, raširiti grudni koš, prođužavajući sa blagom Kleknuti na kolena, zauzeti stav četveronoške i staviti na
pod laktove. Zabraviti prste i postaviti ramenjače tako da u
144 145
pritiska, krvarenja iz nosa, oboljenja organa sluha u akutnom
ili hroničnom obliku,glaukoma ili sklonosti ka povećanju unu­
trašnjeg očnog i lobanjskog pritiska, kao i oboljenja srca i krv­
nih sudova mozga.
Savet. Nije obavezno primenjivati položaj 3 na slici 11. Za
starije i slabe ljude dovoljno je zauzeti položaj 1 na slici 11, i
vežba će dati svoj blagotvoran efekat.
Vežbu savlađujte postepeno. To se posebno odnosi na lju­
de sa slabim krvnim sudovima glave i vratnim pršljenovima.
Nagli početak može dovesti do ozbiljnih trauma.
Lekovito dejstvo. Između površine Zemlje i Kosmosa
deluju energetska strujanja i polja. Čovečji organizam nalazi
se u njima u vertikalnom položaju (noge na Zemlji, a glava
je usmerena prema Kosmosu) i u takvom položaju sadejstvu-
jc sa njima. Ukoliko se položaj menja, to dovodi do potpu­
1 2 J
no drugog sadejstva, to izaziva usporeno (u pojedinim slu­
Slika IT.- Širšasana - stoj na glavi: 1 - kako pravilno zauzeti početni položaj;
čajevima i preobražaj) usmeravanje „strujanja unutrašnjeg
2 - kako pravilno preći od početnog u završni položaj; 3 - krajnji položaj asane.
vremena", usled čega dolazi do usporavanja procesa starenja.
odnosu na pod formiraju ugao od šezdeset stepeni.Teme glave Vežba podstiče obilno snabdevanje glave krvlju i na račun
postaviti u vrh tog ugla. Podići karlicu uvis, postepeno odvojiti toga leci poremećaje vida, paradontozu, glavobolju i vrtoglavi­
noge od poda i polako ih ispravljati uvis. ce nervnog porekla, histeriju, prekomerne noćne polucije, za­
Za početak preporučuje se raditi samo prvi deo v e ž b e - z a ­ tvore, poremećaje varenja hrane, oboljenja jetre i slezine i mno­
uzeti stav četveronoške i spustiti glavu na ruke. To je u početku ga druga oboljenja.
dovoljno. Postepeno ćete potpuno savladati vežbu. Da bi izbe-
gli pad na leda radite je pored zida.
® Pavana muktasana.
Disanje za vreme vežbanja je prirodno.
Vežbu treba završavati veoma polako i postepeno. Spustiv-
ši noge na pod, prvo treba šesti na pete i tek posle toga podići
glavu i staviti je na pesnice, koje prethodno postaviti jednu na
drugu. U toj pozi ostati minimum jedan minut, posle čega, ne
praveći nagle pokrete, leći na leda i opustiti se.
Posle odvežbane Siršasane uvek se morate opustiti ležeći Slika 12. - Završni položaj vežbe Pavana muktasana.
na leđima. Vreme opuštanja - najmanje polovina vremena pro­
vedenog dubeći na glavi. Tehnika vežbanja. Leći na pod na leda. Izdahnuti. Uz la­
^ U p o z o r e n j e ! Najstrožijc se zabranjuje vežbati Širšasanu gani udisaj ispružiti se, staviti ispravljene i zabravljene ruke
ljudima koji pate od srčanih poremećaja, povišenog krvnog ispod glave, odvežbati laganu Mula-bandhu (malo zategnuti i
146 147
nepregnuti anus). Izdahnuti. Pri udisaju saviti u kolenu desnu Sahadža-pranajama-3
nogu i, ne odvajajući karlicu od poda, rukama snažno privu­ Šesti na stolicu, ali obavezno sa potpuno ispravljenom kič­
ći desnu butinu prema telu. U tom položaju zadržati disanje m o m . Ravnomerno, snažno i potpuno udahnuti kroz nos - do
5-10 sekundi. osećaja blagog naduvavanja. Čim završite udisaj, zadržite disa­
Otpustiti nogu i izdišući vratiti je u početni položaj. Pono­ nje i uradite sledeće: istegnite vrat uvis i pritisnite podbradak
viti vežbu sa levom nogom. Vratiti se u početni položaj.To isto uz jamicu (udubljenje) ispod vrata. Čim to uradite, može se iz-
ponoviti, ali sa obe noge.Te tri faze vežbaju se tim redosledom, disati kroz nos. Izdisaj treba da traje duže od udisaja. Opisano
ni u kom slučaju ne srne se početi sa levom nogom! disanje ponavljati 2 - 3 minuta.
Za vreme vežbanja disanje treba da bude spontano. Lekovito dejstvo. Leći kijavicu i kašalj, predstavlja efika­
Lekovito dejstvo. Vežba leci neurasteniju, poremećaj kise­ sno profilaktično sredstvo protiv infektivnih oboljenja. Jača
line u želucu, normalizuje peristaltiku creva, sprečava nagomi­ imunitet.
lavanje gasova, podstiče razvoj muskulature donjeg dela tela, sti­ Sahadža-pranajama—9
muliše životnu aktivnost organa trbušne duplje i otklanja zatvor. Stati uspravno, sa bokova šakama obuhvati grudni koš.
Laktove zabaciti što me moguće više unazad. Izdahnuti. D u b o ­
® Sahadža-pranajama. To su uprošćene disajne vežbe, koje
ko udahnuti kroz nos, skupiti i zategnuti anus i rukama snažno
su dokazale svoju efikasnost na stotinama pacijenata, koji pritisnuti grudni koš, kao da ga gnječite. Opustiti ruke. Zadr­
su bolovali od astme, tuberkuloze, pleuritisa, upale pluća i žati disanje i nekoliko puta ponoviti tu terapiju. Sa poslednjim
raznih drugih hroničnih i akutnih oboljenja. skupljanjem potpuno izdahnuti kroz nos, kao da rukama isti­
skujete sav vazduh iz grudnog koša. Opustiti se. Ponoviti još
Sahadža-pranajama-1 6-8 puta.
Leći na pod na leda, sastaviti pete, ruke ispružiti niz telo Lekovito dejstvo. Jogisti smatraju, da ta vežba čini grudni
sa dlanovima okrenutim nagore, šake malo udaljiti od butina. koš elastičnijim, ujedno povećava zapreminu pluća i podstiče
Uz lagano i ravnomerno udisanje podići ispružene ruke uvis i normalan rad pluća i srca.
polako ih spustiti na pod iznad glave. Uz lagano i ravnomerno
izdisanje vratiti ruke u početni položaj. Ponavljati vežbu jedan
minut. Dopunski saveti za lečenje žutice i hepatitisa
Početni položaj - isti. Ruke ostaju na mestu. Udišući p o ­ Posle jela - disati kroz desnu nozdrvu. Disanje kroz desnu
dići desnu nogu što više uvis i polako izdišući spustiti je u p o ­ nozdrvu stimuliše stvaranje toplo te, telesne „vatre" u organi­
četni položaj. Ponoviti vežbu sa levom nogom. Naizmenično zmu. To podstiče bolju probavu i pomaže oboleloj jetri.
podižući i spuštajući noge disati u tom ritmu jedan minut. Ukoliko oboleli od hepatitisa ili žutice ima povišenu tem­
Završiti vežbu i ležeći sa sastavljenim petama odmoriti se peraturu, preporučuje se davati mu da jede samo sveže kiselo,
pola do jednog minuta. sočno voće i da pije mlečnu siirutku. Dalje, sve do potpunog
Lekovito dejstvo. Ta vežba jača i razvija pluća i srce, leci ozdravljenja, uzimati samo laku hranu, nikakve teške namirni­
reumatizam ruku i nogu kod starijih ljudi i predstavlja profilak­ ce niti začine.
tično sredstvo protiv slučajnih prehlada i kašlja. Hrana bogata ugljenim hidratima (kaše, hleb, krompir i
slično) može se jesti tek posle potpunog obnavljanja snage.

148 149
Svo vreme, dok je mokraća bolesno-žuta, u ishrani biti po­ kiselim ukusom. Za jedno čišćenje dovoljno je 100-200
sebno oprezan. Masti, mlad kravlji sir, jaja i meso potpuno is­ grama ulja i 100-200 grama soka.
ključiti iz ishrane.
Terapija čišćenja počinje uveče, oko 19 sati. Napunite dve
čaše: jednu - uljem, drugu - sokom. Popijte jedan-đva gutlja­
Kako pravilno čistiti jetru ja ulja i odmah isto toliko gutljaja soka. Posle 15-20 minuta,
ukoliko se ne pojavi mučnina, sve ponovite, ponovo sačekajte
Pv Prvo, što treba uraditi je da 2 - 3 dana pre čišćenja jetre
15-20 minuta, pijte, i tako nekoliko puta, sve dok ne ispijete
„smekšate" organizam. svu količinu ulja i soka. Zatim pričvrstite (priljubite) grejalicu
U praksi to izgleda ovako: posetiti saunu ili primeniti vru­ (termofor i slično) na deo tela oko jetre i mirno odmarajte.
će kupke. Glavno je, da posle tih terapija treba da se osećate Kao što pokazuje praksa, što više zagrevate jetru, time je bolji
opuštenim, zagrejanim i da se organizam zasiti vodom. Dehi- efekat. Zato jetru zagrevajte preko cele noći i produžite ceo
đriranim, suvonjavim ljudima bolje odgovaraju vruće kupke, naredni dan.
gojaznim - suva sauna, a svima ostalim - vlažna sauna. Traja­
io-Upozorenje! Ukoliko slabo podnosite ulje i posle prvog uzi­
nje jedne terapije je od 5 do 25 minuta sa obaveznim završava­
manja ulja javi vam se mučnina, treba sačekati da ti neprijatni
njem terapije kratkim (5-10 sekundi) prohladnim ili hladnim
osećaji prođu i tek tada ponovo popiti ulje. Vremenski razvuci­
đejstvom (tuširanje ili polivanje). Takvih terapija treba prime­
te terapiju, to nije tako strašno, čak je i korisno. Ukoliko muč­
niti od 3 do 5 i više. Treba ih primenjivati jednom dnevno
nina ne prolazi, ograničite se popijenom količinom, to će biti
ili svaki drugi dan, u zavisnosti od individualne izdržljivosti.
dovolj no.
Uočeno je, da ulje odlično opušta, a to znači i „smekšava" Pošto se ispili svo ulje i sok, približno posle 2 sata, sedite i
telo. Tako se, pretopljeni maslac može upotrebljavati u količini zauzmite udobnu pozu (najbolje je šesti na pete), zapušite levu
od 20 grama ujutro, a takode tokom dana primenjivati kratko­
no/drvu vatom, u usta stavite malo ljute paprike i dišite kroz
trajne uljne masaže sa pretopljenim maslacem ili maslinovim
desnu nozdrvu.To će stimulisati stvaranje energije i toplote u
uljem. Posle toga oprati se pod toplim tušem bez upotrebe sa­
organizmu.
puna. (rojaznirn ljudima, sa masnom kožom i viškom sluzi, ta
masaža ne odgovara. Za njih je dobro da malo trče, čime zagre- Kamenčići će početi izlaziti posle 24 sata i ujutro zajedno
vaju ceo organizam, pojačavaju cirkulaciju i lučenje nečistoća sa prolivom. Dobar proliv ukazuje na snagu procesa čišćenja.
kroz kožu. Zbog toga se ne plašite, već se radujte. Da bi prekinuli suvi­
še jak proliv posle čišćenja jetre, jedite rižu i kuvani krompir.
Sve to treba odraditi pre čišćenja jetre. Rezultat je da žuč
Opor ukus tih namirnica zaustavlja proces proliva.
postaje tečna, bilirubinski kamenčići se tope, tkivo postaje ela­
stično, kanali se otvaraju i opuštaju, i čišćenje jetre će uspeti od
prvog puta. Čišćenje jetre pomoću trava

Pv Najefikasnija i najpraktičnija terapija čišćenja jetre je čišće­ Osim maslinovog ulja i limunovog soka za čišćenje jetre
nje pomoću maslinovog ulja i limunovog soka. Praksa je primenjuju se praškovi na bazi trava.
pokazala, da se maslinovo ulje može zameniti sa suncokre- Prvi dan - uoči čišćenja do 21 sat pripremiti prašak od se­
tovim, a limunov sok - bilo kojim drugim sokom sa jakim mena sledećih komponenata u jednakim delovima (po jednu ka­
fenu kašičicu): mirodija, morač, korijandar, kim i anis. Semena
150 151
sipati u mlin za kam i samleti u prah. Ukoliko ne nađete seme liko imate zatvor, možete ga uzimati uveče po jednu kafenu
morača, umesto njega uzmite đve doze mirodije (morač ima ja­ kašičicu.Taj prašak leci želudac, creva i pomaže da se bez klisti-
če dejstvo od mirodije). Samleveno seme sipajte u čašicu. ranja isprazne creva.
Mirodija, morač, korijanđar, kim i anis su biljke koje ima­ (Prašak leci želudac i creva jer izbacuje štetne kolonije mi­
ju izrazita svojstva „vetra".'lb znači da oni dodaju, pobuđuju u kroorganizama. Pomaže pražnjenju creva zbog toga, što stimu­
organizmu obrtno-oscilirajuću energiju. Upravo je ta energija liše i usmerava energiju u potrebnom smeru - pojačava peristal­
potrebna da bi žuč postala tečnijom i da bi se primorala jetra tiku creva na pražnjenje.)
i žučna kesa da vrše snažnije kontrakcije - izbacuju žuč, a sa
D r u g i dan. Ceo dan ne jesti. Ujutro posle stolice primeniti
njom i nečistoće.
klistir za čišćenje sa 1-1,5 litar tople vode. Zatim piti prašak, po
Seme tih biljaka ima izražena fitoncidna svojstva i snažno jednu kafenu kašičicu na 50 miligrama sveže vode, prema slede-
deluje na patogene mikroorganizme, koji žive u žcluđačno- ćoj šemi: u 08.00,10.30,13.00 i 15.30 sati. U 17 sati popiti to­
crevnom traktu, jetri, žučnom mehuri i u samoj žuči. pli odvar (čaj) od semena trava, kojeg treba pripremiti ujutro:
Uzeti 5 kafenih kašićica listova sene (Cassia acutijolia De/i- Kora krušine - jedna kafena kašičica, list eukaliptusa - jed­
/<?), samleti u mlinu za kafu i sipati u drugu čašicu. na kafena kašičica, cvetovi kamilice - jedna supena kašika, smi­
Uzeti 8 kafenih kašićica korenja revenja (Rheum palma- lje - j e d n a supena kašika. Tu smesu trava posle uzimanja praška,
tu?n), samleti u mlinu za kafu i sipati u treću čašicu. Koren tj. u 08.00 sati, preliti sa 400 miligrama ključale vode, kuvati na
revenja može se zameniti sa 8 kafenih kašičica krušine. blagoj vatri 5 minuta, skinuti sa vatre, umotati u debeli peškir i
ostaviti da odstoji do 17 sati. Posle procediti i popiti (u 17 sati).
(Glavna tajna uspešnog čišćenja jetre je jakproliv. Kod nekih
(Cvetovi kamilice i smilje su trave koje blagotvorno deluju
ljudi, usled raznih uzroka, za tako jak proliv nedostaje energije, a
na jetru i potpomažu je. Kora krušine - stimuliše proliv i peri­
kod nekih ona nije pravilno usmerena — nadole.
staltiku creva. List eukaliptusa, zahvaljujući svojim posebnim
Primenjitjući senu i revenj - biljna purgativna sredstva, mi svojstvima, razreduje žuč, otvara žučne kanale i ubrzava tok
ne samo da stimulišemo energiju, već je i pravilno usmeravamo tečnosti.)
nadale - prema izlazu. Rezultat zajedničke prinieue /ih biljnih
U 18 sati popiti 120-150 miligrama toplog maslinovog
sredstava je da stimulišemo potrebnu energiju u organizmu, raz-
ulja i odmah zatim popiti sok od gejpfruta ili limuna (koliko
redujemo žuč, ubijamo kolonije mikroba, sve to otkidamo i snažno
želite). Zatim na deo tela oko jetre privezati toplu grejalicu
izbacujemo iz organizma. Navedene biljke su odlična potpora (po­
(vruća se ne preporučuje) i leći na desni bok.
moć) za čišćenje jetre).
(Bez obzira na uzimanje biljnih sredstava, ja uporno save-
Prašak iz tri čašice dobro promešati, ponovo samleti u mli­ tujem da se pre čišćenja izvrši priprema za čišćenje jetre - da
nu za kafu, sipati u čašu i pokriti. se ona dobro zagreje.)
U 21 sat uzeti jednu kafenu kašičicu praška i razmutiti u U 23 sata ponoviti sve stoje urađeno u 18 sati (maslinovo
50 miligrama sveže vode i odmah popiti. Zatim popiti još 50 ulje 120-150 miligrama, sok i grejalica). Na tome se završava
miligrama sveže vode. terapija za taj dan. Ležite da spavate.
Navedena količina praška dovoljna je za tri čoveka. Uko­
Treći dan - oporavak. Ujutro, posle stolice, uraditi ldistir
liko jetru čisti jedan čovek, ostatak praška treba sačuvati. Uko-
za čišćenje i ponoviti ga 2 - 3 puta svakog drugog sata. Ukoliko
152 153
je stolica spontana, tada posle svake stolice. To podstiče bolje Sledećeg dana, ujutro, uraditi klistir za čišćenje (mogu i
čišćenje i smanjuje intoksikaciju na račun povratne asimilacije dva), da bi se očistilo debelo crevo. Čitav dan piti sokove u bilo
žučne šljake (nečistoća). kojim količinama, ali samo sveže pripremljene. Mogu se jesti
Posle prvog klistiranja popiti 150-200 miligrama soka od i salate od povrća. Bilo koji drugi produkti, čak i kaše, nisu
krompira (najbolje iz neočišćenog roze krompira) i 30 minuta poželjni.
odležati mirujući. (Sok od krompira piti ujutro još 6-7 dana.) Tokom tog dana produžiti zagrevanje jetre pomoću greja-
Po želji može se piti sok od šargarepe ili smesa soka od jabuke lice i u 19 sati ponovo piti maslinovo ulje i limunov sok. Slede­
i soka od cvekle u odnosu 5:1. ćeg dana, ujutro, klistir za pročišćavanje i prelazak na uobičaje­
(Navedeni sokovi blagotvorno delnju na sluzokože organizma nu ishranu.
i na jetru.) Da bi prekinuli suviše jak proliv posle čišćenja jetre, jedi­
U 14 sati možete početi da jedete, pridržavajući se sedmo- te rižu i kuvani krompir. Opor ukus tih namirnica zaustavlja
dnevne ograničene dijete: kaše, sokovi, krompir pire, kiselo- proces proliva. Toga dana uzimajte što manje povrća, voća i
mlečni produkti, supe od povrća, biljno ulje i drugo. sokova.
Prvog dana oporavka može se piti čaj od trava sa medom. Efekat dvostrukog čišćenja jetre je mnogo bolji.
Tokom nedelje posle čišćenja jetre organizam treba odmo­
riti. Prekinuti sa svim terapijama. Probava hrane treba sama da Ideomotorno čišćenje jetre
se normalizuje. jetra se može čistiti pomoću ideomotornih pokreta.
Sta raditi, ukoliko ne nađete potrebne komponente trava. Najpovoljnije vreme za ideomotorno čišćenje jetre je vre­
Primenite to, što nađete - mirodiju, korijandar, kim, senu i re- me njene maksimalne aktivnosti: od 23 do 3 sata (vreme aktiv­
venj. Glavno je, da shvatite princip primene trava - razređivati, nosti žučne kese je od 23 đo 1 sat, a jetre od 1 do 3 sata). M e đ u ­
stimulisati kretanje i izazivati proliv. 1 obavezno ćete očistiti jetru. tim, dobar efekat čišćenja može se postići i od 20 do 22 sata.
Uspeh idomotornog čišćenja jetre i žučne kese umnogom
Dvostruko čišćenje jetre zavisi od prethodne pripreme, koja se sprovodi svakodnevno
tokom čitavog perioda čišćenja (oko 2 nedelje).
To čišćenje jetre vrši se na isti način kao i obično čišćenje,
ali se ponavlja sledećeg dana. Na primer, danas čistite jetru U prethodnu pripremu spadaju: promena ishrane smanji­
pomoću maslinovog ulja i limunovog soka i sledećeg dana po­ vanjem belančevinaste i masne hrane i povećanjem količine
navljate isto čišćenje. povrća i voća u dnevnom obroku hrane; svakodnevno zagreva­
nje grejalicom (termoforom i slično) dela tela oko jetre (oko
lako snažna terapija čišćenja preporučuje se ljudima koji 2 0 - 3 0 minuta) pred seansu ideomotornog čišćenja; stiskanje
dobro podnose tu varijantu čišćenja. Objasniću ga detaljnije. stomaka posle zagrevanja grejalicom; svakodnevno uzimanje
Prvu terapiju čišćenja početi uveče oko 19 sati. Radi toga smesa od trava za izbacivanje žuči (na primer, smesa broj 1:
pomoću grajalice dobro zagrejati jetru i produžiti i dalje greja- gorčica-lišće, pelen-trava, nana-lišće - po 10 grama od svake
ti.Toga dana do 14-15 sati jesti lake salate i malo kaše na vodi trave. Dve supene kašike smese preliti čašom ključale vode i
i piti sveže isceđene sokove. ostaviti da odstoji 30 minuta. Uzimati po tri supene kašike eks­
trakta na pola sata pre jela; smesa broj 2: kantarion-trava - 10

154 155
grama, smilje-cvetovi - 15 grama. Dve supene kašike smese Po završetku dvonedeljnog čišćenja jetre (u nekim sluča­
preliti sa pola litra vode, kuvati da ključa 5 minuta i ostaviti da jevima treba je čistiti 3-4 nedelje), s ciljem profilakse, treba je
odstoji 12 sati. Uzimati po pola čaše jedan sat pre jela; smesa čistiti svakog drugog, trećeg ili četvrtog dana po 20 minuta.To
broj3: brezovo lišće - 150 grama, kantarion-trava - 150 grama, će održavati jetru u dobrom stanju.
nana-lišće - 200 grama, šipak-istucani plodovi - 200 grama.
Supenu kašiku smese preliti sa 300 grama ključale vode, kuvati
5 minuta i ostaviti da odstoji 5 sati na toplom mestu. Uzimati Čišćenje jetre leti
u toplom stanju po pola čaše na 20 minuta pre jela). Sve to Čišćenje jetre pomoću maslinovog ulja i limunovog so­
znatno stimuliše jetru i žučnu kesu i povoljno utiče na stvara­ ka je „grubo" čišćenje - čiste se samo žučni kanali i žučna
nje snažnih ideomotornih pokreta-pulsiranja. kesa od čvrstih (kompaktnih) tvorevina. Jetru je poželjno
Samo idcomotorno čišćenje jetre odvija se ovako: posle očistiti i na ćelijskom nivou. Najbolje sredstvo za to je glado­
prethodne pripreme uključiti muziku, zauzeti udobnu pozu i vanje, ali se to može uraditi i pomoću biljaka i njihovih so­
opustiti se. Koncentrisati se na jetru i u svesti stvoriti jasnu sli­ kova. Leto je upravo najpovoljnije vreme za takvo čišćenje.
ku, koju „nakalcmiti" na jetru. Salate i sok od maslačka sa lucerkom su dobri antioksi-
Pod stvaranjem jasne slike podrazumeva se slikovito pred­ danti i obnavljači tkiva jetre. To je odlično sredstvo za čišćenje
stavljanje jetre, koja počinje da se skuplja i širi prema taktu i lečenje hepatitisa i kamenja u žuči. Kamilica i srčana trava
muzike. U početku skupljanje i širenje ide u smeru „gore-dole" (Scutellaria galericulata) pomažu kod trovanja alkoholom i le-
i traje oko 8 minuta. Zatim kraći odmor i produžiti sa skuplja- kovima. Takode je korisno Ušće od maline, nana, lišće od šum­
njem-širenjem u smeru „desno-levo", takode 8 minuta. ske jagode, kovrdžavi kiseljak (Rumex crispus), hajdučka trava,
žalfija, blagovanj (Hyssopus officinalis), ružmarin, iris, đetelina,
Završni deo ideomotornog čišćenja jetre i žučne kese sasto­
poljski ljutić (Ranunculus polyanthemus) i majoran (Origanum
ji se u tome, da posle kraćeg odmora (2-3 minuta) zamišljate,
ma/orana). M o ž e se piti koncentrovani ekstrakt od petrovca,
oko 6 minuta, „prilivni talas" u jetri, koji u smeru toka kroz
heloneje i različka (sve zajedno) svakoga dana po dve supene
žučne kanale izlazi iz jetre i žučne kese. Na taj način, to, što se
kašike 2 - 3 puta dnevno. Peršun odstranjuje zagušenje jetre, a
„streslo" biće blagovremeno isprano u dvanaestopalačno crevo
lišće maline ili šumske (domaće) jagode - pojave zastoja u njoj.
i dalje napolje kroz debelo crevo.
Koren lincure zajedno sa rotkvom stimuliše rad jetre, poboljša­
Idcomotorno čišćenje jetre treba raditi dve nedelje, svako­ va apetit i probavu. Petrovac je koristan kod žutice.
ga dana po pola sata.
Samo čišćenje jetre zasniva se na lečenju sokovima tokom
Kao rezultat čišćenja mogu se javiti slabiji bolovi u predelu određenog vremenskog perioda. Treba početi sa trodnevnom
jetre ih osećaj mučnine. To nije strašno, to je prirodna reakcija dijetom na jabukama ih citrusima, a zatim preći na sveže pro­
organizma na čišćenje jako zagađene jetre. dukte. Kao dopunu njima jesti kuvane bobove (grašak, soju i
Tokom dvonedeljnog perioda čišćenja jetre u ekskremen- slično) i pasulj. Izbegavati hranu koja sadrži štetne materije, ne
tu se može videti žučno kamenje zelene, tamnosive i crne boje, pušiti i ne konzumirati alkoholne napitke. Pijte koliko želite
kao i stara žuč koja podseća na mazut. Kada se to prestane p o ­ čistog jabukovog i soka od šargarepe, jednom u nekoliko dana
javljivati u ekskrementu, ekskrement poprimi svezu žutu boju i ujutro popijte čašu soka od cvelde - malim gutljajima, polako.
poveća se radna sposobnost može se završiti sa čišćenjem. Ukoliko se pojavi svrab na koži, ujutro popijte čašu vruće vode
sa sokom od polovine limuna.

156 157
Šema petodnevne terapije sokom za čišćenje jetre (tru­ dovodi do zastoja energije, a prema tome i do stvaranja šljake i
dite se, kao što je već navedeno, da pijete samo protijevu ili pogoršanja probave. Naučite se da kontrolišete svoje emocije i
namagnetisanu vodu): zapamtite, da one u prvom redu uništavaju vas, a ne tog čoveka
Prvi dan - 300 grama soka od šargarepe, po 100 grama na koga se ljutite.
soka od cvekle i krastavaca.
Drugi dan - po 300 grama soka od šargarepe i spanaća. Kako se osloboditi od kamenja u žučnoj kesi
Treći dan — 500 grama soka od šargarepe. (recept oca Georgija)
Četvrti dan - 100 grama soka od cvekle i 300 grama soka Uzeti jedan kilogram krompira, dobro ga oprati, izrezati
od šargarepe. okca i kuvati ga sa ljuskom u 6 litara vode sa poklopljenom
posudom. Kada voda proključa, kuvati još 4 sata na tihoj vatri.
Peti dan - po 60 grama soka od celera i peršuna i
Rezultat je da će se krompir posle tako dugog varenja jako ras-
300 grama soka od šargarepe. kuvati. Izgnječiti ga, da se od njega dobije tečno pire i ostaviti
Radi ubrzanja procesa čišćenja klistirajte se sa običnim i da se ohladi preko noći. Pre nego što izgnječite krompir treba
ukuvanim urinom. ga malo posoliti.
Za vreme petodnevne kure čišćenja svakoga dana ili svakog Tokom noći iz gustog pirea iscediće se tečnost, približno
drugog dana primenjujte pročišćavajuće-smekšavajuće kupke, oko 3 litra. Ujutro pažljivo izliti odstojalu vodu u prethodno
dodajući u toplu vodu po pola do jednog litra ukuvanog urina. pripremljene tegle od tri litra i zatvoriti ih polietilenskim p o ­
Trudite se da celo telo bude pod vodom i da u kadi ostanete klopcem. Za rastvaranje kamena u žuči potrebna je ta voda, a
2 5 - 3 0 minuta. Za vreme kupke možete osetiti mučninu, ali će pire se može baciti.
se ona izgubiti do kraja kupke, pa zato ne izlazite iz kade pre Krompirova voda može se čuvati u frižideru.
vremena. Zatim se dobro obrišite i odležite u postelji jedan-
dva sata, da bi se dobro preznojili. Izvesno vreme osećaćete Način'primene: pre upotrebe krompirovu vodu malo pod-
slabost. Preko noći možete staviti oblogu sa ricinusovim uljem grejati. Uzimati po 2 supene kašike 3 puta dnevno na 3 0 - 4 0
ili urinom na stomak i jetru. To će stimulisati creva na čišćenje. minuta pre jela tokom 40 dana. Ukoliko je količina vode ne­
dovoljna - skuvati još krompira. Ukoliko prokisne - ne pijte,
Za obloge, kupke i pripremanje ulja za masažu koristite pripremite novi odvar.
etarska ulja kamilice (razne vrste), smilja, limuna, limunske vr-
Krompirova voda ne samo da drobi i izbacuje kamenje i pe-
bene, lipe, hajdučke trave i morača. Isparljive materije tih ulja
sak iz žučne kese, već i leci jetru i pomaže kod vodene bolesti.
kroz kožu lako prodiru u organizam i podstiču izbacivanje ne­
čistoća iz jetre. To podstiču i eliksiri od cvetova. Primer. Jedna žena je operisana i odstranili su joj žučnu ke­
Eliksir od cvetova malo podstiče čišćenje jetre od nečisto­ su. Zbog naivnosti ona je mislila da više neće imati problema
ća. Maslačak i ženjšenj jačaju jetru, podstiču obnavljanje tkiva, sa žučnim kamenjem. Dve godine posle operacije kod nje su
a eukaliptus pomaže kod upalnih procesa u jetri. se ponovo pojavili bolovi posle uzimanja hleba sa maslacem,
keksa, kolača i čokolade. Lekari su joj objasnili da se kamenje
Za vreme čišćenja jetre trudite se da se što manje razdra-
može stvarati u žučnim kanalima jetre.
žujete. jetra je mesto gde se stvara energija gneva i mržnje.
Ta energija kvari krv, stvara mnogo žučne šljake (nečistoća),

158 159
Ona je odlučila da primeni navedeni metod čišćenja jetre Nakon petnaest minuta posle uzimanja maslinovog ulja sa
pomoću krompirove vode. Uradila je sve kako je navedeno... kiselim sokom treba popiti čašu i po nekog purgativa. Posle 15
„i kao da sam se ponovo rodila - tako dobro sam se osećala". minuta (ili kada zaželite) nakon toga možete piti vodu.
Ukoliko vas protera, tada pogledajte da li su izašli kamen­
Šestproverettih načina izbacivanja kamenja iz žuči čići. O n i su boje smaragda ili prljavo-braon.
Poželjno je produžiti sa gladovanjem i uzimanjem ulja sa
Mnoge ljude muči kamenje u mokraćnoj bešici i žučnoj kiselim sokom i purgativa sve dotle, dok iz jetre ne izađe svo
kesi i interesuje ih, kako mogu da se oslobode od njega bez kamenje. Nisu retki slučajevi, kada je za rastvaranje svog kame­
hirurške intervencije. Navešću nekoliko preporuka na tu temu. nja potrebno primenjivati terapiju pet, šest, a ponekad čak i
Ostaje vam da odaberete koja je najprihvatljivija za vas. sedam dana.
Pv Doktor N. Yoker preporučuje sledeći metod. Sa nekoliko Kao i u prvom slučaju, pri izlasku kamenja mogu se javiti
pročišćavajućih klistira očistiti želudačno-crevni trakt. Po­ jaki bolovi - trpite.
sle toga pristupiti terapiji sa sokovima. Pre početka izbacivanja žučnog kamenja treba uraditi rent
Za vreme terapije sa sokovima svakoga dana piti po de- genski snimak, da bi znali koje je veličine kamenje, koliko gaje
set-dvanaest čaša vruće vode. U svaku čašu iscediti sok od jed­ i gde se nalazi. Kada se izbaci kamenje nije suvišno da se p o n o ­
nog limuna. Osim toga, poželjno je svakoga dana piti po litar vi rentgenski snimak da bi se uverili da više nema kamenja.
i po smese sokova od šargarepe, cvekle i krastavaca (u jednom Pv Neki narodni lekari smatraju, da se kamenje u žuči može
obroku popiti 480 grama soka - 300 grama soka od šargarepe rastvoriti dužim i redovnim pijenjem soka od cvekle. Pri
i po 90 grama soka od cvekle i krastavaca).
tome se žučno kamenje rastvara postepeno i bezbolno.
Drugog i trećeg dana terapije sa sokom javiće se grčevi
koji traju 10-15 minuta. Krajem nedelje može doći do krize Ph> Uzeti nekoliko glavica cvekle (težine od 800 do 1000 gra­
čišćenja. Mogu se javiti jala bolovi, koji ukazuju na prolazak ma), dobro ih oprati i očistiti, staviti u lonac (šerpu) od pet
kamenja kroz mokraćne i žučne kanale. Posle toga prestaju svi litara i preliti sa tri litra protijeve vode. Posudu zatvoriti i do­
bolovi i rastvoreno mokraćno kamenje izlazi sa mokraćom u vi­ vesti do ključanja, a zatim dugo kuvati na blagoj vatri, tako
du sitnog peska. Žučno kamenje izbacuje se sa ekskrementom da voda kipi. Za to je obično potrebno 5-6 sati. Rezultat je
kroz anus. da se dobija gust sirup, a cvekla postaje bela. Odvar izliti, a
P*> Gladovati 24 sata. Gladovanje podrazumeva da se po p o ­ cveklu izrendati i iscediti kroz gazu u drugu posudu. Zatim
trebi samo pije voda. Posle 24 sata gladovanja treba uraditi oba odvara sjediniti. Dobićete oko litar i nešto više sirupa.
klistir za čišćenje. Nakon jednog sata posle klistiranja p o ­ Način upotrebe: piti po tri četvrtine čaše sirupa nekoliko
piti jednu čašu maslinovog ulja i čašu kiselog soka (na pri­ puta dnevno. Pre upotrebe sirup podgrejati. M o ž e se piti 30
mer, sok od mahovice, sok od limuna, grejpfruta itd.). Piti minuta pre jela i u pauzama između obroka - nakon 1-2 sata
treba jedno za drugim (ulje, pa sok). Ukoliko vam se pojavi posle jela.
mučnina, treba da ležite i sisate limun. Ne preporučuje se Poznavaoci tvrde, da se kamenje u žučnoj kesi dosta brzo
piti vodu. U slučaju jake žedi može se popiti gutljaj slane rastvara, čak i veliko kamenje, i bezbolno izbacuje. Ukoliko je
kamenje krupno, treba se lečiti najmanje mesec dana.
vode, ali je bolje savladati žed i uopšte ne piti vodu.
160 161
Odvar je najbolje čuvati u frižideru. Naravno, to se nepovoljno odražava na lično osećanje: gla­
Pv Samleti u mašini za meso čašu semena od konoplje, po­ vobolja, pogoršanje vida, sluha, čula mirisa, slabi pamćenje, na­
rušava se normalan rad mozga, čovek postaje psihički neurav­
mešati sa tri čaše svežeg, nepasterizovanog mleka i kuvati
notežen. Pri čemu se to ponekad odvija tako skriveno, da čovek
dok ne ostane jedna čaša. Dobijeni odvar procediti dok je
i ne sumnja da mu se u glavi nalazi 1-2 čaše gnoja.
još topao i piti ga natašte pet dana po jednu čašu dnevno.
Da bi se očistili maksilarni i čeoni sinusi od presovene
Posle deset dana pauze ponoviti. sluzi-pihtija u njima treba redom sprovesti sve etape čišćenja:
Za to vreme ne preporučuje se uzimati ništa ljuto. pretvoriti stvrdnutu sluz u tečnu i izbaciti tečnu sluz iz maksi-
Za vreme prolaska žučnog kamenja kroz žučne kanale m o ­ larnih sinusa.
gući su bolovi, ali ih treba trpeti. Razreilivanje sluzi. Smekšavanje - zagrejati glavu na bilo
Posle godinu dana ponoviti kuru lečenja i, kako tvrde m n o ­ koji način i to više puta dnevno. To je najbolje uraditi sa kuć­
gi narodni lekari, neizbežno ćete se izlečiti. nim naparavanjem i vodenim kupkama za glavu. Terapija traje
5 minuta,a zatim treba glavu politi prohladnom vodom. Poželj­
Pv Uzimati maslinovo ulje na pola sata pre jela. Početi od po­
no je uraditi seriju takvih zagrevanja (3-5 puta), sa prohladnim
lovine kafene kašičice i doći do kafene šoljice, povećavaju­ polivanjima.
ći dozu postepeno.
Radi uspešnog razredivanja sluzi u vodu se mogu dodati
Čišćenje maslinovim uljem traje od dve do tri nedelje. Pre­ razne materije i biljke.
ma narodnim lekarima, pri tom čišćenju smanjuje se lučenje že-
Hf Pare mentola imaju sposobnost da razređuju presovanu
ludačnog soka, što je zaštita od čira na želucu. T i m metodom
izbacuje se kamenje iz žučne kese bez operacije. sluz, čine je tečnom i izbacuju. Radi toga je potrebno men­
Postoji niz drugih varijanti izbacivanja žučnog kamenja, tol u zrnu rastvoriti u loncu sa ključalom vodom. Pokriti
ali su opisani načini sasvim dovoljni da bi se samostalno mogli se preko glave i nad loncem udisati pare mentola.Terapija
osloboditi od njega. Odaberite za sebe najpovoljniji način i pri- traje sve dotle, dok se iz lonca isparava.
menjujte ga. Nekoliko takvih terapija pomaže da se razredi sluz.
Pv Krompir u ljusci. Skuvati krompir sa ljuskom i izliti vodu
u drugu posudu. Pokriti se preko glave i udisati paru iz te
GAJMORITIS (MAKSILARNI SINUSITIS) posude.
Ph> Propolis, ekstrakt sa alkoholom. Skuvati vodu u loncu i u
Svaka prehlada stvara bujicu sluzi, koja izlazi kroz gaj- nju naliti pola kafene kašičice ekstrakta propolisa. Umota­
morove (maksilarne) i čeone sinuse. Sluz p o v r e m e n o izla­
ti se i disati iznad lonca.
zi, ali pri kraju oboljenja ostaje njen sloj, koji se, kao p i h -
tije, p o s t e p e n o pretvara u kserogel — tvrdu koricu. Takvih P*> Diskodebonita(prečnika 110 milimetara i debljine 10 mi­
„korica" u čoveku se stvara veoma m n o g o . Rezultat je da se limetara) izbrusiti sa jedne strane. On se primenjuje zbog
te šupljine popunjavaju čvrstom m a s o m , na kojoj se odlič­ toga, što se usled trenja po koži stvara električni naboj, koji
no razmnožavaju patogeni mikroorganizmi (biljne ćelije). odbija čestice sluzi jednu od druge i time razreduje sluz.

162 163
Disk od ebonita se koristi na sledeći način: izbrušenom kroz sitastu kost i rastvarala kserogel. Najbolji i najdostupniji
stranom gladiti lice (čelo, obrve, podbradak) u smeru kretanja je topli vlastiti urin. M o ž e se zameniti morskom vodom ili jed­
kazaljke na časovniku. Jedan krug po licu napraviti za jednu nostavno slanim rastvorom.
sekundu. Seansa traje 10-15 minuta. Raditi dva puta dnevno Terapija ispiranja je sledeća: zatvoriti jednu nozdrvu,a dru­
- ujutro i naveče. gom ušmrkavati tečnost u nosnu šupljinu i pljuvati kroz usta.
Primenjuje se kod maksilarnog i frontalnog (čeonog) sinu- To isto uraditi sa drugom nozdrvom.
sitisa, glavobolje i zubobolje. Kod zubobolje gladiti bolno m e ­ Navedene terapije primenjivati do potpunog čišćenja i nor-
sto i izvesno vreme (3-5 minuta) držati disk na tom mestu. malizovanja osećaja vida, sluha i mirisa.
Hf Crna rotkva, zahvaljujući svojim prodirućim, razreduju- Ukoliko iz ishrane isključite produkte koji stvaraju sluz
ćim, drobećim i đezinfekcionim svojstvima može ispoljiti (mlečne,sa brašnom i mastima) proces čišćenja se ubrzava. Gla­
dovanje još više podstiče proces čišćenja.
jak lekoviti efekat kod maksilarnog sinusitisa. U maksilar-
nim sinusima nagomilava se sluz, a crna rotkva podstiče
njeno izbacivanje. Čišćenje čeonih i maksilarnih sinusa pomoću zvuka

U tu svrhu treba uzeti jednu osrednju crnu rotkvu, dobro je Čeoni i maksilarni sinusi čiste se i ispuštanjem različitih
oprati i samleti u mašini za meso. Dobijenu melasu staviti na no­ zvukova, koji izazivaju vibracije. Slične vibracije najbolje „istre­
saju" sluz, ugruŠke i stimulišu ishranu tkiva.
sne (maksilarne) ih čeone sinuse. Odozgo umotati peškirom.
Posle izvesnog vremena počeće dejstvo rotkve, koje če se ose- Na primer, udahnete i ispustite zvuk: ,,En-N-N-N".Tako ura­
ćati kao jako pečenje. To ukazuje na to, da su isparljive materije dite 5-6 puta. Dalje ispustite zvuk ,,Em-M-M-M" isto toliko puta.
iz rotkve počele da deluju - zagrevaju, razreduju i dezinfekuju. Posle takve vežbe sa vibracijama isprati nosnu šupljinu sa
Terapija traje 10-15 minuta. U krajnjem slučaju, treba se urinom ih zasoljenom vodom. Može se ispirati sa toplom vo­
strpiti dotle, dok se ne pojavi potrebno dejstvo. Kod dece sa dom u koju dodati rastvor Lugola (2-3 kapi na 200 grama vode).
nežnom kožom terapija se može skratiti.
Obično je dovoljno 2-5 takvih terapija (jedna dnevno), da
bi se oslobodili gnoja u maksilarnim sinusima. HERPES
U dane primene crne rotkve savetujem vam da ujutro i
uveče ispirate nos vlastitim urinom i ukapavate ga po 5 kapi u To je oboljenje kože i sluzokoža, izazvano virusom herpe­
nos. To podstiče bolje izbacivanje sluzi i gnoja. sa i karakteriše se pojavom malih mehurića na obolelim delovi­
Urin se može zameniti toplom zasoljenom vodom. ma kože ili sluzokože. Jedna vrsta herpesa široko je rasprostra­
Izbacivanje sluzi. Pošto je pihtijasta sluz iz tvrdog stanja njena i javlja se u vidu sitnih mehurića na usnama ili oko njih.
prevedena u tečno stanje (čak delimično), nju treba odstraniti Drugu vrstu izaziva genitalni herpes i ispoljava se u vidu ospi
kroz sitastu kost, koja se nalazi u gornjem delu nosnog kanala na polnim organima, koje izazivaju svrab. O b e vrste herpesa
i odvaja nosnu šupljinu od mozga. mogu izazvati i genitalni i prosti herpes u zavisnosti od mesta
prodiranja infekcije.
Radi toga nosnu duplju treba ispirati takvom tečnošću, ko­
ja bi na račun osmoze upijala gnoj i sluz, a i sama lako prolazila

164 165
Infekcija herpesa može se prenositi raznim putevima: suvišno hlađenje,dugotrajna infekcija,hronično oboljenje,upo­
vazđušno-kapljičnim - pri kihanju, poljupcima, za vreme in­ treba narkotika i alkohola, lečenje antibioticima i loša unutra­
timnih odnosa i pri drugim tesnim kontaktima, na primer, u šnja (zagađen organizam) i spoljašnja ekološka situacija, tako­
banji. de, podstiču aktiviranje virusa hepatitisa.
Virusi herpesa mogu napadati i konjuktivu očiju. Difuzni
herpes, ili difuzni lišaj izaziva virus malih boginja (rubeole) i Primeri štetnog uticaja virusa hepatitisa na čovečji organizam
može prouzrokovati oboljenje od malih boginja (rubeole). Poja­
Virus prve vrste (tipu). Virus hepatitisa ima više oblika,
va difuznog herpesa uslovljena je time, što on, postojeći u orga­
nizmu u prikrivenom stanju, pri oslabljenom imunitetu dobija ona se ispoljava kroz razne simptome i oboljenja i napada sva­
mogućnost da se ispolji. ki čovečji organ. Do sada naučnici su otkrili osam tipova virusa
hepatitisa.
Covečanstvo je od davnina upoznato sa oboljenjima, koja
izaziva virus herpesa. Ta oboljenja su izučavali i lečili drevni Ukoliko se na usnama, koži lica, sluzokoži nosa ili usta
lekari, poćev od Hipokrata. U 17. veku herpes su, u čast Luja pojave mehurići - to je prvi simptom da se u vašem organizmu
XIV koji je bolovao od groznice, nazvali „bolešću francuskog nalazi virus hepatitisa. U težim slučajevima herpes prve vrste
kralja". Međutim, naučnici su veću pažnju počeli poklanjati može da napadne oči, pa čak i mozak. Ispostavlja se, da je oko
herpesu tek posle pojave S I D E . Ispostavilo se da svi oboleli 10% svih oboljenja mozga izazvano virusom herpesa, a od me-
od imunodeficita obavezno imaju herpes - zato su ga i nazvali ningoencefalitisa umire do 80 posto bolesnika! Eto šta znači i
rođenim bratom side. Ustanovilo se, da herpes ukazuje na obo­ bezazlena bolest na usnama ili pod nosom.
ljenje imunog sistema. Virus druge vrste. To je genitalni herpes. On pretvara čo­
večji život u pakao. Bolne ospe na polnim organima, stražnjici,
^-Upozorenje! Ukoliko ste imali herpes, to je siguran simp­
unutrašnjoj površini butina (između nogu), na stopalima uzrok
tom slabosti vašeg imunog sistema.
su ne samo razvoda između supružnika, već i mnogih samou-
Virus herpesa razmnožava se u nosnoj šupljini, gde je t o ­ bistava.
plo i ima obilje sluzi (kao rezultat nepravilne ishrane), zatim
putem limfe dospeva u krv, raznosi se po organizmu i pronalazi U vezi s tim postavlja se pitanje o čistoći intimnih odno­
sa. Utvrđeno je, daje oko 97 od 100 slučajeva inficiranja geni­
nedostupno utočište u čvorištima perifernog nervnog sistema
talnim virusom herpesa rezultat polnog akta. Ali ostaju još 3
kičmene moždine. Odatle on počinje da vrši svoje „izlete" i da
potajno narušava organizam, kolonizujući ga sporo, ali sigurno.
Taj rušilački rad može se godinama ne ispoljavati na telu, ali u
starijem uzrastu, kada nedostaje snage, o svom postojanju her­
pes signalizira mnogobrojnim oboljenjima.

Koji faktori mogu „probuditi" virus herpesa


Virus herpesa može aktivirati sve, što slabi zaštitne sile
organizma: emocionalni stres, preživljavanje, potištenost, tuga.
1 herpes se, koga ništa ne zadržava, odjednom ispoljava osipa­
njem mehurića na ustima ili drugim mestima. Suvišna ishrana, Slika 13. - Herpes: a - na usnama; b - na koži; c - na polnim organima.

166 167
procenta, kada se čovek može inficirati boravkom u banji (sa­ Virus pete vrste- citomegalovirus. On najčešće napada mu­
uni, kupatilu, kadi itd.), od životinja i usled stresa. Pored toga, škarce, izazivajući simptome koji podsećaju na lakšu prehladu.
suprug ili supruga mogli su se zaraziti još pre braka. Herpes se M o ž e biti uzrok stalnih pobačaja kod žena, urođenih defekata
nalazio u njima u stanju mirovanja. kod beba, rođenih od majke u čiji je organizam virus dospeo
Genitalni herpes može izazvati upalna oboljenja polnih za vreme trudnoće.
organa, pogoršati stanje drugih oboljenja, izazvati hlamiditis, Virus šeste vrste. Neki naučnici smatraju, da sindrom hro­
gardnelitis, endometritis, rak grla materice kod žena, rak pol- ničnog umora, koga su nazvali kugom XXI veka, izaziva jedan
nog organa kod muškaraca. od tipova virusa herpesa. Visoka telesna temperatura i jaka sla­
Posebno je podmukao herpes kod žena. Kod njih se ni iz­ bost, koji traju mesecima, depresija i apatija - rezultat su her­
daleka ne pojavljuju uvek karakteristične ospe i jaki bolovi. Re­ pesa šestog tipa.
zultat je da se žene godinama lece od neplodnosti ili rađaju bo­ Kao što smo ranije naveli, postoji više tipova virusa her­
lesnu decu i ne sumnjajući daje svemu tome kriv virus herpesa. pesa i on se može ispoljavati kao stomatitis, angina, vaginitis,
Virus treće vrste. Male boginje i lišaj spadaju u treću vrstu gastritis, pielonefritis, neuralgija itd.
(tip) herpesa. O n e se rede susreću, ali takode nisu ništa manje
opasne. Kod dece virus izaziva male boginje (rubeolu), a kod od­ Lečenje herpesa
raslih - difuzni lišaj: ospe na bočnim površinama stomaka, na
Naučnici, koji su detaljno istraživali virus hepatitisa, tvrde,
grudnom košu i bolove, koji se mogu uporediti samo sa onkolo-
da se od njega ne može potpuno izlečiti. On se nalazi praktično
škim bolovima. Neki specijalisti smatraju, da ljudi koji su u detinj-
svuda: u krvi, mokraći, spermi, pljuvački itd. Virus herpesa se
stvu preležali male boginje, ne mogu obole ti od difuznog lišaj a.
čak nalazi i u suzama! Osim toga, mnogi lekari su ubedeni da
Kod nekih ljudi posle preležanih malih boginja, virus napa­ su, čak svima poznata oboljenja: rak, pielonefritis, nefritis, reu-
da leđne i cerebralne ganglije. Kasnije, kada se pojave povoljni matoiđni artritis, dijabetes, miokarditis i mnoga druga oboljenja
uslovi, virus prelazi u senzorni nerv, napadajući jedan ili neko­ - takode rezultat dejstva virusa, od kojih je jedan virus herpesa.
liko kožnih dermatoma (na koži se pojavljuju karakteristični
Prema tome, medicina kaže, da se može osloboditi ospi,
pojasevi-pruge). Bolest može zahvatiti polovinu lica ili jedno
ublažiti bolest, povećati imunitet, ah se ne može potpuno izlečiti.
oko (oftamološki difuzni lišaj). Oboljenje može preći u hronič-
ni oblik, posebno kod starijih ljudi. © Uzeti dve kafene kašičice cvetova medunike (Filipendula
Četvrta vrsta herpesa izaziva infektivnu mononuldeozu kod u/maria, F. hexepeterala) i jednu kafenu kašičicu cvetova
dečaka i devojčica starih od 12 do 18 godina. To je infektivno nevena, sipati ih u litarsku teglu i preliti sa pola litra votke
oboljenje, koje podseća na anginu i napada vratne, preponske (rakije).Teglu zatvoriti polietilenskim poklopcem i ostavi­
(slabinske) limfne čvorove, kao i hmfne čvorove ispod pazuha. ti da odstoji mesec dana na t a m n o m mestu uz povremeno
14
Kod tinejdžera iznenada se podiže telesna temperatura do
mućkanje, a zatim procediti.
3 9 - 4 0 stepeni i zadržava se dve-tri nedelje, a limfni čvorovi
Kod ospi herpesa na usnama - na bolno mesto stavljati
se uvećavaju. Ponekad bolest napada jetru i uzrokuje hepatitis.
Ponekad se uvećava i slezina. vatu natopljenu u ekstraktu i držati 15-20 minuta 2 - 3 puta
dnevno. Ukoliko je herpes uzeo maha, dopunski piti ekstrakt
14 - kafenu kašiku ekstrakta na 100 grama ključale vode 3 puta
Mladića i devojaka uzrasta od 10 do 19 godina. - Primedba
dnevno. Ekstrakt odlično pomaže i kod gripa (u istoj dozi).
prevodioca.
168 169
Kod difuznog herpesa natopiti pamučnu tkaninu u ekstrak­ Navešću nekoliko primera uspešnog samolečenja herpesa
tu i stavljati na mesta sa ospama i piti po jednu supenu kašiku pomoću urina.
ekstrakta razblaženog u 200 grama vode 3-4 puta dnevno. 1
„Učesnik sam Otadžbinskog rata '' i bolujem od mnogih
Uočeno je, ukoliko se lečenje počne na vreme, difuzni her­ oboljenja. Primenjujući urin oslobodio sam se herpesa. Tu bo­
pes se može izlečiti za nedelju dana. lest lečio sam kod dermatologa. Lečenje je bilo dugotrajno, a
Kako možete pomoći sebi u borbi protiv tog oboljenja? rezultati slabi. Počeo sam da utrljavam mokraću (trebalo bi pro­
bati ukuvanu i uporediti rezultate), svrab je odmah prestao i
H Izbegavati sumnjive polne odnose. bolest je brzo prošla. Herpes je bio na stražnjici".
Hf Pre no što začnete i rodite dete, treba da se uverite da ne­ „Krajem prošle godine obolela sam od difuznog lišaja.
mate virus herpesa. Posle nedelju dana lečenja lekovima nije bilo nikakvog pobolj­
H Ne pravite kult od jela. Uranite se pravilno. šanja. Počela sam da gladujem i pijem mokraću. Pošto mi je
mokraća imala gorko-slan ukus, prestala sam da je pijem. (To
Hf lskorenite glupe navike i sklonosti, koje slabe organizam. ukazuje na veoma zagađen organizam. Gladovanje je izazvalo
Hf Redovno čistite organizam. izbacivanje nečistoća, soli sa urinom, pa otuda i takav ukus. Ta­
kav urin treba piti, ali ne više od 3-5 gutljaja. U tom slučaju
Čeličenje organizma.
on će delovati kao homeopatsko sredstvo na koren bolesti.) To­
H Fizičko opterećenje organizma. kom bolovanja nekoliko puta dnevno mazala sam mokraćom
Čovek, koji ima herpes, može i mora da koristi razne pri­ bubuljice i to je znatno ublažilo bolove. Dejstvo mokraće na
rodne materije, koje ubijaju viruse i mikrobe. S tim ciljem ve­ ublažavanju bolova bilo je snažnije, nego ekstrakt od trava, ko­
oma uspešno mogu se primenjivati jaki fitoncidi, kerozin, eks­ jeg su mi pripremili fitoterapeuti. Gladovala sam na urinu ne­
trakt od duvana, mrazovnjak i vlastita mokraća. Sva ta sredstva delju dana. Krajem meseca bubuljice su se izgubile bez lekova".
u jednoj ili drugoj meri deluju na virus herpesa, koji se nastanio „Kada sam imala 16 godina imala sam mnogo problema
duboko u čovečjem organizmu. Predstoji duga i složena borba. sa kožom i ličnim osećanjem. Koža: bubuljice, miteseri, sebo-
Brzi uspeh u otklanjaju simptoma - nije ništa više od iluzije rea, alergija na svu kozmetiku. Lekar mi je savetovao da se od­
uspeha. Herpes se uvukao unutra i pritajio se. Tu je potreban reknem kozmetike. Zbog alergije pojavio mi se svrab na licu,
dugotrajan i uporan rad. Veliku ulogu imaju doziranje i rokovi dermatitis, ekcem (krasta oko usta). Oslobodila sam se ekcema
lečenja. Na primer, kerozin treba piti u šestonedeljnim kurama i alergije za nekoliko dana (5-7). Uveče pred spavanje masira­
tokom pola godine. Dobar je i ekstrakt od davana. On deluje na la sam lice „mrtvim" urinom (odstajao 2 nedelje). U početku
sve mikroparazite. Da se organizam dobro očisti od raznih in­ sam osetila jako štipkanje, oči su mi suzile sve dok se urin nije
fekcija omogućava i mrazovnjak. Njega treba uzimati jednom potpuno upio u kožu. Tako sam, bez sapiranja kože, i spavala.
dnevno - uveče pred spavanje (kašičicu od senfa sa kafenom Ujutro sam trljala lice razblaženim čajem. Posle nekoliko da­
kašikom meda). Ukoliko se ospe herpesa u akutnom stadiju- na krasta je otpala. Koža oko usana poprimila je roze boju i
mu mažu starim urinom, one brzo prolaze. Ali ipak unutrašnji bila je potpuno čista! Prestao je svrab na licu, na trepavicama,
„posao" obavljaju mrazovnjak, kerozin, ekstrakt od nikotina i obrvama i nestale su bubuljice! Posle toga redovno sam uve­
redovno gladovanje u dane ekadaši po 2 4 - 4 8 sati. Bez toga se če trljala lice veoma starom, a posle nekoliko minuta svezom
ne može postići ozbiljniji uspeh.

^ Drugi svetski rat. - Primcdba prevodioca.


170 171
mokraćom. Bubuljice se više nisu pojavljivale. Ujutro sam lice odneti sa sobom u grob. Osim toga, bolujem i od niza drugih
prala sapunom i mazala kremom. Posle izvesnog vremena m o ­ oboljenja. (Uzrok - zagađenost organizma.)
gla sam da koristim kozmetiku i nije bilo nikakve alergije! Svi Nekoliko puta sam pročitao Vaše knjige i počeo da se pri­
su bili zadivljeni čistoćom mog lica. državam preporuka. Gladovao sam dva puta po 7 dana i dva
Ranije sam svake zime patila od angine (često sa obe stra­ puta po 14 dana. Za vreme gladovanja pio sam urin i proključa­
ne). Kada sam počela da pijem urin, prestala sam da bolujem". lu vodu sa medom i svakoga dana klistirao sam se sa ukuvanim
„Kćerka mije obolela od sklerodermije. Lekari su mi rekli urinom do 1/4 prvobitne zapremine.
da je bolest neizlečiva ili se teško leci. Na venerinom brežuljku Za to vreme ispod kose i dlaka ostala su samo pojedi­
i jednoj nozi u donjem delu golenice pojavile su se bele mrlje načna žarišta, uši i ruke su se očistile, na leđima i nogama
i počele da se šire. su ostala samo žarišta, ali manjih razmera. Iz desne nozdrve
Otputovale smo u Moskvu i tamo su postavili dijagno­ izbacio sam mnogo gnojnih krastica, koje sam izbacivao če­
zu: glavna - sklerodermija, akutni oblik. Sklerodermija spolja- stim izduvavanjem desne nozdrve. Bože moj, gde se moglo
šnjih polnih organa. Propratna oboljenja: hipoplazija materice smestiti toliko đubre! Za samo 10 dana u decembru nakupio
i jajnika. Subtrofični rinitis, disfunkcija gušterače. Eto takav sam pola čašice od 100 grama gnojnih krastica. Da sam saku­
buket oboljenja, iako se ona dobro osećala. Jedino, što ju je pljao sve od početka, sigurno bi ih nakupio jedan kilogram".
uznemiravalo je bela pega na golenici. Ona se stvrdnula, atrofi­ „Pomoglo mije kompleksno lečenje (urinoterapija,glado­
rala, stalno je bila naprsnuta, a posle biopsije kože na toj pegi vanje, ishrana, čeličenje organizma i drugo), ali se herpes p o ­
(mrlji) počele su se pojavljivati trofične gnojne rane (čirevi). vremeno pojavljivao. Mnogo mije pomogao kerozin. Ekstrakt
Posle drugog lečenja u Moskvi otvorio se čir veličine koko- od nikotina počeo je da neutralise herpes iznutra. Ako su me
šijeg jajeta, te veličine je bila i pega na nozi. Odležala je mesec ranije herpes i stomatitis posećivali jednom u dva-tri meseca,
dana u bolnici. Naravno, uzimala je hemijske preparate. Došlo a pre toga - svaki mesec, sada sam potpuno zaboravio na njih.
se i do primene hormonalnih sredstava, a rezultati nikakvi. Nameravam da sprovedeni godišnju kuru uzimanja kavkaskog
mrazovnjaka".
Izvela sam kćerku iz bolnice sa takvom gnojnom ranom
(čirom), iz koje je curio gnoj. Odrekli smo se svih lekova i p o ­
čeli svakoga dana piti mokraću po nekoliko puta. Na gnojnu
ranu stavljali smo obloge sa svezom mokraćom. Tako smo ra­
MUCANJE
dile tri meseca.
Posle mesec dana rana je zarasla. Na venerinom brežuljku
Ukoliko mucate (zamuckujete), probajte da uradite slede-
splasnula je bela pega (mrlja). Koža je poprimila roze boju. Sve
ću vežbu.
analize su joj dobre".
Uzmite neki tekst i počnite da ga čitate naglas prema
„Imam 64 godine i već deset godina bolujem. Imam pso- sledećem metodu: ravnomemi udisaj, mala zadrška disanja,
rijazu: glava mi je bela, uši, ruke ispod laktova, slabine, a noge ravnomerni izdisaj. Suština metoda je u tome, što počinjete
ispod kolena prekrivene su krokodilskom kožom. Leti me je govoriti tek kada počnete izdisati, govorite samo pri izdisaju,
stid da hodam po gradu. Za vreme lečenja koristio sam više od sa smeškom na usnama, ne žureći i ne naprežući se. Cim oseti­
10 vrsta hormonalnih masti. Lekar mi je rekao, da ću tu bolest te da ste izdahnuli skoro sav vazduh, ućutite, napravite kraću

172 173
'zadršku disanja, zatim - udisaj, i ponovo počinjete govoriti tek ® Uzeti 400 grama nezasoljenog sala od svinjskih iznutrica i
sa početkom sledećeg izdisaja, isto tako ne žtireći, slobodno, 16
šest velikih antonovskih jabuka (one imaju zelenu boju i
radosno i sa blagim smeskom na usnama, sa osećajem ubede- sadrže mnogo gvozda). Jabuke sitno izrezati i sipati u salo.
nosti i smirenosti.
Dobro promešati, staviti u rernu i dinstati na slaboj vatri.
Da bi postigli potpun uspeh u obnavljanju normalnog go­
vora treba veštački da izazivate osećaj dobrote prema ljudima, Uzeti 12 žumanaca (u njima se sadrži mnogo gvozda koje
ukoliko se on ne javlja sam po sebi, dok vam to ne prede u se lako asimiluje) ijednu čašu šećera u kristalu i to mutiti sve
naviku; trudite se da uvek budete u takvom stanju. Govorite dok se ne dobije snežno bela masa. U tu masu sitno nastrugati
uvek sa osmehom. 400 grama čokolade (koristite čokolade za kuvanje).
Kada se salo sa jabukama istopi, treba ga izvaditi iz rerne
„Taj metod sam sama koristila i izlečila sam svoju kćerku.
i procediti kroz sito ili gazu. U njega dodati smesu od žumana­
Bolesnika treba izolovati od svih na oko mesec dana. Sto je
ca, šećera i čokolade i sve dobro promešati.
moguće manje sa njim razgovarati. Osim jednog čoveka, sa
njim niko ne srne biti. Odrastao čovek može biti sam. Uveče Dobićete smesu koju možete mazati na hleb i jesti. Prepo­
piti čajeve sa travama koje smiruju (koren od odoljena - Valeri­ ručuje se uzimati smesu uz svako jelo i uz to piti toplo, skoro
ana officinalis, srdačica - Leonoras carđiaca, matičnjak - Melissa vruće mleko.
officinalis, nana - Mentha piperita i druge) i, naravno, nema pu­ Taj recept posebno dobro odgovara mršavim ljudima, kod
šenja, ni alkohola, ničeg što uzbuđuje (ostali čajevi, kafa, čokola­ kojih je prepobttden životni princip „Vetra". Pored izlečenja od
da itd.). Glavno je - strpljenje. Navedeni vremenski period od malokrvnosti, dobro goji i poboljšava lično osećanje.
mesec dana dovoljan je da prođe mucanje".
Pv Tri supene kašike trave kantariona, dve supene kašike li­
stova kupine {Rubi/s caesius) i dve supene kašike koprive
dobro isitnite i promešajte, sipajte u termos i prelijte sa tri
K R V - L E Č E N J E I IZLEČENJE čaše ključale protijeve vode. Ostavite da odstoji i uzimajte
po jednu čašu 3 puta dnevno u toplom stanju.
Pv Šipak (plodovi). Uzeti pet supenih kašika isitnjenih plo­
Kako povećati hemoglobin u krvi
dova, preliti ih sa jednim litrom protijeve vode, kuvati da
Narodna medicina predlaže više recepata za povećanje he­ ključa 10 minuta, sipati u termos i ostaviti da odstoji u
moglobina u krvi. termosu preko noći. Piti kao čaj u bilo koje vreme dana.

® Pomoću sokovnika pripremite sok od šargarepe, cvekle i Ekstrakt od šipka dobro čisti sistem krvotoka i poboljšava
rotkve. Pomešajte ih u istim količinama i sipajte u flašu. razmenu materija u organizmu. Zahvaljujući prirodnom vita­
minu C i drugim biološki aktivnim materijama, koje se sadrže
Flašu čuvajte na prohladnom i tamnom mestu. Uzimajte
u njemu, primenjuje se kod malokrvnosti, oboljenja bubrega i
po jednu kašiku smese sokova pre jela. Pripremljene soko­
mokraćne bešike, obolele jetre i kao opšte sredstvo za jačanje
ve treba ispiti za nedelju dana, a zatim pripremiti sveže. organizma.
Kura pijenja sokova traje 3 meseca.
16
Sorta jabuka. - Primedba prevodioca.
174 175
Sokovi od povrća, koji obnavljaju krv P%> Kod malokrvnosti može se koristiti pelen. Uzmite teglu od
3 litra i napunite je svežim pelenom ubranim u maju, a za­
• Za sintezu hemoglobina potrebno je prirodno gvožde,
tim prelijte pelen sa votkom (rakijom) ili razblaženim apo­
zbog čega treba piti sok od cvekle u kome se, pored gvo­
tekarskim alkoholom. Ostavite da odstoji dvadeset jedan
zda, sadrže soli kalijuma, kalcijuma, fosfora, vitimaini gru­
dan na suvom i tamnom mestu.Temperatura treba da bude
pe B, C i P, f ruktoza i glukoza. lMože se piti po pola ča
viša od sobne. Uzimajte po jednu kap ekstrakta na jedan
še sa supenom kašikom meda 2 - 3 puta dnevno pre jela.
naprstak vode ujutro, jednom dnevno, natašte, tri nedelje.
• Sok od rotkve sadrži gvožde, magnezijum, kalijum, kalci-
Po potrebi, posle dve nedelje pauze, ponovite kuru lečenja.
jum i mnoge vitamine. Od davnina preporučuje se kod ma-
lokrvnosti. Uzimati po jednu supenu kašiku soka i meda 3
puta dnevno pre jela. Čišćenje krvi

• Sok od šargarepe sadrži najbogatiji kompleks biološki ak­ Mere za čišćenje jetre počnimo sa trodnevnom terapijom
sokovima. Može se produžiti i do 5-7 dana. Koriste se sveže
tivnih materija: gvožde, kobalt, bakar, kalcijum, jod, brom
iscedeni sokovi od voća i povrća crvene boje: sok od višnje, ma-
i druge. Preporučuje se kod malokrvnosti, gastritisa, za re-
hovice, cvekle, grožđa, kupine, crvenog kupusa itd.
gulisanje razmene ugljenih hidrata itd. Pije se pre jela od
Sok crvene boje pije se zato, što,prvo, crvena boja stimuli­
100 do 500 grama 1-3 puta dnevno. še reprodukciju krvi, drugo, dolazi do zasićenja organizma spek­
• Možete koristiti i smesu sokova. Na primer, 50 grama so­ trom crvene boje, koju ne „podnosi" većina patologije, posebno
ka od cvekle i 150-250 grama soka od šargarepe. Takva rak. 1, treće, sokovi od povrća i voća zasićeni su biološki aktiv­
smesa je veoma prijatna. Dobro je kombinovati sok od cve­ nim materijama.
kle sa sokom od jabuka. Obilje prirodne, aktivne vode, koja u organizam dospeva
sa sokovima, omogućava da se brzo izbacuje rastvorena šljaka
• Malokrvnost i nedostatak hemoglobina u krvi odlično od­
iz krvi.
stranjuju sokovi od cvekle i jabuka. Pomešajte 2 0 - 3 0 gra­
Da bi pomogli organizmu da što bolje izbacuje toksine,
ma soka od cvekle sa 150-200 grama soka od jabuka. Pijte primenjujte Idistire.
sok odmah po pripremanju 2 - 3 puta dnevno pre jela. Navedene mere za čišćenje krvi dobro čiste i vaše tečne sre­
Sokove možete piti po kurama, stalno - kada zaželite. Po­ dine i limfu. Terapija čišćenja krvi može se pojačati odlaskom
sebno ih je dobro piti u sezoni sazrevanja jagoda, voća i povrća. svakog drugog dana u saunu. Posle saune odmah popiti udarnu
U to vreme su najkorisniji. Sve sokove pijte samo kao sveže. dozu soka. Ukoliko vas posle toga protera, to znači da se jetra
Beli luk je jedno od odličnih sredstava protiv malokrvno­ uspešno čisti.
sti. Međutim, ne mogu ga svi jesti. Takvim bolesnicima
preporučuje se ekstrakt od 300 grama belog luka. Očistiti Sredstvo protiv astme i skoro da je eliksir mladosti
i oprati beli luk, preliti ga sa jednim litrom čistog alkohola
U Ruskom narodnom priručniku za lečenje P. Kurenova
i ostaviti da odstoji tri nedelje. Piti po 20 kapi ekstrakta opisano je sredstvo protiv astme i za podmladivanje krvi. To
razblažcnog u pola čaše mleka 3 puta dnevno.
176 177
sredstvo posebno pomaže ljudima koji pate od gojaznosti, kao podrazumevaju se: osobenosti individualne konstitucije, osobe-
i ljudima koji imaju „mlitav, oronuo organizam". Sredstvo se nosti uzrasta, karakter čoveka, karmička informacija, pokvare-
sastoji od 400 grama belog luka i soka iz 24 limuna. 7
nost' (ukoliko postoji).
Sredstvo se priprema na sledeći način: isitniti beli luk, si­ Kako krv jednog čoveka sadejstvUje ne samo sa krvlju, već
pati ga u teglu sa širokim grlom i preliti sa iscedenim sokom sa celim organizmom drugog čoveka, kome je prelivaju:
od 24 limuna. Povezati teglu sa lakom, prozračnom tkaninom
Problemi počinju na nivou individualne konstitucije. O r ­
i ostaviti da odstoji 24-28 dana (jedan lunarni ciklus).
ganizam treba da potroši deo svoje energije za „prepravlja­
Sredstvo uzimati jednom dnevno pre odlaska na spavanje:
nje" njenih ranijih struktura u svoju.
jednu kafenu kašičicu smese razmutiti u pola čaše vode i popi­
ti. Pre upotrebe teglu treba promućkati. • Veliki značaj ima starost krvi. Ukoliko je krv starija, treba
Obično posle 10-14 dana uzimanja tog sredstva čovek ose­ je pođmlađiti do svog nivoa - ponovo gubitak energije.
ća priliv snage, obnavljanje organizma i dobro spava. Ukoliko je mlađa, obrnuto, ona pothranjuje - pozitivna
osobina. Upravo tu osobinu ranije su koristili za svoje pod-
mlađivanje ugledni i bogati ljudi.
Transfuzija krvi i bolesti Karakterne crte čoveka (pozitivne i negativne) u izvesnoj
meri utiču na ponašanje čoveka.
S medicinske tačke gledišta, transfuzija krvi od jednog čo­
veka drugom potpuno je normalna pojava. Glavno je da odgo­ • Sa karmom je stvar mnogo gora. Karma - to je informa­
varaju rezus-faktor i krvna grupa. Ali to je samo deo istine. cija koja se ne uništava pri njenom prenošenju u druge
Drugi deo istine počinje samo da se ispoljava, a o trećem se informativno-energetske strukture, već se ugrađuje u njih.
uopšte ništa ne zna. još više, informacija sama po sebi nema snagu. Ona dobija
U krvi svakog čoveka žive najsitnija živa bića, koja mogu snagu samo pri spajanju sa energijom, upravlja njom. Na
biti štetna po zdravlje, pa čak i smrtonosna.Taj faktor se rani­ taj način, strana karmička informacija pri prelivanju krvi
je nije uopšte uzimao u obzir, ali su se pojavili ljudi oboleli od ugrađuje se u strukture spoljašnjih manifestacija života i
S I D E i naučnici su počeli da ga uzimaju u obzir. M e đ u t i m , počinje da izobličava zdrave energetske tokove organizma,
osim virusa S I D E u krvi se nalazi masa drugih mikroparaz'ua,
izazivajući pojavu jednih ili drugih karmičkih oboljenja.
koji se transfuzijom krvi raseljavaju: različiti oblici gnojne in­
fekcije, gljivice i mnogo čega drugog. Dospevši u organizam O n a može uticati i na sudbinu, svojom reakcijom na odgo­
zdravog čoveka, oni počinju postepeno, ali sigurno da se raz­ varajuću karmičku situaciju.Taj proces se odvija godinama
množavaju i posle godinu, tri, pet, pa i deset godina odrađuju i zato se ne uočava.
svoj prljav posao.
Još gore je sa pokvarenošću. Pokvarenost je informacija po­
Prema Bibliji, u krvi se nalazi živa duša. To ukazuje na to, sebne vrste, koja ima samo jedan zadatak - poremetiti rad
da je krv - na određeni način strukturirana materija. Tu ma­
teriju su stvorile i strukturirale spoljašnje manifestacije života 17
Pod ovim pojmom podrazumevaju se: zloba, sklonost kradi,
drugog čoveka. Pod pojmom „spoljašnje manifestacije života" prevari i drugi postupci čoveka, koji ga čine „pokvarenim". - Primetlba
prevodioca.
178 179
organizma, da bi se on što brže uništio (raspao). Najefika­ prehrambenim produktima) talože u vezivnom tkivu zidova
sniji oblici pokvarenosti „primenjuju se" na neke delove krvnih sudova i čine ih sve manje i manje elastičnim. Leplji­
ve materije (škrob, belančevine, masti) čine našu krv lepljivom
živog organizma. Na primer, nokti, kosa, odeća i slično.
tečnošću, koja teško prolazi kroz kapilarni krvotok. Ukoliko
Naravno, pokvarenošću je zaražena i krv.Transfuzijom po­ sličnu hranu uzimate uveče, kada se temperatura tela snižava,
kvarene krvi uništava se organizam zdravog čoveka i može lepljivost krvi se znatno povećava, što izaziva poremećaj u kapi­
se prenositi dalje - na njegove potomke. larnom krvotoku, u prvom redu, u udovima - rukama i nogama.
• Simptomi ulivanja krvi pokvarenog čoveka su: saplitanja, Ukoliko vam mrznu ruke ili noge - u pitanju je pokva-
klecanja nogu, drhtavica itd. renost krvnih sudova nepravilnom ishranom. Vreme je da se
pozabavite o svom zdravlju, inače će biti kasno.
• S tim u vezi, u Sjedinjenim američkim državama (SAD) i
Zapadnoj Evropi smatra se sasvim normalnim kada zdrav
čovek sam sebi daje krv za nepredvidive slučajeve. To ni­
je samo bojazan od S I D E . Ljudi su intuitivno osetili da TROMBOFLEBITIS
postoji neka opasnost za njihovo zdravlje pri transfuziji
donatorske krvi. Tromboflebitis je upala zidova vena, koja je propračena
sekundarnom trombozom obolelog dela vene. Tom oboljenju
• I ponovo nam se nameće pitanje, kako se sada lečiti? Moj
posebno su sklone trudnice. Zbog povećanog unutartrbušnog
odgovor je sledeći: samo samostalan rad omogućava čo- pritiska pogoršava se oticanje krvi iz donjeg dela tela, nogu, i
veku da bude ne samo zdrava, već i duhovno savršena zidovi vena ne mogu izdržati pritisak, počinju da se šire, bole i
ličnost. javljaju se trombi.
č%i Divlji (konjski, magareći) kesten (Aesculus bippocastanum)
može pomoći u lečenju tromboflebitisa, čak i težih oblika.
Ishrana i problemi sa krvnim sudovima
Za lečenje se uzima žutozelena ljuska ploda divljeg keste­
na. Da bi se ta ljuska skinula, suve plodove treba držati u
Da ne bi imali problema sa krvnim sudovima (da zidovi
ne bi postali lomljivi i da se u otvorima ne nagomilava holeste- vodi 12 sati. Ljuska nabubri i može se lako skinuti nožem.
rin), u prvom redu treba promeniti ishranu. U emajlirani lonac (šerpu) nalijte 200 grama hladne pro-
tijeve vode i u nju stavite dva grama ljuske od plodova divljeg
Čovečji sistem krvotoka predstavlja, grubo rečeno, tečni
kestena (otprilike dva kestena srednje veličine), dovedite do
distributivni sistem. U zavisnosti od toga, kakvog je sastava
ključanja i kuvajte 10 minuta na slaboj vatri. Skinite sa vatre i
tečnost koja teče kroz taj sistem, uočavaju se jedna ili druga
oštećenja i iznošenost sistema. Na primer, agresivne materi­ ostavite da odstoji oko 6 sati.
je, rastvorene u tečnosti, više deluju na zidove kanala, lepljive Pijte na 30 minuta pre jela 3 puta dnevno po jednu supenu
- podstiču zagušivanjc. kašiku. Kura traje 12 dana.
Ako se sada sa tog primera prede na sistem krvotoka, Ukoliko se tromboflebitis ne povuče, tada posle deseto­
ispostavlja se, da se mineralne materije koje su podvrgnu­ dnevne pauze ponoviti kuru lečenja.
te termičkoj obradi (na primer, kalciju m, koji se sadrži u
180 181
Radi profilakse odvar se može piti jednom u tri meseca. • Da li kod vas interval između dva mokrenja iznosi dva
To je posebno korisno za starije ljude. sata?
Ljudi, koji su primenjivali odvar od ljuske divljeg kestena, • Da li vam se dešava da spontano mokrite, kada osetite ja­
kažu, da bolovi prestaju prvih 12 sati. Posle 2 - 3 dana splašnja-
va otok, a zatim potpuno nestaje. ku potrebu za mokrenjem?
• Da li vam se dešava da nekontrolisano mokrite usled stresa?
P*> Kod tromboflebitisa pomaže i gljiva muhomor (muhara).
Od nje se pravi ekstrakt sa votkom (rakijom). • Da li vam se luči mokraća kada kišete, kašljete ili se smejete?
Uzeti 3-4 muhomora sa crvenim šeširićima i belim tačka- • Da li vam se luči mokraća kada ustajete sa stolice ili iz
ma na njima (Amarita muscaria), isitniti ih i preliti sa pola litra kreveta?
votke (rakije) ili alkohola. Ostaviti da odstoji na tamnom me-
• Da li vam hodanje ili vežbe izazivaju mokrenje?
stu tri dana i čuvati u flaši sa zatamnjenim staklom.
Uzimati 3 puta dnevno po jednu kafenu kašičicu ekstrakta
pre jela. Nekontrolisano mokrenje izazvanoprepunjenom be'sikom
Poznavaoci tvrde, da je ekstrakt muhomora dovoljno piti • Možete li potpuno isprazniti svoju mokraćnu bešiku?
2 - 3 nedelje, da bi se izbavili od tromboflebitisa. Da li vam se luče manje porcije mokraće tokom dana ili
Radi profilakse tromboflebitisa preporučuje se piti eks­ noći?
trakt 2 - 3 dana u toku meseca.
• Da li noću često odlazite u toalet?
• Da li često osećate potrebu za mokrenjem i otkrivate da to
niste u stanju uraditi?
NEKONTROLISANO MOKRENJE (ENUREZA)
• Kada ispustite samo mali mlaz mokraće, osećate li da vam
je mokraćna bešika ostala puna?
Simptomi slabosti mokraćne bešike • Da li vam se dešava da izgubite mnogo vremena na m o ­
krenje, a pri tom ispuštate samo slab, isprekidan mlaz m o ­
Da bi odredili da li patite od nekontrolisanog mokrenja (a
ukoliko patite, kom tipu pripada bolest), odgovorite na predlo­ kraće?
žena pitanja sa da ili ne.
Interpretacija odgovora
Stalno nekontrolisano mokrenje Ukoliko preovladavaju odgovori da, pozabavite se čišće­
* Da li imate tako izrazitu potrebu za pražnjem mokraćne njem bubrega i mokraćne bešike, promenite ishranu i gladujte.
bešike, da čak ne uspevate da dođete do toaleta?
• Kada čujete šum vode koja teče ili kada popijete gutljaj Lečenje nekontrolisanog mokrenja
neke tečnosti, osećate li potrebu da mokrite? ® Supenu kašiku semena mirodije preliti sa čašom ključale vo­
de, ostaviti da odstoji 2 - 3 sata i popiti (piti jednom dnevno).
182 183
® Slabo uočljiva kućna biljka muhogon (plcktrantus) isteru- Originalno čišćenje bubrega
je iz sobe muhe i moljcc.Ta biljka može se koristiti za leče­ „Imam 25 godina i srednje medicinsko obrazovanje.
nje nekontrolisanog mokrenja (enureze) kod dece svih uz­ Ranije sam imala strašne glavobolje (napade migrene), pa
rasta. U tu svrhu odgovara i sveže i suvo lišće muhogona. sam zbog toga rano počela da se bavim narodnom medicinom.
Pregršt listova preliti ključalom protijevom vodom i kuvati Glavobolja mije prošla.
na slaboj vatri oko 40-45 minuta. Pripremljeni odvar sipati u Mnogo sam eksperimentisala sa sobom. Na primer, čistila
kadicu sa vodom, u kojoj se kupa dete pred spavanje. sam bubrege ovako: u urin sam dodavala jeiovo ulje. Bubrezi su
Pre upotrebe uvek pripremati svež odvar. oživeli i prođisali. Pre toga sam osećala kao da se, bukvalno, iz
njih izvlače krvni sudovi i žile, a umesto jetre - smežurani kamen
^ ' U p o z o r e n j e ! Voda za kupanje ne srne biti toplija od 29-30°
(sada mi se čini da se jetra obnovila i u njoj je veoma toplo)".
C.Trajanje kupke - od 20 do 30 minuta.
Prokomentarisaću to originalno čišćenje. Pri lečenju i či­
„Imam 18 godina. U det'mjstvu sam patio od nekontrolisa­
šćenju veoma je važno organu koji se čisti ili leci dati aktivnu
nog mokrenja (noćnog), što mije pričinjavalo mnogo neprijat­
komponentu. U tibetskom medicini materije, koje služe za što
nosti. Nešto sam u vezi s tim morao uraditi. Nikakvo lečenje
bolju dostavu lekova na određeno mesto, nazivali su „konjima".
mi nije pomoglo. Lekari su me ledili strujom (tipa zagrevanja),
U datom slučaju „konj"za čišćenje (i lečenje) bubrega odabran
babaje bila pristalica vode itd. To je trajalo sve dotle, dok ini
je veoma uspešno - to je mokraća. Nju proizvode bubrezi i ona
u ruke nisu dospele novine „Trud", u kojima se nalazio članak
se zato, pri ponovnom unošenju, odmah ustremljava prema
o tome, kakve uspehe su postizali ljudi pomoću vlastite volje i
njima, noseći aktivnu komponentu. Rezultat je da je terapija
usredsredenosti na postizanje cilja. Kao dečak od 12 godina (i
čišćenja efikasna.
danas se čudim) shvatio sam na koji način se mogu izlečiti.
Redos/edterapije. Uzeti 5 0 - 7 0 grama svoje sveže mokraće i
Ležeći na krevetu u opuštenom položaju, zamišljao sam bu­
u nju kanuti 5 kapi jelovog ulja. Zatim 1-2 minuta snažno muć­
brege, mokraćne kanale i mokraćnu bešiku. Zamišljao sam kako
kati da se sve dobro izmeša i popiti u jednom gutljaju. Obratite
mi tečnost puni mokraćnu bešiku i kako se ona sve više i više
pažnju da smesa ne dodiruje zube. Možete piti i kroz slamčicu.
puni. Za to vreme sam pored uha držao pripremljen (navijen)
Da bi zaštitili zube, možete isprati usta biljnim uljem, a zatim
budilnik i u trenutku kada je mokraćni mehur bio prepun, to
popiti mokraću sa jelovim uljem.
jest kada je trebalo da idem u toalet, uključivao sam budilnik i
odmah sam se „budio". Zahvaljujući tom metodu izlečio sam se". Piti smesu mokraće sa jelovim uljem prema ranije opisa­
noj šemi (čišćenje bubrega jelovim uljem) ili 3 puta dnevno pre
® Ruski narodni lekari su od pamtiveka kao sigurno sredstvo jela (15-20 minuta) od 5 do 7 dana. Posle pauze od 2 - 3 dana
protiv nekontrolisanog mokrenja smatrali smesu dve trave ponoviti kuru.Tako sprovesti od 2 đo 5 kura. Po potrebi može­
- kantariona i kičice. Uzeti ih u jednakim količinama, za- te ponoviti posle 1-2 meseca.
kuvati i piti kao čaj.
Kod čestih potreba za mokrenjem preporučuje se iz ishrane Laneno seme čisti bubrege
isključiti điuretične produkte (celer, lubenice, prezrelo grožđe i
To je sredstvo za čišćenje bubrega kojeg su višestruko pro-
šparglu) sve dotle, dok se mokrenje potpuno ne normalizuje.
verili ruski seoski lekari. Uzeti kafenu kašičicu semena lana na
čašu vode i skuvati. Seme lana se raskuva i đobija se gust odvar.

184 185
Ta gustoća (najsitniji dclići) je odličan adsorbent (koagulator) sve dotle, dok ne nastupi olakšanje (krene pesak, što ukazuje
svega štetnog, što se nalazi u želuđačno-crevnom traktu, krvi, na splašnjavanje kamenja u bubrezima), ali ne duže od mesec
jetri i bubrezima. dana (da se ne bi navildi). Posle toga može se napraviti pauza
M o ž e se odjednom pripremiti odvar za ceo dan i čuvati od 2 - 3 meseca i ponoviti kuru.
ga u termosu. Sledeće godine najbolje je nabrati sveže listiće.
Načinprimene. Dva dana piti po pola čaše odvara od seme­
na lana, svakog drugog sata. Seme ovsa protiv kamena u bubrezima
Pošto je odvar od lana dosta gust, pre uzimanja treba ga
razblažiti toplom vodom (poželjno je da se voda prethodno Seme ovsa ima svojstva da rastvara mokraćno kamenje do
magnetise - bolje čisti). Ukoliko vam se učini da odvar od lana granulacije peska, smanjuje šećer kod dijabetesa i podstiče d o ­
ima neprijatan ukus, možete u njega dodati limunov sok. bar rad želudačno-crevnog trakta. Ovas pomaže i obolelima
od glomerulonefritisa i pielonefritisa.

Brezovo lišće protiv k a m e n a u bubrezima č%> jednu čašu semena ovsa preliti sa 5-6 čaša ključale vode i
kuvati na slaboj vatri (da ne iskipi) 5 0 - 6 0 minuta. Procedi­
Kao posledica upotrebu neprirodne, rafinisane hrane, loše
vode i obilja emocija straha kod mnogih ljudi javlja se kamenje ti i piti, po želji, u bilo koje vreme i u bilo kojoj količini.
u bubrezima. Postavlja se pitanje kako ga možete sami izbaciti. Čuvati u frižideru, jer na toplom brzo prokisne.
Evo jednog od proverenih narodnih recepata. Ljudi koji su u mladosti bolovah od kamena u bubrezima
U rano proleće nabubre pupoljci breze i pojavljuju se mali (litijaze), uspešno su se izlečili i bez problema sa bubrezima
listići. Oni su u početku lepljivi, ali uzbrzo izgube tu lepljivost. doživeli starost.
Cim se izgubi lepljivost listova breze - odmah ih naberite. P o ­
trebna lekovita svojstva listovi zadržavaju svega tri dana posle
prestanka lepljivosti. Važno je ne propustiti to vreme i za ta tri Kako ojačati slabu mokraćnu bešiku
dana sakupiti potrebnu količinu.
® Ne pijte suviše. Uzimanjem manje količine tečnosti olakša-
Sakupljene listiće raširiti na papiru i prosušiti u hladu (sen-
ćete sebi. Pijte umereno, kada imate potrebu.
ci). Direktni sunčani zraci uništavaju biološki aktivne materije.
Osušene listiće čuvati u vrećici od tkanine. ® Izbegavajte alkohol, napitke koji sadrže kofein i lekove.To
su diuretici, koji mogu pojačati nekontrolisano mokrenje
Jednu kafenu kašičicu osušenih listova preliti sa čašom klju­
(en urezu).
čale protijeve vode. U nekim slučajevima može se povećati
® Jedite više prirodnu hranu koja sadrži celulozu. Celuloza
doza brezovih listova do jedne dezertne kašike. Ostaviti
pomaže protiv zatvora, koji mogu pojačati enurezu.
da odstoji u termosu 2 0 - 3 0 minuta.
® Prestanite da pušite. Nikotin nadražuje površinu mokraćne
Ekstrakt od brezovih listova pije se kao čaj 3-4 puta dnev­
bešike, a kašalj, povezan sa pušenjem, uzrokuje enurezu.
no natašte (na gladan stomak). Dejstvo ekstrakta se pojačava
ukoliko se pije ti toplom stanju sa jednom kašičicom meda. Za ® Oslobađajte se suvišne telesne težine. Suvišna težina do­
sledeći dan preporučuje se pripremiti svež ekstrakt. Tako raditi punski opterećuje mokraćnu bešiku i pojačava enurezu.

186 187
® Redovno praznite mokraćnu bešiku, ne dozvolite da se pre­ Bubašvaba ima najviše na mestima gde se čuvaju prehram­
puni. Prepunjena bešika uzrokuje njeno rastezanje i slablje­ beni produkti: u pekarama, skladištima hrane, u podrumima.
Uveče treba na pod postaviti staklene tegle, koje prethodno iz­
nje. Ukoliko je,pored toga,slab i mišić koji zatvara izlazizbe-
nutra namazati slatkim, šećernim sirupom ili medom, a odozgo
šike,pri kašlju ili kihanju može doći do spontanog mokrenja. na teglu staviti štapić. Bubašvabe će se preko štapića popeti na
® Namenskitrenirajtesvojumolaaćnubešiku,radičegasepotru- teglu, upasti u nju i otuda neće moći da izađu. LJjutro ih sakupi­
dite da idete u toalet u određenim vremenskim intervalima. te, zatim nalijte u jednu čašu malo votke (rakije), isperite u njoj
Na primer, počnite od intervala jedan sat. Posle nekoliko ne­ bubašvabe i prebacite ih u drugu teglu (najbolje ih je uzimati
delja produžite interval i postepeno ga dovedite do 2,5-3 sata. pincetom), koja je do polovine napunjena votkom (rakijom) ili
alkoholom. Bubašvaba treba da ima oko pola tegle, ali nivo vot­
® Specijalne vežbe za jačanje mišića za zatvaranje mokraćne be-
ke ili alkohola obavezno mora biti iznad sloja bubašvaba.
šike. Kada poteče mokraća, za vreme mokrenja, potrudite
se da stegnete mišiće koji podvezuju mokraćni kanal i da Bubašvabe se mogu sakupljati nekoliko dana uzastopce i
stavljati ih u teglu s votkom. Zatim teglu dobro zatvoriti i osta­
zaustavite mokraću. Ukoliko uspete makar i u neznatnoj
viti da odstoji 15 dana na prohladnom mestu. Ekstrakt proce­
meri da usporite isticanje mokraće,znači da se koristite p o ­ diti kroz nekoliko slojeva gaze, a bubašvabe izbaciti. Ekstrakt
trebnim mišićima.Treba da osetite te mišiće i da se trudite treba da bude tamnobraon.
da ili spontano stežete. Na primer, počeli ste da mokrite Deca treba da piju po jednu kafenu kašičicu 3 puta dnevno
i zatim snagom volje naprežete te mišiće i zadržavate isti­ pre jela, odrasli - po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno pre
canje mokraće. Zadržite mokraću u takvom stanju i kada jela, sve dok analiza mokraće ne bude normalna, to jest dok u
izbrojite do tri ispustite je, a zatim ponovite sve od počet­ mokraći ne bude belančevina.
ka. Da bi postigli potrebne rezultate treba da uradite naj­ Devojčica moje poznanice popila je litar i po ekstrakta t o ­
manje 100-200 vežbi dnevno. kom čitave kure lečenja. Svi simptomi oboljenja nestali su. Za
vreme lečenja majka ju je hranila nezasoljenom hranom, dava­
la joj je da jede mnogo povrća, voća i da pije sokove.
GLOMERULONEFRITIS Sada je njena kćerka udata, ima dvoje dece, a svoju bolest
potpuno je zaboravila.
Predlažem recept, sa kojim se postižu dobri rezultati pri U klinici Tomskog medicinskog instituta tim metodom
lečenju glomerulonefritisa. izlečili su osamnaestogodišnjeg mladića. Imao je velike otoke,
„Osmogodišnja kćerka moje poznanice 1962. godine obo- ascitis (trbušna vodena bolest), telesna težina mu je dostizala
lela je od glomerulonefritisa: belančevine u mokraći, oticanje do 120 kilograma. Lekari su mu svakoga dana ispumpavali teč-
nost, a ona se ponovo nagomilavala. I on se izlečio samo eks­
nogu, kesice ispod očiju. Lečenje u dečjoj poliklinici nije po­
traktom od crnih bubašvaba.
moglo. Tada su poznanici savetovali majci da se obrati jednom
profesoru. On je pronašao recept lečenja tog oboljenja sa eks­
traktom od crnih bubašvaba.
Uzeti četiri velike bubašvabe sa brkovima. Mogu se kori­
stiti i obične ride, ali je bolji efekat sa crnim.
188 189
OBOLJENJA PLUĆA Plodovi anisa - 1 deo, lišće podbela (Tussilagofar/ara) - 1
deo, cvetovi angelike (Archangel ica officinalis) - 1 deo, cvetovi
crnog sleza (Maha sylvestris) - 2 dela, cvetovi samosejke - 2
dela, trava majkine dušice (Thymus serpyllum) - 2 dela, koren
Trave i smese za lečenje pluća
belog sleza (Althaea officinalis) - 2 dela i koren slatkog drvceta
Narodna medicina je bogata mnoštvom, vekovima prove- (Glycyrrhiza glabra) - 5 delova. Supenu kašiku preliti čašom
renih, efikasnih recepata za lečenje pluća. Trave i smese veoma hladne, namagnetisane protijeve vode i ostaviti da odstoji 2
pomažu. sata. Zatim posudu staviti na vatru, dovesti do ključanja i sadr­
žaj izliti u termos. Piti po 50 grama toplog odvara (iz termosa)
Kako čistiti pluća od sluzi: 3 - 4 puta dnevno.

Hf Uzeti 20 grama isitnjenog korenja omana {Inula helenium), H Vranilova trava (Origanum vulgare) ima posebna etarska
preliti sa čašom protijeve vode i kuvati 10 minuta na sla­ ulja, koja smekšavaju sluz i podstiču njeno izbacivanje. Z a ­
boj vatri. Ostaviti da odstoji 4 sata u termosu i procediti. to se ona smatra odličnim sredstvom za iskašljavanje. Kori­
Uzimati po jednu supenu kašiku 3-4 puta dnevno pre jela. sti se posebno ili u smesi trava.
Hf Supenu kašiku suvih listova žilovlaka (bokvice) preliti u ter­ Vranilova trava - 1 deo, koren belog sleza - 2 dela i lišće
podbela - 2 dela. Supenu kašiku smese preliti sa dve čaše klju­
mosu čašom ključale vode, ostaviti da odstoji 2 sata i procedi­
čale protijeve vode i ostaviti da odstoji u termosu. Piti po 100
ti. Uzimati po jednu supenu kašiku 4 puta dnevno pre jela. grama posle jela.
H» Kod napada kašlja uzeti 3 supene kašike svežih listova Hf Kartop (Viburnum pidus) ima gorak i opor ukus - antago­
0

žilovlaka i pomešati sa tri supene kašike meda. U dobro nist sluzi. Odlično sredstvo za iskašljavanje. Primenjuje se
zatvorenoj šerpi (loncu) držati 3-6 sati na toploj ringli. odvar od cvetova i plodova.
Dobićete tečnost sličnu sirupu.Taj sirup uzimati po jednu Za pojačanje dejstva može se dodati med. Odvar od plo­
kafenu kašičicu pre jela. Odličan je za decu. dova kartopa priprema se na sledeći način: čašu plodova preliti
Hf Supenu kašiku šišarki od bora preliti sa čašom ldj učale pro­ vrućom protijevom vodom (može se namagnetisati) i kuvati
tijeve vode. Ostaviti da odstoji u termosu oko jedan sat i da ključa 10 minuta. Izliti u termos i dodati 3 supene kašike
meda. Piti po 100 grama 3-4 puta dnevno.
procediti. Uzimati po 1-2 gutljaja pri kašljanju.
Hf Rotkva (Raphanus raphanistrum) ima gorak ukus koji je an­
Hf Supenu kašiku suvih cvetova zove (Sambucus uigra) preliti
tagonist sluzi. Cedi se sok i upotrebljava sa medom po 1-2
u termosu sa pola litra ključale protijeve vode, ostaviti da
supene kašike pre jela. Sok se priprema samo za jedan dan!
odstoji jedan sat i procediti. Piti uveče po 100-200 grama
Čuvati ga u frižideru u dobro zatvorenoj posudi.
u toplom stanju. M o ž e se malo zasladiti medom.
Sok se može pripremiti i na druge načine.
Hf Anis (Ariisum vulgare),zahvaljujući svojim posebnim ispar- Izrezati u rotkvi udubljenje i napuniti ga medom. Otvor
ljivim svojstvima, „razbija" ugruške sluzi i podstiče njeno zatvoriti parčetom rotkve i ostaviti rotkvu da odstoji oko četiri
izbacivanje iz organizma. Obično se primenjuje u smesi sa sata. Dobijeni sok izliti i piti po supenu kašiku pre jela.
drugim biljkama.
190 191
Narezati sirovu rotkvu na veoma tanke kriščice ( 6 - 8 koma­ ZDRAVLJE KIČME
da). Svaku kriščicu preliti livadskim medom. Sok koji se dobije
uzimati po supenu kašiku svakoga sata.
Recepti od rotkve smatraju se najefikasnijim kod kašlja i Važnost držanja tela za zdravlje
lece ga za vrlo kratko vreme.
U čovečjem organizmu sve je međusobno povezano. C o -
Zabeleška. Zbog toga, što navedene biljke, zahvaljujući svo­
večje telo u celini predstavlja specijalni zapreminski biorezo-
jim etarskim uljima koja brzo isparavaju, imaju lekovita svoj­
nator. Usled promene položaja tela - stojeći, sedeći, ležeći i
stva, pripremljene ekstrakte i sokove treba čuvati u dobro zatvo­
mnoštva drugih poza, na primer, joga asana, može namenski
renim posudama i suviše ih ne treba prelivati, niti cediti. U p o ­
(sa određenim ciljem) sadejstvovati sa okolinom. Pravilno drža­
trebljavati ih tokom dana, a za sledeći dan pripremiti sveže.
nje tela tako postavlja fizičko telo u prostoru, da ono normalno
sadejstvuje sa različitim energetskim tokovima Zemlje i Ko-
Kako očistiti pluća i izlečiti se odpneumonije, kašlja i dru­
smosa. Samo na račun toga čovek jača. Izobličeno držanje tela
gih plućnih oboljenja.
spontano uzrokuje slabljenje fizičkog tela, pogoršanje zdravlja
Mnogi ljudi u mladosti pate od plućnih oboljenja. To je u i prevremenu starost.
vezi s tim, stoje u tom uzrastu jak životni princip „Sluzi", koji Organi i njihov međusobni raspored u fizičkom telu čove­
se uglavnom nalazi u plućima i glavi. Upotreba namirnica sa ka treba da budu pravilno orijentisani u prostoru i međusobno.
slatkim ukusom (hleb, meso, slatkiši, masti) podstiče da se sluz Tu funkciju u čovečjem organizmu obavljaju kičmeni stub,kar-
nagomilava u plućima i oko njih, truli i javljaju se pneumonija lica i noge. Pravilna orijentacija omogućava čovečjem organi­
i druga oboljenja pluća. zmu da normalno sadejstvuje u energetskim tokovima između
Da bi očistili pluća od sluzi, uzmite čašu zrna (semena) ov- površine Zemlje i atmosfere.
sa (bolje neopranog), prelijte sa pola litra mleka i, mešajući, na Pravilno držanje tela omogućava da se unutrašnji organi
slaboj vatri ukuvajte do polovine prvobitne zapremine. Kada međusobno pravilno rasporede, da se pravilno inercijalno opte­
se ovas skuva protrljajte ga kroz sito. Dobija se oko pola čaše rete pri kretanju (na primer, pumpanje krvi kroz vene naviše,
tečne kašice (boje kafe sa mlekom). Kašica je malo slatka i tu guranje ekskrementnih masa naniže), što podstiče njihov nor­
količinu od pola čaše treba popiti u jednom obroku pre jela. Ta­ malan rad. Samo to omogućava organima da normalno rade,
kav lek treba pripremati i upotrebljavati 3 puta dnevno. ne pritiskajući jedan drugog, ne izazivajući zastoje i druge ne­
Melasa od zrna (semena) može se isprati kroz sito mlekom gativne uticaje na organizam.
i tu tečnost piti (u težim slučajevima). Ostaci melase se bacaju. M n o g e žene ne shvataju osobenosti pravilnog držanja te­
Približno posle nedelju dana počeće čišćenje pluća od sluzi. la, njegovog normalizujućeg dejstva na zdravlje, pa produžava-
Čišćenje se odvija u vidu jakog i dugotrajnog kašlja koji traje ju da nose obuću sa visokom petom, nepravilno hodaju, grbe
po 20-30 minuta. Kod ljudi koji su ozbiljno bolovali od pneu­ se za vreme stajanja, sedenja i pri tom se žale na zdravlje. Svo
monije, može da izlazi zelena sluz u vidu presovanih parčića. njihovo lečenje i preduzimanje mera za ozdravljenje anuliraju
Zapamtite, ukoliko ste patili od zatvora, oboljenja pluća su se nepravilnim držanjem tela.
njihove posledice. Obavezno otldonite zatvore.

192 193
Test pravilnosti držanja tela muskulaturom imaju jako isturena ramena, što stvara utisak la­
žne pogrbljenosti, koja je ustvari vezana za iskrivljenje kičme);
Držanje tela je, prvo, vezano za stanje mišićnog aparata,
to jest sa stepenom razvoja mišića vrata, leda, grudi, stomaka - lopatice - u istom nivou ili je jedna podignuta; da li su
i donjih ekstremiteta, kao i sa funkcionalnim mogućnostima ispupčene, i ukoliko jesu, da li podjednako.
muskulature, njene sposobnosti za duža statička naprezanja. ® Kičma: da li je fiziološki normalno izvijena ili se uočava
Na držanje tela utiču elastična svojstva medupršljenskih disko­
vratna i slabinska lordoza (povijenost unapred), grudna i
va, hrskavičnih i vezivno-tkivnih tvorevina kičmenih pršljeno-
va (od toga zavisi i pokretljivost kičme), kao i karlice i donjih krsno-trtična kifoza (povijenost unazad).
ekstremiteta. Važnu ulogu ima oblik stopala i nogu u celini. Prirodna povijenost (iskrivljenost) kičme ima resornu
funkciju - smanjuje potrese tela pri hodanju, trčanju i skaka­
Najprostiji način da ocenitc svoje držanje tela sastoji se u
nju. Normalna linija leda ima talasasti oblik, ali dubina povija-
sleđećem. Stani uspravno i čvrsto se prislonite leđima u/ ormar
nja kičme ne srne da prelazi 3-4 centimetra.
ili zid. Sastavite stopala, gledajte pravo ispred sebe (glava treba
da dodiruje ormar, zid). Ruke opuštene niz telo. Ukoliko vaš Glavna osobenost pravilnog držanja tela je simetričan ras­
dlan ne prolazi između krsta (slabina) i zida držanje tela je do­ pored svih delova tela u odnosu na kičmu. Grudni koš spreda
bro. U suprotnom slučaju trbušni mišići su slabi i stomak isteže i pozadi nema ulegnuća ili ispupčenja i simetričan je u odnosu
kičmu napred (lordoza). na središnu liniju; stomak je simetričan i pupak se nalazi u nje­
govom centru; bradavice su u istoj liniji; lopatice se nalaze na
Pri pravilnom držanju tela glava i trup su u jednoj vertikali, istom nivou u odnosu na kičmu i njihovi uglovi su raspoređeni
ramena zategnuta, malo opuštena i u istom nivou, reljef vrata na jednoj horizontalnoj liniji; nivo nadramenica i grebenova
(od kozla uha - tragusa do ramena) sa obe strane je simetričan, površinskih kostiju je na istoj horizontalnoj liniji; linije struka
lopatice nisu izbačene, fiziološka krivina kičme normalno je iz­ su sa obe strane iste.
ražena, grudi su malo podignute (blago isturene), stomak uvu­
čen, noge ispravljene u kolenima i karlično-beđrenim zglobovi­ Pokretljivost kičme ocenjuje se u stojećem položaju. Pri
ma, stopala bez deformacija sa dobro vidljivim udubljenjem sa naklonu napred meri se rastojanje od vrhova srednjih prstiju
unutrašnje strane svoda stopala. ruku do poda (udobnije je meriti sedeći na klupi). Ukoliko is­
pitanik ne može dohvatiti vrhovima prstiju pod, zapisuje se:
Oeenjujući držanje tela, gleda se na: minus toliko centimetara; ukoliko može dodirnuti dlanovima
® Položaj glave: da li se nalazi u istoj vertikali sa trupom, tla pod, zapisuje se: plus toliko centimetara. Pri oceni bočne pokre­
li je nagnuta napred ili bočno (udesno ili ulevo). tljivosti kičme meri se rastojanje od srednjih prstiju ruku do po­
da u položaju maksimalnog otklona trupa udesno i ulevo (ruke
® Stanje ramenog pojasa: ispravljene i ispružene niz telo). Na kraju, pokretljivost kičme na
- reljef vrata - linija od tragusa uha do kraja ramena pod­ povijanje unazad meri se rastojanjem od sedmog kičmenog pr-
jednako izvijena sa obe strane ili je jedna strana duža od druge; šljena do početka (vrha) nabora (falte) između stražnjice u osnov­
nom stojećem stavu pri maksimalnom naklonu trupa nazad.
- ramena - u istom nivou ili jedno rame podignuto, a drugo
spušteno; ramena su zategnuta ili povijena napred, i ukoliko su Snaga izdržljivosti mišića za razgibavanje leda ocenjuje se
povijena, da li podjednako ili je jedno rame više povijeno od dru­ vremenom održavanja ravnoteže gornje polovine tela i glave
gog (takva asimetrija često se javlja kod sportista-bacača, mače- u pozi „lasta". Orijentirno normalno vreme održavanja ravno­
valaca, boksera i drugih, a napomenimo i da ljudi sa razvijenom teže tela za decu od 7 do 11 godina iznosi 1,5-2 minuta, za
194 195
tinejdžere - 2-2,5 minuta, odrasle - 3 minuta. Snaga izdržlji­ Za vratni deo kičme - nakloni glavom u razne strane i kru­
vosti trbušnih mišića ocenjuje se brojem prelazaka iz ležećeg ženje glavom; za grudni deo - istezanje na razboju; za slabine
položaja na leđima u sedeći položaj. Pokreti se vrše tempom (krsta) - podizanje nogu uvis na švedskim lestvama, zabaciva­
15-16 puta u minutu. Kod normalno razvijenih trbušnih miši­ nje podignutih nogu u stranu i kruženje nogama.
ća deca od 7 do 11 godina mogu da tu vežbu urade 15-20 pu­
ta, deca od 12-16 godina - 2 5 - 3 0 puta, a odrasli 3 0 - 5 0 puta. ® Vežbe, namenjene za povećanje pokretljivosti blokiranog
segmetna na bilo kom deiu kičme. U tu kategoriju spadaju
Zapamtite, držanje tela stabilizuje se sa završetkom rasta
čoveka. Zbog toga obratite pažnju na držanje tela u dečjem i vežbe postepenog istezanja blokiranog segmenta pomoću
mladalačkom uzrastu. njihanja, naklona i okretanja. U početku treba vežbati opre­
zno, a zatim amplitudu povećavati.

Fizičke vežbe za kičmu ® U vezi s tim, što kičma održava tonusna (obezbeduje du­
go zadržavanje kičmenog stuba u jednom položaju) i m o ­
Sa uzrastom (starenjem) kod mnogih ljudi javljaju se pro­ torna (obezbeduje savijanje, razgibavanje i okretanje kič­
blemi sa kičmom. Kako ih rešavati? Treba znati uzrok „kvare­
me) mišićna vlakna, treba vežbati kako dinamičke, tako
nja" kičme, koliko nedeljno treba da se bavite fizičkim vežba-
njem, na što da obratite pažnju itd. i izometrične vežbe. Za vratni deo odgovaraju nakloni i
okretanja sa spoljašnjim opterećenjem (vlastitim rukama,
Radi ozdravljenja kičme pomoću fizičkih vežbi treba resiti
nekoliko zadataka: sa tegovima itd.). Za grudni deo - razna snažna savijanja
napred-nazad, ulevo-udesno. joga poza „Zmija", mostić,
• usporiti bolni proces: oslabiti pritisak na medupršljenske
kao i njihanje ležeći na stomaku - joga „Luk". Za slabine
diskove, debiokirati medupršljenski segment, ojačati tetive
(krsta) korisni su razni nakloni.Tonusne mišiće leda odlič­
i mišiće i na taj način smanjiti intenzitet degenerativno-
no trenira poza „Zrikavca".
distrofičnih procesa.
Da bi se tetive i mišići leda dobro nahranili krvlju, izlečili
stimulisati reakciju ozdravljenja,ubrzati reprodukciju zdra­
i isprali od šljake (nečistoća), treba stvoriti jak krvotok. Za tu
vog kolagenog tkiva u medupršljenskom disku, ojačati ko­
svrhu odgovaraju vežbe usmerene na velike mišićne grupe: is­
štano tkivo, poboljšati krvotok, stimulisati reprodukciju tezanje na vratilu sa umerenom težinom do 10 puta zaredom,
mišićnog korzeta; nakloni preko specijalne klupe - omiljena vežba dizača tegova,
• povremeno čistiti hrskavice i tetive od patogenih taloga, koja omogućava da se zaleče čak i veoma teške traume slabin-
koji u njih dospevaju sa hranom. skog dela kičme. Tonusna vlakna cele kičme odlično se uvežba-
vaju (treniraju) vežbom pod nazivom „Zlatna ribica", koja se
vežba po 5-20 sekundi. U zaključku, obavezno vežbajte vežbe
Klasifikacija vežbi za lečenje kičme za jačanje trbušnih mišića. Bez toga vaše treniranje kičmenog
stuba neće biti kvalitetno.
Vežbe, namenjene za dekompresiju raznih delova kičme. To
® Plivanje u toploj vodi različitim stilovima omogućava da
može biti visenje na razboju, švedskom zidu (lestvama) itd.
lako i bezbolno „postavite" sve kičmene pršljenove na svoje

1% 197
mesto i obnovite njihovu međusobnu pokretljivost. Čovek PUPAK
u vodi gubi težinu, a u toploj vodi mišići se dobro opuštaju
i oslobađaju stegnute i blokirane medukičmene pršljenove. Šta je pupak? U medicinskoj literaturi definicija pupka je
Ljudi koji pate od čestih napada osteohondroze tre­ sledeća: „Posle rađanja, kada počinje da funkcioniše plućni kru­
ba oprezno da primenjuju hladnu vođu. Hladna voda može žni krvotok i kada se pupak podvezuje koncem, dolazi do poste­
izazvati dopunske mišićne spazme i iskomplikovati bolest. penog atrofiranja pupčane vene, venoznih i arterijskih kanala i
distalnih delova pupčanih arterija,pa se sve te tvorevine obliteri-
® Vežba, namenjena razvoju optimalne gipkosti kičme. U tu raju (zapušavaju) i stvara se vezivno tkivo. Pupčana vena stvara
kategoriju spadaju asane joge i druga istezanja. Preporu­ kružno vezivno tkivo jetre, venozni kanal — venozno vezno tki­
čujem da od svake klasifikacije odaberete po 1-2 vežbe. vo (tetive), arterijski kanal - arterijsko vezivno tkivo, a od obe
pupčane arterije stvaraju se repici (niti), lateralne (bočne) pup­
Dobićete kompleks vežbi, koje omogućavaju da se svestra­
čane bore (falte), koje se raspoređuju ispod površine prednjih
no jača kičma. Prema stepenu uvežbanosti usložnjavajte trbušnih zidova. Takode zarasta ovalni otvor, koji se pretvara u
vežbe i povećavajte opterećenje. ovalnu jamicu, a vratanca (ventil) donje polne vene, koja posle
Opšta dužina trajanja takvog kompleksa vežbi treba da bu­ rođenja gube svoj funkcionalni značaj, obrazuju mali nabor (bo­
de najmanje 10 i ne više od 3 0 - 4 0 minuta. ru), zategnut od ušća donje polne vene prema ovalnoj jamici".

® Da sami razradite medupršljenske diskove pomoći će vam Medicinsku formulaciju dopunimo jogovskom: „to je čvo­
rište u kome se koncentriše sedamdeset dve hiljade finih život­
razne vibracione vežbe - vibrogimnastika Mikulina, hoda­
nih kanala (nadi)".
nje, trčanje. Ritmične kontrakcije, koje se javljaju za vreme
Pupak se nalazi u centru pupčane jamice, okružen pupča­
trčanja, primoravaju međupršljenski disk da se nadima, to
nim valjkastim uzglavkom. Ima fizičku i snažnu energetsku
jest da upija okolnu tečnost,što znatno poboljšava njegovu strukturu.
ishranu i ujedno trenira njegova opružna svojstva. Bez slič­
Fizička - ožiljak od krvnih sudova veličine zametka kra­
nih treninga, nalazeći se stalno u jednom položaju, diskovi stavca (odlično se napipava pri palpaciji, kada pupak nije na
gube ta svojstva. mestu), koji se drži na vezivnom tkivu. Energetski pupak izgle­
Preporučuje se pridržavanje režima pijenja i bez posebne da kao veliko jaje, koje se nalazi perpendikularno (okomilo)
potrebe ne dehidrirati organizam. Dehidracija se veoma snažno u odnosu na kičmu, od jajeta se proteže nit, na kojoj se njiše
ispoljava na stanje hrskavičnog tkiva, tetiva i zglobne tečnosti. energetska loptica, a iz nje izbija na hiljade belih energetskih
niti i rasprostire se po ćelom telu.
® Povremeno vršite dubinsko čišćenje organizma gladova­
njem. Pomoću gladovanja može se kvalitetno čistiti hrska-
Uzroci pomeranja pupka
vićno tkivo od štetnih materija. Tako, na primer, trodnev­
Pomeranje može biti od centra pupka u bilo koju stranu
no gladovanje vidno povećava elastičnost kičme i udova.
na stomaku. Javlja se usled nepravilnog podizanja tereta, udar­
ca u stomak, skakanja (pada) sa velike visine, hirurške operacije
na stomaku, traume, nervnog stresa, pokvarenosti, kod žena za
vreme porođaja, kod novorođenčadi pri nepravilnom porođaju.

198 199
U zavisnosti od toga, u koju stranu je pometen pupak, koji položaju pupka oko pupka će biti mirno, ravnomerno, je­
krvni sud je pritisnut, dolazi do poremećaja krvotoka u đatom dva primetno pulsiranje. Pri pomeranju pupka takva pulsa-
organu, što uzrokuje slabljenje i oboljenje organa. 1 bez obzira cija biće vidljiva na drugom delu stomaka.
kakvo efikasno lečenje primenjujete, poboljšanje će biti privre­
menog karaktera i oboljenje će se ponovo vratiti, pošto nije Palpacija. Proveravamo vrhovima prstiju. Stavljamo tri
uklonjen uzrok. srednja prsta malo iznad pupka (za jedan centimetar), za­
Navedimo nekoliko primera. tim malo niže, pa sa strana pupka. Kod normalnog položa­
ja pupka osetićete jedva primetno pulsiranje ispod prstiju
Pri pomeranju pupka uvis ispod želuca, po centralnoj osi,
javiee se bolovi ispod želuca. Poremećaj krvotoka u želucu istog intenziteta na svim stranama. Pri pomeranju pupka
uzrokuje gastritis, slabljenje mišićnog tkiva želuca, a to znači i narušava se pulsiranje, može biti pojačano najednom me-
opuštanje želuca. Kasnije to može izazvati čir na želucu. Kod stu, a na drugom da ga nema. Pažljivo pritišćemo prstima
dužeg nalaženja (nekoliko godina) pupka ispod ili oko želuca ceo stomak i osluškujemo. Na mestu gde se oseća pulsira­
to mesto otiče i pri palpaciji lekar ga može okarakterisati kao nje mogu se napipati mala stvrdnuća, to je pupak.
tumor. Poremećaj rada želuca izaziva poremećaj rada creva sa
svim posleđicama koje proističu iz toga. ® Energetski. Pomeramo prste iznad stomaka sa rastoja-
Pomeranje pupka nadole prema materici uzrokuje njeno njem 1-2 centimetra između njih. Na mestu gde se nalazi
postepeno spuštanje i neplodnost. Plod ne može da se zadrži pupak, javiće se pulsiranje ispod vrhova prstiju. Da bi to
na zidovima materice, gde je narušena funkcija sluzokože, i mogli da osetite, prethodno protrljajte dlan o dlan i kon-
može doći do pobačaja. centrišite se na osetljivost prstiju.
Kod muškaraca pomeranje pupka nadole obično uzrokuje
impotenciju. Kako postaviti pupak na svoje mesto?
Pomeranje pupka prema jetri izaziva razne poremećaje u Namazati stomak suncokretovim uljem, staviti prste iznad
njoj - od bolecistitisa do kamena u žučnoj kesi. pupka i, gurajući, potruditi se da ga pomerite s mesta. Zatim
Pomeranje u stranu prema pankreasu (gušterači) izaziva na pupak (tu gde treba da bude) stavljamo metalni novčić, umo­
poremećaje u pankreasu (gušterači) skoro do dijabetesa i pore­ ta u u parče novine tako, da uvrnuti krajevi novine štrče uvis. Z a ­
mećaja srčane aktivnosti. paliti novine i odozgo poklopiti teglom tako, da metalni novčić
Pri bilo kom pomeranju pupka narušava se rati creva. (moneta) sa novinom koja gori bude u centru tegle. Posle 10
minuta, uz pomoć prstiju, skinuti teglu. Ne dirajući pupak tre­
Ukoliko posle podizanja tereta imate bolove ti stomaku i ba pažljivo izmasirati mesto gde je bio pupak.
druge neprijatne osećaje, prvo proverite položaj pupka.
Za decu do 10 godina može se koristiti čaša ili teglica od
majoneza. Za odrasle tegla od pola do jednog litra zapremine
Određivanje pomeranja
(u zavisnosti od toga koliko je pomeranje pupka i koliko dugo
Postoji nekoliko metoda određivanja pomeranja pupka. nije bio na svom mestu).
Vizuclno. Ujutro, na gladan stomak (natašte) stanite is­
pred ogledala i posmatrajte svoj stomak. Pri normalnom

200 201
NESANICA Brojte u sebi od 100 do 1. Zamislite ih da su napisani kre­
dom na tabli i u mislima krpom brišite brojeve.
Naučnici su ustanovili, ukoliko čovečji organizam stvara Potrudite se da se oslobodite misli koje vas uznemiravaju, kon-
dovoljnu količinu polnih hormona, čovek lako zaspi i spava
centrišite pažnju na disanje i bez suvišnog naprezanja trudite
dubokim snom, a iz postelje ustaje osvežen i odmoran. Čim
organizam smanji proizvodnju tih prirodnih uspavljujućih ma­ se da ga vremenski produžavate, polako i ravnomerno udišu­
terija, dolazi do poremećaja sna. ći i isto tako izdišući. To smiruje, opušta i podstiče na san.
Predlažem vam nekoliko prostih sredstava, koja pomažu Koncentrišite se na neki deo tela, organe i pokušajte da
da zaspite i da se dobro odmorite preko noći. ga lečite izazivajući u njemu naizmenično toplom, kao da
• Svakodnevne šetnje pre spavanja, posebno sa psom (nije pri­ nešto po njemu mili (mrave, golicanje) i hladnoću.
jatno tako redovno šetati) - odlično su sredstvo za dobar san. Ljudima koji pate od nesanice i često se bude noću preporu­
• Najbolje je spavati na lanenim čaršavima. čuje se tla spavaju okrenuti u smeru sever-jug. Ukoliko spava­
• Leti je najbolje spavati na čaršavima od lana (oni hlade), a ća soba ne omogućava da se krevet postavi u tom smeru, tada
zimi - na vunenoj posteljini tamne boje (ona zagreva). U spavati glavom okrenutom prema istoku, tj. prema izlasku
tom pogledu pamuk je neutralan. sunca. Tada će energetska strujanja pomoći da se odmorite.
U proleće ih početkom leta uberite ili nabavite jagliku (ja-
• Ljudima konstitucije „Zuči"potrebna je posteljina koja hla­
gorčevinu) i osušite je. Uzmite 15 grama cvetova i prelijte
di, konstitucije „ Vetra"- posteljina koja zagreva i malo vlazi,
sa čašom ključale vode, držite na slaboj vatri 15 minuta,
a ljudima konstitucije „Sluzi"- posteljina koja zagreva i suši.
ohladite i procedite. Uzimati po čašu odvara pred spavanje.
• Ametist podstiče brzi san. Probajte da pred spavanje na-
vućete na bezimeni prst leve ruke prsten sa ametistom. Smiruju i produkti sa izraženim slatkim ukusom (životni
princip „Sluz" izaziva u organizmu osećaj težine, opušte­
• San podstiče zagrevanje tela. Pre spavanja naparite noge i
nosti i sputanosti), na primer, sok od grožđa. Treba ga piti
Ležite da spavate.
ujutro natašte po jednu čašu. Posle izvesnog vremena san
• Stavite na noge termofor ili flašu s vodom. će vam se normalizovati.
• Ležeći u postelji, dlanom zatvorite nos i dišite u dlan. T o ­ Kod upornih slučajeva normalizacija sna nastupa posle p o ­
pao vazđuh iz nosa zagrevaće deo tela oko nosa, što će pijenih 10-15 litara soka.
refleksivno podsticati san.
U nekim slučajevima crveni geranijum {Geraniumsanguine-
• Skinite sa sebe ćebe (pokrivač) i odležite tako izvesno vre­ urn), koji se nalazi pored kreveta, podstiče brz san.
me, dok ne osetite hladnoću u telu. Zatim se pokrijte - za­ Protiv nesanice efikasan je odoljen (Valeriana officinalis).
grevanje ispod pokrivača izazvaće prirodni san. Napuniti jednu petinu flaše od pola litra ili litar isitnjenim
• Pred spavanje popijte čašu toplog mleka ih vode sa kafe- korenjem odoljena i preliti sa 70%-nim alkoholom (bolja
noin kašičicom meda (med zagreva organizam).

202 203
varijanta) ili votkom (rakijom). Ostaviti da odstoji na tam­ čeg. Vazduh treba da bude svež. Provetravajte sobu pre spava­
nom mestu od dve (s alkoholom) do četiri (s votkom) nedelje. nja, a preko noći zatvarajte. Ukoliko se u blizini vašeg stana (ku­
će) nalazi neko industrijsko preduzeće to obavezno treba raditi.
• Način primene - udisati miris pred spavanje. Početi sa ne­
koliko dužih udisaja kroz nos i postepeno dovesti do udisa­ Spavati treba sa zatamnjenim prozorima, da vam ne bi
smetala bilo koja svetlost. U posebnim slučajevima možete u
nja u trajanju od nekoliko minuta. Pri tom se orijentišite
njoj staviti manju noćnu lampu. Ponekad treba sobu zadimiti
prema ličnom osećanju. prijatnim mirisima, tamjanom. Korisno je u sobi obesiti ikonu
• Pare ekstrakta odoljena poboljšavaju lično osećanje i otkla­ ili egipatski znak „Oko Ra". Oni plaše negativna bića.
njaju nesanicu. Zapamtite, svako obilno jelo uveče smeta da zaspite i pri­
morava organizam da radi celu noć. Probudićete se umorni. Ve­
čeru treba završiti 4 - 5 sati pre spavanja. Odlazeći na spavanje,
Tajna dobrog sna leti
zaboravite loše misli i sporove (prepirke, diskusije, rasprave),
Kada je žega možete sebi mnogo pomoči, ukoliko znate potpuno se isključite.
da se organizam pri disanju kroz desnu nozdrvu zagreva, a pri Najlakše se zaspi ukoliko se legne u 2 0 - 2 1 sat. Ukoliko
disanju kroz levu nozdrvu - hladi. Da bi veštački izazvali hlađe­ vam san ne ide na oči, protrljajte dlanove i, blago se uhvatite
nje organizma u postelji, treba leći na desni bok.To će automat­ velikim prstom i kažiprstom za resice ušiju, držite ih tako 3-5
ski izazvati prvenstveno disanje kroz levu nozdrvu, a to znači, minuta i zaspaćete.
izvesno hlađenje organizma. Desna nozdrva može se zapušiti
Obavezno se pomolite i zamolite zaštitu preko noći.
vatom - to će pojačati efekat hlađenja.
Krevet. Još naši preci su znali, koliko je važno spavati na
Navedene „tajne"omogućavaju vam da lakše zaspite za vre­ dobrom i zdravom mestu. Radi toga su u novu kuću prvo pu­
me sparnih letnjih noći.
štali mačku. Na mesto gde mačka zaspi stavljali su krevet. Sa-
Zimi treba postupati obrnuto - radi zagrevanja organizma vremena nauka potvrđuje, da mačka spava u dobroj zoni, a u
spavati na levom boku i zapušavati levu nozdrvu. lošoj, štetnoj zoni ona spava sa otvorenim očima, puneći se
negativnom energijom.
Lekoviti san Uzglavlje kreveta ne treba da bude u betonskom uglu. Z a ­
pamtite - uglovi upijaju energiju. Samo zbog toga čovek može
Čovek prespava trećinu života. Naučnici smatraju, da se da se budi umoran. Istovremeno krevet jednom od svojih stra­
za to vreme pri usporenom radu organizma (rede disanje, lupa­
na treba da bude prislonjen uz zid - to čoveku daje oslonac i
nje srca i drugo) vrši takoreći remont organizma. Normalizuje
osećaj zaštite.
se ne samo rad organa i tkiva, već i psiha čoveka. Na tome je
zasnovan i metod lečenja - lečenje snom. Međutim, san treba Preko noći na uzglavlje kreveta postavite čašu s vodom.
da bude zdrav! Za vreme sna duša čoveka odleće, putuje, a ujutro se vraća u
telo. Ona treba da se vrati u telo čista, da sa sebe sapere svu
Prostorija za spavanje. Za spavanje treba odrediti poseb­ „prljavštinu" u posudi sa vodom. Tu vodu ujutro treba prosuti.
nu - spavaću sobu. U njoj treba da vlada mir. Nikakvih biljaka Isprobajte na sebi taj drevni običaj.
(osim prečistača vazduha - biljke hlorofitum) niti životinja u
njoj ne srne biti, niti bilo čega blještavog, bučnog i nadražuju- Postelja. Gruba postelja leci kičmu, a meke perine je krive.
Trudite se da spavate bez jastuka, stavivši ispod vrata, kako
204 205
savetuje K. Niši, grubi valjčić, da bi zatiljak i telo bili u istoj rav­ glavobolju, leći oboljenja uha, grla, nosa, očiju, astmu, alergiju, mi­
ni. Jastuk podiže satno glavu i ubrzava starenje, pošto otežava om, oboljenja polnih i endokrinih organa, paraš/itaste i viljuškaste
krvotok u glavi, a to znači i disanje i ishranu tkiva. žlezde (timusa), nekontrolisano mokrenje, bolove za vreme men­
struacije, zatvor, enteritis, oboljenja bubrega, jetre, želuca, jača
Postelja treba da bude dovoljno topla, da bi se telo moglo
kičmu i slimuliše krvotok u mozgu. Jastuk treba da bude u širini
potpuno opustiti. Za kvalitetan san posebno je važno zagrejati
ramena. Odaberite debljinu jastuka koja vam je udobna.
noge i nos. Ukoliko to uradite - zaspaćete brzo i dobro ćete
spavati. Zato u hladno godišnje doba noge dobro utoplite i za- Vrat postavite tako na jastuk, da vam treći i četvrti vratni
grejte, pokrijte se preko glave. pršljen miruju na njemu. U početku će vam to biti neudobno, a
Dobro je staviti ispod glave valjčić nabijen aromatičnim zatim ćete se priviknuti.
travama - san je jači i prijatniji. Trave za spavanje odabrati individualno i zašiti ih u poseb­
ne vrećice, koje se stavljaju ispod jastuka. Na primer, ljudi koji
Odeća. Sto ste manje odeveni tim bolje. U krajnjoj meri,
pate od visokog pritiska mogu koristiti osušene i isitnjene listo­
noćna košulja korisnija je i za žene i muškarce, nego pidžama.
ve od: breze, majkine dušice, srdačice, nane, sedefa, matičnjaka.
Gak i najslabija poveska oko pojasa otežava krvotok u trbušnoj
Ljudi sa niskim krvnim pritiskom - lišće breze, koren omana,
duplji. Košulja od pamuka bolje upija znoj i ne nagomilava,
zlatni koren (Rhodiola rosea), seme korijandra. Kod nesanice,
kao košulja od svile, statički elektricitet.
nervne uzbudenosti koristite jastuke sa osušenim odoljenom.
Naši preci spavah su sa noćnim kapama na glavi. To odgova­ Poznavajući svojstva trava, možete sebi pripremiti jastuke za
ra starijim ljudima, koji imaju problema sa zagrevanjem tela. Pod spavanje. Na primer, jastuk sa osušenim pelenom omogućava
starost organizam stvara malo toplote i uz to se noću jako sma­ da se đezinfekuju pluća itd.
njuje temperatura tela. Noćne kape podstiču zadržavanje toplo­
Prema tome, da bi na vreme zaspali i obezbedili sebi kvali­
te, a to znači da omogućavaju kvalitetan san koji opušta mišiće.
tetan san, treba da se pridržavate sledećih pravila:
Položaj tela. Kako je korisnije spavati - glavom okrenutom
prema istoku ili prema severu? Magnetne linije Zemlje idu od Hf večerajte do 17 sati. Zapamtite, da belančevinasta hrana
Severnog pola prema Južnom. Eksperimenti su pokazali, da su (meso) iritira (pobuđuje) organizam, a povrće i voće - smi­
ljudi, koji su spavali na podu, za vreme sna sami zauzimali p o ­ ruju. Ukoliko loše spavate uključite u svoj dnevni obrok
treban položaj. Njihova tela su se pri slabljenju energije razme- više voća i povrća;
štala popreko, a pri prepobudivanju - duž magnetnih linija.
Hf uveče izbegavajte upotrebu kafe, čaja, alkohola i pušenje;
Spavanje na leđima pretvara ljude u „hrkače", a kiseoničko
gladovanje i nekvalitetan san bremeniti su oboljenjima. Najbo­ Pv po želji, pre spavanja, jedite što više luka jer on utiče na
lje je spavati na desnom boku, postavivši pod obraze sastavlje­ dobar, jak i zdrav san;
ne dlanove. U toj pozi srce i bubrezi nisu pritisnuti težinom Hf polivanje kofom hladne vode (tušem) na jedan sat pre od­
drugih organa. Sastavljeni dlanovi izjednačavaju energiju orga­
laska na spavanje stvara odlične preduslove za miran san;
nizma.
H spavajte glavom okrenutom prema severu, a nogama pre­
Ustajte iz kreveta sa poboljšanim raspoloženjem - sprem­
ni da dan dočekate s radošću. ma jugu;
Kakvim travama puniti jastuk, visina i prečnik jastuka? Hf spavajte goli ili u lakoj noćnoj košulji. Telo treba da se od
Tvrdi jastuk-valjćićispravlja položaj vratnih pršljenova, otklanja mara bez odećc;
206 207
Hf ukoliko je nesanica izazvana prilivom krvi u glavu, korisno Sanjanje jarkih slika u boji, koje raduju dušu, radosno ras­
je na listove nogu stavljati obloge od slačice ili narendanog položenje ukazuju na dobro zdravlje.
reisa.To izvlači krv iz glave prema nogama i otklanja prili­ Smejati se u snu - znači, osloboditi se od nečeg teškog.
ve krvi u glavu. Istovremeno sa stavljanjem obloga prepo­
ručuje se piti rasol od slanih krastavaca sa medom, jer on Lekovito došaptavanje u snu
dobro proteruje i čisti creva (jedna supena kašika meda na
Ko od nas nije maštao da mu se došapne rešenje nekog
čašu rasola od krastavaca). od životnih problema. T i m bolje, ukoliko se radi o vlastitom
Hi Zapamtite, san je najzdraviji od 21-22 sata do ponoći. zdravlju kada je ozbiljno bolestan. Istorija poznaje mnogo slu­
čajeva, kada je čoveku u snu došaptavano kako da se izbori sa
Ustajte u 6-7 sati i ukoliko je potrebno u podne se odmo­
svojom bolešću.
rite 15-30 minuta.
Da bi sanjali lekoviti san, treba se na njega koncentrisa-
ti i motivisati. Motivisati se može na razne načine. Na primer,
Snovi i zdravlje može se moliti sledećom bajalicom: Ja, rab Božji (izgovoriti
svoje ime), idem da spavam na Sionskim gorama, u svetoj crkvi, sa
Teški, košmarni snovi ukazuju na to, da je organizam na­
tri anđela u glavi:jedan da sluša, drugi da gleda i treći da došapta-
padnut od neke bolesti. Boja tih snova je siva, a događaji se
va. Kaži mi, Mikola Milostivi, koje mije zelje potrebno. Vo veki
odvijaju u sumrak ili noću.
vekov, amin".
Cesto se sanjaju zmije, vlažne jame, zle životinje, tamne
Taj tekst se izgovara da bi u snu videli sredstvo protiv b o ­
sluzne mase, neprijateljski nastrojeni ljudi i druga bića.Ta bića
grizu čoveka, plaše ga, priljubljuju se uz njega, jašu na njemu, lesti. Najbolje dejstvo ima na Nikoljdan (22 maja). Kada na
on oseća razne bolove, pliva ili jedva ide kroz prljavu vodu, pro­ Nikoljdan pada 28. lunarni dan - to je najpovoljnije vreme za
pada ili se spušta nadole (u provaliju). sanjanje ostvarljivog lekovitog sna.
Da bi jednostavno videli ostvarljiv san, treba pročitati sle-
Opšta potištenost posle sna i umor ukazuju na progresira-
nje bolesti u čovečjem telu. Sanjanje umrlih rođaka ukazuje na deću bajalicu: „Nedelja sponedeljkom, utorak sa sredom, četvrtak
vrlo ozbiljna oboljenja. sa petkom, a ti suboto nemaš drugaricu; evo ti hleba i soli, a ti mi
daj jasan san".
Bolovi u nekom od telova tela ili organa, ukazuju da se
Pročitati bajalicu i na uzglavlje staviti hleb i so. To, što
upravo tamo nalazi patogeni uzročnik.
usnite, posebno savet, nikome ne pričajte, inače će san izgubiti
Ukoliko sanjate da od vas odlaze razna bića, ukoliko vidite
snagu.
smežurane zmije, životinje koje se međusobno bore, to ukazuje
Tajna je u sanjanju ostvarljivog sna - snažne motivacije.
da je bolest počela da odstupa.
Ukoliko želite da vidite ostvarljiv san iz radoznalosti, nećete
Videti u snu kristalno prozračnu vodu i kupati se u njoj imati rezultata.
- odličan znak, koji vas obaveštava o izlečenju. Podizanje uvis,
letenje uvis, prikazivanje jako svetlećih kugli i slično, takode
ukazuje na jačanje zdravlja.

208 209
O Z U B I M A I ODRŽAVANJU USNE DUPLJE Uzgred, biljka skumpija (Cotinus coggygria Scop., Rhus coti-
nus) odlično dezinfekuje usnu duplju i podstiče lečenje zuba.
Pitanje. „Mene i druge ljude interesuje kako se mogu o b ­ O n a se skuplja, suši i primenjuje na sledeći način: kafenu
noviti zubi. M o ž e li se i šta treba uraditi da mi u 45. godini kašiku suve skumpije preliti čašom ključale vode, kuvati na sla­
života izrastu novi zubi?" boj vatri 5 minuta, ostaviti da odstoji i ispirati usta. Ne srne se
O d g o v o r . Uvaženi čitaoče, Vi se u pismu pozivate na gutati - može doći do jakog spazma creva.
B. Bolotova. U njegovoj knjizi Kvintesencija (suština) on Jedna čaša odvara dovoljna je za dva dana. Pri ponovnoj
piše o t o m e , kako lečiti zube primenjujući ekstrakte iđirota upotrebi odvar podgrejati.
i propolisa pripremljene sa votkom, koji se pripremaju na Ukus odvara od skumpije je jako opor. Upravo to svojstvo
sledeći način: uzeti pola litra votke i tu dodati pola čaše k o - i ne podnose razni mikrobi i gljivice, koji žive u usnoj duplji.
renja iđirota, pa ostaviti da odstoji nedelju dana. Propolis se Sredstvo je provereno i pokazalo se kao odlično.
priprema ovako: na pola litra votke dodati 1 0 - 2 0 grama sit­
no narendanog propolisa i ostaviti da odstoji nedelju dana.
Pomešati po jednu kafenu kašičicu ekstrakta iđirota i pro­
polisa i time ispirati usta oko tri minuta. Lečenje traje mesec
STOMATITIS
dana.
Iđirot leci bolove u korenju zuba, a propolis plombira sve Stomatitis se smatra bezazlenim oboljenjem, ali u samoj
mikropukotine i ubija mikrobe. Usled toga zubi prestaju da bo­ stvari on ukazuje daje organizam napadnut gljivicama. O n e se
le i čak se obnavljaju. vremenom ukorenjavaju u organizmu i izazivaju ozbiljna obo­
Dopunski, za ubrzanje rasta zuba, Bolotov preporučuje ljenja. Narodna medicina pomaže da se uspešno borite s tim
da se za vreme jela uzima prašak od samlevenih zuba (svinje, oboljenjem.
krave, konja) u količini od 0,1 grama jednom dnevno.
Protiv stomatitisa dobro pomaže crni slez. Nakiđajte, ot­
A da bi zubi ponovo izrasli, treba zadejstvovati svoju svest prilike pregršt, svežih vrhova i listova crnog sleza, stavite
i pomoću nje aktivirati program rasta zuba u spoljašnjim ma­
u termos od pola litra i prelijte ključalom protijevom vo­
nifestacijama života. Radi toga treba mesto gde je ispao ili iz­
vađen zub češkati, golicati hrastovim ili brezovim štapićem po dom. Ostavite đa odstoji oko 6-8 sati, procedite i ispirajte
20 minuta dnevno (što češće, tim bolje). Ali najvažnije je da se usta nekoliko puta dnevno.
u mislima treba vratiti u đetinjstvo, kada ste imali mlečne zu­ Bol obično prolazi uveče prvog dana lečenja. Potpuno ozdra­
be, i sebe jasno zamisliti u tom uzrastu i kako vam rastu zubi. vljenje nastupa posle 2 - 3 dana. Ukoliko nemate sveže trave m o ­
To treba raditi po 2 0 - 3 0 minuta pre spavanja, a može i ujutro. žete koristiti osušenu (jedna supena kašika trave na čašu vode).
Ukoliko jasno i opipljivo „ugledate" proces rasta zuba, on će i
realno izrasti. Proces rada po vremenu je jednak procesu rasta H> Stomatitis kod male dece dobro je lečiti medom. U tu svrhu
zuba - oko 2 - 3 meseca. umočiti prst u med i medom dobro namazati usnu duplju
O tome, kako delovati na rast zuba, pročitajte o S. A. Arkelja- đeteta.
nu. Kod njega u 56. godini života rastu zubi (redovno se obnavlja Kao stoje poznato, med sprečava razmnožavanje gljivica i
tkivo zuba). On se hrani živim produktima i redovno gladuje. bakterija, koje izazivaju stomatitis.
210 211
Zubne plombe i zdravlje ni putem, već kroz tamnu šumu, između vlažnih borova. U
Ogroman broj ljudi pati od karijesa. Mislim da su za to susret mi ide sivi vuk. Vuče, sivi vuče, gde su ti zubi? Evo
krive gljivice i drugi patogeni mikrobi. Oni „stvaraju"u zubima ti moji zubi, daj mi svoje. Idem ni po zemlji, ni po vodi,
rupe, a stomatolozi te rupe remontuju. Postoji mnoštvo mate­ već preko čistog polja, cvetne livade. U susret mi ide stara
rijala za plombiranje - popunjavanje karijesnih šupljina, ali su baba. Stara babo, gde su ti zubi? Ti uzmi vučje zube, daj mi
mnogi od njih neprikladni za to. svoje ispale zube. Zagovaram zube jake-prejake kod raba
Na primer, u sastav srebrnih plombi ulazi amalgam, koji Božjeg (ime), čitav dan, čitav sat, na veki vekov".
sadrži oko 50% žive. Živa je otrovna materija. Za sada lekari
nemaju jedinstveno mišljenje - da li takve plombe truju ili ne ® „Na moru, na okeanu, na ostrvu stoji saborna apostolska cr­
truju organizam. kva, stoji majka Prcčista Bogorodica i prepodobni Antipij,
Ukoliko imate slične zubne plombe i bez ikakvih uzroka zubni lekar. On moli sluge Božje za raba Božjeg (ime),da vas
se nervirate, padate u depresiju, paničite, imate nesanicu, opštu sluge Božje ne bi boleli zubi. U ime Oca i Sina i Svetoga duha.
potištenost organizma, to ukazuje na trovanje živom. Amin, amin, amin" (/jaja ti iznad zavezanog čvorića ili rotkve).
Otuda i savet - zamenite amalgamske plombe sa kera­
Bajalice treba izgovarati ubedljivo, odlučno, tri puta, se­
mičkim ili plastičnim. Iako i one nisu bezopasne. Neke vrste
dam puta, devet puta, a u nekim slučajevima 49, pa čak i 81
plastike razaraju tvrda tkiva i izazivaju pulpitis zuba. Drugim
put. Ovde veliki značaj ima magija brojeva.
recima, umesto koristi može biti još gore zlo. Zato se, pre nego
plombirate zub,zainteresujte od kakvog vam materijala stavlja­
ju plombu i da li ima certifikat da je bezopasna. U protivnom
plombirani zub može brzo uginuti i raspasti se. A najstrašnije ONKOLOGIJA - ISKUSTVA LEČENJA
u tome je, što će umrtvljeni plombirani zub biti stalni izvor in­
fekcije u vašem organizmu.
„Žena m i j e bolesna. Stara je 51 godinu. Sve je počelo pre
petnaest godina sa fibromom materice. Lečila se, bila je na
Bajalice protiv zubobolje kontroli u poliklinici. Lekari su govorili da je kod nje sve nor­
malno, i odjednom, šesnaeste godine posle toga, kod redovne
® „Oj meseče, mesečiću, srebrnih rogova i zlatnih nogu. Sidi provere izjavili su da ima „rak grlića materice u II stadijumu".
meseče, ublaži moju zubobolju, odnesi zloću pod nebesa, Odbila je da se operiše, pa su joj preporučili zračenje. Uzevši
moja tuga nije mala, niti teška, a tvoja snaga je moćna. Ne u obzir Vaše savete „organizam ne dirati", odlučili smo da se
sami lečimo urinoterapijom.
mogu da podnosim tugu. Evo ti zub, evo dva, evo tri, evo
četiri, svi su tvoji - uzmi: uzmi moju tugu, sakrij od mene Prvo smo žena i ja otišli u manastir Jovana Krondštadskog,
zubobolju. Amin, amin, amin". gde smo se pomolili i pričestili. Na ispovedi kod sveštenika za­
molio sam blagoslov za lečenje žene. Prvi put sam na sebe uzeo
„Idem ni ulicom, ni putem, već po pustim uličicama, po takvu odgovornost, uzevši ženu od zvanične medicine. A rak
jarugama, po kanalima. U susret mi ide zec. Zeče, zeče, - da li je to život ili smrt.
gde su ti zubi? Daj mi svoje, uzmi moje. Idem ni stazom, Počeli smo od Vaše prve preporuke - „promeniti ishranu".
Potpuno smo prešli na biljnu hranu i sokove. Sokovi su 4:1:1
212 213
(šargarepa, cvekla, krastavci). Po želji i potrebi. 1 Irana je 6 0 - Posle nedelju dana krenuli smo s novim gladovanjem u
70% salate. Praktično sva zelen i povrće iz bašte.Jeli smo sveže trajanju od 5 do 7 dana. Međutim, drugog dana žena se onesve-
jabuke, limun, grejpfrut, banane i luk. Umesto hleba jedemo stila, pa smo prekinuli gladovanje.
proklijalu pšenicu. Uzgred rečeno, koja su bolja zrna proklijale Sve pripremne terapije pre gladovanja smo sproveli (pili
pšenice, sa klicom do 1,5 ili do 100 milimetara? (Čini mi se pr­ sokove, klistirali se). Čini mi se daje stvar u tome, što ona ima
va, jer u njima treba da ima više životne snage.) nizak pritisak 98/58 i puis 80-100 otkucaja, a pri gladovanju
Prošla su dva meseca. Zena je od nesigurnosti i neznanja pritisak još opada (to ja znam po sebi).
smršala, salate su joj dosadile. Razmišljam daje to zato, što ne­ Jer, bez sumnje, ukoliko bi ona odgladovala 10-14 dana i,
pravilno koristim ostalu hranu. Molim Vas recite nam, šta još po mogućnosti, sprovela seriju takvih gladovanja, organizam bi
možemo upotrebljavati kod navedene bolesti? sam na ćelijskom nivou uništio ćelije raka. Mi smo gladovali
Još je Hipokrat govorio, da bolesti leći lekar, a isceljuje pri­ pre posta (možda je to delimično uticalo). Sada je Petrov post,
roda. Zato, oslanjajući se na lečenje „sličnog sličnim" i imajući pa ćemo probati ponovo.
u vidu Vaše preporuke, počeli smo lečiti ceo organizam, a ne Prošla su dva meseca. Žena se podmladila, iako je prilično
pojedinačni organ. smršala. Kada vežba naklone i čučnjeve nisu joj više oči tamne.
Pre otkrivanja bolesti žena je 2 puta čistila creva i jetru Skoro da nema bolova u gušterači, poboljšao joj se apetit i nema
(sada žali, što to nije ranije radila sa mnom). Potrebno je jako mučninu.
zakiseljavanje organizma, posebno dela organizma gde se nala­ Pri trljanju tela pojavili su se (i još su) crvene mrlje i
zi rak. Tako ja mislim. Zato žena: gnojnice.
H Stalno pije svoju mokraću, izmokrenu do 15 sati. Na tamponima koje je držala preko noći pojavila se sluz
sa šljokicama, a jednom je bilo nešto slično crvima (beli sa cr­
H Tokom dana ispira se svežim urinom.
nom glavom, veličine 0,5-0,8 milimetara). Nema nikakvih iz-
H U vreme dnevne aktivnosti organa od 15 do 17 sati stavlja lučevina, ali ide sukrvica i ponekad krvari po nekoliko dana.
obloge od gline sa ukuvanom mokraćom (mokraću kuva Možda je slabo zakiseljavanje i ne treba stalno da stavlja
mo sa zlatom i bakrom, monete od pre 1961. godine). Pra­ obloge na donji deo stomaka (oko materice)?
vimo lepinjice debljine 2 centimetra i više i ona ih stavlja Ponekad nismo sigurni zbog nedostatka znanja.
na telo ispred i iza tumora. Unutra, bliže grliću materice, Genadij Petrovič, sada se razmnožilo mnogo svakojakih
žena još stavlja tampone natopljene u ukuvanom urinu. knjiga i metoda, ko i šta predlaže, ali ja iskreno verujem samo
Trudimo se da glinu ozračimo na suncu. u Vaše metode. Zato Vam se i obraćam. Samo mi recite, da
li ja sve pravilno radim? Vaš savet će nam dati novu snagu i
Hf Uveče masira celo telo ukuvanim urinom.
sigurnost".
Hf Preko noći stavlja u vaginu tampon sa ukuvanim urinom.
Odgovor. U celini je sve dobro, ali treba uraditi neke ko­
Sledećeg jutra sve ponavlja.
rekcije i razjašnjenja.
Pokušali smo da gladujemo. Žena je prvi put odgladovala
Pažnju su mi privukla dva simptoma, koji ukazuju da obo­
tri dana. Mogla je i duže. Ja sam je prekinuo da bi omogućio
ljenje kod te žene nije bezrazložno: 1) nizak pritisak i 2) na
njenom organizmu da se pripremi za gladovanje. (Možda je to
tamponu je bilo nešto, što podseća na „crviće".
bila greška, jer bika treba uzeti za rogove, dok imate snage?)
214 215
Počnimo od prvog. Nizak pritisak ukazuje na to, da je u P%> Ukoliko su kod nje jednostavno bili snažni emocionalni
spoljašnjim manifestacijama života dec energije nečim vezan. potresi i negativna preživljavanja, treba ih se treba oslobo­
Iz tog razloga ona nema dovoljno energije, koja obezbeduje diti kajanjem i opraštanjima (sebi i drugima). Posebno tre­
normalan krvni pritisak. ba obratiti pažnju na razne uvrede bliskih, nezadovoljstvo
Možda je uzrok takvog stanja sledeći. Približno u 34. godi­ sa niima, a još više ukoliko ste im želeli zlo.
ni života pojavio se fibrom materice. Ukoliko je u mladosti ima­
la abortuse, možda „energetski plod" nije izašao iz materice, Hf Program može biti prenesen po naslednoj liniji.Treba uja-
već se „ukorenio"u njoj. To je dovelo do vezivanja dela energije sniti, iz čega se upravo on sastoji (ko je od predaka i koji
spoljašnjih manifestacija života (otuda smanjen pritisak) i do prestup napravio). Zatim ista šema rada: oprostiti, moliti
formiranja novog ploda od strane „ploda"od materijala materi­ za oproštaj, pokajati se.
ce (otuda fibrom).
Zapamtite, u bilo kom slučaju, program treba odstraniti
Drugi uzrok smanjenog pritiska (i fibroma) moglo je biti iz organizma. Normalizovanje krvnog pritiska ukazaće da ste
snažno i/ili dugotrajno emocionalno preživljavanje negativnog se oslobodili od njega. Možda će, samo od toga nestati i rak.
karaktera. O n o je stvorilo program, koji ne samo da je vezao
Drugo - crvići.To ukazuje da je organizam inficiran para­
deo energije spoljašnjih manifestacija života, već i, „odvojivši"
zitima. Konkretno, oni se lokalizuju oko grlića materice. (Se-
od opšte komande deo (u datom slučaju materice), uzrokovao
tite se, da li ste pre 16-20 godina na tom mestu imali svrab,
njen nepravilan razvoj. U svakom slučaju (1 ili 2) u organizmu
golicanje i slično). Boraveći u tkivu materice, paraziti ga truju
postoji patološki program, koji je vezao deo energije organi­
svojim izlučevinama. Štetna lučenja provociraju rast ćelija, stva­
zma i odvojio deo materice od opšte komande spoljašnjih ma­
raju tumor.
nifestacija života.
Obloge od urina, ukuvanog urina deluju na njih, ali je to
Kako se boriti s tim stanjem? U zavisnosti od primarnih nedovoljno. Treba primeniti jača sredstva: „trojku" ili prečišće­
uzroka postupa se različito: ni kerozin. Najbolje je kerozin, kojeg uzimati u kurama po 2 - 3
H/ Ukoliko je imala abortuse, treba da moli za oproštaj nero­ nedelje. Ujutro natašte popiti kafenu kašiku kerozina (nema
đeno dete. Moliti se treba pre spavanja. Ukoliko dobije ukusa i odlično se pije). Napraviti pauzu 1-2 nedelje i ponavlja­
ti do ozdravljenja.
oproštaj, prikazaće joj se odgovarajući san. Izmoliti opro­
štaj nije jednostavno, ali je potpuno moguće. Obloge i kataplazije od gline ne morate stavljati. (One su
namenjene za izbacivanje uništenog, „ispumpavanje" toksina.)
M o ž e se postupiti na drugi način. Početi čistiti spoljašnje
Zato se mogu primeniti sledeći tamponi: pri ukuvavanju urina
manifestacije života pomoću disanja. Kada se uvežba disanje
staviti u njega pelen. Počnite od male doze, pa dozu pelena
pristupiti čišćenju u kadi sa toplom vodom. Prethodno se tre­
postepeno povećavajte. Dejstvo tampona može se još pojačati
ba napiti neke tečnosti. To je potrebno radi toga, da bi disanje
nadoknadilo energiju u spoljašnjim manifestacijama života, ako taj isti urin (ukuvani, sa pelenom, zlatom i bakrom) ostavi­
pomerilo „nerođeni plod". Kada se bude kvasila s vodom (za te da odstoji dok se ne pojavi blagi miris amonijaka. Primenjuj-
vreme disanja), energetski tok koji ide iz organizma (zajedno te na isti način, kao što ste dosada primenjivali (orijentišite se
s mokraćom) zahvatiće plod i on će početi izlaziti. Neke žene prema ličnom osećanju).
u tim trenucima imaju osećaje, koji podsećaju na porađanje. ~> Upozore nje! Ukoliko urin previše odstoji, može izazvati
opekotine na sluzokoži.

216 217
Dopunske p r e p o r u k e Sin je dugo tražio put ka zdravlju i našao ga je u Vašim
U ishrani možete koristiti supe i čorbe, ali ne mesne, već knjigama! Od tada je prošlo pet godina. Moj sinje zdrav!
sa povrćem (može malo biljnog ulja). Povrće dinstajte (barite) Sva moja deca: tri kćerke i sin pridržavaju se Vaših saveta.
na pari sa malo biljnog ulja. Više koristite začine. Jedite razne Najstarija kćerka (32 godine) redovno gladuje. Najduže je gla­
kaše od monolitnih prekrupa (malo pretopljenog maslaca). Iz- dovala 30 dana. Ja disajnom gimnastikom ublažavam srčane
begavajte produkte sa kvascem, medu kojima i bilo koji hleb. bolove.
Možete jesti kuvana jaja (rede), grašak, pasulj. 1, naravno, piti M o j unuk ima 4 godine. U nosu ima polipe i diše kroz
obilje sokova i jesti hleb od proklijale pšenice. (U proklijaloj usta. Pročitali smo sve Vaše knjige, ali nigde nismo našli kako
pšenici ima više biološki aktivnih materija, nego u njenim klica­ lečiti polipe u nosnoj duplji. Lekari nam predlažu operaciju.
ma od 10 centimetara. Klice su dobre za salatu.) Prekomorsko Ukapavamo mu u nos ukuvani urin. Unuk svaki dan pije svoj
(strano) voće bolje je ne jesti. svezi urin po 100-150 grama. Uz pomoć starijih po 3 minuta
Kada zahladni upotrebljavajte više toplu hranu - ne preu- stoji na glavi. Dete je zdravo, ali teško diše zbog polipa. Recite
zbudujte „Vetar". nam kako da pomognemo detetu, da ga ne operišu? "
Češće primenjujte kontrastne vodene terapije (do 5-10 Odgovor. Operacija neće ništa resiti, polipi će ponovo na­
puta dnevno), disanje prema Streljnikovoj i moje za čišćenje rasti. To je više puta provereno u praksi.Treba dejstvovati ne na
spoljašnjih manifestacija života (po 15-20 minuta 2 - 3 puta posledicu, već na uzroke.
dnevno). Setajte na svežern vazduhu i mislite pozitivno, čitajte Adenoidi su neparne gomile limfnog tkiva na svodu i zad­
motivacije za zdravlje i mladost. njem zidu grkljana. Razrastanjem adenoida otežava se disanje
Ne treba da gladujete, osim 1-2 dana u dane ekadaši. Pi­ kroz nos i slično.
jenje urina smanjite (pijte samo ujutro i u podne). Urin prime­ Polip je tumor (najčešće dobroćudni), koji se pojavljuje na
njujte samo za vreme gladovanja (sav do poslednje kapi). Produ­ sluzokoži. Polipi se obično stvaraju u nosnoj duplji i bočnim
žite sa masiranjem ukuvanim urinom - to je odlično i korisno. (maksilarnim) sinusima, otežavaju prolazak vazduha i uzroku­
Približno posle 2 - 3 meseca Vaša žena treba da se malo ju razvoj hroničnih infektivnih oboljenja, koja su propraćena
popravi, osveži i čak ozdravi. Glavni uslov ozdravljenja je izba­ stalnim lučenjem sluzi iz nosa.
civanje patološkog programa. Od čega se polip stvara - za medicinu je zagonetka. M e ­
dicina je rešava jednostavno - ili odstranjuje, ili spaljuje. Ja mi­
slim da hronična infektivna oboljenja nisu posledica polipa,
već njegov uzrok. Infekcija, koja je prodrla u sluzokožu nosne
POLIPI - ISKUSTVA LEČENJA
duplje, izaziva u njoj izraštaje tipa adenoida ili polipa.
Vratimo se primarnom uzroku. Glavni primarni uzrok
„Mog sina, kada je imao 25 godina, mučile su mnoge bole­
je nepravilna ishrana, koja je stvorila obilje sluzi, a sluz je, iz­
sti. Upravo mučile, jer drugu reč ne mogu da nađem. Bolela ga
lučujući se kroz nosnu duplju u njoj stvorila povoljne uslove,
je jetra, imao je jaku glavobolju, bolela gaje noga (tako jako, da
hranljivu sredinu za naseljavanje infekcije (putem parazita).
nije mogao preći ni nekoliko koraka, morao je da čučne da se
odmori). Od tih bolesti osećao se kao starac. Metodi tradicio­
nalne medicine nisu dali nikakve rezultate.

218 219
Preporuke Detaljnije o tom načinu lečenja polipa u nosnoj duplji.
Ph> Pomoćnica (Solatium nigrum), kao i razvodnik (Solanum
® Prvo treba izmeniti ishranu, naglo smanjiti produkte koji
dulcamara), čiji je narodni naziv vučja jagoda je jednogodi­
stvaraju sluz: mlečne produkte, poslastice, masti, škrob i
šnja biljka čiji su plodovi potpuno crni. Raste na poljana­
belančevine. Više jesti povrće i jela od njega. Uglavnom
ma i u vrtovima. U lekovite svrhe koriste se zrele jagode,
jesti pripremljeno povrće. Sveže povrće za vreme hladnog
lišće, stabljika i cvetovi. U njegovoj stabljici, lišću i plodo­
godišnjeg doba hladi čovečji organizam, stoje štetno. M o ­
vima ima mnogo taninskih materija (7-10%) i solanina,
nolitne kaše sa minimumom pretopljenog maslaca. Jela sa
zbog čega se ta biljka ubraja u otrovne. Konji je jedu, dok
belančevinama uz garnir od povrća. Različiti čajevi od tra­
je druga stoka i ptice izbegavaju.
va sa medom ili kompoti od suvog voća.
Trava i plodovi se primenjuju kao tonizujuće i diuretič­
® Važan je i pravilan redosled dospevanja hrane u organizam no sredstvo kod kamena u mokraćnoj bešici, raznih otoka
- tečnosti pre jela, ne pijte mnogo posle jela - to je jedan (tumora) i vodene bolesti. Sok od trave ima preznojavajuće
od uzroka slabe probave (gasite probavnu vatru) i stvara­ dejstvo i koristi se kod oboljenja izazvanih prehladom. Eks­
nja obilja sluzi usled slabo svarene hrane. Ne jedite uveče. trakt od cvetova koristi se kao sredstvo za iskašljavanje kod
Poslednji obrok hrane (večera) treba da bude lagan i uzeti kašlja i bronhitisa. Osušeni mladi izdanci s listovima i cve-
ga najkasnije do 18-19 sati. Ukoliko imate želju da jedete, tovima koriste se kao odvar kod bronhijalne astme, prehla­
de, angine, stomatitisa, gingivitisa i niza drugih oboljenja.
popijte kiselomlečni napitak.
• Supenu kašiku cvetova pomoćnice (razvodnika) preliti sa
® Očistiti organizam od mikroparazita pomoću „trojke", ke-
2 čaše ključale vode,ostaviti da odstoji 2 sata i uzimati po
rozina, biljnih otrova. Za starije osobe preporučujem da
jednu supenu kašiku 3-4 puta dnevno.
sprovedu kuru čišćenja i protivparazitnog lečenja.
Tek posle toga može se namenski delovati na kolonije mi­ • Dve supene kašike jagoda (plodova) pomoćnice preliti ča­
kroparazita, koji su stvorili polipe ili adenoide. šom vode, kuvati na slaboj vatri 7-8 minuta, ostaviti da
Uzgred rečeno, postoji efikasan metod za oslobađanje od odstoji jedan sat i procediti. Uzimati po četvrtinu čaše 3-4
njih primenom samo jedne terapije. Na primer, fitoterapeut iz puta dnevno pre jela.
Belgorodske oblasti A. P. Semenjenko odstranjuje polipe i ade­ • Supenu kašiku suvih isitnjenih listova pomoćnice preliti
noide na sledeći način. On daje pacijentu da popije otrovni od­ čašom ključale vode, ostaviti da odstoji 2 sata i procediti.
var od slatko-gorkog razvodnika (Solanum dulcamara). Predlaže
Uzimati po 1-2 supene kašike 3 puta dnevno pre jela.
da se u nos ukapava sok, isceden iz lukovice cildame, pa da se po­
sle toga nos ispere ekstraktom od ranilista (Betonica officinalis). Pomoćnica je u bliskom srodstvu sa krompirom, paradaj­
zom, paprikom, duvanom, ljoskavcem (Physalis alkekengi),ve\e-
Usled dejstva otrova gljivica, koja stvara polipe i adenoide,
biljem (Atropa belladonna) i tatulom (Datura stramonium).
počinje da traži spas - i nalazi ga u slatkom ekstraktu. Rezul­
tat je da izlaze s korenjem... polipi i čak ciste. Za to vreme Pv Ciklama (Cyclamen adsharicum Pobed))a višegodišnja trav­
čovek počinje tako jako da kiše, da zameci (adenoidi i polipi) nata biljka. Raste u šumama na brdima Krima, Kavkaza
izleću iz nosa kao čepovi. 1 nije potrebna nikakva operacija!
220 221
i u Evropi. U lekovite svrhe koristi se koren. Podzemno (sa blagim mirisom amonijaka) urinom (1-3 kapi). Ranilist
stablo sa korenjem sadrži otrovni cildamin saponin, to jest - bilo kojim drugim sredstvom za iskašljavanje. Na jedan sat
biljka je otrovna. pre lečenja dobro ispariti noge. To će pojačati cirkulaciju u
nosnoj duplji.
Preparati od ciklame posebno su efikasni kod glavobolje
K. Butejko predlaže da se oslobađate polipa i adenoida
izazvane prehladom, čeonog i maksilarnog sinusi tisa.
metodom zadrške disanja (metod je opisan u knjizi F. G. Ko-
Bolesniku se ukapavaiu u nos po 1-2 kapi svežeg soka iz lobova Lečenje disanjem)™. U organizmu se nagomilava uglje-
podzemnog stabla ciklame, posle čega treba da legne u poste­ nična kiselina, koja, izjednačavajući mnoge reakcije u organi­
lju. Nakon 10-15 minuta bolesnik počinje da loše, kašlje i da zmu, podstiče odvajanje polipa i adenoida (metod disanja pre­
se preznojava, iz nozdrva mu se luči velika količina sluzi. To ma Butejku opisan je u mojim knjigama i drugoj literaturi).
može da traje nekoliko sati. Po pravilu, bolesnik se budi zdrav.
Navešću nekoliko primera iz svoje prakse, kako su se ljudi
Ranilist {Betonica officinalis) je višegodišnja travnata bilj­ lečili od polipa.
ka. U lekovite svrhe koriste se listovi, stabljika s listovima i Polipi nosne duplje. ,,U dečjoj polildinici lekar-otorinola-
cvetovima, ponekad korenje. Biljka sadrži gorke i taninske ringolog saopštio je daje dete prošlo bez operacije odstranjiva­
materije, kao i alkaloide (biljne otrove): stahidrin, betoni- nja polipa u nosu {ukopavali su mokraću u nos) ".
cin, holin. Od davnih vremena tu biljku su smatrali kao „Pre godinu dana, zbog polipa, kćerka je počela da slabije
moćno lekovito sredstvo protiv svih oboljenja. čuje (rođena je 1988. godine). Dva puta su je operisali, ali pri­
U narodnoj medicini primenjuje se kao ekstrakt i od­ bližno n a k o n g o d i n u d a n a posle svake operacije polipi su
var kod bronhitisa, bronhijalne astme, velikog kašlja kao se p o n o v o pojavljivali. Počela sam pri svakom mokrenju
sredstvo za iskašljavanje i lakše izbacivanje guste i lepljive da kćerki ukapavam u nos njen svezi urin. Kura lečenja t r a ­
sluzi, kod oboljenja jetre, neoplazmi i niza drugih oboljenja. jala je dve nedelje. O s i m toga, u uši sam joj, t a k o d e , u k a p a -
vala njen ukuvani urin. Rezultat: sluh se p o t p u n o povratio,
Ekstrakt, supenu kašiku isitnjenih listova i korenja preliti a lekari su joj p r e t h o d n o postavili dijagnozu - gluvoća II
sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji (doza za jedan dan). stadijuma. Veliko Vam hvala".
Način primene za odrasle: uveče (preko noći), a zatim uju­ Polipi na jednjaku. ,,U januaru 1995. godine otišao sam
tro natašte popiti 50-100 grama ekstrakta pomoćnice, pripre­ kod lekara da proverim želudac, ranije sam imao čir na želu­
mljenog prema jednom od tri navedena recepta. Približno posle cu. Otkrili su mi polip na jednjaku. Uradili su analizu: sve je
pola do jednog sata u nos se mogu ukapati 1-2 kapi soka od u redu. Posle 10 meseci otišao sam da proverim stanje polipa,
ciklame i leći ^postelju, ali prethodno pripremiti rezervu ma­ a oni mi kažu da imam rak jednjaka. Sta da se radi, nije bilo
ramica za nos. Čim počnete da se iskašljavate, ekstraktom rani- izbora, nisam ništa znao (tek sam se sad načitao Vaših knji­
lista isprati nos i piti po 30-50 grama ekstrakta sve dotle, dok ga i postao pametniji), operisali su m e , odstranili su deo jed­
kašalj ne prestane (tj. ne izađe sva sluz i polipi iz nosne duplje). njaka i želuca. Šest meseci sam ležao u bolnici. Pre odlaska
Za decu, u zavisnosti od uzrasta, doza je 2 - 5 puta manja, na lekarsku komisiju za ocenu radne sposobnosti ( L K O R S )
nego za odrasle. otišao sam na pregled i reldi su mi da mi se ponovo, na šavu,
Pomoćnica se može zameniti sa svežim sokom od starog stvorio polip. (Zato što je uzrok ostao.) Na L K O R S su mi rekli
krompira ( 3 0 - 5 0 grama), ekstraktom duvana (15-20 kapi na
IK

100 grama vode). Ciklamu možete probati zameniti sa starim P rimedba prevodioca.
222 223
da sam svoje odradio, da zaboravim na posao (imam 46 godi­ Za vreme lečenja čistila sam creva 2 puta, a jetru 5 puta.
na, a pravo na penziju stičem sa 50 godina života). A još sam Iz mene je izašlo mnogo žuči slične mazutu i 376 kamenčića
u novinama pročitao članak, da operacija ne garantuje život, razne veličine. Gladujem jednom nedeljno po 36 sati, jednom
da oko 70% operisanih ljudi tokom godine umire, a ostali mesečno - po 3 dana i već sam gladovala 7 , 1 0 , 1 4 , 1 6 i 21 dan.
nešto kasnije. (Sve zbog toga, što se ne radi sa primarnim uzro­ Kod 14-dnevnog gladovanja dosta slabo sam se osećala.
kom, pramenom svoje ličnosti.) Nešto moram da uradim. P o ­ Izgledala sam kao posle dugotrajne bolesti, ah je izlazak iz gla­
znanici su mi savetovali da pročitam Vaše knjige. Tako sam i dovanja dobro prošao. Iz mene je izašlo mnogo gadosti i, osim
počeo da čistim fizičko telo i spoljašnje manifestacije života. toga, šest polipa dužine 5-12 milimetara. (To je zakonita poja­
Dve godine sam primenjivao urinoterapiju. Masiram se. va. Kada se organizam čisti i bori protiv patologije, on jako slabi.
Osamnaest puta sam čistio jetru. Sve u svemu izbacio sam punu Sledeća gladovanja su sa zdravijim organizmom, otuda je i bolje
litarsku teglu kamenja - veličine od zrna graška do oraha. Iz me­ lično oseća nje. Ko redovno gladuje, kod njega se lični osećaj neznat­
ne su izlazili snopovi sluzi dužine do 10 centimetara, debljine no nienja, samo za vreme prvih 2-4 dana)
olovke s nekim žilicama unutra, dronjci veličine po 2 - 3 centi­ Kod 16-dnevnog gladovanja lično osećanje bilo je bolje.
metra, koji podsečaju na celofan. (Tako izlazi nečistoća i polipi) Slcdeće 21-dnevno gladovanje prošlo je dobro. Smršala sam
Posle dve godine takvog lečenja oslobodio sam se od arte­ 10 kilograma. Izlazak iz gladovanja i obnavljanje organizma
rijskog i unutarlobanjskog pritiska, kao i od alergije. prošli su dobro.
Posle 3 meseca lečenja prema Vašem metodu ponovo sam Ujutro pijem urin, ispiram urinom nosnu duplju i ukapavam
otišao na ispitivanje, a polipa nema. Pitam, gde je on? Otkuda ga u oči. Prvi put u životu dve zime nisam bolovala od gripa, niti
mi znamo, možda smo pogrešili. Posle godinu dana ponovo od akutnih respiratornih oboljenja (ARO). Iako sam često istr­
sam bio na lekarskoj komisiji (LKORS), a oni mi kažu, šta da čavala na ulicu razgoličena. (Odstranjeni su paraziti, nema sluzi,
se radi, budi ljubazan i vrati se na posao, izvukao si se". (Snopo­ povećao se imunitet - znači, nema virusne i bakterijske injekcije.)
vi sluzi su bili polipi.) Sada sam teška 70-72 kilograma pri visini 158 centimeta­
Polipi na želucu. „Saopštavam Vam, da sam uspeo, sav ra, a pre toga sam imala 85-87 kilograma. Zglobovi su postali
oduševljen, da izbacim polipe iz želuca. Izbacio sam veću pokretljiviji, slobodno se penjem na bilo koji sprat, prestalo je
količinu polipa. lupanje srca. Mogu da nosim teške stvari. Pritisak se normali-
zovao: 140-130/90-95. I najvažnije - osećam se kao čovek.
Pio sam urin tri i po meseca i posle toga rano ujutro ose-
Mogu da nosim bilo šta, stoje moderno, a ranije nisam mogla
tio sam da mi je loše. Čak sam se onesvestio. Zatim mi je bila
za sebe ništa odabrati. (Gladovanje je jedan od najboljih čistača
muka i počeo sam da povraćam. U povraćenoj masi izašlo je
organizma od parazita. 0 tome su znali još u dalekoj drevnosti.)
mnogo mesnatih četverougaonih polipa. Bili su crveni i kliza­
vi. Cak sam se i uplašio". Žalosno je, što ljudi, kao slepi mačići, ne shvataju da nas
lekovi ne spašavaju, već sami sebi moramo pomoći. Cesto se
Polipi na crevima. „Imam 58 godina. Već godinu i sedam
vidi, kako čovek u drhtavoj ruci drži možda poslednji dinar,
meseci radim prema Vašem metodu. Imam btiket oboljenja,
kupujući apotekarski otrov. Prosto mi ih je žao. Mnogi se
medu kojima hipertoniju, pritisak 180/110 i za vreme krize
pozivaju na zauzetost. Sve su to opravdanja i lenjost. Ljudi i
230/120. Jako udaranje srca. Nisam mogla da nosim teške
ne sumnjaju da su oni sami gospodari svog organizma i tla
torbe, srce mi je prestajalo da radi. Sada se sve promenilo.
treba da upravljaju svojim zdravljem". (Evo primera zdravog

224 225
mišljenja i brige o vlastitom zdravlju. Serija gladovanja čini pro­ Imajte u vidu, da se ne srne umivati niti suviše hladnom,
ces samoozdravljenja bržim i efikasnijim. To je ujedno i odgovor niti suviše toplom vodom. Koža na licu to ne podnosi. Jednom
onima, koji pitaju, zašto se kod njih ozdravljenje sporo odvija) nedeljno treba se umivati sapunom. Sapun suši kožu, a urin je
Polipi u materici. „Imala sam mnogo polipa u materici i čini elastičnom i štiti je.
izlečila sam ih japanskom jabukom - kaki (Diospyros kaki)™. Posebno su korisna urinska umivanja osobama sa suvom
Nedovoljno zrele plodove japanske jabuke narendati i kožom.
stavljati na polipe (u poliklinici). Za deset seansi sve je pro­ Ljudi, koji imaju masnu kožu, poželjno je da se umivaju
šlo. Zatim je posle nekoliko dana izašao koren iz materice". ujutro i uveče sa nekim toaletnim sapunom. On podsušuje k o ­
To je interesantan recept, koji se zasniva na koagula- žu i čini je normalnom. Ujutro je najbolje umivati se prohlad­
cionim svojstvima japanske jabuke. Mislim da se može nom vodom. Ona osvežava. Uveče se umivajte kontrastnom
primenjjvati i za lečenje drugih polipa - u nosnoj duplji i vodom — naizmenično toplom i prohladnom. Slično umivanje
slično. Sto se tiče mehanizma lečenja, japanska jabuka „pri­ stimuliše krvne sudove, što povoljno utiče na kožu lica.
vlači na sebe" patogenu energiju, koja je u osnovi polipa. Ukoliko imate crne mitesere, tada umivajte lice me­
kom spužvom ili tamponom od vate, natopite ih dobro pe-
nom od sapuna, a zatim istrljajte lice ukuvanim urinom.
KOŽA
Ukoliko imate normalnu kožu, umivajte se dva puta
dnevno — ujutro i uveče. Ali je bolje da sapunom umivate lice
uveče, da bi koža preko noći obnovila svoja zaštitna svojstva.

Zdravlje i lepota kože lica


Briga o usnama
Dobro higijensko sredstvo za održavanje kože lica je voda, Usne su osetljivije i nežnije od kože lica. Njih takode treba
ali je vlastiti urin još bolji. I u tome nema ničeg neobičnog, jer održavati.
dete, nalazeći se u utrobi majke, pliva u bazenu koji je napu­ Pred spavanje ih treba odmoriti. Radi toga ih treba uveče
njen uglavnom njegovom mokraćom. To su najpovoljniji uslo- očistiti od pomade. To je najbolje uraditi pomoću vate, nato­
vi za formiranje i rast organizma i, naravno, za život. pljene u tečnoj ili masnoj kremi. Usne brišite lagano. Menjajte
Dobro je umivati se vlastitim jutarnjim toplim urinom. tampone od vate sve dotle, dok na njima ima tragova pomade.
On je bolji od vode, sapire prljavštinu, masti, ostatke znoja i Ukoliko su vam usne ispucale od vetra, što ukazuje na pre-
orožalog sloja kože i uz to zasićuje kožu mineralnim materija­ pobudivanje „Vetra" u organizmu, tada svakog drugog dana na
ma. Ne smatra se bez razloga najboljom kozmetikom kozme­ njih stavljajte masku od prirodnog meda. M e d podstiče norma­
tika na bazi minerala iz Mrtvog mora. Posle umivanja urinom lizaciju kože na usnama. Posle 20 minuta med se može pojesti,
sačekajte da se urin upije u kožu, a zatim umijte lice prohlad­ pažljivo ga olizati.
nom vodom.
Kožu usta dobro gladi i daje joj elastičnost maska od mla­
19
U Gruziji se gaji sorta ovog drveta Diosporus lotos, pa je moguće dog kravljeg sira sa malom količinom slatke pavlake. Za jednu
da se ta žena leeila i sa njegovim plodovima, jer joj je to dostupnije. upotrebu dovoljna je jedna kafena kašičica smese. Ona se razma­
zuje po čitavoj površini usta i ostavlja se da odstoji 10 minuta.
- Primedba prevodioca.
226 227
Mišiće oko usta „natapkati" uveče tamponom od vate, na­ Drugi deo se sprovodi analogno prvom, ali umesto toplote
močenim u svežem urinu, a zatim saprati t o p l o m vodom bez (vreline) izaziva se osećaj hladnoće, što je moguće jasnije i jače.
sapuna. Treba da na mestu ožiljka izazovete osećaj ledene hladnoće,
Na bore u uglovima usana može se staviti vlažna maska skoro do gubitka osetljivosti.
(od zamrznutog krastavca). Kada osećaj hladnoće dopunite osećajem peckanja, na me­
stu ožiljka treba da osećate golicanje, češanje i peckanje. Sto su
ti osećaji jači, time će se uspešnije resorbovati ožiljak.
Kako otkloniti ožiljke
Nestanak ožiljka može se ceniti kao realno podmladivanje
Razrađeni su i uspešno se primenjuju efikasni metodi, organizma.
pomoću kojih čovek može samostalno izlečiti (otkloniti) raz­
Na odstranjivanju ožiljka poželjno je raditi kada su prema
ne ogrebotine i ožiljke. Na hiljade ljudi uspešno se oslobodi­
ltmarnom kalendaru energetski jaki dani.
lo ožiljaka, a to se radi na način opisan u narednom tekstu.
Zatvoriti oči i opustiti se. Jasno zamisliti deo tela sa
ožiljkom, početi ga u mislima zagrevati, obuhvatajući ga sa Kako odstraniti mladeže
svih strana i iznutra. Misaono zagrcvanje postepeno treba Ispostavlja se da se mladež može otkloniti. O tome sam
dovesti do maksimuma, zamišljajući što je moguće jasnije saznao iz pisma moje čitateljice. „Recept je prost, nasleđila
vruće uglove na mestu ožiljka, vatru aparata za varenje ga­ sam ga od moje majke. Kada se krava otelila ona je placentom
som, dugu koja se javlja pri električnom varenju: slikovito trljala mladež, stavljala je na mladež, prala i ponovo stavljala.
zamišljajte kako ta vatra spaljuje, odstranjuje tkivo ožiljka. O n a je bila nepismena žena i mislim da to nije radila prema
Jasnom zamišljanju toplote dodajmo i osećaj peckanja. Ožiljak nekom specijalnom metodu ili šemi. Natrljala, stavila i drža­
se topi i nestaje. la. Kada je imala slobodnog vremena - još jednom je stavila
Za to vreme dopunski izazivajte osećaj pojačane cirkulaci­ placentu i držala. Neki pitaju: da li je to istina, da ne bude
je krvi na tom mestu; stvaranje novog, mladog tkiva na mestu neke štete? Ukoliko sumnjate, ne radite! Alija sam živa, i m o ­
ožiljka.Jasno zamišljajte d a j e koža na tom mestu glatka, ne- ja kćerka - takode. Pola lica mi je bilo crveno, a kod kćerke
žna, elastična, roze. Drugim recima, stavljajte na to mesto sliku između obrva i očiju. Ni kod jedne nije ostala čak ni mrlja.
mlade kože, mladih ćelija. Potražila sam komšinicu - maminu drugaricu, koja je već
Kada izazovete maksimalnu po jasnoći i intenzitetu sliku starica. Ona se seća kako je mama kod nas odstranjivala mlade­
splašnjavanja i obnavljanja ožiljka, treba ga izvesno vreme za­ že. Treba stavljati parče placente, najbolje odmah čim se krava
držati u svojoj svesti, dok se ne završi potreban rad. Radi toga oteli. To treba raditi kada izlazi mesec i sa molitvom. Ali ja se
je potrebna vaša potpuna misaona koncentracija u trajanju od ne sećam da nam je mama odstranjivala mladeže sa izlaskom
jedne do pet minuta. meseca, nije mogla da čeka. Još postavljaju pitanje: gde čuvati
Pečenje, svrab, podrhtavanje, ubadanja, češanja za vreme placentu? Mama ga je čuvala ti kofi sa vodom, u bunaru. U to
rada na ožiljku ukazuju na simptome promene i nestajanja vreme nije bilo frižidera".
ožiljka. (Kao što vidite, biološki aktivne materije, koje se sadrže u
To je prvi deo rada na ožiljku. placenti, podstiču resorpciju mladeža. Uzgred rečeno, od pla­
cente se priprema mnogo biološki aktivnih lekova i masti.)

228 229
Kako otkloniti bradavice izgovarajući bajalicu ili molitvu. Posle toga tu slamku treba
Bradavice na rukama i drugim delovima tela razđražuju odmah zakopati na vlažno mesto sa korenom nagore. Po­
čoveka. Njih spaljuju, odstranjuju, kidaju i slično, ali se ispo­ sle nekoliko dana, kada slamka istrune, bradavice će spasti.
stavlja da ih se možete lako i bezbolno osloboditi. Navešću Osnovni uzrok neuspeha u otklanjanju bradavica krije se
nekoliko najefikasnijih narodnih sredstava. Neka od njih sam i u izboru nepravilnog vremena i u primeni jabuka ili krompira
sam primenio i drugima pomogao. Rezultati su odlični - ruke bez ispupčenja.
unakažene bradavicama postajale su čiste.
® Savet Vange. „NašapoznanicaM. T. iz Petriča imala je na ruci
Zapamtite, bradavice se odstranjuju kada mesec menja ob­
bradavicu, koja joj je mnogo smetala, jednom prilikom onajuje
lik (posle punog do mladog meseca). Svoje aktivnosti proprati-
te molitvama i bajalicama. zgulila. Posle nedelju dana po ćelom telu pojavile sujoj se brada­
vice. Vangajeposavetovala ženu da nakida zavor ujaka (Delp­
„Majka Božja sedefa je na belom kamenu, plakala, derala se
(vrištala), radeći. Konćiću od svile, prekini se, bradavice kod raba hinium cunsolida, D. e/atum), da ga osuši, isitni u prah i posipa
Božjeg (ime) otkini se". bradavice. "Lena je tako i uradila i sve su joj bradavice otpale".

Uklanjanje bradavica na jabuku ili krompir. Radi toga ® Jedna žena je uspešno otklonila bradavice kod svoje unuke
na jabuci ili krompiru treba da bude ispupčenje, kvrga, mažući kožu deteta mašću protiv komaraca (dimetilftalat).
slična bradavici. Samo sa takvim jabukama ili krompi- ® Postoji drevni, provereni „letnji"metod odstranjivanja bra­
rima postićete 100% pozitivan efekat. Razrezati jabu­ davica. Radi toga treba uhvatiti zrikavca i, držeći ga za
ku ili krompir popola. U nekim slučajevima savetuje zadnje nogice, dati mu da „zagrize" bradavice.
se razrezati jakim koncem. Sa polovinom na kojoj je is­ Ko je hvatao zrikavce zna da oni iz usta luče tečnost, koja
pupčenje natrljati bradavicu. U nekim slučajevima save- podseća na jod. Tako se i govori: „Zrikavče, zrikavce - daj mi jo­
tuju da se trlja sa obe polovine. Zatim sastaviti obe po­ da". Ispostavlja se, da ta tečnost ima svojstva tla otklanja bradavice.
lovine i zavezati ih istim koncem, kojim su razrezane. Prema tome, lečenje se svodi na to da zrikavac izluči teč­
Zakopati jabuku ili krompir u zemlju, što dalje od ku­ nost, malo „zagrize" bradavicu. Ukoliko imate više bradavica,
dovoljno je odstraniti samo jednu. Približno posle nedelju da­
će. Kada jabuka ili krompir istrune, bradavice će spasti.
na ostale bradavice će potpuno nestati.
® Na svilenom koncu u vazđuhu vezivati čvorove iznad svake ® Uzmite 9%-no sirce i ljusku od luka (fitoncid). U bočicu
bradavice, izgovarajući pri tom: „Tu ne treba da živite. Tu od 3 0 - 4 0 miligrama natrpajte isitnjenu ljusku od luka (pu­
ne treba da budete. Moja reč je čvrsta, nepokolebljiva". Sa­ nu bočicu) i prelijte sa 9%-im sirćetom. Ostavite bočicu
kriti taj konac u sveže razrezan krompir i zakopati u zemlju, da odstoji 10-15 dana na tamnom mestu. Možete je povre­
da niko ne zna. Kada krompir istrune, bradavice će spasti. meno protresti radi boljeg mešanja i isparavanja aktivne
U nekim slučajevima dovoljno je zakopati samo konac. komponente iz luka.
® Uzeti ostatak stabljike sa kore nj em od klasja žitarica ili polj­ U rastvoru sirćeta natopite gazu ili pamučnu tkaninu i sta­
ske travčice. Vrhom slamke nekoliko puta ubosti bradavice, vljajte na bradavice. Pričvrstite je na bilo koji način.Tu terapiju
najbolje je primenjivati preko noći.
230 231
Kažu, da se tim načinom lečenja bradavice odstranjuju za smetale. Kada sam pročitao Vaše knjige - to je bila revolucija u
3-5 dana. mojoj svesti. Počeo sam da se pridržavam Vaših preporuka i da
se osećam mnogo bolje.
® Postoji jednostavan starinski način otklanjanja bradavica Prestala je glavobolja, koja me je mučila, posebno pred za­
pomoću gljiva. U tu svrhu mogu se koristiti bilo koje glji­ lazak sunca, nestalo je pospanosti posle ručka, prestala je da me
ve i u bilo kom stanju: sveže, marinirane, zasoljene i suve muči žgaravica, nema više peruti na glavi, rinitisa, krvarenja iz
(prethodno ih raskvasiti). nosa, mitesera na licu, počeli su iz ušiju da mi izlaze sivi čepići,
Gljivu staviti na bradavicu i pričvrstiti. Da se gljiva ne bi bolje čujem i poboljšalo se opšte raspoloženje.
brzo sasušila, koristite Celofan ili voštani papir. Terapiju je naj­ Ranije su me često mučili zatvori i prolivi, ali sa prelaskom
bolje primenjivati noću.Trebaće vam nekoliko noći da odstra­ na odvojenu ishranu sve se poboljšalo".
nite bradavice.
Kako se osloboditi od žuljeva i masnog tkiva
Primeri lečenja
U starijem dobu javljaju se razne kvrge (žuljevi), masna
„Otklonila sam bradavicu na čelu. Nekoliko dana (1-1,5 tkiva i lipom! Postoji mnogo sredstava za njihovo otklanjanje.
nedelju) ujutro i uveče stavljala sam obloge sa svezom mokra­ Navedimo jedno od njih.
ćom. Bradavica se smežurala i otpala. (U glavi ima mnogo slu­ • Namažite ricinusovim uljem kvrge, lipome, ali ih ni u kom
zi, a to je odlično tlo za bradavice.)
slučaju ne trljajte i ne masirajte.
Izlečila sam maksilarne sinuse. Od lečenja lekovima bilo
T u p o m stranom noža nacrtajte na nepoželjnom i s p u p -
mi je sve gore i gore. Stavljala sam obloge, ispirala nos i grlo
čenju krst. Prvo povucite vertikalnu liniju, a zatim sleva
svezom mokraćom, gladovala 2 - 3 dana. Lekari su mi predla­
nadesno - horizontalnu. U mislima se koncentrišite i izgo­
gali punktaciju. Sada čim me kijavica ili grlo zagolica, odmah
vorite u sebi: „Div/je-moc'varno, meni si sasvim nepotrebo!
ispiram nosnu duplju mokraćom.
Zavrti se, savij se, pretvori se u tamni vihor, obleti oko ljudi,
Izlečila sam mužu šugu (svrab). Pojavile su mu se ospe po obidi oko zveri, projuri preko stepa i utopi se u vrtlozima .
telu. Gnojne ranice su za 3 - 4 dana zarasle (a mučio se 2 mese­
Kažu, da je ta bajalica veoma efikasna. Žuljevi (krvge) i
ca!). M u ž nije mogao da veruje svojim očima".
lipomi nestaju bez traga. Preporučujem da se prema tome od­
„Imam 67 godina. Visok sam 167 centimetara i težak 65 nosite veoma ozbiljno.
kilograma. Počeo sam da pijem svoj svezi urin po 150 grama
u 4, 7,13 i 18 sati. Čistio sam debelo crevo prema Vašem me­
todu. Tokom prve nedelje između lopatica me je peklo, poseb­ Krpeljev dermatitis
no noću, i u toku prve dve nedelje bradavice su otpale, slične Šta da se radi, ukoliko ste posle šetnje u parku ili šumi na
mladežima, kojih je bilo mnogo na rukama i iznad zapešća.
telu otkrili krpelja?
Posle klistiranja sa ukuvanim urinom do 1/4 iz mene je izašlo
mnogo svetle sluzi". „Kod mog tasta krpelj je ušao u obraz i on se naduo, hteli
su da ga režu. Stavio je oblogu od diuretika (urin ukuvan do
„Za tri meseca, dok sam masirao ruke s urinom, otklonio 1/4 prvobitne zapremine). O t o k se prokinuo, pošao je gnoj i
sam oko 14 bradavica, od kojih su 8 bile krupne i stalno su mi od krpelja nije bilo ni traga".

232 233
Bolje je stavljati obloge od stare mokraće. To će primorati ® jesti što više peršuna, celera, bugarske paprike, kupusa, ze­
krpelja da izađe. lenog luka, spanaća, limuna, jabuka i piti ekstrakt šipka, so­
• Ukoliko ste oboleli od krpeljevog encefalitisa, tada sterili- kove od šargarepe, pastrnaka i krompira u odnosu 1,5:1:1.
zujte mokraću bolesnika i špricem mu ubrizgajte ispod ko­ ® Utrljavati u pege urin ili stavljati obloge na njih. Sami is­
že. Uradite tako nekoliko puta - do potpunog ozdravljenja. probajte, koji urin vam bolje odgovara - svež, stari, ukuva-
Umesto injekcije mogu se stavljati prostrane obloge oko ni. Obavezno očistite jetru 5-7 puta.
bubrega, obnavljajući ih čim se osuše. p y Detelina 100 grama
„Imam 22 godine. Pre tri godine obolela sam od krpelje­ H> Vilina kosa 75 grama
vog dermatitisa. Lečenje je bilo bezuspešno, lice se sve više Hi Lemna (Lemna minor) 100 grama
i više prekrivalo bubuljicama koje svrbe. Pročitala sam Vašu
knjigu Iz suda svoga. Počela sam da se klistiram urinom, da H> Astragal (Astragalus danicus) 100 grama
mažem lice urinom i da ujutro pijem urin. Posle nedelju dana H> Kantarion 100 grama
počela sam da gladujem na urinu. Gladovala sam 15 dana. Po­
sle gladovanja bolest se izgubila. Bila sam veoma zadovoljna". Tri supene kašike smese uveče sipati u termos i preliti li­
trom ključale vode. Ujutro procediti i piti 4 puta dnevno pre jela.

® Svakoga dana uveče mazati pege jakim rastvorom mangana.


VITILIGO

Poremećaj pigmentacije, koji se ispoljava odsustvom nor­ SKLEROZA


malnog pigmenta na pojedinim delovima kože.
Obično počinje u mlađem uzrastu (češće kod žena) poja­ „Imam 25 godina i dvoje male dece. Ove godine postavili
vom belih pega na koži razne veličine i oblika. Pege se postepe­ su mi strašnu dijagnozu - difuzna skleroza. Lekari mogu samo
no šire, slivaju jedna u drugu, stvarajući prostrane delove mleč- malo da zaustave razvoj bolesti. Ležala sam u bolnici i nagleda-
no-bele boje. Kosa na obolelim delovima sedi. Žarišta vitiliga la se takvih bolesnika. Mlade devojčice i dečaci, koji treba da
mogu se pojaviti na bilo kom delu kože. Bolesnici nemaju nika­ imaju ceo život pred sobom, prikovani su u invalidska kolica.
kvih subjektivnih osećaja. Kod mene još do toga nije došlo, ali se strašno osećam. Zato
© Istucati 2 supene kašike semena pastrnaka [Pastinaca sativa) Vas molim za pomoć.
i preliti čašom ključale vode. Ekstrakt popiti za jedan dan. Vaš metod lečenja preporučila mi je jedna žena, koja mije
® Razmutiti jednu kafenu kašiku praha boraksa (prodaje se ispričala, da zna slučaj kada se jedan muškarac - invalid II ka­
tegorije, prikovan uz postelju od difuzne skleroze, izlec'io po Va'sitn
u apoteci) u pola čaše tople vode i utrljavati u pege (lečenje
knjigama. Otpisali su mu invaliditet i uputili ga na posao. Kaže,
traje dugo).
da se lećio glinom i urinom. Pomozite, jedno je lečiti c'ir na želucu,
© Utrljavati u pege 3%-ni borni alkohol. Za to vreme jesti a drugo - mozak".
što više cvekle i šargarepe. Prvo bih se zaustavio na uzrocima pojave skleroze.
© Mazati pege svezom smokvom ili sredinom od dinje.
235
234
Uzroci skleroze. Istina o sklerozi za većinu ljudi može biti S druge strane, ljudi pomažu taj proces samorušilačkim na­
tako neočekivana i jednostavna, da ne mogu da je prihvate. činom života. 1 sve počinje još od bebe. Umesto prirodne ishra­
ne prednost se daje mlečnim smesama (brzo ih pripremaju).
Slderoza je zadebljanje tkiva, koje se obično javlja kao re­
Zatim slede veštački produkti i kombinacije hrane, koje se ne
zultat razrastanja vezivnog tkiva (fibroze) posle preležane upa­
podudaraju. U organizmu se javlja trulež. Kod jednogodišnjeg
le ili u vezi sa njegovim starenjem. Skleroza se može razvijati
deteta oseća se teško, a ponekad i smrdljivo disanje ujutro. Bi­
u bočnim stubovima kičmene moždine i u mozgu. Skleroza se,
lo kakva prehlada naglo slabi organizam i javlja se upala sa
takode, može javiti i u drugim delovima mozga i kičmene m o ­
visokom temperaturom. Koliko takvih upala preživi čovek od
ždine ili u zidovima arterija.
rođenja do „cvetajućeg" uzrasta, i u jednom slučaju oboleva od
Difuzna skleroza je hronično oboljenje nervnog siste­ skleroze, u drugom - meningitisa, u trećem - srčano-vaskular-
ma, koje napada prvenstveno odrasle ljude u naponu snage. nih i onkoloških oboljenja.
Uzrok oboljenja je povreda mielinske opne, koja okružuje ner-
vna vlakna mozga i kičmene moždine, usled čega se narušava Primer. Na svet se pojavio prvenac - zdrav dečak. Jedna
funkcija tih nerava. Tok bolesti obično se karakteriše povre­ njegova baba 20 godina imala, je lamblije (povremeno se leči-
menim recidivima (povraćanjem) i remisijama (popuštanjem la u bolnici), druga je pre dve godine preležala meningitis. A
bolesti), iako bolest u celini ima hronični progresivni tok. Bo­ mladi roditelji su srećni, vole jedno drugo, dete, svoje roditelje,
lest može napadati razne delove mozga i kičmene moždine, često ostavljaju dete kod baba. Od trećeg meseca života počeli
što se ispoljava kroz pojavu difuznih simptoma. U njih spa­ su bebu da prihranjuju mlečnim smesama. Četiri meseca kon-
daju: nesigurno, nestabilno hodanje i podrhtavajući pokreti takata i „prihranjivanja"ispostavilo se daje dovoljno za infici­
udova, brzo spontano pokretanje očiju, poremećaj govora i ranje. Javila se upala u predelu apendiksa (on je odgovoran za
teško izgovaranje reči, spastična slabost. Uzrok oštećenja ne­ imunu zaštitu creva od parazita), sraštaj i neprohodnost creva,
rava, usled čega se razvija ovo oboljenje, za sada je nepoznat. pojavila se krv u stolici. Naravno, sve se javilo „neočekivano".
U oblasnoj bolnici hitno je urađena operacija, odstranjen je
Smatram da je jedan od glavnih uzroka skleroze inficira­ deo creva. Roditeljima su saopštili, da dete boluje od retke „uro­
nje bebe (dojenčeta) od strane odraslih, njemu bliskih ljudi, đene" bolesti. Tako je najlakše objasniti neshvatljivo, kao i u
njihovim virusima i mikrobima. slučaju sa sklerozom.
Razvoj skleroze. Pojava prvih đečjih oboljenja ukazuje na
to, daje došlo do primarnog inficiranja. Sada će virusi, mikro­
Lečenje skleroze
bi, polako, ali sigurno kolonizirati „planetu"pod nazivom čoveč­
ji organizam, naseljavajući se u najblagodatnijim (i od lekova Kad su nam već poznate posledice skleroze - upala, koja je
zaštićenih) mestima za njihovo razmnožavanje - mozgu, srcu rezultat rada virusa, mikroba, gljivica, znači da treba primeniti
i krvnim sudovima. Naravno, njihovu životnu delatnost stva­ sredstva za njihovo uništavanje. Pri čemu ta sredstva treba na-
ra upala, posle koje nastupa odumiranje delova mozga, srca izmenično primenjivati, pošto se paraziti brzo na njih privika­
i krvnih sudova. 1 tako oni „stružu" čovečji organizam sve d o ­ vaju. Treba promeniti ishranu, očistiti organizam, sačuvati veru
tle, dok on ne umre. Kao što pokazuje praksa, za razvoj tog u brzo ozdravljenje, održavati i širiti unutrašnju radost. Cesto
procesa potrebno je u prošeku 15-25 godina. Tako se i dešava stvaranje gasova s ispuštanjem gasova koji jako zaudaraju, zadah
da od njega boluju prvenstveno odrasli ljudi u naponu snage. iz usta, karijes zuba, bubuljice na telu, herpes, česte prehlade i
angine ukazuju na to, da je organizam napadnut parazitima.

237
236
Kakve preparate i kako primenjivati u tim slučajevima? Kada završite sa kurama lečenja praškom od kore ive od-
Najbolje je primenjivati takve otrove, koji del uju na širok krug gladujte 7-10 dana radi izbacivanja suvišne količine salicilne
patogenih mikroorganizama, virusa i gljivica. Nabrojmo najdo­ kiseline iz organizma.
stupnije i ukažimo na njihova svojstva. Za vreme lečenja kontrolišite lično osećanje. Ukoliko se
® Karbolna kiselina. Njen rastvor ima izražena baktericid- pojave neki sporedni simptomi, smanjite dozu praška ili preki­
nite uzimanje praška.
na svojstva u odnosu na vegetativne oblike mikroorganiza­
ma: hemolitičke streptokoke, difterijske bacile itd. č%> Kerozin (prečišćen) ima dezinfikujuća svojstva i zahvalju­
jući tome uništava razne mikroorganizme u želudačno-
© Salicilna kiselina. Nemajući mirisa i bez, slično karbolnoj
crevnom traktu, žučnim kanalima, a stoje najviše - u krvi.
kiselinijako izraženih otrovnih svojstava, ona je brzo posta­
Zato se može koristiti za lečenje skleroze.
la najbolje antiseptičko sredstvo (izdvojili su je iz kore ive).
Primena. Piti ujutro natašte po pola do jednu kafenu kaši­
Preparati iz kore ive (Salix alba) imaju protivupalno, pre-
čicu kerozina. Kura lečenja traje 2 nedelje. Napraviti pauzu od
znojavajuće,koagulaciono,antiseptičko,smirujuće i protivmala-
nedelju dana, ponoviti i tako 3-5 kura, posle čega odglađovati
rijsko dejstvo, snižavaju telesnu temperaturu,zaustavljaju krva­
od 3 do 7 dana za izbacivanje suvišnog kerozina iz organizma
renja, ublažavaju bolove i podstiču zarastanje rana. Upravo to
(kerozin obično sam lako izlazi).
je i potrebno kod lečenja skleroze mozga.
Obični prečišćeni (svetli) kerozin prodaje se u flašama i
Odvar od kore ive takode se može koristiti kod raznih
namenjen je za osvetljenje. M o ž e se koristiti i kerozin za avi­
krvarenja, proliva, kolitisa, enteritisa, hroničnih gastritisa, re­
one. Ne preporučuje se upotreba kerozina koji se koristi kao
umatizma, podagre (kostobolje) i posebno kod malarije (do
rastvarač.
otkrića i rasprostranjenosti upotrebe kinina kora od ive je u
narodnoj medicini bila jedino dostupno sredstvo protiv malari­ Hf Ekstrakt od nikotina takode se može koristiti za lečenje skleroze.
je). Kod malarije ljudi su primenjivali i ekstrakt od listova ive.
Kao „izvor" nikotina (sirovinu) preporučuje se koristiti
Spolja se odvar od kore ive primenjuje za ispiranje usne duvan iz jedne kutije cigareta. Sav duvan sipati u čistu teglu
duplje i grla kod upalnih procesa u njima. Koristi se i za kupke zapremine 200 mililitara, preliti alkoholom (votkom, rakijom)
nogu kod povećanog znojcnja nogu sa neprijatnim mirisom. do samog vrha, dobro zatvoriti teglu poklopcem i držati u fri­
žideru dve nedelje pri čemu svakoga dana protresti teglu. Posle
Načini pripremanja iprimene kore ive dve nedelje ekstrakt procediti kroz nekoliko slojeva gaze. O b i č ­
Jednu kafenu kašičicu suve isitnjene kore ive preliti čašom no se dobija oko 150 mililitara prozračnog ekstrakta duvana
ohlađene, prethodno proključale vode, ostaviti da odstoji braonkasto-zelene boje, koji je spreman za upotrebu (protiv
dva sata i procediti. Uzimati po dve supene kašike 2 - 4 pu­ raka i protiv parazita). Ekstrakt je poželjno čuvati u frižideru.
ta dnevno pre jela. Hf M e t o d lečenja onkoloških oboljenja ekstraktom duvana
H> Uzimati po jedan gram praška od kore ive 3 puta dnevno (predlaže ga M. Žolonz, a ja savetujem da ga primenjujete
pre jela. To je najbolja varijanta za lečenje skleroze. Kura i za lečenje skleroze - za uništavanje mikroparazita): sva­
lečenja traje 2 nedelje. Napraviti pauzu od nedelju dana i koga dana ujutro natašte, jedan sat pre jela, piti alkoholni
ponoviti kuru lečenja. Primeniti 3-5 takvih kura.
238 239
ekstrakt duvana sa 100 mililitara ključale vode ohlađene do H Najefikasnije sredstvo protiv svih parazita je - visoka tem­
sobne temperature prema šemi, koja se naziva „brežuljak". peratura. Ukoliko 2-3 puta nedeljno idete u saunu, posle sa­
Tokom 42 dana doza ekstrakta se postepeno povečava do une pijete sveže iscedene sokove od šargarepe i cvekle (200
13 kapi, a zatim smanjuje do prvobitne (jedne kapi). grama soka od šargarepe + 20-30 grama soka od cvekle)
1, 2. i 3. dana 1 kap ili od jabuka i cvekle (200 grama soka od jabuka + 20-30
grama soka od cvekle), možete znatno suzbiti životnu ak­
4 , 5 . i 6. dana 2 kapi
tivnost patogenih mikroba i povećati imunu zaštitu organi­
7, 8. i 9. dana 3 kapi
zma. To će se uspešno odraziti na proces lečenja skleroze.
1 0 , 1 1 . i 12. dana 4 kapi
13,14. i 15. dana 5 kapi Hf Mahovica (Qxycoccuspalustris) se može koristiti kao dodatak
16,17. i 18. dana 6 kapi ishrani uz bilo koji od navedenih metoda lečenja skleroze.
19,20. i 2 1 . dana 7 kapi U lekovite svrhe koriste se plodovi mahovice. Oni sadrže
mnogo ursolove kiseline, koja je po fiziološkom đejstvu bliska
2 2 , 2 3 . i 24. dana 8 kapi
hormonima.
2 5 , 2 6 . i 27. dana 9 kapi
Mahovica se koristi kao protivskorbutno, protivupalno,
2 8 , 2 9 . i 30. dana 10 kapi diuretično, insekticidno i protivmikrobno sredstvo. Takode se
3 1 , 32. i 33. dana 11 kapi primenjuje za lečenje oboljenja bubrega, mokraćnih kanala i
3 4 , 3 5 . i 36. dana 12 kapi mokraćne bešike, kod smanjene sekrecije želudačnog i pankre-
atskog soka, kod oboljenja izazvanih prehladom, angine, p o ­
37. do 42. dana 13 kapi
višenog krvnog pritiska, glaukoma, reumatizma, bronhitisa,
Zatim dozu treba smanjivati - po jednu kap svaka tri dana. Adisonove bolesti, anemije i kao profilaktično sredstvo koje
sprečava stvaranje kamenja u bubrezima.
Zapamtite, ekstrakt duvana je jak otrov. Nije dozvoljeno pre-
doziranjc. Na flašicu sa otvorom nalepite etiketu sa natpisom otrov. Mahovica se zabranjuje (kontrainđikativna) kod čira na
S ekstraktom nikotina ne smeju se uzimati nikakvi drugi želucu i đvanaestopalačnom crcvti.
preparati, niti ekstrakti. Mahovica je i dragocen prehrambeni produkt, koji se upo­
trebljava u svežem stanju. Korisni su svezi sokovi od plodova
Posle tri kure lečenja ekstraktom duvana (oko osam me-
mahovice. Piju se pre jela po jedna čaša (2-3 supene kašike plo­
seci), ukoliko treba produžiti lečenje, celishodno je primeniti
dova mahovice na 200 grama vode ijedna supena kašika meda).
ekstrakt od kukute (Conium maculatum), mrazovca-kaćunka
(Colchicnm autumnale) ili jediča (Aconitum napellus), kao i od M o ž e se koristiti frakciono gladovanje na urinu. O n o ne
bele čemerike (Veratrum album).
samo da suzbija razne upalne i infektivne procese u organi­
Ekstrakt duvana može se primenjivati i spolja, za mikro- zmu, već i obnavlja sve stoje bolest načinila u organizmu.
klistire, ispiranja štrcaljkom i druga ispiranja, za profilaksu i le­
O tome, kako se primenjuje frakciono gladovanje, opisano
čenje gripa i drugih akutnih respiratornih oboljenja, prehlada,
je u mnogim mojim knjigama (Gladovanje itd.).
kod ginekoloških oboljenja itd. U tu svrhu uzima se od 5 do 10
kapi ekstrakta duvana na 100 grama vode.

240 241
Smese od trava, koje se mogu koristiti za lečenje skleroze Upala mozga
Beli slez, koren 100 grama
Upala mozga ili kičmene moždine Čičak, koren 100 grama
Supenu kašiku maka (Papaver somniferum) i supenu kaši­ Medunika, koren 100 grama
ku korenja gaveza (Symphytum officinale) sipati u termos i Kopriva, koren 75 grama
peliti sa dve čaše ključalog mleka. Ostaviti da odstoji naj­ Perunika vodena, koren 75 grama
manje dva sata i piti tokom dana.
Uzeti 3 supene kašike smese, sipati u emajlirani lonac i
Kura lečenja traje 2 - 3 nedelje. preliti sa 3 čaše hladne vode. Lonac stavitina slabu vatru, p o -
ldopiti i kuvati da ključa 30 minuta. Skinuti sa vatre i popiti
Upala kičmene moždine
tokom dana.
® Supenu kašiku svežih cvetova vinove loze uveče sipati u
Skleroza krvnih sudova mozga
termos i preliti čašom ključale vode. Ujutro procediti. Uzi­
mati po 50 grama 4 puta dnevno, 30 minuta pre jela Srdačica 100 grama
Upala moždane opne Imela (Viscum album) 100 grama
Med 100 grama Glog, cvetovi 100 grama
Aloja 50 grama Dve supene kašike smese uveče sipati u termos i preliti sa
Oman, koren 50 grama 2 čaše ključale vode. Ujutro procediti i uzimati po 100 grama
4 puta dnevno.
Ranilist, trava 50 grama
Žalfija, trava 50 grama Heljda (Fagopyrum esculentum), cvetovi 75 grama
Glog, cvetovi 75 grama
Smesu preliti sa dva litra belog vina i kuvati da ključa je­
dan sat na vodenoj pari. Skinuti sa vatre, ostaviti da odstoji Nana 100 grama
jedan sat i procediti. Uzimati po jednu supenu kašiku 3-4 puta Dve supene kašike smese uveče sipati u termos i preliti sa
dnevno, 30 minuta pre jela. 2 čaše ključale vode. Ujutro procediti, podeliti na 4 dela i popiti
Žalfija 100 grama tokom dana.
Bokvica, list 75 grama
A4ajkina dušica 75 grama
Matičnjak 75 grama SINDROM HRONIČNOG UMORA

Lipa, cvetovi 75 grama


Karakteriše se stalnim osećajem jakog umora, bolovima
Dve supene kašike smese uveče sipati u termos i preliti sa u mišićima, groznicom, pospanošću i depresijom, koji traju
2 čaše ključale vode. Ujutro procediti i uzimati po 100 grama mesecima, a ponekad i godinama. Radna sposobnost je Upala
4 puta dnevno. smanjena.

243
242
Covek koji je oboleo od sindroma hroničnog umora tre­ infekcije mobilizuje limfni imuni sistem. Limfni čvorovi kraj­
ba da ima najmanje 6 od 11 sledećih simptoma, koji su stal­ nika nisu u stanju da se odupru agresiji infekcije i potrebna im
no prisutni ili se često ponavljaju tokom šest meseci ili duže: je pomoć.
1. Ceste prehlade ili slaba groznica. Krajnici - prva i snažna zaštita organizma od prodiranja u
organizam raznih patogenih mikroorganizama. Međutim, mi
2. Neprijatni osećaj bolešljivosti u nosnoj duplji.
tu zaštitu slabimo upotrebljavajući hladne i produkte koji stva­
3. Osećaj bolešljivosti ili otečenost limfnih čvorova na vra­ raju sluz. U krajnicima se, zbog sluzi, razmnožava toliko pato­
tu ili ispod pazuha. genih bakterija, da ih one uništavaju.
4. Opšta opuštenost organizma. Odstranjivanjem krajnika organizam ostaje bez zaštite od
5. Neshvatljivi bolovi u mišićima. sledeće agresije mikroba i s vremenom se pojavljuju ozbiljnije
6. Jak umor i slaba sposobnost organizma da se obnovi t o ­ bolesti (srca, krvnih sudova, bubrega, zglobova i slično).
kom 24 sata posle bilo kakvog fizičkog rada. Tačka 4 - 1 1 . Svi naredni simptomi ukazuju na opštu za­
7. Neshvatljiva, spontana glavobolja. gađenost organizma i njegovu totalnu inficiranost patogenim
8. Osećaj bolešljivosti u zglobovima bez ikakvih spolja- mikroorganizmima.
šnjih promena na njima. Opšta zagađenost i inficiranost organizma patogenim mi­
kroorganizmima izaziva opštu opuštenost: nema tonusa, život­
9. Zaboravnost ili prekomerna razdražljivost, nesposob­
na snaga organizma troši se na zaustavljanje bakterijske infek­
nost koncentracije pažnje.
cije (na to ukazuju i česte, slabo izražene groznice); neshvatljivi
10. Pogoršanje sna. bolovi u mišićima - posledica nagomilavanja toksičnih sadržaja
11. Cesta pojava nabrojanih simptoma tokom nekoliko sa­ iz nečistoća i životne aktivnosti patogenih mikroorganizama u
ti ili dana. njima; jak umor i slaba sposobnost organizma za obnavljanje u
Objasniću detaljnije svaki od 11 simptoma sindroma hro­ toku 24 sata, posle fizičkog rada - posledica smanjenja opšteg
ničnog umora. životnog tonusa organizma, nema snage za obnavljanje; ne­
shvatljiva glavobolja - trovanje mozga bakterijskim toksinima;
1. Ceste prehlade ili slaba groznica. Prehlada znači da je
osećaj bolešljivosti u zglobovima - imuni odgovor vezivnog
organizam zagađen sluznom šljakom (prepobudenost život­
tkiva organizma na toksičnost patogenih mikroorganizama i
nog principa „Sluzi "), na kojoj su počeli da se razmnožavaju
zagađenost. Navedeni procesi nagomilavanja šljake (nečistoća)
patogeni mikroorganizmi i izazvali upalu - tipične pojave za
u organizmu, u zavisnosti od individualne konstitucije čoveka,
prehladu. Stanje groznice ukazuje na to, da se životna snaga
izazivaju prepobuđivanje jednog ili drugog životnog principa.
organizma počela trošiti na suzbijanje infekcije. Organizam se
Prepobuđivanje „Vetra " izaziva pogoršanje pamćenja, „Žuči "
u celini suprostavlja agresiji mikroba i zagađivanju.
- razdražljivost, a „Sluzi" - apatiju i depresiju. Prepobuđivanje
2. Neprijatni osećaj bolešljivosti u nosnoj duplji upravo i životnih principa izaziva probleme sa snom, slabi imuni sistem
karakteriše tipične pojave prehlade - upale. Upale mogu biti i mogu se javiti ozbiljna oboljenja.
veoma slabe (neprijatni osećaji u nosnoj duplji), slabe (pojava
bolešljivosti i crvenila), jake i veoma jake. Većina bolesnika kaže, đa su počeli osećati umor odmah
posle preležanog infektivnog oboljenja, na primer, gripa. D r u ­
3. Osećaj bolešljivosti ili otečenost limfnih čvorova na gi su osetili umor posle stresa ili posle neuobičajene situacije
vratu ili ispod pazuha znači, da organizam za borbu protiv

244 245
(razvod, smrt bliskog čoveka, promene radnog mesta itd.). Do Zato preporučujem da normalizujete ishranu u skladu sa
zagađenosti organizma dolazi neprimetno, godinama. Čovek i bioritmom organizma, da uzimate hranu pravilnim redosle-
ne sumnja u nju, pa je zato ne može ni uzeti kao glavni uzrok. dom (tečnost pre jela, salata ili bareno povrće, zatim monolit­
Kod zagađenosti organizma prisutni su odstupanje od nor­ na kaša ili jelo sa belančevinama) i da se namirnice međusob­
malne količine leukocita, manji poremećaji rada jetre (zagađe­ no podudaraju. To će omogućiti da vaš organizam dobije sve
na, prisustvo portalne hipertonije), mnogi zaštitni faktori su što mu je potrebno, u dovoljnoj količini i blagovremeno. I s ­
blokirani (dolazi do brzog trošenja i sagorevanja životne snage ključite iz svog dnevnog obroka razne stimulatore i rafinirane
i organizma u celini). produkte (čaj, kafu, bombone, šećer, kolače, maslac i slično),
više jedite prirodnu, svezu hranu, pijte sveže isceđene sokove
Od sindroma hroničnog umora može oboleti svaki čovek, ko­ od povrća i voća.
ji ne razmišlja o pravilnom načinu života, sagorevajući svoj život­
ni potencijal, prenaprežući se, radeći protiv svih bioloških normi. Svakoga dana vežbajte neke fizičke vežbe. Cak i najmanje
fizičko opterećenje u vidu neke posteljne gimnastike, stiskanja
stomaka i slično sigurno će vam pomoći. Stalno prenaprezanje
Lečenje izaziva ukočenost mišića, podstiče pojavu bolnih žarišta u telu
Medicina preporučuje lekove koji jačaju imuni sistem ili i mišićima. Fizičke vežbe otklanjaju ukočenost, opuštaju miši­
deluju na određene viruse. S uspehom se primenjuje niz an- će, pune organizam energijom, uspostavljaju normalan električ­
tidepresanata, koji povećavaju energiju, podižu raspoloženje i ni potencijal u ćelom organizmu. O n e odlično utiču na psiho­
mogu da poboljšaju san. Prepisuju se lekovi protiv virusa, gama- loško i fizičko stanje.
globulin, injekcije vitamina B i mnogi drugi.
] 2 Za dopunjavanje životne snage dobro je primenjivati raz­
Da bi se potpuno izlečili od sindroma hroničnog umora i ne terapije čeličenja. Za žene je najprihvatljivije kontrastno
povećali životnu aktivnost, predlažem da analizirate način ži­ tuširanje (topli mlaz vode - 3 0 - 5 0 sekundi, prohladni - 5-8
vota, očistite organizam od šljake (nečistoća) i da primenite sekundi, naizmenično 5-10 puta) i jednom nedeljno - banja
nekoliko kura lečenja od parazita. (sauna) sa vlažnom parom (ona ne samo da opušta vaš organi­
zam, već delimično iz njega izbacuje nečistoće).
Način života treba usaglasiti sa bioritmovima Prirode, pa
će vaša životna snaga delovati u razonansi sa snagom Prirode i Veoma je dobro jednom u dve nedelje gladovati po 36-42
brzo će se obnavljati. sata. To stimuliše imunitet organizma (stimuliše aktivnost
leukocita), čisti, trenira životnu snagu organizma (povećava
Prema tome, život i životna aktivnost bez uzimanja u ob­
njen potencijal), otklanja stresove i poboljšava voljne osobine.
zir prirodnih bioritmova - takode je jedan od glavnih uzroka,
koji kod čoveka izazivaju sindrom hroničnog umora (glavni Ne rasplinjavajte se u svakodnevnim aktivnostima. Od
uzrok - zagađenost organizma). svih poslova odaberite najvažnije i rešavajte ih. Naučite se odri­
Pravilno se hranite. Jedan od glavnih uzroka zagađenosti canju od toga, bez čega možete. Raspoređujte energiju i vreme
organizma je ishrana. Ponekad čovek, kada postigne materijal­ između poslova, koje treba obavezno uraditi.
no bogatstvo i ima mogućnost da sve kupi, što zaželi, pati od Primenjujte emocionalno-voljne motivacije za d o ­
sindroma hroničnog umora. To se dešava zato, što je jeo u hodu, punu životne snage, obnavljanje i podmlađivanje organi­
stimulisao radnu sposobnost jakim čajem i kafom i prejedao se. zma. Ni u kom slučaju ne padajte u depresiju i ne žalite
se. Same misli o umoru i žalosti još će vas više potištiti,

246 247
blokirati fiziologiju. Sačuvajte optimizam. Ljudi, koji ne o d ­ Ptf Iz ishrane isključite produkte koji sadrže kofein i rafinira­
mahuju rukama, najbolje izlaze na kraj sa bilo kojom bolešću. ni šećer. Uočeno je, da se kod ljudi koji piju mnogo kafe,
čaja,jedu mnogo čokolade,čokoladnih bombona i rafinira­
nog šećera, depresija progresira i teže prolazi.
DEPRESIJA Ph> Pušenje i alkohol stvaraju predispozicije i progresiraju
depresiju.
Većina ljudi je u nekim trenucima života bila pod depre­ Pv U ishrani koristite produkte koji podstiču uravnoteživanje
sijom. Depresija je uzrok poremećaja sna, apetita, menstrual­
prepobudenog životnog principa „Vetra".
nog ciklusa, zatvora, zagađenosti i velikog gubitka mase tela
(osnovni simptomi prepobuđivanja „Vetra"). Neki se, obrnuto, P*f Kontrastno tuširanje, vruća kupka, masiranje tela maslino­
počinju prejedati (obično zloupotrebljavaju slatku hranu, koja vim i drugim uljem, mirna situacija i slično, obnoviće vašu
suzbija „Vetar", a drugi - veoma dugo spavaju, a san takode su­ snagu i otkloniti depresiju.
zbija „Vetar" i obnavlja životnu snagu).
Hf Pridržavajući se navedenih preporuka posle 2 - 3 dana brzo
Depresiju u većini slučajeva provociraju psihička preživlja­
ćete obnoviti snagu i izaći iz depresivnog stanja.
vanja. Dolazi do smanjivanja životne snage u organizmu (stal­
na tuga, osećaj praznine, javlja se osećaj krivice, beskorisnost i
beznadežnost, umor, razdraženost, slabljenje pamćenja). To je
tipično za depresiju. ZNOJENJE N O G U
Sta treba raditi, da bi izašli iz depresivnog stanja?
Phf Treba stvoriti dovoljno jaku motivaciju, koja podstiče na Ukoliko vam se preterano znoje noge pomoći će vam sle­
aktivnosti. deći saveti:

P%f Počnite nešto da radite. Svakoga jutra obilno posipati praškom borne kiseline iz­
među prstiju i tabane. Uveče prati noge toplom vodom.
Ph> Napravite plan jednostavnih poslova za 2 - 3 nedelje i me­
Gubi se neprijatni miris i znoj.
todski iz odrađujte.
Kod znojenja nogu dobro pomažu „urinske čarape". Pa­
P%f Odložite donošenje odluka od kojih umnogom zavisi vaš da­
mučne čarape namočiti u ukuvanom urinu do 1/4 prvo­
lji život, sve dotle, dok ne izađete iz depresije. Odugovlačite
bitne zapremine i oblačiti na noge. Preko čarapa navući
sa tom temom i izbegavajte složene konfliktne razgovore.
kesu od celofana, a zatim obične čarape. Tako hodati
H Učite se da sami podižete raspoloženje. Pozitivne emocije
2 - 4 sata, posle čega oprati noge toplom vodom bez sa­
daju organizmu snagu.
puna. To znatno poboljšava stanje kože i otklanja umor.
Phf Posebnu pažnju poklonite fizičkim vežbama. Ljudi, koji Ta terapija čini suvu kožu potpuno normalnom.
redovno vežbaju,rcde su podložni napadima depresije. Fi­ Kod prekomernog znojenja nogu primenjivati kupke sa
zičke vežbe na svežem vazđuhu: hodanje, brzo hodanje, odvarom od hrastove kore (50-100 grama na litar vode).
bađmington i slično daju odličan efekat.
248 249
Koru kuvati da ključa 2 0 - 3 0 minuta na slaboj vatri. To je Ukoliko se obloge ostave na nogama preko noći, tada
jače i efikasnije sredstvo od praška. će spasti stara koža i pojaviće se nova - mlada i zdrava.
I lladna voda ima prosušujuče dejstvo. Zato se preporučuje Hf Ukoliko se za vreme pranja noge masiraju četkom, to od­
svakoga dana prati noge hladnom vodom. U hladno g o ­ lično otklanja umor i jača noge. Nasapunjajte četku i ma­
dišnje doba ne preporučuje se uveče prati noge hladnom sirajte noge odozdo nagore. Ukoliko imate proširene vene
vodom, pošto se može narušiti san. takva masaža se ne srne raditi.
Provereno sredstvo protiv znojenja - prah od stipse (alau- Hf Korisno je bosim nogama kotrljati oklagiju ili hodati po
na). Sipati ga u čarape ili sokne sve dotle, dok se ne norma- rosnoj travi. To, preko biološki aktivnih tačaka, koje se na­
lizuje znojenje nogu. laze na stopalima, pothranjuje i aktivira čitav organizam.

Noge se mogu prati i rastvorom pržene stipse. Uzeti jednu


petinu kafene kašičice ili na vrhu noža pržene stipse, razmuti­
ti u čaši vruće vode i sipati na mesta koja se preterano znoje. DUETA ZA PUŠAČE I PASIVNE PUŠAČE

Za smanjivanje znojenja nogu i smekšavanje kože može


U duvanskom dimu sadrži se oko četiri hiljade hemijskih
se koristiti jak odvar od ovsane slame. S tim odvarom pri- komponenata. Asimilujući se u krv, te materije dospevaju u
menjuju se kupke za noge u trajanju od 15 do 20 minuta. ćelije organizma i blokiraju njihovu aktivnost. Jedan deo tih
materija se neutralise i izbacuje iz organizma. Radi toga se sa
Hrastova kora ima koagulaciona i taninska svojstva i
njima sjedinjuju posebne materije organizma i u vidu parnih
usled toga suši kožu. Koru od hrasta isitniti u prašak i taj jedinjenja se izbacuju iz organizma. Naravno, organizam usled
prašak svakoga dana sipati u Čarape ili sokne sve dotle, toga gubi njemu potrebne biološki aktivne materije, pa se sa­
dok se znojenje ne smanji upola. Posle toga prekinuti te­ mim tim stvara njihov deficit.To se ne odnosi samo na pušače,
rapiju. U normalnom stanju noge treba da se malo znoje. već i na one koji udišu dim od cigareta.
Istraživanja su pokazala, da pušači i pasivni pušači (koji se
nalaze u prostorijama ili društvu pušača) treba da upotrebljava­
ju više biološki aktivnih materija. Zbog toga oni moraju jesti
UMOR NOGU više povrća, voća i monolitnih prekrupa (posebno proklijala zr­
na), da piju sveže sokove od povrća, kako bi obezbedili organi­
H> Ukoliko su vam noge umorne, pre svega uradite toplu kupku. zam sa dovoljnom količinom vitamina i minerala.
To će omogućiti da ih rasteretite i poboljšate krvotok u njima. (Jedna cigareta uništava 25 miligrama vitamina C, a jedna
kutija cigareta oduzima pušaču 500 miligrama tog vitamina.)
$v Na umorne noge dobro deluju kupke sa ukuvanim uri­
Da bi snabdeli organizam beta-karotinom, koji se u jetri
nom. Mogu se namočiti sokne u ukuvanom urinu i obući
pretvara u vitamin A, pijte pola do jednog litra soka od šarga­
na noge, a preko toga navući kesu od celofana. Terapija
repe dnevno.
u trajanju 3-4 sata sa takvim oblogama otklanja umor.

250 251
Tkiva pluća štite vitamini E i B , folijeva kiselina i mine­
]2
fistula. Pre petnaest godina operisali su mi naprslinu. Bolje bio
ral selen. Sve to sadrži se u izobilju u proklijaloj pšenici. nepodnošljiv. Zbog toga sam sada odbio operaciju. Žena mi
lzbegavajte masnu hranu, ona pogoršava asimilaciju bio­ je poturila Vaše knjige i odlučio sam da reskiram, iako sam se
loški aktivnih materija. Manje upotrebljavajte alkohol. On d o ­ užasno osećao - slabost, glavobolja, nisam mogao da idem u t o ­
punski opterećuje organizam i u kombinaciji sa pušenjem brzo alet, tablete protiv bolova više nisu pomagale, samo što nisam
narušava zdravlje. pomišljao da skočim sa stene.
Najbolje je prestati pušiti. Počeo sam da primenjujem mikroklistire sa ukuvanim uri­
nom, da stavljam tampone sa njim i da ujutro natašte pijem
po 100 grama urina. Prvo se regulisala stolica, ali su me tri
nedelje mučili jaki bolovi. Tek posle mesec dana bolovi su se
FISTULE - ISKUSTVA LEČENJA počeli stišavati, prestao je da izlazi gnoj i telda je samo krv.
Fisttda je bila 4 - 5 centimetara u anusu, nagore. Problem
„Zahvaljujući Vašim savetima, uspeo sam da izbegnem ope­ je bio kako pravilno postaviti tampon. Mišići su od bola svo
raciju odstranjivanja fistule na anusu, iako mije lekar, magistar vreme bili pod spazmom, pa je iz tampona curilo kada sam ga
medicinskih nauka, proktolog, rekao da u svetskoj praksi ne stavljao u anus, a i teško je bilo odrediti da li sam stavio tam­
postoje primeri izlečenja tog oboljenja konzervativnim putem. pon na fistulu ih ne. Možda je fistula bila kapsulirana, jer sam
Istina, nije sve bilo tako jednostavno, morao sam da se p o ­ osećao da vrlo retko nabasam na nju.
mučim, čak da izmislim specijalni uređaj, zatim sam imao reci­ Zatim sam počeo da izmišljam i probam razne spravice
div, pa i sada nisam ubeden da se recidiv neće ponoviti. (uređaje). Posle mesec i po dana nešto sam smislio. Uzeo sam
Imam 48 godina. Tipična konstitucija „Vetra ". Visok sam šuplju plastičnu cevčicu prečnika 12 milimetara i dužine 70
187 centimetara i težak 75 kilograma. Istina, pre pojave fistule milimetara, polukružno zavarenu i izglačanu s jedne strane i
dvadeset godina sam imao težinu 80-82 kilograma. Zglobovi otvorenu na drugoj strani. Zatim sam cev razrezao 40 milime­
u kolenima bole me pri opterećenju i ne mogu da čučnem, ja­ tara po dužini (tako široko i dugo da se cevčica ne raspadne). U
vljaju se bolovi. Kada sam pročitao Vašu knjigu počeo sam da nju sam stavljao vatu, cevčicu sa vatom uranjao u urin i stavljao
osluškujem, i stvarno sam čuo blagi tresak praktično u svim u anus sa izrezanim delom prema fistuli. Za nabijanje vate u
zglobovima pri hodanju, posebno u kolenima. cevčicu napravio sam od drveta nešto slično šipci za čišćenje
puške. Sve se znatno poboljšalo. Ubrzo sam mogao da držim
Od zatvora patim još iz detinjstva. Pre tri godine počeo cevčicu u anusu preko noći. Ustvari, cevčicu sam uzeo sa dečje
sam da rešavam taj problem, i uvideo sam da u meni postoje igračke (piramida), služila je kao stubić na koga se nabacuju
zabrane. Bojao sam se da idem u toalet na javnim mestima, kružići, a meni je upravo dobro došla. Pre toga sam pregledao
trpeo sam do kuće. i izmerio prečnik i dužinu nekoliko cevčica.
Tek posle toga, kako sam odbacio sve te glupe stavove,
Posle dva meseca prestali su svi bolovi. Samo što i dalje
prestao sam da upotrebljavam purgative, koje sam koristio 25
krvari. Zatim sam se setio, da je ukuvani urin sada suviše jak
godina.
preparat za mene i počeo sam da natapam vatu u cevčici so­
Međutim rad creva je bio tako narušen, da sam morao da kom aloje i da na vatu nanosim mast od meda sa propolisom
praznini creva uz napinjanje. Zato mi se u početku pojavila da bi rana što pre zarasla. 1 to je odradilo svoje. Sve se smekšalo
naprslina (povremeno je krvarilo iz nje), a zatim se stvorila i posle nedelju dana bolje prestao.
252 253
Za to vreme hranio sam se povrćem i voćem, kašama, KORISNE INFORMACIJE O LEČENJU
meso nisam jeo i trudio sam se da primenjujem principe
odvojene ishrane. Pojavio mi se apetit, umorio sam se od
svakodnevnih terapija i pridržavanja režima ishrane, ponovo
sam počeo da jedem sve redom, prestao sam da se klistiram
urinom. D v a i po meseca sam svakoga dana primenjivao m i - K A K O SE P R A V I L N O KLISTIRATI
kroklistirc, istina, pred kraj sa običnim urinom. Rezultat je
da mi se posle mesec dana poremetio rad creva, počelo je da Za tu terapiju potrebno vam je Esmarhovo lonče i g u m e ­
krvari i da curi gnoj. C e o mesec sam morao sve raditi ispo­ na kruška zapremine najmanje 100 miligrama (ili Irigator sa
četka. Sada se sve normalizovalo. E t o takva je moja istorija". 20
klistirima, koji se može nabaviti u našim apotekama) . Klisti-
Primer prevodioca. Kada sam imao oko 8 godina sa unu­ ranje je poželjno vršiti posle pražnjenja debelog creva ujutro
trašnje strane noge, na preponi, pojavio mi se gnojni čir (mice- ili uveče.
na) prečnika 4-5 centimetara. Oko njega je bilo sve upaljeno. U Esmarhovo lonče sipati 1-1,5 litar urina, lonče obesiti
Majka me je odvela kod lekara, on je postavio dijagnozu i od­ na visinu do 1,5 metar iznad poda. Naglavak gumenog creva
lučio da mi raseče čir. Dok je medicinska sestra pripremala sto namazati uljem ili vazelinom. Stisnuti gumeno crevo da teč­
i instrumente za tu operaciju, a lekar nešto objašnjavao majci, nost ne bi izlazila (ukoliko ima ventil ili slavina, zatvoriti).
iskoristio sam priliku i pobegao kroz otvoreni prozor (zgrada Kleknite na kolena i oslonite se na laktove (karlica mora biti
je bila prizemna). Po dolasku kući majka mi je uveče, prema iznad ramena), uvedite crevo sa naglavkom u anus na dubinu
receptu jedne starije žene, na gnojni čir stavila crni luk. Luk 10-25 centimetara, otpustite crevo (otvorite ventil-slavinu) i
je pripremila na sledeći način: grubo je očistila luk od ljuske, postepeno puštajte tečnost (kod irigatora tečnost se ubacuje
isekla ga na kriške, zapekla na šporetu, posula sa šećerom u pumpicom, koja se nalazi u kompletu irigatora).
kristalu, vruće kriške stavila na gnojnu ranu, preko njih gazu i
Kada nalijete tečnost u debelo crevo, ležite na leda i malo
pričvrstila zavojem. O k o 3-4 sata ujutro gnojna rana je počela
podignite karlicu. Još je bolje ukoliko možete napraviti stoj
da me svrbi i da pulsira. Ubrzo je prestala i da me boli, ali od
na ramenima ili zabaciti noge iza glave. U takvom položaju
svraba i pulsiranja nisam mogao više da spavam. Ujutro oko
zadržite se 3 0 - 6 0 sekundi. Zatim mirno odležite na leđima ili
7 sati majka je skinula zavoj i imali smo šta videti. Iz bezbroj
desnom boku 5-15 minuta, ukoliko nemate jaku potrebu za
malih šupljina na čiru curio je gnoj. Zatim je majka iz dvorišta
toaletom. Kada osetite potrebu za toaletom idite u toalet.
donela nekoliko listova bokvice (žilovlaka), oprala ih, istucala
sa unutrašnje strane i tu stranu privila na gnojni čir. Bokvica
je odradila svoje (izvršila dezinfekciju i izvukla gnoj) i posle
nekoliko dana upale više nije bilo, sve je zaraslo i od toga nije
MIKROKLISTIRI
ostao nikakav ožiljak.
Zimi mnoge ljude, posebno starije, počinju da bole krsta,
karlično-bedreni zglobovi, ekskrement postaje suv, a samopra-
žnjenjc otcžano.To ukazuje na energetsko razbalansiranje orga­
nizma (dehidriranost, suvoću i smanjenje toplotnih sposobno-
20
Primedba prevodioca.
254 255
sti). Deo tela gde se lokalizuje suvoća i hladnoća je pravo crevo PITANJA O G L A D O V A N J U
21
(završni deo debelog creva) , što su odavno uočili drevni lekari
Indije i Tibeta. Da bi te pojave otklonili oni su uspešno prime- Kada su velikom specijalisti za gladovanje G. A. Vojtoviču
njivali posebne klistire sa mlekom i maslacem (uljem). postavili pitanje, može li se gladovati samostalno u domaćim
Ti klistiri se vrše na sledeći način: uzeti 100 grama običnog uslovima,on je odgovorio: „Drevna civilizacija nije imala bolni­
mleka, u njega staviti 20 grama pretopljenog maslaca, podgreja- ce. Zbog toga se lečenje, između ostalog i lečenje gladovanjem,
ti da bi se maslac rastopio i u toplom stanju uneti tečnost u de­ sprovodilo u domaćim uslovima".
belo crevo (preporučuje se tu terapiju vršiti na zalazak sunca).
Zatim ležite. Po pravilu, organizam sam zadržava tu smesu koli­
ko je potrebno. Rezultat je da se neutrališu suvoća i hladnoća u
pravom crevu, a time i neprijatnosti koje oni izazivaju. Suvoća Da li postoje zabrane (kontraindikacije) u lečenju gladovanjem?
i čvrstoća neutrališu se vlagom mleka i smekšavaju maslacem,
a hladnoća toplotom, koja se sadrži u mleku i dopunjava ka­ Ukoliko se obratimo medicinskoj praksi, zabranjeno je gla­
da mleko počinje da kišne. Po pravilu, posle 2 - 3 takva mikro- dovati u sledećim slučajevima:
klistira stolica postaje meka, laka i poprima oblik kobasice. H Kod žena - druga polovina trudnoće i dok traje dojenje.
Osim toga, prirodno se normalizuje mlečnokisela mikroflora.
Hf Poodmakli stadijum tuberkuloze sa nepokretnošću čoveka.

S m e s e za klistiranje
Hf Poodmakli stadijum zloćudnih tumora (metastaza) sa ne­
pokretnošću čoveka.
Prva smesa: mleko - 100 grama i pretopljeni maslac - 20
grama. Primenjuje se protiv zatvora, ovčjeg ekskrementa, stva­ Hf Poodmakli stadijum zloćudnih oboljenja krvi sa nepokret­
ranja gasova, sušenja i dehidracije organizma. nošću čoveka.
Druga smesa: osnova, kao kod prve smese (mleko i preto­ Hf Niz psihičko-nervnih oboljenja u poodmaklom stadijumu
pljeni maslac) kojoj dodati prstovet dumbira ili bibera (crve­ sa nepokretnošću čoveka ili slaboumnošću (senilnošću).
ne paprike). Ta smesa dopunski neutralise sluz u organizmu i
Hf Difuzni (rasprostranjeni) gnojni procesi unutrašnjih orga­
povećava toplotne sposobnosti. Zato se može preporučiti goja-
znim, flegmatičnim ljudima. na (abscesi, gangrena i drugi).
Kod svih oboljenja zabranjeno je gladovanje ukoliko je čo­
Treća smesa: osnova, kao kod prve, dodati pola kafene kašiči-
vek, usled bolesti, nepokretan. Ali to ne znači da se kod njih ne
ce (5-10 grama) kuhinjske soli. To pojačava dejstvo prve smese.
može postići pozitivni efekat lečenja gladovanjem. U slučaju,
Četvrta smesa: osnova, kao kod prve, dodati pola ili jednu kada su svi metodi i sredstva iscrpljeni, celishodno je primeni-
supenu kašiku zasićenog odvara pelena ili pola kafene kašičice ti gladovanje, čak i u nepokretnom stanju. Pri tome se može
isitnjenog belog luka. To pomaže kod žučnih poremećaja. postići ubedljiv pozitivni efekat terapijama čišćenja, običnom
Isprobajte navedene varijante i odaberite najprihvatljiviju. masažom i masažom urinom.
Preporuke se posebno odnose na ljude starije od 40 godina,
kod kojih je izražen „Vetar".

Primedba prevodioca.
257
256
Kome gladovanje posebno pomaže 0 Gladovanje od 7 do 14 dana, pored navedenog, potpuno
čisti i obnavlja epite želudačno-crevnog trakta (ukoliko u
Polazeći od lckovitih mehanizama gladovanja, ono najbo­ njemu nema ozbiljne patologije); đelimično čisti jetru i ve­
lje pomaže kod sledećih oboljenja: zivno tkivo (telo postaje elastičnije); reguliše rad srčano-va-
skularnog sistema; dobro rasterećuje sve ćelije organizma
Hf Bronhijalna astma. od šljake (nečistoća); može da resorbuje neke infiltrate, tu­
H> Artritis, reumatizam, reumatoidni artritis. more, ciste, nestaju polipi.
Phf Alergijska oboljenja. 0 Gladovanje od 14 do 21 dan, pored navedenog, potpuno
H> Hipertonija. čisti i obnavlja ćelije jetre i bubrega, kao i većine žlezda
unutrašnje sekrecije; može podstači izbacivanje kamenja
P%> Kožna oboljenja.
iz žučne kese i mokraćne bešike, resorbovati glavni deo na-
P%> Kolagenoze. taložene soli i presovane sluzi, kao i raznih tumora (dojke,
H> Oboljenja krvi (tipa hemolitičke anemije). polnih organa itd.); odlično čisti i obnavlja vezivno tkivo i
H> Oboljenja i poremećaji želudačno-crevnog trakta. kožu; đelimično čisti koštano tkivo.
H/ Razna gnojna oboljenja, prehlade i slično.
Hf Gojaznost. Devet pravila gladovanja
H> Onkološka oboljenja. Svaki razuman čovek može samostalno gladovati. Radi to­
čh> Neka psihička oboljenja. ga treba se pridržavati 9 pravila, do kojih sam došao na osnovu
Gladovanje pomaže i kod drugih oboljenja. ličnog iskustva i razmatranja preporuka i iskustava drugih ljudi.
„Klasično"gladovanje u trajanju 2 0 - 3 0 dana.
Prvo pravilo. Radi boljeg započinjanja gladovanja uzeti
Rokovi gladovanja i efekat ozdravljenja veću dozu nekog purgativa (magnezijuma ili so „Barbara" u koli­
čini najmanje 60 grama, rastvoriti u 300-400 mililitara vode i
0 Gladovanje u trajanju 1-3 dana aktivira centralni nervni
popiti u jednom obroku). Purgativ se uzima pre odustajanja od
sistem po principu stresa zbog nedostatka hranljivih ma­ hrane, imajući u vidu sledeće ciljeve:
terija; rasterećuje probavni sistem, omogućava mu da pre­
Prvo, pri čišćenju želuca i creva brže se uključuju mehani­
dahne, čisti krv i donekle medućelijsku tečnost i podstiče zmi za prebacivanje na kvalitetni unutrašnji režim ishrane.
aktivnost limfocita. Drugo, brže se gubi osećaj gladi.
0 Gladovanje u trajanju 3-7 dana, pored navedenog, dobro Kod ljudi, koji nisu potpuno očistili creva, još 2 - 3 dana
čisti medućelijsku tečnost; obnavlja epitelno tkivo tankog zadržava se osećaj gladi.
creva i želuca; suzbija razne upale; ispoljava blagotvorno U retkim slučajevima purgativ se može ponovo uzeti posle
dejstvo na obnavljanju sluzokože ženskih polnih organa. 2 - 3 dana gladovanja, ukoliko čovek koji gladuje u ekskremen-

258 259
tu uočava veliki količinu ekskrementnog kamenja. Ponovno Moja preporuka: pijte tečnosti po potrebi, ali ne suviše. Pij­
uzimanje purgativa bez posebne potrebe nije poželjno.To m o ­ te vodu takve temperature, koja vam je najprijatnija.
že za izvesno vreme narušiti jonsku razmenu u čovečjem orga­ Treće pravilo. Režim kretanja. Treba se kretati na svežem
nizmu, izazvati mučninu, pa čak i povraćanje. vazduhu u prošeku 15-20 kilometara dnevno. Prvenstveno še­
Moje preporuke: ukoliko ne želite da uzimate purgativ, za­ tati van grada u šumi, na planinama, oko reka, jezera, mora itd.
počnite gladovanje pomoću nekoliko (2-3) dvolitarskih klisti- U gradskom paklu šetati na mestima gde ima manje transpor­
ra za čišćenje ili uradite Šank Prakšalanu sa 2 - 4 litra vode. ta, gde se nalaze zone odmora, parkovi, skverovi i šumarci.
D r u g o pravilo. Režim pijenja. Za vreme „klasičnog" glado­ Osobe sa malom telesnom težinom treba manje da hodaju,
vanja dnevno treba piti najmanje dva litra vode. Voda se može pošto su kod njih manje zalihe sala. Međutim i takvi ljudi su
početi piti odmah čim počne da deluje purgativ. Dejstvo purgati­ uspevali da gladuju po 17-20 dana. Veoma mala telesna težina
va podstiče izbacivanje natrijuma i vode iz čovečjeg organizma (42-50 kilograma) često je uslovljena gušavošću i drugim hro-
kroz creva. Ukoliko su kod čoveka koji gladuje izraženi otoci, ničnim oboljenjima sa izraženom intoksikacijom organizma.
prva dva dana može ograničiti uzimanje vode do litra. Otoci, Osobe sa malom telesnom težinom prvu kuru doziranog gla­
koji su čak otporni na lečenje lekovima, postepeno nestaju. dovanja podnose uz određene poteškoće. Ali, bukvalno, posle
jedne—dve kure takvog lečenja oni normahzuju telesnu težinu,
Ograničavanje količine vode celishodno je i u slučajevima
što im bolest nije dozvoljavala tokom mnogih godina. Lekovi-
kada čovek gladuje s povišenom telesnom temperaturom. U
to-profilaktički efekat kod takvih ljudi postiže se znatno rani­
tom slučaju temperatura će se prirodno, bez dopunskih terapija
je, nego kod gojaznih ljudi.
i sredstava, snižavati i za 2-3 dana, po pravilu, normalizovati.
Kod normalne telesne temperature režim pijenja je potre­ Zapamtite, da mala telesna težina ni izdaleka nije neka
ban radi kvalitetnijeg razlaganja masti. Za vreme gladovanja prepreka (kontraindikacija) za sprovođenje doziranog gladova­
može se piti i više od dva litra vode, na primer, 5-6 litara i više, nja. Međutim, režim kretanja kod tih ljudi treba ograničiti do
i u tom slučaju voda se ne zadržava u organizmu. Jednostavno 5-10 kilometara dnevno.
će vas više terati da mokrite i mokraća će biti svetlija. Potpuna nepokretnost je relativna kontraindikacija (zabra­
Obično se pije sveza voda sa izvora ili česme (filtrirana). na) za gladovanje, pošto se, u tom slučaju, kod ljudi mogu stvo­
Može se piti prokuvana voda, destilovana, od otopljenog snega riti ekskremcntni čepovi, koji u znatnom stepenu sprečavaju
(ukoliko je sneg čist), protijeva, vruća i hladna. Nisu uočene antitoksični efekat lekovitog gladovanja. Ljudi koji gladuju pri
neke bitne razlike u postizanju lekovito—profUaktičkog efekta tom se ne osećaju komotno. Kod njih se uočava slabost, lupa­
pri promeni sastava vode, iako mnogi ističu da otopljenu vodu nje srca i drugi simptomi intoksikacije, ali nemaju nikakvih
piju sa velikim zadovoljstvom, a da destilovana bolje čisti orga­ drugih komplikacija.
nizam od nečistoća. U letnje doba preporučuje se šetnja na vazduhu u lakoj
Od 3 - 4 dana gladovanja ljudima, koji teško podnose sta­ odeći, po mogućnosti u kupaćim kostimima. Kada je prohlad­
dijum narastajuće acidoze, preporučujem da u režim pijenja no vreme treba obući topliju ođeću. Poželjno je šetati takvim
uključe još pola litra mineralne vode. Ugljen dioksid ( C 0 ) tempom da se blago oznojite, a još je bolje dobro se oznojiti.
2

u organizmu se nalazi u pet osnovnih varijanti, medu kojima To je teško postići, pošto se za vreme gladovanja suši koža i
su i bikarbonati, kojih ima u mineralnoj vodi. Bikarbonati, sluzokože.
kao buferi (odbojnici), ublažavaju razvoj acidoznog vrhunca.

260 261
Moje preporuke: režim kretanja prilagodite svom ličnom Da li se klistirati ili ne - zavisi od dužine trajanja gladova­
osečanju. Svako sledeće gladovanje sprovodićete po-novom, i nja, zagađenosti organizma, individualne konstitucije i težine
što niste mogli postići ranije, postićetc za vreme sledećeg glado­ oboljenja. U krajnjoj meri, jednom u dva do tri dana klistirajte
vanja. Ukoliko ste prvih dana gladovanja samo ležali, sledećih se sa rastvorom soli ili urinom. Na osnovu izbačenog sadržaja
- umereno šetali, u daljem toku gladovanja možete aktivno creva odlučite se, treba li da ponovite sledećeg dana ili ne. U k o ­
vežbati fizičke vežbe. liko iz vas izlazi mnogo nečistoća, klistirajte se dvaput dnevno
Četvrto pravilo. Vodene terapije. Radi boljeg izbacivanja - ujutro i uveče. Ukoliko ih je malo, tada svaki drugi, pa čak i
nečistoća iz organizma kroz kožu, jačanja kožne barijere i bor­ treći dan.
be protiv suvoće kože i sluzokoža preporučuje se tuširanje ili Šesto pravilo. Masaža i sarnomasaza. Ujutro i uveče u tra­
kupka najmanje jednom dnevno. Dobro je primenjivati kon- janju od 30 minuta preporučuje se masirati krvne sudove, masi­
trastno tuširanje, smenjujući naizmenično toplu i hladnu vodu. rajući naizmenično razne delove gornjih i donjih ekstremiteta
Za gojazne osobe dobar je tuš Sarko, kojim se istovremeno (udova), naizmenično golenice i ramena, kukove sa podrameni-
masira trup i udovi. Jednom u 5-7 dana preporučuje se pariti u cama, zatim kružna masaža stomaka. Masiranje grudnog koša
banji ili sauni. treba da vrši maser ili neko od ukućana. Između lopatica i niže
Za vreme lekovitog gladovanja sauna nije kontraindikativ- u trajanju 10-15 minuta masiranje vršiti pritiskanjem grudnog
koša pesnicama ili prstima.
na kod ishemije i niza drugih oboljenja srca.
Za vreme primene vodenih terapija ne treba često upotre­ Moje preporuke: masirajte se ukuvanim urinom. Efekat je
bljavati sapun. Dovoljno ga je koristiti jednom u 7-10 dana. bolji.
Može se izvršiti svojevrsno masiranje - istrljati likom od lipe S e d m o pravilo. Higijena usne duplje. Za vreme gladovanja
svaki deo tela dok ne pocrveni. ogromna količina nečistoća (šljake) odstranjuje se „gornjim pu­
Moje preporuke: u zavisnosti od individualne konstitucije t e m " - kroz nos i usta. Jezik je jako obložen. Pojavljuju se nasla­
odaberite za vas najprihvatljivije vodene terapije. ge (taloži) u usnoj duplji.Tokom 6-7 i više dana iz maksilarnih
i čeonih sinusa može slobodno izlaziti gnoj kroz usnu duplju,
Peto pravilo. Klistiri za čišćenje. Klistirati se treba pribli­ kao i iz zuba, obolelih od paradentoze. Ciste se od gnojnih sa­
žno nakon 24 sata posle dejstva purgativa. držaja krajnici, ukoliko u njima postoje gnojne kesice i čepovi.
Klistiranje se vrši na uobičajen način. Esmarhovo lonče na­ Radi odstranjivanja tih nečistoća preporučuje se naizmenično
puniti sa litar i po proključale vode. Temperatura vode ne srne ispiranje usne duplje hladnom vodom, odvarima od trava i ras­
prelaziti 36° C. U vodu dodati 2 - 3 kristalčića hipermangana tvorom sode bikarbona.
tako da voda poprimi svetloroze boju. Dalje se postupak odvi­ O s m o pravilo. Za vreme gladovanja neproporučuje se nosi­
ja kao što je već opisano. Ukoliko su se stvorili ekskrementni ti sintetičku odeću, koja izoluje čoveka od spoljašnje sredine i ne
čepovi, poželjno je ponoviti klistiranje i to sa većom količinom dozvoljava mu da kroz kožu pothranjuje organizam slobodnim
vode. Ukoliko bolesnik ima hemoroide, erozije, polipe ili gnoj­ elektronima, a isto tako ne dozvoljava kožnoj barijeri da se kva­
ne rane (čir) na crevima, u vodu za klistiranje umesto hiper­ litetno obnovi, posebno kod bolesnika koji zavise od hormonal-
mangana dodaje se rastvor kamilice ili nane, kantariona i niza ne (glukokortikoidne) terapije.
drugih trava. Obično se klistiranje vrši pred primenu vodenih
terapija.

262 263
Čim čovek, koji gladuje, skine sintetičku i obuće pamučnu Preporučujem da promenite ishranu i uzimate što više bilj­
ili vunenu (u hladno godišnje doba) odeću, oseća se mnogo ne hrane. Odrečite se veštačkih (torte, kolači, čokolade, bom­
komfornije i pun energije. bone i slično) i mešovitih produkata (sendviči, pice, kaurma,
Moje preporuke: potpuno se slažem s tim pravilom i prepo­ krompir s mesom i slično). Postavite sebi pravilo da ne jedete
ručujem da ga se pridržavate svakodnevno, a ne samo za vreme noću i ne pijete posle jela. U tom slučaju za vreme gladovanja
gladovanja. neće biti jakih pražnjenja i lako ćete podneti gladovanje, od­
mah početi čistiti organizam na ćelijskom nivou.
D e v e t o pravilo. Ne kontaktirati sa hranom. Narušavanje
tog pravila smanjuje lekovito-profilaktički efekat gladovanja Pomoću prethodnog čišćenja organizma moći ćete glado­
za oko 50%. vati u dane ekadaši (jednom u dve nedelje) po 24-36 sati, a p o ­
sle 1-2 meseca moći ćete pristupiti 2-3-dnevnom gladovanju
Treba da znate, da se čovek pothranjuje od produkata is­ u drugoj ili četvrtoj fazi lunarnog meseca. Posle 2 - 3 meseca
hrane i na račun njihovih talasnih zračenja. Nalazeći se medu sličnog programa gladovanja bićete spremni za 5-7-dnevno
produktima ishrane, čovek nesvesno apsorbuje to zračenje i ži­ gladovanje. Već ćete imati dovoljno vlastitog iskustva.
vi na račun toga. Najbolje je gladovati na usamljenim mestima,
što dalje od naselja.
Kao najbolje vreme za gladovanje preporučio bih vam vre­ Kako pravilno gladovati 24-42 sata
me postova. Ima ih četiri. Birajte koji vam je najpogodniji i
gladujte 1,2,3 ili 4 puta godišnje od 7 do 30 dana. Na primer, Gladovanje u trajanju od 24 sata treba započeti posle do­
ja sam 40 dana gladovao za vreme Velikog posta. ručka tekućeg dana i gladovati do doručka sledećeg dana. Ne
preporučuje se gladovati od večere do večere. Obilna večera
smanjiće efekat gladovanja jer se time remeti bioritam rada
Prethodna priprema pre gladovanja organa za probavu.
Za vreme gladovanja uzdržavati se od bilo kakvog jela, kao
Pomoću raznih terapija čišćenja rasteretite svoj organizam i od sokova od voća i povrća.
od nečistoća.
Za to vreme možete piti običnu, namagnetisanu, protijevu
® Klistiranjem očistite debelo crevo od ekskrementnog ka­ ili destilovanu vodu.To je „klasično" gladovanje. Ukoliko se pi­
menja i druge patologije. Za vreme gladovanja više neće je urin i voda, ili samo urin - to je urinsko gladovanje. Ukoliko
biti snažnih pražnjenja iz njega, što će vam uštedeti energi­ se uopšte ne uzima nikakva tečnost - to je „suvo" gladovanje.
ju za drugi lekoviti rad u organizmu. Slabim i neodlučnim osobama može se dozvoliti jedan izu­
zetak (samo jedan kod prvog gladovanja) za vreme gladovanja
W Čišćenje jetre omogućiće vam da izbegnete krizna stanja
u trajanju od 24 sata. U čašu destilovane vode može se dodati
za vreme gladovanja, kada usled jakog efekta izbacivanja jedna kafena kašičica prirodnog meda ili jedna kafena kašičica
žuči iz vas mogu izlaziti kamenčići, stara žuč i slično. soka od limuna.Ti dodaci deluju kao rastvarači toksičnih mate­
® Primenom parnih terapija odstranićete veliki deo toksina rija i sluzi. To se radi iz razloga da bi voda bila ukusnija i bolje
iz tečnih sredina organizma. rastvarala sluz i toksične materije.

® Terapija sokovima dopunski će isprati vezivno tkivo i izle- Gladovanje u trajanju od 36 sati treba početi posle večere,
gladovati ceo sledeći dan i završiti sa doručkom trećeg dana.
čiti bubrege.
264 265
Gladovanje u trajanju od 42 sata početi posle večere, gla­ Kako se psihički stimulisati za vreme gladovanja
dovati ceo sledeći dan i završiti uzimanjem hrane u 12 sati
trećeg dana. Za vreme gladovanja potrudite se tla se radujete tome, što
gladujući samo jedan dan, čistite organizam i aktivirate zaštit­
Sve preporuke za gladovanje u trajanju 36 i 42 sata analog­ ne sile. Misao o tome, da stvarate telo koje ne stari, koje je liše­
ne su opisanom za gladovanje u trajanju 24 sata. no svih oboljenja i umora, može da održava vaš visoki moralni
U zavisnosti od individualne konstitucije možete praktiko- duh za vreme gladovanja. Terajte od sebe samosažaljenje i bilo
vati „klasično", urinsko ili „suvo"gladovanje u trajanju 24,36 ili kakve negativne emocije.
42 sata, nekoliko puta u druge povoljne dane lunarnog ciklusa
Svakoga dana za vreme gladovanja ponavljajte:
ili samo u dane ekadaši (dva puta mesečno).
Ovog dana predajem svoje telo Životnoj snazi radi unutra­
Da bi izbacili toksine i nečistoću iz usne duplje, natrljajte
belim lukom koricu hleba, dobro je sažvaćite i ispljunite. Vaš šnjeg čišćenja i obnavljanja.
jezik će se očistiti i postati roze. Opor ukus stimuliše funkciju Svakoga minuta gladovanja izbacujem šljaku i otrove iz fi­
varenja u organizmu. Sada ste spremni za uzimanje hrane. zičkog tela. Svaki sat gladovanja čisti moju svest. Postajem
Pri izlasku iz gladovanja prva hrana treba da bude salata srećniji i energičniji (može se reći - bezbrižniji i prirodniji).
od svežeg povrća na bazi narendane šargarepe i narezanog ku­
Iz sata u sat jačam svoj organizam.
pusa (kao začin može se koristiti limunov sok). Ta salata će u
želudačno-crevnom traktu delovati kao metlica.To će podstaći Za vreme gladovanja primenjujem isti metod duhovnog,fizič­
rad želudačno-crevnog trakta. Posle salate treba da sledi jelo kog i umnog čišćenja, koji su vekovima koristili veliki Učitelji
od barenog povrća. To može biti kuvana cvelda, malo dinstani čovečanstva.
kupus.
č%> Za vreme gladovanja potpuno kontrolišem svoje osećaje. Nika­
Ne treba izlaziti iz gladovanja sa hranom kao što su: meso,
kav lažni osećaj gladi, žalosti, teskobe neće me prisiliti da pre­
mleko, sir, maslac, riba, kao i orasi ili semena.
kinem gladovanje. Uspešno ću završiti gladovanje, jer veru-
Kod sledećeg obroka hrane uz salatu od povrća (zimi povrće
jem u Životnu snagu, koja struji iz dubina mog organizma.
malo dinstati) jesti hleb od proklijalogzrna (lica konstitucije „Slu­
zi"), a može i supa od proklijalog zrna (lica konstitucije „Vetra"). Ponavljajući te izreke (bajalice),vl upravljate svojim organi­
zmom. Upravljanje se vrši preko spoljašnjih manifestacija živo­
Ukoliko izađete iz gladovanja sa sokom od šargarepe ili
ta. Ne dozvolite nikome da negativno utiče na vas. Ne raspra­
sokom od jabuke i cvekle, to će vas proterati i dopunski očistiti
vljajte o svom programu gladovanja sa drugovima, rođacima i
jetru i mokraćnu bešiku od stare žuči. Zamena za sok u zim­
poznanicima! Gladovanje je isključivo lična stvar. Budite čvrsti
skom periodu je odvar od trava s medom.
i dosledni u svojim namerama, razmišljajte o čudesnim rezulta­
Ukoliko tokom prvog-drugog dana ne budete imali spon­ tima, koje ćete postići gladovanjem. Radujte se tome u sebi.
tanu stolicu ili je ona tvrda, u vidu „oraščića" i ozleđuje anus,
Emocionalna uzvišenost omogućava da iz Vtsione crpite
namažite čitavo telo, posebno oko krsta (slabina), maslinovim
posebnu vrstu energije, koja se nalazi u suštini ljudskog bića.
uljem. Pre potrebe za stolicom uradite mikroklistir sa 100 gra­
Nije bez razloga drevna tibetska tradicija učila, da se u osno­
ma običnog ili ukuvanog urina.
vi čoveka nalazi „telo ekstaze", koje hrani uzvišena radost.
Ukoliko sve teškoće gladovanja preživljavate sa pozitivnim

266 267
emocijama, ne samo da ćete lako izdržati gladovanje, već ćete Urinoterapiju primenjujem od 1993. godine. Pijem, sta­
i brzo očistiti spoljašnje manifestacije života. Neka vam se za vljam obloge, utrljavam u glavu, masiram se - sve sa ukuva­
vreme gladovanja, kada vam je teško, kada ste opušteni, ošamu- nim urinom do 1/4 prvobitne zapremine.Još primenjujem neti
ćcni intoksikacijom i kada mislite da ste usamljeni i nesrećni, (ušmrkavanje kroz nos) i kupke. Sve to radim sa vlastitim uri­
jave misli - pa ja nisam napušten. Obrnuto, Božanska sila od­ nom, drugog nemam.
mah se odazvala na moje dobrovoljno strpljenje. Ona se trudi Od 1995. godine počela sam oprezno da gladujem. Dva
da iz mog organizma izbaci nečistoću, da obnovi svaki organ, puta sam gladovala po 6-7 dana i po 36-42 sata.
svaku ćeliju mog organizma. Te misli kod vas treba da izazovu
buru osećaja i suze zahvalnosti, strahopoštovanja, ljubavi, koje Smatram, da se pri takvom stanju mog zdravlja može žive-
će poteći potocima koji čiste dušu. To je glavna tajna gladova­ ti, regulišući obavezno svoj život prema Vašim savetima i pre­
nja i njegove neviđene efikasnosti. porukama".
O d g o v o r : Naravno da se može i potrebno je gladovati u
tim godinama. Trajanje gladovanja i režim gladovanja zavise
Može li se gladovati u starosti od: individualne konstitucije, uzrasta (rezerve životne snage) i
godišnjeg doba.
„Imam 77 godina. Visoka sam 159 centimetara i pre tri go­
Sto je čovek stariji, sve manje ima životne snage, koja p o ­
dine sam bila teška 82 kilograma, a sada imam 62 kilograma.
sle gladovanja treba da obnavlja organizam. Zbog toga se i ro­
Uopšte ne žalim za tim. Osećam se lako i brže izlazim na kraj
kovi gladovanja skraćuju. Ako se u 40—50 godina života može
sa svojim oboljenjima. M n o g e bolesti su se izgubile. Zglobovi
lako gladovati od 20 do 40 dana, tada u 60-70 godini života
me više ne uznemiravaju, a bolovala sam od reumatizma i reu-
ne treba gladovati duže od 20 dana. Osobama starijim od 70
mokarditisa. Sada mi se i srce smirilo.
godina ne preporučujem da gladuju duže od 10-15 dana. Pre­
Interesuje me jedno: može li se gladovati sa 77 godina i poruka se odnosi na relativno zdravog čoveka. Za bolesnika se
pod kojim režimima? Smršala sam za vreme gladovanja u tra­ može malo produžiti ili skratiti.
janju 6-7 dana uz pijenje urina. Nekoliko puta sam gladovala
Osobe konstitucije „Vetra" rok gladovanja treba da skrate
po 36-42 sata. Konstitucija mi je sledeća: preovladava „Vetar" i
na pola. Sve zavisi od toga, koliko je taj životni princip kod
„Sluz", a ima i malo „Žuči".
njih izražen. Na primer, dva 50-godišnja čoveka visine 160 cen­
Čistila sam creva, jetru i produžavam da redovno prime- timetara, različitih telesnih težina (50 i 45 kilograma). Čovek
njujem terapije čišćenja. čija je telesna težina 50 kilograma treba duže da gladuje od
Posebno me raduje, što mi se smirila astma. Bila sam za- čoveka sa 45 kilograma (prvi 10-15 dana, a drugi 7-12).
visnik od hormona. Sada ih ne upotrebljavam. Trenutno ne Međutim osobe sa izraženom konstitucijom „Sluzi" mogu
uzimam nikakve lekove. duže gladovati, u zavisnosti od izraženosti tog životnog princi­
Mokraća mije čista, kuvam je i pomoću nje lečim i usavrša­ pa. Stoje taj princip više izražen (tj. stoje čovek deblji), čovek
vam svoj organizam. Naravno, ograničila sam ishranu. Mleko ne lakše podnosi glad. Za takve ljude nije nikakav problem da
upotrebljavam, iako ga mnogo volim i ranije nisam mogla bez nje­ odgladuju 3 0 - 4 0 dana. Oni se od toga mogu osećati samo zdra­
ga da živim. Upotrebljavam med, on odlično suši moj organizam, viji, jer ih gladovanje suši.
kao i brusnicu, borovnice, orahe, kaše, ponekad ribu, meso i sir. Nešto o režimima gladovanja. Mršavi ljudi starijeg uzrasta
najbolje je da gladuju u dane ekadaši, dva puta tokom binarnog
268 269
meseca. Gladovati na vodi ili vodi sa sokom od limuna 24-36 sati. Evo šta piše u jednom drevnom daoskom traktatu.
Dvaput godišnje od 5 do 7 dana, najbolje u toplo godišnje doba. ,,U proleće polako izdisati vazduh sa zvukom sjaj. Taj zvuk
Osobe srednje telesne konstrukcije, takode, treba da gladu­ podstiče funkciju jetre i izoštrava vid. Leti primeniti disanje
ju u dane ekadaši po 3 6 - 4 2 sata na vodi. Tri puta godišnje (u koje zagrejava sa zvukom he (ke) pri izdisaju - smiruje se va­
dane Velikog, Petrovog i Uspenskog posta) mogu gladovati od tra srca. U suvu jesen izdisati sa zvukom sii, što vlazi pluća i
7 do 15 dana. poboljšava vid. Zimi disanje sa zvukom čuj smiruje povišenu
Gojazni i krupni ljudi mogu gladovati svake nedelje od 24 funkciju bubrega i zadržava energiju u njima. Disanje tokom
do 42 sata. Oni mogu gladovati nasuvo - bez vode. Jednom u cele godine, posebno u proleće, tipa jecanja, sa zvukom si pri
tri meseca mogu gladovati ili po 3-5 dana nasuvo, ili sa vodom izdisaju, podstiče normalan rad tri grejača (izbacuje suvišnu to
plotu). Da bi pankreas (gušterača) i želudac bolje varili hranu
10-15 dana.
tokom sva četiri godišnja doba, kao i da bi slezina kvalitetno
Još jednom napominjem, stoje čovek stariji, tim je manji funkcionisala, treba što duže izdisati sa zvukom A M . Trudite se
rok gladovanja. Sto je vreme hladnije, rok gladovanja je kraći. da za vreme disanja navedene zvuke izgovarate u sebi. Samo
Sto je čovek mršaviji, rok gladovanja je kraći. takvim radom može se postići uspeh, sačuvati životna snaga i
ojačati spoljašnje manifestacije života".
Drevni mudraci su ustanovili, da se u proleće, izgovarajući
ŠEST LEKOVITIH Z V U K O V A u sebi zvuk sjujza. vreme disanja, može regulisati funkcija jetre
i žučne kese, poboljšavati vid (vidje vezan sa funkcijom žuči).
Leti disanje sa zvukom he smiruje glavu i srce od prepobudiva-
O s o b e n o s t l primene šest lekovitih z v u k o v a u zavisnosti
nja. Disanje sa zvukom sii ujesen podstiče vid (ujesen vid slabi
zbog smanjene funkcije žuči) i vlazi pluća. Da bi bubrezi zimi
od godišnjeg doba
normalno funkcionisali treba disati sa zvukom čuj.
Drevni istočnjački mudraci su uočili, da se kod čoveka u U proleće „trostruki grejač" - funkcija koja je odgovorna
zavisnosti od godišnjeg doba aktivira jedna ili druga vrsta ener­ za asimilaciju materija na ćelijskom nivou organizma, može da
gije, koja pojačava odgovarajuću funkciju organizma. Na toj se prestimuliše. Prelazak sa hladnog godišnjeg doba, kada je
bazi,za vreme smene godišnjih doba u čovečjem organizmu če­ metabolizam povišen, na toplo može izazvati pojavu suvišne
sto dolazi do poremećaja i javljaju se jedna ili druga oboljenja, toplote u organizmu. S tim ciljem primenjuje se disanje s izgo­
nervoza i neraspoloženje. varanjem zvuka si.
Istočnjački mudraci su otkrili, da se na jednu ili drugu U organizmu postoji nekoliko funkcija, koje se tokom cele
energetsku funkciju organizma može uticati (pojačavati ili sla­ godine treba da nalaze u dobrom funkcionalnom stanju - to je
biti) promenom disanja, izgovaranjem posebnih zvukova, zau­ funkcija imuniteta (drevni mudraci povezivali su je sa funkci­
zimanjem odgovarajućeg položaja tela i odgovarajućih pokreta jom slezine) i funkcija probave (nju su povezivali sa želucem).
rukama (gestova), zamišljanjem cveća i stvaranjem emocional­ Drevni mudraci su objedinili te dve funkcije u jednu (aktivnost
nih stanja. slezine i želuca) i trudili su se daje tokom cele godine stimuli-
Na taj način može se stimulisati energija organizma, koja šu pomoću disanja i izgovaranja zvuka hu.
utiče na poremećaje za vreme smene godišnjih doba.

270 271
Mudraci su ustanovili, daje najbolje navedene zvuke izgo­ Posle izbora pravilnog vremena vežbanja i zauzimanja po­
varati bezvučno i nečujno (u sebi) - efekat će biti bolji. M e đ u ­ ložaja licem prema istoku, treba udahnuti i pri ravnomernom
tim, na početku zvuke treba izgovarati naglas, da bi ih naučili. usporenom izdisaju izgovoriti zvuk sjuj. Pri tom treba što šire
Oni su preporučivali da se lekoviti zvuči izgovaraju glasno, otvoriti oči, omogućujući samim tim da suvišna energija žuči
ali pri tom se ne treba derati, niti naprezati. Posle sticanja odre­ (jetre i žučne kese) neometano izlazi napolje iz organizma.
đene navike zvuke treba izgovarati u sebi, da bi se izazvali p o ­ Pri disanju jetre sa izgovaranjem zvuka sjuj vazduh polako
sebni energetski impulsi u spoljašnjim manifestacijama života. izlazi iz dubine pluća. Usta su pri tome široko otvorena, a va­
Istočni metod šest lekovitih zvukova ima veliku efikasnost zduh koji se izdiše treba da bude topao.
ukoliko se redovno primenjuje i nadmašuje upotrebu svih leko­ Za vreme vežbanja pridržavajte se sledećih pravila:
vitih sredstava.
Ht Potpuno opuštanje. Podstiče slobodan izlazak viška energije.
Navodim uporednu tablicu šest lekovitih zvukova - funkci­
ja organizma - godišnjih doba. Hf Usne se blago dodiruju.
H> Jezik je na dnu usne duplje, imitira položaj lista kod kojeg
su bočni krajevi podignuti uvis.
H/ Zube gornje i donje čeljusti malo rastaviti.
Hf Ruke skrštene u visini donje trećine stomaka.
H> Za vreme disanja pažnju koncentrisati na jetru.Treba stvo­
riti utisak kao da izdišete kroz jetru.
Ukoliko ste imali neke poremećaje ili žučna oboljenja, ona
će početi da polako nestaju. Postepeno će se uspostaviti normal­
ni osećaji ukusa - kiseli i opori; oči će početi da razlikuju boje;
suzenje iz očiju biće obilno.
Sezonske vežbe za jačanje funkcije jetre i žučne kese Ta vežba odgovara ljudima koji imaju bolesnu jetru i žuč­
Izgovaranje šest lekovitih zvukova može se vršiti kao sa­ nu kesu, bolove u levoj podrebrici, poremećaj želudačno-crev­
nog trakta, povraćanje, proliv, zatvore, gubitak apetita, obolje­
mostalna vežba ili u kombinaciji sa odgovarajućim pokerima
nja očiju, medurebarnu neuralgiju, oboljenja polnih organa,
- mudrama, koje pojačavaju pozitivno dejstvo.
dermatoze, poremećaj mokrenja, bezrazložan strah.
Zvuk sjuj omogućava da se uravnoteži višak energije, koja
Kod obolelih, koji pate od hroničnog hepatitisa i ciroze
je odgovorna za žučne funkcije organizma (jetra i žučna kesa
jetre, u proleće obično dolazi do intenziviranja oboljenja.Te po­
su samo organi u kojima se ta funkcija ostvaruje).
jave se mogu ublažiti pomoću zvuka sjuj. Ponekad, u proleće,
Vežba se na sledeći način. Žučna funkcija povezana je sa intenzivira se rad jetre, stoje vezano za višak energije u jetri. U
istočnim sektorom u prostoru, pa se zbog toga preporučuje ve­ tom slučaju treba dejstvovati na ,,sina"jetre - srce. Pri izdisaju
žbu sa zvukom sjuj vežbati sa licem okrenutim prema Istoku. izgovarati zvuk srca he. Ukoliko se oboljenje jetre ne ispoljava
Tokom dana funkcija žuči je najslabija od 13 do 15 sati. Zato u proleće, tada se u zavisnosti od viška ili manjka žučne energi­
vežbe treba vežbati upravo u to vreme. je zvuk sjuj može kombinovati sa drugim zvucima.
272 273
Sezonske vežbe za jačanje funkcije imuniteta (slezine) Funkcija srca spada u stihije Vatre, godišnje doba - leto, pod­
ne i južni prostorni sektor. Prema tome, vežbe je najbolje raditi
Vežba se izvodi kao u prethodnom slučaju. Slezina i želu­ od 23 do 01 sat noću, kada je minimalna energetska aktivnost
dac su u korelaciji sa prostornim sektorom Zemlje, koji zau­ funkcije srca. Vežbanjem sa zvukom he pri izdisaju noću ili pred
zima centralno mesto. Zato se pri vežbanju za vreme disanja svitanje „zagreva" srce, čime se podstiče njegov normalan rad.
treba okretati na sve četiri strane sveta. Na primer, jedan ciklus
Pri takvom disanju vazduh se izdiše sa široko otvorenim
disanja uradili ste okrenuti prema istoku, drugi - prema jugu,
ustima, veoma intenzivno, grlo se skuplja na nivou osnove jezi­
treći - prema zapadu, četvrti - prema severu.
ka i javlja se glasno hroptanje. Pri pravilnom „srčanom disanju"
Uradite sledeće: za vreme izbacivanja vazdušne struje iz usta treba da se pojavi
$8? Potpuno se opustite. osećaj vreline. Takav tip disanja koristi se kod suvoće u ustima
i hrapavosti jezika. Sto više treba iz organizma izbaciti suvišne
® Usne isturite napred, formirajući sa njima krug. toplote (groznica), tim više treba šire otvarati usta pri izdisaju.
® Jezik treba da se nalazi u centru, tačnije, bočne strane jezi­ Istovremeno sa zvukom he može se izgovarati zvuk slezine
ka treba da su malo podignute uvis. hu. On indirektno jača srce (stimuliše energiju slezine, koja se
® Pažnju koncentrišite na deo tela oko slezine i zamislite prenosi u energetski kanal srca).
kao da odatle izdišete. Radi efikasnijeg dejstva na srce drevni mudraci preporuču­
Ruke staviti na deo tela oko sunčanog spleta. Kod muška­ ju da se prva dva zvuka (he, hu) dopune sa bubrežnim zvukom
raca levi dlan treba da se nalazi ispod desnog, a kod žena obr­ čuj. On smanjuje energiju bubrega, koja je antagonist energi­
nuto. Centri dlanova treba da se poklapaju. je srca i, samim tim, pojačava energiju srca. Ti zvuči podstiču
kako naizmeničnu stimulaciju (zvuk hu), tako i „zadržavanje",
Uraditi šest disanja i pri izdisaju izgovarati zvuk hu. gušenje i suzbijanje (obuzdavanje) energije bubrega - Severa,
Ta vežba se preporučuje ljudima, koji boluju od oboljenja Vode, Zime, antagonista energije srca - Juga, Vatre, Leta. Iz­
vezanih za slabost jetre (slabljenje imuniteta), naduvenost sto­ govaranje tih zvukova podstiče regulaciju cirkulacije energije i
maka, proliv, nenormalne pojave na koži, otečenost lica (višak krvi, produžava život i izbavlja od raznih oboljenja.
vlažnosti), spastično stanje mišića, gubitak apetita, poremećaje
Pri vežbanju sa izgovaranjem zvuka he ruke podići uvis, ša­
sa varenjem, slabost donjih ekstremiteta, pospanost tokom da­
ke okrenuti jednu prema drugoj sa dlanovima uvis - poza „drža­
na, krv u ekskrementu, krvarenja iz nosa ili materice.
ti nebo". Istočnjački mudraci tvrde: „Srce je izvor uznemireno­
sti, sujete i žurbe. Njemu je potrebno zagrevajuće disanje he".
Sezonske vežbe za jačanje funkcije srca Vežba se izvodi na sledeći način. Stati licem okrenutim pre­
ma jugu i potpuno se opustiti. Ruke podići do nivoa ramena
Na funkciju srca dejstvo ispoljavaju zvuči he (ke). Pri izgo­ sa dlanovima okrenutim nadole, zatim okrenuti ruke da dlanovi
varanju zvuk he zagreva teme glave, ispoljava povoljno dejstvo budu gore i, produžavajući kretanje, privući šake prema grudima.
kod tahikardije, poremećaja uma, znojenja, upalnih procesa u Čim šake dodirnu grudi, izdišući izgovoriti zvuk srca he (ke).
usnoj duplji, nepodnošljive tuge, ishemijske bolesti srca (steno- Pri tome usta moraju biti otvorena, usne rastavljene (otvor
kardije), hipertonije, nedovoljnog krvotoka u mozgu i nekih
usta treba da ima ovalan oblik), vrh jezika dodiruje unutrašnju
drugih oboljenja.

274 275
površinu desni.Jezik treba da bude podignut prema nepcu. Po­ ostali prsti - na struku ispred (kao kad igrate). Pažnju konccn-
kretima usana prema obrazima snažno iz zabacivati unazad. trisati na deo tela oko bubrega. Usta malo otvorena, za vreme
Za vreme izdisaja pažnja mora biti koncentrisana na srce. izgovaranja zvuka usta i vrhove usta snažno zabacivati u stranu
i unazad. Vrh jezika nalazi se na nepcu, pri izgovaranju zvuka
Ta vežba je posebno efikasna kada se izvodi leti. Međutim, odvojiti ga od nepca i usmeriti prema grlu. Struja vazđuha se
njeno redovno vežbanje tokom cele godine podstiče normaliza­ izbacuje kroz skoro sastavljene usne između kojih postoji sa­
ciju probave. mo mala pukotina. Izdisaj se vrši veoma energično i pri tom
vazđuh koji se izdiše treba da stvara osećaj hladnoće.
Sezonska vežba za jačanje funkcije pluća Vežba sa zvukom čuj pri izdisaju izvodi se 6 puta. Zvuk
čuj se takoreći misaono đuva prema bubrezima. To izaziva pro-
lako je jesen dosta prohladna, u atmosferi se još uvek za­ lazakživotne energije kroz bubrege i podstiče njihovo obnavlja­
državaju ostaci letnje „vreline", koja može da se nagomilava nje i jačanje.
u meridijanu pluća. Odstranjivanje te vreline je cilj vežbe sa
Može se probati i drugi položaj - obuhvatiti šakama kole­
izgovaranjem zvuka si pri izdisanju. Potpuno se opustiti i zau­
na. Glavu držati uspravno i pri izdisaju izgovarati zvuk bubre­
zeti stojeći položaj licem okrenutim prema zapadu. Usne blago
ga čuj.
rastaviti. Vrh jezika dodiruje donje desni ispred zuba. Ruke na
nivou grudi, dlanovi okrenuti jedan prema drugom, kao u pret­ Indikacije vežbe su učestalo mokrenje sa malom količi­
hodnom slučaju (na nivou grudi između dve bradavice). Zvuk nom mokraće, osećaj hladnoće u nogama, utrnulost i slabost
si izgovara se pri izdisaju niskim tonom. Pažnja je koncentrisa­ donjih ekstremiteta, hladna stopala nogu, opšta slabost, mlita-
na na pluća. vost i neodlučnost, smanjenje seksualne potencije, obilno zno-
jenje, nizak arterijski pritisak, poremećaj funkcije creva, strah,
Vežba odgovara ljudima koji imaju povišenu telesnu tem­ opadanje kose na glavi.
peraturu, koji se previše znoje, gore im dlanovi, javlja im se
zvonki kašalj sa obilnom sluzi koja se podiže prema grlu, koji Zvuk čuj može se kombinovati sa zvukom pluća. S tim
imaju astmu, bronhijalnu astmu, otežano disanje, priliv krvi u ciljem može se prvo odvežbati vežba sa zvukom si (metal) 6
glavu, bolove u leđima i ramenima, naprezanja mišića ramena ptita, a zatim sa zvukom bubrega čuj 6 puta.
i neke druge zdravstvene probleme.
Kod obilnog lučenja sluzi iz disajnih kanala vežba se m o ­ Vežba za normalizaciju funkcije „trostrukog grejača"
že pojačati stimulisanjem funkcije (imuniteta) slezine. S tim
ciljem pri izdisanju treba izgovarati zvuk hu. Dopunski zvuk „Trostruki grejač" odgovorna su za održavanje metaboli­
hu Otklanja bolove u krstima, često mokrenje, učestano disanje, zma u ćelijama celog organizma. To znači da on obezbeduje
što spada u intenziviranu patologiju pluća. cirkulaciju energije u ćelom organizmu na ćelijskom nivou.
Aktivno vežbanje sa zvukom si pri izdisaju podstiče čišćenje
kanala za cirkulaciju energije „trostrukog grejača", što utiče na
Sezonska vežba za normalizaciju funkcije bubrega postizanje izvanrednog efekta ozdravljenja. Taj metođ koristi
se i za otklanjanje blokada u energetskim kanalima, koji pro­
Stanite licem okrenutim prema severu. Potpuno se opu­ laze kroz ruke, što se pokazalo kao veoma efikasno za lečenje
stite. Ruke stavite na krsta (na deo tela oko bubrega) tako, oboljenja unutrašnjih organa i ruku.
da se veliki prsti nalaze pozadi na struku (prema kičmi), a svi
276 277
Stati licem okrenutim prema jugu i p o t p u n o se opustiti. P O S E B N I POKRETI R U K U (GESTOVI)
Šake spojiti, kao za vreme molitve (vrhovi prstiju malo savi­
jeni uvis, a zapešća savijena nadole), čime se postiže potpu­
na harmonija Jin-Jang u ćelom organizmu. Gornja i donja
Posebni pokreti ruku za normalizaciju emocionalnog stanja
usna međusobno se dodiruju i razvučene su, kao da se blago
i radosno osmehujete. Vrh jezika dodiruje donje nepce, j e ­ Drevni mudraci su govorili, da je zvuk svojstvo Akašija
zik je malo napregnut i za vreme izgovaranja zvuka privu­ (Etera). On stvara Vazduh,čijeje svojstvo Opip (čulo pipanja),
čen središnjoj liniji. koje proizvodi (trenjem) Toplotu i Svetlost.
Izdisaj pri disanju „trojnog grejača" identičan je izdisaju U današnje vreme, nesporno, dokazana je vodeća uloga
pri „plućnom disanju", ali se izgovara zvuk si. emocija i raspoloženja u stvaranju i regulisanju čovečjeg zdra­
vlja, karme i sudbine. Umeti kontrolisati emocije, trezveno ce-
Udahnuti, izdisaj propratiti zvukom si, pri čemu opustiti
niti nastalu situaciju - velika je umetnost. Od drevnih vremena
šake i ruke. Pri izgovaranju zvuka si energiju treba usmeriti niz
ogromna pažnja poklanjana je razvoju i usavršavanju metoda
ruke sve dok vam se ne pojavi osećaj energije u centralnim tač-
samokontrole,dostizanja stanja bestrasnosti u bilo kojim život­
kama dlana. Drugim recima, pažnju koncentrisati na to dejstvo.
nim situacijama.
Z v u k « izgovara se visokim tonom. Vežbu uraditi 6 puta.
Drevni mudraci su otkrili niz posebnih gestova (pokreta
Radi pojačanja efekta može se prvo izgovarati zvuk hu radi p o ­
ruku), koji u kombinaciji s posebnim zvucima podstiču brzo nor-
boljšanja procesa varenja (6 puta).
malizovanje emocionalnog stanja posle emocionalnog stresa.
Navedena vežba može se vežbati sa ispruženim rukama na­
Ta ili druga funkcija organizma odjednom izvršava neko­
pred i šakama u vertikalnom položaju (tj. dlanovi su okrenuti
liko radnji. Na primer, funkcija jetre na fiziološkom nivou o p ­
jedan prema drugom).
služuje probavu, a na emocionalnom - stvara emocije razdra-
Indikacije vežbe: poremećaj endokrinog sistema, bolovi u žljivosti i gneva. Pri čemu fiziološka funkcija može stimulisati
kičmi, utrnulost, slabost i bolovi u gornjim udovima, lopatici emocionalnu funkciju i obrnuto. Takva ili druga prekomerna
i vratu, vrtoglavica, šum u ušima, slabljenje sluha, otečenost emocionalna stanja toliko pobuđuju energiju u organu, da on
i bolovi oko grkljana, otežano površinsko disanje, poremećaj prestaje da normalno izvršava svoje fiziološke funkcije. Na bazi
apetita, naduvenost stomaka, dizurctični poremećaji, brzo psi­ nenormalnog psihoemocionalnog stanja čoveka javljaju se fizi­
hičko i umno umaranje, opšta slabost, nestabilnost arterijskog ološka oboljenja.
pritiska (skokoviti pritisak), mlitavost i razdražljivost, nesani­
ca, poremećaj seksualnih funkcija. Treba stalno da imate na umu postojanje te veze. Svaki
organ pri njegovoj disfunkciji stvara emociju koja odgovara nje­
govoj vibraciji, isto tako kao što spoljašnje emocije, nastale pod
uticajem spoljašnjih iritatora, oštećuju njima blizak organ.
Istočnjački mudraci su ustanovili, da u odnosu na Jin-Jang or­
gane (12 glavnih funkcija organizma) postoje i Jin-Jang emocije.
Tako je,Jang-straha (nagli, jak strah) povezan sa mokrać­
nom bešikom i kratkotrajan je. Jin-straha (dugotrajno preži­
vljavanje, vezano za strah i pretnju) povezano sa bubrezima i

278 279
ima stalni, monotoni i iznuravajući karakter. Jin-straha često 0 BojažljiVOSt, preplašenost prerastaju u plašljivost, strah i
ukazuje na probleme utelovljenja iz prošlosti, na primer, strah obamrlost.
povezan s vodom, visinom, zatvorenim prostorom i drugim. 0 Izgredi, gnev,,bes (ljutina) prerastaju u neuračunljivost, i zli
Uznemiravajuća emocionalna stanja povezana su sa funk­ ve bezrazložnog, ničim izazvanog gneva.
cijom želuca, probave. Na primcrjang-uznemirenost (iznenad­ Opšte za sve super emocije može biti prelazak u duboku de­
na ugroženost) usporava probavu u želucu i crevima. Jin-uzne- presiju sa iscrpljivanje životne snage organizma, koju one spaljuju.
mirenost, stalna zabrinutost, stalna razmišljanja, stalna preoku-
piranost svojim preživljavanjima, problemima i razmišljanjima Postoji i povratna veza - slab.oboieo organ može se obno­
blokiraju rad slezine i pankreasa (gušterače). viti i lečiti pomoću emocije koja mu odgovara. Radi toga u sebi
treba svesno izazivati odgovarajuća emotivna stanja.
Jang-tuge (napadi) - žalost - blokira funkciju debelog cre­
U daljem tekstu biće prikazan metod lečenja pomoću po­
va, podstiče zatvore i razvoj kolitisa, kao i glavobolju. Jin-tuge,
sebnih lekovitih gestova i zvukova. Jer jedna ili druga emocija
žalosti - izaziva duboka,dugotrajna preživljavanja,čežnju - na­
je pobuđivanje energije u jednom ili drugom kanalu, lo je i
nosi štetu plućima.
poseban zvuk - karakterističan za tu energiju. Ukoliko čovek
Jang-gneva sa izlivima razđražljivosti, gneva - škodi radu spaja kanale na poseban način i stvara poseban zvuk, samim
žučne kese. Jin-gneva - unutrašnja ogorčenost, stalno nezado­ rim može ili pojačati, ili blokirati protok energije kroz kanal.
voljstvo sobom i ljudima koji vas okružuju, hronična razdražlji­ Sve to se odražava na funkcije odgovarajućeg organa i emoci­
vost - nanosi štetu funkciji jetre. onalno stanje čoveka. Prema tome, metod proizvođenja zvuka
Jang-super radost, jaki nastupi nemotivisanog oduševlje­ sa prstima omogućava čoveku da samostalno reguliše svoje psi­
nja, euforije, brbljivosti, višak pozitivnih emocija - odražava hičko i fiziološko stanje.
se na normalan rad tankog creva. J i n - r a d o s t - mirovanje, zado­ U istočnoj medicini prsti ruku su u korelaciji sa Stihijama
voljstvo životom, ljubav prema sebi i bližnjima, popustljivost, 1 organima:
prilagodljivost (druželjubivost), strpljenje, pomirljivost, snvata- Veliki prst - Drvo, Vetar (jetra, žučna kesa).
nje i opraštanje - utiču na rad srca.
Kažiprst - Vatra, Žar (srce, ranko crevo).
Zapamtite, kako suvišne Jang, tako i suvišne Jin emocije
Srednji prst - Zemlja, Vlažnost (slezina, pankreas - guste
pri nekontrolisanoj pojavi prerastaju u psihička oboljenja sa
ozbiljnim oštećenjima unutrašnjih organa. raca, želudac).
Još jednom za sebe precizirajmo: emocije, koje imaju krat­ Bezimeni prst - Metal, Suvoća (pluća, debelo crevo).
kotrajno, eksplozivno dejstvo, karakterišu se kao Jang-stanje. Mali prst - Voda, Hladnoća (bubrezi, mokraćna bešika).
Emocije, koje imaju produžen karakter, koje se sporo odvijaju, Postavljajući prste tt jedan ili drugi položaj (gest) i izgo­
karakterišu se kao Jin-stanje. varajući odgovarajući zvuk, mogu se blokirati emocionalna pa­
Utvrđene su etape prerastanja emocija: tološka stanja, a to znači i njihov štetan uticaj na funkciju i
organe, povezane s tom emocijom.
0 Emocije radosti prerastaju u manijačko-reaktivno stanje.
® Strah
0 Emocije žalosti prerastaju u tugu i potištenost.
Mali prst privući prema centru dlana, a preko njega staviti
0 Emocije uzbune prerastaju u nespokojstvo, nametljivost i srednji i veliki prst (slika 14). Izgovarati zvuk Zemlje bu, zvuk
bezrazložne strahove. I [ladnoćejuj i /.vuk Drveta sjuj.
280 281
® Žalost-tuga
Bezimeni prst privući prema dlanu, preko njega staviti ka­
žiprst i veliki prst (slika 15). Istovremeno izgovoriti zvuk Meta­
la si i /vuk Vetra sjuj.

W Uznemirenost-zabrinutost
Srednji prst privući sredini dlana i preko njega prebaciti
veliki prst (slika 16). Izgovarati zvuke: Vetra - sjuj i Vlažnosti
- hu.

Slika 16.-Gestauznemi- Slika 17.-Gestgne- Slika 18. - Gest


renosti-zabrinutosti, va, razdraženosti euforije, koja pre-
razdraženosti lazi u potištenost

Upotreba velikog prsta ima za cilj da umno pojača vežbe.

MOTIVACIJA ZA PODMLAĐIVANJE

Nije tajna, da neki ljudi ti četrdesetoj godini života izgle­


Slika 14. - Gestza strah. Slika 15. - Gestza žalost-tugu.
daju kao starci, dok neki izgledaju mladoliko i u šezdesetim
® Gnev-razdraženost godinama života. Ključni faktor tu je psihološka motivacija i
nameta da se ostane mladim. Upravo to omogućava da se stabi-
Veliki prst privući sredini dlana, a bezimeni postaviti pre­
lizuju strukture holografskog tela (koje poprima oblik fizičkog
ko njega (slika 17). Izgovarati zvuke: jrf - zvuk Metala i sjuj
tela i upravlja njegovim funkcijama) spoljašnjih manifestacija
- zvuk Vetra. života. Pošto vam je holografsko telo mlado, tada će i fizičko
telo biti slično njemu. Ukoliko se sami, bez obzira na svoj hro-
® Euforija, koja prelazi u potištenost nološki uzrast, osećate mladim, vaš biološki uzrast će se ,,pri-
Kažiprst saviti prema dlanu, a preko njega prebaciti mali lagođavati" situaciji vaše samosvesti i svi ljudi oko vas će vas
i veliki prst (slika 18). Izgovarati zvuke: 1 lladnoće -juj, Vatre prihvatati kao mladog čoveka.
- he i Vetra - sjuj. Počevši praktikovati takvu motivaciju, uradite sve što je
moguće da iz svoje svesti izbacite lik starog i bolešljivog čove­
ka. Stvorite novu sliku, na kojoj ste u naponu fizičke i duhov­
ne snage. Napunite taj misaoni oblik energetskim sadržajem

282 283
u vidu nepokolebljive voljne namere da budete mladi i snažni. P%> Masažom se apsolutno ne zamara srce i zato se može i
Voljna namera će aktivirati spoljašnje manifestacije života i h o - treba masirati bez pauza. Za potpuni krug masiranja od
lografsko telo. po 60 masažnih pokreta potrebno vam je 7-8 minuta. M a ­
Za većinu ljudi takva transformacija samosvesti je ve­ siranje se vrši brzinom oko 100-120 pokreta u minutu/Ta­
oma složen zadatak. Njima je teško da se iščupaju iz okova kva masaža ne zamara mišiće i treba je raditi bez ikakvih
oformljenih misaonih matrica i orijentacija. Ali ukoliko želite prekida između pokreta.
da što duže budete mladi, da živite ne stareći - treba da pro-
menite svoju svest, svoj karakter, i to će vam dati zapanjujuće P%> Norma masaže: noću se rade tri masaže - pred spavanje,
rezultate. usred noći (ukoliko ima potrebe) i pre ustajanja (uveče i
ujutro po 60 masiranja pri svakom pokretu ruku, a usred
noći - 40 masiranja). Opšte vreme trajanja masaže je 20
minuta. Međutim, mnogi ljudi zbog nesanice izgube cele
MASAŽA SUVORINA
sate.

P%> Radi se u postelji: P*> Osim podsticanja čitavog krvotoka ta masaža podstiče i
uveče pred spavanje, tj. kada masaža omogućava čoveku da raspodelu nervne energije. Važno je blago masirati mokrać­
se smiri i zagreje, a posebno da zagreje noge; nu bešiku i creva, što povećava količinu mokraće koja se
usred noći, kada je organizmu koji se odmara posebno izbacuje i pobuđuje peristaltiku creva. Pošto se tokom ma­
važan priliv nervne snage za obnavljanje; saže krv u talasima šalje i u mozak, tada trenutno nestaju
ujutro pre ustajanja, kada čovek obično ima želju da se i naurastenične pojave u mozgu - teške misli, slabo p a m ­
obodri i okrepi za dnevni posao. ćenje i drugo.
P*> Masaža se vrši ležeći na leđima, usled čega se pokreti ruku P*> Ne treba zaboraviti, daje ta masaža veoma energično leče­
vrše sa osloncem na kičmeni stub, a ne na srce. Pri takvoj nje, koje daje trenutne rezultate. Zato ne zaboravite, daje
masaži srce ostaje potpuno mirno, samo postaje živahnije ta masaža najbolje i najkorisnije provedeno vreme dok ste
od masaže. bolesni. Posle toga ta masaža prelazi u naviku, kao pranje
Pv Masaža se vrši bez čaršava ispod ćebeta, a još bolje i bez zuba, i za nju ćete uvek naći vremena.
ćebeta (pokrivača).
Pv Energično se masira čitava mreža nerava i arterija. D r a -
gocenija je brzina kretanja ruku, nego snaga njihovog pri­ MASAŽA S UKUVANIM URINOM
tiskanja, naravno, jedno blago milovanje kože neće dati
potpune rezultate. Krv u arterijama treba da dobije i me­ Masaža ili jednostavno trljanje tela ukuvanim urinom od­
hanički podsticaj. Po završetku masaže celo telo treba da lično povećava energiju organizma.
bude zagrejano. Ukoliko to niste postigli, znači da ste se Ukuvani urin se dobija kuvanjem običnog urina do 1/4
prvobitne zapremine. Na primer, uzeti 400 grama urina, staviti
slabo masirali. Ponovite masiranje.
284 285
posudu sa urinom na šporet, dovesti do ključanja i kuvati dok Osam sila su takve, da se za bilo koju situaciju, u krajnjoj
se ne ispare 3/4 urina (dok ne ostane 100 grama). To je ukuva- meri, može naći jedna sila, koju možete iskoristiti, a pravilan
ni urin ili diuretik. izbor sile zavisite od vas, od toga koliko ste ostali smireni i ko­
liko sebi jasno predstavljate nastalu situaciju.
Njime treba masirati telo. Soli, koje se nalaze u ukuvanom
urinu, su odličan provodnik slobodnih elektrona kojih ima u Phf 1. Sila podnošenja (strpljenja) poteškoća obuhvata spo­
okolnom vazduhu. Covečje telo je potrošač tih elektrona, a aku- sobnost da budete iznad uticaja negativnih situacija, da ste
punkturni sistem čoveka rasteruje ih kroz svoje kanale, što iza­ sposobni da čak ne reagujete ni u mislima. Posebno je va­
ziva povećanje njihove kinetičke energije. Rasterani elektroni, žno tu silu koristiti, trenirati je za vreme gladovanja. Ona
u skladu sa bioritmološkom aktivnošću organa, usmeravaju se
se još bolje uvežbava za vreme voljnih zadrški disanja. Za­
tuda, gde je povećana aktivnost fermenata - jetra, bubrezi, že­
pamtite, glavno je da strpljenje bude svesno. Covek treba
ludac itd. Samim tim na lak način i jednostavno stimuliše se
energetska aktivnost organizma. svesno mnogo toga da pre trpi, da bi izlečio svoj um i telo.
Za početak savetujem da počnete sa masažom stopala i P%f 2. Sila suprotstavljanja preprekama u životu (hrabrost)
šaka - da ne đode do prestimulaeije. razvija se razumnim savlađivanjem tih prepreka. To jest,
ukoliko se prva sila izražava u strpljenju, to razvoj ove sile
podrazumeva složenije, surovije metode, kod kojih ulažete
O RADŽA-JOGI posebne voljne napore. Na primer, odjednom ne možete za­
držati disanje 3-4 minuta pri nepotpunom izdisanju. Ali,
Radža-joga (Veličanstvena joga) podstiče razvoj osam sila zahvaljujući redovnom i postepenom praktičnom vežbanju,
u čoveku. Na prvi pogled, možete ih razmatrati jednostavno vi to možete uraditi. Naučićete da se suprostavljate sve ve­
kao osam osobina, ali se reč „sila" specijalno upotrebljava. Ka­ ćoj i većoj želji da udahnete, moći ćete podnositi sve veća
kva je razlika između osobina (kvaliteta) i sile? Osobine su to, i veća stradanja (patnje). Na kraju krajeva, izdići ćete se iz­
što drugi mogu viđeti kod nas, ali su one ponekad skrivene. To nad tuđe volje (teškog oboljenja) i postati slobodni (zdravi).
je ono, što drugi mogu oceniti, ali ne moraju da osećaju da i
sami mogu ovladati time. A snaga - to je ono što ne može osta­ Pv 3. Sila prihvatanja izražava se u nekoliko aspekata - u
ti skriveno, to je stalni izvor nadahnuća za druge, pošto se oni prihvatanju jednog ili drugog sistema lečenja, prihvatanja
mogu izmeniti i postati jači. ljudi koji vas okružuju, sa kojima živite, radite, učite ih o p -
Evo tih osam sila: strpljenje, hrabrost (odvažnost), prila­ štite.To nije toliko sila, koliko je razvijena sposobnost da u
godljivost, sarađnja, raspoznavanje, zaključivanje i snaga otkla­ sebi sagledate to, što u vama izaziva pojavu razdraženosti,
njanja svojih misli i konzerviranja beznačajnih misli. Važno je
mržnje (antipatije) i neprihvatanja.
ne samo da znate kakve su te sile, već je još više važno shvatiti,
kada i kako ih iskoristiti. Na primer, ukoliko stalno trpite neči­ Na primer, odavno se bavite samolečenjem: pijete urin, kli-
je loše ponašanje, a situacija se postepeno pogoršava, tada treba stirate se, očistili ste jetru, ali sigurno ne želite da gladujete.
stvarno da se koristite silom suprostavljanja, to jest pokazati Po je zbog toga, što imate previše razvijen osećaj ukusa, osećaj
hrabrost i reći mu spokojno, ali odlučno, da ne želite da trpite unutrašnjeg komfora, kada ste siti. To je posebna informacija
takvo ponašanje. koju bi gladovanje uništilo. Zato treba da shvatite zbog čega ne

286 287
prihvatate gladovanje. Kada to shvatite, taj osećaj će izgubiti Sposobnost razlikovanja istinitog (pravog) od lažnog, pri­
vlast nad vama. Shvatićete izvore i uzroke neprihvatanja i m o ­ marno od drugostepenog je važna životna osobina. Pre nego
žete ga svesno savladati, a ne nesvesno odbijati. što pravilno primenite prethodne sile, morate ih raspoznava­
Približno takva isti je mehanizam neprihvatanja ljudi, do­ njem „izineriti i oceniti". Nešto slično se dešava i pri prihvata-
gađaja itd. Kada to shvatite, izdići ćete se iznad svih konflikata, nju i primeni nekog sistema lečenja. Pre nego primenite neki
bićete sposobni da se pripremite i prilagodile nastaloj situaciji, sistem, uverite se da li vam on odgovara. Da li on uzima u obzir
da menjate međusobne odnose ili situaciju pomoću sile dobrih individualnu konstituciju, uzrast, godišnja doba; da li obuhvata
želja. spoljašnje manifestacije čovečjeg života i njegovo telo; da li vas
uči da radite sa vlastitom karmom? Ukoliko je to tako - može
Pv 4. Sila saradnje s drugim ljudima zahteva duhovnu svest, se verovati u taj sistem, uzevši od njega to, što vama konkretno
da bi mogli sve ljude posmatrati kao sebi ravne.To će vam odgovara.
doneti jedinstvo i silu u grupi. Sarađnja, koju nam ta sila
P%> 6. Sila rasuđivanja omogućava da donosite jasne, brze,
donosi, čini sve da svaki zadatak bude lak.
tačne i nepristrasne odluke. Radi toga morate biti iznad
To se odlično ispoljava pri lečenju u porodici. Razmotri­
utkaj a situacije, emocija i pogleda drugih.Takode treba da
mo dve situacije.
jasno shvatate staje nepravilno, a šta pravilno. Meditacija
Prva situacija, kada pomažete svome bliskom rođaku da se
Rađža-joge daje vam tu jasnoću i silu posredstvom dobrog
izbavi od dugotrajnog hroničnog oboljenja. Te potrebe, način
života i drugo, što je neophodno za kvalitetno lečenje i ozdra­ poznavanja samog sebe.
vljenje, vašim najbližim oko vas mogu se učiniti nastranim. Ali Raspoznavanje i rasuđivanje bliski su po smislu, ali izme­
vi treba da shvatite i težite da pomognete, da ulivate veru, da đu njih postoje i razlike. Na primer, odabrali ste za sebe sistem
pomažete u sprovodenju terapija. lečenja i počinjete da ga primenjujetc u praksi (dopustimo, uri-
noterapiju). I odjednom od nekoga ste čuli, da je čitao u novina­
Druga situacija, kada ste sami bolesni. Držite se hrabro, ne
ma o tome, da urin truje ljude. Kaže, da su neki ljudi pili urin,
jogunite se, ne jadikujte i ne žalite se na sudbinu. Ne gledajte
od toga se otrovali i dospeli u bolnicu.
sa zavišću i ne težite tome, da vam, kao bolesniku, poklanjaju
više pažnje, nego što je potrebno. Oni imaju svoje obaveze, svo­ U đatom slučaju treba da zadejstvujete silu svog rasuđiva­
ju karmu, a vi svoju. Sve to odradite časno, ne prebacujte na nja. Dakle, iz čega se stvara urin? Iz krvi. Ukoliko se čovek
pleća drugih. otrovao ođ vlastitog urina, zašto se nije otrovao od vlastite
krvi? Ako krv prenosi u urin štetne materije, koje organizam
Pv 5. Sila raspoznavanja - sposobnost pravilno oblikovati
izbacuje, može li se od toga otrovati? Zar sluzokoža želudač­
svoje misli, reči i dela, kao i misli, reči i dela drugih ljudi.
no-crevnog trakta, pored asimilacije, nema i funkciju lučenja.
Kao što juvelir može da raspozna i razlikuje lažni brilijant Uz to urin je slani rastvor, koji deluje kao purgativ. Znači, pri
od pravog, tako i vi treba da budete sposobni da sačuvate pijenju urina isključuje se asimilacija, i obrnuto - dolazi do pro-
pozitivne, dostojne misli i da odagnate negativne i štetne. terivanja, proliva, što se i shvata kao trovanje.
Upravo negativne misli često nabacuju senku, ometajući Phf 7. Sila konzerviranja praznih misli na jeziku duhovne
istinsko raspoznavanje, a vi ćete ih odstraniti pomoću me­ svesti znači,da možemo „lako putovati", konzervišući (upa-
ditacije ili samoanalize. kovavši) samo to, što je potrebno. Mi svugde ne nosimo

288 289
negativne i prazne misli, i to nas obezbeduje od umnog i veće se može ulaziti), a mogu biti napravljene i od raznih mine­
fizičkog umora. Ta ekonomija nam daje snagu i apsolutno rala (najjača je piramida od minerala šungita - vrsta silicijuma).
pozitivan pogled na stvari. Kako se može brzo napraviti piramida, koja ne bi smetala u
Naravno, kada ste se rasuđivanjem shvatili mehanizme đej- stanu, a mogla bi se brzo i lako rastaviti? Prvo, treba znati dimen­
stva misli, emocija, oscćaja i raspoloženja na vaš organizam, to zije piramide, a one su kod raznih autora različite (ispostavlja
znanje treba da primenjujete u praksi. se, da razne proporcije ispoljavaju i razne efekte lečenja, pa ih je
Misaoni poroci razaraju naš organizam i izazivaju obolje­ poželjno birati individualno), iako se svi pohvalno izražavaju o
nja. One ne donose ništa dobro. Na primer, misli gurmana o lekovitim svojstvima tih piramida. Prvo ih, radi probe, treba sagra­
ukusnom i obilnom ručku na kraju krajeva izaziva nedovoljno diti u maloj varijanti i proveriti njihovu efikasnost. Posle toga oda­
varenje usled obilja jela, zagađenosti organizma, slabljenja ži­ brati za sebe najpogodniju varijantu i sagraditi veliku piramidu.
votne snage i slično. Zato pri sebi imajte samo to što vam je Trostrana piramida ođ ravnokrakih trouglova. Tako se
potrebno i korisno za život. stvara trodimenzionalni prostor. To je idealna varijanta trodi­
Hf 8. Sila otklanjanja (skretanja) svojih misli moguća je čak menzionalnog prostora.
i za vreme aktivnosti. Naravno, vaše misli takode moraju Egipatska piramida (ima ih nekoliko varijanti) sa kvadrat­
biti angažovane ti aktivnostima, ali za vreme izvršavanja nom osnovicom 157x157 milimetara i stranicama 157x150x150
bilo kog zadatka često možete skretati misli i vraćati ih milimetara. Na osnovici te piramide može se izrezati otvor veli­
u stanje unutrašnjeg spokoja. Na taj način vaše misli nisu čine 70x50 milimetara i tu staviti predmete ili vodu za punjenje.
stalno angažovane u tom poslu, osim trenutaka kada je to Da bi sagradili veliku piramidu, pretvorite navedene mere
apsolutno potrebno, tako da uzalud ne gubite umnu ener­ u centimetre, decimetre i slično.
giju. Ta sila kontrole daje nam veoma veliku moć. Da bi napravili montažnu piramidu, napravite posebno če­
U duhovnoj praksi postoji niz metoda, usmerenih na ot­ tiri stranice i spojite ih u piramidu.
klanjanje (skretanje) nepotrebnih misli. U te metode mogu Neki specijalisti tvrde, i to dokazuju u praksi, daje dovolj­
se svrstati: uzdržavanje od razgovora u trajanju ođ jednog do no uraditi konstrukciju piramide samo sa stranicama (bez osno­
nekoliko sati, dana, nedelje itd. Postoji suroviji način - isposni- ve). Uzimaju živu i od nje prave piramidu, i ona funkcioniše!
štvo, koje isključuje spoljašnji izvor misli, koji se rasprostire od Ispostavlja se, da prave crteže i fotografije piramida. U k o ­
okolne sredine itd. liko imate jasno slikovito mišljenje, možete iznad sebe u misli­
ma „stvoriti " piramidu bilo kojih razmera.To je najbolje raditi
uveče. Ukoliko se to radi redovno i duže vreme - nedelju dana
i duže, tada će se u prostoru oko vas pojaviti stabilna struktura,
KORIŠĆENJE P I R A M I D A U LEKOVITE SVRHE koja će povoljno delovati na vas.
® Piramida A. E.Goloda - poznavaoca i graditelja piramida,
čija visina treba da ima odnos strana prema osnovici 2,02:1.
Izgradnja pitam ide Ukoliko se predviđa da se u nju smeste biološki objekti
(ljudi i slično), vrh piramide treba da bude zaravnjen ili
S ciljem samolečenja i jačanja zdravlja mogu se prime-
odrezan. To podstiče bolju koncentraciju energije u njoj.
niti velike i male piramide. O n e mogu biti iznutra šuplje (u
290 291
Lekoviti efekat imaju i obelisci. Po pravilu, njihov vrh je U datom slučaju savetujem da postupite ovako: od mate­
sagrađen u vidu piramide. rijala, koji imate, napravite malu piramidu. Njene stranice se
moraju strogo orijentisati prema stranicama sveta i pogledajte
Male piramide od minerala. Obično se nalaze u prodaji. kako ona funkcioniše. Ukoliko je sve u redu - pri izgradnji ve­
Nabavite nekoliko, posebno od metala koji vam odgovara like piramide možete slobodno koristiti sve materijale, koje ste
prema horoskopu. Neutralan i najjači mineral je šungit (vr­ koristili za izgradnju male piramide.
sta silicij uma). Uopšte, mislim, da se metalni predmeti mogu koristiti za
Svi poznavaoci piramida jedinstveni su po mišljenju, da se pričvršćivanje piramide. T i m više, što sam video ramove pira­
radi što boljeg rada stranice piramide moraju strogo orijentira­ mida, koji su napravljeni od metala i normalno su funkcionisa-
ti prema stranama sveta. li. Međutim, ne preporučuje se oblagati stranice i rubove pira­
Posle izbora najbolje varijante piramide koja vama odgova­ mide metalom, lepenkom, škriljcima i drugim materijalima.
ra, može se pristupiti izgradnji velike rasklapajuće (montažne)
piramide. Najbolje je koristiti materiju i gajtane (vrpce, plete­
Kako se lečiti pomoću piramida
nu žicu).
Na primer, najviše vam odgovara varijanta egipatske pi­
ramide. U sobi, gde ćete postaviti montažnu piramidu, posta­ Odležavanje v o d e i punjenje predmeta energijom
vljate osnovu - kvadrat orijentisan prema stranama sveta. Reci­
mo, prostorija vam dozvoljava da uradite kvadrat sa stranama U malu šuplju piramidu staviti posudu sa vodom i ostaviti
314x314 centimetara (dvostruki klasični oblik egipatske pira­ da tu odstoji 2 - 3 nedelje. Za to vreme energija piramide ozra-
mide: 157x2). Na uglove kvadrata zavrnite šrafove sa točkići- čuje vodu i ona poprima svojstva pravode. Drugim recima, ona
ma. Od materijala i konopca (koji će predstavljati stranice) ura­ kao da se sjedinjuje sa primarnim izvorom vode na Zemlji, sa
dite četiri trougaone stranice veličine 314x300x300 centimeta­ prvom vodom i poprima sva njena lekovita svojstva.Takva vo­
ra. Na stranicama ostavite vezice za privezivanje stranica. Dve da može se koristiti na razne načine - piti, umivati lice itd.
stranice privežite za pod, a treću za plafon. Radi toga treba Već je provereno, ukoliko se voda iz piramide koristi za
na plafon pričvrstiti šara! sa točkićem. Na taj način đobijaino masiranje lica, energija iz vode prelazi na tkiva i kožu lica. Oni
veliku metarsku montažnu piramidu. Zabacivši stranicu lako se tako preporođuju, da se s tim ne može uporediti nikakav sa-
ćete ući unutra. Sedite na stolicu, tabure i primenite seansu. Po vremeni losion. Prema recima očevidaca, lice počinje da sija!
završetku seanse brzo demontirajte piramidu, odvrnite šrafove, Slično podmlađujućem efektu na kožu, isti efekat se ispo­
ukoliko vam smetaju. ljava i na kosu. Primenom „piramidne" vode jednom nedeljno
Mala šuplja piramida može se napraviti od kartona, papi­ kosa poprima svoju boju, postaje gušća, zdravija i brže raste.
ra, pleksiglasa (klirita), drveta i drugih materijala, koji vam se Način primene je jednostavan - posle pranja glave sa običnim
nadu pri ruci. Na njenoj osnovi treba napraviti otvor i kroz nje­ šamponom vodu iz piramide iskoristiti za sapiranje glave. Ž e ­
ga u piramidu staviti vodu, trave, žilete za brijanje radi oštrenja nama se preporučuje da posle toga kosu malo ocede i osuše
i druge predmete i stvari radi punjenja energijom. pod peškirom. Približno posle mesec dana videćete pozitivne
promene na svojoj kosi.
Da li se pri gradnji piramide koriste metalni delovi (spo-
ne-klamfe, ekseri i slično)? Uzgred rečeno, žene faraona, koje su imale lepu kosu,
koristile su različita ulja, odstojala u piramidama. O n e su ih
293
utrljavale u kožu glave, a posle toga su ispirali kosu starom Ukoliko vam se pojavi osećaj gušenja, odmah prekinite le­
mokraćom. Amonijak iz mokraće podsticao je odstranjivanje čenje. Obično je za postizanje dobrih rezultata potrebno 15-20
masnoće i prljavštine iz kose, a soli iz mokraće hranile su kosu. minuta. Sa piramidom je najbolje raditi ujutro, pre doručka, ili
Takva kombinacija činila je njihovu kosu fantastično lepom. uveče, ali ne kasnije od 19 sati. Ukoliko radite sa piramidom
Voda, koja je odstojala u piramidama, može da se pije, ona posle 19 sati, možete nakupiti toliko energije da od uzbuđenja
ima posebno prijatan ukus, korisna je za želudac i tonizuje organi­ ne možete spavati celu noć.
zam. Javlja se osećaj, kao da se u sunčani splet zajedno sa vodom M o ž e se primeniti i nekoliko malih mineralnih piramida
uliva i energija. (Ovo treba da zabeleže ljudi sa slabom energijom.) zajedno.
Analogno dejstvo odstojavanja može se ispitati sa raznim Mladog muškarca, bivšeg narkomana, mučile su jake gla­
ekstraktima, odvarima (čajevima) i mokraćom. Stvaralačko vobolje. Lečenje u bolnici nije mu pomoglo. Zagrejali su mu,
polje je neograničeno, a kao nagradu za strpljenje, trud i eks- da može da trpi, tri kamena oblika piramide i stavili: dva - na
perimenat možete slučajno otkriti eliksir mladosti i slično. slepoočnice, jedan - na potiljak i tako držali 25 minuta. Glava
Pri lečenju šuplju piramidu sa otvorom nadole staviti na se može umotati u šal. Kamenje je izvuklo bol iz glave! Danas
bolna mesta: kolena, stopala, telo (osim na deo tela oko srca). U je taj muškarac veoma dobar domaćin, ima dvoje dece, a bolest
tom položaju piramidu držati oko pola sata. Ukoliko vas boli gla­ je potpuno zaboravio.
va, držati na njoj piramidu najviše 15 minuta. Piramida se može Protiv neplodnosti. Mlada žena posle 4 godine provede­
obesiti iznad kreveta, nad bolnim đelom tela, ali to je kontrain- ne u braku nije imala dece. Grejali su kamenje u obliku pira­
dikativno (zabranjeno) za decu i obolele od srčanih oboljenja. mide i stavljali joj na stomak. Palili su svecu i čitali molitvu:
„Majko Božja Bogorodice,pomozi... (ime žene)".Tako su uradili
Korišćenje malih piramida od minerala 3 puta, istopili 3 male svećice. Ubrzo je mlađa žena zatrudnela
i rodila dečaka—junaka.
Postavite piramidu na sto, orijentišući njene stranice po­
moću kompasa. Vi treba da se nalazite sa severne strane pira­
Boravak u piramidi
mide. Stavite ruke na sto tako, da između piramide i vaših ra­
stavljenih prstiju ne bude veće rastojanje od jednog centimetra. Ukoliko se napravi dovoljno velika piramida, u njoj se m o ­
Gledajte pravo u stranicu piramide ispred vas i potrudite se da že boraviti.
zamislite kako iz vrha piramide izbijaju pulzirajući zraci, koji Šta oseća čovek kada se nalazi u piramidi? Osećaji su naj­
prodiru duboko u vaše telo, u bolni organ. češće za njega nepoznati (novi) i zadivljujući (ja sam napravio
Ukoliko ne osećate toplotu, koja izlazi iz piramide, m o ­ veliku piramidu i nalazio sam se u njoj,eksperimentišući). Ose­
žete staviti desnu ruku na stranicu piramide, a levu na bolno ća se izolovanost od spoljašnjeg sveta, ali je ona prijatna i smi-
mesto. Između vas i piramide uspostaviće se kontakt, i vi ćete rujuća. Efekat se pojačava ukoliko spolja nema nekog šuma,
prepumpavati njenu energiju. koji odvlači pažnju.
Dišite mirno, ritmično. Pri udisaju zamišljajte da kroz ru­ Osećaj bezbeđnosti i zaštićenosti ovladava svakim čove-
ku uzimate energiju piramide i unosite je u pluća. Pri izdisaju kom, koji uđe u pravu ili veštačku piramidu. Jedna od ispi­
- usmerite energiju iz pluća na bolno mesto ili je akumulirajte tanica se seća: „Bila sam nekako neuračunljiva. N e p o z n a t a
u sunčanom spletu. sila me je privukla u centar i tu držala. U sebi sam osećala
pokretno energetsko polje. Osećala sam se opušteno, ali
294 295
sam bolje razmišljala nego pre toga. Osećalo se prisustvo lekovito dejstvo. Pretpostavimo, želite da ojačate oslabljeno sr­
blagonaklone sile, koja me je čuvala i upravljala sa m n o m " . ce (posebno stariji čovek). Odaberete emocionalno-voljnu mo­
Taj fenomen može se objasniti time, što se čovek u pira- tivaciju za jačanje srca (na primer, prema G. Sitinu), đefinišete
miđi stapa ili priključuje na informaciono polje čitavog Cove- vreme terapije - srce je aktivno od 11 do 13 sati. Upravo u
čanstva - na Egregora čovečanstva. Energija se koncentriše u to vreme ulazite u piramidu i nekoliko puta čitate (jasno uz
centru piramide — zato imate osećaj kao da vas ona privlači slikovito zamišljanje srca) emocionalno-voljnu motivaciju za
sebi. Covek stvarno oseća sebe - svoje spoljašnje manifestacije ozdravljenje i jačanje srca. Na isti način se postupa i s jačanjem
života, koje oseća kao pokretno električno polje. Efekat opu- drugih organa - bira se odgovarajuća motivacija, vreme i radi
štanja, blagonaklonosti i upravljanja objašnjava se time, što je u piramidi.
„kapljica dospela u okean". Polje čoveka je najsitniji delić Č o ­ Postoje ljudi, koji se odavno bave gradnjom piramida i le-
večjeg Egregora, koji blagonaldono upravlja njome na opšte ćenjem pomoću njih. Jedan od takvih ljudi, koji se oduševlja­
dobro. va piramidama, je A. S. Sineljnikov. U bašti i kući Anatolija
Već odavno se u lekovite svrhe koristi boravak u veštaćkim Sergejeviča ima 18 piramida razne namene i veličine. O n e su
piramidama. Na primer, u gradskoj bolnici broj 1 uToljatiju za napravljene od čvrstog kartona, šperploče. Piramide su svugde
lečenje obolelih počeli su da koriste piramidu. raspoređene i imaju različite korisne funkcije. Na primer, iz­
nad kreveta - piramida za lečenje glavobolje, pored nje - za ot­
Piramida je napravljena od pleksiglasa (klirita) i đrveta,
klanjanje bolova u zglobovima. Postoje i velike piramide, koje
bez upotrebe metalnih eksera i ramova. Ona se koristi već dve
oplemenjuju prostor. Ispod njih porodica Sineljnikovih voli da
i po godine i daje realne rezultate, pomaže. Bolesnici dolaze sa
odmara, da prikuplja snagu i zdravlje.
dijagnozom i lekovima, koje su im prepisali njihovi lekari. N a ­
lazeći se u piramidi, oni se sami pune energijom i pune svoje Sineljnikov pomoću piramida leci svaki bol, posebno gla­
lekove. Lečenje obično obuhvata 7-9 seansi boravka u pirami­ vobolju i zubobolju, snižava pritisak, poboljšava opšte stanje
di u trajanju od 30 minuta do jednog sata, svakog drugog dana obolelog čoveka.
- za hronična oboljenja i svakoga dana - za akutna. Pomoću piramida on u sobi otklanja lokalne geopatogene
Uočeno je, da se lečenje ubrzava, da mnogo brže zarasta- zone,koje pogubno deluju na organizam. Sineljnikov na to me­
ju postoperativne rane, a doze lekova se smanjuju za desetine sto postavlja piramidu - i pogubno mesto nestaje.
puta. Rezultati lečenja se dokumentuju. Pozitivno dejstvo je On smatra, da se pri gradnji piramide ni u kom slučaju
praktično registrovano kod svih bolesnika, koji su boravili u ne srne koristiti gvožde, škriljac, rubiđijum i lepenka. Sve te
piramidi. Posle dužeg boravka u piramidi nije bilo nikakvih materije su toksične i, u kontaktu sa primarnim izvorom, stva­
negativnih zaključaka. raju veoma snažnu geopatogenu zonu. Najbolje koristiti daske
Saradnici bolnice, koji često imaju priliku da borave u toj debljine 20-25 milimetara —suve, natopljene firnajzom,ofarba-
piramidi, uočili su, da im se gubi belina kose i da im kosa popri­ ne. Dobre su borove daske - smolaste i neoštećene ćelom duži­
nom. Jednu stranu piramide obavezno usmeriti prema severu.
ma prirodnu, podmladenu boju. Mnogi stalni posetioci tvrde,
da se leci čak i rak na stepenu pojave metastaza. I još jedan savet Sineljnikova. On preporučuje da se sagra­
Varijanta lekovite primene velike piramide. S cilj em samoizle- di piramida veličine male jurte (nomadski šator), sa podom i
čenja i jačanja zdravlja može se primeniti velika piramida i na vratima, unutra staviti seno, šesti na stolicu i primenjivati sean­
ovaj način. Unapređ odredite na što želite da ispoljite pojačano se lečenja.

296 297
Piramida se može napraviti i u vidu kape za glavu i nositi Za četiri goeline lečenja iz mene su izašla 4 parazita spolja­
je u lekovite svrhe. O n a odlično pomaže kod trauma na mozgu šnjih manifestacija. Poslednji je izlazio na veoma interesantan
i lobanji. Evo primera sličnog lečenja. način. Nisam gladovala, već sam jednostavno pila mokraću. Po­
„Pre tri godine sam imao havariju. Rezultat je da sam zado­ šla sam u crkvu, pokrstila sam se. Uveče sam legla na desni bok,
bio ozbiljnu lobanjsko-moždanu traumu. Lečio sam se i navod­ a sa leve strane preko leđima kao da mi je protrčao miš ispod
no izlečio, ali mi bol na zatiljku nije davala mira, nisam mogao kože prema desnoj strani. Kosa mi se nakostrešila. Kada sam
da spavam. Uopšteno govoreći, kako možete živeti normalno, se ujutro probudila - bole me jagodice, slepoočnice, nos mi se
ako na zatiljku stalno osećate tupi bol. iskrivio i poplavio (spavala sam u gostima). Došla sam kući
odmah počela da gladujem s urinom. Njime sam mazala i lice.
Pričali su mi o lekovitoj sili jasike. Ja sam u to vreme radio Čeljust me je mnogo bolela. Odgladovala sam 3 dana - bolovi
kao tesar (drvodelja) u umetničkoj radionici i odlučio sam da su prestali. Zatim su se ponovo javili - odgladovala sam još tri
sebi napravim lekovitu kapicu, lzdeljao sam od parčeta (kladi- dana. Bolovi su postepeno nestali.
ća) jasike kapu u obliku piramide, prema mojoj glavi i počeo da
je nosim kada me boli zatiljak. Prva dva meseca ta kapa mi je Pijem silicijumsku vodu - odlična voda. Celičim se - sve
jednostavno otklanjala bolove, a zatim mi više nije bila potreb­ je u redu. bivala za nauku".

na - bolovi su prestali. Tako sam se i oprostio sa posledicama
traume".
Primer iz moje pošte. O LEKOVITIM SVOJSTVIMA V O D E
„Redovno čistimo organizam prema Vašim knjigama. Oči­
stila sam jetru 5 puta, proterala gliste „trojkom", lovorovim li­
stom sam čistila zglobove, krv sam očistila koprivom (28 dana
sa prekidom od 14 dana) i krvne sudove - belim lukom 21 dan. „Živa" i „mrtva" voda
Šta se dešavalo, ne mogu da opišem - strašna glavobolja, Cesto me pitaju da li se u mom sistemu za lečenje može
bolovi u nogama (bez štapa nisam mogla izlaziti iz kuće), vi­ koristiti „živa" i „mrtva" voda, dobijena elektrolizom.
sok arterijski pritisak. Ali sve je prošlost i postala sam mnogo
Bilo koje lekovito sredstvo može se i treba ga koristiti za
zdravija.
svoje lečenje i ozdravljenje. To se odnosi i na takozvanu „živu"
M u ž mi je bio gluv, 6 meseci je pio mokraću 2 - 3 puta i „mrtvu" vodu.
dnevno i počeo da odlično čuje!
„Živa" i „mrtva" voda dobijaju se metodom elektrolize. „Ži­
Ispod kreveta sam obesila kesicu sa kestenovima, mislila va" voda ima izražena alkama, zarastajuća svojstva, a „mrtva"
sam daje to šala, ali kada sam počela da dobro spavam - shva­ — kisela, đezinfikujuća svojstva. Mislim, da se propuštanjem
tila sam, kakva se u njima krije snaga. električne struje kroz vodu menja i njena unutrašnja struktura,
U spavaćoj sobi nemam ništa. Na stočiću stoji mala pirami­ briše štetna ekološka informacija. Rezultat obrade vode elek­
da od minerala - veoma jaka. Sat mi zaustavlja (sklonila sam tričnom strujom je da ona poprima lekovita svojstva. U zavisno­
ga podalje - normalno radi). Piramida oštri i žilete, a sobna sti od oboljenja, stadijuma razvoja bolesti primenjuje se alkalna
biljka pored nje odlično raste. - „živa" ili kisela - „mrtva" voda. Kao primer navešću nekoliko
načina njene primene.

298 299
Početkom 1981. godine autor uređaja (Kratov) za pripre­ „mrtva" voda se priprema da bude „jača" - sa povećanom kise-
manje ,,žive"i „mrtve"vode oboleo je od upale bubrega i adeno­ lošću (može se dobiti mnogo kiselija voda, nego stoje vlastita
ma prostate. U bolnici su ga lečili više od mesec dana i predlo­ mokraća - u tome je snaga tog metoda). Ispirati vaginu „mr­
žili su mu operaciju adenoma. On je odbio da se operiše. tvom" vođom 3-5 puta dnevno, a krajem dana „živom" (2 puta).
Prvo ispitivanje dobijene vode autor uređaja izvršio je na Sve zavisi od situacije i težine poremećaja (oboljenja).
ruci sina, na kojoj je imao ranu koja više od 6 meseci nije m o ­ Na isti način ta voda se može koristiti i za klistiranje. Kod
gla da zaraste. disbakterioza primenjivati kiselu -„mrtvu" vodu. Posle 2 - 3 kli-
Izvršena proba lečenja prevazišla je svaka očekivanja: rana stiranja (jedan klistir dnevno) uraditi 1-2 klistira sa „živom"
na ruci sina zarasla je drugog dana. Tada je i sam autor počeo vodom. 1 tako nekoliko puta.
da pije „živu" vodu po pola čaše pre jela 3 puta dnevno i osetio Približno tako treba postupati i kod kolitisa debelog creva.
je bodrost. Adenom je za nedelju dana nestao, kao što su nesta­ Navedene vrste vode veoma dobro lece malu decu - nisu
li i rađikulitis, i otok nogu. štetne (naravno, sve treba da bude umereno).
Da bi proverio efikasnost primenjenog lečenja autor uređa­ „Živa" i „mrtva" voda mogu veoma dugo da se čuvaju i pri
ja je, posle nedelju dana pijenja „žive" vode, uradio sve analize tom ne gube svoja svojstva.
na poliklinici, na osnovu kojih nije otkriveno nijedno obolje­
Danas se uređaji za pripremanje te vođe prodaju svtigde,
nje. Dopunski se normalizovao i krvni pritisak.
možete ih nabaviti i koristiti.
Komšinica autora uređaja opekla je ruku ključalom vodom
i dobila opekotine trećeg stepena. On joj je preporučio da za
lečenje koristi „živu" i „mrtvu" vodu. Opekotine su za 2 dana Korištenje „žive" i „mrtve" vode za lečenje raznih oboljenja
nestale!
Adenom prostate
Kod đečaka tokom 6 meseci gnojile su se desni i u grlu
se stvorio gnojni čir. Primena raznih načina lečenja nije dala Tokom 5-10 dana 4 puta dnevno, 30 minuta pre jela, piti
željeni rezultat. Autor uređaja preporučio je da se u svrhu leče­ po pola čaše „žive" vode.
nja 6 puta dnevno ispiraju grlo i desni sa „mrtvom" vodom (tj. Posle 3 - 4 dana luči se sluz, gubi se potreba za čestim m o ­
dezinfikuju), a posle toga da pije po čašu „žive" vode. Rezultat krenjem i osmog dana otok (tumor) nestaje.
- potpuno izlečenje za 3 dana. Angina
Mislim, da se ta voda može uspešno koristiti za razne tera­ Tokom 3-5 dana 5 puta dnevno, posle jela, ispirati grlo
pije čišćenja - klistiranje, „Gest školjke", ispiranje usta, a žene „mrtvom" vodom i posle svakog ispiranja popiti četvrtinu čaše
i vagine. „žive" vode.
Te vrste vode dobro je koristiti za lečenje ženskih obolje­ Temperatura se normalizuje za jedan dan, a bolest pro­
nja. Zbog toga, što se većina oboljenja vagine javlja usled poreT lazi obično trećeg dana.
mećaja njene kiselosti, primenom „mrtve" (kisele) vode brzo
se uništava trulež i obnavlja zdravlje. U početku treba koristiti Holovi u zglobovima ruku i nogu
„mrtvu" vodu. Kada se infekcija spreči treba koristiti „živu"vo­ Tokom 2 - 5 dana 3 puta dnevno, pre jela, piti po pola čaše
đu nuli ubrzanja zarastanja sluzokože vagine i grlića materi­ „mrtve" vode.
ce. Radi toga se primenjuje ispiranje sa gumenom kruškom, a Bolovi prestaju prvog dana.
300 301
Upala jetre Gorušica
Tokom 4 - 7 dana 4 puta dnevno piti po pola čaše: prvog Popiti pola čaše „žive" vode. Gorušica prestaje.
dana samo „mrtve" vode, a narednih dana - samo „žive" vode.
Kolpitis
Hemoroidi Zagrejati „mrtvu" i „živu" vodu do temperature 37-30° C i
Tokom 2—7 dana ujutro ispirati naprslinc „mrtvom" vo­ uveče se ispirati špricem prvo „mrtvom" vodom, a posle 15—20
dom, a zatim stavljati tampone sa „živom" vodom, zamenjujući minuta - „živom" vodom. Terapiju ponavljati 2 - 3 dana.
ih čim se osuše. Posle jedne terapije kolitis prolazi.
Krvarenje se zaustavlja, a naprsline zarastaju za 2 - 3 dana.
Higijena lica
Hipertonija Ujutro i uveče, posle umivanja, istrljati lice prvo „mrtvom",
Dva puta dnevno piti po pola čaše „mrtve" vode. Pritisak a zatim „živom" vodom.
se normalizuje. Nestaju miteseri i bubuljice, a koža lica postaje nežna.

Hipotonija Lišaj, ekcem


Tokom 3-5 dana oboleli deo kože natapati „mrtvom" vo­
Dva dana piti po pola čaše „žive" vode. Pritisak se normalizuje. dom i sačekati da se osuši, posle čega 5-6 puta dnevno natapati
„živom" vodom. (Ujutro natapati „mrtvom" vodom, posle 1 0 -
Gnojne rane
15 minuta „živom" vodom i još 5-6 puta tokom dana „živom"
Ranu isprati „mrtvom" vodom, a posle 3-5 minuta natopi­ vodom.)
ti „živom" vodom. Posle toga 5-6 puta dnevno natapati ranu
Leci se za 3-5 dana.
samo „živom" vodom. Rana zarasta za 5-6 dana.
Glavobolja Pranje kose
Popiti pola čaše „mrtve" vode. Bol prolazi posle 30-50 minuta. Oprati glavu šamponom, obrisati, natopiti kosu „mrtvom"
Grip vodom i posle 5 minuta „živom" vodom.
Tokom dana 8-12 puta ispirati nos i usta „mrtvom" vo­ Nestaje prhut, kosa postaje mekša i zdravija.
dom, a uveče popiti pola čaše „žive" vode.Tokom dana simpto­ Opekotine
mi gripa se gube. Ukoliko postoje vodeni mehuriči njih treba probiti, ošteće­
Neprijatan miris nogu ni deo kože natopiti „mrtvom" vodom i posle 5 minuta „živom"
vodom. Zatim tokom dana 7 - 8 puta natapati „živom" vodom.
Oprati toplom vodom noge, dobro ih obrisati, namočiti u
Terapiju primenjivati 2 - 3 dana.
„mrtvoj" vodi, a 10 minuta posle toga - u „živoj" vodi i ostaviti
da se osuše. Nestaje neprijatni miris. Opekotine zarastaju za 2 - 3 dana.
Proliv
Zubobolja
Popiti pola čaše „mrtve" vode i ukoliko za jedan sat proliv
Ispirati usnu duplju „mrtvom" vodom 5-10 minuta. Bol
ne prestane, terapiju ponoviti.
prestaje.
Bolovi u stomaku prestaju posle 2 0 - 3 0 minuta.
302 303
Posekotina, ubod, naprsnuće Alkalnom se smatra voda čiji pH iznosi 10-11 jedinica
Isprati ranu „mrtvom" vodom i zamotati je. (voda sa belim talogom). Kiselom se smatra voda čiji pH iznosi
4 - 5 jedinica.
Rana zarasta za 1-2 dana.
O tome, kako se priprema voda, opisano je u uputstvu uz
Prehlada vrata ti redaj.
Staviti na vrat oblogu, natopljenu u toploj „mrtvoj" vodi i „Živa" i „mrtva" voda su odlično dopunsko sredstvo siste
piti tu vodu 4 puta dnevno po pola čaše, pre jela. mu prirodnog lečenja.
Bolest prolazi za 1-2 dana.
Radikulitis Levitirana voda
Tokom elana 3 puta, pre jela, piti po tri četvrtine čaše „žive" Voda može da postoji u nekoj zapremini (posudi) ili u o b ­
vode. Bol prolazi tokom dana, ponekad posle 2 0 - 4 0 minuta. liku površine (razlivena po površini). Prema tome, zapremina
Proširenje vena, krvarenje iz vena vode se može predstaviti kao nešto, što se sastoji iz više slojeva.
Nađuvene vene i vene koje krvare oprati „mrtvom" vodom, Ispostavlja se, s t o j e veća površina, time su veće i energetske
zatim parče gaze natopiti u „živoj" vodi i staviti na naduvene mogućnosti vode. Prostim mešanjem vode može se povećati
delove vena. njena površina - jedan sloj vode kliže u odnosu na drugi, dru­
gi - na treći itd. Voda zasićena energijom na takav način vrlo
Četiri puta dnevno piti po pola čaše „mrtve" vode, a zatim retko se susreće u prirodi. To je voda planinskih potoka, koja
nakon 2 - 3 sata početi uzimati po pola čaše „žive" vode i piti je se velikom brzinom i u vrtlozima sliva sa planina. Upravo ta­
u razmacima od 4 sata. Terapija traje 2 - 3 dana. kva voda, sa obiljem mikrovrtloga u njoj, naziva se levitiranom.
Delovi tela sa naduvenim venama splašnjavaju, a rane O n a u sebi sadrži ogromnu količinu energije.
zarastaju.
Levitirana voda, prema istraživanjima naučnika, podstiče
Odstranjivanje odumrle kože sa stopala normalizaciju razmene materija i ima veliku sposobnost pro­
U sapunjavoj vodi ispariti noge, saprati ih u toploj vodi diranja u porozne sredine. Pozitivna pomeranja u krvnoj slici
i, ne brišući, potopiti ili u pođgrejanu „mrtvu" vodu, trljajući obolelih registruju se već posle šest nedelja od početka redov­
delove stopala sa izrastaj ima, odstraniti odumrlu kožu, zatim nog pijenja levitirane vode po proračunu oko litar i po dnevno.
saprati noge u običnoj podgrejanoj vodi i dobro posušiti. Slična voda može se dobiti i u domaćim uslovima. Radi
toga vodu ili napitak treba sipati u mikser i, menjajući brzinu
Poboljšanje ličnog osećanja
obrtanja, miksirati je 2 0 - 4 0 sekundi.
Ujutro i uveče posle uzimanja hrane isprati usta „mrtvom"
vodom i popiti pola čaše „žive" vode sa koncentracijom 6-7 al-
kalnih jedinica. Voda odstojala sa kristalima
Primedba. Pre pijenja samo „žive" vode javlja se žed, koju Jedan od faktora, koji utiče na lekovita svojstva vode, je
treba utoliti kompotom ili zakiseljenim čajem. Pauza između uticaj različitih kristala kvarca i drugih minerala na vodu. O
pijenja „mrtve" i „žive" vode treba da bude najmanje 2 sata. takvom načinu promenc strukture vode znalo se još daleko pre
Hristovog rođenja. Drevni lekari Tibeta i Indije koristilu su
„kristalnu" vodu kao lek.
304 305
Da bi dobili posebno lekovitu vodu, u nju su stavljali kri­ se pretvara u led, u nezamrznutj deo vode isteruje svu nečisto­
stal, kvare boje dima (kamen Bude), roze kvare, sarder, ametist ću koja se rastvorila u njoj. Tu se talože i laki izomeri, koji se
i neke druge minerale. Ostavljali su je da odstoji samo na jutar­ zamrzavaju na mnogo nižim temperaturama. Naravno, ni laki
njem suncu i visoko u planinama. izomeri vode, ni nečistoća „ iscedena" u njoj nisu potrebni orga­
nizmu. Njih treba izbaciti.
Prema tome, proces dobijanja protijeve vode u domaćim
Silicijumska voda
uslovima izgleda ovako: stavite posudu sa izvorskom vodom
O lekovitim svojstvima silicijuma saznalo se skoro (nedav­ (prokuvanom i odstojalom vodom ispod česme) u hladnjak
no), iako je bilo poznato da su naši pradedovi radi oplemenjiva­ frižidera ili zamrzivač. Čim se na površini i zidovima lonca
nja vode oblagali dno bunara silicijumom. uhvati prvi led - zamrzla teška voda, lonac izvaditi, vodu preliti
Najčešće su koristili crni silicijum, koji može da obnavlja u drugu posudu i vratiti u hladnjak (zamrzivač). Led iz pret­
pitka svojstva čak i vode koja zaudara. hodnog lonca baciti. Čekati dok se voda u drugom loncu ne
zamrzne do polovine-trećine zapremine, zatim izvaditi lonac
Crni silicijum se stvarao od blata (ila) u toplim rezervoari­
i prosuti vodu koja se nije zamrzla - to je laka voda sa primesa-
ma treće mezozojske formacije. Milijarde mikroorganizama je
ma. Preostali led je protijeva voda, naprijatnija za tok bioloških
odumiralo, taložilo se na dno i stvaralo to posebno ilo, koje se
procesa u organizmu.
vremenom skamenilo. (To je jedna od verzija naučnika.) Osta­
ci tih mikroorganizama sada na poseban način deluju na vodu Još jedna prednost protijeve vode sastoji se u tome, što se u
i pretvaraju je u tečnost, obdarenu unikatnim svojstvima. njoj sadrži 16 miligrama kalcijuma na litar tečnosti. Kao što su
pokazala istraživanja odeskog hemičara Nikolaja Druzjaka, za
Ljudi, koji duže vremena piju vodu odstojalu sa crnim sili­ životnu delatnost čoveka najoptimalnija količina kalcijuma tre­
cijumom, uočavaju poboljšanje ličnog osećanja,povećan imuni­ ba da bude 8-20 miligrama na litar vode. Upravo takvu vodu
tet organizma na razna oboljenja, poboljšanje rada želudačno- piju dugovečni ljudi. Sada vam ostaje da otopite led i koristite
crevnog trakta i normalizaciju razmene materija. Ta voda ima dobijenu protijevu vodu za piće i pripremanje hrane.
antibiotičko, antiseptičko i regenerativno dejstvo.

Protijeva voda URINOTERAPUA


Ta voda se priprema na isti način, kao i otopljena od snega
(leda). Ali ima nekoliko bitnih razlika. Zbog toga, što se u vodi Urin (latinski urina)je tečnost koja se luči iz čovečjeg orga­
sadrži nekoliko izomera (to jest vrsta vode) - laki, teški itd. p o ­ nizma kroz mokraćne kanale. Urinoterapija je lečenje pomoću
željno je osloboditi se nepovoljnih i odabrati te sa kojima naš mokraće.
organizam najbolje funkcioniše.
Metod izbora zasniva se na tome, što se prvi zamrzavaju K o m p o n e n t e urina i njihova svojstva
teški izomeri vode na temperaturi plus 3,8" C, a najpovoljniji Razmotrimo dejstvo urina na čovečji organizam.
za organizam - na minus 1° C. Zato prvi led, koji se stvara 0 Glavna komponenta urina je voda. Voda u čovečjem orga­
pri zamrzavanju vode, uglavnom sadrži teške izomere (deute-
nizmu i sveže izlučeni urin nalaze se u posebnom tečno-
rijum) i njega treba baciti. Pri daljem zamrzavanju voda, koja
kj'istalnom stanju. Prirodna voda nema tu tečnokristalnu
306 307
strukturu, njeni molekuli su haotićno raspoređeni. Smatra još više pojačavaju trule procese. Prema tome, ispostavlja se da
se, da naš organizam troši 25 kilokalorija vlastite energije osnovu većine čovečjih oboljenja sačinjava jedan te isti proces
- aikalisanje sa naknadnim trulenjem. Zato, da bi izbegli bilo
na strukturiranje jednog litra vode. Prema tome, ukoliko
kakve procese trulenja u organizmu, treba ga dobro zakiselja-
pijemo urin, samim tim ekonomišemo vlastitu energiju, vati materijama koje sadrže bezopasne kiseline. To se najbolje
koja se ranije trošila na strukturiranje. Pri redovnom pije­ može uraditi pomoću vlastitog urina, jer to je tečnost koju je
nju urina tokom više godina slična ekonomija može bitno proizveo sam organizam iz vlastite krvi! Rezultat takvog za-
uticati na produženje čovečjeg života. kiseljavanja je da mi svaki patološki proces lišavamo njegove
primarne baze - alkalnosti, trulenja i postižemo brzo i sigurno
Voda, koja je prošla kroz čovečji organizam, čuva u sebi in­
izlečenje.
formaciju o njemu. To je rezultat međusobnog dejstva životne
snage čoveka sa tečnošću. Rezultat tog sađejstva je da se menja Zakiseljavanje organizma pomoću materija, koje sprečava­
tečnokristalna struktura. ju vrenje i trulenjeje blago za organizam. Zakiseljavanje pomo­
Svaka bolest je svojevrsna informaciono-energetska tvore­ ću materija, koje stvaraju kiselu šljaku (belančevine, ugljeni Iri­
vina, koja se zapisuje u tečnosti organizma. Ukoliko tako „zapi­ tirati), koja zatim počinje da truli u organizmu i izaziva opštu
sanu" tečnost unesete u čovečji organizam, informaciono-ener­ alkalizaciju organizma, je nesreća za organizam.
getska baza (memorija) sama će pronaći žarište „zapisane" bo­ Urin ima najveću kiselost ujutro, a najmanju - posle uzima­
lesti, koje je uzrokovalo tu bolest, i usled efekta uzajamnog dej­ nja hrane. Zato je jutarnja mokraća najkorisnija.
stva (interferencije) unističe ga. Upravo taj efekat leži ti osnovi
0 U urinu je rastvoreno mnogo soli, pa je zato dobar elektro-
homeopatskog principa lečenja: „slično se leci sličnim". Prema
toj korelaciji vlastiti urin je nezamenjiva tečnost, prirodno na­ provodnik. Ukoliko se na neki način poveća koncentracija
punjena svim energijama i svim informacijama o organizmu, soli, na primer, deo vode iz urina ispari, svojstva njegove
sposobna da „sklanja" razna žarišta patologije i čisti organizam elektroprovodljivosti znatno će porasti. Ukoliko takvim
od oboljenja, koja su se već ispoljila ili još sazrcvaju. urinom mažemo telo, samim tim postižemo znatno pove­
Mnogobrojne komplikacije, koje se javljaju kod čoveka ćanje dotoka energije kroz kožu u vidu slobodnih elektro­
koji leci jedno oboljenje, su posleđica uništavanja „semena" bu­ na. Rezultat je da se u organizmu značajno aktiviraju svi
dućih oboljenja. Zato se nemojte plašiti komplikacija (inten­ procesi fermentacije. Čovek je toliko zdrav, koliko su ak­
ziviranja oboljenja), one će nestati za 2 - 3 dana, maksimum tivni njegovi fermenti. Po pravilu, kod bolesnika i starijeg
- za nedelju, u zavisnosti od osobenosti oboljenja koje sazreva. čoveka ti procesi su usporeni. Masaža sa urinom, posebno
0 Sveže izlučen urin ima kiselu reakciju, a kisela sredina je s ukuvanim urinom, omogućava da se čovečji organizam
sama po sebi najjači lekoviti faktor. bukvalno „napumpa" energijom, da aktivira procese fer­
U prirodi postoje dve vrste ćelija - biljne i životinjske. Bilj­ mentacije, što na kraju dovodi do opšteg ozdravljenja.
ne ćelije mogu da žive u alkalnoj sredini, dok životinjske žive u
0 Površinski napon urina je 85-95% površinskog napona vo­
kiseloj sredini. Ispostavlja se, da se može oboleti ukoliko dode
do odstupanja normalne zakiseljene unutrašnje sredine prema de. Mali površinski napori povećava površinsku aktivnost
alkalnoj - truloj. Sa svoje strane, trula sredina je povoljna za tečnosti, što se ispoljava u tome, da se u površinskom sloju,
razmnožavanje biljnih ćelija, koje svojom životnom delatnošću na granici razdvajanja sredina (tečnost - vazduh, tečnost

308 309
- ulje itd.), stvara sloj koji ima povećanu energiju i u ko­ vati kao diuretično sredstvo. Ona pojačava aktivnost fermena-
me se aktivnije odvijaju hemijske reakcije. Prema tome, ta,koji se luče u želudačno-erevni trakt i podstiču probavu hra­
zahvaljujući malom površinskom naponu urin je mnogo ne. Zbog toga i male količine popijenog urina (30-50 grama)
sposobniji da rastvara materije od vode, a usled povećane poboljšavaju probavne sposobnosti organizma.
površinske aktivnosti on može da oksidiše i razara materi­ Mokraćevina daje izvanredne efekte protiv tumora. Za
je hemijskim putem. Na primer, kamenčići u jetri i žučnoj lečenje tumora prvi je predložio mokraćevinu A. T. Kačugin.
kesi, koji podsećaju na vosak, kamenje u bubrezima i mo­ U laboratoriji za biološka ispitivanja Akademije medicinskih
nauka (AJVIN) bivšeg SSSR-a G. P. Belikov, magistar medicin­
kraćnoj bešici, usled oksidacionog dejstva urina mogu da
skih nauka, uspešno je potvrdio protivtumorsko, protiwirusno
se resorbuju. i protivmikrobno dejstvo preparata na bazi mokraćevine - se-
0 Zbog toga,što je specifična težina krvi 1,052-1,061 jedini­ mikarbaziđa.
ca, a urina - 1,016-1,024 jedinica, urin je manje lepljiv od Džon Armstrong je preporučivao da se pri gladovanju pije
krvi. Otuda proizilazi još jedno svojstvo urina: pri pijenju sav dnevni urin i da se njime masira telo. Kao rezultat primene
ili korišćenju spolja u vidu obloga on čini tečnijim zgusnu­ sličnog metoda izlečeno je mnogo ljudi koji su oboleli od raka.
te tečnosti (krv, žuč), razreduje trombe i razne gomile sluzi Slično eteričnim uljima, eterično-sumporne kiseline, koje
na raznim mestima u organizmu. spadaju u grupu bezazotnih organskih materija i luče se s uri­
nom, imaju izražena rastvarajuća svojstva. Ukoliko se čovek,
uglavnom, hrani svezom biljnom hranom, koja sadrži mnogo
Organski sastav urina i njegova svojstva sumpornih jedinjenja, njegova mokraća će bolje rastvarati ra­
zno kamenje, nego mokraća mesojeda.
Opšti sastav organskih materija u urinu može se podeliti u Neorganske materije urina uglavnom su zastupljene solima
dve velike grupe: normalni sastavni đelovi i patološki. natrijuma, kalcijuma, kalijuma, magnezijuma, gvozda, hlora,fos­
Normalni sastavni delovi urina prisutni su u mokraći zdra­ fora i mnoštva drugih elemenata. Čak i letimično nabrajanje
vog čoveka. Oni se mogu podeliti na tri grupe: organski, neor- hemijskih elemenata, koji ulaze u sastav urina,govori <> tome,
ganski i biološki. da su to važni elementi za normalnu životnu delatnost organi­
Organske materije urina dele se na azotne i bezazotne. S uri­ zma. Kao što se ispostavilo, soli urina imaju jaka lekovita svoj­
nom se iz organizma uglavnom odstranjuju konačni proizvodi stva. Kombinacija mikroelemenata u urinu „ponavlja" formulu
razmene belančevina. Dnevna količina azota, koji se izbacuje s dobrog tonizujućeg sredstva za organizam. Ali u stvarnosti to
urinom, varira od 3,6 do 17 grama i više ti zavisnosti od količi­ „tonizujuće" sredstvo je mnogo lošije od prirodnih soli urina.
ne belančevina u hrani. Urin ukuvan do jedne četvrtine prvobitne zapremine je kon­
Glavne azotne komponente urina su: mokraćevina (urea), centrat mikroelemenata prirodnog porekla i po tome daleko pre-
mokraćna kiselina, purinske baze, aminokiseline, amonijak i vazilazi sve veštačke preparate. Ako je količina izlučene dnevne
kreatinska tela. Glavni deo azota (80-90%) luči se iz organi­ mokraće od 1 do 2 litra, tada se pri ukuvavanju u 500 grama
zma sa mokraćevinom. U prošeku se dnevno s urinom izluči može koncentrisati (bez taloga) 15-25 grama minerala! Takav
oko 30 grama mokraćevine. Mokraćevina je prirodni điuretik, urin je odlična polimincralna pribrana organizma preko kože.
tj. izbacuje višak vode iz organizma, pa se zato može primenji-

310 311
Biološki sastavni dolovi urina predstavljeni su apsolutno ga organizma, a ne strani materijal koji zagađuje organizam.
svim materijama, koje se proizvode ti organizmu: hormoni, Kao što vidimo, svaki organizam sam stvara materije, koje su
fermenti, vitamini i slično. Od hormona u urinu su otkriveni mu potrebne za ozdravljenje.
svi poznati hormoni, ali je koncentracija nekih hormona vrlo Kod bilo kog patološkog procesa u organizmu, zajedno
slaba. „Pravilnim" odnosom hormona najbolje je zasićen urin sa mokraćom luče se i produkti tog procesa: energija bolesti,
mladih zdravih ljudi. materije koje je organizam sam stvorio za borbu protiv bole­
Ukoliko se uporedi urin ljudi različite starosti, dobija se sti, izumrle ćelije, gnoj i mnogo drtigog. U homeopatiji postoji
sledeća slika: urin dece do polnog uzrasta (12-14 godina) sadr­ specijalna faza lečenja nozodima. S tim ciljem u organizam se
ži malo polnih hormona, ali ima veliku količinu imunih tela i unose jako razredeni (u mikro količinama) direktni uzročnici
jak energetski potencijal; urin ljudi srednjeg uzrasta - od polne bolesti: toksini, patološki izobličeno tkivo i druge lučevine or­
zrelosti do 35 godina starosti - izbalansiran je prema dva para­ ganizma. Polazeći od zakona sličnosti, te materije se mogu ko­
metra: imuna tela i polni hormoni, sa srednjim energetskim po­ ristiti za lečenje oboljenja, koja im odgovaraju. Lekovi takvog
tencijalom; urin ljudi starijih od 35 godina osiromašenje imu­ tipa nazivaju se nozodi.
nim telima, ali je zasićen polnim hormonima; posle klimaksa Terapija nozodima ima svoje prednosti, a i nedostatke.
sastav urina se menja - on postaje siromašniji: u njemu je malo Nedostaci su u tome, što su nozodi po nivou dejstva jedan ste-
imunih tela, polnih hormona i slab je energetski potencijal. pen ispod homeopatskih. Prednosti su u tome, stoje izbor p o ­
Od drugih materija, koje su naučnici otkrili u urinu, istak­ trebnog leka dosta prostiji od izbora homeopatskog sredstva.
nimo sledeće: eritropoetin - stimuliše stvaranje krvi u košta­ Ukoliko bolesnik boluje od adenoma prostate, uzima se nozod
noj srži, a proizvode ga bubrezi; ferment urokinaza - podstiče adenoma prostate. Čovečji urin zasićenje svim nozodima, koje
dotok krvi do srca, pođseća na dejstvo nitroglicerina i rastva­ stvaraju bolesti, i zato je odličan lekoviti materijal, kojeg nam
ra ugruške (trombe) krvi; kortizon - jako protivupalno, anti- je podarila Priroda za lečenje. Sa te tačke gledišta urinoterapija
alergijsko i antitoksično sredstvo. Vitamini, koji se nalaze u je opravdana kod većine oboljenja i predstavlja najsavremeniji
organizmu, u urinu sti zastupljeni kao „komadići" ili u malim način lečenja.
koncentracijama. Za vreme teškog oboljenja u čovečjem organizmu dola­
Materije, koje se javljaju u organizmu za vreme bolesti. Pri zi do pojačanog raspadanja tkiva i izbacivanja tog tkiva iz
bilo kojem odstupanju od normale (za vreme bolesti itd.) or­ organizma. Akademik L. S. Stern smatra, da su ti metabo-
ganizam počinje sam da koriguje svoje stanje s ciljem njego­ liti (raspadnute materije) „komadići" molekula belančevina,
vog normalizovanja. U tom periodu u organizmu se javljaju hormona, fermenata itd. i mogu biti građevinski materijal,
materije i energija, koji podstiču ozdravljenje, a kojih nema u kao i uzročnici i regulatori životnog procesa! Akademik V. P.
zdravom organizmu. Ukoliko se u našem organizmu nalazi i Filatov otišao je još dalje, tvrdeći, da se organizam, kada or­
„seme" još ne ispoljenih oboljenja, urin stvara takve uslove da ganizam teško oboli, štiti svim njemu dostupnim sredstvima,
se to „seme"brzo ispolji i izbacuje ga iz organizma. Usled toga mobilišući za borbu protiv bolesti sve zaštitne sile. U prvom
u organizmu se odvija proces imunizacije protiv te bolesti, koja red ti - energetske. Rezultat te krajnje mobilizacije ti organi­
je u datom trenutku prisutna u organizmu. Taj proces se ispo­ zmu je da se stvaraju materije koje u sebi ne sadrže belanče­
ljava različito: od blage slabosti, poremećaja stolice, do teških vine - biogeni stimulatori, koji del uju na ceo organizam, na
kriznih stanja, koja traju po 2 - 3 meseca. lb je najdragocenije sve njegove funkcije istovremeno, a ne na pojedinačna tkiva.
svojstvo urina,kada se za sličnu imunizaciju koristi vlastita sna- To je kasnije A. P. Filatov dokazao i u praksi. Lečenje n o z o -

312 313
dima, biogenim stimulatorima, metabolitima (to je sve ideal­ ® Parni i neparni broj gutljaja urina.
no komponovano u našem urinu) daje zapanjujuće rezultate. ® Jutarnji, dnevni, večernji i noćni urin.
Dakle, na račun čega urin deluje na organizam i kakvi su
Sveže izlučen, ohlađen, stari, veoma stari, ukuvani, zamr­
njegovi lekoviti efekti?
znuti, zasićen raznim materijama i aktivirani urin.
Efekat čuvanja energije primenom urina javlja se usled
toga, što je urin: Urin novorođenčeta, dečji, muški i ženski, trudnica, ljudi
zrelog doba, starački urin.
0 tečnost, koja je strukturirana i zasićena energijom;
Na kvalitet i sastav urina utiče ishrana i emocionalno stanje.
0 tečnost, koja se sastoji od određenih izomera vode;
Prvi, srednji i poslednji deo mlaza urina. Postoji određe­
0 luminiscentna tečnost;
ni oblik energije koji stalno „pothranjuje" program razvoja čo­
0 tečnost, koja sadrži metabolite (raspadnute materije); večjeg organizma i održava ga u stabilnom stanju. A. I. Vejnik
0 tečnost zasićena raznim solima; je taj program nazvao „energijom vremena" (hronalnom ener­
gijom). U suštini, to je individualni potencijal životne snage
Lekoviti efekti primene urina nastaju od sledećih osobina čoveka. Svaki čovek ima strogo određenu količinu te snage.
urina: Gubitkom životne snage čovek počinje da stari.
Čh> urin ima kiselu reakciju; U mokraćnoj bešici životna energija se, odbijajući se od
urin sadrži biogene stimulatore; zidova bešike, koncentriše u centru. Zato je centralni deo uri­
Ph> urin sadrži mokraćevinu (ureu); na, koji se nalazi u mokraćnoj bešici, najviše zasićen životnom
H> urin ima imuna i antibakterijska svojstva; energijom, koja je odgovorna za zdravlje i dužinu života čove­
pv ispoljava polihormonalno dejstvo; ka. Gubeći tu energiju, samim tim gubimo i život, ali ukoliko
budemo vraćah tu energiju (pijenjem urina ili masažom), sa­
sadrži energiju i informaciju o konkretnim oboljenjima
mim tim produžićemo sebi život. Pijenje srednjeg mlaza urina
organizma; drevni ljudi su nazivali „tehnikom, koja donosi uspeh".
*>v urin je univerzalni nozodni lek;
U prvom i poslednjem mlazu urina sadrži se malo životne
H> metaboliti urina su uzročnici i regulatori životnih procesa. energije. Još više, u njima mogu da se sadrže štetne energije,
Zaključak se sam nameće: urin efikasno deluje na organi­ koje su izbačene iz centra bešike napolje.
zam bolesnog i zdravog čoveka.
Parni i neparni broj gudjaja urina. Urin treba piti nais-
kap ili piti neparni broj gutljaja. To je potrebno zbog toga, da
Vrste urina i njihove osobine bi se sačuvala interferencija (talasni efekat). Suština interferen­
cije sastoji se u tome, što se dva jednaka talasa nailazeći jedan
Važna osobina primene urina je u tome, što postoje m n o ­ na drugog, mogu da se međusobno neutrališu ili pojačaju. U pr­
ge vrste urina i svaka ima, pored opštih, samo svoja svojstva, a vom slučaju efekat primene urina biće ravan nuli, a u drugom
shodno tome i odgovarajući uticaj na organizam. - pojačan. Ukoliko čovek pije urin i prekida, sledeći gutljaji
Vrste urina su: usled interferencije mogu međusobno da se nautrališu,a ukoli­
ko pije naiskap - nema nikakve neutralizacije.
® Prvi, srednji i poslednji deo mlaza urina pri mokrenju.

314 315
Efekat interferencije i preporuke da se pije neparan broj produkte azotne razmene; noću - titronove kiseline, amo­
gutljaja koriste lekari-inovatori Sarčuk, Zubova pri punjenju nijak, jone vodonika. Ta činjenica još jednom ukazuje na
vode energijom (u specijalnoj aparaturi zrače vodu sa određe­ to, da za zakiseljavanje organizma bolje odgovara noćni
nim zracima). urin, koji se uglavnom izbacuje odmah posle sna. Noćni
Jutarnji, dnevni, večernji i noćni urin. U zavisnosti od urin, koji se izbacuje odmah posle buđenja, je najkorisniji
vremena dana mlaz urina ima različite osobine. u svakom pogledu. Zato ga koristite u svim slučajevima:
0 Od 3 do 15 sati u našem organizmu preovladava kisela kod oboljenja, kao sredstvo za jačanje organizma i slično.
faza, a od 15 do 3 (prema lokalnom vremenu) - alkalna. 0 Zbog toga, što se u našem organizmu naizmenično sme-
Ukoliko se koristi prva mokraća, ona bolje zarasta rane, njuje aktivnost organa, to se odražava na kvantitet i kvali-
resorbuje tumore, normalizuje unutrašnju sredinu organi­ tet sadržaja materija u urinu. Na primer, ukoliko je aktivna
zmu. Zato je kod navedenih poremećaja bolje koristiti tu jetra (od 23 do 1 sat), u to vreme u urinu će biti više mate­
vrstu mokraće. rija koje proizvodi jetra, njenih metabolita; ukoliko je ak­
0 Jutarnja mokraća je najkorisnija jer je zasićena hormoni­ tivan pankreas (od 9 do 11 sati), tada će biti više njegovih
ma. Dva sata pre buđenja aktivira se hipotalamus, za njim produkata i metabolita. Zato je radi normalizacije funkci­
hipofiza, pa zatim sve ostale žlezde. Na primer, vrhunac se- je nekog organa potrebno znati vreme njegovog funkcio-
krecije glukokortikoida u nadbubrežnoj žlezdi, aktivnost nisanja, u to vreme skupiti urin, aktivirati ga (na primer,
štitaste žlezde i pankreasa (gušterače) najveća je u rane držati ga izvesno vreme na tamnom i hladnom mestu ili
jutarnje časove. Eto zašto je jutarnja mokraća najkorisnija. ga dovesti do ključanja i naglo ohladiti) i upotrebljavati u
Nikada ne propuštajte priliku da upotrebite taj „hormonal- vreme najveće aktivnosti tog organa. Na primer, boli vas
ni koktel".Taj urin posebno je dobar za upotrebu kod žen­ želudac. Vreme njegove najveće aktivnosti je od 7 do 9 sa­
skih oboljenja (pijenje, tamponi), jer on ublažava bolove i ti. Skupljate mokraću koja se izlučila u to vreme, stavljate
bolje zarasta povredene sluzokože polnih organa. je u frižider na temperaturu +2 do -4° C i ostavljate da tu
odstoji 3-4 dana, a zatim je upotrebljavate (podgrejanu do
Jutarnji urin je kontraindikativan (zabranjen) kod nekih
temperature oko 37° C) s ciljem lečenja želuca od 7 do 9
vrsta tumora, izazvanih suvišnom produkcijom hormona u or­
ganizmu. sati. Tako se može postupati sa svakim organom.

0 U drugoj polovini dana i uveče mokraća je zasićena hranlji- Sveže izlučeni, odstajali, stari, veoma stari, ukuvani, za­
vim materijama, produktima dnevnog metabolizma. Ona mrznuti, ohlađeni, zasićen raznim materijama i aktivirani
urin. U urinu koji je tek izlučen iz organizma počinju da se od­
se može koristiti kao hranljivi produkt. Uveče se luči m o ­
vijaju specifični procesi, koji vremenom jako menjaju njegova
kraća bolesti: nju treba koristiti rano ujutro (neparan broj
svojstva.
gutljaja) za vlastito lečenje.
Sveze izlučeni urin koristi se odmah po izbacivanju iz or­
0 Aktivnost bubrega je promenljiva tokom dana. Tako, u ju­ ganizma. Postoje dve vrste takvog urina: urin zdravog i bole­
tarnjim i dnevnim satima bubrezi luče vodu, elektrolite, snog čoveka. Zdravom čoveku preporučuje se da upotrebljava
317
316
taj urin radi profilakse, održavanja hormonalnog balansa na pH sa slabokiselog na alkalni, za rastvaranje raznih taloga ki­
stabilnom nivou i s ciljem ekonomije energetskih i materijal­ selog porelda. Oštar miris amonijaka podstiče otvaranje pora
nih resursa organizma. Bolesnom - kao univerzalan lek. na koži i bolje prodiranje urina u čovečji organizam. D o p u n ­
ski, kao što su pokazali rezultati istraživanja naučnika, miris
Odstajati urin. Pri hlađenju urin gubi niz svojstava, što
amonijaka može stimulisati radnu sposobnost čoveka. Setimo
izaziva gubitak životne snage, toplote, tečnokristalne strukture
se preporuka drevnih lekara, da je sličan urin (sa mirisom amo­
itd. Rezultat je da urin gubi i niz korisnih svojstava.
nijaka) dobro koristiti za detoksikaciju - izbacivanje toksina
Odstojalim se smatra urin koji je odstojao malo više od iz organizma, uništavanje glista, za čišćenje krvnih sudova, ot­
jednog sata posle izbacivanja iz organizma. U njemu se poste­ klanjanje zapušenja, otkidanja trulog tkiva, a sam miris amoni­
peno gubi životna snaga. U prvom redu gubi se svetlucanje (flu­ jaka služi kao sredstvo za izbacivanje toksina. Rezultat je da se
orescencija) i unutrašnja struktura se menja. Ukoliko se koristi organizam čisti.
takav urin (pije, primenjuje za masažu itd.) on će prvo prema
sebi ,,privlaćiti"energiju organizma s ciljem obnavljanja primar­
nog svetiucanja i strukture. Nekoliko načina primene veoma starog urina
Odstojali urin može se i treba ga prikupljati radi ukuvavanja.
Veoma stari urin. Pojava mirisa amonijaka u urinu je znak Za čišćenje debelog creva od prljavštine i parazita. Primenji­
rastvaranja belančevina u njemu i promene kisele pH na alkal- vati klistire sa jednim litrom starog urina, sa blagim miri­
nu. Ukoliko se na takav urin primeni stav profesora V. P. Filato­ som amonijaka. Urin treba daje odstajao najviše 2 - 3 dana
va o biogenim stimulatorima, tada imamo posla sa lekovitom na temperaturi 20° C. Urin sa jakim mirisom ne odgovara
tečnošću.Ja ga ne preporučujem piti, jer može izazvati opekoti­ - može izazvati opekotine na sluzokoži debelog creva.
ne na sluzokoži jednjaka i želuca.
Za čišćenje krvnih sudova i odstranjivanje čepova. Stavljati
V. P. lulatov polazi od stava, da sva tkiva i organi ne umi­
obloge od stare mokraće. O n a se može koristiti za čišćenje
ru istovremeno. U nekim tkivima i organima, koji produža-
vaju da žive, iako je organizam u celini mrtav, pod uticajem rana i drugih površina na telu štavljenjem obloga na obole-
krajnje nepovoljnih uslova stvaraju se neke visokoaktivne la (povredena) mesta. Prvo treba primeniti urin sa blagim
„materije otpora", koje su kasnije nazvane biogenim stimula­ mirisom amonijaka, a zatim prema stepenu privikavanja
torima. Zapamtite, biogeni stimulatori ne deluju na jedan - sa jačim mirisom.
organ ili funkciju, već odmah i snažno na ceo organizam.
® Za rastvaranje taloga soli takode stavljati obloge. Što se so
'U urinu koji se razlaže stvaraju se krajnje nepovoljni duže taložila, time treba primenjivati urin sa što jačim miri­
uslovi, pri kojima se stvaraju biogeni stimulatori. M o g u ć e je,
som. Da se ne bi izazvale opekotine, kožu prethodno treba
da će maksimum pojave tih biogenih stimulatora u urinu bi­
ti od 3. do 7. dana na temperaturi 20° C . T u osobinu veoma namazati tankim slojem maslinovog ili suncokretovog ulja.
starog urina je uočio i praktično koristio Armstrong, navode­ D i u r e t i k - u r i n ukuvan do jedne četvrtine prvobitne zapre-
ći u svojoj knjizi Živa voda da „za masažu i utrljavanje naj­ mine. U drevnom indijskom tekstu Sivambukaljpa preporučuje
više odgovara stara mokraća ili stara pomešana sa svezom". se korišćenje ukuvanog urina. Ja sam ga nazvao diuretik povo­
dom njegovog ponovnog otkrića posle nekoliko hiljada godi­
Veoma stari urin može se primenjivati spolja kao sredstvo
na. Diuretik se dobija na sledeći način: u emajliranu, staldenu,
za jačanje i stimulisanje organizma, na račun njegove promene
318 319
ali ne metalnu posudu sipati 400 grama bilo kog urina (svež, napolje. Kod mnogih ljudi posle prvih terapija klistiranja izla­
stari, dečji, pomešani itd.), staviti na vatru i kuvati sve dotle, ze gliste, polipi i drugo, koje ne uznemiravaju klistiri po Yoke-
dok ne ostane 100 grama i to je diuretik. Možete uzeti litar, ru, sa rusom i drugim ingređijentima.
dva itd. urina, ali pri ukuvavanju treba da ostane jedna četvrti­ Diuretik se može i piti, ali se pri tom mora strogo voditi
na prvobitne zapremine. Napominjem, najkvalitetniji diuretik računa o ishrani. Ukoliko je čovek svesno izmeni i bude jeo
se dobija od urina sakupljenog tokom dana, a još bolje — ukoli­ kaše, voće (suvo voće zimi), povrće (bareno zimi), med, čajeve
ko je to urin deteta do 5 godina starosti. od trava, orahe, bobove (pasulj, grašak itd.), u njegovom urinu
Razmotrimo sada šta se dešava sa urinom za vreme uku- biće minimalan sadržaj soli. Takav urin pri ukuvavanju nema
vavanja. gorak ukus i sadrži malo soli. Ukus diuretika malo podseća na
prženi, boje meda, a miris je svež, prijatan i podseća na balzam
0 Prema teoriji V. P. Filatova, biogeni stimulatori stvaraju
(kao tamjan). On stimuliše rad srca, a obzirom da ima zlatnu
se u organskoj materiji pod uticajem krajnje nepovoljnih boju deluje na „tamnu" patološku energiju i izbacuje je iz orga­
uslova. Kuvanjem urina upravo se stvaraju takvi uslovi, nizma. Diuretik zapanjuje svojim lekovitim svojstvima.
usled čega se u njemu stvaraju biogeni stimulatori, pri če­
Zamrznuti urin. Pored ukuvavanja, urin se može koncen-
mu u većim količinama, nego u vrlo starom urinu. Ispod trovati i zamrzavanjem. Zamrzavanje mokraće vrši se u komo­
jedne četvrtine prvobitne zapremine urin se ne srne uku- ri za zamrzavanje u frižideru ih u zamrzivaču. U komoru za
vavati, jer njegova unutrašnja struktura poprima svojstva zamrzavanje (zamrzivač) stavlja se posuda sa prikupljenom
sapuna. Preporuka Armstronga da se mokraća ne srne ku­ mokraćom i zamrzava se sve dotle, dok u njoj ne ostane pola,
vati, po m o m mišljenju, nije tačna. Ukuvani urin ostaje jedna trećina ili jedna četvrtina tečnosti, a ostatak se pretvori u
led. Da se u komori (zamrzivaču) ne bi osećao miris mokraće,
kisela tečnost.
posuda se može prekriti celofanom i dobro zavezati.
0 Diuretik je veoma koncentrovan, ali je prirodni slani ras­ Rezultat zamrzavanja je led. Koncentracija mokraće biće
tvor. Zato je njegovo dejstvo nekoliko puta jače od obič­ dovoljna ukoliko se zamrzne od pola do tri četvrtine tečnosti.
nog urina. Njegova „sila izvlačenja" je takva, da on pri kli- Led se baca, a preostali tečni deo, zasićen mineralima, organ­
stiranju ne čisti samo sluzokožu debelog creva, već i čitavu skim materijama, posebnim kristalima je koncentrovani deo
mokraće. Ona se može čuvati u frižideru duže vremena. Na
trbušnu duplju.
nultoj temperaturi ona se može čuvati neograničeno.
Diuretik usled osmoze usisava i zadržava u sebi šljaku (ne­
čistoće), vodu, sluz, parazite, ali pri tom ništa ne nadražuje, Kakve su pozitivne strane zamrzavanja mokraće? Pro­
već obrnuto, pomaže da se obnovi. Rasterećuje se čitav sistem cesom koncentrovanja mokraće lakše je upravljati i zahteva
za lučenje. Efekat unutrašnje i spoljašnje primene diuretika manje rada. Gubi se miris, koji razdražuje ljude oko vas. Za
zapanjuje. vreme zamrzavanja pod uticajem hladnoće stvaraju se biološki
aktivne materije. I što je najvažnije - ne uništavaju se prirodne
Diuretik menja svoj ukus i boju. Kod običnog čoveka on
materije, koje se nalaze u mokraći, kao što se dešava za vreme
je veoma gorak, a gorak ukus ima posebna svojstva da „otkida".
ukuvavanja usled dugog ključanja. Sve materije u zamrznutoj
To se ispoljava u tome, što pri kontaktu diuretika, na primer,
mokraći ostaju nepromenjene i samo se povećava njihova kon­
sa polipima u debelom crevu, želucu, tumorima itd., ćelije tih
centracija. To je velika prednost, što takvu mokraću čini veoma
parazitnih degeneracija odumiru i odvajaju se, a paraziti izlaze
lekovitom.
320 321
Zamrznuta mokraća može se primenjivati na razne načine Kada se urin pomeša sa medom ili šećerom, menja se nje­
i u različite svrhe. Za smanjivanje i normalizaciju telesne tem­ gov ukus i neupućen čovek, upotrebljavajući takav urin, misli
perature ona se koristi u hladnom stanju stavljanjem obloga i da pije „originalni", prijatan po ukusu čaj od trava.Takav „čaj"
pijenjem. U svim ostalim slučajevima ona se pođgreva i kao ta­ od mokraće može se koristiti za stimulisanje fizičke i umne rad­
kva primenjuje. Ne preporučuje se podgrejavati je iznad 40-50° ne sposobnosti, kao i za privikavanje na urin kada se počinje
C - počinju da se raspadaju prirodne materije. Zamrzavanjem piti, za lečenje dece itd.
dečje mokraće (od rođenja do 10 godina), mokraće trudnica
Aktivirani urin. Propuštajući urin kroz magnetotron, mi
(do 3-5 meseci trudnoće, pa i više) i jednostavno zdravih ljudi,
ga samim tim punimo energijom, usled čega on postaje aktiv­
mogu se pripremati „lekoviti hormonalni kokteli". S t o j e dete
niji. Ukoliko bilo koji urin dovedemo do ključanja, on tada me­
mlade, manje meseci trudnoćejače je izražen efekat podmlađi-
nja svoju unutrašnju strukturu, da bi kroz sebe propustio Veliki
vanja na organizam starijeg čoveka.
tok toplotne energije. Da bi se ta struktura zadržala, a zatim
Ohlađeni urin. Ako se sveže izlučen urin drži na hladnom njena povećana energija iskoristila za jačanje organizma, urin
( - 3 , - 4 " C) i tamnom mestu, tada se u njemu pod uticajem treba, posle dovođenja u stanje ključanja, naglo ohladiti (na pri­
nepovoljnih uslova, takode, stvaraju biološki aktivne materije. mer, ispod protočne vode). Rezultat takvog naglog hlađenja je
Prema tome, to je treća varijanta dobijanja biološki aktivnih da se stečena super struktura „zamrzava" i možete je posle toga
materija iz urina, ali je najbolja od njih - ukuvavanje urina. koristiti.Takav urin treba primeniti odmah posle hlađenja (do
temperature oko 36-37° C), inače će se struktura brzo raspasti.
Urin zasićen raznim materijama. Iz drevnih izvora (Sivam- Lekovitost aktiviranog urina je nekoliko puta jača i, za razliku
bukaljpa, Ajurveda, Cžud-ši) do nas su doprli podaci o tome, od namagnetisanog, može se stalno primenjivati.
da se kvalitet urina može znatno poboljšati dodavanjem raznih
materija u njega. Rezultat toga je da se mogu pojačavati neka Namagnetisani urin najbolje je koristiti za spoljašnju upo­
od svojstava urina i samim tim efikasnije đelovati na jednu ili trebu, za kupke, s ciljem povećanja opšte energije organizma.To
drugu funkciju organizma. Na primer, ukuvavanje urina sa par- posebno dobro odgovara u slučajevima kada su ljudi nepokret­
četom dragocenog metala dopunski ga zasićuje atomima zlata, ni, dehidriram - on izjednačava opiti potencijal organizma.
srebra itd., što pojačava njegova specifična svojstva. Na primer,
Naglo ohlađen svež urin koristi se za redovno pijenje
„zlatni pesak leci oboljenja bubrega i enurezu (zadršku mokra­
će)". Način primene urina oplemenjenog zlatom je sledeći: pri i stavljanje obloga kod različitih oboljenja i poremećaja u
ukuvavanju urina u njega staviti neki zlatni predmet. Takav organizmu.
urin primenjuje se u vidu obloga kod bubrežnih oboljenja. Mogu se kombinovati razne vrste urina, što povećava dej­
stvo takvog urina na organizam. Na primer, ukuvali ste urin
Dodavanjem u urin različitih trava i njihovih smesa o m o ­
do jedne četvrtine prvobitne zapremine, naglo ohladili, odmah
gućava da se dopunski poveća sastav mikroelemenata u diure-
propustili kroz magnetotron, natopili njime pamučnu tkaninu
tiku, što odgovara za zasićivanje organizma mikroelementima.
i stavili oblogu. Takav urin možete naliti u termos, u kome ta­
Na primer, pri ukuvavanju urina u posudu sa urinom stavite
kav urin duže vremena zadržava super strukturu, i koristiti ga
dve kafene kašičice suvog morskog kupusa. Takav urin koristi
po potrebi za obloge.
se u vidu obloga za „pothranjivanje" organizma mineralima.
Urin se može dodati i u vođu za kupku radi podmladivanja
organizma.

322 323
Urin novorođenčeta, dečji, muški i ženski, trudnicu, lju­ čvorovima postepeno slabi zbog zagađenosti organizma. Da
di zrelog dobu, starački urin. bi zaštita spoljašnjih manifestacija bila kvalitetna, potrebno je
Urin novorođenčeta. Reakciju urina novorođenčadi u pr­ voditi aktivan način života, kontrolisati svakidašnju svest i ne
vim danima života je jako kisela. Veći deo azota, koji se izluču­ dozvoliti stresove. To retko ko radi, pa je zato kod retkih ljudi
je s urinom, izlučuje se u vidu mokraćevine. organizam dobro zaštićen ođ raznih infekcija i virusa.
Pored toga, mokraća novorođenčadi zasićena je informaci­ Covek koji želi da se izleći od infektivnih, virusnih i tumor­
jama životnih procesa koji se brzo odvijaju.Te osobine mokra­ skih oboljenja, uporedo sa pijenjem dečjeg urina, radi podizanja
će novorođenčadi dobro je iskoristiti za sprečavanje procesa imuniteta, treba da čisti vlastiti organizam na ćelijskom nivou,
trulenja i vrenja, kada je unutrašnja sredina organizma prete­ koristeći gladovanje na urinu, ovladavanje svojim osećanjima,
žno alkama i organizam živ trune. Starački miris je spoljašnji umom, da se pravilno hrani i da vodi aktivni način života. Kao
simptom tog trulenja. Osobama sa takvim mirisom tela prepo­ dopunsko sredstvo za povećanje imuniteta može se koristiti
ručuje se da piju mokraću novorođenčadi, a osobe koje boluju svež dečji urina za obloge i masaže (utrljavanje).
od đisbakterioze debelog creva i drugih poremećaja da se klisti- Muški i ženski urin imaju svoje karakteristične osobine ko­
raju tom mokraćom. je, u prvom redu, zavise od količine hormona, kao i od njene
Urin novorođenčeta odlično pomaže kod gnojnih rana, „namagnetisanosti" muškim ili ženskim komponentama. Zato
koje dugo ne zarastaju, gangrene i drugih sličnih oboljenja. se i preporučuje da se kao „urinski donor" koristi čovek istog
Zahvaljujući tome, što ta mokraća sadrži mnogo mokraćevine pola. U redim slučajevima i za kraće vreme može se koristiti
(uree), ona se može koristiti kao prirodni diuretik za odstranji­ i urin čoveka suprotnog pola. Dečji urin (đeteta od jedne do
vanje viška tečnosti iz organizma, za smanjenje pritiska cere- deset godina starosti) zbog malog sadržaja hormona, koji su
bro-spinalne tečnosti, unutrašnjeg lobanjskog i očnog pritiska, odgovorni za razliku polova, mogu koristiti osobe suprotnog
za lečenje bubrega (posebno ako su prisutne razne infekcije); pola, ali ne duže ođ 1-3 meseca. Sto je dete mlađe - duže se
za pojačanje probavnih procesa, sprečavanje raznih infektivnih uzimaš urin i obrnuto, što je starije - kraće.
oboljenja; rastvaranje tromba u krvi, sprečavanje i smanjivanje Urin trudnica je posebno koristan i svojevrstan. Na sastav
zgrušnjavanja krvi, a može se primenjivati i u onkologiji (piti urina i njegova svojstva utiču: rad majčinog organizma, funkci-
i stavljati obloge). onisanje materice kao organa za rađanje dece, placente i orga­
Dečji urin. Njegovo glavno preimućstvo (urin đeteta ođ nizma đeteta.Takvog unikatnog izbora materija i „zapisanih"
jednog meseca do 12-13 godina) je zasićenost imunim telima funkcija nigđe nema.
i programom razvoja. Ruski Lekar A. A. Zamkov dvadesetih godina prošlog sto­
Sistem imuniteta ima centralne i periferne organe. U cen­ ljeća na bazi mokraće trudnica (trudnoća do 1,5-2 meseca)
tralne organe spadaju koštana srž i viljuškasta žlezda (timus), a napravio je unikatni preparat - gravidan. U vezi s tim čak je
stvoren državni Naučno-istraživački institut ( N i l ) za urogravi-
u periferne - slezina, limfni čvorovi i limfno tkivo želuđačno-
danoterapiju, na čijem je čelu bio A. A. Zamkov.
crevnog trakta.
U starosti se masa timusa smanjuje za 90%, a slezine - za Evo kako sam Zamkov opisuje (1929. god.) dobijanje gra-
50%), što ukazuje na prelazak organizma sa materijalno-imune vidana: „... koristio sam mokraću zdrave trudnice. S tim ciljem
zaštite na zaštitu spoljašnjih manifestacija - energetsku. Kod kod nje sam prethodno proverio sve dostupne reakcije na tuber­
odraslog čoveka funkcija imuniteta u koštanoj srži i limfnim kulozu i sifilis, koje su bile negativne. Posle nekih manipulacija

324 325
sa mokraćom: filtriranja,zgušnjavanja,hlađenja i drugih dobio P* ubrzano zarastanje rana. naglo poboljšanje toka gnojnih i
sam aktivnu tečnost, koja je na mišićima imala određenu jaču drugih infekcija,poboljšanje rezultata hirurških intervenci­
reakciju na prisustvo hormona prednjeg dela hipofize.Tu teč­ ja, izlečenje pegavog tifusa i akutnih mastoiditisa;
nost smo sterilisali,zapakovali u ampule i nazvali „graviđan".
Pv poboljšanje rezultata lečenja cerebralne arterioskleroze, ši­
Za proizvodnju gravidana uzima se jutarnja mokraća trud­
zofrenije i ranog stađijuma epilepsije;
nica, proverava se da ne sadrži uzročnike raznih oboljenja, a
zatim filtrira. Zgušnjavanje i hlađenje urina može se uraditi Pv otklanjanje ili slabljenje neuroza sa nizom posledica, uslo-
i ukuvavanjem urina do jedne četvrtine prvobitne zapremine. vljenih alkoholizmom i morfinizmom, otklanjanje ili sma­
To omogućava da se dobije manja zapremina sa većom kon­ njenje želje za alkoholom ili narkoticima;
centracijom i nju treba ohladiti, a zatim izdvojiti talog žuči.
Rezultat ukuvavanja je da se dobija sterilizovana tečnost, koja Pv kod staračkih hipertrofija prostate uspelo se da oboleli iz-
se može sipati u hermetićki zatvorene bočice. Te bočice držati begnu operaciju;
5 dana na temperaturi 37° C. Ukoliko je tečnost zamućena, Pv kod raka jednjaka poboljšanje ličnog osećanja i prolaska
nju baciti i koristiti drugu.Tako se u domaćim uslovima može
hrane, ublažavanje ili otklanjanje bolova bez primene nar
pripremiti graviđan, tj. takav isti diuretik, ali od trudnica, i ko­
ristiti ga za lečenje. koti ka;

Prema podacima A. A. Zamkova i drugih, kod primene Pv sprečavanje kapsuliranja zloćudnih tumora (nije navedeno
gravidana dešava se sleđeće: kojih) pri eksperimentima na životinjama, smanjenje brzi­
ne rasta tumora i produženje života životinja sa kapsulira-
Pv javlja se bodro raspoloženje, obnavlja ili poboljšava san,
nim tumorima;
jačaju mišići i povećava radna sposobnost, povećava otpor­
nost na uticaj niskih temperatura; Pv kod dojenčadi, obolele od rahitisa - povećanje otpornosti
na infekciju, ubrzano zarastanje ožiljaka, mladeža, probija­
Pv odstranjuje se polna nemoć kod muškaraca, f rigiđnost kod
žena, krvarenja iz materice i višegodišnja neplodnost;
nje zuba kroz desni, povećanje tonusa i ubrzanje psihičkog
razvoja, otklanjanje fizičkog i psihičkog umora đeteta u
Pv prestaju ili slabije ispoljavaju simptomi starosti: slabost,
kasnijem uzrastu;
poremećaj U govoru, oticanje donjih ekstremiteta, teže
Pv manji broj slučajeva izlečenja koti dijabetesa, anurije sa
promene u srcu, hemoroidi, slabljenje pamćenja, akutni
oštećenjem hipofize,bronzane bolesti s poremećajem funk­
i predakutni poliartritisi, gubitak snage, psihički poreme­
cije nadbubrežnih žlezda i drugo.
ćaji, pogoršanje kvaliteta kože, polna slabost, slderoza (u
poslednjem slučaju pozitivni rezultati uočavaju se prema Urin ljudi zrelog doba, posebno od 18 do 30 godina, izba­
lansiran je po energiji i hormonalnom sastavu. Njega je poželj­
sleđećim simptomima: prestanak ili smanjenje gorušice,
no koristiti za korekciju funkcija čovečjeg organizma u uzrastu
đisfunkcije creva, astme, emfizema pluća, poremećaja viđa, od 40 godina i starijem. Za lečenje oboljenja primenjivati sa­
kao i poboljšanje rada srca, pamćenja, raspoloženja); mo vlastiti urin (setite se lečenja nozođima). Ukoliko ste se
Pv uspešno lečenje amenoreje, đismenoreje, menoragije, pore­ odlučili da koristite minskog đonora za stimulaciju vlastitog
organizma, tada birajte mladog, zdravog čoveka istog pola i
mećaja menstrualnog ciklusa, klimakterićnih poremećaja;
326 327
vama slične konstitucije. Upoznajte se sa njegovim načinom produžavanja gladovanja - prelazi na sintetiziranje a m i n o k i -
života, navikama i ishranom. Osetite njegovo raspoloženje pre­ selina iz ketonskih tela, azota i ugljen-đioksiđa. Z b o g toga,
ma vama. Upoznajte ga sa situacijom. što se pri tom dolazi do jakog odvajanja nečistoća i urin se
Starački urin (zbog toga, što čovek u tom uzrastu živi kao zasićuje njima, pa pijenjem tog urina (samo dnevnog, đeli­
bespolno biće, sa smanjenim imunitetom, razbalansiranim hor- mično dnevnog) još više se podstiče to odvajanje nečistoća i
monalnim funkcijama itd.) najbolje odgovara ljudima tog uz­ na taj način leće skrivena žarišta infekcija shodno homeopat
rasta za lečenje vlastitih oboljenja i poremećaja. Drugi ljudi skom principu - slično deluje na slično. I što gladovanje d u ­
ga mogu koristiti samo u slučaju kada treba hitno aktivirati že traje, time se organizam bolje oslobađa od taloga nečisto­
lučenje mokraće i slično. ća (šljake) koji se nalaze eluboko u organizmu, skoro do k o -
štanog tkiva. A u t o r je, zahvaljujući samo tom efektu, kada je
Uticaj ishrane i emocionalnog stanja na kvalitet urina. Is­ imao četrdeset godina života postigao gipkost tela, kao kod
hrana kod urinoterapije ima veliki značaj. Autor je za mnoge pravog jogiste. Takav urin je po ukusu sve ljući, oštriji i sve
finese ishrane saznao zahvaljujući tome što redovno upotrebljava bolje rastvara, leci i isteruje raznu patologiju. Pri tome se on
vlastiti urin. Naš urin je odličan indikator pojedenih produkata. toliko zasićuje šljakom, solima itd. što se izbacuje kroz anus,
Urin je najbolji posie uzimanja prirodnih produkata: povr- pa uz to ujedno čisti i debelo crevo prirodnim putem. M e đ u ­
ća,voća, kaša, oraha, meda, čajeva od trava. U ishrani se mogu tim, kada se završi dubinsko čišćenje organizma (približno
još upotrebljavati u manjim količinama, pod uslovom pravilne za 2 0 - 3 0 dana gladovanja, pod uslovom da ste dotle očistili
kombinacije, meso, jaja, mleko, krompir, mlad kravlji sir. Od ra­ debelo crevo i jetru) urin poprima normalne osobine uku­
finiranih, zasoljenih, neprirodnih produkata i mešovite ishrane sa. Z a t o se prema ukusu urina m o ž e tačno odrediti vreme
dobija se loš urin. Ukoliko se u ishrani upotrebljavaju produkti završetka gladovanja. Taj pokazatelj je strogo individualan.
koji su bogati belančevinama, one se razlazu na mokraćevinu
Utkaj urinu na emocije. A4isli, emocije i raspoloženje ispo­
i veću količinu azotnih materija, koje se dalje razlazu do a m o ­
ljavaju ogroman uticaj na spoljašnje manifestacije života. Na
nijaka, koji urinu daje specifičan miris. Zato je dijeta jedan od
kvantnom nivou od svake misli stvaraju se kvantne fluktuacije,
veoma važnih faktora, koji određuju ukus i miris urina. Na
čiji je rezultat stvaranje fizičkih materija. Na primer, strah iza­
osnovu vlastitog urina odmah ćete shvatiti kakvim produktima
ziva lučenje adrenalina, radost izaziva stvaranje enđorfina. Sve
treba da se hranite i kako da ih pravilno upotrebljavate. Bez te
te materije različito utiču na fiziologiju organizma. Naravno,
povratne veze beskorisno je pričati čoveku o pravilnoj ishrani.
te materije đospevaju u urin, koji od njih može postati otrovan
Dobar urin je kada se čovek 2 - 3 dana uzastopce hrani hle- ili lekovit. Praksa pokazuje, da se od preživljavanja, gneva i dru­
bom od proldijalog zrna bez ikakvih primesa (začina) i povr­ gih negativnih emocija stvaraju štetne materije. Urin zasićen
ćem i voćem (ova preporuka se odnosi na toplo godišnje doba, takvim materijama pri ponovnom unošenju u organizam može
a ne na zimu). Lekovite mogućnosti takvog urina znatno se izazvati trovanje. Radosno raspoloženje zasićuje urin prijatnim
povećavaju, a on se može koristiti i za lečenje drugih ljudi. U k o ­ materijama, koje pri ponovnom unošenju u organizam đeluju
liko takav urin pomešate sa medom, teško da će iko primetiti kao balzam za telo.
da je to urin, a ne čaj od trava. Kada svoju svest usmerite na izlečenje, samim tim u
Unikatni urin stvara se za vreme gladovanja. U to vreme sebi možete proizvesti vlastite lekove za lečenje. Razne volj­
organizam prelazi na unutrašnju (endogenu) ishranu, kori­ ne orijentacije, lekovite motivacije Sitina ( G . N. Siriti. Živa
steći masno tkivo, belančevine u organizmu, a po stepcnu stvaralačka sila. Pomozi sam sebi, Moskva, 1990) i slično p o -

328 329
moći će vam u tome, a urin će pojačati to blagotvorno d e j ­ urin radikalno se rešavaju svi ti problemi, čime se i objašnjava
stvo. O t u d a proističu i upozorenja: posle nervnih stresova, dobar efekat urina kod lečenja čira na želucu i đvanaestopalač-
tuge, mržnje, uvreda itd. ne srne se piti urin. Treba da prođe nom crevu. Urin treba da bude malo slan, zbog čega za vreme
1—2 dana ođ tih događaja. lečenja iz ishrane treba isključiti kuhinjsku so, više jesti povrće,
kaše i piti sveže iscedene sokove.
Delimično razreden urin iz želuca dospeva u dvanaestopa-
lačno crevo i dalje ti tanko crevo. Usled osmoze on prođužava
URINOTERAPIJA U PRAKSI
da ispušta vodu u šupljinu creva i samim tim čisti dvanaestopa-
lačno crevo. To se ispoljava kroz poboljšanje apetita i normali­
zaciju telesne težine. Urin podstiče normalizaciju mikrorlore
Put urina kroz čovečji organizam pri oralnoj upotrebi i samim tim utiče na lečenje upornih disbakerioza i oboljenja
uzrokovanih time.
Dospevajući u usnu duplju urin je đezinHkuje (radi toga Urin ne dospeva dalje od tankog creva, izuzev u slučajevi­
mora da ima kiselu reakciju), Sprečava trulcžne procese i leći ma kada se koristi u većim količinama. Tada on prolazi kroz
krajnike. Ukoliko se s njim duže ispira usna duplja i grlo (oko ceo želudačno-crevni trakt, izazivajući proliv (kao slani purga­
5 minuta), on jača sluzokožu usta, sprečava karijes zuba i đez- tiv) i čisti. Međutim, to se uočava samo prvih 1-3 nedelje, a p o ­
infekuje krajnike. Ukoliko ispiranje traje 30 minuta, urin jača sle toga urin se asimiluje i efekat proterivanja je manje izražen
emajl na zubima, jer mikroelementi iz urina prelaze ti zube. ili potpuno nestaje. Stolica postaje prirodna.
Takvu terapiju je najbolje primenjivati uveče pred spavanje.
U tankom crevu urin se jako razređuje vodom, po svom
Mnogi ljudi, koji se ozbiljno bave urinoterapijom, koriste osmoznom pritisku izjednačava se sa međutkivnom tečnošću
urin umesto zubne paste. On ne nađražuje sluzokožu usta, jača i počinje da se asimiluje. Pri tom treba znati, da se materije
zube i dezinlikuje usnu duplju (zubna pasta ili prašak suše i i lekovi koji su štetni za organizam zadržavaju na zidovima
nadražuju). creva (jer tanko crevo ima i funkciju lučenja) i izbacuju kroz
Ispiranje usta urinom leci koren zuba. Usled efekta „isisa­ anus. 'Time se objašnjava efekat čišćenja urina pri njegovom
vanja" iz korena zuba izlazi gnoj i druga infekcija, a u njega ponovnom unošenju u organizam, iz mutne on se pretvara u bi­
dospevaju mineralne materije - pothranjivanje korena, čiji je stru tečnost, koja se ponovo izbacuje iz organizma, ali više nije
rezultat jačanje zuba. zasićena štetnim materijama, već se izbacuje kao suvišna voda.
Štetne materije izbacuju se kroz creva. Asimilujući se u zidove
Kroz jednjak urin dospeva u želudac, pri čemu čisti i jača
sluzokožu jednjaka. Urin se u želucu dugo ne zadržava. Usled
tankog creva urin dospeva u krv. I tu se počinju ispoljavati pozi­
tivna i lekovita svojstva materija, koje su se asimilovale zajedno
rastvarajućih i isisavajućih svojstava on čisti želudac od patolo­
s urinom. Napominjem, da se urin unesen u organizam ujutro
ške sluzi, a to podstiče i gorki ukus, koji se sadrži u urinu. Usled
natašte, asimiluje skoro nepromenjen, dok se urin unesen t o ­
rosmoze urin ispušta tečnost i samim tim ispira sekretorne ćeli­
kom dana menja usled dejstva probavnih fermenata.
je želuca i podstiče njihovo bolje funkcionisanje. Obzirom da
se u urinu sadrže fermenti, hormoni i protivupalnc materije, Dospevši u krv, urin je razblažuje i čini tećnijom, a po­
on podstiče lečenje i jačanje sluzokože. Kisela svojstva urina što sva krv iz želuđačno-crevnog trakta dospeva ti jetru, to
sprečavaju gnojne procese u želucu,jer je čir na želucu đcsturk- se prvo povoljno dejstvo ispoljava upravo na nju. Jetra se či­
tivni (raspadajući) proces, izazvan trulenjem. Ukoliko se pije sti, normalizuju se njene funkcije i žuč postaje manje lcpljiva.
330 331
Razredi van je žuči uzrokuje da se čvrsti konglomerati, ugrušci, lujemo na debelo crevo, ne dirajući tanko crevo. Pijenje i klistira­
stvoreni u njoj,postepeno rastvaraju i resorbuju. Ukoliko u žuč­ nje daju mogućnost da se deluje na ceo želudačno-crevni trakt.
noj kesi postoji kamenje, ono se pod dejstvom vlastitih nozoda Urin i njegove vrste (ukuvani do polovine-četvrtine prvo­
postepeno razbija i rastvara. To je jedan od uzroka uspešnog bitne zapremine, dečji, aktivirani hladnoćom, zasićen mikro-
lečenja žutice i kamena u žuči vlastitim urinom. elementima itd.) su najbolje sredstvo za klistiranje. Prvo, on
Prošavši kroz jetru, sastavni delovi urina raznose se krvlju odgovara glavnom kriterijumu — bezbednosti, isključena je m o ­
po ćelom organizmu, ispoljavajući na organizam sledeće pozi­ gućnost predoziranja. Drugo, on dezinfikuje šupljinu debelog
tivno dejstvo: efekat interferencije na patogena žarišta; regu- creva, ne izaziva razdražujuće efekte na zidovima creva. Treće,
lisanje hormona usied povratne veze sa žlezdama unutrašnje prirodno normalizuje pH sredinu, uništava se patogena mikro-
sekrecije; prisustvo rastvarajućih faktora (ferment urokinaza i flora debelog creva, ne povređujući normalnu. Četvrto, usled
drugo) koji podstiču rastvaranje tromba u krvi i aterosklerotič- osmoze on šupljinu creva ubacuje vodu, čisteći zidove debelog
nih naslaga na zidovima krvnih sudova; mokraćevina kao pri­ creva. Peto, svojim protivupalnim svojstvima urin odlično o b ­
rodni diuretik odstranjuje vodu, koja izaziva otoke; javljajući se navlja sluzokožu, oštećenu od kob tisa i drugih oboljenja. Šesto,
kao jedan od faktora koji deluje protiv raka, urin blagovremeno izbacuje radikalno, ali blago sve parazite, koji žive u debelom
uništava mikro-žarišta tumora i pospešuje njihovu profilaksu; crevu. Sedmo, kada se rastereti debelo crevo i normalizuje nje­
stimuliše rad srca, bubrega i ispoljava najrazličitije dejstvo na gova funkcija, poboljšava se energija organizma, imuna zaštita
organizam, održavajući ga u zdravom stanju. i kvalitet života.

Kada prođe kroz sva tkiva našeg organizma i ostavi nepo­


trebno u šupljini creva, ispere creva, očisti ih i stimuliše urin, Put urina kroz čovečji organizam pri ukopavanju u nos
kao čista i suvišna tečnost, dospeva u bubrege, čisti ih i leci
bubrežno tkivo. Posle toga, kao strukturirana voda, zasićena Ispiranje nosne duplje ušmrkavanjem urina kroz nos i is-
informacijama o našem organizmu, urin se izbacuje napolje. pljuvavanjem kroz ustaje veoma jako lekovito sredstvo. U no­
Ukoliko u čovečjem organizmu postoji upala, izazvana b o ­ snoj šupljini nalazi se obilje nervnih završetaka, koji obezbedu-
lešću nekog od organa, tkiva, urin je sprečava svojim kiselim ju refleksnu vezu sluzokože nosa sa svim organima. Nadražaj
svojstvima,a prisustvom belančevinastih tela podstiče obnavlja­ radnih delova sluzokože nosa ispoljava uticaj kako na funkcije
nje oštećenog tkiva ili organa. Upravo na taj efekat ukazivao je pojedinih organa i sistema, tako i na ceo organizam.
Armstrong, govoreći, da nijedno lečenje ne podstiče obnavlja­ Kako ispirati nosnu duplju (savet čitaoca). „Sada ispiram
nje oštećenih organa, osim urinoterapije. nosnu duplju urinom (odlično pomaže kod kijaviee). Hoću da
Ukoliko budete pili urin dece, uz navedeno dodajte još efe­ razmenim svoja iskustva u ispiranju nosne duplje kod male de­
kat imuniteta i podmladivanja. ce. U dečju posudu za nuždu (nosu) sakupiti dečju mokraću i
sa njom prvo isprati jednu nozdrvu deteta, vodeći računa da
dete ne guta mokraću, zbog čega odmah pritisnuti jezik deteta
Put urina kroz čovečji organizam pri klistiranju i malo mu isprati grlo. Sva sluz izlazi napolje (isto uraditi i sa
drugom nozdrvom). Da bi što bolje isprali maksilarne sinuse,
Pošto pri oralnom unošenju urina uglavnom delujemo na pre ispiranja nosa, treba nagnuti glavu deteta u stranu i ispra­
gornje delove želudačno-crevnog trakta, tada pri klistiranju de- ti. Efekat ćete sami videti. Mi smo se tako lečili od bronhiti­
sa, svi su se čudili, kako smo za nedelju dana uspevali da se
333
332
izlečimo. Da bi sluz izlazila iz grudi đeteta, pre nego se nos is­ Od kojeg uzrasta se može primenjivati urinoterapija i
pere urinom treba kašičicom pritisnuti na koren jezika đeteta, kome najviše pomaže? Svaki čovek „pojačano praktikuje" uri­
dete će podrignuti sluz, a mokraća će ga izbaciti. Svekrva je na noterapiju u prvih 9 meseci svog života. Prema tome, ta praksa
taj način izlečila svekra od bronhijalne astme. On je ođ rođenja se može obnoviti u svakom uzrastu. Nemojte zauzimati čvrst
pobolevao od bronhitisa, a kada je imao dve godine otkazalo stav da morate piti mokraću, primenjujte je na koži - stavljaj­
mu je jedno plućno krilo. Svekrva kaže, kada mu je prvi put te obloge, kupke sa njom, mazite kožu sa njom, utrljavajte je i
počela da čisti nosnu duplju, da su ispadali crnozeleni ugrušci. masirajte se sa njom. Ko može i želi daje pije dovoljno je daje
O n a to tada nije radila sa urinom, već sa rastvorom soli i sode pije samo jednom dnevno i to ujutro po 50-100 grama.
bikarbona. Tada nije znala za urinoterapiju. To je bilo pre 18 Urinoterapija (preko kože) najbolje pomaže ljudima kod
godina. O urinoterapiji joj je rekla medicinska sestra". kojih je oslabila energija organizma, a unutrašnja sredina orga­
Reccptori mirisa, koji se nalaze unosnoj duplji, tesno su nizma podvrgnuta truležnim procesima. To se posebno često
povezani sa hipotalamusom, koji zajedno sa hipofizom kontro- dešava u starijem i staračkom dobu. Zato i pijenje urina u tim
liše rad većine žlezda unutrašnje sekrecije. Kada uvlačimo urin slučajevima daje veoma zadivljujuće rezultate.
u nosnu duplju, sa svim materijama koje se sadrže u njemu, te
materije nadražuju ćelije mirisa i sluzokožu nosa.To deluje na
hipofizu. Osim toga, materije koje se nalaze u urinu sposob­ Načini korišćenja urina klistitanjem
ne su da prodiru u mozak kroz rešetkastu kost i ispoljavaju
Čišćenje debelog creva. Terapije ldistiranja najbolje je po­
svoje direktno dejstvo na mozak. To dejstvo rasprostire se na
četi sa vlastitim urinom, pođgrevajući ga pre upotrebe, a stari
ceo organizam po lancu: hipotalamus - hipofiza - endokrine
urin prokuvati i ohladiti do temperature 37° C. S obzirom na
ćelije - žlezde - ćelije organizma. Tako se ostvaruje udvojena
efikasnost sličnih ldistiranja doza je mala - od 500 do 1000
povratna sprega, koja preko urina podstiče izjednačavanje i ko­
grama urina za jednu terapiju. Dalje, posle 10-15 terapija, koje
ordinaciju funkcija organizma, njegove unutrašnje sredine, to
se rade svakog drugog dana (posle pražnjenja creva), poželjno
jest izlečenje i ozdravljenje organizma.
je uraditi isto toliko klistira sa ukuvanim urinom. U zavisnosti
od toga kako podnosite ukuvani urin klistiri se mogu uraditi
sa urinom ukuvanim do jedne polovine ili četvrtine. Dozu p o ­
Put urinu kroz čovečji organizam pri unošenju preko kože stepeno povećavati od 50 do 500 grama, dodajući svake sledeće
terapije po 50-100 gram. Kada dostignete đo 500 grama, poč­
Pri nanošenju na kožu urin se upija u nju i bez promene nite postepeno da smanjujete dozu. Posle jedne završene kure
strukture dospeva u organizam. To je najprirodniji put unoše­ klistiranje treba primenjivati u zavisnosti od ličnog osećanja.
nja urina u organizam i uz to daje najbolje rezultate.
Urin se može, pre upotrebe, zasititi solima i mikroelemen-
Ruski lekari A. A. Zamkov i F. S. Hanenja preporučivah su tima, na primer, iz morskog kupusa. Radi toga se pri ukuva-
da graviđan i sterilisani urin unose pod kožu. Poznavajući veli­ vanju u urin sipa jedna supena kašika suvog morskog kupusa
ku upijajuću sposobnost kože, u organizam se mogu, običnim ili se dodaje čaj od trava (što je raznovrsnija smesa trava, tim
utrljavanjem urina, unositi „konjske doze" urina, koje su mnogo bolje). Takav urin bolje se održava i ima drugi miris.
1
puta veće od doza unesenih špricom (obično od 2 do 3 cm ).
Specifična ispiranja za žene. Urin efikasno utiče na žensku
pohiti sferu. Razna špricanja i orošavanja vagine urinom, kao i

334 335
tamponi natopljeni urinom pomažu da se obnovi sluzokoža i Za energetsku stimulaciju odgovara urin koji je aktiviran
da se izleče mnoga ženska oboljenja. Radi toga treba redovno magnetnim poljem i ukuvani urin do jedne četvrtine prvobitne
ispirati polne organe svežim ili ukuvanim urinom pomoću gu­ zapremine. Ukuvani urin može se dopunski aktivirati magnet­
mene kruške (irigatora)- Dalje tu terapiju treba primenjivati s nim poljem.
ciljem profilakse. Ztf namensko dejstvo na obolele organe koristi se masaža
pojedinih delova tela, kao i stavljanje obloga sa urinom.
Način ovakvog dejstva je vrlo jednostavan. Natopiti vune­
Načini unošenja urina u organizam preko kože nu tkaninu u ukuvanom urinu, staviti na kožu, odozgo prekriti
celofanom ili mušemom i pričvrstiti elastičnim zavojem.
Čišćenje organizma preko kože. U tu svrhu odgovaraju ma­
Da bi se koža privikla i da ne bi došlo do jakih povratnih
saže ili trljanje (masiranje) tela urinom ukuvanim do jedne če­
reakcija organizma, držite oblogu jedan sat. Vreme postepeno
tvrtine prvobitne zapremine. Pojava ospi na koži ukazuje daje
produžavajte i ostavite oblogu preko noći. Ujutro isperite kožu
proces čišćenja počeo i da nečistoće izlaze kroz kožu. Produži­
toplom vodom, i tako do sledeće noći.
te da se masirate ili mažete telo dok se koža potpuno ne očisti.
Ukoliko ima mnogo ospi, tada sačekajte 1-2 dana (može se i Dopunska preporuka: za namensku stimulaciju oslablje­
gladovati) i produžite sa masažom. Uporedo s tim čišćenjem nih i bolesnih organa dobro je mazati (masirati) kožu ili stavlja­
primenjujte klistire i terapije sa parom, da bi olakšali i ubrzali ti obloge uzimajući u obzir vreme maksimalne aktivnosti tih
proces čišćenja. organa, lunarni ciklus i godišnje doba.
Lečenje, energetska stimulacija i „pothranjivanje" organi­ Za obloge isprobajte razne vrste urina i zadržite se na
zma mikroelementima. U tu svrhu dobre su masaže, mazanja, onom koji vam najbolje odgovara.
kao i kupke sa dodavanjem urina u vodu. Trajanje terapije je Veoma su dobre obloge za noge sa raznim vrstama urina.
od 15 minuta do 2 i više sati. Obloge na stopala nogu odlično Natopiti u urinu vunene ili pamučne čarape i navući ih na n o ­
stimulišu opštu energiju organizma. ge. Preko toga navući najlonsku kesu i zatim još jedne čarape.
Za lekovite svrhe bolje odgovara urin aktiviran hladno­ Držati jedan sat i postepeno produžavati vreme držanja, a za­
ćom, dečji i stari urin (ali koji nije odstojao više od 2 - 3 dana). tim držati preko noći.
Za resorpciju soli dobar je stari urin i urin ukuvan do jedne U kozmetičke svrhe najbolje je koristiti svež, aktivirani
četvrtine prvobitne zapremine. Njegov oštar miris (usled stvara­ (hladnoća, magnetno polje) ili ukuvani urin. Namažite lice, ru­
nja amonijaka) širi pore na koži, a povećana količina soli, usled ke i vrat urinom. Kada se osuši ponovite terapiju još nekoliko
osmoze, podstiče izbacivanje taloga iz organizma. Ukoliko se puta i saperite toplom vodom bez sapuna (poslednje ispiranje
posle primene takvog urina, obrnuto, pojave komplikacije, tada sa hladnom vodom). Možete masirati te delove tela urinom, a
probajte urin koji je samo proključao. Ukoliko i to bude izazi­ zatim ih saprati. Korisno je pratiti koliko vaša koža upija urina
valo komplikacije, koje ne podsećaju na reakciju čišćenja, tada (20-30 grama je potpuno dovoljno). Rezultat takve terapije je
prekinite sa terapijom, jer se dešava „prebacivanje" soli iz urina da će vam koža lica i ruku veoma lepo izgledati.
na obolelo mesto po istom zakonu osmoze. U tom slučaju pri­ Za rast kose najbolje odgovara stari, dečji i aktivirani
menjujte druge terapije čišćenja (sa sokom, gladovanje itd.). urin. Te vrste urina mogu se utrljavati u koren kose ili stavljati
obloge.

336 337
Kako mazati telo urinom. Pri mazanju rukama treba blago Obnavljanje sluha i profilaksa oboljenja ušiju. U kapavati
prelaziti preko kože, kao daje milujete. Dalje se može pojača­ razne vrste urina u uši po 5-10 kapi nekoliko puta dnevno.
ti pritisak do pojave blagog bola, a zatim preči na milovanje. Možete isprobati sve vrste urina i odabrati koja vam najbolje
Ukoliko se za vreme gladovanja na vodi i urinu ne primenju­ odgovara.
je mazanje (masiranje) urinom, neće se uvek postići pozitivan Ukapavanje urina u oči. Ta terapija omogućava da se čiste
efekat gladovanja zbog velikog opterećenja srca. Ali, ukoliko i lece oči. Radi toga treba pomoću pipete u svako oko ukapava-
mažete telo urinom, opterećenje se u znatnoj meri otklanja i ti po 3-5 i više kapi. Radi profilakse terapiju ponavljati jednom
gladovanje prolazi mnogo lakše. To je ispitao Armstrong, a isto dnevno, a u težim slučajevima - što je moguće češće, do potpu­
potvrđuje i autor ove knjige. Armstrong napominje, kada se te­ nog izlečenja. Ukapavanje iz pipete može se zameniti običnim
lo maže mokraćom, poboljšava se krvotok i normalizuje puis, ispiranje očiju urinom ujutro.
znatno je manji gubitak snage i možete očekivati uspeh.
Posebne preporuke, kojih se treba pridržavati pri unošenju
urina u organizam preko kože. U organizam je najbolje unositi Načini oralne upotrebe urina
materije, koje se nalaze u urinu, u prvoj i trećoj fazi lunarnog Pre nego pristupite oralnoj upotrebi urina upoznajte se sa
ciklusa. U drugoj i četvrtoj fazi lunarnog ciklusa organizam ra­ osnovnim pravilima:
di na izbacivanju nečistoća, pa zato u tim fazama koristite urin
za čišćenje kože. koristiti srednju porciju (mlaz) urina, osim u slučajevima
gladovanja. Od jutarnjeg (prvog) urina treba uzimati samo
Posle masaže i drugih terapija na koži urin saperite čim se
koža osuši (posle 2- 5 minuta), toplom, a zatim prohladnom srednju porciju;
vodom i obrišite peškirom. Ph> urin treba popiti odjednom, naiskap;
Kod težih oboljenja treba raditi masažu ili samomasažu čh> najkvalitetniji je jutarnji urin, posebno između 3 i 6 sati;
po 2 - 6 puta dnevno u trajanju od 15 minuta do 2 sata.Tada će
lekoviti efekat biti jako izražen. *>h> pijte, u krajnjoj nuždi, litar tečnosti (najbolje protijeve vo­
de) dnevno;
urin ne treba piti, ukoliko uzimate lekove. Od završetka
Načini korišćenja urina kroz oči, nos i uši
uzimanja lekova do početka urinoterapije treba da prođe
Profilaksa i lečenje organizma. U tti svrhu odgovara obično najmanje 2 - 4 dana;
ispiranje nosne duplje 1--2 i više puta dnevno, u zavisnosti od
kod intenzivnih oblika oralne primene urina (tri i više pu­
stepena oboljenja organizma. Ukoliko urin sadrži veliku kon­
centraciju soli i nadražuje nosnu duplju, razredite ga toplom ta dnevno) u dijeti morate isključiti so i upotrebljavati što
vodom. Za profilaksu je bolje koristiti svež vlastiti urin, dečji manje belančevina. Izbegavajte prečišćene i sintetičke pro­
ili aktiviran hladnoćom (pre upotrebe podgrejati). Za lečenje dukte: šećer, fino mleveno brašno, konzerve, kobasice, siro­
se, pored navedenih načina, koriste i ukuvane vrste urina (do ve. Nekim ljudima se preporučuje da se odreknu mlečnih
polovine, trećine, četvrtine) kako razblažene sa svežim urinom, produkata. Začinjena hrana daje neprijatan miris i ukus
tako i bez razblaživanja.
urinu - ne upotrebljavajte je.

338 339
Zfl sanaciju usne duplje i krajnika. U trajanju od pola do Kod infektivnih oboljenja. Piti naiskap po 50-100 grama
dva minuta treba ispirati usnu duplju svežim urinom. U slučaju za vreme intenziviranja bolesti.
jakog oštećenja sluzokože usne duplje i kod gnojnih krajnika Kao dodatak brani i za profilaksu. Piti po 100-200 grama
(lolikularna angina) posle ispiranja usne duplje svežim urinom 2 - 4 puta dnevno. Može sa medom ili šećerom.
u trajanju od jednog minuta treba isprati usnu duplju ukuva­
nim urinom do jedne polovine ili jedne četvrtine prvobitne Za brzo čišćenje celog želudačno-crevnog trakta. Dva tlo
zapremine (ukoliko je promcnjena ishrana i urin nije jako zasi­ četiri dana piti sav dnevni urin. Poželjno je ponoviti posle ne­
ćen solima). Radi toga treba 50 grama ukuvanog urina (on se delju dana pauze.Terapiju primenjivati u drugoj i četvrtoj fazi
može držati u frižideru) unapred podgrejati do temperature lunarnog ciklusa. Radi pojačanja efekta običnom urinu može
37° C i njime ispirati grlo. se dodati ukuvani urin. Koristite Šank Prakšalanu.
Za jačanje emajla zuba. Svežim urinom u trajanju 30 mi­ Kao diuretik i kod srčanih oboljenja. Piti 2 - 3 puta dnevno
nuta treba ispirati usta. Može se koristiti i ukuvani urin do po 100 grama urina dok se ne postigne efekat.
jedne polovine prvobitne zapremine, kao i urin zasićen solima
Kombinacija urinoterapije i gladovanja omogućava, u od­
morskog kupusa. Kakav vani urin najbolje odgovara odlučite
na osnovu vlastitog iskustva. Napominjem, da se pri dužem is­ nosu na sva ostala sredstva za lečenje, da se najjače deluje na
piranju usta organizam dopunski leci preko aktivnih zona uku­ organizam i stimuliše životna snaga na njegovo obnavljanje.
sa, koje se nalaze na jeziku. Primer. Imam 38 godina. Invalid sam rada 111 kategorije.
Za lečenje želuca i dvanaestopalačnog creva. Piti svež urin Počela sam da se lečim prema Vašim knjigama 1994. godine.
natašte i pre jela 2 - 3 puta dnevno po 100 grama. Postepeno Nekoliko puta sam čistila creva. Nisam išla u toalet tačno 30
svežem urinu dodavati ukuvani urin do jedne polovine prvo­ dana. Padala sam, umarala se, osećala slabost.
bitne zapremine: na primer, 80 grama svežeg i 20 grama uku­ U januaru 1995. godine prvi put sam gladovala 11 dana.
vanog; posle 2 dana - 70 grama svežeg i 30 grama ukuvanog Za vreme gladovanja svakoga dana sam pila mokraću i ldistira-
i tako dalje, sve dok ne dobijete potrebnu kombinaciju ili ne la se. Iz mene je izašlo mnogo ekskrementnog kamenja i belih
postignete efekat. Pored tih vrsta urina može se koristiti dečji tankih traka, a sluz i tlo današnjeg dana izlazi iz mene. Odakle
i aktivirani hladnoćom. Sve te vrste urina posebno podstiču se stvara toliko sluzi? Za dva meseca smršala sam 19 kilogra­
obnavljanje sluzokože i lečenje gnojnog procesa. Pored ishrane ma. Čistila sam jetru - izašlo je mnogo kamenja i razne žute
ujedno treba razmotriti i vlastiti način života. Ukoliko se ne gadosti. Najveći kamen bio je veličine veće šljive, a ostali veli­
pronađe uzrok bolesti, efekat će biti kratkotrajan. čine oraha i manje. Uglavnom su bili zeleni i crni, a nekoliko
Za sprečavanje disbalderioze u tankom crevu. Piti svež (ili kamenčića bilo je bež (drap) boje.
aktivirani hladnoćom, odnosno dečji) urin 2 - 3 puta dnevno Već drugu godinu ne uzimam nikakve lekove, niti primam
pre jela po 5 0 - 1 0 0 grama. Iz ishrane isključiti produkte sa kva­ injekcije, ali primenjujem urinoterapiju.
scem. Ne jesti posle 16 sati. Moji uspesi: smršala sam 19 kilograma; pojavila mi se ži­
Za lečenje kamena u žuči i oboljenja jetre. Piti naiskap tri votna radost i snaga; podmlađila sam se - bore su se potpuno
puta dnevno, pre jela, po 50-100 grama urina. izgubile; nemani više bolove u zglobovima i ne bole me noge;
Za povećanje imuniteta piti dečji urin 1-2 puta dnevno po bolje vidim; kosa mije postala gušća; prestali su bolovi oko sr­
50-100 grama. ca, mogli da spavam na bilo kom boku i imam dobar san. Već

340 341
treću godinu ne bolujem ni od kakvog gripa, akutnih respirator­ Jedna devojčica stara 4-5 godina, sva zadihana od igranja, dotr­
nih oboljenja, nestao je hronični bronhitis i dijabetes. Manje čala je i naiskap popila čašu kerozina,pre nego stoje shvatila da
me muči ostcohonđro/a.' to nije voda. Podigla se buka, uzbuna... i sve se srećno završilo.
Gladovanje, urin i skrivene sposobnosti organizma. „Imam Kerozinom se ljudi lece odavno. Sada se, pored čistog kero­
52 godine. Nikada nisam bolovala i ne bolujem. Kada sam pro­ zina, primenjuje kerozin u kome su odstojali zeleni orasi. Orasi
čitala knjigu Armstronga Živa voda, pomislila sam: Bez obzira sadrže mnogo joda, koagulacionih i taninskih materija. Oni
koliko bi teško obolela, nikada ne bi pila mokraću! Bolje je imaju dobra antimikrobna svojstva, podstiču čišćenje krvi i iste-
umreti! Međutim, kada sam pročitala Vašu Urinoterapija po­ ruju gliste. Ekstrakt kerozina sa orasima daje odlične rezultate
čela sam odmah sledećeg dana da pijem mokraću. Vaše knjige kod lečenja onkologije i drugih oboljenja.
su veoma ubedljive, pod njihovim utiskom nalazim se nedelju, Metod primene kerozina. Paula Kerner iz Austrije smatra,
mesec i ni o čemu drugom ne razmišljam. da kerozin leci oboljenja, čiji se uzrok nalazi u krvi. Metodom
Pre 4 godine počela sam da gladujem po Bregu. Posle pr­ primene kerozina, kojeg je ona predložila, izlečila je više od
vog sedmođnevnog gladovanja zaboravila sam, staje umor. Za 20 hiljada bolesnika i svoj pronalazak patentirala u mnogim
vreme gladovanja dešavaju se razna čuda. Na primer, putujem zemljama!
autobusom, autobuska stanica je još daleko, a ja želim da od­ Paula je bolovala od raka creva sa metastazama. D o k je
mah siđem. Hi: treba da ugasim lampu, a hladno je i ne želim bolovala i lečila se smršala je 14 kilograma. Za vreme operacije
da izađem ispod pokrivača, a lampa se sama gasi. Ujutro gle­ odstranili su joj 75 centimetara creva. Za drugu operaciju, da
dam, sijalica se sama odvrnula. Dva puta sam molila Boga: uko­ bi joj sačuvali život, bilo je kasno. Nastupila je paraliza. O t p u ­
liko sam u datom slučaju pravilno postupila, pošalji mi dobitak stili su je iz bolnice kao beznadežnog bolesnika. Lekari su joj
(čisto simbolično) na „Ruskom lotou'ili lutriji „Srećni slučaj". predviđah samo dva dana života.
I dobila sam 67 000 rubalja i lutku „Barbi". Razume se, to nije
slučajnost. Jednostavno kroz očišćene spoljašnje manifestacije Paula se, ležeći paralizovana, setila priče vojnika o tome
života misli bez prepreka dospevaju do cilja i odmah se dobija da su u Jugoslaviji ljudi kod raznih oboljenja pili kerozin i ma­
odgovor. To sam shvatila zahvaljući Vašim knjigama, a ranije sirah se njime. Odlučila je da proba da se leci destilovanim
mi taj mehnizam nije bio poznat". kerozinom. Prvo je popila jednu supenu kašiku. Posle nekoliko
sati osećala se bolje. Paraliza je popustila i bolovi su se stišali.
Posle tri dana podigla se iz postelje. Ubrzo je mogla da jede
bez povraćanja. Šeste nedelje lečenja osetila je jaku glad, javio
se apetit za povrće, voće i meso. Posle izvesnog vremena povra­
M E T O D LEČENJA K E R O Z I N O M
tila je izgubljenu telesnu težinu. Od tog vremena Paula se više
nije bojala strašne bolesti protiv koje do tada nije bilo leka.
Prema popularnosti i efikasnosti lečenja metod lečenja ke-
rozinom dobija sve više i više priznanja. Kerozin je organska Posle toga ona je spašavala obolele od malignih tumora,
tečnost koja ima đezinfikujuća svojstva. Kerozin rastvara i ubi­ kada im nikakvi drugi lekovi nisu pomagali.
ja mikroorganizme i gljivice. Da bi se otrovali kerozinom, tre­ Uzroci. Paula Kerner ne koncentriše pažnju na uzroke na­
ba ga popiti više od pola litra. Bio sam sveđok takvog slučaja. stanka raka, ona smatra da su uzroci rezultat promena u krvi.
Dalekih pedesetih godina prošlog veka hranu su pripremali Lečenje. Paula Kerner savetuje da se pije samo destilovani
na kerozinskim primusima. Kerozin su u primus sipali čašom. kerozin koji, prema njenom mišljenju, pobuđuje limfne sudove

342 343
i leci krv. Kerozin leći obolele od raka kojima ne pomažu ni ope­ je ponovo aktuelan i veoma popularan. Taj ekstrakt neki su
racija, ni zračenje. 1 što je najvažnije, nema neželjenih posledica. nazvali Todikamp. Zvanično ga proizvodi naučno-istraživački
Kerozin pomaže kod raka s metastazama, leći dečju cere­ institut za proizvodnju mesa, mleka i preradu stočarskih pro­
bralnu paralizu, infekciju krvi, prostatitis i druga oboljenja. izvoda iz Volgograda. Pored toga, radnici instituta usavršili su
ekstrakt oraha s kerozinom. Oni su ti ekstrakt dodali niz dru­
Ljudima koji boluju od skrivenih bolesti Paula preporuču­ gih biološki aktivnih materija (propolis i majski cvetni prah)
je da uzimaju po 15 kapi kerozina s kockom šećera. i nazvali ga Todikamp-ideal. Obogaćen tim dodacima ekstrakt
S ciljem profilakse i sprečavanja oboljenja od raka Paula oraha s kerozinom je znatno kvalitetniji.
Kerner savetuje da se jednom u 12 dana ujutro i uveče s čajem
Istraživanja ekstrakta Todikamp-ideala pokazala sti da on
popije po jedna kafena kašičica kerozina. Ili da se pije po 1-2
ima izrazito protivupalno, antioksidantno (sprečava stvaranje
kapi kerozina s proključalom vodom 2 - 3 puta uz jelo. Kura le­
slobodnih radi kala, koji kvare genetski aparat ćelija i mogu izazva­
čenja traje 6 nedelja. Posle toga treba uraditi analizu krvi.
ti onko/oška oboljenja), baktericidno, protivparazitno dejstvo,
Teže obolelim bolesnicima preporučuje se da uzimaju po ublažava bolove i podstiče zarastanje rana. Ekstrakt stimuliše
jednu kafenu ili supenu kašiku destilovanog kerozina jednom obnavljanje tkiva i procese stvaranja krvi, povećava imunolo­
dnevno natašte. šku aktivnost organizma.
Evo nekoliko primera, koji potvrđuju opravdanost te vrste Todikamj)-ideal pokazao se kao efikasno sredstvo kod le­
lečenja. čenja raka na raznim lokalitetima, kao i kod oboljenja želudač­
„T. Galen je 1962. godine kada je imala 40 godina života no-crevnog trakta, oslonsko-motornog aparata, kožnih obolje­
bila na pragu smrti. Imala je rak dojke kojti su joj odstranili. nja, prehlade i drugih oboljenja. Ekstrakta oraha s kerozinom
Počele su metastaze. Mokraćna bešika prestala je da funkcio- i njegove usavršene verzije kontraindikativni su kod povećane
niše. Slučaj je bio beznadežan. Žena je počela da pije natašte osetljivosti organizma na jod.
po jednu kašiku kerozina s čajem. Posle mesec dana vratio joj
se apetit. Puis je bio normalan. Dok je pila kerozin prestala je Način pripremanja ekstrakta oraha s kerozinom
da uzima morfijum. Prošao je još jedan mesec i teško bolesna
žena je ozdravila." Za pripremanje ekstrakta pogodan je avionski ili kućni ke­
rozin za osvetljenje. Naravno, kerozin ima karakterističan mi­
„Kod Margarite N. stvorio se gnojni čir na želucu. Opera­
ris (lično na njega ne obraćam pažnju), koji se može otkloniti
cija joj nije pomogla. Počeli su daje muče jaki bolovi i pojavio
ukoliko se profiltrira kroz sloj ispranog rečnog peska ili aktivni
se rak. Bolesnica je počela da pije po jednu kafenu kašičicu
kerozina jednom dnevno. Dvanaestog dana lečenja kerozinom
ugalj«
nastupilo je poboljšanje. Prestali su bolovi i javio se apetit. N o r ­ =fc>Pažnja. Postoje i druge vrste kerozina, kao što su tehnički i
malizovala se krvna slika." slični koje ne treba koristiti. U svakom slučaju, da biste se otro­
vali kerozinom treba da ga popijete bar pola litra.
Znači imamo kerozin (avionski ili za osvetlenje).
Ekstrakt oraha s kerozinom
Sada nekoliko reči o orasima. U njima ima mnogo kori­
Nije poznato ko je prvi predložio da se spoje korisna dej- snih i aktivnih materija, posebno joda. Koriste se orasi različi­
stva oraha i kerozina, ali se zna da je to bilo nekada davno. te zrelosti - od nesazrelih (još u zelenoj kori tj. mlečno-vošta-
Zahvaljujući moldavskom naučniku Mihailu Todiku ekstrakt ne zrelosti) do potpuno zrelih (suve pregrade između jezgra
344 345
oraha). Za ekstrakt se obično koriste nesazreli orasi u zelenoj s lunarnim ciklusima (lunarni ciklus iznosi 29 dana). Tokom
ljusci. Njih treba što sitnije izdrobiti (izrezati nožem ili samleti lunarnog ciklusa (od jednog do drugog mladog meseca) piti
na mašini za mlevenje mesa) i preliti kerozinom. U zavisnosti ođ jedne kafene do 1 supene kašike ekstrakta (doza zavisi od
od toga koliko priprema ekstrakta bitna, prilagodava se koli­ težine oboljenja, može se početi s kafenom kašičicom i posle
čina mlevenih oraha i rokovi stajanja. Obično se ekstrakt pri­ 1—2 nedelje doći do supene kašike) 3 puta dnevno na 20 mi­
prema po klasičnoj šemi: 1 deo mlevenih oraha na 10 delova nuta pre jela. Dopunski se mogu (ali nije obavezno) svakoga
kerozina koje treba ostaviti da odstoje 2 - 3 meseca na tamnom dana stavljati obloge s ekstraktom na predeo jetre dvadesetak
mestu, uz povremeno mućkanje. Čim ekstrakt poprimi karak­ minuta. Napraviti pauzu - lunarni ciklus (od mladog meseca
terističnu tamnobraon boju spreman je za upotrebu. Ako se do sledećeg mladog meseca). Kuru ponoviti još 2 puta.
uzmu 2, a još bolje 3 dela mlevenih zelenih oraha na 10 delova
Prema tome, lečenje ekstraktom oraha s kerozinom sastoji
kerozina, rok stajanja se skraćuje.
se iz 3 kure i traje približno pola godine. U slučaju kada treba
Kada je ekstrakt pripremljen treba ga procediti i piti. Po­ da ponovite lečenje napravite pauzu od 2 do 3 meseca i ponovi­
što se ekstrakt ne kvari njegov rok čuvanja je neograničen, ali te uzimanje ekstrakta.
je bolje popiti ga tokom prve tri godine.
Ljudi su se lečili od tumora i za kraće vreme ovim ekstrak­
Ukoliko želite da pripremite ekstrakt uz dodatak propolisa tom. Neki su pili po jednu kafenu kašičicu 2 puta dnevno (3
i cvetnog praha, sipajte u kerozin 0,5-1 deo propolisa dobrog minuta držati ekstrakt u ustima, pa progutati) 30 dana, zatim
kvaliteta i 0,1-0,5 delova majskog cvetnog praha. Ostavite da su pravili jednomesečnu pauzu i ponavljali kuru lečenja.
odstoji kao što je navedeno. Iz ličnog iskustva mogu reći da
Jedan čovek izlečio se od raka želuca za 10 dana. Uzimao je
je litar ekstrakta dovoljan za četvoročlanu porodicu za 3 do 5
ujutro na 30 minuta pre jela po jednu supenu kašiku ekstrakta.
godina.
Napominjem, sve zavisi od težine bolesti, starosti bolesni­
ka ah i niza drugih uzroka. Zbog toga su dati prosečni rokovi i
Načini primene ekstrakta doze jer se od slučaja do slučaja znatno razlikuju.
Postoji više varijanti primene ekstrakta. O n e se mogu raz­ Kod angine ekstraktom oraha s kerozinom mazati i ispira­
vrstati u dve grupe - za unutrašnju i spoljašnju primenu. Doze ti grlo 3 puta dnevno tokom 3-5 dana.
su, takode, različite i zavise od težine bolesti i starosti bolesni­ Kod prehlade mogu se piti po 2 do 3 kapi 3-7 dana.
ka. Na primer, u profilaktičke svrhe ekstrakt se može piti počev
22
od jedne kapi na 100 grama vode (pola čaše) pola sata pre V. K. Totrov savetuje da se za spoljašnju upotrebu kod
jela, pa povećavati svakoga dana po jednu kap dok se ne dode gnojnih rana raka koriste tamponi od gaze natopljeni u eks­
do 24 kapi na pola čaše vode i zatim svakoga dana smanjivati traktu. Gazu složiti u četiri sloja, natopiti je jednom kafenom
dozu dok je ne svedete na jednu kap. Posle toga napravite jed- kašičicom ekstrakta i staviti na obolelo mesto. Preko gaze stavi­
nomesečnu pauzu i ponovite kuru ako je potrebno. Ekstrakt ti pergamentni papir i sloj vate. Sve umotati zavojem. Oblogu
kerozina s orasima može se piti i na način koji je opisala Paula držati 3 0 - 6 0 minuta, skinuti i spaliti ili zakopati u zemlju. Da
Kerner. bi se izbegle opekotine deo kože oko rane naprskati sprejem
protiv opekotina ili namazati biljnim uljem. Oblogu ponovo
Kod malignih tumora različite lokalizacije savetujem da staviti posle 3-4 dana. Kritciijum za stavljanje nove obloge je
se ekstrakt primenjuje u kurama (ciklusima) koji su usklađeni nestanak crvenila kože.UkupnO se stavlja 5-6 obloga s ekstrak­
22
tom oraha i kerozina.
Primcdba prevodioca.
346 347
P r i m e r i . Naučni saradnici volgogradskog instituta izuča­ Četvrti primer. Površinskoćelijski rak desnog plućnog krila
vali su dejstvo kerozina i Todikampa deset godina! Prvi ekspe­ IVstadijum. Bolesnik je bio veoma slab i samo leži. Posle kure
rimenti izvedeni su na životinjama - prasićima, pilićima, i oni lečenja 'Todikampom prestali su jaki bolovi i poboljšala se krvna
su naočigled jačali i oslobađali se raznih oboljenja. Posle toga slika. Bolesnik je počeo sam da ustaje i hoda.
su veoma uspešno izvršili probu na sebi i bolesnicima. A sada Peti primer. Rak želuca kod muškarca. Bolest se iskompli-
nekoliko primera o ranije bolesnim ljudima. kovala upalom nogu.Tri meseca su ga aktivno lečili antibiotici­
Prvi primer. Žena u teškom stanju. Bolovala je oko 7 me- ma. Nema bolnice u kojoj nije ležao - ah bez ikakvog efekta.
seci od pneumo nije, emfizema ipneumoskleroze, hipertoničnih kri­ Od primene Todikampa počelo je poboljšanje, koje se prvo ose-
za, čira na želucu, mioma i niza drugih „sitnih" oboljenja. Lekari tilo na nogama - izgubilo se crvenilo oel upale. Poboljšalo se
su digli ruke od nje pošto su isprobali sve njima dostupne me­ lično osećanje.
tode lečenja. Šesti primer. Rak kože ispod leve dojke. S obzirom na to da
Pre dve godine, izgubivši svaku nadu, počelaje da pije sme­ je imala bolesno srce žena je odbila operaciju. Odlučila je da se
su votke s uljem. Stanje se donekle stabilizovalo, ali ništa više. leći Todikampom, Posle druge kure lečenja gnojna rana od raka
Iz nepoznatih razloga počeli su da joj se povećavaju mladeži i počela je da se zatvara a krajem treće kure znatno se smanjila.
da niču novi na drugim mestima. Zena je na vreme shvatila da Usput je nestala i vrtoglavica. Ugojila se. Splasnula su stvrđnu-
taj lek nije za nju. ća u grudima.
Počela se lečiti Todikampom kada je već bila u vrlo lošem
stanju. Dijagnostika na kompjuteru pokazala je da pored nave­ M o g u ć e z a m e n e i usavršavanje ekstrakta
denih oboljenja u njenom organizmu ima veliki broj patogenih
Lekovito dejstvo kerozina i ekstrakta oraha s kerozinom
gljivica i neki simptomi predonkološkog stanja.
već jezvanično dokazano. Ali ne može svaki čovek da pije kero­
Žena je poverovala u lekovitost Todikampa i s radošću ga zin. Uzroci su u specifičnom mirisu kerozina a, posledica toga
je pila prema metodu lunarnih ciklusa. Krajem četvrte nedelje je neprijatno podrigivanje u trajanju oel sat i po do dva posle
lečenja osetila je znatno olakšanje. Prestali su jaki bolovi u gru­ njegovog pijenja. Pojedini ljudi alergični su na produkte nafte.
dima i rukama, stišala se glavobolja, prestala je hronična kijavi-
ca, ali i angina i gorušica. ® Narodni lekar Sergej Gerasimov na osnovu lekovitih svoj­
Drugi primer. Muškarac koji boluje od raka prostate. Posle stava zelenog oraha i drugih biološki korisnih materija
prve kure lečenja Todikampom prestali su mu bolovi, pojavio se napravio je balzam koji je nazvao Balzam Gerasimova.
apetit i povećao se hemoglobin u krvi. Muškarac je oživeo, odu­ Osnovne komponente balzama su: orah, alkohol, cvetni
ševljen je uspehom i veruje u skoro ozdravljenje. 23
med (livadski) i propolis.
Treći primer. Rak dojke. Žena je ranije imala mastopatiju
obe dojke. Posle 17 godina javio se rak. Lečili su je hernijom i U procesu pripreme balzama on je uzeo u obzir lunarne
faze i koristio strukturiranu vodu. Jedna od tajni pripremanja
zračenjem. Predložili su joj operaciju. Bolesnica je odbila ope­
balzama jeste postupak držanja na određenoj temperaturi pola
raciju. Lekari su joj rekli da će životi još mesec dana. Leci se
godine.Ti uslovi obezbeduju kvalitetniju fermentaciju balzama.
sama Todikampom i za sada uspešno.
Posle zračenja imala je Opekotine na leđima i grudima. Po­
sle Todikampa sve se postepeno vratilo u normalu. :
' Pri med ha prevodioca.
348 349
Balzam ima izvanredan ukus, primenjuje se u malim koli­ neranrtisanom suncokretovom cilju) na čovečji organizam,
činama (dovoljna je kafena kašičica), lako prodire u organizam naučnici iz pomenutog volgogradskog instituta odlučili su
(na račun alkohola i meda) i đospcva do obolelog mesta, dok da objedine metod s kerozinom s metodom Ševčenka.
propolis pojačava lekovito dejstvo.
U ulju od slačice i tikve (bundeve) tih kiselina ima mnogo
Prema recima Gerasimova pozitivni rezultati primene bal- više, nego u suncokretovom ulju. Naučnici instituta su eksperi­
zama uočavaju se čak i U slučajevima kada se bolesnici nisu mentom odredili optimalnu varijantu koncentracije smese i is­
pridržavali preportičene dijete i načina života i nisu prestajali probali je na životinjama. Životinjama se smesa dopala. Smesu
da puše. su isprobali i bolesni ljudi.
Indikacije za primenu Bahama Gerasimova iste su kao i za Naučnici instituta preporučuju bolesnicima da koriste
Todikamp. Balzamom se lece različiti tumori, između ostalog, Todikamp-ideal (može samo kerozin ili kerozin s orasima) u
adenom prostate i mastopatija, plućna oboljenja, čak tuberku­ kombinaciji s uljem od slačice - tikve (bundeve). Smesu treba
loza i bronhijal