Está en la página 1de 21

Pirates!!. Una proposta de treball col·laboratius a les aules.

Introducció .................................................................................. Pàg. 3

Justificació .................................................................................. Pàg. 3

Proposta ...................................................................................... Pàg. 4

Organització i Planificació ........................................................ Pàg. 5

Agenda ....................................................................................... Pàg. 6

Marc curricular .......................................................................... Pàg. 6

Activitats .................................................................................... Pàg. 12

Avaluació ................................................................................... Pàg. 15

Conclusió .................................................................................. Pàg. 19

Bibliografia ................................................................................ Pàg. 20

2
Autores: Dolors Pons Borràs i Àngels Pons
Pirates!!. Una proposta de treball col·laboratius a les aules.

INTRODUCCIO

El projecte col·laboratiu: Pirates està pensat per a desenvolupar-se en el marc


del curs a distància: L’Internet i els projectes telemàtics col·laboratius del
programa Fad de les Illes Balears, amb l’objectiu de cercar diferents propostes
metodològiques per a dur a terme a dins les aules amb el nou maquinari que
arriba a les aules de tercer cicle de primària durant els curs 2010-2011 com a
conseqüència del Pla de Modernització Educativa de les Illes Balears.
En els cursos a distància hi participen mestres de totes les Balears per tant s’ha
cercat un tema que pogués interessar a tots els participants a aquest cursos i
als seus alumnes de tercer cicle de Primària. Així, el tema triat és la pirateria a
les Illes Balears durant l’edat moderna, treballat a través de diferents caceres
del tresor de forma que es doni un treball col·laboratiu entre els diferents
participants en aquest projecte.

JUSTIFICACIÓ.

El paper d'encreuament en un mar dens en episodis històrics ha deixat a les


illes un passat que mai ens cansarem d’investigar i descobrir. Un passat marcat
pels diferents pobles que han anat incidint en l'evolució històrica de cada illa
des de l'antiguitat fins als nostres dies.
A finals ja de l’edat mitjana i començament de la moderna, les Illes es van
veure afectades per uns aconteixements comuns a tota la mediterrània. La
pirateria i els corsarisme que es van convertir en un factor d’inseguretat
generalitzada. Ambdós només es diferenciaven per la legalitat de les seves
accions. Els corsaris gaudien de la famosa “patent de cors” otorgada per l’Estat
per a atacar les nau dels països enemics i havien de donar uns beneficis als
seus protectors. La pirateria era, al contrari, un acte de saqueig en benefici
propi. Aquesta activitat va créixer extraordinàriament a causa dels conflictes
politics i la inseguretat que regnava a les Illes durant aquest segles (XVI i XVII).
Aquesta proposta didàctica ens permetrà viatjar a través del temps i reviure
aquests atacs pirates, saber qui eren, d’on venien, per què atacaven a les
nostres Illes i com es defensaven els nostres avantpassats.
L’aventura comença!

3
Autores: Dolors Pons Borràs i Àngels Pons
Pirates!!. Una proposta de treball col·laboratius a les aules.

LA PROPOSTA

Es proposa als alumnes fer una recerca sobre la pirateria a les Illes Balears a
partir de la troballa d’uns pescadors d’un bòtil amb un missatge al mar.

El missatge diu el següent:

Els alumnes hauran de fer un treball de recerca a través de diferents caceres


del tresor i esbrinar a quin atac pirata es refereix el missatge del permagí i
quina és la Illa que es va atacar.

4
Autores: Dolors Pons Borràs i Àngels Pons
Pirates!!. Una proposta de treball col·laboratius a les aules.

ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ

Aquest projecte es planteja com un treball col.laboratiu entre diferents grups i


centres de les Illes Balears de tercer cicle de primària. Aquest treball
col.laboratiu es realitzarà a través de dos blogs:
El blog dels pirates: http://eltresordelspirates.blogspot.com/
El blog dels naveg@nts: http://navegantsinavegantes.blogspot.com/
El blog dels pirates presenta la proposta didàctica. S’han creat diferents
pàgines per a realitzar el projecte i conduir la investigació dels infants. Es
proposen tres caceres.
Cada participant al curs Fad triarà quina cacera vol que realitzin els seus
alumnes.
Les tres caceres es divideixen de la següent forma:
Cacera 1: La pirateria a les Balears.
Cacera 2: La vida a les Illes Balears durant l’edat moderna.
Cacera 3: Les Illes Balears davant els atacs dels pirates.

Cada una de les caceres planteja una sèrie de preguntes que els alumnes
hauran d’anar contestant a través d’un treball de recerca utilitzant Internet.
Les dues primeres preguntes que es plantegen com activitats d’introducció són
les mateixes per a les tres caceres. Les cinc següents (activitats de
desenvolupament) són concretes per a cada cacera. I les darreres (activitats
de síntesi) consisteixen, primer, en recollir a través d’una presentació les
conclusions a les que s’ha arribat i penjar-les al bloc dels naveg@nts i llavors
tots els grups han de respondre i enraonar la gran pregunta que es planteja i
per fer-ho serà necessari consultar les diferents investigacions fetes per la resta
de companys i que també hauran penjat al blog dels naveg@nts.
Per tant el blog dels naveg@nts serà el lloc on els alumnes penjaran els seus
treballs. La presentació dels grups classe, la presentació amb les
investigacions, les conclusions finals, els comentaris, ......
Per altra banda, els mestres participants al projecte i en conseqüència al curs
Fad: Internet i els projectes telemàtics col.laboratius es coordinaran a través
dels fòrums del Moodle d’aquest curs.

5
Autores: Dolors Pons Borràs i Àngels Pons
Pirates!!. Una proposta de treball col·laboratius a les aules.

AGENDA

El projecte Pirates està pensat per realitzar-lo aproximadament en un mes.


La temporalització que aquí exposem és orientativa i cada grup es pot
organitzar com li vagi millor.
També creiem que és important en la realització d'un projecte col·laboratiu
seguir els terminis establers, realitzant les activitats proposades conjuntament.
Sinó és córrer els risc que el projecte col·laboratiu es convertesqui en un
projecte paral·lel, on a pesar que els diferents grups treballen el mateix projecte
no es dóna interacció entre ells. En aquest projecte, sobretot, s’haurien de
seguir els terminis en les activitats de síntesi (penjar les presentacions amb les
conclusions al bloc) i la resposta a la Gran Pregunta.
Es recomana, anar mirant l'agenda del curs i del projecte.

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE Primera setmana.


ACTIVITATS D’INTRODUCCIO Primera setmana.
ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT Segona setmana.
ACTIVITATS DE SÍNTESI Tercera setmana.
LA GRAN PREGUNTA Tercera setmana.
AVALUACIÓ Quarta setmana.

MARC CURRICULAR

Competències bàsiques

1.- Competència en comunicació lingüística


2.- Competència matemàtica
3.- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
4.- Competència en el tractament de la informació i competència digital
5.- Competència social i ciutadana
6.-.Competència cultural i artística
7.- Competència per aprendre a aprendre
8.- Competència en autonomia i iniciativa personal

6
Autores: Dolors Pons Borràs i Àngels Pons
Pirates!!. Una proposta de treball col·laboratius a les aules.

COMPETÈN

ACTIVITATS
BÀSIQUES
OBJECTIUS CONTINGUTS

CIES
Area Coneixement del Area Coneixement del medi natural i social
medi natural isocial
-Utilitzar la lectura i les 1,4,7,8 Bloc 4: Persones, cultures i organització social: Act.1
tecnologies de la - Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i de Act.2
informació i la fonts documentals i audiovisuals per a la recerca d’informació, Act.3
comunicació per obtenir valorant els continguts obtinguts Act.4
informació i com Act.5
instrument per aprendre Act.6
i compartir Act.8
coneixements.
- Reconèixer en el medi 1,6,7,5, Bloc 5: Canvis en el temps: Act.1
natural, social i cultural 3 - Introducció a la cronologia històrica: utilització d'unitats de Act.3
canvis i transformacions mesura temporal (dècada, segle) i maneig bàsic de les nocions Act.4
relacionats amb el pas de successió, ordenació i simultaneïtat. Act.5
del temps i indagar i Act.6
analitzar algunes - Reconeixement d’aspectes de la vida quotidiana d’algunes Act.8
relacions de societats d’èpoques històriques assenyalades (edat mitjana-
simultaneïtat i moderna) i de les seves aportacions al progrés de la humanitat
successió, de cronologia com a primera aproximació a aquestes societats
i de durada, per aplicar
aquests coneixements a - Observació de l’evolució al llarg del temps d’algun aspecte de
la comprensió d'altres la vida quotidiana (organització social, habitatge, forma de
moments històrics treball, mitjans de comunicació, mitjans de transport, etc.),
rellevants de les Illes relacionant-lo amb alguns fets històrics rellevants.
Balears i de l’Estat
espanyol. - Reconeixement i valoració del significat d’alguns testimonis
del passat en l’entorn (tradicions, edificis, objectes, etc.).

-Participar en 1,6,4,7, Bloc 5: Canvis en el temps: Act.1


l’elaboració, realització i 8,5,3 - Utilització de documents escrits i visuals per obtenir Act.3
avaluació de treballs informació històrica i elaborar diferents treballs. Act.4
d’investigació Act.5
relacionats amb Act.6
aspectes rellevants de Act.7
l’entorn natural, social i Act.8
cultural

- Interpretar, expressar i 1,4,7,8, Bloc 7: Objectes màquines i tecnologies Act.2


representar fets, - Utilització bàsica de programes informàtics de tractament de Act.3
conceptes i processos textos: títol, format, arxiu i recuperació d’un text, canvis, Act.4
del medi natural, social i substitució i impressió. Act.5
cultural mitjançant - Interès en la presentació acurada dels treballs en paper o en Act.6
tecnologies d'informació suport digital. (documents de text, presentacions,...) Act.7
i comunicació Act.8
- Recerca guiada d'informació a Internet: seguiment d’una
seqüència donada per localitzar informació.

- Utilització dels blocs com a eina per compartir i transmetre


informació.

7
Autores: Dolors Pons Borràs i Àngels Pons
Pirates!!. Una proposta de treball col·laboratius a les aules.

Area Llengua catalana Area Llengua catalana i literatura


i literatura

- Utilitzar les destreses 1,4,7,8 Bloc 1: Escoltar, parlar i conversar: Act.1


lingüístiques bàsiques - Participació en situacions d'aprenentatge compartit per recollir Act.3
de la llengua catalana i intercanviar informació i opinions, planificar accions conjuntes, Act.4
de manera eficaç: resoldre conflictes, arribar a acords i manifestar les pròpies Act.5
escoltar, parlar, llegir i opinions, mostrant una actitud de cooperació i de respecte per Act.6
escriure, tant com a les aportacions i opinions de les altres persones. Act.7
instrument de recerca, Act.8
recull i processament Bloc 2: Llegir i escriure
d’informació per a -Creació de textos relacionats amb l'àmbit escolar per obtenir,
l’aprenentatge en les organitzar i comunicar informació: cartells, murals, qüestionaris,
diferents àrees del descripcions, explicacions simples, llistes utilitzades com a
currículum (discussió, resum o esquema, etc.
observació,
documentació,
esquema, guió, resum,
notes, etc.), com per
escriure textos.

- Emprar, de manera 1,4,7,8 Bloc 2 : Llegir i escriure Act.1


autònoma, els mitjans Act.2
-Comprensió de textos procedents dels mitjans de comunicació
de comunicació social i Act.3
social (pàgines web infantils i juvenils, reportatges, etc.), per
les tecnologies de la Act.4
cercar informació general, identificant informacions destacades,
informació i la Act.5
situacions i intencions comunicatives.
comunicació com a Act.6
instruments de treball i - comprensió de textos escrits Act.7
aprenentatge per Utilització dirigida de les tecnologies de la informació i la Act.8
obtenir, interpretar i comunicació i de les biblioteques per obtenir informació i
valorar informacions i models per la composició escrita.
opinions diferents.
-composició de textos escrits:
Utilització guiada de programes informàtics de processament
de textos.

-Posar en pràctica hàbits 1,7,8,5 Bloc 2: Llegir i escriure Act.1


i estratègies de feina Act.2
- Actitud de cooperació i de respecte en les situacions
que permetin tant Act.3
d’aprenentatge compartit mitjançant la participació, les
l'activitat individual com Act.4
aportacions i la manifestació de l’opinió pròpia amb respecte
l’aprenentatge Act.5
per les idees, les opinions i els coneixements dels altres.
cooperatiu, col·laborant Act.6
activament i amb Act.7
responsabilitat en el Act.8
treball en grup.
Area Matemàtiques 1,2,7,8, Area Matemàtiques Act.3
Bloc 1: nombres i operacions Act.4
-Reconèixer l’aportació
- Reconeixement de sistemes de numeració en cultures Act.5
de diferents cultures al
anteriors i d’influències en l’actualitat: ús de la numeració Act.6
món matemàtic: sistema
romana i la seva equivalència amb el sistema de numeració Act.8
de numeració romana.
decimal.

8
Autores: Dolors Pons Borràs i Àngels Pons
Pirates!!. Una proposta de treball col·laboratius a les aules.

CB Dimensió Criteris d’avaluació

Comprendre i interpretar la realitat a partir de textos


orals i escrits.

• Cercar, recopilar,
Cercar, recopilar, seleccionar i processar informació. organitzar i comunicar
informació.

Distingir la informació rellevant de la no rellevant i les • Generar idees.


informacions implícites en els textos que s’escolten i
1 en els que es llegeixen. • Gaudir expressant-se.

• Parlar forma fluida.


Gaudir expressant-se de forma oral.
• Escriure textos per
expressar idees,
Parlar en públic amb seguretat i confiança. sentiments i experiències

Escriure textos per expressar idees, sentiments i


experiències adequats a la situació i amb intencions
comunicatives o creatives diverses.

• Utilitzar estratègies de
Planificar i aplicar estratègies de resolució de resolució de problemes
problemes a situacions de la vida quotidiana i del món en situacions de la viada
laboral. quotidiana.
2
Saber utilitzar les tècniques i els procediments
matemàtics bàsics per situar-se a l’espai i organitzar i • Utilitzar les tècniques i els
analitzar dades. procediments matemàtics
bàsics.

• Recollir informació
Obtenir, interpretar i avaluar resultats. relacionada amb el
treball.

3 • Localitzar, obtenir,
analitzar i representar
Localitzar, obtenir, analitzar i representar informació informació qualitativa i
qualitativa i quantitativa. quantitativa.

Saber utilitzar recursos compartits en una xarxa

• Utilitzar recursos
Utilitzar les eines de navegació per Internet com a compartit en una xarxa.
element essencial per informar-se i aprendre
• Utilitzar les eines de
navegacio.

• Argumentar les opinions


Comunicar la informació i els coneixements adquirits de forma crítica.

9
Autores: Dolors Pons Borràs i Àngels Pons
Pirates!!. Una proposta de treball col·laboratius a les aules.

4 específiques, aprofitant les possibilitats que ofereixen


les tecnologies de la informació i la comunicació • Treballar en entorns
Comprendre la informació, analitzar-la de forma crítica col.laboratius
i reflexiva i integrar-la en els esquemes previs de
coneixement

Treballar en entorns col·laboratius ampliant els entorns


de comunicació per participar en comunitats
d’aprenentatge formals i informals
Reflexionar sobre els fets i els problemes socials i • Comunicar,expressar
històrics de forma global i crítica. idees pròpies.

Realitzar raonaments crítics sobre situacions reals i • Escoltar als altres amb
dialogar per millorar col·lectivament la comprensió de respecte.
la realitat
5 • Prendre decisions en els
Saber comunicar-se en distints contextos, expressar distints nivells de la vida
les idees pròpies i escoltar les dels altres comunitària valorant
conjuntament els
Prendre decisions en els distints nivells de la vida interessos individuals i
comunitària valorant conjuntament els interessos els del grup
individuals i els del grup

Mostrar interès per contribuir a la conservació del • Interessar-se per


patrimoni cultural de la pròpia comunitat . contribuir a la
conservació del patrimoni
cultural
Tenir un coneixement bàsic de les obres i les
manifestacions més destacades del patrimoni cultural • Aplicar habilitats de
6 pensament divergent i de
treball col·laboratiu.
Aplicar habilitats de pensament divergent i de treball
cooperatiu • Col·laborar per a la
consecució d’un resultat
final en el treball
Disposar d’habilitats de cooperació per contribuir a la col·lectiu.
consecució d’un resultat final en treballs col·lectius.

Tenir confiança en si mateix i perspectives d’èxit


• Mostrar curiositat per
plantejar-se interrogants.
Mostrar curiositat per plantejar-se interrogants
• Identificar i manejar la
diversitat de respostes
Identificar i manejar la diversitat de respostes possibles davant una
possibles davant una mateixa situació o problema mateixa situació o
problema
7
Aprendre de i amb els altres • Emprar tècniques i hàbits
de treball individual i
cooperatiu.
Seleccionar i organitzar la informació i integrar-la a
través de resums, esquemes, mapes conceptuals... • Ajudar als companys i
organitzar la feina de
manera àgil i equitativa.

10
Autores: Dolors Pons Borràs i Àngels Pons
Pirates!!. Una proposta de treball col·laboratius a les aules.

Emprar tècniques i hàbits de treball individual i


cooperatiu

Tenir capacitat d’escollir, de calcular i assumir riscos i • Escollir, calcular i assumir


d’afrontar problemes riscos i afrontar
problemes

Conèixer les fases de desenvolupament d’un projecte: • Planificar, prendre


planificar, prendre decisions, actuar, avaluar el que decisions, actuar, avaluar
8 s’ha fet i autoavaluar-se, extreure conclusions i valorar el que s’ha fet i
les possibilitats de millora autoavaluar-se, extreure
conclusions i valorar les
possibilitats de millora
Relacionar-se, cooperar i treballar en equip de manera
cooperativa i flexible • Relacionar-se, cooperar i
treballar en equip de
manera cooperativa i
flexible
Comunicar als altres les pròpies idees i decisions així
com valorar les idees dels altres • Comunicar als altres les
pròpies idees i decisions
així com valorar les idees
dels altres

11
Autores: Dolors Pons Borràs i Àngels Pons
Pirates!!. Una proposta de treball col·laboratius a les aules.

ACTIVITATS

Les activitats a realitzar estan basades en la recercar a internet. És necessari que els
mestres, prèviament a la realització de les activitats per part dels alumnes hagin visitat
aquests enllaços i localitzat la informació per tal de poder orientar i ajudar si es
necessari en aquesta recerca.

ACTIVITATS I EXERCICIS D’INTRODUCCIÓ

Presentació del projecte


(Activitat 1)
En gran grup es presenta el projecte als alumnes a través de la pissarra digital
o canó de projecció.
Ha de quedar clar quina és la proposta que es fa i quin és el treball final que es
demana a l’alumne.
Aquesta primera sessió pot servir per anar recollint els coneixements previs
que tenen sobre el tema.

Presentació als companys d’altres centres que realitzen el mateix


projecte.
(Activitat 2)

Cada grup participant penjarà al bloc dels navegants


http://navegantsinavegantes.blogspot.com/
una fotografia del grup classe. A més hi afegirà alguna informació referent al
centre educatiu al que pertanyen.
S’hauria de comentar alguna entrada de les presentacions dels altres centres
educatius.

• Aquí teniu les instruccions de com fer una entrada al bloc, penjar-hi una fotografia, fer
comentaris
http://slidesix.com/view/fer-entrades-a-un-bloc-DWKKa

Inici del projecte.


En aquesta primera sessió també és poden anar contestant les dues primeres
preguntes:

INICI PROJECTE. PREGUNTES COMUNS A LES TRES CACERES


(Activitat 3)
- A quin segle es va llençar l'ampolla a la mar?

- A quina època històrica ens situa?

Aquest treball es pot fer en petit grup o amb parelles i finalment posar-ho en
comú.

12
Autores: Dolors Pons Borràs i Àngels Pons
Pirates!!. Una proposta de treball col·laboratius a les aules.

ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT

Aquesta sessió és dedicarà a contestar les cinc preguntes següent que són
diferents per a cada cacera.
A l’igual que la sessió anterior, aquest treball de recerca es pot fer en petit grup
o amb parella i finalment posar-ho en comú.
Cada grup de treball ha d’elaborar un escrit utilitzant un processador de textes
recullint les respostes a les preguntes.

Cacera 1: La pirateria a Cacera 2: La vida a les Cacera 3: Les Illes


les Balears. Illes Balears a l’època Balears davant els atacs
(Activitat 4) dels pirates. dels pirates.
(Activitat 5) (Activitat 6)

- A què es dedicaven els - Com vivia la gent de - Compareu la població


pirates? les Illes Balears durant de les illes durant
aquesta època? Hi havia aquella època i l'actual
- D'on procedien els diferents classes
pirates que arribaven a socials? - Per què les Illes
les Illes Balears eren visitades
- A què es dedicaven? repetidament pels
- Anomena alguns Quins oficis hi havia? pirates?
pirates famosos que van
atacar les Illes Balears - Com eren els pobles? - Per on solien atacar?
les cases? els edificis? Situeu en un mapa de la
- Per què atacaven els vostra illa els possibles
pirates les Illes Balears? - Quines construccions llocs per on podrien
defensives hi havia als entrar els pirates.
- Descriviu algun atac pobles?
pirata famós a les Illes - Quines construccions
Balears - Descriviu com si fóssiu es feien en aquella
l'autor de l'escrit del època per defensar-se
pergamí un atac dels de l'atac dels pirates i
pirates al vostre poble invasors?

- Queden restes
d'alguna construcció feta
durant aquella època per
defensar-se dels atacs
dels pirates?

13
Autores: Dolors Pons Borràs i Àngels Pons
Pirates!!. Una proposta de treball col·laboratius a les aules.

ACTIVITATS DE SINTESI

Presentació recollint les conclusions.


(Activitat 7)

FINAL PROJECTE. ACTIVITAT DE SINTESI


Elaborau una presentació que reculli la vostra investigació i la penjau al bloc
dels naveg@nts:
http://navegantsinavegantes.blogspot.com/

Es proposa fer la presentació amb tot el grup classe utilitzant la pissarra digital
o el canó de projecció.
També es pot fer en petits grups i llavors decidir quina presentació es penja al
bloc dels naveg@nts : http://navegantsinavegantes.blogspot.com/
És el tutor que ha de decidir la metodologia que s’adapti millor al seu grup.

• Aquí teniu les instruccions de com penjar una presentació al blog.


http://slidesix.com/view/presentacionsbloc-zpvuy

Respondre a la gran pregunta


(Activitat 8)

Una volta acabat el treball de recerca s’ha d’intentar contestar a la GRAN


PREGUNTA que es proposava a l’inici del projecte. Per poder tenir tota la
informació necessària per contestar-la serà precís consultar les diferents
presentacions penjades al bloc que han elaborat els companys i companyes
d’altres centres.
La resposta ha de ser argumentada s’ha de dir quin és l’atac pirata que es
descriu, quina illa devia ser, com van atacar els pirates, per a quin lloc i com es
fan defensar els illencs.
Es proposa fer aquesta activitat en petits grups, fer una posada en comú i
penjar la resposta en gran grup al bloc dels naveg@nts:
http://navegantsinavegantes.blogspot.com/
Però, com sempre, és el tutor ha de decidir la metodologia que s’adapti millor
al seu grup.

LA GRAN PREGUNTA. ACTIVITAT DE SINTESI


Mireu alguna presentació de cada cacera que han fet els vostres companys i
intenteu esbrinar i enraonar on va tenir lloc l'atac pirata que es descriu al
pergamí que van trobar els pescadors.
Escriviu la vostra resposta al bloc dels naveg@nts
http://navegantsinavegantes.blogspot.com/

14
Autores: Dolors Pons Borràs i Àngels Pons
Pirates!!. Una proposta de treball col·laboratius a les aules.

AVALUACIÓ

L'avaluació ha de tenir un caràcter formatiu, regulador, orientador i


autocorrector del procés educatiu. L'objectiu ha de ser orientar i millorar, en
nivell de disseny i desenvolupament, tant els processos com els resultats de la
intervenció educativa.

Per a la realització de l’avaluació s’utilitzen diferents procediments.

• Observació continuada que farà el/la mestre/a durant totes les sessions.
• Anàlisi de produccions realitzades.
• Les rúbriques que s'han elaborat per avaluar el treball de l'alumnat.
Aquestes es passaran de forma individual i conjunta amb el/la mestre/a i
els components del grup per tal de compartir diferents punts de vista i
intercanviar opinions.

L'observació és l'instrument més important per a dur a terme l'avaluació;


basant-se en una observació constant i sistemàtica dels processos de
desenvolupament i aprenentatge de cadascun dels infants per comprendre i
valorar els canvis i els progressos més que les dificultats i mancances.

En l’anàlisi de les produccions s’inclouran tan les diferents produccions


individuals com grupals, així com també l’expressió oral.

Les rúbriques permeten mesurar el treball del alumnes, el seu funcionament


durant el procés i les seves habilitats per treballar de manera cooperativa, amb
una objectivitat més gran.
Abans de començar a treballar els alumnes han de saber com i de què seran
avaluats. D'aquesta manera es potencia una bona orientació del treball, els
ajuda a pensar i els orienta sobre el que s'espera d'ells, d’aquesta forma els
alumnes s’impliquen més el projecte i els procés d’aprenentatge és molt més
significatiu.

Així mateix, tots els alumnes participants en el projecte podran anar deixant
diferents comentaris sobre com la realització del projecte al bloc dels
naveg@nts: http://navegantsinavegantes.blogspot.com/

Nota: Proposem, aquest exemple d’avaluació que cal entendre només com una
possibilitat, entre moltes d’altres i que, sempre, s’ha d’ajustar a cada situació real.

15
Autores: Dolors Pons Borràs i Àngels Pons
Pirates!!. Una proposta de treball col·laboratius a les aules.

RÚBRICA GLOBAL

Aspectes a JUST CORRECTE BÉ EXCEL·LENT


valorar

Recerca No ha estat capaç de Ha estat capaç de És capaç de cercar Es capaç de trobar


d’informació trobar informació. trobar informació pell informació , però li informació i
amb ajuda. costa seleccionar la seleccionar la que és
que li és útil pel útil pel treball.
treball.

Li costa molt S’expressa de forma S’expressa de forma S’expressa de forma


expressar-se i quasi poc entenedora. El to clara amb un to de molt clara i fluida
Expressió oral no el senten. de veu és bastant baix. veu adequat. amb un to de veu
adequat.
No comunica ni Li costa comunicar i Expressa i comunica
expressa cap idea expressar idees alguna idea pròpia. Comunica i expressa
pròpia. pròpies. idees pròpies i ho fa
de forma crítica.

Expressió No s’entén el que Costa entendre el que S’entén el que escriu Expressa idees
escrita escriu. No expressa escriu. Expressa i expressa idees, sentiments i
cap tipus d’idea, alguna idea, sentiment sentiments i experiències de
sentiment o o experiència. experiències. forma clara i molt
experiència entenedora.

Capacitat No escolta ni respecte Li costa escoltar i Sol escoltar i Sempre escolta i


d’escolta als altres. respectar als altres. respectar als altres mostra respecte pels
altres.

No utilitza cap Intueix les diferents Comença a utilitzar Utilitza sovint


estratègia.. estratègies però no les estratègies de estratègies de
Resolució de sap aplicar resolució de resolució de
problemes problemes en problemes en
situacions de la vida situacions de la vida
quotidiana. quotidiana,
identificant i
manejant diversitat
de respostes
possibles danvant
una mateixa situació
o problema.

Us de la Visita les pàgines Visita les pàgines Treu bon rendiment


Treu molt bon
tecnologia d’informació d’Internet proposades i d’Internet, pren nota
rendiment d’Internet,
proposades i d’altres pren notes de la de les pàgines
pren nota de les
que no tenen a veure. informació d’interès. visitades i d’algunes
pàgines visitades
No s’esforça per fonts d’informació
S’esforça per emprar el que li han estat útils i
emprar correctament addicionals.
programari, amb ajuda. troba noves fonts
el programari indicat
S’esforça per emprar d’informació
S’esforça per utilitzar correctament el

16
Autores: Dolors Pons Borràs i Àngels Pons
Pirates!!. Una proposta de treball col·laboratius a les aules.

els recursos compartits programari. d’interès.


No utilitza els en xarxa.
recursos compartits Utilitza els recursos Utilitza correctament
en xarxa. compartits en xarxa. els recursos
compartits en xarxa.

Treball No ajuda als companys i Sol ajudar encara que a Normalment ajuda Ajuda als companys
cooperatiu destorba a l’hora vegades destorba a l’hora als companys i i organitzar la feina
d’organitzar el treball. d’organitzar el treball. organitzar la feina de de manera àgil i
manera àgil i equitativa i flexible.
No col·labora per a la Li costa col·laborar per equitativa.
consecució d’un a la consecució d’un Col·labora per a la
resultat final en el resultat final en el Sol col·laborar per a consecució d’un
treball col·lectiu treball col·lectiu la consecució d’un resultat final en el
resultat final en el treball col·lectiu.
treball col·lectiu.

Interessar-se No mostra cap interès Mostra interès envers Mostra interès envers Mostra molt d’interès
per contribuir a envers el patrimoni el patrimoni cultural de el patrimoni cultural i una actitud molt
la conservació cultural de les Illes. les Illes però no de les Illes i positiva envers la
del patrimoni demostra cap ganes de demostra ganes de contribució a la
cultural contribuir a la contribuir a la conservació del
conservació del conservació del patrimoni cultural de
patrimoni cultural de patrimoni cultural de les Illes.
les Illes les Illes

Actitud No és responsable Li costa ser Generalment Assumeix la


amb les tasques que responsable i es assumeix la responsabilitat que li
se li encomanen. despista amb facilitat. responsabilitat que li pertoca i les feines a
pertoca i les feines a desenvolupar.
No mostra curiositat Mostra curiositat i desenvolupar, però
per plantejar-se nous comença a prendre de vegades cal Mostra curiositat i
interrogants decisions valorant els recordar-li. sempre pren
interessos individuals i decisions valorant
de grup. Mostra curiositat i els interessos
pren decisions individuals i de grup.
valorant els
interessos individuals
i de grup.

17
Autores: Dolors Pons Borràs i Àngels Pons
Pirates!!. Una proposta de treball col·laboratius a les aules.

RÚBRICA D’AUTOAVALUCIÓ

Els alumnes fan la seva pròpia autoavaluació fent una valoració del projecte a
través d’aquesta rubrica

Nº PREGUNTES Quasi Quasi


Sempre
mai sempre
1 He aportat idees al meu grup.

2 He sabut respectar l'opinió dels altres.

3 He arribat a acords amb els altres membres del grup.

4 Estic satisfet de la meva feina personal

5 M'he esforçat en fer bé les tasques.

6 He revisat el meu treball abans de presentar-lo.

7 He participat en dissenyar I fer el Powerpoint/Impress

8 He participat en la contestació de la Gran Pregunta


A l'hora de fer la presentació he intentat posar en
9
pràctica el que havia après fent la feina.
M’he preocupat de conèixer tots els aspectes del
10 treball.
L'adquisició d'aquests nous coneixements m'ha ajudat
a interessar-me pel patrimoni cultural de les postres
11 Illes.

18
Autores: Dolors Pons Borràs i Àngels Pons
Pirates!!. Una proposta de treball col·laboratius a les aules.

CONCLUSIONS

Esperem que la realització d’aquest petit projecte col·laboratiu hagi estat


engrescador i que obri les portes a la realització de molts altres.
Però les autores d’aquesta proposta didàctica us voldrien animar a aprofundir
en el tema i us volem fer algun suggeriment per si es vol ampliar el tema.

Algunes possibilitats:

- Treballar el llibre La Isla del Tesoro de Robert


Louis Stevenson a través de diferents propostes.
* L’Illa del tresor a Edu365.cat

* Activitat de lectura, l’Illa del tresor.

* Material relacionat amb el llibre

- Treballar el llibre “Una història emocionant”


(Una història de pirates a les Illes Balears)
de Guillen Rosselló.

- Treball didàctic sobre la cançó: El pirata Joan


Torrelles
Fragment cançó

- Treball de recerca històrica a través d’una webquest.


Banc de dades webquest (història)

Així mateix us demanem que ens faceu arribar qualsevol suggeriment per tal de
millorar aquesta proposta a:

dpons1@educacio.caib.es apons5@educacio.caib.es

Dolors Pons Borràs Àngels Pons Sans

19
Autores: Dolors Pons Borràs i Àngels Pons
Pirates!!. Una proposta de treball col·laboratius a les aules.

BIBLIOGRAFIA

A més dels diferents enllaços que surten a diferents llocs del projecte, s’han
consultat les següents fonts bibliogràfiques:

Bibliografia general

• Escamilla González, Amparo (2009) “Las competencias en la


programación de aula”. Barcelona. GRAÓ
• Pérez, Anna.Redondo Sabina.(2006) Projectes telemàtics a l'educació
primària: un recurs per transformar l'escola.Barcelona. Uoc
• Romero, Rosalía. (2006). Nuevas tecnologías en Educación Infantil. El
rincón del ordenador. Madrid: MAD.
• Varis autors. (2002) “Las tecnologías de la información y la
comunicación en la escuela” Barcelona. GRAÓ
• Varis autors.(2010) Ordinadors a les aules. La clau és la
metodologia.Barcelona. Biblioteca Guix
• ZABALA, A y ARNAU, L. (2007): 11 ideas clave: Como aprender y
enseñar competencias. Barcelona: Graó.

Enllaços web

• Aula 21.net. 2009).Cazas de tesoros. [en línea] Disponible a:<


http://www.aula21.net/cazas/index.htm> [amb accés el 29 Juliol de
2010].
• Cabanillas, David.(2009).Tecnologies col·laboratives: Noves oportunitats
per a la participació. [en línea] Disponible a:<
http://www.uoc.edu/uocpapers/8/dt/cat/cabanillas.pdf> [amb accés el 29
Juliol de 2010]
• Barba, Carme. Capella, Sebastià. Activitats d’aprenentatge a Internet:
Webquet. [en línea] Disponible a:<
http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td109/index.html>
[amb accés el 29 Juliol de 2010].
• Educared. Aprendizaje colaborativo. [en línea] Disponible a:<
http://www.educared.net/profesoresinnovadores/especiales/verEspecial.
asp?id=41> [amb accés el 29 Juliol de 2010].
• Lara, Tiscar. (2005). Blogs para educar. [en línea] Disponible a:<
http://tiscar.com/blogs-para-educar/> [amb accés el 29 Juliol de 2010].
• Lluelles Perera, Maria del Mar. Descobreix les caceres del tresor. [en
línea] Disponible a:< http://www.xtec.cat/~mlluelle/caceres/caceres.htm>
[amb accés el 29 de Juliol de 2010].
• Nosaltres Competents. [en línea] Disponible a:
< http://competentes.wordpress.com/> [amb accés el 30 de juliol de
2010]
• Observatori Tecnològic del Ministeri d’Educació, Política i Esports.
Desembre 2007. Aprovechamiento didáctico de los blogs. [en línea]

20
Autores: Dolors Pons Borràs i Àngels Pons
Pirates!!. Una proposta de treball col·laboratius a les aules.

Disponible
a:<http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=N
ews&file=article&sid=528> [amb accés el 29 de Juliol de 2010].
• Observatori Tecnològic del Ministeri d’Educació, Política i Esports.
Febrer 2008. Las cazas del tesoro: trucos y utilidades. [en línea]
Disponible a:<
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=New
s&file=article&sid=563> [amb accés el 29 de Juliol de 2010].
• Pérez, Isabel (2009) Que és una webquest[en línea] Disponible a:<
http://www.isabelperez.com/webquest/taller/qwebquest.htm> [amb accés
el 29 de Juliol de 2010].
• Prieto Pariente, Javier (2009) Aprendizaje colaboraivo en entorno
virtuales de aprendizaje.[en línea] Disponible a:<
http://www.scribd.com/doc/19693396/aprendizaje-colaborativo > [amb
accés el 29 de Juliol de 2010].
• Ramis, Catalina.( Agost 2010) Cep de Palma. CC Avaluació de
l’aprenentatge dels alumnes. [en línea] Disponible a:<
http://www.scribd.com/doc/34969471/CC-Avaluacio-de-l-aprenentatge-
dels-alumnes-Catalina-Ramis-CEP-Palma> [amb accés el 2 d’Agost de
2010].
• Red Escolar. Aprendizaje colaborativo. [en línea] Disponible a:<
http://www.redescolar.com/contenidos/aprendizaje.html> [amb accés el 2
d’Agost de 2010].
• Servei Educatiu del Bages. Projectes telemàtics i activitats cooperatives
[en línea] Disponible<a
http://www.edubages.cat/index.php?option=com_weblinks&view=categor
y&id=18&Itemid=100002> [amb accés el 2 d’Agost de 2010].
• Universitat Oberta de Catalunya. El blog i els seus usos educatius. [en
línea] Disponible a:<
http://cv.uoc.edu/~ueees/tutorial_blog/cat/index.htm> [amb accés el 29
de Juliol de 2010].

Les imatges utilitzades en aquesta proposta didàctica procedeixen de:

• FlirckCC
• Images du Service national du RÉCIT à l'éducation préscolaire

Ferreries, 4 d’Agost de 2010

21
Autores: Dolors Pons Borràs i Àngels Pons