Está en la página 1de 9

Dírítto deíí'UE

Ií rícorso ín carenza
art. 265 TFUE, gíà art. 232 CE
ía funzíone e í'oggetto deí
rícorso
funzíone: assícurare íí controíío suíía
víoíazíone deí Trattato concretantesí ín
una omíssíone íííegíttíma
oggetto: omíssíone dí uno specífíco atto
(carattere compíementare deí rímedío
ríspetto aí rícorso per ímpugnazíone):
míra a ottenere í'adozíone dí un atto
coordínamento ríspetto ad attí negatíví
/'artícoíazíone deíía procedura
/a fase precontenzíosa
messa ín mora deíí'ístítuzíone
período dí consoíídamento deíí'omíssíone
(due mesí)
Eventuaíe presa dí posízíone deíí'ístítuzíone
/a fase contenzíosa
5ícorso ín gíudízío
Sentenza dí accertamento
/a fase precontenzíosa
Scopo
dare aíí'ístítuzíone occasíone dí reagíre
consoíídamento deíí'omíssíone, ín reíazíone ad
uno specífíco atto (físsa oggetto deí rícorso)
físsa í termíní deíía procedura
/a messa ín mora: 5equísítí
forma scrítta
determínazíone deíí'atto ríchíesto
carattere perentorío deíía ríchíesta
Proposízíone ín un tempo ragíonevoíe
/a reazíone (presa dí posízíone)
deíí'ístítuzíone
e ía rícevíbííítà deí rícorso
/a presa dí posízíone: forme possíbííí
adozíone deíí'atto ríchíesto
rífíuto espíícíto deíí'adozíone
adozíone dí un atto íntermedío,
presupposto necessarío deíí'adozíone
deíí'atto ríchíesto
/a íegíttímazíone ad agíre
rícorrentí prívííegíatí: Statí e Istítuzíoní
(cataíogo deíí'art. 13 TUE)
í síngoíí (persone físíche o gíurídíche,
anche dí dírítto pubbííco) ed íí requísíto
deíí'ínteresse ad agíre
adozíone dí un atto neí proprí confrontí:
destínatarío o dírettamente ed
índívíduaímente ínteressato ?
/egíttímazíone passíva
íegíttímazíone passíva: Consígíío,
Commíssíone, PE, BCE + ૃorganí
organísmí deíí'Uníoneૃ
Corte deí Contí: è ístítuzíone, ma sí dovrà
íntendere compresa neíía generíca nozíone dí
organí o organísmí, aíía íuce deí príncípío
deíía Comunítà dí dírítto
omíssíoní censurabííí
attí produttíví dí effettí gíurídící defínítíví
attí dovutí ma non defínítíví (soío rícorrentí
prívííegíatí)
non censurabííe: mancato esercízío dí un
potere díscrezíonaíe
non censurabííe: mancata revoca dí
provvedímento adottato (aítrí rímedí)
/a fase gíudízíaíe
corríspondenza necessaría (a fíní dí
rícevíbííítà) tra oggetto deí rícorso e
oggetto deíía messa ín mora
possíbííe cessazíone deíía matería deí
contendere (presa dí posízíone tardíva
deíí'ístítuzíone)
sentenza dí accogíímento: natura
díchíaratíva, non dí condanna
probíematícítà deíía tuteía cauteíare
Eventuaíí strumentí per ottemperanza:
232, 235