Está en la página 1de 4

chtfUDtxe fUt mbtath II=ev nÓ s÷t;u hn¸du, nb å÷tg fUe yt‚r∆tgt¸ mu y‡; ;fU ÷t\z;u hn¸du>OO

R„xhlux vh =uFlu fuU chtfUDtxe, rN÷tah (ymb) mu åfUtrN; YfUbt∫t ÷ttufUråg rn‡=e mtπttrnf
r÷tY ÷ttd ytl fUh¸
www.
prernabharti .com
ytih btao 09 mu yc
;fU fuU mCe ykfU
Postal registration no. SC-36/05-07 www.prernabharti.com preranabharati@gmail.com
Wv÷tÁ∆t>
vksefUhK mkœgt (RNI No.) ASSHIN/2005/16397 ykf - 26, JMo -5 cw∆tJth yMt\Z f]UÌK a;w:eo mkJ;T 2067 (30 sql 2010)bq÷g - 3 h•vgu, v]≤ mkœgt 4 YiáJgto mcmu Fqcmqh;&yrCMuf

yd÷tu ath JMtuo b¸ gqveY mhfUth


år;Jt= hi÷te b¸ Wb\zt slflJth sl;t fUtu rcfUlu vh bscqh fUh =ude
m˙tt∆tthe lu;tyt¸ fUe W\ze lÈ= r=l =q l t-ht; ati d w l t
c\Z;e bn‚dtRo mu ∫tÙ; =uN fUe
35/- atJ÷t 2 rfU÷ttu
- mebtfwUbth
200 h•vgu atrnY> rn‡=wÙ;tl b¸
15/- =t÷t 200 d{tb
sl;t fUt yd÷tu ath JMtū b¸ gqveY YfU ∂rbfU fUtu r=l Ch fUt
10/- ;u÷t 100 d{tb
mhfUth Jtu nt÷t fUhude rfU ÷ttud vtrh∂rbfU 110/- lhudt b¸ rb÷t;t
30/- mÁse 1 rfU÷ttu
selu fuU rjY Fw= fUtu ytih ct÷t- ni Jtu Ce YfU mti r=l y:to;
10/- bNt÷tt 10 h•0
cÂat¸ fUtu cualu vh ct∆g ntu stYkdu år;r=l fuU rnmtc mu 35 h•vgu mu
5/- De zt÷tzt 5/-
y:to ; yts stu nb Ce fUb v\zt>
ÙJt∆tel;tvqJofU mtkm ÷tu hnu nÓ, se
hnu nÓ, Ft-ve hnu nÓ, Jtu Ce
10/- aele
atgv˙tt } y:to; J;obtl b¸ ne YfU
dhec vrhJth stu bunl; bs=qhe
25/- Dh fUt rfUhtgt
bwráfU÷t ntu stgudt> ytxt 10 h•vgu mu ytrsrJfUt a÷tt;t ni, =tu sql
10/- fiUhtumel 250 d{tb
mu 25 h•0, atJ÷t 9 h•vgu mu 20 =t÷t-Ct; Ce lnÈ Ft mfU;t>
150/-
h•0, =t÷t 80-90 h•vgu, aele 40 rsm åfUth mu rl÷÷toôt;tvqJofU
fUv\zt, rarfU¿mt ytih =ilr‡=l
h•vgu, ;u÷t 75-80 h•vgu y:to; gqveY mhfUth bn‚dtRo c\Ztlu b¸
ytJágfU;t fUtu Atu\zfUh år;r=l
mebt fwUbth J sJtnh ÷tt÷tt vt„zug, ytgturs; hi÷te b¸ slflJth Wbh ytdu-ytdu hnlu fuU r÷tY ntu\z ba fuU ytdu-ytdu lthu ÷tdt;t J åath m=Ùg rbrnh ÷tt÷t htg ytr= ytdu- selu fuU r÷tY ytJágfU ‡gql;b ‡gql;b 150/- fUt Fao ni>
÷tde ni, ytlu Jt÷tu r=lt¸ b¸ dhect¸
mtbd{e f{g fUhlt bwráfU÷t ntu NuMtkN v]≤ 3 vh
rN÷tah & 29 sql fUt r=l rN÷tah v\zt> 12 cs;u-cs;u rN÷tah dge> ytgtusfUt¸ lu yve÷t rfUgt rfU fUh;t st hnt :t> WmfuU veAu bka ytdu hi÷te fUt lu;]¿J fUh hnu :u>
fuU r÷tY Yur;ntrmfU r=l fUnt stYdt, zeYmY mu rlfU÷tfUh stYdt> YfU vrhJth fUtu selu fuU
sc mtuge sl;t yatlfU fUwˆCfUKeo
rlät ¿gtd F\ze ntu dge> åum ¢jc
zeYmY Ùxurzgb fuU Ce;h, ctnh
rJrC™t mkdXl yvlu mb:ofUt¸ fuU
sw÷tqm fuU yd{Ctd b¸ brn÷ttYk hnude
ctfUe mkdXl veAu a÷t¸du> YfU mqbtu
fuU mkgtusfU NkfUh =u W=TDtuMKt
fUh;u nwY a÷t hnu :u> åum ¢jc mu‡x[÷t htuz, ltrshv’e, åub;÷tt, r÷tY ‡gql;b stu ytJágfU;t
ni...WmfuU r÷tY fUb mu fUb 150-
rmÊufU lu mkm=eg mraJ
mt: ci l h mrn; yt zxu > b¸ mJth W¿mtne gwJfUt¸ fUt =÷t hi÷te fuU mCtvr; ml; fUtuRohe, Jrh≤ NuMtkN v]≤ 3 vh
fuU lu;¿] J b¸ mifU\zt¸ mkdXlt¸ fuU mb:ol
mu drX; Iv{r;Jt=e dKbkaO ≈tht
cnwår;rG; rJGtuC å=Nol 12.30
csu zeYmY bi=tl mu sc rlfU÷tt, v= fUe ÷te Nv:
mb÷tÓrdfU fUboathe mu vt‚ad{tb b¸ ymwhGt dti;b lu fUnt ÷tt÷tc˙te s÷ttlu fUt btifUt rb÷tt
rN÷tfwUz\ e b¸ =tu-=tu rN÷tt‡gtm åuhKt Ágqhtu, rN÷tah & chtfUDtxe
fUt Jn Ù:tl snt‚ Rm yka÷t fUt
sw\zt nwyt ni> WˇU fUboathe fuU ltb
fuU mt: ÷tuFfU, mtrn¿gfUth simu
mkJt= fuU ylwmth d; JMo 17 bRo
fUtu WˇU fUboathe rN÷tah mu YfU
hnt, mwcn ntu;u ne WˇU fUboathe
fu U ak d w ÷ t mu rlfU÷tt Ctdt>
åu.mk.fUhebdks & =rGK fUhebdks
fuU rJ∆ttgfU rmÊufU ynb= lu
v{u.mk.rN÷tfwU\ze & rN÷tfwU\ze atg yr;r: fuU h•v b¸ mtultRo rJ∆ttgfU YfU bt∫t Cthe Wëtud Ù:trv; ni, NÁ= sw \ z u ntu l u fu U fUthK gwJfU fUtu cn÷ttfUh yvlu vt‚ad{tb CwˇUCtude gwJfU c=ltbe fuU Cg Nv: ÷tulu fuU ct= mkm=eg mraJ
ctdtl rÙ:; chbctct bk r =h fwU;wc ynb= bswb=th, CtuhtFtRo Jnt‚ ÷ttudt¸ fuU bl b¸ mtbtrsfU WÂatr∆tfUtrhgt¸ b¸ rJNuM år;≤t åtπt rlJtm vh ÷tu dgt> ;c WmfUt mu rfUme fUtu fwUA fUn lnÈ mfUt> v= fUe fwUmeo mkCt÷t r÷tgt ni>
vrhM= b¸ 28 sql fUtu vr¥tb mtultRo dtkJ vkatg; mCtvr; ctcw÷tt÷t ymwhGt fUt Cg ‘gtπt ntu dgt ni> ni> WmfUe ArJ rJlb{ rfU‡;w =Ácw vrhJth dtkJ vh dgt nwyt :t> Dh Rm mk=Co b¸ nbthu år;rlr∆t lu Nv: fuU =tihtl W‡nt¸lu fUnt rfU
rs÷ttvrhM= VkUz mu htbh;l =wMt= hrJ=tm, rN÷tfwU\ze ytkar÷tfU fUthK ni, YfU år;r≤; mhfUthe rfUÙb fuU Rkmtl fUe ni> 2 cÂat¸ fuU b¸ yfuU÷tt ntulu fuU fUthK vqhe ht; WˇU år;r≤; mkÙ:tl rsmb¸ Jn bwœgbk∫te lu stu =trg¿J r=gt ni,
lu YfU fUˆgwlerx nt÷t fUt W=TDtxl vkatg; y∆gGt fwU‡;e =uJe lwrlgt, mkÙ:tl b¸ fUtgoh; YfU fUboathe> rv;t WˇU fUboathe fUe btlrmfU gwJfU fUtu WˇU fUboathe lu yvle fUboathe fUtgoh; ni, fuU YfU Jrh≤ bÓ Wmu vt÷tl fUh•‚dt> Nv:d{nK
rfUgt, W=TDtxl mbthtun b¸ bwœg CtuhtFtRo ntRoÙfqU÷t fuU å∆ttl rNGfU ythtuv ni rfU WˇU fUboathe mkÙ:tl rJf]Ur; fuU yc ;fU fRo rfUNtuh ytih blturJf]Ur; fUt rNfUth cltlu fUt yr∆tfUthe mu sc Jt;to fUe ;tu mbthtun b¸ htflg fuU rJrC™t rJCtdt¸
yr;r: :u ctdtl fuU bntåck∆tfU y∆teh mw∫t∆th, fUtkd{um fUtgofU;to fuU YfU rJNuM rJCtd b¸ fUtgoh; ni gwJt rNfUth ntu awfuU nÓ> ågtm rfUgt> vhuNtl gwJfU rfUme WlfUt fUnlt :t rfU Yume fRo fuU bk∫te WvrÙ:; :u> bk∫te =eluN
rJsu‡={ rmkn htXtih, mˆbtrl; NuMtkN v]≤ 3 vh ytih mtrnr¿gfU dr;rJr∆tgt¸ mu Ce åu hKt Ágq htu fUtu åtπt åfUth ht; Ch yvlu ytvfUtu cat;t NuMtkN v]≤ 3 vh åmt= …Jt÷tt Ce WvrÙ:; :u rfU‡;w
bk∫te dti;b htg ylwvrÙ:; :u> dti;b htg Rm Dxlt mu fwUA Ftm
vux[tu÷t bq÷gJ]rı vh d{tmqm lu rN÷tah mex mu ÷t\zudu dti;b htg snt‚ chtfUDtxe b¸ rmÊufU fUtu
mkm=eg mraJ v= fUt =trg¿J
W¿mtrn; lnÈ r=Fu> WlfUt fUnlt
:t rfU bÓ rfUme fUtu ynrbg; lnÈ
åu . mk . ,rN÷tah & rN÷tah lu fUnt rfU buhe ÷t\ztRo =eluN …Jt÷tt rb÷tlu fUe mlmle Fch :e, Jnek NuMtkN v]≤ 3 vh
gqveY fUtu r∆t¢fUtht ÷ttufUmCt awltJ b¸ å¿gtNe fuU
h•v b¸ F\zt ntulu fuU r÷tY htflg
mu lnÈ ntude ¢gt¸rfU Ju buhu år;≈k≈e
lnÈ ni> buht rxfUx me∆tu r=÷÷te berzgt ≈tht bk∫te fUt crnÌfUth
sJtnh÷tt÷t vt„zug, rN÷tah & fuU‡={ fwUbth dtuÙJtbe lu fUnt rfU fuU‡={ ntudt> Jhlt ytbsl;t bq÷gJ]rı fuU bk∫te dti;b htg lu Ztu÷t cst mu ytgudt> W‡nt¸lu fUnt rfU bwSu
b¸ gqveY mhfUth ≈tht vux[tu÷t, mhfUth ≈tht vux[tu÷t ytr= fuU =tbt¸ fUt Ftrbgtst Cwd;ude> W‡nt¸lu fUnt r=gt ni> 23 sql fUtu v∫tfUtht¸ =qmht¸ fUe ;hn yfUch htuz b¸ ∆thlt åu.mk.,rN÷tah & ytrFh fUtil mu hts fUtu Awvtlu fuU rju htflg fuU bk∫te
zes÷t, fiUhtumel ;:t Y÷tvese b¸ stu c\Ztu˙the nwRo ni, RmfUt me∆tt rfU Rm rs÷tu fuU fRo vux[tu÷t vˆvt¸ fUtu mˆctur∆t; fUh;u nwY W‡nt¸lu lnÈ =ult v\z;t ni> r=÷÷teJt÷tu Ce =eluN åmt= …Jt÷tt lu v∫tfUtht¸ fUtu ciXfU b¸ Ntrb÷t ntulu mu blt fUh
rmr÷t‡zh di m fu U bq ÷ gt¸ b¸ ymh ytbyt=be fuU seJl vh vh Ce rlgk∫tK fUhlu fUe ytJágfU;t fUnt rfU sh•h; vh rN÷tah dti;b htg fUtu C÷teCt‚r; vnatl;u r=gt> 25 sql fUtu rs÷tt åNtml fUe ytuh mu mbtath mkd{n fuU r÷tY
y¿gr∆tfU J]rı fUhlu fUt år;Jt= v\zt ni> gnt‚ ;fU rfU ytxtu, mqbtu ni> mhfUth ≈tht c\ZtRo dge bn‚dtRo ÷ttufUmCt fuU‡={ mu awltJ ÷t\zqkdt nÓ> bÓ fUhebdks ytih y‡g htflgt¸ v∫tfUtht¸ fUtu cw÷ttgt dgt :t> ÷turfUl sc bk∫te =eluN …Jt÷tt ciXfU b¸
fUh;u nwY d{tnfU mwhGt mrbr; lu ;:y mCe åfUth fuU Jtnlt¸ b¸ fUt Dtuh rJhtu∆t fUh;u nwY v∫tfUth RmfuU r÷tY mCe ÷ttud ytd{n fUh b¸ ¢gt rfUgt nq‚ ntRfUbtl fUtu v;t ytgu ;tu W‡nt¸lu v∫tfUtht¸ fUtu rs÷ttr∆tfUthe fUe mCt fUG mu ctnh stlu
ntr=ofU rak;t ‘gˇU rfUgt> 26 sql rfUhtgt J]rı fUhlt ÙJtCtrJfU ntu Jt;to b¸ ytdtbe r=lt¸ fU\zt mu fU\zt hnu nÓ> fUtAt\z rs÷tu fUe sl;t =eluN åmt= …Jt÷tt Ce rN÷tah ni> bwSu rxfUx fuU r÷tY ÷ttRl b¸ fuU r÷tu fUnt, mt: ne W‡nt¸lu gn fUnt rfU nb÷ttud YfU mbÙgt fuU
fUtu Y÷ttuht ntu÷tx b¸ ytgturs; dgt ni> Rmr÷tY fUtAt\z rs÷tt fU=b WXtlu fUe ct; fUne dge> gr= bwSu atn;e ;tu bwSu bi=tl mu å¿gtNe clt atn;u nÓ, Rm åál F\zt lnÈ ntult v\z;t> rN÷tah mbt∆ttl fuU r÷tY ciXfU fUh hnu nÓ, mCt fuU y‡; b¸ r÷tgu dgu rlKog fuU
v∫tfUth Jt;to b¸ bntmraJ rJÀjJ åNtml fUtu Rm vh lsh hFlt NuMtkN v]≤ 3 vh b¸ W;hlt ne v\zudt> åCtJe bk∫te vh år;rf{gt =u;u nwY dti;b htg NuMtkN v]≤ 3 vh cthu b¸ stlfUthe =e stYde> bk∫te fuU ‘gJnth mu GwÁ∆t berzgt fuU ÷ttud
rs÷ttr∆tfUthe fUtgto÷tg fuU ctnh yt dgu> W‡ntulu Rm ct; fUe rNfUtg;
r=dhFt÷t aufU dux Dtuxt÷tu fuU fUlfUvwh Jtxh mÀjtRo rJhtx sw÷tqm fUtu c=ltb fUhlu slmˆvfoU rJCtd fuU Wvrl=uNfU nthtl =u mu rfUgt> Wmr=l mCt fuU
y‡; b¸ v∫tfUtht¸ lu bk∫te…Jt÷tt fuU åum rc{rVUkd fUt ctpgfUtpx fUh r=gt>

rJh•ı meceytRo stka fUe btkd fUbuxe fUtu ÷tufUh ;ltJ sthe fuU r÷tY Dwmu fwUA ymbtrsfU ;¿J hu÷t btdo gwıÙ;h vh
åu . mk . ,rN÷tah & r=dhFt÷t åuu.mk.,rN÷tah & d; r=ltkfU 29 vrhag r=gt rfU bÓ åum ¢jc
mˆvr¿;gt¸ fUt stgst ÷tulu fuU r÷tY åu . mk . ,rN÷tah &
sql 2010 r=l bkd÷tJth fUtu
YbJeytRo aufU dux b¸ ntu hne
d\zc\ze fuU rJh•ı chtfUJi÷te x[fU
meceytRo st‚a fUe ytJágfU;t
ni> mkÙ:t fuU bntmraJ mR=wh
2008 b¸ rlrbo ;
fUlfUvwh Jtxh mÀjtRo yvht‡n 1.30 csu Iår;Jt=e
dKbka, rN÷tahO ≈tht ytgturs;
rN÷tah fUt m=Ùg nq‚, åum fuU
fUtgoJN Jtvm st hnt nq‚> W‡nt¸lu
yvlu btu x h mtRrfU÷t lk 0
bhˆb; fUt fUtb sthe
ytulmo mtumtRxe ytih c=hvwh x[fU hnbtl c\zCwRogt lu r=dhFt÷t mtu m tRxe fUe ci ∆ t åuhKt år;Ju=l,rN÷tah & rJd; leau 300 bexh rb’e cn stlu
fUbu x e ntu l u fu U rJhtx sw÷tqm b¸ Ntrb÷t ntu åuhKt AS11B-4017 fuU yd{Ctd b¸ 16 sql mu YfU vh YfU yt hne fuU a÷t;u 16 sql fUtu gt;tgt;
ytulmo mkÙ:t lu meceytRo st‚a YbJeytRo dux fuU vtm Ctusl fUhlu
ctJsq= Jnt‚ fuU ÷ttudt¸ Cth;e fuU åfUtNfU Jtvm fUtgto÷tg åum r÷tFt nwyt Ce r=Ftgt rfU‡;w mbÙgtyt¸ fuU a÷t;u yCe ;fU htufU =ult v\zt :t> nhkdtstJ J
fUhtlu fuU r÷tY btkd rfUgt ni> 24 Jt÷tt mhfUthe Jux c{es cltlu fuU
fUtu yk∆tuhu b¸ hFfUh ÷ttix hnu :u, Wme mbg htÙ;u b¸ Wl ÷ttudt¸ lu åfUtNfU fUe YfU l c=hvwh mu ÷ttˆcrzkd hu÷t gt;tgt; btR÷ttkdrzmt fuU cea WˇU Ù:tl
sql fUtu =tult¸ mkÙ:t fUe ytuh mu rjY btkd rfUgt ni> W‡nt¸lu fUnt
YfU lge yÙ:tge yrˆcfUtv’e r;htnu vh IlJv÷÷te mwle> Wlb¸ mu YfU lu veAu mu stuh åthˆC lnÈ ntu vtgt ni> Rm fUthK fUe bhˆb; a÷t hne :e ;c ;fU
v∫tfUth Jt;to ytgturs; fUe dge rfU mwåeb fUtuxo fuU rl=uoN fuU ¢jcO fUt cilh r÷tY nwY fwUA mu ∆t¢fUt btht rsmmu Jn btuxh
fUbuxe cltge dge> Rme fuU a÷t;u dgt ;c stfUh btb÷tt Nt‡; chtfU, rbstuhb ytih r∫tvwht fuU rzbtmt ytk=tu÷tl Nwh• ntu dgt>
rsmb¸ fUnt dgt rfU YbJeytRo bw;trcfU mCe x[fUt¸ fUtu 9 xl bt÷t W=„z gwJfUt¸ fUt YfU mbqn yt mtRrfU÷t mrn; leau rdh v\zu>
25 sq l fUtu =tu l t¸ fUbu x e fu U nw y t> Wm r=l rJCtdeg gtr∫tgtu fUtu ylufU fUrXltRogt¸ fUt Wmmu veAt Aqxt ;tu ÷tdt;th JMto
dux Ù:tvlt fuU ct= mu ne dux fuU ÷ttlu fu U ct= Ce r=dhFt÷t fUtgofU;toyt¸ fuU cea bthvex fUe yr∆tfUthe ;tvm fwUbth htg fUt hnt :t> Wl ÷ttu d t¸ lu WlfUe btuxh mtRrfU÷t fUt yd{Ctd ytih mtblt fUhlt v\z hnt ni> åtπt fuU VU÷tÙJh•v lY-lY Ù:tlt¸ vh
fUtgofU;to C{Ìxtath fUh;u-fUh;u YbceytRo dux Jt÷tu å¿gufU x[fU mu ltic; yt dge> vrhrÙ:r; fUtu DuhtJ fUh Rm rJMg b¸ stlfUthe btuxhmtRrfU÷t htufU =e, åfUtNfU rfUfU xq x dgt> rfUme lu rJJhK fuU ylwmth hu÷t vxhe fuU NuMtkN v]≤ 3 vh
fUhtu \ z vr; cldgu nÓ > WlfUe NuMtkN v]≤ 3 vh mkCt÷tlu fuU r÷tY vwr÷tm fUtu cw÷ttgt r=÷tev fwUbth lu Wl÷ttudt¸ fUtu yvlt NuMtkN v]≤ 3 vh
NuMtkN v]≤ 3 vh
DtDht vw÷t at;÷tt fuU r÷tY yrCNtv, htnw÷t htg awv ymb rJ.rJ. b¸ åJuN Nw÷fU fUb fUhlu fUe btkd JtufuUNl÷t x[urlkd fUt mtGt¿fUth
åuhKt mkJt==t;t, at;÷tt& Rmcth cwht åCtJ v\z hnt ni> c\hmtkdl, dJtle v\z;e ni> nh mt÷t Dtdht
÷tdt;th ath bnelu mu Cthe ctrhN nt÷trxgt, fUt÷teltd, bu ¡ gt, fuU fUnh mu chct=e ntu hne ni> åu . mk . ymb rJ.rJ. & ymb Jtvm fUhlu fuU r÷tY “ttvl r=gt åJuN Nw÷fU c\Zt r=gt ni> W=tnhK 2 sw÷ttRo ;fU a÷tudt
fUe Jsn mu chtfU l=e fUe WVUtl htsvwh, ágtbvwh, fUtxn÷t simu fURo åNtml ytih htslu;t awÀve mt∆tu rJáJrJët÷tg åck∆tl ≈tht At∫t- dgt> “ttvl ymb rJáJrJët÷tg ÙJh•v W‡nt¸lu fUnt rfU snt‚ vh åu.år;Ju=l & 29 sql mu 2009-10 mt÷t fuU ymb rJfUtm gtuslt fuU
lu DtDht fUe ∆ttht fUtu fURocth W÷xe dt‚J fu ntstht¸ ÷ttudt¸ fUt rN÷tah ciXu nÓ> Dtdht vq÷t vh fURo fUhtu\z At∫ttyt¸ fUu åJuN Nw÷fU b¸ J]rı Wv-fwU÷tvr; ;vtu∆teh C’tatgo fUe YfU At∫t fUtu YbY b¸ åJuN fuU y‡;od; JtufuUNl÷t x[urlkd fuU r÷tY å¿gtrNgt¸ fUt mtGt¿fUth ythˆC nwyt
dkdt cntlu vh bscqh fUh r=gt> Nnh mu mˆvfoU xqx dgt ni> ÷ttud ¡vgu fUt ctuzo ÷tdtfUh vw÷t rlbtoK fUhlu vh YytRozeYmytu fUtAt\z ylwvrÙ:r; b¸ hrsÙx[th y÷tfU mul r÷tY 2008-09 2008-09 b¸ ni stu ytdtbe 2 sw÷ttRo ;fU a÷tudt> rN÷tah mtultRo htuz fuU rs÷tt
l;est Rmcth fuU ct\Z mu DtDht stl n:u÷te vh hFfUh DtDht fUe fUt fUtb yts fURo mt÷tt¸ mu a÷t rs÷tt fUbuxe lu GtuC åfUx rfUgt lu r÷tgt ni> YytRzeYmytu fuU 2960 h•vgt ;:t 2009-10 b¸ fUtgto÷tg b¸ å¿gufU r=l 11 csu mu mtGt¿fUth ythˆC ntudt> rnÙmt ÷tulu
vw÷t vh fUhec vt‚aVqUx TQ‚at vtle åc÷t ∆ttht b¸ lt‚J mu yt;u-st;u hnt ni> vh sl;t vhuNtl, Yumu b¸ ni > 22 sq l fUtu fUbu x e fu U rs÷tt mraJ lu c;tgt rfU y;e; 4170 h•vgt r÷tgt dgt :t ÷turfUl Jt÷tt¸ fUtu ctgtuztxt fuU mt: WvrÙ:; hnlu fUtu fUnt dgt ni>
WX dgt ni> rsmfuU fUthK Rm ni> sntk nh mt÷t fURo ÷ttudt¸ fUtu Dtdht vw÷t clfUh ;igth ntulu b¸ ytih år;rlr∆tbk z ÷t lu y.rJ.rJ. fuU mCe rhfUtzo ;tu\zfUh ymb Rm JMo YbY fUe C;eo VUem
yka÷t fuU ÷ttudtuk fUe seJlagto vh DtDht l=e fuU vtle b¸ yvle stl NuMtkN v]≤ 3 vh åck∆tl fuU vtm J]rı VUem fUtu rJáJrJët÷tg lu cnw; flgt=t ne NuMtkN v]≤ 3 vh
std]; ;e:oÙ:÷t,
mÂau Ü=g mu fUe
-ytJágfU;t ni- bwœgbk∫te lu rfUgt YfU ;eh mu =tu rNfUth dge bltufUtbltYk
(1) mn mkvt=fU fUb åqVU hezh -gtu…g;t ‡gql;b Ùlt;fU, Wb{ 21 vqKo ntu;e ni>
mu 40 fuU b∆g, rn‡=e “ttl ytJágf, (2) zexeve ytpvhuxh fUb
mrÂa=tl‡= IrJätuneO & gn mbtath v∫tt¸ b¸ Rm åfUth fuU fUe =tu l t¸ mex
YfUtW‡x¸x-xi÷te b¸ J rn‡=e b¸ fUtb fUhlu fUt ylwCJ, (3) vtxo ;:tfUr:;
mJorJr=; ni rfU chtfUDtxe fuU mcmu mbtath ylJh; Av;u hnu rfU
xtRb mkJt==t;t-c\zF÷tt, ÷tFevwh, ∆ttu÷ttRo, ntR÷ttfUt‡=e, ÷tt÷tt, chtfU fuU =tult¸ bk∫te mk;tuM btunl y÷tmkœgfU mbw=tg
åCtJNt÷te lu;t fuU htslir;fU v;l
c=hvwh, fUhebdks, vt:hfUt‡=e, ntVU÷ttkd, ytRs÷t, ∆tboldh, fuU veAu ymb fuU bwœgbk∫te fUt nt: =uJ fuU JaoÙJ fUtu mbtπt fUhlu vh fUtu mtÓv =e>
ydh;÷tt, RˆVUt÷t, rzVq, J zebtvwh Gu∫t b¸ rn‡=e stllu Jt÷tu ni> chtfUDtxe fUtkd{um fuU YfUbt∫t ;w÷tu nÓ> rJd; ÷ttufUmCt awltJ b¸ RmfuU
mkJt==t;t atrnY>, (4) åmth år;rlr∆t J rJ;hfU -vr∫tfUt rJf{g lu;t mk;tuM btunl =uJ ni, rslfUe vhtsg fuU v¥tt; mk;tuM btunl =uJ veAu fuUJ÷t mk;tuM
fuU RÂAwfU Ysu‡x J ntfUmo ht≥[eg Ù;h vh vnatl ni> W‡n¸ fwUr„X; fUe Jrh≤;t fUtu =uF;u nwY W‡n¸ gt btunl =uJ fUt v;l
VUtuxtu, v{btK v∫t J ctgtuztxt fuU mt: RÂAwfU gwJfU/gwJ;e åuhKt fUhfuU WlfuU htslir;fU v;l fUe vqhe ;tu htflgmCt b¸ Cust stlt atrnY ne lnÈ cr÷fU
Cth;e fUtgto÷tg, bunhvwh, rN÷tah (ymb) b¸ g:tNeD{ mˆvfoU fUtgoJtne c{—vw∫t Dtxe (ymb) fuU :t gt rVUh htflgvt÷t cltlt atrnY fUtkd{um fUt YfU c\zt Jdo ckdt÷te W=tnhK rb÷t dgt chtfUDtxe fuU
fUh¸> & (03842)242633, 9435213512 mJuomJto bwœgbk∫te ;h•K ddtuRo fuU :t> rfU‡;w =÷t lu WlfuU ‘grˇU¿J rn‡=q lu;]¿J fUtu Ce mbtπt fUhlu r≈;eg åCtJe lu;t dti;b htg fuU mti.mu- chb ctct bkr=h, rN÷tfwU\ze
rJNuM ltux& Wra; Ju;lbtl gtu…g;t fuU ylwh•v =ug> ytNeJto= mu ne mkCJ nwge> Ù:tleg fUe yl=uFe fUh;u nwY htflgmCt fUe bkNt rAve nwRo ni> RmfUt å¿gG NuMtkN v]≤ 3 vh atg ctdtl, fUtAt\z-ymb
cw∆tJth (30 sql 2010) v]≤ 2
yb]; Jal vgtoJhK ytih ytgwJuo=
Wëbul rn rmıgr‡; fUtgtorK, l bltuh:i&>
CtJt:o & åg¿l fUhlu mu ne mVU÷t;t åtπt ntu;e ni, fuUJ÷t RÂAt
fUhlu mu lnÈ>
bti; fuU mti=tdht¸ fUtu vnatllt ntudt Jië clJthe÷tt÷t Nbto, y÷ted\Z
=qrM; ni vgtoJhK,
÷twπt ntu hnu nÓ J]G>
YfU gwr∆tr≤h ¢gt fUhu,

mkvt=fUeg chtfU fuU lu;t, bk∫te


vk rz; sJtnh÷tt÷t
lun¡ fUtu fwUA
÷ttud burfUgtCu÷te
fUt JtÙ;rJfU W˙thtr∆tfUthe btl;u
mtrsN hae dRo :e> ÷turfUl Wme
sJtnh÷tt÷t lu Fw= dtk∆tese fUtu
ntrNY vh ÷tt F\zt rfUgt>
bwrÙjb ÷ted ≈tht
fUxtG :t - IytfUtN xqxudt ;tu
∆th;e fUt‚vude ne>O Wme JMo Dxe
YfU ytih Dxlt yts ;fU
=uNJtrmgt¸ fUtu yt;krfU; fUh
dtuDht fUt„z fuU ct=
dwsht; b¸ nwY =kdtu fUe Jsn mu ÷tuFfU-y;el =tN(Jrh≤ mtrn¿gfUth)
htflg fuU bwœgbk∫te lhu‡={ btu=e
rmVoU Cth; b¸ ne lnÈ - YfU rablCtRo vxu÷t fuU fUtgofUt÷t
cnw;uhu nÓ gG>>
nrhgt÷te ni ätiv=e,
=w&Ntml ni ÷ttud>
nÓ> aunhu vh bntl;t fUt bwFtixt vtrfUÙ;tl fUt åÙ;tJ vtm ntulu st;e ni> Ctuvt÷t rÙ:; gwrlgl yk;hto≥[eg Ù;h vh YfU rJ÷tul b¸ ne rfU;lu ÷ttudt¸ fUe bti;u nwRo aehnhK rl; ntu hnt,
R;lu cuNbo ¢gt¸? r÷tY Ni;tl fUe ;hn> lun¡ fuU fuU ct= dtk∆te se lu fUnt - I=uN fUtctoRz fUthFltu b¸ dim ÷tefU clfUh WChu nÓ> yburhfUt YJk WmfUe ;w÷tlt dtu∆tht fUt„z fuU fUh¸ f]UÌK mu gtud>>
rN÷tah mrn; mˆvqKo chtfU fUe gt;tgt; ‘gJÙ:t ∆JÙ; v\ze seJl fuU nh Gu∫t b¸ RmfUt åbtK fUt c‚xJtht ydh fUhlt ne ni ;tu ntulu fUe Jsn mu vÂaem nsth s\ze-cwrxgt‚ Ftu hnÈ,
rc{xul lu W‡n¸ cest ;fU lnÈ ct= nwY =kdtu fuU mt: lnÈ rfUgt
ni> ytb slseJl =w=oNt mu ∫tÙ∫t ni> htÙ;tDtx fUe rÙ:r; CgkfUh rb÷tt ni> gn buhu ÷ttN fuU Qvh ntudt>O ÷ttudt¸ fUe bti; nwRo> rsmfuU åCtJ vGe-vu\z rJ÷twπt>
r=gt> ÷turfUl gn fUtgo yk;hto≥[eg st mfU;t>
ni> ÷ttud stl n:u÷te vh hFfUh gt∫tt b¸ rlfU÷t;u nÓ> ÷tdt;th =uN b¸ ytst=e fUe ÷t\ztRo fuU ÷turfUl m˙tt fUe ÷tt÷ta lu b¸ vt‚a ÷ttF ÷ttud ytY> ÷turfUl ytiMr∆tgt‚ fiUmu rb÷tu
yt=Ntu¯ vh rfU;lt Fht W;h;t ni ∆tbo rlhvuG;t fuU
gt;tgt; ;us ntu hnt ni, c\ze-c\ze m\zf¸U, lge-lge hu÷t÷ttRlt¸ fUt Rr;ntm b¸ sJtle fUe stuN mu ÷ttud ntu dgu mwπt>>
sJtnh÷tt÷t lunh•, mh=th J÷÷tC Wm =wDoxlt fUt F÷tltgfU gn YfU y÷td åál ni> ckd÷tt=uN ∆Jst∆tthe Jtbvk:e lhu‡={ btu=e nho-cnu\zt-yt‚J÷tt,
rJÙ;th ntu hnt ni> Yumu b¸ chtfUJtrmgt¸ fUtu yk∆tuhu fwYk b¸ ¢gt¸ ∆tfuU÷t ÷tchus, ¿gtde btlrmfU;t YJk CtRo vxu÷t, af{J;eo hts gwrlgl fUtctoRz fUtvtuohuNl fUt b¸ ÷ttFt¸ cudwltnt¸ fUtu bthlu Jt÷tu fuU ltb mu ne D]Kt fUh;u nÓ W‡nt¸lu dq÷th ytih ccw÷t>
r=gt dgt ni? fUhtu\ztu-fUhtu\z h•vgu fUt Jtht-‡gtht ntu st;t ni, r=l- rfUme Ce N;o vh mbSti;t l dtuvt÷ttathe ytr= fUtu R;lt btr÷tfU Jthul Ykzhml fUtu vtrfUÙ;tle lu;tyt¸ fUtu yburhfUt btlJ;t fuU rJh•ı yvht∆t rfUgt RlfUt htuvK nb fUh¸,
bnelu mt÷t ce; st;u nÓ rfU‡;w m\zfUt¸ fUe =Nt r=l vh r=l ytih fUhlu Jt÷tu mwCtM akä ctum fuU ctJ÷tt clt r=gt :t rfU Ju dtk∆te ytmtle mu =uN Atu\z stlu fUe b¸ ÙJtd; rfUgt dgt> rmF =kdu ni> ÷turfUl ckdt÷t fuU ne yFctht¸ ytytu fUh¸ fUcq÷t>>
rcd\z;e st hne ni ¢gt¸? ¢gt RmfuU r÷tY rfUme fUe rsˆbu=the lnÈ simt fUtuRo r=FtRo lnÈ =u;t> se fUe yl=uFe fUh ÷ttzo htsfUeg mwrJ∆tt bwnigt fUhtgt :t b¸ sr\z; fUtkd{ume lu;t, bk∫te, b¸ Ave Fch fuU bw;trcfU vev÷t-stbwl-leb mu,
ni? YfU ;hVU mu m\zfU cl;e ni, vw÷t cl;t ni, =qmhe ;hVU mu xqxlt rvA÷te m=e fuU =qmhu =NfU fuU btW‡xcuxul fUe ydwJtRo b¸ b∆gå=uN fuU bwœgbk∫te yswol mtkm=tu vh ythtuv ÷tdlu fuU JtbV{kx Ntml fuU ;el =NfUt¸ b¸ fUh¸ nht mkmth>
yk; ;fU ÙJgk sJtnh÷tt÷t Ce bwnˆb= y÷te rs™tt fuU mt: =uN rmkn lu, ytih Jn Ce å∆ttlbk∫te ctJsq= Wl =uNt¸ lu W‡n¸ Jest =ulu m˙ttRm nsth ÷ttudt¸ fUt Fql nwyt gu ne ytgwJuo= ni,
åthˆC ¢gt¸rfU mne fUtb lnÈ ntu hnt ni> bk∫te, XefuU=th rb÷tfUh mc lu;tse mwCtM fuU mb:ofU ntu dgu rJCtsl fUt mbSti;t fUh ciXu> htseJ dtk∆te fUe Ctuvt÷t mVUh fuU mu blt lnÈ rfUgt, cr÷fU ni> rmVoU flgtur; cmw fuU rl=uoN vh seJl fUt ‘gJnth>>
vimt ax fUh st;u nÓ ytih chtfUDtxe fuU rJhtu∆te =÷t fuU lu;tdK Ce :u YJk fUtkd{um b¸ gu =tult¸ rJCtsl fuU mbg nwY ;whk; ct=> WmfuU ct= Ce mwlJtRo åtuxtufUtu÷t fUt rlJonl fUh;u nwY zu\Z nsth NhKt:eo bth r=gu dgu> ÙJÙ: C÷tt fiUmu hnu,
yvlt rnÙmt vtfUh ltbbt∫t fUt lfU÷te rJhtu∆t å=Nol fUh, YfU mbtsJt=e rJath∆ttht mu vrhvqKo ‘gtvfU lhmknth fUtu btlJ fuU r÷tY Ykzhml fUtu Cth; ytlt WlfUe Ftr;h=the b¸ fUtuRo fUbe ¢gt J R‡mtl lnÈ :u? ∆ttrbofU nÓ åf]Ur; mu =qh>
“ttvl =ufUh awv ciX st;u nÓ> YfU y÷td vnatl ÷tufUh WChu> Rr;ntm b¸ mcmu c\ze ∫ttm=e fuU l v\zu, Rm fUt Ùv≥ rl=uoN lRo Atu\ze> YfU ne gt∫tt fuU y÷td vrhag fUtu ÷tufUh ntulu Jt÷tu =kdu rlgrb; seJl gr= hnu,
Yume rÙ:r; b¸ fwUA mkdXlt¸ lu åum ¢jc rN÷tah fuU lu;]¿J b¸ l;es;l dtk∆tese fuU r÷tY gn ;tih vh Rr;ntmfUth Ce =uF;u nÓ> meceytRo fUtu r=gt :t rJ=uN l;esu lnÈ ntu mfU;u> dwsht; =kdu btlJ;t fuU rJhtu∆te fUn÷tt;u nÓ, bÙ; hnuk Chvqh>>
Iår;Jt=e dKbkaO fUt dXl fUh YfU ågtm rfUgt ni> yc sh•h; ni NkrfU; ntulu fUt fUthK clt> Wm CgtlfU =kdu b¸ rs;lu ÷ttud bk∫tt÷tg lu> b¸ btu=e fUt å¿gG h•v b¸ mkr÷tπt;t ytih m˙tt ntrm÷t fUhlu fuU r÷tY Ftkme b¸ ni Ftus;u,
sl;t fUtu ytdu ytfUh ytk=tu÷tl fUtu NrˇU å=tl fUhlu fUt rfU‡;w gnt‚ W‡nt¸lu c\ze a;whtRo mu =tult¸ b¸ bhu WmfUt =qmht W=tnhK Rm rmVoU gne lnÈ, cr÷fU rfU;lt ni RmfUt ykr;b åbtK rfUgu dgu Fql f{tkr;fUthe fU=b fUnt‚ bw÷tnXe hts>
;tu Dh ciXu-cuXu IR˙tt fUrhgt, rfU ÷ttC?O gt IfUtiltu rfUAq ntuRctu rlO Cu= vi=t fUh r=gt> ytih gn =wrlgt b¸ lnÈ rb÷tudt> rmVoU Rmmu Ce c\ze atÓfUtlu Jt÷te ct; yCe ;fU y=t÷t; ≈tht btlu stYkdu? ahb yJmhJt=e Ne;÷t;t NeNb fUhu,
ctu÷t fUh rlh•¿mtrn; fUhlu fUt ågtm rfUgt st;t ni> m˙tt∆tthe =÷t rJCtsl v¢fUt nwyt sc r∫tvwht m˙tt fUe ÷tt÷ta b¸ btlJ;t vh gn ni rfU Ctuvt÷t dim =wDoxlt b¸ år;vtr=; lnÈ nwyt ni> lhu‡={ ler;N fwUbth lhu‡={ btu=e fuU mt: Jx J]Gt¸ fUt ;ts>>
mu dtk∆te se ≈tht bltule; fUtkd{um nwY Rm rJzˆclt fUt ntult, bthu dY YJk sœbe nwY ÷ttudt¸ b¸ btu=e fUtu btunht clt fUh =uN fUe VUtuxtu Avlu fuU fUthK rN≥tath Ce vJo;-J]G-l=e mCe,
fuU ÷ttud Ce Rmb¸ DwmfUh ytk=tu÷tl fUtu C{rb; fUhlu fuU ågtm b¸ ni>
åt:eo me;t hbigt fUtu nhtfUh sJtnh÷tt÷t ytih WlfuU au÷tu c;tih bwytJst 33 rcr÷tgl zt÷th htsler; fUt D{wJefUhK fUhlu fUt Cq÷t dgu nÓ> ÷turfUl flgtur;cmw- nÓ åf]Ur; fuU ¡v>
nbthu c\zu lu;t ytih bk∫te rN÷tt‡gtm, rbrxkd ytih mˆbtl ÷tulu-=ulu lu;tse =qmhe cth fUtkd{um fuU atbw„zt¸ fUtu ydh bti; fUt mti=tdh fUe btkd fUe dRo :e ÷turfUl yatlfU RlfUtu gr= d{nK ÷tdt,
stu ågtm ntu hnt ni WmfUt cwı=uJ gnt‚ ;fU rfU fUtkd{ume
b¸ ‘gÙ; nÓ> ytrFh gu lu;t, bk∫te R;lu cuNbo ¢gt¸ ntu dY nÓ? ¢gturfU mCtvr; bltule; nwY> RmfuU fUnt stY ;tu ¢gt d÷t; ntudt? Jn hfUb fiUmu 470 rbr÷tgl zt÷th Rr;ntm fUe Ftr;h ne mne, å∆ttlbk∫te fuU mt: nt: rb÷ttfUh snh clude ∆tqv>>
Ju rlr¥t‡; nÓ, W‡ntulu =uN fUtu ÷tqxfUh yvth mˆvr˙t, fUhtu\zt¸ fUe r÷tY sJtnh÷tt÷t WlfUt mt: ;:tfUr:; yrnkmt fuU ;fU fUb dgt Rm ct; fUe fUtuRo Ce rlhvuG v\z;t÷t sh•he ni> VwU÷tu lnÈ mbt;u> m˙tt ntrm÷t mkseJle fUtu Ftus;u,
=ti÷t; yrso; fUe ni, Ju yd÷tu-awltJ b¸ rVUh mu Jtux Fhe=fUh se; Atu\z =¸du, gn mwCtM se lu mtuat vwstrhgt¸ lu RmfuU ct= Ce fUb ;foUmkd; gwrˇU lnÈ =u vt hnt ni> =kdt atnu simt Ce ntu - fUhlu fUe ÷t\ztRo b¸ rfUmfuU nt: fiUmu yksle÷tt÷t>
stYkdu> Jtuxtuk fuU =÷tt÷t, m˙tt∆tthe =÷t fuU abat¸ mu rDhu lu;t, bk∫te Ce lnÈ :t> ÷turfUl htsler; Fql lnÈ cnJtgt ni> 1984 fuU strnht ;tih vh åál gn WX;t ni rfU mb:ol gtu…g lnÈ ni> YfU stl rfU;lu hkdu nwY ni sl;t stl;e J]G mkv=t ÷twπt ni,
ytáJÙ; nÓ WlfUe fwUmeo rn÷tlu Jt÷te lnÈ> XefU ne fUnt dgt ni - c\ze rl=oge ni> CtJe Cth; fuU rmF-rJhtu∆te =kdu fuU ltgfU Ce nbuNt fUe ;hn ¢gt gnt‚ Ce ÷tult Ce btlJ;t fuU rF÷ttVU ni> bti; fuU mti=tdh atnu rs;lt vJo; nwY rlZt÷t>>
YfUbuJ yr≈;eg rlgk∫tfU fuU gne fUtkd{ume :u> lunh• fuU fUtkd{urmgt¸ fUt DwmfUt„z sr\z; ni? yvht∆t ni> ÷turfUl ‡gtg fUhlu b¸ Ce bwFtixt ÷tdt ÷t¸ - Rr;ntm fuU vt‚a J]G fUtu vtr÷tgu,
IIAÀvl Awhe-cn˙th v¸a, ÷tts-Nbo mc r=gt ni cua>OO
ytml vh sJtnh÷tt÷t fUtu W˙thtr∆tfUthe ;:t vtu;u htseJ ÷ttudt¸ fuU =wCto…g fUtu vkqse cltfUh vGvt; m«g mbts fUt ytahK ytRolu b¸ mCe fuU aunhu culfUtc Yf-YfU sl yts>
rlÌfkUxfU fUhlu fuU ÷tÃg mu ne dtk∆te å∆ttlbk∫te fUe fwUmeo mˆnt÷tu bwltVUt ÷tqxlu fUe vhˆvht YfUbt∫t lnÈ ni> ytst=e fuU ct= mu ntu;u nÓ> (bq÷t ÷tuF ckd÷tt mu gn Wvtg yc ni cat,
vtXfUt¸ fuU v∫t... gt;tgt; fuU r÷tY m\zfU
YJk rNGt fuU r÷tY ytr:ofU mngtud mwCtM fUtu fUtkd{um mu F=u\zlu fUe nwY :u> rmFtu fUe n¿gt vh WlfUt W‡nÈ fUe ;tu ni> dwsht; b¸ ylrdl; =kdu nwY nÓ> mebt htg ≈tht ylwr=;) ytytu =u ytJts>>
mˆvt=fU se,
gu ¢gt slrn; b¸ lnÈ ni ?
∆ttu÷ttRo Gu∫t fuU rJ∆ttgfU
∂e vrhb÷t Nw¢j Jië fuU cthu b¸
r÷tFu nÓ geNq ctcw bwSu yÂAt ÷tdt
brlgthFt÷t fuU ¢jc b¸ Fu÷tfqU=
fuU r÷tY ¢gt ¢gt r=gu nÓ, f]Uvgt
lsh YfU ntÙgtÙv= NeMofU vh v\ze,
Jn :t IImbts YfU rF÷tJt\zOO>
gr= ytv fUtu mbts b¸ fUtuRo cwhtRo
lsh yt hne ni ;tu mtbtrsfU
;tu Rmb¸ =tuM ¢gt ni?
5. mbts rfUme fUtu gn lnÈ fUn;t
atg ctdtl fuU fU÷ttfUtht¸ fUe WvuGt ¢gt¸? - XtfwUh ytr=¿g
WmfUe Ce Fch geNw ctcw ÷t¸du> bÓ Rm ÷tuF fuU bt∆gb mu fwUA aes¸ fUtgofU;to fuU h•v b¸ yvlu mtr:gt¸ rfU ;wb Nhtc rvgtu> dhec fUe cuxe
rfU Ju slmˆvfoU fuU r÷tY sntk‚- blwÌg yvlu bl fUe bwrˇU åuhKt ytih ytr:ofU yCtJ fuU gwJt∂uKe yvle =G;t fUt å=Nol
ytbhtDtx mu brlgthFt÷t ;fU Rm NeMofU fuU ÷tuFfU bleM vt„zug fUtu mt: ÷tufUh Wmb¸ mw∆tth fUh¸> fUe Nt=e b¸ mCe b== fUh;u nÓ,
;nt‚ st hnu nÓ> ytv r÷tFu nÓ rfU fuU r÷tY mJo=t åg¿lNe÷t hn;t ni> fUthK Ju c\Z lnÈ vt;u> J;obtl fUh;u nÓ> atg ctdtlt¸ b¸ ctkm-cu;
rfU;lt fUtb rfUgt dgt ni, rJ∆ttgfU fUtu c;tlt atn;t nq ‚ rsmfUe gr= ytv Yumt lnÈ fUh mfU;u ;tu sc Jn mntg;t fUe btkd fUh;t
rJ∆ttgfU (20) cem JMtu¯ b¸ fwUA ¡ra-åJ]r˙t ylwmth YfU l YfU xeJe ytr= Jiëwr;l bt∆gbt¸ fuU ≈tht ;hn-;hn fuU rN÷vfUbo b¸
fUe ytuh mu rsmfUe mebt lnÈ ni> stlfUthe Ntg= W‡n¸ lnÈ ni> mbts fUtu rF÷tJt\z c;tlu fUt ni> dhec ÷t\zfUt fUtu v\ZtRo b¸ Ce
lnÈ rfUgu, gu ct; vqKo;& ym¿g r=Nt b¸ bl fUe CqF rbxtlt atn;t ‘gJnth mu gn fU÷tt fUnÈ fUnÈ vth=Ne¯ ÷ttufU rb÷t;u nÓ> ctkm mu
ytvfUtu rJhtu∆t b¸ r÷tFlu fUt NtifU 1. blwÌg YfU mtbtrsfU lir;fU yr∆tfUth ytvfUtu lnÈ ni> mbts b== fUh;t ni> RmfuU ylufUt¸
ni > ¢gt¸rfU vrhb÷t ctcw fUe Rmcth ni> fUtuRo C{bK b¸, fUtuRo mkde; b¸, rJf]U; ntu;e st hne ni> Nnhe ÷ttud ckNe, mtse, xtuve, xtufUhe, zt÷tt,
ni, r÷tF;u hrnY > Rmmu rJ∆ttgfU åtKe ni> gn yx÷t m¿g ni> ytv ¢gt ytv fuU Rm ct; fUtu mCe åbtK nÓ> mÂatRo gn ni rfU mbts
fUe yJr∆t vqhe ntulu vh rmVoU vkän fUtuRo l]¿g mu, fUtuRo fUt‘gtr= halt b¸ Ce ågtustlwmth RlfUe fU÷ttGb;t zdht, c¸; mu btu\zt, fwUmeo, yt÷tlt
fUt fwUA rcd\zlu fUtu lnÈ ni> rsm mbts b¸ hn;u nÓ Jn gr= ÙJefUth fUh¸du? YfU mkdXl ni, ‘gJmtg lnÈ> Rmu
mt÷t nt¸ d u > geNw ctcw rsm ;tu fUtuRo ra∫t÷tuFl b¸> åf]Ur; fUt fUtu mnhtgl fUh WvÙ:trv; fUh;u ytr= Ce cltlu b¸ fwUA ÷ttud =G ni>
- cäelthtgK rmkn rF÷tJt\z ni ;tu ytv Ce YfU 4. mbts b¸ ‘gtπt cwhtRogt¸ vh ÷ttud yvle-yvle CtJlt fuU
brlgthFt÷t b¸ ytv mCt rfUgu nÓ yl‡; C„zth ni - seJl fUt ãttu;, nÓ bka vh, Rmmu RlfuU bq÷t hm fUt vh ‘gJmtrgfU fwUN÷t;t fuU yCtJ
rF÷tJt\z nÓ ¢gt¸rfU ytv mbts ∆gtl =ult Ce mbts fUt =trg¿J ylwmth y÷td-y÷td lsrhgu mu
Jnt‚ fUe m\zfU brlgthFt÷t ;fU m]r≥ fUe Nwh•yt; ytih rJfUtm b¸ g:t:o ytÙJt=l lnÈ ntu;t ni> mu Ju yvlu Rm fUbo fUtu ytdu c\Zt
blwÌg YfU mtbtrsfU mu y÷td lnÈ ni> ni> fwUA rcd\zi÷t gwJfU J gwJr;gtk =uF;u nÓ> simt rfU ;w÷tme=tm se yvlu d]n fuU åJuN≈th vh,
stlu fuU rju ytbhtDtx mu vrhb÷t b…l ÷ttud yvle y‡;=o]r≥ ≈tht lnÈ mfU;u> mq; mu vkFt, fwUmeofUtxt
2. rsm mbts fUt ltb ytsfU÷t gr= Ctd fUh rfUme =qmhe str; lu fUnt ni rfU - yJdwr„X; hnÙgt¸ vh fwUA åfUtN mk÷t…l =eJtht¸ b¸ yvle h•ra fUe mntg;t mu ;hn ;hn fUe
se ne cltgu nÓ ytih ytbhtDtx åtKe ni mwl hnu nÓ Jn gwdt¸-gwdt¸ mu a÷tt b¸ Nt=e fUh ÷tu ; u nÓ ;tu gn IIstfUe hne CtJlt zt÷tlu b¸ mb:o nwY nÓ> “ttl-rJ“ttl ylwmth vNw-vkGe, blwÌg, mtkv, mtbd{e, mqRo-mq;t mu ÷tuJt, aÊh ,
fUt fUt÷tus stu ni Wmb¸ vrhb÷t mˆvt=fU se, åuhKt Cth;e,
yt hnt ni, l rfU yts fU÷t clt ni> mtbtrsfU rlgbt¸ fuU rJvhe; ni> sime> nrh bqh; =uFe r;l ;ime>>OO fUe rC™t-rC™t NtFtyt¸ b¸ rJahK vu\z, ÷t;t, rcxv ;:t y‡g ylufU Ql fUe aes¸ vtJ=tle, ZfUle
se fUt rfU;lt ytr:ofU gtud=tl 16 sq l 2010 fUtu 3. rfUme Ce mbts fUt dXl Yumu b¸ mbts fwUA vqst-vtX - Dlágtb vt„zug, lq;l fUe =G;t m«g;t rJfUtm fUe fwkUse åfUth fuU hkd-rchkd fuU ra∫t yt‚fU;¸ ytr= ylufU fwUA cltRo st;e ni>
ni, WmfUe Fch fUt÷tus fUrbogt¸ åfUtrN; åuhKt Cth;e v\Z;u nwY buhe
mbts fUe cwhtRo fuU r÷tY lnÈ ntu;t> fUhJt fUh W‡n¸ d{nK fUh hnt ni htbldh (fUtAt\z) ni> blwÌg bl fuU CtJ-;hkdt¸ fuU nÓ atg ctdtl fUu ÷ttud> huFt ‘grˇUd; ¡v mu yvle at¡fU÷tt
mu ytv ÷t¸du>
mt: åf]Ur; fUe ÷tnh fUnÈ l fUnÈ FÈalu b¸ C÷tu ne vthkdb l ntu vh fuU å=Nol ≈tht ytbsl;t mu åNkmt
rb÷t;e ni> Wm rb÷tl fUtu rar∫t; W‡n¸ gtrble htg simt ra∫tfUth vtlu ÷ttgfU yCe ;fU fUtuRo rN÷ve
vqJtuo˙th Gu∫teg rnk=e rJfUtm mˆbu÷tl 2010 fUhlu fUt fUrXl fUbo b¸- WmfuU ¡v,
hkd, WmfUe btil;t fUtu bwFrh; fUhlu
yCe ;fU lnÈ rb÷tt rslfUe fU÷tt
fuU gt=w mu ÷ttud rJbturn; ntu atg
WXfUh lnÈ ytgu nÓ> gt ntu mfU;t ni
nb W‡n¸ stl lnÈ vtgu nÓ> Jimu ne
VUhntlt ybe¡÷t, rN÷ttkd& ht≥[ r÷trv, mtgk 6 csu mu ht; 9.30 bt:wh, rN÷ttkd, buDt÷tg, ∂e ViUgts b¸, WmfUe flJt÷tt fUtu, gk∫tKt fUtu, ytih R‡n¸ Ce v;t a÷tu fUe yc;fU l]¿g fU÷tt b¸ Ce fUtuRo VUlfUth
ht≥[CtMt YJk rn‡=e mtrn¿g fuU rJfUtm csu ;fU, F„zJt b.å. mu v∆tthu Jrh≤ ynb= Ftl, dwJtntxe, ymb, ztp. ytl‡= hm fUtu rar∫t; fUhlu b¸ fUtuRo lsh l ytluJt÷tu ra∫tt¸ fUtu fiUmu slra; sg fUh mˆbturn; fUhlu
fuU r÷tY ;¿vh vqJtuo˙th Cth; fUe mrf{g mtrn¿gfUth ztp. sd=eN a‡={ aticu sd=eN a‡={ atihu, F„z;t, b.å., vthkdb ntu;u nÓ> yJ÷ttufUl, rak;l, mw‡=h, h•raNe÷t rfUgu st mfU;u nÓ> ÷ttgfU yCe ;fU WChfUh mtblu
NirGfU YJk mtrnr¿gfU mkÙ:t vqJtuo˙th fUe y∆gG;t b¸ cnwCtMe fUt‘g dtu≤e ztp. yNtufU v„z”t, Ftuz\ l, ct‚mJt\zt, bll fUt VUm÷t btlJ W™tr; fUt xwmw, fUhb, ÷tÃbevqst fuU yJmh lnÈ ytgt ni> nb¸ Yumu fU÷ttfUtht¸
rnk=e yfUt=be, Cth;eg mtkÙf]Ur; fUt ytgtu s l rfUgt dgt> bw œ g htsÙ:tl, ∂e f]UÌKtvt÷t rmkn =hcth, mtuvtl ni> yJág ne Rm r=Nt b¸ vh fUtds VqU÷t, v˙tu, v=Atv YJk fUe å;eGt ni> gnt‚ ct∆ttY‚ ni,
mkck∆t vrhM= YJk W˙th-vqJeo vrhM= yr;r: fuU ¡v b¸ yr;rhˇU ythGe F„zJt, b.å., ∂e stl btunˆb= fU=b hFluJt÷tt¸ fUtu vqKo yJfUtN ;hn ;hn fuU Yuvl ytkfUlu fUe å:t ¡r\ZJtr=;t ni, vh yc Wmu ÷ttkDlu
fuU mkgwˇU ;¿JtJ∆ttl b¸ d; r=ltkfU bntrl=uNfU buDt÷tg htflg ∂e y;w÷t ykmthe, rN÷ttkd, buDt÷tg, ∂e htb atrnY> htusbhto fuU ‘gÙ; seJl b¸ ni Rl ÷ttudt¸ b¸ rsmmu WlfUe fUe au≥t Ce s¡he ni> nb¸ gt=
22 mu 24 bRo, 2010 ;fU ;el fwUbth bt:wh, Cth;eg vwr÷tm muJt ctcq flgtur;, =timt, htsÙ:tl, ztp. ∂rbfU∂uKe fuU ÷ttud Ce bl fUe yrC¡ra fUt vrhag rb÷t;t ni> hFlt atrnY vh R¢fUemJÈ m=e
r=Jmeg vqJtuo˙th Gu∫teg rn‡=e rJfUtm WvrÙ:; :u> yr;r: fuU ¡v b¸ mebt y¡Kt fwUbthe Wvt∆gtg, rN÷ttkd, dr;rJr∆tgt¸ b¸ yvle ¡ra fUtu snt‚ YfU Ctusvwhe CtrMgt¸ nÓ> rJáJtgl fUt gwd ni>
mˆbu÷tl, yrF÷t Cth;eg ÷tuFfU mwhGt c÷t, mebtk; bwœgt÷tg fuU buDt÷tg, ∂e sd=eN a‡={ Jbto mrf{g hFfUh yvlu seJlctu∆t fUtu fUe ct; yt;e ni, WlfUe ÷ttufUde; Yume ct; lnÈ rfU atg-
mˆbtl mbthtun, zt. bnthts f]UÌK bntrlheGfU ∂e vhbse; rmkn ht∆tJ, yl‡;, F„zJt, b.å., ∂e f]ÌK mile,
m]r≥fUbo b¸ bwrˇU =u;u nÓ> C÷tu ne ytih dtufUdt:t ;tu cnw; ne mb]ı ctdtl fuU ÷ttudt¸ b¸ år;Ct fUt
sil Ùb]r; vwhÙfUth YJk mˆbtl, ∂e buDt÷tg htflg fuU bwœg bk∫te fuU rJr∆t ykct÷tt Nnh, nrhgtKt, ∂e htsu‡={
rmkn XtfwUh, vqJo bntrlheGfU, mebt
WlfUe fU÷tt b¸ dnhtRo, rJÙ;th gt nÓ> fRo fUthKt¸ mu rl;t‡; JiJtrnfU yCtJ ni> yCtJ stu nÓ W‡n¸ bka
fuUNh=uJ csts Ùbwr; mˆbtl, ∂e mraJ ∂e sltc NR=w®tn lkd{wb,
seJlhtb bwkde =uJe dtuglfUt Ùb]r; ymb ht≥[ C tMt åath mrbr;, mw h Gt c÷t, ∂eb;e bk s w ÷ttbt, abfU l hnu vh Wlb¸ Ü=g fUt ylw≤tl fUtu Atu\z y‡g mbg l]¿g fUe ytuh ÷tu stlu Jt÷tu mÜ=g ‘grˇU
mˆbtl, mbg åfUtNl, lRo r=÷÷te dwJtntxe fuU vqJo vheGt mraJ ∂e rN÷ttkd, buDt÷tg, ∂e NwCtNeM fwUbth ylwhtd ;tu hn;t ne ni> ytr=b fUt åa÷tl gt yt=h lnÈ ni> gt år;≤tl fUt> atrnY rJhtbnel
≈tht vwÙ;fU YJk v∫t-vr∫tfUt å=Nole, Geh=t fwUbth NRrfUgt, rcnth fuU rmkn, Avht, rcnth, ztp. mrh;t rb∂t, fUt÷t fuU dwntra∫t mu ÷tufUh, rvhrbz JiJtrnfU ylw≤tl, Jn Ce merb; åuhKt, ct∆tt ÷ttkDlu fUe bltuJ]r˙t,
cnwCtMe fUt‘g dtu≤e ;:t Cth;eg årmı bi r :÷te mtrn¿gfUth ztp . vxlt, rcnth, ∂e =uJu‡={ fwUbth sil, fUtgof{b b¸ mq. YJk slmˆvfoU fuU Wvrl=uNfU nthtlU =u mˆbtl d{nK fUh;u nwY fuU =eJtht¸ fuU ra∫tK ;:t rJfUrm; vrhmh b¸, brn÷tt-bkz÷te yvlu ymVU÷t;t fUe awltir;gt¸ mu swSlu
mtk Ù f] U r;fU mk c k ∆ t vrhM= ≈tht fUb÷ttfUtk; St, Ctuvt÷t, b.å.fuU ∂e F„zJt, b.å., fwUbthe gbwlt cele, Gu∫t fUe Ù:tv¿g-fU÷tt fuU rl=oNl ytv b¸ rJNuM ;hn fuU l]¿gtr= fUe =]\Z;t> rlr¥t; ne ytr:ofU
vJo;eg rJáJrJët÷tg rN÷ttkd fuU St (rcnth), ztp. yNtufU vt„z”t btlJ bl fUe rJra∫t gt∫tt, dnhtRo, fUh;e ni>
mtkÙf]Ur;fU fUtgof{b fUt ytgtusl ∂e WbtNkfUh =wcu blbtise ytih mebt Roxtlldh, y¡Kta÷t å=uN, ∂e yCtJ YfU cnw; c\zt ct∆tfU nÓ,
fwU÷tvr; åtu. åbtu= x„zl, rJrN≤ (htflgÙ:tl), ztp. hráb JtÌKuog
htsÙ:tl rJ∂tb CJl, dt\zeFtlt, mwhGt c÷t fuU vqJo bntrlheGfU ∂e WbtNkfUh =wcu blbtise, Ctuvt÷t, b.å. ykfUl-fU÷tt b¸ WmfUe vth=rNo;t vqst, g“t-ntub YJk mhfUth fUtu Rm r=Nt b¸ dnhtge mu
yr;r: fuU ¡v b¸ ∂e y;w÷t fwUbth (dwsht;), ∂e WbtNkfUh =wcu blbtise
rN÷ttkd b¸ rfUgt dgt> Rm mbthtun b¸ htsu‡={ rmkn XtfwUh bka vh WvrÙ:; ∂eb;e ceKt yd{Jt÷t, dw\zdt‚J,
bt:wh, ∂eb;e Wrbo fwUÌK, ∂e Geh=t (Ctu v t÷t), ∂e htbctcq flgtu r ;
fUtu Wstdh fUh;u nÓ> JiJtrnfU ylw≤tlt¸ b¸ atifUt vqhlu fUe mtuale ntude> yCtJd{Ù; Rm ∂uKe
=u N fu U rJrC™t Ctdt¸ mu 120 :u> Rm fUt‘g dtu≤e fUt mkat÷tl vk. nrhgtKt, ztp. WbtfUtk; Fwct÷tfUh, atg ctdtl fuU slseJl å:t ni> gn YfU ytbå:t ni, Rmb¸ fuU ÷ttudt¸ b¸ ytl‡= ÙVqUr;o rJ;hK
fwUbth NRrfUgt, ∂e ytNeM Cxltdh, (htsÙ:tl), vk. bwfuUN aw;Juo=e
mtrn¿gfUtht¸ Ænk=e-åurbgt¸ lu Ctd bwfuUN a;wJtuo=e mbeh (mtdh, b.å.), dwJtntxe, ymb, ∂e lhu‡={ fwUbth dtiz\ , fUtu =tu Ctdt¸ b¸ ct‚xt st mfU;t ni> rJNuM¿J fwUA lnÈ ni> nt‚ rJJtn fuU fUhlu fUt =trg¿J mhfUth fUt ni>
∂eNkfUh÷tt÷t dtuglfUt, zt. mwNe÷t (mtdh), ∂e rNJl‡=l rmkn cim
r÷tgt> mbthtun fUt vn÷tt m∫t 22 ∂eb;e ytNt Àtt„zug (htsÙ:tl), dw\zdt‚J, nrhgtKt, ∂eb;e mwJtrMle (1) Ctusvwhe dtu≤e> (2) y‡g mbg fUtunch fUtu ra∫ttkrfU; fUhlu mwgtud rb÷tlu mu, årNGK fUe
fwUbth Nbto WvrÙ:; :u> (…Jtr÷tgh), ∂e yNtufU m¢milt
bRo fUtu =tuvnh 3 csu mu ythkC nwyt, ∂e WbtfUtk; Fwct÷tfUh (lRo r=÷÷te), mtrn÷t, lRo r=÷÷te, ∂e ce.fuU. rmkn, CtrMfU dtu≤e (rslfUe dtu≤ed; fUe rm÷trm÷t åtg& mJo∫t =]r≥ ‘gJÙ:t ntulu mu, ntu mfU;t ni , Rl
rzÀxe fUbt‡zu u ‡ x, ce.Ym. YVU. ∂e ∂ef]UÌK mile (fUtds ylws (Ctuvt÷t), ∂eb;e ykslt mrJ
rsmfUe y∆gG;t ∂e åbtu= åfUtN ztp. ¡¢Ntlt rmrÊfUe (xefUbd\Z) mtbqrnfU mkÙ:t mJo∫t YfU mt lnÈ dtuah ntu;e ni> Rmb¸ ;hn ;hn fuU b¸ mu fwUA bntl fU÷ttfUth rlfU÷t
rN÷ttkd, ∂e yNtufU Ùt¢mult ylws, fUe ltJ), ztp. ctu\Zl bun;t rcnthe (Ctuvt÷t), ztp. CdJtl rmkn CtÙfUh
∂eJtÙ;J, btlleg m=Ùg, W˙th vqJeo ;:t fiUÀxil r=luNt Cth≈ts rmkn ni> rslfUt ¡v J∆tobtle gt mt=he ra∫t hn;u nÓ> =tunu ytih n‚me bstfU Fw= fUe fU÷tt mu mcfUtu rJbturn;
vrhM=, rN÷ttkd lu fUe> bwœg yr;r: Ctuvt÷t, ∂e vkfUs Nbto, ykct÷tt Nnh, (YfU÷t‘g rNÌg bntl), ∂e yt÷ttufU (rcnth) ztp . ¡¢Ntlt rmrÊfUe
(rN÷ttkd) lu rfUgt> Rm cnwCtMe ni> r≈;eg åfUth fuU ÷ttudt¸ b¸ fUe ct;¸ =uFl¸ yt;e ni> =w÷tnt fuU fUh mfU;u nÓ> atg ctdtl fuU
fuU ¡v ∂e y;w÷t fwUbth bt:wh, rJNuM fUt‘g dtu≤e b¸ , ∂eb;e ytNt vt„zug nrhgtKt, ∂e mk;tuM fwUbth, stuJtRo, Cth;e (=hfU;u år;rcˆc), (rxfUbd\ Z ), ztp . nhu h tb vtXfU
∂edturJ‡= vt÷t (ctulmtRo), ∂eb;e (ytmtb) ytih ∂e Cth; rJsg ÷ttufUde;, ÷ttufU mkÙf]Ur; ytih btih b¸ Ce rlbtoKfU˙tto yvle ra∫trN÷v fUbo fuU Jira∫g fUtu
yr;r: ∂e NR=w®tn lkd{wb, bwœg (ytuSt), vt÷te bthJt\z, htsÙ:tl , buDt÷tg, ∂e dturJ‡= vtp÷t, rC÷ttRo
ldh, =wdo, A;emd\Z, ztp. yfuU÷ttCtR, mwJtrMle mtrn÷t (==uo mtrn÷t), ∂e ctdurhgt (rxfUbd\Z) fUtu WlfuU mbÙ; ÷ttufUfU÷tt ;:t l]¿gtr= fUe vhˆvht VUlfUthe r=F;t ni> ytsfUt÷t stllu fuU r÷tY ∂b, ∆tigo YJk rl≤t
bk∫te fuU rJr∆t mraJ, fUntle ÷tuFl ∂e W=g Xtfw U h, yk c t÷tt mexe,
bntrJët÷tg, ykct÷tt AtJle fUe nrhgtKt, mw ∂ e mh÷tt rb∂, rN÷ttk d ytr= fUrJgt¸ lu yvle htb ctcq flgtur; (mtbtrsfU f{tkr; fuU ÷tuFl ytih mtrn¿g∆trbo;t fuU r÷tY zt. yc Ce chfUhth ni> vh W¿mtn, bt\ztu (b„zv, fwkUs) mstlu b¸ fUe sh•h; ni>
rl=urNfUt ∂eb;e Wrbo f]UÌK, rN÷ttkd ∂evhbse; Æmkn htDJ, rN÷ttkd, ÙJhra; fUrJ;tyt¸ fUt vtX rfUgt> =q; bnt¿bt flgtur;ct VwU÷tu), ∂e Cth; bnthts f]UÌK sil Ùb]r; mˆbtl
rJsg ctdu r hgt(ct÷t mtrn¿g 2009 mu y÷tkfU] ; rfUgt dgt> mˆbtl
fuU mbts muJfU ∂e ytubåfUtm
yd{Jt÷t, =wh=Nol fUe vqJo rl=urNfUt
∂eb;e Nbeb RÙb;, vqJtu¯˙th rn‡=e
buDt÷tg, ∂e y÷ttufU Cth;e, sgldh,
rcnth, ztp. fUb÷tfUtk; St, sgldh,
rcnth, ∂eb;e Atgt rmkn, rN÷ttkd,
Rm fUt‘g dtu≤e fUt mbtvl ykct÷tt
Nnh fuU ÷ttufUråg fUrJ ∂e ∂ef]UÌK
mile fuU ytCth/ ∆t‡gJt= “ttvl fuU
fUrJ;tY‚), ∂eb;e ytNt vt„zug (=tu fuU ¡v b¸ åNrÙ; v∫t, ykd JØt, Ùb]r;
cq=‚ mbwä fuU ltb), ztp. ze. m¿g÷t:t raü å=tl rfY dY> RmfuU mt: ne
ytkJ÷tt FtYk, ÙJÙ: hn¸
(ct÷tfUrJ Jihtde-‘grˇU¿J ytih y‡g år;Ctrdgt¸ fUtu Ce åKtb v∫t, ytkJ÷tt dwKt¸ fUt Fstlt ni ytih gn ntxo J ztRsurÙxJ ydh ytvfUt vux Fhtc ni, ;tu ytkJ÷tt FtYk>
yfUt=be fuU bwœg m÷ttnfUth ztp. ∂e ytNeM Cxltdh, ytfUtNJtKe , mt: nwyt> Rm yJmh vh rN÷ttkd
Nnh fuU y‡g dKbt‡g yr;r:gt¸ f]Ur;¿J ;:t ztp. nhuhtb vtXfU (rnk=e ykd JØt ;:t Ùb]r; raü å=tl rfY rmÙxb mu ÷tufUh Fqcmqh;e ;fU fUtu rlFth;t ni> =hym÷t, ÷tu¢murxJ fUtpr÷txes fUe Jsn mu gn ztgrhgt
mwNe÷t fUwbth Nbto bka vh WvrÙ:; rN÷ttkd, ∂e rNJl‡=l rmkn cim,
:u> ztp. rNåt cmq lu mbthtun fuU y∆gG …Jtr÷tgh, b.å., ztp. ctu\Zl bun;t mrn; btlleg m=Ùg W˙th-vqJeo mtrn¿g fUt Rr;ntm)fUtu WlfUe dY> stl;u nÓ, RmfUe Fqrcgt¸ fuU cthu b¸> ydh ytv yvle sime vhuNtrlgt¸ fUtu =qh fUhlu b¸ cnw; VUtg=ub=k ni> =hym÷t,
∂e åbtu= åfUtN ∂eJtÙ;J fUt vrhag rcnthe, Fdr\\zgt, rcnth, vk. bwfuUN vrhM=T ∂e åbtu= åfUtN ∂eJtÙ;J f]Ur;gt¸ fuU r÷tY ztp. bnthts f]UÌK mtgk 6.30 csu mu ytRomtRx RkåqJ fUhlt atn;u nÓ, ;tu ytkJ÷tu fuU sqm b¸ =uFlu b¸ ytgt ni rfU ytkJ÷tt ct÷tt¸ b¸ fUtu bscq; clt;t
r=gt> W=TDtxl Ùt∫t fuU bwœg yr;r: a;wJuo=e mbeh, mtdh, b.å., ∂e mwhu‡={ mvr¿lfU WvrÙ:; ntu fUh Rm fUt‘g sil Ùb]r; vwhÙfUth 2009 fuU ¡v b¸ mtkÙf]Ur;fU fUtgof{b fUt ytgtusl Nn= rb÷ttfUh veYk> gn btur;gtrck= fUe vuhNtle b¸ ni, RlfUe s\zt¸ fUtu Ùx[‚td fUh;t ni ytih ct÷ttuk fUt S\zlt Ce
∂e y;w÷t fwUbth bt:wh ;:t y‡g rmkn, bt÷tedt‚J, dwJtntxe, ymb, ∂e mk∆gt fUtu drhbt å=tl fUe> r=ltkfU åNrÙ; v∫t YJk Ùb]r; raü å=tl rfUY Cth;eg mtkÙf]Ur;fU mkck∆t vrhM= fuU Ce VUtg=ubk= hn;t ni>ytkJ÷tu b¸ f{turbgb fUtVUe bt∫tt fUtVUe n= ;fU htufU;t ni> YfU rhmao mu v;t a÷tt ni rfU
bkaÙ: yr;r:gt¸ lu fUntle ÷tuFl btkde÷tt÷t Wvt∆gtg, F„zJt, b.å., 23 bRo fUtu åt;& 10 csu mu IvqJtuo˙th dY>∂eb;e ytNt vt„zu g mngtud mu rfUgt dgt> Rm m∫t fUt b¸ ntu;t ni, stu ztgcerxs fuU bhest¸ fuU r÷tY VUtg=ubk= Ftlt Ftlu mu vn÷tu ytkJ÷tu fUt vtWzh, Nn= ytih b¢Fl
bntrJët÷tg, ykc÷tt AtJle ≈tht sltc NR=w÷÷ttn lkd¡b, rJr∆t Cth; b¸ rn‡=e fUt rJfUtmO rJMg (htsÙ:tl), ztp. sd=eN a‡={ aticu mkat÷tl fiUÀxil r=luNt rmkn Cth≈ts ni> =hym÷t, f{turbgb Rkmwr÷tl cltlu Jt÷tu mu÷m fUtu rb÷ttfUh Ftlu mu CqF yÂAe ÷td;e ni> ytvfUtu Yrmrzxe
åfUtrN; NwC ;trhfUt fuU zt. f]UÌKtkfU mraJ, buDt÷tg mhfUth, ∂eb;e rJët vh rJath mkdtu≤e mkv™t nwRo> Rm (Ctuvt÷t), ztp. ze. m¿g÷t:t (yt‡∆tT ytih mh÷tt rb∂ ;:t ∆t‡gJt= “ttvl Yr¢xJux fUh;t ni ytih Rm ntpbtuol fUt fUtb Nheh b¸ fUe mbÙgt ni, ;tu YfU d{tb ytkJt÷t vtWzh ytih :t\ze-me
9 fUt ÷ttufUvoK rfUgt> RmfuU mt: ne ∂e JtÙ;J , Ctuvt÷t, b.å., ztp. nhuhtb mk…ttu≤e fUt mkat÷tl zt. WbtfUtk; å=uN), ∂e yt÷ttufU Cth;e (rcnth), ztp, yfuU÷ttCtR lu rfUgt> r=ltkfU 24 Ájz Nwdh fUtu fkUx[tu÷t fUhlt ntu;t ni> r=÷t fUtu mun;bk= aele fUtu YfU rd÷ttm vtle gt =q∆t b¸ rb÷ttfUh ÷t¸> Rm
vqJtuo˙th rn‡=e yfUt=be, rN÷ttkd ≈tht vtXfU, rzdctuRo, r;lmwrfUgt, ymb, Fwct÷tfUh lu rfUgt> ztp. rJsg rJle; (rcnth), ztp. bRo fUtu mCe mtrn¿gfUtht¸ fUtu auhtvqs ‚ e, hFlu fuU r÷tY htus ytkJ÷tt Ftlu fUe yt=; zt÷t¸> rz[kfU fUtu r=l b¸ =tu cth ÷tulu mu Yrmrzxe fUe åpÁjb ;Ce
åfUtrN; ÙbtrhfUt 2010 vqJtuo˙th Jt;to ∂e ht∆tuágtb Nt¢g htm, F„zJt, =tuvnh 3 csu mu yrF÷t ctu\Zl bun;t rcnthe (rcnth), åtu. bti m btRo dw V Ut, mu J u l rmÙxmo Rmmu ytvfuU r=÷t fUe btkmvurNgtk bscq; nt¸de, rsmmu =qh ntu stYde> ytkJ÷tu b¸ rJxtrbl-me, fiUr÷Ngb,
fUt Ce ÷ttufUtvoK bkaÙ: yr;r:gt¸ lu b.å., ztp CdJtl rmkn CtÙfUh, Cth;eg rnk=e ÷tuFfU mˆbtl mbthtun a‡={ åfUtN ytgo (nrhgtKt), ∂e s÷tåvt;, :htkdFhtkd vtfoU ytr= fUt r=÷t Nheh fUtu flgt=t J mtVU Fql mÀjtRo fUh vtYdt> VUtÙVUtuhm, ytghl ytih rJxtrbl-ce cnw; ntu;u nÓ> Rmr÷tY
rfUgt> mbthtun b¸ chtfU Wv¿gfUt mu rmJtl, rcnth, ∂e mkkseJ mtihC, fUt ytgtu s l ∂e åbtu = åfUtN dturJ‡= vt÷t (A˙temd\Z), ∂ef]UÌK =Nol YJk JlCtus fUhtgt dgt> r=ltkfU cuNfU Rmmu ytv mun;bk= hn¸du> ytkJ÷tu b¸ Ykxe Rmu yvle ztRx b¸ Ntrb÷t fUhlt YfU nu÷=e ytpÀNl ni>
mqalt YJk slmˆvfoU rJCtd fuU :tKu, bntht≥[, ztp. ¡¢Ntlt rmÊefUe, ∂eJtÙ;J fUe y∆gG;t b¸ rfUgt dgt> ÷tile (nrhgtKt), ∂eb;e mwCtrMle 25 bRo fUtu mCe mtrn¿gfUtht¸ fUe ci¢xerhg÷t fUtpr÷txes ctpze fUe Rˆgwrlxe vtJh c\ZtfUh ytkJ÷tt Ftlu fUtu yÂAe ;hn vatlu b¸ b== fUh;t ni,
Wvrl=uNfU nthtl =u Ce WvrÙ:; :u> rxfUb d\Z, b.å., ∂e y;w÷t fwUbth bwœg yr;r: fuU ¡v b¸ vqJtuo˙th mtrn÷t (r=÷÷te), ztp. fUb÷ttfUtk; rc=tRo nwRo> Wmu RkVuU¢Nkm mu ÷t\zlu fUe Ùx[¸: =u;e nÓ> rsmmu ytvfUtu Ftlu fuU ;btb ‡gqrx[YkxTm rb÷t;u nÓ>
cw∆tJth (30 sql 2010) v]≤ 3
fuU rJrC™t R÷ttfUt¸ b¸ ctrhN fuU lnÈ Atu\zlt atn;u> =tm ytr= lu;tdK ;tu :u ne Nne=q÷t
a÷t;u vnt\z rdhfUh hu÷t ÷ttRl vh ntRfUbtl fUe RÂAt fuU yt÷tb ati∆the Ce mvtMo= sw÷tqm ytdtbe mπttn ytvfUt fiUmt hnudt?
v]≤ 1 fUt NuMtkN mb÷tÓrdfU fUba
o the mu.. fuU mÁse ‘gtvtrhgt¸ lu lnÈ btlt yt dgt rsmfuU a÷t;u gt;tgt; rJvhe; bwœgbk∫te lu d;awltJ b¸ b¸ Ntrb÷t :u> mt∆tl vwhfUtgÙ:, buM&- ytNtYk VU÷teCq; ntude, lgu gtuslt fuU år; ¡ra std]; ntude,
ytih Jne rlKog bk∫te …Jt÷tt ytih XÀv ntu dgt ni> ÷tdCd 15 r=lt¸ Ce c=h•Êel ysb÷t fUtu fUtuRo bn¿J rbXwl lt:, dtuvt÷t htg, åmulse; NwC rJatht¸ mu ytr¿bfU Ntkr; rb÷tude, fUrXltRgt¸ fUt rlJthK ntudt,
rNfUtg;¸ Wl ÷ttudt¸ fuU vtm ytge
yd÷tu ath JMtuo b¸.. nÓ> yCe ;fU Ju ÷ttud RmfUt fUtuRo ldvtr÷tfUt aughbil lu r÷tgt ;tu mu Rm btdo vh fUtb a÷t hnt ni, lnÈ r=gt dgt ytih Rm cth Ce htg ati∆the, yh•K fwUbth bn;tu, ÙJrJJufU mu r÷tgt dgt rlKog ÷ttCfUthe hnudt>
fUt selt Ce bwráfU÷t ntu stgudt> ‘gtvthe Ce btl dgu , RmfUt s÷= ne hu÷t muJt ythˆC ntu yvle dtuxe rcAtlu b¸ ‘gÙ; ni> =evak= Nbto, rJb÷t atuhr\zgt, J]M&-rlhtNt ytNt b¸ c=÷tude, fUtgtu¯ b¸ y\zal WvrÙ:; ntulu mu
Wvtg lnÈ fUh vtgu , ¢gt¸ r fU nlw b tl åmt= si l , ybhlt:
rVUh Rm =uN b¸ Nwh• ntude =tm c=ltbe fuU Cg mu fUtuRo mtblu b;÷tc gne nw y t rfU mÁse stYde> J;obtl b¸ hu÷t muJt ck= JtÙ;J b¸ bwœgbk∫te ymb fUe lÁs btlrmfU yNtkr; hnude, mbÙgtyt¸ fUt mbt∆ttl ntudt, W¿mtn b¸ J]rı
å:t (ck∆twyt bs=qhe)> mhfUth ‘gtvthe Ce ytb÷ttudt¸ fUtu ne fU≥ ntu stlu fu U a÷t;u , htu s dth- mbS hnu nÓ ytih mbg fuU ylwmth Fkzu÷tJt÷t, mtirh‡={ C’t., ztp0
lnÈ ytlt atn;t> W‡nt¸lu c;tgt ntude, W™tr; fUt mwyJmh åtπt ntulu mu FwNe ntude>
=ult atn;u :u> mÁse ‘gtvthe ‘gJmtg, rarfU¿mt muJt R¿gtr= ytJágfU fU=b WXtfUh yvlt Jtux yh•KtC =˙t, htu s e af{ J ;eo ,
C{≥tath vh ykfUw N ÷tdtlu fUe sdn rfU gn YfU F;hltfU blturJfUth rb:wl&- vrhrÙ:r;gtk vG b¸ hnude vhtf{b mu fUtgo ‘gJÙttg fuU Gu∫t b¸
mkÙ:tyt¸ fUtu Ce bt÷tqb :t rfU fuU r÷tY nhkdtStJ ;fU hn hnu ÷ttudt¸ drK; Ce XefU fUh hnu nÓ ytih mwfUw bth lt:, h•vb lk=e vwhfUtgÙ:,
bn‚dtRo c\Zt hne ni> fUt÷tt∆tl ni, Rmb¸ yvht∆te yvle fUbstuhe mVU÷t;t rb÷tude> btiis brÙ; fuU rlrb˙t yr∆tfU ‘gg ntudt, NwC
d{tnfU mwhGt mrbr; fuU nt: b¸ fUtu fU≥ WXtlt v\ z hnt ni > rJhtur∆tgt¸ fUtu Ce rXfUtlu ÷tdt;u st rbXwl lt:, mtihC fUtuRhe, Ntk;lw
vfU\zlu fUe sdn vux[tu÷t fUtu =u r=gt Awvtlu fuU rjY rnkmfU Ce ntu st;u CtJltyt¸ fuU W=g ntulu mu ytr¿bfU Ntkr; rb÷tude>
r=dhFt÷t fUt aufUdux mkatr÷t; ck=hFt÷t, rzxufUAtu\zt, rcnt\zt hnu nÓ> yc dti;b htg mbSu rfU Ju ltgfU , rfUNtuh C’tatgo, ctcq rmkn,
vq‚sevr;gt¸ fuU nt:t¸ b¸> YfU-YfU nÓ> simu ne WˇU fUboathe fUtu gu rlnth =tm mrn; ymkœg rJrN≥
fUfoU& ytr:ofU vG fUbstuh hundt> ‘gJnth b¸ ÷ttvhJtne ntrlfUthfU
v;t ÷tdudt rfU ybwfU lu WmfuU ;tu ntu;t lnÈ, Rmr÷tY Wl ÷ttudt¸ ytr= Ù:tlt¸ vh hn hnu rlJtrmgt¸ ¢gt fU=b WXtYdku ytih RmfuU ct= ntude, lgu vrhJ;ol fUt ågtm ntudt, y∆gt¿b b¸ ¡ra hnude, fUtgo
fUhfuU ytJágfU mtbd{e/muJt/ lu Ce bk∫te fUe ct; btle ytih fUt selt nhtb ntu dgt ni> Rmu =qmhu bk∫te bntu=g fuU Ce vkF fU;hlu ‘grˇU¿J yvlu Skzt cilh mrn;
mw r J∆tt vq ‚ s evr;gt¸ y:Jt rF÷ttVU rNfUtg; fUe ni, Jn nt: bi=tl b¸ W;h v\zu :u> yt=No CˇU Gb;t b¸ J]rı ntude bl åm™t hnudt>
∆ttufUh WmfuU veAu WmfuU veAu ÷td n\z;t÷t Jtvm r÷tgt> d{tmqm fUe =u F ;u nw Y meveYb fu U vq J o fUt lkch ytlu Jt÷tt ni> rmkn&- d{nrÙ:r; ytNtslfU hnudt, rfUgt dgt fUtgo rn;fUh ntudt,
cnwht≥[eg fkUvrlgt¸ fuU nt:t¸ b¸ ytuh mu bk∫te …Jt÷tt fUe Ce rl‡=t rJ∆ttgfU =evfU C’tatgo lu rJhtx sw÷tqm fUtu.... bkz÷t ≈tht Ùxe÷t x[uzmo fuU mtblu
stYdt> år;r≤; mk Ù :tl fu U sw÷tqm b¸ Ntrb÷t ÷ttudt¸ fUtu s÷t ythtu…g mwF b¸ fUbe ytgude, =tˆv¿g seJl b¸ fUxw;t W¿v™t ntude,
mtiv;u st hnu nÓ> vux[tu÷t, zes÷t fUe dge ¢gt¸rfU WˇU bk∫te lu ne rN÷tah mu nhkdtStJ ;fU YfU ytr:ofU rÙ:r; fUbstuh hnude> NuM mbg NwC ni>
WÂatr∆tfUtrhgt¸ fuU f]Uvtvt∫t WˇU btuxhmtRrfU÷t fUe atCe Ce Ael rv÷ttgt st hnt :t>
fuU mt: ne fiUhtumel ytih Y÷tvese fUtAt\z rs÷ttr∆tfUthe fUe ciXfU mu rJNuM x[ul a÷ttlu fUe btkd fUe ni> fU‡gt&- ‘gJmtrgfU vG b¸ WvrÙ:; ‘gJ∆ttl mbtπt ntudt, rchtur∆tgt¸
fUboathe mu CwˇUCtude CgCe; nÓ ÷te> Wl÷ttudt¸ lu simu ne åuhKt htk d ehFt\ z e ati h tnu mu
dim fUt =tb Ce c\ZtfUh gqveY v∫tfUtht¸ fUtu ctnh F=u\z r=gt :t> fUt åCtJ fUb ntudt, m‡;tl vG mu FwNe ntude> Jtnl mu vhuNtle
mhfUth lu gn mtrc; fUh r=gt ni
yti h Jn ÙJÂA‡= mbts b¸
rJahK fUh hnt ni> vt‚ad{tb fuU v∫tfUth Jt;to b¸ d{tnfU mwhGt DtDht vw÷t at;÷tt.. Cth;e fuU åfUtNfU fuU Qvh nb÷tt bnthi÷te Jtvm åub;÷tt ÀJtR„x mu
c\Zude, vrhJth b¸ ∆ttrbofU fUtgo mˆv™t ntukdu>
mrbr; fuU m=Ùg beltGe af{J;eo, rfUgt ;imu ne sw÷tqm fuU mt: yt ntu;u nwY rN÷ttkdv’e, lhrmkn xtu÷tt,
rfU dhect¸ fuU år; WmfuU r=l b¸ l rlJtrmgt¸ b¸ Rm ctJ; ymwhGt rfU;lu mt÷t ÷td¸du gn ;tu htslu;t ;w÷tt&- ytr:ofU rÙ:r; XefU hnudt, vrhrÙ:r;gtk ylwfqU÷t hnude,
yb]; fwUbth ytatgo, yrhrs; hnu YfU mc RkÙvu¢xh ytih fwUA ;w÷ttv’e J stledks ntu;u nwY 45
;tu fUtuRo mkJu=lt ni, l nb==eo> ‘gtπt ntu dge ni rfU fUnÈ WlfuU ne stl;u nÓ> y÷tdtvwh fuU gwJt fUrXltRgt¸ fUt rlhtfUhK ntudt, ra˙t åVwUr÷÷t; hnudt, Ctud rc÷ttrm;t
=uJ, mwhuNakä r≈Ju=e WvrÙ:; :u> rmvtne =ti\z fUh ytY ytih W‡n¸ rblx b¸ rs÷ttr∆tfUthe fuU fUtgto÷tg
mhfUth fUe Rm fUthJtRo mu dhec vrhJth fUt fUtuRo rfUNtuh gt gwJt rJ∆ttgfU fUt Rm ytuh ∆gtl ¢gt¸ fUe ytuh ¡Stl hnudt, RrÂA; v= fUe åtrπt ntude>
nb÷ttfUtrhgt¸ mu catgu> åfUtNfU vnw‚a dgt> vqhe hi÷te dwsh dge ;tu
sl;t b¸ n;tNt ‘gtπt ni> YfU ;hVU Rm gtilblturJf]U; fUt rNfUth l lnÈ cxt hnu nÓ? ytsfU÷t Ju rmVoU J]ráafU&- ytr:ofU ntrl fUe mkCtJlt hnude, rb∫tt¸ mu b;Cu= Wstdh
÷ttud ct\Z fuU ytv=t mu sqS hnu nÓ ntu stg> Cth; b¸ mb÷tÓrdfUt¸ fUtu
rN÷tah mex mu..... ct\Z ver\z;t¸ fUtu htn; r=÷tJtlu b¸
fUtu mk=un ni rfU Ce\z fUt ÷ttC cnw; veAu mu lJv÷÷te ådr; ¢jc
ntudt, ∆ttrbofU rf{gt fU÷ttvt¸ fUe ytuh ¡ra c\Zude, ÙJtÙ⁄g fUe ytuh
=÷t Jt÷tu rJhtu∆t lnÈ fUh¸du, Rm WXtfUh fwUA ÷ttudt¸ lu stlcqS fUh fUtu cilh r÷tY fwUA W=„z gwJfUt¸ fuU
;tu fUnÈ CeMK dbeo mu JnÈ gqveY fUtlqle bt‡g;t rb÷tlu mu Yumu ÷ttudt¸ ‘gÙ; nÓ> ÷turfUl sl;t fuU gt;tgt; YfU mbqn lu ntrÙvx÷t htuz b¸ W¿vt; rak;t fwUA fUb ntude, seJl mt:e mu mngtud rb÷tudt>
åál vh dti;b htg lu fUnt rfU Wlfu Qvh nb÷tt rfUgt ytih W‡nuu
fUt mtnm ytih c\Z dgt ni> fUt YfUbt∫t srhgt DtDht vw÷t batlt Nwh• fUh r=gt> yt;u-st;u ∆tl&- fUtgo rmrı fUt ågtm mVU÷t ntudt, RrÂA; fUtgocllu mu
mhfUth fUe ler;gt‚ y÷td mu buht rJhtu∆t fUhlu Jt÷tu mk;tuM btunl bthlu fUt ågtm rfUgt> WlfUt
Rm blturJf]Ur; mu mbts rlbtoK fuU fUtb b¸ ;use ÷ttlu fUe rh¢Nt, ytxtu J ctRfU fUe nJt åm™t;t ntude, JtirıfU fUtgo Gb;t fUt rJfUtm ntudt, vrhJth buk ct;
Sw÷tmt hne nÓ> =uJ fUtu Ce nthlt v\zt :t, Rmr÷tY fUnlt ni rfU gr= mbg vh mc
fUtu catlu fuU r÷tY ÷ttudt¸ b¸ WlfUe fUtuRo ¡ra lnÈ r=F;e> Ftu÷tlt, atCe rAllt Nwh• fUh fUtu ÷tufUh ;ltJ W¿v™t ntudt, ∆tl mkag fUe ytuh bl ÷tdudt>
rvA÷te cth ne sc fUtuRo Ce buht rJhtu∆t lnÈ fUhudt> RkÙvu¢xh ytfUh WlfUe hGt l fUh;u
stdh•fU;t ÷ttlt ytJágfU ni> Yumu Ntg= ytd÷tu awltJ fUt c\zt bwÊt r=gt> Ju R;lu W˙turs; :u gt lNu b¸ bfUh&- mtbtrsfU htslir;fU år;≤t c\Zude, gwrˇU mu rcd\zu fUtgo
gqveY mhfUth vux[tu÷t dim fuU =tb rN÷tah fuU fUtkd{um fUtgofU;toyt¸ fUtu ;tu yts Jn yvle zTgqxe fUe sdn
;¿Jt¸ fuU år; m;foU =]r≥ hFfUh Dtdht vw÷t ne at;÷tt yka÷t fuU :u rfU mbtath mkd{n fUh Jtvm cl¸du, halt¿bfU fUgtu¯ fUe ytuh ¡Stl hnudt>
b¸ J]rı fUhlu Jt÷te :e, ht≥[‘gtve mc v;t ni, Rmr÷tY Ju ÷ttud Ce yÙv;t÷t b¸ ntu;u>
WlfUt mtbtrsfU crnÌfUth rfUgt Jtuxht¸ fUe rlg; c=÷t mfU;e ni> ÷ttix;u nwY nbthu åfUtNfU r=÷tev fwkC&- gn mπttn ådr; fUthfU hnudt, Ctir;fU mwF mwrJ∆tt fUe åtrπt
rJhtu∆t fuU a÷t;u yvlu fU=b Jtvm stg> WˇU fUboathe fuU cÂat¸ fuU
mb:ol fUh¸du> mk;tuM btunl =uJ ¢gt¸rfU nh mt÷t Wm yka÷t fUeuU rmÊufU lu mkm=eg ... fwUbth vh nb÷tt fUh r=gu> ntude, NwC CtJltyt¸ fUt W=g ntudt, clu cltg¸ fUtgtu¯ b¸ ct∆ttyt¸ fUt
÷tu r÷tgu> R∆th simu ne mkm= fUt yvle vw∫te mwrÌb;t fUtu ytdtbe sl;t Rm vw÷t mu fUtVUe vhuNtl =u;t nq‚, rmÊufU fUtu ÷tufUh FwNe ntulu hi ÷ te rs÷ttr∆tfUthe mtblt fUhlt v\zudt, NuM mbg NwC hnudt>
CrJÌg fUtu ∆gtl b¸ hF;u nwY nblu
m∫t mbtπt nwyt awvfuU mu, atuh ÷ttufUmCt awltJ b¸ å¿gtNe fuU h•v hn;e ni ytih lt‚J mu ytJtdbl b¸ fUe fUtuRo Jsn lnÈ r=F;e ni> buhe fUtgto÷tg vh vnw‚afUh mCt b¸ bel&-yrC÷ttMt vwr;o b¸ y\zalu hnude, rb∫tt¸ mu yvurG; mngtud
ltb fUt Fw÷ttmt lnÈ rfUgt ni>
=hJtsu mu =tb c\Zt r=gt> yc b¸ F\zt fUhlt atn;u nÓ, Rm rJMg F;ht¸ fuU mt: ytr:ofU ¡v mu stu Gb;t ni, Jn nbuNt hnudt> rVUh ;Á=e÷t ntu dge> JˇUtyt¸ lu mhfUth rb÷tudt bkd÷t ytgtusl mˆv™t ntudt, ytvme ciblÙgt;t b¸ fUbe ntude
mbg ytlu vh ltb fUt Ce Fw÷ttmt
m\zfU vh n÷÷tt fUh;u hntu mhfUth vh htg lu fUnt rfU mwrÌb;t yCe lwfUmtl Ce WXt;e nÓ> y;& Rm Ce bÓ FwN nq‚, ¢gt¸rfU chtfUDtxemu fUtu ykr;b au;tJle =u;u nwY fUnt mmkvfoU mq∫t& flgtur;M, Ju=, ;k∫t, bk∫t fUu “tt;t
rfUgt stYdt> CrJÌg b¸ gr= Rl
lge ni, Wmu W;lt ylwCJ lnÈ c\ze mbÙgt mu rlst; fuU r÷tY y÷vmkœgfU ‘grˇU fUtu Rm v= fuU rfU gr= yCe Ce WlfUe btkdu lnÈ
fUt ¢gt ntudt? mkm= fUe fUtgoJtne Dxltyt¸ fUe vwlhtJ]r˙t ntu;e ni ;tu
ni> mwrÌb;t fUtu ldhvtr÷tfUt fUt DtDht vw÷t fUt s÷= mu s÷= r÷tY btifUt rb÷tu, RmfuU r÷tY
NtÙ∫te Dlágtb vt„zug-M-9435431931
;tu yCe Ù:rd; ni> sc ;fU ÷ttudt¸ fUtu fUtlwle fUthJtRo fUhle btle dge ;tu Ju nJtRo y»u fUt htÙ;t mtkÙf]Ur;fU bka, chtfU ytxo Ykz
=trg¿J r=gt dgt ni Wme fUtu yÂAu rlbtoK ne at;÷tt yka÷t fUe sl;t nb÷ttudt¸ lu btkd Ce fUe :e> W‡nt¸lu cmq ¢jc, yrcmt, lgt dtu≤e,
mkm= m∫t Nwh• ntude ;c ;fU atrnY y‡g:t Yumu ÷ttudt¸ fUt ck= fUh =¸du> mhfUth fUtu chtfU fUe f{t‹x mtumtRxe, rs÷tt åNtml
mu rlCtgu ;tu ne yÂAt hnudt> fuU r÷tY YfUbt∫t flJ÷t‡; mbÙgt fUnt rfU bwœgbk∫te lu stu rfUgt zeYmY rN÷tah, ltdrhfU ÙJt:o
=uNJtme X„zu v\z stYkdu> blturJfUth yrlgkr∫t; h•v ∆tthK sl;t xi¢m =ult ck= fUh =ude> htuz fUboathe mkÙ:t, chtfUJi÷te z[tRJmo
dti;b htg lu fUnt rfU WmfuU ni> y÷tdtvwh rJ∆ttlmCt Gu∫t ytih yÂAt ne rfUgt> dti;b htg lu fUnt hGt mkd{tb vrhM=, ÷ttg‡m ¢jc
fUhlu mu mbts fuU r÷tY dkCeh xi¢m, mu÷t x[i¢m, R‡fUb xi¢m Ce Vu U zhu N l, veYbythJtRo ytxtu
rF÷ttVU Ce yFctht¸ b¸ mbtath fUhebdks mkm=eg Gu∫tt∆tel Rm rfU stu Ce ntu Rm v= mu bk∫te fUtu rN÷tah, yÙv;t÷t htuz ‘gJmtge
rN÷tfwUz\ e rs÷ttvrhM=.. F;ht cl mfU;t ni>
Av hnt ni> vw÷t vh mkm= ytih rJ∆ttgfU fUt bgto=t lnÈ rb÷t;t ni> mkm=eg
ck= rfUgt stYdt> mhfUth fuU rJh•ı
mrbr;, ltxqfuUh mkÙ:t, slstdhK mkÙ:t, Rkrzgt ¢jc, rNGfU J
fUtbtœgt åmt= r;Jthe, atg gwJt JˇUtyt¸ lu ytf{tuN ‘gˇU fUh;u nwY fUboathe mkÙ:t, ntRoÙfqU÷t rNGfU
vux[tu÷t bq÷gJ]rı vh.. htflg fuU bk∫te dti;b htg awÀve mt∆tlt yd÷tt awltJ b¸ cnw; mraJ fUe ytr:ofU Gb;t lnÈ hn;e bka, Cth; ÙJtrCbtl x[Ùx, htbtlws
fU÷gtK mrbr; fuU rN÷tfwU\ze NtFt ytk=tu÷tl fUtu ytih ;us fUhlu fUe mk Ù :t, bt∆grbfU rNGfU J
lu ;tu ytdtbe ÷ttufUmCt awltJ b¸ c\zt vrhJ;ol ÷tt mfU;t ni> fUtAt\z ni W‡n¸ bk∫te vrhM= fUe ciXfU b¸ rJëtbkr=h, fUtAt\z rs÷ttmww∫t∆th
fuU v=tr∆tfUthe mk;tuM Jbto, yh•K rJÀjJ dtuÙJtbe lu fUnt rfU vn÷tu ∆tbfUe =e> mCt fuU v¥tt; ht≥[vr; fUbo a the mk Ù :t, YbRo rNGfU
rN÷tah mu ÷t\zlu fUt Yu÷ttl ;tu fUh ytih ni÷ttfUt‡=e fuU r÷tY mcmu Dwmlu fUt Ce yr∆tfUth lne ni> rmVoU mrbr;, fUtAt\z rJCtdeg cebt
…Jt÷tt, mwse; lwrlgt ytr= åbwF mu ne ÷ttudt¸ fUtu fiUhtumel r;dwlu J å∆ttlbk∫te fUtu ViU¢m mu btkd v∫t mkÙ:t, fUboathe vrhM=, xi¢me
ne r=gt ni mt: ne bk∫te …Jt÷tt fuU mns mh÷t ytih fUb=qhe Jt÷tt gn Rm v= fuU fUthK ÷tt÷tc˙te s÷ttlu fUbo a the mk Ù :t, mu ‡ x[ ÷ t fUtu -
;tih vh WvrÙ:; :u> rs÷tt vrhM= =tb b¸ Fhe= fUhlt v\z hnt :t, Cust dgt> gwrlgl, ytxtu btr÷tfU mkÙ:t,
mtblu YfU awlti;e Ce hF r=gu nÓ m\zfU rmVoU Dtdht vw÷t fUe Jsn fUt yr∆tfUth åtπt ntu st;t ni> ytpvhuNl fUbuxe, =rGK ymb z[d
VkUz mu 1 ÷ttF h•vgu b¸ Rm fUˆgwrlxe yc ;tu vqAlt ne ¢gt? rN÷tah Rm rJhtx hi÷te b¸ 50 mu Vw U z d{ u l bau o „ x Ymtu r NYml,
rfU rN÷tah mu bk∫te …Jt÷tt fUtu rxfUx mu mt÷tt¸ mu c‡= v\zt ni> Yuumu b¸ rz÷th mk Ù :t, vq J o rN÷tah
nt÷t fUt rlbtoK nwyt> Wme r=l b¸ ztuburÙxfU rmr÷t‡zh fUtbrNog÷t flgt=t mkdXlt¸ lu rnÙmt r÷tgt :t chtfU rn‡=e mtrn¿g mrbr;,
rN÷tfwU\ze atg ctdtl fuU ne =wdto ÷ttudt¸ fUtu r=gt st hnt ni, scrfU rb÷tlu Jt÷tt lnÈ ni> dti;b htg ;tu å∆ttlbk∫te m\zfU gtuslt fuU y∆tel år;Jt= hi÷te b¸.... rsmb¸ ÙJtbese Ju ÷ t Vu U gh
ymbtrsfU fUtgo år;htu∆t ytih
fUtAt\z rs÷tu fuU mCe Gu∫tt¸ b¸ awltJ rJfUtm mk Ù :t, mrˆbr÷t; rn‡=eCtMe mb‡Jg bka>
bkr=h fUt rN÷tt‡gtm Ce bntåck∆tfU gnt‚ fUtbrNog÷t rmr÷t‡zh fuU vw÷t m\zfU fuU rlbtoK fuU fUtb b¸ ntrÙvx÷t htuz ntu;u nwY hi÷te lu hu÷tt mtumtRxe, rs÷tt cth YmturNYml,
htXtih lu rfUgt> Rm yJmh vh d{tnfU Ce lnÈ ni> rfU‡;w RmfuU fuU bÊulsh =tiht Ce Nwh• fUh r=gu fuU‡={eg rf{gt‡Jgl mkÙ:t vh ne fUt h•v ∆th r÷tgt> cea m\zfU b¸ YzJtu f u U x cth Ymtu r NYml,
ctdtl vkatg; Rkr=ht lwrlgt, mraJ
ht∆tt åmt= …Jt÷tt, rs÷ttvrhM=
fUthK ytbltdrhfU fUtu rmr÷t‡zh
lnÈ rb÷t vt;t ni > yc ;tu
nÓ> bk∫te …Jt÷tt fUtu r=÷÷te mu rxfUx
lnÈ rb÷t;t ni ;tu gn ct; mtVU ntu
sl;t fUe Wbe= rxfUe ni> yc Ce\z fUt hu÷tt, m\zfU fuU =tult¸ ;hVU
=uFlt gn ni rfU fUtil rc÷÷te fu W¿mtn c\Zt;e F\ze sl;t fUt nwsqb
fUtXeDtu\zt zuJ÷tvbu‡x mtumtRxe,
cuhkdt gwrlgl mrbr;, htbf]UÌK
YlytRoytRoxe lu bu∆ttJe
htbh;l lwrlgt mrn; fUtkd{um fuU stgude rfU …Jt÷tt åCtJe bk∫te ntu;u d÷tu b¸ Dkxe ct‚∆tlu fUt mtnm fUh;t m˙tt∆tthe =÷t fuU lu;tyt¸ J bkr∫tgt¸ mturmgtu Ju÷tVuUgh mtumtRxe, =uJse;
rJrC™t Jdo fuU v=tr∆tfUthe WvrÙ:;
:u> =wdtobkr=h rlbtoK fuU r÷tY Ce
rmr÷t‡zh fUt =tb me∆tu 35 h•vgt
c\Z dgt ni> yc ;tu ÷ttudt¸ fUtu nwY Ce rN÷tah mu ÷t\z lnÈ vtg¸du>
÷turfUl ym÷te ViUm÷tt ;tu ntRfUbtl
ni > ;trfU sl;t rN÷tah mu fUtu awlti;e =u hnt :t> yc sl;t
ni÷ttfUt‡=e fUe =qhe fUb mu fUb sd dge ni, ;wˆn¸ mtulu lnÈ =¸du>
VÓUm ¢jc, stp‡ml ytxtubtuctR÷t,
xtxtmqbtu xu¢me Ùxi„z, Nrlbkr=h
At∫tt¸ fUtu mˆbtrl; rfUgt
rs÷ttvrhM= lu YfU ÷ttF h•vgt yvlu
Ftlt vfUtlu fuU Ce ÷tt÷tu v\z bleM vt„zu g , rN÷tah & fUt÷tus fuU aughbil ztp0 htnw÷t
stg¸ d u > d{ t mq m fu U y‡g fuU nt: b¸ ni> mbg b¸ ;g fUh mfu > ÷ttud lu;t, bk∫te mtJ∆ttl, bw=toct=, W™tgl fUbuxe, yt÷t ymb x[tRc÷t
VkUz mu r=gt ni> RmfuU y÷ttJt Ce rN÷tah fu U ltbe fUˆÀgq x h dwπtt, gwdNkF fuU Y¢m¢gwrxJ
rs÷tt vrhM= htbh;l =wMt= lu yvlu v=tr∆tfUtrhgt¸ lu fUnt rfU 23 bRo r=dhFt÷t aufU dux.. ymb mhfUth/ fuU‡={ mhfUth ntuN
ymb rJ.rJ. b¸.... b¸ ytytu, m˙tt fuU =÷tt÷t, nturNgth,
mtumtRxe, yrF÷t ymb ÙJKo
rN÷ve mrbr;, mturmg÷t Jrfokd rNGK mkÙ:tl YlytRoytRoxe ztghu ¢ xh rl÷ttu ¿ v÷t ati ∆ the,
Gu∫t fuU rJfUtm nu;w ÷tdu nwY nÓ> fUtu stu rlKog r÷tgt :t, Wmu rs÷tu
=tu-mti, ;el mti fUhfuU r÷tgt st fUe ytuh mu fUtAt\z fuU ntgh år;r≤; v∫tfUth ymeb =˙t,
c\ZtfUh 7800 h•vgu fUh =e dge chtfU Wv¿gfUt mu rJCu= ler; lnÈ ¢jc, ytfUmt, ¢jc rb÷fUe Ju,
hnt ni> gn h•vgt mhfUthe htsÙJ Drlgt÷tt lubtgt ytxtu ÙxÓz, fUtAt\z mufuU„zhe b¸ ∂u≤ Ù:tl åtπt fUhlu rNGt mb‡JgfU sd=eN
JAN SHIKSHAN SANSTHAN, SILCHAR b¸ sbt ntu hnt ni gt mkÙ:t fuU ni> YbYmme ytih y‡g rJMgt¸ a÷tude, simu ltht¸ mu ytmbtl dw‚st
Jtp a rz÷th mk Ù :t, brlvw h e Jt÷tu bu∆ttJe At∫tt¸ fUtu mˆbtrl; af{J;eo, lhrmkn W.bt.rJët÷tg
b¸ åJuN Nw÷fU c\Zt r=gt dgt ni> hnu :u> bnrMo rJët bkr=h fuU At∫t
N.S.Avenue, Silchar-788005, District-Cachar ,(Assam) vux b¸ st hnt ni, RmfUe mne- rzmtvtuht ymb, yt÷t Rkrzgt rfUgt dgt> vqhu ymb b¸ å:b fuU å∆ttltatgo mbeh fwUbth =tm,
YytRozeYmytu fuU bw;trcfU åJuN Ce z[um b¸ sw÷tqm b¸ Ntrb÷t :u>
Ph. No. 03842-247797, e-mail: jan_sansthan@rediffmail.com mne stlfUthe atrnY> =tu l t¸ Nw÷fU b¸ y¿gr∆tfU J]rı dhec sw÷tqm b¸ Ctsvt lu;t rfUhex CwMK brlvwhe mkÙ:t, mturmg÷t Ju÷tVuUgh Ù:tl åtπt fUhlu Jt÷tu hts=ev Jtzo fUrbálh ;bt÷t crlfU,
Website: http: //www.jsssilchar.org mk Ù :tyt¸ fu U fU:ltlw m th mtumtRxe, mwhCe mkD, lJv÷÷te =tm, ati:u Ù:tl vh fUlfU=ev YlytRoytRoxe fuU rl=uNfU =uJtNeM
YbJeytRo dux Jt÷tu r=dhFt÷t At∫t-At∫ttyt¸ fuU r÷tY vhuNtle fUt vwhfUtgÙ:, vrhb÷t Nw¢j Jië,
mcc clt nwyt ni> ydh s÷= ne mtkm= år;rlr∆t fUKt= vwhfUtgÙ:, ådr; ¢jc, chtfU ck∆tw ¢jc, Nbto, mt;Jk¸ vh Ntk;∂e DtuM mhfUth> Rm fUtgof{b fUt mkat÷tl
REQUIRED DIRECTOR b¸ aurfkUd fuU ltb vh h•vgt
Rm rJMg vh fUtuRo fUthJtRo lnÈ fUtirNfU htg, yrbg fUtr‡; =tm, htbf]UÌK Jtbvk: mkD, ‡gw rN÷tah ytih =mJt‚ Ù:tl åtπt fUhlu Jt÷tu YlytRoytRoxe fuU fU;to∆t;to =w÷tt÷t
We are a leading Voluntary agency of the Department of School Jmw÷te fUhlt ne bwœg fUtgo ni>
Education 7 Literacy, Government of India, sponsored by the nwRo ;tu mkdXl c\zu ytk=tu÷tl fUe ∆t{wJu‡=q NuFh C’tatgo, nubtkd NuFh At∫t gwJt mkÙ:t, lu;tse mwCtMakä rNJtNeM =tm fUtu rJNuM mˆbtl rb∫t lu rfUgt> Rm fUtgof{b b¸ lex
Ministry of Human Resource Development, located at Silchar. fUlfUvwh Jtxh mÀjtRo.. ytuh yd{mh ntude, Yumt au;tJle r=gt dgt> Rm fUtgof{b b¸ bwœg fuU mCe rNGfU ytih At∫t Ce
We have an excellent track record of performance in the field btkdt dgt ytih fUnt dgt rfU NeD{ r=gt dgt ni> xu„zh lturxm yr;r: :u htbtlws dwπt swrlgh WvrÙ:; :u>
of Aduit Education. We are looking for a dynamic person to rlˆlJrKo; =qhmkath fUtgtu¯ fuU r÷tY Cth; fuU ht≥[vr; fuU ;hVU mu ylwCJe ytuh œgtr;åtπt XefuU=tht¸ mu
ne yÙ:tge fUbuxe fUtu hÊ fUh
head the Organization as its Director. He or she should have
management skill and be a team leader. ytb mCt lnÈ cw÷ttge dge ;tu bwœgbk∫te lu rfUgt... Ne÷tck= bwˇU xu„zh ytbkr∫t; rfUgu st hnu nÓ &
f{btkfU 1& xu„zh lk& Ym Ykz xe/49/Y÷tYbse/2010-11, r=ltkfU& 16/06/2010, fUtgo fUt ltb&
chtfUJtrmgt¸ fUtu NwCfUtbltyt¸ mrn;
stuh=th ytk=tu÷tl ntudt> Jnt‚ fuU stle =wábl rmÊufU ynb= fUtu ÷ttˆcrzkd rzrJsl fuU ve yth Ym mrfoUx, gqxeYm fuU r÷tY ztxt fUˆgwrlfuUNl R¢gwvb¸x fUt åturJsl,
Qualifications and Experience :
1. Second Class Master’s Degree from recognized Univer ltdrhfUt¸ lu ythtuv ÷tdt;u nwY fUnt mkm=eg mraJ cltY stlu mu>
xu„zh ÷ttd; (h•0 b¸) 9,36,012/-, yrd{b htrN (h•0 b¸) 18,720/-,f{btkfU 2& xu„zh lk& Ym Ykz
xe/50/Y÷tYbse/2010-11, r=ltkfU& 16/06/2010, fUtgo fUt ltb& ÷ttˆcrzkd rzrJsl fuU YVU ytu
Atux÷u tt÷t muX Y„z fU0 x[t‡mJ÷zo Rˆvu¢m
sity/ Institution or equivalent. rfU fwUA =÷tt÷tt¸ lu vwhtle fUbuxe fUhebdks J ntR÷ttfUt‡=e b¸ dti;b ytRo Ym, meytuytRoYm, xeYbYm, meYbYm, ytRomeYbYm, veYbYm mrfoUx fuU r÷tY ztxt fUˆgwrlfuUNl
2. Seven years experience in supervisory capacity, prefer
fUtu stlfUthe l =ufUh awvfuU mu htg fuU JaoÙJ fUtu rmÊufU ynb= R¢gwvb¸x fUt åturJsl, xu„zh ÷ttd; (h•0 b¸) 9,55,772/- yrd{b htrN (h•0 b¸) 19,120/-,f{btkfU åub;÷tt, rN÷tah-788004
ably but not necessarily, in the field of education of So 3& xu„zh lk& Ym Ykz xe/51/Y÷tYbse/2010-11, r=ltkfU& 16/06/2010, fUtgo fUt ltb& ÷ttˆcrzkd
cial Sciences. lge fUbuxe clt ÷te> rJCtdeg lu awlti;e =e> rmÊufU ynb= fUtu rzrJsl fuU vtJh mÀjtRo R¢gwvbu‡x fuU r÷tY Rkvtuxuo‡x ztxtfUtpb mrfoUx fUt åturJsl, xu„zh ÷ttd; (h•0 -261866, 247016, 230205
yr∆tfUthe lu yÙ:tge fUbuxe fUtu mcfU rmFtlu fUe dti;b htg fUe b¸) 9,64,080/-, yrd{b htrN (h•0 b¸) 19,290/-,f{btkfU 4& xu„zh lk& Ym Ykz xe/52/Y÷tYbse/
3. Working Knowledge of the local language. 2010-11, r=ltkfU& 16/06/2010, fUtgo fUt ltb& ÷ttˆcrzkd rzrJsl fuU fuUgwsexe-YsexeY÷t b¸
Application not fulfulling above conditions should not apply. ylwbtur=; Ce fUh r=gt> vwhtle RÂAt ∆the fUe ∆the hn dge> xu÷tefUtpb rdgmo fUt rhÙxtuhuNl, xu„zh ÷ttd; (h•0 b¸) 9,74,605/-,yrd{b htrN(h•0 b¸) 19,500/ ntr=ofU NwCfUtblt J c∆ttRogt¸ fuU mt:
Desirable: fUbu x e fu U mnmraJ ms÷t bwœgbk∫te lu rmÊufU ynb= fUtu fUtb fuU vqKo ntulu fUe mbgmebt Y÷tytuY fuU sthe ntulu fUe ;theF mu & f{btkfU 1 mu f{btkfU 3|30
1. BBA or MBA Diploma/Degree. mw∫t∆th, sg∂e mtnt ytih mw=tb dti;b htg mu x¢fUh ÷tulu fuU Wvnth r=l ytih f{btkfU 4|365 r=l, åthˆC fuU r=l mu åÙ;tJ fUe Ji∆t;t&90 r=l, xu„zh vuvh fUt bq÷g ¡0
2. Experience in Administration or Management. 2000/-(ztfU ≈tht h•0 500/-yr;rhˇU) (1) xu„zh VUtbo fUtgto÷tgel fUtgofUt÷t b¸ Wv÷tÁ∆t ytih
3. Experience in leading a team. ytr= ÷ttudt¸ lu fUnt rfU yÙ:tge ÙJh•v mkm=eg mraJ (htsÙJ) xu„zh sbt fUhlu fUt Ù:tl&(>k)Jrh≤ zeYmxeRo/÷ttˆcrzkd, YlYVU hu÷tJu, ÷ttˆcrzkd, ymb-782447
4. Experience in heading an organization. fUbuxe fUtu hÊ lnÈ rfUgu stlu ;fU v= å=tl fUh r=gt> W˙th fUtAt\z (>k>)k YYmxeR/dwJtntxe, YlYVU hu÷tJu, ymb-781001,(>k>>k )k YYmxeR/c=hvwh, YlYVU hu÷tJu, c=hvwh
ntrÙvx÷t htuz, rN÷tah-788 004 (ymb)
(2)yrd{b htrN rzbtkz z[t‹x fuU h•v b¸ YVU Y Ykz me Y ytu, Yl YVU hu÷tJu, bt÷tedt‚J fuU VuUJh b¸ =ug
5. Experience in guiding /conducting of research or s÷t fUlu¢Nl fUt fUtgo rXfuU=tht¸ Dtuxt÷tu b¸ ltb ytlu mu calu fUt
evaluation. fUtu lnÈ r=gt stgudt> veYaRo Wvtg Ftus hnu dti;b htg fUtu bl
ntudt> (3) xu„zh v∫t fUe rcf{e åthˆC ntulu fUe r;r:& 25/06/2010, (4) xu„zh v∫t rJf{g fUe
ykr;b r;r: & 20/07/2010 fUtu 13.00 csu (5) xu„zh ct¢m/ct¢mt¸ fUu ck= ntulu fUt mbg J
=qhCtM& 264689, (M) 9435073213
Age : Minimum 40 years and maximum 55 years as on the bmtum fUh fUnlt v\zt rfU bÓlu ;tu ;theF& 20/07/2010 fUtu 15.00 csu, (6) xu„zh v∫tt¸ fuU Fw÷tlu fUt mbg J ;theF & 21/07/ A HOUSE OF INDUSTRIAL & DOMESTIC
fuU yr∆tfUthe fuU bw;trcfU vwhtle
date of application. 2010 fUtu 15.30 csu> ‡gql;b gtu…g;t btv=kz mrn; xu„zh v∫t J rJÙ;]; rJJhK Yl YVU hu÷tJu fUe ELECTRICAL GOODS
fUbuxe fUe rlrÌf{g;t fuU a÷t;u fwU;qc ynb= bswb=th (mk;tuM JucmtRx www.nfrailway.com vh Wv÷tÁ∆t ni> WˇU åv∫t ztWl÷ttuz fUhfuU xu„zh sbt fUhlu b¸
Terms and Conditions: DEALS IN :
The selected candidate will be given a consolidated salary ne 14 sql fUtu yÙ:tge fUbuxe btunl =uJ fuU fU’h mb:ofU) y:Jt Wvgtud Ce fUh mfU;u ni> Rm rÙ:r; b¸ xu„zh v∫t fUt bq÷g y÷td mu xu„zh sbt fUhlu fuU mt: =ug ntudt,
cltRo dge ni> fUbuxe fUe Ji∆t;t- ylJth•÷t nfU fUtu gn v= =ulu fUe y‡g:t xu„zh hÊ fUh r=gt stYdt> xu„zh Chlu Jt÷ttu fuU r÷tY xu„zh v∫t fuU y‡g mCe rlgb J N;uok • Larsen & Toubro, • Bharatia Cuttler Hammer, • Siemens, • Havells,
of Rs. 18,000/- per month (all-inclusive), Chairman may yrlJtgo ni> rzJesl÷t hu÷tJu bilush (Ym Ykz xe)/÷ttˆcrzkd • Plaza, • Philips, • Bajaj, • HPL, • Raymond Dr Beck Varnish, •
execute contract with the selected candidate for a period of yJi∆t;t fUtu ÷tufUh YfU =qmhu vh rmVUtrhN fUe :e vh‡;w rmÊufU fUtu Anchor Switch & Accessories, • Tullu & Centifugal Pump Spares, •
one year initially. Depending upon the performance of the fwUrmogtk Ce V¸UfUe dge> Ce rb÷tlu mu bÓ FwN nq‚> vqJtuo˙th mebt‡; hu÷tJu Motor Winding Wire, • Heating Element, • Fan Spares, • H.T. &
Director. Jan Shikshan Sansthan, Silchar, an extension of 2 nfUefU; gu ni rfU bwœgbk∫te L.T. Line Materials, • Transformer Materials & • Panel Accessories.
(two) more years could be considered by the Chairman hu÷t btdo gwıÙ;h.. YfU bwÙfUtl fuU mt: d{tnfUt¸ fUe muJt b¸ ;¿vh
with approval of Board of Managment of JSS, Silchar with
lu YfU ;eh mu =tu rNfUth rfUgu> YfU
vnt\z rdhlu mu gt;tgt; Nwh• fUh
a consolidated salary of Rs. 19,000/- per month (all inclu- dti;b htg fuU c\Z;u åCtJ vh c{ufU chtfUJtrmgt¸ fUtu ntr=ofU NwCfUtbltyt¸ mrn;
sive) of the second year and Rs. 20,000/- consolidated sal-
vtlt mˆCJ lnÈ nwyt>
hu ÷ tJu fu U Jrh≤
÷tdt r=gt =qmht YytRogwzeYVU fuU With Best Compliments.
ary (all inclusive) during the third year.
Interested persons may send their application in plain pa- yr∆tfUtrhgt¸ fUe =uFhuF b¸ r=l-
ht; mVUtRo J bhˆb; fUt fUtb
mtblu YfU c\ze awlti;e F\ze fUh
=e> rJd; rJ∆ttlmCt awltJ b¸ Dharmendra MANIPUR
per addressed to the Chairman , Jan Shikshan Sansthan YytRogwzeYVU YfU NrˇU fuU h•v b¸
(Institute of Peoples Education), Netaji Subhash Avenue, a÷t hnt ni> hu÷tJu fuU Yrhgt
Wche ytih ymb fuU bwrÙjb mbts TEA ESTATE
Hailakandi Road, Silchar-788005 along with copies of all
testimonials from H.S.L.C. examination onwards and other
relevant documents Applications may be sent through e-
bilush Je.fuU.rb∂ lu c;tgt rfU
Fqc mkCJ ni rfU sw÷ttRo fuU å:b
mπttn gtrl 1-2 sw÷ttRo ;fU nb
fuU Ce;h yvlt stu åCtJ rJÙ;th
rfUgt ni> Wmmu Dc\ztY bwœgbk∫te
Industrial Stores Drink Manipur Tea
mail address mentioned above. lu YfU fUtu htflg mCt b¸ Cuslu fuU Drink Ruttonpore Tea
Outstation candidates called for interview will be reimbursed gt;tgt; vwlcont÷t fUh vtg¸du> Hospital Road, Silchar-788005
mt:-mt: =qmhu fUtu mkm=eg mraJ Drink Derby Tea KAMLESH SINGH
back and forth second-class AC railway fare. nhkdtStJ ;fU meveYb fuU v= mu vwhÙf]U; fUh y÷vmkœgfU Tel : 03842-222978
Persons employed in Organizations would be required to Drink Pathini Tea Director
send the application through proper channel. ‘No Objec- lu rJNuM x[ul fUe btkd fUe mbw=tg fUe lthtsde fUb fUhlu fUe * Authorised Stockiest of Larsen & Toubro Ltd.
tion Certificate’ from the employer would be required at fUturNN fUe ni> bwœgbk∫te fUtu bt÷tqb MANIPUR BAGAN, HAILAKANDI PHONE .( 03844)
vnt\z ÷ttRl b¸ hu÷t÷ttRl cltlu * Bajaj Electrical Ltd
the time of interview. ni rfU ymb b¸ se;lu fuU rju bwrÙjb 82423/ 82425 “GOVIND BHAWAN” NATIONAL

,
The last date of receipt of application is 31st July,2010 Ap- fUt fUtb ykr;b fUdth vh ni, NeD{ HIGHWAY (NEAR SOUTH POINT SCHOOL SILCHAR
b;=t;tyt¸ ytih atg ctdtl fuU * Finolex Cables ltd
plications received after the date will be rejected.
Chairman
ne gn muJt ythˆC ntude> bdh
fUc ythˆC ntude gn ;g lnÈ
Jan Shikshan Sansthan, Silchar nwyt ni> rJd; r=lt¸ vnt\z ÷ttRl
b;=t;tyt¸ fUtu FwN fUhlt ytJágfU
ni mtu Jtu Ce yvle ytuh mu ftuR ∫twrx * Legrand India (P) Ltd. h . 788005 . CACHAR, ASSAM Manipur Tea Co. Pvt.Ltd
Continental Chamber (4th Floor)15A,Hemanta Basu Sarani Kolkata
cw∆tJth (30 sql 2010) v]≤ 4
* dwπtt se lu cÓfU mu ÷ttul ÷tufUh fUth Fhe=e, ÷turfUl ÷ttul Jtvm
c{tse÷t, le=h÷tÓzTm ¢Jtxoh VUtRl÷t b¸ mral ;¸ = w ÷ tfUh cl¸ l fUh mfuU ;tu cÓfU Jt÷tu ytfUh WlfUe fUth WXt ÷tu dgu>
dwπtt se - vn÷tu v;t ntu;t ;tu Nt=e Ce cÓfU mu ÷ttul ÷tufUh fUh;t>
Jtgwmlu t fuU btl= d{vw fiUÀxl * rv;t-cuxt yts xuÙx b¸ ;wˆntht rfU;lt lkch ytgt ni?
cuxt-Cigt mu cem lkch fUb>
lRo r=÷÷te, (mbt.Ys¸.)& rf{fuUx rv;t-Cigt fuU rfU;lu lkch ytY nÓ? cuxt- cem
fUe rva vh mVU÷t;t fuU Skzu dt\zlu
Jt÷tu btÙxh ÁjtÙxh mral
;¸=w÷tfUh yc Jtgwmult b¸ btlJeg
d{wv fiUÀxl fUe Wvtr∆t vt ÷te ni>
Cth;eg Jtgw mult lu hGt bk∫tt÷tg
YuN ni mcmu Fqcmqh;& yrCMufU
fuU mbG mral fUtu Rm v= mu sc ytv =wrlgt fUe mcmu Fqcmqh; stl;u ne nÓ rfU yrCMufU fUe ceJe fUtuRo ytih lnÈ
mˆbtrl; fUhlu fUt åÙ;tJ hFt brn÷tt fuU vr; ntuk ;tu ytv Ce Jimu ne rhY¢x cr÷fU vqJo rbm J÷zo YuáJgto htg nÓ>
=rGK yrV{fUt (mbt.Ys¸.) & vt‚a =qmhu ntVU b¸ ra÷te fuU le=h÷tÓzTm fUe htprcl, Jil vmeo rsmmu ht≥[vr; lu yvle bksqhe =u fUh¸du, simu Rl r=lt¸ yrCMufU cÂal Yumu b¸ yrCMufU fUtu gn ct; vatlu b¸
cth fuU rJáJ aÓrˆvgl c{tse÷t lu rF÷ttr\zgt¸ lu rVUh c{tse÷t fUtu ytih ÙltRzh fUe VUtphJzo r;fU\ze =e> ytRoYYVU lu hGt bk∫tt÷tg fuU =tunht N;fU Ce Ntrb÷t ni> btÙxh fUh hnu nÓ> nt÷t ne b¸ yrCMufU cÂal cnw; bwráfU÷t yt hne ni rfU YuuN
rF;tc se;lu fUe r=Nt b¸ YfU ytih vhuNtl fUhlt Nwh• rfUgt ÷turfUl Yul fUt sJtc WlfuU vtm lnÈ :t> ytdu mral ;¸=÷w tfUh fUtu d{vw fiUÀxl Á÷ttÙxh fUtu Fu÷t fuU mJo∂≤u mˆbtl fUe nmek Aqx v\ze, sc W‡n¸ gn fUe sdn fUheltmcmu
fU=b c\Ztgt, c{tse÷t fUe xeb ra÷te btifuU vh htprcrlgtu fUt Fqcmqh; Ntpx ÷turfUl Ù÷ttuJtrfUgt fUtu Ce =qmhu fuU btlJeg v= mu mˆbtrl; fUhlu htseJ dtk∆te Fu÷t h¿l ytih v´ v;t a÷tt rfU fUhelt fUtu mcmu
fUtu nhtfUh VUtRl÷t b¸ vnwa‚ e> vw;do t÷t YfU cth rVUh ra÷te fuU dtu÷tfUevh ntVU b¸ =tu cth dtu÷t fUhlu fUt mwlnht Fqcmqh; brn÷tt ntu
fUt åÙ;tJ hFt :t> m=e fuU rJCqMK mu Ce lJtst st awfUt Fqcmqh; Jwbl DturM; rfUgt mfU;e nÓ > Ji m u
fuU rF÷ttVU rlhtNtslfU Fu÷t r=Ftlu fUtu AfUt dgt> mJo∂u≤ rF÷tt\ze nÓ mral& rf{fuUx ni> fUrv÷t vtse Ce cl awfu nÓ dgt ni > yrCMu f U fUtu gn
Jt÷te c{tse÷t fUe xeb Rm bia b¸ ÷turfUl ra÷te fUe yrCMufU ytv btl¸ gt
fUe rfUJ=k;e cl awfuU mral Fu÷t fUlo÷t& mt÷t 2008 b¸ 1983 fUt rJáJtm lnek ntu hnt rfU fUtuRo
vqhu VUtbo b¸ lsh ytRo ytih ra÷te fuU mhtnlt fUhle ntude l btl¸ bdh mÂatRo
fuU Rr;ntm fuU mJo∂u≤ c÷÷tucts rJáJfUv rs;tlu Jt÷tu fUπttl fUhelt fUtu mcmu Fq c mw h ;
rF÷ttr\zgt¸ fUtu Fqc latgt, ÷turfUl rfU Wmlu ytrFhe nÓ> Jlzu nt ugt xuÙx rf{fuUx W‡nt¸lu fUrv÷t =uJ fUtu ytbeo fuU ÷tur‹xl¸x fiUmu fUn mfU;t ni> ;tu gne ni rfU YuN
bia fuU Nwh• b¸ ra÷te lu Ce c{tse÷t GK ;fU nth lnÈ nh åt¡v b¸ yvlt s÷tJt rcFuht fUlo÷t fuU v= mu lJtst dgt :t> mq∫tt¸ fuU bw;trcfU lnÈ, yc fUhelt ne
fUtu fUtVUe vhuNtl rfUgt> nt÷ttkrfU btle ytih dtu÷t fUhlu ni> 31,000 mu Qvh yk;hto≥[eg Rmmu vn÷tu ytRoYYVU lu Wëtudvr; yrCMufU fUtu ÷td;t ni rfU m cmu Fqcmqh;
YfU dtu÷t ntulu fuU ct= ra÷te fUe fUu fRo yJmh cltY, hl cltlu Jt÷tu mral lu fwU÷t 93 ytih rJbtll fuU r=…ds rJsgv; WlfUe v¿le ne mcmu brn÷tt
xeb rvA\z dRo ytih c{tse÷t lu YfU ÷turfUl c{tse÷t fUe N;fU ÷tdtY nik> 37 JMeog mral mkDtrlgt fUtu Ygh fUtubztuh fUe Fqcmqh; nÓ ytih ytv ;tu fUhth =e dge
fuU ct= YfU ;el dtu÷t rfUgu =qmhu rzV¸Um ÷ttRl lu W‡n¸ fuU ltb Jlzu Rr;ntm fUt YfUbt∫t Wvtr∆t mu mˆbtrl; rfUgt :t> ni>
ntVU b¸ Ce fUbtuJNu Jne rÙ:r; hne> ltfUtb fUh r=gt>
nt÷ttkrfU ra÷te fuU fRo cun;hel bqJ
c{tser÷tgtRo dtu÷t fuU vtm ytfUh
le=h÷tÓz-ÙjtuJtrfUgt bia
Rmmu vn÷tu YfU y‡g bia b¸
yJmh rb÷tt> ÙxtfU ytih rJxufU
fuU =b=th Ntpx fUt za dtu÷tfUevh
vqJo fuU‡={eg bk∫te ytih mtkm= l¢m÷tJt= lu Rm JMo 500 ÷ttudt¸ fUe cr÷t =e
cufUth ntu;u hnu> Nwh• b¸ ÷tg-;t÷t fuU mbt.Ys¸me& mhfUth l¢m÷tJtr=gt¸ ckdt÷t b¸ mcmu flgt=t rl=tuoM ÷ttud ;fU vnwka dgt> btao b¸ :tu\ze fUbe
r÷tY sqS hne xeb lu rVUh yvlt
le=h÷tÓzmT lu ÙjtuJtrfUgt fUtu nhtfUh
¢Jtxoh VUtRl÷t b¸ sdn clt ÷te,
lu Ntl=th catJ rfUgt> bia fuU
ytrFhe GK b¸ ÙjtuJtrfUgt fUtu r=r…Jsg rmkn lnÈ hnu mu rlvxlu fuU stu Ce Jt=u fUhu ÷turfUl Rm JMo ckdt÷t b¸ bthu dgu nÓ> ckdt÷t ytRo ytih bhlu Jt÷tt¸ fUe mkœgt bt∫t
=b r=Ftgt ytih vn÷tu ntVU fuU 38J¸ Rm bia fUt ÙfUtuh 2-1 hnt> ÷turfUl vul÷xe rb÷tt ytih htpcxo rJxufU ÷tk=l,(mbt.Ys¸me)& vqJo fuU‡={eg yc ;fU ce;u mt÷t vh lsh zt÷t b¸ Rm JMo l¢m÷te nb÷tt¸ bu bhlu 55 hne ÷turfUl yåi÷t b¸ gn fUbe
rblx b¸ c{tse÷t fUe VUtphJzo ÷ttRl lu dtu÷t fUhfuU nth fUt yk;h fUb bk ∫ te yti h ÷ttu f UmCt mtk m = ;tu l¢m÷tJt= nb÷tu mu swz\ u ytkfU\zu Jt÷tt¸ fUe mkœgt 215 ;fU vknwa ytRo ytih bhlu Jt÷tt¸ fUe mkœgt bt∫t
Rm bia b¸ le=h÷tÓzm T fUe se; cnw;
cun;hel :e, fUtfUt, hturcrlgtu rfUgt> ;tu yc ¢Jtxoh VUtRl÷t r=r…Jsg rmkn fUt yts gntk htudxu F\z fUh =u;u nÓ> mt÷t yCe dRo ni> scrfU W˙th å=uN b¸ fUtuRo 55 hne ÷turfUl yåi÷t b¸ gn mkœgt
Ntl=th lnÈ hne> ÙjtuJtrfUgt lu YfU
ytih VuUrcgtltu fUe r;fU\ze fUt cth rVUh r=Ftgt rfU r=ltu-r=l xeb brÙ;ÌfUtDt; fuU ct= rl∆tl ntu yt∆tt Ce F¿b lnÈ nwyt ni rfU Ce l¢m÷te nb÷tt yc ;fU lnÈ 134 ;fU vnwka dRo>
b¸ c{ t se÷t fUt bw f Utc÷tt
fUbt÷t ytih rVUh YfU dtu÷t> dgt> Jn 55 JMo fuU :u> rmkn 500 ÷ttud l¢m÷tJt= fUe cr÷t a\Z nwyt ni> l¢m÷te nb÷tt¸ fuU rnmtc d]nbk∫tt÷tg fuU ytkfU\zu vh
ytih cun;h ntu hne ni> ÷turfUl le=h÷tÓzTm mu ntudt>
yx÷t rcnthe Jtsvuge fUe mhfUth awfuU nÓ> scrfU mwhGtc÷tt¸ fUe mu bRo bnelu fUtu =uN fuU r÷tY fUt÷tt lsh zt÷t¸ ;tu mlT 2007 mu yc;fU

mtRlt lu se;t ;emht mwvh merhs b¸ rJ=uN htflg bk∫te :u> Jn nt÷t
b¸ ht≥[bkz÷t rlNtluctse xeb fuU
mt: ÷tk=l ytgu :u> W‡n¸ r=÷t fUt
dtur÷tgt¸ mu bt∫t 107 l¢m÷te
n;tn; nwY nÓ> =uN fuU 28 htflgt¸
ytih 7 fuU‡={ Ntrm; htflgt¸ bu¸ mu 9
bnelt fUnt st mfU;t ni> bRo bnelu
yc ;fU 224 ltdrhfU, 34
mwhGtc÷tt¸ fuU sJtl ytih 17
l¢m÷te nb÷tt¸ b¸ 2370 ÷ttud bthu
st awfuU nÓ> Rmb¸ 1380 ltdrhfU
ytih 990 mwhGtfUbeo Ntrb÷t nÓ>
Fu ÷ t mbtath (Ys¸ r mgtk ‚ ) & cltRo :e> mubtVUtRl÷t b¸ W‡ntulu htflg bk∫te ytih rJ=uN htflg bk∫te htflg Yuumu nÓ stu l¢m÷tJt= mu l¢m÷te bthu dgu nÓ> ydh mt÷t fuU grn RmfUt ytim; rlfUt÷tuk ;tu
=tiht v\zt rsmfuU ct= W‡n¸ gntk fuU
mtRlt lnJt÷t lu YfU cth rVUh fuUJ÷t 27 rblx b¸ ne bia se; hnu> 1980 b¸ c¸d÷ttuh b¸ Ù:trv; mJtor∆tfU åCtrJ; nÓ> Rl lti htflgt¸ Nw¡yt; mu =]r≥ zt÷t¸ ;tu slJhe l¢mr÷tgt¸ lu nh =tu b¸ ;el ÷ttudt¸
m¸x :tbm yÙv;t÷t b¸ C;eo
yvlt =c=ct mtrc; fUh;u nwY r÷tgt :t> hrJJth fUtu Fu÷tu dY mb;t mkdXl fuU mkÙ:tvfU m=Ùgt¸ yt‡∆t{ å=uN, rcnth, A˙temd\Z bnelu b¸ 67 ÷ttudt¸ fUtu l¢m÷te fUtu bti; fuU Dtx W;tht ni> Rm =tihtl
fUhtgt dgt sntk W‡n¸ brÙ;ÌfUtDt;
RkztulurNgt ytuvl mwvh merhs VUtRl÷t b¸ W‡ntulu stvtl mgtfUt b¸ rmkn YfU :u> rmkn luNl÷t htgVU÷t SthFk z , fUlto x fU, bntht≥[ , nb÷tt¸ b¸ yvle stl mu nt: ∆ttult =uN fuU mwhGt c÷tt¸ ≈tht 1440
v\zt> rmkn fu vrhJth b¸ WlfUe
cÓzrbkxl xqltobu‡x se; r÷tgt ni> mt;tu fUtu 21-19, 13-21, 21- YmurmguNl ytVU Rkrzgt fuU y∆gG yturzmt, W˙thå=uN ytih vráab v\zt> VUhJhe b¸ gn ytkfU\zt 88 l¢mr÷tgt¸ fUtu btht dgt ni>
v¿le ytih =tu vwr∫tgt¸ nÓ WlfUe c\ze
hrJJth fUtu Fu÷tu dY VUtRl÷t b¸ 11 mu nhtgt> mtRlt lu vn÷tt mux Ce hnu> 55 JMeog rmkn fUt yts
cuxe ytih v¿le ÷tk=l b¸ WlfuU mt:
W‡nt¸lu stvtl fUe mgtfUt mt;tu ytmtle mu se;t ÷turfUl =qmhu mux
fUtu nhtgt> WlfUt gn ÷tdt;th b¸ Jtu nth dRok> ;emhu mux
ne :È> vtka cth mtkm= hnu rmkn
Rm mbg ÷ttu f UmCt b¸ c;ti h
÷tk=l b¸ brÙ;ÌfUtDt; fuU fUthK
rl∆tl ntu dgt :t> rmkn yx÷t
htusfUtr‡=,chmtkdl fuU ÷ttud ct‚\Z mu åCtrJ;
;emht mwvh merhs rF;tc ni> b¸ W‡nt¸lu cun;hel Fu÷t rl=o ÷ teg mtk m = ctk f Ut fUt rcnthe Jtsvuge fUe mhfUth b¸
Rmmu vn÷tu W‡nt¸lu rmkdtvwh ytuvl åuhKt mkJt==t;t, c\zst÷tukdt& Fao fUh hnu nÓ> fURo r=lt¸ ;fU Wm å∆ttlbk∫te m\zfU rlbtoK fUt fUtb
fUt å=Nol fUh;u nwY år;rlr∆t¿J fUh hnu :u > vq J o rJ=uN htflg bk∫te :u ytih nt÷t b¸
ytih Rkrzgl ytuvl d{tp v{e x[tVUe ytrFhfUth htusfUtr‡= mu c\zst÷t¸dt ;fU fuU htÙ;u m\zfU vh vtle a\Zlu mu Wm yka÷t r÷trF; ¡v mu fUc fUt F¿b ntu
å∆ttlbk∫te akäNuFh fuU fUhece htÌx[bkz÷t rlNtluctse xeb fuU mt: b¸ ;el mu ath rVUx vtle WXlu vh fuU ÷ttud fUtVUe vhuNtl :u> å∆ttlbk∫te awfUt ni> ÷turfUl ‘ttÙ;rJfU;t gn ni
se;e :e> RkztulurNgt ytuvl fUt rF;tc mngtude rmkn WlfUe mhfUth b¸ hu÷t Ju ÷tk=l ytgu :u>
s e ; ÷ttud lt‚J mu yt;u-st;u mifU\zt¸ ¡vgu m\zfU gtuslt fuU y∆tel m\zfU rfU YfU-=tu rfU÷ttubexh ne r÷tvt
rF;tc W‡nt¸lu rvA÷tu mt÷t Ce
r÷tgt> Rm rlbtoK fUeU Jsn mu fURo sdn vt‚a vtu;e fUh fuU vqhu m\zfU rlbtoK fUt
se;t :t>
mtRlt lu mubeVUtRl÷t b¸ se; fuU ct= rJáJ fuUJ÷t Ftltvqr;o fUh;u XufUu =th fUtu ÷ttudt¸ lu Cdtgt An VwUx d¤t Untulu fuU fUthK fURo
÷ttudt¸ fUt seJl chct= ntulu mu ct÷t
fUtb yts ;fU y∆twht v\zt nwyt
ni> R∆th Rm mt÷t fuU ct‚\Z fUe ytk\z
ati:e Jheg;t åtπt stvtl fUe hÓrfkUd b¸ mtRlt åu.mk.,rN÷tah & bt÷tqd{tb lJtu=g r=lt¸ mu Rm m\zfU fuU mt: mt: fUtu m\zfU clJtlu fUt =trg¿J r=gt ct÷t cat> vimu fuU yCtJ b¸ fwUA b¸ rlbto;t r=l =wlt ht; atidwlt
YrhfUtu rnhtus fUtu 21,9,21,10 =qmhu lkch vh rJët÷tg fuU mk÷t…l m\zfU vh rhxurlkd Jt÷t cltlu fUe btkd fUh;u dgt ;t> 24 sql fUtu ati∆the Jnt‚ ÷ttud vtle fuU yk=h vi=÷t yt;u- VUtg=t ÷twxlu b¸ mb:o nt¸du> ¢gt¸rfU
mu rNfUÙ; =ufUh VUtRl÷t b¸ sdn vnw‚a dRo nÓ> rlˆlÙ;h fUt fUtb fUhtlu Jt÷tu yt hnu :u> meytveYVU fUe ytuh vnwa‚ fUh fUtb ythˆC rfUgt ;tu ÷ttudt¸ st;u d¤¸ b¸ rdh st;u nÓ> ydh C÷tu ne fUtb vqht l rfUgt dgt ntu,
rXfuU=th fUtu Ù:tleg ÷ttudt¸ lu zt‚x mu Rm m\zfU fuU r÷tY y:o bksqh lu =uFt rfU m\zfU fuU fUtb b¸ fuUJ÷t
bnkdtRo ;tu d÷tt =ct ne hne :e, yc ;u÷t J fUh Cdt r=gt> gnt‚ fuU ÷ttud cnw; nwyt :t> rXfuU=th rJhts ati∆the Ftltvqr;o ntu hne ni> gn =uF
mbg mu ytih mne Zkd mu å∆ttlbk∫te
m\zfU rlbtoK fUt fUtb ntu st;t ;tu
vh Ju r=œttYkdu rfU ct‚\Z mu WlfUt
rfUgt nwyt fUtb l≥ ntu dgt> y;&
Ù:tleg ÷ttudt¸ fUtu cnw; f{tu∆t ytgt ÷ttudt¸ fUtu ct‚\Z fUe avux mu cnw; n= cltlu mu vn÷tu ne =wctht bwJtJst
dim fuU =tb Ce c\Z dgu bn‚dtRo ytih Wl÷ttudt¸ lu rXfuU=th mrn; ;fU catgt st mfU;t :t> ÷tulu fUe btkd fUh¸du> sl;t C÷tu ne
∂rbfUt¸ fUtu Ce zt‚x fUh Cdt r=gt> c\ z st÷t¸ d t mu c\ h mtk d l ;fU rvm stg¸ vh WlfUt rnÙmt l stg>
dwJtntxe, (mbt.Ys¸me)& bnkdtRo fUe mbÙgt fUtVUe mfU;e :e vh mhfUth fUt ;tu ;u÷t bq÷g b¸ J]rı fUh fUe bth
CgtJn ntu awfUe ni, ÷ttud vn÷tu ne bnkdtRo fuU CkJhst÷t fUt÷ttctstrhgt¸ fUtu btifUt =ult :t ;trfU ytlu Jt÷tu
b¸ rvm Uhnu nÓ> RmfuU ctJsq= mhfUth lu ;u÷t bw÷gt¸ b¸
J]rı fUhlu fUt ViUm÷tt rfUgt ni> mhfUth yk;hto≥[eg
awltJ mu vn÷tu gn ÷ttud btuxe hfUb sbt fUh ÷t¸
ytih awltJ fuU mbg WlfUe mntg;t fUhu> ydh
v\ze, ;el lhbtkmCGe gwJfU vwr÷tm fuU rnhtm;
yc åu.mk.,mtultRo & rb’e b¸ =VUltlu fuU ;el r=l ct= st hnt :t ;Ce mkseJ rhrfUgtml (20), mwfwUbth
ctsth b¸ ne hnu ;u÷t fuU =tbt¸ b¸ J]rı fUe Jsn mu stu mhfUth ≈tht mhfUthe Jtnlt¸ b¸ ntulu Jt÷tu vux[tu÷t ;:t
m\ze ÷ttN fUtu ytd b¸ s÷ttfUh btkm Ftlu Jt÷tu r;l rhrfUgtml (35) ytih r=÷tctcw rhrfUgtml (32)
;u÷t Dtxu fUt vrhbtK c\Z hnt :t WmuU vtxlu fuU r÷tY zes÷tt¸ fuU =whtuvgtudt¸ fUtu htufU r=gt stY ;tu Ntg= dhec gwJfUt¸ fUtu vwr÷tm lu ∆th =ctuat ni> gn lhbtkm Ftlu ltbfU gwJfU b]; Nheh fUtu fUtx-fUtx fUh Ft hnu :u>
gn J]rı rfUgt ni> mhfUth ≈tht WXtgt dgt gn fU=b gn mbÙgt Yumu ne mw÷tS st;e vh WlfUe stu bq÷g
cuatht Jt÷tu ytih fUtuRo lnÈ cr÷fU Wme vrhJth fuU ÷ttud nÓ> Fch ViU÷t;u ne 22 sql fUtu Ù:tleg rNJbkr=h b¸
=uh-mcuh ctsth b¸ ymh zt÷tudt ;:t FtmfUh rzs÷t J]rı fUhlu fUe stu bkNt :e Jn mVU÷t lnÈ ntu vt;e
fUtAt\z rs÷tu fUu mtultRo :tlt‡;do; rhrfUgtml cÙ;e Rm rJMg fUtu ÷tufUh ciXfU nwRo> ciXfU b¸ ;el gwJfUtu
bq÷g b¸ nwY J]rı fUt VUtg=t WXt Ftë v=t:tu¯ fUt ;:t W‡n¸ awltJ fuU mbg awltJe VkUz sbt fUhlu b¸ ¢gt fUhu? b¸ gn Dxlt Dxe ni> åtπt mbtath fuU bw;trcfU 19 fuU rF÷ttVU vwr÷tm b¸ rhvtuxo =so fUhJt fUh W‡n¸ mst
=tb s¡h c\ZtYkdu> rsmfUt Ftrbgtst ÷ttudt¸ fUt fUtVUe bwráfU÷tt¸ fUt mtblt fUhlt v\z;t> Rmr÷tY
sql fUtu rhrfUgtml cÙ;e fUt nrhåmt= rhrfUgtml r=÷ttlu fUt rlKog r÷tgt dgt> 25 qsl fUtu cl;thtvwh
awfUtlt v\zudt> mhfUth ≈tht ;u÷t bq÷g b¸ J]rı fUhlu mhfUth lu Dtxu fUtu vtxlu fuU r÷t©tu gn ytmtl mt mÁse lu VUtkme ÷tdtfUh yt¿bn¿gt fUh ÷te> ÷turfUl nrhåmt= fuU nubctcw rmkn fuU Dh b¸ Rme rJMg vh vwl& ciXfU
fUt stu ViUm÷tt rfUgt ni Rm bq÷g J]rı fuU mk=Co b¸ htÙ;t awlt ni> JnÈ rJvGe =÷tt¸ fUtu awltJ fuU vn÷tu
=uFu fUe yt¿bn¿gt fuU ct= WmfuU vrhJthJt÷tt¸ lu Rm nwRo, ciXfU b¸ ;eltu gwJfUt¸ lu ÙJefUth rfUgt rfU W‡nt¸lu
mhfUth rs;lu Ce fUthK =NtoY vh gn mtVU ni rfU YfU bwÊt rb÷t dgt ni ;:t Jn RmfUt¸ WAt÷t fUh
Dxlt fUe stlfUthe vwr÷tm fUtu lnÈ =e ytih cl;thtvwh btkm Ftgt ni> rJáJ=uJ htg fUe y∆gG;t b¸
mhfUth ydh atn;e ni ;tu bq÷g J]rı fUhlu fuU JtstY m˙ttvG fUtu ∆tthtNtgtu fUhlu fUtu hKler; cltYkdu>
y‡g ;hefUt¸ mu Rm Dtxu vqht fUhlu fUtu fUturNN fUh vh bnkdtRo sm fUe ;m hnude> F\zu-F\zu b¸ YfU ‘grˇU fUe sbel vh ÷ttN =VUlt =e> sbel dtkJ fuU ÷ttudt¸ lu rlKog r÷tgt rfU Rm åfUth fUt
btr÷tfU fUtu sc v;t a÷tt ;c Wmlu ;wh‡; ÷ttN fUtu ybtlJeg fUtb fUhlu Jt÷tt¸ fUtu Fw÷tuytb mst

mkÙf]U; Cth;e fUt Jdo 4 sw÷ttRo mu meceytRo lu fU¡Kt fuU ‹jix b¸ Atvt btht Jnt‚ mu rlfUt÷tlu fuU rjY fUnt> 21 sql fUtu b];
nrhåmt= fUe ÷ttN fUtu WmfuU =tu Ctksu ytih vt‚a ÷ttud
=ule atrnY> mCt fuU ViUm÷tu fuU bw;trcfU ;elt¸
gwJfUt¸ fUt bwkzl rfUgt dgt ytih d÷tu b¸ sw;u fUe
åu.mk.,rN÷tah & mkÙf]U;Cth;e =rGK ymb Rm JMo Ce I=m r=Jmeg dwJtntxe,(mbt.Ys¸me)& W˙th ytdtbe mtubJth fUtu fUtuxo b¸ cw÷ttgt nkudhtct\ze b¸ atRl fUhlu fu r÷tY rb÷tfUh rlfUt÷tu, ;c ;fU ÷ttN m\z dge :e> ct= bt÷tt vnlt vqhu dktJ b¸ Dwbtgt dgt> ct= b¸
ytJtmeg mkÙf]U; årNGKJdoO fUt ytgtusl fUh hne ni> rN÷tah ldh fUAt\z b¸ nwY gntk Dtuxt÷tu fuU ni> mirfUgt fUe v¿le lu yvlu vr; fUnt dgt :t, lnÈ fUhlu Umu WlfUtu b¸ Wl÷ttudt¸ lu yvle sbel vh ne =tn mkÙfUth fUh vwr÷tm lu ytfUh Dxlt fUe stlfUthe ÷te ytih ;elt¸
fuU hkdvwh rÙ:; ztp0ce.me.htg bubturhg÷t YfUtzube b¸ ytdtbe 4 sw÷ttRo rm÷trm÷tu buk meceytRo lu sl fuU Dtuxt÷tu mu sw\zu ntulu fuU ythtuvt¸ rl÷tkrc; fUh r=gt dgt> r=gt> å¿gG=rNogt¸ lu c;tgt rfU sc ÷ttN fUtu s÷ttgt fUtu rdh‹;th fUh r÷tgt>
mu 14 sw÷ttRo ;fU ytJtmeg Jdo ntu hnt ni> WˇU Jdo b¸ brKvwh, r∫tvwht ÙJtÙ⁄g rJCtd fu U yrCgk ; t fUt Fkzl rfUgt ytih fUnt rfU Rm
ymb fuU rJrC™t Ù:tlt¸ mu årNGt:eo årNGK åtπt fUh¸du> åtg& 150 fU¡Kt mirfUgt fuU ‹jix b¸ Atvtbth Dtuxt÷tu mu WlfUt fUtuRo ÷tult =ult ytRoY v]⁄Je fUtu nht-Cht ytih mw‡=h cltYk
årNGt:eo ;:t åck∆tfU rNGfU hn¸du> =mr=Jmeg ytJtmeg Jdo fUt yrCgtl a÷ttgt> meceytRo fUtu lnÈ ni> RmfuU y÷ttJt WlfUe v¿le
NwC W=TDtxl 4 sw÷ttRo fUtu Ntgk 4.30 csu ntudt> rJrN≥ yr;r: ÙJtbe Jntk vh WlfuU ytJtm mu sbel lu gn Ce fUnt rfU 18 bnelu mu
b]Kbgtl‡=se bnthts, bwœg yr;r: ztp0 ÙJÀlt =uJe åbwF hn¸du> WˇU Fhe=lu fuU fUtdst; R¿gtr= rb÷tu rl÷tkrc; mirfUgt W∆tth ÷tufUh Dh
nÓ> yrCgtl a÷ttlu fuU mbg a÷tt hnu nÓ> mirfUgt fUe v¿le lu
ylwÌxtl b¸ ytv WvrÙ:; ntufUh Rm vtJl ht≥[ fUtgo b¸ yvlu fUtu Ce
mrˆbr÷t; fUh¸du> Rm Jdo fuU Jdtor∆tfUthe ∂e rJ∆ttl C’tatgo hn¸du> mirfUgt Dh vh lnÈ :u> W‡n¸ fUnt rfU W˙th fUAt\z rs÷tu mu gntk vgtoJhK fUe hGt-CrJÌg fUe mwhGt
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
HOTEL Natural, Unique, Healthy, Good to Drink
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
PRIYOD
PRIYODARSHANI
ODARSHANI ROSEKANDY TEA
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
A TRADITION OF 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
HOSPITALITY AND LUXURY 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
G.S.ROAD (Old Post Office) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
OPP-MIZORAM HOUSE 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
DISPUR, GUWAHATI 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
e in
Availabl
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
-781005, 0361-2139084 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
R
SILCHA
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
A HOTEL WITH A DIFFERENCE, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
A HOME AWAY FROM HOME, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
HAVING FACILITIES OF LODGING, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
FOODING, CONFERENCE HALL OF OTHER 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
RELATED ANCILLARY SERVICES WITH At
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 MEGHALAYA CEMENT LIMITED Lohia House,M.G.Road, Fancy Bazar, Guwahati-781001,Tel:0361-
AFFORDABLE PRICE. RAJESH TRADING CO.,
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 2731183/85, Fax:0361-2731188, email:guwahati@topcem.in, Website:www.topcem.in
ÙJ¿Jtr∆tfUthe, åfUtNfU J bwäfU ∂e r=÷tev fwUbth ≈tht åuhKt Cth;e fUtgto÷tg bunhvwh rN÷tah-15 (ymb)mu bwrä; J åfUtrN; * mˆvt=fU ∂eb;e mebt fwUbth, Ph. & Fax (03842) 242633 (M) 94352-13512 preranabharati@ gmail.com