Está en la página 1de 11

EL IFST AIBILECJMlt:.:'>o 10 OF.

CO~\,'~ERCIO

'fii";'. J-C'R\U(.:IO' Ul l "'II'-c"ll "'I:IIECI~IIE""r;. DL c_n ... 1t IR( lo_-lLa nocion de- cmprcsa "'1Jo!!!.cl(a easi sirnuhanearncntc la idea de esrahleeinricmo Lit:' comercio, porquc d comerciame q UIi: des.arroH:1 una ani". idad organizada ordinaria 0 narmalracnte tiene necesldad de ernplear di:.Linlo~ elemenrns productores de utilidad. qu(': furman lIna unidad eeonemica ~ patrimnnial relariv .:un.eme :311.uonOIl'l3. ' usceptihle de ~J objeto de rransacciones "~n Ibloquc" r Cl!1l0 '" alor cemereial eveede generalmenre de 1:1 simple ... uma de los valores de' 10:. disciruos elementos 0 bienes corporales uulizades, pm.~ qUI: seincrernenra con el de elementos incorporates que rxnuribuyen eficazmemc a aumenrar la proonclil.idaJ de los elementos puramente mareriales. EI c ... Lalbll.." .. .imienro se presenca, PIlC"'_ ':0.1} la empresa, aunquc como una realidad di, ... Lima, (onnada por el ClDnjUJiUO de medics o de bienes que permiren .11] crnpresaaio el desannHo normal de :i;1JI <Jcll,·idm:.Hl. 'r si e-l esrablecirniemo de ccmercio 111.0 es la ernpresa mcrcaatil, Hll1l'1PO;;O e .. cl ,imp le aeerv a de esos bienc« I..Il11iLiido~ POI el empresa rio. sino 13 unidad ecrmomica resunanie dela organizaciun 0 adapracion de CSO~ etememos a una uliliuc1011 ... -onjuma 0 coordinada,

Fl Jlo_ .. ceder de- una invencion industrial. W)O.I ejemplu, Que. a mas de c.\,plmarta OOT! equipos adecuadns, bajo llill nornbre comercial determinado )" con una rnarea especial para .::tfi produetov, ha acreanado esro ). ha furmado una clientele [propia en Lo::. mercado • €'S un emprcsario que ha .:m:.adUl un obieio de pmpiedud (juc ell La \. idal del cumcrcio ::.e vende, se aporta !o nasra e grava, en '\u eseado de unidadi. Una fab:rica 351 organizada. con .. us msralaciones, su nombre comercial, sus rnarca: ... , S~ depOsllOs de marerias primas, sus. prOOIlJCln" en proceso de elaboracinn, su ... mercancias elaborada ....... u aimacenes de di .. tribucion 0 de verna ... us contr:alO!> \lgemes. con "ill'I Imbajadoro.~ aba tecedores, eic., forma un 1000 oli_giilnic(J que debe sub l<ill.- r :.Cll" rrarado en ]21

H lIam:iJo u:npu6:0.:ili:' nnuema r cumer .. .io_ .. ue cobran I • ." mIlDI£Ip'loIJi' ~bu 10:> .. ,,_pomdW-. fabrrca v, tatlno., ,;:-c,,' • J",~ ~ pfOl'lammlr:: un gU.'.uD ... n .xl c,:!ahle.."'lrnsento de .Ull1o::J('io. m,a" qu.e- un .~ra· .. :!mL"U de b rm[)[~l 0 IO!d emp"to.lrio

vitl,a Jm~dktl COil C.~i1 uuidad [uncienal eun lilLJl!' exlstc :!" Orl!'r,DI 11'1~ la vh-Jj.[l cconcmlca. P'rlrq~1oI:' I~,.; regli1';, del d.er'e"(;'ho :["IMillvo deben Icrler Uri :ot"~U ido emlneruememc j'!lnh.:itl~Hll, !:tl~ II cs, ban IJc ... er ifii"l'lnlIHC!'!IOS de rl'~N~,rld6il y no instru men I,m. c.lc {:'.~t.rm.;'llrodr1n de los hcdJO~; puru que C':-,I,m tengan ell de ,,:ull'oH0 naturul Que Ii.:~ r.:UI'I'C.'lf!umJc, ~iD1 .. er violen I adn~ !1,lrli ,LI!,,,'olllnlimlos a preceptns ::!j("M~ OJ la I"l!'rilldild,

iwm 1Il11arJu.d ~'of..)I16mi"~[1 rurrnadLi. p~11!' cl ~s'ltlbi~,,:lmUC!J'lIO e1e cnruercic, 'L'~liJI 1 • .':'1. d !.'UII!I.HIl!!.l Jc ~u:- di.,li.lllm, QJicmn~1> "']1101: ~1,tm!!I 11.:,1 C'mprc[Ilurio en cl cjerciciu n d~:'lDirl !OHo de una a ,i.:~,i'Yic.ltuj orgal'l'iladDl, 11Ll solo "I;,' ('rH[101,;~crll[I, r1l1CS, POl" lu phrralldad, ~irH'! l."i,mhi~n po']' iii bct'I.."rt1!,1cncith.l,u de Sli~ l'll'lglL:11,1 (l!'i eonstltut lvos. PO~'Ib.IIIC ell unu (:mp,.e~[1 industrtal i como In prepucstu .• ~rw.;~ i,;"unw oI,;j!:rI1P~IJ, ~J~ solameme se ceordinaa lodLl! una :'i(;'1 'i~' ~h;, flloJ.:lmr:i'I que ll.l~hH,lmn~mC' l:."II'CCo(;i1 de 'Lil ~ap'm:i.u01J prcducturu 'f tid l'omigi~i'l!'IUc v,llor del con] untc, curno la~ imt:'l13,l"ini"l\;'~ ilUh~j~ rlaIc~,I'H:, flIllHt:ri.lH, pl'il1'1b"u~ i el nombre comerclul, I[} L:~i!..'ml1 CIH forfl:Hld~t, etc., siml' que, conjuntamcrue ":UIl \:I!:IU1C!HO:' rnateriules (~ blenes cerpomlc:'l, sc ur ili/r!Jl1 ~1!JmCH'lm, iDm1.Lucri[llcs () !lien,!:,; lneerpornles L~l!I.' ruuchn .. 'ilC!l.:C~, 1..'0,11'.1 iH lIi)1t'1:'.I ~n m~~ WII i!l'l~LI1 !:lei estableclmjcmo.

E~w~ hi!!d~rIi:li •. ~ohre 1.0:>1 euajes y~ r:!J. conuuatc y unlforrne la dcctriIHI j se han imp u CS'I 0 e n I a \, I'i:~ C'~ I,:~l fir! !:wci.i;ll~ ..... y. po r I (I m LS nm. abu ndan ya l,flj~ P:I'ul!'liuncs 1if.!,gu:llI!s des: illmd:l!> a n:glllM '!I p:roh:~oI,;r 1!.Il!':~d:'i!erld[;l Y cl tr.1Ji,("o de 10,~ L:~IQhl~~jm~ccl"OS Yl!' eumerelo, ii,;ow,idcrilclo~ C-Il M .. iI '!:!'!I'iJdo de !J~l~d;)d r:i:~'II,{1ml'it::a, A hHW con estn tendencia dC'1 dcrccho comercla] moderno, :'!L" ,proplJ.so en 1."1 pruyccro de '~'Lj~ij en tuulo 0 i;;al1iu.J.lo destlnado de mnncru especlul iJ~ re,l;l]mii!ri de lufl. eMabl,r:;:cimh,.:a!O."l d~ rnmercio, cOrll.:cbudm, como hlmlc;;, mercamlles, CB bJt)oC,lILJC' U I!rD C[, C~Ii.1iJo de unidud t;c.o~l~r!'ilii:iJ indlcadu, que Y[I suelen fOI11t:lrUor lUll merca do prenlo 'i::11 II] vida de lo~ nC'~ur,;i.m" come se compl'ueh[} 1.:':11 las l'Q..1IuUTIJI'Hh dC5.11naJu!'i [por los pernod'ic::m 3. 1o," avisas comerclalcs. All! es como qucd~ prcvisro en ~I articule .s] S ckl C6c1igo de Cnnn,r:rci!D C'lll~ "Sr: ern len de POl' cS~~i,b~ccimkI'liH} tic eomerelo un ccn] 11.1:11 10 de blenes organizudos por el CllIlpul,;'."I4.ido nar.[l rcaH/l,lir I,I)!!; rilnr.:~ ~c liJJ cfl~fir'~~iI., •. ", ;tHreg~'mdme 'i.!'1'1 el nrticulo 516 que, "'S,L]i'\lo c.~alp!i.Llad611l en eontraeio, !:l-.J entlende Que forman purte de 1Jl.'lil (:lItabfeciJ[iicl'lto de ecrncrelo:

"I l , t~ ,el'il~.ell,jjl 0 D'u:mnbre corrrceeial y 131. ITH!I"~3,!;l de i]TOd!iJ,ctn~ y ~c :::lu!,'idoli;

"2.. los derechos del C'l'Il'Iprc:mrio ~Cibril,; loCI!:! invenclunes o creaelonce ilildu:!i!'riales ,0 ,rlJni!.lkas (I,m: se IJltil.io!:CIl en l:jill B(:I'ilvicl.ldes dc~ !:'>I01hlcdnni,cl'Ilo; "3, l!)j~ :me'n.::.tlld~s en 3hmv;c'll 0 en p'rocL!'!'I.O de !f13bnil'~ci6!1" ~O!> oI,;re~iw!> :y los dernas v.lllon:~, similures;

1'4,. Ei rnCilb~li,l.l!l'~O 'Y lus instulueicnes:

"5, l.os conrrat os de nrrendamlento y, en ~j_\M~ de ~llt.lj~i~ad6n, el Jk:Fl:dlO iJll lm~IIJamir,:II~O ele IfI" IOI.:'Jlc\ en [PL!: tunclnnu ~i MHl de rrUpili,;L~tuJ lh.·] c!Hpr,r.;:.ariu. y h.h i!ld'L:Hmll~ucit.l'Ilc~ que" l:"udunllC' it kl Icy, l~ml!:Q ~I [Irrend;UDlF.n~

"6, EI dcrccho n irnflciJir ln dcsvi"1.l.:'itlCl ti~ 1:1 clh::IHCI,1 y [~ lu rrn!'I,,'J,:don de lu tumu I.:'qlmerd~d i Y

'"), Lo)o. ~ki'c.:bu~ '!I ub~'iglll'loll;':~ rl~t:f'i,;mll~h,;~ d!.:f~\i[lI.:llh de 1[1" "r.;ci'i.,jdtiu,c:<. p:ro~'i [j~ del CS~ ah!cdDTliicll~.u, ~ iC'DTIIllrC' ~I HC' no rnr .... u [~!JJHI 1".11: con ll'",L~U)~ ,clehr;,1 d('l~. exclu .. i~r:ml!.'t1h:: C'll con~i(lcrro1I.:'16Dl ;)1 titular de dicl1ifl extahlecimlcruo".

6i\" 1.0 ... II I """'NTO'i "II\"I"l"lItIA[ ~''i 1)1 l '>! I!'.I M~II·I_'I"III'.N III UI 1(1 .. 11'1( C 'Ill, E~lU. cluse oUC d~mCHll):-' la .r.;[Hl,,~im~l!;n I:h c.o'W'I 'III( ell i.'1 'f'l'!(Jigo (",vil i'\i; lluman 'o,.:orrnmlt:ii' "" o QlI~, como S~ dice en ,n~ articulo MJ, "tienen un scr real 'J nUL:'UI!!I ser pt:r'dhhJr.l~ nul' lo~ ~!,;l:rHidtl8", (.IUC· ~m,;:· den !lL:D" muehles U inmueble .. , 1311 rulJ:!unol'l establecimlenms mcreantiI ii!:Il , '~rliI'ilHD ~r.I,~ c1<p.rmliolj. de rncrcunelas, lns elementos marerlnles fOOl'!. mucbles en su loi nlicind 0 CII su 'lTlLlYOI' na'I'iC'~ 11ero ,l;'11 [ltfo", ccrnn hI .. 'I'~brk<l!'l, 'I:,~ lrecuente ii ciJi.~i nunnul lu ~xi!.h;n~i,j;! d~ ~llnl.mC'bl.I.::-;. no !lU~(mH:,lUC par I.b'::\llhl.L'l~i6n! .. lno tarnblen por su nal L.I:I'IliI,C7.il misruu .. Pm [':'010, nun dcsdc ~i.1 eroc,n UI.." 1[1 '1.."1l~bomd6r.l del C6~lil:]:o n\ri~ \.'ig!i.:!lUl, • 'se rep!H[w inmueble-. .. l;i:' prensas, C"~ld(''I'W', r:llh~!., ~1~l!l.mb~qLl!!S, COIllGh:~ l' mij~tl~I:l~~ que ronmm parte J!! 1,1,11 establccl IIlicnu II im.hJl,~DI'i.tll adlte'I'CD'l~1.." ill suelo y ~'l.."rl'I.."I'ICl'ClT1 lI~ ChLC1~t:I de cs~e" (UiH. 6.5f1 i.

IEcmninli.c,;lIl1t::mc 1'1.0 puedc hablaese de ,c'lu\blcdmLem.u~ til;' comereio sln elementos nm!ertlll~ilo (I hienc ... cnrpnmlc~ i l'I'ue~ que :1::1. cconomln e ~ UTI! orde 1'1, de rca I! d,f~d c!. l a !'lsi b ~i.':~ ~' die 1l'1.!':1 li,iJ ades ~ nren gi h lc:'! ,~~!Jo~ !o.\:

H.llligibiili7;]ln, Una parenre doe mvenclnn, '1.11'101 !l;onil,;c~i,6~l. mHl. ClhCrm, !.JInL~ murcu de f~lbril:~~, etc. oLtb:1~tdmm,'IH~ de 1,0, clerncntes arurcrlalc .. que l1ermii'cfI, !'iU ~l(lltC:!!at'ioin n 11.Ii~i:l'al'i~m ecenernica no rcrre.~~flnH'I. slno elcmeatos dDlmJm de UTm rwd.u!.::1 lvldad virtual mt1s 0 '[TIc-nos 'I":'I'ielerue, pero lnaetual, t'ml~ql~leHI. de 11,1i~~, blenes inc()'I'l1om"'~~ -1;0111'0 bicnc:Il i'!U:llclilr'[ih~c~ de cMif'Ulocifin en dinero y de ne~ocii.ldon,c-~ separadns

ri t'>L' 1'0 comnlctu con dC'Ill,CHIO~ comoroles adecuados, como LnH'l'[jJI,l'Ici~""lfie~ ~!'!d!lll'!ldoill~s. mat~ria'i< rniml1s. etc" rUT cjernplo, NC ccnvlcrtc 'i:'I1i cit men to' cconcmlcamcntc productivn }' miLl.lIIJ.~(;'rc 1,1.11 1I,.,yor valor. r'tlJfque cl mlmil.o de su esrude de preductividnd simplcmentc vlrw:i'l [I~ de ~a producclon In haec CC!l'lfl,omlcfLmc'I'I'1e :flll'l.s "mliCl"o, !;;!1l, ;S~f.lit::ral., pues ljlll.: ~n t:SIU.i'l !;lH.:~.Ii.{mc:,~ ramblen 'i!,~, exacrn t,jl.!~ 1 a ii,;),'i1>~cnda n uctu c~ I1H~':Jo(J!l' g,g ue la !'J I UD D le pO~J b IIl.d ;J'WI de !'II,; Ii' ,

V ~i 1.11 c.swlJkculniCIM'o de cnmercie, come mt:'dlo, 'CCei!ii'I~mka.mcrm,: llpi,n P[!,'fDI 1;"1 d!.;"i\ii]mll'lo de una ;;H~ii,Vltl,[ld imhhl rinl c eomerelul, no

1/11

I'H.lCJI: ~uh~i~t lr Y nu I lenc 'C<".I HIH i111,tI :0..111 cl t:nf,lC'urSt~ de d~ln~fL'l (t~ m,lh:rml,ij;'" (C~ bj~'uc~ !:o~po!'~~Ir,;':-" I.:'~l\!~ eomumeun 1~'rI.O""IBh:IHI.' su HUHII'llio.:l'll n 'Ill unidud n con] Iml ~1 orll"~! i,(ad~l I.h .. : lu .. di~ltilll m ~ICI"lH:i~lu ... , Nt! l'~ 'Ill upl.nnenre que ~l~.~ dCllll.!lLLm !.,,'urpul 'l~c,~H.·~itJ:~II~ ~I c;m'l~wi de pi i IH.:1Pilll'~ Y que I(l" ~1il..;'t"r~"w:_.Ic~ ~C':Hl ",Jml~lcm\.'!ul.' i.1!.:l"~Mll i,o'o, puc~ 1,Inln Ins IlTln:-. ,.;'nmu~ 1m utrns ti!.'I!I.'11 1.:i'l1'~rl.'!lda '~111~lhlr'i~'! y pucdcn ,!:r );t'rHTH(irmnl'nl C nhh"ln de II'Mi","f! mercunt i I: 1'1 lIl!!,,' L~>I.'LJnl: I.'.,. q til:' I.'L'Uill'lCII il·~llill'IIll". 11 l"11 l iI:1 11 ru n vu I1rmllJl.:~ lvidud ~l Ol.pl hud pnru prudu~:ir LU i I idnlh:~. I:i'i'l em "lJh~udil'ltujo~ u la urilizucion 1.Ii.' lu,", bji.·IIC~ eornui a lil'~, I ,1 III i I i/ndon C'unjlllnHl. YI.: ".'~;I" 1I1 .. 1 i nru- I:I:IW~ ~k hlc~l!,.·". (I \.' Iii ro til' 1:1 mganilat'iofl dol.' una I,;"mrHC~a" IIf! camhlu ~IU nur I~r.~kt!.l ..:mpnl"tll u lIh_'L~I'ptlr.iI, IIM.iI ..... ldunl mem I.: I.:ml1'!idl.:'r<liJu;.;: p~w I;'''''~ liJ'(I!;'!li11h.':IH.:i'l I'~illciL.m,d lit: 1L1~ clemcru m l'Orl'nr[jk~ i 11l1:1'iJc I.:UII,~~Yl.:'n!r al c~Lab~l,;ci 1~liil,;lIlu CUllW IU1 • 'bien incnrpural" , sc~!\n 10 hucen algl.mo~ i.Ull"m.'~ que iliCh!d:l bk'lnt·nTI.:' "I.' rCli'C rudicen :.IiI. hablar de clcmcm m corpoH!h .. 1o 0 rmHl;'rill1i!!oo d\;i. i:"'~ ,lhicdfi1iclIl~' If 1.'~Hbid!.!'lm el I"nllj~! !,IO como de i.: .. racter i'llenl'puru'i! ,

i~ n cl lIri il'ul~1 51 fl d ... 1 l'odif'o, ;11 menclonnr 1m hienes cMponti,;:s t~Ll!,;' I"tmn~Hl !"i'M'h.' die lin e~lalllc!:lIl1h:n'l n de I.:mlH:H.:Iu. ~I,;" imJi!."111 lu!> ~'kIUl('I'IO~ inHll;,:on i,l~'C'\' n bi~lll,;":-, ;";O~'I .. ori.llc.~ 1I!J1,;' IHI'lm u 1 u llH.lill.ui .... m.'l'IUI; r~H mnn jinrtc del ..::~Iahll.:dnil:il;!mo; cnumeruclon que 110 ":" ni pU,CtIIC scr I rL'l;; u i,~ a, !tinn merumenre ih~~trtll ~\'·'1, 1'111.:101'11 qw.:· p~l,l'cli:'il d,"1l'st: nlnU'j !,;'H~~L" <Hi,(' h.'rlg.,m lu FIIi'>ma L:ah:!'~oria 0 utilidad C'llL'1 1I~~~I'rwl,1u de ~fl5. lI";joi;tK'kh tlH~ I.:ulhl it uycn in empresu 0 w.:~i'l!i~.h.d or~.iJ.!Ji"uJ.(,'L 1,;11 Itt cunl ~~m ur i~i/i1dn .. , ~)c muneru, ~,)IJI,;"~, que [u impl1,muw:i!... di,;' ~u. i.:nU!lt~1 nclen qLIC' M~ hucc en cl arti!.:ul,H :51 () C~ C"du:'i~V,i.lmCllh: raa'a rexolver cualquler di nl.'ii II lid que pucdu ocurrir CII euunro a 101 d~i,ermiil'l.u:i.o~ d~ In~ IJkm;~ l uyo ll~nd~ll1In '!.:~In"'~ II LUY'~B un c,~I<J.lblccimu!!m ~~ de comerciu: dil,;l~,,':rmiD1,iJI,lwn qut' C~ IIIC~'(;";lfIi3 en especial PUI'U dcrermiuu. el ubjdo U l,;ulHL;'U1~du de I~I" upcruclones 0 [l(."godu)! de' que PlUCl~1.;' ser ebjero uncsrnblceinucntn de comcrdo CUI ~lL ~~~.ndLl dl,;" unidad cconornica. 'P'or ~~n sc ndvicrtc eu cl "r'l i"'llll.l ~I (lI.IU!: lo~ hicnes ilm ir1c1i;';i1dll,~ se entienden u !,;~]n.~t!.h:n\" t:lHI1U iill~~FmlloL:" Lid establecimientu, "'i>ilJ.h"o e!lI~IJUiI0i4i,;'i,6n i.'11 centrai'IO". C':-o. dcclr, ~a nl celcbrur CU[Lh.I~i'~r .. de los IIC~Ui,;~O!i' mencionudns II'ICl ~c cxcluycn al.Q;u:rw~ de 'llJ,~'!'!~ dC'ml.!'ll~O" [1 ~lr! '>1.:' ~mcc C:l;.!(!I1~I"",fi, la opll.'rt.ld6!F1 H t'1(."n1cliH o.~ 'll ii'llim.o,> que I ambleu dd'lill~ cmendeg'~~ lD'h:'llUl,dn.~ !:~HlIlO obj~1 u lie ln f1<poL:~~d6ml cllnl,;",,[po!!lJic~lIC,

~ ,I, h.i 1\ tot 1\.'\, nm,i'.~ dv drllil ~ {)frml~'Ii. wf. Y [Ij II: i L., r~!!. 1";1(" (i, 1>111'1 Ioi I, rl~III'Lj ,WlrW/!i!III'l' d,' Iln'lI ~ 1U!!11/"I\d,[IJ, ""I ~'I!., I'Ith!;, 1 'Ie),

iii .... i ;"11l i' ( '1,,"'11 i 'N 1 ~ I ~ 11· ,t r H;"H Ih It'

16\1, 1 II" [ I [\H \;Tu:..IN\1A'r~ It 1,,1 I·" iii· !IN 1-.1 'l.1IiI I ('IMLI'N HlI~1 'L ! 1~11 R t II I. -~ ~):-, hlll'Fli."i'I lfIl'orrnmlC':, III iil/ll'UfI" pnr el 1.:1I11"!'i!'~'lrill, l.'~ltl ~:-.. It1 ... qLH!, ,~!.!'~"~Il d .m kulu MJ; dC'1 CLu.ii~lI l'lvi I! carccen JI.:' "ser real" ~ll~i,;!.!'rllblc de ~I,T r~lcih'lLl.o ptH ID:-. scnrldo v, ~Ufl "i,CI'l.m1CI~~'C 1'L1t:lm!.!'~ 11111Y imrnrl [Ih1IC'>, ~'lJC~h~ que aUn11.:1.ltm k'1I e-timnlun 1tl PI'fld~u.;rivu ... iud LlI.' lu etnprcau iVldllM l'i'31 n InC H,'<l fI'l tl: ~~rfi ~tl V.[II{lr ~'l"Uln~~11icn !.!'''I i'I ,,!.!h~m.hl,lttdu ;1 '>11 t:~,r,IOHJ/l1mdJJ murerlal. () !';1,;'i1. ~l I .. , ru~i bili~,hnJ dli.' pmiJH..::i I' rI;:~lIIl,~ m.J.o~ Ilm~.iblc1'i que ~1.lpl.:f~n su C'fiB>i:Crdon pLiI';JlllLiC1UC uuungible. Y !,.;'~~J i\iI~hnn:1if'la,"'ifm !.iii: lu prmjm;lhdd;l(j de ~o ... element os II' rmyl el'inle~ ~L 1,;1 lll'ililllcirm J~ c~cml.:llw" muteri u ll;~ I ltl'fli m d!;"l, I1Hli,;!.!' .. n mdmll itil n cornerciul, ri:l'lDi.TI"t IH ~'d~;,Hn~11h: [;1 HI1iJlIiJ lie In" dl ... l illlU:O-; ch .. '1! I 0;;: I 1101'0 d~ '1111 ~'>I[Lbh;:drIHCI'IW de cemerclo. 1!"Hql!r,:' C"' .. I lmi~bd ne irnpli .... 'a una o;urni'll~ concurrcncia n ~lidn.1 fie i."ienk'Tillo:-. rt'ol'["i(1rall.·~ ~n11 l"I!.!'UlC!lIH'i in\:Onlm",h:~! sino uuu nr!l~mi/ad611 () ';:O!lI.:Nio,11 de InrJn~, ..:Ih.h, lIUL:' crcn UJ nu im i.:nJCf!!!'L1Jcnda (J !..:ll'hc.~ut'ln ~i.'Ulh'lllka 1.:111 r I.: LUlU" ) ~)I rn." !:U),(I evidcnciu I'll! I'! uedc scr de .... !.·nli'1O>!.'icJll !.!'I'I el c.1cC'!.!'l.:'ho eomerclul.

1.\)11 elcrnernos i!lW'Hl.'rifillc~ :-.nn. de-de tIJCP;O, HLf1 variudos curnn 1m ""i\,;'!11C~1In~ L:~11'pnr;lll'\ 'Iflil~nw" ~ W .. ·jj;'O muclm rm~"~ pnr Il'''~i 1'1,;1.''1' 4L1(;, (kl'h I c~P!.!'W Ji'!.: !l!HIJ ;,:I~"~ de bknr,.:~ 10 mlvruu que qucdu imlio;,;.udll vn reluciun .... ull I!'I:-i elcmcllht.., 1.:~1r~wl'l~I!i:1'i del !''':-'It.bjr,:'..;i~lIi~'llIu. ot:.~ dcelr, {I!I'!:: IL)~ que vc Imh~,Llll I.;'~I el ,Hlicuh1 ~hl (.1(;'1 ('{'1Jifl~) -un k)~ ~I~!~ hun (k' \.'!ar~lhit'n.c 11tH uralmcutc i IldHilil~~ 1.:11 cualuuicr liP"'i·'II.'il~n dl' tlH~ ~~ -u uhjcm d Ini.~m~l C~!'l'l1kdmiL'IHo! ~i IW .. c cxcluycn ~l]~lIrlm ~ I'oC ~1,ldu'NII CX~1111.:"d!Il!,.·llli,,' ~j'lm~, di:-.'Iimu:,. AJ~u:ll\J~ i!J~ mil!; in'rH'HC,"I.I'IIIC'~lk' I ,iit'~ clcrncnrov corresncnden n ~L1 <We ~CI"l~~'ii.."H'ii'lt·I'i11.:' ~!." llnrnu FlI'flpiC'J n ll imly:-.! rial i l'I,:glihlil,;i~1 ,~n d libso Lcrl.!CH'I lid l o<Ji~{) 'f 1;'11 la DiI,;~is~(;)n Ii~ d,,' lu (\Hl1i."il)Dl lid A..: uerde u!.!' Cmla!(i.;m~; utl!J~ II.![~I ccen I'I'!I.~P~UIllC~UC de C'l'ItUYlld j,uridicEi sepurndu del rnismo !,:OlljU~11O .ti'1.: bienes dc qll,'tc fOJ"rl1a'l'l 1"<11"1>1:: hn in t'i L'nfl,"\:ph~ j,;lL' C~I ublecim leutn de' enmcrcin. PurL] ue c" idlli~nr- 1;U1l!.!' d!.!'iI'l ucur !!I heeho ~II,,' ~uc \:~l'~ tiC ccnclhe 'i debe !O:~]llicil,;'bi!r.w C0l1;'10 1I11 r,,;unj uutu de bkl~l:'" dc,~t imlidl1~ ul (.1!.!'~urroH!I,J Ul:' UIHI nctividad econenucu ~Hgnm:mt:la. I.!·!lol o CI>, \,,"I1>UI IUl'H! t'Lmdtl!fl :11.'[1\1[1 ~1!g!.!' da 011 "oiflj~I:nW uuu LHilidr~d n LlI~ 1'I~'lyO'l' \'uILIF que ~1 qLg!.!' PII.!:talo;' "ll'il1llirw;1 i:t.>!.! ruisme con] Iml ~1 :.i 11 ";'>.1 fUJadt'}u acuvu.

l.hnu 'llhJ~) el ":~jll,llo;'lllttriu u It!'; c!.t:mi:nl lH inmurcriulc. incl[jh:I,IJ~ eu ~u CIUl~1II..'I'W,:iilri hccha en d l.IFC j;':1I1l) ~ 1 (" d~1 ( L)(li!il v rrl.'!)odlldill!ndn til: ia :'iilo;CIL'~'~li i/"II.:'I'I~H1 ~I Icori.~ dl;.;' I:~ ~miph:d[I~J i rli.l LJ:-, I rlal, hW>!<L u 11 IH'C'~'!'" v hi.l~I.u '>UIl!,.;'!"fici.d (.'''i.mit'11 dl,.,IIIlOliJn l.I wl!,!':<o dCIIIi:lilll .... con d [iu de deter minur ln~ ~lIC hnu de i.:'~.m"ulk·I'[LI -c nut uralrncmc ~urnpr('ndid!Jo'" 1.'[1 cllvlqL!Ii.;'U' f1!li.'I'iYcI(,1'I ~~1 I'Wl-lnt:'i{1 qm' ICH~W pnr nhj!.!'1n un e .. runlecimlenI 0 lie cern ercio, ~!oi p\:du.~ nil 1.:'11 h: FIll min ~ "':01:-'0 ~ en lu'l >lWII,,' Ill!:'! IplH iiI,:::-, i n II;: res WI-

dus en ~tI m;so.dtl.cilm no hagen unu .tid&:mlcia dctermlnacten dG los mi~mos. Pll'r.a ~(!I eual es ~Iil ft'mrHl'f 1010 "LglWicntc~'o gru:pu!>: ~O~ ~i:lilno~ di,::'lifllivm, I<J.:<; creuclonex IUi,cV.\S, hL:'I r,d~l~i,UIlII.:.~ lu rlJ h::;) " !.krh'!.j]dkl~, clio! of:nm1l nil 0'"' en ejccucion '!! otros de J.!mi,dr.HJ ~I.:IJLcj"'Jllli.';

a} 1;11 rc.I~H;i611 !.;"~m lo~ ,(ji~}'W,Ii df'ftimh'm; puedc dcchse que fol:UI hi~n,I.''' il'!."Mpor~'!c'~ que .. e nlcjan mcnn .. de lu pWHD'i~dLld cornernl que IlUs C~~iH.·hm!.!';,. nueva-. P'm~lU!! el lWIHon: del. cmpi c .. arlo, el nombre () 1[.1 ~!l~cj'm ~L' un ~,mlblccimiL:'mL1 de comerein y 1[1 nUH!.::.! de un pmr.h.J,l,,'!lu .. t1 n () Il an de !i.e'I'. pn r ~u nH.!'IlIO~, '("I L'rC'CT'H i b lc ~ ~~ hi l,' i ~ D~!, l' ,I que de l~1 ru rnancrn no 1"(ICdc!1 I,;'mt11'Hi!' [H;h:i.:~H]!da!'fI.~I'HI.' .. u l'lIfll'i~n. tie i'ii~lluS JiiMinli'l'o!>: 11 un' ulfa P,lll~, lo~ i'li~no!!' t!iil1iF1l~~'C1'" i.:.[;II'oCoL:CIl. \II,," utilldad "CJHlf LldJ.IllCI:Hc dl,," I.[I.~ oL:n.'iDl~ d~stiuuiJiJ~ II ~(.:'r J~!'l~Ju~widu~ ~IJ~I cllo,~ !r' FlOI' ~~u es prcci:'i[H~1!.:'IW.' PQr 10 (I!ie, por r~gl:] ge In ernl , cl dercchn n 1,1 I;')il'll{)i t1Ci~fil i,;'loi:d~i~UV~i. de un :oo:iWH) de !l'''lm. rcrml nu nm 1.Ii 1,,":111 lncton otic I", ~iJN~1 0 CIJ~,[i1'; a I.[I.~ cuales 1'!oi;: dl.:i'>lhm. Nu ocurre, 'puC'''. como con Ii .... J.:rc.tC'iu~J!.:'~ m!r,,;"'a~, ~I~.i~ 1~!,;nl";11 cxlsrcncia como blencs I;:,,;:on~':nni,ct~~. tndcpcndicntcmcntc de lu:-, !:m[l~ prL1otil!ddOl" .~i e~rim';'Ir 1~ ":11'ea"i\~!" ~ ~1 IH i'lillad indH:'ii rlal ~\..~ r;ignw lI.i~limH i'o'u t:~if,~ en HI funclon i rnl~hdd,lmli lildol'l:~ y t:s ,c,,:) funelon ln quI,," SOC nl'otc~c 1,,"11 Iuvor de uct'l.:rmimH'!u i!ml"I'C~[~du ~~I''lmJ~! ~iI,; 110: n';!.:I'I'nC'l":~ Ii Il dercehn privnrivo o cxeluslvn de ~"!fil,ni~L,,'i6fi ,

11.-1) "I a ell 'ieallM 0 fi.t1'mbr(;' eomcrclul' que :]',~ se mencionen

en ~I m[kll~o S 16 dJ.!'1 't 'odi~o de l'olllcrdo- ,~~nl ~II r\.l.llid~(j ~ dentro del SI~!\.lHl~1 h.:~i.ll"'LgCl~h; d~~ Si~HII.l'l dd:.linl'l U~, pncs'to que" sc~(m cl nrtlcu lo 51'1 ~ del rnismo C~cki~n, "Se !l:'rlI lcnde rur l'/u(,/la d slguo que mi~l/a una I.'lf1rl~'CMl 'IHUIl ud!,;'!uil'i;,;:.H ~~II l;'~r[thil;'r;;imicl~Io·'. i:fI 11.11l'i1'O qlLe "oSe cut i\.'I~l~l' pur Iwmhrl' ~'m~U'rdtJ!..:1 t~IUC J~~i~ll(J d~ ~nWl'c~~riu como Hlr'. l!1I ~a rm1oL:lk~ ... , ~~Il embargo, cl ~i~HU c[j::.'lilLli'!o'lI dd ~m.r)I'c;"'UHin ITlI:.mo !.L1('IL:' urili][~r~~ 11'I,llnni~I' cemn ~ignn dn!olil'l,I'ivo de ;;u'> C'NL~nl.cdmiC'rum dc roruercio: nur \!Ilo,' I.:'I~ 1!,;'1;ld~'r' 1.:011 '1:.1'- sncledudex 1o:~1~1 ~nd(l:'i '1o:~'1d!!!!.:(I• m, W IHI pn"'i,;w en cl urttculo 3(W l.h;o1 Codli!J,L'I ti~i,t: U I a 'rJ1/0n !l,l1L~i:ul no fnI'r1H.I!'~ parte de In~ C'il [Ih~~dmil,,"nLo~ de cumercie de Ju ~od~dad", con 1."] rin L.Ii!.' dcj,~ r [I s,ll\"('j, ~n d!"ir irH,~ fUIII~"inri qi~(!, (;'OIfr~"r(1D'id~ rL ~tldn. Uflo d!;' I.:'''l~l~ l:il\~ ~lloJ:m'm tli1'ii ini'i'i,'!~~, En I thJO ~.u:-;!.), ~!.!':! oLlUC ~!.!' ~II ilicc una ~i mple ~n'>C'll,a U que '>I.." 111 ilicc cl nombre iJl.!l !,!'mpn:~:nin cuu el rnlsmo fiB, el uurnhre de ~!H 1,:::'1[1~)h:!.;"imi~'nr('J de comer cin no solnrncrne permlrc cJislil'l~lIirln tI~ Ins tt:1,""rn[l~ tit' SLI mi~n'w claw runcion C'!>.c!1I.:irll de I:) cn-enu • sino qUI! orlern II a lu clienlelu )' ~UJ!UIl]!,;" una I'UI'iJ~i(1I11 de prup.~Lg"Uil.J<l ~lJmll,:n:i u r],

Ii I nOln i)I'~ i,k I 'L:'1~1 '1)1 ..::-. [I i if I n P I i L! Lido a ,~m I.:,~ C ab led m i I,,"IIl ~ l.'l d!.' come r· cle pucdc resulrur nrll cnmo f'lclOr de CI',&tlil!l ~'I' '1.'1 mundu doe In .. lu;go·

[7]

cios, C'1I decir, ,(:0'1110 Iuerue de enntlanza en III cltlidod de los prud1!lC:lm: n J e 10<. serv idm t.J ue r,;'~,Hl" III u yen o h,jc to (I ~ la .[jjct iv ua a(1 orsm I ~l adu DI IJl ~m.tI se ludic deslimido lin '!:~labledlli1icnln de comercio. PI.'I'O vu imporlul!:i.;;:io Y II 'value cumo clemente lure nunte del e~llllbh:dmkntn ,~OI1 inducnblemcrue rnenores que los, die 1J,I1OJ Cl'l'<i~I'I~, ~m '!.IIL.lC csra P.UCU,1i.:i utllizarse pur cuulquier pcr~Ofia qlilc sea l'HO'I"foiclaria del mi"llUo, 10 cuul no ucurrc 0 no cS f cil que ucurr con el nombre del eumresarlo, !UIC'h.~h"l1 Icgalm 'mc en SLI funeien de siJ:l,IW dhllrlli .... u del cmprc.~lIrh) rni\!lw. PorQ uc , como dic~ hKK''1IM, "m1rli.,;:n c~ ,,'aIm \!'col~omk{'l del nOmhfio!' !o:UrI1r.::J"!,:I,u] una dnll~'1: cXilll.:flcla, lis lu nrlmeru ~a l1l'cesidild de lin. Hilda ahvoluta tid numbre, aun en cavo j,h: hontonlmla, HI~1r~luil; no debe ~OI1- ~crlllrw t]LaC cl mmpCTitilnr lleve el rnlsmo nomhrc puru ~JlHiz~u ~o cllcme hi ~~jcnH .. F~ ln "clj,umlll t~l. fll.'~L:~id[ld. cn "':'p"o de trunsfercacla de In hndt.."llllia h;~ ... tblecimientc). de "-lUI: cl sucesor u.tilil;!! -1 mixmo nomhre !.:I"mlcrcl.d, parn C,,"'bl ru cabulrneme 1 .. 1 dj~J~l.:'rsit'm dr.; i~L ctientclu, :1 .Iu que, C'f1 .. u maynr purte, sc debe d Vo,1nf de III iJr~lliI1il'[ ... ~ioi~ i Y Clli!.OJF [uJl:mils 1[1 de .. ulIlcdbn tie un fac(nr de liiqu!:/U. Lt .. an i~rltcdo:rl YC' esl [I ~lll i IIHI exl 'I!'HI.:iUl ";OIlJUC!..! necceurhnuente ~I una Ji~;'il.:urlC'.ldt~1[I ~d numhre l"irm,1 como ('II rlbutu d~ [~J personn y i1 mm ;f;llH.lcd61l del rnb~lIw 1m!' In ol'g.mlladon dc IOJ hacienda, de I~ que, en eierre modo, viene [I [urmar PHrtl'" l,

li-ll "Lu ~ marcas U I.! ~1 rod uct us y s.er'ltitin:-; Ii :'i Ll11 I uS '!;'u ru .. to: i !41l01'o di .. lirHi\'o"lIH~:\C ilftI:Hcionwl't:)\prc"Ell1ll!r1I~ ~11 .... 1 at(lo,;lllu S Ifl ~M (.\'H.li~n de Cemcrclc. H lunclon pm cxccleuci •• , Jc ~~lc .. il!!hln iJlistinli\.'u c,~ ta klcm il'l~[tI,.'ibl~ d~ un flPlld lli."h) 0 wrvkin tC:11 ~n:<l mercadcs, pm 10 cuul 0,.';>' ~II,;' i;r;mul.: y v~llil1~ll ulilkl .. ld en rcl.ldl 11 con Ius i:~rlubl,l'li:lmi('lHo!o> illumll iOJlc.~. Purque "I~t Il0.,'ihilidlld proper ... ·iun ... JI.1 al pyhlk~l de lderulI 'i l.'.1 I' ~LI'" F''I'OUU,.;I n'> ~(lll' m~diu de lu ccntruxenu penni1 e lndlvidunhzur 1..'011 J'adlidt~d In~ I1lCjOFI..""I, hucln I.~~ .. '-ILit' !.'('Irr.r~rl:J,l:r.i ncce .. arlamcnrc loll JCflltUUhl d~ 1.1 dic.:ilh.:hl. cuu lu I:Ull"I.!J.:11 enciu U\: que lo~ IPwt!UCius Inl~It! .. ]' tncdlucrcs ~r.!nlH cllrnlnmlos til' 1i...I,' mercndus. [I1.!!'<t.i,c c .. IC puntn de d.;r" I ~1 m [1rI:L~ ~ j erce I "i 11 rl LI d u, ~I nu tu ertc ::u:d (m rlnod era dorn ~' 1'iH1 ra I ir mdtlr,1 vuhre 1,1 PWdll!;.\.;illll, favm'l'cinhJn Y estnuulundo hh meiorcs 1L1I:n.:u.JI.:'I·I.J ... l' elnnlnundo la.~ omh""'.

Aunquc i ouo ... ~u" ~ll:IlJO .. di ... 1 illl ilvfl~ lo~ del '-'mlll't!,~l!riu, lu~ ~I~

1m I'Wc:illl'll1'o )' lu .. de 1m c~m.nh~cL:'imnl'!lrn" die ccmcrclo sc rclucionun uir~"'1 nmertrc cun ln regulaclon 01.' 1(1 ;:(lmrl.'b,:lldR cnrncrclal, la mnrea

1 I'. 1'1 IHI ·\11 " f<'[lf"icJ .W/lIlI"l tI.· iiI JJ'lllt'II'J., "Il'fumlil, ! r III ue Jl)~~ Mnr' N \II~. M.I~riJ. II dlt, H.nl,I.1 d~~ IJ"IJ:,II" 1'.lhid", PH!), l~illJ,. 1M,

.1 I. 1'1 flf.I'\!I .... , "I~. 0.:11., [1['1]1:, ~1Q,

1'74

t.:''!JrIlpll\: l~I'(1 fmH:i~!'II~ m. :-.. rlCI i,\'11 en cste sCllljtlu que 1.:1 rhlll,hrc< ~flfIJ'Ieif't:i.ri~ v lu I.' Dbl:l):I , Pnrtll,L' 1.:'1 (;OIl",lIf11l1 C:o, m:'h 41n~ lo{.lll de nHlclllt.:'lol'I Y i:S,

pol' I I.' I ilt.k, rlUh tulillli ... rlnguir I,,'liJll i'adliuaUl y con ~1.:~llllidi1d cl nrmlucto

,h':~CU~ll llU": dl"lill 'lIi'l del mlsmo modo 01 empresuriu o 'HI!! c .. tnbleeiF'Ili'cnto~ de cnmercin. ~.JM C'!!,(1 pucde dedr"lI! (Jli~ ~I vulor I.!'t.:'on(lmnco de 111m mnrcu ~~ nude PO! :-.LI puder adQui'J.il i v o de cliemela pnru d pi oduct n !.IIi~lin~uidu con ella. que rqm;sL;uw, en ckrHl furum el I!Hl)'CH ~I mcnnr !"nJmUI."H de In .. vcnim, \~ la mnyor (i mcnnr dcmanua cl",'1 pr oduc}n, Pan ht rnurcu t,;'f'iIl~Dilii,Yt· l1U elcmcnm J.:'ODI ~~lNl",m.:m lHl1()IIO ma, <,u\,,;cptlhli.' >1.1,1.' C~liin[)d()n pr!Jpia, :\CP,III ud.rmcntc die IlII dicfuda qUI,: conrribuyc .~ ('r"nmal"

h) hli r.;nF.l fnrmi'-hHI COil cl ,iilrrit;ul.~~ S i (l 1.11.:1 ,t. 'odig,rI L~t' ('nrm~lI"do, "~[I~\lII.!'''lipu~.~I..·illl en cururarin". forrmm li.LInbi~1li parte de un I.!'~li.!i leci mlernu de oJ.:HI1H:n;it, .. LUh derechus i.lcil.!'mp:rc'> .. uiu sohre l.li~ lnvencio~I,,;'S n crencloncs ~mJm. riLlic'l n H rH~~ i"HS que se II.H lliccn CI~ ~a~ [,,;:H'!,IiiLI~:H~t;~ del 1.!'~1 tll'i'I.:~imilC'mo··, COil e .. 1O hu lIIC' eruenderse 10 que en I .. Icur,id, de In pl'opiedarJ imJlI~Hi.rll, .. e eornpreude btljo cl uembrc de cn'Urimk'j rrrH'~Jas. qHC' puedcn i'tl,!l' de f'Olldo n de !'Iim.pl!.!' forma; l;}::. p-ruflIu:'m .. como "result adn de una llcli v iJnd creadoru II que 'll.!'n~u nnura Ilwcluivu. ~i C'\ \uwl.!'plibll! !.lie aplkO!(,cioll imhmrLul" .Iy mivmo que "el perf'eeclunumlerno de In hlVCrlli.:iOuj !Ii 1!;:I'lI'lC ln~ rr.:lIUDt.:iltl'> de lIu!,'cdl1d y (}pli!':(ld6u indu-trinl, euande III solicitud (de putcnrc) lu hag a el titular ,die la r:Jh:F.'iI~ origlnal"; ~egYI1 ,~I,.' pr!!vc en el artlculo 5:34 I.Id mlsmo Cbdigu; y IiJ~, ~l,:gll1l1.l[)S, cuando \\: la~tD. de "rodn combil1udun de f1i~mn~, llneas IIJ Cl1ltircl'i tlliC !to!": incerporcn (I lin pm(hJl!:'h) inlilu:'llrial rm,r~ i1m'l'H."fllar su [l~ FUl.:"l ivn, :-.ifll cum hlil r till dC'''1 ill (1 D11 HI.;"Ii'{.'t:t' ml"1 r su ~II Wd.ul ", In m j:o; rno que "tnda form.." plll!dl\:_ quc sirvu Ill.: Ih}IJ P~lrtl "~lhrii.,.lIdbn de UI1I'1wduCIU il1duM ~ial o arLc[o,a~ml (Dcd ... ibn ~S) en ClImHO no irllpl'itl'lt, ('r~t;lns Iccni- 1..L1:'~~; wg~'1f'I ln prcvisto I!'I1 .:1 '1r1klll~~ 51:2 c.I("1 nni!oornn ('6dIBn~,

Pn Ins dWi CU'tth 0 formal. !.II.!' creacienc» nuevas SIJ "'LI~or eumu clcmcnn» inLegnmlc~ Lllc lin c~lnhlcdmicnw de corncrcio fie dcrivu no ~rI1rIlMfUi." de 1~1. utllldad I Duhl:l1 [ rua'i de una t:'T~lIVibll n hiVl'fldbn, ~irro nunhien de xu rceonoclmlcruo ~) prnllo."Cdun Icgu~ q~il;' conlleru ill inventor o erendor III I.II.lII!' )udil,; lhunarse un l'I1Or1l(,.poll0 temp nIl de C'<('IIUil.u:ion. reprcscntndo por mill pmerJlc ~tno!'~Clid.l'l 31 inventor, Estus creaciones cl,ctJol."l'I reunir lamhiel'l. dcsdc Iuc "0, 141 ... do~ cUialld'-ldcll cl'it:ncl[)le'l de I;J Uitlli!Ji-I,l1 im..lll~Hial )' de 1<1 novcdud. I rnnt1l1dll~c de dihujus y rmJllldos, c)! menester qUI\: "'~"~'Il W ili7.[l['lc~, eon finc,; lndussriulcs, como fmuHI:-; de Ii'I'IIcjomr lu uco 'IJ~I de los prmIU~h}", t11[1'f'l que PL.l~~1i'1 ser l~bjl'lt1 lid derechn de III

[)L:I1~ lId!lrLiJ"~ 1IIIl' l'nl 10'1 I)L"l,;i~h'm ~5 J~' 1., I."'Ollli~itJl1 del i\nlcrd ... , lh' (':1111111,1:111'1 m' '-I: ~·:o.I~~· ",'l;Im..'".iilifllh~ ill "1.I~C"""..i imt:ml\oj)" ":l111H1 I.:UI\!.IL<;I~~n ~It' I'LJ~~III[lbl"U.J.J,

175

pwpi(:diHd lndu .. mul y no -irnplcrnente del .JL;r~..:I'L1 de lu [uupicdud u rt H ~ i r,:a ~ ;y, en C uant n L~ I ~l. fWVl't.hl d, hi I.! Hl',~ r n L1 ml C~ II: "C'lrH~k~ I H1I1.' fill' I.t IlJI.,nm que ell I u'alL\ll~h):-.1,,' de ~Fc'jI,.'hlll;';to. dl: I'UIldo, ., b ..:~;';II 'ial IIk~ I(OIIIIII'I~ !.11I1.!· SC !nUC' de lIDI ~~ibllllJ U mndclo nuevu eun 1\.'I a don a lo ~'a ..:mw,,:idLl (J ~I:I i~i/mlo en III i rulusrri», I' ~Dl' ele III II.! 1l!·1 ('I de i.l IW'I,"J.:llaiJ C~ im.Jg",J1l.!'lhabl~ y ... ~'l~l.lnclllc i:ln i1'1 rml."d'i: rlm(hlr~C "[I prtH ... , ... ·cif'll ke~l1. 'I umb:i(;11 ell C~!U mUiICI i.J hi i.·~!\.'!l"ilm tiel Jc.:FCL:ho privutiv« ~i..' mid" ,",Cglll1 ILl qlll..· IIi,;:lIIIICDlli: ~c h.uya el cado, ~ J~I prolc,,;,,;h'Hl 'J,:'~ l.lnl~' In:l" i.'lHll!plcl;]l ,-'W1fI1 n fl:1::'iJ ... cluru l'Il'a III orrglnulldnd, PllC'MO que In unrplu lid ~~c.:1 Jcrcl.:hu !.II.'! milu!' J,,'.,t~\ cn ~'tmdi'lil U~ III ~U(' .kl~1! >lIe f'!I.'r.,mlitl su .1~Di;,illfU! c[C'adur._t"fl,

Pur ,10 ,Jem:'I ... 't ~1I1 el ,m~i.'U 10 5d () dd (Y'ILlhm :.C udvicrrc cuu lml.l d'lrlll.ILJ !lIUI! 10'" dcrcchnx dl"ri\'(\Lln .. d~' unu !.'1"l"aL:lllil nuevu. que M,': ~oml Lll.'llUl1 ill\,:llIid(l'> CIlII'C lus l'll'lliI('lllilS iUI.:IHPOI'uh:- .. CHll' ~I;.' ~\<Il1ni!1[)n1 uqul, ~OI1 lu ... "quI,.' -c ll,lIlk''':ll 1\.'11 La,~ aC'1 u~'i~l[ldb dd I.:'Mai:lll:,.;i mlcnt u", ":01110 ocurre i_'dH hl~ crer clone ... IHln'lL~ de funJn ..... U;'OI C1I.r1l1LdLion Ctm~1 huyc l)I"Ijdil .oirll u pnrcial til' la m:li\idatl a '11)'11 desarrullo SC cncucruru tJl.!'''Ull.llh~ l·1 'l'~HLl1h.'l,;lllacnh', KI.!'''~n!'J.:lu d.,,' lll~t'!i di,;'r~'!..'llO" ~ .. diJ.' I\\~ liUC ~l~l~oI,ll.:' lrublursc de LU'I I,rh.oi kgiu 01) mUIl~II'I~)~io de ~xp~uhu(,,'it'iu que derceminu n midI.' ... 11 \'alm pal'u .l emprcxm iI' 0 prI1pil.!!i.lll'i(' del Cloil.JhIIC4,;iIlILCn

I U Y ~III ~ ~i: III an i I 14.: ~ 1,1 !.O 11 II n <J oble .... 1.'111 ido, Pr'irq lJI,,'. .. bien .. C I rutu ~ pUI LlOH~ part I.;' , i.h,: IHlJ.:CI Inlil.'I~I,I' 1(.1\.' 1m, ,,;nllll1l.!'lilhJrl·" 10 .. tkrl,.·,,:lqn:ti u.1,.' hi:. autorcs ""hul,.' "'lJ~ iuvcnciones )' 111'L::l ·Iuw; ... ; y I.:'~ uhjctu de 'in j110ICC. l'l(loJl jurhlicu consivrc i:nlnlll"~':' ~'II hucer apmCC,L;1" un m(111~lp(lUO de C~ plOi,idul;1 tJl! I .. m'\lCIIl'I(~>II u l.·n:tll.!lbl~, (jIll,;' I,,;'q1I1:'1Lil~I~1!.!' Ima r'L:t.'nl:npI.'F'I!'Ia. kg.Ll P[H.I .lqLI1 .. 'llo.., 4LIC' cnrlquccen IH IIld~I!iII'lil ":0011 IlIJC'VO'" UJ1~l! lC~. o hieu ~I.·lml~l, l'lll' Oil [I pnue, de h: .... .:I!I· rc,,"pcl.J,r, trenrc ,j IUN ,,;umpi;lidu IV ... , I~~:<' ~h.'r~, . .'hL1~ d~ c.rdu Jl1I FLlt.h 111.' I ~J" flo cnmcrdum'l.' .,Hbrc 10 .. ~itJ;r:lo.~ di"lilui\n'ltll.' su ":~I'I.I'ilc!,;llnlICnnn. -uuturcu til' fMlril'H. xu nrnnbrc comerI.'i:ll u vu JPc!UII\'O iJ..: UI iJ.!.~II.; 1",'ll1hil!l~1 de lu PI'oh.:cci!''III4.:Ull~iSI~ entunces !.!'11 11:]I':r.'I' i'L;';j1l'I'.1 r 11.:1 dcrechn cxcluvivr •• 1 L: .. Il' ~11H]O. que 11U l:lotlJ'La !loCI' U~II rp.IJn por ... Llt'l ,"'Ofnr!,;'1 idnr C" "'111 prudu .... .lr ~l)llhl"'lbl~ y d'~"rlrJI.'n. It,'1'1 lllll~Wloi '[I"l'" 1.:'1 Jcnl.!'C"11L1 PI lvut ivo IL'1111'imll en 1(1 que :'II\! llama corrlcmer-icme en cl ~l.:ll~lIitlh' cconomlc« mudcruo LUI.L ewlu ... iv u, ,~\!U I.jLH.' :0.1: rr,llll.." d~ II~ ~1HllllUl.:~iL')11 c~~III .. ivu dl.." unu ";1'I.!Uici~'Hl n tid ll .. fl, I.:~dm.h'n

d" lHl ~1~1l0" ,

t.: I DelH I~) ..11.."1 Hili pu th: .I .... reku . .:iQ me ... jUlldk~i'" d~' l;..'anh:Il;'J' pallW1U l1i:~~ uue 1l,IY lilli,.' J,:'lllI.."Ul.ir.::r ,,;~m1.t) pl~1 [IJ illlwgrUIHc lIl.!' un 1.!''''1 nhlC',,;imit:'!w.J

• I', ~~ II MI 1\, II' rI!'ri1t til' /l~ 1)1'0(1' ~ll/t' I 'if/III Iri,'//'.', ~;~ "i I" I. I. l~i'lJ., j 1[1. , p, ~(ll ILII II, l,' rtmll d,' II~ !Jrl.Jflrl,I/,1 mf,lllltrll'1I4', 'I'lL ,II" L. I, 1~11~, n,

de comereiu, segLm el mimu.l [In lculo 51{, (tel {,6d~!-,o, dcben !nC'w,;lOB<lT~ ~ e 0; ~n" en I"! II' M n,~ (.1 e tll"l'e I~ cl n In ic D'lilO :'" 1."11 caso de en rlj enuc ilf~!'I i d de rccho ~d Mi"~nIJjm,i!!'mo de It, ... 1{1!.:~.1i:'i ~11 ~1lU~ [\lIH:lumy ~i son de proplednd del {!fIfI~'rlo;'~.tIrio, ~' la~ irl!.ll."ml~~/"donL:~ quc" conf'orrne u hi, Icy, I~ugu d arrendutmin", 1,0 rn isnm que '·.Io~ l.il."rcdw .. ~' ohl ig;.cinllc~ rneream llcs tI~lI'ivad()~ de 1[1"" UI,;"! i v ldudes prnpllU'i ~h:1 c .. i ublccimicntu, ~i~'unrH' que no PIOVi!I~G~1l de ,f,:rHanuu:- !,;c'h;bnHJol> cxcluslvumcnrc en cnmlllcri;l;;,;i~'111 al rllulur d"" di..:l~o t:::l:lahlcdlllicntfi", bl,l)~ dlo;'~'!,.'dl,m, J,:\.m~lit uycn con rculi dnd rdadrmc~ jmi!IJh:m. th," cueuctcr 'Pllt~'i r'rHl1l~lfd. C~'1F1H'i 4!i.~lh.l i[li!.:'h~), ['I1I1.'''ln que SoC !'f01j!J tic ,tl,t'redlOi'o tJ~r;'!,illdtl', de rllnUah~" 'i 1.""1n~ "n!l, ,~1,;'~~~~1 I" o(.l.~rlnil.:l{)II dd ~!r[:i!';Ull} (1(,.4 del mlsmo C6digu, [daduw.::~ juridiell .. de !.:r:mkwl" ll(l1riIlH~nllll, ~~~wJI.L:-' l~ r'l,;gt!ltld(l~ \,'1l1~C I~I~ pnrres ~nI(!rc,,::ujw .. ,

I i,! impurtanclu de C~HI !.:b~1o;' Je 1:,dLlduw.:~ j ul'i~lil!r~~ e~1 ribn I'UIH,IJUU'I1(;'ni .. umcnrc en tlUC cl ~'",ul~llJ.;',"'im i"-"IIIO de cnmercio !.:'uml"!l~ uuu hll~dol~ JinilmicOl, lui ~C! vi"'in d,1,;" unu ~.H.'li'!,'id[lid C'I,;"Ollf!!n~C<1 nr~ani1ad;.i y ~11 desurroliltl: IKH 10 ;,.'11:11 IH) pucde I)!'cwindir:o;c 1.'!1 Id 'iid~! ~mk~ I,.:u til.: ~,'l,II.':-" clernen W ... euundo \1: ULH~t de til' c,,~ ,yhledl'l'l~l.!'mOo de eomcrclo cu C~llli~l~ dl." f!lIl~:lm1al'if'j ientu, que ,ct., como :-'LII."~~' ",-',' L1l1JI..'!f'i l~C !l~gf!{'im, joridh.'no;. 1.:11 III vidu cum ... rcinl, Con 1 •. 1 a clarucion th: q uc, rwr InLI ar"l' l!~ ~h.:ml."nll1'" q UIo;' 11!'p..dLlIl.:'U1LIo: W ~I'll i!l;;IHh;n corno I'[jrh!~ ,ulo;' U 11 estahleciunentu ~k i:U mcrclo, ':ULln1i!J~} 10;':-..'110;' ~:-.. {lbkh} t1~ uu eoutrutu Ih' r~ fie!['c~arifli III :'1I:::cl1l [1- ~Itlr~ IJd l,;'l1111 nuante I,;"cdicl![1'i '"inn que en vnrn Hd de io:-. m:godo:-.. de que pU!o'd,~ ser n~'ij~w 1,,'I ... ~I~lbkdnHil.!'lIl{'1 se pr nduce unu )'l!~lill.!d(m oI,;l!,,' cunturD,(;Llllt:~ :'1 Ill" 1~~~~~kbJ !.Ie Io;':-'.L uccptuciou, St1hU!llI,."IH..: I..H,j,mlo :'Ii:: I rutu til!.' .... uIHI'a~u:o. c~llo:hradns ,inwitli f~NStmae (1 "e dchTlldlc~~ cxclu .. h"U]i\:I1[ e l!'11 uH'1~itlerw.:iot'm al I itulur d~ dichn i!:.t.lbl~\:im~l!'fll u' i, cornu :-11.' dj,.'t~ I.!'H Io;'~ ,ul ic~Jh) S I (i, C1'i Ilel.:'!,:~i.I'I'i.1 l.,d UCJ,:rLil~iL.'m, :-..cgt'm 10 1;l1'!! .. 'i~lll] (;'111 !.!'llmul,:l~ly fi!~i' tid rt\di~t)~ pm' 1:'>0, 1:11 lUI. c usn no sc cuticndcn IlIId~1 idus 1:lln J.:!lI11 mlm entre lus elementos im11;1Icl·in~~ .. .c1.('1 c .. Hd')kdll1~~~l'Ih)" uunuue l'\ vluble ~L! cl.""i~!'1. i'i1!~11,11 ~ai'i I'q..,I,;I)o, ~i."llt:mic~ ~umi~llad[l~ en ~(l'" un LCLi· h'~ HoWl' 'f .,.iIlLlh·III~:-" did ('OJig~l d~ Cernercio.

md~l'cdHJ ul urrendumlento del k)J,;~~ ucupude pU'I' lij n l'~1 ableclmlcmn de il.'OmCr~1L1 1.''> UII hien i 11 I.: LDrroa'[ll I que en I~L pl';\.;;ti'l.:[t ~'U1."1c :-.i.'r ~,hjJ.'ln de 111'I2Bn('i'H .. iw~e"" bn 100 lu d!cGwmimll.:ic'm OC pri !nll" ell." 1nC;II,~ !;;':'i. rmr lo t!l.!'m~i'o,. un JCFJ;J;hn qLJC' Il~)r ),!JI ~mp()l't,mcl~1 tm:~·il.:~t: un cuinenladu ~l,;p~~rOil.d,u ~n 01 ru '1IUSDIf de C~IC' cuplrulo, La :-.ilul1d~m de LIn !'IJC'r~l, 1[) clknceln que ~n frccucntu, d prestlgic 0 ~'i!u'C'r1 110Ii"l~m." que :1:1: lc ha),.[l cI(~!do pur el ,cmrlH,~~.E1dn, III di ~'kLlltblcl mismu de l:oF.:i:-'C'J.:ud(1n dl: ~ol,;"blll!.~ :.inllhil'!:l!>, !.'I c, , ;",~'lfl circunsrunclus que 'in'l Jl.!!y";l~ th:ei~i",[mH!11IC I,,'!~ 1<1 .rpn.:",;i,H:il'm de !,;<;U: dl:HlIo:Hlt! u dl'I't:cllU y qUI:: ,II.!' eomunicun LJ 11 luncgeblc 'II.lJlur ccnruunico. 1.::.1:'1 lu f(Jomm~I{1II (j~ 0:..(' vulor ex, dc~rJ~ I !!l:'~n, cl ~mnl'l.'

111

-nrio o arrrl.!mlnl.I.I'I',io cl que hl!~I'I!icn~ en rormn tumbien (jl."l.;'i!ihlll. Pur cxn en l()", f1f.'icil~O~ ~ I P. Y llig!Ji,enU::'> de' C6dil!!:o L~C Con~crdo -~i~yienl.h) \.1 l~ril:lllilL.'i6!l (h: ldAlilUlS Icyc.~, modcrnus-« sc adol1!a1fl m~did~~ til; [lffl ~L:'L:I.:'I('m para e] arrendararlo. que se jlll,l mean no '''Q]lo POll' un ilUt~r':[-, ~I.!IlCrDl ~~e cunscivuclen de 101 unidad ecenermcn de ~iJ~~ cs'tubledl!llcnlu:. de comerclo. que IW1nn ftlciliHH:1 1.:,1 desarrollo de k. neuvidnd eumercial, ,illn poruuc ll:oll,>1 ~my(:1'1 Ulllll. Ilplknd,o,ra rt"l~":I~t;"~ de ~"rhu:i.pin.~ j urldicos nl,t:nu~ de eL1l'lJiuu.d como los iidatl .. ,o,> a I abuse del dcreehn y a'] emiqueciIl1iCl1il1J sln cnusa, E!iLt pfUlecdl!m lcgul -.:onldbuyc eflcazmeute. u~s!!.l~ ILI!.;'go, u suministrar un tundumem» objeti!,'n y cl 'no 1.I1 \'ldtH de dicho iI1~~l'Il~ihle y [] I'm:uliwr Ius operacloncs comcruules relaclonudas con cl..

ell! l'uralcluIHC'llilt: i:1 los relnciones juri<.lk;t .. mllC'rim~~, NC' indbL:[1 ell el nnieulo 'If' del. C6digu {IIUt.: tumblen rorllll~ parte de Io: clcmeruos t1 bll.'fO":" Irl..:orI'1LJ1l'rlil,cs de ~J,n cw!J;lccir[lDcnlo de cemcrcic "el derccho .. impcdir hi th~'\'Hllci6n dt.: III. clien'lela y a In rrlloh:cci,n,n de lit fBlm_ cornercinl". ~5.lc ucrceho nu cunstliuye prepiarneme ~,11 elcrnemo de Uri 1., .. lnhh:C'illlicmo ue cornerclo y no t::!l ncce 'lido (,JIJC form~ pu~tc ~i: e .. U::,

puc (1) Que SII. l:'jcr.:h:io es[~ t;I[H'EHuiz(ldo con li.'ii oblipucion de cnracrcr

hlclI1 rul que I lenc ludu cornercl u nre de Bbsten!.:n:c de cualqulcr aero U

mcdlo 411.1C' ticmJ4.L U desviar 1[1 dh.;nh.:lLL rJe 'Lui ":OllilIflC! ides, ~OI!1U' con ... l~hJi· rivo cll.' ccrnpcrcncla dcsh .. ul, ul tcnor de 10 previsto en 1m, m'ticlJilo~ 7~ ~' '1i~ui('nh~" d IJ Cbtli,~o d~ 'l .omercio.

Pur In dCln~~, sobre lu CIi~I'ldi1 no pucde cnncebirse, dcsde luego, th:rl.:dm du.~llmo del de .,u dc-fcn!'lLt 0 ";of1l.~eril'i!d611,, rnediurae It! rf()~ibi· don )' 1(1) sunelon de la competencin d ~!llcO!I. o de cuulquler manlohru que impidu el li hre ucccsn del p'lblku til ~SHlh,lcdn1'ionlfl, nr-st~ dereche -dh,1,!' ,I I Jot 'I'! 1Ft ('M11\I!A, !!'II nrmonlu con el I~er'l'\,iunlcrllo de b~(,i\RRi\ tienc pur ubicto !.:I,IlO ob~i~tlci~~n de un hncer: ~m lcrcc'm"" y ,~n e~I'i(!,l:iblil, In!. eoneurrcrnes ih:m:n ~a ohlisa!:i611 de abstenerse de Ifcalil(lr nctos que PU!.!'ti,,_11 desviar 0 apunur 1(1 elicnrela de 111 h. o:iendil! cnmeretal, Alionl bien, c~,I~ Jert.:J:liu no !'It' ~~H11:1bc ai .. ludamentc, indcpendlenscmeru L: de 10 dem:i!.lIlJ.1C' el [iluh .. ' de In Jlllcil(,"ldl.l.,;omercillll ~ll)S«' -'::OlnO derechn ul lneal, [r1(1I1"L:[l!> de f~briCL~. I'llL1l.:nIC:>i de inyend6!1i etc, ,~il1,o ~y,c (;~ la irll;'l.UIHml'e de OIrO~ dcreehns: pM ello no pucdc unl'll~miiin;c l'll.'paraLio dd !11!'80do, pillt',~ en ese I:[I~O l]uil:iI'i In adqulere 110 pndrlu retcnerlo. Come eunsecucnciu, ll,~ un derecho de caracrer acccvnrlo, lu que no C~ bhicc l"ilUll que 10 rJ~ 'tingumn.~ de 1,0 .. otruv, cornu dhcriminLl· IIIHl:<i lu hipOICI.:'f1 :.' I .. prernla jj,c' In:'> dcrcchos I.:rCdl1urlos que' Sllmmiwn"l-l,

• f II t I Olt { .... \1 ... H'O;', TrrJlr.\wi.\jQ'J dt' I'H~tJJj,,'lmlt'11ml' ('(.Imi:'I'l.·ljjl/f~' (. marJllrfafl.·.l, C(lrrJilba (A rll';!l1lIIMi. ~mr, UIl' lti 1I1lh.rnldllU, IIIl4,', I'(ill. 2~l,