.:~;; .... ::: .. ::::. ,- ::.:.:::'::' :stnu de flItrare ....

::': -:

Strat de drenare Strat de prote<:ll.

Strat de protec~la III rOdacinllor

NEUFE

NEUFERT

MANUALUL ARHITECTULUI

ELEMENTE DE PROIECTARE el',DE CONSTRUCTIE ,

Baze, norme, prescrlpnl pentru amplasament, constructle, eonformare, necesarul de supratete, relatiile dintre spant, dimensiuni pentru eladiri, lncapert, amenalart, eehipamente

avind omul drept unitate de masura ~i scop

Un manual pentru profesioni~ti, comanditari,

tnvl,lmtnt ',I studii

Fondat de Ernst Neufert

Contlnuat de Peter ~i Cornelius Neufert • Ludwig Neff, Corinna Franken ~i '

bD D~ NEUFERT PLANUNGS AG

Ja comanda funda~lei 'Neufert. www.neufert.delbel

A$7 -a editie adaugita ~i prslucrata cu peste 6.900 llustraff ~i tabele

EdUura Alutus !VlierCUTaa Ciuc, 2004

Publicat in original in limba germ aM de Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft rnbH, .

D-65189 Wiesbaden, Germania, eLI titlul original uErnst Neufert. Bauentwurfslehre. 37. Auflage (a 37-a editie)I'.

Edllla in limbs romins . Coordonator:

.;; Hanna Derer

Referent:

Rsdu Nioo}se

Traducere:

JUlianna Both George. Boariu Hanna. Derer Alexandru GAvozdea A1exandru Groblacher . Domnlca PA~nescu . Dan Racoveanu

Corecturl Claudlu Constantinescu

~de p:sei

A1exandru Baclu Andrei Covaclu AJecPop

Corina Radulescu RAzvan Ridulescu

Layout ,I Produc11e

Desc:rierea OP. Bibliotedi Na~OJWe a lloDdaid ,.

Manualul arhitectului: e1emente de proiectare ti de constructte I Peter ,i Cornelius Neufert, Lugwig Neff', Corinna Franken ••

Miercurea Cue: Alutus, 2004· .

Bibliogr.

Index.

ISBN 973-8642-8-7

I. Neufert, Peter n. Neufert, Cornelius m. Neff. Ludwig IV. Franken, Corinna

72.

Datele cup rinse Tn aceastacarte nu sint supuse nlc! unei forme de responsabfUtate sau de garantie. Tn consecint!, autern ~I edltura nu l¢.asuml rAspunderea ,I decl nu t,1 asuml Tn niel un mod responsabilitltllecare denv! In vrel.lD fel din utlllzarea acestor date sau a unor pArtl din acestea.

Edl~llale acestei lucrari, tlpArlte sub IIcent!, exIst! tn IImbUe ceh!, chinez!, croatA, englezA, franceza, greacA, Indenezi-· ani, italian A, iugoslavi, Japanez!, maghlarA, poloneza. portughe~~, rusA, slovenA, spaniol~ ~I turc!.

Edltura Alutus mul1ume$te domnului arhitect Geo~ge 8euarlu ~i doamnei Jullanna 80th pentru a tl avut ideea traducerii prezentellucrari 1n IImba rpmAnA ,I pentru a fi n:ijloeit, in discutiile prelimlnare cu Vleweg Verlag, preluarea IIcenteL

Toate drepturile rezervate .

~ Friedi'. Vleweg Be Sohn Verlagsgesellachaft mbH, BraunachweiglWlesbac:ten, 2002 @ Alutu, S.A. Ml;rcurea Cluc, pentru edltls romAnessd "

Lucrarea $i toate pAnile ecestsla sTnt protejate prin legea dreptulul de autor. Orlce utillzars Tn afara limltelor restrictive ale legi! dreptului de autor este Interzisi1 $1 pasibili1 de pedeap~ dac! nu beneflciazi1 de acordul 9diturli. Aces! tapt este valabil 7n special pentru mUlti-

plicM, traducer,l, copierepe_ microfilm $i stoc:are8 $i p(elucrares tn sisteme electronice. .

Editura Alutus deilne toate drspturile asupra prezente1tradl,lceri. Reproducerea, integral sau ·partial, a prezentei fucrM. prin oriee mijloacs, este Interzisa. Pet fi felosite fragmente Tn scopprortotlonal sau $tiintlfic, eu acdrdul explicit al editurii.

Tiparit la Alutus S.A. Mlercursa Cluc

sir. Harghita nr. 108! A; tel. (0266) 372 407; fax (0266) 371 837; wV\fw.ajut!.lspl'ilit"'~; o1i'ice@alutuspr!ntr:-o.

Neutert I~;

\,':.

MANUALUL ARHITECTULUI,J

'fl.'. ,,!

Elemente de:, PROIECTARE ~Ii de :,' , CONSTRUCTIE'

... ' ... .:

......

• I, _

~ .... ._.

.. ".,." ..

Explicarea simbolurllor I I I I I I I I I I I

Norme de bazA '1 • I I ••••••••• I • I ••

Bazele dlmensionarlJ .

Propof1,11 28

Proiectarea •. I •••••••••• I •• I ••• I 45

Conducerea lucrirllor de constructle 52

Paf1,lIe clAdlrll ..... II ..... II • II • I 65 tncilzlre . ventllare • . • • . • • • . • • • • •• 109 Flzlca construclli1or . protectia clAd. 127 lIuminat . stlcla . lumina naturala ' •• I 145

Ferestre . u,1 .. I • I I •••• I I •••• I •• I 180

ScArl . ascensoare I I •••••••••• I •• 196

Strazl . spall1 de circula,'e •• I •• ' ••• I 210 GrAdlnl . sere •• I • I I ••• I I I I •• I I • I 223

1

Grldinlle . locurl de Joac~ . ,

hotelurl pentru tineret I I I I I • I • I I I I 331

Bibllotecl . eensnuem administrative'

banci "~.:. - I '. • • • I • ,. 341

2

PasaJe acoperite . tip~logie I •• I ••• I ,313 Magazine · magazine unlversale

magazine cu autoservlre I ••• I • I • I I 318

Tehnl,el de depozftare • I '. I I I •• I • I •• 386 Ateliere . construcll1lndustrlale • I • I 390 Modlflclrl de functlune I "' I • I ••• I', ' 413 Ferme . cre,terea animalelor • • • I ;, •• 415

eii ferate ••• I • I ••••• I •• I • I • • • • •• 432

ParcArl . garaJe . construc111 destinate parcArllor . benzlnArll . pomplerl •• I I '438

Aeroporturi' I •• I I •• I I I I •• II • I' I • •• 462

Restaurante • I •• I I I I I I I •• I • I I • • • I 468

Hotelurl - motelurl .

tncAperl anexe -Intrarl ••. I ••• I I I I. 242, clidirl pent~u congrese •• I •• I I I I •• 478

(ncAperl gospodire,tl I I ••••••• I "' 246 Gridlnl zoologiee "' I • I I I .... ~ I ••• I 487

'nelperl ale loeulntel • I I • •• 258

PIsclne aeoperlte ~. I ••• I •• I .... "' 269 SpAlitorll . In~talali1 de spllat ••• I •• 273

Baleoane •••.••.•••••.•••••••••• 275

Drumurl - strAzi .•. I .. I I ... I I • I • I I 276 Locuinte de vaeanta- tlpuri de loeulnte . censtructn ecologlce . clldirl cu multe nlvelurt . constr. elldlrilor din lemn • 277

. Asanarea ciadirilor veehl ... ' . I •• I •• 309

~co~a . C If ~ ::I S :I • It a' ••• 11' • ., • II .. II II •••• 11'. 317

facu~ta~i . tabcratcare .

camlne studentestl ... I •••• , • • • •• 3216

. :~,

Teatre . clnematografe . elreurl- centre multlfunctlonale ••• I •• '<.}. I I ••• I •• 490

eonstrucfll sportive' •• , • I I , •••• I I. 505 Spitale . eablnete medlcale .

construefii pt. persoane cu handicap 558

Azlluri de bitrtnl,' centre de bAtrinl I 600 Biserlci . muzee . slnagogl .

mesehet . orgl . elopote I • I I I • I •• I. 603

Clmltlre I •• II 614

.Protectia la incendiu ' . I." •••• " ~ .' •• 616 Masur! . greutati . norma ••. , •. ".. 632

!el'~ n' a' ,

(';;JuO'aGograaHI9 •• ".,." ••• ""." "., •

Prefala Ja prima edllle

Prelucrarea exemplelor a fost elaborata cu colaborarea arhitectului Gustav Hassenpflug t. Au mal colaborat la prelucrarea desenelor arMltectiJ Richard Machnow, Willy Voigt, Fritz Rutz ~I Konrad Sage. Prelucrarea tehnlcA tn vederea tlparirii a fast aSigurata de arhitect Adalbert Dunalski.

Normativele au tost puse la dfspozl~e de citre Com itetu I German pentru Norme. Extrase din acestea au fost inserate tn formA prescurtatA sau eoncentratl. in ceea ee prlve~te exactltatea reglementArilor, este vaJabfll ultima edltle a normatlvului Tn cauza.

Prelucrarea domenlllor speciale a fost sprljinlti de centrele deconslliere $i blrourlle de informa111 mention ate la Tnceputul capitolelor respective. Lor Ie multumesc pentru

PREFETE

devotamentul cu care au colaborat.

Bibliografia a fost dispusa la finalul partii de text, astfel incrt sa permit! vederea de ansamblu. Din acela$i motlv textul a fost formulat cit mal concls poslbil ~I fntotdeauna Tn relatie cu desenele atlate pe aceea$i pagina.

Tn cazul Tn care cititorul consider! c! lipssse lndicafli '. importante pentru proiectare, 11 rog si ma anunte, astfel incTt acestea sa. poatA fi euprinse eventual Tntr-o noui

editle.· , .

Berlin W 9, 15 martie 1936

Ernst Neufert

Pr.'ata la a 30-8 edltl.

De la aparf1ja prlmei edltfl Tn anul 1936, tehnicile de con- Kappler; Instala1H de TncAizlre - de Ing. H. Nachtweh; struCfle $1 de prolectsre s·au modlflcat vijellos. Deslgur, pe Materiale sfntetlce - de consillerul 1n construc~1 Ing. A. parcursul decenfllor, eu ocazla lIecirel ecll1li, noutitlle au fast Schwabe; Constructll ~I amenajArf pentru sport - de prof.

integrate $1 intreaga carte a fast verlflcati. Dar a revlzuire " ing. J. Portmann, Ing.·am. S. Lukowski.

a completare temeinlce $1 complete, care sA albA 1n vedere Redactarea $1 modlflcArile graflce au fast aslgurate de

toate conceptele ~I normatlvele nol, au putut 11 incheiate abla· arhitectul Ludwig Neff.

acum, dupA ani 1ntregl de munci. Cu aeeesti ocazle, prae- A$a cum a fost men110nat $i Tr:1 prima prefatA, unele flrtic niel 0 pagin! nu a fast uitata, micar datoriti noll nums- me $1 asociatii au sprijlnlt din nou actualizarsa continuturotlri ~I trimiterllor nol rezultate din aceasta. lui. Acestea, Inelusiv adresele, s1nt men~onate la ineepu-

. 1n aeest sens, un sprtjin important '·a constltult acordul ' tul paglnifor respective ~i s1nt sigur dlspuse si otere Infor-

redactorulul-~ef al revistel "Deutsche Bauzeltschrlft", eole- ma~1 actuale. .

gul S. Unke, pentru utllizarea supllmentelor speciale DBZ, A 30-a ed~le cuprlnde acum 1n total peste 6.000 de de-

ins_ de men~lonarea surselor respective. sene, tabsJe ,I diagrame, lar extlnderea lndlceJui de ter-

in fine, datont! specializArn tnalte a tehnlcllor de con- men I Is 8.000 de euvlnte-chele va U$ura suplimentar uti. stru~le contemporane, a fast neeesar sa sollcitim cela- lizarea. Chlar daci nu au fost fol051t9, artlcolele rezumatf.

borarea speciali$tllor. ve speciale din revlstele de speclalltate ale DBZ la care

1n consecinfA au fost preluerate: face trimitere blbliografla vor fmbogl1f substantial cartea

Lifturl/Sciri rulante - de Ing. E. SlIIack; lIuminat - de fi· prlvi1i ea tezaur.

zlcianul W. Tubbeslng; Prote~la fat! de Incendll - de dr.

ing. P. Bornemann; Sta~J de pomplerl - de prof. Ing. J. Portmann; Terase/lzola11e termlcAlPlsclne - de dr. Ing. P.

Prefa~ ,. a 33·8 edl1te

incA din tlmpul vletll, autorul - multrespectatul meu tat!, Ernst Neufert - rn-a pregitit ca sA preiau spre contlnuare mcstenlrea lulliterarA.

Colaboratorli nostrl au fost Peter Mlttmann $1 Peter Graf, speclalistul nostru 1n carti de constructii ing.-arh. Ludwig Neff, pretuat de tlmpuriu din biroul pll\rintesc, lar eu am fost pregatit sA tncep lucrul la noul Manual 8/ arh/· tectului ctnd, In februarie 1986, prin moartea lui Ernst Neufert, tnsarclnarsa a devenit complet valablla.

Lumea contemporana a consfructiilor, dezvoltata lntr-un grad tnatt, impune creatorilor de constructll alte cerinie tehniee ~i stiintifice decft eele care, acum 55 de ani, pe timpul 'in care a aparut prima edi1ie din pAanualul arhi· tectului, reprezentau .rnasura lucrurilor". In consecinta, petltru un ;1Aaliua! aiarilitectu/ui realmenta.nou" era nece-

Darmstadt, in august 1978

Emst Neufert

sar sA fie conservata forma geniala a eArtii, dar $1 structurarea tn sens contemporan a contfnutulul. .

De aeeea ne-am decls Imedlat sa reprelucr!m, restructuram, redesenAm complet luerarea $; sa 0 extlndem pen-

tru a putea cuprinda In ea tot ceea ca trabule sa $tle astazl .'." arhitectul sl inginerul pentru a prolecta. Tot ceea ce trebuie stlut, dar fidel dupa. Ernst Neufert si nimic mai mult.

Aceasta lucrare a costat editura :;Ii l-a costat pe cei numerest care au contribuit cu cuncsnnte de specialitate 4 ani sl jurnatate de munca lntansa, De aceea, tncrszator! spsram cu totii ca lucrarea va constitui un cl~tig pentru eel care 0 achiziiioneaza, cautind 0 carte conterncorana de constructll.

f(6!n, 111 septsrnbrie 1991

Peter i\leufert

PREFETE

Prefata editurilia a 33·a edltle

Acum mal bine de jum!tate de secol, tTn!rul arhltect Ernst Neufert a avut nu doar Ideea, cl ,I energla sa dea viata lucrarii Msnuaful arhltectulul, care a devenit un sprijln Indlspensabll pentru munca arhltectulul ,i a prolectantului. EI a mentlnut permanent tlneretea lucrArii ,I a adaptat-o mereu la cerlmele vremii. Ultlmaprelucrare ImportantA a avut loc tn 1979 (edltla a 30-a), Tnainte de moartea lui in anul19Se.

A devenit sarcina tlului sAu, Peter Neufert; ,i a echlpel sale de prolectare sa prela lucrul contlnuu dedlcat acestel

Pretata la a 35·1 edltle

Daca, tlmp de, 12 ani de la moartea cunoscutulul autor Ernst Neufert, al con,tlentlzat drepturile $i obligallile de autor mO$tenlte, atuncl sa furl$eaza nevola de nesatlsfAcut de a-I da socoteala tatllul pentru ceea ee au facut urm~1I Ludwig Neff, Peter' Neutert ,I blroul de proiectare SA Neufert Mittmann Graf Partner.

Stlmati cititorJ, f1~ bunl ,I fI1l martorfi aeastel Hconfeslunl"' Clnd a murlt tataJ meu, 1n februarte 1986, pe platA era a 32-a edl~le germana. Nol am refacut lucrarea pentru a 33-a edltie, printr-o prelucrare care a durat mal bine de 4

Prefala ,Ia 8 37·8 edltle

Aceast! ed~le coincide din nou cu un schlmb de generatli ,I conflrma atemporalltatea aeastel cAril. Dar ca toate schimblrlle, $1 aeaasta aduea numeroase modlflcarl. Aliturl de vechlul colaborator, domnul ludwig Neff, acum doamria Corinna Franken face parte din echlpl $1 1m parte responsabilltl~le acesteia. Prelucrarea a foet complet transpuslln slstemul de prelucrare automata a datelor.

Este un sentiment fnAltator sllucrezlla opera bUnlculul ,i a tatilul $i slTi vezi penumero$1I colaboratori, coautorl $1 desenatorl care 1,ac ca aceastt carte: sA fie caea ea este. A enumera toate numele ar fnsemna sA depl$esc IImltere prefetei. Ca reprezentamJ i-a~ numl pe Nicole Delmes, nAscutA Neufert, Julia Ehl ~l echlpa biroulul de proiectare Neufert SA KOln. De data aceasta autoni de speciafitate s1nt, prlntre a~ii, R. Eckstein, A. Weinzlerl,i M. Bauer. Multumlri deoseblte trebule adresate ,I nurnereenor cltitori $1 utlllzatorl care, prin propuneri, intrebAri ,i crltlci, au contrlbult la rmbunata.~rea cArtll.

A fost creat un nou forum pe Internet pentru Manualul

opere. in special cu aJutorullui Ludwig Neff care a partlr-'pat in mod determinant inc! din timpul Tn care tra;a a torul, a fost poslbll ca 0 nouA prelucrare complete. sa 1I~ TnceputA $llnchelatA dupa. 0 rnunca de mai multi ani.

Edltla este mTndrA cA Manuslul arhltectului care, 1nt~ tlmp, a fost tradus in 1311mb;, a putut fi co~lnuat 1ntr noua redactare ~; structurA, dar conform' conceptului lui

Ernst Neufert. ' ' "

Wlesbaden, septembrle 1991

ani $1 care a fost dlflciiA din toate punctele de vedeTE~ refAcind desenele $.1' textul pentru flecare paginA • adaug1nd multe sUblecte actuale.

Actuala edltie, a 3S-a. din anu11998, a fost din nou e~ tlnsa cu capltole Importante precum Clldlrl din lemn, CI~ dlrl cu consum redus de eriergle, Energla solarA, Cor, stru~1 ecologlce, Sere ,I Extlnderl din' stlclA.'

KOln, lunle 1998

Peter Neufer L

arhitectulul. ExlstA poslbilitatea de a contacta redactla r'de a prim; lnforma~1 supllmentare pentru subiectele din M,

(www.neufertdelbel). '

Tn aceastA ed~le au fast din nou prelucrate numercasa, capltole, dar au fost adaugate $1 unele noj: AmenajAri pen tru sporturi nautlceimarfne, Sporturi de plaja; Terenurl df joe, Amenajarea podurflor, Hotelurl, Evacuarea de,eurUor menaJere, Exemple de prolectars grupurl sanltare, OetaliJ.--pentru piscine, Mobiller de buc~rfe $1-veseIA, Peretl Cl rezlstenta la foc, l.ucame, Norme de baza.'pentru allmenta· rea cu apa, Crame, Fatade-dln lemn, Forme de $arpante, Alimentatle publicA - fast-foed-uri, Echlpamente ,I mobHlepentru gradinA, Normative referltoare la economlsirea en ergiei - exemple de calcul, Lifturf, Simullri ale lum;nii naturale prin mljloace electronlea. Tn plus, numeroaee paglnl au~ fost actuallzate ,I adauglte.

KOln, lulle 2002

Cornelius Neufer

Aceasta carte s-a nascut din documsntatla cursurilor mele de la Facultatea de Constructii de stat din Weimar. Documentatia este bazata pe ma.suratori, experienta ~i euno~tlnte acumulate 1n practica $i cercetarea legat!t de om care slnt necesare 1n proiectarea constructiilor, dar fira a pierde din vedere noile posibilitati $i cerlnta.

Pentru ca, pe de 0 parte, stam pe umerli stramo~i1or $1, pe de alta parte, totul este curgator, s1ntem copiii tlmpului nostru $i, Tn plus, adeseori, punctul de vedere al fieciruia este dlferlt. Motivele rezida in diferentele dlntre edueatla pregatitoare $1 formaraa proteslonalA; 1n Influentale pe eara Ie exerclta medlul; in aptltudlnl $1 Tn gradul a1erant de autoeducare.

Ramlna insA 0 problema deschiS! dacl "verdlctul eert" pe care 11 dim azi este corect in mod deflnitiv, Olci $1 acest lucru depinde de timp. Conform experlentel, 0 epoe! ulterioara judeca mal drept dec1t a noastr~, care Tnca nu dlspune de dlstanta necesarA unei imagln! de ansamblu. De aici rezult! ce rezerve trebule sa 1$1 asume a Tnvatatura ca sa nu devlni una falsi. Cici, 1n cluda tendlntel spre adevir 1111 obieotivitate, Tn cluda tuturor eforturilor de a privi critic idelle preferate $1 de a nu 1ndepirta cu U$urintl Tndoiala, orlee TnvatiturA ramine subiectivi $i dependenti de tlmp $1 de context. Perlcolul unei lnvataturl false poate fl evltat dac! fnvAtAtura Tns~i ne aslgurl ca nu este incheiatl, ci cl sluje$te $i este supusa vietii, devenirii $1 dezvoltarii.

Acest lucru conferl alevulul acea atitudlne splrltuala la care se referea Nietzsche cind spunea: "Nur wer slch wandelt, bleibt mit mi,. verwandt. II ("Daar cine se schlmM famine Tnrudit au mine. '?

Esentlalul une! astfel de TnvAtAturi a ve$nleei devenlrl, slujltoare a dezvoltiril, rezlda 1n faptul ea nu of era retete, nu oferl "Tnlelepclune la conserva" - "canned wisdom", cl numal plesele de consnuctle, elementele, pietrele unghlulare $i, alAturi de acestea, metcdads combinare, de construc1ie, de compozitie ~i a armonlei.

Acum peste 2.500 de ani, Confucius a formulat aceastl idee 1n cuvlntele: "Ii dau elevului meu un coif, pe eele/alte trei trebule s~ Ie g~seasca slngurl" Un arhitect 1nnbcut sau unul cu dorul de a construi 1n Inlm! 1$1 va lcoper! urechile $1 ochii dacl I se va da solU1la unal probleme, pentru ca are atita imaginatie $1 atTtea Idealurl ineft TI trebuie numal elementele pentru a pomi sa 1ac! din ele un Tntregl

Cine st-a ct$tigat 0 datA increderea Tn sine, cine a pitruns interdependemele, cine a 1nteles jocul fonelor, aI materlalelor, al eulorilor, al m!surilor, cine poate sa absoarb! realltatea, Imaginea clAdlrllor, cine a .studiat $i cercetat critic efectul lor, cine le-a reconstruit mental, acela se afta pe singurul drum adevlrat spre cea mal mare bucurle a vle~l, pe care numai cel ce creeazA muncind 0 poate simtl. La aducerea lui pe un asemenea drum trebule sa contribute aeeastA vlzlune de vlata. Ea trebuie sa n eJibereze de toate invltlturlle $1, in final, chlar de acaasta, ~I trabuia sa il conduca spre propria activitate creatoare: trebule sa fie un ajutor de inceput; p~ii urmatori - construitul- trebuie sa ii facl fiecare singur.

PROLEGOMENE

Formele timpului nostru rezultl din acetasl drum pe care I-au parcurs ~i predecesorii pentru aajunge la templele, catedralele sau palatels splendide pentru care nu au avut modele, dar care corespundeau propriilor lor imaginl $1 dorinte, propriilor lor idel ~I Idealurl care erau apropiate nostalgillor lor. Fie $i numat comanda formulatA ccrsspunzatcr treze$te imagini care, prin posibilitatile tehnice ale vremil $i prln condltflle locale, pot clplta forme care se' aseamana prea putln cu tot ceea ce exlsta deja. Aceste cladirl pot ff mult mal bune din punct de ved.ere tehnic, pot avea oapaeltltl. superloare celor anterioare dacl s1nt conforme cu gradul actual de dezvoltare al tehnicii. Dar pot sA se $1 compare din punot de vedere artistic cu edlficiile de acela$1 fel din trecut.

Daea sa compar! 0 clad ire industrial! contemporanl, fuminoasa, spa~loasa, avTnd dimensiunl potrlvlte $1 0 structuri zveft! ,I u$oara, cu 0 manutactura din secolul al 1 a-lea sau un atelier din veacul al 15-lea, atunei $i ce~ mal obtuz conservator va vedea superlorltatea noilor noastre constructll. Aceasta inseamn! cA. de flecare data. cTnd temele de prolectare corespund unel neceslta~ reale' a vremil noastre, se a$teaptA ca arhiteCfji pllnl de viatl $1 deschl$1 tlmpulul lor sl aiba reailzlrl care rezist! unel comparaill cu eele mal reu$lte cladlrJ ale predecesorllor, sau care chiar Ie s1nt superloare aeestora.

De aeeea, tntr-e facultate vie trebule oterlte in primul rind 0 Imagine a tlmpulul $1 0 prlvlre spre viitor, iar privlrea spre trecut numa; atit cft este inevitabila sau de dorlt. Aeest lucru este recomandat $i de unul dlntre "marl'" nO$trl, Fritz Schumacher, atunc! cind, 1n studille sale despre profssia arhitectulul, avertlzeazl ca, prln prlvlres scrutatoare spre trecut, tfnarul student se p/erde pres mult tn ratlonamente de istarfa artei $i se lasl. Tndemnat de titful de doctor Tnspre ell ,tllnflfice secundare, ceea oe se TntTmpla cu pretul scelor forte Indlspensablle pentru extlnderea necesitat/lor ramlffcate ale creepe!.

Tn opozltle, este mal coract si I se of ere stUdentulul doar elementele, a$a cum se fntimplA ~I Tn "Manualul srhitectului~ in care m-arn str!dult sl reduc piesele prolectAril, slle schematlzez, chiar sa Ie abstrag, pentru 1mpiedlca utllizatorul si Imlte $1 pentru a-I obllga sl confere de la sine fcnma .,1 conflguratle luerurllor. Olferltele conflgura~1 s1nt oricum aduse la un anumit numitor com un de cursul tlmpulul, la acest aeord specific care caracterizeaza asplratlile spre acee~i dlrectie a oamenilor unei epoci $i care capata in stilui vremii 0 expresie vizibila $i remanent!. .

Ernst Neufert

fNORUMARE PENTRU UTILIZAREA ACESTEI CARTI

Structura C!1'111 • prin organizarea conllnutulul - urmeaza modul in care sa destA,oar! normal procesul de construlre. Tnsa multe domsnil Tnrudlte stnt grupate laolalt!, dac! relalil mal 1m· portante nu au determinat separarea lor.

51"t tratate separat toate componentsls unsl construc~1 valablle, dac! nu pentru toate, eel pu~n pentru multe tlpurl de cladlri. Acest lucru rezult! ei din prescriP1lile referitoare la preparative ~i la projectare, precum ~j din celelalte baze ale prolectaril. De alcl

au rezultat 46 de grupe. , .

Cuprln.ul ,. , , , • , , , , , , , , • , , , , ~ ; , , , , , , , • , • , , • , •• paglna IX oterI 0 sub1mpArf!re mal defaUat! a grupelor mentlonate anterior precum ,I descrlerea contlnutulul flec!rei paglnl.

Indexul •..•• , " .• , , .• , .•.• , •. , .' •••••••••••.•• paglna 652

IndicA, dupA f1ecare pozltle, paglnfle Tn care 81nt cuprlnse aspecte esentlale deeprs termenul respectlv.

Expllcarea pr .. curtArlior ,I a slmbolurllor ." •.•••. paglna 1 Prescurt!rile au fost Inevltablle daoarece, prln Intermedlul acesto· ra, se economlse$te spatlu ~ sa slmpllficl Imaginel de ansamblu.

1n mAsura tn care nu au putut' fI utllizate prescurtarl uzuale, cele nou concepute au fost astfel a1ese, Tnclt un cltitor atent sa poatA recunoa~e semnlflca~a lor ,; fArA a 101081 paglna 1.

Pentru utlllzator, avantaJul deO$eblt aI acestei lucrlrl const! Tn reo zumarea concls! a cuno$tintelor fundamentale de proiectare ,i constru«I1 fntroO .Inguri carte.

PlanurJle, sectlunlle, formels ~I tlpurlle s1nt exemple $1 elCcluslv. suport pentru cltre. Ele con~n dlmenslunlle-Ilmlt! uzuale care au omul drept mAsur! a obleotelor din jurul s4u.

CUM SE UTILIZEAZA ACEASTJ,CARTE?

Lulm e.xemplu elabararea unul prolect sau a unui ante-project pentru 0 clAdl,. admlnletratlvl.

Se clte,te QU aten~e formularul de pe paglna 51 ,I se rlspunde detallat la taate 1ntreb4t1le 1n cauz!,precum ~I la cele care reo zuft! din sltuatIl speciale, se deflnesc prln paglna 362 relatille unel cladlrl administrative, se calculeazA conform DIN 277 volumul, brut de sp,tlu Tn nt, sa modlflc!, Tn raport cu suma destinat! constructlel, dlmenslunile spa1lllor, se prolecteazl clldlrea eenform proceaulul cit 'ucru de Ie paglna 49,S8 dlmensloneaz!, conformeazlll $1 moblleazl de exemplu sala de mese, comorm In-

Nota coo~donatorulul edl11el tn IImba rominl

Tn canformitate cu IIcenfa 1n baza.cArela a fost elaPorat!, aceasta edl~e tn limba romAn! reprezintatraducerea - neadaptata, nsactuallzata ~i nead!uglt! - a edit'ei a 37-a Tn Ifmba germana. in ccnseclnta, Indicativele, prescurtarile ~i slmbolurlie standardizate prin diferltele normative ,i reglamentarl germane au fost man~lnute

dlca~iilor pentru Restaurante paginile 468 - 471 sau pentru Hotelurl. paginiie 478 - 481, sala eventual existenta se doteaz! cu 0 scen! conform indlca~liIor pentru Te~tre paginile 490 - 499, conform indlca~ilor referiteare la Aeustlc! paglnile 138 -140, sa la Tn conslderare integrarea unul projector de cl.,.matograf con" form paglnilor 500 - 501,

dlmensiunile sAlllor de conferlnte conform indlca~ilor referitoare

la FacultA1f paglnlle 326 - 330, ale blbllotecficonform - Indicatlllor reterltoare la Blbllotecl paglnile 341 - 346, dlspune· rea blrourllor conform paglnilor 347 - 358, a' apatlllor de desen

$1 a laboratoarelor conform paglnllor 321 - 336, reallzarea unui Hlf conform paglnil 371, a garal,'or ~I parcalulul conform pagl- - nilor 446 - 458.

Pentru eventualele Loculnt. pentru director, administrator, buc!tar ".a. se cautA la paglnlle 282 - 308,Iar pentru forma. dlmensiunile - $; amenaJarea ,diferitelor TncApert - la paglnile 242 - 267,

pentru cfrculatll sl imprej·mulr. la paglnile 211 - 214, pentru plantares grldlnll ,I altele asemenea la paglnlle 223 - 238 el, Tn tine, pentru partea de constructlf, pentru loaul $1 tlpul constn,lctlv'

al aclrtlor, IIfturlior la paglnlle 202 - 209. Oimensiunlle ,I modlil . de exec~e ale f.restrelor ,I ale u,lIor la paglnUe 187 - 192. Fund&1l11e, Izol&1llle Tmpotrlva umldl~~1 din sol la paglnile 68 - _ 72, peretll, gro.llnUe acaltora la paglnlie 73 - 76, despre aeeperl,url la paglnlle 83 - 91, Ifstem de fncalzlre ,I de ventllare

la paglnlle 109 -112, Jlumlnare $1 maorlre la paglnile 145 -154, deepre dlmenslunl ordonatoare ~I dlm.nllunl de normar. la

pagln"e 61 - 62. --

Tabelele comparative necesare pentru transformarea cI1relor indica·

te Tn aced carte Tn metrl. Tn special pentru transformarea in m~u·

rile engleze, se afla Ia flnalul p~1 de text, II psglnlle e32 - 634.

Pe aceste baze variate, prolectantul polte concape clldlrea slgur ,I rapid ,I fn conformltsta cu carlnf.'e spec'ale are eemenzll, cu condltllle dIctate cie pefiaJ ,I cu .entlrnentul vletll - dIn vremea sa " de felul sAu.

Tn carte 8tnt marcate au sAgeata vector t-r desenel~ care srnt cu· prlnse pe CD-ROM·ul - flieufert, Bauentwurfslehr.· Allgemelner _ B8uentwurf - ,I care pot fi expcrtate Tn proqramele CAD existents

pe plat! ,I pot 11 prelucrate In contlnuare.

ca atare. De agemenl, dlferltele erarl '"erente din original au fest corectate, Tn mbura Tn care corectura s-a dovedlt certi!. ~j nu a denaturat sensul general al continutuluL Erata edi~el germane a fost integrat~ in textul 1n limba romAnl, care, In cluda eforturllor - depuse, nu este probabll scutit de propriile sale eror!.

CUPRINS

Expllcarea slmbolurllor

Explicarea simbolurilor ~i a prescurtarllcr

Norme de bazA

UnitAti 81 .................................•. 2

DIN 198.476.829.4999 4

Desene .•..........•...•................... 5

Paginarea desenelor ...•..••.••. : •.•....••• , , . 6

8imboluri pentru desene in ccnstructll ,... 7

Drenarea elAdlriior $1 a terenurllor .. . • . . . . . . . . . . .. 12. Conducte de ap! ~I de canalizare . . . • . . . . . . . . . . .. 1 e Instalatli de gaze in constructli 5upraterane .•.•.••. 20 Instalatii electrice .......•.• , , ............•. , .. 22 Instala1il de securfzare ..........•.•..••.•..•.• : 25

Oesenul .......•..•.......•...•...•.•.....•. 26

Bazele dlmenslonArli . Propol1l1

Omul ca unitate de mAsur! $1 scop ...••.........• MAsura tuturorlucrurllor •.•.......•.•...••...•• Olmensiunl ,I necesarul de spa~lu ...•............ Omul ,I vehlculele ...•.......•............•... Omul $1 loeuin1a .......•...•.........•........

Cllma spallllor Interioare ;, .

8iologla construetlilor . . • . • . . . . . . • • • . . . . . . . • . . . .

Ochiul .........••... , .....•.............•..

Omul ,I culoarea ........•.........•..........

8aze ., I" I" t.,., •..•••. """"

Apllca111 •.....•..•. , •......•.•••.•.•....•..• Apllcatu: modulor .••...••.••...•.•.••••..•....

Prolectsrea

Elemente de constructle ca rezultat aJ

prelucr~rll materlalelor .•...•...•..••.•......... Forme arhitectonice ca rezultat al

slstemelor constructive ...•..................•. Nol sisteme constructive $1 noi forme ....•........ Locuime $1 forme ca expresle a

epocll $1 a modulul de vlatA .••••••••••.... , ..... Procesul de desfA$urare a lucrArilor .•..........•. Lucr!ri prellmlnare - celaborarea beneficlarului •..•.

Chestlonar •.••...••.....•.•.••.••..........•

Conducerea lucrlrllor Cie conatruc1J.

Execu~a ••..••...........•••................

Conducerea lucrMlor de construQ1le -

dimensiunl de baza •..•......•..•..•..•••.•... Oimensiunl de baza ...•.•...•...•.•..•........ Olmenslunlle referltoare la aXe ••..............•. Normativul modularii ..........•.........•....• 81stem de coordonate, dlmensiunlle coordonatelor ..•

PAI1I1. clidlrll

Terenul de fundatie -

fundatii, gropl de fundatie, santurl .

Groapa de fundatie - sprijine, ~amuri, 1undatii .

Trasarea cladirll .....•........................

Lucr~ri de terasament $1 fundatie .

Izolarea constructlllor .

Drenaj pentru protsctla amenajMlor constructive .

Zidarie din pietre naturale , ,

Zidarie din pietre artificiale , " ; .. , , .

Perstil exteriori, felul de constructie cu

economisirea energiei , , .. , . . . . . .. 77

1

Teseri de caramizi ·78

eaminee ,........................... 79

Co~urj de fum ......•..................... .'.. 80

Sisteme de ventilare 82

earpante .....•...•.•••....................•. 83

Constructii pcrtanta ale acoperi$ulul- detalii 85

1nvelitorf . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 86

Forme de accperls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 88 Lucarne iiil ferestre de mansarpA . . . . . • . . . . . . . . . .. 89 Podurlloculbile, amenajarea podurllor ......•..... 90 Acoperlrl Tn teras! . . . . • . . • . . . . • • . . . . . . . • . . . . .. 92

Acoperlrl Tn terasa - detalil acoperll?uri calde 93

Acoperiiiiuri in terasa - alternative accperisurl reci •.. 94 Plantarea acop~rI$urllor . . . • • . . . . . . • • . . . . . . . . . .. 95 Plantarea acoperl,urllor - alcatuirea acoperiiiiuluf . . .. 97 Plantarea aceperi,urilor - extras: '

Direct. Asoe. acoperl,.-grldlna 98

Construc~j din materiale textile .••.••.• ,..... . . .. 99 Structuri pe retea de cabluri .••..•••.•....•.•... 100 Structuri suspendate ,I tenslonate .•...••..•.•... 1 01 8tructurl spatiale - principii .•..•.......•.....••. 102 Structurl spatlale - utlllzAri ......••............•. 103 Structurl multietajate ..•.•..••..•.............. 1 05

Plan,ee •......•.•..••....•..•....... , ....•. 106 Pardoseli .........•.•..... , ...........•...... 1 07

28 29 30 32 33 34 35. 38 40 41 43 44

1ncllzlr •. vantllare

TncAlzlrea ..•..•••...............•............ 109

Pareurl de rezarvoare •...•..•...........•....• 113 Centrale energetlce • • . • • • . . • • • • • • . • . • • • . .. •• . . 114

Centralehldroelectrlce .••.•..•.•.••..•.•.... ' .•. 115 Arhltectura solarA ....•..•..•.......•.......•. 116 Energla solari .• ; ..•.•.....•.• ; ........•..•.. 119

45 Raclrea 1ncAperilor ..................•..•..•.. 120 Camere frlgorlflce ..•..•••...•...•..••........ 121 46 Tehnlci de ventllare a 1nc!perUor .....•..... , ..... 123 47

Flzlca conatruC1l11or . ProtaC1l, clldlrlJor

~ . Protectia termlc! - termenl- mecanisme 127

ProteC1la termlcA - dlfuzla vaporllor ...•....... 128

~~ Protectla termlc~ - tlpurl constructive ..........• ',' 129

Oetalli de proteQ1le termlca: peretele exterior 130

ProteC1ia fonlcl •.....•..•. , .••••..•........... 133 Protectla tonic! la sunete aerlene .•......•..••••. 1 34

52 Protec11a fonlcl la sunete aeriene $1 structurale .•... 135

eo Protectla la vlbra~1 - sunete structurale 137

61 Acustica spa~ulul .•......•...•..••........•... 138 62 Protectia la tr!snet .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 141

63 Antene .•.........•...•..................... 144

64

lIumlnat . stlcll . luminA naturall

lIumlnat ........•..........•..............•. 145

lIumlnat - tuburi cu materiala fluorescente pentru

65 instalatii de publicitate 154

66 Stjcfa ,· , .. , , 155

67 Mase plastice , .. , 168

68 Lumina naturala , 164

70 Lumina solara ......•................. , 1 77

71 73 74

Ferestre . iJ~1

Luminatoare-cupole de lumina , , , 180

Fersstre .. , .... , .. , , , , . , , . , , .. , . , . , 181

Ferestrede mansarda .. , , .185

curatarea clAdiriior ."." , 188

U$i ' _ ' , ,189

Porti , , ........•..•. , ..• , . , , . 192

Sisteme de Tnchidere , .. , .......••..........•.. 193

Siguranta clidlrilor $1 a terenurllor 194

ScArl . ascensoare

Scari •• , ••.......•....••••.. .: •. , •.•.• :.; .•..•.... 196

Rampe - scAri ellcoidale I •......... , ••••••.• ; ••• 199 Scari de evacuare - cal de salvare .•.........••.• 201 ScM rulante pentru clAdlri adlpostlnd

. magazine ~I blrourf ..••.•••..•..•..••... , .....• 202

Cil rulante .••..••••....••..•. . . . . . . • . ••..... 203

Ascensoare - ascensoare pentru perseane Tn

cladlrl pentrIJ loculnte· •••••..•.••••...•.•....... 204 Ascens'oare - ascensoare pentru parseane Tn blrouri, bAnel, hotelurl, ascensoara pantru p~turl •••.••.•.• 206 Ascensoare - pentru bunurl de dlmenslunl mlcl •.... 207 Ascensoare hldraullce •.....•..•............... 208 Ascensoare din sticlA pentru panorama ••..•.....• 209

Strlzl . Spa~1I de clrcula11e

Strlzi ., ..•.••....•....•............•....... 210

. Clrculatla biclcletelor ...••....•......•.. r.· ..... 215

·Autostrazl ..•.•...••...•••.........•......••. 217 Tramvaie ' ..• ' ...•.•.•..•...........•..•. , . ,. ,218'

Spatll de circula~e ••• , . , . , .. , .....• , , , ... , .... 219 Ponderarea circulatlel .•..•..•.....•.•...... , .. 221 Spatll de circula~e - protectla tonicA •..•...... : ' .. ' , ... 222

" ; .

Grldlnl . sere

Gradini - Tmprejmulri •. , .....••....•.•.•..... ,. 223

Pergole. aiel, scAri, zlduri de sprijln , ....•.• , 225

Terasamente ....•••......•••....• , 226

Consol1darea versantilor , .......• 227

Plante aga~Atoare $1 ci1taratoare •.....••..•...... 230 Straturl Tnalte $1 pe mov"e ...............•...... 231 Gradlni - modele •...•......••.....•...•..••.. 232

Mobila$i unelte ; 233

Sera ..•..•..••• ,:; '.J.11 .: • ;., • ~ ••••••••• ";'>, •..... 234

Copacl ~I gardurl vii ..••...••••..•..••.•.•...•• 235

lazul de grad inA •..•...•......•.. , , , 236

lazul de 1not ... , .•.•..•... , .•.•. , , .. , . , .. , .. , 237

Utilitatea apel de ploaie .••.....•............. ,: .. 239

Piscine de grldln! 240

LocUlnte cu bazln de Tnot Tn gradlni ...........•.. 241

'nclperl anexe . Intrlrl

Vestlbuluri, windfang-url, IntrArl ••...........•.... 242

Intrarl, garderobe , .. , . , 243

Holurl , , .. .. 244

Spatii de depozltare , 245

inciperl gospadlre,tl

incaperi gospodare~ti 246

Evacuarea resturilor menajers ., _ , .. 248

Debarale, camari , , 249

Crama , . , 250

Bucatarii , , , .. , .. , , , 251

Bucataril - rnobilierul , .. , , , , , 253

Locurile de luat masa- vesela :;;i mobiliar , , , , .. : 256 .

CUPRINS~

{ncaperl ale loculnlel .

Dormitoare ...•........................... ; .. 258

Dormitoare - tipurl de paturi ., ,. 25r

, Dormitoare - pczltlonarea patului , 260

Dormitoare - nl~e de pat ~i dulapuri-perete ,.261

Garderobele ' ' .....•..... , .•..... 262_

Sai - dotari ......,..................,..... .. 263

Celule sanitare - prefabricate , 265

sal- pozltia tn loculntA .... : ' .....•............. 266

SAl - exemple de prolectare .. 268"':"

Pllcl". scoperlte

Plsclne acoperlte private .............•......... 269-'--

Plsclne acoperlte, detalil ,., 271

Spilitorll·lnstals~n de spllat

SpAlltorll-lnstalatn de spllat •...•......•......... 273

Balcoa"e

Salcoane .......•............. ~ : .. , .•. 275

Drumurl . strlzl

Drumuri $i strAzi ...............•............... 276

Loculn~ed. Yacantl' tlpurl de loculnte • construlrea clldlrllor d. lemn.· construct!' ecologlce • c'.dlr! cu

mult. "'y.'url .

Leculnte de vacanti .•..•.....•.•. ; 277

Cisute de vacantA - clsute de gradlnl 278 -

Construlrea clAdirilor de lemn .....•..•• ,.; 279

Pezltla cladlrli .•.••.•...........•....•.•.••••. 281 CenstruC1la de locuinte ..••.....•.....•........ 282 - Locuinte 1n~lruite .•...•.••......•.•.....•..... 286 Loculnte cuplate ..•..•......•....•..•...•.... 287 Loculnte cu atrium •...•....•...••...••.•... , .. 288

Loculnte ••.•..••.•.•••..••....••...•........ 289 -

Loculnte cu sere 290

Locuinte -1n fernil de pAtrat, cub sau cort .. -, . . . . . . 292 Loculnte din lemn; construC1lI ecologlce .•.•..•.... 293 Loculn1e jn panta ...••....••....••..•....•..•. 295 - Loculn1e marl ...••••••.. ' ••....... , ... , •..• , .. 298 .

. Locuinte - exemple Interna~onale ..•....... : ....• 299 CIAdlri de loculnte cu mutts nlveluri .•............. 301 .~ Clldlrl ou multe nlveluri •.•.. ' ....•.......•..•... 302

Loculnte sociale de 1nchlrlat 303

CIAdlri de loculnte cu multe nivelurl " .......•..... 304 Cladlrl de loculnte cu accesul printr-un coridor .....• 305 -

CUadirl 1n terase ; ; ......•..... , , 306

Adaposturi antiaertene ..••.. ; .•................ 307

Asanarea clldlrllor Yechl

Asanarea cladir/lor vechi .. " , 309

Conservars 91 asanare , " , 314 ~

$coli

Scali, ' , ;.,' .. , : , , ., 317 ~

Incaperl de dimensiuni mari In construetia scoucr .. , 324

" ........

• CUPRINS

FacuJtAtl ' cAmlne studen1e,tl . laboratoare

Facultilti - amflteatre 326

IncAperi pentru desen 331

Cilmine studen~e,ti . ' ............•............. 332

Laboratoare 333

GrAdlnlte . loourl de JoacA . hotel uri pentru tlneret Camlne de zl pentru copil .................••.•. 337 Echipamente ,I locurt de joacA ••..•..........•.• 338 Hotelurl pentru tlneret .....•.•••............... 339

Blblloteel . eonatructll administrative' bAnel

81bliotecl ........•..•.........•............. 341

Constructli administrative - elemente de bazA ., ..... 347 Constructli administrative - elemente de bazA,

tipologla .•.•.......•...••••.•.•.•.........•. 349

Dimenslonarsa, necesarul de suprafatA •.•....•... 354 Dimenslonarea, dlstrlbu11a spa~ulul ...••.•....•..• 355

, Dlmenslonarea, necesarul de spatlu pentru

amenaJare ••••• , .•••.•.• , ••••.... , t •• , •• , •• , 357

Dlmenslonarea, constructla •..•.•......•........ 359 Dimenslonarsa, instalatll tehnlce 1n clAdlre ....•.... 360 Dimensionarea, loourl de lueru dotate cu monitoare .• 361 Dlmenslonarea, necesarul de spatlu pentru mobiller. 362 Organlzarea in plan ••.•...•••......•.....•.... 363 Constructll administrative, exemple .....•....•.... 364

CUidlrf 1nalte • . . • . . . . . . . . . . . . • • . . • . . • . . . . . • •.• 365 Elemente verticale ..........•......•.......•.. 367

8anel- generalitAti 370

8ancl- selfurl .•.....•...•................•.. 371

PasaJe aeoperlte . tlpologle

Tipologle ' ..•.......••...•......•.•...•...... 373

Exemple Istorice ......•...•...........•..•... 374

Exemple 376

Acoperlrl eu stlcll, lumlnatoare .....•.•.......... 377

Magazine . magazine unlversale' magazln .. eu autoservlre

Magazine ..•.••..•••......•.•••..•..•...•..• 378

Magazine allmentare ..•.•.• : .... ; ......•..•..• 379 Uvrarea produselor •..•.•••...•••...••.•...... 380 'Zonels dlnaintsa caselar $1

centre de produse prolspete (plete) ...•.•........ 383 MAcelArii marlcu depozlt .......••.•.........•.. 384

Centre de carne .•....... : 385

Tehnlel de depozltara

Depozite 1'nalte .......•....................... 386

Proiectara/logisticA 387

Raglemant~rl refaritoare la slgurant~ ......•...... 388 Sistema de rafturi .......•.................... 389

Atellere . constructll Industrlale

Tlmplarle " 390

1ntreprinderi de dulgherit sl de prelucrare a lsrnnului . 392

Ateliere de reparatli auto , . 396

Ateliere autovehicule 399

Brutarli , .. ' . 400

Cladiri induatriale , . 402

Tehnologie de transport ~i de depozitare 405

Hale 4'06

CIAdiri etajate 407

Grupuri sanltare ..•..... i ••••••••••••••••••••• 408

Instalatii de spAlat : 410

DotAri sanitare ' 411

Vestlara, dulapuri haine 412

Madlflclrf de fun~liune

ModlficAri de functlune •........................ 413

Ferme . cre,terea anlmalelor .

Cotata pantru anlmale mlcl -1n seop da hobby ..... 415

Ferme avlcole ....•......•................... 418

Farme pentru rngr~area porcilor .......•........ 419 Ferme pentru cre$terea porcilor ........•........ 421 Grajdurf de cal $1 cre$terea calior ...............• 422 cresterea vitelor ..•.....•.................... 424 Cre$terea vltelor - ingra.area taurilor .........•... 425

Ferme .....•.....•...••.................... 426

Ferme, climA graJd •........................... 431

CAlferate

Instalatll de ca;e feratA .....•........•.......... 432

Triale de marfa 435

GArf ••••..•..• ~ .••••. I ••••••••••••• I I I ••••• 436

ParcArl • gara)e . eonstructll destinate parclrllor .

benzlnlrll • po~pl.rt "

AutogAri • . . . . • . • . •. '. • . • • . . . . . . . . . . .....•.... 438

Pomplaril ,I clAdirea pomplerllor .............•... 440

Autovehicule ...•............•......•. ; .•.... 443

Autovehlcule mari .......•................•... 445

ParcAri : 446

Autovehlcule • vlraje ..•.....•............••..• 448

Autovehlcule • parcAil ~i Tntoarcerl 449

Rampe de l'nc!lrcare •...• .•. :................. 450 Rampe, pod uri de incArcare, platforme rldlcatoara ... 451

IntrArI, garaje ••... " •.•..•...•............•... 452

Carport-uri ..••••....•....................... 453

Gara}e $1 construcffl destinate parclrllor . . . . . . . . . . . 454

Cladlrl destlnat~ parelrllor 456

Parclri $1 construqll destinate parcArflor 457

CJldl~1 d~~nate parclrtlor, exemple ' .. 458

Benzmiru . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . •• 459 Popasurl ... ' ................•............... 461

Aeroporturl

Aeroporturl •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

Restaurante

Restaurante ' 468

Restaurante, sAil de mese, restaurante raplde 470

BucatMi pentru restaurante 472

Bucatarllmarl 475

Vagoane restaurant 477

Hotelurl : motelura . ciadlri pentru congi'ese

Hoteluri , , 478

Bucatarll de hotel , , 4.33

CUPRIN-

Moteluri 484 ' Radioterapie , 56",

Centre de congrese , , .. , , . , ..•......... 485 Laborator, diagnosticare function~la ' .•.. 585

Fizioteraple , . ' Sf ,-

"Cllnlcl de zl", cperanl ambulatorii .......•........ Sf

Zona de aprovizlonare , : .. 588

Zona administrativa 5g.o..

lnvAtamint ~i cercetare 59

Urgen1a ' .. : .. 594

Spitale speciale ..•........................... S9a

MedlcinA nuclearA, patologie : 59

Ingrljirea IAuzelor ~I a nou-nAscuiilor ....•.... ~ 59..,

Zone de Tngrljlrl speciale 59~

Azllurl cie bltrtnl . centre de bitrtnl

Grldlnl zoologl~e

GrMini zoologice ~i aevarii ........•.... ' .......• 487

Teatre . clnematografe . centre multlfunctlonale . clrcurl

Teatre •.•..... ' , .••....... , .. 490

Cinematografe •....... , , ............•... , . 500

Centre multlfunctionale ................•..... ,. 502 Clnematografe drive-In ..•.....•.•.....•......• 503 Clrcurf, statlonare •........••..•.•.........•.. 504

Constructli sportive

505 Azllurl de bltrTni •••....•...................... 600

Stadloane .•.••••••.•.•.•.••...•.•....•..•..

Zona destlnata spectatorllor ..•..•............•. 50e Blserlcl' muzee .• Inagogl . moschel

Terenurl de joe •.•.•••.....••...••..•••.•..... 507

Amenajlri pentru atletism ..•.................•. 510 Biserlcl .•.........•..•....... ; 603

SAil pentru mentlnerea condf1lei flzlce $i pentru fitness 514 Orgl 60-

Terenurl de tenia ••...•.•...•..•..... , .... , ..• 516 Golf minlatural .•• , , •.•.••. , •........••....... 518 Terenurf ds golf ••.••••.•...•..• , . , , , , , •. , .... 520

Sporturl nautice - porturi •••.••....•. , ...•..• , .. 522 Sporturi nautfce - ambarcatlunl cu ptnze •.••.•... , 525 Amen'ajlrl pentru sporturl nautice, blrcl eu motor •.. , 526 Ambarcatiunf de sport - bArcl cu rame , .. , ..•. , ... 527 Centra hlplce, manejurt ., ••. ' •••.•••. " • , ••.• , •. : 528

Trambuline de schi 530 elmltlre

Patinoara, plate pentru patine cu rotfle ••••....... , 531 . "

C d it .' til kate boarding 533 Crematorll ..••• , .•.•......•................. 614..._

ursa e v eZa pe ro e, a , , . . . . . ...

C bl I I t BMX 534 ,Clmltlre •· .. • •...•......... ,., .......•. , .... 61:

roseu ccee- ..

Poligoane de tir ..•...•..•• ; •......•••..•..... 535

SaH de sport pentru gimnasticA $i jocuri •••..•..•.. 537 Protec11a la Incendlu,

Badminton , .• , •..•••••.••........••...•....• 543 Prevenlrea Incendlilor .•............. , 611

Squash ...•...•.••...••••..... ', ....• .' •...•• 554445 Instalatil de semnaUzare a incendiului , , .. 61 ~

Plate de poplce~) de bowling ,.,.... J tal +11 d f kf 618

I rIt 546 ns at e spr n ere ,........ .. ;....,.,., .....

Pise na acope e ,.. InataJa~1 de stlngere eu pulverizars de apA ~

Bazine in aer fiber .•......• , •••••. : ••.••.•.... 551 f f I 1 CO

B i rIt I Tn aer Ilber 55' 2 Instalat I de stingers $ ocu u cu 2' ; 61!

az ne acope 9', , . . , '. ,

Sauna •...•••..••.•..••..•••..••••..•..•... 554 Instala~1 de stingere cu pulbers,

SAil pentru locurl mecanlee .•..••• , •....•... , .•. 557 Instalatll de stlngere cu spum! ., •..•...••• , ...• , 62(1-

Instala~1 de asplra~s a fumulul ,I cAldurli , 62'

Spitale, cabinet. medlcale . Conducte de apl de stlngere,

construqll pentru peraoane cu handicap inohlderile de protectis la foe ... , .. , . , , , , ..... , .. 624~

Cablnete medicale , , ..•••........••....... , ... SS8 1nchlderile in peretiJ puturllor de ascensor F 90 .....• 62t

Centre'medlcale , .. , .. , .•......... 559 Comportamentulla incendiu al materialelor $i

Construo~ii pentru persoane eu handicap •...•.. , .. 560 elementelor de constructle , "., 626~_

Constru~ii pentru persoane eu handicap, loculnta .. ,561 Peretl rezistenti la incendlu , 631

Spatiul vItal fAr~ obstacole , , 563

Spitale - generalitAti .•••........• , , .. 564 M- i tAtl

Managementul proiectulul , 565, asun : greu t' norme

Forme de constructie , : 567 Unit!tl de m!sura $i greutate 63~

Dlmenslonare ,., 569 Raportul unitatilor de masura germane fata de cele engle-

Corldoare, Ul;!i, scari, ascensoare 571 zsstl ......•................. , , , , . , . , 633

Blocuri operatorii .................•........... 572 Transformarea unitatilor de masul'a engleZ9$ti in

Blocuri operatorii, Tncaperi prl~clpale : 573 milimetri , , , , .. , , . , . , , , , 634

Supravegherea post-operatone a pacientllor , 574 A ,

O .. ~ , d , 't t ' 575 Inc::1rcan permanents , , , . , , , , , . , , 635

peratn, masurl e secur! a e ' , .. , .. , , . . . .. . ,

Filtre , , ' , , , , .. , , , . , , 576

~ "I d t ieint '- 577 18H'~iogrElfie""", .. "." .. " .. ,.,.;. ,',' , , , ,642

,:,ta,\11 e e erapl9 In enslva , .. "., ' , . , . , , . , , '

Zona de tratament ' , , , , . , , , , . , . , .. 578

Zona de tratament - obstetrlca .,.,',." .. "" .. 582 Index ".,', .... "., ... ,.".,"""", .. ,' .652-<

Clopota, clopotnlte , , 60

Sinagogi ••..•.••........•...• , •. , ..........• 608

Moschel •••••••..•. , , ..•...... , , 60a.._

Muzee , ...............•. , .••......... 61,

Example Internationala ..........•............. 61"

Exemple germane ' .•....... , .•..... 61~_

P~,I.lmIIoluri Tn pIanurI

OIN 1356

AnkI • Gdr GlI'dlrabi

fw • Ole 0IfcIu

Ar .OIP O~"

B .b 8111

Bch • BI BlbIIotecI

lei .1"0 PMIaIHIl

Ilk .1Ie a.lcan

Br .Sr IIrou

o • Sv lneap. IIMtot1

00 • M MIIIIMlI

OVa • A9 AcaperIe fI/«trIIII

DI • HI Hal

011 .Ou 0uI

0% • ona lneap. dalmnll

I!g .P Pwr

.1 .Pr PIItn1l,

ez • Sf SufIaQIt11

1'1 • CIII Caridar

131 .01 0upI1I

, GIn • SpY apliIU '111111

GIl • GIl a..j

Hz • DI I •. damnuIuI

HlG .1cz Indzlrl

I< • a Buc&tIrI.

1<1 .PY PiIInIIl

Kg .S SUbiel

KI • en c.p. h.""

1<0 I<r I<z

lit

Mz

N

Og PC Pel

S BchIz If

Ilk So Sp !pI Sz 1'; To

T.

Ta

Vr Vrr WI we WI Wg Wr WI Wz ZI

• Orb c.p. clrbunl

.FIg ~

.Cop '1ICtP. oopII .w 11ICtP. benl

.Mz 'ncap. muzlcl

.Ns NIfa

.1 ItIj

• PgI P8lgCl1l

.Spc P-

.Ofp CuIIp

.Orm Oarmllar

.1.1 I.oc ....

• Scr 5ecrt111(1)

.l'Iu l'Iu

.em CImari

.CIIV CI'IIuvIII

• OJ CIIII.jG1C8

• PCI P_' 1UbttrIn' .F! I'IIcI

.Tr T .....

• lei Inctp. =-.

.Vb V .. 1IbUI

.CIIII Citn.,.

• SIll apillorl. .WC WC

• WI Wlndfang

.Sr Sart

• Spa Spetlu ISlIpI ...

• ig Inctp. goopcd.

• C% Cemara de zI

.Cam Camera

Ace,s principal

Aces! secundar

Se3r1

Asr.:an~or

NORD

pracUrtlrl de cuvfnte

A.GI.I.. Unlt.ma d. Muncl Conn. tnduillfall

BauNVO • AIgiIm. "'.11 uk cIIcIrIIar

BEL • M.A. MlllUllUlIlhltealuJUi

IIOl. MInUIIuI rIgIIIm. In canlfnlctll

VOB AsgItm. "'.11 canIrIct. ~I

Mao AlgIn. In _. meal

eo AIgIIm. III ~

bzw. • "lit fWIPICIlv

DIN 0IutIcht InckIID1t-Narmm •

NormIIIIIndlllIItIII QIII'IIIIIt

Ell .II. EIIaIrfII

LNA • T4df TWlIIIIUV" _lilt InnidItI

_. dldaI1I

tn1Ipr. ·CCINIP· ~ t. ...-. "urmI1aIrtIt QIII. (gegI •• ggIL). __ caul

IIA .101 DII!-''''''_IInIIru)c:lld.IncIuII..UO

S. .~ PIgIna

SIUcI. .1IUd. hldlntllUdlnll

USA • lOA CIII. "*:t _ (filii,..) cIId .. lIdII*I .• , .•

UI/V • PA ~ III. II prIVInftllCCldln1l1ar

o Imag. .... l

..

[II IIbIIografe

d IIIrW

9 I'tmtI

HGI:hw. • NIm NIvIIIP& mn 1Ihdtw. • NIl' NlvllIIII radUI

HHS. .NIM NIvII rpI mutm

rN • PrO ~daIIIot

IOV • PAO "'_"1IUIOmIII1 dItIIar

~ M. • Lm. III IIIIIIIIeIntru

ea. • _ alfa.1IPmIma1iv

dell •• --

IVII. .1YtL _..

gIm. • ClInt. canbm'

I. AIg. .11141"- III gnIII

III. .111. IIIdv

I.U. ,vJ. __ tal

vgI. • COfI'4I. campIII ou

'10th. ....... IIIIiIIInI

UIW. .....m.cr. "111II1II CIIpII1t

VOl! UnIUn.1rI!IIMrfar dllrIItII IIICtI1CI gen'lllnl

II. U. dIcIl cuuI

1IPft. • apea. IPIcfIIa

1,0. .IV... 'l1li ..

lOG. ..runIluI Ut. .*' .....

u. A. " IImIIIr

W • UV UiImIaIIte

H.B.O. AIgIIm. III _.'n Hilla

AT • pIIII tic. pIIII eli In$trI

etc. • lie: " • mal dIpW

IQ. .1Ch1V. IKIIivIIIf1t

Spatll dlstlfonart TndaIunOaIl

FI.z.d. I l,

loamanilar

A.vM. GRZ

• POT fltQcenlull;rldul de OCIIpart • lI"nIJIul

GFZ ~ CUT CoeIIc:IonlUVglldul d. utili, .... lorll1\llul

SMZ • V canst., Vol. ee nllr. rep. II supllf, paroll.i

aP • ~I.n urb. Plan urbanlllic

FH • H comi" InAIIIm •• I. camltA

GE •. Z. m~lnuf, Zona prod. marltJlact.

CI

• Zona indo Zona induslrt.la

EXPLICAREA SIMBOLURILOR ~I A PRESCURTARILOR

Unit. mhurl, preacurtlrl

Alfebetul greceac

DIN 1301

{ 10 cm 12 mm (dlmens. ~us slnt mm)

ml • metn IInlarl

toll engleze$tI

plcloare engleze,tf

H seu h H sau h • Inlltlme seu cotA

e seu b I· IA~mB sau lat de

FI S • suprafatA

h art

Min sau min mlnut sau Ie lIacare mlnut 5 sau s secunda sau la flecar. sec.

12· 'toate Indicatille In grade - In Celsius (K)

energle

cant elld .• cantltate caldurl

A CJ. (a) Alia

B ~ (b) Beta r y (g) Gama ~ 6 (d) Delta

E I (e) Epsilon Z ~ (z) Zeta

H " (e) Eta

e 9 (th) Teta

I L (I) Iota

K Ie (k) Kapa

A A (I) Lambda M ~I(m) Mlu

N v (n) Nlu !~(x)XI

o 0 (0) Omlkron n 1C (p) PI

P P (r) Fio

I a (s) Sigma r e (t) Tau

Y II (y) Ipellon c!J Ij) (I) FI

X. X (ch) Chi I'("~ (ps) Psi gill (0) Omega

Ifdm

J W5 N

putere preeluna

{ 2 grade. 3 mlnutl,

4 sac. dlvlz. In 380 de grada procanta, din sutA, sutlme

I. mil, din mia, mUma dlametru

.. • r1uchla suparloara

MaP • muchl. Sup. a pardoselll MSS • muchla sup. a $Inal aeara

per (da ex. tim • ton a pe matru) EJN • dlametru nominal

Pa 2·3'4"

o/.sau vI-! %.

121

OK

FO

50

M

I

NW

IImboluri mlltwn8tJce

> mal mara decrt

i mal mare tau agal cu

< mal mlc deeT!

~ mal mlc sau egal ou

1: iumlda

< unghl

sin sinus

cos coslnus

tan tangent!

c~ ~ga~

* In'medla sau Tn centru

egal

II Iqentlecu

... nu ega! cu

.. aproapa egal cu aproxlmatfv, 1n Jur da

e congruent

similar (,I pentru repetarea cuvTntulul)

00 Inllnit

II paralal cu

... egal ,I paralel qu

til nu Identic cu

x on, Tnmul~t cu

I impArtlt prJn

.J.. perpendicular

V volum

(Ii unghi sterle

..t' radaclna din

b. cre$tere fln/ta

51 congruel,t

6. triunghi

Clfre romane

. I. 1 II. 2

III. 3

IV. 4

V. 5

VI. 6

VII. 7

VIII. a

IX • 9

X. 10 XV. 15 C. 100 CL. 150 CC. 200 CCC. 300

CO. 400 D. 500 DC. 600 DCC. 700 OCCC. BOO CM. 900 M • 1000 MCMLX. 1980

lnacslasi sans. paralsl in ssnscontrar, pa'slel

tp Imagini compat/bile cu CAD pe CD·ROM·ul ~jeufert.

Manualul arhilectul0i~ ptoiectut general

I

Marlml!Ja de bazl Oenumlrea Simbol Oaftnlde UnlllH SI cuprinSl
unllllli da blZl b,zatlpe In deflnlUe
1 Lungime m.tru m lunglme, d. unda -
lradlalfll d. crlpton
2 Masa klloqram kg prototlp -
Intlmadonal
3 Tlmp •• cundi • pariolda rldll~" -
dacaslu
4 Intensltataa amp" A lorla .Iactrcdlnamlcl kg,m,s
curentulul Intrt dol conductorl
.llctric
5 T.mpillturl kelvin I< Functul1rfplu -
(temp'latura If apel
Itrmodlnamicl)
e Intantltatea candell cd radatlill IOlIdl1t· kg,S
lumlnonl cerati!itllinll
7 Cantltatel da mol mol mal mol.oul .... kg
subatantl <D Unltall da baz! SI

a) Izoillflllllrmlcl

51mbol .Unltata s.mnlnCllie &n plrantezt: l.mnlftca~1 anterlo~_

t ("C, I<) ttm~1UrI

q (Wh) cantttatl. de OIlduri

:I. (W/mK) conduclfbilitatu IIrm1C1 _ica,1IaItn1U1 d, cond~III'lItml~)_

;I.' (W/mK) concIuclfbUitaltallrmlcl echIVlfenti (CIOII. d, aonMtIY.IIIm.)

A tVf.fmlK) coeflcl.ntul d. perm.abiI1~ ~~rmlcl (vII. lit ptmIab,~)

IX \ nlmIK) co.ftcftntul dllranlflr Itrmlo \vaIoall d. trantfIr ttnmlal

k_CW/mlK) co.flcftntul de tranemllle ttrmlcl (Vila.,. lit IIInImItIt tltmlal)

v« _(mlKIW) vafolrtl Izoflrllltrmlca

lie . (mlKIW)_ rezlallnll tlrmfol

11k (m'KIW) rtziatenla lalrlnlmllillltmlcl

NORME DE BA~A UNITA1 :.

Systeme Internationale d'Unites - 0

Frltnx.le 01 slmbalurlle Ic.stora sfnt:

T (tera) .• 10'1 unltale (billan) e (clnU) .1/100 unltate

13 (glgl) .. 10' unital' (millard) m (mill) '.1004 (a mlaplrie)

M (mega) • 10' unltate (millon) ,,(micrc) .10" (Imp. la 1 milton)

k (kUo) • 10~ unltat. ( •• "' ..... ,) n (nana) • 10-' (lmp.la 1 mlll..qlj

h· (h.clo) • 100 unltate p eplco) • 10-'. elmp. la 1 bmc

dled.ca} .10 unltltll f (lamto). 10-" (Imp. 111 blill i

d (decl) .1/10 ·unltlll I (Itto)· .10-11 (Imp. 111 trlllal'd)

Fentru duemnarel unul muItfpIu zlCfmli nu II poIII UllIIzI die!! un lingur prefix.

~--------------------------------------,~

® 'Muldpll ,1.ubmultfpU zeclmailli unlta~lar

..
Mlrlm. d. mlturat Unltal.1 In "'lImullnt.ml~anll Faetord.
(liltemul SI). prtvazut din 1978 tranaferma..---
Lunglm. m metru
sugrafall ma metrui pAlrl!
VoUm m3 metrul cub
Mal kg kIlcgramul
Falll N Newton. 1 kg mlsi 9,S _"
Fl'Hlun. Fa Fllcal .1 Nlml 133,3
Fa
blr Bli. 100 000 Pa. 100 000 Nlm 0.98
Temparatutl ·C ~ CeiIIUI (dolt ca I0Il& lit IImllIralllr&l
l< In' 1 ~
I.ucrul m.Clnlo - 10
(enerola, Ws,J, secundl Watt. Joule. metrul Newton 4.1S8
Cant. a. eIld.) Nm
Wh ora Witt. 3.8J<it 1,183
kWh kJlowlttul • 10 Wh. 3,8 MJ 1,183~
FUt.1I1 W Witt 738
(curant iii., w Watt 1.163 _
curtn! elld.)
• previzut din 1975 @ Transformlfll unltlllior d. bazl

e (WhIkoI<) ~a ttrmlcl ~1IcI

S (Whlmll<) COIflcItntu~1ICI1III1 de TnmIQazinlfl • eIldurfi ·1 m . iii .1 ma 1 m '1 ,-1 .1 m r' (. 'I mIl) 1 m'l ..... 1 m ,"(.1 mill)

II (11K) colflcfentul d. dUaIIre linin 1 1 m • 1 1 k" m ... (. 1 ... ml rZ)

a (mK) coelloltntul ell dlstentare ....

1 kg • 1 m-f. 1 kg m-4 (.1 kg/ma)

F (Fa) ~une. 1 m'l m .,,-t.1 mls" (.1 mils)

F. (FI) prlliun •• ~.t1Iaf~ • vaportlor

~I

'Y ('Yo) umlditatelllllllvi • ,erulul

f-lg!!.. (l!IL.g} cantl::.::::::tatn~..:;d.:..v:.::a~po;;.rI~-_.:_-------___1. ® Ex.mpl. de .unltl~ 81 derivate" Intra unltt«I. de bul

gk (g) canlllltaa d. apl condll'llltl

II (-) colflcftntul de rezllttnllil dJluzl. (IIatGNI lit mill. II dIIwIt)

!I'd (em) ~Im .. echivlitntll ttratulUl d. or .J!alallala dlfuJI.)

AI (glm'hFa) coll!cfentul d~etbIIIate II vapor! (VII. de ~ II vaporl)

1/1.. (m1hPalg) rtzl.tenla II dltUu ~IOI'

~ j_WlmK) tactotuI demt

lactorulltraturitor d. or PtttUI eIlduril

b)~fOnlai

:I. (m) lunglmea d, undA

f (Hz) freeventa

_!m:_ (Hz) IrICVI~lfmltl

1"_ (Hz) frecven1a de rezanantl

e.w. (N/eml) modUlul d, elutleUat. dlnarnfcl

S' (N/erna) rtgidltata dlnarnlcl

FI (dB) valearsalzollrfllonlce Jlunet trsnlmlsprtn aer) In Ilberstor

Flm (dB) Vlfearel medle alzalltll fonlca (Iunet tranaml. prin aarl

FI' (dB) wlaareR Izallrillonice I conltruClfel (IUntl1rlnlmt1 pM •• r)

LSM (dB) valoaraa protacVlllonlella sunelUl tranamls_2rln I"

L" (dS) nivelul normst pentru ~omatul dllmpact

VIM (de) vllaaraa de Imbunltilire a suportulul d, plan,eu

~. (de) _._~_ valasrea protectlel Ionic. II zgomotul de Impact ~.J::::l_ __ . masura de .bscrb\le a sunatulul

A (m~) supra'al. echivalsntA de abserbtle a .unetulul

-r - ....•... (·;:;:;i· ."'. . '''''rau de rev!lrberatle

~·--·-(;'I8)"---;;du"c·::e:,·:e:':a':":n:':'i'l::el::':UI::;Ui~d~e -zg-o-m-ot-----------1

.'"

/

Ohm

1 g .1 VIA

J

Coulamb 1 C • 1 At

Farad 1 F • 1 As/V

H,nry 1 H • 1 V,'A

HIrtz 1 Hz • 1 ," • (III)

Joule 1 J • 1 Nm .1 We

Lumen 11m. 1 cdsr

Lux 1 IX .1 Imlml

Newton 1 N • 1 kg mlsl

Puc.' 1 PI .1 N/ml Slam.nl 1 S .. l/Q

Ttlil' 1 T • 1 Wblml

Vo~ 1 V .1 W/A

Witt 1 W .. 1 J/a

Weber 1 Wb • 1 Vs

J

La IndlCare. puta", .,lCII1ca Iparenta, WatI-u1 paata fl denumlt .1 voltamp.1S eVA); J puterll.I,CIT1e1 rteatIYl VII (ver), Wlber-ullecundl velt (Va). .'

® Olnumlril. ,lllmbolurfle unor unltl~ SI dertvats

1 N x 1 $ x 1 ml.l Nama

1 rae! x f sl.1 rid sl(.1 radls}

lAx1s.1Aa.1C 1 AslV .. 1 C!V • 1 F

A"I Ex.mpla de u"ltl~ 91 derivatelntre unltatill de blzA $1 unlta~le derivate cu \!...I denumiri praprli

Flezlsttnta la plrmeabUitatea termloll/A. 1 mlh Klkcal • O,859S mlKIW
Coeflclentul de conductivltata tarmla! )0... 1 kcal/m h K .1,163 Wlm K
Vaiearea de transmisie termlca k .. 1 keallm2h K .1,163 W/m2K
Valasrea de transfer tsrmle r.' • 1 kc:allm2h K .1,163 W/m2K
Densitatea bruta ,,1 kg/m3 ,,1 kg/ma
Greutatea de calcul ., kp/m' .0.01 kN/m3
Rezistenta la prsslune .1 kp/cm2 .0.1 Nlmm' ~_______________l ® Transformaraa valortlcr !abalars in noila unitaU de m",sur~

• Un~ d. ml.uri Tn construC111

. Introducerea legal! a unitAtiior SI s-a desf~urat continuu Tntre 1974 $i 1977. De la 1 ianuarle 1978 este valabil sistemul de mAsuri international cu unitAti SI (81. Systeme Internationale d'Unites).

Martmea Slm- Unltat.,SI Unltate legall Unital, anllriaalt Relatl.
bal
Oenumlre 81m- Olnuml", Slm- Oenumfr. Slm-
bal baI bel
Unghlplln Cl,~,T Radiant rad 1 raef. 1 mlm. 57,296' • 63.662 gon
dl36O" pfa 1 pia .h:rad
unghl cIrIpt L 11. .1/4pJI. (l!/2) rad
GIld • grad uxegHlmlf l' • 1 L!9O • 1 plll3eO - nil eo rad
Mlnut , I' .1'/80
Secundl · I" .1'/60.1"131500
Gon gon grad Clntallmlf 9 19on _I q. 1'1100 _I pla/400.
• dO rad
mlnut centellmal I 1 c.l0"'gon
IIC. canIaIImlil cc 1 cc. (10"1) c -10'" gon
Lunglml I Metru m MIctomItru I'm lOt Onch) In 1 In. 2!1,4mm
MlllmtIN mm =or(loot) ft 1 ft. 30,48am
centlmltru em (latham) fl1hom 1 fathom. 1,8288m
DlCim.tru dm mill (mO.) mil 1 mil • 1809,344m
I<IIomttru km mill marinl .m 1l1li • 1,8112km
SupralllI.aupra- A,q Metru pltrat ml
fill HCt, lransv: 1 a.l0'm'
S~ AI a
terenurllor HtcIIr hi lha-10"ml
VaI!Im V M,11U cub m3
Utru I 11.1 dm'.l0"m3
VcJumnormlt V~ Mttru cub norm. Nma 1 Nm3• 1 ma In ltall normall
Mttrucub cbm cbm_l ma
TImp, intIrvai t Secunda •
de ~mp, duratl MJnutuI min 1 mln.60.
CIa h 1 h.60mln.3eoo,
ZIu. d 1 d.24h.88400.
Anul • 1 I. 818S,8 h. 31 ,5:;7' 10'.
Frecventa f HItIZ Hz 1 Hz. 11. la IndlCII,. trlevtnltlor In
1ndIctI. ICUIIH de mlrlme
perlOIdIl,
PUll. III Secunda lIS m-2xf
rtCIproci
VI_ ~ Radiant prin I'IdII 1II.2xrr
unghiuIari _nell
Tura", n Secunda 111 II, - til. Ull
Vltlzadl rlCiproci Aota1II ptl I'll Rotalll pI. Ull
IUratlt RatatfI PI min r/mln Ralalft PI min Ulrnln
Vllea v Mattlpe mi. I<IIomllrl kmIh 1 mi •• 3,8krn1h
HCUndl pearl nod· kn 1 len • llrn1h • 1 ,S!2hrnlh
AccaI8ralfl q Mltr1pe mlal
gravflallonall ucundl Oil Oal 1 Oal. 1· ernIl' • 10"'mll.
II p&trat
Mata: m KIlogram kg
gttUtII .. (ea Gram g Ig.10~kg
rezuJtat II clnll· Ton. I It. 1 Mg .10akg
rirfl) 1Ivr1 engllzi pd 1 pd. 0,48359231 kg
Hvrl germanl pi 1 pt. 0,5 kg
chlntll ztr 1 ZIr.SOkg
chlntal dublu dz 1dz.l00kg
Forti F Newton N 1 N • 1 kglmll' • 1 Welm. 1 Jim
fortagmf1a- G dlnl dyn 1 elyn. 1 g ernie· -10'" N
lIonail gram·fortl p 1p. 9,60888 '10"4 N
kIIogram.for)l kp 1 lip. 9,808815 N
tonl·fortl Mp 1 Mp. i80e,S! N
IdIogram-torti kg 1 kg - 9.80885 N
tonl.fClrtt! t 1 I. geQ&,e~ N
T.l1Iiun.a mICa- a Newton NlmI N,wtonpi N/ kp/cml
nlCil, ",zlallnta pe mlQmetru· mml 1 kp/cml• 0,0960585 N/mml
metru pltrlt pltrat kplmm 1 kp/mml. 9,80e65 Nimml
L.uctuI mecanlc, W,E Joul. J 1 J.l Nm-l WS.10'erg
energill Kllowltterl kWh 1 kWh. 3,8 ·'10' J. 3,6 MJ
cal putere-ora FSh 1 PSh • 2.84790 • 1 at J
erg erg 1 erg.l0-l'J
Cant. de cAiduri Q JClul1 J ceJClrie cal 1 cal- 4,1888 J .1,163 '10" Wh
MCim. d, rotalll, M Metri Newton Nm . kilogram tol1&- kpm 1 lip m • 9,80eee J
Mom. d.lncov. Mb .eu Joule J mttrl
Futll8l, P Watt W 1 W. 1 JI •• 1 N mI$ • 1 kg mlf"
nux d. 8"8rgle PS 1 PS. 0,73549615 kW
calputere
Temperatura. T Kelvin K grad Kelvin 'K 1'K.l K
termodlnamlc4, graef Rankl"e 'R.'RK I'R.'/aK
temp. Celsius., a Gradul Cefslu! 'C e. T- ToTo. 273,15K
IntervaJui $1 A8 K -c grad grd t.e • t. T, tilnd valabil:
dlterenja de sau 1 K. 1 'C • 1 grd
temperaturA. AT in ecualil sa utilizaaz4
temperatura SF grad F'al1renl1elt 'F' 6F = '/!R;. 32 .,/s T - 45S,S7
Fahrenheit, I
temp. R .. aumur A. I grad R saumur :~R 8p. .".,:,.I~ (1.1 "Fl. 5i~~C CD Unit~ii 51 si unita;ti legale (.:,tras pentru domeniul ccnstructiilcr)'

NORME DE BAll UNITATI 81 - III

II

Prese. ml~
naul
atlon ae
OlN 1045 (edflla U001) al0
S 15 ."
825
835
a4!
8SS
e.ton UfOr LS 10
(vizi ,Narml~vul plntru LSI!
beton ~" beten arma! LS25
UfQr cu &lCl1U1~ LS35
Inchlu') LS45
(adlUa 5.13) LSSS
emn UfOr au alcAlUln po· 1.82
roast In me pentru pere# Las
DIN 4232 (acfJlIa 9.87) LSS
CiminI Z2!I
CtN 1184 partel 1 Z35
(adl" 11.2000) . Z45
Z55
Uant de anhfdrH ABS
DIN 4208 (adIt1a 4.97) A812
AS 20
O,II-bltlln sat 2201340
~'~u~ partee 1 8St42Oll5OO
tell .9.S4) a8t!OO/S50 ® Pl'IICUrtirtle pentru material. I. d. canatruojllln raport cu dlflnllfa mllttntal

Prtl9. miL
noul
CIrtmIdl Mz2
DIN 10! (acfJ#a 8.89) MZ4
DIN 105 PI/IIII 2·1 Mz6
(edl~1 8.89) . ... . .Mz8
Mz12
Mz20
Ml2S
CArlmIdI "zlltlnll Mz3S
" clincher MzlS2
DIN lOS partea a 3-. MzS8
(.dI\IaU4)
Clrlmlefl de grtel. calcar. KSVe
DIN 1 OS (1cI1~. 9.80) KSV12
KSV20
K8V28
Blacuri pantrU zldIrI. $1 Rz12
cIrImldi ptntru R.12
co,urI neancoralt Rz20
DIN 10715 Rl20
(ldItIa 4.81) R28
R39
Siocurl pHnt din HBVS
zgurl de tumlf HSV12
DIN 3i8(1dIII1 6.78) HSV20
HSV28
Blacuri din SCA 02
DIN 4165 (tdItlal1.9S) G4
Os
BOA (383,3
DIN 4223 (ad",a 7 'sS) a84,4
Caramldl cu goluri U.S 4
din beten UfOr u.s 6
LLS12
Cartmldl cu golurl Hbl2
din baton u,or DIN 18151 Hbl4
(edljla 9.S7) Hbl6
Blocurl plln, din V2
baton u~r DIN 18 152 V4
(edilia 4.87) va
V12
Blocurl cu golurt ~i . 1-104
blocurt cu golurt T din HOe
baton cu alclltuire Inchisa
DIN 18153 (edltia 9.69)
Caramid4 pentru plan~ee IZWT12
51 linlsarea perelilar ZWT1B
DIN 4159 ! ZWT24 I
I edilia 10.99 I I ZWT38

Pr~SC!..Jrt~rii9 p8r!rU matarialelede construct.a cumodiiicarea definillel rezistenlel in cti'liziuni de 5% .

..

,;

,

~ rJnrmp.

lit de !J,lla

..... xI2-

-----1------

I I

f---T-, I

I ,

, I

I--- x---l

G) - ® Formate prfmare .

Format Selia A SarlaS Sanae
clue
0 841 x liS; 1000 x 1414 S17 x 1297
1 594 x 941 707 x 1000 848 x 917
2 420 x 54 500 x 707 485 X' 848
3 297 lC 420 353 x SOO 324 X 458
4 210 )( 297 lISO l( 353 229 x 324
'5 148 x 210 178 l( 250 162 )( 229
8 106 x 148 " 125 l( 178 114 x ISlI
7 74 lC 105 88l( Il18 81 x 114
8 52x 74 e2x 88 57x 81
.. ; 37 x . 82 '44l( 82
10 28 x 37 31 l( 44
11 18 x 28 22)( 31 ,
12 13 x 18 15 x 22 . @ Serlleupllmerttar.

Format Simcol mm
Jum.lonCllt. A4 112A4 106x297
St.r! Ionglt. A4 1/4A4 5h297
Optfme lang. A7 l/BA7 ;x 105
Jum.longfL 0-4 11204 114x324
Itc .. ® Formate alunglte

'11,',,.1 1/4 I 112M )14

® Formate lIunglt. A4

~---210----t

® SlblloraII ~ 'ndotari.r.

T
81 .5
~~fmeJ~r"
,
~ea mal mare ;
rf--i lima a maginll167-
- ® Blocnot8lluri, coplere

Margine inferloar.

® cart! brcsata, taiate

NORME C- E!

DIN 198.471.

Sursa: DIN Deutsches Instltut fOr Normung e.V: (Institutul _., pentru normare) 8erlln

Formatele normate constltule in prezent 0 baza pentru con' 'I mobilierului de blrouri. La rindul lui, acasta determina 1ntr·e; Ui

re mAsura., modul 1n eara aste coneeput planul. ~

In consecin1a, cunoa~erea exact! a formatelor DIN este Important! pentru proiectant.

Formatele normata au tost stabilite de dr. Porstmann dl~up de 1 m'. EI a dlvlzat conform raportulul intre laturi:

x: y. v'2 - ® Lunglmea laturli x. 0,841 m

x . y ., . Lunglmea laturll y • ',189 m

Formatul prlmar (dreptunghiul eu supratata de 1 ml il lunqim laturi mentlonate anterior) formeazA baza pentru sarilie cfQr Seria de formate A se ob~ne prln dlvlzarea ("fnJumitl, . dublarea tormatulul prlmar - <D + @

Serille supllmentare 8, C sint prevlzute pentru dlmenslu~e dependente, de ex. pllcurl, fol de Tndosarlat " mape - ( Formatele serlel. B sint formatele medlel geometrlce ale formatelor din seria A.

Formatale serlel C sint medilie geometrlce pentru serlile A -.1.,8 . . Formatele alunglte se ob~n prln dlvlzarea 10ngitudinalAT~ "" tru sau opt a formatelor prlnclpale (pllcurl, etlchete, Cleseh" I

@.@' .

FI,ele de cartotec! tArA extensle corespund exa~form '~Jlu mat. Fi,ele cu extensle sint mal marl eu un .tab" adlea aL • ., nea superloar! 0 extensie neoesar! elaslflc4rfl.

Folie de Tndosariat, mapele, blbloratturlle s1nt mal late decl ... tele normata cu dlmenslunea necesar! indosarleril.

Pentru IAtlme trebule alese pe cit posibll dlrnensiuni din c' ,

de formate A, 8, C - ® DIN 821. .

Blocnotesurile ,I coplerele au formate normateexacte, Tn ea, .. 1 Ginn perforate, acesta tol sfnt mal mlcl decTt formatele nina exact dlmenslunea acestel marginl - @.

Cartlle bro,ate tAl ate ,I revistele au exact tormatul nermat Daea. 'Ia legare este necesara 0 tAlere suplimentarA, atunc! i::11

. fol s1nt mai 'mlcl deert formatale norm ate dar in schlmb ,-,e depa,e,te corespunzltor. 'nl11lmea copertel trebule sA co exact formatulul normat - @.

LA~mea copertel este determlnat! de procedura de legarEL,

Tn Clc.ro Tn [mrTIJ
~I~m •• ogllnzll zatulul 37 I 38 167 1
fn'.I~mea cgllnzll zajulul (1lrIlltlu de Colol"') 155 I 55112 247
Olstanla dlnn $paltun , 5
.
cn mal mire II~me a Imag., doui!. $palturl 37 167
-
eea mal mare la~me a Imag" un ~pa~ IS 81
margo in!. a hlrt. (jum. marg. indos), atalon 16 I
margo ext: a hlrt. (marg. later.), etalon 27J_!
margo sup. a hlrt. (marg. sup.), etalon I 20
margo Int. a hlrt, (marg. int.), etalon I 30 I tfi'I Pentru oglinda zatului .i I!llmils de imagine ale formatului norm at A4 1 I.2..Y vala,bile. coniormDIN 826. normele de mai SUS:- @

r;6d=~
1M eGa ... i
- DeMn ortglnallilat • -
aopt.

~fI
•• CD C,"n normat

Normtlt d. d ... n u~ureaza munea arhltectulul Tn ceea ce prlve.te ordonarea desenelor in atelier, pe ~antier, la convorbiri. la transmltere sl la arhivare. Desenul original sau copla taiate trebulesl corespundA formatelor din serla A - <D @ - @

Dlatan •• dlntn zona rezervatl tutuluJ ,I margine este - -

la formatele AO - AS ~ 10 mm

la formatele A4 - A6 :................................................... 5 mm .

La desenele mal mlc:i este .permlsA 0 margine de indosarlere de

25 mm care reduce suprafata utJll a formatuJui.

1n mod exceptIonal, farmatllellunglte pot 11 obtlnute prln 1n~frulrea mal multor buea~ de acee~f formA sau de forme Tnveeinate dIn seria de formate.

Din II~mlle uzuale de sulurf de hirtle pot fl utllizate pentru serfa A:

pantru hTrtle de desen, calc 1 500, 1 560 mm

(din care derlvl 250,1250, 860, 900 mm)

pentru hirtle de coplatoare : 650, 900,1 200 mm.

in cazuf Tn care, dfntr-un unic sui, trebule sa poat! fI obtfnute toate formatels eu excep~fa tcrmatulul AO, liltlmea sululul trebule sA fie de 900 mm.

Pentru Tndosarlerea Tn blbilorafturl a formate lor A4 desenele trebuie pilate Tn modul tirmltor- @' -

t. Zona rezervaiA textuluf trebule sA ae afts mereu deasupra ~ Tn

CecuoeI DIN M. • DIN A1' pozltle cord.

DIN AO - 2. La Tneeputul prooesulul de pllere trsbule men1lnutl intotcleauna

IA~mea de 21 em (primul pliu) $1 anume prln .ezarea unul ~bIon de 21 x 29,7 em.

3. TncepTnd din c se repliazA 0 po~un. trturighlularl (pllul II

2-lea) astfelTnc1t, la des.nul complet pliat, sille parforat sau Tndosarlat numal eTmpul dIn stfnga j08, marc:at cu c cruce.

4. Oesenul va 11 pilat Tn eontlnuare apre strnga, Is 0 l!tlme de

18,5 em, eu un ,ablon de 18,5 x 29,8 em, TncepTnd cu latura L Pentru compensare, partea care nu se destace la pllere va fI pllali la jumitate eli asttel partea de desen au zona de text va ajun-

DICUPII DIN A3 ge deasupra. Formatele alunglte trebule pliate 1n acel~1 sens.

5. $tralfurfle '!zultate se pUazA 1ncepTnd au lattira b.

Pentru Tntlrlrea marglnll de perforare ,I indosarlere, pe spatele pArliI de desen perforate, se poste IIpi un carton format A5 -

14,8 x 21 cm. Prln respectarea Indlca1lilor de mal sus eete poslbllA plierea tollor de odee dlmensiune. Tn cazulTn care, dupa reducersa co pllullat de 21 em, lunglmea rezultat! nu este multlplu par - 2, 4, 6 etc. - II dlmenslunll de 18,5 em, atunel IAtlmea rAmasa. se pliazA fa jumAtate.

Clm-. d, Ial conf. CINAO OlNA1 CINA2 CINM DINA4 CINAIS
OIN47U.r1IA
Fonnlt foal. brutl
nelllati mm B80X1230 825xS80 4SOXI25 ~ 24C1lC330 18!lC24C1
FOImII: IaaIe IInItl
tIIatI mm 841x118e 894x841 GOXll84 a81X42O 210x287 14811210 ® Dlmensfunl d, 101

._._._._._.::;-)

l..::._._._._._._._.:::.J

® ClmlnliUnl DIN A2 • DIN Al • DIN M

@ D1m,nllun .. DIN Aa

rr'-'-'=m

~i

Ib._._.~

® Dlm,n,. DIN AS

_ Dtc:upII DIN M

OMz.,. Numtl cIm~ IOlIi II dlm.!"'un.1
ptr. AO .0.1 A2 lOS A4
• 18 I 111 I a I 8 I !
b 12 8 8 8 ® Dlmlnalunl. elN M <V _Olvlzar .. Tn c!mpurl (pltratl)

W

(a-\ Dimensiu ni de pliuri $i ..;v scheme ds pliere

DINA1

c

:-.,

NORME DE BAll DESENE D.lN 824, 479

OINAO

c

0·FiQ

liJ~ W

Villi" Vldlll d ••• t VIII".

dUud

SIc1Iun.

iii"

. :.. ,

" ",

, .. ""

F'aqlnarel .decvatt a unul desen

10 ! .0 II I I I II " I I

10

I

® Olapun.r.aldlCYlll alndlcajlliar d. 'CII'I

exemplu de cotIte normata a unul plan n"eguill. DlmenalunU. Indloata Ifnt la ro,u .. pag. 55

+2.15

SZ

~

-8

1

.~

'. .,:l .10,00 l' .

:.:.:.:.; •.. :.:.:2.1.:.:.&:.:.:.:.;.:.:.:.: .A.

·25 .

+2.69

.,.,

In planuri

o Catar9a inallimilor.in sacliunl .;i veoeri

VId.ra d. VI.t

III

.~

"'anu' grlcllnll

20

I

30

I

NORME DE BA1~

PAGfNAREA DESENEL( (cont. DIN e. 15, 16,36.406,823.1352 und 1356) -pag.lf

PenIN Indo'lriere, marglnea din stinga trebulellsata lit. ~ de te,~t ,I desGne pe 0 111Ime de 5,cm. Zona de text din tremriataa draaptl <D contine:

1.lnQlca~1 referltoare II tipur de desen (schill. ante·prolE"'l, prolect atc.)

2.rndfca~1 refantoara la tipul clAdlrll repl'llzentate sau rafE." toare la pllsela dlaenata (plan dl sltua~e, plan. sec~un'

vecler •• perspectlvl ate.) •

3.Searl'

4. EVantuallndlca111 raferltoare la mue.

In cazul planurllor elaborate Tn veclerea avlzlrli (supr~. gharea constructlllor). desenul mal cuprlnda:

1. fIIum.'. (Slmn4tura) comandltarulul

I!. Numal, (aamnltura) arhltectulul

3. Ev~ntual num,'e (semnAtura) ,tfulul de prolect

4. Eventual numele (semnltura) antrepr.norulul genera S, Not~1 ale oftcJulul da lupraveghere In construC111

. I) ref. II verlflclrl J eventual pe

b) rat. la avlza" f dalul foil

~

I

In cazul planurllor de sltua~e, a planurllor etc •• desenul bul. Ell con~nl ,llndlcarea nordulul.

acARI DI RIPRIZIIN1'ARI (conform DIN 825) - @

In zona dt text. ICItI. prlnc:lpalAI d ••• nulul trabul. Indle.1I au caracttre marl, celelelta au caracteit mlcl: ae.slllE urml,lf.bul. repttltllln dnlptul reprezenllrllor Tn oauzl. ObllCttle Ifebul. I'IIprezantat. II searl: dlmenelunlla pentr plr1fla cara nu lInt repruentata I. IIcarIlI'IIbul' subllnlat •• p, cI1 pOlfbJl trlbule aI .. e numal urrnltoarele leArI d'..!!. prezentlra:

plntrud •• anel.clldlrlI1:1, 1:2.5,1:5, 1:10.1:20~ 1:25 •. 1:50, 1:100.1:200.1:250, pantru plenuri dllltua.ll:800, 1:1000, 1 :2000,1:2800, ",:5000,1 :10000,1:25000.

CQTI " ALTlIN8CRIfITII

(conform DIN 408. paglnll. 1 - 8) - ®

Teat.~ ... ,.,,,.11 OCInstructlc ,. rofu ("rcalm! d. zklurl). I.a reprlZ,nt4rll. clldlrtlor IlIpratlrBll •• dlm.nllunlla lub 1 m •• Indlct de obfcelln em, dtmlnllunll. peltli m Tn m, mil nou Inll- BOl OJ, II IndicA p.stetot ,I In r-, Cofurlle da fum , In.tall~II. d'e glZ. IUb preilune " gh,nlle d. vendilli' II cotaml. finltel prln frlctll (lI~mel Clime). In cazul Tn care siMI cItculart prln limbolul

I2l • diamatru.

D~ rtgItIor.1enIn la cotalZl tot CI fl'lClfl.ln forma: 1IIImlllnllllme,

JIQOrtId IIIIre ~ .. fIIImea inpr.Ior de ..... elnti Tn lunllulaxel de clrcula~. - dlmenslun •• traplel de.ubl, cea. contratrlp!ll deuupra (- peg. 8).

D'm.n.'unil. tartslrelor" .It utllor H conl.mntut ei In ClZul anttrlor, In lungul axel medlane - fljlme. deasuma. Inlltfm •• Ilbtrl dldelubt (- pag. 8).

NMllurlIl dI cllCll'llil JIll .. lor cit n1V11urt tIC. Ie rtftrll. muchla luparloarl I pardolllll dIn parter ella, ZlrO (:I: 0,00).

IndIoItIVtIa dI tnaII*I sa .criu In Interlorul unul care.

au, ......... 1noIparIIor In m' "lCrIu Intr-un pltrat NlJ dreptunghl- @,

unOlt cIa~"' In planurl .. d.l.n,ul o.lInle punctatl slslnt dtnumlll cu majuscul" In ordin. alfabetic4, .... r.le fflnd scrile In senlUl In cara II face vld.re .. Tn alara sigelJlor normat. pentru cote ... @s!nt uzuli. IInlutele Ir cllnate - ® precum ,llInlulllla vlrtlcaI. ClI'II slnt uUllzsta In g,nlral " Tn lcauta cart ••

F'QzI~onarta clfrelor trlbul, astIel Ilcutllnclt prlvltorul uazat In fltl delenulul sA Ie poata clU Ueor, larl sa Into. ' d.senul.

Toata cottle din cvadrantul drapt allmaglnli, Incluslv laMa perpendicular!, se scrlu In dlrectla IInlel de cola de la dreaj: ta, iar cele dln cvadrantul stIng de la stings, - ® + 0.

.3,12

- 6250 ---. __

® ®

f-- 6250 --,--..f +--

6250 5250

• eam .... d.zl

D o

o CJ)

DO

101 o 1III

1..,""11,,"11

17

R

Oarderoba

iIi iii

Mas'

G) as x8S 11 7a. 4 Pers. 130 xao 11 7a. 6 PIr •.

® Mill rotundA 090.6 Perl.

® Mila de altllorme 10-100

17'1 MIII.X1enllbill \:V 120 x 180

® ScaunITaburet 127451180

® Fatollu 10 x 8S

t"';\ Canaptlllrl ,pAtar \.!..I 95 x 195

® Canapl' 80/1.15

® Plan 8011.40 - 1.80

/.iil\ Plan cu coadlscurti \J::!I1Sh 114 Pland,lIfon

200 II 150

Plan d. conCirt. 21511 180

@Ttllvizor

~ Mill d. cuaut ~ 80150-70 Mqlnl dl CUlut 50190

@ Mill d. Inta.&! SOI9O

@ LadA de rule 40JB0

@ LadUo/l.oo -1.!0

@ OUlap 8011.20'

® 0I1tan!1 dlntrl errllg. 15-20 ern

@ Gard.robl

~ Oulap de halns - rute \1!!J 50 x 100-180

;;:;;:;., Sirou

'€::!I 70 x 1.30 x 79 ao x 1.50 x 79

@ Jardinier~

Dormltorul

[2:]

D o

EB

o

Safa

Ie

m D D © ©)©J

©:QJ

Bucltlrla

~ I§ool

@Pat95x195 Nopdart

80 x 70. eo x 70

~ Patdubiu

Iff:::iI 95 11 195. 100 x 200

~ Pat matrimonial 148 x 195

Q Pat dl copll Vff::1170xI4O-170

a CUlap dl haln. 'e 8011120

~ Cadi

IE!) 75x 170, 8h 185

a Cadlmlcl

'e 70 x 105.7011 125

~Cu, '

'e!I 80 x 80. 90 x 90. 75 x 90

,Q\ Lavoar

~ 5Ox80.80x10

@ 211V01rI

~ LavOIr dublu

Vi!::?I 80)1120,60)(140

Q Lavoar Incutrat

'C 45x30 .

/Q etOHt ~ 38x10

Q Pleoer Ie!! 3SJ30

~Slcl.u "eI SS/SO

@ PlsOlr.

~ Chluvett 'e 60x100

~ Chluvet! dubl! '::::1I60x150

@ Chiuvel~ In trapla

1'J:2'] Chluvela de <:» delfgrsare

NORME DE BAZA SIMBOLURI PENTRU DESENE DE CONSTRUCTII

.~ OUhip"

~ DUlap inlenor

@ Dulap suspendat @ Masa de calcat

@ Aragu electric

@ MqlnI de ,pllit vase

@ Frlglder

@ Ladllrtgonflcl

Cuptoue. ,I aragaze au .U .... ell energll dIn

1*1 @-[] ® ...

~ @.a

rn @ Curent ellctric

Jit:l~l",,,,

.o';';':'~;';"",· .. ·;·,·,I"

m

m ~

.'

~Fladlator

a CUI" ;ItT. Inatal. e d.lnollzlr. au grAtar

@ Inatal. d. fnellz. au IlU

® In'tal. dllncllz. au ul.1

@ GIl,nil mlcl de gunol

@ Ghena mare de gunol

@ Ghenil de ventilade

tS<\ KA a UtI ptr. bolnavl ~ LA • Lift de marla

PA • Lift de persoane SA • U~ plr, aliment! HA • LI~ hidraulic

Ferastn au rami a.fbI

§I~

!!I11,!1 W -fIrI --.!'I!rcilillli.!

Jiilit ...::::=...._..J ..........

N"" d. parapet a\ Ferutrete slmpli cu bIIaI.

\!,.I Interioarl economllllC aplIN, oferI

IPIIiU pantru radlalOlrI .

FnIIn au 1'ImI111

---

® Ferustrlelmpll

® FO. batarttl

® U,llUmanti cu daul 101

@) Sc:IrI CU 0 rempl

atr. 187,Sl2!lO

Subsol

@ Scarl cu doua rampe

PIrtIt

Parter

Iii'\ FI,..ulrl cu cerelYI. dubl. (K) ~ "blllIl Inttrloarl., fol dl alicia dubrl (D). fll'lultl cupl.1I (V) .

II~

....-------

0-

® F,rautrI dubll (0), au 'cerclva. t7'

dubla (K), lirustra cupid M \!.J Flrt.ltrlafmpll (6)

@ Foale plvotlnll

.:-:.:: ..... .: ,.

NORME DE aAZA

t7I . Fereaatrl dubll (0) cu batale \:I eJetarlOlrl

® Fa,..utrldubll (SO)

~

@ Fol bltantl - ~ cu dou' 101

@ UflglllantlcudlepczHlvdarldlc '-I

EtIj.

Pod

Etaj

Pod

® Feraaatrt simplli cu bAtal, lJet,rioarll

@ U,I gillantl Tn amblla IInsurl

@ Iltiprag ,

@ au prag PI 0 pllte

I'I5tl\ cupragl" lei amb". pArt!

La ferIItnI partea st1ngl este .desenat! 1ntotdeauna cu ni$!, C dreaptA fArA n~!. - CD - ®

U$lIe tum ante Tnlocuiesc wlndfang-urlle - @ - @ Tnchldere 1mpotrlva curentulul a unul gol1n clAdlre,' . . -. Deoarece u$Ue turnante au o capacitate redusl de a prelua flu: de clrcula1le, Tn perloadele de vTrf, folie de u$l sa pllazit $1 se 1",· ping lateral.

Sclrtle CU 0 rampl corespund execU1lelTn lemn, eele eu dou! ra,-

pe execU1lel1n platrA sau beton - @ - @ ,

Tn flecare plan de nivel se reprezlnt! sectfunea orlzontall prln casa scitl'n, la aproximatlv 113 din 1n!l~mea de nlvel, deasupra cotei pardoselil. Treptele trebuie numerotate In ordlne de la:!: 0,000 1n sus ~i In jCtnalntea numerelor aferente treptelor situate sub ± se trece slrnt lui - (minus).

Numer~le se tree pe prima treapta 9i pe pod est.

Linia. mediana debuteaza printr·un cere ~I se Tnchele prlntr sageata (inelusiv In subsoil,

; ..

a) Supral, de calcare}

b) Suprai.plan," lira sclderea

oj Suprat: ,de perall galurUar

d) Supraf. Ilbere farestre

.) Supra';II~tre u~

f) Tlpurl~. pardollll

g) Tipuri davapslterlf lau flnlsall pentru peretl

h) Tipuri dit,vopsltarll sau finlsal. perniu plan,.e

}

In m1eu

2 zaclmal.

CD Indl~Ufl. referltoa,. la dlmenslunl ,I alte Inacr!p~l. dacl sTnt solicitste

Plln$"(O)

Vop.,a PI baz! de VIr Ok

VOplt. cyj:iiiJ;,................................. 01

VOIla •• mlnerala Om

Vopl .. de ulll De

VOPIe. PI bazl dl cear Ow

Obloane rabatabill Obloanl rullnt. Jaluzele "

Perl\! (W)

WI< Pllef - WI

WI l.tmn Ch Wh

Wm Clincher - Wid

Wo TIpfI................................. ct WI

Ww Itc.

SI } Tn golurfl. dl te,..1re relp. de u,l.

RI eVlntual In IPatI

ZI

a.. PrtlCUrtirUI plr.llru dlnumlrtle tipurllor d. YOpIltcril "IInIIlj. '!!:.I dtI1Inltl pll/1flllor (0) " perl~lor (W)

1) $11:1. . F.

At'a" F.a

GhipI Feg

XIIoUt F ..

Tlrrazzo •.••.•..•.•... Flit

Clment Faz

lie ..

2) Straturl lup.rfoare Fb

CllIOiuc Fbg

Cnnchlr '... FbI<

Unoltum .;............ fbi

Pllclllflitiot Fba

Pilei dl gllnll. .. Fbgr

Pilei d. platri de var •...• Fbka Pilei da plallt IItlflalail .•• Fbku Pilei de !!Wn1l.1rl ••.•.... 'Fbm

P1acT de gnelle Fbsa

Pilei SClnhcf .. .. .. .. Fblo

Pilei dullolft .. .. .. .. Fblh

® Prescurtlrf pentru tlpurll. de pardosen

1'Il0l ,Clramice •••••••••••. Fbaz

Pilei de erglll FbI

lie.

3) Plvaje Fp

LImn Fph

Pav.1e de granft HII Illnlt . .• Fpg

PIIVtIt cit zgurl '" FPI

Clrlmldl .. • .. .. • .. .. Fpz

-.:.

4) , t.e(nn Ph

LImn moaJe ... .. .. .. . Fhw

8I;htte dltag Fhb

Baohttt de llejar .. .. .. Fhe

Baohttt cit pin .. • .. .. .. Fllk

Baglleta de Pltcllplnl • • • • • •• Fhp

Parchet cit fag Fhbp

Plrchet dUIIJar '" PhlP

tIC.

ro,u AInIrt - IIIIUtru pili Ga d. genera!
to,U lib to.u AIIurI tIIIII. glib ' IOf\I gill Gaz urb~ lamp.
ra,u wttdI IOfU Allurltltlmil galb venI. glib Gada_
vwdl Apt poIIIIIIII - mea QIIb Gaz cit IOIIdI
verdi lib verde AIII~ glib lib • gaIb lib glib
Vlrdl gaIb v.rde ApI 00IICIent AaIIhn& IIOldd tit GIIbon
V_ IOIU v.reI. AlII p!IIIun. glib 'tIIgIU gill nlllfll gaIb
verd. port vetdt AplIINtI - IIbUInI glib IIbutN gaIb
• trOt ntVfII verdi AplUIII.,lfu 0xfgIn 1IIdrag ..
verdi n"llN verdi ft"IIN Vlrel. glib tofU glib IOIU glib
AIIIuzd glib v.rd. glib wttdI glib
IIImIII. htcINUlta AlaI AmonIIo
,IlaW ,. glib mllV glib fM'I glib
llbutr lib IIbastr Mrtlilb. port All.
llbastr rOlU IIblstr Aerpm pori to.u iXllI AoIcI aorta
albu1r tIIgIU ,lbu" Prlfcirb. '""" LIIfIe
glib 011 tumll, cot, ourl18l ITIOV rc,u mev Lttl.cone
glib n.gIU glib ou tumal, co." bAA mira Petral
I maro I aalb I maro lou Imara lalb I maro I it_I
I mare I negIU Imaro lUI. dtI audto" Inogru I Qudron
Lci!!iIr •• u 1!ri!iiJ a_lhi CiDVIcI
@ eulorile indicative pe~tru instalatii D!N 2403 NORME DE BAZA SIMBOLURI PENTRU DESENE DE CONSTUCTII

I

•••••

•••••••

_._._._._._._._-

'1\1\/\ T\/ UU\ 1\1 V U'

" III II" I

II ! IIII ! 1111 II ! 11111 ! I ! 111111 ! I

tt I j rr I 1 T7 I 1:11

-_-_-_-_-_-_-_-_-

111111111111111""1111111111

o 0 Q 0 0 0

111 ••••••••••••••

:= =>. ~

t'i:\ Elln.an. Izolattl DIN 18 18t5lfmbolurl \::,I pentru llaneln, epl tlrt preslun.

Strat de etan$are

Barter! de vaporl

Folie de &eplrareldln materl.1 plastic Hlrtie Im~ritg~atl cu ulel

Fl"1 de .tln .. r. cu,str.t Interior de !asl!url

Fl,11 d, 'Ia!l"'. cu llrat Inllrtor din mltal

Stret dl comp.nu" punctuaillpire Strlt de .dallv PI tel1lsuprafall

Material de fPlclult

SIIII d. pI.trl, compactat Nlaip

Pr .. vopaftcrte, "rund dl ed,renta

$Iarn plntru hldrolzolltn

, .

Vopsltert. d. alan • .,. (de ex. doul strawrl) •

Super! tenculaillarmiturl IInculall Impregnare

Strat ftItrant

PIecl dl drenare

AplI"allcllde pe versan!lsWuti

Umlclltat. care lelle II IUpratatl, mucegal, murdlril etc.

Umldltat. care pl!rundl '

Sci, pamlnt vegetlf

Stra! Imlster tmJlOtriva cllduril,1 a zgomotulul In glneral

~~ ~:::'-f Material de etan • .,. din fibre de platrl

Mlt,r1a1 de nn .. re din flbrl de sUclA

Material de 'Iln..,. din fibre de lemn

x XX XXXX r Matertalalntetlc spanglos

1VV\/V\/\/\ Plutt WlmlIM1Q!lllQl1IMM1llV Plae! lal., au magna!lt ~IDH!$IWiWY(AW}(A_ PlaeA din tal8$ cu clmsn!

• • • • • • ••••••••••

• • • •

• •

Pilei de ghlpa de constl'lJe<;le

: • : ~ : .. : = : l!) : " : .. : e Pilei de ghips-carton

® Izolalii

.....

9

Z1dlrl. d. clrlmldl au , mortar dl \III'

Z1dlrle d. oltlmldl au mortar dl cimInI

Zldllli dl clrlmldl ou mortar dl vlI'-c:lm.nt

Zldlrll dl clrlmldl poroua cu mortlrdlolmlnt

ZIdlrI. d. clr'lmldl au golurl au mortar de var-c:lm.nt

ZldIII. d. clincher au mortar d. CIImlnt

ZldArte din cIrImldl de

grille caJCII'011i cu mortar dl var

Zldlrfl din tuf cumortardlvar

Zldlrll din ..

au mortlr ..

ZldIIIl dl pJltrI nawrlll au mortar de ciment

Zgurl

Nilip

&i1lW~·l.:r'h#$. Alb
I ii Vlollt
RAL4005
.".s
~~~f,~Jf{~;f,r,:}J ORv
RAL 6013
T ~
~ = Mara
~ RAL8001
!lim II 1lI ILl l!

NlIJru ,I
- lib
- Gri
RAL 7001
CD 51mbolurl In planurf" HCjIunl $api (ghlpl)

Mortar,de Itnaulall

PlI .. p,.flbrlCl81a din Dewn

Beton armat

Siton ntlrmll

Metal

® Simboluri pantru amenajan de teren

10

IAmn luptIfIIt sectlonall

HCj. trll1l'lll'Hle ,llongltudlnale

Material, plntru lzoll~1

Etal1$lrI

PIIn dI.Itue~" Supratlll de clrculaPI publici Ixllltnll

SUprallta de clroulajll Itlbllitt dar

IncA n"llIlz,ta

Amenajltl Ix;stenle

AmlnaJlrl proiectal.

EJlmlnll conetrultl VlChl

Amenlj. dllmbun.

1+++1 Clmltlr ~Grld;nl t:tf:jjj perm, micA

10 I reren sport n::iil Locii' de L.bL..J rcl'p~, ~Ir,

rilF1 Zona de ~ camplngs; weak .. nd

I-I ~8~S~'

J.l, .' NORME DE BAZA

SIMBOLURI)I?NTRU DESENELE DE CONSTRUCTJI_

""",,-,-,,~ DJN 1356 - UJ

® Simbolurl p.ntru deaupal' 7 :

Po%ltie

Reportat la

...... ~ .. , "'Alb-nigru'"

- Mara ro,cat
Ral3016
- Mlroro'"t ZM
Ral3016
Mararo~t I<ZM
RIISOI,S
Mlro~t if.
Rill 3018
Mara !'OfClt II
AII301S KZM
Mara~t KL
RII3016
Maro~t Ka
All 3018
SCH u lub OK Muchl .. superlosr o peste UK Muchla Inferlosri .... """,",~- F.~_ P,I'J1.'.,I.I)MQ'II.,,_

1'1'9 Pardos. ftnnA

a

,.- ....

101

'-;./

A) Gh.nl dt pod •• In •• cpune I) II flUn plan

. ' . '

Ui1I 0-»; A) Tubulln veclere --- . ---6) II 1.1 In plan

~igt\" ea~rf Inplln W::I?@ CaJun de g.ztln pI.n

WI1 ~WS

we we

u,mlnd I. lit InchlH

® C.aupaj.llp ,lit strlpung"l:

WD1 ~WS

I'

IP

II' r-;::"1 II'

~'~j

urmlnd II ,imina duchla.

Manument 11 nllurll (1tmIIIII llIItI10are Rnll cu PUitcl')

.,,,'"u '

NSG • AlZIIY8i1t nalUlIII; LSG • FIuIrvad. de pelllj GLS • Compontntl d. _ pralejlll

123. canf.l23 HINd 'llIIIu YI1II pral,,11

GA • Ar.1I penlrU tpICII cu Prallc\ltlf*lall .IU JI'I cal. d. dllpl~II'

ProtH!llllbarilo.

Copac cu d.num. 'peellI, ClnWl ItUncI!lului. 'Ill OOI'oln.i Ii cllCllmlertnll lrunc:lllului (.~I'llnt: IInit continua. proPUI:

1In1 .. punflt)

Capac CI IrIbulllnd'pirllt, au danum!,.1 IJI'Ifltfl, c.ntrvllrun· - ohiuM rA' coraan.'1i Circum"rinjlltUncnlului

Grup dl • .auld de IlldepArtal pa~la1

IXIst.nt: IInl' conllnu.;

propu.: ,,':' I1niI'Puncl;

de Ind,p.~t: Ilnle continuA cu crucl

",

~ ~

Oe"mltarla:~upral'"Io. dasUnlle constructillor ele carer solu'! slnl polual! ~on.i.e:tent.

O.limllSrt •• uprolel.'or II. elror lolurl .1nl polu". conslll.n.

® Simboluri amenajare spatH'libe,s

1 2 3 I 4 5 I e
Glasa de linii
.. I
II III" IV"
Oomenlu de utlUzare Asoclsrea eu seara
c 1: lOa a 1 :50
.' ., .GI'p~mea l.lnl!!l.
Unl. continul Dellmlt;re. supra'el.lor leetionate 0,5 0.5 1.0 1,0

Unle continuA Muchll. ,I contururl vlzfbR ••• 0,25 0,35 0,5 0,7
camp. conatr., dIRmlt.euprat. de .101.1.
'. camp. conatr. fngUit. AU mIcI
".::"{'If>
Unfe continua unn de d, ajutlton ptr. DOte, d. In- 0,18 0,25 0,35 0,5
dlc:alI1,UnR curtnte, denmltarla rtpI'IL par-
Vatl, reprlzlntlrillmpllftcate
Un1I Tntrlruptl --- Muehll " contururilCOperltllll 0,25 0,35 0,5 0,7
componenllfor
Unfe-punot .. -._ .. Marcarli pozIjIll pllnurllor de HCliunl O,! 0,$ 1,0 1,0
Llnle-punct _.-._ .. Axl 0,18 0,25 0,35 0,5
unl, punctall ................... , C~IT1P' Tn 1111 rup. PIItI pfanul dlleetlun. 0.25 D.3~. D.5 0,7
,.,.
COle OlmlllliUnll ~.,1Ior 2.1 3.5 5.0 7.0
- CIlIa de UnU I trlbul. U1f1IzaII num~ I!UnCl oInd un d .. en I !oat Ilaborat cu clUII d. "nil III, I fait mlcfOrlt In raportul 2:1 " re
zultalUl trlbule pratucrlt Tn continuare. n _It 011, Tn d_rM IIaborat cu clue d. Unlllll tr.bull lucrll cu dlm.nllunea da caract.
re 5,0 mm. CIIli d. IInIlI nu T=lnetta condllflla ImPUA de mIcrollmarl. .
• Cilia de IInli IV frtbule u6Uzi fa dtltnlle de txeCulll cia lilt ~Izutl a mlcforal'll d. 'K. d.,. tcara 1 :¥II. acara 1 :100 ,
rezultatul !rlbule I' Tnd.plln.l.oI cartn",e Impual de mloroftlmar.. ltatul mlcfOrirll pOIII fl prelucrat cu clue d. IInll II. •

0101 d.An.'. pantru conl1rUClll lint IXtcUtlta de mTnllIU lutDml!izat, Tn ~ " cu lnalrum.nll de d .. en norrnall. IlUnoi trlbull prefarlll groalmll. d. UnH din IIbItul 0. IndfoaII1I. aceetul. H refarlll utilizer ... ftcI.n!I • IIhnlcllOr d. reproduca,. uz~.le.

(1): 'TiPJ-;i ,I greliml de IInll

I i

!~

24

u

:c
In C
III
.of

..
Q
'"
I.l
N
CD
C
S
(5
!l:
8 ~ I~ I I I I I~


~ ~ 0,00

NORME DE BAZA

DIN 1356-1

Pentru desenele de ccnstrucnt, iJnHle sa utiJizeaza conform _

0· .

In cazul desenelor executate Tn

tU$ trebuie respectate grosimile indicate

II

1 2 3 4
Unit. de Dlm.nllunl pesta
mlsurl sub 1 m 1m.
dl IX. de •• x.
1 m 0,05 0,24 0,88 3,715
2 em 5 24 88,s . 376
3 m,crn s 24 88' 3,78
4 mm eo 24 ea' 37BO Unltatea de m!surl utlllzata trebule cO'1semnata Tn zona de text, Tn rela~ie cu scara ..

® UnllIll dl mburl .

I Val. colli

. .. Unl. cia CotI

Un. ajut. COIl I 1......- Umlti. IInl'l

~ ~~

(1) O,numlrU, Ilpurllor d. cot.

3E
----- ---- ---- -.--- ---r ti7,- --
I
I I
, ,
I ,
, :
I ,
I I
I I 02
I I
, ,
I t
I I
, ,
,
1 ,
I ,
I I
I
I I
I
.~ I I
----- I I
, I I
020e I I I
, Oc

Ob Ob2 Ob2

01

02

01

2

3

4

Clmp

13

c

~.

® Caroiaj de cimp bazat pe axe

o Colarea prin eoordonate de sxscars: 1 :50 em, m

Oa

11'

CoIlduCle Conduci.
eubl.ran. plUvlll.
..... ~.;;;;:,.,;~; j f .. 11
.... :.; ..
·1 j~
"'a"rial NotmlOIN i '1 'j- 1
.aU .... nul dl ,;
cautela d.p.d.v. :t " I i d
IUptIV. oonltr. ~t ·t ,·\i t t Ji
-, .... 1 -1
. .
.s .s ,II
Til" din OIN 1230·1 AI .. •
maL CItIITIIc OINEN 2S5·H ':'1 :_ .. .. .. - .. - •
au mul. OOmbultibil
TI .. I din OIN 12110-8 Al
/MI._Ie OIN &N 2111·'" - .. .. .. • - .. - •
au CIPIIe Hn
T· ... dln 0IN&Nae.l·3
/MI. CIIamfo " tprQiIat. .. • .. .. .. .. .. - .. AI
cu captIe II ..
pe .. lt.ubU ..
r .... dln 01N4032 - - - - .. - - - - Al
beton au fI"
r .... ~':nut. 01N4032 - - • .. .. - - - - Al
bt10ncu
T .. ·.dln PIN4Q35 - - .. .. .. - - - - Al
betonllmtl
T.· .. dIn Aptobn • .. .. - - • .. - .. Al
~
T .... CIfn ~~,.(M., .. .. .. .. .. .. .. .. - A1 ....
ftbraclmant aambuI1IbI1
T .... dIn 0lN1IIIO+1 - - ... .. .. - - - - lIZ
ftliraalrnllnl
TIY! dfn 1_ 0IN'I481 Al
(JJno, aupru, - - - - - - - .. -
.wmIrW,
ol.lmcat)
T .. Vldln OtNI85U·j AI
lontl ,.,. .. .. + .. + .. .. .. -
mullCSMl)
Til .. din olll DIN 1190·1·2 .. .. .. .;. .. .. .. .. - AI
TnVl··- AprabIII .. A'
dfncitll .. .. .. • .. .. + ..
ntOlCfdlbl
TI."U din 0INVI9A4·1·a - - - .. .. - - - .. I' pullrnlo
PVC ~
TI ... U din ZulallUn, -
PVCcu - - - .. .. - - - +
Ixler. ondul.1
TI .. ldln - - - .. .\ - - - + -
PVCprofl1ll1
UPVC ZulallUno - ~ - .. .. - - - .. -
au Int, traL au
..m/!!ll
T .. vl PVC C DIN 11511 .. .. .. .. - .. .. .. .. a,
TI.vl PE-HO OIN 1.95·1·2 .. .. .. .. - .. .. .. .. B2normll
IOnilua
OIN , • .,.1-2 - - - .. .. - - - + -
T •• vl PE·HO ApraOarI - -
au ".,... - - - - .. - - ..
prolllll
T .... ,.P OIN 19580 .. • .. .. - .. .. - .. .,
T .... P,. AptQOw BZ
Intllltcu .. .. .. .. - .. .. - ..
mIn.ral.
AB8/ASAl OIN 11581 .. .. .. .. - .. .. - • S2
PVC·Rchr
ASSlASMVC Aprob ... S2
ell auataxt, . .. .. .. - .. .. - ..
'ntlritcu
mln.r.l.
ra.vl UPoGF OIN 19565,' - - - .. . - - - .. -
S.rnnffl""U. slrnbolurllor: .. pOlla n ullll%llll, - nu ~buie utllizal. r .. p. nu OOflspundl I G) Domenl! de unllzare a jevilor de scurgere

12

DIN 1986"DRENAFIEA CLADIFlILOR,' A TEFiENUFlILOR

i;;.i.:~:, .~.,.,,'.;~, .

NORME DE BAZA

• 'c°o• ... , .. - -
Panl. minim. 'pontru
ON ConduCl,j"CI'r . Conducta ConduCII ConduCl1 Conducil pluvill.
1,0' uzlJe;·, fnuvilla aplml.rll Ipt uul. .sl apa mixil
tn InllftolUk n .tar. In Intl~oNl In afl'" In a1.,.
clldlrllOl ' clldItItor c1ld1ri1ar c1adltllor cladltllo,
plnlill100 1:50 /:;7',1. 1:'00 1:50 1:0N 1:0N
125 1:6.6.7 1:100 'i8a.'- ,:ON" "':ON'
150 1:1!a;7 1:100 1:86,7 1:0N 1:0N
p.ltt 200 1:' > 1:, 1:' l:DN 1:0N
Graclul de ,,-
umpire hill
(coni. DIN 0,5 0,7 0,1 OJ' 0,7-
18ATIU21
• PlnlIII =nductal •• ul:il'~ d.11 dllClrlderu fIIItIIInaII (ON) 150 ,I 0,7
.. PantrvGCInductafllubttrane de II ON 150 recordlla 111 un _In au lCutg."lIbltl $11,0
® Panltle minim. ale conducltlor De la locul Tn care conducta.prlncipaU!. iese din clAdlre trebute avut! 1n vedere posibilitatea de Tnghet. tn funC1le de sltua~a topograflcA 0,80 m, 1,00 m, 1,20 m. Denumlrea de conducte extenoare cl!dlril se refer! la acele conducte care se dlspun Tn plan Tn afara limitalor construfte. Conduc:tefe situate sub talpa subsofufui stnt considerate conducte aflate Tn fnteriorul cfAdlrll.

Schlmbarea de dlrectle Ia oonductele subterane sau colectoare este admls! numal cu coruri prefabricate Tn condltlile In care flecare cot nu are vole sa alql',:$cft maxim 45°. Tn cazul tJ:i.;.Qa.re executarea jonC1iunfl dlntre condlf6'telesubterane nu estelloslbifAcu piese furnate trebute realizat un c!mln.

La conductsJe subterane ,I eolec:toare ramlflca~lfe nu pot fl executate dec1t cu maxim 45·, La eonductele culcate s1nt interzlse ramiflca~lIIe duble. 0: conduct! nu are vole sl debu,eze - Tn sensul scurgerff - lntr·aita cu deschldere nomlnall mal m!cA (exceptls: conducte pluviale situate 1n atara cf4dJrll).

Imag. Simbol Cenumfre

tJ:::::I :>-- ® Pl,sl au mull

===- -. @ .. El.!t ... c~~an'l t:::C8 -< ®·~;~~:~-fl.n ... mutl.

Y @' PI,d Cll mull au

,.._ 'M~rI

~ '7' Pled cu mull CU ..,.;- I..:.J 2 ,lulUn

,_L ® .Pled cu lIan" CU ~rld.fl.n ..

,L ® .Plesl cu mutt CU ·'!u1url de Ran ..

~ ~ Ple.a cu mull cu ® ramlftCltl. ell mull 45·,70', 90·

-6.._ 1'«\ Pled eu mull au

---r- Ijj; 2 ramlflca1l1 cu mule

45·,70', eo·

~ @ ::~c;::'#:'i

45',70', ea-

.... t..i;\ Pi,d cu mull ell

:r-- ~ ramlflcat!. cu nan,. 4S·, 70', eo·

~ @ CDleu mull

'-- @ Cot eu flan,1

/.ia'\ Pies! S

y- \!3I.(cotetaja1)

~ ~ Cot cu tlan,.

\!!,I (dlfarlte unghlurl)

i...J @ Cot dul:ilu cu flan,a

/.ia\ Cot eu mull 15', \;31 30',4S', SO', 70'

@ Cot eu flan$A.fTIUfa r:;:o Cot de trecere eu ~mufa

@ Piese turn ate pentru levi de scurgera

~ Y @ Plee. de blfurcall.
cu flln,.
V Y @ PI .. I d. blfurcatle
cu mull
~ V ~ F!lml1lcl~'
perm"l eu mule
+ ~ @ T resp. cruc. eu
~ flBn4l'
I3:::lJ >c:::: @ PII,I detrlcer8 cu
mufl, 1..300 + 600
t:::= @ Pi .... detr.cere .
:x:::- au muliia capltul
. 11r;
===- J::::::-j @ Pilla de Itlcer.
cuflan,.
~ t:::::-<: @ PI.s' d. treeere
flan..-mufl
D=I. ~ @ Plesl de trecere
mull.flln,1
IJC]::J .>cI- ® Pled dl curltare
L.300-550
c:::::= c:: .. -_. ® Oop
11:---' ~--- @ Capac
-_ ...
t-·_- II- - - - '8 Flan$ir1 oarba
-- ...
~ ® Siten' (plr. mlros) •

0.""",1 .. Simbol Unllalt e,pllcall. (d.linilll)
Inltnlfilli. I pI.lI. r"" 1I(I'hli Canllillltl do pl.lil Tn funcil. d. CI .... dlm.nllonHZ.
d. clleul compo inllal. d. Ivac .. cu durlll dl plOIII 11.,,"'1 m II
'r_.n!1 ptlClplll!HI.r (n).
Suprala!1 pe cart A III' Suprtllil dl inllU.ntf, mllurtl. '" plan o~zontal(A).
cad ptlClpllaUHI d. PI Cit, apel. plUvla'. II seurg I" Insill. dl 'VIC.
Coellcllnldl 'I' I In II.,." .c.llul normaflv. tapar1U1 dlnlrt cantfllill do
ICU,,'" pIOll. CO """'"Inllil. dl IVIC. " ClnUIII,. IDIIII d.
plalit din lupraltil PI care cad ~111II1t.
V.zI" D!N .045:1815·12.
AIIux do apl V, ". Flu",,1 CO valum oIIct1v care nU nil prIvIt d.p.d.v.
alllmultlntltlUL
SOUrg .... aplll Ii, III Scurgtrta IjIIi dl pJolle do pi 0 IUptllaCl TfICIIII& PI cart
de pIotl. Old prtdpIlatliJlll 0 Inl,nIftaI. I pial do 0IIcuI dill.
Scurg.,,, apti V, III ~ In 1nIIII. d. OVIC., ttzultlta din ""mINI d.
uZlll abllClt moll raccWate It 10.l1li. eu fulfil In CIicIII
I lImuItan.hllll.
. 8curgnl aplll V. iii ~ pInttf ICUrglteI apti _ .. acur;orta lflii cit. pIOIIt
nUt. . V •• V,_ 11,. VIZ! DIN 40.,: 110·12.
Flux dllttntpott V, iii FNxuI 01 voIum fIxIl d.p.d.v. II 0IIcU1alot ca flPllzInlI
caplCliL un" mIjIoc d.ltanapOrI. Cln: DIN 404!:1"·12.
VaI_ dI I_III AW, I V_.lltrttlft unul oIIIICI drtMl_1I
dlmttlllonttH ""tal"''' dlOV1CU1II
(I Aw,a I II.).
Indlaatot dolOlt;lll /( iii VIIoIII ape_ta dolipul dI dldlrt: IUIIIII din _
lIrtstIcIt de ICUIg.II.
CtptafjIIH de ~ Ii. CIpeoIttIH d. ctIaut • unllllntlll. de IVIC. In
IGUIIIM thulua de .pIIn', Iltl .up"· llU aubionliunl ItalIOI.
8cutg.,,,11 Ii, lis Capldlllu un.llnSlIl. de IVIC. In aIIuIIIl d, umpla"
umjHM. fIUIItIl flI*IL VUI DIN 10411: ,eu·'2.
QI'Id do umpl." hltlo , Alportul cInIrt InalUrnaa do umpln h" dlemtllUl iI,ln
cazut UMllnlllltlfl cutcalt.
'I- I omIm DIIIttnilI dolnlltlml I IIIpII d. CIGIICIuatIln om, napotllllil
111 m a. I ..... IIU CI VIIoart IIfetIvtI
do p.I:50~2en"m. Val DIN .~:lU00Q7.
Plupilalllln "- mm 1il1lutl. rugozUItIl call I. In caJQlllOIIIt ~ AIIwc
axpIoItata In ""tIIAfh d. _". VIII DIN 4~: 1810.07.
DtacIIIdn ON - IndIaIIor CIIW Hill U1IIl:II 01 0 ~IIIOI. plaNtar Cltl
IIOIIlInIII H PGtrIvtKlnltllll. d. p.lIVf. ~,pIaU tumaIt.
DIICIHdetn nomInllllttbult .. II aprapIe A ¥IIonII
dHcI1ICIIIIIl1lCIIIII, ~.II elN l.az. La mllUtllartll hIdt.·
uICI, delCllld_ nomJnaII flOIllllIIiIIIIIl In IaOUI calli
nlG_ numaI dlCllUptllata In HCIfu"' aaIcuIIIi dlII
dtIoIIIcfna mlnlml HI. mal fIIICI dIdII_ CIICuIIII din
CIIIohIcIIt .. nomfnIIj 011 _1m"" FlapotIIIt fa dIamIttuI
UIIII acttunI muIatI .CItIluctu CIOIIIpUIIdl GIl apt'OlIIm.
U%. DIn: DIN 4041:18.·1 2
DIIGhIdttH OS tMI Clrnenllunlllnttllolll (_tAlI) lit ""r, pItHIGr
_III tumate, capcolor d. cimini tic. cu IIIaIItIIe admIH
OlIIlIIIIuIt lIab11lt1·, d •• x. calndlcllar de praducIIt
fIIIIII'U rIIP- I\IPralltai A HClfIUll n_"'.
DIn: 4046:18.·12
D.ICIIIdItI. OS .. mm CtaohIdIrtl mlnlmI .ami .. ptIn notnla1lV, CltlIllUIil din
mInImI CItIchICIIrta nICIIItI dImfnuIIl cu IbIIIIH mlnlml
admitL DIn: DIN 4a.s:1W·12
DIamtItuI ,"Je~I d, .. mm DIamtItuIlnlltIoI' II In".'. at _ CIII multi din
minim tIpOIIItIIlllattrtI d. ,% IIlupl'IIIIa nomlnlll
(CIIouIIIl din ON ai_I d1l
Inundtll - SlItlm ClIO ape uull fVllU ape de pIoIM I .. din IMtai.
de ... 0. lau nu pol plWndlln acallillli fl ... min II
supralllA lie pAllUnd In CIAdItI.
DIn: E DIN EN 752·' :1812·08
Supl'llQllcllatt - - 5l1li In ClrI ape uull .- ape d. pJolll. I .. ou pI .. 'u",
din ItIItII. d. IVIC. dar nu Ijung II .uprafllI Ill. In con ...
cInfl nu pnIVOICIlnundt1ll.
Oln: E OIN eN 752·' : I 992·08
Ollllnil patjlal. T. m o portlun. da conduclA P' elll nu II mccllllCi fluxul ca
velum. dlamllNl d, ,VIIU plnll.
All. deftnlill da lermlnl veZi DIN' 9S6 - 1
• !n p'.~.nl: dlmenslun. IImlll Inf.Moara CD Timneni pantru drenarea cl~dirilor $i terenurilor

NORME DE BAZA

DIN 1986, DRENAREA CLADIRILOR $1 A TERENUFlILOR

Calculul cantltltll d. apl uzatl

Cantitatea evaluata ca maxima in eeea ce prive~te apa uzata ~s es· te determinant! pentru stabilirea desehiderilor nominale. Aceast! cantitate trebuie sa ia in eonsiderare simultaneltatea tluxurilor provenlte din surse diferite ~i, in consecini!, se calculeazl prln tnsuma-. rea valorllor de racord ~i!sau prin fluxul efectiv.

Vs • K' V'f.Aw. + V.

Valorile orientative pentru coeficientul de scurgere a1nt cuprinseYn - @. Calculul pentru l:AW. este reprezentat, pentru dlferitl coeticl· entl de scurgere Kin tabelul 3,

In cazul1n care cantltatea maximA de apA uzata V. astfel calculat! este mai micA decft valoarea de racord maximA atuncl determinant! va fJ cea din urmA,

In cazul jnstala~"or de drenare care nu prezlntl caracterlstlclle tfpu· rllor de olAdlri ouprfnse Tn tabelul2 coeflcientul de scurgere Ktrebu· ie stabilit de Is caz la caz, Tn functie de utllizarea specfficl.

Tlpul aI.dlrt!, !Ntalalla cH ,vlCuare K
lis
Laeulnl8, I'Ill1urante, p'Nlunl, O.S
birourt, ",all
Spllal, (cu Inllmlt.). ",tau"nte marl, hotefur! 0.7
Spilitortl, dUfUr! publica ',0"
Laborato.,. tn zan, Industrial, 1,2"
-In clZulln carl ca"ltJlatl. maxima ~ nu lite determlnlnta. ® Valorl orl.ntatlvl pentru oolflcllfltu) dl scurg'"

V.Ldo_ DIICII1ICI .... nomi"1II1
OIlIaatuI d. IICOr'd .au llpul dllnlltaJa •• conct.dt IICOn:I tndIIIId.
AW, ON
CIIIuvII1. II_,. toIdlU,
IIrIt II. opIIIlon O,! 50
ChIuvIII de buol1lrlt pit. dIV_ (0II1uvtta. ljIIItlDt
aImpIu III duDIII) Ind. ",...". A_II VlH pinal. 12
llalmutf .tandatd. ilion, tllQlnl A apIIII AUZ ClInic
plnllt e kg ruft uacate cu lilian (mIroa) praptIu 1 lOAO
Mqlna apIilIl pit. mal mutt do e It; " pInIll 12 kg tUft UK 1.5' 70'
MItklI do aplltl vua 1nduIIttaII •.. cItat· Z' 100'
Sau ..... do paIdoUIII CN50 , 50
eN 70 I.' 70
DN 100 2 100
etOIlL aparaI de diU! 2,5 100
CUVI do du .. cuvlapllll pJaIolII, cw. I 50
Cd au rlCOlU 1ft,. 1 50
CadI cu IICOtd 1I1t1e1.ltgllllII un rlCOld dl plnll.lm
lUnaimt " dtapu" pelll pardOlllll, _til II 0 -auatl
DN70 I 4D
CadI AU cuvl A au, OU _III IndIrIct (lcurg8II)
racard In apetel. oourgeftI pInAl. Z m lunglme 1 50
Cadi AU euvl d. "114 OU I'ICOIIf 1ndI,. (acurgere)
racotd In lpatli. IOUfgIrtI peate 2 m lunglmt 1 70
AIccrd I"", vontlkll dtacurgerell CIZII " IOUi'll'''' bill 4D
CIIpczIIIv d, ICUrglll pontru iIbatalOlI" I 50
Bourgl,.. unul cablnlll_lOgla
conI. DIN 13937 I .. p.frlllil. d,lfImIn. l.mllOamuiUl 0,5' 40'
"'soar (Indlvldull)' 0.5 50
OHCl!ldl". nomInall a
I'ICOtdUlui callclo,
ON
NumirUl d. pllOl'l pIn. II 2 0.5 70
pIntle 4 I 70
plna I. 6 1.5 70
Plll16 2 lOa
·In cazul aeaslor valo,' d •• xeculle dlm.nsienarea lrebui. sa se fundlmen1.ZI pi volelil. ,eal •. ®

Valori de racord ale obiectelor de dranat ,i valorl de baz~ pentru deschiderile nominale ale cond'Jctelor de racord in.dl'liduale (conducte de racord col,;ctcare)

TJpuJ unltalll , :tAW.
B) Loc:ulnfl c:u mil multa OIITJere •. : ..•. :." 5
pentru oblect!ls de dranal din toete spa~lIe sanitate
b) Loouln,. cu mil multi came.... . . <I
pentru obiBClele de dr,nal din lOat, 'spllllle sanllare,
d.r fart buclttlrie
Q'l'IOnlari <I
pantru tOil, obJect.l. cI. drenal .
C.mare de hotel ~ aItOI."",.n .. 4
penlru 10111 obltotll. d. dranat f7\ Valor! d. rlOOrd II. unor un~11I anumlt. (pentru conduct. eu old." libert, \!,.J coJeotoare f!lUbllrane)

V.lor! de raoord reduaa '. ,

Tn eazul situa~lIor de solleltare tmportantA conform tabelului 2, pentru mlsurAtorl trebule lust 7n eo~ld";Jre afluxul de apl ~ resp. fluxul de tran~rt ., pompei I?, sau seurgetea apei de plcale 11,. In aCleste sJtua~1 nu se efectueazA transformarea Tn valorl de raeord AWe .

TJpul ClZulul dllOltcltara Importantt Fluxut dl oalcul
SpltltolMl " ~rl fn uri. : Aftuxul de .pl ~
LatIoretoare Alluxul de 1111 "
'"'talatll d. evacuJre conform DIN 1899 - 1 plna 11- 3, Aftuxul d, apI "
DIN 4040 -1 ,,- 2 " DIN 4043
Pomp. de dr,naj, InltaJl~1 d.lVlCUlrt llaclltlor, IUto- Fluxlll dl trIII.port liP
11\111 d. spilll rufI " v_ man CIt. lint recordtl.1a In- alpomp.1
1111. d. 1V8O. prin conduct. IUb pretlun.
Cantltalll dllIIl plUVIIIl1n IIIItIIaItIlt mlxte Scurg. apel d. pIoU V,
2 Cl%urlit d. lolloltare Importantl'),,;" ®

DN1nr:rtcu
RICD1duIIlt IndMduIll CtlIe de
d1IPuntri
Crlterl ell cillpUnatI neVIn- wn-
tlJ&I ilia!
Obi.ctel, dI drenal ON Inll!'ll-I
eIIbct ~m.L NumIRII
m" ml de, ON DN
IIOIurJII
4Q plnl,.! pfn." 1 pInt,. 3 40 40
Lavoar, peatl3 eo 40
c:hIuvell, illite 3 p .... ,
bldeu 40 -:. ';, IILI PlItt 3 70 SO
plnll.3
CIcIi I ....
- riC. I. cond. cIdere lib. 40 plnl,., p. Ja0.2 IImJ. 40 40
prlnl'B IIIf
- ON cond, Clid. Ilbtrl 70
pint" 3 p.1I(),21 eo 50
Cadi flit
50 pea" 3 p"'" IIIII-
c:u racord dIreot au IIIf 70 SO
I" plnl,. 3
Cadi ou racord p.l.o,2I It,.
f. KUrger. d. pardall'" 40 p~nlla3 NmJ. 40 40
IIIf
. pfnll15 pint" 1 70 10
SOUrgl" de pal'doHIiI fill
(de OICII) , 10 puleS pa'" fImf.
cu rlcord cadl .. u d~ tau till 100 70
pfnll.,0 pin. II 3
palll1 1111
FI.aordurllncJllliduall SO pellt3 "m~ 7Q SO
pfnt It 3 tI~
pe.IIS pIItIl 100 70
Rlcordur! individual. 70 .IU
p11t13 fill
pfna" 10 plnllli IImI- 100 100
Racordurllndlllldual. till
JJtI c:IOIet (WC) 100 pelltl0 p81111 121 100
.. II
pint 113
ClClllttCWC) 100 iplnlil5 plntJa 1 100 100
Clolet, (WC). pa.' IIrl
mIX. 1 m dI.r.ma 100 - plnlla5 plnl1l4 IImI- 100 100
orizonllli Pintla cider .. lib. till
Flacordurllndlvldu.I. lOale p.ate 3 vemilllW
strict ",calara
" I. ~3
f H Ol"ren~ d. Jntl~me d. f. racordfJI I. a
conductA ventllatl plnl I. Clap.le de rl~ne·
re a mirosulul I obiectulul dr.nal
J ' t: l.unglm •• d, conduct. dalfl,urall plnA I.
L clap.ta de re"n.,. a mlrosulul
Lunglmile $1 dllarentel. de inlltlma maxima admi$8 penllU racorduri individual.
21 Numarul de coturt Inelus!v eotul de evseuare al clapetel d. retlnare a mlrosulul NORME DE BAZA

DIN 1986, DRENAREA Ci.ADIRfL.OR $1 TERENURILOR Dlmenslon.rea Inet8'&1111or de drllnliredupA racordul unor conduct. .ub pruluntl

Conductele cu ogllndi!. IiberA din urma unel conducte de evacuare sub pre· slune trebule dlmensionate In modul urmi!.tor:

a) l.a conductele pluvlale flu~ul de transpo~ al pompe!~~_Vpse adauga la

scurgerea apei de ploale Vr . ' '

8) l.a conductele de apA !.Izata ,I mixt! determinant! este lntotdea!.lna valosres eea mal mare - transportul prln pompe sau .,restul cantita~1 de api, eu condi~la ca, la Tnsumaraa lui Vp ,cu Vm resp. Vs sa nu sa atlngA umplerea completA a conductei subterane sau colecloare. Verlficarea prln calcul a umplerll complete trebule flcutA numal la conductele dimenslonate pentru un grad de umplere hldl- 0,7. In CS%uf In care mal multa pompe de apl uzatA solieltA 0 slnguri!. conductl. subtaranA sau colectoare atunei fluxul de transport total al pompalor poate fi redus de ex. fieeare pompA suplimentar! eate prevlzuta cu 0,4 Vp.

Dlmenllonarea Inata'atfllor eN" uzatI- conducte de racord

-@ .

Pentru racordurlle indlviduale ale ehiuveteior, lavoaralor ,I bldeurllor care nu prezintl mal mult de trei modlfle!rl de dlre~ie (Ineluslv cetul de evacu.rela clapeta de re11nere a mirosulul) poate fi executat! desehlderea nomln.li ON 40. OacA alnt prezente mal mull de Irel schlmblrl de dlrectle. racordullndlvldual trebule executat cu deschlderea nominal! ON 50. '

Conducte eNl'8OOrd coltotaal'l - @

La conductel. de racord colectoare eu deechlderea nominall ON 50 ,I care nu sfnt ventilate lunglmea conductei.J. inciueiv racordul individual eel mal depArtat nu are vole s! depA,eascl max. 3 m, la acelsa cu desehlderea nomlnall ON 70 max. 5 m alIa cele CU deschlderea nominal! ON 100 (fArA racordurl de closet) max. 10m; diferenta de InAltlme H trebule sl. fie mal micA de 1 m.

La conductel. de r.cord colectoare eu d.schiderea nomlnafl ON SO sf funglme L de pina la 6 m resp. la conductsls de racord eoiecloare cu deschiderea nomlnaJI ON 70 ,i 0 funglma L da p!nl. la 10m al difereme de tnAl1lme H de 1 ptnl 3 m ineeptl'1c! cu porjlunee descendent! trebule alsasl deschfderea nomlnalA ImeOfat 8IJperloaril sau trebule prevtzutl ventllarea.

Conductel. de raeord col.ctoare cu lunglml de peste 5 m, deschlderea nomlnalA ON 100, racordurl de closete ,I difarente de ini!Jtfme H de 1 m sau mal muft trsbule ventilate:

Venfllarea ItrIct "8OHart

ConduCII dl racard coIlCloar.

ON 'n raport cu crlllriU. d. c!lepUnlrI

CrtItrlI d. dlIIpunl"

ON

lnllfJm. H mIl

venUla1 ON

nlV.nUII!

ON

vtntill!

PlnAIa 3

plnelal

50

so

70

de Ia aid. Bberl

PIIII' "'nt113

",nlll e

1,5

50

50

pine II 1

70

70

P8IfIl ",nl1l3

70

4.5

70

pint" 10

pIne II 1

100

:.

100 fIrlWC

18

p1nlJ110

100

1,5

pI.Ie e _!fI .13

70

25

100 IIrlWC

pI.181

100 cuWC

pinAl. 6

plnlll I

16

100

100 cuWC

2S

Pllt.S

we cu un IllIQar (W1') II parter

- H maxim 4 m pull! conducta culcall

- dlat.nta WC.uJuIIaIl d. ciders. bra maxim 1 m

3

100

I'lf~

~Imagln,"'

H Oll.,enla de in~llime de la ,acordulla 0 conducta venfflata [de cadsre IIbera. colect. sau subleranl) plna clapet. de reliners a miro.ulul situata cal mai sus

L Lunglmea de conducta dssl!;u,at!j>lna la clapela de ,allnere a mi,osulul

® De.chldertle nominale ale racordu,lIor individuale in 'aport cu crtlertile de dispune,e .@ Oeschiderile nominalsal. 'acordului de coleelare In raport cu crlteriile de dlspunere -

14

K. O,S lis K.O,7115 K.1,0 lIs
ON V. Numir
') 115 Numlr NumAr
dim max. !AW. maxim IAW. maxim IAW. maxim
mm admis. de closets de cfoset. decfosete
70~ 68,2 1,5 9 - 5 - 2 -
100 97,5 4,0 64 13 33 e 16 4
125 115.0 5,3 112 22 57 14 28 7
121,9 6.2 154 31 78 20 38 10
160 146,3 10,1 408 82 20s 52 102 25
.) V .zl .xpllca~iI •.
•• ) NU.PDt Ii recordate mal mult de 4 scurgtrt de bucltirie - pig. 13 ® la 0 conductl
da eader. s.parata (conduc:ta de bue!t4r1.). G) Conduct. cu cade,. pentru apl uzatl cu vtntila,. principII'

K. 0,51/. K.0,71/. K.l.0 III
V. Numlrul Numlrul
ON ., Iia Numirul
dl"*' max. IAW. maxim lAW. maxim lAW. mlldm
mm adml •. decta .... decloHl8 de dose.
70'" 88,2 2,1 18 - 9 - 4 -
100 97,5 5,6 125 25 54 16 31 8
125 115,0 7,4 219 44 112 2S 55 14
121,9 B,7 303 61 154 39 76 20
150 146,3 14,1 795 159 4De 102 199 50
<J V.ZI'Xf,:IHI.. .
'<J Nu pot racordatl mal mull dl 4 lCUrg.rI d. buclllrft - psg. 13 ® fa 0 conducta
d. cider. leptrall (condUCIa da buclllrfl). ® Conducte CU Clefl,. penttu spa uzatt CIJ ventill'llaterall dlrectl .IU Indlrectl

V. K.O,! III 1(.0,711. /(.1,011.
ON .) III NumilrUl NumilrUl Numlrul
din. max. lAW. maxim :tAW. maxim :tAW, mlldm
mm admls. cleetonll de clolIItI dl CIosete
7crt 6U 2,B 27 - 14 - 7 -
100 97,5 6,a 185 37 1M 24 48 12
125 115,0 9,0 324 6S 185 41 81 aD
121,9 10,5 441 ea 225 S6 110 a6
150 148,3 17,2 1163 237 1104 151 296 74
.) VIz! expUoajIIll •
.. ) Nu pot II racorclltt mal mult da 4 ICUrgtri de buoltlrlt - pag. 13 ® la 0 conductl
dl cldtrlHPlrati (condueta de bucAllrit). ® Conduct. cu cader. penttu apa uzatI cu ventila" slCundari

Tlpul d. luprafete Cotf. d, lCurgl,.
I/'
Suprafele Irnplrmtllblle d. IX.
- aeoperl,url > 3" penta }
- lUpraf. dl beton, rlmpe
- supraf. conaoUd. cu rolturletlnf811 1,0
- ImbraclmlntllafaltiCl
- Plvaj CU I'OIturi urnplU1.
- ICOperi""rI c 3- pantl 0,8
- acoperl,url cu plltrf, 0,5
- ICopen.Url plentatal)
- panttu pl.~ft Int.nalve 0,3
- pentru plantatft Ixtlnllv. Inc. cu 10 em gro •. 0,3
- pantru plantatll .xllnslvl sub 10 em groa. D,S
Supraf. pa",ai perm,abll. ,I cap.clt. de .vec. radult
- pavaj din plvlle de blton pe pet de nlllp AU zgurl.
supraf.!. ou dall 0,7
- Plvaj. ou ro.turll. > 15%,
dux. 10 x1 0 em ,I mal miet 0,6
- supraf. legate au epl 0,5
- loouri dt Joacl ptr. COp'1 pal'1fal consolidate 0,3
- t."nurl dt .port cu clrenurl
- supraf. mat •• Intetic., gazon .Inletlc 0,11
- supra!. flse 0,4
-gazon 0,3
Supra!. plrm.ablll CU capacit. d. 'VIC. nl'lmnftlcatlvl lSU
null de IX.
- parelrl ,I teranuri plantate
- pardosBlI din pletrl$ 51U zgurl, plelrl, rotund Incl. cu
ccnsolldlrl partiale oa
- elel cu supraf. legatA eu apl sau 0,0
- accese earosab. $1 parcari indlvld. eu dalaJ
Inlerbat
"Conform dlrectivelor ptr. proiectarsa, exscu!ia $1 intrstinerea plantlilillorcle acoperi$
- directlvels pentru plantatille de aeoperis - @ Coeiielen!i de seurcer •• p pentru calcu.lul seurgerii apei de ploaie V,

NORME DE BAZA

DIN 1986, DRENAREA CI..lDIRILOR ~I A TERENURILOR

Instalatll de evacuare I Ipelor UZlte

Deschiderea nominalA a conductelor de apA uzatA trebule sa. fie min. ON 70. Conductele de apA uzatA ventilate se dimensioneazA conform - <D. Deschiderilor nomlnale aferente conductelor de apA uzatil euprinse Tn - <DIe slnt asociate. sumele valorllor de racord pTn! la care pot fi solicitate conductsle de cldere lncauza. In plus, pentru a evita problemels In exploatarea conductelor de cadere a fosl limitat numarul de closete ce pot fi racordats (object de drenat cu un flux partial ridlcat de materlale solide $1 de apA). De asemeni, a fost Indlcata. ~i suma A Ws - psg. 13 care rezulta din scurgerea apei uzate Vs.

Conductele de apa. uzata cu ventllare secundara. pot fl solicltate cu 0 scurgere de apA uzat! mal mare cu 70% Tn comparaile cu 'cele cu ventllare dlrectA.

Conductele Bubterane $1 coJectoare (conducte .de apA uzatl culcate) trebule dlmenslonate conform (hldl • 0,5). Conductele aubterane din afara cladlrllor cu deschlderea nomlnall mal mare de ON 150 pot fl di· menslonate conform (hldl - 0,7).

Valorlle scurgerilla umplere partlala la conductele cu pant! minlmil/mln (vezl. ,I DIN 1986·1 :198e·6, tab. 4) s1nt marcate Tn raport cu loeul de amplasare Tn conducte situate tn Inierlorul cll.dlrll respectfv conducte exterloare. Valorlle amenaJarli Tn trepts pot fl Lrtlllzate la dlmenslonarea conductelor numal 7n cazuri indlvlduale justffleate (vezl, DIN 1966· 1 :1988·06).

Dlmenslonarea Instala~lIIor de Ivacuare a apalcir pluvlale . Dlm.nslonarea scurg.rll arl de plolle . Dlmenslonlr •• Intenaltllll d. calcul • plol

Seurgeres de pe r suprafata pe care cad preclpitalille trebule calewlst! Tn baza ecustlell.§) .

II!\ • ..!!.{& •

~ v,.-1/J·A·10000 ,"I/s

In care: lIr reprez. scurgerea apel de plcaie Tn lIs;

A rsprez. suprat. atersnt! pe cars cad precip. Tn m2; 'T(n) reprez. Intensltatea de calcul a ploli in I/(s . hal:

IJ1 reprez. coeflclentul de scurgera, conform - ®.

Conductele de apa plUVial! In ,I din exterlorul clAdlrll trebule dlmenslo· nate de regula 1n raport cu 0 intensltate de calcul a ploll de minim

SOD lI(s . hal. In aeest sens pot fI utllizate eeuatHie (9) sau - (g) pag. 16. Tn cazul unor Instalatil de drenare a acoperi~urllor de dlmensl· uni importante sau sitliate Tn Interior, Tn completare la DIN 1986·1: 19Ba·06 trebule prev!zute scurgeri de urgen1l suflclente. Ca abater. de la aceastl regulA aint valablle urmltoarele:

- pentru conductele colectcare ,I subterane din Interlorul clAclirllor, de comun acord cu autorltlifle locale, poate fI stabll~a 0 Intensltate de cal· cui a ploWmaJ micA dar nu sub .,ploala de 5 minute la 2 ani" '5(0,5)- 1n acest eaz, pentru scurgerlle de acoperl$ mal marl (IncepTnd eu aprox. 5.000 m2) este necesari reallzarea unul calcul de supraaolleJtars pentru evenimentul hldrologie care trebuie evaluat in forma unel .plcl de 5 minute" care se produce la fleeare 20 de ani '5(0 OS). Tn mlsura Tn care a,utorfti~le locale nu dau indlca~1 Tn eeea ce prlveste cantltatea de preclpita~1 calculeJe pot fi bazate pe valorlle - pag. 16 @, Tn lImitele demenlulul de suprasollcltare forte Ie de rsaetls eare apar trebule avute Tn vedere 18 diapunerea conductelor conform DIN 1986·1: 1ge8-0e.

- Conductele de apA pluvlalA subterane, altuate sub suprafete care nu trebuie proteJat6 fa~ de inundare pot tl dimensiona!e in raport eu 0 lntensltate de calcul aploll mal micA, de ex. 200 lI(s' hal, darnu mal putln de "ploala de 5 minute la 2 ani" '5(0,5) $1 de comun acord cu autorltatlle

locale. . .

- Dlferentele de intensJtate de calcul a ploit rezultate Tntre Ipctezele de di· mensionare dlfer~e pentru drenarea imobilelor respectiv pentru drenarea asazarli trebuie eventual compensate prjn retlnerea ape lor pluvlale pe parcela la 0 plcais de minim 15 minute (eventual prin infiltrare, inundarea suprafetelor care nu sufer~pagube, bazine de retinere ~.a.m.d.).

:.. Acoperisurile speCiale, de. ax. acelea proiectate pentru a fj inundabj· Ie, trebuie etansale plna la cota de inundare si trebuie executatecon· form calculelor statice aferente.

II

15

!.- .. -

\I, ,.300 I/(s' hal ,.400 I/(s . hal
lis ID.l.0 u,.0,8 '1,·0.5 .,-1,0 ".0,8 w.0,5
ON max A A A A A A
'admis. mZ mZ m2 m2 m2 ml
50 0,7 24 30 48 18 23 36
60') 1,2 40 ' 49 79 30 37 59
75 1,8 60 75 120 45 56 90
SO·) 2,6 86 107 171 64 SO 129
100 4,7 156 195 312 117 146 234
116'" 7,3 242 303 485 182 227 364
120'" 7,6 253 317 507 190, 238 360
125 6,5 , 263 353 565 212 265 424
150 13,8 459 574 918 344 431 889
200 29,6 988 1233 1972 740 924 1479
., Dlm.nalunl canf. DIN 18480; Ptntru conducte pluvial. din tabla vllorlla din IIbtl
sa bu •• za PlICUrglri Tn forma d, pnnl. (fMUrI).
•• ) Oor.spunda ON 125 dU}:l1 DIN 19535·1, DIN 19538, DIN V1SaeO ~ DIN V 19581 r.'\ Suprafett PI car, cad precipitaUIi. car. pot If atrtbulte canduelilor }:IIuvlll. au \.!..I clde,. Uber! ,I canducteler pluvlale de racard eu }:Ilnte minim. (/ .... 1,0 cm/m,

hld,-0,7) .

Indlferent de ealculele - <D deschlderlle nomlnale ale conductelor dlspu· se subteran trebuie sA lie minim ON 100.

Drenarea ICoperl,urllor cu flux .ub prulune

Pentru acest sistem sTnt necesare arguments hidrologice referitoare la obiectulln cauzA, Pentru dlmenslonarea instaJa~el de drenare sub preslu· ne Intensitatea de ealcul a ploll trebuie sA fie de minim 300 I/(s • hal.

Tn mAsura Tn care stabillrea scurgerflor conform DIN 19599 nu este depA$ltA, cumularea din zona scurgerll care este necesarl pentru seBestA functlune 'nu eate conslderata 0 Inundare a suprafetel de acoperi$. Aooperi$urlle speciale, de ex. eele cu Inundare proiectatA, trebute ~ate $1 dlmensionate din punct de vedere statlc plnA la cOla de Inundare.

La dlmenslonarea instala1filor pluviale sub presiune fnAl~maa de cane Ie poate dispune este consideratA ca fllnd maxim distanta dintre scurgerea de acoperl, ~i planul de reten~e.l..a reducerea deschlderllor nomlnale ale eenductel1n sensul de scurgere Ifnt admise abaterlle de la normele din DIN 1956·1 : 1988·06, seCliunea 6.1.2, atft tlmp cTt exlstA arguments hldroJoglce. I..a scurgere, adicl la treceres 7n conducta subteran! sau coJectoare care functloneazA prin cAdere l,iberl,trli!buleaslguratA transform.rea . energJel cinetlce importante prin reducersa vlt8z&1 de Icurgene Is c 2,5 m/s. Inten.itatu "plollor de 8 minute" celoul8t6 conform aletlmUlul beut .. CoefIclentul de tlmp

Ca exemple de .plol ds 5 minute" care, la scar! negionala, 1I1nt depA~lte - Tn sens statistic - 0 datA la dol ani r.spectlv 0 datA la 20 de ani, slnt prezentate evalulrile .urmAtoare extrase din folie de lucru ATV (Condltll tehnice de contractare a lucrArilor) A 118, tabelul 15. Sa atrege atentla in mod deosebit asupra faptului cl 1n prezent aceste valort s1nt prelucrate Tn raport cu valorlle de precfplta1l1 modlflcate. Tn cazurl justl1lcate Tn mod special, Tn care conductele de drenare a terenurtlor sa dlmensloneazil. in funC1ie de aceste fntensltlti ale ploU trebuie utllizate valorlle prezentateTn ultima ed~ie a follor de I.ucru ,ATV A118.

Intensltil.~ de ploaie care sint depA$lte snuaf "5(1,0) pentru T .15 minute conform Fleinhold $i aI evaluArllor nol din folie de lucru ATV A118 ,I in· tensltAtile de 5 minute rezultale Tn consecintA prin calculul bazat pe eeeflcientul de timp.

r15(1) Pioaie de 15 minute care, statistic vorbind, este depA$ftA 0 datA pe an. Constant! de asemre conform loll de lucru A TV A 118. Aceastl intensltate a ploll poate 11 utiilzata la dlmensionarea eenductelor de drenare' a terenuriior numal Tn cazurl cu justificAri spe· clale.

r5(0,5) Ploale de 5 minute care, statlstic vorbind, este dep~ltA 0 datil. la 2 ani.

'5(0,05) Ploale de 5 minute care, statistic vorbind, este depil.~lta 0 datil. la

20 de ani.

Dlmen.lon.r.a conductelor d •• pe mlxte

Scurgerea apei mixte Vm care este determinantll pentru dimensionarea conductelor de ape mixt9 se compune din scurgerea de apil. uzatil. ~ sl scurgerea de ape pluviale V. aferente.

Vm .. Va + V, In 115

Deschiderife nominale pentru to ate conductele dispuse subteran trebu· ie sil. fie de minim DN 100. Deschiderile nominale pentru conducte subterane pentru ape mixte in atara clil.dirilor, racordate la un camin cu sourgere libera i?i peste DN 150 pot fi calculate conform (hldl - 1, umplere cornplsta farapresiune intsrtcara sau extsrioara).

16

NORME DE BAll DIN19S&, DR,ENAREA CLAD.RILOR ~I A rERENURILOR

Intsnshlll ale plo;;
Localltatea "1(11 -, 'II ... ) I '''0.115)
lI(s'ha)
Alzey " .. ' 114 '" ' 254 540
Baden·Baden , 120 267 569
Bltt.r1eld" . S5 212 450
Bonn 108 240 512
Braunl.;. 96 214 455
Brem.n ,', 108 240 512
erem.mlv.n '>" :,:~; 117 260 584
Bremerv6rde 102 227 3Si
Olsburg 132 294 825
Dortmund 120 267 S6e
Orud.n' 102 227 484
Eteen 98 214 485
FI.nsburg 100 223 474 ,
Frankfurt/Mlln 120 ' 287 58e
Garmllch·Partenkirch.n 200 445 948
Geiunldrch.n 120 2e7 S8e
GltStn 120 267 569
G&tllngtn -. ,-:-.--::: 96 218,'" 484
Grambek/Holst. 117 260 584 ' -
HIII.I) 84 167 398
Hamburg 99 220 489
Hannoll.r 100 223 474
-
Henncller·Langlnhlgan 98 218 484
Homburg (Slari., 131 292 821
Idar-Oberat.ln 125 278 592
Ingofetactt 105 234 498 -
.lever 74 lee 351
Kllln 97 215 458
Konstenz ""<'.' leo 334 711
Krefeld 112 249 631 ..
Lamparth.'m (H .... n' 129 287 811
Un;," (Ems) 130 289 B1S
Lel}:lZl;" 97 218 480
LOlhtlm (Saari.) 139 309 s59 ..
LUbeck 10e 23S !l02
Mllnz 117 260 554
M!!nchlnglldbach 105 234 498
MOhlhaua.nl) ..
87 194 412
MUnchen 135 301 640
MunBler-Lager 100 223 474
NlumOnltar '111 247 528
Oldenburg IDe 240 512
OsnabrOck 150 334 711
P .... u 123 274 583
RO ... lshalm 130 289 616 -
S •• rland (1IIglm.) 135 301 640
Slariouia 138 303 S44
Sprendllng.n 133 296 S30
Stuttgart 128 2S0 596 -
TorfhaualSoliing 119 265 564
Trier 131 292 621
TOblng,n 200 445 948
-
Ulm(Donau) 140 312 S63
Wetzlar 122 272 578
Wllhelmshaven 85 189 403
Waitsburg 112 249 531 -
.j Acests valori au fest extras9 direct din Reinhold "Regenspenden in Deutschland
IG,undwsrte fOr die Entw~sserungst9chnikl' - ,Intensitati ale ploii 1n Germania (Valori
de baza pentru instala~lle de drenare)" GE1940, -
® Inlansllati ale ploli - I!ff§

/ S"_I11_

A Inliall~a d. IntIn" '

Be Inlial~. d. pitatrilnet

Legare. pAmlnt rlSP.

lnclplrl pentru racordartl ctldlrllor cont. OIN 18012 'IG. II pIm. d. fund.~1

pe F Ineta!a1l' d. tll.fon

G rllvldegu. H r.lvl de fncAlZlr. pe Clblu d. p~ V Clblu d. record I. a rIfII cu prollotfl prln Implmlntlrt W ConICr de epl I PIli. delzollrl a

condUCIII deglZ. ClTo·r'n·I·JnICatl~

L FIlet lung P $Inl de companaare I ':,,: Ourem II. potenUliulul FI rllvl de canallzlrl S CUIIa de racord ptr. cUrlnl delnalll tina.

®

SeCllun.

® Flacordurl de clldlrl

1 Racardl. gue 2 Instal. princlp. de

inchldere gaze 3 Piesl de Izolara

4 Rabine! delnchldsre 5 Contorgan

S Compenaator pot.ntl., 7 revi incllzlre

B raavl da canallzar. 9 Prlzll. plmlnt d.

fundaU,

1 0 C.s.1I dl record '

electric

1 1 Cablu tallfon 12 Paratrilnlt

13 Pollb",l. de ventilate 14 Fllcord d. api

-CD

e

1 Clmln d. vtzItart

01,0

2 Canlllpl uzatl 3 Canllape mlxt.

4 Canllape plUVIIi. 6 Ricard d. &pi

8 Racord de gue

7 Racord de termofic. 8 Racord eI.ctrfc

9 RacordP.

-CD

8IaI.trlnaV DtIchId.,.1Ib«t lLw)
GIIIIIn • CImIrMIor. In m
pit. 0 1dI_ • clmlMIor de
• 0iIm plnIla c o.a 0.1
... .... ....
8 0.1 1~
- 0.8 x 0.8
c::::::I 0.1.0.1 0,1. ,
fltl~1IIIIINI co IIJIIIIn urc.
.'1"eIt8 2 m Intllfmt dl fullN .. tafpII
oImInulul. clmllllfe pot ft IICIUD Ia un
dlamelN de 0.8 m. lI-

701 d. eurltlrl

I

extmplu raccrd artlculat

Clmln da vlzftare cu racord artlcullt -800

® OImensiunl de clmln. ~ @

.i:

® Ghana de instalal;;

1 Ventilare m.eanlcl

baleIWC 1000 2 Api uZltl 1000

3 Tur Incllzlre ON 25 . 4 Retur 1ncllzlre ON 25 5 Api elldl ON 20

6 Clrcula~e ON 15

7 Api reee ON 25

... ®

NORME DE sAZA

DIN 1988,18012, DRENAREA CLADIRILOR $1 A TERENURILOR La locu1niele unifamillale $i cele psntru douA lamlill nu sint necesars spalli pentru racordul elAdlrii. Spatlils de raeordar. I clAdlrllor trebule prclectate eu acordul In· treprlnderllor de allmentar. " evacuate. Spltlil. !rebul. sa fie aceeslblle din spa~1 general accesibile(da'ex. easa sCAni, coridorul pivnitei) sau direct din exterior. Nu este admls sA fie utllizate ca spatll de treeere. Trsbule dlspuss ps peretels exteri· or al clAdlrll prtn care tree conductele de racord - CD - @ . Pereli1 trebul,e sA corespundA claseide reziSlllnlA la fQC de mInim F30.

U,ne trsbula .1 fte de mInim 65/195 em. In cazul In care axls!A un racord la ter· moliear. u$lI. trebuie pravl%ut. cu tol de u,A pllne. Cael exlstA raeord de apl sau la ternnofleare este necasarl 0 Icurgere de pardoeealA. Spa~lIe de reeordars a clldlrlior trebule sl dlspunl de ventllare dlractl din exterIor. Temperatura 1nelpe· rtl nu trtbule sl dapl,easel 30·0. Temperatura Ipel pctablla nu trebule sl depl,eascl2S·0. Tnclperaa !rebule 'arltl de Ingha,. Olmenslunl de Inclpert: plnA lacca 30 unlta1f da locultltermoftcara pentru eel 10 unftl1l de loculi: Il~m'l IIberl _1,aO m, lunglml. 2,00 m, !nll~mIB 2,00 m - CD. Plnl. la oeaSO de unll11l de 10cultllernncllcar. pantru eca 30 unltiltl de lOCUli: II~me 1 ,SO m, lunglm, 3,50 m, Inll~m. 2,00 m. NI,. de racord tate preVlzutJ. p,ntru 10euln1e unlfamlllale flrA lubacl, Plrtte" de racord pentru elAdlrt eu plnlll 4 unltatl d. Iceult, 1ncApers. de racord pentru clAdlrt eu mal mull d. 4 unltA~ de loeult - (i).

II

<10 f+--- 781 --H 40

(2) NI,1 p.ntru r.cordlte. clidlrltor

Vader&

Condo sub prea. eu cIIp.1I de rlten~.

Talpa condo d. racord 1::Jt

Til,; OIIn.llzlrfl publ.

Racord II canalizarea publici

Capac. Tnlll. transp. In m OimenBiunlln mm DNz
transp. in
3 7 14 A B Zintrs mm
Loculnta unlfam. m3/h 47 12 - 1000 1000 450-500 100
Locuinta eeiecr, m3/h 64 22 - 1800 1300 700-850 125
Ansamblu mars, m"'/h 144 100 18 2600 1950 800-900 . 150
®'nsta'al'e de ridicars.DIN lS8e'T31, 4045 17

Simbolurl ,I eemne pentru conduct. ,I oblecte de dr.nar.

. DIN 1451, 1986, 18460, 14462

.Plan

-DS-

.... - -

Vedere

I

~

I I

11

o In ,aport cu ~pul dl coneuctl

1

t

-<ID- -m-

-@- -m-

~ -w -®- -m-

hr" !rir

18

Denumire

(':j\ Conduct. dl apt uzatl \!..I Conduct,'. lub pr.slune II mlrch.azl cu OS

a;.. Conductl plwllll

\,;i ConduCIII. lub pr.llun.

II march.ulou OR

® Conductl dt ap. mlxte

no. Concluctl dU.ntllar., Indlealll d • \:I .en. CI" (!} d. 1)(, Inolplnd " d.I'_urfndu ... ucendlnt

® Conductl de cldll'l Indicajll de lin.:

I) IrIclncllnoolo

b) Inctp." dell. dIIcInd.rrt

c) VIIIlncI d. lUI ,Ilncntlndu· ..

d) InoIp." dttt. lloenclent

® Schlmb d. material d. conS1NC1I.

<!) lnchldare d. CIoP~ de , .. vi

® re.vt de ourt\lr' ou dllellld.,. rotundluu dreptun;hlullrl

. ® Clpac d. ourl\lrl

@ ScI'IlmbtrI de delchld.,. nominal.

® FlII_ de mlroa

~ RIGoII delourg .... AU eI. drenlt. \!5' llrl retenll. d. mlroe

~ Rlgal. dlacurger •• au dl drenlte ~ ou reIIntIt d. mll'OI

t.iA\ Sourg.,. au Inchldlre d. ",.ntI' '0 penIIU epl flrt fllCll8

® Stperatar d. grblml

@ Separator d. amidon ,..;'!;\ SIjIIIt8IDr d. benzlnl

IJ..!I ( .. paretor d. Hchld. u,olre)

@ 0Itp0zIdv d. relfn.,. I nimolulul @ 8eperator dl acfzl

~ Separator dellellid de tncllzlre 'eI (.Ipllator d.llcnld. \Jf01I.)

@ Barllrt dt Ifelllcf d. tncAlzlre

~ Barlarl da lIeIIld d. Tncllzlr. cu '-eI fnahld.re d. r.tanli'

~ Inchldere de r.tentle Plntru apl ~ fllrt fecale

~ lnchlder. de retentl. p.ntru epa cu IE:" fecale

M2I caml" ou scurgere IIblIrA (reprezentat 'e!I cu conduc!A d. apa uzata)

® camln cu scurgere inchisa

-. DIN 1988

Plan

NORME DE BAZA CONDUCTE DE APA $1 DE CANALIZARE

Vedere

K .,

D

~

o

~

,CJ

CD

rn -@J

-@)

-rn

D

tnI Sll~' d. Ipurare I;:)' mica. slst. cu 2 eta)e

r:i'i!I Slsllt de epul'ltl ~ mlci, lilt. multlellil1

~ StAtl. de .purar. ~ mIcA, aflt. multletajl1

~ SIIII. d. epurar. ~ mica, ,lit. mult/etajat

I.i'i:II PUjabsorbant,

~ groapa de sourgere

@ f.Hdrant subtar.n UK

@ Hldf. suprateran OH Racord stingers t8\ incandil - WH

I.::UI Record furtun

Denumire

® PompA d. dran.r. de subsol

@ Instated. de ridleare a feealelor

@Cedl

@ ~Ivoar, ehluveta de bale

@BldlU

@ PllQat

(8 Pllolr ou eillfr. lutomati

a VII d. clOIII, diapua PI ~ plrd08lalA

@ VII dl c:fOHt, Ilqat de p.rata

® Chluveta de dlv"lIIre

@ ChluvlllalmplA

~ CIIluvell dUbIl

@ Mqlnl d, Ipllat vas.

@ Mqlnl de Ip6111

@ UlcAlClr d. rule

@ Cispozitiv cit cI1maUurt

..e;:r. Conductl apa IncandO, ,E___

~ud6 '

tSI Conduotl apllncanclII, FNT

~ udl,ulcatil -

~ Conductl apA Incandll, FT

~U".II ------

@ Conduc!A sprinkler

F SPR

@ Inltala~8 sprinkler

@ Instalalle pulvsrlzare

Jrt ill

@ Inslalape slroplre

G) Condu.1i d. Ipl- Sltlpung,,' d. p"'" ca.. I@ • cu Indl· NORME DE BAZA
- @ lau plln,.u cu I.avl d. ~! @ .. ". prtllunll dl ALIMENTAREA CU APA
MIt..,.a pczlliei p.nlrU 0 "",1'.11e Ii ".",.rl Intra", ,I dl 1.,111 In
® armaturl dllnchicl." .. u 3 bar DIN 1988
dlmucp, " ® 'nchicll" dl conductl Z l
~ V.nUt d. lOU'll"'.
1 ) @ ~t;ltull dela,.blil. v.nUI d. gcI1rt Inilolllll d.
0' Mlrcl;'i pczltlal plnl,u 0 in glnerll -CiEJ- @ dldunz.", Inslal.llt
.,maturt d. ,.trtelll '\? ® lat.rt. d. pertte d. d .. lllnlur.
T1puI tit It;llllri poal. n
o ~glturi dll.1IbIIt Indlcat llmpllllcat prtn -£liD- @. i:JH~ ,
pralCUlllrf
®~g.illrtll" V legltld l~bail '" 0
Q.II~ It;IIuri ou tII.1 pa A ® B&I.rl. Vlnlclll ® Pompl
®. ~.gtturt prtn !unun dreapta.lllnx,'
~ F IqliIIrt cu In,l
KU c:upiIj • r---'--'
(1) Apartt firl plrtl M ItgllUtl cu mUll I ® I ® Intlll&iIt tit rtdlc ••
~ ~ Imbfnltt prfn prtnd." ~ ® Amnl.cltor
rgtltlv. L. ___ ._J . I p"lillnH
-0 ® Aplrlt cu pIrtI rotlllV. -tt- ® ~glturl au llanal ,Hot
--@]
9 ® Indlctlor IIU IPIrII ~ ~rI ou ,urub. [!]- @ JIl_ d. tpIIart @ Mulni d. Ipllal
@ llgllurl prtn p.nuuatottt
. dllnraglaltlrt llIfUNIIIrI
-G- * ® ~Iillrtcumufl --&J ~ 'MI,lna tit .pil ..
.6 @ou, vat
@ CIJPCZlflv d. mitUrlrl.
lnllQrat In ccnductl
TWBO ® ApI pctlblll rtcI. -r} @CupItj ~ @ Out ou furtun -rn ® UacilCr dl ruff
d.tJc.CNSO
TWWeo·WO @ Apl pot.blll 0Ikf1 (W). ~ ® ArmlWri au 1010-
d .... ON SO + @ ~Iturt fixe. rnal*llrt --rn
TWZ40 In Qln"" ®"~II d. cllmlllzlrI
@ ApI poitbIlI, airMliI (%l , TIpuI a. ItgIflltlpcII' ft , @ SpllIIOr tub prttiIIn.
dl.X. ON.O IncIlcIttknjllfllcalptfn
TW15 ' prncurlirt § Aplrltptt.
~ ® Api pcItbIIt lICIt lunUn. S ftsIIutt IUdIll @ mhUrl1"llluxulu~
d .... 0l0I11 ~ tao. Prtn 1: cu afo. ~ @ Vanlllatlld'llV1 VCIum,~pII.
c:IIIUfdl mlau_ ttecItIl
Mlllllltl (lGzl1III penlru e I( tao. prtn fiIIIrt cu adtzlv ~
® mCldtllcarw d, dIIChldara G ItgIturI cu,,"rub @ ContOr01 YOiIIm,
50 , 40 ' nomlnill. M IIgItUtA au mUll n ~ Vlntllatle OIIIYI au ccntOt dI epa
I d •• x. dli. ON 10 I. DN .a p It;IIIIrI prill pt."'1 ccnduoti tit ,.,""
t><l @ AtmlIuII d. m @ Contor ptr. _Ut.t ..
@l ct- e. 1nohIdIra, In "In.ra! a. cItdUrI
~ II CI plItI 01 rId_ U l' @ Dlapczttlv dI .n.u.
M_pazltlal pentN I>I<J ® ~ a 1nahId"1 de 1M Y ® FIacatd pII. apart"
'ST I CU @ modHlollf a. m.tlrllI. a. d.mlultort
; + E!3
Ill. dill GIll II cupru -lSI- @l ~ a. lnallldtre 8 OIapoIItIv d. ItrIIIIe @)ApIrllPIr.
a. IIYI. nu. dI tIICIII =!fI
@ Cruet dl COIIduCIII
(IltllegllUrI) t><3 @ VtnUI a. liIchIdar., t @ DI.poaAIv tit 1Yl0UJII B (@ Aparat plr. mllU""1
vanIIla_" I llIUkI din l'vI ",_nil
@ Fllmif!Clltl PI 0 parte TIiM a It;IfIItI poata n III 8 Dlapczltlvde • M_" tupllmlll1lll:
lncllaallimjjllflaatptfn All ep. 1Ih'. mit. dlfer. de prH
-+- ptIIQII1IrI I lnt~. 11IYIIor PI Qln"', de tmpullu~
@ JIlamfRoatil PI a. ten ..
Imblll pIJ1l G mil:' [1J ~ 'nrtgletrala.
I __ I t
@ ecnduoll C _. dI rwduCli' +I- ~~Vder.,...
0 UP' mr lUll _'111 cIcIIIlltuXUtuf InvIri
.._a.m. /SJ @ Venti! da ccIj event. talncflel Upuf dl
p;:f Indfoa1i apatII prtn prllCUnirt:
+<I- ® VIIl1fI de tracatl au v ftux
II au IrICtrt prtn dItpoZIIIv a. v votum
cI b) ~ .. dItIIIU· ~ @ VtnII C!' traI ell Tmpildlcatll ftuxului T Itl'llflllllurl
rfndu ... uctnd.nt !n_ Ap d~n1& de !antluna
P Q ytnfnd al Jot X VMlltatlCUllf"tCU --------- ~ Conductld.ghldlrl
d) lnoeplnd" dllflJu· ® ® dIapozItIv d, ItrIaIrt "
,p tlndlHI .... nd.nt @ Vtnaf cu ptIrU ciI !Ilia. !urlun
@ I' Yllllnd de l1li II ~ 9 @ Propullil prtn flulde
d' InohaIncI .....
-III- @ hpartrt alaclrlel, t:x:r::I @ FIotIintldl_ * V.ntiI de lUger. '6 ® Praputaia prIr1 notOl
pltala.1zaIart au dltp. d.lmp, I Nux.
TIiM a. _llIIrIpea. ft
l' IndIoI1I1mp1111cat prjn @ Inv, dlapczitlv de uritl"
@ ComptnAlOr dl " lllatdelurlun r
polan~". preacurlirt @l Prcpultlt prJn
leg." II ptmrnl K cap lnclRllrl au Grautata
n ~11111 e- Sl;urantl d.IPI'lI'" I , ~PropUIIie prln '.",1
@ Cot dI dltItart ~ @ FIabIntI cu vii 011 @ IIY11or,lIguranIA d. ,roulul
!IIpIIW a MtunelDr
i.llJ1.r- @ Companz.,ord.lunglmt. @ y @ SCUllIn lib" .. T @ P,opullll manual.
cc"'Penlllar ItlYi dl @ Flabintt cu palru ell . ttpartrt dl liI1lm ~ ~ •. Prgpullie pnn motar
und. tilctrtC
~ @ Ccmplntlltcr ~ @ CltpOzItIv a. "p.,.,. '?
pr •• garnlturl 'I""'or ® Prcpull1l prt"
@ Purn:t n. ccndUctI )<J- @ Callar plr, lnc,pa"e ~ membrana
1000000lui (d •• x. 111"11) ~
@ Vlntll dl slgurlnl'. @ ?ropulsl. prln piston
!iii! @ Prlndare conduct. cu lnolrcat prln Ie"a unul
ghidaJ ~ CoIItr ell v,nUI ptr, arc
~ ® lnctp.r .. for.julul rl @ V.nlll d. slgullnll d' ~ @ p,opu,,11 prln
® Pantl conduct'i, (do IX. sus)
da ax. 50/. coli. lnclrcal p,ln lona elect,omagnel '
unul art
Strlpung.,. de pe,.I. t:r<J Ftoduclo, dl o,osluno. @ In."I.~. do doz.,. lliff @ R_e-zervor. fAra
@) :sau plansau cu leava d~ @ vlntU de prss/un., de -@fr presluna. dISC"'ls, cu
~roloc~. Ir,cere preaplin
19
&. .
"w Simbolurl pentru Inatalatll de gaze

25

)(

----iRT

-+RI<

III

II

".

[gJCM

• 1111111111111111

~ ~

20

<D ® ®

Conduel' culealiia vldlre (eu Indlcue. deschlderll nomlnale)

Condue!l euleatlscoperlll (eu Indlcarea daschldaril nomlnale)

Schlmbar. d. S'C!lun. trIMVer.,11 (eu Indlcarl. dllClildlrll nominal,)

Intrar81 Imr-o cladlre I un,1 conduote d, gl%

PI •• a delzollr.

Conductt _ndtntl

Conductl _ndentl eontlnuu

Conductl dllOIndanta Inllrsactarl. I doul conduCII IItIleglluri

L.glturl In cruet

Punct de ramillcar.

PI.d d. curl1&rt T

Pltd de curllIJ'I K

Ltglturl eu 111,1 lung

Ltglturl eu ,urub

LtgltUri eu llanfl L.eglturlludltl Robinet dllnchld.re

Inchlzltor

V.nlll de lnohld.re Clapozillv de Tnchlder. eu dtcla",lre IIrmlcl

Flcblnll d. celt

Clepozitlv de regl., •• prlllunH

Contor d. gazt

CuplOr au gazt (4 ochIurf)

CUplDr de IncIIzlre cu gUl (4 ochIurl)

Frigid" au gaz

Pompl de cIIduri au gaz

~ T.avl d, avlCUlre I glZulul

e (eu Indlcare. ~ . .

lna1Ill,1 de lV,cuare , gazelor (cu Indlcaraa dlmens.); ,I ptr. COfuri d. eVlCUare

Filtru

lncAlzltor d. incAperi au gaze

Incalzltor de apl eurent! cu gaze

Inc;1lzitor de apa combinata cu gaze

NOAME DE BAZA INSTALATII DE GAZE IN CONSTRUCTII SUPRATERANE -

TncAlzlior dl rBztNA da apl cu gaz

Q Incllzltor d. Inciperl au gl% "if!::iI. ptT. record II par.le exlerlor (eu Indlcar .. valorl! de rlcord)

CIi.n delnCllzlre cu

gaz

Conductl moblll

Culorl pentru conduct.

Record d. ellellrt In un;hl t:i:lII

drtP! In raport cu 1I1ada I:::JI

Produ18 d, ITdtre In cazul gazulul

Aparate Puter. Velum
calorlcl de gaze
kW m3/h
Incllzltor 8,8-28,1 1,14-3,62
de aplcu gaz
Incllzitor de 9,5-28,4 1,23-3,67
splln circuit
RlzeNor 5,1-13,9 0,70-1,91
de apl flerblnl.
SoblglZt/ 2.8-80,3 0,34-7,79
cazen gaze @ Valori de rlcord Inatalalil d. gaz

Slguranll d.lIu)( ,I clapetl de 'Vf.CUart • guelor

Contor In aublel

5 15

Allm,nllre au glZ

@ COnlcr la nlv.lurll,. euprltlrane

_.'. .. 2_-,"-~_' ~

1 CClnd. dip. IIbIr: _d, dl Dal pol ft dIIp. ,I Tn - '1C1. aIIdIttI, diu. ptr. un _m de lnotlzIr, P' 1CCPtrit. 0 conduoll d, gu nu lmu1, "rtIIi d,

Inghl~ _

2 Concluctl de gu IUb IInaulllL

3 Condo III gu In cIm"'- IIU oanala trlbul, .... dlall. Dtlchld.,.. aca 10 cmI. 1.1. pil/1fH IU .. pendl1l _at. goIurf CIWGult dlllrlblJlla PI dli' . gonall.

@ Cispuniria cenducttlor de glZ

:~~~ r~<=:""·:Wj-

leo 2 am' per kW ... II ..• ·.·;",w, .. :·:.,:·:.:·:.:.:.:·:·:'; ... :·;·:;.:.;·:.·" .... :.".:.;.:.;.:.".;.:.: •. ,

. dep 50 kW .

IXlI!1piU GUSn ee kW: 50 kW.15 kW

150 cmf.(15xa.30) emf .180 em' .

Racord de cladlr. pentru spa 51 gaz I"Ir'o casala lata de 1 m $Iadinca de.a.30 m

:::. ':':':':<''''':':<':':':':''''''':':'''';':':':1'':':''':':':'J~.j\_-

~ ,8m II Ii!?

.~-==-=~;.::

@ lncllpara de dispune.re ;;. 35 I<W

• eaie I i eucltlrle cu fllBBS!ra

~"'$, :1----------

-l'~~ ·~~f~.:,.;.;i.:!~: =::=.~~

IncAperl. adI_ntI nu pOlla fl

• 1 ,eo :.:. obtulll

4::::::::2lii11 La fat ghana de ventll.lIt din

I I:i:: apropl,,,a pardoulll

• 150 emz... • _

-1- VV I

. <D lnctJzitcr de apA cu gazaTn bale IntltIoarl ell v.ntllar. tip K~ln

Bucltlrf. cu flrautrl

m

Incllzltot dl .plTn flux contlnuu Tn bucltlrf. cu Itrautrl

Golul de IYICUlrIlPrt gh,na dl v"'IfJa~. tub '.IVI dt IVlCUlr,

r, .. 1t lIgurante d, flux I ncllZitorulut de IPI

au Ylnillate tip I<IlIn

Sucltltl, ou f",utrt

InlMl

Golul de 8VlCUlrIlPrt ghana de .,.ntlla~. tUb ,"VI d. IVlCUara

Golul de Ylntlla,. .uparlor "u "1I111C8111'

'3" lnct1z1tor d, apt ell gazl tn bale 1"11"011'1 ell Ylniltart tlp Kill": Idml. numa! VV dIcItsll dllponlbll 1 ml volum de 1ncIpa,. penIN fleoara kW lnatalat

Sale BUcitIrI. ell ttr.utrl

m

Golul d. vantIJlrl 'Pregnanl tub ~IVI d. IVUUIII dar pull lIgurante de flux

1'4' TncllzIlor d. apl cu gUt Tn bal. InttrfOlrt cu vantil." pnn \::J Tnolptr .. 1ll11e.ntl

Supra· CoM1lnutla kWCIIIIt eo W/ml 40W/ml
fall 2.5 m tnlll. Installazl 140W/m 110W/m
6m2 15ma 3.7!kW 27W/ml 34W/mZ 47W/ml 94W/m2
8 20 5 36 45 B3 126
10 2S 6,25 45 57 78 156
14 3S 8.75 63 SO 109 218
16 40 10 71 "1 126 250
18 45 11.25 80 102 141 282
20 50 12.5 89 114 166 312
22 55 13,75 98 125 172 344
24 60 15 107 136 18e 376
26 65 16.25 116 148 203 406
26 75 17.5 125 160 219 438 ® Marimea $i capacitatea acaratalcr de lncalzit

NORME DE BAZA INSTALATII DE GAZE IN CONSTRUCTlfLE SUPRATERANE DIN 18017 - III

II

InstalatJile destinate consumulul de gaze pot fi dlspuse In tncaperl n!,lmel daca nu se genereaz~ perlcole determinate de poiltle. me.rlme, structure. constructive. $1 tip de exploatare ,I trebuie sa fie omologate de DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas· und Wasserfaches e.V. - Uniunea Germane. in Domeniile Gaz III Ape.) •

Distanta dlntre componentele reallzate din materlale Inflamabile ,I p!r\lIe exterioar.lncllzlt. ale unei aStfel de InstaJa~1 sau dlstanta plna Ie 0 eventuaJa protectle la radlatll tr.bule st exeludl perieolul de Ineendll. Olstan~ dlntre aeesta componente ,I pArtile exterioare lnC!lzlte trebule sl fie ;z, 5 em. Interspa~lIa dlntre componentele reallza!e din materlale Inflamablle $1 compon,ntele exterioare Tncalzlte preeum ,I Intre protectille la radlatll $1 Instalatlll, destinate consumulul de gaze nu tr.bulelnchlse as!fal fneTI si se produci acumulare de oAlduri. Nu trabul. obturetl ie,lrea slstemulul de

evacuare a gll%8lor. .

La vetrele pe pert1i exteriori eu camera de ardera Inch lsi ,lIn caz.ul unel Imbrlc!mIM1llnchls. d. tip dul~ treb1Jle aslgurati 0 legiturl ou TncAperea de dlspuner. prtn goluri de ventllare superioare sllnfer10are de cite ;z, 600 em2 sectlun.llberl. GolurUe de ventllatle !Tebule dispuse conform Indlca~flor ,I deaenelor elaborate de proclucitoruJ aparaturll. Tn raport cu cAptu,eala vetrel, fmbrlclmlntea trebula dlstantatt lataral ,I Tn ft!1l cu ;z, 10 em.

Vetrela. cu ."captlia calor dlspu18 pe peretlexteriorl. trebula dlspuse e1'l mal aproape de co,ul de fum.

Oalsrrnlnanti pantru dlmenslunlle ,I ventilarea lncAperil este solloltarea nominal! la dlferentele de temperaturl reap. suma 801l01llrilor nomlnale la dl·

ferentele de temperatura. •

La spatllle Interioare au vantUare conform OIN 18017 volumullnelperll trebul. caleulat Tn funeti. de dimensiunll. d. constructle. OlmensiuniJe de constructl •• Tnt dlm.nslunlle flnlte ale epa~lIor ,I deschlderllor.

Tncl.lzltoare de apl mlel (pentru flux contlnuu)

Tn Inclpert de plnAla 5 rna volum nu se dlspun Inollzltoare de apl mid, la volum d. peste 5 rrJJ ,I plntls 12 rrJJ ;11%81. emanate de Tncllzltoar.le de apa mid trebule evacuate prln Inatalstll de evaouare. Tnolperlle trebule prevlzute cu slsteme d. ventllare. Peste 12 m'- 20 ma trebule .i. exist. un slstam de ventllare sau Tncllzltorul de liP! mlc trebule prevlzut ou 'Istem de evacuare a gazelor. Tn IncApfTile peste 20 ma .. pot Instala fara sisteme de evacuare $1 lara sistema de ventflare.

. ~" ff$

.:::m

I

...... -.~6.~:

u I

®

Ex.mpll penIN lIstem. de ardell. lIIuctl. d •• ar flavacu.re I gUllor peate ecop.rI,

CO$urllll de ,vacua" a" gazelor pot debuta II! fieeare din nivelurile Tn eau~a

nSO/100mm

0.75/1.00 m~ II

® Cos de evacuare a gazalor ®

Oepl .. araalntrlril

Material. de constr. I. dill. de blocurl de conett. Inflamablle TRCI.

DIN 18160

Ra~orduri la cosul de evacuare a gus lor

21

Aparate conlum.toe,. dl curent llectrlc NORMEDEBAZA
~ <D AI': alecltle. @ Sursl de iluminat. INSTALATII ELECTRICE -.
In genetal -1< Tn general DIN 40711, 40717
@ Sural de ITum. multiplu
~ . ® Plltl.lectrlel, -x 5 x eo eu Indle. nr, da 11mI'I $1 C9 @ CSlSomic secundar
eu 3 ochiurf puteraa, de ex. 5 lampl
a etUl SO 'N
. -{;J] ® Plitl eTectrlci .,:-7< ® Sursl dl Rumlnat (9 @ Ceasornle primar -@] @ Olctafon
eu parte de clrbiJne mobil
II -:K @ Surll dlUuminat eu
oomulalor (9
1~1 @ PIU,T.ctrlci -zs. @ Sural delTumlnat au @ Cluornle primar de ~ ® Ap. delnreglstrare
. eu cuptcr pume electrlcl ptr. samnallzare
•• rtl d.llmpl
-Q -¥ @ Surd d, Rumlnal au [G @) Ampllflcltor. vtrtu!
® Cuptor ,..dUCl!. cenductllllndlcl -QJ @ Mignetofon
~ @ Sural deUumlnal d. "Mul d. IJIIpllftCirl
Ilguranji
-1~1 ~ @ Sui'll d, Dumln&! de U m
® Aparat eu mlcrounde avarte . @ AI'. d. ocmun. II marl @ Tlblou de apel ,I
ex ® FI,fl,ctet dlat, In "en'ret, cont. .nullrl
OIN 40 00, p. 10
-EJ <V GriU au Intraro,U CD @ Sural de Humlnat au e @ Ap. de oomun. la -B- ® Center
.LlpUmlnt dllVaril ma,.. dis!., multlplu
-@] ® PUll eIIlncIlzIt G) @ Sural dillumlnit au [8J @ Ap. de comun. II . --ErA
2 oablurt Hperate mlJ'l dllt, atastat ® Tllblou d. center, de -
G:J ® Sural d. Dumlnlt plr. g ® Ap. dl ocmim. II IX. eu algurantl
~ 11mI'I de cIucIrcare mill dilt., patIIal
® Milini de ,pilat C!JS ,lleee.orll cmologat U ® C.uomlc de contact, d.
vue @ Sural de Dumln.t ptr, f§ @ Ap, de comun. II . ex. ptr. modll. tarif curani_
11mI'I dl dIac. au
@ W~~I numln~tr. ml,.. diet., emologlt IIIctriC
{ID @ ApII'It dt bucltlrll t--t lampl fluo,..tca , c:(] ® Dlluzor [jJ tS S.mnll. de
In genlret
Frigldlr, rap. ~ @ Bli1dI dellum. ell IX. IImpel'ltw'l
-EJ ® congll&tar, pIT. nr. d. SSW S corpurla ella S8 W @TI @> RIldtOJ'lOlptot cb ~ Releu de limp. de ex.
atellvtzl
OlNeeaOTllf2 ~ @> BancIl de Hum. d. IX. ptr. Uumln. CUI sclrtl
SSW 2 corp •• altl 2 X 58 W ~
-1·:·1 @ Congllator, nt. dl ~.o:==" @] ® Rallu In!"mllam.
eteIl vizi IU. @Tllavlzor comutltor Intlrm.
S Comutator ,ocuri _',
~ @ Aparat dl oPmlllzlre 11] @ Slmnli. dI control, ® Ap. tellt. IImpllx, d. electric' .
d, IX. au comut. d. rn. ~ @ Rlttu ptr. freovenfl
.lgUI'lll1I ex: pit. clldl,. .. u
poertl . lCulll04
'-<lID @ Apera! dl fncllzlt -r @ SamnaJ, dt vtbra.1 ~ ® Ap. tel." duplex, dl -§ 8 Barllr:rr.1reCVlnta
epa, In gatIItIl IX. pit, clldl,.. .au
(plndul dI ~lf) poertl Gulli ,
0+ @ R.z,rvor de apI {,-"I [] @ Clnt,..lld. 9 ~ AlarmA, In general
oaJda @ Samnal. luminal, IIlecomunJCIIII, Tn
blrltrl optIoI gln.ril
@ ® fnollzltor dl ftwc ~ @ DI.~. d, dllchld. a !f? @ Allrml au Indio. dp
contlnuu -§] @ Semnanzator u,1 r cur.nt
Q .Iounder ur buton ® @ Semnll.lumlno ••
® Frltlu •• ptr. Incendl Jempl.tmnlliz., q? @ Gong
semnaJ lumlnel
0 . @ Vlntllator -oJ @ S.mnal. d. Incandll p. @ Buton dl lon.rli 'W
automat @ Alarml pIT. comutat.
-0 [I!] @ Tablou de lpel ou de algullnfl
-0 ® GeM,ratar, @> S.mnal. po1l1l' butoane fI pllcute t9
Ingl",1'Il plr. numl @ Alarml au dlsp. de
-0 @ Motor, Tn glneraJ P- @ Mlorofon roUre
.0-
-0 @ Motor aU Indaraa ~ ® S.mnll. d. Incendll -q @ MioronlClPtor @ Alarml dl motor
~pulul de p_rotecjf. cu dlsp. d. roU,.. .Iectronlc
cont. DIN 40050 ..g
~ @ S,mnal. pt. ~ @ Oll11'lbultor FcrlnC1pa1 -Q- @ Alarml fltlanular.
@ UacltDr dI mnnl, Indlcatarul dl tapir. (tel,comun ca1Il) automltl, Ilarmi
uacltor de pit condnul
-@J @ Slmnlllz. de m @ Olap. dt remlflcare 4 @ Alarml eu simnaliz .:
~ @ Mlflnl de spilat tlmplraturlautomat G!J sub tanculall opdc
9 @ Buzzer
-rn @ U.cltor de flJll -iliJ ~ Semn.llz. 'Icunder ~ @) Olap. d. ramlflclle W @ Summer
pit. Incendllautomat m pIS1e tlnculill ..
,& ® Radiator cu Infrere," -{lli] ® LaCat dl trlc.r. O::J @ Claxon, ~ @ SirenA, In general
slstem. de slgur,"!! Tn general
mm @ Incllzltcr pt. fnc.peri B:J @ Claxon cu Indlc. ~ @ SirenA eu indle. tipului
In general ~ @ Baza unellnstala\1I de Ilpulul de cur.nt de curent
semnallzare a -g @ Intarlon ellcire
I [[[I]JI ® Tncllzltor cu clldurl incendillor . ~o @ Sirena eu Indiearea
Inmagazlnata frecventei. de ex.
-@] 140 Hz
@ Sistem de semnallzara -dJ @ rntarton poarta 4'270 @Sirena eu sunet
E::sJ @ Geam transparent lumlnoasil. automata, 1 fluctuant, d9 ex.
incalz;t eleetrlc de .BX. fotocelul! 150 - 270 HZ
22 NORME DE BAZA INSTALA"I ELECTRICE DIN 40717,40711,40710

. . Curent electric DIN 40710

~ Instala~8 Izolatl In __ O=-_ 'e tuburl

/,i?\\ Inslalatle I%olatl ptr,

(I) ':::::P IncAperl uscate, __f"'9!

-.....:..::~- de ex .• 'rmA tubular' ~

_-,(:;l..fJ _ ® lH~k':r'leui~~~~~~'ax'd _J=7I

Instala~ d. lnc..,... uma e ~

(k) @ Cablu ptr. dlapun.rt

---~:......- In extertor .au In sol m

Inltll.,II, Indicative, 4J

'ecopurl de utllizare

~ In~. ~ f:tlm\~1 ~:::i' , _._._._._ ~ ~n'lIufa.~. ·cr.

lIgurenll v,dilj

In\ InStIla~e J.

-_. __ ._- ~ ~::=~: rh

. - ... _ ... -.. '!:II teI.oomunlCl1lI ~

__ "' __ '''__ ~ Inftallji, d,

~ radladlfuzlun'

~ Inftall~' cu

'<:!.!I osracIIrIItlcI

~ FI,prlzentare ~ Ifmpllftcatl

~ Inftlla~' d, pratlClll 'GI (Up lIgurarttl fuzll:llll)

@ Translator, In general

..

CD Curen! oo~Hnuu a... Curen! .ltemativ, \:lIn gen.ral

~ Ap. de redressrs, I!.::JI de ex. record curent .'t.,nal,v

~ Ondulalor, d. IX. \f.3 schimbare poll, trensform.tar dB pUlsa~e

® Sigurantl, In general

,......_, 2 kH: ® Cu Indlcere.

Irsevents1

,......_, T 1'4\ Curtnt IIt.mltiv \:!I tlhnle

® Curent co, ntlnuu BlU eurent altern.tiv (curent electric)

® Curent mlxt

r-;., Curenl IH.rnativ \!.) IreCVInlilculUcI

® Curenl altemltlv d. Inaltl frecvlntl

Q Efactde

~ aproplertlnll,care, In

general

Q Elect de .llngere, In ~ general

~ Semnallzatar de ml,cara ~ pulv cu Infrar0911

~ Ael.u tampo~zat. da ex. ~ pl. eUI seArlI

~ Slgurantl eu Illet \f.3 dux.10A ,I tip 011. trlpol.,.

Sigurantl ptr. putere ~ maxim. I. IInllu", V.!JI JOIl' (NH),

de ex, SO A mlrlm.a 00

IiVII Camutatar d, ~ "plrar.a

. liguranl.'or, dl ex.

6310., trlpollr

t.;.;\ Comutltar,

'ell Tntrarupltar

~ Camutatar d. 'e;I prcteetll la curent

gre"t. cvadrtpollt

t.Y.lI Comutator dl

'ell pralaell. I put.rfl. de IX. 1 e A, trlpollr AnI Comutalor de

~ pro~. I motorulul, trlpolar

Aellu de

t2. IUpruarclnl,

v::iI de IX. comutatar prel.re""al

® Intr,rupltar.efe IvlTl.

Q CamUlltor ,courf ~electrtCl

@ OO%lgoal.

@ P~l da cantaot multlpll A::\ P~l dl contact· cu

\I.!.V prot.ctle Ilmpll

® Curent altamatlv de IrlCYenl' mtXiml

_me de .prlJln pentru InafaIItIlle IlbIre • DIN 40722

,3

r

__ ~CIblu, ~ Inglneral

~ "

---.---- \!jI eablu luI:iteran

_ .... __ t.iIlI\ Punct d .. prijln. ,

~ atT1p, In general I

--E03--@Sttlpencore! CU all II 4

- - @ Stllp de Imn ,SSSSSSSSSSSS'

_ _ ~ SttIp de acape"', tnt. ++++++

~ .tnp din IAvl. In g,ner. ~-*,X-X-~

- ...... -@StnP anaarat :.c;.::~.:~

~ Inatall~1 cu IeJI tmplmlntar.

tE.I\ Inftall~ cu

~ conductor neutru

@ $Inl de curent

@ lnetalltl.lIrlInl

~ AlII rtpl'lZlntirf. de IX. 'C telefan. InItal. de

naepta, 1nItaI. lumlnl Interm., InftaI. Rumina! de avert,

. .(.jlII 01 mal IUS ptr, curenl \!.!S' trffazll

~ PrId de aantlct cu \!3 protactll dubl.

~ Prtz. d. oontact cu ~ Intrerupltar

~ prtza de aanllct cu ~ Inculatoare

___ - ~ Stllp cu %lI:Irell, \i.!.I In general

- •• ~ @stnpanooral

t.r.:I\ Stllp de betan armlt, \1.3' In general

@ Stllp ancorat

@ Sttlp cu plcfar @SttlPdUbJU

~ Sttlp H dlepul1J'l!1lv. e IIU atT1p-portal

Q Fleprezentara o~onaJ. ~ pt. vertical

~ Tntrerupltor 'eJ 1t,1 trfunghl

Q D.maror, rezletenll ~ de pazl~e. d •• x. cu 5

trepte de demit'"

@ Camutatar·l:iUtan

. /!itt. Comutator-I:iUton ~ llumlnat

£.i\ Comutatar cu IlIIIpl ~ decontrol

~ Comutator 1/1

~ (Tntrerupltor.

monopolar)

Q Oomutatar 112

'ell (Tntrerupltar. bipolar)

~ Oamutator 113

'0 (lntr.rupltor, tJ1polar)

a Inltalllle tranepual, VB de IX. doul ana"

@ '"'telat" oolXllll

@ Ghld de uncle IIctIIIgUIar pll'. ftlcvenll maxima

__ .... 1 @ In.tala~e aacendentl

---I @ Inllala~e dHCIndlntl ~ Inllllal" _ndlntl ,I ~ d"clnd.ntI

® Legllurl

~ DazI d. ramlfl •• 'e;I reprenntal'l cIacIe nlc .. 1t

@DozI

.,.

~ PIIz. de contact ptr. \t!.lI trlnlfarmator d. leparara

Q FlICOfd electric, In ~ g,neral

o

e e

'" t

d d

V V f

f. X

It ,f

~ rrrf

e

~ Raoord ptr. curant \13 trlfazat

rIT1 Q Buton de venUlare l!!.J' ~ In.ta,. de deefuma"

f[j1 ~ Stmnlliz. buten

~ lnatallll. de delfumare

f[!jl Q Stmnall%ator Incendlu l.!:::!.J ~ (eemnlliz. buten)

-I..... GJi Dazl d, record ptr. IEOVI ~ lleteme de preluorare

IUtamatl'l daI.'or

n5i7l 'A? Inltllljie de oomunlcatli ~ "eI Tn blndllatl

[2IJ ® DIatJ1l:iUltar da tel8ton

rL, @ Dod d. telecomunlcatll ~ @ Dod d •• nlenA

Q Dlsp. d. rlmlflcara ptr. ~ antene

de.x.dublu

I

_-*" _ Q Sttlp-portal din I\tIpf cu

iii ~ zlbr.'e

@ Sttlp A dI.plII In lung

@ PunCl dl.prijln cu Urant --r o

~ PunCl de aprllin cu ~ contrafi ..

@ Sllip cu corp dilluminat

IILlI Inchldere d. capIt, ~ dlapaz. ramlflcare

caplt

~ Caslll d. record I cladlrtl ~ ptr. curenU terl, In g.ner .

.0 Ca malaue au IndlcIrIa ~ 1!pulul de proteoIIe

(@ DlltJ1bullOr

lnonldlre ptr. apal'ltl, ttr.!I de ex. earcue, dulac; ~ d. comutatolr., tal:ilou

da comutatoare ~ Legare II plmtnt. In v::JI g.ner.'

Iffl. Flacord ptI'. Inatal. de \t.:::f protectle conform

VOE 0100

@ MasA., corp

I'MI Element, acumulator sau I!.SI baterle

Q. Oamutatar 411

~ (comutator de grup, manopalar)

Q Comutator 511

~ (comutatar d. 'Irle. monopolar) Comutatar.811

.A (comutator ptI'.lCIIon. "e.!I din locurf dlferltl,

mon~'ar) ICIIo

Q ~rroB~81rl'e n.

~ ca.lln cOmUtetor aQllonat p~ntrag.rt

~ Comutator 711

'{!!JI (comutator-crucl, monopolar)

@ Comutator temportzat

........ 11.1 IIgIturIclelnltalatil

@ Executa!

® In COnItrUCl!' @) Proleetal

@ Instalall' moblll

r'-'-'

1 I

~._._ • .J

~ Instalatle lubtlranl, .;:,;---""'-:... ~ d •• x. dl .01

e ~ Instalatl. lupratlranl, IC dl ex. III:I,rl

_-Ic:..~_' ~ Instalatla pe !zolltor! de

..,.. \iQ!I portelan (Izolatoare-clopot)

@ Installjl, peste tenculall

~ Olstrlbultor ptr. antene ~ de ex. dublu

ill @ Amplillcltor pl. antene

,+, ~ Doz~ de antanA (doza 't' Ii!JI de tree".)

1 ~ ooza d& antena cu

~ 'i.:::5J re2istant~ de capat

@Dimmer

177m

IiiMI Comutator eu senzor de \!::5' I!proplere/mi~care

® InSlalljle In teneuiall @ Instala!ie sub tencuiaJA

r-;;:;., Transformalor, de ex. de 1!.:31 sonens

~ Comutator ael. prin ~ Itingere

177m

23

S8mnallzatoare optice Inatal.,11 de' paratrl8l1et
,® DIN 40708 DIN 48820 ® Conturul clldlrllor
CD Samnaliz. optica, In
,,-, general JHr!biape
~ ® Samnaliz. lumlnos ---0--- @;n"ugt de
intermltent allndicat de g,er.
dlrectls 9- @ e on armat cu
~ record
® SemnaUz. lumina. cu I L T @ Constructll d. otal,
comutalor dl r.duClie
$ _,_._._._._ $Ina metallc.
o SamnaOz. lumlnOi cu @ Acoper1ri mltaliee
lampl cu lumlnlsc.ntl
e ® Indicator cu rtv.nlra ~ @ Co,d.fum
automatA' -&- @ Stllp d.acof.'rt,
e ® Indicator luminal cu IW. Instal •• letr.
r.venlr. automatl c::::D @ Va. d, pro'plln,
~ (i) Indicator cu "'venir. r.ZltVCIr
automata IUmlnoa aau -1-1-1-1- @ Grltar d. JApadl
oecUant @ Anltnt
e ® Indicator flrl rllYenlre t
automlti • ----. @ Co~U~dln
e ® Indicator lumlnos rill o wav mltal
@ CO~=J"
r,v,nlre IUtOmatt e::'ra
-0 @) S.mnaJlz. CU dltp. ~ ----- @ c:mduClt
au Iren.
umpl.ra @=iJ¥Bb
_Q _._._-
@ Semnallz. au
. Inreglllrlra • • 8 BarI de rac'PI!t,
~ catarg d. Il8eguri
@contor 1 0- @~iVcll~la
fllY
~ @ Contor au .. mnlliz. ' -1- .... @ ZonA d. Hplrlrl
lumlnoUl ---co--
..i.- @ l.egara fa plmlnt
s @ a.mnlllz, mu~lplu din telYA ,I din
bart
• @ l.8gara I. plm!nt
® . @ Simnaliz. de abandon -H- @ Eclator
-e:e-- @ EclltOr acoptl1l "'8aterl1

C!lIIJ]] @ S.tlrie CU etemln1l

II I II II i I K ~ Sltlri, cu lCumulatori • ' . - • \l.!I (4 ctlul.)

,+ -II- @ El,m,rrt, acumulltCr

Ii3I ~ OIlO.rellor d.

I:!.!I .upraltnelUn,

_._._>- ~ Strlpungtrl r. prlo ~ ICOpt ,

~ @1.1tl

mm

24

INgTAL4T11 t;L NORME DE aAZA
DIN 18 0111. 41 ·708 40 900. 4B 82Cl
lit. TIp<d '" ........ ,. >"_ '1!""lrvln .. V,I"'" ft I'GOttI (leW)
'"'" laflrl !
~~.=40~'",'m' if
, . [: , JI.
2 PI"U tnt I, '2,. ,
3 ..... :li;~I· .. 20'"', 1 ~
"~, I~ ....
!E; . I "
'I, ~' "., ",": ,'" "E"
I "0-14$.0-
. ....' , 0.2
'A ::::.":~~.~,_ '. H ~1 .• e
If =~ t' '~I.II
fA "' ......... ,'t ,'" :u T.!
l~ l:t'::: ..... I • .. . ....
11 '!':, .. - r'" ' .....
11 _,111_ 3 1·
10 _ ,'.
I' ~..:cIt""" 1,3 7J
!! -,!!,.,. ,'. 1,3 ......
t
~: ,,,,
!: 'I i!'ohIallum , , .
, ,'" 00

.31 -..

@ Dctara extl",A

11A 1 t: 1:;;1 ® iii 1. t::J 11M t 1m!

11AS t-Jf"'''':'::;~,,.-I:I: -@

,....:20=-:A ... 4 131 Iyclllll.

11A6

NORME DE BAZA
INSTALA", DE SECURIZARE - III
Inatala,lII. de •• mnaUzare a ~I/;I ® Semnaliz. optic ~ @ Flelau de declan,are '--' @ ecluza ~i;:~erlaane
J.lJ -
spargerUor ,.......,
1 <D Contact de lnchldare ~~ @ Relau da ac~onare L:iI ® CI.p. de cu-plaJ digital *" . @) Turnlchat
• ® Contact de • i~ @ T.llcomandi ~ ® Tranlductor digital e- ....... 8 U,I turna"tl
l! !J Inllog cu dllp. dl
desohldere 1-+1 cuplaj dlreoll,
• ® Contact magnetic t>s ~ R.fteotoare d • tranemlsfe
alarmA ro., <lOC> @ U,I. cu deazavarTr.
@ Tablau d. anunturi allctrtca
~ @ Semnallz. de vfbralfl 1=1 de semnallzare • .. ... @ u,a cu deschldere
Incendllor L ..J electrlcl
+ ® Contact dl pendulare [Q ---~@ -'?- ® Ob.rllh1
@slmn.1Iz. ,-~. "anou d, comandl
IImperatura maximA 0 (8 CarOlSI
+- ® Camutator rro;.
tenslunea rulu! g ® Semnlnz. dllellnl' !.!..l.! @ Grllaj dl protlctl.
.J'U1.r" Q)FaQI dl I8mptr.turl r- , @carcasl
~ L. .J luprav.gh.atI
@ S.mnallz. da fum G @§l Flazd d •• Igurantl
~ ® Semnallz.dl aptlc r"V' @ Clatrlbultor
Itrlpunger. ~ @ S.mnallz. d.lum prln .upravtgh.lt
L. .J ~. @ Pllcu1llungl de
:.: ® S.mnallz. da prl$luntl Iontz."
pr .. d. prilluni protac!l'
A ® Samnallz. pIT. < ~ @ Stmnallz.llioirl cu 1nstII",1 de aupfllYeghere prln I~ ® Slgurlntl fv:' fereltre
tellVlzlUM au fof rote va"
.pergerea gllmurilor 'Y Inf~1 bucullntl
~ ® Slmnlllz. pIT. ~~ @ Simnallz. niClrj cu t;_] ® Cam.rI de IUlt c:{> ~ Brouolln crue.
;~ %gamete d.lmpact ultravlol.18 v.d.rt .
@ Semnallz. dl mI,cerl 'Y &~J @ Camara dllult i @ l!Iroucl au zavor
pulvcu'~11 ~ @ Samnall%. preslunl Vld.rI au opllcl tumant
(dloJan .. rl sprinkler) van.blil
<}- .. C> ® Sarillioptlcl [3] @ S.mMIIIz. manual 'C:J @ Clrcal dl proI8C~' ~ 8 Brallcl cu zlvor
< ~ @ S.mnallz. d.lumlnl camera d. luat v.dlri
~ @ Reltu d. dldan,." t~ ® Clrllg poall~or
c::R) @ Caroul d. protectll
i6' @ S.mnallz. tablourl au cap de roll" ~ ® St;urantl ptr. rulouri
L. _, ~~ @ TabloUl·dI chll ptr. lnolinere
«J= pompllrl . c::_ )~ @ Cam.ra dllult ~l ® St;uranll pIT. jaluZlI.
@ S.mnallz. ml,cer. cu
mlcround. Coppler m vtdIri au cap dI
IOU,. Incllnare
<J-- -I> @ Sarl.r. cu mlorounda ClntraltiACCIIOrO @ Clmlr. d. lult ~f @ Incul.re obllgalOri.
c!2"J Vldlrt cu I.mnlllz. prin doul p.raolnl
[Q§M] @ ClntnIII ptr. d. mlfcar. .
[§I'" ® Stmnellz. modlficara anul11ll'llll8curilar III ~ M1ner d, farelltrt au
.... clrnp Inaltlllnwni "lpeIVltflor ra' poalb. d.'nouler.
[§MJ @ C.ntrII. de Inuntart @ Monitor tr<
S" @) Simnallz. modlflcara aincancllllor @ Inchlzltaar. d.
W'. I.J slgurantl
.... clmp joulllnllune ~ @ C.ntrIIa d. control I @ Panou de comandl @) Brallol cu zlvor
~= @ Slmnellz. modlflcara acollulul -==--- ~ &leger.a clm"a' d. "c:::::I" tran.v., brouol cu
L--:.,.o luatVld.rI·. dublu ZIYor tran.v.
clmp caplCldv CEQ] @ OIMlrllt d.
IUprtVlgh," prin '(~r @ Monitor IImnll vldla TT @ Sigurantt ptr. grilajul .
111---11 @ l!Ianllllnaltl IIlIYIZIUnt pIT. tranllart lmaglnl plYn~.1
I8nslunl [bQJ @ Clntrlla d. anuntar. L" '!J U @ Brauel clllndrici
IT= a ap=lrIIor In
mig n.
@ S.mnallz. m'tcer. I WS I ®::: IIlafonloi 1=1 de Iupraveghere a
ultra.unlt.· appl" II @ s~uranlll1atrlva
lCCeSUul '. rI oItIl u,1I In
R---D @ SarI.rI ultruun,1I I TO I e ~n\tll. deschld,ra bllamal.
[S. @ Clccdor l.gltlm_11I •. _ ._. @.I3an:1
~ ~ Cantact banonot. [2] @ Translator ~- @ Clcodor autenom au ~~ @ GIrd d. slnnA
~ cod lupllmlntar ghlmpatl
@ S.mn&llz. spargere 2J @ lnata~ld' +++ @. Gird mulv, grillj
lTans ,II ~- @ Cecoder On Un.
r,' @ Instal. de comandl ~ ~ Traneductar digital ®
~ .J .llctro-meeanlCl analog @ Rulour! cu dlspozltiv
~- delnoul.rl
r-?, @ Inllli. dl comlndl ~ ® Ap. de redresare - @ Cecoder lagltlml1l1 cu
umana cod lupllmentar @ @ Flulourl de atel
L.'.J relll
~, @ Instal. de comandl ~ ~. @ Decodar autonom cu
@Bat.rleCU - cod supllmentar @ @ Grlla] rulant sau pliant
L .J tempcrlza11 acumulatori
rX' @ Ap. de lei. a lumlnli [J] Ap. automat plr. 0" @Sllf
® larmaraa numeralar @ ·Termlnal data cu ~
L: :.J $1 anunt
rd" ~ @ Butonullnstalatlai de l!.~ pancu de comand!
@ Semnaliz. a.custlc inreglS!rare <:.- ..... )1 m @ Stlcla securizata
L.: :.J
25 <D HTrtI. PlnllU schill

@ Prilucrall. marglnllor

'~,.'., .

(j) Tlu special

@ Mijloace i)lItltcarl

@ Miiloace ajutatcare

26

® $ch~ar.a (carolaj d, ccllltUotIl)

® Plan,etl

® InllTUmlntl de dann

® eablon de curb.

@ Ajutor la hasurat

Ghlda' eu degetul mlc

® Olvlzarea hlrtlel

\ ~~~i:.· or., '1/

® ,lnlill_fIe d. d ... ",

@ Olprind.~ uUI,

@ Pozitia ccrscta a degetelor

DESENUL

Limba proiectantului este desenul prin care acesta formuleaz! univoc $i Intellgibil international· indlca~lIIe sale In forma unor desene geometrice obiective imbog!lite eu desene de prezentare.

Dexteritatea In dessn Ii u$ureaza munca In ceea ee prive$te formularea a eeea ee lsi imagineazi $i Tn ceea ce prive$te convingerea comandttarilor.

Desenul de arhitectura este un miJloc $1 nu un seop In sine ea Tn cazul pietorllor. Din acest punet de vedere desenul de execu~e ~I desenul de prezentare se dlferen11azi unu! de ceiliait.

F'entru desenul cu mlna IIber! ~I la scara slnt potrlvite blocurlle de desen (DIN A 4) cu hTrtle caroiatl (dlmenelunea pltratelor 1/2 em), pentru schlIe malexacte se potriVe~e hlrtla mlllmetrfc! cu dlvfzare mal gross! pentru oentlmetrl, mal sub1lre pentru jumatl~le de centimetri $1 foarte sub1lre pentru millmetri - <D

Pentru desenul normat ,I ech~e se potrfv8SC carolajele de construClli (conform normatlvulul de dlmenelonare DIN 4172) - ® Pentru schttele eu creloane mol se potrlve$le hTrtla sub1lre. tnansparentA.

Din sulul de hirtle se tale formatele potrlvlte. folie Indlvfduale se rup de pe $inA - ® saw se tale in Interlorul - ®acestelL

DeseneJe executate aLi ereioane tarl se .laboreazA pe hlrt!e de desen compl,t transparent! $1 rezlstentl Tn formatele DIN - psg. 4, se..irevld eu protectie de muchli - ® $1 se plstreaz! In bibllorafturl.

Pentru desenele In tu, se potrivesta aalcul. pentru piclurl .$1 desene de raprezentare hTrtla rezistantA la apt. F'rlnderea follor de desen pe 0 plan$e!! slmpll. din lemn de tel sau plop. pentru formatele DIN - pag. 4 se face cu ploneze cu acalesl tip de vlrf ... (S). Mal TntTi se pllaz! 0 margine latA de 2 em care. ulterior, va fI marglnea de Indosarlere - psg. 5, lat Tn Umpul desenulul teul trebule rldlcat pu~n de pehTrtle astIel Tno1t sa fte 1mpledlcatl lStergerea desenulul. (de acsea se deseneaz! de sus In JOBI) Prlnderea hlrtlel poate fi f!out! ,I eu scotch - @ (caz In care suportul poate fl $i din material slntetlc ,i Cellon sau materlale la tel de netede). A$a·numltele .lnstaJa~1 de desen" s1nt U%uale 1n domenlul Inglnerlel - @. In afara de teurlle simple exist! ,I unele speciale care permit construirea dlferilelor unghiuri (procedurA patentatl). Acestea slnt prevazute eu dlvizlunl Tn octametri sl centlmetrl - Q). "Seararul" in evan!a;, "scararul· paralel pentru ha$uri, divizarea segmentelor - ®. Echere la 45° cu diviziunl In milimetrl $i grade - ® Instrumente pentru curbe - @. $abloane pentru curbe _,. GJ).

Guml de ".rl, rOltA, ,abloane, culile (Ie ra etc.

@ Mlna II m."~ne ucutl!l prln rotir.

CD Ute" autocotante ,I (Ie !nllne"

Insttum.nt eLI !reI bra!. pentru dlHnare. pirspectlvlllor

@ .Izometrie

® $abloanl plntru Scrll

® Aaculltori

£L

ABCL_

ABCDlL.-·

......... ,

®

Olm_lunllt nl,r.lor II mlloArl Tn punctl

tf1' PI.nflll clrouJari Plntru \WI de"",,,. persplCllVllor

@ Metoda perspectiva

®

T ocurl renIVor p.ntru tue

Mltlnl d. eerie pentru 'XIClltlrI. textllor

~ 1\


\\~ ~

\~ I'ri
\\\' =3
i-
I'"" i-
t- i-
t- ....
f-
.... """~ ~ Suport plntru d .. enar ..

~ per8llldlvelor .

@ Aparat pentru perspective Reile

DESENUL

III

Imaginile de prezentare deslu$~se intenilile proiectantului, convlng adeseori mal mult deeit expllcailile prln cuvlnte. Imaginea de prezen •. tare ar trebu! sA fie construltA aetfel incit ea sll corespund! realitAlIi' vlltoare. Izometriile pot inlocui 0 perspectlva aenana daca s7nt desenate la 0 scarA c 1 :500 - @. Carolajele de perspectlvA care, construlte cu unghiurlle uzuale, 51nt potrlvite',i pentru imaginile de Interior - @. Deprinderi utile de de5en: desenarea rapida ,I exact! a formelor cu unghiuri drepte numal cu teul, fir! echere - pag. 26. Determinante pentru succes sTnt pozi~a corect! a teului ,I exerci1llle numeroase. Dlvlzarea une! IInll anumlte 1n segmente anumlte este facilltat! de pozl~a coreet! a une! rlgle normaIe - pag. 26. Olfente mijloace ajutltoare. Plxpentru mine 2 mm (ZJ toate gradel& de duritate de la 6 S pfn! la 9 H.

F'entru $!ergerea tusulul guml de tu$, c~ de ras sau lame de ras, pentru ~ergerea creionulul ~I a mlnelor gume care nu Tntlnd. La elaborarea desenelor eu multe IInil sfnt recomandate ,abloanele de ~ers :.. <D. Componentele scriae se executl cal mai blne fAr! mil· . losee ajutAtoare; Tn desenele teh· nice se executA cu ,abloane Tn penltA tubular!, pen~e Graphoe, penlie Izografe etc. sau cu pensula rotundl- (g). Sfn! tehnlcl bune pentru eel care nu scriu blne. NormativlJl intenat\onal referitor la serls ISO 3098/1 ~ DIN 6776. Se utllizeazl ,abloane de scrls curslv ,I vertical - ® - (ID.

@ Carciaj pentru perspective

27

Omul creeaza obiecte pentru ca acestea sA 7i fie utile. ln consecinta, dimensiunile lor sint pe masura corpului. Astfel, tn trecut, membreIe omului erau baza fireascA pentru toate unltltlle de mlsuli. PinA astAzi ne formam 0 imagine mai bun! asupra dimenslunllor unui obiect daca aflam cA este Tnalt de alTtea staturi, lung de atTtia co~, mai lat cu atitea picioare sau mal mare cu atitea capete.

srnt termeni 7nnascutl ale cAror dimensiuni Ie avem prac:tic 1n s1nge. Unltatea de mAsurl metrlcA 1nsA a eliminat utillzarea lor.

De aeees este neeesar sa ne form!m 0 Imagine crt mai exacta $1 crt mai vie $1 despre acaastA scarA. Comandltarli fae acelS$lluoru atuncl oTnd mAsoarA Tncaperlle propriilor locuinte pentru a cApita un reper pentru dlmenslunile indicate Tn planurlle de constru~e. Cine Tnvatl sA construlascl ar trebul s! Tnceapl. prln a-~i Imaglna eft mal lugestlv dimenslunlie spa~lIor ,I ale oblectslor din acestea ,I ar trebul sl. exerseze permanent aceasta ablJltate asttel 1neft, la reprezentarea fiec1!rellinii $1 dimenslunl, s! T$llmaglneze cTt mal realist dlmenslunlIe mobilierului, ale spa~lului sau ale clAdirl! pe care Ie prolects8%!.

CApitAni Tnsa instantaneu 0 Imagine corect! asupra dlmenslunllor unul oblect dacA, alAturi de acesta, vedem $1 un om, tie 1n realltate, l1e Tn reprezentarea gral1cA. Este semnll10atlv faptul cA Tn prezsnt, Tn Imaglnlle din revlstele noastre de speclalltate, olAdIMle ,I spa~ne s1nt arAtate prea ades tara oament.

Imaglnea pe care ne-e formam desprs dlmensiuniJe acestor constru~1I este adeseorl gre,itA ,I sintem ulml~ de ort de dlferite, de eele mal mutte orl, de cit de mlol stnt ele Tn realltate. Tn acaastA stare de fapt consider cA rezldA ,I motlvul pentru frecventa lipsA de relatle dlntre clldlri, tocmal pentru c! proleotantli utillzeaza seArl dlferite, aleatortl, ,I nu pomesc de la slngura coreet! - omul.

DacA aceasta stare· de fapt trebule sl se schlmbe, atuncl este necesar s! I se arate prolectantulul din ee au evoluat dlmenslonarile pe care adeseori Ie prela fAr! sa se gTndeascA.

Prolectantul trebule s~ $tle ca proptl~1 exlstA Tntremembrele unul om blne oonformat $1 ce spatlu necestta un om atlat Tn dlferlte pozltil sau Tn mi~care:

Proleetantul trebule s! $tie ce dlmenslunl au uneltele, halnele etc. cu care se TnconJoar! omul asttel 1ncft, plecTnd de la aeestea, sa poata sl stablleascA dlmenslunlle optime pentru recipients.$1 mobilier.

Prolectantul trebule sA ~e c11 spatiu ti este necesar omului intre oblectele de mobiller, tn buoAtlrle, Tn sufragerie, 1n blblloteol etc., asttel Tnc1t sA utllizeze 1n condl~i contortablle sceste oblecte de mobiller, s! Juoreze confortabll, tar! oa spa~ul sA fie Iroslt.

Proieotantul trebuie sA ,tie care este pezltia fun~onal! a obJectelor de moblller, asttel lnoft emul sA poat! sA T$I Tndepllneascl Tn mod confortabll obllgatllle sau sl se odlhneascl Tn condl~l confortabile, seas!, ia blrou, Tn atelier.

fn fine, proieetamul trebuie sA $tIe care sTnt dimensiunlle minlme aie spa1f11or eu care omul se deplaseazA zllnlc, ca trenul, tramvalul, autoturlsmele etc.

Oespre aceste spa~i mlnime tiptoe e( are 0 Imagine precis!. Pomlnd de la aceasta, adeseorl subcon$tlent, el 1$1 formeaz! imaglnea despre dlmensiunile celorlaite spatii.

OmulTnsa nu este doar ofiint! in carne $1 oase oare neeesi\! spallu. Latura afectlvA este la fef de important!. Impresia pe care 0 lase. un spa11u depinde 1n mare masura de dlmensiunile, confol'marea, fi· nlsarea, lumlnarea, amenajarea sa ca ,i de modul in oare este accesat.

Pornlnd de la aceste g1ndurl $i rationamente, am Tncaput 7n anul 1926 sa. adun In mod organizat cuno~tintele rezultate dintr-o practica profesionaJa $i 0 aotivitate didaotica diverse.

28

INTRODUCERE OMUL CA UNITATE DE MAsURA ~I CA SCOP

Pe baza acestora a fost dezvoltat! aoeasta invAta.turl a proiect!rii care porne$te de fa om $1 care ofer! bazele pentru dimensionarea cladirilor $i a componentelor acsstora.

Cu aceaeta, C1Q~le au fost cercetate, dezvoltate ,I evaluate re!ativ pentru prima oarll multe aspecte fundamentals.

Poslbliitatlle tehnice conternporane stnt integrate lntr-c m!sur! mare, normale germane s1nt resp,eotate. Descrlerea este redusa la ~ strietul necesar $1 oompletatl, respeetlv Tnloculta, pe cTt posibil prln desene sugestlve.

Astfel, proleetantulul praotlclan 11 sTnt oferite, tntr-e formA concis! ,I _ coersntA, bazele necesare prolectArII pe care alttel ar trebui sa Ie extrag! singur ,I cu dlficultats din mutts cartl sau din dlmenslunlle

un or cl!dlrl deja executate.

Tn aoest scop s-a pus accent pe prezentarea esentel, a datelor $1 a-experlentelor de bazt, Tn tlmp ce cltdlrile exlstente au fost Introduse nurnal Tn mAaurs Tn care s-a considerat ~ ele constitule exempllflcAri generale.

Clcl totu,i, Tn IInii generale $1 Tn afars anumltor normative, fiecare - teml este dlfsrltll ,I ar trebul studlatl, abordatl ,I modelat! din 'nou de cltre flecare arhltect.

Un progres reat, Tn splrltul bun al vremil, este po8lbll numa! in acest fel. __ DlmpotrlvA, oblectele deja executate conduo mult prea usor la imlta· re: Tn crlce caz, produc Imaglnl stabile de cars, adessorl, arhJteotul . oe lucreazlla 0 teml similar! se paate desprlnde doar cu greu.

Dac:! Tnsl arhltectul creator prlme,te - ~ cum este Il'Itentia de fat! - ~ doar plr!Ile, atunel eete sUit sa. teas! slngurflrul spiritual care leaga toa-

te necesftltile unel teme intr-o unltate care este $1 de natura spiritual!.

1n fine, aceste pl~ nu s1nt preluate in mod intlmplltor din varti re- ~ viste, cI sint extrase slstematio. din blbliogrsfle, focallzate pe datele neessare fleclrel terne, veriflcate 'prln intermedlul unor clldlri de acel8$1 tip, cunoscute $1 de caUtate ,I, dael a fest necesar, obtlnu-

te prln machete ,I experlmente, mereu cu SCOpul de a-I scutl pe pre- __ lectantul practlclan de aceste cereetlrl fundamentale, astfel 1nc1t aoesta sA poatA dedica suflclent t1mp ,I rAgaz laturil oreatlve oare este atTt de ImportantA.

(3) Leonardo da Vinci: canonul proportiilor

..

fN'rRODUCERE MASURA TUTUROR LUCRURIL'OR

Propol1llle omulul,

dezvoltate in raport cu cereetlrile lui A. Zeislng - !II

Cel mal vechl canon despre proportllle omulul care este cunoscut Tn prezent a fest descoperlt Tntr-o Tneapere funerarA a ansamblulul

de plramide din Memfla (aprox. '3.000 ani t.e.). .

Aceasta TnseamnA cl, eel pU1ln dntuncl, oamenil de ~tlln1A ~I artl~1I au fAout eforturl pentru a deacifra proportllle corpulul omenesc.

Cuno~em canonul Imperlului condus de faraonl, pe cel aI epocii ptolemelce, pe cel aI grecllor ~I al romanllor, cuno~tem canonullul Pollclet care a fost conslderat llmp indelungat cs norma, cuneastem Indlca~lle .lul Alberto, ale lui Leonardo da Vinci, pe cele ale lui Michelangelo ~I pe cele ale omului medieval, in special opera cunoscutA pe plan mondlal a.lulAlbrecht DOrer.

fn lucrarile mentlonate calbulele referltoare la eorpul uman se bazau pe lungimea eapului, a tetal sau a label de la plclcr, dimensiuni care, ulterior, au tost subimpar;ite st relEqionate Tntre ele astfellncit au de; venit determinante chiar ~I pentru viata de zi cu zi. pina 1n zilele noastre unita~le de mAsura cele mai uzitata au fost plciorul ~I cotul.

Mai ales indicatllle lui DOrer au devenit bun eomun. EI a pornit de la ini!.ltimea omuiui $1 a stabillt divizarea in fraetii dupa cum urrneaza:

V2 h • Tntreaga parte superioarA a corpului, Tncepind de la debutul plcioarelo"

1/4 h • lunglmea plciorulul, de la gleznA la genunchl $i distants dlntre bArble ,I buric,

Va h • lunglmea label plclorului,

Va h • lungimea capulul din cre$tet pinA Is partea Infertoarl a bArblel, distanta dlntre mameloane,

1110 h • TnAJtlmea fetel.lll~mea fetel (Incluslv urechlle), lungimea mifnll pTnA la Tncheleturl,

1112 h - Iltimea fetella TnAlilmes pilrtli lnferloare a nasului, liltimes

plclorulul (peste gleznA) etc.

SubdMzlunile merg pina fa 1f4.0 h.

fn secolul trecut A. Zelslng a fost eel care Tn mod special a clarificat problema Tntr-o masurA mal mare prln cereetArile efectuate pe baza sec~unil de aur, prln mAsurAtorl exacte ~i prin comparatli. Din pllcate, lucrarea nu s-a bucurat ~e .a.t~niia euvenlta pin! de curlnd, cind un cercstatcr important din acsst domeniu, E. Moassel - CD a confirma! lucrarea lui Zeising prin cercetari detaliate desfa$ura!e dupa propria sa metodA. tncep7nd cu anul 1945 La Corbusier a utilizat aeeste proportii bazate pe sectlunsa de aur, numlte "Le Modulor" - !II, Tn toate proieotels sale. Dimensiunils stnt; inaitimea = 1,829 m; cota buricului = 1,130 mete. - pag. 44.

II

29

MASA CORPORALA

1---875----1

1---815---1 Dlm,nalunUe pentru scaunul d. luau

@ Lucrulln pleloar.

!---1250----f

30

® ® @)

OMUL DIMENSIUNI" NECESARUL DE SPATlU-~ conform dimensiunilor normata $i consumulul de forte.

~··r

~.

r--825--;

®

II---'~'-I

, ,

I

,

1---87S----i

@

t.i4' DIm.nllunl pentru sclunul ull1lza! If? Olmenllunl plntru fotDllul cal mal

\!.:I In Ioculnll,' p,ntru I lUI ma.. ~ mlc utll1zat l1100uf d. cuau! lau

milUja dl IUlt caalul

r---IOC-l000-:-!

@ In genunchl

@ .lInd pe SOIUn

Olm.Mllunl p.ntru fotcllul capltonat _

T

~110~

I I

I I

., ,

® .lInd turClfte

OMUL DIMENSIUNJ $1 NECESARUL DE SPATIU

ccnterrn dim.nsiunHor norrnete - ID ,I ',"'umu'u' d. fa", •

NECESARUL DE SPATIlJ tNTRE PERETI pentru oameni Tn rnlscare la IA~mi ;;. 10% adaos

I--- 1700 ---I

®

~ 1150 ---l

@.

I-- 1009 --1

@

~375-1

CD

I-- lUO ---l ® Grup'complt:t

LUNGIMI DE PAS

I-- 1875 ---I ® N_nrul normll

~ 2125 ---I

®, La •• onlrl miliungi

t--- ZOOO ---I @) Cor

2250 @ Cu bag.,. dt umlr

d-75O -+- 750 -+- 75O.....j I- t75 ~ t75 -I- 175 -:-I

\!.::II Pu constant @ Pu de m.... .

NECESARUL DE SPATIU PENTRU DlFlRrrE POZITD ALE CORPULUI

I

, 2000

t.r.i\ Mllura millime par ma. 8 .~ p.raoan. (de IX. 181IC1bI"I)

_n
_r-
~I-
.
I' l~

I-- 112S --t J-- 1000 --l I-- l1D -!

@ @ @)

NECESARUL DE SPATIU CU BAQAJE DE M1Nl

I- .,5 .......

@

I-- 1000 --1

@

I--- 1150 ----I

@

DIMENSIUNILE TRENURILOR SCARA. 1 :100

"j
so S4 72
~ S
..
T
oj. s .. ·_.-1 52
!; .. I Pi
T I
92 '" ~
e- I- 1.5' ~ ,_ 1.62 oj

Vagon de pereoan., plan. 88locuri d. ,.zut, 0,415 m pl/l1rU fltcare Ioc. Lunglmel totaI119,66 m,

lunglm .. oomplrtlmtnttlor 12,75 m, lunglmel vagonulul de bagaj.,2,e2 m, lnll.mlilreptelor a8-30 em

,__ 1300 ~ I. -+-- 1901 Parterul unul vigen ttajat cu patru oiIl (100 tocurl de ,tzut, 18 SlI'IpOntlne)

~105OEtaj

Spa~u pIT. bagaj.

OMUL $1 VEHICULELE

......
" " TT,
:~.:
I ~1 .;"
'I';'.
, ..
:: T If , V,lrlcule vechi ~ nal cs axamplu pentru necesarul minim de spaUu pentru transporMde persoana

1

2.80

Secjlune tranlverllJII. plntru <D

I- 1,97 Clua I a·.

oooj I- 2,10

S.ct.longll. pt. ® Clala 1

1908

1---1200 --I-- 1414 -1--,901 ® Perterul unui vagon atalet cu patru osii cu co~partiment manaj. spatlti pantru'luat masa ~I spatiu pentru bagaje. 2810curl de $ezUI clasa a 2·a

32

(1) Dormit

® Odlhnl

70 kg

@ ~ueru

(D-@ Emil"" de bioxid d, CIl'bon ,I vaporl de apl ale omulul (In canformltat. CU clrcetlrliliul H. Wolp.rt) -Ill

1.0culn~ele trebuie sl protejeze omul Tmpotrlva intemperfllor $1 51 of ere un medlu care promoveazl starea contortablll $1 decl, Tn mare mlsurl, randamentul de lucru. Acessta inseamn! aer bogst in oxigen, Tn mi$CSre u$oarA, fArA curenl, 0 temperaturA $1 0 'umidltale a aerulul plAeu!e, precum ,I luminA adecva1I,

Pentru acestea siot determlnante pozl~a loculntel Tn pelsaj, preeum ,I dlspunerea inclperllor Tn cadrul clldlrfl.,1 slstemul de constructle - pag. 2B1. Un slstem conatruetlv care oterllzolare termlcl,prevAzut cu suflclen~ ferestre marl 25 pozlllonate Tn locurUe. potrlvlte ale Tnclperllor ,I adeevate mobilierulul, cu suficienta Tncllzire ,I ventilare adecvatl 20 (flrA curant) constitula prima pramlz! a unel stArl de con-

fort de lungl dura!l.

Neceurul de .r

o dati cu aeru!, omullnsplrA oxigen ,I eliplrA bloxld de carbon $1 vapor! de apA. CantltA~le variazl Tn fun~le de greutata, allmenta~e. activltata ,I medlu - (j) - ~. 1n medle se iau In calcul pentru fiecare persoanl cTte 0,020 m3/orA bloxld de carbon ,140 glort vapor! de apA- (j) - ~.

Oa$1 con1inutul debloxld de carbon de 1- 3 %. pare sllncite numal la 0 rasplra11e profundA, !o!u$1 aerul din teeuInti ar trebul s! nu contini mal mult de 1 % •• Aceasta determinI· la 0 schlmbars simpll a aerulul la flscars orl • un volum de aer ds 32 m3 pentru flecare adult ,I 15 m3 pentru flacare copll. Deoareoe lnsl chlar $1 cu ferestrele 1nchlse schlmbul natural de aer I. elldlrlle Izolale este de 11/2- pTnAla de 2 orl mal ridlcat, ITnt suflclen1i ca volum de aer normal pentru adulfl1 6-24 m3 gn fun~le de sl.temul constructiv), ,I pentru copJi 8-12 m ,sau, Is 0 tnAltlme a spatUlor de locuit de 2.5 m ~ cTte 6,4-9,8 m2 pentru fIecare adult $i - pentru flecare coplJ - clte 3,2-4.B m2 de supratati locuibili. 1n cazul Ichimbulul de aer mai mare (dormlt cu ferestrele deschise, schlmb de aer prln canale de ventilare), volumul spa~lIor din zona de zl aferent fleclrel persoans poate 1i redus la 7,5 m3, lar 1n cazul . dormltoarelor la 10m3 pentru flecare pat. Tn cazul Tn care calitatea aerului scade prln limpl cu ardere deschlsl, emanatll rAu mlrosltoare Tn spitale sau fabrlcl. la spaW Inchlse (ea sAliIs de teatru) - pp. 123-126 Introducerea oxlgenului ,I sllminarea elemsnlslor nocive trebule susflnute prin mijioace artlflciale.

Temperatura .~lIIor

Temperaturlle eele mai plAcute pentru om sfnt de 16-20·la odlhns. de 15-1 S· la lucru, 1n funejie de ml$c!ri. Omul peaIe fi comparat cu 0 soba care ss aHmsnteaza cu alimente $1 produce pentru fiecare kg din greutatea proprie aprox. 1,5 WE/h. Un adult de 70 kg greutate - CD -(]l deci Tn flecare ora 105 WE/h. pe zi 2520 WE/h. care ar II suficientl pentru flerberea a 25 de litri de apa. Producerea de caldura vartaz! in raport cu conjunctura - CD - () . Ea crests daca temperatura Tncl!.perii scacs, asa cum crests In cazul activita~i fizice.

La TncAlzlre Irebuls avut Tn vaders ea aerul din pali"e cele mai recl ale TncAperil sa fie Inellzlt cu 0 cAldur! blTnda. La temperatur! de peste 7o-BO° se produc descompuneri als clror resturl IrIt! mucoasels. gura ,I faringels $1 care genereaza senza~a de aer uscat. De actea sistemele de 1ncllzire cu abur! ,I sObele de fler, earacterizate prln temperaturl superffclale rldleste, nu sTnt potrlvlte pentru loculnte:

elm'

UmIdItatIa "lor Aerul din TncApert cu 0

umidltate reJatfvA de 50 - 60 % esle pllcut ,I ar trebul sA se sltusze la .. 40% " c 70%. Aerul prea umed fave· rizeazA agentll pategenl, clupercUe de mucagal, transmlterea frlgulul, putreg!lrsa ,I formarea de condens

-~.

PI'ocIuceM .,.porIlor d. epI de catre om dlfer! Tn fun~le de premlze - CD -~. Ea constltule un preces de rAclre Important " cre,te 0 datA eu temperatura 1nci\perll. mal ales dacl aceasta dep~e'te 37' (temperatura corpulul).

15

Suportabll Suportabll P.rlculq ....
mil multi 0" V.·l ore Inltantaneu
~ ~ ",
Vapori de loci 0,0005 0.003 -
Vaport d. clar 0,001 0.004 0.05
Vapor! d. !lrom 0.001 0.004 0.05
Acid c10rhidrlc 0.01 0,05 1.5
Acid lulfuric - 0.05 0.5
Hlelrog,n lullurat - 0.2 0.6
AmonJao 0.1 0.3 3.5
Monoxld de cerbon 0.2 0.5 2.0
Sulfurl d. carbon - I.e" 10.0'
Bloxld de carbon 10 BO 300 Cumularla dlunltoar. I cilor mal Importante gaze de fabricl dupl ~.hmann 'Mg. In litrl, In reat em'ln IItrl

@ -[IJ

Sugar

Copll de 2'1, Inl Adult In "paul Adult muncl medl.

Adult muncA gree Adult in vlrall

Cilidura (WEIh) SII dlstribul. In rd. 1,9"10 pe lucru (mers)

rd. 1 .5 % PI Incilzlrel

hranli

rd.20.7% pe evaporarea Ipei

cce 15 ece 40 cce 9S cea liS

oca 140 cea 90

rd, 1.3 % pli respira~e

rd. 30.S % pe conductivilate rd.43,7"1o pe Iradiere

rd. 75,S % eontribuie dec; la lncalzirea aerulul din 1neapere.

®

Cedarea de caldura de catra om In WElh dupa Aube~er -I]

I

15000 mk; r",dam,"1 m.dlu dl luC/U p. orl 18 argostat

Temp .. Icon~ max.
ralura d.apl In·
Tn tr-un rna
CIlsius d •• rlne
50 82,83
48 7S,SS
48 75,22
47 71,73
48 88.38
45 85.14
44 82.05
43 59.09
42 56,25
41 53.52
40 50,91
39 48.40
38 48.00
37 43,71
36 . 41.S1
315 39.41
34 37,40
33 35.48
32 33.64
31 31.89
30 30,21
29 28.62
28 27.09
27 25.64
28 24.24
25 22,93
24' 21,88
2a 20,48
22 19.33
21 18,215
20 17.22
19 18.25
18 15.31
17 14.43
16 13,59
IS 12.S2
14 12,03
13 11,32
12 10,84
II 10,01
10 9.39
9 8.82
8 8.28
7 7.76
8 7,28
li 6.82
6.39
5,98
5.80
.. 1 5.2a
0 4.89
- 1 4,55
Ii 4,22
3.92
3,64
3.37
8 3.13
7 2.90
8 2,69
9 2.49
10 2,31
11 2.14
12 1.98
13 1.83
14 1.70
15 1.5S
18 1.46
17 1.35
18 1.25
19 1.15
20 1,05
21 0,95
22 0.86
23 0,76
24 0,71
25 0,64 Conlinutul maxim de ap! intr-un m3 de aer in 9

33

§ Inllulnl. primllt ,I domlnlnll FICIO~ 1UIIIIm,"1a~

I'GIatI.Gundltl JI prtllllX/fl

<D Con1ortullermlc dependent

30 '0 28 H t 24

:22

120

ta I:: f2

1012 14 1. 11 20 22 14 21'0 21 Tlmp. ur. dIIIlncIp OL ..

® Zona de confor!

~~ ,
~ clup. ~ ,.!- t-
RO'dI'~ rinicl"
"- Al
, "'~i
, "- ~
;: ~"l;I
, '\ I
II
t J
I j J
.. nlConfal'llbll II I
J )
V
/
=nIarI1bI (I:?
12 14 18 I. 20 22 14 21 21 Tlmp. lit. din lnaip. tu In '0 ..

® Zona de eonfort

40 t 31 '" S8 "1.34

o

I:

I:

22

2011 14 ·1& 18 20 22 14' at H T.mp •• ar. din Inalp. ~L In 'C-

(2) Zona de confor! f

'I. I I
f'--..lMOClllOtllbll CIId
I \ aonfollabflla IImIIl
\ 'I
\
con/ort.
1\
\
~,
rea. ® P.r.U CI" cadeazl CIIdurl 100 80 ac

t ~ It .. I

lac

-40

110

·1 ~

o 12

_Iartlllllumld
I-, r.....
t-.. I"
0 ,",
0 1\ \ \
\ $- ~
\ ~
",..,. fa Pflll

0 . @ CerltruI cIldurll umanl SO 18

~21 .124 122

I:

I::

12

10 12 '4 1& 18 10 II 14 arc H Tamp. "r. din 1ncIp. eL ..

® Zona dl confort

... ,
,
" ,
,
""-
"-
"'1-...
-;-..., Conlin. d, II'I Tn ler Adlevare IIr r~splrejle Senzatll la r83p1ra~.
gIkg
o plnl18 5 tan bun "",r. pro .. plt
! plnll. 8 bun normal
8 plnlla 10 muflumltor TncA luportabll
10 plnll120 din celn ca mal prost -grlu,lnlbu,Itor
20 pTnA 1&25 deja periculo. umld ,I flerblnta
pes,e 25 nSldeovat Insuportabll
41 Conlin. Ipa aer destin. resplra«eI37·C (100%)
ceste 41 Apa cond,naeua bule In plamlni CLIMA SPATIILOR INTERIOARE

ExpIlC8flf r.t.rII08ra la cllma Ipl1lllor Interfoa" - CO Ce In cazul cllm.i afarenta spa~ului exterior, se poate vorbi despre cllma spatlllor Inte. nOIre c.racterizata prin valorl comansurabile penlru presiunea aerulul, temperatura ae. rulul, vltlz! aerulul sl "Tnsorirea spatillor Inlanoare', temperatura de radialis. Comblnalia optimA a acestor factori determine 0 cUmA confortabiiA a spatiului interior ~i contrlbula la menllnerea slnAtatli ,lla cre$terea randamanlUlui.

Con/ortul t"mic .x/sta atuncl clnd econom/a t.rm/cl a organismulul .e aflA lntr·o star. de echilibru, adlca. atunci cTnd se produce eu un efort minim din punclul de v.dere al aetlvltll~1 dlllrmoraglare pe care 0 dapun" organlsmul. Conlortul este reslm~t ca atara clnd plerdarea de caldura a corpulul colnelde cu plerdere! t.rmlca reaJa In favoarel medlulul lnconJurltor. l"Iuxul d. elldur. ae dasfl$oara dlnspre suprafa!. rica In'pre cea clldA. MI.urJ de tlil'l1lOl'egl .... proprll org.nllmuJul

Produc.". cl/duril: In;are. ungvfn. a pI.lII, c,,~area vll.zel sangvine, dilitarea va. .. lor •• ngvlne, tr.murul mu,chllor; rlcorlrla: s8cre~a sudorU.

IchImIIuI de oIIduri fntl'l corp .. IIIIdIu

Fluxul d. cAldurllntem: flux d. clldurl dlnspre Interior In.pre pial, In functla dalrlga"a sangvlnl a organllmulul. Fluxul d, cAldur. extern: conductle termlcA prln plela"a, con. vectl, (vitlzillrului, a.rul din !nclper. ,I diftrtn!a da t.mperaturA Tntr. auprlfata acoperlll d. halne ,I cea n,.cop.rItA): rldlljl. (cI1f."nta eft temptraturl Tntt. JUpra'ata cor. pulul" auprafllli. TneonJulttoara); Ivapor"l, "splralll (Iupraf.l; corpulul, d1ferenta dlntre prlliunia vaporJklr Intre pili' tl medlul Tnconjurltor).

CClllOlptl ..... rItHrI .. 1GIIImb1ll de Dlidurl

ConductMtate IIrmlcA: transmlterea cliduril prln contact direct.

Caplcftatll d, condu~vItat. tlrmlcl d~ .x .. cuprulul est. rJdlcatl, ell a .. rulu! esta reo dull. (matlnall da llanfa" poro.SlI): convecjle • a duca cu line cIIdUra. AeruII8 Incllzafllil conllclUl cu obleotlcaldl (eft IX. radlater). Ie rtdlca. II rice". II conllctul cu pfnlul tl coboarl. AeruI circuli III pod cu Jlnl praful " pert!oul,ll plutltoara. Ou cit agentulllrmic (da IX. api din radillor) circuli mil rapid, cu alit clrculljla II deaf_oarl mal reped •. Aldla1la: lupraf8\lla obllClllor cald. emit 0 radl&1le clre deplnde de tlll1Peratura .upraf",lor rllj)ectlvl. Este proporjlonall cuptllert. a 4·, a tlmperaturll woluIt tdlcI. eft tX •• dl 18011 mai mtrt dacl valolrll IImparatuiil I.te dublatl. 0 dati ou temperatura II modf1IcI fl lunglmea dI undll radlall", Aoaaeta .. tl au lilt malaourll ou eTt tempereture suprafllm ,stl mal rldlcatl. TncepTnd ou 500'0 clJdura devln. vtzIblll sub forml de lumlnl. Fledla~1 sltuatl sub IImlta d. vlzlbRHllS se nume4te Infraroele/radi.~e de c1fdurl. Ea radlul Tn tcall d1rect11le, atrlpung. aeNI fil'l 81 n InclJzeucl, est. atIIorbkl (p"luatI) dl corpurlle.oIldl IIU reflectltl. La atIIorbtfa radlatltl corpurlle soli· dI (InelUIIY organllmul urnen) .. TncIIz8IQ (clldurl dl radla~'). Oln motlve flzIologica 1C8ut1 praluane dl CIIdurillta eea mal plloutl" caa mal Ilnltoasl pentru om (lobe din cal!11), Ollml plbtl: 'ebruartllm~., 2.000 dI metrl !nAI~m', IIr 1I",1t d, pr.' ,I u .. cat. car Ilbutru Tnchll, so." lucltor pe a aupraftll dI zipadl..Ttmplnaturi dll'ldlatle r1d1ca11. Clma nepJlcutI: mltZ dl vlrl (troplce), cer acoplrlt, temperatura .. ruIul di plus 30·0. matropotl plinA de prat, umldltat. ,I zlpu"all accantuall.

TlmpIl'llUlt ell rIdIatIe ICi:IutL IIIIcomlndlrnitferltol ... Ia oIImIIlPllllllor I_ IfaII'I. TtmpIraIura MNlUI " llUJIf'IIIeIIIor fnCoftJui'Ita ....

Varl .It. plleut la 20-24'C: lama II cca 21'C (pius/minus I'C). Temperatura aupra. fe,etor InconJurilOara nu ar trlbul II dlf." cu mil mult dl 2 - S·C fatl de ClIII.ruIul. Modlf1c1rile de temperatura a llrulul pot 11 campanellI Intr·o mleurl onoare prin mo· dlfioarea t,mp'l'II\Irll al,,,nt, lupralelalor Incol1Jur!toar. (temperaturA & aerulul In lolder, • cre,te"l temparaturll luprafeltlor TnconJurl!olre). Olagramel1n cazul dIf .. renl.'or P'" mlrllntr •• caste temparaturlll prodUca 0 ml,cara I .. rulul prea pli!emlcl. Supral",le crltlca tint conatltulllln prlmul rind d •. ltrHtrl. Trebule avid 0 conducUv!. tata t.rmlcl rtdlCIII Ill" podll prln ploIoane, (Ttmparature pod.", mal mara dl 11'C). Plcloartle cald •• IU reel rlPrezlntl .. nzl~1 ai, omulul Jl nu 0 caracterieticA a podelel • Plciorul dascopartt Ilmte cIldurairlceal. numal prin IInIIUl.uperior fl prln groalmel acestul.; plelarul acoparlt prln Itrltul luperlor ,I tlmperature podtl.l. T.mp.rituna IUperfl. cIaIi. pIan"ulul dep/nde de InilllmellncJperfl. Temperature rel/mtlla eft om "zulli Iproxtmlllv din mtdl. dlntr, ttmperatura •• rulul dIn Inalpe" ,I temperatura aupraf'telor Tnconjurlto.".

AIruJ" "",CII'II..,IIII. Mr.car.a .eNluraste parcapull drept curent de .ar. Curantul

genereli In aoest cu 0 rlcorlre locala a organlsmulul, .

TtlllplnltUra MrUlul " umtcIltItIIl'llltlvlllIII'UIUI. Umldltat.a relatIYl d. 40-50% 1111 confortablii. WI 0 umldltall "dud (Iub 30%J par!lculal. de pref caplll capacitate. d.azburL

AM ptOIIpIt " HhlmllUl de Hr. Optima 1111 venUlar .. controlatl ,I mal pUlln caa T"lImp/ltoa,. ,I continuA. COnllnutul de C02 din IIr IrIbull Tnlocult cu exlgen. Nu trebu· II de""" un con~nut d. C02 de 0,10 vol.·cy. d. acl'. Tn IncAperile d. locult ,I dorm~ trebull prevlzutl 2·3 echlmbun d •.. rlorl. Necasarul de ler proasplt al unul om aste d. aprox. 32,0 m3/0ra.

Schlmbul da aer In sp.~1 delocuit: de 0,4-0,8 eri volumullnclperll pers.lorl.

Con~n.apA Umidil. rei. Temperatur Desene,e
Labsolut a aerului
2 ;11<9 50% O·C zj de iarn! frumoas[t.
clim!lnsAnAt. plAmlni (Davos)
5 gll<g 100% 4·C toamnA tirzie frumoas!
5 gll<g 40% lS·C cllma Interior foarte bun~
8 g/kg 50% 21'C climil. Interior buna
10 g/kg 70% 20·C climil. interior prea umedil.
2B g/kg 100% 30'C pil.dure tropicalil. Conform formulel recomandate de Com~. International des Poids et Mesures pentru densitatea asruluj umed r8zult! urmatcarea acualis p. [3,4853+0.0144(Xeo2-0,04)] .

10-3 tr (1-0,378 X,). Aeeastli Beualis poate Ii scrisli $i In forma p=(ptr+'I'A)$1 +0,041 (Xco2-0,0411.

® Valori ale umiditalli aerului ptr. aerul destinal (espiratisi @ Citev8 valori pentru umiditatea relativa a aerului ptr. comparetie

34

Nord

-2050-
151 Est
2100
i v

S~d

Grill] global structural magnetic au nodurl pa10gene

EI1

® Fatut din sting •• Sle ,f.cIat In mod etrI ptntru ci II intersacttui grtIljul global au 0 arterl de apl. aeaa ae poten,laza .fectele noclve

Nord Est

®

Patul din dr .. pta , provocat &fIe~unl; prfn mutare Tn po:"I. IUngA ... procIua Indnlto,lrea Tn IOUIt Ump lirA medlcamentl

Gld Aor Grri A ..

+ t i !

CanducIDr <& ;lp,.NatcI

t t t t t , itt

ClmpuI magnttlc ,i1>lmlnlulul experiment, ala lui Fl. EndrOs, car. ,ratl cum IInlll. da forti cuanttci lint refractats I, VlrtlCIII,II_ d. citre IUpraf"e

® Pltul din sting, II Iffl In nod. cel din dreapta .. t. travlralt d. zona d. margin., aparant zonlle dl mar·

glne lI .. urate nu au IfICII nocIve

17'\ Zonl npsltl d. perlllrbatli Intre blnz(. '.::!I Ie grfllJulu1 global 1.80 x 2.S0 m

aI2S4117"~"~~~~~

~ ~

2 ,. .. _ ~

... . ... .. ..

..

,.

r I , I 1\.

® GrDlj global dupl .Palrrf' II disllnlt ell cca 4 x6 m au IInllt dl dIaIante m .. dB punctIIe 2x2.!om dIstanIl- <D

unrue ell oImp II, clmpurflor ,Itctri· ae ala unul flux care, lnmlnunchl,· t., g.n.raUi zon,l, g,opatog,n.

MV -+ ~ __ ---------------------

15.0

MV __ ~_+--~~~~--------------------- 10.0

30 3S

I I ' tUllillilr'!Jil'l!l ~Il ! I I I I FI~.cU.bagh'l.i Suplai.la lerlnului

®

BIOLOGIA CONSTRUCTIILOR

-1lJ Oe aprcxlmatlv 10 ani In special medici precum dr. Palm. dr. Hartmann ($eful Cerculul de Cercetlri pentru C3eobiologie Eberbach·Waldbrunn·Waldkatzen· bach), dar ,i altli depun eforturi pentru cercetarea Influent,lor pe care madlulle exercltl asupra omului • indeosebi In ceea cs prlve1ite subsolul, construcliile, spatille, materialele de construc~e $1 instala~lIe.

Influ'" geolOGia

Conform aee'storcereetlrl, pesta intrag globu! plmlntesc se de~l$oari!:B$a numitul grllaj global - <D format din unde statice, general aparent de c!tre soa· re, dar unlformltatea acastors duce cu gTndul· Inelusiv conform .Hartmann" la 0 radla~. I.r.atrl care provine din intarlorul plmlntuJui ,I este ordonata Tn forma unul grllaj de cltre crfstalele afllteln scoalia terestrl.

Grilajele slnt orientate magnetic, In benzl de cce 20 cm lA~me, de III polul magnetic nordic .pre eel ludic. In zona Europei centrale la un Interax de eea 2,50 m $1 trani· , versalla aeestea pe dlrectla Est - Vest la un Intenax de cca 2 m :.. <D.

, experienta a demonatrat c4 aceate benz! slnt noelve din punct de vadere 1I%lologlc, Tn special nodurlle In cazul unll ,ederi Indelungata ,I repetals (oazul paturllor). In cazullnclp.rllor rectangulare, la aeestea se adaugll grHajele de IncAper. afe· rente cart, apar.nt, nu Ixeroltllnfluente patog.ne - (l).

Nodurlla aces lui grllaj global devln cu adevlJ'at patogene dael se suprapun cu dlsfunctll geologic. pr.cum artar. de apll, falll sau rupturi geologlee dlntre care domlnante se dovedesc arterele de apl - ®.

In astfel de,zone se produce un efect de cumulare. Tn conseclntll. favorablll este o zonl sau 0 suprafa!' d. 1 ,SO x 2.30 ni sltuatllntra benzlle grll.julul global _ @. Conform Hartmann solulla radlcall esta mutarea pltulul din zona afectatA, mal lies din nod - ill. Conform Palm - CD grUajul global existent de oca 2 x 2,50 m constltule 0 IInle de dlstanll medle. In consecl"1l, grllajul real ar 11 un grUa] global cu un Interax de 4-5 m pe directia Nord· Sud ,I de 5-6 m PI dlrectle Est - Vast. rectliiniu In jurul Plmlntulul.

Se presupune cl flacare a 7-a bandl esta de .. a numltul ordln al2·lu avlnd un e1ect de c1tevs 0 I mal putemle; sdic! la dlstan1B dl 2B rasp. 35 m ,I de 15 reap. 42 m - ® . .=1leare a 7-a bandl dlntre benzlle de ordln al 2·faa, adleA la dlstante de 7 x 35 rlsp. 7 x 42, adlcll de cca 250 resp. 300 m are un afact noclv ,I mal pulemlc ,I IIBte numitl de ordlnul sl 3-fes. $1 In aeest caz nodulile sTnt definite In cea mal mare mlsurt.

Conform acelora,laurse, Tn Eurepe .xlsil abaterl dela r.gullle men~on.te anterior, abaterl de plnlla 15· In raport cu directili. Nord· Sud ,I Est • Vest. Se par. cI. .esste benzl au tost'lolograflate de cAtre amaricanl au fllme extrem de

8.nalblla, din avlon, de la 0 Inlf~me de 1000 de metrl. .

Tn pius!!!. prasupu.ne cI ,I dlagonalele form.azA un grlla) proprlu d. la Nord-Est Is Sud-Vest.r dela Nord·Vest Ia Sud·Est - ®. 8tructurat tot Tn peri oed. de efta ,apt. ,I eu' un efect care reprezlntl eea 1(4 din cel al prlmulul grlla] mentlonat. Pe de alta parte sa afirml cl 10c.llzarea benzllor globale deplnd. de aeuretetes aculul magnetic pentru cl acasta Poata fl Influentat ,I de cI1re tehnlcU. de conslruC\le modem. ,I abaterI'd. 1-2" oondue la loeallzlrl eronate d.oareee marglnile .Int patogane.

In orlee csz, _ldentlllcarea l1entl • tuMor relll1l11or n.casltA experlentl ,I limp (cercetare repetltl, pentru verlflcare), clel zonele "ocrv. ee locallzaazl cu bagheta maglclaau sparaturll radio. Se pare eA determlnantl este oapacitatea de a recunoa,te resp. de a df1el1lntll dff.rltele clmpurl sau zone.

Oar asa cum redlstille de la granlta pAmfnt • a.r. decl de la suprafata plmlntulul slnt rafractatela verticall!., tot a,a s. produe alte re1raClIi prln plan, .. maslve aliate In clldlrl multletajate • dupll cum a d.monstrat .EndrOS· - CD Intr·o machete - (i). 0 imagine sug.sIIvA ce n aparllne arall leesta refractll dlntr·un !lux de apl treatlcl _ ~ ,I valorlle nilsurate afe puterll parturbatnlor preduae peste 0 Irterl de apl - ®; Prlncipalel. perturba~1 produs. d. astlel de zone patege· ns sTnt devltalizarea, adlcl reduCersa vltalJtltlI, afecttuni alelnlmll, rlniehllor, sistamulul circulator, ale r.splratlel, stomaaulul. ale metaboUsmulul ,I plnA la afectlunl crontce grive, precum canoerul.

In eele mal multe euurl niU1area loculul de dorml! In zone lips Ita de per1urbatil Tnseamnl ameliorlrl raplde - @. Efectul a,a numltelor aparate de ellmlnare a parturbatlllor este dlsputal. Unele dlntre acestea ae dovedeae a II ele Tnsele surse de perturba'(lI. Se presupune ea TncAperile bazate pe sec!iunea de aur nu alnt afeetate de perturbatii: ,propor1li: lnlltime :3 m, latlme 4 m, lungime 5 m. Slnt Iludale clldlrlle clrculare ,I celi! cu plan hexagonal (fagure).

Flzlclenli cUMole :3 tipurl de materle: aJ sollda, b) lichldll ,I cJ gazoss!. Exemplul t1plc este apa; sub O' • a • gneala, normal. b • apa $1 peste 100· • c • vaporl. Pentru alte materiale sin! valablle aite temperaturl pentru transformlri. Motlvul 51nt atomli resp. moleculele oe formeazl materia, care nu sint inerte. oi se alii lntr·o mlscare permanenti. In metale. de ex., se mi$ce Us or in jurul punctulul de eehillbru - CD: Clnd sin! incllzite, misearea sa accelereazll pinill la licheflerea metalului _ @. La 0 incllzire superioarl. atomii se desprind unli de alIi!.

II

,

,

35

Bazele rl, Ullnf!IlSIOOam Prnportii

CD Stare •• tomlcl • matllulullOlld
0
0 00
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 ®

Stare •• tomiCl::. m.talulul ..."po. rat

4 N

BIOLOGIA CONSTfIUCTIILOf -Ill

Moftaul. ell vapori d. IPI Moftault d ... r .0.0.0 ob.o.o 0.0.0. 0'000. .0.0.0 000.00 0.0.0 0.0000 .0.0.0 .0000' 0.0.0 00.000 .0.0,0 000'0' 0.0.0 00'0'0 .0.0.0 000.0. 0.0.0 0.0000 .0.0.0 00'0'0 0.0'0' 000.00 ,0.0.0 .000.0

'"lltfGrcUI pnte lariat IJIIIIrtor_

17\ Malaaulall vaporllor da apI mi· ~ greazA din In!lrIorul caJd II .unll

fnclplr1. frfnata dl paret'" Ixterl· or, 1'Idu., tn.pre urul mal reOi din anor.1n campaneatJI, mafaauJa.. II cit ur ml;raazI .pre Intarlar •

• ·CIIIIan .·CiIakI O·OIIg,"

®

Star ... tomlcl • calcltulul

11

,

I

a",

Covolrelf ufllllct dispute PI plan,,1 mulve d!rac1Ian.azl radlilln. lalulul arl· entate sprelUd In "1111 fncn InltllllQfl181 pilrund .. u Inmlnuncn.att fn .".Uul lliturat, PI carl n alectau In mod cornpunzttor

~~ ~lIl,"~

" ,/. reld.pluta / / I I /

.. , ~~"~_+¢;mr~=;m:m~"" ~

I :'.f.' I I I , I I I I PI";,lIId.

__/, •. ~I ", I I I I, I I '- ...... .,m.1

~:~r; I , I / / / I " " / ""VII

, J~ // // /' /' /1,1/ '// //

;::~,' /Aadl.tfidl"~ISU/ / / / "

,I ,1 J J I I " / I

/ / I / , / J I

/: " / / ,I I I ,/

, I I I , I

1°1 "alural

,;;rctlJl de pluta. aa ~I placile de pluta imblnate In. faIt dublu si neetan~ate (inclus;v eele bitumate) de 25- 30 mm grl'slme absorb radlatiile noelve

®

36

..

Olblul Inlt In ",1Itl' OIPUlui A, PII I g,n,ral prObllme CI II U/; Mullrtl In 0111l1li partl a Incaplrll a Inlrtrupl parturbaVlle (ciupI Hartmlnn)

.1 : I

1. __ C~..f'~~ ..J

I.ccul d, clormlt tra dtranjl1 dl 01- blul dlntr, .,olr " lampl eIIn lurul ClPuiul de pit. Prln acolllrll.

_lIUlul IInslun .. a fOil anulall " IInltatea rafloutl (dup' Hartmann)

Nord

~ I't~ •. t> I

- !Iud ~ .. ~=--o=~,~ 6i--...Iiii~ I

I

I

I

I

-

I

- I

- IIul

I,~

I

1&11

®

I

t t t t t t t t t t

Aparate " motOll't Ilec:trIot au pradul periurba~1 In clldlre. EI,cte chlar

enl8te.de plan",'e maslve. Racllatll de plnlla 2.9 au nu ",n,relZl problem,. nctp,nd CIU 3 au IIncIInII II rIeIll. raumatllm. aflC\lUnl lit vftlcll urlnare. oeplnd eu e au problem, fow graVi. OU I,.etlln report eu conltltujl ••

-

A

.. j\

! \ .. @ \

\

I

.... 1· ,

V

Medii ItIlIIII • ccncentrl1fel dl lonl =~ panlN noI-tnzllecu oorneiIuIbIIe In Clnlrul

~IUI Phlladllp/ll., Tn report OU momtntUl zIIel (dupi R. EndrOlt)

. , I ----®------~-+ .I //

'.' I.p 1/

I '

9-10 "'.,uri ma1rimonl.'t

11 lPaluJ blJlllllul eel mira

'12lPalulcaplMulmlc ~",.

13 ".,ul capllulul mlc Inlint. d,

Imbolnlvlre ,

16 Ax. Nord·Sud prin .ona afectaIA

20

Schematlc

tg\ Zona de perturbatli a unei statll de transformers cu inth,'o"(S noclv6 asupra persoa· V:;) nelor Tn paturlle aratate de 13 9 la 12 (dup~ v.. c. I.otz II!)

I

I

BIOLOQIA CONSTRUCTlILOR

-CD

AT !rebul fAcutl d\lerenllarlla Intre cimenlul de zgurA $I ghlpsul chlmie cu valor! de radlatli extram de rldlclle ,I c1mentul natural $1 "hipsul natural. este tolerat blltonul U$or cu arglllll~pandatlln calf tale de adaos.

Toate '"111'111111 de apA (race sau caldl). de canBllzars sau de gaze radlazA In medlul fnconjurllor ,I Influan\eu.llntr-o mlsurl mal mare sau mal mica organtl.e fllnlalor (ani· mai., om). dar " planlsl •. 01 ac .. a sparllle destinate unel sadlrl rnd.'ungale a oam.nl· lOr $1 a ani"1a1ltlor trebul.lnd.partate cIt mai mull eu p\,!HO\1 de .lnstafIlH. De ex. dorinltoarele sau icicurlle de ,.dere din spa~lIe loculblle. De ae.ea Instalalfll. lrebule concen· ifill In Inlma cladlrli, bucltlrta $1 bala urmlnd sa fle pe cit posl~t dispuse adlacenlla

perstele dllnstelatll- pag. 286 (]). '

Acltt IuCN ,ate ou 1!It mai v.labU p.nlru Instalalill. de cursnt Ilttmallv .f1ate Bub lenai- , un. dacl" Ilunci clnd nu lint strlblMe de flux· clcI ,Iatuncl slnt g.nerlll clmpurf 11'0- trice ou ,feet pllOge", lar clnd II produCt alImtnw •• cu CUrt"t electric stnt ;_rale c1mpurf eIIotromlgllllllDe Clrt, .1 aftrml. lInt" mil nocly •.

Or. Hartmann. tratat Inctantaneu star.a glnerall proutl atunc! clnd plclentul, In.lntt de I II duca" CUIClfl, • ICO. ,tlcArul din ...e.rI%l. utlellnclt cablul aII.t II caput .au sl nu mli fte atrtbltut d. cur.ntul .,.ctric - CJ). Intr·un lit cu. problltnl da 11nl.tet1 .,. mlllrilu dl.pllUl clnd cablul de sub capul p.lulul mltrtmonlal oara fle.a I.gltura dintt. tnc:ilzlrea .'1CtIIcI "lermo.tlt a feat mutat pe un aft pirate - (j) .

Clblurfl,lIbara slnt cu carttlUdlne d, naturle' TngrfJoriz. Clef g.ntl'llZl un .,ndrcm d, clmp IIt.rnativ de. 50 HL 011 ,I &pllml •• t.ctrtce pracum lObe. mltl", d. splll\, bol· I.". Tn epaclli cuptcI" cu mlcround, cu elguran!& defectlltC. lIII,t, sub .au IIngl dor· mltoara .mit dl CIte mil mutt. on radillfl patogtn,. prin peral!" ~'" utI., tncTt 10- cltarul •• alii ade .. orl In zona Ifectlttl d. m.; multt Influ,n" -G>. ' t.& _st .. II adlUgl tluxurlle De Vlgalloncleld. pracum flulCUrll. literall prin conduetl deflCta IIU Inv.chitl eire III leurg In It,ll III. de crdlnul metrftor 'prin Plrt~. podell " p~ •• " ell" conluml plrmanent curent el.ctrlc. In caZIII amtnljlrllor nol re· eIlllflle pOI n I'IItItI prln Imbrlc:arellzalatolre corelpunzllOar •• conductefor.

In eazul Inatall1lllor 1"llIInll, nu aJuti dicIt mutatea eonductelor .. u dlCOnlcllrea rl' dlClil de I. ccntor. In 10'" acop ,)(1It1 CIOIIIUIItoIINIIIItamIIa pentn.l cuurlll In cars nu tltlnac ... r curtntul el.ctrlc. In acell oaz. p.nIru 11%11e fI1;orlflce.lrlglcltrl, ·aobe cu ul., Itc. cara trebule Ii functlon,zl permanent trebult prtVl%utl 0 Inllll.,11 "perall. In oont!nulrt, perturblUlie care .f.CI8IZl zonl miff provln " d. fa ltalllI' dl tranlformare (Schrlld,,-Speok I mlJurlil. 0 .tllie de 10 -20 000 V fluxurl prezlntl plnlll a clllIInII de 30-50 m .pre Nord" d.120-150 m IPrII Sud), de InlnurU •• ,.ctrlae, 01- blurtl. de Inalll tenalun' ,I 11111 .... m.nea. Ift.t.ln &propi.rea loculntllor. RadllUI p.-

IOglnl pot II gen.I'ItI" delmpimlntirll. mil muller oJlcllri InvlClnal,. '

1nfllMntl1onIIor. Cca 85% din orglnllmul uman HIt form.t dln'oxlgln. MttaboJl.mul llIe 'UI~nut Tn principal d, cltr, lonl. In IpiVUlllbtr. omul ••• flIaub 0 tln.'un, IIIC!rIci de cca 180 V, cltr numal.ub Incld.n,. unul ourtnt radu. clef nu IXIIII purtltorl dl dlCinl. 'n 1 cm3 d, I" pot .xista elleya sute plnll. clt8vI mR dllonl. canlltatll deplnzlnd d, zona gaogl'lflcl ,I d. condlfllillocala. exlatllonl mlcl, midi" miff. In lin. blo- 10giO lCIionelZl eel madll " mlcl. Conlorm malurltorllor am,l1cane, In madlill InuIII, cantltlt •• dl Ionf pozHlvl ,I cal de lonl n.glUvf stnt aproap. IdantlCIIln timpul zUaI - 3OO-eoo lanllcm3; In ClZul unor praclpltllil comlnsurabfle cantftat .. dl lonl negatlvi ~ au 100 •• U mal muft p. cm3 - @ .

Intra aclullnclrcat de ctle mil mUlti 011 negatlv " .. rullnearest pozItIy .. n .. 111 un elmp eItctrIc putemIc ce Ir!fluent_1Z1 In mare mburl organ.. 1nc:a prtn ceroetariJ. lui TlChlahlWlldj din anti '20 • razultat Influ.nll pozltlvlllonIIor nagltM esupra anlmaltlor ,I aaup,ra omulul. TIOI1I II - .tItotia achlmbulul de Inclrcare organIG' - nil ecldarea constantia PDlllIVelulul IIICIric II organlemulul uman PI mlSUri 01 It 1n.1nte1lZl In vTrIII. Dacl. au cit .,rul con~nl mil mu~ll.roionl nt;IINI, au alit omullmbllrln.,111 mlll.nl. Oercetlrlle ,lactulllln ultimn SO da .nl cenflrml ,fectul favorabll IIlonOor n.gl1iV1 .. upra hlpertenllun". llIImulul, DUpre alltemulul ctroulltor, I l'Iumatiemulul. 1n Inclp."· Ie InchlIl, In _II t" cale pune dl pral. predomlna 10nU pozltlvl; dar numa! oxlglnul dln lit 'nClrcat ou 10nl n.gltM •• 11 vllorol din punet dt vadlrt biologic. Altlel dl Itrolonl (Ionl Tn 1Ir) .. produc In IImcs',ra Ilb.rI, dln,flalll lor vlfflZllntre 100-10000 lonlJcm3 d. Ilr, In funC!lI d. zona flIlaT •• viemu. Oln mlaurltoll mel nol I razultat cI In Inclpa" II delt"oarl ICII •• ,I Ictlvitl,1 de Impull ca Tn Ixterlor - nlcl chlar bltonul armlt nu conltltul, 0 plldlcl p.ntru clmpurll, de fo'1l mlgnltice. Ilr ac •• t .. au foet ldentfflcl" chltr "In VII montln.'nguste.

JlladlallIIe dl1nII\Im •• problbll cel. mil pulemlClt radll1Il. pltrund chlat ,I eel 300 m tn 101 ,I pot II ml,urate chlar ,II. 1 00 m sub apl. Omul .. alii tn 24 d. ore .ub Incldlnta a 100 d. mmoan. de aatlel dl radlilli. Oar tn gIn,," 8111 yalablll urmalOaral stare de f.pl: eu ell matenllul de conslructle esla mal dens 011 Itn radla~lI. din cOlmos slnt redu· II. Pollffnra .. adtcl plul la minus, Idlcll pre\UITea ,I prada,.. aarcinll • ordlne. Oepollrizlrta, Idlcl poll da aoel.tl tip (care III r .. plng). ",nlrul. dlzordlne. ClblurllllIIbteranI, dlgaze sl de apI au general clmpurl perturbatolre putarnicl. Astl., d, per1urb.~ladu •• ln cilldirl IU fost lden~flClle p. 0 razl d. plnall 2 m. Oferta de apalile car. produc Tn mod artlficial "selslNI d. ionl negltlvl tn lnclperUe de lucru. adlca genernzl c!mpul artificial conHnuu ce esta de dartt. esle varlat!. Astfel de elm purl conti· nue (dmpurl de curen! con!lnuu) d.lermini orlentarea lonllor dlspu,1 nelavoraoil in raport eu condllillG oe aer ce stn! de dorit In Tnclpere . Aceste aperale ac(loneazlln torma eleclrozilor de plan$eu. a surselor de lIuminal climatizale sau a aparaturll de birou resp. de pardosealA. Comb/natille de generator .1, aleetrod genereaza un cimp electric continuu penIN loniza.ea negallva de pina ta 2QOO v $i ac\lonGazipe 0 rua de cea 2..., 3 malri.

(SU • unitats de m4sura; dupa Heimatort "Suhr"de Schroder·Speck)

I

I

37

Suprafalal. ,I obi,ct.', negra plr mal mlel dIcit un.'. Ilba d. tct'Iif' dlmarisiunl, olmenl! Imbrie_II In nlgru p.r mal zvaftl. CII Imbrlclll In alb mal gr.,i dicIt slnt In r.alltatt. Acest tapt .. t. vaJabil pantru toate component,'e constructillor.

®" Splrall? Flgura est. compusa din eercurt.

® CliI copacl? Nlc! unull Nu IICIatl leglturl Intre radlolnl " coroanl.

$1 num.' cI.terili pozllfll ochW 0 eonltruell. vlzutl d. lUI ~ mil In,1Il dIcit dael • ptlvItl d. jal. Tn azul prlvirll In 101, fa IClIIIa II Idaugl 1ItIr1. de nealguranll a g.nll'Hd lmprull el tolUl .111 mlllnllll dicit In cazul poZltlllllgura cu prIvIraIln lUI.

~i

I

Hlf

®

Dacleste naceSll' un alect II fel de IrnpotIIIIt plntru .upraft,s negra " aIbt,.lbmcl tctltll din urml trabuIt rtdun coralpunzltor. 0 culoare dslChlsi lilturali unel. Inchl .. CrtIIZI Imp',,'a cI .e.asta din urml.1It eI mal I"chlsl

® Saclmantul de joe nu uta mllscurt dICIt CIt ell lUI - doar 0 lIuzlt apUcI.

@ nuzl. optlcI

_ttt

tl jb CUI":" modeluf

modIIcI " .1I1IpIOlUI _nlor. Ntgru

11'""'_ imprHfa da zvlll- •. CIcI n .. grul .conIUII11' 1umina. AIIuJ IIInlrllZl Imp"'" de ",""' - b, cIci IlbuI ClHuuazl

d • lumlnL

Dunglll YlrtlcafI wngeac - e, cel' orlf.I"1\ zontallllllic - d, CIrOurllllllklln.1ZI \CIln mod egli lnll~m'. " IltIm.... •.

® Oimenslunile pe vertical! par ochiului Incomparabll mal impresionante declt aceleasi dimensiuni pe orizontal!.

38

•••••• •••••• •••••• . ._ ....

••••••

®

Vedlll,1 dumnlavoastra cerourl grl Intra pAlra',? Creltrul noatru .compun,- eercurileln plus.

Vemeel.le care In mod rail .e dllflfo.rt pI"ltl In aceastA .,fI- 17' gurl • lui ZOllner" par - cI.tcrltl \..!.) lIa,urfl obllce - .1 conv •• r;1.

tfh1 Imagln. 'n,efltoate prln Incllcartl \Lj/ reguilor care d.te~nI pel1pact!va.

• •• e_. ••

OCHIUL

• ••

••••

Concentratl-vl asupra celor doua puncte din milloc: care este mal mare? Cel din draapta? I3resltl Sint la fel de marl.

_. .. .,

t..-

@

In,.'area slmturllor: Credem ca vedem un petrlt alb. Oar In rsalltate lipsesc IInllle IlCterloare.

)>- _ __,;;.I __ -«

)

(

b

B

F

C

0", Idlndce. eegrnent.Ie." b par de Iungfml dltlritl c:latDrfII unor IIrIi:IUllnntmnl- 1IcaIIvt: dttlldtntICI. HgIIIentell /+oF " F-

® 0 par de fIIngImi dIIel1te dIIoIItIlapiulul cI eTntlndu .. In IUpraftte clltr1ll.

Oaul plrlOln.· de Ie ... " st.lura par dllente dlOl, dea.nate, nu reapactllegltljlle perpectlvel.

P.rl!l cera, I. Parlee luperialrt, II retrag corespunzator Ilar varticall. trlpl" coml,. ,I proflr. ourbate In

@ _ cor8llpunZItor plr ortzontaJe.

@

Indlteren! de structurarea arhttectural! (verticalA. orlzontalA sau combinat!) "@' sea. "'. octe modifiest! 5i numal pri" raportul dlntre golul fereslrelor $1 suprafa\a de perate phn, In cluQ" f~clului cA adHlcilie au IIceleasl dimensiuni $1 aceea,llnat(lme de nlvel.

La Incaper! joase Imprs!la aaupra 'pallului oJ, 0 Iingurt vader.' (Iml' gin, It.tlel)

®

Ctmpul ct. vld." uman fa pozI~. 1Ix1. capulul ,I ochl Tn ml4clfl • Tn lI~m. 54', In lUI 270., Tn )of 100. Oillanta totall. II o~.rvlr •• Intigrail. un,1 clldlrl • II~m.a clldlrll IIU dublullnlllimil sale PII1l nlvelui ochluJul.

® La TnclPeri Inille Jmpre,11 uupra 2 Ipatlulul prln .palparea" .'ectuatl de od1lln lUI (lmagln. d. pllplrl)

'4' ctmp.iJ vtzualll ochlulul ftll nonnll \:J cuprlnd. 0 zona dl 1', adlel.prex. IUprlfala un;hllI d. I. degetul

mll'l prMtI cu mIni Intln.L

®

OChlul nu dlillnge d1ferente IXICIt declt Intr-c zonl dl 0"1' • clmpul dl 1IZfblllta· te, dlBtJnta nmlll • componentelor formall CI trebIIl. dlf".n~1tI lite dttlnnlnatlln ace.1 III. Olltanta E poate 11

c..QQm2Jpr·_.g__ relp. mlrlm .. compon.nt.1 fennel E '111 0."

tg 0'1' 0.000291

AlPtI'ln cazullurnlnN IUIIcIlnle, In CIZ CClftIrIl •

lit 1 'l2p1nllad.zo~ •

l11li mar. ._-.-. ......

~I ®

Od un taXI trIbuJa al mil lie JizIbII cit II dlllIntI d. de IX. 700 m alUnci gtOII~ lIterelor d lrlbule II lie (conf.1.§; I:. 7000 '0.000291 • 0.204 m, fnll"mel normlll"h' estl da II art cltd .5' 0,204.1,020m

~h-l DotaW ~ 2h ---t Imagine de anlamblu

3h

Imagin. de Iry.amblU cu modlullnccnjurllor

®

Pentru latimile de straIi oare trebu· Ie sa permitl 0 imagine de ansamblu ,I observ.rea detallilor trebule respectale dlstantsle de mal sus

MIrImea componentelar constructive cere !fIbuIe II pod II dll.· ,.n~.11 peate 11 tllbliitl cu UfUrlnll dupl CI dlatInta tn raper! au ochlul a foet atabilltl trlgonamttrlc

®

.... ~:'::

.::":' e

Componentsl. ccnstructivs atlate peste console ,I care trsbuls sa poa!! II vAzute trebula dispuse la lnlltlmi corespun:z:Atoare (a): componentels Indlviduale pot oferi ooh;· ulul 0 supralata mal mare 5i numai prin daform!rl redus~ (b $1 0).

OCHIUL

CA SCARA PENTRU IMAQINEA OBIECTELOFl - tn Act1vltatea ochiulul se diferentlaza In vaz s1 cbssrvare.Vazu] ser· vesta do"ar la siguranta noastra fizica, observarea lncepe aoolo unde vuulinceteaz!!.; ea conduce la placerea generata de .imagi·

nile" identiflcate prJn vaz. .

Tn func~e de modulin care ochlul se opre$te asupra obiectului, reo spectlv trece pe ITnga aoesta, se face diferentierea intre Imaglnea static!!. $1 cea de "palpare".

Imaglnea statiea se reprezlnta fntr-o portlune de cere aproxlmatlv!!. al carul dlametru este constant 1n lungul dlstantel dlntre oehl ~i obiect, Tn interiorul acestui "cimp de vedere" obiectele Ti apar ochlului.la 0 slngur! vedere" -@' Imaglnea staticl ideaJa se reprezinta 1n echilibru.

Echlllbrul este prima ealitate a frumuse~i arhitecturale. (Cercetator1l7n fizlologie lucreaza la 0 teorie a celui de-al S·lea slrnt, simtul echillbrulul sau sim1ul static care, aparent, sta ~lla baza perceperJl de catre nol a trumosulul pe care n resim~m Tn oblecte $1 rela~i simetrlce, armcnloase - pag. 41-44 sau Tn raport cu cele aflate Tn eehilibru.)

Dlneolo de aeest cadru, ochlul recepteaza. impresH prin imaglnea de palpare.

Ochlul care palpeaz! avanseazA In lungul obstacolelor pa care Ie tnttlne~e in fata noastr! 1n .IAtlme sau 1n ad1ncime.

Astfel de obstacole pe care ochlulle 1ntllne$te la dlstan1e sau la In· tervale egale s1nt percepute cs lactul sau rltmul care exerclt! excl· ta~1 slmllare cu cale pe care Ie recepteazl ureehea prln muzlc! ("Arhltectura, muzlcA 1nghetatl", - Neutert, BOL),

De Ilttel ,I Impresla 1n spatlul lnchls se produce tot prin Imaglnea statloll sau cea de palpare - CD -@.

o fncApere a clrel aeoper!re (pian~eu) poate fi reeunoscut! Tn Ima· glnea static! genereaz! Imprasia da siguranta, dar, In cazulTnclparllor lung!, $1 0 senza~e ap!s!toare.

Tn eazul planl,leelor d!spuse la tnlJtlml Importante pe care ochlulle recunOal,lte doar prln Imaglnea de palpare, TncAperea pare Ilbsr! ~I nobill cu condltla oa dlstanta dlntre peretl $1 decl propoJ1iile generale sl concorde 1n acest sens.

La aceste sltu8tll trebuie avut 1n vedere c! oehlul este sup us !luzl· lior optlce.

Ochlul evalueaza "tlmlle mal exact declt evalueazl adlncimfle $1 Tn!l~mlla, cele din urmll p!rTndu-l-se lntotdeauna mal marL Astfel, . dup! cum eSle cunoscut, un tum v!zut de sus pare mal 1nalt deeit atunel clnd este vAzut de Jos -pag.3S@$I@.

Muchllle vertlcale par sa convearga la partea superloarl, cele erlzontale par eurbate in miJloc- pag. 3S @,~ -pag.38-(i)-@.

Clnd slnt luate 1n considerare aceste stArl de fapt nu Irebule stins! extrema opusl (baroc) $1 deci, de ex., nu trebule accentuat efectul perspeCtlv prin ferestre $1 coml~e dlspuse obllc (catedrala SfTntul Petru, Roma) sau chlar prJn eornl~e, bol1l s.a, pletate In perspectlva. Determinant! pentru dlmensionare este mArlmea cTmpulul de vadere -<il, eventual a cimpului vlzual-@ $1 pentru dlferenilerea exacta a detallilor este determinanta marimea cTmpulul de IIzlbillta· te- ®~I®.

Dlstanta pentru eel din urma determln! mirim~a detaliilor ce. trebuIe dlferentiate.

Grecii au respectat intocmal aceste principii $i, la fiepare templu cu o Tn!liime diferit~ Tn raport cu celelalte, mMmea cele; mal mlci mu· lurl rotunde de sub intradosul acoperirii este astfel dlmenslonata Tn· cTt sa fie umplut cTmpul de lizibilitate 0°1' CZl de la distan~a de 27° - CZl a (asa cum a demonstrat Maertens - CD ; Tn acest sens si desenele _®-@(elaborate tn conformitate ou lucrareasa) ".

De aici rezulta $i it' distantele cartilor tat~ de oititor (diferite fA raport

cudimensiunea cMii), aspectatorilor .fata ae 'actor etc. .

39

Lumlnozltatiia .upndefllor

Valorl Intra albul taoretlc (100%) ~I negrul absolut (0%)

HTrtle alba .. 84 Turcoaz pur , 15

Alb • vir eo Verda - larbl aprox. 20

Galben citron 70 Verde- tel. pI8Iel.......... Iprox.50

FlldelJ aprox. 70 Argintlu aprox. 35

Cram :. aprox. 70 grl - lencuialA de var prox. 42

Aurlu pur ;.................. eo grl - baton uscal aprox. 32

GaJben pal 60 Place} de lemn aprox. 38

Ocru daschls aprox. 60 CirAmld4 galbenA......... aprox. 32

Galban cram pur 50 Clrlmldl ro,la aprox. 1 B

Portccalfu pur 25-30 Clincher ap,rox. 10

Mara deschls aprox. 25 Placl Solnhof aprox. so

Bej pur aprox. 25 Cui. piettel media :...... 35

Marc medlu ,....... aprox. 15 As1alt usest aprole. 20

Somon aprox.40 Asfalt ud .prox. 5

Stacojlu satum 1 e SteJar !nchls aprox. 18

Ro,u cinsbru :...................... 20 Slejar deschls aprox. 33

·Carmln 10 Nuc aprox.18

Violet Inchls aprole. 5 Lemn moUd deschis' aprcx. 50

Sleu 40-60 Fone de a1umlnlu 83

Bleu Inchls 30 Tabl~ da flar zlncat! 16

PII'doIHlI "tavanul colorate crtIazi

Implllla unullDl1lu mlljOi ,I mail.", i'f1" Lumi=itatea .u"raltltlor

II a un,1 lUoraflli mal marl \UI ,.

Verde

Carcul culorilor naturale (dupl' Goelhe): trlunghl: lOfU-alblltru-gal· ben • culOtlle Pr!IIIII1I, din en. IIorltlc, pot fl abIInutilOatI culo~le. Conlra-tr1ungh1: 'Ndt-porIOca1lu-v1- ,0111. oulOtlI. detfvata ell prfm rang

<D cari Ie neso din ImIltlCUI culotllor

primar. Fio,u

Pulv

® Culot1 Inchlil " clnchl .. " et,ctu1 lor •• upra omulul

Carmln

Violet

Verde

Cul~ u,oare ,I gl'lil (1ItoIv1 dtcIt InchlStfi d.schlle - (iJ, penlN CI, Ifllull eI. gradul de klmlnozJta. Ie, .enza~1 de grautate nil determln.1I ,I de canlltatea de ro,u)

Sltu-vllt

@ Ceroul culorflor In 12 pll1I

®

Peril" poeterlor " la!trlll coIorajl IIrgIIC lpa~ulln partllaup.r1oar1 ,I OIa I~erfoarl

® Inclperflelungl par mlllOUrtt decl ®
r:rtlfl transvlraall cara Ie deRml-
alii. putamlc In avldlnll
s r
'.
f
.. .. ~ . ~:
;: :0:-
. :
..
~.
". ,; ® Dungile longitudinaJe alungesc perelfi

@

Dungile transversale IAlese peretH $1 cream Impresia unul spajlu mai-jos

40

, .

OMUL ~I CULOAREA -[J;J

Culoril. slnt fol1. Ill" actlon.uA Isupra omului $1 care gsnereazA starl d' bin •• au de neplacere, actlvltate sau pasMtate. in Intreprlnderi, birouri sau $coll compozltla de FU'ea.

r. poata SA mlreascA sau sl scadl randamentul, In !Imp cs In cllnlol poate sa oontrlbU. Ilia Indnlto.,rea pBCien1ilor. Influenta pe care culorile 0 axarc1t1 asupra omulUl sa produce mlJloolt prj" elect.'e flziologice proprl1;refeiiteare la IlrQirea aau la lngustalla spal1110r ,I sa msnllulllndltlCt prin lfeclul gln,ratde spa1il, ca sanza"e de apllar. sau d. ellberare_ ® @ Influenlllaxercitetl de cAtrl culon II produce IItmlJloolt prin l0rlal. de .fe~t Om· - pul.uril.) g.nerata d, fleoare oulOlre In parte - ® .<!). FO'la delmpull cea mal pu. temiel este atrIbutul eUlonl portoeallu; urmell11 galben, rOfu, verde ,I purpurlu. Fo'l. de Impula CII mal redUll lists ltrlbutul culo~lor Ilbastru, bleu-vert $1 violet (culorf recl ~I pa· Ilve).ln lpa"U, ou\orll. caract.rb:ate prjn 101'1' d, impull rldlcati slnt Ideevlta numal suo pralelelor redul •• In limp 01 culorf,. cu fori! d. Impuls redusll1nt adecvatt luprafeltlor rnarf. Culorll. ealde g,nereullmprell. dti IdIv, Ineftl~, In funC!le de caz. n.llnl"llO. CuloriJe red lint pulv., Ilnlfjltoare uu fnterJortzenll. Culoare. verdi relaxn.zt din puna! _ de vede" nervol. In plus, ".ctul generat de ellr. eulorl deplnda ,I d. lumlnozltate, pr. cum $1 de loculln WI acUonlaza. CIIIorl. Cllde ~ clucllllt dlspull In panea luper. loarllncltl din punet dl vld.,. spiritual; dlspus. latatallncllzesc, IpI'Opfe; dlapuse In partellnlet10arl \jfuraazl, Inlili. Culorl. oaJdt ,,1IIoh1 .. dlapul.'. parte. auparloatl - gln.r.azllmpresl. d. Inohlde,.; par pUn. d. d.mnitalll: dl.puaellteral g.nereazA ian. ulla delnoonjurara: dlipuliln partn Infer1elrllnlplrl "gurantlll .tlnger. ,I ~Ire. _ Culol'llt NO! " dIIoh .. dlspu"'n part.1 lup,rlO.tt o,n.relZllmpreall de lIumln.

reo rellxllZI: dlilluee lateral Indsplrle.zl: dlapuse II partl. Inflrlolrl plr neted., In. - cftIla d.pt; ...... CUIorIIt reel" fnchIo dlspuse I. panel supenoarl par IIT1lnlnjAtoare; dllpu .. literal par reci "trllII; dltpu., In part •• Inl,rtollA lngreun.azll, atrag In

Jo" Albuf ute culaar ... purftilff IIlIOIuI., a ourll,nlef ,I ordlnfl. In oompo~a d. ouloare

a Ipatlulul, albul joaOI rolul dl fundal, nlOlear pentrU .eparare. aIIor grupe de ,oulea", pentru neutrallzare •• OI.lOra ,I dtcl anlml prln lumlnoz/late " .truotur.azl. Ca " culo-

. are • ordlnll, IIbul .111 uNllzat.11 mara"a lupra!ej.'or din depozlta " zone d. dapozl.

tara, pantru dungl dlreotolr. ,I marcaJe de Clrculalle.

Elementele Individuale lnchlse, pe @ 'lo(1dul unul perete descnis sint ac'cantuate puternic

Elementsle indlvlduale daschlse pe londul lnchls par mal useare, mai ales 1n cazul unal supradimen., sionari aparente

..

T'r!I mlc' 511 Prim' 111

f.\ Orlptungh!ul pltagorek: inolud. to.\!I Ie Intervalele de propel'lll II'ITIOI1Ice ,I II lXolude p. ell. npalte de .rmonJ., llcund. ,1.lptIma

a a b c II m x y
sa08T 3 4 5 53'13' 1 1 2
22"52' 5 12 13 87"38' 1 2 3
15"28' 124 25 73°74' 1 3 4
28"01' 8 15 17 81'93' 0,5 3 5
12"58' ; 40 41 11"32' 1 4 5
18"92' 12 35 37 11"OS' 0,5 5 7
43°80' 20 21 2EI 48"40' 0,5 3 7
al°89' 28 45 53 58·,1' 0,5 Ii a ® Trlunghl echllatllal, hexagon

1r4umtIalt,.. ruaI a I.

Ite d. ClII: I" jurut IuJ B cu AB A C, A- C A IaIUrl P'"IIGG"utul

® Pentagon

I--M---+-m-l ~m~M~M~m~

J I I 'T

j I I I

: ! r

I I

I I

, , I

;1

, I

" I

f.--M-t-m___;

I--M-+-m-l

@ Pentagon $1 sectumea de aur

® Trlunghlul pItagoreic

® palral

. ® P.oIlgon CIU 1SIat. ACoo!-t.1k

~m--.-l }----M------I

@ Decagon ~I seqlunea de aur

PROPORTII

BAZE - III Conventiile dimensionale 1n constructii existS. din vechime. Indida~i concrete esentlale s1n! cunoscute din perloada pltagoreicA. Pitagora a pornlt de la ideea cA proportlile acustice trebule s4 fie armonice ~i din punct de vedere optic. De alci a fost dezvoltat dreptunghlul pltagoreic - CD oare cuprlnde toate intervalele proporttonale armonic!, dar care exclude cele dou! intervale lipsite de. armonle - secunda ~i septima.

Din aceste rapoarte trebuiau derivate dimenslunlle spatUlor. Oln ecuatiile pitagoreioe resp. dlofantice rezultl grupele de numere @ @@,care trebule utllizate pentru IA~mea, 1nAltimea ,i lunglmea spa~ilor. Aceste grupe de numere pot fi calculate eu formula.

a2 + bIZ. e2:

alZ + bIZ _ c2

a • m (yZ_X2) .b -m'2'x'Y

c • m (y2+XIZ)

fn care: xi y: sTnt toate numerele 1ntregl x esta mal mlo decTt y.

m: este faetorul de m!rlre resp. de reducere

De 0 Importan~ fundamental! sfnt,,1 formele geometrloe numlte de Platon (Ii Vltruvfu: cercul. trlurighlul - ®", pltratul - @, din carEl. pot fl construlte poilgoane. Fiecare TnJumltltlre genereaz! alte eoIIgoane. Alta pollgoane (de ex. heptagonul- ® eneagonul _ G£)) pot fi formate doar aproximatlv sau prln suprapunerl. Astfel, de ex., un pollgon au 15 ·Iaturl - @ poate ff eonstrult prln suprapunerea triunghiulul echllataral cu pentagonul.

Pentagonul - (i) sau pentagrama (pentagram a maglcl) are, ca " decagonul derivat. relatll naturale au sectlunea de aur - pag. 44 <D -@. ProportllJe sale sparte au fast fnsl rareor! utillzate Tn treaut. Pentru proiectarea ,I execu~a I$a·numltelor clAdlri "rotunde" s1nt necesare pangoanele, Atlarea celor mal Importante dlmensluni: raza r, coarda s ,I tnlf~mea de trlunghi h s1nt prezentate Tn - .@T G -pag.43.

I

® Hlptagon apraxlm.tIv Segmentul sc Tnlumlt. AM Tn 0, BO •• proxlmal '1, din plrlmatrul

c.rculul

Entagon Iproxlmit

Arc d. care In jurullul A cu AS dl punctul 0 pi AO • ~

arc de cere Tn JUM lui 0 cu OM dl punctul e PI &reu! de care eo • a sagmantuJ DE COIISp. aprox. cu '1, dJn penmllruJ cereulul A d

h.r·cos~ . a.r·alnjl 2

S.2· r- slna h • ~ . cotangi!

@

Calculul dlmensluniJor In pollgan - pag. 64

@ -@Formula

41

CD Triunghlul7114 dupl A. v. Orach

® -(i)
1 - ...
~,
"
"

vi
1
,
® Or.ptUnghl • 1 : '\1'2 o A.f.tII dlntrt rldlcfnll.· pltrat.

®

Exemple pentru coardonlrl tArA unghl drept - peg. 83

Sist!lm spal!!IFechwerk· MERO: bazat pe '\/2 ,I V3 - pag. 102-104

42

® ~.!t d.zvolt.1I din octagon -

W-@

1--' __,_j

® Scart gradatl • rldAcfnllor

'0

® R.poarle num.rlOi 01 vllori da aproxlmare 'V'2 (.,mIle')

PROPOR BAZE-

Triunghlul isoscel dreptunghic ell raportul dintre f,li in!ltime de 1 :2 este triunghiul cvadraturii.

Triunghiul isoscel in care baza iiii in!ltimea corssp, laturli unui patra! a fost utlllzat cu succas de arh!

• . .' .Knauth Ie!. stabilirea propOl1li1or pantru derru,

Strasbourg. . .

Trh.mgh!u! 'Jti4 -<D de A. v. Drach -Ill este ceva, .'. ascut!t declt cel descris anterior deoarece in!ltim este determlnatA de vfrful rotlt al pAtratulul. A $i fost utilizat cu Sl de invantator la datalii f,li aparate. AIA-turi de toate aceste figuri, conti

. cerceti1rilor. efectuate de L. R. SpitzenpfelJ la 0 serie de clAdlrl y..Q( poate fI demonstrata f,ll utlllzarea proportiilor proprii octogonulu baz! serve,te Q$a-numltul triunghi diagonal. TniUtimea trlunghlulu .• alcl dlagonala pAtratulul constrult peste jumatatea bazel - @ ® Dreptunghlul ob1inut Tn acest fel - @ are raportul dlntre laturi de '!-ln conseclnt! toate fnJumAta11rile ,I dublArile dreptunghlului mentlr lQ$i report 1nn IatUrl1: V\ De aceea, aces! raport a fost utili,,,, cAtre dr. Porstmann ca bazA pentru formatele germane DIN ~ ®- 4. Serille geometrlce cu aceet raport of erA scara gradatA din Inte""'" unul octogon -@-@ scara gradatA a rAdAclnilor 1 -7 -@' Rela~a dlntre r!dAclna pAnta a numerelor Tntregi este prezentatA II <i). Procedura de descompunere a fadorllor face poslbilA utilize

... rld!clnllor pltrate la Integrarea unor componente constructive CEs1nt rectangulare. Po mind de la valorlle aproxlmate ale rAdAclnilor I· ' te, Mengeringhausen a elaborat Sistemul Spa~al Faohwerk • Mel Prfnclplul eete qa-numltul.melc"- @@@).

Inexactlta1lle unghlulul drept sTnt compensate prln leglturile cu !jlU-' rl dlntre bare ~I nodurl. 0 modalltate de calcul d!ferentlat! f,li aprox perTtru rAdaclnile pAtrate ale numerelor tntregl v'i'I' pentru compone constructive fAr! unghiurl drepte ofer! fraC1iile continue (- pag, 46 forma G •

• 1 +r:i3 ~'@.

, I )~1 ,
0,5 ;W 1.5
0,6 51 7 1,4
0,58333 ... 12t 17 1,41867, ..
0.W21 .. , 211 41 1,41319 •.•
O,5B1l7143 .•• 70 99 1,4'42857 ....
0,5857988 .•• 169 239 M142011 ...
0,5857865 ..• Y2 1,4142135 ... @

FraClle continua \12

<D Teatru rom.n dupa Vltruvlu

®

proPO!llU, collUlul de Ironton Ii un'" Itmplu doric bazalt PI HCIlun •• d. aur. Oup. Me .... 1 - OJ '

®

SeCllune. sacra, clldlrt In AntJca 0StI.

Planul d, .Itu.~. If Tnlregulul ansamblu

Tezaur japonez

® Teatru ;ree dupl VHruvfu

1I--II--~« 3 4 ,1 cav ••

nova

2Cavtavteht 30rchlllr. ;-'..L....L.....I. 40ladlr ..

pi. lken. SOltcula,l. ,....,.

8Zk1 dl IPrlJln

@ Teatrul din Epldaur

®

Princlpluf Glacmetrlc

®

Pan:!elflil ceramlcl In AntIca OstIa

@ Casa de bresle FlOgen nnga ZOrich

PROPORTII

APUCATI' - UJ Aplicarea relatillor geometriee $1 dimenslonale pebaza indicatiilor anterioare este deserisa de eatre Vitruviu. De ex., conform careetarilor sale, teatrul roman este construit pe trlunghiul rotlt de pa· tru orl -CD $1 teatrul grec pe pltratul rotit de trei ori_@). Djn ambele constructll rezulta un dodecagon. Acest fapt este recognoscibilla scArl. MoesselTncearca sA demonstreze propOl'iil bazatEi pe sectiunea de aur -@ desi acest fapt este improbabil -®. Singurul teatru grec al cArul plan se bazeaz! pe un pentagon se afta la epldaur - @.

Prlntr-o asezare din Antlca Ostia, vechiul port al orasulul Roma, asezare dezvelna. de curTnd, a devenit cunoscut princlpiul de prolectare numlt sec~unea sacra. Acest prJnclpiu se bazeazA pe TnlumAta~rea diagonalei unul pltrat. Dac! sTnt units punctels Tn care arcele de cerc de "ltJse intersecteazl cu laturlle pAtratulul, se obtlne un carolal format din nouA pArtI. Pltratul din mljloc se f'lume,te pltratul sectlunll sacre. Aroul AS are - cu 0 abatere de pTnl.la o,a procente - acee~llunglme ca diagonal a CO a pltratulul de but TnJumAtAtlt. De aeeea sectlunea sacrA reprezlntl 0 metodA aproxi· matlvl pentru cvadratura cerculul. - ® ® Ci) @ lntregul complex • de la planul de sltua1ie $1 pTni la detalli de amenajare - a fast constrult cu aceste.proportll.

tn ale sale 4 cAlil de arhltectur! Palladlo ofer! 0 chele geometric! ee sebazeazA pe Indicatllle lui Pltagora. el utJllzeazA pentru clAdl· rUe sale acele~1 propor1!1 spa~ale (cere, trJunghl. pAtrat ete.) ~I armonla-@@.

Formulate in regull extrem de clare, astfel de leglta~ pot fl glsite la vechlle culturl ale Orlentulul-®. Astfel, !ndlenll fn .Manasara", chi· nez1lTn modularea lor dupA. Toukou·, dar mal ales japonezli prJn metoda .Klwarlho" - SOL. au creat sisteme de construc~e care permit o dezvoltare de tip tradJtlonall;i1 ofer! enorme avantaje economl,ce.

I

I

®

Ch.11 g.crnetrlcl p.ntru VlI.,. lui Pellacllo

Palladia. vila Pllanl din eagnole

Cladirea administrativa e BMW din MOnchen

Sistem de coordon.1e octagonal pentru elemente porlante punctuale din patrulater subimpartit in cite 6 alements de fateda. Paligan cu 48 de laturi, dezvoltat din triunghl- @

43

..

B

i

I

A 1----:-::--__' AB

T

Major MInor

Constructla g.omatrlcl a .'C!lunllde aur

'2' A.la~lI. dlntre pltrat, cere $1 v;) triunghl

I-- m· o,an _1----111_ O,I"~

R.prullllnl.1MI Lame lin NlufIlt,8auarclnungtl1lVe' ® Fraclle continua: atc!lUnia d. aur

0-1 +t

1

a·1+m

m

m

m

m T •.

o Flgurl propol'llonala

Valort 'lCprimate In 11 •• mul metric
Sarli 1'0,;': Ao Sari; albutrl: AI
Cantlmatri Metit CtnUmltrf Metrl
95280,7 952,80
58886.7 ese.Be 117773,5 1177.73
36394.0 383,84 72786,0 727.88
22492.7 224.92 44985,5 449.88
13901,3 139,01 27802-' 278,02
8!591 ,4 85.91 171152.9 171.83
5309,8 53,10 10819,8 108,19
3281,8 32.81 e563.3 65,63
2028,2 20,28 4058,3 40,58
1253.15 12,53 2508,9 2i5,07
774,7 7,74 1549.4 15.49
478.8 4,79 1167.8 9.57
2115,9 2,96 591.8 5.92
182,9 1,83 365.8 3.6S
113,0 1,13 228,0 2.26
69.8 0.70 139.7 1.40
43.2 0.43 86,3 0.86
28.7 0,26 53.4 0.53
16.6 0.16 33.0 0.33
10.2 0.10 2M 0.20
B.B o.oe 7.B 0.08
2,4 0,02 4.8 0.04
1.5 0.01 3.0 0,03
0.9 I.S 0.01
0.6 1,1
~c etc ® Raprezentaraa v!lorllor $1 ajocurilor din modular dUp! La Corbusler

44

PROPORTII

APLICATII: MODULOR - m in secolul ali8-lea ~j ulterior lui, a tost prete rat nu atlt sistemul dimensional armonic, c1t unul adltiv. Din acesta s-a dezvoltat ~I sistemul octametric .... pp. 60. Abla 0 data cu Introducerea sistemului modular. rapoartele armonice ~i propOl1ionale au tost din nou acceptate - pag. 41 @ - @' Sisteme de coordonate ~I dlmensluni de coordonats - pag. 63-64.

Arhitsctul Le Corbusier a slaborat un sistem de propol1li care se bazeaza. pe sectiunea de aur ~i pe dlmenslunile corpulUI uman. .Sectlunea de aur' a unul segment poate fl stabillta fie geometric fie prin formula .• Sec~unaa de aur"1nsaarnn! cl un segment este asttel imPiliit lnc1t segmentul intreg se alia In acela~i raport eo divlziunea mal mare Tn care aceasta se afll Tn raport cu cea mica - CD. Din segmentul de divlzat AS ca vertical! "I AC • AS 12 ca baza se formsazi un triunghl dreptunghic. Pe ipotenuza BC se trece, Tnceplnd cu punctul C, lungimea IIniei de bazl AC. Partea ramasa - mai mare - din Ipotenuza. ( BC - AS 12) reprezinta partea majora M a segmentulul ce trebuje lmp4rtit1 AS. A treee acest segment M pe verticala AS Tnseamn!, decl, a Tmpartl AS Tn partea majora (M) ~j oea minora (m).

A t• ... f ~ialor

ceas a rnssamna .. MaJor.· nor

!I~a. dintre rapoartele propOl1lonale dintrs pAtrat, cerc ~i trlunghl

Sec~lunea de aur a unul segment poate 11 atlata ~i prlntr-o tra~le continua:

G.1+ _1_, cea mal slmpl! fraette continua. intinlt! _@

G

Le Corbusler marcheaz! 3 Intervale ale corpUlui uman care formeazlo serle a sectiunll de aur denumita dupl Fibonacci. Piciorul, plexul solar, capul, degstul milnl! rldlcate (- ~I flgura de bazl a acestul manual). Pentru inceput, Le Corbusler a pornlt de la Tnaltlmea medle cunoscuta a europeanului -1,75 m-

pag. 30-31. pe care a Tmp!rt~-o conform seot!unil de aur tn dlmenslunlle 10S,2 - e6,S - 41,45 - 25,4 em -@'

Deoarece ultima dimenslune eorespunde practie exact cu 1 0 toli ei gAse~te alcl racordulla tolul englez, lucru care nu se mal TntTmpll la dimensiunlle superioare.

De aeeea. Tn 1947 Le' Corbusler porne$te In sens invers', de la 6 picloare engleze .. 1 828,8 mm, care reprezint! etatura ..

Prjn implrtjrea conform sectlunli de aur elaboreaza 0 serie ro~le Tn

suUI Tn Jos -@' . '.

. Deoarece treptefe acestei sarli s1nt prea mari pentru apllearea practiel, el elaboreazl ~I 0 serle albastrA, pornind de la 2,26 m (v1rtul degetulu! dela mfna rldicata). care conduce la valorile duble ale sertel ro$1I -@ .

Valorlle serillQr ro~iI ,I albastre sint transformate de Le Corbusier in dimensiuni aplfcablle Tn practlel-®.

rfB' Ki

.A I. M;,:.W.i.'.'.i".~"'i"""""."'''''.w''

®

unltat.. A.10S

dubl.r.. B.216

prelunglrealul A. C.175 Icurtarea lui e • o. 83

CD Modulor

® Va.lorlle nume~ice nelimitate

' .

• .I.

C011JtruC!i. d. 1.1M Inltlall cart I • tat II baza lormelor tlmplulul gr. c.se

® ColJ$tCuc~. da lImn asemllliloara 3 ou IJ), •• a cum .. I. utlZl 10101111 !net Pllt. to!

® Forml d. plllrA "I cum. lost ee culllVati dl gracl mal d'JIlrla • pomlnd de la forml d. blZI IJ)

t4' ConltrUc~ din platrl brull n.e. I..:!I ,III 0 I"cadra,. cu plltrl de talle blne lucrall- pag. 48

ElEMENTE DE CONSTRUCTIE

CA REZULTAT AL PRELUCRARII MATERIALELOR La ineeputurlle eulturii umane impletltura ~I tesa.tura au fost prlmeIe forme care au putut lua nastere prin tehniei ca legarea, innodarea, enurutrsa.

MaLtlrziu au urmat eonstruetiile din lemn care au constituit in aproape toate eulturile fundamentul formel~r arhltecturale, nuTn ultlmul

rind in cazul templelor grece$tl -(3) ,I (g).' ."

Acest! cucsnre a cunoasterf este refativ noul, dar numarut mereu orescind de exemple este 0 dovad! a corectltudlnii aflrma~iel. Uhde a dedicat aeestor chestiunl 0 munc! de cereetare remarca-

bill - OJ , 1n care demonstreaz! deo,sebit de convingltor ca orlgl· nea arhltecturli maure, mal ales a Alhambre; din Granada se afllTn constru~lIe din lemn. Modul de tratare a suprafe1elor Interloare a clldlrilor maure provine ins! din tehniclJe de tesut (ca benzfie $1 snururile cu perle din edificllle grece$tl), chlar dec! sint realizate cu mulaje

din ghips sau ca "azuleJos· (benzl din ceramlca glazuratl). Tn unele incAperi din Alcazar in Sevilla se observl clar Tn coltllnle camerelor 1mblnArile din ghips a peretilor reaiizate exact ca imbin!rlle Ie coltllri ale covoarelor de perete ale corturilor. tn ecest caz, forma rezultata din tehnlca corturtlor este transpus! direct in ghlps.

Formele rezultate din material, tehnlcl. $! neeesitate sint dae! nu Identlce m!car asemAnAtoare, in acelea$i condit!!, 1n toate tArile $1 epoclle. Aceste forme .eterne" au fost Identlfleate pr/n exemple convlngatoare de cAtre V. Wersln ... III· Tn-aceste cazurl obiectele uti· litare din estul Asiel 411 Europa, din 3.000 T.Chr $1 cete din ziua de astl%l se asemAnau Il$a cum un ou se aseam!na eu altul. Materlale dlferttE', tehnici dlferlte 41! utlllz!rI dlferite dau na$tere 1n mod necesar unor forme dlferlte, chlar dac! ele slnt temporar exclu· slv forme ornamentale care Ie acoperA pe cele provenlte in condlll11e

date din formele de baza pentru a Ie dlslmula, a Ie t!lnul ochiulul sau a Ie 1n11.\I$a ca pe cu totul altceva (baroc). Hot!rTtor pentru rnodelarea clAdirllor este deci in ultima Instant! spirltul epocll.

La·edificiile vechi continua sA ne impresioneze in zlua de azl gene· za formel artlstlce $i nu atTt .rezu/tatul. Fiecare mod de constructle 1$1 glse$te la un moment dat formaetemA$1 tmpUnlrea fundamen· tal!, lar 1n contlnuare 8ste'dosr cultlvaf$1 rafinat. AstAzl inc! mal elutlm expresla epoell neastrs in beton, 01el ,I stlcl!; pentru fabrlcl $1 edlfJcll marl exist! deja cteatll nol, convlngatoare 1ntrue1t nevoia de suprafete mari de ierestre au determinat foarte clar sistemul de construc~e - @.

Prezentarea foarte clara a pl.r1i1or componente ale unel eonstructii, eorespunzatoare eerlntelor lor tehnlce'; d! poslbilltatea uner no! for· nie ale detaliilor 411 ale imaglnll de asamblu. Tn aceast! prlvlnt!, pe .t nol, arhltectll, ne ~teapt! nol provoc!rl.

Este 1ns! gresit s! se cread! c! epocll noastre n revine doar sarcl· na de a executa blne construC1li1e pentru ca, pornind de la acestea,

epocHe vlltoare sa cultlve forma pur! - @' Totl arhlteCfli au mal de· grab! sarcina de a lmplini reprezentirile lor artistlce folosind in permanent! poslbllitatile tehnlce ale timpulul pentru a reallza construC111 ce reflect! sentlmentul vle~1I din epoca lor - peg. 48. Aceasta presupune: a avea tact, a fl st!pln pe cuno$tJlnte, a adapta Ja medlul lnconjur!tor, a realiza 0 unltate organica intre cfAdfre, spaVu $1 eenstruC1ie, a armonlza structurarea inc!perllor cu tnvell~ul exterior fAr! a Ignora scopurile tehnice, organlzatorlce ~I economlce.

Chiar ,i arti~tii puternicl cu un elementar instinct al creatlel, "cel care au ceva de spus· s1nt subjugatl de asemenea obligatii $1 Influenta~i de "spirltul vrernli".

'Ou elt spiritualltatea unui artist saulmaglnea sa despre lume sint mal clare, cu atT! crestia sa este mai matura, mal plin! de contlnut $1 mal durabiia., cu atrt ea este, in mod paradoxaf, de 0 trurnusete atemperala ca eriee arta adevarat!.

's" Con5truc~e din schelet de le1M bIIUI ® Construe~. dln bllen Irmlt, cu

\::,I Tn cui.. prac1lcl, 1.1tln1 dar IIrI ° atlipl Tn peret,le .xt.rlor In lata

fnlltJ .. r. propr!e, mal bln. ucunel cirore II dllllfolri plrapetul

.ub clplU"all8lu flnlsaj .xterlor sul1lnut d. pianeeultn consoli

Constructie din baton armat eu stTlpi retrasl $1 cu grinzl tn consolI. mal adecvate din punct de 'led ere static 5i mai economice, cu .benzi de fareslra

®

Plan,se din beton armat cu stlJpi in forma de ciuperc!, cu stilpl subtlri de otel lntre ferastre In pare!ii

exterlori - pag, 47 .

45

ACOPERIRI CURSE

Omul prim~lv '" conall'lll_ coIIba rc1undl cu mallrial. aIIalt II Indemlnl In zona raspectlvl: plm, prlllnl, Impletlturl din lIanl" ImbrI· Cllt cu trunzl, pile, llUt, bllnurl lau matarlale uamlnltOara

Conmctorll din Sizant au boIIIt Sf. Sofia acum '.400 de ani PI un plan drep1Unghiular, I eIr.1 conetruotll .ste toartt vlzlblll din IXltrior dar din Inltrlor lilt ucuntl dl tftct. optlc8 (demlterlallzare)

CON~:rRUCTlI DIN LEMN

Blocurl dl zlpldl

Fere •• lrldln ghll,1

I

\

,

.-. __ .

Inti'll"

®

e.Qhlm~1I 1,1 conltrul.ac ltema· nltor loeulntl d. varl, din bllnurl InUn .. pi coalt. d. ballnl, cu f .. restri eIln Inttstlnl de fOCI C8 cor .. .pund. Wl~·ulul din ~nuturlle lor orlglnar •• Tn mod uemAnltor Iff conmltte II loculnja d. laml - Iglu-uI

Tn multi 1Ir1, 'IiNri de forml cIrcu· larI, II IntI1nettl forma c11lndrlola ICOPlrltului reallzal din treatt. I ..

~III " 1COpI~ cu rogoJlni din ItUf modal~ de construc1l1 din laopotamla)

®

Con.truC1l1 dln blm. din tlrlll eegatt In I.mn lfI'un UptCt .... mlnltor peste tot In lum. datO!lti

. cerlnllior construCllve

CONSTRUCTII DIN PIATFIA

ConstruClllle eIln boIovanl1lrl mortar permltaau numal socturl JOUI, de Ieee. prlmel. cue de platrl Irau alcAtulta aproape numli din acop .. ri$ cu 0 intrarea joasa

@ Tn r.giunlll Iliac. In limn a·a dlz, wftat con.truclla din palantl (ltIIpI de limn au f.rtItrI Intra 11). P.nIN rtgldlzare .. rveau ICUrtlluril. d. lemn din parapetuf flreltrtlor

!'Iatra brull pralucratA parmltea zJ· durl mal Inalte lar prin Iolollr •• mCrtlrUlul chlar tlmpen. d. plllrl ou dllcnlderilOoperlte In arc

La Tnceput, ccnstrucfla st~ lntotdeauna la baza conformatlsl, mai tirzlu ea devine 0 torrna pur~, adesea lipsita de sernnltlcatll, pe care mal 1nt1! se transpun noile materiale de constructle. De la constructla din piatra a rnormlntslor lidiene,ln care orlce profan rscu-

46

FORME ARHITECTONICE CA REZUI.TAT AI. SISTEMELOR CONSTRUCTIVE

®

Romanll au constrult prlmele cupo· Ie de plllrl, Ie Pantheon In forml purl, pe un plan olrcular

o .. din plllri Intli In .poea loman. ,I mal tlrzlu In Itllul romenlo (Ix.mplu: bfalrtel, Slb.nlk, foalt lugoalavle)

In contrut cu .xemplul anterlor.1 IfIJ conltructfacu rame cu flrtltr. Izclatt, au contrail" la collurl " zibreRrea clmpur!lol prtn IIISI din nuili. de lalcl. cu Qhlrplc

Tntr·o lpoel ulliriolr' d.scnld.rli. au fost Inramate $1 collurll. zldlte cu platrl de tall. bin. lucratllir zldull· Ie rlmas. lucrale cu zldlrle din pia· trl bruta ,llpoi t.ncuite

'4' In Persia suanlzll (SIO.S) porrieau I.:!I d. la un plan pAtrat pentru a Tnilla prlmele lor cupola. Trecerea de la patret la eIre prin trompe

®

Tn IIlluJ gotic, ca urmare a bol~1 In cruc., au lOll! crlate, prln lololilla arcu lui frlnt, Indrbn.te bolll stelall $I In rllell clrer dl8trlbu~1 de Iorte a davlnlt 0 carlCl.r1sttcl 18.n~all (sprljln-cul •• ,I arc buttnt)

@ Conatruolll cu panourl Ie reallzea· zl cu !ianoun executett In at.II.II, rapid ,11.ttln

La con.truelille urban., dOllnta de a avea ferastra din 08 In ce mal marl I condu. 1& 0 mcdalltat. de conml stllpll eorespunzatol'hslstemulul cu schelet de lemn - @I

noasts forma de baza din lemri, pin! la automobilele de la tncsputul sec. al xx-lea care imitau tr~sura cu cai (inclusiv suportul pentru bici) se g~sesc nenum~rate exemple Tn acest sans.

"

BETONARMAT

® ® Arh. F. L.. Wright

fn multe oazuri, leglsla11a din oonstruotil oere modalltA~ de oonstruire care sl fie ignifuge sau chlar rezistente Is Incendlu, astfel 1noTt structurlle din otel cu un rnvell, de protectle ae aseamlnl cu construotiile din beton armat - @,O nota t1picl 0 oonferl. suprafe1ele

pfNZE SUBTIRI

®

Dlstributla uniform! a eforturllor Tn CS%ul betonulul armat este adecvata pentru cupole cu segments - @' pTnze subtlrllungl pre-

PLAFOANE SUSPENDATE I

@

Lucrarlle auependate' constituiau deja la prlmitivi modalitatea de constructie pentru deschlderl marl ~ @.Cortul de eire este cea mal euncscuta forma. u~oara de suprafata suspendata -+ @.

1n epoca noasrra formele au fnceput din nousa se dezvolte din sistemele constructive nu numal din punct de vedere al materialelor ca rezultat al cuncsnntetcr de static! ci mult mai mult modelate prin adincirea, spirituala 1n fiinta lnterioara a noului mod de eonstructle, in cautarsa unei exprimM proprii corobcrate eu fieeare tsrna de

FORME ARHITECTONICE NOI SISTEME CONSTRUCTIVE ~I NOI FORME -+ CII

. \ ® Arh. L. Mi •• vln der Roh. 0 I' deosebit. de u~oare dar totu~1 sollde pentru spalli mari, deschlse, aproape fArA Ilmite - @ Halele deschise ,I uscare, cu putlnl st7lpl ,I console mart ale aooperl,urllor sTnt domeniul oonstructlilor din otel sau alumlniu -@.

®

Constructlile exclusiv din o;el permit cee. mai u,oarA Imagine cu stTlpl aproape jmpercsptiblll- CD, Tnsa nu s1nt permlse peste tot. StTlpjj exterlorl din otel netratat nu slnt perm~1 deeft cu mlcl excep~i - @' lmpreuna cu grinzlle de etel vlzlbile ale planeeelor, pot oferllmaginl

® Arh, F. L.. Wright ® Arh. F, L.. Wright

de planeeu Tn consoli deasupra grlnzllor Inferioare - ® sau pomind de Is nucleul tumurilor- @, nucleul caselor - ® sau ca planeee cu strlplTn forml de ciuperel- ®,

® Arh. O. Nltmey,r @ Arh.: .utorurTlT;!.~ ~,:

formate .... @). pTnz& sub~rI transversal.& eealonate rltmlc ® sau

rinduri de pTnze sub~rf cu strlpi obllci 1n punctul inferior @.

Am. M. Novlcl<l cu M, Deitrick

Suprafetele suspendate din beton armat combinate cu grinzl de , mal]ine rlgidizate eonduc la constructii eflcjente $1 impresionante . - @. $i cu posibilitatea deschiderilor marl ale oonsolelor -- @.

proiectare In parte. Deoseblrea fundamentala ,ezida aici tn cautarea formei care reiese din ccnstructle 1n contrast cu epoca wilhelmina care utiliza formele existente $i Ie valorifica In orice canstructle, fie aa din piatr!, lemn sau ghips ca forma in sine, goal a, lipsita de continut, ca "decoratie".

47

CURTI EXTERIOARE

t:i'\ Pa t. 1500 cull •• IU oraftl. trau \.!.I !mpl'l}muJte 011 zklurl d. IpirIre fI Inchln 011 porjl grll.

LEGATURI iNTRE tNclpERI

®

Pa II 11500, u,lloa .. eJ grel., chIIU 011 lumlnl n.turlll Intufloltntl, eedaaul din .cfndu~ late ,Iscurte

LOCUINTE

.&!:==' SPrllvai. ~;;;._ ..

CUI dll.mn dl Plla1500 l1li,.. zultatul t.renutuJ, modulul d. conItruCli' (cui d. blrn.) ,I I modulul de vl111 (flrl llrellre) - Qoculnll din rlgiun .. Wallar)

t:=i'\ p, II 1700 zldul tI politi cantU·

o tullU numai 0 Inchlilre carl oler .. e prlvlre de Inl.mblu premf1lloara

mI\ Pe II 1700 "'Ii Jargi, cu deul cana· \!.91 turf, lUacelluni de camere, podl' de parohtt

Prldvar

1111

®

CuI Ifn pfatri dl pt II 1500. ZldurU. mulVe pantru preteClil !mpotrlvl ~nlJor " I fr!gulul neOll1tau ac .... 1 tupr.tall dl . bazl ca ,I Inalplrlll Tn.,11 '

Tntre vremurlle de la 1500, vremurtle in care vrAJltoarele erau arse pe rug, vremurlle superstl~lIor, a ferestrelor cu geamurt bombate $1 a caselor cu aspect de fortiflca~e, al cAror limbaj este dorlt !ill ast!zi prln unele locuri, ,I epocs noastr! se ,afia 0 ImpunAtoare evolutje tehnica $1 economic! $1 0 la fel de Impunatoare devenire spiritual!. Dup! felulconstruc~er$1 pat\lIe sale ca!ill dupe. alte lucrurl $1 man Ifestari ale vietii din secolele care au trecut se poate recunoaete user cTt de fiber; $1 con~t;en~ au devenit oamenli, cTt de luminoase $1 de usoars au devenit clMlrlle. Pentru ernul modern casa nu mai este o fortareata impotriva dusrnanilor, a hotilor sau a demonilor ci ca-

48

LOCUINTE ~I FORME CA EXPRESIE A EPOCII ~I A MODULUI DE VIATA

- . ~- ~

·"::D~dap1atrl ........ :. ".".-' :'

.,.. ,.".,,, '~"'~ ,. ,.,,'" ,

.- • , ,., 11""., "..".

Pe II 1000, CIS cin blrne IY81U

® uti jope cu pragurl Inllll (fati 11- ® p, II 1500 .rlU porjl "recall, cu

, rellra, lumina Intra prln tavanut d.. miner dI bltu1 !n u,I, I,rem

sohls Zlbrllltt au g,amurl bomblll '

® In lee. II XIX·1e1 CUI InChI.1 .,t. sltUlII deja UberTntr,lngrldlrl joDl

t7' p, II 1700, u,1 cu lImpiArI, ler· \!.I mllCltoare ,I gnmurt din sUcl1 clarl.,cu mln.r a. ,onerle

Pe II 1 800 u~ cull.ante pentru leglture Tntre In.rI, podeaul looperltl au IlnollUm, '.rem cull· nnll, draperll

Tn sec. al XX'li' IJpe,.c orlc. !ngrldlrl (In mod IPeclal In Amlrlca), cu ... alii Tn parcur1 marl, Ingrllll, In comun, plpltl dlscret Inlra copaci

Tn nc. aI XX·III, 0 alee uacatl eenduce de II lulotUrilm II u,. din Itlctl retllctorlzanll arm.1I elr. eete culllatA lutomat d. cI1re ochlul .llCIronlc care totodatl anunti viz!. talOrul

Tn lie. II XX·I.I 1nClperl modillca· bll., PlI'III cuOssn1l ,I flr'lIre gillanti, din 111011 r.lieerortzantl lirA I1mpJlrfe Vlzlblll, com.lldlle eIeotrio, marChlza rulant, CI parl,olara

plI1ft IIItZII

CUI Inulul 2000 cu stIIpl portan~ lub~rI din ottl, InclePinden~ dl IOI,tia ptrejll Intlrlert ,I axtlr1or1lub,," naporllnV care permit prln dJ.punere, lor 011 mal bun! preteelll la tntemp.rll,1 c.a mil bunlizolare tonlcl,1 ttrmlel. lntrl camire da %1,

IUfregeri. ,I vudbul nu .Int uti ct delr 0 "PI rare ,pl~.11

Am.: Mia. v. d. Roha .

drul dlscret, frumos ~llIber al vietH $1 al condultei, deschis naturli ~i

totu$i foarte bine apArat de vlcisitudinile ai. ..

Fiecare 1nsA 1$1 imagineeu prin aeeasta altceva; ceea eeivede $1 slm· te flecare ~l cit de cepabli este de a exprima vizual acest! triire prin intermadiul materlalelortlne de puterea creatoare a fiecilriJja - pag. 45. Tn acest sens este hotarttoare alca.tujrea teme; de prclectare de catre beneficiar. Unil beneficiarl ~i arhitec\i stnt cu gTndul ~i sim~irea inca. in sec. al XV-lea, mal putinl deja In sec. a/ XX-fea. sa se regilseasca lmpreuna ln secolul corect sste norocul mariajului dintre beneficiar $i arhltect.

r.\ Patru propunerl dt .mpl.um.nt \..!.I pantru un tlrln d, 3.000 mZ cu 0 pantllpre NE. Varlanta 4 • fOil prevlzutl d. ben,ftcl'-!:t lar vari.n· Ia I a foat ." •• 1 - \&J

'2' L.a ac ••• ta .mpluar. povlml.ulll 1,:1 Ifl' corlCt In f.ta C8Hl Ipr. se.

CUrtll gosDOdIrIIlQlI. V, lacelul cu .utoturflmul ,'I"trlre. din stre· d.'IN

t<i'\ Anttprolectul casel cu deflcllnft' \V Otpazltarta haln.'or II wfnCttq-ul pm marl, bal." otIcIul pry 1nguIII. treptl periculo.. Tn Ylltlbul. fIrI vtdlle Iprt in1rar. din bucltlrt.

r.4'I ProieClul _I @ fIrI deficient •. \:zI Mil bun' dlltrlbutlt I Tnclptr1tor.

Nlvtlul dorrnltoarllor H 1111 II 0 lnat~m. de U m d.uuprB tolulul din CIUU TnoIInttltl nllurtle • tirenulul. Gmjul dlmpotrIvl II niVl1u1 IOlulut. Am.: autoruL

Tema de prolectare

Lucrai'ea Tncepe cu elaborarea unel teme de proiectare detail ate cu ajutorul unu; arhltect experlmentat dup! principiile din chestlonarpag. 50 liIi 51.'

Inalnte de a incepe prolectarea trebule s! fie cunoscute urm!toarele:

1. pozltia parcelel, mArl mea, dlferemele de nlvel ale terenulul $1 ale accesului cAtre stradA;

, poz~la conductelor de allmentare cu apAl$1 de canaUzare, regullIe de slstematizare, planul de slstematizare etc. Aceast! documentalle se obllne de la Inginerul topograf angajat Tn serviclul public, ofie;ul cadastral 1$1 oflclul topometrie care Tntocmesc planul de sltua1ie oticlal;

2. cerinieie de spatii privind suprafata. inAltimea, poz~la $1 relatiile intra ele.

3. dimensiunile mobilierului existent;

4, suma de bani disponibilA pentru consiructte, achiziiionarea tersnului, pregatirea pentru constructle etc. - pag. 52 - 59;

5. modul de constructls care va fi foloslt, TntrucTt 0 constructe din caramida va fi de la inceput altfeldeclt 0 casa acoperlta in tsrasa

PROIECTUL CLAolRIi PROCESUL DE DESFMuRARE A LUCRARILOR

Apo! lncepe desenarea schematic! a inc!perilor ca dreptunghiurl simple cu supratetsle cerute lao scar! unitar! el stabilirea relatlilor dorlte intre lnc!peri - pag. 281 $i orlentarea lor cardinal!. Tn

aceastA activltats, au ochiul mintJi, proieetantul vsds tema din cern II ce mai clar $i mal pl1istic.

In loc sA se inceapa proiectarsa construcliei, urmeazA insa mal intTl sa se lamureascA pozitia dsfinltiva a easel pe teren cu ajutorul dateler stabillte anterior. S1nt hotarrtoare in acest moment datele legate de orientarea geogratic!. dlrectia vintulul, poslblJita~le de aeces auto, poz~la terenului,prezenia copacilor, vecin!tatea. Atunci cTnd 0 anum!t! pozl1ie nu se Impune categoric ca cea mal potrlvlt! s1nt necesare mal multe TncerC!rl pentru a epuiza poslbilit!tlle - <D~i ca baz! de discutll detaUate in legaturA cu argumentele pro IiII contra. Ps bua acestor analiza declzla survlne de obieel repede; dupa aceea se formeaz! mult mai clar Imaginea clAdiri! - @. lar acum 1ncep durerfle facerli prlmului proiect, pentru lnceput Tn minte prln cufuridarea in corel!rlle organizatorlce liIi organ Ice ale problemelor

constructive ~i a impllca~lIor iOf splrltuale. .

Din acestes prolectantul 1$i dezvolta 0 reprezentare schematic! a ilnutei de ansamblu a cl!dlrll $1 a atmosferel spatlals iar din aceasta corporafltatea infa~IiIAriI ei Tn prolectle orizontall $i vertlcall.

Dupl temperament, primul ssmn nlscut din acest proces poate fI 0 schi1! 8I$ternutl pe 0 hirtle intr-un caz, sau un scrfs marunt ca de fl- . IIgran 1n alt caz.

Din cauza nelnd'JmTnlrli personaJului auxiliar se poate plerde adesea avTntui prlmel schlie.

Experienta 1$1 caracterul prolectantului sporesc de oblcel ciarltatea reprezentarli mentale. Arhltectil maturl $1 cu experientl s1nt adesea fn stare 51 deseneze proiectu( nemiJlocit cu mina Ubera la scarA . exactl cen~n1nd teate detalille.

Tn acest fel se nase lucrlrile tTrzll, decantate dar clrora Ie IIpse~e de obicel elanul din lucr!rUe de tine rete.

DupA Tnchelerea anteproiectului .~ .® este recomandablll 0 pauzl de 3 -14 zlle, deaarece las! un ragaz pin! la prolectare 01 permite sllaslla Iveal! deflclentele dar permite mal ales 1nlaturarea acestora, fntruc1t un Interval de tlmp Tnllturl unele obsesli nu Tn ultlmul rind din discu~ile cu partenerli de lueru sau eu beneficiarul.

Acum Tncepe elaborarea proiectulul, tncep dlscOtiile cu lnginerul constructor specialist Tn statlcl,' cu fngfnsruf pentru rncafzi~e, apl'!!. ,I energle electric! pe scurt stabiUrea constructlel ~i Instalatfllor. .

Tn continuarea aeestora, dar de obicei deja Tnalnte, desenele de censtruc~e merg la !utoritatea de supraveghere a constrUQ1i11or pentru verlflcarea c!rors trebule luate 1n calcul cam 3.- 61unl.

Tn toat! aceastl'!!. perloada se vor evafua chel1ulelife de constructfe $1 se vor stablillucr!rlle folosind formularele - OJ asttel incrt la primlrea auterlzatlei de constructle sa existe deja ofertele, sarcinlle sl poat! fl repartlzate rapid $1 s! sepoat! incepe lucr!rlle.

Pentru 0 loculnt! unlfamlliall mal mare toate aceste lucr!ri descrlse mal sus, de la formulare! comsnzil pin! la Tnceperea lucr!rllor, lau arhltectulul, dup! TmprejurArl, 0 perload! de 2 - 3 lunl, lar pentru constructli mal marl (spitale etc.) 3 - '2 lun!.

Pentru lucrlrile de proiectare nu trebuie sa se faca eeonomie nerezonabila, un timp mai Tndelungat permits, la 0 pregatirs judieioad., o recuperare din t1mpul de constructle ceea ce inseamn! reducerea cheltuielilor 1$1 a dobinzllor de construct;e ..

Un ajutor important 11 constltuie chestionarul- pag. 50 $i 51 I$i jurnalul spatlilor - pag. 60.

49

PROIECTUL CLAolRIl LUCRARI PRELIMINARE - COLABORAREA BENEFICI!l-RULUI - !Il

".,

Munca de proiectars ests adasea zoritA, ,I sxecufla este porn it! fAr! d. fl fost intocmlte doeumentatii sufielente. Tn aeeste tel se explicA de ee desenele sl costurile "definItive" apar abla clnd clAdlrea este gata.

in aceste caz nu sin! de ajutor dlscursurlle Instructive pentru beneflclar; aiel ajut! doar 0 rnunca mal sustlnutA si mal rapid! a arhlteetulul

sl 0 pregAtlre sufieientA at1t 7n biro!.! eXt ,I pe santler. . .

La fjeeare elAdire se pun la lnceput cam acelea~1 probleme. Chestionarele ~i formularele detaliate, care trebuje sA fie dlsponiblle dejE!' in momentul7n care este formulat! comanda, accelereazA procesul. Fireste cli abaterile s1nt neeesare dar oserie 1ntreagA de decizii s1nt atit

de generale inert ehestionarul poate.f1 utll fiecArul beneficlar fie sl numal ca stimulent.. .

Chestlonarul de mai Jos constltule doar 0 parte din formulatele gata tipArite care economisesc munc!, sf care, alituri de formularele privitoare la costurl etc., ar trebui sA 1Ie completate de orlce birou de arhitecturA care lucreazA eflcient.

"'''''':-,_

Cheatlonar pentru raportullucrlrll

Raport allucrlrii pentru lucrarea nr.:

Beneflclar:

Comandl!.:

Raportor:

Cople pentru:

I. Informat" desprs beneficiar .

1. Care este dezvoltarea flrmel? Sltua11a flnanclar!? } Gradul de ocupa1!e? Capltalul total?

De unde s7nt obtlnute Informatllle?

2. Cum pare atltudlnea Tn afacerl?

3. Cine este pentru nol persoana cea mallmportantA? Cine este reprezentantul? Cine este ulttma Instantl? .

4. Ce dorlnte deoseblte are beneflclarul din punct de vedere artistic?

5. Tn ce rela11e se a11A beneflclarul au domenlul artelor vlzuale Tn

general? Tn partfcular cu modul nostru de lucru?

S. Ce .caracteristicl personalesTnt de observat la beneflclar? 7. Cine ne face greuta~? De ce? Ce consecin1e s1nt posiblle?

S. Are Importan1! pentru beneflclar publlcarea ult.rlom a olAdlrll?

9. Desenele trebule sA fie )ntellglblls'p'ntru un profan?

10. Cine a fost lnainte consultant pe probleme de arhltecturA?

11. Din ce motive nu a preluat iucrarea arhltectul care a fast angajat pTnA acum?

12. 8anetlclarul are Tn vedere alte .lucrlH . vlltoare? Care? CTt de marl? C1nd? STnt stabilite deja prolectsle pentru acestea? Se Tntrevede pentru noi poslbllltatea de a prlml aceste lucrArI? Ce pa~1 s-au fAcut Tn aeast sens? Cu ce rezu~

Conflden~all

II. Convsntie asuprs plitt/Of

1. Ce 7ntelegerl se atilla baza calcululul pll~ior?

2. Ce raport aproxlmatlv de flnalizare se la Tn conslderare?

3. Trebuie evaluate cheitulellle de productie care stau la baza cal-

culului plAtilor?

4. Ce cheltulell de productie se lau Tn calcul?

S. Trebuie sl preluAm noi din lucrlrlle de execu~e?

S. Este stabllit contractul sau dovezl scrise ale 1ntelegerllor?

III. PSfsoans $1 flrmslmpllcstB tn IlJCf8fB

1. Cu cine trebule purtate toate dlscU11i1e prellmlnare?

2. Cine rlspunde de domenlile speciale?

3. Cine verificA calculele?

4.1n ce mod trebuie formulate. comenzlle $i Tn ce mod trebule

efectuate modlficlrlle? . ..'

5. Se pot repartlza lucrArlle noaatre nemljlOcit 7n numele benefielarulul? PTn! ia oe suml? Exist! 0 Tmputernicire sorlsA pantru aceasta?

6. Ps cine rscomandA beneficiarul ca anteprenor?

Ocupatls Adresa Telefon

7. Ests nscesar un conducatcr al lucrArilor? Dorit? Mai Unar sau mal In vlrst!? CTnd? Pentru un ttmp lndelungat sau pentru 0 perioada? Clt timp?

50

S. Este beneficiarul de acord au hotMrlle noastre cu prlvlre la ra-

porturile Jurldlce ale conduc!torululluorArllor? .

9. Beneflciarul ne poate pune la dispozl~e TncAperi pentru blroul de arhltecturl? Cu ce dotarl, telefon, mal>ln! de scrls?

IV. General/tAtl

1. In cazulTn care nu exist! 0 lmpreJmulre. trebule comandat un gard 1n jurul santierulul? Poate fi Tnchiriat pentru reclame? rrabule reallzat un panou de ,antier? Ce trebule scris pe acesta?

2. Adresa exact! a noli constructll? Numele el Tn vlltor?

3. Adresa glrll de care e desarvlt! (cea mal aproplat!)?

4. Adresa ofleJulul po~tal de careapartine(cel mal aproplat)?

5. Teleton la locul ~antiarulul? Cind ~I unde poate fI foloslt7 1n apropiere?

6. Programul de lucru allucrAtorilor?

V. Tems de pf'Qlects.re

1. Cine a alcAtult tema de prolectare? Ests completl? Trebule completatl de nol sau de a1tclneva? Tr~bule din nou aprobatA de beneflclar rnalnte de Tnceperea lucrArilor !::Ie proiectare?

2. Cu ce clAdlri exlstente sau Tn curs de construlre trebule corelata

constructla? - VIII, 9. . '. '. .

~. CAror reglementAri locale sau de stat se supune constructla?

Planlflcare terltorlall?

4. ce literaturA de apeclalltate sa glse~te despre acest fal de clAdire? Ce se glse.te in coleC1ia noastrl de extrase?

5. Unde au fost rezt)lvate exemplar cerlnte asem!nAtoare? S. PrJn cine se poate organlza 0 vlzlt!? A fost deja inltiatA?

. VI. Suele configurlrll

t. Cum aratl lmpreJurlmlle? Pelsajul? Sltua~a copacUor? Cllma?

Orientarea? Olrectla vTntulul?

2. Ce forme au cladlrlle exlstente? Din ee materlale sint alc!tulte? - ViiI,S.

3. Exist! fotografil ale TmpreJurlmllor (cu preclzarea punctelor din care au fost flcute)? Au fost oomandate?

4. Ce mal trebule luat in conslderare la conflgurarea clldlrll?

5. CTte nivelurl au. ~I care sTnt TnAI~mlle easelor eXlstente?

Allnlamentul strlzllor? Allnlerea case lor? StrAzi ulterioare? Copacl (sol, marlme)?

6. Ce alte constructfi ult~rloare s1nt de luat Tn considerare de pe

acum? . .

7. Este de dorlt un plan general de slstematizare?

S. Exist! hota.rTrllooale privind aspectul axterior al noilor construc~1 dedicate aceetui amplasament?

9. Cine este persoana care examlneaza ~I acordA aprobarea de constructie din punct de vedere artistic? Tn ce raport se atl! cu artele vizuale? Este oportun sa se discute eu el prolectulpreliminar?

10. Care este instants superloarA pentru reclamatii? Care este calea ofic1ala.? Durata une1 reclamat1i? Care este pozitia instantsi?

VII: Bszele tenmce

1. Ce tel de subsol are zona?

2. Au tost t~cute prcspectlunl ale solului Tn zona terenulul de co-

struetie? In ce locuri? Cu ce rezultate?

3. Crt poate fi considerat~ presiunea solului?

4. Nivelul pTnzei treatice este normal? Este rldicat?Js!e maxim?

5. Au mai fost constructii ps acest teren? Ce fel de construetii? Cu cIte niveluri? CTt de adTncl era pivnlta?

6. Ce fel de funda~e pare s~ tie indlcat~?

7. Ce modalit!ti de constructie trebule utllizate? 1n special:

Pocfeaua plvnitei: ce tel? ineArcare?

Prlh ce? Finisaje? Vopsitorli protectoare? Izolarea plnzei treatiee?

Plafonul pivnitei: Ce tel? Tncarcare? Prin ce? Aeoperire? Plafonul parterului: Material? TneAreare? Prln ee? Acoperlre? Plan,eul acoperi$ului: Ce tel? tneArcare? Prln ce? Straturl?

Vopsltorli protectoare? .

Ce 1nvelitoare? Jgheaburi? Burlane Interloare sau exterloare?

8. Ce izolatil trebuie prevuute? Fonlee? OrizontaJe? Vertlcale?

Tmpotrlva trepidatiilor? Impetrlva ea.ldurtl? Orlzontale? VertJcaJe?

9. Cum sl fie construiti st1lpil? Dar zldurlle exterloare? ZJdurlie Interloare?

10 Ce teldescarA? TneArcarea?

11. Ce tel de ferestre? Otel? Lemn? Materlale sintetlce? Lemn/alumlnlu? Ce tel de sticl!? Cu protectle fonlcAlTmpotriva soarelul? Deschidere spre exterior sau spre Interior? Ferestre simple, stratlfleate, cu rame, cu izolare tonicA?

12. Ce fel de Ul;li? Cu gal erie? Cu ramA de otel? Dfn placa]? Din otel? Cu gamlturl de eaueiue? Ignifuge sau rezistente la incendli? Cu dispozitiv pentru Tnehiderea automatA a u,lI?

13. Ce tel de TncAlzire? Combustlbil? CTt sa dureze rezerva de combustlbll? 1ncAIzire cu p·lcuri? TncAlzire electrieA? Flidlc:area zgurei? Rezervor pentru cenu$!?

14. Api caJda?Ce cantltall slnt necasare? ln ce momente? ln oe 10- curl? Ce compozltfe ehimicA are apa petabilA? Sistem de dedurizare l apei?

15. Ce fel de ventilatie? Schimbul de aer? Tn oe 1nclperi?

Degazare? Risipirea eetll? .

16. Ce Instalalie de rlelre? Ma~lna de ghea1A?

17. Ce Instafatle de apA? IZJ al aductlunii? " al hidrantulul pentru pompierl? Presiunea apei din tevi? S1nt f1uctua~1 de presiune? crt de mari? Pretul apei pe m3? Robinets Tn aer IIber? Reclpiente pentru colectarea apel de ploale?

1 B. Ce fel de canaJizare? Racord la canalizarea o~ulur? Unde? Ce" are canalul principal? Adincimea? in ce dlrectie se sc:urge canllzarea? STnt posjbile infiltriri? S1nt Indicate? S1nt Tnga.dulte? Rezervor de sedimentare propriu? Este nec:esarl doar filtrarea mecanlc! sau ~I biologleA? Recipiente pentru colectarea apei de ploale?

19. Ce 0 are racordul de gaz? Randament? PrelUl pe m3?

Reducere 1n cQzul consumului mare? Exist4 presorlP1l1 deosebite pentru instalare? Aerisire?

20. Ce lIuminat? Ce fe\ de curent? Tensiune? Poslbllltlti de coneetare? Umltarea eonsumului? PreM pe kW pentru luminA? Pretul . pe kW pentru instaJatii de putere? Tarlf de noapte, Tntre cs ore? Reducere 1n cazul consumului mare? Transformator? Statie de lnalta tensiune? Grup autogen? Diesel, cu aburl, eolian?

21. Ce fel de telefon? Cu numerotatie? Cabina? Unde?

22. InstaJatie de alarmA?Sonorl? LumlnoasA? Cu apel la polltle?

23. Ce fel de ascensor? Tncarcare mai mare? Evacuare prin tavan sau lateral!? Vitezl? Motorul sus sau Jos?

24. Ce alte instalatil de Iransport? Dimensiuni? Traseu? Putere?

P09t~ pneumatic!?

25.Ghene de gunoi sau compactor? Unde? Marime? Pentru ce fel de gunoaie? Incinerator? Presl de hTrtie?

26. Altele.

PROIECTUL CLAolRIl CHESTIONAR

VIII. Doeumentatis de proieetare

1. A fost examinati carte a funclar!? S-a flcut cople? Ceeste aeolo demn de remarcat pentru proiectare?

2. Exist! un plan allooaHtatli? A fost comandat? Cu Indicaiii privind mljloaeele de transport?

3. Exist! un plan af amp"asamentulul? A fost comandat? Este . ~

atestat o1lcial? .....

4. Exist! 0 ridicare topo? A fost comandat?

5. Exist! [ntoemit un plan al retelei de apA?

6. Exist! 1ntoemlt un plan al retelel de canalizare?

7. Conectarea la reteaua de gaze este indlcat! 1n plan?

8. Conectarea la reteaua electric! este IndicatA1n plan? Este atestata of lola I? Cablu sau re~ea IIbera?

9. Fatadale caselor Tnv~cinate au fost documantate? Dar felul con-

struetiei lor? (plan de slstemat1zare).

10. Exlsta f1xat un reper pentru planul tope care nu poate 11 modlficat?

11. Este necesar un plan aJ organiz!rii de ~ntier? ..

12. Unde trebule solicltat! autorlza~a de constuctle? 1n ette exemplare? 1n ce form!? Dlmenslunea hirtlel? Copll heilograflcs? Albastre? Flo~li? Pe pinz!? In ce eulorl trebule sA ae Tntocmeasc! planurile7 (reglementarl de desenare a planurllor)

13. Care sint cerln~ele de prezentare aleealeulelor statics? Cine este desemnat ca .nginer pentru verlflcarea caJculelor? Cine este fuat . 1n conslderare? (pe cine desemneazA serviciul constructlllor?)

II

IX. Documentatla pentru dlstrlbulrea sare/nt/or

1. CTt de mare este dlstanta de la ~antler la gara de mArfurl?

2. Este prevAzutA 0 linle terata de 1eg1tJ.lli la locul con$uctlei?

Ecartament normal, 1ngust? Care sfnt poslbilltatile de descarcare?

3. Cum stnt calle de transpo.rt? Este necesar un stavllar sau un

drum podit cu dulapl? .

4. Celoourt de depozltarea materialelor elnt disponlblle? m2locurI deschlse? m2 locurl aeoperlte? La ce tn!l~me fatA de construc~e? Pot luera dou! antreprlze simultan f!rA sa aparA

frletluni? .

5. Beneflciaul preia anumlte Iivr!rI ~llucrArI? Care? Cur!.tarea eantlerulul? PazA? Lucrarl de gr!din!rIt?

6. Se pot face pilltl tn avans sau/~I cu bani gheata.? Sau ce termene de platA sau dlstrlbulre a bannor trebuie avute in vedere?

7. Ce materiale de eonstructle sfnt folosite Tndeob,te Tn zon!.?

Deosebll de ie1tine Tn zonA? CTt de seumpe?

X. Termens de eXgeIJtie pentru

1. Sehlte pentru dlscutiile ou colaboratorll?

2. Seh~e pentru discutlile cu beneflclarul?

3. Anteproiect (Ia scarA) ou deviz antecalculat?

4. Proiect (Ia scar!)?

5. Devlz?

6. Prezentarea planurllor pentru aprobarea de constructle eu calculele statloe $1 alte lndlca~l neeesare?

7. Evaluarea duratei de obtinere a aprob!rli de construct;e? cai oticlale? Posiblllta~ de accelerare a procesului?

8. Planurl de executie?

9. Debutullicilatiel?

10. Predarea ofertelor?

11. Distrlbuire? Planul termenelor de constructle?

12. Tnoeperea constructiei?

13. Receptia oonstruotiei la ro~u?

14. Aeceptia constructlei? (gata de utiJizare)

15. Lichldare totala

51

STRUCTURARE

A Definlrea termenllor 1.0 Proiectul

2.0 Executia

B Actlv~aii destinate execu~e!

1.0 Proiectarea destlnata execu~el 1.1 Oelinirea actlvltaiilor/conpnut

1.2 Scopurilelperlcolele prolectAril destinate executlel 1.3 Mijloacelinstrumente pentru proiactarea de execU1le

" Desen.le de execu~e

• Desenele pa~aI. (detaill, desene Individual e) " Desen.le speciale

.. JurnaJul .patlilor Ournalul clldlrl!) 2.0 Atrlbulrea

2.1 Oeflnirea actlvitatllor/con~nut 2.2 Scopurllelperlcolele atrfbulril

2.3 Mljloacellnstrument. pentru atrlbulre

• BGB (SQrgerllches Gesetzbuch • Codul civil)

• VOB (Verdlngungsordnung fOr Bauleistungen •

· Reglementare pentru contractarea lucrlrllor de constructle) (pl~le 'AlB/C, Observ&1fl preilmlnare)

• Descrterea .. relnllor (reg Istre de sarclnl, .

programs de lardn!)

• Caletul de aarelnl standard

• Modelele pentru LV (Lels1ungsverzelchnlss· regletrul de sarclnl)

• Oocumentalla referltoare la producltorl 3.0 Supravegher.a d. ,antler

3.1 Oeflnirea actlvltliilor/contlnut

3.2 Scopurtlelp.rtcolele suprav.gh.rtl de ,antler

3.3 Mljloacellnstrumentl pentru supravegherea de ,antler

• Baz.l. AVA (AusachrelbungIV.rgabe/Abreehnung· LlcltaflelatribulreJllchldare),·.MlpolC8l!nstrumente pentru prolectarea d •• xlCU1lt (de •• n., documenta1la pentru contract.)

• T.hnldle pentru planl1lcarea d.stlfuririVorar

(dlagrama·grlnzl, dlagrama·llnll, dlagrama·ratea)

C Blbllografie pentru executle - III .

A Deflnlrea termenllor

"e'lnl,.. actlvltl1l1or pentru actlvJtl1lle de arhltecturl neCHare ,I pentru onorartile aferente rezultl din HOAI (Henorarordnung fOr Archltekten und Ingenleure· Reglementlrl prlvlna onorarlll .. rhltecflior $llnglnerflor, pe ba%! §§ 1 +2 din Gesetz zur Regelung von Ingenleur. und Archltektenlelstungsn • Legea prlvind reglementarea actIVttAtilor aferentelnglnerllor ,I arhlteotllor) Dmag.1]:

1.0 Prolectul

HOAI, § 15, fazele de actIvltl1l (Lelatungaphue • LPH) 1-4: documentarea de bazt (3%), ante-prolectarea (7%), prolectarea (11 "10), prolectarea Tn vederea avlzArIl (6%); .actlvJtl1l de profectare· Tn tetal 27% din onorarlul total Dmag. 2]

2.0 ExecU1la

HOAI, §15, Lelstungephue (LPH) 5-9:

prol.ctarea de execu1ie (25%), pregitlre •• tribulrll (10%), colaborarea la atrfbuire (4"10), supravegeherea de ,antler (31 "10), !ndrumare de ,antler ,I de· eumentere (3%); .ectlvltl1l de executl .. Tn total 73% din onorarlul total .... pag. 58 @ Tn mare mlaurl HOAI est. acordat 1& necesltatlle practlclJ, cssa ce 1nseamna ca activitall1e de bazl conform HOAI eorespund actlvltA~lor ne· cesare Tn prsctlct.

B Actlvltatl destinate execU1lel

1.0 Prolectarea destlna11 exeeutt.1

1.1 Oeflnlrea actlvltatllor/contlnutul sln! reglementate prln HOAI, § 15, faza de actlvltltl 5

• Activitatl de bazt:

prelucrarea rezultatelor obilnute prln fazele de activlttti 3 ,i 4 (preiucrarea treptatt $i reprezentarea solullei). luind Tn conslderare cerinlele urbanistice, de crealie, functionale, tehnlce, de flzica clldlrilor, economice, de economie energetics. (de ex. Tn ceea ce prlveete utilizarea rl1ionalt a energiei), biolo-

52

EXECUTI~ -CD

glce ~i ecologice ,i utillzlnd contributia altor specialletl Implicati Tn prolect s, . re pint la obtinerea soluliei aptt de a II executatt.

. Reprezentarea obiecluluiTn desene ou toate indlcatiile indlvlduale neeesar executiel, de ex. desene complete de execuile, pentru detafll $1 de sister

constructiv 1 :50 plnA la 1 :1, cu explicatiile scrlse necesare. .

Tn cazul constructillor care genereaza spalil: reprezentarea detallatl a spaiiiior ,I a succesiunilor de spatii la scara 1 :25·p1nl la 1:1, cu expllcalii~scrlse neceaare; Indlcarea.materlalelor.

Prelucrarea bazelor necesare celorla~1 speclall,t1 implicat! Tn prolectare ,II,.,· tegrarea contrlbu~ilor lorplnl la solutla aptt de a II executatl.

Contlnuarea planlflelril de executie In rlstimpul de execu~e .

• Actlvlta~ spec;als:

elaborarea unel descrlert detail ate a oblectulul ca jurnal aJ cUldlrll sl ca baza pentru descrlerea sarclnllor lnsotitA de programul de sarclnl·.

Verificarea planur1lor de exeCU1le prelucrate de citre antreprlZl!. pe baza d,scriertl de sarcini ,I a prograrnulul de sarclnl ,I Tn acord cu prolectarea". elabcrarea machetelor de aelalii.

Verlftcarea ,I accsptarea planurilor elaborate de ter1l nelmpilCB'\1 profeslonal Tn prelectare Tn acord cu'prolectul de· execU1ie (de ex. desene de eXICUIale unor !ntreprlnaerl, planurl de dlspunere ,I de fundatll elaborate de fun zorli de utllaje), Tn mlsura In care activitatile Tn cauzi se referlla amenaj!rl care nu sfnt cuprlnse Tn costurlle calculablle.

.) ln descrierea sarclnllor Tnsotlta de programul de sarelnl aceas!! actlvlta.speclalA devine Integral sau partial aotlvltate de bazl. Tn aces! caz activltA1I de bul aferente aceatel faze de actlvltl,1l slnt anulate In mlsura Tn care sste apllcatl d.,crferea sarclnllor ln~tI de programul de lareini.

1.2 Scopurllalperlcolele prolectlrll destinate execullel

Planlficare ex.cutlel are drept scop 0 execu~e IIpslta de perturbtri ,I de sn rl. Premlza 0 constltuls stabilirea completl sl detailatA a certntelor de creS1le ,I tehnlce, verlflcarea acestora Tn raport eu aspectele formal., Juridic. ,I ~ nomice (baze Jurldlce: regufamentel. de construc~1 dlnflecar. land, regl. mentarlle, d. ex. referltoare la execuUe, dlrectlvefe, de ex: cele referltoara sps~lIe destinate adunArllor de oamenl; baze tehnlee: regulUe recunoscute prtvlnd tehnlc. el arhltectura, de ex. normsle DIN, acordarsa cu contributla speclal!¢llor din domenfi aparte; bazs economics: Instrument. pentru co - trolul costurllor, de ex. evaluarealcalcularea cesturllor de camparat cu 01 276, Tntre altel. acOrdarea cu contrfbu~a speclalistilor din dome nil aparte).· Planlflcarea fnsuflcjentAa executlel lnseamni Tntre altele plerderl de materlale (ellmlnarea detac~unllor, aiterlri), plerderl din tlmpul de lucru (tim - mortl, murre! dub!!), 0 dimlnuare a calltaPI care eete rem.nentl (erorl r planlflcare/erort de ex.eutle).

1.3 MIJloacellnetrumente pentru project.rea de execu~le

• D ... nele d •• x.cutl., cu toale IndleaWe ,I dlmensiunlle nscSSare ex, cU1iel; de obleella scars 1 :50 - pag. 56 ®.

• DeNnefs partl.'s (. detalll, desene individuals),

completeaza desenele de sxecutle pentru anumite portlunl ale clldlrll; ~ oblcsllascArlie 1:20/1:10/1:5/1:1 - psg. 56@.

• De .. nele speCiale, ..,. se ,etari la neceaftl,1l1e anumfter slsteme constru live (de ex. din beton arma!, aln olel, din lemn etc.), - rsprszlntl afte cernponentelslsteme care nu s. referlla slstemele constructive vlzate doar ln, ml!.sura ln care slnt necssare; de obJcella scars 1 :50 Tn funCiie de elstem constructiv. Reprezentarlletuturortlpurllor ds desene slnt reglementate pr DIN 1359 $1 pot 11 elaborate cu CAD (C'omputer Aided Oaelgn) 1n cadrul si. stemulul de prelucrare automat! a datelor $1, Intre allele, cu rela~onjri C"'AVA - AusschrelbungIVergabe/Abrechnung - Llcltalle/atribuirelllchldsr (vezi mai jos) dacl exietl software corepunzator.

• Jurnalul spalU1ar (. jurnalul cIAdirii), - cuprinde sub form! de tabel Indieatille complete despre d;mensiuni (de ex. lungime, IA~me, Tnlltln'Te, 61-'prafatA, volumul spatluluf sau af unei partl a acestuiaj, despre materlale (e. ex. finlsajul peretllor, al pardoselilor etc), despre dotari (de ex. Instalatii t:_ lncAlzire, ventilare, sanltara, electrice etc.), - $1 este intre altele baza pentru o descriere functionall a sarcinilor (a deserierea sarcinilor lnsotltl de prr-gramul de sarcini, activittl; stabillte prin HOAI §15 faza de activit!!! 5, : opozltle cu descrieraa sarcinilor insolita de registrul de sarc!ni, activltate d_ baza HOAI § 15 laza de activita!e 6; compara cu VOS/A § 9.

2.0 Atrlbuirea (pregatirealcolaborarea)

2.1 Oeflnlrea actlvltt111or/conllnutul sTnt reglemeniate prin HOAI, § 15,

fazele de actlvltate 6 + 7 • ActlvltAl1 de bazA:

calcularea ,i compunerea cantltl1l1or ca bul pantru elaborarea dlscrlerll cie sarcini, utilizlndcontrlbutl. altQr spectall~ impllcat! in prolect.re. Elaborarea descrlerilor de aarelnl !nso~te de reglltrale de alreinl conform domenHior de actlVltale.

Acordarea ,I coordonarea descrlsrllor de sarelnl Ilaborate de 'peclan,lfl Impllca~ In prolectare.

Elaborarea documentl1lel de contractare pentru toate domlnille dl ~~ Strlngerea ofertelor.

Verlficarea ,I evaluarea ofartelor Inclualv elaborarea unellltua~1 a prejurl· lor In raport cu aclfvlta~le partiBle" cu coIaborarea tuturor speclall~OT impllca~ Tn fuela de acIIvltate 6 fl7.

Acordarea ,I compunsrea activItAUlor celor cere .int Impllcatf profaalonaiTn procldura de atrlbulrs.

Negocierea cu ofertantli.

Evaluarea costurllor conform OIN 276 PI baza prejurllor unltare ,au globi. Ie din olerte:

Colaboraraa la atrlbulrea comenzll. • ActJv~ Ip8cl.le:

Elaborat8a descri.rllor de aarcinJ lnlOlile de programul de lanclnlln rapor! cu Jumalul cladlril~umalul spatlnor".

Elaborarea unor delOrierl dl aanclnl altematlve pantru domenll de actlvlta· Ie autonome.

Elaborarea unor 'evalullrl de costurl comparative prln utfllzarea contribUtial allor speciall,t1 impllcatl Tn pfOl~.

Ver!flcarea ,I avaluarea olarlelor prln dncrllrea larclnllor lnS01ltA de programul de aarclnllneluaiY altu.~ preturllor*.

Elaborarea, verlficarea ,Iev.luarea unor sltuatil de prelurl conform unOT ce· rlnla speclall.

2.2 Sc~purlil/pericolele atrIbulril

Atrlbulrll. au drIpt scop era.re. de mecenleme contractu.'e Ipte II garanleze exacut!a prolectelor de IXICut!a Tntr·un cadru de drept civil ,I au ,.,.., • , glementlrlle corllpunzltoare (comparl. BOrgerilches GII.tzbucn • Cqi:lul' Civil, 8GB, O§ 631 651 rasp. Verdingungaordnung fOr S.ulelatungen ., FI,eglemantere pentru contractara. lucrlrllor de cona1ructle, VOS, Tella AlBIC) - pag. 56 @.

A!Tlbuirea se poate desf~ura cTnd sareinllor definite (. documenta~a de atrlbulre • documenta~a de contractare ca de IX. deacrlerea sarclnllor/con· dlUlle contractuala etc. + Tnreglatrars au Indlcatfl d.apre de ex. poafbilltatea' de consult.re a documenta~.i de contractsre Iloc, mom.nt de debut Iter· mene da Bupllmantl\ri, termene obllgatorll ate.) Ie 11nt atrIbulte prawnl, - pag.56 @.

Documentalla de .tr!bulra cu preturlle TnlCliae ,I .emnltura of.rtantulul raap. I Tmputernlcltulul legal devlna ofertl •• lar ofertal. nemodHicatl 10· ceptate prin atrlbulraa comenzll (Iupllment) davin contractul de executfe (reglementeazll toate modalltl1lle necesare pentru tranapunere. prol.ctalor de aXlcu~e; de ax. tlpullvolumulaarclnll, achltarea acestela, lermana. respon.abllltl~ etc.)

Contractele de conatruC111 (~I dicl $1 documentatfa de atrIbuire) !TabUle ail fle cuprlnmtoare/complete - eventualell dlfereme de oplnle dlntre plrtfla contractanta trebule clarfficata antIrlor· " !Tabule sl sl reglemanteze clar responsabilitAtllt reclproce.

Oocumentatiile da atrlbuire neelar., Incompleta 'oonduc la contracts d. con· structle proaste care provoacA dlsputeltn!1rzlerl In .xacUtieldefectelredu· cerea calitaiiilcosturl supllm.ntar •.

2.3 MIJloacallnstrumente pentru atrlbulrt

• BGB (BOrgerliches Gel.tzbuch • Codul Civil) reglementeazl Tn contr.c; lui de constructii (contractul de ex.culle) relalllle Jurldice dlntre beneflclar/antreprenor (comandltar/antrepranor) dacl nu exlstlllnlelegerl care se abat de la aceste prevedarl. §§ 631-651 conlin normele Jurldlce penlru contractela de munca. Titlun/co~lnut §§ 631 asenla contractulul de munc!, 632 achitarea lucrarilor. 633 obllga!la de garantare a antreprenorului. ell· min,area defectelor, 634 stabillrsa larmsnelor $1 amenintaraa la ra1uz, mo· dificarJ, reduceri, 635 desp!gubirlln caz de nerespactarea condltiilor con·,

EXECUTIA

, ~1l1

tractusla. 636 execu\ie lntlrzlata, 637 anularaa contractuala a raspunderii, 638 presenere scurtl, 639 intraruperea $Ifrfnarea prescriarli, 640 obllgalla de rscap~e a comanditarului, 641 tarmanele de achllara a lucrat'llor, 642 colaboraraa comanditarulul, 643 anularsa contractulul de cltre antrapre. nor, 644 rlspunderea pentru pericols. 645 rlspundersa comandltarulul, 646 Tnchaiere Tn loc de recep~e, 647 dreptul da sechestru al antreprenoru. luI, 64S Ipotaca de aslgurare a terenulul da construC\ie, 649 enulareacon. traetulul de cltre comandltar , 650 devlzul, e51 contractul de predace a

lucrlrllor - pag. 56 0- @ .

• voa (Verdlngungeordnung fOr aauillatungen - Aeglementere pentru contractarea lucrlrllor de construc~e) olerl 0 structurl IpeclalA (sltua~e contrarll: formullrile generale ale BGB), la In considerara In mod echilibrat problemele/cerln\ele jurldlce diverse ,I concrate ale contractulul de exe· c~e (compara cu I.gea AGB - L.agea prlvlnd obll;all11e contractual. gao ntTal,). DecA .ate necesar al fie valablll., VOS, cara nu aste nlcllege nlei regl.mentara jurldicl trebula al fie stabUlt1 d. comun acord (In caea at prJve,te pittlle BlC, poslbUe ,I in cadrul condltlilor generale de afacerl, com. pari cu lege. AGB § 23.5).

Structurarea VOS In 3 pArlI:

- VOIlA (DIN 1960) • Dlapozl'" generale prtvlnd atrlbulre. lucrlrllor

d.oonlUU~ .

'Con\lnut: dlreclfve pentru conformsre. ,I structurare. Iicltatillor, I procs. durll de atrlbulre, a contractulul. Dllpozl1llle VOBIA au caracter de riCO. mandere (comandltarl prlva1l), - ,llI!n! obftgatorll pentru comandltarii eubllcl- JUrldlcl.

- voa/s (DIN 1961) • Condl," contractuale generaJl pentru execut'. lucrtrllor da conatruejll

Con~nut: condllli formulate speclalpentru contractala de axscUjle care, d.clsint stabllite de comun acord, .nuleazll reglementArlle 8GS core. tpunzltoare. TitlurVContinut 111 tlp/voJum d.lu~l, 2 achltara. iucrlrllor, 3 documentat!1 de execu!le, 4 eXICU\II. ! tarmane de executfl. e pertur· barea ,I Intreruparea execu!lel, 7 dlatrlbulrea parlcolelor, S anularea de eIItre comandltar. II enulare. de citra exeoutant, 10 rtlponaaI:Jllltalea plrtllor contractuala, 11 pen.lltl!l, 12 recIPtiI, 13 garantare, 14liohldare, 1 5 lucrlrl cu Ialarlu orar, 16 pIA~, 17 ulgurarel, 1 S IItlgll

- voale (DIN 1 S 300 1 S 450) • Condltll contractuale tehnlce glneral. pentru lucrArile de ~n.tructlJ (A TV - AligamelnUachnleche Vertrag .. bedlngungen tor B.ulelstungen)

Con~nut: reglementlrl (in cu de acord comun) pentru lucrlrllelndivlduale (de IX. IUCI'IrI de sol, zldllrll etc.) conform unel structurl unltare - peg. 56 @

D. Indlcatll pantru delcrlar .. larclnllor, - aprljln pentru "cltattl unlvoca, exhaustive (nr. 01 Indl~1 generale strict n.casare, nr. 02lndlc&1i1 neCHare in completarai comparA cu VOSlA, § e.1).

1. DomenJu de vII.bUllate, - Indlcatll referltoare ia norm.'e DIN In vlgoare (dlapozl\!! tehnlce de executle); c1aU2.11 generall: .materlalale ,I componen. tale constructive sfnt In\8le.e Inclualv ca Ilvrara. deSClrcare, depoz!tare".

2. Mat.rtlle/componente conatruotlYe, - condltfl de calltate, .standards" p~ntru matarlale/componente constructive (normele DIN, avlze ofialale). 3. ExeCU\le, - preacrlP111 tehnlce de ex,cu~1 (event. normele DIN) Tn .. n· sui .executiel standard".

4. Sarclnl conexl/sarclni speciale, - stabillrea tlpulullvolumululsarclnllor conexe (Tn report au sarcina prlnclpall cont. registrulul de sarclnl) lirA plata speclall.

5. Llchldare - preserlptil referitoare la lIehldare pemru stablllrea can~tltllor eXlcutata efeclfv (ref. la unitAl1 de IIchidare, stabllirea Amitel dintr. compo· nentela constructive .ce se fntrepltrund, varlflcarea masurltorllor resp. reducerl). In eele mal multe cazurl, componentele contractuale generale nu

, slnl suflclente pentru reglemantlrl unlvoce ,I complete ,I sa completeul prln "Observet'l pr8l1mlnare" (condl~i contractulla supllmentare, conditt I contractuale speciale. care nu au vole sl contravlnl eondillllor contractuala generale) In condllille In care slnt splica!e compla! reglementlrile din Ie· gea AG8 (achilibrul VOS In calit"te de .1ntreg").

53

Tipurile acordurilor suplimenlare (.ObservaUi preliminare"):

- acordurile suplimentare nacesare clariflcA prescrip~ile VOS de tipul .poslbil" In mod univoc, de ex. S1abilirea procedurii de receptle etc,

- ~cordurile suplimentare judleloase se refer! la prescrl~liIe Tn sensul §10.4 VOS/A, de ex. termene de exacutla etc.

- acerdurile suplimentare pOllbll. a8 r.lerA la prescriptili. care servese dell· n!ri! sarcinilor (tara sa atecteze I!lchilibrul VaS), de ex. repoarte zilnlce de exe· cu~e,lImbaj etc. - pag. 57 <D

• deserl.res sareinllor devine - prin definirea univocl ,I .xhaustivA a lucrArI· lor - baza viltcrulul contract d. eonstructle ... pag. 57 @. Trebui. flcutl dlfe· rentiarel Yntre:

- descri.rea sarelnilor cu reglstru de sarclnl (VOS/A § 9/3-9)

- deserl.raa sarcinilor cu program d. sarcini (funktionaJ. L..iltungs·

beschrelbung - d.serlere functionsiislarclriilor: FLPi VOBIA § 9/10-12).

Deserlerfle censtruct!ei (prezentarea generall a temal) completeazl reglstrele de sareinl care as'lfeI devln deserlerl de sarelnl.

R.gl.tre'e d. 'Irelnl, -lisfare. po%~illor IndMdual. (po%~le • descrlerea sir· clnll partlale1n raport cu tlpul, calltatel, cantltate., dimenlliunea, prevlzUtl cu numitr de ardine/de pozltie) - pig. 57 @ pot Ii structurale Uber (trepte de eenstructle I plr1i d. constructle/ trspte de 1Inlsare) r.sp. In tltturl (rezumara rapor· tata la iuarare) ,i pot 11 complatata eu .Observatll p,..lImlnlre" - pIg. 57@. ProgfBm.ht de sarclnl, - descrierl ale condltillor/carlntelor de referlntl (crea· Ilv, functional, tehnlc, economic) aferente lucrlrll exeeutate, renun!1 la prezentirl detsllate ale sarclnllor partlale (sltuatle opus!; reglstrul de larelnl eu poz~lIlndivlduaJe; lImInal poslbile reglstrele de aarcini mod.1 flrl mention.rea eentitltUor).

Ca parte III documentatlei de contractare, d.scrlerea sarclnllor devine - prfn consemnarsl preturllor (of aria) fl comanda Icrisl (ltribuirea) - partit componenta a contractului de constructll. In cazul unor components d. comract contradlctcrll slnt valablJe 1n succeslune urmltoarele (comp8J'l cu vgl. VOBIS § 1.1):

. de~rI,rea .. rc'nllor, - condltll contractu.,. speciale, eventualele 'condllli contractuale luplimentar •• eventualele condltll contractuale tehnlce, cendl1llle con.. traptualetehnlce generale pantru executta lucrlrflcr de conetructJl (VOBIS) (dec! c.ea ce ests .. pecill" art valabilitat. In.lntsa I ceel oe .. te .general") -pag.57@.

• cal,tul de sirelni etancl.rd - Standan:lleletunglbuch (StL.B) Tn construclll eprl~nll elaborares cIesorIarilor de earclnl (rezulll: texte concise, ImpacabUa din punct de vadere tshnic, complete) prin feptul cI oteri componantale unul text ltan- . dard pentru pozl1llle Indlvlduale cara slnt atr1buite dcmenlller de actIvitate corespui'1Zltoare (domenille de actIvItate aproximatlv ce ~ lucrIrf conform VOBle). Componentele de text standard sTm structurate leramle Tn 5 Plrti de text. Fleesre componenta eSle numerotatl. Astfel dlterltela texts (compus. varlabll din component.le calor 5 partl de text: text scurtltext lung) pot 11 codlfJcate (numilrul domenlulul de actlvltate + cit,..,. partllor IndMduaJe d. t.xt • numArui actlvlt4!D standard) - psg. 57 @-@.

Codlficlrile unitare (standardlzate) permit ra~onallzarea prln .I,temul de prelucrare automata a datelor (adltcrfl caietelor d. sarcinlstandard: Gem.lnaamer AU8sehuss EI.ktronlk 1m Bauweasn - Comlsla Com un. Electronlcl In Oonstructll: GEAS; seop: utlllzaraa lascarl federall. textelor standard unltara pemru deserierea sarcinllor Tn conatructJl).

Alt. cullgerl d. texte de aarcinl standardlzat. pentru construClii sTnl:

Standardleistungskstalog fOr den Sir. Ben- und BrOckenbsu - Cataicgul de Sarelnl Standard pentru Oonstructla de Drumuri ,I Podurl (SILK), domenllie d. actlvltate 100-199; StandardlelBtungskatalog IUr den Waaserbau - Catalogul de Sarcini Standard pentru Constructli Hidrotshnic. (StU<), domenifla de aetlvltate 200-299; Standardleistungsbuch der Sundesbahn - Catalogul de .Sarclnl Standard al CAilor Farata Federale (BtLe-OB), domenille da actlvltate 400-499; Reglonalleistungskataloge - Cataloage de Sareinl Reglonals (RLK) ale utlllzatorilor indlvlduall, domsnllle de aetivltate 800-999.

• Modelele pentru LV - registrele de sareinl se aseam!ni!! cu cai81ele de sar· cini (predecesor cai81ele de sarclni standard SILS). Modelele LV cuprlnd cIt mal multe varianle de lext posibile (Iexte produse pri" l!jerl) ~i slnt decl. ca 10' lelltate, foarta cuprinz!toare. Olertant: diferite edlturi - pag. 57 @.

54

EXEC UTI ...

-CIJ

• Document8tla reterrtosre Ie producfltorl pentru reglstrele de sarcln! ete., inlormatll suplimentare, sprijin! mal degrab! In cazul problemelor de delallu decTt solution!!ril. constructive aparte.

Per total domenlul atribuire este adecvat In mod Ideal sistemulul de preluera automata a daleler (texte, calcule). Aelatlonlrlle dlntre datele de atrlbuire $i ptu' ieetarea d. exeeujl. sint poslbll. prin CAD (Computer Aided Design) ~i soltware AVA (Ausschrelbung/Vergabe/Abrechnung- UcftallelatribuireJllchldare) COrl-;-

punzfltoare. -

3.0 Supr8vaaherea da ,antler (supravegherea execUjleVa cladiriildecumentaJ'B) 3.1 Dlflnlru letlvltltlUcon~nutulsjnt reglementate prin HOAI, § 15, lazele

de aetlvlt!!t1S+9 • ActlvltiU d. bazl:

Supravighere I axecU1!.1 cblactulul Tn raport cu autorlzatla de constructie sau ou avlzul, cu prolectul de ex.cU1!e ,I cu deserleraa sarelnlior precum ,i cu reo gulUe tehnlmll reciJnoscute In general ,I cu prescrlp~lIe corespunzlltoare. ........ Coordcnarea epeclall$tlloT Impllcatlln aupravegherea Oblectulul. Supravegh.rea $1 corectWel la nlval de detallu a prefabrlcatelor.

Elaborarea ,I supravegherea unul orar (dlagrama-grfnzl). Elaborarea unui jY[:.

nal II aXlcU1!el. .

Releveu comun cu antrapnza Inslrclnata cu executia.

Rece~ia luerilrllor 1mpraunl cu alfl splel.llft! Impllcati fn proleatars " supraveghera cu Identifiesre, datectelor.

Verlflcaraa tBctunlor.

Slablllrea coeturllor conform DIN 276 sau conform normelor Juridlce alerante ~ legl.lalla referitoare II landul constrult.

Carare relerlloara II receptla efsctuatl de eltr. lutorltl~ ,I partlclparea .I.... teeast&.

Predaral oblectulullneluslv elaborarea ,I predarea documenta~lei necesare, c, ex. Inatruo~unlle de folcllra. Protocoalele d. verHlclre.

Ustars! termaneJor de garan~e. ..,_

Bupravegheraa procedurllor de.Jtmlnsrt a detactelor constatat. la reeepI lucrlrilor •

Controlul coeturtlor.

Inapactarel obiectului pentru Identiflcar •• defect.ior Inllnt. de sxplraraa tlmenelor d. prasen.ra a c.rlntalor de garan1ie referlteare la antreprlza oe a ext cutatluerlrll ••

Supraveghere.a proeedurllor de .Umlnare a defect,ler spaTUle 1nainte de explrarea termenelor de preserler. I carlntelor de garan1le dar nu mal tlrzlu d. 5 adela recepUa lucrflrilor.

Colaborer. II predarea lucrArilor d. slguran1l.

Colactarea sistematicA a raprezentitrllcr gratlce ,I a rezultatelor provenite din

calcule relerfto.re la obiect. .; .. ,,:

• Actlvltl" .peel.le:

Elaborarea, .upraveghers. ,I contlnuarsa unul p/.n de p/l~.

Elaborarel, supravegherea ,I contlnuarea unor planurl dltaremlate de limp,

costuri ,I capacltlti. ~

ActIvitate ca ,sf de santler rasponsabll Tn mAsure Tn care aceastA actlvltal de~e,te actIvitatea de bua, fua S prevAzutl d.l.gislatla iand·ulul respectiv. Elabcrarea pla"urflor de Inventsr.

Elaborarea reglwelor de dotAri ,I delnventsr. Elaborare. Indlc.Ullor de Intre~nerl. Obeervare.oblectulul.

Adml"lstrarea obiectulul.

Inspectla dupA pradare.

Supravegherea actlvlt!llior de imretlnere. Pregatirea datelor pentru un fl,l.r de oblect.

Caleulul ,i stabilirta costurllor Tn raport cu valorl orientatlve.

Verlfiearea anallzel dedlcatA relatlei dlntrs coslur"e ~i profilul de executie $i respectiv, de utJllzarl.

3.2 Scopullperlcolale supravegharll de $antler Supravegherea de ~antier urmare$t& douA centre de greutate:

- controlul, mlsuratoarea, IIchldare. oa $1 completare a AVA (. Aus· schreibung. Vergabe, Abrechnung -l.icttatle/atrlbulre/lichidare; comparA cu paragraful Atribuire) - pag. S8@.

- Planltlcarea modulul de daafl,urare a exacu;tel prln utilizarea metodalor spacifice managementului de prolect (dieponibililatea oamenilor, a utllajelor, a materialelor la timpul potrivlt. Tn cantllatea potrivltA, la locul potrlvlt), Cele mal Importante mijloace ajutatoare: tehnlcile de planlflcare a dlsfAi$urArllla timpulul afarente dlf'rltelor metod,.

o supravegh'ra proastA, un control defectuos pot genera eventual 0 executle nesatisfacil1oare, defecte (vizibUelascunae), socole" eronatll, costurf auplimentare, pericoie pentru oameni (accidents) ,i materlale. Managementul de prolect nesatisfAcAtor, IIpsa de coordonare genereazllln mare partelntlrzierea execu~eVcosturi supiimentare.

3_3 Mljloacelln.trumente pentru supravegherea de $Int1er

• Bazell AVA prlcum ,t mljlolcelellnatrumentell pentru planl1Jcerea execu,lel slnt Ixpllcate.la 1.3/2.3. Supravegherla de ,antler, mAlurAtorlle, lOCOtelile se bazeaz! pe prolect (dl .xecujll, desene partlale, de .. ne apeciale), eventual pe jumalul spatlilor resp. pe documentatia pentru contractul de co nstructll.

• Tehnlctle pentru planltlcarea delf"Ul'IrlUol'lrulul utlllzeazi dfferlte matode uzuale:

- dlagramel"grtnzl (dupA Gantt, planurJlt-grinzl), repl'lzlntl Tn slstemul de coordonatl de tJp cruce pe vertlcall (.axa y. ordon,ta) etapel. dllucru/procedurlle de executle, pe orizontall (. ax. x. absdaa) t1mpui dt txeCU1le afel'lnt. Durate de limp (stabi"re prln valorl rezuitate din exp.rlentA/calcult) a fiecilrul procss de axecutie estll daterminat! prln iunglmea grlnzll corespunzatoare (orlzontalA);

FroclSe de execu~. succesJve trebul. reprezentele aucclliv. R.glanl. dl lucr!rl (.Ustale pentru rapreteritarsa desfa.urt.rli. lIatele da calcul) ejullia IIIborarea planurilor-grinzi, fac pollbilt oompal'l1i1lntra stadlullmpua $1 ctl real. Avantajale planului-grinzi: imagine de an.ambiu, augesHvl, Iiztbllltate rldlCltl (reprezentarea • proportionalA cu tJmpui). O.zevantajele planulul-grlnzl: imagine globailzata, nediferantlerea proceaelor partlale. reprezantare dlflcliA a relallonArilorlfnterdependantelor dlntre procesela de lucru (procese nt-critics/critics • modiflcarel duratel procsaulul coreapunde modlficll'll duratel aferenta sumel de procese, nu estt II%ibll), Oomtnll d. utlllzare: reprez.ntarea proceseior de exacutit !ipslte de 0 dirtClle preetal I dezvoltArli, planlflcarea proceselor de finisare individual. (program.), planlflcaraa interve,,~ltor (programul personaluiuVutliaJ.lor). - pig. 58 e.

- Dlagramel .. llnll (dlagrame de vltezA-drum[cantltAIIJ-lImp) repr.zlntl Tn listemul dl coordonate de Up cruce pe una din axe (care. In funClls de iucrare) unltA1l de limp (alese) $i pe ce.laltA dlre~e unitltl de lungtme (mil !'II' cantitAti de malarfaie). Sa pot recunoB$l. vltua de produ~. (ungnlul r.zuitat Intra limp ,I drum), intlrYllele de Ump ,i Ipa;tu Tntr. anumlta proce ...

Avantaj: reprezentarea vitezelor ,lllntervaielor crltice. DlZavantaje: nu oftrl imaginl de ansamblu In cazul In cart se luprapun proclII dalucru dlferlt. (fn sPl1lu, Tn tlmp Tn cazul procesalorflrt. o'dlreQjle de dezvoltart prectd). Domenli de utlnzare: reprezenlarea desfl$urirll procesalor cu 0 directte de dezvollare precisA (Iungime, TnAltlme; de IX. strAzi, tunele etc., tumuri, COfuri etc.) - pag.sa @.

- Dlagramele-retea (pianurile-re!ea), I'Izultate ale tehnlelior de planlflcare de

tip rejea (domeniu component aI Operation Research) pmag. 22], servese la analiza, reprezentarsa, planiflcarea, ghidarea ,! controJul proclSeior. L.ulnd In considerare cTt mal multe valorl care exerci14 Influente (timp, costuM, mlJloace de Interven!le etc.) sTnt reprezentate Interdependentele diferiteior procese. Calcuiele de tip rSiea pornesc dlntr-un moment de debut al prolectului VZ (0) (nod de start, termeni vezi DiN 69900, fiia 1), calculeaza (calcullnainte) momentele cele mal apropiate In limp FZ (eels mai tlmpurii momente de dsbut, FAZ/cele mai tlmpurii momente de inchaiere. FEZ) pantru intervanila tuturor evenimentelor/procsselor (D,. durala, Intsrvalul de timp debut/final de procss). Rezultat .. drumul eel mai lung)n timp (drumul critic) / momsntul de final al proiectului FZ (n), Din intervalels tampon evaluate anterior si inlroduse razul!! (In-

EXECUTIA -OJ

sumare) momsntul de final prescris VZ (n), cele mal t1rzil momente SZ (cele mal tirzii momente de debut. SAZ/cele mal t1rzii momente de final, SEZ) pentru producersa evenimenteior/proceselor (calcullnapoi), eel mall1rzlu moment de debut II prolectului SZ rasp. Tntregullnterval tampon GF al evenlmentelor/proceselcr indivlduale (C3F • eel mal tlrziu moment 5Z - cel mai t1rzfu moment de debut, moment de finai SAZ/SEZ minus cei mai timpurlu moment - eel mal

tlmpuriu moment de debut. de finai FAZ/FEZ .. pag. S8@"II' Din diferitele orientArf .1. rejelei (proeeselevenimente) ,I din dlferitele repre-

zentilrl (s!getilnoduri) rezuftA trli tipurl fundamentale de retele - pag. 58 O. '

1 Segeltl d. proc •• - metod. d. plan-rlt .. (Crlttcal - Path· Method, CPM):

atrlbule proceseior algetl (mucnii). Nodurile reprezintl eVlnlmentele de de-

bu!lflnal ale proceallor. La CPM rala1la de ordon.re fundamentall (. Interde-

pendenta dlntre evenlmente ,I procese, cuantiflcablll) este succeslunea nor-

mall (rela~. dl ordonar. de la finalui predecescrulul ia debutul succesorulul;

eVlniment final proe •• A • evenlment debut proces S). Modelui temporal este

determlnat (adle! procelulul fi .ste atrlbul!A 0 evaluare temporall concretA).

Procesell care se desfil$oarAln paralel, interdependente, Interdepend,nta pro-

caselor partlale c. pr.miazl pentru u~ alt proeea aTnt reprezentete prln proce-

se aplrente (iagAturl1 nula, Oummy. relatte de ordonare Tn retele de slge~ d,

procese cu Interval d. limp 0) - pag. 59 • @.

ContlnUiul pianurllor-retea cu sAgeti de procesl ogllnde,le IIstele de procese (ilstaraa actMtItlior Indlviduaie au Indlca~"e de !Imp aferente) - pag. 59 @. 2 Nod dl proces - metode de plan-retaa (Metra-Potential. Method, MPM): atrlbule proclseior nodurl. Sigetile raprezlnIA relalille dl ordonar •• ·La MPM relatta de ordonare fundamlntall (def. vizi aUI) Iste lucceaiunla debuturflor (rell~a de ordona" de la debutul predecasorululla debutul auccesorului; evenimlntui de debut II procelului A • Ivenlmentul de dabut al procesulul B). Modeiul temporal lete dellrminat (vetl CPM). Can~nutul planurllor-retea eu nadurl de proclse oglinde$le "stele da procele (comparl C1.I CPM) ~ pag. 59

e.'8·

3 Nod dl .venlmant - metode de plan·rete. (Pro;ramm Evaluation and Aevlew Technlqul, PERT): atrlbute evenlmentalor naduri. Slge~1e repreztntA relatille de ordon.re. Tn mod ncrmal modelui temporallSte stocaetic (. cliaulul Intervallior temporale dintre avenlinentl prJn calcuiul probabliltA~lor). Modelels geometrice pentru PERT + CFM pot conduce ia reprezsntlrl mix1e (processle ce alga;t. evenimlntefe ca noduri).

Teoretlc este poslbil planul-retea cu slgeala de evenlment dar nu exlstl 0 me. tadA practicatA.

AvantaJe/dezavantaJe/domenii de utlllzere ale dlferltilor metode de planurf. relaa: I'Iteiele ante-organlzate cu model temporal determinist (CPMlMFM) SI polr1vllc eel mal blne ia ghidarealcontrolul detallat II execujlel (centrul de greutate - Tn procelli. Indlvldull.). Retelele orientate spre avenlmente (PERT) servese mal degrab! pianlficArllor cadru sau de anaamblu (evenlmentele • puncta de referlntl).

Retalele cu nodurl de proces (MFM) pot fl consIrUlts/modlficate mal u,or (sepsrare eonslcvlntA desfil$urarelptanlflcare orarl), raprezintA un numlr mal mara de condi~1 eub forma retelelor de sAge~ de procese (CPM; dar; Tn practleA CPM 8ste mai rAspTndll; mai vlchl, mal.voluat, 70-80% din rela~lIe de ordonar. ce apar Tn planurlle-re!ea: succeslunl. norm all) .

In general, ralelele slnt foarte detaila!e dar pu~n sugsstlve (de aceea; reprezenlare supllmlnlarA a rlzultateior ca plan/diagrams-grlnzi, vezl mai sus). Sislemul de prelucrare automata a daleior eSle predastlnat ca aprijin In special p.nlru retele marl (pentru construirea reteill practic doar introducerea daleior corespunzltcal'l din nsta de procese). Exiatl software corespunzltar (predominant: CPM).

55

® . .) ® . (R) OIN 18356 I.uer. parch.t
Relajll comandltlr/lntrepl'8nor Oln: VOS pari •• C
~ Ind1cIIUYUI _Pt~1 12. rmlllllUnl B4 Rlcanjuri plnlru as VII. com.n .
2 3 I 3 1 a 3 4 5 6 1 3 6
Nt ptaVIz. lnclp. ~ UtilllIIor ~ Suprafa1l InIJllmI ~ VGlUm IncII- v ... · SIIII· etec(t: EI_ Tellll..· Tamp. RIIId .Lum . Obllrv.III
~
A B 0 IdIpIrL) rn' m m' %~. 1IIIt. WI stand. )out 1r1ntp. 'C FCH LUX (Adro,)
W 104 Hoi N 1.12 L 2,47 N 14,87 - - - . Com Cf'lT - 20 1 AP - Apllct pettit IItt com
SLP IF APC -Idlm cu com
OL· Old-Cadt
.: W 204 e.,IIWC N 3.41 L 2.47' N 8,588 lAC VF Cad ''AP - - 24 7 Ch - ChluvII.
Ltv OP , Com,:, Comutalor
WC CP . CF - com~"..,. polentlal
lAC Com. 01. - Ol.lti ltar loculnll
W 304 SUCA1iri, N 8,09 I. 2,47 N 15,04 VF Ch . . . 20 .. OF • OozA prlzl
OF ORA - Cozi rlCard anlanA
.. APC' . ORAp. Cod fllCord aplrat.·
• CRAp ORT - 00%& racord I".fon
.SLF IF -Intorlon
W 4()4 Loggia N 1.89 L 2.353 N 4.000 iAc - . - . . - - lAC - [nealZI,. apa elida
W 504 w·e·s N 19.n L 2.47 /II 4M3 - . C.m ORA - [ 1 La." - Lavear .
OF Sl.? - SurslluminA pl.'on \
N 0.S91 ~I.P I. VF - VenUlara I.nltt I
W e04 Vant.+inal. F 0.36 L 2.475 . - - - - we-we ..

I

.1

,

1---+

I

f! )1

I I

I I

I I

... __ ~ J

j

7~.1a1!rlllul"

W~Iih--I.PH.' Documenta, •• <It bad

,o~~~r-LPH.2 AnI,.".....,.,..

J

LPH.I IUPrlYl;hIn&d ...

G) Otflnlr ••• ctMtlVIor

.12

®

UrildlPIftIt ---====ilP."

lem fIIIaI_ ...... ----~:-:-+---CJaI_,.,..10em

® O .. ~n pe1jJaI Ic-_.!

~ ~I--~~--~I~--~~

~~ + f Daourn.IbtIiuIrI I

Contractul d, con,truelll ~ + fJIiIIiMI§I- I

COdocnM.tt. +("Rii;i;;;;;;'J

® Jurnale de spat" (forma concid - 9xempliticara)

56·

EXECUTIA

-ClJ

Abaterf ale reglementArflor VOBIB in raport cu reglem. contract munca BGB

Contract d. munQI- BGB VOBIB .

§ 632 PlaIa r· .; [i[;: I

1 Idarea I

§ 15 Lucrlrl plata orarA § 4 Execulia (nr;7) .

13 Garan la nr. 3, 5, 6)

§ 633 Oafecte

§ 634 Stabil. termen.; riiodlflcare, reducera . " .• ; ..

§ 635 OespAgubire

., .... ~:,' ..

§ 636 execu~a lnt1rz1atA

§ 637 Excluder. responsab. § 638 Prescrter. (scurt!)

§ 639 Prescrter. (Tntreruper.,

Tnttrzlera) § 640 Raceptla

§ 641 Tarmenale de plata

§ 642 Colaborarea comandltarulul § 643 Anularea de cAtre ant~pren. § 644 Partcole

§ 645 Retponaabmtat.a comandlt. § 846 inch.iere Tn 100 de ,.captl.

§ 647 Oreptulla aecJieftru sf entrap. § S48 lpotaca d. aslgurara

§ 849 Orept. de anulara al comandlt. §

§ SSO Oavlzul -: .

§ 851 Contractu' da IIvrare - nu constllula oblectul VOB

t=i'\ Oln: Mlntacnlff, ,ElnfOhrung In dle Saubltrieblllehl'8", partH 1

\:.I lditura W.rn.r, ODlllldorf, 1885, pag. 49

,....._-.... Volumul contractulul eI

anutare. Tnllnt. d. tetm.1'l

-[ ;:p~:' parturblrll •.

"reluare. p.rIcol •• rea~ns .. garanUs

: • h~, '

"".,./,

'---- Pllta ® Condllil ccntractu.l. general,

1. LuorItf 10' " fvndIfH

(F) DIN 18300 l.ucrlrleol

(F) DIN 1 8301 I.uc~JoraJe

(R) OIN 1 8302l.ucr; 'ccl!tltUOlllllnttnl (R) OIN 1 B303 L.uer. IPrI~nlr! d. malurl (Rl OIN 18304 L.uor •• xlOUl cu lonlll. (R) OIN 18305 L.uOf.< rt1fnlrel .peI

(F) OIN 18308 L.uat::dtillllt dl'8n.r

(Ii) DIN 18307 L.uar. COnduotl· gaze ,'apl (F) OIN 18308 L.uer. dr.naj.

(R) DIN lB30& l.uer.lnJactara

. (R) OIN 18310 L.uer, dl ulgurare II

ape, dlgut1 fI dlguri d. mal (RlOIN 18311 L.uer. dragare

(R) OIN 18312I.uer. con.tr.1n sub!.,an (FI) OIN 18313 tuer, ptrllll mulajl cu

fluid. d •• prijl" .

(R) OIN 18314 L.uer. beto" torcretat

2. Lucrtrlde oonltrUofll,,fII ""uM (R) OIN 18330 I.ucrlrl zldlrl&

(R) OIN 18331 I.ucr. betCin ,I betan arma! (R) OIN 18332 ~ucr. ptllrl n.tural.

(F) OIN 18333 L.uer. blocurl baton

(A) DIN 183341.uer. c!ulgn.t1e flln lemn CR) DIN 18335 Luer. oonatr. ater

(A)OIN 18338 Lucr. dlttanwe

(R)OIN 18338 I.uer. InvalltClrl ,I ~an,art

Iccperi,uri

(R) OIN 18339 L.uer. tinlchigarle

S. Luorllf de tin .....

(R) OIN 18350 L.uer. IIncuf.1I,I I1Ucaturl (R) OIN 18352 L.uer. dale ,I pilei

(F) OIN 18353 I.uer. ,ape

(RlOIN 18SS4I.ucr. ccvolre ,,'altlce

(F) OlN 18355 L.uer. tlmpllrle

Olsc:rllm slldnllor

R.gl.lrul de aarc/nl

/ LVZ

OllCllarli COftIW~I'1

progllmu',.dJ, Barelnl

@ Acordurl aupllmlntare

@ Olserllr .. aarcfnllor

1Ump1ul1- CantltI~ " prl\UrI unltana - PU -In .Iara tmulul

Paz. Cant. Cesetlell Prel

unltar

2.02 105.0 ml plael pardo .. .,a Tn plYnlll din blton compactat S 10, 12 om groa., dI.xecutal. Suprat.,111 nbule .xecutat. Tn "anti spna acurgerl. I

pt. 1 m 38,10

Olzavant.: I) necellr mana dlapa~ penlru !txt

b) nu Ixlslllndlca1fl penlnl compo pr.!Ur1lor unttana 0) pnaturlle unltarl nu lint Iormullllln cuvtntl

I!DmpIuI II - Prl\Urlle unltara In text

m' pllcf pardo .. aIA Tn pivnlfl din baton compaotat S 10, 12 om groa., dlulCUIat. Supra!.le trlbull Ixecuta •. Tn Plntilpna acurgtri.

RIIr1b.: OM 24,80

Mat.rIaJ: OM 11,10

AHlle: . OM -,- pi. 1 ml 35,70

PU In val.: 1rI1zecf,1cIncI7011oo

Dezavant.: oantI1l~l. ,I prtIurll. unn.,. nu lint PI aoelQl rfnd

2.02 105,0

I!xempIu S - preturlle unltare " canll!llli. In 1m peace"1 rind

pilei parde .. aIA In plvnltI din beIon compactat e 10, 12 em ;roa., de executat. SUprafelet1 trlbuJe lxecutatlTn pen!llFe

ICUlgt!rI.

105 In'

FIIMIA: OM 24,eotDM 11,1D1DM -,-

PU Tn.val.; trIIZIIC~ncl701100 38,70

AVlntaj.: a) eeonomll ml,. dl .pe~u

b) oantIt. x PU • PIlI toIII PI un .Ingur rfnd

2.02

. 374UO

® FI.glalrul cit .arclnl

Reglatrul d. IITcJnI (I.. VZ)

Obeerv. prellmlnall + pozIIfi

®

Documentalla de atrlbulll NOStA 117 nr. 1 oaf. lIdl
Inraglatrara Oocurnentatl. contrlClarl Of.rla
(aoiCIIart (VOStA § 10 nr. 1-3i VOStS f 1 nr.2) +
prld .... adlOlul
af.rtI) Conllnut tlhnlc CanUnut Juridic (VOSIA I 28)
(VOSIA § 17
nr.4) (1) Of,crtell (2) Cond. contract.
+ _arcJnlLS preciIe BVS
condllll
oterl_,. (:1. Preacrlptll (3) Condi~1
(VOSlI11 t nice contractual.
nr.4 pgf. 2) lupllm.ntart rrv lupllmlntart ZVS
(!5) PrncrlpW (6) Condl~1
tehnlel contractuale
generale vosle g.nerale VOS/B
ContractlJl de constructll ® Documental!a de rtribuir.

Fill total

3748,50

EXECUTIA

-CD

Textlun;

Numlrd. Numlr aetlvltate standard Canutale Unltale PU PT
ordln. (NZI D.serierea larelnll
3,01 81 013 013 11 11 10 14
baton monollt Plnlru slrat flnlsare
supar! orlzontal
supr. luperloarl a baton.,- orizontalA
din btlon n"lrma!
ca baton normal DIN 1045
S5 m'
gra.lmt S em 2S Text Icurt: .Strat flnlllr., b.tan, S 5.'

T,xtul I numArul ITnt Int;rd.pendent, Tn modul urmltor:

An edltl. StI.S: 1981 .------------Oomen.lCllvlt: lucr. bttan "baton _rmat

r----------Setan monoll! atrat flnl •• ,. r--------SUport ortzontal

,......------ Supralala .uperloaral bltonulul. orlzontall

III I ;:.~N1~

8101301311 11 10 14

TIr T., TI, T4, TI

@ Compon.nta d.ttxl lIIandard

Ex1ru: SU, LS 013 (eeton + Stahlbstonarbt1llnl1.l.lcrlri din betan,' baton armat)

T1 T2 T3 Unit Tlxtlun; Nr. T.xt ICUr!
3.2. Comp. con.tructJv. ucendIIItI
lndlcalll:
OfICri" .. larclnlIlrIbuf. pr_
dati cit pmcrlplliit "terttoare Ia "
IOCOtIII dln~. 0.1, pao. 7.
·Oomponentl tarcltpendtntl
conatruollv cere II uecutlln-
.. ' tr-un IInour pracel dlluaru
trebuJ. dlacrilaTn Tl/048
.au oss.
037 BelOnui monollt II pertlIluI, P,rate
038 - perlllllln,l, per. tun"
038 - PIIIIa GIIIII. p.r. canal
040 - pertle Tnlre conatruClil d. 0111, Plflte
041 -parapet. parapet
042 - parapet-.'" parapet
IeIrl
043 -aile, IIIc
044 - perete cit sprl)ln, per .• prlpn
045 - pe,,11 d. arIpI, . pef.1ri!JI
046 -dlCUI8l, per. cui ..
047 -dlruzlm, par. rtalm
048 - ...................... , ... ' .. , 11 beton monalll
Q
1 a suprafali Iat.rall Tnc1lnatl.
2 , plf1t1 ......... 21
3 ambel. laturllncllnlll ® Extru: caI.tul d •• aralnl ttandard

.....

1. m2/m3 pere~ exteriorl/lnteriorVde sprijin ascendenti, ... (Ioeallzare), din betonlbeton armat ... cm gros. din B ... , cofratl frontal, fArA/cu armAtura de IIvratlexlstentA la fata loculul St ... , tArA/ou cofraJ

Cerfnte speciale: ...

Beton m3 per m2

Armatur! kg per m2/m3 Cofraj m2 per m2/m3

2. m3 pere~ exteriorillnteriorl/de sprijln ascendenti, subset, din beton armat 30 em gros. din B 15, dublu cofrati frontal,. fara armatura, tara cofraj

@ Aaglstru dl sarcini

57

Uellliia ~ HOAI. § 15, fazel. delC1lv. 8 .. 7

Alribuitea A

Uehldar... L HOAI, § 15, faza deactivltBte e

® Supravegheraade ,antler

Programul d. axeeull.'

In. ob. ~~= I:l~:- .IiI;., ..
" -- 1.-_-- ._ ......
rL
20 cr-
.Aall " __!II •
. 'diiUeiii
18 _.
17 ... ,
1 •
l"" -
1 F"
, ,.-

-
r- !""

- Rott •
- ~~ 4 J""
-

W L...J filii = -, ..... &'Ir. :=:a ...... ,_ DIll Amenajlra d • .."der

c:::I LUClln lei .

c:::l LuOl'Iri bllon

m Luatlrt ccflltl " alll c::::I Ridlaart 1ICh.1t

-- c.monlart 1ChII.

PllIllfk:area !ermen,lor cu .oroaneJ. de lucrulndlYiduaI.

Numlrul

Iccurllor de munol

Tlmp

L.uC1'll tntr-un ICIIlmb 1.uC1'II~1r-un Ichilnb
'L L.uctu In 2 IChImburI
fin, II. -API, • fUn. lUI. [AlIg,_ .... _ '0.·000. Nr. EI. Proc •• Unllll. CantiL Elor! :th Curate CGmpll'lll'
crt, COni lucru IrIE ltIF.d.tlmp
(%I, slpt.
lunA)
Trebule
Elflt
Trebul.
Esl.
TrebtJie
Este @ Lista de calcul

58

EXECUTIA

-en 493m

P40lCapatt

PI UVIItI lei ,I punlll'n operl 1 ZL

38

eUbern IIIlIItr

2Zl.,

SUcctsiunaa procelllor:

IIl1Inal. " ,lIb.rare ,antle, lucrlrl 101 ,I demolart ')(ICU~. proflluk.ll .tradal lucrlrl pavere " bardurl

@ PllnfflClrel tlmpulul d. 'XICU~.

Q.'ml1f!m~ ~Iu C~l' mil tTrzll memtnll

all SAZ • ctI mllllrzlu moment dl dlbut

~ro. lui ·SU • c:tl mil drzlu mom.nt d. ftnal .

S%co sz,+-sz,+- " " " .. ,.+-vz... it

'~_~ +IT.mponl=v~"1

~ 11t~ ::;punl moment. tr.~~. d.

!! • rt FAZ. e,1 mil Ump, mom. dt dlbut . ului

FEZ· ctI mil timp. mom. d, flnal

@ CaJculuirelllei .. ,

3 Orientarea retelei

I) ;. Jo,c lanl

@ 'Compara[ea modurilor de, reprlizentare alarente diferitelor tehnici de desf!surare @ ~15ta de procese (MPM) campara ou - @

________ -;',....._~J_

• 0, 0)

FlI'"~. ""11'51111 SUCCII. n.rmall

(pr .... Iplllnl)

...!...- __ -1...

D, OJ

SUCClI, norm. CU pro .... ~"'nt

~

G.

PreCIs Ip""nl d.t.rm'nallemporal

0' 'OJ '0

~~fJ

~----~

NP OP Nfl DT FT OTZ FTZ TT

Num.r proc:tl ,

Durall procll I,

Kumlr DlllWe\ll

0eI mal timpurlu debut 0.1 mil tlmpuriu ftnll Cil mil Ifrzlu debut Cil mil tlrzIu final

Tlmp tampon total. joe lin, ProcIa

LIO.1Ur1 null "'P. Dummy DNm CIItIo

•••••••

M.tod. de plan-rtll' - sag.1ll de preCIS

I>1eIcdI II ICIrI

,~ - I
CJ:l •• ~ ,t ~ ~
rr:l-.2I
l!JJ ~! o&.d6 ,
1 1 Z .. 0,+ 2
"'" EXECUTIE -tIl

Proces par1!al Moment Dummy C.m. timp. C,m. tfrz. t
Nr. Scurtl Ou· dal.1 p.la delllp.1 Oa· Final 0.· Final 11
AV d •• erie" rata nr .• venlm. nr. evenim. but but
103 Excavare F2 2 2 3 1 2 0 2 0 2 0
102 EXClvar. PI 2 4 5 ,.13 4 2 4 2 4 0
101 Excavarl WI 4 6 7 1 Sl5 6 4 8' 4 "s 0
104 Excavar.W2 5 8 9 ,,17 8 e 13 13 IS 5
203 Fundali. pllo~ 17 3 10 2 19 11 28 9
soa Fund.1ie PI 4 11 12 5 11 4 8 4 8 0
301 FundBli.Wl 8 13 14 7" 12 13 8 lEi 8 lEi 0
304 Fl.lnda~.W2 10 15 16 9 $114 15 18 28 18 2S 2
303 Funda~.P2 4 17 18 10fi18 17 28 30 28 32 2
402 PllaeIlU blten PI 8 19 20 12 19 8 18 8 IS 0
401 PHUIIU bIton W1 lEi 21 22 14,120 21 16 32 18 32 0
403 PIIUtN baten P2 S 23 24 Ie 1122 23 32 40 32 40 0 1) ~ Joe lant

@ wale d. ptOCIH (CPM) comparA cu - @

OT I I'T I DTZ 1 FTZ
NP
NR I Dpt ITT NP

OP

NR

OT

FT

OTZ

FTZ

TT

- •••••••

Hllmlr pracel CUrd proc •• Numir plan·lIII.

e.1 mal Umpuriud.but 011 mat tlmpurlu fln" 011 mal tlrzlu debut 0., inll IIrz1u ftnal

11mp tampon total • joe Ilnl Oependent!

ONmClltlc

@ Plan·rII.e (CPM)

Nr. OIIaII."e Curell PrICI.CIS C.m. tlmpuriu C.m.t1rzlu "mptamp.
AV actJvt'I~1 d.but Dnal d.but flnal totall)
103 excava" P2 2 0 2 0 2 0
102 Exclvare PI 2 103 2 4 2 4 0
101 Exelvlrt W1 4 102 4 ~ 4 8 0
104 ExcavI" W2 5 101 S 13 13 18 6
203 Fund.tll pilot! 17 103 2 19 11 2S 9
302 Fundl~.P1 4 102 4 S 4 S 0
301 'Fundl~.Wl 8 103.302 8 18 8 1e 0
304 Fundall.W2 10 104.301 16 26 18 1S 2
303 Fundatie P2 4 203.304 26 30 28 32 2
402 PUlstru baton PI 8 302 8 18 S 16 0
401 PIIuIIU betcn WI 16 301.402 18 32 16 32 0
403 Plla.1N baton Pl S 303.403 40 60 40 60 0
501 Supraccm Wl·Pl 12 401.402 32 44 36 4S 4
502 5upracon Pl·P2 12 403. SO, 44 56 46 60 4
503 Supracon P2·W2 12 404,502 60 72 60 72 0 59

Un formular important pentru simpllficarea ~i $i !mbunAtaUrea conducerll de ~antier este acela dedlcat descrlerii spalUlor In raport eu Indlcatlvele aeestora. Oda!! completate, aeeste formulare oferi informa~1 clare despre constructle Intr·un mod mull mal detallat ~I global dec!t toate descrierile constructillor, in· forma~1 utlle biroulul de evaluare, ~efulul de santler ~i Tnsu!ll blroulul de pre-

iectare pentru utlllzare permanenta, lntreblrlle problematlc8 urmate de rbpunsurl eronate slnt astIel practlc eliminate ~ tlmpul cl$tlgat In acest fel compenseaz! etortul r&dus ce trebuie depus pentru elaborarea - 0 singurl datA - a jurnalulul de spa~1.

Formularul prezlnt! In capul paglnli coloaneie pentru consemnarea dlmensl· IEFI 1: 1 r 1 r 1 T 1 71 r 1 ! 11I-.11hIIIIII 1 GIwIIII

unllor aferente flecArui spa~u, Tntr-o formA ee perml1e verlflctrlle ulterloare.

CONDUCEREA LUCRAFlILOR DE CONSTFlUCTIl ~ DIMENSIUNI DE BAZA

In final sin! prevAzute clteva coloane pentru elemente constructive sp~clale. Eventual, sub fiecare rubrlca se lasA 0 coloana IIberA astfellncit formularul sA poatA fi completa! user eu cazurile speciale - (j).

~, •• NlUI'IIIT 'LAN.NII 40 JURNALUL Pqlni I 2 .............
SPATlILOR =iUI ~S.Q3 .........
W_ ... -II.IOI7IUI" NIv.1 I _, .........
FIll Ill/If ' .... ,:LIoeultI!t_ IIIInnt_
" ". - 1- - I- I- I- I- I-
I. ... ... -- - .. - •
-* ...
, . .. "'" .... ie- ... IIII• 1:= .........
~ • r .... ... ""- F
t :III" 1-"" 1- "- I ...
, ~. I ...... •• ;- I11III __ ...
, II. ,.,.._." I.IIU. ...... .. ""'-- '* .... 1aIIIan
IIIIIlII .. _ _. LIIIII ..
7. 1.1. ,_. tlDltl .. I'r.IIIII _ ..... " --".'"
L 41. I'I1II ..... =. l1li ...... - .poiIIII. ....
.--
.. ,
L II. 1:'::-- ._ ...
It. ,I. ".. ... - !:-=-"" _IV - ..........
- Paginlle de format DIN A 4 se scr!u slmultlll1 de mal multe ori utfel Tnc1t fiecare Icc sA cuprlndlexact acel .. 1 text; paglnile se actuallzeul ,I Tn final sTn! legate.

Dupl Tnchelerea ex.c~el, prln utllizer.a dlmenslunilor consemnate Tn capul paglnilor, jurnalul sP81iilor devine bua pentru lucrt.rlle de lichidare.

Mal tTrzlu,pentru speolallstul care prlve(l!' atant, Jumalul spatlllor reprezlnta o adevAratl. cronicl. a construct!el.

Fleversul formularelor ramTne cel mal blne llber utfel TncTt aiel II. peat! fI reprezentate desene de completare a descrler11 de spatlu cuprlnd pe foala ee urmeuA spr. dr.apta.

Indlca1flle se fac eel mal blne prln cuvlnte ahele - pa.g. 9-10., Coloana "Ml.rfme" trebule si servessel excluslv la consemnarea dlmensiunllor necesare pentru oblecte. Alel de ex. ae trec: TnlltlmellOclurllor, Tnl~lmea 1rizel, CD Jurnllullpl1IUar Il~mel glafUlul $.a.m.d.

DfMENSJUNI DE.AIA ( ... BauOrdn'ungsiehre) SOL. Neulert

NormaIz8hJen (HZ). HUIIIMIIe ~ (N8)

Pentru dlmenslonarea unltarA a m .. lnlfor ,I a utilljelor tehnlce, la scurt tfmp dupl primul rl%bol mondlal, au lost normale (DIN 323). numerele standerdlzate (NS), care slnt Valablle Tn acee .. ' mlsura Tn Franta ~ chlarTn Amerlce. Valoarea de la care H pornlt ISte unltat.ade mbufl' continentall conatltuitA d8 metru, Tn Amerlce 40 de toll. 1,00 m, exact 1,01 8 m. .

Necesftatea tehnlcii de a dlspune de 0 scalare geometrlcl. • anula1 dlvlzarn pur zeclmalA a metrulul ,I a stabllit structura dubll a NS Tn Itruoturl de cite 10, formate din sarla de Injumltl11re a lui 1.000.500,250,125 ,I din lerla de dublare a lui 1 • 2; 4; Sj 1 S; luTnd In conslder.re valoarea 8xactl de 31,25 ,I numlrul n • 3,14 resp. ~. 3,18, numlrul succeslv, ,I anume 32, a tost rctunJIt la 3,15 resp. 31,S (pozltla virgulel nu Influenteazl numlruQ ,I numlrul de Tnjumltltlre de 125 • 62,5 a foal rotunjlt corespunzltor la B3.

Serla geometrlcl 10rmltl din 10 pIr1l. NS eate dec! 1; 2; 4; 8; 1B; 31,5; S3; 12Si 250; 500; 1.000 - @ . (Serla mal mare, din 5 plrll, ,I Ollie mal fin., din 20 ,I 40 de pArtl, se Interoaleazl Tn mod Judlclcs cu valorlle lor Intermedlare.) Aeeste NS oferl avantaje de caleul multiple. Astfel: 1) produsul ,I cTturile din orlcTt de multe NS sTnt tet NS, 2) puterlle Tntregfale NS slnt de aiem.nl NS, 3) dublate sau injumltl.titll NS produc tot NS.

.6 :T .8

.9 .0

.1

.3

o

Cuplare cu slstemul de m4surltori: 2,5 III - 25 dm - 250 em - 2500 "''''

Serla de numers standardizate R 10 (DIN 323)

=Clo""I. I

T. H.llenl. 1941

® Reprezenlarea n.merelcr standardizate (seria de baza 10) dupA prof. dr. Kienzle

60

Dlmenllunl de OOllllru~1I

Spre deoseblr. de constructla de masini, Tn domenlul oonstructlilor aproape ca nu .xistl nlcesltatea unei scalAr! geometrice - in raport cu cea dominant!, aritmetlcl, • acelorasl elemente constnuctlve ce: blocurl, grinzl, clpriorl, fer· me, rsazlme, terestre ,I altale sasmenea. DlmensliJnlle uzuale pentru~struclU trebule did d TndepUnlascl. mal Tntfl aceste cerlnt. dar, luTnd Tn con· slderare Iden de unltate tennlcl, trebule sa coreapundA ,I cu NS.

DIN 4112 (Fleglemen1area dlmenslonArii Tn construct!ile cIvile ,I Industrlale) staDlllfte NS pentru construClli ,I esle normatlvuJ·mamA pentru 0 serl. de a1te normative de constructil precum ,I baza dimenslonAril la prolectare ,I

execu~a. .

DIN 4172 MIIIorcInung 1m Hoohbau - Asglementarea dlmenelonlril In eonstruClille civile ,I Industriale (extrase)

Ob8arv.~1 prellmlnare

Dezvoltarea din domen,lul eonstruct!lIor, In special al calor civile $1 industria· Ie, Impune 0 regl.mentare a dlmanslonArll ca bIZ! pentru dlmensionarea val.bill pentru Intreag. narmara din construct!l.

1 Termenl

1.1 Numlr standardizat pentru construClfI: numerale standardlzate pentru construct!1 lint num.rele penttu dlmensiunlle orlentative Tn constructii $1 dlmenslunlie derivate din acestea pentru eonstructll IndMdual .... Ia rofilU' ,I finite.

1.2 Dlmenslune orientallvl pen!ru constructll: dlmensiunlle orlentatlve pen· tru constructll s1nt Tn prlmul rTnd valori teoretlce;:ele sint InsA baza pentru dlmenslunlle Indlvlduale, .Ia r~u' $i finite, care apar Tn practlcA. Ele slnt neeesar. pentru Tmbinarea conform proiectulul a tuturor componen· telor constructive.

Exemplu:

Dimenslunea orlentatlvA pentn,llungimea caramizil Dim. orient. pI. grosim. perelilor turn all din beton

.250m .25 em.

1.3 Dlmenslune individual!: dimenslunile indivlduale slnt dimensiunlle (cel mai ades dimensiuni reduse) pentru unitatile constructiel "Ia rO$u" sau la finit, de ex. groslmi de rosturi, grosiml de tencuiell, dimensiunl de falturi, dimensiuni ale decro~urilor de zidarie, dimensiuni pentru lolerante.

1.4 Dlmenslune .Ia resu": dimenslunile .Is ro,u· slnt dimensiuni pentru constructiile .Ia ro$u", de ex. pentru zldlrll (fara sa Is Tn conslderare groslmile de tenculell). groslmile pla",eelor Ja ro!lu', dlmenslunile golurllor de uel $1 de fareslra nelenculta.

1.5 Dlmensiune flnitl: dlmensiunlle flnlte sinl dim.nsiunile pentru constructia 7nchelatl. de 4X. dlmenslunlle IIber. aI. Tnelperflor 01 golurflor cu supra- . fetele finlsale. dlmenslunile supra1etelor utile. tnlllimile nlvelurllor.

1.6 Dlmensiune nominali!.: la slstemel. constructive fM roaturl dlmenslunlle nomlnala corespund cu dimenslur.lll.e orlentallve pentru construClii. La s.lstemele constructive cu rosturl dlmenslunlle nomlnale rezulll din dlmenslunlIe orlentallve PentTu constructll din care 58 scad rosturlle.

Exemplu::

Dimens!uri, orlentativl pentru lunglm •• cirlmizii • 25 em

Groslmea rostulul de 1mblnare • 1 em

Olmens!unea nominal! pentni lunglmea cirlmlzll Dim. orient. pt. groslm. per&1l!ortum~ din betan Dim. nom in. pI. groslm. pare~lor ~matl din beton

.24cm .25cm .25 em.

2 Nume ..... atanclardlZltl pentrU oonatruotll

S,rfl In .",clal ",ntIU Slrf' Tn IPIC: P Strilln splclal
conltruClfe ,Ie roeu' dlmll1llunl plntru conetructll flnlte
IndMdulll
• b c d I I a h I
25 a u. u ~·i 5 2xe 4x!i 5xll
2 3 4
. :2,5
"5"" 5
6lf4 7,5
B ". 10 10 10
12V •. 12,5.
12 'I. I! 115
16 II, 17,5
18 II. 20 20 20 20
22,5
28 25 25 25 25 215 215
27,5
311/4 30 30 30
. ·.33 'I. 32,!
35 35
3711 s : 37'11 37,15
41 II, 40, .•. 40 40 40
43i1f. 42.S
45 45
50 150 50 80 SO· 110 50 150
52,8
118 '14 !IS 515
58 'I, $7,5
80 80 60 SO
62 v. 82'1, . 82,15
es 85
S61Ja 88'/. 67,5
70 70 70
72,5
75 75 75 75 75 711 75
77,.
81 'I. 80 80 80 SO
8311, 82,5
es 85
87'1. 87 If. 87,5
91% eo 80 90
931/4 IlU
II! . 95
. 87,5
100 100 100 100 100 100 100 100 100 3 Dlmanllunlradu ..

Dimenslunlle redus. s1nt dlm.nslunl de 2,5 em ,I sub eeeastl valoar •. Conform DIN 323, aeestea trebule al.se din serla S 10 ea urmltoarele dlmanslun!:

2,5 em; 2 em; 1,6 em; 1,25 em; 1 cm; e mm; 6.3 mm; 5 mm; 3.2 mm;

2,5 mm; 2 mm; 1.6 mm; 1.25 mm: 1 mm.

4 ~lIlz1rea nw:nerelor atand.rd .... pentru construct"

4.1 Dimenslunila orlentative pentru'construct\i, dlmen91unile finite ~i dimensiunile individuale pot Ii extrase din tabel.

4.2 La sistemale constructive tart rosturl $1 care nu nscssitt prelucrarea psrejilor. dimensiunlle Ja resu" sau dlmensiunlle nominale sint identice cu dlmensiunile orientalive pentru conS1ruC1l1. $i acestsa pot Ii extrase dintabel.

DIMENSIUNI DE aAZA

4.3 La sistemele constructive eu rostur! sl care necesita preluerarea peretilor dimenslunile Ja rcsu" sau dimensiunlle nominale trebule derivate din dlmenslunile orientatlve pentru eonstruc~i prin scAder6a sau adlugarea valori! aferente rosturtlor sau prelucrlrli peretilor.

Exemplu: Dlmens. orient. lunglme elram .• 25 cm

Dlmens. nomln. lungime clrlm .• 25 -1 .24 em'

Dim. orlsnt. latime lncap. • 300 cm '

Dim. nomln. la~me Tncap. • 300 + 1 - 301 em ..

Explicatili. DIN 4172

Pentru a aslgura ,I adaptarea celor mai mlci componente constructive cum ar 11 cele ale c!ramlzll cu numerels standardlzate pentru constructil, vechlul format ne-metrlc de 25 x 12 em (cu rosturl26 x 1 S em) a fost adap. tat la dlmensiunsa NS de 250 x 125 mm (eu rostur~. De alei rszulta 0 dl. mensiune nominal! a bloculul de 240 x 115 mm.

La 0 Tnai1Ime potrlvltA cu rost de 62,5 mm (dlmenslune nominal! a bloeu. lui· 52 mm) rezuM un raport al laturflor de 250 x 125 x 62,5 • 4 : 2 : 1, ceea ce confer. cArtmlzl! avantaj. Important., a,a oum este expllcat acest lucru pe larg Tn eOL. - OJ ,I <D.

Asttel eArlmlzlle normate In DIN 105 eorsspund prln dlmenslunlle lor erlentatlve serllior de eonstructle "Ia ro,u· a, b, c ,I d din DIN 4172.

. ei dlmenslunile IUturor eelorlalte components .ia ro,u· ea blocurlle de beton - pag. 74, ale golurllor de ferestre ,I u,l- pag. 184-190, TnlJ1lmll. de nlvelurf etc. se orlenteazA dupA DIN 4 '7~, asifel inoTt valorlle dlmen • siunllor lor reapar permanent ca un fir resu,

ReterHar Ie pgf.1.2 ~ 1.8 DIN 4172

Dim.orlent:250 x 125 x 62,5 mm Dim. nom.:240x115x52 mm

<D Olm,nliunil nomlnllll ,I orientallYl JI clrlmldl DIN

®

Dime~slunea oriantatlv! .,Ia rosu'' (OR) ~i dimenslunea nominaIA(DN) la constructli de c~r!midl!.

Pentru goluri este: ON 2 OR ~2 x 112 fcst" OR + 2" 5 mm ~i pentru plla$tfl: ON ._ OR - 2 x 1/2 rcst » OR - 2 5 mrn.

61

Cele mai vechi reglementari privlnd dimension area constructlilor apar1in Japoniei unde, dup! marele incendiu din Tokio din anu11657, stilul $1 mArimea clAdirilor au tost stabillle prin dimensiuni slstemlce conlorm metodei

• Kiwariho·. Dimensiunea de baa. era ken-ul • 6 picioare japoneze • 1,818 m. Distanta dintre axele peretilor se dimension a In ken-i intregl sau in JumAtA~ de ken, ferestrele, u,ile $1 dimenslunile covoarelor erau stabillte i~ lunetie de aeeast! dlmensiune de bazA ceea ee a slmplfflea!, s iaftinft ssu's aceelerst In mod decisiv constructia de clAdlri din Japonla. Exemple - BOL.

In Germania, inalnle de introduceres metrului, In zonele constru,ctlilor In sistem Fachwerk s-a dezvoltal un slstem similar. Determinant era piclorul prusac care era eel mai rAsplndl1 sl care corespundea celul renan·~ celul danez.

Dimensiunea dlntre axele stTlpiior era de cele mal mults orl de 1 Gelach. 2 , . eo~ • 4 pieioare _ CD. Plciorul prusac, rena!" danez, care aata U1fllzat $1 astAzi In demaniul constructliler din Danemarca, se traduce In sislem metric eu 311/4 em, cotul eu 62.5 em ,I Gefach-ul cu 1,25 m. Flrmels private dlil construClie preluaser! aceea$1 dlmenslune de slstem de 1,25 m pentru structurile lor, eel mai ades pentru cele din panourl de lemn.

Olmenslunea de slstem englezl $1 americanA, de asemenl de 4 plcloare engleze este, cu cele 4 plcloare engleze • 1,219 m aproape de 1,25 m. De aceea, Tn 1lrlle care au adopta! conven~a dlmenslunilor m~ce, plleile de constructie executate pe mQlnl amerlcane eint late d. 1,25 m, de ex. pllclle din fibre dure etc. oar $1 plAcJle d. platrl ponce germane p.ntru acoperi$url au dimensiunea normatA de 2 x 1,25 • 2,50 m, II lei ,I plleUe de lpeoa. Tn fond 125 este num!rul favorft dlntre NS. Serla de dlmenslunl ce rezulll din 1,25 m a fost normatA 1n anul 1942 cu pantele de acoperl, corespunzltoare _ @. 1ntre tlmp aU fost executete mil de olldlrf tip pe baza icestul slstem da dlmensiunl. Tn consecint!, distants dlntre axel. grlnznor este fn prezent cel mal ades de 12512 .62,5 em .Iunglmea pasulul unul adult - pag. 31.

Dlatante tntre ax. unltln penlnl oonetruotll de .... ere, ~ " ou functlunea de acIIPM"re

1. DI dlntlW"

• ) o. ,JtafI

Cel mal ades constructlile Industrial. ,I eel. au functiunei d. IdApostira eTnt sublmpArtitB In plan dupA dlstante intre axe dlapuse rectangular. CI IInle dimensional! a acestor axe eate valablll Tntotdeaunl axa de sistem static! e construc1lelln cauzl. Olstantele dlntre axe slnt dlmenalunl par1lale ale planulul,' car. det.rminll. reazemele, .Iementef. portante, mlJlocul peretllor .to. La grlnzlle de leglturl Tn cadrs 81nt vaiablle axele medllne ale punctelor de sprljln la fundato. Olmenalonarsa se raperteel permanent, chlar ,lla euprafete Incllnate, la planul ortzontal al pianulul ,lla eel vertical ai elevatlel.

b) ConetructUlndUltrlaIe

La constru~fle Industrial. ca dlm.nelune de bazl pentrl.!. dlstantele dintrs axe este valablil valoRrea de 2,5 m. Multlplll acesteia gen.reazl distante dlntre axe de 5,0, 1,5 ,110,0 m etc. Tn cazurl speciale (clldlrl cu func1lunea de ad?c0Stire sau construC111 din plll.cl) poate fI utllizat! ,I vaioarea de ¥ · 1,25 m sau un multlplu sl acasteia.

Alo.,~'_-2AI',,-""'-2 AJ .. --!I!--2 ..... _il-I .... -~-., .. -r-' I,d" • '.d-d -+~-

CD Cast! vecha daneza in 51st em Fachwerk

. 1 ell distant! dintrs axele stilpller de 1 Gefach

62

DIMENSIUNILE AXELOR

Astfel rezultAdlmensluni Intermedlare de 1,25; 3,75; 6,25; 8,75 m. Pe cTt poslbil insA trebule evilat! utllizarea acestel jumlUAV de dimenslune peste valoarea de 10 m •

rn concordant! ow treptlzarea geemetric! peste .10 m se recemandA: 12,50 rn, 15,00 m, 20,00 rn, 25,00 m, 30,00 m, 40,00 m, 50.00 m, 60,00 m (62,50 m), SO,OO m, 100,00 m.

2; Pante d •• coperl,

Pantele de acoperi~ daplnd de tipul rnvelitorii $i de ce! a eonstructlei de dedesubt. In raport cu necesltlWe practice slnt stabilite urmo1toarele pante deaccperf$:

1 :20 pentru Tnvslltorl din carton la' construC1ii de olel " beten armat $i acoperl$url din rumbeton, ou exc.ptla executlllor speciale ca ICOperlrlle din pTnze subtlri ,I acoperl~urf cu ,ed~url etc.

1 :12,5 pentru Tnv8lltorl de carton pe constructli de lemn .

1: 4 pentru acoperl,url eu clment ondulat, Tnvellteare de zinc cu $Ipcl, Icoperl,url cu tablA ondulatl, cu ~gll de olel zincst pe ,ipci sau plnze suetlrl, acoperl$url au ta~uri drepte din tabla zlncatl Tmblnatll eu lalturl duble ,I pentru Tnvelltorf ds carten la constructlile cu lunetla de adlpostlre

1 :2 pentru acoperi,url ou t!gl! line etc.

ExpIJcatlJ

Unlflcarea rftmlcl din domenlul constru~lIor Industrfale ,I al celor cu luncjlunea de adlpostlre pome~ de la tlpuri care au evolul! treptat.

Dla!an1el. dlnlre axe prezentate influenleuA componentele constructive Individuals: reueme, perell, pllJ1$8l, grlnzl, pene, cApriorl, Tnvelltcrl, terestre, ferestre continue, u$I, portl, IInll de macara $1 alte de!lrl. Stablilrea unel dlmenslunl de bazl anumlte pentru dlvlzarea 1n axe creeaz! premlsels penlru normar •• dlmenBlonal1l. supraordenati a elementelor constructive IndlvlduaIe ,I pentru capacltatea acestora de a II compuse. Tn. acest seep, dlstantele dlntre axe trebul. 1nsumate tara a se lua Tn conslderare dlmenslunlle Intermediar •. ln cuul blocurilor de constru~e, a panourlior de stloll, a plAclier de beton armat etc. !rebule luate 1n conslderare rosturlle .

Pa bua dlstantelor dlntra axe normate pot 11 unilicatsdistantele dlntre re~~ zemele macaralelor mobile.

Elementel. constructive ,I dotlrlla normate In sensu I capaCitltli de a II compuse pot fi sehlmbate Intre ale, pot fI e)Cacutate pe scarl larg! $1 utillzate In scopurl diverse. Prod~etla In serle, poalbilitatea de Tnlocutre ,I depozltarsa genereul. .cc~omll de muncA, de materlale de conatructle, de ccsturl ,I de limp. Ordlnaa ,dlstantsler dlntre axe olerl 0 simpllflcsrs deosebltl a executlel. Oetaill - BOL.

ardezie II

AcoperlJuri de carton pentr\J 625 - [lI~}ad!postirl. 5uflciantJ. $1 psnt(u aeoperl~uti cu' !igll line - romans

200 ,.CIU Acop. de carton pt, 125 -I::IK] conltr, d.lemn

, 1.000 J Acop. d. carton pt. con5tr, de

1'----1.250 t.SOO beton arma!

® Panta acoperl$ulul in trepllzara agall c~respunzatoare tipuriler de lnveliteri

~.@

'1' EI.m,nll canstructlve In ® Spa~ul dl caordonlre

\!/ sl8t.mul de coordon." (d.flnlt de ,.11 planurf)

-

@ Plan dl coordonarl

L3 ~"

II oranllt II id

t=i'\ Raportart II granllt. ~ raportare II IXI

®

Sistemul da coo!'danarl

®

Oreapt! da coordonare (drlapta de Interetctle • doua pilnurf)

® Punct de coordona" ® Sistem de coordonat. paJ1lal •
(IntlrslClle a treI planurl) IUprlPUI
·l+~~H· ~

® Zona n.modulatl
...
~1~1'I'j-l-l
-""'1"'--
@ EI.mentl COl'lltrUctJVI
nemodullll. rlCordall tranlvlI'IIl.
In pozltll median.
~l:ll:t~l

® Element. constructive @ R.lllla dlntre raportar •• la ax. ,I
namodulate, recordatl transversal, zona dl material modulet
Tn pozilia marginal. 2~M
-~7at.l)- ~-48M_- ~"'Iol1;"'" ~
~2' 18 31 30 r,a ~l!30 rIll !2
f
~ ~~, _12
PI,.. r.vc F WCB 3:1.1
scnaJ 3M
5 T "11.1
Cas. ~ Calli"", l~ 38M
~nlo,c guliAri ,~ ·
t I
"- 12 12M
1 I .1 @ . Ante-protect butet pe alJtostradl

NORMATIVUL MODULAAII DIN 18000 - .m

Prin DIN 18 000 conventiile internationale privind proiectarea $i executia constructillor precum $i proiectarea $i executla de componente constructive $i semi-prefabricate sfnt integrate in Sistemul de Norme ' German.

Termenul "corel are" arat! ca normativul reteritor la modulare se referl! la norme dimensionale $i la coordonarea spatiall! a elementelor constructive. De aceea fn normatlv slnt stabilite aspecte geometrice $i dimensionale. Normativul referltor la modulare contine indlcatlJ referitoare la un sistem de proiectare $i de constructie bazat pe un slstem de coordonare utllizat ca sprljln In prolectarsa $1 executla din domenlul constructlllor. Un slstem de coordonare este Intotdeauna specific fn raport cu oblectulln cauzA.

1. Stlpullrl geometrlce

Prln slstemul de coordonare construc~lIIe ,I elementele constructive slnt coorclonate ,I pozl~a ,I dlmensluniJe acestora sfnt stablllie. De aiel sTnt derivate dlmenslunlle nomlnale ale elementelor constructive precum $1 dlmenslunlle de rosturi $1 de racorduri. - (D-@, @'

Un slstem de coordonare este compus din planuri dlspuse relatlv rectangular; distantele dintre acestea reprezint! dlmenslunlle de eeerdonare. In raport eu prolectarea acestea pot fl dlferite pe cele trel dlrectlf tn spa~u.

Oe regull, elementele constructive slnt dlspuse tntr-e slngurA dlmenslune Intre dou! plan uri coordonatoare astfellncrt sa umple dlmenslunea de coordont .re Incluslv cu partee aferent! rosturUor ,I Tn raport cu tolerantele. Astfel un element eonstructlv este deflnlt Intr-o dlmenslune prin extinderea sa adlel este dellnlt dimensional ,I ca pozltie. AceaslA sltuat!e se nume$tl!l reportere la granite - (i) - @.

1n alte cazuri poate fl· avantajos ca un element construetlv sa nu fie dis pus Intre dou! planurl cl asttel fncft axa sa median! s! fie suprapusA cu un plan de cocirdonare. Astfelelementul constructlv este deflnll TntroO slngurA dlmenslune In raport au axa $1 decl, deocamdat!, numal ca pozltle. - (i) - @

Un slstem de coordonare poats fl structurat 1n sistema partlale destinate diferltelor grupe de elemente constructive (de ex. structura portantl, elemente de lnchldere etc.). - ®

A rezultat cl elementsle Indlvlduale nu trebule sa fle modulate (de ex. trepte, ferestre, u,1 etc.) cl numal elementele constructive rezultate din aeestea (rampe de scari, elemente de fatadl! sau de compartlmentare ete.)-@

Pentru elements Ie constructive nemodulate care traverseazA pe 0 dlrectle sau alta intreaga clAdlre poate fllntrodusA 0 esa-num;t! zonA nemodulat! care separ! complet slstemul de coorclonate in douA sisteme partlale. Premlza este ca dlmenslunea elementulul constructlv din zona nemodulat! sl fie cunoscuta Tn momentul Tn care se elaboreazl sfstemul de coordonare pentru cA zona nemodulat! nu poate fl

dlmenslonata declt cu 0 dlmenslune precis!. -G). '

Alte posibiIltA~ de Integrare a elementslor constructive nemodulate slnt esa numltele pozl111 medlane $1 pozl11a marginal! in zone modu- ' late-@-@.

tnal11mea de nivel:

30 M • 300:19 '" 15,8 s-au ales 16 contratrepte Pant!:

.... h .~ .. 18,75 em

Lung. rarnpa: 16·26 = 416 em s-a ales 420 = 42 M

treapta: -- b = 11 = 26.2 em

(;";;\ (rost presupus 1 cm)

~ Scarapretabricata<lin betcn annat

63

... ..

~.
h,-,f-
I---
t---
~,,~ r..:.- :.f: 'rf-f r.~ ~
~.
I
Pal
'N"~.P""'" L1mltsre: orizontal: serie ~12M nelimita:te. sar. eM $;. 3M: . (Extra •• )

saria multlp. 20,

seri~ -1 M Unit!~lIe normatlvulul referltor la modulare s1nt modulul de baz!

multlplu 30, M • 100 mm $1 multlmodulele 3M = 300 mm, 6M .600 rnrn $i

vartical: 12M. 1200 mm. Din acestes se formeaza multipJJ limltatl ai serlei

serlile 12M $1 de numera pradllecte. Din acasles se formaazA cu predilectie dI.

6M mensiunlle de coordonare - dlmenslurii orientative leoretice.

nellmltate, Limitarsa a rezultat din motive funC1lonale. constructive $1 economlce.

ser!a3M - <D

m~itiPlu1 ~' 1n continuare exlstA dlmenslunl de completare nemodulate norma-

se I:P~U 30 . te I • 25 mrn, 50 mm ,i 75 mm pentru de ex: plese de adaptare $1

mu racorduri 8uprapuse. '"": ®

Sistemul de coordonare la apnearea practicA.

Cu aJutorul regulllor combinatorfi pot 11 ordonate Tntr·un slstem de coerdensre modulat $1 elemente constructfve de dlmensiuni diferlte. -@

Cu aJutorul calcululul grupelor de numere (de ex. Plta:gora) sau a dlvtzArIl Tn factor! (de ex. fractii continue) pot 11 ordonate lntr-un slstem de coordonare modulat $1 elements constructive care nu sTnt raetangular.,. - @ + @

Ou aJutorul constructlel de poligoane (de ex. trlunghl, dreptunghl, pentagon $1 TnJumlt!~rlle acestora) pot 11 prolectate $1 a,a-numltele constructll .retundsu .... (il- @

Prln normele referltoare Is modulare domenllle tehnlce Interdependente din punct de vedere geometric $1 dimensional (de ex, constructflle, electrotehnlca, transporturlle) pot 11 legate intre ele. - @

Vezi Iii DIN 30798.

Modul de bazA:

M.100mm

Multimodut: mxM m.S,6,1.2 3M. 300 mm 6M. 600 mrn 12M.

1200 mrn :

Nr. predfiecte: nxmxM

n .1,2, 3, .. 4,:- 5,6, ...

".

(n,-':r.i~M·

® Mllurlln Ylderea complltlrll p. v.rdeal.

t7\ Mlaurlln Vld.". ~. complttlrllp. oflzontai.

Olmtnalun •• minima CI trebult Idn .... d. I. care Intlrvlne 0 Nfl. contlnul II calcUl.uI cu twmirul ctHIe (N Ctftl.

NOrtt. (1-1)' (b-1)

= = . 1M

12M+!M NCIII.112-11·f5-1)-U

® Comblnarea dlmansiunllor dl .',mlllte constructive flra dMzor comun

CD

Constructla unei marginl de acoperi~ curbate din poligoane regulat9

(plan de situatlej

64

® Traseu poligonal modulat

'. SISTEM COORDONATE + DIMENSIUNf COORD • CONFORM DIN 18000 NORMATIV REFERITOR LA MODULAREA IN CONSTRUCTII

I I I

;+ 7.- -l __

/ 1/1 I

® Apllcattl rotajiel eu 4S' eu ajutorul. 12M In plan

Cladlrt

®

'Mljl. de transport

I Tranlporturi

Examplu pentru unele legaturllrifre domeniile tehnice prjn normels releoloare Ie modulare

SlIJIraflta lolulul

y

<D Talu2.ul51rop1l au ~ml'pt. coleetaraa plt1llor care ,lund

Prelungll'll~' , ::,. :"i!:'oJ lupratejel talum.lul F oof

® MIalIrI 01 .x~. ,

ClIeII,... exlst.nll

Cladl,..

II~

prevlZutI II

r I~cltdl===::a' ....

IXlstenta Me~ "'bioi

®

~.

r

lit

f

... ..

® Sam cu margini taluzate

® $anl asigurat partial

TERENUL DE FUNDATIE FUNDATlI, GAOPI DE FUNDATlE, ,ANTUAI DIN 1054,4022,4030,4123,4124,4125 -OJ,

Investigara; cercetars, apreclere

Apreclerlle gre~ite ale terenulul de fundatle ~I ale pinz~i de apa frea· lica, precum $1 ale comportamenlului fundaliei alese, due de cele mal mullS ori la daune Ireparabile din punct de vedere tehnlc $1 economic.

Daunele fundatlei iau na~tere prin dislocarea laterallt a solului prin sarcina funda~ei, a$a incft corpul funda~ei se seutund41n soVleren sau se deplaseazlt lateral. Urmarea esle 0 cedare totals a funda~ei.

Tasarea prln eomprimare a terenulul de funda~e sub funda~i tn urma sarcinli funda~ei $Vsau sareinllor aparute 1n jur, Urmarea sate defer· marea ,I daunele (prln cr!plturl) la constructia superloart.

Norma de bazA pentru terenul fundatiei sl problemele funda~ei: DIN 1054. tn mJsura 1n care exist! experiente locale suflclente referltoare la natura. extinderea, depozltarea $1 grosimea stratlJrllor solulul tn lena de construClle, norma oterA pent!'U cazurlle uzuale prlnciplale pentru dlmenslonarea. funda~tlor 1n suprafa1! (fundatlII101ate, continue, tip placA) $1 pentru~ndatlile de adTnclme (funda1ii pe pilo~). fn cazul lipsel unor asttel de experiente: cercetarea din tlmp a terenulul de fun· datle, dacA eate poslbll cu aslstenta unul expert pentru terenurl de fun· datle prln cercetarea straturllor • sapare (manuallicu excavator), fora· je ( cu f8P! I rotative leu carotierl) au coleotarea probelor (DIN 4020/4021) ,I sont".aje: DIN 4094, dependents ca numAl' $1 adTnclme de topografie, clAdlre $1 Informa~l.

Nlvelul apei treatiee: Introducerea tevllor de sondare Tn feraJe ,I mAsu· rarea reguld (varlatltle nlvelulul),

Cercetarea probelor apel treatiee cu privlre la agreslvltatsa Tn report eu betonuf DIN 4030. Cercetarea probelor de sol cu prMre la compozltla granulelor, con~nutul de apA, consistenta, greutatea speciflcA, capacitatea de comprlmare, rezJstenta la toifecare, permeablfltatea. Sondaje)a asigur!prln adTnc)mea de investlgare 0 prospeotare conti- ' nul de stablfltate, ~ezare ,I de densltate.

Rezultatele cercet!rllor~expertlza terenulul de fundatle (trebule sA fie aduse la cuno$tlnta eX$c:utantulul constructlef, neprescurtate). DescrJerea solulull roci! DIN 4022, claslflcarea pentru lucrJrlle de terasament DIN 18300, Indlcl1 terenulul de funda~e pentru prolectul $1 exec~a fundailel: Imaglnlle straturllor DIN 4023 eu succesiunea mater1alulul ,I a straturllor, starea apel treatlee.

AdTnclmile funda~eil de sApare, , masele de slpare •

Formarea ,I asigurarea marglnilor gropll de fundalla DIN 4124.

FIrA dovada de calcul a stabllita~1 nu trebuie sA fie depA$ite urmltoa· rele unghlurl ale taluzulul:

a} fa solurl necoezlve sau solUri mol coezlve b) la sol~1 rlgide sau semlcoezlve

e) la TOc4

@ $ant cu bordura din lemn

@1ConS1rUCtiaVertlCal!abOrdUriiordin lemn

65

Betanul tarcreta! la taluz

® SprlJlnlre prin zlbr.le umplute :cubeton

®

1.t:==~F'IIPI~' 0\.' Pilei' din p.'p'an,. dl 01.1

GROAPA DE FUNDATIE DIN 4124, SPRIJINE, ~NTURI, F~NDATII

Pentru evitarea pltrunderli laterale a apei ajut! 0 sprijin!;e a malului. Beton loreretat la taluz -+ <D, spriJinire prin zlbrele umplute eu beton -®; perete din palplan~e de otel

- ®, lie care asiguratl prin anco-

rare in plmlnt.

In eazul epulsmentului desehis este pompeI! epa tn mod continuu din adTnefturlfe tundului gropli de funda~e s.au din ,ant ~i drenaje - @. In ca%ul unor cantltltl mal marl de apa pe fundul gropli, eeea oe pune Tn perieol capacitatea portantl a terenulul de fundatle, este necesarl e seldera a nivalulul apal freatlee - ®. Ape trestlel scade cu 0 distant! de slgurantl, de 50 em sub fun· dul gropll de funda~e. Oe asemenea ,I ,anturfle necesita 0 aslgurare, tao luzare sau sprlJlnlre - ®. Orept adtnclmea uzuall aste eonslda· rat! distant; tntre supra1$ tsrenulul ,Imarglnea Inferloara a canaluliJlsa'U conductel.

I"A'\ ®. Execu#1 v.rtIcaI. cu sclndurl d. ca· ® Aalgl/rarea p'''lIIcr cu dullPl din

I.iI Asigurare. per.~IQr eu limn rotund· nal din lemn I.mn "IZI~ drlptunghlular

®

Situa~ia apei trealiee $1 mlcsoraraa nlvelului apei treatiee

66

Adlnolm.a normall del plni II I peete 0,70 m ~'lo,90m Pllte "OO~J
manta! c,70 m . plni la 0.80 m nllll,OO m ·plnl ta 1,25
LltJmn 1JbtrI. pntuJuJ 1 D,30 m I 0,4Om I O,!Om I D,eOm I
l.A1Ime. llbert pentru '1I11urll,11rI spetlul d. lucru clrculabll
Diametrulili. I.I1lmu IIbtrt minim. fin m
II eonGuctel
I"fIPICIIv at UjII t.vll $111' epripnlt $lnl nnprlJnlt
II Clwl uzuaJ I MadW. rigldlz.
Inm ,8¥ sO' I> so·
plna II 0,40 1 ... '+ 0,40 I /.11+ 0,70 1."+0,40
PIlI' 0,40 pi'" Ja 0,80 1.,1.0.70
pllte 0,80 pin •• 1,~ 1."'+0,85 I .. 11+ 0,40 1.11+ 0,70
peata 1,40 1.11+ 1,00 @ Li1lmlllbl" mlnlme Plntru ,anturf cu ap&1lul de lucru c1rculabU OIN <4124

FIrI Ufgl!rll'll PI,.. UnglWf tllltZlJlul dupt "lui

taJul - peneol dl ac:d- plmlntulul

dentare

® $ln\lJrJ~ can.lulul

@

Groapa de fundatie cu spatiul de lucru si talu%

Spri/lnJrea .. l7tUlut CI.I ailQurer. parjtaJl

Graapa de iundatie CU spatiul de lueru si aslgurarea peretalui

V.clnul

GROAPA DE FUNDATIE TRASAREA Ci.ADIRIi

DIN 18196, 18300. 18303

In cazul Tn care terenullnc~ nu a fost masurat. atunei trebuie angajat un: inglner topograf. CI~dlrea este apo! Inclus~ in planul de situatie oficial-<D -@ Componenta.cea mal importanta a cererii pentru autoriza~a constructlei. Dupl ob~nerea autorlza~ei de constructte clldirea aste trasata. pe taren - ® - ® C3roapa de fundatle prevazutl este marcatl cu t!ru~i din lemn - G)- @. Groapa defunda1le trebule sa fle mal mare dec!t clldirea. Spatlul de lucru ;a. 50 em - G)- @. Unghiul taluzulul este dependent de structura terenulul. Cu c1t este plmintul mal nisipos cu alTt mal

. redus - @ Dup! scoaterea pl· mTntului din groap! sint Tntlnse, pleoTnd de la caprele de col~, storlie de allnlament - ® care reprezinta dimenslunile exterioa· re ale clldlrii. La Intersectil sTnt stabl1ite cu ajutorul firulul cu plumb colturile exterioare ale cia·

dirll-®. .

De asemenea trebuie sa fie ma· surat! ~I TnAl1lmea - (!). Orlen· tarea se face Tn report cu dlmenslunlle din zona. Mira de nlYel· ment - ®, de regull 0 $ina din lemn sau aluminiu au 0 lunglme de 3 m cu nlvela cu bull de aer atlLllata. este direc~onata erteental ,I sprijinitl la cap!tul nber . Cotele intermedlare din teren sTnt citlte au sonda gradata, Nlvela cu tub de caucluc umplut cu apl, elastic, transparent, cu 0 lungime de 20-30 rn, la ale c!rui capete sTnt cI'ln~ril din stlcf! au 0 grada-

. tie tn mm, care se iin Tn pozitle. vertlcall prin care S8 P9ate vedea suprafa~ apei. Dupa verlff· care ambil cilfndri de masurare se ~n unul fTnga altul $1 pot 11 efectuate transmiterile de cote Tntre puncta cu 0 exactitate la mm, chiar $1 f~ra. legatura. vizual!, de exemplu tn diferlte camere.

SU8dt ... _. _ ...

. _.

_,. .• '/t(., .....

.s->: Punct de vlu",

Strada

@) Clad!ru prol'ctf.illnUati pe l"ln

/"i;'\ Planul de stude onclll cu cllcllrla

16' dlllnati .

CD Plln de afluaHe o1ldal

) TI"" ~-~~

.. ',". ·'·.· .. 1·,.

···I~-"

.; proillClafl , lucru

~. / '

! ~:

u.:~;'.';' ..... "..!Ii

SOtl- L.rrlluz ':.

10 ••

TJpul ptmlnlUlul . Unghlul talllZlllul ~ ..... , . '

TJpurf d, pamlnt u,ar dl duprlnl } 40. . ..• :; _

Tlpurl d. pm!", au 0 d .. prlnde,. mlClll __ - - - I '.

Tlpurl de pm'"t au a dMprindare dlflollA CO" - - , • ...

PIIIIi eu D cIItPrInd',. 1140'" .. dlflcOl eo· Capri de " . ,:,

. vizara' .\

o Groapa d. fund. • )', .

AIlnitru mallungt I - ..... ~. ~~ cIIdlrll (11011'1 de IIlnllmlnt au.)

_. - _.

SoIIlIl d •• forl de 'tmII'I .

Alln'- mil IOU'" • oJidlrll (Ifoata de

, IlInlllllMt JotI)

MIre II hat.rul

tllfanulul

a SIIbiIIrH unohlUluf drepl dupl Pltagar.

..

® Clldlrea In groapa dl fundall.

® Schell dellor! detraHre

S In If. tIl .. 18 truatl clldlr •• - ®

Hlvlll eu bull de .r

Scfndurt eIIlamn

V

1.8,. I talllZlllul

MII'I de regull3 m lun;l. me, Cottl.lntermadial'l .. mllIIl" CU IImdl gradate

. @ Mira dl "lvllmanl

® Cruel de vlzare

Nachbtrglblude

Gralpe dllundlltll p.nlrv

I ..... · nt d Iv-'mant cIAdl". pral.ctatA

n." .. me In... Pert.roMS

:1:0.00

---- -: ~ ~=j"---~~~-

o Masurarea lnaltlmilor pantru cladlre

67

LUCRARI DE TERASAMENT $1 FUNDATI£

DIN 1054.1055,4014 - fll Cercetarile tehnice de constructli ale terenului trsbuls sa asigur: date pentru proiectarea $i executla economic!:!. $1 Irepro$abil!:!. dil punct de vedere tehnlc a cladirilor. in functie de tipul constructiei terenul trebuie sa fie apreciat ca teren de funda~ie (fundatie) sau. material-; de constructle (terasament). Dup!!. expertlza terenuiL (dacl este posibill din punct de vedere al legislatiei edilitare $11 domenlul constructiilor) sl vor amplasa cl!dlrlle. (evitarea mla$~ tinilor etc.) De asemenea se va stabili tipul cl!:!.dirll, tlpul fundatieL'. fund&1!elzolata - CD. fundatle continua - @. funda~e-placa - @ Tn cazuFunul strat portant de pamTnt 'aflat abia la 0 ad1nclme mare, fundatie pe plloti .... @. Distrlbutia preslunli 1n cadrul fundatlei nu trebuie sA dep~eascl la zldlrie .j:'_ 45°; la beton • 60°. Funda~ile dizldArie slnt mal rare din cauza cheituielllor mal mario Fundatille din be ton nearmat s1nt folosne la suprafete mal mlci ,I s1nt funda~i obl,nuit~ pentru constructn supraterane mal mlci . Funda~i1e din beton armat sTnt folosite la ie,ln mal marl Tn consoli ,lla 0 presiune mal mare asupr solulul. Pentru preluarea fortelor de Tntindere ele prlmesc 0 armltura - ® -@. La betonul armat sa economlse$te Tn raport cu cef cornpactat -Ia TnAl~mea. greutatea $1 adTnclmea slpAturllor. Executla funda~ilor la rosturlle de 'dilatare ,I spre constructiile existente sau 1- marglnl-@.

Sectlunlle pl!cllor funda~el - ® la 0 capaoltate portantA mica a terenulul de fundatle, dacA nu este suflcienta 0 funda~e Izolat! sau continua. Fund~a protejata la Tnghet DIN 1054> 0,80 m, la cor

structll Inglnere$tl 1,0-1.5 mm. '

JmbunAil1Irea capacltAtIl portante a terenului de fundatle.

a) procedura de compactare prln vibrare $1 presare cu utilaj de vi:. brare (vlbrator), oompactare pe 0 raza de 2.3-3 m; distants punctelor de vlbrare clroa 1,5 m. Terenul este umplut ulterior. 1mbunAtAtirea eate dependent! de granuia~a $1 B$ezarea Inl~a1i"

b) Pilo~i de oompactare, dopurile arnt umplute ulterior ou adaosu.:...

. ri d~ dlferlte gtanula1l11ArA "an~.

c) Tnt!rlrea ,I compactarea pAmrntuiuJ.

Compactarea cu clment; nu peate fl folosita la pAmTntUrl coezive ~i ne:' compatibiie cu clmentul. Injeotarea chimioslelor (solutie de acid silicic.ciorur! de calciu). lntarire imedlati $i de durat!, peate II utlilzat! nurm Ia un teren ow un .co~nut de cuart (pietrl~, nlsip ,i alte pletre aflnate~

O,5m ~

10 Apreclarsa pravtnlll din Pradi. cI ® I§'\ conform cIrtIa pllSlunea II exerd- -~ ta IUb 45". nu lite lxactI. Conform KOgI.r·Schlidlng ~ CII dII""'ra-

rea Ilnillor dlPfelluntlgll' (lzaba·

,.). Iorm.IZI'lp1Olpll un care.

Funda~1I1 lat, produc I,nllunl supllmlntar. mal marl dicit tunda~II.lngustt Ia Ic" .. 1 pmlunl PI fUndul gropll.

"'CD

P,lIlIit! 1.lailllll

3P' 1m nt eo':Roal

1"0\6 Funda~. PI ver' \V lint. UnIIi. d. dJa.

Irlbu(II • pmiunII. unghIUI da Inctlnart II tlrlnulul dl tun· d ....

~ Fundl~' P.e umpluV!.I IUri cit nlilp cit o,ao pint II 1 ,20 m tnlltlll'll. Cart .ate reaI!zltl " HIllmen· tall In IIrIlllrf de Ie em. DleIrIbullll 111" cfnUar PI 0 lupraflll mal mart.

PertcolLJ! cit tIIIrI cu p(Oducer. lllurtlor duo CI II 8IJPI'IIPUI1II'1 IUnillliot InftuInllll cit IundaliL ImportInt In cezul 00I1IIIUCIIII0r no! dllPUIII IIngi conalrUc-

~I vechl. .,' ',."

Fund.1U1l continue .rnt 1010. oal maid •••

Fund.~lllol.tl ptntru cIIdIrf u,oare fArt lublol

®

&zzz~a~

e. Plect grollml conatante

Co I!Xtcutll au Did ~~C!'tJe lin!!.!.!.. d, talplllpatiti ....... " .. eIIe uf., ..

@ SaC!lunli. pllollor lundl~el

f.i;;;'I Execujla f1.Inda~8111 rosturi de ae~ parare Stu dllatar.

~o Radler d. pliOli ,I f1.Inda~8 cu ch .. ~ IOlne de adlnclme

Fundli!a-placl armatA au OIal de QOnstruClI.

®

r.@I Fundalle te.~! din beten nearmat "i6' FundCl\ie $i mallets dlntr·o ~Iaca de be

\!.:;;I ~ armata cu otel

Fundatle IArSi!! cu tre~ta din beton nearrnat

@

Fundatle ti~ bancheta. slm~11 din beton slab

68

.1 _ dfn PIlPI ..... IIU p_ bl pnta din pal~ aaub_ 01 _ din paIpI .... NU bal.n

"din b.lon _q, Inculratl _I ....... In spatl monallllnllgtOlln _to

.. ~Q~.

d) _II bltOnlllla III P" I) zIcI de I_II Q lid de ItIItII au .lOjIuna In I.,.

.... cIn gtOIp.IlI8 tvnaa1If ,.. dO L .

CD OonatruCjlI dlmenslon.1e cit rtguilia 0 pre"una actIVl. plmintulul (conform DIN lOSS, parte •• ,2 •• ),

1_3'5'L

• clatermln.ntI •• te Id'Inclm.. m 1

de foral'l maXim. . ,

® Adfnctml mlnlme pentru feraj.1t con.truCllllor con~rm OIN 1 0S4

Ol8lant.1t Mc ... rellt pltOlflor p.nlru pllo~ b.1U1f (oonto~ DIN 4026)

~

.. ' ',' .. " ::', ',1 ,,'.,,

, "'~~r ' -"-',

, f'5\ Adlnclm •• n801s.rla t .... nulul partin! cit conatruOll' lub pllotll forat! (conform \::!,/ DIN 4014, prima pal1t)

LUCMRI DE TERASAMENT ,I FUNDATIE

DIN 1054,1055,4014:"" W De regula pentru constructli dimensionate pentru preslunsa activa a p!mlntului DIN 1055 - CD pentru lncarcarea admis! trebuie sa fie stabllite tipul, cornpczhla, extlnderea, aseaarea ~i groslmeastraturilor de p!mlnt prin foraje de prospectare ~i sondaje, 1n m!sura in care experientele looale nu sin! suficiente (distanta forajelor..; 25 m), 1n cazul fundatfilor pe pilotl trebule sa fie calculate adTnclmile foraJelor la suprafata virtulul pliotulul - @. Adfnelmile de prospectare dup! procedeul de dimensionare pot Ii reduse cu 1/3 ( adTncl· me • 1,0 B sau 2 x diametrul pliotului. dar ;a 6,0 m) Distan1ele plloWor necesari pentru pilO1ii de foraj - <V, pentru pllotl batuti - @ VaiorUe men~onate nu slnt valabile pentru pere~1 din palplan~e ~i eel din pllotl fora~ portan~, Ace~tla 81nt continul. Ad1ncimea necssar! a terenulul portent de fundatle sub pUotii foratl - @, slstamul Brechtel de pflo~ foratl din beton comprlmat - ®

FUndatla pe plloll. no~unl de baza: folia pllotului peate fi transmlsA prln frecarea pe manta, presiunea la vir! sau prln frecarea pe manta ~ presunea la vtrf, asupra tarenulul portant de func!a1ie. Felul transmiterll forte! deplnde de terenul de funda~e ~j constitu~a pilo~lor. Funda~e pe pilO1l vertlcall: transmiterea sarclnii' &Supra terenulul portant asta reaIIzata prln virtul pllotulul, suplfmentar prln frecarea pe manta.

Funda~e pe pilot! plutltorf: vTrfurile pllOlilor nu atlng tarenul portant. Straturlle ow 0 capacitate portantl mal redus! s1nt compactate prln baterea pilotilor,

Felul de transmitera a sarcinti: pilotl de frecare, care transmit sarci· na lor pe straturlle portanta mal ales prln freearsa pa manta la perfmetrul pilotului, Pilo~i de praslune la virt, la care este transmis! sarclna pifotululTn prinelpal prln praslunea virfulul asupra terenulul de constructle. Aiel nu esle esentlal! frecarea PEl manta. Preslunea admls! la vTrf este majoratA slmtltor prln Ilrglrea taJpll anumltor pllotl monol~l, Pozltla pllotilor Tn pAmlnt: pilot! de baz! care stau in plmTnt pe Tntreaga lungime. Pilot! lungl, plfo~ IIber a$eza~, care stau pe pAmlnt numal ou capltullnferlor, Uberi la eap!tul superior ~I s1nt de aceea soficita~ la flambaj.

Materlale de construClie: lemn. pilot! din otel, beton. beton armat $1 baton precomprtmat. Felul introducerii In plmlnt: pllo~ baM, care 5Tnt bltut! Tn pAmlnt. .pllotl presa~, 98re sfnt presa~, pllo~ fora~, care sint Introd~1 fntr·o gal.d 1ora~a. PileW effcoldali s1nt 1n$uruba~, piloti hldrau- 1Ie1, care 51nt Introdu~1 prln mlJloaoe hidraufloe. Se dlferen~aza intre pilot! care comprlmll, Tnlatura sau destfnd pAmTntul.

Falul solicitArlI: pllo~ sollcltatl axial, pllotl de tntlndera. care eTnt soil· citati la fntindere ,i care transmit forta pllotulul asupra p!m1ntulul prln frecarea pe manta. Pllotli comprlma~ slnt sollelta~ la compresiune ,I transmit sarcfnile asupra terenulul de fundatle prin preslunea la vTrf ,I frecarea pe manta. Pllotli soilcltatlla Tnoovoiere, de exemplu pllo~ fora~ marl soflcltatl orlz:ontal.

Fabrfcarea 411 montajul: Pllo~ prefabl'ica~ sint livra~ cu 0 lunglme partial! prelabrlcata. respectiv Tn starea finala II looul de utillzare ~i s1nt b!tuti, jntrodu~l prin mijloace hidraufice, vibrare, presare, fn.uruba~ sau Introdu~i 1n glurife forata pregltlte. Pflo~i monoll1i, care slnt tabrl-

ca1i Tntr-un spa11u gol reallzat Tn p4mTnt ca pil~ fora11. monoll1i

. baMI, de teava presat! ~I vlbratl.

Plf~i d~ funda~e partial prefabrlcaii '~i partial monolft, care sint montatl din piese fabricate la fata locului $1 prefabricate.

Pllotli monoll~ au avantajul ell lungimea lor poate fl stabllita abia 7n timpul consfructlel, pe baza rezultatelor de batere, la procedeu de foraj prin veri fica· rea straturilor de p~mTnt torate:

® Pilot forat din beten comprimat (slstemul Becntel)

e)

69

Subsolul Ir.bul. !zolat orl%on181 ,I vertical till de umld"lt •• din 101

-(Z)-@

'i' IzoIa1Ia clldlrflor flra subIaI cu cerln~ Ie mlnima! d. utIlIzare I spIIIllor: linpluturlla nlvelullZolltltl plllllelUl.

®

1%011111 lOlrte bun. pe partla mun"'ul,. t.renurl lnoIln.te. evaculrea ap.' munt.lul prJn drenal

-®,@

'4' Izolljla clldlr1lor firllubeol cu ce- 1..:1 rllI18 minim. de utlllzare I .pI~lIor: pode.u. II nlvtlul luprafttel ttr .. nulul.

®

110lalle elldlrllor rlra eubla!, po. daau. cu .pa1lu Inttrrnedlar de IIrlslr.l. plmlnt

®

lzollVa ctldlrflor Ilr. 8ubla!; podHUI a.-zatl mal /0111 nlv.lullu, pnstetel t.renulUl InconjuritOr

MSpardo_11 -pII'tIt

CD 1%01.111 clldlrUor cu subia! cu carl,.,. ® I%OII~' clldlr1lor cu aublol:I'ratl din

minima d. uU11zara 1IIlllflior (parIIl zIdlri. cu rundall. contlnu

din zldlrl, pe fundalll contlnu.)

® Orenaj si izolatie

70

Umpleree gropll d. fundlll_

1%01.".

Suit de protlC· II. din dbr.'. de platrl

Siret d • . flltrare

IZOLAREA CONSTRUCTIILOR

DIN 16195,4095 - QJ Tn ziua de astAzi spatiile din subsol sint folosite din oe in-ce mal putin ea spatil de depozitare ,I mal mult oa spatii pentru activitati din tlmpul liber sau ca spatlu suplimentar de locuit $i de munoa. Din acest motlv se cere mal mult confort de locult ,I de mlcroclim! la subsol. Condltla pentru aceasta este izolarea subsolulullmpotriva umidit!tii exterloare. Tn cazul cll!.dlrllor fara subsol trebuls sa fie protejati pereili Interlori $1 exterlori prlntr-o izolare orlzontala 1mpotriva umldlt~1 - ®- @. La peretll exterior I 0 izolare de 30 em deasupra terenului - @- @. I.a cladlrile ou pere~ de subsoLdin zldArie trebule sA fie prevAzute tn peretli exteriorl eel putin douA izolatii orizontale -0- @. tn cazul pere~lor interiori se poate renunta la stratul Superior. Pentru Izolatifle orizontale din pereU trebule s! fie foloslte fi~iI din bltum pentru acoperi~uri, f1~ii de izola~e, f1,11 de lzolatle a acoperi,ulul, fT!;Ili de Izola~e din material plastic. fn funcile de tipul de umpluturA din spatele spatlului de lucru 1;11 de tlpul Izolaiiei trebule sa. fie prevAzute pentru suprafelele peretllor straturl de protectie -@ - @. Nu trebuie sA fie vArsate moloz, split sau pietrl$

direct la suprafetefe peretflor Izolatl. .

AplrlVa -- Solloltar •• 1%011~el Falul 1:01111.1
epel CI Impotriva
Umldltata. EIIOtIII capIIar Ie COlJ)Urtlt Barl.,. Impotrlva
plmlnlUlul VlrtlcaIa de conatruclle uml~1 plmlntulul
Pl'lClpb~1 . Api de InflIIrl1l' (fir' 1%01111. Impotrivi ap81 de
Api menaj.rI preslun.) II IIUprIfelllt Infl",a~.
Incllnate ai, COlJ)Urllor
d. conatruO!l'
Api !r,ltlet Pr.slun. hldroltlllci 1%01111. r.zI.len1l11
pr •• lun,. &psi ® Izol_tll clldlrtlor CU lubsol, perell "iO' Izol.U. clAdlrllor cu sub.ol, perejl_

din blton ~ din zldarte cu fund.~e-pllcA

SeitH d. Izo!efle Strat d. Inflltrare

@' P,erelele de protectls din zabr~le de /.j3I Sane a de Izolatie

plaIr! \!31

SIr.t de protec· tl. - fib ... ondu·ratA

Pllcl din clmen! seu slmllarIzolali8

@ Slrat de proteclie din placi de flbro-

ciment sau material assmanater -

JOO.S%

-

®

Pu! de infiltrare pentru scurgerila slabe

'4' Inatall~' d. drlnaj CU I1rIt drenant ~ minerai

® lnatal.~. d. drtnaj II 0 clldi" am· plUat! mal jos

CHIOO

DN300

IZOLAREA CONSTRUCTIILOR DRENAJ PENTRU PROTECTIA AMENAJARILOR CONSTRUCTIVE

DIN 4095,18195 - m Drenajul este desecarsa pamintului pnntr-un strat drenant ~I tub de drenaj, pentru a Tmpiedica formarea apei cu presiune. La aceasta nu trebuie sA apara innlmolirea pamTntului (drenaj rezistent la infil· trare). 0 instalatie de drenaj const! din dispozitivul de'drenare,.de control~i ell-tire precum ~I din scurgere. Drenul esteno1iunea colectiva pentru tubul de drenaj ~i stratul drenant. Daea un drenaj este neeesar ~I la perate depinde de cazul respeeUv -. G) - CD ' dae! apare umldltatea pamintulul numalla un pamint foarte permeabll - <D dac! apa poate fi 1nlaturata prlntr-un drenaj asa incrt sa se formeze numai apA fAra presiune - ®, dac! exista apa sub presiune, de regula sub forma de apa freaticA sau decl! nu este poslblla evacuarea apei prlntr-un drenaJ - @.

Ampll .. rtIpozltl. Mllirlil d. conltructla Grollme. fn m
In lata PI'fIIlor Nl8ip cu pletria granuillta 018. 632 CIN 1045 .0.150
Stnlt d. IIftr." granul.~a 014 ,I .0.10
Slrlt d. Inllltrirl granul~1 411 e .0.20
PI.trlt granulaU. ~ e ,I geot.xIIl ;. 0.20
p, !Ivan PletrI, granullUe 8116 ,I geot.xtJI ;. 0.15
Sub pardo .. a1l Sttat d. ftllrtrl granui.~a 0.4 ,I ;'0.10
Slrat d.lnfllll'lrt granul~1 411 S ;. 0,10
PlltrI, granula\il8l1 e " gIOtIldiI 1100,15
In JURI! tubun!cr de Nilip cu plttt10 granulalla 0/8, S 32 DIN 1 04S .0,15
dr,naJ attat d. Inllltr&re granula~ 411 e " .0,15
Strat d. flltrsr, granull!1fa 014 ~ 0,10
PletrI, granul~a 8/16 ,I geotextil ;. 0,10 @ Exeoulia " groslmea Itralulul dr,nant p.ntru material. minerale d. constructll. Tubul de dran" dlamelru! ncmlnal CN 100, penta 0,5%, tub de dfte.-eontral dlametrul nemlnal DN 300, Pili d. clltlr •• control " acumulara diamelrul nominal DN 1000, Olam.trul nominal "_nr pentru tuburilll de dran" cu .. ~un. tranlVItI8!a rotunda ,I 0 rugozllatl de functlolllrt ktJ.2 mm poall fi stablIlI, d. ,xlmplu ... ® VltlZlfdln tubul de drIitMj la umpllrla COmp1etl nu trtbUit sa dap",1ICI v. 0,25 rM.l.a aupraflllli de pelle 2.000 rrf trabull prollcllt un mn d. euprafatl, Carl .vacuelZlapa pM tubun d. drtnaj. TrtbuI. II fie ItIblJIIa dIIIInCa TnIrt luburllt de drentj. EvenlUalll fie Inetatat" dlapozltlvul de contral ... pIG. 72. oondilll pentru un drtnlj eftclent."11 un nux IUkIIIIt II aptI, CU I'IIptCtaraa nl· Vllulul max. d. apl Tn Ivanradler. S. rICCImIIldl 0 coneotara cu c lncllnl~' llberlia un PUI coltctor .. u un canIl p.ntr'U apa de pic •• , deef 0 functlonar., p. eTt pollbil. flra pomp •. Ceclalnt nlClllrl pompe, atuncl tr,bule at fie IIlgurate prlntr-un C1lapoz1t1v potrlvlt. d, .x.mplu clapata de l'1li""" pantru .vftarta un. Icumullrl din putul collClOr. SlgurBnta d. rttInp.nbule II fll 1CCII1bI11 ,I Tntra1inull. Apa polte fl inRilrllllntr-IJn sci cu 0 abao~e bunl de api, de examplu prlntr-un put deln1lHrart ... ®.

3,0

0,

Vv /1 II' I
V~ ~ f#~ LI. 'I
~- ~
/ Ii' V 4'1 'I / /
- 1,
II 1/ (
J :L v,.- I I
/ /. / I
Ii I I _L I
~. Ol I 1/' 11 / /
~~I
. q~~ '1/ I 'I 1 /
./ ~If I
I
I ..... ~r- t,1
.,
Ij4-:~ ~
I
t<..2.0mm·-
il
" 2,0 1.5

1.0

to .•

0 ••

0,4 ~ 0,3 ,I

l 0.2

0,05 1

3 4 5 6 7 S 910 15.0 30 40 50

Scurgere Q In lis _

ondulate netads

2

® Example pantru dimension area tuburilor de drenaj cu sElc\iune tracsversala rotund!!

71

DrtnljUI p.NUul

P,retll cllCIlrU pe pellla dllluluf tl'lbul. IA fl. blnt drenB1i

.,., .'"

Penta,. 0.5%

ainu! pompei -

trol 8' Tub.pre IVanl'ldlll" " .. Schllll de plan

Crena) de IUprtlatl au oonduCII de InfIltrare tI dr.ntjlnelar

au PUt cCllector artificial.

S.cliU~ tranlveralll A-B .. ®

Plmlntul exlltent ,Iut, nl.,poe

IIraIMlpCln din ",!me

® Cranaj tubular cu flltru Tn lJ'Ipte

Plmlntul , perm.lbll T_

IZOLAREA CONSTAUCTIILOR; .

DIN 4095,18195 _ [lJ .

. Daca terenul de constructls nu preia precipltatiile $i nu p .

trarea aUt de repede es. pamtntul de umplutura, atunei s ern'lite intllaeumulari de apa. respectiv apa sub presiune $i Izolaiia e formeaza presiunii ape!; de aceea drenaj pentru evacuareaapei este SUpus! sau Jzolatla ca la apa sub presiune _ @ _ @ ... G) - ® Api eU.b preelune

Dac! elementele de constructle se scufunda in apa fre . •

ie realizata 0 bariera rezistenta !~ presiunea ape;, Sub a;lca, trebuetan~arl de membrana, pe talphl' peretli laterali. Proie orma une~ etan~ari Tmpotriva apei sub preslune necasita cUnO$tinte iarea unel cu felul terenulul de constructie, nivelul max. al apei n legatura con~nutul ei de chimicale. Bariera trebuie sa fie executa~reatice $i deasupra nlvelului max. af apei treatice. Pentru etan cu 30 em sese Izolatli multiple stratiflcate din bitum, izola111 met::re se folodin material plastic. . cs saw tolii

Executle. Dupa cobortrea nlvelulul apei treatiee Sub nlv

subsolulul este executat peretele de protectie pe POde elul podelei rl $1 tenculaia pentru preluarea I%olatlel continue. Apo~ua Interloatalpii ,i pere1i1or portantl arma~ al subsolulul, care exeCUtarea lzola~a. Aten~e la rotunJlrEla colturllor - @- 0. etan~lrl~omprl~a sA formeze 0 cuvA inchls! sau sl Tnconjure constru~1 e trebUle pl!ille. De regula sa gas~a pe partea dinspre spa a a pe toate -@-Ci.). La eta~area interioarl, constructla (lnveli,u~)onstructlel preia preslunea total! a apel _ @. trebuie sa

IIn,eu din ton Irmat

EIan,area peste rClaMl de dllatare In t.f1\ plan, .. le din beton annat. lzelare. \!...!I t.rmlca prin luprltumlr •.

130

Sttll dl 1111" .. ,.

, 81n11 dl prollOp. I P.r.ta .uport .!i~SJ.

®

I RotunJlr. cuva de hidrolzola~e r,%lSlanta la presiunea apal

Rotunjlre cuva de hldrolzolalia rezistenlA Is presiunaa apai

72

Etan.areaimpotriva apei treatiee,

l110ntatal ulterior .

@

Elan~are.e Ie rea

cazul pere\i/or cuzernul marginal in

. umplutura

,___. 1/4 ·1/7 H <D ZldArie uscatll sectlune

® Zldlrl. din plalrl brutl

® ZldAria stratHlcati n.rtgulatl

® Zldlrl. cicloplcl

~

Zldlrl. 8trllll. lnd1'1pt1Ul au ciocanul

® Zldlrle mlfl. lndrlp1at1 cu cioCinul

®

Zidarie mlxtt! cu ssctiuns utilI din pt.mct de vaders static

Zldlrl. mlxtt

:::.

!1~!I~!~i!!!i!'''''. "', ....

® . Finisare ou pilei fara rol static

ZIDARIA

DIN PIETRE NATURALE DIN 1 053 Zidurile din piatra naturala sint numite dupa fe/ul prelucrArf/: zldi!rfe din piatrA brutA, cicio picA, Tn straturl, din piatra de talie $i mixtA. - <D - @ Pietrele sedlmentare trebuie sa fie zidlte 1n pozitia in care au fost gi!.site 1n carl era - CD ® @; a$a aratA mai frumos $i natural $i este mai corect din punct de vedere static, deoarece greuta~le/sarcinlJe apasA de regula vertical pestratul de baza. Piatra eruptlvl se potrive$te pentru zldaria cielopiea - ® Lunglmile pietrelor nu trebuie sa fie mal mare deert de patru sau e/nei orl Tna.~imea lor. Dlmensionarea pietrelor este determinanta. Trebule asigurata 0 legAtura buna intre pietre in toate partile. In eazul pletrei naturale, legatura trebuie s! fie eorect! pe Tntreaga sectlune.

Se cere ca

a) Tn niei un loe (jin suprafata din fata $i spate sa nu se Tntflneasc! mal mult de 3 rosturl,

b) rosturlle sa nu treaea la Tmblnare prln mal mult de 2 stratun,

. e) . pe dou! plese ~ezate Tn lungul zidului sa. fie eel pu~n una transversal! sau sa. se a1temeze straturlle de plese de-a lungul zldului eu oe/e dou! piese dinspre transversal,

d) grosimea (adinelmea) pieselor transversale sA fie circa 1 1/20rl inAltlmea asizei, dar cel putin 30 em,

e) grosimea (adTneimea) pieselor d~a lungul zidului sA fie aproximatlv egalA ou Tnal~mea aslzel,

f) suprapunerea rostunlor la 1mbinare la zidAria stratifleata ~ 10 em ~lla zldArla din platra de talle ~ '5 em - @, @' (i),

g) la colturi sA fie foloslte cele mal marl plese - CD - ®.

suprafetele la veders sa fie rostuite ulterior.

Egallzarea static! la f1eeare 4i 1,5 m ~nat~mea sehelel de lueru). Tn functle de rugozltate 'ill preluerare rostunle au 0 grosime de 4i 3 em. Se fblose$te mortar din var sau din yar cu eiment, deoarece mortarul de elment pur schimbA cutoarea anumltor pletre. La zidAria mlxt! Tn sectlunea portanta este inelusl zidlrla anterioarA de plaut cioplitA regulat, dael aceasta are 0 groslme de ~ 15 em -@. Flnisarea cu pilei ciJ 0 groslme de 2,5-5 em (travertln, calcar cochilifer, granit etc.) nu sste Inelusl·Tn sectlune ,I plleile sint ~nu1e la distanll ,I su~nute prJntr-o anearare din material rezlstent la rugln! de partes %Idarlel din spate fa 0 dlstanta de 2 em - @l.

II

Tlpul plllle! Rlzilllntl mlnlmlll
pralunt Nlmm'
Platrt d. VII, IIIv.rUn.1uf vulCinic 20
Grtlll. rnoall (eu nant Irgllo,) ,I IIImlllir. 30
Piatrl de VII dln,l (IIrt) fj doIomltl so
. IIncIuIIv mll'll1urt),lIva blZIItIcA fj,lmillr.
Grtlll cu CUIII (eu Dint de IIIk:IU), ;rull eo
,1110111" altlil ",,"Inllolll
(3,.,,11, IItnlt, dloril, m.laflr, dlal:l •• ,1,lmlllll 120 @ FllZllltn,a min. I. IIr.,lune • tlpurllor d. III.ttl

Valori d. bul 11,,')
C.tlgorla A,zlll.nll Grupe dl mortar
dl c:aJltltl pillJ'llor
J,~ lA I, lAl\I,Il, t..Il\I/~ t..INlrr
N1 .. ,~ IR
a. '.A '0
N2 .. ID
..
..
N3 ..
.. 1
..
N4 ..
..
') In Clrul ,,~'Imn rllfturllor > 40 mm trebui. II n. ~rat. va10rlllt d, btzl aD cu 20 %. Valorl de bad. a. ale tenslunllill compreslune admlse pentru zldlrla din pletre na!Urale cu mortar ncrmll

Inill. rostJlun Panta roll.
Calltlta Clasiflcare de bazl "Imea pl.Vlllcr de isezare Tranlm~sre
hII tan r. "
N1 Zld.rla din oiatrl brutl '" 0.25 c 030 a 050
N2 Z~~~.r::!traUficata. c o.ao '" C.I;
In r II OL cl""~nul .. 0.65
N~ I ZirlMe .tralltlcatl ... 0 13 c 10 ;0 .75
N4 . Zid4rie din pialr. de lalie ",0,Q7 .. 0.05 ;0 0,85 @ Valori crientative pantru olasificarea calltatii zidlriei ou pietre naturale

73

CD un .'ngur strat. t.ncuit

r!1' W 240--;

® In doul straturl, cu zld de mucatl

Intr-un .'ngur .tral, cu fatedl IUlpendatl

f ~ 14' I .,11., (17', 24O)

l1'a110 .

® zldlrie &parenti Inlt-un ,lnguT stTat

'4'1 lnlN," Ilngur _I. cu flnlllJ '..::!/ Itrmolzalanl (WOVS)

r4r

100

® Intr-un slngur atrat au ·lzol.1Ie I""ma

240

CD In doul straturl. cu un ItTIt ds or ® In douA straturf, flrA strat d. aIT

® taneutt culllr!. strat de aer

74

Placaj la 0 ildArie cu 0 izola~e termica mare

ZlDARIA DIN PIETRE ARTlFlCIALE DIN 105, 106,398,1053,18151-53

Tipul piBlrelor:

.'

DIN 1 e 153' • elem. cu golUri din beton

DIN 398 • pialr. de fumel

..» HSV • blocun pllna eIln plair!

de fumaJ

• bloauri cave din § Idem

• cartmldl de fumal cugolurl

• Idem pentru zlduri de muc:ere

• beton celul.r autoclavlzat

• ciTlmldi au golurl vertlcale din tieton user

• bloourl cav. din beton u~r

• .'emenlt " bfoourl pllne elln betan UeOT

DIN 105 clrlmldA

Mz • clrlmidA plinA

VMz • c.lr!mldll pllnll ptT.

zldurl de mucare

• clincher plln

• cArlmldl

au golurl vertical,

VHLz • cllrlmidl au golurl vertical.

plf. zIcIuri d. masare

KHLz • clincher au

golurl.vertlcall DIN 106 • grell. caIcaro •••

KS • blocurl pllnl ,I compact.e

KSVm ..• cIrImIzI pi. zldlrla

: ','..;: da mlscare

KSVb • cartmlzl

. .parente V. c.lrlmldl plinA

KSL.. • blOOun au galurt " cava VBI • bloc pUn

KSVmL • Idem zidlrt. d. mucarl S • litera sul'llm.ntar. pentru

KSVbl • Idlm sparente blocurl pllne au ,lIturi

Intra.ga z1dArl. s. exaeutl eu raspectarea regUllior de tmblnara, pe plan orlZon- 1&1, In p1anul paramentulul ~ vertlcal.!n cuul zIdlrlel au doul straMI ... (2) + ® plsnoeul nu poate rezema dectt pe oellnterlor. StratuMle zldlrlel ss leaga eu eel PUll" 6 anooraje dIn sTrmA 01.1 un dlametru de 3 mmlm'. Ois1an1a ancorajelor Pi plan vertical este d.25 em, orlzontal de 75 em.

KMz Hlz

HHbl HSL

. VHSV

OlN4165 DIN 18149

DIN 18151

DIN 18152

Olnumlre Lunglme !.illm. lnlltfme
In am . In em Tn em
FormallUb~rt ................ DF 24 11,5 6.2
Form.t normal ............... NF . 24 11,5 7,1
1V. Format norm.1 ............ 1 V.NF 24 11,5 11,3
21fa Format normal .......... , . 2V.Nf\ 24 17,5 11,3 @ Formatel. c!rllmlzfloT conform DIN 105

Groalmea peratelul InlJ1lmll ttrenulul dellupre pode'.'aubaolulul In m I. 0
din subsal1n em IIroInI vll'llcall .. upr. perljlloT (permanlntl) ele
.. ~ 50 kflUm .; 50 kN/m
36,5 2,50 2,00
30 1.7S 1,40
24 1.35 1,00 @ GroaImi min. ale p.retior din sublol

I. I. 1£ Is I. 17 Is
(1I0Il.,.. Orlnaltl. $IIU" Clllanta 011111118 Clallnja
ptIIIIIuI Imblnlrl zIdI1t fmIII minima dtlClll· dtll
1010_. .oriJIcIIJot dtr1lOl Tmllln&"I,
I.IIJma rlmul I.IIImI AcIIMImt ~.'lI!urllar peretIIot
I"", I- I ::"1IIu1 I~" I"", lem lem
111.1 ~
17.8 ." .11~5- .. CIIaII· I. • H.! ... 24
IlU .A' ",.. ~
130 "113.8 .17.1' ptlllIIuI
.. H,5 .. 78 .24 7i- Ii4' OrHIell" ,,!turf v.rtlaalti admill lira expertlzlll pere1f d. conaolldat 10' IIU de rlgldlzare

Orilicii zidite 1mblnate. L.lltlmea $1 adlnelmaa m8J(.

@ Orifieil $1 $Iiturlln perela -@

$lituri frezats '-a~me $i adincime

1'1' Zldlrieln doulstraturl ou .trat \.!.I d. ur " Izoll~e

31-1-11'+8+-17-1 ® Imblnara III socJu

® re.erlla clrlmlzlarmlt. din bIton '1' Zldltllll'l'l1ati butandrug de u,1 "

uw - %ldlrle I.:zJ t.r.utrt

®

ZldArIe elln cIrImlzl elfn beton u,or (blocuri cave) ou bulandru; annat din bitten elin platrl ponce

®

Zlcllrle din blocurl cave

cu bulanclrug au nut cit lCurgerl

ClrAmlzl elln betan c.lullr aulOcII- • ® Clrlmlzl Poreton zIcIltl resplCttv

(f) vlzat, ro.turi: 1 mm Ie;ate au mortar

®

Cillramizi cu un strat termoizolant $1 camere din mortar

/.i'7\'I 810curi de perilla cu termoiz.olars sl \:::!) canale din mortar-

ZIDAFUE DIN PIETRE ARTIFICIALE

DIN 105, 106,399, 1053, 4165, 1 B 151, 18152,.181S3

Zidaria trebuie sa .fle asigurata prin pereti rigidizati ~i prin plan~ee cu efect de $alba>(principiul celulelor spatiale}. Pereiii de rigidlzare sint componente de construetle de tip $aiba care asigura rigidizarea -la .flambaj a peretllor.portan~ - pag. 74 - @_ Trebuie dimenslonaii ca pereti portanti, dac! trebuie sa suporte mal mult decit greuta-

tea proprie dlntr-un nivel. Peretii neportanti sint cempcnsnte de constructle de tip $aiba, care sTnt sOlicita!1 numal prln greutatea proprie $1 care nu servesc rigidizarli la flambaj. Orificiile ~i ~liturile trebules! fie frezate sau executateprln ieeerea zld!rlei. Oriflcille orlzontale $1 incllnate deschise Tn condltllie unor sarc/ni speciale trebule sa fie realizate la 0 zveltete lSi 14 $1 grosime jjIo 24 em, Tn caz contrar este necesarA dovada de calcul ... pag. 74 - (1). AncoraJe inelare la to~ peretli exteriorl $1 transversall, care servese ca $albA vertlcall la preluarea sarclnllor orizontale. L.a clldlrUe cu mai mult de 2 nlvelurl complete sau cu 0 lungime mal mare de 1 a m, dae! starea terenului neceslta acest lucru sau la peretl cu multe golurl sau golurl mario Mal ales, dac! suma la1imllor de goluri dep!$e$te 60% din lunglmea peretelul sau la latlmea ferestrelor care dep!$e$te mal mult de 213 din tnAltlmea nlvelulul, 40% din lunglmea peretelul.

Nr. Dim,,,.. d, 1I11IIIII1II- IIta- 0imI ... d, Inll1lm' In m I. gtallm .. cltamlzliot In mm
cu· Inm II1I'I
,.nt II ~ '0 52 71 113 156 175 238
1 0,115 0.135 0,1115 1 O.osa O,083a . 0.125 O.I.ee 0.1875 0,2!
2 0,240 0.z1O 0,280 2 O,lleo 0,1187 0,210 0,3334 0,3750 0,50
3 0.38! 0,381 0,375 3 0,1178 0,2!OO 0.375 0,5000 0.5125 0,75
4 O,rI8O 0,510 0,5OC 4 0.2500 O,3SH O.sao 0.8888 0.7500 1,l1O
I MIS O.AS o,m I a,31H 0,4187 MU 0,8384 0,fI375 1.25
I 0.740 0,750 0.750 I 0.a7S0 O,lOao 0.750 1,0000 1.1250 1,10
7 0 .... 0,181 . 0,175 7 0 .... 75 0.58H 0,875 1.1888 1,3115 1,15
5 O.HO 1,010 1,000 S 0,501)0 0,8887 1.000 1,3334 1$00 2,00
• 1.118 1,135 1,115 • O.aeU 0,7500 1,115 1,5000 1.1875 U5
10 1,240 1,280 1.I5C 10 0,1240 O,83H 1.250 1,1181 1,8750 2,50
11 1_ 1,3811 1,375 11 0.ae75 0,1170 1.375 1.8334 2.0825, 2,75
11 I,. 1.110 1.soo 12 0.7500 l.aooo 1,500 2.0000 2,2500 8,00
" 1,115 l.ua l.m 13 0.'115 1,0133 1.115 2.1888 1,4375 3,15
14 '1.140 1.780 1.780 14 0.1710 1,1m 1.750 2.3134 2,8250 3.so
15 1"'5 1,181 1,175 1. 0,"75 l,aco I,m uooo 2,8115 3,75
11 1,Il10 2.010 2,000 11 l.ocoo 1.3333 2,000 2." 1,0000 4.00
17 2,115 2,131 2.1H 11 l.osa 1.4187 2,125 2.8334 3,1175 4,25
l' 1,240 a.aeo 2,250 II 1.1na 1,5000 2,250 3,0000 a,3750 4,50
11 2.38! IAU lI.iI70 II 1,1175 1.'833 2,375 3.11U 3,5825 4,75
2G 2.410 2,110 UOO 20 1.2500 1.8.87 uao 3,3$34 3.71500 5.00
II • dim .... _rialtl: G • cIm ..... goiurl: 0 • dim ..... colllole ® DlmlMllunl de prolectlr. pentru zldlrll

Tlpul Tlpul Dlmen.lun! In Nr. GrOl. pem2 p. ma
carl-. cIrl· em ant pere- perete zlellrle
mlzl- mlzl· lafi_- telul cirlm Mortar
lor lor rei m ClrIm Mortar
L I H IntlClrne In om bue. Utru bue. Utru
I DF 24x11,!lx5.2 16 11,5 68 29 573 242
132 sa 550 284
t 36,5 198 109 541 300
I NF 24x11,5x7,1 12 11,S 50 28 428 225
~ 24 99 64 412 265
• 38,5 148 101 406 276
I 20F 24xl1,5xl1,3 S il.5 33 19 288 163
{ 24 6S 49 27!1 204
36,5 99 80 271 220
I 3 OF 24x17,5xll,3 8 17,5 33 28 188 1S0
.! 24 45 4.2 185 175
i 40F 24x24x11,3 a 24 33 39 137 184
~ aOF 24x24x23,S 4 24 18 20 69 99
Blocuri Bloaurl 49.5)(17.5x23,S 4 17,5 S 16 46 84
com- com- 49,5l(24x23,S 4 24 S 22 33 SS
pacts pact!! 49,5x$Ox23.a 4 . ··30 a 26 27 as
$i ,I 37x24x23.8 4 24 12 26 50 110
cave cave 37x30x23,8 4 30 12 32 42 105
24,5x36.5x23.S 4 36.5 16 36 45 100 @ Nacesarul de material de constructie pantru luerari de zidarie

75

$alba din material plalde (numai Ie Zldlria eu strlt d. air)

plan,.ul dlntr. II ~
,nlValuri
)(.: 1e)C)( I"-
H3/m x I,r ... tll •
"l(!
1IC • • • • •
lie! • • ~ W
K .' • • . , •
" . ~ 75 " x ~ I( )( " W x ,.-
~ •
L re.wl da dtlatare 6

®

Ancarajul Itr.lUlul .xt.rIor -pig_ 75

t.:i\ Aneollj din alrml penlru zIdI~.~ I..!./ 2 str,turi pi p".~IIXI~orl" W

Ancoral aln Irma
Nr.mln. Omm
1 min .• atTt limp eTt nu 1.1.· holitftor rlnclul 2-3 I) a
2 Suprelata ptrelelul mallnaltl au 12 m d.uupr. terlnulul S 4
SlU dlstanta dln1rlstraturlil zIdInel pelt. 70 plnl II 120 mm
3 Distanta straturllor d. %ldAria .e 120 Dinil. 150 mm 7SBU 5 4-5 ® Numlrul min. ,I a> ex).. ancorajelor dell"". pe 1Iecar8 rna auprlfllta pII'lI8ful-G)

Grealm •• plrll.,u' Tn em 17,5 111,5
lnll1lm.a. nlv.'ululln m iii 3,25
Swn. din traIIe Tn kNJmllnci. DL p'ltll ~orl da comparllrntnllnl "'2,75
NumlrUl niv.lullior campl.l, dl dauupr. 4'111 I 211 Admlslbll num.' ea super! Int,rmedlar II pl."...lor plrmanlnte cu dHchld" •• l!blll " 4,50 m, 'I call I. planet,l, d.zvoltall PI cIoullXe uti hDtlr1loara daschldlral Dbill mln.:Il. 1nlra peretti tnanaVllllf1 d. rlgJdlZlllI eat. admit. numaJ 0 ,Ingull dlschld.II au 0 lA~m. de .. 1.25 m.

"Inclullv ev,ntuaJele niv.lurl cu PIIItf cu 0 groatml d. 11.! om.

21 D,clalnt .xecutate plant,' conllnu. dlZVllllati PI ,mbeIa lXI, .!Unci pol n maJoral. valorlle pentru dlrectlllXll din cans reIeIe alrelna mil mlal, au 2.

:II Sarclnllt Indlvldualt Introdull Tn m~1oou11llP&n1l1 IIInt Idmlll, daclse poate dovedl traM.mlter .... rCinHor Ie PIIItf. Actltl aarcInlliolall Nul. II iii I. pell' CU 0 gro• Im. da 11.5 em II 30 kN' , Ia 0 groslm. del 15,5 em " !SO kN.

@ Pall!lllnt.rlorl portlnti grcalm. < 24 em; candl~lI. d. 1ol00ira

Grc,lm .. ValorJle maxIma admla alt lupr.fll,f umpluturilln m2
pelltelUl I, 0 fnll1lml d.llupf' "II1U11i1 <It:
In em 0-8m 8-20m 20-100m
1.1.0 .;.2,0 ,]11 1,0 r;' 2.0 f lIIl,O 1;.02,0
11.5'1 12 8 5 5 S 4
17.5 20 14 13 II 9 6
;.24 38 25 23 18 18 12 ® Suprafal8 da umpluturi I pel'lplor neportlntl (numal mortar 118 lau III)

Norm, Oilluml" Oenlflatl Per~1 Pllllfl d, camp.
DIN brutI exterior! 'oculrrt.'or
kgIm' . DIN 4108 ,III casel
sclrllor
18151 Bfocull cav. din belon 1000 300 300
UfOr - doui IIU lrel caml,. 1200 385 240
1400 490 240
18152 Carlmizl pnne din belon ~ 800 240 300
1000 300 300
1200 300 240
1400 38ei 240
1800 490 240
..
4165 Blocu" din beIon SOO 240 385
celular autocl.vtzat 800 240 385
4223 =u celUblf autocJavizal 800 17e 312.5
cua ur
4226 1=1 ... de canstructla cu format 800 175 312.15
P.2 mare, baton ,xpandat, ,ilt 1000 200 312,5
expll1dat. platrl ponel. lava 1200 275 250
epumoasl flrllllaipuri cu cuall 1400 350 250
4226 Selon U$or CU 0 comllozfl!l 1800 450 250
P.2 poroasl cu adaosurl nepo- 1800 625 250
rOlSa. de exemplu pletrl, 2000 775 250
4'226 Idem. dar cu adaosuri 1200 275 250
P.2 porosss 1400 325 250
1600 425 250 ®

Groslmlle min. ale peretilor extertorl. de compartlmenlare din locuinle $1 din casa scarilor. tencuiti pe ambele tete

76

ZloARIA DIN PIETRE ARTIFICIALE

DIN 105,106, 399,1053,18151, 18152 - 3, 4165 Zidilria aparenttl este 0 zidArie la vedere dintr-un singur strat, care este executata impreuna cu zid!!rla din spate. Flecare strat trebuie sa aibA ;a 2 rinduri de cAramizi, printre care trece decalat de la stra!

. la strat un rost longitudinal, umplutct.i mortar fArA golurl, cu 0 grosimede2cm.

Partea aparentA face parte din secthlnea portantA - pag. 74 _ Zidilrladln doua straturl tara strlt de ler. Pentru dovada tensiunil e hotAritoare numai grosimea stratului Intern, pentru zveitete ~j distantele de rlgidlzare graslmea stratului Intern plus Jumatate din groslmea stratulul exterior. .

Zldlrla din doul straturl cu etan,area d. mlez. Stratul de aer poate fl umplut 1n totalitate dacA pentru materlalul de etansars existA 0 aprobare de construc~e.

Zldlria din doul atraturl cu atrat d. aero Groslmea minimA a stratului Interior - @. Straturlle exterfoare ;a 11 ,5 cm ~i stratul de aer trebuje sa fIe de 0 gromme de 8 em.

1mblnarea straturflor prln ancoraj - <D - @. Stratul exterior trebu· Ie ti$ezat pe intreaga suprafatl $i trebuie sUst!nut la fleeare ;a 12 m.:

Stratul de aer trebule sa fle executat fAra Tntrerupere pin! la aceperls, incepind cu 10 em peste nivelul de cAlcare.

Straturlle exterloare trebuie sa fie prevAzute sus $1 Jos cu ortflcll de aerlsfre pe flecare 150 cm2 ale suprafetel peretelui (Inclusiv golurV Ie). Rosturfle vertloale de dllatare se af!! 1n stratuJ aparent eel pupn la cotturlle cladirfl, orlzontalla prlnderl - ®.

ZldArla armata. Grosimea peretilor jjIJ 11,5 em, categorla de rezlstenlA a pletrelor iii 12, mortarullll. RO!l'turlle cu arm are ;a 2 em." O1el0 ... 8 mm, tn locurfle de lesera !IIi 5 mm .

TlpurU., gro.lmll. peretllor. Grosimea statiel neeesar! pentru pereti trebuie dovedlt!.

Nue neeesar dacA groslmea.de perate aleasl este suflelent! 1nmod evident

La alegerea grosimllor peretllortrebule sA fie respectate functille peretilor cu privire la protee~a acusticl, terrnlcl, Tmpotrlva ine~ndillor_ sl umidltAtii. Tn cazul peretlfor exterlorl din c!rAmizl nerezistente la Tnghet trebuie sA fie previzutA 0 tenculall exteml DIN 18550 sau o alta protectle lmpotrlva Intemperiilor. Peretll portan11 s1nt cempcnente de COr1structle de tip ~albat solieltate la compresiune pentru_ preluarea sarolnllor' vertlcale, de exemplu sarcIna plan~eelor precum ~I saralnl orizontale, de ex. sollcltAri din vTnt.

Numlrul nlv.lurllor complete adml .. 2 ~3
Incfllllv cu podul arn.n~.t
La plana •• till TncarcI n~mal p.,,111 trlnlvtllalllntr·un . 11,6" . 17,5
11111 (conetruClla de lip IICjfonll) ,II. plan, .. mlslYe cu 0
dI.trfb.lrans .• uflcilntla aarcInU, d. txempJu cant. DIN 1045
La teale cal.lIl15 plan, .. 24 24
'1 sarcina max. de Irafle, v.rllelfl. admlsl Incluslv p. 2.75 KNlmQ
ad.OIul plntru PII" ~o~ ~ aompartlm.nlarl Grellm.a min .• Itratulul Intarlor In em II zldlrla cu dou. straturl pantru perlll exterior!

Groalmaa peretalul IMllllmea Perel,le de rigldlzare
portanl de nlvelulul La nlv. 1-4 La nlv. 5 $1 8 Distants
rlgldlzal Nlv.1 campl,1 Nlvel compls!
de sus dasus
em m Groelme Tn em Grosime in em m
.. 11.5 .. 17.5 I >E 3.25 ~4.50
/It 17/5 .. 24 ~6.00
;0.11,5 ~ 17,5
.. 24 .. 30 /It 3.50 ~ 8.00
... 30 ... 5.00 I
I ® Grosimile sl dlstantele perejilor de rlgidizare

f.i\ Zldlrie cu slstem de 1mblnare cu \.!) termollOlalle

stertde clptu"re

1

120+15 15 1

® Beton cu sl,tem delmblnare cu t.rmolzola~'

IzOI.111 din celulozl

/'f' Perlle I.rrnoeconomlo \!.I (CUi .0010;1=1 HlCkmlnn)

clptu,'111 din Ilmn_IfIlI"'1 pia __ """",_~"'" eIIn aM

® Zldlria au atrallUlpanda1

r.A\ Ei9mente de pe'~te din lemn ~ (Lrgnotrsnd)

® _ @ Varianta

Elementul esential pentru·aco-

ncmtslrea energiel term Ice eon-

sta tn caractarlstica de tarmoi-

zolare a peretllor extefiori: Pro-

tectla termica a clAdlrllor 1n falul

de ecnstrucne cu economisirea

energiei este marcat! 1n mod

hotlrTtor de racordul dintre dlfe-

ritala componenta indlvlduale aleconstru~lei. 1n aceste zone II pot apare plerderi Importante de

tlmlolzc)l.nt cAldurl. Sec~unile regtamenta-

te cu materlalele de constructle

Indicate arata valorlle termice favorablle.

Comertul oferl 0 paletllargl de materlale de construqtle ca beton, zidlrle, lemn. material zelator, Ipsos, plutA, stuf ,i lut. Lutul s-a dovedlt de sute de ani ca un material de constructle bun. Lutul elite eel ma! rlspTndlt $1 eel mal testat material de constructle din fume. Este un matarial de constructie biOlogic $1 ecologic, poate 11 gaslt astlzl ca produs finit pe platA $1 este adaptat nivelului tehnlc actual. - ® - ® .

®

0,15-0,24

o W/(m2'KI

® lIdlria cu dcua .1Iatl.rri

TIP de aonatruetla cu panourl din Itmn

0,23 W/(m~'K)

@ Pirate lIrrnolzclant cu maca

" ..

".,. 11540"",

300' .... , 10'" @ Poroton cu dous straturi

PERETII EXTERIORI FEI.UL DE CONSTRUCTIE CU ECONOMISIREA ENERGIEI .

Struct~rlilp FachW.rk I.mn (lzolallelntr, auPDr!1)

® Grin:! cu tamale separate de miez

77

CD Legatur. pe doue rlndurl

® Leoar .. Clrlmlzllor In lungul z1dulul cu decalsj p. mljloc

® 1 cIrlmidl frontall. 1 cIrImldl 9 In lungul zldulul alternaltv pt IlI'It

1--.-

I-
1--'-
r-r
II, olrlmldl cu pam. ;rol ."."at au elmp d. e clrlmlzl

~ Mucar'a per.t,'ulln lUI prln \!!,/ apaliUl gallegata dl PlI'ItIlI Interior prln ancoral

t21' Pardoll8al. din clrlmlzi lntregl ,i IC)) jumat!~ <.' clincher)

Zid<1rie cu golu,i pentru aerlsire ~i intra,ea luminli (gol'iax '/a cAr<1rnidai

78

® 1mblnarelnerucl,atl

® l..Igar •• alrlmlzllor In lungul zlclulul au dlCll.j 11. .

'iO' 1 clrlmldl trontall. 2 elrlmlzl ~ Tn lungul zldulul aillmBtiv):I8 strat

~ ~t---
I. ® CI @ cu cTm):l d. 3 clrlmlzl

@ea @ (901'/2 ~ 3/. clr!midl)

A\ Ltg ..... clrlmlzllor In lun;ul \!.) zldulul cu dlcal.j 11. creecltor

1 cIr'Imldl frontal •• 1 ctrlmldlln lun;ul zldulul altematlv PI atral au un dlo"_j cre.cltor In IIIngl aI dre_de'l.

@ ca ® cu clmp d. 4 lla clrlmlzl

~ Zld din cArlmlzl au upaot oma· \!31 mental au spa1!1 gall. dlCllat,

Pardo.,all foart. lollcltatl din cArlmlzl a,ezlte P' muchi. (1n 8plc c!l'a parchet)

TESERI DE CARAMIZI

2 straturl cu clrlmlzi a,.zate In !ungul zldulul. 1 strat frontal de clrAmizl, altemallvcu strat front., d. carlmlzl

®

1 oIrlmldl tronta". 1 c&ramldlln lungul zidului .iternatlv pe atra1 cu un decalaj creacltor de II;

III I I tf6' F'ereta armll din clrlmlzl. Grollm. ~ 1/2c1r1mldl eu c1mp de 4 OIr.",izl

I--

Per.1I au goluri din 2 x 11. straturi din c!r&mlzi legal prin eiramizll. de Inco .. re ... zate In lUI

~ ea S au buelll cartier ~ (modelul Tmpletlturl)

@ ca@i (go 1 1 x 'I, caramida)

o

~emln.u dlschl. pe 0 partl CU %on1 de protIC~1

t:>\ ~mln.u elleenl. PI 0 partIIdoUl 'I:!/ pIrII, In spalliteparata

®

~.mln.u dleenl. p. 0 parte In 'P~ "plral.

17'1 ~mlnlu dllenl. pi amb.,. pll1l \::!) cu %ont de prolect!.

~

@ Forma supraf"elor d. ,Idle"

® $emineu deschls pe 0 parte (slstem Schiedel)

, QlllllIIf

ProllClla pardo18l11or Infllmabfleln 'atl d .. chldtrIJ cam.,,' de .rdtfaladmlslal de II'

® $emineu deschis pe doua parii

$EMINEURI

$EMINEURI CESCHISE - CD

Fiecare foe din ~emlneu trebuie sa. fie legat de un ccs propriu de fum - <D -@ Sectiunea transversala ~i marimea focului de l;1emineu tre· buie sa corespunda intre ele - ®. $emineul $i oO$ul de fum trebuie sa fie oonstruite unullinga. altul- (j) -@. Tnal~m9a eficacs a cOl;1ulul de la camera de fum pin! la buza co~ulul OJ 4,5 m. Racorda~ea pie· sel de legatura la CO$ 45° .... ® - @. Admisia aerulul din exterior. Deschiderlle utile de aer sint Pozl110nate iii soclul ssmineului, lateral sau in fat! .... 0. - ® - ®. Trabuie sA fie foloslt numai lemn pu~n r!$inos $1 cu putine increnglturi, de stejar, fag, mesteacansau de pomi fruotlferi sau gaze conform fi~el tehnlce DVGW (Deutsche Verelnlgung des Gas· und W~serfaches e. V. - Uniunea German! Tn domenille Gaz $i ApA) G 260, $emlnaurfle deschise nll pot fI construlte in spa~ile cu 0 suprafatA mal mica de 12m2. $emineurlle des· chise trebule sa fie alfmentate cu aer de ardare din afara prin u,Ue ,I ferestrele neetan$ate, Mal bune sint canale, care aduc aerul de ardere aproape p~nA la deschlderea camerel de ardere - (i) De II deschlderea camerel de ardere trebuie sA fie respectat! 0 distanta de .. 80 em 1n fa1!, tn sus ,I lateral, fa~ de plesela $i materlalele de constructfe Infiamablle, preoum $i de mobila inzlditA - ® - 0. eemineurlle deschlse trebuie sa fie stabile $1 nu trebuie sa fie reallzate din materiale de constructie Inflamablie ale e1asel A 1 DIN 4102 partea 1 , Podeaua, pere~j, camera pentru cenu$A $1 colectorul de fum trebule sA fie din c!rttmlzi sau plAcl de $amotA, CAramlzlla sau blocurlle de zldArie trebule sA fie potrlvite pentru construc:tla $emineurilor. Este to· 108ft t;ll beton rezlstent la ardere sau fonts cenu$le DIN 1691. Colectorul de fum $1 din tablA de otel, alamA de 2 mm.

.. F~

_c_

Tip d81C1'11. pi 0 PIM dHcI1IIpe2p1rt1 delCl'1llpl3Plrl!
1 2 3 4 5 8 7 S 9 10 11
Supl'llttN apelU 16- 22- 30- 33- 25- 35- pelt 35- 04&- pelte
c:em.1'IIcr cll'CII (mil) mid 22 30 35 40 38 45 48 45 55 $5
Vofumul Ipatll 4D- eo- so- 105- eo- ~gf r: ~: 150- pelll
camli'tlor cll'CII (m') mid eo 90 10! 120 10& 150 200
Mltlmta dIICIIIcIIIfl ca- 2750 .C 4550 me 7100 sooil 8900 QSOO 7ZlO 11800 13500
meret d. IIdtN{ornI)
OImenIIunn I11III._ eOl 701 801 801 1001
~CIIIII!IIdI"""(cm 411 52 58 54 71
tZJ (QITI) II coauluf 20 22 25 30 30 2!1 30 35 25 30 ,35
I_CIIv
Olmlnllunf A 22,5 24 25 28 30 30 30 30 30 30 30
1nem B 13,5 18 15 21 21 - - - - -
C 52 58 64 71 78 50 sa 66 60 sa 66
0 72 84 Q4 105 116 77 10e 77 90 114
E 50 50 55 76 93 77 ;0 108 77 90 1'4
F 19,5 li,! 22.5 25 25 ZT,5 30 32,5 27,5 30 320$
G 42 41 51 55 59 84 71 82 84 71 82
H aa 87 104,5 120 121 80 58 is- so a8 85
I e e a 7 7 8.4 U 8,4 e,4 5,4
Cir'lIlata (kcll 18S 80 310 386 470 225 30C 405 180 2!15 SSQ ® Mlsura"e ,I dlmenslunlle pemru ,em'neurf d!l5~hlse

@ Set ustensile pentru semineu

® $em!neu csschls pe trel pM!

79

I. '0 Tncllnllf' C"ll1 t
grlnzl dt oIICU 1111, g~ r
de lltajionar. SlU trlpte d. ~
urcare .. ,@ @ ®
® Carlmlzl pt mu~ _ grItIr. @ 1.,lr .. din .copt'" Capul co,Ulul de fum cu ard.zle Plan- ®
de sta~onar. _
, . I ,:.,<~.
I ". zld protectlE
'. ,I \ ':
" . ~ .. ~ :a5 .,
..... ",' .
.. , ,', 'l ",
, ... .,l, "
. ", .'. :.. . . ~
~
I " I
J I,' "
I

plaoA de
.. " .. 5 consola
. , , cos de tum
"
@ @ TraC9raa prin planS!U - @ Olstante dintrs planseu cu grinzl @ Distan(a iWe grinzlle acopsrisuluL,
Cos de fum prin sarpanla de lemn planseu din' beton din lemn 51 cosul de fum si ccsul de fum " ',', •. <,.,,:,.,.,'

P:!12112 14'14 11118 1111' 20120 211/25 GOI3O

® eo,urll, cit fum de mental

¢ ,OlIO 12112 '<11'14

'1111' 18/18

aaI20 SO/3O

® Co,urt1e delum d, montlj I 25 I

T 1

Influenta cepiJlul coeulul" a 111 un" Iran,vernl' DUllr. funclionlr

1,00

COeURI DE FUM

DIN 181S0,1a160 - m Co~urile de fum ale elldirilor sint puturi in sau adosate de cla.dirl; care sint destinate in mod excfusiv transportului gazelor de ardara de la,locurHa de ardere peste acoperi~, in aer tiber. La un co~ de fum trebuie sa. fiera· cordate: sursa de ardere cu 0 capacitate nominalA termici de mai multda 20 kW, .locurile de ardere eu g~e de mai mull de 30 kW.Fgecare loe Tn care se face foe in elidlrl eu mai mult de 5 nlvelurf complete. Fieeare ~emineu deschis, foe de fo~A, loe de ardere eu camera deschisa.-de ardere, F1ecare loe in care se face foe eu arz4tor $1 suffantl.

La un co~ de fum comun pot ff legate Tmpreunl pTnl la trei loourt Tn care se face foe cu eombustlbll solid sau fiehld ~I eu 0 capacitate termlcino· minal! de ... 20 kW sau trellocurl de ardara cu gaze de ... 30kW. Co~uri· Ie de fum trebule sa alba 0 sectlune transverSallliberl rotuhdl'sau dreptunghiularl. Sectiunea transversal! ;. 100 cm2, cea mai mlca..lungime de latul110 em. Partea din cAI1mlzi ;. 13,5 em, lunglme laturt! marl nu trebu· ie sa dep~eascl cu 1,5 or! pe caa a Iaturfl mai scurte. Inlltimea eficienta cea mal mici a co~ulUi de fum ;a 4 m. CO$i.Jlile de fum comune ;a 5 m. Pentru combustibil Tn forma de gaze;. 4 m. CO$urlle de fum care se afi§ Tn apropierea construotlilor de ,pe scoperl$ eu mal put!n de 1,5 - 3 art tnAl1lmea peste acoperlf; trebuie si dep~easc! constructlfle _de pa aceperl~ cu ;a 1 m. Gura co$ulul de fum ;a 40 em deasupra eelef mal TnaltE' muehH la acoperl~urt cu mill mult de 200 - @ la aeopert~url eu mal p'u~r de 200 ... 1m. Gurlle co$ulul de fum pe acoperlsurile cu un parapet neTnohis pe toate pAr1l1e trebule sa fie de ... 1 m deasupra parapetulul. Fiecere ~ de fum trebule sA alb! 0 deschidere de curat1reeq0 IAtlrmde ... 10 em ,I 0 Tnlltlme de;ao18 em, care trebule sl se affe" 20 err mal jos dee1t cea mal Joes! racordare a Ioculul de ardere. Cosurile de. fum, care nu pot 11 curatate la gura oo$ulUI trebule sA prezln1e Tnca 0 deschldere de eurltlre Tn spatlul podulul sau deasupra acoperl~ulul. PentrLeo~urlle de fum dlntr-un slngur strat pot fI foloslt6 drept material de con struotle: plese prefabricate din betan u~r DIN 18150, cilimlzl de zJdAm. DIN 105, ear!mlzl pltne din gresle calearoasl DIN 106, clrAmizl pUne de furnaJ DIN 398. Pentru ~urJle de 1um din trelstraturi cu un strat de Izo-lare $1 un strat,interior mobil: pentru stratullnterior - plese prefa,brloate dlr beton ufOr.DIN 18147 sau $smotlDIN 16147. Pentrustratul exterlor:ple se prefabricate din beton U$or, cAr!mizi de zidirle, cil1mlzl eu goluri verticale B DIN 105, elrlmlzl din gresle eaJcaroaslOIN 106, clrlmizi de furnal DIN 398, elramizl din baton eelular autoclavlzat DIN 4165. Pentn strawl de lzolare, materlale izolan1e DIN 18147. Suprafetele libere alt co~urllor de fum dll')'sp!1lul acoperl,ulul pTnl la Tnvelltoare trebule teneuite brut cu 0 grosime de ... 5 - 10 em. Pere~i eo~urlior de fum nu tr&.:_ bule sollcita~.

I'mn lceriQt 4x6

Co,ul dll fum ,I materiellile dll construCl!lIlnflamabfte din apropiere

Pervtl Tnvecinali din material Inflam.bU, resplCllv nlllnfiamll:lU

® Sociul COlluiul de fum

~ i ~
IF~ ! ~
I It
-
!
I -
I -
,
! -
I Placlde Icopllrir.

PllcUe d. Pn~ar.

Aerialrs. din spate

1%01.118 exlernl

Element de captusire

Capul cO$ului de fuml finis are cu plac!

'_
@ Co, dll!um prtllbrtoat @ Cistanta d, .Igurarrtt In cazul
(pe Inll1lmll nlvelulun cabturlior ellCtrfce llber.
Beton
TII:III
suplirloarA Ardezlelardezie
TablA In lal. artlficlaiA
A.rlslre ConstruC\le de
din spate susllnete
Izolltle , Izolal18 tarmica
!ermlet extern!
element de Element de
cAptus!re eAptusire
@ Capul cosulul,de tUm/finlsare @ CapUI co~ulul de !um/cw ardezla
cu tabla
81 1120 &20T

Pltoat!l. pAr1l1e _

240

®

®

TrlCerea tubulul c08uiui de fum prin peratlle din materiallnttamabll

ProtaCl!a mobllllior integrate

f'5\ P,I'I1f Tnveclna~ din mallrlll \V InflllTIIbll

®

U .. pUjUlui din pod

Uflla da revl:le

:==

® C~ da fum dl mental

i I ~
I
i +-

T
I -
!' -
I
! -
I Placlde ICOperir.

Aerialre. din spat.

Izoistie ,', externl

Element de cAptusire

espul cosulul de tum/piasA prefabriceta din beton eli fibre

CO$URI DE FUM DIN 18150, 18160 - III

lnvell~urile capetelor co~ulul de fum din pJAci de ardezle, ~indrile de ardezie, placl din ciment ~i fibre, tabla din zinc saucupru pot fi fixate peco$ cu aJuroruf dlblurilor (nu eu dlblurl de femn) pe constructla in1erioar!. Se recomand! Tnveli$urile prefabricate.

-@-@

Ollc:hldere dl la~re cu scara ~ grind. dt Clrcula~.

,__ 'l.se -+--.1,80--1 l.unglml pcrtantA Ilbell

, I

, ,

-'

S lC 211

I

'i

i I i

® l.unglmes ,I flurea grlnzller dlncer.

C.blur! IIlectric. IIbell dlst de slgutanIl de 1 m " (pInt II 1.000 V tlnslune)

<D

Ventilare cu ghena pentru 0 .ingura inclp.r. pentru Instllljll dllpuae sub t.nculala

»> ~r
=:J ,
"I-
,
'"
,
"I- ===11. :I=iif:==!:

Instalatle d. v.nUIare centrall au a canductl prlnclpall ,I conductl secund."

® In,taI.tI. d. v.nfllart centrala cu evecullr •• uruiul peete acoperl,

®

Air prauplt din' ipaIIullnvtclnll1. IIClIunel

lI'Inav .... 1I cal puIln 1!ocml.

Parter

Instala~i de ven~llr. au un singur put conform DIN 18017, pag.1 Aerisirea tip Hamburg (tip Berlin).

® Sistem KOln

. (aerul uzat"" aerul proa.pat)

82

SISTEME DE VENTILARl

DIN 18017 pag.1-3

Pentru ventilareanecesar! in spatHle sanitare In dcmeniul lcculnts" lor ~I altar funCilunl ca ~coll, hotel url, 'restaurante $i asem!n!toan ca ventilator pentru 0 camera sau mal mults camere pentru ghenele Indivlduale - CD - ®. Instala~ile de evacuare trebule sa fie dimen-~ sionate pentru un schlmb de aer de cel putln 4 ori pe or! Tn came rele de aerislt. Drept curent de volum s7nt suficlenli pentru bai, chis $1 cu we - 60 m3/h $1 pentru We-uri pentru fleeare we - 30 m3/h. Fleeare spatlu Interior care trebuie ventilat trebule sa prezlnta 0 de_,._ sehldere propria fAr! Tnchiz!tor pentru curentul ulterior. M!rimel suprafetel curentulul trebule s! fie 10 cm2 pe m3 din volumul came rei. Neetan$eltataa u~1l poate flluate 1n conslderatie cu 25 crn2, in bai nu trebuie sa scad! temperatura prln curentul de aer sub 220 CViteza fluxului este 7n zona de statlonare de > 0,2 m/s, Aerul uze trebule sA fie evacuat Tn aer IIber, Tn cazul Instalatlilor cu evacua, individuale aerul uzat poate fl evacuat prln spatlil~ accperlsulut neutUizate. bine aerisite, Flecars inmlatle IndlvidualA de aerisire trebl:Ie sA prezlnte 0 conducta principal! proprie - @ + @:

Instalatille cu ventllare centrallzat! au pentru mai multe zone db statlonare a conduct! comun! - @ + ®,

Funct!a ventllarIlor cu ghenA colectoare cu aClionare termleA deplnde 1r mod esen1ial de suprafata dlsponlbllA pentru fiecare racord a s~un transversale a putului - @. Instala~ile ghena indlviduale fArA utUizareE:l motorului - <V pentru bll $1 We-uri farA fereastri exterioarA prnA la 8 nlvelurl, Pe flecare camera 150 cmi, Seqlune transversal! a aerisirii, -

SlCtlun" Nr. -,mi •• 11ICOIdIII11or PflUrilor ._net ... Dlmanalun •• ln.rlo."
~1II ... rNIl Ia,o Inllllm8 101111, tIIaItiI medii
~\IIIu\_trll pinal. 10m lO-15m peN 15 m Pili principII PU\ IICIIndIl \
C!II om
340 5 • r aGx17 lXI'
4GO a 7 8 2Ox20 12x20
500 8 • 10 28.20 12.20
:140 5 8 7 20.,7 axalf'
0100 5 1 8 20.20 2.12/20 l
500 8 e 10 ~x2lI 2x12x20
340 5 I e 7 2.20117 hl1
0100 e , s b2Ol2ll 12UO
Il00' 8 8 10 2x2512O 12.20, ® Tlb., dl dlm.nslonarl pentru putUl d. collcter. cu ac'onJlre tarmlcl

I

g 1X15t10 [QQjZXI5I'IO 100013x151'10

100001,.,5/10 100001015.,4110 1"'0=0=-0=0=1=0""0=16"5/'

1000 010 OCU'Xl!('10 IClOCJOOgoI8.,51

• 1101111 "'""" -1cmgI1Ud1lll1: glGllmol pot. III.", 5 am

@ V.nUIAr! au gh,nllndlvldiJlllla gro.lmas ptrlt81ul extenor 2.5 em _

Acap.rlrt au ealile Maldlng., ·~"::tlli'

. ~

----

I.",..wulul pe dOUI pIt1l allUM, IUprafaIa de .legaI' cu .urna tulUror .lctiunIIaI' pululul .

E.up,

I--Panl d.vl."

El

!~~rUZI1

-=podll de pod" d. laplnrl""ilil

aaparIIrt

p

.. d'I'P~~ 1-+

S .50

podea d. l,ollra,.~=lfij-'lo

s

·.·,· .. ,.,·,· .. ,·t·; .. ; .. :·.~ .. ,·".I .••• ',,,,c,y,·,· 't'" 'r"';""i t

I:U_ bU~:~lWe

. """''''''''I!'

·:~~tl

Exemplu de execu~e cu un put principal $i dou~ puturi secundare

Ventllarea cu put de coleetare eu un put principal Si unul secundar

@

, '.'", c. lunglm •• ctprlorllor I. ,',' ;" 0 ,arpllltA ou capriO"

:. : ....

i',>~,(

7 ., 11 12 14 15 m

CD UrnHa de etIcItnII.conomlclla fIIPII1tI cu cIptIatVcu grindl d. ~ra

. .).

~

.... ..

'__---I~-'----<

® ~Irpantl cuciprlorl

~

... ..

II! i~ lit
15-40 . 10-20 h.i! xC
30-80 10-20 h.fo xC ® $arpintl cu gl1nZl d. o.nturt

® $arplnta OU pan. flrt arbll.trl.rl

"'1 ~

Q) $lrplntl CU cApriorl

® i;jarpant! cu grinda de centura cu amenajarea spaliului podulu.i

A A 11'.

~ A

$ARPANTE

-OJ $arpanta cuc!priori reprezinta la 0 Iltlme micA a clAdirl1 cea mal economicA solutle.

$arpanta cu grind! de centur! sub 45' nu este niclodatA cea mai ieftinA, dar este potr!vitl pentru acoperi,uri marl, libere.

$arpantele simplu rezema!e sintmereu mal scumpe dec1! sarpantele cu caprlon, de aceea s1nt potrivite numalln cazurf de exce~e.

$arpantele cu douB rTnduri, de po pi reprezintA incele mai multe cazurl csa mal economicA construct!e.

f;larpantele cu trel rTnduri de popl $1 cu pane sint foloslte numal la clldirf 10arte late.

Acoperl$urlle formeazl Ynchlderea de sus a constructlllor, Ie protejeazA Tmpotriva preclpltatfllor ,I In1Iuen1elor atmos1erlce (vint, trig, elldurl). Ele constau dlntr-o parte portant! $1 Tnvelltoare.

Partlle portante slnt dependente de material (Iemn, 01el, beton armat), de panta acoperf$ulul, felul ,I greutataa Tnvelitorii, sollcitare etc. Pentru stablflrea sollcltarJl trebule luate tn conslderare $1 normels (greutate proprie, sarcinA de clrcula~s, de vtnt $1 de %Apad!).

La slstemele portante ale acoperl$ulul incllnat trabule sA fie faout! 0 dlferent!ere Tntra acoperl,ul cu pane $1 acopert$ul cu caprlorl. Cele douA tlpurl de structurA pot fl $1 combinate. Ele se oaracterizeazA prfn functlunlle dlferite ale pleselor portente. Modul de transmltere a sarolnli are de asemenea urmlrl pentru TmpArtlrea Intem! Tn plan.

n

® $&rpantI cu paM ,I '~'IIIJi.ri

.

11

. ® $arpantl cu cApriori ,I popl

@ $arpanta cu grindi\ de centura si pane

Pdrtill! CI;1I11111

® Sarpantll au oIIpriori cu rlgld1zarl trlplil " ,cIprtorf Il1IcUIall

:: . d.

$lrpantll cu oIIprIarl cu IISlI1IntI port. Up Fachwerl< din temn cu garan1l1 de ® 111)11'1 pe durata vtlllil cu con1llll" Ie 45', ,lIn IXICU~a ca 111m. port. tip

I'lllChwerl<, d.scI't~re. - 25 m.

B--Itl+

f-I 1--1

12-14 18

SIItemuI gtIndI dublu T

~~::::::::::::::::::::::::::~~,~~:A~

':':' I. grtndA dUbl. ::s: c. grtndi aht.an

IA\ Sarpantll cu cllprlori ca grlnzl dublu T cu 1"lmA ondutlti, .tlm. port. din lemn \,:v !lpn, reportul Tnlltlme profU deachld.rll :15-1 :20

penIM _"""uhJlln 2 .". d. SO. I S' ,I.

p1ICl d. cUll Gang-NIII pantelllcap.rltuluilntroO .". d. p, 100,115'

® Euro.lerme prefabricate conlorm sistemului Gang·Naii cu masuri de octam.lru

5 ea acoperls cu panta redusa. acoperi$ intr·o singura apa ~I acoperi$ In doua ape

84

$ARPANTE

-OJ $arpanta cu pane. C!prioril au rol secundar (sactiunl reduse, poslbil ~i lemn rotund). Subgrinzl care cumuleazA sarcinile,transm!terea sarc!nllor Tn axele formelor. $lr de pop! Tn interior. RecomandMle pentru ' conformarea planulul - pag. 83 @ forma in~lalA a acoperi~ulul: for-

',,' ma de 1nceput: structurA cu popl de sus~nere ,a coamel. Acoperi~ul'ile Tn doul! ape C,", pane au eel put'n un scaun vertical Tn mlJlocul acoperl$ulul. La 0 lunglme a cAprlorilor .. 4,5 em la la~ml mal marl ale cIAd!rll $llunglmea c!prlorllor de ~ 4,5 m exist! doUl sau mal multe scaune vertlcale.

$arpanta cu caprlorl (prlnclplul unui trlunghl nedeformabll) 1n forma slmpll poate fl folosit laqJungime micA a cAprlorilor (prnAla 4,5 m) alttel trebule prevAzutl'o rigldlzare prin grlnzi de centuri - pag. 83 @. Sistem regulat, legat strlns, posibll un spa~u Interior fArlpop!. Leglturl rezlstente la fntlndere Tntre plclorul c!prlorllor $1 grinda plan~eu (caracterlstlca exterloarA a ~pantel eu cApriori: rmpln-~ gere deasupra pragulul de lemn al grinzilor de plan~eu/frTngerea acoperl$ulul) - pas. 83 (i).

1n cazullucamelor mal marl sTnt excluse $arpanteie cu c!prlori $1 cu grindl de cantur&. DacI Junglmea c!prlorllor e mal mare de 4,5 m, atunei" se aprlj!nl intermedlar prjn grlnzi de centurl - pag. 83. $arpanta cu grlnzl de centur! pentru Il1Imlle clldlrllor ptni la circa 12 m, lungimea c!prlorllor pTnlla 8 m, lunglmea grlnzllor de centurl ptnll. 4 m. $ar-

pants au grlnzI de centuti e un ca;dru au trel artIcula1ll tirant. -

~ .&..

~~

l .... _ ..... ..... ~_·:_oi-, L __ .. .. ..... .r-._.

I) dligonal,In lead,,, eu bare VlrtlC&l. d) dl.gonal. In leader, " er"tare cu bar. vertical;

~~-

~ ....... __ .............. ' .. 1 L .... .... ~ __ ..... • _ ..... ...... J

b) diagonal, In cr.,tere cu bart vertical. e) dlagonale in selders 5i crt$t.re

® Forma deferme dIn lemn $1 rigidizari

..

G) Oetallu d. straa$lnllpan.

I'A"I SprfJlnlre prln preg,

\:!.! suprapuntr., culul clprlorllol'

.. ctlune A·a

==tprIor schlmbat ::!:~:::,

-'-'--'1'

.. ctlun. C·O

Lucama d. trlctlune II lliarplnll cupen.

cAprior

Datallu de coaml - ~arpantA cu pane; grlndl de directionars pentru ajustarea ecarnet

Oallilu d. atrll,lnl au zldlrle tn doul atrllurl

® Clprlorl dUfi "'nlll atr ... ln. ~clprfOri

TI
a
;;..: late r:
.. r-:-, - 1-1 1-1
.
"
"
"
.'
"
"
... L - =: ved.,.

,

caprioe

Cleste de cosma iegatura Tntra 2 caprlori

® Imbinarell elprlorllor la bIZ. cu . bollUrl

® Imblnare. clpriorilor din oiel

® A;,cor~ prin elam.ntal. d. nx."

.. Igurarl prln tabla cu cui. tmbln.,.a elplforflor

® Margin .. c6pr1orilor· aa~urere au bolturf

Foaia simpla

legatura intra 2 capriori

CONSTRUCTII· PORTANTE ALE ACOPERI$ULl!1

CETALII

La sistemele portante ale aceperi$ului lnclinat trebuie sa se di· ferentieze intre acoperl$ cu ca· priori $1 acoperi$ cu pane. Cele dou~ tlpuri pot f de 9.$.l3menea $i combinate, Ele se caracterlzeaz~ prJn functfile dlferlte ale pie-

selor portante. Felul transmiterll II sarclnllor are urm!rl $1 asupra 1mpar1Ir11Interioare Tn plan,

$arpanta cu pane: ca.prlorll au

rol subordonat (sectii.lne re-

dusl, ""sibil $1 lemn rotund),

Subgrlnzl care cumuleaz! sarcl-

nile, transmiterea sarclnllor Tn .

. axele formalor. $!r de popl!n interlor. Recomand!rile pentru conformares planulul.

$arpanta cu caprlorl (prlnclplul unu! trlunghi nedeformabll) Tn forma slmpll poate 11 foloslt la 0 lunglma mica a clprlorllor (pin! la 4,5 m) alttel trebule prevllzuta o rigldlzare prln grinzl de centurA. Sistem regulat, legat strins, poslbll un spatlu Interior tara pop;. Leglturi rezlstente la Tntlndere Tntre plciorul c!priorllor $1 grlnda de plan$eu (caracterlstlca exterloarl a acoperl$ulul ou cAprlorl).

. clprlOrul T,I trInImltl for'll .. normal. prin contact direct

~ Ottallu de plclor II oare clprlarul \!£I POlt. sl dePi,.ucl marglri •• IcoP.rlfuluf

Pivot de loriecst .

legatu:a intr; 2 capriori

85

o

• ;0 46·, d. regu1150·

CD A!::opiliira ell stuf 0,70 KNlm2

, Acoperlraa glrmltll vechl,

® Tnvelltoare din .rdlzi. O,~ - 0,50

, ' KNI ma _ (§) _ (j)

® fnveUtcll'1 cu 1IOIZI;o 2S'

17' lnvelftoare cu arolill pe coardi \!.,I au ellmlnte lolare

®

lnvelJtoare dubla, (IIgle·solz) invell\oare grea 0,60 KNlml 34 - 44 1ig le/m2

86

~ 15"-90'

®

Tnvllhcll" din cu ,Indrlle din lemn 0,25 KNlml

lnvilltoll'l Ingllzl din IJ'dlzt. ,I

1,4\ cu pilei din clmlnt f/ IIbre ,

'.::v 0,46 _ 0,50 KNlml

1--1.0 m---l

fncllnllilGO"""uluI H, rae celCUluf 1_lP!ICIm dolo, ruJlurII untllllltlGal. doe, punct IoC cit lIgII patIIII au 1!tftfInC: Oob !'Nulla 'nc:IIn.~. mInlmI.

® lncnnatfl mlnfml I ctprioiilor, de eXlmplu 40'

iNVEI..ITORI

-[lJ Tnvelitorile din stufsint executate pe seinduri eu 0 lungime de 1;.2- 1,4 m la 0 distant! de 20 - 30 em, cu vTrfurlle In sus plna fa 0 grosime de 28 em, mai bine 0 groslme ,de 35 - 40 ern, Durabllitatea este In zonele cu mult soare de 60-70 de ani, in zenele cu 0 umldltate mal mare abla la jum!tate - CD. Aeoperi$urlle din sindrilA de lemn slnt din lemn de stejar, fag, larlee, Western-Red-Cedar, mal rar din lemn de molid - ®, Durabilitatea $Indrllelor depinde de calitatea $1 tmbunatatlrea materlalului, de intensltatea Influentelor atmosferlce $; de unghiul de Tnannare a acoperi$ului. Regula empiricA: gradul Tncllnatiei • anil durablllta~i.

$indrilele din lemn stnt potrlvlte pentru acoperirea'tuturor formelor acoperlsurllor, la un unghl de rnclfna~e de 15°- 90° a aeoperl$ulul. Ardezla aste S$ezata pe un cofra} cu 0 grosime de .. 24 mm din sclndurl cu 0 la~me de .. 12 em, FTi;Jla de lnvalitoare V 13 acoper'ta cu nlsip protejata Tmpotrlva prafulul ,I vTntului. Suprapunerea' .. 8 em, mal bins 10 am - @ - @' Cel mai natural pare "Tnvelitoarea germana" - @ , Se diferentiazl la acoperlrlle ~arpantei $1 peretelullntre trel grupe: modul de .scoperlre excluslva", "acoperlre germana veche" ${ "acoperlre sllbatlcA", .Acoperlri.le decorative", De eele mal multe or! acoperlrea eu ~Ioane OS $ablon cu solzl, unghl ascutlt, cu solzl de pe$te, octogoane etc.

Tlpurlle convenabile ale Tnvelltorllor, $abloane dreptunghlulare $1 $ablaane de crolall pe coardll. Acoperirlle au ,abloane slnt potrivi-

te pentru ardezla artlflclala. .

POR • IOOP,rt, 'ntroO alngllrl aplhmftl .pre IImp.n

11;11 PI co~ In Partel draaptt

T • ~;Il d, mq!nl

p • ~;Il PlntrlIacoperl, TntroO

Iingurl &pi

W • 11;1. ell leglturl au plr8lll. TSR • leglturllaltralill .Ilfin.

""" ell coI,lln cfreapIa

SR • ~glil ell I.;aturl literati

fndmpla

51. • 11;11 d.leglturllatlraliln tIIn;.

PSL .. 11;1. cI"eglturs ftttnal. II un IOCIPlrI, !n!roO IInQuI'A aplln S!!nge

GI. • Ilgla de I. capltuf cOlmel,

In slfngl

G • jig" clpltulul colm.' " •

InterslC!t.1 ctptlortlor CU cOlml

01.. • 1IGlillmlll aprs tlmpan .tlngl

TOL • ~gl. 11m1ll1P1'8 tlmpan la Jghllb dnga

FOL • I.gltutl d. COImA-Umftl apre tlmpll'llfgl. CSt cclt sllngl

GR • Ifgf. dl cap II colml ,I de Inters8C1!a clprlorllor au cOlml FOR • fagatura ~ OOII'Ml-llmltl apre

tlmp«n ~gIl de colt lIT elrelpta

F • !Igli d. ClP II cOlml

OR • ~gll Rmftl sptI IfriTpan dreapta TOA • ttgfl ell co~ fl.tre .. fnl,1

gltlgullntttlor, In drs_pt.

F • 1Igfl proflfltl din clmpul da mlJloe

GZ • IIgfi din stiefl

@ Tlgil model.1I

"fB\ Tigle ilin beton, 0,60 - 0,80 .. ' ~ KNlm2 Tncllna«e 16'

lnvelitoare cu Ilglaolandeza, - u$oara O,SO KN/m2

®

invelltoare cu tigla faltuita

"

r'f\ Invsllto." libroclmlnt ondulat cu \,!) pleH prelabrfcett pentru coaml " stre,,'nl 0,20 KNimI

. II~~

\~- .

.. .',

. ..... ' . 6t14\.

~ .

~

@ Poalbllltlllie d. ftxare

s. fSO+--lIIIm. de utIIi.z .... 110 --- ....

I- dIractla de ICClperirI -~..=.-I

I'raftl1301311 •

I =:J~: I: I:: I:: 1=~::31A I

® Pile! ondulat. dfn nbtoc:lm.nt

Fall dublu v.rtlaal

. ~ InveIIto.,.. eln tlbfI ~ cu fII1Urf 0,25 kNlmt

&114%) - dIrec1I1 vr.mll~

1----.8--_

::211.. •• ~J'I tI'-~.

I J

~ lnv,lIto." cu ~gl. din ot" I...f..) 0.1! KNlml

_cu." .. apil lcoparf,ului

VL.J

JlmlrolUnd dreptunghlular

__ _/:"'_L. ~'I'

~

~Ioare

@ Forma $1 a~ezarea jgheabului

IS" Panta min. aI. &COPe"'utui pentru ~ InvllJtorf din tIbIA de 01.' ZlncatA

,_ 7,50 ........ 7,50 _,

=

:1"(5%)

iNVELITORI

.... ClJ lnvelltorile din ciment ~i fibre din pl!ei ondulate au 0 distant! a panelor de 70 - 145 em pentru pilei eu 0 lunglme de 1,6 m, de 1,15 $i 1 ,175 pentru cele eu 0 lunglme de 2,50 m. Suprapunere de 150 respectiv 260 mm .... CD - ®. lnvelltorlle de tabl! din zinc, zinc titan, cupru, aluminiu, tabla de olel zincal etc. - ® - CD .Pentnu toate elementele pentru coama, stre8$ina,limila spre timpan sa folose$te tab!! de cupru, 1n formatels comsrclaJe - ® . Cuprul are caa mai mareintindere la rupere din toate invelitorlle din metal, de aceea este potrMt pentru lucrari de oompactare, compresare, inUndere $I de retulare. Patina tlpicl pentru cupru este foarte apreclata. Se va svita montarea Tmpreunl au alu· miniu, zincul titan, otalul zlncst: plumbul $I olelul aiiat pot Ii foloslte fArA probleme. lnvelnorlle din cupru s1nt impermeabile fal! de vapori de api ,i de aceea foarte potrMte pantru acoperi$urila recl- pag. 93-94.1ncArcarea pi aeeperis (greutatea calculata In kNim2 suprafata acoperl,ului). Invalltor1le pentru 1 rna 8U' prafa!. de leoper!$ fir! c!pr!orl, pane ,I flrme. inveiitor! dJn ~gil ,I tfgIe din baton. Greuta~le 81nt valabils flrl mortar, dar inciud astereala. La mortar trebuJ. adaugat 0,1 kN'm2 •

Tlgil solzt DIN 458 ,I ~gll ,olrl din blton DIN 111 e

II acoperl, slmplu lnv.11t au ll;11, Inclualv t!ndrllel ••.....••••....••.. " o,eo IllCCIpert, cu ~gl. lolzl ... zlte In ,Ir dublu .au Tnvellt. dubl. ••••. • . • • •• 0,80

Tlgi. deacoptrl, prasatllcanalltl OiN 1111 " 0,80

Tlgil ou 1111.11;11 de r,lormlre, 11;11 plltA ou fa". tlgll d. pant. r.dull OIN 4S8 •• 0,55

Pilei au fall coni. DIN 1117 . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . .. . • . . . . . . .. . . . . . . . . .. 0,55

TlgII dl MII'IIIII, Jlgil eII.tatl DIN 466 .,'. . . .. .. . .. .. • . .. .. . . • .. • .. .. •• 0,50

Tlgll DIN 1118.................................... 0,50

Tlgil cu format mare (plnlll 10 bucJ mil 0,80

OlIn, fIrl mol'llr 0.1 cu .. • • • .. .. • • . .. •• 0,90

Tnvelltol" din mltll •• coperi, dln alumlnlu (aluminlu grcalm. 0,7 mm)

Inciualv cafraj . • • .. • .. .. • • .. • .. • .. .. • . .. • .. .. • .. . .. .. .. • .. • .. .. .. •• O,2S

Jnvelllcart din cupru cu laJtultt dubll (tIbIl de cupru groslme a,s mm) InckJaIv co1raJ . • 0,30 Acopari.I~1t dublu vlnlc,' din 1ab11111t.11tt "ncatl (llroalml 0,63 mm) inclualv

supon din carton II cofrlj ,............. 0,30

Invellton din wezle. ~ german dfn ardazl. pi cofraj. Ina. suport dln carton " \101raj

au pllel marl (360 x 280 mm) ; . . .. . . . .. . .. . . .. . .. .. •• 0,50

au pilei mlcl (circa 200 )(150 mm) 0,45

Acep.'" .nglez din ardazl. Inciu"" fIpcf

p. ,Ipclln _COPlrfte dubfl 0,45

pt \lOlra) ,I carton Inctullv cofrlj • • • • . .. .. . . .. .. . . • • .. . • . .. .. .. • 0,58

Acoparf. glrman vtcht p. celral au ,!pel $I cartan ........ . .. .. .. .. • .. • 0,80

_copellre dubfl , • • .. . .. .. • • • . • . . . . • .. • • .. .. • •. . 0,80

lnv.lllOIre dllIlIgI. d. otal (tlbll zlnoatI conform DIN 59231)

p. construc~. din ~ Indullv "pel " . .. . .. .. .. .. .. . .. •. 0,18

p. cefrli inclualv luPOrt din c_rta,,.1 colraj • .. .. .... ... .. • • • .. .. .. •• 0,30 Inv.ilto .... tabla cndulatl (tlbll d. ot" zlncatl conform DIN 59231)

Inclualv matertll d. ftxare 0,28

Inv.'Ito_" dtn zinc cu lcop.rire p. "peI dfn tabli zlnaatA nr.13. IlIctu.iv co"') .. 0,30

10 00 10 10 10 80

so 40 30 20 10

1

FQJ'l11Ite CIOm.rdaII ell1%l' . Pilei
Lunglmlm 30-40 2,0
u.tlme m. mIX. o,e (0.66) 1,0
Grcllmlmm 0.1-2,0 0,2-2.0
GreIII.I. kgldml 8,93 8,93 . ® Elem'nII mlrl pentru acop.rf.

• ,I perat. (Clnaltta)

Tibia din zinc ",N 9721 min. 0,7 mm (Zn)

SYport jgh •• b bIilzl din 0181 zlneat . (SI2)

TIb" din 0181 DIN 1541 zlncllIl. cald

IOOPIIItl cu plumb . (S12)

Suportul Jgtlubului: bIIndl

din 01" zllIcat (S12) Tabla din cupru semNotmati ",N 17B7 (eU) Supoo1ul Jghelbulul: bll1dl dl cupru (Cu) Tabla din a1umlnlu I. ]umllll. OIN 1125 (AI) Supoo1uljgh •• buIUI: 0111 zinca1 (612)

Oenumlr.:

(Ex.: jgheab semlrotund 1Il1rnal333 Zn

O.1e mm eu lupo1\iI igheabului 333 Zn)

@ Materlale

®

Form. dl "vr .... $I tIIer.1 mat.ria· lulul vallull dIn cupru p,nlTu &COpe. llrel eu bln"sl pilei

s~.ICOP'J1. 0Imtn~~ Lltlmlldl
IU I cu 'vacu· normtll tIIertt:lentru
111 • .,,11,. jghllbulul Ighlaburi din
jghllburl tabl.
.. mlrotundl m mm2l mm
ptn.'I25 10 200
pHle 25-40 80 200 (10 I'lrtl)
pesle 40-80 90 2eO (8 partl)
PH" 150-90 125 285 (7 plrll)
pI.I' ;0- I 25 150 333 (S partl)
pest. l2S-17S 180 400 (5 partl)
pesl. 175-275 200 500 (4 pOrt!)
Jgh,abu~l. da Iceperl$ din prlnclplu monta·
II Inclln_te. Vlteu mlIi mare de scurger. 1m·
potrlva InfundArllor. corozlunl,. ,I Ingh'lj,li.
Suporjlljgheabului conslau de "gula din ben·
zi de olll zlncat C1J 0 I.Um. de 20 - 50 mm ,I
o grosfme de 4 - e mm. Dlmensluni normate pentru )gheaburl in rapert CU suprafata de evacu.re a apei

~llPfIPUn"'112 ~lUrnpunIN1 ~lUptapUII'(l1 'II

,ldnc.1IiIIIIIlIt 1~,nIIW
~ 18-25 mm 2S-!Omm
plnUm 1~r4%) ~!:(e'7%l
i-10m 13' 22,5%! SO 1U~!
10-15m 1e' 25,1% 10- 17,4%
I 0 .. " 15m 17' 2V 2%i 12" 20.8%
8-10- 200 mm cu IZCIlIt .. JuprljlUnlrfI
10-1S' 150 mm tart 1zOIar .. IUprapunerll
IM.,,1!!" 100 mm flrl lzoIattl tuprapun,ril 'fa' lnvelltolr. din tlbll ondulltl, InClI· I.!!:V nl\le min., auprapunara lat.rali

SUpI'If. ICCp'ri. Otm.nliUnl ~"d"
,ulul cu IVIeU- normlltale tile" p.nrru
l"I&pI11a bllrlantlor lUblin din lalll.
burlant
rolund. ~ mm0 mm
plnll.20 SO 187 (12 pArjI)
PIM 20-50 SO 200 (10 plrtf)
pe,t. SO-aD 70 250 (8 plrtl)
pestt SO-100 so 285 (7 pIrlI)
p .. " to-lao 100 333 (5 pIrlI)
Plltll00-1S0 125 400 (5 plrll)
paste 1 eo- 250 1SO 500 (4 plrll)
pl' I. 250-375 17S
pestt 325-500 200
Prlndere cu brAtlrllproreiate lmpotrlva COIQ·
ziunll) al cAror dlametru interior certspunde
cu eel al burlanulul. Olstants minim! a burla·
nufui flill de pertls 20 mm. Olslanla Inlte
briitAri 2 m. @

Dlmens,un, normale penlru deschl· dere! burlanelor pantru apa de ploaie In raporl cu supra!a!a da evacuare aapei

87