1.

L’estudi de la població
OBJECTIUS DIDÀCTICS
1. Conèixer la demografia, els seus objectius d’estudi i les seves fonts d’informació. 2. Calcular, comparar i comprendre el significat de les taxes demogràfiques principals relacionant-les amb el grau de desenvolupament del país estudiat. 3. Analitzar l’estructura de la població en funció de la classificació per edats, sexe i activitat econòmica. Distingir entre els models demogràfics de població jove i envellida associant-los al nivell de desenvolupament econòmic. 4. Localitzar els principals moviments migratoris actuals, raonar-ne les causes i conseqüències per als països d’origen i d’acollida. 5. Adquirir i utilitzar amb propietat el vocabulari específic de la unitat, així com interpretar piràmides de població. 1. La demografia com a ciència Què és i per a què serveix la demografia? Què estudia la demografia? Primers estudis demogràfics D’on extreu les dades la demografia? 2. Natalitat, mortalitat i creixement natural La natalitat La mortalitat El creixement de la població 3. L’estructura de la població 4. Els models demogràfics 5. Els moviments migratoris Una població en moviment Tipus de migracions Corrents migratoris en el passat Corrents migratoris actuals 6. Causes i conseqüències de les migracions Causes principals de les migracions Conseqüències de les migracions per als països d’origen Conseqüències de les migracions per als països d’acollida

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• Produir textos orals i escrits, en diferents suports, per comunicar i compartir idees i coneixements relatius a la demografia, emprant adequadament el vocabulari estudiat. • Utilitzar els nombres i el càlcul aplicats a la demografia. • Recollir, interpretar i comunicar informació de mapes, taules i gràfics. • Desenvolupar un pensament crític i creatiu, analitzant els problemes socials rellevants i proposant solucions alternatives a través del diàleg, l’empatia i la cooperació. Respectar i assumir la diversitat cultural com a font de riquesa personal i col·lectiva que afavoreix la convivència en un món divers

2. La població al món, a Espanya i a Catalunya
OBJECTIUS DIDÀCTICS
1. Identificar els factors que afavoreixen els assentaments humans i localitzar les zones amb major densitat de població al món. 2. Analitzar l’evolució de la població mundial al llarg de la història raonant les causes dels canvis. Reconèixer el creixement desmesurat i poc uniforme de la població a les últimes dècades del segle XX i els problemes que presenta. 1

3. Explicar les conseqüències derivades del repartiment desigual dels recursos i de la riquesa. Situar els països més pobres i més rics del món. 4. Conèixer les característiques de la població espanyola actual i la seva estructura. Indicar la distribució territorial de la població a la Península. 5. Distingir els trets demogràfics fonamentals de la població catalana i situar les comarques amb major densitat de població. 6. Adquirir i utilitzar amb propietat el vocabulari específic de la unitat. 1. La distribució de la població mundial Un repartiment desigual El procés d’urbanització 2. El creixement de la població mundial L’evolució històrica La situació actual 3. Demografia i desenvolupament Població i recursos Població i desenvolupament 4. La població espanyola Les dades principals L’estructura de la població La immigració La distribució de la població 5. La població catalana Les dades principals La immigració La distribució de la població

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• Obtenir informació sobre la distribució demogràfica de la població mundial, a partir de l’anàlisi i comparació de gràfics estadístics i mapes. • Analitzar les causes que han conduït al panorama actual, elaborar informes i conclusions i comunicar-les adequadament tant de forma oral com escrita. • Desenvolupar un pensament crític i creatiu, analitzant els problemes socials rellevants i proposant solucions alternatives a través del diàleg, l’empatia i la cooperació. • Respectar i assumir la diversitat cultural com a font de riquesa personal i col·lectiva que afavoreix la convivència en un món divers.

3. Les societats humanes
OBJECTIUS DIDÀCTICS
1. Comprendre el concepte de societat. Raonar la tendència dels éssers humans a viure en grups i la necessitat d’establir unes normes que facilitin la convivència. 2. Distingir entre societats estàtiques i dinàmiques. Explicar el que s’entén per conflicte social i les causes que els poden provocar. 3. Contemplar el treball com un factor fonamental en la classificació de la societat, tant pel que fa a la població activa o inactiva com per la formació acadèmica i professional de cada individu. Reconèixer la discriminació de la dona en aquest àmbit. 4. Diferenciar entre societats rurals i urbanes. Conèixer els indicadors que permeten classificar-les en riques i pobres. 5. Prendre consciència de la pertinença a diferents àmbits socials i culturals, reconèixer la diversitat com a element enriquidor de la convivència i manifestar actituds de respecte envers valors i opinions diferents dels propis, valorant-los críticament. 6. Adquirir i utilitzar amb propietat el vocabulari específic de la unitat. 2

1. L’organització de la societat L’ésser humà viu en societat L’establiment de normes La societat mundial L’estructura de la societat 2. Estabilitat i canvi social Societats estàtiques Conflicte social Societats dinàmiques 3. Les societats modernes La divisió tècnica del treball Les classes socials 4. Tipus de societats al món actual Societats rurals i societats urbanes Societats riques i societats pobres Indicadors de desenvolupament d’una societat 5. La diversitat dels grups humans Les diferències culturals Els conflictes etnicoculturals De la segregació a la interculturalitat

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• • • • • • Analitzar i valorar diferents realitats i sistemes d’organització social passats i presents per contribuir a la construcció d’una societat més justa i solidària. Comprendre la interrelació i interdependència entre els agents, els fets i els fenòmens socials per conviure en un món global, complex, plural i en conflicte. Descodificar i utilitzar diferents tipus de llenguatges (icònics, simbòlics, cartogràfics, audiovisuals, informàtics...) per comprendre i interpretar la realitat. Distingir entre informacions rellevants i anecdòtiques i entre informacions objectives i subjectives per copsar la intencionalitat dels missatges. Desenvolupar un pensament crític i creatiu, analitzant els problemes socials rellevants i proposant solucions alternatives a través del diàleg, l’empatia i la cooperació. Respectar i assumir la diversitat cultural com a font de riquesa personal i col·lectiva que afavoreix la convivència en un món divers.

4. La societat europea, espanyola i catalana
OBJECTIUS DIDÀCTICS
1. Identificar les característiques comunes de les societats modernes (industrialització, democràcia, influència dels mitjans de comunicació...) reconeixent l’existència de desequilibris socials en el seu interior ocasionats per un repartiment desigual de la riquesa. 2. Contemplar el continent europeu com a resultat de les diferents migracions que s’han produït al llarg de la història i que han generat una diversitat de cultures, llengües i religions. 3. Conèixer els trets més importants de l’organització econòmica i política a Europa, així com els reptes als quals s’enfronta la Unió Europea al segle XXI. 4. Indicar els factors que permeten englobar la societat espanyola en el que anomenem societats desenvolupades. Explicar les característiques del seu mercat de treball, els conflictes relacionats amb els canvis de les últimes dècades i els problemes als quals s’enfronten actualment els joves espanyols. 5. Enumerar els trets fonamentals de la societat catalana i els reptes que ha de resoldre de cara al futur. 6. Adquirir i utilitzar amb propietat el vocabulari específic de la unitat. 3

1. Europa, una societat moderna Una societat del món desenvolupat Desigualtat i diferència 2. La diversitat dels pobles europeus Europa, un territori que atreu població Diversitat de cultures La formació d’Europa Migracions des d’altres continents 3. La societat europea: organització econòmica i política La divisió d’Europa: països de l’est i de l’oest La societat del benestar La societat europea al segle XXI 4. La societat espanyola Una societat desenvolupada El mercat de treball Els reptes de futur 5. La societat catalana Característiques de la societat catalana Els reptes de futur

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• • • • • Analitzar i valorar diferents realitats i sistemes d’organització social, política i econòmica per contribuir a la construcció d’una societat més justa i solidària. Contribuir en la construcció d’un nou model de societat basat en els principis de desenvolupament sostenible. Buscar, obtenir, seleccionar, organitzar i interpretar la informació a partir de fonts diverses (directes i indirectes, escrites, gràfiques, audiovisuals i amb diferents suports, especialment relacionats amb les TIC). Utilitzar adequadament el vocabulari propi de les ciències socials per a la construcció d’un discurs científic precís i rigorós. Desenvolupar un pensament crític i creatiu, analitzant els problemes socials rellevants i proposant solucions alternatives a través del diàleg, l’empatia i la cooperació.

5. El trànsit a l’edat mitjana
OBJECTIUS DIDÀCTICS

1. Comprendre els processos de construcció de les diverses civilitzacions sorgides a l’edat
mitjana identificant les seves fases de desenvolupament i decadència, els esdeveniments i personatges més significatius i les relacions entre elles. 2. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i esdeveniments rellevants de l’edat mitjana. 3. Reconèixer les característiques polítiques, socials, econòmiques i culturals de cadascuna de les civilitzacions de l’època medieval, així com els conflictes i enfrontaments interns i externs. 4. Conèixer i analitzar les manifestacions artístiques d’aquest període. Valorar el patrimoni historicoartístic com a herència i llegat dels grups humans i manifestació de la seva riquesa i diversitat. 5. Assolir una perspectiva global de l’evolució de la humanitat que faciliti la comprensió de la pluralitat i de la diversitat social i cultural. 6. Adquirir i utilitzar amb propietat el vocabulari específic de la unitat. 4

1. L’inici de l’edat mitjana De Roma al món medieval Civilitzacions no europees 2. Bizanci El marc geogràfic i cronològic Aspectes culturals 3. Els orígens de l’islam El marc geogràfic Mahoma Doctrina de l’islam L’Alcorà 4. L’expansió de l’islam Els califes L’economia La cultura 5. L’imperi carolingi El regne dels francs Carlemany El renaixement carolingi La divisió de l’Imperi

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• • • • • Buscar, obtenir, seleccionar, organitzar i interpretar informació sobre les civilitzacions medievals, analitzant-ne les conseqüències per al desenvolupament històric. Produir textos orals i escrits, en diferents suports, per comunicar i compartir idees i coneixements relatius a aquest període de la història, emprant adequadament el vocabulari estudiat. Interpretar mapes, gràfics, eixos cronològics i imatges com a eines per a la millor comprensió del tema. Contrastar la informació a partir de fonts diverses, comparant-la per tal de desenvolupar un pensament crític i creatiu. Valorar les manifestacions artístiques històriques per desenvolupar el sentit estètic i la capacitat d’emocionar-se.

6. L’Europa feudal
OBJECTIUS DIDÀCTICS
1. Conèixer els orígens del feudalisme i les relacions de servitud i vassallatge que caracteritzen aquest període. 2. Descriure l’estructura de la societat feudal: el paper de la monarquia, els grups que formaven els diferents estaments, la seva funció i els seus privilegis. 3. Indicar els trets característics de l’economia feudal. 4. Reconèixer la influència de l’Església en molts aspectes de la societat feudal i en la mentalitat dels seus individus, així com la seva importància en la transmissió de la cultura. 5. Analitzar les manifestacions artístiques romàniques i identificar els trets característics de l’arquitectura, l’escultura i la pintura. 6. Adquirir i utilitzar amb propietat el vocabulari específic de la unitat. 1. El feudalisme Els orígens del feudalisme Relacions de vassallatge 2. La societat feudal Els tres estaments 5

La monarquia 3. L’economia feudal Una economia rural i autosuficient L’organització del feu El treball de la terra 4. L’Església a l’edat mitjana La influència de l’Església Les croades 5. L’art romànic L’art de la cristiandat L’arquitectura romànica L’escultura i la pintura

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• • • • • Analitzar i valorar diferents realitats i sistemes d’organització social, política i econòmica per contribuir a la construcció d’una societat més justa, solidària i democràtica. Recollir, classificar i interpretar informació de diferents tipus de fonts escrites i no escrites per comprendre les formes de vida de l’antiguitat i fomentar la curiositat científica. Utilitzar adequadament el vocabulari propi de les ciències socials per a la construcció d’un discurs científic precís i rigorós. Configurar la pròpia identitat personal, social i cultural, amb els referents culturals i històrics disponibles del seu entorn. Valorar les manifestacions artístiques històriques per desenvolupar el sentit estètic i la capacitat d’emocionar-se.

7. Al- Andalus
OBJECTIUS DIDÀCTICS
1. Comprendre el procés de conquesta i ocupació musulmana de la península Ibèrica distingint les seves etapes. 2. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i esdeveniments rellevants de la història d’Al-Andalus, des dels seus orígens fins a la reconquesta. 3. Conèixer els trets més característics de l’organització social, política, econòmica i cultural d’Al-Andalus, així com la seva evolució. Comparar-la amb el sistema feudal dels regnes cristians. 4. Valorar les aportacions de la civilització d’Al-Andalus a la ciència, l’art, els avenços tecnològics, etc. reconeixent l’empremta que han deixat a la cultura de la Península. 5. Assolir una perspectiva global de l’evolució de la humanitat que faciliti la comprensió de la pluralitat i de la diversitat social i cultural. Aplicar aquests coneixements a la interpretació del present, la comprensió del passat i la construcció del futur. 6. Adquirir i utilitzar amb propietat el vocabulari específic de la unitat. 1. La formació d’Al-Andalus La conquesta de la península Ibèrica L’ocupació del territori 2. L’organització política L’evolució política L’organització política 3. L’organització social i econòmica Els grups ètnics La jerarquia social L’economia 4. La decadència d’Al-Andalus 6

Al-Andalus, terra de frontera La fi d’Al-Andalus 5. El llegat islàmic La cultura i la ciència L’art L’empremta d’Al-Andalus

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• • • • • Analitzar i valorar diferents realitats i sistemes d’organització social, política i econòmica per contribuir a la construcció d’una societat més justa, solidària i democràtica. Recollir, classificar i interpretar informació de diferents tipus de fonts escrites i no escrites per comprendre les formes de vida de l’antiguitat i fomentar la curiositat científica. Buscar, obtenir i seleccionar informació sobre Al-Andalus. Transmetre-la correctament, utilitzant en el procés les tècniques de treball intel·lectual i les tecnologies de la comunicació. Configurar la pròpia identitat personal, social i cultural, amb els referents culturals i històrics disponibles del seu entorn. Respectar i assumir la diversitat cultural com a font de riquesa personal i col·lectiva que afavoreix la convivència en un món divers.

8. La península Ibèrica als segles VIII-XIII
OBJECTIUS DIDÀCTICS
1. Conèixer i localitzar en el temps i en l’espai les diverses etapes de la reconquesta que van conduir a la formació dels regnes cristians. Identificar els personatges més representatius d’aquest període. 2. Descriure el procés de formació de Catalunya assenyalant els esdeveniments i personatges més rellevants. 3. Caracteritzar l’organització política i territorial dels regnes cristians medievals. Explicar els canvis econòmics i socials produïts pel repartiment de les terres reconquerides i la convivència entre els diferents grups religiosos (cristians, jueus i mudèjars). 4. Conèixer i analitzar les manifestacions artístiques de l’art romànic peninsular. Valorar el patrimoni historicoartístic com a herència i llegat dels grups humans i manifestació de la seva riquesa i diversitat. 5. Assolir una perspectiva global de l’evolució de la humanitat que faciliti la comprensió de la pluralitat i de la diversitat social i cultural. 6. Adquirir i utilitzar amb propietat el vocabulari específic de la unitat. 1. Els regnes cristians Astúries, Lleó i Castella Navarra Aragó i Catalunya 2. Els orígens de Catalunya Terra de frontera El Casal de Barcelona La independència política 3. L’organització política La monarquia Les Corts L’administració territorial 4. Els canvis econòmics i socials L’organització de les terres La societat dels regnes cristians 7

5. L’art romànic peninsular Castella, Lleó, Navarra i Aragó Catalunya

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• • • • • • Analitzar i valorar diferents realitats i sistemes d’organització social, política i econòmica per contribuir a la construcció d’una societat més justa, solidària i democràtica. Buscar, obtenir i seleccionar informació sobre els canvis que van tenir lloc a la Península entre els segles VIII i XIII i les seves conseqüències històriques. Produir textos orals i escrits, en diferents suports, per comunicar i compartir idees i coneixements relatius a aquest període de la història, emprant adequadament el vocabulari estudiat. Llegir i interpretar mapes de diferents característiques per a una millor comprensió dels processos històrics estudiats. Configurar la pròpia identitat personal, social i cultural, amb els referents culturals i històrics disponibles del seu entorn. Valorar les manifestacions artístiques històriques per desenvolupar el sentit estètic i la capacitat d’emocionar-se.

9. Europa al final de l’edat mitjana
OBJECTIUS DIDÀCTICS

1. Descriure els canvis econòmics que van tenir lloc a Europa a finals de l’edat mitjana, fent
èmfasi en el desenvolupament del comerç. Identificar i situar les grans rutes comercials europees. 2. Comprendre el desenvolupament i prosperitat de les ciutats com a punt clau en les transformacions que es van produir a finals de l’edat mitjana, el naixement d’una nova classe social burgesa i la creació dels gremis. 3. Explicar les causes de la crisi econòmica i demogràfica de principis del segle XIV i les seves repercussions socials. 4. Analitzar els conflictes de la Guerra dels Cent Anys i el Cisma d’Occident. Identificar-ne les causes, els esdeveniments i personatges més rellevants. Valorar la necessitat de trobar solucions dialogades als problemes i assumir els valors de la cultura de la pau. 5. Reconèixer els elements bàsics de l’art gòtic. 6. Adquirir i utilitzar amb propietat el vocabulari específic de la unitat. 1. Una etapa de prosperitat El creixement econòmic Les grans rutes del comerç 2. El desenvolupament de les ciutats El renaixement urbà L’urbanisme 3. La societat urbana La burgesia Els gremis 4. La fi de la prosperitat La crisi econòmica i demogràfica Els conflictes socials 5. Guerra i cisma La Guerra dels Cent Anys El Cisma d’Occident 6. L’art gòtic Un art burgès i urbà L’escultura gòtica 8

La pintura gòtica

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• Buscar, obtenir i seleccionar informació sobre els canvis que van tenir lloc a Europa a la baixa edat mitjana i les seves conseqüències històriques. • Produir textos orals i escrits, en diferents suports, per comunicar i compartir idees i coneixements relatius a aquest període de la història, emprant adequadament el vocabulari estudiat. • Comprendre la interrelació i interdependència dels agents, els fets i els fenòmens socials per conviure en un món global, complex, plural, desigual i en conflicte. • Interpretar mapes, gràfics, imatges, documents i obres d’art com a eines per a la millor comprensió d’aquest període. • Valorar les manifestacions artístiques històriques per desenvolupar el sentit estètic i la capacitat d’emocionar-se.

10. La península Ibèrica als segles XIV i XV
OBJECTIUS DIDÀCTICS
1. Explicar les darreres etapes de la reconquesta i construcció de la Corona de Castella identificant els seus trets econòmics i socials més rellevants. 2. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i esdeveniments més significatius del naixement de la Corona d’Aragó i la seva expansió pel Mediterrani, reconeixent alguns dels personatges que hi van participar. 3. Conèixer els organismes que van definir el marc institucional català durant els segles XIII i XIV i les seves funcions. 4. Identificar les causes i conseqüències de la crisi política que va patir Catalunya al segle XV. Indicar les reformes que es van dur a terme durant el regnat dels Reis Catòlics incidint especialment en la imposició de la uniformitat religiosa. 5. Conèixer i analitzar les obres gòtiques més destacables de Castella i la Corona d’Aragó comparant-les amb les manifestacions d’art mudèjar. Valorar el patrimoni historicoartístic com a herència i llegat dels grups humans i manifestació de la seva riquesa i diversitat. 6. Assolir una perspectiva global de l’evolució de la humanitat que faciliti la comprensió de la pluralitat i de la diversitat social i cultural. 7. Adquirir i utilitzar amb propietat el vocabulari específic de la unitat. 1. La Corona de Castella La fi de la Reconquesta L’economia i la societat 2. L’expansió catalanoaragonesa El naixement de la Corona d’Aragó De la unió catalanoaragonesa a Jaume I L’expansió pel Mediterrani 3. Les institucions catalanes La monarquia Les Corts La Generalitat El consell de Cent 4. La crisi política del segle XV La fi del Casal de Barcelona Isabel de Castella i Ferran d’Aragó 5. Els arts mudèjar i gòtic L’art mudèjar L’art gòtic a la Corona de Castella L’art gòtic a la Corona d’Aragó 9

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• • • • • • Analitzar i valorar diferents realitats i sistemes d’organització social, política i econòmica per contribuir a la construcció d’una societat més justa, solidària i democràtica. Buscar, obtenir, seleccionar, organitzar i interpretar informació sobre els esdeveniments que van tenir lloc a la península Ibèrica als segles XIV i XV i les seves conseqüències històriques. Produir textos orals i escrits, en diferents suports, per comunicar i compartir idees i coneixements relatius a aquest període de la història, emprant adequadament el vocabulari estudiat. Interpretar mapes, gràfics, eixos cronològics i imatges com a eines per a la millor comprensió del tema. Configurar la pròpia identitat personal, social i cultural, amb els referents culturals i històrics disponibles del seu entorn. Valorar les manifestacions artístiques històriques per desenvolupar el sentit estètic i la capacitat d’emocionar-se i desenvolupar una actitud activa en relació a la conservació del patrimoni cultural, contribuint a donar-lo a conèixer.

L’edat moderna
11. Els orígens de l’edat moderna
OBJECTIUS DIDÀCTICS
1. Identificar els canvis socials, polítics, econòmics i culturals que marquen l’inici de l’edat moderna insistint en el paper predominant de les monarquies autoritàries. 2. Reconèixer els factors que van permetre la recuperació econòmica del segle XV destacant la creixent importància de la burgesia i la reactivació del comerç. 3. Comprendre el concepte d’Humanisme i identificar alguns dels personatges més representatius d’aquest moviment. 4. Conèixer els trets fonamentals que defineixen l’estil renaixentista relacionant-los amb les noves idees humanistes, així com identificar alguns dels artistes més rellevants d’aquest període. 5. Analitzar les causes i conseqüències dels conflictes religiosos que van tenir lloc a Europa al segle XIV, situant en el temps i en l’espai els seus esdeveniments i personatges més significatius. 6. Identificar els diferents factors que van intervenir en els descobriments geogràfics de l’inici de l’edat moderna. 7. Adquirir i utilitzar amb propietat el vocabulari específic de la unitat. 1. El naixement de l’estat modern L’edat moderna, una època de grans transformacions La monarquia autoritària 2. Economia i societat a l’Europa moderna El final de la crisi medieval Canvis en la societat estamental Una nova economia 3. L’Humanisme La renovació en el món de les idees La difusió de l’Humanisme 4. El Renaixement L’expressió artística de l’Humanisme Fases del Renaixement L’arquitectura L’escultura 10

La pintura 5. Els conflictes religiosos La Reforma protestant La difusió de la Reforma a Europa La contrareforma 6. Els descobriments geogràfics L’ampliació del món conegut L’expansió portuguesa L’expansió castellana

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• • • • • Analitzar i valorar diferents realitats i sistemes d’organització social, política i econòmica per contribuir a la construcció d’una societat més justa, solidària i democràtica. Buscar, obtenir, seleccionar, organitzar i interpretar informació sobre els diferents aspectes que caracteritzen l’edat moderna, analitzant-ne les conseqüències pel desenvolupament històric. Analitzar els diferents factors que intervenen en un esdeveniment històric, comprenent com provoquen una situació determinada, de manera que la possible alteració d’un d’ells suposaria un gir en el transcurs de la història. Produir textos orals i escrits, en diferents suports, per comunicar i compartir idees i coneixements relatius a aquest període de la història, emprant adequadament el vocabulari estudiat. Reconèixer i valorar les obres artístiques, entenent el significat i el simbolisme que van tenir en el moment de la seva realització i desenvolupant una actitud activa en relació a la conservació del patrimoni cultural.

12. La monarquia dels Reis Catòlics
OBJECTIUS DIDÀCTICS
1. Conèixer els trets polítics característics de les Corones de Castella i Aragó com a exemple de monarquies autoritàries i assenyalar les implicacions polítiques de la unió dinàstica. 2. Descriure les crisis i conflictes que van tenir lloc a Catalunya al segle XV analitzant-ne les causes i conseqüències i identificant els esdeveniments i personatges més significatius. 3. Localitzar en el temps i l’espai les fites més importants de la política expansionista dels Reis Catòlics, tant a l’interior com a l’exterior de la Península. 4. Explicar els trets bàsics de l’economia i la societat a l’època dels Reis Catòlics, establint diferències i similituds entre els regnes de Castella i Aragó i destacant el procés d’unificació religiosa. 5. Conèixer i analitzar la realitat de les cultures indígenes abans de l’arribada de Colom, la seva organització política, els trets principals de la seva cultura i producció econòmica. 6. Entendre la transcendència que va tenir, a nivell mundial, el descobriment d’Amèrica, el repartiment del territori d’influència i com es va gestionar la colonització i explotació econòmica d’un territori tan llunyà. 7. Adquirir i utilitzar amb propietat el vocabulari específic de la unitat. 1. La monarquia hispànica La unió dinàstica La nova monarquia autoritària La Corona de Castella La Corona d’Aragó 2. Catalunya al segle XV Crisi i conflicte El conflicte remença La guerra civil 3. L’expansió territorial de la monarquia hispànica 11

L’expansió peninsular L’expansió fora de la Península 4. Economia i societat a l’època dels Reis Catòlics La societat La unificació religiosa L’economia catalanoaragonesa L’economia castellana 5. L’arribada a Amèrica La descoberta del nou continent Els pobles precolombins 6. Les conseqüències del descobriment La colonització L’explotació econòmica de les colònies

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• • • • • Analitzar i valorar diferents realitats i sistemes d’organització social, política i econòmica per contribuir a la construcció d’una societat més justa, solidària i democràtica. Comprendre la interrelació i interdependència dels agents, els fets i els fenòmens socials per conviure en un món global, complex, plural, desigual i en conflicte. Buscar, obtenir, seleccionar, organitzar i interpretar informació sobre els canvis que es van produir a l’època dels Reis Catòlics, analitzant-ne les conseqüències pel desenvolupament històric. Produir textos orals i escrits, en diferents suports, per comunicar i compartir idees i coneixements relatius a aquest període de la història, emprant adequadament el vocabulari estudiat. Respectar i assumir la diversitat cultural com a font de riquesa personal i col·lectiva que afavoreix la convivència en un món divers.

13. L’Imperi hispànic
OBJECTIUS DIDÀCTICS
1. Conèixer els trets principals del regnat de Carles I destacant-ne la política interior i exterior. 2. Comprendre els aspectes fonamentals de la política de Felip II i les respostes que va donar als problemes interiors i exteriors que es van plantejar durant el seu regnat. 3. Descriure el model polític dels Àustries destacant la conservació dels drets i les institucions dels diferents regnes que formaven l’Imperi, política heretada dels Reis Catòlics. Identificar les institucions que representaven el govern dels Àustries a Catalunya. 4. Valorar els procediments utilitzats en el procés de conquesta i colonització a Amèrica. 5. Analitzar les causes i conseqüències de la crisi del segle XVII que va representar la pèrdua de l’hegemonia espanyola a Europa, valorant les repercussions de la Guerra dels 30 Anys i la pau de Westfalia. 6. Identificar els trets fonamentals que defineixen l’estil renaixentista a Espanya, així com alguns dels artistes i obres més rellevants d’aquest període. 7. Adquirir i utilitzar amb propietat el vocabulari específic de la unitat. 1. L’Imperi de Carles I L’herència dels Reis Catòlics Les revoltes a la Península La política exterior 2. L’Imperi de Felip II Un Imperi hispànic Els conflictes exteriors Els conflictes a la Península 3. El model d’estat dels Àustries Una Corona i molts regnes 12

L’estructura de l’estat El govern dels Àustries a Catalunya 4. Conquesta i organització de l’Imperi Americà L’expansió en terres americanes L’organització administrativa L’explotació econòmica de les colònies La societat colonial americana 5. La fi de l’hegemonia espanyola Crisi demogràfica i econòmica Crisi política La decadència de l’Imperi hispànic 6. Humanisme i Renaixement a Espanya La difusió de les idees humanistes Pintura i escultura en el Renaixement espanyol L’arquitectura renaixentista a Espanya

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• • • • • • Analitzar i valorar diferents realitats i sistemes d’organització social, política i econòmica per contribuir a la construcció d’una societat més justa, solidària i democràtica. Relacionar els diferents factors que intervenen en un esdeveniment històric, comprenent com provoquen una situació determinada, de manera que la possible alteració d’un d’ells suposaria un gir en el transcurs de la història. Produir textos orals i escrits, en diferents suports, per comunicar i compartir idees i coneixements relatius a aquest període de la història, emprant adequadament el vocabulari estudiat. Interpretar mapes, gràfics, eixos cronològics i imatges com a eines per a la millor comprensió del tema. Utilitzar i dominar tècniques i estratègies per organitzar i sistematitzar la informació (resums, esquemes, mapes conceptuals...). Reconèixer i valorar les obres artístiques, entenent el significat i el simbolisme que van tenir en el moment de la seva realització i desenvolupant una actitud activa en relació a la conservació del patrimoni cultural.

14. Catalunya en el context hispànic (s. XVI-XVIII)
OBJECTIUS DIDÀCTICS

1. Conèixer els trets principals de l’economia i societat de Catalunya a l’època moderna i 2.
3. 4. 5. identificar els factors que van permetre el seu creixement econòmic i demogràfic al segle XVIII. Reconèixer les institucions, tant reials com pròpies, en què es fonamentava el govern de Catalunya durant el segle XVI. Analitzar les conseqüències de la política del comte-duc d’Olivares, així com descriure el conflicte de la Guerra dels Segadors. Caracteritzar el període del neoforalisme. Situar en el temps i l’espai els esdeveniments més importants de la Guerra de Successió, identificant-ne les causes i conseqüències, així com alguns dels personatges que van participar-hi. Reconèixer alguns dels artistes i obres més rellevants del Renaixement català. Adquirir i utilitzar amb propietat el vocabulari específic de la unitat.

6.
7.

1. Societat i economia a Catalunya (s. XVI-XVIII) L’economia als segles XVI i XVII La societat als segles XVI i XVII Economia i societat al segle XVIII 2. Catalunya dins l’Imperi dels Àustries 13

El govern de Catalunya (1516-1621) El bandolerisme 3. Decadència hispànica i revolta catalana (s. XVII) El context europeu i peninsular Els projectes d’Olivares La Guerra dels Segadors (1640-1652) 4. Neoforalisme i redreçament català Les conseqüències de la revolta de 1640 El retorn a la pluralitat: el neoforalisme La recuperació econòmica de la perifèria peninsular 5. Catalunya sota la dinastia borbònica (s. XVIII) Canvi dinàstic en la monarquia hispànica La Guerra de Successió L’Onze de setembre i el Decret de Nova Planta 6. Humanisme i Renaixement a Catalunya La difusió de l’Humanisme Un període gris per a les lletres El Renaixement a Catalunya

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• • • • • • Analitzar i valorar diferents realitats i sistemes d’organització social, política i econòmica passats i presents per contribuir a la construcció d’una societat més justa, solidària i democràtica. Buscar, obtenir i seleccionar informació sobre personatges històrics analitzant el seu paper en el desenvolupament històric. Distingir entre informacions rellevants i anecdòtiques i entre informacions objectives i subjectives per copsar la intencionalitat dels missatges. Valorar des d’un punt de vista crític els esdeveniments que van tenir lloc a Catalunya entre els segles XVI i XVIII, realitzant treballs i debats sobre el tema. Interpretar mapes, gràfics, eixos cronològics i imatges com a eines per a la millor comprensió del tema. Configurar la pròpia identitat personal, social i cultural, amb els referents culturals i històrics disponibles del seu entorn.

15. El temps del barroc
OBJECTIUS DIDÀCTICS
1. Comprendre el canvi de mentalitat que marca el naixement del barroc, així com els avenços culturals i científics més significatius que es produeixen a Europa en aquest període. 2. Establir diferències entre els dos sistemes de govern principals que despunten en aquest moment a Europa, així com els instruments utilitzats per exercir l’autoritat. 3. Identificar les causes i les característiques de l’estancament econòmic a l’Europa del segle XVII, explicar les transformacions a l’economia i els nous models adoptats per part d’Holanda i Anglaterra. 4. Conèixer els trets essencials de l’art barroc associant-los a les característiques de la societat en la qual es desenvolupa. 5. Reconèixer alguns dels artistes i obres més rellevants de l’arquitectura i escultura barroca a Espanya i Catalunya. 6. Analitzar les manifestacions artístiques del segle d’or comprenent la necessitat de valorar i respectar el patrimoni i assumint una certa responsabilitat a l’hora de conservar-lo. 7. Adquirir i utilitzar amb propietat el vocabulari específic de la unitat. 14

1. Canvis en la ciència i la cultura La nova mentalitat barroca L’impuls a la cultura El desenvolupament de la ciència 2. Canvis en la política: l’absolutisme L’absolutisme monàrquic La justificació de l’absolutisme Cop a l’absolutisme: la revolució anglesa 3. Economia i societat a l’Europa del barroc L’estancament econòmic del segle XVII La societat europea del barroc 4. El barroc europeu El barroc, un art de propaganda Arquitectura i escultura La pintura Tendències de la pintura barroca europea 5. El barroc a Espanya i Catalunya L’escultura barroca espanyola L’arquitectura barroca espanyola El barroc a Catalunya 6. El segle d’or: pintura i literatura La pintura barroca espanyola Els pintors barrocs del segle d’or hispànic La literatura del segle d’or

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• • • • • Analitzar i valorar diferents realitats i sistemes d’organització social, política i econòmica passats i presents per contribuir a la construcció d’una societat més justa, solidària i democràtica. Descodificar i interpretar diferents tipus de llenguatges (icònics, simbòlics, audiovisuals...) per comprendre i interpretar la forma de vida i mentalitat barroques. Buscar, obtenir i seleccionar informació sobre personatges i obres del segle d’or espanyol i comunicar els coneixements obtinguts emprant adequadament el vocabulari estudiat. Plantejar-se preguntes per tal de desenvolupar un pensament complex, crític, creatiu i amb capacitat de presentar alternatives. Reconèixer i valorar les obres artístiques, entenent el significat i el simbolisme que van tenir en el moment de la seva realització i desenvolupant una actitud activa en relació a la conservació del patrimoni cultural.

15