Unitat 1.

Les cèl·lules i els organismes OBJECTIUS DIDÀCTICS • Reconèixer l’existència de cèl·lules en tots els éssers vius i explicar-ne les funcions. • Diferenciar entre organismes unicel·lulars i pluricel·lulars, i reconèixer l’especialització cel·lular d’aquests últims. • Identificar en un dibuix els orgànuls cel·lulars més importants i identificar-ne la funció. • Assenyalar les diferències entre una cèl·lula animal i una de vegetal. • Conèixer l’objectiu de la nutrició i de la respiració cel·lular. • Conèixer les formes de relació de la cèl·lula amb el medi, i identificar els tipus de moviment que pot fer. • Saber la finalitat de la reproducció en els diferents organismes. • La cèl·lula com a unitat estructural i funcional dels éssers vius. • Organismes unicel·lulars i pluricel·lulars. • La cèl·lula eucariota: aspectes generals. Les cèl·lules animal i vegetal. Orgànuls més importants. • Nutrició cel·lular: autòtrofa i heteròtrofa. • Funcions de relació cel·lular: respostes i moviments. • Reproducció cel·lular: finalitat i procés. COMPETÈNCIES BÀSIQUES • Valorar les aplicacions responsables dels avenços científics. • Reconèixer que el coneixement científic evoluciona a partir de la investigació i de les diverses maneres d’interpretar els fenòmens. • Utilitzar el llenguatge científic per argumentar i comunicar les dades, les idees i les conclusions mitjançant diferents modes comunicatius. • Analitzar dades i interpretar dibuixos, taules i gràfics. • Comprendre i analitzar críticament textos de contingut científic de diverses fonts. • Utilitzar el coneixement científic per actuar com a ciutadans responsables amb la salut pròpia i la comunitària, en l’ús d’aparells i materials en la vida quotidiana. • Desenvolupar la imaginació i la creativitat. • Realitzar mesuraments i canvis d’unitat. • Reconèixer el grau d’incertesa en les afirmacions i de la necessitat d’aplicar el principi de precaució a l’hora de prendre decisions. Unitat 2. La nutrició dels éssers vius OBJECTIUS DIDÀCTICS • Diferenciar la nutrició autòtrofa de l’heteròtrofa. • Distingir les característiques més importants de la fotosíntesi. • Explicar els processos més importants relacionats amb la nutrició animal. • Explicar les característiques més importants de la respiració en els animals i en els vegetals. • Definir el concepte de respiració cel·lular i conèixer els elements que hi intervenen. • • • • • Dues formes de nutrició: autòtrofa i heteròtrofa. La fotosíntesi. El procés de nutrició animal i aparells que hi intervenen. La respiració com a intercanvi gasós en plantes i animals. Energia per funcionar: la respiració cel·lular.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CIÈNCIES DE LA NATURALESA 2n ESO

1

• • • • • • • •

Aplicar el mètode científic per donar resposta a problemes contextualitzats. Reconèixer que el coneixement científic evoluciona a partir de la investigació i de les diverses maneres d’interpretar els fenòmens. Utilitzar el llenguatge científic per argumentar i comunicar les dades, les idees i les conclusions utilitzant diferents modes comunicatius. Tenir en compte punts de vista diferents del propi i reconèixer les limitacions de les pròpies idees. Comprendre i analitzar críticament textos de contingut científic de diverses fonts. Analitzar dades i interpretar dibuixos i gràfics. Fer-se preguntes i imaginar respostes sobre el que succeeix en l’entorn. Reconèixer el grau d’incertesa en les afirmacions i de la necessitat d’aplicar el principi de precaució a l’hora de prendre decisions. Unitat 3. Funció de relació

OBJECTIUS DIDÀCTICS • • • • • • • • Explicar com es relacionen els éssers vius en relació amb el medi on viuen. Descriure el comportament i les respostes de les plantes. Descriure els principals tipus de receptors d’estímuls en els animals. Diferenciar la comunicació nerviosa de l’hormonal. La interacció dels organismes amb el medi La funció de relació en les plantes. Tropismes i nàsties Detecció d’estímuls en els animals. Els receptors La comunicació entre receptors i efectors. Sistema nerviós i sistema hormonal

COMPETÈNCIES BÀSIQUES • Desenvolupar estratègies per descriure, explicar i predir fenòmens relacionats amb problemes socialment rellevants. • Utilitzar el llenguatge científic per argumentar i comunicar les dades, les idees i les conclusions utilitzant diferents modes comunicatius. • Comprendre i analitzar críticament textos de contingut científic de diferents fonts. • Analitzar dades, interpretar dibuixos i construir i interpretar gràfics. • Reconèixer les limitacions de les pròpies idees i contrastar-les amb les dels altres. • Treballar en equip, tenir iniciativa i saber-se organitzar. Unitat 4. La reproducció OBJECTIUS DIDÀCTICS • • • • • • • • Explicar en què consisteix la reproducció asexual i quins tipus n’hi ha. Descriure les diverses etapes de la reproducció sexual en els animals. Descriure les diverses etapes de la reproducció sexual de les plantes amb llavors. Reconèixer el significat de la reproducció. La reproducció asexual en organismes unicel·lulars, animals, plantes i fongs. La reproducció sexual dels animals. Reproducció sexual de les plantes amb llavors. Significat de la reproducció. Avantatges de la reproducció sexual.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES • Desenvolupar estratègies per descriure, explicar i predir fenòmens relacionats amb problemes socialment rellevants.

CIÈNCIES DE LA NATURALESA 2n ESO

2

• Utilitzar el llenguatge científic per argumentar i comunicar les dades, les idees i les conclusions utilitzant diferents modes comunicatius. • Tenir en compte punts de vista diferents del propi, reconèixer les limitacions de les pròpies idees i contrastar-les amb les dels altres. • Comprendre i analitzar críticament textos de contingut científic de diverses fonts. • Analitzar dades i interpretar dibuixos i gràfics. • Treballar en equip, tenir iniciativa i saber-se organitzar. • Analitzar críticament la informació obtinguda de diverses fonts. • Comunicar la informació obtinguda de diverses fonts utilitzant tot tipus de suports. • Fer-se preguntes i imaginar respostes sobre el que succeeix en l’entorn. Unitat 5. Els ecosistemes. Relacions tròfiques OBJECTIUS DIDÀCTICS • • • • • • • • • • • • • • • Explicar, amb exemples, el concepte d’ecosistema. Reconèixer els components d’un ecosistema. Classificar els organismes d’un ecosistema segons la funció alimentària que fan. Saber la diferència entre la circulació de la matèria i la de l’energia per l’ecosistema. Comprendre la importància de l’equilibri en els ecosistemes. Reconèixer el caràcter dinàmic dels ecosistemes i la influència humana sobre aquests. Descriure els tipus d’energia que utilitzen els humans. Ecosistemes. Components: biocenosi i biòtop. Els factors ambientals i les adaptacions. L’alimentació en l’ecosistema. Nivells tròfics. Cadenes i xarxes tròfiques. El trànsit de matèria i energia en l’ecosistema. Estabilitat i canvis en l’ecosistema. L’evolució dels ecosistemes. Impacte humà. L’energia dels combustibles fòssils. L’energia de la biomassa.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES • Valorar la utilització del mètode científic. • Desenvolupar estratègies per descriure, explicar i predir fenòmens relacionats amb problemes socialment rellevants. • Utilitzar el llenguatge científic per argumentar i comunicar les dades, les idees i les conclusions per mitjà de diferents modes comunicatius. • Tenir en compte punts de vista diferents del propi. • Comprendre i analitzar críticament textos de contingut científic de diferents fonts. • Treballar en equip, tenir iniciativa i saber-se organitzar. • Utilitzar els coneixements apresos per dissenyar i argumentar plans d’actuació orientats a estalviar l’energia i preservar ecosistemes naturals. • Analitzar els problemes del nostre entorn i els globals del planeta i fomentar les opinions i l’actuació responsable. Unitat 6. La diversitat d’ecosistemes OBJECTIUS DIDÀCTICS • Descriure els diferents biomes presents a la Terra segons la seva distribució climàtica. • Identificació de les masses forestals més característiques presents a Catalunya, així com dels seus elements més característics. • Reconèixer els diferents biomes aquàtics presents tant en aigües dolces com salades, i també els seus elements més característics.

CIÈNCIES DE LA NATURALESA 2n ESO

3

• Comprendre la importància de l’existència dels espais naturals i de la seva conservació. • • • • Els diferents biomes terrestres. L’ecosistema bosc. Els diferents tipus de boscos a Catalunya. Els biomes aquàtics. Les aigües dolces i les salades. La conservació dels espais naturals.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES • Desenvolupar estratègies per descriure, explicar i predir fenòmens relacionats amb problemes socialment rellevants. • Utilitzar el llenguatge científic per argumentar i comunicar les dades, les idees i les conclusions utilitzant diferents modes comunicatius. • Comprendre i analitzar críticament textos de contingut científic de diferents fonts. • Analitzar dades i interpretar dibuixos i gràfics. • Treballar en equip, tenir iniciativa i saber-se organitzar. • Utilitzar els coneixements apresos per dissenyar i argumentar plans d’actuació orientats a la preservació dels ecosistemes naturals. • Analitzar els problemes del nostre entorn i els globals del planeta i fomentar les opinions i l’actuació responsable. Unitat 7. Els processos geològics externs OBJECTIUS DIDÀCTICS • Identificar la meteorització de les roques. • Assenyalar les diferències entre la meteorització física i la química. • Identificar canvis en la superfície de la Terra causats per agents geològics externs. • Descriure el procés de formació d’un sòl. • Analitzar les característiques d’una mostra de sòl. • Conèixer les activitats humanes que causen la degradació i la pèrdua del sòl. • • • • • • Les roques i les seves alteracions. Erosió, transport i sedimentació. Formació, composició i característiques del sòl. La vida al sòl. El sòl com a ecosistema. La influència humana en els sòls.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES • Valorar la utilització del mètode científic. • Desenvolupar estratègies per descriure, explicar i predir fenòmens relacionats amb problemes socialment rellevants. • Reconèixer que el coneixement científic evoluciona a partir de la investigació i de les diverses maneres d’interpretar els fenòmens. • Comprendre i analitzar críticament textos de contingut científic de diferents fonts. • Desenvolupar la imaginació i la creativitat. • Analitzar els problemes del nostre entorn i els globals del planeta i fomentar les opinions i l’actuació responsable. Unitat 8. Els processos geològics interns OBJECTIUS DIDÀCTICS • • • Reconèixer les característiques generals de l’estructura interna de la Terra. Identificar les parts més importants dels volcans. Reconèixer l’existència de diferents tipus d’activitat volcànica.

CIÈNCIES DE LA NATURALESA 2n ESO

4

• Descriure el procés de risc volcànic i els factors que en determinen la predicció i la prevenció. • Identificar els elements més característics dels terratrèmols i els seus mecanismes d’enregistrament i mesura. • Caracteritzar el risc sísmic i la seva predicció i prevenció. • Determinar la distribució dels volcans i dels terratrèmols al llarg de tota l’escorça. • Identificar els diversos elements presents en els fons oceànics. • Identificar les plaques litosfèriques i els relleus més importants. • Descriure el procés relacionat amb el moviment de les plaques tectòniques i els efectes que aquest moviment genera sobre l’escorça terrestre. • Caracteritzar el cicle geològic com a interacció dels processos geodinàmics externs i interns. • • • • • • • • • • • L’estructura interna de la Terra. Volcans. Definició i parts més importants. Tipus d’activitat volcànica. El risc volcànic. Predicció i prevenció. Els terratrèmols. Enregistrament i mesurament dels terratrèmols. El risc sísmic. Predicció i prevenció. La distribució de volcans i terratrèmols. El relleu dels fons oceànics. Dorsals i fosses. Les plaques litosfèriques. Relleus més importants. El moviment de les plaques litosfèriques. La deriva continental i la tectònica de plaques. Una perspectiva global. La interacció dels processos geològics.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES • Utilitzar el llenguatge científic per argumentar i comunicar les dades, les idees i les conclusions utilitzant diferents modes comunicatius. • Comprendre i analitzar críticament textos de contingut científic de diferents fonts. • Utilitzar el coneixement científic per actuar com a ciutadans responsables en la gestió del medi, amb la salut pròpia i la comunitària, en l’ús d’aparells i materials en la vida quotidiana. • Analitzar dades i interpretar dibuixos i gràfics. • Reconèixer les limitacions de les pròpies idees. • Treballar en equip, tenir iniciativa i saber-se organitzar. • Fer-se preguntes i imaginar respostes sobre el que succeeix en l’entorn. • Analitzar els problemes del nostre entorn i els globals del planeta i fomentar les opinions i l’actuació responsable. • Reconèixer el grau d’incertesa en les afirmacions i de la necessitat d’aplicar el principi de precaució a l’hora de prendre decisions. Unitat 9. Les roques i els seus orígens OBJECTIUS DIDÀCTICS • Conèixer els grans grups de roques segons l’origen, la textura i la disposició en la natura. • Identificar el cicle de les roques com un procés dinàmic. • Reconèixer la diversitat existent entre els tipus de roques, i els grups classificadors més importants de cada una. • Identificar els usos més comuns de les roques i la seva influència sobre la història de l’ésser humà. • Interpretar un mapa geològic com a eina per permetre conèixer la distribució en un territori dels diversos tipus de roques.

CIÈNCIES DE LA NATURALESA 2n ESO

5

• • • • • • • •

Els grans grups de roques i la seva identificació. El cicle de les roques. Les roques sedimentàries. Classificació. Les roques magmàtiques. Classificació. L’origen de les roques metamòrfiques. Factors que influeixen en la seva formació. Les roques metamòrfiques. Classificació. Els diferents usos de les roques. Els mapes geològics. Aspectes generals.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES • Utilitzar el llenguatge científic per argumentar i comunicar les dades, les idees i les conclusions mitjançant diferents modes comunicatius. • Comprendre i analitzar críticament textos de contingut científic de fonts diverses. • Analitzar dades i interpretar dibuixos i gràfics. • Treballar en equip, tenir iniciativa i saber-se organitzar. • Fer-se preguntes i imaginar respostes sobre el que succeeix en l’entorn. • Analitzar els problemes del nostre entorn i els globals del planeta i fomentar les opinions i l’actuació responsable. Unitat 10. Moviment i forces OBJECTIUS DIDÀCTICS • • • • • • • • • • • • Reconèixer la necessitat d’un sistema de referència per descriure el moviment. Analitzar i representar moviments uniformes i variats. Conèixer la relació entre força i deformació i entre força i moviment. Distingir entre massa i pes. Relacionar els conceptes de força i pressió. Resoldre problemes de moviment, força i pressió. El moviment. Moviment rectilini uniforme, moviment variat. Les forces. Forces i moviment. Les forces com a interacció. Interacció gravitatòria. Mesurament de forces. La pressió. Pressió d’un sòlid. Pressió d’un fluid. La pressió atmosfèrica.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

• • • •

Valorar la utilització del mètode científic. • Utilitzar el llenguatge científic per argumentar i comunicar les dades, les idees i les conclusions mitjançant diferents modes comunicatius. • Utilitzar el coneixement científic per actuar com a ciutadans responsables en la gestió sostenible del medi, amb la salut pròpia i la comunitària, en l’ús d’aparells i materials en la vida quotidiana. Efectuar mesuraments, analitzar dades, construir i interpretar dibuixos i gràfics. Representar, deduir i interpretar models matematitzats o representats geomètricament. Fer-se preguntes i imaginar respostes sobre el que succeeix en l’entorn. Treballar en equip, tenir iniciativa i saber-se organitzar. Unitat 11. Matèria i energia

OBJECTIUS DIDÀCTICS

CIÈNCIES DE LA NATURALESA 2n ESO

6

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Reconèixer les situacions de la vida quotidiana en què es produeix un intercanvi d’energia. Definir el concepte d’energia. Diferenciar entre les formes bàsiques d’energia. Conèixer la font i el sistema d’aprofitament dels principals tipus d’energia. Establir les lleis que regeixen els intercanvis i les transformacions d’energia. Establir la diferència entre calor i temperatura. Conèixer les escales de temperatura Celsius i Kelvin. Indicar les diverses maneres de propagació de l’energia tèrmica. L’energia. Formes bàsiques d’energia. Canvi i conservació de l’energia. Treball i energia mecànica. Calor i temperatura. La propagació de l’energia tèrmica. Escales de temperatura. Equivalència entre calor i treball. Les formes d’energia. Estalvi i diversificació energètica.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

• • • • •

Valorar la utilització del mètode científic. • Desenvolupar estratègies per descriure, explicar i predir fenòmens relacionats amb problemes socialment rellevants. • Utilitzar el coneixement científic per actuar com a ciutadans responsables en la gestió sostenible del medi, amb la salut pròpia i la comunitària, en l’ús d’aparells i materials en la vida quotidiana. Analitzar dades i interpretar dibuixos i gràfics. Treballar en equip, tenir iniciativa i saber-se organitzar. Analitzar críticament la informació obtinguda de diverses fonts. Representar, deduir i interpretar models matematitzats o representats geomètricament. Fer-se preguntes i imaginar respostes sobre el que succeeix en l’entorn. • Analitzar els problemes del nostre entorn i els globals del planeta i fomentar les opinions i l’actuació responsable. Unitat 12. El so i la llum

OBJECTIUS DIDÀCTICS • Saber com es propaguen el so i la llum. • Assenyalar les propietats característiques del so. • Experimentar les propietats de propagació de la llum. • Classificar els materials segons el seu comportament davant la llum. • Conèixer l’origen dels colors. • Conèixer el funcionament de l’ull i de l’orella com a òrgans especialitzats a captar diferents tipus d’energia. • Conèixer les fonts productores de contaminació acústica i lumínica. • • • L’energia es transmet a distància. Velocitat de propagació. La matèria: un vehicle per al so. Propietats característiques del so. Propagació de la llum. Els focus lluminosos. La intensitat lluminosa.

CIÈNCIES DE LA NATURALESA 2n ESO

7

• Matèria i llum: classificació dels materials d’acord amb el seu comportament davant de la llum. Formació d’ombres i penombres. • Origen dels colors. L’energia transportada i la freqüència. Espectre de la llum solar. • Fisiologia de l’orella i de l’ull humans. • La contaminació acústica i la lumínica. COMPETÈNCIES BÀSIQUES • Valorar les aplicacions responsables dels avenços científics. • Comprendre i analitzar críticament textos de contingut científic de diferents fonts. • Utilitzar el coneixement científic per actuar com a ciutadans responsables en la gestió sostenible del medi i en la salut pròpia i la comunitària. • Treballar en equip, tenir iniciativa i saber-se organitzar. • Desenvolupar la imaginació i la creativitat. • Analitzar els problemes del nostre entorn i els globals del planeta i fomentar les opinions i l’actuació responsable.

CIÈNCIES DE LA NATURALESA 2n ESO

8