Está en la página 1de 75

• '1I:.,I11·~·· ·.d-I, la'."nm·":- "'R: 'd'-o :1-.-1'".

0:1'

Inl .... ".: .. , ".... . . ..._ I

3

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

[hi.

I • ~ .....

[ .1 ..

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

[-I [1-1 [-0-1· . d- ib:I-:" 'I~" '1-"

[ .• " . '" . D PDCD I.. ..1 :8, 81: la,

lEn 1[1l [(Jlct!J,llalllildadi e':x,i:ste una! g,r,(iin 'v,(ilri[edad de lP!alrdll'a~\I' Im;e'·' *·:iEi;[·li[ii"'':Iils·· , [...jie:C!m~l!')ift·::II,""'I·I:ec:~ ~\i:"iI:"'1 ruedas. n:r'\A'f:,:~I~:·r~lic· adas [ii"iI: #!"'r'[n··st·'·Ij'I:'li·l:d::"I:~;i:'[

[!.il!;l!,~y~,,~ y, '~~~~""![!,,·~U., ·~r' ,,",V! [I ~ .. ' ,UI!;l!, i!' 1'1", .... , ""'~ ,,"'" .!I;iI!, '!.!' ","'I!o;!'". II",""" .11;1;;:1

hn Sillt!U eon pi~ed[f'a 0 I,ad ri'llliIQ$ trad i(:iQlnalllles;"

"]

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

Va rnos a VE'r a,'" ,;j;lr::ili'~~e I~I~, I" I !"Ii a b, .'. ~~,,,,.o rl~~~II1I""'~ ... ;,. rn o '~'I'Ii::','l't'I' ntas ,f. ~~,

~ ~ __ i[!! __ ~ _~ ,_ I~_~~~~!U~ I!.o!!!~ _ "I~~'~ ~~'I;; III:>!! '!;.v Iv !..III ;;J1U.III_JOiI,~ !!i.,1

po 1 o g.[,291 5 de asaderes fuero ~1 va rta ndo, :"1 IP~ri'~(('iona nd,o,~e' con @111 tliiem po ,h,as,ta 11111~gallli" a la pailrlr'~ II:a si fill tru mo 'qll.H~ COlrUJCelmIOS, hoy ,eri dta,

'I .-" I II - '. ,I-a--,' -'Dn-",'-'.--,

'_'11,'._ III, , __ __ ,_

E"st,os :50 n ca rectertsttcos de ~05 p!ri'm!enl5 PUI€!Si=

t05, de' venita die' ch 0 r'izos que SUlfg le rCH']1 '@tn lila 5 eostss fi~oipillate,it~es,. lEn e,llllo!5i ~5e ssaban carnes 'Y' e'mlbuFti~dos~

C'OIiIS,j's,ti~";Ul e'm; una p,Bllrlf'i! lei a I ,a i re lib re,

tlIbh::ad a al n'ivell delll slUiel~ol '0

:solbn~ ulila 1i;l,I,artarf,olrm,a die, hermigOn al una a ItlJlr'i a pwox'~ mlad a de' 10 (lm\I' ,BIIPoY'li da 50 bre dlos, P'H'" I a r-es I ,a1t:er,a 1'8S, de' IM,a ml"Qste rl~l . .lA sus COS,t'Cl des se :Slol~ r'dilll1 l~evaln-

~ -

talr' d05 hUadars de, lad ri'tilio 10 ri~ed ra' pa ra repa ra r de I a ;a!oc:ion

de,l vlento,

5,e i @:5, Ir@~I~ti~za ila un tJilnTJj@ heche con un cede 'y un lallnO toe'~~ do, 0 de! 1M e,ta I~ (un una p ro,k)ngalci on de a pro,xhna da me'nrt,e' ,3 metros h~cha a li11,illli1eral de ,ohi'm€Uileill,. 'Sm- logll',albSI a!si d i rilgi~lr' ,eli bu mo ,I h~~~a ndo,l,o die Illa:s Cat mes,

_impl.

Es,t:a s,i gU'f esta ndo ubicada laJI~ a i re m bre, p ero 'y,a se ~Ie i ncorpo fa n des ,elll~men~:os fu rmd~llm,etntal ~~.s:: I rEI ca mIIP:C1M1Q die' In u me y' la ,ch j menea,

Esta u Ilrt'~ mlB tod,Bvi'a es (Ditta .. e pOir 110 (ua ~ au n sa prod IJCE!' de~maiSi'adlol h !jIm 0 a I 'e n,oe.nd e r el fWleglo, 't en ,e I mlOim e nil50 er~1 'qu e

" d ~ b

',-; --_. -.-::.' ,," ~I·; .... --.... "1' ," '.' :"'_"i" , . " .:.__ i'.

em p ieza n ,a ,aJ r ,,_,ew as "r,asa,s"

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

II .'. '1' .. '.:' 1'11.·. - ... ,.' .r ': . ' slst ; -.~ '-.-;.t . -. ,-. ,I['c, ,-d'i' '1 ... -;", "d,c. '[ - '. ,c·_·" ,-,',,:::': .".:' 1;- .. -." ,c', " .'.

~---al parnna IPo,~eoe un ,~!~ J~iml~ ~,'Imlp. ec.e t~c.en[~J~ ~!~ual ~aJ~lr 0

I @~la rrta r ell [@lmlpa[ifriil~llaICh)[r ,aCE!'r<:;alndollo 0 al~~jia nch,[I,Q dell 'fuego'. 'Sot h~' ee ml~el1zalO 81 ad I(;i()n(iu" [cl-elr1os B:coeeso rjim al :SOl ,alI1rededar-, como par eIJ·,e:mnllo p·.-lii!leta de Ilav'ar ~~ mesades ,a Illas C05~a=

J ',1 . . ",. "", .. , ,III'!"' .. ., . . _. ,-, .. , :J' . . . .., _ .. ,. .., .. \. . ., .. ,I

dl05\1 ,C!lrm:iilr-ios", Ipe[rgolla:s., ba[MlICOS\IO mesas, 0 'caball~ letes 'J' tall:done.s,~, "ltile h~, 'siii[rv,~'n diE!' CQlm110:I[em;e.nt'Q, .

. ~ ~

: No ,e~' to ,mas ,mlr:u~'n' ,p:em[ en af<guJ:tos ,modeIM' I po dem 0$' ,encontra,' el registm' de ,humo.,lI\

lI:i"1 na I m QII'iIi:t·;9. ,8,1 ,~oC'··"·d'll I~"""'n, r'tiD;'m-'I~~"i'"3i een I 1~ln E.io-m- -. braro ·d··· fi ,,~~ nc~

F .. )Ii!! [~Ill ~ ~ '!;." 11,1'.' !!;,iI!!!..'-'!;,;I' ~.I. U~,i[,I[ .._ ..... , 1I;,.iIi!lli ,~ ... I I 1,.11,," 'V .', ~ ..,ilih;:III!ll"'"~1

~iIo'i'i; '11 ~ In'~[rt~1 su n~lri"""i'" nllll~'e': "I' m .," n ','.~~ [!!!iill j3t:"''"e;!:'A ,d· .·le··:1 ::::Iinllll'::l; [d'lii:IIl II-II '1I1"'~'I·:::11 U

o;;:e!ll, .,'!!11! ..... ,gi.lc.iIS """~""iIS~ ~'Y'~l!!l '''''!'Il;i!I'CC , ~, '~[I""':Y~ ~" c.~""!'''''c::~ '.c.:J '---~ !!'\l!~I!."II~",~ , ~~'!!I'!1!\l! :I

deJal unal I uz Iliiiibr[e pa ra Iia (ii rcu Ila(:irtll1l de los ga:s~sli

E'n estes modello5 \la se utl~l i z'a nJ ana de cotl('i[on con Ulna Ile\l'e

.',J~ .... ) .. -:.",-,!, ,I~~· .... :·. ~'.".':'.,'_I ~'.'~ ,'-:: .:J. ~~,:'I ~ I'!"'~' .. I~·,:,· .:.' .. ' ·:1·:".'·:.·:, .::·,I~ .: .. :.~.' .::.I~ .. I. :c·.,·:.

incillinacliion haeia ad)elant~,~, 'Y sepalrad,o de la pan~d 'tralelral.,

'III' Pie!li~!ft~, ~'e-I-!'!.!!irI~: 'Chi!!~' ~~ia-di.'l! ~bre: nii!6Ipi~T-ed~5i, Q'-e' [!ilI! ,Qllt~a." ,que, re~u]~ e!1 m.Ii$.!J]Hl!o ,de 'ef"lal. U"lIli1s, ~nrf-Qrfllad6~' en, [P~g. ,2e';~'

9

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

-

:11,'·· '4'- [-L·.'··.'l Ig--I· .. -···d·-······: '-p.U·-.~I~.,·· .•. ·: [B.··a-.····.··-IIilli!I· 'I .. ··

_ .. !i: J!i .. _: [.eX? . I:. . _ - __ - __ - . I . __ J.&II. _. .... _ ... r .. - .

[estarS sen Pili 1"1r'11[llas die' g[r,i[ndie·s diji[mien~iiones, donde ·se· cocl na en cantidades iirn:po:r1:almrtes" ,Aqui si[ell1nlpre [I as brasas se formen i[pa rt'e." en un e·spadio eSfiledia I mente desti nadio' a el[[lo.,

Se' t[r'ata de glr.a[ndie;\ estn.i[ttUJril'S ubii(adas Q!Q[neralmente [81n ~ugaf'ie5. c·el~rados;!! donde pur sus 'Ci[ra:cterw's,tiic'ilis necesirtan de !!JIm 's'is,tema de 't'iJraIJ"e[ [mspecila Ii. S@'fIE!m·p·[le,anna[r.aell[lo'"lrandeselm! ..

[, I.. .1. . . [..1.. '[ ... "'.... . [ .. 1.1 ... ..,.... . ... ~ .. I.... . . I

m:e;n:eai5 de clha[pal 'ga,1 v[i)[n lzada, 'mil ltros [eslpec:iia,II@;s y' f,olrzad)o[r@\s elh~(.tlr~i(:Qsl' 'OOIn ell fhn de [q]lUE! ,el [hU[MiO :s;a:l[ga 1[0 mais liini[piiQ P('j.~Jbh~' alII e:X:~E:riior Y' ca use, la menor ca nrUdald de, Ipelr~ uiiciios posl bl[es a los Veell[rH1S"

E:s co rrr1i[!i!ln 'eln,ton:tlr'ij r pa rrill[[las ·co:mle'·rtijal~e:s a I i:m-e[nt:8[(.hl'5 .f) [Qlasll'

P;e···II"~[ '~·I' sabo .. : iI'" es co .. ln~:I·:~AIj'.:~[~I[~'m'[~iI!'J'It:A .~ili~:t'l·iI!'!Ii+.a[ ,~!I de Il~ ·C·[O.·: c·'(.··I·i6·':[-nl

I[ .,11\.1 ~ III .. ,~.1.iI'Iji;1[!I;IU."';' .. ~n ~ U,;,;I~,lltJ". !I;iI!. U .. 1IiiII ..

~,on h~in,a e C;(ilrboln ..

[I •.. [I[ [La'"' ••• 81101-" .• ' .• "" iiIi!!I __ .~ "·1-,[1[.- .-.

[ H~/··I"',.: [ -~ .. ~ I ~.4j~I' .. I .. _", ...... _ •...• 1 __ . _:

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

II [I: .• , .. : La·' I p_ ...... II~ I ·· ·.'0' .'

iii I." .~ r,-j,1I111111 ~ JI ' r

$:on p@qlliielia;s pa rrl mals que IP,05EH~ln euatre pat1!JIS eon ruedas, un plano de, cha pa donde se r,ea·ll~iza el fueqo 'Jl unal pa1r1ri tilia Ire .. [gu I·ablle.

~I 'I" II" '''II 'Ia' 'la'"'' [

I ,~; '.~;~ _.' 1l1li ~ ~ .~I. _ I

Sf' trata de un ,a rtefact 0' de' 9 randes dlii Imlensiii ones, que sl rve

palra asar una vaqluil~lo[na '@.lrlb!lf·,a con cuero, S@· trata de, un bais= ·

tidor c;ons.tnJ ldo con pe{rii I,es, o ea:n05· de' lhiiE~'rro [qltlle :pose,e' en

su i nterlor IU na tr.alm,a Imle,1tt:a1111 i(al de h lerros 0 perf Illes die' memo ..

res dliilmlE!nsiio,n;~s,. SU)S Im;~d idas son de a plr'()xii'mlada m~l1tl' 2[1' 50

por 2:".80 metros,

1'1

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

La V'B[qU i 111~ona se fijia :mlediia nte g[ilnchos, "'I' atad uras de ailiallill'"

I~b, 'r['e" [n~ ~Il~~,~ n ~1-'"'11"~~[o' '~[I ~'CJt'I i' ri~lll;aitr "'0'-' 'd'la,1 '4i'IUt"'O'-'iI!"' E~"~I ~:il:!l'_-t',~ 1'1r1il9 l1IrU e- 'd, l'~ '9!1!' ·1'

e,' _-'- ~iI:;I!i_I 'Itf'1I;iII1 1~II;iIIU C' 'i;J, ~""'1I!l:,il~' ~ _J C' '_ ~ ,!-,,' I _J "II. ,II 'iJ ,~',_-~; III II,.... "1'~ ",~1;lI '1;,1",[

suspend id~) en hlS pu ntos e[~)(,tremos de, la flilrte' de arri ba de I alrm'8l,6:n m@coiialnt'e :509[05 '''I rolldalna15 [QU@ perm1iten [m:ov@'rl[o,~, [alcen::alFiido~lo i() a h~Jando'l[o d~11 asader, :5e IUItii I [z;an (Ih(tJIP~jS pa1i",a n.1f,o,t~tt@r @'I~ s@d:or del fueoo de la It(d6n dell: llient(>"

..... ~ .~

~1,2:

I

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim'

II.· ···1·

'_I 1,] ..

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

· 1,.1 [lUlgnaS i l1'li,0' .'D- '''D- -,- ~,.- ',1'[

U, _ ,!lUi, I

I I IIUII dl[II •••• ,

'.' IBoca

IE:5 hl ,aibe;rtJu ra de, la pa rriiMal..

'.' Ciimillral die, 'f'uego

E's e I Sied:or' ,centlf'al[1 d@ hll1 perrl [II a (h~sltiinado, ell centaner [@I -'iuen]A

I!l .:_ . ::,~i-. yl!!!,

'.' Camlpalna,

,E.!iI" 111,~ [n'a~e" de II'~I na 1t'~'!,lla'" In~I,~e'" se encue ntra n~r ~1-nc"'I·;'ma'" d'"L;ilIi, I"~

,Iii,~ I!;II ir""ll[ ",- !.II,: !!;II, I~l,lll[ ~dll. .... ' ~ ~1'I!.iI!'_':' .. ,,' ,:1'11. '!I.iI!', : 1111~ '~ I'i"V" 'Ii:; .. , -: .. ,[,1.1. ~ ',:r~ ,~

ca rna ra de' 1Fumgo,. 'rl~@l1e' formal tr'ilpezo;ldall.

I., Cono[u;cto, [de [Inlitim:o,

IEs hlll ,chiilm;eneal de, Ital parri 1:llla.,

tS

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

., [Pulhnon

E5 ~'I c,pnJunto fon1i:adol por [ell f,espa Ido i J1;cl i n:ado de loal g!a~llan·' . ,ift·~ 'U ~,I ~:s,ift°~n~~ de [h····~I·II[[IiJ'l".~ 'F,;o+,;(., ~·Iir--:i".r'~""'~ d' A~iiI""~ de [I·~ ('1~'ml,~iifl"oI§lC;- _

!!i,.~ I .,.,~ "'"". !!i.~~ ~[!l.i~ ~~ • ~Y. J!II. ~~lIIa lhi,;!!ll ... "",uv _.~~ ~I'''_ V ~~ .""" _ nlll[!. _~n'lj;al"

'.' llespaldlo

E:·s I[a :palred mind i nada: dle1 pu[1 mon" SUI borde' 5!U pelrio~r a ihill 'Y-8Z

.,.. ..... It'li>irct'I'I'+J! -UIIl:!; [I ilil!'!i·O····1 de 1-IO~ ii!-o.:"':'·r[.,Ij;il:i,~· d·-!A [-111;5 n':i:i;lrl'i'a' .. [ .... "i',~ "'""~~I!~-_r!J,!.iI!,"~ !;,oI!~~I .. :~~ ~r.:~' U"i;;!'~ Uj.,.,.;, .~,~ u~ -::.'!Iil!;il!_ -::.'!!' _!I~I!l.~I"

.' IEs'lall'1llt-e' de [h;DI[II~'n

E's pa rte d@ll pU~lml6n '1' se encuentra sobre e,11 n!s:pa Idol II nclll I'~ nadol,

-Sombrero

E:·s [@II Ir'Etmalt[e, @'x,t:eriior dell condacto de hemo,

• IUlriills,,. ,glmi Ijla;dol~, p,arri[liI1a' '0 em[palnrU[lad!o'

S'.i!"i<1!'!I -I [;!"!L-ir" In .. ··:o· .. ,·ft'II-b-·.-Ii',~:S· 'q'jilllA 'f"e, -I~, [~a' ,'C' [;i"!i;'m-I,111"'!"m- ·'ii!!Iln·t,ii!!I, ''!Iil[1 p.-··'llj·'!!Iiftiil"i;l [..iIjii!!lil [~[·o·· ... - :VIIII _YI'~ ~_-:_·!IIIL.·_l~_' '-._ ~~ ~_: ,,,,",, yl.~,-- __ !I;,[I',_I_U!YI!I,~I_I_I_~_,L ... ']!;i!I __ :__gl~I~'Y' u~ .... c__.-'!o;,

[don deride se dlsponen las, cernes para ,aSilr,

;I; B··.·r);:!i"~~iliI .....

. ... ~ ~~I L~

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

[I·' ~··'~I-' [ -::';1-; '.' '. 'd'j[ ,II. '. . 1~1;IWi'I.·· ..•.. ;18· . I[ .. ' ~11a···· "',; '. . ..1 I ,.1. aB, ' .. 1, :a, p,al,1 . _ 81 , ... _DII ... 118.

'.' Calmlpa[na[ dle.' lh UlIITH~l.

," GOlnd~.u~tol de bu me o eh tM,eln,ea.

'.' A!rt:ef.a~.to de m urn i ~ad om i I'1llte1rh)lr' de I a pa rriillll,(!L.

cm .. ...w -II "' .. d'l 1'1 "'-I-I

'.' .i.l~15,~emal 'uel e~e'IJ'aiCllon · •.. e, . ill 'Qlli'lll .. ,a,

'.' ["~-p·f'.'i'i}I·if,~, d·.·. ~ I[B,~!.ffi; A, carbon

U~I Vt~.ILU . ~ .~I~~ u \.~ .U .. ~I

'1'7

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

[~g~

de &olUn ' __ ......

PIIlno

de ciOcei6n

tir .~'IJI [ll,1'l

.. Inti liCIDR

[I

il

Dinilll

B:anqufn.l

,.~~~~~~ ...... ,

2: I: 'I" .,.., "Ii "', d "I' "", 'd"li~. -ID"---"-~' i~'I~' ---'~" -'-I'~'~" :- I.' I.' ; ,lI'lllnDlan •• ~ ., a. I B.n 'B, • ..... as

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

• G,arrg'ill'ilta FlU n do n a come fled u cd 6n~ permi ht:i,endo ,e I ,ai(C~SO d~111 h U MIO a ~ cend u ete .

• E:stalnite, de Ihioll i'nl'lPulllmo n

F 0, ......' ~

un en) n a co mo ~ eIPoslil~'

tC)! delll h 0 II ~n 'ql~H~i tra nsIP orta e I h urno en 'su

"'d -I

reco 1i"lJi" III so pOii'" e i(QfiII~'

d u cto, C'Ofl5,titlJl,m' ta mbi e n I a su perf de, de

h ~

c_ OqllH1 que leV1IIta que

ell hu me q ue desciende I~),or ~Ia ch mm en ~a,~, ~ mp u Illsadlo, per corrie n_s de a i re descen derv~~,s", 'vu~ hla ,m ii ntlr:od u (j' rse e'lm e,lll ambi:ente!, en'vi'a 110.010 nueva mentie had:a lia '1J1~n~:i I (ire:i6n.

• Condwlc.to' Ide Ih um,C)'

IEs I a ch iJlm,e n ea que, eond uce haci a ielll ,ex1e rh)r e,1 1M u mig ernana do, de, la coed en, como at;i ta mb i,en e ~ p;n,\f,en le nte de II rebote del est'ante de' Iho~Hn,.

• Vel11'lihlc.i6n

Este si~s,temal debe permitlr Ilia salida del hurne ~ada e.1 exteri 0 f' Y' @'vin~alr' la IfMltr,a da de olbJ f!tus tra rnlspo!rt~ldlo,s pair' efeaol die I vi,ent,o "JI' e~ (t,g ua de II uviiial eomo as,r t,alm b hen de· re mo I i nos,

ts

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

que entorpezcan la sa I ida dell h umo, [)eb~do a es-ta [LA Itii[ml(i [r\a;~ z:6n E!S i mporta nt-e' (J rot,egler 1121: (alr,a 'sllJilpe[r;ior di@,1 condu rto .

• Ilegij's'ro o:e, blllllllDo

No s;iemlpn! S@ ,E!nClliIent:rlil, perc es ell enc';:t,rgaido de [regullci"'" ~Il

""oFiliE'Jum' ~ A ....:.Ia IIQna~' n ;F!:'Ii~rc""'An fin, El!lJ~ J~illii"ff- ii''!I/I:~,ii'.t'i;II[ d ol'I; com .... ~III~4i"!I~'n'.' ~;I.':IIII~,.~· J' u 'U~ . ~Ijl~ -I I~' ~!I:iI 'IUv.'lll ~I'l" ~ .. _ [.U~I~/U ~111,~~'~~ .. I_[~ ~:>II'IIIU~~I~, [Yl~ ~'~I

'Consiis,te en una, (!halpa de diirriu~;~s;i,ones, :s;ii[ml~!I,ar~5 ,I] Ila, ~U~f,d61l dell «)nJd uleta. de' humo", qltll-e se (!!l1'iu:uentra ,atorn i 1IIIada al un ,,::_:~,;rn.; ,",0" n ~ ~.,..,,~ extrem ':I~d,l~d' "I 11!"[n" una , d,'le' , II~a' "5," na iI!",e'd,le~, Ila: "ta:I!':!iIOti:f"'IIBi, E!!J"" !!;,.<,[ 1UIII!IJ;II ~"".J" ~ 1[[' "~,, "',,,lllk,i c "J, ..... c.!' ,=,_f>~ """,~'!I[!;iL"'~ u ...

Iia dl i meaea ''I Ila[ atr,a ,atir'illvtesandlo Iia Ip:a[fed IOIPUE!;sta. IPosee' a :Stl 'yez un braz'o y una traba 'par,a ,l2h:!ii<t)na[rikt La unii6n entre' Illal d'riBlpal y el.eje [m;e,tall leo S~ rea I b:a a pelna~~ desp,l,azalaa[ d'~ I ~ I~ h'1i[ea m @d~ial die, la ,chalpal,~, Iloglra[ndio, a:s~ trra~dadla r ell centlro dlel 9 r,avediadi dle[1 siistemal (,on 110 cyalll ell n~g linn), tender ~ slem pre a, C~irir'a If:S~'.

• 1('aJlilale'ti[

'Se u blca 'POf' de~a[li7Ite de Ila Qllrt!ll,a "1' es I a enc'a-r'gadla d@, recogler ~11"30 'g' IF"!J;iI!'a" [nF'0'·'U\gJnC'·I,Dlnc·:t',iI!::!IJ ,~D I'~ c ... o it('~I'[',;f;.,-nl

_!gII '~_.J [g~-~ ~ . .:·.·¥·~l. ~ . ,1Iiiiii U ... IW ," ," '11.'. U .. !ii'

$:@ de.beran 1i"'13s:peta r (:h!:rt05 pa nlm;etlfols i("IOlilfl![fUdlivm pa ra que la UrtM lza do:n de bl1 iP,a1ririi II'a resulte ,comloda[ a,l[ 3'sadolf' '1' a ta '~ez s<u 1I1u nciionalmiernto, sea lef~ic]lerrt:e" Pl(j[r,a eviita[r que ell hJQ ar se I~ lene de h~ mo' :se' deben s,@guiir B[llg unas lPaut:ars, diim;en$Jo,na~

1"1, .... I '1:':,' .. ':. II "::,:, .I' c:: ,·::_:,',::-':,~r,~,"'"r~:-:l' ,-:fii:>'ll' .

. es ClllUe al$eg[~[rel1 una ~va(,u aoon e, JaL,~,

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

[2~--···-,1~- I-I IC' •• r.· '. D' "[ -~-r' [d'-.: [Ia' " ' ·,.·1Ift1

.•. . !I! ... .. I . . . .. . iii III, . . [ . . .• _

Ii

I,

II 3If1111

-, ~ [Ili mil"''' g'. c ""0'"0

.: -.-.' [~<". ·Ii [ , !lUI _' .

~ -- - -- - 0:11- ~"-

................... :~ ;" ......................... Im ...... !11 ......... 'P .... ·-iiiioiiii· liiiiiiiii·JI~·11

"'1/'

"- ~~[

.~ ..

I'" I .. I __ .. "~ .. t

I '~[ [' II.

I, [

I [ [

.; .' 'IIIIIIIIIIIIIII"

·~--------,.I.-"~~·,",[I =I!'I-==!'[!![::==~~~:=I~.

"1 ~I L ~7"""~~.. ~...JI.

Piiu, eim.lrBl

Ih_JI '1~,10'lm:

2~"

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

'D~'''''II' C ¢'nor,n,n:"li

"gUi I ~111 I~~!"!w.~ V!!! !II

.. ;-=1-' ....i'''nt-:~,I de I~ bee -~ de 1- ~ Mi'~IIi'-i'-I'~II~ d, 't;t~Jb,-'rn[r'-~ ser il~ mas I(.o.~"o':--'- e,,:, ~",-,_, - 1:, ul ,I ~ [u _ ,"" I: ',- ,I!;II ,r~ 'u. [1I"",gilj 111 I "" 'l~l '!!O; _!CI ,~~I_ _V, '~J IU!Qljl) Y uJiIi-

ostc ',,' - 'L'[I[" ',', -" , ", it" -, '[I' ' " -I~"d'" d - l!,." "'/', '''-I ' ',- ,L", "I "."" "-

g'os,~o P05,lu_e par,a eVII~alr _al 'sa_II~_al ~_e ~'Iumgs ,a ,almIUleOI~,e,~, lpoe-·

ro [al :SUi 'yez: dle be, perm itmr I[a comoda viiis'itll1 de~l fuego[ y dl@, ~I[a parr! lil~a",

N' - " d I.l-.+" ' , - - ,;t;_ d' ,t '1iIO'-," ..a " - [1* - -" " - - "- - ,,-, ,1).;." "" de

so ueae 'eS[!Ii,Blli ,I mas ae II". ,;" ml oe [it mira y su ancno es ce

[1l[plro,xhnaldalml~lnte 10 em,

• [E I alncho i nterl er debe [~H!lrlmlltik !la u biica'cI,oln dell canaste de fUle;glo'~ I,a pa.rrU[lil "!l un espalciio' de :selpalra[ct6n entire ambos

,. La i nc~lii nlir!u::i611 de, les pliallmos no debe ser ~infelri~or a 30 9 rades,

nerm ,'t, 'I':e- ,n' do '~:~![I' i:I~III"i;~ [""\ii"'f'iII'iI:",~,-rI'~[ ~~"'~"il[I,~, ... ,";A'n d.-,,',ID!,I ih"I~[m,n

fc""" - - ~ - - ~~' ,c _ ,_ly,,-, ;g,~ _I 'Y!!I !gl ""' ..... '1 ,I ,..."",.I,;JI;:I!, ~;'V'~"'!I:,iI~r"" ,'1;,.1' 1_ ,"U ,u, I, I rV"

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

<. La ·super1lci:e iint:erior de· la [camlpana nO·

~~ ..• :1l:e:r::=:,~::I!:n;:.~:rr.:~~:r p~!~:

·ti:can Ilos, ,cortes· lilec,esari,Qs en lias puntil'S pitra 'qlue' s:igan lal [I[[nea dell angtUlot~' 10 5ie [l"e'Jo .. ' 'CCi del modo de irtel[llenar lias (Syjidad:es formadas[ [POl' ell eSlcalonamlil@t1,t.;o de, lias :suJeesii-, "iI"~'5' I .... ;~a·.o:oil,~,s,~

!II' u . I hill. Iilu •

.. i lib"" : .. , .. , •... ~ .... Ell·' ' ...... , .. d ··L.,..'··.· . , .. d .... _I,A -. ·i '"11'- ·····ll"-·>d·· .... ,. I""~

.' v _. ·IIIC8C,I[OIn • ~. (,on.·· .. U!;,.IL,[O se' . I ..• [e uer,a, proye,-,I~iallr ([e n [!L,r[a.·, [0 «[on res-

,peetol a 1[3 d j'DlI8[nshln tota I de ilia, pardili 1,r3]~, no :r)6h~l r~~pe~'o a II sector de fUlegioi!' pa ria I[og ralli" una [emiica.z [evaCltH!ildo[n ta mbh~!'n

d 10·1 [he' 1 li['m- c ,n rllr'Aiii.ian'l· e' In' ··t1e' ...Ia. 1 '!3i ,...'0· .. ·[ ..... '9 ...Ia 1 as L. rasas

'.'~ f~ _ ~_.I_I.fv. ~1 ~·!M·~;~I. I_-=.) __ I_: __:_J u~· _'~ ~I _:":!lllgJ IU~' I_'_~I UI,_ gf~g~l!!!

+

.!liM! A' "',&;j

I!

Lal $~pelitic'ie in'.edo:r del ,(·o:ru::illJldo[ debe,", fa :ser'lo 'mills liSa [posibie 'Y 'sus bordes iAte .. riMeS,!. tSn1bi&l d'e :se:r' ipos'ib:le1j· lred:On,dea .. dos .. D·e ssta [rmali1,e,r,a~. Ino se o·bstaculli'zaIFa Ilal

[iI!L\I!'!!]lUi!'ilil'!!!i;rii,",.1!i'i ~~ ['I"""ilI!' n,!!!i;ilI!'~ilI!'. ~ ~. ~~~H!!Ii·~¥"I" u.... "¥~ 7S!lMi!iiiII!!Iiiiii1iiiillltl

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

A :$U nellfi'ti!es i~ ualei es ~o:mendlabl;e ell

r' ~

U!O de ,o"O\n¢llJdCiS, ~iUnd'imsj' ,ues ,elll 10'5 .

. recungul\a'fes Sfi!' d,eSlpef:idiieillil las iesqulh1Mas~

,ANeNIIl II!JI

ILl AIEFmJlRA, 'l\CM\l

AlJOID:E

LA AB:ERruItA fCMJ~1

ABiA OIL CONDUCtiOI ~CM~

ill

'lQ

:2,11::0

:80

'1-'1 ''IiI''''!Ii~ !iiII:,IA1~

:85

,:12, I: ,:U:

:80

,"'.:1 ''iii'' :"fi1 !II~IAI~

,32,:1:,0,

32:1: 32

95

32:,1,45

_",.." _. _',,"

32');'32,

'!Iiill'V~,"I' ~IA&1

1150

JOI

'1150

SOl

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

C~r:rid ucto 'cuadrr'ado," secc ~I'o~""n" , m .. ··' ln 'l'l,il~ 'a" '101 em '~ ~ii!"ro i!" m··

d 'dd~G~vGG'G&~fGd!l' ~~ .. J _" ' .. ' ~ .l~ __ ~l~~lllll.:__~ ~l· "_, .: _IJ_' A ,~U ,,- __ I_U

,

[()I1~ducto c~'111 ln glf··"IC"1)'" ,~,ar~I'·,Arn' m" "','I!"'I; "," m "I' '9i.' "":ii 5' JF.m' ,.;lIB 'd'~li'l ~ m ;5.*rii'"'i;

~G 'I ~~~'< '::~ Illi;~ :/2 ... ;1!1 ........ ' ..... V. I. .I. '.Ill ,~~ .. gl" ~ :::.: "":. I. I. 'U .... ' '~.! """ . ....'''. ' ...... '

I~

"XIiI .~.~~ ""an

.I

S'~(i~n o~~d~~da

.. ,,lllt)U na:: ILaI dn i menea debe ser 'YE!lrt:i,,. calli y SIU punto Imii'S alto debe ex:ceder en ne menes de' 11 Im:etro la a 11W1lra, de'l resto de ~lla",·~: A"'i·lfi,ii"'~c·i~~i!'IIl~S: !i;~t~~'·lnl:~:5",~ ,~I.S~,,",

_ . _,:Ii .. v. _~. _l~ ~u .. _!\.!g IVlll~. _' Y.~~l_ . U. _'I g !I!I;.

gllillralndosQ' als~ lU1al veliltli I,aciion ,a lias (uatrQ 'Vliento5.

25

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

Ell co,ncliudo.! debe, :sob;msaliilr' un Imetro d,e'

lis Inane mai'i: -11- d -II ,,- -11.. - -d' I ~ -- '- -- -

_ iJA"----- ----~ ,iiI,_ -"1 ,_,_~et ~:e:cua~ -_Eli' mialf1l@ra,

que ~as, ,cofll'i:entes de a'ilred\esCJ!lIfiuentes, no entorpe'Kan, ell tira,je ..

La cera :SWi p~lrhlr de I~a - ,chi"liUl~II1iUl~ja d ~ be ests r prote-J),ida pa r,a evita r I a entrada de ob~ietos 'Y co r r+errte-s de a i:re, 'qlue entcrpezca n SUI buen fUmiciiona I'ililien1:o., D~' aeuerdo co n esto 'G'"dst-en d i's-' ti rrtas formas de li,eallnZB r elll re mate cond ucto::

'.' La '~o,nmla m,is ustla I ~S' nlredlalnt:e una, I,o~dta el'~v,adal iabre ()Uaitro Iplj I alre:s, de forma tal~ ,qlue de:Je una :5uperfkh! de V'E! nti ilaci6n IP-or de iblill]i 0,.

EI modeio ,de' pamlla que aprenderemM a' €D,'lstruir ,ii ,~J,ti, ,de' ,'a'i'!i_'~Y!lIia 3J 'Wne eRe ,ti~o de, ,remaife,.

Ir"-; ,.,.....'111·11 I'"

'.' Otllra Imanera es Imedi'anrt,e' una cha,pa eOln 'cuatr-o @xtl'lemiidaldes 'fiiljadals ant) m e nos de' .'~ 50 em de I borde,

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

-

1',~1~)8 ,1..,111l1li "alln.dOI

IE'stlnll' [de Ih!lIIJg

IBaS(HIlrJo, i.clillldu ,'" ", ",

~-~_ -~--- - _ 'I

d i;'fMicu Itar ,e,1 Im:Q,villmliier1ltI) de ilal 'Qlriillla ~

•- I 1- I-'~I ~iIliiIo--I~- -, 'd - .'--II'·'~'1i:.\iI,/' .. Ullin. 8 ,I"" In,

I

I

I

1_,

Gilglm. Dhmd

hIm 11,,'JO m

," Soibr,E!' '~il f@spaldo, iincl iinaldo se u bilt'a un estante, a I qu e se I[@, deibelra dS11i' 'fo;rlma IQ"'nc:a['\f,a y una sa I i,ent,e' no, rnenor ,I '10 oen'f1)·I·:-m-:-'fi*~r1n~ '$,,' il[i !::iin;F~O ,....iIia.na,-n-:-- ..... .a; l....;i~ ~1"5lI ~·I'lm- .:1B!ln~'·I,O·,'-ln: 'd,J~ ~I 1f"6n-d' 'uct-i"O"_ 'U ~ I I !!;'I, V,.;I!I._Y ~11,,,,,Ii'I'!l,,l!1 Y~- ....... _ _]Y'!I;;i- u~- _-g U __ [ _ ~!II"'~.c:_, _ '_:__}~~ '!I;.;1'i"II!~_,_:___ - -' S

5JU I ~I emo D5 ~I-'In ua ~I ':Ii [-I d-e" -I[a" n 'alll"'n ':Ii,jft'il""'10 ~.-~ ~I·.-_!I :~~ [~~. -:3''':' :-_~ ~l __ :::_:.::, ~ >_ :~I~~!J'~[~~J'llwl~

'2/1

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

fA," . t . "t"ta ," . 'ta . . . tie . ··it ." ~ de," . . '11

~a:,.a' '>a,c". J ~ ~~, ,iii ~_. rea' ,."_ _" OOn~[~RIOOO'~ ,~. _' ,ai pa"f!ltL,~il.,

w' mode,ro, qtre presentalDOs en este ,'ibre, no po&ee /iejftia/., indinado rtj' ,e.sta"te' de b,oI11R', RQ' o'bstariite

. r~······ -, .... . 1[. . - [. , ... ,' 'I [ ..... _,. . ...

1'0, f:ual' ,~see ,lin ,exceknte tiraje".

2 :8, ..•.. ;.' 0··· .. ' ,g'.··,nllr- [dla' ~1_1 '.·.··I;I·U· •• ···

[ ~-. _ .-" _. ", _.. . '." .. i __ l. . ) .. [ ." .'i ... '

• E[I resea [Ido debe senu i r su 'tral~ectolriia lind iina da hasta Imas ,0

, "IIi""I. . .... , .~ .. , .. ','1 . ,[ ..... ,II .. " .. 1, , ...

menes la miit:ald de ila[ a[lt!u ra dl@ [Ial [pfo[longaciion de Iia mamr"

P·'·o···5··~\i!!Iiili"'i',~ If'lI''i<b',''rll!!i; ~['I[ din It,;i!!il~1 Iklf'~ nll~ll"I;oiI!o~ ·d·~[;i!!II, Iml'~~i'llm'I'!!!i; ,;i!!IItI!'~'r\ll!li;"'~h";i!!II!'I' ,...!IJ!!i;

•. ·:>.)lli!l;;:~1 [.'!\;I!I .;!I'!I;;O!'~~ [. ~. '!I;;. Y' ... ~'" .' ~oi'!I'!;:;i' [,..,Y!II\,,!!#, ··c .... I III;iIIA! , I ,l1;:;li ~ .... !Il .. '1;;0'" ","""~, u""";

I[a 'sa I iids[ es I,a 'gB r'QIB,nrta de I,a pa rrl I[lhll~ ~sta debe ser proporeienada "1' estBlr ubiic'{J;dal ,oor!fE!;aalm[elnt~e de 'ffl'()inma, de fiG per, .. m itit [ail accesc de[~ humo alii [~ocal[~,.

A In· 'N' deb .' f' ,i' '1'

iii " .....• , , ',' I" '.', ,'.",'"

" ~ J'ICJ~O;, J~o,!~e~, e $firr I[nl. erillor il ~.' (m,.

\'l,-, "', ". Ulna. ~~arg~Il1'~~ ~ml~!f' ~n~~~5~:a~di~i~!~~ [[~~;~a~ .. . :~S!::\. :,~~m~.Ir:-~:i~'~~I~~I~,d~,I[~_~~~' l~! :~~~_a~d.uCl'Qj'

"'" ... ' f~Y'QFecI.ie\l!iJdQ ,!ijU[ ,~,~te~O tal aQllb,enJ'e"

_, ,·-,'lIInD- - d- •. -: ,.-a-'I· -.1£-

a p ', _ " _',. '_, ~ _. __ ._._UU

,28;

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

.. Pro,fundliidad: '$e n~c;om i,@ndla Ullrlal med Ida ,B[pr,o,x:l;rnaldal de '70 'Gent~lil1[etro:Sl de malner a de, poder d lspener (:on comod i,~ diad lias CB rl1@:s sobre @lllilaL .

• :sepallr,QeUJn: Se debe dlstanelar' dl@, 5 a 1110 eent~m;@ttO,S een res-

P~:~~ a I~,~ n~l-Ii",~d,- '~r'~~":~r'a' d·~,~ Il~ camara ~~ ferma q,'.- I.II~, ~'I~ esaa-

_~~!II.~ QI !I;I! ~Q ~ _ !Ii.!_I1011~~[_. _~ ,g 113 __ log !I;iI!, u~ _v _lI0II !I;,iI1~ ~ ~~I'I""

do C-, q' - 'II~O ,nlU I[e"~,a" [nt'!lir ~A+II"'a"'-,s ,,"';:Ii n.ti"e" ,;i:II,1 hl~ I m"""[ \;' I, .... i"'a ",'aU""'B n .... lr· ;i:II,11

~~'" ·'-.IU~· ~U . .'~!I!.iII.'~ ~-~'II U~"'J .'_ J ,-~lfrliP.tl.': ~~ ~ l~u~ ~,~~ 1:1 ~U !Ii...'_~ ~,.'_~~fl\r. .. ~ [~-U_I ~~

c--onduct(Je .

• 1[111<::1 i nadia n:: D,mibelral ester iind iinaidal 4,~ a [5,0 haciial ,ade[llalriWt@ !fa)" vOII"'ec:iiendo' as~ ,que bill 'Qlra:sa [p[r1Q:Vleni'ent'e de [ila [t'Ooci6n de· liars ,cairnes pueda escurrir 't ser Ir'@<)ou~iidla @n Iia canaleta,

Un ad~~liIado[ :sisrt,en1iCll de tiraJe e·yita[ la ,~"".I..'I'I!I;I .11:~""i~n ,d·~1a, liiIiU· ft"Ii""~ Im·O!'" ~I~·""""'~ ·i@.n·,al-I

Q.",,!!I.iI!-! 1[!I!!!I.'I_-iII!~_·V, __ I . __ .]!;' _I[_ _ _Ill! I·V.,..,' __ H __ .'!;".:I!'IU!.!':!I "' __ I """'_

,!1lliJi1bi:e!1r'te,.

2:91

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

Tant[Q e,1 plso como les nalredies[ de ila Callm[alra de '1TtJ@no eue-

_____ III t_ -.- -. 1'/"'" ..... - .. --"-------- ----~- 1""---

den n!ill[iizi rse COin [I[adill"ililos, c.omJU I'1Ilili to refraeta rles, E:s IrEN:Q" Iml~!'I'lidalbll@ h~1 urtiill i:~iU:iI6:n de estes ul~)tii:mo5, porque bri ndaln mejores c'ond~idcN"les de resliste[I'1M:iia i31 h:i15 aillfta~s; temlpelr-a,tUiI~"ra~\f Imli:l'ilr= tlenen ~I~ f:j"i",~;-JIO.·:· d [~ calor in·' ece serio '~ -pr":ll~~I~ni't:::Iiln Ulna :su[nelrili(iie

",I~IIII~, I ~ ~:zIII~1 ~U _ . '!;; "'", _ -. . _ . "'". ,~ _ . _'V iI , _ "",~,,""~ _1~Q _ _ _ __ -- _ -- 1'""- - - - - - - -

lmas [I i~sa"

Lo~ II[ad ri 1:llloiS Ir'eir,acta rlos, a SiU vez, se dlebenlilil tome r d ur a n,t~ ~SUl ('O~[o(:ad6n c:or~l un inaOlrte'r-o talmlb!lin Ir'erfr[illdatll(:t,

'$e denom i na ,as,!' ,i t[odo m,arterili I no m!et.a I iiico' testa b[l[e a ,i ltas t:em pe,rartulrQt'$",

lQS Imla~~rila[1 es construttiiv1os ref\r;:u:t3Irriilos estan sluJe,to.s al d lst:i rrtas fuerzas destIPuct:iva:s i()r~ig i nada'5 leln 1[8S a ltas tE1!'m[jl@lr'Btu", ras, per :110 (U8[1 n:!~qu i[en:![n esta bii I idad 'fm'siica Y [Q]tI im lea len @"s-als d rcu nsta ndas., Son ca [J:Hll ces de, li"[es[i~5;iti If te[milleiratlu· as [e[lev,adas, sln li]eI~Ia.r a [~a.: ~\u.~;i"6n ni a. desiilnteglr.~lr5~., Por elle ,~ los ultiili'.z;a (\,~<r--:c~i=nt@:m@'-lt~' en [hona,r[es, die, ,co[mlbust~,6i!1- n,alnriillas, [~,c[olnd~c-

.to_rlE!! J~ •• n " -::i:ijI!-", 1"_ ,L"_~ [f"".~~- "--.~.:T "--"---

lo.S de' hUrlH) Iq[lI@ IcOndU1Z(:;aln gals~s a 8111itais ~:emlpe'rarttlrnllSi;,

,33

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

'-I' 'I ••.. [iII,I[_:-:l·IIIII!i.-I'a~'·D-1 d.- .-- ... - ·-r-.riaI .. - -' - 11-".'.1811 ••

[._ ,iI[ loll . 1iIa~ __ '._ -.,' .. 118_1 . __ . _1111_. .. 1[_-_ .. _,

'.' [Ladriillo,s; y bloques rei1r,actSlrlos

Son [tlOnm~:c(:k)nado,S\~ seta dos "I' cccidos €ill homos [es[p@dial@s\r

.... on un "[""0'- '1f''4;!!'''''' [1!YIi U-I\l ;f"'Fio1n't-;t",A,1 ad [iIf'i.

..... , _ ., I II[ t" II, · ... ,~-'l!U II II 1[, I ,._~V I 11[[11 u [c:lI!.' v,,,

Son aptos paral SUI uti I iizaciioll C'Q[m'o r~V~'$ti m lento dl@, la Ca[fiI1IIB"" ra de 'fuego[ de lila pa rri Ilia.

[.' Concr[Qrtg;!,j[ [refraR81r1i,os;

$;Q[ril mezd as, de [mlat~riia I ~S[ pn~rvtal[m;ernt[e mol idos ''I criibardgs con ag:entes, qulrnlecs 'Y ,agua (~IU@ [f'@,acciionan pan) dar una '~i-I. [::_:r-i-~, I!',::,-:,: :~l ti--[Blrm-'rp:Ara·1tun31 am[bi[enit[e,.

[111l.1I![11 ~e Iga ,a '1;;_ _ _ ~_ _ _ __ _ _ __ _ __

'.' Pllas,~i('o5 y apiisonabiles

Son materia les q ue Sie [~H'ep,alif an con una] C()lI\1sci'st:enciial p,his,t.h:al sl n req ueri r n i ng 1lIl1ln[al p[n'~'Pa r~lcii6n pcstenor [Pi~liIi' a su IUSQ"

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

:8, :1,,4 ftp~:all IIf.~ IBdr'm.8 I ai' ""r·~~illiIID".~ ':

.• Ill. J .r'-"~"~ "_" . -_ll ,_-_- - .. _11 __ •.. __

• Ill.adrillll:cJS c-on ,allto c-onteniao de illulmlna

:P,oseen un -c,oerfi,dente, die, dii 1,(Jt~u:J on tEb'1mlii~a m uY' ba,Jo" ,es de,·, (i~t (:11l1~ nueden SiOnor1;~11r' altas i'!"~lml peraturas r:: IJ I' ~(:ii:-', ,::.. -:-:f.' '-,~, ~ ,,- :'=,

'''1 ~ ~ I""" ~ - ~ ~~ ~ - ~ ~ ~ F" ~ ~ ~ l!;;i! - ~'L "I!;I!, ,~,o;;;:, ~ .,., ~ """, Q~ .Y ,U~~IO ~n rI Gi r

se mUiclila:s '~eees, :s:i'n 1IIIElQlrar ,a sUlfrliir dUatacliiones, '0 deformaclones muy' Im'aln 1"iiQst,taIS 'Q]IIU@ 1IIIegluern a desi~nt,eg rarlos,

~

EI' CO\f;fO -de elms' lad1itios 'es' e/e~ado porque

~'e.;'""",",i'llrj\n':'ili"' iij"'l"::""""d'~"".' ..... il!'iI!' ,of5J.., ....... ,S-;i"lI'·.oift ~!i'!ift .i!Ii'P-.ii"":!IiS'!!Ii r ~.~ .~ l~rtfi'lt~:;ir~1 I~ ~rt'lJ,'~~ng ~_g-~ ~,~~l ~I@ ~~~.", ~~.~t-¥1f!'" ~¥t .. ·~l ~I .. ~l :-..l.il!tr.

.. ladilliililos, C:'OI1t:illitt~, ij~:r1i1':'-n:~)I';~'~] ~-, :,--;.il~'~=-;

~" ~~~ ~~_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '!I'I!UV ~'ioiI'~ ~11<"!i;1nlyO ue SLice

S· b· ~ 1- - dl" ~I f'

'=-I_,,,]en soportan a. tas 1tiem peratu ras 5@' , ", :1 ata n en : ormal con-

sl d@r.abl'e' s,j :~e. I~os ~omletel ,al a lte rnaltihl'as (onitliin UlaSI de ca lor y lenfri,almllienlto'r term i nando 'Tiiirn,all m~nt~, p()r desiiirnte9In~N!~Sie' en formal r,alph:ta"

• 'fe,x,1Itura v Uir1iliif';li"'il;rmk,1j]a':~1 .... IO.'"'f'""·~,-I'~cc I~::: ~ __ ~ ~ _ _ ~~ ;t - ~ - - ~ '!;.? ~ ~ ~ ~ ~ u ~ iIU I ~ 1 III IllOg e!: n ea.

• Co,lolr' bllalnco, pal Ifdu se 0 01 a maeronade, rCa be ,acllalli",ar qlue :SliII ,()olilonlicliion fU)' 'es,ta r,ellalciionada con Ilia ,C;8llllidad :ShilO IC:[OI1 el' Ip1ro= eese de f[illbrirciaJCliion"

., Alta d@IFt5,idladi",

., A:lt;~,~ P;lili n~o:.., d a f" ;·U·I~'il';;',n

~ ", ,v ,Ii;JIIIII",. """ .JI~""'I ~L"

3[!;

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

., L"B r,es,i~ste nda ,al les clhOiq ues 't~rm lees 'v,ari',a de U iii fie~lra(!lt:a r~lo, ~ otro: 1,05 m'~IS re5:i;S,t~nt~s son h~~ 1~ld ri ~ I~@I$ a ~ u l'ilili~n O~O~"

.. t:I!,8~'·I;ef,8[ini;r'·I'~1 a atao i, liIB;e; d ,8$!ifj 8 F(t-,8;[" nl~i ~I~m-,- ,-, '1,.r,F;;E'_

n,_,;, ~l~~, II I~l ~ ~ ~ l~~.~ W ~'I~' '!i.. ~.~ ~ .. ~. ~l~ ~ ~ ~W~Ir.

., ModmradJa (DlnducUvi'dad,.

Ex~'ste'n slsternes de Vientil,ac:h5n premloilideadlos,; que, opti'm[~ za n e,1 ti ra]e, e'vita n dOl Y' des~i',a n dOl h aetal ~ 0' a 111t.o. I,a e ntr,ada die rem,olll i nos, de ,alre~

'Con estes siiis,t:emas no' es nece;salr'io 1~@\f(;i.H' la ,chlmenea haS,UI la i!llllt.u ra de, la !c;u m Dr'era~: pUle'die' 'qued,illf deba~io, de' ila m isma dad 0 q ue ~ os rerno I i nos, d e' '~iieri~~i no, ,af:e,ctaln 51U buen func lon a mlmel1to.,

i .,.;110,. -I ·...iil d ,0=;,.' ii"iI' ~..!II .. ~.... , •

... a lPa 11~I(lI_a ne a '~ m as 1m P(h I~ia n .. ,.e ue' este 5!lb rema es iq ue' ilmF

[plid@ @n tUl '1 [DOlc" ,@"I (0 ntr'a ti raJ~ 'y l1~ing U 111 'vil~mo rP lH~d~ i mp~dlr Ilia libl"ie saHda del h!Ullmo,~ ,almr,,€!', galS; 0' '\f,alp,or POf' lel~ ,conducto~ :Se lP'Uecb:!l'l11 culbr:i f' IJno~ d05, '0 miaS, (a filo,s (0 n un ~~Dlllo, somlbre\rete"

.. -- '\ ~

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

:1,: 2:', ,I:: ftD'~"" 'J-a. "I' 'I~£-n' Id'-II'I~ .i "11111'~'" "11- "-I'I-'lll"I~'I-1

"_," _iIi __ U._, .~_ r"-'-'.MU l.~ '_' I _ '_' . 1._._1._._,_

IEsta (ons.tiitu iido lIl'or 'tlres ellementos iig ua I es~ una ,taibala 'y Uilil,a [CUinal~' ,qlue :m collo(a a,rriib,al d~' [Ial cabe:z~I,~, [atlr'ClVeSali'laobl ''I , , i'b' ", ".. ,...J, I' ' ,'" t,,·, -, "t ' ',-

:S'o,n~IP!iISanuO"a en ~ cerr Ilme",lro,s"

Como base palr,a cotocer el sOlmlbire[nete[ se rne(~s~rta lil[ir@cdedo[f

d@11 ca Ii 0 una pa red de lad rl I [lias del '1 :5, em 'Y :SI!' 1f1iJa @lllPrimoer @[I'l!'"

,,' ':','OIt'", '-,,',." ," :-,.', ,I,', 'l',,~ ,~",: ,!,P "':[1[,-,:,,;,: '''i'',,',,:':'' ","'",11'-,.',,'.-','1 '" ,."'-':",."'-,.",.,

meli'li~,o COin melt .. a, _.os; yem,as e, ernen ~,m ,se (-iO _ O{klir~ 5iUlperpo

"1" I, ;;':~d, "loll" os "

I II . 't:. II II _. .U~~l

8; .,,' ',:,. 3:' " .- ",,- ,."IIt-~[_I .. ' ',' " d- '." " lIa' 'b' '1,I!ifI!i-·1ia'" DI

- ~ ~- '" - .... ,~~ " ~ .j,,~[ .--I~

3~:,2~j4' ..,.,' I'''~'' ID~ "iIl:-·lia'~' nl lI!I1a- 1D"."lldal

__ .~ _ Iii '_ _I __ • _ . __ - __ 1IIIi-_ ... '__ M- .. _ " -_ ~Z!!!!.

Tli[po[,A

• IDii me[fl]smones de Iia boca ~ '1 S em x ,:l'S[ (:fin] x, 60 em

• l[liillliUi![l'1lsiii6n [I!xt,@jri,or~: 41\3: em ,x :513 em x 60 em:

• IPleso[: '1115 kg

• l'i"'lr~'e",~'iio"n;i:u:~ de -I~ I'b, oce: '')[0'' em' ","' '3'[n[ .... m '1j;I' t:1i"lI: .... ·m' ',,' ~~[!I!II[:[""~e,>:,,I ... ;;i![:_~ ,~,~\.i'~ ",,] • rr A, [v ",1.1,1 Ai 'uu ~;[1I1

,. ~ "" "I[P«) c

• [)iilmiensi ones, de la boc;a[: 2~} em x ,401 em x [flO en1[ .. Diilm;mnsi,6n e,x,t;eriiJor:: 481 c:ml x, !58 em x 6)0 ern

'ti[ p~~o:: 114;5. Ikg

3;7

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

L[ -::·,~··;-,,-'t"'[···: :c.'::. " __ ", be. ',', ·'t·~d·'" ',' de ""'"'' 1 '." '''br'' I .... III ~.', . JI I :[I~I':ln {}

,~·on5[1.~,e an un nastn or ce IIII[!!IUO[ SO" .. e 'Et que se 5ueJy,a, ~ '.'".'

5.'1 m[p:iI·elmler1l1te· a pOi~'a fill los Im:od Ul~[O:S[ de I a [p;aln'iii II.s.

J _ .,. _

La a ltura de la 9 ri [II la puede ser fi:jia o cV'ilrliia b[~e" iloch,nallndose en este I[J Iti mo caso medliarnt~ un s:l:SI'it:€!!IM[11i de· Main I\fel:as[ '!:2'K1:@[r-=

- - --

nas q Ule' p~rm it[elrl 'Qllf'adlutil!i' SiU ,a[I~:u ra en los d i:stiin1l!)O.s mementos de. ta rCioc<c:hSni [La [Qlrlii II.a Sf ('olm[pl e·melnita (lOn un rec·ep'ta~.lu 1[0 0 ca na I·@t:al IIlJ blcade I@in'l :SUl [parte' del a ntera, q ue ~sera ~[a ·encalli"gadal de r-ecogle'r las [Qllr asas pro1V'en'ienctes de· b.ll [Mod[on.

3" (1-[ [I ["IB' ··.'··.··I"ial··-.· '''S'·

4!! _ .. ,jil_l [RI~. " _IlI_ _" ,I

Plt.B~!den ser en[l[olZada~5 0< de hlil~Tro", 'Sci [bi'@in tas pritifN~~lf'tts son

..i ,. f" ~ ;""1 "I;' I;' III b d I .... Hzad

ule' mas '~,clJ(:III:, I:m pllle.li2!li' @~ SB:Qir" [e[. BISiEhJIQ rea ~ izac 01 en u na Ul

otr a ca mbi a EN1l ferraa considersble.

8 "1'" [2"1 'Po"-m'a'

~!. __ .~ •. , I ,). _ .•.. ': •

II ',""," ...... :. :'III[ .~.,"< ,4·'"'' II'~' ',- ~"·~~'III:I·~ '0:'1 ~plil·~i'!Ilo··1 [d· "Ie', [i!"~l"''if''·I~·n··· nll~D~I~·n·· ser ::~~ ~IS van (15 u@ .,eI purn ',~I ., ... ~~~ l~..,' II;..VIl; .. ;IO;.,.~[~,1 ~ t""'Y!~'UI~ '4I'~1 r@

dondas o con l~erilii[les ,en (lIng ul~ol. tas s~g'U ndas eondueen la

- ,

[gllr-a~a que sec derrite ma:s faid[I[lmlent'e hada rial Icall1a·l[t~:al.~. mi[~lntr[as.

['I • deescurrl rf .

[qltH~l! en e, pn mer caso pu@' @ [@SCUrlrlr [pur su SUpEL '~I(}e' ''I (a[elr

'ilpag!(ilndol el fue;Qlo,

:1.3.:1 ai.aallaa ••

Se Ire'illl[~iz;al g~'ri;elral.mlelntel (on perflii[l[es, en ·ingulo d~, [90Pj!' de 11 em die' ,al[l[a lOy' sepa radios 11,5 em «,orno· max~imo~ 01 (on 'valri I h15, <;'il[lll·n·,

d .- d iI:-.,'" ."".. I ;o;!I1 E 01 '"[1" '

, rtease Ie. ltd@rro sm tr[artanuemto a [glUlli10 [tile· ;;il a 8 miLllml~tliros en

[lias que [I[a selpa~racii6ln puede Ilega r ha,st:a 4 (l~lh [alunque lio usUia I es ein~.r@ '~[,5 "1'.2 [c:ml,r. dado que e!ta dis;tanciial [permiilte [c~l[ocali" las achu n315 ",,/' em[butid!os dl@· Im;E!nOlr ta malno si n 'q[UE!l1 ca ilg!~Ul all fUl@go.

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

4

M ateri af c h ron i any prawem autors kim

Sii bi'Bln hay' ImJu ltl piles npdo nes en e,1 mercado [para ,adq]tI i riilr palrriili las !i'al a rmada:st~ no hay pa ra el asador ,exligenl1l~ como hal" ,o.errtal a rned idal die' SJU$ 9 UlS~(lS, 'Y necesldades,

H~ biiendo tcmadc eonocl rrJien~o de I as, pauta~ 'y (One'BIPt()S ba's fIic as, de I fundol1a m iento de una parri Ilia esta rnos en l('rand i:~

iones d ~I"· a- d I 1tt

oones oe ,e.:nc;aJrar .al ,Cr()lils"uruc'(]lon~e _a InUle:SI~:ral"

Ern @s-te, lcalr-,i'tullcl 'V,i1;llmIOS, ,aJ brindarle dertas indicadones de ~

orden IP1f,Blttilco' pa,f,a I~a uN?Illlllza·ch'ln de una :p8lrlrii II a de usa faJmli:~ Ir,~'-c, IP,-_-c,~ .:ci-n,anlz;ar nuestro 'trabaJ"'o, vamos a di'V':id~11r' nuestra it'lIl-

lair" alra or~ __ I _ .IIU --.-.--.1 ._._,~ ~~~~_ ~ ~~~ __ ~ __ L

reial en ~uatif'OI e-t-alpaSt.

~n

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

~I., ~)eterm j neoones respecto ,a I usn e ii[mpillalnlta(:i[on"

2' p. :,:"ct-' - C', ,," dl ,'~' ,,,,_'": " -""" - '4io'

~", ,_I lr~ye zto "jJJ men5110nam,len~.o"

,3;~ Comlpr,a de ,malterUia[lles.

4,. Constlrlu~t~i6n del Iial parrl I ~Ia.,

,.1 '2" [I --I "'" _. , [.',.>,.[ I ["[I mal, •• I.P.;

"~ Id., dIIalal.B .••

Antte'S de 'Iill construed on de h; pa I"ldilia en sii' m lsrna Ihaly determ I'i~a"" ;...'rii!"i;;;::'1 In[~U'IIi1:t·O":;;::'; a-I res olver ~~ ll-~ ;Ii"1i,I~;O[ respecta ,~ su :-',~,b,'t.c', ac '~~"'i' i!j,j_ ~IIL" 1111, _ Ulv',;! Ii"" " ,,'';' , I ~ " '!I'I;;;" '1;;;1"1 ,......, ' ... Iy'l;;; ,,..;,.;I!..I~/Ql g u. U, I, g I~UIIII

"1' USCI.

Ij[ IE:s-talbl!ec:er el U50, 'qILII:@' sa Ie v,a al d,Dr'

Pa ra d @,t~li'm i na r ila~ e.alra;ctil!lrli's,t:I(iaiS d[@ I a pa rrl ~Illa, q;liIle, 'V[alnrUJS a (Dnstru;i r hal)' v[arl~G'S 'fad:or1es qlue deibenl[os ''ti:erner en c,uent:al~' pair ejrelmlpllo el~ uso que, se le 'va a dalf, es die(.'jlr' sil '\I,a ,a codner de, VEZ: @'n (lJBlndo para 511 plro,piia 'fr:a mi I la, 0, n!ciiiib@ i l1l-virtados,

P: ,.a;'-r'·ll!.d ~I'[i!""';;:iln:"'l; Blniit:o.

"''!O;, ,U,.-'" '!./Q II ul.-. II 1",",";-"

D:e eSlt:e punt() vain a de[pelrnde'r InG wllo, [Ials medidas de la [parrl 11~la[j sl no talmibi en las di rl('ru';!H'Js~iones de los, sectores de a:poy'o Y' '9uarda do~ la ,c~"t:idad de, me~a~ 'I sl I ~Ia~;' ''/ a lira 'V'ftZ~~, del e\s;tas, de,t'erm:i.na,cj.ornE's die',pendie[f,(il 'Ed ta maino, de[1 [lluIQlar"

• Elecd6n del lug);lr

()'trn factor a tener enl (Uen~;al es, parr ejrerm'P[lo[~ s,j ile g usta (,0-, mer .a1!1 ,8 i re I iibre j IJI]nt~o alii ~og6rn ,0 pre,fi[mn:i!' SEHV'i rilla, ipalrlfii II ada del modo formal len su ,oom:edor: De este depende q UIl@' [Ial parrU[lal ene' ,cerca de la casa [~alra que nOI 'se' enfri@, [ila co'miida o, por @[I' c;ornrtr'ari,o" qUI! ,@s,t~ @n un parque 01 jalli'-cUn inrte:glr,ada a lia naltu r~dle,~a, 'Jl plro,t:eg'idia por una [p4:rgolla e gallll@ritar. 0 imlas ,a(" n en un loea I, espe.ciia I mente des,tii n:ado pa ra su l,]ISO.

Ern tedes los cams Ilia pairriilllrl:. delbl! estar ub kada en una lCH11(t

navim ~~~'!lI.,jjla "',i!!!JP"oI"'a· ,d~1 J"ja: r~d, ~I~'lln' ~~ ;:"!II ,g~Jn"!'lHF~iA.til ,'!lllb' iert 'O'~, '!ij!' jp\iO"'!o'n"l ~11B ...

,....,g '!M' ~".I il ~~ U. ., ,..lEiil .. "_. u~:_ . . ~ I ~iiI! V. ~"'lr"'Y~!I W~ !lilt _. !!Iii.. ".~ ,T' ~,'I[iJ. . ._. '!i.r.

mlentos de' prot1ec'ciion de 110& '~:aiot:oli,e5, d iiIMlat:km.

42

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

............. " . ~Il "I "~Ii!I' .. I~b· '~I" C" •• •• t·C ••

11'10 [c,onSllli.wY[ia[ jar par;rllial ,en ., a .. coll1es[ [01 . ,e-

r,r"'~~a' "'5' :sinl con ···S:·u·.·II~'~r' In~~I."I·a·'m"al(i'''t~ a [iilin .. g"~." ,.!I!I[ I ,."l1;;li,.... I t._a I[ ... I[ '!;',., ,. " I. ,!;ldl,"'O;:: 'iii ,..u I[

p:fofesioni1[1 pa[fa dete;rMiina:(:" 'sri ,ell :llug:ar' ,es~ 'i"'::;' n'~:n'~ Ii"·~d· "!ft, p' ,~r'.~ ~',-n'"''''''''''lr' ~I"' 1"I£Ii!S''''' ,~!a. I"l'~

[1iiI:/I ... ,!~t"UIIU.· ,v I 'UI[iIiII ,;;;!IVt"vl[ UiI" ~ .. t"O!;O; v !U,~, .,ul

~ons,tnJ;c,ci6:n ..

'it'S' ". ..:il· b buscer I' . ". .. " . , . . be ".. , , . " ... .. d"~' , ..

[f! ,>e [Ue[~e,usc;a[r Win ~Ulgar que no sea ~[aJ[o ,'Y an:egla'~'II:Z}O"

''''j C"' ct II '" t ...Ii b ,. b"" I "'Iii I d f

z.con r[as1pe .;0 al ~O:S' VI!le[rr!I.O:S, se 'YEt>.er,al U~':I[car l~al J;lalrrliL,a~e tor-

mal tal [qlWle ~Ul 'firenrl;,e' qu~dle, h:acii.al el I,ado de donde plrOI~~n-, [gli n 1'05, VI;ent[DS Jllredlo1f1l1liiinallnm:es die, la zona

:3" ~Se evtta ralim llla:s corrlentes de Bliii[re"

[Nu@stro, pr,oymdo[ rCDllsiis,t:e en lila 'f[ons[~;rUCi{:i6n d~, Ulna parri'llJ,la[ d@ Uisa 'f,a mil:! I air C()10 terrnl na;c:i[on de lad ri 111110 ;C:Olmrl.l n,

[L~-,a' n[rrlll";~ t .• end -r-41 ~r"[~ si~s,it;n-m"_'"aCI [...lII~, ["lOn["1 ~I:~"'i~.,t;.;nl [..a:~, a" ~t~["I~;r'.~1 :'-'.:' [l~:--::- .-:-:,c:,:'" " ". ~ .. ~.I!;II . ~~ III _" G lilli I. I. "'"~ ..... '-i,..; u ~~IU "" ... iv~ II u,..; .111 !U. g Y !LUI SQ

1101 Im;6d UlIIIQI 'iflijrCt,

.Q'.[Fjrilln,~[ii!',!~ t :n~[~ ~1·5], 'li!!'I.lilnglJ,r'·I'I'I;:"j·I·~~lg I"[~ ti"'5i[ml ·[~ri5lil. ,lI'"j""~ 1I;iO'II,~, .g.f'[ni~-r:~.,.,.~: [I".'" ..!I;.\A i!t""~ II g ." '!;,;I!!U liI! ~ ;J!lt,.ilr- ~ ~ II ... ~ U ~ U ""!!;:ill .1 D 1;11,1' "' ..... 11[1 . 11;,.1"" ~"",,,,,'''''''I~'!Y!'~ "

bres [mli~'n i mas necesertos en Ilia, zona posterlor y' Ilab~w a les

4-1

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

'-

1:1 =:=!I AlturaJ ,conmuida,

~,-----,-~~,-~, ~ I " 1

,; ',",

,.E_ ' .....

"

0:= :-,~, [

Parn~111

ilL

I[

~, 1 1 I" ill 1 I II II ~

E _II i ,I III ' ,_l ~' ~

, "I - ~, , I "I( ~L. "'Ji-T=~I-=Ii:'::!Il

_, l

I -a; I

,J, :1 I ~ 1 J I [I ~

J III I i I '~O~' ;::::

14

loca dell Itlulgar:

Anc!hol:: 1,40 ern Alftu ral:: 100 em

Dlnteli~

JIlI""u'r-.~ r"'a,en,BA\if'!ll d B~I [ni!I~'i'el ~ii:llj n1i!ISO···I'!! ~ 111.',-'., ;g ~ ~~II""'~~III.'!4;II'.c.,~_ !I L,\!,' '"_ u ..... fr"'_:" '.

'170 em

Ancho,~: 160 em Pnl<lul1d idlad~ 30 'em

"

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

Prorfundlildard ~ 65 em Lalif,gQ~: [94 em

i~ [

[

Anclho utii[l: '1,40 rem 1L21Jf"gO uitiill': 87 i'!) em Es pesor: "0 eml

Arndl0:: 5 em Lalr'QO:: [94 ('ml

Andl0:: 114 (,m li..al Ii"g 0:: 13:] em

.; II' ,.[~. - .. ~ . III'" ~., ~.. iiI!Ii[.~.' .,' .' 'd' [ .. I' " .. 'I'· 'I .. I.~.'_· '1.'.8Ia _ .• ,p.: .. a"[lIla [~ II [ .... ~ •• as

'.' [Lad[ril[lo5 c.omnulnes

Dado In"ll~ ;nu[ee'4t'r',~ n,~"rr~II[~~la' s"e:r'';; 'd~le'; ·la·'·d··r'"II·[[~~c:: a" la !i.~~I's·t··a··· debemos

LJ!gr..:. yl ~iY~: ._1 . .::._f _~J~l ~l ~Q ~_[__:'_ ~.~~ Ig I . ..:...).:_~ ~[.:_<::~~ ~~ "v.~~ [ .. '~ ~[_::__. ¥J_'.J ... _,~ u.~_'_'.' .:_:' __ ,_V~

S·:e, '[I\~i"i""""'i"I'~n'~-rl'lo";;::' ~[n [~I [·m .. ·· o· [rrn~'·n· .. to d a [r'O-::'m'C'C' ~p~ rarles

.' .. , !I!;;"'!I; ... "i;.!I'II,~, , ,.,'~' .,;;! III'!;;;. ,Iil!.· ,1,111'!l; ,I, ',. "~ '!.!, ',,1,1.11 ~ """'0:11,"

'.' Ill.ad[riUos; [refr[ac.talll'i;ol

[P[iirB [Ila baise, de, I[a ,calm[aral de fueg'o "/' ell :Iaoo iintJelr:ior de SJUS: pallredes.

'.' [LadiriUoi lrefr[adalri:05 ('on 'f'r,e:niilte' fUNO, IP,ara e[l[ 'f'r'ent[e' de I[a ;105(1,

[.' MOi1'E'ii'O refrCllctiillmio

[Pair-a e~[ t-olmlado, de los, [I[adlrjj 11105 Irefr[Dcta rios .

• ' Hlol'lmig:Drii

Palra rial lose 0 base die, [Ial cal m [iii Irs[ y ,ell f'E'm,a[te de I[a ,chli[meneillcO

AI...+jef~ct, ··'O[ .,i6 il'lil i[M,i"lln··· ~""'"I·"'·iIi'!I; [~A .. iid· rlo 't~'[B'-m""'n[I~4-:: ~,:, .~'" Ikl['-':--: ~'.--:.~~.C'.:'=, ,:~! !.i.,~: ~'Q!,' : ... u~ .. 'W!~"I .... '!I;iI!'I;,.,.UI:I, U!!I;' '!I'l~ I L .~1111i-' [gUIO Y Ica[UI @S' Ilgnll-

'fc~ I~g': -[0'· "S': ~p:: ~ i'~ ,ItTI,~ r, -:: In:::' ~·:~'A[~C'·

. [WI ·,··u I '"",, ,~!U !!;.o, leXI]u n",

~11,1~.,ia· .11j":;(rnl .~ ,oi"':l:llfr'Q' ·[·o.:·.~[~il l:tt'A--::·""~(~,,,c:,·: tanto 1,:'- I·~·: c'~II,:- I C::,-". I: ,~.:.,: ... ":~Il,·:rc:·t'\"':'"

""-t'l!.l!!~U _II lIl.1 ... ~ 'l;.ig. . ..... !IU ~. .' II~-rn!! ro . iii n .0 a glrl~ a coma e :~u~ . e

mal de regul[ad'oln de., a ItIUlUll" 'y 1[05, 'oelrlra m j'entt!Cl5,!, sii '581 q~uiis,i,eren r'eall[iiza r;

~5

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

A t' '. ,~ ~I d-I '., .' dl ~II '. ,. ,.

'.~'. '-'I .• l',', .. "-," .~ "1'1' ,,'1 .,',: - ,(- J ',-.. .: - . j'-'.: - (- >.,", "-," [,' '". _.:".- ":. I····,·J :", ,-, . I I '. I ," .' [.", . ,"". II'· :. I ,", ..

CO n In UaCI~On~, paso a paso" iao eser I;PCI on ,'. e ~ a eleClilCI~on

d~'1 ~:nl[b~l~i{)I,

11~ IBase, 0, [OOllqlui'I!lI(l de ho:nrnig:orn

Eln @III caso die, estar [u biiicad~a cd a i re m bre SE!' debe r,~-aillii:za r $,O~ br,~ un~ base 'fiirlme!, u na ilQ~al dlel COln(:r~,o de' ~ 5 ern .ole] e,spei$Qr q ~_I~~' ~,~ rva l..,!jf~, Sill i~,i't\e_ ,llj"iii't~ a l"j::il ~O:: nstru cc !':A n ", d -\~ [Il~ f"i'ia'lrlr"ll~ 11-::iI ~

!Jo;;; ,;i!1!"I'Q Y,.;, !I.f.,;o!I~I.,II .. I~i"'" ~ ,\1;11 ",", ,,~,,_!!;;II]'" "'1;;1',, _~ !!;II f"""~ ,_,\1;11,

E:n le[l[ case d@l 'ser real[l[i~zlada en tin ,quiinoho a[~y'a ra: '5ob:re' Ulna[ [il:alnq ui na de, 1: 0 em que puede se:r' la miilsma, dell [baljio rnesada

2~, Ma~ postelii(lla de ,i[PQYO

En 1@8,tE cas.o vamos a optar [POIT ImI8:mlpo:stl@Jrii'al de I,adrimos ill [I,al '~'i$ta"

:Se' I E!i~la nta rain sobre I a banqu i na tres m uriiito5, de lad ri 11[1101 die, :20~, de 7:8~, 5 em de I a rlglo hllrSta Illeg,BJlf' ,a 10 em de ,i'ltur8 Ire5pec:~, tOI al[11 ni\Ve~1 de plso, tal :seIP1ilr(H:i,olli1 efifltU1i1 los dos lrn1iltllriit:05 latera-

[I - - .. -~ ~ .... , .. '1~1 ;lIn m ~e5 :se.rifJ 0 e . !!''9IU rrt,

IL~ ,[,I[ncj]''';lnc oli"f"fljra IIn.E' I,~d~· r-"I~II[II~E: CDI [Ik'~ll~'~ C' "0.: In [i[,iln···· eno rtero d,,'I~,

III """,,,n • .!', ~~:I!Ii.~~ ."-"';;!I _!l;J.,_ ,_\~ .;J";; ~!!:;iIII¢I __ n """,~ ~ 1 __ ~"'II!;;_V ,_II!;;

1;~S ~lmL" E1:-s-ta~1 p~lr~d~~ :5elrv~ilr'an de apoyo a [ila base de [Ila (;aJlm)~l'" r a de, ~ueg,o '''I (.onstiituiiw'a n e I :cerralmliiienlto, 1,~telr.a[1 y po~,~lelriior del ~Ia 11~ln'~lra:",

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

IC~m~JaZih1'l(i!i5' ,~i"Z~JlrJ-f:j b'~ hi/gdiJ£ luego, 5e r.otoC!lJli"iI1 tal) ,guJa\5 de' mat/era,

"'ill"!""';<' ,""'",,," i""", <:1",,1.,"'''':0 JI,O"""" """""'''i''"-''" -" ~,I!!! ~'iF ...... E"1l11! ~.~ 1io.!IJI!!liI!~\E:~' ~Ei: ~'~!liI!II..J~' Lil!lI'.r.l5I1 iI'III'IIlll"I!.\.1i]l !Ell I~~ ~~ "-_I!,rll"

,r/a ~~tifJf~ ,1f~q~J~ri~1 r'~' ,~'nif d~ ,eJ'~ ~~ ~J9\tiM ag~ga'fujQ hi/igdg'Sc ,f~' l;;liam ~~!~,j'J:ente ,e5 ia ~~.'iz:a(i6n (j~ ~~ tm.a.

Es I~OmUIIl1 en lias, ,-a nl"1i Illas, la malli:za!Cbin de Iial malmlpos;;; 'te:ri!ai eon ladlliilllC! v~siEal 00- IinO re~lIIrSi!)1 es1jti~o\ii lpor 110 clilaE de'be.mrDI p rmar '!'speciall at'lBirn" cinnl ell lia eJeooi'ori y dli':SP05;icioll'll de Ilos, Imismr05"

~:.. Pi so del Iia pa,rriiliia .' U b~;fa('i6n

E'5ta co nstituido pc,r una lesa lnor~'z,onltt!alill de' h 0 rlml~igl6n que i2JlpOy'Si: Slob.re los, tries, m ur05, l~ev,alntiad,o,s jeri e,1 peso ,almltelriiio r .

• ' ,Ar:mladlo,

Se' debe rea ITza r una, IP I,ani( h ill de h 0 rimliiig,on armado de '~O (:enrti~lm e'l:rO$ de espesolr ,COI!1 a rma d u ras de 'IJ'a r:U I,ais de hi~erro de 01',8 ~ ubh:a da 5 (<I da "0 em ,en it mb os senttdos,

A~ojl",a mmiEn.z[i mas a arma!!' Ia. eItrudura 01 soie:ra Johre la Qttiil!l apoya.ra la IOJrf1J.

i..a s(!ll~t:a se ,[irma rnn tillbJor.J~.5 ,PEiI',r,,[Il 'iUIbt.erJ:i9\i'" un a~zdll'!l' qrJe aOOI11,nJe 'tai!1 to, ~a jllalrte' ponJ9tM,!!,

, ~ ~

(i'UhITI(;I' la ,~'i!'rtefior de lal ,i1anm~.

,47'

Ma erial chronlory prawem autorsklrn

ta' t;jjbi~' fironfa'i de tal,5x:;ierd

s-e. afitma; [con ,tJ\rg' pie de madell"a~ en :iU p~ne(iellitra~:

Una vez' 'tetminada' l'a ,~~g~~ra. Ie loomieilza Q' cu,brlr fa: sorera ron '~ab~b.l!le~' de ,maael:a a,gtom~ada.

[o,s t~b~@iI'lI;e1 ~'U,ed~'~ :a1 r~ de irtJ,s fflUf(U I~t~r~j~$- Nfl) 5@ !ll!fifllrJ'an ,caifJ cfaVOct ,miD' ,airno~n mf)~ ~, 50~'tllif.a,

• ~ l~' ~

1)i$.p~nlE!'rnos.. (jB\rJa ~a '!fm~ ~a''f'#las de 0 .. 8"": erill '~>!11iI'a' p.a~~le'a entre' ~~ ,!h~.st~ Wc~rif tQ~aJ ta' w~erl"j,c'J\e~

,En l~~ ,~iirmiWa'~5 ;s-e m$C}.(',a

,tJII'H~ rv{ij1riU'a 'tr;afl'D;eW~' a ,~~ ,ra displU~5tU, .y re' lit! am~'Ufa en todas' t.is: unJMes c.oil'il ,a;am:bre",

Mat ri al c ~l ron i any prawem au tors kim

En ,p,rimet 1lU9'ar ,s;:e' enhet'Jl[:!i

e.$ ~~mbre.' 'tQm:ando amaas 'ViJrf1~i1~ " i:y~gQ ~ m\!'tgl Y' se ~~9U{~

(,~R '~~a.z~.

,Asl debe q~edi!1r o'Qlorada

,la ,primera Nta'l'~fla ~~alflS,1Jtelf'Jat que.' a,\p(l!f!Bi .\9~bre !fiJl ,~/tima hi'fadal de los' m'~ro.s ~~lterJ\!jfes.

Urr~ vez ~rmiirh ,~ g._nita d~ '!Iijrlli~~ ,~~ ~$fJ~aR ac}$, fab~ow.;es

en' tiM l'afte.,a.fe~ de 1.; mi~mal aftufa.

t1J" """ ~""~ ,."r ... 4, ~"" " .... 0::"" f~II',~ "'m"~ ~ ~~ '_"I! ~Ur. a ~;~ ~~ ~I~',:,_ '!i.:...I_ -'J~

Un~ g,nJ{~ (ls' ,madewa ~bif,cada,,~ fa parle ,p~~te,ri"or fambieru; !ie' !Clava ,a! h» :tabl@.n~ lat~ijl;!ii'I~, p_aliJ ~~(fijrb"$.

~9

Mat nat chroniony prawern au 01 skim

Hi'It'i!' .aquf, '0 que ten,emo:J' hecho,:

ia' @S7tfUa,tili'G' Q'~@ s@~~a; d~ OOfattenedoJ'a ,a la, meuta de ho~,gd,!i'ii.

En e$ frerrfe se agf!€g'd la aitjm.a ,i!1.'iI'~de.ral' mill fJ'i'VeI,rle m'ijlt'!I\D. De f!5t!l~~' modO qwda' t:ermioodal ta' esrt.Ji'uCflJr:a~,

,SeglJ.imolS ,~!~reKl!lll'nd~ ,nfII'eul~. Esta ,no de~e !e~r' ~i rnuy f@(a ,f!'ji

1 .... ~'1i'L' ,- .... !~~t.,Ji~ ,1i"I""i:"-'" ......... '!"'~, Ji"ii\' ...... ..J ......... .. ~,'~,I' ,"., ''''':l,[ilU',al iPlIil"!D "'!I UlIC' ."~ "'!I,I!iI'!;::;'Ii.llu, I

",~t~,S ,r.:n n~lIen~,r-

50

En If) parte! 'pO~t.erlOf se ("j'iJloltQi otto ta'bldn .. ron nivel d'ff! mano. .As, !I'1I!O$ ~~glllr:amPJi q~e la' jC:~ifj q[jfNd~ fJ~r.tjiJ.

La me2:r:M' se lVue-1c~ 50bro fa e.fUllfcw:ra,. ;V te i'a e5:pa'~ CDrJ' (uch'!ilf,~ d~ ~'b4.nil~, 'Jo~ ,~~ sJJperfifcte d!e.be qued~r peff~(t~irJ1.entJ'E!' (u&lert~~

Ma~erl::Jf chroruony prawcm aulorskim

'CO"S.t.itu~jlra n Ie II (I~ww'a m,ient)C! l~ oste rlor y I atera I de Ilil ca rna r,m de fu!!,g:oj1 q u eel andlo, asl deilmrn ida s las dijjmleins;h::n'u~5 de' ~liJ boca Ide f'1ilUE'stra p,allrwiii II a.

('c),mol vimos, res lim p(Htalnte 'COln,oee r I~a, ~ulperlwde die' I,a b oca ya que de es,1I!;al medida, delpei1l(h~ @I di'm:e!lrisi'oln,alm,h!!nto dell resto die' los ,ellem,elnt,os de Iii pa rri ~ la.

Pa ra ell ca leu 1:0, de I,alr~ia to ma remos IBIS med idas ti@lljielr'UJ1o en cu e nta ,e I ~,sp~solr' de~1 l'ieves,ti'm i,ento fieb~u:talrruo.,

,R'etilla!lWiw las ma!dejf(lS' de t~f$ ,~~ter:~I.:5.., ,ei ft@~lte y J~' pdrte p~,sRti'Gi!';; S'e (oIQ(~n gM'l,p~ de m~d'eF~ len tes ,ruar~, e~ui.na~ y 'Hi ,f1 a r,e, una m~.iI'iCal ,en lC"ad~ ilJrJ~ dE' e,~liu a' 1 .. ,701 m' ("'ill' t~sper.to at ,pJ5~b,

D.'esde ~a' m~r:ca Ide '1, 7{J ,~, h~ c.i~ a.b,aJ(j~ S'e harGe.n marcas rtflda ,71.5 (~' 'M 'if!S! C~'~tfO glJiaf". Sj51'nJfica' ,,~e ,_adal h,;iad.a' ~bi2' 'te!!ler- Eisal alh)'Iiil) r!a!i'iiitali'l1d~ ,~~ altura del'af!irltlo ,Y ta mez;c~ . .uii!~ vez hecho ,e~ G~Ifr!iM;z~m!ll$' a lelVi'il1't-a'iF

it~ - -

~'d' -- ,imlt:!f,ii; 1];i~"'4'-',_, -- '{N- - -~- - -- - ~'!:!I~-

,C;~~'~c_amo! un hUirJ en'lrie' un~' gu/a' 'M' CitJ!':~n_~,ra ten@jf' ~ il'it!ife~n(i.a'

J!" Ii"'"

doe ~D.~ 7~,S: (m' r 'romlflMamOS a (jo~O(iiI!r trJ'S ,la(jTi.~lfJs ..

fe:rmj'ftaffl05 la primera hflada. 5"ub;mo~ e$ hila hrJcia ~ :siguient!e m'~«a~ y OOJiff>ema'mQSo !fjJlj!1l

.r~ s~g.u~aa,.

Mat rial chroniorv prawem autorsklrn

Ifn 1r!5ti@ det~'le Om@fV@m~IS

ttl trbi:C11ci.6n (/;~ 105' f,~ r1riU(j~ ~n ,~~ mUfitD frontal de lal boca' de $~' ,"'4'frm~,

I[n M' ,p.ffmera hUa'dal ~a' ei iadfiiro ~Ii!!ref;'o~ pern len la ,se~';und!a' y

I!:.li!' Ig "Ui~n~ :S!~' (Qloc~ ffl~dif:)~ para ,ir 'traiba{3d'_o. ,Debe.mO-J ;vi!iri:fi'Cia',' q,~e t~~ j,~~ta'~ ~rli,(,!;1l.e~' de; ,ias: hi/actas que oomfen.zan

("Jon mefiitJ 'liu~'rmo esWn aJ,'ifJ\~d'a~;

OlEa vista del 'trabajol, E~ h~/o

. -,!!.' • ....:-j. - _ ~

tal,Il'iriI\Jij~~!I'iI' ,5~ UI~#~,a ('.om@! ;!;J'm!ijl!

pa{';~ loIS !oo.s: mlii'ritO-J ftolirta":es, d'e' ,~ f'~rtill:a.

CJ',. l- - ... ., "",_"'I";,il(j\""_",, ... ,~ ~;e"g~!m~ !l!'I!;ii!" j ~,,",!iH ~Y!~~,

~n Fa, plfim'~d'ft qw' io!t m!tlfitos . qU'eden ,iPerfe't~me.'nf)e re~s'"

La iimpiezu de' las junt,.n s-e hac-e' wn un c:elJi#a.,._ En fa iC!;ir"ill exterior '(Ie 105 mums' es pillt.a ti-,ar mejor ~Ierm~'n~ddn,

En ,~iji p~,rte ,ili'il'tema-~ J;e haoe paf~ :ellifa'r Qlue ql!u!den' reb~,rb~'s q~e dJff,cufitJen ta' ooiQcacl~fl p~er~~r del iIe~OQ',IlJ~ ,~u<e.! ~eNilfa .de ,ba3e ,~I t~'V~~tli'm'J~ll1m' ~f,a.(t~fiO.

M ateri al c h ron I any pra we m auto rs k I m

~J Vii' q~e:daftldo' fa ,b()~~ de ~~i

I pamUal,. ,Debel) ,c'Ont~JnWf.Se ~:a~ hilans' ,Ih~ta ,i/~rar ,~, fa' !i!tru\r'~ inri/carla ,~-, m m~.

N I' ,/.

Sw perfiide de Iii boca :: arB::lilo x. aiitulf,ill

Sw p@md@ !Idl@ Itll oom =-- ~ ~33: m' x stal!; 5 lIlii 11,ZI~35 ClI1ii~

s, D~lnt,ell

~stel ,(,onstitu '~Ir:a i'a I iHne.a Idle' d e rre herl Zionta II de liBI be cal de lal pan"'j I ~Ia. Clomo vi:mios,~, efta al 11" 70 m res,plerto de I nhiel de p lso y t'.8 n dlra U I1Ii anch:o de " []I em,

i4JJ'U~ wz ti'@I-ot'aoos' todas

'~"J. ,~i1ild~'~ S:~ ~bk~ ~'n<a' t;g,fd~ V~,ilti:c~l ~U@ ~~or~1 ,robii'ie (~da unCil' d-e.' 1m, Murrlm.i if'folll'falfes" Est~s. 't~bla~ sirven de a;!Ooyo

,al la' 'taltJl:a ~l'ue ,rewlr~' d'~, ba5~ ... --.1 ,a'dln:t,ej"

5(5

M aterial chronlory prawsm au orsklm

,:5'oibi"te ~'a :t>a'bla ,b~s@ ~e C'olf~{iln dw vtJr.i~~IfJs, de ~,8""~, de, P~~Tt;~ ,ai ,p~'''na.

50bre ttlS' lIari#as. se ~iOJt)Cd me!Zda y a/~i mlsm~' S:El' ,revant_a Un~ ,hiJadal ~ 1~,~ ,J7i1' fJf!t ,~lWJli~" ,fEsta' hJ/ac1a' ad meta la, ~;J'ta

a' ~a p~rr#/4~ (iii ,d~C1~ ,:lie ~'OJo'Ca fQ,b~ ~; ~n~i~ los' "~It~f,~;t~.s

r iii rar:a' P!ll'.tteri'L;lr.

Ita rea-lfzacidn de t'al ,primer:a :hii:al~~ de tal (~m~~a:;, !I~·H.a' derde e~' ird:etior Irk lal ,pa,rrlJla.

AQuf Sl~ ~~serva eJ m.r~n ~:au~,aJ ~,liif, t~b~al q~'€i. si~' (j~ ba~~

,ai' ,;:JJntel.. .

56

Mat rial chroniorv prawem autorsklrn

r J ii' i,,",,,

~O!l1' ,;ii!I'~~ff>Wi g~lp~C1WJ: !U~

~a r,~mar:a ffltiralmru taf gutit$.. (')uti'ndo ,eI revoque todavla esta #l@Sro" Ciu~ri\l'n~;$ C~(;Ml m~z,d~

~, 'u!'at Qfi.I!Ei ,~S'r,a~ oiLup~\l)a\t'k.

D@lbe, ten@fSI@1 !@ispeda[1

i"iIIl·I'..iII'5"'~ ~n I ~ ;B:i~li!'li ilrl'· An I,-,u IUMU~~I ~~ ~l I~ ~~~~~Y~_.~~II~

Id'e~ dhiltet, y:a qlue ,S; e~; 11111lJY ,anei1o alej:a Fa Iia gSIf\-, ga !'tal del[ filio dlel frente d ispef-' sando, e!1 lhumo bada lell 81 m ble;l1tel ,

Elil d i rnrtei:se' p uede well!ll i,zaf'

I, .;J "[11 ...!II'~ *" ~l I-

con _ au n ~ _lOS 'U I~S pU~SI~05 lue ,al

m'o,rmal en (lue Jnllu~rtf,a e~1 d i buj.o 0, ![0111 un frenm,e' de m adem-a, de t.I(.U etdo co n Iia term j'na,d6n IQlue. h! IquleramolS, dallr;

'M as, a I ~Ia del~ metro se'tJental (0 nth ... U a ~a !mlt.l mll!l-Ofbi1! ri,B de los ceJrr,alm,i:e'ntos I atera lies, unos 50 c:entlf1lmle'tro~ de biie'ndol al~ ca n z,alf l~al IP,alr~d del ff8 nte' I a m isma a I ~ tura,

AsJ'ldebe IQueda,' t;@\l\min~d!i)

@, tJl'~bajQ d:@, t~~UI:@' ,i(Ji~rlf!J'f'

de, 'a p'arrilla.

lldJiIG refJac~lli;io

M atorlal chroruony prawern autorskun

[II .. R,espa[ldo " ,estant1! del holll[I'lfI'Ii

'C:omo acilalr,eiramIO'SI OiPolrtu~ namerrte, Iii pairrill~al (JUy'i (onS! .. *r"·cU""'~I·~n"~' ~g [~~,ifr"Cil~[~g Qi;'iil D,e;~',,,,"'E'

'I, '" I""",,",, '",,", I oJ """ '.,h.;.,~ , U 'Ii;i; ","" I~ !!;;;;i ,oJ' llUl'iI,.:J

pagliinB:S no posee li"[e5:pla[~do ni [estante de hom r n, [De todos rnodos[ inclll!.!lii'[mos [a;Qu~ I!a dM(tip~

I ,ij'~ " ·d,··" '.: I' r," ',: 'Ili', )i:''', 'r" .' [I IE'.nie'

(IDIm.43' ,SIl.!I J eal IZaC~OIi'l\j' pal~ ,(I e~

Id Ih' Jill·' .

(:1JSO ,de q[Ule el[ I:ert,o:r (ie.5ee . II . Q.ln

I I * ,. ,.' .,.rJ

,8grega1rJ)S a ~,a censnuenon ne

:5Ul palrri;~lllali' [En'tr-e hil[ fBlmalr:a Y' e,1

" 'd ct"" ". - ".. '10.," - " d - -I ' I

lc:onr~u;,lo 'es,~:alr[a lU'ul)Ca,~'o iL pl~.t,·,

mon d;e la [palrwiilll[9" £l[arSI esto,! a[

pa '~'·I r d, '-'e" -1[0' .,.~ ,di,E:: cj"'~ !!!,,\i:II5 oeet . '[;-'i; del

'·,,'II~I.. .", ',;ii' ~,i;Ji '\,.1 II Irli' ~I '!;;ii,' 1""' .... ' ... v U!!.:~ IRas,pa:hlo

piisol termliil1a,o;o' de l(jl 'calmialra~ Iial iiR'eIiMdo

loonsttlruc-(:iion de malml~uls[~~r(~'al

del[ mur[o I~stedor se efevaral

ha,(:;i;a del!anlte [cion una lncllna-

[dlDn de 3:0~[![ hasta Ih:!g,Blr a deli, ..

m_':'·'[~lt.;;'iIF' l'U'Ii('i,·,.... na',' -rln:<';i;-n··t~ [~""'" ,-[:.iI., ~"mJI 1"-1!I!!1 .: IICili ~. I :;:,CiII ,11",U. U",", ,~'Ii. n ,

d [' ..... ho .' \ ., .' '.', ,_..., ·'1 '.' 1[' .....

.. J9 anCLO' ('Qn re.s;pe."!;o,!,i,O a . a pa'·

Fled de~1 frerrte de Iia pa[rrlillilai

,All estan~e, 0 escalen que' q[ueda[ sabre ell res:p;I[ldo [Ie da'fe~, mas formal 11~1g[mlralmente (orncav'ltl (CHill mortero Irefr.ac.ta rle, y,a ,nIU~ ;i:i..«.*\I:j; [~i:Io,r,;i [i:Io I d i!!II'no·· .iI!'jl~"i"·'" iI"'I·I·~ dOle' ,1- 1..,;-'i;,I-I-:I·i'ln d" -la'l- h il ,lim·' .... , ii"I U1Bj, [",'!:!i;iI!''!:!Ii p.-:' ..... 'r'

"":1_ ~ 1C..,.ILi~ ,~~ ~ Q[ ,,",1.:.., ~ll""'':'' ~,~ I~I!I L!IO;;f .~).:..- I ~'Y' ill, .~ I~ [,..,.. II of""" '""'I'~ J~ ".,~~~I ~ "!!;,,I,

Ila: g:81f-g:8Int.a,.

5!9

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

ICon ~;' :f:I!.fllet de b~.rb~A 'verifOC--'Q'mOJ' que ,to'S 'adn,t~ eSH~ .ubllt'~dru ~ f,fj m~sm~ 8,lrljura'.

UrNllS' go/ped'~ cte~' mang~ de ,'a

.... ~ , ... JI!.. c' ""'" iI'iI A., ""'~, .......... "" .iI'lI""" ,",".,," ,';r,iI",. ,"' 11iI!~!!. . .r.~~\fi ~ .. YIiiI!! .... ~!I' ·~·!!Blr!!ll' p.~~·i~1 ~.,-~¥~,

ffl~jor J;~' l';jdriii~, Y ,riJ~~~r~

Cadal nuev:a hf/atlal ~omieJI'iza

'iii' ... ,_ ","""it,,, ,"', .... ""iI'!i~ ,~ ...... Ii>i~n""'~ ....... ; ,~ !i..1! I!lll lflil'iI!m-a! [ill! UE"J11! ,-,_r. '!Ii! ~1U1I',r. II ~~.::-1It,; lU

a 'a ~'n~l:e\f-W';;,

Ira,d~ J' ,~iJad~~ MWC;I,m05 e" In~ri(Jir de '~I (am:p-~'Jl)i!t adocan\t1o, ffl@zcJa' 5tfflrcie,roo para ,cubrir

~, ':Ii .~~ d"'~~ .~ .j!,..,..,.. jill)S' ~ em ii;o!i!;: 1~/~l!::'refl!c!a en ~"'I;;'

u.n~ hil~dg , i~ ~rff,~.

,Oe.tJl~e5 de reati~a~ las. 3 ~il,g(J,~s. inlcia$e.~ de la ,(7ampafi'a", (!o/:oram!lj,~ ~J: revoiblu.e' .intJefflo y de;a'mOcs ~car an:te5.' de 'mtl'tlnfi.lialif" OOi1' 1.0 .s_i'li.lii~nrt~ tdnd~ d.e JJ luladas_,.

R~HfN1amr:u' iC~n m~z'Cf;a' liJ'S'.iI'Jntai de' t05 ladtJllos"

l6,~1

M atorial chroniony prawern autorskirn

(~\fJ ,njl!'1 p~qU@!~O ,fJ(;j,J:,t.o c1~ mae/;era1 t~lh~amct~· to'S f,fjb.ran:te.s IrJe mez'('i.!1 de I~.iullt:as·"

ASI deh~ qu€'~1' I~ ~v~q~'e internQ de' ta ('ampar:l'ii~ para 9'ar~ntiz~lt un~ ~tlmectd salida cle~ hum'!:),

RtetJuelfde Ique ~a ~n clliJna(j!oil'l que ~e. d!ebe· d,alf' elf,a iigua11lol enayor ,8i 31Q (6:D%), Idepen~ d ieillido es,ta de Iial ,iallitw,fa de S-UI talw[biJell'iile.

La C-iu11piaUl'li puedle, OOllns,tr'U i rse c'on I~a.dlrii I los en to rim a escaionada -como se e(I;P~I:i('a en esras pa,giinas-j.lhowmi'geillJ ar,madQ~. 1~'I,ac_asi fin eitall~'i[;a S Ui Ie lefrH~lnto.s pwef,al!b ri,taldoi,S d e hOlrm;ig!o n ..

,I", ICOfidutto, (h~ hlu InO

Sobl"\e el borde su pe ri,or de i a Cia m plan,a I~ev,int;alrelmlos, e'il,c,on(hJ'~o d~' h Uilm'o oon m,fljlmlpolSi1Jelrlial die, laid rl 1III0si a la vi:s,ta,.

Sus d i mens·ione.$! I,as, de-1e rmli~ n a MIOS, teniile'l1do len cPJJentil i a 'sulP elrlric ie de, la a be,niu ra del la boca

De-balr,il PQn~rse espeda I' ,aiten~i(h'l ,en I!al realilz~u:i6,n th~1 todD 10' oon~ef1nielill'~e all sis .. tel11na de tjraje= cond'uao~ Igargamrta if lestanr~ te de 110 ·Ihl~. 'para asegu f'affiiDS Ulna ~Qlrlfecta,

evacLlIadofil de· [los hILI mos.,

Ma~erl::Jf chroruony prawcm aulorskim

,A.rea Ifii1lili1i~m;al d'~ condul!::tro' :; 12;t83'4 _(1m;;!: 'xJ1lQi:= 1 ~2;13 CI\nIl 100

lEI ,L""D·S·' 'd' e,1 1'\0' ···n"'illu""'r.r;;, 1Ii"""" 'd" 5L..iI!!!Io t!lil!l!-r-' [nle-rnoli'

_'_ ~r!l!lii._ ',_ ·.~JIl ~' .. 1.1. IL.J~V IIIV ,"·_.~~U"liiiiij ~~. ~~~ .. .'~~~.)

[que la Il'luaoosari!iJ~ '~O a '15'% de la bocal ,die' 141 [pa~riilllla~ porqu:e' si mo' ,e (oilrvenira, ,elili

IllIn!al '~uelil{t\e permil!nen-te d:e' intOl1rv'tni:e;Mes Y imolestias,.

La. [oh iimu~ln[e;a dl@ib~:ral ser proyectada de fornl8l ta I [q]WlQi [q[lJ.u~de' a~o:r,adal c:ontr,a la palr~d de fondo y centreda respect~l)i ,a,1 ancho de la [pam-rmlll,a" ,0' sea 'q[ue ~'I @Je dell (;()indud!o ,c,oiiln(:idll~ra ('011 'e,1 eje de, [Ial part! I ![a.,

,. AltUlr-a

[N[o[ d~lb~lf'al ser iilf1felriior ,a[ 11;r. 50 m, m:idiiiendo de·s,de, el[ di nte I, ,8 'fliin de' q[lUIe el :sJ:s'fJelmia de, '1!:inll~e 'f'~n(:hJne en f,orm'al c,o[f1reaal,~,

,. ,. LJ] d"[';'..... ~ .... ",'. ,..... ~'[I-[

pero S[I es 110511 ~~ e est.a me; Illu,al sera maiytOf, UEH'l e;I~'i(ll,alirlo'O as,! e_

,t-:i~[i'\:c·;~)~,1 'iill'ii,n;..J:iIU.· :~~.

~ I. 0; !IU '!l; ~ 'l!.y" ~ U . _ \"i!j,t"';"'~

:E I1ii [8[1 case de utii I lzar un sistema d e vteln~:i I'a('i[on ()onve'r1rc!'Olil,1]111 [~al a Ituli" a d ebe S[LI pe[ralr ,en un Imletlfo ,al [I[a:s (~OI1iJstli'l~(dio'i1:@s, que' 51' en(1U[Qn~~r-en a su a Il:reded or;

63

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

IJ:!ICOldemm' quel ,8 ttra,vjr de," !coAdu'etQi see del1elf.an e,'ev,su·' ta,r;Jto los ,hu,m~s p'Al1uef't,je:ntJe.5i de ~a ,prime~ (jDmlnlmdn~, IComO ,los m. ,pesac:/.M' p,m~ili,nl~eS' de la' t:o€d6n Id.el ,Ia ,ca,m~i!i que (T.OnrienM pan¥CJul,as de lifIi,ra'sa.

,~

Mien fra! las ulttma5 hiirJdgjI

fJe' la c;'3!m$ll'!ii~'.5~ :iet'a~ rea,ii~amo~ ei ,i"i'E~llq,ue de term iil'ilait"iiilrJl

d:~' ~a boca de fa ,pa,,rrma.

t,ni piiaros ,t!S'tifn E.etf'llmlfrJ!'lilido~' por da'S hl'arJa'r, de mediQrs ~adr;Jla;r.

~d slJpf!ffkie debe Qu€!da.r perfed,amM~e' ii5~, p~e:s ,foJ;te ,elifiilj ~e coJacai(~~; 1m $a"j,rillflTs tef.rad'clhrios.

Ma~erl::Jf chroruony prawcm aulorskim

Nose, de be estrechsr ,e,1 (:ond ucto de hUimlo a msdid a que se

'.iI''9 'BIB'I""~n:'d'"""" A 1...'>I'D'n~· ,...!II'I'I"IClm' ~'IFlii ~;il'lr'n~ ,~'B' n,n~Iii"ti~ ;-;;n 6-1 t· ' .... Ine··" d 'Bbs

¥~I ~ '1!D:!!J!"1lII ' .... V .l.!l, ~, IU ~ ,~I!I!!;;,I!~I'~Y !I,J,'!;; :~"""~rrll;;;: '1;;; .. """. ''''''1'1''''''-''" ':',"" .'~

t"'niil"ii*'~1 F'iI'111 i ~liII' r11li 61 ~I'·i'~ ("'"I o:':r'ii ~I n -1,Aft'II A A ;FA i'1iI'1il;Fii m'--'I fi.,,,,,,'~ m- --In con i '"In 91 485'-

... ' .... ~I ! I~,_! 11'1!.'!!"';,i! 'I' ,~y .,.. _ ~ '!ii'D ""'_ ,I~! iG ".,. U~'I; 1''4i!' U "'-u U'~ II v' I U ..... I! , ..... ' ........ !!;.III.II I"'"' U,.;c

vi ac:'ion que, n'o Stea s u peri 0 r a GOO'"

9" Venrt.i1lad6n 0' fenulte' de la: chii Rlen:eai

La, a Ilrt,u n~11 '1' E!,I remate de I a en i menea son IP u ntos donde debernos t\eIrN~rr espe.d'a I ,curnd ado,~, pOlrq u e' de, !elillos depe n de el b u en ti r,aje de' la m isms ~

Co n respecto ,al Ilia forma de, ventiii la-

"0' rt"'-I" " It d"

. '1 I'· :' ,", :,.' '". ~". . . . '.: . , ~. !.", I'", [.- .. . . -I . - '. -:'1-

(.In Vilm os ,al U J, !,~alli" U 11 :51,5 .e rna __ ~ p n

la res de I,ad ri lillo, y losa de Inofm j'QlQn.,

rn d' "_" ~. -' "- A-

ne('or'".emGS que 'BXb:;,(,B' 11(1;1 epcicn ue

,3ldql!Jii rir Ie ~ sQ,mlbr@irli!,te de' eemento premol dead 0' 'y cln.ap,ill"

IE n los ,glr'afh~'os, II ~ mos,~.ra ITN)S toda s I as. va riantes ,min q IJ@ 5@ I::n.illmde, encontrsr 'SUi eh i'lm e ",ea, r:esp@ccto a! t,ocho y I as med ~idBlS, 'qtU~ deber,a res,peta 1Ii".

S·, pt l scmbr t" - 1-

'1 .. ' ... ", }." .• j' I' ' •. 1.'._.', -".- ".-': (·'.:.....;1'··-·· 1 -.'.

_,I o·,,,amClS por e, ,SOlmlc r~ree,,,, 0

,c,ol~ocalre'mO's ieri e'~ 'extrn~'mOt de I cond utti') de h u rno, come m uestra ,e I d iii~,

b'"' d-" t -I t'" -I"' '" " ..i

U.J o, mec ra n e "a U1. mzac 110M!! I~ e urn

- if' ct· ,. .. '" d I

. . - . l' . ". 1 I' . ,. ..'1 I' 1 •• .',-,' •....• - •• , '

morte ro fie I, r it.· ,I, ,alr!O "JI ,5;I!lg Y I!ren._ 0 ,~~,

ilinstruc'ci:ones, delll pn)dudol"

E:n ei caso de ut:i I lza rse ILl n cond u eto, pn~,moldeado,~ esm debe 'qlue:d ar debejo del IP,r'i mlejr' 'ellle,mii! n]to del so mbr'enJ'," A, (orntiiln u acl 6n" b~ secu eneliia ro,to·' 9 rafi(]l d~~~fiiilb~ la re~illl'izad'61[l de la losa de' IIi",e{111I11i'i1~jt@ d@, Ilia chlmenea.

6,5

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

f.I pll'mer p.i_~5'-!l,eS ;!jlpfeIefillfar~ la' prl,m@f:i!l h:ilada' de' ~adri~/'a$.

D~ lW~r n~c~iI"iQ~ ,r€aliz'ii'.r~.m{il~< GOrt.:e5' rnn ,aniho.~adaii1ili.

if_.vtMd@'fflQS 'iiJ ti@ff~ )f~f,.~rt~rjjjJ ,OOIi'1 rut:ih~ra.

,ta, ~rtfi:a'moJ r .roJocamru ~a' primera' hilada.

~~ :s-e.gui!1d:a: hJlada· se 1(010ca ·e,n ,e,~ mfsm~' ~entido que' .~a prime.rat I@S r!Jedt; ~l'rgl q,n.;,e 'tf:albe,i\1' mJ, 'adi"i(j~ d@ unil Y O~!f~.

Mat ri al c ~l ron i any prawem au tors kim

U.n'a vez' revestidH ias: tre.s' ,p.a'rede,~ i~kl'ffa~ ~1~'!1~aS' ,~J' mJ5ffla plfOOedllmiMlfio, ,mil "O-I~Uri'to~ la:~raJ.e.s'.

E~Q\@m~'S' ia titNr:/j rek~darl~, ia e,5;tr{iam~.r Y 'WfflenllamoiS

~ t~'Il@5ti,. el' 1)J$;O.

1651'

Mat nat chroniony prawern au 01 skim

CariJG~m~' ~~s l~rtlw.i~y(j_;~ UJl~' j'Unto ,alloUq, hasta ~-o..~p~tar tJOal:J m 'hi/ada"

-....:.....:...-

A'Rrmarm~5 (,~il'l 5tJav-e.s [ioJ'pe(;iMS hechiM' IO:Of,li e~' mai!1gc

de la: (jucb~',lra.

AsJ debe que.f l/jl pa'ffflla ~li~ti~ M s~ 'tota;id~d;

"1 .. ,Iuftlnadlo ,de Ila parrililia

E] armado tanto de ~a ,glr~iilhi como de IU sjcstenlB de sos;telnfi .. m ilonrto :'1 Ireglll,aci~Dn die' a ltu ral e st a nIll ,D ICBlrgo de un herf~ rOI qu e deb er'8 tCNnail!' I as, 1m ediid;a,s neoesari,as, En'll lob ral una vel COeI~ocado iell revesti:m i e nto.

Mat rial chroniorv prawem autorsklrn

• ,Awm ado de, la Qlr'i II a

101 "];9-·,"'IAr'· ,f" .... n-Ii." "1't'7"£!!; ~lI!'iIi I liln-' m a r'.i!"AI lII'e'·~ 1·,· .. ·~ld'IR IF;;'I" ne- "'£','1 e- i!' L da 'III!!!"

~o~dlJ., UIkJ·. ~IIV_~ ;il11L-r;;: ~II[IJ U :'.:_ \:.-,u 1Il ~ ~ ,£._~ :.: ~ ~~I ~I ~o,~,~ I ":.._~ -= .:..:l_~1 ~ ~

el wectllad 1"10 ten di!i,i un I,a~go, die! 94 ern y un ,aru:hol de' 60 em,

ILa -:-IlDfUlfild~d_ad l!it l_a--i1iilll.a~-~r,a -5: I.' --I 1- - - =

__ p ~_~ ~~_ g. ~ ~ __ ~ __ . _ Utn me

liIor 'IlllIe' la dis:m:nda lenlfe lie pared de~ fondo de ~al pamriilll\a y ~a cara iintetior de~ dinrtel~, de fo~tna, que' 'Clluedle UI1lI es,acio pori

detr,a'5 d:e eta qu;el caprte " ,can'aliice1 e;1 humo· IPOIi" E!ll (Iond lIIdo.

C,onsla If,a de 4, mlodlu 1 0$ 'ilgll~.U) I'QS d esmonta bl~@s

• -I' "..... -I iii...'·d C-,..I "...:I

Ique 5illmp~emerlt\e i1piD'y,ar,an 'SChJlre e !U!as,t,I.···~or~, . iui moou-

101 self'al de' ::ti em x 65, elml y' las v',alri 1.I~als. lte nJd r.i3n un ala d @ 115 m rn ,. 'eista'~ se :sollda nJln a dQtS pie rill lies, tt~a nl5,versa lies." Y 11 0' adleiliallrite 'y otro atr.a~., [Los, cu atro Imlodlu lo:s en taJa r!§ n ~I'i b re-· menlte en e,!1 ba's1'idolr~ Ip1e·rmitlendo removerrh)s, palm-a su lim-

nl'·'~IZ·'~1 l~ ~1'J!II;iI'i

Basllidar

~t""""'--"""""'---!M ----- ................ ~

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

die CBlrne de m1elnor' ta[ma nlo'. 'Otnl posiibiill idad es r:t~aliliza r las

"'IUa""i[P'#!"i1 t'llr-'·I-llla-~: [I"JO- .. ·I .... Ilac [[,'Bln.!~Ii"~'F'I,o-~'nc, m-CC',BI-nC'IQ"F' d It'fIo forma 'tr'~11 ~Ia eo-

.... __ [_ ~~_~ V ~~ L~ _~~ 'I,..; _- •. ~ ~ _ '---- ,""~t"'-I!;i!Ii!l g .... _ ~ I __ I I -11;;:_- ~II, ~ Ilv ' 01 !1i.Ci11 !IU~ ....

deir u~j I!iiza rlas con Im1ltyor II i bertad"

/

V.,ill. gnlill

1--

'.' Siistema[ die, sosten

Co 11 sta ral de dos angulos 'vlelrtl1ical1es de 60 em de ililtuira :solbre 1100 qiUJE!' cl'poy[ara un tra,vesano siUlpeirior de ~Slec,d6n redond1a, @n eli (Iuall ~~e lenrolilia ran lias eadenas qllJE!' sos;tiiel1len a la parrl I!ila., Sabre, 1,21 Ipa,red derecha de, la c:alnl,aral :se1 fijiallni un IP,erfi~ IL, de ;3, (]m] Y' ,a 111m] die est,el~ otlro en 'f~<)rma] de espejo sobfle' IICls qllliU~ se desll iiza ria la pa[rrii lla, $Ost@nidal IPoir eadenas ,I I 'tJnl!\tleS8Ifio su pell'~ior.

AJ 'fiiJar le:1 si~s,temal se debe' desplazilr ,e"l ejie de glll'atvedad de" hll n r"IIIII,,'9I .... '!!!;,F "I"'[!!]; ·'5iI[~e;l~a· -11"t;~ ~'llnJ:"1 ~I!li'!lo·~ i'!Iod[o' ~I-I n,l- ano ,~~ ['"l0·": cc -1"'I"""'n,,;IIIO B"- [ ~,Oi ~~~_~gl ~11;gJ,."._g gU'l;;i:L_l_I_!I!;"~iI! ~ __ """ _lllgIIII~I'''' t.'" [(iiI_ v u~ ,",'~'.""",.~ UI 1!Ifi<_ ;OJ "I

o se\CI Ulnas 15 cen1ii'lm:etros de' diifer,e"n elia entre" el; bOlrde del,(llnr 'b~!'ro :y el~ borde pClst@oriior d)~, la glri II~a, pin,a "a:voJ"[ecer ell desll i,zemlento de, Iial grasal hada Iial calnal~leta,.

7',3;

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

• Calna I,eta

E.!itl!! Ire;oep,U!cuhJ :!HEt ,eng!B n cha r,a en la 'pa l1!e de lantera dell bp5,tid()r IMie(t!ru,a mite des pliallfu:h u e I as, pudilJQ!ndo ser Jletira do :pa~ ra :SIJ I i~lm p leza. Su I~a rgo sera mg ua I ial~1 del h:il QfI!'l~ II'a, tend ral un illn(lho de 5 em, 'y 1,a'~,Qra les de 4, ,em de a ltu ra,

,A In,,,;' c,~mi.~fJiza la' t!1\1fre~ dfl iJUittd:a,ri6.iIl' ,(;i/e.J' Ilen:aje,.

Ef'jl el muro i,rte.rruJ' ~ZlQu.ie:pjfJ' ffjamm ulilO de l'(j~ ,tilFl,gutru lIerticates,. 'rierifka'flcW 'Que elli~ g; ,n;'~ Ide imafi'~ ('Cln cementa ..

['n~' ,mnt(() iarteffll de~o~ rom'amos las' medidfjls peJ'tinMm.'j;' jt ha!llEmitll~' maf/Ca'iS, ,M 1a\J Zl'CIIlf'Ja~' dfJnd@ d@<b@~Q$ ~~ll~;gl' p-~rlOt'.;id~es para amur.ar

.j'';'! ~. ".Jl L. __

,ev !i!!'ng~,o \!e,rttal\JI " {Q,r~r

tg, m,gni~'gI

Mat ri al c ~l ron i any prawem au tors kim

(~I~ rn'~a ,r cJt.llCefo!' ,aiamO's p~,ra que caiceill las mn,ll.r !Clef ,~'ng,lJro 'v.eNicai.

Tr.abajinno~ ,oon perforadbr;jj' e'll e~ f:adrol i~lfE,.r;tf1Q d~ ~a' ~~d~ ~jii2afldo cua:tro ,pejifof.a,ciones:" !una en ,cada esquinal de$ ,w~d:ri!!~b

~'- J'-~ '"

marcauQ wn If\i!ip~Z;,

~1:amO$ l'ai ,pared ri'e ~ado ,a'ladftt en ell,~,g~f dg-ndf!'

$i~ i);P~miil ia' malni'~a'.

Repeitlmos ,e,i pNJoedJmi'ento

M ,'~ ~a.~ inm.ri(}-f' de' ,ta pa,~tl!~ dQJuf,~: se amu~a.,a ;a ,otra' jCl~rrf!ill'

de' aillgula.

Asi d~b~ qtr.~da'Ji' herh';l Ia p,emr.adolfl que a'tra ~ie.ra ,pOT compl@!f:a' I~ (J~red..

In,f~rta'mO$ la ~n~"'vei~

en ~a perl'oJrdc.i~fJ J~e:ri~r.,

7'5

M aterial chronlory prawsm au orsklm

.ai. ;i:'I,_.,l ./1,'

!!i1Ii'e~,fm'~JlOS '(10111' ~~y.,jf~_~S'

f~h-:act~r,i~ la, h\;/~r.a' :faftd1ril'M, h;;Iej,'endo los ,~One5 rJ\el:e5aii""i~5 ~~n! ama.'~dojl'"~ ~~r~' n~ t;g,\Ii1~;f i~s perm fa ,;'(jfj e:s:.

ICo.JIDt.amw ~' v~,rilj'ijl tr~\l'P5~!i!i df! lade, ,il ,~ad'o.,

Mat rial chroniorv prawem autorsklrn

'1,2" Canada lanera

51U rea I h~;acj~6n ta mlt)i en 'esi:Ci ra ill 'Galrgo de~1 Ihelfli'enJI., lEx i:s,ten d i st~ritars 'fo rmas entre I as, que, pod r,BI e,l 199 i r de ,acuerdOI (,(H1 su gu~to.

luons iste ,en ILl n 'Cialnasto pa ra co I,ocailf 131 liena~, r'Q<al~ ixad 0 co n varillas de hierro de d'iametnls

Iif'I HID, IHiI IIIB..J,DIII"Ii ';1.,1''301''';'1 ".3i11lf' IBli'!II*]i!!'\Eii, 'ltl ., 0:.; .., ~ """ I""Y ~y. o;,~l! '!J'g, t!g! ~~I! !!J,,~ ~ 1!~,!I1;I'

20' mm, ~i]Ue e.stalJa n 1,0 sutlc:lenl'fllMIe! n:m lade] adas e ntre :si Iparra III ernm iti'r que' les br asas, una vez encen di~dals~ pueda n eaer al~ piisol de la (a.ma ra,

Eil fan do de I ca na sto fs;tara! ill 12 'ern de I PW5()1 Idle' I a IP,illflr:i 1IIIai pa FtI) III oder lretmr;aur c,6Im!oda~

,1'Ii'!O~III'lii"a ~19'e b' 'r'9 e '9,~ I IIIIIi"'ii 91 !,I,;B''']!' n Ule' !I!I~~!:I~!.!.!~.; I!g.,;[!! _'- _ gli;;!ig~1 Y~I !;~ ~1I;i~ '.."~_:,,,

CiU.! n d@l~ '~iu~g,o y 'pod~ r colot'lri~a,s en 'G I secto,r de !.illl palfw i= lla do n de ~5e' a sa n I as carnes

71

M atorial chroniony prawern autorskirn

t '~1" • Ie' ~, I

',~~ .~~ pa~:"""~"'\ !:~:~ q.··,~~H:"; ':fo':>6;1!;'i"i~i~, (., .·~if!i;~I~:fo~ ·.··;"",16 __ .a'

,I;~f . g~ , . .f 1,1, .11:11_011 lI:;I!!'C' f J!I.# c.'~'f~rl . _g~.I'!I:II"'!I.,,", ,. ,'1.fC"'lI.;J', ~

J- - - .• - - - - ~ - - - - ~ - - ~ ~ ~ ~

'fuego'sf! bace ,dIreaame:n1e ,en' Ed.piso de ,la' ,elma"a,.

':~, ,t,ilH; '~L":if;~,.J~. ,iI!icl''''''~I;~~d,'\iOOi, .~~ nt'.'ilr,..\~,:~.~ '''f''''·.c:I'IIiI''i~. :tVi;r-,ib··cI'-:. !I;I! ~,F,I' ~~~l~lI"g~-, ~JC!If[1I1n". !I.I!'! ilrl;ll .::t- r\r\r. gil!- 'l"CILI!I.r\flll-v. ~~,~r, .~.

1,3,. Sec1o(r palr,a ,guBlrdar' 'Ila lenal

Cion lia @_iecud611 die, Iia IlloiSal horizonta I queda confosmade

[n''i'':'~r d"-"e"[~"~ill~:'i"i'; del also 1~le" [-I[-~ "'~m"··'-··~-r·~ i 11111I"i; ~'-e':""\Il"ilr'- nU"-e'- '~~'e-'lruii'III"" n'aill':~ "e',~1

~-v_ . __ .~,U.,gl~V '~_.' _ ~_:~U Ur _~ _g ~g_ 1_I_gl_lg Ylll ~ ~-~~,v~ ~.~_f~"1 ,~ •• ~_J ."".~ ~ a ~·._'Jlj g _-_

cuardado die· la le;n.a ':,': el ,cal~'t,6n.~

~u _J __, _ .... ,.,_ y .,~_ ~,_.

S~i nues,tlra pe rrl 11[lla ~e ~'ru~u~rlt~ a (h~lntr'iQ d~ un q uiindho () e·Sc·' aaci n i nterlor #"'0· .·-nc."i,~n,~ jI"~,rr:::ilij'[lli!"!i,~ iIi'~ii;1~:i::'ti"'i r Ill~ b-"~ "'1"[- rl . na ,r~iJii' [~~ na

I""Q '!;.- "'" -! 'I , ~ - - . -, .... - - y - '!;;" - '!;; ""0;;; __ Q!I 'I!.!'", ,,.; y ... ~. _ _ J!Ol! ~ J!Ol!! II,., U I! 'I'!;II '!;,i'i;,!l'!"1 u! 'flJIiOII

ba Iidosa ,III iSil 'jI' re'VO(alf sus pa redes i rlteJriore·s..

De, esta menera ~;endn~~lm[os, un Secl)Or con lias, iZDn:cUtion(t;s hii .. 'gh~ni(:als ,adecuadias, que nos, serv'iral no ~s6[~o' co:mlo deJpos'it'O del ,ci1llrb611 0 [I[a l,eln,!31 :s~in'() talm bmen pa[r,i,i e,I'QlUi[rdiadio· de ilrtifcullas de,

I''',· (11 a I' ~ ,. dl I ~ ,. '''d d

1"III-mC"C"lp-c- ~1.a.'li'''~·!jJ ,e: BI-mc-c-I";f' a I,j!j;i'it'!i;~njt:o~;t' q"-u',j!j; i'!'1-llnj,j!j;i"i;- ,j!j; ~~p-O" un ~ , ~I ~"'*Iiibiil-Il'" ~I''. ,[[I "- _~""~IU i'" 'G Jill: ;.j' !lUi'. ~'I 1[1~'III,.,·_-~· "'_ ~';J II "!oii~',I! ~,,~' g ::_."-':iU'!I:iII ._Q ,~,-",,'¥' ";: u .. .:

Pll'iiilrlC! pa I '"

1~14~: '~~'.if~r~I"JiI~:~"'If:.'" de [Il~ ,~Am"" 1~lr·:a:· U de [I~a: " i'~~;iiI'.i!l'i"a.:

_IJ ""'~II U.UIIII'!ii!III'!lJU_!IIiil" i:lI! '!iJod'''' !I;iI! ._1 " . .__!IIiil" ,,_, li'!ii! II !'!ii! I: ._I

'LU31ndo 'SQ' enCU.entlr-a fUm'ral de iJSO'~ la IP:Dlrlriii II,a puede ser i n-

..JJ["'d r ~ .. ~ .. . I

V'Zh..l I~· ~,a por a _ ~lIm:a[n,as~, 'gla~Ds ,0 'I nsectos P'ilr,a e\l'Itar esto :'1 _ og r,alr-

me] ores ,e'Olndmieiii(H~I~S, l1iig!ii~'niiicas, '1' dl~' comod idlad ·se. suele cerr,Blr'

, '. [1[" I' d .... 1 d ..J d~ b

'tanto, _Bi camera C(HnO' e,_ se(t:or ··._if guaru,a~() que, 'qlUfh,lal .·.:_e_~al-

Jo ,ole' esta ..

E:[I[ cerra mliiel1iito puede 'S81r 1m eta I leo e de made r-c:.~' d@, albri~l~ 'co= Inred~il:'O 0' rebatl b[l[eJ na(:ial a rid ba, lE:n e:s-te (J It! me ,a~~ eSI (1):nrve-

1"'i;~;O;II"i;;t:.\iCI; ;;::,u'J';Cit~r'~Ij"!i; con U'11I nancho ~ ~I'~ n·'3I'-.e!ld-[ d~11Di ~Il.~ ;t"~h~I-'lm~I!'riJ~'~ I!I ~!'~I!I~I~t"'" :;;'I.c__,'~~;g __ 'v ;Y:' __ I.:_ __ U I~!·:.:_I!I i~~ i'Wi ~: . .'~I p~I~ .... ;,_,c,~ .~ '''"' _ _l __ 1_~~II~~'gI"

E:n el[ caso dle uti I[i~za rse ,c;altJ"l~l'i nterlas Ime·t:all[i~~a~, ta rnlbi:e'n ~e [Ie deberan ,mnCi8lrgalr ,aJ I herrero, q uiie'fiIl debenll nUe'v,i)lm;ernt:e. acerears,@ a [I[al obra para tomar lias, medldas, SI se ,ci'~lrlra Iia 'Gam:alf'a de fueno deberan teneese len ClUenta~ lias, se;(-,(:jlones de· ilos mar-

~

c-os, 'y ho~a's (UBlndio d i mensiona mas, h~1 'glriii lla ~y tal (;8lmalrai

. ~ ~.I _ ~ .11 I. ...'.1 ..

'15 .. 51's~e(ma ue tUlmUlI!8cu)n Interna

IE:s reeomendeble que [I[a Ipalrr'i II a e5,~~ proviista de UI1 sistema de I hUlmliilnaciii6n en :5U iinfftEriio:r" [)eben:~lmo5 uti I:iiizar un a rt~f'a(.t;o, de 'VI drlo te·ml[p1ado en @·I .;nt€!ri'.J,r til Ilia· ·a I~:ur,a de ilal ,Cl}lmlpa na~ dlr-ecdona ndo I,a luz hcu::i,al '8.1 p lsno de· eocdon. iD@De'mos tel'lll@'r

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

[5 I ~II 'I:. _ " , '_' "J! "'" "'.111,- ' ,I., .,~ " ... as aUlaS,

'. t~l zona d@, ~ a pa rrl ~ ~a cle-ber,SI e~s,'t:al:r p rorteg i da respe'cto a ~ '5;0 II Y al'~ ag'ua de Uuvia"

S3

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

01,-.; '''-1'' c; ~ ...... ·00 ... ~ !l1I;QIU .jl.. ~~!ii J •....• n ill

_ _. _ .E. ." _ _ _ _ _ _

B ·,1",.11 ,·,iM.··.··.· "'1 .... . "n''iiflil' 'D' ...... ,. ' .... '.' '. d' -II [po 'l'aiill\'II"Q' '.

iii, J!IIi [",;1 ... _ [ ..... r •• ' .••••..... ,M_ ..

-~-~~ -- -~- ~ ~ - - -~ -- L.~ ~ ~

[LoS d lstlrnes le[lernN.~ln~~Q5 ·que fOlrma,11 y c,olmlp[l;@m@nt:al~ @51e l~c""a···c'I·,i~1 ['I,i!"iL-C" podem :OC" ,::::iigrU··ln~lr :O~ [~~;:'. r'inlllllll:ii~tt:e··;C': it"\i:iiml:;r"~'

~~~-._,. v ,,.,,.~ _."JI._~ w.· .. ~ ~ ... _ .. _~Q. ~~I~ .V"~ ~_~!''''IL~~p~~ .. ,~ _ .. ~ ww~~,

IPlanos, de tll'abajo Mlesada'5o piianiosl de ,8[POyt()", Pi~ leta de ~[a\"alr,

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

IlfrI'S,tallacio,nes

E~:pcH~jO palra 'C'O n~elrv.ad olr-a 0 hel ad e ra, Sht~'ma IdlE!' 'j IlJlm,~in,ad~H'n1 adecuado, Extra ctores de ti u me,

Otros @11i@me(rn'o5

Un sector ,con mesa's Y' 'smll,as"

IE iii ,llal m,ed ij'a,al de las pO~ii~ bi' ~ idlade!s~ un hOfilo! de Da Fir'C' @s el 'C'O mlp leme nro i~dma,~ de' u ne buena pa rri lll.ElI.,

DI

:Palrlfiil~a ciiRlulia If

ES,(18 '8S, U n ica~HJ de, pa Inri II.a lII:i ~N) i sl,a!r q lJe a ~ esta r rodeed a d~ Iml@!,sadas,I' P@lflMliRte qlue Ie I '91 ru P Q d e' peW~Q!il;aIS, qli~,llil~ usuelmente se rENJ'I1e' en tor'rMJ' ,8 la P,il rrllla ,atom ';:Hilln,a 111-, do atasador se s,ie'l1tal ,co,m!D'" do be Ili'andiol Y comtendo (OWl una :SlII p~'rfm<::i'~' die a po,o (er(iilna.

8:5

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

Pall'rililira 'Ir,adlitiona I

IEs~e es I!U n case dlF! 1i;l!Ellrrm II,a !cOl1itlra pared, e n I~a q us S!!, uti I i'.2!)O I~a drr'~ I lo refr,actarlo, "lI ad e esta r ,c,om,pllemerr~a da ,corn me<sadas, 'y ,a riM arles ulbl,taldi~:s 'elrl I ~filea (~irTh ,es,~iL

llal IP'f'1ep,fllllr aic:'i,6n d e·1 ,~:sadlo es Ipalilr a 11 esotres til n,al ce remion'i'ali

~ ~ lst I te' -I ,., d -I

" ( .: -'. -', I I ',. (,' . ", '1 .-".; '. . - 1 I: .;'. ," ,,' '"I' -', ," 'l . . " ", '", ", .", ,. 1 .' ' .. r' .'.: ",

en :S~ m~lsma~ que no c,onSiS J! ,so_amen,_, en _,a (0(,(11101'11 ' e _,a,s

-' , _ - , , '."" - ' .... ' , " - - - - - '-" ,'. -, d ,- " -' i..." , _" ,- -', -,',' - .. , -,' - 1-

Icalrnes" 5 I n 0 que ,'Ilay una se rile . J! q !J1E! I ~ aCS'n!5, Q plre-pa r a1:~ ""OS a

com j,e n:lO~ Y' otrlCiS ,al ~ 'f'~ n.111.:~alr, 'Qle'n e fa III 1M e rite ,a ca r19 0 del asad 0 ~~ 'qlt.U! acorn p,aln,~SMl a este m-iutu,al d!i! ~a tra diiic'i6n 1~lrgleUllt'i nill.

Tbdol al5~Jdo r que ~~ pr!eclle dej'~1 :si,em pr-e I i'rnIP,ial I,a pa n~ml~ ~a all fi= 'f1lall~'~zarr ,e ~ asad 0,,-, :5'obr,e todo Iporq ue· 'sabemas, que el ca lor a bla nd!al les gr,!asas "1' POIr' 10 ~:anJto fadlita la limIPlie,za~ espedallllrnl'em,e del 1,211 ig ri II a, Illguali meote ,a ~ ,comenz:a,r ('onvi erne vollrYfrr a reii!l~lsarr' Y' ! iim~ p'I,ar todo a qlu@,II,o que v'ay'a a f-orma r pa rte die, rnu@stw,f_) talfl~a.

E:x;i'st.en basij,e;am e nte des 1t:i'pOItS; die I lrn p~iel:za:: Ilia 'qlue !(JOlfre5~'

" , ''d-'' '1-' - -',' • ~- -~' d " "I-II' de -I' .'- '-' -, "-, "d- " d '-, -I' "'a:' -', "

.. ': .' l' -, .. :', .. . . I :' I . ; . i' ... ' .. ,': . i' . i' ',,' :' .... . .

P.Oril IE! i_ elmpirrL.i_o!!' 'JI ,ic_e_ ~uo V p.alre_8S, _e ia cc_mlar,2I1,.

.. Con r~sp~,d;o! a ~ B:S pa rades y elll piso dl@, I a ICi~lmlalr'a~ donde se 1(!OIIIOi(:a! we n las b ra:sas~, 'ta nta cOlm 0 'e n I,i chli~lm e nea "'l,en rei pu I,· men, es c-o nljJ~I11I:~!en~;e ma nte n e r ~ a ~ i m p,j,e':za eV'iil!lalndo I'a acum u I a~:i,6n de po lves 't (len i:za's;~ to,l,;!IlS die' a f,aln,i(, m1tt;1:',.

Esta n MIp,j,j3!Z8 es mas, 'frurtrrf'er,ail a ~ co mli~enl'o~, diad 0 que' :V;ii se aserrteren sobre I~a :siuperfi'de las ~artl~'culials de po~vo'~ cenlza:~ y ho,I,~lrn proven~'enltes, de la coc'Ci~6inl ,alnterriii(u'~.

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

Solucion

)"

1

,88

-",,,,*,g, ~: Q~I ,""5I;~iii"IIl '~IIB 'C"L.I'I·lm~ "e~ In· "e~,:liC" .... onst t'11'i~d·····h~¢ I:~Jll... ""'".., '!Ii;i~ ..... g4l'Y' U ~ . ~J ~I ~ ~,I~, I) .c" ~". ,Q~ "!;,iV! I! '11 I!I.iI! I· ·.I~;;!!l

en techos del :paj[i [0 cerca nas a ccnstrucdenes de madera,

lEn 'e1S,tal s.ituiJci.l.)n se c:Q[I[oca e[n 'ell re[fil1UElllte del 'c'ondiucto' un tej idlo, meta llco

que iilfnpiide' Ib31 sail ida de lias en Is:pas[

ral e,x1teriior ill la '\{lez IqlWle evijta que, oertes In ~'J~'l ~ r"4~~ ·a· ',~ lden e In·' ·e·11 cond ~ IIL'ct' '['0':

.... I!:;I!, ~~ v',,," .:~.!I L·c:"";;! IU .::,~ ~ '.:, '!;,!!!;,!I' II II' c yr.: I .. :' ••

Es habituill: uti I tzar hojars de pe'rhx:l!iico

P'·~'a'·lr'a',··' ~(n~:e',"n~e;(r~' el tueeo, ,~.g. ~la-~, If~U. ·'!3illlllfliill',

~.~ .~~.~ ~~~"",~~~"u,~, ~ '. --:=r""""i!' u,,"", ~. OIl ".1 ul.r .... oJ

se desprenden ,partifUI\8S q ua [ilKit!l!nden per lal crniilmen@8 COin eil hUlm;o II,ega nd!o hasta la Imaillal~' depo5'it'andlo,se sobre ellila y obstnJyelndblla" IEst[o [al 5U 'v ez iimlPid~

Iii sa I idla dJe;1 hUlrn1;O Qlu;@, vuelive pur

@I ~·ondudo Ie iingr·esiiI por hi boca

d I tf I l~h b .". .'~

oe ~al (~I~I~lm:eneill (II I~al ,~aLllrtaCI)un.,

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

- - - -- .

Sclucion I

:I:'n !,I,CB1S.O de :smm" nfK~Sa fiia su uti] [II iii za (:'iOn" sa coleca ra e ~ ,aliialmbre a mSll1ew,a

de easqllJel1'e cemo muestral el Qll'afj',ool. E'5·0·· P' errn tft~ 'ii"1IIJ'~ ,~I'II ii;~;:il"i;n"+'o' n~,rl~

~ . .!~.. ... . .·~II I I~ ~ ~ ... ~ ~ ¥·~f~. t· ... ..,.,g~~

a, tr\atves, de Iii Im!alm~a desobstr'iurendolil"

- - - -

SITUA(ION 4

,Ju rnitas, dell ce rHiuuo! albh~~lrta:~ e Im)al r~llllenaldals,.

Problema

E:s e~ case de, f'alendas, en las jUli'das de ~IQ~' 'tlramQ,S dell ((DinductQ '0 ,en e~ q ue bJ mez~:l.a de I a ma rnlPoste r'[,a

e,&ita desiilnteg rad,al 'JI 'sal Iprod u ~e uln e,~cll~J:e de alre ,8 'tlra,yes die, elll~al~ Es,ta diefi,ci'enci'a

Ipr10d U f-e a Iltelra ch) n'BS 'e n el~ :sijistema

de tWlr'aj'e'.

E:sta eonslste en iin1t rodud r III na bolsa re~II~@na 0011 pa pel as: 'y tl'i(ll!Q.S die ladrl 11110 en 'f'olrima de tap6n a 'traliJie!i, d@1 cenducto hasta ell bOf'lde ,j rlIrfi'E!'ri olr' de I,a ~u nita

que, se qlu'ielr'@ repaliar;, LUlego :se' 'Vuelca per ell costsdc de I~a -chiimenea, un a lechada basta nte Ii qu i dBI Iqj!!l@ ,all~ 'CimO:taIF mn~lra

1;1 belsa 5el hrtlrndllll(;'e' E!'111 la junta,.,

E:nse,gliU ida se haic,e :5!uil i r y baJm r Ed ial[p6n cOin ta sog,a q Ul~' iOl sosti'~'nE!'lf va rlas 've!l;:~$ plalr'a I lm pr~a r 105 eestados delll ,caln'On,.

SOIILu:i6n

191

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

SITUACION 9

I IF,alta de es,tant,e' de hollilim ''I g,ijlrgiinta,.

Prob~crlla

e:'5 ell cam en q uel serea I iiza 'E!,I respal~do

~II ,. ~II'" " ,.'

(:on _ a [I nco IlnaOlon

"

nre(E:S8Ir'i8 p@r,Q nOI se

..r~n~tr-jIIUQ 'e-"~l ,aS~-~l.~ntrlil:t "'tV~,I~"""1 ""'J!' .... ' ,_-,~ !I;;;,-_,I!i.GIIII~!!j,I~

die, lhol~[1 in loon [Ial

(\ii"ii:if'i"s<~'u~I~I-nlt~'[B, 'i:~ I·l+:~

tVIII~ ~~ _J~ _, ,,!;; ~ICiII,I""",

de' 181 'galrlga nita.,

Solucion

I~ ~ I"'Ii!lJlJ:lO~~ I"rIill'o!b--'~Ir'

~~ ~ -~~~~ ~- - -.~-

[;i5""i"-tI:i;r\~I~I:e'n,d'-o, ,iI:II,1 c on 'd-llill-ct- [;i"'i; [0- ," Id1il:ll' I~i!'"i[ c ontra rlo '-

~Al"l~~j ~U.f.. :1, ~ .. "_ .. ', ~~ . ....,1, ,1,"_ ~. u ..... "_I~ ~~ ...•. I_I ~~I~ .'·_l~ ~ ....

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

2 .. :3[1['1 lcalmalli!8i] o· :serior del 'Ye.::- 0 [1].[11" "'1 •• [11.[11.111. 111111[1 •• [11 •• 11 •• 11[1 .[11.[1].[11. " ••• [11.[11.[11. 1111'.[1 2:'11

2,]L02 'YlmlPilin~ 0 I(j !i'!i"lara dE!! hllilmo "',',',',",'",;;,',',',".,~"',',',',.,.,, """"""""""02'2

2'.:!!tA, '('lIT! ndurt'lTI!' de' ~umo "'.~." ~".~" FY"'" •• 'V'''~·''·''·'''·'''''·'''·'' ,,'."' .•. " •.••. ,,' 2-l:

2.,;3",5: Riemate' de' ~!ilI] £ihTme neal '''''''''''"." ",""""'" ""."' ''''''''H'' '"'''''''''''' """'"'''' ... '" 2:6

2;.3,;16 Riespalldo illiicl'~n~~o """"'11'" ,,,'.,,','11' ,,,',,,',,,,,'11,',,',,,','11"",',,',,,,,,",';, •••• """,.,"., •• ,.",2:7

2:~3.07 [srttanilt,e d!2! h ~:n 10., ~ .~ .•. ~ ~~ ~.',~.'.~.-,~ ~ -~-.-~~~ ~~~-'W~~~~-'-~'~ ~~~-.-~~~ ~~~-l1

2:,;3,,;8 '~aW'ga"~a d~ lral !#alffffi~ la ",'",",,,, ... ",.",.,'"'' .. ',,".,,'.'",,,,,,,,,,",,,,,",,,, ''''",11',11' .",." 28

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim