Está en la página 1de 13

TESTUEN LANKETA D EREDUAN.

Dokumentu honetan hurrengo atal hauek landuko dira:

• 1. TESTU TIPOLOGIA
Honetan, Adams-ek 1987an proposatu zituen bost sekuentzia testualen azterketa egingo
dugu.

• 2. D EREDUAN ERABILTZEN DIREN GENERO ETA TESTUAK.


Euskararen irakaskuntzan ohikoak diren testuak generoka eta etapaka sailkatuta ikusiko
ditugu.

• 3.- PROBAK EGITEKO ERABILI DIREN TESTU TIPOAK.


Lehen Hezkuntzako laugarren eta seigarren mailetako probak egiteko ziklo hauetan
erabiltzen diren testu motak aztertuko ditugu. Horietan, testuen ezaugarriak eta
proposamenak ikusiko ditugu.

1
1.-TESTU TIPOLOGIA.

Testu genero sailkapen diferenteak erabiltzen dira. Ikusi bestela erabiltzen


ohi direnak:

-Ahozko eta idatzizko testuak.


- Helburu komunikatiboari begira: informatiboak, konbentzitzekoak,
estetikoak, preskriptiboak,
- Modalitateari begira: deskribapena, esposizioa, narrazioa, argudiaketa.
- Gaiari begira: periodistikoak,publizitarioak, zientifiko-teknologikoak,
humanistikoak, juridiko-administratiboak, literarioak.

Irakasle guztiok terminologia bera erabil dezagun Adams-ek 1987an bost


sekuentzia testualena erabiliko dugu. Hori baita gehien erabiltzen dena. Hauxek
dira genero horiek:

NARRAZIOA

DESKRIBAPENA

ARGUDIO TESTUA

AZALPEN TESTUA

INSTRUKZIO TESTUA

Genero horietaz aparte, LITERARIOA agertzen da askotan. Azken honetan,


aho-korapiloak, abestiak , bertsoak etabarrak sartzen dira.

2
TESTU GENEROAK ZERTAN DIREN.

NARRAZIOA
ZER DA? Denbora tarte batean gertatzen diren ekintzen kontaketa.
Kontaketa (erreala) edo narrazioa (fikziozkoa)
EGITURA Sarrera, Gertaera eta Bukaera
MORFOSINTAXIA Denborazko konektoreak garrantzi handia daukate.
TESTUALIZAZIOA Orden kronologikoa. Atalak. Narratzaile modu diferenteak.
TESTUAK KONTAKETA: biografia, autobiografia, berria, erreportaia,
komikia,…
NARRAZIOA: Ipuina, nobela, kondaira, txistea, pelikula,…

DESKRIBAPENA
ZER DA? Gizaki, gauza, prozesu edo fenomeno baten ezaugarri
fisiko, psikologiko nahiz bestelakoak agertu, erakutsi,
adierazi edo zehazten dituena.
EGITURA Behaketa, Ezaugarrien hautaketa, Ordena, Ekintzak,…
Narrazioetan, azalpenetan edo gutunetan agertu daiteke
MORFOSINTAXIA Adjektibo kalifikatzaileak, aditz trinkoak, konparazio
perpausak, lokuzioak, adberbioak…
TESTUALIZAZIOA Espazioan ordenaturik. Zehaztasun lexikoa: izenak.
TESTUAK Olentzero eskaera, gutuna, korreo elektronikoa, postala,
argazki onak, hormirudiak,…

ARGUDIO TESTUA
ZER DA? Gertakizun, arazo edo fenomeno baten inguruan dagoen
tesi bat egiaztatzeko zein errefusatu edo baztertzeko
ematen diren aldeko edo kontrako arrazoiek osaturiko
testua.
EGITURA Justifikazioa, Ondorioa, Tesia, Gertaerak, …
MORFOSINTAXIA Aditzak iritziak azaltzeko: esan, pentsatu, uste,…
Menpeko perpausak. Konektoreak: kausalak, aurkakoak,…
TESTUALIZAZIOA Erlazioa tesia eta argudioen artean. Aipuak,
erreferentziak,…
TESTUAK Iritzia, elkarrizketa, eztabaida, mahaingurua,…

3
AZALPEN TESTUA
ZER DA? Edozein gaiari buruz, zerbait edo ezer ez dakien hartzaile
batentzat, gertakizun edo fenomeno baten azalpen
objetiboa egiten duen testua.
EGITURA Sarrera, Azalpenaren garapena, Ondorioa.
MORFOSINTAXIA Menpeko perpausak. Konektoreak: kausa, ondorioa…
TESTUALIZAZIOA Antolaketa logikoa. Azalpen analitikoa. Grafiko, eskema,
marrazkien erabilpena
TESTUAK Oharra, gonbidapena, dokumentala, katalogoa, gida
turistikoa, mapak, definizioak, …

INSTRUKZIO TESTUA
ZER DA? Ekintzaren bat gauzatzeko, orientabideak emanez,
aginduak, argibide edo arauak adierazten dituen testua.
EGITURA Sekuentzietan antolatzen da, denboraren arabera.
MORFOSINTAXIA Agintera. Ordinalak eta kardinalak. Adizki perifrastikoak.
TESTUALIZAZIOA Ordena logikoa. Informazio objetiboa. Plano eta marrazkiak
erabilita.
TESTUAK Errezeta, eguraldiaren iragarpena, abisua, katalogoa,
eslogana, iragarkia, konsignak, erabilpen instrukzioak,...

TESTU LITERARIOA
ZER DA? Funtzio ludikoa izanda ere balio sozial eta kulturalak
transmititzen duen testua. Lehen Hezkuntzan helburu
diferenteak ditu: irakurzaletasuna suspertzea, lan tresnak
eta ohiturak sortzea, idazketarako eredutzat duen balioa
erabiltzea…
TESTUAK Kantak, erromantzeak eta koblak, bertsoak, aho-korapiloak,
poemak, antzerkiak,…

4
5
2. D EREDUAN ERABILTZEN DIREN GENERO ETA TESTUAK.
Erabiltzen ditugun programazioak eta curriculum ofiziala eta adierazleak ikusita, D ereduan
erabiltzen ohi ditugun testu motak hauek dira:
(Zerrenda hau guztiz erreferentziala eta orientatiboa da, jakina. Genero eta testu bera landu
daiteke ziklo batean edo bestean, helburua eta eskema ziklo horri egokitua)

Lehen Lehen
Lehen Hezkuntza
Haur Hezkuntza Hezkuntza Hezkuntza
3. zikloa
1. zikloa 2. zikloa
Txistea N
Abestia N
Ipuina N Antzezlana N
Antzezlana N Narrazioa N
Antzezlana N Biografia N
Ipuina N Ipuina N
Txistea N Gertaera D
Elkarrizketa D Antzezlana N
Esperientziak D Predikzioa D
Hurbileko Asmakizunak D
Deskribapena D Esloganak I Zalantzak Ar
Ahozko
Autobiografia D
komunikazioa
Pasadizoa D Elkarrizketa Ar Iritzia Ar
Gertaera D
Norberaren Eskerrak eman Az Eztabaida Ar
esperientzia D Elkarrizketa Ar
Mandatuak egin Az Hitzaldia Az
Mapa-esperimentua Az Olerki joloak L
Arauak Az Iragarkia I
Konsignak I Hitz jokoak L
Bertsoa- Hitz jokoak L Inkesta I
Hitz jokoak L
Bertsoak L

N Narratiboa - D Deskribapena - AR Argudiozkoa, - Az azalpenezkoa - I Instrukziozkoa L Literarioa

6
Lehen Lehen
Lehen Hezkuntza
Haur Hezkuntza Hezkuntza Hezkuntza
3. zikloa
1. zikloa 2. zikloa

Ipuina N

Kontakizuna N

Ipuina N
Komikia N
Komikiak D

Eskutitzak D
Narrazioa N
Ipuina D
Oharra D

Iritzia Ar
Oharra D
Irakurriaren Albistea D
Albistea Az
ulermena
Didaktikoak Az
Etiketa D
Hiztegiaren erabilera,
Errezeta I Azalpenezkoak Az
Zerrenda D definizioak Az
Entziklopedia Az

Abestiak, ahokorapi- Bertsoak L


loa, olerkiak L
Instrukzioak I

Bertsoak, poesia L

N Narratiboa - D Deskribapena - AR Argudiozkoa, - Az azalpenezkoa - I Instrukziozkoa L Literarioa

7
Lehen Lehen
Lehen Hezkuntza
Haur Hezkuntza Hezkuntza Hezkuntza
3. zikloa
1. zikloa 2. zikloa

Ipuina N Fikziozko ipuina N


Eskutitza D
Eskutitza D Eskutitzak D
Autobiografia D
Elkarrizketa gidoia D Komikia D
Zorion txartela D
Esperientziak D Esperientzia D
Etiketa-Oharra D
Biografia D Iritzia Ar
Deskribapena D
Komikia D Txosten didaktikoa Az
Idatzizko
Albistea Az
komunikazioa
Albistea D Definizioak Az
Fitxak osatu D
Kontakizuna Az Gida turistikoa Az
Arauak I
Arauak Az Iragarkia I
Errezeta I
Azalpen didaktikoak Az Instrukzioak I
Errezeta I
Iragarkia I Bertsoak, poesia L
Iragarkia I

N narratiboa - D Deskribapena - AR Argudiozkoa, - Az azalpenezkoa - I Instrukziozkoa L Literarioa

8
3.- PROBAK EGITEKO ERABILI DIREN TESTU TIPOAK.

Proposatu diren probetan hurrengo testu tipo hauek erabili dira:


• laugarren mailan: deskribapena eta gutuna.
• seigarren mailan: narrazioa eta azalpena.

3.1 DESKRIBAPENA.
Testu antolaketa TXAKURRA: GIZAKIAREN LAGUNA Hizkuntza
Ezaugarriak
HELBURUA: Pertsona,
animalia edo toki baten
ezaugarri nagusiak, HITZ MOTAK:
modu zuzen, argi eta Izenburua:
objetiboki adieraztea. Deskribapenaren
Hitzen bitartez egiten sarrera da.
den argazki modukoa Izenak: arruntak
da. (burua, hankak,
haginak...)
EGITURA: Diferentea Adjektiboak
izan daiteke. Pertsona (indartsua,
deskribatzeko: Argazkian ikusten den animalia txakurra da. maitagarria...)
inguruaz, itxuraz eta Sinonimoak
izaeraz idatziko dugu. Izen sintagmako
Animalia hau gizakia baino txikiagoa da. Bere burua ez da oso
Animaliaren kasuan: esaldiak (dirudi,
handia, baina, belarriak luze samarrak ditu, horregatik muturra beraz,
nolakoa den, estalia dauka. Gorputza iletsua du.
bizimodua, habitat, horrexegatik..)
elikadura, ugalketa, zer Kolore askotako txakurrak daude eta mota askotakoak ere: artzain ADITZA
ematen duen…
txakurrak, ehiza txakurrak, etxeak zaintzeko txakurrak... Orainaldia
Tokia bada: kokapena,
nolakoa den, zer erabiltzen da.
dagoen, nortzuk Etxe animalia honek zentzumenak oso garatuak ditu, batez ere, Hirugarren
erabiltzen duten… entzumena eta usaimena. Horrexegatik inor baino lehen pertsonan
konturatzen da norbait hurbiltzen zaionean. (singularra edo
PAUSUAK: plurala)
- Behaketa egin. deskribatzen da.
Lau hanketan ibiltzen da beste animalia batzuk bezala; bere
- Ezaugarri nagusiak hanka indartsuei esker korrika asko egiten du.
aztertu. ESALDIAK:
- Datu osagarriak edo Orokorrean
Gizakiarekin oso harreman onak ditu, etxeetan bizi baita sinpleak dira, edo
bitxiak bildu.
normalean. Oso maitagarria da, beraz, esaten da gizakiaren koordinatuak edo
- Deskripzioaren
ordena pentsatu: lagunik onena dela. justa-postuak.
espazioaren (goitik Zentzu literarioa
behera, alde batetik Txakurra haragijalea dela esan dezakegu, baina, gizakiarekin bizi emateko
bestera…) edo denez denetarik jaten du. Haragia asko gustatzen zaio eta batez subordinatuak
denboraren arabera ere hezurrak; horretarako letaginak izeneko hortz luze eta erabiltzen dira.
(hasieratik zorrotzak eta hagin txikitzaileak dituzte. Hirietan bizi direnek
bukaerara…), KONEKTOREAK:
txakur-jana jan behar izaten dute askotan. banaketa (alde
orokorretik zehatzera…
- Borradorea egin eta batetik, bestetik…)
Ugaztun guztiak bezala txakurkumeak amaren sabeletik jaiotzen
idatzi.
dira eta gero, denbora batean, amaren esneaz elikatzen dira; bost ERREKURTSO
- Idatzia berrikusi eta
zuzendu. edo sei kume izan ditzake txakur eme batek aldiro. LITERARIOAK:
Deskripzioak, Zerrendaketak:
gehienetan, Txakurra, gure lagun izatea nahi badugu, zaindu egin behar da eta konparaketak
narrazioetan (ipuinetan errespetuarekin tratatu. (...baino txikiagoa,
edo kontaketan), ...bezain handia,)
azalpenetan edo metaforak,
gutunetan agertzen pertsonifikazioak,
dira. …

9
3.2 GUTUNA.
Idatzizko mezuak, beste toki batean daudenei zuzenduak. Idatzizko
elkarrizketa antzekoa da baina denboran luzatua.

Hemen, lagunarteko gutuna landuko dugu. (partaideen artean konfiantza


dago eta tonua ez formala da).

Estruktura: Helbidea, data( tokia eta urtea-hilabetea-eguna) , agurra ( Kaixo,


Aupa, Adiskidea, Zer moduz?,…), gorputza (kontatu nahi ditugun gora-beherak
agertzen dira hemen) ,azken agurra (Agur, Ondo pasa, Hurrengo arte, Ondo ibili,
Adio,…), izenpena eta oharra (ahaztu egin zaigun zerbait gehitzeko).

HELBIDEA

IKER GARMENDIA
Iturrimurri Eskola
31801 Altsasu (Nafarroa)
DATA Iruñean, 2006ko maiatzaren 8an

Kaixo Iker:
AGURRA

Lehenengo aldia da gutuna idazten dudala.


Irakasleak esan digu lagunak egin ahal ditugula gutunak
idazten.
Iruñean bizi naiz, Zabalgune auzoan. Ikastola
etxetik hurbil dago. Baina eguraldi txarra egiten
duenean autobusa hartzen dut (villavesa deitzen diogu
hemen).
GORPUTZA
Anai txikiagoa badut. Nahiko astuna da, hala ere,
ongi konpontzen gara.
Katutxo bat daukat, Mixin izenekoa. Jolastea asko
gustatzen zaio.
Arratsaldetan eskubaloian jolasten dut. Ez gara oso
onak baina gustura ibiltzen naiz.
AZKEN
Beno, zure gutuna jasotzeko desioan nago. Idatzi
AGURRA
azkar.

IZENPENA Ondo ibili.


Uxue.
Oharra: Gure irakasleak Maite du izena.
OHARRA

10
Hitz mota.
Elkarrizketan erabiltzen diren hitzak (familia artekoak, lagun artekoak …) Lexikoa
askotan errepikatzen da.

Aditz denbora.
Orainaldia da maizena ematen dena, elkarrizketan bezala berehalako gauzak
kontatzen baitira. Hala ere, narrazioak erabiltzen diren heinean, lehenaldiko eta
geroko aditzak erabiltzen dira ere.

Esaldiak
Kolokialak dira, gehien bat. Askotan ez da esaldiaren ordena errespetatzen hitz
egiten den moduan idazten baita. Ordena psikologikoa ematen da , markatu nahi
dena galdegaia bihurtzen da. Kontaketa moduko esaldiak ekoizten dira: amaitu
gabeak, oso formalak ez direnak, etendura-puntuekin amaitzen direnak. Esaldien
arteko lotura justaposizioa da gehienetan . Mendeko esaldiak gutxiagotan
agertzen dira. Konektore logikoak ez dira oso ohikoak, elkarrizketakoak, berriz,
maizago agertzen dira.

Konektoreak
GEHITZEKO: KONPARATZEKO:
Gainera Era berean
Baita ere Berdintsu
Berriro Modu berean
Azkenik
KONTRAKOA: BESTE BATZUK:
Hala ere Beno
Bestalde Jakina
Baina Ulertzen duzu?
Hala eta guztiz ere Baldin ba
Edozein kasutan
Dena den
Nolanahi ere
Edozein modutan

Errekurtso literarioak
Atsotitzak, esaldi eginak, ironiak, konparaketak, metaforak, hiperboleak,
pleonasmoak, perifrasiak.
11
3.3.- NARRAZIOA
Testu antolaketa GAZTELU MISTERIOTSUA Hizkuntza
Ezaugarriak
HELBURUA:
Gertatutakoa kontatzea
(erreala edo fikziozkoa) HITZ MOTAK:
informatzeko (berria, Izen propioak
Ipuin hau nire lagun baten (pertsonaiak: Nikol,
gertaera,…) edo
entretenitzeko (ipuina,
aitonak kontatu zigun. Silver, Golden)
nobela, fabula…) Adjektiboak
(politagoa,
EGITURA: dotorea...)
Lineala da. Esapideak (bazen
Hasiera-garapena- Udako goiz batean Nikol jaiki, egunero bezala gosaldu eta behin, behin
bukaera. Aurkezpena- batean, udako goiz
bere aitonaren etxera joatea pentsatu du. Kalera ateratzean batean…)
arazoa- soluzioa. gaztelu dotore batekin topo egiten du.
Estruktura aldatu
daiteke narrazioaren ADITZA
erditik edo bukaeratik -Hauxe izango da nire aitonak kontatu zigun ipuineko Lehen aldia
hasita, edo bi garaien gaztelua.-pentsatu zuen. erabiltzen da
artean paragrafoak askotan. Orain
txandaka ematen,… aldia ere, ekintza
Bi aldiz pentsatu gabe, Nikol barrura sartzen da. Kanpotik momentuan ari
ELEMENTUAK:
polita baldin bazen gaztelua, barrutik izugarri dotorea zen. dela gertatzen
- Narratzailea: gertaera Gelak handiak eta ongi apainduak ziren, luxuxko altzariak, adierazteko.
kontatzen duena da. urrezko erlojuak, marmolezko eskailerak... Lehenengo edo
Pertsonai nagusiak edo hirugarren
beste batek barnetik pertsonan
Gazteluan familia bat bizi zen. Familia hori erregeak, narratzen da.
kontatu ahal du (1.
Pertsonan) edo
erreginak eta printzesa batek osatzen zuten. Erreginak Silver
kanpotik (3. Pertsona) zuen izena eta printzesak Golden. ESALDIAK:
- Pertsonaiak: Orokorrean
istorioan parte hartzen sinpleak dira, edo
Erregina ez zen batere zoriontsua, jenio txarrekoa ematen koordinatuak edo
dutenak. Deskribatuak zuen. Nikol ikustean deika hasi zitzaion:
agertzen dira: ezaugarri justa-postuak,
nagusiak, fisikoa…
- Baietz ni izan munduko emakumerik politena! ekintza erritmo
Tartekatzen diren Ba... ez ,zu ez zara- erantzun zion Nikolek. biziagoan
elkarrizketetan hartzen - Orduan nor da?-jarraitu zuen galdezka erreginak, amorru kontatzeko asmoz.
dute parte. bizian.
- Gertaera: istorioa KONEKTOREAK:
- Zure alaba, Golden, politagoa da. Denborazkoak
osatzen dituzten gora
beherak. (egun batean,
- Tokia: gertaeraren Hau entzutean erreginak, ohean sartu eta zin egin zuen ez orduan, gero, …)
espazioa. zela berriro altxatuko bere alabaren bihotza eta gibela jan ondoriozkoak
- Denbora: (beraz, horren
arte. ondorioz, handik
gertaeran denbora. Erregea aztoratuta zegoen; emaztea maite zuen ,baina alaba
Narrazioa eta gertaera gutxira,
denbora berean izan
ere bai. harrezkero, …)
ahal dira edo gertaera
lehenago izan ahal da. Nikolek ahuntz bat ehizatu, bihotza eta gibela kendu zizkion
eta erreginari eraman zizkion bere alabarenak zirela esanez.
Erregina, jan ondoren, sendatu zen.
Orduan erregeak Nikoli eskatu zion bere alabarekin
ezkontzeko eta beste gaztelu batera bizitzera joateko.

Handik gutxira, Silver erregina bihotzekoak emanda hil egin


zen.

12
3.4. AZALPEN TESTUA
Testu antolaketa SANFERMINAK Hizkuntza
Ezaugarriak
HELBURUA:
Informatzea, gai bat,
era argian eta HITZ MOTAK:
ordenatuan idaztea, Izen teknikoak
ulergarria izan dezan. Adjektibo
espezifikoak
EGITURA: Izen sintagmaren
Oso aldakorra da. osagarriak
Orokorrean:
*Sarrera: gaia Sanferminak, Iruñeko festak dira. Mundu osoan zehar ezagunak dira festa ADITZA
aurkezten du eta ospetsu hauek. Orain aldia
garapen puntuak orokorrean.
Uztailaren 6an, eguerdiko hamabietan, hasten dira txupinazoa jaurtitzearekin Inpertsonalak dira
aipatzen ditu.
batera, Udalaren plazan. Ekitaldi hau urtero oso jendetsua izaten da. (Osatu, oinarritu,
*Garapena: idatziaren
mamia da. Forma …).
Prozesioa. Uztailaren 7ko goizean alde zaharreko karriketan barna prozesioan
diferenteak izan ahal eramaten dute santuaren irudia. Bertan, hiriko agintariak, erraldoiak,
ditu: galdera-erantzuna, buruhandiak, dantzariak, udaleko musika bandak eta herritar ugarik parte hartzen
ESALDIAK:
arazoa-soluzioa, dute. Orokorrean
eragin-ondorioa, sinpleak dira, edo
definizioa, Janzkera. Normalean jendea txuriz janzten da, praka edo gona eta alkondora koordinatuak edo
deskribapena, edo kamiseta. Lepoan zapi gorri bat eta gerrian faja gorria. justa-postuak.
konparazioa,… Baina baita
Entzierroa ekitaldirik ezagunena da eta gure mugetatik kanpo Saferminei ospe subordinatuak:
handiena eman diena.Goizeko 8etan abiatzen da eta hauxe da ohiko ibilbidea: adjektibalak eta
Ondorioa: Santo Domingoko aldapa, Udal Plaza, Mercaderes kalea, Estafeta kalea,
oinarrizkoena jasotzen adberbialak
Telefónica-ko tartea eta Zezen Plaza.
duen bukaerako (kausalak-elako,
laburpena. Lehenengo suziriarekin batera ateratzen dira zezenak Santo Domingo kalera. finalak-tarako,
Hiru minutu barru zezen plazan daude, istripurik izan ezean; orduan, bigarren baldintza,…)
Azalpenak irudiak, suziria botatzen da eta ikuiluetara sartzen direnean hirugarrena botatzen da. Ikuspuntu
taulak, grafikoak,… objektiboa.
Zezenketa. Arratsaldero zezenketa ospatzen da. Giro paregabea dago egunero
eraman ahal ditu. zezen plazan. Jendea berenduarekin joaten da, batez ere, peñetako jendea. KONEKTOREAK:
Peña bakoitzak pankarta bat eramaten du eta bere musika; zezenketa ondoren Ordenezkoak
musika bandarekin Iruñeko kaleak alaitzen dituzte.
(Lehenengoan,
Gaur egun, sobera korrikalari biltzen da eta kale osoa betetzen duten mutilez bigarrenean,
inguraturik egiten dute korrika zezenek. Emakumezko gutxi sartzen da laburtzeko, gaiaz
entzierroko ibilbidean. aldatua, ..)
logikoak (kausala,
Barrakak. Mota askotako barrakak jartzen dira: noria, zaldiko-maldikoak, tiroketa, azalpenekoa,
zirkoa. konparazioa,…)
eta besteak
Su artifizialak. Gaueko 11etan hasten dira. Hogeiren bat minutu luzatzen da eta
batzuetan musika jartzen zaie. Ikusgarria izaten da.
(adibidez, hala ere,
…)
Dantza edozein plazatan aurki daiteke. Jende asko joaten da eta oso gustura
egoten da.

Erraldoiak eta kilikiak egunero goizez autobus geltokitik ateratzen dira


txarangekin batera. Kilikiek jendea jotzen dute. Lau bikote erraldoi dira:
europarrak, afrikarrak, asiarrak, arabiarrak

Pobre de mi, azken ikuskizuna da. Uztailaren 14an gaueko 12etan udal plazan
biltzen da jendea, kandela eskuan daramala eta "Pobre de mí" tradizionala
abestuz.

Sanferminak besta irekiak eta dibertigarriak dira. Protagonista nagusiak iruñarrak


dira, baina, kanpotarrak etxean daudela sentiarazten dituztenak. Bederatzi
egunetan, Iruñea alaitasunaren munduko hiriburu bihurtzen da. Zatoz eta ongi
pasa!!!

13