Está en la página 1de 1

Afixo Significado Exemplo Tipo Posición

cion acción e efecto de + base nuclearización derivativo sufixo


mento acción e efecto de + base amoreamento derivativo sufixo
ada acción propia de castelanada derivativo sufixo
pre antes preestablecer derivativo prefixo
a facer + base amorear derivativo prefixo
es facer + base escachar derivativo prefixo
iz facer + base nuclearizar derivativo sufixo
des inverter un proceso desatar derivativo prefixo
indiscutiblemen
mente maneira te
derivativo sufixo
i negación ilegal derivativo prefixo
in negación inútil derivativo prefixo
ec poñer + base ennegrecer derivativo sufixo
en poñer + base enterrar derivativo prefixo
ific poñer + base exemplificar derivativo sufixo
ian procedente de + base iraniano derivativo sufixo
iv que + verbo expresivo derivativo sufixo
nt que + verbo augardenteiro derivativo sufixo
nte que + verbo desodorizante derivativo sufixo
tiv que + verbo exemplificativo derivativo sufixo
os que contén acuoso derivativo sufixo
ble que se pode + verbo discutible derivativo sufixo
des quitar desodorizar derivativo prefixo
al relativo a + base legal derivativo sufixo
an relativo a + base castelán derivativo sufixo
ar relativo a + base nuclear derivativo sufixo
eir relativo a + base carteiro derivativo sufixo
ic relativo a + base vínico derivativo sufixo
relativo a + base / con
e pétreo derivativo sufixo
forma de
re volver + base reorganizar derivativo prefixo
idade calidade de + base expresividade derivativo sufixo
edade calidade piedade derivativo sufixo
dade calidade maldade derivativo sufixo