El llatí i les llengües romàniques B.

LA LLENGUA LLATINA

CCLA 3r ESO

Respon les qüestions següents tenint en compte el gràfic de la dreta i completa el text.
1. Quina informació ens dóna la imatge de dreta?

2. Saps com s’anomena aquest gràfic?

3. El llatí és una llengua ....................................... (llengua mare?), de la branca ..........................., parlada antigament pels ........................... . Tot i que el llatí .................. va desaparèixer com a llengua habitual de comunicació després de la caiguda de l'Imperi Romà, el llatí ................... que es parlava als diversos territoris de l'Imperi va evolucionar cap a les llengües romàniques actuals. D'altra banda, el llatí clàssic es va mantenir com a llengua de cultura a Europa durant molts segles. La majoria de llengües europees, sobretot les romàniques i l'anglès, han manllevat molt de vocabulari directament del llatí clàssic, sobretot per termes d'ús tècnic. El llatí també s'utilitza en la classificació taxonòmica dels éssers vius. El llatí també es va mantenir com a llengua de culte de l'Església Catòlica fins al Concili Vaticà Segon. Avui, no hi ha parlants nadius del llatí, però, és l'idioma oficial de ................................., i per això, no es pot considerar una llengua completament morta.

1
Mercè Grané

En quin àmbit es fa servir el llatí segons aquestes imatges?

3. Sabries dir què és aquesta pàgina?

2

El llatí i les llengües romàniques

CCLA 3r ESO

A. L’ALFABET LLATÍ Els llatins van crear el seu alfabet a partir de l’alfabet grec, però no el van rebre de forma directa, sinó indirecta, a través dels etruscos. En un primer moment sols van existir lletres majúscules, que s’escrivien sense separació entre paraules i sense signes de puntuació. Les lletres minúscules sorgiren al final de l’Antiguitat. La relació de signes de l’alfabet llatí és la següent:

Entra en aquest enllaç i hi descobriràs grans secrets.... http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/ludus_01alfa1_ca/html/section_2. htm? &skin=formal&lang=ca&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts /&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xte c.cat/qv_viewer/dist/html/css/ 1) Quins signes té de més l’alfabet català?

2) Quines diferències hi observes, amb el català i castellà?

Diftongs:

3
Mercè Grané

Pronúncia:

La x = ks

La z = ds

La h = muda

(imatges i idea original extreta del document El alfabeto, de Carlos Villoria, del Departament de Llatí de Diego de Praves)

4

El llatí i les llengües romàniques B. I... EL LLATÍ ÉS UNA LLENGUA MORTA?

CCLA 3r ESO

Una llengua morta és aquella que ha deixat de parlar-se i ha desaparegut. Se sol dir que el llatí de l’antiga Roma és una llengua “morta”, sense adonar-se que mai ha deixat de parlarse: es va transformar, això sí, i encara perviu. Ja hem vist com els romans van unificar mitjançant la seva cultura i llengua els territoris i les gents del seu Imperi. Entorn el segle VIII, els parlants de diferents zones en què es parlava el llatí, van començar a percebre diferències substancials entre la llengua parlada (o vulgar) i l’escrita (més conservadora).

Sí, alguna cosa estava passant; les diferències es feien més grans d’un país a un altre donant lloc a la fragmentació lingüística dels territoris de l’antic Imperi Romà d’occident: començaven a gestar-se les llengües romances.

(imatges i idea original extreta del document El alfabeto, de Carlos Villoria, del Departament de Llatí de Diego de Praves)

5
Mercè Grané

B. LES LLENGÜES ROMÀNIQUES O ROMANCES

El llatí, la llengua parlada a tot l’imperi romà, va evolucionar fins a arribar a les llengües romàniques, gràcies a la romanització. Les llengües romàniques són: • Península Ibèrica: català, castellà, portuguès, gallec • França: francès, ......................., ....................... • Itàlia: italià i sard • Est d’Europa: romanès

6

El llatí i les llengües romàniques C. EL LÈXIC CATALÀ I EL SEU ORIGEN LLATÍ

CCLA 3r ESO

1. Paraules patrimonials: són les paraules que van perviure des de la romanització de la península. Les utilitzava el poble, i van patir els canvis fonètics derivats de l’ús mantingut: • poble < populum • dit < digitum • fill < filium, • ull < oculum 2. Cultismes: són paraules llatines incorporades segles més tard directament des del llatí culte: popular, digital, filial. És freqüent que la mateixa paraula llatina doni un cultisme i la paraula patrimonial: • colgar i col·locar < collocare, • mirall i miracle < miraculum, • ull i ocular < oculum (doblets) 3. Llatinismes: paraules i expressions manllevades directament del llatí: • agenda • ante meridiem (a.m.) • bis • referèndum • currículum....

7
Mercè Grané

ACTIVITATS 1. Col·loca l’expressió llatina que correspongui a cada frase: alias – corpore insepulto – honoris causa – quid – in extremis – quorum – grosso modo – peccata minuta – status - sine die – ad Kalendas Graecas • El funeral ............................................... se celebrarà demà a les 19 hores. • Un conegut físic ha estat anomenat doctor ............................ per la Universitat Autònoma. • Des que li va tocar la loteria ha canviat el seu .......................... . • La votació no es va fer per falta de ................................ • Aquest és el .................. de la qüestió. • El Nàstic va guanyar .............................. Molts espectadors ja havien marxat. • El perillós delinqüent Pere Pérez Pérez, ................. el Vaquilla , ha estat detingut. • Al bar hi devia haver, .................................., unes cent persones. • Tot això que em dius és ........................................., al costat del que m’ha passat a mi. • No es posen d’acord, i la reunió queda ajornada ......................, més ben dit, ....................................., perquè no crec que es tornin a reunir.

2. Distribueix els noms dels dies en català, castellà i italià en el lloc corresponent: lunes – venerdi – dimarts – miércoles – giovedi – martedi – dilluns - dijous Jueves – dimecres – lunedi – divendres – martes – viernes – mercoledi
llatí Cat Cas Ital
sabato domenica Lunae dies Martis dies Mercurii dies Iovis dies Veneris dies Saturni dies Solis dies

8

El llatí i les llengües romàniques

CCLA 3r ESO

4. Distribueix les següents paraules catalanes en el lloc corresponent segons si són cultes o patrimonials, amb el terme llatí del qual provenen: aquari calda colgar filial íntegre literal puny rotar aigua càlid col·locar librari laborar examen recobrar roda anual causa cosa fill llaurar raó recuperar sobrar any eixam enter llibre lletra ràtio pugna superar

Paraula llatina annum aquam calidum causam collocare examen filium integrum laborare liber litteram pugnum ratio recuperare rotam superare

Paraula culta

Paraula patrimonial

9
Mercè Grané

EL COS HUMÀ PER FORA Caput, capitis
1. Relaciona el nom llatí de cada part del cap amb el lloc corresponent.

nasus, -i os, oris collum, -i

auris, -is

frons, frontis capillis, -i oculus, -i collum, -i

facies, -ei

Sabies que... L’emperador romà Adrià estava enamorat d’un jove grec anomenat Antinoo, de Bitínia (Àsia Menor). Antinoo es va ofegar accidentalment en el
10

El llatí i les llengües romàniques

CCLA 3r ESO

riu Nil l’any 130 dC. En honor seu es van celebrar uns jocs i es va fundar la ciutat grega de Antinòpolis, a l’est del Nil. Adrià decretà que fos adorat com un déu.

11
Mercè Grané

1. Escriu en els requadres la paraula llatina que dóna origen als derivats que hi ha sota. Després escriu dos derivats més de cada ètim llatí.

orador

ocular

faceta

capítol

frontera

capil·lar

nasal

aurícula

collaret

cutani

2. Indica amb quina paraula està relacionada el mot destacat a) El meu germà ha anat a l’oftalmòleg, ja que tenia els ulls irritats. b) Tenia forts dolors de cap, de manera que el doctor li va dir que patia cefalea. c) Clàudia pateix otitis, per això es tapa les oïdes. d)Laura s’ha sotmès a una rinoplàstia, perquè no estava contenta amb el seu nas. e) Quan tenim problemes bucals anem a l’estomatòleg. f) L’escriptor va escriure una bonica prosopografia de la cara del personatge principal. 3. Defineix els termes següents: a) cefalitis: b) rinologia: c) otoscopi: e) oftàlmic: f) rinitis:

12

El llatí i les llengües romàniques d) estomatitis

CCLA 3r ESO

13
Mercè Grané