Está en la página 1de 4
ii ydu ji xing I fT Cos =, Bin ei Sas veaae yin wei At wi xiang qd oe méi dan shi BR, Bo Bocce ccs hn aR ER huan Be oo eco = BK Six i ché 3, che B kai chuén ee cay ? F = 2 je ew 1éi = Be che A OF ting shud Wi zud hud mai_ pido x4 a words ls Cina dl shdu pido chii hao chudng kéu mala le & oF 428 8 oO, = oT aise A finale Pt fei ji pido dan chéng wang fin tou “Ge0g c&ng |% tH #: , B. & ond” a BS mo ah cara Se g wi cang jing ji ng ing oe ye, & % Be Bo HH me er Lg OOF Ss béi ji fei wang shanghai de hao hdng ban ve t = % Eb fRICA1831 Sf Ht vexed ding wo "BS pide ying” wd ruBii” wa Me & 8 RC Bw H KR mY) roche yingzud pido, nin zud pido a) ie che ga 23 RE BR OK WF chudn ik i déng cang ér = déng ca gos. & eS se el, zu ché a F zai hud ché zhan zz kK F 36 hao da “ting gan pide"“nao zhan tal 253 xk Ff. tt 318 @ le 2 hy B Opry zai féi ji chang z t th & jin gang 45. # cha gang fl i Fido fi chdng fC cerepabi a i * . Fo tho Cok RS Rach Be. ee nén fang béi fang fa gué hdng kong gong si BF t HF &£ HF mm 2 2 FA) het tes? ao Lith ae eM FF BM tué yun xing fi ¥ op eB Tf o 8 aS shén fén zhdng = Pr tt it ji pido nh # J: ait aig ji pai CT Lhe a Hh hai guan - 4... § tong Quan ~ eer hn. x cha jing + -@- 40 n5 i)