Está en la página 1de 16

XUNTA DE GRLlCIA"

Direccl0n Xeral de lnduslria, EnBnda e MinasEdI(ido MIa. San Castano, sin - bloque 5 • 4' plante 15781 SANT1~.P..E.COM POSTElA

~ I"'" - ~' ~ I ,-.-!"" f

pro,':':" 'I':c' ,.::,.;.-.1. ·if. j(1,I1i\!1 da c- . .rCi2 • P3 (.~:_·.i!ill·~ ~rc f"~; .. :\~.: .. !'. i,'::J,'.!l~I~;l:~!.·:'IO~~~ 1.:' •• ~. 'r i ~ •. - ~l .. ::-,~';7t~I:"-' !:.J:: C(~t~j-:-c.s=Tel.),.

r 1 0 MAl. 2010

I N.J"ID>1u ~O Z. A;;

, ~AlnA

Orde do 14 de novembr~Gg.-peHa'4tUe se determina 0

obxectivo de paten cia maxima en megawatts para tramitar no perioda 2008-2012 e se abre a prazo para a presentaelen de solicitudes de autorizaci6n de centra is de blomasa

CONSELLERfA DE ECONOMfA E1NDUSTRIA

EXPEDIENTE:

ASUNTO:

Remision de Resaluci6n

Xunto con este escrito remitese a Resoluci6n do 30 de abrll de 2010 pola que se aproba a relaci6n de anteproxectos de instalaci6n de centrals de biomasa seleccionados consonte a Orde de 14 de novembro de 2008 pola que se determina 0 obxectivo de potencla maxima en megawatts para tramitar no periodo 2008-2012 e se abre 0 prazo para a presentaclen de solicitudes de autorlzaclon de centrals de blomasa, que en breve se publlcara no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de maio de 2010 ~~-=al de

- ~ ;. j:-"-t';-:Sr> ~..... .~

1'::.." 1 , , t (~: .l' I- .• ~,

I··---c~·-·-~·,:__-,

I 1 2 ~.~Y:~~m I

,_

Par. co 00672506113

-r 1111111111111111111111111111111111

ENERXiA GALEGA DA BIOMASA, S.L. Rua de Xose Pastn nO 7 baixo

15706 Santiago de Compostela - A CORUNA

I

j

Industrial pola que se 81- 'Instalaci6n de centra is II,e. de 14 de novembro d:e'2!D

Antecedentes de feito

Primeiro. A Orde de 14 de novembro de 2008 pol a que se determina 0 obxetlvo de potencia maxima en megavatios para tramitar no periodo 2008- 2012 e se abre 0 prazo para a presentaclcn de solicitudes de autcnzacldn de centrais de biomasa (DOG nO 229, do 25 de novernbro) estableceu unha potencia maxima a tramitar no citado perlodo de 80 MW, fixando un prazo de tres meses para a presentaclon de solicitudes a contar dende 0 dia seguinte a publtcactcn da orde no Dlarto Oficial de Galicia, de acordo co sinalado no artigo 7 do Decreto 149/2008, do 26 de xufio, polo que se regula 0 procedemento de autorlzaci6n das instalaci6ns de produclon de enerxfa electrlca a partir da valcrlzaclon enerxetlca da biomasa forestal primaria na Comunidade Autonorna de Galicia (DOG nO 141, do 22 de xullo).

Segundo. As solicitudes para a instalaci6n de plantas de produci6n de enerxfa electrlca a partir de biomasa forestal prima ria relacionadas a continua cion foron presentadas dentro do prazo establecldo pola Orde de 14 de novembro de 2008:

Locallzacion Potenda
Solicltante Nome da planta
enMW
AUARLUZ, S.A. REPOTENCIAMENTO ALLARIZ -. 1,150
AUARLlJZ
AREVA R SAS TSX VIMIANlO (A 9,900
CORUNA)
.
BIOENERGAUOA,S,L, tAZA LAZA I 10,000
BIOENERGAUCIA, S.L COTOBADE COTOBADE 10,000
CESPA,COMPANIA RIBADAVIA RIBADAVIA 5,016
ESPANOLA DE (OURENSE)
SERVICIOS AUXIUARES
SA r'~11 XUhlTA DE GALICIA
':~:E (: CONSElLERiA DE ECONOMiA E INDUSTRIA
I", *i "","(,,( ", e,,, "' •• ~ , •• " .. lru~.".
XUNTA DE GALICIR Edilicio Al:No. San Casiano. sin - Il ~-!iO:,V'~MAWiJ,,,,a, c() ce • noll. XA~(~MrOI'~
CONSELLERiA DE ECONOMiA 15781 SANTIA.GO DE COMPOST Snn1j:l(lO, 0 t. t _~1ifahCla
E INDUSTRIA
,-ucG·i:
,<';'f~:,t>~~~ (
~';. ~ill ~ r.
\\~-: ~~~ ,~:~~_" Alberto S!§ncooz Otero
(t~'I"!!~.~
COMSA ENERGiAS BIODEGAL NOROESTE, CABANA DE 6,500
RENOVABLES, S.L S.L. BERGANTINOS
ECOVENTO, A ENERXiA LOURENzA VII.J\NOVA DE 2,000
DO CONECEMENTO, S.L. LOURENzA
ECOVE~TO, A ENERXfA o SAVINAO o SAVINAO 2,000
DO CONECEMENTO, S.L.
ENEL UNION FENOSA BEGONTE P.I. BEGONTE - 10,000
RENOVABLES RABADE
ENEL UNION FENOSA MAZARICOS PINO DO VAL, 10,000
RENOVABLES MAZARICOS
ENEL UNION FENOSA CURTIS (2) RUA VILASANTAR, 10,000
RENOVABLES PARCELA F-15, PI
TEIXEIRO
ENERXIA GALEGA DA PONTEAREAS PONTEAREAS 10,000
BIOMASA, S.L.
ENERXiAS RENOVABLES TERRA CHA VILALBA 10,000
DE GALlCIA, S.A.
ENERXiAS RENOVABlES CERVANTES CERVANTES 2,000
DE GAUCIA, S.A.
ENERXiAS RENOVABLES CUALEDRO CUALEDRO 2,000
DE GAUCIA, S.A.
ENERXfAS RENOVABLES FORCAREI FORCAREI 2,000
DE GAUCIA, S.A.
ENERXfAS RENOVABLES A VEIGA A VEIGA 2,000
DE GALJCIA, S.A.
GESTAMP BIOMASA 4, BIOMASA DE VIVEIRO VIVEIRO 10,000
S.L.
GESTAMP B10MASA BIOMASA DE COTOBADE COTOBADE 10,000
GAUCIA 1, S.L.
GESTAMP BIOMASA BIOMASA DE MONTERREI MONTER REI 10,000
GAUCIA 2, S.L
GESTAMP BIOMASA BIOMASA DE NADELA LUGO . 10,000
GAUCIA 3, S.L. I
GRUPO EMPRESARIAL CURTIS PI TEIXEIRO, CURTIS 10,000
ENCE, S.A. (PARCELAS an, B12,
613 E B14)
GRUPO EMPRESARIAL PONTEVEDRA COMPLEXO 10,000
ENCE, S.A. INDUSTRIAL ENCE,
PONTEVEDRA 010

F::'l~ XUNTA DE GALICIA
(:.~; CO NSELLI:RiA DE ECONOMiA E 1140USTAIA
I XUNTA DE GALICIA Ediliclo AIMJ. San Caetano, 510 " bl~ La'S :. "I ~ICIA: P,ila f.. '1;;1 ~u~w:nle rnloc2C ~
CONSELlERIA DE ECONOMIA 15781 SANTIAGO DE COMPOSTEl ~~..:..l ~I cllupul;;adJ ' @&8im.~
Galicia
EINDUSTRIA S:mli:.l]o, 07 .. '0
'I l. : "I
i{~~l'W /
.... , ~I .~ '" {;
~\~::'J IJr~!J illh"rln ......
1ft ........... (!;-t-, nitro
GRUPO EMPRESARlAL AS PONTES PARCELA C2 ~ P.I. 10,000
ENCE, SA PENAPURRBRA, AS
PONTES
INDUSTRIAS DEL INTASA SAN SADURNINO 7,000
TABLERO, S.A.
(INTASA)
LOEDA COGENERACION, SARREAUS SARREAUS 10,000
S.L.
MONTEUMPO, S.A. SALVATERRA DO MIND ~ SALVATERRA 00 MINO 6,380
AS NEVES ~ AS NEVES
MONTEUMPO, S.A. BARRO - MEIS BARRO ~ MEIS 10,000
NORVENTO BIOMASA, ORDES ARZUA P.I, MEUDE, MEUDE 5,000
SoL
NORVENTO BIOMASA, VEroN A UMIA Pol. TAMAGOS, VERiN 5,000
SoL.
NORVENTO BIOMASA, GOIRIZ VILALVA 5,000
S.L.
NORVENTO BIOMASA, TERRA DE LEMOS PO BRA DE BROLL6N 5,000
S.L.
NORVENTO BIOMASA, o CONDADO A PONTE CALDELAS 5,000
S.L. PARADANTA
NORVENTO BIOMASA, A FONSAGRADA MElRA P.I. A PASTORIZA, A 5,000
S.L. PASTORlZA
NORVENTO BIOMASA, TERRA CHA EUME P.1. CURTIS- TEIXEIRO 5,000
S.L.
PUERTO DE CELEIRO, RIOTORTO POL IND. VILLARIN, 2,000
S.A. RIDTORTO
RENOVA, GENERACr6N SALVATERRA DO MINO SALVATERRA DO MINO 10,000
DE ENERGiAS ;
RENOVABLES, S,L.
RENOVA, GENERACI6N VIMIANZO VIMIANZO 10,000
DE ENERGiAS
RENOVABLES, S.L. ,
RENOVA, GENERACI6N ,
CURTIS- TEIXEIRO CURTIS 10,000
DE ENERGiAS
RENOVABLES. S.L.
TALAS Y DESBROCES, SANTA COMBA SANT~ COMBA {A 10,000
S.A. ~ TADESA CORUNA}
VENTAURIA ENERXiA ELECTRICIDADE RURAL r AVION 1.998
RURAL,S.A. o

...

XUNTR DE GALICIA CONSELLERIA DE ECONOM[A E INDUSTRIA

VENTAURIA ENERXlA RURAL, S.A.

ELECTRICIDADE RURAL III

VENTAURIA ENERXiA RURAL, S.A.

ELECTRICIDADE RURAL II CA

PANTON

1,998

VENTAURIA ENERXiA RURAL, S.A.

ELECTRIClDADE RURAL IV PINOR DE CEA

1,998

XERACI6N RURAL, S.L

CENTRAL BIOMASA A BANA

ABANA

7,000

XERA06N RURAL, S.L.

CENTRAL DE BIOMASA VILALBA

VlLALaA

10,000

Terceiro. As seguintes solicitudes foron incorporadas autornattcamente a convocatoria en vlrtude da disposici6n transltorla do Decreto 149/2008, do 26 de xufio, ao seren efectuadas con antertoridade a publicaci6n da Orde de 14 de novembro de 2008:

SoJidtante Nome da planta Locallzad6n Potencla
enMW
, ,
BIOMASA DE CERCEDA, CERCEDA GRUPO 1 POLlGONO IND. 0 9,900
S.L. ACEVEDO-CERCEDA
BIOMASA DE CERCEDA, CERCEDA GRUPO II POUGONO IND. 0 9,900
S.L. ACEVEDO-CERCEDA
ENERXErICAS TROBIS, MONTERREI MONTERREI 10,000
S.L.
ENREGA, S.l. BIOENREGA MARINA FOZ 27,231
LUCENSE
ENREGA, S.L. BIOENREGA SUR DE PORRIND- 18,054
PONTEVEDRA PONTEAREAS
NORVENTO BIDMASA, MONDONEDO POiGONO IND. DE 5,000
S.L. MONDONEDO
NORVENTO BIOMASA, CURTIS NORVENTO POUGONO IND. 5,000
S.L. CURTIS-TEIXEIRO
,
NORVENTO BIOMASA, MONFORTE DE LEMOS POUGONO IND. DE ' 5,000
S.L MONFORTE DE LEMOS
NORVENTO BIOMASA, REIGOSA POL. IND. REIGOSA - 5,000
S.L. PONTE CALDELAS
NORVENTO BIOMASA, DRDES ORDES 5,000
S.L. Cuarto. Mediante resoluclon do 4 de xufio de 2009 (DOG nO 141, de 21/07/09) aprobouse a Ilsta provisional de anteproxectos admltidos e exclufdos ao abeiro da Orde do 14 de novembro de 2008/ indicando as deficiencias detectadas en cada solicitude e fixando un prazo de dez dlas habiles para preceder a sua subsanaci6n. As empresas que non efectuaron dita subsanacl6n ou renunciaron a proseguir a expediente atopanse relacionadas no punto dous do Resolvo.

Quinto. Con datas 29/09/09, 13/10/09/ 30/10/09 e 3/11/09, remitiuse a Conselleria do Media Rural copia do Plan empresarial de aproveitamento da biomasa forestal de todas aque/as solicitudes que completaron correctamente a documentaci6n requirJda polo Decreto 149/2008, do 26 de xuffo, co fin de emitir 0 Informe sinalado no seu artigo 9.

Das mencionadas solicitudes, nas mesmas datas, rernltluse a Consellerfa de Media Ambiente, Territorio e Infraestruturas copias tanto do Plan empresarlal de aproveltamento da biamasa como unha separata do anteprexecto da Instalaclon e a analise previa das afecci6ns ambientais e medidas correctoras previstas co fin de emitir os infarmes sinalados no artigo citado anteriormente.

Sexto. A consellerla de Media Amblente, Territario e Infraestruturas remlte con datas 27/11/09, 12/12/09, 16/02/10 e 14/04/10 informe sabre a necesidade de sameter os anteproxectos ao trarntte de avaliaci6n ambiental.

Setimo. A consellerfa do Medio Rural remlte can data 11/03/10 unha propasta de vlabllldade de solicitudes de autorizacl6n de centrals de blomasa forestal primaria e con data 18/03/10 unha pro posta de prelaci6n de solicitudes de autorizaci6n de centrais de bJomasa forestal primaria.

Fundamentos de dereito

Primeiro. A Conselleria de' Economfa e Industria e a competente para a tramitacl6n deste procedemento consonte 0 Decreto 79/2009, do 19 de abril, polo que se establece a estrutura organica da Xunta de Galicia e 0 Decreto 83/2009, do 21 de abril, polo que se fixa a estrutura organica dos departamentos da Xunta de GalicIa. 0 Decreto 149/2008, do 26 de xufio, polo que se regula 0 procedemento de autorizeclon das instalaci6ns de produd6n de enerxfa electrlca a partir da valorizaci6n enerxetlca da blomasa forestal prlrnaria na Comunidade Aut6noma de Galicia estabJece a competencia da Conselleria de Economia e Industria para a resoluci6n do procedernento.

XUNTA DE GALICIA

o GONSELLEAiA DE EGONOM/A EINDUSTRIA

010

Segundo. 0 artigo 10.3 do Decreto 149/2008, do 26 de xufio, indica que unha vez rematado 0 prazo de presentaclon de solicitudes, se a suma da potencia de estas supera a potencla prevista na Orde de 14 de novembro de 2008, como e 0 caso, a conselleria competente en materia de enerxia sollcttara da consellerfa competente en materia de montes unha proposta de prelaci6n de solicitudes consonte os criterios establecidos no artigo 11 do devandito decreto. Neste caso mediante resoluclon da persoa titular da conselleria competente en materia de enerxia aprobarase a relaci6n dos anteproxectos seleccionados, inclufndo ademais unha Iista priorlzada de anteproxectos suplentes,

Terceiro. Os informes emitidos de cada unha das solicitudes sobre necesidade de sometemento a avaliaci6n ambiental por parte da Secretarfa Xeral de Ca/idade e EValiacion Ambiental da Consellerfa de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas recollidos no artigo 9.3 do Decreto 149/2008, do 26 de xufio, indican que coa excepci6n de dous anteproxectos, non procede o sometemento dos anteproxectos obxecto de consulta ao tramlte de Impacto ou efectos amblentais.

No caso dos dous anteproxectos exceptuados, A Veiga e Ordes-Arzua, a SecretarfaXeral de Calidade e Evaliacion Ambiental sosten que procede cualificar os citados anteproxectos como sometidos ao trarnlte de avaIJacl6n amblental, no suposto de que os mesmos resulten seleccionados.

Cuarto. A Dlrecclon Xeral de Montes, na proposta de viabi/idade de solicitudes de autorizaci6n de centrals de blornasa forestal recollida no artigo 9.1 do Decreto 149/2008 remitlda a Consellerfa de Economla e Industria establece a viabilidade de todos os plans empresariais de apraveitamento da biomasa forestal presentados con excepci6n do plan pertencente ao anteproxecto denominado INTASA par mor da deficiente documentaci6n presentada.

A proposta de prelaclen de solicitudes de autorlzaclon de centrais de biomasa elaborada pola Dlrecclon Xeral de Montes empregou como criterios de valoraci6n os establecidos no artigo 11 do Decreta 149/2008, do 26 de xuiio, establecendo 0 seguinte reparto de porcentaxes sen que en ningun caso, a importancia relativa de cada criteria supere mais do 30% do total:

XUNTR DE GRLlCIR CONSELLERIA DE EOONOMiA E INDUSTRIA

Crlterio

Edlrldo Mvo. San Caetano, 15781 SANTIAGO DE COMP

Peso relatlvo

2010

Xustlflcaci6n

PROXIMIDADE E CENTRAUDADE As AREAS DE PRODUCI6N DE BIOMASA

30%

A dispofiibllJdade (volume) e cercania ao recurso (BFP) e un dos facto res mats IImitantes neste tlpo de centrals

COMUNlCACI6N E ACCESIBILlDAOE

SISTEMA DE CONTROL DE PROCEDENCIA E RASTREXABIUDADE

IMPACTO SOCIOECON6MICO (CREACI6N DE EMPREGO)

PARTICIPACI6N DE PRODUTORAS DE BIOMASA FORESTAL PRIMARIA

30%

10%

20%

10%

A comunicaci6n e acceslbilldade redundara dlrectamente sobre os custes unltarios da materia prima a pe de fabrlca.

o feito de apllcar diferentes prlrnas segundo a orlxe do material (subgrupos b.G) obrlgan3 a establecer un sistema eficaz de trazabllldade.

Consonte as europeas e favorecemento especIal mente mulleres,

politi cas de emprego nadonals, respecto 0

do emprego e

a partlcipaci6n das

o aseguramento continuado da materia prima pasa ineJudlblemente pola involucraci6n dos titulares OU xestores dos montes en que se produce esta blomasa.

o Decreto 149/2008, do 26 de xufio, describe no seu artigo 2.b a figura das Areas de Xesti6n de Biomasa (AXB) como areas estratexicas en funci6n da potenciaHdade do recurso e da loxfstica da subminlstraci6n, integrada por un conxunto de concellos que serven de base territorial para un Plan empresarial de aproveitamento da biomasa e para a construci6n e funcionamento dunha central de biomasa

Na pro posta de prelaci6n de solicitudes de autorizacl6n de. centrals de biomasa elaborada pola Direcclon Xeral de Montes efectuase unha distribuci6n de todas as solicitudes presentadas tendo en conta sete areas de xesti6n da blomasa (AXB), ubicando cada solicitude na area correspondente en funclon da incidencia que a planta de produclon de enerxla electrica a partir de blomasa primaria tefia na mesma. I

XUNTA DE GALICIA CONSELLERIA DE ECONOMIA E INDUSTRIA

Estas areas, de aeordo eoa pro posta de prelaei6n presentado pol a Direcei6n Xeral de Montes son as seguintes:

Areas de Xestl6n da B'omasa
1 XALLAS -TERRA DE SONElRA
2 TERRA CHA - EUME
3 A FONSAGRADA - MEtRA
4 o DEZA
5 TERRA DE LEMOS - CHANTADA - SARRIA
6 o CONDADO - A PARDANTA
7 VERfN - A LIMIA Unha vez calculada a puntuaci6n de cada solicitude e realizado 0 estudo de concorrencia e compatibilidade entre elas elaborouse unha prelaclcn inicial de solicitudes de autorizaci6n de centra is de biomasa forestal primaria na que se asJgnou a cada unha das sete areas forestais a solicitude mars favorable:

Locallzacl6n Paten cia
Soficltante Nome da planta AXB Punt.
enMW
ENEL UNION MAZARICOS PINO DO VAL, 10,000 1 6,25
FENOSA MAZARICOS
RENOVABLES
GESTAMP BIOMASA BIOMASA DE VIVEIRO 10,000 2 6,25
4, S.L. VIVEIRO
ENERXiAS CERVANTES CERVANTES 2,000 3 4,5
RENOVABLES DE
GAUCIA, S.A.
ENERXiAS FORCAREI FORCAREI 2,000 '4 5,25
RENOVABLES DE r
GAUOA,S.A.
NORVENTO TERRA DE LEMOS PO BRA DE BROLL6N 5,000 5 4,25
BIOMASA S.L.
GRUPO PONTEVEDRA COMPLEXO 10,000 6 6,5
EMPRESARIAL INDUSTRIAL ENCE,
ENCE,S.A. PONTEVEDRA NORVENTO BlOMASA S.L.

VERIN A LlMIA

P.I. TAMAGOS, VERiN

XUNTR DE GALICIA CONSELlERIA DE ECONOMIA EINOUSTRIA

Edmclo NJvo. San CSIIIBno. &In • bIoqus 5~i; ~1ifI~' 15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

A citada prelaclon inicial ascendia a unha potencia total de 44 MW, inferior aos 80 MW establecidos pola orde de 14 de novembro de 2008 pola que se determina 0 obxectivo de potencla maxima en megavatios para tramltar no periodo 2008-2012 e se abre 0 prazo para a presentaci6n de solicitudes de autorizaci6n de centrals de blornasa, polo que procedeuse a lnclulr as solicitudes adicionais relacionadas a continuaci6n co fin de completar a totalidade da potencia dispotiible acadandose finalmente 81,02 MWt tendo en conta como facto res para a sua elecclon a existencia de blomasa forestal suficiente na area, 0 efecto positivo sobre a Iolta contra 0 lume da presenza dunha planta de blomasa forestal e a compatihilidade entre as solicitudes seleccianadas inicialmente e as novas incorporacl6ns.

Localizacion Potencia
Solicitante Nome da planta AXB Punt.
enMW
RENOVA, CURTIS- CURTIS 10,000 2 5,5
GENERACr6N DE TEIXEIRO
ENERGiAS
RENOVABLES, S.L.
XERA06N RURAL, CENTRAL DE VlLALBA 10,000 2 3,85
S.L. BIOMASA
VILALBA
CESPA,COMPANIA RIBADAVIA RIBADAVIA 5,016 6 6
ESPANOLA DE (OURENSE)
SERVICIOS
AUXIUARES SA
ENERXiA GAlEGA PONTEAREAS PONTEAREAS 10,000 6 5,75
DA BIOMASA, S.L.
ENERXiAS A VEIGA A VeIGA 2 7 3,5
RENOVABLES DE
GAliCIA, S.A. Quinto. A suma da potencia de todos os anteproxectos incluidos na proposta de prelaci6n de solicitudes de autorlzaci6n de centrals de' blomasa forestal primaria emitida pola Direccion XeraI de Montes e de 81,016 MW, superando en 1,016 MW 0 obxectivo de potencia de 80 MW establecido na Orde de 14 de novembro de 2008 pol a que se determlna 0 obxectivo de potencia maxima en megavatios para tramitar no perlodo 2008-2012 e se abre 0 prazo para a presentaclon de solicitudes de autorizaci6n de centrais de biomasa.

XUNTR DE GRUCIA

o CONSELLEAIA DE ECONOMiA E INDUSTRIA

Co fin de adecuar a suma das potencias dos anteproxectos lncluldos na proposta de prelaclon de solicitudes coa prevision de potencia recollida na Orde de 14 de novembro de 2008, procedese a minorar a potencia solicitada no anteproxecto presentado pola promotora Enerxfas Renovables de Galicia, S.L. denominado A Veiga incorporado a prelacl6n coa finalidade de completar a totalidade da potencia dispoiiible e que contou coa valoraci6n rnals baixa, pasando de 2 MW a 0,984 MW.

a precedemento para a contecclon da prelaci6n de solicitudes baseouse en dous factores, por unha banda a valoraci6n obtida por cada anteproxecto seguindo os criterios de valoraci6n establecidos no artigo 11 do Decreto 149/2008, do 26 de xufio e por outra banda a compatibiJidade entre anteproxectos tendo en conta a sua ublcacf6n xeoqratlca, sempre na zona de influencia dalgunha das sete areas forestais de produci6n de biomasa forestal prirnarla a que se adscribisen.

Como consecuencla do exposto anteriormente ao producirse unha renuncla ou 0 incumprimento do establecido nos artigos 12 e 15 do Decreto 149/2008, do 26 de xurio por parte dalgun des anteproxectos seleccionados e por tanto a sua exclusi6n, serla necesarlo realizar unha reformulaci6n da lista de anteproxectos suplentes que non e posible realizar a priori debido as importantes varlaclons que esta experimentaria dependendo de que anteproxectos son exclufdos.

Polo exposto RESOLVO

Primeiro. Aprobar os anteproxectos prelacionados a continuaclon ao abeiro da Orde de 14 de novembro de 2008 pola que se determina 0 obxectivo de potencia maxlrna en megavatios para tramitar no periodo 2008-2012 e se abre 0 prazo para a presentadon de solicitudes de eutorlzacion de centrals de biemasa.

Potencia
Solicitante Nome da planta Loca liza ci6n AXB
enMW
ENEL UNION FENOSA MAZARICOS PINO DO VALl 10,000 1
RENOVABLES MAZARlCOS ,
BIOMASA DE VIVEIRO , 2
GESTAMP 8IOMASA 4, 10,000
S.L. VIVEIRO
RENOVA, ~ENERACI6N CURTIS-TEIXEIRO CURTIS 10,00 2
DE ENERGIAS
RENOVABLES, S.L.
XERACI6N RURAL, S.L. CENTRAL DE VllALBA 10,000 2
BIOMASA VILALBA :'?~

Ediliclo Advo. San Cal!lanD. sin • bIoqUI! 5 ,~I " . 157B1 SANTIAGO DE COMPOSTELA L .

XUNTA DE GRLlCIA CONSElLERIA DE ECONOMIA EINDUSTRIA

ENERXiAS CERVANTES CERVANTES
RENOVABLES DE
GALICIA, S.A.
ENERXiAS FORCAREl FORCAREI 2,000 4
RENOVABLES DE
GALICIA, S.A.
NORVENTO BIOMASA, TERRA DE LEMOS POBRA DE BROLL6N 5,000 5
S.L.
GRUPO EMPRESARIAL PONTEVEDRA COMPLEXO 10,000 6
ENCE,S.A. INDUSTRIAL ENCE,
PONTEVEDRA
CESP~,COMPANiA RIBADAVIA RIBADAVIA 5,016 6
ESPANOlA. DE (OURENSE)
SERVICIOS
AUXIUARES SA
ENERXiA GALEGA DA PONTEAREAS PONTEAREAS 10,000 6
BIOMASA, S.L.
NORVENTO BIOMASA, VERiN A UMIA P.I. TAMAGOS, VERIN 5,000 7
S.L.
ENERXiAS A VEIGA A VEIGA 0,984 7
RENOVABLES DE
GALICIA, S.A.
Segundo. Exclufr do precedemente os anteproxectos incluidos na seguinte
relacl6n, indicando 0 motive da exclusion: Localizad6n Potencla
50ncltante Nome da planta Motlvo exe.
enMW
ALLARLUZ, S.A. REPOTENCIAMENTO ALLARIZ 1,15 1
ALLARLUZ
AREVA R SAS TSX VIMlANZO (A 9,9 1
CORUNA)
BIOENERGALICIA, LAZA LAZA 10,000 1
S.L
BIOENERGALICIA, COTOBADE COTOBADE ,
10,000 1
S.L. I
ECOVEf-JTO,A LOURENzA VILANOVA DE 2,000 2
ENERXIA DO LOURENZA
CONECEMENTO, S.l.
ECOVENTO,A o SAVINAO o SAVINAO 2,000 2
ENERXIA DO
CONECEMENTO, S.L. XUNTA DE GALICIA

Ediliclo Advo. San Casiano, sin •

15781 SmTlAGO OE CO MPOSTELA • ~,_,_ . ~ , .
CONSElLERiA DE ECONOMIA { alicia
o ',;li,
E INDUSTRIA Sanlilro. or· .. .. '0
I .. :,., •
1,;;'9i::~i'~
,:,:~ m~ ,~l'
.\.\>~~. ':'.{~,!I A'~ C', _~ 0
'::flat_ _II' .
. ~---.---
ENERXETICAS MONTERREI MONTERREI 10,000 2
TROBIS, S,L
ENREGA, S.L. BIOENREGA MARINA FOZ 27,231 2
LUCENSE
ENREGA, S.L. BIOENREGA SUR DE PORRINO- 18,OS4 2
PONTEVEDRA PONTEAREAS
INDUSTRIAS DEL INTASA SAN 7,000 3
TABLERO, S.A. SADURNINO
(INTASA)
NORVENTO CURTIS NORVENTO POUGONO IND. 5,000 2
BIOMASA, S.L. CURTIS-
TEIXEIRO
NORVENTO MONFORTE DE LEMOS POUGONO IND. 5/000 2
BIOMASA, S.L. DE MONFORTE
DE LEMOS
NORVENTO REIGOSA POL. IND. S,OOO 2
BIOMASA, S.L. REIGOSA -
PONTE
CALDELAS
NORVENTO OROES ORDES 5,000 2
BIOMASA, S.L.
PUERTO DE RIOTORTO POL. IND. 2,000 2
CELEIRO, SA VlLLARIN,
RIOTORTO
VENTAURIA ELECTRICIDADE RURAL AVlON 1,998 1
ENERXiA RURAL, I
S.A.
VENTAURIA ELECTRICIDADE RURAL CARBALLEDA 1,998 1
ENERXIA RURAL, II DE AVIA
S.A.
VENTAURIA ELECTRIClDADE RURAL PANTON 1,998 , 1
ENERXiA RURAL, III
S.A.
VENTAURIA ELECTRICIDADE RURAL PINOR DE CEA 1,998 1
ENERXiA RURAL, IV ,
S.A. I 1: subsenaclen de erros Incompleta

2: Renuncla ou non se aportou a subsanaclen de erros.

3. Plan empresarlal de aproveltamento da biomasa non vIable.

~ ~

XUNTA DE GAlIClA CONSELlEAIA DE ECONOMIA EINDUSTRIA

Terceiro. Incorporar as seguintes anteproxectos ao Iistado de anteproxectos suplentes:

Potencia
Solicitante Nome da planta LocaJizacion AXB Punt.
enMW
XERACI6N RURAL, CENTRAL A SANA 7,000 1 5,85
S.L. BIOMASA A
SANA
RENOVA, VIMIANZO VIMIANZO 10,000 1 5
GENERACrON DE
ENERGiAS
RENOVABLES, S.L.
COMSA ENERGiAS BIODEGAL CABANA DE 6,500 1 4,75
RENOVABLES, S,L. NOROESTE, S.L. BERGANTINOS
BIOMASA DE CERCEDA GRUPO POUGONO IND. 0 9,900 1 4,75
CERCEDA, S,L. I ACEVEDO-CERCEDA
BIOMASA DE CERCEDA GRUPO POLiGONO IND. 0 9,900 1 4,75
CERCEDA, S.L. II ACEVEDO-CERCEDA
TALAS Y SANTACOMBA SANT'1 COMBA (A 10,000 1 4
DESBROCES, S.A. - CORUNA)
TADESA
GRUPO AS PONTES PARCELA C2 - P.I. 10,000 2 S,S
EMPRESARIAl PENAPURREIRA, AS
ENCE, S.A. PONTES
ENEL UNION CURTIS (2) RUA VIl.ASANTAR, 10,000 2 5,25
FEN OS A PARCELA F-15, PI
RENOVABLES TEIXEIRO
GRUPO CURTIS PI TEIXEIRO. 10,000 2 5,25
EMPRESARIAl CURTIS (PARCELAS
ENCE, S.A. Bll, B12, 813 E
B14)
NORVENTO TERRA CHA P.I. CURTlS- 5,000 2 5,25
BIOMASA, S,L. EUME TEIXEIRO
ENEl UNION BEGONTE P.1. BEGONTE - 10,000 2 5
FENOSA RABADE ,
RENOVABlES
ENERXiAS TERRA CHA VlLALBA 10,000 2 3,75
RENOVABLES DE
GAUCIA, S.A.
NORVENTO GOIRIZ VILALVA 5,000 2 3,75
BIOMASA, S.L. XUNTA DE GALICIA CONSELLERIA DE ECONOMIA EINDUSTRIA

GESTAMP BIOMASA BIOMASA DE

GAllCIA 3, S.l. NADELA

LUGO

10,000

3

4

4,25

NORVENTO B10MASA, S.L.

A FONSAGRADA P.I. A PASTORlZA, A

MEIRA PASTORIZA

5,000

3

4

NORVENTO BIOMASA, S.L.

MONDONEDO POiGONOIND.DE

MONDONEDO

5,000

3

4

NORVENTO BIOMASA, S.L.

ORDES ARZUA P.I. MELIDE, MELIDE

5,000

4

5

NORVENTO BIOMASA, S.L.

o CONDADO A PONTE CALDELAS

PARADANTA

5,000

6

6,25

GESTAMP BIOMASA BIOMASA DE

GAUCIA 1, S.l. COTOBADE

COTOBADE

10,000

6

5,75

MONTEUMPO, S.A. SALVATERRA DO SALVATERRA DO

MIND - AS MINO - AS NEVES

NEVES

6,380

6

5,25

RENOVA, SALVATERRA DO SALVATERRA DO

GENERACI6N DE MINO MINO

ENERGiAS

RENOVABLES, S.L.

10,000

6

5,25

MONTEUMPO, SA BARRO - MEIS BARRO - MEIS

10,000

6

4,75

LOEDA SARREAUS SARREAUS

COGENERACION,

S.L.

10,000

7

4,5

ENERXiAS CUALEoRO CUALEoRO

RENOVABLES DE

GALICIA,S,A.

GESTAMP BIOMASA BIOMASA DE

GALICIA 2, s.i, MONTERREI

MONTERREI

10,000

7

4

7

XUNTA DE GALICIR CONSELLEAIA DE ECONOMIA EINDUSTAIA

Contra a presente resoluci6n, que e definitlva na via administrativa, poderase interpoiier, recurso potestativo de reposici6n ante esta consellerfa, no prazo de un mes, dende 0 dla seguinte ao da sua publicaci6n de acordo co establecldo no artigo 116.1 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rexlme xurldlco das administracr6ns publlcas e do procedemento administrativo cornun, modificada pia Lei 4/1999, ou ben, directamente, recurso contencioso-administratlvo ante a Sala do ContenclosoAdministrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses a contar dende a mesma data, ao amparo do dlsposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurlsdlcclcn contencTosaadmlnistrativa, sen perxuizo do que os interesados poidan interpoiier calqueira outro recurso que estimen procedente.

Santiago de Compostela, 30 de abril de 2010 o Conselleiro de Economia e Industria

P.O. (Orde do 30 de abril de 2009, DOG nO 87, do 6 de maio)