Está en la página 1de 4

INFORME VISIONAT FIDU

DADES INICIALS: Pla Docent, assignatura, característiques del grup, tipus de docència.
Nom del professor: Laura Acosta
Assignatura observada en el visionat: Llengua Espanyola
Tipus de classe: Seminari
Assistència: alumnes de primer curs del Grau de Traducció i Interpretació
Dades addicionals:
1.- COMPETÈNCIES DOCENTS: Estil docent, competències personals, interpersonals i
tècniques.
ACOMPLIMENT O EN PROCÉS
Estil
docent
que
dinamitzadora/Facilitadora.

tendeix

NO ACOMPLIMENT (ACCIONS DE
MILLORA)
a

En sessions de classe magistral convindrà
tendir a un estil de docent experta.

L’eix central és l’estudiant i la relació que
s’estableix amb aquests des de la premissa
de la confiança i l’accessibilitat.

En una classe magistral per a gestionar la
por de resultar avorrida, es poden aportar
exemples, metàfores, anècdotes per a
arrodonir el discurs i aconseguir l’objectiu
didàctic.
Les preguntes també és poden incloure en
una exposició: retòriques, obertes, amb
múltiples opcions, de relació,...

En aquest estil es prioritza la relació i la
didàctica: es dialoga molt durant el
transcurs de la classe, el discurs es
fonamenta en el feedback y la interacció,
s’orienta a l’experiència i el descobriment
que pot arribar a fer l’estudiant.
Utilitza molt bé la tècnica de les preguntes,
fa que l’estudiant es responsabilitzi
d’arribar al coneixement per si sol.
Des de l’empatia treballes la posició
d’autoritat dins de la classe.
Competències destacades:
- Competència comunicativa: capacitat per
exposar de forma ordenada i clarificadora.
Expliques amb claredat.
- Competència interpersonal: promoure la
confiança i el diàleg en el grup.

Accions a incorporar en algunes
competències:
-Competència
metodològica:
Aplicar
estratègies didàctiques diferents.

2.- PLANIFICACIÓ DE L’ASSIGNATURA: Adequació del contingut, organització, ús del
temps, etc...
ACOMPLIMENT O EN PROCÉS

NO ACOMPLIMENT (ACCIONS DE
MILLORA)

No s’ha entrat a comentar aquest tema, però
una primera aproximació permet afirmar
que el contingut esta adaptat al grau i nivell
dels alumnes.

Acaba la classe amb conclusions o resum
del que s’ha dit.
Com que t’adaptes al ritme dels estudiants,
en ocasions pot faltar temps i a darrera
hora córrer per acabar el contingut.
Divideix la sessió en parts i calcula el
temps de cada part per gestionar aquest
tema (en certa manera ja ho fas).

3.- RECURSOS DIDÀCTICS EMPREATS: ús i eficàcia del material utilitzat a classe.
ACOMPLIMENT O EN PROCÉS

NO ACOMPLIMENT (ACCIONS DE
MILLORA)

S’utilitzen les ajudes visuals el necessari
i imprescindible per a fer el seguiment i
estructurar la sessió.

La pissarra és un recurs didàctic molt útil
per a construir discurs amb el grup classe.
L’ús de la pissarra organitzada i ordenada:
resulta un element visual per aquells
estudiants que són més visuals que
auditius.

4.- ASPECTES DE GRUP CLASSE: Relació amb els estudiants, pautes per a gestionar i
controlar la classe, gestió de la participació.
ACOMPLIMENT O EN PROCÉS
El protagonista principal és la relació
amb l’estudiant.
S’observa proximitat, no es posen
barreres, amb els alumnes propiciant la
sensació d’accessibilitat.
Ets una docent que es preocupa pels
estudiants i per la relació que estableixes
amb ells. S’han observat accions de cura i
atenció
a
l’estudiant:
agraeixes,
preguntes per com estan, com el hi ha
anat el treball.
Personalitzes: coneixes el nom dels
estudiants.
Fas una lectura positiva del grup classe:
creus
en
la
seva
capacitat
d’aprenentatge.

NO ACOMPLIMENT (ACCIONS DE
MILLORA)

Acostumes a incorporar feedback de
seguiment.
5.- MÈTODE: Ús de diferents tipus de metodologies i corresponent activitats, capacitat per
relacionar mètode amb contingut, capacitat per aportar diferents tipus d’activitats.
ACOMPLIMENT O EN PROCÉS

NO ACOMPLIMENT (ACCIONS DE
MILLORA)

S’ha observat un tipus de metodologia
predominant: Mètode autodescobriment.

Si incorpores preguntes obertes en algun
moment de la classe, val la pena recollir les
idees dels estudiants. Sobretot si es una
pregunta conceptual o de definició. Partir
dels coneixements dels estudiants i anar
afegint
informació
(mètode
autodescobriment).

Molt bon ús de la pregunta. Fas una
pregunta d’anàlisi que permet l’enllaç amb
la teoria.
Ajudes als alumnes a respondre: dones
temps i pistes per a trobar la resposta..
Desenvolupes un enfocament reflexiu en la
transmissió de la matèria. (ús de preguntes
obertes, exemples,...).
Amplies l’aula, dones informació que
permet obrir el marc conceptual de
l’estudiant.

Deixa més espai de silenci per a
respondre les preguntes.
Quan un alumne et respon correctament a
una pregunta: reconeix amb un “correcte”,
“molt bé” “exacte”,...

6.- INSTRUMENTS DE PRESENTACIÓ: ús de veu, moviment, recursos lingüístics, recursos
no verbals, pautes per captar l’atenció, per a emfatitzar punts importants.
ACOMPLIMENT O EN PROCÉS

NO ACOMPLIMENT (ACCIONS DE
MILLORA)

Contextualitzes la sessió: amb una
pregunta oberta que permet clarificar i
aportar dubtes, i fer un seguiment de
comprensió per la teva part.

Controla el moviment, no et quedis molta
estona aturada a la taula (genera una
dinàmica estàtica).

Et mous per la classe de forma
estratègica i mires als estudiants (bon us
de la mirada).
Segueixes un ritme que permet a
l’estudiant seguir-te (dones temps a que
prenguin apunts).

A l’inici del discurs, pots allargar algunes
paraules (estàs pensant) com en moments
et quedes en silenci pensant que has de dir.
L’alternativa és retornar la pregunta a
l’estudiant; fer reformulacions o repetir les
preguntes per tenir temps i pensar la
resposta.
Si en aquell moment no pots donar
resposta: digues quan la donaràs, no ho
deixis en blanc.
Es donen de forma clara i estructurada les
instruccions per en algun moment falta
algun exemple

Discurs dispers: vas endavant i enrere,
deixes finestres obertes.

7.- AVALUACIÓ: Breu reflexió sobre com s’avalua l’assignatura, observació del seguiment i
feedback de la classe com avaluació continuada.
ACOMPLIMENT O EN PROCÉS

NO ACOMPLIMENT (ACCIONS DE
MILLORA)

Avaluació continuada pactada amb el
departament.

OBJECTIUS PLANTEJATS: ACCIONS A EMPRENDRE DESPRÉS DEL VISIONAT
Et proposaria prioritzar les accions de millora i començar per una d’aquestes fins que es
consolidi (per exemple deixar més espai per a que puguin respondre o no deixar temes
/preguntes en blanc).
S’observa que t’agrada el que imparteixes i t’agraden els estudiants. Ho fas molt bé, ara és
anar per l’excel·lència.
Molta sort en la teva trajectòria professional!