Está en la página 1de 4
INFORME DE SEGUIMENT A FAVOR DE LAURA ACOSTA Al llarg de les 12 setmanes del

INFORME DE SEGUIMENT

A FAVOR DE LAURA ACOSTA

Al llarg de les 12 setmanes del procés de supervisió i tutoria cada professor i professora evoluciona d’una forma determinada. El present informe aporta algunes consideracions i indicacions sobre aquest evolució. No es tracta d’una avaluació final, només un conjunt de consideracions que tenen per objecte ajudar en el desenvolupament professional com a docents universitaris.

L’informe s’estructura en 4 qüestions fonamentals: competències treballades, procés de treball, el producte generat i observacions de síntesi.

1. Quines competències s’han treballat durant el procés?

COMPETÈNCIA

 

DESCRIPCIÓ

 

VALORACIÓ

C1.

Competència

Promoure l'esperit crític, la motivació i la confiança, reconeixent la diversitat cultural i les necessitats individuals, creant un clima d'empatia i compromís ètic

 

interpersonal (CI)

 

C2.

Competència

Aplicar

estratègies

Coincidim amb la participant en el curs quan argumenta que aquesta ha estat una de les competències que més ha pogut desenvolupar al llarg del FIFU-

2016.

metodològica

 

metodològiques (aprenentatge i

(CM)

avaluació), d'acord amb les necessitats dels estudiants, que siguin coherents amb els objectius i els processos d'avaluació i que tinguin en compte l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) per contribuir a la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge

La participant ha demostrat millorar en els diferents aspectes que conformen la competència metodològica, especialment en quant al disseny d’activitats, la ordenació orgànica de les sessions dins el curs i la pertinència de l’acció avaluadora.

C3.

Competència

Desenvolupar

 

processos

 

comunicativa (CC)

 

bidireccionals

de

comunicació

de

 

manera

eficaç

i

correcta,

la

qual

cosa

implica

la

recepció,

interpretació

i

producció

i

transmissió de missatges a través

de

canals i mitjans

diversos i de

manera

contextualitzada

a

la

situació

d'ensenyament

i

aprenentatge.

 

C4.

Competència

Dissenyar, orientar i desenvolupar continguts, activitats de formació i

Coincidim amb la participant en destacar aquesta competència

de

planificació

i

gestió

de

la

avaluació i altres recursos vinculats

com

molt

rellevant

durant

docència (CPGD)

a

l'ensenyament i l'aprenentatge,

aquesta part del FIDU.

 
 

valorant-ne els resultats i elaborant-

S’aporten evidències de procés

ne

propostes de millora.

en

relació

als

nivells

de

 

planificació, la coherència interna

entre

les

diferents

parts

d’un

procés

de

planificació

i

l’adequació

dels

seus

components bàsics.

 

C5. Competència de treball en equip (CTE)

Col·laborar i participar com a membre d'un equip, assumint la responsabilitat i el compromís propis amb relació a les tasques i funcions que es tenen assignades per a la consecució d'uns objectius comuns, seguint els procediments acordats i d'acord amb els recursos disponibles.

 

C6.

Competència

competències en tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC). Crear i aplicar nous coneixements perspectives i metodologies i recursos en les diferents dimensions de l'activitat docent, orientats a la millora de la qualitat del procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

d'innovació (CDI)

 

C7.

Competència

capacitat per utilitzar dispositius digitals a l'aula, dissenyar i programar activitats d'aprenentatge amb suport tecnològic, gestionar l'aula i tutoritzar amb suport

tecnològic, o avaluar la competència digital dels alumnes. Àrees: gestió

 

Digital (CDD)

 
 

de

la informació, comunicació digital,

expressió, resolució de problemes i seguretat.

C8.

Competència

Conjunt de coneixements que permeten al parlant d'una llengua el comprendre i produir una quantitat, potencialment infinita, d'oracions gramaticalment correctes. Competència lectora, Competència per a parlar i escoltar, competència en composició de textos i competència plurilingüe i pluricultural.

 

Lingüística (CL)

 

2. Com ha estat el procés de treball?

En relació a les tutories el procés de treball durant aquests mesos ha estat molt satisfactori. Hem pogut treballar de forma progressiva incorporant components de major complexitat en cada sessió.

De la preparació prèvia de cadascuna de les tres sessions presencials destaquem el grau de detall que hem anat adquirint en cada reunió. Les qüestions sobre docència que s’han plantejat han estat cada vegada més pertinents, rigoroses i adequades a la feina específica.

En funció dels avenços del treball entre les diferents sessions s’han orientat de forma molt diferent. Hem passat d’un model de treball més expositiu de dubtes i necessitats d’aclariments teòrics a unes propostes més interrogatives i obertes a la interrogació sobre la millora professional docent.

Sobre la possibilitat d’us de la tutoria virtual val a dir que s’ha utilitzat de forma acurada i pertinent en diferents ocasions, el que ha permès un treball presencial més àgil i satisfactori.

3. Qualitats del producte generat

El producte finalment desenvolupat ha estat la planificació d’una matèria que opera en format taller ‘Taller d’expressió oral’ que es desenvolupa en llegua castellana per alumnat estranger en la facultat de Traducció.

Aquest treball té com a característiques principals que malgrat no hi ha directrius en la memòria ANECA s’ha aplicat tot el procés de disseny de la planificació com si hagués prescripcions que condicionen el procés. El grau de realisme ha estat molt elevat i la observació de la normativa molt rigorosa.

Destaquem com a qualitats del treball la seva novetat, en quant ens trobem amb una assignatura que es desenvolupa des de fa diverses promocions i encara no tenia un programa dissenyat de forma pertinent i sota les directrius que emmarquen la planificació docent a la UPF. La proposta és creativa i inclou elements molt interessants de co-creació de proves d’avaluació, rúbriques i avaluació mitjançant el portafoli.

4. Observacions de síntesi

Específicament, el procés de treball durant aquesta fase del FIDU cal valorar-lo MOLT SATISFACTÒRIAMENT. Em aconseguit un ús adequat en el registre pedagògic, interès en els aspectes que tenen a veure amb el disseny i la millora del funcionament de les assignatures i sobretot hem creat consciència de la complexitat de la tasca docent en el marc del desenvolupament acadèmic.

Globalment, podem apuntar, a més, a la necessitat de seguir reflexionant sobre la pròpia pràctica docent:

el propi rol docent, les metodologies, la millora continua, la presentació i la selecció dels continguts, la possibilitat de treballar des de perspectives més globalitzades i interdisciplinàries, etc.

La necessitat de millorar i innovar de forma permanent els plantejaments formatius per ajustar-se cada cop més a les necessitats i possibilitats reals d’aprenentatge dels estudiants.

Participar en processos formatius sobre la funció docent tant des d’una perspectiva formal com una altra més orientada a la auto formació i la auto reflexió: cursos, equips d’innovació docent, pràctiques reflexives, investigació acció i equips de recerca sobre ensenyament superior.

La possibilitat de compartir els neguits, les bones pràctiques, les reflexions diàries i les dificultats de l’ensenyament superior obliga a participar en xarxes professionals, grups de discussió i entorns de creació i gestió del coneixement com ara comunitats professionals o grups de millora.

Ser conscient que la docència és una funció complexa, polièdrica i que necessita una aproximació coral des de diferents perspectives (formació, experimentació, reflexió, recerca i millora) és el primer pas per projectar una carrera docent d’èxit en benefici personal, grupal i institucional.