Está en la página 1de 4

INFORME DE SEGUIMENT

A FAVOR DE LAURA ACOSTA
Al llarg de les 12 setmanes del procés de supervisió i tutoria cada professor i
professora evoluciona d’una forma determinada. El present informe aporta algunes
consideracions i indicacions sobre aquest evolució. No es tracta d’una avaluació final,
només un conjunt de consideracions que tenen per objecte
ajudar en el
desenvolupament professional com a docents universitaris.
L’informe s’estructura en 4 qüestions fonamentals: competències treballades, procés
de treball, el producte generat i observacions de síntesi.

1. Quines competències s’han treballat durant el procés?
COMPETÈNCIA
C1. Competència
interpersonal (CI)

C2. Competència
metodològica
(CM)

C3. Competència
comunicativa (CC)

C4. Competència
de planificació i

DESCRIPCIÓ
Promoure l'esperit crític, la motivació
i la confiança, reconeixent la
diversitat cultural i les necessitats
individuals,
creant
un
clima
d'empatia i compromís ètic
Aplicar
estratègies
metodològiques (aprenentatge
i
avaluació),
d'acord
amb
les
necessitats dels estudiants, que
siguin coherents amb els objectius i
els processos d'avaluació i que
tinguin en compte l'ús de les
tecnologies de la informació i de la
comunicació (TIC) per contribuir a la
millora
dels
processos
d'ensenyament i aprenentatge

Desenvolupar
processos
bidireccionals de comunicació de
manera eficaç i correcta, la qual
cosa
implica
la
recepció,
interpretació
i
producció
i
transmissió de missatges a través
de canals i mitjans diversos i de
manera contextualitzada a la
situació
d'ensenyament
i
aprenentatge.
Dissenyar, orientar i desenvolupar
continguts, activitats de formació i

VALORACIÓ

Coincidim amb la participant en el
curs quan argumenta que
aquesta ha estat una de les
competències que més ha pogut
desenvolupar al llarg del FIFU2016.
La participant ha demostrat
millorar en els diferents aspectes
que conformen la competència
metodològica, especialment en
quant al disseny d’activitats, la
ordenació orgànica de les
sessions dins el curs i la
pertinència de l’acció avaluadora.

Coincidim amb la participant en
destacar aquesta competència

gestió
de
la
docència (CPGD)

avaluació i altres recursos vinculats
a l'ensenyament i l'aprenentatge,
valorant-ne els resultats i elaborantne propostes de millora.

C5. Competència
de treball en equip
(CTE)

Col·laborar i participar com a
membre d'un equip, assumint la
responsabilitat i el compromís propis
amb relació a les tasques i funcions
que es tenen assignades per a la
consecució d'uns objectius comuns,
seguint els procediments acordats i
d'acord
amb
els
recursos
disponibles.

C6. Competència
d'innovació (CDI)

competències en tecnologies per a
l'aprenentatge i el coneixement
(TAC). Crear i aplicar nous
coneixements
perspectives
i
metodologies i recursos en les
diferents dimensions de l'activitat
docent, orientats a la millora de la
qualitat del procés d'ensenyament i
aprenentatge.

C7. Competència
Digital (CDD)

capacitat per utilitzar dispositius
digitals a l'aula, dissenyar i
programar activitats d'aprenentatge
amb suport tecnològic, gestionar
l'aula i tutoritzar amb suport
tecnològic, o avaluar la competència
digital dels alumnes. Àrees: gestió
de la informació, comunicació digital,
expressió, resolució de problemes i
seguretat.

C8. Competència
Lingüística (CL)

Conjunt de coneixements que
permeten al parlant d'una llengua el
comprendre i produir una quantitat,
potencialment infinita, d'oracions
gramaticalment
correctes.
Competència lectora, Competència
per a parlar i escoltar, competència
en
composició
de
textos
i
competència
plurilingüe
i
pluricultural.

2. Com ha estat el procés de treball?

com
molt
rellevant
durant
aquesta part del FIDU.
S’aporten evidències de procés
en relació als nivells de
planificació, la coherència interna
entre les diferents parts d’un
procés
de
planificació
i
l’adequació
dels
seus
components bàsics.

En relació a les tutories el procés de treball durant aquests mesos ha estat molt
satisfactori. Hem pogut treballar de forma progressiva incorporant components de
major complexitat en cada sessió.
De la preparació prèvia de cadascuna de les tres sessions presencials destaquem el
grau de detall que hem anat adquirint en cada reunió. Les qüestions sobre docència
que s’han plantejat han estat cada vegada més pertinents, rigoroses i adequades a la
feina específica.
En funció dels avenços del treball entre les diferents sessions s’han orientat de forma
molt diferent. Hem passat d’un model de treball més expositiu de dubtes i necessitats
d’aclariments teòrics a unes propostes més interrogatives i obertes a la interrogació
sobre la millora professional docent.
Sobre la possibilitat d’us de la tutoria virtual val a dir que s’ha utilitzat de forma acurada
i pertinent en diferents ocasions, el que ha permès un treball presencial més àgil i
satisfactori.

3. Qualitats del producte generat
El producte finalment desenvolupat ha estat la planificació d’una matèria que opera en
format taller ‘Taller d’expressió oral’ que es desenvolupa en llegua castellana per
alumnat estranger en la facultat de Traducció.
Aquest treball té com a característiques principals que malgrat no hi ha directrius en la
memòria ANECA s’ha aplicat tot el procés de disseny de la planificació com si hagués
prescripcions que condicionen el procés. El grau de realisme ha estat molt elevat i la
observació de la normativa molt rigorosa.
Destaquem com a qualitats del treball la seva novetat, en quant ens trobem amb una
assignatura que es desenvolupa des de fa diverses promocions i encara no tenia un
programa dissenyat de forma pertinent i sota les directrius que emmarquen la
planificació docent a la UPF. La proposta és creativa i inclou elements molt
interessants de co-creació de proves d’avaluació, rúbriques i avaluació mitjançant el
portafoli.
4. Observacions de síntesi
Específicament, el procés de treball durant aquesta fase del FIDU cal valorar-lo MOLT
SATISFACTÒRIAMENT. Em aconseguit un ús adequat en el registre pedagògic,
interès en els aspectes que tenen a veure amb el disseny i la millora del funcionament
de les assignatures i sobretot hem creat consciència de la complexitat de la tasca
docent en el marc del desenvolupament acadèmic.
Globalment, podem apuntar, a més, a la necessitat de seguir reflexionant sobre la
pròpia pràctica docent:

el propi rol docent, les metodologies, la millora continua, la presentació i la
selecció dels continguts, la possibilitat de treballar des de perspectives més
globalitzades i interdisciplinàries, etc.

La necessitat de millorar i innovar de forma permanent els plantejaments
formatius per ajustar-se cada cop més a les necessitats i possibilitats reals
d’aprenentatge dels estudiants.
Participar en processos formatius sobre la funció docent tant des d’una
perspectiva formal com una altra més orientada a la auto formació i la auto
reflexió: cursos, equips d’innovació docent, pràctiques reflexives, investigació
acció i equips de recerca sobre ensenyament superior.
La possibilitat de compartir els neguits, les bones pràctiques, les reflexions
diàries i les dificultats de l’ensenyament superior obliga a participar en xarxes
professionals, grups de discussió i entorns de creació i gestió del coneixement
com ara comunitats professionals o grups de millora.

Ser conscient que la docència és una funció complexa, polièdrica i que necessita una
aproximació coral des de diferents perspectives (formació, experimentació, reflexió,
recerca i millora) és el primer pas per projectar una carrera docent d’èxit en benefici
personal, grupal i institucional.