Está en la página 1de 4

AVALUACIÓ REFLEXIÓ SOBRE EL CURS PRESENCIAL

Nom Participant FIDU:

Laura Acosta

Nom Avaluador:

Mònica Feixas

Link e-portafoli:

http://cajadocente.blogspot.ch/2016/01/bienvenidos-al-blog.html

REFLEXIÓ GENERAL SOBRE ELS MÒDULS DEL CURS PRESENCIAL:
D’entrada felicitar-te per la reflexió presentada en relació als mòduls presencials del
programa FIDU. Se’ns dubte denoten un gran aprofundiment dels temes tractats, una
sèrie de curiositats i coneixement despertats, uns aprenentatges i la intenció de portarho a la pràctica quan sigui viable amb ànim de desenvolupar una docència motivadora i
centrada en l’aprenentatge dels teus estudiants.
De manera concreta, se us proposa que reflexioneu –com a referent per la construcció
del portafoli- sobre a) el que has après als mòduls, b) el què creus que et serveix per a
la teva docència i com ho penses aplicar, i c) les competències docents que creus que
has adquirit en aquesta part del programa.

En relació a aquests punts, i seguint la plantilla enviada, a continuació passem a valorar
tres aspectes concrets:
1. L’ADQUISICIÓ DELS CONTINGUTS BÀSICS SOBRE DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA I
CAPACITAT DE SÍNTESI I DISCRIMINACIÓ DELS CONTINGUTS DE LES SESSIONS
PRESENCIALS:
S’espera que el o la participant del curs demostri que ha adquirit els principals
continguts sobre docència universitària (a partir de la participació a les sessions
presencials, la lectura de textos recomanats o la realització d’activitats suggerides) i
mostri la seva capacitat de sintetitzar, relacionar i discriminar entre sí els diferents
continguts de les sessions presencials (per exemple, la diferència entre competència i
contingut, entre estratègia d’ensenyament-aprenentatge i estratègia d’avaluació,
etc.).
Evidències aportades:
En aquest apartat, les diferents entrades del portafoli són més descriptives i aportes
poques evidències de conceptualització.

Per exemple (disculpa la presentació de la cita però el copy-paste no ha funcionat bé):
“Al salirde clase, record- que en el  áster de &ormación de *rofesores de
espa/ol como lengua extranjeraque curs- ha+lamos so+re la era postm-todo6 >si el
gran cam+io de perspectiva que se ha operado enlas 0ltimas d-cadas ha sido poner
en el foco de atención el aprendizaje en lugar de la ense/anza,convi rtiendo al
aprendiente en el verdadero protagonista del proceso, el 0nico m-todo válido
seráun no?m-todo o, mejor dicho, un más?allá?del?m-todo.@ ( artin *eris, ABBB, p. AB%
Es decir, que elreto es plantear un m-todo adecuado no solo a la materia que
estamos ense/ando, sino tam+i-n alestilo de aprendizaje del grupo con el que
tra+ajamos. Es un reto muy grande, pero que merece la pena plantearse si
queremos que el alumnado sea el centro del aprendizaje”.

Recomanacions:
Ens interessa veure que tens clars els diferents conceptes que s’han treballat (per
exemple, saber què entens per interacció entre docent i alumnes a partir del que has
après en els mòduls presencials). Et recomanaria ampliar aquest apartat introduint més
conceptualitzacions dels principals termes apresos.

2. CAPACITAT PER REFLEXIONAR, ASSOCIAR I FER CRÍTICA DELS CONTINGUTS
TRACTATS SOBRE DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA:
S’espera que el o la participant del curs demostri que és capaç de reflexionar sobre
els diferents continguts de la docència universitària (analitzar les condicions
necessàries per a que una determinada implementació es doni amb èxit, quin ha de
ser el rol del docent i del docent per assegurar bons resultats, les variants en
l’avaluació dels aprenentatges, etc.), de fer associacions entre conceptes o
associacions teoria-pràctica (com podem remetre’ns als experts en docència
universitària perquè coneixem referents teòrics o sabem a on buscar-los en la
literatura i recerca; i sobre el que ens diuen, com ho podem traslladar a la nostra
pràctica), així com una crítica constructiva respecte allò que hem après i les
limitacions (personals, contextuals, curriculars) per la seva viabilitat pràctica en
l’actual context de la nostra docència, les competències que podem desenvolupar i
les que no, etc.

Evidències aportades:

En aquest apartat, aportes evidències que permeten veure la capacitat per reflexionar
per tal de millorar la teva pràctica. Un exemple seria (disculpa la presentació de la cita
però el copy-paste no ha funcionat bé):
“1reo que es importante que los estudiantes vean que todos,
independientemente de si son chicos o chicas, pueden verse proyectados en los
referentes delos que ha+lamos en clase. *or supuesto, no se trata de hacer
proselitismo, pero s  de hacernospregu ntas para ver si realmente estamos
representando por igual a los y las estudiantes, si estamosdándoles
referentes para que puedan sentir identificados y promover el esp ritu
cr  tico, ya que ninguna materia está carente de ideologa”

Recomanacions:
Al llarg del teu blog vas reflexionant i aprofundint en les principals temàtiques
tractades. Pots també reflexionar sobre les principals competències docents apreses,
desenvolupades o millorades gràcies al curs, amb exemples concrets.

3. L’APLICACIÓ DELS CONTINGUTS TRACTATS A LA SEVA PRÒPIA ACTIVITAT DOCENT:
S’espera que el o la participant del curs demostri l’aprenentatge dels continguts
tractats mostrant la seva aplicació i transferència a la pràctica d’aula amb exemples o
evidències concretes. En el cas de no tenir docència assignada, ens interessa conèixer
com visualitzaria la potencial aplicació dels principals continguts en algun àmbit del
seu context disciplinar (amb quins reptes es trobaria i hauria de tenir en compte i/o
superar, quines estratègies permetrien fer-ho, com podria avaluar si allò implementat
ha resultat tal i com esperat).
Evidències aportades:
En aquest apartat també aportes algun exemple (disculpa la presentació de la cita però
el copy-paste no ha funcionat bé):
“Uno de mis o+jetivos parael futuro es mejorar el *lan ocente de la asignatura que he
empezado a impartir este curso (2allerde Expresión :ral% para que sea un
documento que sirva de gu  a a los estudiantes y les ayude a sa+er qupueden esperar de la asignatura. *ara ello, quiero realizar, en primer lugar, una
reflexiónp r o f u n d a p a r a e l e g i r l a s c o m p e t e n c i a s p r i n c i p a l e s , y a q u e
8 e r 9 n i c a  o r e n o n o s a d v i r t i ó q u e de+amos ser prudentes a la hora de
especificar las competencias y no querer a+arcar más de las quepodremos tra+ajar en
el aula y evaluar. En segundo lugar, especificar- los resultados de aprendizajey los
relacionar- con las metodolog  as que son más apropiadas para llevar este
contenido al aula.* o r 0 l t i m o , u n a v e z t e n g a c l a r o s m i s o + j e t i v o s

d i d á c t i c o s , d e + e r - r e a l i z a r u n a p r o p u e s t a d e evaluación en la que se
puedan o+servar dichos resultados de aprendizaje. 1reo que este es
untra+ajo que se de+e realizar yendo a cada uno de los detalles, pero tam+i-n
manteniendo una visióngeneral de la asignatura, para poder incluir
actividades, m-todos y metodolog  as con diferentes tipos de agrupamientos,
que utilicen dinámicas diferentes y que puedan a+arcar todos los estilos deaprendizaje”

Recomanacions:
A mida que puguis aplicar en major mesura alguns dels principals conceptes apresos,
seria interessant recollir la teva experiència en el portafoli final. En aquest punt les
recomanacions són presentar-nos evidències concretes de la seva aplicació quan sigui
possible i una reflexió sobre com ha tingut lloc i els factors que han facilitat o limitat el
seu èxit.

Espero que aquesta valoració et sigui d’utilitat i t’animo a seguir en aquesta línea de
desenvolupament professional com a docent. Estic convençuda que l’interés que
demostres en ser millor docent (que es desprèn pel to del teu escrit) i l’energia i
motivació que tens et portaran a ser un gran professional. Ànims amb la docència!
Mònica Feixas