Está en la página 1de 4

AVALUACI REFLEXI SOBRE EL CURS PRESENCIAL

Nom Participant FIDU:

Laura Acosta

Nom Avaluador:

Mnica Feixas

Link e-portafoli:

http://cajadocente.blogspot.ch/2016/01/bienvenidos-al-blog.html

REFLEXI GENERAL SOBRE ELS MDULS DEL CURS PRESENCIAL:


Dentrada felicitar-te per la reflexi presentada en relaci als mduls presencials del
programa FIDU. Sens dubte denoten un gran aprofundiment dels temes tractats, una
srie de curiositats i coneixement despertats, uns aprenentatges i la intenci de portarho a la prctica quan sigui viable amb nim de desenvolupar una docncia motivadora i
centrada en laprenentatge dels teus estudiants.
De manera concreta, se us proposa que reflexioneu com a referent per la construcci
del portafoli- sobre a) el que has aprs als mduls, b) el qu creus que et serveix per a
la teva docncia i com ho penses aplicar, i c) les competncies docents que creus que
has adquirit en aquesta part del programa.

En relaci a aquests punts, i seguint la plantilla enviada, a continuaci passem a valorar


tres aspectes concrets:
1. LADQUISICI DELS CONTINGUTS BSICS SOBRE DOCNCIA UNIVERSITRIA I
CAPACITAT DE SNTESI I DISCRIMINACI DELS CONTINGUTS DE LES SESSIONS
PRESENCIALS:
Sespera que el o la participant del curs demostri que ha adquirit els principals
continguts sobre docncia universitria (a partir de la participaci a les sessions
presencials, la lectura de textos recomanats o la realitzaci dactivitats suggerides) i
mostri la seva capacitat de sintetitzar, relacionar i discriminar entre s els diferents
continguts de les sessions presencials (per exemple, la diferncia entre competncia i
contingut, entre estratgia densenyament-aprenentatge i estratgia davaluaci,
etc.).
Evidncies aportades:
En aquest apartat, les diferents entrades del portafoli sn ms descriptives i aportes
poques evidncies de conceptualitzaci.

Per exemple (disculpa la presentaci de la cita per el copy-paste no ha funcionat b):


Al salirde clase, record- que en el ster de &ormacin de *rofesores de
espa/ol como lengua extranjeraque curs- ha+lamos so+re la era postm-todo6 >si el
gran cam+io de perspectiva que se ha operado enlas 0ltimas d-cadas ha sido poner
en el foco de atencin el aprendizaje en lugar de la ense/anza,convi rtiendo al
aprendiente en el verdadero protagonista del proceso, el 0nico m-todo vlido
serun no?m-todo o, mejor dicho, un ms?all?del?m-todo.@ ( artin *eris, ABBB, p. AB%
Es decir, que elreto es plantear un m-todo adecuado no solo a la materia que
estamos ense/ando, sino tam+i-n alestilo de aprendizaje del grupo con el que
tra+ajamos. Es un reto muy grande, pero que merece la pena plantearse si
queremos que el alumnado sea el centro del aprendizaje.

Recomanacions:
Ens interessa veure que tens clars els diferents conceptes que shan treballat (per
exemple, saber qu entens per interacci entre docent i alumnes a partir del que has
aprs en els mduls presencials). Et recomanaria ampliar aquest apartat introduint ms
conceptualitzacions dels principals termes apresos.

2. CAPACITAT PER REFLEXIONAR, ASSOCIAR I FER CRTICA DELS CONTINGUTS


TRACTATS SOBRE DOCNCIA UNIVERSITRIA:
Sespera que el o la participant del curs demostri que s capa de reflexionar sobre
els diferents continguts de la docncia universitria (analitzar les condicions
necessries per a que una determinada implementaci es doni amb xit, quin ha de
ser el rol del docent i del docent per assegurar bons resultats, les variants en
lavaluaci dels aprenentatges, etc.), de fer associacions entre conceptes o
associacions teoria-prctica (com podem remetrens als experts en docncia
universitria perqu coneixem referents terics o sabem a on buscar-los en la
literatura i recerca; i sobre el que ens diuen, com ho podem traslladar a la nostra
prctica), aix com una crtica constructiva respecte all que hem aprs i les
limitacions (personals, contextuals, curriculars) per la seva viabilitat prctica en
lactual context de la nostra docncia, les competncies que podem desenvolupar i
les que no, etc.

Evidncies aportades:

En aquest apartat, aportes evidncies que permeten veure la capacitat per reflexionar
per tal de millorar la teva prctica. Un exemple seria (disculpa la presentaci de la cita
per el copy-paste no ha funcionat b):
1reo que es importante que los estudiantes vean que todos,
independientemente de si son chicos o chicas, pueden verse proyectados en los
referentes delos que ha+lamos en clase. *or supuesto, no se trata de hacer
proselitismo, pero s de hacernospregu ntas para ver si realmente estamos
representando por igual a los y las estudiantes, si estamosdndoles
referentes para que puedan sentir identificados y promover el esp ritu
cr tico, ya que ninguna materia est carente de ideologa

Recomanacions:
Al llarg del teu blog vas reflexionant i aprofundint en les principals temtiques
tractades. Pots tamb reflexionar sobre les principals competncies docents apreses,
desenvolupades o millorades grcies al curs, amb exemples concrets.

3. LAPLICACI DELS CONTINGUTS TRACTATS A LA SEVA PRPIA ACTIVITAT DOCENT:


Sespera que el o la participant del curs demostri laprenentatge dels continguts
tractats mostrant la seva aplicaci i transferncia a la prctica daula amb exemples o
evidncies concretes. En el cas de no tenir docncia assignada, ens interessa conixer
com visualitzaria la potencial aplicaci dels principals continguts en algun mbit del
seu context disciplinar (amb quins reptes es trobaria i hauria de tenir en compte i/o
superar, quines estratgies permetrien fer-ho, com podria avaluar si all implementat
ha resultat tal i com esperat).
Evidncies aportades:
En aquest apartat tamb aportes algun exemple (disculpa la presentaci de la cita per
el copy-paste no ha funcionat b):
Uno de mis o+jetivos parael futuro es mejorar el *lan ocente de la asignatura que he
empezado a impartir este curso (2allerde Expresin :ral% para que sea un
documento que sirva de gu a a los estudiantes y les ayude a sa+er qupueden esperar de la asignatura. *ara ello, quiero realizar, en primer lugar, una
reflexinp r o f u n d a p a r a e l e g i r l a s c o m p e t e n c i a s p r i n c i p a l e s , y a q u e
8 e r 9 n i c a o r e n o n o s a d v i r t i q u e de+amos ser prudentes a la hora de
especificar las competencias y no querer a+arcar ms de las quepodremos tra+ajar en
el aula y evaluar. En segundo lugar, especificar- los resultados de aprendizajey los
relacionar- con las metodolog as que son ms apropiadas para llevar este
contenido al aula.* o r 0 l t i m o , u n a v e z t e n g a c l a r o s m i s o + j e t i v o s

d i d c t i c o s , d e + e r - r e a l i z a r u n a p r o p u e s t a d e evaluacin en la que se
puedan o+servar dichos resultados de aprendizaje. 1reo que este es
untra+ajo que se de+e realizar yendo a cada uno de los detalles, pero tam+i-n
manteniendo una visingeneral de la asignatura, para poder incluir
actividades, m-todos y metodolog as con diferentes tipos de agrupamientos,
que utilicen dinmicas diferentes y que puedan a+arcar todos los estilos deaprendizaje

Recomanacions:
A mida que puguis aplicar en major mesura alguns dels principals conceptes apresos,
seria interessant recollir la teva experincia en el portafoli final. En aquest punt les
recomanacions sn presentar-nos evidncies concretes de la seva aplicaci quan sigui
possible i una reflexi sobre com ha tingut lloc i els factors que han facilitat o limitat el
seu xit.

Espero que aquesta valoraci et sigui dutilitat i tanimo a seguir en aquesta lnea de
desenvolupament professional com a docent. Estic convenuda que linters que
demostres en ser millor docent (que es desprn pel to del teu escrit) i lenergia i
motivaci que tens et portaran a ser un gran professional. nims amb la docncia!
Mnica Feixas

Calificar