Está en la página 1de 656

j

RITUALE ROMANUM

[N. 190.

RITUALE ROMANUM
PAULI

V.

PONTIFICIS MAXIMI
J

U

S S

U

ED

I

TUM

ET

A BENEDICTO

XIV.

AUCTUM ET CASTIGATUM

NOVISSIMA AGCEDIT
BENEDICTIONUM ET INSTRUCTIONUM
CUI

APPENDIX

TURONIBUS
TYPIS A.

MAME ET FILIORUM

SAXCT.E SEDIS APOSTOLIC.E ET SACR.E RITUUM CONGREGATIONIS

TYPOGRAPHORUM

APPROBATIO

Hffic

reperta

Ritualis

Romani

editio

typicae

plane

conformis

est.

In fidem etc,

Ex Secretaria

Sac.

Rituum Congregationis

die

23 Octo-

bris 1906.
•|-

D. Panici Archiep. Laodiccn.
S.

Locus

-;-

sigilli.

R. C. Secret.

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

BENEDICTI XIV.
APOSTOLICiE LITTER^
in

forma Brevis de no va Ritualis, Cseremonialis Episcoporum
necnon et Romani Pontificalis editione,
ex quibus selegimus quae Rituale

tantummodo

BENEDIGTUS PAPA
Ad

perpetuam

rei

spectant.

XIV.

memoriam.

UAM

ardenti studio, incredibili sollicitudine, assidua cura, et indefesso, diuturnoque labore,
adhibitis etiam, accitisque undequaque viris in
sacra doctrina, disciplinaque ecclesiastica versatis, aeque
ac de rerum liturgicarum peritia peritissimis, sedulam
operam navaverint, atque contenderint Praedecessores
Nostri Romani Pontifices ut Rituale Romanum, Csere,

moniale Venerabilium Fratrum Episcoporum, et Pontificale Romanum, sive emendatis erroribus
sive cor,

rectis

inordinationibus

,

sive

ablatis inutilibus,

sive

ad eam tandem formam, normamque, juxta quam de prsesenti usui sunt, maximo
cum omnium virorum ecclesiasticorum commodo et
utilitate redigerentur; praestat in primis intelligere ex
ipsis prsesertim Apostolicis in simili forma Brevis Litteris eorumdem Prsedecessorum Nostrorum, qui post
S. Pium Papam V. felicis recordationis, Clemens VIII.,
Innocentius X., Paulus V., Urbanus VIII. et Benedi^
restitutis necessariis,

Apostolicae Litterse Benedicti PP. XIV.

VI

ctus XIII. ad gravissimum, dignissimumque hujusmodi
opus omnibus numeris absolvendum sese pro viribus
addixerunt.

Tenores autem memoratarum Litterarum sunt, qui
Ac primum quidem pro Rituali Romano.

sequuntur.

PAULUS
stolicse

PP. V. Ad perpetuam rei memoriam. ApoSedi per abundantiam Divinse gratise, nuUis

suffragantibus meritis, praepositi

,

Nostrse sollicitudinis

esse intelligimus, super universam Domum Dei ita invigilando intendere, ut opportunis in dies magis rationibus provideatur, quo, sicut admonet Apostolus, omnia
in ea honeste
et secundum ordinem fiant praecipue
vero quae pertinent ad Ecclesise Dei Sacramentorum
administrationem in qua religiose observari Apostolicis traditionibus et Ss. Patrum decretis constitutos
ritus et cseremonias pro Nostri officii debito curare
omnino tenemur. Quamobrem fel. rec. Pius Papa V.
Pra^decessor Noster, hujus Nostri tunc Sui officii me,

,

,

mor, ad restituendam sacrorum rituum observationem
Missse sacrificio divinoque Officio et
simul ut Catholica Ecclesia in fidei unitate, ac sub uno
visibili capite B. Petri successore Romano Pontifice
congregata, unum psallendi et orandi ordinem, quantum cum Domino potcrit teneret, Breviarium primum,
et deinde Missale Romanum multo studio et diligentia
elaborata, pastorali providentia edenda censuit. Cujus
vestigia eodem sapientise spiritu secutus simiHs memoriae Clemens Papa VIII. etiam Prsedecessor Noster,

in sacrosancto

,

,

,

,

non solum Episcopis

et inferioribus Ecclesiae Praelatis

accurate restitutum Pontificale dedit, sed etiam complures alias in Cathedralibus et inferioribus Ecclesiis
coeremonias promulgato Cseremoniali ordinavit. His ita
constitutis, restabat, ut uno etiam volumine compre
qui
hensi sacri et sinceri Catholic?e Ecclesiae ritus
,

,

Sacramentorum administratione,

aliisque ecclesiasticis functionibus servari debent ab iis qui curam ani-

in

,

,

Apostolicae Litterse Benedicti PP. XIV.

vii

marum

gerunt, Apostolicse Sedis auctoritate prodirent,
in tanta Ritualium
ad cujus voluminis praescriptum
illi
ministeria
tamquam
ad publicam
multitudine sua
unoque ac fideli
et obsignatam normam peragerent
ductu inoffenso pede ambularent cum consensu. Quod
quidem jampridem agitatum negotium, postquam Generalium Conciliorum grsece latineque divina gratia editorum opus morari desivit, sollicite urgere Nostri muneris esse existimavimus. Ut autem recte et ordine,
ut par erat, res ageretur, nonnullis ex Venerabilibus
Fratribus Nostris S. R. E. Cardinalibus pietate, doctrina
eam demandavimus, qui
et prudentia praestantibus
cum concilio eruditorum virorum, variisque praesertim
antiquis, et, quse circumferuntur Ritualibus consultis,
eoque in primis quod vir singulari pietatis zelo et
doctrina bonse memorige Julius Antonius S. R. E. Cardinalis S. Severinse nuncupatus, longo studio, multaque industria et labore plenissimum composuerat,
rebusque omnibus mature consideratis, demum divina
adspirante clementia, quanta oportuit brevitate, Rituale
confecerunt. In quo cum receptos et approbatos Catholicse Ecclesise ritus suo ordine digestos conspexerimus,
illud sub nomine Ritualis Romani merito edendum
publico Ecclesiae Dei bono judicavimus. Quapropter
hortamur in Domino Venerabiles Fratres Patriarchas
Archiepiscopos et Episcopos, et dilectos Filios eorum
Vicarios, nec non Abbates, Parochos universos, ubique locorum exsistentes, et ahos ad quos spectat,
,

,

,

,

,

,

,

,

ut in posterum

dem

Ecclesise

tamquam Ecclesise Romanse filii ejusomnium matris et magistrse auctorilate
,

constituto Rituali in sacris

functionibus utantur, et in
et ab ea probatus usus antiquitatis statuit, inviolate observent.
re tanti

momenti, quae Catholica Ecclesia,

Datum Romse apud

S.

Piscatoris, die XVII. Junii

Anno

Mariam Majorem sub Annulo

MDCXIV.

Pontificatus Nostri

X.
S.

COBELLUTIUS.

Apostolicae Litterae Benedicti PP. XIV.

VIII

Quse vero pro Cssremoniali Episcoporum referuntur
Cum novissime., Innocentii X. Etsi alias., Benedicti XIII. Licet alias.; item
qu3e pro Pontificali Romano Clemens XIII. Bulla incip.
Ex quo in Ecclesia., atque Urbanus VIII. Quamvis
alias. statuere , brevitatis gratia hic omittuntur. Sequitur Bulla :

Bullde Clementis VIII. incip.

Quoniam autem pro paterna
pientes

,

caritate

vehementer cu-

ut Christi fidelibus in articulo mortis consti-

quoad fieri posset, universis Apostolica BeneNostro nomine impertiretur et plenaria omnium
suorum peccatorum Indulgentia elargiretur per alias
Nostras sub Plumbo Litteras, anno Incarnat. Domini
MDCCXLVII. Nonis Aprilis, Pontificatus Nostri anno
VII. datas, omnibus Ecclesiarum Antislitibus hujusmodi facultatem sub certis modo et forma expressam
tribuimus atque insimul Formulam Benedictionis et
quemIndulgentise hujusmodi dandae praescripsimus
admodum Encyclicam etiam nostram Epistolam die
XIX. mensis Martii anno MDCCXLIV. ad dilectos Filios
Generales Ordinum Begularium, quibus a S. Sede
indulta vel indulgenda erat facultas Pontificiam Benedictionem effundendi super popuhim statis diebus, scripseramus super modo et ritu quibus praedicta Bene-

tutis,

dictio

,

,

,

;

,

dictio

danda

est.

controversias exortas
Nostras in simili
e medio tollendas, itidem per
forma Brevis Litteras confirmaveramus leges et instituta
Cseremonialia jussu Nostro edita pro Provinciarum Prsesidibus, Gubernatoribus, Prselatis et Apostolicis VicePraeterea

,

ad nonnullas

lites et

alias

legatis, qua3 sunt tenoris sequentis.

Bulla Benedicti XIV. incip. Quod Apostolus., pro
Caeremoniali Episcoporum hic omittitur.

Insuper Formulam itidem Benedictionis et Traditionis Pallii,ac jurisjurandi a Procuratoribus absentium
Archiepiscoporum, antequam a Dilecto Filio Nostro

,

Apostolicse Litterse Benedicti PP. XIV.

ix

Cardinali Diacono idem Pallium accipiant,
nomine praeslandi per NoArchiepiscoporum
ipsorum
XII.
mensis Augusti anno
stram Constitutionem die
MDCCXLVIII. sub Plumbo expeditam statuimus.
Porro accedit ad hsec methodus quoque Scholse Sacrorum Rituum, in Gregoriano Collegio Romano hujus
almse Urbis Nostrse Nobis approbantibus institutse, non
sine uberi per hoc tempus in sacris ritibus addiscendis
profectu, aliarumque ad instar ejusdem scholse alibi
jam erectarum vel erigendarum, quae methodus multis
in libris, et prsecipue in decimo Operum Nostrorum
volumine Romanse editionis reperitur inserta plurimumque a Nobis commendatur, eamque plurimum studiosis Sacrorum Rituum prodesse compertum est.
Ea propter cum Nobis a quamplurimis supplicatum
fuerit, ut typis iterum reimprimendi Rituale Romanum,
Cffiremoniale Episcoporum
et Pontificale Romanum
hujusmodi, et non solum in iisdem antedicta omnia
a Nobis statuta addendi
verum etiam Nostro jussu in
lucem emittendi, licentiam de Apostolica benignitate
et auctoritate concedere et indulgere dignaremur Nos
itaque probe scientes, et experientia edocti, quantum
prosit, ut in uno volumine simul collecta ad manum
sint ea omnia quse sparsim ac divisim impressa inveniuntur, et considerantes quantam hujusmodi collectio
utilitatem memoratge Scholse Liturgicse in CoIIegio Societatis Jesu ejusdem almse Urbis Nostrae a Nobis institutse, aliisque ubique locorum erectis afferre possit;
S.

R. E.

,

,

,

,

:

,

Apostolica Auctoritate tenore prsesentium communibus
insignium Virorum ac Prsesulum votis et supplicationibus benigne annuentes facultatem tribuimus et
impertimur, ut Rituale Romanum, Cseremoniale Episcoporum, ac Pontificale Romanum sub iisdem modo
et forma quibus de praesenti impressa reperiuntur, et
usui sunt, una simul cum omnibus et singulis, quae,
ut superius relatum est, a Nobis praescripta, ordinata
et publici etiam juris facta sunt, necnon cum saepe dicta
methodo Scholse Sacrorum Rituum, in Operibus Notot

,

,

X

Apostolicse Litterse Benedicti PP. XIV.

stris jam editis inserta jussu Nostro, non obstantibus
quibuscumque in contrarium facientibus, typis reimprimantur, et in lucem emittantur.

Datum Romee apud

S.

Mariam Majorem sub Annulo
MDCCLII. Pontificatus

Piscatoris die XXV. Martii anno
Nostri anno XII.

CAJETANUS AMATUS.

LICENTIA ET APPROBATIO ORDINARII

Renatus Franciscus

RENOU

Miseratione Divina et Sanctse Sedis Apostolicse gratia,

Archiepiscopus Turonensis

Omnibus has

HANC

Ritualis

Romani

Salutem

visuris
«

PAULI

in

:

Domino.

V. Pontificis Maximi jussu

BENEDICTO

editi

XIV. aucti et castigati cui novissima accedit
Benedictionum et Instructionum Appendix », editionem in-18°, ut vocant dilectorum nobis A. Mame et Filiorum typographorum Turonensium opera absolutam cum exemplari typico fideliter concordantem coUatione facta approbamus et evulgandi licentiam damus.
In quorum fidem hasce subsignavimus sigilloque nostro ac Secreet a

,

,

,

,

,

,

,

,

tarii nostri

,

generalis chirographo muniri fecimus.

Turonibus

,

die 3

Novembris 1906.

T RENATUS FRANCISCUS
Archiepiscopus Turonensis
Loco

-j-

sigilli.

De mandato
J.

111.

ac

Sellier

RR. DD.

Archiepigc. Turon.

Vic. gen. Secret. gen.

TITULUS

I

GAPUT UNICUM
DE

IIS

QU^

IN

ADMINISTRATIONE SACRAMENTORUM

GENEKALITER SEKVANDA SUNT

T ea, quee ex
institutis, et

antiquis catholicae

Ecclesise

sacrorum Canonum, Summorumque Pontificum Decretis, de Sacramentorum Ritibus ac Cseremoniis hoc libro pra?scribuntur, qua parest diligentia ac religione
custodiantur, et ubique fideliter observentur; illud ante
omnia scire, et observare convenit, quod Sacrosancla
Tridentina Synodus Sess. VII. can. XIII. de iis Ritibus
decrevit in haec verba
2. Si quis dixerit, receptos
:

licse

ritus in

et

approbatos Ecclesise Catho-

solemniSacramentorum administratione ad-

hiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato a Ministris

pro libito omitti, aut in novos alios per quemcumque
Ecclesiarum Pastorem mutari posse : anathema sit.

Cum

ig-itur in Ecclesia Dei niliil sanctius, aut utinihilque excellentius, aut magis divinum habeatur,
quam Sacramenta ad humani generis salutem a Christo
Domino instituta, Parochus vel quivis alius Sacerdos,
ad quem eorum administratio pertinet, meminisse in
primis debet, se sancta tractare, atque omni fere temporis momento ad tam sanctee administrationis officium
paratum esse oportere.
4. Quamobrem illud perpetuo curabit, ut integre, caste,
pieque vitam agat; nam etsi Sacramenta ab impuris coinquinari non possint neque a pravis Ministris eorum
effectus impediri impure tamen et indigne ea ministrantes, in seternse mortis reatum incurrunt. Sacerdos ergo,

3.

lius,

,

,

:

RiT. N. 190.

1

Rituale Ronianum.

2

Tit,

I.

caj).

unic.

peccati mortalis sibi conscius quod absit) ad
Sacramentorum administrationem non audeat accedere,
nisi prius corde poeniteat; sed si habeat copiam Confessi fuerit

,

(

sarii, et

temporis locique ratio

Quacumque

5.

diei

ac

ferat,

convenit confiteri.

noctis hora ad

ministranda vocabitur, nullam

officio

(prgesertim

moram

Sacramenta

suo

praestando
interponat. Ac
propterea populum ssepe, prout sese offeret occasio,
praemonebit, ut cum sacro ministerio opus fuerit, se
quamprimum advocet, nulla temporis, aut cujuscumque
incommodi habita ratione.
6. Ipse vero
antequam ad hujusmodi administrationem accedat,paululum,si opportunitas dabitur,orationi,
et sacrge rei, quam acturus est, meditationi vacabit,
atque ordinem ministrandi, et caeremonias pro temporis
spatio prsevidebit et perleget.
7. In omni Sacramentorum administratione superpelliceo sit indutus, et desuper stola ejus coloris, quem
Sacramenti Ritus exposcit; nisi in Sacramento Pcenitentise ministrando occasio, vel consuetudo, vel locusinterdum aliter suadeat.
8. Adhibebit quoque unum saltem, si habeat, vel plures Clericos, prout loci et Sacramenti ratio postulabit,
decenti habitu, et superpelliceo pariter indutos.
9. Curabit etiam, ut sacra supellex, vestes, ornamenta,
linteamina, et vasa ministerii integra nitidaque sint et
si

necessitas urgeat)

,

,

munda.

Sacramentorum administratione eorum virtuusum, ac utilitatcm, et caeremoniarum significa-

10. In

tem

,

tiones,

Patrum
fieri

utConcilium Tridentinum prsecipit, ex sanctorum
et Catechismi Romani doctrina, ubi commode

potest, diligenter explicabit.

Dum Sacramentum

aliquod ministrat, singula
et ministerium pertinent,
attente, distincte, et pie, atque clara voce pronuntiabit.
Similiter et alias orationes et preces devote ac religiose
dicet; nec memoriae, quse plerumque labitur, facile confidet, sed omnia recitabit ex libro. Reliquas pra;terea
caeremonias ac ritus ita decenter, gravique actione peraget, ut adstantes ad cselestium rerum cogitationem
11.

verba, quse ad

illius

formam

erigat, et attentos reddat.
12.

Ad ministrandum procedens

rus est, intentus

sit,

nec de

iis,

,

rei,

quse ad

quam

tractatu-

ipsam non per-

Do administratione Saeram.
tinent,

quidquam cum

alio

in

genere.

"^

coUoquatur; in ipsaque admi-

nistratione actualem attentionem habere studeat, vel
saltem virtualem cum intentione faciendi quod in eo
facit Ecclesia.
13. Illud porro diligenter caveat, ne in Sacramentorum administratione aliquid quavis de causa vel occasione, directe vel indirecte exigat, aut petat; sed ea
gratis ministret, et ab omni simonise, atque avaritiae
suspicione, nedum crimine, longissime absit. Si quid
vero nomine eleemrosynae, aut devotionis studio, peracto
jam Sacramento, sponte a fidelibus offeratur, id licite
pro consuetudine locorum accipere poterit, nisi aliter
Episcopo videatur.
14. Fidelibus aliense Parochise Sacramenta non ministrabit, nisi necessitatis causa, vel de licentia Parochi, seu Ordinarii.
15. Omnes autem, qui Sacramenta suscipiunt, loco et
tempore opportuno monebit, ut remoto inani colloquio,
et habitu actuque indecenti, pie ac devote Sacramentis
intersint et ea, qua par est, reverentia suscipiant.
16. Librum hunc Ritualem (ubi opus fuerit) semper
cum ministrabit, secum habebit, ritusque et caeremonias in eo praescriptas diligenter servabit.
,

,

,

17. Cseterum illorum tantum Sacramentorum, quorum
administratio ad Parochos pertinet, ritus hoc opere praescribuntur, cujusmodi sunt Baptismus, Poenitentia Eucharistia, Extrema unctio, et Matrimonium. Reliqua vero
duo Sacramenta Confirmationis, et Ordinis, cum propria
sint Episcoporum ritus suos habent in Pontificali praescriptos. Et ea, quae de iis, atque ahis Sacramentis
scire, servare, et docere Parochi debent, cum ex aliis
libris, tum prsecipue ex Catechismo Romano sumi pos,

,

sunt. Siquidem liic de iis fere tantum agere instituti
operis ratio postulat, quse ad ipsorum quinque Sacramentorum ritus pertinent.
18. Postremo quisquis Sacramenta administrare tenetur, habeat libros necessarios ad officium suum pertinentes, eosque praesertim, in quibus variarum parochialium functionum notae ad futuram rei memoriam
describuntur ut ad finem hujus Ritualis habetur.
,

TITULUS
CAPUT

II
I

DE SACRAMENTO BAPTISMI RITE ADMINISTRANDO

ACRUM Baptisma, christianae religionis etseternse
vitee janua, quod inter alia novae Legis Sacramenta a Cliristo instituta primum tenet locum,
cunctis ad salatem necessarium esse, ipsa
Veritas testatur illis verbis: Nisi quis renatus
fuerit ex aqua et Spiritu sancto , non potest introire in
regnum Dei. [Joan.3.) Itaque summa ad illud opportune,
riteque administrandum ac suscipiendum diligentia ad-

hibenda
2.

est.

Cum autem

ad hoc Sacramentum conferendum

alia

sint de jure divino absokite necessaria, ut materia, forma,
minister ; alia ad illius solemnitatem pertineant, ut ritus,

ac cseremonise, quas ex Apostolica et antiquissima traditione acceptas et approbatas, nisi necessitatis causa,
omittere non licet; de iis aliqua prsemonenda sunt, ut
sacrum hoc ministerium rite et sancte peragatur.

De Materia Baptismi.
3. i c

primum

Parochus, cum hujus Sacraaqua vera ac naturalis, nulium

intelligat

J\ menti materia

sit

alium liquorem ad id adhiberi posse.
4. Aqua vero solemnis Baptismi sit eo anno benedicta
in Sabbato sancto Paschatis, vel Sabbato Pentecostes,

,

Do Spornmento Baplismi

5

rilo .'ulminislrondr».

quae in fonte mundo nitida et pura diligenter conservetur; et hsec, quando nova benedicenda est, in Ecclesise,
vel potius Baptisterii sacrarium effundatur.
5. Si aqua benedicta tam imminuta sit, ut minus sufficere videatur, alia non benedicta admisceri potest, in
minori tamen quantitate.
6. Si vero corrupta fuerit, aut effluxerit, aut quovis
modo defecerit, Parochus in fontem bene mundatum ac

nitidum, recentem aquam infundat, eamque benedicat
ex formula, quae infra praescribitur.
7. Sed si aqua conglaciata sit, curetur, ut liquefiat
sin autem ex parte congelata sit, aut nimium frigida
:

poterit parum aquse naturalis non benedictae calefacere,
et admiscere aquse baptismali in vasculo ad id parato,
et ea tepefacta ad baptizandum uti, ne noceat infantulo.

De Forma Baptismi.
8./~vuoNiAM Baptismi forma his verbis expressa

:

Ego

n(')mine P.Tlris. el Fllii, ol Splritus
sancti. omnino necessaria est; ideo eam nullo modo
licet mutare, sed eadem verba uno et eodem tempore,
quo fit ablutio, pronuntianda sunt.
yj^

te

):).nptizo

in

Latinus Presbyter latina forma semper utatur.Cum
iterare nullo modo Hceat, si quis sub conditione (de quo infra) sit baptizandus, ea conditio explicanda est hoc modo Si non es baptizatus, ego te bnptizo
in nnmino Patris, olc.Hac tamen conditionali forma non
passim aut leviter uti licet, sed prudenter; et ubi, re
diligenter pervestigata
probabilis subest dubitatio,
infantem non fuisse baptizatum.
10. Baptismus licetfieri possitautperinfusionemaquse,
aut perimmersionem autperaspersionem primus tamen,
vel secundus modus, qui magis sunt in usu, pro Ecclesiarum consuetudine retineantur; ita ut trina ablutione
caput baptizandi perfundatur, vel immergatur in modum
crucis uno et eodem tempore quo verba proferuntur,
et idem sit aquam adhibens et verba pronuntians.
11. Ubi vero Baptismus fit per infusionem aquae, cavendum est, ne aqua ex infantis capite in fontem, sed vel
in sacrarium Baptisterii prope ipsum fontem exstructum
defluat, aut in aliquo vase ad hunc usum parato recepta,
in ipsius Baptisterii,vel in Ecclesise sacrarium effun9.

Baptismum

:

,

,

;

,

datur.

Hitualo

Romanum.

Til. II, cap.

I.

De Ministro Baptismi.

EGiTiMus quidein Baptismi minister est Parochus,
alius Sacerdos a Parocho, vel ab Ordinario
loci delegatus; sed quoties infans, aut adultus versatur
in vitse periculo, potest sine solemnitate a quocumque
baptizari in qualibet lingua, sive clerico, sive laicoetiam
12.Tr

Lj vel

excommunicato, sive

fideli, sive infideli, sive catholico,
sive viro sive femina servata tamen
forma et intentione Ecclesise.
13. Sed si adsit Sacerdos, Diacono prseferatur, Diaconus Subdiacono, Clericus Laico, et vir feminse, nisi
pudoris gratia deceat feminampotius, quamvirum baptizare infantem non omnino editum, vel nisi melius femina
sciret formam et modum baptizandi. Quapropter curare

sive

haeretico

,

,

,

debet Parochus,utfideIes, praesertim obstetrices,rectum
baptizandi ritum probe teneant et servent.
14. Pater aut mater propriam prolem baptizare non
debent, praeterquam in mortis periculo, quando alius
non reperitur, qui baptizet neque tunc ullam contrahunt
cognationem, quse matrimonii usum impediat.
;

De baptizandis Parvulis.
15./
'

\PPORTUNE Parochus hortetur eos ad quos ea cura
,

pertinet, ut natos infantes, sive baptizandos, sive
baptizatos, quamprimum fieri poterit, et qua decet Christiana modestia sine pompa? vanitate deferant ad EccleI

siam, ne illis

Sacramentum tantopere necessarium nimium

cum

periculo salutis, et ut iis, qui ex necesprivatim baptizati sunt, consuetse coeremonise,
ritusque suppleantur, omissa forma et ablutione.
16. Nemo in utero matris clausus baptizari debet. Sed
si infans caput emiserit, et periculum mortis immineat,
baptizetur in capite, nec postea si vivus evaserit, erit
iterum baptizandus. At si aliud membrum emiserit, quod
vitalem indicet motum, in illo, si periculum impendcat,
baptizetur; et tunc si natus vixerit, erit sub conditione
baptizandus eo modo, quo supra dictum est: Si non
}>;i]ili/,;this. ri^-<> \c \)'A])\\v.o \n unymuc P;H ris,- clc. Sl vero
ita baptizatus, deinde mortuus prodierit ex utero, debet
in loco sacro sepeliri.
17. Si mater prsegnans mortua fuerit, fcetus quamprimum caute extrahatur, ac si vivus fuerit, baptizetur; si
differatur
sitate

(

-^

,

De Sacraniento Baptismi

i"ite

administrando.

7

fuerit mortuus, et baptizari non potuerit, in loco sacro
sepeliri non debet. Infantes expositi et inventi si re
,

,

diligenter investigata, de eorum Baptismo non constat,
sub conditione baptizentur.
18. In monstris vero baptizandis, si casus eveniat,
magna cautio adhibenda est, de quo si opus fuerit, Ordinarius loci, vel alii periti consulantur, nisi mortis peri-

culum immineat.
19. Monstrum, quod humanam speciem non prseseferat,
baptizari non debet; de quo si dubium fuerit, baptizetur
sub hac conditione Si Ui es lionio. ego le bti[tli/o. eic.
20. Illud vero, de quo dubium est, una ne, aut plures
sint personse, non baptizetur, donec id discernatur
discerni autem potest, si habeat unum vel plura capita,
unum vel plura pectora tunc enim totidem erunt corda
et animae, hominesque distincti, et eo casu singuli seorsum sunt baptizandi, unicuique dicendo Ego lc i)aplizu, el(\ Si vero periculum mortis immineat, tempusque non suppetat, ut singuli separatim baptizentur,
poterit minister singulorum capitibus aquam infundens
omnes simul baptizare dicendo Kgo \os hapti/o in
iiomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti.Quam tamen
formam in iis solum, et in aliis similibus mortis periculis
ad plures simul baptizandos et ubi tempus non
patitur, ut singuli separatimbaptizentur, aliasnumquam,
:

:

;

:

,

:

,

,

adhibere.
Quando vero non est certum in monstro esse duas
personas, ut quia duo capita et duo pectora non habet
distincta; tunc debet primum unus absolute baptizari,
^i iion es
et postea alter sub conditione, hoc modo
baplizaUis, ego lo baptizo iii uoniiiie PaU'is, et Filii, et
licet

21.

:

Spiritus sancti.

De

Patrinis.

22.13AROCHUS antequam ad baptizandum aceedat, ab
A iis, ad quos spectat, exquirat diligenter, quem
vel quos Susceptores seu Patrinos elegerint, qui infantem de sacro fonte suscipiant, ne plures quam liceat,
,

aut indignos aut ineptos admittat.
23. Patrinus unus tantum, sive
,

ad

summum

unus

vir,

sive mulier, vel

una adhibeantur, ex decreto Concilii Tridentini; sed simul non admittantur duo viri, aut
duae mulieres, neque baptizandi pater, aut mater.
et

Rituale Ronianum.

8

Tit.

II.

Caf).

l.

24. Hos autem Patrinos saltem in aetate pubertatis,
ac Sacramento Confirmationis consignatos esse, maxime
convenit,
25. Sciant prseterea Parochi, ad hoc munus non esse
admittendos infideles, aut hsereticos, non publice excommunicatos, aut interdictos, non publice criminosos, aut
infames, nec prseterea qui sana mente non sunt, neque
qui ignorant rudimenta fidei. Hsec enim Patrini spirituales filios suos, quos de Baptismi fonte susceperint,
ubi opus fuerit, opportune docere tenentur.
26. Prseterea ad hoc etiam admitti non debent Monachi, vel Sanctimoniales, neque alii cujusvis Ordinis
Regulares a saeculo segregati.

De Tempore

et

Loco administrandi Baptismum.

27./iuAMvis Baptismus quovis tempore, etiam

W

inter-

urgeat
necessitas conferri possit tamen duo potissimum ex
antiquissimo Ecclesise ritu sacri sunt dies, in quibus
solemni cseremonia hoc Sacramentum administrari maxime convenit nempe Sabbatum sanctum Pascha^, et
SabbatumPentecostes, quibus diebusBaptismalis Fontis
aqua rite consecratur. Quem ritum, quantum fieri comdicti, et cessationis a Divinis,
,

prsesertim

si

;

:

mode

potest, in adultis baptizandis, nisi vitse periculum
immineat, retineri decet, aut certe non omnino praetermitti, prsecipue in Metropolitanis aut Cathedralibus
Ecclesiis.
28. Ac licet, urgente necessitate, ubique baptizare
nihil impediat; tamen proprius Baptismi administrandi
locus est Ecclesia, in qua sit Fons baptismalis, vel certe

Baptisterium prope Ecclesiam.
29. Itaque, necessitate excepta, in privatis locis nemo
baptizari debet, nisi forte sint Regum aut magnorum
Principum filii, id ipsis ita deposcentibus dummodo id
et in aqua baptisfiat in eorum Capellis seu Oratoriis
,

,

,

mali de more benedicta.
30. Baptisterium sit decenti loco et forma, materiaque solida, et quae aquam bene contineat, decenter ornatum, et cancellis circumseptum, sera et clave munitum,
atque ita obseratum, ut pulvis, vel alise sordes intro non
penetrent in eoque ubi commode fieri potest depingatur imago sancti Joannis Christum baptizantis.
,

,

,

,

l)o

Sacramento Baplismi
De sacris

Oleis

,

rilo

9

aflministrando.

et aliis requisitis

31.0 ACRUM Chrisma, et sanctum Oleum, quod et Catei^ chumenorumdicilur,quorumususest inBaptismo,
eodem anno sint ab Episcopo de more benedicta Feria V.
Coena Domini.
Curet Parochus, ut ea suo tempore quamprimum
habeat, et tunc vetera in Ecclesia comburat.
33. Veteribus 01eis,nisi necessitas cogat, ultra annum
non utatur; ac si deficere videantur, et Chrisma, aut
Oleum benedictum haberi non possit, aHud Oleum de
olivis non benedictum adjiciatur, sed in minori quanin

32.

titate.

34. Chrisma, et Oleum sacrum sit in suis vasculis
argenteis, aut saltem stanneis, bene obturatis
quse
vascuia sint inter se distincta, et propriam unumquod:

que inscriptionem habeat, majusculis litteris incisam
ne quis error committatur.
35. Ad usum vero quotidianum minora habeantur
vascula ex argento, si fieri potest, aut stanno, sive separata
sive etiam conjuncta
apte tamen distincta
et
bene cooperta, et cum suis inscriptionibus, ut supra, ne
Parochus aberret, et unum pro altero sumat, quod cavere
debet diligenter.
36. In ea igitur ex majoribus vasculis Chrismatis et
Olei, quod sufficiat, infundatur, atque ut effusionis peri,

,

:

culum caveatur, commodum erit, in his vasculis bombacium seu quid simile habere Oleo sacro et Chrismate separatim perfusum, in quo pollex cum opus
est, ad inungendum immittatur.
,

,

,

,

37. Hsec vascula ita parata in loco proprio, honesto,
ac mundo, sub clave, ac tuta custodia decenter asserventur, ne ab aliquo, nisi a Sacerdote, temere tangantur, aut eis sacrilege quisquam abuti possit.
38. Parochus, quantum fieri potest, curet, ne per

alium Sacerdotem, vel saltem per
alium Ecclesias ministrum haec Olea deferantur caveat
item, ne de iis quidquam uUi umquam tribuat cujusvis
laicos, sed per se, vel

:

rei praetextu.

39. Sal, quod in os baptizandi Immittendum est, sit
benedictum sua pecuHari benedictione, quae infra praescribitur; neque utatur sale exorcizato ad benedicendum
aquam; sitque prius bene confractum et attritum, sic-

10

RitiiRlo

liomannm.

Tit. TT. cap. \.

ac mundum. Sal ita benedictum nemini tradatur,
neque etiam iis, qui benedicendum attulerint, reddatur,
sed ad alios baptizandos servetur, aut in sacrarium

cum

abjiciatur.
igitur Baptismi Sacramentum jam adminis40.
trandum est heec in promptu esse debent.
41. Vascula sacri Olei Catecliumenorum , et Chri-

Cum

,

smatis.
42. Vasculum cum sale benedicendo, vel jam, ut dictumest, benedicto.
43. Vasculum, seu cochleare ex argento, vel alio metallo nitidum,ad aquam Baptismi fundendam supercaput
baptizandi, quod nulli praeterea alii usui deserviat.
44. Pelvis, seu bacile ad excipiendam aquam ex capite

defluentem, nisi statim in sacrarium defluat.
45. Gossipium, alio nomine bombacium, seu quid
simile, ad abstergenda loca sacris Oleis inuncta.
46. Stolae duse, ubi commode haberi possunt,una violacea, et altera alba, ut infra notatur, mutanda, sin minus,

una saltem adhibeatur.
47. Medulla panis, qua inuncti Sacerdotis

manus

digiti,

cum

manuum

lotione
post Baptismum, quod huic tantum usui deservire decet.
48. Alba vestis in modum pallioli, seu linteolum canlavat, abstergantur; et vas pro

infantis capiti imponendum.
49. Cereus, seu candela cerea, baptizato ardens tra-

didum

,

denda.
50. Hic denique Ritualisliber sit paratus; etitemliber
Baptismalis in quo baptizati describuntur.
51. Omnibus igitur opportune pra^paratis, Sacerdos
ad tanti Sacramenti administrationem lotis manibus,
superpelliceo, et stola violacea indutus, accedat Clericum unum, seu plures, si potest, secum adhibeat super,

,

:

pelliceo pariter indutos, qui sibi ministrent.
52. Ita paratus accedat ad limen Ecclesiee, ubi foris
exspectant qui infantem detulerunt.
53. Interroget (nisi de his bene sibi constet) an sit
suae parochiae, masculus, an femina, an sit domi baptizatus, et a quo, et quam rite, et qui sint compatres, qui
infantem teneant, pro eoque respondeant; quos pie ac

decenter assistere, ac prout opus fuerit, pro baptizando
ad interrogationes respondere admoneat.
54. Et quoniam iis qui baptizantur, tamquam Dei filiis

:

:

Ordo

Baptisini paivuloriim.

11

in Christo regenerandis, et in ejus militiam adscribendis,

nomen imponitur,

ne obscoena

curet,

,

fabulosa

aut

,

inanium deorum, vel impiorum ethnicorum
hominum nomina imponantur, sed potius, quatenusfieri
potest, Sanctorum, quorum exemplis fideles ad pie
ridicula, vel

vivendum

excitentur, et patrociniis protegantur.

His igitur expeditis, etaccepto nomine baptizandi,
positi, si infans fuerit, super brachium dextrum illius,
qui eum defert; Parochus ad Baptismum procedat, in
55.

hunc

modum nominatim

interrogans.

CAPUT

1

I

ORDO BAPTISMI PARVULORUM
ACEUDos

interrogat

Dei?
PaUinus

:

N. Quid pgtis ab Ec-

clesia

respondel:

:

Fidem.

Sacerdos Fides, quid tibi prsestat?
Palrinus respondet Vitam seternam.
:

:

S;u>erdo>

2.
Sj igitur vis ad vitam ingredi, serva
mandata. Diliges Deminum Deum tuum ex toto
corde luo, et ex tota anima tua, et ex tota mente
tua, et proximuni tuum sicut teipsum.

3_

Deinde

:

ter cxsuillet

ieiiiter

in

faciem infantis

,

et

dicat semel
(^'^1 ab ea), immiinde spiritus, et da
Spiritui sancto Paraclito.
4. l-^ostea poilice faciat signum Crucis in fronte, et
iu pectorc infantis, dicens

Exi ab eo

locum

:

Accipe signum Crucis tam in fronte ^, quam in
corde ^, sume fidem caelestium praeceptorum et
talis esto moribus, ut templum Dei jam esse possis.
:

Oremus.

Domine, clementer
exaudi et hunc Electum tuum ^ Crucis Dominicae impressione signatum perpetua virtute custodi

PRECES

nostras, qusesumus
:

12

Rituale

Romnimm.

Tit. II. cap. 2.

ut magnitudinis glori^e tuse rudimenta servans, per

custodiam mandatorum tuorum ad regenerationis
gloriam perveniremereatur. Per Christum Dominum
nostrum. H. Amen.
Deiiide impoiiat maiiuiii super caput infantis, ac

5.

dical

:

Oremus.

OMNiPOTENS,

sempiterne Deus, Pater Domini
nostri JesuChristi, respicere dignare super hunc
{In supplendis cdefamulum tuum X quem * ad
rudimenta fidei voc^re digna- remoniis addatur :du*

.

,

dum.)
caecitatem
cordis ab eo expelle disriimpe omnes laqueos satanae, quibus fuerat colligatus
dperi ei, Domine,
januam pietatis tuse, ut signo sapientise tua3 imbiitus, omnium cupiditatum foetoribus careat, et ad
' {In supplendis cxsuavem odorem prseceptorum
remoniis
addatur : ut
tuorum Isetus tibi in Ecclesit frui gratia
jdoneus
sia tua deserviat, et proficiat
tus

es

:

omnem

:

:

'

dedieindiem.^^Pereumdem
^,

.

.

Ghristum
n.

Dommum
T>.

'

i
nostrum.

Bapti^";^ tui, quem
suscepit, salis perce.

^

Amen.

medicina.)'

6. Deinde Sacerdos benedical sal, quod seniel benedictum alias ad euuidem usum deservire potest.
Benedictio SaUs.
/7TX0RCIZ0 te, creatura salis, in nomine Dei
VA Patris omnipotentis ^I^ et in caritate Domini
nostri Jesu Christi >!-<, et in virtiite Spiritus sancti !<.
,

Exorcizo te per Deum vivum ^ per Deum verum >b
per Deum sanctum ^ per Deum ^, qui te ad tutelam humdni generis procredvit, et p6pulo venienti
ad credulit^tem per servos suos consecrdri prsece,

,

,

nomine sanctse Trinitdtis efficiaris salusacramentum ad effugandum inimicum. Proinde
rogdmus te, Domine Deus noster, ut hanc creatiipit, ut in

tare

ram

^

sanctifices
et benediut fiat omnibus accipientibus
perfecta medicina, p^rmanens in visceribus e6rum,
salis sanctificando

cendo benedicas

^

,

,

,

Ordo
in

nomine ejiisdem Domini

venturus est judicare vivos
per ignem. i\\ Amen.
7.

Dciude

inrantis

,

iniiuittat

dicens

13

Baptisiiii paivulorLini.

nostri Jesu Christi

mortuos,

et

uiodicum

saiis

qui

,

sseculum

et

in

os

tibi

in

benedicti

:

N. Accipe sal sapientise
vitam seternam. r;. Amen.

:

propitiatio

sit

Paxtecum. i\. Et cum spirilu tuo.
Oremus.
Deus universse conditor
nostrorum,
patrum
DEUS
veritatis, te supplices exoramus, ut hunc famulum tuum N. respicere digne[In suppl. cxrem.
Saccidos

:

'

rispropitius,ethoc"(primum) omitte : primum.)
pabulum salis gustantem non diutius esurire permiltas, quo minus cibo expleatur cselesti, quatenus
sit semper spiritu fervens, spe gaudens, tuo semper
,

nomini serviens. ** (Perduc
eum, Domine qu^esumus, ad
novae

regenerationis' lava-

'

[Sic dicatur

Exorcizo te, immunde

^,

Et

novse regenerationis lavacrum
perduxisti
qusesurnus Domine,)

crum) ut cum fidelibus tuis
promissionum tuarum aeterna
prsemia consequi mereatur. Per Ghristum
nostrum. i^. Amen.
,

:

quem ad

,

Dominum

spiritus, in nomine Patris >^

exeas, etrecedas
ab lioc famulo Dei N.: ipse enim tibi imperat,
maledicte damnate qui pedibus super mare ambulavit, et Petro mergenti dexteram porrexit.
Ergo, maledicte diabole, recognosce sententiam
tuam et da honorem Deo vivo et vero da honorem
Jesu Christo Filio ejus, et Spiritui sancto, et recede
ab hoc famulo Dei N.. quia istum sibi Deus et
Dominus noster Jesus Christus ad suam sanctam
gratiam et benedictionem fontemque Baptismatis
vocdre dignatus est.
el Filii

et Spiritus sancti t^, ut

,

,

,

,

,

8. tlic poiiicc in IVonlc sii^nat

infantcm, diccn^

Et hoc signum sanctse Grucis

^

quod nos

:

fronti

:;

Rituale

14

Romanum.

Til. II, cap. -.

ejus damus, tu maledicte diabole, numquam audeas
vioUre. Per eiimdem Christum Dominum nostrum.

R
9.

Amen.
Mox imponit manum super caput
Oremus.

infantis, et dicit:

T^ T^RNAM, ac justissimam pielatem tuam deprecor,
/l^ D6mine sancte, Pater omnipotens, feterne Deus,
^uctor Iiiminis et veritatis, super hunc famulum
tuum ^ ut digneris illum il,r
lummare lumme mtelligentiae ^^ dignus sit frui gratuse mundaeum, etsanctifica
^-^^ B?ptismi tui, quem
(ut
da ei scientiam veram,
suscepit; tencat fir.

,

:

:

tui

mam spem, consilium

firmam spem,
consilium rectum doctrinam
sanctam.)PerChristumD6mi-

rectum,
doctrinam
sanctam, ut aptus sit
retinendam gra^^^
tiam Baptismi tm.)

dignus

gratia

Baptismi

efTectus, teneat

,

numnostrum.

>1-

Amen.

10. Postea Sacerdos inqjonil extremam parlem stoly;
super infaniem, et introducil eum in Ecclesiam, dicens
N. Ingredere in templum Dci, ut habeas partem

cum

Christo in vitam aeternam. ^-

Amen.

H.CAun fuerinl Ecclesiaui ingressi, Sacerdos procedens ad Fontem cum Susceptoribus conjunctim clara
voce

dicit

:

/^-REDG in Deum, Patrem omnipotentem creaV^ t6rem cseli, et terrae. Et in Jesum Christum,
Filium ejus unicum, D6minum nostrum, qui con,

ceptus est de Spiritu sancto, natus ex Maria Virgine
passus sub P6ntio Pilato, crucifixus, m6rtuus, et
sepultus; descendit ad inferos, tertia die resurrexit
a m6rtuis
ascendit ad caelos sedet ad dexteram
Dei Patris omnipotentis inde venturus est judicare
vivos et mortuos. Credo in Spiritum sanctum; sanctam Ecclesiam Cath6Iicam Sanct6rum communi6,

:

:

;

nem remissi6nem peccat6rum

carnis resurrecti6neni; vitam seternam. Amen.
I>ATER noster, qui es in cselis, sanctificetur nomen
;

^ tuum

:

;

adveniat regnum tuum

:

fiat

voliintas tua,

Ordo Baptismi

iS

parviiloiuin

Panem nostrum

quotididnum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra,
et ne
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris
nos indiicas in tentationem sed libera nos a malo.
sicut in cselo, et in terra.
:

:

:

Amen.
i2.

dical

Ac

(ItMud**,

anleqaaiu accedaL ad Baptisleiium

.

:

Exorcismus.

/7TX0RCIZ0 te, omnis spiritus immiinde, in noVi. mine Dei Patris omnipotentis »J<, et in nominje
Jesu Christi Filii ejus, Domini et Jiidicis nostri ^
ut discedas ab hoc
et in virtiite Spiritus sancti J^
plasmate Dei N., quod Dominus noster ad templum
[Insuppl.caeremon.
sanctum suum vocare dignaJica/ur ut fieret.)
tus est, * (ut fiat) templum
,

,

"

;

Dei vivi, et Spiritus sanctus habitet in eo. Per
eiimdem Christum Dominum nostrum qui ventiirus
estjudicare vivosetmortuos, etsseculumperignem.
,

^.

Amen.

13. Postea

Sacerdos digito accipiat de sahva oris sui,
uares infantis tangendo vero aurem

et tang^al aures et

dexteraui

,

el

:

slnistiaui, dical

Ephpheta, quod
uares, dicens

In

:

gare diabole

;

est,

odorem

:

Adaperire

:

suavitatis.

Tu autem

doinde

taujoit

effu-

appropinquabit enim judicium Dei.

14. Postea iulorrot-at ])a|)ti7,andum uoniiuatiiu, diceiis:

N. Abreniintias satanse ?
Respondet Patrinus Abremintio.
Et omnibus operibus ejus? h. Abreniintio.
Et omnibus pompis ejus'? i^. Abreniintio.
15.Deinde Sacerdos iutingit pollicem in oleo Gatechu:

.

menorum,
in

modum

et

infantem ungit in pectore,etinter scapulas

crucis, diceus

Ego te linio ^ oleo

:

in Christo Jesu Domino
nostro, ut habeas vitam seternam. ^ Amen.
16. liic deponit stolam violaceam, et sumit aUam albi
coloris.

saliitis

Rilunlo

16

,

:

:

Romanum.

Til. II. ca]). 2.

Suhinde pollicem et inuncta loca abstergit bom-

17.

bacio, vel re simili. Et interrogat expresso nominc baptizandum, Pairino respondento
:

N. Credisin Deum Patrem omnipotentem Creatorem cseli et terrse? it Credo.
Credis in Jesum Christum, Filium ejus unicum,
Dominum nostrum, natum, et passum? i^. Credo.
Credis et in Spiritum sanctum, sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, et vitam
,

geternam? ^- Credo.
Sacerdos
18. Subinde expresso nomine baptizandi,
dicit

:

N. Vis baptizari?
Respondet Patrinus

Volo.

:

49.Tunc Patrino, vel Matriua vel utroque (si ambo
admittantur) infantem tenente, Sacerdos vasculo, seu
urceolo accipit aquam baptismalem, et de ea ter fundit
super caput infantis in modum crucis, et simul verba
,

proferens. semel tantum distincte, et attente, dicit

N. Ego te baptizo in nomine Patris >^

fundat
,
sancti,
Spiritus»^
et
secundo,
etFiliivi<,fuudat
primo,
fundat tertio,
20. Ubi autem est consuetudo baptizandi per immer-

sionem, Sacerdos accipit infantem, et advertens ne I.tdatur, caute immergit ot trina morsiono baptizat, ol
semel tantiim dicit
,

N. Ego te baptizo in nomine Patris

^I^

,

et Filii

^

et Spiritus >b sancti.

uterque simul
21 Mox Patriuus, vcl Matrina, vel
infantem de sacro Fonte levant, suscipientes illum iU^

manu

Sacerdotis.
fuorit baptizatus, ula22, Si voro dubitalur, an infans
forma
hac
lur
:

N. Si non es baptizdtus, egote baptizo in nomine
Patris >b
23.

,

et Filii *h

,

et Spiritus >b sancti.

Deinde intingit pollicem

in

sacro Chrismate

,

et

,,

Ordo
ungit infantem
dicens

in

17

Baptisnii p;<rviiloruni.

summilate capitis

niodum

in

crucis,

:

DEUS omnipotens, Pater Domini nostri Jesu Christi,
qui te regeneravit ex aqua et Spiritu sancto

quique dedit

nam.

remissionem omnium peccatorum,

ipse te liniat Chrismate saliitis ^^ in

innnuil

liic

eodem

tibi

Domino

Christo Jesu
i^.

Sacerdos

Amen.
Pax tibi.

cum

Et

^).

:

Tum bombacio

nostro in vitam aeterspiritu tuo.

aut re simili abstergit poUicem
suum,et locnm inunctum, et imponil capiti ejus linteoInm cnndidum loro vostis alb?p. dicens
24.

,

:

Accipe vestem candidam,

quam immaculatam per-

Domini nostri Jesu Christi ut
vitam
aeternam.
habeas
^. Amen.
25. Postea dnl ci
vd Patrino, candelam accensam,

feras ante tribunal

,

,

dicens

;

Accipe lampadem ardentem,

et irreprehensibilis

Baptismum tuum serva Dei mandata, ut
cum Dominus venerit ad niiptias possis occiirrere
ei una cum omnibus Sanctis in aula caelesti habeas-

custodi

:

,

,

que vitam seternam,
^.

et

vivas in ssecula saeculorum.

Amen.
26.

N.

Postremo dicit
in pace, et Dominus
:

Vade

sit

tecum. ^. Amen.

sive masculi
27. Si vero fuerint plures baptizandi
sive feminse, in catechismo mascuH statuantur ad dexteram femina? vero ad sinistram omnia pariter dicantur
ut supra, in proprio genere, et numero phirah. Verum
prima nominis interrogatio exsufflatio, Crucis impressio, seu signatio, tactus aurium et narium cum sahva,
abrenuntiationis interrogatio, unctio Olei Gatechumenolum interrogatio de Fide, seu Symbolo, et ipse Baptismus, inunctio Chrismatis, candida^ vestis impositio,
atque accensa^ candelae traditio, singulariter singuhs, et
,

,

;

,

,

primum masculis deinde feminis
,

fieri

debent.

28. Si infans , vel aduUus segrotus adeo graviter laborct, ut periculum immineat, ne pereat antequam Baptismus perficiatur, Sacerdos, omissis quse Baptismum

Rilualo Romanuni.

18

Til. fl. cap.

.{.

eum l)apti/el, lcr, vel etiani semel inlundens
n([uam supei' caput ejus in modum crucis, dicens Ego
te baptizo in nomine Patris,
etc. ut supra, pao-. 16.
29. Si non hal)eatur aqua I>aptismalis, et periculum
inij^endeat, Sacerdos utatur aqua simplici.
30. Deinde si habeat Chrisma liniat enm iu vertice.
dicens Deus omnipotens, etc. ut supra, pag-. 17.
Postea dal ei linteohim candidum, dicens
Accipe
vestem,etc. nt supra.
Ac demum dat ei ceream candelam accensam, dicens:
priecedunl,

:

j-

,

:

:

Accipe lampadem ardentem,
Si

31.

supervixeril

Admonendi

,

ut supra.
alii rilus omissi.
sunt Susceptores de spirituali

su|)pleantur

cogna-

tione, quam contraxerunt cum Baptizato, Baptizatique
patre et matre; quee cognatio impedit Matrimonium, ac
dirimit.

Curet Parochus parentes infantis admoneri, ne in
ipsi, vel nutrices parvulum habeant, propter
oppressionis periculum sed eum diligenter custodiant,
et opportune ad Christianam disciplinam instituant.
33. Commonendi sunt etiam parentes, et alii, si opus
fuerit, ne filios hebrseis, aliisve infidelibus, vel haereticis mulieribus uUo modo lactandos, aut nutriendos
32.

lecto

secum

;

tradant.
34. Antequam infans ex ecclesia adsportetur, aut Susceptores discedant, eorum nomina, et alia de administrato
Baptismo ad prsescriptam formam in Baptismali libro
Parochus accurate describat.

(

A

l^ i;

T

1

1

I

DE BAPTISMO ADULTORUM
I

quis adultus

sit

baptizandus, debet prius, se-

cundum Apostolicam regulam

in christiana
ac sanctis moribus diligenter instrui, et
per aliquot dies in operibus pietatis exerceri,
ejusque voluntas et pro})ositum sa^pius explorari, et nonnisi sciens et volens, probeque instructus
fide

,

,

baptizari.
2.

At vero

si

quis,

dum

instruitur, in mortis pericu-

l)e Baptisiiio

lum

adiiltorum.

19

incidat, baptizarique voluerit, habita ratione peri-

culi, vel necessitatis, baptizetur.
3. Adultorum Baptismus, ubi commode fieri potest,
ad Episcopum deferatur, ut si illi placuerit, ab eo sole-

mnius conferatur, alioquin Parochus ipse

baptizet, stata

caeremonia.
4.

Decet autem hujusmodi Baptismum ex Apostolico
,

instituto, in Sabbato sancto Paschatis, vel Pentecostes
solemniter celebrari.
D.

Quare

si

circa hsec

zandi, in ipsos dies
ferri convenit.
6.

Vcrum

temporaCatechumeni sint baptiimpediat, Baptismum dif-

si nihil

seu post tempus Pentecostes aliqui
qui segre ferant suum Baptismum in

si circa,

conversi fuerint

longum tempus
que, ac

,

,

ad illud festinent, instructinoscantur, citius baptizari pos-

difTerri, et

rite parati esse

sunt.
7. Catechumenus instructus baptizetur in Ecclesia, seu
Baptisterio Patrinus ei assistat, et ipse Catechumenus
ad Sacerdotis interrogationes respondeat, nisi mutus
fuerit, aut omnino surdus, vel ignotae lingua^
quo casu
vel per Patrinum, si illam intelligat, aut alium interpretem, vel nutu consensum explicet suum.
,

:

,

Pro hujus autem veneratione Sacramenti, tam Sacerdotem, qui adultos baptizabit, quam ipsos adultos,
qui sani sunt, convenit esse jejunos.
9. Quare non post epulas, aut prandia, sed ante meridiem (nisi ex rationabiH causa aliter faciendum esset)
eorum Baptisma celebretur.
10. Admonendus est Gatechumenus, ut peccatorum
8.

suorum pcEniteat.
11. Amentes et

furiosi non baptizentur, nisi tales a
nativitate fuerint tunc enim de iis idem judicium faciendum est, quod de infantibus, atque in fide Ecclesiae
baptizari possunt.
:

12. Sed si dilucida habeant intervalla, dum mentis
compotes sunt, baptizentur, si vehnt. Si vero antequam

insanirent, suscipiendiBaptismi desiderium ostenderint,
ac vitse periculum immineat, etiamsi non sint compotes
mentis, baptizentur.
13.

Idemque dicendum

est de eo, qui lethargo, aut

20

Rituale Romaiiuiu,

Til.

II. c;tp.

4.

phrenesi laborat, ut tantum vigilans et intelligens baptizetur; nisi periculum mortis impendeat, si in eo prius
apparuerit Baptismi desiderium.
14. Sacerdos diligenter curet, ut certior fiat dc statu
et conditione eorum, qui baptizari petunt, prsesertim
exterorum de quibus facta diligenti inquisitione, num
alias, ac rite sint baptizati caveat, ne quis jam baptizatus, imperitia vel errore aut ad qusestum, vel ob
aliam causam, fraude, dolove iterum baptizari velit.
15. Omnes autem, de quibus, re diligenter investigata,
probabilis dubitatio est, an baptizati fuerint, si nihil
aliud impediat, sub conditione baptizentur.
16. Haeretici vero ad Catholicam Ecclesiam venientes,
in quorum Baptismo debita forma aut materia servata
non est, rite baptizandi sunt; sed prius errorum suorum
pravitatem agnoscant et detestentur, et in fide CathoUca
diHgenter instruantur ubi vero debita forma et materia
servata est, omissa tantum suppleantur, nisi rationabili
de causa aliter Episcopo videatur.
17. Caeterum legantur, et serventur ea, quse supra de
:

,

,

,

,

:

Baptismo

in

communi

praescripta sunt, cap.

1.

-i-*-i-

CAPUT

IV.

ORDO BAPTISMI ADULTORUM
N primis Sacerdos

jjaratis liis, quc«" bupia dc
observandis in administratione Sacramenti
Baptismi Parvulorum dicuntur, indutus superpelliceo et stola vel etiam pluviali violacei
coloris, cum suis Glericis accedit ad gradus
Altaris et genibus flexis pias mente ad Deum preces
(.'(lundit, ut tantum Sacramentum digne valeat ministrare et ad implorandum divinum auxilium, surgens,
se signat, et si temporis ratio ferat, dicit
,

,

,

,

;

:

fi^.

adjutorium meum intende.
Domiue ad adjuvandum me festina.

Deus

in

y. G16ria Patri.

i^

Sicut erat.

!

Oido
2.

Fostua

!

Baptisini adultoruin.

iiicipiat,

21

prosequeiitibus Clericis.

Effundam super vos aquam mundam, et
mundabimini ab omnibus inquinamentis vestris,
dicit Dominus.
Psalmus 8.
Ant.

OMiNE Dominus
est nomen tuum
Quoniam
super

noster,

*

quam

admirabile

in universa terra

elevata est magnificentia tua,

*

caelos.

Ex ore infantium

et lactentium perfecisti laudem
propter inimicos tuos, * ut destruas inimicum et
ultorem.
Quoniam videbo cselos tuos, opera digitorum

lunam et stellas, quse tu fundasti.
homo, quod memor es ejus? * aut filius
quoniam
hominis,
visitas eum?
Minuisti eum paulo minus ab Angelis gloria et
honore coronasti eum * et constituisti eum super
tuorum
Quid

:

*

est

,

:

opera

manuum

Omnia

tuarum.

oves et boves
universas insuper et pecora campi.
Volucres caeli et pisces maris * qui perambulant
semitas maris.
Domine Dominus noster, * quam admir^bile est
nomen tuum in universa terra
Gloria Patri, etc.
subjecisti sub pedibus ejus,

*

:

,

,

AFFERTE Domino
arietum
Alferte

Psalmus
filii Dei

28.

Domino

* afferte

:

filios

:

Domino gloriam

mino gloriam nomini

ejus

et
*
:

honorem,
adorate

afferte

D6-

Dominum

in

atrio sancto ejus.

Vox Domini super aquas, Deus majestatis into* Dominus super aquas multas.
Vox Domini in virtiite * vox Domini in magnifi-

nuit

:

:

centia.

Vox Domini confringentis cedros
D6minus cedros Libani.

*
:

et confringet

Rituale

22

Romanum.

Et comminuet eas
dilectus

Tit. II. cap. 4.

tamquam vitulum Libani

quemadmodum

filius

:

* et

unicornium.

Vox Domini intercidentis flammam ignis * vox
Domini concutientis desertum et commovebit D6minus desertum Cades.
Vox Domini prseparantis cervos, et revelabit condensa * et in templo ejus omnes dicent gloriam.
Dominus diluvium inhabitare facit * et sedebit
Dominus Rex in aeternum.
Dominus virtutem populo suo dabit
Dominus
:

:

:

:

*

:

benedicet populo suo in pace.
Gloria Patri, etc.

Psalmus

41.

OUEMADMODUM

dcsidcrat cervus ad fontes aquadesiderat anima mea ad te Deus.
*
Sitivit anima mea ad Deum fortem, vivum
quando veniam, et apparebo ante faciem Dei?
Fuerunt milii lacrymse meae panes die ac nocte *
dum dicitur mihi quotidie Ubi est Deus tuus?

rum

*

:

ita

:

:

:

Haec recordatus sum, et effudi in me animam
* quoniam transibo in locum tabernaculi

meam

:

admirabilis, usque ad domum Dei.
In voce exsultationis
et confessionis
,

*
:

sonus

epulantis.

Quare

tristis es

anima mea?

*

et

quare contiirbas

me?
*
Spera in Deo quoniam adhuc confitebor illi
salutare vultus mei, et Deus meus.
Ad meipsum anima mea conturbata est * propterea memor ero tui de terra Jordanis, et Hermoniim
a monte modico.
Abyssus abyssum invocat,"*^ in voce cataractarum
tuarum.
Omnia excelsa tua, et fluctus tui * super me
:

,

:

transierunt.
In die mandavit
et

Dominus misericordiam suam

nocte c^nticum ejus.

*
:

Haj)lisnii

()i'(l()

Apud me oratio Deo
Susceptor meus es.
Quare oblitus

vitse

mei?

23

a^inUonmi

meae,

*

dicam Deo

:

*

et quare contristatus
incedo dum affligit me inimicus ?
Ditm confringuntur ossa mea, * exprobraverunt
mihi, qui tribulant me, inimici mei.
Dum dicunt mihi per singulos dies Ubi est Deus
tuus? * quare tristis es anima mea? et quare con-

es

,

:

turbas

me?

Spera in Deo quoniam adhuc confitebor
salutare vultus mei, et Deus meus.
,

illi

*
:

Gloria Patri, etc.
l']|

tis

et

vestris,

3.

EtFundam super vos aquam
mundabimini ab omnibus inquinamendicit Dominus.

ipp(-titur Antiplioni.

mundam,

l)(-in(1c (Ucitui-

:

Kyrie eleison. ('hriste eleison.

Kyrie eleison. Pater noster.
f. Et ne nos indiicas in tentati6nem.
^. Sed libera nos a malo.
V. Domine exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.
f. Dominus vobiscum.
i^.

Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

OMNiPOTENS, sempiterne Deus,

qui dedisti famuHs

tuis in confessione verae fidei, aeternse Trinitatis

gloriam agnoscere et in potentia majestatis adorare
unitatem
qucEsumus ut ejusdem fidei firmitate,
ab omnibus semper muniamur adversis.
;

:

;

Oratio.

ADESTO supplicationibus nostris, omnipotensDeus:
et quod humilitatis nostrse gerendum est ministerio, tuse virtiitis impleatur effectu.
Oratio.

qusesumus Domine, Electo nostro, ut sanctis
DA,edoctus
mysteriis, et renovetur fonte Baptismatis, et inter Ecclesiae tuse

Per Christum

Dominum

membra numeretur.

nostrum.

^- Anaen.

24

Rituale Romaniim.

Tit. II. cap. 4.

4. Si plures fueriiit ))aptizaudi, ha^c terlia Oratiodicatur in numero plurali.

Deinde Sacerdos procedit ad fores Ecclesia^, et stat
limine
catechizandus vero extra limen. Et si sunt
plures, mares et feminff> illi ad dexleram Sacerdotis,
hffi vero ad sinistram statuantur, et
5.

in

:

.

Quo nomine

voc^ris ?
N.
Gatechumenus respondel
Sacerdos N. Quid petis ab Ecclesia Dei?
Sacerdos interrogat

:

:

:

^.

Fidem.

Fides, quid tibi praestat?
seternam.
Vitam
l^.
Si vis habere vitam seternam, serva
Sncerdos
mandata. Diliges Dominum Deum tuum ex toto
corde tuo et ex tota anima tua et ex tota mente
Sacerdos

:

:

,

tua, et

,

proximum tuum

sicut te ipsum. In his duo-

bus mandatis tota Lex pendet, et Prophetse. Fides
autem est, ut unum Deum in Trinitate, et Trinitatem in unitate venereris, neque confundendo personas, neque substantiam separando. Alia est enim
persona Patris, alia Filii, alia Spiritus sancti sed
horum trium una est substantia, et nonnisi una
;

Divinitas.
inlerro^at

6. Kt rursiis

:

N. Abreniintias s^tanae?

i^. Abrenuntio.
Et omnibus operibus ejus?
Interrogat
:

^. Abreniintio.
Inierro^rd
lii.

7.

Et omnibus pompis ejus?

:

Abreniintio.

Deinde Sacerdos " interrogat de Symbolo Fidei,

(licens

:

Credis in

Deum Patrem omnipotentem, Creatorem

cseli et terrse?

Interrogat

:

ejus unicum,
i^.

Credo.

u. Credo.
Credis in Jesum Christum, Filium

Dominum

nostrum, natum,

et

passum?

,

Ordo Baptismi adultorimi.

25

InkMro<;at :Credis et in Spiritum sanctum, sanctam
Ecclesiam Catholicam, Sanctorum communionem,
remissionem peccatorum, carnis resurrectionem
et vitam seternam?
H Credo.
exsuftlat
ter iu facieni ejus, seniel
Tunc
Sacerdos
8.

dicens

:

Exi ab eo spiritus immiinde
sancto Paraclito.
9. Hic in moduni crucis halct
,

dicat

et

in

da locum Spiritui
faciem ipsius, et

:

N. Accipe Spiritum bonum per istam insufflatioet Dei benedictionem ^. Pax tibi. b Et cum

nem,

spiritu tuo.
10. iJeinde iacit Crucem
et iu [)ectore, diciMis

cum

pollicc iu ejus fronte,

:

N. Accipe signum Crucis tam in fronte >^ quam
in corde ^: sume fidem cselestium prseceptorum.
Talis esto moribus, ut templum Dei jam esse possis
ingressusque Ecclesiam Dei, evasisse te laqueos
mortis, Isetus agnosce (horresce idola, respue simulacra) cole Deum Patrem omnipotentem et Jesum
Christum, Filium ejus linicum, Dominum nostrum,
qui venturus est judicare vivos et mortuos, et
,

:

;

,

,

sseculum per ignem.

\\.

Amen.

llic advertenduni est, quod dicta verba horresce idola,
respue simulacra dicantur Catechumeno (|ui venil de
t^enlilitatis errore, seu de ethnicis et idololatris. Gatechunieno vero Juda?o sive ex FTebraMs venienli, loco
horuni verl)oruin dicatur horresce Judaicam perfidiam,
respue Hebraicam superstitionem.
Saraceno auttMii, vel Tnrcai, aut l-^eiScc sive alii ex
Mahumetanis ad lidem venienti (^atechumono h)co eorumdeni verborum (Ucatur horresce Mahumeticam perfidiam respue pravam sectam infidelitatis.
At haMetico ad calhoiicani Ecclesiani venienti, qui, si
in ejus Baptisnio debita foriua servata non est, baptizari
debet, dicatur horresce haereticam pravitatem respue
nef^rias sectas impi6rum. Velexprimatur proprio nomine
secta de qua Catechuinenus venit.
,

,

,

,

,

Hituale Honiamiiii.

26

Til, II, cap, 4.

11. Si pliircs suiiL Elecli, oimiia
siugillatiin super singulos.

supi-iidicla clicautui

Oremus.

Oratio.
deprecor, Domine sancte, Pater omnipotens,
aeterne Deus
ut huic famulo tuo N,, qui in
hujus sseculi nocte vagatur incertus ac dubius, viam
veritatis et agnitionis tuae jiibeas demonstrari quatenus, reseratis oculis cordis sui, te unum Deum
Patrem in Filio, et Filium in Patre cum Spiritu
sancto recognoscat, atque hujus confessionis fructum, et hic, et in futiiro SEeculo perciperemere^tur.

TE

:

:

Per Christum Dominum nostrum.

Amen.

f\

12. ^i pluics siul b^lccti pivccctlcus Uralio dicatur iu
uuuiero plurali. (Sequentes auteui siguatioiics fiaiil cuui
suis verljis singillatiui super singulos.)
13. Deinde signet Electum signo Crucis cuiu pollicc
iu IVonte dicens
,

:

Signo
lii

frontem
auiihiis Signo
tibi

Crucem Domini.

ut suscipias

I^,

aures *^

tibi

;

,

ut audias divina

prsecepta,
In oculis

tem

Signo

:

tibl

oculos >^

,

nares >b

,

ut videas clarita-

Dei,

In iiarihus

Signo

:

tibi

ut

odorem

suavi-

tatis Christi sentias.
In orc
Signo tibi os *^, ut loquaris verba vitae.
Tu pecloi e
ut credas in
Signo tibi pectus
,
:

^

:

Deum.
In scapulis

jugum

:

Signo

tibi

scapulas *h

ut suscipias

,

servitiitis ejus.

In toto corpore, illud uou langens
sigiium Crucis, et dicU

,

manu

producit

:

Signo

te

totum

in

nomine

et Spiritus >h sancti, ut

Patris

^

,

et Filii

^

habeas vitam setcrnam,

,

et

^ Amen.
Oratiu.
Oremus.
PRECES nostras, qu£esumus Domine, clementer
exaudi, et hunc Electum tuum N. Crucis Dominicae, cujus impressione eum sign^mus, virtiite
vivas in sEecula saeculorum.

(Jrdo Baptismi ndultonnii.

'-''

ut raagnitudinis gloriae tuae rudimenta
cust6di
servans, per custodiam mandatorum tuorum ad
regenerationis gloriam pervenire mereatur. Per
Christum Dominum nostrum. r Amen.
:

Oremus.

Oratio.

DEUS, qui humani generis ita es conditor, ut sis
etiam reformator, propitiare populis adoptivis,
et novo testamento sobolem novae prolis adscribe
ut filii promissionis, quod non potuerunt assequi
per natiiram, gaudeant suscepisse per gratiam. Per
:

Dominum

Christum
14.

Tmic

impoiiil

nostrum.

mnmim

Amen.

^.

supoi' capiil Elecli, ot dicit

:

oremus.

OMNiPOTENS,

sempiterne Deus, Pater Domini

nostri Jesu Christi, respicere digneris super
huncfamulumtuumX quem*
[In suppl, cserem.
-

.

ad rudimenta
vocare addatur : dudum.)
omnem caecitatem cordis ab eo exdignatus es
pelle
disrumpe omnes laqueos satanae, quibus
fiierat colligatus; aperi ei, Domine, januam pietatis tuae, ut signo sapientiae tuae imbiitus, omnium
cupiditatum foetoribus careat, et ad suavem odorem prseceptorum tuorum Isetus tibi in Ecclesia tua
deserviat, et proficiat de die
^j^ suppl. cserefidei

:

:

.

,

idoneus efficiaturaccederead gratiam Baptismi tui, percepta medicina.)
Per eumdem Cliristum Dominum nostrum. r. Amen.
in dieni

-^

(ut

moniis dicatur : ut
icloneus sit frui gratia

Baptismi

tui

quem

suscepit, saUs percepta medicina.)

15. Si plures sinl, haH* el pra'cedens Oralio, Precos
nostras, etc. dicantur in numero pliirali.
16. ])einde Sacerdos henedicit sal.
,

Benedictio Salis dandi Catechumeno
/TTxoRcizo te, creatura salis, in nomine Dei Patris
Va omnipotentis J^ et in caritate Domini nostri
Jesu Christi ^
et in virtiite Spiritus sancti »j<.
Exorcizo te per Deum vivum
per Deum ve,

,

^

,

28

Romannm.

Ritiiale

Tit, II. cap. 4.

rum p, per Deum sanctum

r^, per Deum !<, qui
ad tutelam humani generis procreavit, et populo
venienti ad credulitatem per servos suos consete

in nomine sanctae Trinitatis
sacramentum ad effugandum inimicum. Proinde rogamus te, Domine, Deus noster,
ut hanc creaturam salis sanctificando sanctifices x<,
et benedicendo benedicas ^ ut fiat omnibus accipientibus perfecta medicina, permanens in visceribus eorum in nomine ejiisdem Domini nostri
Jesu Christi, qui venturus est judicare vivos et mortuos, et s^culum per ignem. i^. Amen.

crari

praecepit,

ut

efficiaris salutare

,

,

17. Tnnc poUice et indice accipit
immittit in os Catechumeni dicens
.

ipso

fle

sale

,

et

:

propitiatio sit tibi in
N. Accipe sal sapientiae
vitam seternam. iT. Amen.
Sacerdos Pax tibi. r^. Et cum spiritu tuo.
:

:

Oremus.
Deus universse conditor
patrum
nostrorum
DEUS
veritatis, te siipplices exoramus, ut hunc fa,

mulum tuum N. respicere digneris propitius, et
hoc *(primum) pabulum salis
[In suppl. cperem.
gustdntem, non diutius esu- onu7/e primum.)
rire permittas, quo minus cibo expledtur caelesti,
quatenus sit semper spiritu fervens, spe gaudens,
..
tuo semper nomini serviens.**
^sic dicatur
Et
Domine
qu^(Perduc eum,
quem ad novse regesumus, ad novae regenera- nerationis lavacrum

;

:

tionis lavacrum) ut cum fidelibus tuis promissionum tua,

rum

perduxisti, qusesumus

Domine.)

seterna prsemia consequi mereatur. Per Ghri-

stum Dominura nostrum.

^.

Amen.

N. Accipe sal, etc,
prsecedens Oratio, Deus patrum nostrorum, in numero

18. Si plures sinl. (licaiur siiiL;nlis
el

:

plurali.

19.Quod

Catechumenus

fuerit Gentilis, sive ex idoad fidem,benedicto sale, antequam ejus
medicinam gustet Sacerdos addat sequentem Oratiosi

lolatris venerit

,

,

29

Orflo Baplisnii adnlloniiii.

iiem, (|ii?f tameii pro venienlihus ox Hehrfeis vel
iit snpra, non dicilur:

aliis,

Oremus.
Oratio.
sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus,
qui es qui eras et qui permanes usque in
finem cujus origo nescitur, nec finis comprehendi
potest
te supplices invocamus super hunc famulum tuum \ quem liberasti de errore gentilium, et
conversatione turpissima
dignare exaudire eum
qui tibi cervices suas humiliat ad lavacri fontem
ut renatus ex aqua, et Spiritu sancto, exspoliatus
veterem h6minem induat novum qui secundum
te creatus est; accipiat vestem incorruptam, et
immaculatam tibique Deo nostro servire mereatur.

DOMiNE

,

,

,

:

:

,

,

,

Per Christum

Dominum

nostrum.

Amen.

^.

20. Si plures sint, praecodens Oratio diciturin

numero

plurah.

Deinde Sacerdos dicat super masculum tanium
Ora Electe flecte genua et dic Pater noster.
Et Electus genu flexo orat, et dicit Pater noster.
El cnm oraverit, et dixerit Pater noster, usque ad Sed
libera nos a malo, inclusive, Sacerdos suhjunoit
21.

:

,

,

:

,

:

:

Leva, comple orationem tuam,
Et iJle respondet Amen.
Et Sacerdos dicil Pntrino
Deinde Electo Accede.
El Pntrinus pollicc sigjial

et dic,

Amen.

:

:

Signa eum.

:

in fronlc, dicens
Patris, et Filii, et Spiritus sancti.
((uo(|uo Sncerdos facil cr\icom in fronto cjus,

In

nomine

22.

Tum

diccndo

ita

In

cum

:

:

nomine

El imponil

Patris, et Filii, et Spiritus sancti.

mainim

^upoi'

oum,

et dicit

:

Oremus.
Oratio
Abraham,
Deus
Isaac,
Deus Jacob, Deus,
DEus
qui Moysi famulo tuo in monte Sinai apparuisti,
et filios Israel de terra iEgypti eduxisti, deputans
eis

Angelum

nocte

:

te

,

pietatis tuse, qui custodiret eos die ac

qu^esumus Domine

;

ut mittere digneris

,

30

Hihmle Ronianiim.

Tit.

H. cnp.

'i

sanctum Angelum tuum de cselis qui similiter
custodiat et hunc famulum tuum x. et perdiicat
eum ad gratiam Baptismi tui. Per Christum Domi,

num

nostrum.

i{

Amen.
Exorcismus.

/7TRG0, maledicte diabole, recognosce sententiam
VA tuam, et da honorem Deo vivo et vero, da
honorem Jesu Christo Filio ejus, et Spiritui sancto,
et recede ab hoc famulo Dei \. quia istum sibi
Deus et Dominus noster Jesus Christus ad suam
sanctam gratiam, fontemque Baptismatis vocare
dignatus est et hoc signum sanctse crucis j^, quod
nos fronti ejus damus, tu, maledicte diabole, numquam audeas violare. Per eiimdem Christum Dominum nostrum, qui ventiirus est judicare vivos et
Amen.
mortuos, et sfeculum per ignem.
:

i"^.

Sod

sequenOrate, Electi,
flectite genua,etc. nt supra, nsque nd finem nrfoeedentis
Exorcismi, ({ui incipit Ergo, maledicte diabole.
Item super unum secundo dicat Ora, Electe, flecte
genua, et dic Pater noster, et relif[un, ul supra pa<;\29,
usque ad Orationem Deus Abraham exclnsive deinde
imponit manum super eum ac dicit
23.

plures siiU Catechumeiii,

SL

libus Sacerdos dicat

numero

iii

iiic et in

phirali

:

:

:

:

:

,

:

,

Oremus.

DEUS immortale praesidium omnium postulantium liberatio supplicum pax rogantium vita
te invoco
credentium resurrectio mortuorum
tui
Baptismi
qui
super hunc famulum tuum x
donum petens, seternam consequi gratiam spirituali
,

,

,

,

:

accipe eum Domine, et
regeneratione desiderat
quia dignatus es dicere Petite, et accipietis; quteperite, et invenietis; pulsate, et aperietur vobis
tenti prsemium porrige, et januam pande pulsanti;
ut seternam cselestis lavacri benedictionem conseciitus, promissa tui miineris regna percipiat. Qui
cum Patre et Spiritu sancto vivis et regnas Deus
in ssecula sseculorum.
]{, Amen.
:

:

:

,

Ordo Baptismi

jHlulloruin,

31

Exorcisnius.
maledicte satana, adjuratus per nomen
seterni Dei, et Salvatoris nostri Jesu Christi
Filii ejus, cum tua victus invidia, tremens, gemensque discede
nihil tibi sit commune cum servo
Dei ^
jam caelestia cogitante, renuntiatiiro tibi
et s^eculo tuo, et beatse immortalitati victuro. Da
igitur honorem advenienti Spiritui sancto, qui ex
summa caeli arce descendens, proturbatis fraudibus
tuis, divino fonte purgatum pectus, sanctificatum

HUDi,

:

,

Deo templum
(perficiat)

:

habitaculum
ut ab omnibus

*

et

{In suppl. cserem.
; perfecit.)

c?«ca^ur

penitus noxiis praeteritorum criminum liberatus
servus Dei gratias perennes Deo referat semper, et
benedicat nomen sanctum ejus in ssecula sseculo,

rum.

i^

Amen.

24. Itein super uuuni masculuni lertio dicat ut supra
Ora, Electe, flecte genua, et dic
Pater noster, etc,
usque ad Orationem, Deus Abraham exckisive.
Deinde imponit manum snper eum dicens
:

:

,

/T^^xoRCizo

VA

tris

^r"

,

te,

Exorcismus.
immiinde spiritus,

et Filii

^

,

:

in

nomine Pa-

et Spiritus >h

sancti

,

ut

exeas, et recedas ab hoc famulo Dei N. Ipse enim
tibi imperat, maledicte damnate, qui pedibus super
mare ambulavit, et Petro mergenti dexteram porrexit.
25. Exorcismus. Ergo, maledicte diabole, etc, et
repetit totum, ut supra liabelur.
Su{)er feminam vero Sjicerdos dicit
Ora Electa
:

,

genua, et dic Paternoster, etc,ut supia pag. 29.
usque ad Orationem. Deus Abrahamcxclusive.
Deinde imponit manuui super eani, et dicit
flecte

:

:

Oremus.
Oratio.
DEus caeli, Deus terrae, Deus Angelorum, Deus
Archangelorum, Deus Patriarcharum Deus
Prophetarum, Deus Apostolorum, Deus Martyrum,
,

Romanum.

Rituale

32

Til.

II.

cap.

4.

Deus Confessorum Deus Virginum Deus omniura
bene viventium Deus cui omnis lingua confitetur,
terrestrium, et
et omne genu flectitur, caelestium,
infernorum te invoco Domine super hanc famulam tuam N ut eam custodire et perdiicere digneDominum
ris ad gratiam Baptismi tui. Per Christum
Amen.
nostrum. H
,

,

,

,

,

,

:

,

Ergo maledicte diaut supia, pay.30.
etc.
tuam
sententiam
recognosce
hic et in
27. Si plures fuerint feminae Catechumenai
Ordte
phirah
numero
iu
se.iueulil.us Sacerdos (Vicat
et reliqua
Paternoster,
dicite
et
genua,
Electae, flectite
Deus Abraham excluul supra usque ad Oraliouem
^iu-ulaimii el
sive Deinde imponit manum super cai.ila

26.
bole,

Deiiule dicalur lixuicismur,.

,

,

:

:

.

nostea

iu

eodem numero

plurali dicit

Oratu.uem Deus
Ergo maledicte

cseh, Deus terrse, etc. et Exorcismum
diabole, etc. ul -.upia, pag. 30.

,

secuudo,

el lerlio

28. hilerim super unam Lantum
dic Pater noster,
reuelit Ora Electa flecte genua , et
huem Oratioms
ad
usque
29,
et rehqua, uL supra, i.a^.
,

,

:

,

,

imponil
ejus, et post tertiam signationem,

Deus Abraham; qua fmita

,

manum

dicit

super capul

:

Exorcisiuus.

per Patrem ^I^,
/Tr xoRCizo te, immiinde spiritus,
ut exeas,
.l^sanctum,
tii et Filium ^^, et Spiritum
tibi
enim
Ipse
et recedas ab liac famula Dei N
oculos
nato
imperat, maledicte damnate, qui c^co
monumento
aperuit, et quatriduanum Lazarum de
suscitdvit.

Ergo, maledicte diabole,

etc.

lutuui ut

su[)ra, paj^. 30.

feminam
Super utrunique, sive masculum, sive
dicit
et
ejus,
caput
imponit manum super
29.

:

Oremus.
deprei-iTERNAM ac justissimam pietdtem tuam
seterne
omnipotens,
/Ti cor, Domine sancte, Pater
hunc famuDeus, auctor liiminis et veritatis, super
lumme
lum tuum N ut digneris eum illumindre

'

Ordo Baptismi adultoriun.
intellig^ntiae tuse

:

munda eum,

scientiam veram,*(ut dignus
efficidtur accedere ad grdtiam Baptismi tui, teneat firmam spem, consilium re-

ctum

doctrinam sanctam ut
..
-i
j
aptus sit ad percipi^ndam
gr^tiam tuam.) Per Ghristum
D6minum nostrum
,
'

,

.

,

.

^.

Amen.

33

et sanctifica

da

:

ei

[In suppl. cserem.
r/ica/ur ; ut dignus sit
frui gratia Baptismi
^^^^ suscepit;
*

^V^'
^^"^^|.

^P^^^^

^^^^^"J
consilium
rectum.do^^^.^^^ sanctam, ut
^ptus sit ad retinendam gr^tiam Baptismi
tui.)

30. Si plures fuerint Electi, sive mares sive feminte,
pra3cedentes Orationes et Exorcismi dicantur in numero
plurali, et in genere proprio, ut superius dictum est.
,

31. HisperactiSjSacerdos sinistra manu apprehendens
dexteram Electi prope brachium, vel ei porrigens extremam partem stoLT, introducit cum in Ecclesiam dicens:

N. Ingrddere in sanctam Ecclesiam Dei, ut accipias benedicti6nem cselestem a D6mino Jesu Christo, et hdbeas partem cum illo, et Sanctis ejus.
^.

Amen.

32. Si pkires tuerint, dicat in

numero plurah

:•

Ingredimini in sanctam Ecclesiam Dei, etc. et
introducat eos, ut supra.
Et ingressus Electus procumbit, seu prosternit se
pavimento, et adorat.
34. Deinde surgit, et Sacerdos imponit manum super
caput ejus, et Electus cum eo recitat Symbolum Apostolorum et Orationem Dominicam.
35. Ita etiam si pkires fuerint, omnes surgunt, et simul
33.

ii)

,

recitant

:

CREDO
rem

in

Deum, Patrem omnipotentem

creat6-

,

Et in Jesum Christum, Filium
ejus linicum, D6minum nostrum; qui conceptus est
de Spiritu sancto natus ex Maria Virgine passus
sub P6ntio Pil^to, crucifixus, m6rtuus, et sepultus;
descdndit ad inferos, tertia die resurr^xit a m6rtuis; ascendit ad cselos, sedet ad d^xteram Dei
caeli et terrse.

,

RiT. N. 190.

,

2

34

Romanum.

Rituale

Tit. II. cap. 4.

Patris omnipot^ntis
inde ventiirus est judicdre
vivos et mortuos. Gredo in Spiritum sanctum sanctam Eccl^siam catholicam Sanctorum communionem remissi6nem peccatorum carnis resurrectionem vitam seternam. Amen.
;

;

;

;

;

;

PATER

noster, qui es in caelis, sanctificetur no-

men tuum

:

adveniat regnum tuum

:

fiat

volun-

Panem nostrum
quotidianum da nobis h6die et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debit6ribus
nostris. Et ne nos indiicas in tentati6nem
sed
libera nos a malo. Amen.
36. Tunc rursus Sacerdos imponatmanum super caput
tas tua, sicut in cselo, et in terra.
:

:

Electi

,

et dicat

:

Exorcismus.

nECimminere
te

latet,

imminere

satana,

tibi

poenas,

tormenta, imminere tibi diem
judicii, diem supplicii sempiterni; diem, qui ventiirus est velut clibanus ardens, in quo tibi, atque
universis angelis tuis praeparatus sempiternus erit
interitus. Proinde damndte, atque damnande, da
honorem Deo vivo et vero da hon6rem Jesu Christo Filio ejus, da hon6rem Spiritui sancto Par^clito,
in cujus n6mine atque virtiite prsecipio tibi, quicumque es, spiritus immiinde, ut exeas, et recedas
ab hoc fdmulo Dei N., quem h6die idem Deus et
D6minus noster Jesus Christus ad suam sanctam
grdtiam et benedicti6nem, fontemque Baptismatis
*
dono vocare digndtus est *
[In suppl. cserem.
(ut fiat) ejus templum per c/ic. ut fieret.)
aquam regenerati6nis in remissi6nem 6mnium peccat6rum. In n6mine ejiisdem D6mini nostri Jesu
Christi, qui ventiirus est judicare vivos et m6rtuos,
i^- Amen.
et sseculum per ignem.
tibi

,

:

;

37. Similiter si plures fuerint, imponit manum super
capita singulorum, et dicit eumdem Exorcismum in
numero multitudinis, et genere suo.
38. Postea Sacerdos pollice accipit de saliva oris sui,

:

3^

Ordo Baptismi adultorum.
et tangit aures, et nares Electi

dexteram

et sinistram

Ephpheta, quod

tangendo vero aurem

;

dicat
est, Adaperire; deinde tangendo
,

:

Tu
nares, dicat
In od6rem suavMtis. Et subdit
autem effugare diabole appropinqu^bit enim judicium Dei.
:

:

,

;

Deinde interroget Electum Quis vocaris?
Et ipse respondet N.
Interroget N. Abreniintias sdtanae?
^. Abreniintio.
Interroget Et omnibus operibus ejus?

39.

:

:

:

:

^. Abrenuntio.
Interroget Et omnibus
^. Abreniintio.
:

pompis ejus?

40. Tunc Sacerdos intingit pollicem dexterae mianus in
Oleo sancto Catechumenorum, et inungit Electum primum in pectore, deinde inter scapulas, in modum crucis,

dicens

:

Ego te linio >^ oleo saliitis in Christo Jesu D6mino nostro in vitam seternam. ^. Amen.
f. Pax tibi. ^. Et cum spiritu tuo.
41. Mox bombacio, vel re simili tergit pollicem, et
loca inuncta

,

et subjungit, dicens

Exi immiinde spiritus,

:

da hon6rem Deo vivo
et vero. Fuge immiinde spiritus, et da locum Jesu
Christo Filio ejus. Recede immiinde spiritus, et da

locum

et

Spiritui sancto Paraclito.

42. Quando plures sunt Electi, idem fit circa singulos
eorum.
Hic Sacerdos deponat stolam, et pluviale violaceum, et
sumat aliud albi coloris.
Et ducitur Electus ad Baptisterium ubi si ob aliquam
causam non habeatur sive prseparata non fuerit Aqua
:

baptismalis, fiat benedictio Fontis, ut infra ponitur.
Et cum fuerit prope Fontem Sacerdos interrogat
,

Quis VQcaris?Respondet N.
j
43. Interrog^t: N. Credis in Deum Patrem.omnipotentem, creat6rem caeli etterrse? ^. Credo.
:

:

.

36

Romnnum.

Rituale

Til, II. cap. 4.

Credis in Jesum Christum, Filium

Inteirogai

ejusunicum, D6minumnostrum, natum, etpassum?
fi). Credo.
Interrogat Credis et in Spiritum sanctum, sanctam Eccl^siam catholicam Sanctorum communi6nem remissi6nem peccat6rum carnis resurrecti6nem et vitam seternam ?
]{. Credo.
Iterum intorro^ai, diccns N. Quid petis?
Respondel Baptismum.
:

,

,

,

,

:

:

Vis baptizari?
Volo.
Tunc
Patrino,
vel Matrina
44.
Inierrogat

Respondel

:

:

,

vel

utroque

(si

ambo

admitlantur), admota manu tenente -seu tangente Electum, vel Electam, aporto capite, et laxatis a collo voslibus inclinatum, Sacerdos vasculo vel urceolo hauriat
Aquaui baptismalem de Fonte, et cum ea sub trinasupra
caput in modum crucis infusione baptizet Electum, seir
Electam in nomine Ss. Trinitatis, sic dicens
,

,

,

:

n6mine

Patris i^
fundat
N. Ego te baptizo in
fundat secundo ct Spiritus
primo et Filji ij*
sancti, fundnt tertio.
45. Si Aqua, qua? ex capite baptizati defluit, non dilarecipiatur in subjecta
})itur in sacrarium Raptisterii
;

,

;

,

^

,

aliqua pelvi, et in illud postmodum projiciatur.
Cum plures sunt Electi singillatim singuli interrogantur, et baptizantur, ut supra.
Si sunt mares et femina^, primum mares, doinde feminse.
Verum si probabiliter dubitetur, an Electus fuerit
dicnt Sacerdos
alias baptizatus
,

,

Si

non

^

Patris

,

:

es baptizatus, ego te baptizo in
et Spiritus >J< sancti.
et Filii *^

n6mine

,

Deinde vSacei^los intingat poUiccui dexterum in
sacrum Chrisma, et perungat verticem Electi in modum
46.

crucis

,

dicons

:

Pater D6mini nostri Jesu Christi, qui te regenerdvit ex aqua et Spiritu sancto, quique dedit tibi remissi6nem 6mnium pecca-

DEUS omnipotens,

Ordo Baptismi adultornm.

t6rum ipse
,

te liniat

Chrismate

Domino nostro

Christo Jesu

in

37

eodem

saliitis I^ in

Yitam seternam.

^ Amen.
V.

Pax tecum.

i^.

Et

cum

spiritu tuo.

47. Tunc bombacio vel le simili pollicem tergit, et
imponitcapiti Electi chrismale, seu candidum linteolum,
et dat illi vestem candidam, dicens
:

Accipe vestem candidam

et

immaculatam

,

quam

perferas ante tribunal Domini nostri Jesu Christi,
ut habeas vitam seternam. lY. Amen.
48. Et Electus deponil priores vestos, et induitur novis
coloris, vcl saltem exteriore candida, quam a
Sacerdote accepit,

albi

Postea dat

ei

Sacerdos cereum, seu candelam accen-

sam in manu dextera, dicens
Accipe lampadem ardentem
:

,

et irreprehensibilis

Baptismum tuum serva Dei mandata, ut
cum D6minus venerit ad niiptias possis occurrere

custodi

:

,

ei in

^.

aula caelesti in vitam seternam.

Amen.

Neophytus eumdem cereum accensum
manibus teneat usque in finem, pr?eterquam dum confir49. Ipse vero

matur.
50. In Ecclesiis autem ubi Baptismus fit per mersiosive totius corporis, sive capitis tantum, Sacerdos

nem,

accipiat Electum per brachia prope humeros, et superiore parte corporis nudatum reliqua honeste contectum, ter illum, vel caput ejus mergendo, et toties elevando, baptizet sub trina mersione, sanctam Trinitatem
,

semel tantum

sic

invocando

:

Ego

te baptizo in

n6mine

Patris 7, mergat semel; et Filii y, mergat iterum; et
Spiritus Y sancti, mergat tertio; Patrino, vel Matrina,
vel utroque eum tenente, vel tangcnte.
51. Et cum Elcctus surrexerit de Fonte, Patrinus vel
Malrina cum linteo in manibus suscipit eum de manu
Sacerdotis et Sacerdos intincto pollice dextero in sacro
Chrismate, illum in vertice in modum crucis perungit,
:

dicens

:

Deus omnipotens, Pater D6mini nostri Jesu

Christi, etc, pag. 36.
52.

Deinde Sacerdos imponit

capiti ejus linteolum, seu

:

Rituale

38

Romanum.

Tit. II. eap. 5.

chrismale, et dat

ei vestem candidam, dicens
vestem candidam, etc, pag. 37.

:

Accipe

53. Et statim prfedicto linteo abstergitur, et in loco
et albis vestibus, et exteriore

semoto vestitur novis

candida, quam accepit.
54. Postea dat ei Sacerdos candelam accensam in dextera manu, dicens
Accipe lampadem, etc, pag. 37.
Eodem modo, si plures fuerint, fit pro singulis.
N. Vade in pace, et Dominus sit
55. Postea dicat
:

:

tecum.

Amen.

i^.

56. Si adsit Episcopus, qui id legitime prsestare possit,
ab eo Neophyti Sacramento Confirmationis initiantur.
Deinde si hora congruens fuerit, celebratur Missa, cui
Neophyti intersunt, et sanctissimam Eucharistiam de-

vote suscipiunt.

vero ob baptizandorum multitudinem ut in
Orbe quandoque contingit, in singulorum
Baptismo prsescripti ritus adhiberi non possunt, tunc
vel pluribus simul adhibeantur, vel si urget necessitas,
57. ^ Si

,

India et novo

omittantur.
.

t

if~i

CAPUT

V

ORDO SUPPLENDI OMISSA SUPER BAPTIZATUM
uM urgente mortis periculo, vel alia cogente
^
^ necessitate, parvulus sive adultus, sacris precibus ac caeremoniis prselermissis, fuerit baptizatus, ubi convaluerit, vel cessaverit periculum, et ad Ecclesiam delatus fuerit, omissa
omnia suppleanlur idemqueordo ac ritus servetur, qui
in Baptismo Parvulorum (si fuerit parvulus) seu Adul:

,

torum

fuerit aduitus) prsescriptus est. Excepto quod
interrogatio An velit baptizari, formaque Baptismi, et
ablutio prajtermittuntur, et qucedam Orationes, et Exorcismi suo guique loco immutati, ut infra dicuntur.
2. Sacerdos igitur antequam immittat sal in os baptisuper caput ejus imponens, dicit
zati,
(si

:

manum

Or^mus.

OMNiPOTENS

Oralio.

sempiterne Deus, Pater

Domini

nostri Jesu Ghristi, respicere digneris super

:

Ordo supplendi omissa super Baptizatum.

3^

hunc Mmulum tuum N., quem dudum ad rudimenta fidei vocare digndtus es omnem caecitatem
disrumpe omnes laqueos
cordis ab eo expelle
satanse, quibus fiierat colligatus aperi ei, Domine,
januam pietatis tuae, ut, signo sapientise tuse imbii:

:

:

omnium cupiditatum

foetoribus careat, et ad
laetus tibi in
Ecclesia tua deserviat, et proficiat de die in diem,
ut idoneus sit frui gr^tia Baptismi tui quem suscetus,

suavem odorem prseceptorum tuorum
,

perceptamedicina. Per
Dominum nostrum. ^. Amen.
3. Deinde posteaquam modicum
pit, salis

baptizati, dicens

Accipe
Dicit

^.

salis

immisit in os

:

sal sapientise

seternam.

eumdem Christum

:

propitiMio

sit tibi

in vitam

Amen.

:

Oratio.
Oremus.
Deus
universae conditor
nostrorum
patrum
DEUs
veritatis te supplices exoramus ut hunc famulum tuum N. respicere digneris propitius, et hoc
p^bulum salis gust^ntem non diiitius esurire permittas, quo minus cibo expleatur cselesti, quatenus
sit semper spiritu fervens, spe gaudens, tuo semper
nomini serviens et quem ad novae regenerationis
lavacrum perduxisti, qugesumus Domine, ut cum
fidelibus tuis promissi6num tu^rum aeterna prsemia
consequi mereatur. Per Christum Dominum no,

,

,

,

:

strum. ^. Amen.
4. Post haec facto signo crucis
dictisque

illis

verbis

in fronte

baptizati,

:

Et hoc signum crucis >J^, quod nos fronti ejus datu, maledicte diabole, numquam audeas violare.

mus,

PereumdemChristumDominumnostrum.
5.

Manu super caput ejus
Oremus.

^-

Amen.

imposita, dicit

Oratio.

/TnxERNAM, ac justissimam pietatem tuam depreIJlj cor, D6mine sancte, Pater omnipotens, aet^rne

,

:

Rituale Romaniim.

40

Tit. II. cap. 6.

Deus ductor luminis et veritdtis super hunc fimulum tuum N., ut digneris illum illuminire lumine
intellig^ntiae tuae
munda eum et sanctifica da ei
scientiam veram ut dignus sit frui gr^tia Baptismi
tui quem susc^pit teneat firmam spem consilium
rectum, doctrinam sanctam, ut aptussitad retinen,

,

:

,

:

,

,

:

dam

gr^tiam Baptismi tui. Per Christum Dominum
nostrum. i^. Amen.
6. In Raptismo autem Adultorum, prseter illa quae supra
notata sunt, qu-ando supplentur omissa, haec mutari debent. Primum in Exorcismo Audi maledicte satana
ubi dicitur (habitaculum perficiat) dicatur, habitaculum
perfecit deinde in Exorcisnio, Nec te latet, ubi diciiur
(ut fiat) dicatur, ut fieret.
,

,

:

-t-*-t-

CAPUT

VI

RITUS SERVANDUS CUM EPISCOPUS BAPTIZAT

Episcopus, vel S. R. E. Gardinalis parvulos
vel adultos baptizare voluerit, parantur, et
servantur omnia, ut superius de ordine Baptismi dictum est, atque haec, prseter ea "quse
infra notantur.
2. Adsint Capellani, vel alii Presbyteri, et Clerici
superpelliceis induti, qui ei assistant, ac ministrent.
3. Ipse vero super roclietum, sive superpelliceum, si
est Regularis, accipiat amictum, albam, et cingulum, et
stolam, et pluviale violacei coloris, ac mitram atque ita
I

:

paratus, cum nvinistris procedat ad Baptismi ministerium. Etdum interrogat N. Quid petis ab Eccl^sia Dei?
ac dum facit reliquas interrogationes, sedcl cum mitra
cum vero exsufflat, dicendo Exi ab eo, immiinde spiritus, surgit cum mitra. Rursus sedet, cum signat Catecliumenum sigiio crucis in fronte et in pcctore, vel dicit
Accipe signum crucis, etc. Et cum dicit Orationes, qua,'
:

:

,

:

pra,'cedunt, vei sequuntur benedictionem salis, surgit,

deposita mitra; similiter cum ipsum sal benedicit. Cum
autem sal benedictum immittit in os baptizandi, mitram

:

Benedictio Fontis Baptismi extra Sabbat. etc.

41

accipit, el sedcl. Cum vero legit Exorcismos, et dmn
saliva aures et nares Catechumeni tangens, dicit
:

dum introducit euni in Ecclesiam stal
Cum autem dicit: Credoin Deum Patrem, etc.

Ephpheta, ac

cum
et

mitra.

,

Catechumenum

Pater noster, super

Sed cum aomen

quserit, et interrogat

,

:

stat sine mitra.

N. Abrenuntias

s^tanse, etc. et baptizandum Oleo sacro in pectore, et
inter scapulas inungit, sedet cum mitra; quo facto accipit stolam et phiviale albnm. Et cum rursus interrogat
de fide: Credis in Deum Patrem, etc. Vis baptiz^ri, etc.
et cum baptizat per inlusionem sedet cum mitra. Si
vero baptizat per immersionem, mitram retinens stare
,

debet.
4. Cum demum Chrismate verticem baptizatilinit j et
dat ei vestem candidam, et candelam accensam, ac dicit
Vade in pace, etc. sedet cum mitra.
5. Si autem Pontifex quempiam a Presbytero jam
catechizatum tantum baptizare vohierit sic paratus
vestibus albis incipiat postquam ad Baptisterium deventum fuerit, dicens : Quo n6mine vocAris? i^. N. Episcopus interrogat N. Credis in Deum Patrem omnipotentem, etc. et prosequitur usque in finem juxta ordinem
Baptismi, ut supra.
,

,

,

:

-(-•-H

GAPUT

VII

BENEDICTIO FONTIS BAPTISMI
EXTRA SABBATUM PASCHiE ET PENTECOSTES
CUM AQUA CONSECRATA NON HABETUK

RiMUM

lavatur, et mundatur vas Baptisterii,
deinde limpida aqua repletur. Tum Sacerdos
cum suis Clericis, vel etiam aliis Presbyteris,
cruce et duobus cereis praecedentibus, ac thuribulo etincenso, et cum vascuHs Chrismatis,
et Olei Catechumenorum descendit ad Fontem, et ibi,
vel ante Altare Baptisterii dicit Litaniam ordinariam,
prout habetur infra post septem Psalmos Pocnitentiales.

,

:

-42

Rituale

Romanum.

Tit. II. cap. 7.

2. Et ante > .Ut nos exaudire digneris, dicat et secundo
repetat sequentem versum
:

Ut Fontem istum ad regenerdndam
prolem benedicere ;^ et consecrdre
,

^,

Te rogdmus dudi

Potest etiam
Sabbato sancto.
3.

tibi

^

novam

digneris.

nos.

dici Litania brevior, ut in Missali in

Et dicto ultimo Kyrie eleison,
Sacerdos dicat Pater noster,et Credo in Deum,
etc. (pag. 33), omnia clara voce
quibus finitis dicat
y. Apud te Domine est fons vitae.
^. Et in liimine tuo videbimus lumen.
4.

:

:

:

y,

D6mine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.

j^.

Et

y.
i^.

cum

spiritu tuo.

Oremus.

OMNiPOTENS sempiterne Deus,

ad^sto magnae piemysteriis, adesfo sacramentis et ad
recreandos novos populos, quos tibi fons Baptismatis parturit spiritum adoptionis emitte ut quod
nostrse humilitatis gerendum est ministerio, virtiitis
tatis tu3e

:

,

;

impleatur effectu. Per Dominum nostrum Jesum
Christum Filium tuum, qui tecum vivit, et regnat
in unitate Spiritus sancti Deus, etc. ^. Amen.
Exorcismus aquae.
/TTxoRcizo te, creatiira aquse, per Deum
viverum,
Deum
per
per
Deum
san>^
Vi, vum,
ctum per Deum qui te in principio verbo separacujus Spiritus super te ferebatur, qui
vit ab drida
te de paradiso manare jussit.
5. Hic manu aquam dividat, efe deinde de ea efTundat
extra marginem Fontis, versus quatuor Orbis partes,

tuse

^

^

,

,

:

prosequens

Et in quatuor fluminibus totam terram rigdre
qui te in deserto amaram per lignum
prsecepit
dulcem fecit atque potabilem qui te de petra prodiixit, ut populum, quem ex ^gypto liberaverat.
:

;

Benedictio Fontis Baptismi extra Sabbat. etc.

43

Exorcizo te per Jesum
Christum, Filium ejus unicum Dominum nostrum
qui te in Gana Galil^eae signo admirabili sua potentia
convertit in vinum qui super te pedibus ambulavit,
et a Joanne in Jordane in te baptizatus est. Qui te una
cum sanguine de latere suo prodiixit et discipulis
suis jussit, ut credentes baptizarent in te, dicens
Ite, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine
siti

fatigatum recrearet.

,

:

:

:

:

Patris et Filii et Spiritus sancti ; ut efficiaris aqua
sancta, aqua benedicta, aqua, quse lavat sordes, et
mundat peccata. Tibi igitur prsecipio, omnis spiritus immiinde, omne phantasma, omne mendacium,
eradicare et effugare ab hac creatiira aquse ut qui
in ipsa baptizandi erunt, fiat eis fons aquse salientis
in vitam aeternam, regenerans eos Deo Patri, et
Filio et Spiritui sancto in nomine ejiisdem Domini
nostri Jesu Christi, qui ventiirus est judicare vivos
,

,

,

,

,

et

,

mortuos,

et

sseculum per ignem.

^.

Amen.

Oremus.

Oratio.
sancte,
Pater
omnipotens,
seterne Deus,
DOMiNE
aquarum spiritualium sanctificator, te suppliciter deprecamur
ut ad hoc ministerium humilitatis nostrse respicere digneris, et super has aquas,
abluendis et purificandis hominibus praeparatas,
Angelum sanctitatis emittas, quo peccatis vitae
prioris abliitis, reatiique deterso, purum sancto
Spiritui habitaculum regenerati effici mereantur.
:

Per
^-

Dominum nostrum Jesum Christum

,

etc.

Amen.

aquam versus tres partes secunfiguram TW^', deinde imponit incensumin thuribulo, et Fontem
incensat. Postea infundens de
Oleo Catechumenorum in aquam in modumcrucis, clara
voce dicit :
6.

Tunc

sufflet ter in

dum hanc

x

Sanctificetur, et foecundetur Fons iste Oleo saliitis
renascentibus ex eo in vitam seternam, in nomine

Patris >^ et Filii J^, et Spiritus >^ sancti.
^. Amen.
,

:

44

,

Rituale
7.

Romanum.

Tit. II.

Deinde infundit de Chrismate

dicens

cap. 7.

modo quo

,

supra

:

Infiisio

Chrismatis D6mini Jesu Christi

tus sancti Par^cliti, fiat in

nomine

,

et Spiri-

sanctse Trinitdtis.

Amen.

^.

Postea accipit ambas ampullas dicti Olei sancti et
Chrismatis et de utroque simul in modum crucis infun8.

,

dendo

,

dicit

Commixtio Chrismatis

sanctificationis,

unctionis, et aquse Baptismatis pariter
mine Patris J^ et Filii ^, et Spiritus

^

,

^.
9.

fiat

et

Olei

in no-

sancti.

Amen.

Tum

depositis ampuUis, dextera

manu Oleum

san-

ctum et Ghrisma infusum miscet cum aqua et spargit
per totum fontem. Deinde medulla panis manum tergit;
,

et si quis
si

baptizandus

neminem

est,

eum

baptizat, statim

effundatur in sacrarium.

baptizat, ut supra. Quod
abluat, et ablutio

manus

TITULUS

III

CAPUT
DE SACRAMENTO P(ENITENTIiE
1

Poenitentiae Sacramentum, ad eos, qui
post Baptismum lapsi sunt, in gratiam Dei
restituendos a Christo Domino institutum, eo
diligentius administrandum est, quo frequentior est ejus usus, et quo plura requiruntur ad
illud recte digneque tractandum ac suscipiendum. Cum
autem ad illud constituendum tria concurrant, materia,
forma, et minister illius quidem remota materia sunt
peccata, proxima vero sunt actus poenitentis, nempe
contritio, confessio et satisfactio. Forma autem, illa
absolutionis verba
Ego te absolvo, etc. Minister denique est Sacerdos habens potestatem absolvendi vel ordinariam, vel delegatam. Sed si periculum mortis immineat, approbatusque desit Confessarius, quilibet Sacerdos
potest a quibuscumque censuris et peccatis absolvere.
In ejus ministro requiritur etiam bonitas, scientia, atque
prudentia, cum sigiilo secretse confessionis sub exacto,
perpetuoque silentio. Quibus et aliis ad id opportunis
ut optime sint instructi, omni studio curare debent Gon-

ANCTUM

:

,

:

fessarii.
2. In primis meminerit Confessarius, se judicis pariter et medici personam sustinere, ac divinse justitia?
simul et misericordiae ministrum a Deo constitutum esse.

•2*

,

46

.;_...

RUualeRom^

Tit. III. cap. 1.

ut tamquam arbiter inter Deum et homines, honori
divino, et animarum saluti consulat.
3. Ut ergo recte judicare queat, discernens inter lepram
et lepram, et tamquam peritus medicus animarum morbos prudenter curare, et apta cuique remedia applicare
sciat,

quantam potest maximam ad

prudentiam, tum assiduis ad

id scientiam atque

Deum

precibus tum ex
probatis auctoribus prsesertim e Catechismo Romano
et prudenti consilio peritorum studeat sibi comparare.
4. Sciat casus et censuras Sedi apostolicse, et Ordinario suo reservatas, et suae cujusque Ecclesiae constitutiones, easque diligenter observet.
5. Denique hujus Sacramenti doctrinam omnem recte
nosse studebit, et alia ad ejus rectam administrationem
necessaria. Atque in hoc ministerio ita procedat, ut
,

,

infra prsescribitur.

ORDO MINISTRANDI SAGRAMENTUM PGENITENTIJ:
ACERDOS ad audiendam confessionem vocatus,
promptum facilemque se praebeat ac priusquam ad audiendum accedat, si tempus suppetat, ad hoc ministerium recte, sancteque
obeundum divinum auxilium piis precibus
:

,

implorabit.
^ 7/In Ecclesia, non autem in privatis sedibus, confessiones audiat, nisi ex causa rationabili, quse cum inciderit, studeat tamen id decenti ac patenti loco preestare.
8. Habeat in Ecclesia sedem confessionalem, in qua
sacras confessiones excipiat quae sedes patenti, conspicuo, et apto Ecclesise loco posita, crate perforata inter
poenitentem et Sacerdotem sit instructa.
9. Superpelliceo, et stola violacei coloris utatur, prout
:

tempus, vel locorum feret consuetudo.
10. Poenitens, si opus fuerit, admoneatur, ut qua decet
humilitate mentis et habitus accedat, et flexis genibus
signo crucis se muniat.
11. Mox Confessarius inquirat de illius statu (nisi
aliter notus fuerit) et quampridem sit confessus, et an
impositam poenitentiam adimpleverit? num rite atque
integre alias confessus fuerit; num conscientiam suam,
ut debet, prius diligenter discusserit.

;,

Ordo ministrandi Sacraraentum

^"^

Pcenitentiae.

12. Quod si pcenitens aliqua censura, vel casu reservato sit ligatus a quo ipse non possit absolvere non
absolvat nisi prius obtenta facultate a Superiore.
13. Si vero Confessarius pro personarum qualitate,
cognoverit poenitentem ignorare christianse fidei rudimenta si tempus suppetat eum breviter instruat de
articulis fidei et aliis ad salutem cognitu necessariis
et ignorantiam ejus corripiat, illumque admoneat, ut ea
,

,

,

,

,

,

,

postmodum

diligentius addiscat.
pcenitens confessionem generalem latina,
vel vulgari lingua dicat, scilicetConfiteor, etc. vel saltem
Confiteor Deo omnipotenti, et tibi
utatur his verbis
pater. Peccata sua exinde confiteatur, adjuvante, quor
tiescumque opus fuerit, Sacerdote qui confitentem non
reprehendet, nisi finita, ut dicetur, confessione neque
interpellabit, nisi opus fuerit aliquid melius intelligere
proinde fiduciam ei praebeat, et humaniter suggerat, ut
omnia peccata sua rite et integre confiteatur, remota
stulta illa quorumdam verecundia, qua prsepediti, sua^
dente diabolo, peccata confiteri non audent.
15. Si poenitens numerum, et species, et circumstan-f
tias peccatorum explicatu necessarias non expresserit,
eum Sacerdos prudenter interroget.
16. Sed caveat, ne curiosis, aut inutilibus interroga'*
tionibus quemquam detineat, praesertim juniores utriusque sexus, vel alios, de eo, quod ignorant, imprudente.F
interrogans, ne scandalum patiantur, indeque peccare
14.

Tum

:

:

;

discant.

Demum,

audita confessione, perpendens peccato*
admisit, magnitudinem, ac multitudinem^
pro eorum gravitate, ac pcenitentis conditione, opportunas correptiones ac monitiones, prout opus esse viderit, paterna caritate adhibebit, et ad dolorem et contritionem efficacibus verbis adducere conabitur, atque ad
vitam emendandam ac melius instituendam inducet,
17.

rum, quae

ille

remediaque peccatorum tradet.
18. Postremo salutarem et convenjentem satisfactionem, quantum spiritus et prudentia suggesserint, injungat, habita ratione status, conditionis, sexus, et setatis
et item dispositionis poenitentium. Videatque, ne pro
peccatis gravibus levissimas poenitentias imponat, ne si
forte peccatis conniveat, alienorum peccatorum particeps efficiatur. Id vero ante oculos habeat, ut satisfactip

.

Rituale

Romanum.

^it. III. cap.

i

non sit tantum ad novse vitae remedium et infirmitatis
medicamentum, sed etiam ad praeteritorum peccatorum
,

castigationem.
19. Quare curet, quantum fieri potest, ut contrarias
peccatis poenitentias injungat, veluti avaris eleemosynas,
libidinosis jejunia, vel alias carnis afflictiones, superbis
humilitatis officia, desidiosis devotionis studia. Rarius
autem vel serius confitentibus, vel in peccata facile recidentibus, utilissimum fuerit consulere, ut saepe, puta
semel in mense, vel certis diebus solemnibus, confiteantur, et si expediat, communicent.
20. Poenitentias pecuniarias sibi ipsis Confessarii non
applicent, neque a poenitentibus quidquam tamquam
ministerii sui prsemium petant, vel accipiant.
21 Pro peccatis occultis, quantumvis gravibus, manifestam poenitentiam non imponant.

quando et
22. Videat autem diligenter Sacerdos
quibus conferenda, vel deneganda vel differenda sit
absolutio, ne absolvat eos, qui talis beneficii sunt incaquales sunt qui nulla dant signa doloris qui
paces
odia et inimicitias deponere, aut aliena, si possunt,
restituere, aut proximam peccandi occasionem deserere,
aut alio modo peccata derelinquere, et vitam in melius
emendare nolunt aut qui publicum scandalum dederunt, nisi publice satisfaciant, et scandalum tollant
neque etiam eos absolvat, quorum peccata sunt Supe,

,

,

:

;

:

:

rioribus reservata.
23. Si vero quis confiteatur in periculo mortis constitutus, absolvendus est ab omnibus peccatis et censuris,
quantumvis reservatis (cessat enim tunc omnis resersed prius, si potest, cui debet, satisfaciat ac
vatio)
si periculum evaserit, et aliqua ratione Superiori, a quo
alias esset absolvendus, se sistere teneatur; cum pripoterit, coram eo se sistat, quidquid debet praj:

:

mum

stiturus.
24. Quod si inter confitendum vel etiam antequam
incipiat confiteri, vox et loquela segro deficiant, nutibus
et signis conetur, quoad ejus fieri poterit, peccata poeniquibus utcumque vel in genere, vel
tentis cognoscere
in specie cognitis, vel etiam si confitendi desiderium
sive per se, sive per alios ostenderit, absolvendus est.
25. Meminerit porro Sacerdos, aegris non esse injungendam gravem, aut laboriosam poenitentiam sed indi,

:

;

49

Absolutionis forma.

cendam tantum

illam, quam, si convaluerint, opportuno
tempore peragant. Interim juxta gravitatem morbi, aliqua oratione, aut levi satisfactione imposita, et acceptata absolvantur, prout opus fuerit.
,

CAPUT

II

ABSOLUTIONIS FORMA
M

igitur poenitentem absolvere voluerit, inei prius, et ab eo acceptata salutari
poenilentia, primo dicit

juncta

:

Misereitur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perdiicat te ad vitam aeternam.

Amen.
Deinde dextera versus poenitentem elevata, dicit
Indulgentiam, absoluti6nem, et remissi6nem peccatorum tu6rum tribuat tibi omnipotens, et misericors D6minus. Amen.
D6minus noster Jesus Christus te abs61vat et
ego auctoritale ipsius te abs61vo ab omni vinculo
excommunicati6nis, suspensi6nis, et interdicti, in
quantum possum, et tu indiges. Deinde ego te abs61vo a peccatis tuis, in n6mine Patris >b et Filii,
2.

:

:

,

et Spiritus sancti.
3. Si

poenitens

sit

Amen.
laicus, omittitur

verbum suspen-

si6nis.

Passio D6mini nostri Jesu Ghristi merita beatae
Mariae Virginis, et 6mnium Sanct6rum, quidquid
boni feceris et mali sustiniieris sint tibi in remissi6nem peccat6rum, augmentum gr^ise, et prse,

,

,

mium

vitge seternse.

Amen.

4. In confessionibus autei^i frequentioribus, et brevioribus omitti potest Misereatur, etc. et satis erit dicere
D6minus noster Jesus Christus, etc. ut siipra usque ad
illud
P^ssio Domini nostri , etc.
:

:

SO

Rituale

Romanum.

Tit. III. cap. 3.

5. Urgente vero aliqua gravi necessitate in periculo
mortis, breviter dicere poterit
:

Ego te absolvo ab omnibus censiiris, et peccatis,
in nomine Patris >^ et Filii, et Spiritus sancti.
Amen.
,

_

i

i(—i-

GAPUT

III

DE ABSOLUTIONE AB EXCOMMUNICATIONE
IN

FORO EXTERIORI

potestas absolvendi ab excommunicationis
sententia Sacerdoti commissa fuerit a Superiore, et in mandato certa forma sit praescripta, illa omnino servanda est
si vero in
mandato seu commissione dicetur In forma,
EcclesidB consueta absolvat ; haec servanda sunt.
I

:

:

2.

Primo, ut excommunicatus

ei,

ob cujus offensam

in excommunicationem incurrit, prius, si potest, satisfaciat. Quod si tunc non possit, sufficientem cautionem

praebeat, aut saltem si eam prsestare non potest, juret
se, cum primum poterit, satisfacturum.
,

si crimen, ob quod in excommunicatioincidit, sit grave, juramentum ab eo exigatur de
parendo mandatis Ecclesiee, quse illi fient pro tali causa
3.

Secundo,

nem

:

ac prsecipue ne deinceps delinquat contra illum Canonem vei Decretum contra quod faciendo censuram
,

,

incurrit.
4. Denique hunc absolvendi ritum observabit.
Poenitentem coram se utroque genu flexo in humero
(si vir fuerit) usque ad camisiam exclusive denudato,
virga aut funiculis sedens leviter percutit, dicehdo totum
,

Psalmum
5.

Miserere.

Deinde surgit,

cum

Gloria Patri. (pag. 77.)

et aperto capite dicit

:

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Pater noster.
y. Et ne nos indiicas in tentationem.
i^. Sed libera nos a malo.
*

De Absolutione ab Excom.

in foro exteriori.

51

f. Salvum fac servum tuum (vel ancillam tuam)
Domine.
^. Deus meus, sperantem in te.

f. Nihil proficiat inimicus in eo (vel in ea).
l^. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.
y. Esto ei Domine turris fortitiidinis.
l^. A f^cie inimici.
y. Domine exaudi orationem meam.
l^. Et clamor meus ad te veniat.
f. Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.

Oremus.
proprium
est misereri semper, et parDEUS,
cere siiscipe deprecationem nostram, uthunc
famulum tuum quem excommunicationis sententia
cui
:

,

constringit, miser^tio tu3e pietatis clementer absol-

Per Ghristum Dominum nostrum. l^. Amen.
Mox sedet, et cooperto capite dicit
D6minus noster Jesus Ghristus te absolvat et ego
auctoritate ipsius, et sanctissimi Domini nostri Papse

vat.
6.

:

:

(vel reverendissimi Episcopi N. vel talis Superioris)
mihi commissa, absolvo te a vinculo excommuni,

cati6nis in quam incurristi ( vel incurrisse declaratus es), propter tale factum (vel cdusam, etc);
et restituo te communi6ni et unit^ti fid^lium, et
sanctis Sacramentis Ecclesiae, in n6mine Patris >J<,
et Filii, et Spiritus sancti.
7. Quod si Sacerdoti nulla sit a Superiore praescripta
forma, nec sibi mandatum, ut in forma Ecclesisp communi, vel consueta absolvat; tunc nihilominus pro rei
gravitate praedictam caeremoniam et preces adhibeat; at
vero si res non fuerit adeo gravis, absolvere poterit,
dicens :
,

D6minus noster Jesus Ghristus te abs61vat et
ego auctorit^te ipsius, et sanctissimi D6mini nostri
Papae (si a Papa fuerit delegatus ), (vel reverendissimi Episcopi N. vel talis Superi6ris) mihi concessa,
abs61vo te etc. ut supra.
:

,

;

Romanum.

Rituale

52

Til. III. cap.

\.

aulem interiori, Gonfessarius habens faeultatem absolvendi excommunicatum, absolvat juxta for8. Iii

foro

mam communem supra pra^scriptam in absolutione sacramentali.

CAPUT IV
RITUS ABSOLVENDI EXCOMMUNICATUM
JAM MORTUUM
I

quis excommunicatus ex hac vita decedens
dederit signum contritionis ne ecclesiastica
careat sepultura, sed Ecclesi« sufTragiis, quatenus fieri potest, adjuvetur, absolvi potest
,

lioc
2. Si

corpus

modo.

nondum sepultum

absolvatur, ut mfra

;

fuerit, verberetur, et
in loco sacro

deinde absolutum,

...

sepeliatur.
si com3. Si vero fueril sepultum in loco prolano,
mode fieri poterit, exhumabitur, et eodem modo verbesepehetur
rabitur et post absolutionem in loco sacro
commode-exhumari non potest, locus sepultura»
,

sed si
verberetur, postea absolvatur.
exhumabi4. Quod si in loco sacro sit sepultus non
tur, sed verberabitur sepulcrum.
Dum autem corpus, sive sepulturam verberat, Sacer,

dos dicat Antiphonam

:

Exsultdbunt Domino

ossa humilidta.

Ps. Miserere. p. 77.
Quo facto, absolvatur, dicehdo

:

Auctoritate mihi concessa, ego te abs61vo a vinculo excommunicati6nis, quam incurristi (velincurrestituo
risse declaratus es ) propter tale factum, et
et
in n6mine Patris ^X-^
te communi6ni fidelium
Amen.
Filii, et Spiritus sancti.
De profiindis. [»ag-. 80 et in
Psalm.
dicatur
5. Deinde
,

fine

,

'
:

.

"
.

dona ei D6mine.
V. R^quiem seternam
ei.
Iiiceat
perp^tua
^\ Et lux

'

De modo absolvendi

^3

a Suspensione, etc.

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Pater noster.
y. Et ne nos indiicas in tentationem.
^. Sed libera nos a malo.
f. A porta inferi.
^. Erue Domine animam ejus.
y. Requiescat in pace.
^. Amen.

f. Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f.

Dominus vobiscum.

^!.

Et

cum

spiritu tuo.

Oreraus.

Oratio.

qusesumus Domine animse famuli tui quem
excommunicalionis sententia conslrinxeraf, re-

DA

,

,

,

sedem quietis beatitudinem et superni liiminis claritatem. Per Christum Dominum nostrum.

frigerii

^.

,

,

Amen.
{-*-»

CAFUT V
DE MODO ABSOLVENDI A SUSPENSIONE

VEL AB INTERDICTO
EXTRA VEL INTRA SACRAMENTALEM CONFESSIONEM
ET DISPENSANDI SUPER IRREGULARITATE

I

Sacerdoti sit commissa facultas absolvendi
aliquem a suspensione, vel interdicto, quamvis nulla verba sint prsecipue determinata,
uti poterit hac formula
:

Confiteor Deo omnipotenti, etc.
Sacerdos Misereatur tui, etc. Indulgentiam etc.
Auctoritdte mihi ab N. tradita, ego absolvo te a
vinculo suspensionis ( vel interdicti
quam vel
quod propter tale factum vel cdusam ) incurristi
(seu incurrisse declardtus es), in n6mine Patris ^,
Posnitens dicat

:

:

,

) ,

)

et Filii, et Spiritus sancti.

(

Amen.

(

:

54

Rituale

Romanum.

Tit. III. cap. 5.

2. Si vero Confessario , sive in foro conscientise sive
extra, data est potestas dispensandi super irregularitate,
tunc postquam absolverit a peccatis, addat consequenter
,

Et e^dem auctoritate dispenso tecum super irrevel irregularitatibus si sint plures), in
quam (vel in quas) ob talem causam (vel tales causas, eas exprimendo) incurristi
et habilem reddo,
et restituo te exsecutioni Ordinum et officiorum
tuorum, in nomine Patris ^, et Filii, et Spiritus
Amen.
sancti.
gularitate

(

,

:

,

nullum habet Ordinem, dicatur
H^bilem reddo te ad omnes Ordines suscipiendos. vel etiam ad alia, juxta tenorem mandati.
4.,Quod si necesse sit titulum beneficii restituere, et
fructus male perceptos condonare, subjungal
Et restituo tibi titulum (seu titulos) Beneficii (seu
Beneficiorum ) et condono tibi fructus male perceptos, in nomine Patris >^, et Filii, et Spiritus
3. Si

:

:

,

sancti.

Amen.

S.Advertat autem Sacerdos, ne uUo
terminos excedat.

tatis suae

modo

iniis facul-

TITULUS IV
GAPUT

I

DE SANCTISSIMO EUCHARISTI^ SACRAMENTO

MNiBus quidem Ecclesise catholicse Sacramentis
religiose, sancteque tractandis, magna ac diligens cura adhibenda est sed praecipue in
administrando, ac suscipiendo sanctissimae
Eucharistise Sacramento, quo nihil dignius,
nihil sanctius et admirabilius habet Ecclesia Dei cum
in eo contineatur prsecipuum et maximum Dei donum,
et ipsemet omnis gratise et sanctitatis fons, auctorque
Christus Dominus.
2. Parochus igitur summum studium in eo ponat, ut
cum ipse venerabile hoc Sacramentum, qua decet reverentia, debitoque cultu tractet, custodiat, et administret; tum etiam populus sibi commissus religiose colat,
sancte frequenterque suscipiat, prsesertim in majoribus
:

;

anni solemnitatibus.
3. Ideo populum seepius admonebit, qua prseparatione,
et quanta animi religione ac pietate, et humili etiam
corporis habitu ad tam divinum Sacramentum debeat
accedere ut prsemissa sacramentali confessione, omnes
saltem a media nocte jejuni, et utroque genu flexo Sacramentum humiUter adorent, ac reverenter suscipiant,
viri quantum fieri potest a mulieribus separati.
:

4. Moneantur prseterea communicantes
ut sumpto
Sacramento non statim ab Ecclesia discedant, aut colloquantur, nec statim vagis oculis circumspiciant, aut
,

56

Rituale

Romanum.

Tit. IV. cap. 1.

exspuant, neque de libro statim orationes recitent, ne
Sacramenti species de ore decidant sed, qua par est
devotione, aliquantisper in oratione permaneant, gratias agentes Deo de tam singulari beneficio, atque etiam
de sanctissima passione dominica, in cujus memoriam
hoc mysterium celebratur et sumitur.
5. Curare porro debet, ut perpetuo aliquot particulae
consecratse eo numero, qui usui infirmorum et aliorum
fidelium communioni satis esse possit, conserventur in
pyxide ex solida decentique materia, eaque munda, et
suo operculo bene clausa, albo velo cooperta, et quantum res feret, ornato in tabernaculo clave obserato.
6. Hoc autem tabernaculum conopeo decenter opertum, atque ab omni alia re vacuum in Altari majori
vel in alio quod venerationi et cullui tanti Sacramenti
commodius ac decentius videatur, sit collocatum ita ut
:

,

,

;

nullum

functionibus, aut ecclesiasticis officiis impedimentum afferatur. Lampades coram eo plures
vel saltem una, die noctuque perpetuo coUuceat curabitque Parochus, ut omnia ad ipsius Sacramenti cultum
ordinata, integra, mundaque sint, et conserventur.
7. Sanctissimse Eucharistise particulas frequenter renovabit. Hostiae vero seu particulse consecrandae sint
recentes; et ubi eas consecraverit, veteres primo distribuat, vel sumat.
8. Fideles omnes ad sacram Communionem admittendi sunt, exceptis iis, qui justa ratione prohibentur.
Arcendi autem sunt publice indigni, quales sunt excommunicati, interdicti, manifestique infames ut meretrices,
concubinarii, f(]eneratores, magi, sortilegi, blasphemi, et
alii ejus generis publici peccatores; nisi de eorum poenitentia et emendalione constet, et publico scandalo prius
aliis sacris

;

:

satisfecerint,
9. Occultos vero peccatores, si occulte petant, et non
eos emendatos agnoverit, repellat; non autem si publice
petant, et sine scandalo ipsos prseterire nequeat.
10. Amentibus praeterea, seu phreneticis communicare non licet licebit tamen, si quando habeant lucida
intervalla, et devotionem ostendant, dum in eo statu
manent, si nullum indignitatis periculum adsit.
11. lis etiam, qui propter setatis imbecillitatem nondum hujus Sacramenti cognitionem et gustum habent,
administrari non debet.
;

Ordo administrandi sacrain Communionem.

^'

CAPUT n
ORDO ADMINISTRANDI SACRAM COMMUNIONEM
ACERDOs

igitur

sanctissimam Eucharistiam

ministraturus, hostiis, seu particulis pro populi
multitudine consecratis, vasculoque uno vel
pluribus, decenti et commodo loco expositis,
cum vino et aqua ad purificationem eorum,
qui communionem sumpserint, et ante eos linteo mundo
extenso, lotis prius manibus, et superpellicea indutus,
ac desuper stola coloris Officio illius diei convenientis,
praecedente Clerico, seualioministro, procedit ad Altare
manibus junctis, et accensis cereis, facta prius et postea
genuflexione extrahit pyxidem, et illam super corporale
depositam, discooperit. Minister genibus flexis nomine
populi ad cornu Epistolae facit confessionem generalem,
dicens Confiteor Deo omnipotenti etc.
,

:

Tum

Sacerdos iterum genuflectit et manibus junctis ante pectus vertit se ad populum (advertens, ne
terga vertat Sacramento), et in cornu Evangelii dicit
Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis
peccatis vestris, perducat vos ad vitam seternam.
^i. Amen. Et addit
Indulgentiam, absolutionem
et remissi6nem peccatorum vestrorum tribuat vobis
omnipotens, et misericors Dominus. ^. Amen.
Dicens Indulgentiam etc. manu dextera in formam
2.

,

:

^

:

:

,

,

crucis signat

communicandos.

3. Deinde ad Altare se convertit, genuttectit, manu
sinistra pyxidem prehendit ; et duobus digitis pollice
et indice, Sacramentum accipit, et elevat : conversusque
ad populum in medio Altaris dicit clara voce
,

:

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.
Domine, non sum dignus, ut intres
Mox subdit
sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur dnima mea quod iterum ac tertio repetit qua
formula etiam utendum est, cum feminae communio
:

;

,

:

administratur.
4.

Postea ad

communicandum

accedit, incipiens ab

Rituale Romaniim.

58

Til.

IV. cap.

2.

qui sunt ad partem Epistolae sed primo si Sacerdotibus, vel aliis ex Clero danda sit communio, iis ad
gradus Altaris genuflexis praebeatur, vel si commode
lieri potest, intra sepimentum Altaris sint a laicis distincti. Sacerdotes vero cum stola communicent.
iis

;

,

Sacerdos unicuique porrigens Sacramentum, et
cum eo signum crucis super pyxidem, simul

5.

faciens
dicit

:

Corpus D6mini nostri Jesu Christi custodiat inimam tuam in vitam aeternam. Amen.
6. Ubi vero omnes communicaverint, Sacerdos reversus ad Altare, dicere poterit

sacrum convivium,

:

in

quo Christus sumilur,

rec61itur memoria passi6nis ejus, mens impletur
grdtia et futiirae gl6rise nobis pignus datur.
,

Panem de

caelo prsestitisti eis.
Omne delectamentum in se
Minister respondet

y.

:

habentem.
Tempore Paschali additur

:

Alleliiia.

Mox Sacerdos dicit
f. D6mine exaudi orati6nem meam.
]^. Et clamor meus ad te veniat.
f. D6minus vobiscum.

7.

:

Et

l^.

cum

spiritu tuo.

Oremus.

DEUS, qui nobis sub Sacramento mirabili passi6tribue qu£esunis tuse mem6riam reliquisti
mus ita nos c6rporis et singuinis tui sacra mysteria vener^ri ut redempti6nis tuae fructum in nobis
jiigiter senti^mus
Qui vivis et regnas cum Deo
Patre in unitate Spiritus sancti Deus, per 6mnia
ssecula S3ecul6rum.
i^.
Amen.
;

,

;

,

:

Tempore Paschali

dicitur Oratio

SpiRiTUM nobis, D6mine,

:

tuse caritatis

infunde

:

ut quos Sacramentis paschalibus satidsti, tua
fdcias piet^te conc6rdes. Per Christum D6minum

nostrum.

i^.

Amen.

,

Ordo administrandi sacram Communionem.

59

Antequam reponat Sacramentum, diligenter adveraliquod fragmentum digitis adhseserit, illud
in pyxidem deponat, et eosdem digitos, quibus tetigit
Sacramentum abluat, et abstergat purificatorio ablu8.

tat, ut si

,

:

tionem vero sumat, si celebraverit, aut iis, qui tunc
communicarunt, sumendam tradat, aut saltem in sacrarium injiciat. Postea genuflectens reponit Sacramentum
in tabernaculo
9.

,

et clave obserat.

Deinde extenta manu dextera, benedicit

communicarunt, dicens

iis

qui

:

Bencdictio Dei omnipotentis Patris >^
descendat super vos,
,

,

et Filii,

maneat
Amen.
10. Gommunio autem populi intra Missam statim post
Communionem Sacerdotis celebrantis fieri debet (nisi
et Spiritus sancti,

semper.

et

^.

rationabili causa post Missam sit facienda),
Oraliones, quse in Missa post Communionem dicun-

quandoque ex

cum

non solum ad Sacerdotem, sed etiam ad alios communicantes spectent.
tur,

ll.Itaque Sacerdos, sumpto sacratissimo sanguine,
purificet, ponat particnlas consecratas in
pyxide, vel si pauci sint communicandi, super patenam,
nisi in principio positas fuerint in pyxide; et genuflectit,
ministro interim faciente confessionem, ut supra. Postea
vertens se ad populum, in cornu Evangelii dicit Misereatur vestri, etc. et eo quo supra dictum est modo,
porrigit communicandis Eucharistiam, incipiens a mi-

antequam se

:

nistris Altaris, si velint

communicare. Finita commu-

nione, revertitur ad Altare, nihil dicens, non dat eis
benedictionem, quia illam dabit in fine Missse. Deinde
dicit secreto
Quod ore sumpsimus , etc. ut in Missali
se purificat, et Missam absolvit. Quod si contingat,
absoluta Missa, statim aliquos interdum communicare,
tunc Sacerdos adhuc planeta indutus, sacram communionem eo modo, quo supra dictum est. ministrabit.
:

.

-i-*~h

60

Rituale Romaniim.

Tit.

IV. cap.

3.

CAPUT III
DE COMMUNIONE PASCHALI
URET autem Parochus, ut in Quadragesima per
se, vel per alios concionatores populo opportune denuntietur Constitutio Concilii Lateranensis sub Innocentio III. quse sic habet
Omnifi utriusque sexus fidelis, postquam ad
:

annos discretionis pervenerit , omnia sua peccata confiteatur fdeliter, saltem semel in anno, proprio Sacerdoti,
et injunctam sibi poenitentiam studeat pro viribus adimplere , suscipiens reverenter , ad minus in Pascha, Eucharistise Sacramentum , nisi forte de consilio proprii
Sacerdotis , ob aliquam rationabilem causam ad tempus
ab ejus perceptione duxerit abstinendum ; alioquin et
vivens ab ingressu Ecclesise arceatur, et moriens christiana
careat sepultura.

Ut igitur hoc salutare Concilii decretum inviolabiservetur, descripta Parochus habeat nomina suorum parochianorum et qui dicto tempore non commu2.

liter

;

nicaverint, et post

Octavam Paschse eos, qui propriae
non obtemperave-

salutis immemores ssepius admoniti
rint, Ordinario suo denuntiet.

3. Dabit quoque operam Parochus, quoad ejus fieri
potest, utin ipso die sanctissimo Paschse communicent;
quo die ipse per se, nisi legitime impediatur, parochiae
suse fidelibus hoc Sacramentum ministrabit. Aliense vero
parochiae fideles ad proprium Parochum remittet, praeter peregrinos et advenas, et qui certum domicilium
non habent, quibus ipse sacram prsebebit communionem, si ad illam accesserint rite parati vel ubi est ea
consuetudo, eos ad cathedralis Ecclesise Parochum remittet. In caeteris vero servabit ea, quse in libro de statu
animarum, ut infra, prsescribuntur.
4. ^grotis quoque parochialibus, etiamsi communionem extra praescriptos paschales dies sumpserint, in
paschalibus diebus illam deferet, ac ministrabit.
:

-«—*-»-

,

De Communiono infirmorum.

CAPUT

61

IV

DE COMMUNIONE INFIRMORUM

sacratissimi Corporis Domini nostri
Jesu Christi summo studio ac diligentia aegrotantibus, opportuno tempore procurandum est,
ne forte contingat illos tanto bono, Parochi
incuria, privatos decedere. Cavendum autem
in primis est, ne ad indignos cum aliorum scandalo
quales sunt publici usurarii concubinarii
deferatur
notorie criminosi, nominatim excommunicati aut denuntiati, nisi sese prius sacra Confessione purgaverint, et
publicee offensioni prout de jure, satisfecerint.
ut sacram commu2. Hortetur Parochus infirmum
nionem sumat, etiam si graviter non segrotet, aut mortis
periculum non immineat, maxime si festi alicujus cele-

lATicuM

,

:

,

,

neque ipse illam ministrare recusabit.
Pro Viatico autem ministrabit, cum probabile est,
quod eam amplius sumere non poterit. Quod si seger,
sumpto Viatico, dies aliquot vixerit, vel periculum morbritas id suadeat,
3.

tis evaserit, et

communicare

voluerit, ejus pio desiderio

Parochus non deerit.
4. Potest quidem Viaticum brevi morituris dari non
jejunis; id tamen diligenter curandum est, ne iis tribuatur, a quibus ob phrenesim sive ob assiduam tussim,
aliumve similem morbum, aliqua indecentia cum injuria
tanti Sacramenti timeri potest. Cseteris autem infirmis,
qui ob devotionem in aegritudine communicant, danda
est Eucharistia ante omnem cibum et potum, non aliter
ac caeteris fidelibus, quibus nec etiam per modum medicinae ante aliquid sumere licet.
seu devotionis
5. Sed alicui ad adorandum solum
seu cujusvis rei prsetextu ad ostendendum non defe,

,

ratur.
6. Deferri autem debet hoc sanctum Sacramentum ab
Ecclesia ad privatas aegrotantium domos decenti habitu,
superposito mundo velamine manifeste atque honorifice, ante pectus cum omni reverentia et timore, semper
lumine praecedente.
,

,

62

Rituale

Romanum.

Tit.

IV. cap.

4.

7. Parochus igitur processurus ad communicandum
infirmum, aliquot campanse ictibus jubeat convocari
parochianos, seu confraternitatem Ss. Sacramenti, (ubi
fuerit instituta) seu alios pios Christifideles, qui sacram
Eucharistiam cum cereis, seu intorticiis comitentur, et
umbellam, seu baldachinum, ubi haberi potest, deferant. Prsemoneat, ut segri cubiculum mundetur, et in eo
paretur mensa linteo mundo cooperta, in quo Ss. Sacramentum decenter deponatur.
8. Parentur luminaria, ac duo vascula, alterum cum
vino, alterum cum aqua. Praeterea linteum mundum ante
pectus communicandi ponatur, atque alia ad ornatum
loci, pro cujusque facultate.
9. Ubi vero convenerint qui Eucharistiam comitaturi
sunt, Sacerdos indutus superpelliceo et stola et, si haberi

potest, pluviali albi coloris, acolythis, seu Clericis, aut
etiam Presbyteris (si locus feret) superpelliceo pariter
indutis comitatus, decenter, et de more acceptas aliquot particulas consecratas, vel unam tantum (si lon-

gius aut difficilius iter sit faciendum) ponat in pyxide, seu
parva custodia, quam proprio suo operculo cooperit; et
velum sericum superimponit ipse vero Sacerdos, imposito sibi prius ab utroque humero oblongo velo decenti,
utraque manu accipiat vas cum Sacramento, et deinde
umbellam, seu baldachinum subeat, nudo capite pro:

cessurus.
10. Prsecedat semper acolythus, vel alius minister
deferens laternam (noctu autem hoc Sacramentum desequantur duo
ferri non debet, nisi necessitas urgeat)
Clerici vel qui illorum vices suppleant quorum alter
;

,

;

aquam benedictam cum aspersorio, et bursam cum corporali, quod supponendum erit vasculo Ss. Sacramenti
super mensa in cubiculo infirmi et cum linteolo puri,

ficatorio ad digitos Sacerdotis abstergendos; alter hunc
libxum Ritualem deferat, e.t campanulam jugiter pulset.
Succedant deinde deferentes intorticia, Postremo Sacer-

dos Sacramentum gestans elevatum ante pectus.sul)
umbella dicens Psalmum Miser^re et alios Psalmos
et.Cantica. Quod si longius, aut difficilius iter Qbenn=
dum.sit, et fortasse etiam equitandum,.necesse ent yaSj.
in quo Sacramentum defertur, bursa decenter ornata.^
et ad collum appensa apte includere, et ita ad pectus
,

,

,

:

De Communione infirmorum.

63

alligare, atque obstringere, ut neque decidere, neque
pyxide excuti Sacramentum queat.
14.

Ingrediens vero locum, ubi jacet infirmus, dicat

f.
]^.

Pax huic domui.
Et omnibus habitantibus

12.

Tum

in ea.

depositum Sacramentum super mensa, sup-

posito corporali, genuflexus adorat, omnibus in genua
procumbentibus; et mox accepta aqua benedicta, aspergit infirmum et cubiculum dicens Antiphonam
,

,

:

Asperges me Domine hjss^po, et mundabor lavabis me, et super nivem dealbdbor et primum versum Psalmi Miserere, cuni Gloria Patri, etc. Sicut
:

;

erat, etc.
Deinde repetitur Ant.

:

Asperges me,

etc.

Postea

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Domine exaudi orationem meam.
lc^.
Et clamor meus ad te veniat.
f. Dominus vobiscum.

f.
^.
y.

l^.

Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

XAUDi nos, D6mine sancte, Pater omnipotens,
I^
-i seterne Deus
et mittere digneris sanctum Angelum tuum de cselis qui custodiat foveat protegat, visitet, atque defendat omnes habitantes in hoc
habitaculo. Per Christum Dominum nostrum.
:

,

,

^.

,

Amen.

13. His dictis, accedat ad infirmum, ut cognoscat,
num sit bene dispositus ad suscipiendum sacrum Viaticum, et utrum velit aliqua peccata confiteri et illum
audiat, atque absolvat quamvis prius deberet esse rite
confessus, nisi necessitas aliter urgeat.
;

:

14. Postea facta de more confessione generali, sive
ab infirmo sive ejus nomine ab alio Sacerdos dicit
,

,

MisereAtur, etc. Indulg^ntiam

,

etc.

:

,,

64

Rituale

Romanum.

Tit. IV.

cap. 4.

15. Deinde facta genuflexioiie accipit Sacramentum
de vasculo, atque illud elevans ostendit infirmo dicens
,

:

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccdta mundi,
more solito ter dicat Domine non sum dignus,ut
intres sub tectum meum sed tantum dic verbo et
sandbitur Anima mea.
16. Et infirnius siniul cum Sacerdote dicat eadem
et

:

,-

,

Tum

verba, saltem semel, submissa voce.
infirmo Eucharistiam, dicat

Sacerdos dans

:

Accipe, frater (vel soror), Viiticum corporis
nostri Jesu Christi, qui te custodiat ab
hoste maligno, et perdiicat in vitam aeternam.

Domini

Amen.
vero communio non dalur per modum Viatici,
more ordinario
Corpus Domini nostri Jesu Christi cust6diat animam tuam in vitam seternam. Amen.
18. Quod si niors immineat, et periculum sit in mora,
17. Si

dicat

:

tunc dicto Miseredtur, etc. praedictis precibus omnibus, vel ex parte omissis, ei statim Viaticum prsebeatur.
,

19. Postea Sacerdos abluat digitos, nihil dicens
infirmo detur ablutio. Deinde dicat

:

et

:

f.
^.

Dominus vobiscum.
Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

DoMiNE sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus,
te fideliter deprecamur, ut accipienti fratri nostro (vel sorori nostrse) sacrosinctum Corpus D6mini nostri Jesu Christi Filii tui, tam c6rpori quam
animae prosit ad remedium sempiternum Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus
per 6mnia ssecula saecul6rum. i^. Amen.
:

20.1iis expletis, si allera particula Sacramenti superfuerit (superesse autem semper debet, pra?terquam in
casu jam dicto), genuflectit, surgit, et accipiens vas
facit cum eo signum crucis super
infirmum, nihil dicens, et reverenter illud deferens
ordine quo venerat, revcrtitur ad Ecclesiam, diccndo

cum Sacramento,

Dc Coinmnninni' infirmoriim

Psnlmum Laud^te D6minum de cselis,
mos et Hyinnos, |)i'onl tem[)us ierel.

65

etc.el alios Fsal-

24. Cum pervenerit ad Ecclesiam, ponit Sacranientum
super Altare, adorat, deinde dicit
:

Panem de

f.

caelo praestitisti eis.

^.

Omne delectamentum

f.

Dominus vobiscum.

b!.

Et

cum

in se

habentem.

spiritu tuo.

Oremus.

DEUS, qui nobis sub Sacramento mirabili passiotribue, qusesunis tuae memoriam reliquisti
mus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tuae fructum in nobis
jiigiter sentiamus
Qui vivis et regnas cum Deo
Patre in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia
i?.
ssecula sseculorum.
Amen.
:

,

;

:

22. Deinde annuntiat Indulgentias a summis Pontificibus concessas Ss. Sacramentum comitantibus.

23.
faciat

cum Sacramento in pyxide velo cooperta
signum crucis super populum nihil dicens. Po-

Postea

stremo

,

iilud in loco suo reponat.

24. Quod si ob difficultatem aut longitudinem itinevel quia ea qua decet veneratione, Sacramentum ad
Ecclesiam commode reportari non potest, sumpta fuerit
una tantum particula consecrata ut dictum est, tunc
ea infirmo administrata, Sacerdos, prsedictis precibus
,

ris,

,

recitatis, eum manu benedicit, et una cum aliis privato
habitu, exstinctis luminibus umbella demissa, latente
pyxide, ad Ecclesiam, vel domum quisque suam rever,

tatur.

«i^^-c^^^O-X^^iC^^Vi^V^^^^-^

Ri

iQf\

TITULUS V
CAPUT

T

DE SACRAMENTO EXTREMiE UNCTIONIS

si

fieri

XTREM^ Unctionis Sacramentum a Christo Domino institutum, tamquam caelestis medicina,
non animse solum, sed etiam corpori salutaris,
omni studio ac diligentia periculose aegrotantibus adhibendum est, et eo quidem tempore,
possit, cum illis adhuc integra mens et ratio

viget, ut ad uberiorem Sacramenti gratiam percipiendam, ipsi etiam suam fidem, ac piam animi voluntatem
conferre possint, dum sacro liniuntur Oleo.
2. In quo iUud in primis ex generali Ecclesise consuetudine observandum est, ut si tempus, et infirmi conditio permittat, ante Extremam Unctionem, Poenitentiae
et Eucharistise Sacramenta infirmis praebeantur.
3. Habeat igitur Parochus loco nitido et decenter ornato, in vase argenteo seu stanneo dihgenter custoditum
sacrum Oleum infirmorum, quod singulis annis Feria V.
in Coena Domini ab Episcopo benedictum veteri combusto, renovandum est. Id tamen, si forte infra annum
aliquo modo ita deficiat, ut sufficere non posse videatur, neque aliud benedictum haberi queat, modico oleo
non benedicto in minori quantitate superinfuso, reparari potest.
vel in bom4. Oleum porro ipsum vel per se solum
bacio seu re simiU servari potest sed ad evitandum
,

,

;

De Sacramento Extremse
efFusionis periculum multo
fertur in bombacio.

67

Unctionis.

commodius ad infirmos de-

5. Debet autem hoc Sacramentum infirmis prseberi,
qui cum ad usum rationis pervenerint tam graviter
laborant, ut mortis periculum imminere videatur et
iis, qui prse senio deficiunt, et in diem videntur morituri, etiam sine alia infirmitate,
6. Infirmis autem, qui, dum sana mente, et integris
sensibus essent, illud petierint, seu verisimiliter petiissent, seu dederint signa contritionis, etiamsi deinde
loquelam amiserint, vel amentes effecti sint, vel delirent, aut non sentiant, nihilominus prsebeatur.
7. Sed si infirmus, dum phrenesi, aut amentia laborat, verisimiliter posset quidquam facere contra reverentiam Sacramenti, non inungatur, nisi periculum tol,

;

omnino.

latur

Impoenitentibus vero, et qui in manifesto peccato
mortali moriuntur, et excommunicatis, et nondum baptizatis penitus denegetur.
9. Non ministretur etiam prselium inituris, aut navigationem, aut peregrinationem, aut alia pericula subituris
aut reis ultimo supplicio mox afficiendis, aut
pueris rationis usum non habentibus.
10. Si quis autem laborat in extremis, et periculum
immineat, ne decedat antequam finiantur Unctiones,
Per istam sanctam
cito ungatur, incipiendo ab eo loco
Uncti6nem, elc, ut infra deinde, si adhuc supervivat,
dicantur Orationes prsetermissae suo loco positae.
11. Si verodum inungitur, infirmus decedat, Presbyter
ultra non procedat, et prsedictas orationes omittat.
12. Quod si dubitet an vivat adhuc, Unctionem prosequatur, sub conditione pronuntiando formam, dicens
Si vivis, per istam sanctam Uncti(3nem, etc.,ut infra.
13. Si autem acciderit, infirmum post peccatorum
suorum confessionem ad exitum vitae properare, tunc
cum sacro Viatico poterit et Oleum infirmorum ad eum
deferri per ipsum Sacerdotem, qui defert sacram Euchasi tamen alius Presbyter
ristiam
vel Diaconus, qui
Oleum sanctum deferat, haberi possit, per ipsum deferatur, qui superpelliceo indutus cum Oleo sacro occulte
delato sequatur Sacerdotem Viaticum portantem
et
postquam infirmus Viaticum sumpserit, inungatur a
Sacerdote.
8.

,

,

:

:

,

:

:

,

;

,

Ritaale Romatiam.

68

Tit.

V. cap.

'^.

14. In eadem infirmitate hoc Sacramentum iterari non
debet, nisi diuturna sit; ut si, cum infirmus convaluerit,
iterum in periculum mortis incidat.
15. Quinque vero corporis partes praecipue ungi debent, quas veluti sensuum instrumcnta homini natura
attatribuit, nempe oculi, aures, nares, os et manus
men pedes etiam et renes ungendi sunt sed renum
unctio in mulieribus, honestatis gratia, semper omittitur, atque etiam in viris, quando infirmus commode moveri non potest. Sed sive in mulieribus sive in viris
alia corporis pars pro renibus ungi non debet.
16. Manus vero, quse reliquis infirmis interius ungi
debent, Presbyteris exterius ungantur.
17. Dum oculos, aures, et alia corporis membra, quse
paria sunt, Sacerdos ungit, caveat, ne alterum ipsorum
inungendo, Sacramenti formam prius absolvat, quam
ambo hujusmodi paria membra perunxerit.
18. Si quis autem sit aliquo membro mutilatus, pars
loco illi proxima inungatur, eadem verborum forma.
19. Hujus autem Sacramenti forma qua sancta Romana Ecclesia utitur, solemnis illa precatio est, quam
Sacerdos ad singulas unctiones adhibet, cum ait
,

:

,

;

,

,

:

20.

Per istam sanctam Unctionem,

mam

et

suam

piissi-

misericordiam indiilgeat tibi Dominus quidquid, per visum, sive per auditum, etc. deliquisli.
,

-t-A-+-

CAPUT II
ORDO MINISTRANDI

SACRAMENTUM EXTREM^ UNCTIONIS
ACERDOs
quatenus

igitur Sacramentum ministraturus,
fieri poterit, parari curet apud infir-

mum mensam mappa

candida coopertam,
itemque vas, in quo sit bombacium, seu quid
simile in septem globulos distinctum, ad abstergendas partes inunctas medullam panis ad detergendos digitos et aquam ad abluendas Sacerdotis ma;

;

Or(lo niinislr. Sacinm. Ext.renmrf' Unctionis.

nus ceream item candclam qua3 deinde accensa ipsi
ungenti lumen prcebeat. Deniqueoperam dabit, utquanta
poterit munditia ac nitoreboc Sacramentum ministretur.
2. Dcinde convocatis Clericis seu ministris, vel saltem
uno Clerico, qui crucem sine basta, aquam benedictam
cum aspersorio, et librum Ritualem deferat, ipse Parochus decenter accipit vas sacri Olei infirmorum sacculo
serico violacei coloris inclusum illudque caute deferat,
ne effundi possit. Quod si longius iter peragendum, aut
etiam equitandum sit, vel alias adsit pericuhmi effusionis, vas Olei sacculo, aut bursa inclusum, ut dictum
est, ad collum appendal, ut commodius et securius
perferat. Procedat autem sine sonitu campanulse.
•^Cum perventum fuerit ad locum, ubi jacet infirmus,
Sacerdos intrans cubiculum, dicit
;

,

:

Pax huic domui.
Et omnibus habitantibus

y.
]^.

in ea.

*• Deinde deposito Oleo supermensam, superpeUiceo,
stolaque violacea indutus, aigroto crucem pie deosculandam porrigit; mox in modum crucis eum aqua benedicta et cubiculum, et circumstantes aspergit, dicens
,

Asperges me Domine, etc. Quod si a^grotus voluerit confiteri, audiat illum, et absolvat. Deinde
piis verbis illum consoletur, et de hujus Sacramenti vi,
atque efficacia,- si tempiis ferat, breviteradmoneat et
quaatum opus.^it, ejus animam confirm€t,-et in spem
erigat vitae seternee.
5. Postea dicat

Antiphonam

:

:

:

f, Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit cselum et terram.
-y; Dominus vobiscum.

^. Et cum

spiritu tuo.

Oremus.
Christe, domum hanc
ingressu,
sub nostrae humilitatis
seterna felicitas, divina prosperitas, serena laetitia, caritas
fructuosa, sanitas sempiterna effugiat ex hoc loco
accessus dsemonum adsint Angeli pacis, domiimque hanc deserat omnis maligna discordia. Magni-

INTROEAT, Domine Jesu

:

:

fica,

Domine, super nos nomen sanctum tuum

;

et

,

70

Rituale

benedic

^

Romanum.

V. cap.

Tit.

2.

nostrae conversationi sanctifica nostrse
humilitatis ingressum qui sanctus et qui pius es
et permanes cum Patre et Spiritu sancto in ssecula
;

,

Amen.
deprecemur Dominum nostrum Jesum

saeculorum.

Oremus, et
Christum ut benedicendo benedicat J^ lioc tabernaculum et omnes habitantes in eo et det eis Angelum bonum custodem, et faciat eos sibi servire ad
considerandum mirabilia de lege sua avertat ab
eis omnes contrarias potestates eripiat eos ab omni
formidine et ab omni perturbatione ac sanos in
hoc tabernaculo custodire dignetur Qui cum Patre
,

,

,

:

:

,

,

:

Spiritu sancto vivit et regnat Deus in ssecula
S3ecuI6rum. Amen.

et

Oremus.

EXAUDi

nos,

Domine

Deus

seterne

gelum tuum de

:

sancte, Pater omnipotens,

et mittere digneris

sanctum An-

qui custodiat, foveat, protegat, visitet, atque defendat omnes habitantes in hoc
habitaculo. Per Ghristum Dominum nostrum.
cselis,

Amen.

l^.

6. Quflp Orationes, si tempus non patiatur, cx parte,
vel in totum poterunt omitti. Tum dc more facta confessione generali, latino, vel vulgari sermone, Sacerdos
dicat
Misereatur, etc. Indulgentiam, etc.
:

7.

Antequam Parochus

incipiat

ungere infirmum, mo-

neat adstantes, ut pro illo orent, et ubi commodum fuerit,
pro loco et tempore, et adstantium numero, vel qualitate,
recitent septem Psalmos Poenitentiales cum Litaniis, vel
alias preces, dum ipse Unctionis Sacramentum administrat. Mox dicat
:

TN

nomine

Patris >h

,

et Filii

^

,

>i* sandiaboli
virtus
per

et Spiritus

cli, exstinguatur in te omnis
impositionem manuum nostrarum ct per invocati6nem 6mnium sanct6rum AngeI6rum Archange16rum, Patriarcharum, Prophetarum, Apostolorum,
Martyrum, Confess6rum, Virginum, atque 6mnium
simul Sanct6rum. Amen.
,

,

Ordo

ministr. Sacram. Extremse Unctionis.

71

Deinde intincto pollice in Oleo sancto, in modum
ungit infirmum in partibus hic subscriptis,
aptando proprio loco verba forma; in hunc modum
8.

crucis

:

PER

AD OCULOS
istam sanctam Unctionem

y^

et

,

suam

piissi-

mam

miseric6rdiam, indulgeat tibi Dominus
quidquid per visum deliquisti. Amen.
9. Minister vero
si est in Sacris, vel ipsemet Sacerdos, post quamlibet Unctionera, tergat loca inuncta novo
,

globulo bombacii, vel rei similis, eumque in vasc mundo
reponat, et ad Ecclesiam postea deferat, comburat, cineresque projiciat in sacrarium.

AD AURKS
Per istam sanctam Unctionem t^i et suam piissimiseric6rdiam indiilgeat tibi Dominus quidquid per auditum deliquisti. Amen.
,

mam

,

AD NARES
Per istam sanctam Unctionem >^ et suam piissimisericordiam indulgeat tibi Dominus quidquid per odoratum deliquisti. Amen.
,

mam

,

Al)

OS, COMPRKSSIS LABIIS

Per istam sanctam Unctionem J^ et suam piissimisericordiam indulgeat tibi Dominus quidquid per gustum et locutionem deliquisti. Amen.
,

mam

,

AD MANUS
Per istam sanctam Unctionem *it et suam piissimisericordiam indulgeat tibi Dominus quidquid per tactum deliquisti. Amen.
ut dictum est,
10. i^t adverte, quod Sacerdotibus
manus non inunguntur interius, sed exterius.
,

mam

,

,

AD PEDES
Per istam sanctam Unctionem ^ et suam piissimisericordiam indiilgeat tibi Dominus quidquid per gressum deliquisti. Amen.
,

mam

,

72

Rituale

Romanum.

Tit.

V. cap.

2.

AD LUMBOS SIVE RENES
Per istam sanctam Unctionem >5< et suam piissimisericordiam indiilgeat tibi Dominus quidquid per lumborum delectationem deliquisti. Amen.
,

mam

,

H.

Hjec autem unctio ad lumbos, ut dictum est, omitsemper in feminis et etiam inviris, qui ob infirmitatem vix aut sine periculo moveri non possunt.

titur

,

,

12.

Quibus omnibus

per-actis,

Sa^erdos

dicit

:

Kyrie eleison. Christeeleison. Kyrieeleison. Pater
noster.
f.
i^.

f.
j^.

f.
^.
f.
^.

Et ne nos inducas in tentationem.
Sed libera nos a malo.
Salvum fac servum tuum.
Deus meus sperantem in te.
Mitte ei Domine auxilium de sancto,
Et de Sion tuere eum.
Esto ei Domine turris fortitiidinis.

A

facie inimici.
Nihil
proficiat inimicus in eo.
f.
^. Et filius iniquitatis non apponat nocere

f.

Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.

l^,

Et

f.
j^.

cum

DOMiNE

ei.

spiritu tuo.

Oremus.
Deus, qui per Apostolum tuum Jacobum

Infirmatur quis in vobis? indiicat
lociitus es
presbyteros Ecclesise, et orent super eum, ungentes
:

eum

oleo in

nomine Domini

:

et oratio fidei salvabit

eum Dominus

et si in peccura, qusesumus, Redemptor noster, gratia sancti Spiritus languores istius
infirmi, ejiisque sana viilnera, et dimitte peccata,
atque dolores cunctos mentis et corporis ab eo expelle plenamque interius et exterius sanit^tem misericorditer redde ut ope miseric6rdi3e tuse resti-

infirmum,

et alleviabit

cdtis sit, remittentur ei

,

,

;

:

Ordo
tiitus

,

minlstr. Sacrani. Extrenia» Urnclionis.

73

ad pristina reparetur officia Qui cum Patre
sancto vivis et regnas Deus, in ssecula
:

et Spiritu

saeculorum.

Amen.
Oremus.

RESPiCE, quifesumus Doraine, famulum tuum N.
in infirmitate sui corporis fatiscentem et ani,

mam refove, quam

creasti ut castigationibus emendatus, se tua sentiat medicina salvatum. Per Chri:

stum Dominum nostrum. Amen.
Oremus.
sancte,
Pater
omnipotens, seterne Deus,
DOMiNE
qui benedictionis tuae gratiam aegris infundendo
corporibus, facturam tuam multiplici pietate custoad invocationem tui nominis benignus assiste
dis
ut famulum tuum ab segritiidine liberatum et sanitate donatum, dextera tua erigas, virtiite confirmes,
:

;

,

potestate tuearis, atque Ecclesise tuae sanctae, cum
omni desiderata prosperitate restituas. Per Ghri,

stum Dominum nostrum.

l^.

Amen.

i3. Ad extremum, pro personae quaUtate, salutaria
monita breviter prsebere poterit, quibus infirmus ad moriendum in Domino confirmetur, et ad fugandas dsemonum tcntationes roboretur.
14.Denique aquam benedictam, et crucem, nisi aliam
habeat, coram eo relinquat, utillam frequenter adspiciat,
et pro sua devotione osculetur et amplectatur.
15. Admoneat etiam domesticos et ministros infirmi,
ut si morbus ingravescat, vel infirmus incipiat agonizare, statim ipsum Parochum accersant, ut morientem
adjuvet, ejusque animam Deo commendet sed si mors
immineat, priusquam discedat, Sacerdos animam Deo
:

commendabit.
Quse autem pertinent ad visitationem curamque
infirmorum, et ad juvandos morientes, ad commendationem animae, et ad exsequias, infra suis locis praerite

16,

,

scribuntur.

j

74

Ritiiale

Romaniim,

CAPUT

Tit.

V. cap.

3.

III

SEPTEM PSALMI P(ENITENTIALES

CDM LITANIIS
Pro infirmis dum sacro liniuntm' Oleo
necessitate dicuntur flexis genibus.
,

,

seu pro

alia

Antiphona. Ne reminiscdris.

Psalmus

6.

*
(^f%^^ OMiNE, ne in furore tuo arguas me, neque
in ira tua corripias me.
Miserere mei Domine quoniam infirmus sum * sana me Domine quoniam
conturbata sunt ossa mea.
Et anima mea turbata est valde * sed tu Domine
lisquequo ?
Convertere Domine, et eripe animam meam
* salvum me fac propter misericordiam tuam.
Quoniam non est in morte qui memor sit tui
* in inferno autem quis confitebitur tibi?
Laboravi in gemitu meo, lavabo per singulas noctes lectum meum * lacrymis meis stratum meum
:

:

:

:

:

rigabo.

Turbatus

est a furore

oculus meus

:

*

inveteravi

omnes inimicos meos.
Discedite a me omnes qui operamini iniquitatem * quoniam exaudivit Dominus vocem fletus

inter

:

mei.
Exaudivit

Dominus deprecati6nem meam,

minus orationem
Erubescant,
inimici mei

veI6citer.
GI6ria Patri.

*

D6-

suscepit.

conturbentur vehementer omnes
convert^ntur et erubescant valde

et
*

:

meam

Septem Psalmi

75

Pceniteiitiales.

Psalmus

31.

BEATi, quorum
quorum
*

remissse sunl iniquitates
tecta sunt peccata.

*

:

et

Beatus vir, cui non imputavitDominus peccatum,
nec est in spiritu ejus dolus.
Quoniam tacui, inveteraverunt ossa mea, * dum

clamarem

tota die.
Quoniam die ac nocte gravata est super

nus tua

me madum

conversus sum in seriimna mea,

*
:

configitur spina.

Delictum

meum

cognitum

tibi feci

* et injusti-

:

tiam meam non abscondi.
Dixi Gonfitebor adversum
:

Domino

me injustitiam meam
tu remisisti impietatem peccati mei.
orabit ad te omnis sanctus, * in tempore

* et

:

Pro hac
opportuno.

Veriimtamen

in diluvio

aquarum multarum

:

*

ad

eum non approximabunt.
Tu es refugium meumatribulatione, quse circumdedit me * exsultatio mea erue me a circumdan:

tibus

me.

Intellectum tibi dabo, et instruam te in via hac,
* firmabo super te oculos meos.
Nolite fieri sicut equus et mulus, * quibus non est

qua gradieris

:

intellectus.
*

In camo et freno maxillas eorum constringe
qui non approximant ad te.
Multa flagella peccatoris, * sperantem autem in
Domino misericordia circiimdabit.
Lsetamini in Domino et exsultate justi, * et gloria,

mini omnes recti corde.
Gloria Patri.

Psalmus

DOMiNE

37.

ne in furore tuo arguas
ira tua corripias me.
,

Quoniam

sagittse tuae infixse

firm^sti super

me manum

me

,

sunt mihi

tuam.

*

:

neque
* et

in

con-

76

Non

Rituale Romanuni.

Tit.

carne

mea

est sanitas in

non est pax ossibus
rum.

Quoniam

meum

:

*

V. cap.

3.
*

a facie irae tuae

:

peccatorum meo-

raeis a facie

iniquitates meae supergressae sunt caput
onus grave gravatse sunt super

et sicut

me.
Putruerunt et corriiptse sunt cicatrices meae, * a
facie insipientiae meae.
Miser factus sum, et curvatus sum usque in fi-

nem

:

*

tota die contristatus ingrediebar.

Quoniam lumbi mei impleti sunt illusionibus *
et non est sanitas in carne mea.
* rugieAfflictus sum, et humiliatus sum nimis
:

:

bam

a gemitu cordis mei.

Domine ante te omne desiderium meum
gemitus meus a te non est absconditus.
,

Cor

meum

conturbatum

est,

dereliquit

mea * et lumen oculorum meorum,
est mecum.
:

et

me

:

* et

virtus

ipsum non

Amici mei, et proximi mei*adversum me appropinquaverunt, et steterunt.
* et
Et qui juxta me erant, de lohge steterunt
vim faciebant qui quserebant animam meam.
Et qui inquirebant mala mihi lociiti sunt vani* et dolos tota die meditabantur.
tates
Ego autem tamquam surdus non audiebam * et
:

,

:

:

mutus non aperiens os suum.
Et factus sum sicut homo non audiens * et non
habens in ore suo redargutiones.
Quoniam in te Domine speravi * tu ex^udies me
Domine Deus meus.
Quia dixi Nequando supergaudeant mihi inimici
mei * et dum commoventur pedes mei, super me
sicut

:

:

:

:

magna lociiti sunt.
Quoniam ego in flagella paratus sum *
meus in conspectu meo semper.
Quoniam iniquitatem meam annuntiabo

et

;

git^bo pro pecc^to meo.

:

dolor

* et

co-

Septem Psalmi

77

Pcenitentiales.

Inimici ^utem mei vivunt, et confirmati sunt super me * et multiplicati sunt qui oderunt me inique.
Qui retribuunt mala pro bonis, detrahebant mihi: *
quoniam sequebar bonitatem.
Ne derelinquas me Domine Deus meus * ne dis:

:

cesseris a me.
Intende in adjutorium

meum,

*

Domine Deus

meae.
Gloria Patri.

saliitis

Psalmus

MiSERERE mei Deus

:

*

50.

secundum magnam

miseri-

cordiam tuam.
Et seciindum multitiidinem miserationum tua-

rum

:

*

meam.

dele iniquitatem

Amplius lava me ab iniquitate mea * et a peccato
meo munda me.
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco * ct
peccatum meum contra me est semper.
:

:

Tibi soli peccavi
justificeris in

,

et

malum coram

sermonibus

:

cum

tuis, et vincas

*

ut
judi-

te feci

caris.

Ecce enim

conceptus sum
mater mea.

in iniquitatibus

peccatis concepit me
Ecce enim veritatem dilexisti
sapientiae tuae manifestasti mihi.
et

:

*

*

lavabis

:

Audituimeo dabis gaudium et Isetitiam
tabunt ossa humiliata.
Averte faciem tuam a peccatis meis
:

meas

et in

incerta et occulta

Asperges me hyssopo, etmundabor
super nivem dealbabor.

iniquitates

*
:

:

*

me,

* et

exsul-

et

omnes

dele.

Cor mundum crea in me Deus
ctum innova in visceribus meis.

:

* et

spiritum re-

Ne projicias me a facie tua * et Spiritum sanctum
tuum ne auferas a me.
Redde mihi laetitiam salutaris tui * et spiritu
:

:

principali confirma

me.

78

Romanum.

Rituale

Docebo iniquos

V. cap.

Tit,

vias tuas

*

:

et impii

3.

ad

te

con-

vertentur.

Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis
mese * et exsultabit lingua mea justitiam tuam.
Domine, labia mea aperies * et os meum annuntiabit laudem tuam.
Quoniam si voluisses sacrificium dedissem litique * holocaustis non delectaberis.
:

:

,

:

* cor
Sacrificium Deo spiritus contribulatus
contritum et humiliatum Deus non despicies.
Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion *
:

:

muri Jeriisalem.

ut aedificentur

Tunc acceptabis
et

holocausta

*
:

sacrificium justitiae

,

oblationes,

tunc imponent super altare tuum

vitulos.

Gloria Patri.

Psahnus 101.

DoMiNE
ad

exaudi orationem

meam

:

*

etclamor meus

te veniat.

Non avertas faciem tuam a me * in quacumque
die tribulor, inclina ad me aurem tuam.
In quacumque die invoc^vero te, * vel6citer
:

exaudi me.
Quia defecerunt sicut fumus dies mei

mea

:

* et

ossa

cremium aruerunt.
Percussus sum ut foenum et druit cor meum
quia oblitus sum comedere panem meum.
sicut

,

A voce

gemitus mei

*

adhsesit os

meum

*
:

carni

mese.
Similis factus sum pellicano solitiidinis * factus
sicut nycticorax in domicilio.
Vigildvi * et factus sum sicut passer solitarius in
tecto.
Tota die exprobrdbant mihi inimici mei * et qui
:

sum

,

:

lauddbant me, adversum mejurdbant.
Quia cinerem tamquam panem manduc^bam,
et

potum meum cum

fletu

misc^bam.

*

Septem Psalmi

A

^^

Poenitentiales.

facie irse et indignationis tuse

*

:

quia elevans

me.
* et ego
Dies mei sicut umbra declinaverunt
sicut foenum arui.
Tu autem Doraine in seternum permanes * et
memoriale tuum in generationem et generationem.
allisisti

:

:

Tu

* quia tempus
exsiirgens misereberis Sion
miserendi ejus, quia venit tempus.
Quoniam placuerunt servis tuis lapides ejus * et
terrae ejus miserebiintur.
:

:

Et timebunt Gentes nomen tuum Domine * et
terrae gloriam tuam.
Quia sedificavit Dominus Sion * et videbitur in
,

omnes reges

:

gloria sua.

Respexit in orationem humilium

:

* et

non sprevit

precem eorum.
Scribantur hsec in generatione altera * et populus, qui creabitur, laudabit Dominum
Quia prospexit de excelso sancto suo * Dominus
de cselo in terram adspexit
Ut audiret gemitus compeditorum * ut solveret
:

:

:

:

:

filios

interemptorum

:

Ut annuntient in Sion nomen Domini
ejus in Jeriisalem.
In conveniendo populos in unum,
serviant Domino.
Respondit ei in via virtiitis suae
dierum meorum niintia mihi.
:

Ne revoces me
generationem
Initio tu

et

:

* et

* et
*

laudem
reges ut

Paucitdtem

dierum meorum
generationem anni tui.
in dimidio

Domine terram

fundasti

:

* et

nuum tuarum

:

*

in

opera m^-

sunt caeli.
* et omnes
Ipsi peribunt, tu autem permanes
sicut vestimentum veterascent.
Et sicut opertorium mutabis eos, et mutabiintur * tu autem idem ipse es et anni tui non defi:

:

cient.

,

80

Rituale Komavuim.
Filii

Y.; cap.

T.jt.

servorum tuorum habit^bunt

:

3,

*

semen

et

eorum
rum

in sseculum
ssecu
dirigetur.
Gloria Patri.

Psalmus 129
profiindis clamavi ad
DE exaudi
vocem meam.

Domine

te

Fiant ^ures tuse intendentes
tionis meae.
Si iniquitiites observaveris
quis sustinebit?

Quia apud

*

,

in

:

*

Domine

vocem depreca-

Domine

"*
:

Domine

* et propter legem
te propitiatio est
sustinui te Domine.
* sper^vit
Sustinuit anima mea in verbo ejus
:

tuam

:

anima mea

A

in

Domino.

custodia matutina usque ad noctem,

Israel in

*

speret

Domino.

Quia apud Dominum misericordia *
apud eum redemptio.
Et ipse redimet Israel, * ex 6mnibus
bus ejus.
;

et

copiosa

iniquitati-

Gloria Patri.

Psalmus 142.
DOMiNE exaudi orationem meam auribus percipe
obsecrationem meam in veritate tua * exaudi
:

:

me

in tua justitia.
Et non intres in judicium cum servo tuo * quia
non justificabitur in conspectu tuo omnis vivens.
Quia perseciitus est inimicus animara meam *
humiliavit in terra vitam meam.
*
Gollocavit me inobsciiris sicut mortuos sseculi
et anxiatus est super me spiritus meus, in me tur:

:

:

b^tum

est

cor

meum.

dierum antiquorum, meditdtus sum in
omnibus operibus tuis * in factis manuum tuarum

Memor

fui

:

meditabar.

Expandi manus meas ad
terra sine aqua tibi
:

te

:

*

dnima mea

sicut

,

8i

Litanise.

Velociter exaudi

meus

me D6mine

:

*

defecit spiritus

:

Non avertas faciem tuam a me * et similis ero
descendentibus in lacum.
Auditam fac milii mane misericordiam tuam *
quia in te speravi.
Notam fac milii viam in qua ambulem * quia
ad te levavi animam meam.
Eripe me de inimicis meis Domine ad te confugi * doce me facere voluntatem tuam, quia Deus
:

:

,

:

,

:

meus

es tu.
Spiritus tuus

ctam

*
:

propter

me

bonus deducet

in

terram re-

nomen tuum Domine vivificabis nie

in sequitate tua.
* et in
Ediices de tribulatione animam meam
misericordia tua disperdes inimicos meos.
*
Et perdes omnes, qui tribulant animam meam
quoniam ego servus tuus sum.
Gloria Patri.
Antiphona Ne reminiscaris Domine delicta no:

:

parentum nostrorum
sumas de peccatis nostris.
stra, vel

:

neque vindictam

LITANI^
^^YRiE eleison.
Christe eleison.

Sancta Trinitas unus

Deus, miserere nobis.
Sancta Maria, ora pro
Kyrie eleison.
nobis.
Ghriste audi nos.
Dei Genitrix, ora
nos.
Sancta
exaudi
Ghriste
pro nobis.
Pater de cselis Deus, miSancta Virgo virginum,
serere nobis.
ora pro nobis.
Fili, Redemptor mundi
ora.
Deus, miserere nobis. Sancte Michael,
ora.
Spiritus sancte Deus, mi- Sancte Gabriel
ora.
Sancte Raphael
serere nobis.
,

,

82

Romanum.

Rituale

Tit,

V. cap.

3.

Omnes

sancti Angeli et Sancti Fabiane et SebaArchangeli, orate pro
stiane, orate pro nobis.
nobis.
Sancti Joannes et Paule,

Omnes

beatorum

sancti

Spirituum 6rdines,orapro nobis.
Sancte Joannes Baptista,
ora pro nobis.
ora.
Sancte Joseph,
te

Omnes

orate pro nobis.
Sancti Gosma etDamidne,
orate pro nobis.
Sancti Gervasi et Protasi,
orite pro nobis.
Omnes sancti Martyres
orate pro nobis.
Sancte Silvester,
ora.
Sancte Gregori,
ora.
Sancte Ambrosi,
ora.

sancti Patriarchae
Prophetae, orate pro
nobis.
Sancte Petre,
ora.
Sancte Paule,
ora. Sancte Augustine
ora.
ora. Sancte Hieronyme, ora.
Sancte Andrea,
ora. Sancte Martine,
Sancte Jacobe,
ora.
ora.
Sancte Joannes,
Sancte Nicolae,
ora.
ora. Omnes sancti Pontifices
Sancte Thoma,
ora.
et Confessores, ordte.
Sancte Jacobe,
ora. Omnes. sancti Doctores,
Sancte Philippe,
orate pro nobis.
SancteBartholom2ee,ora.
ora. Sancte Antoni,
ora.
Sancte Matthsee,
ora. Sancte Benedicte,
ora.
SancteSimon,
ora. Sancte Bernarde
ora.
Sancte Thaddsee,
ora. Sancte Dominice
ora.
Sancte Mathia,
ora. Sancte Frahcisce,
ora.
Sancte Bdrnaba,
ora. Omnes sancti Sacerdotes
Sancte Luca,
et

,

,

,

SancteMarce,

ora.

Omnes sancti Apostoli et
or^te.
Evangelistae
,

Omnes

sancti

DiscipuH

Domini,

orate.

Omnes sancti Innocentes,
orate pro nobis.
ora.
Sancte Stephane,
ora.
Sancte Laurenti,
Sancte Vincenti ora pro
,

nobis.

et Levitae,

Omnes

sancti

ordte.

Monachi

et

Eremitse,
orate.
Sancta Maria Magdalena,
ora pro nobis.
Sancta Agatha,
ora.
Sancta Lucia,
ora.

SanctaAgnes,
Sancta Caecilia,
Sancta Catharina
Sancta Anast^sia

,

,

ora.
ora.
ora.
ora.

,,, .

,

83

Litanisp.

Omnes

sanctae Virgineset
Viduse, orate pro nobis
Omnes Sancti et Sanctse
Dei, intercedite pro
nobis.
Propitius esto, parce nobis Domine.
Propitiusesto, exaudi nos

Domine.

Ab omni malo,

libera nos

Per Crucem et Passionem
tuam,
libera nos.
Per Mortem et Sepultii-

ram tuam
libera.
Persanctam Resurrectionem tuam,
libera.
Per admirabilem Ascensionemtuam, libera.
Per adventum Spiritus
sancti Paracliti, libera.

In die judicii,
Domine.
libera.
Ab omni peccato, libera Peccatores, te rogamus
nos Domine.
audi nos.

Ab ira tua,
A subitanea
morte,

Ab insidiis

libera.

improvisa

et

libera.
diaboli, libera

nos Domine.

Ab

ira, et odio, et

mala voluntate,

A
A

spiritu fornicationis
libera nos Domine.
fiilgure et tempestate,

libera nos

A
A
A

omni

libera.

flagello

Domine.
terrsemotus,

Ut nobis parcas,

te roganos.
Ut nobis indulgeas, te
rogamus audi nos.
Ut ad veram poenitentiam
nos perdiicere digne-

mus audi

ris,
te rogamus.
Ut Ecclesiam tuam sanctamregere, et conservare digneris te rogamus audi nos.
Ut DomnumApostolicum,
,

omnes

libera nos Domine.
peste fame et bello
libera nos Domine.
morte perpetua, libera.

ordines in sancta religione conservare di-

carnationis tuae, libera.

siae

,

,

et

ecclesiasticos

gneris,
te rogamus.
Per mysterium sanctae In- Ut inimicos sanctaeEccle-

humiliare digneris,

te rogamus audi nos.
Per Adventum tuum liUt regibus et principibus
bera nos Domine.
christianis pacem et
Per Nativitatem tuam
veram concordiamdolibera nos Domine.
Per Baptismum et sannare digneris te rogamus audi nos.
ctum Jejiinium tuum,
Ut cuncto p6pulo chrilibera nos Domine.
,

,

,

84

Rituale

stiano

pacem

Romanum.
et unita-

tem largiri digneris,
rogamus audi nos.

te

Tit.

V. cap.

3.

Ut omnibus fidelibus defunctis requiem seternam donare digneris,

nosmetipsos in tuo
te rogamus audi nos.
sancto servitio confor- Ut nos exaudire digneris,
tare, et conservare dite rogamus audi nos.
gneris,
terogamus. Fili Dei, te rogamus audi
nos.
Ut mentes nostras ad
caelestia desideria eri- Agnus Dei, qui tollis pecte rogamus.
cata mundi, parce nogas,

Ut

bis Domine.
Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna Agnus Dei, quitollis peccata mundi, exaudi nos
bona retribuas, te roDomine.
gamus audi nos.
Ut ^nimas nostras, fra- Agnus Dei, qui toUis peccata mundi, miserere
trum, propinquorum
nobis.
et benefactorum noseterna Ghriste audi nos.
strorum
ab
damnatione eripias, te Christe exaudi nos.
Kyrie eleison.
rogamus audi nos.
Ut fructus terrse dare, Christe eleison.
etconservare digneris, Kyrie eleison.
te

f.
^.

rogamus audi nos.

Pater noster. secreto.

Et ne nos indiicas in tentationem
Sed libera nos a malo.

Psalmus

69.

Eus in adjutorium meum intende
ad adjuvandum me festina.
Confund^ntur, et revereantur,
runt animam meam
Avertantur retrorsum, et erubescant,

Domine

*

*

qui quse-

:

mihi mala
Avertantur statim
mihi Euge, euge.

*

qui volunt

:

erubescentes,

*

qui dicunt

:

Exsultent et laetentur in te omnes qui quaerunt
Magnificetur Dominus qui
te, * et dicant semper
:

diligunt salut^re tuum.

:

85

Litanise.

Ego vero egenus,

et

pauper sum

:

*

Deus, adjuva

me.
Adjiitor meus,
ne moreris.

et liberator

meus

es tu

:

*D6mine

Gloria Patri.
f. Salvos fac servos tuos.
^. Deus meus sperantes in te.
f. Esto nobis Domine turris fortitiidinis.
^.
V.

A

facie inimici.
Nihil proficiat inimicus in nobis.

non apponat nocere nobis.

]^.

Et

f.

Domine non seciindum peccata nostra

filius iniquitatis

facias

nobis.
^.

Neque secundum

iniquitates nostras retribuas

nobis.

Oremus pro Pontifice nostro N,
Dominus conservet eum, et vivificet eum, et
beatum faciat eum in terra et non tradat eum in
animam inimicorum ejus.
y. Oremus pro benefactoribus nostris.
^. Retribiiere dignare Domine omnibus nobis
bona facientibus propter nomen tuum vitam seterf.
^.

,

nam.
^.
y.
i^.

Amen.
Oremus pro fidelibus defiinctis.
Requiem seternam dona eis Domine,

et

lux

perpetua Iiiceat eis.
f. Requiescant in pace.
F$.

y.
^.

Amen.
Pro fratribus nostris absentibus.
Salvos fac servos tuos Deus meus sperantes
,

,

in te.

Domine auxilium de sancto.
Et de Sion tuere eos.
Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

f. Mitte eis
I^.

y.
^.
f.
^.

86

Rituale

Romanum.

Oremus.
proprium

Tit,

V. cap.

3.

Oratio.

semper et parsuscipe deprecationem nostram utnos,
et omnes famulos tuos, quos delictorum catena
constringit, miseratio tuse pietatis clementer absol-

DEUS

,

cere

cui

est misereri

;

:

vat.

EXAUDi, qusesumus Domine, supplicum

preces,
confitentium tibi parce peccatis ut pariter
nobis indulgentiam tribuas benignus, etpacem.
et

:

1NEFFABILEM

uobis Domiuc misericordiam tuam
ut simul nos et a peccatis
clementer oslende
omnibus exuas, et a poenis, quas pro his meremur,
:

eripias.

qui culpa ofTenderis, poenitentia placaris,
precespopuli tui supplicantis propitius respice
flagella tuse iracundiae, quae pro peccatis nostris

DEUS,

:

et

meremur,

averte.

miserere famulo
tuo Pontifici nostro N.,et dirige eum seciin-

OMNiPOTENS sempiterne Deus,

dum tuam

saliitis jeternse

te

et tota virtiite

clementiam in viam
donante, tibi placita ciipiat,

ut,

:

per-

ficiat.

a quo sancta desideria, recta consilia, et
justa sunt opera, da servis tuis illam, quam
mundus dare non potest, pacem ut et corda nostra
mandatis tuis dedita, et hostium sublata formidine,
tempora sint tua protectione tranquilla.

DEUS,

:

igne sancti Spiritus renes nostros, et cor
nostrum, Domine ut tibi casto corpore serviamus, et mundo corde placedmus.
FiDELiUM, Deus, omnium conditor et redemptor,
animabus famulorum, famulariimque tu^rum
ut
remissionem cunctorum tribue peccatorum
indulgentiam, quam semper optaverunt, piis ^upplicati6nibus consequantur.
ACTiONES nostras, qusesumus Domine, adspirdndo
pr£eveni, et adjuv^ndo pros^quere
ut cuncta

URE

:

:

:

De

visitatione et cura infirmorum.

87

nostra oratio, et operatio a te semper incipiat, et
per te ccepta finiatur.
OMNiPOTENS, sempiterne Deus, qui vivorum dominaris simul et mortuorum, omniumque misereris, quos tuos fide et opere futuros esse prsenout pro quibus effunte siipplices exoramus
dere preces decrevimus, quosque vel praesens sseculum adliuc in carne retinet, vel futiirum jam
exiitos corpore suscepit, intercedentibus omnibus
Sanctis tuis, pietatis tuse clementia, omnium delictorum suorum veniam consequantur. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum qui
tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti
Amen.
Deus, per omnia ssecula sseculorum. l?
y. Dominus vobiscum.
l^. Et cum spiritu tuo.
f. Exaudiat nos omnipotens et misericors D6minus. l^. Amen.
f. Et fidelium animse per misericordiam Dei
requiescant in pace. ^. Amen.

scis

:

;

:

-f—¥-H-

CAPUT

IV

DE VISITATIONE ET CURA INFIRMORUM

in primis meminisse debet non postremas esse muneris sui partes, segTotantium
curam habere. Quare cum primum noverit,
quempiam ex fideHbus curse suae commissis
segrotare, nonexspectabit, ut ad eum vocetur,
sed ultro ad illum accedat idque non semel tantum,
sed ssepius, quatenus opus fuerit horteturque paro-

AROCHus

,

:

;

suos, ut ipsum admoneant, cum ahquem in
parochia sua segrotare contigerit, praecipue si morbus
gravior fuerit.
3. Ad hoc juvabit, prsesertim in ampbs parochiis,
segrotorum notam seu catalogum habere, ut cujusque
chiales

88

Romanum.

Rituale

Tit.

\, cap.

4.

statum et conditionem cognoscat, eorumque memoriam
facilius retinere , et illis opportune subvenire possit.

Quod si Parochus legitime impeditus, inlirmorum,
quando plures sunt, visitationi interdum vacare non

3.

ut

potest

:

id

quos habet

prsestandum curabit per alios Sacerdotes, si
in parochia sua, aut saltem per laicos homi-

nes pios et christiana caritate prseditos.
4. ^grotos visitans, ea
qua Sacerdotes Domini decet, lionestate et gravitate se habeat, ut non eegris solum,
sed sibi et domesticis verbo et exemplo prosit ad salutem.
5. Eorum vero prsecipuam curam geret, qui humanis
auxiliis destituti benigni ac providi Pastoris caritatem
et operam requirunt. Quibus si non potest ipse succurrere de suo, et eleemosynas illis, prout debet, si facultas suppetit, erogare, quantum fieri potest, sive per
caritatis, vel alterius noniinis confraternitatem, si in
ea civitate vel loco fuerit, sive per privatas, sive per
publicas collectas et eleemosynas, illorum necessitati,

,

bus succurrendum curabit.
6. In primis autem spiritualem segrotantium curam
suscipiat, omnemque diligentiam in eo ponat, ut in viam
salutis eos dirigat, atque a diabolicis insidiis salutarium

adjumentorum praesidio defendat, ac tueatur.
7. Accedat autem ad segrotum ita paratus, ut in promptu habeat argumenta ad persuadendum apta ac prsesertim Sanctorum exempla quse plurimum valent
quibus eum in Domino consoletur, excitet, ac recreet.
Horteturque, ut omneni spem suam in Deo ponat,
peccatorum suorum pceniteat, divinam misericordiam
,

:

,

imploret, et infirmitatis poenas
tamquam paternam
Dei visitationem patienter ferat et ad salutem suam
provenisse credat, ut vitam, moresque suos melius
,

,

,

instituat.
8. Deinde qua par est prudentia et caritate, hominem
ad sacram confessionem inducat, et confitentem audiat,
etiamsi velit totius vita) peccata confiteri ac si opus
;

tam infirmo, quam ejus familiaribus vel propinquis in memoriam revocet, quod Lateranensis Concilii,

fuerit,

ac plurium

summorum

gravibus poenis,

n(;

Pontificum decretis cavetur sub
medici ultra tertiam vicem jegrotos

visitent, nisi prius ipsis certo constet, illos Confessionis Sacramento rite expiatos fuisse.

,

De

89

visitatione et ciira rnfirmorum.

9. IUud prseterea diligenter servari curabit, ne quis
pro corporali salute aliquid segroto suadeat, vel adhibeat, quod in detrimentum animae convertatur.
10. Ubi vero periculum immineat, Parochus monebit
gegrotum, ne dsemonum astutia, neque medicorum pol-

licitationibus, neque propinquorum, aut amicorum blanditiis se uUo modo decipi sinat, quo minus ea, quse ad
animae salutem pertinent opportune procuret et qua
par est devotione et celeritate, sancta Sacramenta, dum
sana mens est, integrique sensus, religiose suscipiat,
citra fallacem illam, ac perniciosam procrastinationem,
quse plurimos ad seterna supplicia perduxit, in diesque
fallente diabolo perducit.
H. Quod si seger aliquis hortationibus ac monitis
Sacerdotum vel amicorum et domesticorum consiliis
adduci non potest, ut velit peccata sua confiteri, tunc
non omnino desperanda res est, sed quamdiu ille vivit,
repetendse sunt frequentes variae et efficaces Sacerdotum, et aliorum piorum hominum exhortationes proponendaque seternae salutis damna, et sempiternae mortis supplicia; ostendendaque immensa Dei misericordia,
,

,

,

,

;

eum

ad poenitentiam provocantis, ad ignoscendum pa-

ratissimi. Adhibendae sunt etiam tum privatse tum
publicas ad Deum preces
ad divinam gratiam impetrandam pro sakite miseri decumbentis.
12. Videbit denique Sacerdos, quibus potissimum tentationibus, aut pravis opinionibus aeger sit subjectus, ei,

que, prout opus fuerit, apta remedia prudenter adhibebit.
13. Sacras imagines Christi Domini crucifixi, beata?
Marise Virginis, et Sancti, quem seger praecipue veneratur, ob oculos ejus apponi curabit. Vasculum item adsit
aquse benedictse qua frequenter aspergatur.
14. Proponet etiam segrotanti, prout ejus conditio
feret, aliquas breves orationes, et pias mentis ad Deum
excitationes
prsesertim versiculos e Psalmorum libro,
,

:

Orationem Dominicam,

Salutationem Angelicam,
Domini nostri meditationem, et Sanctorum martyria et exempla, ac cselestis
glorise beatitudinem. Hsec tamen opportune et discrete
suggerantur, ne segroto molestia, sed levamen afferatur.
15. Consoletur infirmum, dicens, se pro eo in Missse
curaturumque ut
sacrificio, et aliis precibus oraturum
alii itidem pro eo faciant, idque re ipsa prsestabit.

vel

Symbolum

et

fidei, vel passionis

,

90

Romanum.

Rituale

Tit.

V. cap.

4.

gravior, vel cum periculo fuerit, segroto
suadeat, ut dum integra mente est, rem suam omnem
recte constituat et testamentum faciat si quid habeat
alienum, restituat, et ad remedium animse suae pro fased
cultatibus, quod in Domino ei placuerit, disponat
caveatur.
nota
avaritiae
omnis
hsec suggerendo,
17. Hortetur denique ut si convaluerit, ante omnia
ad Ecclesiam veniat ubi Deo gratias agat de restituta
valetudine, et sacram communionem pie suscipiat; ac
16. Si

morbus

;

,

:

,

,

deinceps meliorem vilse disciplinam teneat.
IS.Sequentes preces omnes, vel ex parte, prout tempus, et aigrotorura conditio fcret, pro arbitrio Sacerdotis
dici, vel omitti possunt.
19. Sacerdos igitur infirmi c-u})iculum ingressus, {>ri-

mum
y.
^.
20.

dicat

:

Pax huic domui.
Et omnibus habitantibus in ea.
Mox iniirmum, et lectum ejus, et cubiculum

gat aqua benedicta

Asperges
lavabis

me,

,

dicens Antiphonam

me Domine hyssopo,
et

asper-

:

mundabor

et

:

super nivem dealbabor.

Deiudc erga intirmum oflicium suum pra^stet, ut supra
(hctum est. Quo pr^stito, vel antequam discedat, dicere
poterit supra infirmum ahquem Psalmum ex quatuor
prioribus PcenitentiaHbus (pag. 74), vel Psalmum Qui
habitat, etc. (pag. 97),
ea dicat

cum

Gloria Patri

,

in fine. Post-

:

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Pater noster.
y. Et ne nos indiicas in tentationem.
^. Sed Kbera nos a malo.
V. Salvum fac servum tuum.
t^.
Deus meus, sperantem in te.
f. Mitte ei Domine auxilium de sancto.
l^.
Et de Sion tuere eum.
V. Nihil proficiat inimicus in eo.
^. Et fiUus iniquitdtis non apponat nocere ei.
f. Esto ei Domine turris fortitudinis.
^.

A

facie inimici.

,,

De

visitatione et cura infirmonim.

Dominus opem

f,
^.
^.

ferat

91

illi.

Super lectum doloris ejus.
Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f, Dominus vobiscum.
Et

f^.

cum

spiritu tuo.

Oremus.
proprium
est misereri semper et parDEUS
cere siiscipe deprecationem nostram ut nos
et liunc famulum tuum, quos delictorum catena con,

cui
:

;

stringit, miseratio tuae pietdtis cleraenter absolvat.

humdnse singulare prsesidium
super infirmum famulum tuum ostende virtutem ut ope misericordisetuseadjutus, Ecclesiae tuse sanctse incolumis reprsesentari mereatur.
CONCEDE hunc famulum tuum, qusesumus Domine
Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere
et gloriosa beatse Marise semper Virginis

DEUS,

infirmitatis

auxilii tui
:

:

intercessione, a prsesenti liberari tristitia, et seterna
perfrui Isetitia. Per Christum Dominum nostrum.
^.

Amen.

Benedictio Dei omnipotentis, Patris ^, et Filii,
et Spiritus sancti, descendat super te, et maneat
semper. Bl. Amen.
Deinde aspergat eum aqua benedicta.
21. Qui sequuntur Psalmi et Evangelia, cum Prccibus, pro tcmporis ctiam opportunitate et fcgrotantium
,

,

pio desiderio, Sacerdotis arbitrio dici poterunt.

Ps. 6. Doraine ne in furore tuo (pag. 74

);

in

fme

Gloria Patri.

Dominus vobiscum.
Et cura spiritu tuo.
Sequentia sancti Evangelii secundum Matthseum.
f.

]^.

l^.

Gloria tibi Domine.
22.

Dum

crucis de

Sacerdos

dicit

more super

similiter super

Sequentia, etc. taciat signum
ore, et in pectorc,

se in fronle

infirmum

,

si

,

fuerit

infirmitatem non potest se signare.

masculus

,

et si

ob

Rituale Romaiium.

92

Tit. \. cap. 4.

autem fuerit femina, dum Sacerdos se signat,
per semetipsam in locis prsedictis se signel, si potet hoc
si vero non potest, alia mulier eam signet
est
idem in sequentibus Evangeliis servetur.
23. Si

illa

:

:

Matth.

8.

illo tempore
Cum introisset Jesus CapharINnaum,
accessit ad eum centurio, rogans eum,
:

Domine, puer meus jacet in domo paramale torquetur. Et ait illi Jesus
Ego
veniam, et curdbo eum. Et respondens centiirio,
ait
Domine, non sum dignus ut intres sub tectum
meum; sed tantum dic verbo, et sanabitur puer
meus. Nam et ego homo sum sub potestate constitiitus, habens sub me milites, et dico huic
Vade,
et vadit; et alii
Veni, et venit et servo meo Fac
hoc, et facit. Audiens autem Jesus, miratus est, et
sequentibus se dixit Amen dico vobis, non inveni
tantam fidem in Israel. Dico autem vobis, quod
et

dicens

lyticus,

:

et

:

:

:

;

:

:

:

multi ab oriente, et occidente venient, et reciimbent cum Abraham, et Isaac, et Jacob in regno
caelorum fiUi autem regni ejicientur in tenebras
exteriores
ibi erit fletus, et stridor dentium. Et
dixit Jesus centurioni Vade, et sicut credidisti, fiat
tibi. Et sanatus est puer in illa hora.
;

;

:

Oremus.

OMNiPOTENS

Oratio.
sempiterne Deus, salus seterna cre-

dentium, exaudi nos pro infirmo f^mulo tuo N.,
pro quo misericordise tuae imploramus auxilium
ut reddita sibi sanitate gratiarum tibi in Ecclesia
tua referat actiones. Per Christum Dominum no:

,

strum.

^.

Amen.
Psalmus

15.

^ONSERVA me Domine, quoniam speravi in
%^ te. * Dixi Domino Deus meus es tu, quov^ niam bonorum meorum non eges.
Sanctis, qui sunt in terra ejus, * mirificavit omnes
voluntates meas in eis.
:

De

.visitalione et cnra

93

infirmorum.

Multiplicatse sunt infirmitates

eorum

:

*

postea

acceleraverunt.

Non congregabo conventicula eorum de sanguinibus * nec memor ero nominum eorum per labia
:

mea.

Dominus pars hereditatis meae, et calicis mei _:
tu es, qui restitues hereditatem meam mihi.
* etenim
Funes ceciderunt mihi in prseclaris
hereditas mea praeclara est mihi.
Benedicam Dominum, qui tribuit mihi intelle-

*

:

ctum

me

* insuper
renes mei.
:

et

usque ad noctem increpuerunt

Providebam Dominum in conspectu meo sem* quoniam a dextris est mihi
ne commo-

per

,

:

vear.

Propter hoc Isetatum est cor meum et exsultavit
* insuper et caro mea requiescet in
lingua mea
,

:

spe.

Quoniam non derehnques animam meam in in* nec dabis sanctum tuum videre corruptio-

ferno

:

nem.
Notas mihi

cum

fecisti vias vit?e,

vultu tuo
in finem.
Gloria Patri.
y.

:

adimplebis

me Isetitia

delectationes in dextera tua usque

*

Dominus vobiscum.

Et cum spiritu tuo.
Sequentia sancti Evangelii secundum Marcum.
^. Gloria tibi Domine.
Marc. 16. c.
illo tempore
Recumbentibus lindecim disciINpulis, apparuit illis
Jesus, et exprobravit incredulitatem eorum et duritiam cordis quia iis qui
viderant eum resurrexisse
non crediderunt. Et
dixit eis Euntes in mundum universum, prsedicate
Evangelium omni creatiirae. Qui crediderit,et baptizatus fuerit, salvus erit qui vero non crediderit,
condemnabitur. Signa autem eos, qui crediderint,
^.
y.

:

,

,•

,

,

:

:

94

Romanum,

Rituale

V. cap.

Tit.

4.

hsec sequentur In nomine meo dgemonia ejicient
linguis loquentur novis
serpentes tollent
et si
mortiferum quid biberint, non eis nocebit super
aegros manus imponent, et bene habebunt.
:

:

:

:

:

Oremus.

Oratio.

cselestium Deus, qui ab humanis corporibus omnem languorem et omnem infirmitatem prsecepti tui potestate depellis adesto propitius huic famulo tuo N., ut fugatis infirmitatibus, et

ViRTUTUM

,

:

viribus receptis nomen sanctum tuum instaurata
protinus sanitate, benedicat. Per Christum Domi,

,

num

nostrum.

Amen.

^.

Psalmus

XAUDiAT
*

Dominus

te

Mittat tibi

Memor

sit

tuum pingue
Tribuat
silium

in die tribulationis

:

nomen Dei

protegat te

Sion tueatur

19,

Jacob,
auxilium de sancto

* et

:

de

te.

omnis

sacrificii tui

*

et

:

holocaustum

fiat.

tibi

seciindum cor tuum

:

*

et

omne

con-

tuum confirmet.

Lsetabimur in salutari tuo * et in n6mine Dei
nostri magnificabimur,
Impleat Dominus omnes petitiones tuas * nunc
cognovi quoniam salvum fecit Dominus Christum
:

:

suum,
Exaudiet illum de cselo sancto suo
tibus salus dexterse ejus.

:

*

in potenta-

* nos autem in
equis
invoc^bimus,
nostri
* nos autem
Ipsi oblig^ti sunt, et ceciderunt
surreximus et erecti sumus.
Domine salvum fac regem * et exaudi nos in die,
qua invocaverimus te.

Hi in curribus,

et hi in

:

nomine Domini Dei

:

:

Gloria Patri.
Y: Dominus vobiscum.
^.

Et

cum

spiritu tuo.

:

De

95

visitatione et cura infirmorum.

Sequentia sancti Evangelii
tibi Domine.
G16ria
f,
^i.

secundum Lucam.

Luc. 4. g.
Surgens Jesus de synagoga,
IN introivit in domum Simonis. Socrus autem
Sim6nis tenebatur magnis febribus et rogaverunt
illum pro ea. Et stans super illam, imperavit febri
et dimisit illam. Et continuo surgens ministrabat
illis. Cum autem sol occidisset, omnes, qui habebant infirmos variis languoribus, ducebant illos
ad eum. At ille singulis manus imponens, curibat

tempore

illo

:

:

eos.

Oremus.

Oratio.

sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus,
qui fragilitatem humana^ conditionis, infiisa
virtiitis tuae dignatione, confirmas, ut salutaribus
remediis pietatis tuse corpora nostra et mentes
vegetentur, super hunc famulum tuum propitius
intende ut omni necessitate corporese infirmitatis
exclusa, gratia in eo pristinae sanitatis perfecte
reparetur. Per Christum Dominum nostrum.

DOMiNE

:

Amen.

l\.

Psalmus 85.
NCLiNA Domine aurem tuam

,

et

exaudi

me

*
:

et pauper sum ego.
animam meam quoniam sanctus
salvum fac servum tuum Deus meus spe-

quoniam inops,
Custodi

sum

:

*

rantem

,

,

in te.

Miserere mei Domine, quoniam ad te clamavi
* Isetifica animam servi tui, quoniam ad te
Domine animam meam levavi.
Quoniam tu Domine suavis et mitis * et multse

tota die

:

:

misericordiae omnibus invocantibus te.
Auribus percipe Domine orationem meam * et
intende voci deprecationis mese.
In die tribulationis mese clamavi ad te * quia
exaudisti me.
:

:

.

96

Romanum.

Rituale.

Non

Omnes

gentes

quascumque
te Domine

Quoniam magnus
Deus

:

4.
* et

non

est

tua.

adorabunt coram
nomen tuum.
es

Domine

est similis tui in diis

seciindum opera

V. cap.

Tit.

fecisti,
*

venient, et

et glorificabunt

:

es tu, et faciens mirabilia

*

:

tu

solus.

Deduc me Domine
veritate tua

:

* Isetetur

in via tua,

cor

meum

et

ingrediar in

ut timeat

,

nomen

tuum

Domine Deus meus in toto corde
glorificabo nomen tuum in seternum
meo
* et
Quia misericordia tua magna est super me
eruisti animam meam ex inferno inferiori.
Confitebor
,

tibi

* et

:

:

Deus, iniqui insurrexerunt super me, et synagoga
* et non
potentium qusesierunt animam meam
proposuerunt te in conspectu suo.
*
Et tu Domine Deus miserator et misericors,
:

patiens, et multse misericordise

Respice in me,

et

,

et

miserere mei:

verax.
*

da imperium

tuum puero

tuo, et salvum fac filium ancillse tuae.
Fac mecuni signum in bonum ut videant qui
,

confundantur ^quoniam tu Domine
adjuvisti me, et consolatus es me.
oderunt me,

et

:

Gloria Patri.
y.

Dominus vobiscum.

^. Et

cum

spiritu tuo.

f. SequentiasanctiEvangeliisecundumJoannem.
^. Gloria tibi Domine.

Joann. 5.
Erat dies festus Judaeorum, et
INascendit Jesus Jerosolymam. Est autem Jerosolj^mis Probatica piscina, quae cognominatur hebraice Bethsaida, quinque porticus habens. In his
jacebat multitiido magna languentium, csecorum,
claudorum, aridorum exspectantium aqute motum.
Angelus ^utem Domini descendebat secundum tempus in piscinam et movebatur aqua. Et qui prior
illo

tempore

:

:

Do

97

vifiitatione et ciira ihfirmoruiii.

(iescendisset in piscinam post moti6nem aquae,
sanus fiebat a quaciimque detinebatur infirmitate.
Erat autem quidam homo ibi, triginta et octo annos
habens in infirmitate sua. Hunc cum vidisset Jesus
jacentem, et cognovisset quia multum jam tempus
haberet, dicit ei Vis sanus fieri? Respondit eilanguidus Domine, hominem non hdbeo, ut cum turbata fiierit aqua, mittat me in piscinam dum venio
enim ego ilius ante me descendit. Dicit ei Jesus
Surge, tolle grabatum tuum, et ambula. Et statim
sanus factus est homo ille et siistulit grabdtum
suum, et ambulabat. Erat autem SAbbatum in die
illo. Dicebant ergo Judsei illi, qui sanatus fuerat
Sabbatum est, non licet tibi tollere grabdtum tuum.
Resp6ndit eis Qui me sanum fecit, illi mihi dixit
Tolle grabatum tuum, et ambula. Interrogaverunt
ergo eum Quis est ille homo, qui dixit tibi ToIIe
grabitum tuum, et ambula? Is dutem, qui sanus
fiierat effectus, nesciebat quis esset. Jesus enim
declinavit a turba constitiita in loco. P6stea invenit
eum Jesus in templo, et dixit illi Ecce sanusfactus
es jam noli peccare, ne deterius tibi dliquid con:

:

:

,

:

:

:

:

:

:

:

:

:

tingat.

Oratio.
Oremus.
D6mine,
fdmulum
tuum
in
infirmitdte sui
RESPiCE,
c6rporis laborantem et dnimam refove quam
ut castigati6nibus emenddtus continuo se
creasti
sentiat tua medicina salvatum. Per Christum D6minum nostrum. ^.Amen.
Psalmus 90.
,

,

,

:

ui habitat in adjut6rio Altissimi, * in protecti6ne Dei caeli commorabitur.
Dicet D6mino
Susceptor meus es tu et
refiigium meum * Deus meus sperabo in eum.
Qu6niam ipse liberavit me de laqueo venantium,
,

:

:

* et

a verbo aspero.
Scapulis suis obumbrdbit tibi
ejus sperabis.
RiT. N. 190.

:

* et

sub pennis

4

98

Hituale

Romanum.

Scuto circumdabit

V, cap.

Tit.

te veritas ejus

"

:

4.

non timebis

a timore noctiirno.

A sagitta volante in die a negotio perambulante
in tenebris * ab incursu, et daemonio merididno.
Gadent a latere tuo mille, et decem millia a dextris
,

:

tuis

:

*

ad

te

autem non appropinqudbit.

Verumtamen

oculis tuis considerabis * et retributionem peccatorum videbis.
Quoniam tu es Domine spes mea * Altissimum
posuisti refiigium tuum.
Non accedet ad te malum * et flagellum non
appropinquabit taberndculo tuo.
Quoniam Angelis suis mandavit de te * ut cust6diant te in omnibus viis tuis.
In mdnibus portabunt te * ne forte ofFendas ad
:

:

:

:

:

lapidem pedem tuum.
Super aspidem et basiliscum ambuldbis
conculcabis leonem et draconem.
,

Quoniam in me speravit liberabo eum *
gam eum, quoniam cogn6vit nomen meum.
,

sum

eum

ego exaudiam
in tribulatione, eripiam eum,

Glamdbit ad
ipso

me

:

,

et

:

* et

:

prote*

cum

et glorificabo

eum.
Longitiidine dierum replebo
salutare meum,
Gloria Patri.

eum

:

ostendam

* et

illi

Oremus.

Oratio.

OMNfpoTENs, sempit^rne Deus, infirmitatemf^muli
atque ad protegendum
tui propitius respice
eum dexteram tuse majest^tis extende. Per Ghristum
Dominum nostrum. ^. Amen.
24. Completa Oratione ultima, Sacerdos imponat dex:

teram

manum

super caput infirmi

,

Super segros manus imponent,

et dicat

:

bene habebunt.
Jesus Marise Filius, mundi salus, et Dominus,
meritis et intercessi6ne sanct6rum Apostol6rum
su6rum Petri et Pduli et 6mnium Sanct6rum sit
tibi clemens et propitius. Amen.
,

et

,

De

visitatione et cura infirmorum.

V D6minus vobiscum.
PosteH dicai
^. Et cum spiritu tuo.
V. Initium sancti Evangelii seciindum

99

:

Jo^nnem.

Gloria tibi D6mine.

j^.

Joann.

1.

Verbum, et Verbum erat apud
IN Deum et Deus erat Verbum. Hoc erat in
principio apud Deum. Omnia per ipsumfacta sunt:
et sine ipso factum est nihil quod factum est in
principio erat
,

;

,

hominum

et lux in

ipso vita erat et vita erat lux
tenebris lucet, et t^nebrae eam non comprehendecui nomen erat
runt. Fuit homo missus a Deo
Joannes. Hic venit in testimonium ut testim6nium
perhiberet de liimine, ut omnes crederent per illum.
Non erat ille lux, sed ut testim6nium perhiberet de
lumine. Erat lux vera, quae illiiminat omnem h6minem venientem in hunc mundum. In mundo erat, et
mundus per ipsum factus est, et mundus eum non
cogn6vit. In pr6pria venit, et sui eum non receperunt. Quotquot autem receperunt eum, dedit eis
,

:

,

,

Dei fieri, his, qui credunt in n6qui non ex sanguinibus, neque ex voluntdte carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deonati
sunt. Et Verbum caro factum est, et habitdvit in
nobis et vidimus gI6riam ejus, gl6riam quasi Unigeniti a Patre, plenum gr^tise, et verit^tis.
potestatem

mine ejus

filios

:

:

Deo

^.

gratias.

25. Postea benedicens

inlirmum subjungat, dicens

Benedictio Dei omnipotentis, Patris
sancti descendat super te

et Spiritus

,

Amen.
Deinde aspergat eum aqua

semper.

^
,

,

et

:

et Filii,

maneat

f^.

benedicta.

26. Si fuerint plures infirmi in eodem cubiculo vel
loco Preces et Orationes praedictae dicuntur super eos
in numero plurali. Quae omnia etiam poterunt, arbitrio
,

,

Sacerdotis, breviora

y^

iieri.

Rituale Romanuni.

100

Tit.

V. cap.

S.

CAPUT V
MODUS JUVANDI MORIENTES
NGRAVESCENTE morbo, Parochus infirmum frequentius visitabit, et ad salutem diligenter
juvare non desinet monebitque instante periculo se confestim vocari, utin tempore prsesto
:

sit

morienti, sumptoque sanctissimo Viatico,

Unctione adhibita, si periculum immineat, statim commendationis animae officium prsestabit de quo
et sacra

,

infra.

Sed

si

tempus suppetat, sequentia

praestare poterit,
tione perBona3.
2.

Ac primo,

si

si ita

pietatis officia

expedire judicaverit, pro condi-

regrotus Indulgentiam legitima aucto-

concessam consequi possit, eam ilH reducat ad
mentem, proponatque, quid ad eam consequendam agi
debeat praesertim, ut contrito corde sanctissimum no-

ritate

:

men JESU

semel, vel ssepius invocet.

3. Deinde hortetur infirmum, et excitet, ut dum mente
viget, eliciat actus fidei, spei, et caritatis aliarumque
,

virtutum

,

nempe

:

Ut firmiter credat omnes articulos fidei, et quidquid
sancta Romana Ecclesia catholica et apostolica credit,
et docet.
Ut speret, Christum Dominum nostrum pro sua immensa clementia sibi fore propitium et merito ejus
sanctissimae passionis, et per intercessionem B. Mjariae,
et omnium Sanctorum, se vitam aeternam consecuturum.
Ut toto corde diligat et maxime diligere cupiat Dominum Deum ea dilectione qua illum diligunt Beati
;

,

Sanctique omnes.
Ut ob amorem Dei doleat ex corde de omni ofTensa,
qualitercumque contra Dominum Deum et proximum
,

cbmmissa.
Ut ex corde ob amorem Dei parcat omnibus, qui sibi
quoquo modo fuerint molesti, aut inirnici.
Ut ab iis veniam postulet, quos aliquando dictis, aut
factis offendit.

^^

:

Modus juvandi morientes.

101

Ut quem patitur dolorem et morbi molestiam, propter
in poenitentiam peccatorum suorum patienter to-

Deum
leret.

Ut si Dominus sibi salutem corporis praestare dignabitur, proponat de csetero pro viribus suis a peccatis
cavere, et ejus mandata servare.
4. Hortetur praeterea, ut eo modo quo potest saltem
ex corde ita per intervalla precetur
:

^^Y^iSERERE mei Deus secundum magnam miseri-

vXi

cordiam tuam.

In te Domine speravi
In manus tuas Domine

non confiindar in seternum.

:

redemisti

commendo spiritum meum
me Domine Deus veritatis.

Deus in adjutorium meum intende Domine ad
adjuvandum me festina.
Esto mihi Domine in Deum protectorem.
Deus propitius esto milii peccatori.
Dulcissime Domine Jesu Christe per virtiitem
:

,

sanctissimae passionis tuae, recipe

me

in

numerum

electorum tuorum.
Domine Jesu Christe, siiscipe spiritum meum.
Maria mater gratise, mater misericordiae, tu me
ab hoste protege, et hora mortis suscipe.
Sancte Angele Dei, mihi custos assiste.

Omnes
pro me,

sancti Angeli et
et

mihi

omnes

Sancti intercedite

succiirrite.

5. llcec, et his similia poterit prudens Sacerdos vulgari, vel latino sermone, pro personai captu, morienti

suggerere.

.

i

¥

i

^02

Romanum.

Rituale

Tit.

CAPUT

V. cap.

6.

VI

RITUS BENEDICTIONIS APOSTOLIC^
IN

ARTICULO MORTIS

A SACERDOTIBUS AD ID DELEGATIS IMPERTIENDiE

ENEDiCTio in articulo mortis cum soleat impertiri post Sacramenta Poenitentiae, Eucharistise,
et Extremse Unctionis illis inlirmis qui vel
illam petierint, dum sana mente et integris
sensibus erant, seu verisimiliter petiissent, vel
dederint signa contritionis
impertienda iisdem est,
etiam si postea linguee, caeterorumque sensuum usu sint
destituti, aut in delirium vel amentiam inciderint.
Excommunicatis vero, impcenitentibus et qui in manifesto peccato mortali moriuntur, est omnino deneganda.
2. Habens prsedictam facultatem, ingrediendo cubiculum, ubi jacet infirmus, dicat Pax huic domui, etc.
ac deinde segrotura, cubiculum, et circumstantes aspergat aqua benedicta, dicendo Antiphonam
Asperges
;

,

:

:

me,

etc.

3. Quod si aegrotus voluerit confiteri, audiat illum, et
absolvat. Si confessionem non petat, excitet illum ad
eliciendum actum contritionis de hujus Benedictionis
efficacia ac virtute, si tempus ferat, breviter admoneat;
tum instruat, atque hortetur, ut morbi incommoda ac
dolores in anteactae vitae expiationem libenter perferat,
Deoque sese paratum offerat ad ultro acceptandum quidquid ei placuerit, et mortem ipsam patienter obeundam
in satisfactionem poenarum, quas peccando promeruit.
;

4.Tum piis ipsum verbis consoletur, in spem erigens,
fore, ut ex divinae munificentiae largitate eam pcEnarum
remissionem, et vitam sit consecuturus aeternam.
5.

Postea

dicit

:

f. Adjutorium
i^.

Qui

Ant.

Ne

nostrum

in

nomine D6mini.

caelum et terram.
reminiscdris D6mine delicta f^muli tui

fecit

Ritus Benedictionis Apostolicae
(vel ancillae tuse)

:

,

103

etc.

neque vindictam sumas de pec-

catis ejus.

et

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Pater noster.
y. Et ne nos indiicas in tentationem.
j^. Sed libera nos a malo.
f. Salvum fac servum tuum (vel ancillam tuam,
sic deinceps).
i^.

f.
l^.

Deus meus sper^ntem

in te.

Domine exaudi orati6nem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.

f.
^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.
Dcus
Patcr misericordidrum et
CLEMENTissiME
Deus totius consolationis, qui neminem vis perire
in te credentem, atque sper^ntem
secundum multitiidinem miserationum tuarum respice propitius
famulum tuum N., quem tibi vera fides, et spes
christiana commendant. Visita eum in salutari tuo,
et per Unigeniti tui passionem et mortem omnium
ei delictorum suorum remissionem
et veniam clementer indiilge
ut ejus anima in hora exitus sui
,

,

:

,

,

:

propitiatum inveniat, et in sanguine
ejiisdem Filii tui ab omni macula abliita, transire
ad vitam mereatur perpetuam. Per eiimdem Christum Dominum nostrum. K. Amen.
te jiidicem

6. Tum dicto ab uno ex Glericis adstantibus Gonfiteor, etc. Sacerdos dicat
Misereatur, etc. Deinde
:

:

DOMiNUS

noster Jesus Christus, Filius Dei vlvi,
qui beato Petro Apostolo suo dedit potestatem ligandi, atque solvendi, per suam piissimam

misericordiam recipiat confessionemtuam, et restituat tibi stolam primam quam in Baptismate recepisti
et ego facultate milii ab Apostolica Sede tribiita, indulgentiam plenariam
remissi6nem
et
6mnium peccat6rum tibi concedo.
,

:

,

104

Riuale

In n6mine
Amen.

Bomanum.

Patris

^,

V. cap.

Tit.

7.

et Filii, et Spiritus sancti.

Per sacrosancta humanse reparationis mysteria
remittat tibi omnipotens Deus omnes prsesentis et
futurae vitse poenas, paradisi portas aperiat, et ad
gaudia sempiterna perdiicat. Amen.
Benedicat

te

omnipotens Deus, Pater ^,

et Spiritus sanctus.

Filius,

Amen.

adeo morti proximus, ut neque
neque pra^missarum
precum recitandarum suppetat tempus, statim Sacerdos
Benedictionem ei impertiatur.
8. Deinde sequentes proces quanta poterit majori de7. Si

vero infirmus

confessionis

sit

generalis facienda^

,

votione dicat, admoneatque domesticos, et circumstantes, ut simul orent pro moriente.

CAPUT

VII

ORDO COMMENDATIONIS ANIMiE
AROCHusad decedentisanimsecommendationem
accedens, Clericum saltem unum, si potest,
secum habeat, qui deferat vasculum aquae benedictee,superpelliceum,etstolamviolaceam,
quibus ipse Sacerdos ante infirmi cubiculum
indutus, locum ingrediens, dicat
:

Pax huic d6mui,

et

6mnibus habitdntibus

Deinde aspcrgat segrotum
aqua benedicta dicens

1.
tes*

,

,

lectum

ot

circumstan-

:

me D6mine hyssopo

Asperges

,

in ea.

,

et

mundabor

:

lavabis me et super nivem dealb^bor.
2. Postea Salvatoris nostri crucifixi imaginem legroto
osculandam praibeat, verbis efficacibus eum ad spem
ffiternse salutis erigens
ipsamque imag-inem coram eo
,

,

ponat, ut illam adspiciens, salutis sua» spem sumat.
3

Dcinde accensa candela, genibus

flexis,

cum omni-

,

Qrdo. commendatronis

105

aniniae^

bus circumstantibus breves Litanias devote recitet, in

hunc modum.
YRIE eleison.
Christe eleison.

^ Kyrie eleison.
Sancta Maria, ora pro eo.
Omnes sancti Angeli et
Arch^ngeli, orate pro

,

Omnes

sancti

Monachi

Eremitae,

eo.

SancteAbel,
chorus
Omnis

ora.

Justo-

rum,
Sancte
Sancte

Sancte Francisce
ora
pro eo.
Sancte Gamille
ora.
Sancte Joannes de Deo,
ora pro eo.

Abraham
Joannes

sta,

Sancte Joseph,

Omnes

,

ora.
ora.
Baptiora.
ora.

sancti Patriarchse
orate.
ora.
ora.
ora.
ora.
Omnes sancti Apostoli et
orate.
Evangelistse
Omnes sancti Discipuli
orate.
Domini,
Omnes sancti Innocentes,
orate.
Sancte Stephane,
ora.
Sancte Laurenti
ora.
Omnes sancti Martyres,
orate.
Sancte Silvester,
ora.
Sancte Gregori,
ora.
Sancte Augustine,
ora.
Omnes sancti Pontifices
et Gonfess6res,
orate.
Sancte Benedicte ,
ora.

etProphetae,
SanctePetre,
Sancte Paule,
Sancte Andrea,
Sancte Joannes

,

,

,

Magda-

Maria

Sancta
lena,

ora.
ora.

SanctaLiicia,

Omnes

et

orate.

Virgines

sanctae

et Viduae,

orate.

Omnes

Sancti et Sanctse
Dei, interceditepro eo.
Propitius esto, parce ei

Domine.
Propitius

esto

,

libera

eum Domine.
Propitius esto,

libera.

Ab

libera.

ira tua,

Apericulomortis, libera.
A mala morte,
libera.

A poenis inferni,
Ab omni malo,

libera.
libera.

Apotestate didboIi,Iibera

eum Domine.
Per nativitatem tuam libera eum Domine.
Per crucem et passionem
tuam,
libera.
Per mortem et sepultiiram tuam,
libera.
Per gloriosam resurrecti6nem tuam, libera.
Per admir^bilem ascen,

sionemtuam,

libera.

:

106

Romanum.

Rituale

Tit,

V. cap.

7.

ei parcas, te rogamus
audi nos.
Kyrie eleison.

Per gratiam Spiritus san- Ut
cti Paracliti,

libera.

In die judicii,

libera.

rogamus Christe

Peccatores, te
^udi nos.
4.

eleison.

Kyi^ie eleison.

Deinde cum

in ag-one sui exitus

anima anxiatur,

dicantur sequentes Orationes.

Oratio.

PROFiciscERE, ^uima christiana, de hoc mundo,
in nomine Dei Patris omnipotentis, qui te
creavit
in nomine Jesu Gliristi Filii Dei vivi qui
:

,

nomine Spiritus sancti qui in
te effiisus est
in nomine Angelorum et Archangelorum in nomine Thronorum et Dominationum
in nomine Principatuum et Potestatum
in nomine
Glierubim et Serapliim in nomine Patriarcharum
et Prophetarum in nomine sanctorum Apostolorum
et Evangelistarum in nomine sanct6rum Martyrum
et Gonfess6rum
in nomine sanctorum Monacliorum et Eremitarum in nomine sanctarum Virginum, et omnium Sanctorum et Sanctdrum Dei
pro

passus est

te

in

:

,

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

h6die

sit

Sion.
^.

in

pace locus tuus,

et habitatio tua in sancta

Per eiimdem Gliristum

D6minum

nostrum.

Amen.
Oratio.

misericors, Deus clemens, Deus qui seciinmultitudinem miserati6num tuarum peccata poenitentium deles, et praeterit6rum criminum
culpas venia remissi6nis ev^cuas respice propitius

DEUS

dum

:

hunc famulum tuum
6mnium peccat6rum su6rum
super

N.,

et

remissi6nem

tota cordis confessi6ne poscentem deprecatus exaudi. Renova in eo,
piissime Pater, quidquid terrena fragilitdte corruptum, vel quidquid diab61ica frdude violatum est
et unitdti c6rporis Ecclesiae membrum redempti6nis annecte. Miserere D6mine gemituum, miserere
lacrymdrum ejus et non habentem fiduciam nisi
:

,

Ordo commendationis animte.

ad tuae sacramentum reconciPer Christum Dominum nostrum.

in tua misericordia
liationis admitte.
i't.

107

,

Amen.

te omnipotentiDeo, carissime frater, et
cujus es creatiira, committo ut cum humanitatis debitum morte interveniente persolveris ad
auctorem tuum qui te de hmo terrae formaverat,
revertaris. Egredienti itaque animae tuse de corpore,
splendidus Angelorum ccetus occiirrat judex Apostolorum tibi senatus adveniat candidatorum tibi
Martyrum triumphator exercitus obviet liliata rutilAntium te Confessorum turma circiimdet
jubilantium te Virginum chorus excipiat, et beatse quietis
in sinu Patriarcharum te complexus adstringat
mitis, atque festivus ChristiJesutibi adspectus appareat, qui te inter assistentes sibi jiigiter interesse
decernat. Ign6res omne quod horret in tenebris,
quod stridet in flammis, quod criiciat in tormentis.
Cedat tibi teterrimus satanas cum satellitibus suis
in adventutuo te comitantibus Angeliscontremiscat,
atque in seternae noctis chaos immane diffiigiat.
Exsiirgat Deus, et dissipentur inimici ejus et fiigiant qui oderunt eum, a facie ejus. Sicut deficit
fumus, deficiant
sicut fluit cera a facie ignis,
sic pereant peccatores a facie Dei
et justi epu-

COMMENDO
ei,

:

,

,

:

:

:

:

:

:

:

:

:

lentur, et exsiiltent in conspectu Dei. Confundantur igitur et erubescant omnes tartareae legiones, et
ministri sdtanse iter tuum impedire non audeant.
Liberettea cruciatu Christus, qui pro te crucifixus
est. Liberet te ab seterna morte Christus, qui pro te
mori dignatus est. Constituat te Christus Filius Dei
vivi intra paradisi sui semper amdena virentia et
inter oves suas te verus ille Pastor agnoscat. Ille ab
,

omnibus peccatis

tuis te absolvat,

atque ad dexte-

ram suam in electorum suorum te sorte constituat.
Redemptorem tuum facie ad f^ciem videas, et praesenssemperassistens, manifestissimam beatis oculis
adspicias veritatem. Constitiitus igitur inter agmina

108

Rituale

Romanum.

Tit.

V. cap.

7.

Beat6rum,contemplati6nisdivinaedulcedinepotiaris
in ssecula S3ecul6rum.
Amen.
r^.
Oratio.

SusciPE D6mine servum tuum

in locum sperandae
miseric6rdia tua.
^. Amen.
Libera D6mine ^nimam servi tui ex 6mnibus periculis inferni, et de laqueis poenarum, et ex 6mnisibi salvati6nis a

bus tribulati6nibus. i^. Amen.
Libera D6mine animam servi tui sicut liberasti
Henoch et Eliam de commiini morte mundi.
,

^.

Amen.

Libera D6mine animam servi tui sicut liber^sti
Noe de diliivio. i\ Amen.
Libera D6mine animam servi tui, sicut liberasti
Abraham de Ur Chaldse^rum. r. Amen.
Libera D6mine animam servi tui sicut liberasti
Job de passi6nibus suis. ^ Amen.
Libera D6mine animam servi tui sicut liberasti
Isaac de h6stia, et de manu patris sui Abrahae.
,

,

,

^.

Amen.

Libera D6mine animam servi tui, sicut liberasti
Lot de S6domis, et de flamma ignis. ^ Amen.
Libera D6mine animam servi tui sicut liberisti
M6ysen de manu Phara6nis regis iEgypti6rum.
,

]^,

Amen.

Libera D6mine animam servi tui, sicut liberasti
Danielem de lacu le6num. i^. Amen.
Libera D6mine animam servi tui, sicut liberasti
tres pueros de camino ignis ardentis et de manu
,

Amen.
Libera D6mine dnimam servi tui, sicut
Susdnnam de falso crimine. i\. Amen.
Libera D6mine dnimam servi tui, sicut

regis iniqui.

David de
i^.

^.

manu

regis Saul, et de

manu

liberasti
liberdsti

Golise.

Amen.

animam servi tui sicut liberasti
Paulum de carceribus. ^. Amen.
Et sicut beatissimam Theclam Virginem et Mar-

Libera D6mine

Petrum

et

,

109

Ordo commciKlationis anima\

tyrem tuam de tribus atrocissimis tormentis liberasti, sic

liberare digneris
in bonis

tecum facias
^. Amen.

animam hujus

congaudere

servi tui, et

cselestibus.

Oratio.

Dominc animam famuli tui
\ZJ N. precamurque te Domine Jesu Ghriste Salvator mundi, ut propter quam ad terram miseric6r-

/^OMMENDAMUS

tibl

,

,

,

diter descendisti, Patriarcharum tuorum sinibus
insinuare non renuas. Agnosce Domine creatiiram
tuam non a diis alienis creatam sed a te solo Deo
vivo et vero quia non est alius Deus prseter te et
,

,

,

:

non

est

secundum opera

Domine

tua. Lsetifica

ani-

mam ejus in conspectu tuo, et ne memineris iniquitatum ejus antiquarum, et ebrietatum, quas suscitavit furor, sive fervor mali desiderii. Licet enim
peccaverit tamen Patrem et Filium et Spiritum
sanctum non negavit, sed credidit, et zelum Dei in
se habuit
oravit.

DELiCTA

,

,

,

,

et

Deum

,

qui fecit omnia

,

fideliter

ad-

Oratio.
juventutis, et ignorantias ejus, qusesu-

mus, ne memineris, Domine

:

sed secundum

magnam misericordiam tuam memor

esto illius in
gloria claritatis tuse. Aperiantur ei caeli, collsetentur
illi Angeli. In regnum tuum Domine servum tuum
siiscipe. Suscipiat eum sanctus Michael Archangelus Dei, qui militiae cselestis meruit principatum.
Veniant illi obviam sancti Angeli Dei, et perducant

eum
eum

in civitatem cselestem Jerusalem. Suscipiat
beatus Petrus Apostolus, cui a Deo claves
regni caelestis traditse sunt. Adjuvet eum sanctus
Paulus Apostolus qui dignus fuit esse vas electionis. Intercedat pro eo sanctus Jodnnes electus Dei
Apostolus, cui revelata sunt secreta cselestia. Orent
pro eo omnes sancti Apostoli, quibus a Domino
data est potestas ligandi, atque solvendi. Intercedant pro eo omnes Sancti et Electi Dei qui pro
,

,

:

110

Ritnale

Christi

Romanum.

nomine tormenta

Tit.

in

V. cap.

7.

hoc sseculo sustinue-

runt ut vinculis carnis exiitus, pervenire mere^tur
ad gl6riam regni caelestis, prsestdnte Domino nostro
Jesu Christo Qui cum Patre et Spiritu sancto vivit
et regnat in ssecula saeculorum.
^. Amen.
5. Si vero diutius laborat anima
poterii legi super
eum hoc Evang-eHum S. Joannis.
Joann. 17.
UBLEVATis oculis iu cselum Jesus, dixit Pater, venit hora, clarifica Filium tuum, ut
Filius tuus clarificet te sicut dedisti ei potestatem omnis carnis, ut omne, quod dedisti ei, det
eis vitam aeternam. Haec est autem vita seterna ut
:

:

,

:

:

:

cognoscant te, solum Deum verum, et quem misisti Jesum Christum. Ego te clarificavi super terram
opus consumm^vi, quod dedisti mihi ut faciam et
nunc clarifica me tu, Pater, apud temetipsum, clarit^te, quam hdbui prius, quam mundus esset, apud
te. Manifestavi nomen tuum hominibus, quos deditui erant, et mihi eos dedisti
sti mihi de mundo
et serm6nem tuum servaverunt. Nunc cognoverunt,
quia 6mnia quse dedisti mihi abs te sunt
quia
verba quae dedisti mihi dedi eis et ipsi acceperunt, et cognoverunt vere quia a te exivi, et crediderunt quia tu me misisti. Ego pro eis rogo Non
pro mundo rogo, sed pro his, quos dedisti mihi
quia tui sunt et mea 6mnia tua sunt, et tua mea
:

:

:

,

,

:

,

,

:

:

:

:

sunt

sum in eis
mundo sunt,

et clarificatus

:

mundo,

et hi

in

:

et

et

jam non sum

in

ego ad te venio.

Pater sancte, serva eos in n6mine tuo, quos dedisti

mihi

:

ut sint

unum,

sicut et nos.

Cum

essem cum

ego servabam eos in n6mine tuo. Quos dedisti
mihi, custodivi; et nemo ex eis periit, nisi filius
perditi6nis, ut Scriptiira impleatur. Nunc autem ad
et haec loquor in mundo, ut habeant gaute venio
dium meum impletum in semetipsis. Ego dedi eis
serm6nem tuum, et mundus eos 6dio habuit, quia
non sunt demundo, sicut et ego non sum de mundo.
eis,

:

Hl

Oido commendationis animae.

Non rogo

mundo

ut tollas eos de

,

,

sed ut serves

De mundo non sunt, sicut et ego non
sum de mundo. Sanctifica eos in veritate. Sermo
eos a malo.

tuus veritas est. Sicut tu me misisti in mundum, et
ego misi eos in mundum. Et pro eis ego sanctifico

meipsum
pro

:

Non

ut sint et ipsi sanctificati in veritate.

autem rogo tantum, sed

eis

et

verbum eorum

ditiiri

sunt per

ununi

sint, sicut tu Pater in

pro

in

me,

qui cre-

eis,

me

:

ut

ego in

omnes

ut et
ut
credat
mundus,
ipsi in nobis unum
quiatu
me misisti. Et ego claritatem, quam dedisti mihi,
dedi eis ut sint unum, sicut et nos unum sumus.
Ego in eis, et tu in me ut sint consummati in
unum et cognoscat mundus, quia tu me misisti,
et dilexisti eos, sicut et me dilexisti. Pater, quos
dedisti mihi volo ut ubi sum ego et illi sint mecum ut videant claritatem meam, quam dedisti
sint

et

te,

:

:

:

:

,

,

:

quia dilexisti me ante constitutionem mundi.
Paterjuste, mundus te non cognovit
ego autem
te cognovi, et hi cognoverunt, quia tu me misisti.
Et notum feci eis nomen tuum et notum faciam
in ipsis sit, et ego in
ut dilectio, qua dilexisti me

mihi

:

:

,

:

,

ipsis.

Passio Domini nostri Jesu Ghristi seciindum
Joann. 18.
Joannem.
(N illo

tempore Egressus
:

est Jesus

cum

disci-

pulis suis trans torrentem Cedron ubi erat
hortus in quem introivit ipse et discipuli
,

,

,

Sciebat autem et Judas, qui tradebat eum,
locum quia frequenter Jesus convenerat illuc cum
discipulis suis. Judas ergo cum accepisset cohortem et a pontificibus et pharisseis ministros venit
illuc cum laternis, et facibus, et armis. Jesus itaque sciens omnia, quse ventura erant super eum,
processit, et dixit eis Quem quseritis? Responderunt el Jesum Nazarenum. Dicit eis Jesus Ego
sum. Stabat ^utem et Judas, qui tradebat eum, cum
ejus.

:

,

,

:

:

:

112

Romanum.

Rituale

Tit.

V. cap.

7.

dixit eis Ego sum
abierunt retr6rceciderunt in terram. Iterum ergo interroQuem qu^eritis? Illi autem dixerunt
gavit eos
Jesum Nazarenum. Respondit Jesus
Dixi vobis,
quia ego sum si ergo mequgeritis, sinite hos abire.
Ut impleretur sermo quem dixit Quia quos dedisti mihi, non perdidi ex eis quemquara. Simon ergo
Petrus habens gladium ediixit eum
et perciissit
pontificis servum et abscidit auriculam ejus dexteram. Erat autem nomen servo Malchus. Dixit ergo
Jesus Petro Mitte gladium tuum in vaginam. Calicem, quem dedit mihi Pater, non bibam illum? Cohors ergo, et tribunus, et ministri Judaeorum comprehenderunt Jesum, et ligaverunt eum etadduxerunt eum ad Annam primum; erat enim socer
Caiphse, qui erat pontifex anni illius. Erat autem
Cdiphas, qui consilium dederat Judseis Quia expedit, unum hominem mori pro populo. Sequebatur
autem Jesum Simon Petrus, et alius discipulus.
Discipulus autem ille erat notus pontifici et introivit cum Jesu in atrium pontificis. Petrusautem stabat ad ostium foris. Exivit ergo discipulus 41ius, qui
erat notus pontifici, et dixit ostiariae et introdiixit
Petrum. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria Numquid
et tu ex discipulis es h6minis istius? Dicit ille Non
sum. Stabant dutem servi, et ministri ad prunas
erat autem
quia frigus erat, et calefaciebant se
cum eiset Petrus stans, et calefaciens se. P6ntifex
ergo interrog^vit Jesum de discipulis suis, et de
doctrina ejus. Resp6ndit ei Jesus Ego palam lociitus sum mundo ego semper d6cui in synag6ga, et
in templo, quo omnes Judsei conveniunt et in occulto lociitus sum nihil. Quid me interrogas? interroga eos, qui audierunt quid lociitus sim ipsis
ecce hi sciunt quae dixerim ego. Haec autem cum
ipsis.

Ut ergo

sum,

et

:

:

:

:

:

:

:

,

:

:

:

:

:

,

:

:

:

:

:

:

:

:

:

dixisset, unus assistens ministr6rum dedit dlapam
Jesu, dicens Sic resp6ndes pontifici? Resp6nditei
Jesus Si male locutus sum testim6nium p^rhibe
:

:

,

Ordo commendationis anima.\

113

autem bene, quid me csedis? Et misit
ligatum ad Caipham pontijficem. Erat
dutera Simon Petrus stans, et calefaciens se. Dixede malo

:

si

eum Annas

runt ergo ei Numquid et tu ex discipulis ejus es?
Negavit ille, et dixit Non sum. Dicit ei unus ex
servis pontificis, cognatus ejus, cujus abscidit Petrus auriculam Nonne ego te vidi in horto cum illo?
Iterum ergo negavit Petrus et statim gallus cantavit.
Addiicunt ergo Jesum a Caipha in prsetorium. Erat
autem mane et ipsi non introierunt in praetorium,
ut non contaminarentur, sed ut manducarent pascha.
Exivit ergo Pilatus ad eos foras, et dixit Quam accusationem affertis adversus hominem hunc? Responderunt, et dixerunt ei Si non esset hic malefactor, non tibi tradidissemus eum. Dixit ergo eis
Pilatus
Accipite eum vos
et seciindum legem
vestram judicdte eum. Dixerunt ergo ei Judsei Nobis non licet interficere quemquam. Ut sermo Jesu
impleretur, quem dixit, significans qua morte esset
moritiirus. Introivit ergo iterum in prsetorium Pilatus, et vocavit Jesum, et dixit ei Tu es rex Judaeorum? Respondit Jesus A temetipso hoc dicis, an
alii dixerunttibi de me?Resp6nditPilatus Numquid
ego Jud^eus sum? gens tua, et pontifices tradiderunt
Regnum
te mihi
quid fecisti? Respondit Jesus
meum non est de hoc mundo si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri meiiitique decertarent,
ut non traderer Judseis nunc autem regnum meum
non est hinc. Dixit itaque ei Pilatus Ergo rex es
tu? Respondit Jesus
Tu dicis, quia rex sum ego.
Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum,
omnis qui est
ut testimonium perhibeam veritati
ex veritate, audit vocem meam. Dicit ei Pilatus
Quid est veritas? Et cum hoc dixisset, iterum exivit
ad Judseos, et dicit eis Ego nullam invenio in eo
causam. Est autem consuetiido vobis, ut unum dimittam vobis in Pascha vultis ergo dimittam vobis
regem Judaeorum? Clamaverunt ergo rursum omnes,
:

:

:

:

:

:

:

,

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

,

:

:

:

114

Romanum.

Rituale

V. cap. 7.

Tit.

dicentes
Non hunc, sed Barabbam. Erat autem
Bardbbas latro. Tunc ergo apprehendit Pilatus Jesum, et flagellavit. Et milites plectentes coronam de
spinis, imposuerunt capiti ejus
et veste purpiirea
circumdederunt eum. Et veniebant ad eum, et dicebant
Ave rex Judseorum. Et dabant ei alapas.
Exivit ergo iterum Pil^tus foras et dicit eis Ecce
:

:

:

,

:

addiico vobis eum foras, ut cognoscatis, quia nullam invenio in eo causam. (Exivit ergo Jesus portans coronam spineam, et purpiireum vestimentum.)
Et dicit eis Ecce homo. Cum ergo vidissent eum
pontifices, et ministri, clamdbant, dicentes Crucifige, crucifige eum. Dicit eis Pilatus
Accipite
eum vos, et crucifigite ego enim non invenio in eo
causam. Responderunt ei Judsei Nos legem habemus, et seciindum legem debet mori, quia Filium
Dei sefecit. Cum ergo audisset Pilatus hunc sermonem, magis timuit. Et ingressus est praetorium iterum et dixit ad Jesum Unde es tu? Jesus autem
responsum non dedit ei. Dicit ergo ei Pilatus Mihi
non loqueris? nescis, quia potestdtem habeo crucifigere te, et potest^tem habeo dimittere te? Respondit Jesus
Non haberes potestatem adversum me
ullam, nisi tibi datum esset desuper. Propterea qui
nie tradidit tibi majus peccatum habet. Et exinde
quserebat Pilatus dimittere eum. Judsei autem clamAbant dicentes Si hunc dimittis, non es amicus
Csesaris omnis enim qui se regem facit, contradicit
Csesari. Pilatus ^utem cum audisset hos serm6nes,
addiixit foras Jesum etseditpro tribunMi, inloco,
qui dicitur Lithostrotos, hebriice autem Gdbbatha.
Erat autem Parasceve Paschae hora quasi sexta et
dicit Judseis
Ecce rex vester. Illi autem clama:

:

:

:

:

:

:

:

:

,

:

:

:

,

,

:

bant

Tolle, tolle, crucifige

:

eum. Dicit

eis Pilatus

:

Regem vestrum crucifigam ? Responderunt pontifices
Non habemus regem, nisi Csesarem. Tunc
:

ergo tradidit eis illum ut crucifigeretur. Susceperunt autem Jesum, et eduxerunt. Et bdjulans sibi
,

Ordo commendationis anima^.

llo

crucem, exivit in eum, qui dicitur Galvariae, locum,
hebraice dutem Golgotha ubi crucifixerunt eum, et
:

cum

eo alios duos, hinc et hinc, medium autem
Jesum. Scripsit autem et titulum Pilatus et posuit
super crucem. Erat autem scriptum Jesus Nazarenus, Rex Judseorum. Hunc ergo titulum multi
Judseorum legerunt quia prope civitatem erat locus, ubi crucifixus est Jesus et erat scriptum hebraice, graece et latine. Dicebant ergo Pilato pontifices Judaeorum
Noli scribere Rex Judaeorum
sed quia ipse dixit Rex sum Judseorum. Respondit
Pilatus
Quod scripsi, scripsi. Milites ergo cum
crucifixissent eum, acceperunt vestimenta ejus (et
fecerunt quatuor partes, unicuique militi partem)
et tunicam. Erat autem tiinica inconsutilis, desuper contexta per totum. Dixerunt ergo ad invicem
Non scindamus eam, sed sortidmur de illa cujus sit.
Ut Scriptiira impleretur, dicens Partiti sunt vesti:

:

:

:

,

:

:

:

:

:

:

menta mea

sibi

:

et in

vestem

meam

miserunt sor-

tem. Et milites quidem hsec fecerunt. Stabant autem
juxta crucem Jesu mater ejus, et soror matris ejus,
Maria Gleophse, et Maria Magdalene. Gum vidisset
ergo Jesus matrem, et discipulum stantem, quem
diligebat, dicit matri suae Miilier, ecce filius tuus.
Deinde dicit discipulo Ecce mater tua. Et ex illa
hora accepit eam discipulus in sua. Postea sciens
Jesus quia omnia consummata sunt, ut consummaretur Scriptiira, dixit Sitio. Vas ergo erat positum
aceto plenum. Illi autem spongiam plenam aceto,
hyssopo circumponentes, obtulerunt ori ejus. Gum
ergo accepisset Jesus acetum, dixit Gonsummatum
est. Et inclinato capite tradiditspiritum. Judsei ergo,
:

:

:

:

(quoniam Parasceve erat) ut non remanerent in
cruce corpora Sabbato, (erat enim magnus dies ille
Sabbati) rogaverunt Pilatum, ut frangerentur eorum
crura, et tollerentur. Venerunt ergo milites
et
primi quidem fregerunt crura et alterius, qui cru:

,

cifixus est

cum eo. Ad Jesum autem cum

venissent,

:

116

Rituale

Romanum.

V. cap.

Tit.

7.

ut viderunt eura jara raortuum, non fregerunt ejus
crura, sed unus railitum lancea latus ejus aperuit,
et continuo exivit sanguis, et aqua. Et qui vidit,
testimoniura perliibuit et verura est testiraonium
ejus. Et ille scit quia vera dicit ut et vos credatis.
Facta sunt enira haec ut Scriptura impleretur Os
non corarainuetis ex eo. Et iterura alia Scriptiira
dicit
Videbunt in quera transfixerunt. Post haec
autera rogavit Pilatura Joseph ab Ariraathsea (eo
quod esset discipulus Jesu, occiiltus autera propter
raetum Judaeorura), ut tolleret corpus Jesu. Et perraisit Pilatus. Venit ergo, et tulit corpus Jesu. Venit
:

:

:

:

autera et Nicoderaus qui venerat ad Jesura nocte
ferens mixtiirara myrrhae et aloes quasi
libras centura. Acceperunt ergo corpus Jesu, et
ligaverunt illud linteis cura aroraatibus sicut raos
est Judgeis sepelire. Erat autera in loco, ubi cruci,

primura

,

,

,

,

fixus est, hortus et in horto raonumentura novura,
in quo nondura quisquara positus erat. Ibi ergo
propter Parasceven Judaeorura, quia juxta erat mo:

numentura, posuerunt Jesum.
6. Oratio ad Dcgiiinum Jesum Christum de

singulis

articulis passionis ejus, dicenda a moriente, vel
pro eo.

f.
^.

Adoramus

benediciraus

te Christe, et

ab

alio

tibi.

Quia per sanctara crucera tuam rederaisti mun-

dum.
qui pro rederaptione mundi voluisti nasci,
circumcidi a Judseis reprobari, a Juda traditore osculo tradi, vinculis alligari, sicut agnus
innocens ad victiraam duci atque conspectibus
Annae, Caiphae, Pilati, et Herodis indecenter offerri,
a falsis testibus accusari, flagellis et oppr6briis
vexari, sputis conspui, spinis corondri, colaphis

DEUS,

,

,

caedi, ariindine percuti, facie velari, vestibus exui,
cruci clavis affigi in cruce lev^ri , inter latrones
,

deput^ri, felle et aceto potari, et Idncea vulnerari
tu, Domine, per has sanctissimas pcenas tuas, quas

Ordo conimendationis
ego indignus recolo,

et

tem tuam, libera me

117

aninioe.

per sanctam crucem et morvel si alius dicit pro eo,
(

,

libera famulumtuum N.) a poenis inferni, et perdiicere digneris, quo perduxisti latronem tecum crucifixum Qui cum Patre et Spiritu sancto vivis et
regnas in ssecula saeculorum. Amen.
:

Dici praeterea possunt sequentes Psalmi.

Psalmus

117.

^^^1 ONFiTEMiNi Domino quoniam bonus

1^^
^^^
niam

*

:

quo-

niam

in seeculum misericordia ejus.
Dicat nunc Israel quoniam bonus

:

*

quo-

in s^eculum misericordia ejus.

Dicat nunc domus Aaron * quoniam in sseculum
misericordia ejus.
Dicant nunc qui timent Dominum * quoniam in
sseculum misericordia ejus.
De tribulatione invocavi Dominum * et exaudi:

:

:

me

Dominus.
Dominus mihi adjiitor * non timebo quid
mihi homo.
vit

in latitiidine

:

Dominus mihi

adjiitor

:

* et

faciat

ego despiciam inimi-

cos meos.

Bonum est confidere in Domino * quam confidere in homine.
Bonum est sperare in Domino, * quam sperare in
,

principibus.

Omnes Gentes
Domini quia

circuierunt

ultus

sum

me

*

in

et

:

nomine

in eos.

Gircumdantes circumdederunt

me

*

et in

:

no-

mine Domini quia ultus sum in eos.
Gircumdederunt me sicut apes, et exarserunt
* et in nomine Domini quia
sicut ignis in spinis
:

ultus

sum

in eos.

Impiilsus eversus
suscepit me.

sum

Fortitiido mea et laus
est mihi in saliitem.
,

ut

caderem

:

Dominus

* et

mea Dominus

*
:

et factus

118

Ritnale Romaniim.

Vox

exsultationis

,

Tii.

V. cap.

7.

et salutis * in tabernaculis ju-

storum.
Dextera Domini fecit virtiitem dextera Domini
exaltavit me, * dextera Domini fecit virtiitem.
Non m6riar, sed vivam * et narrabo opera D6:

:

mini.
Gastigans castigavit

me D6minus

*

et

:

morti non

tradidit me.

Aperite mihi portas justitise, ingressus in eas
confitebor Domino * haec porta Domini, justi intra:

bunt in eam.
Confitebor

tibi

qu6niam

exaudisti

me

:

* et

factus

mihi in saliitem.
Lapidem, quem reprobaverunt aedificantes *hic
factus est in caput anguli.
A D6mino factum est istud * et est mir^bile in
es

:

:

6culis nostris.
et

Haec est dies, quam
laetemur in ea.

rare

D6minus

fecit

:

*

exsultemus,

D6mine salvum me fac, o Domine bene prospe* benedictus qui venit in n6mine D6mini.
:

Benediximus vobis de domo D6mini * Deus D6minus, et illiixit nobis.
Constitiiite diem solemnem in condensis, * usque
ad cornu altaris.
Deus meus es tu, et confitebor tibi * Deus meus
:

:

es tu, et exalt^bo te.

Confitebor

tibi

qu6niam exaudisti me

:

* et

factus

es milii in saliitem.

Confitemini D6mino qu6niam bonus
in sseculum miseric6rdia ejus.
G16ria Patri.

:

*

qu6niam

Psalmus 118.

BEATi immaculati

in via

:

*

qui ambulant in lege

D6mini.
Beati, qui scrutantur testim6nia ejus

corde exquirunt eum.

*
:

in tolo

Ordo commendationis animge.

Non enim

qui operantur iniquit^tem

119
,

* in

viis

ejus ambulaverunt.

Tu mandasti

mandata tua custodiri nimis.
Utinam dirigantur viae meae, * ad custodiendas
*

justificationes tuas.

Tunc non

bus mandatis

cum perspexero

*

confiindar,

in

omni-

tuis.

Confitebor tibi in directione cordis * in eo quod
didici judicia justitiae tuae.
Justificationes tuas custodiam * non me derelin:

:

quas usquequaque.

quo

corrigit adolescentior
custodiendo sermones tuos.

In

viam suam?

*

in

ne repellas me
a mandatis tuis.
* ut non
In corde meo abscondi eloquia tua
In toto corde

meo

exquisivi te

*

:

:

peccem

tibi.

Benedictus es Domine

*

doce

:

me

justificationes

tuas.

In labiis meis,*pronuntiavi omnia judicia oris tui.
In via testimoniorum tuorum delectatus sum,
* sicut in omnibus divitiis.
In mandatis tuis exercebor * et considerabo vias
tuas.
* non obliIn justificationibus tuis meditabor
viscar sermones tuos.
Gloria Patri.
:

:

RETRiBUE

servo tuo

sermones

vivifica

,

Revela oculos meos
(le

me

:

*

et

custodiam

tuos.
:

* et

considerabo mirabilia

lege tua.

Incola ego

mandata

sum

in terra

*
:

non abscondas a me

tua.

Concupivit anima mea desiderare justificationes
tuas, * in omni tempore.
Increpasti superbos * maledicti qui declinant a
mand^tis tuis.
:

,

120

Romanum.

Rituale

Tit.

V. cap.

7.

Aufer a me opprobrium et contemptum * quia
testimonia tua exquisivi.
Etenim sederunt principes, et adversum me loquebantur * servus autem tuus exercebatur in justificationibus tuis.
Nam et testimonia tua meditatio mea est * et
consilium meum justificationes tuse.
* vivifica me
Adhgesit pavimento anima mea
,

:

:

:

:

seciindum verbum tuum.

me

Vias meas enuntidvi, et exaudisti

:

*

doce

me

justificationes tuas.

Viam justificationum tudrum

in verbis tuis.
Viam iniquitatis

amove

me

a

me

instrue

exercebor in mirabilibus tuis.
Dormitavit anima mea prse tgedio
:

*

:

*
:

confirma

* et

et

me

de lege tua

miserere mei.

Viam

veritatis

elegi

*
:

judicia tua

non sum

oblitus.

Adhsesi testimoniis tuis
fundere.

Domine

Viam mandatorum tuorum
tasti

cor

:

*

me

con-

cum

dila-

noli

cucurri,

*

meum.

Gloria Patri.
7. Tres pice et utiles morientibus Orationes cum tribus
Pater noster, et tribus Ave Maria,in agone mortis recitanda.'.

Primo

dicitur

:

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie

eleison.

Pater noster. Ave Maria.
Oratio.
Jesu Christe
per

tuam sanctissimam
orationem, qua orasti pro nobis in
monte Oliveti quando factus est sudor tuus sicut
obsecro te,
guttse sdnguinis decurrentis in terram
ut multitudinem sudoris tui sanguinei, quem prae
timoris angiistia copiosissime pro nobis effudisti
off^rre et ostdndere digneris Deo Patri omnipot^nti

DOMiNE

,

agoniam,

et

,

:

Ordo coiiimendationis.aniraa^
contra raultitiidinem
famuli tui N et libera
,

.

421

omnium peccatorum hujus
eum in hac hora mortis suse

ab omnibus poenis et angiistiis, quas pro peccatis
suis se timet meruisse
Qui cum Patre et Spiritu
sancto vivis et regnas Deus in ssecula sseculorum.
:

^.

Amen.

Kyrie eleison. Christe eleison.
dicitur
Kyrie eleison.
Pater noster. Ave Maria.
Oratio.
DOMiNE Jesu Christe, qui pro nobis mori dignatus
es in cruce, obsecro te, ut omnes amaritiidines
passionum, et poenarum tuarum, quas pro nobis
miseris peccatoribus sustinuisti in cruce maxime
in illa hora, quando sanctissima anima tua egressa
est de sanctissimo corpore tuo, offerre et ostendere
digneris Deo Patri omnipotenti pro anima hujus
famuli tui N., et libera eum in hac hora mortis ab
omnibus pcenis et passionibus, quas pro peccatis
suis se timet meruisse Qui cum Patre et Spiritu
sancto vivis et regnas Deus in ssecula sseculorum.

Secundo

:

,

:

Kl.

Amen.

Tertio dicitur
Kyrie eleison.

:

Kyrie

eleison.

Christe

eleison.

Pater noster. Ave Maria.
Oratio.

JesuChriste, qui per os Prophetse dixisti:
In caritate perpetua dilexi te, ideo attraxi te
miserans; obsecro te, ut eamdem caritatem tuam,
quse te de cselis in terram ad tolcr^ndas omnium
passionum tuarum amaritudines attraxit, offerre et
ostendere digneris Deo Patri omnipotentipro anima
hujus famuli tui N., et libera eum ab omnibus passionibus et poenis quas pro peccatis suis timet se
meruisse. Et salva animam ejus in hac hora exitus
sui. Aperi ei jdnuam vitae, et fac eum gaudere cum
Sanctis tuis in gloria aeterna. Et tu, piissime Domine
Jesu Christe qui redemisti nos pretiosissimo san-

DOMiNE

,

,

122

Rituale

Romanum.

Tit.

V. cap.

8.

guine tuo, miserere animse hujusfamuli tui, et eam
introdiicere digneris ad semper virentia et amoena
loca paradisi, ut vivat tibi amore indivisibili , qui a
te, et ab electis tuis numquam separari potest. Qui
cum Patre et Spiritu sancto vivis et regnas Deus in
ssecula saeculorum. ^. Amen.
-»-¥--

CAPUT
IN

,

VIII

EXSPIRATIONE

UM vero tempus exspirandi institerit, tunc maxi-

me

ab omnibils circumstantibus, flexis genibus, vehementer orationi instandum est. Ipse
vero moriens, si potest, dicat; vel si non potest, assistens, sive Sacerdos pro eo clara
voce pronuntiet JESU, JESU, JESU. Quod et ea qua?
sequuntur, ad illius aures, si videbitur, etiam ssepius
:

repetat.

manustuasDomine commendo spiritum meum.
Domine Jesu Christe, siiscipe spiritum meum. Sancta
In

Maria, ora pro me. Maria mater grdtiae, mater miseric6rdi3e, tu me ab hoste protege
et hora mortis
,

siiscipe.
2. Tunc ubi viget pia consuetudo, pulsetur campana
parochialis Ecclesise aliquibus ictibus, ad significandum
fidelibus in urbe, vel loco, aut extra in suburbanis exsistentibus, instantem mortem exspirantis segroti, ut pro
eo Deum rogare possint.

3.Egressa anima de corpore, statim dicatur hoc

:

Subvenite Sancti Dei, occurrite Angeli D6-

^.

mini * Suscipientes animam ejus,
in conspectu Altissimi.
,

*

Offerentes

^. Suscipiat te Ghristus qui voc^vit te, et in

Abrahse Angeli dediicant

eam

sinum

te.

^. Suscipientes animam ejus,
conspectu Altissimi.

*

Offerentes

eam

in

,

In Exspiratione.

f.

Requiem seternam dona

perpetua

liiceat ei.

^

123

Domine,

ei

Offerentes

eam

in

et

lux

conspectu

Altissimi.

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie
Pater noster.
y. Et ne nos indiicas in tentationem.
i§. Sed libera nos a malo.
f. Requiem aet^rnam dona ei D6mine.
^. Et lux perpetua luceat ei.
V- A porta inferi.
^.

Erue Domine dnimam

f-

Requiescat in pace.

]^.

Amen.

eleison.

ejus.

y. Domine exiudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f. Dominus vobiscura.
^- Et cum spiritu tuo.

Oremus.

TiBi Domine commendamus animam

famuli tui N.,
ut defiinctus saeculo tibi vivat et quse per fragilitatem humanse conversationis peccata commisit,
tu venia misericordissimae pietatis absterge. Per
:

Dominum

nostrum. ^ Amen.
4. Interim detur campana signum transitus defuncti
pro loci consuetudine ut audientes pro ejus anima
Deum precentur. Deinde corpus de more honeste com-

Ghristum

,

positum, loco decenti cum lumine collocetur ac parva
crux super pectus inter manus defuncti ponatur, aut
ubi crux desit, manus in modum crucis componantur,
interdumque aspergatur aqua benedicta, et interim,
donec efferatur, qui adsunt sive Sacerdotes sive alii
orabunt pro defuncto.
:

,

—-c-^a^cexa^x^

,

TITULUS VI
CAPUT

l

DE EXSEQUIIS
ACRAS caeremonias ac ritus, quibus ex antiquissima traditione, et summorum Pontificum
institutis sancta mater Ecclesia catholica in

suorum exsequiis uti solet, tamquam
vera religionis mysteria, christianseque pietatis signa, et fidelium mortuorum saluberrima sufFragia,
Parochi summo studio servare debent, atque usu retifiliorum

nere.
2. His itaque praestandis, qua par est modestia ac
devotione ita se habebunt, ut ad defunctorum salutem,
simulque ad vivorum pietatem quemadmodum yere
sunt, non ad qusestum ejusmodi ritus sancti instituti
esse videantur.
3. Nullum corpus sepeliatur, praesertim si mors repentina fuerit, nisi post debitum temporis interyallum, ut
nuUus omnino de morte relinquatur dubitandi locus.
,

antiquissimi est instituti, illud, quantum fieri
poterit, retineatur, ut Missa, prsesente corpore defuncti,
pro eo celebretur, antequam sepulturse tradatur.
5. Si quis die festo sit sepeliendus, Missa propria pro
defunctis praesente corpore celebrari poterit dum tamen
4.

Quod

;

De

125

exsequiis.

conventualis Missa, et Officia divina non impediantur,

magnaque

diei celebritas

non obstet.

6. Caveant omnino Parochi, aliique Sacerdotes, ne
sepulturae, vel exsequiarum, seu anniversarii mortuorum
officii causa quidquam paciscantur, aut tamquam pretium exigant; sed iis eleemosynis contenti sint, quse aut
probata consuetudine dari solent, aut Ordinarius constituerit. Neque permittant, ut pallia, aut alia Altaris
ornamenta, ad ornatum feretri, vel tumbae adhibeantur.

7. Cum autem antiquissimi ritus ecclesiastici sit, cereos accensos in exsequiis et funeribus deferre, caveant
item, ne ejusmodi ritus omittatur, ac ne quid avare
aut indigne in eo committatur.
8. Pauperes vero, quibus mortuis nihil, aut ita parum
superest, ut propriis impensis humari non possint, gratis omnino sepeliantur ac debita lumina suis impensis,
si opus fuerit
adhibeant Sacerdotes ad quos defuncti
cura pertinet, vel aliqua pia confraternitas si fuerit,
juxta loci consuetudinem.
,

;

,

,

,

Ubi viget antiqua consuetudo sepeliendi mortuos

9.

in Coemeteriis, retineatur, et ubi fieri potest, restituatur
at vero cui locus sepulturse dabitur in Ecclesia,
:

humi tantum

detur. Cadavera

autem prope

altaria

non

sepeliantur.
10. Sepulcra Sacerdotum, et Clericorum cujuscumque Ordinis, ubi fieri potest, a sepulcris laicorum

separata sint, ac decentiori loco sita atque ita, ubi
fuerit, ut alia pro Sacerdotibus, alia pro
inferioris Ordinis Ecclesise ministris parata sint.
11. Sacerdos, aut cujusvis Ordinis Clericus defunctus,
vestibus suis quotidianis communibus usque ad talarem
vestem inclusive, tum desuper sacro vestitu sacerdotali,
vel clericali, quem Ordinis sui ratio deposcit, indui
debet.
^.
Sacerdos quidem super talarem vestem, amictu, alba,
cingulo, manipulo, stola et casula, seu planeta violacea
sit indutus,
12. Diaconus vero induatur amictu, alba, cingulo,
manipulo stola super humerum sinistrum qua? sub
axilla dextera annectatur, et dalmatica violacea.
13. Subdiaconus autem amictu, alba, cingulo, manipulo et tunicella.
;

commodum

,

,

126

Romanum.

Rituale

Tit.

VI. cap. 2.

14. Alii prseterea inferiorum Ordinum Clerici superpelliceo supra vestem talarem ornari debent, singuli
praedicti cum tonsura, ac birretis suis.
15. Nullum porro cadaver perpetua? sepulturae traditum, ex ulla cujusvis Ordinis Ecclesia adsportari liceat,
nisi de licentia Ordinarii.
16. Laici cadaver, quolibet generis, aut dignitatis titulo prseditus ille fuerit, Clerici ne deferant, sed laici.
17. Corpora defunctorum in Ecclesia ponenda sunt
pedibus versus Altare majus vel si conduntur in Oratoriis, aut Capellis, ponantur cum pedibus versis ad
illarum Altaria
quod etiam pro situ et loco fiat in
sepulcro. Presbyteri vero habeant caput versus Altare.
18. Cseterum nemo christianus in communione fidelium defunctus, extra Ecclesiam, aut Ccemeterium rite
benedictum sepeliri debet sed si necessitas cogat ex
aliquo eventu aliquando ad tempus aliter fieri, curetur,
ut quatenus fieri poterit, corpus in locum sacrum quamprimum transferatur et interim semper crux capiti illius
apponi debet ad significandum illum in Christo quievisse.
;

:

;

;

,

f-*-j

CAPUT

II

QUIBUS NON LICET DARE ECCLESIASTICAM

SEPULTURAM
GNORARE non debet Parochus, qui ab ecclesiastica sepultura ipso jure sunt excludendi, ne
quemquam ad illam contra sacrorum Canonum
decreta

umquam

admittat.

Negatur igitur ecclesiastica sepultura
paganis, Judseis, et omnibus infidelibus haereticis, et
2.

;

eorum

fautoribus; apostatis a christiana fide; schismaticis, et publicis excommunicatis majori excommunicatione interdictis nominatim et iis, qui sunt in loco
interdicto, eo durante.
3. Seipsos occidentibus ob desperationem
vel iracundiam (non tamen si ex insania id accidat) nisi ante
mortem dederint signa poenitentiae.
;

,

,

,

Exsequiarum
4.

127

ui"du.

Morientibus in duello, etiamsi ante obitum dede-

rint poenitentia? signa.
5.

Manifestis, et publicis peccatoribus, qui sine poe-

nitentia perierunt.
6. lis de quibus publice constat, quod semel in anno
non susceperunt Sacramenta Confessionis et Communionis in Pascha, et absque ullo signo contritionis obie,

runt.
7.

Infantibus mortuis absque Baptismo.

8.

Ubi vero

dubium occurrerit,

in prsedictis casibus

Ordinarius consulatur.
-t-*-j-

CAPUT

III

EXSEQUIARUM ORDO
jONSTiTUTO tempore, quo corpus ad Ecclesiam
deferendum est, convocetur Clerus, et alii,
qui funeri interesse debent, et in parochialem,
vel in aliam Ecclesiam juxta loci consuetudinem ordine conveniant ac datis certis
campanae signis eo modo et ritu quo in eo loco fieri
solet, Parochus indutus superpelliceo et stola nigra,
vel etiam pluviali ejusdem coloris, clerico prasferente
crucem, et alio aquam benedictam, ad domum defuncti
una cum aliis procedil. Distribuuntur cerei, et accenduntur intorticia. Mox ordinatur Processio, prsecedentibuslaicorum confraternitatibus, si adsint; tum sequitur
Clerus regularis et ssecularis per ordinem
binique
procedunt, prselata cruce, devote Psalmos, ut infra,
decantantes Parocho prsecedente feretrum cum luminibus inde sequuntur alii funus comitantes
et pro
defuncto Deum rite deprecantes sub silentio.
,

;

,

,

,

,

;

,

,

;

Parochus vero antequam cadaver efferatur, illud
aqua benedicta, mox dicit Antiplionam
Si
imquitates. cum Psalmo De profundis clamavi
etc.
(pag. 80). Jn fine Requiem aeternam dona ei Domine, et
lux perpetua luceat ei. Repetil Antiphonam totam
Si
2.

,

asperjg-it

:

,

:

iniquitates observaveris

D6mine

:

Domine, quis

susti-

128

Riluale

Romanum.

Tit. VI. cap. 3.

nebit ? Deinde cadaver effertur, Parochusque de domo
procedens, statim gravi voce intonat Antiphonam
:

V

1F

1

Ex-sul-ta-bunt D6-mi-no.
Ton.

I.

Fiii.

et

Cantores inchoant

1.

*t

«^g^

II

Ps.

50. Miserere

me-i De-us.

Glero alternatim prosequente

U

e a e

i.

:

Psalmus 50.
MiSERERE mei Deus * seciindum magnam misericordiam tuam.
Et secundum multitiidinem miserationum tua:

dele iniquitatem meam.
Amplius lava me ab iniquitate

rum

:

*

mea

*
:

et a

pecc^to

meo munda me.
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco
peccatum

meum

contra
Tibi soli peccavi, et

justificeris in

me

est

et

semper.

malum coram

sermonibus

*
:

te feci

cum

tuis, et vincas

:

* ut

judi-

cdris.

Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum * et in
peccatis concepit me mater mea.
Ecce enim veritatem dilexisti * incerta et occulta
sapientise tuae manifestasti mihi.
Asperges me hyssopo et mundabor * lavabis
:

:

,

:

super nivem dealb^bor.
Auditui meo dabis gaudium et laetitiam * et exsultabunt ossa humiliata.
Averte faciem tuam a peccdtis meis * et omnes

me,

et

:

:

iniquitates

meas

dele.

Cor mundum crea in me Deus
rectum innova in visceribus meis.

*
:

et

spiritum

:

Exsequiarum ordo.

Ne

me

d29

a facie tua * et Spiritum sanctum tuum ne auferas a me.
Redde mihi Isetitiam salutaris tui * et spiritu
principali confirma me.
Docebo iniquos vias tuas * et impii ad te convertentur.
projicias

:

:

:

Libera me de sanguinibus Deus, Deus saliitis
meae * et exsultabit lingua mea justitiam tuam.
Domine, labia mea aperies * et os meum annunti^bit laudem tuam.
Quoniam si voluisses sacrificium dedissem litique * holoc^ustis non delectaberis.
Sacrificium Deo spiritus contribulatus * cor contritum et humiliatum Deus non despicies.
Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion
* ut sedificentur muri Jerusalem.
:

:

,

:

:

Tunc acceptabis
et

holocausta

:

*

sacrificium justitise, oblationes,

tunc imponent super altare tuum

vitulos.

Requiem seternam.

tr-^'
Exsul-tabunt

V^
D6mi-no

^rtr
hu - mi-

ossa

^M"=ii=t
n

-

a-ta.

Ac si longitndo itineris poslulaverit dicantur Psalmi
Graduales, Ad Dominum cum tribularer, etc. vel alii
Psalmi ex Officio Mortuoruni (pMi;. 142 ^q^-)» ^^ ^^ ^^^^^
cujuslibet Psalmi dicitur
Requiem aeternam dona ei
Domine, etc. qui Psalmi devote, distincte, gravique
voce recitari debent usque ad Ecclesiam.
,

:

3.Ad ingressum Ecclesi?e repetitur Antiphona Exsultabunt Domino ossahumiliata.Deinde Ecclesiam ingressi.
:

RiT. N. 190.

Romannm.

Rilnale

130
caiitaiit

VI.

Tit.

cai). 3.

Responsorium, cantore incipienLe,

tcrnatim respondente, videlicct

Modus

et Clero al

:

Mi-la.

k.

PaiVg-U-g-P^^^J^^I

f

Subve-ni

-

i-- -

Pi=^
'^^

Sancti

te

-

De

5-r-fc

^

OC

cur

-

^

mi-ni

jus

:

-

Ange

ri-te

**Si"^

Susci-pi

-

^ntes

Offe-rentes e

'
:

- li

, ^^^w
I

-

^-nimara e

am

in conspe-

.yi-p^-^-n-*-!^

^P
tis-si-mi. v. Susci-pi

Al

ctu

w^^^^
Christus

te

qui

vo

-

ca

4

't
et in

^p

,

si-num Abrahae

r"*» »
dii

-

N
cant

Ange-li

-

-

at

vit te

:

de-

L,
te.

Suscipientes. ut supra.

131

Exseqiiiainim orrlo.

/

p
^
f.

Requi-em

f^r-' -

i

e

^

-

D6

i

.

^

^^._»^L^_p

»

lu

seter-nam do-na

iT
% i^Mi
-

-

-

mi-ne.

^.

«^

Et lux perpe

-

tu-a

r'
ce-at

-

e

-

Offerentes. utsupra.

i.

Deposito feretro in medio Ecclesise, ita ut defunpedes si fuerit laicus, sint versus Altare majus; si
vero fuerit Sacerdos, ut dictum est, caput sit versus
ipsum Altarc et cereis accensis circa corpus statim
nisi quid impediat, ut infra monebitur, dicatur Officium
Mortuorum cum tribus Nocturnis, et Laudibus, ut infra ponitur; et duo ex Clero incipiant absolute Invitatorium
4.

cti

,

,

;

,

:

Regem

cui omnia vivunt
et repetitura Clero :Regem, cui
,

:

Venite adoremus
omnia vivunt Venite,
*

,

;

:

adoremus.
Psalmus. Venite, exsultemus, etc.

et

duplicantur

Antiphontr.
5.

Ad

finem Officii post Antiphonam Cantici Benedi-

ctus, etc.

Ego sum

resurrectio, etc. dicitur

Pater noster. secreto.
y. Et ne nos indiicas in tentationem.
l^. Sed libera nos a malo.
f. A porta inferi.
^.

Erue Domine animam

ejus.

f. Requiescat in pace.

f.

Amen.
Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.

^).

Et

]^.
\'.

^.

cum

spiritu tuo.

,

132

Ritiiale

Romanum.

Tit. YI. cap. 3.

Oratio.
Oremus.
famuli tui
animam
Domine
qusesumus
ABSOLVE
ut in resurreab omni vinculo delictorum
,

,

:

ctionis gloria inter Sanctos et Electos tuos resuscit^tus respiret. Per Christum D6minum nostrum.
^.

Amen.

Laudes Sacerdos cum
Missam solemnem pro
celebrandara
ad
ministris paratur
defuncto, si tempus congruens fuerit, ut in die depositionis in MissaH Romano.
Sacerdos deposita casula seu pla7. Finita Missa
neta et manipulo, accipit piuviale nigri coloris et Subdiaconus accipit crucem et accedit ad ferclrum et se
sistit ad caput defuncti cum cruce, medius inter duos
acolythos seu ceroferarios cum candelabris et candelis
accensis et omnes alii de Clero veniunt ordinatim in
gradu suo cum candehs accensis, et stant in circuitu
tum sequitur Sacerdos cum Diacono et assifcretri

Dum

6.

Officio dicuntur

in

,

,

,

,

:

,

,

,

:

,

:

stente, aliisque ministris, et facta reverentia Altari,
sistit se contra crucem ad pedes defuncti, retro adstantibus ei a sinistris duobus acolythis, uno cum thuribulo
ct navicula incensi altero cum vase aqufe benedictse et
aspersorio et acolytho seu Clerico tenente librum
,

,

,

absolute dicil soquentom Orntionem
intres in judiciura cum servo tuo D6mine,
quia nullus apud te justificabitur homo, nisi
per te 6mnium peccatorum ei tribuatur remissio.
Non ergo eum, qusesumus, tua judicialis sententia
premat, quemtibi vera supplicatio fidei christianse
:

NON

commendat sed
:

gratia tua

illi

succurrente, mere^-

tur evadere judicium ulti6nis, qui

dum

insignitus est signaculo sanctse Trinitatis

:

viveret,

Qui vivis

regnas in ssecula S8ecul6rum. t^. Amen.
can8. Deinde cantore incipiento, Clerus circumstans
Responsorium
sequens
tat

et

:

Modus

^J

I.

L.

Libe-ra

Re-la.

h^m^^^^
me D6

-

mine

de

mor-te

Exscquiarum ordo.

133

P
ae-ter

na

-

wb

men - da

cse

-

ne-ris

'

sse

ju-di

sum ego

-

I

,

et

^=*=^
ignem. y.Tremens factus

,

ti

'

-

me - o

-

I

,

dum

disciissi

atque ven

^^

- tii-ra

- ra.

^^v^

;

Quando

lizi

sunt et ter

-

ra.

cae

^^

i^=PS

_

ne-rit,

Repetitur

'

re

tTHgJi ,

1F

1F

ca

-

vendi

g^
-

ve

I

^

^

mo

v^

Dum

*

1

I

^'J»>^
^^^
:

cu-lum per

-

1F

ve

ra

f

»—"

F

-

tre

il-la

li

tJ-^^ r
sunt et ter

e

-

Hi

.j ,

Quando

*

:

di

in

-

li

mo

i

-

vendi

-

o

Rituale

134

Romanum.

%

>

'fc

'

Di-es il-la,

?

^

ca-la-mi-ta-

rse,

i -

5
mi - se - ri -

et

tis

et

^

di-es

afe

r'

Tit. VI. cap. 3.

L,J-''

se

di

,

-

es

magna

j

a-ma-ra

valde.

f»»i^^»»^
Repetitur

:

Dum

'
^B h«
ju

-

di

-

ve

ne-ris

S if^Tni
«T^f

i^
^^

B

c^

re

sae-

aii^
cu-lum per ignem.

4i
Requi-em se-ternam

do-na

atjc
D6

mine

-

W

at

e

- is.

y

j

:

et lux

^

e

1

perpe-tu-a

is.

-

I

L,
lii -

1

ce-

Exsequiarum ordo.

?

v< ^,

Repetitur

me D6

-

'

.'

ru^m

Li-be-ra

:

135

mi

-

ne

,

^

de

lFr'^'L..vj,L,j,"v**' ^
mor-te

na

seter

1

1F L.
tre-men

-

iF^s'

?

da

*Quando

:

ju-di

:

s£e

-

e

il-la

cse

- li

H^-S. »,.
ca

-

I

mo

-

1
ven-

^DumVe

1^
re

i^i

s

-

!

.J

II

f
ne-ris

di

"
M^
iL^lr g

^M

etter-ra

di sunt

in

i

cu-lum

per ignem.

Dum

cantatur proedicLum Responsorium, Sacerdos,
acolytho et Diacono ministrante, accipit incensum de
navicula, et ponit in thuribulum; et fmito Responsorio,
cantor cum primo Choro dicit
9.

:

m
Ky

J^Jfi
- ri-

e

e

-

le

-

i-son.

Et secundus Ghorus respondet

1M:
Ghriste

at
e-le

-

P
ison.

:

Rituale Romanuin.

136

:

Tit. VI. cap.

^

Deinde omnes simul dicunt

*

Ky-ri - e
10.

'

,

^

Mox Sacerdos

secreto dicitur ab

dicit alta

omnibus

;

p
i-son.

le

voce

Pater noster;

:

el

et ipse interim accipit a

Diacono vel acolytho aspersorium aquae benedictoe et
profunda inclinatione cruci, quae est ex adverso,
Diacono, seu ministro genuflectente et fimbrias pluvialis sublevante, circumiens feretrum (si transit ante
Sacramentum genuflectit), aspergit corpus defuncti:
deinde reversus ad locum suum, Diacono ministrante.
accipit thuribulum, et eodem modo circuit feretrum
et corpus incensat, ut asperserat postea reddito thuribulo ei, a quo acceperat stans in loco suo, acolytho,
seu aUo ministro tenente librum apertum ante se, dicit
,

facta

,

,

,

:

,

^

^
f. Et

ne nos indii-cas in tenta-ti-6-nem.

^

4
^.

Sed

li-be-ra

nos a ma-lo.

^f^
f.

A

porta

infe-ri.

^^^'
i^-

I

a-nimam

E-ru-e D6mi-ne

n

1'»=^

^,

f. Requi-escat in pa-ce.

^

i^.

e-jus.

Amen.

137

Exsequiarum ordo.

^
y.

exaudi o-ra-ti-6-nem me-am.

D6mi-ne

»^-»
R).

Vt=^

^

^±=t

4

Et clamor me-us ad

^

te ve-niat.

^

y Dorainus vo-biscum

^=?=M
cum

Et

l^.

DEUS

,

cere

spi

-

ri -

tu tu

Oremus.
cui proprium
:

-

o.

Oratio.

est misereri semper et parsupplices exoramus pro anima famuli

te

,

quam hodie de hoc sseculo migrare jussisti,
ut non tradas eam in manus inimici neque obliviscaris in finem, sed jiibeas eam a sanctis Angelis
siiscipi et ad patriam paradisi perdiici
ut quia in
te speravit, et credidit, non poenas inferni sustineat,
sed gaudia seterna possideat. Per Christum Domitui N.,

,

,

num

:

nostrum.

Si defunctus

^.

Amen.

fuerit

pro anima famuli

tui

Sacerdos, in Oratione dicatur

:

N.Sacerdotis, quam, etc.

11. Finita Oratione, corpus deferlur ad sepulcrum, si
et dum portatur, Clerici cantant
tunc deferendum sit
:

Antiphonam

Modus
^"

m

:

:

:

^^l"'

8.

Sol-ui.

g.

1

In para-di-sum de-du-cant te

An

-

ge-Ii

:

138

Romanum.

Ritiiale

,

V!

in tu-o

«

M^

adven-tu sus-ci-pi-ant

j^i

ita
ty-res,

Tit. VI. cap. 3.

et

P=i

perdu-cant

r» 1

san-ctam Je

-

iiwii^i:
in ci-vi-ta-tem

te

^i

I

I

/

te

Gho-rus An ge-16-

rii-sa-lem.

sus

-

-

A^

ci-pi-at,

^

P^

et

cum

L4-za-

^

quondam paupe-re

ro

"1

jB" *j B B ~y
rum

Mar-

te

ae-ternam ha-be-as

^ TT
re
12.

-

qui-em.

Cum autem

pervenerit ad sepulcrum, si non esl
illud benedicit, dicens hanc Ora-

benedictum, Sacerdos
tionem.

Oremus.

DEUS, cujus miseratione animse fidelium requiescunt, hunc tiimulumbenedicere dignare, eique
Angelum tuum sanctum deputa custodem et quorum, quarumque corpora hic sepeliuntur, animas
eorum ab omnibus absolve vinculis delictorum ut
in te semper cum Sanctis tuis sine fine laetentur.
:

,

Per Christum

Dominum

nostrum.

iX.

Amen.

13. Dicta Oratione, Sacerdos aqua benedicta aspergat,
deinde incenset corpus defuncti, et tumulum.

139

Exsequiariim ordo.

14.Quod si corpus tunc ad sepulturam non deferatur,
omisso Responsorio In paradisum, etc. et benedictione
sepulcri, si jam est benedictum prosequatur Officium,
ut infra quod numquam omittitur; et intonet Antiphonam.
:

,

:

Ton. n.

^

Antiphona.

E - go sum.

^

-w^-m-w

U

Gant. Zach. Benedictus. ut infra.

e a

e

i.

Ganticum Zachariae.
Luc. 1. g.
BENEDiCTUs Dominus Deus Israel * quia visitavit,
et fecit redemptionem plebis suae.
Et erexit cornu saliitis nobis, * in domo David
:

pueri

sui.

Sicut lociitus est per os sanctorum, * qui a s^eculo
sunt, prophetarum ejus
Saliitem ex inimicis nostris, * et de manu omnium
:

qui oderunt nos

:

Ad faciendam misericordiam cum

patribus no-

memorari testamenti sui sancti.
Jusjurandum, quod juravit ad Abraham patrem
nostrum, * daturum se nobis
Ut sine timore, de manu inimicorum nostrorum

stris

:

* et

:

liberati, *

servidmus

illi.

sanctitate et justitia coram ipso, * omnibus
diebus nostris.
Et tu puer, propheta Altissimi vocaberis * prae-

In

:

ibis

enim ante faciem Domini, parare vias

Ad dandam

scientiam

saliitis

plebi

remissionem peccatorum eorum.
Per viscera misericordiae Dei nostri
visitdvit nos, 6riens ex alto.

ejus.

ejus
:

*

in

:

*

in

quibus

V

Romanum.

Rituale

440

Tit. VI. cap. 3,

Illuminare his, qui in tenebris, etinumbra mortis
* ad dirigendos pedes nostros
sedent
in viam
:

pacis.

Requiem aeternam.
Et repetitur Antiphona.

1

^f

^ -r«>-,T-r,

I

E-go sum

re-sur-recti-o

!

<B

qui cre

-

!
-

me

in

^

tfi-Trt
fii

dit

e-rit

et

cre-dit in

vi-ta,

m-^-m

^
e

,

%

- ti -

am

si

mortu-us

^

^
vi-vet

I".

1F

et

:

et

non mo-ri-e-tur

"
I

in

Mi 4
ae-ternum.
PosLea Sacerdos dicit

:

Kyrie eleison. Ghriste el^ison. Kyrie eleison
Pater noster. IiUerim coipus aspergit.
^. Et ne nos indiicas in tentationem.
l|. Sed libera nos a malo.
y.

A

^.
y.
t.

Erue Domine animam

%
y

.

l^.

porta inferi.
ejus.

Requiescat in pace. n.Amen.
Domine exdudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.

Dominus vobiscum.
Et

cum

spiritu tuo.

^

qui vi-vit,

^'

I

me,

omnis

^

,

,

Exscffui;u"iim

141

oi'df).

Oremus.
T^AC, qusesumus Domine, hanc cum servo tuo de1
functo (\el fdmulatua defuncta) misericordiam,
ut factorum suorum in poenis non recipiat vicem
qui (vel quse) tuam in votis tenuit voluntatem ut
:

sicut hic

turmis;

eum

(

ita illic

eam) vera fides junxit fidelium
eum (vel eam) tua miser^tio societ

vel

angelicis choris. Per Christum

Dominum

Amen.
f. Requiem seternam dona

Domine.

u.

Et lux perpetua liiceat
Requiescat in pace.

^.
y.

Amen.
Anima

i^.

V.

ejus, et animae

ei

nostrum.

ei.

omnium fidelium defun-

ctorum per misericordiam Dei requiescant

in pace.

Amen.

^.

15. Deinde a sepultiira in ecclesiam vei in sacristiam
reveitentes, dicant sine cantii Antiphonam
Si iniquiDe profundis, etc. Requiem aetertates, cum Psalmo
,

:

:

nam

,

etc.

Si vero ob rationabilem causam
videlicet ob
lemporis angustiam vel aiiorum funerum instantem
necessitatem, prsedictum Officium Mortuorum cum tribus Nocturnis, et Laudibus dici non potest; deposito
in ecclesia feretro cum corpore, dicatur saltem primuni
Nocturnum cum Laudibus, vel etiam sine Laudibus,
maxime ubi ejusmodi viget consuetudo, incipiendo ab
Invitatorio
Regem, cui omnia vivunt, " Venite, ad16.

,

,

:

oremus.
17.

Et postea omnia alia dicantur, qua" supra prseMortuorum et Mis-

scripta sunt dicenda post Officium

sam

Quod si etiam ea fuerit temporis angustia vel
urgens necessitas ut unum Nocturnum cum Laudibus dici non possit, alise praedictse preces et suffragia
18.

,

alia

numquam

,

omittantur.

19. Missa vero, si hora fuerit congruens, ritu pro defunctis, ut in die obitus, praesente corpore, non omittatur, nisi obstet magna diei solemnitas
aut aliqua
necessitas aliter suadeat et post Missam fiat, ut supra.
,

:

sassuaisaa

142

Rituale

Romanum.

Tit. VI. cap. 4.

CAPUT IV
OFFICIUM DEFUNCTORUM
[ciTUR

in

Choro

in die depositionis

et aliis

,

diebusprotemporisopportunitate,etecclesiarum consuetudine ut supra dictum est. In
die vero depositionis, et tertio, septimo, trig-esimo, et anniversario, duplicantur Anti,

phona?

nam

:

Requiem seteret in fme Psalmorum dicitur
eis D6mine. Et lux perpetua * luceat eis ;
:

dona

*

etiam

si

pro uno tantum

fiat

Officium.

AD VESPERAS
Ton.

Absolute incipitur ab Antiphona.

1

^

l^

n

n

1

Pla-ce-bo D6-mi-no
1

^
^

'

II.

*

in

re-gi-6-ne

n

vi-v6rum.

'

4

H4. Dilexi, qu6niam.utinfra.

Ps.
1

^

*

.

U

e

a

e

i.

Psalmus 114.
iLEXi, qu6niam exaudiet D6minus
orati6nis meae.
Quia inclinavit
in diebus

meis invocdbo.

*

aurem suam mihi

vocem
:

*

et

Officium defunctonim.

Circumdederunt

me

143

dolores mortis

me.
Tribulationem et dolorem inveni

*

et

:

pericula

inferni invenerunt

*
:

nomen

et

Domini invocavi.
* misericors
libera animam meam
miseretur.
et justus, et Deus noster

O Domine
Dominus,

:

Custodiens parvulos Dominus

me.
Convertere anima mea

*humiliatus sum,

:

et liberavit

Dominus

benefecit

in

requiem tuam

:

*

quia

tibi.

Quia eripuit animam meam de morte
meos a lacrymis, pedes meos a lapsu.
Placebo Domino * in regione vivorum.

:

*

oculos

Requiem aeternam.
Antiphona.

1.

•»

w

i

^^

Pla-ce-bo D6-mi-no

!=:

^

^
in

re-gi-6-ne

^

vi-vorum.
2.

Antiphona.

Ton.

II.

^M=g T-»n
He
»

- i

mi

-

hi

*

D6-mi-ne,

_

f^ ^zHi»

W~W
la-tus

me»us

Ps. 119.

qui-ain-co-

pro

-

Ad D6minum.

lon-ga

-

ut infra.

tus

est.

Rituale Ronianuni.

144

U

a

e

e

Til. VI. caj).

i.

Psalmus 119.
tribularer clamavi

Dominum cum

ADdivit me.

\

:

*

et exau-

libera dnimam meam a labiis iniquis *
et a lingua dolosa.
Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi * ad lin-

Domine

,

guam dolosam?
Sagittae potentis acutse, *

cum carb6nibus

desola-

toriis.

Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus est
habitavi cum habitantibus Cedar * multum incola
:

:

fuit

anima mea.

Cum

pacem, erara pacificus
impugnabant me gratis.

his, qui oderunt

cum loquebar

illis,

*
:

Requiem seternam.
2.

Antipliona.

^i-ii i±±±,

He

-

mi

i

_

N

•f

hi

D6-mi-ne, qui-a

I

f^

la-tus
3.

-

me-us

pro

-

lon

-

in-co-

V"

ga-tus est.

Ton.

Antiphona.

* cust6dit

te

ab ommina-lo

f=i^JHhjjjggj^^^t
-

M-A

1=5=1±1±^

^
D6-mi-nus

st6

II.

di-at a-nimam tu-am D6mi-nus.

:

cu-

145

Offlcinin (lefuiictornm.

'

ig

Levavi.

Ps. 120.

m

-

—--H—i=FU

ui infra.

e

Psalmus 120.
LEVAvi oculos meos in montes,
auxilium mihi.
Auxilium meum a
terram.

Non

det in

Domino

,

*

a

e

*

i.

unde veniet

qui fecit caelum et

commotionem pedem tuum

dormitet qui custodit

neque

*
:

te.

Ecce non dormilabit, neque dormiet,

*

qui custo-

dit Israel.

Dominus

Dominus

custodit te,

tua,

protectio

super manum dexteram tuam.
* neque luna per
Per diem sol non uret te
noctem.
Dominus custodit te ab omni malo * custodiat

*

:

:

animam tuam Dominus.
Dominus custodiat introitum tuum, et exitum
tuum * ex hoc nunc, et usque in sseculum.
:

Requiem seternam.
3.

•f

Anliphona.

^

'^

1

custodit te ab

D6-mi-nus

P

^
sto
4.

-

di-at

i

-

ni

-

:

cu-

^3±±
Ton. VII. Fin.

"V.

^
Si

omni ma-Io

a-nimam tu-am Domi-nus.

Antiphona.

C

'-^

qui-ta-tes

*

1,

11

ob-ser-va-ve-ris D6-

Hituale

146

Romanum.

n

F

mi-ne

:

Tit. VI. cap. 4.

"

j ,

I

D6-mi-ne

II

quis sus-ti-ne-bit?

iat

^
Ps. 129.

De

U

profiindis. ut infra.

a

e

e

i.

Psalraus 129.

profundis clamavi ad
DEexaudi
vocem meam

te

Domine

:

*

Domine

:

Fiant aures tuae intendentes, * in vocem deprecationis meae.
* Domine
Si iniquitates observ^veris Domine
quis sustinebit ?
Quia apud te propitidtio est * et propter legem
:

:

sustinui te Domine.
Sustinuit anima mea in verbo ejus
anima mea in Domino.

tuam

A

:

custodia matutina usque ad noctem

*

:

speravit
*

speret

Domino.
Quia apud Dominum misericordia * et copiosa
apud eum redemptio.
Et ipse redimet Israel, * ex omnibus iniquitatibus

Israel in

:

ejus.

Requiem seternam.
4.

Antiphona.

'^

;

Si i-niqui-ta-tes

1

^=^T^H

observave-ris

Domi-ne
"

^
s

D6mi-ne

quis susti-ne-bit?

447

OfOcium defuiictorum.
5.

Ton.

Antiphona.

Vtf^
Ope
r-»^

-

ra

*

1"

II.

1'i''

ma-nu-um tu-a-rum Domine

ft ^zdt»

ne de-spi-ci-as.

=- —

'

i ft

Ps. 137. Confitebor.

ut infra.

--

s

U

i.

e

a e

Psalmus 137.

niam

meo

Domine

in toto corde
audisti verba oris mei.

CONFiTEBOR

tibi

:

*

quo-

In conspectu Angelorum psallam tibi * adorabo
ad templum sanctum tuum, et confitebor nomini
:

tuo.

Super misericordia tua, et veritate tua * quoniam magnificasti super omne, nomen sanctum
:

tuum.
In quaciimque die invoc^vero
*

te,

exaudi

me

multiplicdbis in dnima mea virtiitem.
Confiteantur tibi Domine omnes reges terrse

quia audierunt omnia verba oris tui
Et cantent in viis Domini * quoniam

:

*
:

:

:

magna

est

gl6ria Domini.

Quoniam excelsus Dominus,
* et

et

humilia respicit

:

alta a longe cognoscit.

Si

ambulavero

in

medio

tribulationis

,

vivificabis

me * et super iram inimicorum meorum extendisti
manum tuam, et salvum me fecit dextera tua.
* Domine miseriDominus retribuet pro me
cordia tua in sseculum
opera manuum tuarum ne
:

:

:

despicias.

R^quiem aeternam.

i

Romanum.

Rituale

148

5.

fit,

VI. cap.

4

Antipliona.

V

=!^

ru

F 1

b I^

1

ma-nu-um tu-a-rum Domine

Ope-ra

f« ^
ne de-spi-ci

-

as.

n

Vn
n

f

T. Audi-vi

vocem de

1 r

di-centem mi-hi.

cselo

n

1

ip

1 '

I

'

Be-a-timortu-i, qui in Domino mo-ri-untur.

!.

Ad

Magnificat Antiphona.

s-M^

'

'
I

O

-

mne

*

me

'

1

quod dat mi-hi Pa

V',

P*
ad

'*

I

Ton. VII. Fin.

ve-ni

-

non

e

et

,
:

et

in
e

r^^
ter,

-

ii =i

I

um

-

1.

qui

venit

1
ad
!

me,

- ji -

_,. , ^

ci

-

am

fo-ras.

1

,

II

Cant. B. M. V. Magnificat. ut infra.

D

e

a e

^
i

149

UTicium tlefunctorum,

Canticum Beatae Mariae
Luc. cap.

M

1.

Virginis.

vers. 46.

AGNiFiCAT * anima mea Dominum.
Et exsultavit spiritus meus * in Deo salutari

meo.
Quia respexit humilitatem ancillse suae * ecce
enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
:

Quia

fecit

ctum nomen

mihi magna qui potens

est

:

* et

san-

ejus.

Et misericordia ejus a progenie in progenies
timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo * dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede, * et exaltavit hiimiles.
* et divites dimisit
Esurientes implevit bonis

*

:

:

inanes.
Suscepit Israel piierum suum * recordatus misericordiae suse.
Sicut lociitus est ad patres nostros, * Abraham, et
semini ejus in saecula.
Requiem seternam.
,

Antiphona.

'

»-mjM^
»-ZM

O
S

-

mne

^

quod dat mi-hi Pa

,

'=Pm

me

ve-ni-et

^

^

ft
:

et

•nr

none-ji-ci-am foras.

e-um

- ter.

ad

^
qui ve-nit ad me.

150

Romanum,

Rituale

Tit. VI. cap. 4.

2.Preces iiifrascriptaj dicuntur
ad Laudes.

flexis

genibus, simili-

ter et

Pater noster. secreto.
f. Et ne nos inducas in tentationem.
^. Sed libera nos a malo.

Psalmus 145.
anima
mea
D6minum laudabo Dominum
LAUDA
*
psallam
in vita mea
Deo meo quamdiu fiiero.
Nolite confidere in principibus * in filiis hominum, in quibus non est salus.
Exibit spiritus ejus, et revertetur in terram suam
* in illa die peribunt omnes cogitationes e6rum.
Beatus, cujus Deus Jacob adjiitor ejus, spes ejus
in Domino Deo ipsius * qui fecit cselum et terram,
:

:

:

:

:

mare, et omnia, quae in eis sunt.
Qui custodit veritdtem in s£eculum,facit judicium
injuriam patientibus * dat escam esurientibus.
Dominus solvit compeditos * Dominus illiiminat
:

:

caecos.

Dominus
Dominus

erigit elisos, *

Dominus

diligit justos.

et viduam
custodit ddvenas
suscipiet
et vias peccatorum disperdet.
*
Regnabit Dominus in ssecula, Deus tuus Sion,
in generationem et generationem.
Requiem aeternam.
:

f.
^.

A

,

pupillum

,

*

porta inferi.

Erue Domine animam

ejus.

f. Requiescat in pace.
i^.

Amen.

f. D6mine exaudi orati6nem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f.

Dominus vobiscum.

l^.

Et

cum
3.

spiritu tuo.

In die Depositionis Defuncti.

Oratio.

^JBS^LVE, qugesumus Domine, dnimam
SjL N.

(vcl fdmulse tuse

N.), ut

famuli tui

defiinctus

(

vel

,

OtTicium defunctoium.

151

et quae per fragilitatem
carnis humana conversatione commisit, tu venia
misericordissimae pietatis absterge. Per Christum

defiincta) steculo tibi vivat

Dominum

:

nostrum. ^. Amen.
Vel Oratio.

cui proprium est misereri semper et parcere, te siipplices exoramus pro anima famuli
tui N. ( vel fimulae tuae N), quam hodie de hoc
sseculo migrare jussisti ut non tradas eam in manus
inimici, neque obliviscaris in finem; sed jubeas
eam a sanctis Angelis suscipi, et ad patriam paradisi perdiici; ut quia in te speravit et credidit, non
pcenas inferni sustineat, sed gaudia aeterna possideat. Per Christum Dominum nostrum. i^. Amen.

DEUS,

:

4. hi

die tertio

,

septimo

,

et trigesimo deposilionis

Defuncti.

Oratio.

QUiESUMUs Domine,
famulse tuae

N),

ut animse famuli tui N.

strum.

,

R).

vel

cujus depositionis diem ter-

tium vel septimum vel
ramus, Sanctorum atque
digneris consortium; et
perennem infiindas. Per
(

(

trigesimum commemoElect6rum tuorum largiri
rorem misericordiae tuae
Christum Dominum no)

Amen.
In Anniversario.

Oratio.

indulgentiarum Domine
da animae famuli
tuiN. (vel famulae tuaeN), (vel animabus famulorum, famulariimque tuarum), cujus (vel quorum)
anniversarium depositionis diem commemoramus

DEUS

refrigerii

:

sedem, quietis beatitiidinem et liimiPer Christum Dominum nostrum.

nis claritatem.
^. Amen.

,

1S2

Rituale

Romanum.

Tit.

VI. cap.

V.

ALI^ ORATIONES DIVERS^ PRO DEFUNGTIS
Pro

summo

Pontifice dofuncto.

Oratio.

DEUS,

qui inter

tuum N.

summos

Sacerdotes famulum

ineffabili tua dispositione

connume-

prsesta, qusesumus; ut qui unigeniti
Filii tui vices in terris gerebat, sanctorum tuorum

rari voluisti

:

Pontificum consortio perpetuo aggregetur. Per
eumdem Christum Dominum nostrum. i^. Amen.
Pro defuncto Episcopo.
Oratio.
inter
Sacerdotes famulum
qui
apostolicos
DEUS,
tuum N. pontificali fecisti dignitate vigere
:

qusesumus; ut eorum quoque perpetuo
aggregetur consortio. Per Christum Dominum no-

prsesta,

strum. ^. Amen.
Si fuerint plures, dicitur in

numero

plurali.

famulum
Pro Episcopo Cardinali defuncto, dicatur
tuum N. Episcopum Gardinalem, pontificali fecisti
:

dignitate, etc.

famulum tuum
Pro Presbylero Cardinali, dicatur
N. Presbyterum Cardindlem, sacerdotali, etc.
:

Pro Diacono autem Cardinali, dicatur Oratio: Inclina,
etc. qusR habetur paulo infra; hoc modo ut
animam famuli tui N. Diaconi Cardinalis, quam de

Domine,
hoc

:

sseculo, etc.

Pro defuncto Sacerdote,
Oratio.
inter
apostolicos
Sacerdotes f^mulum
qui
DEus
tuum N. sacerdotali fecisti dignitdte vigere
,

:

prsesta,

quaesumus;

ut

eorum quoque perpetuo

aggregetur consortio. Per Christum
strum. ^). Amen.

Dominum

no-

,:

Orficium dcfimctoruin.

153

Vel Oratio.

PRiESTA, quajsumus Domine ut anima famuli tui
N. Sacerdotis, quem in hoc seccuIo commorantem sacris muneribus decorasti in caelesti sede
gloriosa semper exsultet. Per Christum Dominum
nostrum. 4. Amen.
:

,

,

Pro uno defuncto.
Oratio.

INCLiNA Domine aurem tuam ad preces nostras
quibus misericordiam tuam supplices deprecamur ut animam famuli tui N quam de hoc sseculo
migrare jussisti, in pacis ac lucis regione constituas, et Sanctorum tuorum jiibeas esse consortem.
Per Christum Dominum nostrum. K. Amen.
:

.,

Pro una defuncta.
Oratio.

OUiEsuMus Domine pro
famulae tuse

N

:

tua pietate miserere animse

et a contagiis mortalitatis

exu-

tam, in seternse salvationis partem restitue. Per
Christum Dominum nostrum. H^. Amen.
Pro defuuctis fratribus, propinquis,

et benefactoribus.

Oratio.

humanse saliitis amator
quEesumus clementiam tuam ut nostrae congregationis fratres, propinquos et benefactores, qui ex
hoc sseculo transierunt, beata Maria semper Virgine
intercedente cum omnibus Sanctis tuis, ad perpetu8e beatitiidinis consortium pervenire concedas.
Per Christum Dominum nostrum. ^. Amen.

DEUS

,

venise largitor et

;

Pro Fidelibus defunctis.

Generalis Oratio.

FiDELiUM Deus omnium conditor

et redemptor,
animabus famulorum famularumque tuarum
remissionem cunctorum tribue peccatorum
ut
indulgentiam quam semper optaverunt, piis suppli:

'

Til. VI. cap. 4.

Romanum.

Rituale

154

Qui vivis et regnas in
cationibus consequantur
ssecula sseculorum. u. Amen.
Domine.
V. Requiem seternam dona eis
eis.
luceat
^. Et lux perpetua
pace.
f. Requiescant in
:

^.

Amen.

AD MATUTINUM

^

Modus

Invitatoriuin,

^^^^-J^P

6.

Fa-la.

±:=a!:

Re -gem, cu-i 6mni-a vi-vunt,* Ve-ni-te

H^
ad

-

Chorus

o-re-mus.

repetit

Psalmus

Re - gem

^

94.

w^^^
Ve-ni-te, exsultemus

:

±

Domino

,

ju-bi-lemus

i

^^!3E^
De-o
fa

W^

sa-lu-t4-ri nostro

;

5^

pr£e-occu-pemus

"^Pfc

f^-ci-em e-jus

f^p^

in confessi-6-ne,

psal-mis jubi-lemus e

-

i.

Re-gem.

et in

ut supra.

,

155

Officinm (lofunctonim.

Qu6-ni-am De-usmagnus Domi-nus,

i

^"^^1

^

^

h

^m

-

I

magnus superomnes de-os

i

:

qu6-ni-am non

5

*»=i

Dominus plebem su-am,

repel-let

Rex

et

qui-a

JC^ ^?fcN
manu

in

et

al

e-jus

- ti -

u^

sunt

tii-dines

l

^
Ve-ni

fines terrae

monti-um

-

spi-cit.

- te. vit siipra.

ipse c6n-

h
^'

ii

Qu6-ni-am

ip-

V=^

g iHIM

,

si-us est mare,
ii

omnes

et

ipse fe-cit il-lud

1
1

^

^

,

et

^M

«

a-ri-dam fundaverunt manus e-jus

!>

t

:

ve-ni-

-ik

^
te

ado-remus,

et

pro-ci-damus ante

De-um

,

1S6

Rilualc Romnniim,

Tit. VI. cap. 4.

h

^V

^

1

plo-remus co-ram D6mi-no, qui

B

Ji-*--

qui-a

ipse est

1

h

fa

^V

si

e-jus

audi-e-ri-tis,

P^
1

i

corda

vestra,

=^

no

sic-ut

obdu-ra-re

in ex-a-cerba-ti-6-

n

^
secundum di-em

tenta-ti- 6-nis in

TJ^VV
serto

li-te

vo-cem

h

i
ne

-

:

u-bi tenta-verunt

pro-bave-runt

et

1

V

H

^

P^

1-

1

H6-di-e

ut supra.

nos

o-ves p^scu-ae

1

Re-gem.

e-jus.

et

:

p

1 -

popu-lus e-jus,

R^

1

Domi-nus De-us noster,

PT 1"1
du-tem

nos

fe-cit

' l ^

me patres

"

1

de-

l^
vestri

vi-derunt 6pe-ra me-a.

nriK'inni (lofnnclonun

157

^m^
^
Ve-ni-te. ut supra. Quadra-ginta annis pro-xi-

•»~T

h

il

^
musfu-i

ge-ne-ra-ti

m

m

_

-

6-ni hu-ic,

~~_

_

_

I

di-

et

" ~^

t^^

^
xi

:

Semper

hi errant corde

ipsi

:

h

i

?

non

cognove-runt vi-as

n >
ju-ra-vi

i-ra

in

^

requi-em

^

me-am.

Re-gem.

1

do-na

e-is

D6-

|

:

,

^

ll

et

lux

per-pe-tu-a

-

- is.

ut supra.

1 "

1

H^SE^
e

intro-i-bunt

si

w

i

mi-ne

quibus

5

me-a,

Re-qui-em se-ternam
|i

me-as,

¥331

^
in

ve-ro

Ve-ni-te. ut supia.

^

lii-ce-at

V-M

1

Re-gem, cu

- i

Rituale

158

Romanum.

Tit. VI. cap. 4.
(JJiorus.

i-ri-^^

^lomni

-

a

vivunt. Ve-ni-te, ad

IN
1.

o - re-mus.

NOCTURNO

I.

Antiphona.

i^

«
«

-

Ton. VII. Fin.

Mn

"

'

F^"

ri-ge *

-

*

1
in

conspectu

D6-mine De-us

_

_
^
tu

-

o

vi

me

t

-

.
-

us

-

»1

'

'

m

1

1

Di

1.

'.

am

me-am.

1

Ps.

'.').

Verba mea.

Psalmus

ERBA mea
lige

U

ut infra.

e

a

e

5.

^uribus percipe Domine,

* intel-

clamorem meum.
*

Intende voci orationis meae,
et

i.

Rex meus

Deus meus.

Quoniam ad te orabo * Domine mane exaudies
vocem meam.
Mane adstabo tibi et videbo * quoniam non Deus
:

:

volens iniquitatem tu

es.

Neque habitabit juxta te malignus
manebunt injusti ante oculos tuos.

:

*

neque per-

Odisti omnes, quioperantur iniquitatem :*perdes
omnes, qui loquiintur mendacium.
Virum sanguinum et dolosum abominabitur D6minus * ego dutem in multitiidine miseric6rdiae
:

tuae.

159

Officium defunctorum.

Introibo in domum tuam * adorabo ad templum
sanctura tuum in timore tuo.
Domine deduc me in justitia tua * propter inimicos meos dirige in conspectu tuo viam meam.
Quoniam non est in ore eorum veritas * cor
:

:

:

eorum vanum

est.

Sepiilcrum patens est guttur eorum linguis suis
dolose agebant * jiidica illos Deus.
Decidant a cogitationibus suis secundum multitiidinem impietatum eorum expelle eos * quoniam
,

:

,

,

irritaverunt te Domine.
Et Isetentur omnes, qui sperant in te, * in aeternum exsultabunt: et habitabis in eis.
Et gloriabuntur in te omnes, qui diligunt nomen
tuum *qu6niam tu benedices justo.
Domine, ut scuto bonse voluntatis tuae * coro,

nasti nos.

Requiem seternam.
1.

i

Antiphona.

F ,"1
Di

-

2.

'

^

conspectu tu - o

vi

-

us

me-am.
Ton. VIII. Fin.

Sd

Gon-ver-te-re

a-ni-mam

-

P
am

Antiphona.

w^
f^

me

D6-mi-ne De-us

ri-ge

n
in

^

i"PPrf

^

I

D6-mi-ne,*et

^^

a*
me-am

:

1.

-r

^
e-ri-pe

qu6-ni-am non

^

est in

Rituale

160

fmor

Romanum.

Tit. VI. cap. 4.

P=3
-

te

,

qui

me-mor

sit tu-i.

^
Ps.

Domine.

6.

ut infra.

Psalmus

U

e

a

e

i.

6.

ne in fur6re tuo arguas me * neque in
ira tua corripias me.
*
Miserere mei Domine quoniam infirmus sum
sana me Domine quoniam conturbata sunt ossa
mea.

DOMiNE

,

,

:

Et anima mea turbata est valde * sed tu Domine
usquequo ?
Convertere Domine, et eripe animam meam *
salvum me fac propter misericordiam tuam.
Quoniam non est in morte qui memor sit tui * in
inferno autem quis confitebitur tibi ?
Laboravi in gemitu meo, lavabo per singulas
:

:

:

noctes lectum
rigabo.

meum

:

*

lacrymis meis stratum

meum

oculus meus * inveteravi
inter omnes inimicos meos.
Discedite a me omnes qui operamini iniquitd-

Turbatus

tem

:

*

est a furore

:

quoniam exaudivit Dominus vocem

mei.
Exaudivit

Dominus deprecationem meam

minus orati6nem
Erubescant,
inimici mei
veI6citer.

,

*

D6-

suscepit.

conturbentur vehementer omnes
convertantur et erubescant valde

et
*

:

meam

fletus

Requiem seternam.

.

161

Ofticium delunctonini.

Antiphona,

2.

Ezi: ii
B

^

- -l-i-Y i-i-J

il

|

D6-mi-ne,

Gonver-te-re

iri

—"V- n

V
-

I1

*

mor-

est in

Ton. VIII. Fin.

1

1
ra

-

pi

am, dum non

,

tu - i

-

at

ut

le -

o

a

-

1

^

ni-mam

p^

?

1~7

neque

red-imat,

est qui

1.

"1

qui salvum fa

Ps. 7.

sit

!

^^JLlA

w

qu6-ni-am non

Antiphona.

irNequan-do
1

fme

:

me-mor

qui

,

3.

^

,

1

mam me - am

te

e-ri-pe a-ni-

et

-

ci

-

at.

Dne Deus meus.

ut infra.U e

Psalmus

a

e

i.

7.

pMiNE Deus meus in te speravi * salvum me fac
ex omnibus persequentibus me, et libera me.
:

D

RiT. N. 190.

:

:

162

IHitnale

Romanum.

Tit. VI. rap. 4.

dum non
neque qui salvum faciat.
D6mine Deus meus, si feci istud, * si est iniquitas
in mdnibus meis
Si r^ddidi retribuentibus mihi mala, * decidam
merito ab inimicis meis inanis.
Persequatur inimicus animam meam, et compreNequando

rdpiat ut leo dnimara

meam,

*

est qui redimat,

hendat, et conculcet in terra vitam meam * et gI6riam meam in pulverem dediicat.
Exsurge Domine in ira tua * et exalt^re in finibus
inimicorum meorum.
,

:

Et exsiirge Domine Deus meus in praecepto quod
mand^sti * et synagoga populorum circumdabit
:

te.

Et propter hanc in altum regredere * Dominus
jiidicat populos.
Jiidica me Domine seciindumjustitiam meam,*et
seciindum innocentiam meam super me.
:

Gonsumetur nequitia peccatorum
stum,

*

,

et diriges ju-

scrutans corda et renes Deus.

Justum adjutorium
facit rectos

meum

a

D6mino,

*

qui salvos

corde.

Deus judex justus,

fortis, et patiens

:

*

numquid

irdscitur per singulos dies?
Nisi conversi fudritis gladium suum vibrabit
* arcum suum tetendit, et par^vit illum.
Et in eo pardvit vasa mortis, * sagittas suas ardentibus effecit.
,

Ecce

partiiriit injustitiam

:

*

concepit dol6rem,

et peperit iniquitatem.

Lacum

aperuit, et eff6dit

eum

:

*

et incidit in

f6veam, quam fecit.
Gonvertetur dolor ejus in caput ejus * et in verticem ipsius iniquitas ejus descendet.
Gonfitebor D6mino seciindum justitiam ejus * et
psallam nomini D6mini altissimi.
:

:

Requiem seternam.

163

Ofliclnm dofnnctornm,
o. Aiitiphoiia.

.^^[^liB
Nequando

f

rd-pi-at

ut

dum non

salvum fd-

.

5

ci-at.

^^=q

A

porta in-fe-ri.

4

:^

a-nimas

neque qui

est qui red-iraat,

v^p
f.

me-

le-o a-nimam

>H<
am,

ly

^t.

^

E-ru-e D6mi-ne

e-o-rum.

Pater noster. totum secreto.
Lectioiies leguntur sine Absolutione, Benedictione et
Titulo.

Lectio

I.

ARCE mihi D6mine;

Job

7.

d.

enim sunt dies

nihil

mei. Quid est homo, quia magnificas eum?
aut quid app6nis erga eum cor tuum ? Visitas

eum

diluculo, et siibito probas illum. Usquequo
dimittis me ut glutiam sali-

non parcis mihi nec

,

,

vam meam? Peccavi, quid faciam tibi o custos
hominum? quare posuisti me contrarium tibi, et
factus sum mihimetipsi gravis ? Cur non tollis peccatum meum, etquare non aufers iniquitatem meam?
ecce nunc in pulvere d6rmiam
et si mane me
:

qusesieris, non subsistam.
Lectiones terniiuantur sine
clusione.

Tu autem.

vel

alia

con-

Ritunle RomHnunr.

164

Modus

Til. VI. cap. 4.

Sol-ut.

8.

m—m-

S

,

^

Pll"-*»,!^

Gre-do quod Redemptor me-us

i|.

V^^^^MT
vi

vit,

-

in novis

et

simo

-

di-

M=^^^^^^E^

»=^

de

e

ter

-

ra

surre

i

^,

\
sum

:

»»Tf
de
;

um

-

sum

-

:

et

-

go ipse

6-cu-li

me

-" "'U
ft^

-

ri

Et in carne mea.

sunt.
nt supra.

:

- i

»,

IjTI^ l l
spe-ctu

-—•

um.^. Quem

-

e

li-us

VI-

Salva-to-

^j;!^

me

rem

d

a

, ^rf

*,,

rus

me

carne

I

De

bo

~

gppi

j

Et in

*

rus

- ctii

et

^^

vi-sii-

non

con-

Officium defunctorum.

Lectio

165

Job

II,

10.

TiEDET animam meam vitse mese, dimittam adversum me eloquiummeum, loquar in amaritiidine
Noli me condemnare
animse meae. Dicam Deo
indica mihi cur me ita judices. Numquid bonum
tibi videtur, si calumnieris me, et opprimas me
:

:

manuum tudrum,

opus

et

consilium

impiorum

Numquid oculi carnei tibi sunt aut sicut
videt homo, et tu videbis? Numquid sicut dies
hominis dies tui, et anni tui sicut humana sunt tempora, ut quseras iniquitatem meam, et peccatum
meum scruteris? Et scias quia nihil impium fecerim, cum sit nemo qui de manu tua possit eriiere.
adjuves

?

:

Modus

iV "> j

^
^-

Qui La

^
iF,
et

P

V.

-

za-rum

monumen

re

-

D6

-

1

in-dul

- ta

sti

-

V WF"

mi-ne

do-na re

-

qui-em,

a^

'=>''"'»
-

gen

p,i'i

Qui ventii-rus es

susci

fce-tidum:*Tu

M^rwf
lo-cum

-

to

«^

e-is

|

OvMl'

I

a

i

Mi-la.

4.

^

ti - 36.

,

I

11
judi-cd-re

^p

Romanum.

Rituale

166

'

pi

Tit. VI. cap. 4.

m
p^
f ,1^
etm6r-tu-os,

I

vi-vos

f f^ jfmgnem.

]

I

et sse

-

cu-lum

t

per

Tu

-

i

Lectio

eis. ut supra.

Job

III.

10. b.

MANUs tuae fecerunt me, et plasmaverunt metotum
in circiiitu

repente

sic

et

:

Memento quaeso quod

praecipitas

lutum feceris

sicut

me

,

me?

et in

piilverem rediices me. Nonne sicut lac mulsisti me,
et sicut caseum me coagulasti? Pelle et carnibus
ossibus et nervis compegisti me
vestisti me
Vitam et misericordiam tribuisti mihi, et visitatio
tua custodivit spiritum meum.
:

:

Modus

^p

^.

me

8.

Sol-ut.

l

1

I

abscon

rse

-

dam

tu

-

f

a

36? *

vul

Qui

-

tu

167

Officium defunctorum.

"

i!a!
"1

'

pec

ca

-

-

" »4

I

ni

VI

*
p,

me

a.

-

p

I

pa

a

'

in

e

Commissa

y.

. "1

1
I

ve-sco

-

et ante

,

m^

-

ru

be-

-

)^.

P

no

n
ve

-

ne-ris

i=i:

me

conde-

'^
Quia peccavi.

^

p.

Re-qui-em

!

I

e

-

'^

!
per-pe-tu-a

^

D6

is

I

lii

-

-

ae

ut supra.

!

,_

l

1 fm

dum

fJ

- li

re.

do-na

p

'

5

^ hl

/

:

[

ju-di-ca-re,

-

sco
'^

, B^

mnd

^*~1

II

I

te

vi-

'

^^ f m

'^^

Fi

5

mis

-

me

ta

iof

?

ter-nam

^,

mi-ne

g
et

:

, ,
ce

-

at

lux

I

1

!

168

Romamim.

Rituale

^^

¥
Quia peccavi.

is.

ut siipra.

IN

^
1.

Ps. 22.

NOCTURNO

ir.

Ton. VIII. Fin.

Antiphona.

4±H

loco p^scu-3e

In

5

p

-

e

Tii. VI, cap. 4.

Dns

regit

me.

*

?

me

i-bi

D

ut infra.

1,

collo-ca-vit.

a

e

e

i.

Psalmus 22

^^ OMiNUS

regit

loco pascuse

me,

ibi

me

et niiiil

mihi deerit

Dediixit

me

*

in

collocavit.

Super aquam refectionis educavit

dnimam meam

:

me

*
:

convertit.

super semitas

justitise,

*propter no-

men suum.
Nam,

ambuldvero in medio umbrae raortis,
non timebo mala * quoniam tu mecum es.
et si

:

Virga tua

,

et

baculus tuus

:

*

ipsa

me

consolata

sunt.
Par^sti in conspectu meo mensam * adversus
eos, qui tribulant me.
Impingu^sti in oleo caput meum * et calix meus
,

:

inebrians quam prseclirus est
Et misericordia tua subsequetur
diebus vitse mese
Et ut inhabitem in domo Domini

me

*

omnibus

:

nem dierum.
Requiem seternam.

,

*

in longitudi-

169

Officiiiiu (lefunctoruin.

1

.

Antiphoiia.

^

^^

5
i-bime

In loco pdscu-ae
2.

Anliphona.

i^

Ton, VIII. Fin.

^nr'
*

^
Ps. 24.

Ad

Eiij

me

te

-

et igno-r^n-

juventii-tis me-ae,

T ii
td

^
ti-as

i.

^

De-li-cta

t

collo-c^-vit.

^

,

ne memi-ne-ris

as

Domine.

i^ i ;

I

D6-mi-ne.

a

ut infra.U e

e

i.

Psalmus 24.
levdvi animam meam
ADinteteDomine
confido non erubescam

:

*

Deus meus

:

,

irrideant me inimici mei * etenim universi, qui sustinent te, non confundentur.

Neque

:

Confunddntur omnes
vacue.
Vias tuas

iniqua

agentes

Domine demonstra mihi

:

*

* et

supersemitas

tuas edoce me.
Dirige me in veritate tua et doce me * quia tu
es Deus salvator meus, et te sustinui tota die.
,

:

Reminiscere miserationum tudrum Domine, * et
misericordiarum tuarum, quae a sseculo sunt.
Delicta juventutis meae * et ignordntias meas ne
memineris.
Seciindum misericordiam tuam memento mei
tu * propter bonitdtem tuam D6mine.
,

:

170

Rituale Romaniim.

Tit. VI. cap. 4.

Dulcis et rectus Dominus * propter hoc legem
dabit delinquentibus in via.
* docdbit mites
Diriget mansuetos in judicio
vias suas.
Universae vise Domini, misericordia et veritas,
* requirentibus
testamentum ejus et testimonia
:

:

ejus.

Propter
cdto

meo

:

nomen tuum Domine
* multum est enim.

propitiaberis pec-

homo qui timet Dominum ?
via, quam elegit.

Quis est
tuit ei in

Anima

ejus in bonis demorabitur
ejus hereditabit terram.

Firmamentum

est

*

legem

*

:

et

sta-

semen

Dominus timentibus eum

:

* et

testamentum ipsius ut manifestetur illis.
Oculi mei semper ad Dominum * quoniam ipse
evellet de laqueo pedes meos.
Respice in me, et miserere mei * quia linicus et
pauper sum ego.
Tribulatione^s cordis mei multiplic^tse sunt * de
necessitatibus meis erue me.
Vide humilitatem meam, et laborem meum * et
dimitte universa delicta mea.
:

:

:

:

Respice

meos qu6niam

inimicos

sunt, * et 6dio iniquo oderunt

Gustodi

dnimam meam,

bescam quoniam speravi

et

multiplic^ti

me.
erue me:

*

non eru-

in te.

Innocentes et recti adhseserunt mihi * quia sustinui te.
Libera Deus Israel * ex omnibus tribulati6nibus
:

,

suis.

Requiem aeternam.
2.

Antiphona.

"'
i
np' ^«

T

De-Ii-cta ju-ventu-tis

^
me-ae,

[

i

et igno-rin-

1

ni

Officium defunctoruni.

?

me

ti-as

as

ne memi-ne-ris

'

Gre-do

D6-mi-ne.

Ton. IV. Fin.

^

"

F1

t

-

P=¥

f^

Antiphoiia.

[).

1

-fBT

^
P^

vi-de-re

ter-ra vi-ven

-

*

um

¥3:*

f

D6minus.

Ps. 26.

l=e

nt infra.

Psalmus

DoMiNUs

m

bo-na D6-mi-ni

ti -

1.

U

e

a

e

1.

26.

illuminatio mea, et salus mea,

*

quem

timebo?

Dominus protector vitse

a quo trepid^bo?
appropiant super me nocentes, * ut edant
carnes meas.
Qui tribulant me inimici mei, * ipsi infirmati

meae,

*

Dum

sunt

et

ceciderunt.

Si consistant

cor
Si

adversum me castra

,

*

non timebit

meum.
exsiirgat

adversum me praelium

,

* in

hoc ego

sperabo.

Unam

D6mino, hanc requiram, * ut inhabitem in domo D6mini omnibus diebus vitse meae
Ut videam voluptatem D6mini * et visitem templum ejus.
Qu6niam absc6ndit me in tabernaculo suo * in
die mal6rum protexit me in absc6ndito tabernaculi
petii a

:

,

:

sui.

172

Rituale Romanuni.

Tit. VI. caf). \.

me * et nunc exaltavit caput
super inimicos meos.
Circuivi, et immolavi in tabernaculo ejus h6stiam
* cant^bo, et psalmum dicam
vociferationis
D6mino.
Exiudi Domine vocem meam, qua clamivi ad
* miserere mei, et exdudi me.
te
Tibi dixit cor meum, exquisivit te facies mea
* faciem tuam Domine requiram.
Ne avertas faciem tuam a me * ne declines in ira
a servo tuo.
Adjiitor meus esto * ne derelinquas me, neque
despicias me Deus salutaris meus.
Quoniam pater meus, et mater mea dereliquerunt
In petra exalt^vit

:

meum

:

:

:

:

:

me

* Dominus autem assiimpsit me.
Legem pone mihi Domine in via tua

me

:

:

* et

dirige

semitam rectam propter inimicos meos.
Ne tradideris me in animas tribulantium me
quoniam insurrexerunt in me testes iniqui, et
in

:

*

mentita est iniquitas sibi.
Credo videre bona Domini * in terra viventium.
Exspecta Dominum, viriliter age * et confortetur
:

cor.tuum,

Dominum.

et siistine

Requiem seternam.
3.

Antiphona.

iM'-r-»l
Cre-do vide

^

d-

^g

bo-na D6-mi-ni

in

ter-

^Jȴ

p
ra

viven

F1"
y.

re

-

C611ocet

-

n

ti-um.

^!^^

1

e-os D6mi-nus

cum

princi-pi-bus.

4

V

]P
^.

Cum

173

defmictornm

Offioiuni

v

I

1 r»
su-i.

p6pu-li

princi-pi-bus

Pater noster. totum secreto.

Job

Lectio IV.

ESPONDE

13.

d

quantas habeo iniquitates
et peccata, scelera mea et delicta ostende
mihi. Cur faciem tuam abscondis, et arbitraris me inimicum tuum ? Contra f6Iium, quod
vento rapitur, ostendis potentiam tuam, et stipulam
siccam persequeris Scribis enim contra me amaritudines, et consiimere me vis peccatis adole-

mihi

:

:

meum,

nervo pedem

scentiae meae. Posuisti in

el

observasti omnes semitas meas, et vestigia pedum
meorum considerasti Qui quasi putredo consumendus sum et quasi vestimentum quod comeditur a tinea.
:

,

Modus

^.

ai

2.

M

Memen

1

-

,

^

Re-fa.

t
to

jfi±m

me

-

f ^»PFi / >
i

I

ventus est

Nec

-

adspi

ci

^
-

-

at

qui-a

^'*w?F =^

1?

me

me

a^

AdA:
VI

sus

-

*—

h5

mi-nis. ^\

ta

P
us,

-

^w

fi

'^
h6

vi

J0C

531
P>
'

De

i

De

pro-fiin

-

dis

cla6*

Homaniim.

Ritiiale

174

p,

p ^

I

md-vi ad

,1 ,
^
D6

te

jdfm,

ex-au

Tit. VI. cap. 4.

,

^

r*
mi-ne

:

OO

1
Domi

Nec

1

ne

-

^

cem me

vo

di

I

am.

adspiciat. ut supra.

Job

Lectio V.

14.

HOMO

natus de muliere, brevi vivens tempore,
repletur multis miseriis. Qui quasi flos egreditur et conteritur, et fugit velut umbra, et numquam
in eodem statu permanet. Et dignum ducis super
hujuscemodi aperire oculos tuos, et adducere eum
tecum in judicium ? Quis potest facere mundum de
immiindo conceptum semine? nonne tu, qui solus
es? Breves dies h6minis sunt, niimerus mensium
constituisti terminos ejus, qui
ejus apud te est
prseteriri non poterunt. Recede paululum ab eo,
ut quiescat, donec optata veniat, sicut mercenarii
dies ejus.
:

Modus
=

^.

*

2.

/
He

T'
-

'"
cd

Re-fa.

-

i

mi

-

hi

D6

fm "1 p.
vi

ni

-

mis

EX
a

:

T"

f,^
-

mi-ne, qui

1

I

in

vi

-

-

-

a

pec-

^"

p
me

ta

ii^

Quid fd-ci-am mi

^'

r*

I

ser?

iiv
u-

^

175

Officiuin (lcfunctornm,

*=fe

jg^^
bi

•f

«E

-

am

i*<

^
De

gi

-

fii

me

us

-

^

*

,
^*^

.

I

di

e.

no

-

V.

A

ne

est

de,

-

X».. 1^1
suc

-

-

re

cur

si-mo

-

-

a

tur-

^T^

I

sed

tu

D6-mi-

^^p
re

-

ne-

-

i^=K=Pl

nima me

-

val

I

ve

re

"1

bd

.

dum

^

ira=PS
pa

ta

-

vis

fr«^
-

Mi-se

^

in

ris

f^

Fi

l

me
F

te

ft^

us?

'^"

^i

ad

ni-si

,

e

-

i.

Miserere. ut supra.

Job

Lectio VI.

Quis

14. c.

mihi hoc tribuat, ut in inferno protegas me,
abscondas me, donec pertrinseatfuror tuus,
et constituas mihi tempus in quo recorderis mei ?
Putdsne mortuus homo rursum vivat ? Cunctis diebus, quibus nunc milito, exspecto donec v^niat
et

,

Rituale

.176

Romanum.

Tit. VI. cap. 4.

immutatio mea. Vocdbis me,

et

ego respondebo

operi mdnuum tuarum porriges dexteram. Tu
quidem gressus meos dinumer^sti, sed parce peccMis meis.

tibi

:

Modui?

6.

Fa-la.

fcSSE^ipfE^
nNe
i

recor-de

pec-ca

ris

'*

t D6

t

-

mi-ne,

1
ju-di

-

Dum

# '^n ,»"P?,

gnem.

D6

-

ris

I

i

''^
II

ii^

Di

-

ri-

tpi^itif^grri. alE

ge

me

-

cu-lum

±

!^

vene

sse

per

a

-

1

t

ca«re

e^

me

'^nii"'

*

".

P i,"

ta

-

tf:

^

--rf-

k

-

mi-ne

De

in conspectu tu-o

us

'%
»P
^
Dum

-

us

vi

-

am

,

me

am.

veneris. ut supra..

-it^^^^^^,-|-i^p^^ '1 '

^ Re

V.

1

''

P"i=1

1

-

qui-em

ae

-

ternam do - na

Officium defimctorum.

^

^

«^

1

P-i-i

I

D6

e-is

-

^

^
^ »^^

'

»
f
mi-ne
[

^^
tu-a

ce-at

-

lii

:

III.

Antiphona.

1.

P^
Gompla

-

ce-at

me

:

-

-

pe-

is.

veneris. ut supra.

XOCTURNO

^
ti-bi

U

P
pi-as

*

per

et lux

e

Dum
IN

177

Ton.

D6mi-ne,

II.

^

ut

e-ri-

f^

fi

D6mi-ne ad ad-juvan-dum

me

§.m

respi-ce.

B

$
Ps. 30.

Exspectans. ut

infra.

Psalmus

U

e

a

e

i.

39.

XSPECTANS exspectavi D6minum,

* et

intendit

mihi.

Et exaudivit preces meas * et eduxit me
de lacu miseriae, et de luto faecis.
Et stituit super petram pedes meos * et direxit
gressus meos.
:

:

Riluale Romaiium.

178

Et immisit in os

meum

Tit. VI. cap. 4.

canticum novum

,

*

car-

men Deo

nostro.
Videbunt multi et timebunt

*

:

et

sperabunt

in

Domino.
Beatus vir, cujus est
et

non respexit
Multa

tua

*

et

:

fecisti

nomen Domini

spes ejus

*
:

in vanitates et insanias falsas.
tu Domine Deus meus mirabilia

cogitationibus tuis

non

est qui similis sit

tibi.

Annuntiavi et lociitus sum * multipliciti sunt
super numerum.
Sacrificium et oblati6nem noluisti * aures autem
:

:

perfecisti mihi.

Holocaustum et pro peccato non postul^sti * tunc
dixi Ecce venio.
In capite libri scriptum est de me ut facerem
* Deus meus volui, et legem
voluntatem tuam
tuam in medio cordis mei.
*
Annuntiavi justitiam tuam in ecclesia magna,
ecce Idbia mea non prohibebo Domine tu scisti.
Justitiam tuam non abscondi in corde meo * veritatem tuam et salutare tuum dixi.
:

:

:

:

:

Non absc6ndi miseric6rdiam tuam
tuam

*

Tu autem D6mine ne longe
tuas a

,

et

veritatem

a concilio multo.

me

:

*

miseric6rdia tua

facias miserati6nes

et veritas tua

semper

susceperunt me.

Qu6niam circumdederunt me mala, quorum non
est

niimerus

*
:

comprehenderunt me

iniquitates

meae, et non p6tui ut viderem.
Multiplicatse sunt super capillos capitis mei * et
cor meum dereliquit me.
Compldceat tibi D6mine ut eruas me * D6mine,
:

:

ad adjuvandum me respice.
Confundantur et revereantur simul, qui quaerunt
animam meam, * ut auferant eam.
Convertantur retr6rsum, et reveredntur * qui volunt mihi mala.

179

Officium defiinctoriim.

Ferant confestim confusionem suam, * qui dicunt
mihi Euge, euge.
Exsiiltent et laetentur super te omnes quaerentes
* et dicant semper
Magnificetur Dominus
te
qui diligunt salutare tuum.
:

:

:

:

Ego autem mendicus sum,

et

pauper

:

*

Dominus

sollicitus est mei.

Adjutor meus,

protector

et

meus

tu es

*

:

Deus

meus ne tardaveris.
Requiem aeternam.
I

.

Antiphona,

-

i

^

Gompld

rw

me

pi-as

p^

ce-at ti-bi D6mi-ne,

-

:

%

ut

«

e-ri-

fr

D6mi-ne ad ad-ju-vandum me

^

respi-ce.
2.

Ton.

Antiphona.

fl"

M'

1

^

Sa-na D6-mi-ne

pecca-vi

Ps. 40.

*

II.

^^

1

a-nimam me-am, qui-a

%
ti-bi.

Bedtus qui.

ut infra.

U

e

a

e

i.

I

r

180

Rituale

BEATUS

qui intelligit super e^enum, et pauperem

Romanum.

Tit. VI. caj). 4.

Psalmus
in die

40.
*
:

mala liberabit eum Dominus.

Dominus conservet eum, et vivificet eum, et
beatum fdciat eum in terra * et non tradat eum in
animam inimicorum ejus.
Dominus opem ferat illi super lectum doloris
:

ejus

:

*

universum stratum ejus versasti

in infirmi-

tate ejus.

Ego

dixi

:

Domine miserere mei

meam, quia peccavi

sana animam

*

Quando mo-

tibi.

Inimici mei dixerunt mala mihi
rietur, et peribit

*
:

:

nomen

ejus ?
Et si ingrediebatur ut videret, vana
cor ejus congregavit iniquitatem sibi.

Egrediebdtur foras,

* et

loquebtor,

*

loquebatur in idipsum.

Adversum me susurrabant omnes inimici mei
adversum me cogitabant mala mihi.
Verbum iniquum constituerunt adversum me
Numquid qui dormit non adjiciet ut resiirgat?

*
:

*
:

Etenim homo pacis meae in quo speravi * qui
edebat panes meos, magnificavit super me supplan,

:

tationem.

Tuautem Domine miserere

mei, etresiiscita

me

*
:

retribuam eis.
hoc cognovi quoniam voluisti me * quoniam
non gaudebit inimicus meus super me.
Me autem propter innocentiam suscepisti * et
confirmasti me in conspectu tuo in aeternum.
Benedictus Dominus Deus Israel a sseculo, et
usque in s£eculum * fiat, fiat.
et

In

:

:

:

Requiem aeternam.
2.

1

Antiphona.

>, ^ 1=:^

Sa-na Domine

a-nimam me-am

^

qui-a pec-

=

:

.

181

Officiuni clefunctorum.

P
ci-vi ti-bi.
3.

Ton,

^

Antiphona.

^
Si-ti-vit

*

a

-

^

5

nima me

-

a ad

^fr^
vum quando
:

»

]F

bo

ve-ni-am,

Ti

an-te

M

ap-pa

et

^^
ci-em

-

i^-

iie

Quemadmodum.

Ps. 41.

De-um

re-

-

*--

D6

—-»-»—
"

ut infra.

Psalmus

vi-

f^

Bt=i

il

i

II.

U

e

"

a

e

i.

41

QUEMADMODUM

desidcrat cervus ad fontes aquadesiderat inima mea ad te Deus.
*
Sitivit anima mea ad Deum fortem, vivum;
quando veniam, et apparebo ante faciem Dei?
Fuerunt mihi lacrymae meae panes die ac nocte *
dum dicitur mihi quotidie Ubi est Deus tuus?
Haec recordatus sum et effiidi in me animam
meam * quoniam transibo in locum tabernaculi
admirabilis, usque ad domum Dei
* sonus
In voce exsultationis
et confessionis

rum

:

* ita

:

:

,

:

,

:

epulantis.

Quare

me?

tristis es

anima mea ?

* et

quare conturbas

182

Romanum.

Ritiiale

Tit. VI. cap. 4.

quoniam adhuc confitebor illi *
salutdre vultus mei, et Deus meus.
Ad meipsum anima mea conturb^ta est * propterea memor ero tui de terra Jordanis et Hermoniim a monte modico.
Abyssus abyssum invocat, * in voce cataract^rum
Spera in Deo

:

,

:

,

tuarum.

Omnia excelsa tua, et fluctus tui * super me
transierunt.
*
In die mandavit Dominus misericordiam suam
:

et

nocte canticum ejus.

Apud me oratio Deo
Susceptor meus es.
Quare oblitus

dum

mei

es

?

*

*

meae,

vitae

et

dicam Deo

:

quare contristdtus

me

inimicus ?
Dum confringiintur ossa mea * exprobraverunt
mihi qui tribulant me inimici mei.
Dum dicunt mihi per singulos dies Ubi est Deus
tuus ? * quare tristis es anima mea ? et quare conincedo,

affligit

,

:

tiirbas

me ?

quoniam adhuc confitebor
salutare vultus mei, et Deus meus.
Requiem aeternam.
Spera in Deo

,

illi

3. Aiitipliona.

^n-i

^
Si

- ti -

vit a

^

nima

-

i,

me-a

^^=^
vum

:

f boiM^

acn:

quando ve-ni-am,

1

11
an

r
-

te

^

ad De-um

fa

et

«

ap-pa-re-

^^^
-

vi-

ci-em D6mi-ni?

*
:

Officium defunctonim.

"^

^p

Ne

f.

a-nimas confi-len-tes

Pc=i=^

t

^

a-nimas paupe-rum tu-6-rum

Et

^.

^

^

1

tradas besti-is

ti-bi.

183

1

>

1

ne obli-visca-ris in fi-nem.
Pater noster. totum secreto.

Job 17

Lectio VII.

piRiTUS

meus

attenuabitur, dies mei brevia-

buntur, et solum mihi siiperest sepiilcrum.
Non peccavi, et in amaritudinibus moratur
oculus meus. Libera me Domine, et pone me juxta
te, et cujiisvis manus pugnet contra me. Dies mei
transierunt, cogitationes mese dissipatae sunt, torquentes cor meum. Noctem verterunt in diem et
rursum post tenebras spero lucem. Si sustinuero,
,

domus mea est, et in tenebris stravi lectulum meum. Putredini dixi Pater meus es, mater
mea, et soror mea, vermibus. Ubi est ergo nunc
praestolatio mea, et patientiam meam quis consi-

infernus

:

derat ?

Modus

?
^.

1.

Re-la.

t

^=Pic
Peccantem me quo

r^
me

*WS^

- ti

«i ^

poe-ni-ten

-

tem,

A

di-e,

et

non

±

t^^
ti

-

^

mormor-tis

Romanum.

484

Rituale

t

iffMZUi

^

^a^
contur

no

me

bat

-

*

k li'*^

Qui-a in

:

in

-

fer-

^*< i <« ti^

j

nulla est redempti-o,

±

t^

re-re

5
De us
-

i

J

^ Pl'»^
me. t. De-us

I

-

vum me

ff Bl
a

f

fac,

li -

be

-

et

,

sal

va

-

IJ^

nomi-ne

,

tu

-

o

1

et in

^

'

a!E

?

in

^'

1
sal

mi-se-

nar

me

#

^

Tit. VI. cap. 4.

vir-tii-te

^

tu-

me.

ra

Quia in inf^rno.

Job

Lectio VIII.

ut supra.

19. c.

consumptis carnibus, adhsesit os
meum, et derelicta sunt lantiimmodo Idbia circa
dentes meos. Miseremini mei, miseremini mei,
saltem vos amici mei quia manus Domini tetigit
me. Quare persequimini me sicut Deus, etc^rnibus
meis saturamini? Quis mihi tribuat, ut scribdntur
serm6nes mei ? quis mihi det ut exarentur in libro
stylo ferreo, et plumbi l^mina, vel celte sculpdntur

PELLi

mese,

,

in silice ? Scio
in

enim quod Redemptor meus

vivit, et

novissimo die de terra surrecturus sum

:

Et

185

OfilcLuni (teliinctoiMim,

rursum circumdabor

mea,

pelle

videbo
et oculi

mei conspecturi sunt, et non
haec spes mea in sinu meo.

sita est

Modus

D6-mi-ne

H^

ju-di

dignum

^^

ca

-

.

ma

id

:

je

-

-

tu

De

e

-

1

'*^
o

sta

-

us

VVl ¥=i

[
tem

-

pre-

»1
tu

-

f
am,

^ ^^ J , L ,

I

de

"^

tfi![-PB

i-niqui-ta

ni-hil

:

de

o

-

^^'^

iV

ut
ip

re

1"

">

'

cor

^p

um

con-spe-ctu tu

in

gi

!

rep6-

*m=^*«H« ^

?

I

:

ipse,

EE

me

1 1 r'


^p

alius

l"-*^

1

se-ciindum actum

me

no-li

sum ego

Sol-ut.

8.

1F'^"I'1
^.

visiirus

mea

carne

et in

Deum meum. Quem

tem

le-as

I

%M^
me

am.

*

:

186

Rituale

Romanum.

Tit. VI. cap. 4.

^r^^HH

M-l^

Y*-f»-

f Am

la-va

pli-us

T,

me

D6-

^S

¥
mi-ne

ab

et

de-li-cto

me

ti-a

inju-sti

me

o

mun-

^

^"
me.

da

Ut tu Deus.

Job

Lectio IX.

ut supra.

10, d.

QUARE

de vulva eduxisti me ? qui utinam consiimptus essem ne oculus me videret. Fuissem quasi
non essem, de utero translatus ad tiimulum. Numquid non paucitas dierum meorum finietur brevi?
Dimitte ergo me ut plangam paululum dolorem
,

meum

antequam vadam et non revertar, ad terram tenebr6sam, et opertam mortis caligine terram miseriae et tenebrarum ubi umbra mortis et
:

:

,

,

nullus ordo, sed sempiternus horror inhdbitat.

Modus

\

^
i^.

f

Re-la.

.

>^
me

Li-be-ra

K

fi

D6
i,

I

H

|

vi

-

is

in-fer

-

^
^

Hr

,

»^

mi-ne

de

L^

.1

ni,

I

aui por-tas

1

T
Oflicium defunctorum.

1

^=Pi^

I

£e -

confre

re - as

e

di-sti

in-fer

is

:

vi

JM

1 1

1

num,

et de-

lii-men

ut

,

vi

de

-

rent

fa^
'

Qui

e

-

rant in poe

»

te-

%

ne

rum.

"

Clamantes

?
sti

^" '
I

et

di-cen

1 [
-

'!

tes,

Adve

Red-emptor no

Requi

1
-

-

ni-

i^ i

^

1

^^

'

-

ster.

Qui erant.

V.

, B

bra

' 1

1

nis

-

<MS=i=fe"raS=rf^
>=*
-

- si-

I

^
te

-

et

:

^ -iP

^

-

sti

-

V%

sti

^^

gi

-

lA^^
ta

487

em se-t^rnam

\^r^
do-na

e

ui ^upra.

^^tfl—H
-

is

D6-

Rituale

mi-ne

ce

.

:

et

lux per-pe

-

e

at

Tit. VI. cap. 4.

Romanum.

is.

tu-a

-

^^
lu-

Qui erant.

ut supra.

^ie CommemoSequens Responsorium dicitur in
dicuntur pro
quando
raUonislmnium Defunctorum, et
5

Defunclis
^.

novem

Libera

T.ectiones.

me Domine,

pag 132.

etc.

AD LAUDES
Absolute
1.

iiicipitur.

Ton.

Antiphona.

Exsul-tdbunt

li

-

D6mi-no

*

I.

Fin.

1.

hu-mi-

ossa

a-ta.

it

?

#
Ps.

:iO.

Miserere mei.

ut infra.

U

e a

e

i.

Psalmus 50.
magnam mi*
iSERERE mei Deus, seciindum
sericordiam tuam.
miserati6num
Et seciindum multitudinem
tuarum,*deleiniquitdtemmeam.
* et a peccdto
Amplius lava me ab iniquitdte mea
meo munda me.
:

Ofiicium defunctoruni.

189

Qu6niam iniquitatem meam ego cognosco

meum contra
Tibi soli peccavi et

pecc^tum

,

justificeris in

me est semper.
malum coram te

sermonibus

feci

:

:

cum

tuis, et vincas

* et

*

ut
judi-

cAris.

Ecce enim

conceptus sum

in iniquitatibus

in peccdtis concepit

*
:

et

me mater mea.

Ecce enim veritatem

dilexisti :*incerta et occulta

sapientise tuse manifestasti mihi.

Asperges me hyssopo et mundabor
me, et super nivem dealbabor.
,

:

*

lav^bis

Auditui meo dabis gaudium et laetitiam
exsultabunt ossa humiliata.
Averte f^ciem tuam a peccatis meis * et
:

iniquitates

meas

projicias

*

et

omnes

dele.

Cor mundum crea in me Deus
rectum innova in visceribus meis.

Ne

:

me

a facie tua

:

* et

ctum tuum ne ^uferas a me.
Redde mihi laetitiam salutaris
principah confirma me.
Docebo iniquos vias tuas

*

:

:

et

tui

*

et

spiritum

Spiritum san:

*

et spiritu

impii ad te con-

vertentur.

Libera me de sanguinibus Deus, Deus saliitis
meae * et exsultabit lingua mea justitiam tuam.
Domine, labia mea aperies * et os meum annuntiabit laudem tuam.
Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem litique * holocaustis non delectaberis.
* cor
Sacrificium Deo spiritus contribulatus
contritum et humilidtum Deus non despicies.
Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion *
:

:

:

:

:

muri Jeriisalem.

ut aedificentur

Tunc acceplabis
et

holoc^usta

:

*

sacrificium justitise, oblationes,

tunc imponent super altare tuum

vitulos.

Requiem aeternam.

190

Rituale

1.

w Ex

Romanum.

Tit. \T. cap. 4,

Aiitiphona.

- sul

-

^^

^J^^^^F^

D6-mi-no

ta-bunt

ossa

hu-

Ton. VIII. Fin.

1,

$^-r^
mi
- li

2.

-

a-ta.

Antiphona.

w^

-

1

^
3f

Ex-au-di D6

mi-ne

-

*

o

^i

P

me

-

ra -ti

6-nem

-

aliii
-

am

5
ad

:

te

omnis ca

ro ve-ni-et.

-

^^*^-»—rp

gfc

Te

Ps. 64.

decet.

U

ut infra.

Psalmus
decet hymnus Deus in
TE votum
in Jerusalem.

Exaudi orationem

, _

meam

e

a

e

H

i.

64.

Sion
:

*

*
:

et tibi

ad

te

reddetur

omnis caro

veniet.

Verba iniquorum praevaluerunt super nos * et
impiet^tibus nostris tu propitiaberis.
Bedtus quem elegisti et assumpsisti * inhabi:

,

,

:

tabit in atriis tuis.

Replebimur in bonis domus tuse * sanctum est
templum tuum, mirabile in sequitdte.
Ex^udi nos Deus salutaris noster, * spes 6mnium
finium terrae, et in mari longe.
Prseparans montes in virtute tua accinctus po:

,

d91

Orriciiim (iefnnctorum.

qui conturbas profiindura maris

*

tentia

:

sonum

fluctuum ejus.

Turbabuntur gentes,
terminos a signis

tuis

*
:

timebunt qui habitant
exitus matutini et vespere
et

delectdbis.

terram et inebriasti eam * multiplicasti
locupletdre eam.
Flumen Dei repletum est aquis, parasti cibum
Visitdsti

illorum

*
:

:

quoniam

ita est

prsepardtio ejus.
*

Rivos ejus inebria, multiplica genimina ejus
in stillicidiis ejus laetdbitur germinans.
* et
Benedices coronae anni benignitatis tuse
campi tui replebuntur ubertate.
* et exsultatione
Pinguescent speciosa deserti
:

:

:

colles accingentur.
Induti sunt arietes

frumento

:

*

ovium,

et valles

clamabunt, etenim

abundabunt

hymnum

dicent.

Requiem aeternam.
Antiphona.

2.

i

'^

IF"

1
Ex-au-di D6-rai-ne
'

wme

-

am

:

ad

te

M

omnis ca

ro

-

1
sus-ce

-

pit *

5

nera

,

ve-ni-et,
1.

^

dexte-ra tu- a D6mi-ne.
1

1

Ps. 62.

-

Ton. VII. Fin.

^

Me

56

- ti -

^

Antiphona.

a.

o-ra

Deus Deus meus.

ut infra.

_ " _

U

e

a

e

i.

,

192

Rilnale

Romanum.

Deus meus

DEUS

Sitivit in te
tibi

Tit. VI. cap. 4.

Psalmus 62.
ad te de luce vigilo.
anima mea * quam multipliciter
*

,

caro mea.

In terra deserta

,

et invia

,

inaquosa

et

:

* sic in

sancto apparui tibi, ut viderem virtiitem tuam et
gloriam tuam.
Quoniam melior est misericordia tua super vitas *
labia mea laud^bunt te.
Sic benedicam te in vita mea * et in nomine tuo
levabo manus meas.
*
Sicut adipe et pinguedine repledtur anima mea
,

:

:

:

et labiis exsultationis lauddbit os

meum.

meum in matumeditabor in te * quia fuisti adjiitor meus.
Et in velamento alarumtuarum exsultabo, adh^eSi

memor

fui tui

tinis

super stratum

,

:

me suscepit dextera tua.
qusesierunt animam meam
introibunt in inferiora terrae * tradentur in manus
gladii, partes vulpium erunt.
sit

anima mea post

Ipsi

te

:

*

vanum

vero in

,

Rex vero

laetabitur in

qui jurant in eo

:

*

Deo laudabuntur omnes
,

quia obstriictum est os loquen-

tium iniqua.

Psalmus

DEUS

miseredtur nostri,

illuminet vultum suum

66.

*
benedicat nobis
super nos, etmisereatur

et

:

nostri.

Ut cognoscamus in terra viam tuam *in omnibus
gentibus salutare tuum.
Confiteantur tibi populi Deus * confiteantur tibi
populi omnes.
Laetentur et exsiiltent gentes * quoniam jiidicas
populos in aequitate, et gentes in terra dirigis.
Confitedntur tibi populi Deus confiteantur tibi
populi omnes * terra dedit fructum suum.
Benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat nos
:

:

:

:

:

Deus * et metuant eum omnes
Requiem aeternam.
:

fines terrae.

n

:

fI

3.

i

(

i

,

m

(]

193

e Cu n c t o r u ni

Antipliona.

«
n

^

m

1
1

Me

susce

4.

pit

-

dexte-ra

D6mi-ne.
Ton.

Antipiiona.

A por

-

in-fe

ta


mi-ne

^

Cant. Ezech.

-

Ego

-

ri

^m

dixi

:

*

e

-

dixi. ut infra.

In dimidio

portas inferi.
Qusesivi residuura

-

ru

-

a

e

II.

D6-

e

^

ni-mam me

Canticum Ezechi?e.

EGO

tu-a

am.

U

e

i.

Isai. 'yH.

dierum me6rum

*

ann6rum me6rum

vadam ad

dixi Non
D6minum Deum in terra viventium.
Non adspiciam h6minem ultra, * et habitat6rem
*

:

:

videbo

quietis.

Generatio mea ablata est; et convoliita esta me,
quasi tabernaculum past6rum.

*

Prsecisa est velut a texente, vita mea dum adhuc
* de mane usque ad vespeordirer, succidit me
:

:

ram

finies

me.

Sperabam usquead mane,*quasileo sic contrivit
6mnia ossa mea
De mane usque ad vesperam finies me * sicut
:

pullus hirundinis sic clamabo, meditabor ut
liimba
:

RiT. N. 190.

co-

194

Rituale

Romanum.

Tit. VI, cap. 4.

Attenudti sunt oculi mei

,

*

suspicientes in excel-

sum
Domine vim
:

patior, responde pro me. * Quid
dicam, aut quid respondebit mihi, cum ipse fecerit ?
Recogitabo tibi omnes annos meos * in amaritiidine animse meae.
Domine si sic vivitur, et in talibus vita spiritus
mei, corripies me, et vivificabis me. * Ecce in pace

amaritudo mea amarissima
Tu autem eruisti animam meam ut non periret, *
projecisti post tergum tuum omnia pecc^ta mea.
Quia non infernus confitebitur tibi neque mors
laudabit te * non exspectabunt qui descendunt in
lacum, verit^tem tuam.
Vivens vivens ipse confitebitur tibi sicut et ego
h6die * pater filiis notam faciet veritatem tuam.
Domine salvum me fac, * et psalmos nostros cantabimus cunctis diebus vitse nostrae in domo Domini.
:

,

:

,

:

Requiem aeternam.
4. Aiitiplioiiu.

i^

*

r"

u

F

'

1

'

Fi

1

A

por

i^t

-

in

ta

^

'

1

^

«

1

1
^

1

-

fe

-

e

ri

-

ru

D6-

e

-

r"
1

mi-ne

a

-

ni-mam me

^
N
5.

-

Ton. VII. Fin.

Antiphoiia.

Omnis

h
Ps. 148.

spi

:

-

ri

am.

•"^r
f
lau-det D6-mi-num.

fi
-

tus

Laudate Dnm.

*

3.

MZIZK
ut infra.

U

P
e

a

e

i.

g

:

Officium dofunctonim.

195

Psnlmus 148.

LAUDATE Dominum

de

cselis

*

:

eum

laudate

in

excelsis.

Laudate eum omnes Angeli ejus

omnes

*

:

laudate

eum

virtiites ejus.

Laudate eum sol et luna * laudate eum omnes
stellse, et lumen.
Laudate eum caeli caelorum * et aquae omnes,
quse super cselos sunt, laudent nomen Domini.
Quia ipse dixit, et facta sunt * ipse mandavit, et
:

:

:

creata sunt.
Statuit ea in seternum, et in sseculum sseculi
prseceptum posuit, et non prseteribit.

Laudate
abyssi

Dominum

*

de terra,

dracones

et

*
:

omnes

:

Ignis,

grando, nix, glacies, spiritus procellarum

quse faciunt

Montes,

verbum ejus.
omnes colles

et

:

*

*
:

ligna fructifera, et

omnes

cedri.
Bestiae et universa pecora
,

cres pennatae

Reges

*
:

terrse, et

omnes judices

omnes populi

:

*

principes, et

terrae.

Jiivenes, et virgines, senes

dent

serpentes, et volu-

:

nomen Domini

:

*

cum

junioribus lauquia exalt^tum est nomen

ejus solius.

Confessio ejus super cselum et terram
tavit cornu populi sui.

Hymnus omnibus sanctis ejus
appropinquanti

:

:

*

* filiis Israel
,

et exal-

populo

sibi.

Psalmus 149.

CANTATE Domino canticum novum

*

laus ejus in
ecclesia sanctorum.
Lsetetur Israel in eo, qui fecit eum * et filii Sion
exsultent in rege suo.
Laudent nomen ejus in choro * in tympano et
psalterio psallant ei
:

:

:

196

Ritunle

Romanum.

Tit.

VI. cap.

4.

Quia beneplacitum est Domino in populo suo *
et exaltabit mansuetos in salutem.
Exsultabunt sancti in gloria * Isetabuntur in cubi:

:

libus suis.

eorum

Exaltationes Dei in giitture
ancipites in mdnibus eorum

:

*

et gladii

:

Ad faciendam vindictam in nationibus * increpationes in populis.
Ad alligandos reges eorum in compedibus * et
nobiles eorum in m^nicis ferreis.
:

:

Ut faciant in
haec est

eis

omnibus

judicium conscriptum

:

*

gloria

sanctis ejus.

Psalmus 150

LAUDATE Dominum

in sanctis ejus
virtiitis ejus.

*

:

laudate

eum

firmamento
Lauddte eum in virtutibus ejus * laudate eum
seciindum multitudinem magnitiidinis ejus.
Laudate eum in sono tubae * lauddte eum in psalin

:

:

terio et cithara.

Laudate eum

in

tympano

et

in chordis et organo.
Laud^te eum in cymbalis

choro

Omnis

spi

-

f.

Audi

-

vi

:

omnis

lAu-det

vT"

vo-cem

^

lauspiritus
:

D6-mi-num.

1

Be-a-ti mor-tu

'

1

di-cen-tem

de cse-lo

-—

^=*=t

P=S=fi
mii-hi.

*

eum

tm-Fm
P

ri-tus

^=*=^

laudate

benesonantibus

ddte eum in cymbalis jubilationis
laudet Dominum.
Requiem aeternam.
5. Antiphona.

1=

*

:

«J

-i

qui

in

Officium defunctorum.

^^

?3

D6-mi-no mo

Ad

f

-

ri - lin

-

tur.

Benedictus, Antiphona.

1

I

sum

E-go

1

I

*

i

^

cre

-

re-surrecti

tu-us

1P

in

dit

fii

^^
.

vi

ta

e

,

36 -

,

:

^
ti -

-

am

si

mor-

^
vi-vet

:

o-mnis

et

cre-dit in

W
me,

non mo-ri-e-

^
ter-num.

,i

OZ[

Cant. Zach. Benedictus Diis. ntinfra.U 6

Canticum Zachari?e,

BENEDiCTUS Dominus Deus

Luc.
Israel, *

redemptionem plebis
Et erexit cornu saliitis nobis
et fecit

piieri sui.

-

,

^

qui vi-vit, et

1P

me

e-rit,

-

1

tur in

»1 p

o, et

-

II.

1

rf^ ^

Hl

Ton.

, 1 r»

ft
qui

197

:

suse
* in

a

e

i.

1. g.

quia visitavit,
:

domo David

1
198

Romanum.

Rituale

Tit. VI. cap. 4.

Sicut locutus est per os sanct6rum,*quias£eculo
sunt, prophetirum ejus
Saliitem ex inimicis nostris, * et de manu omnium
:

qui oderunt nos

:

Ad faciendam misericordiam cum

patribus no-

memorari testamenti sui sancti.
Jusjurandum quod jurAvit ad Abraham patrem

stris

*

:

et

,

nostrum, * datiirum se nobis
Ut sine timore de manu inimicorum nostrorum
liberati, * serviamus illi.
:

,

coram

In sanctitate et justitia

omnibus

*

ipso,

diebus nostris.
Ettu puer, prophetaAltissimivocaberis *praeibis
enim ante faciem Domini parare vias ejus
Ad dandam scientiam salutis plebi ejus * in
:

:

:

remissionem peccatorum eorum
Per viscera miseric6rdi9e Dei nostri
:

visitavit nos, 6riens ex alto

:

*

quibus

in

;

Illuminare his, qui in tenebris, et in umbra
* ad dirigendos pedes nostros in
mortis sedent
:

viam pacis.
Requiem aeternam.
Antiphona.

*

i"'

i

i i

i

i

.i

r

'=i^

^

sum

E-go

re-surre-cti

-

o

;

tuus

fii

ta

—-

!

qui cre

-

m

il

B

vi

et

,

-

dit in

-

me,

e-rit,

I

e

-

^
vi-vet

ti-am

si

"1
I

:

et

^
m6r-

^

o-mnis

,

Exseq. facienda? abscnte corpore dcfuncti.

199

Sa:

^

f^

qui vi-vit, et cre-dit in me, non mo-ri

f>
tur in

36 -

-

e-

^
ter-num.

Pater noster.

Deiiide

6. Psalmus De profundis. pag. 146
cuiu Precibus et
Orationibus Ofticiu cuu^riu-nlibus ut supra in Vcspcris (pag. 150
.

.

»—¥-»

GAPUT V
DE OFFICIO
IN EXSEQUIIS

1

ACIENDO

ABSENTE CORPORE DEFUNCTI

ET IN DIE TEKTIO SEPTIMO THIGESIMO
ET ANNIVERSARIO
,

,

1

lacieudch; siuL E\s.cquii.H aljseiitc corpoi e co
die, quo bcne visuni fuerit, in ecclesia dicaLur Officium Mortiiorum, cum tribiis Noctur,

et Antiphonis duplicatis,
uis, et Laudibus
vel saltem unum Nocturnum cum tribus
Lectioniljus et Laudiljus, ctMissa. Post Missam, Celebrans deponit manipulum ct planetam accipit pluviale
nigri coloris et pra^cedentibus Subdiacono cum cruce,
et Clero, et duobus ceroferariis cum luminaribus accen,

,

,

,

sis, ct duobus acolythis, uno cum navicula incensi et
thuribulo, et altero cum vasculo aquae benedictae eL
aspersorio, et hoc libro Rituali, accedit cum Diacono
a sinistris ad locum tumuli et ibi a circumstante Clero
cantatur k, Libera me Domine, etc. pag. 132). Interim
ministratur incensum, bcncdiciLur, ct imponitur in thu,

ribulum.
2. Postea dicitur

:

Kyrie

eleison, Christe eleison

,

Rituale

500

Romanum.

Tit. VI. cap. 5.

Kyrie eleison. Sacerdos dicit
Pater noster, et duni
secreto dicitur, accipit aspersorium, circuit tumbam
asperg-ens, deinde incensat eodem modo, ul dictum est.
:

Postea dicit

:

y. Et ne nos indiicas in tentationem.
^. Sed libera nos a malo.
f. A porta inferi.
^.

Erue Domine dnimam

ejus.

f. Requiescat in pace.
^. Amen.
f. D6mine exdudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f. Dominus vobiscum.
^' Et cum spiritu tuo.

Oremus.
qusesumus
Domine, dnimam famuli tui
ABSOLVE,
N. (vel fdmulse tuse N
ut defiinctus (\cl de,

)

fiincta) s£ecuIo tibi vivat

:

per fragilit^tem

et quae

carnis humana conversatione commisit, tu venia
misericordissimae pietatis absterge. Per Christum

Dominum

nostrum.

if

Amen.

Vei dicalur Oratio, qute dicLa esl
convoniens.
f. Requiem seternam dona ei
^. Et lux perpetua Iiiceat ei.
y Requiescat in pace.
^. Amen.
3. Si

iii

iMissa, vel alia

Domine.

Ollicium laeriL pio piuiibiis dcluuctis, Oi'atio

Vcrsus dicantur in pluraii numero si fuerit mulier,
si fuerit Sacerdos, vel Episcopus,
in genere feminino
in Oratione exprimitur nomen dignitatis, etc.
cL

:

:

4. Preedictus autem Officii ritus pro defunclis adultis
tam Sacerdotibus et Clericis, quam sajcularibus et laicis,

servari debet in Officio sepulturse in die depositionis
sive in die lertio, septimo trigesimo, et anniversario.
,

D—*-<

Ordo sopelieiuH

CAPrT

201

j^arviilos.

VI

DE EXSEQUIIS PARVULORUM
N primis admonendi sunt Parochi, ut juxta
vetustam et laudabilem Ecclesiarum consuetudinem parvulorum corpuscula non sepeliantur in communibus et promiscuis Coemeteriorum et Ecclesiarum sepulturis sed ut pro
illis in parochialibus Ecclesiis, aut illarum Goemeteriis,
quatenus commode fieri potest, speciales et separatos
ab aliis loculos et sepulturas habeant, seu fieri curent,
in quibus non sepeliantur, nisi qui baptizati fuerint
infantes, vel pueri, qui ante annos discretionis obierunt.
2. In funere parvulorum ut plurimum non pulsantur
campanse; quod si pulsentur, non sono lugubri, sed
potius festivo pulsari debent.
,

;

-*-*-+

CAPUT

VII

ORDO SEPELIENDI PARVULOS
igitur infans vel puer baptizatus defunctus
fuerit ante usum rationis, induitur juxta aetatem, et imponitur ei corona de floribus , seu
de herbis aromaticis et odoriferis, in signum
integritatis carnis et virginitatis ; et Parochus
superpellicoo et stola alba indutus , et alii de Clero, si

UM

adsint, prsecedente cruce, quae sine hasta defertur, acce-

dunt ad

domum

defuncti,

cum

Clerico aspersorium

deferente.

Sacerdos aspergit corpus, deinde dicit
Antiphona.

irrT. ^'
Sit

no-men D6-mi-ni.

:

Ton.

II.

202

Roinanum.

Riluale

Tit. VI. cap. 7.

r'_—i

""]]"

<E
'

::

n2. Laudate

Ps.

~

Ti

:

Psalmus
s^^AUDATE
Domini.

E u

piieri. ut infra.

piieri

o

u a

e.

112,

Dominum

:

*

nomen

laudate

Sit nomen Domini benedictum, * ex hoc
usque in sseculum.
A solis ortu usque ad occasum, * laud^bile nomen
Domini.
Excelsus super omnes gentes Dominus * et super

nunc,

et

:

cselos gloria ejus.

Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis habihumilia respicit in cselo, et in terra?
Suscitans a terra inopem * et de stercore erigens

tat, * et

:

pauperem

:

Ut collocet eum cum principibus, * cum principibus populi sui.
Qui habitare facit sterilem in domo, * matrem
fili6rum laetantem.
Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui sancto
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
ssecula saeculorum. Amen.
Antiphona.
:

ihi=^
Sit

^

*

etin

i^

nomen D6-mi-ni be-ne-di-ctum, ex hoc

fr-r
nunc,

"n=Fi
et

usque

^
in sse-cu-lum.

dicatur Psalm. Be^ti
2. Dum portatur ad Ecclosiam
immaculati etc. (pag-. 118); el si tempus superest, dici
potest Psalm. Laudate Dominum de cselis, etc. pag". 195
,

cum

aliis

duobus sequentibus,

et in fine Gloria Patri, etc.

Ordo sepeliendi parvulos.

203

Cuni autem pervencrit ad Ecclesiam, dicatur

:

Ton. VI.

Antiphona.

^^

w
Hic ac

-

ci-pi

-et.

,

t
Ps. 23.

Dni

Psalmus

DOMiNi

E u

est terra. ut infra.

u

o

a

e.

23.

est terra, et plenitiido ejus

:

*

orbis terra-

rum, et universi, qui habitant in eo.
Quia ipse super maria fundavit eum * et super
fliimina praeparavit eum.
Quis ascendet in montem Domini ? * aut quis
:

stabit in loco siancto ejus?

Innocens manibus et mundo corde, * qui non
accepit in vano animam suam, nec juravit in dolo
proximo suo.
Hic accipiet benedictionem a D6mino * et misericordiam a Deo salutari suo.
Haec est generatio quaerentiumeum, *quaerentium
faciem Dei Jacob.
Attollite portas principes vestras, et elevamini
:

portse aeternales

Quis est
tens

:

iste

:

* et

Rex

Rex gloriae.
Dominus fortis

introibit

gloriae?

Dominus potens

*

AttoIIite portas principes vestras,

portse seternales

Quis est

iste

:

* et

Rex

et

po-

in prselio.

introibit
gloriae

?

et

elevamini

Rex glorise.
* Dominus virtutum

ipse est Rex gloriae.
Gloria Patri, et Filio * et Spiritui sancto
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
in ssecula sseculorum. Amen.
:

* et

204

Uiluale

Romanum.

Til. VI. cap. 7.

Antipliona.

>=i=c^

^=i=k

^

Hic ac-ci-pi-et

'
^
D6-mi-no,

1P

be-ne-di-cti

-=1=^

I

mi-se

et

m

-

ri-c6r-di

ir- Ji

De - o sa-lu-ta-ri

*

su-o

qui

:

-

-

-

a

a haec est

sIm:

ge-ne-rd-ti- o quae-ren-ti

am

1

1

^

Postea dicitur

6-nem a

-

um

^
D6-mi-num.

:

Kyrie

Kyrie eleison. Christe eleison.
Pater noster. secieto.

eleison.

Interim corpus aspergit.

f.
^.
f.
^.
^.
^.

Et ne nos indiicas in tentati6nem.
Sed libera nos a malo.
Me autem propter innocentiam suscepisti.
Et confirmasti me in conspectu tuo in aeternum.

D6minus vobiscum.
Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.
mitissime Deus qui 6mnibus parOMNiPOTENS
vulis renatis fonte Baptismatis dum migrant a
et

,

,

sseculo, sine ullis e6rum meritis, vitam illico largiris aeternam, sicut anim3& hujus p^rvuli h6die
credimus te fecisse fac nos, qu^esumus D6mine,
per intercessi6nem beatae Mariae semper Virginis,
hic purificdtis tibi
et 6mnium Sanct6rum tu6rum
mentibus famuldri et in paradiso cum bedtis pdr:

,

,

,

:

Ordo sepeliendi parvulos.
vulis

205

perenniter sociari. Per Ghristum Dominuni

Amen.

nostrum. u
IJuiii

porLatur ad

tetur, dicitur

tumulum,

Ton. IV. Fin.

Antiphona.

^^
Ju

-

^

1.

ve-nes.

Laudate Diim.

Ps. 148.

noa por-

ot eliamsi tunc

:

E u

ut infra.

o u

a

e.

Psalmus 148.

LAUDATE Dominum

de

caelis

*

:

laudate

eum

in

excelsis.

Lauddte eum omnes Angeli ejus

omnes

*
:

lauddte

eum

virtiites ejus.

LaudAte eum sol et kina * laudate eum omnes
stelloe, et lumen.
Laudate eum cseli cselorum * et aquae omnes
qu3e super caelos sunt, laudent nomen Domini.
Quia ipse dixit, et facta sunt * ipse mandavit,
:

:

:

et creata sunt.

Statuit ea in aeternum, et in sseculum s^eculi
praeceptum posuit, et non praeteribit.

Laudate
abyssi

Dominum

*

dracones

et

omnes

:

Ignis,

grando, nix, glacies, spiritus procellarum

quae faciunt

Montes,

omnes

de terra,

*
:

verbum ejus
omnes colles

*
:

:

et

*

:

ligna fructifera, et

cedri.

Bestiae, et

universa pecora

:

*

serpentes, et volu-

cres pennatae

Reges

terrae, et

omnes judices

omnes p6puli

terrae.

:

*

principes, et

206

Rituale Romaiium. Tit. VI. cap. 7.

cum junioribus lauquia exaltatum est nomen

Jiivenes, et virgines, senes

dent

nomen Domini

:

*

ejus solius.

Confessio ejus super cselum et terram
tavit cornu populi sui.

Hymnus omnibus

sanctis

populo appropinqudnti

ejus

:

*

:

* et

exal-

Israel,

filiis

sibi.

Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui sancto
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
Siecula saeculorum. Amen.
:

*

etin

Antiphona.

1F

^
Jii

ni

-

1
ve-nes,

-

6

-

ri-bus

et vir-gi-nes,

se-nes

cum

ju-

laudent no-men D6-mi-ni.

Kyrie eleison. Christe eleison. Ivyrie eleison.
Pater noster. secreto.
^. Et ne nos indiicas in tentationem.
^, Sed libera nos a malo.
^. Sinite parvulos venire ad me.
^. T^lium est enim regnum caelorum.
y.

Dominus vobiscum.

^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

OMNiPOTENS, sempiterne Deus, sanctae puritatis
amator, qui animam hujus parvuli ad cselorum
regnum hodie misericorditer vocare dignitus es
digneris etiam Domine, ita nobiscum misericorditer
agere,ut meritis tuae sanctissimse passi6nis, et inter:

cessi6ne bedtae Mariae semper Virginis et 6mnium
Sanct6rum tu6rum, ine6dem regno nos cum 6mnibus Sanctis et Electis tuis semper facias congau,

Ordo sepeliendi parvulos

207

Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate
Spiritus sancti Deus, per omnia ssecula sseculorum.
dere

:

Amen.
3.

Deinde Sacerdos corpus aspergat aqua henedicta,

et thurificet, similiter et
4.

Cum autem

dicatur

tumulum

a sepultura

:

postea sepeliatur.

revertuntur in Ecclesiam,

:

Antiphona.

Ton. VII. Fin.

1.

..^"

F

Be-ne-di

-

ci-te.

±a»

f-

Cant. Benedicite.

E u

ut infra.

o u a

Canticum trium puerorum

e.

Dan.

BENEDiciTE omnia opera Domini Domino

3.
*
:

lau-

date et superexaltate eum in ssecula.
Benedicite Angeli Domini Domino * benedicite
:

cseli

Domino.

Benedicite aquse omnes, quae super caelos sunt,
Domino * benedicite omnes virtiites Domini D6:

mino.
Benedicite sol,

et

luna

Domino

*

:

benedicite

Domino.
Benedicite omnis imber, et ros Domino
dicite omnes spiritus Dei Domino.

stellae cseli

Benedicite ignis,
frigus, et aestus

et sestus

Domino

*

bene-

*

benedicite

*

benedicite

*

benedicite

*

benedicite

:

Domino.

Benedicite rores, et pruina

Domino

gelu, et frigus Domino.
Benedicite glacies, et nives

Domino

noctes, et dies Domino.
Benedicite lux et tenebrge

Domino

,

fiilgura, et

:

nubes Domino.

:

:

:

208

Romamim.

Ritiiale

Benedicat terra
exaltet

eum

Tit. VI. cap. 7

Dominum

*

:

laudet, et super-

in s^ecula.

Benedicite montes, et colles Domino * benedicite universa germinantia in terra Domino.
Benedicite fontes Domino * benedicite maria, et
flumina Domino.
Benedicite cete, et omnia, quae moventur in aquis,
Domino * benedicite omnes volucres cseli D6:

:

:

mino.
*
Benedicite omnes bestise, et pecora Domino
benedicite filii hominum Domino.
Benedicat Israel Dominum * laudet et super:

:

exdltet

eum

in seecula.

Benedicite sacerdotes Domini
dicite servi

Domino

:

*

bene-

Domini Domino.

Benedicite spiritus, et animae justorum Domino *
benedicite sancti, et hiimiles corde Domino.
Benedicite Anania, Azaria, Misael Domino *Iaudate et superexaltdte eum in seecula.
Benedicamus Patrem et Filium cum sancto Spi:

:

* laudemus et superexaltemus eum in sfficula.
Benedictus es Domine in firmamento cseli * et

ritu

:

:

laudabilis, et gloriosus, et superexaltatus in ssecula.

Antiphona.

i^

r

Be-ne-di

«1
ci-te

-

I

'

^

1

D6-mi-num omnes

e-

?^
e-jus,

le-cti

ti - ae

,

et

con

d-gi-te di

- fi -

te

-

-

es

mi-ni

lae

il - li.

-

ti-

Ordo sepeliendi parvulos.
Deinde anle Allnre
%T,

dicit

Sacerdos

209

:

Dominus vobiscum.

^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

DEUS, qui miro ordine Angelorum ministeria,
hominiimque dispensas concede propitius; ut
a quibus tibi ministrantibus in cselo semper assistitur, ab his in terra vita nostra muniatur. Per Chri:

stum Dominum nostrum.

h

Amen.

;

TITULUS

VII

GAPUT
DE SACRAMENTO MATRIMONII
I

AROCHus admonitus de aliquo Matrimonio in
sua parochiacontrahendo, primum cognoscat
ex his ad quos spectat, qui et quales sint, qui

Matrimonium contrahere volunt: An inter eos
sit aliquod canonicum impedimentum Utrum
sponte, libere et secundum honestatem Sacramenti veUtrum sint in aetate legitima ut vir
lint contrahere
saltem quatuordecim, mulier duodecim annos expleverit
:

,

:

uterque sciat rudimenta fidei cum ea deinde filios
suos docere debeant.
2. Noverit ex probatis auctoribus, quae sint canonica
impedimenta Matrimonii contrahendi et quse contractum dirimant; et qui sint gradus consanguinitatis et
affmitatis, et item cognationis spiritualis ex Baptismi
vel Confirmationis Sacramento contracta?.
3. Habeat in primis ipse bene cognita prsecepta illa
omnia, quse in Matrimoniis rite conficiendis servari
oportere sacri Canones et prsecipue sancta Synodus
Tridentina jussit; dabitque operam, ut illa in parochia
sua accurate exacteque serventur.
4. Praesertim vero meminerit, Matrimonia inter raptorem et raptam, dum ipsa in raptoris potestate manserit,
inita, nec non clandestina, et quselibet Matrimonia, qua?
et

,

,

,

,

,

De Sacramento Malrimonii.

241

aliter quam praesente Parocho, vel alio Sacerdote de
ipsius Paroclii, vel Ordinarii licentia, et duobus, vel
tribus testibus contrahuntur, ex ipsius Goncilii decretis,
irrita omnino ac nuUa esse.
5.

Est autem proprius Parochus,qui adesse debet,

in cujus parochia
sive mulieris.

Matrimonium celebratur,

is,

sive viri,

Caveat praeterea Parochus, ne facile ad contraadmittat vagos ac peregrinos, et
qui incertas habent sedes; neque item eos, qui antea
conjugati fuerunt, ut sunt uxores militum, vel captivorum, vel aliorum qui peregrinantur; nisi diligenter de
et re ad Ordinarium deiis omnibus facta inquisitione
lata, ab eoque habita ejusmodi Matrimonii celebrandi
licentia quse gratis concedatur.
7. Antequam Matrimonium contrahatur, ter a proprio
contrahentium Parocho continuis diebus festis in Ecclead ipsius Concilii prassia intra Missarum solemnia
scriptum, publice denuntietur, inter quos Matrimonium
sit contrahendum.
8. Si vero vir et mulier parochise sint diversae, in
utraque parochia fiant denuntiationes quibus denuntiationibus factis, si nullum legitimum opponatur impedimentum, ad celebrationem Matrimonii procedatur. Sed
si quid obstat, ultra Parochus non procedat.
9. Quod si aliquando probabilis fuerit suspicio, vel
Matrialia rationabilis causa subsit, arbitrio Episcopi
monium maUtiose impediri posse si tot pr«cesserint
tunc de licentia Ordinarii, vel una
denuntiationes
tantum fiat denuntiatio, vel saltem Parocho, et duobus,
6.

hendum Matrimonium

,

,

,

:

,

,

,

Matrimonium celebreconsummationem denuntiationes

vel tribus testibus praesentibus
tur.

Deinde ante

illius

,

ut, si aliqua subsunt impedimenta
in Ecclesia fiant
facilius detegantur, nisi aliter Ordinarius ipse expedire
:

judicaverit.
10. Has autem denuntiationes Parochus facere non
aggrediatur, nisi prius de utriusque contrahentis libero

consensu

sibi

bene constet.

vero infra duos menses post factas denuntiationes Matrimonium non contrahatur, denuntiationes
repetantur, nisi aliter Episcopo videatur.
12. Denuntiationes autem fiant hoc modo. Inter Mis11. Si

:

212

Rituale

Romauum.

Til. VII. cap. 1.

sarum solemnia Parochus populum admoneat in hanc
sententiam vulgari sermone
13. Notum sit omnibus hic prsesentihus , quod N. vir,
et N. mulier, ex tali, vel tali familia et parochia, Deo
adjuvante, intendunt inter se contrahere Matrimonium.
Proinde admonemus omnes et singulos, ut si quis noverit
:

aliquod consanguinitafis , vel affinitatis, aut cognationis
spiritualis , vel quodvis aliud impedimentum inler eos
esse, quod Matrimonium contrahendum invicem impediat, illud quamprimum nobis denuntiare debeat; et hoc
admonemus primo, si fuerit prima vel secundo, si fue;

rit

secunda
14.

;

vel tertio,

si fuerit tertia

denuntiatio.

Moneat Parochus conjuges,

sacerdotalem in templo

ut ante benedictionem
suscipiendam in eadem domo
,

non cohabitent, neque Matrimonium consumment, nec
etiam simul maneant, nisi aliquibus propinquis, vel aliis
prsesentibus; quse benedictio a nullo alio, quam ab ipso
Parocho, seu ab alio Sacerdote de ipsius Parochi vel
Ordinarii licentia, fieri debet.
,

15. Caveat etiam Parochus ne quando conjuges in
primis nuptiis benedictionem acceperint, eos in secundis benedicat, sive mulier, sive etiam vir ad secundas
nuptias transeat. Sed ubi ea viget consuetudo, ut si
mulier nemini umquam nupserit, etiamsi vir aliam uxorem habuerit, nuptise benedicantur, ea servanda est.
Sed viduae nuptias non benedicat, etiamsi ejus vir num,

quam uxorem

duxerit.

Matrimonium in ecclesia maxime celebrari decet
sed si domi celebratum fuerit prsesente Parocho et testi16.

bus, sponsi veniant ad ecclesiam benedictionem accepturi, et tunc caveat Sacerdos, ne iterum a contrahentibusconsensum exigat; sed tantum benedictionem illis
conferat, celebrata Missa, ut infra dicetur.
17. Admoneantur praeterea conjuges, ut antequam
contrahant, sua peccata diligenter confiteantur, et ad
Ss. Eucharistiam, atque ad Matrimonii Sacramentum
suscipiendum pie accedant et quomodo in eo recte et
christiane conversari debeant, diligenter instruantur ex
divina Scriptura, exemplo Tobise et Sara?, verbisque
Angeli Raphaelis eos edocentis, quam sancte conjuges
debeant convivere.
18. Postremo meminerint Parochi, a Dominica prima
Adventus usque ad diem Epiphanise, et a Feria quarta
;

Rilus celebrandi Matrimonii Sacramenlum,

Ginerum usque ad Oct. Pascha3 inclusive

213

solemnitates

,

nuptiarum prohibitas esse, ut nuptias benedicere, sponsam traducere, nuptialia celebrare convivia. Matrimonium autem omni tempore contralii potest. Nuptia3 vero
qua decet modestia et honestate fiant sancta enim res
est Matrimonium sancteque tractandum.
:

,

Quae omnia fere ex sacri Concilii Tridentini dedesumpta, et item alia quse ibi de Matrimonio
contrahendo praicipiuntur, sunt dibgenter servanda.

19.

cretis
rite

,

-f-¥-+-

CAPUT

II

RITUS CELEBRANDI MATRIMONII SACRAMENTUM
igitur Matrimonium celebraturus, publicationibus factis tribus diebus festis, ut
dictum est, si nullum obstet legitimum impe19
dimentum, in Ecclesia, superpelliceo et alba
stola indutus, adhibito uno saltem Glerico
qui librum et vas aqua^
sLipeipeliiceo pariter induto
benedictaj cum aspersorio deferat, coram tribus aut
duobus testibus, virum et muUerem, quos parentum
vel propinquorum suorum prsesentia cohonestari decet,
de consensu in Matrimonium interroget, utrumque singillatim in hunc modum vulgari sermone

Auocnus

,

:

N. Vis accipere N. hic praesentem in tuam legitiuxorem juxta ritum sanctae matris Ecclesiae ?
iie&poiideaL bpuiisu& Volo.
N. Vis acci2. Mox Sacerdos sponsam interroget
pere N. hic prsesentem in tuum legitimum maritum
juxta ritum sanctae matris Ecclesise?
Respoiideat sponsa :VoIo.
Nec sufficit conseiisus uiiius, sed debet esse amborum et expressus aliquo sigiio sensibili sive fiat per
se, sive per procuratorem.
Muluo igitur contrahentium consensu intellecto, Sacerdos jubeat eos invicem jungere dexteras, dicens
Ego conjiingo vos in matrimonium. In nomine

mam

;

:

,

,

:

Patris j^, et Filii, et Spiritus sancti.

Amen.

:

214

Rituale

Romaiium.

,

Tit. VII. cap. 2.

Vel aliis utatur verbis juxta receptum uniuscujusque
provincise ritum postea eos aspergat aqua benedicta.
:

Mox

benedicat annulum.

Benedictio Aiinuli.

^.Adjutorium nostrum

in

nomine Domini.

^. Qui fecit caelum et terram.
^. Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
y. Dominus vobiscum.
^. El cum spiritu tuo.

Oremus.
Domine,
annulum hunc quem nos
BENEDic ^
in tuo nomine benedicimus >^, ut quse eum
,

gestaverit, fidelitatem integram suo sponso tenens
in pace, et voluntate tua permaneat atque in miitua
caritate semper vivat. Per Ghristum Dominum no-

strum.

i^.

Amen.

Deinde Sacerdos aspergat annulum aqua benedicta
in modum crucis
et sponsus acceptum annulum de
manu Sacerdotis, imponit in digito annulari sinistrse
manus sponsse Sacerdote dicente
3.

;

,

:

In nomine Patris ^, et Filii, et Spiritus sancti.
Amen.
Mox subjungat
f. Confirma hoc Deus, quod operalus es in nobis.
^. A templo sancto tuo, quod est in Jerusalem.

Kyrie eleison. Christe eleison.

Kyrie eleison.

Pater noster. secreto.

ne nos indiicas in tentationem.
Sed
libera nos a malo.
^.
^. Et

f. Salvos fac servos tuos.
i^. Deus meus sperantes in te.

Domine auxilium de Sancto.
Et de Sion tuere eos,
y. Esto eis Domine turris fortitudinis.
y. Mitte eis
j^.

^.

A

facie inimici.

Dc
f.
i^

V.

l)ene(Jictione mulieris posl parluni.

215

Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.

^ Et cum

spiritu tuo.

Oremus.

RESPiCE, qu^sumus Domine, super hos famulos
quibus propagationem
humani generis ordinasti benignus assiste ut qui
te auctore junguntur, te auxiliante serventur. Per
Ghristum Dominum nostrum. i^. Amen.
tuos

:

et

institutis tuis

,

,

His expletis,

4.

si

;

benedicendse sint nuptiae, Parochus

Missam pro Sponso et Sponsa, ut in Missah Romano,
celebret, servatis omnibus quse ibi praescribuntur,
5. Caeterum, si quae provinciae ahis, ultra prsedictas,
laudabihbus consuetudinibus et caeremoniis in celebrando Matrimonii Sacramento utuntur, eas sancta Tridentina Synodus optat retineri.
6. Peractis omnibus, Parochus manu sua describat in
hbro Matrimoniorum nomina conjugum, et testium, et
aha juxta formulam prasscriptam
idque, hcet ahus
Sacerdos, vel a se, vel ab Ordinario dolegatus, Matri;

monium

celebraverit.

CAPUT

ITI

DE BENEDICTIONE MULIERIS POST PARTUM
qua puerpera post partum juxta piam ac
laudabilem consuetudinem, ad Ecclesiam venire voluerit, pro incolumitate sua Deo gratias
nctura, petieritque a Sacerdote benedictionem, ipse superpehiceo et slola ahia indutus,
cum ministro aspergillum deferente, ad fores Ecclesife
accedat, ubi illam foris ad hmina g-enuflectentem, et
candelam accensam in manu tenentem aqua benedicta
aspergat, deinde dicat
I

,

,

:

y-

^-

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.

216

Rituale

Romanum.

Tit. VJi. cap. 3.

Antiphona. Haec accipiet.

Psalmus 23
* orbis
OMiNi est terra, et plenitiido ejus
terrarum, et universi, qui habitant in eo.
Quia ipse super maria fundavit eum * et
super flumina prseparavit eum.
Quis ascendet in montem Domini? * aut quis
stabit in loco sancto ejus?
Innocens manibus et mundo corde * qui non
accepit in vano animam suam, nec jurdvit in dolo
:

:

,

proximo suo.
Hic accipiet benedictionem a Domino * et misericordiam a Deo salutari suo.
Hsec est generatio quaerentium eum, * quaerentium
faciem Dei Jacob.
Attollite portas principes vestras, et elevamini
:

portae aeternales

*

et introibit

:

Rex

gloriae.

Quis est iste Rex glorise? * Dominus fortis et
potens Dominus potens in prselio.
Attollite portas principes vestras, et elevamini
:

portae seternales

Quis est
est

Rex

:

* et

Rex

iste

Rex glorise.
*D6minusvirtutumipse

introibit

gloriae?

gloriae.

Gloria Patri.
Et repetitur Antiphona

:

Haec accipiet benedictionem a Domino, et misericordiam a Deo salutdri suo quia haec est generatio
quaerentium Dominum.
:

2. Deinde porrigens ad manum mulieris exlremam
partem stolae eam inlrochicil in Ecclesiam, dicons
:

,

Ingredere in templum Dei, ad6ra Filium beatae
Mariae Virginis qui tibi foecunditatem tribuit prolis.
,

3. El ipsa ing-ressa genuflectit

gratias agens

dos

dicit

Deo de

coram

Altari, et orat,

J)eneficiis siJji coUatis

;

et

Sacer-

:

Kyrie eleison. (.hriste eleison.
Pater noster. secrelo.

Kyrie eleison.

l)e

217

bencdictione mulieris post partuin.

y. Et ne nos inducas in tentationem.
^. Sed libera nos a malo.
f. Salvam fac ancillam tuam Domine.
^. Deus meus sperantem in te.
y. Mitte ei Domine auxilium de sancto.

^. Et de Sion tuere eam.
f. Nihil proficiat inimicus in ea.
^. Et filius iniquitatis non apponat nocere

f.
^.

ei.

Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.

f.
^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.
vMNiPOTENS sempiterne Deus, qui per beatae Marise
yj Virginis partum fidelium parientium dolores in
gaudium vertisti
respice propitius super hanc
famulam tuam, ad templum sanctum tuum pro gratidrum actione Isetam accedentem et praesta ut
post hanc vitam ejusdem beatae Mariae meritis et
intercessione, ad seternae beatitiidinis gaudia cum
prole sua pervenire mereatur. Per Christum Dominum nostrum. r. Amen.
/

:

,

;

,

,

4.

Dcinde illam aspeigil iterum aqua ijenedicta

modum
Pax

crucis
et

,

dicens

benedictio Dei omnipotentis, Patris >^

Filii, et Spiritus sancti,

neat semper.

in

:

descendat super

Amen.

^'^StannrU^'-'

te, et

,

et

m^-

:

TITULUS
CAPUT

VIII
I

DE BENEDICTIONIBUS REGULiE GENERALES

ovERiT Sacerdos, quarum rerum benedictiones
ad ipsum, et quae ad Episcopum suo jure pertineant, ne majoris dignitatis munera temere,
aut imperite umquamusurpet propria auctoritate.
2. In

omni benedictione extra Missam, Sacerdos

tem superpelliceo,

et stola

sal-

pro ratione temporis utatur,

nisi aliter in Missali notetur.
3. Stando semper benedicat, et aperto capite.
In principio cujusque benedictionis dicat

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit ca^lum et terram.
f. Dominus vobiscum. i^. Et cum spiritu tuo.
4. Deinde dicatur Oratio propria, una, vel plures,
prout suo loco notatum fuerit.
5. Postea reni aspergat aqua benedicta, et ubi notaf.

i^.

tum

fuerit, pariter incenset, nihil dicendo.

Cum Sacerdos aliquid benedicturus est, habeat
ministrum cum vase aquae benedictae et aspergillo, et
cum hoc Rituali libro, seu Missali.
7. Caveat, ne benedictionis causa ponat aliquid indecens super Altare, veluti esculenta sed quod ejusmodi
est, ponatur super mensam, commodo loco paratam.
6.

;

,

Ordo ad faciendam aqiiam henedicLam.

CAPUT

219

II

ORDO AD FACIENDAM AQUAM BENEDICTAM

lEBUS Dominicis, et quandocumque opus fuerit praeparato sale et aqua munda benedicenda in occlesia vel in sacristia Sacerdos
superpelliceo et stola violacea indutus, primo
,

,

,

dicit

:

V. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit cselum et terram.
2.

Deinde absolute

incipit

Exorcismum

salis.

/TTxORcfzo te creatura salis, per Deum J* vivum,
vli per Deum >^ verum per Deum J^ sanctum
per Deum, qui te per Eliseum Prophetam in aquam
,

mitti jussit, ut sanaretur sterilitas aquse
ut efficiaris sal exorcizatum in saliitem credentium; et
sis omnibus sumentibus te sanitas animse et cor:

atque discedat a loco in quo
omnis phantasia et nequitia vel
versiitia diabolicse fraudis, omnisque spiritus immiindus, adjuratus per eum, qui ventiirus est judi-

poris

;

et effiigiat

aspersum

fiieris

,

,

,

,

,

care vivos et mortuos, et sseculum per ignem.

Amen.

i"^.

Oremus.

Oratio.

IMMENSAM clementiam tuam, omnipotens

seterne

Deus, humiliter imploramus, ut hanc creaturam

quam

salis,

^

in

usum

generis

humani

tribuisti,

^

ficare tua pietate dignebene
dicere, et sancti
ris
ut sit omnibus sumentibus salus mentis et corporis; et quidquid ex eo tactum, vel respersum
:

careat omni inimunditia, omnique impugnatione spiritualis nequitiae. Per Dominum nostrum.
fiierit,

K.

Amen.

220

Riluale

Romanum.

Exorcismus nqu?p,

Tit. VIII. cap. 2.

et flicitur al)soluto.

/TtxoRcizo te creatura aquse, in nomine Dei PaVjl tris ^ omnipotentis, in nomine Jesu ^ Christi
Filii

Domini

ejus

nostri,

et

in

Spiritus

virtiite

aqua exorcizata ad effugandam
potestatem inimici, et ipsum inimicum era-

>^ sancti

omnem

ut fias

:

cum angelis suis apoper virtiitem ejusdem Domini nostri Jesu
Christi qui ventiirus cst judic^re vivos et mortuos,
et s£eculum per ignem.
^. Amen.
dicare et explantare v^leas

staticis,

:

Oremus.

Oratio.

DEUS, qui ad saliitem humani generis, maxima
quseque sacramenta in aquarum substdntia
condidisti adesto propitius invocationibus nostris,
et elemento huic multimodis purificati6nibus prae:

par^to, virtiitem tuae bene i^ dictionis infiinde ut
creatiira tua mysteriis tuis serviens, ad abigendos
dsemones, morbosque pellendos divinse gratiae
sumat effectum, ut quidquid in domibus, vel in
locis fidelium, haec unda resperserit, careat omni
non illic resideat
immunditia, liberetur a noxa
:

:

non aura corriimpens

spiritus pestilens,

omnes

insidiae latentis inimici; et si

discedant

:

quid

est,

quod

aut incolumitati habitantium invidet, aut quieti,
aspersione hujus aquae effiigiat; ut saliibritas per

invocationem sancti tui nominis expetita
bus sit impugnationibus defensa. Per
nostrum. i^. Amen.
3. Hic Ler mittat
cendo semel

sal in

aquam

in

modum

,

ab omni-

D6minum
crucis. di-

:

Commixtio salis
Pa >J< tris, et Fi ^
i^.

f.

et

aqute pariter

lii,

et Spiritus

Amen.
Dominus vobiscum.
Oremus.

t^.

Et

fiat

^

cum

,

in

nomine

sancti.

spiritu tuo.

Oratio.

DEUS

invictae virtiitis auctor, et insuperdbilis
imperii Rex, ac semper magnificus triumph^.

^

221

Benedictio candelariim.

tor qui adversae dominationis vires reprimis qui
qui hostiles
inimici rugientis seevitiam siiperas
nequitias potenter expugnas te, Domine, trementes
et siipplices deprecamur, ac petimus ut hanc creatiiram salis et aquae dignanter adspicias, benignus
:

:

:

:

:

ubicumque

illustres, pietatis tuaerore sanctifices; ut

aspersa, per invocationem sanctinominis tui,
omnis infestatio immimdi spiritus abigdtur terrorque venenosi serpentis procul pellatur et praesentia sancti Spiritus nobis misericordiam tuam poscentibus, ubique adesse dignetur. Per Dominum
fiierit

:

:

nostrum Jesum Christum Filium tuum

:

Qui tecum

vivit et regnat in

Deus, per omnia

unitate ejiisdem Spiritus sancti
ssecula saeculorum. ii. Amen.

Post benedictionem aqnsp, Sacerdos Dorainicis dieincipiat Missam, aspergit Altare, deinde
et ministros, ac popuhim, prout in MissaH pra^scri-

4.

]his

antequam

se,
bitur.

Postea Christifidelespossunt doistaaqua l)onedicta
vascuHs suis accipere, et secum deferre ad aspergendos segros, domos, agros, vineas, et aha, el ad eam
b.

in

habendam in cul)icuhs suis, ut ea quolidio et sa^pius
Hspergi possint.

GAPUT III
BENEDICTIO CANDELARUM
EXTRA DIEM PURIFICATIONIS

B,

MARI^ VIRGINIS

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
i\\ Qui fecit cselum et terram.
y. Dominus vobiscum.
^.

i^.

Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

DOMiNE Jesu Christe, Fili Dei vivi, bene k^

dic candelas istas supplicationibus nostris
infiinde
eis Domine per virtiitem sanctae cru
cis, benedictionem caelestem , qui eas ad repellendas tenebras
:

^

222

Riiiiale

Homanum.

humano

Tit. V!!!. cap. 4.

generi tribuisti talemque benedictionem
signaculo sanctse cru {^ cis accipiant, ut quibuscumque locis accensae, sive positae fuerint, discedant principes tenebrarum
et contremiscant, et
fugiant pavidi cum omnibus ministris suis ab habitationibus illis, nec prsesiimant amplius inquietare,
aut molestare servientes tibi omnipotenti Deo Qui
vivis, et regnas in ssecula saeculorum. ^). Amen.
;

,

:

Postea nRperjnantiir aqna benedicta.
-»-¥-»-

GAPUT
BENEDICTIO

IV

DOMORUM

SABBATO SANCTO PASCH^E

IN

ARocHus

seo alius Sacerdos, superpelliceo et
indutus, cum ministro deferente vas
aquse ex benedictione Fontium ante perfusionem Chrismatis acceptse, visitat domos sure parochife,
aspergens eas eadem aqua benedicta.
,

stola alba

Ing-rediens

domum

Pax huic domui,
2.

dicit

et

:

omnibus habitantibus

Deinde aspergens loca prsecipua domus,
in ea
dicit Antlplionam

habitant

Vidi

dextro

,

,

et

in ea.

eos qui

:

aquam egredientem de templo a Idtere
alleliiia
et omnes ad quos pervenit aqua
:

,

ista, salvi facti sunt, et

dicent

:

alleliiia, alleliiia.

Psalimis Gonfitemini Domino, quoniam
quoniam in s^eculum misericordia ejus.
f. Gloria Patri, etc.

Repetitur Antiphona. Vidi

Deinde

dicit

aquam,

bonus

:

etc.

:

^. Ostende nobis

Domine misericordiam tuam,

alleliiia.

^. Et salut^re

tuum da

nobis,

alleliiia.

223

Hciioclictio (lomoriim.

y.

D6mine exaudi orationem meam.
clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.

^. Et
f.
^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

Oratio.

/TTXAUDi nos, Domine sancte, Pater omnipotens,
Va aeterne Deus et sicut domos Hebrseorum in
exitu de Jigypto, agni sanguine linitas (quod
pascha nostrum, in quo immolatus est Christus,
ita
figurabat), ab Angelo percutiente custodisti
mittere digneris sanctum Angelum tuum de cselis,
:

;

qui custodiat, foveat, protegat, visitet, atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo. Per eum-

dem Christum Dominum nostrum.

n

Amen.

t-f-i

CAPUT

\

ALIA BENEDICTIO

DOMORUM

ALIO rEMPORE FACIENDA CUM ASPERSIONE AQU-4i BENED1CT4L
alii Sacerdotes volentes aliquam
particularem domum
vel generaliter domos
fidelium alio tempore infra annum aspergere
a({ua benedicta, ingredientes domum dicant

AuocHus, seu

^

,

_^

:

Pax huic domui,
2.

et

omnibus habitantibus

Deinde loca aspergendo, dicat Antipiionam

me Domine

in ea.
:

hyssopo, et mundabor
super nivem dealbabor.
Psalnuis. Miserere mei Deus, seciindum magnam
misericordiam.
Asperges

lavabis

me,

:

et

y. Gloria Patri, etc.
Et repetitur Antiph. Asperges

me,

etc.

y.

Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.

r:.

Et

f.
j^.

cum

spiritu tuo.

224

Rituale Romanuin.

Tit. VIII. ca|>. 6 et 7.

Oremus.
Oratio.
/TTxAUDi nos, Domine sancte, Pater omnipotens,
vli seterne Deus et mittere digneris sanctum Angelum tuum de caelis, qui custodiat, foveat, pro:

tegat, visitet, atque defendat

omnes habitdntes

in

hoc habitaculo. Per Christum Dominum nostrum.
^). Amen.
Deinde aspergat aqua benedicta.
-*-*--

CAPUT

VT

BENEDICTIO LOCI
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cselum et terram.
Domine
exaudi orationem meam.
f.
Et
clamor
meus ad te veniat.
^.
Dorninus
vobiscum.
f.
y.

I^.

i^,

Et

cum

spiritu tuo.

oremus.

BENEDic

>^

Domine, Deus omnipotens, locum

istum (vel domum istam) ut sit in eo ( vel in
ea) sanitas, castitas, victoria, virtus, humilitas,
bonitas, et mansuetiido, plenitudo iegis, et gratiarum actio Deo Patri, et Filio, et Spiritui sancto;
et haec benedictio maneat super hunc locum ( vel
super hanc domum) et super habit^ntes in eo (vel
in ea) nunc et in omnia s^ecula sseculorum.
:

J^.

Amen.

Et aspergal aqua benedicta,
h->f.-i

CAPUT

VII

ALIA BENEDICTIO DOMUS NOViE
f.
I^.

Adjutorium nostrum in n6mine D6mini.
Qui fecit caelum et terram.

225

Benedictio thalami.

f.

D6minus vobiscum.

fi).

Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

TEoramus pro hac domo,

Deum Patrem omnipotentem

suppliciter ex-

habitatoribus ejus,

et

^

ac rebus ut eam bene
dicere, et sancti t^ ficare,
ac bonis omnibus ampliare digneris
tribue eis
Domine de rore cseli abundantiam, et de pinguedine terrse vitse substantiam, et desideria voti
eorum ad effectum tuse miserationis perdiicas. Ad
introitum ergo nostrum bene Ji dicere, et sanctisicut benedicere
>b ficare digneris hanc domum
dignatus es domum Abraham, Isaac, et Jacob et
intra parietes domus istius Angeli tuae lucis inhabitent, eamque, et ejus habitatores custodiant. Per
:

:

,

:

Ghristum

Dominum

Deinde aspergat

nostrum.

r).

Amen.

aqiia benedicta.
f-¥-?

CAPUT

VIII

BENEDICTIO THALAMI
V. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit cselum et terram.
y. Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.

Oremus.
Domine, thalamum hunc

ut omnes
habitantes in eo, in tua pace consistant, et in
tua voluntate permaneant, et senescant, et multipli-

BENEDic

>^

:

centur in longitudine dierum, et ad regna cselorum
perveniant. Per Christum Dominum nostrum.
^.

Amen.

PovStea aspergat

thalamum
&—>^—

RiT. N. 190.

aqiia benedicta.
<s

,

226

Rituale

Romanum.

Tit. VIII. cap. 9 et 10.

CAPUT

IX

BENEDICTIO NOV.E NAVIS
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit cselum et terram.
y. D6minus vobiscum.
y.

i^.

Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

PROPiTiARE D6mine

supplicati6nibus nostris

,

bene >^ dic navem istam dextera tua sancta,

et
et

omnes qui in ea vehentur, sicut dignatus es benedicere arcam Noe ambulantem in diliivio p6rrige
eis D6mine dexteram tuam
sicut porrexisti beato
Petro ambulanti super mare et mitte sanctum Angelum tuum de cselis, qui liberet, et cust6diat eam
semper a periculis universis, cum 6mnibus quse in
:

,

;

ea erunt et fainulos tuos, repulsis adversitatibus,
portu semper optdbili, cursuque tranquillo tuedris,
:

ac recte perfectis neg6tiis 6mnibus
tempore ad pr6pria cum omni giudio revocdre digneris Qui vivis etc. i^. Amen.

transactisque

,

iterdto

:

,

Aspergat navim aqua benedicta.
-f-¥-*-

CAPUT X
BENEDICTIO COMMUNIS SUPER FRUGES ET VINEAS
f. Adjut6rium nostrum in n6mine D6mini.
^. Qui fecit cselum et terram.

D6mine exaudi orati6nem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
f. D6minus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
f.
i^.

Oremus.

O

RAMUS pietatem tuam, omnipotens Deus,

ut has
primitias creaturse tuae, quas deris et pliivise

,

227

Benedictio i^eregrinorum prodeiintiuni.

teraperamento nutrire dign^tus es, benedicti6nis
tuse imbre perfiindas, et fructus terrse tuae usque
ad maturititem perdiicas. Tribue quoque p6pulo
tuo de tuis muneribus tibi semper gr^tias ^gere ut
a fertilitdte terrae esurienlium dnimas bonis 6mnibus affluentibus repleas et egenus et pduper Idudent nomen gl6riae tuae. Per Ghristum D6minum
nostrum. i\. Amen.
;

,

Aspergat

aqua benedicta.

illas

-»-¥-+

CAPUT XI
BENEDICTIO PEREGRINORUM
AD LOCA SANCTA PRODEUNTIUM

EREGRiNi ad

loca sancta profecturi, antequam
discedant, juxta veteris Ecclesise institutum
debent accipere patentes seu commendatitias
litteras a suo Ordinario, seu Parocho. Quibus obtentis,
et rebus suis dispositis, facta peccatorum suorum confessione, et audita Missa, in qua dicitur Oratio pro
Peregrinantibus
Ss. Eucharistiam devote suscipiant.
Expleta Missa, Sacerdos super eos genuflexos dicit sequentes preces
,

:

Antiphona. In viam pacis.
Canticum. Benedictus. ( pag. 197)

in

G16ria

line

Patri, etc.

Repetitur Ani. In viam pacis et prosperitjitis diriet Angat vos omnipotens et misericors D6minus
gelus Raphael comitetur vobiscum in via, ut cum
:

saliite, et gaudio revertimini ad pr6pria.
Kyrie eldison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Pater noster. secreto.
V. Et ne nos indiicas in tentati6nem.
^. Sed libera nos a malo.
f' Salvos fac servos tuos.
^. Deus meus, sperdntes in te.

pace,

.

Rilualc Romaiium.

228

Til. VIII. cap.

1

i

Domine auxilium de sancto.
Et de Sion tuere eos.
f. Esto eis Domine turris fortitudinis.
y. Mitte eis

i^.

A Mcie

inimici.
f. Nihil proficiat inimicus in eis.
^. Et filius iniquitatis non apponat nocere eis.
f.' Benedictus Dominus die quotidie.
^. Prosperum iter faciat nobis Deus salutarium
^.

nostrorum.
y. Vias tuas Domine dem6nstra nobis.
^. Et semitas tuas edoce nos.
y. Utinam dirigantur vise nostrse.
^. Ad custodiendas justificationes tuas.
f. Erunt prava in directa.
^. Et ^spera in vias planas.
y. Angelis suis Deus mandavit de te.
^. Ut custodiant te in omnibus viis tuis.
f-

Dornine exaudi orationem meam.

^. Et clamor meus ad te veniat.
y. D6minus vobiscum.
^).

Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

Oratio.

qui filios Israel per maris medium sicco
vestigio ire fecisti, quique tribus Magis iter ad
tribue eis, qusesumus, iter
te stella duce pandisti
tranquillum ut Angelo tuo
tempiisque
prosperum

DEUS

,

:

,

;

sancto comite, ad eum,

demum

ad seternae

saliitis

quo pergunt, locum, ac
portum feliciter valeant

pervenire.

qui Abraham piierum tuum de Ur Chald3e6ediictum, per omnes suae peregrinati6nis
vias illsesum custodisti quffesumus, ut hos fdmulos
tuos custodire digneris,- esto eis D6mine in procinctu suffr^gium in via soldtium in aestu umbrdculum, in pliivia et frigore teguraentum, in lassitiidine
vehiculum, in adversitate prsesidium, in Iiibrico
bdculus in naufragio portus ut te duce quo ten-

DEus,

rum

:

,

,

,

:

,

f

Benediclio pere^rinorum post reditum.

dunt, prospere perveniant, et
propria revertantur.

demum

qusesumus Domine,

ADESTO,

229

incolumes ad

supplicationibus

nostris
et viam famulorum tuorum in salutis
tuse prosperitate dispone; ut inter omnes viae et
vitae hujus varietates, tuo semper protegantur auxi:

lio.

PRiESTA, qusesumus, omnipotens Deus ut familia
tua per viam saliitis incedat; et be^ti Joannis
Praecursoris hortamenta sectando ad eum quem
praedixit, secura perveniat, Dominum nostrum
Jesum Ghristum Filium tuum.
EXAUDi Domine preces nostras, et iter famulorum
tuorum propitius comitare, atque misericordiam tuam, sicut ubique es, ita ubique largire
:

,

,

:

quatenus a cunctis adversitatibus tua opitulatione
defensi, gratiarum tibi referant actionem. Per Ghristum Dominum nostrum. i^. Amen.
Pax et benedictio >l^ Dei omnipotentis Patris et
Filii et Spiritus sancti, descendat super vos, et maneat semper. Amen.
,

Deinde aspergauiur aqua benedicla.
2. Quod si unus fuerit peregrinaturus, omnia dicantur
in numero singulari ac si Sacerdos ipse, qui benedicit,
fuerit socius peregrinationis , dicat in persona prima
numeri pluralis, quatenus congruere videbitur.
:

-t-f-h

CAPUT

XII

BENEDICTIO PEREGRINORUM POST REDITUM
y. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
I^. Quifecit caelum et terram.
Antiphona. Ecce sic benedicetur homo, qui timet

D6minum.

.

Rituale Romaiium.

230

Tit. VIII. cap. 12.

Psalmus 127.
EATi omnes, qui timent
bulant in viis ejus.

Labores
c^bis

*

beatus es,
Uxor tua sicut
:

domus

D6minum,

mdnuum tu^rum
et

bene

vitis

*

qui

dm-

quia

mandu-

in

lateribus

tibi erit.
*

abiindans,

tuse.

Filii tui

mensse

tuse.

Ecce
num.

sic

sicut nov^IIae

oliv^rum

benedicetur homo,

*

,

*

in circiiitu

qui timet Domi-

* et videas
Benedicat tibi Dominus ex Sion
bona Jerusalem omnibus diebus vitae tuae.
Et videas filios fili6rum tu6rum * pacem super
:

,

Israel.

G16ria Patri.
Aiitiphona.

Ecce

sic

benedicetur homo, qui timet

D6minum.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Pater noster. secreto.
Et ne nos inducas in tentati6nem.
>
i^. Sed libera nos a malo.
f. Benedicti, qui veniunt in n6mine D6mini.
^. Benedicti vos a Domino qui fecit caelum et
terram
f. Respice D6mine in servos tuos, et in 6pera
.

,

tua.

Et dirige eos in viam mandat6rum tu6rum.
D6mine exaudi orati6nem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
^l.

y.

f. D6minus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.

Y

Oremus.
ARGiRE, quffesumus D6mine, famulis

tuis indul-

ut p^riter ab
l_t gentiam placatus et pacem
6mnibus mundentur offensis et secura tibi mente
:

,

deserviant.

Benedictio

234

paschalis.

ag-ni

OMNiPOTENS sempiterne Deus nostrorum tempo,

rum, viteeque dispositor, famulis tuis continuse
tranquillitatislargire subsidium ut quos incolumes
:

propriis laboribus reddidisti, tua facias protectione
securos.
DEUS, humilium visitator qui nos fraterna dilectione consolaris
prsetende societati nostrae
gratiam tuam ut per eos in quibus habitas tuum
,

:

,

,

,•

Dominum

sentiamus adventum. Per
strum Jesum Christum, etc.
in nobis

Deinde aspergantnr aqua bonedicta
cente

a

no-

Sacerdote,

di-

:

Pax

et

et Filii

,

benedictio

^

Dei omnipotentis Patris,
descendat super vos et
,

et Spiritus sancti

maneat semper.

,

,

Amen.
-!-¥-»-

BENEDICTIONES ESCULENTORUM
PRiESERTIM IN PASCHA

CAPUT

XIII

BENEDICTIO AGNI PASCHALIS
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cselum et terram.
Dominus vobiscum.
Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.
Eus, qui per famulum tuum Moysen,

in libe-

ratione populi tui de iEgypto, agnum occidi
^SM jussisti in similitiidinem Domini nostri Jesu
Ghristi
et utrosque postes domorum de sanguine
ejusdem agni perungi prsecepisti tu bene !-< dicere,
et sancti
ficare digneris hanc creatiiram carnis,
quam nos famuli tui ad l^udem tuam sumere desi,

:

^

Riluale Romaniim.

232

Tit. VIII. cap. 14 et

iiJ.

derdmus, per resurrectionem ejiisdem D6mini nostri
Qui tecum vivit et regnat in sacula
Jesu Christi
:

sseculorum.
Et

mox

t^.

Amen.

aspergat aqua benedicta,

{-•-*

CAPUT XIV
BENEDICTIO OVORUM
y. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^, Qui fecit cselum et terram.
f. Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.

^vuBVENiAT,

J>

Oremus.
qusesumus Domine,

tu3e

bene

dictionis gratia, huic ovorum creatiirae

>^

ut
grati^:

cibus salubris fiat fidelibus tuis, in tuarum
rum actione sumentibus, ob resurrectionem Domini
Qui tecum vivit et regnat in
nostri Jesu Christi
ssecula sseculorum. ^. Amen.
Et aspergat aqua benedicta.
:

-*-*-*-

CAPUT XV
BENEDICTIO PANIS
y.
^.
\.

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cselum et terram.
Dominus vobiscum.

l^.

Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.
Jesu Christe, panis Angelorum, panis
dicere dignare
vivus seternse vitse, bene
panes in
quinque
panem istum sicut benedixisti
corporis
inde
deserto: ut omnes ex eo gustantes,

DOMiNE

^

,

et

animse percipiant sanitatem
^-

Amen.

Et aspergat aqua benedicta.

:

Qui vivis,

etc.

novorum fructuum.

Benedictio panis et

233

CAPUT XVI
ALIA BENEDICTIO PANIS

^l^.

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Dominus vobiscum.

j^.

Et

f.
^.

cum

spiritu tuo.

Oremus.

DOMiNE

sancte, Pater omnipotens, seterne Deus,
bene
dicere digneris hunc panem tua sancta spirituali benedictione
ut sit omnibus sumentibus salus mentis et corporis; atque contra omnes
morbos, et universas inimicorum insidias tutamen.

^

:

Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium
tuum, panem vivum, qui de caelo descendit, et dat
vitam et saliitem mundo et tecum vivit et regnat
in unitate Spiritus sancti Deus per omnia ssecula
:

,

saecuI6rum.

E^.

Amen.

Aspergatur aqua benedicta.
-*-*—j-

GAPUT XVII
BENEDICTIO NOVORUM FRUCTUUM
f. Adjutorium
l^.

Qui

fecit

nostrum

cselum

et

in

nomine Domini.

terram.

f. Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.

Oremus.
BENEDic >i< Domine hos novos fructus N., et
ut qui ex eis in tuo sancto nomine
praesta
vescentur, c6rporis et animse saliite potiantur. Per
Amen.
Christum D6minum nostrum.
:

i^:.

Et aspergantur aqua benedicta.

234

Rituale

Romanum.

Til. VIII. cap. 18 et 19.

GAPUT

XVIII

BENEDICTIO AD QUODCUMQUE COMESTIBILE
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit cselum et terram.
f. Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
BENEDic ^ Domine creaturam istam N., ut
f.

sit

et praesta
salutare generi humano
per invocationem sancti nominis tui, ut quiciimque
ex ea siimpserint, corporis sanitatem et animae
tutelam percipiant. Per Christum Dominum nostrum.
^. Amen.

remedium

:

,

Aspergat aqua benedicta.
-<~*-}-

CAPUT XIX
BENEDICTIO OLEI SIMPLICIS
Adjut6rium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Exorcismus.
/TTxoRCizo te creatiira olei per Deum Patrem >b
qui fecit caelum et terram,
\li. omnipotentem
mare, et omnia, quse in eis sunt. Omnis virtus adversarii, omnis exercitus diaboli, et omnis incursus,
omne phant^sma satanae eradicdre, et effugdre ab
hac creatura olei, ut fiat omnibus, qui eo usiiri
sunt, salus mentis et corporis, in n6mine Dei PaV.
^.

,

omnipotentis et Jesu *h Christi Filii ejus
nostri, et Spiritus >b sancti Paracliti, et in
caritdte ejiisdem D6mini nostri Jesu Christi, qui
ventiirus est judicare vivos et m6rtuos, et saculum

tris

I^

,

D6mini

per ignem.

i^.

Amen.

Benedictio sacerdotalium iiidumentoruni.

f.

Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.

i^.

Et

y.

^.

cum

\^

spiritu tuo.

Oremus.
Oratio.
Deus omnipotens, cui adstat exercitus
Angelorum cum tremore, quorum servitium
spirituale cognoscitur, dignare respicere, bene ^
dicere, et sancti ^ ficare hanc creaturam olei,

DOMiNE

quam ex olivarum succo eduxisti, et ex eo infirmos
inungi mandasti, quatenus sanitate percepta, tibi
Deo vivo et vero gratias agerent prsesta, qu^esumus; ut hi, qui hoc oleo, quod in tuo nomine
dicimus, usi fiierint, ab omni languore,
bene
omnique infirmitate atque cunctis insidiis inimici
liberentur, et cunctae adversitates separentur a pldsmate tuo, quod pretioso sanguine Filii tui red:

^

,

emisti, ut numquam Isedatur a morsu antiqui serpentis. Per eumdem Dominum nostrum Jesum

Christum Filium tuum

:

in unitate Spiritus sancti

Qui tecum vivit et regnat
Deus per omnia ssecula
,

sseculorum. l^. Amen.
Aspergat oleum aqua benedicta.

BENEDIGTIONES AB EPISCOPIS
VEL ALIIS FACULTATEM HABENTIBUS FACIENDiE

CAPUT XX
BENEDICTIO SACERDOTALIUM INDUMENTORUM
I

N

GENERE

f. Adjutorium nostrum in nomine
^. Qui fecit cselum et terram.
y. Dominus vobiscum.
l^.
Et cum spiritu tuo.

Domini

,

236

Ritnale Romaniim.

Til. VIII. cap. 20.

Oremus.
jMNiPOTENS sempiterne Deus, qui per Moysen

famulum tuum

pontificalia

,

et sacerdotalia

^^^

seu levitica vestimenta, ad explendum in
conspectu tuo ministerium eorum, ad honorem et
decorem nominis tui fieri decrevisti adesto proet hsec indumenta
pitius invocationibus nostris
sacerdotalia desuper irrigante gratia tua, ingenti
benedictione per nostrae humilitatis servitium puribene >^ dicere et conse I^ crare digne)^ ficare
ris
ut divinis ciiltibus et sacris mysteriis apta et
benedicta exsistant
his quoque sacris vestibus
Pontifices, et Sacerdotes, seu Levitae tui indiiti, ab
omnibus impulsionibus, seu tentationibus malignorum spirituum muniti et defensi esse mereantur
tuisque mysteriis apte et condigne servire et inhaerere, atque in his tibi placite et devote perseverare
tribue. Per Christum Dominum nostrum.
:

:

,

,

,

:

:

:

Amen.

^.

Oremus.

DEUS,

invictae virtiitis triumphator, et

rerum creator ac

omnium

sanctificator
intende propiet hsec indumenta leviticae,
tius preces nostras
sacerdotalis et pontificalis gloriae, ministris tuis
dicere, sancti >i<
fruenda, tuo ore proprio bene
:

:

,

^

^

crare digneris
omnesque eis
ficare, et conse
utentes, tuis mysteriis aptos, et tibi in eis devote
:

ac laudabiliter servientes, gratos

Per
^.

Dominum nostrum Jesum

eff^icere digneris.

Ghristum,

etc.

Amen.

DoMiNE

Oremus.
Deus omnipotens, qui vestimenta Ponti-

ficibus, Sacerdotibus, et Levitis in usum tabernaculi fcederis necessdria, Moysen famulum tuum
agere jussisti, eumque spiritu sapientiae ad id peragendum replevisti haec vestimenta in usum et
dicere, sancti >b fic^re.
cultum mysterii tui bene
:

^

;

mnppnriim.

Beneflicli(^

237

atque ministros altaris
*i* crare digneris
qui ea indiierint, septiformis Spiritus gratia
dignanter repleri, atque castitatis stola, beatafacias
cum bonorum fructu operum, ministerii congruentis
immortalitate vestiri. Per Christum Dominum nostrum. H. Amen.
Deinde aspergit ipsa indumenta aqua benedicta.
et

conse

:

tui,

>-*-}

CAPUT XXI
MAPPARUM
SIVE LINTEAMINUM ALTARIS
BENEDICTIO

f. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit cselum et terram.
f. Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.

Oremus.
/TTxAUDi, Domine, preces nostras

V^

mina

:

et haec lintea-

sacri Altaris usui prseparata,
ficare digneris. Per
dicere, et sancti
Dominum nostrum. ^. Amen.

^

bene >^
Christum

Oremus.
DOMiNE Deus omnipotens, qui Moysen famulum
tuum, ornamenta et linteamina facere per quaquse etiam Maria texuit, et
draginta dies docuisti
:

usum

ministerii
et tabernaculi foederis
ficare et conse >^ crare
bene *^ dicere sancti
digneris hsec linteamina ad tegendum, involvendiimque altare gloriosissimi Filii tui Domini nostri
fecit in

,

,

Jesu Christi

:

^

Qui tecum

Spiritus sancti Deus, per
^. Amen.

,

vivit et regnat in unitate

omnia

ssecula saeculorum.

Deinde aspergit ea aqua benedicta.
1>—1(5—<a

8*

«

238

Rituale Romaniim.

,

Tit. VIII. cap. 22.

»

CAPUT XXII
BENEDICTIO CORPORALIUM
f.
^,
y.

Adjutorium nostrum in nomine D6mini.
Qui fecit cselum et terram.
Dominus vobiscum.

l^.

Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

/^LEMENTissiME D6mine

cujus inenarrabilis est
\ZJ virtus, cujusmysteriaarcanismirabilibus celebrantur tribue, qusesumus ut hoc linteamen tuse
propitiati6nis bene >^ dicti6ne sanctificetur ad con,

:

;

illud corpus et sdnguinem Dei, et
D6minrnostri Jesu Christi Filii tui Qui tecum vivit

secrandum super

:

et

regnat in unitate Spiritus sancti Deus, etc.
^.

Amen.
Oremus.

OMNiPOTENS sempiterne Deus, bene^ dicere,sancti J< ficdre,et conse >b craredignerislinteamen
istud ad tegendum, involvendumque corpus et s^nguinem D6mini nostri Jesu Ghristi Filii tui Qui
tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti
Deus, etc. i^. Amen.
:

Oremus.
nostris opem tuae
ut per nostram bene >J<
dicti6nem hoc linteimen sanctificetur, et c6rporis
ac sanguinis Redempt6ris nostri novum suddrium
Spiritus sancti gr^tia efficidtur. Per eumdem D6mi-

OMNiPOTENS Deus, manibus
benedicti6nis infiinde

:

num nostrum Jesum Christum Filium tuum Qui
tecum vivit et regnat in unitdte ejusdem Spiritus
sancti Deus, per 6mnia s«cula saecuI6rum.
i^.
Amen.
:

Et aspergat aqua benedicta.
>-*—

Benediclio labernaculi et nov^e crucis.

239

CAPUT xxiir
BENEDICTIO TABERNACULI
SEU VASCULl PRO SACROSANCTA EUCHARISTIA

CONSERVANDA
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit caelum et terram.
f. Dominus vobiscum.
y,

j^.

Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.
sempiterne Deus, majestatem tuam
ut v^sculum hoc pro
siipplices deprecamur
corpore Filii tui Domini nostri Jesu Christi in eo
dictionis tuse gratia
condendo fabricatum bene
dicare dign^ris. Per eiiradem Dominum nostrum
Jesum Christum Filium tuum Qui tecum vivit et

OMNiPOTENS

:

^

,

:

regnat, etc.

^.

Amen.

Deinde aspergit

illud

aqua benedicta.
-I-*-

C A P U T X X n'

BENEDICTIO NOV^ CRUCIS
y. Adjutorium nostrum in nomine D6mini.
^. Qui fecit caelum et terram.

f, Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
y-.

Dominus vobiscum.

^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

ROGAMUS

te,

Domine

sancte, Pater omnipotens,

ut digneris bene ^I^ dicere hoc
seterne Deus
signum crucis, ut sit remedium salutare generi
humano; sit soliditas fidei, profectusbonorum ope:

rum, redemptio animdrum;

sol^men, et protectio, ac tut^la contra sseva j^cula inimic6rum. Per
Amen.
Christum D6minum nostrum.
sit

i^v

,

240

RitualeRomaiium.

Tit. VIII. cap. 25.

Alia Oratio ad idem.
Christe hanc crucem
BENE
per quam eripuisti mundum a potestate d^emonum, et superasti passione tua suggestorem peccati, qui gaudebat in prsevaricatione primi hominis
-^^

,

sumptionem. lijc asj^ergal atiua JjciieSanctificetur hoc signum crucisin nomine Pa-

per ligni
dicla,

Domine Jesu

Dic

^

vetiti

etFilii >^ et Spiritus j^ sancti; ut orantes,
inclinantesque se propter Dominum ante istam crucem, inveniant corporis et animse sanitatem. Per

tris

,

,

Christum
2.

Dominum

nostrum.

^.

Amen.

Postea Saceidos geuutlexus aute crucem devole ad-

idem faciuut quicumque

oral, et osculatur, et

voluerint.

-t-*-^

CAPUT XXV
BENEDICTIO IMAGINUM
JESU CHRISTI DOMINI NOSTRl, BEATiE MARI.E VIRGINIS
ET ALIORUM SANCTORUM

Adjut6rium nostrum in n6mine Domini.
Qui fecit cselum et terram.
D6minus
vobiscum.
f.
f.
^.
^.

Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.
sempiterne Deus, qui Sanct6rum
tu6rum imagines (sive effigies) sculpi, aut
pingi non reprobas ut qu6ties illas 6culis c6rporis
intuemur, t6ties e6rum actus et sanctitdtem ad imitandum mem6ri3e 6culis meditemur hanc, qusesu-

OMNiPOTENS

,

:

(seu sculptiiram) in hon6rem et
mem6riam unigeniti Filii tui D6mini nostri Jesu
Christi (vel beatissimse Virginis Mariae, matris
D6mini nostri Jesu Christi, vcl besiti N. Ap6stoli
tui, vel M^rtyris, vel Confess6ris, aut Pontificis,
aut Virginis ) adapt^tam bene *^ dicere, et sancti >I«
ficdre digneris et prsesta; ut quicumque coram illa

mus, im^ginem

:

Ritus beiied. primariuin lapideni.

241

«

unigenitum Filium tuum (vel beatissimam Virginem, vel gloriosum Apostolum, sive Martyrem, sive
Confessorem, aui Virginem) suppliciter colere et
honorare studiierit, illius meritis et obtentu a te
grdtiam in praesenti, et aeternam gloriam obtineat
in futiirum. Per Christum Dominum nostrum.
^.

Amen.

Ultiuio aspergat acjua benedicta.
-+-¥-»-

CAPUT XXVI
RITUS BENEDICENDI ET IMPONENDI

PRIMARIUM LAPIDEM PRO ECCLESIA iEDIFICANDA
SERVANDUS A SACERDOTE FACULTATEM
PABENTE AB EPISCOPO
ccLESiAM ex Episcopi auctoritate tantum, juxta

sacrorum Ganonum decreta, a^dificari fas est.
Sacerdos ejus eedificationis primarium lapidem benedicendi potestatem habens, ejusmodi functionem peragat, liunc
Si vero

,

rituia scrvabit.
2.

quam primarius

lapis benedicatur, ligneam
ubi debet esse Altare figat ipse vel
alius Sacerdos. Sequenti vero die lapis in Ecclesiee fundatione ponendus, qui debet esse quadratus, et angu-

Pridie

crucem

laris,
3.

in loco

,

,

benedicatur hoc modo.
Sacerdos indutus amictu, alba

,

cingulo, stola, el
pluviali albi coloris, adhibitis aliquot Sacerdofibus et
Clericis, sal et aquam benedicit, nisi prius in promptu
habeat jam benedictam ordinaria benedictione, ut supra
(pag. 219) etinterim, dum cantatur a Clericis Antiphona
,

cum Psalmo sequenti, aspergit locum, ubi crux posita
est, cum aqua benedicta.
Antiphona. Signum saliitis pone, Domine Jesu
et non permittas introire
Christe, in loco isto
Angelum percutientem.
:

:

Romanum.

Rituale

242

UAM

:

Tit. VIII. cap. 26.-

Psaimus 83.
dilecta tabernacula tua

Wi tum * concupiscit
'^^^ atria Domini.
Cor meum et caro mea
:

,

Domine

et deficit

,

*

exsultaverunt in

vivum.
Etenim passer invenit sibi domum
nidum sibi, ubi ponat pullos suos.
Altaria tua

Domine

virtiitum

*

:

virtii-

anima mea

*

:

in

Deum

et turtur

rex meus,

et

Domine

in

Deus meus.
Beati, qui habitant in domo tua
SEecula sseculorum laudabunt te.

*
:

Be^tus vir, cujus est auxilium abs te * ascensiones in corde suo disposuit in valle lacrymarum in
:

,

loco,

quem

posuit.

Etenim benedictionem dabit
virtute in virtiitem
Sion.

:

*

legisldtor, ibunt

de

de6rum

in

videbitur Deus

Domine Deus virtutum exaudi orationem meam
auribus percipe Deus Jacob.
* et respice in
Protector noster adspice Deus
f^ciem Ghristi tui
Quia melior est dies una in dtriis tuis, * super
:

*

:

millia.
* magis
Elegi abjectus esse in domo Dei mei
habitare in tabernaculis peccatorum.
*
Quia misericordiam et verit^tem diligit Deus
gratiam, et gloriam dabit Dominus.
Non privdbit bonis eos, qui dmbulant in innocen* Domine virtiitum, be^tus homo, qui sperat
tia
:

quam

:

,

:

in te.

Gloria Patri.
Finito Psaimo, Saoerdos versus ad locum
aspersum, dicit
4.

pei'

eum

Oremus.
licet
cselo et terra non capi^ris,
Deus
qui
DOMiNE
domum tamen dign^ris hab^re in terris, ubi
nomen tuum jiigiter invoc^tur locum hunc qu£e,

:

,

Riltis

sumus, be^tse Mariae semper Virginis,
(uominando Sanctum vel Sanclam in cnjus

mmen

243

hened. primarinni lapiflem.

fnndahitni Ecclesial,

et beati N.

lioiiorem ac

omniumquc Sanctorum

intercedentibus meritis sereno pietatis tuae intiiitu
visita, et infusione gratiae tuse ab omni inquinamento purifica, purificatiimque conserva et qui
,

;

David devotionem in filii sui Salomonis
opere complevisti, in hoc opere desideria nostra
dilecti tui

perficere digneris, effugiantque
tise

spirituales.

stum,
5.

etc.

^.

Per

omnes

liinc

nequiGhri-

Dominum nostrum Jesum

Amen.

Poslea stans benedicit primarium lapidem, dicens

:

f,
^.
y.
^.

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cselum et terram.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in sseculum.
Lapidem, quem reprobaverunt aedificantes.
Hic factus est in caput anguli.

f.

Tu

l^.

Et super hanc petram aedificabo Ecclesiam

f.
£$.

es Petrus.

meam.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et
in ssecula sseculorum. Amen.
f.
B).

Oremus.

DOMiNE

Fili Dei vivi, qui es verus
omnipotens Deus, splendor, et imdgo seterni
Patris, et vita seterna
qui es lapis anguMris de
monte sine manibus abscissus, et immutabile fundamentum
hunc lapidem collocandum in tuo
nomine confirma et tu qui es principium et finis,
in quo principio Deus Pater ab initio cuncta creavit,
sis, qusesumus, principium, et incrementum, et consummatio ipsius operis quod debet ad Idudem et
gloriam tui nominis inchoari Qui cum Patre et Spiritu sancto vivis et regnas Deus, per 6mnia ssecula

Jesu Christe,

:

:

;

,

,

:

sseculorum.

^.

Amen.

,

244

Romanum.

Rituale

Til. VIII. cap. 2G.

Tunc aspergit lapidem ipsum aqua

6.

beneflicta,

accepto cultro, per singulas partes sculpil
crucis dicens
,

In

el

eo signum

in

:

nomine Patris
^. Amen.

^

et Filii

,

>J^

,

et Spiritus

ij*

sancti.

Qiio facto dicil

;

Oremus.

BENEDic

Domine

creatiiram istam lapidis, et
>J<
prsesta per invocationem sancti tui nominis ut
:

quiciimque ad hanc Ecclesiam sedificandam pura
mente auxilium dederint, corporis sanitatem, et
^nimae medelam percipiant. Per Christum Dominum
nostrum. ^. Amen.
sinc
7. Postea dicantur Litania" ordinariae (pag. 81
quibus dictis, parato cseOrationibus in fine positis
mento, et coementario assistente, Sacerdos inchoat
Clericis prosequentibus, Antiphonam
j

:

:

Mane surgens Jacob, erigebat l^pidem in titulum
fundens oleum desuper, votum vovit Domino Vere
locus iste sanctus est, et ego nesciebam.
Psalmus 126.
:

:

iisi

Dominus

sedific^verit

domum

,

*

in

vanum

laboraverunt qui sedificant eam.
Nisi

Dominus

stra vigilat qui custodit

Vanum

custodierit civit^tem

,

* fru-

eam.

vobis ante lucem siirgere * siirgite
postquam sederitis, qui manducatis panem dol6ris.
Cum dederit dilectis suis somnum * ecce hereest

:

:

ditas

Domini,

filii

Sicut sagittae in

:

merces, fructus ventris.

manu

potentis

:

* ita filii

excus-

s6rum.
Be^tus vir qui implevit desiderium suum ex ipsis
* non confunddtur cum loquetur inimicis suis in
:

porta.

Gloria Patri.

Quo dicto, Sacerdos stans tangit, et ponit ipsum
primarium lapidem in fundamento, dicens
8.

:

In fide Jesu Christi collocdmus lipidem istum

I

,
!

Ritus l)enod, piimarium Inpidem.

245

^

n6mine Patris
ut vigeat vera fides
hic, et timor Dei, fraternaque dilectio; et sit hic
locus destindtus orationi et ad invocandum et laudandum nomen ejusdem Domini nostri Jesu Christi,
qui cum Patre et Spiritu sancto vivit et regnat Deus,
per omnia ssecula saeculorum. K). Amen.
primdrium
et Filii

^

in

hoc fundamento

et Spiritus >^ sancti

,

in

,

:

,

,

Interim caementarius locat ipsum lapidem cum caepostea Sacerdos spargit super lapidem aquam
benedictam dicens
9.

mento

:

,

me Domine

Asperges
lavabis

me

:

,

et

hyssopo, et mundabor
super nivem dealbabor.

Psalmus. Miserere mei Deus.

i

l>i»g-

:

77), dicitur totus

cum Gloria Patri.
Quo dicto, Sacerdos

spargit aquam benedictam per
omnia fundamenta, si sunt aperta si vero non sunt
aperta, circuit aspergendo fundamenta Ecclesise designata. Et incipiens aspergere, inchoat Antiphonam,
:

Glero prosequente.

Antiphona. O quam metuendus est locus iste
Vere non est hic aliud, nisi domus Dei, et porta
cseli.

Psalmus 86.
cjus iu moutibus sanctis * diliDominus portas Sion super omnia taber-

UNDAMENTA
git

:

nacula Jacob.
Gloriosa dicta sunt de te, * civitas Dei.
Memor ero Rahab, et Babylonis * scientium me.
Ecce aUenigense, et Tyrus, et populus ^Ethiopum,
* lii fuerunt illic.
Numquid Sion dicet Homo et homo natus est
in ea * et ipse fund^vit eam Altissimus?
,

:

:

Dominus narrabit in scriptiiris populorum,
* horum, qui fuerunt in ea.

principum

Sicut Igetantium
Gloria Patri.

Antiphona,

non

et

:

omnium

*

habitatio est in te.

o quam metuendus est locus iste Vere

est hic aliud

!

,

nisi

domus Dei

,

et

porta

caeli.

,

246

Ritualo

Romanum.

aspcrgendo procedit usque ad lundameiita
et repetita Antiphona stans di-

10. liiterim

aperta, seu designata
(

it

Tit, VIII. cap. 27.

,

,

Oremus.
Flectamus genua.
Minisiri
:

ri,

:

Levate.

Oratio.

OMNiPOTENS

misericors Deus, qui Sacerd6tibus tuis tantam prse cseteris grdtiam contulisti,
ut quidquid in tuo nomine digne, perfecteque ab
eis agitur, a te fieri credatur
qusesumus immensam
et

:

clementiam tuam ut quidquid modo visitatiiri sumus, visites; etquidquid benedictiiri sumus, bene^ dicas sitque ad nostrse humilitdtis introitum
Sanctorum tuorum meritis, fuga dsemonum, Angeli
pacis ingressus. Per Christum Dominum nostrum.
;

;

^.

Amen.
qui ex omnium cohabitatione Sanctorum
aeternum majestati tuse condis habitaculum da

DEUS,

:

ut quod te
jubente funddtur, te largiente perfici^tur. Per Chriaedificationi tuse

incrementa

stum Dominum nostrum.

cselestia

e.

;

Amen.

CAPUT XXVIT
RITUS BENEDICENDI NOVAM ECCLESIAM
SEU ORATORIUM PUBLICUM
ITT IBI

SANCTISSIMUM MISS^ SACRIFICIUM CELEBRARI POSSIT

ACERDOS novam Ecclesiam de licentia Episcopi
benedicturus ut in ea divinum sacrificium
,

Missaj rite celebretur stola ac pluviali albi
coloris indutus, aliquot Sacerdotibus et Cle,

ricis adhibitis, praelata

cruce mediainter duos

Ciericos deferentes cereos accensos, mane procedit ad
primarium Ecclesise, vel Oratorii januam
ubi stans
capite aperto, conversus ad eam dicit absolute Oratio:

uem
ACTiONES
:

nostras, qusesumus D6mine, adspirdndo
pr^eveni et adjuvdndo prosequere ut cuncta
,

:

,

Ritus benedicendi

novam

ecclesiam.

247

nostra or^tio et operdtio a te semper incipiat, et per
coepta finidtur. Per Christum D6minum nostrum.

te

^.

Amen,

Asperges me, etc. et
2. Deiade inchoat Antiphionam
Clerus alternatim dicit Psalmum Miserere, etc. pag.77):
:

in fine G16ria Patri.
3. Interim circumdant exterius Ecciesiam (quse intus
debet esse vacua et nuda, et pariter Altaria nuda excluso
populo, donec absoluta sit benedictio), et Sacerdos accepto aspergillo ex iierba hyssopi, ad ejus dexteram se
convertens, parietes Ecclesise in superiori parte, et in
fundamentis cum aqua benedicta aspergit dicens
Asperges me D6mine liyss6po, et munddbor
lavabis me, et super nivem dealbibor.
unde Processio initium habuit,
4. Reversi ad locum
repetita Antiphona a Clero, Sacerdos stans ut prius versus Ecclesiam, dicit Oremus.
Ministri
Flectamus genua. ^. Levate.
Oratio.
D6mine Deus, qui licet cselo et terra non capiaris,
domum tamen dignaris liabere in terris, ubi
nomen tuum jiigiter invocetur locum hunc, qusesumus, beatse Marise semper Virginis, et beati N?
omniiimque Sanct6rum intercedentibus meritis,
:

,

:

,

:

:

:

sereno pietatis tuse intuitu visita, et per infusi6nem
gratiae tuse ab omni inquinamento purifica, purificatiimque conserva et qui dilecti tui David devoti6nem in filii sui SaIom6nis 6pere complevisti in hoc
6pere desideria nostra perficere digneris effugiantque omnes hinc nequitise spirituales. Per D6minum nostrum Jesum Christum, etc. ^?- Amen.
;

,

,

Oratione omiies bini in Ecclesiam inmajus procedunt, Litaniasdecantantes
Altare
Irantes, ad
5.

Qua

linila

,

(p. 84).

Ubi dictum fueril Ut 6mnibus fidelibus defiinctis requiem seternam dondre digneris
Te rogimus, dudi nos. surgit Sacerdos, et intelligibiii voce
6.

:

:

dicit

;

Ut hanc Ecclesiam

,

et Altare

ad hon6rem tuum

248
et

Rituale

nomen

Romanum.

Sancti tui

N

.

Tit. VIII. cap. 27.

purgare

,

,

et

bene

J^ dicere

Te rogamus, audi nos.
Gum dicit, benedicere manu dextera

digneris

:

benedicit Ecclesiam, et Altare deinde, ut prius, genuflectit donec
perficiantur Litania^, et canlores prosequuntur
,

;

:

Dt nos exaudire digneris, Te rogamus, audi nos.
Fili Dei, Te rogamus, audi nos.

Agnus Dei, qui
7.

tollis, etc.

Dicto ultimo Kyrie eleison, Sacerdos stans, dicit

:

Oremus.
Flectamus genua.

Ministri

i^.

Levate.

Oratio.

PRiEVENiA.T nos, quscsumus Domine, misericordia
tua

intercedentibus omnibus Sanctis tuis,

et

:

voces nostras clementia tuse propitiationis anticipet. Per Christum Dominum nostrum. i^. Amen.

Tum

dislans ab Altari congrueuli spatio genutlexus,
Deus in adjutorium
inet se signans, dicit
tende; et statim surgit, Clero respondcnte D6mine
ad adjuvdndum me festina; ipse vero stans dicit
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto. Chorus rcspondel Sicut erat in principio , et nunc , et semper,
8.

meum

:

:

:

:

et in ssecula

saeculorum.

Postea Sacerdob

9.

Ministri

dicii

Amen.
:

Oremus.

Flectimus genua.

:

i\.

Levate.

Oratio.
et misericors Deus, qui Sacerdotibus
tantam prae ceeteris gratiam contulisti, ut
quidquid in tuo nomine digne perfecteque ab eis
qusesumus immensam
^gitur, a te fieri credatur
clementiam tuam ut quidquid modo visitatiiri sumus, visites; et quidquid benedicturi sumus, beneJ^ dicas
sitque ad nostrse humilitatis introitum,
Sanct6rum tu6rum meritis, fuga dsemonum, Angeli
pacis ingressus. Per Dominum nostrum, etc.

OMNiPOTENS
tuis

,

:

,

:

^l.

10.

Amen.
llis

(lictis,

inchoat Antiphonam. B^nedic D6-

:

Ritus henedicendi

novam

ecclesiam.

249

domum istam nomini tuo sedificdtam,
bns Psalmia seqnonHbus, videlicot

cnm

raine

tri-

Psalmus 119,

Dominum cum

D

clamavi

tribularer

*

:

et

exaudivit me.

meam

libera animam
a lingua dolosa.

Domine
* et

iniquis,

Quid detur tibi
guam dolosam?

,

a

Sagittse potentis aciitse, *

ad

*

aut quid apponatur tibi

labiis

cum carbonibus

lin-

deso-

latoriis.

Heu mihi quia
,

habitavi
fuit

cum

incolatus meus prolongatus est
habitantibus Cedar * multum incola
:

:

anima mea.

Cum

his

,

qui oderlint

cum loquebar

illis,

pacem eram

pacificus

,

impugnabant me

*
:

gratis.

Gloria Patri.

Psahuus 120.

IEVAvi oculos meos in montes, * unde veniet
^ auxilium mihi.
Auxilium meum a Domino * qui fecit caelum et
terram.
,

Non

det in

commotionem pedem tuum

:

*

neque

dormitet qui custodit te.
Ecce non dormitabitneque d6rmiet,*qui custodit
Israel.

Dominus

custodit te,

Dominus

protectio tua,

*

super manum dexteram tuam.
Per diem sol non uret te * neque luna per noctem.
Dominus custodit te ab omni malo * custodiat
:

:

animam tuam Dominus.
Dominus custodiat introitum tuum, et exitum
tuum * ex hoc nunc, et usque in sseculum.
:

Gloria Patri.

Psalmus 121.

LiETATUs sum in his quae
domum Domini ibimus.
,

dicta sunt mihi

*
:

in

250

Hitiiale

Romanum.

Tit. VIII. cap. 27.

Stantes erant pedes nostri * in ^triis tuis Jerusalem.
Jerusalem quae sedificatur ut civitas * cujus participatio ejus in idipsum.
,

:

,

Illuc

Domini *
ad confitendum nomini Domini.

enim ascenderunt

tribus, tribus

:

testimonium Israel
Quia illic sederunt sedes in judicio, * sedes super
domum David.
Rog^te quse ad pacem sunt Jeriisalem * et abun:

dantia diligentibus te

pax

:

*

et abundantia in tiirribus tuis.
Propter fratres meos, et proximos meos, * loquebar pacem de te.
Propter domum Domini Dei nostri, * quaesivi

Fiat

bona

in virtute tua

:

tibi.

Gloria Patri.

Antiphona, Benedic
tuo aedificatam.

Inlerim aspergit Inlerius parieles in parle supeinehonns aspersionem a parlo Evandicens Asperges me, etc. lum ad Allare reversus,

41.

riori et inferiori
gelii,

dicit

Domine domum istam nomini

,

:

Or^mus.
Flectamus genua.

:

Ministri

:

I^.

LevMe.

Oratio.

DEUS, qui loca nomini tuo dic^nda sanctificas,
eff^unde super hanc orationis domum gratiam
tuam ut ab omnibus hic nomen tuum invocantibus
auxilium tuse misericordiae sentiatur. Per Dominum
:

nostrum,

etc.

J^.

Amen.

12. Ilis peractis, diciUir

vel

Missade tempore occurrenli,

de Sancto.

13.

supra,

Ecclesia vero, quamvis a simplici Sacerdote, ut
sil benedicta, ab Episcopo tamen consecranda est.
i-if-i

Ritus reconciliandi ecclesiam violatam.

251

CAPUT XX VI II
RITUS RECONCILIANDI ECCLESIAM VIOLATAM
Sl NONDUM ERAT AB EPISCOPO CONSECRATA

cLEsi^ violatse reconciliatio per Sacerdotem
ab Episcopo deleg-atiim fiat hoc modo. Altare
Ecclesice omnino nudetur, provideaturque, ut

tam exterius,
interius, si fieri potest. Paretur vascu-

Ecclesia possit libere circumiri

quam

lum cum aqua benedicta

et

,

aspergillum de herba hys-

sopi factum. Sacerdos indutus amictu, alba cingulo,
stola, et pluviali albo, adhibitis aliquot Sacerdotibus et
Clericis, procedit ad primariam Ecclesise portam, ubi
stans Antiphonam incipit, dicens, Clero prosequente
,

,

:

Asperges me D6mine hyss6po, et mund^bor, lav^me, et super nivem dealbdbor.

bis

Miserere, etc. (pag. 77), totus cum GI6ria
fiuito, Antiphona repetitur. Interim dum
Antiphona, et Psalmus dicuntur, Sacerdos cum aqua
benedicta aspergit in circuitu extrinsecus Ecclesiara, et
Coemeterium simul aspergendo alternatim ad parietes
Ecclesise
ac ad terram Coemeterii praesertim ad loca
contaminata. Quo facto, redit ad locum ubi incepit
aspergere, et stans dicit

Psalmus

Patri.

:

Quo

,

,

,

,

:

Oremus.

OMNiPOTENS misericors Deus qui Sacerd6tibus
tuis tantam prse cseteris gratiam contulisti, ut
quidquid in tuo nomine digne, perfecteque ab eis
qu£esumus immensam
agitur, a te fieri cred^tur
et

,

:

clementiam tuam, ut quod modo visitatiiri sumus,
visites; et quidquid benedicturi sumus, bene >^ dicas:
sitque ad nostrae humilitatis intr6itum Sanctorum
tu6rum meritis, fuga dsemonum, Angeli pacisingressus. Per Ghristum D6minum nostrum.
4. Amen.
,

2.

Deinde Sacerdos

greditur

incipit Litanias (pag. 81

),

et in-

Ecclesiamcum Clero, cantando eas acceditque
:

:

252

Romanum.

Ritualc

Tit. VIII. cap. 28.

cumque diante Altare majus, coram quo genutlectit
ctum fuerit
Ut omnibus fidelibus defiinctis requiem seternam
donare digneris. ^. Te rogamus, audi nos.
:

:

Sacerdos suigit,

el clara

\oce dicit

:

Ut hanc Ecclesiam, et Alt^re hoc, ac Ccemeterium
purgare, et reconci ^ liare digneris. ^. Te rog^-

mus, ^udi nos.
3.

Quibus

dictis, rursus genuflectit, et Litania? perfifinitis, Sacerdos versus addictum Alta.re

ciuntur. Quibus
dicit

:

Oremus,

Et Ministri

:

Flectamus genua.

^.

Levate.

Oratio.

qusesumus Domine misericordia
intercedentibus omnibus Sanctis tuis,

PR.EVENiAT nos

,

,

tua
et
voces nostras clementia tuse propitiationis anticipet.
:

Per Ghristum

Dominum

nostrum.

Amen.

t^.

Deinde Sacerdos genullectit ante Altare, et se signo
crucis muniens, clara voce dicit Dcus in adjutorium
meum intende tum suroit et Chorus seu adstantes
Domine ad adjuv^ndum me feClerici respondent
stina; et Sacerdos stans, dicii
GloriaPatri, et Filio,
et Spiritui sancto.
Sicut erat in principio, et
il^.
nunc, et semper, et in ssecula S3ecul6rum. Amen.
4.

:

;

,

,

:

:

5.

Quo

dicto, Sacerdos inchoat, Clero prosequente,

Antiph. ExsurgatDeus, etdissipentur inimici ejus
et fiigiant, qui oderunt eum, a facie ejus.
Psalnius 67

N ecclesiis benedicite Deo Domino,

*

de fon-

tibus IsraeL
Hepetitur Antiphona.
Ibi

Benjamin adolescentulus

,

*

in mentis excessu.

Repetitur Antiphona.

Principes Juda, duces eorum * principes Z^bulon, principes Nephtali.
Repetitur Antipliona.
:

253

Hitus reconciliandi ecclesiam violatani,

Manda Deus virtuti tuae
quod operatus es in nobis.

*

:

confirma hoc Deus,

Rcpetitur Antipliona.

A templo

sancto tuo in Jeriisalem

* tibi

,

offerent

reges munera.
Repetitur Anliphona.

Increpa feras ariindinis, congregatio taurorumin
* ut excliidant eos
qui probati

vaccis populorum
sunt argento.

:

,

Repetitur Antiphona.

venient legati
Dissipa gentes, quae bella volunt
ejus Deo.
manus
prseveniet
ex iEgypto iEthiopia
:

:

Repetitur Antiphonu.

Regna

Deo

terrse, cantate

:

* psallite

Domino.

Kepetitur Antiphona.
Ps^IIite

creli, *

Deo, qui ascendit super cselum

ad

Orientem.
Repetitur Antiphona.

Ecce dabit voci

Deo super

Israel

vocem virtiitis, date gloriam
et virtus
magnificentia ejus

suae
:

*

,

ejus in niibibus.
Repetitur Antiphona.

Mirabilis Deus in sanctis suis, Deus Israel ipse
dabit virtiitem et fortitiidinem plebi suae * benedictus Deus.
,

,

non dicitur Gloria Patri, sed Antiphona repetidum Antipliona et Psalmi pra^dicti dicuntur,
Sacerdos circuit Ecclesiam intrinsecus aspergendo
6. Ei

tur.

Interim

:

aspergit etiam specialitcr loca contaminata.
stans in Presbyterio versus ad Altare dicit
,

Quo

facto,

:

in omni loco dominationis tuae clemens
benignus purificator assistis
exaudi nos,
qusesumus, et concede ut in posterum invioldbilis
hujus loci permaneat benedictio, et tui miineris

DEUS, qui
et

:

;

,;

254

Rituale

Romanum.

Til. Vlll. cap.

'29.

beneficia univ^rsitas fid^lium quse siipplicat percipere meredtur. Per Christum D6minum nostrum.
,

^.
7.

,

Amen.
Deiiide dicilur Missa de die occurieiiti.

Simplex Sacerdos tantum ex privilegio Sedis apostolicte potest Ecclesiam ab Episcopo consecratam re8.

conciliare, et tunc utatur ritu in Pontificali prsescripto
procedatque indutus amictu alba, cingulo stola, et
pluviali albi coloris, adhibitis secum ahis Presbyteris
et Clericis superpehiceis indutis, cum aqua ab Episcopo
,

ad hunc

usum

rite

,

benedicta.
-*-*-+-

CAPUT XXIX
RITUS BENEDICENDI NOVUM CCEMETERIUM
PER SACERDOTEM AB EPISCOPO DELEGATUM

uiDiE quani

liat benedictio, ponitur in medio
Coemeterii benedicendi hgnea crux, alta ad
staturam hominis et ante ipsam crucem in
terra figitur paxihus tridens hgneus, aUus ad
cubitum unum aptus ad affigendum ihi tres
,

candelas.
2. Sequenti die mane Sacerdos in sacristia paralus
amictu, alba, cingulo, stola, ac phiviah albi coloris
adhibitis aliquot Sacerdotibus et Clericis indutis super-

pelhceis, qui deferant vasculum aquie benedictie, asperg-ihum, et thuribulum cum incensi navicula, et hoc
Hituah hbro et tribus candehs cereis procedit ad Coemeteriumbenedicendum, ante crucem inmedio posilam,
,

,

et affiguntur, et accenduntur tres candehe super hgneuni
paxihum et Sacerdos ante crucem et candelas stans,
:

discooperto capite, dicit

:

Oremus.

OMNiPOTENs Deus,

qui es custos anim^rum, et
tut^la saliitis, fides credentium respice propitius ad nostrae servitutis officium , et ad iiitr6itum
:

,

Ritus benedicendi

novnm coemeterinm.

255

nostrum purgetur, bene J^ dic^tur, et sancti ^ ficetur hoc Coemeterium ut humdna corpora hic post
vitse cursum quiescentia,inmagno judicii die simul
cum felicibus animabus meredntur adipisci vitae
perennis gaudia. Per Christum Dominum nostrum.
;

^.

Amen.

3.M0X ante Ipsam crucem omnes genihus flexis dicunt
Litanias ordinarias (pag. 81), incipiente cantore, cseteris

Ut omnibus
cum dictum fuerit
Te rogamus, audi nos.
4. Sacerdos surgil, et clara voce dicit producens manu

respondentibus

et

;

:

fidelibus defiinctis, etc.

,

signum crucis
Ut hoc Coemeterium purgare et bene
digneris. ^. Te rogamus, audi nos.
:

,

Deinde Sacerdos, ut prius, genuflectil,

^

dicere

et Litaniae per-

ficiuntur.
5.

Quibus

finitis,

surgunt omnes, et Sacerdos crucem

aspergit aqua benedicta, dicens

me Domine

Asperges
lavabis
6.

me,

et

Psahnus

adstantibus,

Antiphonam

:

:

hyssopo, et mundabor
super nivem dealb^bor.

:

Miserere, etc. pag. 77), dicitur totus ab
G16ria Patri. Quo dicto, repetitur Anti-

cum

Dum dicitur Psalmus, Sacerdos circuit, et perambulat totum Coemeterium, incipiens ad ejus dexteram
aspergens ubique aqua benedicta quo facto, redit ante
crucem, et ad ipsam respiciens, dicit
phona.

:

:

Oremus.

DEus,

qui estotius orbis conditor, et

humani gene-

redemptor, cunctariimque creaturarum visibiUum et invisibiUum perfectus dispositor te siipplici
voce, ac puro corde exposcimus ut hoc Coemeterium, in quo famulorum, famulariimque tuarum
corpora quiescere debent,post curriculahujusvitse
labentia, pur ^ gare, bene ^ dicere, et sancti ^^
fic^re digneris
quique remissionem omnium peccatorum per tuam magnam misericordiam in te
confidentibus prsestitisti, corporibus quoque eorum
ris

:

;

:

256

Ritiiale

Romanum.

Tit. VIII, cap. AO.

hoc Coemeterio quiescentibus et tubam primi
Archangeli exspectantibus consolationem perpetuam largiter impertire. Per Christum Dominum
nostrum. ^. Amen.
7. Tunc figit in sunimitate crucis unam px tribus canin

,

,

delis ardentibus,

et

alias

duas similiter ardentes

in

duobus brachiis ejusdem crucis. Deinde incensat ipsam
crucem, et aspergens aqua benedicta, redit cum ministris in sacristiam.
-s—*—f-

CAPUT XXX
ORDO RECONCILIANDI CCEMETERIUM VIOLATUM
SIVE ECCLESI/E CONTIGUUM SIT SIVE SEPARATUM
UBI ECCLESIA NON EST POLLUTA

ANE

qua facienda est reconciliatio, Sacerab Episcopo facultatem habeat, adhibi-

diei,

dos,

si

tis aliis

Sacerdotibus et Clericis indutis super-

pelliceis, in sacristia, aut alio decenti loco, vestitus amictu, alba, cirigulo, stola, et phiviali

ad medium Gosmeterii Clerico vaet aspergillum deferente
et
ibi super tapete genuflectit una cum ministris
et cantores, aliique omnes genibus flexis, dicunt Litanias
'pag.81 \ In quibus cnm dictum fuerit
Ut omnibus
fidelibus defunctis, etc. Te rogdmus, audi nos.
aibi coloris, accedit

,

sculum aqua? benedictse,

:

;

:

2.

Sacerdos surgit, etmanu dextera producens signum

cruris super Cccraetcrium, clara voce dicit

Ut hoc Coemeterium recon
>J4

^T<

:

cilidre, et sancti

ficare digneris.
^l.

Te rogamus, audi

nos.

3. Quibus dictis, ul prius, genuflectit, cantoribus
Litauias perricieutibus. Qui])us linitis, surgunt omnes,
etSacerdos, acccpto aspergillo cum aqua benedicta,

iiiclioat

Anliphonaiu

Asperges

:

me Domine

hyss6po, ^lero prosequente,

Ordo
et

recoiiciliaiidi C(jjinclcriuiii violaLuiii.

mundabor

lavabis

:

me,

et

257

super nivem deal-

babor.
i*baliiuis

:

Miserere, etc. (paj^. 77

,

)

dicilur tolus siiic

Gloria Patri.
In fine repeiitur Antipliona

:

Asperges me,

etc.

4, Dum lucc dicuntur, Sacerdos circuit totum Coemeterium, incipiens ad ejus dexteram, aspergens ubique
aqua benedicta prsesertim in loco ubi violatio commissa est. Quo peracto, redit ad locum ubi Litanise dictae
fuerunt, et ibi stans dicit Oremus.
,

,

:

Et Ministri

Flectamus genua.

:

u.

Levate.

Oratio.

qui agrum figuli pretio sanguinis tui
DOMiNE
in sepultiiram peregrinorum comparari voluisti
qusesumus, dignanter reminiscere clementissimi
hujus mysterii tui. Tu es enim Domine figulus noster tu quietis nostrse ager: tu agri hujuspretium.
Tu dedisti etiam, et suscepisti, tu de pretio tui vivifici sanguinis nos requiescere donasti. Tu ergo
Domine, qui es offensionis nostrse clementissimus
indiiltor, exspectantissimus judicator, judicii tui
superabundantissimus miserator
judicium tuse
justissimse severitatis abscondens, post miserationem tuse pise redemptionis, adesto exauditor, et efpie

,

:

:

hocque Coemeterium
peregrinorum tuorum, cselestis patrise incolatum
exspectantium benignus purifica, et reconcilia et
hic tumulatorum et tumulandorum corpora, de
potentia et pietate tuse resurrectionis ad gloriam
incorruptionis non damnans, sed glorificans resuscita
Qui ventiirus es judicare vivos, et m6rtuos, et s£eculum per ignem.

fector nostrse reconciliationis
,

;

,

:

^.

Amen.
-4-*-4-

RiT. N. 490.

:

:

Rituale

258

Romanum.

Tit. VIII. cap. 31.

CAPUT XXXI
RITUS ABSOLVENDI ET BENEDICENDI
POPULOS ET AGROS
EX APOSTOLIC/E

INJJULTO

SElJlS

icKPTo diplomale poiililicio, coustiluatur dies

Dominica Delegato et populo commodior,
pio ejusdem diplomatis publicatione, et exse,

culionis inchoatione.
2. l)ie constituta. niane liat concio, qua dopopulus de contentis in diplomate pontilicio, et
de pra^paratione ad futuram Absolutionem et Bonedictionem. Deinde Missa celebretui' a Deleoato /)ro remissione peccatorum, ^ine GI6ria in excelsis, cuin unica
t{ua linita,
Oratiouc, cl Grcdo, in paiiinicnlis siolaceis
deposita casula el manipulo, iuduatiir Celebrans pluviaH
violaceo, el si sit Episcojms, mitram simplicem assumat
el omnibus genuflexis ante Altare, cantenlur Litaniie
Sanctorum (pag. 81), omissis Precibus et Orationibus

cealui"

,

:

post eas dici solitis.

Sedeat Deiegatus, linilis Litaniis, cooperlo capite,
sede sibi parata super scabello Altaris, vel in sede
episcopali, si est Episcopus, seu suj^er faldistorio posito
super diclo scabello, cum duobus Ministris paralis more
diaconaliet subdiaconali sine manipulis,adstanlibushinc
inde a lateribus omnibus de Clero; et alta voce ab aliquo
legatur diploma, audiente ])0|)ulo quo lecto, dicat Delegatus Deo gratias.
3.

in

:

:

4. 'iunc

noniinc po[)uii

profunde inclinatus
fessionem in cantu.
stil,

4

---

illc, (jui

a

ilii

-

o

omni

-

a>:-i-

facil

^

^

Con-fi-te-or De

pro Diacono

sinistris Delegati

po-t6n-ti,

con-

HH
be-


Hitus l)enedicen(1i populos

^

1

^

-

-

1

^1
be

Archange-lo,

li

1

be-a-

,

1 --»-

^
Jo

'1

1

1
Micha-e

259

agros.

Ma-ri-se semper Vir-gi-ni

a-tse

to

el

-

n

a-to

=^=i=g=^ -—

T ,

if

anni Ba-pti-stae, sanctis A-p6-sto-lis

V =q=tt=q

^

omni-bus Sanctis,

Pau-lo,

Pe-tro et

n

1
^

H^db:^

^=l==l=b«
-

ti -

6 -ne,

ver-bo

qziz 1
a cul-pa,

5
cul-pa.

1
ri-am

^ ,

me-a

1
I -

me

cul-pa,

de

1
semper

-

o

pre-cor

1

-

^
me-

:

1

ma-xi-ma

a

"

1

co-

v^

^

:

-

^

t

be

-

a-tam

=±J^

Ma-

-

i

Vir-gi-nem,

if

-M—n

56-pe-re

et

et

qui-a pecca-vi ni-mis

ti-bi Pa-ter,

gi-ta

*

be-a-tum

Mi-

n

:

260

Ritiiale

Romanum,

Tit. VIIT. cap. 31.

^

^
cha

-

Archdnge - lum

e-lem

M-'

Baptistam,

-»—- ^-gLtrum

et

-

^-tum

o

-

ra

-

Jo-

1

1

sanctos A-p6sto-los

-

^

1

Pe-

5

omnes Sanctos,

re pro

1

m-

--

Pau-lum,


ter,

be

,

=1

1

annem

,

et

1

me

ad

te Pa-

h

D6-mi-num

^^

^

i

De-um
5.

Qua

nostrum.

linita

,

si

storali in sinistra

est Episcopus,

assumpto baculo pa-

manu,etadhuc sedens coopertocapito

incipit Psalmum Miserere. (pag. 188), et in fino Gloria
Patri : et prosequitur alium Psalmum Deus misereatur
(pag-. 192), et in fine Gloria Patri.
:

6. Super universum (^lerum et populum genuilexum
recitando tales Psalmos sine cantu, alternatim a Delegato, et a Clero.
7. Quibus finitis, Delegatus stans detecto capite, baculoque deposito, si est Episcopus, versus popuhmi
manil)us junctis, dicat

Kyrie eleison. Rcspondct

r:iorus

:

Christe eleison. Kyrieeleison.
Pater noster.
^. Et ne nos inducas in tentati6nem.
j^. Sed libera nos a malo.
f. Salvos fac servos tuos.
^. Deus meus, sperdntes in te.

Ditus benedicendi populos ot ag^ros.

261

Nihil proficiat inimicus in eis.
Et filius iniquitatis non apponat nocere
f. Esto eis Domine turris fortitudinis.
y.

i^.

A

i^.

eis.

fdcie inimici.

D6mine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.

V.
^.
f.
^.

Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.
DEUS cui proprium est misereri semper, et pdrut nos
cere, siiscipe deprecationem nostram
et omnes famulos tuos, quos delictorum catenacon,

:

stringit, miseratio tuse piet^tis

Per

Dominum

nostrum. ^.

clementer absolvat.

Amen.

8. Deindo sedens Delegalus cooperto capito, et
Episcopus, assumpto baculo, dicit

si

est

:

MiSEREATUR

vcstri

peccatis vestris

nam.

i;

omuipoteus Deus et dimissis
perdiicat vos ad vitam seter,

,

Amen.

NDULGENTiAM, absolutioncm,

I catorum vestrorum
misericors Dominus.
9.

et

remissionem pec-

tribuat vobis omnipotens et
i^).

Amen.

Manuque dextera super populum genuflexum ex-

tensa, addit

:

AucTORiTATE Dci omuipotcntis,

et

beatorum Apo-

stolorum Petri et Pduli, a sanctissimo Domino
nostro Papa N mihi concessa, absolvo vos et omnes
hujus loci, ab omni vinculo excommunicati6nis,
suspensi6nis, interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censiiris, et poenis, etiam in litteris die Coense
Domini solitis legi contentis, per vosincursis, quas
modo ignoratis, juxta tenorem pontificii dipl6matis

proxime

lecti.

Et restituo vos omnes communi6ni,
sacramentis Ecclesise.

et unitati fidelium, et sanctis

In

nomine Patris
Amen.

H)-

>by et Filii, et Spiritus sancti.

:
.

262

Romanum.

Hiliiale

10. Si csl
11.

Episcopus,

Til. VIII.

Tacil tor

M

cap.

sifcnmn ciucis.

Tunc Dolegatus adhuc sedens, per

se ipsum, vel
alium (Irmioris vocis, indicet dies tres singillatim pro
jejunio; et decernat diem Dominicam sequentom
vel
aliam arhitrio suo, pro communione, Benedictione ag-ro,

rum

el

populi, et Indulgentia plenaria.

12. Die constituta, populus universus dehehit communicare, et hora competenti Delegatus cantahit Missam
qufip^st ad llnem Missalis, su])'tituIo Pro quacumque
necessitate , cum paramentis violaceis sinc GI6ria,(uni
unica Oratione, et Credo.
Et in fme Missa» CeleJ)rans l)enedicit de more. et si
est Episcopus, non dat Indulgentias.
13. Finita Missa,

Delegatus, et duo Ministri assumunt
Episcopus, mitram pretiosam
et genuflexis ante Altare cum universo Clero et populo
cantantur Litanire Sanctorum (pag. 81), repetito ter

paramenta alha,

V.

et si est

Ut fructus

terrae dare, et

Te rogamus, audi
IIHsque

finitis,

hus junctis
f.
^.

dicit

:

:

conservdre digneris

nos.

Delegatus slans detecto capite, maniPater noster. secreto.

Et ne nos indiicas in tentati6nem.
Sed libera nos a malo.

Et additur a Clero in cantu

:

Psalmus 84.
[ENEDixiSTi Domine terram tuam * avertisti
captivitatem Jacob.
Remisisti iniquitatem plebis tuae * ope:

:

omnia peccata e6rum.
Mitigasti omnem iram tuam

ruisti

:

*

avertisti

ab ira

indignati6nis tuae.

Converte nos Deus salutdris noster * et averte
iram tuam a nobis.
Numquid in aeternum irasceris nobis? * aut extendes iram tuam a generati6ne in generati6nem ?
Deus tu conversus vivificdbis nos * et plebs tua
:

:

laet^bitur in te.

Ritus bcnedicendi populos et agro^.

263

Ostende nobis D6mine miseric6rdiam tuam * et
tuum da nobis.
Audiam quid loquatur in me Dominus Deus *
quoniam loquetur pacem in plebem suam.
Et super sanctos suos * et in eos qui convertiintur ad cor.
Verumtamen prope timenteseum salutare ipsius *
:

salutare

:

:

,

:

ut inhdbitet gI6ria in terra nostra.
Miseric6rdia et veritas obviaverunt sibi * justitia, et pax osculatse sunt.
* et justitia de cselo
Veritas de terra orta est
prospexit.
Etenim D6minus dabit benignitatem * et terra
nostra dabit fructum suum.
* et ponet in via
Justitia ante eum ambulabit
gressus suos.
,

:

:

:

:

Gloria Patri.

Quo

linito, iJelegatus dicit

:

Benedices cor6nse anni benignitatis tuse.
Et
campi tui replebuntur ubertate.
H'.
Oculi
omnium in te sperant D6mine.
f.
i^. Et tu das illis escam in tempore opportuno.
y. D6mine exaudi orati6nem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
y.

y.

D6minus vobiscum.

n.

Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

DEUs

refugiura nostrum et virtus adesto piis
Ecclesise tuse precibus, auctor ipse pietatis, et
praesta ut quod fideliter petimus, efficaciter conse,

:

;

quamur.
qui in omni loco dominationis tuse clemens
benignus assistis exaudi nos, qusesumus, et
concede ut in p6sterum invioUbilis hujus loci permaneat bene ^^ dictio, ettuimunerisbeneficia, uni-

DEUS,
et

:

;

versitas

hsec fidelium, quse supplicat, percipere

mereMur.

264

Ritualc

Romanum.

Tit. YIII. cap. 31.

pietatem tuam, omnipotens Deus ut fructus terrae, quos aeris et pluvise temperamento
nutrire dignaris, benedictionis tuse imbre perfiindas,
et tribuas huic populo tuo de tuis muneribus tibi
semper gratias agere ut fertilitate terrae esurientium animas bonis affluentibus repleas, et egenus et

ORAMus

:

,

;

pauper laudent nomen

Dominum

nostrum.

gloriae tuae.

Per Christum

Amen.

b^.

14. Postea assumpto baculo,
cooperto capitc dicit Delegatus

si

est Episcopus,

et

:

Benedictio Dei omnipotentis, Patris ^I^ et Filii,
super agros, et bona quaecumque
loci hujus, plena descendat, et maneat semper.
,

et Spiritus sancti,

.

H».

Amen.

15. Si esL

Episcopus,

lacil Ler

sigiium cruci^.

16. Deinde accepto de manu dignioris de Clero aqute
benedicta? aspersorio aspergit versus quatuor mundi
partes-, dicens sine cantu, et sine Psalmo Antiphonam
:

Asperges me hyssopo, et mundabor
et super nivem dealbabor.

:

lav^bis

me,

17. l^io BeiiedicLioiie pojjuii

junctis

(licit

:

,

operto capite

,

niauibus

Pater noster. secreto.

Et ne nos indiicas in tentationem.
Sed libera nos a malo.
y. Salvos fac servos tuos.
i^.
Deus meus, sperantes in te.
f. Non secundum peccata nostra facias nobis.
y.

i^.

^

Neque secundum

iniquitates nostras retribuas

nobis.
y Mitte nobis

Domine auxilium de sancto.
Et de Sion tuere nos.
V. Domine exaudi orationem meam.
i^Et clamor meus ad te veniat.

i^

D6minus vobiscum.

lil.

Et

cum

spiritu tuo.

265

Ritus bonedicendi populus el agros.

()remus.
PROTECTOR in te sperantium, Deus, exaudi preces
populi tui et praesta ut veniat super nos speratae a te benedictionis ubertas, et pietatis tuse muneribus jiigiter perfruamur. Per Dominum nostrum
Jesum Christum Filium tuum Qui tecum vivit et
regnat in unitdte Spiritus sancti Deus per omnia
ssecula sseculorum. l\. Amen.
,

;

:

,

Humiliate VOS
18. Tunc Diaconus cantat alta voce
ad apostolicam Benedictionem. Et Delegatus stans
operto capite, et si est Episcopus, baculum sinistra
tenens manu, benedicit semel, et si csl Episcopus, ter,
:

dicens

:

AucTORiTATE Dci omuipotcntis,

et

beatorum Apo-

stolorum Petri et Pauli et sanctissimi Domini
benedico vos, et omnes hujus loci
nostri Papse N
,

:

,

In

n6mine Patris
^. Amen.

j^

,

et Filii, et Spiritus sancti.

19. Demum cantatur Hymnus Te Deum (pag. 310),
inchoatus a Delegato quo finito, Delegatus cantat Orationem pro gratiarum actione.
;

Qremus.

DEUS, cujus misericordise non est niimerus, et
piissimae mabonitatis infinitus est thesaurus
jestdti tuae pro colldtis donis gratias agimus tuam
semper clementiam exordntes ut qui petentibus
postulata concedis, eosdem non deserens, ad prsemia futiira disponas. Per D6minum nostrum Jesum
Christum Filium tuum Qui tecum vivit et regnat
in unitate Spiritus sancti Deus per 6mnia ssecula
ssecul6rum. p. Amen.
:

,

;

:

,

Cantorcs adduiii
^.

Deo

Benedicamus D6mino.

gr^tias.
+-*-*-

266

Romam\ni.

Riiiiale

Til. VIII. cap. 32.

CAPUT XXXII
METHODUS INDICTIONIS PR^MITTENDiE
PONTIFIOI^ BENEDICTIONI
STATIS DIEBUS SUPER

POPULUM ELARGIEND/E

RITUSQUE IN EA SERVANDUS A REGULARIBUS
OUIBUS A S. SEDE HUJUSMODI FACULTAS INDULTA EST
VEL INDULGEBITUR

a Sede apode prseceptis operibus pro
ea lucrifacienda de die, quo visitanda esl
designaia Ecclesia,de hora denique, qua da-

DMONEATUR populus de Indulgentia
stolica concessa,

,

bitur pontificia Benedictio.

De quibus, quale-

nus opus sii, etiam schedis impressis, et consuetis locis
palam affixis, ceriior fiat.
2. Postquam slatutis die ei hora populus ad Ecclesiam
convenerit, alta voce leg^antur apostolicie littera^, seu
decreta, quibus Indulgcniia concediiur, una cum potestate Benedictionem apostolicam super populum efTundendi, ut de delegatione audientibus consiet et concessio ex latino sermone in vulgarem accommodatum ad
popidi intelligentiam conversa, pronuntietur. Populus
ad suorum scelerum detestationem pio brevique sermone exciietur post quse Sacerdos, nullis circumstantilius minisiris, stola et superpelliceo indutns (ut in
Rituali lioc prffiscribiiur, cum agitur do benedictioni:

,

:

bus, quffi extra Missam Presbyieris permiltuntur), ante
Altare genuflexiis sequentibus verbis Dei opem hoc
implorol.

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cselum et terram.
Domine.
f. Salvum fac populum tuum
tuae.
hereditati
benedic
^. Et
f. D6minus vobiscum.

f.
^.

i^.

Et

cum

spiritu tuo.

Deinde stans sequentem

recitet

Orationem.

Ritus Bened.

poiilif.

super

po[)uluiii.

267

Oremus.
misericors Deus, da nobis auxiOMNiPOTENS
lium de sancto et vota populi hujus in humilitate cordis veniam peccatorum poscentis, tudmque
benedictionem prsestolantis et gratiam clementer
exaudi dexteram tuam super eum benignus extende,
ac plenitudinem divinse benedictionis efFiinde, qua
bonis 6mnibus cumulatus, felicitatem et vitam consequatur seternam. Per Christum Dominum nostrum. H. Amen.
et

,

,

:

3. Post quain ad cornu Epistokt' accedat fut in Aclis
Ecciesiaj Mcdiolanensis, parle 4
Benedicet in Ecclesia,
ad AltarCy stans in cornu Epistolse
cl slan^ in cornu
Epistoke, non tiiiia, hoc esl, Iripiici signo crucis, sed
una benedictione unico videlicet signo crucis, benedicat proferens alta voce lisec verba
:

;

i

,

:

,

BenedicatvosomnipotensDeus, ^Pater, etFilius,
et Spiritus sanctus.

^.

Amen.

TITULDS
CAPUT

IX
I

DE PROCESSIONIBUS

UBLic^, sacrseque Processiones, seu Supplicationes, quibus ex antiquissimo sanctorum
Patrum instituto catholica Ecclesia vel ad excitandam fidelium pietatem, vel ad commemoranda Dei beneficia, eique gratias agendas, vel
ad divinum auxilium implorandum uti consuevit, quapar
est religione celebrari debent; continent enim magna ac
divina mysteria, et salutares christianae pietatis fructus
de quibus
eas pie exsequentes a Deo consequuntur
fideles praemonere et erudire, quo tempore magis oppor:

tunum

fuerit,

Parochorum officium

est.

2. Videant in primis Sacerdotes, aliique ecclesiastici
ordinis, ut in his Processionibus ea modestia ac reverentia tum ab ipsis, tum ab aliis adhibeatur, quae piis

et religiosis

hujusmodi actionibus maxime debetur.

3. Omnes decenti habitu, superpelliceis, vel aliis
sacris vestibus, sine galeris, nisi pluvia cogente, induti,
graviter, modeste ac devote bini suo loco procedentes,
sacris precibus ita sint intenti, ut remoto risu, mutuoque colloquio, et vago oculorum aspectu, populum etiam
ad pie, devoteque precandum invitent.

, ,,

.

De processioiie
4.

in feslo PuriC. B.

M. V.

Laici a Glericis, feminse a viris separatse

,

269
orantes

prosequantur.
Praeferatur crux et ubi fuerit consuetudo, vexilsacris imaginibus insignitum, non tamen factum
militari seu triangulari forma.
5.

,

lum

6. Edendi ac bibendi abusum, secumve esculenta et
poculenta deferendi in sacris Processionibus agrisque
lustrandis, et suburbanis Ecclesiis visitandis, tollere
Parochi studeant ac fideles, prsesertim die Dominica
quae proxime Rogationes antecedit, quam haec dedeceat
,

;

corruptela, saepius admoneant.
7. Processiones prius fieri debent, deinde Missa solemniter celebrari nisi aliter ob gravem causam interdum
Ordinario vel Clero videatur.
8. Processiones autem qusedam sunt ordinariae, quae
fiunt certis diebus per annum ut in festo Purificationis
B. Marise semper Virginis et in Dominica Palmarum
:

,

,

et in Litaniis

majoribus in festo

S.

Marci

,

et in

mino-

ribus Rogationum triduo ante Ascensionem Domini, et
in festo Gorporis Christi, vel aliis diebus pro consuetudine Ecclesiarum.
9. Quaedam vero sunt extraordinariae
ut quae variis,
ac publicis Ecclesiae de causis in dies indicuntur.
,

CAPUT

II

DE PROCESSIONE
IN DIE

FESTO PURIFICATIONIS

MARI^E VIRGINIS

B.

OMPLETA bcnedictione ct distributione candelarum ut in Missali Romano reformato
fit Processio. Et primo Gelebrans imponit
incensum in thuribukmi deinde Diaconus
vertens se ad populum dicit
,

,

;

,

1
Pro-ced4-mus

:

1
in pa-ce.

'

270

l»iluale Roiiianuin.

Et Chorus respondel

1

F
In

:

'

1

no-mi-ne

Tit. IX. cap. 2.

t^
A-men.

Ghri-sti.

Ihuribulo funiigantej

thurilerarius cuai

2. Prajcedit

deinde Subdiaconus paratus delerens crucem niedius
inter duos acolythos cum candelabris et candelis accensis
sequitur Clerus perordinem, ultimoCelebrans cum
Diacono a sinistris, omnes cum candelis accensis in
manibus et cantantur Antiphona? sequentes.
.

,

:

:

Modus

Antiphona.

?'

1F,.'T'r '

Ad-6r-na tha-lamum

W

on

5

P?
stum
iFr*

sus-ci

et

,

:

ample

-

cte

w^

e

-

-

est

iite

^

I

'

1^1

-

vi

lii

-

por-ta

-

:

"'^

!
re

M

'1

stis

tat

'

'

Ma - ri-

re

L,

tfl

^

Chri-

-

j

no

Si-

^
Re gem

cae-le

nim por -

'"'V

um

'"'n

'
I

ip-sa

-

4,

TV
ri-ae

pe

tu

1

am, quae

<]|;

-

Fa-la.

0.

r^'
gem

glo-

,

r^^TrTii
mi-nis

:

sub-si-

,

De processione

'

-q->i<-

^p

stit

Vir-go,

Fi

- li -

addii

um

p^

an

'

' "1

ma

cens

-

lu

te

-

-

ci

fe

-

'

quem

:

-

acci

in ul-nas su

i^
I

ni-bus

-

t^^

-

rum

ge-

prse-di

r

me

pi - ens Si -

as,

-

p i»

T

1"

ni - tum

271

festo Piirif. B. M, V.

iii

c^

-

-

on

-

vit

fl=1

^
p6

f

um

pu

-

- lis

D6

,

^

^^^

m-tF^

es

-

se

vi

-

[;

et

Sal-va-to

tse

e-

Hir

ftFfe
mor tis

et

-

'^4^

' !

i|

mi-num

-

rem mun

-

Modus

Alia Antiphona.

di.

-

2.

Be-fa.

otS^
Resp6n

s

-

P ft
a Spi

-

sum

ac

-

¥=¥*
ri

-

tu

ce

pit

-

Si

B

M

san

-

cto

-

,

non

me on
-

B^"

vi

-

^

sii-

272

i

1F

Romnnum.

Rituale

stum D6

-

e

pit

ret

-

um

di

-

in

f

-

Nunc

q
nas su

De

um D6

l

^

p, , ,
-

I

1'^

^,

P

-

e-rum

'^^

,

ut

et di-

fd

p^

vum

1

tu-

pa-ce.

in

!

-

i|

fM=^

I

ce-rent pu

pa-ren-tes e-jus

ser

tis

-

et

•Tfi*'

mi -ne

i^

1

as,

um,

di-mit

in-dii

I

-

1

».
^U ,

,

'

templum, ac-ce-

in

ul

xit

-

in-dii-

I

'

^m

cum

et

:

* y^

Ti

be-ne

sum

vi-de

si

w^

I

-

m-w

f Cum

r*

P« ^

e-rum

-

'j

.

-

'

B

F^

ce-rent pii

:

ni

mi-ni

-

I

xit

f

wj-^
P

^
^p

I

mor-tem,

se

"'1
Chri

4t

"1

T"

i
p
rum

Tit. IX. cap, 2.

-

1

1

Je-

mt:»
ce-rent seciin-

i

!

Dc proccssionc

F

'

dum

consu- e

^

gh
^

*

-

tu

^

ip

di-nem

-

' 'n

ul

-

Modus

2.

]^.Ob-tu-le

'
f

e

-

runt pro e

it

-

-

um

in

:

fiiVif
-

o

D6

^^

mi-no

-

^
pi

I

|

tiir

^

pul

,

-

p

aut du

tu-rum,

4

1»^

I

-

hk-

N- >\ .,>*

:

"*

Sic-ut scri

-

'*

r^
le

-

ge

i

ptum

I

est

=j=pi

D6

-

-

os

«
-»^
^

,
lum

co

los

I

cantatur

,

:^

^l=P^

in

pit

i

par

y

-

e-

Re-fa.

^

rum

*Aj.
^

^

pro

gis

-

^

I

su-as.

Et ingrediendo Ecclesiam

r-

le

273

^
nas

-

acce

se

-

'T

P

p,

1

o,

M, V.

in festo Purif. B.

mi

-

ni.

,

^
Riluale Romanuni.

274

^

$ Postquam
t

imple

y.

V

F

M6

Ma-ri-ae,

y

si

ut

fr^^

,

D6

1 ' '

G16

o,

-

«=1

1
runt

ri

-

a

et Spi-ri

1
gem

le

Je-sum

in

Je-

ps^

si-ste-rent

um

e

p.

mi-no. Sicut scriptum

'
y.

"V

^

-

purga-ti-

se-ciindum

tu-le

,

f

1P

di-es

1

f
-

^ sa-lem,

rii

sunt

- ti

I

i"^

»—

^

'T "1

6-nis

-

Tit. IX. cap. 2.

''

T'
Pa

-

est. ui supra.

'

'

A

I

tri

,

tu-i

-

et

san

Fi

-

-

li-

cto.

Sicut scriptum est. ut supra.
Finita Processione, Ceiebrans et Ministri, depoaccipiunt paramenta alba pro Missa. Et
candelse tenentur in manibus accensae, dum legitur
3.

sitis violaceis,

Evangelium, et iterum ad elevationem Sacramenti usque
ad Communionem.
t

if

i

De

processioiie in die Palmaruni

CA1»UT

275

111

DE PROCESSIONE IN DIE PALMARUM

N Doniiiiica Palmaruni, iacta benedictionc, et
distributione palmaruni seu olivaruni, posl

ultimam Orationem Omnipotens,
eessio

sum
ad populum

;

in

dicit

,

etc.

lil

Pro-

primum Celebrans imponit incen-

ac

thuribulum

,

et

Diaconus verlens se

:

4

^

Pro-ce-da-mus in pa-ce.
Et Chorus respondet

^
In

no-mi-ne

:

^

^^

Chri-sti.

A-men.

2. Priccedit thuriterarius cum thuribulo fumigante
deinde Subdiaconus paratus deferens crucem medius
inter duos acolyllios cum candelabris et candehs accensis
sequitur Clerus per ordinem
ullimo Celebrans
cum Diacono a sinistris, omnes cum ramis in manibus
et cantantur sequentes Antiphome, vel omnes, vei aliqua3 quousque durat Processio.
;

,

:

,

,

,

,

:

Modus

Antipliona.

f

Cum

f nus

'

:

.

'I.

'

it^:

'

?

appro

f^
Je-ro

-

-

pinqua-ret

D6

jyi

1=gfi
s6

lymam,

et 8.

mi-

t ^^rfw
mi

-

sit

Romanum.

Rituale

276

^ '

t=f^
du

os

-

l?i^

^

ex di-sci-pu - lis su

'

^^^

#

-

is

p» ,

i

^

I

di

-

cens

in ca-slel-lum,

te

I

:

^

!^
lil

^p

quod con

*

Tit. IX. cap. 3.

ni-e

-

-

vos

tra

pul-lum

tis

ga

tum, su-per

^
ir v
"^^
mi-num

j

-

1

I

se-dit

^

dii

-

I

'

:

inler-ro-g^

a

-

si-nse

quem

al-li-

, p

'

^i

y*
di

»=?«
mi-no

p
ci

-

I

-

vos

I

I

:i^

D6

ad-

et

Si quis

,

'

I

vi-te,

-

ve-rit,

-

«qpq;
0-pus

*

ri

r

s61

h6-

nul-lus

fHi

^
inve-

Ti|iFr

r^M

i

p

^
mi-hi.

ci-te

et

:

^^

^Sf
-

est

est.

-

te

:^
:

'
Sol-v6n-

j

De processione

die PalmaiTiin.

iii

^J»

I

ad

tes

^t

wFh

^i
po-su-e-runt

f1

-

il

iiV
i^

a

-

,

I

e

-

""

men

Fi"»

I

um

:

_M

"

im-

-

ta

^

a

4

expande-bant vestimen-ta su-a

li - i

^4 fm

r—
«

- sti -

""

su-per

et se-dit

et

:

1

^

"

I

ve

li

i«Tr*i
su

^^^J

du-xe-runt ad Je-sum

-

277

1

in

m m

m
1

vi

a

-

k

:

-

ramos de

li - i

-

bus ster

E=tT

t

que-bantur,

*J

-

ne-bant

:

5
clama-bant

et

:

iJU»
^

6 r»
ni

I

:

^

Ho-s^n-na,

,

qui ve-nit in nomi-ne

di-ctus,

,

1

arbo-

%

^
ri

t

! j=T

qui

se-

be-ne-

^-^
1

D6

-

mi-

^

be-ne-di-ctum re-gnum pa-tris no-stri

Rituale Romaiium.

278

g_

|fc

T

vid

-

F

:

!
Ho-s4n-na

"

audis

set

-

W

ve

-

TT
qui-a

pu-lus,

-

Je-ro-s6

nit

f

e

i

^ <1

-

^
Je-sus

5

ly-mam, ac-ce-pe-runt

-

>^

f TT

Hl

pu

p6

Sol-re.

7.

Tnr

mos palmd

-

li

f; "^

i^
ra

-

fi

iModus

^

ozf. S
-

bis

-

vid.

Alia Aiiliphoiia.

rum

et

:

ex

- i

-

e - runt

'! TT

I

6b

M

'
e

-

ri

vi

-

,

-

am

j
di

cen

-

-

mk

-

bant

I

in sa-ld

-

tes

:

Hic

est,

qui

"--

1
ven-tu-rus est

et cla

,

?~T

I

^

excel

in

L

1
-

Gum

,

I

ir,i/''»*.N

mi-se-re-re no

:

Da

g

"1

itf^
sis

'^»

_

^

Da

Til. JX. cap. 3.

-

tem p6

-

pu-li.

Do

processioiie in

1
Hic

est sa

lus nostra,

-

ra

-

-

Quan-tus

el.

m
Thro

et

-

is

runt?

Do-mi -na

- ti

-

6

-

1T

^pi
ciir

g

est

time-re

ec-ce Rex tu

1

t

-

-

- i

KiJi

,

nes

fi - li -

4
:

cu

oc-

^±1

5

No - li

l
on

^

B
te,

m fm M

ni,

-

red-em-pti-o

et

ji

g^

I

279

_

^

"aI
4^
Is

Palmarum.

dit'

us ve

-

a

4
Si-

MZE

^

nit ti- bi,

se-

1

^
-1

dens su-per pul-lum a

-

5
est.

Sal

qui ve-ni

-

-

sic-ut scri-ptum

si-nae,

ve Rex, fabri-ca

sti

W

Modus

Alia Anliphona.

¥i
Ante sex di

tor mun-di,

-

me-re

red-i

^

nos.
Sol-ut.

8.

^snfl*
^^tui

^zltek
-

es

±q

b, ,

rii

so

-

le

-

mnis

280

¥Pa
i

Romannm.

Ritiiale

schse

p
nus

quan-do

,

in ci-vi

t^

-

ve

-

^-tf

runt e

R

-

pii

cla-md

-

ri

et

:

m
-

in

rum

^

"1 F"

-^a ^

bant vo-ce ma-gna

-

/ f^u

f

e

-

bant ramos pal-ma

T

et

iH
ig

'1

p ,

ru-sa-lem.

-

1

-

mi-

-

i

1

md-ni-bus por-ta

1

tem Je

P
-

"

D6

nit

'

1

I

-

'

occurre

11

^

I

i
, p. ^

f

I

'.].

' ^*»»!^


-

Til. IX. cap.

di - ceni

^
tes

Ho-sdn-na

:

"1

,i

P

ex-cel

in

E
-

*
^ Wm

^*

Iv

sis

:

be-ne

.

di

-

i

qui

ctus,

-

r^

'

«

1

I

'

1

'

ve-ni

-

in mul-ti -tii

sti

X

Hp
se

1

'

I

-

ri -

c6r

-

!
di

-

se

tu

di

-

p
-

-

ne

«

mi-

i

ge

:

Ho

-

sAn-

P

^
W

processioiie in die Palmariim.

Dc

,*

r]

281

ri*^*

na

in

'
1 T"

^

ex-cel

-

sis.

Modiis

Alia Antiphona.

M^

Sol-re.

1

^
cum

Occur-runt tur-bae

bus

ri -

-

flo

et

^^^^=0^

f»d=^

f
pal

-

mis Red-empto

-

6b

ri

--—
tri

umphan

-

se

-

qui

-

a

J

:

Fi

- li

-

digna dant ob-

ti

:

in

et

ces

'
na

to-nant

I

per

r^

V

in

ex

J"
-

cel-sis.

gentes

i^i^
-

^->->-T

nu-bi-la

1

o-re

- i

laudem Chri
-

^

um De
J

,

I

pr£e-di- cant

-

:

1

VII.

f

F

am

vi -

a

^
etvicto-ri

-

:

sti

f .^

^

Ho

vo-

-

san-

Rituale Romanuni.

282

i

Cum

1

- lis

pu

et

in-ve-ni-a-mur,

p^-^^^rf-

^

e

-

-

~nr

clam^n

Sol-re

'—

,

An-ge

;{.

Modu^:.

\lm Antiphoaa.

^

Tit. IX. cap.

tes

tri

-

ris

TT^

umpha-to

-

Ho-san

na

-

mor-tis

^^

ri

T^-T^
:

ex-cel-sis.

in

Modus

Alia Anlipliuaa.

A

fi-de-les

Mi-la.

i.

rr^-rnmn^!E^
Tur-ba mul

di

-

em

-

ta,

quae con-ve-ne

-

^3^^^^^^
no

ip

:

Be

-

ne

!
no

-

-

di

qui ve

,

,

j
D6-mi

mi-ne

^E
in

ctus

-

ex-cel

-

sis.

-

:

Ho

-

mi-

-

in

nit

L,

1

I

ni

-

ad

rat

cla-ma-bat D6

fe-stum,

san

-

:^

na

^

De procossione

In rcvcrsione Processionis,

3.

283

Palniarum.

in iVio

duo

quuUior can-

vel

lores intrant in Ecclesiam, et clauso ostio. stantes versa
incipiunt v. Gloria, laus, etc.
facio ad Processionom
ot decantant duos })rimos Versus. Sacerdos voro cum
aliis extra Ecclesiani repetit oosdom. Deindo qui sunt
intus, cantant Vorsus scc[uentos, vel omnes, vel parlom,
prout videbitur et qui sunt oxtra ad (juoslibet duos
Versus rospondonl Gloria, laus, etc. sicut a principio v.
.

;

,

:

Modus

1

^

Re-la.

.

^

w
G16

-

ri

-

laus, et

a,

Chri

m

ti-bi

cu

:

i^
-

pu - e-ri

i

iF

le

V

r.

I-sra

es tu

pi

um.

-

Gloria, laus.

rp

-

M f^

^

de-cus prompsit Ho-san-na

T^.

Rex

sit

^

ste

-

5

ho-nor,

W feE Red-emptor
5

^

-

el

I

Rex Da-vi
,

MM

ta pro-les

:

no-mi-ne qui

in

^^ atpi ^
Rex be- ne-

^

di

-

cte

ve-nis.

^E

Coe-tus in ex-cel

-

sis

-m—n

i^

te

-

dis

et

^

D6

-

incly-

p

mi-ni

^

i?.

Gloria, laus.

laudat cse-li-

284

1

^

Rilualc Romaniim.

cus o

et

morta

t^l

^1"

^

mnis,

-

Til. IX. cap. ^.

-

lis

ho-mo,

et cun-

•••^•i.
cla cre

-

i-ta

si-mul.

Gloria, laus.

iT.

^
Plebs Hebrse

-

mf

ve

-

nit

=!

'

ti-bi.

passii

ti-bi

a

^

vo-to, liymnis.

^

G16ria,

i^.

-F"»
P^

B
1

-

!

1

ad-su-mus ec-ce

Hi

palmis obvi

*

cum pre-ce,

:

^

1

cum

a ti-bi

-

laus.

^

J\

sol-ve-bant mu-

ro

?^S^
ni

-

a

lau

-

(iis

:

Nos

!

^

ti-bi re

J

Hi pla - cu

-

e

^
-

re

ti -

I

bi

gndn

- ti

.

pan-gi-mus ec-ce me-los.

1

-

,

Gloria, laus.

i^

1
pld

I—
-

ce

-

at

de-

'J

Dc processione

!

fc

1

die

Palmnrnm.

285

B

B

fl^

iji

«1

k^
V

!
a^
1

v6

-

no-stra

ti -

-

^

^'

'

m
n

^

g^
h

1

1

cle-mens, cu
1?.

4.
ffua

-

Wm^

<

bo-na cuncta

i

Rex

Rex bo-ne,

:

pla

m

li

i

cent.

-

Gloria, laus.

Postea Subdiaconus Imstili crucis percutiL portam
statim aperta, Processio intrat Ecclesiam, cantando
:

Responsorium

Modus

:

Re-fa.

2.

^^
Ingre

ctam

di

-

ci

!

-

-

en

vi

-

pu

tem, Hebrse

e-ri

vi

I

- tse

pro

nun-ti

I

na,

palmi

.1

>

clama-bant,

I

-

6-

an-

fi
rum

-

p.
^
in

-

H^^

'1

% ji

*Gum ra-mis

-

re-sur-re-cti

rt

I

6-

-

DdS:

*,

-1 r»
s^n

I

'^-MJp

I

tes,

T'

^

td

*=F

y

' "' ^''

i

I

rum

nem

te

j

r'ii - ^
'1
D6-mi-no
in san-

.

-

:

Ho-

E^

ex-cel-

286

Rituale Romaniim.

Til, IX. eap. 4.

I^

p

fia?
sis. V.

Gum

au-dis

^
quod

Je

&

mam

-

1
sus

ve

-

ni

ex

- i

-

e

-

pu-lus,

-

,11

I

-

Je

ret

^
,

p6

set

-

runt

-

ro

-

s6

ly-

-

i*^
6b

VI

-

am

fc_-l

ifc^!3
-

e
El
5.

hns,

non

(licitur

r.um ramis.

i.

Deinde

dum

nt supra.

Gloria Patri.

dicit\ir Missa
et rami tenentur in mani
cantatur Passio, et Evang-elium tantum.
:

-*-*-*-

CAPUT

IV

ORDO SERVANDUS
IN

LITANIARUM MAJORUM PROCESSIONE
QUiE IN FESTO

S.

^JARCI

CELEBRATUR

mane in Ecclecontrito ct humili corde
Dcum (lexis gcnibus paulisper prccentur. Sacerdbs pluviali cum ministris, vel saltem superpelliceoel stola violaceicolorissit indulus
cujus coloris habitu in rcliquis Processionibus sempcr
utatur, prfeterquam in Processionibus Corporis Christi,
et qufc fiunt solemnibus dicbus, vel in gratiarum actionem quibus diebus utitur colore propride solemnitati
LEHus ct populus
sia congregati,

,

hora statuta

omnes

:

;

De

|)roccssione in Lilaniis majoribus.

congruenle. Cjeteri vero Sacerdotes

et Clerici

superpel-

sequentem Antiphonam stantes concinant.

liceis induti,

Modus

Anliphona.

^ <—V

f

287

2.

Re-fa.

5

Ex-siir-ge D6

mi-ne,

-

id

ju-va

-

Fi

fl

"1

1
nos

et

:

-

fmen

tu

-

^

um.

Ps. 43.

^

stris

HE

nunti

-

-

au-di

a-ve

-

-

De

us

-

vi-mus

:

runt no

-

etFi

bis.

i

san-cto.

- li

Sic

-

o,

et

Spi

-

o,

et

-

ut

e

nunc,

et

-

ri-

t

^

-

rat in princi-

tf

f^
pi

S=1

V G16-

^
-

!

I

fM=i^

wn-*
tu

an-

pa-tres nostri

1

a Pa-tri,

n

au-ri-bus

I

-

1

no-

^

fl"^

1
ri

pro-pter

nos

ra

-

mM

no

be

-

li

sem-per,

5
et

in s£e-

H

288

Rituale

Romanum.

Tit. IX. cap. 4.

ii=p

f
cu-la

sae-cu-16

Et repetitui'

;

-

af
A

rum.

men.

Exsiirge Domine.

2. Doinde genuilectanL onmes
et duo Clerici ante
Altarc majus geriullexi, devote Litanias cantare incipiant
:

(pag\ 81), cieteriseadem voce respondentibus. Cum
erit
¥:^?

canlatum

^

Sancta

^

??

Ma

autem

:

-

ri

-

a,

o -ra pro no-bis.

3.Surgunt omnes, et ordinalim procedunt, egretlieuLilaniasque prosequentes
praicedentc eruce, et
sequenle Clero, ultimo loco Sacerdos ]iaratus, ut supra
dictum est, cum minislris, prout res vel locus postulat,
les,

,

sacris vestibus indulis.
4. Si Processio sit longior, vei repetanlur Lilania'=,
volLitaniis absolulis usque ad Preces exclusive, dicanseu Gradualibus.
tur aliqui Psaimi ex«Poenitentialibus
vel in Rogatioin
iis,
itetilite
cantica
Ilymni vero,;Vel
nibus, aut aliis poenitentise causa institutis Processionir
bus non dicantur.
,

,

5.Si ad unam, vei plures Ecciesias iu via sit divertendum, ingressis Ecciesiam, intermissisque Lilaniis,
vei iPsaimis, canlatur Antiphona cuni Versu el Oratione
sancti Patroni illius Ecclesite. Deinde egredientes, resumptis Precibus, eodem ordiue procedunt usque ad Ecclesiam, ubi cum Preoibus et Orationibus omnibus Processio terminatur, ut in line Breviarii Romani post
Psalmos Pu^nitentiaies.
^ln Litaniis minoribus RogaUoiuun serventur omnia,
'

ut supra in Litaniis majoribus.

-*—*-

De processione

in fosto Ss.

CAFUT

Corporis Christi.

289

^

DE PROCESSIONE
IN

FESTO SANCTISSIMI CORPORIS CHRISTI

ECENTER ornentur Ecclesiae et parietes viarum,
per qiias est transeundum, tapetibus etaulfeis^
«^t sacris imaginibus, non autem
profanis aut
vanis figuris, seu indignis ornamentis.
2. Sacerdosprimum Missamcelebret, inqua
duas hostias consecret, et sumptauna, alteram in tabernaculum in Processione deferendum ita reponat. ut per
vitrum seu crystallum, quo ipsum tabernaculum circumseptum esse debet, exterius adorantibus appareat,
veloque operiatur, donec auferatur ab Altari.
Peracto autem Sacrificio, et Processione jam inchoata,
ordine, quo jam supra dictum est in Litaniis majoribus!
Sacerdos pluviali albo indutus, ter incenset Sacramen-

tum genuflexus.

3. Deinde Diaconus oblongum ao decens velum circumponit scapuhs Sacerdotis, qui parte veli ante pectus
pendente, utraque manu cooperta
ostensorium seu
tabernaculum aDiacono sibi porrectum reverenter suscipit in supremo Altaris gradu
mox ad Altare ascendit,
,

:

Sacramentum ante faciem tenens, vertit se ad populum; inde descendit sub umbellam oomitantibus mini-

et

duo acolythi
bus prsecedunt.
stris, et

vol Clorioi

oum

thurihulis offnman+i-

4. Omnes praBcedunt luido oapito, aooensos ooreos
gestantes, et sequentes Hymnos pro longitudino Prooessionis devote concinentes. Dum voro Sacerdos disoedit ab Altari, Clonis, vol Saoordos oantaro
incipit

sequentom

Modus

Hymnum
I

.

:

Re-la.

^^^^^^
Pange

lingua glo-ri

RiT. N. 190.

-

6

-

si

fl=fei

Cor

-

*-f

po-ris
10

, ,;

290

Rituale Romaniim.

-V

¥
my-ste

^
si,

-

5
Sangui

mundi

nisque pre-ti-

-

r-^

j .

1

f

pre-ti

um

-

1

1

^

fru-ctus ven-

-

si

Rex

ef-fii-dit gen-ti

Nobis datus, nobis natus

Ex intdcta Virgine
Et in mundo conversatus
Sparso verbi semine
Sui

6-

*±i

p
trisge-ne-ro

,

±1

ri-um-,

in

,

Tit. IX. cap, 5.

^

quem

,

moras incolatus

Miro clausit ordine.
In supremae nocte coense,

Recumbens cum

fratribus

Observata lege plene
Cibis in legalibus
Cibum turbse duodense
Se dat suis mdnibus.

Verbum

caro,

Verbo carnem

panem verum

efficit

:

Fitque sanguis Christi merum
Et si sensus deficit,
Ad firmdndum cor sincerum
Sola fides siifficit.
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui
:

Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

-

um,

,

,

De processione

iii

lesto Ss. Corporis Christi.

291

denitori, Genitoque

Laus

et jubilatio,

Salus

honor, virtus quoque

,

benedictio
Procedenti ab utroque
Sit et

:

Compar

Amen,

lauddtio.

sit

Modus

Hymnus.

Wi
so

lemni

-

is

-

jun

a,

fs^
ex prse-cordi-

et

'

t
c6-ni

-

1 pi

^=^^

t
sint

is

omni

-

a,

so

-

A

nent prse-

1 '

i^

re-ce-dant ve

a;

sint gaudi-

cta

T^

-1—»-

1P3

-

Re-la.

m

9^

t

Sacris

1.

-

te-ra, no

-

va

1^^

corda, vo

-

ces, et

6pe-ra.

Noctis rec61itur ccena novissima,
Qua Christus creditur agnum et azyma
Dedisse fratribus, juxta legitima
Priscis indulta patribus.
Post agnum typicum expletis epulis,

Corpus Dominicum datum discipulis,
Sic totum omnibus quod totum singulis
Ejus fatemur manibus.
,

Dedit fragilibus c6rporis ferculum
Dedit et tristibus sanguinis p6culum,
Dicens Accipite quod trado vasculum,
Omnes ex eo bibite.
:

1

,

292

Romnnum.

Rituale

,

,

Tit. IX. cap. 5.

Sic sacrificium istud instituit
Gujus officium committi voluit
Solis presbyteris, quibus sic congruit,

Ut sumant, et dent cseteris.
Panis angelicus fit panis h6minum
Dat panis cselicus figuris terminum
O res mirabilis, mandiicat Dominum
Pauper, servus, et hiimilis.
;

:

Te,

trina Deitas unaque, poscimus
Sic nos tu visita, sicut te colimus
Per tuas semitas duc nos quo tendimus,
Ad lucem, quam inhabitas. Amen.
:

:

Hvmuus.

Modus

Sol-ut,

8.

M-5

iPI-T'^'-num ^
r . p. /
^ r^" EE;^
Ver-bum

su

'

1|!

-

pro-di

per

Pa-tris linquens d6x

-

te

-

rT7il7rTi^
ex

-

i- ens, ve-nit

^^

ad

vi

- tae

In mortem a discipulo
Suis tradendus semulis,
Prius in vitae ferculo

Se trddidit discipulis.
Quibus sub bina specie

Garnem
Ut

dedit et S^nguinem

diiplicis subst^ntiae

Totum

nec

ram, ad o-pus su-

^p

um

ens,

I

'

I

-

cibdret

hominem.

Se nascens dedit socium,

Gonvescens

in ediilium,

Se m6riens in pretium
Se regnans dat in prsemium.

;

ve-spe-ram.

,

De processione

O

in festo Ss.

, ,

;

, ,

;

Corporis Chrisli.

293

salutaris hostia

Quae

caeli

Bella

pandis ostium

premunt

Da robur,

:

hostilia

fer auxilium.

Uni trin6que Domino
sempiterna gloria
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria. Amen.
Modus 4. Mi-la.
Hyninus.
Sit

:

^B^ % 1 ' 1
hu ma-nae Sa

?

Sa-lii

fi

^

-

tis

5

vo - lii - ptas cordi

m

TTT

Condi-tor,

*=^
I

-

tor,

j-i
-

um

rd^
et ca-sta

,

-

su

J

J

orbis red-empti

"

fi
lux

1
Je

aman

-

ti

-

um,

Qua

victus es clementia
Ut nostra ferres crimina?
Mortem subires innocens,
A morte nos ut tolleres ?

Perrumpis infernum chaos
Vinctis catenas detrahis
Victor triiimpho nobili
Ad dexteram Patris sedes.

Te cogat indulgentia
Ut damna nostra sarcias,

Tuique vultus compotes
Dites beato lumine.
Tu dux ad astra, et semita,
Sis meta nostris cordibus,
Sis

lacrymarum gdudium

Sis dulce vitae

prsemium.

Amen.

J

,

294

Rituale
II

Romanum.

Modus

'^'
^F

emptor

empta

phum

et

glo

-

-

ri

de

-

fi

de

^^

Rex

ne

-

tu

-

-

al

li

- lit

Sol-ut.

8.

^

^'

r-

,

Tit. IX. cap. 5.

vmiius.

M-ier

, ,,

-

-

tis- si-me,

um,

cui

summae

mors per-

-

tri

ae.

Ascendis orbes siderum
te vocabat cselitus
Gollita, non humanitus,

Quo

Rerum

potestas

omnium

Red-

:

Ut trina rerum mdchina,
Caelestium terrestrium
Et inferorum condita,
,

jam subdita.
Tremunt videntes Angeli
Versam vicem mortalium
Peccat caro, mundat caro,
Regnat Deus Dei caro.
Sis ipse nostrum gdudium
Manens olympo prfemium
Mundi regis qui fdbricam
Mundana vincens gdudia.
Flectat genu

:

Hinc te precdntes, qusesumus
Ignosce culpis omnibus,
Et corda sursum siibleva
Ad te superna grdtia.

,

um-

,

De processiono

,

:

in festo Ss.

Corporis Christi.

295

1 1 cum repente cdeperis
Glarere nube jiidicis,
Pcenas repellas debitas,

Reddas coronas

perditas.

Jesu, tibi sit gloria,
Qui victor in cselum redis
Cum Patre et almo Spiritu
:

,

Amen.
In sempiterna ssecula.
Te Deum laudamus. ut iniVa png. 310
Benedictus Dominus Deus Israel. ut supra
Magnificat anima mea Dominum. ut supra
.

p. 197;.
(p. 149).

5. Peracta Processione, et sanctissimo Sacramento
ad Ecclesiam reportato, et super Altare deposito, omnes
Ecclesiastici, qui adsint, hinc inde ordine genuilexi
illud reverenter adorantes, dum Sacerdos de more incensat, sequentem Hymni partem concinant
:

^

ergo Sacramentum
Veneremur cernui
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

TANTUM

:

Genitori, Genitoque

Laus

et jubilatio

Salus

,

honor, virtus quoque

benedictio
Procedenti ab utroque

Sit et

Compar

:

sit

laudatio.

Poslca duo Clcrici dicant

Amen.

;

V Panem de
^.

Omne

caelo praestitisti eis, alleliiia.
delectamentum in se habentem, alleluia.

Deinde Sacerdos stans

dicit

:

Oremus.

DEUs, qui nobis sub Sacramento mirabili, passiotribue qusesunis tu3e memoriam reliquisti
mus, ita nos Corporis et Sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tuae fructum in nobis
:

;

296

Ritiialp

Romaniim.

jugiter sentiamus

saeculorum.

:

Tit. IX. cap. 6.

Qui vivis,

et

regnas in ssecula

Amen.

i^

6. Tunc Sacerdos
cum Sacrafacta genuflexionc
mento semel benedicat populum in modum crucis,nihil
,

dicens
7.
aliis

:

,

postea illud reverenter reponat.

Hic autem modus benedicendi servatur eliam
Processionihus faciendis cum Ss. Sacramento,
;

in

--*—»-

C

PT^T VT

\

DE PROCESSIONE AD PETENDAM PLUVIAM

;uNTUR omnia, ut supra in Litaniis majoribus
usque ad fmem Litaniarum, in quap. 286
rum Precibus bis dicitur
,

j

:

Ut congruentem pliiviam fidelibus tuis
concedere digneris Te rogamus, audi nos.
Pater noster. secreto.
In fmepostea dicitur
f. Et ne nos indiicas in tentationem.
i^. Sed libera nos a malo.
Psalmus 146.
HiAUDATE Dominum quoniam bonus est psalmus * Deo nostro sit jucunda, dec6raque
:

:

:

laudatio.

^dificans Jerusalem Dominus

:

*

dispersiones

Israelis congregabit.
* et alligat contriQui sanat contritos corde
tiones e6rum.
Qui numerat multitudinem stellarum * et 6mnibus eis n6mina vocat.
:

:

Magnus D6minus noster, et magna virtus ejus
sapientiae ejus non est numerus.
Suscipiens mansuetos D6minus * humilians autem peccat6res usque ad terram.
Praecinite D6mino in confessi6ne * psdllite Deo
:

* et

:

:

nostro in cithara.

Processio ad peleiidam pluviam.

297

Qui operit caelum niibibus * et parat
viam.
*
Qui prodiicit in montibus foenum

terrae plii-

:

:

servitiiti

et

herbam

hominum.

Qui dat jumentis escam ips6rum * et pullis corvorum invocantibus eum.
Non in fortitiidine equi voluntatem habebit *nec
in tibiis viri beneplacitum erit ei.
BenepMcitum est Domino super timentes eum
* et in eis, qui sperant super miseric6rdia ejus.
:

:

:

Gloria Patri.
Qlio fmito

,

dicanlur Preces

.

f. Operi Domine cselum niibibus.
^. Et para terrse pliiviam.
f. Dt prodiicat in m6ntibus foenum.
^. Et herbam servitiiti h6minum.
f. Riga montes de superi6ribus tuis.
^. Et de fructu 6perum tu6rum satiabitur terra.
f. D6mine exaudi orati6nem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.

f. D6minus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.

Oremus.
Oratio.
DEUS, in quo vivimus, movemur, et sumus,
pliiviam nobis tribue congruentem ut praesentibus subsidiis sufficienter adjiiti, sempiterna
fiduci^ius appetamus.
,

:

Oratio.

PRiESTA, qusesumus omnipotens Deus
afflicti6ne

nostra

:

ut qui in

de tua pietate confidimus^

contra adversa 6mnia tua semper protecti6ne mu-

niamur.
Oratio,
nobis, qusesumus D6mine, pliiviam salutdrem

DAet dridam

terrae

gn^nter infiinde. Per

^ Amen.

:

faciem fluentis cselestibus di-

D6minum nostrum,

etc.

298

Hiluale Hoinaiium.

f.

Tit. IX. cap. 7.

Dominus vobiscum.

Et cum spiritu tuo.
y. Benedicamus Domino.
^. Deo gratias.
y. Exaudiat nos omnipotenset misericors
nus.
l^.

^l.

D6mi

Amen.

f. Fidelium ^nimse per misericordiam Dei re-

quiescant in pace.
ii- Araen.
-t-K-h

GAPUT

VII

PROCESSIO AD POSTULANDAM SERENITATEM

MNiA

fiant,

ut

'p. 286), et in

lur

supra in Lilaniis majoribus
Litaniarum Precibus bis dica-

'

:

Ut fidelibus tuis aeris serenitdtem concedere digneris Te rog^mus, dudi nos.
:

Ad

fhiem obsecrationum dicitur

:

Pater noster. secreto.
V. Et ne nos indiicas in tentati6nem.
]^. Sed libera nos a malo.

Psalmus

66.

Eus miseredtur nostri, et benedicat nobis
* illuminet vultum suum super nos
et mi:

,

seredtur nostri.

Ut cognoscamus in terra viam tuam * in 6mnibus gentibus salutare tuum.
Confitedntur tibi populi Deus * confiteintur tibi
populi omnes.
:

:

Laetentur et exsultent gentes * qu6niam jiidicas
in aequitdte, et gentes in terra dirigis.
:

p6pulos

.

I^iocessio nd

poslulnndam serenital(Mn

299

confiteantur tibi
Confitedntur tibi populi Deus
populi omnes * terra dedit fructum suum.
Benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat nos
:

:

Deus

:

* et

metuant eum omnes

fines terrae.

Gloria Patri.
y. Adduxisti Domine spiritumtuum superterram.
^. Et prohibitse sunt pliivise de caelo.
Cum obdiixero niibibus cselum.
Apparebit arcus meus, et recordabor fcederis

mei
Illustra

faciem

tuam Domine super servos

tuos

Et benedic sperantes in

te.

f Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
f Dominus vobiscum.
Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

Oratio.

qui culpa ofTenderis, poenitentia placaris
preces populi tui supplicantis propitius respice et flagella tuse iraciindiae, quse pro peccatis

DEUS,

:

;

nostris

meremur,

averle.

Oratiote nos, Domine, clamantes exaudi, et deris seADrenitatem
nobis tribue supplicantibus ut qui
:

juste pro peccatis nostris affligimur, misericordia
tua praeveniente clemenliam sentiamus.
,

Oratio.

QUiESUMUs, omnipotens Deus, clementiam tuam

:

ut inundanliam coerceas imbrium, ethilaritatem
vultus tui nobis impertiri digneris. Per Dominum

nostrum,

ctc.

^ Amen.
-t-if-h

300

Riluale

Romanum.

Tit. IX. cap. 8.

CAPUT

VIII

PRECES AD REPELLENDAM TEMPESTATEM
ULSANTUR campana?, et qui adesse possunt, in
Ecclesiam convocatis dicuntur Litania? ordinaria^ (p^^g- 81
in quibus bis dicitur
A
,

)

,

:

fulg-ure, et tempestate, etc. et post Litanias,

Orationemque Dominicam dicitur

:

Psalmus 147.

LAUDA

Jerusalem

Dominum

*

:

lauda

Deum tuum

Sion.

Quoniam confortavit seras port^rum tuarum
benedixit filiis tuis in te.
Qui posuit fines tuos pacem * et adipe frumenti
:

*

:

satiat te.

Qui emittit eloquium suum

terrae

sermo ejus.
Qui dat nivem sicut lanam

nebulam

:

*

velociter

currit

rem

"^
:

sicut cine-

spargit.

suam

* ante
sicut buccellas
faciem frigoris ejus quis sustinebit?
Emittet verbum suum et liquefaciet ea * flabit
spiritus ejus, et fluent aquse.
Qui anniintiat verbum suum Jacob * justitias, et

Mittit crystallum

:

,

:

:

judicia sua IsraeL

Non

fecit taliter

non manifestavit

omni

nationi

:

*

et

judicia sua

eis.

Gloria Patri.

y
^!

f

nos

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Ostende nobis Domine misericordiam tuam.
Et salut^re tuum da nobis.
Adjuva nos Deus salutaris noster.
Et propter gloriam nominis tui Domine libera

:

Prcces ad rcpellcndam tcmpcstatem.

301

^. Nihil proficiat inimicus in nobis.
^. Et filius iniquitatis non apponat nocere nobis.
f. Fiat misericordia tua Domine super nos.
l^. Quemadmodum speravimus in te.
f.
^.
V.

Salvum

populum tuum Domine.

fac

Et benedic hereditati tuse.
Non privabis bonis eos, qui ambulant in in-

nocentia.
^.

Domine Deus virtutum beatus homo, qui spe:

rat in te.
V. Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
y. Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oratio.
Oremus.

qui culpa offenderis, pcenitentia placdris
preces populi tui supplicantis propitius reet flagella tuse iracundise quae pro peccatis
spice

DEUS,
;

nostris

,

meremur,

averte.

Oratio

tua quEesumus Domine spiritales nequirepeli^ntur
et aerearum discedat maligni-

ADOMO
tise

tas

,

,

:

tempestatum.
Oratio

OMNiPOTENS, sempiterne Deus, parce metuentibus,
propitiare supplicibus

:

ut post noxios ignes nii-

vim procellarum, in materiam transeat
laudis comminatio tempestatum.
bium,

et

Oratio.

DOMiNE

Jesu, qui imperasti ventis et mari, et facta

fuit tranquillitas

tuse, et praesta

ut

;

magna

:

exaudi preces familise

hoc signo sanctse cru

"i*

cis

omnis

discedat saevitia tempestatum.
Oratio.

OMNiPOTENS,

et

gdndo sanas
supplicibustuis

;

,

misericors Deus, qui nos et castiet ignoscendo conservas
praesta
ut et tranquiUitatibus hujus opt^tae
:

10*

302

liihialo

Romrmuni-

consolationis Isetemur, et

utamur. Per
Filium tuum

Til

IX

,

dono

rn]).

9.

tuae pietatis

Dominum nostrum Jesum
Amen.

^.

etc,

,

semper

Christum,

Aspergatur aqua benedicla.
+-*-*-

CAPLT

IX

PRECES DICENDiE TEMPORE PENURI^E ET FAMIS
omnia ul supra in Lilaniis majori])us
pag\ 286), usque ad finem Lilaniarum, in qua-

(iiiNTUR
I

,

rum Precihus

l)is

dicitur

:

Ut fructus terrse dare, et conservare
digneris Te rogamus audi nos.
Post Litanias dicitur Pater noster, etc. Et ne nos
indiicas, etc.
Psalmus Dominus regit, etc. ut supra p. 168
In fme
Gloria Patri.
f. Domine non secundum peccata nostra facias
nobis.
^. Neque secundum iniquitates nostras retribuas
nobis.
,

:

:

:

.

:

f.

Oculi

omnium

^. Et tu das

illis

Domine.
tempore opportuno.

in te sperant

escam

in

f.
^.

Memento congregationis

f.
i^.

Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.

f.

Dominus vobiscum.

tuae.

Quam

possedisti ab initio.
y. Dominus dabit benignitatem.
l^
Et terra nostra dabit fructum suum.

^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

INEFFABiLEM

uobis,

Oratio.

Dominc misericordiam tuam

clementer ostende

omnibus exuas,
eripias.

,

:

nos et a peccatis
quas pro his meremur,

ut simul

et a poenis,

l^rocossio

lcmpore

303

inoi"t;ililalis ot [)estis.

Oralio.

nobis quiEsiimus Domine piae supplicationis
effectum, et famem propitiatus averte ut mortalium corda cognoscant, et, te indignante, talia
tlagella prodire, et, te miserante, cessare.

DA

,

,

:

Oratio.

siibditum pro peccatis suis fame laborantem ad te, Domine, converte propitius
qui quserentibus regnum tuum omnia adjicienda
esse dixisti Qui vivis et regnas cum Deo Patre, etc.

POPULUM

tibi

:

:

^.

Amen.
-i-*-i-

CAPUT X
PROCESSIO TEMPORE MORTALITATIS ET PESTIS
Litauiis majoribus (^p.286) et
in Litaniarum Precibus dicatur bis
peste

lAT ut supra

iii

:

:

fame

et

loco

,

Libera nos Domine

A

suo

et infra

:

Ut a pestilentise flagello nos liber^re digneris

:

Te

rogamus, audi nos.
2.

Litaniarum dieitur

In line

ne nos indiicas,
Psalm. 6
pag. 74

:

Domine

nos.
y*

,

ne in furore tuo arguas

non seciindum peccata nostra

Neque secundum

nobis.
f- Adjuva nos
^- Et

Pater noster, etc. Et

me

'.

f' Domine
nobis.
i^

:

etc.

Deus

facias

iniquitates nostras retribuas
salutdris noster.

propter gloriam nominis

tui

Domine

libera

Domine ne memineris iniquitatum nostrarum

antiquarum.
IV-

Cito anticipent nos misericordise tuse, quia
facti sumus nimis.

pduperes

,

304

Rituale Romaiium.

Til. IX. cap. 11.

Ora pro nobis sancte Sebastidne.
Ut digni efficidmur promissionibus Ghristi.
f. Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f. D6minus vobiscum.
^ Et cum spiritu tuo.
f.
^.

Oremus.

Oratio.

iJTxAUDi nos, Deus salutaris noster et intercedente beata et gloriosa Dei Genitrice Maria
semper Virgine et beato Sebastiano M^rtyre tuo
et omnibus Sanctis, populum tuum ab iraciindiae
:

Va

,

tuse terroribus libera

gitite

,

et

misericordiae tuae fac lar-

securum.
Oratio.

PROPiTiARE, Domine, supplicationibus nostris et
animarum et corporum medere languoribus ut
remissione percepta, in tua semper benedicti6ne
:

;

laetemur.
Oratio.

nobis,
DActum

qusesumus D6mine,

piae petiti6nis effe-

mortalitatemque propitiitus averte ut mortdlium corda cognoscant, et te
indigndnte talia flagella prodire, et te miserdnte cessare. Per D6minum nostrum Jesum Christum, etc.
:

et pestilentiam
;

^ Amen.
-«-*-»-

CAPUT
PRECES DICENDiE

\T

IN LITANIIS

TEMPORE BELLI

omnibus, ul su[H'a iii Lilaiiiis majori(pag. 286), ad finem Litaniarum dicitur
Pater noster. secreto.

liiiACTis

l)us

ii

f. Et ne nos indiicas
Sed libera nos a malo.

:

in tentati6nem.

Preces

ia LiUuiiis

Psalmus

lempore

305

belli.

45.

noster refiigium et virtus * adjiitor in tribulati6nibus, quae invenerunt nos nimis.
Propterea non timebimus dum turbdbitur terra
* et transferentur montes in cor maris.
Sonuerunt, et turbatse sunt aquae eorum * conturbati sunt montes in fortitiidine ejus.
Fliiminis impetus laetificat civitatem Dei * sanctificavit tabernaculum suum Altissimus.
Deus in medio ejus, non commovebitur * adjuvabit eam Deus mane diluculo.
Gonturbatse sunt gentes, et inclinata sunt regna
* dedit vocem suam, mota est terra.
Dominus virtiitum nobiscum * susceptor noster
Deus Jacob.
Venite et videte opera Domini qu3e posuit prodigia super terram * auferens bella usque ad finem

DEUS

:

:

:

:

:

:

:

,

,

:

terrae.

Arcum

conteret, et confringet

arma

*

et scuta
combiiret igni.
Vac^te, et videte quoniam ego sum Deus * exaltdbor in gentibus et exaltabor in terra.
Dominus virtiitum nobiscum * susceptor noster
Deus Jacob.
Gloria Patri.
:

:

,

:

f

Exsiirge Domine, adjuva nos.
Et libera nos propter nomen tuum.

Salvum fac populum tuum Domine.
Deus meus sperdntem in te.
Fiat pax in virtiite tua.

y

Et abundantia in tiirribus tuis.
Esto nobis Domine turris fortitiidinis.

A facie
Arcum

f

inimici.

conteret, et confringet arma.
Et scuta combiiret igni.
Mitte nobis Domine auxilium de sancto.
Et de Sion tuere nos.

Rituale

306

Homanum.

Tit. IX. cap. 11.

f.

Domine exaudi orationem meam.
clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.

l^.

Et

y.

^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

Oratio.

qui conteris bella, et impugnatores in te
sperantium potentia tuae defensionis expugnas
auxiliare famulis tuis implorantibus misericordiam
tuam ut inimicorum suorum feritate depressa incessdbili te gratiarum actione laudemus.
Oratio
DEUS, a quo sancta desideria, recta consilia, et
justa sunt opera
da servis tuis illam, quam
mundus dare non potest, pacem ut et corda nostra
manddtis tuis dedita, et hostium sublata formidine,
tempora sint tua protectione tranquilla.

DEUS,

:

;

,

:

;

Oratio.

HosTiUM

nostrorum, qusesumus Domine, elide su-

perbiam
virlute

:

eorum contumaciam

et

prosterne.

Christum,

etc.

i^

Per

dexterse tuse

Dominum nostrum Jesum

Amen.

2. Si vero beilum est contra Tuicas, et alios infideles,
vcl lurreticos inter Preces Litaniarum bis dicatur
:

,

Ut inimicos sanctse Ecclesiae humiliare digneris
Te rogamus, dudi nos.
Et addatur

:

:

Ut Turcarum vel Haereticorum condtus reprimere, et ad nihilum redigere digneris Te rogamus,
)

(

:

dudi nos.
Et dicto Pater noster, dicatur

Psalmus

Eus venerunt

:

78.

gentes in hercdititem tuam,

* popolluerunt templum sanctum tuum
pom6rum
custodiam.
suerunt Jeriisalem in
Posuerunt morticina serv6rum tu6rum, escas
volatilibus caeli * carnes sanct6rum tu6rum bestiis
:

:

terrae.

Preces

tpmpoie

in LitMiiiis

307

belli.

Effuderunt sanguinem eorum tamquam aquam in
* et non erat qui sepeliret.
circuitu Jerusalem
* subFacti sumus opprobrium vicinis nostris
sannatio et illiisio his, qui in circuitu nostro sunt.
Usquequo Domine irasceris in finem * accendetur velut ignis zelus tuus ?
Effunde iram tuam in gentes quse te non noverunt * et in regna quse nomen tuum non invocaverunt
:

:

:

,

:

,

:

Quia comederunt Jacob

:

* et

locum ejus desola-

verunt.

Ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum,
cito anticipent

nos misericordiae tuse

sumus nimis.
Adjuva nos Deus salutaris noster
riam nominis tui Domine libera nos

:

*

quia paupe-

res facti

:

et
:

propter glo-

* et

propitius

propter nomen tuum
Ne forte dicant in gentibus Ubi est Deus eorum? * et innotescat in nationibus coram oculis
esto peccatis nostris

:

,

:

nostris.

Ultiosanguinis servorum tuorum, qui effusus est *
introeat in conspectu tuo gemitus compeditorura.
Seciindum magnitudinem brachii tui, * posside
filios mortificatorum.
Et redde vicinis nostris septuplum in sinu eorum
:

:

improperium ipsorum quod exprobraverunt tibi
Domine.
Nos autem populus tuus, et oves pascuce tuse,
*

,

*

confitebimur

tibi in

sieculum.

In generationem et generationem,

*

annuntiabi-

mus laudem tuam.
Gloria Patri.
f- Salvos fac servos tuos.
^ Deus meus sperantes in te.
^- Esto nobis Doraine turris fortitiidinis.
^- A facie iniraici.
V- Nihil proficiat iniraicus in nobis.
^- Et filius iniquitatis

non apponat nocere nobis.

;

Ritiiale

308

Romauum.

Tit. IX. cap. 11.

f. Hostium nominis tui Domine elide superbiam.
^. Et e6rum contumaciam dexterae tuae virtiite

prosterne.
^^ Fiant

tamquam

pulvis ante faciem venti.

l^-

Et Angelus Domini persequatur eos.

5'

Effiinde iram

tuam

in gentes, quae te

non no-

verunt.
^- Et in regna, quae nomen tuum non invocaverunt.
f' Mitte nobis Domine auxilium de sancto.
^- Et de Sion tuere nos.
y. Domine exaudi orationem meam.
^' Et clamor meus ad te veniat.

Dominus vobiscum.

f-

^ Et cum

spiritu tuo.

Oremus.
qusesumus, Ecclesise

Oratio.

tuse, misericors Deus
DA,ut sancto Spiritu congregata,
hostili nullatenus
:

incursione turbetur.
Oratio

DEUs
et

qui culpa offenderis poenitentia placdris
preces populi tui supplicantis propitius respice
flagella tuae iraciindige quse pro peccdtis nostris
,

:

,

,

meremur,

averte.

Oratio.

OMNiPOTENS, sempiterne Deus, in cujus manu
sunt omnium potestates, et omnium jura regnorum respice in auxilium Christianorum ut gentes
quae in sua feritdte
Turcarum '^eii Hsereticorum
:

;

(

)

,

confidunt, dexterse tuae potentia conterantur. Per

Dominum nostrum,

etc.

^\-

f-

Exaudiat nos Dominus.

^'

Amen.
-t-*-H

Amen.

l^roccssio in f|uncunufiic IrilMilntionc.

CAPUT

XI

309

T

PROCESSIO IN QUACUMQUE TRIBULATIONE
ERVATis omnibus, ul supra in Litaniis majoribus (pag\ 286), finitisque Litaniis dicitur
Pater noster.
,

V. Et ne nos indiicas
Sed libera nos a malo.

i^.

Psalm. Exaudiat

te

Dominus.

ut

:

in tentationem.

supra (pag. 94),

cum

Gloria Patri. yel Psalmus Quihabitat. utsupra (pag. 97).

Quo

finilo

y.

,

dicitur

:

Deus refiigium nostrum

et virtus.

^. Adjiitor in tribulationibus.
f. Salvos fac servos tuos Domine.
^. Deus meus sperantes in te.
^. Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus

immor-

talis.

^.

Miserere nobis.

y.

Adjuva nos Deus

^.

Et propter gloriam nominis

salutaris noster.
tui

D6mine

libera

nos.
f. Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f.

Dominus vobiscum.

i?.

Et

cum

spiritu tuo.

Oratio.
Oremus.
despicias, omnipotens Deus, populum tuum
in afflictione clamantem
sed propter gloriam
nominis tui, tribulatis succurre placatus.

nE

:

Oratio.

INEFFABiLEM miscricordiam tuam Domine
,

,

nobis

ut simul nos et a pecc^tis
exuas, et a poenis, quas pro his meremur,

clementer ostende

omnibus

:

eripias.

Oratio.

CONCEDE nos famulos
Deus

,

tuos,

perpetua mentis

qusesumus Domine

et corporis sanitate gau-

310

Rituale

Romanum.

Tit. IX. cap. 13.

dere
et gloriosa bedtse Mariae semper Virginis
intercessione, apraesenti liberari tristitia, et aeterna
perfrui laetitia.
Oratio
TRiBULATioNEM nostram, qusesumusD6mine, propitius respice et iram tuae indignationis quam
juste meremur, averte.
Oratio,
refugium nostrum et virlus
adesto piis
Ecclesiae tuae precibus, auctor ipse pietdtis, et
praesta ut quod fideliter petimus, efficdciter conse:

:

,

DEUS

:

;

quamur. Per Dominum nostrum.

CAPUT

Amen.

i^

XIII

PRECES DIGENDiE
IN

PROCESSIONE PRO GRATIARUM ACTIONE

Inilio Processionis cantatur

Hymnus

:

n^- zpi
E De - um lau-da - mus *
te Dominum confitemur.
Te aeternum Patrem * omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli, * tibi caeli, et universae pote:

states

:

Tibi Cherubim

procldmant

et

Seraphim

*

incessabili

voce

:

Sanctus, Sanctus, Sanctus*D6minusDeusSabaoth.
Pleni sunt caeli et terra * majestatis gI6riae tuae.
Te gIori6sus * ApostoI6rum chorus
Te Prophetarum * laudabilis niimerus
Te Mdrtyrum candidtos * laudat exercitus.
Te per orbem terrArum * sancta confitetur
Ecclesia
:

:

:

Preces dicendse

Patrem

*

pi-b

grat.iarum aclioiic.

immensae majestatis

311.

:

Venerandum tiium verum * et linicum Filium
Sanctum quoque * Paraclitum Spiritum.
Tu Rex gloriiK, * Cliriste.
:

Tu Patris * sempiternus es Filius.
Tu ad liberandum susceptiirus hominem,

*

:

non

horruisti Virginis uterum.

Tu

devicto mortis aciileo, * aperuisti credentibus
regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes, * in gloria Patris.
Judex crederis * esse venturus.
Te ergo qusesumus tuis famulis subveni * quos
pretioso sanguine redemisti.
iEterna fac cum sanctis tuis * in gloria nume,

,

r^ri.

Salvum fac populum tuum Domine * et benedic
hereditati tuse.
Et rege eos, * et extolle illos usque in aeternum.
Per singulos dies * benedicimus te.
Et laudamus nomen tuum in sjECuIum, * et in
,

sseculum sseculi.
Dignare Domine die

isto * sine

peccato nos custo-

dire.

Miserere nostri Domine, * miserere nostri.
Fiat misericordia tua Domine super nos, * quem-

admodum speravimus
In te

in te.

Domine speravi

:

*

non confundar

in aeter-

num.
2. Deinde dici poterunt Psalmi qui sequuntur, proul
iempus feret.
,

Psalmus

UBiLATE Deo omnis
nomini ejus

65.

terra,

psalmum

*

dicite

date gloriam laudi ejus.
* Quam terribilia sunt opera
Dicite Deo
tua Domine * in multitudine virtutis tuae mentientur tibi inimici tui.
Omnis terra ad6ret te et psallat tibi * psalmum
dicat nomini tuo.
:

:

!

,

:

312

Rituale Romanuni.

Tit. IX. cap. 13.

Venite, et videte opera Dei * terribilis in consiliis
super filios hominum.
Qui convertit mare in aridam, in flumine per:

transibunt pede

* ibi

:

laetabimur in ipso.

Qui domindtur in virtute sua in seternum 6culi
ejus super gentes respiciunt * qui ex^sperant, non
,

:

exaltentur in semetipsis.
Benedicite gentes Deum nostrum * et auditam
facite vocem Idudis ejus,
Qui posuit animam meam ad vitam * et non
dedit in commotionem pedes meos.
Quoniam probasti nos Deus * igne nos exami:

:

:

examinatur argentum.
Induxisti nos in laqueum, posuisti tribulationes
dorsonostro:*imposuistih6minessupercapitanostra.
Transivimus per ignem et aquam * et eduxisti
nos in refrigerium.
nasti, sicut

:

Introibo in domum tuam in holoc^ustis * redtibi vota mea, quae distinxerunt labia mea.
Et lociitum est os meum * in tribulatione mea.
Holocdusta medullata 6fferam tibi cum incenso
:

dam

,

boves cum hircis.
narr^bo omnes qui timetis
Deum, * quanta fecit dnimae meae.
Ad ipsum ore meo clamdvi, *et exaMvi sub lingua
mea.
Iniquit^tem si adspexi in corde meo, * non ex6udiet
arietum
Venite

*

:

,

6fferam

audite

,

tibi

et

,

D6minus.
Propterea exaudivit Deus,

* et

attendit voci depre-

cati6nis mese.

Benedictus Deus, * qui non am6vit orati6nem
meam, et miseric6rdiam suam a me.
G16ria Patri.

Psalmus

ExsuLTATE Deo

80.

adjut6ri nostro

:

*

jubil^te

Deo

Jacob.

psalmum, et date tympanum,
juciindum cum cithara.
Siimite

*

psalterium

Freces dicenda^ pro gratiarum

Buccindte in Neomenia tuba,
mnitatis vestrse

*

313

aclioiie.

in insigni die sole-

:

Quia prseceptum in Israel

est

:

* et

judicium Deo

Jacob.

Testimonium in Joseph posuit illud, cum exiret de
terra iEgypti * linguam, quam non noverat, audivit.
Divertit ab oneribus dorsum ejus * manus ejus
in cophino servierunt.
*
In tribulatione invocasti me, et liberavi te
exaudivi te in abscondito tempestatis probivi te
apud aquam contradictionis.
:

:

:

:

Audi populus meus, et contestabor te * Israel, si
non erit in te deus recens, neque adahenum.
Ego enim sum Dominus Deus tuus, qui ediixi te
de terra iEgypti * dilata os tuum, et implebo illud.
Et non audivit populus meus vocem meam * et
Israel non intendit mihi.
*
Et dimisi eos seciindum desideria cordis eorum
:

audieris me,
orabis deum

:

:

:

ibunt in adinventionibus suis.
Si populus meus audisset me

*

:

Israel si in viis

meis ambulasset
Pro nihilo forsitan inimicos eorum humiliassem
et super tribulantes eos misissem manum meam.
:

Inimici Domini mentiti sunt ei

eorum

:

* et erit

*
:

tempus

in ssecula.

Et cibdvit eos ex adipe frumenti
melle saturavit eos.
Gloria Patri.

Psalmus

:

* et

de petra,

95.

(^ANTATE Domino canticum novum * cantate D6mino omnis terra.
Cantate Domino, et benedicite nomini ejus *
annuntiate de die in diem salutare ejus.
Annuntiate inter gentes gloriam ejus * in omni:

><

:

,

bus populis mirabilia ejus.

Quoniam magnus Dominus, et
terribilis est super omnes deos.

laudabilis nimis,

*

314

Rituale

Romanum.

Qu6niam omnes
dutem

dii

Tit. IX. cap. i3.

gentium dsemonia

:

*

Dominus

caelos fecit.

Confessio et pulchritiido in conspectu ejus *
sanctimonia et magnificentia in sanctificatione ejus.
:

Aff^erte

Domino patrise gentium, afferte Domino
* afferte Domino gloriam
honorem

gloriam

et

nomini

ejus.

:

Tollite hostias, et introite in dtria ejus * adorate
in atrio sancto ejus.
Commoveatur a facie ejus universa terra *dicite
in gentibus quia Dominus regnavit.
:

Dominum

:

Etenim correxit orbem terrae, qui non commovebitur * judic^bit populos in sequitate.
Laetentur caeli, et exsultet terra
commoveatur
:

:

mare,etplenitudoejus :*gaudebuntcampi, etomnia,
quae in eis sunt.
Tunc exsultabunt omnia ligna silvarum a facie
D6mini quia venit * quoniam venit judicare ter:

,

ram.
Judicabit

orbem

terrae in gequitate

,

*

et

populos

in veritate sua.

Gloria Patri.

Psalmus 99.
JUBILATE Deo omnis terra * servite Domlno
:

in

laetitia.

Introite in conspectu ejus, * in exsultati6ne.
Scit6te qu6niam D6minus ipse est Deus * ipse
:

nos, et non ipsi nos
P6pulus ejus, et oves pascuae ejus * introite portas ejus in confessi6ne, atria ejus in hymnis
confecit

:

:

:

fitemini

illi.

qu6niam suavis est D6Laudate nomen ejus
minus, in aeternum miseric6rdia ejus, * et usque in
generati6nem et generati6nem veritas ejus.
:

G16ria Patri.

Psalmus 102.

BENEDic anima mea D6mino * et 6mnia,
intra me sunt, n6mini sancto ejus.
:

quae

,

315

Prccos dicendse pro j^ratiarum actione.

Benedic anima mea Domino

omnes

*
:

et noli oblivisci

retributiones ejus
Qui propitiatur omnibus iniquitatibus tuis * qui
sanat omnes infirmitates tuas.
Qui redimit de interitu vitam tuam * qui coronat
te in misericordia et miserationibus.
Qui replet in bonis desiderium tuum * renovabitur ut aquilae juventus tua.
:

:

:

:

Faciens misericordias Dominus,

*

judicium

et

omnibus

injiiriam patientibus.
Notas fecit vias suas Moysi
tates suas.

*

,

Israel volun-

filiis

Miserator, et misericors Dominus * longanimis
multum misericors.
Non in perpetuum irascetur * neque in aeternum
:

et

:

comminabitur.
Non seciindum peccata nostra fecit nobis * neque
seciindum iniquitates nostras retribuit nobis.
Quoniam seciindum altitiidinem cseli a terra *
corroboravit misericordiam suam super timentes se.
Quantum distat ortus ab occidente * longe fecit
:

:

:

a nobis iniquitates nostras.
Quomodo miseretur pater filiorum misertus est
Dominus timentibus se * quoniam ipse cogn6vit
,

:

figmentum nostrum.
Recordatus est, quoniam pulvis sumus
sicut foenum dies ejus, tamquam flos agri

*
:

homo,

sic efflo-

rebit.

Quoniam

pertransibit in illo, et non
non cognoscet amplius locum suum.
Misericordia autem Domini ab seterno, * et usque
in seternum super timentes eum.

subsistet

*

:

Et justitia

spiritus

et

illius in filios filiorum, * his

testamentum ejus
Et

dum

qui servant

:

memores sunt mandatorum

ipsius, *

ad facien-

ea.

Dominus in caelo paravit sedem suam
regnum ipsius omnibus dominabitur.

:

*

et

.

346

Rituale Romaniim.

Benedicite

Tit. IX. cap. 13.

Dominoomnes

virtute, facientes

verbum

Angeli ejus

illius,

cem sermonum ejus.
Benedicite D6mino omnes

:

*

potentes

ad audiendam vo*

miniqui facitis voluntatem ejus.
Benedicite Domino omnia opera ejus * in omni
loco dominationis ejus, benedic anima meaDomino.
Gloria Patri.
virtiites ejus

:

stri ejus,

:

Psalmus 116.

LAUDATE Dominum omnes

gentes

:

*

laudate

eum

omnes populi
Quoniam confirmata est super nos misericordia
ejus * et veritas Domini manet in seternum.
:

:

Gloria Patri.

Dominum de cselis, etc. cum duosupia l''^f^ ^^^
^^^ lii^ti Gloria Patri.
Benedicite omnia. ut supru (pa^. 207).
Benedictus Dominus Deus Israel. ut supra
(pag. 197); iu line G16ria Patri.
Psalmus
bus seq., ut
Ganticum
Canticum

Laudate

:

(

^

'

:

:

3. Ha3c autem praidicta, prout longitudo itineris poslulaverit, vel omnia vel ex parte cantari possunt.
Deinde in ecclesia, ubi fit statio, ante Altare dicuntujsequentes Versus, et Orationes.
,

Benedictus es D6mine Deus patrum nostr6rum
Et laudabilis, et glori6sus in ssecula.
et Filium cum sancto
f. Benedicimus Patrem

f

.

^.

,

,

Spiritu.
et superexaltemus eum in ssecula.
Benedictus
es
D6mine in firmamento caeli.
f.
Et
laudabilis,
et
glori6sus, et superexaltdtus in
i^.

^.

Laudemus,

s£ecula.

Benedic anima mea D6mino.
Et noli oblivisci omnes retributi6nes ejus.
D6mine exaudi orati6nem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
D6minus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

De process.

in Iranslat.

Sacr. Reliq. insignium.

Oremus.

317

Oratio.

cujus misericordise non est niimerus, et
bonitdtis infinitus est thesaurus piissimae Majestati tuse pro collitis donis gr^tias dgimus, tuam
semper clementiam exorantes ut qui petentibus
postul^ta concedis, eosdem non deserens, ad prsemia futiira disponas.

DEUS,

:

;

Oratio.

DEUS qui corda fidelium sancti Spiritus illustrati6ne docuisti da nobis in eodem Spiritu recta
sapere, et de ejus semper consolatione gaudere.
,

:

Oratio.

neminem in te sperantem nimiumaffligi
DEUS,
permittis, sed pium precibus prsestas auditum
qui

:

pro postulationibus nostris, votisque susceptis gr^tias agimus,- te piissime deprecantes, ut a cunctis
semper muniamur adversis. PerDominum nostrum
Jesum Christum Filium tuum Qui tecum, etc.
:

i^.

Amen.
*-•-«

CAPUT Xl\
DE PROCESSIONE
IN

TRANSLAT. SACRARUM RELIQUIARUM INSIGNIUM

per quas. Iraiiseuuduiii esl, (|uaiu
potest deceutius ornentur. Sacerdotes et
Ministri vestibus induti albi, vel rubei coloris,
prout Sancti, quorum Reliquite transferunLur, exposcunt, et cum kiminaribus accensis,
omues procedant, decantantes Litanias cum invocatione
Sanctorum, quorum Reliquiai deferuutur, et Hymnum
(jLESiA el vi*,
lieri

Te Deum, etc. et Psahnum Laudate Dominum de caelis,
cum duobus sequentibus, et alios Psalmos et Hymnos
de Proprio vel de Communi eorum Sanctorum, quorum
Reliquiae transferuntur.

,

TITULUS X

CAPUT

1

DE EXORGIZANDIS OBSESSIS A D^EMONIO

ACERDOS

seu quivis alius legitimus Ecclesiae
minister, vexatos a dsemone exorcizaturus, ea
qua par est pietate, prudentia, ac vitse integritate praeditus esse debet
qui non sua, sed
divina fretus virtute, ab omni rerum humanarum cupiditate alienus tam pium opus ex caritate constanter et humiliter exsequatur. Hunc prseterea matura^
aetatis esse decet, et non sokmi officio, sed etiam morum gravitate reverendum.
,

:

,

2.

Ut igitur suo munere recte fungatur,

sibi utilia

documenta

,

cum

alia

multa

quee brevitatis gratia lioc loco

prsetermittuntur, ex probatis auctoribus, et ex usu noscere studeat; tum haec pauca magis necessaria diligenter observabit.
In primis, ne facile credat, aliquem a daemonio
esse, sed nota habeat ea signa, quibus obsessus dignoscitur ab iis, qui vel atra bile vel morbo aliquo laborant. Signa autem obsidentis daemonis sunt
ignota lingua loqui pluribus verbis, vel loquentem intelligere; distantia, etocculta patefacere; vires supra ajtatis
seu conditionis naturam ostendere
et id genus alia
quae cum plurima concurrunt, majora sunt indicia.
3.

obsessum

,

:

;

,

De exorcizandis obsessis

a

319

dnpmonio.

4. Hsec autem iit magis cognoscat, post unum aut
alterum exorcismum interrogat obsessum, quid senserit
vel in corpore, ut sciat etiam, ad qusenam
in animo
verba magis diaboli conturbentur, ut ea deinceps magis
,

inculcet ac repelat.
5. Advertat, quibus artibus ac deceptionibus utantur
solent enim ut
dsemones ad Exorcistam decipiendum
plurimum fallaciter respondere, et difficile se manife:

stare, ut Exorcista diu defatigatus desistat; aut infirmus
videatur non esse a da^monio vexatus.

Aliquando postquam sunt manifesti

6.

abscondunt

,

se, et relinquunt corpus quasi liberum ab omni molesed
stia ut infirmus putct se omnino esse liberatum
cessare non debet Exorcista, donec viderit signa liberationis.
:

,

7. Aliquando etiam dsemones ponunt quaecumque possunt impedimenta, ne infirmus se subjiciat exorcismis,
vel conantur persuadere infirmitatem esse naturalem
;

interdumin medio exorcismifaciuntdormireinfirmum,et
ei visionem aliquam ostendunt, subtrahendo se, ut infir-

mus
8.

liberatus videatur.
Aliqui ostendunt factum maleficium

,

quibus

et a

factum, et modum ad illud dissipandum sed caveat,
ne ob hoc ad magos, vel ad sagas, vel ad alios, quam
ad Ecclesise ministros confugiat, aut ulla superstitione
aut alio modo ilHcito utatur.
9. Quandoque diabolus infirmum quiescere, et suscipere sanctissimam Eucharistiam permittit,ut discessisse
videatur. Denique innumerabiles sunt artes et fraudes
diaboli ad decipiendum hominem
quibus ne fallatur,
Exorcista cautus esse debet.
sit

:

,

10.

Quare memor, Dominum nostrum dixisse

,

genus

esse dsemoniorum, quod non ejicitur nisi per orationem
et jejunium [Mallh. 17), haec duo potissimum remedia
ad impetrandum divinum auxilium, daemonesque pellendos, exemplo sanctorum Patrum, quoad ejus fieri poterit, tum per se, tum per alios curet adhiberi.
11. In Ecclesiam, si commode fieri potest, vel in alium
religiosum et honestum locum seorsum a multitudine
perductus energumenus, exorcizetur; sed si fuerit segrotus, vel persona nobilis, vel alia honesta de causa, in
domo privata exorcizari poterit.
12. Admoneatur obsessus, si mente et corpore valeat,

;

320

Rituale

Romanum.

Tit.

X. cap.

1.

Deum, ac jejunet, et sacra confessione et
ssepius ad arbitrium Sacerdotis se communiat et dum exorcizatur, totum se coUigat, et ad
Deum convertat ac firma fide salutem ab eo deposcat
ut pro se oret

communione
;

humilitate. Et cum vehementius vexatur,
patienter sustineat, nihil diffidens de auxilio Dei.
d3. Habeat prse manibus, vel in conspectu crucifixum.
Reliquae quoque Sanctorum, ubi haberi possint, decenter ac tuto colligatse, et coopertse, ad pectus, vel ad
caput obsessi reverenter admoveantur sed caveatur, ne
res sacrse indigne tractentur, aut illis a dsemone ulla
fiat injuria. Sanctissima vero Eucharistia super caput
obsessi aut aliter ejus corpori non admoveatur, ob

cum omni

;

,

irreverentise periculum.
14. Exorcista ne vagetur in multiloquio, aut supervacaneis vel curiosis interrogationibus, prsesertim de rebus
futuris et occultis, ad suum munus non pertinentibus
sed jubeat immundum spiritum tacere, et ad interroneque ei credatur, si dsemon
gata tantum respondere
simularet se esse animam alicujus Sancti, vel defuncti,
vel Angelum bonum.
Ib. Necessariae vero interrogationes sunt, ut de numero et nomine spirituum obsidejitium, de tempore quo
ingressi sunt, de causa, et aliis hujusmodi. Cseteras autem dsemonis nugas, risus, et ineptias Exorcista cohibeat, aut contemnat, et circumstantes, qui pauci esse
debent, admoneat, ne hsec curent, neque ipsi interrogent obsessum sed potius humiliter et enixe Deum pro
eo precentur.
16. Exorcismos vero faciat ac legat cum imperio, et
auctoritate, magna fide, et humilitate, atque fervore
et cum viderit spiritum valde torqueri, tunc magis instet
et urgeat. Et quoties viderit obsessum in aliqua corpoaut tumorem alicubi
ris parte commoveri aut pungi
apparere, ibi faciat signum crucis, et aqua benedicta
aspergat, quam exorcizando in promptu habeat.
17. Observet etiam ad quae verba daemones magis
contremiscant, et ea saepius repetat et quando pervenerit ad comminationem, eam iterum et saepius proferat, semper poenam augendo ac si videat se proficere,
in ipsa perseveret per duas, tres, quatuor horas, el
amplius prout poterit donec victoriam consequatur.
18. Caveat proinde Exorcista, ne ullam medicinam
;

;

;

,

,

;

;

,

,

De

321

exorcizaiuiis ohsessis a dGemonio.

infirmo obsesso prsebeat, aut suadeat

;

sed hanc curam

medicis relinquat.
19. Mulierem exorcizans, semper secum habeat honestas personas, quae obsessam teneant, dum exagitatur a
daemonio
quse quidem personse sint patienti, si fieri
;

potest, cognatione proximae
atque honestatis memor
Exorcista caveat, ne quid dicat, vel faciat, quod sibi
aut aliis occasio esse possit pravse cogitationis.
20. Dum exorcizat, utatur sacrae Scripturae verbis
potius, quam suis
aut alienis. Jubeatque dsemonem
dicere, an detineatur in illo corpore ob aliquam operam
magicam aut malefica signa vel instrumenta quae si
obsessus ore sumpserit, evomat vel si alibi extra corpus fuerint, ea revelet; etinventa comburantur. Moneatur etiam obsessus ut tentationes suas omnes Exor;

,

,

,

,

;

,

cistae patefaciat.

21. Si vero obsessus liberatus fuerit, moneatur, ut
diligentersibi caveat a peccatis, ne occasionem d^emoni
prsebeat in ipsum revertendi, ne fiant novissima hominis illius pejora prioribus.

ITAQUE Sacerdos

sive alius Exorcista, rite confessus,
aut saltem corde peccata sua detestans, peracto, si
commode fieri potest, Ss. Missae sacrificio, divinoque
auxilio piis precibus implorato, superpelliceo et stola
violacea, cujus extrema pars ad obsessi collum circumponatur, indutus et coram se habens obsessum ligatum, si fuerit periculum, eum, se, et adstantes communiat signo crucis, et aspergat aqua benedicta, et genibus
flexis, aliis respondentibus, dicat Litanias ordinarias
(pag.ol ) usque ad Preces exckisive.
,

,

Ne reminiscaris Domine,
In fine Antiphona
delicta nostra, vel parentum nostrorum
neque
,

:

:

vindictam sumas de peccatis nostris.
Pater noster. secreio,
f. Et ne nos indiicas in tentationem.
^. Sed libera nos a malo.
Psalmus 53.
Eus in nomine tuo salvum me fac

me.
Deus exaudi orationem

:

* et in

virtiite tua jiidica

meam

:

*

percipe verba pris mei.
RiT. N. 190.

11

^uribus

322

Rituale

Romanum,

Tit. X. cap. 1.

Quoniam

adversum me et
* et non proposuerunt Deum ante conspectum suum.
Ecce enim Deus adjuvat me, * et Dominus susce-

alieni insurrexerunt
fortes quaesierunt animam meam

,

:

ptor est animse mese.
Averte mala inimicis meis * et in veritate tua
disperde illos.
Voluntarie sacrificabo tibi *et confitebornomini
tuo Domine, quoniam bonum est.
Quoniam ex omni tribulatione eripuisti me, * et
super inimicos meos despexit oculus meus.
Gloria Patri.
:

:

y.
^.

Salvum fac servum tuum.
Deus meus, sperantem in te.

f.

Esto

]^.

A

ei

Domine

turris fortitiidinis.

facie inimici.

y. Nihil proficiat inimicus in eo.
^. Et filius iniquitatis non apponat nocere
f. Mitte ei Domine auxilium de sancto.

ei.

^. Et de Sion tuere eum.
y. Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.

f.
^.

Dominus vobiscum.
Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

DEUS

,

cere

Oratio.

cui proprium est misereri
:

semper

suscipe deprecationem nostram

,•

et par-

ut liunc

famulum tuum (vel famulam tuam), quem (vel
quam) delictorum catena constringit, miseratio tuse
clementer absolvat.

pietatis

DoMiNE

sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus,
Pater Domini nostri Jesu Christi, qui illum refugam tyrannum et apostatam gehennge ignibus deputasti quique Unigenilum tuum in hunc mundum
velociter
misisti
ut illnni rugientem contereret
attende, accelera, ut eripias hominem ad imaginem
et similitudinem tuam creatum, a ruina, et dsemo,

,

:

Do oxorcizandis obsessis

a

323

dopmonio.

nio meridiano. Da Domine terrorem tuum super
bestiam, quse exterminat vineam tuam. Da fidiiciam
servis tuis contra nequissimum draconem pugnare
fortissime, ne contemnat sperantes in te, et ne diDeum non
cat, sicut in Pharaone, qui jam dixit
novi, nec Israel dimitto. Urgeat illum dextera tua
potens discedere a famulo tuo N.
vel a famula
tua N.) J4
ne diutius praesumat captivum tenere,
quem tu ad imaginem tuam facere dignatus es, et in
Filio tuo redemisti Qui tecum vivit et regnat in uni:

(

,

:

Deus, per omnia ssecula sseculo-

tate Spiritus sancti

rura.
22.

Amen.

^.

modum
spiritus immunde,

Deinde praecipiat dajmoni hunc

in

:

PRiECiPio tibi, quicumque es,
et omnibus sociis tuis hunc Dei famulum obsidentibus ut per mysteria incarnationis, passionis,
resurrectionis, et ascensionis Domini nostri Jesu
Christi, per missionem Spiritus sancti, et per adventum ejusdem Domini nostri ad judicium, dicas
mihi nomen tuum, diem, et horam exitus tui, cum
aliquo signo et ut mihi Dei ministro licet indigno,
:

:

prorsus in omnibus obedias neque hanc creatiiram Dei, vel circumstantes, aut eorum bona ullo
:

modo
23.

vel

offendas.

Deinde legantur super obsessum haec EvangeHa,

unum,

aut alterum.

Lectio sancti Evangelii

secundum Joannem.

Haec dicens, signat se et obsessum in fronte, ore et
pectore.
hi principio erat Verbum, etc. ut supra (pag. 99).

Lectio sancti Evangelii

Marc.

tempore

secundum Marcum.
16.

Dixit Jesus discipulis suis Euntes in mundum universum
prsedicate Evangelium omni creatur?e. Qui crediderit, et baptizatus
fuerit, salvus erit
qui vero non crediderit, con-

IN

illo

:

:

:

:

324

Rituale

Romannm.

Tit. X. cap. \.

demnabitur. Signa autem eos, qui crediderint, hsec
sequentur In nomine meo dsemonia ejicient linguis loquentur novis serpentes tollent et si mortiferum quid biberint, non eis nocebit super segros
manus imponent, et bene habebunt.
:

:

:

:

:

Lectio sancti Evangelii secundum Lucam.
Luc. 10.
illo tempore Reversi sunt septuaginta duo cum
INgaudio, dicentes ad Jesum Domine, etiam daemonia subjiciiintur nobis in nomine tuo. Et ait illis
Videbam satanam sicut fulgur de caelo cadentem.
Ecce dedi vobis potestatem calcandi supra serpentes et scorpiones, et super omnem virtutem inimici et nihil vobis nocebit. Verumtamen in hoc
nohte gaudere, quia spiritus vobis subjiciuntur
gaudete autem quod nomina vestra scripta sunt in
:

:

:

:

:

,

caelis.

Lectio sancti Evangelii seciindum Lucam.
Luc. 11.
illo tempore
Erat Jesus ejiciens dsemonium,
INet illud erat mutum. Et cum ejecisset dsemonium, locutus est mutus, et admiratae sunt turbse.
Quidam autem ex eis dixerunt In Beelzebub principe daemoniorum ejicit dsemonia. Et alii tentantes,
signum de caelo quserebant ab eo. Ipse autem ut
:

:

vidit cogitationes

eorum

dixit eis

,

:

Omne regnum

seipsum divisum desolabitur, et domus supra
domum cadet. Si autem et sdtanas in seipsum divi-

in

sus est,

quomodo

stabit

regnum ejus? quia

dicitis

me

ejicere dsemonia. Si autem ego in
Beelzebub ejicio daemonia, filii vestri in quo ejiciunt? Ideo ipsi judices vestri erunt. Porro si in
digito Dei ejicio daemonia profecto pervenit in vos
regnum Dei. Cum fortis armatus custodit atrium

in Beelzebub

:

pace sunt ea, quae possidet. Si autem foreum, universa arma
ejus auferet, in quibus confidebat, et spolia ejus

suum,

in

tior eo superveniens vicerit

distribuet.

De
y.
i^.

y.

325

exorjcizandis obsessis a dsemonio.

Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.

^, Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.
OMNiPOTENS Domine, Verbum Dei Patris, Christe
Jesu, Deus et Dominus universae creaturse qui
:

sanctis Apostolis tuis dedisti potestatem calcandi
super serpentes et scorpiones qui inter csetera mirabilium tuorum praecepta dignatus es dicere Deemones effugate cujus virtiite motus tamquam fulgur
de caelo satanas cecidit tuum sanctum nomen cum
timore et tremore suppliciter deprecor, ut indignissimo mihi servo tuo, data venia omnium delictorum
:

:

:

:

meorum constantem
,

fidem

,

et

potestatem donare

digneris, ut hunc crudelem dgemonem, brachii tui
sancti munitus potentia, fidenter et securus aggrediar per te, Jesu Christe, Domine Deus noster, qui
venturus es judicare vivos et mortuos , et sseculum
:

perjgnem.

i^.

Amen.

24. Deinde muniens se et obsessum signo crucis, circumposita parte stolse ad coUum ejus, et dextera manu

sua capiti ejus imposita, constanter, et
dicat ea quse sequuntur.
f.
i^.

f.
^.
y.

magna cum

fide

Ecce crucem Domini,

fugite partes adversse.
Vicit leo de tribu Juda, radix David.

Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.

^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.
Oratio.
DEUS, et Pater Domini nostri Jesu Christi, invoco
nomen sanctum tuum, et clementiam tuam supplex exposco ut adversus hunc, et omnem immiindum spiritum, qui vexat hoc plasma tuum, mihi
auxilium praestare digneris. Per eiimdem Dominum
:

nostrum.

326

Romanum.

Riluale

X. cnp.

Til.

1.

Exorcisnms.
/7T

VA

xoRCizo

le,

omnis

in-

omne phantasma, omnis

le-

immundissime

ciirsio adversarii,

spiritus,

nomine Domini nostri Jesu^^^ Christi eradicare, et efFugare ab hoc plasmate Dei. ^ Ipse tibi

gio, in

imperat, qui te de supernis caelorum in inferiora
terrse demergi praecepit. Ipse tibi imperat, qui mari,
ventis, et tempestatibus imperavit. Audi ergo, et
time sdtana, inimice fidei, hostis generis humani,
mortis addiictor, vitae raptor, justitiae declin^tor,
malorum radix, fomes viliorum sediictor hominum, proditor gentium, incitator invidise, origo
avaritiae, causa disc6rdi9e,excitator dolorum quid
,

:

cum scias, Christum Dominum

vias
tuas perdere? Illum metue, qui in Isaac immolatus
est, in Joseph veniimdatus, in agno occisus, in homine crucifixus; deinde inferni triumphator fuit.
Scqueritos cruces fiant in fronte obsessi. Recede ergo
sanin nomine Patris *t^
et Spiritus
et Filii >b
cti
da locum Spiritui sancto, per hoc signum sanQui cum
ctse ^^ crucis Jesu Cliristi Domini nostri
Patre, et eodem Spiritu sancto vivit, etc.
stas, et resistis,

,

^

,

:

:

f. Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.

f. Dominus vobiscum.
^. Et cum spirilu tuo.

Oremus.

DEUS,

hominem

Oratio.

defensor generis humani, qui
ad imaginem tuam formasti respice

conditor

et

:

super hunc famulum tuum N (vel hanc f^mulam
tuamN.) qui (vel quae) dolis immiindi spiritus appetitur, quem vetus adversarius, antiquus liostis
terrae, formidinis horrore circiimvolat, et sensum
mentis humanae stupore defigit, terr6re contiirbat,
et metu trepidi timoris exagitat. Repelle Domine
virtiitem diaboli, fallacesque ejus insidias amove
sit nominis tui
procul impius tenlator aufiigiat
signo >in (in fronte) famulus tuus munitus, et in ^ni:

:

De exorcizandis obsessis

a

dajmonio.

327

mo

tutus et corpore. (Tres cruces sequentes fiant in
pectore daemoniaci.) Tu pectoris *^ hujus interna custodias. Tu viscera
regas. Tu >^ cor confirmes.
In anima adversatricis potestatis tentamenta evanescant. Da Domine ad hanc invocationem sanctissimi nominis tui gratiam, ut qui hucusque terrebat,
territus aufiigiat et victus abscedat tibique possit
hic famulus tuus et corde firmatus, et mente sincerus

^

,

,

debitum praebere famulatum. Per
strum.

^.

Dominum

no-

Amen.

Exorcismus.
antique, per judicem vivoserpens
HDJURO
rum et mortuorum, per factorem tuum, per
factorem mundi
per eum, qui habet potestatem
mittendi te in geliennam, ut ab hoc famulo Dei N.,
qui ad Ecclesiae sinum reciirrit, cum metu, et exercitufuroris tuifestinusdiscedas. Adjuro teiterum >b
(in fronte) non mea infirmitate, sed virtute Spiritus
sancti, ut exeas ab hoc famulo Dei N
quem omnipotens Deus ad imaginem suam fecit. Cede igitur,
cede non milii, sed ministro Christi. Illius enim te
urget potestas, qui te cruci suse subjugavit. Illius
brachium contremisce qui devictis gemitibus inte,

:

,

,

animas ad lucem perduxit. Sit tibiterror corpus hominis >h <in poctfjn. sit tibi formido imago
Dei ^ in fronte). Non resistas, nec moreris discedere ab homine isto quoniam complacuit Christo
in homine habitare. Et ne contemnendum putes,
dum me peccatorem nimis esse cognoscis. Imperat
tibi Deus. ^lmperat tibi majestas Christi. ^ Imperat tibi Deus Pater, 4^ imperat tibi Deus Filius,
«^ sanctus. Imperat
>I< imperat tibi Deus Spiritus
tibi sacramentum crucis. *h Imperat tibi fides sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et cseterorum
Sanctorum. ^ Imperat tibi Martyrum sanguis.
>h Imperat tibi continentia Confessorum. >i* Imperat tibi pia Sanctorum et Sanctarum omnium intercessio. ^ Imperat tibi christianse fidei mysteriorum
ferni,

t,

,

:

328

Riluale

Romanum.

Tit. X. cap. 1,

Exi ergo transgressor. Exi seductor,
plene omni dolo et fallacia, virtiitis inimice, innocentium persecutor. Da locum, dirissime da locum,
impiissime; da locum Ghristo, in quo nihil invenisti de operibus tuis
qui te spoliavit, qui regnum
tuum destriixit, qui te victum ligavit, et vasa tua
diripuit qui te projecit in tenebras exteriores, ubi
tibi cum ministris tuis erit praeparatus interitus.
Sed quid truculente reniteris? quid temerarie detrectas? Reus es omnipotenti Deo, cujus statuta
transgressus es. Reus es Filio ejus Jesu Christo D6mino nostro, quem tentare ausus es, et crucifigere
prsesumpsisti. Reus es humano generi, cui tuis persuasionibus mortis venenum propinasti.
Adjiiro ergo te, draco nequissime, in nomine
Agni i^ immaculati, qui ambulavit super aspidem
etbasiliscum, qui conculcavit leonem et draconem,
ut discedas ab hoc h6mine
tiat signum crucis in
fronle), discedas ab Ecclesia Dei >^ (fiat signum crucontremisce, et effuge, incis super ciroruiistaiites)
vocato nomine Domini illius, quem inferi tremunt
cui Virtiites caelorum, et Potestates, etDominationes
subjectse sunt
quem Cherubim et Seraphim indeSanctus, sanctus,
fessis vocibus laudant, dicentes
sanctus Dominus Deus Sabaoth. Imperat tibi Verbum *ii caro factum. Imperat tibi natus >i^ ex Virgine. Imperat tibi Jesus >^ Nazarenus, qui te, cum
discipulos ejus contemneres, elisum atque prostratum exire prsecepit ab homine quo prsesente, cum
virtus. >^

;

:

:

^

(

:

:

:

:

ab homine separasset, nec porcorum gregem ingredi praesumebas. Recede ergo nunc adjuratus in
nomine ejus ^i* ab homine, quem ipse plasmavit.

te

Durum

est tibi velle

resistere.

^

Durum

est tibi

contra stimulum calcitrare. I^ Quia quanto tardius
exis, tanto magis tibi supplicium crescit, quia non
homines contemnis, sed illum, qui domindtur vivorum etmortuorum, qui ventiirus est judicare vivos
i^. Amen.
et mortuos, et sseculum per ignem.

De exorcizandis obsessis

a

dsemonio.

329

t.Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
y. Dominus vobiscum.
1?.

Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.
rvEus caeli Deus terrse Deus Angelorum Deus
Archangelorum, Deus Prophetarum, Deus Apostolorum, Deus Martyrum, Deus Virginum, Deus,
qui potestatem habes donare vitam post mortem,
requiem post laborem quia non est alius Deus

U

,

,

,

:

nec esse poterit verus nisi tu Creator
terrse, qui verus Rex es, et cujus regni non

prseter te
caeli et

erit finis;

,

,

,

humiliter majestali glorise tuse supplico,

hunc famulum tuum de immundis spiritibus liberare digneris. Per Christum Dominum nostrum.
ut

i^.

Amen.
Exorcismus.

^TJDJURO ergo

51

te,

omnis immundissime

omne phantasma, omnis

spiritus,

inciirsio satanse, in

noraine Jesu Christi •^ Nazareni, qui post lavacrum
Joannis in desertum ductus est, et te in tuis sedibus
ut quem ille de limo terrse ad honorem glovicit
riae suae formavit tu desinas impugnare
et in homine miserabili non humanam fragilitatem sed
imaginem omnipotentis Dei contremiscas. Cede
ergo Deo ^ qui te, et malitiam tuam in Pharaone,
et in exercitu ejus per Moysen servum suum in
abyssum demersit. Cede Deo
qui te per fidelissimum servum suum David de rege Saule spiritualibus canticis pulsum fugavit. Cede Deo ^ qui te in
Juda Iscariote proditore damnavit. Ille enim te divinis ^ verberibus tangit, in cujus conspectu cum
tuis legionibus tremens et clamans dixisti
Quid
nobis et tibi Jesu, Fili Dei altissimi? Venisti huc
ante tempus torquere nos? Ille te perpetuis flammis
urget, qui in fine temporum dicturus est impiis
Discedite a me maledicti in ignem seternum, qui
paratus est diibolo et angelis ejus. Tibi enim, im:

,

:

,

^

:

,

:

,

330

Rituale

Romanum,

Tit.

X. cap.

1.

pie, et angelis tuis vermes erunt, qui numquam
morientur. Tibi, et angelis tuis inexstinguibile prseparatur incendium quia tu es princeps maledicti
homicidii, tu auctor incestus, tu sacrilegorum caput,
tu actionum pessimarum magister, tu haereticorum
doctor, tu totius obscoenitatis inventor. Exi ergo
i^impie, exi ^p» scelerate, exi cum omni fallacia
tua quia hominem templum suum esse voluit Deus.
Sed quid diutius moraris hic? Da honorem Deo
Patri kT< omnipotenti cui omne genu flectitur. Da
:

:

,

locum Domino Jesu Christo >^, qui pro homine
sanguinem suum sacratissimum fudit. Da locum
Spiritui >-> sancto, qui per beatum Apostolum suum
Petrum te manifeste stravit in Simone mago qui
fallaciam tuam in Anania et Saphira condemnavit;
qui te in Herode rege honorem Deo non dante perciissit; qui te in mago Elyma per Apostolum suum
Paulum csecitatis caligine perdidit, et per eiimdem
;

de Pythonissa verbo imperans exire praecepit. Discede ergo nunc ^T discede ^^ seductor. Tibi eremus sedes est. Tibi habitatio serpens est humiUare
et prosternere. Jam non est dififerendi tempus. Ecce
enim dominator Dominus proximat cito, et ignis
ardebit ante ipsum, et prsecedet, et inflammabit in
circiiitu inimicos ejus. Si enim hominem fefelleris,
,

:

Deum non

poteris irridere. Ille te ejicit, cujus oculis nihil occiiltum est. IUe te expellit, cujus virtiiti
universa subjecta sunt. Ille te excliidit, qui tibi, et
angelis tuis praeparavit seternam gehennam de cuj us
ore exibit gladius aciitus qui ventiirus est judicare
;

:

vivos et mortuos, et sseculum per ignem.

u.

Amen.

omnia, quatenus opus fuerit, repeti posdonec obsessus sit omnino liberatus.

25. Prsedicta

sunt,

Juvabit prseterea plurimum haec, quae infra notansuper obsessum devote dicere, saepeque repetere
Pater noster. Ave Maria. Credo.
2'V

tur,

Caulic. Magnificat. ut supra (pag. i49).
Cautic. Benedictus. ut supra (pag. 197 ),

De exorcizandis obsessis

331

a dsemonio.

Symbolum
uicuMQUE

S. Athanasii.
vult salvus esse, * ante

omnia opus

catholicam fidem.
Quam nisi quisque integram, inviolatamque servaverit, * absque dubio in seternum peribit.
Fides autem catholica haec est, * ut unum Deum
in Trinitate, et Trinitatem in unitate veneremur.
Neque confundentes personas, * neque substantiam separantes.
Alia est enim persona Patris, alia Filii, * alia Spi-

yj

est, ut teneat

ritus sancti.
Sed Patris, et Filii, et Spiritus sancti una est
divinitas, * sequalis gloria, coaeterna majestas.
Qualis Pater, talis Filius, * talis Spiritus sanctus.

Increatus Pater, increatus Filius, * increatus Spiritus sanctus.
Immensus Pater, immensus Filius, * immensus
Spiritus sanctus.
-^ternus Pater, seternus Filius, * seternus Spiritus
sanctus.
Et tamen non tres seterni, * sed unus aeternus.
Sicut non tres increati nec tres immensi * sed
,

,

unus increatus, et unus immensus.
Similiter omnipotens Pater, omnipotens Filius,
* omnipotens Spiritus sanctus.
Et tamen non tres omnipotentes, * sed unus omnipotens.
Ita

Deus Pater, Deus

Filius,

*

Deus

Spiritus san-

ctus.

Et tamen non tres Dii, * sed unus est Deus.
Ita Dominus Pater, Dominus Filius, * Dominus
Spiritus sanctus.

Et tamennontresD6mini,*sed unus est Dominus.
Quia, sicut singillatim unamquamque personam
Deum ac Dominum confiterichrisliana veritate compellimur * ita tres Deos aut Dominos dicere, catho:

lica religione

prohibemur.

Pater a nullo estfactus,

*

nec creatus, nec genitus.

332

Rituale

Romanum.

Tit. X. cap. 1.

Filius a Patre solo est * non factus, nec creatus,
sed genitus.
Spiritus sanctus a Patre et Filio * non factus,
nec creatus, nec genitus, sed procedens.
Unus ergo Pater, non tres Patres unus Filius,
non tres Filii * unus Spiritus sanctus non tres
Spiritus sancti.
Et in hac Trinitate nihil prius aut posterius, nihil
:

:

:

,

:

majus aut minus

*
:

sed

totae tres

personae coaeternse

sibi sunt, et coaequales.

per omnia, sicut jam supra dictum est,
Trinitate et Trinitas in unitate vene-

Ita ut

* et linitas in

,

randa sit.
Qui vult ergo salvus esse,*

ita

de Trinitate sen-

tiat.

Sed necessdrium est ad aeternam saliitem * ut
Incarnationem quoque Domini nostri Jesu Christi
,

fideliter credat.
*

Est ergo fides recta, ut credamus et confiteamur,
quia Dominus noster Jesus Christus Dei Filius,

Deus et homo est.
Deus est ex substantia Patris ante ssecula genitus

homo

*
:

ex substantia matris in sseculo natus.
Perfectus Deus perfectus homo * ex anima rationali, et humina carne subsistens.
* minor
iEqualis Patri seciindum divinitatem
Patre seciindum humanitatem.
Qui licet Deus sit et homo, * non duo tamen sed
et

est

,

:

:

,

unus

est Christus.

Unus autem non conversione divinitatis in carnem, * sed assumptione humanitatis in Deum.
Unus omnino non confusione substantise, * sed
,

unitate personae.
Nam sicut anima rationalis, et caro unus est
homo * ita Deus et homo unus est Christus.
Qui passus est pro saliite nostra, descendit ad
inferos * tertia die resurrexit a mortuis.
Ascendit ad caelos , sedet ad dexteram Dei Patris
:

:

De exorcizandis obsessis

a

'^'^^

daemonio.

omnipotentis: * inde ventiirus est judicare vivos et
mortuos.
Ad cujus adventum omnes homines resiirgere
habent cum corporibus suis, * et reddituri sunt de
factis propriis rationem.
*
Et qui bona egerunt, ibunt in vitam seternam
qui vero mala, in ignem aeternum.
Hsec est fides catholica * quam nisi quisque fideliter, firmiterque crediderit, salvus esse non poterit.
Gloria Patri.
:

:

Psalmus, Qui habitat,

etc. ut

Psalmus

ExsuRGAT Deus,

supra (pag. 97

).

67.

et dissipentur inimici ejus, * et

fugiant qui oderunt eum, a facie ejus.
* sicut fluit cera a
Sicut deficit fumus, deficiant
facie ignis, sic pereant peccatores a facie Dei.
Et justi epulentur, et exsiiltent in conspectu Dei *
:

:

et delectentur in Isetitia.

Cantate Deo, psalmum dicite nomini ejus * iter
Dominus
facite ei, qui ascendit super occasum
:

:

nomen

illi.

Exsultate in conspectu ejus,
ejus, patris

orphanorum,

*

turbabiintur a facie

viduarum.

et jiidicis

Deus in loco sancto suo * Deus qui inhabitare
facit unius moris in domo
Qui ediicit vinctos in fortitiidine * similiter eos,
qui exasperant, qui habitant in sepiilcris.
Deus cum egredereris in conspectu populi tui, *
cum pertransires in deserto
:

:

,

:

Terra mota est, etenim caeli distillaverunt a facie
Dei Sinai *, a facie Dei Israel.
Pliiviam voluntariam segregabis Deus hereditati
* et infirmata est, tu vero perfecisti eam.
tuae
Animalia tua habitabunt in ea * parasti in dulcedine tua pauperi Deus.
:

:

,

Dominus

dabit

verbum

evangelizantibus,

"*

multa.

H

virtiite

334

Rituale Romaniim.

Rex virtutum

Tit. X. cap.

dilecti dilecti

:

* et

J.

speciei

domus

dividere spolia.
Si dormiatis inter medios cleros, pennse coliimbae
deargentat8e,*etposteri6ra dorsi ejusin pallore auri.
Dum discernit cselestis reges super eam, nive

mons Dei, mons pinguis.
Mons coagulatus, mons pinguis * ut quid suspi-

dealbabunturin Selmon

*

:

:

camini montes coagulatos ?
Mons, in quo beneplacitum est Deo habitare in
eo * etenim Dominus habitabit in finem.
Currus Dei decem millibus multiplex, millia laetantium * Dominus in eis in Sina in sancto.
Ascendisti in altum cepisti captivitatem * accepisti dona in hominibus
Etenim non credentes, * inliabitare Dominum
:

:

,

:

:

Deum.
Benedictus Dominus die quotidie * prosperum
iter faciet nobis Deus salutarium nostrorum.
:

Deus noster, Deus salvos faciendi * et Domini,
Domini exitus mortis.
Verumtamen Deus confringet capita inimicorum
suorum * verticem capilli perambulantium in de:

:

hctis suis.
Ex Basan convertam * converDixit Dominus
tam in pfofundum maris.
Ut intingatur pes tuus in sanguine * lingua canum
tuorum ex inimicis, ab ipso.
,

:

:

Viderunt ingressus tuos Deus,

mei

:

regis

mei qui

*

ingressus Dei

est in sancto.

Prsevenerunt principes conjuncti psallentibus, *
in medio juvencularum tympanistridrum.
In ecclesiis benedicite Deo Domino, * de fontibus
Israel.

Ibi Benjamin adolescentulus, * in mentis excessu.
Principes Juda, duces eorum *principes Zdbulon, principes Nephtali.
Manda Deus virtiiti tuse * confirma hoc Deus,
quod operatus es in nobis.
:

:

De exorcizandis obsessis

A templo

tuo in Jeriisalem

deemonio.

a

'
,

335

tibi offerent

reges

miinera.

Increpa feras ariindinis, congregatio taurorum in
vaccis populorura * ut excliidant eos qui probati
sunt argento.
Dissipa genles, quae bella volunt venient legati
ex iEgypto * iEthiopia prseveniet manus ejus Deo.
Regna terrse cantate Deo * psallite Domino
Psallite Deo, qui ascendit super cselum caeli, * ad
:

,

:

:

:

:

Orientem.
suae vocem virtiitis, date gloriam
Israel,* magnificentia ejus, et virtus ejus
in niibibus.
Mirabilis Deus in sanctis suis, Deus Israel ipse
dabit virtiitem et fortitiidinem plebi suse * bene-

Ecce dabit voci

Deo super

:

dictus Deus.
Gloria Patri.

PsalmiDeus in adjutorium meum. ut supra (pag.84)Deus, in nomine tuo. ut supra (pag.321
Confitemini
Domino. ut supra (pag.ldT ).
)

Psalmus

.

34,

JUDicA Domine nocentes me

:

*

expiigna impu-

gnantes me.

Apprehende arma

et

scutum

*

:

exsiirge in

et

adjutorium mihi.
Effiinde

frameam,

persequiinlur

me

sum.
Confundantur

:

*

et

et concliide adversus eos, qui
dic animae meae Salus tua ego
:

revereantur,

*

quserentes ani-

mam meam.
Avertantur retrorsum, et confundantur * cogitantes mihi mala.
* et
Fiant tamquam pulvis ante faciem venti
Angelus Domini coarctans eos.
Fiat via illorum tenebrse et liibricum * et Angelus
Domini persequens eos.
Quoniam. gratis absconderunt mihi interitum
:

:

:

Rituale

336

laquei sui

:

*

Romanum.

Tit.

X. cap.

1.

supervacue exprobraverunt animam

meam.
Veniat illi laqueus, quem ignorat
et captio,
quam abscondit, apprehendat eum * et in laqueum
cadat in ipsum.
:

:

Anima autem mea

exsultabit in
lectabitur super salut^ri suo.

Omnia

mea

ossa

dicent

:

D6mino

Domine

*

,

:

* et

de-

quis similis

tibi?

manu fortiorum ejus * egea diripientibus eum.
Surgentes testes iniqui, * qu3e ignor^bam interro-

Eripiens inopem de

num

:

pauperem

et

gabant me.
Retribuebant mihi mala pro bonis * sterilitatem
animse mese.
Ego autem cum mihi molesti essent, * induebar
:

cilicio.

Humiliabam

mea

in jejunio

animam meam

meo

:

* et

oratio

convertetur
Quasi proximum, et quasi fratrem nostrum, sic
complacebam * quasi lugens et contristatus sic
humiliabar.
Et adversum me Isetati sunt, et convenerunt *
congregata sunt super me flagella, et ignoravi.
Dissipati sunt, nec compiincti, tentaverunt me,
subsannaverunt me subsannatione * frenduerunt
super me dentibus suis.
in sinu

:

:

:

:

respicies? * restitue animam meam
a malignitdte eorum, a leonibus unicam meam.
Confitebor tibi in ecclesia magna, * in populo
gravi laudabo te.

Domine quando

Non supergaudeant mihi
inique

:

*

qui oderunt

me

qui adversdntur mihi
annuunt ocu-

gratis et

lis.

Quoniam mihi quidem

pacifice loquebantur

:

*

et

in iracundia terrse loquentes, dolos cogitabant.

Et dilataverunt super me os suum
Euge, euge, viderunt oculi nostri.

:

*

dixerunt

De exorcizandis obsessis
Vidisti

Domine, ne

a me.
Exsurge,

sileas

:

a cljemonio.

337

D6mine ne discedas

*

meo * Deus meus,
causam
meam.
et
Jiidica me seciindum justitiam tuam Domine Deus
meus, * et non supergaudeant mihi.
et

intende judicio

Dominus meus

:

in

Non

dicant in cordibus suis Euge, euge, animge
*nec dicant Devoravimus eum.
Erubescant et revereantur simul * qui gratulantur malis meis.
Induantur confusione et reverentia, * qui magna
nostrse

:

:

:

,

,

loquuntur super me.
Exsultent etlaetentur, qui volunt justitiam meam :*
semper Magnificetur Dominus qui vo-

et dicant

lunt

:

,

pacem

Et lingua

servi ejus.

mea meditabitur

justitiam

tuam

,

* tota

die laudem tuam.
Gloria Patri.

Psalnius 30.

1N

Dominesperavi* non confiindar in aeternum :*
me.
Inclina ad me aurem tuam, * accelera ut eruas me.
Esto mihi in Deum protectorem et in domum
refiigii, * ut salvum me facias.
Quoniam fortitudo mea, et refugium meum es
te

in justitia tua libera

:

tu

:

* et

tries

propter

nomen tuum

dediices

Ediices

me

de laqueo hoc,

,

et

emi-

quem absconderunt

quoniam tu es protector meus.
In manus tuas commendo spiritum
redemisti me Domine Deus veritatis.
mihi

me

me.
:

*

meum

*
:

,

Odisti observantes vanitates, * supervacue.
* exsultabo et
Ego autem in Domino speravi
Isetabor in misericordia tua.
Quoniam respexisti humilitatem meam, * salvasti
de necessitatibus animam meam.
Nec conclusisti me in manibus inimici * statuisti
in loco spatioso pedes meos.
:

:

338

Rituale

Romanum.

X. cap.

Tit.

1.

* conMiserere mei Domine quoniam tribulor
turbatus est in ira oculus meus, anima mca, ct
venter meus
Quoniam defecit in dolore vita mea * et anni
mei in gemitibus.
Infirmata est in paupertdte virtus mea * et ossa
mea conturbata sunt.
Super omnes inimicos meos factus sum oppro*
brium et vicinis meis valde
et timor notis
meis.
Qui videbant me, foras fugerunt a me * oblivioni
datus sum, tamquam mortuus a corde.
Factus sum tamquam vas perditum * quoniam
audivi vituperationem multorum commordntium in
:

:

:

:

:

:

:

circiiitu

:

*

dum

convenirent simul adversum me,
accipere animani meam consiliati sunt.
In eo

Ego autem in te speravi Domine * dixi
meus es tu in manibus tuis sortes meae.
:

:

Deus

:

Eripe me de manu inimic6rum meorura * et a
persequentibus me.
IUustra faciem tuam super servum tuum, salvum
me fac in misericordia tua * Domine non confundar, qu6niam invocavi te.
*
Erubescant impii, et dcducantur in infernum
,

:

:

muta

fiant labia dol6sa.

Quse loquuntur adversus justum iniquitatem

,

*

in

superbia, et in,*abusi6ne.

Quam magna multitiido

*

dulcedinis tuae D6mine,
quam abscondisti timentibus te.
Perfecisti eis, qui sperant in te, * in conspectu
fili6rum h6minum.
Absc6ndes eos in absc6ndito faciei tuae * a conturbali6ne h6minum.
Pr6teges eos in tabernaculo tuo * a contradicti6ne

linguarum.
Benedictus D6minus * qu6niam mirificavit miseric6rdiam suam mihi in civit^te munita.
:

De exorcizandis obsessis

a

339

daemonio.

* Prodixi in excessu mentis mese
tuorum.
oculorum
jectus sum a facie
Ideo exaudisti vocem orationis meee * dum cla-

Ego auteni

:

,

marem ad
Diligite

te.

Dominum, omnes

sancti ejus * quoniam
et retribuet abundanter
:

veritatem requiret Dominus,
facientibus superbiam.
Viriiiter agite, et confortetur cor vestrum,
omnes qui speratis in Domino.
Gloria Patri,

Psalmus 21.
meus
respice in me
Deus
DEUS,
*

liquisti?

longe a

saliite

me

quare

:

dere-

mea verba delictorum

meorum.
Deus meus clamabo per diem, et non exaudies
et nocte, et non ad insipientiam mihi.

Tu autem

*

in sancto habitas,

*
:

*

laus Israel.
In te speraverunt patres nostri * speraverunt,
et liberasti eos.
Ad te clamaverunt, et salvi facti sunt: * in te
:

et non sunt confiisi.
Ego ^utem sum vermis, et non homo
brium hominum, et abjectio plebis.

speraverunt,

*
:

oppro-

videntes me, deriserunt me * lociiti sunt
moverunt caput.
Speravit in Domino, eripiat eum * salvum faciat
eum quoniam vult eum.

Omnes

:

labiis, et

:

,

Quoniam tu es, qui extraxisti me de ventre *
spes mea ab uberibus matris meae. In te projectus
sum ex utero.
De ventre matris mese Deus meus es tu, * ne dis:

cesseris a

me

Quoniam

:

tribulatio

proxima

est

:

*

quoniam non

*

tauri pingues

est qui adjuvet.

Circumdederunt

me

obsederunt me.
Aperuerunt super
et riigiens.

vituli

me

multi

os suum,

*

:

sicut leo rapiens

.

340

Rituale

Romanum.

Tit. X. cap.

1

Sicut aqua eifusus sum * et dispersa sunt omnia
ossa mea.
Factum est cor meum tamquam cera liquescens*
in medio ventris mei.
Aruit tamquam testa virtus mea, et lingua mea
* et in piilverem mortis
adh^esit faucibus meis
deduxisti me.
Quoniam circumdederunt me canes multi * concilium malignantium obsedit me.
:

:

:

Foderunt manus meas et pedes meos
raverunt omnia ossa mea.

:

*

dinume-

vero consideraverunt et inspexerunt me *
diviserunt sibi vestimenta mea, et super vestem
meam miserunt sortem.
Tu autem Domine ne elongaveris auxilium tuum
* ad defensionem meam conspice.
me
a
Erue a framea Deus dnimam meam * et de manu
canis linicam meam
Salva me ex ore leonis * et a cornibus unicornium humilitatem meam.
Narrabo nomen tuum fratribus meis * in medio
ecclesiae laudabo te.
Qui timetis Dominum laudate eum * universum
semen Jacob glorificate eum
Ipsi

:

:

:

:

:

:

:

:

* quoniam
Timeat eum omne semen Israel
sprevit, neque despexit deprecationem piu:

non

peris

:

Nec

suam

avertit faciem

a

me, *et cumclamdrem

ad eum exaudivit me.

Apud
reddam

te laus

mea

in ecclesia

magna

:

*

vota

mea

conspectu timentium eum.
et laudabunt
et saturabuntur
Dominum qui requirunt eum * vivent corda eorum
in sseculum sseculi.
Reminiscentur, et convertentur ad Dominum *
in

Edent pauperes

,

:

:

universi fines terrae

:

Et adorabunt in conspectu ejus
lise gentium.

*

universae fami-

De exorcizandis obsessis

Quoniam Domini

est

3^^

a daemonio.

regnum

:

*

et ipse

domina-

bitur gentium.

Manducaverunt
terrse

:

*

et

adoraverunt omnes pingues

in conspectu ejus cadent
in terram.

cendunt
Et anima mea illi vivet

:

* et

omnes qui

meum

semen

des-

serviet

ipsi.
* et
Annuntiabitur Domino generatio ventiira
annuntiabunt cseli justitiam ejus populo qui nasce:

tur,

quem

fecit

Dominus.

Gloria Patri.

Psalmus

3.

quid multiplicati 9unt qui tribulant me?*
multi insurgunt adversum me.
Multi dicunt animae meae * Non est salus ipsi in

DOMiNE

:

Deo

ejus.

Tu autem Domine

susceptor

meus

mea, et exaltans caput meum.
Voce mea ad Dominum clamavi
me de monte sancto suo.
Ego dormivi, et soporatus sum
quia Dominus suscepit me.
:

:

es

* et

* et

,

*

gloria

exaudivit

exsurrexi,
*

millia populi circumdantis me
exsiirge Domine, salvum me fac Deus meus.
Quoniam tu percussisti omnes adversantes mihi
sine causa * dentes peccatorum contrivisti.
Domini est salus * et super populum tuum benedictio tua.

Non timebo

:

:

:

Gloria Patri.

Psalmus

10.

Domino confido quomodo dicitis animae mese
INTransmigra
in montem sicut passer?
:

:*

Quoniam ecce peccatores intenderunt arcum,
paraverunt sagittas suas in pharetra * ut sagittent
in obscuro rectos corde.
Quoniam quae perfecisti destruxerunt * justus
dutem quid fecit?
,

,

:

3i--

Romanum.

Iiitiiale

Dominus

in

Tit. X, cap.

templo sancto suo,

C3elo sedes ejus

I.

Dominus

*

in

:

Oculi ejus in pauperem respiciunt * palpebrse
ejus interrogant filios hominum.
* qui
Dominus interrogat justum et impium
autem diligit iniquitatem, odit animam suam.
Pluet super peccatores laqueos * ignis, et sul:

:

:

phur,

et spiritus

procellarum, pars calicis eorum.

Quoniam

justus Dominus, et justitias dilexit
aequitatem vidit vultus ejus.
Gloria Patri.

Psalmus

*
:

12.

*
USQUEQuo Domine oblivisceris me in finem?
Usquequo avertis faciem tuam a me?
Quamdiu ponam consilia in anima mea, * dolorem in corde meo per diem?
Usquequo exaltabitur inimicus meus super me?*
respice, et exaudi me, Domine Deus meus.
llliimina oculos meos, ne umquam obdormiam
* nequando dicat inimicus meus
in morte
Prae:

:

valui adversus eum.
Qui tribulant me exsultabunt si motus fiiero *
Ego aulem in misericordia tua speravi.
Exsultabit cor meum in salutari tuo
cantabo
,

:

:

Domino
Domini

qui bona tribuit mihi

:

* et

psallam nomini

altissimi.

Gloria Patri.

OHATIO POST LTBERATIOiNEM
Deus omnipotens ut spiritus iniquiORAMUS
talis amplius non habeat potestatem in hoc
famulo tuo N (vel famula tua N ), sed ut fiigiat, et
non reverlatur ingrediatur in eum (vcl in eam)
Domine te jubente, bonitas et pax Domini nostri
Jesu Chrisli, per quem redempti sumus, et ab omni
malo non timemus, quia Dominus nobiscum est
Qui vivit et regnat cum Deo Patre in unitate Spiritus
sancti Deus, per omnia ssecula sseculorum. i^ Amen.
te

,

,

:

:

CAPUT
IN

II

FORMULiE SCRIBENDiE
LIBRIS HABENDIS APUD PAROCHOS
UT INFRA NOTATUR
iBER Baptizatorum habeatur in Ecclesiis, in quibus confertur Baptisma.

Liber Confirmatorum habeaturin Ecclesiis,
Chrisma.

in quibus confertur

Liber Matrimoniorum.
Liber status animarum.
T •,
^
i
i,
u
Liber r%
Deiunctorum
habeatur
4.

.•

j

/
l

>

jj.

.

,

,

.

Hi tres habeantur
^-u ^ r,
u
a quolibet Farocho.
^

-u
17
etiammomnibushcclesiis,m
qui- \
bus defuncti sepeliuntur.
j
Advertat in primis Parochus ut in libris tam Baptizatorum et Confirmatorum quam Matrimoniorum et
Defunctorum exprimat semper non solum nomen personarum, quse ibi nominantur, sed etiam familiam.
.

1

••

(

,

,

,

,

-i-*-~t-

CAPUT

III

FORMA DESCRIBENDI BAPTIZATOS
I

N PRIMO LIBRO

HNNO Domini...

die... mensis... ego > Parochus
hujus Ecclesiae S. N civitatis v iloci N baptizavi infantem natum velnatam die... ex N.et N.
,

,

.

Ritualc

344

Romanum.

Tit.

X. cap. 4.

conjugibus hujus Parochiae, vel Parochiae S. N
et ex tali patria et familia cui impositum est nomen N. Patrini fuerunt N, filius N., ex Parochia
seu loco N., et N. conjux N., filia N., ex Parochia
seu loco N.
Si infans non fuerit ex legitimo matrimonio natus,
nomen saltem alterius parentis, de quo constat, scribatur (omnis tamen infamia? vitetur occasio
si vero de
neutro constat ita scribatur
Baptizavi Infantem,
cujus parentes ignorantur, natum die, etc. ut supra.
Si expositus sit infans exprimatur quo die, ubi et
a quo repertus et quot dierum verisimiliter sit et ba,

,

:

,

:

,

,

,

;

ptizetur sub conditione, si ignoratur fuisse baptizatum.
Si infans domi ob imminens mortis pericuhim baptizatus sit, tunc ita scribalur
:

Anno

. .

die

.

.

.

.

mensis.

. .

N

natus est

,

filius

.

N

.

et

N

conjugum, etc. ut suprn quem ob imminens mortis
periculum,in domo rite baptizavit N.obstetrixprobata, vel N., filius N., ut mihi retulit N.
:

Si supervixerit infans, et ei adhibila^ sint in Ecclesia
sacrse cseremonise, ita addatur:

Die ejusdem mensis ad Ecclesiam portatus est
infans praedictus, ipsique ego Parochus sacras cseremonias et preces adhibui, et N. nomen imposui.
Si forte

non Parochus,sed abus baptizaverit,id expri-

matur.

sub conditione
pariter exprimatur.

Si fuerit baptizatus

zatus, etc. id

:

Si

non

es bapti-

C.VPUT IV

FORMA DESCRIBENDI CONFIRMATOS
IN

SECUNDO LIBHO

die... mensis... qui fuit dies..., N., filius
N. et N- conjugum, vel N. fiUa N. (et si fuerit
nupta
addatur uxor N.), Sacramentum Gonfirma-

HNNO...
,

i

,

Formuke scribendcc
tionis accepit a

in libris parocliialibus.

Reverendissimo D. N

345

Episcopo N.

.,

civitatisN. vel lociN. Gompater
in Ecclesia S. N
fuitN, filiusN., Parochiae S. N. , civitatis vei lociN.
,

Marium descripLio
feminarum vero

folii

;

uua pagina

iu

,

seu

prima

facie

in altera sejunctim notelur.

Si Confirmatus non constet, an ex legitimo Matrimonio genitus sit, vel parentes ignoreutur, servetur quod
in libro Baptizatorum prsescriptum est.
-I-*-»-

CAPUT V

FORMA DESCRIBENDI CONJUGATOS
IN

TERTIO LIBKO

die... mensis...: Denuntiationibus prsemissis tribus continuis diebus festivis, qua-

HNNO...

rum prima

die..., secunda die..., tertia die..., inter
Missae parochialis solemnia habita est, nulloque
legitimo impedimento detecto, egoN
Rector hujus
Ecclesiae parochialisN. civitatis vel lociN. , filium
N parochiae S. N. et N., filiam N. seu relictam
quondam N. si fuerit vidua hujus seu parochiae
S. N , in Ecclesia N interrogavi, eorumque mutuo
consensu habito, solemniter perverba de praesenti
Matrimonio conjunxi praesentibus testibus notis
N , filioN. qui habitat in parochia S.N. etN filio
N. etc, etN. filioN etc. Postea eis ex ritu S. Matris
Ecclesiae (si tamen nuptias benedixeriti, in Missae celebratione benedixi.
,

,

;

,

,

(

;

,

Si unus ex his qui Matrimonium contrahere voluerint,alterius parochise fuerit,antequam admittatur,Parochus in cujus Ecclesia Matrimonium celebrari debet,
denuntiationum in ejus parochia rite factarum fidem
scriptam habeat, quae asservetur, et res tota exprimatur
in ipsomet libro Matrimoniorum, hac ratione
,

,

:

Denuntiationes ejus Matrimonii factae sunt etiam
a R. D. N. , Parocho Ecclesiae S. N. , sub cujus cura
dictusN. vel dictaN habitat, ut ex ipsius Parochi

,,

346

Rituale

scripto servato

Romanum.

Tit.

X. cap.

5.

apud me apparet. Denuntiationum

autem prima

facta est die..., secunda die..., tertia
die..., inter Missae parochialis solemnia, nullumque

impedimentum canonicum detectum

est.

autem

alteruter sit diversse dicecesis, testimonium
Parochi affirmantis denuntiationes esse rite prsestitas
nullius roboris censeatur, nisi ab Episcopo, vel ab ejus
Vicario Generali illius dioecesis subscriptione et sigillo
comprobatum, et ab Episcopo seu ejus Vicario loci
Si

,

ubi contrahitur Matrimonium, recognitum

sit,

ab eoque

licentia contrahendi fuerit obtenta.

Ubi vero Ordinarii concessu, (quod scripto constare
debet), denuntiationes aliquae differendae,8iut omittendse
interdum sint,

ita

notetur

Anno Domini...
una die

:

die... mensis...

Denuntiationum

reliquis vero dilatis post
Matrimonii celebrationem ex facultate scripto concessa a Reverendissimo N seu Vicario N sub die...
datis etc. infrascripti tenoris, quam penes me servo
cum aliis hujusmodi facultatibus, nulloque prorsus
impedimento allato, ego etc. ut supra.
festo rite facta

,

,

Denuntiationcs voro, qua^ post^ contractnm Matrimofient, ita scribantur

nium

:

Anno... die... mensis... qui fuit festus etc, et
sequenti, qui fuit Dominicus etc, ejusdem mensis,
ego N. Rector hujus Ecclesiae S. N. inter Missarum
solemnia Denuntiationes habui Matrimonii jam
praevia opportuna dispensatione initi inter N. et N.
die prima hujus mensis, nullum tamen canonicum
impedimentum ab aliquo allatum est, quo minus
hujusmodi Matrimonium ratum ac firmum esse
debeat.
,

,

,

Si autem denuntiationcs
differenda^, ita scribantur:

,

omnes omittcndae

sint, aut

Denuntiationibus omnibus omissis, vel dilatis etc
ex facullate etc, ego RectorN. etc. ut supra.
Caeterum si alteri Presbytero ab Ordinario, vel a
Parocho ipso facultas facta sit conjungendi aliquos, id

:

Formiilfp scribendse in libris parochialibus.
in

lil>ro pro[)rii

manu

Parochi sic adnolelur

ipsiu.s

347

Parochi

:

N. Presbyter vel Capellanus Ecclesiae N., de
licentia Reverendissimi Episcopi N. sea N. ejus
Vicarii loci N., aut mea, quae penes me exstat, N.,
,

filiumN. et N. etc. in Matrimonium conjunxit, etc.
Parochus N subscripsi et testor,
ut su[)ra. Et ego N
rem ita se habere.
Quod si ex denuntiationibus compertum sit, conjuges
aliquo consanguinitatis, aut affinitatis gradu conjunctos
esse, et nihilominus ad contrahendum fuerit cum ipsis
apostolica auctoritate dispensatum, annotetur gradus
,

,

.

consanguinitatis vel affmitatis dispensatae et compendecreti super ea relati cum die et anno, ac Notarii
,

dium

nomine; hoc modo
die... mensis...prsemissis denuntiationibus, ac comperto impedimento secundi, vel
tertii, aut quarti gradus consanguinitatis, vel affinitatis, seu alio quovis etc, inter N, etN etc, obtentoque per eos apostolicse Sedis mandato de dispensando, et cum eis per ReverendissimumEpiscopum
N. auctoritate dispensato sub die... anno... ut constat ex Actis Notarii Officii prsedicti Episcopi eos
Matrimonio conjunxi etc. ut in praedicta formula.
Denuntiationes autem factae in diversis Parochiis,
sponsi videlicet et sponsse, ab utroque Parocho in libro
notari debent, etiam si Matrimonium non sequatur.
de

illo

rogati

Anno Domini...

,

-«-¥-»-

GAPUT

VI

FORMA DESCRIBENDI STATUM ANIMARUM
IN QUARTO LIBRO
FAMiLiA

quseque distincte in libro notetur, intervallo
ab unaquaque ad alteram subsequentem,in
quo singillatim scribantur nomen, cognomen, setas singulorum qui ex familia sunt vel tamquam advenae in
relicto

,

ea vivunt.

,

:

Rituale

348

Romanum.

Tit.

X. cap.

7.

Qui vero ad sacram Communionem admissi sunt, hoc
signum in margine e contra habeant C.
Qui Sacramento Confirmationis sunt muniti, hoc
signum habeant Chr.
Qui ad alium locum habitandum accesserint, eorum
nomina subducta linea notentur.
Hac igitur ratione fiat, videlicet
:

:

mensis... in via, seii platea, vel
pago, in propriis sedibus Pauli N., vel in aedibusN.
a Paulo conductis, habitant:

Anno...

die...

Chr. Paulus N Petrifilius, annorum, etc.
Chr. Apollonia ejus uxor, filia Jacobi N., anno-

rum,

etc.

Dominicus eorum

filius, annorum, etc.
C. Lucia eorum filia, annorum, etc.
C. Chr. Antonius, filius N. , famulus, annorum, etc.
C. Catharina N , filiaN., ancilla, annorum, etc.

C.

Martinus,

filius N.,

annorum,

etc.

-*-*-¥-

CAPUT

vir

FORMA DESCRIBENDI DEFUNCTOS
IN

DEsoRiBATUR
stravcrit,

tus

,

QUINTO LIBRO

quis ct quse, et cui Sacramenta miniquando quis mortuusfuerit, etubi sepul-

(juod hoc pacto

,

fieri

poterit

:

Anno... die... mensis... N., filius vel filia N, ex
loco N., aetatisN. isiJhi?ec sciri possunt),in domoN.,
in communione S. Matris Ecclesise animam Deo reddidit; cujus corpus die... sepultum est in Ecclesia
mihi N., vel N. Confessario probato, conS. N.
fessus die..., sanctissimoque Viatico refectus die...,
et sacri Olei unctione roboratus per me, die... etc.
;

APPEXDIX

AD RITUALE ROMANUM
SIVE

COLLECTIO BENEDICTIONUM ET INSTRUCTIONUM

A RITUALI ROMANO EXSULANTIUM
SANCT^

SEDIS AUCTORITATE

APPROBATARUM SEU PERMISSARUM

AD USUM ET COMMODITATEM

MISSIONARIORUM APOSTOLICORUM
ALIORUMQUE SACERDOTUM
DIGESTA

i

,

DE SACRAMENTO BAPTISMI
BENEDICTIO FONTIS seu AQUiE BAPTISMALIS
Formula brevior pro Benedictione Fontis seu Aquae baptismalis a S. Pont. Paulo III. Missionariis Peruanis apud
Indos olim concessa, et nonnisi in iis locis adhibenda, ad
quae speciali Apostolicae Sedis indulto extensa fuit.

xoRcizo te, creatura aquse, in nomine Dei
Patris omnipotentis t^, et in nomine Jesu

^

Filii ejus Domini nostri, et in
Spiritus J^ sancti. Exorcizo te,
omnis virtus adversarii diaboli ut omnis phantasia
eradicetur, ac effugetur ab hac creatiira aquse, et
fiat fons aquae salientis in vitam seternam
ut qui ex
ea baptizati fiierint, fiant templum Dei vivi, et Spiritus sanctus habitet in eis, in remissionem peccatorum in nomine Domini nostri Jesu Christi, qui

Christi
virtiite

:

:

:

venturus est judicare vivos
per ignem. Amen.

et

mortuos,

et

sseculum

Oremus.

DOMixE sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus,
aquarum spiritualium sanctificator, te suppliciter deprecamur
ut hoc ministerium humilitatis
nostrse respicere digneris, et super has aquas,
abluendis et vivificandis hominibus prseparatas
:

,

De Sacramento Confirmationis.

Angelum

sanctitatis

emittas;

peccatis

ut

prioris

reatuque deterso purum sacrato Spiritui habitaculum regenerationibus prociiret. Per
Ghristum Dominum nostrum. Amen.

vitse abliitis

,

,

Infundat deinceps Sanctum
crucis, dicens

dum

Oleum

in

aquam

,

in

mo-

:

Conjunctio Olei unctionis,
sanctificetur

,

et

et foecundetur. In

et Filii >^, et Spiritus >^ sancti.

Deinde Chrisma aquse infundat
dicat

,

aquae Baptismatis

nomine
Amen.
in

Patris j*,

modum

crucis

,

et

:

Conjiinctio Chrismatis sanctificationis et Olei
unctionis et aquae Baptismatis sanctificetur et foecundetur. In nomine Patris >j^, et Filii ^, et Spiritus J^sancti.

Amen.
-<-*-»-

DE SACRAMENTO CONFIRMATIONIS
Instructio pro simplici Sacerdote, Sacramentum Confirmationis ex S. Sedis Apostolicae delegatione administrante,
edita ex decreto S. Congregationis de Propaganda Fide,
diei IV. Maii MDCCLXXIV.

Decretum Sacrae Congregationis generalis
de Propaganda Fide.
Habitc-c die 21. Martii 1774.

R. P. D. Stephano Borgia Secretario, nonnullos Missionum Superiores, aliosque, quibus ab
Apostolica Sede extraordinaria Sacramentum Confirmationis administrandi facultas conceditur, in illius administratione usos quandoque esse vestibusac ornamentis
episcopalibus Eminentissimi Patres declararunt, ac vigore prsesentis Decreti declarant, nemini prorsus charactere episcopali non insignito, vel cui alias usus Pontificalium ex vero, legitimoque privilegio non competit,
licuisse, vel licere in collatione Chrismatis adhibere

REFERENTE

:

Mitram Baculum pastoralem Annulum
Crucem pectoralem statueruntque supplicandum

Rochettum
vel

,

,

,

;

,
;

Instructio de Sacramento Confirmationis.

5*

esse Sanctissimo pro approbatione hujus declarationis
necnon efformandam Instructionem pro simplicibus Sacerdotibus, Confirmationem, ut supra, administrantibus.
Facta vero Ss. Domino Nostro Clementi PP. XIV.
per praefatum Dominum Secretarium in audientia diei
supradictae Sacrse Gongregationis
3. Aprilis currentis
sententise relatione, Sanctitas Sua illam benigne approbavit, et ab omnibus, ad quos spectat, inviolabiliter
observari mandavit.
Datum Romae ex .^dibus dictse Sacr. Congregationis
die 23. Aprilis 1774.

Joseph Maria Card. Castelli, Praef.
Stephanus Borg-ia, Secretarius.

INSTRUCTIO PRO SIMPLICI SACERDOTE

SACRAMENTUM CONFIRMATIONIS
EX SKDIS APOSTOLICiE DKLEGATIONE ADMINISTRANTE

ETSi, juxta Sacrosancti Tridentini Concilii definitionem
solus Episcopus sit ordinarius hujus Sacramenti
minister
solet tamen quandoque justis de causis Sedes
* ;

Apostolica simplici Sacerdoti, tamquam extraordinario
ministro, facultatem tribuere illud conferendi
Sacerdos igitur, cui facultas hsec fuerit concessa, in
primis curet apud se habere Chrisma per catholicum
Antistitem cum eadem S. Sede communionem habentem
confectum, ac sciat, sibi numquam licere^, sine eo
Confirmationem administrare vel illud ab Episcopis
haereticis aut schismaticis recipere.
Animadvertat insuper, num in facultate sibi ab Apostolica Sede impertita alia etiam facultas expressa legatur, utendi scilicet Chrismate ante annum benedicto
alias eo non utatur, nisi forte in casibus necessitatis '^,
'-^.

,

cum

a sacris

canonibus id prohibitum

sit^.

Sess. VII. de Confirm. can. 3.
Eugenius IV. in decreto pro Armenis.
3 S. Thomas III. part. quaest. 72., art. 5. In corp.
•4
Benedictus XIV. Constit. Anno vertente. BuU. Tom. III. pag. 288.
s Canone Litteris, de Consecr., dist.
et Canone Si quis de o.lio ,
3.
de Consecr., dist. 4.
1

2

;

RiT. N. 190.

12

Instructio pro Sacerdote

G*

Licet omni tempore administrari valeat Confirmatio
congruum tamen est ut prsecipue in hebdomada Pentecostes, et circa horam tertiam, in qua Spiritus sanctus
,

,

illapsus est Apostolis, conferatur*.

Quod ad
habendum

aetatem Confirmandorum attinet
est

Catechismi

Romani

prae oculis

,

monitum in hsec
omnibus quidem post Ba^

verba Illud observandum est,
ptisnium ConfirmationisSacramentumposse administrari,
sed minus tamen expedire hoc fieri, antequam pueri ra:

tionis usum habuerint. Quare si duodecimus annus exspectandus non videatur, usque ad septimum certe hoc
Sacramentum differre maxime convenit. Qnodi sane monitum in pueris benevalentibus locum habet. Nam si
ag-atur de eo, qui gravi morbo laboret, ex quo decessurus praevideatur, non solum prohibitum non est illi ante
septennium sacrum Chrisma administrare, sed expedit,
ut id fiat, unde ex hac vita demigrans majorem gloriam,
juxta S. Thomse doctrinam^, in caelis consequatur. Aliae
insuper, juxta probatam plurium theologorum sententiam"*, esse possunt legitimaecausaeantevertendi septennium in coUatione hujus Sacramenti, et prsesertim, cum
praevidetur futura diutina absentia Episcopi, vel Presbyteri, cui, ut supra, facta sit facultas illud administrandi,
vel alia urget necessitas.
Ut Confirmandi, qui usum rationis habent, digne hoc
Sacramentum recipiant, debent esse in gratia; et ideo
conveniens valde est, ut illius susceptioni prsemittant
,

sacramentalem Confessionem ^. Si enim conscii alicujus
quod absit, ad Confirmationem accederent, non solum hujus Sacramenti gratiam non recipepeccati lethalis,

rent, sed gravissimo sacrilegio se illigarent.
Juxta veterem Ecclesiae usum Confirmandi deberent
esse jejuni^, optandumque propterea esset, ut id ipsum
in prsesenti etiam servaretur.
Sacro Chrismate liniendi ante diligenter erudiendi sunt
,

1 Catechismus Romanus de Sacramento Confirmationis
V. Synodo Mediolanen., cap. de Confirm.
2 Loc. cit.

3 S.

4

Thomas

III part. quaest. 73., art. 8.

Benedictus XIV. in

lib. VII.,

ad

<j

,

S. Garolus

ifi

4.

cap. 10., n.

5.,

6.

dioecesana.
5 Instructio Eminentissimi Almae Urbis Vicarii pro
sunt hoc Sacramentum an. 1773.
Catechismus Romanus de Confirmatione.
,

:

et 7,

iis

,

de Synodo

qui suscepturi

;

Courirmationem administrante.
juxta doctrinas Catechismi Romani de natura, dignitate,
effectibus, ac dispositionibus ad digne Sacramentum
hujusmodi recipiendum praerequisitis. Item oportet, ut
instruantur circa Fidei rudimenta, Decalogi, et Ecclesiae
prsecepta. Actus Virtutum theologalium ac Orationem
,

Dominicam,etApostolorumSymbolummemoriateneant.
Cseterum Missionarii non omittant, populos sibi creditos etiam hortari ut Confirmationem debito tempore
,

recipiant, nec non ut parentes filios suos

confirmari

Sacramentum non sit de necessitate medii ad salutem tamen sine gravis peccati reatu
respui non potest, ac negligi*, cum illud suscipiendi

curent; etsi enim hoc

,

opportuna adest occasio. Porro haec doctrina, si pro
omnibus, qui sunt undique, Christifidelibus vera est,
multo magis locum habet in illis, qui in terris degunt
hsereticorum, vel paganorum in quibus quandoque adversus Catholicos persecutiones ingruunt; unde opus
est, ut septiformis Spiritus virtute roborentur, qua non
solum corde credant adjustitiam, sed etiam ore confessionem faciant ad salutem. seque paratos exhibeant pro
Christo etiam sanguinem fundere.
Cum hoc Sacramentum indelebilem in anima characterem imprimat, reiterari non debet; et propterea, qui
est confirmatus, ad illud recipiendum non audeat accedere; sicut nec excommunicatus, interdictus, in divinis
,

communicans cum

hsereticis, aut schismaticis, vel qui
ritus idololatricos usurpat, sive alio modo publice peccat

item qui prseceptum paschale non adimpleverit.
Caveant Confirmandi, ne sordida fronte capillisque
impexis ad hoc Sacramentum accedant, vestibus tamen
'-^,

sint induti

,

quemadmodum

et Patrini

,

simplicibus, et

ad modestiam compositis. Mulieres vero illud suscepturae, et quae Matrinarum officium exercebunt, non se
in Ecclesia cum vanis ornamentis, aut fucata facie, sed
cum omni modestia et reverentia praesentent.
Si quis ex Confirmandis turpe nomen vel christiano
homini non conveniens haberet, aliud in Confirmatione
assumat^.
,

1

Benedictus XIV. in Constitutione Etsl PastoraJis,

Tom.

§ 3, n. 4.

;

Bull.

I.

Concilium Aquense an. 1585. Instructio supradicta.
Concilium Aquense. an. 1585: Concil. Tolosan., an. 1590, S. Carolus Borrom. in V. Synodo Mediolanen.
2

3

,

8*

Tnstructio pro Sacerdote

Quamquam de necessitate hujus Sacramenti non sil,
ut in eo recipiendo Patrinus vel Matrina adhibeatur, id
tamen laudabilis Ecclesise consuetudo suadet, sacrique
canones prsescribunt^
Ab hoc vero munere excluduntur tum minores annis
quatuordecim 2j tum qui Sacramentum Confirmationis

nondum

receperunt^.

Verum

quia contingere potest, ut

Missionum nullus adsit, qui antea confirmatus
permittitur in hoc casu, ut aliqui sine Patrino con-

in locis
fuerit,

firmentur, qui postea Patrini caeterorum esse poterunt.
Ad Patrinos hujusmodi quod attinet, hae insuper regulae erunt observandae. I. Ut non plures'*, sed unus
tantum,sive vir, sive mulier, in Patrinum aut Matrinam
adhibeatur. II. Ut nec feminis mares^, nec maribus
feminae Patrini officium praesfent, sed suo quisque sexui
Patrinus adhibeatur. III. Ut nisi necessitas cogat^,idem
non sit, sed diversus Gonfirmationis Patrinus a Patrino
Baptismi. IV. Ut a Patrini munere arceantur excommunicati ', interdicti, publici peccatores, aut qui praeceptum
paschale omiserint.
Circa cognationem spiritualem, quae in hoc Sacramento contrahitur, hsec statuit Tridentina Synodus^
Ea quoque cognatio, quae ex Confirmatione contrahitur,
:

Confirmantem et Confirmatum, illiusque patrem, et
matrem,ac tenentem non egrediatur, omnibus inter alias
,

personas hujus spiritualis cognationis impedimentis omnino sublatis.
Quod quidem Concilii decretum locum habet in iis,
qui ad Tridentini statuta servanda astringuntur. Cseteri
vero disciplinse in suis regionibus vigenti hac in parte
se conforment.

S^^l UM tempus advenerit quo Sacerdos uiens faculi^^^ tate sibi ab Apostolica Sede, ut supra, tributa,
,

^^^

administrare Confirmationem intendit, vestibus
sacerdotalibus, vel saltem alba et stola indutus, stans
1 Sacramentarium S. Gregorii
2 Instructio prjedicta.

3

4

M,

;

Ordo Romanus apud Hittorpium.

Can. In Baptismate. 102. de Consecrat.,
Can. Non phires. 101. dist. 4.

Romanum.

5

Pontificale

6

Can. Tn Catechismo. 100. de Consecr.,

7 Pontificale
8

Sess.

dist. 4.

dist. 4.

Romanum.

XXIV. de Reform. Matrimonli

,

cap. 2.

:

:

:

9*

Confirmationem administrante.

ante Altare versus ad populum hinc inde dispositum
(masculis a dexteris, feminis vero a sinistris) circumstantes summarie de prsemissis admoneat, eisque prsesertim denuntiet, quod nullus alius nisi solus Episcopus
Confirmationis ordinarius minister est; se vero paratum
esse illam conferre jure per S. Sedem delegato.
Mox delegationis Decreto, sive Brevi Apostolico, lingua vcrnacula alta et intelligibili voce lecto, iterum
moneat adstantes, quod nullus Confirmatus discedat, nisi
benedictione accepta quam ipse post omnium Confirmationem daturus est. Item, quod infantes, si quos in
prima setate justa de causa confirmandos existimaverit,
per Patrinos teneantur in brachiis dexteris, et quod
adulti ponant pedem suum super pedem dexterum Pa,

trini sui.

Hac altera monitione completa*, pariter stans, et
versa facie ad Confirmandos, junctis ante pectus manibus, Confirmandis vero genua flectentibus et manus
ante pectus junctas tenentibus, dicit
,

V. Spiritus sanctus superveniat in vos, et virtus
Altissimi custodiat vos a peccatis.
t^.

Amen.

Deinde signans se
signo crucis dicit

manu

dextera a fronte ad pectus

,

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
i^. Qui fecit caelum et terram.
f. Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f. Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
y.

Tunc extensis versus Confirmandos manibus, dicit
Oremus.
OMNiPOTENs sempiterne Deus, qui regenerare
dignatus es hos famulos tuos ex aqua et Spiritu sancto, quique dedisti eis remissionem omnium
peccatorum
emitte in eos septiformem Spiritum
tuum sanctum Pardclitum de cselis. ^. Amen.
,

:

1

Pontificale

Romanum.

:

lustructio pro Sacerdote

fO*

Spiritum Sapientige, et Intellectus.
^. Amen.
Spiritum Gonsilii, et Fortitudinis.
i^. Amen.
Spiritum Scientise, et Pietatis.
^. Amen.

Adimple eos Spiritu Timoris tui et consigna eos
»^ cis Christi in viam propitidtus aeternam. Per eiimdem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum qui tecum vivit et regnat in
unitate ejusdem Spiritus sancti Deus, per omnia
ssecula saeculorum.
^. Amen.
,

signo Cru
,

,

:

Posl hsec Sacerdos confirmat per ordinem genuflexos,
])rimo mares, secundo feminas. Uno ordine coufirmato
illi surgunt, et alii genuflectunt, et coufirmantur, et sic
usque in finem. Inquirit autem sing-illatim de nomine
cujuslibet Confirmandi, sibi per Patrinum vel Matrinam
flexis genibus praesentati, et summitate pollicis dextera?

manus Chrismate

intincta dicit

^

N. Signo te signo Cru
cis : quod dum dicit producit pollice signum crucis in frontem illius deinde
et confirmo te Chrismate salutis. In
prosequitur
tris, et Fi >^ lii, et Spiritus >J< sancti.
n6mine Pa
.

:

^

vij.

Amen.

Deinde leviter
Ligandae

in maxilla csedit, dicens

essent

vitta

:

Paxtecum,

Hnea recens Confirmatorum

frontes juxta Pontificalis Romani praescriptum ^ Verum
quoniam publica yittarum delatio apud infideles ludibrio
exponere posset Sacramentum, ideo, si prsevideatur hoc
scandalum eventurum, consultius erit, vittas hujusmodi

non adhibere; sed in hoc casu opus erit, ut Sacerdos,
postquam frontes Confirmandorum linierit sacro Chrismate, eas gossypio, mox comburendo, diligenter abstergat, ac deinde lavet-.

Omnibus confirmatis, tergit cum mica panis, et lavat
poUicem, et manus super pelvim; deinde aqua lotionis
cum pane fundatur in piscinam Sacrarii, in qua reponi
debent etiam supradictorum gossypiorum cineres.
Dum lavat manus, si adsint ministri,.cantatur, vel
1

De Confirmandis.

2 S.

Carolus Borrom. in

dict.

V. Synodo Mediolan.

:

:

ii*

Confirmationem adniinistrante.
legitur sequens Antiphona

Sacerdote dicatur

;

lotionem ab ipso

alias post

:

Confirma hoc, Deus, quod operatus es in nobis,
a templosancto tuo, quod est in Jeriisalem. v G16Sicut erat in
ria Patri, et Filio, et Spiritui sancto
sseculoin
ssecula
et
etnunc,
etsemper,
principio,
:

Amen.

rum.

Confirma hoc
Deus, etc.
Qua repetita, conversus ad Altare, junctis aute pectus
manibus dicit
f. Ostende nobis Domine misericordiamtuam.
i^. Et salutare tuum da nobis.
f. Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
y. Dominus vobiscum.
Et repetitur Antiphona tono octavo

:

:

^. Et

cum

spiritu tuo.

Junctis vero adhuc ante pectus manibus, et
confirmatis devbte genuflectentibus dicit

pmnibus

Oremus.

DEUS qui Apostolis tuis sanctum dedisti Spiritum, et per eos, eoriimque successores cseteris
fidelibus tradendum esse voluisti
respice propi,

:

ad humilitatis nostrae famulatum, et praesta; ut
eorum corda, quorum frontes sacro Chrismate delinivimus, et signo sanctae Crucis signdvimus, idem
tius

Spiritus sanctus in eis superveniens, templum gl6dignanter inhabitando perficiat Qui cum
Patre, et eodem Spiritu sancto vivis et regnas Deus
in ssecula S3ecul6rum.
i^. Amen.
riae suae

:

Deinde dicit
Ecce sic benedicetur omnis homo,
qui timet D6minum. Et vertens se ad ConfirmaLos, ac
:

Caciens super eos

signum

crucis, pariter dicit

Bene J* dicat vos Dominus ex Sion, ut videdtis
bona Jerusalem omnibus diebus vitse vestrae, et
habeatis vitam aeternam. i^. Amen.

12*

Instruclio pro Sacerdote.

Expedita hoc pacto Confirmatione, Sacerdos sedens
memoratum Pontificale Romanum ^ Patrinos et
Matrinas monet, quod instruant filios suos bonis mori-

juxta

bus

,

unde fugiant mala

,

et faciant

bona

;

et si forte in

essent confirmati, ut suo tempore doceant
eosCredo in Deum, et Pater noster, et Ave Maria, quoniam ad hoc sunt oblioati.

infantili setate

Hoc

Sacramentum potest

et praesertim tunc

cum

conferri

minus solemniter,

domibus,velextra
Ecclesiam seu Oratorium, pueris segrotantibus, de quibus supra, conferendum est, vel etiam adultis, qui ad
Ecclesiam quacumque ex causa, legitima tamen, accedere nequeunt. In iis casibus Sacerdos non omittat uti
saltem stola, si superpelliceum habere non possit. Cavere etiam debet, ne coram hgereticis, aut schismaticis,
et multo minus eis ministrantibus, confirmet.
Quod si tandem per Sedem Apostolicam alicui fieri
potestatem contingat, Confirmationem administrandi in
regionibus, in quibus, prseter Latinos, degunt Orientales Catholici, non modo opus erit, ut supradicta diligenter observet, sed curabit etiam, priusquam Orientalibus ipsis hoc Sacramentum conferat, ab Apostolica
Sede instructionem petere, quo pacto se gerere debeat
erga Orientales uniuscujusque ritus.
Ut autem congruum quantocius responsum accipiat,
de nonnullis S. Congregationem de Propaganda Fide
singillatim certiorem reddat oportet. Et primo quidem,
cujus ritus sint Orientales hujusmodi; an fuerint a quoquam confirmati, et a quibus, videlicet an a suis Episcopis, vel a Presbyteris proprise nationis; an sponte
petant confirmari; an Confirmationem commode a suis
Episcopis recipere valeant ac tandem an Confirmatio
administranda sit in Dioecesi, in qua actu resideat Episcopus Orientalis, qui sit Confirmandi Ordinarius.
in privatis

;

,

Sacrse Congregationis Instructionem Ss. D. N.
Clementi XIV. per me infrascriptum Secretarium
ejusdem S. Congregationis relatam in Audientia habita

OUAM
^

1

Loc.

cit.

De Missa

eadem

bis

13*

die celebranda.

prima Maii anni curentis Sanctitas Sua illam benigne in omnibus approbavit, etomnino servari mandavit.
Datum Romae ex ^dibus Sacrse Congregationis die

die

,

IV. Maii

MDCCLXXIV.
Stephanus Borgia Secretarius.
-<-*--

DE SACRAMENTO EUGHARISTI^
DE MISSA BIS EADEM DIE CELEBRANDA
12 Sept. 1857 edita pro Sacerdote
Apostolicam facultatcm liabente bis Missam eadem die

Instruetio a S. H. C. die

celebrandi.

UANDO Sacerdos eadem

die duas Missgis dissitis
debet, in prima, dum divinum Sanguinem sumit, eum diligentissime
sorbeat. Exinde super corporale ponat Calicem et palla tegat, ac junctis manibus in
in locis celebrare

medio Altari dicat: Quod ore sumpsimus, etc. et subinde
admoto aquae vasculo digitos lavat dicens
(Jorpus
:

tuura, etc. et abstergat.

Hisce peractis Calicem, super corporale manentem
adhuc, deducta palla cooperiat ceu mos est, scilicet
primum purificatorio linteo, deinde patena ac palla, et

demum

velo.

Post haec Missam prosequatur, et completo ultimo
Evangelio, rursus stet in medio Altaris, et detecto Calice, inspiciat an aliquid divini Sanguinis nec ne ad

imum
enim

dum

se receperit, quod plerumque continget. Quamvis
sacrae species primum sedulo sorptse sint, tamen
sumuntur, cum particulae, quse circum sunt, unde-

quaque sursum deferantur

non nisi deposito Calice ad
redeunt. Si itaque divini Sanguinis gutta quaedam
supersit adhuc, ac rursus ac diligenter sorbeatur, et
quidem ex eadem parte qua ille primum sumptus est.
Quodnullimodeomittendum est, quia Sacrificium moraliter durat, et superexstantibus adhuc vini speciebus ex
divino praecepto compleri debet.
,

imum

Postmodum Sacerdos

in

ipsum Calicem tantum

sal-

14*

De Missa

tem aquse

fundat,

bis

eadem

quantum

die celebranda.

prius vini posuerat,

eamque

circumactam ex eadem parte, qua S. Sanguinem biberat, in paratum vas demittat. Galicem subinde ipsum
purificatorio linteo abstergat, ac demum cooperiat, uti
fit, atque ab Altari discedat.
Depositis vestibus sacris, et gratiarum actione completa, aqua e Calice demissa pro rejrum adjunctis vel

alias

ad diem crastinum servetur (si nempe eo rursus Sacerdos redeat, Missam habiturus ) et in secunda purificatione in Calicem demittatur, vel gossypio aut stuppa
absorpta comburatur, vel in sacrario, si siL exsiccanda,
,

relinquatur, vel demittatur in piscinam.
Cum autem Calix, quo Sacerdos primum est usus,
purificatus jam sit, si illo ipso pro Missa altera indisecus vero in altera Missa
geat, eum secum deferat
diverso Calice uti poterit.
:

Cum
ciat,

superior S. R. C. Instructio nonnisi casum respir

quo Sacerdos duas Missas

dissitis in locis eadem
visum est, ex Coiht

die sit celebraturus; operae pretium

mentariis Bartholomsei Gavanti et Cajetani Mariae Merali
hic ritus adjungere a Sacerdote servandos, cum utramque Missam in eadem Ecclesia offerre debet.

oc itaque in casu Sacerdos post haustum in prima
MissadiligenterSanguinem Domini, omissa consueta purificatione, patena Calicem et palla patenam tegens, ac super corporale relinquens, dicet junctis
manibus Quod ore sumpsimus, Domine, etc. Deinde
digitos, quibus Ss. Sacramentum tetigit, in aliquo vase
mundo, ad hoc in Altari praeparato, abluet, interim
dicens Corpus tuum, Domine, etc; abstersisque purificatorio digitis, Galicem velo cooperiet, velatumque
ponet super corporale extensum.
Absoluta Missa, si nulla in Ecclesia sit sacristia, Calicem eodem modo super Altare relinquet; secus vero in
sacristiam deferet, ibique super corporale vel pallam
in aliquo loco decenti et clauso collocabit usque ad
secundam Missam, in qua, cum eodem Galiceutidebeat,
illum rursus secum deferet ad Altare, ac super corpo:

:

rale

extensum reponet.

Gum autem

in

secunda Missa Sacerdos ad Offertorium

De

«ipecie olei

pro lainpade Ss. Sacramenti.

15*

devenerit, ablato velo de Galice, hunc parumper versus
cornu Epistolae coUocabit, sed non extra corporale;
factaque hostiae oblationecavebit, ne purificatorioexter-

gat calicem, sed eum intra corporale relinquens leviter
elevabit, vinumque et aquam eidem caute imponet, ne
guttae aliquse ad labia ipsius Calicis resiliant, quem
deinde nullatenus ab intus abstersum more solito offeret.
t

<r

«

MODl S SACRAM EUCHARISTIAM
DEFERENDI OCCULTE AD INFIRMOS OB METUM INFIDELIUM
Ex Coustitutione Benedicti XIV. Inter Omniffenas. § 25.
edifn pro Sei*via et fmitiniis re^ionibiis dic 2 Febr.

!"li,

Turcarum vis prsevalet et iniquitas, Sacerdos
stolam semperhabeat propriis coopertam vestibus in sacculo, seu bursa Pyxidem recondat,
quam per funiculos collo appensam in sinu reponat; et
numquam solus procedat, sed uno saltem fideli, in
Bi

:

defectu Clerici, associetur.

Decretum

a S.

Rituum Congregatione

i^ie 9 Jiiiii

ISGi editum,

DE SPECIE OLEI PRO NUTRIENDA LAMPADE

SS.

SACRAMENTI

ONNULLi Reverendissimi Galliarum

Antistites,
serio perpendentes,in multissuarum Dioecesium
Ecclesiis difficile admodum et nonnisi magnis
sumptibus comparari posse oleum olivarum ad nutrien-

dam diu noctuque saltem unam lampadem ante Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum, ab Apostolica Sede
declarari petierunt Utrum in casu, attentis difficulta:

tibus et Ecclesiarum paupertate, oleo olivarum substitui possint alia olea quse ex vegetabilibus habentur,
ipso non excluso petroleo.
,

Sacra porro Rituum Congregatio, etsi semper sollietiam in hac parte quod usque ab Ecclesise primordiis circa usum olei ex olivis inductum est, ob
cita, ut

,

16*

.

Litanipe, Preces et Orationes

mysticas significationes retineatur attamen silentio praeterire minime censuit rationes ab iisdem Episcopis prolatas ac proinde exquisito prius voto alterius ex Apostoli;

:

carum Cseremoniarum Magistris, subscriptus Cardinalis
Prsefectus ejusdem Sacrse Congregationis rem omnem
proposuit in ordinariis Comitiis ad Vaticanum hodierna
die habitis.

Eminentissimi autem et Reverendissimi Patres , sacris tuendis Ritibus praepositi, omnibus accurate perpensis ac diligentissime examinatis, rescribendum censuerunt Generatim utendum esse oleo olivarum; ubi
vero haberi nequeat, remitlendum prudentise Episcoporum, ut lampades nutriantur ex aliis oleis quantum fieri
possit vegetabilibus. Die 9 Julii 1864.
Facta postmodum de praemissis Sanctissimo Domino
nostro Pio Papse IX. per Secretarium fideli relatione,
Sanctitas Sua sententiam Sacrae Congregationis ratam
habuit, et confirmavit. Die 14 iisdem mense et anno.
:

-<-*--

LITANI^, PRECES ET ORATIONES

QU^

DICI

DEBENT IN EXPOSITIONE XL HORARUM
IN ALMA URBE

Sancta Dei Genitrix, ora
pro nobis.
Sancta Virgo virginum,
ora pro nobis.
ora
Sancte Michael
Pater de caelis Deus mi- Sancte Gabriel,
ora.
serere nobis.
ora.
Sancte Raphael,
Fili Redemptor
et
Angeli
mundi Omnes sancti
Deus, miserere nobis.
Archangeli, orate pro
Spiritus sancte Deus, minobis.
lYRiE eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Christe audi nos.
Christe exaudi nos.
,

serere nobis.

Sancta Trinitas unus

Omnes

sancti

beatorum

Spirituum 6rdines,or^Deus, miserere nobis.
te pro nobis.
Sancta Maria, ora pro Sancte Jodnnes Baptista,
nobis.
ora pro nobis.

,

,

,,,,

in

,

expositione

Sancte Joseph,

ora.
sancti Patriarchse
et Prophetse, orate pro
nobis.
ora.
Sancte Petre
ora.
Sancte P^ule,
ora.
Sancte Andrea,
ora.
Sancte Jacobe
ora.
Sancte Joannes,
ora.
Sancte Thoma
ora.
Sancte Jacobe,
ora.
Sancte Philippe,

Omnes

Sancte Bartholom£ee,ora.
ora.
Sancte Matthsee,
ora.
Sancte Simon
ora.
Sancte Thaddsee
ora.
Sancte Mathia
ora.
Sancte Barnaba,
ora.
Sancte Luca,
ora.
Marce,
Sancte
Omnes sancti Apostoli et
,

XL

,

Horarum.

17^

Omnes

sancti Mdrtyres,
orate pro nobis.

Sancte Silvester, ora pro
nobis.

Sancte
Sancte
Sancte
Sancte
Sancte
Sancte

Gregori,

ora.
ora.
ora.
ora.
Martine,
ora.
Nicolae,
ora.
Omnes sancti Pontifices

Ambrosi,
Augustine
Hieronyme,
,

et Confessores, orate
pro nobis.
Omnes sancti Doctores,
orate pro nobis.
Sancte Antoni, ora pro

nobis.

SancteBenedicte,
ora.
Sancte Bernarde,
ora.
Sancte Dominice,
ora.
Sancte Francisce,
ora.
Evangelistse orate pro Omnes sancti Sacerdotes
nobis.
et Levitse, orate pro n.
,

Omnes

sancti

Discipuli

Domini

Omnes

sancti

Monachi

et

Eremitae,
ordte.
Omnes sanctilnnocentes, Sancta Maria Magdalena,
orate pro nobis.
ora pro nobis.
Sancte Stephane
ora. Sancta Agatha
ora.
Sancte Laurenti,
ora. Sancta Liicia,
ora.
Sancte Vincenti,
ora. Sancta Agnes
ora.
Sancti Fabiane et Seba- Sancta Csecilia,
ora.
stiane, oratepro nobis. Sancta Catharina,
ora.
Sancti Joannes et Pdule, Sancta Anastasia,
ora.
orate pro nobis.
Omnes sanctae Virgines et
Sancti CosmaetDamiane,
Viduse, oratepro nobis.
orate pro nobis.
Omnes Sancti et Sanctse
Sancti Gervasi et Protasi,
Dei
intercedite pro
orate pro nobis.
nobis.
orate.

,

,

12'

,,

18*

Litanias, Preces et Orationes

Mortem et Sepulliiram tuam, libera nos

Propitius esto, parce no- Per
bis

Domine.

Domine.
Per sanctam ResurrectioDomine.
Ab omni malo, libera nos
nemtuam,
libera.
D6mine.
Per admirabilem AscenAb omni peccato, libera
sionemtuam, libera.
Per adventum Spiritus
nos Domine.
Propitiusesto, exaudi nos

libera.
Ab ira tua,
Ab imminentibus periculis,

A
A
A

libera.

flagello

terrsemotus,

libera nos Domine.
peste fame et bello
libera nos Domine.
,

,

subitanea et improvisa
libera.
morte,

Ab insidiisdiaboli,

libera

nos Domine.

Ab

ira, et odio, et

mala voluntate,

A
A

omni

libera.

spiritu fornicationis
libera nos Domine.
fiilgure et tempestdte,

libera nos

Domine.

A morte perpetua,
Per

mysterium

libera.

sanctae

Incarnalionis tuae, libera nos Domine.

Paracliti,
In diejudicii,

libera.
libera.

Peccatores, te rogamus
audi nos.
Ut nobis parcas, te rogamus audi nos.
Ut nobis indtilgeas, te
rogamus audi nos.
Ut ad veram poenitentiam
nos perdiicere digneris,
te rog^mus audi nos.
Ut Ecclesiam tuam sanctam regere, etconserv^re digneris, te rog^mus audi nos.
Ut Domnum Apost6Iicum,
et

omnes

ecclesiasticos

ordines in sancta
gione conservare
gneris,

te

reli-

di-

rogamus.

Ut Turcarum et Haeretic6rum conatus reprituum,
liPer Adventum
mere,
et ad nihilum
bera nos Domine.
redigere digneris, te
Per Nativitatem tuam,
rogamus audi nos.
libera nos Domine.
Per Baplismum et san- Ut inimicos sanctse Ecclesise humiliare digneris,
ctum Jejiinium luum,
te rogamus audi nos.
libera nos Domine.
Per Crucem etPassionem Ut regibus et principibus
christianis pacem etvelibera.
tuam,
,

,

in

cxpositione

ram concordiam donare digneris, te rogamus.
Ut cuncto populo christiano pacem et unitd-

tem largiri digneris,
rogamus audi nos.

te

Ut nosmetipsos

in tuo
sancto servitio confor-

tare, et conservare digneris,
te rogamus.

XL

19*

Horariim.

conservare digneris, te
rogamus audi nos.
Ut omnibus fidelibus defiinctis

requiem

aeter-

nam donare

digneris,
nos.
audi
rogamus
te
Ut nos exaudire digneris
te rogamus audi nos.
Fili

Dei,

te

rogamus.

Agnus Dei, qui toliis pecUt mentes nostras ad csecatamundi,parcenobis
lestia desideria erigas,
Domine.
te rogamus audi nos.
Agnus Dei, qui tollis pecUt omnibus benefactoricata mundi, exaudinos
bus nostris sempiterna
Domine.
bona retribuas, te ro- Agnus Dei, qui tollis pecgamus audi nos.
cata mundi, miserere
Ut animas nostras, franobis.
trum, propinquorum Cliriste audi nos.
benefactorum no- Christe exaudi nos.
strorum ab aeterna dam- Kyrie eleison.
et

natione eripias, te ro- Christe eleison.
gamus ^udi nos.
Kyrie eleison.
Ut fructus terrae dare et Pater noster, etc.
y Et ne nos indiicas in tentationem,
^ Sed libera nos a malo.
Psahims 69
* Domine,
in adjutorium meum intende
,

DEus,

:

ad adjuvandum me festina.
Confundantur, et revereantur,

*

qui quaerunt ani-

mam meam.
Avertantur retrorsum, et erubescant, * qui volunt
mihi mala.
Avertantur statim erubescentes * qui dicunt
mihi Euge euge.
Exsiiltent et laetentur in te omnes
qui quaerunt
te * et dicant semper
Magnificetur Dominus qui
diligunt salutare tuum.
,

:

,

,

,

:

:

20*

Litaniae, Preces et Orationes

Ego vero egenus, et pauper sum * Deus adjuva
me.
Adjutor meus, et liberator meus es tu * Domine
ne moreris.
:

:

Gloria Patri. Sicut erat.
y. Salvos fac servos tuos.
^. Deus meus, sperantes in te.
f. Esto nobis Domine turris fortitiidinis.

A facie inimici.
proficiat inimicus in nobis.
Nihil
f.
l^.

^. Et filius iniquitatis

^^

non apponat nocere

*^

bis.

f.

Domine non seciindum peccata nostra

facias

nobis.
^.

Neque seciindum

iniquitates nostras retribuas

nobis.
y. Oremus pro Pontifice nostroN.
^. Dominus conservet eum^ et vivificet eum,
beitum faciat eum in terra, et non tradat eum

et

in

animam inimicorum ejus.
f. Oremus pro benefactoribus nostris.
Retribiiere dignare Domine omnibus nobis
i|.
bona facientibus propter nomen tuum vitam aeternam. Amen.
y. Oremus pro fidelibus defiinctis.
^. Requiem seternam dona eis Domine, et lux
perpetua liiceat eis.
f. Requiescant in pace.
^. Amen.
y. Pro fratribus nostris absentibus.
^. Salvos fac servos tuos, Deus meus, sperintes

in te.
f. Mitte eis Domine auxilium de sancto.
^. Et de Sion tuere eos.

y.D6mine exdudi orationem meam.
l^. Et clamor meus ad te veniat.
f. Dominus vobiscum.
j^.

Et

cum

spiritu tuo.

j

no-^^

:

in

:

expositione

XL Horarum,

;

21*

^
Oremus.
DEUS, qui nobis sub Sacramento mirabili passionis
tribue, qu£esumus,
tu3e memoriam reliquisti
:

nos Corporis et Sanguinis tui sacra mysteria
venerari; ut redemptionis tuae fructum in nobis
ita

jugiter sentiamus.

Ab Adventn usque

ad Nativitatem Domini

qui de beatse Marise Virginis utero Verbum
tuum, Angelo nuntiante, carnem suscipere
voluisti
prgesta supplicibus tuis ut qui vere eam

DEUS,

;

:

Genitricem Dei credimus, ejus apud te intercessionibus adjuvemur.
A Nativitatc usque ad Puriricationem
Eus, qui salutis aeternse, beatae Marise virginitdte
D^ foeciinda, humano generi prsemia praestitisti
tribue, qusesumus; ut ipsam pro nobis intercedere
sentiamus, per quam meriiimus auctorem vitae suscipere, Dominum nostrum Jesum Ghristum Filium
:

tuum.

A Purificatione usque ad Adventum Domini, etiam
tempore paschali
CONCEDE nos famulos tuos, qusesumus Domine
Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gauet gloriosa beatae Mariae semper Virginis
dere
:

intercessione, a praesenti liberari tristitia, et aeterna
perfrui laetitia.

OMNiPOTENS, sempiterne Deus, miserere famulo
tuo Pontifici nostro

dum tuam
donante,

X

,

clementiam in viam

eum

et dirige

seciin-

saliitis aeternae; ut, te

tibi placita ciipiat, et tota virtiite perficiat.

refiigium nostrum, et virtus
adesto piis
Ecclesiae tuae precibus, auctor ipse pietatis, et
praesta; ut quod fideliter petimus, effic^citer conse-

D Eus,

:

qu^mur.

OMNiPOTENs sempiterne Deus in cujus manu
sunt omnium potestates, et omnium jura regnorum respice in auxilium Ghristianorum ut gen,

:

,

;

,

22*

liitaniae

V

Turcarum et haereticorum, quae in sua feritate
fraude confidunt, dexterae tuae potentia conte-

tes
et

Lauretanse B. M.

rantur.

qui vivorum domisimul
naris
et mortuorum, omniiimque misereris quos tuos fide et opere futiiros esse praenote siipplices exoramus; ut, pro quibus effunscis
dere preces decrevimus, quosque vel praesens sjeculum adhucin carne retinet, vel futiirum jam exiitos
corpore suscepit, intercedentibus omnibus Sanctis
tuis, pietdtis tuae clementia omnium delictorum suorum veniam consequantur. Per Dominum nostrum
Jesum Ghristum, Filium tuum Qui tecum vivit et
regnat in unitate Spiritus sancti Deus per omnia
ssecula saeculorum.
Ri.Amen.
Domine
exaudi
orationem
meam.
y.
clamor
ad
meus
te veniat.
^. Et
y. Exaudiat nos omnipotens et misericors Domi-

OMNiPOTENS sempiterne Deus,
,

:

:

,

nus.
^. Et custodiat nos semper.
Jr.

Amen.

Fidelium animae per misericordiam Dei re-

quiescant in pace.i^. Amen.

LITANIiE LAURETANiE B.
lYRiE eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Christe iudi nos.
Christe ex^udi nos.

Pater de cselis Deus,miserere nobis.
Fili

Redemptor

mundi

Deus, miserere nobis.
Spiritus sancte Deus, miserere nobis.

MARI^

VIRGINIS

Sancta Trinitas unus
Deus, miserere nobis.
Maria, ora pro

Sancla

nobis.

Sancta Dei Genitrix, ora.
Sancta Virgo virginum
ora pro nobis.
ora.
Mater Christi,
Mater divinae grMise, ora.
ora.
Mater purissima,

Mater castissima

,

ora.

,.
,

,, ,

Litaniae Lauretanfe B.

M.

23'

\

peccatorum
Mater inviolata, ora pro Refugium
ora pro nobis.
nobis.
ora. Consolatrix afflictorum,
Mater intemerata,
ora pro nobis.
Mater amabilis,
ora.
ora. Auxilium Christianorum,
Mater admirabilis
ora pro nobis.
Mater Boni Consilii, ora.
Mater Greatoris,
ora. Regina Angelorum, ora.
Patriarcharum
Mater Salvatoris,
ora. Regina
Virgoprudentissima, ora.
ora pro nobis.
Virgo veneranda,
ora. Regina Prophetarum ora
Virgo praedicanda, ora. Regina Apostolorum, ora.
ora.
Virgo potens,
ora. Regina Martyrum
Virgo clemens
ora. Regina Confess6rum,ora.
Virgo fidelis,
ora.
ora. Regina Virginum
,

,

,

,

Speculum

ora.
ora.
Causanostraelsetitiae, ora.
Vas spirituale
ora.
Vas honorabile
ora.
justitiae,

Sedes sapientise

,

,

Regina
Sanctorum
ora.
omnium,
Regina sine labe originali
ora.
concepta,
Regina sacratissimi Ro-

Vas insigne devotionis,
ora.
sarii,
ora pro nobis.
Agnus Dei, qui toUis pecRosa mystica,
ora.
cata mundi,parce nobis
Turris Davidica,
ora.
Domine.
Turris eburnea
ora. Agnus Dei, qui tollis pecDomus aurea,
ora.
cata mundi, exaudi nos
Fcederis arca
Domine.
ora.
Janua caeli,
ora. AgnusDei, quitollispecStella matutina
ora.
cata mundi, miserere
Salus infirmorum, ora.
nobis.
f. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.
i\. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus.
/lONCEDE nos famulos tuos, qu^esumus Domine
\^ Deus perpetua mentis et corporis sanitate gau,

,

,

gloriosa beatse Marise semper Virginis
intercessione, a praesenti liberari tristitia, et seterna
perfrui Isetitia. Per Christum Dominum nostrum.

dere

^.

:

et

Amen.

,

24*

,,,,

Litaniae Ss.

LITANIiE

Nominis Jesu.

SS.

lYRiE eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Jesu ^udi nos.
Jesu exAudi nos.

NOMINIS JESU
Jesu obedientissime, miserere nobis.

Jesu mitis et humilis corde,
miserere.
Jesu amator castitdtis
Pater de cselis Deus, misemiserere nobis.
rere nobis.
Jesu amator noster, miseFili

Redemptor mundi

rere nobis.

Deus, miserere nobis. Jesu Deus pacis, miserere.
Spiritus sancte Deus, mi- Jesu auctor vit3e,miserere
serere nobis.

nobis.

Sancta Trinitas unus Jesu exemplar

virtiitum,

Deus, miserere nobis.
miserere nobis.
Jesu Fili Dei vivi, mise- Jesu zelator animdrum,
miserere nobis.
rere nobis.
splendor Patris, Jesu Deus noster, miseJesu
miserere nobis.
rere nobis.
Jesu candor lucis aeter- Jesu refiigium nostrum,
miserere.
miserere nobis.
nse
Jesu rex glorise, miserere. Jesu pater pauperum
miserere nobis.
Jesu sol justitise, miserere nobis.
Jesu Fili Marise Virginis,
miserere nobis.
Jesu amabilis miserere.
Jesu admirdbilis, miserere nobis.
JesuDeusfortis,miserere.
Jesu pater futiiri sseculi,
miserere nobis.
Jesu magni consilii anmiserere.
gele,
Jesu potentissime, miserere nobis.
Jesu patientissime, miserere nobis.
,

Jesu thesaurus fidelium,
miserere nobis.
Jesu bone pastor, miserere nobis.
Jesu lux vera, miserere.
Jesu sapientia aeterna
miserere nobis.
Jesu bonitas infinita, miserere nobis.
Jesu via et vita nostra,
miserere nobis.
J esu gaudium AngeI6rum
miserere nobis.
Jesu rex Patriarchdrum,
miserere nobis.

,

,

Litaniee Ss.

,

25'

Nominis Jesu.

Jesu magister Apostolorum, miserere nobis.
Jesu doctor Evangelistamiserere.
rum
MartjTum,
fortitiido
Jesu
miserere nobis.
Jesu lumenConfessorum,
miserere nobis.
Jesu puritas Virginum,
miserere nobis.
Jesu corona Sanctorum
miserere.
omnium,
Propitius esto, parce no-

Per divinissimam vitam
tuam, libera nos Jesu.
Per labores tuos, libera.
Per agoniam et passi6libera.
nem tuam,
Per crucem et derelictiolibera.
nem tuam,
Per languores tuos, libera
nos Jesu.
Per mortem et sepultulibera.
ram tuam,
Per resurrectionem tu-

am

libera.

Per ascensionem tuam,
exaudi
libera nos Jesu.
Propitius esto
;Per sanctissimse Euchanos Jesu.
ristise institutionem tuAb omni malo, libera nos
Jesu.
am, libera nos Jesu.]
libera.
Ab omni pecc^to, libera. Per g^udiatua,
libera. Per gloriam tuam, libera
Ab ira tua,
Ab insidiis diaboli,libera.
nos Jesu.
A spiritu fornicationis Agnus Dei, qui tollis peclibera nos Jesu.
cata mundi, parce noA morte perpetua, libera.
bis Jesu.
A neglectu inspirationum Agnus Dei, qui tollispectuarum,
libera.
cata mundi, exaudi nos
bis Jesu.

,

Permysterium sanctae

in-

carnati6nis tuse libera
nos Jesu.
Per nativitatem tuam,
libera nos Jesu.
Per infantiam tuam,libera.
,

Jesu.

Agnus Dei qui toUis peccata mundi, miserere
,

nobis Jesu.
Jesu audi nos.
Jesu ex^udi nos.

Oremus.

DOMiNE

Jesu Christe, qui dixisti

Petite, et accipietis; qu£erite, et invenietis; pulsate, et aperietur vobis qusesumus, da nobis petentibus divinissimi tui amoris aflfectum, ut te toto corde, ore et
:

:

opere diligamus,

et a

tua

numquam

laude cessemus.

,

..

26*

de Sacro Corde Je

Litanise

SANCTi Nominis tui, Domine timorem pariter et
amorem fac nos habere perpetuum quia numquam tua gubernatione destituis, quos in soliditate
,

:

dilectionis instituis. Qui vivis
ssecula saeculorum. i; Amen.

tuse

regnas in

et

LITANIiE DE SACRO CORDE JESU
YRiE eleison.

Kyrie eleison.
Christe audi nos.
Christe exaudi nos.
Pater de caelis Deus, mise-

et

Redemptor

8.

caeli

,

miserere

Cor Jesu,fornaxardens
miserere.

caritatis,
0.

mundi

Deus, miserere nobis.
Spiritus sancte Deus, mi-

porta

nobis.

rere nobis.
Fili

Cor Jesu, Domus Dei

7.

Ghriste eleison.

Cor Jesu, justitise et
amoris receptaculum
miserere nobis.
Cor Jesu, bonitate et
amore plenum, mise-

iO.

rere nobis.
serere nobis.
Cor Jesu virtiitum
SanctaTrinitas unusDeus, 1 1
omnium abyssus, misemiserere nobis.
rere nobis.
1. Cor Jesu, Filii Patris
aeterni,
miserere. 12. Cor Jesu, omni I^ude
dignissimum,miserere.
Cor Jesu in sinu Virginis Matris a Spiritu i 3 Cor Jesu rex et centrum omnium cordium,
sancto formatum, mimiserere nobis.
serere nobis.
Cor Jesu, Verbo Dei 4 Cor Jesu in quo sunt
omnes thes^uri sapiensubstantialiter unitum,
nobis.
tise
miserere
et scientise, miserere nobis.
Cor Jesu, Majestalis
4.
infinitae,
miserere. 15. Cor Jesu, in quo hdbitat omnis plenitudo
Cor Jesu, Templum
o.
miserere.
divinitdtis,
Dei sanctum, miserere.
Cor Jesu, in quo Pater
6 Cor Jesu, Tabern^cu- 1
sibi bene complacuit,
lumAltissimi, miserere
miserere nobis.
nobis.
,

,

,

.

1

,

1

Lilania^ de

Cor Jesu, de cujus
plenitudine omnes nos
accepimus, miserere
nobis.

17

18

27'

Sacro Corde Jesu.

Cor Jesu, desiderium

collium aeternorum, miserere nobis.
19. Cor Jesu, patiens et
multje
misericordiae,
miserere nobis.
20. Cor Jesu, dives in
omnes qui invocant te,
miserere nobis.
21. Cor Jesu, fons vitse
etsanctitdtis, miserere.
22 Cor Jesu, propitiatio

pro peccdtis nostris,
miserere nobis.
23 Cor Jesu, saturatum

27.Cor Jesu, fons

totius

consolationis, miserere nobis.
28 Cor Jesu, vita et resurrectio nostra, miserere nobis.
20 Cor Jesu, pax et reconciliatio nostra, miserere nobis.
30 Cor Jesu, victimapeccatorum,
miserere.
Cor Jesu salus in te
3
sperantium, miserere.
32 Cor Jesu, spes in te
,

morientium, miserere
nobis.
33 Cor Jesu, deliciae San-

ctorum omnium mise,

rere nobis.
opprobriis, miserere. Agnus Dei qui tollis peccata mundi parce no24 Cor Jesu, attritum
propter scelera nostra,
bis Domine.
miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis pecr
25. Cor Jesu, usque ad
cata mundi, exaudi noS
,

,

,

mortem obediens

faDomine.
ctum, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis pec26. Cor Jesu, lancea percata mundi, miserere
foratum^
miserere.
nobis.
,

Jesu mitis et hiimilis Corde.
Fac cor nostrum secundura Cor tuum,
Oreraus.
OMNiPOTENS serapiterne Deus, respice in Cor
dilectissimi Filii tui et in laudes et satisfactiones, quas in nomine peccatorum tibi persolvit,
iisque misericordiam tuam petentibus, tu veniara
concede placatus in nomine ejusdem Filii tui Jesu
Christi Qui tecum vivit et regnat in unit^te Spiritus
sancti Deus, per omnia ssecula ssecul6rum. Amen.;
f.

^.

;

:

DE BENEDICTIONIBUS
BENEDIGTIONES NON RESERVAT.E
BENEDICTIO POPULI CUM AQUA BENEDICTA
DIEBUS DOMINICIS IMPERTIENDA
ACERDOS celebraturus, indutus pluviali coloris
Officio convenientis, accedit ad Altare, et ibi
ad gradus cum ministris genuflexus etiam
tempore paschali, accipit a Diacono aspersorium, et primo ter aspergit Altare,deinde se,
et erectus ministros, incipiens Antiphonam
Asperges
me. Et Ghorus prosequitur D6mine hyssdpo etc. ut
infra.Interim Celebrans aspergit Clerum; deinde populum dicens submissa voce cum ministris Psalmum
Miserere mei Deus.
,

:

,

:

,

^

.1

Antiphona.

'

fi

A - sper

-

ges

me

Domine hyssopo, et munddbor
super nivem dealb^bor.

lavabis

me,

et

:

Benedictio populi

cum aqua

benedicta.

Psahmis :>0. Miserere mei Deus secundum
misericordiam tuam.

29*

magnam

V. Gloria Patri.
Asperges me.
Et repeLitur Antipliona
Haec Antiphona praidicto modo dicitur ad aspersionem
aquse benedictse in Dominicis per totum annum: excepta
Dominica de Passione, et Dominica Palmarum, in quibus non dicitur G16ria Patri;sed post Psalmum Mise:

r^re repetitur immediate Antiphona Asperges me. Ex-

cepto etiam tempore Pascliali scilicet a Dominica Paschae
usque ad Pentecosten inclusive, quo tempore cantatur

sequens

^
Antiphona. Vi

-

\^m -*—quam

di

a

-

egredientem de templo, a latere dextro, alleluia
et omnes, ad quos pervenit aqua ista
salvi facti
:

,

sunt, et dicent alleluia, alleluia.
Psahiius 17 Confitemini Domino quoniam bonus
quoniam in sseculum misericordia ejus.
y. Gloria Patri.
Vidi aquam egredientem.
Repetitur Antiphona
Asperges me
In Domin. vero Trinitatis resumitur
:

i

.

:

:

Domine.
In die sancto Paschae, et Pentecostes, ubi est fons
Baptismalis, fit aspersio cum aqua pridie benedicta in
fonte Baptismi
et ante infusionem Olei et Ghrismatis
accepta.
,

FiNiTA Antiphona supradicto modo, Sacerdos qui aspersit aquam, reversus ad Altare, stans ante gradus
Altaris junctis manibus dicat
f. Ostende nobis Domine miseric6rdiam tuam.
Tempore PaschaH additur Alleluia.
^. Et salutdre tuum da nobis.
f. Domine exdudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f. D6minus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
:

:

,

30*

Benedictio vini in Festo S. Joannis Evang.

Oremus.

Oratio.

Domine

sancte, Pater omnipotens
EXAUDi
seterne Deus et mittere digneris sanctum Angelum tuum de caelis, qui cust6diat, foveat, protegat,
visitet, atque defendat omnes habitantes in hoc
habitaculo. Per Christum Dominum nostrum.

nos,

:

^.

Amen.

BENEDICTIO VINI
IN

FESTO

S.

JOANNIS EVANGELIST.E

festo sancti Joannis Evangelistae, expleta omnin^
Missa majore, hoc est post ultimum Evangelium, re-itentis omnibus paramentis, excepto manipulo, vinum a
populo oblatum, in, memoriam et lionorem S. Joannis,
qui venenum innocue sumpsit, benedicitur hoc modo

IN

:

Adjutorium nostrum in n6mine D6mini.
i^. Qui fecit caelum et terram.
f. Domine exaudi orati6nem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f. D6minus vobiscum.
y.

^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

DiCERE
D6mine Deus,

ENE

cousc Ji crarc digneris,
dextera tua hunc cdlicem
vini, et cujuslibet potus
et praesta; ut per
merita sancti Joannis Ap6stoU et Evangelistae,
omnes in te credentes et de cMice isto bibentes
benedicantur, et protegantur. Et sicut beatus Jo^nnes de cMice bibens venenum,ill£esus omnino permansit, ita omnes, hac die in hon6rem beati Jodnnis de cdlice isto bibentes, meritis ipsius ab omni
segritiidine veneni, etn6xiis quibusvis absolvdntur,
et c6rpore ac dnima se offerentcs, ab omni culpa
>^

ct

:

liberentur. Per Ghristum

D6minum

nostrum.

Amen.
B^ne >^ dic D6mine hanc creatiiram potus

^.

,

,

:

ut

!

Alia benedictio vini in festo S. J-oannis Evang.

remedium

31*

salutare omnibus sumentibus et praiper invocationem sancti nominis tui ut quiciimque ex eo gustaverint, tam anim^e quam corporis
sanitatemte donante percipiant. PerChristum Dominum nostrum. iV Amen.
Concludendo

sit

:

sta

;

:

Et benedictio Dei omnipotentis, Pa I^ tris, et
lii, et Spiritus *^ sancti, descendat super hanc

Fi *^

creaturam

vini, et cujuslibet potus, et

maneat sem-

Amen.

per.

Postremo aqua benedicta aspergat.
^ Quod si benedictio illa fiat privatim extra Missam,
Sacerdos, superpelliceo et stola indutus, eam conficiat
modo superius tradito.

ALIA BENEDICTIO VINI
IN FESTO S. JOANNIS APOST. ET EVANG.
Approbata pro Archidicecesi Coloniensi.
.

IN In

Ui-

Evangelium sancti Joannis,

fine Missie post

scilicet

princlpio, dicitur:

Psalmus 22.
OMiNUS

regit

me

loco p^scuse ibi

,

et nihil

mihi deerit

:

*

in

me

colloc^vit.
Super aquam refecti6nis educdvit me *
dnimam meam convertit.
* propter
Dediixit me super semitas justitise
:

:

nomen suum.

Nam et si ambulavero in medio umbrae mortis,
non timebo mala * quoniam tu mecum es.
:

Virga tua

,

et

bdculus tuus

:

*

ipsa

me

consolata

sunt.

Parasti in conspectu meo mensam * adversus
eos qui tribulant me.
Impinguasti in 6Ieo caput meum * et calix meus
inebrians quam praecl^rus est
:

,

:

32*

Alia benedictio vini in festo S. Joannis Evang,

Et misericordia tua subsequetur me * omnibus
diebus vitae meae.
* in longitiiEt ut inhabitem in domo Domini
dinem dierum.
:

:

Gloria Patri. Sicut erat.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Pater noster. secreto.
y. Et ne nos inducas in tentationem.
l^. Sed libera nos a malo.
f. Salvos fac servos tuos.
^. Deus meus, sperantes in te.
y. Mitte eis Domine auxilium de sancto.
l^. Et de Sion tuere eos.
f. Nihil proficiat inimicusin eis.

non apponat nocere
mortiferum quid biberint.

^. Et filius iniquitatis
f. Et

si

eis.

^. Non eis nocebit.
y. Domine exdudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f. Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.

DOMiNE

Oremus.
Oratio.
sancte, Pater omnipotens, seterne Deus

qui Filium tuum

:

coseternum et consubstandescendere et de sacratissima Virtibi

tialem de cselis
gine Maria in hoc tempore plenitudinis incarnari
temporaliter voluisti, ut ovem perditam et errantem qu£ereret, et in hiimeris propriis ad ovile reportaret; nec non ut eum, qui in latrones incidit,
a vulnerum su6rum dolore infiindens ipsi vinum
fica hoc
et oleum, cur^ret; bene •J< dic et sancti
vinum quod de vitein potum hominum produxisti,
et prsesta
ut quisquis in hac sacra solemnitdte de
eo siimpserit vel biberit, saliitem animse et corporis consequatur
et si in peregrinatione fiierit,
ab eodem, tua gratia mediinte, confortetur; ut via
ejus in omni prosperitate dirigdtur. Per eiimdem
,

,

^

:

:

:

Dominum.

Benedictio auri, myrrhje et thuris.

33*

Alia Oratio.

DOMiNE

Jesu Christe, qui te vitem veram, et
sanctos Apostolos tuos palmites appellari, et de
omnibus te diligentibus vineam electam plantare

^

voluisti; bene
dic hoc vinum, et virtiitem eituse
benedictionis infiinde
ut quicumque ex eo siimpserit vel biberit, intercedente dilecto discipulotuo
Joanne Apostolo et Evangelista, singulis morbis et
venenis pestiferis effug^tis, sanitatem inde corporis
et animae consequatur
Qui vivis et regnas.
:

:

Alia Oratio.

DEUS,

humano

qui

vinum

in

confortet, et

generi panem in cibum, et
potum procreasti, ut panis corpus
vinum cor h6minis Isetificet; quique

beato Joanni prsedilecto discipulo tuo tantam gratiam contulisti, utnon solumhaustumveneni illjesus
evaderet, sed etiam in tua virtiite veneno prostratos
a morte resuscitaret
praesta omnibus hoc vinum
bibentibus ut spiritualem Isetitiam et vitam consequi mereantur seternam. Per Dominum nostrum
:

,

Jesum Christum.

i^.

Amen.

MYRRH^

BENEDICTIO AURI,
IN DIE

ET THURIS

EPIPHANI.E

^.Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Dominus
vobiscum.
f.
^.

^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.
usciPE, sancte Pater, a me indigno famulo tuo
haec miinera, quse in honorem nominis tui
sancti, et in titulum omnipotentiae tuae majestatis, humiliter tibi 6ffero; sicut suscepisti sacrificium Abel justi et sicut eadem miinera a tribus
Magis tibi quondam offerentibus suscepisti.
,

Exorcizo

te, creatiira auri,

myrrhse

et thuris,

per

34*

Benedictio cretse.

*l^ omnipotentem, per Jesum Christum >h Filium ejus unigenitum, et per Spiritum sanctum
Paraclitum ut a te discedat omnis fraus dolus, et

Patrem

^

,

:

nequitia didboli, et sis remedium salutare hum^no
generi contra insidias inimici; et quiciimque divino
freti auxilio te in suis 16culis, domibus, aut circa
se habiierint, per virtutem et merita Domini et
Salvatoris nostri, ac intercessionem ejus sanctissimae Genitricis et Virginis Mariae, ac eorum, qui
hodie similibus muneribus Ghristum Dominum ve-^
nerati sunt, omniiimque Sanctorum, ab 6mnibus
periculis animae et c6rporis liberentur, et bonis
omnibus perfrui mereantur. tl) Amen.

DEUS

tuam
tremendum Filii tui nomen,
deprecdmur ut in hanc creaturam auri,

invisibilis et intermindbilis, pietdtem

per sanctum

et

suppliciter
thuris, myrrhae bene I^ dictionem ac operati6nem
tuae virtiitis infiindas ut qui ea penes se habiierint,
ab omni aegritiidinis et laesi6nis inciirsututi sint; et
:

:

omnes morbos corporis
dominetur

eis

et

periculum,

et laeti,

nullum
ac inc61umes tibi
effiigiant,

Qui in Trinitate perfecta
Deus per 6mnia ssecula saecul6rum.

in Ecclesia tua deserviant

vivis et regnas
^. Amen.

dnimae

:

Postea aspergantur aqua benedicta.

Et benedictio Dei omnipotentis, Pa

J* tris, el

Fi >b lii, et Spiritus ^i^ sancti, descendat super hanc
creatiiram duri thuris et myrrhae et maneat semi^. Amen.
per.
,

,

BENEDICTIO CRETiE
IN

ENE

FESTO EPIPHANIiB

!< Dic,

cretae

:

ut

D6mine Deus, creatiiram istam
salutdris humano generi; et

sit

praesta per invocati6nem n6minis tui sanctissimi, ut quiciimque ex ea siimpserint, vel in ea

Benedictio

domornm

35*

Epiphanise.

in festo

suge portis scripserint nomina sanctorum
Melchioris et Baltassar, per eorum
Gaspari,
tuorum
intercessionem et merita, corporis sanitatem et
animae tutelam percipiant. Per Ghristum Dominum
in

domus

nostrum.

Amen.

i^.

Aspergatur aqua benedicta.

BENEDICTIO

,;'

DOMORUM

IN FES^O EPXPHANI.E
y. Pax huic domui.
omnibus habitantibus in ea.
Antiphona. Ab Oriente venerunt Magi in Bethlehem, adorare Dominum et apertis thesauris suis
pretiosa munera obtulerunt, aurum Regi magno,
thus Deo vero, myrrham sepulturie ejus. Alleliiia.
Ganticum Beatse Mariae Virginis.
In ingressu

:

^. Et

:

Luc. cap.

I.

V. 46.

AGNiFicAT * anima mea Dominum.
Et exsultavit spiritus meus * in Deo salutari

meo.

* ecce
Quia respexit humilitatem ancillse suse
enim exhocbeatam me dicentomnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est * et san:

:

ctum nomen

ejus.

Et misericordia ejus a progenie in progenies
timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo * dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede * et exaltavit hiimiles.
* et divites dimisit
Esurientes implevit bonis
inanes.
Suscepit Israel piierum suum, * recordatus mise*

:

:

:

ricordise su3e.
Sicut lociitus est ad patres nostros, *
semini ejus in ssecula.
Gloria Patri. Sicut erat.

Abraham,

et

36*

Benedictio

domorum

in festo Epiphaniae.

domus,

aspergitur, et incensatur

Interea

repetitur Antiphona

:

et in

Ab Oriente venerunt,

fme

etc.

Pater noster, etc. secreto.
Et ne nos inducas in tentationem.
l^. Sed libera nos a malo.
f.

f.
^.
y.

Omnes de Saba venient.
Aurum et thus deferentes.
D6mine exaudi orationem meam.
clamor meus ad te
Dominus vobiscum.

^. Et

f.
^. Et

cum

veniat.

spiritu tuo.

Oremus.
DEUS, qui hodierna die Unigenitum tuum gentibus
stella duce revelasti concede propitius ut qui
jam te ex fide cogn6vimus, usque ad contempldndam speciem tuse celsitudinis perducamur. Per
eiimdem Dominum nostrum Jesum Christum Filium
tuum Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus
;

:

:

sancti Deus, per
^.

omnia

sajcula saeculorum.

Amen.

Responsorium. Illuminare illuminare Jerusalem,
et gloria Domini super te orta
quia venit lux tua
est, Jesus Christus ex Maria Virgine.
f. Et ambulibunt gentes in lumine tuo et reges
in splendore ortus tui.
^. Et gl6ria D6mini super te orta est.
,

:

:

BiENE

^

istum

Dic,

(vel

Oremus.
D6mine Deus omnipotens, locum

domum istam)

:

ut

sit

in eo (vei in ea)

sdnitas, cdstitas, vict6riae virtus, humilitas, b6nitas
et mansuetiido , plenitudo legis, et gratiarum dctio

Deo

Patri, et Filio, et Spiritui sancto; et liaecbenedictio mdneat super hunc locum (vel super hanc
domum), et super habitantes in eo (vel in ea). Per

Christum

Dominum

nostrum.

i^.

Amen.

37*

Benedictio candelarum.

BENEDICTIO CANDELARUM
IN

FESTO

S.

f.
^.
f.
^.

nostrum

in nomine Domini.
cselum et terram.
Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

f. Adjutorium
^.

BLASII EPISCOPI ET MARTYRIS

Qui

fecit

Oremus.

M^ripoTENs et mitissime Deus, qui omnium
mundi rerum diversitates solo Verbo creasti,
et ad hominum reformationem illud idem
Verbum, per quod facta sunt omnia, incarnari voluisti
qui magnus es, et immensus, terribilis atque
:

laudabilis, ac f^ciens mirabilia
pro cujus fidei
confessione gloriosus Martj^r et Pontifex Blasius,
:

diversorum tormentorum genera non pavescens,
palmam feliciter est adeptus quiqueeidem,
inter cseterasgratias, hanc prserogativam contulisti,
martyrii
ut

:

quoscumque

giitturis

morbos tua

virtute curaret;

majestatem tuam suppliciter exoramus, ut non

in-

spectu reatus nostri, sed ejus placatus meritis et
precibus, hanc cerae creaturam bene
dicere, ac
sanctificare tua venerAbili pietate digneris, tuam
gratiam infundendo; ut omnes, quorum colla per
eam ex bona fide tacta fiierint, a quociimque giitturis morbo ipsius passionis meritis liberentur, et in
Ecclesia sancta tua sani et hilares tibi grati^rum

^

referant actiones, laudentque

sum, quod

nomen tuum

glorio-

benedictum in ssecula saeculorum.
Per Dominum nostrura Jesum Christum Filium
tuum Qui tecum vivit et regnat in unitite Spiritus
sancti Deus, per omnia sgecula sseculorum.
est

:

^.

Amen.

Aspergantur aqua benedicta.
Deinde Sacerdos terminata Missa, deposita casula,
RiT. N. 190.

13

et

38*

Benedictio herbarum

manipulo, accensis duobus cereis, ac in modum crucis
aptatis, apponens illos sub mento gutturi cujusvis benedicendornm. ipsis ante Altare genuflectentibus, dicat
Per intercessionem sancti Blasii, Episcopi et
M^rtyris, liberet te Deus a malo gutturis, et a quolibet alio malo. In nomine Patris, et Filii, et Spiri:

tus sancti.

Amen.
BENEDICTIO

HERBARUM

FESTO ASSUMPTIONIS

IN

B.

MARIiE VIRqiNIS

aspersione, si Festum venerit in Dominica,
alioquin immediate ante majorem Missam, Officians
ante Altare, conversus ad populum tenentera herbas,

ABSOLUTA

vel fructus, incipit voce intelligibili

:

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit caelum el terram.
y.

Deinde dicat

:

Psalmus 64.
E decet hymnus Deus in Sion * et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam * ad te omnis
:

:

caro veniet.

Verba iniquorum prsevaluerunt super nos * et
impietatibus nostris tu propitiaberis.
Beatus, quem elegisti, et assumpsisti * inhabi:

:

tabit in atriis tuis.

Replebimur in bonis domus tuse * sanctum est
templum tuum, mirabile in sequitate.
Exaudi nos Deus salutaris noster * spes omnium
finium terrse, et in mari longe.
Prseparans montes in virtute tua accinctus po:

,

,

tentia

:

*

qui conturbas profiindum maris

sonum

fluctuum ejus.

Turbabuntur gentes, et timebuntqui habitant terminos a signis tuis * exitus matutini et vespere
:

delectabis.

in festo

39*

Assumptionis B. M. V.

terram et inebriasti eam * multiplicdsli
locupletdre eam.
Flumen Dei repletum est aquis, parasti cibum
Visitdsti

ill6rum

:

:

quoniam

*

ita est

praeparatio ejus.

*
Rivos ejus inebria, multiplica genimina ejus
in stillicidiis ejus laet^bitur germinans.
* et
Benedices cor6nae anni benignitatis tuse
campi tui replebuntur ubertate.
* et exsultati6ne
Pinguescent speciosa deserti
:

:

:

colles accingentur.
Indiiti sunt arietes

frumento

6vium

,

et valles

*clamabunt, etenim

:

abunddbunt

hymnum

dicent.

G16ria Patri. Sicut erat.
^'. D6minus dabit benignitatem.
^. Et in terra nostra dabit fructum suum.
y. Rigans montes de superi6ribus suis.
^. De fructu 6perum tu6rum satiabitur terra.
y. Prodiicens foenum jumentis.
^.

Etherbam

y.
^.
y.
^.
y.

Ut educas panem de terra.
Et vinum laetificet cor h6minis.
Ut exhilaret fdciem in 61eo.
Et panis cor h6minis confirmet.

servitiiti

h6minum.

Misit verbum suum, et sanavit eos.
^. Et eripuit eos de 6mnibus interiti6nibus e6-

rum.

f.

D6mine exdudi orati6nem meam.
Et clamor meus ad te v^niat.
D6minus vobiscum.

l^.

Et

y.
l^.

cum

spiritu tuo.

Oremus.

OMNiPOTENs sempiterne Deus,

qui caelum, terram,

mare, visibilia et invisibilia, verbo tuo ex nihilo
creasti, quique herbas, arboresque ad usus h6minum animaliiimque terram gignere et unumqu6dque juxta sementem in semetipso fructum habere
praecepisti; atque non solum ut herbae animantibus
ad victum sed aegris etiam corp6ribus prodessent
,

,

40*

Benedictio herbarum in festo Assumpt. B. M. V.

ad medicamentum, tua ineffabili pietate concessi^ti:
mente et ore deprecamur, ut has diversi
generis herbas et fructus tua clementia bene ^ dicas, et supra naturalem a te inditam virtutem, eis
benedictionis tu3e novse gratiam infiindas; ut ad
usum hominibus et jumentis in nomine tuo appli-

te supplici

omnium morborum et adversitatum efficianDominum nostrura Jesum Chri-

catse,

tur praesidium. Per

stum Filium tuum

Qui tecum vivit et regnat in
per omnia ssecula

:

unitate Spiritus sancti Deus,
sseculorum.
^. Amen.

Oremus.

DEUS,

qui per

filiis

Israel,

Moysen famulum tuum mandasti
ut manipulos novorum friictuum

benedicendos deferrent ad sacerdotes, tollerentque
fructus arboris pulcherrimse
te

Domino Deo suo

:

,

et laetarentur

coram

adesto propitius invocationi-

bus nostris, et infiinde tuae bene J^ dictionis abundantiam super nos et super manipulbs novarum
frugum, novarum herbarum, et friictuum collectionem, quse cum gratiarum actione tibi repraesentamus, et in nomine tuo in hac solemnitate bene *^
dicimus et concede, ut hominibus, pecoribus, peciidibus et jumentis contra morbos, pestes, lilcera,
maleficia, incantationes, veneficia serpentum, et
aliorum venenosorum animalium et bestidrum morsus, nec non qusecumque venena, remedium praestent atque contra diabolicas illusi6nes, et machinationes, et frdudes tutamen ferant, in quociimque
loco positum vel portatum aut habitum aliquid ex
quatenus cum manipulis bon6rum opeeis fiierit
,

;

:

:

meritis beatse Mariae Virginis, cujus Assumptionis festum colimus, quo ipsa assiimpta est,

rum,

mereamur. Per Dominum nostrum Jesum
Christum Filium tuum Qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritussancti Deus, per omniasfecula saeculorum. ^. Amen.
siiscipi

:

N
BencdiGtio

seminum

et

segetum.

4.1*

Oremus,

Y^EUS qui virgam Jesse Genitricem Filii tui D6r
L) raini nostri Jesu Christi hodierna die ad caelorum fastigia ideo evexisti, ut per ejus suffragia et
patrocinia fructum ventris illius, eumdem. Filium
,

,

,

tuum, mortalitati nostrse communicares te supplices exoramus; ut ejiisdem Filii tui virtiite, ejiisque
Genitricis glorioso patrocinio
istorum terrae friir
ctuum praesidiis per terapordlem ad seternam salii^
tem disponaraur. Per eiimdera Dorainura nostrum
Jesum Christum Filium tuura Qui tecura vivit et
reign^t in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia
:

,

:

Araen.
i^
Et benedictio Dei oranipotentis, Pa J^fris, et
Fi t^ lii, et Spiritus ¥^ sancti descendat super has
creatiiras, et raaneat seraper. i^. Araen,
ssecula saeculorura.

,

^

,

Postea herbse aquQ benedicta asperganfevir et thurificentujr.

,

r

BENEDICTIO SEMINUM ET SEGETUM
IN

PESTO NATIVITATIS

B.

M. V.

V. Adjutoriura nostrura in noraine
Qui fecit cselura et terrara.

Domini.

^.

f. Doraine exaudi orationera meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.

f.

Dominus vobiscura.

i^.

Et cura spiritu tuo.

Oremus.
OMiNE sancte Pater oranipotens serapiterne
Deus petiraus ac rogaraus, ut hos fructus
segetum acseminum tuis serenis oculis, hila,

,

:

rique vultu adspicere digneris et sicut testatus es
Moysi faraulo tuo in terra vEgypti, dicens Dic filiis
Israel, cura ingressi fiierint lerrara proraissionis,
:

:

quam

eis dabo ut primitias fructuum suorum offerant sacerdotibus, et erunt benedicti: sic et nos
,

42*

Benedictio instrumentorum organi

rogamus

D6mine

in ecclesia.

ut per auxilium misericordiae
super hunc fructum segetum dexterae
tuae bene ^ dictionem quem ad exhibendum proferre digneris, ut non siibruat grando, nec aeris
inundatio exterminet, sed semper incolumis permaneat, propter usum animarum et corporum, et ad
bene abundantem et plenissimam maturitatem perQui in Trinit^te perfecta vivis et
diicere digneris
in
ssecula
sseculorum.
regnas
^ Amen.
te

,

tuae emittas

,

:

Oremus.

OMNiPOTENS

sempiterne Deus, cselestis verbi seminitor et cultor, qui nostri cordis aream spiriadesto propitius precibus
tdlibus rastris exerces
nostris, et super agros, quibus si fvierint semina
insita, tuam largam benedictionem infiinde, ac ab
eis omnem vim procellarum gr^tia tuae defensi6nis
averte ut omnis hic fructus et tua bene
dictione
repledtur, et ad h6rrea sine impedimento perveniat.
Per D6minum nostrum Jesum Ghristum Filium
tuum Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus
sancti Deus, per 6mnia ssecula S3ecul6rum. ^. Amen.
:

^

;

:

A.spergantur aqua benedicta,

et, si fieri potest, thuri-

ficentur.

BENEDICTIO INSTRUMENTORUM ORGANI
IN
f.
^.

ECCLESIA

Adjut6rium nostrum in n6mine D6mini.
Qui fecit caelum et terram.

Psalmus 150
[AUDATE

eum

D6minum

in sanctis ejus

:

*

laudate

firmamento virtiitis ejus.
Laudate eum in virtiitibus ejus * laudate
eum seciindum multitiidinem magnitiidinis ejus.
Lauddte eum in sono tubae * laudate eum in
in

:

:

psalterio et cithara.

43

Renedictio vexilli processionalis.

Laudate eum

in

tympano

et

choro

*

:

lauddte

eum

in chordis et organo.
eum in cymbalis benesonantibus, laudate eum in cymbalis jubilationis * omnis spiritus

Lauddte

:

Idudet Dominum.
Gloria Patri. Sicut erat.
y. Laudate Dominum in tj^mpano et choro.
^. Laudate eum in chordis et organo.
f. Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

DEUS,

qui per Moysen famulum

canendum super

tuum tubas ad

nomini tuo offerenquique per filios Israel in
tubis et cymbalis laudem tui nominis decantari voluisti
bene pdic, qusesumus, hoc instrumentum
6rgani cultui tuo dedic^tum et praesta ut fideles
tui in canticis spirituilibus jubilantes interris, ad
gaudia aeterna pervenire mereantur in cselis. Per
Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum
Qui tecum vivit et regnat in unit4te Spiritus sancti
Deus, per omnia s^ecula saeculorum. il. Amen.
sacrificiis,

dis, fdcere prsecepisti,

:

;

,

,

:

BENEDICTIO VEXILLI PROCESSIONALIS
CUJUSLIBET SOCIETATIS

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Dominus vobiscum.
l^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
OMiNE Jesu Christe, cujus Ecclesia est v^luti
castrorum acies ordinata bene *i* dic hoc
vexillum; ut omnes sub eo tibi Domino Deo
exercituum militantes, per intercessionem beati N.
f.
^.
y.

:

(vel beatge N.) inimicos suos visibiles et invisibiles
in hoc sseculo superdre et post victoriam in cselis
,

triumph^re meredntur. Per

te,

Jesu Christe, qui

:

44*

Benedictio metalli pro campana.

vivis et regnas cum
ssecula sseculorum.

Deo Patre
^ Amen.

sancto

et Spiritu

,

in

Deinde Vexillum aspergat aqua benedicla.

"

BENEDICTIO METALLI PRO CAMPANA

DUM
y.
^.
f.
/^.

COXFLATUR

.T^RE

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cselum et terram.
Domine exaudi oralionem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.

f.
^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.
OMiNE Deus omnipotens

qui creatiiris etiam
inanimatis hunc hon6rem tribuis, ut ad cultum
tuum destinentur tuam, qu^esumus, bene >^
,

:

dictionem effiinde super hoc metallum
Ut

cum jam

et prsesta,

;

in rivulos ignitos profluet, tua dirigente

dextera et protegente gr^lia, apte et convenienter

dispontor ad efformdndum tintinnabulum, quo (vel
efformanda tintinnabula, quibus) fideles ad laudem
et gloriam nominis tui in ecclesia congregentur.
Per Christum Dominum nostrum. ^i. Amen.
Deiude Fornaccm aspergit aqua benedicta.
Postquam autem feliciter completum fueritopus,

Sacerdos

dicit

Psalmus 116.

LAUDATE Dominum, omnes
omnes p6puli.
Quoniam confirmata

est

gentes

:

*Iaudate eum,

super nos misericordta

ejus * et veritas Domini manet in seternum.
Gloria Patri. Sicut erat.
:

Postea adjungit Orationcm sequentem

:

Oremus.
nostras, qusesuraus D6mine, adspirindo
ut cuncta
prseveni, et adjuvando pros^quere

ACTiONES

:

Benedictio donuis scholaris noviter

45*

erect.T'.

nostra ordtio et operatio a te semper incipiat, et
pcr te coepta finiatur. Per Ghristum Dominum nostrum. iT. Amen.
^'>L:

BENEDICTIO DOMUS SCHOLARIS
X O V 1 T E R E R E C T .E
Dominicali vel Festivali a Gurato et Patrono constituta et rite promulgata, Officians
et qui adsunt sacerdotes etministri, in domo
parochiali vel si in loco ubi schola benedicenda sit, domus parochialis non fuerit, in
aliqua aha decenti domo, paramentis coloris albi induti,
omnibus bene paratis, hora statuta, praecedente scholari
juventute cum vexillo suo, choro et subdiacbno cum
Gruce, et seqiiente Patrono vel ejus commissario, cum
lE

,

,

reliquis fidelibus

,

,

,

ad hanc solemnitatem invitatis, bono

ordine in solemni processione, sub pulsu campanarum
et cantu Litaniarum ad omnes Sanctos vel piorum hymnorum, ex domo parochiali in ecclesiam se conferunt,
ubi Officians ad aram majorern, in infimo gradujgenutlexus, tono consueto intonat sequentem Hymnum. Quod
si vero ecclesia nulla sit in loco, sequentia dicantur in
domo e qua egrediuntur.
'

.

,

Veni Creator Spiritus quem chorus prosequitur
Mentes tuorum visita, * Imple superna gratia, * Quse
:

:

tu cre^sti pectora.
Qui diceris Paraclitus * Altissimi donum Dei, *
Fons vivus, ignis, c^ritas, * Et spiritalis linctio.
Tu septiformis munere, * Digitus Paternse dexterse, * Tu rite promissum Patris, * Sermone ditans
,

giittura.

Accende lumen sensibus,
dibus,

*

*

Infiinde

Infirma nostri corporis

*

amorem

Virtiite

cor-

firmans

perpeti.

Hostem
tinus

:

*

repellas longius, * Pacemque dones prote prsevio * Vitemus omne

Ductore sic

noxium.
Per te sciamus da Patrem,

*

Noscdmus atque

46*

Benedictio

domus

scholaris noviter erectse.

* Teque utriiisque Spiritum
Filium
omni tempore.
:

*

Creddmus

Deo Patri sit gloria, * Ejiisque soli Filio, * Cum
Spiritu Pardclito, * Nunc et per omne sseculum.
Amen.
Tempore Paschali

:

Patri sit gl6ria, * Et Filio, qui a m6rtuis *
Surrexit, ac Par^clito , * In S3ecul6rum ssecula.

Deo

*

Amen.
Hoc

finito cantatur

:

f. Kyrie eleison.
]^.

f.
y.

^
f.
^.
f.
^.

Christe eleison.

Kyrie eleison. Pater noster. secreto.
Et ne nos inducas in tentati6nem.
Sed libera nos a malo.
D6mine exaudi orati6nem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
D6minus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

Ordmus.
qui corda fidelium sancti Spiritus illustrati6ne docuisti da nobis in e6dem Spiritu recta
sipere, et de ejus semper consoIati6ne gaudere.

DEUS

,

:

cui omne cor patet, et omnis voliintas 16quitur, et quem nullum latet secretum purifica
per infusi6nem sancli Spiritus cogitati6nes cordis
nostri,- ut hanc nostram benedicti6nem digne perficere, et tuis fidelibus perinde optatam saliitem

DEUS,

:

procurare valeamus.
nostras, qusesumus D6mine, adspirando
prseveni, et adjuvdndo prosequere ut cuncta
nostra oratio et oper^tio a te semper incipiat, et
per te ccepta finiatur. Per D6minum nostrum Je-

ACTiONES

:

Qui tecum vivit et
sum Christum Filium tuum
regnat in unitale Spiritus sancti Deus, per 6mnia
Amen.
ssecula ssecul6rum.
:

i^i

Benedictio

47*

scholaris noviter crectse.

pdrvulos venire ad me.
est enim regnum caelorum.

t. Sinite

^.

domus

T^lium

Oremus.
te suppliciter depresempit^rneDeus,
OMNiPOTENs
cdmur, ut respicere digneris super infantulos
tuos
infiinde in corda e6rum gratiam Spiritus
sancti; ut per eumdem illumindti et edocti sciant,
quid acceptum sit coram te omni tempore et proficiant sapientia, setdte et grdtia. Per Christum D6minum nostrum.
Amen.
y. Adjut6rium nostrum in n6mine D6mini.
i^. Qui fecit caelum et terram.
:

,

Diaconus V. Proceddmus in pace.
^. In nomine Christi. Amen.
:

Nunc Officians in processione solemni, sub cantu
scholaris juventutis et pulsu campanarum, vadit ad
Scholam benedicendam. Quo cum pervenerit Officians,
stans ante januam exteriorem, cantat solus
:

V.
i^.

Pax huic d6mui.
Et 6mnibus habitdntibus

Tunc intonat Antiphonam
f)rosequitur tono Psalmi

in ea.

Asperges me. Et chorus

:

:

D6mine hyss6po, et munddbor
super nivem dealb^bor.
Miserere mei Deus secundum
c6rdiam tuam.
:

:

me,

lav^bis

magnam

et

miseri-

G16ria Patri, et Filio, et Spiritui sancto.
Sicut erat in principio , et nunc et semper

:

et in

sacula S8ecul6rum. Amen.
Deinde repetitur Antiph.

hyss6po,

et

munddbor

:

Asperges

:

me D6mine

lav^bis me, et super

nivem

dealbabor.
Interim

dum

tes exteriores

His

haec cantantur, Officians aspergit parie-

saltem in anteriori parte aqua benedicta.

finitis, Officians

cantat

y.

D6minus vobiscum.

]^.

Et

cum

spiritu tuo.

:

,

:

48^

Benedictio domiis scholaris noviler eroctae.

Oremus.
misericors Deus, qui sacerdotibus
OMNiPOTENs
tuis tantam prae csfeteris gratiam contulisti, ut
quidquid in tuo nomine digne, perfecteque ab iis
qusesumus immensam
dgitur, a te fieri cred^tur
et

:

clementiam tuam ;

mus,

quidquid

et

modo

visitaturi su-

sumus, bene
ad nostrse humilitatis intr6itura,

visites, et qtiidquid benedicturi

*^ dicas, sitque

Sanctorum tuorum meritis, fuga inimiei, Angeli
pacis ingressus.

DoMiNE

sancte, Pater omnipotens, per intercessionem sanct6rum Ignatii et Aloisii bene ^J< dic
domum istam bene >^ dic introitum noj^trum
bene J^ dic ingressum pedum nostrorum sicut
dignatus es domum Patriarcharum Abraham, Isaac,
et Jacob benedicere. Per Cliristum Dominum no,

:

strum.

Amen.

^i.

Nunc sequitur ingressus. Officiaiis intrando jamplius
Scholse cubiculum, cantat
':

f.

Pax huic domui.

:^.

Chorus respondet
Et omnibus habit^ntibus in ea.

Progrediens cum Clerp et choro ad niensahi linteo
^lbo tectam, iii- qua inter duos cereos accensos Crucifixi

imago

est posita, cantat

:

.

!-

f.

Domine exaudi orationem meam.
Et clarnor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.

i^.

Et

f.
i^.

cum

spiritu tuo.

Oremiis.

:-

EXAUDi

nos

,

Domine

sancte, Pater omhipotens,

Deus et mittere digneris sanctum Angelum tuum de cselis, qui custodiat, foveat, prote
seterne

:

gat, visitet, atque defendat omnes habitantes, docentes et discentes in hoc habitaculo Per Qiristum

Dominum

nostrum.

i\

Amen-.'

'•*^"i-U'^

mn:}

«C-i

Benedictio
'

DOMiNE

domus

scholaris noviter erectae.

49*!

Oreraus.
Jesu Christe qui discipulis tuis dixisti
,

:

In quamcumque domum intraverilis, salutate
eam, dicentes Paxhuic domui; veniat, qusesumus,
pax illa super hanc domum, instituendae juventiiti
destinatam, et super omnes habitdntes, docentes et
discentes in ea; et eos, Domine, ab omni infirmitate eripere, et liberare digneris reple docentes in
ea spiritu scientise, sapientise, et tim6ris tui; reple
discentes in ea gratia tua, ut, quae salutariter et
utiUter edocentur, intellectu capiant, corde retineant, opere exsequantur, et in 6mnibus nomen
:

:

tuum
bene

lionorifieetur. Ad introitum ergo nostrum
dicere, et sanctificare digneris hanc scho-

>^

domus

lam, et intra parietes

istius

AngeU

tuse liicis

habitent, eamque
docentes et
discentes custodiant. Qui vivis et regnas in ssecula
saeculorum. ^. Amen.
et in ea habitantes,

Postea Officians intonat Antiptonam Asperges me,
et chorus prosequitur, ut supra, pag. 28*. Interim fit
aspersio cubiculi aqua benedicta. Reversus ad mensam
Officians imponit thus in thuribulum, et benedicit illud,
:

diceiis

:

Per intercessionem sancti Michaelis Archangeli,
et omnium sanctorum Angelorum, incensum istud digneris, Domine,
bene >^ dicere et in odorem suavitatis accipere.
t^er Christum Dominum Hostrum. i^. Amen.

stantis a dextris altaris incensi

,

,

Hoc

dicto, sumit

Officians thuribulum, et incensat
choro cantante tono Psalmi
Incensum istud, a te benedictum, ascendat ad te,
Domine et descendat super nos misericordia tua.

cubiculum

:

,

:

Psahnus 140

DlRiGATtR, Domine,
in conspectu fuo

:

oratio mea, sicut incensum
elevatio manuum mearum,

*

sacrificium vespertinum.

Pone Domine custodiam

ori

meo

:

* et

ostium

clrcumstantiae labiis meis.
13*

:

SO*

domus

Benedictio

Non

declinet cor

scholaris noviter erectae.

meum

verba malitiae

in

,

*

ad

excusandas excusationes in peccatis.
Gloria Patri. Sicut erat.
Incensatione peracta, Officians stans coram imagine
Crucifixi, cantat
:

f. D6minus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

VisiTA, qusesumus D6mine, habitationem istam,
et omnes insidias inimici ab ea longe repelle
Angeli tui sancti habitent in ea, qui omnes hic
:

habitantes, docentes et discentes in pace custodiant, et benedictio tua super illos sit semper.
Bene *i< dic, Domine, domum istam, et sit ibi
sanitas, sanctitas, virtus et gloria, humilitas, bonitas, mansuetudo, lenitas, docilitas, et plenitudo
legis, obedientia et gratiarura ^ctio Deo Patri, et
Filio et Spiritui sancto. Et haec benedictio sit super
,

hanc

domum

locum istum

et

:

atque super omnes

habitantes, docentes et discentes in eo descendat
septiformis grdtia Spiritus sancti. Per Ghristum D6-

minum nostrum.

^.

Amen.

Officians nunc affigit sanctam
cubiculi, dicendo

Crucem

in loco apto

salutis impone D6mine super hanc donon permittas introire in eam ^ngelum
percutientem. In n6mine Pa >h tris, et Fi ^ lii, et
Spiritus ^ sancti. i^. Amen.
Versus Crucem
Oremus.
OMNiPOTENS sempiterne Deus qui in omni loco

Signum

mum

:

et

:

,

,

dominati6nis tuse totus assistis, solus operdris
adesto supplicati6nibus nostris, ut hujus domus sis
:

protector, et nulla hic nequitia contrariae potestatis
obsistat; sed in virtute sanctae crucis et operati6ne
Spiritus sancti fiat tibi hic purum servitium, ct

Benedictio

viae ferrese et

51*

currimm.

devota libertas exsistat. Per Ghristum
nostrum. ^ Amen.

Dominum

Oremus.

ADESTO nobis, Domine Deus noster et eos qui in
sanctse crucis praesidio confidunt, perpetuis
:

defende

auxiliis.

Per Ghristum

Dominum

nostrum.

Amen.
Tandem benedicit Officians cubiculo et omnibus praeformans signum crucis et
sentibus manu dextera

^.

,

,

dicens

:

Benediclio Dei omnipotentis

,

Pa

>J<

tris

,

et Fi

>I<

descendat super hanc
lii,
domum, super omnes habitantes, docentes et discentes in ea, super nos omnes, et mdneat semper.
et Spiritus J^

^.

sancti,

Amen.

finitis sub cantu juventutis et pulsu campanarum
processionaliter fit reditus in Ecclesiam statuto ordine,
ubi celebratur Missa conveniens Officio diei.

His

BENEDICTIO PRIMARII LAPIDIS iEDIFICII
Adjut6rium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cselum et terram.
f. Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
omne
bonum sumit initium, et semquo
a
DEUS,
per ad potiora progrediens percipit incrementum concede qusesumus, supplicantibus nobis;
ut quod ad laudem nominis tui inchoare aggredimur,
seterno tuse paternse sapientise miinere perducatur
ad terminum. Per Ghristum Dominum nostrum.
f.
^.

:

^.

Amen.
BENEDICTIO VIM FERREiE ET

f.
^l.

CURRUUM

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cselum et terram.

^-

Benedictio pontis novi.
f.
^.

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.

OMNiPOTENS

sempiterne Deus, qui omnia elementa ad tuam gloriam, utilitatemque hominum condidisti dignare, qu£esumus, hanc viam
ferream, ejiisque instrumenta bene ^i^ dicere, et
benigna semper tua providentia tueri; ut dum
:

famuli tui velociter properant in via, in lege tua
ambulantes, et viam mandatorum tuorum currentes, ad cselestem ptoiam feliciter pervenire valeant.

Per Christum

Dominum

nostrum. i^. Amen.
Oremus.
PROPiTiARE Domine Deus supplicationibus nostris,
et bene ^ dic currus istos dextera tua sancta
adjunge ad ipsos sanctos Angelos tuos, ut omnes qui
in eis vehentur, liberent et custodiant semper a
:

periculis universis

:

quemadmodum

viro iEthiopi
sedenti, et sacra eloquia legenti,
et

super currum suum
per Levitam tuum Philippum fidem
tulisti

;

ita

et gratiam conostende, qui tua
bonisque operibus jugiter intenti, post

famulis tuis viam

gratia adjiiti,

saliitis

omnes vise et vitse hujus varietates, seterna gaudia
consequi meredntur. Per Christum Dominum nostrum. J^. Amen.
Deinde Sacerdos asp^rgat viam

et

currus aqua bene-

dicta.

BENEDICTIO PONTIS NOVI
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Dominus vobiscum.
^' Et cum spiritu tuo.
y.
^.
y.

Oremus.
Domine,
supplicationibus nostris
et
HDESTO,
pontem istum et omnes qui per eum trans:

,

ibunt

,

bene

*h

dicere dignare

;

ut inter prospera

I

^3*

Benedictio putei.

hujus mundi et adversa tuo semper protegantur
auxilio. Per Christum Dominum nostrum. ^. Amen.

Ordmus.

EXAUDi nos, Domine sancte, Pater omnipotens,
et mittere digndre sanctum Anseterne Deus
gelum tuum de cselis, qui custodiat visitet, et defendat pontem istum et omnes qui per eum transibunt. Per Ghristum Dominum nostrum. ^. Amen.
Deinde aspergat aqua benedicta.
:

,

,

BENEDIGTIO FONTIS
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cselum et terram.
D6minus
vobiscum.
f.
f.
^.

^. Et

cum

spiritu tuo.

SUPPLICES

Oremus.
deprecamur, Domine, clementiam

pietatis tuse

:

benedictione sancti

usum concedas
licse tentationis

ut

aquam

^ fices

,

esse saliibrem

et
;

fontis hujus caelesti

ad commiinem
et ita

omnem

inciirsum inde fugare digneris, ut

quicumque ex eo hauserint
busciimque necessariis
fiierint, totius virtiitis

vel biberint, vel in quihausta aqua usi

lisibus

ac sanitatis dulcedine per-

fruantur, tibique sanctificatori et salvat6ri

D6mino

gratias agere mereantur.

minum nostrum.

^.

6mnium

Per Christum D6-

Amen.

Fontem aspergat aqua benedicta.

BENEDICTIO PUTEI
y. Adjutorium nostrum in n6mine D6mini.
^. Qui fecit caelum et terram.
.f.
i^.

D6minus vobiscum.
Et

cum

vitae

diabo-

spiritu tuo.

;

54*

Benedictio fornaciS calcarise.

DoMiNE

Oremus.
Deus omnipotens, qui

in hujus piitei alti-

tiidinem per crepidinem fistularum copiam
praesta; ut te juvante
aquarum manare jussisti
atque bene >^ dicente per nostrse oflicium functi6nis, repiilsis hinc phantasmaticis collusionibus ac
diabolicis insidiis, purific^tus atque emundatus
semper hic piiteus perseveret. Per Ghristum Domi:

,

num

nostrum. ^. Amen.
Puteum aspergat aqua benedicta.

BENEDICTIO IGNIS
Adjutorium nostrum in n6mine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
y. D6minus vobiscum.

y.

]^.

^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.
Deus,
Pater
omnipotens, lumen indefiDOMiNE
ciens, qui es c6nditor 6mnium liiminum
novum hunc ignem sancti >^ fica; et praesta; ut ad
te, qui es lumen indeficiens, puris mentibus, post
hujus sseculi caliginem pervenire valeimus. Per
Christum D6minum nostrum. ^ Amen.
:

Deinde aspergat aqua benedicta.

BENEDICTIO FORNACIS CALCARIiE
Adjut6rium nostrum in n6mine D6mini.
Qui fecit caelum et terram.
f. D6mine exAudi orati6nem meam.
^. Et clamormeus ad te veniat.
f. D6minus vobiscum.
f.

l^.

^. Et

cum

spiritu tuo.

OMNiPOTENS

Oremus.
Deus a quo 6mnia credta

aeterne

procedunt,

et

t^tis tuae eis tribuis

,

qui mirdbili dispositi6ne boni-

ad usum h6minum inservire

;

Benedictio fornacis

55*

fiisoiMfe metallic^e.

qui olira altare tuum de lapidibus constriictum calce
levig^re jussisti, ut per Deuteronomium in eo scriptum tuorum servaretur memoria mandatorum te
supplices exordmus, bene -? dic hanc fornacem, et
ab ea longe repiilsa omni versutia diabolicae fraudis,
fructuosam reddas illam et aplam ut per ignem vim
virtutis suae exercentem aptatores hujus operis de
tua benignitdte calcem recipiant congruentem quibus etiam tribue ut in eis simul crescat tuse gratiae
:

;

;

,

salutaris

augmentum. Per Christum Dominum noAmen.

strum. ^.

Aspergatur a(|ua benedicta.

BENEDICTIO FORNACIS FUSORIiE METALLICiE
VEL COCTORI^ LATERUM ET TEGULARUM

Adjut6rium nostrum in n6mine D6mini.
Qui fecit caelum et terram.
f. Domine exdudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
y. D6minus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
seterne
Deus, a quo 6mnia creata
OMNiPOTENS
procedunt, et qui mir^bili dispositi6ne bonitatis tuae eis tribuis ad usum h6minum inservire
qui modo coercens vim flammarum tres piieros in
camino ignis ill£esos custodisti, et modo illam ad^ugens viros illos, qui sanctos miserant in forn^cem,
consumpsisti te supplices exoramus, bene t^* dic
hunc clibanum, et ab eo longe repulsa omni versutia
diab61icae fr^udis, fructu6sum reddasillum et aptum;
ut per ignem vim virtiitis suae exercentem aptat6res
hujus 6peris metMli materiam recipiant congruentem (vellaterum vel tegularum c6piam recipiant
congruentem) quibus etiam tribue, ut in eis simul
5^.

^.

:

:

56*

Benedictio horrei seu segelum demessarum,

augmentum. Per Christum Dominum hostrum. ^. Amen.

crescat tuae gratiae salutaris

Et aspergat fcyVtiCceto aqua benedicta.

BENEDICTIO SEMINUM
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cselum et terram.
f. Dominus vobiscum.

lif:

^,

^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.
rogamus, Domine, ac petimus ut hos fructus
seminum bene ^ dicere, placido lenis aurss
afflatu fovere, rore caelesti foecundare, et incolumes
propter usum animarum et corporum ad plenissimam maturitatem perducere digneris. Per Christum
Dominum nostrum. j^. Amen.

TE

Deinde aspergat

:

aqiia benedicta.

BENEDICTIO HORREI seu SEGETUM DEMESSARUM
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui
fecit caelum et terram.
^.
Dominus
vobiscum.
'f,
spiritu
tuo.
Et
GUm
^.
0remus.
DOMiNE Deus omnipoteHs, qui de rore caeli abundidnitiam, et de pinguedine terrse vitse substantiam hominibus conferre non desinis
piissimse
y.

:

majestati tusepro collectis friictibus gratias ^gimus,
tuam clementiani exorantes; ut hassegetes, quas de
benignitdte tua suscepimus, bene !< dicere, cbhservare, etab omni noxa defendere digneris; simulque concMe, ut quorum in bonis replesti desiderium, detua custodia glbrientur, misericordias tuas
sine fine collaudent et sic transeant per bona tem,

57*

Benodictio adulti segrotantiH.
poralia, ut

non amittant

minum nostrum.

Per Christum D6-

seterna.

i^.Amen.

De'/hde aspergantur aqu^ benedictaV

BENEDICTIO PISTRINI
y.
j^.

Adjutorium ilostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Dominus vobiscum.
ijsi^y-^i'

j|r.

^. Et

cum

,;,

spiritu tuo.

(;^\i.':

Oremus.

-ry

.

.

i

OMNiPOTENS sempiterne Deus, qui in poenam
pecc^ti dixisti
In sudore vultus tui vesceris
pane tuo; bene ^; dic pistrinum istud, quod ad
terendum frumentitim er^ctum est, ut inde panis
confici^tur adnostramsustentationem, Angeliimque
lucis ac defensionis ei assignare digneris. Per Christum Dominum nostrum. i\ Amen.
:

;

;.

BENEDICTIO ADULTI ^GROTANTIS
Sacerdos cubiculum segrotantis ingrediens dicat
1r.
i^.

Pax huic d6mui.
Et omnibus habi^antibus

:

''

in ea.

-'

Et <?onlinn'o ad intirmum' accedens subjungat

:

Adjut6rium riostrum >^ in nomine D6mini.
Qui
fecit caelum et terram.
^.
D6mine
exaudi oratiohem meam.
f.
Et
clanior-meus
ad te vefiiat.
i^.

..y.

^jPominus.yobiscujru..; ;,,!:;; ,,^^m,
^.

Et

cum

,,

spiritii tuo.

.^

,

Oremus.

Intr6eat, D6mine Jesu

domum

hanc ad
pax et miserieffiigiat ex hoc loco omnis nequitia
dsemonum, adsint Angeli pacis, domiimque hanc

nostrae
c6rdia tua

Christe

,

humilitatis_ Xngressum

:

. ,

Benedictio adulti aegrotantis.

S8*

deseratomnismaligna discordia. Magnifica,D6mine,
super nos nomen sanctum tuum et benedic nostrae
conversati6ni Qui sanctus et pius es, et permanes
cum Patre et Spiritu sancto in ssecula S3ecul6rum.
:

:

Amen.

^.

Oremus.

RESPiCE D6mine fimulum tuum
tuam)

dnimam

(

vel

fdmulam

in infirmitate corporis labor^ntem, et
quam creasti ut castigati6nibus
( velemendata) , continuo se sentiat tua

refove

emendatus

:

miserati6ne salv^tum ( velsalvatam). Per Christum
D6minum nostrum. ^.Amen.

Oremus.

MiSERicoRS D6mine, fidelium consoldtor, qusesumus immensam pietatem tuam, ut ad intr6itum humilitatis nostrae hunc famulum tuum vel
hanc fdmulam tuam) super lectum dol6ris sui jacentem visitare digneris sicut socrum Sim6nis visi(

,

,

propitius adesto ei D6mine, qu^tenus pristina
sanitdte recepta, gratidrum tibi, in Ecclesia tua,
referat acti6nes Qui vivis et regnas Deus in sjfecula
tisti

:

:

saecul6rum.

»?.

Amen.

Deinde, extendens dexteram versus caput
dicat

a?groti

:

DjOMiNus Jesus Christus apud
fendat

:

intra te

te »^sit, ut te deut te conservet ante te
post te *^ sit ut te cust6diat
^l^sit,

:

ut te ducat
super te *-}< sit ut te benedicat Qui cum Patre et
Spiritu sancto vivit et regnat in saicula ssecul6rum.
J^ sit

,

:

,

^.

,

:

:

Amen.

Benedictio Dei omnipotentis, Patris, etFilii J<, et
Spiritus sancti, descendat super te et m^neat semper
i^Araen.
,

Demum

aspergat infirmum aqua benedicla.

Eadem

benedictio pro pluribus infirmis.

59*

EADEM BENEDICTIO PRO PLURIBUS INFIRMIS
Sacerdos cubiculum aegrotantium ingrediens dicat

Pax huic d6mui.
Et omnibus habitantibus in ca.
Et continuo ad infnmos accedens subjungat

:

f-

^

:

V. Adjutorium nostrum >^ in nomine Domini.
^. Qui fecit caelum et terram.
f. Domine exaudi orationem meam.
l^. Et clamor meus ad te veniat.
f. Dominus vobiscum.

cum

^. Et

spiritu tuo.

Oremus.

INTROEAT Domine Jesu
,

Christe

,

domum

hanc ad

nostrae humilit^tis ingressum pax et misericordia

tua effiigiat ex hoc loco omnis nequitia dsemonum,
adsint Angeli pacis, domiimque hanc deserat omnis
maUgna discordia. Magnifica D6mine super nos
nomen sanctum tuum et benedic nostrse conversationi
Qui sanctus et pius es, et permanes cum
Patre et Spiritu sancto in s^ecula saeculorum.
:

:

:

^i.

Amen.
Oremus.

RESPiCE Domine famulos tuos

velfamulas tuas)
et animas
refove quas creasti
ut castigati6nibus emenddti
continuo se sentiant tua misera( vel emenddtae
tione salvatos (vel salvdtas). Per Christum D6minum nostrum. ^ Amen.
(

in infirmitate corporis laborintes,
:

)

,

Oremus.
i|*iSERicoRS D6mine, fidelium consol^tor, quseItI sumus immensam pietdtem tuam ut ad intr6itum humilitatis nostrae hos famulos tuos (vel has
famulas tuas) super lectum dol6ris sui jacentes,
,

visitdre digneris, sicut

socrum Sim6nis

visitasti

:

propitius adesto eis D6mine, quatenus pristina sanitate recepta, grati^rum tibi, in Ecclesia tua, referant

60*

Benedictio mulieris prsegnantis.

actiones Qui vivis
16rum. ^ Amen.
:

et

regnas Deus in ssecula ssecu-

Deinde, extendens dexteram versiis segrotos, dicat

^

:

sit
ut vos
Jesus Christus apud vos
defendat intra vos ^P sit, ut vos conservet
sit, ut
post vos
ante vos I^ sit, ut vos ducat
vos custodiat super yos ^ sit, ut vos benedicat
Qui cum Patre et Spiritu sancto vivit et regnat in
ssecula S3ecul6rum. i^. Amen.

DOMiNUS

,

:

:

^

:

:

:

Benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii J^,
descendat super vos et maneat

et Spiritus sancti

semper.

i^.

Demum

,

,

Amen.

aspergat infirmos aqua benedicta.

BENEDICTIO MULIERIS PRiEGNANTIS
JN PERlCULiS PARTUS
Adjut6rium nostrum in n6mine D6mini.
Qui fecit caelum et terram.
f. Salvam fac ancillam tuam.
^. Deus meus sperdntem in te.
f.
^.

f. Esto illi D6mine*turris fortitudinis.
^. A fdcie inimici.
f. Nihil proficiat inimicus in ea.

^. Etfilius
y. Mitte ei

iniquitMs non app6nat nocere
D6mine auxilium de sancto.

ei.

^. Et de Sion tuere eam.
y. D6mine ex^udi orati6nem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
y.

D6minus vobiscum.

^. Et

cum

spiritutuo.

Oremus.

OMNiPOTENS sempiterne Deus, qui

dedisti fdmulis

tuis in confessi6ne verse fidei aeternae Trinitatis
gl6riam agn6scere, et in potentia majestatis adorare

61*

Benedictio miilieris prseg-nantis.

unitdtem
qusesumus; ut ejusdem fidei firmitate
haec famula tua N ab omnibus semper muniatiir
adversis.PerChristumDominum nostrum. ^. Amen.
:

Oremus.
Deus, omnium Credtor, fortis et terribilis,
justus et misericors, qui solus bonus et pius es;
qui de omni malo liberasti Israel, faciens tibi patres
nostros dilectos, et sanctificasti eos manu Spiritus
tui; qui gloriosae Virginis Mariae corpus et animam,
ut dignum Filii tui habitaculum effici mereretur,
Spiritu sancto cooperante praepardsti qui Joannem
Baptistam Spiritu sancto replesti, et in litero matris
exsultare fecisti accipe sacrificium cordis contriti,
ac fervens desiderium famulae tuae N
humiliter
supplicantis pro conservatione prolis, quam ei dedisti concipere
custodi partem tuam, et ab omni
dolo et injuria duri hostis defende,- ut obstetricante
manu misericdrdiae tuae foetus ejus ad lucem pr6spere veniat, ac sanctae generationi servetur, tibique in omnibus jugiterdeserviat, et vitam consequi
meredtur aeternam. Per eumdem Dominum nostrum
Jesum Christum Filium tuum qui tecum vivit et
regnat, etc. ^. Amen.

DOMiNE

;

:

,

:

:

Deinde Mulier aspergatur aqua benedicta,
dicatur

et interim

:

Psalmus 66
misereatur nostri, et benedicat nobis *
illiiminet vultum suum super nos, et miserea-

DEUS

:

tur nostri.

Ut cognoscamus in terra viam tuam
gentibus salutare tuum.

:

*

in

omnibus

Confiteantur tibi popuU Deus * confiteantur tibi
populi omnes.
Laetentur et exsultent gentes * quoniam judicas
populos in sequit^te, et gentes in terra dirigis.
Confiteantur tibi p6puli Deus
confiteantur tibi
p6puli omnes * terra dedit fructum suum.
:

:

:

:

62*

Benedictio infantis.

Benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat nos
* et metuant eum omnes fines terrae.

Deus

:

G16ria Patri. Sicut erat.
f. Benedicamus
Spiritu.

Patrem,

et

Filium,

cum

sancto

Laudemus et superexaltemus eum in s£ecula.
f. Angelis suis Deus mandavit de te.
^. Ut custodiant te in omnibus vils tuis.
y. Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
^.

f.

Dominus vobiscum.

l^.

Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.
qusesumus
Domine,
Tiabitationem istam,
VisiTA,
et omnes insidias inimici ab ea, et a prsesenti
famula tua N. longe repelle Angeli tui sancti hdbitent in ea, qui eam et ejus prolem in pace custodiant, et bene t^ dictio tua sit super eam semper.
Salva eos, omnipotens Deus, etlucem eistuam concede perpetuam. Per Ghristum Dominum nostrum.
:

^.

Amen.

Benedictio Dei omnipotentis, Patris
et Spiritus
sancti, descendat super
tuam, et maneat semper. i^. Amen.

^

>^^ etFilii J^,
te, et prolem

BENEDICTIO INFANTIS
f. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit cselum et terram.
f. Deus noster miseretur.
^. Gustodiens parvulos

D6minus.

f.
^.
y.

D6mine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
D6minus vobiscum.

f^.

Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

D

OMiNE Jesu Ghriste, Fili Dei vivi, qui ante
6mnia ssecula genitus, in tempore tamen

:

63*

Benedictio pueri.

infans esse voluisli, et hujus aetatis diligis innocentiam; qui parvulos libi oblatos amdnter complexus
infantem istum prseveni in
es, iisque benedixisti
benedictionibus dulcedinis, et praesta, ne malitia
mutet intellectum ejus; eique concede, ut proficiens
aetate, sapientia et grdtia, tibi semper placere valeat
Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitdte Spiritus
sancti Deus, per omnia ssecula sseculorum.^. Amen.
:

Deinde infantem asperg-at aqua benedicta
crucis

dicens

,

Pax
Filii

et

>{4

,

in

modum

:

benedictio Dei omnipotdntis, Patris, et

et Spiritus sancti,

maneat semper.

i\,

descendat super

te, et

Amen.

^ Si fuerint plures, Oratio et Benedictio dicantur in

numero

plurali.

BENEDICTIO PUERI
AD OBTINENDAM SUPER IPSUM MISERICORDIAM DEI
Adjut6rium nostrum in n6mine D6mini.
Qui fecit caelum et terram.
y. D6minus vobiscum.
y.

l^.

^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

DOMiNE Jesu Christe Fili Dei vivi qui dixisti
Sinite parvulos venire ad me, talium est enim
regnum caeI6rum super hunc piierum tuum virtutem bene >^ dicti6nis tuae infiinde ac ad Ecclesiae
et parentum illius fidem ac devoti6nem respice ut
virtute ac sapientia apud Deum et h6mines proficiens, ad optdtam perveniat senectutem, et saliitem
consequatur aeternam Qui vivis et regnas in ssecula
saecuI6rum. ^. Amen.
,

:

,

;

,

;

:

Psalmus 112.

T

AUDATE pueri D6minum

:

*

laudate

nomen

JLlL D6mini.
Sit
et

nomen D6mini benedictum,

usque in sseculum.

*

ex hoc nunc,

.

Benedictio puerorum

64*

Domini.

,

^
Dommus,

»

.

,

Excelsus super omnes gentes

nomen

laudabile

*

A solis ortu usque ad occasum

cselos gloria ejus.
Quis sicut Dominus Deus noster,
* et humilia respicit in cselo , et
habitat,

.

super

et

qm m

,..

'

.

.

altis

m

terra?
erigens
stercore
Suscitansa terra inopem, *.et de

pauperem

''''

:

eum cum

^''P^^y

''\

''"'

"

cum

principibus,

Ut collocet
pibus populi sui.
Qui habit^re facit sterilem in domo,

»

^

'>

.

princi-

*
matrem

..>.:
f-ii'i
filiorum Iset^ntem.
erat.
Gloria Patri. Sicut
eleison.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie
;

'

Pater noster. dlcitur secreto.
y. Et ne nos inducas 4n"tentati6nem.
^. Sed libera nos a malo.
etFi i^I^hi
Benedictio Dei omnipotentis,Pa ^ tris,
et mdneat
te,
Spiritus ^ sancti, descendat super
.

et

semper.

t^.

Amen.

Ji'

:

;.

i

-'^

BENEDICTIO PIJERORUM
CUM PR.ESERTIM

IN ECCLESIA

•;

"

PR^SENTANTUR

in ecclesiam,
T^iE et hora constitutis, pueri conveniant
associarnnaxime
magistris
aiios ibi a parentibus vel
componant.
silentio et modestia facilius se

D

deceret, ut in

puens
Quibus per ordinem dispositis,et

a puelhs,

si

ipsos accedat, et brevis^
adsint, separatis, Sacerdos ad
prout oppor^
eosalloquatur
simo ac simphci sermone
,

tunum

sibi

visum

fuerit.

Deinde stans versus eos dicat
'

:

nomine Domini.
y. Adjutorium nostrum in
^. Qui fecit cselum et terram.
laudate noAntiphona. Laudate piieri Dominum
:

men D6mini.

versu
Psalmus 412. incipitur a secundo
63*.
D6mini. utsupra, p.

:

bit

„™pn
nomen

:

^^*

Benedictio puerorum.

Et repetitur Antiphona Laudate pueri Dominum
laudate nomen Domini.
Qlii Psalmus cum sua. Antiphona, si paucis tantum, aut
:

:

:

min-us solemniter confe.ratur Benedictio, oniitti pqterit,
Finito Psalmo et Eepetita Antiphona, SaceTcjps dicit
;

y. Sinite parvulos venire ad me.
^. Talium est enim regnum caelorum.
y. Angeli
^.

eorum.

Semper vident faciem

Patris.

,,,,,.i

f. Nihil proficiat inimiciis/ in eis.
l^. Et fifius iniquitatis non appon^t

nocere
y. Domine exaudi orationem meain.
^. Et clamor meus ad te veniat.
y. Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.

eis.

.

()remus.
Jesu Christe qui parvulos tibi oblatos
et ad te venientes complexus es, maniisque
super illos imponens benedixisti eis, atque dixisti
Sinite parvulos venire ad me, et nolite prohibere
eos, talium est enim regnum caelorum, et AngeU
eorum semper vident faciem Patris mei; respice,
'

DOMiNE

,

qusesumus, ad puerorum (vel puellarum, si solae
adsunt puf^lla^) prsesentium innocentiam, et ad eorum
parentum devotionem et clementer eos (veleas)
hodie per ministerium nostrum bene >^ dic; ut in
,

tua gratia et misericordia semper proficiant, te
sdpiant, te diligant, te timeant, et mandata tua
custodiant, et ad finem optatum feliciter perveniant per te, Salvator mundi, qui cum Patre et
Spiritu sancto vivis et regnas Deus in ssecula saecu:

16rum.

^.

'^

Amen.
Oremus.

beata Maria semper
Virgine intercedente istam ab omni adversit^te
famifiam et toto corde tibi prostratam, ab hostium
propitius tuere clementer insidiis. Per Christum

DEFENDE, qusesumus Domine,
,

:

Dominum

nostrum. ^. Amen.

66*

Benedictio puerorum segrotantium.

Or^mus.

DEUS, qui ineffabili providentia sanctos Angelos
tuos ad nostram cust6diam mittere dign^ris
largire supplicibus tuis; et eorum semper protectione defendi, et aeterna societate gaud^re. Per
:

Christum

D6minum

nostrum. ^. Amen.

Poslea manu dextera producens signum crucis super
pueros, benedicit eos, dicens
:

Benedicat vos Deus

,

et custodiat

corda vestra

intelligentias vestras, Pater, et Filius t^
sanctus. ^. Amen.

,

Deinde aspergat pueros aqua benedicta

et

et Spiritus

in

modum

crucis.

BENEDICTIO PUERORUM iEGROTANTIUM
uERi infirmi, qui ad hunc usum rationis pervenerunt,
ut ipsis praeberi possit Sacramentum Extremae Unctionis, iis adjuventur exhortationibus et precibus, quae
describuntur in Rituali Romano, ubi de visitatione et
cura Infirmorum, prout feret temporis opportunitas, et
eorumdem aegrotantium status.
Verum pro cseteris junioribus pueris infirmis adhiberi
poterunt sequentes preces.
Sacerdos igitur infirmi cubiculum ingressus, primum

P

dicat

:

f. Pax huic d6mui.
^. £t 6mnibus habitdntibus in ea.

Mox infirmum

et

lectum ejus et cubiculum aspergat

nihil dicens.

Deinde dicere poterit supra infirmum PsalmumLauddte piieri D6minum
lauddte nomen D6mini
(pag. 63*}, cum G16ria Patri. in fine.
:

Postea dicat

:

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Pater noster. secreto.
y. Et ne nos inducas in tentati6nem.
^. Sed libera nos a malo.

.

67*

Benedictio puerorum segrotantium
y.

Deus noster miseretur.

^. Custodiens parvulos Dominus.
f. Sinite pdrvulos venire ad me.

^.

Talium

est

enim regnum caelorum.

f. Domine exdudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f.

Dominus vobiscum.

l^.

Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

DEUS, cui cuncta adolescunt, et per quem adiilta
firmdntur extende dexteram tuam super hunc
famulum tuum (vel hanc famulam tuam) in tenera
setate languentem
quatenus vigore sanitatis recepto, ad annorum perveniat plenitiidinem et tibi
fidele, gratiimque obsequium indesinenter prtestet
omnibus diebus vitae suae. Per Dominum nostrum
Jesum Christum Filium tuum Qui tecum vivit et
:

,

:

,

:

regnat, etc.

^.

Amen.

Oremus.
misericordiarum
et Deus totius consolaPATER
tionis, qui creatiirae tuae multiplici pietate consulens, non solum animse sed ipsi corpori curationis gratiam benignus infundis
hunc parvulum
infirmum (\el hanc parvulam infirmam) a lecto
,

:

aegritiidinis erigere, et Ecclesise tuse sanctae, suis-

que parentibus incolumem restitiiere digneris; ut
cunctis prolongatse sibi vitse diebus, gratia et sapientia coram te et hominibus proficiens, in justitia
et sanctit^te tibi serviat
et debitas miseric6rdise
tuae referat gratiarum actiones. Per Christum Domi,

num

nostrum.

j^.

Amen.
Oremus.

qui miro ordine Angelorura ministeria,
hominiimque dispensas concede propitius; ut,
a quibus tibi ministrantibus in caelo semper assistitur, ab his in terra vita hujus piieri (vel puellae)
muniatur. Per Christum Dominum nostrum.

DEUS,

:

]^.

Amen.

68*

Benedictio puerorum ajgrotantium.

Completa Oratioiie ultima, Sacerdos imponat dexte-

ram manum super caput infirmi,.e.t
Super segros nianus impoftent,

dical

:

bene habebunt.

et

Jesus, Mariae Filius, mundi salus et Dominus, meritis et intercessione sanctorum Apostolorum suorum
Petri et Pauli et omnium Sanctorum sit tibi clemens et propitius. Amen.
,

,

Quod

sequitur Evangelium, pro temporis opportuniparentum desiderio, Sacer-

tate et pro segrotantis pueri
dotis arbitrio dici poterit.

^. Dominus vobiscum.
^. Et cUm spiritu tuo.
Initium sancti Evangelii seciindum

^. Gloria tibi

Joannem.

Domine.

Dum Sacerdos dicit Initium, etc, facit signum crucis
de more super se in fronte, ore et pectore; similiter
super puerum infirmum, si non potest se signare.
principio erat Verbum, et Verbum erat apud
INDeum,
et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt et
sine ipso factum est nihil, quod factum est in ipso
vita erat, et vita erat lux hominum
et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt.
Fuit homo missus a Deo cui nomen erat Joannes.
Hic venit in testimonium ut testimonium perhiberet de liimine, ut omnes crederent per illum. Non
erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet de Iiimine. Erat lux vera, quse illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. In mundo erat,
:

:

:

,

,

factus est, et mundus eum
In propria venit, et sui eum non receperunt. Quotquot iutem receperunt eum, dedit eis
potestatem fihos Dei fieri his qui credunt in nomine ejus; qui non ex sanguinibus, neque ex voluntMe carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati
sunt. (Hic genuflectitur. Et Verbum caro factum est,
et vidimus gloriam ejus, gloet habitdvit in nobis
et

mundus per ipsum

non cognovit.

,

:

,

69

Benedictio vestium et cinguli.

riam quasi Unigeniti a Patre, plenura

gratiae et veri-

tatis.

^.

Deo

gratias.

Postea benedicens puerum infirmum, subjungat dicens
:

Benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filiivji
et Spiritus sancti, descendat super te, et maneat
semper. ^. Amen.
,

Deinde aspergat

eum aqua

benedicta.

^ Si fuerint plures infirmi in eodem cubiculo vel loco,
Orationes et Benedictio prsedictae dicuntur super eos

numero

plurali.

BENEDICTIO VESTIUM ET CINGULI
QVJE

DEFERUNTUR

IN

HONOREM

B.

MARIiE VIRG.

Pro benedictione Vestis.
f.
^.
y.

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Dominus vobiscum.

^. Et

cum

BENE ^

spiritu tuo.

Dic,

Oremus.
Domine, vestem istam,

in

honorem

sub protectione beatissimae Virginis Mariae
et praesta per invocationem sancti tui
n6minis; utquieam induerit, corporis sanitatem, et
animae tutelam percipiat. Per Christum Dominum
nostrum. ^. Amen.
et

sumendam

:

Deinde vestis aspergatur aqua benedicta.

Pro benedictione Cinguli.
y.
^.
y.

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Dominus vobiscum.

i^.

Et

cum

spiritu tuo.

RiT. N. 190.

14

70*

Benedictio cujuscumque medicinae.

Oremus.
qui ut servum redimeres, Filium

DEUS,

tuum

per manus impiorum ligari voluisti bene ^
dic, qu£esumus, cingulum istud; et prsesta, ut famulus tuus, qui eo veluti sui corporis poenitentiali
ligamine cingetur, vinculorum ejusdem Domini nostri Jesu Christi perpetuus exsistat amator tuisque
semper obsequiis se aliigatum esse cognoscat. Per
eiimdem Dominum nostrum Jesum Christum, etc.
:

,

^.

Amen.

Deinde cingulum aspergatur aqua benedicta.

BENEDICTIO LINTEAMINUM PRO INFIRMIS
y. Adjutorium

nostrum

l^.

Qui

y.

Dominus vobiscum.

]^.

Et

fecit

cum

caelum

et

in

nomine D6mini.

terram.

spiritu tuo.

Oremus.

DOMiNE

qui per tactum fimbrium
vestimentorum tuorum mulierem fluxu s^nguinis laborantem, aliosque passim infirmos san^re
dignatus es, et per sudaria, et semicinctia Ap6stoIi
tui P^uli languores et spiritus nequam ab infirmis
e^dem virtiite fugasti prsesta, qusesumus; ut qui

Jesu Ghriste

,

:

et linteaminibus quae in tuo
dicimus,
indiiti vel operti fiierint,
»J<
sanitatem mentis et c6rporis percipere mereantur
Qui vivis et regnas in ssecula saecuI6rum.

his vestimentis

,

velis

,

,

n6mine bene

:

i^.

Amen.
BENEDICTIO CUJUSCUMQUE MEDICINiE

y. Adjut6rium nostrum in n6mine D6mini.
^. Qui fecit caelum et terram.

1lr.D6minus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.

71*

Renedictio casei et butyri.

Oremus.
qui mirabiliter hominem creasti, et mirabilius reform^sti, qui variis infirmitatibus,
quibus detinetur Iiumana mortalitas, multiplici
propitius esto
remedio succurrere dignatus es
invocationibus nostris, et sanctam tuam de caelis

DEUS,

:

bene J^dictionem super hanc medicinam infiinde;
qui eam siimpserit ( velhi, qui eam siimpsementis et corporis percipere mesanitatem
rint),
reatur (vel mereantur). Per Christum Dominum

ut

ille,

nostrum.
Et

mox

^.

Amen.

aspergat medicinam aqua benedicta.

BENEDICTIO PANIS et PLACENTARUM

DOMiNE

Jesu Christe, panis Angelorum panis
dicere dignare
vivus, et aeternse vitae bene
panem istum sicut benedixisti quinque panes in
deserto
ut omnes ex eo digne gustantes, inde
corporis et animae desiderabilem percipiant sanitatem Qui vivis et regnas in ssecula ssecuI6rum.
,

:

^

,

;

:

^.

Amen.
BENEDICTIO CEREVISIiE

t^ Domine creatiiram istam cerevisiae,
ex adipe frumenti prodiicere dignatus
es
ut sit remedium salutare humano generi
et
praesta per invocationem noministui sancti, ut quiciimque ex ea biberint, sanitatem corporis, et animae tutelam percipiant. Per Christum Dominum
nostrum. ^, Amen.

BENEDic
quam

:

;

BENEDICTIO CASEI kt BUTYRI

DiGNARE, D6mine Deus

omnipotens, bene

>I<

dicere, et sancti >J< ficare hanc creatiiram
casei et butyri quam ex adipe animalium prodiicere dignatus es
ut quiciimque ex populis tuis
,

:

72*

Benedictio apum.

fidelibus de eis comederint, omni benedictione
caelesti, et gratia tua saturati, repleantur in bonis.

Per Christum

Dominum

nostrum.

^ Amen.

BENEDICTIO LARIDI

BENE

J^ Dic, Domine, creatiiram istam l^ridi,
ut sit remedium salutare generi humano
et
praesta per invocationem tui sancti nominis; utqui:

ciimque ex eo sumpserint, corporis sanitatem et
^nimae tutelam percipiant. Per Ghristum Dominum
nostrum. ^l. Amen.

BENEDICTIO VOLUCRUM
universse conditor naturae, qui inter csetediversarum
ras
creaturarum species pro humani generis usu etiam volatilium genus ex aqua
producere dignatus es de quibus Noe ex arca egrediens holocaustum tibi placitum obtulit; et qui
populo tuo ex iEgypto educto per Moysen servum
tuum, munda ab immundis segregans, ut de iis
ederent, prseceptum dedisti te siipplices rogamus,
ut has mundarum avium carnes bene
dicere, et
sancti
ficare digneris; ut quiciimque ex iis comederint, benedictionis tuae abundantia repleantur, et

DEUS,

,

;

:

^

^

ad seternse vitae pascua pervenire mereantur. Per
Christum Dominum nostrum. ^. Amen.

BENEDICTIO APUM
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cselum et terram.
f. Dominus vobiscum.
y,
^.

^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.
DOMiNE Deus omnipotens, qui creasti cselum et
terram et omnia animalia super ea et in eis
exsistentia, ut eis uterentur homines; quiquejussisti

,

73*

Benedictio pecorum et jumentorum.

per ministros sacrosanctse Ecclesiae cereos ex operibus apum ediictos in templo dum sacrum per^gitur ministerium, in quo conficitur et sumitur
sacros^nctum corpus et sanguis Jesu Ghristi Filii
descendat tua sancta bene ji dictio
tui, accendi
super has apes et hsec alvearia; ut multiplicent,
,

:

fructificent et

conserventur ab omnibus malis

,

ita

ut fructus ex eis provenientes ad laudem tuam, Filii
et Spiritus sancti, beatissimseque Virginis Marise

dispensentur. Per Christum
L^,

Dominum nostrum.

Amen.

Et alvearia aspergantur aqua benedicta.

BENEDICTIO PECORUM et JUMENTORUM
y. Adjutorium nostrum in nomine
^. Qui fecit cselum et terram.
^. Dominus vobiscum.
l^. Et cum spiritu tuo.

Domini.

Oremus.

DOMiNE

Deus, rex

caeli et terrse,

Verbum

Patris,

per quod omnia facta sustentationi nostrse
tr^dita sunt, respice qusesumus humilitatem nostram
et sicut nostris laboribus et necessitatibus
subventionem tribuisti, ita tua benignissima miseratione, ac cselesti benedictione, hsec pecora et
armenta hoc pecus et armentum bene y^ dicere
tueri et custodire ac famulis tuis cum temporali
proventu gratiam perpetuam largiri digneris
ut
cum gratiarum actione nomen sanctum tuum laudetur et glorificetur Qui vivis et regnas cum Deo
Patre in unitdte Spiritus sancti Deus, per omnia
sfecula sseculorum.
J^. Amen.
:

,

,

;

:

In

nomine Pa

sancti.

*i*

f^.Amen.

tris

,

et Fi >^

lii

,

et Spiritus

*i*

74*

Benedictio animalium.

BENEDICTIO EQUORUM et ANIMALIUM
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui
fecit cselum et terram.
^.
y. Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f. Dominus vobiscum.
f.

Et

l^.

cum

spiritu tuo.

Oremus.
refiigium nostrum, et virtus adesto piis
Ecclesiae tuae precibus, auctor ipse piet^tis,
ut quod fideliter petimus
efficaciter
et prsesta

DEUS,

:

,

;

consequamur. Per Christum Dominum nostrum.

Amen.

^.

Oremus.
qui gloriosum beatum Antonium, variis tentationibus probatum,
inter mundi hujus turbines illsesum abire fecisti
concede famulis tuis; ut et prseclaro ipsius profi-

OMNiPCTENS sempiterne Deus,

:

ci^mus exemplo et a prsesenlis vitse periculis ejus
meritis et intercessione liberemur. Per Christum
,

D6minum

nostrum.

i^.

Amen.

Oremus.
J^DiCTiONEM tuam Dominc hsec anim^lia
qua corpore salventur, et ab omni
malo per intercessionem bedti Ant6nii liberentur.
Per Christum Dominum nostrum. ^. Amen.

BENE

accipiant

,

,

:

Deinde aspergantur aqua benedicta.

BENEDICTIO ANIMALIUM

PESTE VEL ALIO MORBO LABORANTIUM
Sacerdos superpelliceo
caL

et stola violacea indutus, di-

:

y.
^.

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cselum etterram.

^^

Benedictio animalium.

Domine non secundum peccata

V.

nostra fdcias

nobis.
i^.

Neque seciindum

iniquitates nostras retribuas

nobis.
f.

H6mines

et

jumenta salvabis Domine.
multiplicdsti misericordiam

Quemadmodum

^.

tuam Deus.
f. Aperis tu manum tuam.
^. Et imples omne animal benedictione.
y. Domine exaudi orationem meam.
i^. Et clamor meus ad te veniat.
1^^.

Dominus vobiscum.

^.

Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.
qui laboribus hominum etiam de mutis
siipplices te
animalibus solatia subrogasti
rogdmus; ut sine quibus non alitur humana conditio, nostris facias lisibus non perire. Per Gliristum

DEus,

:

Dominum

nostrum.

b,.

Amen.

Oremus.

MiSERicoRDiAM tuam

mus

,

Domine, supplices exora-

ut haec animalia quae gravi infirmitate
vexdntur, in nomine tuo atque bene J* dictionis
virtute sanentur. Exstinguatur in eis omnis diabolica potestas, nec ulterius aegrotent. Tu eis, D6-

mine,

:

sis

,

defensor

vitse

,

remedium

sanitatis.

Per

D6minum nostrum Jesum Christum Filium tuum,etc.
]^.

Amen.

Oremus.
qusesumus
Domine, a fidelibus
AVERTE,
cta propilius flagella

:

et

morb6rum

tuis

cun-

in animalia
merito ple-

saevientium depelle perniciem; ut quos
ctis devios, foveas tua miserati6ne correctos. Per

Christum

D6minum

nostrum.

Et aspergat aqua b«nedicta.

4 Amen.

'"

Benedictio salis vel avenae.

BENEDICTIO PECORUM et JUMENTORUM
GRAVl INFIRMITATE VEXATORUM

f.

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cselum et terram.
Dominus vobiscum.

ifi.

Et

il'.

^.

cum

spiritu tuo.

Oremus.

miSERicoRDiAM

tuam, Domine, supplices exoramus ut hsec animalia quse gravi infirmitate
vexantur, in nomine luo, atque tuse bene >^ dictionis
virtiite sanentur. Exstinguatur in eis omnis diabolica potestas; et ne ulterius segrotent, tu eis Domine,
sis defensio vitae, et remedium sanitdtis. Per Dominum nostrum Jesum Ghristum Filium tuum Qui
tecum vivit etregnat in unitate Spiritus sanctiDeus,
per omnia ssecula S9ecul6rum. i^, Amen.
:

:

BENEDICTIO SALIS velAVEN^

PRO ANIMALIBUS

f.

Adjut6rium nostrum in n6mine Domini.
Qui fecit cselum et terram.
D6minus vobiscum.

i^.

Et

y.
t^.

cum

spiritutuo.

Oremus.

Deus 6mnium c6nditor et conservdtor,
cujus in manu est anima omnis viventis, et
spiritus universae carnis
exaudi, qusesumus, tu6rum fidelium preces, et hanc creaturam salis (vel
avenae) tua bene >r dicti6ne, tuseque invisibilis
operati6nis virlute perfunde ut animalia quse necessit^tibus humanis tribiiere dignatus es, cum ex
eo (vcl ex ea) gustaverint, ab omni morbo illsesa
reddantur, et a maligni spiritus incursu te prote-

DOMiNE

,

:

;

,

Benedictio

Dominum

gente, custodiantur. Per Christum
strum. i^. Amen.

Aspergat

sal vel

77*

stabvili e({uoriim, etc.

no-

avenam aqua benedicta.

BENEDICTIO STABULI
EQUORUM, BOUM ET ALIORUM ARMENTORUM

^.

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Dominus vobiscum.

^.

Et

y.
^.

cum

DOMiNE

spiritu tuo.

Oremus.
Deus omnipotens qui Filium tuum uni,

genitum, Redemptorem nostrum, in stabulo
nasci, et inter duo animalia in prsesepio reclinari
voluisti
bene ^ dic, qusesumus, hoc stabulum,
et defende illud ab omni nequitia vel versiitia diabolicae fraudis; ut jumentis, pecoribus, cseterisque
animantibus efficiatur locus sanus, et ab omni
impugnatione seciirus. Et quoniam cognovit bos
possessorem suum, et asinus praesepe domini sui
misericorditer tribue famulis tuis, quos ad imaginem tuam creasti, paulo minus ab Angelis minuisti,
et sub quorum pedibus subjecisti oves et boves
universas, insuper et pecora campi ne comparentur jumentis insipientibus et ne fiant sicut equus
et mulus
quibus non est intellectus; sed te solum
Deum auctorem bonorum omnium agnoscant, et in
servitio tuo fideles perseverent quatenus de perceptis muneribus tibi gratias exhibentes, beneficia
potiora perciperemereantur. Per eiimdem Christum
Dominum nostrum. ^. Amen.
Deinde, si tunc in stabulo congregata fuerint anima:

:

:

,

,

,

addere poterit Sacerdos sequentes Orationes Omnipotens sempiterne Deus, qui gIori6sum , etc.,et Benedictionem tuam, etc, uti supra in Benedictione Equorum

lia,

et

:

Animalium, pag. 74*.
Postea aspergat aqua benedicta stabulum et animalia.

78*

Benedictio ad omnia.

BENEDICTIO AD OMNIA
benedictionis formula adhiberi potest a quovis
Sacerdote pro omnibus rebus, de quibus specialis
benedictio non habetur in Rituali Romano.

H

-EC

%'.

^.

Adjutorium nostrum in nomine D6mini.
Qui fecit cselum et terram.
Dominus vobiscum.

f.
^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.
cujus verbo sanctificantur omnia, benedictionem tuam efFunde super creatiiram istam
(vei creatiiras istas)
et praesta, ut quisquis ea (vel

DEUS,

:

seciindum legem et voluntatem tuam cum gratidrum actione usus fiierit, per invocationem sanctissimi Nominis tui, corporis sanitatem; et animae
tutelam, te auctore, percipiat. Per Christum Dominum nostrum. ^, Amen.
eis)

Deinde iilam

(vel iilas)

Sacerdos aspergit aqua bene-

dicta.

^^m^s^

BENEDIGTIONES RESERVATiE
AB EPISCOPO VEL SACERDOTIBUS FACULTATEM

HABENTIBUS FACIEND.E

BENEDICTIO SOLEMNIOR NOViE CRUCIS
ovA Crux, seu Tabula, in qua Grucifixus est
depictus, hoc modo benedicetur. Paratis thure, thuribuloque cum igne, aqua benedicta,
Sacerdos delegatus superpelliceo, stola, et
phiviali rubri coloris indntus, stans dicit

V.
Y.

:

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cselum et terram.
Dominus vobiscum.

^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

Domine Jesu Ghriste, hanc Crucem
BENE
tuam, per quam eripuisli mundum a potestate
dsemonum, et superasti passione tua suggestorem
(^ Dic,

peccati, qui gaudebat in praevaricatione primi ho-

minis per ligni vetiti sumptionem
Qui cum Deo
Patre et Spiritu sancto vivis et regnas in ssecula
sseculorum. i^. Amen.
:

Oremus.

Alia Oratio.

ROGAMUS

Domine

sancte, Pater omnipotens,
sempiterne Deus
ut digneris bene i^ dicere
hoc signum Crucis tuse, ut sit remedium salutare generi humano sit soliditas fidei, profectus bonorum
operum redemptio animdrum sit solamen et prote,

:

:

,

:

^^

Benedictio solemnior novae crucis.

tectio ac tutela contra sseva jacula

inimicorum. Per
Filium tuura

Dominum nostrum Jesum Christum

:

Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti
Deus.
Deinde dicit voce mediocri, extensis manibus ante
pectus, Pra^fationem,
y. Per omnia ssecula sseculorum.

Amen.
Dominus vobiscum.

^.

y,
^, Et

cum

spiritu tuo.

f. Sursum corda.
^. Habemus ad Dominum.
y. Gratias agamus Domino

Deo nostro.
Dignum et justum est.
Vere dignum et justum est, sequum et
^.

salutare,

ubique gratias agere Domine
sancte, Pater omnipotens, seterne Deus cujus san-

nos

tibi

semper

et

:

:

ctum ac

Nomen,

inter cseteras visibiles
creaturas ligna quoque fructifera laudare ac benedicere non cessant qui in figiiram unigenitae Sapientiae tuae ligno vitse a principio paradisum voluptatis ornasti ut ejiisdem fructu, sacro mysterio,
Protoparentes nostri generis mortem cavere, et
terribile
,

:

,

vitam admoneres obtinere perpetuam quique nos
vetitse arboris attdctu justse morti addictos, ejiisdem coaeternse tibi Sapientiae, Dei et Domini nostri
Jesu Christi, innoxia morte ad vitam misericorditer
revocare digndtus es
Te supplices exordmus, ut
hoc singul^re signum quod ad exemplum primi
:

:

,

sacratissimi vexilli quo pretioso Filii tui sanguine triumphasti, fidelium tuorum devotione compactum, erectumque est, caelestituabene>i< dictione
sanctificare digneris; ut omnibushic genua flectentibus, ac tuae Majestati supplicantibus lArgior et
cordis compiinctio, etadmissorum indulgentia concedatur, atque intercedente ipsa victoriosissima
unigeniti FiHi tui passione, et tibi pldcita postuMre,
et citius vMeant postulata percipere. Da, qu^esumus,
illius

,

,

,

81*

Beiiedictio solemnior novas crucis.

clementissime Pater, in quo Yivimus, movemur et
ut, quoties triiimphum divinae humilitatis,

sumus

:

quae superbiam nostri hostis dejecit, oculis intue-

mur

quotiesque mente recolimus,

contra hostem
ipsum fidiiciam fortitiidinis, et majorem tibi devotae
quatenus in illo
humilitatis gratiam consequamur
tremendo tuae Majestatis examine cum paventibus
et

:

,

elementis, caelorumquecommotis virtiitibus, signum
istud glorificum redemptionis nostrae appariierit in
ac perpetua
caelo, ipsi de morte ad vitam transire
beataeresurrectionis videre gaudiamereamur.Quod
sequitur, dicitur submissa voce legendo, ita tamen quod
Per eiimdem Domia circumstantibus audiri possit
,

:

num nostrum Jesum Christum

Filium tuum Qui
tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus,
per omnia ssecula sseculorum.
i^. Amem.
Oremus.
qui
beatae
patibulum, quod prius
Crucis
DEUS,
erat scelestis ad poenam convertisti redemptis
ad vitam concede plebi tuse, ejus vallaripraesidio,
cujus est armata vexillo.
SiT ei Crux fidei fundamentum spei suffrdgium
in adversis defensio, in prosperis adjuvamen
:

,

:

,

:

hostes victoria, in civitate custodia, in
ut per eam
campis protectio, in domo fultiira
Pastor in futiiro gregem conservet incolumem, quae
nobis, Agno J^ vincente conversa est in saliitem.
sit

ei

in

:

,

Per eiimdem
Filium tuum

Dominum nostrum Jesum Christum
:

Qui tecum vivit

Spiritus sancti Deus, per
^.

omnia

regnat in unitate
ssecula saeculorum.

et

Amen.
Oremus.

^

FiCA, Domine Jesu Christe, signaculum
SANCTi
istud passionis tuae
ut sit inimicis tuis obsta:

credentibus in te perpetuum efficiatur
victoriae vexillum
Qui cum Deo Patre vivis et regnas in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia
ssecula saeculorum.
^. Amen.

culum,

et

:

14*

: ,;

82*

Benedictio solemnior novae crucis.

Tum offertur Sacerdoti thus in navicula
benedicit, dicens

,

quod stans

:

Oremus.
Deus
omnipotens,
cui assistit exercitus
DOMiNE
Angelorum cum tremore quorum servitium
spirituale, et igneum esse cognoscitur
dignare
respicere, bene *^ dicere, et sancti *i* ficare hanc
,

:

creaturam incensi, ut omnes languores, omnesque
infirmitates, atque insidiae inimici, odorem ejus
sentientes effugiant et separentur a plasmate tuo
ut numquam Isedatur a morsu antiqui serpentis,
,

,

quod pretioso Filii tui sanguine redemisti. Per
eiimdem Ghristum Dominum nostrum. h. Amen.
Quo facto, Sacerdos imponil thus in thuribulum.
Deinde aspergit Crucem aqua benedicta et mox eam
,

incensat.

Tunc

dicit

adhuc stans

:

^

Sanctificetur lignum istud in n6mine Pa
tris
sancti et benedictio illius
lii, et Spiritus
ligni, in quo membra sancta Salvatoris suspensa
sunt, sit in isto ligno ut orantes inclinantesque se
propter Deum ante istam Crucem, inveniant corporis et animse sanitatem. Per eiimdem Dominum noet Fi

^

^

:

;

,

strum Jesum Christum,

Tum

etc.

i^.

Amen.

ante Crucem genibus ipsam devote adorat, et osculatur. Idem faciunt quicumque alii

Sacerdos

flexis

voluerint.

^ Si vero Crux est ex metallo vel lapido, loco prtecedentis Orationis, videlicet Sanctificetur, etc.,Sacerdos
stans dicit sequentem Orationem
:

:

Eus glorise, Deus excelse Sabaoth, fortissime
Emmanuel, Deus Pater veritatis, Pater sapienPater beatitudinis Pater illuminationis ac vigilationis nostrae; qui mundum regis, qui cunctaregna
disponis, qui es bonorum collator munerum, et
bonorum omnium attribiitor cui omnes gentes, p6puli, tribus et linguse serviunt; cui assistit omnis
Angel6rum legio qui largiris famulis tuis fidem et
Idudem tui n6minis, ut debita tibi oblata pers61vant
tise

,

,

,-

;

,

-83*

Beiiedictio solemiiior novse cruci^.

cui prius fides offerentium complacet, deinde sacri-

qusesumus exorabilem misericordiae
J^ fices tibi hoc signum
cres,
quod tota mentis devoet
conse
Crucis,
^
tione famulorum tuorum reiigiosa fides constriixit,
trophseum scilicet vict6ri3e tuae ac redemptionis
ficatur oblatio

:

tuse pietatem, ut sancti

quod in amorem Christi triumphalis gloria
consecravit.AdspicehocsignumCrucisinsuperabile,
per quod diaboli exinanita est potestas, mortalium
restitiita libertas quae licet fuerit aliquando in poenam, sed nunc versa est in honorem per gratiam,
et qu3e reos quondam puniebat supplicio, nunc et
noxios abs6Ivit a debito. Et tibi quid per hoc placere potuit, nisi id, per quod tibi placuit nos redimere? Et nullum tibi debitum amplius munus est,
quam quod tibi tunc corporis dedicavit affixio nec
tibi est magis familiaris oblatio, quam qu3e familiari
manuum tuarum extensione sacrdta est. Illis ergo
manibus hanc Crucem accipe, quibus illam amplexus es, et de sanctitate illius hanc sancti >b fica
et sicuti per illam mundus expiatus est a reatu ita

nostrse,

:

:

:

,

offerentium famulorum tuorum ^nimae, devotissimse
hujus crucis merito, omni careant perpetrato peccMo, et tuae verae Crucis obtectu enitescant successibus assiduis triumphatores. Radiet hic unigeniti
Filii tui Domini nostri splendor divinitatis in auro
emicet gloria passionis ejus inligno; in Cruce riitilet nostrae mortis redemptio
in crystalli splendore
:

suorum

protectio, spei
certa fidiicia eos simul cum gente et plebe fide
confirmet, spe et pace consociet augeat triiimphis,
amplificet in seciindis , proficiat eis ad perpetuitatem temporis, ad vitam aeternitatis ut eos temporali florentes gI6ria miiniat, et ad perpetuam redemptos cor6nam, ad regna cselestia potenti virtiite
perdiicat. Praesta perpropitiati6nem sanguinis ejus,
per ipsumdat6rem qui seipsum dedit redempti6nem
pro multis, qui se h6stiam pro delictis offerre di-

vitae nostrae purificatio.

Sit

;

:

,

Benedictio capsarum.

84*

gnatus est, qui exaltatus in ligno Crucis suae principatus et potestates humiliavit, qui tecum sidereo
considet throno indissolubili connexione Spiritus
sancti, per infinita sseculorum ssecula. i^. Amen.
Tum Sacerdos flexis genibus eam devote adorat et
osculatur. Idem faciunt quicumque alii voluerint.
,

,

,

BENEDICTIO OSTENSORII
PRO

SACRAMENTO FIDELIUM VENERATIONI
EXPONENDO

SS.

f. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit cselum et terram.
f.

Dominus vobiscum.

cum

^. Et

spiritu tuo.

Oremus.

OMNipOTENS

sempiterne Deus, vasculum istud,
pro Filii tui Domini nostri Jesu Christi Corpore fidelium venerationi exponendo fabrefactum,
dicere, et sancti 4* ficare dignare
bene
ut

^

:

eumdem Unigenitum

hoc sseculo pio
aff^ectu venerantur, et in futiiro perpetuam pietatis
suse mercedem accipiant. Per eiimdem Christum
Dominum nostrum. ^. Amen.
omnes, qui

in

DeindeSacerdosOstensoriumaspergataquabenedicta.

BENEDICTIO CAPSARUM
PRO RELIQUIIS SANCTORUM INCLUDENDIS
Adjutorium nostrum in nomine D6mini.
^. Qui fecit cselum et terram.
y. Dominus vobiscum.
\

.

^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.
c^psulam hanc Sanct6rum
tu6rum Reliquiis condendis prseparatam et
prsesta; ut quiciimque eas pro mentis aff^ectu vene-

BENE ^ Dic, Domine,

:

Benedictio sacrorum vasorum.
fuerint,

r^ti

ipsis

Sanctis

tuis

85*

intercedentibus,
obtineant, et

6mnium delictorum suorum veniam

contra omnes adversitates tuo semper muniantur

D6minum

Per Christum

auxilio.

nostrum.

i^.

Amen.

Deinde Sacerdos asperpat Capsam aqua benedicta.

BENEDICTIO VASORUM

PRO SACRIS OLEIS INCLUDENDIS
Adjutorium nostrum in nomine D6mini.
Qui fecit caelum et terram.
V. Dominus vobiscum.
f.
R).

j^.

cum

Et

spiritu tuo.

Oremus.
/7TXAUDI Domine, Pater clementissime, preces
\li. nostras

et

:

hsec purificanda vasa, Ecclesiae
bene *i* dicere

tuae sacri ministerii lisui prseparata,
et sancti *^ ficare digneris.

nostrum.

i^.

Per Christum

Dominum

Amen.
Oremus.

a quo omnia imquo omnia purgataclarescunt supplices omnipotentiamtuaminvocamus;
ut ab his vasis quae tibi ofi^erunt famuli tui omnis

OMNiPOTENS sempiterne Deus,
miinda purgantur,

et in

:

,

,

immundus confusus longe discedat, et per
tuam bene ^ dictionem ad usum et ministerium
spiritus

Ecclesiae tuse sanctificata permaneant. Per Ghristum

Dominum

nostrum.

i^.

Amen.

Deinde aspergit ea aqua benedicta.

BENEDICTIO SACRORUM VASORUM
ET ALIORUM O RN AMEN TO R U xM IN GENERE

V.

Adjutorium nostrum in n6mine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Dominus vobiscum.

i^.

Et

f.
i^.

cum

spiritu tuo.

:

86*

Benedictio simplex novse campanae

Oremus.
/TT

XAUDi Domine,

Pater clementissime preces
purificanda vasa et ornamenta sacri Altaris, atque Ecclesiae tuse sacri ministerii lisui praeparata, bene >^ dicere, et sanctificare digneris. Per Christum Dominum nostrum.

Va

^.

nostras

:

et

,

haec

Amen.
Oremus.

OMNiPOTENS sempiterne Deus,

a

quo omnia munda

purgantur, et in quo 6mnia purg^ta clarescunt
supplices omnipotentiam tuam invocamus; ut ab
his vasis et ornamentis, quae tibi ofTerunt famuli
tui, omnis spiritus immundus confiisuslonge discedat, et per tuam benedictionem ad usum et ministerium sancti Altaris et Ecclesiae tuae sanctificata
permaneant. Per Christum Dominum nostrum.
^.

Amen.

Deinde aspergit ea aqua benedicta.

BENEDICTIO SIMPLEX NOViE CAMPANiE

QUM TAMEN AD USUM ECCLESI^ NON

INSERVIAT

^.Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit caelum et terram.
Psalmus 50.
y^^^iSERERE mei Deus * secundum magnam mise:

vXi ricordiam tuam.
Et seciindum multitiidinem miserationum tuarum

:

*

dele iniquit^tem

meam.

Amplius lava me ab iniquitate mea
meo munda me.

:

* et

a peccdto

Quoniam iniquitdtem meam ego cognosco

meum contra
Tibi soli peccdvi, et

peccdtum

justificeris in

caris.

me

est

* et

semper.

malum coram

serm6nibus

:

tuis, et

te feci

vincas

cum

*

ut
judi:

quse

tamen ad usum

Ecce enim

non inserviat.

ecclesia?

conceptus sum
mater mea.

in iniquitatibus

in peccatis concepit

me

Ecce enim veritatem

87*

:

*

et

*

incerta et ocmanifestasti mihi.
hyssopo et mundabor * lavabis
dilexisti

:

ciilta sapientise tuse

Asperges me
et super nivem dealbabor.
Auditui meo dabis gaudium et Isetitiam
,

:

me,

sultabunt ossa humiliata.
Averte faciem tuam a peccatis meis
iniquitates

meas

* et

:

ex-

omnes

dele.

Cor mundum crea in me Deus
rectum innova in visceribus meis.

Ne

* et

:

me

:

*

et

spiritum

* et Spiritum sana facie tua
ctum tuum ne auferas a me.
Redde mihi Isetitiam salutaris tui * et spiritu
principali confirma me.

projicias

:

:

Docebo iniquos

vias tuas

:

* et

impii ad te con-

vertentur.

Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis
meae * et exsultabit lingua mea justitiam tuam.
:

Domine, labia mea aperies
tiabit laudem tuam.

:

* et

os

meum

annun-

Quoniam

si voluisses sacrificium, dedissem litiholocaustis non delectaberis.
* cor
Sacrificium Deo spiritus contribulatus

que

*

:

:

contritum et humiliatum Deus non despicies.
Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion *
ut aedificentur muri Jerusalem.
Tunc acceptabis sacrificium justitiae, oblationes,
* tunc imponent super aMre tuum
et holocausta
:

:

vitulos.

Gloria Patri. Sicut erat.

Psalmus

DEUS

in

53.

nomine tuo salvum me

fac

:

* et

in virtiite

tua jiidica me.

Deus ex^udi orationem
verba oris mei.

Quoniam

meam

alieni insurrexerunt

:

*

auribus percipe

adversum me,

et

:

88*

Benedictio simplex novae campana?

fortes qusesierunt

animam meam

*

non propo-

et

:

Deum

ante conspectum suum.
Ecce enim Deus adjuvat me, * et Dominus susceptor est animse meae.
Averte mala inimicis meis * et in veritate tua
disperde illos.
* et confitebor noVoluntarie sacrificabo tibi
mini tuo Domine, quoniam bonum est.
Quoniam ex omni tribulatione eripuisti me * et
super inimicos meos despexit oculus meus.
Gloria Patri. Sicut erat.

suerunt

:

:

:

Psalmus 56.
MiSERERE mei Deus, miserere mei * quoniam in
te confidit anima mea.
Et in umbra alarum tuarum sperabo, * donec
:

transeat iniquitas.

Clamabo ad Deum altissimum

*
:

Deum

qui bene-

fecit mihi.

Misit de caelo, et liberavit

me

:

*

dedit in oppro-

brium conculcantes me.
Misit Deus misericordiam suam, et veritatem
suam * et eripuit animam meam de medio catulorum leonum dormivi conturbatus.
*
Filii hominum, dentes eorum arma et sagittae
et lingua eorum gladius aciitus.
Exaltare super caelos Deus * et in omnem terram
:

:

:

:

gloria tua.

Laqueum paraverunt pedibus meis
vaverunt animam meam.

:

* et

incur-

Foderunt ante faciem meam foveam * et inciderunt in eam.
Paratum cor meum Deus, paratum cor meum *
cantabo et psalmum dicam.
Exsurge gloria mea, exsiirge psalterium et cithara
* exsiirgam diliiculo.
Confitebor tibi in populis Domine * et psalmum
:

:

:

dicam

tibi in

gentibus.

:

quae

tamen ad iisum

non

ecclcsise

inserviat.

89'

Quoniam magnificata est usque ad cselos misericordia tua * et usque ad nubes veritas tua.
Exaltare super cselos Deus * et super omnem
terram gl6ria tua.
Gloria Patri. Sicut erat.
:

:

Psalmus

66.

DEUS misereatur nostri, et benedicat nobis * illiiminet vultum suum super nos, et misereatur
:

nostri.

Ut cognoscdmus in terra viam tuam
gentibus salutare tuum.

*
:

in

omnibus

Confiteantur tibi populi Deus * confiteantur tibi
populi omnes.
Laetentur et exsiiltent gentes * quoniam judicas
populos in aequitate, et genles in terra dirigis.
Confiteantur tibi populi Deus confiteantur tibi
populi omnes * terra dedit fructum suum.
Benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat nos
:

:

:

:

Deus

:

metuant eum omnes

* et

fines terrae.

Gloria Patri.Sicut erat.

Psalmus

DEus

in adjutorium

adjuvandum me

Confundantur,

et

meum

69.
*

intende

:

Domine ad

festina.

revereantur,

*

qui quserunt

animam meam.
Avertantur retrorsum, et erubescant, * quivolunt
mihi mala
Avertantur statim erubescentes, * qui dicunt mihi
:

Euge, euge.
Exsiiltent et laetentur in te

omnes qui quseruntte,
Dominus qui dili-

dicant semper Magnificetur
gunt salutare tuum.

* et

:

Ego vero egenus,

et

pauper sum

:

:

*

Deus adjuva

me.
Adjiitor

meus,

et liberator

ne moreris.
Gloria Patri. Sicut erat.

meus

es tu

*
:

Domine

90*

Benedictio simplex novw^. campanse

Psalmus 85.
INCiiNA Domine aurem tuam, et exaudi me * quoniam inops, et pauper sum ego.
Custodi animam meam quoniam sanctus sum *
salvum fac servum tuum, Deus meus, sperantem
:

:

in te.

Miserere mei Domine, quoniam ad

animam servi
die
Domine animam meam levavi.
Quoniam tu Domine suavis
* Isetifica

:

tui,

te

clamavi tota

quoniam ad

te

* et

multae
misericordiae omnibus invocantibus te.
Auribus percipe Domine oralionem meam * et
intende voci deprecati6nis mese.
In die tribulationis meae clamavi ad te * quia
exaudisti me.
et mitis

:

:

:

Non

Domine

est similis tui in diis

seciindum opera tua.
Omnes gentes quasciimque
adorabunt coram te Domine *
men tuum.
:

Quoniam magnus
es

Deus

fecisti,

* et

non

est

venient, et
no-

et glorificabunt

es tu, et faciens mirabilia

*

:

tu

solus.

Deduc me Domine
tate tua

:

:

*

Isetetur

in via tua, et ingrediar in veriut timeat nomen

meum

cor

,

tuum.

Domine Deus meus in toto corde
nomen tuum in aeternum
Quia misericordia tua magna est super me * et
eruisti animam meam ex inferno inferiori.
Confitebor

meo

:

* et

tibi

glorificabo

:

:

Deus, iniqui insurrexeruntsuper me, et sjmagoga
potentium quaesierunt dnimam meam * et non
proposuerunt te in conspectu suo.
*
Et tu Domine Deus miserator et misericors
:

:

patiens, et multae misericordiae, et verax.
* da impeRespice in me, et miserere mei
rium tuum piiero tuo et salvum fac filium ancillae
:

,

tuae.

Fac

mecum signum

in

bonum,

ut videant qui

:

i|u;r tanu'11

oderunt me,

;»(!

* quoniani tu D6consol^tus es me.

confundantur

et

01*

usuiii ecclesiiP iioii iaservial.

mine adjuvisti me,

et

:

Gloria Patri. Sicut erat.
Ps.

V.

De profundis. cum
Kyrie eleison.

Gloria.

[>;<j^.80.

^. Chrisle eleison.
V Kyrie eleison. Pater noster. secrcto.

V.

ne nos inducas in tentationem.
Sed libera nos a nialo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in sifeculum.
D6mine exdudi orali6nem meam.
Et clamor meus ad te vcniat.
D6minus vobiscum.

^.

Et

f. Et
1\

y.
l^

V.
i^

cum

spiritu tuo.

Oremus.

OMNiPOTENS
cursum

sempiterne Deus, qui rerum

in

mundo

ineffabili

6mnium

sapientia

dispo-

qusesumus ut hoc vasculum ad
acti6num seriem indicendam destinatum
tuse
bene ^^ dictionis rore perfundas, quo cuncta juxta
6rdinem fiant, et quaevis inde mahgni spiritus perturbdtio arceatur. Per D6minum nostrum Jesum
Christum etc.
suisti

praesta

:

;

,

Nunc
dicit; et

dicente

Officiaiis ponit

primum

incensum in thuribulum et benecircumeundocampanam,choro

aspergit

:

me D6mine hyss6po, et mundabor
v^bis me, et super nivem dealbabor.
Asperges

Deiii iiiceusat

Dirigatur

:

la-

circumeundo campanam, choro dicente

D6mine

oratio

mea

:

sicut

incensum

in

conspectu tuo.

Tum

producto Officians super

cis, discedit

cum

Ministris.

Campanam

signo cru-

92*

Benedictio telegraphi.

BENEDICTIO TELEGRAPHI

CLERus

vel a proximiori Ecclesia, vel ab alio aliquo
loco ad hoc parato, procedat iisque ad stationem
Telegraphi, canendo vel recitando Canticum
:

BENEDicTUS

Dominus Deus Israel, quia
redemptionem plebis suae
*

tavit, et fecit

Et erexit cornu

visi-

:

saliitis

nobis

* in

:

domo David

piieri sui.

Sicut locutus est per os sanctorum, * qui a s^eculo
sunt, prophetarum ejus
Saliitem ex inimicis nostris, * et de manu omnium,
qui oderunt nos
Ad faciendam misericordiam cum patribus no* et memorari testamenti sui sancti.
stris
Jusjurandum quod juravit ad Abraham patrem
:

:

:

,

nostrum, * daturum se nobis
Ut sine timore, de manu inimicorum nostrorum
liberati, * serviamus illi.
:

In sanctitate, et justitia

coram

*

ipso,

6mnibus

diebus nostris.
Ettupuer, Propheta Altissimi vocaberis * prseibis
enim ante faciem Domini parare vias ejus
Ad dandam scientiam saliitis plebi ejus * in
:

:

:

remissionem peccatorum eorum
Per viscera misericordiae Dei nostri
:

visitavit nos, oriens ex alto

*

:

in quibus

:

Illumindre his, qui in tenebris, et in umbra mortis
* ad
dirigendos pedes nostros in viam
sedent
:

pacis.

Gloria Patri. Sicut erat.
Episcopus vel Sacerdos in ahqua ecclesiastica dignitate constitutus, intonabit Antiphonam
Ibi

:

Antiph. Benedictus es Domine, qui ponis nubem
ascensum tuum qui ambulas super pennas ventorum, qui facis Angelos tuos spiritus, et ministros
tuos ignem urentem.
:

93

Benediciio telegraphi.
Post

eam

Psalmus 103.
Pl^NEDic anima mea D6mino ;* Domine Deus meus,
Jj magnificdtus es vehementer.
* amictus
Confessionem et decorem induisti
:

liimine sicut vestimento.

Extendens caelum sicut pellem * qui tegis aquis
superiora ejus.
Qui ponis nubem ascensum tuum * qui ambulas
super pennas ventorum.
Qui facis Angelos tuos spiritus * et ministros
:

:

,

:

tuos, ignem urentem.
*
Qui fundasti terram super stabilitatem suam
non inclinabitur in sseculum sseculi.
Abyssus, sicut vestimentum, amictus ejus * super
montes stabunt aquae.
Ab increpatione tua fugient * a voce tonitrui
:

:

:

formidabunt.
Ascendunt montes,

tui

locum, quem fundasti

Terminum

et

descendunt campi,

*

in

eis.
*

quem non

transgredientur
neque convertentur operire terram.
Qui emittis fontes in convallibus * inter medium
montium pertransibunt aquse.
* exspectabunt
Potabunt omnes bestiae agri
onagri in siti sua.
Super ea volucres caeli habitabunt * de medio
petrarum dabunt voces.
Rigans montes de superioribus suis * de fruclu
posuisti,

:

:

:

:

:

operum tuorum

satiabitur terra

Prodiicens foenum jumentis,

*

:

etherbam

servitiiti

hominum.
Ut educas panem de terra, * et vinum laetificet cor
hominis
Ut exhilaret faciem in oleo, *et panis cor hominis
:

confirmet.
Saturabiintur ligna campi et cedri Libani
plantavit * illic passeres nidificabunt.
,

:

,

quas

94*

Benedictio telegraphi.

Herodii

domus dux

est

eorum

*

:

montes excelsi

cervis, petra refugium herinaciis.
* sol cognovit
Fecit lunam in tempora
:

occasum

suum.
Posuisti tenebras, et facta est

nox

:

omnes bestise silvae.
C^tuli leonum rugientes, ut rapiant,
aDeo escam sibi.

*

in ipsa per-

transibunt

* et

quserant

Ortusest sol, et congreg^ti sunt * et in cubilibus
suis collocabuntur.
Exibit homo ad opus suum * et ad operationem
suam usque ad vesperum.
Quam magnificata sunt opera tua, Domine * omnia
in sapientia fecisti impleta estterrapossessionetua.
Hoc mare magnum, et spatiosum m^nibus *illic
reptilia, quorum non est niimerus.
Animalia pusilla cum magnis * illic naves per:

,

!

:

:

:

transibunt.

Draco iste, quem formasti ad illudendum ei *
6mnia a te exspectant, ut des illis escam in tempore.
Dante te illis, colligent * aperiente te manum
tuam, omnia implebuntur bonitate.
Avertente dutem te fdciem, turbabiintur *auferes
spiritum eorum, et deficient, et in piilverem suum
:

:

:

revertentur.
Emittes spiritum tuum
vabis faciem terrse.
Sit gloria

,

et

creabuntur

Domini in s^eculum

in operibus suis.
Qui respicit terram et facit
tangit montes, et fumigant.
Cantdbo Domino in vita mea

:

*

:

*

et

laetabitur Dominus

eam tremere

,

:

reno-

*

:

psallam Deo

quamdiu sum.
Jucundum sit ei eloquium meum
lectabor in Domino.

:

*

*

qui

meo

ego vero de-

Deficiant peccatores a terra, et iniqui ita ut non
sint

:

*

benedic anima mea Domino.

Gloria Patri. Sicut erat.

Benedictio

Ac

viae ferrese et

repetila Aul.ipiioiia, iiicipiet in

dictionem

95*

curruum.

huuc inodum Bene-

:

f.

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cselum et terram.
Dominus vobiscum.

i^.

Et

f.
^.

cum

spiritu tuo.

Oremus.
f^mulos
tuos, qu£esumus Domine
nos
CONCEDE
Deus, perpetua mentis, et corporis sanitate gauet gloriosa beatae Mariae semper Virginis
ddre
:

intercessione, a prsesenti liberari tristitia, et seterna
perfrui Isetitia. Per Christum Dominum nostrum.
^.

Amen.
Oremus.

DEus, qui ambulas super pennas ventorum, et
facis mirabilia solus concede, ut cum per vim
huic metallo inditam fulmineo ictu celerius huc
absentia, et hinc alio praesentia transmittis; ita nos
inventis novis edocti tua gratia opitulante promptius et faciliusad te venire valeamus. Per Christum
:

,

Dominum

,

nostrum. ^. Amen.

Deinde aspergit Telegraphum aqua benedicta.

BENEDICTIO VliE FERREiG et

CURRUUM

vel a proximiori ecclesia, vel ab aliquo alio
loco ad hoc parato, procedat usque ad stationem Viae
ferreae, canendo vel recitando

CLERus,

:

Antiphona.

viam pacis et prosperitdtis dirigat nos omniINpotens
et misericors Dominus
et Angelus
:

Rdphael comitetur nobiscum in via, ut cum pace,
salute, et gaudio revertamur ad propria.

Canticum Zachariae.

BENEDiCTUS Dominus Deus
tdvit, et fecit

Luc.

1. g.

Israel, * quia visi-

redemptionem plebis

suse.

Benedictio

96*

Et erexit cornu

viee ferreae et

saliitis

curruum.

nobis

:

*

domo David

in

piieri sui.

Sicut lociitus est per os sanctorum, * qui a sseculo
sunt prophetarum ejus
Saliitem ex inimicis nostris, * et de manu omnium,
:

,

qui oderunt nos

:

Ad faciendam misericordiam cum

patribus no-

memorari testamenti sui sancti.
Jusjurandum, quod jur^vit ad Abraham patrem

stris

:

* et

nostrum, * datiirum se nobis
Ut sine timore de manu inimicorum nostrorum
liberati, * serviamus illi.
:

,

In sanctitate et justitia

coram

ipso,

omnibus

*

diebus nostris.
Et tu puer Propheta Altissimi vocaberis * praeibis
enim ante fdciem Domini parare vias ejus
* in
Ad dandam scientiam saliitis plebi ejus
,

:

:

:

remissionem peccatorum eorum
Per viscera misericordiae Dei nostri
visitavit nos oriens ex alto
:

,

* in

quibus

:

Illumindre his qui in tenebris et in umbra morsedent * ad dirigendos pedes nostros in viam
,

tis

:

,

:

pacis.

Gloria Patri. Sicut erat.
Episcopus vel Sacerdos in aliqua ecclesiastica dignitate constitutus, repetita Antiphona, intonabit
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Pater noster. secreto.
f. Et ne nos indiicas in tentationem.
^. Sed libera nos a malo.
Ibi

:

f. Salvos fac servos tuos.
^. Deus meus sperantes in te.

Domine auxilium de sancto.
Et de Sion tuere nos.
f. Esto nobis Domine turris*fortitudinis.

f. Mitte nobis
l^.

^. A facie inimici.
f. Nihil proficiat inimicus in nobis.
]^. Et filius iniquilatis non apponat nocere nobis.

,

Benedictio

vise ferreae et

curruum.

97*

f. Benedictus Dominus die quotidie.
^. Prosperum iter faciat nobis Deus salutarium

nostrorum.
f. Vias tuas

Domine demonstra

i^.

Et semitas tuas edoce nos.

y.

Utinam dirigantur

^.

Ad custodiendas

nobis.

viae nostrse.

justificationes tuas.

f. Erunt prava in directa.
^. Et aspera in vias planas.
y. Angelis suis Deus mandavit de te.
^. Ut custodiant te in omnibus viis tuis.

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cselum et terram.
exaudi orati6nem meam.
Domine
f.
^. Et clamor meus ad te veniat.
V. Dominus vobiscum.
y.
^.

l^.

Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.
qui omnia elementa
ad tuam gloriam utilitatemque hominum condidisti
dignare, qusesumus, hanc viam ferream,
ejusque instrumenta bene >b dicere, et benigna
semper tua providentia tueri ut dum famuli tui

OMNfpoTENS sempiterne Deus,
,

:

;

velociter properant in via, in lege tua ambulantes,
et viam mandatorum tuorum currentes, ad cselestem pdtriam feliciter pervenire valeant. Per Chri-

stum

Dominum

nostrum. ^. Amen.

Oremus.

PROPiTiARE Domine Deus supplicationibus

nostris,

bene >i* dic currus istos dextera tua sancta
adjiinge ad ipsos sanctos Angelos tuos, ut omnes
qui in eis vehentur, liberent et custodiant semper
et

a periculis universis et quemadmodum viro ^Ethiopi
super currum suum sedenti, et sacra eloquia legenti,
:

per Levitam tuum Philippum fidem
tulisti;

ita

famulis tuis viam

et

saliitis

gratiam conostende, qui

tua gratia adjiiti, bonisque operibus jugiter intenti,
post omnes viae et vitae hujus varietates aeterna

kk.

98*

Benedictio deprecatoria contra animalia nociva.

gaudia consequi mereantur. Per Christum Dominum nostrum. ^. Amen.
Deinde aspergit viam et currus aqua benedicta.
Post utramque Benedictionem dicitur Te Deum paer.
,

115*.

T Benedicamus Patrem
.

et

,

Filium

,

cum

sancto

Spiritu.

^.

Laudemus

,

et

superexaltemus

eum

in ssecula.

Oremus.

DEUS,

cujus misericordiae non est niimerus,

et

bonitatis infinitus est thesaurus piissimae majestati tuse pro collatis donis gratias agimus tuam
semper clementiam exorantes ut qui petentibus
postulata concedis, eosdem non deserens, ad prse,

:

;

mia

futiira

strum.

i^.

disponas. Per Christum

Dominum

no-

Amen.

BENEDICTIO DEPRECATORIA

CONTRA MURES, LOCUSTAS, BRUCHOS, VERMES
ET ALIA ANIMALIA NOCIVA
SACERDOS indutus superpelliceo et
veniat ad agros, a locustis
hbus noxiis vexatos, et dicat

,

stola coloris violacei,

bruchis vel

aliis

anima-

:

Antiphona.Exsiirge Domine, adjuva nos

:

et libera

nos propter nomen tuum.
Psalmus. Deus auribus nostris audivimus
nostri annuntiaverunt nobis.
y. Gloria Patri. Sicut erat.
Repetitur Antipliona Exsiirge
:

,

:

patres

etc.

f. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit caelum et terram.
y. Domine ex^udi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f. Dominus vobiscum.
l^.

Et

cum

spiritu tuo.

Benedictio deprecatoria contra animalia nociva.

99*

Oremus.
nostras, qu£esumus Domine, clementer
exaudi ut qui juste pro peccatis nostris affli-

PRECES

:

hanc miirium (vel locustarum, seu bruaut
vermium, sive aliorum animalium perchorum,
secutionem patimur, pro tui nominis gloria ab ea
gimur,

et

)

misericorditer liberemur; ut tua potentia procul
expulsi (vel expulsse) nulli noceant, et campos,
agrosque nostros in tranquillitate ac quiete dimittant, quatenus ex eis surgentia et orta tuse majestati deserviant, et nostrse necessitati subveniant.

Per Ghristum
^.

Dominum

nostrum.

Amen.
Oremus.

OMNiPOTENS sempiterne Deus, omnium bonorum
remunerator, et peccatorum maximus miserator, in cujus

nomine omnia genuflectuntur,

cselestia,

tua potentia nobis peccatoribus concede,- ut quod de tua misericordia confisi agimus, per tuam gratiam efficacem ejus consequamur effectum quatenus hos pestiferos mures
(seu lociistas, vel bruchos, aut vermes sive alia
animalia) per nos servos tuos maledicendo maledicas, segregando segreges, exterminando extermines ut per tuam clementiam ab hac peste liberati, gratiarum acliones majestati tuae libere refeterrestria, et infernalia

:

,•

,

:

Dominum

ramus. Per Ghristum
^.

nostrum.

Amen.
Exorcismus.

mures (vel lociistas, seu
bruchos
sive aha animaha )
per
Deum Patrem >^ omnipotentem, per Jesum Gliristum ^ Filium ejus unicum per Spiritum >J< sanctum ab utroque procedentem ut confestim recedatis a campis et agris nostris, nec amplius in eis
habitetis, sed ad ea loca transeatis, in quibus nemini nocere possitis pro parte omnipotentis Dei,

ExoRcizo vos
,

pestiferos
aut vermes

,

,

,

,

:

et totius curiae cselestis, et Ecclesise sanctse

Dei vos

100*

Benedictio habitus clericalis,

maledicens, ut, quociimque

maledicti

ieritis, sitis

(vel maledictae), deficientes de die in diem in vos
ipsos (vel ipsas), et decrescentes quatenus reli,-

quiae de vobis nullo in loco inveniantur, nisi necesad saliitem et usum humanum. Quod praestare
dignetur, qui ventiirus est judicare vivos et mortuos, et sseculum per ignem. ^ Amen.
s^riae

Postremo aqua benedicta aspergantur loca

infecta.

BENEDICTIO HABITUS CLERICALIS
quis miUtiae clericalis
Si induendi

candidatus,impetratafacultate

ejusdem ordinis habitum, ipsum petierit a
Sacerdote benedici, Sacerdos delegatus habitum clericalem quem induendus genuflexus brachiis sustentat,
hac forma benedicat
,

:

^.
^.

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cselum et terram.
Dominus vobiscum.

f.
^. Et

cum

spiritu tuo.

Qremus.

DOMiNE Jesu Ghriste, qui tegumen nostrae mortalitatis indiiere
dignatus es, obsecramus
immensam

ut hoc getuae largitatis abundantiam
nus vestimenti, quod sancti patres ad innocentiae
vel humilitatis indicium, deponentes ignominiam
saecularis habitus, ferre sanxerunt, tu ita bene ^ dicere digneris, ut hi famuli tui, quihoc indiiti fiierint
(si unus fuerit
hic famulus tuus, qui hoc indiitus
fiierit) vestimento, te quoque indiiere mereantur
(vel mereatur) et inter reliquos homines conversatione sancta tibi agnoscantur esse dicati vel agnoQui vivis et regnas Deus in
scatur esse dicdtus)
:

:

(

:

ssecula saeculorum. ^.

Amen.

Deinde vestes seu vestem aspergit aqua benedicta.

Benedictio cingulorum.

lOd

BENEDICTIO CINGULORUM
IN

HONOREM SANCTI JOSEPHI

,

SPONSI

B. M. V.

a S. Apostolica Sede privileconceditur benedicendi Cingula in honorem
S. Josephi Sponsi B. M. V., Sacerdotes adhibere debent

Dioecesibus, quibus
INgium

hanc formulam, a S. Rituum Congregatione approbatam
die 19 Septembris 1859.
y.
^.
t.

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Dominus vobiscum.

^ Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

DoMiNE

qui virginitatis consilium
et amorem ingeris atque castitatem prsecipis
oramus clementiam tuam ut hsec cingula castitatis
tesseram bene J^ dicere, et sancti J^ licare digne-

Jesu Christe

,

:

,

ut quiciimque pro caslitate servanda illis prsecinctl fuerint, intercedente beato Josepho, sanctissimse Genitricis tuse sponso, gratam tibi continen-

ris,

mandatorumquetuorum obedientiam servent,
atque veniam peccatorum suorum obtineant, et sanitatem mentis et corporis percipiant, vitamque consequantur seternam Qui vivis et regnas cum Deo
Patre in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia
sEecula sseculorum. ^. Amen.

tiam,

:

Oremus.
qusesumus omnipotens aeterne Deus

ut
Virginis Marise, ejiisque sponsi Josephi, integerrimam virginitatem venerantes, eorum
intercessionibus puritatem mentis et corporis con-

DA,purissimse

sequamur. Per Christum
^.

Dominum

:

nostrum.

Amen.

Oremus.
sempiterne
Deus, qui castissimo viro
OMNiPOTENS
Josepho purissimam Mariam semper Virginem,
et puerum Jesum commisisti
te siipplices exora:

^

RiT. N. 190.

lo

102*

Benedictio cingulorum.

mus;

ut fideles tui, qui

liis

cingulis in

honorem,

et

sub proteclione ejusdem sancti Josephi prsecincti
fuerint, te largiente, et ipso intercedente, in castisemper devote persistant. Per eiimdem Domi-

tate

num nostrum Jesum

Christum Filium tuum Qui
regnat
in
unitate Spiritus sancti Deus,
tecum
per omnia ssecula saeculorum. ^. Amen.
:

vivit et

Oremus.
etamator qusesumus,

DEUS, innocentiserestitiitor
ut fideles tui, qui hsec
intercedente beato Josepho

lumbis suis sint semper prsecincti,
lucernas ardentes gestent in mdnibus suis; ac

tuse
et

,

:

cingula adhibiierint,
sanctissimse Genitricis

sponso

similes

,

in

sint

suum quando
et pul^averit,

hominibus exspectantibus dominum
revertatur a nupliis, ut cum venerit
confestim aperiant ei, et in seterna

gaudia recipi mereantur
Qui vivis, et regnas in
ssecula saeculorum. ^. Amen.
Deinde Sacerdos, imposito thure in thuribulo aqua
benedicta aspergit cingula, dicens Asperges me, etc,
postea incensat, et tandem dicit
^. Salvos fac servos tuos.
^. Deus meus, sperantes in te.
f. Mitte eis Domine auxilium de sancto.
l^. Et de Sion tuere eos.
f. Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f. Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
:

,

:

:

Oremus.

DEUS misericors, Deus clemens, cui bona cuncta
placent, sine quo nihil boni inchoatur, nihilque
boni perficitur adsint nostris humillimis precibus
tuae pietatis aures, et fideles tuos, qui in tuo sancto
nomine cingulo benedicto in hon6rem et sub protectione sancti Josephi prsecincti fiierint, a mundi
impedimento, vel ssecul^ri desiderio defende; et
concede eis, ut in hoc sancto proposito dev6ti per:

Benedictio puerorum

et

103*

puellarum.

remissione percepta ad electorum tuorum
valeant pervenire consortium. Per Dominum noQui tecum
strum Jesum Christum Filium tuum
vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus per
orania ssecula saeculorum. ^. Amen.
sistere, et

:

,

BENEDICTIO PUERORUM et PUELLARUM
IX FESTIS PI.E UNIONIS A SANCTA INFANTIA

NUNCUPATiE
\.
^.
V.

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cselum et terram.
Dominus vobiscum.

^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

/^UiESUMUS, omnipotens Deus, piieris istis, pro
\^ quibus tuam deprecamur clementiam bene,

^

dicere dignare et per virtiitem sancti Spiritus
corda eorum corrobora, vitam sanctifica, castimoniam promove, sensus eorum bonis operibus linice
intentos custodi prospera tribue pacem concede,
saliitem confer, caritatem largire, et ab omnibus
diabolicis atque humanis insidiis tua protectione et
virtute semper defende; ut, te miserante, paradisi
:

,

,

requiem tandem feliciter assequantur Per Dominum
nostrum Jesum Christum Filium tuum Qui tecum
vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus, per
omnia ssecula sseculorum. ^. Amen.
Oremus.
.

:

DOMiNE Jesu

Christe, qui parvulos tibi oblatos, et
ad te venientes, complectebaris(l^icponat manus
super capita pueroruni; maniisque super illos impo-

nens, eis benedicebas, dicens
Sinite parvulos
venire ad me, et nolite prohibere eos talium est
enim regnum caelorum et Angeli eorum semper
vident faciem Patris mei; respice, quEcsumus, ad
puerorum et puellarum praesentium devotionem, et
benedictio tua copiosa super illos descendat, ut in
:

:

,

104*

Instructio pro Sacerd. bened. ex Apost. facultate

tua gratia et caritate proficiant, te sapiant, te diligant, te timeant, mandata tua custodiant, et ad
exoptatum finem perveniant, per te, Salvator mundi,
qui cum Palre et Spiritu sancto vivis et regnas Deus
in s^cula saeculorum. i?. Amen.
Benedictio Dei omnipotentis, Pa >^ tris, et Fi ^^ lii,
et Spiritus *^ sancti, descendat super vos, custodiat
atque dirigat vos, et maneat semper vobiscum.
^.

Amen.
Deinde aspergantur aqua henedicta.

INSTRUCTIO PRO SAGERDOTIBUS
QUIBUS SUMMUS PONTIFEX FACULTATEM DELEGAT BENEDICENDI

CORONAS, ROSARIA, CRUCES, CRUCIFIXOS

PARVAS STATUAS ET SACRA NUMISMATA
CUM ADNEXARUM INDULGENTIARUM ELENCHO
TRiusQUE sexus Christifideles in primis admonitos
vult Sanctitas Sua, ut quis consequi valeat Indulgentios, quas in praefata Benedictione concedit, necessario requiri aliquod ex enuntiatis Numismatibus, Coronis, etc, secum habere, aut apud se retinere.
Item orationes, devotasque preces infrascriptas uti
conditiones pro Indulgentiarum consecutione requisitas, unumquemque teneri recitare, vel secum deferendo
Coronam, Crucifixum, etc, vel si quis secum non habeat, eadem in cubiculo vel alio decenti loco suae hahitationis retinere, et coram eis respectivas preces reci,

tare debebit.
Prseterea alj

hujusmodi Benedictione Sanctitas Sua
Imagines sive impressas sive depictas, necnoii
Cruces, Crucifixos, parvas Statuas, Numismata (vulgo
Medaglie, medailles nuncupata), quse ex ferro, stanno,
rejicit

plumbo vel ex fragili alia materia, facilisque consumptionis conficiuntur.
Vult denique Sanctitas Sua Imagines et Icones benedicendas repraesentare Sanctos vel jam canonizatos, vel
iii Martyrologio Romano descriptos.
,

.,

103*

coronas, rosaria, cruces, crucifixos etc.

His pro clariori intelligentia praenotatis Indulgentia-

rum series, quas quis consequi potest necnon piorum
operum implendorum elenchus recensetur, prout infra,
,

videlicet

:

OuicuMQUE semel

in

singulas

hebdomadas Coronam

^ Domini. aut Beatissimee Virginis,

vel Rosarium,
ejusque tertiam partem, aut Officium sive diviuum sive
parvumejusdem Beatissimae Viro^inis, vel Defunctorum,
aut septem Psalmos Pcenitentiales, vel Graduales recitabit aut rudimenta fidei tradere, aut detentos in car;

cere, vel alicujus

domus

hospitalis a?trrotos visitare, aut

pauperibus subvenire, aut Missam audire vel si Sacerdos est, celebrare consuevit; si vere poenitens, et
Sacerdoti per Ordinarium approbato confessus, sanctis,

,

simum Eucharistia? Sacramentum sumpserit, in quolibet
ex diebus infrascriptis, nimirum diebus festis Nativitatis Domini nostri Jesu Christi, Epiphaniae, Paschatis,
Resurrectionis, Ascensionis. Pentecostes, Sanctissimae
Trinitatis. Corporis Christi; tum diebus Purificationis
Annuntiationis Assumptionis, Nativitatis et Conceptionis B. Mariae Virg^inis necnon diebus Nativitatis sancti
Joannis Baptistce, sanctorum Apostolorum Petri et
Pauli, Andreae, Jacobi, Joannis, Thoraae, Phihppi et
Jacobi Bartholomaei Matthaei, Simonis et Judae, Mathiae. sancti Josephi Sponsi B. Mariae Virginis, atque
Omnium Sanctorum piasque ad Deum preces fuderit
pro haeresum atque schismatum exstirpatione, fidei cathoHcfe propagatione pace et christianorum principum
concordia, caeterisque Romanae Ecclesiae necessitatibus,
in unoquoque praefatorum dierum plenariam Indulgentiam consequetur.
Qui eadem aliis festis Domini aut Beatee Virginis
Mariae peregerit, in quolibet eorum participet Indulgentiam septem annorum, ac totidem quadragenarum
qui vero quavis Dominica vel alio anni Festo, Indul,

;

.

,

;

.

.

:

gentiam quinque annorum. totidemque quadragenarum.
Qui demum in alio quocumque anni die ea praestabit
Indulgentiam centum dierum.
Quicumque saltem semel in hebdomada recitare consuevit Coronam aut Rosarium aut Officium B. Mariae
Virginis, vel Defunctorum. aut Vesperas, vel unum saltem ex Noctumis, et Laudes, aut septem Psalmos Poe-

,

106

Instructio pro Sacerd. beiied. ex Apost. iacultale

nitentiales cum Litaniis et earumdem Precibus, quO die
id egerit, Indulg-entiam centum dierum acquiret.
Quisquis animam suam Deo in articulo mortis devote
commendans, ipsamque mortem aequo ac libenti animo
de manu Domini suscipere paratus, et vere poenitens,
confessus ac sacra Communione refectus, si valeat,
alioquin contritus nomen Jesu ore, si potuerit, sin

minus saltem corde invocaverit, plenariam Indulgentiam consequetur.

Quicumque ante

Missse celebrationem vel sumptioEucharistise
aut recitationem divini Officii,vel
parvi B. Marise Virginis aliquam devotam praeparationem praemiserit, quinquaginta dierum Indulgentiam
qualibet vice id egerit, percipiet.
Qui detentos in carcere, aut aegrotos in nosocomiis
visitaverit, eos aliquo bono opere adjuvando, aut doctrinam christianam in Ecclesia vel domi filios aut propinquos aut famulos docuerit, toties Indulgentiam bis-

nem

,

,

,

centum dierum consequetur.
Qui ad pulsum campanse alicujus

Ecclesise

mane

aut

meridie aut vespere consuetas preces Angelus Domini , etc, dicet, vel si eas ignoret, semel Orationem
Dominicam et Salutationem Angelicam; vel dato signo
sub horam noctis orandi pro Defunctis, Psalmum De
profundis, aut si hunc nescit, Orationem Dominicam
et Salutationem Angelicam recitabit, centum dierum
indulgentiam qualibet vice adipiscetur.
Eamdem pariter consequetur Indulgentiam, qui Feria
sexta devote cogitaverit de Passione ac Morte Domini
nostri Jesu Christi, terque Orationem Dominicam et
Salutationem Angelicam recitaverit.
Quisquis vere poenitens peccata commissa emendare
firmiter proponat, conscientiam suam excutiat, ter Oratione Dominica et Angelica Salutatione devote repetitis
in honorem sanctissimae Trinitatis, et ob reverentiam
quinque Vulnerum Jesu Christi quinquies devote eamdem Orationem et Salutationem recitet, eamdem Indulgentiam consequetur.
Omnes et singulas antedictas Indulgentias unusquisque memoratis diebus poterit aut pro seipso adipisci,
aut fidelibus defunctis per modum suffragii applicare.
Declarat insuper Sanctitas Sua concessione prsefata
Indulgentiarum nullo modo derogari Indulgentiis, quas

coronas, rosaria, cruces, crucifixos etc.

107*

alii Summi Pontifices praedecessores jam concessere pro
nonnullis ex supra indicatis piis operibus, volens easdem
suorum prsedecessorum concessiones in suo robore per-

manere.
N distribuendis autem hujusmodi Coronis, Crucibus,
I etc, earumque usu, Sanctissimus Dominus noster
servari jubet Decretum fel. record. Alexandri VII. editum sub die 6 Februarii ^1657; nimirum, ut Coronse,
Cruces, Rosaria, etc, ut supra benedicta quoad Indulgentias non transeant personam illorum quibus concessa sunt, aut quibus ab iis prima vice distribuuntur;
,

,

nec aliqua re ex praedictis deperdita

,

pro ea subrogari

altera ullo modo possit, quacumque concessione aut
privilegio in contrarium non obstante nec non eadem
commodari, aut precario dari non possint pro Indul:

gentiarum communicatione, alioquin amittant Indulgentias jam concessas tum etiam prsefata post Pontificiam Benedictionem vendi non possint, juxta dispositionem Decreti Sacrse Congregationis Indulgentiarum et
:

Sacrarum Reliquiarum, editi die 5 Junii 1721.
Insuper Sanctitas Sua confirmat Decretum fel. record.
Benedicti XIV., datum die 19 Augusti 1752, quo expresse
declarat Missas ad Altare (in quo aliqua ex prsefatis sive
Crucifixi sive Numismatis Imago quoquo modo collocatafuerit) lectas, sive a Sacerdote hujusmodi Imaginem
secum habente celebratas vigore dictse Imaginis nullo
,

prorsus gaudere privilegio.
Prseterea vetat ne quisquam, quem infirmis morti
proximis assistere contigerit, benedictionem cum Indulgentia plenaria in articulo mortis, vigore hujusmodi
Imaginis, illis impertiri audeat sine speciali facultate in
scriptis obtenta, quoniam ad hujusmodi effectum in
Constitutione Benedicti XIV. incipiente Pia Mater, satis

provisum jam

fuit.

BENEDICTIONES PROPRIiE

NONNULLORUM ORDINUM REGULARIUM
Quae sequuntur benedictiones nonnisi a Sacerdotibus
specialem facultatem habentibus adhiberi possunt.
,

BENEDICTTO ET IMPOSITrO

SCAPULARIS SANCTISSIMiE TRINITATIS
Propria Ordinis

Ss. Trinitatis

SACERDOS indutus
_

dicit

^\
i\).

y.
^.

Redemptionis Captivorum.

superpelliceo et stola albi coloris,

:

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cselum et terram.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
oremus.
OMiNE Jesu Christe, qui tegumen nostrse
mortalitatis induere dignatus es

:

obse-

cramus immensam tuse largitatis abundantiam; ut hoc genus vestimenti, quod
sancti patres ad innocentise et humilitatis indicium
abrenuntiantes sseculo ferre sanxerunt, tu ita bene
dicere digneris, ut hic famulus tuus ( vel famula
tua) N. qui (vol quse) hoc indiitus (vcl indiita) fuerit

^

Modus imponondi

109*

Scapiilarc Ss. Trinitalis.

vestimento, te quoque induere mereatur Qui vivis
et regnas per omnia ssecula saeculorum. h. Amen.
Postea aspergit aqua benedicta.
:

MODUS IMPONENDI DICTUM SCAPULARE
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cselum et terram.
y. Dominus vobiscum.
V-

i^.

r^.

Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

HDESTO, Domine, supplicationibus nostris ut
hunc famulum tuum vel famulam tuam), cui
in tui nomine habitum Religionis sanctissimse Trinitatis imponimus, tu ita bene J' dicere digneris,:

(

ut te largienle devotus (vel devota) persistat, et

vitam consequi mereatur aeternam. Per Dominum
nostrum Jesum Christum Filium tuum Qui tecum
vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus per
omnia ssecula sseculorum. ^. Amen.
:

,

Nunc imponitur sacrum Scapulare
cente

a

Sacerdote di-

:

Accipe habitum sanctissimae Trinitatis

,

mentum fidei, spei, et caritatis in nomine
et Filii ^, et Spiritus sancti. \\. Amen.
:

y.

Dominus vobiscum.

^.

Et

cum spiritu

in aug-

Patris,

tuo.

Oremus.

OMNiPOTENS sempiterne Deus,

qui dedisti famulo
tuo (vel famulae tuae) in confessione verse fidei
seternse Trinitatis gloriam agnoscere et in potentia
majestatis ador^re unitatem
qusesumus, ut ejiis,

:

dem fidei firmitate ab omnibus semper muniatur
adversis.
Deus, qui per sanctos Joannem et Felicem Ordinem sanctissimae Trinitatis, ad redimendum de
potestate Saracenorum captivos cselitus institiiere
,

Benedictio trisagii Ss. Trinitatis.

110*

dignatus es prsesta, qu£esumus; ut eorum suffrag^ntibus meritis a captivitate corporis et animae, te
adjuvante, liberetur hic famulus tuus (vel haec
famula tua). Per Christum Dominum nostrum.
:

^l.

Amen.

Suscipiatte sanctissimaTrinitas in niimerum confr^trum, consororiimque Gonfraternitdtis nostrse
et licet te indigne suscipimus, in orationibus tamen
nostris precamur, ut tibi sanctissima Trinitas concedat tempus bene vivendi, constdntiam perseverandi et sicut nos hodie fraterna caritas spiritualiter jungit in terris, ita divina pietas, quse dilectionis est auctrix et amatrix, nos cum fidelibus suis
conjiingere dignetur in caelis. Per Christum Domi:

;

num

^. Amen.
Datur benedictio, dicendo Pax et benedictio Dei
omnipotentis, Patris ^, et FiUi ^, et Spiritus >^
sancti descendat superte (vel super vos), etm^neat

nostrum.

:

semper.

l^.

Amen.

BENEDICTIO TRISAGII

SS.

TRINITATIS

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Dominus
vobiscum.
f.

f.
^.

^.

Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.
misericors Deus qui per Filium
tuum unigenitum, ac per Proplietas et Apostolos
tuos, sanctissimae Trinitatis mysterium revelare dign^tus es, ut sanctorum Angelorum choros imitantes in terris, dignas et devotas tibi laudes refe-

OMNiPOTENS

r^mus

:

et

,

tuam obsecramus clementiam ut haec trihoc trisagiumj quae (vel quod) in honolaudem ejiisdem sanctissimae Trinitdtis ab
,

sdgia (vel

rem

et

,

Ecclesia fideli dicata sunt (vel dicatum est), bene >J<
dicas, et sanclifices, eisque (vel eique) tantam infiindas

Spiritus

sancti

virtiitem,

ut

quiciimque

Mothodus pro ori^endis

stationibiis Vige crucis.

Hl*

portaverit, atque in domo sua
reverenter servaverit, seu devote recitaverit, tua
divina virtute ab omnibus ^nimae et corporis periculis eruatur sitque consors et particeps grati^rum
omnium, privilegiorum et indulgentiarum, qu3e ab
Apostolica Sede concessafiierint; atque in exitusuo
a sanctis Angelis tuis in conspectu divinse majestatis prsesentari meredtur. Per Dominum nostrum
Jesum Christum FiUum tuum qui tecum vivit et

horum quodlibet

;

:

regnat, etc.

i^.

Amen.

Postea aspergatur aqua benedicta.

METHODUS
PRO ERIGENDIS STATIONIBUS \IM CRUCIS
Propria Ordinis Minorum Observantium

S. Francisci.

SACERDOS superpelliceo et stola violacei coloris indutus uno saltem clerico adhibito qui ei opportuno
tempore porrigere possit vasculum aquae benedictae cum
aspersorio, et thuribulum cum incensi navicula ascendit Altare, ibique stans brevi sermone super praestantia
et utilitate pii exercitii Vise Crucis populum alloquetur.
Deinde genuflexus in infimo gradu intonabit Hymnum
Veni Creator Spiritus, etc.,'it supra, pag. 45*.
,

,

,

:

tuum,

y. Emitte Spiritum

et creabiintur.

^. Et renovabis faciem terrse.

Oremus.
qui corda fidelium sancti Spiritus illustratione docuisti
da nobis in eodem Spiritu
recta sapere et de ejus semper consolatione gaudere.
Defende, qu^esumus Domine, beata Maria semper
Virgine intercedente, populum istum (vel familiam
istam ) ab omni adversitdte et toto corde tibi prostratum (vel prostrdtam), ab hostium propitius tuere

DEUs,

:

,

:

clementer insidiis.
Actiones nostras, qusesumus Domine, adspirdndo

112*

Methodus pro erigendis

prseveni, et adjuvando prosequere ut cuncta nostra
oratio et operatio a te semper incipiat, et per te
coepta finiatur. Per Dominum nostrum Jesum Chri:

stum Filium tuum

Qui tecum vivit et regnat in
Deus, per omnia s£ecula

:

unitate Spiritus sancti

saeculorum.

^ Amen.

BENEDICTIO TABULARUM PICTARUM
S

I

AD

S

UNT

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
f. Dominus vobiscum.
l^ Et cum spiritu tuo.
Oremus.
OMNiPOTENS sempiterne Deus, qui Sanctorum
tuorum imagines sculpi aut pingi non reprof.
^,

bas, ut quoties illas oculis corporis intuemur, toties
eorum actus et sanctitatem ad imitandum memoriae
has, qu^esumus, imagines, in
oculis meditemur
honorem et memoriam unigeniti Filii tui Domini
nostri Jesu Christi adaptatas, bene J^ dicere, et
ficare digneris; et praesta, ut quiciimque
sancti
coram illis unigenitum Filium tuum suppliciter c6lere, et honorare studiierit, illius meritis et obtentu,
a te gratiam in prsesenti, et aeternam gloriam obti:

^

futiiro. Per eiimdem Christum Dominum
nostrum. i^. Amen.
Tunc Sacerdos eas aspergit aqua benedicta, et incen-

neat in

sat. In

Oratorio privato omitti potest incensatio.

BENEDICTIO CRUCIUM

QVm EX LIGNO ESSE DEBENT
Adjut6rium nostrum in nomine D6mini.
Qui fecit caelum et terram.
f D6minus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.

f.
^.

.

,

113*

stationibus Viae crucis.

Oremus.

ROGAMUS

Domine

sancte Pater omnipotens,
dicere
sempiterne Deus ut digneris bene
sint
remedia
salutaria
generi
Crucis
ut
signa
hsec
te

,

,

^

:

,

humano

;

bonorum operum proredemptio animarum sint solamen, et

sint soliditas fidei

,

fectus, et
protectio, ac tutela contra saeva jaculainimicorum.
;

Dominum

nostrum.
i^. Amen.
Oremus.
BENE ^ Dic Domine has Cruces quia per Crucem sanctam tuam eripuisti mundum a potestate
dsemonum et superasti passione tua suggestorem
peccati, qui gaudebat in praevaricatione primi hominis per ligni vetiti sumptionem.

Per Christum

,

,

,

,

Tunc Sacerdos eas aspergens

dicat

:

^

Sanctificentur isia Crucis signa in nomine Patris
sancti
ut orantes, incli^, et Spiritus
nantesque se propter Deum ante istas Cruces, inveniant sanitatem animse, et corporis. Per Christum

^

et Filii

Dominum

nostrum.

^.

:

Amen.

Deinde cantatur sequens

Hymnus.
^TEXiLLA Regis prodeunt,
Fulget Crucis mysterium
T

Qua

vita

mortem

,

pertulit,

Et inorte vitam protulit.
Quse vulnerata lanceae

Mucrone diro, criminum
Ut nos lavaret sordibus,
Manavit unda, et sanguine.
Impleta sunt, quse concinit
David fideli carmine
Dicendo nationibus
Regnavit a ligno Deus.
Arbor decora et fiilgida,
Ornata regis piirpura,
:

,

!

114*

,
: ,

,

,

Methodus pro erigendis
Electa digno stipite
Tam sancta membra tangere.

Beata, cujus brachiis

Pretium pependit

sseculi

Statera facta corporis
Tulitque praedam t^rtari.

Crux, ave, spes linica,
passionis tempore,
Piis adauge gratiam,
Reisque dele crimina.

Hoc

Te, fons salutis, Trinitas,
Collaudet omnis spiritus
Quibus Crucis victoriam
Largiris,

adde prgemium. Amen.

Loco Versus Hoc passi6nis iempore, qui dicitur t<?nipore Passionis, tempore paschali dicitur Paschale quse
In hac triiimphi gl6ria.
fers gaudium; alio tempore
:

:

Hymnus.

STABAT mater dolorosa
Juxta Crucem lacrymosa,
Dum pendebat Filius.
Cujus animam gementem
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.

O quam
Fuit

illa

tristis et afflicta

benedicta

Mater Unigeniti
Quse moerebat, et dolebat,
Pia mater, dum videbat
Nati poenas inclyti.

Quis est homo, qui non

Matrem

fleret,

videret
In tanto supplicio?
Christi

si

Quis non posset contristari
Christi matrem contempliri

Dolentem cum

Filio

?

,

Stationibus Viee crucis.

11 b*

pro peccatis suse gentis
Jesum in tormentis,

Vidit

Et

subditum.

flagellis

Vidit suum dulcem Natum
Moriendo desolatum

Dum

emisit spiritum.

Eia mater, fons amoris,

Me

vim

sentire

doloris

Fac, ut tecum lugeam.
Fac ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam. Amen.
Sacerdos accedens ad iocum prima^ Stationis, oscuGrucem et tabulam easque vel per se vel per
laicum decenti habitu indutum, collocat in loco ad id
prseparato
deinde legit meditationem et preces huic
Stationi respondentes quod et fiet in cseteris Stationilatur

,

,

,

;

:

bus. Quibus finitis cantatur

Hymnus.
laudamus * te Dominum confitemur.
Te seternum Patrem * omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli * tibi cseli et universae pote-

rDeum

:

,

,

states

:

Tibi Cherubim et Seraphim

proclamant

*

incessabili

voce

:

Sanctus, Sanctus, Sanctus * Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cseli et terra * majestatis glorise tuae.
Te gloriosus * Apostolorum chorus
Te Prophetarum * laudabilis.pumerus
Te Martyrum candidatus * laudat exercitus.
Te per orbem terrarum * sancta confitetur
Ecclesia
:

:

:

Patrem

*

immensse majestatis

:

Venerandum tuum verum * et linicum Filium
Sanctum quoque * Paraclitum Spiritum.
Tu Rex gloriae, * Christe.
,

Tu

Patris

*

sempiternus es Filius.

:

116*

Methodus pro erigendis

Tu ad liberandum

station. Vise crucis.

suscepturus hominem,

*

non

horruisti Virginis literum.

Tu

devicto mortis aciileo,

*

aperuisti credentibus

regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes, * in gloria Patris.
Judex crederis * esse venturus.
Te ergo qusesumus, tuis famulis siibveni, * quos
pretioso sanguine redemisti.
iEterna fac cum sanctis tuis* in gloria numer^ri.
Salvum fac populum tuum Doniine * et benedic
,

hereditati tuse.
Et rege eos,

*

et extolle

illos

usque

in aeter-

num.
Per singulos dies * benedicimus te.
Et laudamus nomen tuum in sseculum * et in
sseculum sfeculi.
Dignare Domine die isto * sine peccato nos custo,

dire.

Miserere nostri Domine, * miserere nostri.
Fiat misericordia tua Domine super nos, * quem-

admodum speravimus
In te

in te.

Domine speravi

:

*

non confundar

in seter-

num.
f. Benedicamus
Spiritu.
^.

Laudemus,

et

Patrem,

et

Filium,

superexaltemus

cum

eum

sancto

in ssecula.

Oremus.

DEUs,

cujus misericordise non est numerus,^et

bonitatis infinitus est thesaurus piissimse matuam
jestati tu3e pro collatis donis gratias agimus
semper clementiam exorantes; ut qui petentibus
postulata concedis, eosdem non deserens, ad prse,

:

mia

futiira

strum.

i^.

disponas. Per Christum

Dominum

Amen.

Tunc Sacerdos

l)en(Mlicit pnj^uluin

cum

Ci-uce.

no-

Bened.

11~*

et impositio scapularis Ss. Crucis.

FORMULA AD FIDEM FACIENDAM
DE ERECTIONE

VI.E

CRUCIS

facultatis mihi commissae Ego N. N. Viam
Crucis cum annexis Indulgentiis erexi in loco
ut supra in precibus etc. juxta regulas a S. Indulgentiarum Congregatione die 10. Maii 1742 prse-

ViGORE

scriptas.

manu

In

quorum fidem testimonium hoc mea

exaravi hac die, etc.

BE.NEPICTIO ET IMPOSITIO HABITUS VEL SCAPULARIS NIGRI

SS.

CRUCIS ET PASSIONIS

D. N.

J.

C.

Propria Congregationis Clericorum Regulnriiim
et Passionis D. N. J. C.

Ss.

SACERDOS indutus superpelliceo

et stola rubea

nuflexo cui Habilus vel Scapulare est
dicil

f.
^.
^.

,

Crucis

eo ge-

imponendum,

:

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Dominus vobiscum.

^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

DOMiNE Jesu Christe,

-

qui pro redemptione

mundi

voluisti nasci, circumcidi, a Judseis reprobari,
a Juda traditore osculo tradi, vinculis alligari, sicut

agnus innocens ad victimam duci, atque conspectibus Annse, Caiphae, Pilati et Herodis indecenter
offerri, a falsis testibus accusari, flagellis et opprobriis vexari, sputis conspui, spinis coronari, colaphis csedi, arundine percuti, tacie velari, vestibus
exui, cruci clavis affigi et lancea vulnerari
tu
Domine per has sanctissimas poenas tuas, et sanctam crucem et mortem tuam, hujus famuli tui (vcl
:

,

famulaetu3e)intellectumillumina,affectuminflamma,
ut caritatis tuse dulcedine perfiisus (vel perfiisa)

)

118*

Bened. et impositio scapularis Ss. Grucis.

Idcrymas compunctionis jugiter

effiindat,

totaque

virtute te diligat, et quse tibi placita sunt, tota dilectione perficiat Qui vivis et regnas cum Deo Patre
in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia ssecula
:

^ Amen.

sseculorum.

f. Adjutorium nostrum in n6mine Domini.
^. Qui fecit caelum et terram.

f. Sit nomen Domini benedictum.
^. Ex hoc nunc et usque in sseculum.
f. Domine exiudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f.

Dominus vobiscum.

l^.

Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.
Jesu Christe, qui tegumen mortalit^tis
nostrae assumere dignatus es
te humiliter de-

DOMiNE

:

prec^mur; ut hoc indumentum, quod

in

memoriam

tuse sanctissimae passionis et mortis institiitum fuit,

bene

fic^re digneris; ut hic
vel haec f^mula tua ) qui ( vel quae
ipsum gestaverit, ejiisdem Passionis particeps effectus (vel effecta), aeternam gloriam tuam consequi
mereatur Qui vivis et regnas in ssecula saeculorum. ^. Amen.
J^ dicere, et sancti J^

famulus tuus

(

,

:

Hic Sacerdos sacrum Habitum vel Scapulare aspergit
aqua benedicta, et iUud imponit, dicens
:

Induatte D6minus

novum h6minem,

ut hac liigu-

bri pcenitentise tessera munitus, jiigiter adspicias

ad Jesum, quem manus impi6rum confixerunt, et
d61eas super eum, ut doleri solet in morte primogeniti.

i^.

Amen.

Deinde subjungit

:

Et ego ex facultate mihi concessa recipio te ad
participati6nem 6mnium bon6rum spiritualium,
quibus ex Apost6Iico privilegio gaudet Congregdtio
Sanctissimse Crucis et Passi6nis D6mini nostri Jesu

I

Bened. scapul. Passionis et Ss. Cordis D. N.

nomine
Amen.

Christi. In

sancti.

In fine

tandem

Patris,

et Filii

H9*

et Spiritus

,

>J<

J. C.

:

Passio Domini nostri Jesu Christi

sit

semper

in

cordibus nostris. Amen.

BENEDICTIO SCAPULARIS RUBRI
PASSIONIS ET SACRATISSIMI CORDIS

D. N. J. C.

NECNON ET CORDIS AMANTISSIMI ET COMPATIENTIS
B.

MARIuE VIRG. IMMACULATiE
Propria Congr. Missionum.

qui suscepturus est Scapulare Sacerdos
superpelliceo et stola rubra indutus,capite detecto,
dicat

GENUFLExo

,

:

y. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit cselum et terram.
^. Dominus vobiscum.
^, Et cum spiritu tuo.
Oremus.
qui tegumen nostrsemortaliJesu
Christe,
DOMiNE
tatis indiiere dignatus, temetipsum exinanivisti,
formam servi accipiens, et factus obediens usque
ad mortem Crucis tuae largitatis clementiam humiliter imploramus, ut hoc genus vestimenti, quod in
:

honorem

memoriam

dolorosissimse Passionis
tuse, tuique sacratissimi Cordis, necnon et Cordis
amantissimi ac compatientis Immaculatse Matris
tuse institiitum fuit, atque ut illo indiiti haec mysteria
digneris; ut hic
devotius recolant, benedicere
famulus tuus qui (vel haec famula tua quse) ipsum
gestaverit, te quoque, per tua merita et intercessionem beatissimae Virginis Marise induere mereatur
Qui vivis et regnas in ssecula saeculorum.
et

^

,

^.

Amen.

:

Benedictio coronarum Pretios. Sanguinis.

120*

Hic Sacerdos sacrum Scapulare aqua benedicta asperimponit, dicens
Accipe, carissime frater (vel carissima soror),

git, et illud

:

ut veterem hominem
indiitus (vel indiita)

hunc habitum benedictum,

novumque

exiitus (vel exiita)

ipsum digne perferas, et ad vitam pervenias sempiternam. Per Ghristum Dominum nostrum.
^.

Amen.

Deinde subjungit

:

Et ego, ex facultate mihi concessa, recipio te
ad participationem omnium bonorum spiritualium quse per Sanctse Sedis Apostolicse privilegiium liuic sancto scapulari, in gratiam Congregationis Missionis, concessa sunt. In nomine Patris,
(vel vos)

,

et Filii >^, et Spiritus sancti.

Denique dicatur

Amen.

Irina vice versiculus

sequens

:

Te ergo qusesumus, tuisfdmulis siibveni, quos
pretioso s^nguine redemisti.
BENEDICTIO CORONARUM PRETIOSISSIMI SANGUINIS
Propria Congr. Miss. Pretios. Sanguinis.

CONSTAT Corona
septem

precatoria triginta tribus granulis, in

distinctis partes,

quarum quaeque quinque

liabet granulos, septima parte excepta, quse tantum tres
numerat ut ita lionorentur septem Sanguinis Christi
prsecipua? etfusiones recitatione 33 Pater noster et 7
Gloria.
;

y.

^.
f.
^.
f.
^.
y.
^.
y.

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Redemisti nos Domine in Sdnguine tuo.
Et fecisti nos Deo nostro regnum.
Te ergo queesumus, tuis famulis subveni.
Quos pretioso Sanguine redemisti.
Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.

^. Et

cum

spiritu tuo.

121*

Benedictio Rosarioriim B. M. V.

Oremus.

OMNiPOTENs

misericors Deus, qui propter eximiam caritatem tuam qua dilexisti nos, Filium tuum unigenitum, Dominum nostrum Jesum
et

,

Christum

,

de

caelis

in

terram descendere

et

,

de

beatissimae Virginis Marise Dominae nostrse utero
sacratissimo Angelo nuntiante carnem suscipere
voluisti, ut nos eriperes de potestate diaboli obsecramus immensam clementiam tuam ut has Goronas
in honorem, et laudem pretiosi Sanguinis ejusdem
Fihi tui ab Ecclesia tua fideli dicatas bene >^ dicas,
fices, eisque tantam infundas virtiitem
et sancti
Spiritus sancti ut quicumque harum quamlibet
secum portaverit, aut in domo sua reverenter teniierit, ab omni hoste visibili et invisibili semper et
ubique in hoc sseculo liberelur, et post exitum suum,
meritis ipsius pretiosissimi Sanguinis, ad aeternam
beatitudinem feliciter perveniat. Per eiimdem Chri,

,

:

;

^

^

,

stum

Dominum

nostrum.

i^.

Amen.

Aspergantur aqua beiiedicta.

BENEDICTIO ROSARIORUM

B.

M. V.

Propria Ordinis Prsedicatorum.

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cselum et terram.
f. Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
y. Dominus vobiscum.

f.

l^.

^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

OMNiPOTENS

misericors Deus, qui propter
eximiam caritatem tuam, qua dilexisti nos,
Filium tuum unigenitum, Dominum nostrum Jesum
Christum, de caelis in terram descendere, et de
Beatissimse Virginis Mariae Dominse nostrae litero
sacfatissimo Angelo nuntiante, carnem suscipere,
,

et

:

122*

Benedictio habitus ac receptio Confratrum

crucemque ac mortem subire, et tertia die gloriose
a mortuis resiirgere voluisti ut nos eriperes de po,

obsecramus immensam clementiam
tuam; ut haec signa Ros^rii, in honorem et laudem

testate diaboli

:

ejiisdem Genitricis

Filii tui

ab Ecclesia tua

fideli

dicata, bene >^ dicas, et sancti i^ fices, eisque tantam infiindas virtiitem Spiritus sancti, ut quiciimque
horum quodlibet secum port^verit, atque in domo
sua reverenter temierit, et in eis ad te, seciindum
hujus sanctse Societdtis institiita, divina contemplando mysteria devote oraverit , salubri et perse-

veranti devotione abundet,sitque consors etpdrticeps
omnium gratiarum privilegiorum et indulgentiarum, qu3e eidem Societati per sanctam Sedem Apostolicam concessa fuerunt, ab omni hoste visibili et
invisibili semper et ubique in hoc SEecuIo liberetur,
et in exitu suo ab ipsa Beatissima Virgine Maria Dei
Genitrice tibi plenus bonis operibus praesentari mereatur. Per eumdem Dominum nostrum Jesum Chri,

,

stum Filium tuum,

etc.

i^.

Amen.

Deinde aspergantur aqua benedicta.

BENEDICTIO HABITUS AG RECEPTIO CONFRATRUM
B.

MARIiE VIRG. DE MONTE CARMELO
Propria Ordinis Carmelitariim.

SODALiTATi huic nomen daturus, ipso die ad Poenitentise
atque Eucharistiae Sacramenta accedat, ut plenariam
Indulgentiam a Paulo V. concessam lucrari valeat.
Si fieri potest, Scapulare benedicendum est ad Altare
Beatissimae Virginis Mariae de monte Carmelo, duobus
cereis accensis.

Sacerdos superpelliceum induat, una

cum

stola albi

coloris.

Genutlexo qui habitum

^y uscEPiMus,
>J>

templi tui

recipit,

Sacerdos stans dicat

Deus, misericordiam tuam in medio
seciindum nomen tuum, Deus,
:

B. Mariae Virg. de

sic et laus tua in fines terrse
tera tua.

Kyrie eleison. Christe
Pater noster. secreto.

123*

Monte Carmelo.
:

justitia

eleison.

plena est dex-

Kjrie eleison.

f. Et ne nos indiicas in tentationem.
f$. Sed libera nos a malo.
y. Salvum fac servum tuum.
^. Deus meus, sperantem in te.

Domine auxilium de sancto.
Et de Sion tuere eum.
f. Nihil proficiat inimicus in eo.
i^. Et filius iniquitatis non apponat nocere
f. Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f. Mitte ei
l^.

f.

Dominus vobiscum.

i|.

Et

cum

ei.

spiritu tuo.

Oremus.

SusciPiAT te Christus in mimero fidelium suorum,
et nos licet indigni te suscipimus in orationibus nostris. Concedat tibi Deus per Unigenitum
suum, mediatorem Dei et hominum, tempus bene
vivendi, locum bene agendi, constantiam bene perseverandi, et ad aeternae vitae hereditatem feliciter
perveniendi
et sicut nos hodie fraterna caritas
,

,

:

spiritualiter jungit in terris, ita divina pietas, quae
dilectionis est auctrix et amatrix, nos cum fidelibus

Per eiimdem
Amen.
^
Adjutorium nostrum in nomine Domini.

suis conjiingere dignetur in cseHs.

stum
f.
^.

Dominum

Qui

fecit

nostrum.

caelum

et

terram.

f. Sit nomen Domini benedictum.
^. Ex hoc nunc, et usque in s^eculum.
y. Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f.

Dominus vobiscum.

^.

Et

cum

spiritu tuo.

Chri-

:

^2**

Benediclio habitus ac receptio confratnim etc.

Oremus.
/i^TERNE Pater et omnipotens Deus, qui Unigeni/Tj tum tuum vestem nostrae mortalitatis indiiere
voluisti
obsecramus, immensam tuse largitatis
bene J^ dictionem in hoc genus effliiere vestimenti,
quod sancti Patres ad innocentise et humilitatis indicium a renuntiantibus s£eculo gestari sanxerunt;
et sic ipsum bene -'U dicere digneris, ut quicumque
60 usus fuerit induere mereatur ipsum Dominum
nostrum Jesum Christum Filium tuum Qui tecura
vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus, per
:

,

:

omnia

s^ecula saeculorum.

i-^.

Amen.

Oremus.
Domine, rogamus,

ut super hunc
SuppLiciTER
habitum servo tuo {vel ancillse tuae) imponendum bene ^ dictio tua benigna descendat ut sit
bene ^ dictus, atque divina virtiite procul pellantur hostium nostrorum visibilium et invisibilium
tela nequissima.
^. Amen.
te,

:

et imponendo dicat
Accipe vir devote (vel devota mulier) hunc habitum benedictum
precantes sanctissimam Virginem, ut ejus meritis illum perferas sine macula, et
te ab omni adversitate defendat, atque ad vitam

Aspergat habitum aqua benedicta,

:

Amen.
et
Domine, supplicationibus nostris
hunc famulum tuum (vcl hanc ancillam tuam),
perdiicat aeternam.

Adesto

quem

i-^

,

(vcl

:

quam

)

Sodalitati sanctae Religionis Car-

melitarum sociamus, perpetua tribue firmitate corroborari, ut, perseveranli proposito, in omni sanctitate tibi valeat famulari.

Protege, Domine, famulum

tuum

(vel ancillam

subsidiis pacis, et beatae Mariae semper Virginis patrociniis confidentem
a cunctis hostibus
redde seciirum (\cl seciiram).
Bene *^ dicat te conditor cseli et terrse, Deus
omnipotens, qui te eligere dignatus est ad Beatis-

tuam

)

,

Roned.

ot

impos. Scap. crerul. B. M. V, Immac.

^25*

Monte Carmelo Societatem
Confraternitatem
quam precamur, ut in liora
obitus tui conterat caput serpentis
qui tibi est
adversarius, et tandem tamquam victor palmam, et
coronam sempiternse hereditatis consequaris. Per
Christum Dominum nostrum. ^ Amen.
simae Virginis Mariae de
et

:

,

V.

Si autem b.ahitus solum sit benediceiidus, iucinitur a
Adjut6rium nostrum,usque ad Orationem Suppliciter,

inclusive.

Deinde aspergat Confratrem aqua benedicta;
jungat

Ego

et

sub-

:

auctoritate,

qua fungor,

et

mihi concessa,

recipio te ad Confraternitatem sacrse Religionis Carmelitarum
et investio
ac participem te facio
omnium bonorum spiritualium ejiisdem Ordinis. In
nomine Patris, et Fi >^ lii, et Spiritussancti. Amen.
,

,

Ilis expletis desci"il)atur Confratris uonien iu codice
Confraternitatis, et paucis, sed efficacioribus verbis

eum adhortetur ad caute pie, sancteque vivendum ne Deiparam ofTendat, quam in posterum pe-

Sacerdos

,

,

culiari devotionis obsequio et affectu colere, ac veluti
singularem ac dulcissimam matrem prosequi fas erit.

l^EXEDIf-TIO ET IMPOSITIO

SCAPULARIS CiERULEl

B. M. V.

IMMACULATiG

Propr. Cler. Regul. Theatinorum.

suscepturus est Scapulare, genuflectat et Sacerdos superpelliceo et stola alba indutus, capite de-

Oui

:

tecto, dicat absolute

:

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit caelum et terram.
y. Dominus vobiscum.

y.

^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

DOMiNE Jesu Christe, qui tegimen nostrse mortalitatis indiiere dignatus es, tuse largitatis clementiam humiliter imploramus ut hoc genus vesti:

426*

Bened.

impos. Scap. cserul. B. M. V. Immac.

et

menti, quod in

honorem

et

memoriam Concepti6nis

Beatse Mariae Virginis Immaculatse

exorent in

nec non ut

,

illo

hominum pravorum morum

reformationem, institiitum fuit, bene
dicere digneris;
ut hic famulus tuus qui eo usus fiierit ( vel haec
fAmuIa tua, quse eo usa fiierit,- si plures suscepturi
hi famuli tui qui eo usi fiierint, vcl
sint, dicatur
indiiti

^

,

:

:

Mmulse tuae quae eo usse fiierint eadem Beata
Maria Virgine intercedente, te quoque indiiere meredtur (vel mereantur) Qui vivis et regnas in ssecula saeculorum. i\ Amen.

hse

)

,

:

Postea Sacerdos nihil dicendo aspergit Scapulare vel
deinde illud imponit, diScapularia aqua benedicta
:

cens

:

Accipe frater (vel soror) Scapulare Gonceptionis
Beatae Marise Virginis Immaculatse ut ea interce:

dente, veterem

,

hominem

exiitus (vel exiita) et ab
inquinamento mundatus (vel

omni peccatorum
mundata), ipsum perferas sine mdcula, etad vitam
pervenias sempiternam. Per Christum Dominum
nostrum.

^.

Amen.

Postea subjungit

:

Et ego, ex facultate mihi concessa, recipio te (vel
vos) ad participationem bonorum omnium spiritudlium, quae in Clericorum Reguldrium Congregatione
ex gratia Dei fiunt, et quse per Sanctae Sedis Apostolicae privilegium concessa sunt.

nomine Patris, et
Amen.
Describat nomen ejus
In

Filii >^

,

et Spiritus sancti.

^.

(vel

consueto; etdicat, trina vice,

nomina eorum) in libro
genibus, Orationem

flexis

sequentem vulgari sermone una cum adscripto (veladscriptis).

Laudes ac gratiae sint omni momento sanctissimo
ac divinissimo Sacramento.
Et benedicta sit sancta et immaculita Conceptio
Beatae Virginis Mariae.

,

Bened. et impos. scapul. B. M. V. de Mercede.

427*

Hortetur fideles ut heec elogia saepe ssepius repetant ad
Indulgentias 200 dierum consequendas. (Decr. Pii VII.
d. 30 Junii 1818; Brevis Leonis XIII. d. 10 Sept. 1878.)

BEXKDICTIO ET IMPOSITIO

SCAPULARIS

B. M.

V.

DE MERCEDE

Propria Ord. B. M. V. de Mercede Redempt. Captivorum.

Saceruos
dicit

superpelliceo et stola albi coloris indutus,

:

TOstende nobis Domine misericordiam tuam.
^. Et salutare tuum da nobis.
y. Dominus vobiscum.
^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

DoMiNE Jesu Christe, qui tegimen nostrse mortalitatis indiiere dignatus es
obsecramus immensae largitatis tuse abundantiam; ut hunc habitum, quem sancti Patres ad innocentise et sanctitatis
indicium ferre sanxerunt, ita bene J* dicere digneQui
ris, ut qui eo usus fuerit, te indiiere mereatur
vivis et regnas per omnia ssecula sseculorum.
:

:

^.

Amen.

Deinde aspergat liabitum aqua benedicta,
lantem induat dicens
,

Ego

et

eo postu-

:

auctoritate

Domini

nostri Jesu Christi, et

Apostolorum Petri et Pauli et mihi commissa do
tibi habitum Religionis Beatae Marise de Mercede
propter devotionem quam geris ad sacratissimam
et immaculatam Matrem Dei Mariam et Ordinem
ejus sub nomine fundatum
cum quo in prsesenti
,

,

,

,

:

gratiam Spiritus sancti adipisci vdleas et in futuro
seeculo gloriam seternam, quae prsemium est electo,

rum. In nomine
^-

Patris, et Filii I^, et Spiritus sancti.

Amen.

Postea dicatur
ut supra pag. 44*.

Hymnus Veni Creator

Spiritus etc.

128*

Beiiedictio alia

f. Emitte Spiritum
l^.

ejusdem Scapularis.

tuum

Et renovabis faciem

,

et creabiintur.

terrse.

^. Salvum fac servum tuum (vel ancillam tuam).
^. Deus meus, sperantem in te.
y. Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

ADESTO, Domine, supplicationibus nostris etliunc
famulum tuum (vel hanc famulam tuam) bene:

cui in tuo sancto nomine habiReligionis Beatse Marise de Mercede
imponimus, quem ex devotione cupit portare, dum
vitam duxerit in humanis; ut, te largiente, et devotus (vcl devota) in Ecclesia persistere, et vitam
percipere mereatur aeternam. Per Christum Domiy^ dicere digneris

tum

sanctse

num

nostrum.

^).

,

Amen.

BENEDICTIO ALIA EJUSDEM SCAPULARIS
Propria ejusdem Ordinis.

y. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit caelum et terram.
y. Ostende nobis Domine misericordiam tuam.
l^. Et salutare tuum da nobis.
i^.

Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.

f.

Dominus vobiscum.

i^.

Et

^.

cum

spiritu tuo.

Oremus.

DOMiNE

Jesu Christe qui tegimen nostrae mortalitatis induere dign^tus es
obsecramus
,

:

immensae largitatis tuae abundantiam; ut hoc genus
vestimentorum quod sancli Patres ad innocentiae
et sanctitatis indicium ferre sanxerunt, ita bene *^
dicere digneris, ut qui hoc usus fiierit, te indiiere
Qui vivis et regnas in ssecula sseculomereatur
rum. i^. Amen.
,

:

Boned, et impos. Scap. B. M. V. Salutis infirm.

PATER

Oremus.
et Deus

misericordiarum

nis, qui te

129*

totius consolatio-

maxime mirabilem

laudabilem

et

prsebes in gloriosissima Virgine Maria, unigeniti
qui nobis eam in misericordiae maFilii tui matre
trem donasti, captivorumque redemptricem effetuam supin ipsaque glorificari complaces
cisti
,

,

:

ut super hoc signum
(scapulare seu vestimentum), pro ipsius sanctissimae Virginis veneratione adaptatum, et super
quamlibet ipsius partem sacram tuam bene *^ dictionem benignus efFundas; et praestes, ut qui eam
devote coliierit, potentissimum redemptricis su-

plices

exoramus clementiam

;

,

pernfe experiatur auxilium, tuamque misericordiam
piissimam in praesenti et in futiiro sseculo. Per eiimdem Christum Dominum nostrum. ^. Amen.

Oremus.

CLEMENTissiME Dominc Deus, qui Beatissimam
matrem,
candido in seternum fulgere
fecisti
bene ^ dicere, qusesumus, velis album
istud operimentum, in ejiisdem Virginis Matris, captivorum auxiliatricis, honorem consecratum; ut,
qui veneretur devote, a malis omnibus sit liber, et
superno byssino in cselis vestiri mereatur. Per eiimdem Christum Dominum nostrum. i?. Amen.
Virginem Mariam,

byssino splendenti

Filiitui felicissimam

et

:

Aspergatur aqua beaedicta.

BENEDICTIO ET IMPOSITIO

SCAPULARIS

B. V.

M.sub titulo SALUS INFIRMORUM

Propria Clericoriim Regiil. Infirinis Ministrantium.

FORMULA BENEDICENDI SCAPULARE
f.
^.

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cselum et terram.

130*

Benedictio et impositio Scapularis

Dominus exaudi orationem meam.
Et
clamor meus ad te veniat.
^.
y.

f, Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

BENE

Dic,

>j(

hoc

Domine qusesumus, indumentum

quiciimque illud in honoInfirmorum siimpserint,
mentis et corporis sanitate gaudeant, et in hora
exitus sui ad vitam perducantur seternam. Per Christum Dominum nostrum. i^. Amen.
:

et praesta, ut

rem Mariae Deiparse

Salutis

Deinde aspergatur aqua benedicta.

FORMULA BENEDIGENDI
PARVAS CRUCES RUBRI COLORIS
SCAPULARIBUS ADNECTENDAS

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
f. D6mine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f. D6minus vobiscum.

f.
^.

^. Et

cum

BENE

Oremus.
Domine, cruces

istas, ut sint remesalutare fidelibus
et prsesta per invosancti Nominis tui, ut quiciimque eas

>^ Dic,

dium

cationem

spiritu tuo.

portaverint

:

,

corporis sanit^tem

accipiant. Per Christum
^.

,

dnimse tutelam
nostrum.

et

Dominum

Amen.
Oremus.

OMNiPOTENS sempiterne Deus,
preti6so

Filii

tui

eamdem sanctissimam crucem,
Filii tui

Jesu Christi,

qui crucis signum

sanguine consecrasti

mundum

,

per

mortem

ipsius
redimere voluisti,
et

acper ejiisdem venerabiliscrucisvirtiitem h6minum
genus ab antiqui hostis tyrannide liber^sti te sup:

B.

pliciter

M. V. Salutis infirmorum.

J31*

exoramus, uttua pietate has cruces bene

*h

dicere digneris, et cselestem ejus virtiitem et gratiam impertiri; ut quicumque eas super se gestaverit, caelestis gratise plenitiidinem recipere, et
Christum contra omnes diabolicas versutias defens6rem habere mereatur Qui tecum, et cum Spiritu
sancto vivitetregnat, per omnia ssecula sseculorum.
:

I^.

Amen.

Deinde aspergantur aqua benedicta.

FORMULA BENEDICENDI
CORONAM DOMINI PRO AGONIZANTIBUS
f.
^.

f.
^.
f.
^.

y.

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedices coronge anni benignitatis tuse.
Et campi tui replebiintur ubertate.
Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.

^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

DOMiNE Jesu Christe, qui in sirailitudinem hominum factus, et in mundo conversatus, tam
multa pati pro hominum saliite et in cruce mortem subire voluisti
dignare, qusesumus, hanc
dicere et sancti >^ ficare Coronam ut qui
bene
eam pie gestaverit, et devote recitaverit, multiplici
gratise et indulgentise tu3e dono ditatus, aeternam in
caelo coronam obtinere mereatur
et fideles etiam
toto orbe terrarum in extremis laborantes, misericordia tua adjiiti, de agone ad perpetuam tuae claritatis gloriam pertingere valeant. Per te
Jesu
Christe Salvator mundi qui vivis et regnas cum
Deo Patre in unitate Spiritus sancti Deus, per
omnia ssecula sseculorum. ^. Amen.
,

:

^

;

:

,

:

Deinde aspergatur aqua benedicta.

132*

Scapul. B. M. V. Salutis inflrmorum,

OR.\TIONKS RECITAND.K

CUM FIDELES PI^ SOCIETATI ADSCRIBUNTUR
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cselum et terram.
T. Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f. Dominus vobiscum.

f.
^.

^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

OMNiPOTENS
deprecamur

misericors Deus, te humiliter
ut qui pise huic Societati nomen

et
:

dederint, beatissimam Virginem Mariam infirmorum
saliitem exorantes, et corporum medelam obtineant,
et animae sanitatem. Per Christum Dominum no-

K Amen.

strum.

(>remus.
providentia bedtum Joseph
inefFabili
qui
DEUS,
sanctissimse Genitricis tuge Sponsum eligere
dignatus es, eique morienti una cum ipsa Immaculata Virgine adstitisti concede ut, eo intercedente,
in hora exitus nostri sanctissimum tuum et Mariae
nomen invocemus, atque aeternam ingredi requiem
valeamus Qui vivis et regnas, etc. ^. Amen.
;

:

:

Oremus.

DEUS, qui sanctum Camillum singulari caritatis
prserogativa decorasti, ac novae prolis ad infirm6rum subsidium efTecisti patrem ejus meritis et
intercessione concede; ut, qui aegrotando laborant,
:

ad animse saliitem proficiant sempiternam.
Christum Dominum nostrum. i\ Amen.

Per

FOllMULA ADHIBENDA

DUM SCAPULARE PORRIGITUR
AcciPE

frater

signum

(

piae

vel soror) hdbitum hunc, singuldre
Societatis sub titulo sanctissimae

1

Bened.

et

133*

impos. Ciiicturse B. M. V.

Virginis de Salute, ac sanctorum Josephi et Gamilli,
ut ita indutus (vel indiita) sub eorum patrocinio
perpetuo vivas. ^. Amen.

FORMULA ADHIBENDA
DUM CORONA PORRIGITUR
AcciPE coronam Domini nostri Jesu Christi, in
memoriam passionis ejus contextam ut cum
eum ore laudAveris, omnes in agone constitiiti pa:

ad vitam perveniant
sempiternam. Per eiimdem Christum Dominum
nostrum. ^ Amen.
Pax et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et
descendat super te et
Filii >J4, et Spiritus sancti
maneat semper. ^. Amen.
tienter dolores sustineant, et

,

,

BENEDIGTIO ET IMPOSITIO

CINCTURiE BEkTM MkRlM VIRGINIS
Propria Ordinis Eremitarum

S. Auffustini.

Sacerdos superpelliceo ac stola alba indutus, dicat

:

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^ Qui fecit cselum et terram.
f. Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
y. Dominus vobiscum.
f.

i^.

Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

OMNiPOTENS

misericors Deus, qui peccatoribus, pietatis tuae misericordiam quserentibus,
et

veniam et misericordiam tribuis oramus clementiam tuam; ut hanc corrigiam bene >J^ dicere et
sanctificare digneris, ut omnis persona, quse pro
:

,

peccatis suis
verit

,

illa

gratam

praecincta

tibi

RiT. N. 190.

fiierit,

continentiam

,

atque

eam

porta-

mandatoriimque
16

134*

Bened.

et

impos. Cincturse B. M. V.

tuorum obedienliamservet, etintercedentibus beata
Maria semper Virgine, ac sanctis Augustino, et M6nica, veniam peccatorum suorum obtineat, et vitam
consequatur seternam.
nostrum. ^. Amen.

Per

Christum

Dominum

Oremus.

PRECAMUR

te,

Domine

sancte, Pater omnipotens,

Deus ut hanc corrigiam in signum pubene ^ dicas, ad restringendos lumbos et

seterne
ritatis

:

renes, et voluntatem sub tua lege comprimendam;
ut quicumque illam devotionis stiidio semper por-

etmisericordiamtuamimploraverit, veniam,
indulgentiam tuse sanctissimae misericordise consequatur. Per Christum Dominum nostrum.

taverit,
et

Amen.

^.

BENEDICTIO CORONiE
Oremus.

DOMiNE

Jesu Christe, qui discipulos tuos orare
docuisti siiscipe, qusesumus, bene >^ dicendo
orationes famulorum
famulariimque tuarum ut
illorum oratio a te semper incipiat, et per te coepta
:

;

,

finiatur

:

Qui

vivis.

i^.

Amen.

BENEDICTIO PERSON^
Oremus.

HDESTO

Domine supplicationibus

nostris

:

ut

hic f^mulus tuus (vel haec famula tua), cui in
tuo sanctissimo nomine hanc corrigiam imponimus,
te largiente semper devote in sancta religi6ne persistat.

Per Christum

D6minum

nostrum.

l^.

Amen.

Deinde ipsam aspergat aqua benedicta.
Postea

eam cingens

corrigia, dicat

:

Accipe corrigiam super lumbos tuos
ut sint
lumbitui praecincti, in signum temperantise et casti:

tdtis.

In

Amen.

n6mine

Patris, et Filii >^

,

et Spiritus sancti.

;

Benedictio corona^ Septem Dolorum B. M. V.

Doinde dicot Sncerdos

135*

:

Dominus qui coepit in vobis opus bonum, et ipse
et augmentum gratiae et glorise, meritis
perficiat
semper Virginis, et sancti Augustini,
Marise
beatse
:

ejusque devotissimae matris Monicse,
cedat.

vobis con-

Amen.

Et ego auctoritate qua fungor, indultoque Apocommisso, vos recipio, atque accepto
participes omnium bonorum, quse fmnt per totum

stolico milii
et

:

Ordinem

sancti Augustini, constituo.
Benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii >J<,
et Spiritus sancti, descendat super vos, et maneat
semper. ^. Amen.

BENEDICTIO CORONiE SEPTEM DOLORUM
Propria Ordinis Sercoriim

B.

B. M. V.

M. V.

Sacerdos superpelliceo ac stola alba indutus, dicat

V.

Adjutorium nostrum in n6mine Domini.
Qui fecit cselum et terram.
Dominus vobiscum.

i^.

Et

f.
^.

cum

:

spiritu tuo.

Oremus.

OMNiPOTENS
miam

misericors Deus

qui propter nicaritatem, qua dilexisti nos, Filium tuum
et

,

unigenitum, Dominum nostrum Jesum Ghristum,
pro redemptione nostra de ca^lis ad terram descen-

carnem suscipere, et crucis tormentum subire
obsecr^mus immensam clementiam tuam
hanc coronam, in memoriam septem dolorum

dere,

voluisti

:

ut
Genitricis Filii tui ab Ecclesia tua fideli dicatam,
bene J^ dicas, et sancti J^ fices, et ei tantam Spiritus sancti virtiitem infundas, ut quiciimque eam
recitaverit, ac secum portaverit, atque in domo sua
reverenter temierit ab omni hoste visibili et invisibili, semper et ubique in hoc sseculo liberetur, et
in exitu suo a Beatissima Virgine Maria tibi bonis
,

136

Bcnedictio cinguli S. Thomae Aquinatis.

operibus coronatus prsesentari mereatur. Per eumdem Ghristum Dominum nostrum. i^. Amen.
Deinde Sacerdos aspergat coronam aqua benedicla.

eam porrigois, dicat
Accipe coronam beatae Marise Virginis, in memoriam septem dolorum suorum contextam ut dum
eam ore laudaveris ejus pcenas toto corde compaPostea

:

:

,

tiaris.

Amen.

Deinde benedicens dicat
Pax et benedictio Dei omnipotentis Patris, et
:

Filii j,

descendat super

et Spiritus sancti

super vos),

et

maneat semper.

BENEDICTIO CINGULI

^,

TEOMM

S.

te

(

vel

Amen.

AQUINATIS

AD SERVANDAM CASTITATEM
Propria Ord. Prsedicntorum.

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
i^. Qui fecit cselum et terram.
f. Dominus vobiscum.
f.

^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

DoMiNE

Jesu Christe,

Fili

Dei vivi, puritatis ama-

tor et custos, obsecrdmus immensam clementiam tuam ut sicut ministerio Angelorum sanctum
Thomam Aquinatem cingulo castitatis cingere, et a
:

labe corporis ac animae praeservare fecisti; ita ad
honorem et gloriam ejus bene ^j^ dicere, et sancti
ficare digneriscingula ista ut quiciimque ipsa circa
renes reverenter portaverit ac tenuerit, ab omni
immunditia mentis et corporis purificetur, atque in

^

:

suo per manus sanctorum Angelorum tibi
digne prsesent^ri mereatur Qui cum Patre et Spiritu sancto vivis et regnas in s^ecula saeculorum.
exitu

:

^.

Amen.

Et aspergatur aqua benedicta.

,

Benedictio

numismatum

S. Benedicti.

BENEDICTIO NUMISMATUM
Propria Ordinis

S.

S.

y.
^.

BENEDICTI

Benedicti.

SACERDOS benedicturus Numismata
incipit absolute

137*

sancti Benedicti

:

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cselum et terram.

/TyxoRCizo vos, numismata, per Deum Patrem ^
Va omnipotentem, qui fecit cselum etterram, mare

omnia quse in eis sunt. Omnis virtus adversarii,
omnis exercitus diaboli et omnis inciirsus, omne
phant^sma satanse, eradicare et effugare ab his numismatibus ut fiant omnibus qui eis usiiri sunt,
salus mentis et corporis in nomine Patris ^ omnipotentis, et Jesu *^ Christi Filii ejus Domini nostri,
et

,

:

:

,

et Spiritus sancti

^

Par^cliti, et in caritate ejiisdem

Domini

nostri Jesu Christi qui venturus est judicdre vivos et mortuos, et s^eculum per ignem.
^.

,

Amen.

Kyrie eleison. Christe
Pater noster. secreto.

eleison.

Kyrie eleison.

Et ne nos indiicas in lentationem.
r|. Sed libera nos a malo.
y, Salvos fac servos tuos.
j^. Deus meus, sperantes in te.
y. Esto nobis Domine turris fortitiidinis.
V.

^.
V.
^.
V.

A

facie inimici.

Dominus virtiitem populo suo dabit.
Dominus benedicet populum suum in pace.
Mitte nobis Domine auxilium de sancto.

Et de Sion tuere nos.
Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
^:.

V.

y.

D6minus vobiscum.

i^.

Et

cum

spiritu tuo.

:

138*

Bened.

et

impos. chordse S. Fraucisci Assis.

Oremus.

DEUS omnipotens, bonorum omnium largitor, supplices te rogdmus, ut per intercessionem sancti
Benedicti, his sacris numismatibus, litteris ac characteribus a te designatis, tuam benedictionem infiindas ut omnes qui ea gestaverint, ac bonis operibus intenti fuerint, sanitatem mentis et corporis,
et gratiam sanctificationis, atque indulgentias nobis
concessas consequi mereantur; omnesque diaboli
insidias et fraudes, per auxilium misericordisetuse,
effiigere valeant, et in conspectu tuo sancti etimmaculati appareant. Per Dominum nostrum Jesum
Christum, etc. ^. Amen.
Oremus.
qui voluisti pro totius mundi
Christe,
Jesu
DOMiNE
redemptione de Virgine nasci, circumcidi, a Ju:

dseis reprobari, Judae osculo tradi, vinculisalligari,
spinis coronari, clavis perforari, inter latrones crucifigi, lancea vulnerari, et tandem in cruce mori

per hanc tuam sanctissimam passionem humiliter
exoro ut omnes diabolicas insidias et fraudes
expellas ab eo, qui nomen sanctum tuum, his litteris ac characteribus a te designatis, devote invocaverit, et eum ad saliitis portum perdiicere digneris
Qui vivis et regnas in seecula saeculorum. ^ Amen.
Benedictio Dei Patris omnipotentis, et Filii ^, et
Spiritus sancti descendat super hsec numismata, ac
ea gestantes, et maneat semper. Amen.
Deinde Sacerdos aspergit Numismata aqua benedicta.
;

BENEDICTIO ET IMPOSITIO

CHORDiE

S.

FRANCISCI ASSISIENSIS

Propria Ord. Minorum Conventualium.

Sacerdos indutus superpelliceo ac stola alba, dicat
y.

^.

Adjutorium nostrum in nomine D6mini.
Qui fecit caelum et terram.

Bened.
y.
1^5^

et

impos. chorda^ S. Francisci Assis.

Ora pro nobis, beale Pater Francisce.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

V.

Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.

^.

Et

y.

^.

139*

cum

spiritu tuo.

Oremus.
servum
redimeres, Filium tuum per
DEUS
manus impiorum ligari voluisti bene ^ dic,
qusesumus, funem istum, et prsesta; ut famulustuus
qui, ut

:

qui eo velut ligamine pcenitentiali sui corporis cingetur, vinculorum ejiisdem Domini nostri Jesu
Christi perpetuo memor exsistat, etin ordine, quem
assiimpsit, perenniter perseveret, tuisque cum affectu semper obsequiis se alligatum esse cognoscat.

Per

Dominum nostrum Jesum Christum

Filium

tuum Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus
sancti Deus, per omnia sEccula sseculorum. h Amen.
:

.

Oremus.

OMNiPOTtNS sempiterne Deus,

qui omnibus pecca-

toribus, quserentibus veniam et misericordiam,
qusesita et optata misericorditer tribuisti
oramus
immensam clementiam tuam, ut has chordas (vcl
hanc chordam) bene *^ dicere, et sanctificare digneris; ut quicumque iis (vel ea) pro peccatis suis
cincti fuerint (vel cinctus fuerit), et clementiam
tuam imploriverint ( vel imploraverit ) meritis et
intercessione beatissimi servi tui Francisci veniam
:

,

indulgentiam suorum peccatorum, fructiimque
consequantur (vel consequ^tur). Per Christum Dominumnostrum. f?. Amen.
et

tuae sanctae misericordise

Deinde aspergatur aqua benedicla; mox Sacerdos cingendo eum chorda, dicat
:

Accipe chordam super lumbos tuos ut sint lumbi
:

tui praecincti in

et Filii

^,

signum

nomine
Amen.

castitatis. In

et Spiritus sancti.

^.

Patris,

Formula benedictionis aquse

140*

S. Vincentii.

BENEDICTIO ET IMPOSITIO CINGULI LANEI
PRO CHORDIGERIS

S.

FRANCISCI DE PAULA

Propria Ordinis Minimorum.
superpelliceo et stola alhi coloris indutus,
signans se signo crucis, dicit

SACERDOs

:

f. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit cselum et terram.
f. Dominus vobiscum.
i^.

Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

OMNiPOTENS,

sempiterne et misericors Deus,
qui pietatis tuae indulgentiam peccatoribus,
quaerentibus veniam et misericordiam, tribuisti
ordmus immensam clementiam tuam,ut hoc cin:

gulum laneum

(vel hsec cingula lanea) bene J^ dicere et sanctificare digneris; ut quiciimque pro
peccatis suis cincti fiierint, et misericordiam tuam
implor^verint, intercedentebedto Francisco,veniam
et indulgentiam tuae sanctse misericordise consequantur. Per Ghristum Dominum nostrum. ^. Amen.

Aspergit a^^ua l)enedicta; deinde porrigit

,

dicens

:

Accipe cingulum super lumbostuos ut sint lumbi
signum castitatis et temperantiae.
:

tui prgecincti in

In

nomine Patris
Amen.

^

,

et Filii, et Spiritus sancti.

^.

FORMULA BENEDICTIONIS
AQUiE

S.

VINCENTII FERRERII PRO INFIRMIS
Propria Ordinis Praedicatorum.

Adjutorium nostrum in nomine D6mini.
Qui fecit cselum et terram.
f. Sit nomen Domini benedictum.
^. Ex hoc nunc, et usque in sseculum.
f. Domine exdudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.

y.

i^.

;

Formula benedictionis aquae
y.

Dominus vobiscum.

i^.

Et

cum

S. Vincentii.

^^^*

spiritu tuo.

Oremus.

mAJESTATEM tuam, Dominc, supplices exoramus,
ut qui in deserto eremi petram benedixisti,
ut bis a virga Moysi perciissa, aquse ex ea largissime
egrederentur et geminam illam percussionem sacramentum Passionis et duo ligna Grucis significare voluisti tua quoque benignitate et clementia
per ejiisdem sanctae Crucis mysterium, aquam
sanctifices ut omnis
istam larga benedictione
biberit,
qui
de
ea
vel ex ea aspersus
infirmus,
fiierit, sentiat statim salutarem tuae benedictionis
effectum. Per Ghristum Dominum nostrum.
,

,

;

^

i^.

Amen.

BENEDico hanc aquam
omnipotentis

tum

,

credvit

,

nomine Dei

^

Patris
gra-

usum humanum

elementum, ut sit sordium lavacrum
mira omnipotentia elevatum

corporis et dnimse

potum

in

qui hoc ad
,

refrigerium sit sestuantibus, via et semita navigantibus et qui in aqua et
per aquam in mundi universi submersione sacramentum novae legis prsesignavit cum octo animas
salvavit in arca super eam ambuldnte, apertis cataractis cseli pluere fecit eam quadraginta diebus et
quadraginta noctibus super terram, hanc aquam
sitientibus tribuat

,

;

,

bene J^dicat, et sancti »j^ ficet, ut ad sui sancti
Nominis et sancti Vincentii invocationem aegrotum
sanet, consolidet infirmum, dejectum erigat, immiindum purificet ac petenti ab eo saliitem potenter
restituat. In nomine Pa ^^ tris et Fi >i^ lii et Spiritus

^

sancti.

r;.

Amen.

Sacerdos tangens vas aquse Reliquia
S. Vincentii, dicat

vel

Imagine

:

Oremus.

ADESTO, Domine,

supplicationibus nostris, et elemento huic aquae meritis sancti Vincentii, cujus
Reliquia (vel Imagine) tangitur, virtiitem tuae ite-

;

142*

Modiis benedicendi aquam S. Ignatii.

ratse

ad

benedi

k^ ctionis infunde, ut bibenti fiat

saliitem.

In

^.

potus

Amen.

nomine Pa j,
^i. Amen.

tris

,

et Fi i^

lii

,

et Spiritus

^

sancti.

Quatuor Cruces in hac Oratione pra^signata:' fiei-l
debent cum Reliquia vel Imag-ine. Sacerdos dicat
Antiphona. Adsit nobis propitius in hujus vitse
vespere, ad Christum nos Vincentius tuto ferens
,

:

itinere.

Ora pro nobis, beate Vincenti.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus.
DEUS, qui gentium multitudinem, mira beati Vincentii Confessoris tui praedicatione ad agnitionem tui nominis venire tribuisti prsesta, qusesumus
ut quem ventiirum judicem nuntiavit in terris, praemiatorem habere mereamur in cselis. PerChristum
Dominum nostrum. ^) Amen.
f.
^.

,

:

MODUS BENEDICENDI AQUAM
Pro Societate

Jesii

S.

IGNATII

npprobatus.

Adjutorium nostrum in nomine D6mini.
Qui fecit cselum et terram.
f Sit nomen Domini benedictum.
j^. Ex hoc nunc, et usque in sseculum.
y Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
i^
f. Dominus vobiscum.
f.

i^.

.

.

Et

i^

cum

DOMiNE

spiritu tuo.

Oremus.
sancte, Pater omnipotens, seterne Deus,

qui benedictionis tuse gratiam aegris infun-

dendo corporibus, factiiram tuam

multiplici pietate
custodis, ad invocationem nominis tui benignus
assiste, ut intercedente beato Igndtio Confessore
tuo famulos tuos ab aegritiidine liberatos et sanitate
don^tos, dextera tua erigas, virtiite confirmes, po,

Boned.

impos. scap. B. M. V. de Monte Carm.

et

143*

testdte tuearis atque Ecclesise tuse sanctae cum omni
prosperitdte restituas. Per Dominum nostrum Jesum

Christum Filium tuum, etc. i^. Amen.
Immergitur aquae numisma seu Reliquiarium
,

Ignatii, et

Orationis

BENE

immersum

:

Dic, Domine, hanc aquam, ut sit remesalutdre generi humano et per intercesbeati Ignatii, cujus numisma (vel reliquiae)
immergitur (vel immerguntur), praesta, ut

*i<

dium
sionem
in

sancti

tenetur usque ad finem hujus

eam

,

quiciimque ex ea
et animse tutelam
num nostrum. t^.
Educitur ex aqua

sumpserint, corporis sanitatem
percipiant. Per Christum Domi-

Amen.

numisma seu Reliquiarium.
Or^mus.
tui nominis gloriam propaad
majorem
qui
DEUS,
gdndam, novo per beatum Ignatium subsidio
concede; ut ejus
militantem Ecclesiam roborasti
:

auxilio et imitati6ne certantes in terris, corondri
cum ipso mereamur in caelis. Per Dominum no-

strum.

»?.

Amen.

FORMULA BENEDICEXDl ET IMPONEXDI
B. M. V. DE MONTE CARMELO
omnibus adhibenda Sacerdotibus facultatem

SCAPULARE
alj

habentibus

adscribendi

Christifideles

Confraternitati

ejnsdem Scapularis.
y.

Ostende nobis Domine misericordiam tuam.

^. Et salutare tuum da nobis.
f- Domine exaudi orationem meam.
^- Et clamor meus ad te veniat.
f- Dominus vobiscum.
^- Et cum spiritu tuo.

Oremus.

DOMiNE Jesu Christe, humani generis Salvator,
hunc habitum, quem propter tuum tuseque

144*

Form.

])ened. quat. scapul. Ss. Triuitatis, etc.

GenitricisVirginis Marise de Monte Carmelo amorem
servus tuus devote est delatiirus dextera tua sanctifica, ut eadem Genitrice tua intercedente, ab
hoste maligno defensus in tua gr^tia usque ad mor,

tem perseveret

:

Qui

vivis.

Deiude aspergal aqua benedicta habitum,
ipsum imponat dicens

et

postea

:

AcciPE hunc hdbitum benedictum precans

san-

ctissimam Virginem, ut ejus meritis illum perferassinemdcula,ette ab omni adversitate defendat
atque ad vitam perdiicat seternam. Amen.
Deinde dicat
EGO, ex potestate mihi concessa, recipio te ad par:

ticipationem omnium bonorum spiritu^lium,
quae, cooperante misericordia Jesu Christi, a Religiosis de Monte Carmelo peraguntur. In nomine
Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen.
Bene *^ dicat te Conditor cseli et terrae Deus
omnipotens, qui te coopt^re dignatus est in Confraternitatem beatse Mariae Virginis de Monte Carmelo,
quam exoramus, ut in hora obitus tui, conterat
caput serpentis antiqui atque palmam et coronam
sempiternam hereditatis tandem consequaris. Per
,

Christum

Dominum

nostrum. Amen.

Aspergat aqua benedicta.

FORMULA BENEDICENDI
QUATUOR SCAPULARIA SS. TRINITATIS,
C, IMMACULATiE CONCEPTIONIS
AC .SEPTEM DOLORUM B. M. V.

PASSIONIS

D. N. J.

Pro Sacerdotibus Congreg.

Ss.

Redemptoris.

Adjutorium nostrum in nomine D6mini,
Qui fecit caelum et terram.
f. Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.

f.
^.

Forin. bened. quat. scapiil. Ss. Trinitatis, etc.

f.

Dominus vobiscum.

^.

Et

cum

i45*

spiritu tuo.

Oremus.

DOMiNE Jesu Christe, omnium caput fidelium,
et humani generis Salvator, quitegmen nostrse
obsecramus
mortalitatis indiiere dignatus es
abundantiam,
ut induimmensam largitatis tuse
:

menta hsec in obsequium Ss. Trinitatis institiita,
nec non in honorem et memoriam dolorosissimae
Passionis tuae, in honorem beatissimse Virginis Matuse sine labe conceptae, doloresque tuos ac
vices peramanter dolentis, ita bene >i* dicere et
ficare digneris, ut qui (vel quae) ea assiimsancti
pserint, eadem Genitrice tuaintercedente,tequoque
salutare nostrum, corpore et anima indiiere mereantur Qui vivis et regnas in ssecula saeculorum.
tris

^
:

^ Amen.
Sacerdos aspergat aqua benedicta.

MODUS INDUENDI
Sacerdos omnibus scapularia singillatim imponat
deinde formulam proferat supra omnes simul.
1.

fidei

vum

,

ac

Accipite habitum Ordinis Ss. Trinitatis in
spei et caritatis augmentum ut induatis nohominem qui seciindum Deum creatus est in

,

,

,

,

justitia et sanctitate.
2. Accipite scapulare Passionis Domini nostri
Jesu Christi, ut veterem hominem exiiti noviimque
indiiti, ipsum digne perferatis, et ad vitam perve-

niatis

sempiternam.

Accipite scapulare devotorum beatissimse
Marise Virginis sine labe conceptae, ut ejus intercessione ab omni inquinamento mundati, ad vitam
perveniatis aeternam.
4. Accipite habitum Servorum beatissimae Mariae
Virginis septem Dolores ejus devote recolentium,
ut dolores ipsos assidue recogitantes, passionem
3.

16*

146*

Form. bened. quat. scapul.

Ss. Trinitatis, etc.

Domini Nostri Jesu Christi in corde et corpore
vestro impressam jiigiter teneatis.
Ego ex facultate apostolica mihi delegata, recipio
vos in participati6nem bonorum spiritualium et indulgentiarum, quibus prsedicti Ordines seu Congregationes pollent. In nomine Pa J^ tris, et Fi
lii, et

^

Spiritus J< sancti. Amen.
f. Salvos fac servos tuos.
^. Deus meus, sperantes in te.
f. Mitte eis auxilium de sancto.
^. Et de Sion tuere eos.
f. Esto eis Domine turris fortitudinis.
^. A f^cie inimici.
f. Nihii proficiat inimicus in eis.
^. Et filius iniquitatis non apponat nocere eis.
y. Domine exaudi orationem meam.
l^.

Et clamor meus ad

f.

Dominus vobiscum.

R).

Et

cum

te veniat.

spiritu tuo.

Oremus.

AD^STO Domine supplicationibus nostris, et quibus
in tuo nomine sacros hdbitus imposiiimus, ita
bene

^

dicere digneris, ut tuae gratiae cooperantes,
vitam c6nsequi mereantur aeternam. Per Christum
Dominum nostrum. ^. Amen.
Benedictio Dei omnipotentis Pa J^ tris, et Fil.^ iii,
et Spiritus *^ sancti descendat super vos et maneat
semper. Amen.
Formula recitetur numero singulari si uni tantum
personse sint scapularia imponenda.
'

,

BENEDIGTIONES NOVISSIMiE

ABSOLUTIO GENERALIS et BENEDICTIO PAPALIS
PRO REGULARIBUS ORDINIBUS ET TERTIARIIS
AD EOS PERTINENTIBUS
Ss. D. N. Leo PP. XIII. per Breve Apostolicum Quo
universi d. d. 7. Julii 1882 circa absolutionis tum generalis, tum in articulo mortis, tum Papalis benedictionis
formulas sequentia decrevit
:

/.

Pro Absolutione

omnibus formula

articulo mortis retineatur in
praescripia in Constitutione sa. me.
in

Benedicti Papse XIV. Pia Mater, addito tantum ad Confiteor nomine Sancti proprii Fundatoris.

Qua^ formula invenitur

in Rituali

Romano,

pag-. 102.)

Summi

Pontificis nomine impertienda
detur cum formula approbata in Constitutione ejusdem
sa. me. Benedicti Papx XIV. Exemplis Prsedecessorum,
sed nonnisi bis in anno , et sub conditione quod hxc Benedictio numquam detur eodem die et in eodem loco,
//.

Benedictio

eam impertiat.
(Quam formulam habes in Rituali Romano,

ubi Episcopus

pag-. 266.)

In Absolutione generali pro Regularibus cujuscumque Ordinis, atque in Benedictione cum Indulgentia
plenaria pro Tertiariis Ssecularibus adhibeantur omnino
duae insequentes formulse a Reverendissimo Assessore
Sacrse Rituum Congregationis propositse atque ab eadem
///.

148*

Formula absolut. gener. pro regular.

etc.

approbatse , abrogatis penitus et suppressis quibuscumque aliis formulis hucusque usitatis , videlicet :
I.

Formula absolutionis generalis pro Regularibus

cujuscumque Ordinis hoc

privilegio fruentibus.

Antiph. Ne reminiscaris Domine, delicta nostra
vel parentum nostrorum, neque vindictam sumas
de peccatis nostris.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Pater noster.
f. Et ne nos inducas in tentationem.
^. Sed libera nos a malo.
y. Ostende nobis Domine misericordiam tuam.
^. Et salutare tuum da nobis.
y. Domine ex^udi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
,

f. Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo,

Oremus.
proprium est, misereri semper et
parcere, siiscipe deprecationem nostram,
ut nos, et omnes famulos tuos, quos delicto-

^EUs,

rum

cui

catena constringit, miseratio tuse pietatis cle-

menter absolvat.
Exaudi, qusesumus Domine, siipplicum preces,

et

confitentium tibi parce peccatis, ut pariter nobis
indulgentiam tribuas benignus et pacem.
Ineffabilem nobis, Domine misericordiam tuam
clementer ostende ut simul nos et a peccatis omnibus exuas, et a pcenis, quas pro his meremur, eripias.
Deus, qui culpa offenderis, poenitentia placaris
preces populi tui supplicantis propitius respice, et
flagella tuse iraciindise, quse pro peccatis nostris
meremur, averte. Per Christum D6minum nostrum.
,

:

:

Amen.
Completis precibus, ab uno ex adstantibus dicitur Gonfiteor, addito

nomine

proprii Fundatoris.

Formula bened. cum indulg. plen.

149*

etc.

Deinde Sacerdos dicit :Misereatur vestri
gentiam, absolutionem etc.

etc. Indul-

,

Postea subjungit

:

Dominus noster Jesus Christus per merita suae
sacratissimae passionis vos absolvat et gratiam suam
vobis infiindat. Et ego auctoritate ipsius, et beatorum
Apostolorum Petri et Pauli et Summorum Pontificum Ordini nostro ac vobis concessa, et mihi in
hac parte commissa, absolvo vos ab omni vinculo
excommunicationis majoris, vel minoris, suspensionis et interdicti, si quod forte incurristis, et
restituo vos unioni et participationi fidelium, necnon
sacrosanctis Ecclesise Sacramentis. Item eadem
auctoritate absolvo vos ab omni transgressione votorum et regulse, constitutionum ordinationum et
,

admonitionum majorum nostrorum, ab omnibus
poenitentiis oblitis, seu etiam neglectis, concedens
vobis remissionem et indulgentiam omnium peccatorum, quibus contraDeum et proximum fragilitate
humana, ignorantia, vel malitia deliquistis, ac de
quibus jam confessi estis In nomine Patris
et

^

:

Filii et Spiritus sancti.

Amen.

Formula benedictionis cum indulgentia plenaria

II.

pro Tertiariis sascularibus
ca?terisque

omnibus communicationem privilegiorum

gratiarum

cum iisdem

,

vel

et

cum Regularibus

cujuscumque Ordinis habentibus.
Antiph. Intret oratio mea in conspectu tuo, D6mine inclina aurem tuam ad preces nostras parce,
Domine, parce populo tuo, quem redemisti Sanguine tuo pretioso, ne in seternum irascaris nobis.
Kyrie eleison. Christe eleison. K^^rie eleison.
Pater noster.
y. Et ne nos indiicas in tentationem.
R). Sed libera nos a malo.
;

;

150*

Formula bened. cum

iiululg-.

plen. etc.

y. Salvos fac servos tuos.

^. Deus meus, sperantes in te.
y. Mitte eis Domine auxilium de Sancto.
l^. Et de Sion tuere eos.
f. Esto eis Domine turris fortitiidinis.
^. A facie inimici.
f. Nihil proficiat inimicus in nobis.
^. Et filius iniquitatis non apponat nocere nobis.

f. Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f. Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.

Oremus.
DEUS, cui proprium est, misereri semper et parcere, suscipe deprecationem nostram, ut nos,
et omnes famulos tuos, quos delictorum catena
constringit, miseratio
solvat.

tuae

pietatis

clementer ab-

Exaudi, qusesumus Domine, supplicum preces,
confitentium tibi parce peccatis ut pariter nobis
indulgentiam tribuas benignus-et pacem.
Ineffabilem nobis Domine misericordiam tuam
clementer ostende ut simul nos et a peccatis omnibus exuas, et a pcenis, quas pro his meremur, eriet

:

,

,

:

pias.

Deus, qui culpa off^enderis poenitentia placaris
preces populi tui supplicantis propitius respice, et
flagella tuse iraciindise, quae pro peccatis nostris
meremur, averte. Per Christum Dominum nostrum.
:

,

Amen.
Dicto deindc Confiteor, etc, Misereatur, etc.,Indulgentiam, etc, Sacerdos prosequitur
:

Dominus noster Jesus Christus, qui be^to Petro
Apostolo dedit potestdtem ligandi atque solvendi,
ille vos absolvat ab omni vinculo delictorum, ut
habeMis vitam aeternam et vivMis in ssecula saeculorum. Amen.

,

Benedictio

bombycum.

Per sacratissimam passionem

et

151*

mortem Domini

nostri Jesu Christi precibus et meritis beatissimae
semper Virginis Mariae, beatorum Apostolorum Petri
et Pauli, beati Patris nostri N et omnium Sanctorum, auctoritate a Summis Pontificibus mihi commissa, plenariam indulgentiam omnium peccatorum
vestrorum vobis impertior. In n6mine Patris *i* et
Filii et Spiritus sancti. Amen.
,

Si hsec indulgentia immediate post sacramentalem
absokitionem impertiatur, reliquis omissis, Sacerdos
absolute incipiat a verbis Dominus noster Jesus Christus, etc, et ita prosequatur usque ad finem, pkiraH
tantum numero in singularem immutato.
:

BENEDICTIO BOMBYCUM
Adprobata pro Archidicecesi Lugdunensi,
^. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit cselum et terram.
V.

Dominus vobiscum.

i^.

Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

DEUS, omnium

credtor et rector, qui in animalium creati6ne similis suse speciei propagandae
virtiitem contulisti, qu^esumus, ut hsec b6mbycum
semina bene >J< dicere fovere ac multiplicdre tua
pietate digneris, ut sancla altdria tua, e6rum operibus adornata et fideles tui eisdem fulgentes te
uti bon6rum 6mnium largit6rem toto corde gloriRcent
Qui cum Unigenito tuo et Spiritu sancto
vivis et regnas in ssecula saecul6rum. ^. Amen.
,

,

,

,

:

Deinde aspergatur aqua benedicta.

152*

Benedictio vini pro infirmis.

BENEDICTIO CINGULI
QUOD GESTATUR

IN

HONOREM

B. M. V.

VEL ALICUJUS SANCTI

*

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
Ghriste,
bene ^ dic, qusesumus,
Jesu
DOMiNE
hoc cingulum, et praesta, ut qui (vel quae) illud
f.
^.
y.

gestaverit, Beatissimae Virginis Matris tuse (vel sancti N., seu sanctse N ) protectione munitus (vel
munita) ab omnibus periculis defendi, atque dnimse

corporis sanitatem percipere mereatur
Deus in ssecula sseculorum.

et

:

Qui

vivis et regnas
i^.

Amen.

Dein(Je Sacerdos aspergat aqua benedicta.

BENEDICTIO VINI PRO INFIRMIS
y.Adjutorium nostrum in nomine Domini.
]^. Qui fecit caelum et terram.
Y. Dominus vobiscum.
^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

DOMiNE Jesu Christe Fili Dei vivi qui in Cana
dicere
Galilseae ex aqua vinum fecisti bene
,

,

;

^

hanc creaturam vini, quam
ad sustentationem servorum tuorum tribuisti; ut
ubicumque fusum fiierit, vel a qu61ibet potdtum,
divina opulentiae tuae bene ^ dictione repleatur.

et sanctific^re digneris

OMNiPOTENS sempiterne Deus,

salus aeterna cre-

dentium, exaudi nos pro famulo tuo infirmo
(vel famula tua infirma seu famulis tuis infirmis,
,

1

Qui tamen Albo Sanctorum a Sede Apostolica adscriptus

sit.

Benedictio
si

fuerint plures)

,

domus scholarum.

pro quo

(

153*

vel pro qua,

sive

pro

quibus) misericordiae tuae imploramus auxilium;
ut, reddita sibi sanit^te, gratiarum tibi in Ecclesia
tua referat ( vel referant) actiones. Per Christum

Dominum

nostrum.

^.

Amen.

BENEDICTIO DOMUS SCHOLARUM
SACERDOs ingrediens aspergat cubicula aqua
dicens

benedicta,

:

^.
t.

Pax huic domui.
Et omnibus habitdntibus in ea.
Adjutorium nostrum in n6mine Domini.

i^.

Qui

f.

Dominus vobiscum.

i^

Et

f.

fecit

cum

caelum

et

terram.

spiritu tuo.

Oremus.

DOMiNE

Jesu Christe, qui Apostolis tuis prsece-

pisti,

pacem

ut in

quamcumque domum

intrarent,

adprecarentur, sancti >J< fica, qu^esumus,
per ministerium nostrum hanc domum piieris (vel
puellis) educandis destindtam; effunde super eam
tu3e

illi

bene

>i>

dictionis et pacis

abundantiam

,

fiat eis

domui Zachsei, te intrante, facta est;
manda Angelis tuis, ut eam custodiant, et ab ea
omnem inimici repellant potestatem reple docentes in ea spiritu scientise, sapientise et tim6ris tui;
discentes caelesti gratia fove, ut quse salutariter
edocentur,intellectu capiant, corde retineant, opere
exsequantur atque omnes habitatores ejus virtiitum omnium operibus tibi placeant, ut in seternam
domum in cselis aliquando recipi mereantur. Per
te, Jesu Christe, Salv^tor mundi, qui vivis et regnas
Deus in ssecula sseculorum. ^ Amen.
salus, sicut

;

;

Benecl. aquse in

154*

honorem

S. Adelhaidis.

BENEDICTIO UVARUM
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
f. Dominus vobiscum.

T
^.
.

^. Et

cum

spiritu tuo.

Oremus.

BENE ^

Dic,

Domine, hos fructus novos

quos tu rore

vineae,

abundantia pluvidrum,
et temporum serenitate atque tranquillitate, ad maturitdtem perdiicere dign^tus es, et dedisti eos ad
usus nostros cum gratiarum actione percipere in
n6mine Domini nostri Jesu Christi Qui tecum vivit
et regnat in unit^te Spiritus sancti Deus per omnia
caeli, et

:

,

ssecula saeculorum.

^.

Amen.

Deinde aspergat aqua benedicta.

BENEDICTIO AQUiE
IN

HONOREM SANCT.E ADELHAIDIS
Adprobata pro Archidioecesi Coloniensi.

Adjutorium nostrum in nomine D6mini.
J^. Qui fecit cselum et terram.
V. Sit nomen Domini benedictum.
^. Ex hoc nunc et usque