Está en la página 1de 6

GUERRA

y PAZ
Plano del museo

depósito de
Planta baja:
colecciones
1 Zumalacárregui y su tiempo
3 Los hermanos Zumalacárregui

2 Familia Zumalacárregui

3 Taller “Explora el siglo XIX

1
entrada
recepción
tienda

Planta 1ª:

4 Contemporáneos
sala
5 de
investigadores
oficinas
5 Audiovisual: “Dos mundos frente a
frente”

6 Antecedentes de la 1ª Guerra Carlista


6 4 Fueros
Problema dinástico

7 Los adversarios
6 10 Carlistas
11 Liberales
Humanización de la guerra

7 8 9 8 Las claves de la guerra


Ayuda a los carlistas
Ayuda a los liberales
tos armados
La guerra no se limita a enfrentamien
Las capitales
Panorama de San Sebastián
Cansancio de la guerra
La paz
10 Tomás Zumalacárregui. Mito Armamento
9 Periodo entre guerras
2ª Guerra Carlista
Estallido de la guerra 11 Multimedia: “Historia militar del siglo
Estado carlista XIX en el País Vasco”
Propaganda
Últimas acciones
Derrota carlista
EL COMIENZO
DE LA GUERRA
ión del otro
La violencia primera: la descalificac
Al enemigo, ni agua.
Expresión popular
sa la s de l m us eo al gú n texto o imagen que
Busca en las , mo ra l o incluso física del
al ifi ca ció n po lít ica
exprese la desc
enemigo.
ra otro? ¿Se encuentra en
¿La violencia apareció de un día pa
un solo bando o en los dos?

¿Existe algún fenómeno parecido


actualmente? ¿Dónde, cómo?

LOS LÍMITES DE se puede militarizar, un La graduación de la violencia

LA GUERRA Umniliciv il
tar no se puede civilizar
Miguel Unamuno, pensador bilbaíno
¿Qué logró el británico Lord Elliot?

ión? ¿Por qué?


¿Crees que fue un intento de pacificac

más neutral? ¿Por qué?


¿Crees que un extranjero puede ser
EN BUSCA DE Año de guerra, año de mentiras
las armas
Cuando las palabras pueden más que

SOLUCIONES Refrán navarro


versos de
¿Qué argumentos se esgrimen en los
Muñagorri, humanitarios o prácticos?

ta?
a o tenía una propuesta política concre
¿Reivindicaba la paz a cambio de nad

cesos de paz, la buena


¿Qué crees que predomina en los pro
de intereses?
voluntad o el pragmatismo y la luc ha

LA PAZ Símbolos y contenidos

Más traidor que Maroto.


Expresión navarra

z? ¿Qué que ría simbolizar el abrazo?


¿A cambio de qué se consiguió la pa

bles?
ia mil ita r es sinó nim o de pa z? ¿Hay reconciliación sin castigo a los culpa
¿La vic tor

”?
r una mala paz que una buena guerra
¿Qué opinión te merece la frase “mejo
C O N S E C U E N C I A S
LAS I A
D E L A V I O L E N C Las víctimas inocentes
aridos e
s de m uje re s fu er on vio ladas mientras que sus m
Decenas de mile ción.
lpe ad os y to rtu ra do s en campos de concentra
hijos eran go ”
we b “L im pie za ét nic a en la antigua Yugoslavia
Página

eros”,
có su proclama “Paz y Fu
Cuando Muñagorri publi
su mujer e hijos.
los carlistas apresaron a n de
emplo de la re presión sufrida por relació
Busca en el museo otro ej
parentesco.

¿Quién usaba ese tipo de


represión, los carlistas o
los liberales?

¿Por qué crees que se castiga a


inocentes?

C O N S E C U E N C I A S
LAS A
Los límites entre la paz y la guerra

DE L A V I C T O R I
de donde venga
La guerra no trae nada bueno, venga
Versos de Muñagorri

orri
firma del Con ven io de Ber gar a, un teniente liberal apresó a Muñag
Tras la
venganza.
y lo fusiló sin juicio previo, por pura
uir
¿Crees que los sentimientos pueden infl
lo:
en la política? Si es así, pon un ejemp

que , ide olo gía s ap art e, las po stu ras personales gestos, palabras,
¿Crees
o atenuar actitudes violentas?
símbolos...- pueden llegar a provocar

la violencia? Si
¿Cuál es el mejor modo de acabar con
o, claro:
crees que es posible o hay que hacerl
i
Los versos de muñagorr
1 6 11 16
Muñagorrik diona Ateak itxi eta Zertan sartu gerrara Juntak eta apaizak
bere proklamian: ogia garesti, juez iñorentzat? elkar artu ezkero,
gerrak ondatzen gaitu artua ere ai da Madrilen da tronuba noren beldur gera gu
bostgarren urtian; igotzen poliki; gaztelaubentzat; ez orain ta ez gero?
igaz jarri zan Karlos diruba ezkutatzen da an koronatzen dena Gerrak idiki ditu
Madrilgo bidian, egunero emendi, guztion burutzat, guztion begiak
bultza zuten atzera, nola bizi geraren fueroa gordezkero unitzeko, ez bagaude
gerra bere oñian. arritutzen naiz ni. ona da guretzat. burutik jausiak.

2 7 12 17
Agintari onenak Bots urte badijuaz Adiskide maiteak, Legea autsi ezkero
preso daduzkate, ta nekian beti, ona klaro gauza: bizi gera penaz,
euskalduna izatia ia bear ditugu bakarrikan fueroak legea osa dezagun
du bakoitzak kalte; begiak idiki; dira gure kausa; laster eta benaz;
Tejeiro ta Maroto karlistak Ebroz gora aiek defenditzeko pakea etorriko da
guzien alkate motel eta gutxi, deretxua dauka ondoren txit erraz,
zer gizon oietatik aien esperantzetan probintziko semiak Muñagorrik diona,
espera gentzake? ez gaitezen bizi. ori eziñ uka. kontentuz ta pozaz.

3 8 13 18
Karlos agertu ezkero Hainbeste odol ixurtze Relijio santuan Muñagorri, zu zera, zu
probintzi aubetan, ez da doloria? guk elkar arturik, zori onekua,
beti bizi gerade Il da probintzi auetan ez du gure artean bandera altxatu dezu
neke ta penetan; gaztien loria; izango kalterik; gure bakekua.
maiz kendu guk duguna, Patria defenditzea len bezela egiñikan Potentzi ongilleak
beñere ezer eman, litzake onoria, gure funtzioak, emanik besua,
bost negar egiteko anaia anaien kontra elizetan sermoiak laister egingo degu
nunbait jaio giñan txit gauza tristia ta prozesioak. bake ditxosua.

4 9 14 19
Semiak soldadu ta Oraiñ sei eun urte Zori onez berentzat, Probintziano gazte
preso gurasuak, gutxi gora bera, gure aurrekoak onorez betiak,
eziñ pagaturikan Gaztelako reinura beti gorde zituzten bandera bakekora
kontribuzioak; unituak gera; leialki fueroak; guazen guztiak;
trintxera lanetara Gaztelan zein buru dan urtero mudaturikan soldadu, ofiziale,
gañera auzuak, ura guk artzera, diputazioak, orobat jefiak,
dolorezkoak dira fueroak gordezkero, Juntan ematen ziran danak izango ditu
gaur gure pausuak. egin zan papera. orduban kontuak. gradu ta agintiak.

5 10 15 20
Kordoiz inguraturik Disputarikan bada Etzan lapur famarik Potentzi indartsubak
kostatik Ebrora zeiñentzat korua, diputazioan, eman dute itza,
trabaz josirik gaude erabaki bear da ez da beste soñurik egiteko bakiak
bera eta gora; Gaztelan pleitua; oraingo denboran; prestuak dabiltza;
atzenikan frantsesak errege edo erregiña deitu gabe Juntarik, probintziak bakean
itxi du frontera, gure deretxua, illunpe moduban, daduka bizitza,
gerrak ez dakar onik beti gorde digula artu eman garbirik nork ez du bere amaren
iñundik iñora. Garbiro fuerua. ez oi da munduban. sendatu nai gaitza

También podría gustarte