Está en la página 1de 29

Formació de Formadors

LA FORMACIÓN, UNA ESTRATEGIA PREVENTIVA

• ES UN FACTOR INDIVIDUAL RELACIONADO CON


LA SALUD LABORAL QUE ADEMÁS INTERACTÚA
CON OTROS FACTORES.

• HERRAMIENTA CONTRASTADA

• LEGALMENTE EXIGIDA

• ELEMENTO MOTIVADOR EN SÍ MISMO


Formació de Formadors

JUSTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN PREVENTIVA

• MOTIVOS LEGALES:
– Art. 18 L.P.R.L. Obligación información
– Art. 19 L.P.R.L. Obligación formación

• ECONÓMICOS, PERSONALES Y SOCIALES :


– Modelos de gestión preventiva: Calidad Total, Control Total de Pérdidas,
Dupont, Procter & Gamble, etc.
– Investigación de accidentes: causa básica
– Elemento motivador: crecimiento y mejora personal y profesional
Formació de Formadors
ELEMENTOS CLAVE
PARA EL ÉXITO DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN

• Compromiso y apoyo Dirección


de la dirección

• Papel clave de los


mandos intermedios
Mandos

• Participación de todos
los trabajadores
Trabajadores
Formació de Formadors

EL FORMADOR DE PREVENCIÓN

ACCIÓN DÍA A DÍA


AMBIENTE-ENTORNO SEGURO ACCIÓN FORMATIVA
FORMAL
EXPERTOS:
CREDIBILIDAD / COMUNICACIÓN
CONSISTENCIA
PERFIL FORMADOR
Dirección - Soporte SEGÚN NIVELES:
Compromiso / Ejemplo Transmitir conocimientos,
habilidades, actitudes
Mandos - Ejemplo /
Feedback SISTEMAS NUEVOS:
Enseñanza asistida
Compañeros - Feedback Internet
Participación Sistemas mixtos
Formació de Formadors

Balanç de Competències

CONEIXEMENTS:
Transferència de coneixements teòrics i experiències
necessàries per a l’exercici d’activitats en determinat sector

HABILITATS:
Transferència d’habilitats necessàries per aplicar
els coneixements adquirits a l’activitat requerida pel lloc
de treball

ACTITUDS:
Desenvolupament del comportament adient en relació a
la manera i a la voluntat d’exercir una determinada activitat.
Formació de Formadors

Desenvolupament de la Competència

SABER
Coneixements

PODER FER SABER FER


Mitjans Habilitats
Estructura Aptituds
Normes
COMPETÈNCIES

SABER SER
VOLER FER SABER ESTAR
Motivació
Actituds
Clima laboral
Valors
Formació de Formadors
Necesidad formación preventiva: cambiar actitudes

- Personalidad - Materiales
- Sexo, edad… - Técnicos
- Ambientales
- Formación INDIVIDUO ORGANIZACIÓN- Organizativos
- Conocimientos - Sociales
- Habilidades

ENTORNO
- ACTITUDES Riesgos: puesto / generales CAMBIANTE
- VISIÓN DINÁMICA/ESTÁTICA (incluye cambios)
- VISIÓN FUNCIONAL (incluye participación)

CAMBIO DE ACTITUD: ESTAR SIEMPRE


PREPARADO
Formació de Formadors
Reto: dificultad para cambiar actitudes

Realidad ADAPTABILIDAD
FLEXIBILIDAD
CAMBIO CONSTANTE POLIVALENCIA
EXIGENCIAS, EN EL PUESTO…

Competencias Actitud

DIFICULTAD

Técnicas de Atractivo:
formación de - saber comunicar,
adultos Participación - desdramatizar,
- llamar la atención,
- utilizar el humor...
Compromiso: Ejemplo
Formació de Formadors

ETAPAS DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PREVENTIVO (I)

1. IDENTIFICAR NECESIDADES DE FORMACIÓN


– Evaluación de riesgos
– Inventario accidentes e incidentes
– Necesidades expresadas: sugerencias, opinión expertos…
– Necesidades identificadas: inspecciones, observaciones planeadas

Identificación y Evaluación de riesgos

2. PLAN DE FORMACIÓN
– Visón amplia. Más allá de la acción formativa.
– Integral.
– Integrado.
– Realista.
– Flexible.

Plan de prevención
Formació de Formadors
ETAPAS DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PREVENTIVO (II)

ETAPAS DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PREVENTIVO (II)

3. DESARROLLO DE LA ACCIÓN FORMATIVA


– Adquisición de conocimientos y habilidades.
– Cambiar actitud:
• Compromiso
• Participación
• Flexibilidad
• Hábitos

Actuaciones preventivas

4. EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA


– Efectividad
– Eficiencia
– Eficacia
– Transferibilidad

Auditorias y evaluaciones del plan de prevención


Formació de Formadors

L’entorn canviant origina necessitats de formació

La cultura d’empresa Els nous sistemes

(valors, pautes d’actuació, (nous processos, noves tecnologies,


cultura i política de prevenció) nous models organitzacionals, amb
els riscos associats)

NECESSITATS
DE FORMACIÓ
PREVENTIVA

Problemes de seguretat, de Planificació dels RRHH


rendiment o de motivació
(movilitat vertical i horitzontal, noves
(resultats de la prevenció: accidents, incorporacions, promocions internes,
identificació i avaluació de riscos /
rols i responsabilitats en la gestió de la
individuals, departamentals, a nivells
concrets, a tota l’organització) prevenció)
Formació de Formadors
Processos informals de detecció de
necessitats formatives en prevenció

1. ELS PROBLEMES DE L’EMPRESA: Identificació i avaluació


de riscos, vigilància de la salut, accidents, incidents, queixes…

2. ELS PROJECTES DE CANVI O D’INVERSIÓ

3. L’ADAPTACIÓ DEL LLOC DE TREBALL ALS CANVIS PREVISTOS


(Tecnològics, organitzacionals, mètodes, procediments, etc.)

4. LA SOL.LICITUD DELS TREBALLADORS

5. ELS CANVIS CULTURALS


Formació de Formadors
Fases del procés formal d’anàlisi de
necessitats formatives
ANÀLISI DELS OBJECTIUS DE L’EMPRESA
(Objectius del plan de prevenció)

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL: Tasques, processos, riscos, EPIs,


eines…(incloent noves exigències a curt i mig termini)

COMPARAR LES EXIGÈNCIES DEL LLOC (EN TERMES DE C/H/A)


AMB LES COMPETÈNCIES DEL TREBALLADOR

DETECTAR ELS COMPLEMENTS DE FORMACIÓ


NECESSARIS PER OBTENIR L’ACTUACIÓ DESITJADA
Comportament segur i actitud vers la prevenció, responsabilitat en la gestió preventiva

ORDENAR LES NECESSITATS DE FORMACIÓ DETECTADES


EN FUNCIÓ DE LA SEVA IMPORTÀNCIA,
URGÈNCIA I RECURSOS DISPONIBLES
(possibles consequències, gravetat, persones afectades…)
Formació de Formadors

Estratègies de formació

PREPARACIÓ A RECENT INCORPORATS


(Coneixement de l’empresa, procediments,
FORMACIÓ INICIAL eines, competències bàsiques, riscos generals i de
les tasques, política i valors de la prevenció)

FORMACIÓ ADQUISICIÓ I DESENVOLUPAMENT DE C/H/A


DE PERFECCIONAMENT (Formació vers la millora permanent)

FORMACIÓ PREVENTIVA ADQUISICIÓ DE C/H/A


(PROACTIVA) NECESSARIS A MIG TERMINI

C/H/A NECESSARIS PER UN


FORMACIÓ DE PROMOCIÓ
LLOC DE TREBALL SUPERIOR

C/H/A PER UN LLOC DE TREBALL


FORMACIÓ DE RECONVERSIÓ DIFERENT A L’ACTUAL
Formació de Formadors

Acció de formació

ACCIÓ DE FORMACIÓ:

Conjunt d’objectius, continguts, mitjans pedagògics i activitats


programats per a transmetre al participant un nivell de competència que li
permeti desenvolupar adientment les funcions i tasques d’un lloc de
treball
Formació de Formadors

Disseny d’una Acció de formació


Justificació ¿Per què es fa? ¿Per quina raó es fa?
Objectius ¿Per a què? ¿Què es vol aconseguir?

Participants ¿A qui va adreçada? ¿A quantes persones? ¿Què cal


saber sobre elles?
Continguts ¿Què s’aprendrà?

Mètode ¿Com s’aprendrà?

Durada ¿Quina és la durada òptima?

Calendari ZONA
¿Quan es farà? ¿Quins són els millors moment,
horari i freqüència?
Lloc ¿A on es farà? DE
CREIXEMENT
Recursos ¿Quins seran els formadors? ¿Quines
humans característiques i qualitats han de tenir?
Recursos ¿De quin pressupost disposem? ¿Quins suports
materials didàctics necessitarem?
Avaluació ¿S’han assolit els objectius? ¿Quines proves es
faran de control d’aprenentatge?
Formació de Formadors

Objectius formatius

• L’OBJECTIU ÚLTIM DE TOTA ACCIÓ FORMATIVA ÉS


L’ADEQUACIÓ DEL PARTICIPANT AL LLOC DE TREBALL.

• SENSE OBJECTIUS CONCRETS NO ES PODEN


PROGRAMAR ACCIONS DE FORMACIÓ NI AVALUAR ELS
SEUS RESULTATS.
Formació de Formadors

Funcions dels Objectius

Informen als assistents de la finalitat


de l’acció de formació

Guien totes les decisions de formació

Donen la base per avaluar la eficàcia


de les accions de formació
Formació de Formadors

Característiques dels Objectius formatius

• CLARETAT DE FORMULACIÓ

• POSSIBILITAT DE MESURA (HA DE PROPORCIONAR UNA GUIA PER A


L’AVALUACIÓ)

• REFERÈNCIA A ASPECTES RELLEVANTS DEL PROCÉS FORMATIU, EN


RELACIÓ AMB LES FINALITATS ÚLTIMES DE LA FORMACIÓ
Formació de Formadors

Requeriments en la formulació d’Objectius

• Un objectiu és una afirmació en relació amb el que s’espera del


participant.

• Cal utilitzar verbs en infinitiu que expressin accions observables i


mesurables (construir, muntar, identificar).

• Ha de descriure accions terminals, de resultats, i no de procés


d’aprenentatge.

• Ha de descriure les condicions en què el participant realitzarà la tasca


(ús de material, eines, temps...)
Formació de Formadors

Tipus d’Objectius

OBJECTIU GENERAL:

Ha d’expresar el comportament professional global esperat del treballador


en el seu lloc de treball, com a resultat de la formació.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Expresen cadascuna de les habilitats o coneixements que el participant


haurà d’adquirir gràcies a l’acció de formació.

OBJECTIUS OPERATIUS O CRITERIALS:

Representa una situació que pot utilitzar-se com criteri per a saber si el
participant ha abastat els objectius que es pretenien.

Expressa el que ha de fer i sota quines condicions ho ha de fer per


demostrar que ha abastat l'objectiu.
Formació de Formadors

Tipus d’Objectius: els Objectius Operatius

Un OBJECTIU OPERATIU O CRITERIAL comporta:

Unes condicions de realització: A la recepció d’una trucada


telefònica, el participant haurà de
ser capaç de:

Una conducta final observable: Usar la centraleta de l’empresa i


passar la trucada a la persona o
departament més adient.

Uns criteris d’avaluació: Haurà de conectar correctament


un mínim del 80% de les
trucades.
Formació de Formadors

Elecció de metodologia d’aprenentatge

OBJECTIUS D’APRENENTATGE TIPUS D’APRENENTATGE METODOLOGIES D’APRENENTATGE

•Exposicions
CONEIXEMENTS COGNITIU •Audiovisuals
•Ensenyament programat

•Pràctiques
HABILITATS OPERATIU •Casos
•Exercicis
•Simulacions

•Treball en grup
ACTITUDS AFECTIU •Dinàmica de grups
•Debats
Formació de Formadors

Avaluació de la formació

AVALUACIÓ Mesura el grau de satisfacció dels assistents


IMMEDIATA

AVALUACIÓ DE
Mesura si s’ha produït aprenentatge en els assistents
L’APRENENTATGE

AVALUACIÓ DE LA Mesura el grau d’aplicabilitat al lloc de treball


TRANSFERABILITAT de las competències adquirides

Mesura el grau en que la formació contribueix


AVALUACIÓ DE
a la consecució dels objectius de l’organització
L’EFICÀCIA

AVALUACIÓ DE Analitza com s’han conseguit els objectius:


despeses, procediments i processos
L’EFICIÈNCIA
Formació de Formadors

Estratègies de formació

ESTR AT ÈG IES DE FO RMA CI Ó:


Planificació de la forma en què farem arribar els continguts
als alumnes

Les estratègies combinen:

Mètodes
Tècniques
Procesos
Activitats
Recursos didàctics
Formació de Formadors

Principals mètodes didàctics

PR INCI PA LS MÈT ODES DIDÀC TI CS:

Classe magistral
Tècniques de discusió en grup (debats)
Mètode del Cas
Formació en el lloc de treball
Experiències simulades
Dramatitzacions
Ensenyament programat
Mètode del descubriment
Formació de Formadors

Recursos didàctics

RE CU RSO S DID ÀCTI CS:

Donen suport al mètode utilitzat en cada cas.

Imatges fixes: Diapositives


Transparències
Paperògraf

Imatges mòbils: Video


Cine

Nous recursos: CD-ROM


Formació de Formadors

Estratègies de formació

DOCUMENTACIÓ PER L’ALUMNE:

APUNTS
EXERCICIS
LECTURES
ESQUEMES
RESUMS
Formació de Formadors

Estratègies de formació

DOCUMENTACIÓ PEL FORMADOR:

PREPARACIÓ D’UN GUIÓ PER A CADA SESSIÓ FORMATIVA

PREPARACIÓ DELS CONTINGUTS

PREPARACIÓ DE LES ACTIVITATS