Está en la página 1de 32

CEIP SANT CARLES

INDEX:
DC020503 Rev: 0 18/01/2011

1

CEIP SANT CARLES

0.- Introducció..................................................................................................3
1.- Objectius o finalitats del Pla de Convivència.......................................3
2.- Estructura organitzativa del Centre.....................................................3
2.1.- Comissió de convivència.......................................6
2.1.1.- Formació o estructura...................6
2.1.2.- Tasques i funcions..........................6
2.1.3.- Coordinacions...................................7
3.- Característiques del Centre i el seu entorn.........................................7
3.1.- Ubicació del Centre..............................................7
3.2.- Característiques dels espais o instal.lacions..7
3.3.- Característiques de l’alumnat............................8
3.4.- Característiques de les famílies.......................8
3.5.- Característiques dels Equips docents..............8
4.- Estat actual de la convivència..................................................................9
4.1.- Reflecció de l'alumnat..........................................9
4.2.- Reflecció del professorat..................................10
4.3.- Reflecció dels Pares............................................10
5.- Estratègies o objectius generals............................................................11
5.1.- de prevenció.............................................................11
5.1.1.- Normes generals del Centre....................13
-Absentisme i/o puntualitat:
Protocol alumnes i professorat.
-Altres normes generals:de bany, pati,
passadissos, autobús,...
5.1.2.- Normes d’aula.............................................19
5.1.3.-Drets i deures dels alumnes i de les
famílies.........................................................21
5.2.- d’intervenció.........................................................23
5.2.1.-Alumnes.....................................................23
5.2.2.-Professorat.............................................25
5.2.3.-Famílies....................................................25
6.- Pla de Convivència Anual..........................................................................26
ANNEXES
DC020503 Rev: 0 18/01/2011

2

CEIP SANT CARLES

0.- INTRODUCCIÓ
Aquest document es va elaborar durant els cursos 2006/07 i 2007/08.
Va ser aprovat pel Claustre a data: 20-02-2008.
Va ser aprovat pel Consell Escolar a data 23-05-08.
Es va actualitatzar el curs 2010-11 segons legislació nova sorgida:
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 27839
Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els
deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no
universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.
Així, aquesta normativa, juntament amb els annexes trets per inspecció i que
s'adjunten seran la base d'aquest document, que pretén ser el conjunt
d'estratègies i pautes d'actuació adreçades a la comunitat educativa per
fomentar la convivència escolar, facilitant la prevenció de conductes contràries a
aquesta convivència i la resolució de situacions conflictives.
Aquest document tendrà un caràcter general i es concretarà cada curs amb un
Pla de Convivència Anual que formarà part de la PGA i recollirà les actuacions
previstes prioritaris per aquell curs en concret. En juny, es farà una valoració
final que s'adjuntarà a la Memòria.

1.- OBJECTIUS O FINALITATS DEL PLA DE CONVIVÈNCIA.
 Millorar el clima de les relacions entre els distints membres de la
Comunitat Educativa.
 Desenvolupar accions que facilitin les relacions entre els membres de la
Comunitat Educativa.
 Impulsar les relacions positives entre els membres de la comunitat
educativa.
 Prioritzar la formació del professorat i famílies per a la convivència.
 Fomentar l’existència d’activitats, espais i temps per a millorar les
relacions entre companys-es.
 Prevenir els conflictes i, si se'n produeixen, facilitar-ne la gestió positiva.

2.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE.

DC020503 Rev: 0 18/01/2011

3

ÒRGAN
S
ALTRES

UNIPERSONAL
S

COL·LEGIATS

ÒRG ANS

EQUIP DIRECTIU
CONSELL
ESCOLAR

CLAUSTRE

DIRECTO
R
COMPONENTS

EQUIP
DIRECTIU

REPRESENTANTS DE
PARES/MARES

REPRESENTANTS DE
MESTRES

AMPA

COMISSIONS

ECONÒMICA
Director, secretaria,
representant de
l’Ajuntament

CAP
D’ESTUDIS

REPRESENTANTS DE PARES I
MARES PER AULES

SECRETAR
I

REPRESENTANTS O DELEGATS
D’ALUMNES

CCP

COMISSIONS

RELACIONS
SOCIOCULTURALS
Directora, rep. de
l’Ajuntament, un
mestre, un pare i un
rep. de l’AMPA

EQUIPS DE CICLE

ED
INFANTIL

1R CICLE

COMISSIÓ DE
NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA

ED
PRIMÀRIA

2N CICLE

EQUIP DE
SUPORT

3R CICLE

COMISSIÓ DE
CONVIVÈNCIA

TUTORS
COORDINADOR DE CICLE

REPRESENTANTS
MUNICIPALS

CONVIVÈNCIA

ORGANITZACIÓ
REPRESENTANTS
AMPA

CÀRRECS
UNIPERSONALS
COORDINADORS I
RESPONSABILITATS

COORDINADOR AUDIOVISUALS I TIC
REPRESENTANT DEL CEP
COORDINADOR BIBLIOTECA
COORDINADOR MEDIAMBIENTAL
COORD. ACT. COMPLEMETÀRIES I EXTRAESCOLARS

ADMISSIÓ DE
L’ALUMNAT

COORDINADOR SECCIONS EUROPEES
ALTRES COORDINACIONS

NOTA:L’organitzaci
ó interna, els
objectius i
funcionament de
cadascun d’aquests
òrgans es pot veure al
ROF.

NOTA:
En el punt 4 del ROF es pot veure les explicacions de cada un dels apartats d’aquesta estructura.
En aquest document només es redacta l’apartat de la comissió de disciplina.

2.1.-COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA.
2.1.1.- Formació o estructura:
La Comissió de Convivència la formen:
 Directora.
 Cap d’Estudis.
 Un-a mestre-a de l’equip de suport.
 Un-a mestre-a tutor-a i/o especialista.
 Un-a pare-mare de l’AMPA, si fa el cas.
Hi pot haver un-a coordinador-a que pot estar a la CCP i amb contacte amb el
Comissionat de Convivència.
En el centre, si l'equip directiu així ho creu convenient, pot fer les tasques
d'aquesta comissió la mateixa CCP.

2.1.2.- Tasques i funcions:
• DEL COORDINADOR-A:
-

Convocar i dirigir les reunions necessàries per a la coordinació del
grup.
Coordinar i redactar el pla de treball anual i la memòria final.

• DE LA COMISSIÓ:
-

Col.laborar en el diseny del pla de treball anual a principi de curs i en
l’elaboració de la memòria a final de curs.
Elaborar i distribuir informació a tots els sectors implicats: alumnes,
professorat, AMPA,...
Orientar i assessorar als tutors per treballar a les tutories i formar i ajudar
al professorat que ho desitgi.
Recollir informació sobre possibles conflictes del centre i valorar la forma
adequada d’abordar-los.
Si és necessari realitzar sessions de mediació en conflictes.
Organitzar o proposar activitats de convivència entre companys-es, alumnes,...
Impulsar l’elaboració de normatives d’aula treballades amb els alumnes, que
atenen als problemes més comuns de cada aula o nivell.
Recopilar i/o elaborar materials bibliogràfics, audiovisuals,... sobre el tema i
donar-los a conèixer.

6

2.1.3.- Coordinacions:
La Comissió de convivència es reunirà com a mínim una vegada al trimestre i
sempre que siga necessària.

3.- CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE I EL SEU ENTORN.
3.1.- UBICACIÓ DEL CENTRE.
El C.P. de Sant Carles es troba situat a la venda de Peralta .Al Km 5.5 de la
carretera del mateix nom.
Al costat de l’escola es troba el camp de futbol i una pista poliesportiva de
l’ajuntament.
El col.legi dista 5oo m. del centre del poble del mateix nom.
Sant Carles pertany al municipi de Sta. Eulària. Dista 7 Km. Existeix comunicació
amb Sta Eulalia en transport públic però és limita a un o dos viatges al dia.
La característica de la població és diseminada, que dificulta l’assistència a
activitats extraescolars , biblioteca…

3.2.- CARACTERÍSTIQUES DELS ESPAIS O INSTAL.LACIONS.
El C.P. Sant Carles és un centre d’una línia amb l’estructura de l’anex 1.
Malgrat això hi sol haver cursos desdoblats.
El Centre consta de tres edificis:
1.-L’edifici principal. Construit en 1985, consta de:
-Biblioteca, de la xarxa de biblioteques del Consell. Era l’antic menjador
del centre. Dóna servei a l’escola i al poble. Té un horari de 16 a 19 hores, de
dilluns a divendres.
-Les classes de primària.
-La sala d’ordinadors.
-Tutories reconvertides en aula de PT i AL.
-Aules de desdobles i/o material.
-Sala de mestres.
2.-Un altre edifici antic, que era l’antiga escola unitària i s’utilitza com aules.
També s’hi troba l’aula de música.
3.- Tres aules noves (2005) d’infantil, situades al bosc.
4.-Altres espais:
7

-Aules prefabricades, que s’utilitzen per a guardar el material
d’Educació Física.
-Pista poliesportiva.
-Llocs d’esplai i bosc.

3.3.- CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNAT.
Al centre ve alumnat procecent de les següentes zones i /o vendes:
1.-Es figueral, Cala lenya , Pou d’es lleó, cala Mastella,
2.-Morna, Atzaró,
3.-Es cana
4.-Sta Eulàlia,
La variada població, permet a l’escola una feina multicultural e integradora de la
diferència .
A l’escola es reuneixen una població d’uns 256 alumnes amb unes 16 nacionalitats
diferents.

3.4.- CARACTERÍSTIQUES DE LES FAMÍLIES.
Com a la resta de la illa la feina que la majoria de pares /mares es dedica al
sector serveis amb una dedicació plena a la temporada d’estiu.

3.5.- CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS DOCENTS.
El Centre consta amb els equips docents que venen indicats o representats a
l’esquema del punt 2.
Existeixen places definitives i habilitades (ja que malgrat el centre és d’una línia,
hi ha cursos desdoblats) que estan ocupades per mestres interins.
Tenim una mestra d’AL.
Al Centre hi acudeix un psicopedagog de l’EOEP cada dimecres i un dimarts cada
15 dies.
També comptam amb una Treballadora Social, que pertany a l’EOEP i que ve un
dia per setmana.
Al Centre hi acudeix una educadora social de l'ajuntament.
Ve una mestra de religió dos dies per setmana. No pertany al Centre.
Disposam d’una fisioterapeuta que ve un 0.1% de l’horari i aten a una alumma del
centre.

8

De tot aquest punt 3, a la Comissió de Disciplina, es va fer una reflexió sobre
aquestes característiques del Centre i el seu entorn per extreure informació dels
diferents apartats que pot influir en l’estat de la convivència del Centre i que
caldrà tenir més en compte. Els resultats d’aquesta reflexió es poden veure a
l’annexe 2 de l’apartat 3.

4.- ESTAT ACTUAL DE LA CONVIVÈNCIA.
L’Objectiu d’aquest apartat és el de reflexionar i comprendre sobre com està
actualment la convivència entre els diferents grups que componen la Comunitat
Educativa. Com perceb cada grup les diferents relacions amb els altres grups i
identificar els conflictes més freqüents. Fer un anàlisi de la convivència
identificant aquells factors de risc, conflictes o esdeveniments distorsionadors
que sorgeixen en la vida diària entre els distints membres i mides que s’aplica per
a la seva prevenció i intervenció. Es important partir de l’anàlisi de la realitat per
aconseguir canvis i millorar, tant els aprenentatges com la convivència, el que fa
que siga necessari la participació de tots els estaments de la Comunitat
Educativa.

4.1.- REFLEXIÓ DE L’ALUMNAT:
A fi que l’alumnat fes una reflexió, aquestes varen ser les passes que es varen
seguir:
• Primera reunió de la Cap d’Estudis amb els diferents delegats o
representants de cada classe (5 anys i EP) amb data 11-05-2007.
Objectiu: donar a conèixer el pla i donar un guió que han de tractar
a classe (veure annex 1 de l'apartat 4).
• A les aules, a hores de tutoria, els alumnes, guiats pel tutor-a si és
necessari, reflexionen sobre els diferents punts del guió i el-la
delegat-da i/o tutor-a l’ompleixen.
• Segona reunió amb els representants de les aules, amb data 21-052007, per entregar les conclusions i posada en comú.
Com a conclusió i resum de la reflexió de cada curs es pot deduir que
tots els cursos veuen la necessitat d’unes normes, que per la majoria
un conflicte són els diferents problemes que es poden trobar a l’escola
i els conflictes més sovint i les normes que ells aplicarien és el que s’ha
aprofitat per redactar el punt 5.1.1. d’aquest pla.

9

4.2.- REFLEXIÓ DEL PROFESSORAT.
Reflexió en cicles: Seguint el guió orientatiu que es pot veure a
l’annex 2 de l'apartat 4 es varen fer unes sessions en cicle per
reflexionar sobre el tema amb dates: 14 i 16 de maig de 2007.
• Posada en comú en Claustre.
Les conclusions i els acords són els que han donat la base a aquest pla.

4.3.- REFLEXIÓ DELS PARES:
A cada aula existeix un representant de pares-mares que és
l’intermediari entre els pares i els mestres (veure punt 2: estructura
organitzativa del centre, d’aquest pla).
• Primera reunió del membre representant de les famílies de la
Comissió de Convivència amb els distints representants de les aules
amb data 2-05-2007.
Objectius:
-Informar sobre el pla.
-Anàlisi dels principals conflictes que ells veuen entre famílies i centre
i possibles sol.lucions.
-Analitzar el grau de participació de les famílies i propostes de millora.

NOTA: Al pla anual ens proposem l’objectiu del curs. Per tal
d’actualitzar el punt de les reflexions es faran aquestes activitats cada
període de temps a proposta de l’equip directiu o de qualsevol dels
sectors implicats .

10

5.- ESTRATÈGIES O OBJECTIUS GENERALS.
5.1.- DE PREVENCIÓ:
Mides i actuacions generals, amb l’objectiu de prevenir, en la mesura que es
pugui, els diferents conflictes serien:

• PARES:
 Facilitar contactes amb experts per temes que ells els poden preocupar i
necessitar assessorament.
 Oferir sessions de formació i/o xerrades en resolució de conflictes i
altres temes sobre l’educació dels seus fills.
 Oferir consells sobre l’educació dels infants.
 Donar informació sobre el pla del centre.
 Realitzar diferents activitats de centre i/o aula per fomentar i ampliar la
participació de les famílies al centre.
 Comentar-los el punt 5.2. a les reunions generals de principi de curs i
demanar la necessitat de participació en el centre i respete als diferents
membres de la comunitat educativa.

• MESTRES:
 Cercar espais de reflexió i presa de decisions sobre diferents aspectes
de la nostra vida professional.
 Formació de professorat a través de cursets, seminaris,...
 Conèixer el PAT i les funcions que tot tutor-a té.
 Tenir en compte la importància de les nostres expectatives i predisposició
que tenim cap al grup i als alumnes ja que influeixen en les seves
conductes.
 Conèixer els nostres alumnes i les característiques principals de la seva
etapa evolutiva.
 Ser conscients que exercim un papaer de mestre com a model:
autocontrol, ironies, agresivitat, falta respete, demanar perdó,...
 Ejercir autoritat, no autoritarisme (raonar prohibicions, parlar,...).

11

• ALUMNES:
 Fer sociograma a principi de curs (per cercar líders que s’han de
guanyar,...) i actuar en conseqüència (activitats en grup per cohesionar,...).
 El-la tutor-a donarà a conèixer a l’alumnat aquest pla i les normes generals
del Centre i les seves conseqüències.
 Dedicar, a principi de curs, amb el-la tutor-a, el temps necessari per
tractar, amb els alumnes, les NORMES D’AULA, i les seves conseqüències
(veure document informatiu sobre normes). Aquestes normes i
conseqüències quedaran escrites o amb imatges a un lloc visible de l’aula i
es revisaran, recordaran i ajustaran periòdicament.
 Consensuar, amb l’equip docent d’un curs, les mateixes normes i
conseqüències.
 Graella seguiment alumnes:
A partir de 3r. (també és possible establir-ho a primer cicle) es té, damunt
la taula del mestre, un registre o graella on tots els mestres poden anotar les
faltes de deures (D), de comportament (C) i/o de material (M) dels alumnes per
així facilitar la tasca al tutor-a a l´hora d´informar als pares.
Es convenient fer un resum mensual i passar una circular als pares de les faltes
que ha tengut el seu fill-a durant el mes amb la firma del tutor-a i la del pare o
mare. Aquesta informació també es pot donar a través de l´agenda.
 Programar activitats complementàries i extraescolars que tenguen
relació amb les relacions humanes i amb la formació integral.
 Formació d’alumnes en diferents habilitats, temes o continguts relacionats
amb la resolució de conflictes a hores de tutoria i/o a les diferents àrees.
Ejemples d’activitats en les diferents àrees:
-llengües: elaboració relats, poemes, cançons,...; treball
sobre textos i/o pel.lícules,... sobre el tema.
-EF: expressió corporal i dramatització que representin
conflictes quotidians,...
-música: recopilar cançons sobre el tema,...
-Etc.
• Altres estratègies a tenir en compte de prevenció i/o correcció
de conflictes serien: la mediació escolar i la negociació d'acords
(veure títol IV del Decret 121/2010 esmentat en la introducció.

• ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA
PROGRAMACIÓ:
 Preparar classes amb la intenció d’interessar.
 Continguts significatius i funcionals.
12

 Metodologia: utilitzar diferents metodologies (aprenentatge cooperatiu,
tutoria entre dos,...), fomentar clima de relacions respectuoses,...
 Activitats: variades, comprensibles, amb canvis de ritme,...
 Materials i activitats: incloure en la programació d’àrea materials
didàctics relacionats amb els conflictes i la seva prevenció, preparar
materials i activitats per atendre a la diversitat i els diferents ritmes
d’aprenentatge,...
 Espais: cuidar l’espai (aula) on estam: decorar-la, que siga un lloc
agradable, cuidar la distribució de les taules, fer ús dels diferents espais
del centre ( no només de l’aula),...
 Important canviar agrupaments periòdicament.
 Fomentar participació de l’alumnat i repartir responsabilitats.
 Durant la classe: motivar, halagar, atenció individualitzada, aclarar
dubtes, no canviar d’activitat continuament, preguntar per les dificultats,
passejar per l’aula i estar disposat a ajudar,...
 A final de classe: deixar un temps per recollir, resumir el que s’ha fet i
conectar-ho amb els plans per l’altra sessió, sortida tranquil.la i relaxada,...

5.1.1.-Normes generals del Centre.
1.-Absentisme i puntualitat.
HORARIS: L’horari escolar comença a les 9,00 h. Sortiran de les
classes:
- A les 13,45h. els alumnes d’infantil.
- A les 14,00 els alumnes de primària.
L’horari d’exclusiva dels mestres és de 8,00 a 9,00 h.
PUNTUALITAT:
Tot alumne/a i professor-a ha d’assistir amb puntualitat. Qualsevol retràs
major de 10 minuts haurà de ésser justificada; si no, es considerarà una falta contrària a la
norma.

ALUMNES:
PROTOCOL ABSENTISME I/O RETARD.
 PREVENCIÓ:
Actuacions que es duen a terme al Centre per intentar evitar que sorgeixin
situacions d’absentisme:

13

--Projecte Educatiu de Centre adaptat a l’entorn social (la base del qual és un
estudi sociològic de la zona) que té en compte la interculturalitat, valoració
d’altres cultures, tipus d’alumnat,…
--Fomentar relacions entre les famílies i el Centre Educatiu a través de
diferents activitats (setmana cultural, festa de la primavera,…).
--Activitats de Centre orientades al coneixement i valoració de cultures
diverses, a més de donar a conèixer la pròpia (setmana cultural,…) que fomenten
una participació de totes les famílies.
--Tot el que s’indica al PAT (reunions amb famílies, coneixements i
característiques alumnes, ACIs,…).
--Tot el que s’indica al PALIC (veure document).
--Atendre els canvis d’etapa fent un bon traspàs d’informació.
--Realització d’activitats i sortides escolars i d’activitats extraescolars.
--Metodologia basada en un aprenentatge significatiu.
--Atenció a la diversitat (veure projecte o document corresponent).
--Informació als pares en la reunió de principi de curs i altres de generals i
individuals al llarg del curs: informar-los d’aquest protocol i reunions periòdiques
per apropar-los al Centre.
--Impulsar la formació docent.
--Treballar la motivació escolar.

 DETECCIÓ:
A fi de detectar possibles casos es seguirà el següent protocol:
• Control diari de les faltes d’assistència per part del tutor-a amb un
full de registre d’assistència (veure anexe 1 de l'apartat
corresponent), on s’indica les faltes justificades (FJ), les faltes no
justificades (Fno J), el retard justificat i no justificat i el total de
faltes de cada alumne i el total de tots els alumnes de cada mes. En
cas que l’alumne arribi tard es posa Rj o R nj ( més de 10 minuts).
• A final de cada mes el-la tutor-a passarà les dades al programa
informàtic Xestib.

 INTERVENCIÓ:
En cas que s’hagi d’intervenir per problemes de retard i/o absentisme aquest
serà el protocol a seguir:
• Es considera falta d’assistència quan l’alumne falta tota la jornada o
mitja jornada.
14


Es considera falta de puntualitat quan s’arriba passat les 9:10 hores.
A les dues faltes sense justificar el-la tutor-a cridarà als pares per
esbrinar que passa (INTERVENCIÓ TUTOR-A).

NOTA: una falta es considerarà justificada si els pares ho comuniquen per
escrit o de forma oral al tutor-a. En cas que el-la tutor-a crega que aquestes
justificacions no ho són es pot demanar als pares un justificant metge si és per
possible malaltia o informar del cas a Direcció. Aquest, si ho creu convenient, pot
seguir el mateix protocol que si fos un cas d’absentisme.
En el cas que l’alumne no assisteixi al centre per motius de
desplaçament, viatge o vacances més allà del calendari escolar, es
comunicarà a la família la tasca escolar que l’alumne ha de realitzar
per compensar la falta d’assistència en el període establert i
l’absència al centre educatiu. En el cas que, una vegada hagi tornat
al centre, no presenti la tasca proposada feta no es justificaran les
faltes i s’iniciarà el protocol d’absentisme.
• En cas que l’absentisme continui:
--INTERVENCIÓ TUTOR-A: el-la tutor-a mantindrà una entrevista amb la
família per indagar les possibles causes i reclamar compromís que no torni a
passar. Aixecarà acta d’aquesta reunió . A més passarà un informe a Direcció
omplint l’anexe 2 i s’adjuntarà una fotocòpia de l’acta o actes que tenga.
• A les 5 faltes sense justificar passar el cas a Direcció:
--INTERVENCIÓ DIRECCIÓ: des de Direcció s’enviarà una citació per carta
o telèfon (veure model annex 3) per mantendre una entrevista amb la família.
S’aixecarà acta d’aquesta reunió. A més s’omplirà el full de l’annex 4 per anotar
les actuacions fetes.
• Si l’absentisme continua, els pares no acudeixen a la cita, no es
justifiquen suficientment les absències, les justificacions no són
acceptables, no es comprometin a solucionar la situació o
incompleixin els compromisos que s’hagués assumit, es derivarà el
cas a l’EOEP (Treballadora Social) omplint el model de l’annex 5 .
Aquesta derivació la farà el-la tutor-a, juntament amb l’equip de
suport. Les demandes d’absentisme s’hauran de tractar com la resta
de demandes i seran analitzades per l’equip de suport. Amb el full
de derivació s’adjuntaran el registre de les faltes mensuals i el tant
per cent que resulta en relació als dies lectius de tot el trimestre.
• Direcció i EOEP establiran les intervencions a fer i el seu seguiment
a les reunions setmanals entre Direcció i EOEP.

15

Avaluació: A final de curs l’equip directiu, jutament amb la
treballadora social faran un resum de les intervencions fetes per
omplir el punt de la Memoria relatiu a Dades d’Absentisme seguint
el model de l’annex 6, remetent-se al Servei d’Innovació.

Aquests són els diferents tipus d’absentisme que hi pot haver:
 ESPORÀDIC: les faltes són mínimes i es produeixen de forma ocasional i
sense reiteració (entre 1 i 5 dies al mes).
 INTERMITENT: l’alumne no assisteix a classe com a màxim un 50% dels
dies del mes (entre 6 i 10 dies al mes).
 CRÒNIC: falta constantment a l’escola, assistint ocasionalment. No
assisteix entre 3 o més dies a la setmana de forma reiterada (entre 11 i 15
dies al mes).
 DESESCOLARITZACIÓ: alumnes que no estan matriculats a cap centre o
que encara que estiguin matriculats no hi acudeixen.

PROFESSORAT.
El professorat està obligat a complir l’horari de classes i d’activitats
complementàries, com també a assistir als claustres, a les reunions de
coordinació i a les derivades de la seva condició de tutor-a o del carrec que
ocupi. Són també d’assistència obligatòria les altres reunions extraordinàries
no previstes en la PGA que siguin convocades per la Direcció.
 Permisos o faltes d’assistència d’1 a 3 dies:
--El professorat ha de justificar les faltes d’assistència i puntualitat abans
que acabi el mes. Per això ha d’omplir l’apartat b) del full de justificació de
faltes , que hi ha al MD060303 al PR0603 i/o al taulell d’anuncis de la sala de
professors, i donar-lo a Direcció abans que acabi el mes. Sempre que siga
possible ha d’afegir un justificant a aquest full.
--Els permisos s’han de demanar a Direcció amb antelació i omplint l’apartat a)
del full de sol.licitud de permís. La concessió o denegació d’aquest permís serà
resolt des de Direcció.
 Permisos o faltes d’assistència de més de 3 dies :
--Els permisos per més de 3 dies han de ser demanats a Conselleria amb 15
dies d’antelació com a mínim.
--Si hi ha una baixa de més de 3 dies per malaltia, al 4t dia s’ha de dur la baixa
inicial del metge al centre.
16

--En cas que la baixa continui, els professors interins i en pràctiques hauran
de dur al Centre o a Conselleria un comunicat de continuitat de baixa cada
setmana i els definitius cada 15 dies o segons la normativa vigent.
--Comunicat d’alta: en el moment de reconeixement del cessament de la
malaltia, el metge ha d’estendre el comunicat d’alta i l’endemà la persona
interessada l’ha de presentar al centre.
Abans del dia 5 de cada mes, es farà pública, a la sala de professors, el full
mensual de faltes, corresponent al mes anterior. Els professors podran presentar
a la Direcció les al.legacions pertinents a aquest respecte fins el dia 10 de cada
mes.
En cas d’absència, el professorat deixarà la tasca dels alumnes preparada,
sempre que siga possible.

2.-Altres normes generals
1.- L’entrada dins l’edifici de l’escola
No es farà fins que toqui el timbre a les 9:00h.
Hi ha un mestre al pati des de les 8:45h per atendre qualsevol necessitat.
Conseqüència: 5minuts sense pati a la biblioteca...
2.- Normes dels banys
Correcta utilització dels banys: cura de les aixetes, del paper, de les cisternes i
de la neteja
Conseqüència: fer net el bany a l’hora del pati.
3.- Normes dels passadissos
-cuidar el to de veu
-caminar sense còrrer
Conseqüència: torna a sortir sense corre.
4.- Utilització d’un vocabulari adequat en l’entorn escolar
Conseqüència: cercar 5 o més sinònims d’allò que volen dir sense connotacions
ofensives+ nota a casa.
5.- Bon aspecte personal
-Utilització de roba i calçat adequat per a la realització de les activitats a
l’escola.
-El maquillatge està reservat per a ocasions especials
17

-Control i cura dels cabells i presa de mesures en cas d’infestació de polls.
Conseqüència:
1ª cridada d’atenció
2ª avís a pares/mares
3ª entrevista tutor-a i família
4ª direcció i seguiment del protocol d’intervenció
6 .-Utilització de mòvils i aparells electrònics en horari escolar.
-Si es duen a classe es baix la responsabilitat de l’alumne.
-No es poden usar en horari escolar (de 9 a 14 hores).
Conseqüència:
1ª cridada d’atenció a l’alumne
2ª el mestre el recull i avís als pares/mares per recollir
l’aparell.

7.-Normes de pati
- El pati es farà de 11:35 a 12:05.
- Al taulell d´anuncis (sala profes) hi ha un horari rotatiu d´encarregats
de vigilància de pati. Hi ha zones de pati i a cada zona hi ha un mestre-a
encarregat-da de la seva vigilància. El-la mestre-a encarregat de la zona
haurà de tenir cura del bon comportament dels alumnes i el bon ús del
material i instal.lacions. Les zones són: zona 1: bosc, gimnàs i escoles velles.
Zona 2: porta i pista de dalt. Zona 3: pista darrera. Zona 4:biblioteca (els
alumnes també poden anar-hi a l´hora del pati a llegir o fer jocs de taula.
Al final ha de quedar tot recollit).
- Ball: Els balls es faran al pati, no dins el gimnàs ni dins les aules. Els
alumnes agafaran el cassette de piles o els duran de ca seua.
- Entrada del pati: s´entrarà del pati amb el mestre de l´àrea que toca
després. Els alumnes esperen a una zona del pati i pugen tots junts. 1r cicle
davall el pati cobert, 2n cicle davant la porta, els de 3r cicle entrant a l
´esquerra i el grup de les aules de fora allí.
- Dies de pluja: Quan plou els alumnes no surten al pati, queden a les
aules amb el tutor-a. Els que no tenen tutoria ajudaran al cicle que
estan adscrits.
Altres:
- A l´hora del pati els alumnes no poden quedar dins l´aula.
- Horari pistes: hi ha un horari de quin curs pot estar a cada pista.
Aquest horari ha d´estar exposat a les aules i s´anirà recordant.
18

-

Només es pot jugar a futbol o amb pilotes a les pistes. A les altres
zones està completament prohibit jugar amb pilotes i els mestres de
pati faran que això es compleixi.
Respectar els acords de pistes.
Tenir cura del material de préstec.
Demanar ajuda en cas de conflicte.

8.-Normes de l’autobús
-Atendre les indicacions dels responsables.
-Respectar les persones i el material.
-Demanar ajuda en cas de conflicte.
-En cas de no compliment d’aquestes normes es seguirà el següent
protocol:
Veure document DC080301transport escolar

5.1.2.-Normes d’aula
El tutor-a de cada grup ha de redactar, juntament amb els seus alumnes unes
normes d’aula a principi de curs amb les seves conseqüències.
L’ elaboració de les normes es realitza per a consensuar i fer participar als
alumnes de les necessitats d’acords .
S’ha de tenir en compte:
1.-La legislació en relació a drets i deures de l’alumnat. Decret 121/2010, de 10 de
desembre
2.-P.A.T.
3.- Les instruccions de principis de curs.
Estan orientades a facilitar la vida en la escola.
S’han de consensuar i redactar a principi de curs conjuntament alumnes i
tutor-a i afectaran als dos col.lectius. Faran referència a:
1.-Respete en relació als membres de la comunitat ( alumne/ professor professor
/alumne , alumnes entre sí...)
--Escoltar qui parla
--Parlar bé
19

--Ser respectuosos en el tracte.
2.-Normes relatives a l’ordre de la classe.
--Tenir cura del material
--Complir les responsabilitats
--Complir els acords de centre( cura del aigua, reciclat...)
3.-Normes relatives al us de les instal·lacions i passadissos.
.
--Caminar sense córrer
--Fer bon ús del material.
4.-Altres:
--No es menjarà res dins l’aula a no ser a l’hora de l’esmorzar (xicles,...).
--Es beurà aigua a canvis de classe o a l’entrada del pati.
5.-Qualsevol altre que pugui sorgir a l’aula al llarg del curs i quedarà reflectit a
les normes.
Altres responsabilitats dels professors serien:
--Potenciar un bon clima de treball.
--Complir i col.laborar per dur a terme els acords presos per Claustre i Consell Escolar.
--Altres indicades en el PAT
Les conseqüències consensuades per alumnes i mestres han de tenir en
compte:
1.-Seguir les indicacions del P.A.T. en lo relatiu a idoneïtat.
2.-Que la conseqüència sigui possible.
3.-Parlar amb els alumnes i amb la família en relació a un determinat problema i
establir acords.
Els problemes de convivència o de relació es poden tractar en tutoria amb la
següent bibliografia recomanada:
1.-Cuentos que ayudan a los niños de......Gerlinde Ortner
2.- Piruletas de filosofia .
a partir de 8 anys
3.-El libro de las emociones
Begoña Ibarrola
4...Qué sientes
Ediciones Gaviota(per a petits)

5.1.3.-Drets i deures dels alumnes i de les famílies.
20

 Drets dels alumnes: Són els que venen especificats al Títol II,
Capítol II del Decret 121/2010 comentat a la introducció.
 Deures dels alumnes: Són els que venen especificats al Títol II,
Capítol III del Decret 121/2010 comentat a la introducció.
 Tots els pares tenen dret a:
--Ser informats de tot el que a referència a la vida escolar dels seus fills/lles.
--Participar en el funcionament i vida del centre a través dels representants de pares del
Consell Escolar, representatnts aules, activitats,...
--Ser rebut pel tutor/a i resta de professors en cas de necessitat dins de l’horari establert.
--Conèixer els principis del PEC, el ROF i el Pla de Convivència. La consulta i coneixement
d’aquestos documents es farà dins del centre, sense possibilitat de treure’ls del centre sense
coneixement i aprobació de la direcció.
--Qualsevol altre regulat per la llei.
 Tots els pares/mares/tutors/res tenen les següents
responsabilitats:
--Que els seus fills assisteixin a classe diariament.
--Proporcionar els materials d’ús escolar als seus fills.
--Justificar les absències dels seus fills o tutelats.
--Respectar l’horari de visita establert. Es podran fer excepcions davant de motius urgents.
--Assistir al centre quan se’ls citi.
--Ajudar als seus fills en el compliment dels deures i normes escolars.
--Dur els fills vestits amb roba apropiada (a l’estació, neta,...).
--Dur els fills amb una adequada higiene (sense polls, nets,...).
--Per qualsevol comununicació i/o sugeriment ho faran segons els canals de
comunicació interna senyalat al punt 5.2. d’aquest document.

RELACIÓ AMB FAMÍLIES:
L’escola mantendrà informades a les famílies de tot el que fa referència a l’educació i
comportament dels seus fills/lles mitjançant:
--Una reunió general durant el curs, com a mínim, per nivells.
--Una hora setmanal per entrvistes personals.
--Bulletins informatius d’avaluació trimestral mitjançant entrevista personal.
--Circulars informatives per a temes d’interés general.
--Enquestes i qüestionaris per a recollir informació que el centre consideri
necessari.
--Entrevistes i notificacions escrites per altres temes (particulars, i/o puntuals).
21

-

-

-

-

En octubre es planificaran les reunions generals de principi de curs de
cada curs. El dia de la reunió general es passaran els qüestionaris als pares
(models a les carpetes personals). Es poden deixar a la carpeta de tutoria.
També s´aprofitarà per actualitzar les fitxes dels alumnes.
A les reunions generals es comentarà als pares que a cada aula hi ha d
´haver un-a representat de pares i mares per solucionar dubtes, aclarir
temes,...
A principi de curs es passarà a les famílies les següents circulars:
autorització sortides al voltant de l´escola, llistat de material,
religió/alternativa, normes del curs, autorització imatges,...
Possibilitat de fer reunions generals de forma trimestral.
Donar als pares, al principi de curs, una relació de bibliografia de coses
interessants.

22

5.2.- D’INTERVENCIÓ:
En el Títol V del Decret 121/2010 esmentat en la introducció s'especifica quines són les conductes contràries a les normes i
les mesures educatives de correcció (Capítol II) i les conductes greument perjudicials per a la convivència al centre i
mesures de correcció ( Capítol III).
En cas que algunes de les normes esmentades anteriorment o les normes d’aula establertes a principi de curs no es
cumpleixin, aquest serà el protocol a seguir, sempre i quan no hi hagi unes conseqüències establertes:

TIPUS DE
NORMA

ALUMNES:
PROTOCOL A SEGUIR

QUI?

NORMES O
CONDUCTES
CONTRÀRIES
A LES
NORMES.

Tutor-a o •
mestre-a
afectat. •

Tutor-a.

A principi de curs el-la tutor-a obrirà una carpeta de disciplina per anar guardant la informació.
Aquesta carpeta pot anar passant amb el grup.
En cas que l’alumne no compleixi una de les normes establertes a principi de curs es farà una amonestació
verbal i escrita i aplicació de la conseqüència establerta. Faltes de disciplina lleus.
El-la tutor-a o mestre-a implicat parlarà amb l’alumne fent-li omplir el full de l’annex 0 de l'apartat
corresponent:full de reflexió de l’alumne, i darrera aquest mateix full el-la mestre-a escriurà el que ha passat
especificant: descripció de la incidència o conducta, anàlisis situació, mides adoptades,... . Si no és el-la tutora li farà arribar i aquest-a ho guardarà a la carpeta de disciplina. En cas que l’alumne siga d’EI o 1r l’annex 0 es
pot fer de forma oral. Cal que amb aquesta entrevista amb l’alumne es tenguen en compte els següents
aspectes: cuidar el lloc, temps i moment, escolta activa, recerca i anàlisis de solucions, tancament de
l’entrevista recordant els acords, seguiment. Important no llevar hores de classe (al pati, tutoria,...).
El-la tutor-a acordarà, a principi de curs, amb els alumnes a quantes faltes d’aquest tipus s’avisarà als
pares/mares.
Quan això passi es citarà als pares i entrevista tutor-a-família per donar a conèixer la situació i demanar
compromís per l’aplicació conjunta de la conseqüència. Aixecar acta.
En cas que la família no acudeixi a la citació es passarà el cas a Direcció.
En cas de reiteració de faltes, notificació a Direcció.
Notificació escrita a Direcció del centre. S'omplirà un informe especificant: nom alumnes, curs, descripció
situació, mides adoptades,...

Direcció •
i/o
Comissió
de Dis•
ciplina.
Consell
escolar. •

Citació per escrit (veure annex citació als pares i entrevista Direcció-família per notificar la reiteració de
faltes i demanar compromís . Si cal, en aquesta entrevista es farà un acord de convivència entre les parts
afectades (veure annex). S’aixecarà acta .
Direcció i/o la Comissió de disciplina pot prendre les mesures disciplinàries pertinents, omplint l’anexe
corresponent. Aquestes mesures seran notificades als pares a través d’una entrevista de la qual també
s’aixecarà acta.
Si la situació no millora, no es compleix l’acord de convivència, o els pares no acudeixen a la citació, notificació
al Consell Escolar (comissió de disciplina) i aplicació del reglament.
Notificació per escrit a Direcció.

 Tutor-a •
NORMES O
CONDUCTES
 Direcció • Citació per escrit (veure annex) als pares i entrevista Direcció-família per notificar la falta o conducta i
GREUMENT
 Comissi
resolució per conformitat.
PERJUDICIAL
ó de
• Reunió de la Comissió de disciplina i/o Consell Escolar i inici o apertura de l’expedient disciplinari seguint les
convivèn
passes de la normativa vigent (Decret 121/2010, de 10 de desembre ) pel qual s’estableixen els drets i
S PER A LA
cia.
deures dels alumnes i les normes de convivència en els centres.
CONVIVÈNCIA  Consell
escolar.
DEL CENTRE.
 ALGUNES DE LES MESURES DISCIPLINARIES PODRIEN SER:

(veure Decret 121/2010 esmentat)
--Abonament de despeses en cas de desperfectes per imprudència o negligència.
--Realització de tasques en horari no lectiu.
--Suspensió del dret per participar en activitats extraescolars i complementàries.
--Canvi de grup.
--Suspensió d’assistència a determinades classes (entre 5 dies i dues setmanes)
--Suspensió d’assistència al centre (entre 3 i 30 dies lectius).

--Canvi de centre.NORMES O CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA DEL CENTRE.
1.-La reiteració de faltes contràries a la norma en un mateix curs escolar.
2.Les agressions entre membres de la comunitat educativa
3.-Els robatoris
4.-Els destrossos greus de materials.
5.-Altres acordades des de tutoria i Direcció o Comissió de Disciplina.

Són:

PROFESSORAT:
Les passes a seguir en cas de problemàtica o conflicte entre professorat
seran:
• Direcció.
• Comissió de Convivència del Claustre.

FAMÍLIES:
 Per a qualsevol informació, comunicació o aclaració d’assumptes
relacionats amb l’organització del centre, de l’aula o qualsevol
altre tema els pares seguiran aquestes vies de comunicació, amb
la finalitat de facilitar unes relacions ordenades entre els
diferents membres de la comunitat escolar:
• Tutor-a.
• Equip directiu
• Representants de pares d’aula. Representants de pares del
Consell Escolar.Comissió de convivència del Consell escolar.

En el punt 5.1.3. venen indicats els deures o
responsabilitats de les famílies. En cas que no es compleixin
aquest serà el protocol a seguir:

QUI?
TUTOR-A

EQUIP
DIRECTIU
EQUIP DE
SUPORT
EOEP
(Treballado
ra Social)

PROTOCOL A SEGUIR
- El-la tutor-a citarà als pares i entrevista tutor-a-família per explicar-los
la situació, demanar compromís i/o oferir ajuda si cal. Aixecar acta.
-En cas que la família no acudeixi a la citació o que la situació no millori es
passarà el cas a Direcció.
-Notificació escrita a Direcció del centre fent un informe indicant nom
alumne, curs, anàlisi situació, mides adoptades,...
-Citació per escrit als pares i entrevista Direcció-família per notificar la
situació, demanar compromís i/o oferir ajuda si cal . S’aixecarà acta .
-Si la situació continua es derivarà el cas a l’EOEP, seguint el model
corresponent que es troba al PAD. Aquesta derivació l’omplirà el-la tutor-a
juntament amb l’equip de suport.
-Es donarà el full de derivació, es comentarà el cas i es decidirà el protocol a
seguir a la reunió setmanal que es fa entre la treballadora social i el
psicopedagog de l’EOEP i un membre de l’equip directiu.

6.- EL PLA DE CONVIVÈNCIA ANUAL.
La Comissió de Convivència és qui elaborarà, a principi de curs, el pla de
Convivència anual a partir d’aquest pla de Convivència General.
El Pla de Convivència anual s’inclourà i s’aprovarà en la PGA en el
Claustre de principi de curs i el Consell Escolar.
A final de cada curs es farà una revisió o avaluació que s’inclourà a la
Memòria i on el Claustre pot fer suggerències i donar opinions per
l’elaboració del pròxim curs.
L’objectiu serà el de planificar i disenyar accions o estratègies de
prevenció i d’intervenció concretes i específiques partint de les
estratègies o objectius generals d’aquest pla general.
De forma anual també es farà un historial dels casos on s'ha intervingut.
Aquest es farà seguint el model de l'annexe corresponent.
La graella que es seguirà per fer aquest pla anual serà la següent:

PLA ANUAL DE CONVIVÈNCIA
C.P. SANT CARLES
OBJECTIU
S PLA
ANUAL
Planificar i
dissenyar
accions o
estratègies
de prevenció
i millora de
la
convivència
en el centre.

Planificar i
dissenyar
estratègies
d’intervenci
ó directa
davant
situacions de
risc.

OBJECTIU
GENERAL AL QUE
FA REFERÈNCIA

CURS: 200-/200OBJECTIU ESPECÍFIC CENTRE A TREBALLAR EN
EL PRESENT CURS

RESPONSABLES:
QUI?

RECURSOS:
COM?

TEMPORALI
TZACIÓ:
QUAN?

ANNEXOS PUNT 3:
CARACTERISTIQUES DEL CENTRE I
EL SEU ENTORN

1.- PLÀNOL C.P. SANT CARLES (Veure PR0101 Oferta
educativa i difusió).

2.- REFLEXIÓ SOBRE LES CARACTERÍSTIQUES
DEL CENTRE I EL SEU ENTORN.

ANNEXOS PUNT 4:
ESTAT ACTUAL DE LA
CONVIVÈNCIA

1.- REFLEXIÓ ALUMNES.
2.-REFLEXIÓ PROFESSORAT.

ANNEXOS
PROTOCOL
D'ABSENTISME I PUNTUALITAT

1.-REGISTRE D’ASSISTÈNCIA (Es pot treure del gestib).
2.-INFORME ABSENTISME TUTOR-A.
3.-CARTA DIRECCIÓ.
4.-ACTUACIONS ABSENTISME/PUNTUALITAT DIRECIÓ.
5.-FULL DE COMUNICACIÓ DE CASOS.
6.-DADES ABSENTISME MEMÒRIA.

ANNEXOS PUNT 5.2:

RELACIÓ ANEXES: DECRET 10/121

ANNEX 0, REFLEXIÓ ALUMNE
ANNEX 1 - CITACIÓ PER AL TRÀMIT
D'AUDIÈNCIA PER CONDUCTES CONTRÀRIES A LES
NORMES DE CONVIVÈNCIA
ANNEX 2_DILIGENCIA
ANNEX 3_NOTIFICACIO
ANNEX 4_NOTIFICACIO G
ANNEX 5_AUDIENCIA
ANNEX 6_CITACIO_CONFORMITAT
ANNEX 7_RESOLUCIO_CONFORMITAT
ANNEX 8_NOMENAMENT_INSTRUC
ANNEX 9_NOTIFICACIO_INICI_EXPED
ANNEX 10_COMUNICACIO_DIE_INICI
ANNEX 11_ACTUACIONS_INSTRUCTOR
ANNEX 12_PROPOSTA_RESOLUCIO
ANNEX 13_CITACIO_COMUNIC_PROPOSTA
ANNEX 14_ AUDIENCIA COMUNIC RESOLUCIO
ANNEX 15_ NOTIFICACIO MESURA CORRECTORA
IMPOSADA
ANNEX 16_ ACORD DE CONVIVÈNCIA
ANNEX 17_HISTORIAL INCIDÈNCIES

LEGISLACIÓ BOIB DECRET 10/121