Está en la página 1de 32

CEIP SANT CARLES

INDEX:
DC020503 Rev: 0 18/01/2011

CEIP SANT CARLES

0.- Introducci..................................................................................................3
1.- Objectius o finalitats del Pla de Convivncia.......................................3
2.- Estructura organitzativa del Centre.....................................................3
2.1.- Comissi de convivncia.......................................6
2.1.1.- Formaci o estructura...................6
2.1.2.- Tasques i funcions..........................6
2.1.3.- Coordinacions...................................7
3.- Caracterstiques del Centre i el seu entorn.........................................7
3.1.- Ubicaci del Centre..............................................7
3.2.- Caracterstiques dels espais o instal.lacions..7
3.3.- Caracterstiques de lalumnat............................8
3.4.- Caracterstiques de les famlies.......................8
3.5.- Caracterstiques dels Equips docents..............8
4.- Estat actual de la convivncia..................................................................9
4.1.- Reflecci de l'alumnat..........................................9
4.2.- Reflecci del professorat..................................10
4.3.- Reflecci dels Pares............................................10
5.- Estratgies o objectius generals............................................................11
5.1.- de prevenci.............................................................11
5.1.1.- Normes generals del Centre....................13
-Absentisme i/o puntualitat:
Protocol alumnes i professorat.
-Altres normes generals:de bany, pati,
passadissos, autobs,...
5.1.2.- Normes daula.............................................19
5.1.3.-Drets i deures dels alumnes i de les
famlies.........................................................21
5.2.- dintervenci.........................................................23
5.2.1.-Alumnes.....................................................23
5.2.2.-Professorat.............................................25
5.2.3.-Famlies....................................................25
6.- Pla de Convivncia Anual..........................................................................26
ANNEXES
DC020503 Rev: 0 18/01/2011

CEIP SANT CARLES

0.- INTRODUCCI
Aquest document es va elaborar durant els cursos 2006/07 i 2007/08.
Va ser aprovat pel Claustre a data: 20-02-2008.
Va ser aprovat pel Consell Escolar a data 23-05-08.
Es va actualitatzar el curs 2010-11 segons legislaci nova sorgida:
CONSELLERIA D'EDUCACI I CULTURA
Num. 27839
Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual sestableixen els drets i els
deures dels alumnes i les normes de convivncia als centres docents no
universitaris sostinguts amb fons pblics de les Illes Balears.
Aix, aquesta normativa, juntament amb els annexes trets per inspecci i que
s'adjunten seran la base d'aquest document, que pretn ser el conjunt
d'estratgies i pautes d'actuaci adreades a la comunitat educativa per
fomentar la convivncia escolar, facilitant la prevenci de conductes contrries a
aquesta convivncia i la resoluci de situacions conflictives.
Aquest document tendr un carcter general i es concretar cada curs amb un
Pla de Convivncia Anual que formar part de la PGA i recollir les actuacions
previstes prioritaris per aquell curs en concret. En juny, es far una valoraci
final que s'adjuntar a la Memria.

1.- OBJECTIUS O FINALITATS DEL PLA DE CONVIVNCIA.


Millorar el clima de les relacions entre els distints membres de la
Comunitat Educativa.
Desenvolupar accions que facilitin les relacions entre els membres de la
Comunitat Educativa.
Impulsar les relacions positives entre els membres de la comunitat
educativa.
Prioritzar la formaci del professorat i famlies per a la convivncia.
Fomentar lexistncia dactivitats, espais i temps per a millorar les
relacions entre companys-es.
Prevenir els conflictes i, si se'n produeixen, facilitar-ne la gesti positiva.

2.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE.

DC020503 Rev: 0 18/01/2011

RGAN
S
ALTRES

UNIPERSONAL
S

COLLEGIATS

RG ANS

EQUIP DIRECTIU
CONSELL
ESCOLAR

CLAUSTRE

DIRECTO
R
COMPONENTS

EQUIP
DIRECTIU

REPRESENTANTS DE
PARES/MARES

REPRESENTANTS DE
MESTRES

AMPA

COMISSIONS

ECONMICA
Director, secretaria,
representant de
lAjuntament

CAP
DESTUDIS

REPRESENTANTS DE PARES I
MARES PER AULES

SECRETAR
I

REPRESENTANTS O DELEGATS
DALUMNES

CCP

COMISSIONS

RELACIONS
SOCIOCULTURALS
Directora, rep. de
lAjuntament, un
mestre, un pare i un
rep. de lAMPA

EQUIPS DE CICLE

ED
INFANTIL

1R CICLE

COMISSI DE
NORMALITZACI
LINGSTICA

ED
PRIMRIA

2N CICLE

EQUIP DE
SUPORT

3R CICLE

COMISSI DE
CONVIVNCIA

TUTORS
COORDINADOR DE CICLE

REPRESENTANTS
MUNICIPALS

CONVIVNCIA

ORGANITZACI
REPRESENTANTS
AMPA

CRRECS
UNIPERSONALS
COORDINADORS I
RESPONSABILITATS

COORDINADOR AUDIOVISUALS I TIC


REPRESENTANT DEL CEP
COORDINADOR BIBLIOTECA
COORDINADOR MEDIAMBIENTAL
COORD. ACT. COMPLEMETRIES I EXTRAESCOLARS

ADMISSI DE
LALUMNAT

COORDINADOR SECCIONS EUROPEES


ALTRES COORDINACIONS

NOTA:Lorganitzaci
interna, els
objectius i
funcionament de
cadascun daquests
rgans es pot veure al
ROF.

NOTA:
En el punt 4 del ROF es pot veure les explicacions de cada un dels apartats daquesta estructura.
En aquest document noms es redacta lapartat de la comissi de disciplina.

2.1.-COMISSI DE CONVIVNCIA.
2.1.1.- Formaci o estructura:
La Comissi de Convivncia la formen:
Directora.
Cap dEstudis.
Un-a mestre-a de lequip de suport.
Un-a mestre-a tutor-a i/o especialista.
Un-a pare-mare de lAMPA, si fa el cas.
Hi pot haver un-a coordinador-a que pot estar a la CCP i amb contacte amb el
Comissionat de Convivncia.
En el centre, si l'equip directiu aix ho creu convenient, pot fer les tasques
d'aquesta comissi la mateixa CCP.

2.1.2.- Tasques i funcions:


DEL COORDINADOR-A:
-

Convocar i dirigir les reunions necessries per a la coordinaci del


grup.
Coordinar i redactar el pla de treball anual i la memria final.

DE LA COMISSI:
-

Col.laborar en el diseny del pla de treball anual a principi de curs i en


lelaboraci de la memria a final de curs.
Elaborar i distribuir informaci a tots els sectors implicats: alumnes,
professorat, AMPA,...
Orientar i assessorar als tutors per treballar a les tutories i formar i ajudar
al professorat que ho desitgi.
Recollir informaci sobre possibles conflictes del centre i valorar la forma
adequada dabordar-los.
Si s necessari realitzar sessions de mediaci en conflictes.
Organitzar o proposar activitats de convivncia entre companys-es, alumnes,...
Impulsar lelaboraci de normatives daula treballades amb els alumnes, que
atenen als problemes ms comuns de cada aula o nivell.
Recopilar i/o elaborar materials bibliogrfics, audiovisuals,... sobre el tema i
donar-los a conixer.

2.1.3.- Coordinacions:
La Comissi de convivncia es reunir com a mnim una vegada al trimestre i
sempre que siga necessria.

3.- CARACTERSTIQUES DEL CENTRE I EL SEU ENTORN.


3.1.- UBICACI DEL CENTRE.
El C.P. de Sant Carles es troba situat a la venda de Peralta .Al Km 5.5 de la
carretera del mateix nom.
Al costat de lescola es troba el camp de futbol i una pista poliesportiva de
lajuntament.
El col.legi dista 5oo m. del centre del poble del mateix nom.
Sant Carles pertany al municipi de Sta. Eulria. Dista 7 Km. Existeix comunicaci
amb Sta Eulalia en transport pblic per s limita a un o dos viatges al dia.
La caracterstica de la poblaci s diseminada, que dificulta lassistncia a
activitats extraescolars , biblioteca

3.2.- CARACTERSTIQUES DELS ESPAIS O INSTAL.LACIONS.


El C.P. Sant Carles s un centre duna lnia amb lestructura de lanex 1.
Malgrat aix hi sol haver cursos desdoblats.
El Centre consta de tres edificis:
1.-Ledifici principal. Construit en 1985, consta de:
-Biblioteca, de la xarxa de biblioteques del Consell. Era lantic menjador
del centre. Dna servei a lescola i al poble. T un horari de 16 a 19 hores, de
dilluns a divendres.
-Les classes de primria.
-La sala dordinadors.
-Tutories reconvertides en aula de PT i AL.
-Aules de desdobles i/o material.
-Sala de mestres.
2.-Un altre edifici antic, que era lantiga escola unitria i sutilitza com aules.
Tamb shi troba laula de msica.
3.- Tres aules noves (2005) dinfantil, situades al bosc.
4.-Altres espais:
7

-Aules prefabricades, que sutilitzen per a guardar el material


dEducaci Fsica.
-Pista poliesportiva.
-Llocs desplai i bosc.

3.3.- CARACTERSTIQUES DE LALUMNAT.


Al centre ve alumnat procecent de les segentes zones i /o vendes:
1.-Es figueral, Cala lenya , Pou des lle, cala Mastella,
2.-Morna, Atzar,
3.-Es cana
4.-Sta Eullia,
La variada poblaci, permet a lescola una feina multicultural e integradora de la
diferncia .
A lescola es reuneixen una poblaci duns 256 alumnes amb unes 16 nacionalitats
diferents.

3.4.- CARACTERSTIQUES DE LES FAMLIES.


Com a la resta de la illa la feina que la majoria de pares /mares es dedica al
sector serveis amb una dedicaci plena a la temporada destiu.

3.5.- CARACTERSTIQUES DELS EQUIPS DOCENTS.


El Centre consta amb els equips docents que venen indicats o representats a
lesquema del punt 2.
Existeixen places definitives i habilitades (ja que malgrat el centre s duna lnia,
hi ha cursos desdoblats) que estan ocupades per mestres interins.
Tenim una mestra dAL.
Al Centre hi acudeix un psicopedagog de lEOEP cada dimecres i un dimarts cada
15 dies.
Tamb comptam amb una Treballadora Social, que pertany a lEOEP i que ve un
dia per setmana.
Al Centre hi acudeix una educadora social de l'ajuntament.
Ve una mestra de religi dos dies per setmana. No pertany al Centre.
Disposam duna fisioterapeuta que ve un 0.1% de lhorari i aten a una alumma del
centre.

De tot aquest punt 3, a la Comissi de Disciplina, es va fer una reflexi sobre


aquestes caracterstiques del Centre i el seu entorn per extreure informaci dels
diferents apartats que pot influir en lestat de la convivncia del Centre i que
caldr tenir ms en compte. Els resultats daquesta reflexi es poden veure a
lannexe 2 de lapartat 3.

4.- ESTAT ACTUAL DE LA CONVIVNCIA.


LObjectiu daquest apartat s el de reflexionar i comprendre sobre com est
actualment la convivncia entre els diferents grups que componen la Comunitat
Educativa. Com perceb cada grup les diferents relacions amb els altres grups i
identificar els conflictes ms freqents. Fer un anlisi de la convivncia
identificant aquells factors de risc, conflictes o esdeveniments distorsionadors
que sorgeixen en la vida diria entre els distints membres i mides que saplica per
a la seva prevenci i intervenci. Es important partir de lanlisi de la realitat per
aconseguir canvis i millorar, tant els aprenentatges com la convivncia, el que fa
que siga necessari la participaci de tots els estaments de la Comunitat
Educativa.

4.1.- REFLEXI DE LALUMNAT:


A fi que lalumnat fes una reflexi, aquestes varen ser les passes que es varen
seguir:
Primera reuni de la Cap dEstudis amb els diferents delegats o
representants de cada classe (5 anys i EP) amb data 11-05-2007.
Objectiu: donar a conixer el pla i donar un gui que han de tractar
a classe (veure annex 1 de l'apartat 4).
A les aules, a hores de tutoria, els alumnes, guiats pel tutor-a si s
necessari, reflexionen sobre els diferents punts del gui i el-la
delegat-da i/o tutor-a lompleixen.
Segona reuni amb els representants de les aules, amb data 21-052007, per entregar les conclusions i posada en com.
Com a conclusi i resum de la reflexi de cada curs es pot deduir que
tots els cursos veuen la necessitat dunes normes, que per la majoria
un conflicte sn els diferents problemes que es poden trobar a lescola
i els conflictes ms sovint i les normes que ells aplicarien s el que sha
aprofitat per redactar el punt 5.1.1. daquest pla.

4.2.- REFLEXI DEL PROFESSORAT.


Reflexi en cicles: Seguint el gui orientatiu que es pot veure a
lannex 2 de l'apartat 4 es varen fer unes sessions en cicle per
reflexionar sobre el tema amb dates: 14 i 16 de maig de 2007.
Posada en com en Claustre.
Les conclusions i els acords sn els que han donat la base a aquest pla.

4.3.- REFLEXI DELS PARES:


A cada aula existeix un representant de pares-mares que s
lintermediari entre els pares i els mestres (veure punt 2: estructura
organitzativa del centre, daquest pla).
Primera reuni del membre representant de les famlies de la
Comissi de Convivncia amb els distints representants de les aules
amb data 2-05-2007.
Objectius:
-Informar sobre el pla.
-Anlisi dels principals conflictes que ells veuen entre famlies i centre
i possibles sol.lucions.
-Analitzar el grau de participaci de les famlies i propostes de millora.

NOTA: Al pla anual ens proposem lobjectiu del curs. Per tal
dactualitzar el punt de les reflexions es faran aquestes activitats cada
perode de temps a proposta de lequip directiu o de qualsevol dels
sectors implicats .

10

5.- ESTRATGIES O OBJECTIUS GENERALS.


5.1.- DE PREVENCI:
Mides i actuacions generals, amb lobjectiu de prevenir, en la mesura que es
pugui, els diferents conflictes serien:

PARES:
Facilitar contactes amb experts per temes que ells els poden preocupar i
necessitar assessorament.
Oferir sessions de formaci i/o xerrades en resoluci de conflictes i
altres temes sobre leducaci dels seus fills.
Oferir consells sobre leducaci dels infants.
Donar informaci sobre el pla del centre.
Realitzar diferents activitats de centre i/o aula per fomentar i ampliar la
participaci de les famlies al centre.
Comentar-los el punt 5.2. a les reunions generals de principi de curs i
demanar la necessitat de participaci en el centre i respete als diferents
membres de la comunitat educativa.

MESTRES:
Cercar espais de reflexi i presa de decisions sobre diferents aspectes
de la nostra vida professional.
Formaci de professorat a travs de cursets, seminaris,...
Conixer el PAT i les funcions que tot tutor-a t.
Tenir en compte la importncia de les nostres expectatives i predisposici
que tenim cap al grup i als alumnes ja que influeixen en les seves
conductes.
Conixer els nostres alumnes i les caracterstiques principals de la seva
etapa evolutiva.
Ser conscients que exercim un papaer de mestre com a model:
autocontrol, ironies, agresivitat, falta respete, demanar perd,...
Ejercir autoritat, no autoritarisme (raonar prohibicions, parlar,...).

11

ALUMNES:
Fer sociograma a principi de curs (per cercar lders que shan de
guanyar,...) i actuar en conseqncia (activitats en grup per cohesionar,...).
El-la tutor-a donar a conixer a lalumnat aquest pla i les normes generals
del Centre i les seves conseqncies.
Dedicar, a principi de curs, amb el-la tutor-a, el temps necessari per
tractar, amb els alumnes, les NORMES DAULA, i les seves conseqncies
(veure document informatiu sobre normes). Aquestes normes i
conseqncies quedaran escrites o amb imatges a un lloc visible de laula i
es revisaran, recordaran i ajustaran peridicament.
Consensuar, amb lequip docent dun curs, les mateixes normes i
conseqncies.
Graella seguiment alumnes:
A partir de 3r. (tamb s possible establir-ho a primer cicle) es t, damunt
la taula del mestre, un registre o graella on tots els mestres poden anotar les
faltes de deures (D), de comportament (C) i/o de material (M) dels alumnes per
aix facilitar la tasca al tutor-a a lhora dinformar als pares.
Es convenient fer un resum mensual i passar una circular als pares de les faltes
que ha tengut el seu fill-a durant el mes amb la firma del tutor-a i la del pare o
mare. Aquesta informaci tamb es pot donar a travs de lagenda.
Programar activitats complementries i extraescolars que tenguen
relaci amb les relacions humanes i amb la formaci integral.
Formaci dalumnes en diferents habilitats, temes o continguts relacionats
amb la resoluci de conflictes a hores de tutoria i/o a les diferents rees.
Ejemples dactivitats en les diferents rees:
-llenges: elaboraci relats, poemes, canons,...; treball
sobre textos i/o pel.lcules,... sobre el tema.
-EF: expressi corporal i dramatitzaci que representin
conflictes quotidians,...
-msica: recopilar canons sobre el tema,...
-Etc.
Altres estratgies a tenir en compte de prevenci i/o correcci
de conflictes serien: la mediaci escolar i la negociaci d'acords
(veure ttol IV del Decret 121/2010 esmentat en la introducci.

ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA


PROGRAMACI:
Preparar classes amb la intenci dinteressar.
Continguts significatius i funcionals.
12

Metodologia: utilitzar diferents metodologies (aprenentatge cooperatiu,


tutoria entre dos,...), fomentar clima de relacions respectuoses,...
Activitats: variades, comprensibles, amb canvis de ritme,...
Materials i activitats: incloure en la programaci drea materials
didctics relacionats amb els conflictes i la seva prevenci, preparar
materials i activitats per atendre a la diversitat i els diferents ritmes
daprenentatge,...
Espais: cuidar lespai (aula) on estam: decorar-la, que siga un lloc
agradable, cuidar la distribuci de les taules, fer s dels diferents espais
del centre ( no noms de laula),...
Important canviar agrupaments peridicament.
Fomentar participaci de lalumnat i repartir responsabilitats.
Durant la classe: motivar, halagar, atenci individualitzada, aclarar
dubtes, no canviar dactivitat continuament, preguntar per les dificultats,
passejar per laula i estar disposat a ajudar,...
A final de classe: deixar un temps per recollir, resumir el que sha fet i
conectar-ho amb els plans per laltra sessi, sortida tranquil.la i relaxada,...

5.1.1.-Normes generals del Centre.


1.-Absentisme i puntualitat.
HORARIS: Lhorari escolar comena a les 9,00 h. Sortiran de les
classes:
- A les 13,45h. els alumnes dinfantil.
- A les 14,00 els alumnes de primria.
Lhorari dexclusiva dels mestres s de 8,00 a 9,00 h.
PUNTUALITAT:
Tot alumne/a i professor-a ha dassistir amb puntualitat. Qualsevol retrs
major de 10 minuts haur de sser justificada; si no, es considerar una falta contrria a la
norma.

ALUMNES:
PROTOCOL ABSENTISME I/O RETARD.
PREVENCI:
Actuacions que es duen a terme al Centre per intentar evitar que sorgeixin
situacions dabsentisme:

13

--Projecte Educatiu de Centre adaptat a lentorn social (la base del qual s un
estudi sociolgic de la zona) que t en compte la interculturalitat, valoraci
daltres cultures, tipus dalumnat,
--Fomentar relacions entre les famlies i el Centre Educatiu a travs de
diferents activitats (setmana cultural, festa de la primavera,).
--Activitats de Centre orientades al coneixement i valoraci de cultures
diverses, a ms de donar a conixer la prpia (setmana cultural,) que fomenten
una participaci de totes les famlies.
--Tot el que sindica al PAT (reunions amb famlies, coneixements i
caracterstiques alumnes, ACIs,).
--Tot el que sindica al PALIC (veure document).
--Atendre els canvis detapa fent un bon trasps dinformaci.
--Realitzaci dactivitats i sortides escolars i dactivitats extraescolars.
--Metodologia basada en un aprenentatge significatiu.
--Atenci a la diversitat (veure projecte o document corresponent).
--Informaci als pares en la reuni de principi de curs i altres de generals i
individuals al llarg del curs: informar-los daquest protocol i reunions peridiques
per apropar-los al Centre.
--Impulsar la formaci docent.
--Treballar la motivaci escolar.

DETECCI:
A fi de detectar possibles casos es seguir el segent protocol:
Control diari de les faltes dassistncia per part del tutor-a amb un
full de registre dassistncia (veure anexe 1 de l'apartat
corresponent), on sindica les faltes justificades (FJ), les faltes no
justificades (Fno J), el retard justificat i no justificat i el total de
faltes de cada alumne i el total de tots els alumnes de cada mes. En
cas que lalumne arribi tard es posa Rj o R nj ( ms de 10 minuts).
A final de cada mes el-la tutor-a passar les dades al programa
informtic Xestib.

INTERVENCI:
En cas que shagi dintervenir per problemes de retard i/o absentisme aquest
ser el protocol a seguir:
Es considera falta dassistncia quan lalumne falta tota la jornada o
mitja jornada.
14

Es considera falta de puntualitat quan sarriba passat les 9:10 hores.


A les dues faltes sense justificar el-la tutor-a cridar als pares per
esbrinar que passa (INTERVENCI TUTOR-A).

NOTA: una falta es considerar justificada si els pares ho comuniquen per


escrit o de forma oral al tutor-a. En cas que el-la tutor-a crega que aquestes
justificacions no ho sn es pot demanar als pares un justificant metge si s per
possible malaltia o informar del cas a Direcci. Aquest, si ho creu convenient, pot
seguir el mateix protocol que si fos un cas dabsentisme.
En el cas que lalumne no assisteixi al centre per motius de
desplaament, viatge o vacances ms all del calendari escolar, es
comunicar a la famlia la tasca escolar que lalumne ha de realitzar
per compensar la falta dassistncia en el perode establert i
labsncia al centre educatiu. En el cas que, una vegada hagi tornat
al centre, no presenti la tasca proposada feta no es justificaran les
faltes i siniciar el protocol dabsentisme.
En cas que labsentisme continui:
--INTERVENCI TUTOR-A: el-la tutor-a mantindr una entrevista amb la
famlia per indagar les possibles causes i reclamar comproms que no torni a
passar. Aixecar acta daquesta reuni . A ms passar un informe a Direcci
omplint lanexe 2 i sadjuntar una fotocpia de lacta o actes que tenga.
A les 5 faltes sense justificar passar el cas a Direcci:
--INTERVENCI DIRECCI: des de Direcci senviar una citaci per carta
o telfon (veure model annex 3) per mantendre una entrevista amb la famlia.
Saixecar acta daquesta reuni. A ms somplir el full de lannex 4 per anotar
les actuacions fetes.
Si labsentisme continua, els pares no acudeixen a la cita, no es
justifiquen suficientment les absncies, les justificacions no sn
acceptables, no es comprometin a solucionar la situaci o
incompleixin els compromisos que shagus assumit, es derivar el
cas a lEOEP (Treballadora Social) omplint el model de lannex 5 .
Aquesta derivaci la far el-la tutor-a, juntament amb lequip de
suport. Les demandes dabsentisme shauran de tractar com la resta
de demandes i seran analitzades per lequip de suport. Amb el full
de derivaci sadjuntaran el registre de les faltes mensuals i el tant
per cent que resulta en relaci als dies lectius de tot el trimestre.
Direcci i EOEP establiran les intervencions a fer i el seu seguiment
a les reunions setmanals entre Direcci i EOEP.

15

Avaluaci: A final de curs lequip directiu, jutament amb la


treballadora social faran un resum de les intervencions fetes per
omplir el punt de la Memoria relatiu a Dades dAbsentisme seguint
el model de lannex 6, remetent-se al Servei dInnovaci.

Aquests sn els diferents tipus dabsentisme que hi pot haver:


ESPORDIC: les faltes sn mnimes i es produeixen de forma ocasional i
sense reiteraci (entre 1 i 5 dies al mes).
INTERMITENT: lalumne no assisteix a classe com a mxim un 50% dels
dies del mes (entre 6 i 10 dies al mes).
CRNIC: falta constantment a lescola, assistint ocasionalment. No
assisteix entre 3 o ms dies a la setmana de forma reiterada (entre 11 i 15
dies al mes).
DESESCOLARITZACI: alumnes que no estan matriculats a cap centre o
que encara que estiguin matriculats no hi acudeixen.

PROFESSORAT.
El professorat est obligat a complir lhorari de classes i dactivitats
complementries, com tamb a assistir als claustres, a les reunions de
coordinaci i a les derivades de la seva condici de tutor-a o del carrec que
ocupi. Sn tamb dassistncia obligatria les altres reunions extraordinries
no previstes en la PGA que siguin convocades per la Direcci.
Permisos o faltes dassistncia d1 a 3 dies:
--El professorat ha de justificar les faltes dassistncia i puntualitat abans
que acabi el mes. Per aix ha domplir lapartat b) del full de justificaci de
faltes , que hi ha al MD060303 al PR0603 i/o al taulell danuncis de la sala de
professors, i donar-lo a Direcci abans que acabi el mes. Sempre que siga
possible ha dafegir un justificant a aquest full.
--Els permisos shan de demanar a Direcci amb antelaci i omplint lapartat a)
del full de sol.licitud de perms. La concessi o denegaci daquest perms ser
resolt des de Direcci.
Permisos o faltes dassistncia de ms de 3 dies :
--Els permisos per ms de 3 dies han de ser demanats a Conselleria amb 15
dies dantelaci com a mnim.
--Si hi ha una baixa de ms de 3 dies per malaltia, al 4t dia sha de dur la baixa
inicial del metge al centre.
16

--En cas que la baixa continui, els professors interins i en prctiques hauran
de dur al Centre o a Conselleria un comunicat de continuitat de baixa cada
setmana i els definitius cada 15 dies o segons la normativa vigent.
--Comunicat dalta: en el moment de reconeixement del cessament de la
malaltia, el metge ha destendre el comunicat dalta i lendem la persona
interessada lha de presentar al centre.
Abans del dia 5 de cada mes, es far pblica, a la sala de professors, el full
mensual de faltes, corresponent al mes anterior. Els professors podran presentar
a la Direcci les al.legacions pertinents a aquest respecte fins el dia 10 de cada
mes.
En cas dabsncia, el professorat deixar la tasca dels alumnes preparada,
sempre que siga possible.

2.-Altres normes generals


1.- Lentrada dins ledifici de lescola
No es far fins que toqui el timbre a les 9:00h.
Hi ha un mestre al pati des de les 8:45h per atendre qualsevol necessitat.
Conseqncia: 5minuts sense pati a la biblioteca...
2.- Normes dels banys
Correcta utilitzaci dels banys: cura de les aixetes, del paper, de les cisternes i
de la neteja
Conseqncia: fer net el bany a lhora del pati.
3.- Normes dels passadissos
-cuidar el to de veu
-caminar sense crrer
Conseqncia: torna a sortir sense corre.
4.- Utilitzaci dun vocabulari adequat en lentorn escolar
Conseqncia: cercar 5 o ms sinnims dall que volen dir sense connotacions
ofensives+ nota a casa.
5.- Bon aspecte personal
-Utilitzaci de roba i calat adequat per a la realitzaci de les activitats a
lescola.
-El maquillatge est reservat per a ocasions especials
17

-Control i cura dels cabells i presa de mesures en cas dinfestaci de polls.


Conseqncia:
1 cridada datenci
2 avs a pares/mares
3 entrevista tutor-a i famlia
4 direcci i seguiment del protocol dintervenci
6 .-Utilitzaci de mvils i aparells electrnics en horari escolar.
-Si es duen a classe es baix la responsabilitat de lalumne.
-No es poden usar en horari escolar (de 9 a 14 hores).
Conseqncia:
1 cridada datenci a lalumne
2 el mestre el recull i avs als pares/mares per recollir
laparell.

7.-Normes de pati
- El pati es far de 11:35 a 12:05.
- Al taulell danuncis (sala profes) hi ha un horari rotatiu dencarregats
de vigilncia de pati. Hi ha zones de pati i a cada zona hi ha un mestre-a
encarregat-da de la seva vigilncia. El-la mestre-a encarregat de la zona
haur de tenir cura del bon comportament dels alumnes i el bon s del
material i instal.lacions. Les zones sn: zona 1: bosc, gimns i escoles velles.
Zona 2: porta i pista de dalt. Zona 3: pista darrera. Zona 4:biblioteca (els
alumnes tamb poden anar-hi a lhora del pati a llegir o fer jocs de taula.
Al final ha de quedar tot recollit).
- Ball: Els balls es faran al pati, no dins el gimns ni dins les aules. Els
alumnes agafaran el cassette de piles o els duran de ca seua.
- Entrada del pati: sentrar del pati amb el mestre de lrea que toca
desprs. Els alumnes esperen a una zona del pati i pugen tots junts. 1r cicle
davall el pati cobert, 2n cicle davant la porta, els de 3r cicle entrant a l
esquerra i el grup de les aules de fora all.
- Dies de pluja: Quan plou els alumnes no surten al pati, queden a les
aules amb el tutor-a. Els que no tenen tutoria ajudaran al cicle que
estan adscrits.
Altres:
- A lhora del pati els alumnes no poden quedar dins laula.
- Horari pistes: hi ha un horari de quin curs pot estar a cada pista.
Aquest horari ha destar exposat a les aules i sanir recordant.
18

Noms es pot jugar a futbol o amb pilotes a les pistes. A les altres
zones est completament prohibit jugar amb pilotes i els mestres de
pati faran que aix es compleixi.
Respectar els acords de pistes.
Tenir cura del material de prstec.
Demanar ajuda en cas de conflicte.

8.-Normes de lautobs
-Atendre les indicacions dels responsables.
-Respectar les persones i el material.
-Demanar ajuda en cas de conflicte.
-En cas de no compliment daquestes normes es seguir el segent
protocol:
Veure document DC080301transport escolar

5.1.2.-Normes daula
El tutor-a de cada grup ha de redactar, juntament amb els seus alumnes unes
normes daula a principi de curs amb les seves conseqncies.
L elaboraci de les normes es realitza per a consensuar i fer participar als
alumnes de les necessitats dacords .
Sha de tenir en compte:
1.-La legislaci en relaci a drets i deures de lalumnat. Decret 121/2010, de 10 de
desembre
2.-P.A.T.
3.- Les instruccions de principis de curs.
Estan orientades a facilitar la vida en la escola.
Shan de consensuar i redactar a principi de curs conjuntament alumnes i
tutor-a i afectaran als dos col.lectius. Faran referncia a:
1.-Respete en relaci als membres de la comunitat ( alumne/ professor professor
/alumne , alumnes entre s...)
--Escoltar qui parla
--Parlar b
19

--Ser respectuosos en el tracte.


2.-Normes relatives a lordre de la classe.
--Tenir cura del material
--Complir les responsabilitats
--Complir els acords de centre( cura del aigua, reciclat...)
3.-Normes relatives al us de les installacions i passadissos.
.
--Caminar sense crrer
--Fer bon s del material.
4.-Altres:
--No es menjar res dins laula a no ser a lhora de lesmorzar (xicles,...).
--Es beur aigua a canvis de classe o a lentrada del pati.
5.-Qualsevol altre que pugui sorgir a laula al llarg del curs i quedar reflectit a
les normes.
Altres responsabilitats dels professors serien:
--Potenciar un bon clima de treball.
--Complir i col.laborar per dur a terme els acords presos per Claustre i Consell Escolar.
--Altres indicades en el PAT
Les conseqncies consensuades per alumnes i mestres han de tenir en
compte:
1.-Seguir les indicacions del P.A.T. en lo relatiu a idonetat.
2.-Que la conseqncia sigui possible.
3.-Parlar amb els alumnes i amb la famlia en relaci a un determinat problema i
establir acords.
Els problemes de convivncia o de relaci es poden tractar en tutoria amb la
segent bibliografia recomanada:
1.-Cuentos que ayudan a los nios de......Gerlinde Ortner
2.- Piruletas de filosofia .
a partir de 8 anys
3.-El libro de las emociones
Begoa Ibarrola
4...Qu sientes
Ediciones Gaviota(per a petits)

5.1.3.-Drets i deures dels alumnes i de les famlies.


20

Drets dels alumnes: Sn els que venen especificats al Ttol II,


Captol II del Decret 121/2010 comentat a la introducci.
Deures dels alumnes: Sn els que venen especificats al Ttol II,
Captol III del Decret 121/2010 comentat a la introducci.
Tots els pares tenen dret a:
--Ser informats de tot el que a referncia a la vida escolar dels seus fills/lles.
--Participar en el funcionament i vida del centre a travs dels representants de pares del
Consell Escolar, representatnts aules, activitats,...
--Ser rebut pel tutor/a i resta de professors en cas de necessitat dins de lhorari establert.
--Conixer els principis del PEC, el ROF i el Pla de Convivncia. La consulta i coneixement
daquestos documents es far dins del centre, sense possibilitat de treurels del centre sense
coneixement i aprobaci de la direcci.
--Qualsevol altre regulat per la llei.
Tots els pares/mares/tutors/res tenen les segents
responsabilitats:
--Que els seus fills assisteixin a classe diariament.
--Proporcionar els materials ds escolar als seus fills.
--Justificar les absncies dels seus fills o tutelats.
--Respectar lhorari de visita establert. Es podran fer excepcions davant de motius urgents.
--Assistir al centre quan sels citi.
--Ajudar als seus fills en el compliment dels deures i normes escolars.
--Dur els fills vestits amb roba apropiada (a lestaci, neta,...).
--Dur els fills amb una adequada higiene (sense polls, nets,...).
--Per qualsevol comununicaci i/o sugeriment ho faran segons els canals de
comunicaci interna senyalat al punt 5.2. daquest document.

RELACI AMB FAMLIES:


Lescola mantendr informades a les famlies de tot el que fa referncia a leducaci i
comportament dels seus fills/lles mitjanant:
--Una reuni general durant el curs, com a mnim, per nivells.
--Una hora setmanal per entrvistes personals.
--Bulletins informatius davaluaci trimestral mitjanant entrevista personal.
--Circulars informatives per a temes dinters general.
--Enquestes i qestionaris per a recollir informaci que el centre consideri
necessari.
--Entrevistes i notificacions escrites per altres temes (particulars, i/o puntuals).
21

En octubre es planificaran les reunions generals de principi de curs de


cada curs. El dia de la reuni general es passaran els qestionaris als pares
(models a les carpetes personals). Es poden deixar a la carpeta de tutoria.
Tamb saprofitar per actualitzar les fitxes dels alumnes.
A les reunions generals es comentar als pares que a cada aula hi ha d
haver un-a representat de pares i mares per solucionar dubtes, aclarir
temes,...
A principi de curs es passar a les famlies les segents circulars:
autoritzaci sortides al voltant de lescola, llistat de material,
religi/alternativa, normes del curs, autoritzaci imatges,...
Possibilitat de fer reunions generals de forma trimestral.
Donar als pares, al principi de curs, una relaci de bibliografia de coses
interessants.

22

5.2.- DINTERVENCI:
En el Ttol V del Decret 121/2010 esmentat en la introducci s'especifica quines sn les conductes contrries a les normes i
les mesures educatives de correcci (Captol II) i les conductes greument perjudicials per a la convivncia al centre i
mesures de correcci ( Captol III).
En cas que algunes de les normes esmentades anteriorment o les normes daula establertes a principi de curs no es
cumpleixin, aquest ser el protocol a seguir, sempre i quan no hi hagi unes conseqncies establertes:

TIPUS DE
NORMA

ALUMNES:
PROTOCOL A SEGUIR

QUI?

NORMES O
CONDUCTES
CONTRRIES
A LES
NORMES.

Tutor-a o
mestre-a
afectat.

Tutor-a.

A principi de curs el-la tutor-a obrir una carpeta de disciplina per anar guardant la informaci.
Aquesta carpeta pot anar passant amb el grup.
En cas que lalumne no compleixi una de les normes establertes a principi de curs es far una amonestaci
verbal i escrita i aplicaci de la conseqncia establerta. Faltes de disciplina lleus.
El-la tutor-a o mestre-a implicat parlar amb lalumne fent-li omplir el full de lannex 0 de l'apartat
corresponent:full de reflexi de lalumne, i darrera aquest mateix full el-la mestre-a escriur el que ha passat
especificant: descripci de la incidncia o conducta, anlisis situaci, mides adoptades,... . Si no s el-la tutora li far arribar i aquest-a ho guardar a la carpeta de disciplina. En cas que lalumne siga dEI o 1r lannex 0 es
pot fer de forma oral. Cal que amb aquesta entrevista amb lalumne es tenguen en compte els segents
aspectes: cuidar el lloc, temps i moment, escolta activa, recerca i anlisis de solucions, tancament de
lentrevista recordant els acords, seguiment. Important no llevar hores de classe (al pati, tutoria,...).
El-la tutor-a acordar, a principi de curs, amb els alumnes a quantes faltes daquest tipus savisar als
pares/mares.
Quan aix passi es citar als pares i entrevista tutor-a-famlia per donar a conixer la situaci i demanar
comproms per laplicaci conjunta de la conseqncia. Aixecar acta.
En cas que la famlia no acudeixi a la citaci es passar el cas a Direcci.
En cas de reiteraci de faltes, notificaci a Direcci.
Notificaci escrita a Direcci del centre. S'omplir un informe especificant: nom alumnes, curs, descripci
situaci, mides adoptades,...

Direcci
i/o
Comissi
de Dis
ciplina.
Consell
escolar.

Citaci per escrit (veure annex citaci als pares i entrevista Direcci-famlia per notificar la reiteraci de
faltes i demanar comproms . Si cal, en aquesta entrevista es far un acord de convivncia entre les parts
afectades (veure annex). Saixecar acta .
Direcci i/o la Comissi de disciplina pot prendre les mesures disciplinries pertinents, omplint lanexe
corresponent. Aquestes mesures seran notificades als pares a travs duna entrevista de la qual tamb
saixecar acta.
Si la situaci no millora, no es compleix lacord de convivncia, o els pares no acudeixen a la citaci, notificaci
al Consell Escolar (comissi de disciplina) i aplicaci del reglament.
Notificaci per escrit a Direcci.

Tutor-a
NORMES O
CONDUCTES
Direcci Citaci per escrit (veure annex) als pares i entrevista Direcci-famlia per notificar la falta o conducta i
GREUMENT
Comissi
resoluci per conformitat.
PERJUDICIAL
de
Reuni de la Comissi de disciplina i/o Consell Escolar i inici o apertura de lexpedient disciplinari seguint les
convivn
passes de la normativa vigent (Decret 121/2010, de 10 de desembre ) pel qual sestableixen els drets i
S PER A LA
cia.
deures dels alumnes i les normes de convivncia en els centres.
CONVIVNCIA Consell
escolar.
DEL CENTRE.
ALGUNES DE LES MESURES DISCIPLINARIES PODRIEN SER:

(veure Decret 121/2010 esmentat)


--Abonament de despeses en cas de desperfectes per imprudncia o negligncia.
--Realitzaci de tasques en horari no lectiu.
--Suspensi del dret per participar en activitats extraescolars i complementries.
--Canvi de grup.
--Suspensi dassistncia a determinades classes (entre 5 dies i dues setmanes)
--Suspensi dassistncia al centre (entre 3 i 30 dies lectius).

--Canvi de centre.NORMES O CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVNCIA DEL CENTRE.


1.-La reiteraci de faltes contrries a la norma en un mateix curs escolar.
2.Les agressions entre membres de la comunitat educativa
3.-Els robatoris
4.-Els destrossos greus de materials.
5.-Altres acordades des de tutoria i Direcci o Comissi de Disciplina.

Sn:

PROFESSORAT:
Les passes a seguir en cas de problemtica o conflicte entre professorat
seran:
Direcci.
Comissi de Convivncia del Claustre.

FAMLIES:
Per a qualsevol informaci, comunicaci o aclaraci dassumptes
relacionats amb lorganitzaci del centre, de laula o qualsevol
altre tema els pares seguiran aquestes vies de comunicaci, amb
la finalitat de facilitar unes relacions ordenades entre els
diferents membres de la comunitat escolar:
Tutor-a.
Equip directiu
Representants de pares daula. Representants de pares del
Consell Escolar.Comissi de convivncia del Consell escolar.

En el punt 5.1.3. venen indicats els deures o


responsabilitats de les famlies. En cas que no es compleixin
aquest ser el protocol a seguir:

QUI?
TUTOR-A

EQUIP
DIRECTIU
EQUIP DE
SUPORT
EOEP
(Treballado
ra Social)

PROTOCOL A SEGUIR
- El-la tutor-a citar als pares i entrevista tutor-a-famlia per explicar-los
la situaci, demanar comproms i/o oferir ajuda si cal. Aixecar acta.
-En cas que la famlia no acudeixi a la citaci o que la situaci no millori es
passar el cas a Direcci.
-Notificaci escrita a Direcci del centre fent un informe indicant nom
alumne, curs, anlisi situaci, mides adoptades,...
-Citaci per escrit als pares i entrevista Direcci-famlia per notificar la
situaci, demanar comproms i/o oferir ajuda si cal . Saixecar acta .
-Si la situaci continua es derivar el cas a lEOEP, seguint el model
corresponent que es troba al PAD. Aquesta derivaci lomplir el-la tutor-a
juntament amb lequip de suport.
-Es donar el full de derivaci, es comentar el cas i es decidir el protocol a
seguir a la reuni setmanal que es fa entre la treballadora social i el
psicopedagog de lEOEP i un membre de lequip directiu.

6.- EL PLA DE CONVIVNCIA ANUAL.


La Comissi de Convivncia s qui elaborar, a principi de curs, el pla de
Convivncia anual a partir daquest pla de Convivncia General.
El Pla de Convivncia anual sinclour i saprovar en la PGA en el
Claustre de principi de curs i el Consell Escolar.
A final de cada curs es far una revisi o avaluaci que sinclour a la
Memria i on el Claustre pot fer suggerncies i donar opinions per
lelaboraci del prxim curs.
Lobjectiu ser el de planificar i disenyar accions o estratgies de
prevenci i dintervenci concretes i especfiques partint de les
estratgies o objectius generals daquest pla general.
De forma anual tamb es far un historial dels casos on s'ha intervingut.
Aquest es far seguint el model de l'annexe corresponent.
La graella que es seguir per fer aquest pla anual ser la segent:

PLA ANUAL DE CONVIVNCIA


C.P. SANT CARLES
OBJECTIU
S PLA
ANUAL
Planificar i
dissenyar
accions o
estratgies
de prevenci
i millora de
la
convivncia
en el centre.

Planificar i
dissenyar
estratgies
dintervenci
directa
davant
situacions de
risc.

OBJECTIU
GENERAL AL QUE
FA REFERNCIA

CURS: 200-/200OBJECTIU ESPECFIC CENTRE A TREBALLAR EN


EL PRESENT CURS

RESPONSABLES:
QUI?

RECURSOS:
COM?

TEMPORALI
TZACI:
QUAN?

ANNEXOS PUNT 3:
CARACTERISTIQUES DEL CENTRE I
EL SEU ENTORN

1.- PLNOL C.P. SANT CARLES (Veure PR0101 Oferta


educativa i difusi).

2.- REFLEXI SOBRE LES CARACTERSTIQUES


DEL CENTRE I EL SEU ENTORN.

ANNEXOS PUNT 4:
ESTAT ACTUAL DE LA
CONVIVNCIA

1.- REFLEXI ALUMNES.


2.-REFLEXI PROFESSORAT.

ANNEXOS
PROTOCOL
D'ABSENTISME I PUNTUALITAT

1.-REGISTRE DASSISTNCIA (Es pot treure del gestib).


2.-INFORME ABSENTISME TUTOR-A.
3.-CARTA DIRECCI.
4.-ACTUACIONS ABSENTISME/PUNTUALITAT DIRECI.
5.-FULL DE COMUNICACI DE CASOS.
6.-DADES ABSENTISME MEMRIA.

ANNEXOS PUNT 5.2:

RELACI ANEXES: DECRET 10/121

ANNEX 0, REFLEXI ALUMNE


ANNEX 1 - CITACI PER AL TRMIT
D'AUDINCIA PER CONDUCTES CONTRRIES A LES
NORMES DE CONVIVNCIA
ANNEX 2_DILIGENCIA
ANNEX 3_NOTIFICACIO
ANNEX 4_NOTIFICACIO G
ANNEX 5_AUDIENCIA
ANNEX 6_CITACIO_CONFORMITAT
ANNEX 7_RESOLUCIO_CONFORMITAT
ANNEX 8_NOMENAMENT_INSTRUC
ANNEX 9_NOTIFICACIO_INICI_EXPED
ANNEX 10_COMUNICACIO_DIE_INICI
ANNEX 11_ACTUACIONS_INSTRUCTOR
ANNEX 12_PROPOSTA_RESOLUCIO
ANNEX 13_CITACIO_COMUNIC_PROPOSTA
ANNEX 14_ AUDIENCIA COMUNIC RESOLUCIO
ANNEX 15_ NOTIFICACIO MESURA CORRECTORA
IMPOSADA
ANNEX 16_ ACORD DE CONVIVNCIA
ANNEX 17_HISTORIAL INCIDNCIES

LEGISLACI BOIB DECRET 10/121