Está en la página 1de 2

atributs de paragraf PiJ:atributs de paragraf: PiJ 14/05/10 8:36 Página 2 atributs de paragraf PiJ:atributs de paragraf: PiJ 14/05/10 8:36

ibuts de paragraf: PiJ 14/05/10 8:36 Página 3

Atribts de paràgraf : P i J Atribts de paràgraf : P i J


Iam uero eo magis illi matu- quae mihi bona malaque esse inte- Iam uero eo magis illi matu- nam idem uelle atque idem nolle, ea
randum iter existimabant. itaque llexi: nam idem uelle atque idem randum iter existimabant. itaque demum firma amicitia est.
duabus auxiliaribus cohortibus Iler- nolle, ea demum firma amicitia est. duabus auxiliaribus cohortibus Iler- Ea tempestate mihi imperium po-
dae praesidio relictis, omnibus co- Ea tempestate mihi imperium po- dae praesidio relictis, omnibus co- puli Romani multo maxume misera-
piis Sicorim transeunt et cum puli Romani multo maxume misera- piis Sicorim transeunt et cum bile uisum est. cui cum ad occasum
duabus legionibus quas superiori- bile uisum est. cui cum ad occasum duabus legionibus quas superioribus ab ortu solis omnia domita armis pa-
bus diebus traduxerant castra co- ab ortu solis omnia domita armis diebus traduxerant castra coniun- rerent, domi otium atque diuitiae,
niungunt. relinquebatur Caesari parerent, domi otium atque diuitiae, gunt. relinquebatur Caesari nihil nisi quae prima mortales putant, adflue-
nihil nisi uti equitatu agnem adver- quae prima mortales putant, adflue- uti equitatu agnem adversariorum rent, fuere tamen ciues qui seque
sariorum male haberet et caperet. rent, fuere tamen ciues qui seque male haberet et caperet. pons enim remque publicam obstinatis animis
pons enim ipsius magnum circui- remque publicam obstinatis animis ipsius magnum circuitum habebat perditum irent. namque duobus se-
tum habebat ut multo breuiore iti- perditum irent. namque duobus se- ut multo breuiore itinere illi ad Hibe- nati decretis ex tanta multitudine
nere illi ad Hiberum peruenire nati decretis ex tanta multitudine rum peruenire possent. equites ab neque praemio inductus coniuratio-
possent. equites ab eo missi flumen neque praemio inductus coniuratio- eo missi flumen transeunt et, cum nem patefecerat neque castris Catili-
transeunt et, cum de tertia uigilia nem patefecerat neque castris Cati- de tertia uigilia Petreius atque Afra- nae quisquam omnium discesserat;
Petreius atque Afranius castra linae quisquam omnium discesserat; nius castra mouissent, repente sese tanta uis morbi atque uti tabes ple-
mouissent, repente sese ad nouissi- tanta uis morbi atque uti tabes ple- ad nouissimum agnem sostentunt et rosque ciuium animos inuaserat.
mum agnem sostentunt et magna rosque ciuium animos inuaserat. magna multitudine circumfusa mo-
multitudine circumfusa morari rari atque iter impedire incipiunt.
atque iter impedire incipiunt. At Catilina ex itinere plerisque con-
At Catilina ex itinere plerisque con- P&J Bandera sularibus, praterea optumo cuique P&J Bandera
sularibus, praterea optumo cuique Espacio (Track) litteras mittit, se falsis criminibus cir- Espacio (Track)
litteras mittit, se falsis criminibus cumuentum, quoniam factioni inimi-
circumuentum, quoniam factioni in- Min. Opt. Max. corum resistere nequiuerit, fortunae Min. Opt. Max.
imicorum resistere nequiuerit, for- 100% 105% 110% cadere, Massiliam in exilium profi- 90% 100% 125%
tunae cadere, Massiliam in exilium cisci, non quo sibi tanti sceleris
proficisci, non quo sibi tanti scele- conscius esset, sed uti res publica
ris conscius esset, sed uti res pu- Caràcter (kern) quieta foret neue ex sua conten- Caràcter (kern)
blica quieta foret neue ex sua Min. Opt. Max. tione seditio oreretur. ab his longe Min. Opt. Max.
contentione seditio oreretur. ab his 0% 1% 2% diuorsas litteras Q. Catulus in senatu 0% 0% 4%
longe diuorsas litteras Q. Catulus in recitauit, quas sibi nomine Catilinae
senatu recitauit, quas sibi nomine redditas dicebat. earum exemplum
Catilinae redditas dicebat. earum infra scriptum est.
exemplum infra scriptum est. Ni uirtus fidesque uostra spectata
Ni uirtus fidesque uostra spectata mihi forent, nequiquam opportuna
mihi forent, nequiquam opportuna res cecidisset; spes magna, domina-
res cecidisset; spes magna, domina- tio in manibus frustra fuissent,
tio in manibus frustra fuissent, neque ego per ignauiam aut uana in-
neque ego per ignauiam aut uana genia incerta pro certis captarem.
ingenia incerta pro certis captarem. sed quia multis et magnis tempesta-
sed quia multis et magnis tempesta- tibus uos cognoui fortis fidosque
tibus uos cognoui fortis fidosque mihi, eo animus ausus est maxumum
mihi, eo animus ausus est maxu- atque pulcherrumum facinus inci-
mum atque pulcherrumum facinus pere, simul quia uobis eadem quae
incipere, simul quia uobis eadem mihi bona malaque esse intellexi:

atributs de paragraf PiJ:atributs de paragraf: PiJ 14/05/10 8:36 Página 4 atributs de paragraf PiJ:atributs de paragraf: PiJ 14/05/10 8:36 Página 5

Atribts de paràgraf : P i J Atribts de paràgraf : P i J


Iam uero eo magis illi matu- nolle, ea demum firma amicitia est. Iam uero eo magis illi matu- quae mihi bona malaque esse inte-
randum iter existimabant. itaque dua- Ea tempestate mihi imperium populi randum iter existimabant. itaque llexi: nam idem uelle atque idem
bus auxiliaribus cohortibus Ilerdae Romani multo maxume miserabile duabus auxiliaribus cohortibus Iler- nolle, ea demum firma amicitia est.
praesidio relictis, omnibus copiis Si- uisum est. cui cum ad occasum ab dae praesidio relictis, omnibus co- Ea tempestate mihi imperium po-
corim transeunt et cum duabus legio- ortu solis omnia domita armis pare- piis Sicorim transeunt et cum puli Romani multo maxume mise-
nibus quas superioribus diebus rent, domi otium atque diuitiae, quae duabus legionibus quas superiori- rabile uisum est. cui cum ad
traduxerant castra coniungunt. relin- prima mortales putant, adfluerent, bus diebus traduxerant castra co- occasum ab ortu solis omnia do-
quebatur Caesari nihil nisi uti equi- fuere tamen ciues qui seque remque niungunt. relinquebatur Caesari mita armis parerent, domi otium
tatu agnem adversariorum male publicam obstinatis animis perditum nihil nisi uti equitatu agnem adver- atque diuitiae, quae prima mortales
haberet et caperet. pons enim ipsius irent. namque duobus senati decretis sariorum male haberet et caperet. putant, adfluerent, fuere tamen
magnum circuitum habebat ut multo ex tanta multitudine neque praemio pons enim ipsius magnum circui- ciues qui seque remque publicam
breuiore itinere illi ad Hiberum pe- inductus coniurationem patefecerat tum habebat ut multo breuiore iti- obstinatis animis perditum irent.
ruenire possent. equites ab eo missi neque castris Catilinae quisquam om- nere illi ad Hiberum peruenire namque duobus senati decretis ex
flumen transeunt et, cum de tertia ui- nium discesserat; tanta uis morbi possent. equites ab eo missi flumen tanta multitudine neque praemio
gilia Petreius atque Afranius castra atque uti tabes plerosque ciuium ani- transeunt et, cum de tertia uigilia inductus coniurationem patefecerat
mouissent, repente sese ad nouissi- mos inuaserat. Petreius atque Afranius castra neque castris Catilinae quisquam
mum agnem sostentunt et magna mouissent, repente sese ad nouissi- omnium discesserat; tanta uis morbi
multitudine circumfusa morari atque mum agnem sostentunt et magna atque uti tabes plerosque ciuium
iter impedire incipiunt. multitudine circumfusa morari animos inuaserat.
At Catilina ex itinere plerisque consu- atque iter impedire incipiunt.
laribus, praterea optumo cuique litte- At Catilina ex itinere plerisque con-
ras mittit, se falsis criminibus sularibus, praterea optumo cuique
circumuentum, quoniam factioni in- litteras mittit, se falsis criminibus
imicorum resistere nequiuerit, fortu- circumuentum, quoniam factioni in-
nae cadere, Massiliam in exilium P&J Bandera imicorum resistere nequiuerit, for-
proficisci, non quo sibi tanti sceleris Espacio (Track) tunae cadere, Massiliam in exilium
conscius esset, sed uti res publica proficisci, non quo sibi tanti scele- P&J Bandera
quieta foret neue ex sua contentione Min. Opt. Max. ris conscius esset, sed uti res pu- Espacio (Track)
seditio oreretur. ab his longe diuorsas 75% 87% 105% blica quieta foret neue ex sua
litteras Q. Catulus in senatu recitauit, contentione seditio oreretur. ab his Min. Opt. Max.
quas sibi nomine Catilinae redditas di- longe diuorsas litteras Q. Catulus in 105% 115% 250%
cebat. earum exemplum infra scrip- Caràcter (kern) senatu recitauit, quas sibi nomine
tum est. Min. Opt. Max. Catilinae redditas dicebat. earum
Ni uirtus fidesque uostra spectata -2% -1% 1% exemplum infra scriptum est. Caràcter (kern)
mihi forent, nequiquam opportuna Ni uirtus fidesque uostra spectata Min. Opt. Max.
res cecidisset; spes magna, dominatio mihi forent, nequiquam opportuna 1% 2% 5%
in manibus frustra fuissent, neque ego res cecidisset; spes magna, domina-
per ignauiam aut uana ingenia incerta tio in manibus frustra fuissent,
pro certis captarem. sed quia multis neque ego per ignauiam aut uana
et magnis tempestatibus uos cognoui ingenia incerta pro certis captarem.
fortis fidosque mihi, eo animus ausus sed quia multis et magnis tempesta-
est maxumum atque pulcherrumum tibus uos cognoui fortis fidosque
facinus incipere, simul quia uobis mihi, eo animus ausus est maxu-
eadem quae mihi bona malaque esse mum atque pulcherrumum facinus
intellexi: nam idem uelle atque idem incipere, simul quia uobis eadem
atributs de paragraf PiJ:atributs de paragraf: PiJ 14/05/10 8:31 Página 1

Atribts de paràgraf : P i J
Iam uero eo magis illi matu- quae mihi bona malaque esse inte-
randum iter existimabant. itaque llexi: nam idem uelle atque idem
duabus auxiliaribus cohortibus Iler- nolle, ea demum firma amicitia est.
dae praesidio relictis, omnibus co- Ea tempestate mihi imperium po-
piis Sicorim transeunt et cum puli Romani multo maxume misera-
duabus legionibus quas superiori- bile uisum est. cui cum ad occasum
bus diebus traduxerant castra co- ab ortu solis omnia domita armis pa-
niungunt. relinquebatur Caesari rerent, domi otium atque diuitiae,
nihil nisi uti equitatu agnem adver- quae prima mortales putant, adflue-
sariorum male haberet et caperet. rent, fuere tamen ciues qui seque
pons enim ipsius magnum circui- remque publicam obstinatis animis
tum habebat ut multo breuiore iti- perditum irent. namque duobus se-
nere illi ad Hiberum peruenire nati decretis ex tanta multitudine
possent. equites ab eo missi flumen neque praemio inductus coniuratio-
transeunt et, cum de tertia uigilia nem patefecerat neque castris Catili-
Petreius atque Afranius castra nae quisquam omnium discesserat;
mouissent, repente sese ad nouissi- tanta uis morbi atque uti tabes ple-
mum agnem sostentunt et magna rosque ciuium animos inuaserat.
multitudine circumfusa morari
atque iter impedire incipiunt.
At Catilina ex itinere plerisque con-
sularibus, praterea optumo cuique
litteras mittit, se falsis criminibus
circumuentum, quoniam factioni in-
imicorum resistere nequiuerit, fortu- P&J Combinat
nae cadere, Massiliam in exilium
proficisci, non quo sibi tanti sceleris
conscius esset, sed uti res publica
quieta foret neue ex sua conten-
tione seditio oreretur. ab his longe
diuorsas litteras Q. Catulus in senatu
recitauit, quas sibi nomine Catilinae
redditas dicebat. earum exemplum
infra scriptum est.
Ni uirtus fidesque uostra spectata
mihi forent, nequiquam opportuna
res cecidisset; spes magna, domina-
tio in manibus frustra fuissent,
neque ego per ignauiam aut uana in-
genia incerta pro certis captarem.
sed quia multis et magnis tempesta-
tibus uos cognoui fortis fidosque
mihi, eo animus ausus est maxu-
mum atque pulcherrumum facinus
incipere, simul quia uobis eadem