Está en la página 1de 71

e-Rossinyol

Núm. 6 | Gener 2016

La revista digital de l’AMPA

www.ampajmj.com

Lema a
l’entrada de
l’escola

“La cultura del cor i
de l’intel·lecte dels
alumnes és l’objectiu
de la nostra tasca
pedagògica”
Sant Josep Manyanet

Índex
Editorial
Comunicació amb les famílies . . . . . . 2
Carta del Director
L’exceŀlència . . . . . . . . . . . . . . . . 3
AMPA
Assemblea ordinària i extraordinària . . . .
Teatre de pàrvuls . . . . . . . . . . . . .
Teatre Primària . . . . . . . . . . . . . . .
Nous ordinadors a l’escola . . . . . . . .

5
8
8
9

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Parvulari 2014-2015
La graduació de P-5 . . . . . . . . . . . . 10

1

Festes i celebracions
Festa cloenda del curs 2014-15 . . . . . . 12
Diada inaugural del curs 2014-2015 . . . 14
Parvulari i Primària
Casal d’estiu 2015: El Circ . . . . . . . . 17
Esports
Bàsquet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Futbol Sala . . . . . . . . . . . . . . . . .
1r BATX-A Guanyadores
Futbol Femení . . . . . . . . . . . . . . .
Hiphop . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mou-te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patinatge . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoquei patins . . . . . . . . . . . . . . . .
FEAC
El nostre FEAC . . . . . . . . . . . . . . .
Xerrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grups FEAC . . . . . . . . . . . . . . . .
Reunió i Sopar de Nadal dels
Grups FEAC . . . . . . . . . . . . . . . .

19
20
20
21
21
22
23
24
25
25
26

Programa internacional . . . . . . . . . . 27
Compositions . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Word of the year 2015 . . . . . . . . . . 30
3r ESO guanya el premi
#SPOOKtacularOxford per les seves
activitats de Halloween . . . . . . . . . . 31
Crosscurricular project
Food education . . . . . . . . . . . . . . . 32
Programa d’intercanvi amb l’escola
d’Oxted al Regne Unit . . . . . . . . . . . 32
3r Lectura animada en anglès
Teamwork . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Alumnes de 6è fan presentacions en
anglès a 4rt . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Sortida a Chiddingstone juny 2015 . . . 34
U.S.A. Exchange: North Niles High
School-Jesús, Maria i Josep . . . . . . . . 35
2nd ESO Exchange to Göttingen . . . . . 36
Mishelle Morgan de Toronto nova auxiliar
de conversa en anglès 2015-16 . . . . . . 37
Trobada final de Comenius a bcn . . . . 37
Nadal 2015
Concurs de nadales . . . . . . . . . . . .
Nadales Cicle Infantil . . . . . . . . . . .
Nadales CicleInicial . . . . . . . . . . . .
Nadales Cicle Mitjà . . . . . . . . . . . .
Nadales Cicle Superior . . . . . . . . . .
Nadal AMPA . . . . . . . . . . . . . . . .
Visita dels Patges reials . . . . . . . . . .

38
39
40
41
42
43
43

Foto_Notícies Manyanet JMJ . . . . . . 46
Banda simfònica . . . . . . . . . . . . . . 62
Pastoral JMJ . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Editorial

Comunicació amb les famílies
Benvolgudes famílies,

  | e-Rossinyol [6] |  2016

No voldria començar aquestes quatre ratlles, sense desitjar-vos abans de res, un molt bon any
2016, que vingui ple de salut i coses bones.

2

Comencem any, i comencen una nova junta a l’AMPA amb la iŀlusió de treballar per millorar
l’escola dels nostres fills. La nova junta esta formada per una base que prové de la dels últims 3
anys, i reforçada amb nous coŀlaboradors que ens aportaran el frescor necessari per anar fent
coses noves cada any, consolidant el que funciona i buscant noves fórmules per engegar nous
projectes.
Nous projectes com l’activitat de Hip-Hop, que aquest any hem començat amb dos grups
(dimarts i dijous) i de la qual si Déu vol, podreu gaudir de la primera exhibició durant la propera jornada de Manyanet Solidari. Nous projectes com temes que tenim en cartera i que estem
treballant per tal de poder-los presentar el més aviat possible. Com ara tabals, participació a la
Marató de TV3 per al curs vinent, i altres activitats a les que estem donant forma per engegar-les
el més aviat possible. Activitats que surten de les nostres idees però també de tots els associats
que mitjançant diversos medis (twitter, mail, whatsapp,...) ens comenten propostes per dur a
terme. Gràcies a tots ells, per l’interès comú de fer i de millorar la qualitat de la nostra escola
mitjançant l’augment de les propostes d’activitats, i per tant, de la riquesa del dia a dia a l’escola.
Com us dic, hi ha noves idees a la Junta, i companys i companyes que per diversos motius han
deixat la primera línia de la Junta de l’AMPA, però que sempre estan per donar un cop de mà
quan se’ls necessita. A vosaltres, per totes les hores que heu dedicat aquests últims 3 anys només
dir-vos MOLTES GRÀCIES, i que ha estat un plaer i un orgull treballar a diari en l’organització
dels projectes de l’AMPA.
Us deixo amb aquesta nova edició de l’e-Rossinyol, convençut que serà del vostre grat.
Rebeu una forta abraçada, n

Antonio González Torner
President Junta AMPA-JMJ

Carta del Director

L’excel·lència,

  | e-Rossinyol [6] |  2016

un bé comú a les nostres aules

3

Benvolgudes famílies:
Volem informar-vos que recentment el Consell Interuniversitari
de Catalunya ens ha fet saber que en el llistat ordenat per mitjanes de notes de les Proves d’Accés a la Universitat 2015 (Prova de
Selectivitat), el Col·legi Jesús Maria i Josep ha ocupat, per segon
any consecutiu, un lloc destacat. Concretament, enguany, ens
trobem entre els 8 millors centres educatius de Catalunya.
Aquesta dada no és el més important, sinó el que se’n desprèn.
Des de sempre, des del mateix moment en què el P. Manyanet va
parlar de la cultura del cor i l’inteŀlecte, hem treballat per construir, d’una banda, una escola dinàmica, viva, sustentada en el ric
teixit de relacions format pels alumnes i les seves famílies, pels
educadors tant laics com religiosos i per crear, d’altra banda, les
condicions necessàries d’un aprenentatge coherent amb el nostre
caràcter propi i amb el nostre entorn.

«Ens trobem entre
els 8 millors
centres educatius
de Catalunya.»

Per a nosaltres, la millor mesura de l’èxit educatiu és la capacitat
que té l’escola per transmetre esperança i energia a tota la seva
comunitat i oferir-li la possibilitat d’adquirir les habilitats, les
disposicions, les estratègies i les rutines per poder dur a terme
l’aprenentatge que més importa: saber pensar amb el codi no
només de les ciències, arts i humanitats sinó també el de la flexibilitat, la solidaritat, la dignitat i el respecte per poder afrontar
un futur complex. És a dir, aprendre a ser, aprendre a conviure,
aprendre a fer i aprendre a aprendre.

Carta del Director
Aquest és el nostre capital pedagògic. El saber, el coneixement, la
seva posada en pràctica justa i responsable, el compromís i l’esforç del nostre alumnat fan possible que cada dia des del nostre
parvulari fins al batxillerat l’exceŀlència sigui un bé comú a les
nostres aules.
Les dades estadístiques iŀlustren el que acabem de dir: el 85 %
dels alumnes van treure a la fase general de les PAU un 7 o més,
un 30 % van treure un 9 o més al batxillerat i una quarta part van
aconseguir una nota d’admissió superior a 12. Cal afegir a això
que tots els alumnes van aprovar el batxillerat i tots van aprovar
les PAU. n

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Ben cordialment,

4

Josep Ma. Taulats, SF
Director Manyanet Sant Andreu
Col·legi Jesús, Maria i Josep

«Per a nosaltres, la
millor mesura de
l’èxit educatiu és la
capacitat que té l’escola
per transmetre
esperança i energia a
tota la seva comunitat.»

AMPA

Assemblea ordinària i extraordinària
Ampa col·legi Jesús, maria i Josep

3 de novembre de 2015, a les 20:45 h.

Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior, de data 4 de desembre de 2014:
El President de la Junta Directiva fa una lectura de l’acta de l’Assemblea anterior. No hi ha
comentaris i s’aprova per unanimitat dels assistents.

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Lectura i aprovació de la Memòria Anual 2014-2015:
Com és habitual, el President indica que es pren la Revista Rossinyol com a memòria d’activitats de l’Associació. Es fa un breu resum de les activitats realitzades. Es comenta que el Teatre
de Primària del curs passat es farà el 28 de novembre d’enguany. Es fa menció de que la Cercavila de l’any passat per Sant Andreu no es va fer per pluja. No hi ha més comentaris i s’aprova
per unanimitat dels assistents.

5

Examen i aprovació de l’estat de comptes de l’exercici anterior:
El Tresorer explica l’estat de comptes, i s’adjunta a l’acta formal el document resum presentat
als assistents.
Així mateix es presenta l’informe dels censors de comptes (dos socis que no pertanyen a la
Junta) ratificant els comptes presentats.
Es fa constar en acta l’agraïment a les diverses seccions esportives i en especial a la vocalia d’esports per l’esforç i implicació que durant el curs s’ha fet per normalitzar la situació contractual
laboral de tots els entrenadors de l’escola.
Es comenta que els últims cursos s’ha fet us d’una gestió administrativa conservadora per minvar l’impacte que podria haver tingut per les seccions i l’AMPA les diferents implicacions fiscals del punt anterior. Es comenta que un cop regularitzada la situació es procedirà a gestionar
l’estalvi generat en favor dels nostres fills i filles.
S’exposa per part del President que l’AMPA està oberta a qualsevol proposta per part dels
pares i mares d’alumnes sobre com gestionar aquests beneficis, i que aquestes es debatran en
les diferents reunions de la Junta Directiva. També s’indica que de moment es milloraran una
mica més les ajudes a les famílies necessitades que ho demanin pels canals establerts.
Com a mostra d’aquest últim punt s’informa que s’han comprat 6 ordinadors per equipar la Biblioteca de l’escola, i d’aquesta manera ajudar a les tasques d’estudi dels nostres fills al centre.
La Sra. Marta Casals pregunta per què en algunes seccions l’apartat de la loteria està en el
balanç en positiu o en negatiu. S’explica que depenent de la quantitat de loteria demanada per
cada secció i la venda que es fa de la mateixa, es pot donar com a resultat aquest efecte.
La Sra. Míriam Capseta pregunta per què hi ha un desfasament en les quantitats del compte
d’orfenesa. S’explica que donat que aquest compte segueix criteri de caixa, al final depenent
de quan es produeixen els sinistres, de quan paga l’asseguradora els mateixos, de quan es paga
la prima i de quan es rep la prima de retorn (si s’escau), es produeix aquest efecte comptable.
Per donar suport a aquesta explicació es torna a explicar breument en què consisteix i com
funciona l’assegurança d’orfenesa.
Finalment s’aproven els comptes de l’exercici anterior per unanimitat dels assistents.

AMPA
Renovació de la Junta:
El President explica que ja s’han acabat els tres anys de mandat de la Junta Directiva actual,
i per tant es va procedir segons els Estatuts a la seva dissolució i a la convocatòria d’eleccions
per constituir una nova Junta.
Es va seguir tot el procés electoral d’acord amb els Estatuts de l’AMPA. Després de complir els
terminis previstos, només es va presentar una candidatura i per tant no es van fer votacions.
La candidatura presentada és per tan la nova Junta Directiva del l’AMPA. El President dona
les gràcies als membres de la Junta sortint per la tasca realitzada, i dona la benvinguda a la
nova Junta.

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Es comenta que l’anterior Vocalia de Socialització de llibres desapareix donada la baixa implicació i la complexitat per fer-ho correctament. La Sra. Míriam Capseta proposa que la socialització de llibres es pugui fer només amb els llibres de lectura, sempre i quan l’escola mantingui
els mateixos d’un curs a altre. S’explica que a vegades les dificultats no radiquen tan en l’escola
com en els mateixos pares i mares. De totes maneres el President es compromet a copsar l’opinió de l’escola i a intentar donar-li un nou enfocament.

6

Finalment es procedeix a la votació de la candidatura, que s’aprova per unanimitat dels assistents.
La nova Junta Directiva de l’AMPA de l’escola estarà constituïda per:
President: Antonio González Torner
Vicepresident i Social: Francisco Gómez Martín
Secretari: José María Purcalla Bofarull
Tresorer: Francesc Xavier Germà Manresa
Cultura: Manuel Gorriz Martínez
Festes: Marta Fernández Martínez
Esports: Jordi Joan Aymerich i Miñarro
Orfenesa/Asseg.: Roser González Torner
Multimèdia, Comunicació i Xarxes Socials: Ramón Riba Castells
Pàrvuls: Pendent de designació. 
úria Sánchez Pedreño
Consell Escolar: N
Lluis Rosique

Revisió de quotes:
Es proposa per part del President de la Junta mantenir l’import de les quotes d’AMPA, de
Reeducació-Altres Ajuts i d’Orfenesa per al proper exercici, donats els saldos positius que hi
ha en aquests moments en els comptes de l’AMPA. Es recorda que aquestes quotes són per
família i no per alumne. No hi ha comentaris i s’aprova per unanimitat dels assistents.
Aprovació dels pressupostos d’ingressos i despeses per al proper curs 2015/2016:
El Tresorer explica que el pressupost per l’exercici següent 2015-2016 és el mateix que el
de l’exercici anterior, on a més se li inclouen les despeses dels ordinadors mencionats per la
Biblioteca.
El Sr. Sebastià Borraz manifesta que en el pressupost no queda reflectit a quines partides o a
què es destinarà el superàvit produït per la prima de retorn de l’assegurança d’orfenesa.

AMPA
La Sra. Marta Casals pregunta l’origen dels rebuts impagats. S’explica que son alguns rebuts
retornats tan de l’AMPA, com d’Orfenesa i/o Reeducació. S’aclareix que l’AMPA no finança
el Gabinet Psicopedagògic de l’escola sinó que només hi coŀlabora en una part. No hi ha més
comentaris al respecte i es procedeix a la votació, quedant aprovats els pressupostos només
amb un vot en contra.
Nomenament de Censors de Comptes per al curs 2015/2016:
Es nomenen 2 censors de comptes pel proper exercici entre els socis assistents que no formen
part de la Junta Directiva. Es determina que seran el soci Sr. Agustí Estruga i la sòcia Sra.
Míriam Capseta.

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Precs i Preguntes:
La Sra. Marta Casals pregunta sobre qui s’encarrega del material de les extraescolars de l’AMPA
(pilotes, cistelles, porteries, marcadors, etc...) S’informa que cada secció esportiva gestiona el seu
material amb les seves pròpies quotes i que les despeses sobrevingudes (trencaments, avaries,
pistes cobertes per futbol...) quan no pot fer-hi front la secció sola, l’AMPA hi coŀlabora.

7

Es comenta que la festa de Fi de curs tindrà algun canvi sempre que els ingressos durant el curs
ho permetin. A les 21:50 hores finalitza l’assemblea.
A les 21:50 hores finalitza l’assemblea de l’AMPA de l’escola. n
Signat:
El President i el Secretari de l’AMPA de l’escola JMJ

AMPA

Teatre de pàrvuls
Un any més el alumnes de P3, P4 i P5
podran viure l’experiència de participar en un musical com a protagonistes.
En aquesta ocasió l’obra de teatre escollida serà Bcn, let’sgo! El Musical.
Aquest any es vol fer un homenatge a
la ciutat de Barcelona amb un musical
modern i ple de sorpreses.

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Els assaigs seran tots els divendres, a
partir del 8 de gener, de 17:15h. a 18:15h. a les instaŀlacions de l’Escola.

8

Com sempre, els pares també tindran un paper actiu, coŀlaborant en la preparació de l’obra
(vestuari, decorats i altre suport logístic).
Si esteu interessats en participar-hi, poseu-vos en contacte amb la Secretaria de l’AMPA
(1ª porta esquerra entrant pel C/Pare Manyanet).
Us animem a compartir estones divertides, rialles garantides, a fer volar la imaginació dels
vostres fills i filles i, en definitiva, a viure una experiència musical en família.
Us hi apunteu? Us hi esperem! n

Teatre Primària
El passat 28 de novembre va tenir lloc la representació tan esperada dels
alumnes de primària: Mary Poppins.

Va ser tot un esclat de cançons, llums, colors i molta diversió. Pares, avis i amics van acompanyar als nens i nenes de primària en aquesta aventura que tants cops hem vist al cinema o a la
televisió i que aquesta vegada els protagonistes van ser els nostres fills i filles.
Les cançons, supercalifragilisticoespialidoses, ens van contagiar a tots ! Ningú va quedar
indiferent i l’èxit va ser rotund.

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Felicitats a tots els participants. Sou uns veritables artistes! n

9

Nous ordinadors a l’escola
Des del passat mes de novembre la biblioteca de l’escola compta amb 6 ordinadors nous
a disposició dels alumnes.
Aquests ordinadors han estat lliurats al col·legi per l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes
(AMPA-JMJ). Tenen connexió a Internet, programari Office i d‘altres aplicacions informàtiques. S’han disposat a la biblioteca de manera que faciliti els treballs en grup.
Per fer-ne ús, s’haurà de seguir el procediment propi de la Biblioteca del col·legi i el seu sistema
de reserva en el cas que així s’estableixi.
Desitgem que aquesta iniciativa sigui del vostre grat i els nostres fills els hi treguin partit. n

Parvulari 2014-2015

  | e-Rossinyol [6] |  2016

La graduació de P-5

10

Parvulari 2014-2015
Un any més, al juny, va tenir lloc la celebració de la festa de graduació dels alumnes de P5 al teatre de l’escola.
El treball previ de preparació, els assaigs i els nervis es van veure
recompensats per una gran actuació dels més grans del Parvulari.

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Podeu veure algunes de les fotografies més significatives d’aquesta celebració així com tots els grups d’alumnes participants de
P-5A, P-5B i P-5C n

11

Festes i celebracions

Festa cloenda del curs 2014-15
Com ja bé sent tradicional, l’AMPA de l’escola organitza
la festa de fi de curs a on tota la comunitat educativa està
convidada a participar: alumnes, pares, mestres i professors,
direcció de l’escola,…

  | e-Rossinyol [6] |  2016

És un dia molt esperat per tothom. Es tanca un nou curs, es
canvia d’etapa: d’Infantil a Primària, de Primària a Secundària, de Secundària a Batxillerat i aquests últims donen per finalitzada la seva etapa d’educació a l’escola esperant donar el
salt cap a la Universitat.

12

És un dia, doncs, ple d’emocions. Els jocs i les diverses activitats que s’hi ofereixen donen lloc a rialles, balls, complicitats i
molta, molta diversió.
El sopar en família és un dels moments més ben valorats,
doncs les instaŀlacions de l’escola es converteixen per un dia
en un lloc i espai per a compartir el millor de nosaltres amb els
amics, amb els companys i companyes de viatge durant molts
anys.
La festa finalitza amb un ball en el que tothom deixa anar el
millor de si mateix en una rauxa contínua d’alegria i diversió.
Ho podeu veure en les fotografies que tot seguit us presentem. n

  | e-Rossinyol [6] |  2016
13

Festes i celebracions

Diada inaugural del curs 2014-2015

  | e-Rossinyol [6] |  2016

El diumenge 4 d’octubre va tenir lloc l’Eucaristia que va donar el tret de sortida al curs
escolar 2015/2016, seguida d’una estona de portes obertes a on els assistents van poder visitar
les instaŀlacions de l’escola. Aquesta mostra fotogràfica en vol ser un testimoni. n

14

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Festes i celebracions

15

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Festes i celebracions

16

Parvulari i Primària

Casal d’estiu 2015: El Circ

Cada setmana vam fer tallers, activitats, piscina, teatre, cine… i
excursions! Ens encanten les excursions del Casal. Aquest any cal
destacar l’excursió al Circ de les Feixes on vam fer tallers de circ
i vam gaudir d’un espectacle que ens va deixar bocabadats. Vam
fer altres excursions com a l’Illa Fantasia i a la platja (els més
grans) i a Roures Parc i a parcs de Francesc Macià, el Laberint i
la Maquinista.

  | e-Rossinyol [6] |  2016

El passat mes de juliol vam poder gaudir d’un altre casal ple d’activitats, sorpreses, emocions… L’eix temàtic que conduïa totes
les activitats era el Circ. Vam conviure amb uns personatges tan
peculiars com els seus noms: en Felipe Tardo, en Mag Dónald, la
Davy the Funny, en Charlie Díver, la Loreto Mareà i la Carioca
Loca. Ens van fer viure una història divertida que gaudíem setmanalment.

17

Parvulari i Primària
També m’agradaria fer esment de activitats que repetim cada juliol i que tots els nens i nenes esperen amb moltes ganes. Aquestes activitats “mítiques” del casal JMJ són: el nostre Lipdub, el
Circ dels Horrors, la Nit al Casal, el Dia sobre rodes. Són activitats diferents, que ens fan fer pinya entre nens, nenes, monitors
i monitores i ens fan trobar moments especials on ens podem
conèixer millor.

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Per acabar m’agradaria agrair la coŀlaboració de totes les famílies, de la direcció de l’escola, de la implicació de tot l’equip del Casal JMJ per fer que aquest casal sigui possible i existeixi aquesta
alegria i bon ambient per fer totes i cadascuna de les activitats
planificades. n

18

Vanesa Torres
http://santandreu.manyanet.org/casal/

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Esports

Bàsquet

19

Esports

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Futbol Sala

20

1r BATX-A Guanyadores Futbol Femení

Esports

Hiphop
Aquest nou curs l’AMPA ofereix una nova activitat extraescolar que té molt bona acollida entre
l’alumnat més jove, un taller d’iniciació al hiphop.
Aquesta disciplina de ball ajuda a expressar el que sentim en cada moment. El hiphop és una
dansa urbana que aporta molts aspectes positius ja que contribueix a valorar el treball dels altres
i a compartir el nostre. També ajuda a la fomentar la convivència amb els altres i a valorar el treball ben fet, fruit de l’esforç i la constància el que proporciona satisfacció entre els participants.
Aquesta activitat està adreçada als alumnes de Primària. Va començar l’1 d’octubre i es pot practicar un o dos dies a la setmana a la tarda. Pots rebre més informació a la Secretaria de l’AMPA.

  | e-Rossinyol [6] |  2016

T’hi animes? n

21

Mou-te
De nou, i per 9è any consecutiu, l’AMPA ofereix Mou-te com activitat esportiva extraescolar
per els més menuts.
Consisteix en una activitat de psicomotricitat avançada a on els infants es diverteixen jugant
alhora que fan esport. Jocs amb els quals desenvoluparan activitats bàsiques com salts, desplaçaments, estiraments, tècniques avançades de llançaments i recepcions,… en definitiva, una
activitat per fer esport i aprendre a jugar en equip.
Aquest any, s’ofereix aquesta activitat als alumnes d’Infantil i per primer cop també als de Primària.
L’activitat té una durada d’una hora i es va iniciar el 28 de setembre. Però si estàs interessat encara
hi ets a temps. Posa’t en contacte amb la Secretaria de l’AMPA per a més informació i inscripcions.
Us hi esperem! n

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Esports

Patinatge

22

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Esports

Hoquei patins

23

FEAC

El nostre FEAC
FEAC són les sigles de Família-Escola, Acció Compartida i va d’això: posar sobre la taula
aquells aspectes de l’educació que ens preocupen o que volem aprofundir en el seu coneixement. Abans però, era el que s’anomenava Escola de pares.
Una trobada al mes i dividits per etapes (Infantil, Primària i Secundària), treballem conjuntament, un tema proposat des de la FECC; enguany la capçalera temàtica es diu “Parlem en
família de...”.

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Els grups són conduits per mestres i professors de l’escola: la Marta Valls (Infantil), el Martí
(Primària) i l’Ignasi (Secundària). A més a més, uns especialistes de suport als tres grups: la
Natàlia(Psicopedagoga), la Mª Àngels (Psicòloga), el P. Nicolás SF (Religiós i professor de
Religió) i el Víctor(mestre Infantil i Delegat de la Pastoral). Tots junts fem d’aquestes trobades,
unes estones formatives, enriquidores i, perquè no, divertides.
Al mes de desembre varem optar per ometre la conferència i canviar-la per una sessió especial
que incloïa contes, xerrades, detalls i un sopar. Va tenir molt bona acollida.
Les properes sessions seran: 28 gener, 25 febrer, 26 maig i 16 juny (comiat). Al mes
d’abril es durà a terme la ponència d’un conferenciant a càrrec de l’AMPA-FEAC.
Per a fer un seguiment de la nostra tasca es pot consultar el nostre bloc
http://elnostrefeac.blogspot.com.es/ n
Víctor Martínez
Delegat de Pastoral

24

26 de novembre
F
E
A
C
Parlarem
en familia de…

Jocs i
joguines

a les 21h

FEAC

Xerrada

Grups FEAC

  | e-Rossinyol [6] |  2016

“Comuniquem-nos amb tots
els sentits: comunicació
assertiva i eficaç”.
Dijous 28 d’abril a les 21h.

25

FEAC

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Reunió i Sopar de Nadal dels
Grups FEAC

26

Programa internacional

PROGRAMA INTERNACIONAL
A secundària continuem treballant, amb molta iŀlusió, en el programa internacional. 
a tenim en marxa l’intercanvi amb l’escola Felix Klein Gymnasium, a Göttingen,
J
Alemanya que fa un grup d’alumnes de 2n d’ESO. 
ambé estem organitzant l’intercanvi d’un grup d’alumnes de 3r d’ESO amb l’escola
T
Oxted, d’Oxted, Anglaterra. 
n grup de 1r de Batxillerat via5jarà a Skokie, Chicago, on compartirà vivències amb
U
alumnes del North Niles High School. Més endavant els rebrem nosaltres.

  | e-Rossinyol [6] |  2016 

’altra banda, un grup d’alumnes de 3r d’ESO estan treballant en un projecte interdisD
ciplinar amb l’escola Don Bosco de Borgomanero, Itàlia.

27

De tot això us donem més detall a continuació. n
Conxita Payán
PROGRAMA INTERNACIONAL

Programa internacional

Compositions
EL COLLELL

  | e-Rossinyol [6] |  2016

(...) The third day we went to the zip in to the woods and I didn’t like it a lot because I love these
things and for me these types of zips that we did was very easy for me. Later we did a dynamic
activity that is like psychology. Oriol that is the name of the monitor of these both activities
asked us a lot of questions and we had to answers yes, no or I don’t know but with a important
persons in my life that some of them were in my group like Alex, Rebeca, Celia, Miquel and
Pol. This activity made us confidence and you saw what answered your friends and were very
impressive. Although I cried a lot I gave a lot of sentimental hugs and I liked a lot the activity
and our monitor told us that he had to finish the questions because if he continued we could
end even worse.

28

Georgina Campoy Vidal
1r BTX «B»
(...) On Friday, I met with some people from another school with whom I get on really well.
We went to the cinema and had a lot of fun. All this after having spent the morning reading a
book. It was called “Tirant lo Blanc” and even though I had thought I would not like it, I really
enjoyed it. Finally, my father and I joined a gym in order to be in good shape.
On the whole, despite not having such a memorable trip as I guess most of my friends had, at
no time I had the feeling of being bored.
Eric Fortes Morel
1r BTX «A»
Last week, the group of 1st Batxillerat went to Girona, to do some work and have fun all together. We left on Wednesday and we arrived in Barcelona on Friday. I had a lot of fun there with
all my colleagues.
On Wednesday, we left at 8:15 and we arrived there at 12:30. When we got there we first saw
a big building that reminded me of a church. It had a high climbing wall and a lot of cars were
parked. We got into the building and there was a little square with ping-pong tables, benches
and a little room with games. We went to the dining room, where we had lunch, and after that,
we split the course into three groups. I was in group 2, so at the afternoon we did a route by
bike. It rained a lot and we were cold and drenched, but we had a lot of fun, especially when
we saw a group of sheeps in the middle of the road. At 19:00 we went to our rooms to have a
shower, we had dinner and we went to bed. (....)
Patricia Fernández
1r BTX «B»

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Programa internacional

29

(.....) The second day was quite less high-demanding. At the morning we had a laser tag activity,
a battle with laser guns, that was great (even thought the guns didn’t work well). And later, we
drove some quads in pairs, in a field full of clay. Just to make it clear, I have to say that these
“Jornades Challenge” were dirty, very dirty. We always ended the activities muddy or soaked. In
the afternoon, we were supposed to do a route inside the river (laughs). Obviously, that activity
was cancelled. Instead, we did a guidance route (that wasn’t easy, I have to say). We ended the
route soaked and muddy. I remember Anna, that was in my group, saying: I’m sure this is military camp: battles, guns, extreme routes and muddy quads (laughs again). By the night there was
a disco, and we really had fun dancing (even thought there were teachers looking at us all the
time) n
Pol Sanuy
1r BTX «B»

Programa internacional

Word of the year 2015
For the first time ever the Oxford Dictionaries Word of the Year is a pictograph and not a word.
This one is called the “Face with Tears of Joy”.
Emojis are international because everybody can understand them. It doesn’t matter if you
don’t know a language. Emojis are little simple pictures that they are so easy to know them. So
this is why one emoji has been the word of 2015 because lots of people use it around the world.
Specially the “Face with Tears of Joy” because it’s a happy face with tears in it eyes. It means
that you are crying for the laughing. And who doesn’t like this? One of the most important
things in life is being happy. It’s an objective of the majority of people. For this reason it has
been so popular. (...)

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Gemma Trescals
1r BTX «A»

30

(...) I consider the emoji is so funny, because it transmits you good emotions. For example,
if you have to transmit that you are laughing you can send this emoji. I use it a lot. I believe
all people use it, because nowadays most of the society has a mobile phone and can text with
people you want.
I think that the choice is perfect, because it is a different one, it is not a word. Emojis are used
increasingly today. A lot of people have a mobile phone to communicate to others, and maybe
they don’t use word and they use emoticons to send a message. I believe the emoticons are so
funny and they are useful. (...)
Marina Poza
2 BATX «B»

(...) I also find really funny the way Ellen DeGeneres tried to verbalize how this emoji has to
be pronounced. And in my opinion I think Oxford Dictionaries have done a really nice choice
because it is not a traditional word and now that our world is being modernized each day this
is one way to show us how our vocabulary is changing. But this also has something against
and it is that the election of something that is not a traditional word also makes me thing that
nowadays we don’t talk as much as we did before and we are losing really nice vocabulary that
has been changed for emojis or vulgarisms that make our vocabulary much easier.
In conclusion, even though I find this Word Of The Year really interesting I think we shouldn’t
forget our nice vocabulary that is being replaced for expressions that are not really correct.
Gerard Ferreiro
2 BATX «A»

Programa internacional

3r ESO guanya el premi #SPOOKtacularOxford
per les seves activitats de Halloween.
Aquest any, els nostres alumnes de 3r ESO han participat en el concurs #SPOOKtacularOxford que l’editorial Oxford University Press va convocar a través de les xarxes socials Twitter i
Facebook en motiu de Halloween. Es tractava de compartir les activitats que es fessin a l’aula
al voltant d’aquest tema.
Els nostres alumnes van realitzar diferents activitats: murals sobre la història de la festivitat,
les seves tradicions ... també vam decorar les aules i vam escriure “històries de por” que vam
publicar al nostre bloc.

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Amb tot això, vam guanyar EL PRIMER PREMI del concurs #SPOOKtacularOxford i vam
rebre un lot de llibres que es va sortejar entre els alumnes.

31

Aquí us deixem algunes fotografies del nostre treball.
“When we work together, we get amazing things” n
Lurdes Pujadas

Programa internacional

Crosscurricular project
Food education
This year a group of students in 3rd ESO are working in a project with the school DON BOSCO
in Borgomanero, Italy.

• to make the students able to speak and write in English about their eating habits and about
their regular physical activities
• to enable interaction in English through chats via Skype
• to promote healthy eating habits
• to promote the benefits of physical activities
• to promote traditional food related to seasons and festivals in Italy and Spain
• to make the students aware of obesity, its risks and public speakers/ambassadors who
fight to reduce unhealthy body weight
• to improve ICT competence through a wider use of the new technologies
You can follow this project: http://santandreumanyanetfoodeducation.blogspot.com.es/
Conxita Payán

  | e-Rossinyol [6] |  2016

The main aim of this project is to make the students aware of the importance of being
healthy and active. Other objectives are:

32

El programa d’intercanvi amb l’escola d’Oxted al Regne Unit ja està en
marxa.
Ens queda ja poc per a iniciar aquesta experiència i els alumnes participants de tercer d’ESO i acompanyants en tenim moltes ganes.
Viatjarem a Anglaterra del 3 al 6 de març del 2016 i els anglesos arribaran
el dia 23 d’abril i els acollirem fins el dia 30.
Esperem passar-ho béitreure’n profit!
Podeu seguir aquesta experiència a través del blog:
http://oxtedexchangejmj.blogspot.com.es/
Míriam Norverto i Josep Juanola

Programa internacional

  | e-Rossinyol [6] |  2016

3r Lectura animada en angles Teamwork

33

Alumnes de 6è fan presentacions en angles a 4rt

Programa internacional

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Sortida a Chiddingstone juny 2015

34

Programa internacional

U.S.A. EXCHANGE:

NORTH NILES HIGH SCHOOL-JESÚS, MARIA I JOSEP
Ja s’està preparant un grup d’alumnes de 1r de Batxillerat per viure, un any més, l’experiència
de compartir uns dies amb alumnes d’Estats Units. En aquesta ocasió es tracta de l’escola
North Niles High Schoold’Skokie (Chicago). Aquest intercanvi de cultura i vivències tindrà lloc
al mes de març (l’anada del 5 al 16 i els rebrem després de Setmana Santa). Estem tots molt
iŀlusionats i amb ganes de conèixer els nostres nous amics!.
Ens podeu seguir a través del bloc: http://jmjonthegochicago15-16.blogspot.com.es/ n

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Daniel Navarro i Conxita Payán

35

Programa internacional

2nd ESO EXCHANGE TO GÖTTINGEN
Once again, a group of 2nd ESO students have been to Göttingen on a German/English exchange with the school Felix Klein Gymnasium. This year it has been in December, from 11th
to 18th, so it’s been amazing to live the Christmas spirit all around!
There we have been working with a project about “Göttinger Köpfe und ihr Wirken in die Welt”
(Important scientists from Göttingen and their importance in the world). We have visited
PHAENO museum and the DLR SCHOOL LAB. And we have enjoyed a lot!
You can follow all our adventures in Göttingen in our blog JMJ on the go: Göttingen which
you can find on the school web page.
Now, we are waiting for them to come back in March and have a good time in Barcelona too!. n

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Mònica Rovira and Lurdes Pujadas

36

Programa internacional

Mishelle Morgan de Toronto

  | e-Rossinyol [6] |  2016

nova auxiliar de conversa en anglès 2015-16

37

Mishelle explica el
Halloween de Canada

Trobada final de Comenius a bcn

Nadal 2015

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Concurs de
nadales

38

Nadal 2015

CONCERT DE NADAL Cicle Infantil
P-3

P-4

• El vint-i-cinc de desembre

• Els tres reis arriben a ciutat • W 
hen Santa got stuck up
the chimney
• Los peces en el río
• Mi burrito sabanero
• Jingle bells
• Quan somrius

• Arre borriquito

  | e-Rossinyol [6] |  2016

• I’m a little snowman

39

P-5

Nadal 2015

  | e-Rossinyol [6] |  2016

CONCERT DE NADAL: PRIMÀRIA
Cicle Inicial

40

Programes:
1er

2on

• Sant Josep va cercar foc

• Cançó de bressol

• Sant Josep anava molt arrupidet

• Anem a Betlem

• Allà en un pessebre

• Vint-i-cinc de desembre

• Standing in the need of prayer

• He’s got the whole world in his hands

Nadal 2015

CONCERT DE NADAL: PRIMÀRIA
Cicle Mitjà
Els nens/es de 3r i 4r de Primària, van fer el Concert de
Nadal interpretant unes cançons composades pel professor
Nadim, acompanyades d’uns balls.

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Ha estat la cloenda del projecte “El canvi de Scrooge”
basat en el “ Conte de Nadal “de Charles Dickens.

41

Nadal 2015

CONCERT DE NADAL: PRIMÀRIA
Cicle Superior
Aquest any, el fil conductor va ser la narració d’un conte que
prèviament havien adaptat: “L’aranyeta de Betlem”.
Per començar, dos representants de 5è i un de 6è van recitar
el poema de Nadal que havien estudiat.

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Una peça a flauta i una Nadala cantada per cada classe van
fer sentir que el Nadal ja era més a prop.

42

“Reasons to believe” obria el concert amb totes les veus
unides i “És Nadal quan somrius” posava el punt i final
a la nostra festa. Les dues peces van anar acompanya des
d’una petita coreografia que de manera voluntària els
alumnes mateixos van crear i assajar.

Nadal 2015

Nadala AMPA

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Nadala digital enviada a totes les
famílies de l’escola amb la qual
l’AMPA va desitjar unes bones
festes de Nadal a tota la comunitat educativa que forma part de
JMJ-Manyanet Sant Andreu. n

43

Visita dels Patges reials
Ses Majestats, els Reis d’Orient, no falten mai al seu compromís amb els més menuts de l’escola. En aquestes fotografies es recullen les instantànies més emotives
de l’acollida que se’ls hi dona per part de la Comunitat Educativa. n

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Nadal 2015

44

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Nadal 2015

45

Foto_Notícies Manyanet JMJ

Nou vestíbul i entrada a l’escola

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Lema i entrada a l’escola JMJ

46

Nou vestibul i entrada a l’escola JMJ

Foto_Notícies Manyanet JMJ

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Formació mestres Ed. Infantil al col·legi Montserrat

47

Formació continua del cos docent

Gegant Manyanet a la
Cercavila
de St Andreu

Joc Florals BCN 2015
Finalistes David i Nuria

Projectes finals de
tecnologia 2015

Primer dia de robotica
preparant la LegoLeague

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Foto_Notícies Manyanet JMJ

48

Foto_Notícies Manyanet JMJ

Presentació

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Seccions Esportives 2015-16

49

Diada Hoquei 2015

Partit exalumnes i entrenadors

Foto_Notícies Manyanet JMJ

Infantil P3

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Les mascotes de P-3 curs 2015-16
Aurora Bet i Pip

P3 fa el Galtetes

50

Les classes de P3

Primera celebració
a la capella

Foto_Notícies Manyanet JMJ

Infantil P4

Treballa la Mercè

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Primers dies

51

Les classes de P4

Foto_Notícies Manyanet JMJ

Infantil P5

Acollida primers dies

  | e-Rossinyol [6] |  2016

P-5 a la verema Octubre 2015

52

Primers dies

P5 parla de la Mercè

Foto_Notícies Manyanet JMJ

Infantil P5

  | e-Rossinyol [6] |  2016

P5 recull i pinta fulles a la tardor

53

Les classes de P5

Foto_Notícies Manyanet JMJ

Primària Cicle Inicial

  | e-Rossinyol [6] |  2016

1r comença el nou curs 2015-16

2n amb el nou projecte
EntusiasMAT per matematiques

54

2nB amb els gegants de St Andreu

Taller Informatica a 1r

Foto_Notícies Manyanet JMJ

Primària Cicle Mitjà

Excursió 3r a Sant Pere Martir (maig 2015)

  | e-Rossinyol [6] |  2016

3r fa cartells de la Mercè

55

4rt en un taller de sabó a Sabadell

Foto_Notícies Manyanet JMJ

Primària Cicle Superior

Passeig Bocins CM 2015

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Cantània 2015

56

Colònies de 6è Canal Olimpic (octubre 2015)

Foto_Notícies Manyanet JMJ

Secundària

Secundària a Port Aventura juny 2015

  | e-Rossinyol [6] |  2016

2n ESO aprenent en projecte sobre energies renovables

57

4rt ESO técnica d Aiguada a Visual i Plastica

Foto_Notícies Manyanet JMJ

Secundària

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Homenatge comiat 4rt ESO al Francès (últim curs)

58

Foto_Notícies Manyanet JMJ

Batxillerat

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Inici de curs

59

Sortida a Figueres 2015

Foto_Notícies Manyanet JMJ

Premi Excel·lència Pau

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Premis excel·lència Pau 2015

60

Darrer dia PAU 2015

Foto_Notícies Manyanet JMJ

Pessebre 2015

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Fet per 4rt al passadís

61

Al pati de l’esglèsia

Banda simfonica

Banda Simfònica
Des de que al gener del 2015 es va anunciar el naixement de la Banda Simfònica Manyanet
Sant Andreu, l’agrupació musical no ha deixat de participar en multitud d’actes i activitats relacionades amb la vida associativa i cultural del districte de Sant Andreu i de l’Escola Manyanet
Sant Andreu.
Hi formen part antics alumnes de l’escola i veïns dels barris de Sant Andreu i La Sagrera. Assagen a les instal·lacions de l’escola i porta en nom del seu fundador, el Pare Josep Manyanet.
Aquí trobareu fotografies d’algunes de les seves activitats en els darrers mesos. n

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Concerts

62

A Can Fabra

Espai Josep Bota

Banda simfonica

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Concert Banda Manyanet Sant Andreu a Can Fabra

63

Banda simfònica
Manyanet Sant Andreu
entrant a Can Fabra
(26 septembre)

Camp de Sant Andreu

Pastoral JMJ
El Taller Naza-Red
El Taller Naza-Red, és una iniciativa de la Delegació espanyola dels Fills de la
Sagrada Família que vol ser un instrument de tots per a aprofundir, celebrar
i renovar a la llum de la Nova Evangelització la pastoral en els nostres centres
d’apostolat. L’equip de treball es reuneix periòdicament per a elaborar els materials, dibuixos i traduccions i està format per: P. Emili SF, P. Calvet SF, Roger
Quevedo, Daniel Ramos, Berta Hernández i Víctor Martínez.
Un espai amb recursos per a les escoles i parròquies; dinàmiques per a treballar els temps litúrgics
(Advent, Nadal, Quaresma i Pasqua), així com també, proposta de vídeos i enllaços interessants.

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Des de fa ja un temps, l’editorial Cruïlla ens fa els cartells que arriben a les nostres aules i que
acosten aquests “temps litúrgics” als alumnes, d’una manera més lúdica i propera. Cal dir, que
tos els materials es poden descarregar des del nostre web http://pastoral.manyanet.org/
wordpress/?lang=ca n

64

El grup del Voluntariat
Un grup de 25 alumnes entre ESO i Batxillerat del nostre Centre, empren la tarda del dimarts
fent una sèrie de tasques d’aprenentatge-servei envers l’alumnat d’Infantil i Primària, especialment: presentar campanyes solidàries, preparar i dinamitzar les gimcanes, col·laborar
amb el Banc d’Aliments, ajudant a vestir nens al Carnestoltes, ajudar els mestres en la Graduació de P5, acompanyant i col·laborant en colònies i convivències...i a més a més, rebent una
formació que els ajudi en aquest camí. Tot conduït per la professora Mª José Pascual. n

Una escola solidària
Des de la Pastoral es promouen i dinamitzen una sèrie d’activitats, per tal de despertar i/o treballar la solidaritat envers els més desfavorits. Tota la Comunitat Educativa és convidada a la seva
participació.
• DOMUND: el nostre grup de voluntaris va fer la sensibilització per totes les classes per a col·
laborar en aquesta campanya de l’Església. Es va recollir un total de 1627,5€.Moltes gràcies!
• GRAN RECAPTE: un grup de famílies, alumnes, mestres i voluntaris de la nostra escola
van participar en la recollida d’aliments en tres supermercats de la zona. Tota l’organització a càrrec del Jaume Viladomat, la Teresa Baqueró i la Jamy. Moltes gràcies!
• NADAL DEL POBRE: la professora Isabel va venir a CM a sensibilitzar i a animar els
alumnes a la divulgació i a la participació en la recollida dels aliments. Els productes demanats van ser prèviament classificats per cursos i el resultat ha estat excel·lent. Aquests,
han estat repartits entre Fundació CEL (Centre Educatiu i del Lleure), Rebost Solidari
i Centre Obert Joan Salvador Gavina. n
Víctor Martínez
Delegat de Pastoral
Tot el relacionat amb la Pastoral de l’escola al nostre blog http://lanostrapastoral.blogspot.com.es/

Pastoral JMJ

Primeres celebracions d’inici de curs

Jornades Familiars 2015

Inscripcions a la Catequesi 2015-16

Trobada Voluntaris i
Grups Confirmació

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Comencem un nou curs

65

Pastoral JMJ

Setmana Manyanetiana
Com cada any, la tercera setmana de desembre tenen lloc diverses activitats per commemorar
Sant Josep Manyanet, el 16 de desembre.
En el marc d’aquesta efemèride s’ha celebrat el concert de nadales dels alumnes de l’escola, un
concert benèfic pro Manyanet Solidari i una Pregària família d’Advent, entre d’altres. n

Concert Solidari Banda
Manyanet-Sant Andreu

CONCERT SOLIDARI
20 desembre a les 12h

  | e-Rossinyol [6] |  2016

BANDA SIMFÒNICA
MANYANET-SANT ANDREU

pro

66

Venda d’entrades a consergeria

Pregària advent 2015

Cartell Saolidari de Nadal
Banda Manyanet 2015

Pastoral JMJ

Voluntariat
Gran Recapte
Els nostres voluntaris hi van col·laborar en diversos supermercats del barri
La setena edició del Gran Recapte d’Aliments va tancar amb una xifra espectacular:

4.642.000 Kg d’aliments

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Els quatre Bancs dels Aliments de Catalunya han assolit així una xifra final similar a la que es
va arribar en la passada edició, quan se’n van recollir també més de 4,6 milions.

67

L’organització ja es va mostrar molt contenta amb les xifres provisionals del 28 de novembre,
tot i que havien patit una mica perquè el Black Friday i el partit del Barça a la tarda pogués
perjudicar, però no va ser així, i la gent es va bolcar en la iniciativa.
La coordinadora general també va destacar, per sobre de tot, “ la gran feina que fan els
voluntaris”, i va reconèixer que “sense ells, el Gran Recapte no existiria”.

Pastoral JMJ
Uns dies desprès va finalitzar la classificació i tots els aliments van quedar etiquetats i emmagatzemats en menys de dues setmanes. Enguany es destaca que el valor nutritiu i econòmic
dels aliments donats ha estat superior a la de l’any passat. Les quantitats recollides dels ciutadans han estat 4.435.000 quilos, als quals s’han d’afegir els 207.000 quilos addicionals de les
cadenes de distribució.
Alguns dels aliments recaptats ja es van començar a repartir a les 700 entitats col·laboradores
dels Bancs dels Aliments des del mateix dia1 de desembre. Aquests aliments arriben al final a
més de 250.000 persones a tota Catalunya. Es vol recordar que també es necessiten productes
d’higiene personal, com “bolquers, pasta de les dents, sabó o compreses”.

  | e-Rossinyol [6] |  2016

Un dels sentiments més estesos entre els voluntaris era que aquestes iniciatives “són molt importants perquè la gent s’adoni de la necessitat real que patim tots, ja que avui li toca a un però
potser demà sóc jo, i un granet de sorra entre tots hi fa molt”. n

68

Pastoral JMJ

  | e-Rossinyol [6] |  2016

DOMUND

69

Voluntaris ingressant els diners recaptats en la campanya del Domund

Edita
Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Jesús, Maria i Josep
Carrer Sant Sebastià, 55
08030 -Barcelona
Podeu visitar-nos i subscriure-us a les notícies de l’AMPA de l’escola:
www.ampajmj.com
e-mail:
ampa@santandreu.manyanet.org
Equip de producció:
Vocalia de Cultura
Aquesta edició de l’e-Rossinyol ha estat possible gràcies, entre altres, a la
coŀlaboració de:
Les seccions i delegats esportius de l’AMPA, P. Josep Mª Taulats, S.F., Dolors Espinosa,
Víctor Martínez, Conxita Payán, Lurdes Pujadas, Daniel Navarro, Mònica Rovira,
Miriam Norverto, Josep Juanola, Vanesa Torres, Toni González Torner, Josep Mª
Purcalla, Jordi J. Aymerich, Marta Fernández, Vanesa Masó, Jamelys Faneite, Belén
Ibáñez, Alumnes de 1r de Batxillerat, Agustí Estruga, Ramon Riba, i Manel Górriz.
Maquetació:
Sonia Salmerón Tel. 607 76 14 96
Foto de Portada:
Pati de la Verge, festa final de curs 2015