Está en la página 1de 4

Talents

Faction
Cabal

Strength __________
OOOOO
Dexterity _________
OOOOO
Stamina __________
OOOOO

Charisma_________
OOOOO
Manipulation______
OOOOO
Appearance ________
OOOOO

Perception________OOOOO

Intelligence _______OOOOO

Wits ____________OOOOO

Alertness _________
OOOOO
Art_____________ OOOOO
Athletics__________
OOOOO
Awareness_________OOOOO

Brawl____________OOOOO
Empathy_________OOOOO
Expression________OOOOO
Intimidation_______OOOOO
Leadership________OOOOO
Streetwise _________OOOOO
Subterfuge________ OOOOO
________________OOOOO

Crafts___________ OOOOO
Drive ____________
OOOOO
Etiquette_________ OOOOO
Firearms__________
OOOOO
Martial Arts_______OOOOO
Meditation ________OOOOO
Melee ___________ OOOOO
Research _________
OOOOO
Stealth ___________
OOOOO
Survival __________OOOOO
Technology _______
OOOOO
Hypertech
_______________
OOOOO

Correspondence____ OOOOO

Entropy__________OOOOO
Forces___________ OOOOO

Life_____________OOOOO
Matter ___________ OOOOO
Mind____________OOOOO

Academics________
OOOOO
Computer________
OOOOO
Cosmology________
OOOOO
Enigmas__________OOOOO
Esoterica_________ OOOOO
Investigation_______
OOOOO
Law_____________OOOOO
Medicine__________OOOOO
Occult___________OOOOO
Politics___________OOOOO
Science (Paraphysics)
__________OOOOO

________________OOOOO
Prime____________
OOOOO
Spirit ____________OOOOO

Time____________OOOOO

Arcane
________________
OOOOO

Avatar
________________
OOOOO

Resources
________________
OOOOO

Sanctum (4xp)
________________
OOOOO

Node
________________
OOOOO

________________OOOOO

________________OOOOO
________________OOOOO
________________OOOOO
________________OOOOO
________________OOOOO
________________OOOOO

O
O O O O O O O
O O

O
O
O
O
O
O O O
O O

Bruised
Hurt
Injured
Wounded
Mauled
Crippled
Incapacitated

-1
-1
-2
-2
-5

Merits & Flaws


Merit
Dual Perception
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Type
Supernatural
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Cost
2 pt.
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Flaw
Probationary Member
_________________
Enemy
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Type
Social
_________
Social
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Cost
4 pt.
_____
3
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Other Traits
________________OOOOO
________________OOOOO
________________OOOOO

________________OOOOO
________________OOOOO
________________OOOOO

________________OOOOO
________________OOOOO
________________OOOOO

Magic
Wonders
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Rotes
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Focus
Paradigm

_________________________________
_________________________________
_________________________________
Practice

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Instruments

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Combat
Weapon/Attack

Diff.

Damage Range

Rate

Clip

Conceal

Armor
Class:______________
Rating:_____________
Penalty:_____________
Description:

___________________
___________________
___________________

Expanded Background
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________

(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Possessions
Gear (Carried)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Familiar
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Equipment (Owned)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Grimoires
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Chantry
Location
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Description
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

History
Awakening
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Goals/Destiny
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Quiets:___________________________
Seekings:________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Age:___________________
Apparent Age:____________
Date of Birth:_____________
Age of Awakening:________
Hair:___________________
Eyes:__________________
Ethnicity:________________
Nationality:______________
Height:_________________
Weight:_________________
Gender:_________________

Description

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________
Appearance/Nature of Avatar:_________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Visuals
Cabal Chart

Character Sketch