Está en la página 1de 303

NACIONALINIS EGZAMIN C E N T R A S

p a g a l b

a b i t u r i e n t u i

MATEMATIKA
2001-2010 met brandos egzamin mediaga

Scanned 1/
( Dancong
ipEy
VILNIUS 2011

UDK 51(079)

Ma615

Leidin sudar
Nacionalinis egzamin centras

Nacionalinis egzamin centras, 2011


Dail. Edita Tatarinaviit, 2011
ISBN 978-609-433-028-5

TURINYS
PRATARM

VALSTYBINI BRANDOS EGZAMIN UDUOTYS


V I uduotis
V2 uduotis
V3 uduotis
V4 uduotis
V5 uduotis
V6 uduotis
V7 uduotis
V8 uduotis
V9 uduotis
V10 uduotis
V I I uduotis
V12 uduotis
V13 uduotis
V14 uduotis
V15 uduotis
V16 uduotis
V17 uduotis
V18 uduotis
V19 uduotis
V20 uduotis

5
6
10
13
16
20
24
27
30
34
38
42
46
50
54
58
63
68
74
79
86

MOKYKLINI BRANDOS EGZAMIN UDUOTYS


M1 uduotis
M2 uduotis
M3 uduotis
M4 uduotis
M5 uduotis
M6 uduotis
M7 uduotis
M8 uduotis
M9 uduotis
M10 uduotis
M11 uduotis
M12 uduotis
M13 uduotis
M14 uduotis
M15 uduotis
M16 uduotis
M17 uduotis
M18 uduotis

93
94
97
100
103
106
109
112
115
117
121
124
127
131
136
140
145
150
155

SPRENDIMAI IR ATSAKYMAI
Valstybini brandos egzamin udavini sprendimai ir atsakymai
Mokyklini brandos egzamin udavini sprendimai ir atsakymai

159
160
230

PRATARM
Nacionalinis egzamin centras vl silo leidini serij / pagalb
abiturientui.
ios knygels tikslas - padti abiturientams geriau
pasirengti matematikos brandos egzaminui. Joje pateikiamos
deimties met (2001-2010) matematikos valstybini ir mokyklini
brandos egzamin rengimo grupi sudarytos egzamin uduotys,
atsakymai ir sprendimai. Mokini egzamino darb vertinimo metu
kiekvienas kitoks nei ia pateikiamas sprendimo bdas buvo
analizuojamas ir vertinamas.
Atlikdami ias uduotis, atsakindami klausimus, analizuodami
atsakymus ir gautus rezultatus, mokiniai ir j mokytojai gals laiku
pastebti pasirengimo brandos egzaminui trkumus ir juos paalinti.
Pageidavimus, pastabas, silymus praome sisti Nacionaliniam
egzamin centrui (M. Katkaus g. 44, LT-09217 Vilnius, faks. (8-5)

275 22 68, el.p.

centras@nec.lt).

Informacijos apie jau vykusius ir dar bsimus brandos egzaminus, atskir egzamin programas ir reikalavimus, egzamin ataskaitas galite rasti internete adresu
www.egzaminai.lt.

Nacionalinio egzamin centro


direktorius

V1

uduotis
Kiekvienas 1-9 udavinio teisingas atsakymas vertinamas 1 taku.

1. Apskaiiuokite:

1
2+

3+
10

16
15

1
25
21

43
30

D 2

2. Metami trys standartiniai eiasieniai loimo kauliukai. Kokia tikimyb, kad


ikritusi akui suma bus lygi 5?
J_
B 25

36
3. 4.1g2 3

J_
20

216

A V3

B 9

E 2

C Iog43

. 1+
4.
+x +l
2

4x
1 - '

4x

2x

x2-l

1 - '

5. Laut kerta ties (r. brin). Kampasx lygus:

A 45

B 25c

C 30

D 40

E 50

6. Lygties j (x - 2) (x + 4) = 5 sprendini skaiius yra:


AO

Bl

C 2

D 3

E 4

7. Kuri i i funkcij yra atvirktin funkcijai / ( x ) - 2


g(x) = 2X-I

A g(x) = Iog 2 (jc + 1)


,1-

1-

C g(x) - I - I o g 2

J
E g(x) = 2l~*

D g(.x) =

8. Jei f ( x ) = sin |, tai funkcijos f ivestin /'(O) ;


AO

9.

B 1

C cos

TVC

p - t l ^
i

*
3
+ In 2
2

3
4

E 2 + In 2
4

10. Prie Kaldas preks kaina sumainta 24 %. Po Naujj met ventin preks
kaina padidinta 20 %. Kiek procent padidjo arba sumajo preks kaina,
lyginant j su pradine kaina?
(3 takai)
7

11. Apskaiiuokite a + 2b, kai a = 2,8 -10 , 6 = 2,1-10


standartins iraikos skaiiumi.

Atsakym uraykite
(2 takai)

12. Apskaiiuokite kamp tarp vektori


>

(3 takai)
13. Isprskite lygt 2 cos" = 3 cos .
(3 takai)
14. Apskaiiuokite / ' ( 2 ) , kai f(x) = (x-2)

(xz

+1).
(2 takai)
i\

15. Brinyje pavaizduota figra, apribota

kreivmis y = cos ir y = .

Apskaiiuokite ios figros plot.


(3 takai)

\
2

'
2

2
^= COS i


16. Paraboles y = ax +bx + \ virn yra take M( 1;2). Raskite koeficientus
ir b.
(4 takai)
#

17. Isprskite lygt


six + 2
(5 takai)
18. 1. {rodykite teigin Paeiliui sujung ikilojo keturkampio kratini vidurio
takus gauname lygiagretain".
(3 takai)
2. Ar teisingas is teiginys neikilajam keturkampiui? Atsakym pagrskite.
(2 takai)
19. Kubo ABCDAlBiiCxDx

kratin lygi 2 cm. S kub

kirsdami ploktuma, einania per virnes Bx ir D


bei briaun AB ir DxCx vidurio takus P ir K,
gauname keturkamp PBxKD

(r. pav.). Apskai-

iuokite gautojo keturkampio plot S.


(3 takai)

20. 1. Kiek skirting keturenkli skaii, kuri visi skaitmenys skirtingi, galima
sudaryti i skaitmen O, 1, 2, 3?
(2 takai)
2. I skaitmen O, 1, 2, 3 atsitiktinai sudaromas keturenklis skaiius, kurio visi
skaitmenys skirtingi. Kokia tikimyb, kad is skaiius dalijasi i 6?
(2 takai)
21. Jurgita kart per savait patria kambarin gl biotromis. Yra inoma, kad
tr kiekis gls vazone per savait sumaja apie 25 %.
1. Tarkime, kad Jurgitos priirima gl anksiau nebuvo trta biotromis.
Jurgita kiekvien etadien patria gl IOg biotr. Biotros veikia
efektyviai tik tada, kai j kiekis vazone iki kito trimo momento vis laik
yra didesnis nei 20 g. Apskaiiuokite, po keli toki gls trim tros ims
veikti efektyviai vis laik.
(2 takai)
2. Paraykite formul, pagal kuri bt galima apskaiiuoti tr kiek vazone
po kiekvieno trimo.

3. Kai biotr kiekis yra didesnis nei 50 g, gl ima diti dl per didelio tr
kiekio. Ar gali Jurgita ir toliau nuolat etadieniais trti savo gl pasirinktu
bdu?
(2 takai)
22. 9 m atkarpoje, jungianioje du takinius viesos altinius, i kuri vienas atuonis
kartus stipresnis u kit, raskite maiausiai apviest tak. Apviestumo dsnis:
apviestumas tiesiogiai proporcingas altinio viesos stiprumui ir atvirkiai
proporcingas atstumo iki viesos altinio kvadratui.
(5 takai)

V2

uduotis
Kiekvienas 1-9 udavinio teisingas atsakymas vertinamas 1 taku.

1. = 2 , b - 3 . Apskaiiuokite (2

+2

J_

1 1 1
2. Jei =
F H G

E 12

12

,tai G =

F-H
FH

FH
H-F

1
1
-
F H

F-H

FH
F-H

3. Isprskite lygt / -[3 = 4 .


A 1

10 + 2/2

10-2V21

D /7+/

E /7 - /3

4. Lygtis +1 I= O:
A sprendini neturi
C turi tik du sprendinius
E turi be galo daug sprendini

turi tik vien sprendin


D turi tik tris sprendinius

5. Skaiius log j yra intervale:


2

A (-2; - 1 )

1 1

B(-1;0)

D (1; 2)

3' 2

E (2; 3)

6. Kvadrato kratin lygi 2. Dvi jo virns sujungtos su


kratini vidurio takais (r. pav.). Dviej paymt
trikampi plot suma yra:
A 1

7. Jei / ( x ) = sin | 2x +

/2

BO

j , tai funkcijos / ivestin / ' i ~

C 2

D -/2

/2

/2

8.

JV2x dx =

/2

/2

9. Metami du standartiniai eiasieniai loimo kauliukai. Kokia tikimyb, kad


ikritusi akui suma bus lygi 4?
B

25

Jl
12

18

10. Prie skaiiaus 15 i kairs ir i deins prira po vien skaitmen, galime gauti
keturenkl skaii, kuris dalijasi i 15. Raskite visus tokius keturenklius
skaiius.
(3 takai)
11. Darbo ranki vert maja taip: pirmaisiais po sigijimo metais - 25 %,
kiekvienais kitais metais - po 30 % likusios verts. Po keleri met ranki vert
bus maesn nei 30 / pradins verts?
(3 takai)
12. Keturi teigiami skaiiai b\, A2, 63 ir 64 sudaro geometrin progresij. Raskite
iuos skaiius, jei

4
4
63 = ir 6 2 64 = .
9
81
(3 takai)

13. Isprskite lygt 2 Y + 1 + 2 2 * = 9 .


(3 takai)

14. Isprskite nelygyb

x-l
2

x+3

15. Isprskite lygt sin i + sm

<0.

(3 takai)

2x = 1 .
(3 takai)
J

16. Brinyje
y = T-

pavaizduota

figra,

apribota

kreivmis

i r y = 0. Apskaiiuokite ios figros plot.

1
-1

17. Atsitiktinai paimti du neneigiami vienenkliai sveikieji skaiiai. Kokia tikimyb,


kad i skaii suma yra dvienklis skaiius?
(3 takai)
18. Prie lygiagretainio ABCD kratini AD ir BC ior nubraiyti lygiakraiai
trikampiai AED ir BKC. rodykite, kad atkarpa KE dalija lygiagretainio
striaines pusiau.
(4 takai)
19. Trikampio ABC virns yra takai A(2; 1; 2), (3; 3; 4) ir C(4; 4; 1). Kuris io
trikampio kampas yra didiausias? Atsakym pagrskite.
(3 takai)
20. 1. spindulio R sfer brtas kubas. Apskaiiuokite io kubo kratins ilg.
(1 takas)
2. Spindulio R sfera kertama ploktuma, einania p e r j o s centr. gautj sferos
nuopjov (pussfer) taip brtas kubas, kad jo pagrindas yra sfer
kertanioje ploktumoje, o kitos keturios virns - sferos paviriuje.
Apskaiiuokite io kubo ir sfer brto kubo (r. 20.1) tri santyk.
(3 takai)
21. Paveiksllyje pavaizduota figr sekos, sudarytos i juod ir balt kvadratli,
pradia.

1. Kiek juod kvadratli figrose, kuri pagrinduose yra 7 ir 8 kvadratliai?


(2 takai)
2. Figros pagrinde yra n kvadratli. Raskite juod ir balt kvadratli skaii
santyk.
(5 takai)
22. Jonas nori aptverti staiakampio formos 242 m2 ploto sklyp. I vienos puss
sklypas turi bti aptvertas gyvatvore, i kit trij - tvora. Vieno metro
gyvatvors kaina yra 75 Lt, vieno metro tvoros kaina - 25 Lt. Ar uteks 2100 Lt
iam sklypui aptverti? Atsakym pagrskite.

V3

uduotis
Kiekvienas 1-8 udavinio teisingas atsakymas vertinamas 1 taku.
/3

1. 1 +

/3+4

V3
R

/3+2

1+

1,6

D 1 + /

Tt
2. Trikampio kamp didumai yra

, ,

E 1,3

71
^e* sin = 0,6,

< ,

sin = 0,8, tai sin =


A ^
2

- 2

C-I

Dl

E 5

3. /(1) = 1, / ( 2 ) = 2 . Kai natralusis skaiius > 2 , tai


f () = f ( - 2) + (-1)" f { - 1 ) . Apskaiiuokite / ( 5 ) .
A -112

120

64

4. Kai < 0 , tai ^4( - 1 ) 2 - ^


2-
2

--2
2

D -85

E 85

D 4-5a

E 2-
2

^-2
2

5. Jonas didesnis u Tom 5 cm, o Andrius didesnis u Jon 2 cm. Koks turt bti
didiausias Tomo gis, kad vis trij berniuk gi vidurkis bt ne didesnis
kaip 175 cm?
A 171

B 175

C 170

D 173

E 174

6. I 20 loterijos biliet, tarp kuri 5 laimingi", atsitiktinai traukiami du. Kiek yra
galimybi itraukti bent vien laiming"?
A 75

B 190

7. Funkcijos f{x) =
A-I

2r - 3
x+\

B 5

C 210

D 85

E 80

ivestins reikm, kai = -2, f '(-2) =

C 7

D -9

E -

8. Trikampio virns yra takai M(2; -2), N(-3; 2) ir K( 1; 3), o P - kratins /


>

vidurio takas. Vektoriaus NP koordinats yra:


A (-4; 4,5)

B (-4,5; 1,5) C (4,5; -1,5)

D (-1,5; - 3 )

E (1,5; 2,5)

9. Automain kolona, kurios ilgis 10 km, juda plentu pastoviu 60 km per valand
greiiu. I paskutins mainos siuniamas pasiuntinys - motociklininkas
kolonos priek. Jam pavedama per 1 vai. pasivyti priekin main ir, perdavus
laik, grti kolonos gal.
1. Ar vaiuodamas vidutiniu 72 km/h greiiu jis sps atlikti uduot? Atsakym
pagrskite.
(3 takai)
2. Ar jam pakakt vidutinio 71 km/h greiio? Atsakym pagrskite.
(1 takas)
10. Kiek sprendini turi lygtis
(sin - cos x)

=1

intervale [-3; ] ?
(3 takai)
11. Isprskite nelygybi sistem
i 2 - 5 <0,
[3x + 2 > 0.
(4 takai)
12. Isprskite lygt 3 l o g 3 ( x ~ ] )

=X2-13.
(4 takai)

13. Trapecijos ABCD striains kertasi take O. Atkarp OA, OB, , OD vidurio
takai paeiliui sujungiami atkarpomis. rodykite, kad gautojo keturkampio
plotas lygus ketvirtadaliui trapecijos ploto.
(3 takai)
14. Pagal projekt pastato, kurio pagrindas staiakampis su 50 m ir 30 m ilgio kratinmis
(r. pav.), 0,5 m ploio pamatams reikia
158 m"' betono.
Statomas pastatas, kurio pagrindas panaus projektuotj, o to pagrindo plotas
sudaro 0,81 projektuotojo ploto. Apskaiiuokite, kiek kubini metr betono reiks jo
pamatams. (Pamatai liejami projektuoto ploio ir gylio.)

15. Turnyre dalyvauja dvi achmatinink komandos. Kiekvienoje komandoje yra po


du aidjus. Kiekvienas pirmosios komandos achmatininkas aidia po vien
partij su antrosios komandos kiekvienu aidju. U laimt partij komanda
gauna 2 takus, u lygisias - 1 tak, u pralaimt partij tak negauna.
Tikimyb, kad pirmosios komandos achmatininkas laims partij, lygi
lygij tikimybei ir lygi pralaimjimo tikimybei. Kiekvienos partijos baigtis
nepriklauso nuo kit partij baigties. Apskaiiuokite tikimyb, kad pirmoji
komanda surinks:
1 ) 8 takus;

(2 takai)

2) 7 takus;

(1 takas)

3) 6 takus;

(2 takai)

4) ne maiau kaip 6 takus.

(2 takai)

16. Trys apskritimai, kuri spinduli ilgiai lygs r, lieiasi


(r. pav.). Raskite iuos apskritimus lieiani dviej
apskritim spinduli ilgius.
(6 takai)

17. Parabol, kurios akos nukreiptos emyn, kerta aj Ox takuose = O ir = 1.


Plotas, apribotas parabols ir aies Ox, lygus 2. Raskite ios parabols lygtj.
(5 takai)
18. taisykling keturkamp piramid, kurios pagrindo
kratins ilgis 6 cm, o auktins - 12 cm briama
taisyklingoji prizm, kurios virutinio pagrindo virns yra piramids briaunose (r. pav.). Kokio didiausio trio prizm galima brti?
(6 takai)
19. Brilianto kainos formul yra C = am", m - b r i l i a n t o mas, o a -pastovus
skaiius, nepriklausantis nuo brilianto mass. Briliantas perskeliamas dvi dalis.
1. Raskite perskelto brilianto dali masi santyk, kai j kain suma sudaro ~
nesuskaldyto brilianto kainos.
(3 takai)
2. Koks yra perskelto brilianto dali masi santykis, kai j kain suma
maiausia?

V4

uduotis
Kiekvienas 1-8 udavinio teisingas atsakymas vertinamas 1 taku.

1. K a i ZMON

= 6 0 , tai ZMAN

A 20

B 30

D 60

E 90

2. Jei AD\\BC,

C 45

AD = 10 cm, atstumas tarp AD ir BC

lygus 4 cm, tai bendras pilkosios dalies plotas lygus:


A 5 cm z

B 10 cm

D 40 cm 2

E 80cm 2

3. Kai f ( x ) =

C 20 cm"

, tai / ' ( - 1 ) =
e

A -2e

B 2e

-2e

-1

D Ie

E e

4. Nelygybs s i n x > l sprendiniai yra:


A x> + 2nk,
2

B x>*
2

k&Z

D = + 2nk, k e Z
2

X =

xeR
i

1 - 2 - 4 + 2 - 4 - 8 + 3-6-12 + ... + 110-220-440 ^ 3


1-3-9 + 2-6-18 + 3-9-27 + ... + 110-330-990
B

81

27

6. Kai b> 0, c > 0 , ,

11
b-c
i
j.

tai
bc2

A -= + =

Vb

24
35
_1
Z) 2

-b2c

Vc

E Vb+V^
Vb

2Vb

7. Vektorius

a ={x;-1;

2}

statmenas

vektoriui

b = {1; 2; 0} .

Tuomet

vektoriaus a ilgis lygus:


AO

B 2

C3

D 3

E Vx

D 6

E 7

+3

8. Kai 2 X = 15 ir 15 y = 32, tai sandauga xy lygi:


A3

B 5

C 4

9. Apskaiiuokite sin , kai tg = 2

ir f ;
(3 takai)

10. Isprskite nelygybi sistem


-3

>2,

4x2 - 9 . Y - 1 3 <0.
(4 takai)
11. Apskaiiuokite vis lygini dvienkli skaii, kurie dalijasi i 3, sum.
(3 takai)
12. Dvi stebjimo stotys A ir B, esanios viena nuo kitos S km atstumu, imatavo oro
baliono pakilimo kampus ir .

1. Parodykite, kad oro baliono pakilimo aukt h, kai nepaisoma ems


ilinkimo, galima apskaiiuoti pagal formul
S sin sin
h=
8( - )
(2 takai)
2. Apskaiiuokite, kokiame auktyje skrenda balionas, jei = 5, = 85,
5 = 6 km. Atsakym pateikite deimi metr tikslumu.

Skaiiuodami

laikykite sin5 =0,087, sin80 =0,985, sin85 =0,996.


(1 takas)
17

13. Kiek sprendini turi lygtis cos 2 + sinx cosx = 1 intervale (-; 3)?
(4 takai)
14. Tarkime, kad egzamino metu 6 studentai sdi u bendro stalo ant vieno suolo,
kurio abu galai yra alia prajim. Egzamin studentai baigia atsitiktine tvarka
ir isyk ieina. Kokia tikimyb, kad bent vienas studentas, nordamas ieiti,
turs paprayti praleisti kur nors i likusi savo draug?
(4 takai)
1
15. Isprskite lygt lg(7 - x) - 2 = - lg(28 + x) - Ig 50.
(4 takai)
16. Parduotuvs vadybininkas gavo trij gamintoj pasilymus vartams tiekti.
Vartai supakuoti dutse, ant kuri urayta: Dutje yra vidutinikai 500
vart". Vadybininkas, nordamas pagrstai apsisprsti, atsitiktinai pasirinko i
kiekvieno gamintojo po keturiasdeimt dui ir suskaiiavo, po kiek jose yra
vart. Gavo tok rezultat:
Gamintojas
1-ojo gamintojo
2-ojo gamintojo
3-ojo gamintojo

495
O
O
1

Dui
496
497
O
O
O
O
O
3

skaiius su vartais
498
499
500
501
16
10
0
13
10
25
0
5
32
0
1
0

502
1
0
3

1. Parodykite, kad vis trij gamintoj siuntose vidutinis vart skaiius dutje
yra vienodas.
(2 takai)
2. Padkite vadybininkui apsisprsti, kur gamintoj pasirinkti, savo sprendim
argumentuodami dispersija.
(3 takai)
17. Staiakampio ABCD kratins yra AB = a ,
AD = b. Per tak A nubrta ties /, nepriklausanti staiakampio ploktumai. i
ties su staiakampio kratinmis AB ir AD
sudaro lygius kampus. Z71 - tiess I tako F
projekcija staiakampio ABCD ploktumoje
(r. pav.), F1H LAD, F 1 G IAB.

^1

1. rodykite, kad Fl G = Fl H.

(3 takai)

2. rodykite, kad AF\ - kampo BAD pusiaukampin.

(1 takas)

3. Remdamiesi trikampio kampo pusiaukampins savybe, nusakoma sryiu


MB: MD = a:b , apskaiiuokite MB ir MD ilgius.

18. Figra apribota kreivmis y = -x ir y = x2+ax + 6. Parabols liestin,


nubrta per tak, kurio abscis = - 3 , su aimi Ox sudaro kamp
= - arctg 2. Apskaiiuokite tos figros plot.
(8 takai)
19. Brilianto kaina tiesiogiai proporcinga jo mass kvadratui. Briliantas, kurio mas
p karat (1 karatas = 0,2 g), buvo padalytas j dvi dalis. Dl to jo kaina sumajo
n kart. Apskaiiuokite abiej brilianto dali mas. rodykite, kad didiausias
nuostolis bna tada, kai briliantas padalijamas dvi vienodos mass dalis.
(7 takai)

V5

uduotis
Kiekvienas 1-6 udavinio teisingas atsakymas vertinamas 1 taku.

1. Jei J8~^a + /5+ = 5, tai J(8-a)(5


/5

B V40

+ a) =

6,25

D -Jb

E 6

2. Kiekvienos kvadrato kratins ilg sumainus 10 %, kvadrato plotas sumas


A 10 %

B 19 %

C 20 %

D 40 %

E 100 %

3. Brailio sistemoje vairs simboliai (pavyzdiui, raids,


skyrybos enklai ir pan.) sudaromi spaudiant bent
vien i 6 takeli. Paveiksllyje pateikti du taip ireikt
simboli pavyzdiai. Kiek i viso simboli galima
ireikti Brailio sistema?
A 12

4.

B 32

D 63

C 36

E 64

3j2+2j3
/2 -2 Jb

A 1

B 5

5 + /

D 5 + 2/

E 30 + 12/

5. sin = , 0 < < 90. Tada sin 2 =


13

10
13

25

120

12

50

169

169

13

169

6. Spinduliai AB ir AC lieia apskritim


atitinkamai takuose B ir C. Takas O
yra apskritimo centras, D - apskritimo takas, ZBAC = 30. Raskite
ZBDC.
A 30

B 45

D 75

E 150

C 60

7. Per dvejus metus miestelio gyventoj skaiius padidjo 44 %. Keliais procentais


padiddavo miestelio gyventoj skaiius kiekvienais metais, jei is procentas ir
pirmaisiais, ir antraisiais metais buvo toks pat?

8. Isprskite lygt I o g 2 X - I o g 2 - = S.
(3 takai)
9. Raskite funkcijos y

apibrimo srit.
(2 takai)

10. Turime staiakampio gretasienio formos


medin kaladl. Jos auktis - 8 cm, o
pagrindas - kvadratas, kurio kratin 10 cm
(r. pav.).
1. Apskaiiuokite io staiakampio gretasienio tr.
(1 takas)

>

i-I

i-!
/!,Ocm

IOcm -

2. Kaladlje statmenai pagrindui igriama ritinio formos skyl (r. pav.).


Ritinio pagrindo apskritimo spindulys - r e m . Gautojo kno (kaladls su
skyle) tris sudaro 56 % viso staiakampio gretasienio trio. Apskaiiuokite
22
r, laikydami, kad = 7
(3 takai)
11. rodykite, kad skaiiai

Iog 3 2

Iog 6 2

Iog 12 2

sudaro aritmetin progresij.


(3 takai)

12. Keliuose takuose susikerta funkcij / ( x ) = sin2x ir g(x) = cosx grafikai, kai
e [-; ] ?
(5 takai)
13. Trienklio skaiiaus paskutinis skaitmuo 2. Jeigu paskutinj skaitmen
perkeltume priek, tai gautasis skaiius tapt 18 vienet didesnis u pradin.
Koks pradinis skaiius?
(3 takai)
14. Su kuriomis m reikmmis funkcija y = mx
reikmes?

- 2mx + 4 gyja tik teigiamas

15. Trikampio ABD kratinje AB paymtas


takas X, o kratinje BD - takai C ir
taip, kad XC\\AD,
XY\\AC.
rodykite, kad

YC

CD

.
(3 takai)

16. Dutje penkios kortels, ant kuri urayti skaiiai: ant pirmos ir antros skaiius 2, ant treios ir ketvirtos - skaiius 3, ant penktos - skaiius 4.
Atsitiktinai paimamos dvi kortels. Ant paimtj korteli urayt skaii suma
yra atsitiktinis dydis. Paymkime j X
1. Parodykite, kad vykio ant paimtj korteli urayt skaii suma yra 4"
tikimyb lygi 0,1.
(1 takas)
2. Pabaikite pildyti atsitiktinio dydio X skirstinio lentel.
4

6
0,3

7
0,2
(1 takas)

3. Apskaiiuokite atsitiktinio dydio X matematin vilt.


(1 takas)
17. Pelk nuo pievos skiria tiesi linija MN (r. pav.). Turistas keliauja i vietovs
esanios pelkje, vietov B, kuri yra pievoje. Jo greitis pelke yra 1 km/h, o
pieva - 2 km/h. AC 1 MN , BD 1 MN , AC = BD = 2 km, CD = 5 km.
A
Pelk

Pieva

1. Paymj CP - (km), rodykite, kad turistas keli APB nueis per


+ 4 + - V x 2 - -+ 29 valand.
(2 takai)
2. Kokiu atstumu nuo tako C turistas turi kirsti ties MN, kad atstumus AP ir
PB veikt per vienodus laiko intervalus?

18. Parabols formos konstrukcijai stabilumo suteikia j gaubiantis


metalinis tvaras (r. 1 pav.).
2 pav. pavaizduotas ios konstrukcijos vaizdas i priekio.

trikampis

Raskite, kokiame auktyje tvaras lieia konstrukcij.


(6 takai)

V6

uduotis
Kiekx'ienas 1-6 udavinio teisingas atsakymas vertinamas 1 taku.

. T . a+ 3b
. a
1. Jei
= 3, tai =
a-b
b
B 2

A l

2. Jei y/3-1

C 3

D 4

E 5

yra lygties ax - 5x +1 = O sprendinys, tai a =

A 2^3+2

B V3-9

C 9--\/3

D 10>/3 - 6

E 6-10/3

3. Sakykime, norime sukurti abcl, kurios visos raids bt sudarytos tik i


takeli ir vienodo ilgio horizontali brkneli. Kiekvien raid gali sudaryti ne
daugiau kaip 4 greta urayti enklai (pavyzdiui,
). Kiek daugiausia raidi
gali bti ioje abclje?
A 4

B 8

C 16

D 30

E 32

4. Kiekvienos kubo briaunos ilg padidinus 50 %, kubo tris padids:


A 337,5 %

B 237,5 %

C 12,5 %

D 150 %

E 50 %

5. Du dviratininkai vaiuoja vienas prieais kit pastoviais 10 km/h ir 20 km/h


greiiais. Tam tikru laiko momentu atstumas tarp j buvo 50 km. Koks atstumas
bus tarp j likus 1 minutei iki susitikimo?
A 10 km

6. Funkcijos y = x
A [2; 5]

B 3 km

C 1 km

D 0,5 km

E 0,1 km

+1 reikmi intervalas, kai e [-1; 2], yra:


B [1; 5]

C [0; 5]

D [-1; 2]

E[l;+oo)

7. Grietins, gautos i pieno, mas sudaro 20 % pieno mass. Sviesto, sumuto i


tokios grietins, mas sudaro 25 % grietins mass. Kiek pieno reikt norint
pagaminti 10 kg sviesto?
(2 takai)
8. Isprskite lygt
log2 2x + log2 8x = 6 .

9. Intervale

( - 0 0 ; + 00)

apibrtos nelygins funkcijos f\(x)

ir

/2 U ) .

rodykite,

kad funkcija g(x) = / (x) + /2 (x) yra nelygin.


(2 takai)
10. Ritinio oninio paviriaus iklotin yra kvadratas. Raskite kampo, kur sudaro
io ritinio ainio pjvio striain su pagrindo ploktuma, dyd.
(3 takai)
11. I krosnies iimtos duonos paviriaus temperatra yra 93 C. Vsioje patalpoje
per pirmj minut ji sumaja / laipsni, o kiekvien kit minut atauta vienu
laipsniu maiau nei praeit. Po devyni minui duonos paviriaus temperatra
buvo 21 C. Raskite t.
(2 takai)
12. Paveiksllyje pavaizduotas funkcijos y = 3tg2x
grafiko dalies eskizas.
1. Apskaiiuokite a reikm.
(2 takai)
2. Take b funkcija y = 3tg2x: neapibrta.
Raskite b reikm.
(2 takai)

13. Justinos sugalvotas dvienklis natralusis skaiius su skirtingais skaitmenimis


dalijasi i 9. Jeigu i io skaiiaus atimtume skaii, gaut sukeitus skaitmenis
vietomis, skirtumas bt lygus 27. Kok skaii sugalvojo Justina?
(3 takai)
14. Duota funkcija / ( x ) =

- , eR.

1. Kuriuose takuose ios funkcijos grafikas kerta a Oxl


(2 takai)
2. Kuriame ploktumos xOy take duotosios funkcijos grafiko liestin su
teigiamja aies Ox kryptimi sudaro 135 kamp?
(3 takai)
15. Duota: SPl

PQ,

PQLQT,

rodykite, kad PQ = VQT

QSlPT
PS.

(r. pav.).

16. Nudaytas kubas supjaustytas 64 vienodo didumo


kubelius. Juos sumaiius, atsitiktinai paimamas vienas kubelis.
Apskaiiuokite tikimyb, kad is kubelis:
a) turs vien nudayt sienel;
(1 takas)
b) turs dvi nudaytas sieneles;
(1 takas)
C) turs vien arba daugiau nudayt sieneli.
(2 takai)
17. I IOm 2 brezento norime pasiti vaikik keturlait
taisyklingos piramids pavidalo palapin su dugnu (
mediagos, reikalingos silms ir atraioms, snaudas
nekreipkite dmesio).
1. Paymj piramids pagrindo kratins ilg x,
rodykite, kad piramids tr galima apskaiiuoti
*-JlO(H)-2.V 2 )
pagal formul V(x) =
.

(3 takai)
2. Koks turi bti piramids pagrindo kratins ilgis x, kad pasitume didiausio
trio palapin?
(3 takai)
18. Atkuriant ems nuosavyb, kininkui vietoje trapecijos formos sklypo
(r. 1 pav.) buvo pasilytas sklypas prie eero, kurio krantas yra parabols
formos. Parabols virn t a k e i (r. 2 pav.).

3 km

2 km
3 km

1 pav.

3 km
3 km

2 pav.

Kiek kvadratini kilometr ems prarast kininkas, jei paimt pasilyt


sklyp prie eero?

V7

uduotis
Kiekvienas teisingai isprstas udavinys (1-7) vertinamas 1 taku.

1. Ant korteli uraytos eios raids A, /, K, L, S, V. Tikimyb, kad atsitiktinai


sudlioj ias korteles vien alia kitos gausime od VILKAS, lygi:
1

1
720

720

2. Kai I1 II I2, AB = 3, tai jc =

B 4 cos 60

A 3

D 4 cos 120

C 5

E 4 sin 60

3. Paveiksle pateiktas funkcijos y = fix) grafiko eskizas. Liestin I nubrta per


tak, kurio abscis lygi 4. Kuris i emiau pateikt teigini yra klaidingas?
A /'(6) = 0

/'(4) = 1

Kai e (1; 4), tai f'() > 0


-2,

D Kai e (6; 8), tai f ' ( ) < 0


0 124 6 8

E Kai e (4; 6), t a i / ' ( ) < 0

4. Nurodykite teising teigin:


A (-oo; 3) [3; 5) = (-co; 5)
C

[3; 5) (5; + ) = [3; + )

B (-oo; 3) U [3; 5) = (-; 3]

D [3; 5)

[5; + ) = [3; + )

E [3; 5) [5; + oo) = {5}

5. Nurodykite teising teigin.


Funkcija / ( ) = 3 2 :
A yra teigiama tik tada, kai > 0
B monotonikai maja visoje skaii tiesje
C yra teigiama su visomis reikmmis, iskyrus = 0
D monotonikai didja visoje skaii tiesje
E tenkina slyg f ( x ) = (3 2)A

6. Nelygybs > 1 sprendini aib yra

( 1 ; + oo)

D ( - o o ; 0 ] U [ l ; + oo)

[0; +

oo)

( - o o ; 0 ) U (1; + o)

E (0; 1)

7. Paveiksle pavaizduoti vektoriai.


2

1
0

J skaliarin sandauga lygi:


A -4

B 8

C 6

D 4

EO

8. Apskaiiuokite reikinio {a - Ja + l)(a + [ + l)(a - 1 ) reikm, kai a = .


(2 takai)
9. Turistai 50 proc. kelio nuvaiavo traukiniu, 40 proc. likusio kelio - autobusu.
Kiek procent kelio turistams liko veikti psiomis?
(3 takai)
10. Raskite funkcij y = log2X ir y = 5 - log2(x + 4) grafik susikirtimo tako
ordinat.
(4 takai)
11. Trys skaiiai
Skaiiai \, 4

= 1, b j , b3 yra majanios geometrins progresijos nariai.


4 i>3 yra vienas po kito einantys aritmetins progresijos

nariai. Raskite geometrins progresijos vardikl.


(4 takai)
12. Sauluvos valstybje automobilio registracijos numer sudaro penki enklai:
pirmieji du - lotyn abcls raids, kurios parenkamos i 22 raidi, kiti trys skaitmenys, kurie parenkami i skaitmen 2, 4, 6, 8. Skaitmen rinkinys
sudarytas i trij vienod skaitmen (pavyzdiui, 222, 444), nenaudojamas, kad
nebt iskirtini numeri. Kiek galima Sauluvos valstybje sudaryti registracijos numeri?
(3 takai)
13. Trikampio ABC plotas lygus 36 cm2, AB = 6 cm, BC = 13 cm, kampas B yra
bukasis. Apskaiiuokite AC.

14. Tetraedro ABCD visos briaunos lygios 2. Takai S ir R atitinkamai yra briaun
AB ir CD vidurio takai.
1 rodykite, kad RS1CD

.
(2 takas)

2. Apskaiiuokite RS ilg.
(2 takai)
15. Duota funkcija f ( x ) = -2x + 4.
1. Raskite funkcijos f ( x ) t pirmykt funkcij, kurios grafikas eina per tak
(2; i).
(2 takai)
2. Apskaiiuokite kreivins trapecijos, kuri
funkcijos grafikas bei ais Ox, plot.

riboja gautosios

pirmykts
(3 takai)

16. 1. rodykite, kad 2 cos 2x - cos = 1 - 3 sin .


(1 takas)

'

2. Isprskite lygt 2 cos 2x - cos = 2 sin , kai e [0; 360" ].


(4 takai)
17. Duota funkcija y =

- 4, kai e (-oo; 0].

1. Parodykite, kad jos atvirktin funkcija yra y = -y/x + 4 , kai e [-4; + oo).
(2 takai)
2. Raskite funkcijos y = -Jx + 4 grafiko ir pirmojo bei treiojo ketvirio
pusiaukampins susikirtimo tak koordinates.
(3 takai)
18. Pirklys Vakar uoste u 1500 aukso monet pasamd laiv, kuris turi
nuplukdyti jo prekes vietov, nutolusi nuo Vakar uosto 1000 km atstumu. Su
laivo savininku jis sutar, kad is u kiekvien kelyje ibt valand grins
pirkliui po 9 auksines monetas. Tariama, kad vis keli laivas plauks pastoviu
greiiu. Kai is greitis lygus v km/h, tai kelio gale laivo savininkas privalo laivo
komandai imokti premij, lygi 10 v auksini monet. Kokiu greiiu turi
plaukti laivas, kad laivo savininko pelnas bt maksimalus? Kam lygus is
pelnas?

V8

uduotis
Kiekvienas teisingai isprstas udavinys (1-7) vertinamas 1 taku.

1.

6!
3!
A 5!

B 4!

C 3-(3!)

D 3

2. Remdamiesi brinio duomenimis, raskite AH ilg.


/2

B 2

D /7

E 7

3. 36 kortels sunumeruotos nuo 1 iki 36. Atsitiktinai itraukiama viena kortel.


Kokia tikimyb, kad skaiius ant kortels bus skaii 4 arba 6 kartotinis, bet ne
skaiiaus 12 kartotinis?
1
1
1
1
B
12
4. J e i p = - , t a i

-p\og2p
B

5. Briaunainis ABCDA^BiCiDi yra kubas. Kampo


didumas yra:
A 120

B 45

C 60

D 75

E 90

6. Nelygybs < Jx sprendini aib yra:


A 0< <1

B <0

C >0

D >1

E -1 < <0

7. Raskite, su kuria i pateikt reikmi teisinga lygyb


sin(x - 1 5 ) = sin - sin 15.
A 60

90

180

D 270

E 360

8. Miestelyje gyvena 2500 rinkim teis turini asmen, i j 60 proc. atjo


rinkimus. U kandidat Jon Pranait balsavo 570 rinkj. Kiek procent
atjusij rinkimus balsavo u kandidat Jon Pranait?

9. Isprskite nelygyb
Ix-I

<1.

(3 takai)
10. Raskite didiausi reikm, kuri gyja trupmena
1

2 + .r + 1
(3 takai)
11.

Apskaiiuokite plot kreivins trapecijos


.
ABC, kuri riboja tiess y =1 X = i r
2
funkcijos y = cosx grafikas (r. pav.).
(3 takai)
J = COSX

12. Moiuts Agota ir Barbora atve turg parduoti 100 viiuk. Kiekviena,
pardavusi visus savo viiukus, gavo po 30 Lt. Grdamos namo jos kalbjosi ir
Agota pasak Barborai: A tavo viiukus biau pardavusi u 45 Lt". Kiek
viiuk turguje pardav Agota?
(4 takai)
13. Brinyje pavaizduotas iedas, kur riboja du
koncentriniai apskritimai. vidin apskritim brti
septyni lygs besilieiantys apskritimai (r. pav.).
iedo plotas lygus vis septyni apskritim ribojam
skrituli plot sumai. rodykite, kad iedo plotis /
lygus vieno apskritimo spindulio ilgiui r.
(4 takai)
14. a) rodykite, kad 31 + 8^15 = (4 + Vl5
(1 takas)
b) rodykite, kad 4 - Vl5 = 4 + VI5

(1 takas)
C) Isprskite lygt (4 + Vl5 f + (4 - VI5

62.

(3 takai)
15. Inde buvo 7 kilogramai 63 proc. rgties tirpalo. Berniukas 1 kg tirpalo nupyl,
po to ind pyl 1 kg vandens. Kiek procent rgties turi gautas miinys?
(3 takai)
31

16. Kiekvien sekund rutulio formos balion puiama po 9000 cm 3 oro.


1. Parodykite, kad baliono skersmuo D (cm) po t sekundi apskaiiuojamas
[27
pagal formul D = 30 3 .
V

(2 takai)
2. Koks bus baliono skersmens ilgis (cm) po 4 s? Atsakym
tikslumu.

uraykite 1 cm
(1 takas)

3. Apskaiiuokite baliono skersmens kitimo momentin greit


cm
momentu t = 4 s. Atsakym uraykite 0,1

cm

laiko

tikslumu.
(2 takai)

Laikykite, kad 3,14, n ~ 1,46.


17. Apskritimo formos labirinto skersmens AB ilgis 10 m
(r. pav.). Lankytojas, js labirint pro jimj, su
vienodomis tikimybmis gali pasirinkti bet kur keli
i trij galim: apskritimo lank ACB, skersmen AB.
lank ADB. Pateks tak B, lankytojas gali grti
tak A su vienodomis tikimybmis bet kuriuo i trij
galim keli: lanku BCA. skersmeniu BA, lanku BDA.
Grus tak A, lankytojo kelion baigiasi.
Sakykime, X - lankytojo nueitas labirinte kelias
metrais.
1. Sudarykite lankytojo nueito kelio galimybi med.
(1 takas)
2. Paraykite atsitiktinio dydio X skirstin.
(3 takai)
3. Apskaiiuokite atsitiktinio dydio X matematin vilt 1 m tikslumu, laikydami
* 3,14.
(1 takas)
18. Keliu i dviej skirting viet tuo paiu laiko momentu viena prieais kit ijo
Aida ir Rta. Eidamos pastoviais greiiais jos susitiko po 10 min. Jei jos bt
jusios ta paia kryptimi, tai Aida bt pavijusi Rt po 1 vai. Raskite Aidos ir
Rtos greii santyk.

19. Parod centre planuojama pastatyti staiakampio gretasienio formos paviljon


AA\BiBFF\EiE (r. pav.), turint tik galin sien , onines sienas
AAiBiB ir FFiEi i E, pertvaras H H i C i C ir G G i D i D . Kokio didiausio trio
3 m aukio paviljon su pertvaromis galima pastatyti u 1200 Lt, jei galins ir
onini sien 1 m2 kaina yra 20 Lt, o pertvaros 1 m 2 kaina - 10 Lt? Skaiiuodami
tr, sien ir pertvar stor neatsivelkite.

(4 takai)

V9

uduotis
Kiekvienas teisingai isprstas udavinys (1-8) vertinamas 1 taku.

22005 +

22005

B 2 2006

A 2 4010
_9_
41

C 4 2005

4010

E 3-2

2004

in ^ , tai cos '


2
)
l
2,

40
41

40
41

41

42

3. Paveiksle

D 4

pavaizduotas

funkcijos

_9_
41
y = f(x),

e [-4; 5],

32
41
grafiko

eskizas.

Nurodykite interval, kuriam priklauso lygties f ( x ) = 3 sprendinys.


5
4
3
2

'-4 '

-2

A [-3; 1)

i/

'

N1

//

1 2

B [2; 4)

=f(x)

C (-4; -2]

D (4; 5]

E (2; 4)

4. I skaitmen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sudaromi trienkliai skaiiai taip, kad iuose


skaiiuose nra gretim vienod skaitmen. Kiek galima sudaryti toki skaii?
A 576

B 504

5. Kai b > a > 0 , tai yj(ja +Jbf


2 Va

BO

6. Funkcijos y = Ig (x + 2) + V 1-
A ( - 2 ; + oo)

(; 1)

C 729

D 24

+ /a -Jbf

C 2 Jb

D 2(Va +Jb)

E 84

E -2V^

apibrimo sritis yra:


C [-2; - 1 ]

D (l; + oo)

E (-2; 1]

7. inoma, kad AB\CD

(r. pav.). Kam lygi suma ZB+ ZE+

A 90

B 180

D 360

C 270

ZCl

E 540

8. Paveiksle pavaizduoti funkcij grafik eskizai ir j Kestins take, kurio abscis


= .

n\ VI

j y = m )

V y

1
a

y = h(x)

-2 a

1
0

-2 a

y = fs(x)
a

Nurodykite teising teigin.


A f {(a) = 1

/() = 1

/3 (a)

=1

D /4(a) = 1

E /

=1

9. Sandlyje esani 14 puini rst masi vidurkis 64 kg, o uolini - 80 kg.


Vis rst masi vidurkis yra 73 kg. Kiek sandlyje yra uolini rst?

10. Paymta: lg5 = a , lg3 = b. Ireikkite Iog 27 45 dydiais a ir b.

(2 takai)

(2 takai)
11. Isprskite lygt 9X - 25 3* - 54 = 0 .
(3 takai)

12. Mieste yra keturi knygynai. Tikimyb, kad mokinys gals bet kuriame knygyne
nusipirkti j dominani knyg, lygi 0,5. Mokinys tol eina knygynus, kol knyg
nusiperka arba kol apeina visus knygynus. kiekvien knygyn jis eina tik po
vien kart. Atsitiktinis dydis X - mokinio aplankyt knygyn skaiius.
1. Sudarykite atsitiktinio dydio X skirstin.
(3 takai)
2. Apskaiiuokite dydio X matematin vilt.
(1 takas)
13. Duotalygtis (cos 2 - s i n 2 )/1 - 2 = 0 .
1. Nustatykite neinomojo leistinj reikmi aib.
(2 takai)
2. Isprskite lygt.
(3 takai)
14.

Koordinai ploktumoje lygiaon trapecija OBCA nubraiyta taip, kaip


parodyta paveiksle. Kratins OB = BC = AC = 2, ZBOA = 60, M ir N atitinkamai kratini BC ir AC vidurio takai.

M
\C

/
\N

60

1. Raskite tako B koordinates.

(1 takas)

2. Raskite vektori OM ir ON koordinates.

(2 takai)

3. Apskaiiuokite kampo tarp vektori OM ir ON kosinus.

(2 takai)

15. Du lygiaoniai trikampiai ABC ir DBC turi bendr


pagrind , kurio ilgis 16 cm. Trikampi ploktumos
sudaro 60 kamp, AB = AC = 17 cm, BD Z DC, Eatkarpos BC vidurio takas.
1. rodykite, kad ZAED = 60.
2. Apskaiiuokite kratins CD ilg.

(1 takas)

(1 takas)
3. Apskaiiuokite atstum tarp virni A ir D.
(3 takai)

16. Udaros staiakampio gretasienio formos ds pagrindas - kvadratas, ds


tris 320 dm 3 . Mediagos, i kurios padarytas ds dangtis ir dugnas, 1 dm 2 yra
5 kartus brangesnis u sienoms sunaudotos mediagos 1 dm 2 .
1. Parodykite, kad tokiai dei pagaminti reikalingos mediagos kaina
m 2 + 1280
nusakoma formule: g(x) = k IOx

g(x)

ia k - sienos mediagos 1 d n r

kaina litais, - pagrindo kratins ilgis decimetrais.


(3 takai)
2. Kokie turi bti ios ds matmenys, kad ilaidos mediagoms bt
maiausios?

17. Per funkcijos y = '


grafiko tak A, kurio
abscise Xq yra teigiama, nubrta liestin AC
(r. pav.). rodykite, kad trikampio ABC, kurio
kratin AB 1 Ox, plotas yra dvigubai didesnis u
figros OAC plot.
(5 takai)

18. Vienoje gatvs pusje esani nam (j daugiau nei vienas) numeriai yra vienas
po kito einantys lyginiai skaiiai, kuri suma lygi 114. Raskite i nam skaii
ir j numerius.
(6 takai)

V10

uduotis

Kiekvienas teisingai isprstas udavinys (1-8) vertinamas 1 taku.


1. Kiek kart 2 cm skersmens 100 rutuliuk bendras paviriaus plotas yra didesnis
ar maesnis u 2 m skersmens vieno rutulio paviri?
A 100 kart didesnis

B 100 kart maesnis

C 200 kart didesnis

D 200 kart maesnis

2. f ( x ) = x-e~x.
AO

E plotai lygs

Tuomet /'(1) =
B 2e

C e

Dl

E e

3. Skirting keturenkli skaii, kuri pirmasis skaitmuo ir paskutinis skaitmuo


vienodi, yra:
A 729

B 891

C 900

D 1000

E 9000

D 0,37

E
30

4. Raskite p, jei atsitiktinio dydio X skirstinys yra


m

-1

^g4

Il
*

A 0,3

0,3

1
1

B 0,4

3
1

C 3

11

5. Kampas perkirstas dviem lygiagreiomis tiesmis (r. pav.). Raskite x,

6.

Jei Ig 3 = a , Ig 5 = b , tai Ig 45 =
A a2b

B 3ab

C 3a + b

D a2+b

E 2a + b

7. Ireikkite 315 radianais.


A
72

B
36

C -
4

D 3,5

E 3,15

8. Dviej skaii ir b aritmetinis vidurkis sudaro 78 % skaiiaus a. Kiek procent


skaiiaus a sudaro skaiius >?
A 22

B 39

C 44

D 56

E 78

9. Kibiro viraus apskritimo ilgis 85 cm, dugno apskritimo ir sudaromosios ilgiai po


22
44 cm. Laikydami, kad = , apskaiiuokite, kiek skardos sunaudojama
tokiam kibirui pagaminti (silms ir atraioms sunaudojamos mediagos
neskaiiuokite).
(3 takai)
10. Suprastinkite reikin
(x-l)V(x-l)2+4*
2 +l + 2|x|
kai < - 1 .
(3 takai)
11. Trikampio kratini, kuri trumpiausioj i lygi 6 cm, ilgiai sudaro aritmetin
progresij. Vienas trikampio kampas lygus 120. Raskite kitas dvi trikampio
kratines.
(3 takai)
12. Apskaiiuokite integral
1
J(I-X)3A:.
-1

(3 takai)
13. Loimo kauliukas metamas tol, kol ikris eiuk, taiau ne daugiau kaip
3 kartus (net jeigu visus tris kartus eiuk neikrito, po treio metimo kauliukas
nebemetamas). Sakykime X - kauliuko metim skaiius.
1. Apskaiiuokite tikimyb, kad X = 3 .
(2 takai)
2. Raskite atsitiktinio dydio X skirstin.

14, Raskite

lygties

1J

2cos x - 3 s i n x = 0

sprendinius,

priklausanius

15. Ploktumomis, einaniomis per kubo briaun vidurio


takus, nupjaunamos visos jo virns (brinyje pavaizduotas kubas su nupjauta viena virne). Apskaiiuokite
likusios kubo dalies ir pradinio kubo trio santyk.
(4 takai)

intervalui

16. Raskite figros, apribotos funkcij y = | x - l | , y = O, x = - l , = 2 grafikais,


plot.
(4 takai)
17. Nedidelje alyje - gripo epidemija. Pirmadien sirgo 1 0 % gyventoj.
Penktadien konstatuota, kad 10 % buvusi sveik moni susirgo, o 10 %
sirgusij pasveiko. Kiek procent gyventoj penktadien sirgo gripu?
(4 takai)
18. Jaunj architekt brelyje gaminamas pastato modelis. Jo parabols formos
stogo elemento Cx Ex DEC laikanij konstrukcij sudaro atramos Ci Ex ,
E
B i ,
B
D , D A , D B , B E , . Kiek decimetr metalins vielos i viso reikia
ioms atramoms pagaminti, jeigu C C = 8 dm, A D = I dm, C B = B A =
= AB = BC ? Atsakym pateikite 0,1 dm tikslumu.
x

(5 takai)
19. Ritinio formos inde, kurio auktis 6 dm, pagrindo spindulys r dm, pilta vandens,
kurio auktis 3 dm (r. 1 pav.). ind gramzdinamas metalinis kubas, kurio
briauna lygi 4 dm. Paymkime kubo dalies, esanios vandenyje, aukt dm, o
vandens aukt inde h = h(x) (r. 2 pav.).

3
r

r
1 pav.

2 pav.

1. Parodykite, kad vandens auktis h gali buti apskaiiuotas pagal formul


h(x) = 3 + - 1 6
2

(3 takai)
2. Koks galimas maiausias io indo pagrindo spindulys r, kad kubas, pastatytas
ant indo dugno, nebt visas apsemtas?
(3 takai)

V 11

uduotis

Kiekvienas teisingai isprstas udavinys (1-6) vertinamas 1 taku.


1. Kuriam intervalui priklauso skaiius Iog 3 10 ?
A (-3; -2)

B (0; 1)

C (1; 2)

D (3; 4)

E (2; 3)

2. Knygas dedant j krveles po 3, lieka 2 knygos, taip pat 2 knygos lieka ir dedant
jas krveles po 10. Knyg buvo:
A 12

B 8

C 32

D 16

E 24

3. Kuri pora lygi yra ekvivalenios lygtys?


2

~A = 4 ir x + 2 = 4
-2
C = 3 ir +

x-3

B - 1 = 3 ir

= 3+

(x-l)2=9

D +1 = 1 ir x + l +

x-3

X - I

=1+

X - I

E Vx " = 1 ir x = l
4. V ( V 5 - 3 ) 2

5-2)2 =

A-I

B 5-2V5

C 2V5-5

Dl

E 5

5. Kurios parabols virn yra I I ketvirtyje?


A y = (x -1)2

B y = (x + 2) 2 + 1

-1

D y = (x-4)2

C y = (x + 2) 2 - 3

E y= x2-l
5
; In turi lygtis cosx =
2

6. Kiek sprendini intervale


A3

B 4

C 7

D 5

?
E 6

7. Palyginkite log ir Iogi7 , kai a > 1.


a

(2 takai)
8. Priekinio dviraio rato apskritimo ilgis 120 cm, galinio rato - 122 cm. Kok
atstum (metrais) nuvaiavus dviraiu, jo priekinis ratas apsisuks vienu
apsisukimu daugiau negu galinis?

9. Su kuriomis a (a 0) reikmmis funkcij y = ax +6x + 3 ir y = 2x-a


grafikai neturi bendr tak?
(3 takai)
10. Draudiant bst metams 80 000 Lt draudimo suma nuo stichins nelaims,
reikia mokti 64 Lt, o draudiant ta paia suma nuo vagysts - 160 Lt.
Draudiant bst 80 000 Lt suma nuo stichins nelaims ir nuo vagysts kartu,
taikoma 25 procent nuolaida. Kiek procent draudimo sumos reikia mokti
draudiant nuo abiej rizik kartu?
(3 takai)
11.

Paveiksle pavaizduotos achmat lentos viename i


langeli padta achmat figra - boktas ir parodytos ios figros galimos judjimo kryptys (boktas
gali judti nurodytomis kryptimis ir uimti bet kur
langel kiekviena nurodyta kryptimi). Keliais skirtingais bdais achmat lentoje galima taip padti du
boktus, kad jie vienas kit galt nukirsti (du boktai
kerta vienas kit, kai jie gali uimti vienas kito
langel).
(3 takai)

12. Isprskite nelygyb

+X-

ti

<0.

4 -

(3 takai)
13.

Isprskite lygt (3* +1

3 ^ ) = 0,(3).
(3 takai)

14. aidimo urn mestas rutuliukas su vienodomis tikimybmis gali kristi bet kuri i dviej urnos sekcij -
pirmj arba antrj (r. pav.). i urn mesti trys
rutuliukai. Sakykime, X - rutuliuk skaiius pirmojoje
sekcijoje. Paraykite atsitiktinio dydio X skirstin.
(3 takai)
I

II

15. trikamp ABC, kurio pagrindo kratins AC ilgis


10 cm, o auktins BD ilgis 8 cm, brtas staiakampis EFGH (r. pav.). io staiakampio dvi
virns yra trikampio pagrindo kratinje, o kitos
dvi - kitose trikampio kratinse.
E D
1. Sakykime, EF ilgis cm. rodykite, kad staiakampio EFGH
S = (8x -

plotas yra

2).
(2 takai)

2. Kokio didiausio ploto staiakamp galima brti trikamp ABCl


(3 takai)
16. Du lygs kvadratai ABCD ir ABlCxD turi
bendr kratin AD, o j ploktumos sudaro 60 didumo dvisien kamp. I bendros
virns D kiekviename kvadrate nubrtos striains DB ir DBx (r. pav.).
Raskite kampo tarp i striaini kosinus.
(4 takai)

17. Paveiksle
1

y = -Ix

pavaizduoti

funkcij

y = -x

+1

ir

; 2)

+2 grafikai.
B{ 1;0)

1. Raskite tak A ir C koordinates.


(1 takas)
2. rodykite, kad kreivins figros ACBOA
4
3'

plotas lygus

(2 takai)
3. Apskaiiuokite kreivins figros ADBCA plot.
(2 takai)

18. Per trikampio ABC kratins AC tak M


ivesta atkarpa MN, lygiagreti su , ir
atkarpa MP, lygiagreti su AB. Takai N ir P
sujungti atkarpa NP (r. pav.).
1. Trikampiai MPC ir ABC yra panas. J
panaumo koeficientas k. rodykite, kad
S

ABC

=J2

MPC
(2 takai)

2. Trikampi v4iVM ir MPC plotai yra S 1 ir S2.


a) rodykite, kad trikampio ABC plotas S gali bti ireiktas plotais S 1 ir S2
itaip: S = (~ +
(2 takai)
b) Apskaiiuokite trikampio NBP plot, kai S 1 = 4 cm2, S2 - 9 cm2.
(2 takai)
19. Ar skaiiai 1, 7 ir 18 gali bti kurios nors didjanios geometrins progresijos
nariai (nebtinai gretimi). Atsakym pagrskite.
(4 takai)

V 12

uduotis
Kiekvienas teisingai isprstas udavinys (1-6) vertinamas 1 taku.

1. Kurios lygties sprendiniai yra skaiiai 2 + /3 ir 2 - / ?


A 2 -2/3 - 4 =

2 + + 4 =

D 2- +4=

- 4 +1 =

+4 + 1 =

2. Kuri i funkcij yra majanti intervale (-oo; + 00)?


B /(X) = X j

A / ( x ) = 3x - 5
M

3
7

C /(x) = -x + 3

/(X) = ( X - I ) 2

3. Duoti skaiiai = arcsin(-l), b = arccos(-l) ir c = arctg(-l). Kuris teiginys yra


teisingas?
A a<b<c

B c<b<a

C b<a<c

D a<c<b

b<c<a

->
2
4. Su kuria m reikme vektoriai ( 2 ; 1 ; ) ir b ( m ; l ; l ) yra statmeni?
A -2

B-I

CO

Dl

E 2
j

5. ABCDE yra taisyklingas penkiakampis (r. pav.).


Kampo A CE didumas yra
18

B 24

D 54

E 72

6. Apskaiiuokite:

A 4V3

64

C 36

-(48) .

C 12

D 2V2

7. Kiek sprendini turi lygtis sin2x = 1 intervale [-; ] ?

4-

8. Isprskite lygi sistem

I-I-I

}'

6'

y - = 1.
(3 takai)
9. Dviratinink, vaiuojant plentu, kas 4,5 km aplenkia marrutinis autobusas, o
kas 9 min dviratininkas susitinka su i priekio atvaiuojaniu marrutiniu
autobusu. Apskaiiuokite dviratininko greit, jeigu marrutiniai autobusai ir
viena, ir kita kryptimi kursuoja kas 12 minui ir vaiuoja vienodu greiiu.
(4 takai)
10. Isprskite nelygyb

1-2

-2

<2.
(3 takai)

11. I klasi A ir B atsitiktinai atrinkta po 5 mokinius ir tuo paiu testu patikrintos


j inios. Gauti tokie rezultatai:
- 6,7,5,9,10;
B - 6,9,4,10,8.
1. Apskaiiuokite ir palyginkite imi vidurkius.
(1 takas)
2. Apskaiiuokite imi dispersijas. Kurios klass atstov vertinim isibarstymas apie vidurk maesnis?
(2 takai)
12. I tako A
lygus 5/2
Kiekviena
kamp, o
(r. pav.).

kurio atstumas AD nuo ploktumos


, nuleistos dvi pasvirosios AB ir AC.
pasviroji su ploktuma sudaro 45
kampas tarp pasvirj lygus 60

1. Raskite atstum BC tarp pasvirj pagrind.


(2 takai)
2. rodykite, kad trikampis BDC yra statusis.
(1 takas)
13. rodykite, kad lygtis
4x - 2 + V i - X = i
neturi realij sprendini.

14. Isprskite lygt log 4 Iog 2 = - 2 .


2

(2 takai)
15. Metant rutuliuk aidimo urn, jis su vienodomis tikimybmis gali kristi bet kuri i trij sekcij (r. pav.). i
urn mesti du rutuliukai. Tegu X - rutuliuk skaiius
pirmojoje sekcijoje. Paraykite atsitiktinio dydio X skirstin.
(3 takai)

16. Paveiksle pavaizduota figra, apribota dviem parabolmis ir Ox aimi. Vienos


parabols lygtis yra y -

~4).

1. Remdamiesi paveikslo duomenimis, parodykite, kad antrosios parabols lygtis yra


y = -l(x

2. Raskite
1

-9).

figros,

apribotos

(2 takai)
parabole

y = - ( x - 4) ir Ox aimi, plot.
(2 takai)
3. Raskite ubrkniuotos figros (r. pav.) plot.
(2 takai)
17. Duota sfera, kurios paviriaus plotas yra lygus 27.
i sfer brtas ritinys. Paveiksle pavaizduotas i
kn kombinacijos ainis pjvis.

M
A

1. Paymkime AD = . Parodykite, kad ritinio tris


V = ~(21

X-X

).

O7

(2 takai)

2. Kokio didiausio trio ritin galime brti


duotj sfer?
(4 takai)

D
N

18. Trikampio ABC

kratinje AB paymtas
2
BK = -AB,
o kratinje BC -

takas K,
takas L,

BL = -BC.
3

Atkarp AL

ir

CK
A

susikirtimo takas D sujungtas su virne B


atkarpa DB, o atkarpa LM lygiagreti su CK.
1. Pasinaudodami trikampi MBL ir KBC panaumu parodykite, kad
AM =

-AB.
(1 takas)

2. Pasinaudodami trikampi AKD k AML panaumu parodykite, kad


4

DL=-AL.
7

(1 takas)
3. Parodykite, kad trikampio DBC (sudaryto i trikampi BLD ir DLC) plotas
4

DBC

=IjsABC(2 takai)

19. lygiakrat trikamp, kurio kratins ilgis a, brtas apskritimas. apskritim


brtas lygiakratis trikampis, kur brtas apskritimas. pastarj apskritim
brtas lygiakratis trikampis, kur vl brtas apskritimas ir 1.1. Tokiu bdu
gauta begalin apskritim seka.
1. rodykite, kad brtj apskritim ilgi seka L 1 , L 2 ,..., Ln, L + 1 ,... yra
begalin nykstamoji geometrin progresija su vardikliu 4

(4 takai)
2. Apskaiiuokite vis brtj apskritim ilgi sum.
(1 takas)

V1 3

uduotis

Kiekvienas teisingai isprstas udavinys (1-6) vertinamas 1 taku.


1

2 2008 _ 2 2007

2008

1004

22007

2007

D 1

E 2

2. Nurodykite funkcijos y = 4x~ + 4x + 10 reikmi srit.


B

- ; + oo

[; + )

( - co;+oo )

[ 9 ; +oo)

[10; + oo

3. Nurodykite, kokia yra funkcijos f ( x ) = cos 2 ivestins reikm take = .


S

E 1

-/

4. Kuri i nubraiyt kreivi yra funkcijos y = | l + x | + | l - x | grafiko eskizas?


B
2

-1

D >'

-i

5. Skaiiai ,
Tuomet k yra:
A -

B -

, /18 nurodyta tvarka yra geometrins progresijos nariai.

C 4

D 5

E 6

6. Nurodykite, kiek nelygini skaii galima sudaryti i skaiiaus 3694 skaitmen,


jeigu skaitmenys nesikartoja?
A 12

B 24

C 30

D 32

E 64

7. Isprskite nelygyb:
1-2*

(2 takai)
8. Automobilis i miesto A miest B nuvaiavo 30 km/h vidutiniu greiiu. Po to
apsisuko ir gro atgal. Apskaiiuokite, koks vidutinis grimo greitis, jei visos
kelions vidutinis vaiavimo greitis 35 km/h.
(2 takai)
9. Lygiagretainio ABCD kratini
BC ir CD vidurio takai yra K ir
L. Vektori
vektoriais

KL

ireikkite

m = AB ir n = AC.
(2 takai)
10. Isprskite lygt:
lg(6*-5)

21gx
(3 takai)
11. Paraykite funkcijos f ( x ) = 2-e~x
M (0, 2), lygt.

grafiko liestins, nubrtos per

tak

(2 takai)
12. lygiaon trapecij brti 5 vienodo dydio
besilieiantys skrituliai (r. pav.). Skritulio spindulys yra lygus 4. Apskaiiuokite uspalvintos
dalies plot.

13. Isprskite lygt:


(l + cosx)-tg = 0.
(3 takai)
14. rodykite, kad su visomis realiosiomis k reikmmis funkcijos
f(x)=
(x-2)(x-3)-k2
grafikas kerta Ox a dviejuose takuose.
(3 takai)
15. Juvelyras gavo usakym pagaminti 38 gram dirbin, kurio aukso ir sidabro
masi santykis 7:12. Savo dirbtuvje jis turi du lydinius, kuri aukso ir sidabro
masi santykiai atitinkamai yra 1:2 ir 2:3. Kiek gram kiekvieno lydinio
juvelyras turt paimti, kad sulyds juos gaut norimos sudties juvelyrin
dirbin?
(4 takai)
B

(3 takai)
17. Krepelyje yra keturi saldainiai, kurie sveria atitinkamai 7, 8, 9 ir 10 gram.
Atsitiktinai pams du saldainius, Jonas atiduoda sunkesn draugui. Sakykime,
atsitiktinis dydis X - Jonui tekusio saldainio svoris.
1. Parodykite, kad P(X = 8) = | .
(2 takai)
2. Raskite atsitiktinio dydio Xskirstinj.
(1 takas)
3. Apskaiiuokite atsitiktinio dydio X matematin vilt.

18. Duotas staiakampis gretasienis ABCDA1B ICiD1.


B1

C1

A,

1 |

B
A

1. Nubrta ploktuma, einanti per takus A-, D 1 , C. rodykite, kad ties


S 1 C 1 yra lygiagreti ploktumai AiDiCB.
(1 takas)
2. Ploktuma / I j D 1 C su pagrindo ABCD

ploktuma sudaro 30 kamp ir

/3

AB = a . Parodykite, kad AAi = ~j~a .


(1 takas)
3. rodykite, kad i vis staiakampi gretasieni, tenkinani slygas AB = a,
/3
AAi=-j-a,

AD = 2-a,

didiausi tr turi gretasienis, kurio briauna

AB = - .
3
(3 takai)
4. Apskaiiuokite io gretasienio tr.
(1 takas)
19. Duota funkcija / (x) = V2x ,kai > 0.
1. Parodykite, kad jos atvirktin funkcija g(x) = ,kai > 0.
(1 takas)
2. Raskite funkcij/() ir g(x) grafik susikirtimo tak abscises.
(2 takai)
3. Apskaiiuokite plot figros, kuri riboja funkcij/(x) ir g(x) grafikai.
(3 takai)
20. I natralij skaii sudaromos grups (1), (2, 3, 4), (5, 6, 7, 8, 9), (10, 11, 12,
13, 14, 15, 16), ..., kuri kiekviena baigiasi eils numerio kvadratu.
Apskaiiuokite m - tosios grups nari sum.
(4 takai)
53

V14

uduotis

Kiekvienas teisingai isprstas udavinys (1-7) vertinamas 1 taku.


2-b

1. Suprastinkite reikin
13

A X

17

C X6

E xz

2. Keliais bdais devynis vienodus rutulius galima taip sudlioti dvi des (balt ir
juod), kad kiekvienoje dje bt bent po vien rutul? (Atsivelkite tik
rutuli skaii dse.)
A 36

B 72

C 18

D 8

E 9

3. Skaiius b yra 25 procentais didesnis u skaii a. Keliais procentais skaiius


a+ b yra didesnis u skaii b?
A 50%

B 80

C 100%

D 125

4. Apskaiiuokite
reikinio -i^ a + ^ f reikm, 'kai j =
I
^
10 -3b
b 2
11
0,4
1
2,5
17

E 180

E -3

5. Raskite funkcijos / ( ) = sin ivestin / ' ( ) .


A 2sinx
6.

B sin2x

C cos

D 2cosx

E cos2x

Raskite ne didesni u 100 natralij skaii, kurie dalijasi i 3, sum.


A 102

7. Funkcijos / ( x )

B 306

C 1683

D 3366

E 5100

grafikas yra 1 paveiksle pavaizduota parabol. Kuriame

paveiksle pavaizduotas ios funkcijos ivestins / ' ( x ) grafikas?

\ _,
V

/
1 pav.

i
x

8. Isprskite lygt
Ig(IOx 2 )-Igx = I .
(3 takai)
9. Isprskite lygi sistem
Jx2

+ xy = 10,

[y2 +xy = 6.
(3 takai)
\5 + 9x-2x
10. Raskite funkcijos / ( x ) = J
V I3-jiI

apibrimo srit.
(4 takai)

11. inomos keturi ploktumos tak koordinats: A( 1; 1), B(6; 6), C(5; 4) ir
D(2; 1). rodykite, kad keturkampis ABCD yra trapecija.
(4 takai)
12. Raskite lygties sin 2x + cos = 0 sprendinius, esanius intervale [-; ].
(4 takai)
13. Bendrovs Diaugsmas" vis darbuotoj balandio mnesio atlyginim
vidurkis yra 1800 Lt. Trisdeimiai darbuotoj buvo imokta 45 000 Lt
atlyginimo. Likusi darbuotoj atlyginim vidurkis yra 10 procent didesnis u
vis bendrovs darbuotoj atlyginim vidurk. ICiek darbuotoj yra bendrovje
Diaugsmas"?

14. Apskaiiuokite nuspalvintos figros plot (r. pav.), jei / ( x ) = V + 1.


(3 takai)

V=f(x)

15. Kompanija Eja" per dien pagamina ton produkcijos, kurios gaminimo
katai (litais) apskaiiuojami pagal formul
K(x) = 0,45x 2 + 40x + 2000 .
Produkcijos vienos tonos pardavimo kaina - 220 lit. Kiek ton produkcijos
reikt pagaminti per dien, kad j pardavus bt gautas didiausias pelnas?
(Pelnas = Pajamos - Katai)
(4 takai)
16. Kvadrato ABCD kratinse AB ir BC taip paymti takai P
ir R, kad AP = PB ir BR = 2RC. Raskite kampo PDR
didum.

(5 takai)

17. Egzaminui Aistis turi pasirengti atsakyti 16 klausim, taiau pritrks laiko ne
visus klausimus pasireng atsakyti. Aistis ino, kad per egzamin bus leidiama
atsitiktinai traukti du klausimus. Jis apskaiiavo, kad tikimyb, jog atsakys j abu
7
itrauktus klausimus, yra ne maesn u . kelis klausimus Aistis pasireng
atsakyti?

18. Ant ritinio formos indo dugno padti keturi metaliniai


spindulio r cm rutuliai. Jie visi lieia indo onin paviri ir
kiekvienas i j lieia du gretimus rutulius. Ant i rutuli
udtas toks pat penktasis rutulys (r. pav.), lieiantis
pirmuosius keturis rutulius ir ploki indo dangt.
1. rodykite, kad indo dugno spindulys lygus /(V2 + 1) cm.
(3 takai)
2. Sujungus vis penki rutuli centrus gaunama taisyklingoji keturkamp
piramid. rodykite, kad jos auktin lygi

cm.
(2 takai)

3. rodykite, kad ind galima pilti daugiausiai + 7/2

cm vandens.
(4 takai)

19. Gandui miestelyje yra 32 767 gyventojai. Vienas jo gyventojas 7 vai. ryto
pasak naujien dviem savo pastamiems. Po 15 minui ie du gyventojai
perdav t naujien kiekvienas kitiems dviem savo pastamiems, dar
neinojusiems jos. Pastarieji keturi vl po 15 minui perpasakojo naujien
kiekvienas dviem savo pastamiems ir 1.1. Tokiu bdu kas 15 minui naujien
suinodavo vis kiti neinojusieji naujienos Gandui miestelio gyventojai.
Kelint valand naujien suinojo visi miestelio gyventojai?
Pastaba. 32 767 = 2 1 5 - 1 .
(5 takai)

V 15

uduotis

Kiekvienas teisingas 1-7 udavinio atsakymas vertinamas 1 taku.


1.

2 - 5x + 6 _
-2
A 2 B 3-

x-3

D x+3

E kitas atsakymas

2. Aritmetins progresijos pirmasis narys Al = 102, o antrasis narys a2 = 97. ios


progresijos teigiam nari skaiius yra:
A 19

B 20

C 102

D 22

E 21

D /7

E /5

3. I penki lygiakrai trikampi, kuri


kiekvieno kratin lygi 1, sudta lygiaon
trapecija (r. pav.). Apskaiiuokite gautos
trapecijos striains ilg.

VIo

/8

4. inoma, kad . Amerikos indn bst, vadinam


tipiu, statydavo dvi moterys ir j darb jos atlikdavo
per 1 valand. Per kiek laiko 10 tipi galjo pastatyti
4 moterys, dirbdamos vienodu tempu?

A 20 vai.

B 10 vai.

f
1
5. Ig Iog5 30+ Iog5
6.
v
A 10
B 1

C 6 vai.

D 5 vai.

E 2,5 vai.

CO

D Ig 5

E nemanoma
apskaiiuoti
B

6. Trikampio ABC kratinse AB ir BC


atitinkamai paymti vidurio takai
D ir E, o pusiaukratinje CD vidurio takas F. Jei trikampio ABC
plotas lygus 96, tai trikampio DEF
plotas lygus:

A 24

B 16

12

D 10

7. Rita pamiro slaptaod. Ji prisimena, kad pirmieji slaptaodio simboliai yra jos
vardas, po to eina penki skaitmen rinkinys, kurio urae yra skaiiai 23 ir 57.
Kiek daugiausia skirting bandym reikt atlikti norint surinkti teising
slaptaod? (Slaptaodio pavyzdiai: rita02357, rita57323.)
A 120

B 60

C 30

20

E 10

8. Per vien par X banko akcijos atpigo 4 proc. ir dabar vienos akcijos kaina yra
3,12 lit. Atpigusi akcij parduota u 2 340 000 lit.
1. Kiek akcij parduota?
(1 takas)
2. Kiek lit kainavo viena akcija prie par?
(2 takai)
9. Isprskite nelygybes:
1. 2(x - 1 ) > 0,4.
(1 takas)
2. 5 -

<0.
(3 takai)

10. Isprskite lygtis:


1. 3 2 t

=9.
(1 takas)

2. 3 " ' - + 2 + + 3 = 7 .
(2 takai)
11. Duota funkcija f ( x ) = 2 sin + .
1. Raskite funkcijos ivestin.
(1 takas)
2. Apskaiiuokite funkcijos y = / ( x ) grafiko liestins, nubrtos take (; ),
krypties koeficient.
(1 takas)
12. Isprskite lygt

sin -ctgx = 1.

13. rodykite, kad sin ( + ) sin ( - ) = cos 2 - cos 2 , .


(3 takai)
14. Pateikta atsitiktinio dydio X skirstinio lentel:

P(X)

0,2

0,25

Yra inoma, kad io atsitiktinio dydio matematin viltis E X = 1,55.


1. Parodykite, kad

ja + b = 0,55,
\a + 2b = 0,8.
(2 takai)

2. Apskaiiuokite a ir b reikmes.
(1 takas)
3. Raskite P (X >2).
(1 takas)
15. Kgio formos viestuvo gaubto oninio paviriaus iklotin yra pusskritulis.

1. Dizaineris, turdamas 0,9 m2 mediagos, norjo pagaminti viestuvo gaubt


(kg be pagrindo), kurio sudaromosios ilgis lygus 0,7 m. Gaubto gamybai
buvo panaudota ne visa mediaga. Kiek procent mediagos buvo
nepanaudota? (Silms sunaudojamos mediagos neskaiiuokite).
Atsakym suapvalinkite deimtj tikslumu. Laikykite = 3,14.
(3 takai)
2. rodykite, kad kgio, kurio oninio paviriaus iklotin yra pusskritulis, ainis
pjvis yra lygiakratis trikampis.

16. Paveiksle pavaizduoti funkcij y = x~ ir y = 2-

grafikai.

1. Raskite tak A ir B koordinates.


(2 takai)
2. Apskaiiuokite figros, kuri riboja t funkcij
grafikai ir teigiama aies Ox dalis, plot (r. pav.).
(3 takai)
>x

17. Kubo, kurio briaunos ilgis lygus 2, pagrindo striains AC ir BD susikerta


take O. Takai M ir N - atitinkamai kratini AD ir DC vidurio takai.
5,
.C,
D
B'/V -iS 4 I

<'

,'
O

'N

Apskaiiuokite kampo tarp vektori MN ir OC1 didum.


(3 takai)
18. Kolekcininkas dutje turi 3 senovines monetas, kuriose yra spaustas
karaliaus atvaizdas: dviej monet - tik vienoje pusje, treiosios monetos abiejose pusse.
1. Sakykime, ios trys monetos metamos. Kokia tikimyb, kad visos jos atsivers
karaliaus atvaizdu?
(1 takas)
2. Berniukas i kolekcininko duts atsitiktinai iima dvi monetas ir jas meta.
Apskaiiuokite tikimyb, kad abi monetos atsivers karaliaus atvaizdu.
(2 takai)
19. Per tak P, esant skritulio viduje ir nepriklausant
skersmeniui AB, nubrtos stygos AM ir BN.
rodykite, kad AN BP = BM AP.

(3 takai)
61

20. Dujotiekis turi bti nutiestas i tako A viename ups krante gyvenviet
kitame ups krante - tak B (r. pav.). Dujotiek galima tiesti arba tik upe,
arba ir upe, ir sausuma palei ups krant. Atstumas nuo tako A iki artimiausio
jam tako C kitame ups krante lygus 100 m. Takas B yra nutols nuo
tako C 400 m atstumu. Nutiesti vien metr dujotiekio sausumoje kainuoja
120 Lt, o upje - 25 proc. brangiau negu sausumoje.
400 m
C D

A
1. Paymj atstum CD = m parodykite, kad dujotiekio tiesimo i tako A
tak B kaina (litais) yra
K(x) = 30(5/000 + 2 -Ax +1600),

0<x<400.
(2 takai)

2. Nustatykite reikm, su kuria dujotiekio tiesimo i tako A tak B


kaina bt maiausia.
(3 takai)
21. Dviej dien renginiui tuioje salje reikjo sustatyti atvetas kdes eilmis,
kiekvienoje eilje statant po vienod kdi skaii.
Pirm renginio dien visos atvetosios kds buvo statomos 13 eili, bet
paskutin eil liko nepilna.
Antr renginio dien visos atvetosios kds toje salje buvo perstatomos
27 eiles, kiekvienoje eilje statant 7-iomis kdmis maiau nei pirm dien.
Taiau ir vl paskutin eil liko nepilna: joje trko 3 kdi.
Kiek kdi buvo atveta sal?
(4 takai)

V 16

uduotis

Kieh'ienas teisingas 1-7 udavinio atsakymas vertinamas 1 taku.


.
T
v.
1. Lygi sistemos
A

A (-0,2; 0,3)

i(x+ 0 , 2 ) 2 + ( y + 0,3)2 =0,


<
I x - y = 0,1
B (-0,2; - 0,3)

sprendinys yra:

C (-0,3; - 0,2)

D (1; 0,9)

E nra
sprendini

2. Jei yra staiojo trikampio kampas (r. pav.), tai sin (2)

ab

2a

ab

2 ab

2 ab

3. Funkcijos / ( x ) = x 2 + 4x - 5 reikmi sritis, kai g [-3; 1], yra:


A [ - 9 ; + oo) B (-9; 0)

C [-3; 1]

D [-9;0]

E [-8; 0]

4. Trikampio ABC kratinse AB ir BC taip paymti takai K ir L (r. pav.),


kad BK : KA = 1:1 ir BL : LC = 8 : 1 . Jei trikampio ABC plotas lygus 180, tai
trikampio BKL plotas lygus:
B

A 70

C 85

D 90

E 100

5. Sekos bendrojo nario formul an = 3". Pirmj deimties i eils einani ios
sekos nari sandauga a, a2 - ...-O10 =
572

B 3 3 628 800

C 355

D 3 10

E 10-3"

6. inoma, kad atstumas nuo tako A iki


apskritimo centro O yra dvigubai ilgesnis u
apskritimo spindul. I tako A nubrtos
liestins AB ir AC lieia apskritim takuose
B ir C (r. pav.). ZBAC didumas yra:

^
A 30

B arcsin 0,6

C 45

D 60

C
E 90

7. Kiek yra trienkli natralij skaii, kuri bent vienas skaitmuo 0?


A 162

B 171

C 180

D 189

E 271

8. Naujas automobilis kainuoja 56000 Lt. Per pirmus naudojimo metus


automobilio vert sumaja 30 proc., o per kiekvienus kitus metus - 15 proc.
paskutini prajusi met verts.
JCiek is automobilis kainuot:
1. po 1 met?
(1 takas)
2. po 7 met? (Atsakympateikite

imt lit tikslumu.)


(2 takai)

9. Isprskite lygtis:

1. 5'~2 = 1.
(1 takas)
2. ( 6 - 3 x ) V o , 2 r - 2 5 =0.
(3 takai)
10. Duota nelygyb Iog0 5 ( 2 x - 5) < Iog0 5 (3x +1).
1. Parodykite, kad nelygybs apibrimo sritis yra > 2,5.
(1 takas)
2. Raskite nelygybs sprendinius.

11. Staliui Simui buvo umokta 480 Lt, o staliui Arnui, dirbusiam 6 vai. maiau
nei Simas, - 270 Lt. Jei Simas bt dirbs tiek valand, kiek ir Arnas, o
Arnas tiek, kiek Simas, tai jie bt udirb po lygiai. Po kiek valand dirbo
staliai?
(4 takai)
12. Nustatykite, su kuriomis reikmmis lygyb | l - x | = x - l yra teisinga.
(2 takai)
13. Paveiksle pavaizduota kreiv y = -x2 + 7 x - 1 0

ir jos liestin, nubrta per

tak (3; 2).


1. Parodykite, kad ios liestins lygtis yra y = - 1 .
(1 takas)
2. Raskite tak A ir B koordinates.
(2 takai)
3. Apskaiiuokite figros, kuri riboja parabol, jos liestin ir ais Ox, plot
(r. pav.).

'

(3 takai)
14. Statant pirties stog, 6 m ilgio gegn turjo bti padalyta dvi dalis taip, kad tos
dalys su atrama sudaryt 45 ir 30 kampus (r. 1 pav.). Raskite
trumpesniosios dalies ilg. Atsakym suapvalinkite iki deimtj metro dali.
Laikykite, kad V2 = 1,41.
Gegn - laitinio stogo laikantysis
konstrukcinis
elementas, kurio vienas galas remiasi atram (mrta)

15. I sugedusio vandens iaupo per pirm valand nuo gedimo pradios prilajo
200 mililitr vandens. Buto savininkas pastebjo, kad per kiekvien kit
valand prilaa 100 mililitr vandens daugiau nei per ankstesnij.
1. Kiek mililitr vandens prilas per pirmsias 5 valandas?
(1 takas)
2. Jei savininkas nepaalint gedimo, tai per kiek valand nuo gedimo pradios
prilat 6,003 m 3 vandens?
(3 takai)
16. Isprskite lygt

(sin (2x) - 2)(cos - 1 ) = 0.


(3 takai)

f
1
3 4
v 12
17. Duoti du statmeni ploktumos vektoriai m\ ; | ir n\ x;
1. Apskaiiuokite reikm.

(2 takai)

2. Su kuriomis skaiiaus a reikmmis vektoriaus p = am ilgis lygus vienetui?


(2 takai)
18. Pate yra 7 skirtingi siuntiniai, kuriuos du kurjeriai Lukas ir Andrius turi paimti
ir iveioti skirtingas vietas.
1. Parodykite, kad Lukas ir Andrius iuos 7 siuntinius gali pasidalyti
112 skirting bd, jei kiekvienas i j turi paimti bent du siuntinius.
(2 takai)
2. Apskaiiuokite tikimyb, kad pagal 1 dalyje nurodyt slyg, Lukas paims
tris, o Andrius keturis siuntinius.
(1 takas)

19. I cirko arenos centro O pastoviu 1 m/s greiiu tiesia linija pradeda eiti 1,8 m
gio artistas. Tuo paiu metu vir arenos centro 3 m auktyje (take A )
kabojs vieiantis proektorius 3 m/s greiiu kyla vertikaliai auktyn. Po
3 sekundi ir artistas (take C ), ir proektorius (take B ) nustoja judti.

(J elis J~)
1. Parodykite, kad artisto elio ilgis I laiko momentu t yra
1 81
lit)
=
'
, 0</<3.
w
1,2 + 31
(3 takai)
2. Kuriuo laiko momentu (O < t < 3) artisto elis yra ilgiausias?
(3 takai)
20. Mergait lentoje rao vairius skaiius.
1. Kiek daugiausia skirting sum ji gali gauti 4 skirtingus natraliuosius
skaiius sudjusi po 2 visais galimais bdais?
(1 takas)
2. Ar skaiiai 17,18,20,21,23,26
Atsakym pagrskite.

gali bti 1 klausime minimos sumos?


(2 takai)

21. Takai A, B, C ir D nepriklauso vienai ploktumai. rodykite, kad atkarp


AB, , CD ir DA vidurio takai priklauso vienai ploktumai.

V1 7

uduotis

Kiekvienas teisingas 1-6 udavinio atsakymas vertinamas 1 taku.


1. Kalb namuose" prancz kalbos kursus usiregistravo 117 moni. Visus,
norinius lankyti kursus, reikia suskirstyti grupes po 4 ir 7 mones.
Dauguma usiregistravusij pageidavo mokytis grupse po 4 mones. Koks
gali bti didiausias grupi po 4 mones skaiius?

A 14

B 17

C 21

D 24

E 27

2. Atkarpos AB ir CD susikerta take O. Remdamiesi paveiksle pateiktais


duomenimis, nurodykite, kuris i emiau pateikt teigini nra teisingas.
D

A ZAOC = ZDOB
ir BOD yra panas
C AC = 2BD
D ZACO = ZDBO
^

SAOC

4 ' $ABOD

3. Funkcijos f ( x ) = e' +1 pirmykt funkcija, kurios grafikas eina per tak


(0; 2), yra:
A F(x) = ex
B F(X) = ex+l
C F(x) = ex+x +1
D F(x) = ex +x-e2

-2

E F(x) = ex+x
4. Jei lygiakraio trikampio ABC kratins ilgis lygus 4, tai skaliarin sandauga
- =

AO

B 8

8/2

D 8/

E 16

5. Paveiksle pavaizduotas funkcijos y = / (x) ivestins grafikas.


'

-2

-I/

!1

\3

y=f'(x)\

Nustatykite, kuris i emiau pateikt teigini apie funkcij y = f (x) yra


teisingas.
A

= 3 yra funkcijos y = f (x) minimumo tako abscis.

Funkcijos y = f (x) reikms maja, kai e (-1; 3).

x = - l yra funkcijos y = / (x) maksimumo tako abscis.

Funkcija y = / (x) neturi ekstremumo tak.

= - 1 yra funkcijos y = f (x) m i n i m u m o tako abscis.

6. Europos Komisij sudaro 27 eurokomisarai (po vien i kiekvienos valstybs


nars): pirmininkas, du jo pavaduotojai ir 24 komisijos nariai. Komisijos
pirmininkas posdio metu sdi jam skirtoje vietoje prie apskrito stalo. Keliais
skirtingais bdais prie to paties stalo gali sussti kiti Europos Komisijos nariai,
jei pavaduotojai turi atsissti prie pirmininko i deins ir i kairs?
A 26!

B 2-25!

C 3!24!

D 2-24!

E 24!

7. Isprskite lygtis:
1. Iog3 = 2.
(1 takas)
2.

l o g 2 ( x - 3 ) - l o g 2 ( x - l ) = 3.
(3 takai)

8. Sekos bendrojo nario formul =-

4.

1. Apskaiiuokite a, ir a2.
(1 takas)
2. rodykite, kad i seka yra aritmetin progresija.
(1 takas)
3. Apskaiiuokite ios progresijos pirmj dviej imt nari sum.

9. Tadas pirko nam valdos ems sklyp ir kio paskirties sklyp. U abu
sklypus jis sumokjo 225 000 lit. Po 2 met jis juos pardav, gaudamas
40 % pelno.
1. U kiek lit Tadas pardav abu ems sklypus?
(1 takas)
2. U kiek lit Tadas pardav nam valdos ems sklyp, jei i jo gavo 50 %
pelno, o i kio paskirties sklypo - 25 % pelno?
(2 takai)
10.

Staiojo gretasienio auktin lygi 12 cm. Pagrindo ABCD kratins, kuri


ilgiai AB = 7 cm ir AD = 3V2 cm, sudaro 45 kamp. Apskaiiuokite io
gretasienio striains B1D ilg.
B,

C1
D1

B J-1

D
(3 takai)
11.

Raskite nelygybi sprendini intervalus:


1.

(x-2)(x

+ 2) > 5.
(3 takai)

2.

|2x-3|<4.
(3 takai)

12.

1. Parodykite, kad 2cos ( ^ - x ) + 3cos

+ - 2 = - 2 sin" - 3 sin .
V
(2 takai)

2. Isprskite lygt 2sin + 3sinx = 0.


(3 takai)

13.

Loimo ratas suskirstytas 3 vienodo dydio sektorius, i


kuri vienas paymtas skaiiumi 10, kitas - skaiiumi 6, o
treias - skaiiumi 2 (r. pav.).
Loimo rato rodykl sukama du kartus.
Atsitiktinis dydis X - laimjimo dydis litais (skaii, ant
kuri sustoja rodykl, suma). (Laikykite, kad ant sektoriaus
ribos rodykl sustoti negali.)
1. Vis loimo baigi aib gali bti urayta, pavyzdiui, taip:
{(2;2),(2;6),(6;2),...}. Tokiu paiu bdu uraykite vykiui X = 12
palanki baigi aib.
(1 takas)
2. Parodykite, kad
1
P(X = 12) = (1 takas)
3. Baikite pildyti atsitiktinio dydio X skirstinio lentel.
16
8
4
12
1
2
1
r
9
9
3

20
1
9
(1 takas)

4. Ar verta aisti aidim, jei bilieto kaina 13 Lt?


Atsakym pagrskite remdamiesi matematine viltimi.
(2 takai)

14.

1. Duotoje koordinai
2

g(x) = -

+2x + 3

sistemoje nubraiykite funkcij


grafikus.

(Brinyje

aikiai

f ( x ) = 2X

paymkite

ir

grafik

susikirtimo su ir y aimis takus.)


(2 takai)
I
1413
12j j.
10-

g.

76
5.

4
3,
2-

j.
I

:
4

0
-j.

-X

-4.

2. Kiek teigiam sprendini turi lygtis 2X - -x2 + 2x + 3?


(1 takas)
15.

Takai D, E ir F priklauso trikampio ABC kratinms (r. pav.).


AD yra trikampio ABC pusiaukampin. DE statmena , o
DF statmena AB.

1. rodykite, kad DE = DF.


(2 takai)
2. Remdamiesi trikampi ACD ir ABD plot santykiu rodykite, kad
AC _ CD
AB ~ BD'

16.

Tilto apsaugin skyd apriboja dvi parabols


I 2
I 2
v 40
" ir v = 25
' (r. pav.).
30

60

Apskaiiuokite skydo plot. (Laikykite, kad vienetin atkarp


sistemoje atitinka 1 m.)

koordinai
(4 takai)

17.

Sakykime, reikia pagaminti udar 300 cm3 talpos


ritinio formos dut produktams laikyti.

-mmms

1. Parodykite, kad ios duts viso paviriaus ploto S cm 2 priklausomyb


nuo jos pagrindo spindulio ilgio cm galima urayti taip:
r

300
2
S(x) = 2
+ - , > 0.
X
(2 takai)
2. Parodykite, kad ios udaros ritinio formos duts viso paviriaus plotas
. . . . .
[50~
yra maiausias, kai = \
cm.
V
(3 takai)
3. Nustatyta, kad inomos talpos udaro ritinio formos duts viso
paviriaus plotas yra maiausias, kai duts aukio ir pagrindo
spindulio santykis lygus pastoviam skaiiui C (t. y. C reikm
nepriklauso nuo duts talpos).
Remdamiesi 1 ir 2 uduoi duomenimis, apskaiiuokite skaiiaus C
reikm.
(2 takai)
18.

Dviej irkluotoj greiiai stoviniame vandenyje yra lygs.


Jie treniruojasi taip: Jonas i bazs nuplaukia 5 km upe prie srov ir grta
atgal j, o Domas i kitos bazs nuplaukia 5 km eeru (stoviniame
vandenyje) ir grta atgal j.
Kuris irkluotojas sugaita maiau laiko treniruotje? (Nekreipkite dmesio
laik sugait apsigriant.)

V1 8

uduotis

Kiekvienas teisingas 1-6 udavinio atsakymas vertinamas 1 taku.


1. Lukas, Ugn, Ignas ir Matas paruo praneimus mokslinei jaunj
gamtinink konferencijai. Kiek yra bd praneim tvarkai sudaryti, jeigu
Ugn savo praneim turi skaityti i karto po Luko praneimo?
B

A 12

C 6

D 3

E 2

2. Paveiksle pavaizduotas funkcijos y - f {x) grafikas.


Nustatykite, kuris i pateikt teigini
apie funkcijos y = f {x) ivestin yra
teisingas:
A

/'(8)>0

/'(4) = 0

/'(0) = 3

D f'{x) < 0, kai e (2; 5)


E

/'(-1)<0

3. Reikini M = 2 + / ir jV = +1 santykis lygus:

2/

B Vtc

+1

E -/ +

4. vairiakraio trikampio A B C kratin a lygi:

b sin ZB
sin

_ csinZ^
D
sin Z C

_
O

sinZ5
^sinZ^

sin Z C
sinZ^

sin Z C
sin

5 .

Jei

(JC

- 1)V2 - 3x = O, tai:

A x=l

B e0

2
C x = I arba = 3

2
D x =3

ExeR

6. Kgio formos 1 litro talpos indas iki puss pripiltas vandens (r. pav.). Kiek
mililitr vandens yra iame inde?
A

100

125

250

333

500

7. inoma, kad Iog2 a = 3. Apskaiiuokite:


1.

Iog2 a2.
(1 takas)

2.

Iog a (Wa).
(3 takai)

8. Isprskite nelygybes:
1.

2 - >12.

(2 takai)

2.

0,5x +1

<2.

(2 takai)
9. Geometrins progresijos bendrojo nario formul bn= 3 2"~\
1. Apskaiiuokite pirmj progresijos nar.
(1 takas)
2. Raskite ios progresijos vardikl.
(1 takas)
3. Ar gali ios progresijos pirmj n nari suma bti lygi 900? Atsakym
argumentuokite.

10.

1. Nustatykite
kolinears.

reikm, su kuria vektoriai

a(k;l)

ir b{-9;5)

yra

(2 takai)
2. Ar vektoriai
pagrskite.

w(V2;-V<5;l) ir

(3;V3;-l) yra statmeni?

Atsakym
(2 takai)

11.

Bukinistas i kolekcininko nupirko odyn u 320 Lt ir j norjo parduoti


brangiau, tikdamasis gauti tam tikr peln. Pirkjo u bukinisto nustatyt
kain neatsirado, todl bukinistas pardav knyg su 10% nuolaida ir gavo
8 % peln. Apskaiiuokite peln (procentais), kur tikjosi gauti bukinistas i
pradi?
Bukinistas - vartot ar senovini knyg pirklys (DLKZ, 1972 .).
(3 takai)

12.

Grafikai nustatykite lygties Igx = sin sprendini skaii.


t

1
i

X
- 7I

- 11

5
2

7
2

13.

I kvadratinio kartono lapo 60 cm 60 cm gaminame atvir staiakampio


gretasienio formos dut taip: pirmiausia kampuose ikerpame lygius
kvadratlius, o po to sulankstome pagal punktyrines linijas (r. pav.).
X
>

I
60 cm

<

60 cm

>

1. Paymj ikirpto kvadratlio kratins ilg cm, parodykite, kad ios


duts be dangio tr galima apskaiiuoti pagal formul
V(x) = 4x3 - 240x2 + 3600x, kai 0 < < 30.
(2 takai)
2. Nustatykite, su kuria reikme duts tris bus didiausias.
(3 takai)
14.

Metama taisyklinga moneta ir taisyklingas eiasienis loimo kauliukas.


1. Apskaiiuokite tikimyb, kad monet ir kauliuk metus po vien kart,
moneta atsivers herbu, o kauliuko atsivertusi akui skaiius bus dalus
i 3.
(3 takai)
2. Apskaiiuokite tikimyb, kad monet ir kauliuk metus po du kartus
moneta abu kartus atsivers herbu, o kauliuko atsivertusi akui skaiius
bent vien kart bus lygus 6.
(2 takai)

15.

emiau pavaizduotas miesto parko, kurio teritorija apribota dviej


susikertani paraboli y = 600 - 50x - 2 , y = 600 +1 Ox - x 2 ir aies Ox,
planas (r. pav.). Nuspalvinta dalis vaizduoja parko teritorij, skirt
poilsiavietei.
V(ITl)

j^6(MH-10.v-.v1

\ .V(JTl)v

1. Apskaiiuokite tak B ir C abscises.


(2 takai)
2. Apskaiiuokite parko teritorijos, skirtos poilsiavietei, plot. (Laikykite,
kad vienetin atkarp koordinai sistemoje atitinka 1 m.)

16.

Apskritimo
centras
yra
trapecijos
ABCD (\\ AD) striains AC vidurio
takas O.
Trapecijos virns A, B ir C priklauso
apskritimui, onin kratin CD lieia
apskritim take C, o kratin AD kerta
apskritim take E (r. pav.).
1. rodykite, kad ABC ir DCA yra panas.
2. Apskaiiuokite
CD = 15.

duotojo apskritimo spindulio ilg, kai

(3 takai)
AB = 12, o
(4 takai)

17.

Duotas skaiius 10 010.


1. Iskaidykite skaii pirminiais daugikliais.
(1 takas)
2. Kiek skirting natralij dalikli, iskyrus 1 ir 10 010, turi is skaiius?
(2 takai)

18.

Jeigu ant kiekvieno suolelio pasodintume po a mokini, 5 mokiniams


neutekt vietos. Jeigu ant kiekvieno suolelio bandytume pasodinti po
8 mokinius, tai ant vieno suolelio 4 vietos likt neuimtos. Kiek yra
suoleli?
(4 takai)

V19

uduotis

Kiekvienas pasirinktas teisingas atsakymas vertinamas 1 taku.


B ^ 1. Lina turi 400 g varks. Kiek gram milt reiks Linai, jeigu ji gamins varks
spurgas laikydamasi io recepto proporcij:
Varks spurgos
500 g varks
200 g milt
3 vnt. kiauini

A 300 g

B 250 g

D 160 g

C 180 g

E 100 g

B ^ 2. Kurios funkcijos grafikas pavaizduotas paveiksle?


V

A y = x2 + \
B

y--x+l
I

C y = x3+l

O I

Y
.

i j *
D ^=
v2y
E y = 4x
B ^ 3. Prie m met Urtei buvo n met. Kiek met bus Urtei po k met?
A n+m-k

B n+m+k

C n-m+k

D k-nm

E m-n + k

B ^ 4. Figra sudaryta i staiojo trikampio ABC ir pusapskritimio, kurio centras yra


takas O (r. pav.). Pusapskritimio spindulio AO ilgis yra:
A

E 10

5. Vertim biuro reklama skelbia:


Veriami tekstai i 11 kalb:
lietuvi
bulgar
angl

vokiei
i ved
prancz

rus
lenk
dan

ital
ispan

bet kuri kit i i kalb.


iame biure veriant tekstus naudojami tik vienkrypiai dvikalbiai odynai.
Pavyzdiui, veriant tekstus i angl kalbos j lietuvi kalb ir i lietuvi kalbos j
angl kalb, yra naudojami skirtingi odynai.
Vertimams reikaling odyn maiausiai turi bti:
A 22

B 55

C 110

D 121

E 220

6. Kuri i emiau aprayt skaii sek {bn},n> 1, yra nykstamoji geometrin


progresija?
A

b, =2, bn+l=b-

A1 = 0,01, +1=2

,=, +1 =^

A 1 =I, A+1=4A

A1 = - 3 ,

bn+l=5-2bn

7. Kgio sudaromoji yra 5 cm, o jo pagrindo spindulys - 2 cm ilgio.


io kgio oninio paviriaus iklotins centrinio kampo didumas yra:
A 144
B 136
C 133
D

47

44

8. Didiausia galima reikinio

A l

reikm yra:
3 + cos~a

B 3

C 4

D 6

E 12

B ^ 9. Diagrama rodo, kiek kart per metus apsilanko teatre vienos klass mokiniai.
Mokini
skaiius

IOf

11

64 -

2-

6 Apsilankym teatre per


metus skaiius

Apskaiiuokite, kiek kart vidutinikai per metus apsilanko teatre vienas ios
klass mokinys.
(2 takai)
3^10.

18 asmen - 16 mokini ir 2 mokytojai - planuoja vykti kaimo turizmo


sodyb Nemunlis".
Vienos paros ioje sodyboje kain galima apskaiiuoti remiantis emiau
pateikta informacija:
moni skaiius
maiau nei 10
nuo 10 iki 19
nuo 20 iki 30

Kaina vienam mogui


55 Lt
50 Lt
45 Lt

1.

Apskaiiuokite, kiek kainuot viena para ioje sodyboje 18 asmen


grupei.
(1 takas)

2.

Apskaiiuokite,
kiek
kainuot
viena
para
ioje
sodyboje
22 asmenims, jeigu kartu su 18 asmen grupe vykt keturi vaik globos
nam aukltiniai.
(1 takas)

3.

Apskaiiuokite, po kiek lit u vien par ioje sodyboje turt sumokti


kiekvienas 18 asmen grups narys, jeigu jie nutart sumokti ne tik u
save, bet ir u keturis vaik globos nam aukltinius.

B ^ 11. Paveiksle pavaizduotas terasos, kuri reikia ikloti trinkelmis, planas. Plane
pavaizduoti staiakampiai yra lygs, matmenys nurodyti metrais.

< !'5 >

2,4

1.

Apskaiiuokite terasos plot.


(1 takas)

2.

3.

Apskaiiuokite, kiek m 2 trinkeli reiks nupirkti, jei inoma, kad dl


galim nuostoli j reikia pirkti tiek, kad bendras trinkeli plotas bt
5 proc. didesnis u terasos plot.
(1 takas)
Trinkels parduodamos tik dmis. Vienoje dje esaniomis
trinkelmis galima ikloti 1 m 2 . Atsivelgdami 2, apskaiiuokite, kiek
kainuos trinkels terasai ikloti, jei viena d trinkeli kainuoja 55 Lt.
(1 takas)

B * 12. Duota funkcija f ( x ) = 3x2 + 4.


1.

Raskite ios funkcijos ivestin

f\x).
(1 takas)

2.

Apskaiiuokite / '

'

(1 takas)
B ^ 13. Staiakampio gretasienio formos akvariumo ilgis yra 40 cm, plotis - 27 cm, o
akvariume esanio vandens auktis - 35 cm. Vanduo i io akvariumo
perpiltas j didesns talpos staiakampio gretasienio formos akvarium, kurio
ilgis - 50 cm, plotis - 23 cm. Apskaiiuokite vandens aukt antrame
akvariume. Atsakym pateikite 1 cm tikslumu.

14.
B*

Apskaiiuokite:
1.

4 2"3;
(1 takas)

B*

2.

/27
V3 '
(i takas)

3.

'

15
Ve-I

2-V6

(/6+l).
(3 takai)

15.
B*

Isprskite lygtis:
1. tg X = /;
(1 takas)
2.

sin(2x) = cosx.
(3 takai)

16.

B^

17.

B^

Isiblaks mons darbuotojas kas ryt stato automobil trij aukt


stovjimo aiktelje, taiau, baigs darb, nebeprisimena, kuriame aukte j
paliko, ir automobilio ieko atsitiktinai rinkdamasis auktus. Antr kart t
pat aukt jis nebeueina.
Apskaiiuokite tikimyb, kad is darbuotojas:
1. ir pirmadien, ir antradien ras savo automobil pirmu bandymu;
(2 takai)
2. bent vien dien per penki dien darbo savait ras savo automobil
pirmu bandymu.
(2 takai)
Produktams sandliuoti danai naudojami arkiniai angarai, kuri priekins ir
galins sienos kratas yra parabols formos.
Sakykime, kad arkinio angaro priekin sien, kurios plotis ties eme yra
16 m, o auktis- 7,2 m, reikia statyti staiakampio formos 8 m ploio
duris, kuri virutiniai kampai remtsi sienos krat (r. 1 pav.).

1.

1 pav.
2 pav.
Parodykite, kad angaro priekins sienos krat apraanios parabols,
simetrikos Oy aies atvilgiu (r. 2 pav.), lygtis yra y = 7,2 - 0,1125x2.

2.

Apskaiiuokite dur plot.

(2 takai)
(2 takai)
3.

Apskaiiuokite arkinio angaro priekins sienos plot be dur.

18.

Duotafunkcija f () = -( - 2 ) 2 ( + 1).
4
1. Nustatykite funkcijos = f () grafiko ir koordinai ai bendr tak
koordinates.
(2 takai)
3 2 3
2. Parodykite, kad f'(x) = -.

3.

4.

Nustatykite
intervalus.

funkcijos

y =f(x)

reikmi

didjimo

ir

(2 takai)
majimo
(2 takai)
funkcijos

Duotoje
koordinai
sistemoje
nubraiykite
1
,
f ( x ) = - ( x - 2) (x + 1),
e [-2;4],
grafik. Aikiai
paymkite
4
'
koordinai ai ir grafiko bendrus takus, funkcijos ekstremumus.

(2 takai)
19.

Koordinai ploktumoje duoti trys takai A(3;6), 5(6; 12) ir C(13;l).


1.

Uraykite vektoriaus AB koordinates.


(1 takas)

2.
3.

Ar vektoriai AB ir AC yra statmeni? Atsakym pagrskite.


(2 takai)
Toje paioje koordinai ploktumoje taip pasirinktas takas D , kad
keturkampis
ABCD
yra lygiagretainis. Nustatykite tako
D
koordinates.

20.

Ties AB lieia apskritim, kurio centras O, take B, o ties AC kerta


apskritim takuose D ir C. Atkarpa BC yra apskritimo skersmuo.
rodykite, kad trikampiai ABC ir ADB yra panas.

(3 takai)
21.

Agn treniruojasi bgimo varyboms. Per pirm treniruot ji nubgo 1 km, o


per kiekvien kit treniruot 200 metr daugiau negu prie tai buvusi.
1.

Per kelint treniruot ji nubgs 5 km?


(2 takai)

2.

Per kiek treniruoi Agn nubgs i viso 872,2 km?


(3 takai)

22.

Trys plaukikai turi nuplaukti 50 m ilgio baseino takeliu iki galo, ikart
apsisukti ir grti atgal starto viet.
I pradi startuoja pirmasis plaukikas, po 5 sekundi - antrasis, dar po
5 sek. - treiasis. Vienu momentu, dar nepasiek takelio galo, visi plaukikai
buvo nuplauk vienod atstum. Treiasis plaukikas, nuplauks iki takelio
galo ir apsisuks, sutiko antrj plaukik, kuriam iki takelio galo buvo lik
plaukti 4 m, po to sutiko pirmj plaukik, kuriam iki takelio galo buvo lik
plaukti 7 m. Raskite treiojo plaukiko greit.
(4 takai)

V2O

uduotis

Kiekvienas pasirinktas teisingas atsakymas vertinamas 1 taku.


B ^ 1. Turistas i Vokietijos jsigijo prek Lietuvoje u 400 Lt. Kiek eur (imtj
tikslumu) kainavo i prek, jei valiut kursas buvo 1 euras = 3,4528 lito?
A 1381,12

B 1380

D 115,84

C 115,85

E 115

B * 2. Kavinje kompleksinius pietus (sriub, antrj patiekal ir desertin patiekal)


galima rinktis i valgiaraio:
Sriubos
irni
Pienika

Antrieji patiekalai
Didkukuliai
uvis
Blynai
Mutinis

Desertiniai patiekalai
Ledai
Pyragas
Vaisi asorti

Kiek daugiausia skirting piet rinkini (sriuba, antrasis patiekalas, desertinis


patiekalas) galima pasirinkti?
A3

B 9

D 24

C 14

E 27

B - ^ 3 . Funkcij y = f ( x ) Vilt tyr naudodamasi tokia lentele:


X

(-; 2)

/'O)

f'() > 0

(2; 6)
f'()

/W

<o

(6;+ oo)

f'(X) > 0

Vilt teisingai nustat, kad funkcijos y = f ( x ) minimumo tako koordinats


yra:
A (6; 0)

B (5; 2)

C (2; 5)

D (6;1)

E (1; 6)

B ^ 4. Du laivai, esantys takuose C ir B, nutol nuo vyturio A atstumais, lygiais


3 km ir 8 km. Jei ZCAB = 60, tai atstumas tarp laiv lygus:

A 4
B 7
C 11
D /73
E 49
B "^llliR^

B * 5. 8-4"_1 =

*2^6n-6

g 2

6. Takas O yra apskritimo centras. Kampas =


A 90
B

80

C 76
D 52
E 24

7. Pateiktas atsitiktinio dydio X skirstinys:

P(X)

20

10

1
4

3
5

Tikimyb P ( X > 2 ) =

A H
20

B 5

C
9

20

8. Seka {an} yra aritmetin progresija. Jei a6 = 7, tai a5 + =


E 15
A 7
B 12
C 13
D 14
B ^ 9. Bilietas muziej suaugusiam mogui kainuoja 19,90 Lt, vaikui - 7,90 Lt.
1. Apskaiiuokite, kiek i viso kainuos 1 bilietas suaugusiam mogui ir
10 biliet vaikams.
(1 takas)
2. Per vien dien muziejuje buvo parduota biliet u 1628,80 Lt. inoma,
kad t dien muziej aplank 50 vaik. Nustatykite, kiek suaugusij t
dien aplank muziej.

Bt^ 10. Pagal mokyklos nuostatus matematikos konkurse gali dalyvauti tie mokiniai,
kuri pusmeio matematikos kontrolini darb paymi vidurkis ne maesnis
nei 9. Prie raant paskutin pusmeio kontrolin darb, Jono paymiai buvo
9; 9; 7; 10; 10; 8; 10; 8. Kok maiausi paym turt gauti Jonas u paskutin
kontrolin darb, kad galt dalyvauti konkurse?
(2 takai)
B t ^ 11. Ritinio formos 200 cm ilgio plieninio vamzdio vidinis skersmuo yra 30 cm, o
iorinis - 32 cm. Apskaiiuokite plieno, reikalingo vamzdiui pagaminti, mas,
jei 1 cm3 io plieno sveria 7,8 g. Atsakym pateikite kilogramo tikslumu.
Laikykite = 3,14.
32 cm

(4 takai)
12.
B *

Isprskite nelygybes:
1 - 2x < 0;

1.

(1 takas)
B*

2.

-Ax > 0;
(2 takai)

_
3.

2x
2
<1.
+1
(3 takai)

13.

Tiekjas nuperka i gamintojo prek ir j parduoda parduotuvei u didesn


kain, t. y. su tam tikru antkainiu. Parduotuv i prek parduoda pirkjui u
dar didesn kain, t. y. su savo antkainiu (r. pav.).
Procentinis antkainis - antkainis, ireiktas procentais, - parodo, kiek yra
padidinta preks pardavimo kaina lyginant su pirkimo (sigijimo) kaina.
Preks kelias"
Gamintojas

B^

B^

Tiekjas

Pardavjas

Pirkjas

O O
Tiekjas sigijo prek i gamintojo u 200 Lt.
1. Apskaiiuokite, u koki kain tiekjas pardav i prek parduotuvei,
jei tiekjo antkainis 6 %.
(1 takas)
2. U kiek lit i prek sigijo pirkjas, jei parduotuvs antkainis yra 24%,
o tiekjo 6 %?
(1 takas)
3. i prek pirkjas sigijo parduotuvje u 299 Lt. Yra inoma, kad
tiekjo procentinis antkainis yra du kartus maesnis nei parduotuvs.
Apskaiiuokite tiekjo procentin antkain.
(3 takai)

14.

Duotosfunkcijos f ( x ) = cos ir g(x) = x 2 - 2 .


/

B*

1. Raskite /
(1 takas)

B ^

2. Isprskite lygt / ( x ) = 1.
(1 takas)
3. Parodykite, kad (g(/(x)))' = -sin(2x).
(2 takai)
4. Ar egzistuoja reikms, su kuriomis (g(f (x)))' = V2?

Atsakym

pagrskite.
(1 takas)
15.
B^

Tikimyb, kad eimoje gims mergait, yra 0,49, o kad berniukas - 0,51.
Apskaiiuokite tikimyb, kad:
1. eimoje pirmasis naujagimis bus mergait, o antrasis - berniukas;
(1 takas)
2. eimoje bent vienas i trij naujagimi bus berniukas.
(2 takai)

16.
B*

Suprastinkite:
1.

a" - 4 a + 4
a - 2

(2 takai)
b-1
l-yfb '
(2 takai)
3.

J(x + y)2 - yj{x - y)2, kai O < <(3 takai)

17.
B*

Apskaiiuokite:
1.

Ig 1000;
(1 takas)

B*

2.

Iog3 /3;

3.

108 3

(1 takas)
4

^ .
(2 takai)

18.

Takas O - lygiagretainio ABCD kratins AD vidurio takas. Vektorius


OB = a, OC = b.
B

1. Vektori BC ireikkite vektoriais a ir b.


(1 takas)
2. Paaikinkite, kodl BC = AD.
(1 takas)
3. Vektori AB ireikkite vektoriais a ir b.
(2 takai)
19.

Piramids
SABCD
pagrindas
yra
kvadratas ABCD, o jos auktin sutampa su
briauna SB.
rodykite, kad dvisienio kampo tarp piramids
pagrindo ploktumos ir onins sienos SCD
tiesinis kampas yra kampas SCB.

(2 takai)
20.

Su kuria a ( a > 0 ) reikme figros, kuri riboja funkcijos f ( x ) = 4x


grafikas ir tiess y = O ir x = a, plotas lygus 18 kvadratini vienet
(r. pav.)?

21.

Trikampio ABC atkarpoje AC pasirinktas vidurio takas A1, atkarpoje


AlC - vidurio takas A2,..., atkarpoje An ,C - vidurio takas An ir 1.1.
Atitinkamaiatkarpoje BC pasirenkamas vidurio takas B1, atkarpoje BlC vidurio takas B2,..., atkarpoje B11
Trikampis

ABC

padalijamas

AlBlA2, ...,A An_1Bn_lAn,...,


S2,...,Sn,...

- vidurio takas Bn ir 1.1.

kuri

begalin
plotai

aib

trikampi

atitinkamai

ABA l ,

ymimi

Sl,

(r. pav.).

1. rodykite, kad

AnBnAn+1 panaus j An_xBn }An, o j panaumo

koeficientas k = .
2
(2 takai)
2. Apskaiiuokite begalins sumos Sl +S 2 +S 3 +... + Sn +... reikm, kai
trikampio ABC plotas lygus 60 cm2.
(3 takai)
22.

Tarp dviej gamykl yra 13 km atstumas. Nustatyta, kad i gamykl


skleidiam kenksming mediag koncentracija aplink jas yra atvirkiai
proporcinga skaiiui, vienetu didesniam negu atstumas iki gamyklos.
Pirmosios gamyklos skleidiam kenksming mediag koncentracijos
proporcingumo koeficientas lygus c (c - pastovus teigiamas skaiius c > O),
o antrosios gamyklos - 4 kartus didesnis negu pirmosios.
Nustatykite, kokiu atstumu (km) (r. pav.) nuo pirmosios gamyklos abiej
gamykl skleidiam kenksming mediag koncentracija yra maiausia.

i
13 km

M 1

uduotis

Kiekvienas 1-6 udavinio teisingas atsakymas vertinamas 1 taku.


1. Skritulinje diagramoje (patamsintoji diagramos dalis)
pavaizduota, kuri alies gyventoj dalis iri televizijos
laid Bk linksmas". i dal ireik procentais, gausime:
A -%
4
D 45 %
1

B 25 %

C 40%

E 90%

D -1

B 1

2. Trikampio ABC kampas C yra lygus:


A

_
3 .

Jei

2
2 - 1

- 3

,.

= 0, tai =

4. Didiausioji funkcijos y = 2 c o s 3 x - 2 reikm yra:


A -A

Buk linksma

B -2

CO

5. Funkcijos y = Ix + 2| grafiko eskizas yra:

D 3

E 3

1
6. Iog 2 4 + Iogj 2 + I o g 3 - =
4

1
A _89
7. Isprskite lygt

1
B - 2

1
C 2

Dl

E 2

4T = S 2 x " 1 .
(2 takai)

8. eiose vienodose kortelse suraytos raids A, Y, L, S, T, U. Korteles


atsitiktinai sudliojame vien alia kitos. Apskaiiuokite tikimyb, kad gausime
od ALYTUS".
(3 takai)
9. Duotas skritulys, kurio spindulys R = 2 cm. Brinyje
paymtas kampas ABC, kurio didumas yra 30. Raskite
skritulio ipjovos AOC plot 0,1 cm2 tikslumu, laikydami
= 3,14.
(4 takai)
10.

Apskaiiuokite ritinio tr, laikydami = 3,14.


(3 takai)

11. Stankevii eima nusprend namo pastogje sirengti dar vien kambar.
Norint tai padaryti, pertvaros sij AB (1 pav.) reikia pakelti auktyn iki CD
(2 pav.). inodami, kad i sija turi ilikti lygiagreti luboms, apskaiiuokite, koks
bus naujosios sijos CD ilgis.

(3 takai)
12. Biologijos projektui trys berniukai individualiai rinko duomenis apie iknosparni sparn ilg. Deja, visi pamet po vien duomen, o Jonas dar ir umiro
jo surinkt duomen vidurk.

1. Baikite pildyti lentel (pateikite sprendim, ne tik atsakymus), jei inoma,


kad vis iknosparni imatuot sparn ilgi vidurkis yra 13,35 cm.
Berniukas

Justas
Tomas
Jonas

Sparn ilgis (cm)

13
12
11

12
10
14

7
16
15

12
14
?

14
?
11

Vidurkis (cm)

17
15
13

16
-

11

14
13
7

Brknys reikia, kad to duomens Tomas i viso neturjo. Klaustukai ymi pamestus
duomenis.

(4 takai)
2. Sudarykite imties element dani lentel.
(1 takas)
3. Nubraiykite imties diagram.
(2 takai)
13. Tarkime, kad traukinio pradinis greitis yra v0, o pradinis nuvaiuotas kelias - s0Jeigu traukinys toliau vaiuoja tolygiai greitdamas, tai per laik t nuvaiuot
vis keli s galima apskaiiuoti pagal tolygiai greitjanio judjimo formul
,
a 2
s(t) = Jt" + vQt + 5O; cia a- pagreitis.
1. Uraykite judjimo
a = 120 km/h 2 .

formul

kai

v 0 = 60 km/h,

s 0 = 20 km,
(1 takas)

2. Naudodamiesi gautja formule, raskite formul traukinio greiiui (km/h)


apskaiiuoti.
(2 takai)
3. Apskaiiuokite, kokiu greiiu km/h traukinys vaiuos po 10 min.
(2 takai)
4. Apskaiiuokite, po keli minui traukinio greitis bus didesnis u 90 km/h.
(2 takai)
14. Kat ilgu koridoriumi vijosi pel ir j sugavo po a sekundi Pradinis atstumas
tarp j buvo / metr. Jeigu, esant tam paiam pradiniam atstumui, isigandusi
pel bgt ne tolyn nuo kats, o link jos, tai kat j sugaut po b sekundi
Laikydami, kad abiem atvejais kat ir pel bga ta paia tiese pastoviais
greiiais, raskite kiekvienos j greit.

M2

uduotis

Kiekvienas 1-5 udavinio teisingas atsakymas vertinamas 1 taku.


1. Apskaiiuokite: ( - /2) ( + /2) =
Al

D 14

-4

D 4

,2

E ( - /2)

2. Jei log,. = 2, tai v =


16

1
A
256


32

1
E 4

3. Funkcijos j = 3 sin + 1 didiausia reikm yra:


A 2

B 4

C 4

DIE

-2

4. Artimiausioje parduotuvje 1 kg cukraus kainuoja 3 Lt. Tolimesnje parduotuvje 1 kg cukraus kainuoja 2,7 Lt, bet kelions iki parduotuvs ir atgal ilaidos
yra 2 Lt. Kokio maiausio cukraus kiekio pirkti apsimoka vaiuoti j tolimesn
parduotuv? (Abiejose parduotuvse cukrus parduodamas tik fasuotas maieliais po 1 kg.)
A 10 kg

B 8 kg

C 7 kg

D 6 kg

E 5 kg

5. Vjas nulau 16 m aukio med. io medio virn lieia em 8 m atstumu


nuo kamieno pagrindo. Kokiame auktyje nulo medis?
"

,
-

8 m

>

A 4m

B 6m

D IOm

E 12 m

C 8m

6. Buto draudimo nuo gaisro ir kit nelaiming atsitikim vienkartin moka yra
0,12 % buto draudimo sumos. Kokia bus vienkartin moka litais, jei buto
draudimo suma 70000 Lt?
(1 takas)
7. Apskaiiuokite / ' j -

j, kai f (x) = 3x 3 - 5 .

8. Septyni mons laukia eilje prie kasos. Keliais skirtingais bdais galima
sudaryti i eil?

fctto JA
9. Suprastinkite reikin

(1 takas)

: 1v

bj
(3 takai)

10. Isprskite lygi sistem


Ix2 +2 =5,
x + y = 3.
(3 takai)

11. Isprskite nelygyb


(3 takai)
12. Koordinai ploktumoje paymtas takas A(2; 1).
1. Nubrkite vektorius

a =4 i + j

ir

b = - 3 i + 2 j,

kuri pradia yra

take A.
,

0 1
(2 takai)

2. Apskaiiuokite vektori a h b skaliarin sandaug.

13.

Matematikos kontrolin darb ra 24 moksleiviai. Visi j gauti paymiai


(iskyrus deimtukus) pavaizduoti diagrama.
Moksleivi
skaiius

5 6 7 8 9 10

Paymys

1. Apskaiiuokite, keli moksleivi darbai buvo vertinti deimtukais ir baikite


braiyti diagram.
(2 takai)
2. Apskaiiuokite matematikos kontrolinio darbo paymi vidurk.
(2 takai)
14. Detal pagaminta i medinio kubo, kurio briaunos ilgis
3 dm. Kiekvienos kubo sienos viduryje lygiagreiai
briaunoms padarytos kiauryms su kvadrato formos
angomis. Ang kratins yra 1 dm ilgio. Apskaiiuokite
detals tr.
(5 takai)

M3

uduotis
Kiekvienas 1-5 udavinio teisingas atsakymas vertinamas 1 taku.

1. Jei /121 < n < /196 , tai n gali bti:


A 12; 13
D 11; 12; 13; 14

B 11; 14
E 11; 12; 13; 14

C 12; 13

2. Duota figra, kurios kratini ilgiai nurodyti


paveiksle. ios figros plotas yra:

+1

A 5a + 2 + 1

+1
+2

+2

B 12+ 12
5a2 + 10 +1
2

D Ia

+ 12 + 1

E I a 1 + 10 + 3
3. sin2002 cos 1972 - sin 1972 cos2002
1
A 3974
30

/3

E 0

4. Isprend lygt ( 2 - 4 ) Vx - 2 = 0 gausime:


- 2; 2

5. Funkcijos = 2

grafiko eskizas yra:

D2

2; 4

6. Padarytos dvi skirtingo dydio to paties objekto nuotraukos. Apskaiiuokite


neinom nuotraukos matmen.
45 mm

54 mm

(2 takai)
7. Kubo kratin lygi 3 cm. Apskaiiuokite kub brto rutulio tr. Atsakym
pateikite kubinio centimetro deimtj dali tikslumu.
(3 takai)
8. Isprskite lygt Ig x - 5 1 g x + 6 = 0 .
(3 takai)
9. Dvyliktok turistinei kelionei reikia 600 Lt. Jie nutar patys usidirbti pinig ir
para itok skelbim:

DVYLIKTOKAI, USIDIRBKIME KELIONEI PLAUDAMI


MAINAS!
Pasinaudosime aiktele prie mokyklos. Mokyklai u leidim
naudotis aiktele skirsime 20 Lt. Paslaugas silysime
mokytojams, aplinkiniams gyventojams ir visiems
pravaiuojantiems vairuotojams. U mainos nuplovim
imsime nedaug -po 4 Lt 75 ct, kad turtume daugiau klient.
Kempinms ir putoms tereiks 12 Lt 75 ct. Taip galsime visi
kartu usidirbti savo kelionei.

Kiek maiausiai main reiks nuplauti dvyliktokams, kad jie surinkt kelionei
reikaling sum pinig?
(3 takai)
10. Nustatykite, su kuriomis kintamojo reikmmis funkcija
^
yra neapibrta.

S - x

/+

11. Loterijos ratas padalytas 8 lygius sektorius ir suymtas taip, kaip parodyta
paveiksle:
a)
b)
14

(12

\4

12 I

16
i 2
\13

H 14

2/K
/ 1 4 \
\

2I

ISy

Laimjimo dydis litais - skaiius, kur rodo rodykl sustojus ratui, be bilieto u
pasukim kainos.
1. Apskaiiuokite aidjo iloio matematin vilt, kai vienas rato pasukimas
kainuoja 6 litus. Kiekvienas ratas sukamas po vien kart.
(4 takai)
2. Kuriuo atveju - a ar b - aidimas pelningesnis organizatoriams? Atsakym
paaikinkite.
(1 takas)
99

12. Dviejuosekilogramuosevandensyra 6,692-10


molekuli. Kiek molekuli yra
1 g vandens? Atsakym pateikite standartiniu pavidalu.
(2 takai)
13. Apdrausdamas savo automobil nuo avarijos, vairuotojas sumokjo 168 Lt, o tai
sudar 4,2 % draudimo sumos. Po avarijos automobilio remontas kainavo
3990 Lt. Ar uteks visos draudimo sumos remonto ilaidoms padengti?
Atsakym pagrskite.
(2 takai)
14. Paveiksle matote lygiaon trikamp
ABC,
AB = AC, ZA = IOO0 ir skritul, kurio centras
yra trikampio virn B, o skersmuo lygus
6 cm. Apskaiiuokite nuspalvintos skritulio
dalies plot, laikydami = 3,14.
(3 takai)

15. Raskite didiausi


intervale [0; 2].

ir

maiausi

funkcijos

f ( x ) =l +

3x-x:

reikm
(4 takai)

M4

uduotis
Kiekvienas 1-5 udavinio teisingas atsakymas vertinamas 1 taku.

1
7
1. Skaii ir aritmetinis vidurkis yra:
8
12
1
B
v 2002

2.

'>/5+1

Vs-i

g 2002 _ j

11
48

17
48

,2002

52002

+ 1

D 1
C 4 1001
4
4
3. Duoti trys skrituliai, kuri skersmenys yra 1; 2; 3. (r. pav.)
Kuri didiojo skritulio ploto dal sudaro nuspalvintoji
sritis?

Vs

4. Du televizoriai kainavo po 800 Lt kiekvienas. Pirmasis televizorius du kartus


nukainotas po 20 %. Kiek procent reikt sumainti antrojo televizoriaus
kain, jei norime j nukainoti tik vien kart ir kad po vis nukainojim abiej
televizori kaina vl bt vienoda?

A 36%

B 40%

D 20%

C 38%

5. Funkcijos / ( x ) = sinx grafikas intervale


1)

yra:
3)

2)

y\

/""""I

N
0

3 '
2

"2-l

4)

5)

E 30%

,
2

\\
\

3
2

'*

-2

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

3
2

6. Isprskite nelygyb

v-x
4<j

(2 takai)
7. Per pirm sekund vakuume daiktas nukrenta 16 m, per antr - 48 m, per
trei - 80 m ir t.t.
1. Kiek metr daiktas nukrist per 11- sekund?
(2 takai)
2. Kiek metr daiktas nukrist per 11 sekundi?
(1 takas)
8. Suprastinkite

'
s i n ^ + a ) + cos
v2

(2 takai)

9. Analizuodami geologini grini temperatr vairiame gylyje, mokslininkai


nustat, kad kilometr gylyje temperatr galima apytiksliai apskaiiuoti pagal
formul T = 30 + 25(x - 3), 3 < < 15 , ia - gylis kilometrais, T - temperatra
laipsniais. Kokiame gylyje temperatra bus tarp 200 0 C ir 300 0 C (skaitant
200 0 C ir 300 0 C)?
(3 takai)
10. Isprskite lygi sistem
(x + y = ~ 1,

U2-r

=5.

(2 takai)
11. Kelioninio lagamino urakto kod sudaro keturios skirtingos raids i 10 galim.
1. Kiek daugiausia lagamin gali turti skirtingus urakt kodus?
(1 takas)
2. Kokia tikimyb atspti vieno lagamino urakto kod i pirmo karto?
(1 takas)

12. Nustatykite, su kuriomis reikmmis funkcijos f(x) = 3x - ivestin lygi 48.

13. Parduotuvs tiekjas pateik monei, gaminaniai krepinio


kamuolius, du pardavimo pasilymus: mon gali parduoti
2000 kamuoli po 15 Lt u vien arba 1200 kamuoli po
20 Lt u vien. Vieno kamuolio gamybos ilaidos yra 12 Lt.
Kuris pardavimo pasilymas monei yra pelningesnis?

~7\
/;

X.

(4 takai)

, \ I /
" \ I /

14. Knas sudarytas i dviej kgi, turini t pat pagrind (r. pav.).
1. io kno pagrindo spindulys paymtas x. Parodykite, kad kno tr
m 2 H
galima apskaiiuoti pagal formul V(x) = - .

V{x)

(2 takai)
2. Apskaiiuokite kno tr, kai = 10 cm, H = 50 cm. Laikydami = 3,14,
atsakym pateikite 1 dm tikslumu.
(2 takai)

M5

uduotis

Kiekvienas teisingai isprstas udavinys (1-6) vertinamas 1 taku.


1. Jei yra neigiamas sveikasis skaiius, tai didiausi reikm gyja reikinys:
A 5+a

C 5-a

B 5a

D 5 \a

E W5

D 39 min

E 4 h 24 min

2. 24 minuts ir ketvirtis valandos yra:


1
A 2 4 - min
4

B 28 min

C 49 min

3. Aritmetins progresijos 1; 4; ... bendrojo nario formul yra:


A an=n

B an = 3n -2

D an = 1 + An

E a

=3n + l

n1

=A '

4. Kai = 5, tai reikinio | x - 3 | - | 4 - x | - | - x + 6 | reikm lygi:


A -2

5.

CO

D 12

E 2

^ ^ ^ V * ^ ^
Jolita dutje turi ias figrles (r. pav.). Ji nori pasidaryti vrin ir i duts
neirdama ima vien figrl. Kokia tikimyb, kad i figrl yra irdel"?
A
16

B ^
6

C 22
6

J _
22

11

6. Duotos lygtys:
1) cosx = 0,99,

2)cosx = l - V 3 ,

3)sinx = -rt,

4) tg(x - 2 ) = 0,
5) sinx = / - 1 .
Kurios i j neturi sprendini?
A 3) ir 5)

B 1) ir 2)

C 4)

7. Vienuolikos futbolinink amiaus


vidurkis yra 22 metai. Per rungtynes
vienas j susieid ir negaljo toliau
aisti. Aiktje likusi aidj amiaus
vidurkis tapo lygus 21 metams.
Apskaiiuokite, kiek met futbolininkui, gavusiam traum.
(2 takai)

D 3)
Jfej
Jfe^
.

E 2) ir 4)
Q^ j
/5

fcJ

S
S

CJ*

gg^

,Jjjss

8. Isprskite nelygyb 63x

>1.
(3 takai)

9. Apskaiiuokite 2 Ig 0,01-4 Ig VlO .


(3 takai)
- >

10. Duotivektoriai a { - 1 ; 3; - 2 } ir b {2; - 1 ; 3 }. Apskaiiuokite:


-> >
a) vektori a ir b skaliarin sandaug;
(2 takai)
b) kampo tarp vektori a ir b kosinus.
(2 takai)
11. Ponas ernas pasira darbo sutart, pagal kuri numatyta per savait dirbti po
40 valand, mokant u darbo valand po 7,5 Lt. Jei dirbami virvalandiai, tai u
juos mokamas valandinis atlygis ir dar pus jo.
1. Kiek ernas udirbo per savait, jei jis dirbo 52 valandas?
(2 takai)
2. Jei per savait udirbt 390 Lt, mokesiams bt atskaiiuota 97,5 Lt. Kuri
atlyginimo dal procentais sudaryt mokesiai?
(2 takai)
3
33
12. Isprskite lygt +
x2-llx

X-A
*-ll
(3 takai)

13. Funkcijos y = f ( x ) grafiko eskizas pavaizduotas paveiksllyje. Nurodykite funkcijos:


a) reikmes, su kuriomis f ( x ) < O ;
(1 takas)
b) ekstremumo takus;

(1 takas)
c) didjimo ir majimo intervalus;
(1 takas)
d) didiausi ir maiausi reikmes intervale [-3,5; 5].

1fI
\

\ 4 J 0

14. Naudodamiesi brinio ir lentels duomenimis, apskaiiuokite pastato aukt,


imdami kampo ir pagrindo reikmes suapvalintas iki vienet.
i i
TiH
y
I i

i i

a
23
24
25
26
27
28
29
30

sina
0,391
407
423
438
454
469
485
0,500

tga
0,424
445
466
488
510
532
554
0,577

cosa
0,921
914
906
899
891
883
875
0,866

(3 takai)
15. Duoti du ritiniai. J pagrind spinduliai atitinkamai lygs 2 cm ir 3 cm. Ritini
onini paviri plotai lygs. Apskaiiuokite ritini tri santyk.
(4 takai)

M6

uduotis
Kiekvienas teisingai isprstas udavinys (1-6) vertinamas 1 taku.
i

1. Derini skaiius C 5 yra:

D 10

E 15

2. Funkcijos y = = apibrimo sritis yra:


Jx + 1
A

( - 0 0 ; 0 ) U ( 0 ; + 00)

C (-1; +

B ( - o o ; - l ) U ( - l ; + oo)

D [-1; + 00)

00)

E -1

3. I vielos lankstome trikamp. Dvi jo kratins turi bti 7 cm ir 9 cm ilgio. Kokio


ilgio gali bti treioji kratin, jeigu trikampiui ilankstyti galima sunaudoti ne
daugiau kaip 40 cm vielos?
A 24 cm

B 16 cm

D Bet kuris skaiius i


intervalo (2; 16)

E Bet kuris skaiius i


intervalo (16; 24)

C 40 cm

4. Nubraiytas funkcijos f ( x ) = ax + b grafiko eskizas.


Kokie a ir b enklai?
A a > 0, b > 0

B < 0 , b <0

C > 0,b

D a< 0 , b > 0

<0

E o = 0, b> 0
5. Pirmojo automobilio greitis 90 km/h, o antrojo - 20 m/s. Kurio automobilio
greitis didesnis ir kiek kart?
A Pirmojo automobilio greitis 4,5 karto didesnis u antrojo
B Antrojo automobilio greitis 4,5 karto didesnis u pirmojo
C Abiej automobili greiiai lygs
D Antrojo automobilio greitis

karto didesnis u pirmojo

E Pirmojo automobilio greitis ^ karto didesnis u antrojo


6. Keturkampio kampai proporcingi skaiiams 1, 2, 3 ir 4. Apskaiiuokite
keturkampio kamp didum.
A 1, 2, 3, 4
D 36, 72, 108, 144

B 10, 20, 30, 40


E 18, 36, 54, 72

C 20, 40, 60, 80

7. Isprskite lygi sistem


\x-y

= l,

IXV = -12.
(3 takai)
8. Statins tr apytiksliai apskaiiuoti galima pagal
formul

V - statins turis, D - apskritimo skersmuo plaiausioje


statins vietoje, d - statins abiej dugn skersmenys,
h - statins auktis.
Apskaiiuokite:
a) statins tr, kai D = IO dm, d = 7 dm, h = 12 dm;
(2 takai)
b) statins dugno skersmen, kai V = 20000 cm 3 , D = 42 cm, h = 50 cm.
(3 takai)
9. Mekeriotojas kiekvienu mekers umetimu pagauna uv su tikimybe

Atsitiktinis dydis X - pagaut uv skaiius 5 kartus umetus meker.


Apskaiiuokite io atsitiktinio dydio matematin vilt, jei skirstinys yra toks:

0
1
32

1
5
32

2
10
32

3
10
32

4
5
32

5
1
32
(2 takai)

10. Isprskite lygt


27 1-

J_
81
(3 takai)

11. Ryto vidurin mokykl iemet baigia 160 dvyliktok. 60 % abiturient pasirinko
toliau studijuoti tiksliuosius mokslus, 25 % i j - informatik. Kiek dvyliktok
pasirinko studijuoti informatik?
(2 takai)
12. Isprskite lygt
2sinx - /3 = 0 .

13. Raskitefunkcijos
f ( x ) = jx3

- X

+ 3x

ekstremumo takus.
(5 takai)
14. Boktas susideda i 6 m skersmens ir 15 m aukio
ritinio, nupjautinio kgio, kurio auktis yra 4 m,
apatinio pagrindo skersmuo lygus 6 m, virutinio
pagrindo - 12 m. Bokto viruje yra pusrutulis, kurio
skersmuo lygus kgio didesniojo pagrindo skersmeniui.
1. Apskaiiuokite bokto iorinio paviriaus plot.
Nupjautinio kgio oninio paviriaus plotas skaiiuojamas pagal formul S = n(R + r) I;
ia R i r r - kgio pagrind spinduliai, I - sudaromoji.

15

(6 takai)
2. Kiek reiks da iam boktui nudayti, jei 1 m 2 nudayti reikia 150 g da?
Laikykime, kad = 3,14. Atsakym paraykite kilogramo deimtj dali
tikslumu.
(2 takai)

M7

uduotis
Kiekvienas teisingai isprstas udavinys (1-5) vertinamas 1 taku.

2+2 +2+2 =

2+2005

"+

4 0 0 8

"+

4 0 0 8

4"+

2 0 0 5

/ I + 2 0 0 4

2. Ivyks kelion automobiliu, Andrius 3 valandas vaiavo 70 km/h greiiu, o


kitas 2 valandas - 90 km/h greiiu. Jo vidutinis greitis:

A 70 km/h

B 78 km/h

C 80 km/h

D 82 km/h

E 90 km/h

2
3. Isprend lygt log2(5* - ) = 2 , gausime:
A 5
L*

B 0; 5

5 + 7 _ 5 - / 1 7
,

C 1; 4

5 + /21 , 5 - /21
,

4. Dviej skirting veisli un - takso ir aviganio - svori santykis 2:11. Kiek


sveria taksas, jei aviganis sveria 46,2 kg?
A 2

B 4,2

D 8,4

C 7,1

E 23,1

5. mokykl, kurioje veikia penki skirtingi sporto, penki menins raikos, trys
mokomj dalyk breliai, atjo naujas mokinys. Kiek jis turi galimybi
susidaryti papildomojo ugdymo tvarkarat, jeigu rinksis vien sporto, du
menins raikos ir tris mokomj dalyk brelius?
A 6

B 13

6. Isprskite lygi sistem

D 100

C 75
x+y =

3(x-y),

(x-y)(x

+ y) = 3.

E 50

(4 takai)
7. Ruoiant grim, sumaiyta 60 g kakavos ir 30 g pieno milteli. Kiek procent
kakavos yra miinyje? Atsakym suapvalinkite iki deimtj.
(2 takai)
8. Kad verslas bt pelningas, pajamos R, gautos realizavus prekes, turi bti
didesns u snaudas C joms pagaminti, t. y. R > C. Gamybos snaudos per
savait apskaiiuojamos pagal formul C = 300 + l,5x, o pajamos, gautos
realizavus prekes, pagal formul R = 2x ; ia yra parduot per savait preki
kiekis. Kiek preki reikia parduoti per savait, kad gautos pajamos bt
didesns u snaudas?

9. Apskritos staltiess krato ilgis 345,4 cm. Apvalaus


stalo skersmuo 50 cm. Kiek centimetr staltiess
kratai nukab emyn nuo stalo paviriaus?
Laikykite, kad = 3,14.
(2 takai)

10. Isprskite lygt 2 cos 2x - = /3 .

4)
(3 takai)

11. Diagrama rodo, kiek breli lanko vienos mokyklos dvyliktokai.


Breli skaiius
4 ir daugiau

10

11

12

1 3 14 1 5 1 6
Mokini s k a i i u s

1. Kiek dvyliktok mokosi ioje mokykloje?


(1 takas)
2. ICiek breli daniausiai lanko dvyliktokai?
(1 takas)
3. Kiek dvyliktok lanko ne maiau kaip du brelius?
(1 takas)
1
1
12. Apskaiiuokite / ' ( - l ) , k a i / ( x ) = x 3 + - J f 2 + x - ^ 2 .
(2 takai)
13. Andrius pasistat kubo formos sodo namel su trimis vienodais langais ir
vienomis durimis bei piramids formos stogu. Namelio sienos ilgis - 3 m, lango
matmenys - 1 ir 1,2 m, dur - 2 ir 0,9 m, stogo auktis - 2 m. Nusipirko dviej
spalv da namui dayti ir ploki stogui dengti.
1. Koks viso namo auktis?
(1 takas)
2. Andrius nutar namelio duris nudayti i lauko puss rudai. Kiek reiks rud
da, jei 1 m 2 nudayti reikia 350 g da?

3. Namelio sienas Andrius nusprend dayti geltonai. Kiek reiks gelton dau.
jei 1 m 2 nudayti reikia 350 g da?
(3 takau
4. Vis stog Andrius norjo udengti ploktmis. Koks yra ploktmis dengtinas plotas?
(4 takai)

M 8

uduotis

Kiekvienas teisingai isprstas udavinys (1-5) vertinamas 1 taku.


1. Lygties (/3 + /2) = 4 3 - /2 sprendinys yra skaiius:
5-2-/

5 + 2/

2. Kam lygi pus skaiiaus 2


A 211

22

5-2-

D /5 - / + V2

I22

I 11

D 221

3. Kvadratas ABCD susideda i vieno viduryje esanio


kvadrato ir keturi staiakampi. Kiekvieno
staiakampio perimetras lygus 40 cm. Koks kvadrato
ABCD plotas?
A 400 cm2

B 200 cm2

D 100 cm2

E 80 cm2

B -4:5

E 212
^

C 160 cm2
A

4. Jei : b = 9 : 4 ir b : c = 5 : 9, tai (a-b):


A -5:4

E -1

(b-c)

C 25:16

'

=
D -1

E -25:16

5. Funkcijos f ( x ) ivestin - tai:


A lygtis

B nelygyb

C funkcijos reikmi kitimo greitis

D liestin

E argumento pokytis

6. Isprskite nelygyb 0 , l 0 , l x + l > 1.


(3 takaij
7. 1. Kiek kart maojo skritulio spindulys maesnis
u didiojo skritulio spindul?
(1 takas)
2. Koks maojo skritulio plotas, jei didiojo skritulio
plotas lygus 36 ?
(3 takai)
8. Isprskite lygt l o g 5 ( 3 - ) = 2.
(2 takai)
9. Mokinys, rads lentelje kampo sinuso ir kosinuso reikmes, para:
sin 0,33, o cos ~ 0,63 . A r j i s nesuklydo? Atsakym pagrskite.

10. Papildykite figr, kad ji bt simetrika tiess a atvilgiu.

I l l l l l

(1 takas)

11. kelis ritinio formos puodelius, kuri auktis 7 cm, skersmuo 8 cm, gali bti
ipilstyta 20 litr suli?
C4 takai)
12. Draudimo kompanija apskaiiavo, kad vidutinikai per metus 10 klient i 1000
imoka vis draudimo sum, 20 - dalin, kitiems - visai neimoka.
Apskaiiuokite tikimyb, kad atsitiktinai parinktam draudimo kompanijos
klientui:
a) buvo imokta visa draudimo suma;
(1 takas)
b) buvo imokta dalin draudimo suma;
(1 takas)
C) buvo imokta visa arba dalin draudimo suma;
(1 takas)
d) visai nebuvo mokta.
(1 takas)
13. Bronius Marulis vis vasario mnes kasdien 12 vai. dienos savo Bromaruli kaime matavo oro temperatr. Matavimo rezultatai yra tokie:
+1
-19
-1
-5

+2
-21
+1
-7

-4
-20
0
-7

-7
-15
+2
-6

-16
-9
+4
-10

-15
-6
+3
-12

-14
-3
0
-8

1. Kokia vidutin vasario mnesio temperatra? Atsakym suapvalinkite iki


sveikojo skaiiaus.
(2 takai)
2. Koks yra didiausias temperatr skirtumas mnes?
(1 takas)
14. Du lktuvai iskrido vienas prieais kit tuo paiu laiku i dviej miest, tarp
kuri yra 7440 km, ir prasilenk po 4 vai. Pirmojo ir antrojo lktuvo greii
santykis 7:5. Raskite pirmojo lktuvo greit.

M 9

uduotis

Kiekvienas teisingai isprstas udavinys (1-5) vertinamas 1 taku.


1.

/5 1
V-2
1
2

+ /5

2. K reikia rayti vietoje klaustuko?


A l+b

B l + b'

D 7-/5

1 -b

l-bz

l+b
l-bl

E 9-2/5

D (1 + b y

E (1

-by

3. Trys skirtingo gio mokiniai atsitiktiniu bdu surikiuoti eil. Kokia tikimyb,
kad jie surikiuoti pagal g, t.y. nuo maiausio iki didiausio arba nuo didiausio
iki maiausio?
1
1
1
B
4. Kuris reikinys neturi prasms, kai = -81
l

B 2

-8

5. Paveiksle pavaizduotas funkcijos = f () grafikas


I

Tada funkcijos = f () -1 grafikas yra:

E lg(-*)

J
6. Raskite ubrukniuotos figros plot. (Laikykite, kad
= 3,14.)

sk

2/

(3 takai)

7. Isprskite lygt

x-4

4
= O.
x-4
(3 takai)

8. Apskaiiuokite:
Iog 2 4 + log! 8 =
2

(2 takai)
9. Raskite funkcijos f ( x ) = 5-3x

didjimo ir majimo intervalus.


(2 takai)

10. Funkcijos y = 2x grafikas yra ties OB. i ties


pasvirusi a Ox kampu . AB = 4 ir AB _L Ox.
Raskite:
a)

atkarpos OA ilg;
(i takas)

b) t g a .
(1 takas)

11. Spaudos konferencijoje 10 urnalist pasisveikino vienas kitam paspausdami


rankas ir apsikeit vizitinmis kortelmis.
a) K e k vizitini korteli idalyta?
(1 takas)
b) Kiek buvo rank paspaudim (kai du pasisveikina, sakysime, kad tai - vienas
rankos paspaudimas)?
(1 takas)
1
12. Duota lygtis sinx = - .
a) Isprskite lygt.
(1 takas)
b) Raskite lygties sprendinius, priklausanius intervalui [; 2].
(2 takai)
13. Vienodo dydio vamzdiai kraunami eilmis. Kiekvienoje naujoje eilje yra
vienu vamzdiu maiau nei prie j krautoje. Vis tokiu bdu sukraut
vamzdi skaii P galima apskaiiuoti pagal formul P = ^

+fl

^ a + V) _ ^

b ymi apatins, o a - virutins eils vamzdi skaii.

1. Naudodamiesi duotja formule apskaiiuokite, kiek vamzdi yra krvoje, jei


= 15, o b = 40.
(2 takai)
2. Jei apatinje eilje yra dvigubai daugiau vamzdi nei virutinje, tai
vamzdi skaii krvoje galima apskaiiuoti pagal formul P =
Pagrskite tai.

3d ^

3i7

14. Palapins ilgis 3 m, plotis 2 m, auktis 1,5 m. Ar iai


palapinei pasiti utekt 20 m 2 mediagos
(palapin su dugnu, j siles nekreipkite dmesio)?
Pateikite sprendim.
(4 takai)

15. Senels, senelio ir 7 vaikaii amiaus vidurkis yra 28 metai. Septyni vaikaii
amiaus vidurkis yra 15 met. Senelis 3 metais vyresnis u senel. Kiek met
seneliui?
(4 takai)

M10

uduotis

Kiekvienas teisingai isprstas udavinys (1-5) vertinamas 1 taku.


1. Nelygybs | x | < 4 sveik sprendini skaiius yra:
A3

B 4

C 6

D 7

E 9

2. Paveiksle pavaizduoti keturi lygs kvadratai, kuri kratinse paymti vidurio


takai. Ubrkniuot figr plotai yra S 1 , S 2 , S 3 , S 4 .

Tada:
A S3 < S 4 < S 1 = S2
D S3 < S4 KS1K S2

B S3 < S1 = S2 = S4

C S3< S1 = S 4 < S 2

E S4 < S3 < S 1 < S2

3. Viename litre jros vandens yra 0,00001 miligramo aukso. Kiek miligram
aukso yra 1 m 3 jros vandens?
A 0,01 mg

B 0,1 mg

C 1 mg

D 10 mg

4. Kuris takas nepriklauso funkcijos y = log3 X grafikui?


A(1;0)

27;

C (81; 4)

E 100 mg

5. Kompaktini disk parduotuvje du skirtingi diskai kainavo po tiek pat. iuo


metu vienas diskas yra 5 % atpigs, kitas - 15 % pabrangs, o j kainos skiriasi
6 litais. Kokia pradin vieno disko kaina?
A 27 Lt

B 28,5 Lt

C 30 Lt

D 33 Lt

E 34,5 Lt

6. Apskaiiuokite:
13 2 - 1 2 2 ) " =
(2 takai)
7. Isprskite lygt
V2x + 1

8. I vienod trikampli sudaroma figr eil. Pirmoji, antroji, treioji ir penktoji


figros pavaizduotos paveiksle.

1 figra

2 figra

4 figra

3 figra

5 figra

a) Baikite pildyti lentel


Figra
Trikampli skaiius figroje

1
1

2
4

3
9

5
25

(1 takas)
2
b) Ketinama nuspalvinti penktosios figros trikampli. Koks tada but
nuspalvint ir nenuspalvint trikampli santykis penktojoje figroje?
(2 takai)
9. Neringa ir Arnas turi po 3 korteles su skaiiais:
Neringos kortels
2

Arno kortels

Jie neirdami ima po vien kortel ir sudeda ant paimtj korteli uraytus
skaiius. Lentelje parodytos galimos skaii sumos:

Neringos kortels

+
2
3
5

Arno
1
3
4
6

kortels
4
6
6
8
9
7
9
11

a) Kokia tikimyb, kad ant Neringos paimtos kortels bus uraytas skaiius 5?
(1 takas)
b) Kokia tikimyb, kad ant jaunuoli paimt korteli urayt skaii suma bus
pirminis skaiius?
(2 takai)
c) Remdamiesi udavinio slyga suformuluokite vyk, prieing vykiui Ant
abiej korteli urayt skaii suma yra maesn u 11".

10. inoma, kad

1
sin a = - ^ = ,

1
sinp = -^=

(a

ir

smailieji kampai) ir

sin ( + ) = sin cos + cos sin . Parodykite, kad sin ( + ) =

42
(4 takai)

11. Pavaizduoto kgio sudaromoji lygi 8, o viso paviriaus plot S galima apskaiiuoti pagal formul
o

__

S = 8nr + nr ; ia r - kgio pagrindo spindulys.


Apskaiiuokite:
a) kgio pagrindo spindul, jeigu inoma, kad kgio
viso paviriaus plotas lygus 48 ;
(3 takai)
b) kokiu kampu kgio sudaromoji yra pasvirusi
pagrindo ploktum.
(2 takai)

r --A

12. Isprskite lygt


Ax =
(2 takai)
j

13. Funkcijos / ( x ) = .v - 3x

rS

grafikas kerta a Ox takuose

O ir B. Take X j l funkcija gyja minimum. Nustatykite:


a) tako B abscis;
(2 takai)
b) tako A koordinates.
(4 takai)
A (xA > A)
14. Keturi vienodi vamzdiai, kuri kiekvieno spindulys lygus 1 dm, sudti ritinio
pavidalo konteiner, kaip pavaizduota paveiksllyje. Apskaiiuokite konteinerio
spindul.

M 11

uduotis

Kiekvienas teisingai isprstas udavinys (1-6) vertinamas 1 taku,


a-b
4a

~4b

A 4a-4b

Ja-b

C 4a+4b

a+b
4^b

2. Diagramoje pavaizduotas parduotuvs pelnas pirmojo pusmeio mnesiais.


Tuomet vidutinis mnesio pelnas lygus:

I
A 7 000 Lt
3. AABC

II III IV V VI Mnesiai

B 9 000 Lt

C 8 000 Lt

D 6 000 Lt

E 12 000Lt

- statusis trikampis, Z C = 90. Kai AC = 8 , BC = 6 , tai sin =

4. Tiess, nubrtos per koordinai pradi ir tak.4(3; 8) lygtis yra tokia:


A y = 3x + 8

B y = 8x + 3

C y = -x
3

D y = -x
8

E y = 3x-8

5. Kuri paros dal sudaro 20 min.?


24

72

12

6. Kai apskritimo ilgis 6, tai iuo apskritimu apriboto skritulio plotas lygus
A 61

B 3

D 9 2

C 36

E 9

7. Sodininkas pirko 10 ar sklyp, u kiekvien ar sumokjo po 1200 Lt. Po met


jis pardav sklyp 8 proc. brangiau, negu pirko. Kiek lit pelno gavo
sodininkas i to sandrio?
(2 takai)
8. Raskite funkcijos y =

+ lg(3 - x) apibrimo srit.


/ + 2
(3 takai)

9. Isprskite lygt
3-

l\2x

I
5
(3 takai)

10. ritinio formos ind, kurio vidinis pagrindo spindulys lygus 6 cm, pripilta
vandens. ind mestas metalinis rutulys, kurio spindulys lygus 3 cm. Keliais
centimetrais pakilo vandens lygis inde, jeigu visas rutulys yra apsemtas vandens,
o indas dar nra pilnas?
(3 takai)
11. Isprskite lygt sin7x + 0,5 = sin~ 47 +cos" 47.
(2 takai)
12. I odi NEMUNAS ir BALTIJA atsitiktinai pasirinkta po vien raid.
1. Apskaiiuokite tikimyb, jog pasirinktos raids yra vienodos.
(3 takai)
2. Apskaiiuokite tikimyb, jog pasirinktos raids yra skirtingos.
(1 takas)
13. kininkas, nordamas nustatyti atstum tarp dviej kdros gal A ir B,
imatavo atstumus, kurie pavaizduoti paveiksle. ia DE\\AB .

22 m

1. Parodykite, kad trikampiai ABC ir CDE yra panaieji.


(2 takai)
2. Apskaiiuokite atstum AB.
(2 takai)
14. Kamuolys,

mestas vertikaliai

h(t) = 4,1 + 29At - 4,91

auktyn, po

t sekundi

pakilo

aukt

(auktis matuojamas metrais).

1. Apskaiiuokite kamuolio greit po 1 sekunds.


(3 takai)
2. Apskaiiuokite, kiek sekundi kamuolys kilo auktyn.
(2 takai)
3. Apskaiiuokite aukt, kur kamuolys pakilo per 3 sekundes.
(2 takai)
15. Robertas udirbo 280 Lt daugiau negu Mykolas, nes jam u vien valand
mokjo 5 Lt daugiau ir dirbo jis 7 vai. ilgiau negu Mykolas. Jeigu Robertas bt
dirbs 1 vai. trumpiau, o Mykolas 10 vai. ilgiau, tuomet j udarbiai bt lygs.
Kiek valand dirbo Mykolas ir kiek jam mokjo u vien valand?
(6 takai)

M 12

uduotis

Kiekvienas teisingai isprstas udavinys (1-4) vertinamas 1 taku.


1. Koks yra utuuotos srities plotas?

3 dm
A 9 d m 2

B 12 d m 2

C 9 dm2

D 27ndm2

(12-9rt)dm2

2. Kuri staiakampio dalis utuuota?

7Z

3. Funkcijos y = -
A IirII

C 0,8

E 0,4

- 4 grafikas yra iuose koordinai ploktumos ketviriuose:


B IirIII

C I ir IV

D IIirIII

E IIIirIV

4. Nelygybs (x - 3) (2x + 5) > 0 sprendini aib:


A

( - 3 ; 2,5)

(-2,5; 3)

( - o o ; - 2 , 5 ) U ( 3 ; + oo)

(-oo; - 5 ) U (6; + oo)

5. Apskaiiuokite: 2 l o -

( - 2 , 5 ; 0 ) U (0; 3 )

+ 102+lg3.
(3 takai)

6. Isprskite lygti

JX
2>3*-.l
' = I (^1I

\-x
V .
(3 takai)

7. Automobilio vairuotojas 240 km ilgio kelionei gali skirti nuo 2,5 iki 3 valand
imtinai.
1.

Kokios turi buti automobilio vidutinio greiio ribos?


(3 takai)

2.

Ar gali vairuotojas pus valandos skirti poilsiui, jeigu didiausias galimas


greitis 110 km/h? Atsakym pagrskite.

8. Raskite funkcijos f ( x ) =

+ 1) ivestin.
(2 takai )

9. Pateikta skaii eil:


116,117,118,119,120,121,122.
1. Kurie i i skaii yra dals i trij?
(1 takas)
2. Kuris i i skaii yra skaiiaus kvadratas?
(1 takas)
3. Kuris i i skaii yra skaiiaus 6 kartotinis?
(1 takas)
10. Grafike pavaizduotas dolerio ($) ir svaro () santykis.

Doleris ($)
Remdamiesi grafiku:
1) ireikkite 15 svar doleriais;
(1 takas)
2) ireikkite 17 doleri svarais.

11. Buvo imatuoti dvideimties septintok giai (metrais)


1,5
1,9

1,5
1,7

1,8
1,5

1,6
1,6

1,7
1,6

1,5
1,7

1,6
1,5

1,9
1,7

1,7
1,6

1,6
1,9

1. Upildykite dani lentel.


Ugis (m)
1,5
1,6

Danis

1,7
1,8
1,9
(1 takas)
2. Pagal dani lentels duomenis nubraiykite stulpelin diagram.

(1 takas)
3. Atsitiktinai buvo irinktas vienas mokinys. Kokia tikimyb, kad buvo
irinktas 1,7 m gio mokinys?
(1 takas)

12. Paveiksllyje pavaizduotas vienaaukio namo simetrikos konstrukcijos stogo pjvis. Stogo laitai
pakelti, kad bt galima geriau
inaudoti palps erdv. Keturkampis ABCD
ymi
palpje
rengto kambario pjv.
1. Parodykite, kad PT daugiau nei
9 metrai.
(3 takai)

10,2 m
ZBPA = 60

2. Parodykite, kad kambario plotis AD lygus 10,2 - 2 / 3 .

13. Kirpja ampn perka 2,51 talpos induose. Ji i karto


nusipirko 6 tokius indus.
1. Kiek mililitr ampno ji dabar turi?
(1 takas)
Kadangi dideliu indu naudotis nepatogu, kirpja pripila
ampno ma 200 ml buteliuk. Kai ampnas jame pasibaigia, kirpja vl
pripildo buteliuk i didelio indo. Kirpja, pildama i didelio indo j buteliuk
visada ilieja 5 proc. ampno nuo buteliuko talpos.
2. Kiek kart kirpja gali pripildyti piln ma buteliuk (uraykite sprendim)?
(3 takai)

M13

uduotis

Kiekvienas teisingai isprstas udavinys (1-5) vertinamas 1 taku.


1. emiau urayti penki skaiiai. Keturi i j lygs, o vienas skiriasi. Kuris?
5
B 27 57

C l O 000 000

IO" 2

D ~
IO 7

2
^ i r
10~ y

2. Egl nori nusipirkti nauj main. Kataloge pateikta informacija apie dviej (2)
arba keturi (4) dur mainas su liuku (L) arba be liuko (B), raudonos (R),
mlynos (M) arba juodos (J) spalvos. Kuriame i i paveiksl schemikai
pavaizduoti visi galimi mainos pirkimo variantai?

3. Maratono bgikas startavo 13.47 vai. ir, nubgs 42,196 km distancij, fini
pasiek 16.18 vai. Kiek minui jis bgo?
A 91

B 131

C 151

D 185

E kitas atsakymas

1 2
4. Kuriame paveiksle yra nubraiytas funkcijos y = grafikas?

y
iIf.

y
f.

I
Y b

-i
4

N1

JL-

\
s

/
>
L

I
I

///
F

I-b-

5. Grafikai pavaizduota, kiek rungtyni per ketverius metus laimjo kiekviena i


trij komand. Nustatykite, kuris teiginys teisingas.
A
B

Treioji komanda visada buvo antra.


Pirmosios komandos laimt
rungtyni skaiiaus vidurkis yra
didiausias.
Pirmoji komanda kiekvienais metais
laimdavo daugiau rungtyni negu
treioji komanda.
Kiekvienais metais antroji komanda
laimdavo daugiau rungtyni nei
ankstesniais metais.
Antroji komanda visada
pralaimdavo.

6. Raskite x, kai

U+

Pirmoji komanda
Antroji komanda
Treioji komanda

^ = ^ + ^ ir = - 1 .

2 3
(3 takai)

7. Takai (1; 1), (2; 3), (4; 3) ir (5; 1) yra daugiakampio virns. Apskaiiuokite
ios figros plot.
(3 takai)

8. Isprskite lygt cos - = 0.


(3 takai)
9. Dje yra 3 buteliai obuoli suli, 2 - apelsin suli, 6 - pomidor suli ir
8 buteliai vandens. Lina atsitiktinai traukia vien butel. Kokia tikimyb, kad ji
itrauks ne vandens butel?
(1 takas)
10. Isprskite lygi sistem
fx + y = 6,
Ix 2 + y 2 =20.
(3 takai)
11. Keturi koncentrini apskritim spinduliai yra 1, 2, 3 ir 4.
Skritulys ir vienas iedas nuspalvinti pilkai (r. pav.).
Raskite pilk ir balt srii plot santyk.

12. Isprskite lygt log.

1
1
+ =
3
2
(3 takai

13. 10 m ilgio kopios pastatytos prie sienos, kaip parodyta 1 paveiksle. Kopi
pagrindas atitols nuo sienos 8 m. Norint pasiekti didesn aukt, kopios
patrauktos 4 m link sienos, kaip parodyta 2 paveiksle. Kiek aukiau pakilo
kopi virus (decimetro tikslumu)?

I*8 m

4 nr

1 pav.

2 pav.
(3 takai)

14. Paveiksle grafikai pavaizduoti main A ir B nuvaiuoti atstumai kiekvienu


6 vai. trukms kelions laiko momentu. Kuri maina vaiuoja greiiau ir kiek
greiiau? Atsakym uraykite kilometrais per valand.
320
300

(1 mylia = 1,6 km)

280
260
240

220
200

180
160
140
120

100
80
60

Maina A
/

Maina B

z!

40

20

0
8

Valandos

15. Paveiksluose pavaizduota staioji prizm ir jos pagrindas.


paveikslo duomenimis, apskaiiuokite ios prizms tr.

30
Prizms pagrindas

(2 takai)
Naudodamiesi

16. Rinkim metu i viso balsavo 800 rinkj. Lentelje matyti, kiek bals gavo
kiekvienas kandidatas. Kandidatas D gavo ne maiau kaip 30 bals daugiau nei
kandidatas E. Kiek maiausiai bals galjo gauti kandidatas Dl
Kandidatas
A
B
C
D
E

Bals skaiius
213
328
39
X

(2 takai)

17. Roma nusipirko palapin. Palapins priekin dalis yra apytiksliai apraoma
-X

parabols lygtimi y = ^

+ 80; ia y - auktis centimetrais, - atstumas nuo

centrins linijos (centimetrais). Palapin udaroma trimis utrauktukais: BE,


DE k EF.

1. Koks didiausias palapins auktis?


(3 takai)
2. Kokio ilgio yra utrauktukas EFl
(2 takai)
3. Kokio ilgio yra utrauktukas BE, jei AC = 32 cm?

M 14

uduotis

Kiekvienas teisingai isprstas udavinys (1-5) vertinamas 1 taku.


1. Kuri kvadrato dalis nuspalvinta?
1

1
2

2. Paveiksle pavaizduoto kampo didumas yra:


A 60

B 70

C 80

D 90

E 100

3. Koki ivad galima padaryti remiantis ia diagrama?

<
L>
W
O

II
III IV
Uimta vieta

Visi bgikai bgo greiiau nei 6 m per sekund.

Didiausias greitis yra 5 m per sekund.

I vietos laimtojas buvo keturis kartus greitesnis nei IV vietos laimtojas.

II ir III viet laimtoj bgimo greiiai skiriasi maiausiai.

I vietos laimtojas bgo 7 sekundes.

4. Kurios funkcijos grafikas lygiagretus tiesei y = Ax -11


1
A y7 = 7
4

B y = 4x + 3

y=X-I
4

=--

C y = -Ax + 3

5. Kurios funkcijos grafikas pavaizduotas paveiksle?

2
1

_X

A y = 2

B y = x2+ 2

6. Apskaiiuokite + S f

C y = 2x+i

D y = 2x+l

E y = x2+l

- 3 -Jl V.
(2 takai)

7. 72 km/h greit ireikkite metrais per sekund.


(1 takas)
8. Mokytoja Graina vieno i savo 11 mokini jau itaisyt ir vertint kontrolin
darb netyia paliko namuose. Taiau ji jau buvo suskaiiavusi, kad io
kontrolinio darbo vertinim vidurkis yra 7. mokykl atsinet darb
vertinimai yra tokie: 7, 2, 8, 8, 6, 4, 8, 8, 10, 8. Koks yra palikto namuose darbo
vertinimas?
(2 takai)
9. Prek su 15 proc. nuolaida kainuoja 170 Lt. Kiek kainuot i prek su 30 proc,
nuolaida?
(2 takai)

10. Isprskite nelygyb Q j

< (0,2) 2 *.
(2 takai)

11. I staiakampio popieriaus lapo ritin susukti galima dviem bdais (r. pav.).
Raskite abiem bdais susukt ritini tri Va ir Vb santyk.

12. Isprskite ias lygtis:

a)

lg(x + l) = l ;
(1 takas)

b)

lg(x + l) = l + lg*.
(2 takai)

13. Vaizdo film galima isinuomoti dviejuose klubuose.


a)

Klubo A stojamasis mokestis yra 12 Lt. U kiekvien isinuomot film


mokama po 2 Lt.

b)

Klubo B stojamasis mokestis yra 4 Lt. U kiekvien isinuomot film


mokama po 4 Lt.

Paveiksle pavaizduotas klubo A film nuomos kainos grafikas.


1.

Tame paiame paveiksle nubraiykite klubo B film nuomos kainos grafik.


(1 takas)

2.

Kiek maiausiai film reikia isinuomoti, kad bt pigiau naudotis klubo A


paslaugomis?
(1 takas)

03

Nuomojam film skaiius

14. Anekdotas. inomas visuomens veikjas L. B. garsjo savo isiblakymu. Kart


jis sutiko savo pastam, kuris jam ir sako: Atleiskite, bet js vienas batas
rudas, o kitas - juodas." - inau, - atsak L. B. - Bet a irjau po lova, ten
irgi vienas batas buvo rudas, o kitas - juodas."
Udavinys. 1. Keliais bdais gali apsiauti L. B., jei po lova yra keturios
skirting spalv bat poros? (Ant kairs kojos maunamas kairysis batas, o ant
deins kojos maunamas deinysis batas.)
(1 takas)
2. Kokia tikimyb, kad L. B. apsiaus vienos poros batus?
(1 takas)
15. Dovan maielis kainuoja 6,70 Lt. Jame yra dviej ri saldaini: vien kilogramas kainuoja 15 Lt, o kit - 13 Lt. Visas maielis sveria 5 kartus daugiau
negu saldainiai, kuri kaina 15 Lt u kilogram. Po kiek gram kiekvienos ries
saldaini yra maielyje?
(3 takai)

16. Languotame popieriaus lape nubraiyta figra (r. pav.).


Langelio kratin yra 1 cm ilgio. Apskaiiuokite
nuspalvintos figros plot.
(3 takai)

17. I basein einama tuneliu, kur galima aprayti funkcija h = d(5-d),


ia
h - tunelio auktis (metrais), d - atstumas (metrais) nuo kairiojo tunelio krato.
Paveiksle pateiktas tunelio aukio grafikas.
Auktis (m)

Atstumas (m)
1. Koks yra tunelio grind plotis?
(1 takas)
2. Koks yra maksimalus tunelio auktis? Parodykite, kaip gavote atsakym.
(2 takai)

M 15

uduotis

Kiekvienas teisingai isprstas udavinys (1-6) vertinamas 1 taku.


1. Televizorius prekybos centre iki ipardavimo
kainavo 1249 Lt, o per ipardavim - 1099 Lt.
Kiek procent apytiksliai sumajo televizoriaus
kaina (sveikojo skaiiaus tikslumu)?
NUOLAlDi

A 12 %

B 13 %

C 14 %

D 86 %

E 88 %

2. Funkcijos / (x) = 0,25 grafiko eskizas yra:


I1

1
0

,r
1

3. a10 -aw - a10


A 3a10

B 3a 30

C a 30

D a1000

E 3a 1000

f y = 2x - 6,
4. Paveiksle pavaizduotas lygi sistemos -j
,,
grafinis sprendimo
Iy -.v
5x-6
bdas.
ios lygi sistemos- 9 - V
sprendiniai yra:
I
A (1; 0) ir (6;0)

5 .

(0; - 6) ir (7; 8)

- 6 ir 8

71
:

D (-6; 0) ir (8; 7)

E 0 ir 7

eos 30 + cos 60 =
A

V3 + i

/3+1

D 1,4

6. Paveiksle pavaizduotas apskritimas, kurio centras


yra O, spindulys OC = R.
Kai BC = R, tai ZACB =

A 30

B 45c

C 60

D 90

E nemanoma
nustatyti

7. Vienam maudymuisi vonioje sunaudojama 0,05 m 3 alto ir 0,13 m 3 karto


vandens. 1 m ' alto vandens kainuoja 4,12 Lt, o 1 m 3 karto vandens 11,80 Lt. Vonioje maudomasi du kartus per savait. Kiek kainuos maudymasis
vonioje per metus? Laikykite, kad kalendorinius metus sudaro 52 savaits.
(2 takai)
8. Isprskite nelygyb

(x +1) 2 < x 2 .

9. Lauke auga saulgros.


v.

>1f

Diagramoje pateikti saulgr aukiai centimetrais.


Saulgr
skaiius
A

161 167
1.

174

177

180

183

Auktis, cm

Kiek saulgr auga lauke?


(1 takas)

2.

Apskaiiuokite lauke augani saulgr vidutin aukt.


(2 takai)

10. irdel" sudaryta i lygiaonio staiojo trikampio


ir dviej lygi pusskrituli (r. pav.).
Apskaiiuokite irdels" plot sveikojo skaiiaus
tikslumu. Laikykite = 3,14.

(3 takai)
11. Isprskite lygt

l o g , ( 2 x - 5 ) = Iog 3 (1 - x ) .

12. Duotafunkcija / ( x ) = x 3 - 3 x 2 + 4 x - l .
1.

Apskaiiuokite / ( 2 ) .

(2 takas)

2.

Raskite / ' ( * ) .

(1 takas)

3.

Apskaiiuokite / ' ( 2 ) .

(1 takas)

4.

Ar paveiksle pateiktas grafikas galt bti duotosios funkcijos y = f ( x )


grafikas? Atsakym

argumentuokite.

(1 takas)
13. Lygiakraio trikampio ABD
kratins
AD tsinyje paymtas takas C (r. pav.).
Trikampio ABD kratins ilgis 3 cm, o
atkarpos DC ilgis 6 cm.
1.

Nustatykite kampo BDC didum.

2.

Apskaiiuokite trikampio ABC

(1 takas)

plot.
(2 takai)

14. Lentelje pateikta dviej ri kavos mas ir kaina.


Kavos ris
Mas
Kaina
13,89
Lt
600 g
valus rytas"
6,49 Lt
Energija"
250 g
1.

2.

Apskaiiuokite, kiek kainuoja 100 g kavos Energija". Atsakym pateikite


cento tikslumu.
(2 takai)
Kurios ries kava brangesn? Atsakym
argumentuokite.

15. Grafikas (ties) vaizduoja


temperatros matavimo
Farenheito ( 0 F) laipsniais
ir Celsijaus ( 0 C) laipsniais
sry.
-'60-

H20-

h-;+

60 j--40 - -20

r " ""
-40-60-

1.
2.

3.

4.

16. 1.
2.

Skysio virimo temperatra yra 176F. Kiek tai bus Celsijaus laipsniais?
(1 takas i
Kai vandens telkinio paviriaus temperatra lygi 0C, ledas pradeda tirpti.
Kiek tai bt Farenheito laipsniais?
(1 takas)
Nustatykite skaitin temperatros T reikm, su kuria teisinga lygyb
T0C = T0F.
(1 takas)
Formule uraykite temperatros Farenheito laipsniais (A) ir temperatros
Celsijaus laipsniais (y) sry.
(3 takai)
Kiek yra trienkli natralij skaii?
(1 takas)
Kokia tikimyb, kad atsitiktinai pasirinkto trienklio natraliojo skaiiaus
visi skaitmenys yra nelyginiai?
(2 takai)

17. Archimedas (III m. e. a.) rod, kad pusrutulio tris yra lygus ritinio ir kgio
tri skirtumui, jei ie trys knai yra vienodo aukio ir j pagrindai yra lygs.
Paveiksle pavaizduot vienodo aukio pusrutulio, kgio ir ritinio pagrindai yra
lygs.

L
Patikrinkite, ar is Archimedo teiginys yra teisingas, kai pusrutulio spindulys
lygus 3 cm.

M 16

uduotis

Kiekvienas teisingai isprstas udavinys (1-6) vertinamas 1 taku.


1. Iog 3 (Iog 2 S) =
AO

B l

C Iog 6 8

2. Paveiksle pavaizduotas lygties

2X = l,5x +1

D Iog 3 4

E 3

grafinis sprendimo bdas.

"y

/0

rk

ios lygties sprendiniai yra:


A - - ir O
3
D O ir 2

3 .

B 1 ir 4

C ir 1
3

E nra sprendini

Jei f ( x ) = x3 -Ax2 - 3 , tai / ' ( * ) =


A 3x2

B 3x2 -8x-3

C 3x2 -8x

D x2(x-4)-3

-5x

4. Kiek skirting trienkli natralij skaii galima sudaryti i skaitmen O, 2,


3, 7, 8, jeigu skaitmenys skaiiuje gali kartotis?
A 125

B 100

C 60

D 48

E 14

5. Parduotuvje vienas kavos pakelis kainuoja 10,40 Lt. Akcijos metu keturi
tokios kavos pakeliai parduodami u trij pakeli kain. Kiek procent maiau
kainuos vienas kavos pakelis, jei perkami keturi kavos pakeliai, o ne vienas?
A nebus pigiau

B |

C 25 %

D 75 %

E 300 %

6.

<-

4 - *

Ubrkniuotos figros plotas lygus:


A 50

B 36

E 18

D 24

C 25

7. Bat parduotuvs Pelen" vadybininkas sura per dien parduot 30 bat


por dydius:

37

43

38

39

37

41

39

42

40

36

42

40

37

40

36

38

37

41

38

43

40

38

38

39

37

40

40

39

38

38

38

39

40

41

42

43

Baikite pildyti dani lentel:


Bat dydis
Danis

36

37
5

2
(1 takas)

2.

Kiek procent bat por buvo parduota ne didesnio nei 39 dydio?


(2 takai)

3.

Kokia tikimyb, kad t dien pirmos parduotos bat poros dydis buvo 37?
<1 takas)

8. Isprskite lygt

9. Adomas ir Benas dirba vienoje bendrovje, gaminanioje dutes. ios


bendrovs darbuotojai gali pasirinkti vien i dviej apmokjimo bd, pagal
kuriuos jiems apskaiiuojami atlyginimai per mnes. emiau pateikti grafikai
(tiess) vaizduoja iuos bdus (A ir B).
BDAS A

BDAS B

Adomas pasirinko apmokjimo bd A, o Benas - bud B.


1.

Gegus mnes Adomas ir Benas pagamino po 2500 dui. Kiek


udirbo kiekvienas i j?
(1 takas)

2.

Pateikite mokjimo bd B atitinkani formul, pagal kuri galtume


apskaiiuoti Beno atlyginim, inodami jo pagamint per mnes dui
skaii.
(3 takai)

Dui skaii ymkite raide x, atlyginimo dyd - raide y.

10. Duotas reikinys


1.

Paaikinkite, kodl is reikinys neturi prasms, kai = 2.


(1 takas)

2.

Nustatykite reikmes, su kuriomis is reikinys turi prasm.

11. Keturkampio ABCD kratins AB = 4, CD = 7, AD = 4[, ZADC = 15Q, o


ZBAD - statusis.
B
C

A
1.

4/

Apskaiiuokite atkarpos BD ilg.


(1 takas

2.

Parodykite, kad ZADB = 30.


(1 takas >

3.

Apskaiiuokite atkarpos BC ilg.


(2 takai

12. Isprskite
Senovs
Egipto
udavin
i
(2000-1700 m. p. m. .), saugomo Brit muziejuje:

Rajundo

Reikia rasti skaii, jeigu inoma, kad io skaiiaus irjo dviej tredali
sumainta

papiruso

suma,

ios sumos tredaliu, yra lygi 10.


(2 takai)

13. Nedidel mon surenka ir parduoda automobilius. Per mnes surinkt ir


parduot automobili katai K(x) ir pajamos p{x) (eurais) apskaiiuojami
pagal formules:
K(x) = 2600 + 0,4x2,
p(x) = 150x-0,6x 2 ,
- monje surinkt ir parduot per mnes automobili skaiius.
1.

Parodykite, kad mons mnesio pelnas (nuostolis) apskaiiuojamas pagal


formul
P(X) = -X2 + 150x-2600
(pelnas = pajamos - katai).
(1 takas)

2.

Apskaiiuokite mons peln, jei per mnes mon surinko ir pardav


100 automobili.
(1 takas)

3.

Parodykite, kad didiausi peln mon gaut tada, jei per mnes surinkt
ir parduot 75 automobilius.

14. Telekomunikacij bendrovs Kalbkime" vadybininkas klientui pasil du


telefonini pokalbi planus Mano miestas" ir alis".
,Mano miestas"
Mnesio
mokestis
25 Lt

Nemokami vietiniai
pokalbiai per
mnes
dienos
nakties
laiku
laiku
2 vai.
10 vai.

alis"
Mnesio
mokestis
25 Lt

Nem<Dkami
tarpmi estiniai
pokalbiai per mnes
dienos
nakties
laiku
laiku
1 vai.
2 vai.

Virij nemokamo laiko limit moksite pagal iuos tarifus:


Vietini pokalbi tarifai
(Lt/min.)
dienos laiku
nakties laiku
0,15 Lt/min.
0,05 Lt/min.

Tarpmiestin li pokalbi
tarifai ( jt/min.)
dienos laiku
nakties laiku
0,30 Lt/min.
0,12 Lt/min. i

Yra inoma, kad klientas vidutinikai per mnes prakalba:


Vietiniai pokalbiai
dienos laiku
nakties laiku
5 vai.
9 vai.
1.

Tarpmiestiniai pokalbiai
dienos laiku
nakties laiku
1 vai.
3 vai.

Parodykite, kad klientas, mokdamas


miestas", per mnes sumokt 91,6 Lt.

pagal

pokalbi

plan

Mano

(I takas)
2.

Kur plan klientui naudingiau pasirinkti? Atsakym argumentuokite.


(3 takai)

15. Medinis aisliukas sudarytas i kgio ir pusrutulio


(r. pav.). Kgio pagrindo spindulys lygus pusrutulio
spinduliui ir jo ilgis yra 6 cm.
Kgio tris lygus dviem tredaliams pusrutulio trio.

1.

Parodykite, kad kgio turis lygus 96 cm 3 .


(1 takas)

2.

Kiek sveria aisliukas, jei 1 cm 3 medienos sveria 0,4 g? Laikykite = 3,14.


(2 takai)

3.

Apskaiiuokite aisliuko aukt H.

M 17

uduotis

Kiekvienas teisingas 1-6 udavinio atsakymas vertinamas 1 taku.


1. Kad animacinio filmo herojai natraliai judt, per vien sekund reikia
parodyti 24 skirtingus pieinius, kuriuose ufiksuotos judesio fazs. Kiek
skirting pieini reikt parodyti, jei animacinio filmo trukm - pusantros
valandos?
A

360 000

216 000

129 600

2. Paveiksle pavaizduotas lygties Iog 2 = 6-


\

12 960

2160

grafinis sprendimo bdas.

/N

X
>

ios lygties sprendinys yra:


A O

B l

3
3. Paveikslepavaizduotasstatusistrikampis ABC. Kai AB = 30, sinZ^ = , tai
B
A
B
C
D
E

4. XVI amiuje gimusio prancz matematiko Ren Dekarto gimimo metai yra
lyginis skaiius, dalus i trij. Ren Dekarto gimimo metai yra:
A

1356

1586

D 1596

1593

1656

5. Paveiksle pavaizduota figra, apribota atkarp AB, AD, CD ir dviej lygi


pusapskritimi, kuri kiekvieno spindulys lygus 10. Jei AB = 20, AD = 50,
AD\\BC ir AB LAD, tai ubrkniuotos figros plotas lygus:
A
B
C

1800
1128
900
700
500

D
E

6. Vairavimo teorijos egzamino uduotis sudaryta


i klausim
su
pasirenkamaisiais atsakymais. Tikimyb, jog bus atsptas bet kurio klausimo
teisingas atsakymas, nepriklauso nuo to, kaip atsakoma kitus klausimus, ir yra
lygi 0,2. Elz neinojo io egzamino trij klausim teising atsakym ir juos
pasirinko atsitiktinai. Apskaiiuokite tikimyb, kad Elz iuos tris klausimus
atsak teisingai.
A

0,006

0,008

0,2

0,6

0,!

7. Diagrama pavaizduoti mokini kontrolinio darbo rezultatai:


Mokini
skaiius

3 4 5 6 7 8 9

10

Paymys

1. Baikite pildyti paymi dani lentel:


Paymys

Danis

10

7
(1 takas)

2. Kiek mokini ra kontrolin darb?


(1 takas)
3. Apskaiiuokite paymi vidurk.
(2 takai)
4. Kiek procent mokini kontrolin darb para labai gerai (gavo 9; 10)?
(1 takas)

8. Isprskite lygtis:
1. 2" =8.

(1 takas)
(2 takai)
~

0,5 > - 4 ,

9. Duota nelygybi sistema <


[x + 3 > 2 ( x - l ) .
1. Isprskite i nelygybi sistem.
(3 takai)
2. Uraykite visus natraliuosius ios nelygybi sistemos sprendinius.
(1 takas)
10.

Antikvarin knyg parduotuv priima prekes pardavimui pagal sutart: knygos


kaina mainama kas savait po 4 % prie tai buvusios savaits kainos.
Apskaiiuokite, u kiek lit bus parduota knyga treij savait, jei pirmj
savait knygos kaina buvo 200 Lt.
(2 takai)

11.

Telekomunikacij bendrovs Bendraukime" klientai moka fiksuot 15 Lt


mnesio mokest ir po 0,40 Lt u kiekvien pokalbio minut, o bendrovs
Kalbkime" klientams fiksuoto mnesio mokesio mokti nereikia, bet
pokalbio minuts kaina yra 0,70 Lt.
1. Apskaiiuokite, kiek reiks mokti bendrovs Bendraukime" klientui, per
mnes prakalbjusiam" 60 min.
(1 takas)
2. Bendrovs Kalbkime" kliento mokesio per mnes u telekomunikacijos
paslaugas priklausomybs nuo pokalbi trukms formul yra y = 0,70x, kur
- pokalbi trukm (minutmis), y - mokestis per mnes (litais).
Pateikite bendrovs Bendraukime" kliento mokesio per mnes y u
paslaugas priklausomybs nuo pokalbi trukms minutmis formul.
(1 takas)
3. Pateiktoje koordinai sistemoje nubrkite abiej bendrovi klient
mokesio per mnes u paslaugas priklausomybs grafikus.
y (litai)
*

3d2H-

IO
n

HI 2 Kti

ii,

41 >
x(minuts)

(2 takai)
4. Kiek minui per mnes reikt kalbti telefonu, kad mokestis u paslaugas
bt maesnis bendrovje Bendraukime" nei bendrovje Kalbkime"?
(1 takas)

12.

Paveiksle pavaizduotas funkcijos / ( x ) = x3 - 6x2 + 9x + 3 grafikas.

(2 takas)
2. Apskaiiuokite /'(0).
3. Funkcijos y = / ( x ) grafiko maksimumo tako
minimumo tako abscis lygi b. Raskite a reikm.

4. Ar

teisingas teiginys,
argumentuokite.

kad

/'(X1)

>0,

kai

(1 takas)
abscis lygi a, o

x , e ( a , b)l

(3 takai)
Atsakym
(1 takas)

13.

Kasant ritinio formos 21 metro gylio ir 1,2 metr skersmens ulin, ikasta
em iveama sunkveimiu. Kiek maiausiai kart turs vaiuoti
sunkveimis, kad ivet vis ikast em, jeigu vienu vaiavimu jis gali
iveti 7 tonas ems? Laikykite, kad vieno ems kubinio metro mas lygi
1,6 tonos, o = 3,14.
(3 takai)

14.

Atkarpos AB ir CD susikerta take O. AO = 4 cm, CO = 3 cm, DO = 6 cm,


BO = 8 cm. (r. pav.)

(2 takai)
2. Apskaiiuokite kratins AC ilg, jei BD = 12 cm.
(1 takas)
3. Paaikinkite, kodl BD lygiagreti AC.

15.

Vytas ir Rokas tuo paiu metu ikeliavo stovyklaviet, esani u 15 km.


Vytas vis keli vaiavo dviraiu. Rokas tredal kelio jo psiomis, o likusi
kelio dal vaiavo automobiliu. Psiomis jis jo du kartus maesniu greiiu,
o automobiliu vaiavo tris kartus didesniu greiiu negu Vytas.
Kuris berniukas keliaudamas stovyklaviet utruko maiau laiko? Atsakym
argumentuokite.
(3 takai)

M 18

uduotis

Kiek\'ienas teisingas 1-6 udavinio atsakymas vertinamas 1 taku.


1.

4-2 8 =
A

416

88

410

216

210

2. Kostas nubgo 90 m atstum per 14 s, Justas 100 m atstum per 15 s, o


Mantas 110 m atstum per 16 s. Kuris teiginys yra teisingas?
A
B
C
D
E
3 .

Kosto greitis maiausias, o Manto - didiausias.


Kosto greitis maiausias, o Justo - didiausias.
Justo greitis maiausias, o Manto - didiausias.
Justo greitis maiausias, o Kosto - didiausias.
Manto greitis maiausias, o Justo - didiausias.

Jei / ( x ) = 3 + 2x +1, tai / ' ( 2 ) =


A

15

14

13

12

11

4. eiaenklis skaiius sudarytas paraant t pat trienkl skaii du kartus. Kiek


kart toks eiaenklis skaiius didesnis u t trienkl?
A

11

101

999

1000

1001

5. Trikampio ABC kratinje AC paymtas takas D taip, kad AD:DC = 2 A.


Jeitrikampio ABC plotas lygus 12, tai trikampio BCD plotas lygus:

6. Norint atidaryti seif, reikia paspausti vienu metu tris tam tikrus mygtukus i
ei. Kokia tikimyb atsitiktinai spjant atidaryti seif pirmu bandymu?

1
120

20

1
C 8

1
D 2

E O

7. Mokiniai klasje surinko duomenis apie vaik skaii bendraklasi eimose.


Sie duomenys suregistruoti lentelje:
Vaik skaiius eimoje
Seim skaiius
1

2

III

Simbolis III atitinka skaii 3; simbolis -Htt atitinka skaii 5 ir 1.1.


1. Kiek mokini buvo apklausta?

(i takas)

2. Kuri dalis eim augina daugiau nei vien vaik?


(i takas)
3. Kiek vidutinikai vaik yra vienoje eimoje?
(2 takai)
8.

Duotas reikinys Iog2 (6 - 2x)


1. Apskaiiuokite reikinio reikm, kai = - 5 .
(2 takai)
2. Nustatykite reikmes, su kuriomis is reikinys turi prasm.
(2

9.

takai)

Suaugusio mogaus kuno mass indeksas / apskaiiuojamas pagal formul


m
I = r,
kur:
h2
m - kno mas kilogramais (kg), h - gis metrais (m).
1. Adomas sveria 81 kg ir yra 180 cm gio. Apskaiiuokite jo kno mass
indeks.
(1 takas)
2. Lentelje pateikta kno mass klasifikacija pagal kno mass indeks (I).
I

Kno mas

<18,5
18,5-24,9
25-29,9
30-34,9

per maa
normali
antsvoris
I-ojo laipsnio nutukimas

Egls gis yra 170 cm ir jos kno mass indeksas pagal pateikt lentel yra
normalus. Koks galt bti maiausias Egls svoris?
Atsakym pateikite 0,1 kg tikslumu.

10.

Vaidot eima gavo 10 000 Lt palikim, kur padjo bank.


Koki pinig sum turs Vaidot eima po 3 met, jei bankas moka 7 %
metines sudtines palkanas?
(2 takai)

11.

1. Isprskite lygt tg = 1.
(1 takas)
2. Raskite lygties 2 sin - 1 = 0 sprendinius intervale e [; ].
(4 takai)

12.

Paveiksle pavaizduotas apskritimas, kurio centras


yra O. Atkarpa AB yra io apskritimo styga, o
atkarpa BC - j o l i e s t i n . ZBOA = 60.
1. Paaikinkite, kodl ZOBC = 90.
(1 takas)
2. Apskaiiuokite ZABC didum.
(2 takai)

13.

Kepyklos savininkas, usaks tyrim apie snaudas vienam pyragliui ikepti


ir parduoti, suinojo, kad vieno pyraglio savikaina S(x) centais t dien, kai
pagaminta ir parduota pyragli, yra apskaiiuojama pagal formul
= 0,OOOlx2 - 0,5x + 725, 0 < < 3000.
1. Apskaiiuokite pyraglio savikain, kai vien dien buvo parduota
1000 pyragli.
(1 takas)
2. Kiek pyragli reikia parduoti, kad vieno pyraglio savikaina bt lygi
200 ct?
(2 takai)
3. Parodykite, kad maiausia pyraglio savikaina yra tada, kai per dien
parduodama 2500 pyragli.
(2 takai)

14.

Trys draugai Lukas, Andrius ir Vytas vasaros atostog metu dirbdami


pajryje dvirai nuomos punkte per savait udirbo tam tikr sum pinig.
Lukas udirbo penktadal tos sumos, Andrius - ketvirtadal tos sumos ir dar
50 Lt, o Vytas 24 Lt maiau u pus visos tos sumos. Apskaiiuokite, kiek
lit per t savait udirbo Vytas.

15.

Kasamas staiosios prizms formos griovys, kurio skerspjvis ABCD


lygiaon trapecija, AD = 100 cm, BC = 50 cm ir AB = DC = 65 cm.

IOOcm

1. Parodykite, kad griovio skerspjvio plotas lygus 4500 cm 2 .


(3 takai)
2. Apskaiiuokite griovio ilg metrais, jei ikasta 10,8 m 3 ems.
(3 takai)

VALSTYBINI BRANDOS EGZAMIN


UDAVINI SPRENDIMAI IR ATSAKYMAI
V1 u d u o t i s
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.

10

12

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

Prie Kaldas preks kaina yra 76 % 11


pradins kainos, po Naujj met
120 % Kaldins kainos. Jei pradin
preks kaina yra x, tai po Naujj met
ji
kainuoja
-0,76-1,2 = 0,912*.
Vadinasi preks kaina sumajo
-0 9Mx

m k=

3a

, 2 3 2
2a =a .

I -I
3 a
9
m = = i + + 2 a
'
4
4
3 2
a
m-k
2
cos :

jfc
-
/3
m

13

I
=V3a.
.
1
2

Sprendimas/ Atsakymas

a+ 2b =
= 2,8-10" 7 + 2-2,1-10" 8 =
= 28-10" 8 +4,2-10" 8 =
= 32,2-10" 8 =
= 3,22-10" 7 .

2cos x = 3cosx,

2cos x - 3 c o s x = 0,
cosx(2cosx-3) = 0,
3
cosx = >1
(sprendini neturi).
cosx = 0,
= + k , k e Z .
2

= 60
14

16

f(x) = (x- 2) ( 2 + 1 ) ,

15

Randame brinyje pavaizduot

/'(x) = x 2 + l + ( x - 2 ) - 2 x .

kreivi y = cosx ir y =

/'(2) = 4 + 1 + 0-4 = 5 .

1
susikirtimo takus i lygties cosx = .

Randame funkcijos y =ax + bx +1


ivestin y' = 2ax + b. Kadangi
parabols virn yra take M( 1; 2),
tai 2a 1 + b = 0 .
Pasinaudoj tuo, jog parabol eina per
tak M( 1; 2), sudarome lygi
sistem
[2 = -I 2 +-1 + l,
[2 -1 + 6 = 0.
I ia = - 1 , b = 2.

kreivi

, 9 =
3
3
Randame pavaizduotos figros plot
X1

5 = 2-11 c o s x - Jfic =
0

1
2 sin -
0

Nr.
17

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Lygties -J+ 2 = galim reikmi sritis > O. Tuometjai ekvivalenti lygtis


2 =x + 2, 1 ~x - 2 = 0;
D = 1 + 8 = 9 , X1 = 1

18.1

- 3

= 1 < 0 (netinka), X2 = 1 +

Imkime bet kok ikilj keturkamp


ABCD. Paeiliui sujung io
keturkampio kratini vidurio takus,
gausime keturkamp KLMN.

18.2

=2.

Imkime bet kok neikilj keturkamp


ABCD.

^D
rodysime, kad is keturkampis lygiagretainis. Nubrkime keturkampio
ABCD striain AC.
KL yra AABC vidurio linija. Taigi
AXlUC
ir
11

KL=-AC.
2
NM yra AADC vidurio linija. Taigi
MNjAC ir MN = ^ AC .
Turime, kad keturkampio KLMN
kratins KL ir MN yra lygios
(KL = MN

AC) ir lygiagreios

(KL\\AC\\MN => KLjMN ). Vadinasi

Paeiliui sujung io keturkampio


vidurio takus, gauname keturkamp
KLMN. Nubrkime AC.
KL yra AABC vidurio linija. Taigi
KLjAC ir KL = -AC .
"
2
MN yra AADC vidurio linija. Taigi
MNjAC ir MN = ^AC .
Turime, kad keturkampio KLMN
kratins
KL ir MN yra lygios ir lygiagreios.
Vadinasi keturkampis KLMN yra
lygiagretainis.

keturkampis KLMN yra


lygiagretainis.
19

ABiCiK = AD1AD1 = AAPD = APBB1 20.1


pagal dvi kratines ir kamp tarp j.
Vadinasi PBiKD yra rombas. Randame jo striaines BiD ir PK. BiD
yra duotojo kubo striain. Taigi
BiD = V22 +2 2 =l4l.
plotas S= ^BiD

Rombo

PK .

S = 2[ 2/2 = 2-\/ cm.

I duotj skaitmen galime sudaryti


k = 4!= 1 234 = 24 skaiius,
turinius 4 skirtingus skaitmenis.
Keturenkliai skaiiai negali prasidti
skaitmeniu 0. Reikia atmesti tokias
skaitmen kombinacijas. J yra:
/ = 3!= 6 . Taigi i duotj skaitmen
galime sudaryti n = k - 1 = 24 - 6 = 18
keturenkli skaii.

Nr.

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Sprendimas/ Atsakymas

Rasime vykio A - I skaitmen 0, 1,


Iki 2-ojo trimo momento tr
21.1
20.2
2, 3 atsitiktinai sudarytas keturenklis
kiekis vazonlyje yra 10 0,75 = 7,5 g.
skaiius dalijasi i 6". I 20.1 turime,
Iki 3-iojo trimo momento kad vis galim baigi skaiius
(7,5 + 10)-0,75 = 13,125 g.
n = 18. Rasime vykiui A palanki
Iki 4-ojo trimo momento baigi skaii. Kiekvienas sudarytas
(13,125 +10) 0,75 = 17,34375 g.
keturenklis skaiius dalijasi i 3.
Iki 5-ojo trimo momento Vadinasi, sudarytas skaiius dalijasi i
(17,34375 + 10)-0,75 =20,5078125 g
6, jei jis baigiasi skaitmeniu 0 arba
> 2 0 g.
skaitmeniu 2. Pasinaudoj daugybos
Vadinasi, tros pradeda veikti
taisykle, turime, kad yra a = 2 2 1 1
efektyviai po 4-ojo trimo.
skaii, kurie baigiasi 2 ir fe = 3 - 2 1 1
skaii, kurie baigiasi 0. Taigi vykiui A
Po bet kurio trimo tr kiekis
21.3
palanki baigi skaiius
m = a + b = 4 + 6 = 10. Vadinasi
vazonlyje Cn = 40 1 -

i)

18 9
Tr kiekis vazonlyje: po 1 trimo
21.2
C 1 = 10 , po 2 trimo
C 2 = 10 + 10 = 10^1 + 0

= 40 - 40 - ^ - J

Jurgita gali toliau trti gl pasirinktu


bdu.

po 3
22

trimo C 3 = - ^ - ( - 1 0 + 10 1 + 10 =
= 10 i + A + f A
4 U

po 4 trimo

C 4 = - - C 3 +10 =
4
= 10-

-
-

, po n

trimo Cn = Cn_\ +10 =


= 10-

1 1= 40

Cn = 10I-'

1 4
V

&

9-x
Tegul vieno altinio viesos stiprumas s
(s 0), kito - 8 s. Tegul tako
atstumas nuo silpnesnio viesos
altinio. Remdamiesi dsniu, sudarome
formul tako apviestumui
apskaiiuoti.
.
s
8s
/ W = - T2 +

(9-x)
Randame ios funkcijos minimum

rw =

Apskaiiav skliaustuose esanios


geometrins progresijos n nari sum,
turime, kad

< 40 g. Vadinasi,

3 -2s (s -x)3

x3(9-x)3
Randame ekstremumo takus
16x3 - 2 ( 9 - x ) 3 = 0 , = 3.
Gautas takas yra funkcijos f(x)
minimumo takas, nes f'(x) < 0, kai
0 < < 3 ir f ' ( ) > 0, kai > 3.
Ats.: maiausiai apviestas takas nuo
silpnesniojo altinio nutols per 3 m,
nuo stipresniojo - per 6 m.

V2 u d u o t i s
Udavinio Nr.
Teisingas atsakymas

1
B

2
E

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

10

I 15 dalosi tas skaiius, kuris dalosi i


5 ir i 3. I 5 dalosi tie skaiiai, kurie
baigiasi skaitmeniu 5 arba skaitmeniu
0. Nagrinsime skaiius pavidalo *150
ir *155. Sie skaiiai dalosi i 15, kai jie
dalosi i 3. Pirmasis skaiius dalosi i
3, kai jo pirmasis skaitmuo yra vienas
i skaii 3, 6, 9. Antrasis skaiius
dalosi i 3, kai jo pirmasis skaitmuo
yra vienas i skaii 1, 4, 7. Iekomi
keturenkliai skaiiai yra 3150, 6150,
9150, 1155,4155, 7155.

12

b 3 = b2

ir

5
D

Nr.

2
Kadangi

4
E

3
B

bj > 0

11

met - 0,75x 0,7" - 1 , pradins verts.


Sudarome nelygyb
0,75x 0 , 7 - 1 < 0,3* ( > 0).

13

0,7" - 1 < 0,4, kai n > 3 {n e N ) .


Ats.: po 4 met.
2x+l + 2 2- = 9 )
2-2*+= 9
2X
221

= + /c,
2
eZ.
16

;
,

-9-I

2* , 2* * 0 ;

+ 4 = 0.

Tegul 2 =a , ia a > 0 .
7
1
2a - 9 a + 4 = 0, 1 = 2 > 2 = 4
2 = - , 2* = 4 ;
2
= -1, = 2 .
14

27

2sin" + 2sin 2 2x = 2,
1 - cos 2x + 1 - cos 4x = 2 ,
cos 2x + cos 4x = 0, 2 cos 3x cos = 0 ;

1+

+3

<0,

_ 1 ) ( + 3)
+3

2 - 2 - 2
'
+3

[-(1-/3)][ + (1 + / 3 ) ] ^ 0
+3
1

,
=+,
6 3

-3

!
1-/

: ( - 0 0 ;

I1

1 + /

- 3) U [1 - /3; 1 + /3 ] .

Surandame parabols ir Ox aies susikirtimo takus.


7 - X 2 = 0 , X j = - J l , X2 = /7 Sudarome integral
5-|(7
-V7

2)-7
-V?

7
-Vv

9
D

Sprendimas/ Atsakymas

15

8
C

treij met - 0,75x 0,7 , 0 po n

4
2
Analogikai i lygybs b2 -64 =
81 = b ^
2
turime J = .
9
2 4
Kadangi
= , tai Zj1 = 2. I

7
D

Tarkime nauj ranki vert ( > 0).


Po pirmj met ranki vert bus
0,75x pradins verts. Po antrj met
ranki vert bus 0,75x 0,7 . Po

0 = 1,2,3,4), turime b] = | , b2 = | .

2
4
2
lygybs 4b = , turime 4b = .
3
81
27
2
2
Ats.: bx = 2 ,
= - , b3 = - ,

6
B

^
3

=14^
-V?

=
3

^ .
3

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

17

Nr.

Sudarome diagram, vaizduojani 18


dviej neneigiam vienenkli skaii
sum.
101112131415161718
9 1011121314151617
8 9 10111213141516
7 8 9 101112131415
6 7 8 9 1011121314
5 6 7 8 9 10111213
3 4 5 6 7 8 9 DO 1112

9
8
7
6
5
4

2 3 4 5 6 7 8 9 1011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I I I I I I I I I r
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Apibrkime vyk A- dviej neneigiam vienenkli skaii suma yra
dvienklis skaiius". Vis galim ele
mentarij baigi skaiius
= 10-10 = 100.
vykiui palanki baigi skaiius
1+9
ra = 1 + 2 + 3 + ... + 9 = - 9 = 45.

Sprendimas/ Atsakymas

Nagrinsime trikampius OBK ir ODE.


ZECD = ZKOB (kryminiai kampai).
Kadangi ZCBK = ZADE = 60
ir AD\\BC, turime, kad
EDjBK. KE kerta dvi lygiagreias
tieses BK ir ED.
I ia ZDEO = ZBKO.
K

Vadinasi MJED = OKB


(pagal kratin ir du kampus prie jos).
I ia turime, kad KE dalija
lygiagretainio striain (o kartu ir
striain AC) pusiau.

45
= 0,45 .
100
Tegul iekomosios kubo briaunos ilgis
Apskaiiuokime trikampio kratini
20.1
yra a.
ilgius:
Kubo striains ilgio kvadratas lygus
AB = sJl + 4 + 4=S,
jo
kratins ilgio kvadratui
AC = /4 + 9 + 1 =Vl4 ,
padaugintam i 3.
BC =
Jl++9=/.
I ia
Kadangi didiausias trikampio kampas
4 Rz
yra prie ilgiausi io trikampio
3a2 = 4R2,
kratin, didiausias io trikampio
2R
2j3R
kampas yra prie kratin AC, t.y.
a =
ZABC.
J3~
3
P(A) =

19

20.2

Perkubo ABCDA1B1C1D1 pagrind


striaines A C ir A1C1 iveskime
ploktum (pjv).
6
j

21.1 Remdamiesi pavaizduota seka,

sudarome lentel.
Pagrindo
kvadratli skaiius
Juod kvadratli
skaiius
Ats.: 16.

16 16

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Paymkime kubo briaun ilg b.


Tuomet AC2 =b2 + b2 .
AC = 42b.
OC = -AC
2

Nr.

1 + 3 + 5 +... + (2k -V) = k2.


Balt kvadratli skaiius
2 + 4 +... + 2k = k (k +1).
Juod ir balt kvadratli santykis
k2
k _ Ik _ n
2
~ Uk +1) " k + 1 ~ 2k + 2 n + 2'
Nagrinkime atvej, kai figros
pagrinde yra nelyginis kvadratli
skaiius n = 2k +1. Tada juod

kvadratli skaiius yra (k +1) , o


balt - k-(k + 1).
Juod ir balt kvadratli santykis
_ (k + 1)2 _ k + 1 _
1
k-(k + l)
k
2k + 2 n + 1
2k
n-1

= ^ b .
2

I AOC1C OC,2 =OC2 + CC21 .


tfJ.

V2

S
Sio kubo tris
V2 =b3 =

^ .
/
sfer brto kubo (r. 20.1) tris
8 R3
/ '
Iekomasis santykis
2sf2R3
V2
/
/2
K1
g/? 3
4 "
r/

Sprendimas/ Atsakymas

Nagrinkime atvej, kai figros


21.2
pagrinde yra lyginis kvadratli
skaiius n = 2k . Tada juod
kvadratli skaiius yra

Ats.: -, kai n lyginis.


n+2
ZLtl 5 a
n-1

/
22

nelyginis.

Tegul vienos sklypo kratins ilgis lygus x. Tuomet kitos kratins ilgis lygus

242
.

Sudarome sklypo aptvrimo kainos funkcij.


,
..
242 . . __ 242
24200
/ = 25x + 25x + - 2 5 + 75
, / = 50x +
, x>0.
X

Randame ios funkcijos minimum. / ' = 50

24200
. Randame ekstremumo takus
X

50

24200 n 50x - 24200 n


= 0,
= 0.

0
Kadangi

22
f

l Q

<

0,

= 22.

+
_

3 { )

>

0 , darome ivad, kad iame take funkcija gyja

maiausi reikm (kai = 22, 242 u r plot aptversime maiausia kaina), t. y.


maiausia galima kaina 242 m : ploto sklypui aptverti)
24200
/ = 50 22 +
= 2200 Lt > 2100 Lt.
22
Ats.: Sklypui aptverti 2100 Lt neuteks.

V3 u d u o t i s
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Tegu v km/h - motociklininko greitis.

Nr.

10

Jis sugai
laiko- ^ + ^ .
6
v - 60 v + 60
raome v = 12 ir patikriname, ar
reikinio reikm maesn u 1.
Analogikai su v = 71.
11

Sistema ekvivalenti sistemai

Sprendimas/ Atsakymas

Lygtis ekvivalenti lygiai


sin cos x = 0 arba sin 2x = 0 .

Jos sprendiniai = k, k e Z.

12

V < < /5,


2
|x > .
3

Intervalui [ -3; ] priklauso 9 sprendiniai.


Lygtis ekvivalenti sistemai
[x - 1 = 2 -13,
Ix > 1.
Sprendinys = 4 .

Sprendini aib i -

; <J
14

13

Pagal projekt pamato ilgis" lygus


50+50+(30-1)+(30-1) =
= 30+30+(50-1)+(50-1) =158(m).

Trikampyje ABO atkarpa AiBl yra


lygiagreti su AB ir yra trikampio
vidurio linija. Todl Ai B1 =^AB .
Analogikai trikampiuose BCO,
CDO, DAO atkarpos S1C1IISC,
C1D1IlCA

DlAlIDAir

B1C1=^BC7C1D1=UD,
D1A1=^DA.
Keturkampis A1B1CxDy - trapecija,
panai trapecijai ABCD su panaumo
1
koeficientu . Taigi
s

A1B1C1D1 - hr

ABCD

Vienam pamato ilgio metrui reikia


158 m
= 1 m" betono. Statomo
158
pastato pagrindo plotas lygus
ab = 0,81 -50 -30 (r. pav.). Kadangi
panai staiakampi kratins
proporcingos ir proporcingumo
koeficientas k = ^0,81 = 0,9, tai
= 0,9-50 = 45 (m).
6 = 0,9-30 = 27 (m).
Statomo pastato ilgis yra
45 + 45 + (27 - 1 ) + (27 - 1 ) = 142(m).
Jam prireiks Im3 142 = 142m3
betono.

Nr.
15

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Paymkime: 2 - aidjas laimjo, 1 16


lygiosios, 0 - pralaimjo. Kadangi i
viso aidiamos keturios partijos, tai
turnyro baigtis - keturi element, i
kuri kiekvienas gali gyti bet kuri i
reikmi 2, 1,0, rinkinys. Taigi turnyro
baigi skaiius = 3 3 3 3 = 81.
vykiui 8 takai" palanki tik baigtis
2222. Todl

P1 =

. vykiui

takai" palankios baigtys: 2221, 2212,


4
2122, 1222. Todl p2 = vykiui 6

Sprendimas/ Atsakymas

//

^c

-A

Paymkime apskritim centrus Ox,


O , O . Trikampis O O Ot
lygiakratis. Jo pusiaukratins
sutampa su auktinmis, kertasi take
ir kerta apskritimus takuose A1,
B1, C1. Atstumai OA = OB = OC =
2

takai" palankios baigtys 2220, 2202,


2022, 0222, 2211, 2121, 1122, 2112,
1212, 1221. Todl Fi
=
.
81

Atstumai OA1 = OB1 = OC1 =

vykis ne maiau kaip 6 takai" = 8


takai" arba 7 takai" arba 6 takai".
15 5
T . .
Taigi p4=p1+p2+p3=~
= .

2
= O11O-Y =0,B-r=
3 1

y?

17

"

'

(32V

= a

=a

fi
U

J0

1
=a.
2J
6

Ilx-Ilx2.

spinduliu (2/3-3) lieia


duotuosius apskritimus takuose
A1, B1, C1. Pratskime trikampio
O1O2Oi auktines iki sankirt su
apskritimais tak A2, B2, C2.
Atstumai
OA2 =OB2 =OC2 =OO1 +r =

Apskritimas su centru O ir spinduliu


=

I lygties - a = 2 gauname a = -12 .


6
Ats.: y =

= -(2/3-3). Kadangi takai A1,

= | / 3 + /- = | ( 2 / 3 + 3 ) .

Apskaiiuojame integral:
ja(x2-x)dx

B1, C1 yra duot apskritim takai,


tai apskritimas su centru take ir

n^N
n
Parabols lygtis y = ax +bx + c . Ji
eina per takus (0; 0) ir (1; 0). Todl
c = 0 ir a+ b = 0 . Taigi b =-a ir
parabols
lygtis
gyja
pavidal
y = a(x2
-x).
1
2
Duota J " a ( x - x)dx = 2 .
f

2 r
-J3r-r
3

r{2/3+3)

lieia duotuosius

apskritimus takuose A2, B2, C2.


Pastaba. Griet rodym, kad tie
apskritimai turi tik po vien bendr
tak su kiekvienu i duotj
apskritim, gali nebti.
Ats.: | ( 2 / 3 - 3 ) , | ( 2 / 3 + 3 ) .

Nr.

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

18
18

Cim1 +am2 =a(mi +m2)

/Z nMi I J }
f s \ }c

Lygtis ekvivalenti
lygiai
(
^2
2 mi
5 m i + 2 - 0 , nes m2 > 0 .
Vm2J

A ^

Sprendimas/ Atsakymas

Gabaliuk mass m j ir
, viso
19.1
gabalo - In1 + m2 Pagal slyg
O
j
S
9

m2

,. ffli .
, /] 1
Is cia
= 2 arba
= .
m2
m2
2
(Pakanka, kad moksleivis surast bent
vien).
TV

Paymkime prizms pagrindo


kratins ilg, o h- auktins ilg.
Randame ry tarp h ir (tai galima
atlikti vairiai).

Ats.: arba 2.
2

SE - lygiaonio trikampio BSC


auktin ir pusiaukratin. Trikampiai
OSE ir OiSE1 panas. Todl
OE
OS t 3 _ 12
O1E1 ~O1S'
x'12-h'
2

19.2 Gabaliuk kain suma

9
9
K(x) = ax +a(m-x)
=
= a(2x2 - 2mx + m2).
Kadangi a > 0 , tai kainos K(x)
reikm maiausia, kai kvadratinio
trinario 2x2 -2mx +m2 reikm
maiausia:
m
=
T'

= ; 2x = 12-h.
12-h
brtos prizms tris
V = V(x) = x2h = x2(l2-2x)
= 2(6x

-x

) , 0 <x

<6

(Prizms tris gali bti ireiktas


nebtinai kratins ilgiu.)
Apskaiiuojame ivestin
V'(x) = 6x(4 - x).

iuo atveju abiej gabaliuk mass lygios X0 = m - Q ir j santykis lygus


vienetui.
Ats.: 1.

Lygties V'(x) = 0 sprendinys = 4.


Siame take prizms tris didiausias
(kai <4, V'(x) > 0 , kai >4,

Pastaba. Kain sumos K(x) minimumas gali bti surastas ir kitokiu bdu.

V'(x) < 0 ): max V () =


= V (4) = 2 4 2 ( 6 - 4 ) = 64.
Ats.: 64 cm3.

V4 u d u o t i s
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.
9

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

2
1 + tg =

10

,
1 - sin
12
sina = + .
13
3
e 1 L
I 2
tai
sin = 12 .
13

Sprendimas/ Atsakymas
1
>2, 1
2 > 0,
-3
-3
1-2 + 6 _ 7-2
>0,
> 0
-3
-3

^ ^

3
e (3; 3,5).

3,5

4 2 - 9 - 1 3 < 0, JC e

1; 3 0

Ats.: e f 3; 3 I.
I
4J
11

Lyginiai dvienkliai skaiiai, kurie


12.1
dalijasi i 3 yra ie: 12,18, 24, ... , 96.
Jie sudaro aritmetin progresij, kurios
] = 12 , d = 6 , an = 96.
an = ax + d(n-1),
96 = 12 + 6(n-l),
n = 15,
c _(fll

+a

n)

+ 96
2

1 5 = 810.

h
h
= tga,
= tgB,
AC

h
AC =
= / ctg ,
tga

S = AC-BC= h(ctg a - ctgp) =


j f cos a cosp^
^ sin a sin y
, cos a sin - sin a cos B
= h
=
sin a sin

.: 810.
12.2

BC

BC = - ^ - = ZzctgP;
tg

2
5 115 = 1 2

_ 6000 0,087 0,996 _


0,985
= 527,829 530 m.

Ats.: 530 m.

sin ( - a ) .
sin a sin

Is cia: h =
13

14

cos + sinxcosx = 1,
sinx (sin - cosx) = 0 .
sinx = 0 arba s i n x - c o s x = 0,
x = nk, k e , = + nk, k e .
4
,
Ats.:

0; ; 2;

9
(7 sprendiniai).

3
- ;
4

;
4

5
;
4

S sin a sin
.
sin ( - )

Paymkime: vykis A - bent vienas


studentas, nordamas ieiti, turs prayti, kad j praleist kuris nors i likusi
draug; prieingas vykis A- n
vienas studentas, nordamas ieiti, neturs prayti, kad j praleist kuris nors
i likusi draug.
Tuomet P(A) = 1 - P(A),
A = A1 A2 A3 A4;
ia vykis A\ - pirmas baigs

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

15

1
Ig ( 7 - ) - I g 100 = Ig (28+ ) 2 -Ig 50,
7-
100

/28+
50
'

7 - = 2/28 + ,

49 - 14 + 2 =112 + 4,
2 - 18 - 63 = 0 ,
X1 = - 3 ; X2 = 21 (netinka).
Ats.: X 1 = - 3 .
16.1

X1 =(16-498 + 10-499 +
+13-500 + 1-502)/40 =
= 1 9 9 6 0 =499,
40
X2 =(10-498 + 25-499 +
19960
+5-501)/40=
=499,
7
40
J 3 =(1-495 + 3-497 +
+32-499 + 1-500 + 3-502)/40 =
_ 19960 _ 4 9 9
40

16.2

D1 =(16-(498-499) 2 +
+ 13-(500-499) 2 +
+1 (502 - 499) 2 ) / 40 = ,
40
D2 =(10-(498-499) 2 +
+ 5-(501-499) 2 )/ 40 = ,
40
D3 =(1-(495-499) 2 + 3-(497-499) 2 +1-(500-499) 2 +

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

egzamin studentas ieidamas


nesutrukd savo likusi 5 draug;
vykis A2 - antras baigs egzamin
studentas ieidamas nesutrukd savo
likusi 4 draug;
vykis A3 - treias baigs egzamin
studentas ieidamas nesutrukd savo
likusi 3 draug;
vykis A - ketvirtas baigs egzamin
studentas ieidamas nesutrukd
savo likusi 2 draug;
Kadangi i 6 student yra tik 2 sdintys
i krato, kurie ieidami nesutrukdo
likusij, tai:
P(A1) = o

P(A2) = 5

P(A3) = J,

P(A4) = J-,

2 2 2 2 43
P(A)
=I - - - - - - - - = - .
y
'
6 5 4 3 45
43
Ats.: .
45
Nubriame atkarpas FH ir FG.
17.1
Kadangi F1H yra FH projekcija,
F1HLAD,
tai
remiantis
trij
statmen teorema, FH _L AD.
Analogikai FG L AB.
Trikampiai AFH ir AFG yra statieji,
turi t pai ambin ir lygius kampus,
todl jie yra lygs. Todl FH = FG ir
F1H = F1G (lygi pasvirj yra lygios
projekcijos).

+ 3-(502-499) 2 )/ 40 = ,
40
Reikia pasirinkti antrj gamintoj.
Kadangi F1H = F1G ir AH = AG, tai
2
2
17.2
17.3 DB = 4a + b .
HAF1 = F1AG.
Paymkime: MD = x,
Todl ZHAF1 = ZF1AG.
MB = Ja2 +b2 -.
AF1 - pusiaukampin.
yla2 +b2 -
a
Tuomet
= ;

b
i ia bja2 + b2

-bx=ax,

Nr.

18

Sprendimas/ Atsakymas

Paymkime:
k - liestins krypties koeficientas.
Tuomet k = t g a ,
k = tg ( - arctg2) =
= -tg arctg 2 = -2.
Antra vertus,
k = y\-3),
y ' = 2* + ,
y'(-3) = 2-(-3) + a ,
-6 + a = -2 , a = 4 .
Taigi parabols lygtis
y = x 2 + 4x + 6.
Nubraiome parabol y = + 4x + 6
ir ties y = - x .

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

b^a2 +b2
a+i
MD =

^a2+b2
a+ b

TT
MB = ya + b

byla2 +b2
-a +b

]2 +b2
a+b
Paymkime:
19
- vienos dalies mas,
p- - antros dalies mas.
Tuomet brilianto kaina y lygi:
y = k p2.
Po padalijimo jo kaina:
y = k 2 + k ( p - x ) 2 ;
A:x2 + k(p - x)2 = ! ;
n

- J

- i

Randame parabols ir tiess y = - x


susikirtimo takus:

Ix2-Ipx+
p +

y = X +4x + 6,
y = -x;
2
i ia + 4x + 6 = - ,
2 + 5x + 6 = 0,
X1 = 3 , X2 = 2 .
S= j(-x-(x

- 2

-3

= - ( - + 10-12 + 9 - + 18] = .
I 3
2
J 6
(kv. vnt.).

-p
n

=V,

- n

n
2
2-n
n

y' = 2kx - 2k(p - ),

j*(2 -5x-6)dx

ylft.:

P-
2 =

+4x + 6))dx =

3 5x 2 ,
+
+ 6x
3
2

- 2

X1

n p l

y' = 0 , kai -(p-x)

= 0, = y .

Kaina bus maiausia, kai = y , t.y.,


kai briliantas dalijamas dvi lygias
dalis. Vadinasi, tuomet nuostolis bus
didiausias.

V5 u d u o t i s
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

Tegu n - pradinis gyventoj skaiius,


% - padidjimo procentas kiekvieais
metais. Tuomet po pirmj met

gyventoj skaiius bus n i l +

Sprendimas/ Atsakymas

log 2 (Iog2 -2) = 8, > 0 .


log2 -2Iog2

- 8 = 0,

Iog2 = 1-\/ + 8 = 1 3 .
Iog2 = 4, Iog 2 X = - 2 .

>

= 16, = 2~2
o po antrj - n^l +

.
j

Pagal slyg n | l +

= 1,44 .

=-.
4

Ats.: X1 =0,25, X2 =16.


9

3 - 2 1 |> 0 ,
21 |< 3,

Iia 1 + = 1,2, = 0,2, x = 20.


100
100

. 3 3
3
1< , < < .
2
2
2

Ats.: 20 %.

Ats.: e (-1,5; 1,5).

10.1

V = 8 AO2 =800 cm3.

10.2

Ritinio formos skyls tris


V

r i t

= T V

11

- 8 .

Tuomet
800 -8nr2

=0,56-800.

8 / =0,44-800,
?

r 2 =44
r =

12

/4

= 14,
22
cm.

Funkcij grafik sankirtos takus


rasime isprend lygt
sin 2x = cos ,
2 sin cos - cos = 0 .
I ia sin = arba cos = 0 .
2
X

TZ

= (-1)" t- , e Z,
6

2 = + 7, neZ

13

Duotieji skaiiai sudaro aritmetin


progresij, jei tenkinama lygyb
1
1
1
1
Iog6 2 Iog 3 2 Iog 12 2 Iog6 2
Atliekame pertvarkius
Iog2 6 - I o g 2 3 = Iog2 12-Iog 2 6,
6 ,
12
Iog2- = I o g 2 - ,
3
6
Iog2 2 = Iog2 2.
Antro ir pirmo bei treio ir antro
skaii skirtumai yra lygs, vadinasi
skaiiai sudaro aritmetin progresij.
Vartojant pozicin deimtain
skaiiavimo sistem, tegu pradinis
skaiius yra xy2 , o pertvarkytas 2xy .
Kadangi
xy2 = IOOx + IOy + 2,
2xy = 200 + IOx + y ,
tai pagal slyg
200 + IOx + y-

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

Randame sprendini skaii intervale


[-; ].

1 ) - < 2 nk<n I: , k e Z.
6
7
5
<k< , k eZ =>k = O ;

12

12

Tuomet xy2 = 10(1 Ox + y) + 2 =

2) - < + 2 / < ,
6
- < / < , / e Z = > / = 0;
12
12

3) - < h / < , e Z ,
2
1
1

< < => \


1 = - 1 , 7
2 =U.
2
2
^lis.: 4 bendri takai.

Sprendimas/ Atsakymas

-(IOOx + IOy + 2) = 18.


I ia apskaiiuojame:
200 + IOx+ y - -10(10x + y ) - 2 = 18,
-9(10x + y) = -180,
IOx+ y = 20.

= 10-20 + 2 = 202.

Ats.: 202.
15

14

Kai m 0 , funkcija su visomis


reikm-mis gis teigiamas reikmes tik
tuo atveju, kai m > 0
ir diskriminantas
D< 0:
[m > 0,

jm > o,

[4m2 - 16m < 0.' |4m(m - 4 ) < 0,'


m e (0; 4).

YC
BXY ~ ABAC , tai atitinkamos
kratins proporcingos:
XB BA
. .
=
= k . Tada, iei BY = a ,
BY
BC
BC = b, tai BX = ka, BA = kb =>
BX = kb -ka , YC = b -a .
Todl turime BY _ BX
Y~X4'
Analogikai, i AABD turime
BX BC , .
=
. Sulygin gauname

Kai m = 0 , tai funkcija pastovi: y = 4.


Taigi jos reikm teigiama.

BY _
YC ~ CD'

Ats.: m [0; 4).


Paimti
korteles
i
yra
Turime i pirmosios dalies, kad n = 10,
16.2
16.1
2
5-4
P(X = 4) = 0,1. Rasime
n = C5 = = 10 skirting bud. Ant
P(X = S).
paimtj korteli urayt skaii
P(X = 5) = 1 - P(X = 6) suma bus lygi 4 vieninteliu atveju, kai
-P(X = I)-P(X = A),
ant abiej j yra skaiius 2. Vadinasi
P(X = 5) = 1 - 0,3 - 0,2 - 0,1 = 0,4.
palanki vyki skaiius m = 1 .
Turime
Pagal klasikin tikimybs apibrim
p = = 0,1.
10
16.3

EZ = 4 0,1 + 5 0,4 + 6 0,3 +


+ 7-0,2 = 5,6.

4
0,1

5
0,4

6
0,3

7
0,2

Nr.

17.1

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

I staij trikampi CAP ir DPB


gauname AP = Jx
PB = ](-5)2

17.2

+4 ,

+4 . Kadangi turisto

greitis pelke yra 1 km/h, tai atstumui

X1

Visas laikas

18

J x 2 +4 =Vx 2 - I O x + 29 .
2
Pakl abi lygties puses kvadratu,
gausime kvadratin lygt:
3x 2 + 1 0 x - 1 3 = 0 ,
.
13

| / ( - 5 ) 2 +4 = | / 2 - 1 0 * + 29 h.

Bendras laikas yra

4(x 2 +4) = X 2 - IOx + 29,

AP veikti jis sugai J x 2 + 4 h. Nueiti


atstumui PB pieva jam reiks

2
Vj72r +4+-Jx

Sprendimas/ Atsakymas

=1,

X2

= - .

Ats.: CP = 1 km.

-IOx+ 29

Parabols virn yra Oy ayje, todl jos lygtis


yra y = ax + b . Kadangi jos virns
koordinats yra (0; 40), tai y = ox + 40.
Ji taip pat eina per takus (20; 0) ir (-20; 0), taigi
turime
1
a-400 + 40 = 0, a =
10
Taigi parabols lygtis y = + 40.
Randame t i e s s i lygt y = kx + l. 50 = / , 0 = 25k + 50, A: = 2 => y = -2x + 50 .
2
AB lieia parabol takuose, kai - + 40 = -2x + 50, = 10. Tada y = 30.
Ats.: auktis - 30.

V6 u d u o t i s
1
C

Udavinio Nr.
Teisingas atsakymas
Nr.
7

Sprendimas/ Atsakymas

- pieno kg.

2
A

fl(-x)

= ~fl(x)

f2 (-) = - Z 2 W -

6
B

Sprendimas/ Atsakymas

Iog 2 (16x 2 ) = 6 ; 16x 2 = 2 6 ; x 2 = 4 ;


= 2.
= - 2 reikm atmetame, nes > 0 .
Ats.: = 2.
^
A

= 200 kg.
Funkcija g(x) = fx (x) + / 2 (x) yra
apibrta realij skaii aibje ir

5
D

Nr.

0,2x 0,25 = 10;

4
B

3
D

10

ir

a
B

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

Tuomet
(-*) = /1(-^) + /2("*) =
=-ZiW-/2 W =
= - ( / ! +/2

W) =

= S(X)Tai ir rodo, jog g(x) - nelygin


funkcija.
11

12.2

93 - i - (i - 1 ) -... - (i - 8) = 21,
93 - 9i + (1 + 2 +... + 8) = 21,
93 - 9t + 36 = 21,
91 = 108 ,
i = 12.
Ats.: t = 12.
Funkcija y = 3tg2x neapibrta
takuose, kuriuose cos 2x = 0 ,

2 = 1-/,

2nR = a. I ia BC = 2R = - ,

AC a
tg6 ZABC =
= ,
BC a_

tg Z ABC = . Taigi Z ABC = arctg .


Ats.: arctg .
3tg2x = 3 , tg2x = 1,
12.1
u
2x = h tik . k e Z:
4

= + k, k e Z.
8 2
Taigi a
13

k e Z

: 1 1 T
= k, k e Z .
4 2
Remiantis grafiko eskizu, nustatoma,

=
i * + ? = 9;
Ats.: 63.

X3-X = O o o x ( x - l ) ( x + l) = 0 o
<=> X 1 = - 1 ,

X2

14.2

QT\\PS (nes QT ir PS statmenos PQ).


I ia turime, kad
ZQTP = ZRPS = ZPQR .
Pagal du atitinkamai lygius kampus
trikampiai PTQ ir QSP panas.
I ia
PQ__QT_
PS PQ '
Turime, kad
PQ2 =PS-QT

ix = 6,
1 = 3.

/'() = 2 - 1 ,
3x 2 - 1 = - 1 , nes tg 135 = - 1 ;

0 , X3 = 1 .

Ats.: x = - l , x = 0, x = l arba
( - 1 ; 0), (0; 0), (1; 0).
15

Tegu iekomasis skaiius yra xy.


Tuomet
JlOx + y - (IOy + x) = 27, ^
0
\x + y = 9;
[9x -9y = 27, ^

kad b = - .
4
14.1

Sprendimas/ Atsakymas

Kadangi ritinio pagrindo apskritimo


ilgis lygus kvadrato kratins ilgiui,
turime, kad

16

3x 2 = 0 , x = 0 .
Ats.: (0; 0).
I viso baigi 64.
a) Kubeli, turini vien nudayt
24 3
sienel yra 24, todl p = = .
^
64 8
b) Kubeli, turini dvi nudaytas
24 3
sieneles,yra
24, todl p= = .
J
64 8
c) Tikimyb paimti kubel su visomis
nenudaytomis sienelmis lygi
8
1
= . Todl tikimyb paimti

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

arba

Sprendimas/ Atsakymas

kubel su viena arba daugiau

PQ =

JPSQT.

nudayt sieneli yra p = I-

Pastaba. i tikimyb gali buti


apskaiiuota taip pat kaip kitais
56 7
atveiais
J
p = = .
64 8
Paymj piramids pagrindo kratin*, auktin h, o apotemy, turime, kad visas
17.1
piramids paviriaus plotas
S = X2 +Ixy, 5 = 10.
I ia y =

10-2

l(10-x2-X2HlO-X2

+2)

i(10-2x 2 )10

4x^

17.2

4x'

T- i/ 1 C
/ i/ 1 2 > ( 1 0 - 2 x 2 )
Tuns V = Spag
h , V = -
nnsn.
3
^3
2x
Randame
b

Jl0(10-2x2)
2x
2
X > ( 10-2x )
, V =

x ' > ( 1 0 - 2 x 2 ) +x-(Vl00-20x2


20x"

> 0 - 20x

-VlOO-20x 2 J
Randame kritin tak

100-40x"
6/- 20x'

JlOO-40x 2 =0,
}l00 - 20x 2 #0;
2

VlO , . . .

4x" =10, X1 =

VlO

(netinka), x 2 = .

sitikiname, kad X2 =

yra funkcijos V(x) maksimumo takas, nustat ivestins

enkl pastovaus enklo interval takuose, pavyzdiui, f


/9

*)

/10
2

/
2

ir

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

V
v

100-

Sprendimas/ Atsakymas

40-9
100 - 90
9

6, 100-20-

VTT

18

100-

V9

Nr.

6V100-45

>0.

40-11
100-110

6J100 -20-

11

<0.

6V100-55

Trapecijos formos sklypo plotas lygus 3 =


veskime koordinai sistem:

= 7.5 km2.

Tuomet parabols lygtis yra y = ax + 2 .


Kai = 3 , tai y = 3, todl 3 = 9a + 2 .
1
1 2
I ia a = . Taigi kranto lygtis" yra y = +2 .
Sklypo prie eero plot surasime apskaiiav integral:
5 = j i 2 + l\ix = + 2x = 1 + 6 + 7.
27
0
Taigi kininkas prarast 7,5 - 7 = 0,5 km2 ems.
Ats.: 0,5 km2.

V7 u d u o t i s
Ud Nr.
Teisingas atsakymas
Nr.
8

1
B

Sprendimas/ Atsakymas

[a - -Ja + l)(fl + 4a+1 )(a - 1 ) =


= (a2 +fl + l)(fl-l) = a 3 - 1 .
Kai = /5 ,
3 - 1 = 4.
^te.: 4.

2
A

3
E
Nr.
9

4
D

5
D

6
E

Sprendimas/ Atsakymas

Paymime vis keli Traukiniu


turistai nuvaiavo 0,5x.
Autobusu nuvaiavo
(x - 0,5x) - 0,4 = 0,2x.
Psiomis liko veikti
- 0,5x - 0,2x = 0,3x.
Ats.: 30 %.

7
B

Nr.
10

Sprendimas/ Atsakymas

Iog2 = 5 - I o g 2 ( + 4);

Nr.
11
11

+ 4x - 32 = 0 ;
X1 = - 8 (netinka a. s.); x 2 = 4 ;
y = Iog2 4 = 2.
Ats.: 2.
12

13
13

AC

R
2

=AB

4 2+ 3
3
.
<?
1 pagal
Aq=-
; q\ = /(netinka

slyg); qi = j
1
Ats.: 4q = .
2
14.1

14.2
14.2

+CB -2AB

RS = J2.

F(x) = J ( - 2 x + 4 )dx = - + 4 + C,

Ats.: F(x) = -x2 + 4x - 3.

15.2

= 2(cos2 - sin2 ) - cos2 =


= Cos2 -2sin 2 = 1 - 3 sin" .

= 0, X1=I; X2 =3.

3
S = (-2 + Ax - 3)dx =
1
f

2 cos 2x - cos =

y +Ax-3

Ats.: RS = J2.
2

- 4 + 8 + C = 1,
C = -3.

16.2

teorem DS2 + BS2 =DB2 ,


I stataus ADSR : RS2 + DR2 = DS2 ,

Ats.: AC = /265 cm.

16.1

DSC yra lygiaonis, nes DS = SC


kaip lygi lygiakrai trikampi
pusiaukratins, RS yra DSC
pusiaukratin, taigi ir jo auktin.
I stataus DSB pagal Pitagoro
5 = /3. DS = SC = J3.

CBcosB,

AC = /265 (cm).

15.1

Paymime geometrins progresijos


vardikl .
l,q,q
- majanti geometrine
r
progresija.
3, 4q, Aq - aritmetin progresija.

Galim variant skaiius


22 22 4 4 4.
Nenaudojam numeri skaiius
22 22 4 .
Sauluvos registracijos numeri skaiius
22-22-4-4-4-22-22-4 = 29040.
Ats.: 29040.
S = -AB BC sinB ;
2
....
. R 12
is cia sin B
= .
13
Tuomet

Sprendimas/ Atsakymas

- + 2x 2 -3x = 1
3
,
3
n

Ats.: 5 = 1 - .
3

Pirmas sprendimo bdas


1 - 3 sin" = 2 sin ;
sin = , y e [-1; 1]. 2 + 2 - 1 = 0, yt = -1 , 2 = ~1;
1
I
I
0
0
yi = , sinx = - l ; X1 = arcsin , X2 =180 -arcsin
, X3 =270".
Ats.: arcsin , 180 - arcsin, 270.
3
3
Antras sprendimo bdas, t.y. sprendimas taikant bendrsias sprendini iraikas.

Nr.
17.1
17.2

Sprendimas/ Atsakymas

Sprendimas/ Atsakymas

2 = y + 4, x = Jy + 4 , e (; 0]: = S + 4 > y = S

+ 4 = ,

I
18

Nr.

X1 =

1 + /7

10 + 9 2 ,

30

1-Vl7

.,

e (-; 0],

-/17

^ ^ . Savininko pelnas P () = 1500 - IOv - 9 122^ ;


v
v

10 + 9 2 = 0, v = 30 ( 30 netinka).

X2

Pirkliui reikia grinti


P'(v) -

+4.

P'(v)>
P(v) v

P(30) = 1500 - 300 - 300 = 900.


Ats.: 900 aukso monet; 30 km/h.

V8 u d u o t i s
Udavinio eils Nr.

Teisingas atsakymas

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.
8

570

10

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

rinkimus atjo 2500 0,6 = 1500 rinkj. U kandidat Pranait balsavo


100 % = 38 % atjusi rinkimus rinkj.

Ats.: 38 %.
Kai 1, duotoji nelygyb ekvivalenti
nelygybei | -11> 1.
1. Kai > 1, nagrinjamos nelygybs
sprendiniai yra sistemos
J x - I >1,
|x>l
sprendiniai. I ia e (2; + ).
Trupmena gyja didiausi reikm,
y

kuomet funkcija g(x) = x +x + l


gyja maiausi reikm.
1 bdas. g'(x) = 2x +1,

2. Kai < 1, nagrinjamos nelygybs


sprendiniai gaunami i sistemos
|x<i,
|-(X-1)>1.
I ia e (-oo; 0).
Ats.: e (-oo; 0) (J(2; + oo).
2 bdas.
. .

g(x) = x

-i i
1 3 f
I f
3
+2- x + + =
\+ +
2
4
4 i
2J
4

maiausia reikm - virnje


B

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

Nr.

Taigi sprendiant abiem budais


_J__4

g'(x) = O, kai = - j , tada

Jmax

3
4
11

~3~

'

Staiakampio OABC plotas yra .

Paymkime a Agotos viiuk kiek,

12 b Barboros viiuk kiek. Tarkime

ka Lt - Agotos viiuko pardavimo


kaina, kb Lt - Barboros viiuko
pardavimo kaina. Tuomet:
a + b = 100,
r
a k a = 30,
a - k a = 30,
(100 -a)-kb =30, =
b kb = 30,
(100-e)-Jfe e =45
b ka = 45

Kreivins trapecijos OAC plotas lygus


2

.
2
cos dx = sin x\
= 1.
1
J
O
Taigi Sabc

Sprendimas/ Atsakymas

=TT-I-

13

=> IOOfca - 3 0 = 45 => k =

75
100 :

a = 30 => a = 40.
100

Ats.: 40 viiuk.
14.a
14.b

31 + 8V15 = 16 + 2 - 4 - V l 5 + 1 5 = (4 + 7 1 5 ) 2 ^

/iJ_(4-Vl5)(4 + Vl5)_
4 + VI5

16-15
4 + V15

1
ied sudarani apskritim
spindulius paymkime R\ ir R2
(R1K R2), o maj apskritim
spindulius r. Tada iedo plotas lygus
TiR2 - R 2 , o kiekvieno skritulio

~ 4 + Vl5 '

14.C (a + J ^ J +

^ = 62 ,
(4 + V15)

Tegul (4 + Jisf

= a, a + - = 62.
a

plotas yra Ttr . I slygos turime

a 2 - 62a + 1 = 0.

nR2 - nR2 =Tnr2 . Be to,

O1 = 31 + 8-5 , a 2 = 3 1 - 8 / 5 .

=3/-.
9

Taigi turime TiR2 - ( = 7 ,

( + / \ 5 ^ = 3 1 + 8Vl5 ,

TiR2 =16r 2 , R2=Ar .

(4 + 715)" = ( 4 + /) 2 , = 2 .

Todl iedo plotis


/ = R2 - R1 = Ar - 3r = r .
rodyta.

(4 + /15")1 = 1 6 - 2 4 / 5 + 1 5 ,
(4 + /15 J = ( 4 - / 1 5 ) 2 ,
(4

+ 5 )" =

,
4 + /15

= -2 .

Nr.

15

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Sprendimas/ Atsakymas

7 kilogramuose yra
D = 2R, D - baliono skersmuo (cm),
16.1
R - spindulys (cm).
7 0,63 = 4,41 kg grynos rgties ir
7 0,37 = 2,59 kg vandens.
4 3 71D~
V=-TiRJ =
;D
Nupylus kilogram tirpalo, grynos
3
rgties sumajo 1 0,63 = 0,63 kg, o
V = 9000i cm3
vandens sumajo 1 0,37 = 0,37 kg.
6-9000-,
pylus kilogram vandens, inde yra
4,41 - 0,63 = 3,78 kg grynosios rgties
ir 2,59 - 0,37 +1 = 3,22 kg vandens.
Ats.: D = 30 J1
Taigi miinyje rgties procentais yra
3,78
100% = 54 %.
7

8
60
60
n
16.2 D
= 30 = -z-==

1,46

41 cm.

16.3

D' = D\t) = 30

2 .
= 10, T '
Tlt

Ats.: 41 cm.
17.1

SC4

X
10
5 + 10
10
5 + 10
20
5 +10
10
5 + 10

D'(4) = 10 ?/ ~ 3,4 .
V 8
s
cm
/lis.: 3,4 .
s
Tegu m -atsitiktinio dydio X reikms
17.2
metrais.
m
20 5 + 10
10
4
4
1
( = m)
9
9
9
17.3 EX = 20 +v (5 +10)
+ 10 =
7
9
9
9

20
18

;
3
Tegul Aidos greitis - x, Rtos y (km/h), o atstumas tarp j - S (km)
Tada turime
1
(X+ y), _ 1
(x + y) = x - y ,
6
S =x - y

7
5 * 7 *.
= - , = = 1,4.
6
6 5
Paymkime: AF = x m, AB = y m. Tuomet iorini sien bendras plotas yra
3x + 6y m2, vidini pertvar - 6y m2, o kainos atitinkamai 20 (3x + 6y) Lt ir 60y Lt.
I viso kainuos
BDA

19

10

P
1

1
9
1
9
1
9
1
9
1
9
1
9
1
9
1
9

20 (3x + 6y) + 60y = 1200 => 60x + 180y = 1200 =^ x + 3y = 20 =e> y =

^(20-x).

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

Nr.

Paviljono tris F = 3xy = (20 - ) = 20x -


K'(x) = ( 2 0 x - x 2 ) ' = 2 0 - 2 x = 0

Sprendimas/ Atsakymas

x = 10,

3
= -3- 1 0 = -3, ' F mmax
a x =3-10 = 100 m
3

7y

(V'(x) > 0, kai 0 < < 10; V'(x) < 0, kai > 10 ).
Ats.: IOOm3.

V9 u d u o t i s
Udavinio eils Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Paymkime raide - uolini rst


skaii.
64-14 + 80 _ 7 3
+14
~ '
896+ 80x = 73x +1022,
= 18.
Ats.: 18 uolini rst.
11

3 2 x -25-3* - 5 4 = 0,

Nr.

10

Sprendimas/ Atsakymas

Ig 45
Ig 27
Ig 5 + 2 Ig 3 _ a+ 2b
3b
31g3
a+ 2b
Ats.:
3b
Iog27 45 =

12.1

1
1
2

3 =y, y>0;

y - 25y - 54 = 0 ,
P(X=I)=-,

2 = "2 >

1 1 1
(
= 2) = - . - = - ,

=21,

=3.

2 2

Ats.: EZ = I - .
1 - 2 >0.
e [-1; 1].

1 1 1
1
< = 3) = = ,

'

2 2 2

'

2 2 2 2

Ats.: = 3 .
1
1
1
1
7
12.2 E Z = 1 - - + 2 - - + 3 . - + 4 - - = 1 - .
2
4
8
8
8

4
1
8

3
1
8

=27,

13.1

2
1
4

2 2 2 2
9

1 - = 0;
13.2 cos - sin = 0 arba
1
J
cos 2x = 0 arba 1 - = 0.

1
7
7 7
2 = \-, = , k e Z .
2
4 2
2 = 1 , = 1.
yta.: ;
4 1.

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

14.1

14.2

Sprendimas/ Atsakymas

M yra BC vidurio takas, todl


M(2;V3). Q M ^ V } .
I
l
l
PN = -EA =--1 = 2
2
2

I ABOD gauname OD = -BO = 1.


Tuomet tak B ir D abscis lygi 1, t. y.
x = l.

NL=^EC = - S = ^ .
2
2
2
Randame tako N koordinates:
= 1 + 2 + 0,5 = 3,5;

BD = OB sin60 =--2
= 43.
2
Tuomet tako B ordinat lygi /3 ,

, 4 -

t. y. y = V3. Taigi 5(1; /3).


14.3

cos =

15.1

OMON
I OM I IONI

2-3,5 + 7 3
2
/4+~3 /12,25+ 0,75
7 + 1,5

15.3

17/91

AE2 =BA2

/7 >/l3
182
BDC - statusis lygiaonis.
15.2
Pagal Pitagoro teorem:
2

ED2 =CD2

16

-BE2,

AE2 = 225, AE = 15.


I staiojo ACED:

2CD = BC .
CD =

ZAED yra kampas tarp ploktum


(ABC) ir (BDC), nes AE L BC ir
DE 1 BC kaip lygiaonio trikampio
auktins (E - BC vidurio takas, o
lygiaonio trikampio pusiaukratin ir
auktin sutampa).
I staiojo ABAE :

-EC2,

ED2 = 64, ED = 8.
I AAED: AD2 =AE2

= 8/2 .

+ED2

- 2 AE ED cos 60,
AD2 =225 + 6 4 - 2 - 1 5 - 8 - ,
2
AD = 13 (cm).
16.1

v = Spagl,-h = 320,

16.2

320
h =
1280

, , y320 -x = 2xL +
S(x) = 2x.2z +4
1

Kaina:
8(*) =
= [5.22+

= [

+ ^

20x -

2 0

1280

- \ . ,

= 0, Xi =64, = 4.

+
4'
min
Ats.: 4 x 4 x 2 0 (dm).

Nr.
17

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Kadangi AB 1 Ox , tai B(x0; 0). / ( x 0 ) = Xq , /'(*) = 3x 2 ; / ' ( x 0 ) = 3xq


Liestins lygtis y = Xq + 3xq (x - x 0 ) , = 3xx - 2xq
Randame tako C koordinates: - 2xj = 0 ,
c

(^ x ~ ^xO) = 0>

= jxo-

I j x O ; j Tuomet BC = X0 - | x 0 = y *o
1
3
JxO 'xO

^MBC -

Taigi Saabc

= 2Soac

' 1 ^ a 4 c - J X c^x

~ 6

^AABC ~ 12 X '

0
18

Nam numeriai sudaro sek 2, 2+2, 2+4, ... , kuri yra aritmetin progresija:
O1 = 2n , d = 2 .
, - v . . , .
^t
.
,
(2-2 + 2(-1))-
Nam skaii pazymekime x. Nam
numeri suma bus:
^
= 114,
(2 + - 1 ) - = 114 , n e N , e N , 1.
114 dalikliai: 1; 2; 3; 6; 19; 38, 57; 114.
Galimi atvejai:
Ix = 2,
Jx = 3,
Jx = 6,
[2 + - 1 = 57;

' [ 2 n + x - l = 6;

Jx = 19,

' [ 2 n + x - l = 19;

' | 2 + - 1 = 6;

f x - 38,
fz-57.
fx-114,
7
[2 + - 1 = 3;
[2 + - 1 = 2;
[ 2 + - 1 = 1.
1) 2 namai: j numeriai yra 56 ir 58;
2) 3 namai: j numeriai 36; 38; 40;
3) 6 namai: j numeriai 14; 16; 18; 20; 22 ir 24.
4), 5), 6) ir 7) sistemos sprendini neturi.

V1 O u d u o t i s
Udavinio eils Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.
9

Sprendimas/ Atsakymas

Sakykime, nupjautinio kgio formos


kibiro virutinio
. 1^ j
pagrindo apskritimo
\
/
spindulys R, o apatinio
\
/
pagrindo - r.
\
/
Tuomet
85
44
R = ,o r = .
2
2
Apskaiiuojame, kiek skardos reiks
kibiro oniniam paviriui:

Nr.
10

Sprendimas/ Atsakymas

Pertvarkome reikin po aknimi:


/( - 1 ) 2 +4x = Vx 2 - 2x + l + 4x =
= VO +1) 2 = | * + i | .
Pritaikome modulio apibrim
reikiniams, kai < - 1 :
I +11= -( +1),
2 +1 + 2 I I= 2 - 2x +1 = ( - 1 ) 2 .
Suprastiname gaut iraik:

Nr.

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

85 44 . ..
Si = + -44 =
2 2
= (85 + 44) 22 = 2838 cm'.
Randame, kiek skardos reiks kibiro
dugnui pagaminti:
Sco = w 2 =
22 (44 7 nI2
2

=22-7 = 154 cm'.


7 Iv 2 22 J
I viso skardos reiks
S = Si+Sd= 2838 +154 = 2992 cm2.
Ats.: 2992 cm2.
I bdas
i
j"(l-x) 3 <r= J ( l - 3 x + 3 x 2 - 3 ) dx
=

12

3x 3
3

XA
4
-

=-+-
I
2
4

- 1 - 1 - 1 - 1 | = 4.
2
4

II bdas
1
dx =
-1
:-|(1-)

(1-) = -

(I-X) 4

=4
-i

Sprendimas/ Atsakymas

-( - 1 ) ( +1) _

11

+1
-1

(-1
+1
Ats.
' 1-'
Paymkime
trikampio
ilgius: 6, ,
(kratin y turi
bti prie di
diausi kamp). Pagal aritmetins progresijos savyb:
6+y
= y = 2x - 6 .

1
1-

kratini

Pagal kosinus teorem:


( 2 x - 6 ) 2 = 6 2 + 2 - 2-6--cos 120 =>
3x 2 - 30x = O =>
3x (x -10) = O => = 0 (netinka),
x = 10.
Tuomet y = 14 .
Ats.: 10, 14.
Pastaba. Jeigu kratines ymsime 6,
6+d, 6+2d, tai pritaik kosinus
teorem, gausime lygt neinomojo d
atvilgiu:
d2 + 2 i / - 2 4 = 0=>J = - 6 (netinka),
d = 4.
Tuomet trikampio kratins yra
6 + <i = 6 + 4 = 10 ir
6 + 2d = 6 + 8 = 14.
Vertinama analogikai.

Ats.: 4.
Paymkime vykius:
Tikimyb, kad pirmuoju metimu atvirs
13.1
13.2
- pirmuoju metimu atvirs eiuk;
eiuk, lygi . Tikimyb, kad X = 2,
6
irmuoju metimu neatvirs eiuk
lygi tikimybei
(atvirs arba 1, arba 2, arba 3, arba 4,
P(N1OK2) = P(N1)-P(K2) =
arba 5 akuts);
_ 5 }___5_
K2 - antruoju metimu atvirs eiuk;
~ 6 ' 6 ~ 36 '
antruoju metimu neatvirs eiuk
nes
vykiai TV1 ir K2 - nepriklausomi.
(atvirs arba 1, arba 2, arba 3, arba 4,
arba 5 akuts).

Nr.

Akivaizdu, jog kiekvien kart, metant


kauliuk, tikimyb, kad atvirs eiuk

Taigi
m
P(X = m)

yra i : P(K1) = P(K2) = \ .


o
o
Analogikai: P(Ni) = P(N2 ) = - .
6

Tikimyb, kad loim kauliuk teks


mesti tris kartus, yra P(X = 3) =
= P(N1HN2) = P(N1)-P(N2) =
5 5 25
=
= , nes vykiai /V1 ir N2 6 6 36
nepriklausomi.
14

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

2cos x - 3 s i n x = 0,
2(1-sin x ) - 3 s i n x = 0,
2
2sin x + 3 s i n x - 2 = 0,
(sinx + 2) ^sinx - y j = O,
sinx = - 2 (atmetame),
Sinx 1
2'

2
3
1
1
5
25
36
36
6
Pastaba. Tikimyb P(X = 2) gali
bti apskaiiuota i skirstinio savybs.

6 36 36
2 bdas
Nagrinkime bandym, kai du kartus
metamas tas pats loimo kauliukas.
Pastarojo bandymo baigi aib
galima pavaizduoti lentelje takais (j
i viso yra 36):
metimas
I metimas

= 3

= (-1)^ arcsin j + nk, k e Z.


T^T
x = K(-\)Jk-

15

+ nk, k e Z.

Intervale (0; ) sprendiniai bus


5
6; T '
5
.: ; .
6 6
Paymkime
kubo briaunos
ilg
(r. pav.).
Kubo tris
V = a3.
Apskaiiuokime vienos nuopjovos tr. is
briaunainis - piramid su pagrindu ABC
ir virne D.

I ios lentels nustatome vis galim


baigi skaii ir nagrinjamiems
vykiams palanki baigi skaii.
m
P(X = m)

1
1
6

Tuomet:
25
PiX
= 3) = ,
v
' 36
_5_
P(X = 2) =
36'
6_ 1
P(X = 1) = =
36 ~ 6
1
Ats.: - .
6

2
5
36

3
25
36

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Jos auktin yra DC = .Pagrindo


plotas Sabc

Nr.

16

Sprendimas/ Atsakymas

Pavaizduokime iekomj figr.


v
\

= 1 AC BC =

43-

B/
'^Ac.
I
II-r P T I
0

Todl ios piramids tris


v - - I f - ) 2 - f i
~ 3 * 2 Iv 2 J ' 2 ~ 48 '
Vadinasi, likusio kno tris yra:
.
=V-SVpk.=
O

'5

= 5- 3 .
48
6 6
Iekomasis santykis bus:
5
iz

t7
= - 8

Iik.

v
,

17

18

-3-2-1 -

6'

I l
3 4 5

I
6

1 bdas
Randame t a k u i , B, C, D, E
koordinates A(-1; 0), B(2; 1),
C(2; 0), )(-1; 0), E(-1; 2). Tuomet
AC = 1, BC = 1, AD = 2, DE = 2..
AD1ED

i3

1 2

AC1BC

2
2
2 bdas
Kai - 1 < < 1, tai | - 1 1 = 1 - ;
kai 1 < < 2 , tai I - 1 1 = - 1 .
Plotui apskaiiuoti sudarome
integral:
1
2

Ats.: .
6
Sakykime, alyje i viso gyvena a
gyventoj. Tada pirmadien sirgo 0,1a
gyventoj, o buvo sveiki 0,9a gyventoj.
Iki penktadienio
pasveiko 0,1 0,1a = 0,01a gyventoj,
o susirgo 0,1 0,9a = 0,09a gyventoj.
S= J(l-x)ifr+J(x-l)it =
Todl penktadien sirgo
0,1 - 0,01 + 0,09 = 0,18 gyventoj,
(1-)2
(-1)2
t. . 18 % gyventoj.
Ats.: 18 % gyventoj
-i
1
veskime koordinai sistem. Tegu
abscisi ais nukreipta atkarpa C1C,
= - ( 0 - 2 ) + ( i - 0 ) = 2 + i = 2,5.
ordinai - atkarpa AD (takas A koordinai pradios takas). Tuomet
Ats.: 2,5.
>(0; 1) - parabols virns takas,
Vandens, esanio inde, turis lygus
19.1
parabol eina per takus C1 (-4; 0) ir
3nr dm\ Kubo dalies, esanios vanC(4; 0).
denyje, tris lygus I6x dm3. Sudj
Lto
iuos trius, gauname bendr tr
9
S,

I parabols lygties
y

= O X

+ 1

ir slygos, kad parabol eina per tak


C(4; 0), apskaiiuojame koeficient a:
1
0 = 16 + 1 => a =

3w + 16x . Patalpinus j inde (kurio


pagrindo spindulys
y r), vandens auktis
.
...
3 - +16x 16x ,
bus n(x) =
= 3 h dm.
Kf
7V~
Pastaba. Galima i karto apskaiiuoti
aukio pokyt 16x

Nr.

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Sprendimas/ Atsakymas

1 ,
Kad kubas, padtas ant indo dugno,
19.2
+1.
visas nebt apsemtas, turi galioti
16
nelygyb
Kadangi tako B koordinats (2; 0), tai
64
atkarp EB ir E] B^ ilgiai yra:
h(4) = 3 + r- < 4
1
1 3
TW
EB = E]1 B]
4+1 =1 = - .
1 =
(lygyb galios, kai vandens lygis bus
16
4 4
lygus kubo briaunos ilgiui - tuomet tik
Tuomet
kubo virutin siena bus neapsemta).
CE = C11E11=J4+9
= ^ .
Sprendiame nelygyb:
V 16
4
Be to, BD=B1D = J4 + 1 = V ? .
64
y
< 1 => 2 > 64 =>
2
Bendras reikalingos vielos ilgis visoms
Ttr
atramoms lygus
2 . 64
8
Taigi parabols lygtis y =

.^

=^

= > r z > => r > .

+ 2

. +2./5+1 =
4
3

+ +2j5+l
2

Jn

8
Ats.: -=.
Jn

= |(/73+4/5+5)
^(8,54 + 8,94 + 5) 11,2.
Ats.: y(V73 +4-75 +5) 11,2 dm.

V11 u d u o t i s
Udavinio eils Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

log - = Ioga a" 1 = - 1 .


aa

Sprendimas/ Atsakymas

1,22

Vadinasi, log 1 a = Ioga .


a
a
i funkcij grafikai neturs bendr
tak tik tuomet, kai lygi sistema
-

Jy = ax2 + 6x + 3,
[y = 2x - a
neturs sprendini.
ekvivalenti sistemai

Nr.

Paymkime - atstum, kur turi


nuvaiuoti dviratininkas, kad priekinis
dviraio ratas apsisukt 1 apsisukimu
daugiau negu galinis. Pagal slyg

,
Ioga a
1
log^fl = - - = = - 1 ,
a
Ioga a

sistema

I ia 0,02x = 1,2 1,22 = 73,2 m.


Ats.:. 73,2 m.
Kitas sprendimo bdas
Tarkime, - priekinio rato apsisukim
skaiius. Sudarome lygt
1 2 2 - 120 = 120 .

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

I " +4: + 3 + = 0,

[y = 2-a,
kuri neturi sprendini, kai galioja
nelygyb:
2

4 - a ( 3 + a) < 0 <=> -a

Treias sprendimo bdas


122-120 = 2,
120
. ,.
- y - = 60 - nustatomas apsisukim

- 3a + 4 < 0 <=>

<=> a e (-co; - 4) (J (1; +

Ats.: a e (-oo; - 4) U (1; + oo).

10

12

64 +160 = 224 Lt.


224-0,75 = 168 Lt,
168
100 % = 0,21 %.
80 000
Ats.: 0,21 %
Duotoji nelygyb ekvivalenti
nelygybi sistemai

11

Ux-2)(x+ 3)(x-4) > 0,


\x*4.
Interval metodu gauname jos
sprendini aib:

14

Sprendimas/ Atsakymas

I ia
: = 60.
60 122 = 73,2

13

skaiius.
60-122 = 73,2 m.
Pirmj bokt achmat lentoje padti
galime 8-8 = 64 skirtingais bdais.
Antrj bokt, kur galt nukirsti
pirmasis, galime padti 7 + 7 = 14
skirting bd kiekvienam pirmojo
bokto uimtam langeliui. Pagal
daugybos taisykl achmat lentoje
bokt por galime padti taip, kad jie
vienas kit nukirst, 64 14 = 896
skirtingais bdais.
Ats.: 896 bdai.
o,(3)
= I, 1 - 3 * 3 - 1
U
W
3 8
L 3J 3

1 . 3 * - = ! , 3X = i , x=o.
8
3 3
Ats.: [-3; 2] U (4;+ oo).
Ats.: 0.
pirmj sektori galjo nekristi n
Tegu staiakampio kratini ilgiai yra:
vienas rutuliukas, kristi vienas, du ar- 15.1 EF = HG = X cm, EH = FG = y cm.
ba visi trys. Taigi atsitiktinio dydio X
I trikampi ABC ir FBG panaumo:
galimos reikms yra 0, 1, 2, 3. Bandy10
8
5
.
mo vienodai galim baigi aib
=
=> y = (8-x).

8-jc
' 4
'
sudaro 8 elementai. Tarkime,
rutuliukai sunumeruoti skaiiais 1, 2,
Tuomet staiakampio EFGH plotas
3. Patekim pirmj sektori
ymkime P, antrj -A. Tuomet
yra S = xy = ^-(8* -2).
baigi aib simbolikai galima
Suraskime ios funkcijos maksimumo
urayti taip:
15.2
1 A, 2A,3A^X
=0
tak: S'= | ( 8 - 2 x ) = | ( 4 - x ) .
1 P, 2,
1A, 2P,3AI=^X
1A, 2A, 3P

=1

1 P, 2P,
IP, 2A, \ => Z = 2
, 2P,

5" = 0 , kai = 4. Tai maksimumo


takas (nagrinjamos funkcijos
grafikas yra parabol, kurios akos
nukreiptos emyn).
Kai = 4, tai y = 5, ir atitinkamo
staiakampio plotas S = 20.
Ats.: S = 20 cm2.

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

IP, 2P, 3P => ^ = 3


Pagal klasikin tikimybs apibrim

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

16

Z Bi AB yra duotojo dvisienio kampo


tiesinis kampas, nes B1^l _L AD ir
BALAD

P(X = i) = ( = 2) =
Ats.

0
1
P(X = m)
8

.
1
3
8

. Todl Z BiAB

= 60.

Nagrinjame BxAB.
Paymkime BiA = AB = X (kampas
2
3
8

3
1
8

Z AB, B = ZABBi

180 - 6 0

= 60).

17.1

Kadangi parabol y = - x +1 yra


simetrika Oy aies atvilgiu, tai tako
A koordinats yra A(-l; 0).

Vadinasi, ABiAB
I ia B 1 B = .

Kadangi BiD ir BD kvadrato striai-

17.2

Parabols y = x +1 virns tako


C koordinats yra C(0; 1) (kai = 0,
y = l).
i

ns, tai B1D =BD = xy[2 . A BBiD

taikome kosinus teorem: BB1 =


= BiD2

ACBOA = ](~X2 +V) dx -1


1
_4

18.1

-IBxD

=Ix +2x

- 2 42 xj2

cos ZBDBi

\ vc2

=3

cos ZBDB1 = 3- .

ADBOA =2j(-x2
+l)dx = 2~ =
-1
s
ADBCA -sADBOA ~SACBOA ~
_ 8_4 _ 4
~3 3~3'
.
4
Ats.: Sc adbca
=.
I slygos turime, kad BC = k PC,
AC = k MC ir sakykime, duoti
panas trikampiai ir
= ZMCP

BDcosZBDBi

1 = 2 + 2 - 4 c o s ZBDBi
4 cos ZBDB1

ZACB

= a.

-k -MC k CP sin
c
^ABC _ 2
= A:2
1
'MPC
MC-CP-sina
18.3

+BD2

- + X

17.3

- lygiakratis.

NMPB - lygiagretainis. I ia
1
1
s
NBP = ^sNMPB =
- 5I - S2 ) =

Ats.: cos ZBDB

18.2

3
4

Tegul AM = , MC = y ir Sabc = S
Trikampiai AMN ir MPC yra panas
trikampiuiASC (pagal 3 kampus).
Vadinasi,
fil

Vs

*+y
=

Vs
+y '
Sudedame ias lygybes

Nr.

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas
=

J b f - S i - S

= ZjslS2

Sprendimas/ Atsakymas

yfl+ y[si __ + y _ 1

J
Js

=JslS2.

I ia

ra S1 = 4 cm2 ir S2 = 9 cm 2 ,
turime
Snbp =J4-9 =6 cm2.
Ats.: S

n b p

+y

= 6 cnr.

NEGALI. Jei ie skaiiai but kokios nors geometrins progresijos


bx,b2,b3,...,
b9,... nariais (pvz., am = 1 , an = 7 , ap = 18 , m < n < p), tada galima
bt urayti
7 = 1 qn~m,
18 = 1- qp~m

-]P~m = q(p-m)(n-m) ^
(1)

arba

I ia gautume, kad l p ~ m = 18"~ m .

18""'" = q(P- m )( n ~ m ).

(2)

Pastaroji lygyb nra galima, kadangi, kai m < n < p , deiniosios lygybs laipsnio
pagrindas yra lyginis skaiius, o kairs puss - nelyginis.

V1 2 u d u o t i s
Udavinio eils Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.
7

Sprendimas/ Atsakymas

Isprendiame lygt:
2x = + 2nk, Z,
2
= + k , k e Z.
4
Nustatome sprendini skaii
duotajame intervale

Nr.
8

Sprendimas/ Atsakymas

Duotoji lygi sistema ekvivalenti


sistemai
i1 1 - 1
Ix y
6'
y = x + l.
j v v
1
Is cia i

1
= .
+1 6
-n< + nk<n, k e Z,
4
Kai 0 , - 1,
5
3
x(x +1) = 6 .
- - < < - , k e Z.
4
4
I ia + - 6 = 0 ,
I ia k =-I, k = 0 .
Xj = 3 , 2 = 2 .
is.: 2 sprendinius.
Vadinasi, yj = - 2 , y2 = 3 .
5.: (-3; -2), (2; 3).
Tegux km/h - dviratininko greitis, o y cm/h - marrutinio autobuso greitis,
Atstumas tarp ta paia kryptimi vienas paskui kit vaiuojani marrutini autobus

i
yra y km (12 min = h). Dviratin inkas susitinka su i priekio atvaiuojaniu

Nr.

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Sprendimas/ Atsakymas

3
autobusu kas 9 min = h. Taigi t pat atstum galima apskaiiuoti pagal
dviratininko ir autobuso artjimo vienas prie kito greit ( + y) km/h, t. y.
3
y
(x + y) = y . Ta paia kryptimi vaiuojantys autobusai dviratinink aplenkia kas
45
4,5 km. Laikas, per kur atstum nuvaiuoja dviratininkas, yra h. Kita vertus,
X
45 1
is laikas lygus + , nes sekaniam autobusui, kad jis pasivyt dviratinink, dar
y 5
4 5 45 1
teks papildomai nuvaiuoti 4,5 km. Taigi
=
+ . Sprendiame lygi sistem:

y
5
'3 ,

2(* + = 5
4,5 4,5 1
=
+
r

10

p = 3 *'
I =I = *
^ J
JV

X = 15

Ats.:
Dviratininko
I sprendimo
bdas greitis 15 km/h.
x-2
Paymkime = a . Tuomet turime

II sprendimo bdas
Subendravardikliname
(x-2)2+4-2-2(^-2) ^ 0
2(x - 2)

a + -< 2,
a
2 - 2 + 1 <Q
a

(-1)2<0
a

ios nelygybs sprendiniai yra a = 1, a < 0 .


x - 2
x_2
I ia
= 1,
< 0 . Todl = 4 ,
2
2
x<2.
A: = 7,4.
12.1
11.1
B: y = 7,4 .
Ats.: Imi vidurkiai yra lygs.
11.2

s2 =1((6-7,4)2+(7-7,4)2

= 1(1,96 + 0,16 + 5,76 + 2,56 + 6,76) =


12.2

S2y = 1 ( ( 6 - 7 , 4 ) 2 + ( 9 - 7 , 4 ) 2 +
+ (4-7,4) 2 +(10-7,4) 2 + ( 8 - 7 , 4 ) 2 ) =

Ats.: = 4, <2.
Trikampiai BDA ir CDA - statieji su
vienu smailiuoju kampu, lygiu 45.
Vadinasi, jie - lygs statieji lygiaoniai
trikampiai. Todl:
AB = AC = /2(5/2)2 = 10 => ABAC
- lygiaonis su 60 virns kampu =>
ABAC - lygiakratis =^ BC = 10 .

+ (5-7,4) 2 +(9-7,4) 2 +(10-7,4) 2 ) =

= 1-17,2 = 4,3.
4

((-2)-2)2.
(x-4)2 < 0
(x-2)
'
(x-2)
ios nelygybs sprendiniai yra = 4,
<2.

Trikampis BDC lygus su trikampiais


BDA ir CDA, nes
CD = BD = AD,
BC = AB = AC.
Taigi ir BDC - statusis.

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

= (1,96 + 2,56 + 11,56 + 6,76 + 0,36) =


= 1-23,2 = 5,8.
4
A-S2x= 4,3.
B. s2= 5,8.

13

15

Ats.: A klass rezultat isibarstymas


apie vidurk yra maesnis.
Lygties apibrimo srit nusako
nelygybi sistema
Jx - 2 > 0,
| l - x > 0.
Si sistema neturi sprendini, t. y.
duotosios lygties apibrimo sritis yra
tuia aib. Vadinasi, duotoji lygtis
neturi realij sprendini.
Kitas sprendimo bdas
Keliant abi lygties puses du kartus
kvadratu ir gavus kvadratin lygt
Atsitiktinio dydio X galimos
reikms 0, 1,2.
Nordami apskaiiuoti i reikmi
gijimo tikimybes sudarykime
bandymo baigi aib.
Paymkime rutuliukus skaiiais 1 ir
2, o galimybes patekti pirmj,
antrj arba treij sekcijas atitinkamai raidmis P, A ir T.
Tuomet bandymo baigtys tokios:
IP 2A]
IA 2P
LP 2 T
\T2P

x =\

14

P(X = O) = P(X = I ) ,

Duotoji lygtis ekvivalenti lygiai


- 2 Iog2 I = -2.
Iog2 y = 1I ia
= 2,
2
= A.
Ats.: A.

16.1

I paveikslo duomen (parabol eina


per takus (-3; 0) ir (3; 0)) uraome
jos lygt y = k(x + 3)(x - 3).
Duotoji parabol taip pat eina per
tak (0; 3). Vadinasi
3 = /c(0 + 3 ) ( 0 - 3 ) . I ia k =
o iekomoji parabols lygtis
y =-!(X2-9).

16.2

Plotui apskaiiuoti sudarome integral


2

j(X2-A)
-2

S1

IA 2A]
IA 2T
X =O
IT 2A
\T2T
\P 2P =>X = 2
Pagal klasikin tikimybs apibrim

Sprendimas/ Atsakymas

Pastaba. Apskaiiavus trikampio BDC


kratines ir nustaius, kad dviej j
kvadrat suma lygi treiosios
kvadratui, pagal Pitagoro atvirktin
teorem - trikampis statusis.

dx =
2

Ax/

- 2

=- ! [ - 8+-8l =- i - f - ]=
313
3
J
2 { 3 J 3
16.3

Sudarome integral kreivs, apribotos


1 2
parabole y = - ( x - 9) ir Ox aimi,

P(X

-2)=1-.
9

plotui apskaiiuoti

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Taigi skirstinys yra


/ks.:
m
P(X = m)

17.1

Nr.

0
4
9

1
4
9

S2=\(x2-9)dx

2
1
9

27
Ani
AB~
=
4
Vadinasi
2

V = n-AB
=

11-2
A

.3

-9x

Turime, kad sferos paviriaus plotas


2

-3

-3

S = AnOB . T. y. AnOB = 27 .
97
I ia OB2 =. I AOB turime,
4
2
kad
AB =OB2 -OA2,
t. y.
2

=
4

= - 1 ( 9 - 2 7 + 9 - 2 7 ) = - 1 - ( - 3 6 ) = 12 .
Randame ubrkniuotos figros plot

Tl-X
.
4

S = S7 - S 1 = 1 2 - - = 6 - .
V = U-AB2

AD = n21

- = .

AD =
= ^(27x-x3).

n
3
= (27x - ).
A
18.1

17.2

Sprendimas/ Atsakymas

MBL ~ KBC

Kintamasis gali gyti reikmes


O < < 2 OB, t. y. O < < / .
Randame

BM=-BK=-AB
3
9

18.2

-AB

AD AK
AL~ AM ~ 1 AB~
9
=> AD = -AL =>
7

3
1 ^

=> DL = AL-AD = -AL.


o kai 3 < < / 1
V(x) < 0.
18.3 Sdbc = SBLD +SDLC Vadinasi = 3 - maksimumo takas.
= -BLDLsinZBLD
+
duotj sfer brto didiausio
2
ritinio tris
+ -CLDLsinZDLC
=
3
= = .
2
= 1.(213-3 )
Ats.: V =

Iln

= -( -BL
1\2

AL smZBLD +

+ -CLALsmZDLC1
2

1
3

=>

= | 1 --\AB
9J
AKD ~ AML =>

kai 9 - x = 0 .
I ia turime kritinius takus
= - 3 (netinka) ir
= 3.
Kai 0 < < 3, turime, kad
V'(x) >0,

BL
BC

AM = AB-BM

'() = - ^ ( 2 7 - 3 2 ) = | ( 9 - 2 ) ;
V'(x) = 0,

BM
BK

= y (SABL + SALC ) = ^

= -AB.
9

V1 3 u d u o t i s
1
B

Udavinio eils Nr.


Teisingas atsakymas
Nr.
7

2
C

Sprendimas/ Atsakymas
1-3*
1-2*

<0

1-2*

<0

Nr.
9
9

M )
I bdas. Jei atstumas tarp miest yra s
km, o grimo greitis * km/h, tai
25

s
s
30 *
2-30*

=35.

,c
= 35 <=> * = 42.

* + 30
Ats.: 42 km/h.
II bdas. Jei atstumas tarp miest yra
i km, o grimo greitis * km/h, tai
s
s 2s
30 * 35
1
1 2 n
210-5* n
+
= 0=>
= 0=>
30 * 35
210*
=> * = 42.
Ats.: 42 km/h.

5
C

6
E

Sprendimas/ Atsakymas
BC = AC- AB = ~n-m.
->
i fi->
KL = KC+ CL = n-m .--m =
2V
2
y
i
-*
= -/ .
2
- >
->
KL = n-m .
2

Ats.: e
8
8

4
D

3
B

10

^"5)=lolg(6*-5) = lgx2o
21g*
<>* 2 = 6 * - 5 .
ios kvadratins lygties sprendiniai
* j = 1, *2 = 5 .
Ats.: 5.

11
11

/'(*) = - 2-e~x
/'(0) = - 2 = - 2
y = 2 - 2(* - 0) = - 2 * + 2
Jei tako M abscis urayta kaip 0,2.
/'(*) = - 2-"'

12

1
/'(0,2) = - 2 - e ' = - 2 e " 5 = - A
ile
2
2 /

2
12

q s i

C^C

I bdas. OiO2OtiO4 - lygiaon


trapecija, O2O3 =8, OiO4 = 1 6 .
AO 1 0 2 O 5 (AO 4 O 3 O 5 , AO5 O 3 O 4 ) lygiakratis, kurio
O1O2 = O 2 O 5 = O 5 O 1 = 8 , o
2

h=V8

-4

=4/3 .

SQ1O2O3O4 = ^ - 4 / 3 =48/3.

13

I bdas.
JC
(l + cos*) tg = 0 .
l + c o s * = 0 , = + 2, k sZ;
(arba * = + 2&,

e Z),

(arba * = - + 2~, / e Z).

tg = 0, * = 2nk, k g Z;
2
* * + 2 /, k e Z.
Ats.:

2nk,keZ.

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

_ 4

_ 8

^ ipjovos

360
^utuuotos

Nr.

(1 + cos ) tg = 0 => sin = 0 .

sin = 0 , = 2 Jifc, k e .

= 48/ - 9 = 24(2/ - ).

+ 2, k e .

Ats.: Suituiuotos = 24(2V3 - ).

Ats.: 2Jifc1fce Z

II bdas. OxO-,Os
(AO4O3O5, AO5O3O4)

- lygiakratis,

kurio O1O2 = O2O5 = O5Ol = 8 cm,


2

h = J,

-4

Si

=4/3 cm.

4 2
360

^AO1O2O3

oU

8
3

'-III

3-Spjovos =

X2 - 5x +6-k2

0;

= 3 - 8 ^ 7 3 - ) = 24(2^/3-) cm .
S utuuotos = 24(2/ - ) cm2.
I bdas.
Tarkime, kad juvelyras gamins dirbini,
kuriame yra Ix gram aukso ir 12x
gram sidabro.
Ix + 12x = 38 => = 2. Taigi,
juvelyrui reiks 14 g aukso ir 24 g
sidabro. Tarkim, kad turimuose
lydiniuose aukso ir sidabro
atitinkamai yra: y ir 2y gram, 2z ir 3z
gram. Tuomet:
fy + 2z = 14,

=> z = 4, 7y = 6.
[2y + 3z = 24

.:

Taigi, juvelyrui reiks paimti 3 v = 18


gram vieno lydinio ir 5z = 20 gram
kito lydinio.
Ats.: 18 gram; 20 gram.
II bdas.
Tarkime, kad juvelyras gamins dirbin,
kuriame yra Ix gram aukso ir 12v
gram sidabro.
Ix + 12x = 38 => = 2. Taigi,

= 1 + 4 fc2.
Ivada.
I bdas. Kadangi diskriminantas su
visomis realiosiomis k reikmmis yra
teigiamas, tai funkcijos grafikas kirs Ox
a dviejuose takuose.
II bdas. Randame sprendinius
X12 = 5

3 i*] =

15

I bdas.
(x-2)(x-3) - fc2 = 0;
D = 5 - 4 ( 6 - f c ) = 2 5 - 2 4 + 4fc2 =

= 16/ - 3 y = 8(2-y/3 - ) cm2.


S utuuotos

14

= | 8 4 / 3 =16/3 cm 2 .

Sao1O2O,
j ipjovos =

Sprendimas/ Atsakymas

II bdas.

2 + 1

. Kadangi su
n

realiomis k reikmmis 4fc +1 > 0 , tai


Xy X2 funkcijos grafikas Ox a kirs
dviejuose takuose
II bdas.
Sudaroma kvadratin lygtis
Paskaiiuojamos parabols virns
tako koordinats (2,5; -0,25 - fc2) arba
virns tako ordinat -0,25 - fc2
Daroma teisinga ivada: kadangi
parabols akos eina vir ir virn
yra emiau abscisi aies, parabol kirs
abscisi a dviejuose takuose
III bdas.
Sudaroma kvadratin lygtis
Atskiru atveju, kai fc = 0, parodoma,
kad parabols virn yra emiau
abscisi aies bei parabols akos eina
vir
Pagrindiama, kad bendruoju atveju
parabols virn bus emiau jau
nustatytos atveju k = 0 virns, ir i to
daroma teisinga ivada apie parabols
ir abscisi aies sankirt dviejuose
takuose.

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

juvelyrui reiks 14 g aukso ir 24 g


sidabro.
Tarkim, kad vieno lydinio juvelyras
paima a gram. Tuomet:
a 2-(38-a)
= 14: a = 18 (arba
3
5
2 a 3(38-a)
= 24: > = 18).
3
5
Tuomet kito lydinio jam reiks
38-18 = 20 gram.
Ats.: 18 gram; 20 gram.
III bdas.
Tarkim, kad vieno lydinio juvelyras
paima gram, o kito - y gram.
Tuomet
+ y = 38,
= 38 - y ,
2y
+ 5x + 6y _ 7
1_
3 5
2x 3y 12
IOx+ 9 ~ 1 2
+
3
5
x + y = 38,
190+ y
7
380-y ~12

16

17

= a 2 + (2acosC) 2 -2a (2a cos C) cos .


Atlikus pertvarkius gauname:
?
7
c =a =>c = a . Todl trikampis
ABC yra lygiaonis.
1) I viso yra 6 baigtys:
(7; 8), (7; 9), (7; 10), (8; 9), (8; 10),
(9; 10), kur pirmasis poros skaiius
rodo Jonui tekusio saldainio svor,
antrasis - draugui.
n = 6,m = 2, P(X = S) = - = - .
6 3
2)

= 38 y,
19y = 380 '

X
P(X)

7
1
2

8
1
3

9
1
6

1 1 1 2
3) EX = 7 - - + 8 - - + 9 - - = 7 - .
2
3
6
3

= 38-20 = 18.
Ats.: 18 gram; 20 gram.
VfB1C1 \\BC, nes BB1C1C staiakampis, todl B
1|
(A1D1CB). Pagal tiess ir ploktumos
lygiagretumo poym: jei ties, nesanti
ploktumoje, yra lygiagreti kuriai nors
tos ploktumos tiesei, tai ji lygiagreti
ir ploktumai.
2) Z A1BA = 30, nes tai yra duotojo
dvisienio kampo tiesinis kampas.
K1
AA1 = ABtg 30
= ^a.
3) AB =a, AA1 = Sa, AD = 2-a.
/7
V(a) = ^-(2-)

Pertvarkome duotj lygyb:


a-b
= 1 - 2 cos C =>
=> 1 = 1 - 2 cos => b = 2a cos .

Pagal kosinus teorem:


2
2 ?
c = a +b - 2ab cos C =

y = 20,

18

Sprendimas/ Atsakymas

pi
= ^-a2

(2-a)

19

1) y = V2x, > 0 ,
2

y 2 = 2x => =
.
2

Atvirktin funkcija duotajai


1 j , kai > 0 .
g(x) =
2) V2x =x 2 .
'
2
Paklus abi lygybs puses kvadratu ir
atlikus pertvarkius, gaunama:
^ 2 - 3 j = 0, = 0 , = 2 .
2.
3) S = J f

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

V'(a) = 4 ^ / 2 .
4

2
= i---]-o=!
^ 6 j
3

^ a-V3fl
R 2 = n0 .
3

/lis.: l i plotovnt.
4

a = 0 (netinka), = y .
I

4,
3
32V3

20

64V3_32V3

UJ
27
81
81
m - tosios grups paskutinis skaiius yra lygus m2, 0 pirmasis skaiius yra
/

(m - 1 ) +1. Grupi nariai sudaro aritmetines progresijas, kuri d = 1. Todl m 7

tosios grups paskutinis narys m = (m-1) +1 + (n - 1 ) 1, kai n yra m - tosios


grups nari skaiius => n = 2m - 1 .
m - tosios grups (aritmetins progresijos) nari suma
2
2
i).
m + 1)(2w
s = ( m - l ) + l + m
(2m
1) = ( m 2
.: = ( r a 2 - m + l ) ( 2 m - l ) .

V1 4 u d u o t i s
Udavinio eils Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.
8

Sprendimas/ Atsakymas
2

Ig(IOx ) Igx = I ~
(lgl0 + 21gx)-lgx = l ~

Nr.
9
9

Sprendimas/ Atsakymas
JJ xx 22 + xy = 10,
2

jy +xy = 6

fx(x + y) = 10,
fx(x

* + 30 = 6

~ 2Ig + Igx - 1 = 0 =>


=> (lgx)i = - 1 ,
(1S^)2 =\

10

= >
8 2 r

=> ^ y 2 =6 =>
y(x + y) = 6
3
3
=> 1=~2'2 = 2>

Ats.: , / .
10
5 + 9x-2x2 ^ 0
!3-
_ | 5 + 9 x - 2 x 2 >0, _
3

5
_5

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

11

2x - 9x - 5 < O, ___
3

Sprendimas/ Atsakymas

rodysime, kad i vektori AB , BC,


>

>

CD ir DA tik du vektoriai yra


kolinears. Randame i vektori

(2x + l)(x - 5 ) < O,


3

>

>

koordinates AB{5; 5), BC{-1; - 2),


(2x + l)(x - 5) < O =>
CD(-3; - 3) ir DA{-1; 0). Matome,
>

kad vektoriai
ir CD yra
kolinears, nes j koordinats yra
- >

Ats.:

12

;3lu(3;5]

sin2x + cosx = O ,
2sinxcosx + cosx = 0,
cosx -(2sinx +1) = O,

13

cosx = O, = + nk , k e .
2

+ 4 5 000

Tik dvi reikms X11 = - , x 7 =


2
2

+ 30

sinx = - I , : = ( 1 ) " ^ + ,
,
n e Z. Tik dvi reikms X33 =
6

= 50.
Taigi bendrovje Diaugsmas" yra
50 + 30 = 80 darbuotoj.
Ats.: 80.

X4 = - yra intervale [-; ].


6
.
f 5


^ '

16

J (x

15

2 + I) cbc = ? X 2 + X

62

Tada AD = DC = a, AP = PB = - ,
2

RC = .
3

Jei per dien pagaminama ir


parduodama ton produkcijos, tai
gaunamas pelnas bus
P(x) = 220x - 0,45x 2 - 40x - 2000 =

= -32 + 4
-1
5
5
5
Kvadrato kratins ilg paymkime a

BR = ,
3

=1800,

- = 1,1-1800
n
1980n + 45 000
1 800,
+ 30
=1980

yra intervale [-; ].

14

proporcingos, BC ir DA nekolinears (koordinats nra


proporcingos). Taigi keturkampis
ABCD yra trapecija, kurios pagrindai
AB ir DC.
Paymkime raide darbuotoj, kurie
dar negavo atlyginimo, skaii.
Tarkime, kad jiems i viso buvo
imokta Lt. Pagal slyg sudarome
lygi sistem:

= 180x -0,45x 2 -2000.


P'(x) = 180-0,9x = 0
180
=
200.
0,9
Kai <200, P'(x) > 0 .
Kai >200, P'(x) < 0 .

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas
2 a/3

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

a/3

=> = 200 yra P(x) maksimumo


takas.
Ats.: 200 ton.
Sakykime, n - klausim, kuriuos
17
Aistis
pasireng atsakyti, skaiius
A
a
D
(n
<
16).
Tada tikimyb, kad jis
I staioj o trikampio PAD pagal
atsakys abu atsitiktinai itrauktus
Pitagoro teorem gauname
klausimus, skaiiuojama pagal formul:
2
2
n(n-1)
PD J l f + a = ^ , P D = ^ a
4
2
;
n(n-1)
P=- 1615
1615
Analogikai i trikampi RCD ir

UJ

PBR: RD2 = ^ f j +a2

= ^ f ,

RD = ^ a ,

36

V 3

PR=-a.
6
Tada i trikampio PRD pagal
kosinus teorem gauname
PR2 =
= PD2 +RD2
25 2
-a =
36'
5

= a2 a2 - 2
4
9
cos a =

^
2

-2-PD-RD-cosa,

Vs

Vio

Pagal slyg
n(n-1) 7
(-1)>210:
16-15 " 8
n2 - n -210 > 0 =>
=>ne(-oo;-14]U[l5; + oo)
Kadangi n - natralusis skaiius, be to,
n < 16 , tai n = 15
Ats.: 15.
Indo pjvis ploktuma, nuo indo
18.1
dugno nutolusia atstumu r,
pavaizduotas paveiksle
(O1, O2, O3, O 4 - gaut maj
skrituli centrai, O - gauto didiojo
apskritimo centras).

a-cosa,

, , o

=> a = 45 .

\Ats.: 45.
Po n laiko interval, kuri kiekvieno
19
trukm 15 minui, naujien inos
1 + 2 + 4 + 8 + ... + 2" +1
gyventoj. Naujien inos visi
miestelio gyventojai, kai galios lygyb
n+1

15

1 + 2 + 4 + 8 + ... + 2
=2 - 1 .
Kairje lygties pusje yra geometrins
progresijos nari suma, kuri lygi

Besilieiani rutuli, padt ant indo


dugno, centrai vienas nuo kito nutol
atstumu 2r. Indo dugno skersmuo yra
lygus O 2 O 4 + 2r. Kadangi
O 2 O 4 =J(2r)2 +(2r)2 =V8 r2 =
= 2j2r,
tai indo dugno spindulys yra
O O 2r 2j2r + 2r
R= 2 4 + =
2
2

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

+2

2"
-1
2-1
Tada
ort+2
-i
2

= 2 15
2-1
2n+2 = 2 1 5 >

18.2

1,

Sprendimas/ Atsakymas

Taisyklingos piramids pagrindas yra


kvadratas, kurio kratins ilgis 2r. Jei
O 5 - penktojo rutulio centras, tai
piramids auktin yra
O5O = ^ O 5 O 2 2 - o o f =

= V(2r) 2 -(/"V2) 2 = VzIr2 - 2 r 2 =


n + 2 = 15,
= rV2 .
= 13.
Taigi laikas, per kur naujien suinos
Indo auktis
18.3
miestelio gyventojai, yra
H = O 5 O+ 2r = r4l+2r.
13 15 min = 195 min = 3,25 h =
Indo tris
= 3 h 15 min.
V = JIK 2 # = ro-2(V2+l)2 -r(V2+2) =
Vadinasi, naujien visi inos, kai bus
=-3(10+ 7/2).
7 h + 3 h 15 min = 10 h 15 min.
Vis inde esani rutuli tris yra
Ats.: 10 h 15 min.
j* 4 3 20 3
F11 =5 K =ra .
3
3
Taigi ind daugiausiai galima pilti
V2 =V-V1
= -3(10 + 7/2)-- 3 =
=

ra3

+ 7/2 j (cm3) vandens.

V1 5 u d u o t i s
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

8.1 2340000:3,12 = 750000


Ats.: 750 000 akcij.
9.1

2(x - 1 ) > 0,4


-1>0,2
Ats.: > 1,2 .

9.2

5x-X2-7<0
2

, ,
x -5x+7^n4
(arba
> 0 ),
X

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

8.2 3,12 Lt - 96 %,
8.2
Lt - 100 %,
312100
=^
=3,25.
96
Ats.: 3,25 Lt.
10.1

-1 _ T.
2x - 1 = 2
=1,5
Ats.: = 1,5 .

= 1,5
^

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

5x -

Nr.
10.2 3

- 7 = 0,
2

(arba - 5x + 7 > 0 su visomis


realiomis reikmmis).
Ats.: e(0; + oo).

12

= 2 cosx + 1 .

sinx ctgx = 1
cosx
sinx
=1
sinx
cosx = 1
=2nk, k e Z
Kadangi sinx ^O =>x n k , tai lygtis
neturi sprendini.
Ats.: Sprendini nra.
2 bdas.
2

(1 - 3 + 9) = 7

(arba 3-3* - 9 3 +23

D <0=>5x - X - 7 < 0
su visomis realiomis reikmmis

11.1 Ats.: f'(x)

Sprendimas/ Atsakymas
+1

+1

=7),

7 = 7,

+1

3*
=1,
+1 = 0,
=-1.
Ats.: = - 1 .
11.2 Ats.: = / '() = - 1 .
1 bdas.
13
sin(a + ) sin(a - ) =
7
7
7 9
= sin a cos" - cos a sin =
= (1 - cos 2 a ) cos 2 - cos 2 a ( l - cos 2 ) =
2

= cos - c o s a cos - c o s a +
2

+ cos acos = cos - c o s a.

cos - cos =
(cos - cos a)(cos + cos a ) =
. + . 1 -
+
-
= -2sinsin 2C0SCOSj=
2
2
2
2
. + . -
+
-
= 2smsin
2cos
cos
=
2
2
2
2
. + tl
+ _ . -
-
= 2sin
COS
- -2sin
cos
=
2
2
2
2
= sin(a + ) sin(a - )
14.1

0,2 + a+b +0,25 = 1 ^a+b


=0,55,
Ja +b =0,55,
{a+b = 0,55, ^
14.2
EX =0-0,2 + \-a+2-b +3-0,25 =
[a +2b =0,8 ^ [b =0,25
=a+2b +0,75 => a +2b + 0,75 = 1,55 =>
Ja =0,3,
a+ 2b =0,8.
^{b= 0,25.
Ats.: a =0,3, b =0,25.

P(Z > 2) = ?(X = 2) + P(X =3) = 0,5.


14.3
Ats.: 0,5.
B
15.2

V
'I

R=I R=I

15.1

Spav=

^ 1 ^ - = 0,7693 m2,

0,9 m2 - 100 %,
0,1307 m 2 - %,
100-0,1307
=
,
0,9
14,5 %.
Ats.: 14,5 %.

Nr.

Sprendimas/Atsakymas
1 bdas.
2 =

=> 2 = => 2r = / .
2
4 lygiakratis, nes
=BC = = 2 r.
2 bdas.

Nr.

Sprendimas/Atsakymas
2- = 0 => =2,
16.1
B (2;0).
2=2-x,
2 + - 2 = 0,
=-2 arba = 1,
(U)
.: B (2;0),4 (1;1).

C
_ 7t ^ " ^ C
_./
" puskr.
2
on
'
KR2
,
2
= Tvl =>
= nrl,
2
2

16.2

A. /

5 = 1 .
3 2 6
5
Ats.: - .
6
[vykiai nepriklausomi, todl
18.1
18.1
1 1
1
P (atvirto trys karaliai) = -1 = .

^ D /0
1

1
Ats.: - .
4

1 bdas.

18.2
MN =OC,

tai

iekomasis

kampas yra C ^OC .


AOCC1 kratins yra:
OC =V2 ir C C 1 =2,
IgZC1OC
ZC1OC

= J = = V2,
=arctg Jl

Ats.: ZC1OC
2 bdas.

=|,

S 22 = U i = A ,
2
2

Bi-U- J c
J
/PC-VN
A1'" .f yD

Kadangi

+S2,

Sl=\x2dx
0

U=r,
2
I =2r.
AABC lygiakratis, nes
AB =BC =AC
=Ir.

17
17

S =S1

=arctg Jl .

Kadangi MN = OC, tai iekomasis


kampas yra C yOC .
Sakykime,
koordinai
sistemos
pradios takas yra B. Tada:

SK
KS
U I
^KK
/
\ss
, SIC1
/
KK1
4
IJII c T
\
KK2
N.
SK2
\
X SK1
II ,III
KK1
KK2
SK2
I viso vyki n = 3 - 4 = 12.
Palanki vyki (abu karaliai) m = 5 .
P (abu karaliai) = ~ .
Ats.:

5
.
12

Nr.

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

Sprendimas/Atsakymas

MW (-1;1;0) ir 0 C i ( - l ; l ; 2 ) .
cos ZCOC1 =

MN OC i
MN-OC
fx

/2->/

_JL_ /
"/3 ~ 3 '
ZCOC = arccos

/3

/ks'.: ZCOC = arccos

/3

3 bdas.
cos(MN ;OC 1 ) =

MiV 1
|| j

OC 1 =OC +CC 1 =MTV +CC 1


MN -OC1=MN
= MN

(MN +CC 1 ) = MN

+0 = MN

(arba MW
MW

|2

= 2)

MW

/2

cos(MW JOC 1 ) =
M W - Pf xC

+MN-CC1

.
.
/
/s.: Z(MW ; j) = arccos
.
20.1

19

Pagal Pitagoro teorem


AD = VlOOOO+ : m,
DB = 4 0 0 - m.
Tada dujotiekio tiesimo kaina:

ZANB = ZBMA , nes remiasi t pat


lank (arba ZANB =ZBMA =90,
nes remiasi skersmen,
arba
ZMBN = ZNAM , nes remiasi t
pat lank).
ANP ~ ABMP pagal du kampus
(pvz.:
ZANP =ZBMP
(anksiau
rodyta),
ZAPN =ZBPM
kaip
kryminiai).
Jei trikampiai panas, tai
AN

AP

BM

BP

> AN -BP =BM

-AP.

K (x ) = 120 1,25 VlOOOO +


+120(400-) =

= 150Vl0000 + 2 +(400- )120 =


30(5/000 + 2 - 4 x +1600),
kai O <x <400 .

Nr.
20.2

Sprendimas/ Atsakymas
f

K'{x)~

30

Nr.

Jmoo+x2

5x
() = 0=>
/10000+

4 ,

= 4,

5x = 4/000 +2
25x 2 =16(10000 +2)
9x 2 = 160000
2 160000

O ^ 4IHI

400 K(X)

K '(100) < 0,
K '(200) > 0.
Ats.: Dujotiekio maiausia tiesimo

21

Sprendimas/Atsakymas

1 bdas.
Tarkime, kad salje i viso buvo N
kdi sustatyt po
n
kdi
kiekvienoje eilje, kai kds buvo
sustatytos 13 eili. Tada:
N =27(/7 - 7 ) - 3 ,

N = Iln-192.
Taip pat 12 < N < 13n , nes trylikta
eil nepilna,
12 <N,
arba <
[N <13n.
I2n<21n -192 <13n =>
f27n -192 >12/i,
[21n 192 <13 ^
f 15/1 >192,
[14n < 192.
12,8 < n < 13 => /; = 13, nes n - nat7
ralusis skaiius.
N =27-13-192 = 159 (kds).
Ats.: 159 kds.

kaina bus, k a i * = ^ m.
3
2 bdas.
Tarkime, kad salje i viso buvo N kdi sustatyt po n kdi kiekvienoje eilje,
kai kds buvo sustatytos 13 eili. Tada:
N = 21(n-7)-3,
N =27n -192.
Kadangi trylikta eil nepilna, tai
N < 13 n =>
27 -192 < 13/1,
n 5
n < 13 .
7
Kadangi n yra natralusis skaiius, tai n e {l; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13}.
Suskaiiuokime N reikmes su gautomis n reikmmis.
Kai n e [l; 7] => N < 0, todl netinka.
Kai n = 8, N = 24.
Kai n =9, N =51.
Kai n = 10, N = 78.
Kai n = 11 , N = 105.
Kai n = 12, N = 132.
Kai n = 13 , N = 159.
n e (8; 9; 10} netinka, nes netenkina slygos, kad pastaius eilje 7 kdmis maiau,
paskutinje eilje trkt 3 kdi.

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

Kai n = 11, tai N = 105, bet 12 ankstesni eili buvo pilnos: 12 11 = 132,
132 >105.
N = 105 negali bti.
Kai n = 12, tai TV = 132 , bet 12 ankstesni eili buvo pilnos: 12x12 = 144,
144 >132.
N =132 negali bti.
Kai n = 13 , tai N = 159.
159:13 12,2 .
Taigi 12 eili piln, o trylikta nepilna.
Ats.: 159 kds.

V1 6 u d u o t i s
Udavinio eils Nr.

Teisingas atsakymas

Sprendimas/Atsakymas

Nr.
8.1

9.1

56000 L t - 100%,
Lt 70%,
=56000 0,7 = 39200 Lt.
Ats.: 39200 Lt.

8.2

5X " 2 = 1

9.2

5 ~ =5
-2 =0
* =2
Ats.: = 2.
10.1

\2x - 5 > 0,
fX>2'5'
f,
, n =>\
1 =>* >2,5.
[3x +1 > 0
Lt > -

10.2 logo,5 (2* - 5) < Iog 0j5 (3x + l)=>

11

Sprendimas/Atsakymas

Nr.

Po met automobilio kaina


39 200 Lt. Dar po eeri met:
39200 0,856 = 14800 Lt.
Ats.: 14 800 Lt.
(6 - 3 x /,2x - 2 5 = 0
6 - 3x = 0

V'2x-25=0

- = - 6

0,2 - 2 5 = 0

=2

5" x =5 2
=-2

Apibrimo sritis:
0,2 - 25 > 0
5~x >5 2
- > 2
<-2
Ats.: = -2.

f2x - 5 > 3x +1, Jx <-6, _


Jx > 2,5
Ix > 2,5 ""
sprendini nra.
Ats.: Sprendini nra.
1 bdas.
Jei Arnas dirbo vai., tai Simas
12
dirbo + 6 vai., > 0 .
l - x = x - 1 =>
Arnas per vien valand udirbo
i l - >0
i l - <0
arba \
270
480
, o Simas
[I-X=X-I
[x-l=x-l

+6

buvo

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

Nr.

270 ,
,v
480
,
(x +6] =
: :30.

+6
+6
Paymkime
= t , / > 0 . Tada

16
2 16
= > t l = > t = , nes t > 0.
t
9
3
+6 4
= => =18 vai.

3
Ats.: Simas dirbo 24 vai, Arnas 18 vai.
y = / ( * ) + / ' ( * o)(* ~x o)'
13.1
/ ' ( x ) = - 2 x +7,

Sprendimas/Atsakymas
<1

Jx > 1

x=l

[Ox = 0 ^
>1

Ats.: e [l; + oo).


2 bdas.
Kadangi reikinio 1 - modulis lygus
reikiniui su prieingu enklu, tai
reikinio 1 - reikms neteigiamos:
1 - < 0 =>x >1.
Ats.: e [l; + oo).
3 bdas.
Briame funkcij
y = | l - j ir y = x - 1 grafikus.

/ ' ( 3 ) = 1,
/(3)=2,
= 2 + (x - 3 ) ,
y =x - 1 .

Funkcij reikms sutampa kai > 1.


Ats.: e [l; + oo).
13.2

y =x - 1 kerta a take
-
2

+7x - 1 0 = 0,

-Ix

+10 = 0,

13.3

S =Sx

-S2,

S 1 = 1 - 2 - 2 = 2 (arba
3

D = 4 9 - 4 0 = 9,
= 2 ir = 5 (netinka),
B (2; 0).
Ats.: A (l; O),

A(l;0),

S1

= J(x

-\)dx

=2),

i
3

B(2;).

S 2 = j ( - x 2 + 7x -lo)<c
S =2-

= |

7_ 5
6

6 '

S
14

1 bdas.
15.1 A1 =200 , d =100=>
Sakykime, viena gegns dalis m
2-200 + 4-100
Jc s5 =
5 = 2000 ml.
kita 6 - m.
2
Ats.: 2000 ml.

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

Nr.
15.2

/<45

17.2
17.2

30>>\

Sprendimas/Atsakymas

6,003 m3 = 6003000 ml
400 + (n -1)100
,nm.w.
n = 6003000
=>
2

Pagal sinus teorem


n2 +3n -120060 = 0 =>
6-X
X
n = -348 arba n = 345.
sin 45 sin 30'
Ats.: Po 345 valand.
6- = v2x ,
6
+ V'
2,5 m.
Ats.: 2,5 m.
(sin(2x)-2Xcosx-l) = 0
2 bdas.
16
Sakykime, viena gegns dalis m,
sin(2x ) - 2 = 0 arba cosx - 1 = 0
kita 6 - m.
sin(2x ) = 2
cosx = 1
nra sprendini
= 2nk, k e Z
V h ^ T x
X45n
3 0 V
Ats.: = 2 n k , k e Z.
Ivedame statmen h .
Jei vektoriai m k n statmeni, tai
17.1
m n = 0 =>
h =
ir h = {6- ;).
2
2
1
I l n
+
= 0 =>
6- = 4,
3
4 12
6
1
=
7=.

l + V
~ 16'
= 2,5 m.
1
Ats.: =
.
2,5 m.
16
(Lukas; Andrius)
1 bdas.
18.1

(2; 5) => C72 =21,


Kadangi p| = l, tai

(3;4)=>C| =35,
( 4 ; 3 ) = > c j =35,

ia2+a2=1
M9
16
125a 2
L
i 144
H = 2,4,
a = 2,4.
Ats.: a = 2,4 arba a = -2,4 .

(5; 2) => C 7 =21.


I viso siuntinius kurjeriai gali
pasidalinti 21-2 + 35-2 = 112 bd.
18.2 P vU )

'

iL=A.
112 16

5
Ats.: .
16

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

2 bdas.

19.1

jam I = ja jm

=1

" J 9 + 16 " 1 2
12
\a\ = 5
a = 2,4
Ats.: a = 2,4 arba a = -2,4.
19.2

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

ABOD -AECD (pagal 2 kampus)


BO _ OD
EC "CO
3 + 3i l + t
I
1,8
1,8?
0 < i <3.
/(O=
1,2 + 3t'

2,16

l'(t)> O su visomis 0 < i <3 reikmmis =>/(/) reikms intervale 0<t <3 didja.
Didiausi reikm funkcija /(/) gis intervalo gale, t. y. kai i = 3 s.
is.: Po 3 s.
Sakykime, skirtingi natralieji skaiiai yra a,b,c ir d. Tada visos galimos skirtingos
20.1
sumos yra
a+b,b+c,c+d,a+c,a+d,b+d.
(Pvz.: Jei skaiiai yra 1,2,4 ir 10, tai visos 6-ios sumos skirtingos: 3,5,11,6,12,14.)
Ats.: 6 skirtingos sumos.
1 bdas.
20.2
(a+b)+(b + c) + (c +d)+(a + c) + (a + d)+ (b + d) = 3(a+b + c+d),
17 + 18 + 20 + 21 + 23 + 26 = 125.
Kadangi 125 nra dalus i 3 skaiius, tai duotieji skaiiai negali bti sumomis.
Ats.: Negali.
2 bdas.
Sakykime, a < b <c <d . Tada
a +b = 17,
(I)
a +c = 18,
(2)
(2)-(l)=>c -b = 1, (3)-(4)=>c -b =3.
c +d = 26,
(3)
b+d = 23,
(4)
Gavome prietaravim.
Ats.: Negali.

21

Per tris takus visada galime ivesti tik vien ploktum (pvz., ABC ). Tada takas D
nepriklauso tai ploktumai (galima nubraiyti piramid).
Sakykime, ,BllC
ir D 1 yra atitinkamai AB , BC , CD ir DA vidurio takai.

Nr.

Nr.

Sprendimas/Atsakymas
A j S j yra AABC

vidurio linija

DlCi

vidurio linija

>-

yra AADC

=^A1B1

I AC

Sprendimas/Atsakymas

=>

ir DiC \\ AC =>

D \C i I A iB j => atkarpos DiC^

ir ^ 1 B 1 priklauso vienai ploktumai => D j, C , A j

ir B j priklauso vienai ploktumai.

V17 u d u o t i s
Udavinio eils Nr.
Teisingas atsakymas

1
D

2
D

Nr.

Sprendimas/Atsakymas
Iog3 = 2
7.1
Ats.: = 9
log2(x-3)-log2(x-l) = 3
7.2
1 bdas.
Iog2

-1

-3

-3 0

-1
5
= netinka, nes apibrimo sritis

3
C
Nr.

8.1

Iog2 ( x - 3 ) = Iog2 8(x -1)


- 3 = 8(x -1)
5
=
7
5
= netinka, nes apibrimo sritis
> 3.
Ats.: Sprendini nra.

6
D

5
E

Sprendimas/Atsakymas

Ats.: O1 = - 1 ,
a2 = 2.

8.2 a+\ ~a = - 1 - 3 + 4 = 3 = d.

8.3

> 3.
Ats.: Sprendini nra.
2 bdas.
Iog2 (x - 3) = Iog2 8 + Iog2 ( -1)

4
B

Ats.: Duota seka yra aritmetin


progresija, nes gretim nari skirtumas
lygus pastoviam skaiiui 3.
5 _ 2-(-1) + (200-1)-3 2 0 0 _ 5 9 5 0 0
arba S 200 = ~ 1 + 2 5 9 6 200 = 59500
Ats.: 59500.

9.1

225 000-1,4 = 315000 (Lt)


Ats.: 315000 Lt.

9.2 Jei nam valdos ems sklypo


pirkimo kaina, tai (225 000-x) kio
paskirties sklypo kaina
1,5 + (225 000 - x) 1,25 = 315 000
= 135 000 (Lt),

todl

nam

ems sklypo pardavimo kaina


135000-1,5 = 202500 Lt.

valdos

Nr.
10

Sprendimas/Atsakymas
Nr.
Pagal kosinus teorem
BD2 =AB2+ AD2 - 2 AB AD cos ZBAD

Sprendimas/Atsakymas

BD2 = (/)2 + 1 2 - 2 /2 7 cos 45


BD = 5
Pagal Pitagoro teorem:
BlD2 = BD2 + BB2
BxD2 =25 + 144 = 169
BxD = 13 cm
Ats.: BxD = 13 cm.
(x - 2)(x + 2) > 5
11.1
1 bdas.
X2 - 4 > 5

11.2 2 x - 3 < 4
1 bdas.
|2x-3<4

2 - 9 > 0 arba x 2 > 9

[2x-3>-4
Jx < 3,5

+ \
4
-3\

7
/ 3

[x > -0,5
Ats.: e [-0,5;3,5[

Ats.: e (-oo;-3) U (3;+oo).


2 bdas.
X

2 bdas.
3
3
i <
,
>^
2
arba
2
3 - 2x < 4
[2x-3<4

- 4 >5

- 9 > 0 arba x > 9


|x| > 3

3
3
i <
,
>^
2
arba < 2
> -0,5
Ix < 3,5
Ats.: e [- 0,5;3,5}

Ats.: e (-o;-3) U (3;+o).

11.2

3 bdas.

12.1 2 cos2 ( - ) + 3 c o s j y + j - 2 =

( 2 x - 3 ) 2 <16

= 2 cos2 - 3 sin - 2 =

(2x - 3 - 4)(2x - 3 + 4) < 0


(2x - 7)(2x +1) < 0
+ \
- 0 , 5 Ats.: e [-0,5; 3,5}

/3,5

= 2(1 - sin2 ) - 3 sin - 2 =


+

= 2 - 2 sin2 - 3 sin - 2 =
= -2sin" x - 3 s i n x

Nr.

Nr.

Sprendimas/Atsakymas
4 bdas.
|x-l,5|<2

Sprendimas/Atsakymas

12.2 2sin" x + 3sinx = 0


sinx(2sinx + 3) = 0

Remiantis modulio svoka

sin = 0

arba

7//////////////,
+2

2sinx + 3 = 0
3
smx =
2

3,5

X = nk, k Z
Ats.: nk,ke Z.

Ats.: e [-0,5; 3,5]


5 bdas.

nra sprendini

13.1 {(6;6),(2;10),(10;2)}
1 bdas.
13.2
Y(X = 12) = P(6;6) + P(2;10) + P(10;2) =
11
11
11
, 1 1 1
h
h
=3
= , nes
3 3 3 3 3 3
33
3
vykiai nepriklausomi ir nesutaikomi.
2 bdas.
Vis baigi skaiius n = 9. vykiui
palanki baigi skaiius m = 3, todl
=

P(X
2x - 3 = - 4
= -0,5

2x - 3 = 4
= 3,5
Ats.: e [-0,5;3,5]
13.3

= 12) =

1 = 1.
9 3

1 bdas.
?(X = 16) = P(6;10) + P(10;6) = | i + 1

1 2
3 "" 9

4
1
9

8
2
9

12
1
3

16
2
9

20

12

16

20

1
9

2
9

1
3

2
9

P
2 bdas

13.4

1 2
1 2
1
1-12 + 16 + 20 12(H)
=
E(X) = 4- + 8
9
9
3
9
9

.: Kadangi 12 < 13, aidimo aisti neverta.


14.1

14.2 Ats.: Vienas teigiamas sprendinys.

Nr.

Nr.
Sprendimas/Atsakymas
Sprendimas/Atsakymas
1 bdas.
15.1
A E D = AAFD
pagal kratin ir du kampus prie jos ( AD bendra, o ZEAD =
ZEDA

), todl

= ZFDA

DE =

ZFAD,

DF.

2 bdas.
ED

FD
= s i n ZEAD

= s i n ZFAD

AD

AD

ED

FD

AD

AD

ED = FD

15.2

1 bdas.
'AiCD

-DE-AC

AAbd

-DF-AB

AC

_ 2hcB'CD

CD

HCB-BD

BD

>mbd

AB

...

todl

AC

AB

CD

BD

2 bdas.
J

-AC-ADSINZCAD

AAbd

-AB-AD

todl
16

AACD 2

AC

CD

AB

BD'

A^

AACD
jAiBD
1

ir

A B

s i n ZBAD

-CD-DASINZCDA

--BD-DA

sin(l 80 -

1 bdas.
4 0 - X 2 = 2 5 - 2
30
60
2
X = 900
X =30
30

S=

-Lx -25
30

0
Ats.: 600 m2.
2 bdas.

!-X
60

= 2 15x-

180

40-X2 =25-X2
30
60
2 = 900
= 30
30

30

S, = 2 ff 4 0 - - !

\dx = 2 40x -
90

= 1800
30

S1 = 2 | |
=2 25x'-I
180
o
S = S1 -S2 =600 (m 2 ).
2
ATS.: 600 m .

= 1200

= 600 (m 2 ).

ZCDA)

CD_
B D

Nr.
17.1

Sprendimas/Atsakymas

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

nx H = 300
tf = ^ ?
"
, ,
300
. 300 2 J300
,
S =2
+ 2~ =2
~ + 2" = 2
+ 2 =2

V *

17.2

.
17.3 Jei X =,H150 , f tai

S'(x) = 2\ - ^ - + 2
300

2
+ Tixz-

300
H=f
^2
3 150

+ 2 = O

300 + 2 =0

vV
C=

300
-\2
3
v. y

300
150

/lte.: C = 2.

S'(2) < 0
S'(5) >

18

= 2

te.: Kai = I- paviriaus plotas

yra maiausias.
- greitis stoviniame vandenyje
y - ups tkms greitis, x > y
tx - irkluotojo, plaukianio upe, sugaitas laikas
IOx
=
7
-y
X +y X y
t2 - irkluotojo, plaukianio eeru, sugaitas laikas
h= 10

IOx
t11
X ^
Xr
, 5
2
2
2
=
712 = 7)
~
* - < x >
2
2
iv^
X -V
h=

V2

2 2 a
2

>0,
nes -y > 0, , v",s>0, todl Z1 > I2
X
- V

x(x y )
ir maiau laiko sugai irkluotojas, plaukiantis eere.
Ats.: Maiau laiko sugai irkluotojas, plaukiantis eere.
arba t\-t2=

IOx

10

2
i

10>'-

V1 8

uduotis

Udavinio eils Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.
7.1

7.2

Sprendimas/Atsakymas
1 bdas.
Iog2 a 1 = 2 Iog2 a = 2-3 = 6
Ats.: 6.
2 bdas.
Kadangi a = 23 = 8, tai Iog2 82 = 6
Ats.: 6.
2 bdas.
Ioga [4 J J ,

Iog 2 UVaj
Iog2 a

Nr.
7.2

Sprendimas/Atsakymas
1 bdas.
Ioga (4Ja) = Ioga 4 + Ioga Ja =
_ Iog2 4
Iog2

1_ 2

1_7

7
-" - .
6
8.1 " - x > 12
" - -12 > O
2 --12 = O
= - 3 arba = 4

_ Iog2 4Iog
+ Iog
2 Ja _
2
Iog2 4 +^-Iog
i] 2 a
2
log 2 a

2 + A.3

^ii.: e (00;3]U [4;+oo)


8.2

7
^ - .
6
3 bdas.

0,5x +1
- 2

<0
0,5x +1
0,5x +1 > O

1\4-\/ j = Iog8\4V8 j = Iog33 2 2 =

>-2
Ats.: xe(-2;+oo).

7
= 2_ = Z
3 6
9.1

<2

9.2

bx = 3 - 2 = 3
Ats.: b = 3

ft2 = 6

=2
bx 3
Ats.: q = 2
=

9.3

10.1 J l - 1

sn=3-tA=3(2"-l)
"

2 - 1

3(2" - l ) = 9 0 0

'

-9 ~ 5

/ = - = -3,6
5
Ats.: -3,6.

2" =301
Kadangi 301 nra lyginis skaiius, tai
arba
10.2 Jei m Ln, tai mn = 0.
= Iog2 301 i N.
m-n = 3J2 -3J2 - 1 = - 1 ^ 0 .
Ats.: Negali.
Ats.: Kadangi vektori skaliarin
sandauga nra lygi O, tai vektoriai nra
statmeni.

Nr.
11
11

Sprendimas/Atsakymas

1 bdas.

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

12

2
l.f

3201 1 + -^-1-0,9 = 1,08-320, kur


I
IOOJ
p - pelnas procentais.

13.2
13.2

!I <

2 bdas.
0,9 = 1,08 320, kur
n - kaina, u kuri tikjosi parduoti.
n = 384 (Lt)
Ats.: 20 proc.
3 bdas.
320-0,9 = 1,08-320, kur aprocentinis padidjimo koeficientas.
a = 1,2
Ats.: 20 proc.

Kadangi funkcij grafikai kertasi


trijuose takuose, tai lygtis turi tris
sprendinius.
Ats.: Trys sprendiniai.

13.1

/ f

*\

1 + ^ = 1,2
100
p = 20%
Ats.: p = 20 proc.

k -! Miv Ti /

Duts briaunos yra lygios: auktis cm, pagrindo kratins - (60 - 2x) cm.
Tada duts tris
V = x(60-2x) 2 = 4x3 -240x 2 +3600x.

V'(x) = 12x2 - 480x + 3600


12(x 2 -40x + 300)=0
x = 10 arba = 30 (netinka)
0^ p

10 ^ ^

30 V(x)

V'(5) > 0
F'(20) < 0
14.1

Ats.: x = 10 cm.
1 bdas.
P (moneta atvirs herbu) = - j
P (kauliuko atvirtusi akui skaiius
dalus i 3) = - = 1
6 3
vykiai nepriklausomi, todl P (moneta
atvirs herbu, o kauliuko atvirtusi
1 2 1
akui skaiius dalus i 3) =
=
2 6 6
1
Ats.: - .
6

14.2

vykiai nepriklausomi, todl


P (abu kartus moneta atsivers herbu, o
kauliuko atsivertusi akui skaiius
bent
vien
kart
bus
6) =
_ 1 1 (
5 5
11
~ 2'2 \
6 6) 144
Ats.:

n .
144

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

2 bdas.
15.1 6 0 0 - 5 0 x - x =0
I viso baigi skaiius = 2-6 = 12
x = 10 arba = -60
vykiui palanki baigi skaiius
600 + - 2 =0
;n = l-2 = 2, todl () = = = -20 arba = 30
12 6
Ats.: xB =-20; xc = 10.
1
Ats.: - .
6
IO

ZABC = 90, nes tai brtinis kampas


15.2
16.1
S = J(600 - 50x - 2 ]btc + J(600besiremiantis skersmen.
-20
ZACD = 90, nes tai kampas tarp
+ 10x-x )dx =
liestins ir spindulio.
10
ZBCA = ZCAD, nes BC\AD ir AC
600x - 25x 2 *
yra kirstin
ABC ~ DCA pagal du atitinkamai
lygius kampus.
600x + 5x2 *
-20

= 3166- + 7333- = 10500 (m2)


3
3
Ats.: 10500 m2.
16.2 Kadangi AABC ~ ADCA, tai

AR

DC

AC

=
DA

12
Sakykime, apskritimo spindulys lygus x, tai =
15

2
/225+ 4x2

2V225 + 4x =5x
900+ 16x2 = 25x2
" =100
= 10.
Ats.: 10.
17.1 Ats.: 10010 = 2-5-7-11-13
Dalikliais gali bti i skaiiaus 10010
17.2
pirmini dalikli sudarytos sandaugos
pavidalo
2' -5' -7A -1X1 -13"', kur
i, j, k, I, m e {, 1}.
Pagal sandaugos taisykl i viso yra
2-2-2-2-2 = 32
Ats.: 3 2 - 2 = 30.

18

Kai - suoleli skaiius, o N - vis


mokini skaiius, tai
8 - 4 = N,
n a + 5 = N.
8 - 4 = + 5
(8 - ) = 9
,
asN

1
3
5
Ats.: 3 arba 9 suoleliai.

V1 9 u d u o t i s
Udavinio eils Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.
9

Sprendimas/Atsakymas

Nr.

14 + 210 + 36 + 44 + 54 + 62
4 + 10 + 6 + 4 + 4 + 2
=^ =3
30
Ats.: 3 kartus.

Sprendimas/Atsakymas

10.1

50 18 == 900 (Lt)

10.2

45 22 = 990 (Lt)

10.3

990:18 = 55 (Lt)

2,4-1,5-3 = 10,8 (m )
Trinkeli reikia
11.2
10,8-1,05 = 11,34 (m2)
Ats.: 10,8 m2.
Kadangi
trinkels
parduodamos
12.1 /.s.: /'() = 6x
11.3
11.3
dmis, tai reiks 12 di.
Todl trinkels kainuos
12.2
=
55-12 = 660 (Lt)
4 4 ) I.
Ats.: 660 Lt.
\ .*

11.1

13
13

Vi = 40 27 35 = 37800(cm3)
V2=V1

14.1 4-2" 3 = 4 - 1 = 1

50 23- = 37800
33 (cm)
Ats.: 33 cm.
14.3

1 bdas.
15
/-1

1
te.: 2
14.2 f

15(76+1^4(2 + 76]

2-/

(/ - lXVe + 1)=5.
Ats.: 5.
2 bdas.
30-15/+4/-4
2[ - 2 - 6 + -\/

26-11/
/-8

(26-1IV4/6+I)
/-8
26/-66 + 26-11/
/-8
15/-40 5(/-8)
-8
/-8
/4te.: 5.

-2

=V^=3
/3

= (/+1

2 + )=/-1.

15.1 tgx = V3

= arctgV + , i e Z
= + , AeZ
3

Ats.: = + ,k e Z arba
3
= 60 +180A, AeZ

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

3 bdas.
15(V6+l)

4(V6+l)_ 1 5 ( - 4 ) + 2 4 - 4 _ 15V6-40 _ 5 ( - 8 ) _ 5

/-1
2-/
Ats.: 5.
sin(2x) = cosx
15.2
2 sin cos - c o s =
cos x(2 sin - 1 ) =
cosx = O

arba

/-8

/-8
16.1

sin =
2

Ats.: + nk: (-1)A + nk,k e Z arba


6

= 90 + 180A:,A" e Z;

P ( 4 ) = i ; P(A 2 ) = I
Kadangi vykiai nepriklausomi, tai
P(nA2)

= P(A,)-P(A2)=j-

1
Ats.: - .
9

= ( - l) 30 +180, i e Z
16.1

1 bdas.
vykis A1 - pirmadien ras automobil
pirmu
bandymu",
vykis
A2
antradien ras automobil pirmu
bandymu".

x = + nk, = (-1) + nk, kai k e Z


2
6
2

/-8

2 bdas.
Pirmadien ir antradien aukt aplankym pirmu kartu yra galimi 9 bdai, o
palankus yra tik vienas. Todl tikimyb, kad ir pirmadien, ir antradien ras savo
automobil pirmu bandymu P = .

16.2

1
Ats.: - .
9
1 bdas.
vykis A - bent vien dien ras automobil pirmu bandymu". vykis A - kiekvien
dien neras automobilio pirmu bandymu".
|P(A) = I - P ( A )

PG4) = 1 - j j

=I^.

211
.
243
2 bdas.
vykis A - bent vien dien ras automobil pirmu bandymu". Kadangi vykiai pirmu
bandymu ras automobil tik vien i penki dien", pirmu bandymu ras automobil
tik dvi dienas i penki" ir 1.1, yra nepriklausomi ir nesutaikomi, tai
Ats.:

2V
)
\5

= 5-

+C

^ f O
5
13J

8
4
2
1
16
+ 10
+ 10 + 5- +
243
243 243
243
243

(80 + 80 + 40 + 10 + 1) =
243
243
Ats.:

211

243'

Nr.

17.1

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

Sprendimas/Atsakymas

1 bdas.
Parabols lygtis yra y = ( - , ) ( - 2 ) , kur X1 ir x2 yra parabols susikirtimo su Ox
aimi tak absciss. Todl parabols, vaizduojanios angaro krat, lygtis yra:
y = a(x + 8)(x-8)
y = a(x2 - 64)
7,2 = a(02 - 6 4 )
= -0,1125
y = -0,1125(x 2 - 6 4 )
y = 7,2-0,1125x 2
2 bdas.
Parabols lygtis yra y = ax2 + c , kur c yra parabols susikirtimo su Oy aimi tako
arba virns ordinat. Todl parabols, vaizduojanios angaro krat, lygtis yra:
y = ax2 + 7,2
0 = a-8 2 + 7,2
a = -0,1125
y = 7,2-0,1125x 2
Jei dur plotis yra 8 m, tai j auktis
3 bdas.
17.2
2
yra:
Parabols lygtis yra y = ax +bx + c.
y(4) = 7,2 - 0,1125 4 2 = 5,4(m)
Takai,
kuri
koordinats
yra
5,4-8 = 43,2 (m 2 )
(-8;0),(0;7,2)
ir (8;0),
priklauso
Ats.: 43,2 m2.
parabolei.
f 64a - 86 + c = 0,

\b = 0

j64a + 86 + c = 0,

Ia = -0,1125

[c = 7,2;

[c = 7,2

Parabols,

vaizduojanios

angaro
2

krat lygtis yra v = -0,1125x + 7,2.


1 bdas.
18.1 / ( 0 ) = I ( 0 - 2 ) 2 ( 0 + l ) = l
17.3
Priekins angaro sienos plotas yra
lygus:
/W=O
8
!(x-2)2(x + l)=0
S p,.sienos = 2 J" (7,2 - 0,1125x2 )dx =
0
= 2(7,2x
- 0,0375x37)f =76,8(w 2 )
v
Io
Tada iekomas plotas:
S = Spr.sienos Sdur =
- 5,4 8 =
2
= 33,6 (m )
Ats.: 33,6 m2.

= 2 arba = - 1
Ats.: Ox a kerta takuose (2; 0) ir
(-1; 0), o Oy a - t a k e (0; 1).

Nr.

Sprendimas/Atsakymas
2 bdas.
8

Nr.
18.2

f ( x ) = A (x 2 - 4x + 4)(x +1) =

Spr.sienos = J (7,2 - 0,1 \25x2)dx =


-8

= ( 3 - 3 x 2 +4)
4

= (7,2x-0,0375x ) =
18
= 57,6 + 19,2 = 76,8 (m 2 )

18.2

Sprendimas/Atsakymas
1 bdas.

2
f'(x)=(
' 4V

S = S pr.sienos - Sdur = ^6,8 - 5,4 8 =


= 33,6 (m2)
Ats.: 33,6 m2.
2 bdas.

-6)=2 - A x
' 4
2

/ ' ( * ) = A(((X-2) 2 )'(X + 1)+ (X + 1)'(X-2) 2 )= A(2(X-2)(X + 1) + (X-2) 2 )=


= -(x- 2)(2x + 2 + x - 2 ) = (2x 2 - 2x - 4 + x 2 - 4x + 4) = (3 2 _ 6) = - 2 - -
4
4
4
4
2
1 bdas.
2 bdas.
18.3
18.3
18.3
f'(x) > 0 (< 0)
/'W=o
3 , 3
4

> n0 ,
4
2
3

^x2-Ax=O
4
2
x = 0 arba x = 2
Pav., / ' ( - 1 ) > 0, /'(1) < 0; /'(3) > 0
'

3 2
3
4
1
I

x <n0
4
1
2
3)
r 2 - ? r ^ n rv m

f X)

* o
Ats.:

Funkcijos

intervaluose

reikms

(oo;0) ir

f;xf

x(x - 2) > 0 (< 0)

didja

(2;+oo),

f(x)

maja intervale (0;2).

0 ^

2 ^

Ats.: Funkcija didja


(-oo;0)
ir
(2;+co),
intervale (0;2).
18.4

x = 0 - funkcijos / ( x )

maksimumo

takas.

- funkcijos

/ ( 0 ) = 1.

x=2

19.1 AB (6-3;

intervaluose
o
maja

1 2 - 6 ) = (3; 6)

19.2

Ats.: AB (3; 6).


1 bdas.
7(10;-5),

j \

AB( 3;6)

/ ( x ) minimumo takas. / ( 2 ) = 0.

AB( 3;6).

ABAC = 3-10 + 6-(-5) = 0


ylte.. Kadangi vektori
skaliarin
sandauga lygi 0, tai vektoriai yra
statmeni.

Nr.
19.2

Sprendimas/Atsakymas

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

2 bdas.
^C(10;-5),(3;6),SC(7;-11) arba
AC=J125,

AB=J45;

BC =JVTO.

AC' =AC1 =125\AB =AB1 =45; BC2 =BC2 =170.


Kadangi BC2 =AB1 +AC1,
statusis ir ZA = 90.

tai pagal teorem, atvirktin Pitagoro teoremai, ABC

Vektoriai AB ir AC yra statmeni vienas kitam.


Ats.: Taip.
ZABC = 90, nes tai kampas tarp
1 bdas.
20
19.3 B
19.3
C
Kestins ir spindulio, nubrto

Jei

keturkampis

ABCD

lietimosi tak. ZADB = 90, nes jam


gretutinis ZBDC yra brtinis
kampas, besiremiantis j skersmen ir
lygus 90:
ZADB = 180- ZBDC = 90.
ZBAD
yra
bendras
abiems
trikampiams. AABC-MDB
pagal du
atitinkamai
lygius
kampus:
ZABC = ZADB ir ZBAD bendras.

yra

lygiagretainis ir D(x; y), tai AB = DC


(3;6) = (13-x;l - y )
1 3 - x = 3 ir 1 - j = 6
x = 10

y = -5

Ats.: >(10; -5).


2 bdas.
B
C

21.1

Per A?-tj treniruot Agn nubgs


Ct =I
+ 0,2(-1) = 0,8 + 0,2n kilometr.
u

a,,=

Jei
keturkampis
ABCD
lygiagretainis ir D(x; y), tai
~ + ^AD = ~AC
(3;6) + (x - 3; y - 6) = (10;-5)
x-3 =7
v-6 = -ll
x = 10
y = ~5
Ats.: )(10; -5).

yra
21.2

0,8 + 0,2w = 5
n = 21 (treniruot)
Ats.: 21 treniruot.
Sn = 872,2
2 + 0,2( - 1 )
2

_ g72 2

n2 + 9 - 8 7 2 2 = 0
n =

[89
- 9 8 (netinka)

Ats.: 89 treniruotes.

Nr.

22

Sprendimas/Atsakymas

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

1 bdas.
Tegu t - laikas (s) nuo treiojo plaukiko starto iki susilyginimo, i - kelias (m) iki
S

susilyginimo. Tada pirmojo plaukiko greitis yra

/ + 10

, antrojo

/+5

, treiojo

Sulyginame laikus iki kit susitikim


[54:5 =46:

5,

[8/ = 230-5*

/+5

'
^
j 5 7 : = 43: * -10.
/
/ + 10

f
^ = 4 3 0 - 1 0 , v-

s = 22
22
Ats.:
mis.
15
2 bdas.
Tuo momentu, kai visi plaukikai buvo
vienodai nutol nuo takelio galo, visi jie
buvo nuplauk vienod atstum. Tai
reikia, kad plaukik greiiai atvirkiai
proporcingi plaukimo laikui. Jeigu
III-iojo plaukiko greitis (m/s), 0
plaukimo laikas iki susilyginimo
/ sekundi, tai II-ojo ir I-ojo plaukik
greiiai atitinkamai lygs:

n + t
J

/ = 15

3 bdas.
Tegu v - III-iojo plaukiko
greitis

j , i - kelias (m) iki

susilyginimo. Tada III plaukikas iki


s
susilyginimo plauk sekundi.
v
s
II-ojo plaukiko greitis -. I-ojo
- +5
v

Xt
V2 =

. v, =

Xt

/+5
i+10
Sulyginame laikus iki kit susitikim:
Xt
54
Lc
46:
= +C5,
/+5
43: *
=57+10;
.
/+10

46(/ + 5)

54

Xt

43(/ + 10)

57 _ ] 0 .

Xt

plaukiko greitis

.
*+10
v
Sulyginame laikus iki kit susitikim:
54-i
46-s
v
s
J
' 57-s
v

"230-8/ _ 5

Xt

=10

230-8/ = 215-7/;
/ = 15(5)

15x

43-5

s
*+10

( 4 6 - ) ( + 5)

VS

( 4 3 - 5 ) ( 5 + 10V)

VS

VS

"(57-5)5

VS

[545 - 52 = 465 - 52 + 230v - 55V,

7 = 15,
215-7/

+5
v

(54-
430-14/

->75x = 110

[575 - 5 2 = 435 - 5 2 + 430v - 1 0 5 V ;

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

Nr.

Sprendimas/Atsakymas
22

f8s = 230v-5sv,
[145 = 430v-IOsv;

x= -(/*)

2s = 30v;

22
Ats.: m i s.
15

s = 15v
8 15v = 230v-75v 2 : v, nes v * 0
75v = 110
22
v= m/s.
15
22
Ats.: m! s.
15

V20 u d u o t i s
Udavinio eils Nr.

Teisingas atsakymas

Sprendimas/Atsakymas
19,90+ 7,90 10 = 98,9 (Lt)
9.1
Ats.: 98,9 Lt.
1 bdas.
9.2
(1628,80-7,90-50):19,90
Nr.

Ats.: 62 suaugusieji.
2 bdas.
19,9 - + 7,9 -50 = 1628,8,
- suaugusi moni sklaiius
= 62
Ats.: 62 suaugusieji.

10

Nr.
10

Sprendimas/Atsakymas
1 bdas.
9-2 + 7 + 10-3 + 8-2 + X ^ 9
9
71 + > 81
> 10
Ats.: Turt gauti 10.
2 bdas.
Kadangi gaut paymi vidurkis 8,875,
tai u paskutin kontrolin Jonas turt
gauti 9 arba 10. = 9 netinka, nes
9-3 + 7 + 10-3 + 2-8 80
= <9
9
9
9-2 + 7 + 10-4 + 2-8 n
1A
K a i x = IO,
= 9.
9
Ats.: Turt gauti 10.

3 bdas.
Kadangi devyni paymi vidurkis ne maesnis u 9, tai gaut paymi suma turt
bti ne maesn u 81.
71 + > 81, - devintas kontrolinio paymys.
>10.
Ats.: Turt gauti 10.

Nr.
11

Sprendimas/Atsakymas
1 bdas.
- Kr2H

V = TIR1H

11

= KH(R2

- r

) = 3,14

19468-7,8 = 151850,4 g =151,8504 kg


Ats.: 152 kg.
2 bdas.
162 200 = 160768 (cm3)
2
3
VVIDINIO = 15 -200 = 141300 (cm )
3
V = 160768-141300 = 19468 (cm )
7,8-19468 = 151850,4 g =151,8504 kg.
Ats.: 152 kg.

Nr.

200(162 - 1 5 2 ) = 3,14-200-31 = 19468 (cm3)

12.1

1 - 2x < 0
2x > 1
>0,5
Ats.: xe[0,5;+oo) arba >0,5.

12.3

1 bdas.
2
< 1 j -(x2 +1), nes 2 +1 > O, kai

VVISAS =

12.2 " - 4x > 0


x(x-4) > O

Sprendimas/ Atsakymas

X2+1

xeR
2x < ' +1;

arba

o\

2 - 2x +1 > O
( x - l ) 2 >0, kai 1

/4

Ats.: Visos reikms, iskyrus 1.

Ats.: e (-oo;0) U (4;+oo).


12.3

2 bdas.
2x
<1;
2
+1
2x
1 < 0;

13.1

X2+1

2x-x

-1

X2+1

< 0. 2x - - 1 < O, nes

- +1 > O, kai e
X2

- 2x +1 > O

(-1) 2 > 0

1 bdas.
200 L t - 100 %
Lt
- 6 %, kur - antkainis

6
200 ~100
= 12 (Lt)
Tiekjo kaina 200 + 12 = 212 (Lt)
Ats.: 212 Lt.
2 bdas.
200-1,06 = 212 (Lt)
Ats.: 212 Lt.

1
Ats.: e (-oo;l) U (l;+oo).
3 bdas.

13.2

1 bdas.
212 L t - 100 %
Lt - 24 %
_ 24
212 ~ 1 0 0

Ats.: e (-oo;l) U (l;+oo).

= 50,88 (Lt)
Pirkjas prek sigijo u
212 + 50,88 = 262,88 (Lt)
Ats.: 262,88 Lt.

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

2 bdas.
13.2
212-1,24 = 262,88 Lt
Ats.: 262,88 Lt.
- tiekjo procentinis antkainis
13.3
2 + + 1 = 299
Iv 100 A
100 J
l+X + X + X~ =1,495
50 100 5000
X2 +150x-2475 = 0
D = 32400
X1 =-165 (netinka), x 2 =15
Ats.: 15 %.
14.4 - sin(2x) = J2;
sin(2x) = -Jl < -1.
Ats.: Neegzistuoja.

15.2

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

Jl
14.1 cos
=
4
2
Ats.:

2
cosx
=
1
14.2
= 2 nk, k e Z
Ats.:
2nk,keZ.
2
14.3 g(f(x)) = cos X-2;
g(f (x))' = 2 cos x(- sin ) = - sin(2x)
vykis A - eimoje gims mergait"
15.1
vykis B - eimoje gims berniukas"
Kadangi vykiai
A
ir
B
yra
nepriklausomi, tai
P(A n B) = 0,49 0,51 = 0,2499
Ats.: 0,2499.

2
2
1 bdas.
16.1 a -Aa +A = (a-2) = a 2.
vykis A - bent vienas naujagimis i
a-2
a-2
trij yra berniukas"
Ats.: a-2.
vykis A - visi trys naujagimiai yra
1 bdas.
16.2
mergaits"
b-1 _ (VM(vM_
rb 1
P(A) = \-P(A) = 1-(0,49) 3 =
IJb
1 -Jb
= 1-0,11764 = 0,882351
Ats.:
-Jb-1.
Ats.: 0,882351.
2 bdas.
2 bdas.
vykis A - bent vienas naujagimis i
{b-ifb
+1). (b-\)(jb + \)
trij yra berniukas".
(l-Jb)(Jb+l)
1 -b
Kadangi vykiai vienas berniukas ir
dvi mergaits", du berniukai ir viena
=
-Jb-1.
mergait" ir t. t. yra nepriklausomi ir
Ats.:
-Jb-1.
nesutaikomi, tai
2
2
16.3 J(x + y) - J(x~y) =\x + y\-\x-y\ =
P(A) = Cy 0,51 0,492 + C32 0,512
= + y + -y = 2x.
0,49+ C33 -0,513 =0,367353 +
Ats.: 2x.
+0,382347 + 0,132651 = 0,882351

Ats.: 0,882351.
17.1

IglOOO = 3.

17.2 Iog3 V3 = - .

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

BnAn+, - trikampio AnBn_xC vidurin linija ir + = ^Bn_1An


+ i = ~ A-iA
AAnBn An~

&An_\Bn_\An pagal tris proporcingas kratines ir k = A.

2 bdas.
- trikampio

vidurin linija todl = '^__ ir

A k , - i A - i . tuomet ZBn_xAn_lAll = ZBnAnAn+x (atitinkamieji kampai prie dviej


lygiagrei tiesi ir kirstins). BnAn+x - trikampio AnBn_xC vidurin linija, ir

A+i||.-iA
ir
21.2

k =

+ ~ , - - A pagal kampus

1 bdas.

21.2

2 bdas.

S1i = 2 AB AA,
i sin A =

S,i = -AB-AA,
-sinA =
2

= -AB--AC-smA

= A ^ - A ^ C - s i n ^ = A 1 S ^ c =30(cm 2 )

= -S = 30 (cm")

Sj. = AnBn AnAn+1 sin =


= a 2 a - A - I H y 4 " - 1 ^ " isin

S+i = A s , nes
~ 4 - - . panaumo

A:

koeficientas k = . Todl seka


2

= A f ~ - -

'A - A

-S i n ^ j =

S 1 ,S 2 ,S 3 ,... yra be galo majanti

Todl seka

5,,S 2 ,S 3 ,... yra be galo

geometrin progresija, kurios vardiklis

majanti

geometrin

q=

progresija,

kurios vardiklis = - , 0 < < 1 ,


4
30
S1 + S , +S, + ... = 11-1

-,0<q<\.

S1 + 5 , +S 3 + ... = l-<7

30
1-

- 40 (cm )

22

= 40 (cm )
1 bdas
c + - 4c
- - atstumas (km) nuo pirmos gamyklos; 0 < < 13.
K(x)
x+ l 14-'
K(x) - kenksming mediag koncentracija; c - proporcingumo koeficientas
1
K'(x) = c
^ (x + l)2

(14-) 2

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

1
2

(x + l)2

(14 - ) 2

(x + l)2

(14-x)

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

=O

4(x + l)2 = (14-x) 2


2(x + l) = 14-x, nes 0 < < 13
3x = 12
=4

1
4
AT'Cl) = +
<0
4 169
^'(6) = - + >0
49 16
Ats.: Koncentracija maiausia, kai atstumas nuo pirmosios gamyklos yra 4 km.
2 bdas.
4c
X - atstumas (km) nuo pirmos gamyklos; 0 < < 13.
K(x) = x + l 14-
K(x) - kenksming mediag koncentracija; c - proporcingumo koeficientas
K'(x)

1
( + 1)
1

(14-)

(14-) 2

(+ 1)2
1
( + 1)2

(14-) 2
=0

4( + 1)2 =(14-) 2
2( + 1) = 14-, nes 0 < < 1 3
= 12
=4

1 2
(4) = - +
5 5

3
:
5

(13) = [ + 4 1 = 4
V14 J
14
Funkcijos () maiausia reikm intervale [0;13] yra K( 4).
Ats.: Koncentracija yra maiausia, kai atstumas iki pirmosios gamyklos lygus 4 km.

MOKYKLINI BRANDOS EGZAMIN


UDAVINI SPRENDIMAI IR ATSAKYMAI
M1 u d u o t i s
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.
7

2 2* = 2 6 * - 3 ;

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

2x = 6 x - 3 , 4x = 3,

n = 6!, m = 1,
1
1
P(A)=
=
= 1 .
v
' 6! 1-2-3-4-5-6 720
1
Ats.: -.
720

3
4

3
Ats.: = .
4
Remiantis brtinio kampo teorema,

10

h = 2 (cm) (kaip statinis prie 30

= 60;

kamp arba h = 4sin30 = 4 - = 2 ).

ZAOC = 60, nes tai centrinis kampas,


besiremiantis t pat lank kaip ir
brtinis kampas;

I stataus trikampio pagal Pitagoro


teorem: (2/-)2 = 4 2 - 4 , 2r = 2^3,

_ KR2 a= 3,14-4- , n 12,56


S=
7T'
S 60 =

360
360
6

r = /3 (cm).
V = Tir2h = n -3-2 = 18,84 (cm2).

2,1 (cm 2 ).
Ats.: 2,1 (cm2).

Ats.: 18,84 cm2.

11

12.1 Justo pamestas duomuo:

13 +12 + +12 +14 +17 +16 . .


7
=14'
= 14;
Tomo pamestas duomuo:
12 +10 +16 +14 + +15
6
x = ll;
Jono pamestas duomuo:
13,35x20 = 267,

c/\D
AjAiB
AABE ~ CDE ,
todl
4,5 _ 3
8,4 ~ '
3-8,4
X=
,
4,5

267-(98 + 78 + 75) = 16.


Jono surinkt duomen vidurkis:
91
= 13.
7

= 5,6 (m).
Ats.: 5,6 m.

12.2

Sprendimas/ Atsakymas

Sparn ilgis, cm 10 11 12 13 14 15 16 17
Danis

Nr.
12.3

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Sprendimas/ Atsakymas

Danis
4
3
2
1

10 11 12

13 14

15 16 17
Sparn ilgis (cm)

13.1

s(t) = 6 0 + 60? + 20 .

13.2 v(t) = s\t),

13.3

10 min = h ,
6

13.4

120?+ 60 >90,
? > (h), h = 15 min.
4
4
r4?s.: ? > 1 5 min.

v(?) = 120 + 60 = 80 (km/h).


6
Ats.: 80 km/h.
14

v(?) = 120? + 60

Paymime: v^ - kats greitis, V p - pels greitis.


Jv/t = vP a + l>
IVk -b = l-vp

-b,

I
=-

k -vP

2 v

/ i
Ia

/(a + fc)
Vk

2a b

Ua-b)

* > - ' i H >


/(a-/>)
vn =-
2 ab

1 =

mis,

2a b
/(a + b)
,
Vk=-m/s.
2 ab

M2 u d u o t i s
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

Nr.
6

100
8

7
7

0,12 _
Ats.: 84 Lt.
7!= 5040
Ats.: 5040 bdu.

Sprendimas/ Atsakymas
f'(x)

= 9x2.

'

M
Ats.: 1.

Nr.
9

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

10

il flVil flI b + a _ b-a


{ +
b)
b ' b
b+a
b
b+a
b b-a
b-a
b+a
Ats.:
.
b-a

Sprendimas/ Atsakymas

Ix2 + y2 =5,
[ x + y = 3;

Ix2+y2=
5,
x = 3-y;

(3 - y)2 + y2 =5,
y 2 - 3 y + 2 = 0. = 1 , J 2 = 2 .
1 =1 , tai X1 = 2 ;
y 2 = 2 , tai X = 1 .
Ats. (1; 2); (2; 1).
2

11

12.2
(

2x - 2 < 3x, >-2.


Ats.: >-2.
13.1

14

13.2

2 4 - ( 2 + 4 + 7 + 5 + 3) = 3.
Ats.: 3 moksleiviai.

- =4-(-3) + 1-2 =
= -12 + 2 = -10.
Ats.: -10.
(5-2 + 6-4 + 7-7 + 8-5 +
+ 9-3 + 10-3):24 = 7,5.
Ats.: paymi vidurkis 7,5.

2
3
^kubo= 3^=27 (dm 3 ), Ksta.gretasienio = 3-1 = 3 (dm ).
Visos trys kiauryms turi bendr kubo formos dal, kurios turis

K = I 3 =1 (dm 3 ).
Sudedant 3 kiaurymi trius, i dalis imama 3 kartus. Todl
3
^kiaurymi = 3- 3 - 2-1 = 7( dm ). Fdetals = 2 7 - 7 = 20 (dm ).
Ats.: 20 dm 3 .

M3 u d u o t i s
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

Nr.
6

42
45 ~ 54 '
Ats.: 35 mm.

Sprendimas/ Atsakymas

Rutulio spindulys lygus R = 1,5 cm.


Rutulio tris
v =

i 1 2 J'3'14 *14,13

~14,1

Ig - 51gx + 6 = 0 .
Paymime Ig = y, > 0 .
y 2 - 5 y + 6 = 0 , y1 = 3 , y 2 = 2 .
Igx = 3,
Igx = 2,
= 1000;
= 100.
Ats.: 100; 1000.

Ats.: 14,1 cm .
Tegul main skaiius x. Sudarome
nelygyb
4,75x - 20 -12,75 > 600 ,
> 133,2105 ... .
v4ft.:Reiks nuplauti 134 mainas.

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

10

Nr.
11.1

13

14

X -4
1
P
8

b)

Ats. Funkcija neapibrta, kai


= -J3 , = Jb .
Ats.: Organizatoriams pelningesnis
11.2
aidimas a) atveju, nes b) atveju
aidjo iloio matematin viltis
maesn.
1 g vandens yra tiek molekuli
12
6,692 IO22 : 2000 =
= 0,003346 IO22.
Ats.: 3,346 10 19
Draudimo suma
168 -100:4,2 = 4000 (Lt).
4000 > 3990.
Ats.: Utekt.

a)

-2

8
(N I OO

jb-x
J3 +
Funkcija neapibrta, kai trupmenos
vardiklis lygus nuliui.
S-x=0,
J3 + x = 0 .

Sprendimas/ Atsakymas

X -6 -4 7 8 9 10
1 3 1 1 1 1
P
8 8 8 8 8 8

1
1
2
ELY = - 4 - - - 2 + 2 +
8
8
8
2
2
+ 6 - - + 8 - - = 3,25,
8
8
1
3
1
= - 6 - 4 - - + 7 - - +
8
8
8
+ 8 - - + 9 - - + 10-- = 2.
15

f () = 1 +

-3,

f'() = 3-3%2
-2 =0,
X1 = - 1 , - U [ 0 ; 2 ] ,
x2=l.
/(0) = 1, /(1) = 3, /(2) = - 1
Ats.: m i n / = /(2) = - 1 ,

Z 5 = (180 - 100):2 = 40,


R = 3,
_ R 2
3,14-32
S=
=
40 =
360
360
= 3,14 (cm2).

[0;2]

m a x / = /(1) = 3.
[0; 2]

Ats.:3,14 cm2.

M4 u d u o t i s
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

Nr.
6

7.1
K
K

ii

P
P

Ats.: >2 .

d = 32;
A11 =16 + 10-32 = 336 (m).

2 2 <2X;
>2 .

Sprendimas/ Atsakymas

Ats.: 336 m.
7.2

^ 11 = 1 6 +

336

Ats.: 1936 m.

- 1 1 = 1936 (m).

Nr.
8

sin(n + a) + c o s ^ - a j =
= - sin a + sin a = 0.
Ats.: 0.

10

Jx+ y = -1,
i 2 - y 2 =5;
Jx = -I-y,
\l + 2y + yz-y2-5;
Ats. (-3; 2).

12

Jx = - 3,
\y = 2.

/'(*) = 3 + 4 - . 3 + 4

48

10-9-8-7 = 5040.
Ats.: 5040.
,
1 .
11.2 p = 1 .
Ats.:
5040
5040
13

'

monei pelningiau parduoti kamuolius


po 20 Lt u vien.
Ats.: Antrasis pasilymas pelningesnis.

14.2

v = V1+V22
V1I=-TOC
-H1, i ,
3

V = jTU (h1

2000-15-2000-12 = 6000.
1200-20-1200-12 = 9600.

1
Ats.: ; .
3 3

T = 30 + 25(x - 3);
200 <30+ 2 5 0 - 3 ) <300;
170 < 25(x - 3) < 270;
6,8 + 3 < < 10,8 + 3 ;
9,8 < x < 13,8.
Ats.:Tarp 9,8 km ir 13,8 km.

11.1

5 = 4, c5 ' ^ 2 = 91 '

' I = - J1, ' 2 = 13

14.1

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Vy=-Ta2-H
Z 2.

Vy = - 3 , 1 4 - 1 0 0 - 5 0 =
- 3
= 5233,(3) (cm3).
V 5 dm3.
3
Ats.: 5 dm .

+h2) = ^TOC H.

M5 u d u o t i s
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

7
7

Tarkime, kad susieidusio futbolininko


amius yra met. Tada visos
komandos amiaus vidurkis yra
skaiiuojamas pagal formul:

x + 21-lO
11
+ 21-10 = 22-11,
= 32 .
Ats.: Susieidusio futbolininko amius
32 metai.

Sprendimas/ Atsakymas

63~2 >6,
3x - 2 > 0 ,
x(x-3)<0,
e (0; 3).
Ats.: e (0; 3).
2 Ig 0,01-4 Ig VIo =
= 2 - ( - 2 ) - 4 - 1 = -6.
Ats.: -6.

Nr.
.

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Sprendimas/ Atsakymas
-11
11
. cos - ,
,
.
/1 + 9 + 4-/4 + 1 + 9
14
11 .
Ats.:
14

a- b =
= - 1 - 2 + 3-(-1) + ( - 2 ) - 3 = -11.
Ats.: -11.

11.1 40-7,5 + 12(7,5 + 3,75) =

12

11.2 = 9 7 ' 5 ' 1 0 0 = 2 5 % .


390
= 300 + 135 = 435 (Lt).
Ats.: Mokesiai sudaryt 25 %
Ats.: Ponas ernas per savait udirbo
atlyginimo.
435 Lt.
3
33
-4
+ -
=
; * 0 , 11 .
2
* x -llx
X-U
3(x-ll) +33-x2+4x

_7

(-U)

X1 = 0 (nepriklauso lygties apibrimo sriiai),


Ats.: 1.
13.a e [ - 3 ; - 0 , 5 ] U [2,5; 5].
13.C

13.b = - 1 , 5 ir = 1.

Didja, kai e (-1,5; 1).

13.d

Maja, kai e [-3,5; -1,5), (1; 5].


14
15

X2=I.

Didiausi reikm gis, kai = 1,


/(1) = 4,5 , o maiausi reikm,
kai = 5, / ( 5 ) = - 3 .

h 5 - t g 26 =5-0,488= 2,44 (m).


Ats.: 2,44 m.
S1=IKR1H1,

S2=ItiR2H2.

V1

TiRlH1

V2

KR H2

2-2KH1=2-3KH1,

A,5H2

H1=IJH2;

K-3 H2
2

3'

.
2
Ats.:-.
3

u d u o t i s
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.
7

8.a

Sprendimas/ Atsakymas
Jx = y + 7,
[ y 2 + 7 y + 12 = 0;
y1 =-3 , y2 =-4 .
V=^2-10

+ 7
J-12

= 243 (dm 3 ).
Ats.: 243 dm 3 .

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Jx1 = 4,
Jx2 =3,
1 = - 3 ; [2 = ~ 4
Ats.:
(4;-3),(3;-4).
=

8.b

20000=242

+ /

)2-50,

84 + d
,

40 = - , d = 36 (cm).
Ats.: 36 cm.

Nr.
9

Sprendimas/ Atsakymas

T
n
3y = O
EX

+ 11

+T2

10

Nr.
10

32
32
32
10
5
j

+ 3 + 4 + 5 = 2,5.
32
32
32
Ats.: 2,5.
11

Ats.:
12

/ ' ( x ) = x 2 - 2x + 3 .

=-.
3

7
-.
3

2 sin - / = 0 , sin =

Ats.: ( - 1 ) ^ + , neZ .
14.1
14.1

S ritinio = 2 TiRH = 2 3 15 = 90,


/ = /2 + 4 2 = 5 .

2 - 2 x + 3 = 0,
D < 0, lygtis sprendini neturi.
f\x) >0, funkcija yra didjanti.
Ats.: Funkcija ekstremumo tak
neturi.
14.2

33"3jr=3"4,

= (-1)" + , UGZ .
' 3

^ = 24.
100

Ats.: 24 dvyliktokai.
13

27 1 -*= ,
81
3 - 3x = - 4 ,

Pasirinko tiksliuosius mokslus


160 60
= 96,
100
Pasirinko informatik ^

Sprendimas/ Atsakymas

S kagio =n(R + r)l = n( 6 + 3)5 =


= 45.
^pusrutulio27^2 = 236 = 72.

207 3,14 150 = 97497 (g)

^daomo =90 + 45 + 72 =

97,5 (kg)

= 207 (m2).

Ats.: 97,5 kg.

Ats.: 207 m2.

M7 u d u o t i s
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.
6

ix + y = 3 ( x - y ) ,

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

60
-100 = 66,(6)
w %.
30 + 60
Ats.: 66,7 %.

2x > 300 + l,5x ,


> 600.
Ats.: daugiau negu 600 .

C = 345,4 = 2TiR ,
R = 55 cm,
5 5 - 2 5 = 30 cm.
Ats.: 30 cm.

| ( x - y ) ( x + y) = 3.
I pirmos lygties ireikiame x:
+ y = 3x - 3y , = 2y.
Pertvarkome antr lygt:
2 - y 2 = 3 , 4y 2 - y 2 = 3 ,
y2 =1, y
X

1 2

=1;

2.

Ats.: (2; 1); (-2; - 1 ) .

Nr.
10

Sprendimas/ Atsakymas

cos (->
2*
I

11.1

) = ,
4J
2

13.1

13.2

11 + 15 + 9 + 5 + 2 = 42.
Ats.: 42.

11.2 Ats.: 1.

2x- = + 2 , neZ ;
4
6
5
Xi1 =
1- , neZ :
24
71
Xj2 = + , neZ-7 ;
24
* 5

Ats.:
h 7 ,
1- , neZ
24
24

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

11.3

9 + 5 + 2 = 16.
Ats.: 16.

12

f'(x) = x2 +x + l ,
/ ' ( - 1 ) = 1
Ats.: 1.

3+2=5.
4..; 5.

13.4

2-0,9 = 1,8 (m 2 ),
1,8-350 = 630 (g).
Ats.: 630 g.

Piramids onins sienos auktin (h)


randama i staiojo trikampio, kurio
statiniai lygs 2 m (stogo auktis) ir
3 :2 = 1,5 m (pus sienos ilgio).
Pagal Pitagoro teorem
h
2 2 +1,5 2 =2,5 (m).
Dengiamas stogo plotas lygus
piramids oniniam paviriui:

3 3 4 = 36 (m2),
13.3
36 - 1 , 8 - 3 -1,2 = 30,6 (m2),
30,6 350 = 10710 (g) = 10,710 (kg).
Ats.: 10 kg 710 g.

S = 4-

2-5 3

'

=15 (m2).

Ats.: 15 m2.

M8 u d u o t i s
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.
6

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

0,1' U + 1 > 0,1,

7.1

0,1* +1 < 0,

7.2

* < -10.
Ats.: (-oo; - 1 0 ) .

Sprendimas/ Atsakymas

Ats.: 3 kartus.
R 2 = 36 ,
R = 6,
'- = 2,
S = 4.
Ats.: 4 (pl.v.).
Pastaba. Atsakymas gali bti 12,56
(arba artimas skaiius).

Nr.
8

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

log5(3-x) = 2,
< 3.
3- = 52,
= -22.
Ats.: -22.

Sprendimas/ Atsakymas

2
sin + cos = 1,
0,332 +0,63 2 =0,5058 ,
0,5058 1.
Ats.\ suklydo.

10
10

11
11

V = I-TiA2

=351,68 cm3.

351,68 (cm3) = 0,35168 (1),


a

12.a
12.c
13.1

14

20 :0,35168 56,87.
Ats.: 57 puodelius.

10
1
1000 100 '
30
3
1000 100
-205 + 13
z u j + u = 6,8571429 7 (C).
v
28

20
1
1000 5 0 '
970
97
12.d
1000 100
4 - ( - 2 1 ) = 25.
13.2
Ats.: 25 C.
12.b

Ats.: - 7 C.
Paymkime proporcingumo koeficient*. Tada pirmojo lktuvo greitis - lx,
antrojo - 5*.
4 7* + 4 5* = 7440 , = 155 ,
7 155 = 1085 km/h.
Ats.: 1085 km/h.

M9 u d u o t i s
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.
6

Sprendimas/ Atsakymas

5 = 4 - 4 - 2 -4-2- -3,14 2 2 =4,86


2
4
Ats.: 4,86.
Iog2 4 + Iog 1 8 = 2 - 3 = - 1 .
2
Ats.: -1.

Nr.
7

Sprendimas/ Atsakymas
x

-4

x-4

2 - - 4 = 0,
X1 = 4 , X = - 1
Ats.: -1.
2

= 0, *

4,

0.

Nr.

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

10.a

/'(*)

10.b tga
=
6

Ats.: Funkcija didja, kai e (-; 0);


funkcija maja, kai e (0; + oo).
Kiekvienas i deimties urnalist
11.a
idalija po 9 korteles. Taigi i viso id
Ats.: 90 korteli.
1
12.a sin X = x = (_l)" + 1
' 6

AB 4
= =2.
04 2
Ats.: 2.
Dviems urnalistams sveikinantis yra
11.b
vienas rankos paspaudimas, tai j bus
du kartus maiau negu idalyta
korteli, t. y. 90:2 = 45 .
Ats.: 45 rank paspaudimai.
12.b

p =

1-f / - X
f
X

e Z.

Ats.: (-1)"+1 - + , n e Z.
'
6
(40 + 15)(40-15 + 1 ) _ 7 1 5

Ats.:

14

S = 2-^^

Paymkime S - senelio metus, s - senels metus,

+ X

+ X

+ X

i + 5 = 147,
[ 5 - 5 = 3.
5

= 72,

5 = 75.
Ats.: 75 metai.

y = sm X
/

/2
\

11

2
+ 2-3-Jl
v

X l j X 2 , . . . , 7

S + S + X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 + X7

11

+1,52 +2-3 =

19,8
Kadangi 19,8 < 20, vadinasi,
mediagos uteks.

2 +

6
7

\\

i
y=-j

-1l

Ats.: 715.
13.2 P = (2a + a)(2a-a + \)

15

4 = 2x,
=2.
Ats.: 2.

/ ( * ) = 5 - 3x ,
/'(x) = -6x,
-6x = O, x = 0.
O

13.1

Sprendimas/ Atsakymas

+ X

+ X

+ X

= 15 .

5 + i + 105

= Zo .

- vaikaii metus.

M1 O u d u o t i s
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.
6

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas
1

7
7

(l3 2 - 1 2 2 ) " =
1

1
= ((13-12X13+ 12)) = 252 = 5.
Ats.: 5.
Figra
1 2 3 4
8.a
Trikampli
1 4 9 16
skaiius figroje
2

Sprendimas/ Atsakymas

Jlx + 1 = - 1 ,
2 +1 = 2 - 2 + 1 ,
2

4 = 0 ,
( - 4) = 0.
X1 = 0 (netenkina duotosios lygties),
X2 =4.
Ats.: 4.
Pagal klasikin tikimybs apibrim:

5
25

Jeigu dvi dalys i penki bus nuspalvin9.


tos, tai trys dalys liks nenuspalvintos.
1
Santykis nuspalvint ir nenuspalvint
/'(uraytas skaiius 5) = .
trikampli penktojoje figroje bus
2:3.
1
Ats.: .
Ats.: 2:3.
3
Ant abiej
korteli urayt skaii
Pagal klasikin tikimybs apibrim:
9.
9.b
suma ne maesn u 11 (lygi 11)".
iYskaii suma pirminis
2
3 1
11. 48 = 8/- + /- ,
skaiius) = =
9 3
r2 +8/--48 = 0,
Ats.: arba
/ = -12 (netinka), r2 = 4 .
3 I
9)
Ats.: 4.
2
2
I ABOA turime:
sin a + cos^a = ! ,
11.
10
10
OA
1
cos =
;
2
+ cos- a = 1,
BA
10
4 1
3
cos = = ,
cos a = - p = (a - smailusis kampas).
8 2
Vio
= 60

8.b

Ats.: 60.

sin 2 + cos 2 = 1, + cos 2 a = l ,


2
cos = = ( - smailusis kampas).
/5
1 2
3
1
sin(a + )=

=
/10 /5 VlO V5
Parodyta.

/2

/50

/2

12

4 =I-1,
I2x
=I-1,
2 = - 1 ,
1
X =

Ats.:

1
.
2

Nr.
13.a

Sprendimas/ Atsakymas
3

Nr.

1 fl

3x2 -6x = 0,
3x(x - 2 ) = 0, x = 0, = 2 .
/ ( 2 ) = 2 3 - 3-2 2 = 8 - 1 2 = - 4 .
Iekomas konteinerio spindulys yra
OC = OB + BC. OB rasime i AAOB :

OB = JOA2 +AB2 ;

^ y \

i f

3x2-6x,

13.b f'(x) =

-3x
= 0,
(x 3) = 0,
x = 0,
x = 3.
Ats.: Tako B abscis lygi 3.

14
14

Sprendimas/ Atsakymas

OB = J\ + \=j2
OC = J2+1

j i

(cm).

(cm).

Ats.: V2+1 cm.

M 1 1 uduotis
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.
7

Sprendimas/ Atsakymas

Sodininkas u sklyp sumokjo


10 1200 = 12000 (Lt).
I sandrio gavo
12 000 0,08 = 960 (Lt) pelno.
Ats.: 960 Lt.

9
1

2x-l =

Ats.: x = (A)

P (v C )7

At,:

+ ,
42 7
2
47
I - - = - .
49 49

12.1
12.1

I.
49

ksZ

Jx > - 2 ,

[ - > 0,

[x<3,

j?

3
=

rutulio

4
7 '

3
3

Vritinio = UR2H = Ti-b2 -H= 3 6 .


36 = 36 ,
H = 1 (cm).
Ats.: 1 cm.

7
Ats.: .
9
sin Ix+ 0,5 = 1,
sin7x = 0,5.

Jx +2 >0,

Ats.: e (-2; 3).

, 9x = 7, = .
9

Sprendimas/ Atsakymas

e (-2; 3).

7 = ( - 1 ) * - + , e Z .
6

12.2

10
(

11

Nr.

Raids yra vienodos, jei pasirinkta


raid A. Tikimyb, kad odyje
NEMUNAS pasirinkta A", lygi
P(A) = . Tikimyb, kad odyje

BALTIJA pasirinkta A", lygi


P(B)=
P ( C )

Ats.:

f
-

1 2 2
. =
7 7 49

2
.
49

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

13.1 AB\\DE =>]

= ZD

' => AABC[ZA = ZE

"

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

13.2

Kadangi ABC ~ ACDE, tai


AB _ BC
DE ~ CD'
BC DE 72-22 0_ . .
AD
AB=
=
= 88 (m).
CD
18
Ats.: 88 metrai.

14.2

v(0 = 0 .
29,4-9,8/ = 0, / = 3 (s).
Ats.: 3 sekundes.

~ACDE,
nes trikampiai turi po 2 lygius
kampus.
14.1

h'(t) = v(i) = 29,4 - 9,8i.


v(l) = 29,4 - 9 , 8 = 19,6 (m/s).
Ats.: 19,6 m/s.

14.3

h{3) = 4,1 + 29,4 3 - 4,9 3 2 , h{3) = 48,2 (m).


48,2 m.
Paymime Mykolo darbo valand skaii x. Tuomet Robertas dirbo (x +1)

15

valandas. Mykolas udirbo y Lt u valand, tuomet Robertas udirbo (y + 5) Lt u


valand.
(x + 7)(y + 5) - xy = 280.
(x + 6) (y + 5) = (x + 10)y.
[7y + 5x = 245,
|6y + 5x = 10y-30.
Ix = 14,
[y = 25.
Ats.: Dirbo 14 vai., udarbis - 25 Lt u valand.

M 1 2 uduotis
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.
5

Sprendimas/ Atsakymas
7

2 +IO
-IO =
= 7 + 100-3 = 307.
Ats.: 307.

7.1

1g3

240
240
<v<
,
3
2,5
80 < v < 96 .
Ats.: [80; 96].

Nr.
6
6

Sprendimas/ Atsakymas
3

23x-l _ 2~2(1~X) .22


3*-l = -2(l-*) + | ,
1
= .
2
1
Ats.: .
2

Nr.

7.2

9.1

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Poilsiui gali skirti pus valandos, nes


vidutinis greitis bt tik 96 km/h, jei
kelion utrukt 2,5 vai.

Sprendimas/ Atsakymas
f ( ) =

X - 1 ,

/ ' W = I-

Ats.: 1.
11.1

Ats.: 117, 120.

Ugis (m)
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9

9.2 Ats.: 121.


9.3 Ats.: 120.
10.1 Ats.: 21 $.

Danis
5
6
5
1
3

10.2 Ats.: 12 f .
11.2

=- = - .
11.3 P(A)
w
20 4
Ats.: arba .
20
4

1^9

Ugis (m)

12.1

TV = 4,5 + 3 = 7,5 (m),


PT = JTV2

+PV2

12.2

= ^1,52 +5,1 2

AB
AP

= 4 .

= /82,26 (m).
PT >9 (m).
13.1

tg ZBPA

AD = PR- 2 AP = 10,2 - 2 VJ .

2,5 6 = 15 (I) = 15 000 (ml).


Ats.: 15 000 ml.

13.2

Pildama buteliuk kirpja ipila


ampno:
200 0,05 = 10 (ml).
Kirpja piln buteliuk gali pripildyti
71 kart, nes
15 000:210 71,4.
Ats.: 71 kart.

M1 3 u d u o t i s
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

a , b+3
2

b + 3 b 1.
=T + '

b+3_b+3

3
Ats.: = 3.

AD = 4, = 2,

= 2.

4+2

n
cos =U,
2)

'ABCD - '

-2 = 6.

^te.: 6.

- = + 2nk, k e Z.
2
2

3+2+ 6
3+2+6+8

x = + 2 Tik, k e Z.
2 2
Ute.: X1 = 2&, X2 = + 2nk, k e Z.

P =-

19'

11
te.: .

19

10

Jx + y = 6,
|x

+ y =20

11

Jx = 6 - y ,
[2y 2 - 1 2 y + 16 = 0;

S b =.

Sn

te.: (4; 2); (2; 4).


1
3

Sb

1
V2

1 1
XH = ,

3 2

Vyl =

300

vB =

240

/V.
= 50 myli/h,
. /U
= 40 myli/h.

50-40 = 10 myli/h.
10-1,6 = 16 km/h.
]ts.: Mainai; 16 km/h.

3
5'

Ute.:
13

1
= .
6
1
L4te.:
14

5 2 = 3 ,
5 3 =5,
5 4 = 7 ,
Sp = 6.

1 =2, y 2 =4;
X1 = 4, X2 = 2 .

12

51 = ,

15

/Z1 = VlOO-64 = 6,
/2 = VlOO-16 = /84,
/84-6 3,17.
.: 32 (dm).
17-i

S pagr . = 30 4 + 1 6 13 +

K = 1,5 - 396 = 594.


Ute.: 594.

= 396.

Nr.
16

17.2

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

> y + 30 ,
213 + 328 + 39 + y + 30 + y = 800.
= 95,
> 125.
Ats.: Maiausia 125 bals.
y = o,

17.1
17.1

// =
= ""

2
2

**

20 '

2x

" =o.
20
x = 0,

- X

Sprendimas/ Atsakymas

+ 80-0.
20
= +40,
EF = 40 (cm).
Ats.: 40 cm.

17.3

y = + 80 = 80 (cm).
20
Ats.: 80 cm.
BC = AC :2 2 = 16,
16
BE=
+80 = 67,2 (cm).
20
' v ;
Ats.: 67,2 cm.

M 1 4 uduotis
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.
6

10

Sprendimas/ Atsakymas
2

(2/3 +/) -3-4 = 15.


Ats..-15.
+7+2+8+8+6+4+8+ 8 + 10 + 8
= 7,
11
+ 69 _
- = 7, x = 8.
11
Ats.: 8.
f 1Y2

11

(i)2x
H l J

Nr.

lg(x + l) = l,
+1 = 10,
= 9.
Ats.: 9.

, . 72-1000 . ,
72 km/h =
= 20 m/s.
60-60
Ats.: 20 m/s.
170
70 = 140 (Lt).
85
Ats.: 140 Lt.

I,

'

-2x>0,
x(x - 2) > 0 .
Ats.: ( - 0 0 ; 0) U (2; + <x>).
12.a

Sprendimas/ Atsakymas

Vb
Ats.: 2.
12.b

lg(x+ 1) = 1 +lgx,
lg(x + l) = IglO+ lgx,
lg(x + l) = IglOx,
x + l = IOx, = .
9
1

Ats.: - .
9

Nr.

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Sprendimas/ Atsakymas

13.2 Ats.: 5.

13.1

4-4 = 16.

14.1

Ats.: 16.
p =A = I
16 4
1
Ats.: .
4

14.2

sa

Nuomojam film skaiius


Tarkime, buvo kg po 15 Lt, y kg po
15
13 Lt.
|15x + 13y = 6,7,
5" = : + .
= 0,1 kg,
= 0,4 kg.
Ats.: 100 g, 400 g.
d(5-d) = 0,
17.1
di = 0 , d 2 = 5 .
Ats.: 5 (m).

16

5 = 1 . 4 . 4 + 1 . 4 . 1 + 1 . 1 . 1 = 10,5.
2
2
2
Ats.: 10,5.
h=
5d-d\
h' = S-Id,
5-2d = 0,
d = 2,5,
h = 6,25 (m).
Ats.: 6,25 (m).

17.2

M1 5 u d u o t i s
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Sprendimas/Atsakymas

Nr.
7
8

Nr.

(4,12-0,05 + 11,8-0,130) -52-2 = 180,96 (Lt)


Ats.: 180,96 Lt.
1 bdas.
2

+ 2x + l<x ,
2x < -1,
1
x<.
2
Ats.: e f -co; i ] .
I
2_

9.1

Sprendimas/Atsakymas

10 + 20 + 40 + 30 + 15 + 10 = 125
Ats.: 125.

Nr.

Sprendimas/Atsakymas
2 bdas.
{x + \)2-x2

Sprendimas/Atsakymas

<0, (x +1 - x ) ( x +1 + x) < 0,

2x +1 < 0,
Ats.:

Nr.

x<-~.
2
-oo;

2
16110 + 167 20 +174 40 +177 30 +180 15 +183 10
9.2
= 174 (cm)
125
Ats.: 174 cm.
1 bdas.
11
10
Iog 3 ( 2 x - 5 ) = l o g 3 ( l - x ) ,
2x -5 = 1 -,
3x = 6,
1

= 2.

Patikra:
2 - 2 - 5 <0,
todl
=2
netinka.
Ats.: nra sprendini.
2 bdas.
Iog 3 ( 2 x - 5 ) = Iog 3 ( 1 - )
Apibrimo sritis:
2x - 5 > O, Jx >2,5,
>e 0
1 - > O,
J < 1,
Ats.: nra sprendini.

Pagal Pitagoro teorem:


BD = /82 +8 2 = 8/2 (cm),
r = 2V 2 (m) (arba d = aJi
1 ,
'AABD

(cm)),

32 (cm ),
( 2 V 2 ) 2 = 4 (cm2),

Spusskr.

= 32 + 2-4 57 (cm2)
Ats.: 57 cm-.
>

irdels

3
2
12.1 / ( 2 ) = 2 - 3 - 2 + 4- 2 - 1 = 3

12.2 / ' ( x ) = 3x - 6 x + 4

12.3 /'(2) = 3 - 4 - 6 - 2 + 4 = 4

12.4

13.1

13.2

ZBDC = 180 - 60 = 120


L4te.: 120.

1 bdas.
Saabc

=^-AB

AC-sin60 =

Kadangi
/'(2) > 0,
tai funkcijos
y = / ( x ) reikms tame intervale,
kuriame = 2, turi didti, o pateiktame grafike maja.
Ats.: negalt.
6,49:2,5 = 2,596 2,60 (Lt)
14.1
Ats.: 2,60 Lt.
14.2

I . 3 - 9 . ^ = ^ ( c vm
2
2
4

27/3
2
Ute.: S a 4 b c = cm .

)
'

1 bdas.
100 g kavos valus rytas" kainuoja:
13,89: 6 2,32 Lt.
Kadangi
100 g kavos
Energija"
kainuoja brangiau
(2,60 > 2,32), tai
brangesn yra kava Energija".
Ats.: Energija".

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

2 bdas.

SAABD-

AD2S

9/3

Nr.

c
_27/3
s
SAABC -5 ^AABD 4
Ats.: Saabc

27>/3

Sprendimas/Atsakymas

2 bdas.
1 g kavos valus rytas" kainuoja
13,89: 600 = 0,02315 (Lt),
1 g kavos Energija" kainuoja
6,49: 250 = 0,02596 (Lt).
0,02559 > 0,02315, taigi kava
Energija" yra brangesn.
Ats.: Energija".

cm .

3 bdas.
Trikampio ABD auktin:
,

n=
SAABC

ABsI3

1,

2
^

h-AC

.. S a 4 5 c =

, tada
1 /

= 2

27/

-9 =

27V3 ,
(cm)

cm-.

15.1

,4ft.. 176 F = 80 .

15.2

15.3

/lis.: -40 = -40 F.

15.4
15.4

Trienkli
skaii,
kuri
visi
skaitmenys nelyginiai, yra:
5-5-5 = 125.
Pagal klasikin tikimybs apibrim:

b-XI1-.

>-=>

^ritinio = 3 = 27 ,
J
Vpusruhdio = 27 -9 = 18.
.: teiginys teisingas, kai i? = 3 cm.

5
7
^4ft.: v = - 1 7 .
9
9

P(N) = - = . '
900 36
5
Ats.: .
36
Vis kn auktis: H= R = 3 (cm).
17
2
g
-s
Todl: Vpusrutulio = - 3 = 18 ,

Vkgio = j -3 =9 ,

y = kx +b,
f0 = 32 k + b,
, 5
1
=> k = ,
- 40 = -40A: + b,
9

16.1 Ats.: 900.


16.2

Ats.: O 0 C = 32 F.

M 1 6 uduotis
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

Bat
dydis
Danis

7.1

7.2

Nr.

36

37

38

39

40

41

42

43

18 - %

7.3

30 - 100 %.

Sprendimas/Atsakymas

18-100
= 60 %.
3(1

P (bat dydis 37) =

30

1
Ats.: - .
6

te: 60 %.
c o s x - 3 = 0 arba cosx

=0

cos* = 3

cos* =
2

Nra sprendini

x = +

Ats.: = + 2\,

2nk,keZ

keZ.

Adomas udirbo 1000 Lt,


y = kx +b,
9.2
Benas udirbo 1000 Lt.
400 = k0 + b,
Poaknio reikm neigiama, t. y.
1000 = k 2500 + b,~
10.1 j
2 - 2 - 2 - 3 = -3, todl reikinys neturi
b = 400 ir k = 0,24.
prasms.
Ats.: y = 0,24x + 400.
9.1

10.2

11

Ats.: e (-oo; - l]U [3; + oo).

11.1

Pagal Pitagoro teorem:


BD2 =4 2 +(4/3) 2 ,
BD = 8.

11.2 ZBDA = 30, nes AB = -BD.


2
11.3

Pagal kosinus teorem


BC2 =BD2+ DC2 - 2 BD DC cos ZBDC, BC2 = 8 2 + 7 2 - 2 8 7 cos 1203
BC = 13.
\Ats.: BC = 13.

Nr.

Sprendimas/Atsakymas
Sakykime, iekomasis skaiius yra x.
12
12
Tada
2
1 2
+ ( + x) = 10,
3
3
3 '
2
2
- ( x + - x )y = 10,
3
3
- = 15,
3
= 9.
Ats.: 9.

14.1

25 + (3 0,15 + 3 0,12 +1 0,30) 60 =


= 91,6 (Lt).

Nr.

Sprendimas/Atsakymas

2
2
13.1 P(x) = 150*-0,6* -(2600 + 0,4* ) =

= 150x - 0,6x 2 - 2600 - 0,4x 2 =


= - X

150x-2600.

2
13.2 P(IOO) = -IOO +150100 - 2600 =

= 2400 (eur)
Ats.: 2400 eur.
1 bdas.
13.3
Kadangi pelno funkcija yra kvadratin,
jos grafikas parabol, o parabols akos
nukreiptos emyn, tai
didiausia
funkcijos reikm gyjama su parabols
virns reikme
b
150

x vv =
=
= 75.
2a
-2-1
2 bdas.
P'(x) = -Ix +150 = 0,
= 75.
p'(X)

/
14.2

75

- V
15.1 Vkugio

= 96 (cm3).

Zaisliuko = 96 + 3

= 240 (cm3) (arba 753,6 cm3),

15.3

Pagal plan alis" klientas mokt 25 + (9- 0,05 + 5 0,15 +1 0,12)60 = 104,2 (Lt).
Kadangi 104,2 Lt > 91,6 Lt, tai klientui naudingiau pasirinkti plan Mano miestas".
Ats.: Mano miestas".

15

15.2

aisliuko ~ 240 0,4 = 301,44 g.


4ts.: Iniaisliuko =301,44 g.
1
,

Vingio =-h r =96 ,

| / 3 6 = 96 , h = 8 (cm).
Hiaisiiuko = 8 + 6 = 14 (cm).
Ats.: 14 cm.

2 1 4
3
v pusrutulio 3 2 6 3 -71

M 1 7 uduotis
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.
7.1

Sprendimas/ Atsakymas

Paymys
Danis

3
1

4
2

5
3

6
5

Nr.

7
6

8
7

9
4

7.2 Ats.: 30 mokini.


7.2

7.3

30 - 100%
7.4
6 - x%
= 20%

8.1

Sprendimas/ Atsakymas

10
2
31 + 42 + 53 + 65 + 76 + 87 + 94 + 102
30

Ats.: 1.
2 =8; = 3
Ats.: = 3.

Ats.: 20%.
8.2

3 1-2.

3 3(x-l)

9.1

l-2x = 3x-3
-2x-3x = -3-1
-5 = - 4
= 0,8
Ats.: = 0,8.

11.3
11.3

11.4
11.4

1 bdas.
1

I grafiko matyti, kad mokestis


bendrovje
Bendraukime"
bus
maesnis prakalbjus" daugiau nei
50 minui.
Ats.: > 50.
15 + 0,4x < 0,7x
0,3x > 15
>50

+>

12.1 Ats.: / ' ( ) = 32 -12 + 9.


12.2 Ats.: f X0) = 9.

Ats.: xe[-3,5;5).
200-200-0,04 = 192 (Lt)
192-192-0,04 = 184,32 (Lt)
Ats.: 184,32 Lt.

2 bdas.

50

11.2 Ats.: y = 15 + 0,4x.

Ats.: 39 Lt.

:;>

[ < 5.

-3,5

15 + 0,4-60 = 39 (Lt)

I
/
O

[ + 3 > 2(-1);

////////////////////// ,

10

J/'^

Jx >-3,5,

m w w w w w w w

9.2 Ats.: 1;2;3;4.

11.1

Jx-0,5 > - 4 ,

ii '
2

12.3 3x -12x + 9 = 0
2

-4x + 3 = 0
=
Xj Ij 2 3.
a=1
Ats.: a = I.

Nr.
Sprendimas/ Atsakymas
Sprendimas/ Atsakymas
1 bdas.
12.4
Kadangi intervale (a\b) funkcijos reikms maja, tai jos ivestin f\x)
Nr.

tame

intervale neigiama. Teiginys neteisingas.


2 bdas.
13
/ ' ( x ) = 3(x - l)(x - 3) < 0,

V = 3,14 -0,62 -21 = 23,7384 (m3)


23,7384-1,6 = 37,98144 (t)
37,98144:7 = 5,42...
Ats.: 6 kartus.
BO
AO
14.1 BO DO arba
~AO~~O & a DO ~ CO'
arba kita teisinga proporcija.
ZAOC = ZBOD,
nes
kryminiai.
~ ABOD pagal dvi atitinkamai
proporcingas kratines ir kamp tarp

kai e (1;3).
Teiginys neteisingas.
14.1

6 \

1 bdas.
14.2
AO AC _ 4
BD~ BO' 12 _ 8 '
,4ft.: 4 C = 6 (cm).
2 bdas.
Kadangi trikampi

CO

panaumo koeficientas lygus

j14.3 BD\\AC, nes i ACO ir ABOD


panaumo iplaukia, kad
ZCAO = ZDBO ir tai yra vidaus
prieiniai kampai prie dviej tiesi ir
kirstins.
Tarkime: - Vyto greitis kilometrais
15
ir SDO
per valand; -laikas (h), per kur
X
, tai
Vytas nuvaiavo stovyklaviet.

AC =-BD = 6 (cm).
2
ft.: 6 cm.

+ - laikas (h), per kur Rokas


* 3x
2
nukeliavo stovyklaviet.
5 10 40 < 15 _ 45
3x 3x
3x
2
Ats.: Rokas utruko maiau laiko.

M1 8 u d u o t i s
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

7.1 Ats.: 30.

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.
7.2

15

30 _ 2
Ats.: - (arba pus, arba 50 %)

Nr.
7.3

Sprendimas/ Atsakymas

1-15 + 2-6 + 3-5 + 4-3 + 6-1


30

60
30

Ats.: 2.
6-2x > 0
8.2
-2x > -6
x<3
Ats.: xe(-co;3) arba x < 3 .
9.2

m = I h2

Nr.
0

8.1

9.1

10

11.2

2 bdas.
10 000-(1,07)3 =12 250,43 Lt
Ats.: 12 250,43 Lt.

2sinx-l = 0
1
2
= ( 1)^ arcsin + nk,
2
k
= (-1) -Tik arba
6
= (-1)* -30+ 180

keZ

Kai k = 0, tai = - arba 30


6
Kai k = I tai x = arba 150
6
.

5
Ats.: = ; = .
6
6

log 2 (6-2-(-5)) = log 2 16


Iog 2 16 = 4.
Ats.: 4.

m = 18,5 -1,72 =53,465 (kg)


Ats.: 53,5 kg.

10

Sprendimas/ Atsakymas

11.1

/ = = 25
1,8"
Ats.: 25.
1 bdas.
10 000 + 10 000 -0,07 = 10 700 Lt
10 700 + 10 700-0,07 = 11449 Lt
11449 + 11449-0,07 = 12 250,43 Lt
Ats.: 12 250,43 Lt.
tgx = l
= arctg 1 + Tik, k e Z
= +nk arba x = 45 + 180
4

Ats.: + nk, ksZ


4
ZOBC = 90, nes spindulys, nubrtas
12.1
lietimosi tak, statmenas liestinei.
1 bdas.
12.2
lygiakratis, nes AO = BO kaip
apskritimo spinduliai, o ZAOB = 60.
ZABC = 90 - 6 0 = 30
2 bdas.
ABO lygiaonis, nes AO = BO kaip
apskritimo spinduliai.
<=180-60
2
ZABC = 90 - 6 0 = 30
Ats.: 30.
5(1000) = 325 centai
13.1
Ats.: 325 centai.

2
13.2 0,OOOlx - 0,5 + 725 = 200

0,000 I x 2 - 0 , 5 +525 = 0
2 - 5000 + 5 250 000 = 0
D = 4 000 000
=

5000 2000
L

= 1500 arba = 3500 (netinka, nes 0 < < 3 0 0 0 )


Ats.: 1500 pyragli.

Nr.

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Sprendimas/ Atsakymas

- per savait draug udirbt pinig


1 bdas.
14
13.3
13.3
Kadangi savikaina yra kvadratin
suma litais.
funkcija, jos maiausia reikm yra
Tada
parabols virns koordinatje:
1 +
1 +
1 -24 =

50 +
51 9 4
2
xv=-
= = 2500 (pyragli)
2 a 2-0,0001
X - X = -26
Ats.: 2500 pyragli.
20
2 bdas.
= 26
S"(x) = 0,0002x-0,5 = 0
20
= 2500
= 520 (Lt)
S'(x) reikmi enklai
520
Vytas udirbo 2 4 = 236 (Lt)
0

2500

Ats.: 236 Lt.

Ats.: 2500 pyragli.


A

15.1

25 E

V
65
X
B1

/
50

15.2

AE = (100-50):2 = 25 (cm)
Pagal Pitagoro teorem
BE2 =AB2-AE2
=3600
BE = 60 (cm)
AD

.BE=50
2
= 4500 cm2
S=

+ BC

+ m

60 =

V = S-I, 1- griovio ilgis, S - prizms


pagrindo plotas
10,8 = 0,45/
/ = 24 (m)
Ats.: 24 m.

/ pagalb

abiturientui

NACIONALINIS EGZAMIN C E N T R A S

p a g a l b

a b i t u r i e n t u i

MATEMATIKA
1999-2000 met brandos egzamin mediaga

Scanned 1/
( Dancong

V1

uduotis
Kiekvienas 1-8 udavinio teisingas atsakymas vertinamas 1 taku.

1. Apskaiiuokite:
A 18

3!+4!
B 24

2. Funkcijos f ( x ) = lg

D 36

C 30

X - I

E 42

apibrimo sritis yra:

A (-oo;0)U(0; + oo)

B (0; 1]

C (0; 1) U (1; + qo)

D (l; + oo)

E (-oo; 0) U (1; + O

3. Jei sekos n-asis narys an = 2n -1, tai


a

S 2 0 =1 + 2

B 600

A 400

+a

3 + - + 20

D 900

C 800

/3
4. Duoti skaiiai a = a r c c o s , b = arccos
2

E 2/1-10

c = a r c c o s ^ . Suraykite a, b ir c

v ^J

j didjimo tvarka.
A a<b<c

B c<b<a

5. Apskaiiuokite:
v

D a<c<b

D 8

E 2

b<c<a

W
J

2[2

/2

C b<a<c

6. Paveiksle pavaizduotas lygiakratis trikampis ABC ir


rombas DEFG, kurio kratins lygiagreios atitinkamoms
trikampio kratinms. Jei BE = EG = GC, tai trikampio
ABC ir rombo DEFG plot santykis lygus:
/
4

D 4

E 5

/3

-1999

,1999
iyw
7. Jei = IOO
ir y = I O i T 1 5 w , tai (x + y ) 2 - ( x - y ) 2 =

A IOO" 1998

B 0,02

C 2

D 4

E 2-100 1998

8. Apskritimo stygos AB ir CD susikerta take E. Jei


AE = 8 , CE = 4 , BE = 3 , tai DE =
2/3

B 5

C 6

D 7

9. Isprskite nelygyb Iogg^ < 2 .


(2 takai)
2

10. Isprskite lygt t g x - V 3 t g x = 0 .


(3 takai)
11. Apvalios varins 2 mm storio vielos ritinio mas 3,52 kg. Koks vielos ilgis
metrais, jei vario vieno kubinio decimetro mas 8,8 kg? Atsakym suapvalinkite
iki deimi metr.
(4 takai)
12. Geometrins progresijos pirmasis narys lygus 1. Treiojo ir penktojo nari suma
lygi 90. Raskite ios geometrins progresijos vardikl.
(4 takai)
13. Nagrinsime vektorius
a i / - 2 ; /; 3 } ir b J -Jx - 2; -Jx- 3; - Vx - + i .
1. Apskaiiuokite skaliarin sandaug a-b .
>

(2 takai)

>

2. Su kuriomis reikmmis vektoriai a k b yra statmeni?


(2 takai)
14. Turime eiasien simetrik loimo kauliuk, ant kurio sien surayti ei
skaiiai 1,1, 1,1, 3, 3. Atliekamas toks eksperimentas. Kauliukas metamas du
kartus ir skaiiai, atsivert po pirmojo ir po antrojo metim, sudedami.
Nagrinjamas atsitiktinis dydis X, lygus atsivertusi skaii sumai.
1. Parodykite, kad atsitiktinis dydis X gyja reikm 2 su tikimybe .
(1 takas)
2. Pabaikite pildyti lentel, apibriani atsitiktinio dydio X skirstin.
P

2
4/9

3. Apskaiiuokite atsitiktinio dydio X matematin vilt EX.

(2 takai)

15. Takas E yra alia ploktumos a, takai C, F ir D ploktumoje a. Duota, kad EFLCF , CE = DE = 5 ,
CF = 3 , Z FCD = ZFDC = 30 (r. pav.).
9/3
4
(2 takai)

1. Parodykite, kad trikampio CFD plotas yra S =

2. rodykite, kad atkarpa EF statmena ploktumai a.


3. Apskaiiuokite piramids CDEF tr.

16. Staiakamp namo kiem sudaro 72 m 2 ploto staiakamp


dekoratyvin pievel ir grstas takas apie j. Iilgai vienos
poros prieing pievels kratini tako plotis yra 2 m, o
iilgai kitos poros prieing kratini - I m (r. pav.).
1. Pievels kratins ilg prie 2 m ploio tako paymkite
. Parodykite, kad kiemo plotas yra
144
?
S(x) = 4x +
+ 80 m 2 .

(2 takai)
2. Raskite, kokio ilgio ir ploio kiemo plotas yra maiausias.
(5 takai)
17. Laikrodis rodo 6 vai. 55 min. Apskaiiuokite, po kiek minui minutin rodykl
pirm kart pasivys valandin rodykl. Laikrodio rodykls juda tolygiai.
(5 takai)

V2

uduotis
Kiekvienas 1-8 udavinio teisingas atsakymas vertinamas 1 taku.

1. Suprastinkite reikin: b Vs
A b

B b~

1/-1
E b 2/3-1

D b:

C b-

2. Keturi mons, kuri pavards prasideda skirtingomis raidmis, atsitiktiniu


bdu surikiuoti eil. Kokia tikimyb, kad jie surikiuoti abcls tvarka?

B
1
^C
1
D -1
c E 1120
24
12
6
4
3. emlapyje, kurio mastelis 1:200 000, atstumas tarp dviej eer yra 3,5 cm.
Koks bus atstumas tarp t pai eer emlapyje, kurio mastelis 1:50 000.
A 1,4 cm

B 7 cm

C 14 cm

D 35 cm

E 70 cm

D (-oo; 0)

E (-oo;-l)

4. Funkcijos f ( x ) = -2X +1 reikmi sritis yra:


A (2;+ oo)

B (l; + oo)

C (-oo; 1)

5. Apskaiiuokite: cos76 cos 16 +sin76 sin 16 =


.

>/2

2

/3

6. Funkcijos f(x)~
1

7. Jei AB\\CD\\EF
A 2 C 5

A 6

/3

ivestin lygi:

1-

(1-

^ l
2

(1-

+1
(1

(1

ir AC = 2,BD = 3, CE = 5, tai DF =
E

B 6,5

C 7

D 7,5

8. Apskritimo spindulys lygus 1. Skersmuo AB su


styga BC sudaro 30 kamp. Ubrkniuotos
figros plotas S =
S

,C

30"

9. Isprskite nelygyb

4
4

O
4

1
1
> .
- 2
(2 takai)

10. em juda aplink Saul apytiksliai 149,6 milijono kilometr spindulio


apskritimu ir vien kart apskrieja Saul per 365,26 paros. Kokj atstum em
nuskrieja per 1 s? Laikykite = 3,14. Atsakym suapvalinkite iki deimtj
kilometro dali.
(3 takai)
11. Isprskite lygi sistem
(x + y = 8,
Ilog 12 X + Iogi 2 - I

(4 takai)

12. Raskite abscisi ayje takus, kurie nutol nuo tako M(l; 3) atstumu 5.
Atsakyme pateikite t tak koordinates.
(3 takai)
13. Skysio kiekis inde, panaiame j apverst nupjaut kg, yra tiesiog proporcingas
skysio aukio inde kvadratui. Kai inde yra 11 skysio, tai skysio pavirius yra
12 cm auktyje. Kokiame auktyje bus skysio pavirius, kai inde bus 2 1 skysio.
Atsakym suapvalinkite iki milimetr.
(3 takai)
14. pobv atjo 8 mons - keturios sutuoktini poros. I j atsitiktinai pasirinkti
du mons.
1. Parodykite, kad vykio A - Pasirinktieji mons yra sutuoktini pora"
tikimyb lygi ^ .
(1 takas)
2. Kokia tikimyb, kad pasirinkti vyras ir moteris?
(2 takai)
3. Apskaiiuokite tikimyb, kad pasirinktas bent vienas vyras.
(2 takai)

15. Takas P yra alia ploktumos , t a k a i s , B, C, D ir F - ploktumoje a , takas


F - atkarpoje AD. ABCD yra lygiaon trapecija, AD || BC, AB = BC = CD = 3 ,
AD = 6, PF La,

AF = FD , ZPAD = 60. (r. pav.)


P

1. Parodykite, kad trapecijos ABCD plotas yra S =

27/3
(3 takai)

2. Apskaiiuokite piramids PABCD tr.


(2 takai)
3. rodykite, kad trikampiai APB ir DPC yra lygs.
(5 takai)
16. Ilgio L vielos gabalas padalytas j dvi dalis, kuri ilgiai ir L - x. I ilgio gabalo
ilankstytas lygiakratis trikampis, o i ilgio L - gabalo - kvadratas.
1. Parodykite, kad trikampio ir kvadrato plot suma yra
4/3+9 2 L
L2
0,
S(x)
=

w
144
8
16

(3 takai)

2. Su kokia reikme trikampio ir kvadrato plot suma bus didiausia ir su


kokia maiausia?
(4 takai)
17. Vienas po kito einantys natralieji skaiiai taip surayti begalinje trikampje
lentelje, kad pirmojoje eilutje yra vienas skaiius, antrojoje - du, treiojoje trys ir 1.1, (n-ojoje - n skaii):
1
2 3
4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 14 15
Apskaiiuokite n-osios eiluts skaii sum.
supaprastinkite. Sprendim argumentuokite.

Gaut

algebrin

reikin

V3

uduotis
Kiekvienas 1-6 udavinio teisingas atsakymas vertinamas 1 taku.

1. Kurios funkcijos grafiko eskizas pavaizduotas


paveiksle?
A y = (x-2)2

+4

B y = (x + 2)2 - 4
C y = ~(x + 2) 2 + 4

D y = ~(x - 2)2 + 4
E y = -(x + 4)2+2
2. (1 + 3 + 5 +... +1999) - (2 + 4 + 6 +... + 2000) =
A -2000

B 2000

C-I

D -1999

E -1000

C 5

D 4

E 2

99

D 3 +25

E Teisingas
kitas
atsakymas

3. Jx dx =
1
A 9

- 2 1 n + 2 + 6-3 3 "+ 3
t) "+2
A 3 - +/?

5. Sekos n-asis narys an = sin(60 - n), n e TV . Tada ( ~ a4


/3+1

V3

D 0

6. Duotas kvadratas ABCD ir statusis lygiaonis trikampis


(BE = EC). Kvadrato kratin lygi a. RaskiteED.
A
nD

/
4

^a

B
p
E

VIo
Sa
4

rC

^a
2

E -1

7. Apskaiiuokite:

(3IY
6!
(1 takas)

8. Isprskite lygt

1 2
Iogx- = - .
(2 takai)

9. Asmuo, bank padjs 5000 Lt indl, po dvej met atsim 5832 Lt. Kiek
procent metini palkan mokjo bankas?
(2 takai)
10. Isprskite lygt

3 sin : = cos

11. Remdamiesi paveikslo duomenimis:


1. Ireikkite vektori QR vektoriais a ir b ;
(1 takas)

2. Ireikkite vektori TR vektoriais a k b ,takas


atkarpos QS vidurio takas.
(2 takai)

a
I

12. Drenao vamzdio, kurio skerspjvis pavaizduotas paveiksle, vidinis skersmuo 12 cm. Kiek vandens nuteks iuo
vamzdiu per 1 valand, jei srovs greitis 0,4 m/s ir jei
vanduo uima pus vamzdio skerspjvio. Laikykite
= 3,14. Atsakym pateikite kubiniais metrais suapvalin
iki vienet.
(4 takai)
13. Duotas kubas ABCDAiBiCiDy, kurio briauna lygi 1

A1

(r. pav.).
1. Parodykite, kad atstumas nuo virns A iki briaunos
DiCi vidurio tako E lygus .
(1 takas)
2. rodykite, kad piramids ACBiDi

briaunos AC ir B\D\ yra statmenos.


(3 takai)

3. Apskaiiuokite piramids ACBiDi tr.

14. Turime du eiasienius loimo kauliukus. Pirmojo loimo kauliuko keturios


sienos nudaytos mlynai, o kitos dvi - raudonai. Antrojo loimo kauliuko dvi
sienos nudaytos mlynai, o keturios - raudonai. Metami abu loimo kauliukai.
1. Parodykite, kad vykio abiej kauliuk atsivert raudona spalva nudaytos
2
sienos" tikimyb lygi .
(1 takas)
2. Kuris i i dviej vyki labiau tiktinas: A - abiej kauliuk atsivers ta
paia spalva nudaytos sienos"; B - abiej kauliuk atsivers skirtinga spalva
nudaytos sienos".
(2 takai)
3. Tsiant eksperiment, pirmojo kauliuko sien spalvos nekeiiamos, o dalis
antrojo kauliuko sien perdaomos. Kiek antrojo kauliuko sien turi bti
nudaytos raudonai ir kiek mlynai, kad, metant abu kauliukus kartu,
tikimyb ikristi ta paia spalva nudaytoms sienoms bt lygi tikimybei
ikristi skirtingomis spalvomis nudaytoms sienoms?
(3 takai)
15. Ant popieriaus lapo utiko raalo laas. Raalui geriantis popieri, apvali
raalo dm pltsi. Dms spindulys, prajus t sekundi po to, kai ji atsirado,
/ 1 + 41
buvo r(t) =
centimetr.
2 +1
1. Apskaiiuokite dms spindul pradiniu laiko momentu t = O .
(1 takas)
2. Per kiek laiko nuo dms atsiradimo jos spindulys padvigubjo?
(2 takai)
3. Apskaiiuokite dms spindulio r didjimo greit v(i) = r'(t) laiko momentu
t = 3.
(2 takai)
4. Parodykite, kad raalo dms spindulys r(t) < 4, kai t > O.
(2 takai)
16. Dviem keliais prie sankryos artja du automobiliai
pastoviais 60 km/h ir 80 km/h greiiais. Tarkime, kad
keliai tiess, susikerta staiu kampu ir pradiniu laiko
momentu automobiliai nuo sankryos yra nutol
atitinkamai 2 km ir 3 km.
1.

Paymkime

S(t)

atstumo

tarp

automobili

kvadrat; t - laikas valandomis. Parodykite, kad


5() = 100 2 / 2 - 7 2 0 i + 1 3 .

2. Po kiek laiko atstumo tarp automobili kvadratas bus maiausias?


(3 takai)
3. Raskite maiausi atstum tarp automobili.
(1 takas)
17. Takai A, B, C, D ir E yra ikilojo penkiakampio
virns.
Raskite
penkiakamps
vaigds
k a m p - ZEBD,
Z ACE,
Z BDA,
Z ,
Z DAC sum.
(4 takai)

C
ZN

A1

V4

uduotis
Kiekvienas 1-6 udavinio teisingas atsakymas vertinamas 1 taku.

1. (6-2/5)(3 + /5) =

A 9 - /5

8->/5

/5-9

D 8

E -32

2. Kuri nelygyb teisinga su visais realiaisiais skaiiais c?


A 8c > 4c

B 4c > 8c

C 8c 2 > 4c 2

D 8+c>4 +c

E 8-4c >4-8c

3. Pirmj tredal skrydio laiko lktuvas skrido 800 km/h greiiu. Viso skrydio
vidutinis greitis 700 km/h. Kokiu vidutiniu greiiu lktuvas skrido kitus du
tredalius skrydio laiko?

A 600 km/h

B 750 km/h

C 650 km/h

D 500 km/h

E 625 km/h

4. Automatinis pieno ipilstymo plastmasinius maielius renginys per 55 minutes


ipilsto 300 litr pieno. Per kiek minui jis ipilsto 120 litr pieno?

A 22

5.

B 25

C 33

D 137,5

E 13,2

B ^

Cl

D-I

1
-

_
1
y

A -

6. Kiek trienkli
1, 2, 3, 5, 7?

A 5

lygini natralij skaii galima urayti

B 12

7. Apskaiiuokite: k ^ O o g ^ 2).

C 20

D 60

skaitmenimis

E 25
(2 takai)

8 . Apskaiiuokite:

Jcosxiit.

(3 takai)

9. Isprskite lygt - 4 = -Jx + 2.

(3 takai)

10. Kiekvien kvadratin ems rutulio paviriaus centimetr slegia oro stulpas,
kurio mas 1,033 kg. Apskaiiuokite ems atmosferos mas kilogramais,
laikydami, kad ems rutulio spindulys R = 6371 km, o 3,14. Atsakym
pateikite standartine skaiiaus iraika, dviej reikmini skaitmen tikslumu.
(3 takai)

11. Remdamiesi paveikslo duomenimis:


>

>

1. Ireikkite vektori QR vektoriais a ir b ;


(1 takas)
2. Ireikkite vektori TR vektoriais a ir b , takas T
yra atkarpos QS vidurio takas.
(2 takai)
12. Funkcijos f ( x ) = -x(2x

-b) + c grafikas yra parabol.

1. Raskite f'(x).

(1 takas)

2. Parabols virns koordinats yra (-1; -8). Raskite b ir c reikmes.


(3 takai)
13. Tetraedro DABC briauna lygi a.
1. Parodykite, kad tetraedro auktin DO = ^jja.
(2 takai)
2. Takai Ai, Bi ir C 1 atitinkamai yra briaun
AD, BD ir CD vidurio takai. rodykite, kad
ploktuma, einanti per takus A^,
, Q , yra
statmena auktinei DO.
(3 takai)
3. inodami, kad ploktuma A\B\C\

dalija auktin DO pusiau, apskaiiuokite

piramids ^ tr.
(2 takai)
14. A ir B krepinio komandos aidia tarpusavyje empionato superfinale. I
daugelio ankstesni susitikim rezultat yra inoma, kad tikimyb laimti
komandai A vienerias rungtynes prie komand B yra 0,6. Superfinal laimi ta
komanda, kuri, aisdama finalin rungtyni serij, pirmoji pasiekia tris pergales.
Komandos turi suaisti maiausiai trejas rungtynes, bet finalinei rungtyni
serijai gali prireikti ir ketveri arba penkeri rungtyni. Apskaiiuokite
tikimyb, kad:
1. Komanda A laims superfinalo rungtynes, suaidusi 3 rungtynes (kitaip
sakant, laims trejas pirmsias rungtynes);
(1 takas)
2. K o m a n d a i laims superfinalo rungtynes, suaidusi 4 rungtynes;
(2 takai)
3. K o m a n d a i laims superfinalo rungtynes.

15. 1. Raskite vis natralij skaii nuo 1 iki 100 sum.


2. Raskite vis lygini dvienkli natralij skaii sum.

(1 takas)
(3 takai)

16. Reikia pagaminti 250 dm 3 trio staiakampio gretasienio formos stiklin akvarium, kurio viena pagrindo kratin bt 5 dm ilgio.
1. Antrosios pagrindo kratins ilg paymkime x. Nekreipdami dmesio
stiklo ir sandr stor, parodykite, kad akvariumui pagaminti reikalingo
stiklo ploto S priklausomyb nuo yra S(x) = 5 +100 + ^ ^ .

(2 takai)
2. Kokie turi bti akvariumo matmenys decimetrais, kad jam pagaminti bt
sunaudota maiausiai stiklo?
(4 takai)
17. Maylis suvalgo tort per 8 minutes, o stiklain uogiens per 15 minui.
Karlsonas suvalgo tort per 2 minutes, o stiklain uogiens per 3 minutes.
1. Tarkime, kad Karlsonas suvalg dal torto ir y dal uogiens. Nesunku
sitikinti, kad suvalgyti tok maisto kiek Karlsonui prireik Ix + minui.
Ireikkite kintamaisiais ir y laik, kurio prireiks Mayliui suvalgyti likus
tort ir likusi uogien.
(1 takas)
2. Kiek maiausiai laiko prireiks Mayliui ir Karlsonui suvalgyti tort ir stiklain
uogiens, jeigu jie valgys kartu (bet nebtinai vienu metu t pat valg)?
Kuri dal torto ir kuri dal uogiens tokiu atveju suvalgys Karlsonas?
(4 takai)

M 1

uduotis

Kiekvienas 1-8 udavinio teisingas atsakymas vertinamas 1 taku.


1. Sandauga x 5 5 5 lygi:
A 125

2. Jei / ( * ) =
A

15

C 3x 5

D 3 5

E 5.

-,tai /(-1) =
X-I

-2

B 1

C -1

3. Apskaiiuokite: (Vl3 - 3)(Vl3 + 3) =


A 160

B 27

C 22

D 178-6VI3

E 4

B 0<<1

D a < 0 arba a > 1 E < 1

4. Kai a > a, tai


A

a<0

a>l

5. Paveiksle pavaizduotas statusis trikampis ABC.


apskaiiuokite ZABD didum.

A 58

B 45

C 2T

Pagal paveikslo duomenis

D 19

E Ilc

6. Automobili parke i 100 automobili 28 yra mlyni ir 34 raudoni. Tikimyb,


kad i parko ivaiuos ne mlynas ir ne raudonas automobilis, yra:
17
19
31
31
B
25
50
50
100
50
7. Funkcijos / ( x ) = ( x - 1 )
A -2(x-l)

B 2x-2

ivestin lygi:
C X-I

D xz

2x-l

Iog 2 3

8. Apskaiiuokite: 4

A 36

B 27

9. Isprskite lygt

C 16

D 12

E 9

1 2
L

4
~ =
-.
X-Z
x{Z-x)
(4 takai)

10. Atpiginus 40 % kompiuteris kainuoja 4998 Lt. Apskaiiuokite pradin kompiuterio kain.
(2 takai)
11. Ant buteliuko su vitamino C tabletmis urayta, kad kiekvienoje tabletje yra
po 50 mg askorbinins rgties. Chemikai ityrus 20 tablei, jose rasti tokie
askorbinins rgties kiekiai (miligramais):
53
51
47
53

49
50
51
49

50
52
50
54

51
48
49
50

47
50
49
52

1. Baikite pildyti imties element dani ir santykini dani lentel.


Vitamino kiekis
Danis
Santykinis danis

47
2

48 49

50

51 52

53

54

(4 takai)
2. Apskaiiuokite vidutin askorbinins rgties kiek vienoje tabletje.
(2 takai)
12. Norint apskaiiuoti gydytoj rekomenduojam normal suaugusio mogaus
kno svor, naudojamos vairios supaprastintos formuls:
Europoje danai naudojama formul P = H-100,
kur P- kno svoris
kilogramais, H - mogaus gis centimetrais;

JAV danai naudojama formul W = h - 2 2 0 , kur W - mogaus kno


svoris svarais, h - gis coliais.

1. Naudodamiesi pirmja formule, apskaiiuokite, koks kno svoris turt bti


laikomas normaliu Europoje, jei mogaus gis 180 cm.
(1 takas)
2. Naudodamiesi antrja formule, apskaiiuokite, koks kno svoris kilogramais
turt bti laikomas normaliu JAV, jei mogaus gis toks pats - 180 cm.
Atsakym suapvalinkite iki sveikojo skaiiaus.
(1 svaras 0,454 kg, 1 colis ~ 2,54 cm.)
(3 takai)

13. Isprskite lygt sin cos = .


(3 takai)
14. Ritinio formos suli skardins auktis lygus 8 cm, o oninio paviriaus plotas 64 cm 2 .
1. Apskaiiuokite skardins pagrindo spindul.
(2 takai)
2. Apskaiiuokite, kiek mililitr suli telpa i skardin (laikydami, kad
3,14 ir neatsivelgdami skardins sieneli stor). Atsakym suapvalinkite iki sveikojo skaiiaus.
(2 takai)
15. Raskite realj skaii, i kurio atmus jo paties kvadrat, skirtumas bt
didiausias.
(4 takai)

M 2

uduotis

Kiekvienas 1-8 udavinio teisingas atsakymas vertinamas 1 taku.


1. Trikampis ABC yra lygiaonis, AB = . Kampo ACB priekampis lygus 150.
Apskaiiuokite ZABC dyd.
B
150

A
A 30

B 60

C 75

D 120

E 150

2. Du draugai Tomas ir Simas laiko egzamin. Jei kiekvienas i j, nepriklausomai


g
vienas nuo kito, gali ilaikyti egzamin su tikimybe , tai tikimyb, kad abu
ilaikys egzamin, lygi:
A

16

64
81

18

3. Sekos, kurios bendrasis narys uraomas formule

an =2n + \,

penktasis

narys a 5 yra lygus:

A 5

B8

C 10

D 11

E 26

4. I paveiksle pavaizduot penki keturkampi

III

II

IV

keturias simetrijos ais turi:


A tik I

B I ir II

C tik III

D III ir IV

E n vienas

Cl

D
2

E V3

D 200 /3

E 600

5. 2sinl5-cosl5 =
A 0

B 1
2

6. Paveiksle pavaizduoto staiakampio plotas lygus:

A 150

B 100 /3

C 200

7. Dvideimt penki abiturientai apsikeit nuotraukomis. Kiekvienas padovanojo


savo nuotrauk kiekvienam klass draugui. I viso padovanota nuotrauk:
A 50

B 100

D 600

C 300

E 800

8. Turistai ada plaukti upe auktyn ir grti atgal. Ups tkms greitis 3 km/h, o
valties savasis greitis 6 km/h. Kiek daugiausia kilometr galima nuplaukti upe
auktyn, kad ivyka trukt ne ilgiau kaip 8 valandas?
A 3

B 9

D 20

C 18

E 24

9. Mergait mato medio virns atspind baloje (r. pav.).

1.6 m

30 m

"i

1,5 m

Pagal paveiksle pateiktus duomenis apskaiiuokite medio aukt metrais.


(2 takai)
10. Isprskite lygt
l o g 3 ( * - 2 ) + I o g 3 ( * - 4 ) = 1.
(4 takai)
11. Cheopso piramid (pastatyta 2600 m. pr. Kr.) yra taisyklingosios keturkamps
piramids formos. Pradioje jos pagrindo kratin buvo 233 m ilgio, o auktin 147 m.

1. Apskaiiuokite, koks buvo piramids tris j pastaius. Atsakym pateikite


suapvalin iki imt kubini metr.
(2 takai)
2. Kiek kubini metr bgant amiams sumajo piramids tris, jei dabar
Cheopso piramids turis yra 2 353 200 m"

12. Populiariame urnale raoma apie didiausio nepavojingo pulso tvinksni


danio priklausomyb nuo amiaus. Dvideimtmeio maksimalus nepavojingas
pulsas yra 200 tvinksni per minut, o eiasdeimtmeio - 160 tvinksni per
minut. Paymkime mogaus ami x. Sakykime, kad didiausio nepavojingo
pulso danio f priklausomyb nuo amiaus yra tiesin: f{x) = ax + b.
1. Apskaiiuokite neinomas ios priklausomybs parametr a ir b reikmes.
(3 takai)
2. Apskaiiuokite didiausi nepavojing 35-meio pulso dan.
(1 takas)
3. Apskaiiuokite ami, kuriam didiausias nepavojingas pulso danis yra 164
tvinksniai per minut.
(1 takas)
13. Diagramoje parodytas akcins bendrovs darbuotoj, gyvenani nuo darboviets nurodytu atstumu, skaiius. Atstumas skaiiuojamas kilometrais.
Darbuotoj
skaiius

10 >A
8 -6 ::
4 --

::

Atstumas (km)

1. Kiek darbuotoj yra akcinje bendrovje?


(1 takas)
2. Apskaiiuokite, koks vidutinis atstumas bendrovs darbuotojams nuo darbo
vietos iki nam. Atsakym pateikite suapvalin iki deimtj kilometro dali.
(2 takai)
14. Laikant indl banke, indlio su priaugusiais procentais dydis yra apskaiiuojamas pagal sudtini procent formul ST =SQ

, ia ST - indlio

dydis po t met, SQ ~ pradinis indlis,/? - metini palkan procentai, t - laikas.


1. Apskaiiuokite pinig sum, kuri bus banke po 4 met, padjus 400 Lt
terminuotu indliu su 7 % metini palkan. Atsakym suapvalinkite iki lit.
(2 takai)
2. Indlininkas padjo bank 2000 Lt. Po dvej met atsim 2205 Lt.
Apskaiiuokite metines palkanas p.

15. Materialusis takas juda tiese pagal dsn S(t) = -^t3

+ 3 t 2 (laik matuojame

sekundmis, keli - metrais).


1. inodami, kad tako greitis
apskaiiuokite

v(t)

laiko momentu t yra lygus

S'(t),

v(t).
(1 takas)

2. Apskaiiuokite didiausi tako greit laiko intervale [0; 5].


(4 takai)

M3

u d u o t i s
Kiekvienas 15 udavinio teisingas atsakymas vertinamas 1 taku.

1. Apskaiiuokite: 25 | -
A -18

C 3

B -9

7
2. Suprastinkite reikin: (a + by -{a-by
A Aab

B a2 +b2

3. Apskaiiuokite: cos

/5

E 81

D -Aab

a2-b2

D 9

Ia2+Ib2

+ cos f ~

/2+

/2+

/2-/

,_

/2-1

4. Maesniojo skritulio skersmuo lygus 6 cm, didesniojo - 8 cm. Utuuotos srities


plotas lygus:

A 6

B 7

5. Tako A koordinats yra (3; 4),


tangentas yra lygus:

C 8

D 12

E 24

koordinai pradios takas. Kampo AOB

3^

3
4

6. Isprskite lygt yjx + l0 = - 2.


(J? takai)
p
7. Intelekto koeficientas A" apskaiiuojamas pagal formul K = 100, ia Z5 proto amius, T - tikrasis amius, t.y. mogaus metai. Patikrinus grup
dvylikamei, buvo nustatyta, kad j intelekto koeficientai K buvo tarp 80 ir
140, t.y. 80 < K < 140 . Apskaiiuokite, kokiam intervalui priklauso patikrintu
dvylikamei proto amius P.

8. Isprskite lygtj 10 5 ~ x = (0,01) - 1 VlO .


(2 takai)
9. Loterijos organizatoriai pareng tris skirtingus prizus ir pardav 200 biliet.
Kokia tikimyb nusipirkus vien biliet laimti:
a) pirmj priz;

(1 takas)

b) kur nors vien priz i trij?

(1 takas)

10. mogaus g archeologai gali nustatyti pagal atskirus kaulus. Pavyzdiui, eivikaulis sudaro apie 22 % mogaus gio, o alknkaulis sudaro apie 16 % mogaus
gio. Kasinjant rasta 20,3 cm ilgio alknkaulis ir 38 cm ilgio eivikaulis.
Parodykite, kad rastieji kaulai negaljo priklausyti tam paiam mogui.
(3 takai)
11. Brinyje pavaizduota dut, kuri dti 6 teniso kamuoliukai. Duts gylis
atitinka kamuoliuko aukt. Apskaiiuokite:

a) kamuoliuko spindul;

(1 takas)

b) duts gyl;

(1 takas)

c) duts tr;

(1 takas)

d) kamuoliuko tr (laikydami = 3,14). Atsakym paraykite imtj kubinio


decimetro dali tikslumu.
(2 takai)
12. Seiasienis loimo kauliukas buvo metamas 20 kart. Urayti ikritusi akui
skaiiai: 2, 6, 4, 6, 5, 2, 1, 2, 3,1, 5, 3, 6 , 1 , 1 , 3, 4, 5, 2, 2.
1. Pabaikite pildyti lentel:
Akui skaiius
Danis
Santykinis danis

1
4
0,2

(3 takai)
2. Nubraiykite imties santykini dani diagram.
(1 takas)

13. Duotos funkcijos /(jc) =

jc + 2

JC

1. Parodykite, kad /'(jc) = 2X

ir g(jc) = 3x + .

2.
1

(1 takas)

2. Apskaiiuokite g'(jc).

(1 takas)

3. Isprskite nelygyb f'(x)<g\x).

(2 takai)

14. Kgio sudaromosios ir auktins ilgi skirtumas lygus 1, o kampas tarp j 30.
Apskaiiuokite kgio tr.
(5 takai)

M4

uduotis
Kiekvienas 15 udavinio teisingas atsakymas vertinamas 1 taku.

1. Lygi sistemos
| 4 x -3y-

7,

[5* + 2y = 26
sprendinys yra
A(l;-1)

B (4; 3)

C (-2; 5)

D (2; 8)

2. Pagal brinio duomenis raskite x. inoma, kad


AC\\BE, CD = CB.
A 10

B 3

D 7,5

C 6

E 5

3. Krepinio turnyre dalyvauja keturios moksleivi komandos. Keliais budais jos


gali pasiskirstyti vietomis?
A 4

B 8

C 16

D 24

E 20

D [-2; 2]

E (-2; 2)

4. Funkcijos y = / 4 - 2 apibrimo sritis yra


A [0; 2]

B (2; +oo)

C (-co; 2)

5. Kurie i pateikt atsakym yra lygties Iogg(x - 1 ) = 1 sprendiniai?


- / 2 ; /2

-9; 9

-3; 3

D - / 3 ; /3

E - / 7 ; /7

6. Aritmetins progresijos pirmasis narys lygus 2, o kiekvienas sekantis narys yra 3


vienetais didesnis u prie j buvus nar.
1. Apskaiiuokite deimtj nar.

(2 takai)

2. Apskaiiuokite ios progresijos pirmj deimties nari sum.


(1 takas)
7. Duota, kad + = , - = . Apskaiiuokite s i n + s i n
3
3
sin - s i n
(3 takai)
8. Apskaiiuokite / ' ( - 1 ) , kai / ( * ) = (3jc + 4)'
(2 takai)
92

9. eima investavo j versl 4000 lit. U dal pinig sutartos 10 % metins


palkanos, u likusius pinigus sutarta 20 % palkan. Met pabaigoje eima
gavo 460 lit palkan. Kiek pinig buvo investuota u 10 % ir kiek u 20 %
palkan?
(3 takai)
10. Uvirusio ir arbatinuke autanio vandens temperatra t laiko momentu
apskaiiuojama pagal formul
80
/ = 20 + 10,1:
1. Upildykite lentel:
(min.)
t (0C)

10

20

30

40

50
(2 takai)

2. Paymkite lentels duomenis koordinai ploktumoje ir gautus takus


sujunkite kreive.
t

(0C)

20
10
0

10 20 30 40 50

(min.)

(1 takas)

3. Remdamiesi grafiku arba kitu bdu apytiksliai nustatykite, kuriuo laiko


momentu temperatra buvo 50 C.
(1 takas)
11. Tegul parduota 100 loterijos biliet. 60 i j laimi po 1 Lt, 20 - po 3 Lt, 5 - po
10 Lt, visi kiti - 0 Lt. Andrius nusipirko vien biliet.
Paymkime X pinig sum (litais), kuri gali laimti Andrius.
1. Upildykite atsitiktinio dydio X skirstinio lentel.
(2 takai)
2. Apskaiiuokite vidutin laimjimo dyd EX.

12. Ikastas ritinio formos 50 km ilgio tunelis, kurio skersmuo 8,2 m.


1. Apskaiiuokite, kiek kubini metr grunto buvo ikasta. (Laikykite = 3,14).
(3 takai)
2. Kokio aukio kgio formos kaln, kurio pagrindo plotas 10 ha, bt galima
supilti i io grunto? Atsakym paraykite metri tikslumu.
(4 takai)
13. Yra penkios atkarpos, kuri ilgiai 1 cm, 3 cm, 4 cm, 7 cm ir 9 cm. Atsitiktinai
pasirenkame tris i j. Apskaiiuokite tikimyb, kad i pasirinkt atkarp galima
sudaryti trikamp.
(3 takai)

VALSTYBINI BRANDOS EGZAMIN


UDAVINI SPRENDIMAI IR ATSAKYMAI
V1 u d u o t i s
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.
9

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Kadangi 2 = log , tai duotoji

10

Duotoji lygtis ekvivalenti lygiai

2
nelygyb ekvivalenti nelygybei

arba tg = / ,

log j < log i .

x = nn, n e Z ,

7 1

,
.

Ats.: = , n e Z ir = h nm ,
3

Ats.: > .
4

meZ.

Apvalios vielos skerspjvio spindulys


^ = I mm = d m .
100

Turime / = 1,
+ b5 = 90. Ireik
3-j ir 5-j geometrins progresijos
narius 1-ojo nario ir vardiklio

Vieno metro ilgio vielos tris

sandauga, turime b^q2 +b^q^ = 90 ,

V = i 1 10 = 0,00314 dm3.
UooJ

12

Apskaiiuojame skaliarin sandaug

a - b = Jx-2- Jx-2+

Jx-Jx-3-

-/- +2 =
= x - 2 + V x - V x - -/ - + 2 =

= Vx Vx-3 - / =
= jx{jx-3

-).

I ia q +q - 9 0 = 0.

Paymkime q = , + x - 9 0 = 0 ,

Vieno metro vielos mas


M = 8,8 -0,00314 0,0276 kg.
Vielos ilgis
I = 3,52 :0,0276 * 127,54 m
= 130
Ats.:
130m.m.
13.1

= I- nm , m e Z .
3

1
v.
Is cia > .
4
1
yv

11

tg . (tg - /3) = 0 . I ia tg = 0

X1 = -10 (netinka), x 2 = 9 .
Taigi, q2 = 9 .
I ia ^ 1 = - 3 , <72 = 3
Ats.: q = - 3 arba q = 3.
13.2

Vektoriai
Nordami

apibrti,
kai
> 3.
nustatyti su kuriomis
>

reikmmis vektoriai
a
ir
b
statmeni, rasime su kuriomis
reikmmis j skaliarin sandauga
~b = 0 .
Turime

-JxUx-3-3)=0.

/ = 0 arba Jx-3=3.
(netinka) arba = 12.
>

ia

Taigi x = 0

->

Ats.: vektoriai a ir b statmeni, kai


= 12.

Nr.

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Sprendimas/ Atsakymas

Atsitiktinis dydis X gis reikm 2 tik


6
14.2 X
2
4
14.1
tuo atveju, jei kiekvien kart metant
P
4/9
4/9
1/9
kauliuk atvirs skaiius 1. Kauliuko
Atsitiktinis dydis X gis reikm 4, jei
metimai - nepriklausomi. Apskaimetant kauliuk du kartus vien kart
iuojame dviej nepriklausom vyki
atvirs skaiius 1, o kit kart - skaiius
sandaugos tikimyb
4-2 + 2-4 4
4 4 4
3. Taigi P(X
= 4)=
= .
K
P(X
=
2)
=

.
6-6
9
K
' 6 6 9
Atsitiktinis dydis X gis reikm 6 tik
tuo atveju, jei metant kauliuk kiekvien
kart
atvirs
skaiius
3.
Matematin viltis
14.3
Apskaiiuojame
dviej
nepriklausom
4
4
1 1
EX = 2 + 4- - + 6- - = 3.
vyki
sandaugos
tikimyb
9
9
9
3
2 2 1
P(X = 6) = = .
6 6 9
15.1

Trikampis CED - lygiaonis, todl


FC = FD = 3 ,
ZCFD = 180 - 2-30 =120.

5 = -CF
2

FD sin 120 =
9

^-3-3-^ =
2
2

15.3

^ .
4

15.2

EF - bendra trikampi EFC ir EFD


kratin. CF=DF
(kratins prie
lygius trikampio kampus). I slygos
turime CE= =DE. AEFC
lygus
EFD (pagal 3 kratines).
Kadangi ZEFC - status, tai ir ZEFD
- status (i trikampi EFC ir EFD
lygumo). Turime, kad EF statmena
dviem susikertanioms ploktumos
tiesms CF ir DF. Todl EF statmena
ploktumai .

Pievels plotas 72 m 2 . Pievels vienos


EF - piramids CFDE auktin.
16.1
(Kadangi EF statmena piramids
kratins ilgis lygus x, taigi kitos
pagrindui CFD.) Pritaik Pitagoro
72
kratins ilgis lygus . Tuomet
teorem staiajam trikampiui EFC

kiemo
kratins
+1 +1
72
+ 2 + 2 , ir jo plotas
X

randame EF = ^52-2
=4.
Randame piramids tr

V=1S-EF=1

^-4

= 3^.

S(x) = (x +1 + 1 ) ^ + 2 + 2J =

Ats.: / .

144

= 4x +

16.2 Randame S (x) =

ir

+ 80.

144
+ 4.
X

Randame

4(x2 - 36)

funkcijos
n
= 0,

X1

S(x)

kritinius

takus.

Sprendiame

lygt

S'(x) = 0 ,

= 6, x2 = 6.

Akivaizdu, kad > 0 . Ivestins pagalba nustatome funkcijos didjimo ir majimo


intervalus

Nr.

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Sprendimas/ Atsakymas

>

min
Taigi, kai > 0, funkcija S(x) gyja maiausi reikm take = 6.
72
Maiausio ploto kiemo ilgis 6 + 2 = 8 m, plotis + 4 = 16 m.
6
Ats.: 8 m ir 16 m.
17

Rodykls juda tolygiai. Minutinei rodyklei jus 60 minutini padal, valandin


rodykl eina 5 minutines padalas. Todl minutinei rodyklei jus 1 minutin padal,
valandin rodykl eina minutins padalos.
Lygiai 7.00 vai. (po 5 minui) atstumas tarp minutins rodykls ir valandins
rodykls bus 35 minutins padalos.
Tegul minutin rodykl pirm kart pasivys valandin rodykl po minui,
skaiiuojant nuo 7.00 valandos. Tuomet nuo pradins minutins rodykls padties
(7.00 vai.) abi rodykls bus vienodai nutolusios. Taigi galime urayti lygt
1
2
= 35 h
, = 38 .
12
11
Laikrodio, rodanio 6 vai. 55 min., minutin rodykl pirm kart pasivys valandin
2
2
rodykl
po 38
h 5 = 4 3 minuts.
J
VF
11
11

V2 u d u o t i s
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.
9

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas
1

x-2
x-x+2
x(x-2)
SSSSj
0

10

X),

>0,

"

2
>0,
x(x-2)
f///////////,
2
min

e (oo; 0) U (2; + oo).

>

Sprendimas/ Atsakymas

ems nueitas kelias per metus


(kilometrais) lygus
S = InR = 2-3,14-149,6IO6 (km)
Sekundi skaiius, per kur nueitas is
kelias, lygus
t = 365,26-24-60-60 (sek)
Per vien sekund nueitas kelias
i
939,488-10 6
t
31558464
0,002977 IO4 = 29,77 ~ 29,8.
Ats.: 29,8 km.

Nr.

11

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Duotoji lygi sistema, apibrta


12
visiems > O; y > O , yra ekvivalenti
lygi sistemai

Tegul iekomojo tako koordinats


N(x; 0). Pritaik atstumo tarp dviej
tak formul, turime

J x + y = 8,

J(X-I)2 +(0-3)2

[ xy = 12.

=5,

( x - 1 ) 2 = 52 - 3 2 ,

I ia turime sprendinius (6; 2), (2; 6).

- 1 = - 4 arba - 1 = 4,

Ats.: (6; 2), (2; 6).

Xj = 3 , X2 = 5 .
^ 5 . : ^ ( - 3 5 0), N2 (5; 0).
13

Turime V = k h (H = I d m ) .
Taigi I = A : j

25
, k = . I ia V = 2^n2.
36
36

Turime 2 = h2 h = /2 dm, h= 1,697 dm, h ~ 170


36
Ats.: 170 mm.
14.1

CtO
14.3

4-4

14.2

4
7

P(C)
= 1 - %2 = 1 - =
v
'

CQ

14

15.1

14

15.2

= -(AD-)

= 1,5 .

PF _L => PF - piramids auktin,


PFA - status.
PF
= tg60=>
AF
=> PF = 3 tg 60 = /.

F = - 5 PF = I - ^ L 3 V 3 = 2 o i .

: =
S=
15.3

6 + 3 /

,\9-9-=^-=-^
2

20

~3

27/"

Sujunkime BF ir FC. = DFC (AB = CD, AF = DF, Z 4 = Z D) pagal dvi


kratines ir kamp tarp j. Vadinasi, BF = FC.
APFB = APFC (pagal du staij trikampi statinius). I ia PB = PC .
AAPF = ADPF (AB = CD, AF = DF ,ZA
statinius). I ia AP = PD.

= ZD)

(pagal du staij trikampi

Nagrinkime trikampius APB ir DPC. AP = PD (rodyta), AB = CD (duota


slygoje), PB = PC (rodyta). Sie trikampiai lygs pagal tris kratines

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

16.1

/ _\
3/
\3

Sprendimas/ Atsakymas

Zy oc

/-)
o c
c
U j ^
(1L-X)2
S = Si + Si =
+
=
4
16
"

,
L-
4

^2

A h.

L-

L2

36

_ 4/3+9 2
S =

144
16.2

Nr.

16

+
8

x2

16

Lx L
n ^ ^r
+ .Cia 0 < x < L .
8
16

+ 9
- .
72
8
Randame kritin tak intervale 0 < < Z .

Randame S'(x)
=
w

5 '(X)

=0 ;

^ +9X=L;X=
^
=
72
8
4/3+9

"

^L<I.

Rasime didiausi ir maiausi reikm intervale [0; L].


+
0

3 ( 9 1-
4 Vp 3 ) ^ L

5"
5

Kadangi tiriama funkcija - parabol, tai S(x) gyja maiausi reikm, kai
3(9-4/3)
=
-L. Didiausi reikm S(x) gis viename i intervalo [0; L] gal.

17

L2
L2VJ
Apskaiiuojame S(O) = , S(L) =
. Turime S(L) < 5(0). Vadinasi, S(x)
16
36
gyja didiausi reikm, kai = 0 .
n-osios eiluts n-asis (paskutinysis) narys (skaiius) an n yra lygus
an


n(n +1) ^
.v.
= 1 + 2 + ... + =
. Tuomet rc-osios eilutes pirmasis skaiius

= a n,n

.
("

..
n 2 +n
IbiVl = 2

.
n 2 -n + 2
( ! ) =
2

Taigi rc-osios eiluts (aritmetins progresijos) skaii suma


n 2 + n n2 -n+2

+
1
, ,
2
2
c (2+1)
Sc =
n=
, S =
.
2
2
2
(n2
Ats.: -

+\)
.

V3

uduotis

Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

3!

(3!)'
6!

Sprendimas/ Atsakymas

6-5-4 " 6-5-4 ~ 20'

Ats.:

20

Lygtis Iogjc = apibrta visiems > O ir 1. Apibrimo srityje iai lygiai


2

ekvivalenti lygtis

-3

= ,

f if

Uk JJ

K
1
Ats.: - .

Paymsime banko mokam palkan


procentus . Sudarome lygt

Lygtis ekvivalenti lygiai

10

tg

5000il + 1
I

100 J

inome, kad 1 +

1 +-

100

tg* =
X

100

x = l Kn , ne Z .
6

Ats.: = , n e Z .
6

= 1,08,

Ats.: 8 %.
11.1

QR = QP+ PS+ SR = - a-b + 2 a = a-b .


Ats.: QR= a-b

11.2

1
1
TS = -QS = - QP+PS
2
2
->->->

j->

-a-b
j

=
->

77? = TS+ SR = -QS = i + 2 a = - a - - i .


3

Ats.: TR=- a--b

2
2
Vandens
srovs
skerspjvio
plotas
12
S =^

1
S '

> O, todl

5832
5000 '

1+100

3 '

=5832.

652-10-3

(m2).

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Vandens, nutekanio per vien sekund, turis


Vs =S-V = 5,6521( 3 -0,4 = 2,2608-10" 3 ( m 3 ) .
Vandens, nutekanio per 1 valand tris
3600 = 8,13888 * 8 ( m 3 ) .

Vh=Vs-

Ats.: 8 m 3 .
13.1

13.2

Duota, kad
ABCDA1BXC1D1
yra
13.3
kubas. Taigi ABCD
yra kvadratas.
inoma, kad kvadrato striains
statmenos
viena
kitai,
todl
ACL

14.1

'

BD.

6 6
4 5

ACByDy

2+t

1 ,.

= 0 ; t = - (s).
w

Ats.: Per sekunds.


3

= ABCBx

Oygs pagrindai ir lygios

= Vkubo -ADCD1

4
V

ACByDy

= 1-g

>

1
=-

Ats.: 1/3.
14.3

Ats.: Labiau tiktinas vykis B .

= DBlCtC

Paymkime n antrojo kauliuko sien,


kurias
reikia
nudayti
raudonai,
skaii. Tada
,4 2 n 4 6-n
12 n

P(A) =

...
1 + 4-0
1
.
r(0)y =
= v (cm).
2+0
2
Ats.: 0,5 cm
Reikia isprsti lygt
15.2
1 + 4/ . .
= 1, kur / > 0 .

auktins). Todl

I--=-.
9 9

1+4/-2-/

kad
v

= D1ByA1A

15.1

ADC-DxD=

Pastebime,
v

14.2

2+t

ADCDx =^s

ADCDx

6 6 ~ 9 '

P(B)
=
K
'

inoma, kad DDi lygu ir lygiagretu


, nes onins kubo briaunos lygios
ir
lygiagreios.
Taigi
DDlByB
lygiagretainis. I ia seka, kad
BD y BxDx.
Kadangi BD 1 AC
ir
BD \\ BxDx, tai ir BxD1IAC,
pagal
kampo tarp prasilenkiani tiesi
apibrim.
2 4 _ 2

Piramids ADCDy turis

15.3

6 6 6 6
18
Neinomj n galime rasti i lygties
12- 1
= . n = 3 .
18
2
Ats.: 3 antrojo kauliuko sienas reikia
nudayti raudonai ir tris mlynai.
1 + 4/ + 7 - 7

r(t) =

2+t

= 4 - 7 ( 2 + /)" 1 ;

v(t) = r'(t) = 7 ( 2 + / ) " 2 ,


v(3)
= .
v ;
25

Ats.: 0,28 .
s

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

^t < 4 ;

15.4 Inagrinkime nelygyb r(t) < 4.

~4 <0 ;

< 0 . Pastaroji

nelygyb teisinga visiems t > 0, taigi ir nelygyb r (t) < 4 teisinga visiems t > 0 .
2
Laiko momentu / pirmasis auto16.2 s'(t) = 2 IOO / - 720 .
mobilis yra nutols nuo sankryos
Randame funkcijos ,v(/) kritinius
12 - 60/1 km, o antrasis automobilis
takus. Sprendiame lygt s'(t) = 0 .
13 - 80/1 km. Pritaik Pitagoro teorem, gauname
20000/ 720 = 0; / = 3 6 (h).
1000
2
2
5(/) = ( 2 - 6 0 / ) + ( 3 - 8 0 / ) =
Kadangi
funkcija
s(l)
kvadratin ir
= 100 2 / 2 - 7 2 0 / + 13.
o
koeficientas prie / teigiamas, tai take
36
. ,
2
2
/=
funkcija gyja maiausi
16.3 5(0,036) = IOO (0,036) -720-0,036 + 13 = 0,04.
reikm.
Ats.: 0,2 km.
Ats.: Po 0,036 valand.
Papildykime brin ir paymkime jame takus A1, B1, C1, D1, E1.
17
Pastebkime, kad iekoma vaigds ABCDE kamp suma gaunama i penkiakampio
ABCDE kamp sumos atmus trikampi AA1B,
BB1C,
c

16.1

, "

CC1D,
c

/ \ i
>y
V x /
\ /
Jy^,'

DD1E,

EE1A

sum. Kamp

AA1B,

BB1C,

CC1D,
DD1F ir EK1A suma Iycn penkiakampio
A1B1C1D1E1
kamp sumai. Pasinaudosime tuo, kad
trikampio kamp suma lygi , o ikilojo penkiakampio
kamp suma lygi 3 . Gauname 3 - 5 + 3 = .
Ats.: .

V4 u d u o t i s
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Sprendimas/ Atsakymas
5

Iog 2 (Iog 16 2 ) = =Iog 2 Oog 1 6 1 6 ) =


2

= Iog 2 j = - 2 .

. 5
= sin
2
Ats.: 1.

Ats.: -2.
9

- 4 = Vx + 2 .
Tegul Vx = t , t > 0 .
Tada t2 - 4 = / + 2 ,
(/ + 2 ) ( / - 2 - 1 ) = 0,

5
cos dx = sin " =

10

.
82 = sin
2

.
sinO = 1.

5 = AnR2 =
= 4-3,14-(6,371-IO 8 ) 2 =
= 509,81-10 16 =
= 5,098 -10 18 (cm) 2 ;

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

( i + 2 ) ( / - 3 ) = 0,
/ = - 2 < 0, / = 3 ,
/ = 3, x = 9.
Ats.: 9.
11.1

>

m = 1,033 -5,098 IO18 =


= 5,266-10 18 =5,3-10 1 8 (Hg).
Ats.: 5,3-1018 kg.
*

11.2

QR=-a-b+2a=
>
= a-

b.

f ( x ) = -2x

1
1 f - -
TS = -QS =
a-b
=
2
2V

= a
b.
2
2
-
> 1 ->
TR = TS+ SR = -QS =
2
i - 17
3 ^ I"/
=
a
b+2a = a
b.
2
2
2
2

Ats.: QR = H-b .
12.1

Sprendimas/ Atsakymas

+bx + c,

/'(*) = - 4 * + 6.
y4/s.: -Ax+ b.

Ats.: TR = -H~-~b .
2
2
Parabols
virns
takas
yra
ekstremumo
takas.
Vadinasi
b
reikm
randame sprs12.2
dami lygt -Ax + b = 0, kai jc = 1.
4 + 6 = 0 ; b = -A.
c reikm randame remdamiesi tuo, kad f ( x ) grafikas eina per tak (-1; - 8),
t.y. i lygties / ( - 1 ) = - 8 .
- 2 (-1) 2 + (-4) (-1) + c = - 8 . c = - 1 0 .
Ats.: b =-A, c = - 1 0 .
13.1

Nusibraiome tetraedro pjv:


BF - lygiakraio trikampio ABC
auktin, todl BF = a sin =
3
2
2
1
BO = BF = =a .
3
/3

13.2

a,

Pagal Pitagoro teorem


DO = ^DB2
= 1

13.3

-BO2
~

/11 [C 1 lygiakratis ir /I 1 B1 = ~,
/3 2
todl S v I 1 ^ c i

-Paymkime

tak, kuriame DO kerta ploktum

14.1

A1C1 \\AC, nes A1C1 - trikampio


ADC
vidurio linija. Analogikai,
A1B1 \AB. I ia iplaukia, kad ploktuma A1B1C1
lygiagreti ploktumai
ABC, nes dvi susikertanios tiess
vienoje ploktumoje lygiagreios dviem
susikertaniom tiesm kitoje ploktumoje. DO statmena ploktumai ABC,
nes yra tetraedro auktin. Jei ties
statmena
vienai
i
lygiagrei
ploktum, tai ji statmena ir kitai,
todl DO statmena A1B1C1.
Tegul Ai vykis, kad komanda A
laimjo i-tasias serijos rungtynes.
Tikimyb, kad A laims tris pirmsias
rungtynes,

Nr.

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

^l 1 S 1 C 1 , P. Tada OP yra piramids


OA1BiCi

{ 2 A3 ) = 0,6 3 =0,216.
Ats. 0,216.
Tikimyb, kad A laims superfinal,
14.2
suaidusi 4 rungtynes lygi

auktin. I slygos

OP = -DO = 4 =
2

1
OA1B1Cl - g -OP-Saa^c1

Sprendimas/ Atsakymas

( A2J] A3ClA4) +
+ P(Ai ClA2ClA3 4) +
+ P(Ai CA2 CA3 A4) =

= 3 0,6 3 0,4 = 0,2592.


3 =.
Ats.: 0,2592.
48V2
Turime aritmetin progresij, kurios
Tikimyb, kad A laims superfinal,
15.1
14.3
suaidusi
5
rungtynes,
lygi
1 = 1 , 100 =10 >
n = 100.
C 2 0 , 6 3 -0,4 2 =0,20736.
Tikimyb,

Ats.:

kad A laims superfinal, lygi


S 1 0 0 = 1 + 1 0 0 100 = 5050.
0,216 + 0,2592 + 0,20736 =
= 0,68256.
Ats.: 5050.
Ats.: 0,68256.
Paymkime staiakampio gretasienio
Turime aritmetin progresij, kurios
15.2
16.1
auktin H. Kadangi
= 10, an = 98 , d = 2 . n randame i
lygties
K = 250 ( d m 3 ) ,
5 = 250 ,
tai
98 = 10 + (n -1) 2 ,
= X^ ;
= 45.
10 + 98
2
Ats.: 2430.
s =

45 = 54

45 = 243(K

S(x),= 5 + 2(5 + ) =
+ 100
1 +
= 5x

5 0 0

16.2
16.2

Apskaiiuojame S'(x)

17.1 Ats.: Maylis suvalgys likus tort per

8(1 - x) +15(1 - y) minui.

500

cv \ = 5
S(x)

-.
17.2

Randame S(x) ekstremumus


5 - ^2 = 0.
X

Xl = - 1 0 (netinka; funkcija apibrta


visiems > 0 ),
X2=IO.
Parodome, kad
gyja minimum
v
0
n

S(x)

min
-

10 *
I

take

= 10

S(x)
SY*)
^fc

Taupydami laik, Maylis ir Karlsonas


turi taip pasidalyti tort ir uogien, kad
kiekvienas suvalgyt savo dal per t
pat laik.
Jei T laikas, per kur draugai suvalgys
maist, tai galima urayti lygi
sistem:
= 2 + ,
[2x + 3y = 8(1 - x) +15(1 - y).
I antrosios lygties
= 2,3 - l , 8 y .
stat pirmj lygt, gauname
T = 4,6 - 0,6y . Maiausia T reikm
(kai y e [0; 1]) pasiekiama, kai y = 1

Apskaiiuojame akvariumo aukt

ir lygi 4 minutms. Taigi Karlsonas

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

# = 5 dm .
10
Ats.: akvariumo pagrindo matmenys
5 dm ir 10 dm, akvariumo auktis 5 dm.

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Turi suvalgyti vis uogien. stat


y = 1 j iraik per y, gauname
= 0,5
Ats. 4 min. - maiausias laikas, kurio
prireik Mayliui ir Karlsonui suvalgyti
tort ir stiklain uogiens y = 1;
Karlsonas turi suvalgyti vis uogien,
= 0,5.

MOKYKLINI BRANDOS EGZAMIN


UDAVINI SPRENDIMAI IR ATSAKYMAI
M1 u d u o t i s
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.
9

Sprendimas/ Atsakymas

-2

4
x(2-x)

Lygtis
. 1 2
2 -2

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

10

Kompiuteris atpigo 40 % , tai jo nauja


kaina sudaro 60 % pradins kainos.
Vadinasi, pradin
kain
galime
apskaiiuoti
4998
100-8330 (Lt)
60

4
=U
x(2-x)

ekvivalenti lygiai
+8 _ g
2x(x - 2 )

Ats.: pradin kompiuterio kaina


8330 Lt.

Ix - 6x + 8 = 0,
[2x(x-2)

0.

Xi = 2 (netinka), = 4.
Ats.: = 4.
11.1

11.2

Vitamino kiekis 47 48 49 50 51 52 53 54
2
1 4
5
3
2
2
1
Danis
Santykinis danis 0,05 0,2 0,25 0,15 0,1 0,05
47 2 + 48 1 + 49 4 + 50 5 + 51 3 + 52 2 + 53 2 + 54 1
= 50,25 (mg).
20
Ats.: 50,25 mg.
12.2

12.1 H = 180 cm, tai svoris

P= 180 - 100 = 80 (kg).


Ats.: 80 kg.

Ug centimetrais paveriame coliais


180 . . . . .
.,
.
ir jsistatome formul
W-

180

220 169,8(svaro)77(kg).

Ats.: 77 kg.
13

Lygtis sin cos = ~ ekvivalenti lygiai sin2x = l ,


2x = + 2 , n e Z ,
2

x = +
4

m,neZ.

/lis.: = + /7, n e Z .
4
Ritinio oninis pavirius skaiiuojamas
Ritinio turis skaiiuojamas
14.1
14.2
pagal formul: S = 2nR -H ,
formul V = nR2 H ,
28 = 64, = 4 (cm).
)/ = 3,14-4 2 - 8 = 401,92 (cm3),
te.:4 cm.
V ~ 402 (ml).

pagal

Nr.

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Sprendimas/ Atsakymas

Ats.: 402 ml.


15

Pasiymkime iekomj realj skaii x. Skirtumas tarp skaiiaus ir jo kvadrato


lygus f(x) = X-X 2 . Iekokime tako, kuriame /(.) gyja didiausi reikm.
Randame f \ x ) =

l-2x.

Randame funkcijos /(.x) kritinius takus. Sprendiame lygt f \ x ) = 0 , 1 - 2x = 0,

1
= .
2

Ivestins pagalba nustatome funkcijos didjimo ir majimo intervalus

/'(*)

Funkcija f ( x ) gyja didiausi reikm take .v = .


Taigi skirtumas bus didiausias, kai =

Ats.: - .

M2 u d u o t i s
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

Paymkime iekom medio aukt x.

10

I panaij trikampi sudarome


proporcij
30 1,5
T ~ Ifi

Sprendimas/ Atsakymas

log3(x-2) + log3(x-4) = l.
Nustatome apibrimo srit
ix - 2 > 0,
\
> 4.
| x - 4 > 0,
log3(x-2)(x-4) = log33,
(x-2)(x-4) = 3 , 2 -6x + 5 = 0 ,

= 32 (m).

X1 = 5 , X2 = 1 (netenkina apibrimo
srities).

Ats.: 32 m.

Ats.: 5.
11.1

^ S pagr. ' ^ >

V = - - 2 3 3 2 -147 = 54289-49 =
3
= 2660161 2660200 (m 3 ).
Ats.: 2660200 m 3 .

11.2

2660200-2353200 =
= 307000 (m 3 ).
Ats.: 307000 m 3 .

Nr.
12.1

13.1

14.1

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

Pagal duotsias reikmes sudarome


12.2 /(35) = -35 + 220 ,
lygi sistem:
/(35) = 185.
|20tf + b = 200 (-3),
Ats.: 185.
[60a+ b = 160.
j 20a +b =200,

Ja=-I,

[ - 2 6 = -440,

[6 = 220.

12.3

Ats.: a = -1, b =220.


5+8+9+4+6+2+1+2=

13.2

= 37.
Ats.: 37.

- + 220 = 164.
= 56.
Ats.: 56.
(1-5 + 8-2 + 9-3 + 4-4 + 6-5 + 2-6 +
129
+1-7 + 8 - 2 ) / 3 7 =

3,5 (km).

Ats.: 3,5 km.


S
4 = 40 - - 5 2 4 (Lt).
I 100J
Ats.: 524 Lt.

14.2

2205 = 2000il +

1+
{

100 J

100 J

1 + J L = 1,05.
100

J L =-2,5 (netinka) arba


100

2205
2000

J L = o,5, p = 5(%).
v
100
Ats.: 5 %.

15.1

S'(t) = -t2 + 6t, v(t) = -t2 + 6t.

15.2

v(t) = -t2 +61.

priklauso nurodytam intervalui) ir


intervalo galuose v(3) = 9,
v(0) = 0 ,
4 5 ) = 2.
Ats.: vdldi,[o;5](/)=v(3) = 9.

Randame funkcijos v(t) kritinius


takus: v'(t) = - 2 t + 6 ,
-2t + 6 = 0, t =3.
Apskaiiuojame funkcijos reikmes
iame kritiniame take (nes jis

M3 u d u o t i s
Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

Nr.
6

Vx + 10 = x - 2 ,
x + 10>0,

Sprendimas/ Atsakymas

K=

12

~100,

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

x-2>0,

Nr.

Sprendimas/ Atsakymas

80 <

' - 5x - 6 = O,
x

I = "I > x 2 = 6

( x j = - 1 netenkina apibrimo

10

0,8< < 1 , 4 ,
12
Ats.: 9,6 < P <16,8.

=(0,oi)-VIo,
= 10

2+2

a) Viso yra 200 elementarij vyki, i


j 1 palankus, todl tikimyb
laimti
pirmj
priz
lygi
= 0,005.
200

5 - = 2,5 ,
= 2,5.
Ats.: 2,5.

10

100 < 140 .

9,6 < P <16,8.

srities).
Ats.: 6.

12

b) = 0,015.
200
Ats.: a) 0,005, b) 0,015.
Apskaiiuojame apytiksl mogaus ug pagal rast alkunkaul
20 3
100 ~ 126,8 (cm).
7
16
Apskaiiuojame mogaus g pagal rast eivikaul
100 172,7 (cm).

22

> v

Ats. Pagal rastus kaulus apskaiiav gavome labai skirtingus gius, todl rastieji
kaulai negali bti to paties mogaus.
11

12.1

12.2

a) Duts plotis 1,2 dm. Greta vienas


kito dti du kamuoliukai, todl
vieno kamuoliuko spindulys lygus
R = 1,2:4 = 0,3 (dm).
b) Duts gylis atitinka kamuoliuko
aukt, todl auktis lygus
0,3 -2 = 0,6 (dm).

c) Dut yra staiakampio gretasienio


formos, todl duts tris
1,2 1,8 0,6 = 1,296 (dm 3 ).
d) Kamuoliuko tris
V = ^ n R 3 =^-3,14-(0,3) 3 =
= 0,11304 0,11 ( d m 3 ) .

1
2
4
Akui skaiius
3
5
6
Danis
4
5
3
2
3
3
Santykinis danis 0,2 0,25 0,15 0,1 0,15 0,15
Santykinis danis

0,3"

0,20,11
1

I
2

Akui skaiius

Nr.
13.1

Sprendimas/ Atsakymas

Pertvarkome funkcij/

Nr.
13.3

,..
+2
2 2
f(x) =
= X2 +-.
X
X

Sprendimas/ Atsakymas

2 . 2

x*0,
x*0,
2x<3;

Tada f \ x ) = 2 x - \ .

x < 1,5.

e (-oo; 0) U (0; 1,5).


13.2
14

r '(x)

=3

Ats.: (-j; 0) U (0; 1,5)

Pagal slyg kgio sudaromosios I ir auktins h ilgi skirtumas 1, todl I - h = 1 .

h /^

Remiantis kosinuso apibrimu cos30 = , todl =

[/-A = 1,
V3 .

\ _

2
=
h-h = 1,

. Sudarome lygi sistem

/7 = 3 + 2-\/ . Tada kgio pagrindo spindulys r = 2 + -Jb .

Kgio tris F= j nr2h = j 71(2 + /) 2 ( + 2/3). F = j (45 + 26/3).


/4to.: |(45 + 26/).

M4

uduotis

Udavinio Nr.

Teisingas atsakymas

Sprendimas/ Atsakymas

Nr.

Nr.
6.1

7] =2, d = 3 .

6.2

a 1 0 = 2 + 9-3=29.

Ats.: 155.

29.
7

Kai + = , - = ,tai
3
3
sin + sin
sin - sin
. +
-
2 sm cos

2
2
. -
+
2 sin
cos
2
2
.

/3 >/
sin cos
3
6 _ 2
2 ... 3
.

1 1
sin cos
6
3
2 2
Ats.: 3.

Sprendimas/ Atsakymas

2 + 29
^lO = ^'10=155.

/ ' ( ) = 2(3x + 4) 3 = 18 + 24 .
/ ' ( - 1 ) = - 1 8 + 24 = 6 .

Ats.: 6
9

Tarkime, kad u Lt mokama 10%


metins palkanos. Tada u (4000-)
Lt mokama 20% metins palkanos.
Sudarome lygt
0,Ix+(4000-)0,2=460
x=3400(Lt)
4000-3400=600(Lt)
Ats:. 3400 Lt u 10%,
600 Lt u 20%.

Nr.
10.1

Sprendimas/ Atsakymas
X

t
10.2
10.2

(min) 0 10
( 0 C) 100 60

20
40

30
30

40 50
25 22,5

Nr.
11.1

11.2

trc)

Sprendimas/ Atsakymas

X
P

0
0,15

1 - 3
0,6 0,2

10
0,05

Vidutinis laimjimo dydis


EZ=O,15-0+1-0,6+3-0,2+

110

+ 10-0,05 = 1,7 (Lt).

100(
90

Ats.: 1,7 Lt.

80
70

12.1

60

v = TiR2H = 3,14 -(9,1)2 -50000 =


= 2639170 m 3 .

50
40

Ats.: 2639170 m 3 .

30
20
10

12.2
12.2

0 10

20

30

40

50

(mh)

IOha= IO5 m 2 .
Kgio tris V =
Kadangi Spagr

Spagr

= IO5 m 2 , o

V= 2639170 m 3 , tai
10.3 Ats.: 14 min.

i IO5 H = 2639170, //=79,1751 (m).


Ats.: 79 m.

13

Taikydami trikampio nelygyb, nustatome, kad trikampius galima sudaryti i atkarp


4 cm, 7 cm, 9 cm, ir 3 cm, 7 m, 9 m. Taigi, palanks elementarieji vykiai yra 2. Vis
elementarij vyki skaiius
i
5'
2 1
C35=
= 10.
P(T) =
3!2!
10 5
1
Ats.: - .
5