Está en la página 1de 2

Ito ang Balitang Panahon sa ibang

bansa
Sa Vladivostok at Tokyo magiging
ma-araw pero magiging ma-ulan
Sa Piyongyang, Soul, at Fukuwoka
ay magiging ma-araw
Sa Osaka ay magiging ma-araw at
magiging madilim
Sa Senday ay magiging ma-ulan at
sa Saporo ay magiging madilim

Ito po ang temperatura


Ang Vladivostok po ay 45 degris
farenhayt
Piyongyang sa 53 degris farenhayt
Ang Soul po sa 50 degris farenhayt
53 degris farenhayt sa Fukuwoka
51 degris farenhayt po sa Osaka
56 degris farenhayt Tokyo
Senday sa 50 degris farenhayt
at Saporo sa 45 degris farenhayt