Está en la página 1de 18

Infórmate

aFondo

Número 141 1º trimestre 2016

   

Autorízase a reprodución e divulgación desta folla informativa

 
 
         
            A OLLADA EXTERNA: Entrevista con Alonso Caxade “O
            A OLLADA EXTERNA: Entrevista con Alonso Caxade “O
A OLLADA EXTERNA: Entrevista con Alonso Caxade “O importante é contar con cidadanía crítica que
A OLLADA EXTERNA: Entrevista con Alonso Caxade
“O importante é contar con
cidadanía crítica que pase da
teoría á práctica”
14
OS PROXECTOS EN TERREO:
FONDO DE ARMARIO
Reconstrución dun centro
sanitario saharauí
13
10

o novo plan de actividades xa está en marcha

 
 
2
2
 

Unha alcaldesa mozambicana visita a políticas galegas

6
6
 

entrevista coa vicepresidenta do Fondo, Teresa París

3
3

Vacacións con Traballo en mozambique e Cabo Verde

6   entrevista coa vicepresidenta do Fondo, Teresa París 3 Vacacións con Traballo en mozambique e
8
8
1 ACTUALIDADE DO FONDO O novo plan de actividades do Fondo Galego xa está en
1 ACTUALIDADE DO FONDO
O novo plan de
actividades do
Fondo Galego xa
está en marcha
As deputacións e concellos so-
cios do Fondo Galego de Coope-
ración e Solidariedade xa están
a implementar as novas activi-
dades contempladas no Plan
2016 que, alén de accións de
cooperación, fortalecemento e
comunicación, inclúe innovado-
ras propostas para sensibilizar
a cidadanía fonte as desigual-
dades e a prol dos dereitos hu-
manos. Tal é o caso dos obra-
doiros de fotografía social, da
actuación das caboverdianas
Batuko Tabanka ou das charlas
sobre menores soldados com-
plementarias ás exposicións, así
como da xira rural dos contos
da Tropa de Trapo ou os obra-
doiros de calceta ‘Tecendo polo
cambio’.
unanimidade o pasado 17 de
marzo. o presidente do Fondo
Galego, Juan González, abría a
sesión expoñendo o informe de
situación da entidade, para pa-
sar logo á aprobación do balan-
ce económico de 2015. Deuse
conta a seguir das últimas altas
e baixas e presentouse tamén o
orzamento previsto para o pre-
sente exercicio.
‘O municipalismo galego,
aberto a cooperar’ é o título
do documento que guiará a ac-
tividade anual e que a Asem-
blea Xeral de socios avalou por
Ampliar o número de adminis-
tracións asociadas, reeditar o
concurso fotográfico Imaxes con
Fondo, intensificar o traballo en
Mozambique ou identificar pro-
gramas de cooperación son al-
gunhas das actuacións previstas
na planificación para este ano,
ao abeiro das Liñas estratéxicas
2016-2019. Así lle foi explicado
tamén ao persoal técnico que
actúa de enlace co Fondo Ga-
lego nas administracións socias
no transcurso das xuntanzas
da rede municipalista Solidaria,
que se celebraron na estrada,
Lugo, ourense, Teo, Betanzos e
moaña a finais de marzo. A cri-
se de refuxiadas e refuxiados
foi unha das preocupacións que
amosaron as e os participantes,
situación que a entidade ten de-
nunciado nunha declaración ins-
titucional.
A Asemblea pechouse coa actuación das caboverdianas Batuko Tabanka
Seis vilas acolleron as xuntanzas da Rede Municipalista Solidaria
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
[ 2 ]
No Fondo funciona a solidariedade
>
INFÓRMATE A FONDO : 141º
·
www.fondogalego.org

www.fondogalego.org

·

INFÓRMATE A FONDO : 141º

2 ACTUALIDADE DO FONDO

Teresa París, vicepresidenta do Fondo Galego:

“Hoxe temos un Fondo Galego máis unido e comprometido do que xa estaba hai catro anos”

Teresa París, concelleira de

Igualdade en redondela, asu- mía en 2011 o reto de presidir

o Fondo Galego de Cooperación

e Solidariedade nun adverso contexto de crise. Agora, desde

a Vicepresidencia, fai balance da

última lexislatura e avánzanos o seu papel nos novos retos que afronta a entidade.

Que valoración fai dos catro anos á fronte do Fondo Gale- go?

>
>

A miña valoración destes catro anos pasados á fronte do Fon- do Galego é moi positiva. Aín- da que atravesamos de pleno unha crise moi profunda, que afectou tamén á viabilidade de moitos concellos, teño que di- cir que o compromiso pola de- fensa e procura da cooperación solidaria dende o eido local foi tamén salientable. Dende logo, puido ter sido unha lexislatura moito peor, pero a estratexia adoptada en canto a fortalece- mento interno e a enfrontar a crise para superala parece que foi acertada, xa que hoxe temos un Fondo Galego se cabe máis unido e comprometido do que xa estaba hai catro anos.

A vicepresidenta do Fondo Galego e concelleira de Igualdade en Redondela, Teresa París
A vicepresidenta do Fondo Galego e concelleira de Igualdade en Redondela, Teresa París
e concelleira de Igualdade en Redondela, Teresa París Como se consegue o acordo nunha Comisión Executiva

Como se consegue o acordo nunha Comisión Executiva con políticas e políticos de tan distintas cores?

Só pode haber unha resposta para esa pregunta, e é traballar cos ollos postos nos obxectivos que se fixan. Só iso. Sempre tra- ballando a través de moito diá- logo, moitas horas de reunións

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

[ 3 ]

No Fondo funciona a solidariedade

www.fondogalego.org

·

INFÓRMATE A FONDO : 141º

2

>
>

e de intercambio de información, ter un bo asesoramento desde a

Secretaría, e facer que o traballo sexa de todos os representantes

e socios. Penso que non se pode doutro xeito.

Cal está a ser o seu papel agora na Vicepresidencia?

o concello que represento, re-

dondela, é un concello moi soli- dario xa desde fai moito tempo.

o noso labor, a partir da constitu-

ción da nova Comisión executiva, non pode ser outro que aportar coma sempre o que estea na nosa man, facer que nesta nova etapa se sigan conseguindo obxecti- vos e apoiar as liñas de traballo aprobadas pola Asemblea para estes catro anos que xa come- zaron, de afianzamento na nosa comunidade, máis achegamento

á poboación e dar un xiro para

promover programas máis dura- deiros de cooperación solidaria nos países onde se desenvolve o noso traballo. Tratarei de facer o mellor tamén dende a vicepresi-

dencia, con total lealdade ao Fon-

do Galego.

a vicepresi- dencia, con total lealdade ao Fon- do Galego. Que influencia teñen as acti -

Que influencia teñen as acti- vidades de sensibilización que chegan aos concellos socios do Fondo Galego?

Todas as actividades que chegan aos concellos deixan un pouso positivo, xa sexa na transmisión de coñecementos, de aumento da implicación, de fortalecemen-

internacional e sempre, e por en- riba de todo, promover a defensa dos valores humanos e dos derei- tos da persoas.

Por que as administracións lo- cais deben cooperar cos países empobrecidos?

Non é unha pregunta fácil de con- testar, xa que non todo o mundo pode comprender a importancia de cooperar dende a administra- ción máis próxima á cidadanía. o certo é que os problemas que se resolven e que se enfrontan no día a día das administracións locais fan de nós, os concellos, a ferramenta máis eficiente para axudar en proxectos solidarios, xa que coñecemos de primeirísima man o valor da xestión a nivel das persoas. Por iso creo firmemente que a achega que desde os conce- llos se fai neste proxecto conxun- to que é o Fondo Galego ten un valor engadido innegable, o valor da experiencia e do coñecemento polo miúdo tanto dos problemas coma das posibles solucións. So- mos unha ferramenta de coope- ración única, moito máis versátil e

A bibliotecaria redondelá María José Villar participou nas Vacacións con Traballo en Cabo Verde
A bibliotecaria redondelá María José Villar participou nas Vacacións con Traballo en Cabo Verde

to dos lazos co Fondo ou simple- mente de abrir unha fiestra a un mundo onde todo está xa interco- nectado. Na infancia, na nosa mo- cidade, nos colectivos ou centros de ensino, ou na sociedade en xe- ral, coas actividades conséguese a difícil pero necesaria tarefa de aumentar a empatía con pobos di- ferentes así coma a solidariedade

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

[ 4 ]

No Fondo funciona a solidariedade

2 apegada ao terreo, xa que a nosa interlocución é de entidades locais galegas a
2 apegada ao terreo, xa que a nosa
interlocución é de entidades locais
galegas a entidades locais onde
colaboramos.
o contacto directo das formas de
Unha técnica municipal de Re-
dondela participou na última
edición de Vacacións con Traba-
llo, cales son os beneficios deste
programa de voluntariado in-
ternacional?
traballo propias coas alleas, e a
experiencia vital de pasar un mes
enteiro en localidades que están
aínda no camiño do desenvolve-
mento.
o
voluntariado, homes e mulleres,
Galego ten comprobado xa por
anos o grande valor que achega
este voluntariado internacional,
onde as e os protagonistas, non
o esquezamos, son persoas que
fican sen o seu mes de vacacións
e aportan ese tempo coma ferra-
menta para facer cooperación ao
desenvolvemento noutro conce-
llo, sen contraprestación algunha,
mais que a súa satisfacción e a ex-
periencia vivida.
o programa de Vacacións con
traballo é unha expresión clarísi-
ma desta colaboración de parte a
parte, entre iguais, dos concellos e
deputacións galegas cos parceiros
locais nos países onde se desen-
volve a actividade do Fondo Gale-
go. É un programa que aporta non
volta cunha impronta imborrable.
Cada quen unha, a súa. e, para o
Fondo Galego, esa aprendizaxe vi-
tal que se fai alí é tamén un valor
importantísimo á hora de sensibi-
lizar a nosa poboación e de trans-
mitir cunha mensaxe moi directa
como chega a mellorar a vida das
persoas con pouco que nós axu-
demos os seus esforzos.
só o traballo presencial das técni-
cas e técnicos municipais que van
desde aquí a desenvolver o seu
traballo nas entidades locais de
países do Sur, coma mozambique
ou
Cabo Verde nesta convocatoria
de
2016, facendo as súas tarefas
adaptadas ás dinámicas propias
deses lugares e tratando de op-
timizar e axudar a mellorar nos
procesos clave para eles. Aporta
máis alá, a experiencia persoal,
Creo que é un programa intere-
santísimo e segue un camiño no
que xa se está comezando a mo-
ver a cooperación internacional a
outros niveis, baseada nese trans-
vase de coñecementos e experien-
cia dos propios traballadores das
administracións, que teñen un ca-
pital humano e profesional altísi-
mo e pode axudar dun xeito moi
operativo á desenvolver progra-
mas e proxectos de cooperación
nun eido máis técnico. o Fondo
Teresa París co presidente do Fondo Galego, Juan González
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
[ 5 ]
No Fondo funciona a solidariedade
>
INFÓRMATE A FONDO : 141º
·
www.fondogalego.org
3 ACTUALIDADE DO FONDO A presidenta da Rede de Autarcas Mozambicanas entrevístase con alcaldesas galegas
3 ACTUALIDADE DO FONDO
A presidenta da
Rede de Autarcas
Mozambicanas
entrevístase
con alcaldesas
galegas
lleira en redondela, Teresa Pa-
rís, e mais a tesoureira e edil de
Pontevedra Carme Fouces, par-
ticiparon no encontro, que per-
mitiu avanzar na colaboración
para fortalecer a rede mozam-
bicana de mulleres Autarcas. A
organización dirixida por maría
Helena Correia, alcaldesa de
mandlakaze e tamén vicepresi-
denta da Asociación Nacional
de municipios de mozambique,
ofertará unha praza para o pro-
grama de voluntariado Vaca-
cións con Traballo.
outra das actividades conxun-
tas que se levará
a cabo este
A presidenta da rede mozambi-
cana de mulleres Autarcas, que
reúne a alcaldesas e concelleiras
deste continente, visitou a co-
mezos de marzo distintos con-
cellos socios do Fondo Galego
de Cooperación e Solidariedade,
coincidindo coa conmemora-
ción do Día Internacional das
Mulleres. As alcaldesas de Car-
telle, Pontecesures e Bergondo
recibiron a maría Helena Co-
rreia, que tamén se reuniu coa
Comisión executiva da entidade
para concretar a organización
de distintas accións.
o
presidente do Fondo Galego
e
alcalde de Nigrán, Juan Gon-
A Executiva do Fondo Galego reuniuse coa presidenta da Rede Mozambicana de Mulleres Autarcas
zález; a vicepresidenta e conce-
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
[ 6 ]
No Fondo funciona a solidariedade
>
INFÓRMATE A FONDO : 141º
·
www.fondogalego.org
3 ano é a realización no país lusó- fono dun workshop no que par- ticiparán
3 ano é a realización no país lusó-
fono dun workshop no que par-
ticiparán concelleiras galegas.
o intercambio de experiencias xi-
rará arredor das dificultades que
se atopan as políticas e as ferra-
mentas para superalas, así como
o papel das mulleres como axen-
tes de cambio no poder local ou o
traballo municipal en igualdade de
xénero.
A iniciativa obtivo un gran apoio
nas recepcións realizadas en Ga-
licia por parte da rexedora de
Cartelle, Carmen Leyte; a de Pon-
tecesures, Cecilia Tarela, e mais a
de Bergondo, Alejandra Pérez. o
obxectivo era achegarlles aos con-
cellos socios a relevancia do traba-
llo impulsado polo Fondo Galego
de Cooperación e Solidariedade
para as persoas e colectivos dos
países do Sur.
María Helena Correia achegoulles ás políticas de Pontecesures a importancia da cooperación internacional
A alcaldesa de Cartelle e o concelleiro Daniel Fernández, membro da Executiva do Fondo,
recibiron a María Helena Correia
A rexedora e dúas concelleiras de Bergondo fixéronlle entrega dun agasallo á alcaldesa de Mandlakaze
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
[ 7 ]
No Fondo funciona a solidariedade
>
INFÓRMATE A FONDO : 141º
·
www.fondogalego.org

www.fondogalego.org

·

INFÓRMATE A FONDO : 141º

4 ACTUALIDADE DO FONDO

Persoal municipal cooperará en Mozambique e Cabo Verde nas Vacacións con Traballo

Catro empregadas e empre- gados das deputacións e con- cellos socios do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade pasarán un mes colaborando cos parceiros da entidade en mozambique e Cabo Verde a través das Vacacións con Traba- llo. A undécima edición do pro- grama de voluntariado interna- cional presentouse este ano en Allariz, coa presenza do alcalde, Francisco García, e mais dunha traballadora municipal que xa participou da iniciativa colabo- rando en Nicaragua.

“Á parte de ser unha experien- cia profesional importante, traé- monos unha lección de vida que

>
>
O alcalde de Allariz e a técnica municipal Estela Iglesias participaron na presentación de Vacacións
O alcalde de Allariz e a técnica municipal Estela Iglesias participaron na presentación de Vacacións con Traballo 2016
na presentación de Vacacións con Traballo 2016 creo que ningún dos que estive- mos alí imos

creo que ningún dos que estive- mos alí imos esquecer”, comen- tou Estela Iglesias ao lembrar a súa estadía co Instituto de

Promoción Humana-Somoto. A técnica alaricana quixo “animar a todos os compañeiros de con- cellos e deputacións que teñan

curiosidade a que se decidan a participar, porque é unha expe- riencia que queda para o res- to da vida”. o alcalde, pola súa

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

[ 8 ]

No Fondo funciona a solidariedade

www.fondogalego.org

·

INFÓRMATE A FONDO : 141º

4 banda, lembrou que o Concello de Allariz forma parte do Fondo Galego de Cooperación desde os seus inicios e valorou positi- vamente o programa.

Ata o 30 de abril permanece aberto o prazo para presen- tar candidaturas á undécima edición das Vacacións con Tra- ballo, que buscan catro perfís diferentes. A Asociación Nacio- nal de municipios Caboverdia- nos require un de técnica/o de Turismo e outro de axente de Desenvolvemento local, que contribuirán a impulsar o turis- mo comunitario. en mozambi- que, a Fundação encontro, que atende a menores vulnerables, precisa dun/ha traballador/a social, mentres que a rede de mulleres Autarcas oferta unha praza de técnica/o en Igualda- de para fomentar a implicación feminina na política.

As candidaturas presentaranse enviando a ficha de solicitude ao enderezo electrónico co- municacion@fondogalego.org, canda o currículo, unha carta

>
>

de motivación, e mais un escri- to de apoio ou consentimento asinado pola/o representante política/o do Fondo Galego no correspondente concello ou de- putación. Alén da formación e a experiencia, valorarase a vincu- lación co eido da cooperación e mais o dominio do galego e do portugués. o programa cubre os gastos de desprazamento, aloxamento e manutención da viaxe, na que as persoas selec- cionadas investirán o seu mes de descanso.

concienciar sobre elas, para que publican un blog desde
concienciar sobre elas, para
que publican un blog desde

As e os participantes nas Vaca- cións con Traballo achegan ase- soramento técnico nos países empobrecidos e intercambian coñecementos, ao tempo que supervisan os proxectos de coo- peración internacional e facili- tan a colaboración entre o po- der local galego e o do país de destino. Ademais, enchóupanse doutras realidades e contribúen

a

o

terreo, entre outras accións de sensibilización requiridas á vol- ta.

outras accións de sensibilización requiridas á vol- ta. Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade [ 9

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

[ 9 ]

No Fondo funciona a solidariedade

www.fondogalego.org

·

INFÓRMATE A FONDO : 141º

* FONDO DE ARMARIO

>
>
· INFÓRMATE A FONDO : 141º * FONDO DE ARMARIO > o o O concello de
· INFÓRMATE A FONDO : 141º * FONDO DE ARMARIO > o o O concello de
o o
o
o

O concello de Cambados reincorpórase ao Fondo Galego

Seminario Europeo de Educación para o Desenvolvemento

o

Solidariedade, do que se dera de baixa en 2011, achegando a cota de 1.000 euros que lle corresponde segundo a súa poboación. A alcal- desa, Fátima Abal, asegurou que “esta incorporación non é un mero trámite, senón que adquirimos o compromiso de participar activa- mente neste organismo e colaborar cos seus fins, defendendo e pro- mocionando os dereitos humanos e a acción exterior de Galicia para

a

Concello de Cambados regresa ao Fondo Galego de Cooperación e

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade achegará a súa expe-

riencia a entidades de Portugal, Alemaña e Holanda que o 3 de maio participarán en Pontevedra no Seminario Internacional ‘Intercambios en metodoloxías e materiais de educación para o desenvolvemento’.

evento, que se encadra no proxecto europeo Redes para o Desen-

volvemento II, celebrarase na Sede Afundación, de 9.30 a 14 horas, e as inscricións poden realizarse no enderezo acorzo@igadi.org. A rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento, o Consello Nacional para Parcerías das Cidades entre Países Baixos e Nicaragua (LBSNN) e a oNGD alemá Fine+p amosarán experiencias de éxito en educación para a cidadanía global no ámbito municipal, mentres que concellos socios do Fondo Galego contribuirán con exemplos de boas prácticas neste eido. No descanso de media mañá ofrecerase un café de comercio xusto, amenizado coa actuación das caboverdianas Ba- tuko Tabanka.

construción dun mundo máis xusto e solidario”. No mesmo senso

se expresou o concelleiro de Servizos Sociais, Constantino Cordal, na rolda de prensa ofrecida tras a xuntanza da Comisión executiva que se celebrou na vila arousá, e que estivo arroupada por representantes dos concellos de redondela, Pontevedra, A Coruña e oleiros. A suma de novos concellos e deputacións ao Fondo Galego é unha das priori- dades das Liñas estratéxicas 2016-2019.

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

[ 10 ]

No Fondo funciona a solidariedade

www.fondogalego.org

·

INFÓRMATE A FONDO : 141º

*

>
>
www.fondogalego.org · INFÓRMATE A FONDO : 141º * > Sae do prelo a Memoria 2015 Chamamento
www.fondogalego.org · INFÓRMATE A FONDO : 141º * > Sae do prelo a Memoria 2015 Chamamento
Sae do prelo a Memoria 2015
Sae do prelo a Memoria 2015

Chamamento á solidariedade con Ecuador

Logo de que un terremoto de 7,8 graos golpeara duramente a cidades e comunidades da costa de ecuador, deixando preto de 600 persoas mortas, entidades públicas e oNGD puxeron en marcha accións de res- cate e axuda humanitaria nas zonas máis afectadas. Atendendo á pre- ocupación do municipalismo polo acontecido e á súa disposición a colaborar, o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade non perma- nece impasible ante esta catástrofe e fai un chamamento ás adminis- tracións socias para que canalicen as súas achegas a través desta enti- dade. Como en anteriores ocasións, desde cada concello ou deputación poderá achegarse a contía que se estime oportuna, de xeito voluntario, na conta eS78 2080 0209 5630 4001 6786 de Abanca, indicando como concepto a palabra “ecuador”. entre todas e todos dotarase un fondo común que será destinado a un proxecto de post emerxencia lide- rado por algunha entidade de referencia e con experiencia acreditada no país.

Xa está publicada a memoria 2015: 10 anos de Vacacións con Traballo, que resume a actividade do Fondo Galego durante o pasado exercicio, no que se cumpriu unha década deste programa de voluntariado inter- nacional. Tamén outras accións de sensibilización colleitaron unha boa acollida, tanto as vinculadas a proxectos de cooperación coma as novas edicións dos encontros dixitais #Alén2015, os contos da Tropa de Trapo, os ciclos de cine, as exposicións e recursos educativos itinerantes ou as X Xornadas Anuais de Cooperación. outro dos bloques centrais do documento baséase nos proxectos de cooperación internacional, tres deles impulsados de xeito directo polo Fondo Galego en Cabo Ver- de e mozambique. recompílanse asemade os avances naquelas actua- cións apoiadas a oNGD galegas a través da convocatoria de 2014, así coma a axuda de emerxencia para a poboación refuxiada de Gaza.

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

[ 11 ]

No Fondo funciona a solidariedade

www.fondogalego.org

·

INFÓRMATE A FONDO : 141º

*

>
>
www.fondogalego.org · INFÓRMATE A FONDO : 141º * > Nova exposición fotográfica sobre Nicaragua Os efectos
www.fondogalego.org · INFÓRMATE A FONDO : 141º * > Nova exposición fotográfica sobre Nicaragua Os efectos
www.fondogalego.org · INFÓRMATE A FONDO : 141º * > Nova exposición fotográfica sobre Nicaragua Os efectos

Nova exposición fotográfica sobre Nicaragua

Os efectos da cooperación na vida das persoas

A

daina polas administracións locais e provinciais socias do Fondo Gale- go de Cooperación e Solidariedade. As fotografías foron realizadas por Felipe Carnotto na viaxe ao país centroamericano que realizou como gañador da segunda edición do certame Imaxes con Fondo. Tras visitar os proxectos alí apoiados, co Instituto de Promoción Humana-Somoto

exposición ‘Nicaragua.O futuro’ iniciou e San Sadurniño a súa an-

Taller de Solidariedade amosa a través da exposición ‘Chaves do cam- bio’ os efectos positivos que a cooperación internacional produce na vida das persoas dos países empobrecidos. A mostra, estreada en Lugo, encádrase no proxecto desenvolvido en Nicaragua co Inprhu-Somoto e co financiamento do Fondo Galego, cuxo obxectivo era impulsar o agro- turismo de xeito que contribuíra a soster un Centro de educación Al- ternativa rural. os paneis recollen os testemuños de rosalina, manuel, Douglas, oneyda e os irmáns ernesto e Héctor, que se atopan entre as 154 persoas indíxenas beneficiadas pola iniciativa. Trátase de estu- dantes, artesáns e guías que posan sostendo a súa chave do cambio e explican como o seu día a día mellorou grazas ás accións apoiadas des- de Galicia. O fotógrafo José Manuel Fandiño, logroñés afincado no país centroamericano, é o autor destes retratos aos que se suman imaxes do proxecto.

como parceiro local, o fotoxornalista ofrece a través de vinte instantá- neas unha perspectiva en chave persoal sobre a vida cotiá, as paisaxes, as problemáticas, os soños e as esperanzas da poboación. Completan

a

promovida polo Fondo Galego en Nicaragua, que inclúe máis de trinta proxectos, 17 deles desenvolvidos de xeito directo co Inprhu-Somoto en áreas como vivenda, saúde, auga e saneamento, formación, ou turis- mo sostible.

mostra catro paneis informativos sobre a cooperación internacional

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

[ 12 ]

No Fondo funciona a solidariedade

* OS PROXECTOS EN TERREO: Reconstrución dun centro sanitario saharauí da asociación de Solidariedade Galega
*
OS PROXECTOS EN
TERREO: Reconstrución
dun centro sanitario
saharauí
da asociación de Solidariedade Galega co
Pobo Saharauí e serán xestionados pola me-
dia Lúa Vermella Saharauí.
mentres en mozambique segue en marcha
o proxecto coa Fundação encontro a prol da
saúde infantil e materna, o Fondo Galego de
Cooperación e Solidariedade vén de destinar
10.000 euros á reconstrución dunha unida-
de de atención sanitaria que foi derrubado
polas intensas chuvias do pasado mes de
outubro nos campamentos de Tinduf. estes
fondos de emerxencia canalízanse a través
As inundacións do pasado outono viñeron
agravar as xa difíciles condicións de vida da
poboación refuxiada en Alxeria. o torren-
te de auga e os refachos de vento causaron
cuantiosos danos nas infraestruturas e
edificios públicos, coma os dispensarios ou
o propio hospital, ao que contribuíu a inesta-
bilidade do chan de area e a inexistencia dun
sistema de evacuación de pluviais. Ao tempo,
producíronse cortes de electricidade e nos
transportes, que incidiron no desabastece-
mento de auga e alimentos.
Dajla, a wilaya que se atopa máis afastada e
na que se levará a cabo a intervención, resul-
tou a máis prexudicada pois, alén da perda
de aveños e víveres, constatouse a destru-
ción total ou parcial de todas as viven-
das de adobe, así como de moitas jaimas , o
que obriga a reunir ata vinte persoas nunha
mesma tenda de campaña. A consecuente
degradación das condicións hixiénicas fai
aínda máis necesario o centro sanitario que
se reconstruirá co financiamento do Fondo
Galego, nun contexto marcado pola gran
dependencia exterior e pola prevalencia de
afeccións como a anemia nas mulleres ou a
desnutrición en nenas e nenos.
A presidenta de Sogaps, Maite Isla, asinou o convenio
co Fondo Galego
As fortes chuvias derrubaron infraestruturas e vivendas nos campamentos
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
[ 13 ]
No Fondo funciona a solidariedade
>
INFÓRMATE A FONDO : 141º
·
www.fondogalego.org

www.fondogalego.org

·

INFÓRMATE A FONDO : 141º

* A OLLADA EXTERNA

Caxade: “O importante é contar con cidadanía crítica que pase da teoría á práctica”

@alonsocaxade

Caxade xestábase a finais de 2012 co lanzamento de trans- gresoras videocreacións cuxa boa acollida sorprendeu ata ao seu propio ideólogo, Alonso Caxade. Pouco despois, a ini- ciativa tomaba forma de banda coa incorporación de manu Pai- no, manu espiño e Xosé Tuñas, sen deixar de ser unha aposta persoal do músico de Ames. A etiqueta folk-pop quédase cur- ta para definir o singular estilo, que lle valeu galardóns coma o de Mellor Artista nos XIII Pre- mios opinión, entre outras no-

>
>
Tras a exitosa acollida do seu primeiro traballo, Caxade lanza novo disco
Tras a exitosa acollida do seu primeiro traballo, Caxade lanza novo disco
acollida do seu primeiro traballo, Caxade lanza novo disco minacións. Tras o éxito dun rei- vindicativo

minacións. Tras o éxito dun rei- vindicativo primeiro disco, que logo volvería gravar coa Banda de música da Bandeira, falamos con Alonso Caxade cando sae á rúa ‘e isto é o amor’, o adianto do seu novo traballo.

Canto hai de tradición e can- to de innovación no proxec- to Caxade?

Non é algo premeditado, aínda que supoño que metade e meta- de de cada parte. o bo de ter un proxecto en solitario é que po- des facer a música que queres en cada momento. Se aínda por riba é un proxecto independen- te, non teño tabús nin condicio- nantes para experimentar, sem- pre e cando me guste gravo e toco esas músicas. Veño da mú-

sica tradicional e folk, estudei no conservatorio e toquei en gru- pos de diferente estilo. Aprendo con toda a xente coa que toco e coa que vexo tocar, así que, supoño, Caxade como proxecto persoal é o resumo de todo o que levo tocando desde peque- no e tamén aquelas cousas que me quedaban (e quedan) pen- dentes por experimentar.

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

[ 14 ]

No Fondo funciona a solidariedade

* Dous anos de xira e un cen- to de concertos despois, con que te
* Dous anos de xira e un cen-
to de concertos despois, con
que te quedas dos directos
de presentación de ‘A dança
dos moscas’?
A oportunidade de tocar en
moitos lugares diferentes para
públicos moi distintos e poder
obter resposta da xente. Cando
se presenta un disco, e cando
se fai unha xira con ese disco,
previamente xa houbo moitos
meses de traballo compoñendo,
arranxando, estudado, ensaian-
do e gravando as músicas. Para
o público é unha novidade e é
importante ter ese feedback re-
frescante.
“Caxade é un proxecto
independente, non teño
tabús nin condicionantes
para experimentar”
Achas que o pensamento
crítico -que reivindicas- se
acentuou nos últimos tem-
pos?
Caxade ten actuado en festivais solidarios coma o Implícate. FOTO: Xaime Cortizo
Unha das cousas positivas do
feedback que comentabamos é
ver como a xente se sumou a
este proxecto por dúas razóns:
“A xente sumouse a este
proxecto por dúas razóns:
a estética e a ética, o
estilo musical e o discurso
reivindicativo”
a estética e a ética, o estilo mu-
sical e o discurso reivindicativo.
Sinceramente pensei que esta
última parte ía pasar máis des-
apercibida, e alegroume saber
que non, que á xente lle interesa
e moito.
O proxecto de Alonso Caxade destaca pola experimentación musical e o carácter reivindicativo
Onde cres que está a clave
para non converternos en
moscas danzando arredor
da bosta, para liberarnos do
xugo da “gente pota” que
ostenta o poder?
Ser libres en todos os aspectos
da vida, e reflexionar sobre os
nosos movementos e pasos,
moitos deles inconscientes e
feitos pola deriva na que o sis-
tema no inserta. É moi compli-
cado porque o capitalismo ten
unha maquinaria moi, moi ben
feita, que funciona á perfección
e que é moi difícil de parar, pero
témolo que tentar, non queda
outra. o importante é abrir fen-
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
[ 15 ]
No Fondo funciona a solidariedade
>
INFÓRMATE A FONDO : 141º
·
www.fondogalego.org

www.fondogalego.org

·

INFÓRMATE A FONDO : 141º

*

>
>

“o capitalismo ten unha maquinaria que funciona á perfección e é moi difícil de parar, pero témolo que tentar”

das pequenas por onde entre a luz e pouco a pouco facer o bu- rato máis grande ata que sexa algo significativo. Debémosllo a moita xente que traballou neste camiño antes que nós e debé- mosllo ás fillas das nosas fillas.

A poética, as metáforas e mesmo os tintes surrealis- tas nos temas de Caxade permiten facer máis leva- deira a denuncia que conte- ñen?

esa é a idea. É didáctica. Hai unha intención pedagóxica de tansmitir as cousas deixando claves para pensar, para a re- flexión. Ata a letra que máis ab- surda acolle no fondo unha idea forza sobre a que pensar. Ás ve- ces de modo máis explícito ou ás veces máis agochada, pero forma parte do proxecto e da idea desde que a xestei.

pero forma parte do proxecto e da idea desde que a xestei. “Hai unha intención pedagóxica

“Hai unha intención pedagóxica de tansmitir as cousas deixando claves para pensar, para a reflexión”

Participaches na ultima edi- ción do festival de Implica- das no Desenvolvemento, por que dirías que é impor- tante promover a coopera- ción internacional?

Foi un pracer participar no Implí- cate. Coñecía o esforzo grande que facían, pero véndoo desde dentro é espectacular a densida- de do mesmo. Paréceme decisi- vo o traballo na cooperación, o primeiro porque se fai desde o ámbito asambleario e con sen- tido de colectivo, o segundo, na parte internacional, porque se traballa en cousas tan elemen- tais e dá medo que aínda existan no mundo hoxe en día. Por últi- mo, porque se trata de darlles ferramentas a un colectivo en cuestión para que elas mesmas as apliquen e poñan en práctica, minimizando as actitudes inter- vencionistas no sentido negativo.

‘A dança dos moscas ao vivo’ é o reultado da gravación coa Banda de Música
‘A dança dos moscas ao vivo’ é o reultado da gravación coa Banda de Música da Bandeira
A túa escolla lingüística é o
galego-portugués, que adoi-
tas respostarlles aos descri-
dos deste sistema?

Botas en falta máis “canción protesta” no panorama mu- sical galego?

Non. Cada quen ten que facer o estilo que lle preste no momen- to e cantar as cousas das que goste, contar esas cousas que quere desafogar. Ter máis ou menos música protesta non é relevante, o relevante é ter cida- danía crítica que pase da teoría á práctica porque o que nos de- fine, o que fai cambiar o mundo, son as nosas accións non as le- tras das cancións.

Que non gosto de presumir e que son uns independentis- tas lingüísticos (dependendo do perfil). Se teño algo máis de tempo e a persoa ten verdadei- ro interese, explícolle que o ga- lego non existe, é un constructo, un acordo, e que temos que es- coller entre ser a “lingua nai” do portugués ou ser unha “lingua filla” descendente do castellano .

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

[ 16 ]

No Fondo funciona a solidariedade

1 Tamén tes cedido cancións para traballos audiovisuais, cal é a túa postura sobre os
1 Tamén tes cedido cancións
para traballos audiovisuais,
cal é a túa postura sobre os
dereitos de autor, agora que
se fala do procomún?
“Paréceme decisiva a
cooperación porque se trata
de darlles ferramentas a
un colectivo para que elas
mesmas as apliquen”
Si, cedín para varios traballos
audiovisuais, e tamén só de au-
dio, con grande gosto e pracer. A
miña música, xa desde hai anos
(antes de ter este proxecto per-
Xa por último, que imos ato-
par no novo disco que está a
piques de saír?
soal) está licenciada con copyleft ,
Un paso adiante no musical,
que para moitos será pequeno,
o contrario a copyright . o bo des-
te sistema é que o músico, ou
artista, é dono dos seus dereitos
pero para outras será grande, e
sempre chamando a rebelión,
á
crítica. Como che comentaba
A poderosa “gente pota” protagoniza unha das pezas clave no primeiro disco de Caxade
e que decide o que quere per-
mitir ou o que quere restrinxir.
Deste modo, todas as persoas
que gosten da miña música, sa-
ben que a poden usar e difundir
só pedindome permiso a min e
sen terlle que pagar, por exem-
plo, á SGAE. Infelizmente, moita
da culpa que se lle bota a esta
sociedade privada de xestión é
só responsabilidade dos músi-
cos (socios) que a forman e que
moitas veces en público a criti-
can aínda que en privado fagan
parte dela.
ao comezo, o bo de traballar de
maneira independente, sen ta-
bús nin condicionantes, é facer
o
que quero en cada momen-
to. No musical sigo explorando
un son propio e característico,
unha maneira persoal de traba-
llar e concibir a música, e cada
vez estamos máis próximos ao
ideal que teño na cabeza.
“moita da culpa que
se lle bota á SGAe é só
responsabilidade dos
músicos (socios) que
forman parte dela”
Alonso Caxade caracterizado como Sr. Xorda nunha das súas surreais videocreacións
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
[ 17 ]
No Fondo funciona a solidariedade
>
INFÓRMATE A FONDO : 141º
·
www.fondogalego.org

www.fondogalego.org

·

INFÓRMATE A FONDO : 141º

>
>
M A T E A F O N D O : 1 4 1 º >

edita: Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade redacción e Administración: Centro Cívico Sur, rúa Luís Braille, 40 36003 Pontevedra Tel/Fax: 986 84 34 36 / 698 14 45 36 Internet: http://www.fondogalego.org email: info@igadi.org Depósito Legal: VG-473-2007

Infórmate

afondo

Autorízase a reprodución e divulgación desta folla informativa
Autorízase a reprodución e divulgación desta folla informativa
a reprodución e divulgación desta folla informativa SocIoS do Fondo GaleGo Concellos: A Coruña, A estrada,
a reprodución e divulgación desta folla informativa SocIoS do Fondo GaleGo Concellos: A Coruña, A estrada,

SocIoS do Fondo GaleGo Concellos: A Coruña, A estrada, A Guarda, A Laracha, A Pobra de Trives, A Pobra do Caramiñal, Abegondo, Allariz, Ames, Arteixo, As Pontes, Bergondo, Betanzos, Boiro, Brión, Burela, Cabanas, Caldas de reis, Cambados, Cambre, Carballo, Cartelle, Castrelo de miño, Castroverde, Cedeira, Corcubión, Covelo, Culleredo, Cuntis, Dumbría, Fene, Ferrol, Fornelos de montes, Gondomar, Laxe, Lousame, Lugo, malpica de Bergantiños, manzaneda, moaña, moeche, mondoñedo, monforte, moraña, Mugardos, Narón, Neda, Nigrán, Noia, O Barco, O Irixo, O Porriño, O Valadouro, Oímbra, Oleiros, Ourense, outes, Poio, Pontecesures, Pontedeume, Pontevedra, Porto do Son, ramirás, redondela, rianxo, ribeira, riotorto, rodeiro, Sada, San Cibrao das Viñas, Sandiás, Santiago de Compostela, San Sadurniño, Sarria, Soutomaior, Teo, Tomiño, Triacastela, Valga, Verea, Verín, Vilar de Santos, Vilardevós, Vilasantar, Viveiro, Xove Deputacións: A Coruña, Lugo.

Valga, Verea, Verín, Vilar de Santos, Vilardevós, Vilasantar, Viveiro, Xove Deputacións: A Coruña, Lugo .