Está en la página 1de 56

NON abra o exame ata que o tribunal llo indique

1.- Segundo o artigo 13 da Constitucin espaola quedan excludos da


extradicin:
a) Os delitos polticos
b) Os actos de terrorismo
c) Os actos criminais
d) Todos os anteriores quedan excludos

2.- Segundo o artigo 54 da Constitucin espaola o Defensor do Pobo o


alto Comisionado das Cortes Xerais para a defensa de:
a) A Constitucin e o resto do Ordenamento Xurdico.
b) Os dereitos comprendidos no Ttulo I da Constitucin.
c) Os dereitos do Ttulo II da Constitucin.
d) Ningunha das opcins anteriores correcta.

3.- De acordo co artigo 23 da Lei 30/1992, do 26 de novembro,


corresponde ao presidente de cada rgano colexiado:
a) Autorizar as actas das sesin
b) Expedir certificacins
c) Acordar a convocatoria das sesins ordinarias
d) Todas son correctas

4.- De acordo co artigo 37 da Lei 30/1992, quen ten dereito de acceso


informacin pblica? :
a) Os espaois teen dereito a acceder informacin pblica, arquivos e
rexistros nos termos e coas condicins establecidas na Constitucin, na Lei de
transparencia, acceso informacin pblica e bo goberno e demais leis que
resulten de aplicacin
b) As persoas teen dereito a acceder informacin pblica, arquivos e
rexistros nos termos e coas condicins establecidas na Constitucin, na Lei de
transparencia, acceso informacin pblica e bo goberno e demais leis que
resulten de aplicacin
c) Os interesados teen dereito a acceder informacin pblica, arquivos e
rexistros nos termos e coas condicins establecidas na Constitucin, na Lei de
transparencia, acceso informacin pblica e bo goberno e demais leis que
resulten de aplicacin
d) Os cidadns teen dereito a acceder informacin pblica, arquivos e
rexistros nos termos e coas condicins establecidas na Constitucin, na Lei de
3

transparencia, acceso informacin pblica e bo goberno e demais leis que


resulten de aplicacin.

5.-No que respecta producin dos actos administrativo, o artigo 53 da


Lei 30/1992, indica que:
a) Produciranse polo rgano que tramite o procedemento axustndose ao
procedemento administrativo
b) Produciranse polo rgano que resolva o procedemento axustndose o
procedemento establecido
c) Produciranse polo rgano competente axustndose ao procedemento
establecido
d) Ningunha correcta

6.- Tal e como indica o artigo 68 da Lei de rxime xurdico das


administracins pblicas e do procedemento administrativo comn, os
procedementos podern iniciarse:
a) De oficio
b) A solicitude de persoa interesada
c) a) e b) son correctas
d) a) e b) son incorrectas

7.- Segundo dispn o artigo 7.4 da Lei Orgnica 15/1999 de proteccin de


datos de carcter persoal, quedan prohibidos os ficheiros creados coa
finalidade exclusiva de almacenar datos de carcter persoal que revelen:
a) A orixe racial ou tnica.
b) A ideoloxa.
c) A vida sexual.
d) Todas as respostas anteriores son correctas.

8.- Segundo o artigo 18 da Lei Orgnica 15/1999 de proteccin de datos de


carcter persoal, o prazo mximo en que debe ditarse a resolucin
expresa de tutela dos dereitos das persoas recollidos en dita lei ser de:
a) Tres meses.
b) Doce meses.
c) Dezaoito meses.
d) Seis meses.

9.- De acordo co artigo 47 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo,


polo que se aproba o texto refundido da Lei da funcin pblica de Galicia
a condicin de funcionaria ou funcionario adqurese polo cumprimento
dos seguintes requisitos:
a) Superar as probas selectivas e os cursos de seleccin ou formacin que
sexa procedente. Tomar posesin no prazo dun mes a partir da publicacin do
nomeamento.
b) Superar as probas selectivas e os cursos de seleccin ou formacin que
sexa procedente. Nomeamento conferido pola autoridade competente e
publicado no Diario Oficial de Galicia. Tomar posesin no prazo dun mes a
partir da publicacin do nomeamento.
c) Superar as probas selectivas e os cursos de seleccin ou formacin que
sexan procedentes. Nomeamento conferido pola autoridade competente e
publicado no Diario Oficial de Galicia. Xurar ou prometer fidelidade
Constitucin, ao Estatuto de autonoma de Galicia e obediencia s leis, as
como desempear con imparcialidade o exercicio da funcin pblica. Tomar
posesin no prazo dun mes a partir da publicacin do nomeamento.
d) Superar as probas selectivas e os cursos de seleccin ou formacin que
sexa procedente.

10.- O artigo 58 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se


aproba o texto refundido da Lei da funcin pblica de Galicia, recolle as
causas polas que se producir a excedencia forzosa. Sinale qu resposta
incorrecta de acordo con dito artigo
a) Cando se leve a cabo unha reducin de postos de traballo de acordo cos
procedementos legalmente establecidos e a persoa funcionaria afectada por
ela non poida ser adscrita a outro posto.
b) Cando, unha vez concludo o perodo de excedencia voluntaria para o
coidado dunha filla ou fillo, a persoa funcionaria non solicite o reingreso.
c) Cando a persoa funcionaria procedente da situacin de suspenso en firme,
unha vez cumprida a suspensin, solicite o reingreso e non fose posible
concedelo por falta de postos vacantes.
d) Cando, unha vez concludo o perodo de excedencia voluntaria para o
coidado dunha filla ou fillo, a persoa funcionaria solicite o reingreso e non o
poida obter por falta de posto vacante con dotacin presupostaria.

11.- Segundo o artigo 55 do Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de


novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos
das persoas con discapacidade e da sa inclusin social:
a) O Consello Nacional da discapacidade un rgano colexiado interministerial
b) O Consello Nacional da discapacidade un rgano de carcter consultivo

c) Corresponde ao Consello Nacional da Discapacidade a promocin da


igualdade de oportunidades e non discriminacin das persoas con
discapacidade.
d) Todas as respostas son correctas

12.- Sinale a resposta correcta de acordo co Artigo 2 da Lei 7/2004, do 16


de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes:
a) Existir discriminacin directa cando unha persoa sexa, fra ou puidese ser
tratada de forma menos favorable que outra en situacin anloga por razn de
sexo
b) Existir discriminacin indirecta cando unha disposicin, criterio ou prctica
aparentemente neutra poida ocasionar unha desvantaxe particular a unha
persoa respecto doutras por razn de sexo, salvo que se poidan xustificar
obxectivamente cunha finalidade lextima e que os medios para a consecucin
desta finalidade sexan adecuados e lextimos.
c) Existir discriminacin indirecta cando unha persoa sexa, fra ou puidese ser
tratada de forma menos favorable que outra en situacin anloga por razn de
sexo
d) As respostas a) e b) son correctas

13.- O Artigo 46 bis da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade


de mulleres e homes, sinala que a administracin pblica galega
recoece o dereito do persoal ao seu servizo con fillos/fillas,
acollidos/acollidas ou conviventes menores de idade, ou con familiares
que, polas sas enfermidades ou avanzada idade, necesiten a asistencia
doutras persoas, a un permiso retribudo nos supostos de accidente moi
grave ou enfermidade moi grave do ou a menor de idade ou do ou o
familiar convivente. Cal a duracin mxima deste permiso de acordo
con devandito artigo?
a)

15 das

b)

30 das

c)

1 mes

d)

3 meses

14.- Segundo o artigo 47 do Estatuto de Autonoma de Galicia:


a) A Comunidade Autnoma, mediante acordo do Consello da Xunta de
Galicia, poder emitir dbeda pblica para financiar gastos de investimento.
b) A Comunidade Autnoma, mediante acordo do Parlamento, poder emitir
dbeda pblica para financiar gastos correntes.

c) O volume e caractersticas das emisins de dbeda pblica estableceranse


de acordo coa ordenacin xeral da poltica crediticia e en coordinacin co resto
de Comunidades Autnomas.
d) Os ttulos de dbeda pblica emitidos
pblicos para todos os efectos.

tern a consideracin de fondos

15.- Segundo o artigo 22 do Estatuto de Autonoma de Galicia, a


competencia dos rganos xurisdiccionais en Galicia estndese:
a) No plano penal, a todas as instancias e graos, includos os recursos de
casacin e de revisin nas materias de dereito civil galego
b) No plano penal e social, a todas as instancias e graos con excepcin dos
recursos de casacin e de revisin
c) No plano contencioso-administrativo, a todas as instancias e graos, cando se
trate de actos ditados polo Estado e pola Administracin de Galicia, naquelas
materias que corresponda lexislar en exclusiva Comunidade Autnoma e as
que, segundo a lei da citada xurisdicin, lle correspondan en relacin cos actos
ditados pola Administracin do Estado en Galicia.
d) Aos recursos sobre cualificacin de documentos referentes ao dereito
pblico galego que deban ter acceso aos rexistros da propiedade.

16.- Cal das seguintes afirmacins non certa?


a) A Xunta reunirase en Consello, que someter o seu funcionamento s
principios de unidade, colexialidade, participacin e coordinacin
b) O Consello entenderase validamente constitudo cando asista o Presidente,
ou quen o substita, e, menos, as das terceiras partes dos seus membros.
c) A Xunta poder crear no seu seo Comisins Delegadas para coordinar a
elaboracin de directrices e disposicins, programar a poltica sectorial,
examinar asuntos de interese interdepartamental e preparar as reunins do
Consello.
d) O Consello establecer as normas internas que se precisen para a boa orde
dos traballos e para a adecuada preparacin dos acordos que haxan de
adoptarse, mediante un Regulamento de Rxime Interior que haber de
axustarse s termos da presente lei.

17.- Cal das seguintes afirmacins correcta:


a) O Parlamento de Galicia non poder delegar na Xunta a potestade de ditar
normas con rango de lei.
b) A delegacin lexislativa do Parlamento de Galicia na Xunta deber facerse
mediante lei de bases cando o seu obxecto sexa a formacin de textos
articulados ou por unha lei ordinaria cando se trate de refundir varios textos
legais nun so.
7

c) A delegacin lexislativa do Parlamento de Galicia na Xunta deber facerse


mediante lei de bases cando se trate de refundir varios textos legais nun so ou
por unha lei ordinaria cando o seu obxecto sexa a formacin de textos
articulados.
d) Ningunha das anteriores correcta.

18.- Segundo o artigo 11 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de


organizacin e funcionamento da Administracin xeral e do sector
pblico autonmico de Galicia:
a) A delegacin da sinatura alterar a competencia do rgano delegante e
para a sa validez non ser necesaria a sa publicacin
b) A delegacin da sinatura non alterar a competencia do rgano delegante e
para a sa validez ser necesaria a sa publicacin
c) A delegacin da sinatura non alterar a competencia do rgano delegante e
para a sa validez non ser necesaria a sa publicacin
d) Ningunha das anteriores certa.

19.- Quen elabora o proxecto de orzamento e memoria de funcionamento


dunha direccin xeral dependente dunha consellera?:
a) A consellera da que depende
b) A propia direccin xeral.
c) A secretaria xeral da que depende
d) Ningunha das anteriores certa

20.- Segundo o artigo 3 da Lei de contratos do sector pblico (texto


refundido aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011) forman parte,
entre outros, do sector pblico, efectos desta Lei :
a) As entidades xestoras e os servizos comn da Seguridade Social.
b) As Mtuas de Accidentes de Traballo e Enfermidade Profesional da
Seguridade Social.
c) Soamente a resposta a) correcta.
d) Son correctas as respostas a) e b) .

21.- Segundo o disposto no artigo 26 da Lei de Contratos do Sector


Pblico (texto refundido aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011, de
14 de novembro), os contratos que celebren os entes, organismos e
8

entidades do sector pblico deben inclur, necesariamente, salvo que xa


se encontren recollidas nos pregos:
a) O prezo certo ou o modo de determinalo, as condicins de pago e a frmula
de revisin do prezo.
b) Os dereitos e obrigas para as partes, en caso de que os que se estipulen
sexan distintos dos previstos nos pregos.
c) Os casos nos que procede a modificacin do contrato.
d) Os supostos en que procede a resolucin.

22.- Segundo o disposto no artigo 17 da Lei de 2/2007, do 28 de marzo, do


traballo en igualdade das mulleres de Galicia:
a) En ningn caso concederase a Marca Galega de Excelencia en Igualdade a
unha empresa sancionada por resolucin administrativa ou condenada por
sentenza xudicial, nos dous anos anteriores solicitude, por discriminacin no
emprego ou por unha publicidade sexista.
b) En ningn caso concederase a Marca Galega de Excelencia en Igualdade a
unha empresa sancionada por resolucin administrativa ou condenada por
sentenza xudicial, nos tres anos anteriores solicitude, por discriminacin no
emprego ou por unha publicidade sexista.
c) En ningn caso concederase a Marca Galega de Excelencia en Igualdade a
unha empresa sancionada por resolucin administrativa ou condenada por
sentenza xudicial, no ano anterior solicitude, por discriminacin no emprego
ou por unha publicidade sexista.
d) En ningn caso concederase a Marca Galega de Excelencia en Igualdade a
unha empresa sancionada por resolucin administrativa ou condenada por
sentenza xudicial, nos tres anos anteriores solicitude, por discriminacin no
emprego ou por unha publicidade enganosa.

23.- Cal das seguintes afirmacins correcta, segundo o disposto no


artigo 23 da Lei de 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das
mulleres de Galicia:
a) A Comisin Consultiva Autonmica para a Igualdade entre Mulleres e
Homes na Negociacin Colectiva ter entre os seus integrantes unha
presidencia, que ser desempeada pola do Consello Galego de Relacins
Laborais, dotada de voto de calidade
b) A Comisin Consultiva Autonmica para a Igualdade entre Mulleres e
Homes na Negociacin Colectiva ter entre os seus integrantes a catro
persoas en representacin das organizacins empresariais mis
representativas con implantacin en Galicia.
c) A Comisin Consultiva Autonmica para a Igualdade entre Mulleres e Homes
na Negociacin Colectiva ter entre os seus integrantes a catro persoas en

representacin das organizacins


implantacin en Galicia

sindicais

mis

representativas

con

d) Polo menos o 50% do total de persoas integrantes da Comisin Consultiva


Autonmica para a Igualdade entre Mulleres e Homes na Negociacin
Colectiva con dereito a voto, habern de pertencer ao sexo mais representado
na poboacin laboral activa en Galicia.

24.- De acordo co disposto no artigo 260 do Tratado de Funcionamento da


Unin Europea, se o Tribunal de Xustiza da Unin Europea declarase que
un Estado membro incumpriu unha das obrigas que lle incumben en
virtude dos Tratados:
a) O devandito Estado estar obrigado a adoptar as medidas necesarias para a
execucin da sentenza do Tribunal
b) Se o Tribunal declarase que o Estado membro afectado incumpriu a sa
sentenza, poder impoerlle o pago dunha suma a tanto alzado ou dunha
multa coercitiva..
c) Son correctas a) e b)
d) Son incorrectas a) e b).

25.- Segundo o artigo 282 do Tratado de Funcionamento da Unin


Europea,o obxectivo principal do SEBC ser:
a) manter a estabilidade de prezos.
b) manter a estabilidade monetaria.
c) manter a estabilidade econmica.
d) O dito artigo non fai referencia SEBC.

26.- Segundo o artigo 51.2 da Constitucin Espaola:


a) Os poderes pblicos promovern a informacin e a educacin dos
consumidores e usuarios e oirn a estes nas cuestins que poidan afectar a
aqueles, nos termos que a lei estableza.
b) Os poderes pblicos promovern a informacin e a educacin dos
consumidores e usuarios, fomentarn as sas organizacins e oirn a estas
nas cuestins que poidan afectar a aqueles, nos termos que se estableza.
c) Os poderes pblicos promovern a educacin dos consumidores e usuarios,
fomentarn as sas organizacins e oirn a estas nas cuestins que poidan
afectar a aqueles, nos termos que a lei estableza.
d) Ningunha correcta.

27.- Que da est declarado como o da mundial dos consumidores:


10

a) 13 de marzo
b) 14 de marzo
c) 15 de marzo
d) 16 de marzo

28.- Segundo o artigo 30.I.4 da Lei 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de


Autonoma de Galicia, Galicia ten competencia exclusiva en materia de
defensa do consumidor e usuario:
a) nos termos do disposto nos artigos 38, 131 e 149,1,11 e 13, da
Constitucin
b) nos termos do disposto nos artigos 38, 131 e 149, 2,11 e 13, da
Constitucin
c) nos termos do disposto nos artigos 38,131 e 149,1,12 e 13, da Constitucin
d) nos termos do disposto nos artigos 38,131 e 149,1,11 e 14, da Constitucin

29.- Segundo o artigo 5.3 da Lei 8/1994, do 30 de decembro, os vogais dun


dos rganos de goberno do Instituto Galego de Consumo, sern
designados polo:
a) Presidente da Xunta de Galicia
b) Conselleiro que tea as competencias en materia de consumo
c) Presidente do Instituto Galego de Consumo
d) Conselleiro que tea as competencias en materia de consumo, a proposta
dos rganos ou entidades que representen.

30.- En caso de abstencin da persoa titular do Servizo de Proteccin a


Consumidor, ser substituda, segundo o artigo 9.2 do Decreto 184/2011,
do 15 de setembro, por:
a) A Xerencia do Instituto Galego de Consumo
b) O presidente do Instituto Galego de Consumo
c) A persoa titular do Servizo de Informacin, Cooperacin e Fomento
d) Todas son falsas

31.- Cales son os rganos do Consello Galego de Consumidores e


Usuarios segundo o artigo 11 da Orde do 25 de maio de 2000:
a) O pleno
b) A comisin permanente
c) As comisins de traballo
11

d) Todos os anteriormente citados

32.- As accins colectivas de cesacin, segundo o artigo 19 da Lei 7/1998,


do 13 de abril, son:
a) Imprescritibles
b) Prescribirn aos cinco anos, se as condicins xerais depositronse no
Rexistro Xeral de Condicins Xerais da Contratacin
c) Prescribirn aos dous anos
d) Prescribirn os 15 anos

33.- A Administracin autonmica competente en materia de consumo


publicar no Diario Oficial de Galicia, entre outros lugares, as prcticas
ou condicins consideradas abusivas como consecuencia da sa
verificacin no mercado:
a) Nunca
b) Naqueles casos nos que exista un expediente sancionador con resolucin
firme
c) S cando fosen ratificadas polos rganos xudiciais
d) Ningunha correcta.

34.- De acordo co artigo 16 da Directiva 95/2001, do 3 de decembro, con


relacin aos riscos que os produtos entraen para a sade e a seguridade
dos consumidores, o pblico ter acceso seguinte informacin:
a) s medidas adoptadas
b) Identificacin do produto e natureza do risco
c) O apartado a) e b) son correctos
d) O pblico non ter acceso informacin antes citada

35.- O procedemento de notificacin establecido no artigo 11 da Directiva


95/2001 refrese ao intercambio de informacin entre os Estados
membros e a Comisin sobre medidas adoptadas en relacin con
produtos:
a) que entraan un risco que non grave para a sade e a seguridade dos
consumidores
b) que entraan un risco grave para a sade e a seguridade dos consumidores
c) que entraan un risco elevado para a sade e a seguridade dos
consumidores
d) Todas son falsas
12

36.- De acordo co establecido na Decisin 2004/418/CE, pola que se


establecen directrices para a xestin do Sistema Comunitario de
Intercambio Rpido de Informacin, o grao do risco s pode ser:
a) grave
b) elevado
c) a resposta a) e b) son certas
d) todas son falsas

37.- Establcese na Decisin 2004/418/CE, pola que se establecen


directrices para a xestin do Sistema Comunitario de Intercambio Rpido
de Informacin, a posibilidade de utilizar a aplicacin RAPEX para enviar
unha notificacin dun produto con fins informativos?
a) Non, pois s se pode utilizar o RAPEX para notificacins de produtos cun
risco grave
b) Si, obrigatorio que o punto de contacto enve a notificacin
c) Si, pero decisin do punto de contacto enviar a notificacin
d) Todas son falsas

38.- Segundo o artigo 19.2 do Real Decreto 1801/2003, do 26 de decembro,


sobre seguridade xeral dos produtos, todas as comunicacins que
realicen os rganos administrativos competentes ao INC sobre produtos
nos que se permita apreciar uns indicios razoables da existencia do risco
grave, deben conter como mnimo:
a) A informacin que permita identificar o produto
b) O cdigo de barras
c) A informacin que se posa sobre as cadeas de comercializacin e sobre a
distribucin do produto
d) A resposta a) e c) son correctas

39.- De acordo co establecido no artigo 86.3 da Lei 2/2012, do 28 de


marzo, galega de proteccin xeral das persoas consumidoras e usuarias,
as empresas que fosen sancionadas pola comisin de infraccins graves:
a) Non podern recibir axudas de ningunha clase, nin directas nin indirectas da
Administracin autonmica durante o prazo de 4 anos desde que a sancin
fose firme en va administrativa ou, no seu caso, xudicial
b) Non podern recibir axudas de ningunha clase, nin directas nin indirectas da
Administracin autonmica durante o prazo de 3 anos desde que a sancin
fose firme en va administrativa ou, no seu caso, xudicial
13

c) Non podern recibir axudas de ningunha clase, nin directas nin indirectas da
Administracin autonmica durante o prazo de 2 anos desde que a sancin
fose firme en va administrativa ou, no seu caso, xudicial
d) Todas son falsas

40.- Considrase unha infraccin moi grave, segundo a Lei 2/2012, do 28


de marzo, galega de proteccin xeral das persoas consumidoras e
usuarias:
a) O incumprimento das disposicins sobre crdito ao consumo
b) Non dispoer de oficinas fsicas de atencin persoal ao consumidor cando
as sexa obrigatorio ou incumprir os requisitos esixidos para o seu
funcionamento
c) A manipulacin, traslado ou disposicin en calquera forma de mercadora
preventivamente intervida
d) Todas son falsas

41.- Segundo o establecido no artigo 48 do Real Decreto Lexislativo


1/2007, do 16 de novembro, no procedemento sancionador poder
esixirse ao infractor:
a) A reposicin da situacin alterada pola infraccin ao seu estado orixinal
b) No seu caso, a indemnizacin de danos e prexuzos probados causados ao
consumidor
c) A resposta a) e b) son correctas
d) Todas son falsas

42.- Que produtos procedentes da importacin procedentes de terceiros


pases son sometidos a control de seguridade previo ao seu despacho
aduaneiro por parte do SOIVRE:
a) Madeira en bruto
b) Parkas de algodn, de peso por unidade inferior ou igual a 1kg
c) A resposta a) e b) son correctas
d) Todas son falsas

43.- Consideraranse, en todo caso, abusivas as clusulas que supoan:


a) A imposicin de garantas desproporcionadas ao risco asumido
b) A privacin ou restricin ao consumidor e usuario das facultades de
compensacin de crditos, retencin ou consignacin

14

c) A imposicin de condicins de crdito que para os descubertos en conta


corrente superen os lmites que se conteen no artigo 19.4 da Lei 7/1995, do
23 de marzo, de Crdito ao Consumo
d) Todas as mencionadas anteriormente son clusulas abusivas

44.- De acordo co artigo 29 da Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de


proteccin xeral das persoas consumidoras e usuarias, o perodo de
validez do orzamento, sen prexuzo do establecido noutra normativa
especfica ou sectorial:
a) Ser como mnimo de doce das hbiles desde a data de comunicacin ao
usuario.
b) Non ser inferior a sete das.
c) Ser como mnimo de trinta das desde a data de comunicacin ao usuario.
d) Non ser inferior a dez das.

45.- Cal dos seguintes servizos aparece expresamente citado no artigo 35


da Lei 2/2012, de 28 de marzo, galega de proteccin xeral das persoas
consumidoras e usuarias, como servizo bsico de interese xeral?
a) Servizos bancarios e financeiros.
b) Ensino.
c) Servizos sanitarios.
d) Transporte areo.

46.- De acordo co disposto no artigo 15 do Real decreto 231/2008, do 15


de febreiro, polo que se regula o sistema arbitral de consumo, cal das
seguintes non unha das funcins do Consello Xeral do Sistema Arbitral
de Consumo?
a) A aprobacin da memoria anual do Sistema Arbitral de Consumo.
b) A designacin dos membros non natos da Comisin das Xuntas Arbitrais de
Consumo.
c) A emisin do informe preceptivo na admisin de ofertas pblicas de
adhesin limitada ao Sistema Arbitral de Consumo.
d) A proposta de convenios marco de constitucin das Xuntas Arbitrais
territoriais.

47.- Segundo o artigo 27 do Real decreto 231/2008, do 15 de febreiro, polo


que se regula o sistema arbitral de consumo, ser competente para
15

coecer das ofertas pblicas de adhesin ao Sistema Arbitral de


Consumo:
a) A Xunta Arbitral correspondente ao mbito territorial no que a empresa ou
profesional desenvolva principalmente a sa actividade.
b) A Xunta Arbitral correspondente ao mbito territorial no que a empresa ou
profesional tea o seu domicilio social.
c) A Xunta Arbitral correspondente ao mbito territorial no que tea o seu
domicilio o consumidor.
d) A Xunta Arbitral ante a que se presentou a oferta pblica de adhesin.

48.- De acordo co disposto no artigo 39 da Lei 60/2003, do 23 de


decembro, de arbitraxe, falso que:
a) Dentro dos dez das seguintes notificacin do laudo, salvo que as partes
acordasen outro prazo, calquera delas poder solicitar aos rbitros a aclaracin
dun punto ou dunha parte concreta do laudo.
b) Os rbitros resolvern sobre as solicitudes de aclaracin do laudo no prazo
de dez das.
c) Dentro dos vinte das seguintes notificacin do laudo, salvo que as partes
acordasen outro prazo, calquera delas poder solicitar aos rbitros o
complemento do laudo respecto de peticins formuladas e non resoltas nel.
d) Os rbitros resolvern sobre as solicitudes de complemento do laudo no
prazo de vinte das.

49.- Segundo o artigo 41 da Lei 60/2003, do 23 de decembro, de arbitraxe,


a accin de anulacin do laudo haber de exercitarse dentro de:
a) Os dous meses seguintes sa notificacin.
b) Os tres meses seguintes sa notificacin.
c) Os seis meses seguintes sa notificacin.
d) Os catro meses seguintes sa notificacin.

50.- De conformidade co disposto no artigo 5 da Lei 22/2007, do 11 de


xullo, de comercializacin a distancia de servizos financeiros,
considranse como consumidores, para os efectos desta lei, a:
a) As persoas fsicas que, nos contratos a distancia, actan cun propsito alleo
sa actividade empresarial ou profesional.
b) As persoas xurdicas que, nos contratos a distancia, actan cun propsito
alleo sa actividade empresarial ou profesional.
c) As persoas fsicas ou xurdicas que, nos contratos a distancia, actan cun
propsito alleo sa actividade empresarial ou profesional.
16

d) As persoas fsicas ou xurdicas, pblicas ou privadas, que, nos contratos a


distancia, actan cun propsito alleo sa actividade empresarial ou
profesional.

51.- De acordo co establecido no artigo 39 da Lei 34/2002, do 11 de xullo,


de servizos da sociedade da informacin e de comercio electrnico, pola
comisin de infraccins graves impoerase a seguinte sancin:
a) Multa de 3.005,07 ata 15.025,30 euros.
b) Multa de 6.001 ata 50.000 euros.
c) Multa de 30.001 ata 150.000 euros.
d) Multa de 15.001 ata 100.000 euros.

52.- De acordo co establecido na Lei 3/1991, do 10 de xaneiro, de


competencia desleal, non ter a consideracin de prcticas comerciais
desleais cos consumidores e usuarios:
a) As vendas en liquidacin cando sexa incerto que o empresario ou
profesional se atope nalgn dos supostos previstos no artigo 30.1 da Lei
7/1996, de 15 de xaneiro, de ordenacin do comercio minorista.
b) A venda realizada baixo custo, ou baixo prezo de adquisicin, cando sexa
susceptible de inducir a erro aos consumidores sobre o nivel de prezos doutros
produtos ou servizos do mesmo establecemento.
c) Crear, dirixir ou promocionar un plan de venda piramidal no que o
consumidor ou usuario realice unha contraprestacin a cambio da oportunidade
de recibir unha compensacin derivada fundamentalmente da entrada doutros
consumidores ou usuarios no plan, e non da venda ou subministracin de bens
ou servizos.
d) Afirmar ou crear a impresin de que un ben ou servizo pode ser
comercializado legalmente non sendo certo.

53.- De acordo co disposto na Orde do 14 de xullo de 2009 da Consellera


de Economa e Industria, os establecementos comerciais quedan, por
razns de seguridade, dispensados da obrigacin de exhibir ao pblico o
prezo de:
a) Aqueles produtos de xoiera e pratera expostos en escaparates visibles
desde o exterior do establecemento cuxo valor unitario supere os mil euros.
b) Aqueles produtos de xoiera, pratera, azabachera e peletera expostos en
escaparates visibles desde o exterior do establecemento cuxo valor unitario
supere os mil euros.
c) Aqueles produtos de reducida dimensin expostos en escaparates visibles
desde o exterior do establecemento cuxo valor unitario supere os mil euros.

17

d) Aqueles produtos de xoiera e pratera expostos en escaparates visibles


desde o exterior do establecemento cuxo valor unitario supere os seiscentos
euros.

54.- De acordo co artigo 22 da Lei 2/2009, do 31 de marzo, as empresas de


intermediacin para a celebracin de contratos de prstamo ou crdito
independentes estarn obrigadas a presentar ao consumidor, polo
menos:
a) Tres ofertas vinculantes de entidades de crdito ou outras empresas.
b) Catro ofertas vinculantes de entidades de crdito ou outras empresas.
c) Das ofertas vinculantes de entidades de crdito ou outras empresas.
d) Cinco ofertas vinculantes de entidades de crdito ou outras empresas.

55.- Segundo o artigo 23 da Orde EHA/2899/2011, do 28 de outubro, de


transparencia e proteccin do cliente de servizos bancarios, a oferta
vinculante sobre un prstamo hipotecario ter un prazo de validez non
inferior a:
a) Sete das hbiles.
b) Dez das hbiles.
c) Dez das naturais.
d) Catorce das naturais.

56.- Segundo o artigo 10 da Lei 2/1994, do 30 de marzo, de subrogacin e


modificacin de prstamos hipotecarios, nas novacins modificativas que
tean por obxecto a ampliacin do prazo do prstamo, a entidade
acredora non poder percibir por comisin de modificacin de condicins
mis do:
a) 0,1 por 100 da cifra de capital pendente de amortizar.
b) 0,25 por 100 da cifra de capital pendente de amortizar.
c) 0,5 por 100 da cifra de capital pendente de amortizar.
d) 1 por 100 da cifra de capital pendente de amortizar.

57.- Conforme ao artigo 3 do Decreto 70/2011, do 7 de abril, polo que se


regula a actividade industrial e a prestacin de servizos nos talleres de
reparacin de vehculos autombiles e dos seus equipos e compoentes,
taller autorizado:
a) O taller que presta servizos de reparacin e mantemento sen pertencer a un
sistema de distribucin dun fabricante ou representante provedor de vehculos
a motor.
18

b) O taller que presta servizos de reparacin e mantemento operando nun


sistema de distribucin establecido por un fabricante ou representante de
vehculos a motor ou de equipos e compoentes.
c) O taller que presta servizos de reparacin e mantemento autorizado por un
fabricante ou representante de vehculos a motor ou de equipos e
compoentes sen pertencer ao seu sistema de distribucin.
d) O taller que presta servizos de reparacin en exclusiva dos autombiles dun
fabricante de vehculos a motor.

58.- Segundo o artigo 15 do Real decreto 1457/1986, do 10 de xaneiro,


polo que se regulan a actividade industrial e a prestacin de servizos nos
talleres de reparacin de vehculos autombiles, dos seus equipos e
compoentes, unicamente podern devengarse gastos de estancia cando,
confeccionado o orzamento ou reparado o vehculo, e posto en
coecemento do usuario este feito, non proceda o dito usuario ao
pronunciamento sobre a aceptacin ou non do orzamento ou retirada do
vehculo no prazo de:
a) Un mes.
b) Quince das.
c) Sete das naturais.
d) Tres das hbiles.

59.- Segundo o artigo 4 do Real Decreto 837/2002, do 2 de agosto, polo


que se regula a informacin relativa ao consumo de combustible e s
emisins de CO2 dos turismos novos que se poan venda ou se ofrezan
en arrendamento financeiro en territorio espaol, a gua de consumo de
combustible e emisins de CO2 ser elaborada por:
a) O Instituto Nacional de Consumo, en colaboracin cos fabricantes e
importadores de turismos novos.
b) O Instituto para a Diversificacin e Aforro da Enerxa.
c) Os fabricantes e importadores de turismos novos en territorio espaol, en
colaboracin co Instituto Nacional de Consumo e o Instituto para a
Diversificacin e Aforro da Enerxa.
d) O Instituto Nacional de consumo, en colaboracin co Instituto para a
Diversificacin e Aforro da Enerxa.

60.- De acordo co artigo 3 do Real decreto 58/1988, do 29 de xaneiro,


sobre proteccin dos dereitos do consumidor no servizo de reparacin de
aparellos de uso domstico, o orzamento solicitado deber estar a

19

disposicin do usuario nun prazo adecuado reparacin ou servizo


interesado, que non poder ser superior a:
a) Cinco das hbiles.
b) Sete das hbiles.
c) Dez das hbiles.
d) Doce das hbiles.

61.- Segundo o artigo 5 do Decreto 139/1999, do 7 de maio, polo que se


regula a actividade de prestacin a domicilio de servizos de mantemento,
reparacin e reforma, calquera modificacin do orzamento inicial
motivada por avaras ou defectos ocultos deber poerse por escrito en
coecemento do usuario:
a) No prazo mximo de 24 horas.
b) No prazo mximo de 48 horas.
c) No prazo mximo de 72 horas.
d) maior brevidade.

62.- Conforme ao artigo 8 do Real decreto 1453/1987, do 27 de novembro,


polo que se aproba o Regulamento dos servizos de limpeza, conservacin
e tinguido de produtos txtiles, coiros, peles e sintticos, considerarase
extraviada unha peza, cando requirida polo cliente, non sexa devolta pola
empresa nun prazo de:
a) Trinta das, a partir da data prevista de entrega.
b) Vinte das, a partir da data prevista de entrega.
c) Dez das, a partir da data prevista de entrega, elevndose o devandito prazo
a vinte das nos servizos de tinguido.
d) Vinte das, a partir da data prevista de entrega, elevndose o devandito
prazo a trinta das nos servizos de tinguido.

63.- Sinale cal dos seguintes requisitos non se atopa entre as obrigacins
dos fabricantes establecidas no artigo 5 do Real Decreto 1205/2011, do 26
de agosto:
a)
Elaborar o expediente do produto e unha declaracin CE de
conformidade e colocar o marcado CE
b)
Conservar o expediente do produto e a declaracin de conformidade
durante un perodo de dez anos contados a partir do momento en que cesase a
fabricacin do produto
c)
Asegurar que existen procedementos para que a producin en serie
mantea a sa conformidade
20

d)
Cando unha autoridade de vixilancia do mercado solictello de forma
motivada, facilitar toda a informacin e documentacin necesarias para
demostrar a conformidade dun xoguete

64.- O Real Decreto 928/1987, do 5 de xuo, relativo etiquetaxe dos


produtos txtiles excle do seu mbito de aplicacin s a un dos
seguintes produtos. Sinale cal:
a)
Todos aqueles que en bruto, semielaborados, elaborados,
semimanufacturados,
manufacturados,
semiconfeccionados
ou
confeccionados, estean compostos exclusivamente por fibras txtiles, calquera
que sexa o proceso seguido para a sa mestura e obtencin.
b)
Os recubrimentos de mobles, paraugas e parasoles e as partes txtiles
dos revestimentos de chans, paredes, colchns e artigos de cmping, as como
os forros de abrigo para calzado e luvas, que contean como mnimo o 80 %
do seu peso de materia txtil.
c)
Os produtos cuxo peso este constitudo, polo menos nun 80 %, por
fibras txtiles
d)
Os que se entreguen a ttulo non oneroso para a sa manufactura a
traballadores a domicilio ou a empresas independentes que traballen
subcontratadas

65.- Segundo o artigo 6 (Etiquetaxe) do Real Decreto 928/1987, do 5 de


xuo, relativo etiquetaxe dos produtos txtiles, sinale cal das seguintes
respostas falsa:
a)
Nos produtos txtiles fabricados en Espaa ou en Estados membros da
Unin europea deber figurar o nmero de rexistro industrial do fabricante.
b)
Todas as indicacins obrigatorias debern aparecer con carcteres
claramente visibles e facilmente lexibles polo consumidor. As denominacins,
cualificativos e contidos en fibras debern indicarse cos mesmos carcteres
tipogrficos
c)
Para os produtos txtiles importados de pases non pertencentes CEE,
e distribudos no mercado nacional, o nmero de identificacin fiscal do
importador, ademais do seu nome ou razn social ou denominacin e, en todo
caso, o seu domicilio
d)
Cando os produtos txtiles sexan ofrecidos venda cunha envoltura a
etiquetaxe figurar unicamente na propia envoltura

66.- Indique cal das seguintes respostas correcta respecto da esixencia


de que determinadas indicacins obrigatorias da etiquetaxe dos
alimentos han de figurar no mesmo campo visual establecida no artigo 13
21

do Regulamento (UE) nm. 1169/2011, do Parlamento Europeo e do


Consello, do 25 de outubro de 2011, sobre a informacin alimentaria
facilitada ao consumidor:
a)

A denominacin do alimento e a lista de ingredientes

b)

A lista de ingredientes e a informacin nutricional

c)
A denominacin do alimento, a cantidade neta e o grao alcohlico en
bebidas que tean mis dun 1,2% en volume de alcohol
d)

A denominacin do alimento, a cantidade neta e o marcado de datas

67.- Se vostede, en exercicio das sas funcins como subinspector de


consumo, se atopase nunha situacin na que pretendese recoller nun
acta de inspeccin a norma na que, de forma literal, establcese que a
carencia de toda ou parte da documentacin regulamentaria esixida
entenderase como presuncin de infraccin, salvo proba en contrario , a
cal das seguintes normas fara referencia?
a)
Na Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de proteccin xeral das persoas
consumidoras e usuarias.
b)
Na Lei 11/2004, do 19 de novembro, de inspeccin de consumo de
Galicia.
c)
No Decreto 296/2000, do 7 de decembro, polo que se aproba o
Regulamento da Inspeccin de Consumo.
d)
No Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e
Usuarios e outras leis complementarias
68.- O marco normativo que regula a inspeccin de consumo de Galicia
non permite:
a)
A solicitude de calquera informacin que conste en rexistros de carcter
pblico, ou en bases de datos das diferentes administracins, que lles haber
de ser facilitada sen custo algn.
b)
Acompaar presencialmente ao persoal doutras administracins nas
actuacins que tean que levar a cabo, cando unha actuacin da Inspeccin de
Consumo haxa de producir efectos fra da Comunidade Autnoma de Galicia
c)
Realizar as sas funcins sen identificacin previa nos casos nos que a
finalidade da inspeccin pidase frustrar por tal motivo, sexa cal for o lugar no
que realice o labor de inspeccin e se determinen por escrito as causas que
motiven tal actuacin.
d)
Solicitar, durante a visita de inspeccin, informacin de empregados ou
clientes sobre cuestins relacionadas co obxecto da inspeccin, includos datos
de carcter persoal.

22

69.- De conformidade coa Lei 11/2004, do 19 de novembro, de inspeccin


de consumo de Galicia, falso que:
a) Un funcionario da inspeccin de consumo pode realizar unha citacin a
calquera consumidor, sempre que sexa absolutamente imprescindible para a
actividade inspectora.
b) Un requirimento recoller as anomalas, irregularidades ou deficiencias
apreciadas coa indicacin, se o caso, do prazo para a sa emenda.
c) Unha dilixencia ser vlida coa firma unicamente do persoal actuante cando
a sa presenza poida frustrar a accin inspectora.
d) Ante a discrepancia por parte dun inspeccionado, este poder solicitar aos
funcionarios da inspeccin de consumo a ratificacin das actas ou dilixencias
por eles formalizadas.
70.- En referencia aos tipos de medidas de correccin do mercado
establecidas no artigo 67 da Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de
proteccin xeral das persoas consumidoras e usuarias, sinale a resposta
incorrecta:
a) Poderase emprender calquera actuacin que se considere oportuna
b) Ser posible impoer condicins previas comercializacin dun produto ou
prestacin dun servizo nos casos en que os incumprimentos normativos
poidan ser corrixidos ou o posible risco dimina de forma ostensible mediante a
inclusin de advertencias adecuadas
c) Contmplase a suspensin ou a prohibicin da actividade, oferta, promocin
ou venda de bens ou a prestacin de servizos
d) Poderase clausurar de forma definitiva establecementos ou instalacins.
71.- Unha das seguintes afirmacins referidas s citacins falsa. Sinale
cal:
a) Poderase citar mesmo a calquera consumidor ou usuario, sempre que sexa
imprescindible para a actividade inspectora
b) Farase constar o lugar, a data, hora e obxecto da comparecencia e a
indicacin de que debern acudir unicamente as persoas que fosen citadas
c) O seu obxecto poder ser desde o simple nimo de facilitar o
desenvolvemento do labor de inspector ata a presentacin da documentacin
precisa e canta informacin ou datos sexan necesarios, includos os de
carcter persoal
d) Os lugares contemplados na Lei como posibles para unha citacin sern,
ben no lugar onde se realice a venda dos produtos ou a prestacin dos
servizos ou ben nas oficinas do Instituto Galego de Consumo

23

72.- Segundo o disposto no captulo II do ttulo II da Lei 2/2012, do 28 de


marzo, galega de proteccin xeral das persoas consumidoras e usuarias,
a empresa poder solicitar a realizacin da anlise contraditoria:
a)
Designando, no prazo de cinco das hbiles, a unha persoa perita de
parte para a sa realizacin no laboratorio que practicou a anlise inicial,
seguindo as mesmas tcnicas empregadas por este e en presenza do tcnico
que certificou devandita anlise ou persoa designada por el.
b)
Se optou por comunicar, no prazo de oito das hbiles, a sa intencin
de realizar a anlise contraditoria nun laboratorio oficial ou privado autorizado,
utilizando as mesmas tcnicas empregadas na anlise inicial, o resultado
analtico e, no seu caso, o informe tcnico complementario debern ser
remitidos no prazo mximo dun mes para contar a partir de dita comunicacin.
c)

As respostas a) e b) son correctas

d)

Ningunha das anteriores correcta

73.- Segundo o artigo 62 da Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de


proteccin xeral das persoas consumidoras e usuarias, unicamente nun
dos supostos de tomas de mostras sinalados a continuacin
a
Administracin estara obrigada correspondente indemnizacin. Indique
cal:
a) Calquera artigo no que a toma de mostras se houbera realizado como
consecuencia fundada dunha sospeita de existencia dun risco grave para o
usuario.
b) Un artigo sometido a inmobilizacin cautelar
c) Un produto no que a toma de mostras se realizase nas propias instalacins
do fabricante
d) Un artigo cuxa analtica demostre a existencia de irregularidades que
poidan ser consideradas menores e non supoan a existencia dun risco grave
para o consumidor

74.- Segundo o artigo 64 da Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de


proteccin xeral das persoas consumidoras e usuarias, cando unha
empresa non acepte o resultado da anlise inicial e recorra
comunicacin de realizar a anlise contraditoria nun laboratorio oficial ou
privado autorizado, deber remitir o resultado no prazo de (indique a
reposta correcta):
a) Oito das
b) Quince das
c) Un mes
d) A normativa non establece ningn prazo

24

75.- Que carcter concede a Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de


proteccin xeral das persoas consumidoras e usuarias ao Laboratorio de
Consumo de Galicia?
a) Laboratorio oficial
b) Laboratorio prioritario para calquera tipo de mostras tomadas pola
inspeccin de consumo de Galicia, sempre e cando se trate de produtos para
os que o centro dispoa da correspondente tcnica analtica acreditada
c) Laboratorio acreditado
d) Organismo notificado de Galicia

76.- Segundo o artigo 50 do Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de


novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a
Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias,
sinale cal dos seguintes non pode considerarse como criterio para a
gradacin das sancins:
a) A posicin no mercado do infractor
b) A gravidade da alteracin social producida
c) A reiteracin
d) Todas as anteriores son correctas

77.- Sinale cal das seguintes afirmacins incorrecta, luz do


establecido no Libro II do Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de
novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a
Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias:
a) No contrato debe constar a vontade de contratar do consumidor ou, no seu
caso, de poer fin ao contrato
b) Na contratacin con consumidores e usuarios non se poder facer
obrigatoria a comparecencia persoal do consumidor e usuario para facer
cobros, pagos ou trmites similares
c) Os contratos que incorporen condicins particulares da contratacin estarn
sometidos Lei 7/1998, de condicins da contratacin
d) O consumidor e usuario poder exercer o seu dereito de poer fin ao
contrato sen ningn tipo de sancin, ou de cargas onerosas
desproporcionadas, tales como a perda de cantidades abonadas por adiantado

78.- Tendo en conta a regulacin das garantas e servizos posvenda


recollida no Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que
se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos
Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias, sinale cal das
seguintes afirmacins falsa:
25

a) O vendedor est obrigado a entregar ao consumidor e usuario produtos que


sexan conformes co contrato, respondendo fronte a el de calquera falta de
conformidade que exista no momento da entrega do produto
b) O rxime de garantas incle no seu mbito de aplicacin os contratos de
compravenda de produtos e os contratos de subministracin de produtos que
haxan de fabricarse ou subministrarse. No caso da auga, gas e electricidade
aplicaranse independentemente de que a sa subministracin realcese como
produto envasado ou a granel
c) Se o produto non fose conforme co contrato, o consumidor e usuario poder
optar entre esixir a reparacin ou a substitucin do produto, salvo que unha
destas das opcins resulte obxectivamente imposible ou desproporcionada
d) A reparacin suspende o cmputo dos prazos para o exercicio de dereitos
polo consumidor e usuario

79.- O Real Decreto 1906/1999 aplcase aos contratos a distancia, ou sen


presenza fsica simultnea dos contratantes, realizados por va telefnica,
electrnica ou telemtica. Sinale cal das seguintes afirmacins falsa
segundo a devandita regulacin:
a) Previamente celebracin do contrato e coa antelacin necesaria, como
mnimo nos tres das naturais anteriores a aquela, o predispoente deber
facilitar adherente informacin sobre todas e cada unha das clusulas do
contrato e remitirlle, por calquera medio adecuado tcnica de comunicacin a
distancia utilizada, o texto completo das condicins xerais
b) Celebrado o contrato, o predispoente deber enviar ao adherente
inmediatamente e, como moi tarde, no momento da entrega da cousa ou
comezo da execucin do contrato, a xustificacin por escrito ou, a proposta do
mesmo, en calquera outro soporte duradeiro adecuado ao medio de
comunicacin empregado
c) A carga da proba sobre a existencia e contido da informacin previa, da
entrega das condicins xerais, da xustificacin documental da contratacin
unha vez efectuada e da renuncia expresa ao dereito de resolucin,
corresponde ao predispoente
d) O adherente dispoer dun prazo de sete das hbiles para resolver o
contrato sen incorrer en penalizacin nin gasto algn, excepto os
correspondentes devolucin do ben

80.- Sinale cal das seguintes vendas non estara encadrada no que o
artigo 70 da Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de
Galicia, define como venda ambulante ou non sedentaria:
a) A efectuada dentro dos locais ou dos recintos ocupados por un certame
feiral
b) A realizada nun camin tenda

26

c) A que se realiza en lugares debidamente autorizados en instalacins


comerciais desmontables
d) Todas anteriores considranse vendas non sedentarias

PREGUNTAS DE RESERVA
R81.- De acordo co disposto no Anexo I do Real decreto 3423/2000, do 15
de decembro, polo que se regula a indicacin dos prezos dos produtos
ofrecidos aos consumidores e usuarios, quedan exceptuados da
indicacin do prezo por unidade de medida:
a) Os produtos alimenticios de fantasa.
b) Os complementos alimenticios.
c) O tabaco de pipa.
d) As respostas a) e c) son correctas.

R82.- Segundo o disposto no Real Decreto 928/1987, do 5 de xuo,


relativo etiquetaxe dos produtos txtiles, cales dos seguintes produtos
estn exentos da obrigacin de etiquetaxe?
a)
Os recubrimentos de mobles, paraugas e parasoles e as partes txtiles
dos revestimentos de chans, paredes, colchns e artigos de cmping, as como
os forros de abrigo para calzado e luvas, que contean como mnimo o 80 %
do seu peso de materia txtil.
b)

Artigos de viaxe de material txtil

c)
Calquera produto que, anda que estea constitudo por fibras txtiles,
estas non excedan o 90% en peso.
d)

Produtos txtiles de terciopelo, peluche ou similares

R83. Unha das novidades introducidas polo Regulamento (UE) nm.


1169/2011 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de outubro de
2011, sobre a informacin alimentaria facilitada ao consumidor, foi o
establecemento de tamaos mnimos de letra para os carcteres da
informacin obrigatoria dos alimentos. Sinale a resposta correcta
a)

A altura da x ha de ser igual ou superior a 1,2 mm.

b)
certo que era unha das grandes demandas das asociacins de
consumidores europeas, pero a frontal oposicin das grandes distribuidoras
impediu que este aspecto figure no texto finalmente aprobado

27

c)
Nos envases ou recipientes cuxa superficie mxima sexa inferior a 80
cm2, o tamao de letra ser igual ou superior a 1,2 mm.
d)

Esxese unicamente a lexibilidade dos carcteres

28

NO abra el examen hasta que el tribunal se lo indique

29

30

1.- Segn el artculo 13 de la Constitucin espaola quedan excluidos de


la extradicin:
a) Los delitos polticos
b) Los actos de terrorismo
c) Los actos criminales
d) Todos los anteriores quedan excluidos

2.- Segn el artculo 54 de la Constitucin espaola el Defensor del


Pueblo es el alto Comisionado de las Cortes Generales para la defensa
de:
a) La Constitucin y el resto del Ordenamiento Jurdico.
b) Los derechos comprendidos en el Ttulo I de la Constitucin.
c) Los derechos del Ttulo II de la Constitucin.
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

3.- De acuerdo con el artculo 23 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre,


corresponde al presidente de cada rgano colegiado:
a) Autorizar las actas de las sesiones
b) Expedir certificaciones
c) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias
d) Todas son correctas.

4.- De acuerdo con el artculo 37 de la Ley 30/1992, quin tiene derecho


de acceso a la informacin pblica?:
a) Los espaoles tienen derecho a acceder a la informacin pblica, archivos y
registros en los trminos y con las condiciones establecidas en la Constitucin,
en la Ley de transparencia, acceso a la informacin pblica y buen gobierno y
dems leyes que resulten de aplicacin
b) Las personas tienen derecho a acceder a la informacin pblica, archivos y
registros en los trminos y con las condiciones establecidas en la Constitucin,
en la Ley de transparencia, acceso a la informacin pblica y buen gobierno y
dems leyes que resulten de aplicacin
c) Los interesados tienen derecho a acceder a la informacin pblica, archivos
y registros en los trminos y con las condiciones establecidas en la
Constitucin, en la Ley de transparencia, acceso a la informacin pblica y
buen gobierno y dems leyes que resulten de aplicacin
d) Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la informacin pblica, archivos
y registros en los trminos y con las condiciones establecidas en la
31

Constitucin, en la Ley de transparencia, acceso a la informacin pblica y


buen gobierno y dems leyes que resulten de aplicacin.

5.-En lo que respeta a la produccin de los actos administrativo, el


artculo 53 de la Ley 30/1992, indica que:
a) Se producirn por el rgano que tramite el procedimiento ajustndose al
procedimiento administrativo
b) Se producirn por el rgano que resuelva el procedimiento ajustndose el
procedimiento establecido
c) Se producirn por el rgano competente ajustndose al procedimiento
establecido
d) Ninguna es correcta.

6.- Tal y como indica el artculo 68 de la Ley de rgimen jurdico de las


administraciones pblicas y del procedimiento administrativo comn, los
procedimientos podrn iniciarse:
a) De oficio
b) A solicitud de persona interesada
c) a) y b) son correctas
d) a) y b) son incorrectas

7.- Segn dispone el artculo 7.4 de la Ley Orgnica 15/1999 de proteccin


de datos de carcter personal, quedan prohibidos los ficheros creados
con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carcter personal que
revelen:
a) El origen racial o tnico.
b) La ideologa.
c) La vida sexual.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

8.- Segn el artculo 18 de la Ley Orgnica 15/1999, de proteccin de


datos de carcter personal, el plazo mximo en que debe dictarse la
resolucin expresa de tutela de los derechos de las personas recogidos
en dicha ley ser de:
a) Tres meses.
b) Doce meses.
c) Dieciocho meses.
d) Seis meses.
32

9.- De acuerdo con el artculo 47 del Decreto legislativo 1/2008, del 13 de


marzo, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley de la funcin
pblica de Galicia la condicin de funcionaria o funcionario se adquiere
por el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Superar las pruebas selectivas y los cursos de seleccin o formacin que
sea procedente. Tomar posesin en el plazo de un mes a partir de la
publicacin del nombramiento.
b) Superar las pruebas selectivas y los cursos de seleccin o formacin que
sea procedente. Nombramiento conferido por la autoridad competente y
publicado en el Diario Oficial de Galicia. Tomar posesin en el plazo de un mes
a partir de la publicacin del nombramiento.
c) Superar las pruebas selectivas y los cursos de seleccin o formacin que
sean procedentes. Nombramiento conferido por la autoridad competente y
publicado en el Diario Oficial de Galicia. Jurar o prometer fidelidad a la
Constitucin, al Estatuto de autonoma de Galicia y obediencia a las leyes, as
como desempear con imparcialidad el ejercicio de la funcin pblica. Tomar
posesin en el plazo de un mes a partir de la publicacin del nombramiento.
d) Superar las pruebas selectivas y los cursos de seleccin o formacin que
sea procedente.

10.- El artculo 58 del Decreto legislativo 1/2008, del 13 de marzo, por lo


que se aprueba el texto refundido de la Ley de la funcin pblica de
Galicia, recoge las causas por las que se producir la excedencia forzosa.
Seale qu respuesta es incorrecta de acuerdo con dicho artculo:
a) Cuando se lleve a cabo una reduccin de puestos de trabajo de acuerdo con
los procedimientos legalmente establecidos y la persona funcionaria afectada
por ella no pueda ser adscrita a otro puesto.
b) Cuando, una vez concluido el perodo de excedencia voluntaria para el
cuidado de una hija o hijo, la persona funcionaria no solicite el reingreso.
c) Cuando la persona funcionaria procedente de la situacin de suspenso en
firme, una vez cumplida la suspensin, solicite el reingreso y no fuera posible
concederlo por falta de puestos vacantes.
d) Cuando, una vez concluido el perodo de excedencia voluntaria para el
cuidado de una hija o hijo, la persona funcionaria solicite el reingreso y no lo
pueda obtener por falta de puesto vacante con dotacin presupuestaria.

11.- Segn el artculo 55 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de


noviembre, por lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusin social:
a) El Consejo Nacional de la discapacidad es un rgano colegiado
interministerial
b) El Consejo Nacional de la discapacidad es un rgano de carcter consultivo

33

c) Corresponde al Consejo Nacional de la Discapacidad la promocin de la


igualdad de oportunidades y no discriminacin de las personas con
discapacidad.
d) Todas las respuestas son correctas

12.- Seale la respuesta correcta de acuerdo con el Artculo 2 de la Ley


7/2004, de 16 de julio, gallega para la igualdad de mujeres y hombres:
a) Existir discriminacin directa cuando una persona sea, fuera o pudiera ser
tratada de forma menos favorable que otra en situacin anloga por razn de
sexo
b) Existir discriminacin indirecta cuando una disposicin, criterio o prctica
aparentemente neutra pueda ocasionar una desventaja particular a una
persona respeto de otras por razn de sexo, salvo que se puedan justificar
objetivamente con una finalidad legtima y que los medios para la consecucin
de esta finalidad sean adecuados y legtimos.
c) Existir discriminacin indirecta cuando una persona sea, fuera o pudiera ser
tratada de forma menos favorable que otra en situacin anloga por razn de
sexo
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

13.- El Artculo 46 bis de la Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la


igualdad de mujeres y hombres seala que la administracin pblica
gallega reconoce el derecho del personal a su servicio con hijos/hijas,
acogidos/acogidas o convivientes menores de edad, o con familiares que,
por sus enfermedades o avanzada edad, necesiten la asistencia de otras
personas, a un permiso retribuido en los supuestos de accidente muy
grave o enfermedad muy grave del o la menor de edad o del o la familiar
conviviente. Cul es la duracin mxima de este permiso de acuerdo con
dicho artculo?
a)

15 das

b)

30 das

c)

1 mes

d)

3 meses

14.- Segn el artculo 47 del Estatuto de Autonoma de Galicia:


a) La Comunidad Autnoma, mediante acuerdo del Consello da Xunta de
Galicia, podr emitir deuda pblica para financiar gastos de inversin.
b) La Comunidad Autnoma, mediante acuerdo del Parlamento, podr emitir
deuda pblica para financiar gastos corrientes.

34

c) El volumen y caractersticas de las emisiones de deuda pblica se


establecern de acuerdo con la ordenacin general de la poltica crediticia y en
coordinacin con el resto de Comunidades Autnomas.
d) Los ttulos de deuda pblica emitidos tendrn la consideracin de fondos
pblicos a todos los efectos.

15.- Segn el artculo 22 del Estatuto de Autonoma de Galicia, la


competencia de los rganos jurisdiccionales en Galicia se extiende:
a) En el plano penal, a todas las instancias y grados, incluidos los recursos de
casacin y de revisin en las materias de derecho civil gallego
b) En el plano penal y social, a todas las instancias y grados con excepcin de
los recursos de casacin y de revisin
c) En el plano contencioso-administrativo, a todas las instancias y grados,
cuando se trate de actos dictados por el Estado y por la Administracin de
Galicia, en aquellas materias que corresponda legislar en exclusiva a la
Comunidad Autnoma y las que, segn la ley de la citada jurisdiccin, le
correspondan en relacin con los actos dictados por la Administracin del
Estado en Galicia.
d) A los recursos sobre calificacin de documentos referentes al derecho
pblico gallego que deban tener acceso a los registros de la propiedad.

16.- Cual de las siguientes afirmaciones no es cierta:


a) La Xunta se reunir en Consejo, que someter su funcionamiento a los
principios de unidad, colegialidad, participacin y coordinacin
b) El Consejo
se entender vlidamente constituido cuando asista el
Presidente, o quien le substituya y, al menos, las dos terceras partes de sus
miembros.
c) La Xunta podr crear en su seno Comisiones Delegadas para coordinar la
elaboracin de directrices y disposiciones, programar la poltica sectorial,
examinar asuntos de inters interdepartamental y preparar las reuniones del
Consejo.
d) El Consejo establecer las normas internas que se precisen para la buena
orden de los trabajos y para la adecuada preparacin de los acuerdos que
hayan de adoptarse, mediante un Reglamento de Rgimen Interior que habr
de ajustarse a los trminos de la presente ley.

17.- Cual de las siguientes afirmaciones es correcta:


a) El Parlamento de Galicia no podr delegar en la Xunta la potestad de dictar
normas con rango de ley.
b) La delegacin legislativa del Parlamento de Galicia en la Xunta deber
hacerse mediante ley de bases cuando su objeto sea la formacin de textos
35

articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos
legales en uno solo.
c) La delegacin legislativa del Parlamento de Galicia en la Xunta deber
hacerse mediante ley de bases cuando se trate de refundir varios textos legales
en uno solo o por una ley ordinaria cuando su objeto sea la formacin de
textos articulados.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

18.- Segn el artculo 11 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de


organizacin y funcionamiento de la Administracin general y del sector
pblico autonmico de Galicia:
a) La delegacin de la firma alterar la competencia del rgano delegante y
para su validez no ser necesaria su publicacin
b) La delegacin de la firma no alterar la competencia del rgano delegante y
para su validez ser necesaria su publicacin
c) La delegacin de la firma no alterar la competencia del rgano delegante y
para su validez no ser necesaria su publicacin
d) Ninguna de las anteriores es cierta.
19.- Quin elabora el proyecto de presupuesto y memoria de
funcionamiento de una direccin general dependiente de una
consellera?:
a) La consellera de la que depende
b) La propia direccin general.
c) La secretaria general de la que depende
d) Ninguna de las anteriores es cierta.

20.- Segn el artculo 3 de la Ley de contratos del sector pblico (texto


refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011) forman parte,
entre otros, del sector pblico, a los efectos de esta Ley :
a) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.
b) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional de la
Seguridad Social.
c) Solamente la respuesta a) es correcta.
d) Son correctas las respuestas a) y b) .

21.- Segn lo dispuesto en el artculo 26 de la Ley de Contratos del Sector


Pblico (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre), los contratos que celebren los entes, organismos y

36

entidades del sector pblico deben incluir, necesariamente, salvo que ya


se encuentren recogidas en los pliegos:
a) El precio cierto o el modo de determinarlo, las condiciones de pago y la
frmula de revisin del precio.
b) Los derechos y deberes para las partes, en caso de que los que se estipulen
sean distintos de los previstos en los pliegos.
c) Los casos en los que procede la modificacin del contrato.
d) Los supuestos en que procede la resolucin.

22.- Segn lo dispuesto en el artculo 17 de la Ley de 2/2007, del 28 de


marzo, del trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia:
a) En ningn caso se conceder la Marca Gallega de Excelencia en Igualdad a
una empresa sancionada por resolucin administrativa o condenada por
sentencia judicial, en los dos aos anteriores a la solicitud, por discriminacin
en el empleo o por una publicidad sexista.
b) En ningn caso se conceder la Marca Gallega de Excelencia en Igualdad a
una empresa sancionada por resolucin administrativa o condenada por
sentencia judicial, en los tres aos anteriores a la solicitud, por discriminacin
en el empleo o por una publicidad sexista.
c) En ningn caso se conceder la Marca Gallega de Excelencia en Igualdad a
una empresa sancionada por resolucin administrativa o condenada por
sentencia judicial, en el ao anterior a la solicitud, por discriminacin en el
empleo o por una publicidad sexista.
d) En ningn caso se conceder la Marca Gallega de Excelencia en Igualdad a
una empresa sancionada por resolucin administrativa o condenada por
sentencia judicial, en los tres aos anteriores a la solicitud, por discriminacin
en el empleo o por una publicidad engaosa.

23.- Cual de las siguientes afirmaciones es correcta, segn lo dispuesto


en el artculo 23 de la Ley de 2/2007, del 28 de marzo, del trabajo en
igualdad de las mujeres de Galicia:
a) La Comisin Consultiva Autonmica para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres en la Negociacin Colectiva tendr entre sus integrantes una
presidencia, que ser desempeada por la del Consejo Gallego de Relaciones
Laborales, dotada de voto de calidad
b) La Comisin Consultiva Autonmica para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres en la Negociacin Colectiva tendr entre sus integrantes a cuatro
personas en representacin de las organizaciones empresariales ms
representativas con implantacin en Galicia.
c) La Comisin Consultiva Autonmica para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres en la Negociacin Colectiva tendr entre sus integrantes a cuatro

37

personas en representacin de las organizaciones


representativas con implantacin en Galicia

sindicales

ms

d) Por lo menos el 50% del total de personas componentes de la Comisin


Consultiva Autonmica para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la
Negociacin Colectiva con pleno derecho a voto, habrn de pertenecer al sexo
ms representado en la poblacin laboral activa en Galicia.

24.- De acuerdo con el dispuesto en el artculo 260 del Tratado de


Funcionamiento de la Unin Europea, si el Tribunal de Justicia de la
Unin Europea declarase que un Estado miembro ha incumplido una de
las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados:
a) Dicho Estado estar obligado a adoptar las medidas necesarias para la
ejecucin de la sentencia del Tribunal
b) Si el Tribunal declarara que el Estado miembro afectado incumpli su
sentencia, podr imponerle el pago de una suma a tanto alzado o de una multa
coercitiva.
c) Son correctas a) y b)
d) Son incorrectas a) y b).

25.- Segn el artculo 282 del Tratado de Funcionamiento de la Unin


Europea, el objetivo principal del SEBC ser:
a) mantener la estabilidad de precios.
b) mantener la estabilidad monetaria.
c) mantener la estabilidad econmica.
d) Dicho artculo no hace referencia al SEBC.

26.- Segn el artculo 51.2 de la Constitucin Espaola:


a) Los poderes pblicos promovern la informacin y la educacin de los
consumidores y usuarios y oirn a estos en las cuestiones que puedan afectar
a aqullos, en los trminos que la ley establezca.
b) Los poderes pblicos promovern la informacin y la educacin de los
consumidores y usuarios, fomentarn sus organizaciones y oirn a stas en las
cuestiones que puedan afectar a aqullos, en los trminos que se establezca.
c) Los poderes pblicos promovern la educacin de los consumidores y
usuarios, fomentarn sus organizaciones y oirn a stas en las cuestiones que
puedan afectar a aqullos, en los trminos que la ley establezca.
d) Ninguna es correcta.

38

27.- Qu da est declarado como el da mundial de los consumidores:


a) 13 de marzo
b) 14 de marzo
c) 15 de marzo
d) 16 de marzo.

28.- Segn el artculo 30.I.4 de la Ley 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de


Autonoma de Galicia, Galicia tiene competencia exclusiva en materia de
defensa del consumidor y usuario:
a) en los trminos de lo dispuesto en los artculos 38, 131 y 149,1,11 y 13, de
la Constitucin
b) en los trminos de lo dispuesto en los artculos 38,131 y 149, 2,11 y 13, de
la Constitucin
c) en los trminos de lo dispuesto en los artculos 38,131 y 149,1,12 y 13, de
la Constitucin
d) en los trminos de lo dispuesto en los artculos 38,131 y 149,1,11 y 14, de
la Constitucin.

29.- Segn el artculo 5.3 de la Ley 8/1994, de 30 de diciembre, los vocales


de uno de los rganos de gobierno del Instituto Gallego de Consumo,
sern designados por:
a) El presidente de la Xunta de Galicia
b) El conselleiro que tenga las competencias en materia de consumo
c) El Presidente del Instituto Galego de Consumo
d) El conselleiro que tenga las competencias en materia de consumo, a
propuesta de los rganos o entidades que representen.

30.- En caso de abstencin de la persona titular del Servicio de Proteccin


al Consumidor, ser sustituida, segn el artculo 9.2 del Decreto 184/2011,
de 15 de septiembre, por:
a) La Gerencia del Instituto Gallego de Consumo
b) El Presidente del Instituto Gallego de Consumo
c) La persona titular del Servicio de Informacin, Cooperacin y Fomento
d) Todas son falsas.

31.- Cules son los rganos del Consejo Gallego de Consumidores y


Usuarios segn el artculo 11 de la Orden de 25 de mayo de 2000? :
39

a) El pleno
b) La comisin permanente
c) Las comisiones de trabajo
d) Todos los anteriormente citados.

32.- Las acciones colectivas de cesacin, segn el artculo 19 de la Ley


7/1998, de 13 de abril, son:
a) Imprescriptibles
b) Prescribirn a los cinco aos, si las condiciones generales se hubieran
depositado en el Registro General de Condiciones Generales de la
Contratacin
c) Prescribirn a los dos aos
d) Prescribirn los 15 aos.

33.- La Administracin autonmica competente en materia de consumo


publicar en el Diario Oficial de Galicia, entre otros lugares, las prcticas
o condiciones consideradas abusivas como consecuencia de su
verificacin en el mercado:
a) Nunca
b) En aquellos casos en los que exista un expediente sancionador con
resolucin firme
c) Slo cuando hayan sido ratificadas por los rganos judiciales
d) Ninguna es correcta.

34.- De acuerdo con el artculo 16 de la Directiva 95/2001, de 3 de


diciembre, con relacin a los riesgos que los productos entraen para la
salud y la seguridad de los consumidores, el pblico tendr acceso a la
siguiente informacin:
a) A las medidas adoptadas
b) Identificacin del producto y naturaleza del riesgo
c) El apartado a) y b) son correctos
d) El pblico no tendr acceso a la informacin antes citada

35.- El procedimiento de notificacin establecido en el artculo 11 de la


Directiva 95/2001 se refiere al intercambio de informacin entre los
Estados miembros y la Comisin sobre medidas adoptadas en relacin
con productos:

40

a) que entraan un riesgo que no es grave para la salud y la seguridad de los


consumidores
b) que entraan un riesgo grave para la salud y la seguridad de los
consumidores
c) que entraan un riesgo elevado para la salud y la seguridad de los
consumidores
d) Todas son falsas.

36.- De acuerdo con lo establecido en la Decisin 2004/418/CE, por la que


se establecen directrices para la gestin del Sistema Comunitario de
Intercambio Rpido de Informacin, el grado del riesgo slo puede ser:
a) grave
b) elevado
c) la respuesta a) y b) son ciertas
d) todas son falsas.

37.- Se establece en la Decisin 2004/418/CE, por la que se establecen


directrices para la gestin del Sistema Comunitario de Intercambio
Rpido de Informacin, la posibilidad de utilizar la aplicacin RAPEX para
enviar una notificacin de un producto con fines informativos?:
a) No, pues slo se puede utilizar el RAPEX para notificaciones de productos
con un riesgo grave
b) S, es obligatorio que el punto de contacto enve la notificacin
c) S, pero es decisin del punto de contacto enviar la notificacin
d) todas son falsas

38.- Segn el artculo 19.2 del Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre,


sobre seguridad general de los productos, todas las comunicaciones que
realicen los rganos administrativos competentes al INC sobre productos
que en los que se permita apreciar unos indicios razonables de la
existencia del riesgo grave, deben contener como mnimo :
a) La informacin que permita identificar el producto
b) El cdigo de barras
c) La informacin que se posea sobre las cadenas de comercializacin y sobre
la distribucin del producto
d) La respuesta a) y c) son correctas

41

39.- De acuerdo con lo establecido en el artculo 86.3 de la Ley 2/2012, de


28 de marzo, gallega de proteccin general de las personas consumidoras
y usuarias, las empresas que hayan sido sancionadas por la comisin de
infracciones graves:
a) No podrn recibir ayudas de ninguna clase, ni directas ni indirectas de la
Administracin autonmica durante el plazo de 4 aos desde que la sancin
fuera firme en va administrativa o, en su caso, judicial
b) No podrn recibir ayudas de ninguna clase, ni directas ni indirectas de la
Administracin autonmica durante el plazo de 3 aos desde que la sancin
fuera firme en va administrativa o, en su caso, judicial
c) No podrn recibir ayudas de ninguna clase, ni directas ni indirectas de la
Administracin autonmica durante el plazo de 2 aos desde que la sancin
fuera firme en va administrativa o, en su caso, judicial
d) Todas son falsas

40.- Se considera una infraccin muy grave, segn la Ley 2/2012, de 28 de


marzo, gallega de proteccin general de las personas consumidoras y
usuarias:
a) El incumplimiento de las disposiciones sobre crdito al consumo
b) No disponer de oficinas fsicas de atencin personal al consumidor cuando
as sea obligatorio o incumplir los requisitos exigidos para su funcionamiento
c) La manipulacin, traslado o disposicin en cualquier forma de mercanca
cautelarmente intervenida
d) Todas son falsas

41.- Segn lo establecido en el artculo 48 del Real Decreto Legislativo


1/2007, de 16 de noviembre, en el procedimiento sancionador podr
exigirse al infractor:
a) La reposicin de la situacin alterada por la infraccin a su estado original
b) En su caso, la indemnizacin de daos y perjuicios probados causados al
consumidor
c) La respuesta a) y b) son correctas
d) Todas son falsas

42.- Qu productos procedentes de la importacin procedentes de


terceros pases son sometidos a control de seguridad previo a su
despacho aduanero por parte del SOIVRE?:
a) Madera en bruto
b) Parkas de algodn, de peso por unidad inferior o igual a 1kg
42

c) La respuesta a) y b) son correctas


d) Todas son falsas

43.- Se considerarn, en todo caso, abusivas las clusulas que supongan:


a) La imposicin de garantas desproporcionadas al riesgo asumido
b) La privacin o restriccin al consumidor y usuario de las facultades de
compensacin de crditos, retencin o consignacin
c) La imposicin de condiciones de crdito que para los descubiertos en cuenta
corriente superen los lmites que se contienen en el artculo 19.4 de la Ley
7/1995, de 23 de marzo, de Crdito al Consumo
d) Todas las mencionadas anteriormente son clusulas abusivas.

44.- De acuerdo con el artculo 29 de la Ley 2/2012, de 28 de marzo,


gallega de proteccin general de las personas consumidoras y usuarias,
el periodo de validez del presupuesto, sin perjuicio de lo establecido en
otra normativa especfica o sectorial:
a) Ser como mnimo de doce das hbiles desde la fecha de comunicacin al
usuario.
b) No ser inferior a siete das.
c) Ser como mnimo de treinta das desde la fecha de comunicacin al
usuario.
d) No ser inferior a diez das.

45.- Cul de los siguientes servicios aparece expresamente citado en el


artculo 35 de la Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de proteccin general
de las personas consumidoras y usuarias, como servicio bsico de
inters general?:
a) Servicios bancarios y financieros.
b) Enseanza.
c) Servicios sanitarios.
d) Transporte areo.

46.- De acuerdo con lo dispuesto en el artculo 15 del Real decreto


231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el sistema arbitral de
consumo, cul de las siguientes no es una de las funciones del Consejo
General del Sistema Arbitral de Consumo?:
a) La aprobacin de la memoria anual del Sistema Arbitral de Consumo.

43

b) La designacin de los miembros no natos de la Comisin de las Juntas


Arbitrales de Consumo.
c) La emisin del informe preceptivo en la admisin de ofertas pblicas de
adhesin limitada al Sistema Arbitral de Consumo.
d) La propuesta de convenios marco de constitucin de las Juntas Arbitrales
territoriales.

47.- Segn el artculo 27 del Real decreto 231/2008, de 15 de febrero, por


el que se regula el sistema arbitral de consumo, ser competente para
conocer de las ofertas pblicas de adhesin al Sistema Arbitral de
Consumo:
a) La Junta Arbitral correspondiente al mbito territorial en el que la empresa o
profesional desarrolle principalmente su actividad.
b) La Junta Arbitral correspondiente al mbito territorial en el que la empresa o
profesional tenga su domicilio social.
c) La Junta Arbitral correspondiente al mbito territorial en la que tenga su
domicilio el consumidor.
d) La Junta Arbitral ante la que se haya presentado la oferta pblica de
adhesin.

48.- De acuerdo con lo dispuesto en el artculo 39 de la Ley 60/2003, de 23


de diciembre, de arbitraje, es falso que:
a) Dentro de los diez das siguientes a la notificacin del laudo, salvo que las
partes hayan acordado otro plazo, cualquiera de ellas podr solicitar a los
rbitros la aclaracin de un punto o de una parte concreta del laudo.
b) Los rbitros resolvern sobre las solicitudes de aclaracin del laudo en el
plazo de diez das.
c) Dentro de los veinte das siguientes a la notificacin del laudo, salvo que las
partes hayan acordado otro plazo, cualquiera de ellas podr solicitar a los
rbitros el complemento del laudo respecto de peticiones formuladas y no
resueltas en l.
d) Los rbitros resolvern sobre las solicitudes de complemento del laudo en el
plazo de veinte das.

49.- Segn el artculo 41 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de


arbitraje, la accin de anulacin del laudo habr de ejercitarse dentro de:
a) Los dos meses siguientes a su notificacin.
b) Los tres meses siguientes a su notificacin.
c) Los seis meses siguientes a su notificacin.
d) Los cuatro meses siguientes a su notificacin.
44

50.- De conformidad con lo dispuesto en el artculo 5 de la Ley 22/2007, de


11 de julio, de comercializacin a distancia de servicios financieros, se
consideran como consumidores, a los efectos de esta ley, a:
a) Las personas fsicas que, en los contratos a distancia, actan con un
propsito ajeno a su actividad empresarial o profesional.
b) Las personas jurdicas que, en los contratos a distancia, actan con un
propsito ajeno a su actividad empresarial o profesional.
c) Las personas fsicas o jurdicas que, en los contratos a distancia, actan con
un propsito ajeno a su actividad empresarial o profesional.
d) Las personas fsicas o jurdicas, pblicas o privadas, que, en los contratos a
distancia, actan con un propsito ajeno a su actividad empresarial o
profesional.

51.- De acuerdo con lo establecido en el artculo 39 de la Ley 34/2002, de


11 de julio, de servicios de la sociedad de la informacin y de comercio
electrnico, por la comisin de infracciones graves se impondr la
siguiente sancin:
a) Multa de 3.005,07 hasta 15.025,30 euros.
b) Multa de 6.001 hasta 50.000 euros.
c) Multa de 30.001 hasta 150.000 euros.
d) Multa de 15.001 hasta 100.000 euros.

52.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de


competencia desleal, no tendr la consideracin de prcticas comerciales
desleales con los consumidores y usuarios:
a) Las ventas en liquidacin cuando sea incierto que el empresario o
profesional se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artculo
30.1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenacin del comercio minorista.
b) La venta realizada bajo coste, o bajo precio de adquisicin, cuando sea
susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de
otros productos o servicios del mismo establecimiento.
c) Crear, dirigir o promocionar un plan de venta piramidal en el que el
consumidor o usuario realice una contraprestacin a cambio de la oportunidad
de recibir una compensacin derivada fundamentalmente de la entrada de
otros consumidores o usuarios en el plan, y no de la venta o suministro de
bienes o servicios.
d) Afirmar o crear la impresin de que un bien o servicio puede ser
comercializado legalmente no siendo cierto.

45

53.- De acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 14 de julio de 2009 de la


Consellera de Economa e Industria, los establecimientos comerciales
quedan, por razones de seguridad, dispensados de la obligacin de
exhibir al pblico el precio de:
a) Aquellos productos de joyera y platera expuestos en escaparates visibles
desde el exterior del establecimiento cuyo valor unitario supere los mil euros.
b) Aquellos productos de joyera, platera, azabachera y peletera expuestos
en escaparates visibles desde el exterior del establecimiento cuyo valor unitario
supere los mil euros.
c) Aquellos productos de reducida dimensin expuestos en escaparates
visibles desde el exterior del establecimiento cuyo valor unitario supere los mil
euros.
d) Aquellos productos de joyera y platera expuestos en escaparates visibles
desde el exterior del establecimiento cuyo valor unitario supere los seiscientos
euros.

54.- De acuerdo con el artculo 22 de la Ley 2/2009, de 31 de marzo, las


empresas de intermediacin para la celebracin de contratos de
prstamos o crdito independientes estarn obligadas a presentar al
consumidor, al menos:
a) Tres ofertas vinculantes de entidades de crdito u otras empresas.
b) Cuatro ofertas vinculantes de entidades de crdito u otras empresas.
c) Dos ofertas vinculantes de entidades de crdito u otras empresas.
d) Cinco ofertas vinculantes de entidades de crdito u otras empresas.

55.- Segn el artculo 23 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de


transparencia y proteccin del cliente de servicios bancarios, la oferta
vinculante sobre un prstamo hipotecario tendr un plazo de validez no
inferior a:
a) Siete das hbiles.
b) Diez das hbiles.
c) Diez das naturales.
d) Catorce das naturales.

56.- Segn el artculo 10 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, de subrogacin


y modificacin de prstamos hipotecarios, en las novaciones
modificativas que tengan por objeto la ampliacin del plazo del prstamo,
la entidad acreedora no podr percibir por comisin de modificacin de
condiciones ms del:
a) 0,1 por 100 de la cifra de capital pendiente de amortizar.
46

b) 0,25 por 100 de la cifra de capital pendiente de amortizar.


c) 0,5 por 100 de la cifra de capital pendiente de amortizar.
d) 1 por 100 de la cifra de capital pendiente de amortizar.

57.- Conforme al artculo 3 del Decreto 70/2011, de 7 de abril, por el que se


regula la actividad industrial y la prestacin de servicios en los talleres de
reparacin de vehculos automviles y de sus equipos y componentes, es
taller autorizado:
a) El taller que presta servicios de reparacin y mantenimiento sin pertenecer a
un sistema de distribucin de un fabricante o representante proveedor de
vehculos a motor.
b) El taller que presta servicios de reparacin y mantenimiento operando en un
sistema de distribucin establecido por un fabricante o representante de
vehculos a motor o de equipos y componentes.
c) El taller que presta servicios de reparacin y mantenimiento autorizado por
un fabricante o representante de vehculos a motor o de equipos y
componentes sin pertenecer a su sistema de distribucin.
d) El taller que presta servicios de reparacin en exclusiva de los automviles
de un fabricante de vehculos a motor.

58.- Segn el artculo 15 del Real decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el


que se regulan la actividad industrial y la prestacin de servicios en los
talleres de reparacin de vehculos automviles, de sus equipos y
componentes, nicamente podrn devengarse gastos de estancia
cuando, confeccionado el presupuesto o reparado el vehculo, y puesto
en conocimiento del usuario este hecho, no proceda dicho usuario al
pronunciamiento sobre la aceptacin o no del presupuesto o a la retirada
del vehculo en el plazo de:
a) Un mes.
b) Quince das.
c) Siete das naturales.
d) Tres das hbiles.

59.- Segn el artculo 4 del Real Decreto 837/2002, de 2 de agosto, por el


que se regula la informacin relativa al consumo de combustible y a las
emisiones de CO2 de los turismos nuevos que se pongan a la venta o se
ofrezcan en arrendamiento financiero en territorio espaol, la gua de
consumo de combustible y emisiones de CO2 ser elaborada por:
a) El Instituto Nacional de Consumo, en colaboracin con los fabricantes e
importadores de turismos nuevos.
b) El Instituto para la Diversificacin y Ahorro de la Energa.
47

c) Los fabricantes e importadores de turismos nuevos en territorio espaol, en


colaboracin con el Instituto Nacional de Consumo y el Instituto para la
Diversificacin y Ahorro de la Energa.
d).El Instituto Nacional de consumo, en colaboracin con el Instituto para la
Diversificacin y Ahorro de la Energa.

60.- De acuerdo con el artculo 3 del Real decreto 58/1988, de 29 de enero,


sobre proteccin de los derechos del consumidor en el servicio de
reparacin de aparatos de uso domstico, el presupuesto solicitado
deber estar a disposicin del usuario en un plazo adecuado a la
reparacin o servicio interesado, que no podr ser superior a:
a) Cinco das hbiles.
b) Siete das hbiles.
c) Diez das hbiles.
d) Doce das hbiles.

61.- Segn el artculo 5 del Decreto 139/1999, de 7 de mayo, por el que se


regula la actividad de prestacin a domicilio de servicios de
mantenimiento, reparacin y reforma, cualquier modificacin del
presupuesto inicial motivada por averas o defectos ocultos deber
ponerse por escrito en conocimiento del usuario:
a) En el plazo mximo de 24 horas.
b) En el plazo mximo de 48 horas.
c) En el plazo mximo de 72 horas.
d) A la mayor brevedad.

62.- Conforme al artculo 8 del Real decreto 1453/1987, de 27 de


noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
limpieza, conservacin y teido de productos textiles, cueros, pieles y
sintticos, se considerar extraviada una prenda, cuando requerida por el
cliente, no sea devuelta por la empresa en un plazo de:
a) Treinta das, a partir de la fecha prevista de entrega.
b) Veinte das, a partir de la fecha prevista de entrega.
c) Diez das, a partir de la fecha prevista de entrega, elevndose dicho plazo a
veinte das en los servicios de teido.
d) Veinte das, a partir de la fecha prevista de entrega, elevndose dicho plazo
a treinta das en los servicios de teido.

48

63.- Seale cul de los siguientes requisitos no se encuentra entre las


obligaciones de los fabricantes establecidas en el artculo 5 del Real
Decreto 1205/2011, de 26 de agosto:
a)
Elaborar el expediente del producto y una declaracin CE de
conformidad y colocar el marcado CE
b)
Conservar el expediente del producto y la declaracin de conformidad
durante un periodo de diez aos contados a partir del momento en que haya
cesado la fabricacin del producto
c)
Asegurar que existen procedimientos para que la produccin en serie
mantenga su conformidad
d)
Cuando una autoridad de vigilancia del mercado se lo solicite de forma
motivada, facilitar toda la informacin y documentacin necesarias para
demostrar la conformidad de un juguete

64.- El Real Decreto 928/1987, de 5 de junio, relativo al etiquetado de los


productos textiles excluye de su mbito de aplicacin slo a uno de los
siguientes productos. Seale a cual:
a)
Todos aquellos que en bruto, semielaborados, elaborados,
semimanufacturados, manufacturados, semiconfeccionados o confeccionados,
estn compuestos exclusivamente por fibras textiles, cualquiera que sea el
proceso seguido para su mezcla y obtencin.
b)
Los recubrimientos de muebles, paraguas y parasoles y las partes
textiles de los revestimientos de suelos, paredes, colchones y artculos de
camping, as como los forros de abrigo para calzado y guantera, que
contengan como mnimo el 80 % de su peso de materia textil.
c)
Los productos cuyo peso este constituido, al menos en un 80 %, por
fibras textiles
d)
Los que se entreguen a ttulo no oneroso para su manufactura a
trabajadores a domicilio o a empresas independientes que trabajen
subcontratadas

65.- Segn el artculo 6 (Etiquetado) del Real Decreto 928/1987, de 5 de


junio, relativo al etiquetado de los productos textiles, seale cul de las
siguientes respuestas es falsa:
a)
En los productos textiles fabricados en Espaa o en Estados miembros
de la Unin europea deber figurar el nmero de registro industrial del
fabricante.
b)
Todas las indicaciones obligatorias debern aparecer con caracteres
claramente visibles y fcilmente legibles por el consumidor. Las
denominaciones, calificativos y contenidos en fibras debern indicarse con los
mismos caracteres tipogrficos

49

c)
Para los productos textiles importados de pases no pertenecientes a la
CEE, y distribuidos en el mercado nacional, el nmero de identificacin fiscal
del importador, adems de su nombre o razn social o denominacin y, en todo
caso, su domicilio
d)
Cuando los productos textiles sean ofrecidos a la venta con una
envoltura el etiquetado figurar nicamente en la propia envoltura

66. Indique cul de las siguientes respuestas es correcta respecto a la


exigencia de que determinadas indicaciones obligatorias del etiquetado
de los alimentos han de figurar en el mismo campo visual establecida en
el artculo 13 del Reglamento (UE) nm. 1169/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la informacin
alimentaria facilitada al consumidor:
a)
La denominacin del alimento y la lista de ingredientes
b)
La lista de ingredientes y la informacin nutricional
c)
La denominacin del alimento, la cantidad neta y el grado alcohlico en
bebidas que tengan ms de un 1,2% en volumen de alcohol
d)
La denominacin del alimento, la cantidad neta y el marcado de fechas
67.- Si usted, en ejercicio de sus funciones como subinspector de
consumo, se encontrase en una situacin en la que pretendiese recoger
en un acta de inspeccin la norma en la que, de forma literal, se establece
que la carencia de toda o parte de la documentacin reglamentaria
exigida se entender como presuncin de infraccin, salvo prueba en
contrario, a cul de las siguientes normas hara referencia?:
a)
En la Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de proteccin general de las
personas consumidoras y usuarias.
b)
En la Ley 11/2004, de 19 de noviembre, de inspeccin de consumo de
Galicia.
c)
En el Decreto 296/2000, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Inspeccin de Consumo.
d)
En el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias
68.- El marco normativo que regula la inspeccin de consumo de Galicia
no permite:
a)
La solicitud de cualquier informacin que conste en registros de carcter
pblico, o en bases de datos de las diferentes administraciones, que les habr
de ser facilitada sin coste alguno.
b)
Acompaar presencialmente al personal de otras administraciones en
las actuaciones que tengan que llevar a cabo, cuando una actuacin de la
Inspeccin de Consumo haya de producir efectos fuera de la Comunidad
Autnoma de Galicia
c)

Realizar sus funciones sin identificacin previa en los casos en los que la
50

finalidad de la inspeccin se pueda frustrar por tal motivo, sea cual sea el lugar
en el que realice la labor de inspeccin y se determinen por escrito las causas
que motiven tal actuacin.
d)
Recabar, durante la visita de inspeccin, informacin de empleados o
clientes sobre cuestiones relacionadas con el objeto de la inspeccin, incluidos
datos de carcter personal.

69.- De conformidad con la Ley 11/2004, de 19 de noviembre, de


inspeccin de consumo de Galicia, es falso que:
a) Un funcionario de la inspeccin de consumo puede realizar una citacin a
cualquier consumidor, siempre que sea absolutamente imprescindible para la
actividad inspectora.
b) Un requerimiento recoger las anomalas, irregularidades o deficiencias
apreciadas con la indicacin, si es el caso, del plazo para su enmienda.
c) Una diligencia ser vlida con la firma nicamente del personal actuante
cuando su presencia pueda frustrar la accin inspectora.
d) Ante la discrepancia por parte de un inspeccionado, ste podr solicitar a
los funcionarios de la inspeccin de consumo la ratificacin de las actas o
diligencias por ellos formalizadas.

70.- En referencia a los tipos de medidas de correccin del mercado


establecidas en el artculo 67 de la Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de
proteccin general de las personas consumidoras y usuarias, seale la
respuesta incorrecta:
a) Se podr emprender cualquier actuacin que se considere oportuna
b) Ser posible imponer condiciones previas a la comercializacin de un
producto o a la prestacin de un servicio en los casos en que los
incumplimientos normativos puedan ser corregidos o el posible riesgo
disminuya de forma ostensible mediante la inclusin de advertencias
adecuadas
c) Se contempla la suspensin o la prohibicin de la actividad, oferta,
promocin o venta de bienes o la prestacin de servicios
d) Se podr clausurar de forma definitiva establecimientos o instalaciones.

71.- Una de las siguientes afirmaciones referidas a las citaciones es falsa.


Seale cul:
a) Se podr citar incluso a cualquier consumidor o usuario, siempre que sea
imprescindible para la actividad inspectora
b) Se har constar el lugar, la fecha, hora y objeto de la comparecencia y la
indicacin de que debern acudir nicamente las personas que hayan sido
citadas
51

c) Su objeto podr ser desde el simple nimo de facilitar el desarrollo de la


labor de inspector hasta la presentacin de la documentacin precisa y cuanta
informacin o datos sean necesarios, incluidos los de carcter personal
d) Los lugares contemplados en la Ley como posibles para una citacin sern,
bien en el lugar donde se realice la venta de los productos o la prestacin de
los servicios o bien en las oficinas del Instituto Galego de Consumo

72.- Segn lo dispuesto en el captulo II del ttulo II de la Ley 2/2012, de 28


de marzo, gallega de proteccin general de las personas consumidoras y
usuarias, la empresa podr solicitar la realizacin del anlisis
contradictorio:
a)
Designando, en el plazo de cinco das hbiles, a una persona perita de
parte para su realizacin en el laboratorio que practic el anlisis inicial,
siguiendo las mismas tcnicas empleadas por este y en presencia del tcnico
que certific dicho anlisis o persona designada por l.
b)
Si ha optado por comunicar, en el plazo de ocho das hbiles, su
intencin de realizar el anlisis contradictorio en un laboratorio oficial o privado
autorizado, utilizando las mismas tcnicas empleadas en el anlisis inicial, el
resultado analtico y, en su caso, el informe tcnico complementario debern
ser remitidos en el plazo mximo de un mes a contar a partir de dicha
comunicacin.
c)

Las respuestas a) y b) son correctas

d)

Ninguna de las anteriores es correcta

73.- Segn el artculo 62 de la Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de


proteccin general de las personas consumidoras y usuarias, nicamente
en uno de los supuestos de tomas de muestras sealados a continuacin,
la Administracin estara obligada a la correspondiente indemnizacin.
Indique cul:
a) Cualquier artculo en el que la toma de muestras se hubiera realizado como
consecuencia fundada de una sospecha de existencia de un riesgo grave para
el usuario.
b) Un artculo sometido a inmovilizacin cautelar
c) Un producto en el que la toma de muestras se hubiese realizado en las
propias instalaciones del fabricante
d) Un artculo cuya analtica demuestre la existencia de irregularidades que
puedan ser consideradas menores y no supongan la existencia de un riesgo
grave para el consumidor

74.- Segn el artculo 64 de la Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de


proteccin general de las personas consumidoras y usuarias, cuando una
empresa no acepte el resultado del anlisis inicial y recurra a la
52

comunicacin de realizar el anlisis contradictorio en un laboratorio


oficial o privado autorizado, deber remitir el resultado en el plazo de
(indique la repuesta correcta):
a) Ocho das
b) Quince das
c) Un mes
d) La normativa no establece ningn plazo.

75.- Qu carcter concede la Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de


proteccin general de las personas consumidoras y usuarias al
Laboratorio de Consumo de Galicia?:
a) Laboratorio oficial
b) Laboratorio prioritario para cualquier tipo de muestras tomadas por la
inspeccin de consumo de Galicia, siempre y cuando se trate de productos
para los que el centro disponga de la correspondiente tcnica analtica
acreditada
c) Laboratorio acreditado
d) Organismo notificado de Galicia

76.- Segn el artculo 50 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de


noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, seale cul de los siguientes no puede considerarse
como criterio para la graduacin de las sanciones:
a) La posicin en el mercado del infractor
b) La gravedad de la alteracin social producida
c) La reiteracin
d) Todas las anteriores son correctas

77.- Seale cul de las siguientes afirmaciones es incorrecta, a la luz de lo


establecido en el Libro II del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias:
a) En el contrato debe constar la voluntad de contratar del consumidor o, en
su caso, de poner fin al contrato
b) En la contratacin con consumidores y usuarios no se podr hacer
obligatoria la comparecencia personal del consumidor y usuario para hacer
cobros, pagos o trmites similares
53

c) Los contratos que incorporen condiciones particulares de la contratacin


estarn sometidos a la Ley 7/1998, de condiciones de la contratacin
d) El consumidor y usuario podr ejercer su derecho de poner fin al contrato
sin ningn tipo de sancin, o de cargas onerosas desproporcionadas, tales
como la prdida de cantidades abonadas por adelantado

78.- Teniendo en cuenta la regulacin de las garantas y servicios


posventa recogida en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, seale cul de las siguientes afirmaciones es falsa:
a) El vendedor est obligado a entregar al consumidor y usuario productos que
sean conformes con el contrato, respondiendo frente a l de cualquier falta de
conformidad que exista en el momento de la entrega del producto
b) El rgimen de garantas incluye en su mbito de aplicacin los contratos de
compraventa de productos y los contratos de suministro de productos que
hayan de fabricarse o suministrarse. En el caso del agua, gas y electricidad se
aplicarn independientemente de que su suministro se realice como producto
envasado o a granel
c) Si el producto no fuera conforme con el contrato, el consumidor y usuario
podr optar entre exigir la reparacin o la sustitucin del producto, salvo que
una de estas dos opciones resulte objetivamente imposible o desproporcionada
d) La reparacin suspende el cmputo de los plazos para el ejercicio de
derechos por el consumidor y usuario

79.- El Real Decreto 1906/1999 se aplica a los contratos a distancia, o sin


presencia fsica simultnea de los contratantes, realizados por va
telefnica, electrnica o telemtica. Seale cul de las siguientes
afirmaciones es falsa segn dicha regulacin:
a) Previamente a la celebracin del contrato y con la antelacin necesaria,
como mnimo en los tres das naturales anteriores a aqulla, el predisponente
deber facilitar al adherente informacin sobre todas y cada una de las
clusulas del contrato y remitirle, por cualquier medio adecuado a la tcnica de
comunicacin a distancia utilizada, el texto completo de las condiciones
generales
b) Celebrado el contrato, el predisponente deber enviar al adherente
inmediatamente y, a ms tardar, en el momento de la entrega de la cosa o
comienzo de la ejecucin del contrato, la justificacin por escrito o, a propuesta
del mismo, en cualquier otro soporte duradero adecuado al medio de
comunicacin empleado
c) La carga de la prueba sobre la existencia y contenido de la informacin
previa, de la entrega de las condiciones generales, de la justificacin
documental de la contratacin una vez efectuada y de la renuncia expresa al
derecho de resolucin, corresponde al predisponente
54

d) El adherente dispondr de un plazo de siete das hbiles para resolver el


contrato sin incurrir en penalizacin ni gasto alguno, excepto los
correspondientes a la devolucin del bien

80.- Seale cul de las siguientes ventas no estara encuadrada en lo que


el artculo 70 de la Ley 13/2010, de 17 de diciembre, del comercio interior
de Galicia define como venta ambulante o no sedentaria:
a) La efectuada dentro de los locales o de los recintos ocupados por un
certamen ferial
b) La realizada en un camin tienda
c) La que se realiza en lugares debidamente autorizados en instalaciones
comerciales desmontables
d) Todas anteriores se consideran ventas no sedentarias

PREGUNTAS DE RESERVA

R81.- De acuerdo con lo dispuesto en el Anexo I del Real decreto


3423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicacin de los
precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios,
quedan exceptuados de la indicacin del precio por unidad de medida:
a) Los productos alimenticios de fantasa.
b) Los complementos alimenticios.
c) El tabaco de pipa.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.

R82.- Segn lo dispuesto en el Real Decreto 928/1987, de 5 de junio,


relativo al etiquetado de los productos textiles, cules de los siguientes
productos estn exentos de la obligacin de etiquetado?:
a)
Los recubrimientos de muebles, paraguas y parasoles y las partes
textiles de los revestimientos de suelos, paredes, colchones y artculos de
camping, as como los forros de abrigo para calzado y guantera, que
contengan como mnimo el 80 % de su peso de materia textil.
b)

Artculos de viaje de material textil

c)
Cualquier producto que, aunque est constituido por fibras textiles, estas
no sobrepasen el 90% en peso.
55

d)

Productos textiles de terciopelo, peluche o similares

R83.- Una de las novedades introducidas por el Reglamento (UE) nm.


1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de
2011, sobre la informacin alimentaria facilitada al consumidor, ha sido el
establecimiento de tamaos mnimos de letra para los caracteres de la
informacin obligatoria de los alimentos. Seale la respuesta correcta:
a)
La altura de la x ha de ser igual o superior a 1,2 mm.
b)
Es cierto que era una de las grandes demandas de las asociaciones de
consumidores europeas, pero la frontal oposicin de las grandes distribuidoras
impidi que este aspecto figure en el texto finalmente aprobado
c)
En los envases o recipientes cuya superficie mxima sea inferior a 80
2
cm , el tamao de letra ser igual o superior a 1,2 mm.
d)
Se exige nicamente la legibilidad de los caracteres

56