Está en la página 1de 2

Uxío Novoneyra, fillo de labregos, Uxío é autor de numerosos libros

naceu o 19 de xaneiro de 1930 de poemas: «Muller pra lonxe»,


na pequena aldea de Parada de «Do Courel a Compostela»,
Moreda, en plenas montañas do «Poemas caligráficos»..., sendo
Courel, en Lugo. o máis coñecido e máis represen-
Estudou o bacharelato na cidade tativo da súa obra o que leva por
de Lugo e posterior- título «Os eidos», nos que
mente trasladouse a recompila toda a súa poe-
Madrid para comezar sía relacionada co Courel.
a carreira de Filoso- Escribiu tamén tres con-
fía e Letras. E é nes- tos para os máis peque-
ta cidade onde publi- nos: «Gorgorín e Cabe-
ca os seus primeiros zón», «Ilda,o lobo, o cor-
poemas, na revista zo e o xabarín» e «O
universitaria «Benga- cubil do xabarín».
la». Estes primeiros Faleceu en Santiago de
poemas están escri- Compostela un 30 de
tos en castelán. outubro de 1999.
No ano 1952 volta a Este ano 2010 a Real
Galicia e entra en Academia Galega adíca-
contacto con diferen- lle o 17 de maio, Día das
tes intelectuais gale- Letras Galegas, como re-
gos de Santiago de coñecemento ao seu tra-
Compostela: Ramón Piñeiro, Ote- ballo a prol da lingua e a cultura
ro Pedrayo, Manuel María... o que galega.
o leva a tomar conciencia gale-
guista e a escribir, xa a partir de
entón, exclusivamente en idioma
galego.
Casou en 1973 con Elva Rei, á
que coñeceu durante a súa esta-
día en Lugo, e coa que tivo tres
fillos: Branca-Petra, Uxío e Artu-
ro.
Durante un tempo vive entre Lugo
e O Courel ata que se establece
definitivamente, dez anos máis
tarde, en Santiago de Compos-
tela. É nesta cidade onde é elexi-
do Presidente da Asociación de
Escritores en Lingua Galega, car-
go que vai exercer ata a súa mor-
te durante dezasete anos conse- Uxío Novoneyra co seu amigo, o poe-
ta Manuel María. Santiago, 1998
cutivos.
DÍA DAS
ERAN seis os cavaleiros
seis os cavaleiros seis LETRAS
LENDA DE ALFONSO II
os pares entre primeiros
os que cambean os reis. GALEGAS
De Mogoxe a Sobredo 17 DE MAIO
por Mercurín a Seceda 2010
e pola rota segreda
para as Asturias de Oviedo.

Eran seis os cavaleiros


seis os cavaleiros seis
os pares entre primeiros
os que cambean os reis.

Posto en morada escondida


en terra tan arredada
¿cómo a súa estada?
¿cándo a súa partida?

Sen escolta n-escudeiros


polo Courel sól-os seis.

UXÍO
NOVONEYRA
POEMA CALIGRÁFICO

(1930-1999)

Sobor das barcas


as mulleres, o viño
as viandas...