Está en la página 1de 7

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA CEIP SES ROTES VELLES
0-ESTIMAR ALS INFANTS.
• Acceptar-los tal com són.
• No emetre judicis a priori.
• Tenir sentit comú, ser pacient i flexible, mantenint una actitud positiva i relaxada.
• Proporcionar seguretat, suport,ajuda i motivació. Intentar no cridar i parlar bé de cara als
infants.
• Valorar i reforçar les seves accions positives i les mostres d’afecte que manifesten.
• Escoltar-los i parlar amb ells. Per conèixer els seus interessos, motivacions... per a partir d’aquí
saber per on començar ,on volem arribar, quines són les mancances...
• Crear un clima de respecte i de desenvolupament afectiu.
• Estar amb una actitud atenta cap a tots els indicadors que poden manifestar canvis,
modificacions familiars, problemes de salut, emocionals...
• Integrar als infants nouvinguts facilitant la seva incorporació al grup.
• Satisfer les seves necessitats bàsiques, físiques, emocionals i cognitives en la mesura dels
recursos que disposem.
• Utilitzar l’observació continua i constant com a eina principal per conèixer-los.
• Mantenir una actitud d’empatia cap els alumnes. Donar importància a les seves
manifestacions, preocupacions, necessitats...encara que no siguin les nostres.
• Abraçar-los quan ho necessiten, no oblidant la importància del contacte físic, adient a cada
edat i moment.
• Riure i jugar amb ells, com eina per conèixer-los millor.
• Educar i corregir amb bon humor, pensant en cada infant individualment.
• Establir límits clars, però també oferir confiança.
1.- CONÈIXER ELS ALUMNES: SITUACIÓ PERSONAL,
CAPACITATS,HABILITATS,CONEIXEMENTS PREVIS, NECESSITATS,ENTORN.
• Entrevista inicial amb les famílies, més una com a mínim durant el curs, així com totes aquelles
es considerin necessàries per facilitar tot el procés d’ensenyança- aprenentatge.
• Revisar informació d’escolaritzacions anteriors (centre, cicle o nivell )
• Proves inicials i finals com a eina per planificar el pla de feina individual per a cada alumne.
• Proves obertes,d’escriptura lliura, on puguin expressar realment allò que saben,pensen
,desitgen.
• Diagnòstic inicial individual i tenint en compte tots els aspectes i no només els instrumentals.
• Contactar amb altres institucions (EOEP, SS, sanitàries.. quan es fa necessari )
• Observació directa,continua i individual.
• Jocs de presentació individuals, on cada un/a pot presentar-se els altres.
• Fer tutories individuals amb els alumnes i donar-los a conèixer aquesta possibilitat. Dur un
diari registre d’aquestes tutories.
• Mantenir una escolta activa.
• Tenir en compte, abans de programar: l’entorn físic, cultural, social i emocional, per a partir
d’aquest coneixement utilitzar les eines que millor ens poden anar per motivar-los i fer un
aprenentatge significatiu i competencial.
• Estar atent a tots els canvis que manifesten.
• Esquema molt visual, amb un mapa conceptual de l’alumne amb la seva foto, tots els mestres
que passen per l’aula van escrivint la seva opinió o allò que consideren rellevant u observen
referent a problemes, actituds, famílies...


Seguiment constant del seu treball individual.
Parlar molt amb ells per conèixer els seus interessos.

2.- CONÈIXER EL GRUP: INTERESSOS, RELACIONS, DIFERÈNCIES DE CAPACITATS
D’APRENENTATGE.
• Tutories de grup, preparades, duent un registre dels temes tractats per conèixer els seus
interessos, problemes, inquietuds.
• Jocs de presentació de grup, per facilitar l’establiment de vincles entre els membres del grup.
• Establir un clima de confiança per fomentar l’intercanvií, i fer de l’aula una comunitat de
diàleg.
• Utilitzar el temps d’esplai per a l’observació directe per a detectar relacions, situacions
d’aïllament, relacions de grup...
• Modificar l’organització d’aula, tipus d’agrupament de feina per constatar quina modalitat va
millor a cada grup.
• Fer dinàmiques de grup.
• Sociogrames de grup, quan es consideren necessaris.
• Programació a partir dels mínims, però presentats tenint en compte els interessos del grup i el
seu nivell. Pluges d’idees per recollir informació
• ACIS reals, pràctiques i aplicables a la situació i recursos disponibles.
• Intervencions puntuals i immediates per a la resolució dels conflictes que es van plantejant.
• Reunions amb les famílies, no només informatives, sinó per parlar amb ells, per dialogar... per
deixar que expressin les seves preocupacions en grup.
• Treballs de grup.
3.MOTIVAR ELS ALUMNES.
• Partint dels seus interessos i diferents nivells d’aprenentatge

Usant diferents recursos (tècniques, materials…)

Fent partícips als alumnes del seu procés d’ensenyança-aprenentatge

Donant a cada feina una utilitat/finalitat.

Organitzant amb anterioritat el temps i l’espai per poder fer una feina més productiva.

Gestionant el temps de cada sessió donant-la a conèixer (de manera que l’infant sàpiga el que
farem)

Informant els alumnes del que esperam d’ells a cada sessió/tasca (donar-los a conèixer com
els avaluarem)

Valorant la feina dels infants partint del seu nivell individual

4. TENIR EN COMPTE ELS VALORS I LES HABILITATS SOCIALS:Donar exemple als alumnes i ser conscients dels nostres actes.
Fer-los saber la importància de mantenir un bon comportament, actitud, respecte i bona
educació, per afavorir una bona convivència.
Promoure la implicació de les famílies en aquesta transmissió de valors..
Dedicar com a mínim un temps setmanal per a la conversa.
Habituar als nins/es a parlar dels propis sentiments, emocions i a ser empàtics.
Aprendre a solucionar els problemes parlant/dialogant i no barallant-se (EVITAR EL
CONFLICTE).
Reunió de delegats:Treballar les fites de grup, individuals i d’escola.
Iniciar-los en el tema de la mediació i resolució de conflictes.

5. IMPLICAR I INFORMAR A LES FAMÍLIES EN I DEL PROCÉS
D’ENSENYANÇA/APRENENTATGE.
• Organitzant reunions informatives: ( veure anexes PAT )
-

Grupals: amb caràcter trimestral i seguint un guió dels temes a tractar i amb convocatoria i ordre
del dia pels pares. Aquí també s’inclourien les convocatòries abans de començar l’escolarització,
per afavorir el procés d’adaptació dels infants de 3 anys.
- Individuals: Entrevistes inicials al començament de curs a 3 anys i quan hi ha infants nous a tots
els cicles. Més totes les que es considerin adients i necessàries al llarg de l’escolaritació. Entrevista
a final de curs amb entrega de notes.

Enviant circulars: per informar als pares de les diferents activitats que realitzarem al centre
(sortides, festes…) així com de normes, hàbits o qualsevol tema del que volguem fer partícips
als pares/mares, al llarg del curs.

Circular informativa de principi de curs: on cada cicle informarà dels objectius, normes,
criteris d’avaluació i temes puntuals que afecten a l’organització del nou curs.

Utilitzant l’agenda com a element de comunicació contínua.

Fomentant la participació dels pares/mares en diferents activitats i/o tallers d’aula o d’escola
(festes populars, projectes de treball…)

Entregant els Informes Trimestrals sobre el rendiment acadèmic dels infants, així com amb
observacions per els pares per tal que puguin contribuir a la millora de seu fill/a a nivell
individual, hàbits, pautes d’estudi...

Facil.litant a les noves famílies el document de presentació de centre i tots els document a
complimentar d’autorització, dades personals... establerts al ROF i el PAT

Xerrades del dia a dia : a on informam de manera espontànea damunt aspectes significatius
d’aquell dia.

Potenciant l’ús de la página web com a element de comunicació i informació.

AMIPA

6.FOMENTAR L’AUTONOMIA PERSONAL.
• Desenvolupar hàbits d’higiene i salut corporal.
• Ensenyar a organitzar la seva pròpia feina ( ensenyar tècniques d’organització).
• Ensenyar a utilitzar amb eficàcia l’agenda ( anotació de deures, exàmens, excursions,
comunicació amb les famílies,…)
• Estimulació del raonament i sentit crític del alumne.
• Presentació de nous reptes que suposin un increment de les dificultats de la feina.
• Autocorrecció i autoavaluació ( llistes d’autocontrol penjades a les Classes )
• Deixar molt clar el funcionament de les classes per ajudar-los a ser més autònoms.
• Ensenyar a ser responsables de les feines assignades
( encarregats).
• Fomentant la necessitat de l’autonomia personal dels alumnes amb la col·laboració de
les famílies.

7.Conèixer allò que
volem aconseguir
amb els alumnes.

D’on partim

A on volem arribar

*De l’avaluació individual dels alumnes.
(segons Programació anual)
*De les familíes
*recursos humans i materials dels que
disposam.

*Respectant el diferents ritmes d’aprenentatge.
* Integrant els curriculums oficials amb els
interessos i necessitats dels alumnes.
* Objectius programats.

*Dels interessos individuals i grupals

8-Donar a conèixer als
alumnes el que esperam
d’ells.
*Amb criteris d’avaluació clars i concrets.

9- SEQÜENCIAR LA FEINA MÍNIMA ANUAL
• Establint els mínims a nivell d’etapa, cicle i nivel.
• Partint de les avaluacions inicials, continues i finals per fer un feed-back de la programació
establerta.
• Consensuant i temporaltizant les tasques a realizar, sempre partint dels mínims i adaptant-les
a la realitat de cada grup.

10.EMPRAR DIFERENTS RECURSOS :MATERIALS,AGRUPAMENTS I ESTRATÈGIES.
• Recursos materials: material fungible,material didàctic,rebuig.
• Recursos humans: Alumnes,personal docent i no docent, famílies, AT, AMIPA, monitors
d’activitats que participen dins les activitats a l’horari lectiu.
• Agrupaments: treball individual,en parella, petit grup, gran grup, per nivells(homogenis per
coneixements) i , de cicle i intercicles.
• Estratègies: Treball per projectes,tallers, sortides relacionades amb els coneixements,
racons,biblioteca,projecte d’animació a la lectura i ús de les TIC.
• Recursos que ofereixen les diferents institucions.
• Utilització de recursos de l’entorn.
• Emprar diferents tipus d’estratègies i d’agrupament d’alumnes per les diferents activitats
escolars:
Tipus d’ agrupaments:
- Treball per parelles.
- Treball en petit grup
- Treball en gran grup
- Agrupaments flexibles (Homogenis/heterogenis)
- Alumne tutor (per alumnes nouvinguts)
Agrupaments en funció de:
- La diversitat.
- Els interessos dels alumnes.
- Els continguts a treballar.
Ensenyar-los diferents estratègies per treballar en grup:
- Repartiment de feines.
- Aprendre a tenir en compte l’opinió de tots.
- Respectar a tots els components del grup.
- Treball cooperatiu per a un fi comú.

11.TENIR EN COMPTE EL PROCÉS D’AVALUACIÓ I NO NOMÉS EL PRODUCTE FINAL.

QUÈ

Les tasques.

Els alumnes.

Programació

La Tasca
docent

COM


QUAN
Fent un seguiment individual de
l’alumne (acadèmic, personal i
social)
Activitats i exercicis.
Comunicació amb altres
mestres(adaptacions
curriculars,reunions de
cicle,sessions
d’avaluació,reunions puntuals de
seguiment.)
Observació.
Proves orals i escrites.
Actitud de l’Infant.
Participació de l’Infant en la seva
avaluació .Autoavaluació
Quaderns de control per aula i
tutoria.
Agenda del nin(deures,feina de
classe , comportament,
sortides...).
La pròpia pràctica docent.
Queda reflectit a
grelles,anotacions, informes...
Criteris d’avaluació i rubriques.
Utilitzant l’entorn proper a
l’Infant per contextualitzar les
tasques, condició indispensable
per al desenvolupament de les
competències.

• Avaluació inicial:
coneixements previs i
nivell grup.
• Avaluació formativa:
durant el procés.
• Avaluació final:grau
d’assoliment i actitud.

12.EMPRAR DIFERENTS FONTS DE INFORMACIÓ PER PROGRAMAR
• Currículums oficials
• Documents oficials del centre
• Editorials.
• TICS ( Internet).
• Actualització profesionals a cursos i seminaris.
• Coordinació amb altres companys, escoltar les seves experiències.
• Tenir present l´utilitat de les ensenyances a la vida real de l’alumne. C.B
• Mantenir una actitud oberta i crítica davant la societat actual.

13. RECERCA I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
• Ensenyar als alumnes a fer un bon ús dels recursos informàtics que disposem al centre.
• Ensenyar estratègies per saber tractar ,organitzar i discriminar la informació
• Donar als alumnes instruccions molt clares d’allò que han de cercar i elaborar per evitar la
dispersió dins la classe.
• El professorat ha d’estar obert a l’ús dels nous recursos(pissarres digitals, portàtils…)
• Les TIC s’han d’utilitzar de manera responsable i sempre planificades dins la programació.
• Fer ús de les noves tecnologies com una eina de treball i un mitjà d’informació perquè els
alumnes puguin desenvolupar els seus interessos , la seva creativitat i l’esperit crític.
• Treball a partir de l’entorn, no només amb observació directe sinó també fomentat l’ús de
tots els recursos que puguin servir com a font de informació: diaris, revistes,Tv, radio, llibres,
biblioteques, transmissió oral
14.TRANSFERIR ELS CONEIXEMENTS ASSOLITS A LA VIDA QUOTIDINA (entorn )
• Planificar i seqüènciar al llarg del curs, tasques contextualitzades i amb una aplicació pràctica i
real dins el seu entorn més proper.

Proporcionar-los durant la seva etapa escolar les eines, estratègies i coneixements necessaris
per poder exercir durant tota la seva vida la competència per aprendre a aprendre.