Está en la página 1de 7

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

SEQNCIA DIDCTICA CEIP SES ROTES VELLES


0-ESTIMAR ALS INFANTS.
Acceptar-los tal com sn.
No emetre judicis a priori.
Tenir sentit com, ser pacient i flexible, mantenint una actitud positiva i relaxada.
Proporcionar seguretat, suport,ajuda i motivaci. Intentar no cridar i parlar b de cara als
infants.
Valorar i reforar les seves accions positives i les mostres dafecte que manifesten.
Escoltar-los i parlar amb ells. Per conixer els seus interessos, motivacions... per a partir daqu
saber per on comenar ,on volem arribar, quines sn les mancances...
Crear un clima de respecte i de desenvolupament afectiu.
Estar amb una actitud atenta cap a tots els indicadors que poden manifestar canvis,
modificacions familiars, problemes de salut, emocionals...
Integrar als infants nouvinguts facilitant la seva incorporaci al grup.
Satisfer les seves necessitats bsiques, fsiques, emocionals i cognitives en la mesura dels
recursos que disposem.
Utilitzar lobservaci continua i constant com a eina principal per conixer-los.
Mantenir una actitud dempatia cap els alumnes. Donar importncia a les seves
manifestacions, preocupacions, necessitats...encara que no siguin les nostres.
Abraar-los quan ho necessiten, no oblidant la importncia del contacte fsic, adient a cada
edat i moment.
Riure i jugar amb ells, com eina per conixer-los millor.
Educar i corregir amb bon humor, pensant en cada infant individualment.
Establir lmits clars, per tamb oferir confiana.
1.- CONIXER ELS ALUMNES: SITUACI PERSONAL,
CAPACITATS,HABILITATS,CONEIXEMENTS PREVIS, NECESSITATS,ENTORN.
Entrevista inicial amb les famlies, ms una com a mnim durant el curs, aix com totes aquelles
es considerin necessries per facilitar tot el procs densenyana- aprenentatge.
Revisar informaci descolaritzacions anteriors (centre, cicle o nivell )
Proves inicials i finals com a eina per planificar el pla de feina individual per a cada alumne.
Proves obertes,descriptura lliura, on puguin expressar realment all que saben,pensen
,desitgen.
Diagnstic inicial individual i tenint en compte tots els aspectes i no noms els instrumentals.
Contactar amb altres institucions (EOEP, SS, sanitries.. quan es fa necessari )
Observaci directa,continua i individual.
Jocs de presentaci individuals, on cada un/a pot presentar-se els altres.
Fer tutories individuals amb els alumnes i donar-los a conixer aquesta possibilitat. Dur un
diari registre daquestes tutories.
Mantenir una escolta activa.
Tenir en compte, abans de programar: lentorn fsic, cultural, social i emocional, per a partir
daquest coneixement utilitzar les eines que millor ens poden anar per motivar-los i fer un
aprenentatge significatiu i competencial.
Estar atent a tots els canvis que manifesten.
Esquema molt visual, amb un mapa conceptual de lalumne amb la seva foto, tots els mestres
que passen per laula van escrivint la seva opini o all que consideren rellevant u observen
referent a problemes, actituds, famlies...

Seguiment constant del seu treball individual.


Parlar molt amb ells per conixer els seus interessos.

2.- CONIXER EL GRUP: INTERESSOS, RELACIONS, DIFERNCIES DE CAPACITATS


DAPRENENTATGE.
Tutories de grup, preparades, duent un registre dels temes tractats per conixer els seus
interessos, problemes, inquietuds.
Jocs de presentaci de grup, per facilitar lestabliment de vincles entre els membres del grup.
Establir un clima de confiana per fomentar lintercanvi, i fer de laula una comunitat de
dileg.
Utilitzar el temps desplai per a lobservaci directe per a detectar relacions, situacions
dallament, relacions de grup...
Modificar lorganitzaci daula, tipus dagrupament de feina per constatar quina modalitat va
millor a cada grup.
Fer dinmiques de grup.
Sociogrames de grup, quan es consideren necessaris.
Programaci a partir dels mnims, per presentats tenint en compte els interessos del grup i el
seu nivell. Pluges didees per recollir informaci
ACIS reals, prctiques i aplicables a la situaci i recursos disponibles.
Intervencions puntuals i immediates per a la resoluci dels conflictes que es van plantejant.
Reunions amb les famlies, no noms informatives, sin per parlar amb ells, per dialogar... per
deixar que expressin les seves preocupacions en grup.
Treballs de grup.
3.MOTIVAR ELS ALUMNES.
Partint dels seus interessos i diferents nivells daprenentatge

Usant diferents recursos (tcniques, materials)

Fent partcips als alumnes del seu procs densenyana-aprenentatge

Donant a cada feina una utilitat/finalitat.

Organitzant amb anterioritat el temps i lespai per poder fer una feina ms productiva.

Gestionant el temps de cada sessi donant-la a conixer (de manera que linfant spiga el que
farem)

Informant els alumnes del que esperam dells a cada sessi/tasca (donar-los a conixer com
els avaluarem)

Valorant la feina dels infants partint del seu nivell individual

4. TENIR EN COMPTE ELS VALORS I LES HABILITATS SOCIALS:

Donar exemple als alumnes i ser conscients dels nostres actes.


Fer-los saber la importncia de mantenir un bon comportament, actitud, respecte i bona
educaci, per afavorir una bona convivncia.
Promoure la implicaci de les famlies en aquesta transmissi de valors..
Dedicar com a mnim un temps setmanal per a la conversa.
Habituar als nins/es a parlar dels propis sentiments, emocions i a ser emptics.
Aprendre a solucionar els problemes parlant/dialogant i no barallant-se (EVITAR EL
CONFLICTE).
Reuni de delegats:Treballar les fites de grup, individuals i descola.
Iniciar-los en el tema de la mediaci i resoluci de conflictes.

5. IMPLICAR I INFORMAR A LES FAMLIES EN I DEL PROCS


DENSENYANA/APRENENTATGE.
Organitzant reunions informatives: ( veure anexes PAT )
-

Grupals: amb carcter trimestral i seguint un gui dels temes a tractar i amb convocatoria i ordre
del dia pels pares. Aqu tamb sinclourien les convocatries abans de comenar lescolaritzaci,
per afavorir el procs dadaptaci dels infants de 3 anys.
- Individuals: Entrevistes inicials al comenament de curs a 3 anys i quan hi ha infants nous a tots
els cicles. Ms totes les que es considerin adients i necessries al llarg de lescolaritaci. Entrevista
a final de curs amb entrega de notes.

Enviant circulars: per informar als pares de les diferents activitats que realitzarem al centre
(sortides, festes) aix com de normes, hbits o qualsevol tema del que volguem fer partcips
als pares/mares, al llarg del curs.

Circular informativa de principi de curs: on cada cicle informar dels objectius, normes,
criteris davaluaci i temes puntuals que afecten a lorganitzaci del nou curs.

Utilitzant lagenda com a element de comunicaci contnua.

Fomentant la participaci dels pares/mares en diferents activitats i/o tallers daula o descola
(festes populars, projectes de treball)

Entregant els Informes Trimestrals sobre el rendiment acadmic dels infants, aix com amb
observacions per els pares per tal que puguin contribuir a la millora de seu fill/a a nivell
individual, hbits, pautes destudi...

Facil.litant a les noves famlies el document de presentaci de centre i tots els document a
complimentar dautoritzaci, dades personals... establerts al ROF i el PAT

Xerrades del dia a dia : a on informam de manera espontnea damunt aspectes significatius
daquell dia.

Potenciant ls de la pgina web com a element de comunicaci i informaci.

AMIPA

6.FOMENTAR LAUTONOMIA PERSONAL.


Desenvolupar hbits dhigiene i salut corporal.
Ensenyar a organitzar la seva prpia feina ( ensenyar tcniques dorganitzaci).
Ensenyar a utilitzar amb eficcia lagenda ( anotaci de deures, exmens, excursions,
comunicaci amb les famlies,)
Estimulaci del raonament i sentit crtic del alumne.
Presentaci de nous reptes que suposin un increment de les dificultats de la feina.
Autocorrecci i autoavaluaci ( llistes dautocontrol penjades a les Classes )
Deixar molt clar el funcionament de les classes per ajudar-los a ser ms autnoms.
Ensenyar a ser responsables de les feines assignades
( encarregats).
Fomentant la necessitat de lautonomia personal dels alumnes amb la collaboraci de
les famlies.

7.Conixer all que


volem aconseguir
amb els alumnes.

Don partim

A on volem arribar

*De lavaluaci individual dels alumnes.


(segons Programaci anual)
*De les familes
*recursos humans i materials dels que
disposam.

*Respectant el diferents ritmes daprenentatge.


* Integrant els curriculums oficials amb els
interessos i necessitats dels alumnes.
* Objectius programats.

*Dels interessos individuals i grupals

8-Donar a conixer als


alumnes el que esperam
dells.
*Amb criteris davaluaci clars i concrets.

9- SEQENCIAR LA FEINA MNIMA ANUAL


Establint els mnims a nivell detapa, cicle i nivel.
Partint de les avaluacions inicials, continues i finals per fer un feed-back de la programaci
establerta.
Consensuant i temporaltizant les tasques a realizar, sempre partint dels mnims i adaptant-les
a la realitat de cada grup.

10.EMPRAR DIFERENTS RECURSOS :MATERIALS,AGRUPAMENTS I ESTRATGIES.


Recursos materials: material fungible,material didctic,rebuig.
Recursos humans: Alumnes,personal docent i no docent, famlies, AT, AMIPA, monitors
dactivitats que participen dins les activitats a lhorari lectiu.
Agrupaments: treball individual,en parella, petit grup, gran grup, per nivells(homogenis per
coneixements) i , de cicle i intercicles.
Estratgies: Treball per projectes,tallers, sortides relacionades amb els coneixements,
racons,biblioteca,projecte danimaci a la lectura i s de les TIC.
Recursos que ofereixen les diferents institucions.
Utilitzaci de recursos de lentorn.
Emprar diferents tipus destratgies i dagrupament dalumnes per les diferents activitats
escolars:
Tipus d agrupaments:
- Treball per parelles.
- Treball en petit grup
- Treball en gran grup
- Agrupaments flexibles (Homogenis/heterogenis)
- Alumne tutor (per alumnes nouvinguts)
Agrupaments en funci de:
- La diversitat.
- Els interessos dels alumnes.
- Els continguts a treballar.
Ensenyar-los diferents estratgies per treballar en grup:
- Repartiment de feines.
- Aprendre a tenir en compte lopini de tots.
- Respectar a tots els components del grup.
- Treball cooperatiu per a un fi com.

11.TENIR EN COMPTE EL PROCS DAVALUACI I NO NOMS EL PRODUCTE FINAL.

QU

Les tasques.

Els alumnes.

Programaci

La Tasca
docent

COM

QUAN
Fent un seguiment individual de
lalumne (acadmic, personal i
social)
Activitats i exercicis.
Comunicaci amb altres
mestres(adaptacions
curriculars,reunions de
cicle,sessions
davaluaci,reunions puntuals de
seguiment.)
Observaci.
Proves orals i escrites.
Actitud de lInfant.
Participaci de lInfant en la seva
avaluaci .Autoavaluaci
Quaderns de control per aula i
tutoria.
Agenda del nin(deures,feina de
classe , comportament,
sortides...).
La prpia prctica docent.
Queda reflectit a
grelles,anotacions, informes...
Criteris davaluaci i rubriques.
Utilitzant lentorn proper a
lInfant per contextualitzar les
tasques, condici indispensable
per al desenvolupament de les
competncies.

Avaluaci inicial:
coneixements previs i
nivell grup.
Avaluaci formativa:
durant el procs.
Avaluaci final:grau
dassoliment i actitud.

12.EMPRAR DIFERENTS FONTS DE INFORMACI PER PROGRAMAR


Currculums oficials
Documents oficials del centre
Editorials.
TICS ( Internet).
Actualitzaci profesionals a cursos i seminaris.
Coordinaci amb altres companys, escoltar les seves experincies.
Tenir present lutilitat de les ensenyances a la vida real de lalumne. C.B
Mantenir una actitud oberta i crtica davant la societat actual.

13. RECERCA I TRACTAMENT DE LA INFORMACI


Ensenyar als alumnes a fer un bon s dels recursos informtics que disposem al centre.
Ensenyar estratgies per saber tractar ,organitzar i discriminar la informaci
Donar als alumnes instruccions molt clares dall que han de cercar i elaborar per evitar la
dispersi dins la classe.
El professorat ha destar obert a ls dels nous recursos(pissarres digitals, porttils)
Les TIC shan dutilitzar de manera responsable i sempre planificades dins la programaci.
Fer s de les noves tecnologies com una eina de treball i un mitj dinformaci perqu els
alumnes puguin desenvolupar els seus interessos , la seva creativitat i lesperit crtic.
Treball a partir de lentorn, no noms amb observaci directe sin tamb fomentat ls de
tots els recursos que puguin servir com a font de informaci: diaris, revistes,Tv, radio, llibres,
biblioteques, transmissi oral
14.TRANSFERIR ELS CONEIXEMENTS ASSOLITS A LA VIDA QUOTIDINA (entorn )
Planificar i seqnciar al llarg del curs, tasques contextualitzades i amb una aplicaci prctica i
real dins el seu entorn ms proper.

Proporcionar-los durant la seva etapa escolar les eines, estratgies i coneixements necessaris
per poder exercir durant tota la seva vida la competncia per aprendre a aprendre.