Está en la página 1de 5

ZUMAIAKO VIII. FLYSCH TRAIL MENDI MARATOIA.

ARAUDIA.
1.- DATA ETA LEKUA.
Zumaiako VIII. Flysch trail mendi maratoia, 2016ko
uztailaren 3an izango da. Irteerak, Eusebio Gurrutxaga
plazan, 08:30etan maratoi lasterketa eta 09:00etan erdi
maratoia izanik.

REGLAMENTO.
1.- FECHA Y LUGAR.
La prueba de montaa denominada Zumaiako VIII. Flysch
trail mendi maratoia, se celebrar el 3 de julio a las 08:30 h
la maratn y a las 09:00 h. la media maratn, siendo las
salidas en la plaza Eusebio Gurrutxaga.

2.- IBILBIDEA.
Helduen lasterketan, biotopo Flysch erreserba zeharkatzen
da, 42,230 Km-ko ibilbidea duelarik. 2.200 m-ko. garaiera
positiboa eta 613 m-ko gehiengo altuera ditu. (A).
Gazteen eta herrikoi mailen lasterketan, biotopo Flysch
erreserba zeharkatzen da, 22,500 km-ko ibilbidea duelarik,
865 m-ko garaiera positiboa eta 210 m-ko gehiengo altuera
ditu. (B)

2.- RECORRIDO.
La prueba absoluta transcurre por la reserva del biotopo del
Flysch con un recorrido de 42,230 Km.., con un desnivel
positivo de 2.200 m. y una altura mxima de 613 m.
Las pruebas de las categoras juniors y Popular transcurren
por la reserva del biotopo del Flysch con un recorrido de
22,500 kms., con un desnivel positivo de 865 m. y una
altura mxima de 210 m.

3.- MAILAK.

3.- CATEGORIAS.
22,500KM

* Gazteak.
- Gizonezkoak: 16-20 urte.
- Emakumezkoak: 16 -20 urte.
* Herrikoia: 21 urtetik gorako atletek parte har dezakete.
Maila bakarra.

22,500 KMS.
* Junior:
- Masculino: 16 - 20 aos.
- Femenino: 16 - 20 aos.
* Popular-Senior: Podrn participar todos los atletas
mayores de 21 aos. Categora nica.

42,230 KM.
* Nagusi Maila: 18 urtetik gorako atletek parte har
dezakete. Azpikategoria honako hau da:
- Beteranoen azpikategoria: Gizonezkoak: + 40 urte.
Emakumezkoak: + 40 urte.
Kontuan hartuko da, korrikalariak 2016ko abenduaren 31n
izango duen adina.

42,230 KMS.
* Categora Senior: Podrn participar todos los atletas
mayores de 18 aos. La subcategora es la siguiente:
- Sub categora veteranos: Masculino: + 40 aos
Femenino: + 40 aos.
Se tomar en cuenta la edad del atleta a fecha 31 de
diciembre del 2016.

4.- IZEN-EMATEA.
* Federatuak: Maratoi erdia: 20. Maratoia: 28
* Ez federatuak: Maratoi erdia: 25 . Maratoia: 35
* Izena emateko epea: maiatzaren 2tik ekainaren 29ra.
* Elkarteen izen-ematea: 2016/04/1 2016/05/01
* Internet bitartez: www.kirolprobak.com
* Informazioa: Lubaki kiroldegia: 943862021 629503369.

4.- INSCRIPCIONES.
* Federados: maratn: 20 Maratn: 28
* No federados: maratn: 25 . Maratoia: 35 .
* Plazo de inscripcin: 2 de mayo al 29 de junio.
* Inscripciones de los clubes: 1/04/2016 01/05/2016
* Las inscripciones se realizarn a travs de Internet:
www.kirolprobak.com
Informacin: Lubaki kiroldegia: 943862021 629503369.

5.- SEGURTASUNA.
Antolakuntzak Ardura Zibileko eta Istripuko aseguruak 5.- SEGURIDAD.
izango ditu. DYA ren laguntza izango dugu.
La organizacin cuenta con un seguro de Responsabilidad
Civil y Accidente. Habr servicio de asistencia por parte de
Antolakuntzak parte-hartzaile guztiei mediku-azzterketa bat la D.Y.A.
egitea gomendatzen die. Norberak bere gain hartu beharko La organizacin recomienda a los participantes someterse a
du kirol jarduerak dakarren arriskua.
un reconocimiento mdico previo a la prueba, aceptando
todo participante el riesgo derivado de la actividad
deportiva.

ZUMAIAKO VIII. FLYSCH TRAIL MENDI MARATOIA.


6.- SEINALEZTAPENA.
6.- SEALIZACIN.
Ibilbidea eta kilometroak behar bezala seinaleztatuta El recorrido y los kilmetros estarn debidamente
egongo dira, kartel adierazleekin.
sealizados con carteles indicadores bien visibles.
7.- KONTROLAK.
Probaren luze-zabalean antolakuntzak kontrol guneak
jarriko ditu eta bertatik igarotzea ezinbestekoa izango da,
gune hauetan egingo baitira arauzko igarotze-kontrolak.

7.- CONTROLES.
La organizacin establecer puntos de control, siendo
obligatorio el paso por los mismos, donde se efectuarn los
controles de paso reglamentario.

8.- NAHITAEZKO ERRETIRATZE PUNTUAK:


Hiru azken denbora eta nahitaezko erretiratze puntuak
ezarriko dira ibilbidean. Denbora hauek betetzen ez
dutenak, lasterketatik kanpo geratuko dira. Erretiratu izana
onartzen ez badu, antolakuntzak ez du inolako
erantzukizunik bere gain hartuko. Antolakuntzako kotxeak
eramango ditu erretiratuak helmugara.
- Aztin (joan) (14,1 km), denbora epea: 2 ordu.
- Aztin (etorria) (24,9 km), denbora epea: 4 ordu.
- Elorrixan (etorria) (34,5 km) denbora epea: 5 ordu 25
- Algorrin (etorria) (38,9 km) denbora epea: 6 ordu.
12:00etan gazteak/herrikoiak eta 15:00etan nagusiak
helmuga kontrola itxi eta lasrketak bukatutzat emango dira.

8.- PUNTOS DE RETIRADA OBLIGATORIA:


Se establecen 3 tiempos de lmite de paso y puntos de
retirada obligatorios en el recorrido. Rebasados estos
tiempos, el corredor quedar automticamente retirado,
debiendo abandonar la carrera. En caso de no aceptar la
retirada, la organizacin declina toda responsabilidad. Un
coche de la organizacin los trasladar hasta meta.
- En Azti (ida) (14,1 km.) tiempo lmite: 2 ordu.
- En Azti (vuelta) (24,9 km.)tiempo lmite: 4 ordu.
- En Elorriaga (vuelta) (34,5 km.) tiempo lmite: 5 ordu 25
- En Algorri (vuelta) (38,9 km.) tiempo lmite: 6 ordu.
A las 12:00 y 15 horas se cierran los controles de llegada de
los juniors/populares y absolutos y se dn por finalizadas las
carreras.
9.- AVITUALLAMIENTOS.
- Carrera absoluta - maratn: Se dispondrn de 11 puntos de
avituallamiento ms el de meta: (51, 87, 121, 141, 191,
237, 249, 29, 31, 345 y 389 km.).
- Carrera junior, popular media maratn: Se dispondrn de
6 puntos de avituallamiento ms el de meta: (42, 8, 105,
125, 145 y 187 km.).
En estos puntos se ofrecer a los participantes refrescos y
productos energticos.

9.- HORNIDURA.
- Lasterketa nagusian, maratoian, helmugakoaz gain, 11
horniketa puntu atonduko dira (51, 87, 121, 141, 191,,
237, 249, 29, 31, 34,5 eta 38,9 km.).
- Gazte eta herrikoi lesterketan, erdi maratoian,
helmugakoaz gain, 6 horniketa puntu atonduko dira: (4,2, 8,
105, 125, 145 eta 187 km.).
Postu hauetan freskagarriak eta produktu energetikoak
eskainiko zaizkie partehartzaileei.
10.- SAILKAPENA.
FEDMEen araudiaren arabera egingo da kronometraia.
Sailkapena argitaratu ondoren, 30 minutu egongo dira
edozein erreklamazio egiteko. Denbora pasa eta gero,
ofizialak egingo dira sailkapenak.
11.- SARIAK.
Junior Gizonezko / Emakumezko maila.
1.- Garaikurra.
2.- Garaikurra.
3.- Garaikurra.
1.- Garaikurra Emakumezko / Gizonezko Zumaiarra.

10.- CLASIFICACIN.
El cronometraje de la carrera se llevar a cabo segn el
reglamento de la FEDME y los participantes dispondrn de
30 minutos desde la publicacin de las clasificaciones para
cualquier reclamacin, a partir de la cual se harn oficiales
los resultados.
11.- PREMIOS.
Junior masculino / femenino.
1.- Trofeo.
2.- Trofeo.
3.- Trofeo.
1.- Trofeo Masculino y Femenino de Zumaia.

Herrikoi Gizonezkoa / Emakumezkoa


1.- Garaikurra.
2.- Garaikurra.
3.- Garaikurra.
1.- Garaikurra Emakumezko/Gizonezko Zumaiarra.
2.- Garaikurra Emakumezko/Gizonezko Zumaiarra.
3.- Garaikurra Emakumezko/Gizonezko Zumaiarra.

Popular masculino / Femenino.


1.- Trofeo.
2.- Trofeo.
3.- Trofe.
1.- Trofeo Masculino y Femenino de Zumaia.
2.- Trofeo Masculino y Femenino de Zumaia.
3.- Trofeo Masculino y Femenino de Zumaia.

ZUMAIAKO VIII. FLYSCH MENDI MARATOIA.


Gizonezko / Emakumezko nagusia.
1.- Txapela, 2.000 eta garaikurra.
2.- 1.000 eta garaikurra.
3.- 600 eta garaikurra.
4.- 400 eta garaikurra.
5.- 200 eta garaikurra.

Absoluto masculino / femenino.


1.- Chapela, 2.000 y trofeo.
2.- 1.000 y trofeo.
3.- 600 y trofeo.
4.- 400 y trofeo.
5.- 200 y trofeo.

Gizonezko / Emakumezko nagusia-Zumaiarra.


1.- Garaikurra.
2.- Garaikurra.
3.- Garaikurra.

Absoluto masculino / femenino Zumaia.


1.- Trofeo.
2.- Trofeo.
3.- Trofeo.

Gizonezko / Emakumezko Beteranoa.


1.- Garaikurra.
2.- Garaikurra.
3.- Garaikurra.

Veterano masculino / femenino.


1.- Trofeo.
2.- Trofeo.
3.- Trofeo.

Gizonezko / Emakumezko Beteranoa - Zumaiarra.


1.- Garaikurra.
2.- Garaikurra.
3.- Garaikurra.

Veterano masculino / femenino Zumaia.


1.- Trofeo.
2.- Trofeo.
3.- Trofeo.

Gizonezko / Emakumezko kluben txapelketa.


1.- 800 + Garaikurra.
2.- 500 + Garaikurra.
3.- 200 + Garaikurra

Cto.Clubes masculino / femenino.


1.- 800 + Trofeo.
2.- 500 + Trofeo.
3.- 200 + Trofeo.

Sariak ez dira pilatuko. Postua eta mailaren arabera Los premios no son acumulativos. Los atletas solo
izandako saria bakarrik jasoko dute korrikalariek.
recibirn un premio dependiendo de su puesto en la
carrera y categora.
Zumaiako korrikalarien sari banaketa egiterakoan, A la hora del reparto de premios, entre los atletas de
bertako
sailkapenarekiko
sailkapen
absolutuan Zumaia, tendr prioridad el puesto obtenido por el (la)
lortutako puestuak lehentasuna izango du.
atleta en la clasificacin aboluta respeto a la clasificacin
local.
12.- DORTSALEN BANAKETA.
Dortsalak itsaskiroldegiko ludotekan banatuko dira.
Bezperan 17:00etatik 20.00etara. Egun bertan: 7:00etatik
08:15era.

12.- ENTREGA DE DORSALES.


Los dorsales se repartirn en la ludoteca del pabelln
nutico. En la vspera de 17:00 20:00 h. El mismo da de
7:00 8:15 horas.

13.- DORTSALEN KONTROLA ETA MATERIALEN


KONTROLA ETA IKUSKAPENA.
Maratoian, 08:00etan: irteerako eremua zabalduko da.
08:15etako beharrezkoa da, irteerako eremuan korrikalari
guztiak egotea.
Maratoi erdian, 08:30ean: irteerako eremua zabalduko da.
08:45etako beharrezkoa da, irteerako eremuan korrikalari
guztiak egotea.
Proba hasi baino lehen, antolatzaileek honako materiala
ikuskatuko du: Oinetakoak, dortsala, jantzia eta
antolakuntzak eskatutako materiala.
Antolakuntzak eskumena du, ordutegia betetzen ez duen
korrikalariari zigortzeko.

13.- CONTROL DE DORSAL Y SUPERVISIN Y


CONTROL DE MATERIAL.
En la maratn, 08:00 horas: apertura del cajn de salida.
Para las 08:15 horas es obligatorio que todos los corredores
estn en el cajn de salida.
En la media maratn, 08:30 horas: apertura del cajn de
salida, para las 08:45 horas es obligatorio que todos los
corredores estn en el cajn de salida.
Antes de comenzar la prueba, la organizacin supervisar el
material siguiente: Calzado, dorsal, vestimenta y material
exigido por la organizacin.
La organizacin se reserva el derecho de sancionar a todo
aqul corredor que no cumpla el horario.

14.- INGURUGIROA.
Lasterketa, Zumaia-Deba biotopo babestu parajeetako zati
handi batetik igarotzen da. Ingurunea ahal beste zaintzeko,
kontrol-guneetatik kanpo zaborrak ez botatzeko eskatuko
zaie partehartzaile guztiei. Helburu horretarako, hornitze
guneetatik gertu zaborrrontziak ezarriko dira, 25 eta 50
metrora.
Oinarrizko arau hau betetzen ez duten korrikalariek,
probatik kanpo utziko dira.

14.- MEDIO AMBIENTE.


La carrera se desarrolla en su mayor parte por los parajes
del biotopo protegido de Zumaia-Deba. Ser obligacin de
todos preservar el entorno evitando arrojar desperdicios
fuera de las reas de control. A tal efecto, se colocarn
contenedores de basura a 25 y 50 metros de los
avituallamientos.
Ser motivo de descalificacin el incumplimiento de esta
norma elemental por parte de los corredores.

15.- ZAINDEGIA ETA DUTXAK.


15.- CONSIGNA Y DUCHAS.
Itsaskiroldegian helmugatik 200 metrora - zaindegi eta Habr servicio de consigna y duchas en el pabelln nutico,
dutxen zerbitzua egongo da.
situado a 200 metros de meta.
16.- BILERA INFORMATZAILEA.
Aita Mari zine aretoan, lasterketa aurreko arratsaldeko
19:00etan, antolatzaileek bilera informatzaile bat emango
du, non korrikalari guztiei lasterketako xehetasun guztiak
emango zaizkien.

16.- REUNION INFORMATIVA.


La tarde anterior al inicio de la prueba a las 19:00 horas en
el cine Aita Mari, la organizacin realizar una reunin
informativa en la que se informar a los participantes de
todos los permonres de la carrera.

17.- IBILBIDEAREN SEGURTASUNA.


Antolakuntzak, aurretik Lasterketako Batzordearekin hala
adostuz gero, proba ordezko ibilbide batetik desbideratzeko,
beharrezkotzat jotzen dituen aldaketak egiteko eta,
eguraldiak hala eskatzen badu, lasterketa bertan behera
uzteko eskubide osoa izango du.

17.- SEGURIDAD DEL RECORRIDO.


La organizacin se reserva el derecho a desviar la carrera
por un recorrido alternativo y hacer las modificaciones que
considere oportunas en funcin de los diferentes
condicionantes, como la suspensin de la prueba si las
condiciones meteorolgicas lo obligan por fuerza mayor,
siempre previo acuerdo del Comit de Carrera.

18.- LAGUNTZA EZBEHARRETAN.


Partehartzaileek betekizun izango dute istsripuren bat izan
duen edonor laguntzea eta kontrol-guneetan edozein
ezbeharren berri ematea.

18.- AUXILIO EN ACCIDENTES.


Los participantes estn obligados a auxiliar a los
accidentados que necesiten ayuda, as como a informar de
cualquier percance en los controles de paso.

19.- ERANTZUKIZUNA.
Antolakuntzak bere gain hartuko du ibilbidearen barruan
gertatzen den edozein istripuen ardura, baina ez
korrikalarien istripuaz zabarkeriak eraginda gertatzen bada.
Parte-hartzaileen objetu pertsonalei dagokienean ere ez du
ardurarik izango, helburu horrekin zindegi-zerbitzu bat
izango baita helmuga bertan.
Parte-hartzaileek izango dute euren buruari edota hirugarren
pertsonei eragindako kalte ororen erantzukizuna.

19.- RESPONSABILIDAD.
La organizacin se har responsable de aquel accidente que
se registre dentro del circuito, pero declina toda
responsabilidad en caso de accidente por negligencia del
corredor, as como de los objetos de cada participante,
porque a estos efectos dispondr en meta de un servicio de
consigna.
Los participantes sern responsables de todo perjuicio que
puedan causarse a s mismos y a terceros.

20.- PARTAIDEN KOPURUA.


Gehienezko kopurua: - Lasterketa nagusia: 450.
- Lasterketa herrikoia: 250.

20.- NMERO DE PARTICIPANTES.


Nmero mximo de participantes: Carrera absoluta: 450.
Nmero mximo de participantes: Carrera popular: 250.

21.- ARAUDIAREN ONARPENA.


Parte-hartzaile guztiek, parte hartzeagatik, araudi hau
onartzen dute. Bertan agertzen ez dena FEDMEn araudia
kontuan izanda ikusiko da.

21.- APROBACION DEL REGLAMENTO.


Todos los participantes, por el hecho de tomar parte,
aceptan el presente reglamento. Todo lo no previsto ser
estudiado en el reglamento de la FEDME

ARGIBIDEAK / INFORMACION.
TLF: 943862021 / 629503369.
Kirolprobak.com; www.zumaiaflyschtrail.com